+.

;-0P{#=k

kk&}=-<m-M1-E$=kk
Dharma-paryāya
A dharmák felsorolása
(vázlat)
készítette

Uherkovich László

Albertirsa
2005. szeptember

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

2

Dpal-brtsegs rakrita (Srikutarakrita) Chos-kyi rnam-grangs
(Dharma-prayāya), azaz A dharmák számbavétele c. művének
rövid isme rtetése
[A Manual of Key of Buddhist Terms. Categorizat ion of Buddhist Terminology with
Co mmentary, by Lotsawa Kaba Paltseg, translated by Thupten K. Rikey and Andrew Ruskin. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1992 alap ján. Ez a munka
tartalmazza a Chos-kyi rnam-grangs című alapszöveg fordítását, és az alapszöveghez
készült Chos-kyi rnam-grangs-kyi brjed-byang shes-bya-ba (Dharma-paryāyābhismarananāma), azaz A dharmák felsorolásának emlékeztetője című ko mmentárt is felhasználta, bár
a sokat igérő angol címmel ellentétben nem fordította le azt teljességében. A kommentár
érdekessége, hogy a kánonban az alapszöveg előtt szerepel, így a cimekkel ellentétben tkp.
az alapszöveg az emlékeztető, és a ko mmentár a z “emlékeztető felsorolás.”]

&}=-<m-M1-E$=), azaz A dharmák számbavétele a legfontosabb

A Chos-kyi rnam- grangs (

buddhista szakterminusok felsorolását és legfőképpen jól áttekinthető csoportosítását tűzi
ki céljául. A buddhista kanonikus irodalomban való tájékozódás megkönnyítésére írta a
8. századi tibeti származású Ka-ba Dpal-brtsegs (Srikuta, vagy Srikutarakrita), aki a
Phan-yul régióban a Ka-ba klánban született. Szülei Ka-ba blo- ldan és Brong-gza’ mdolcam voltak.
Tevékenysége a Khri-srong lde-btsan király uralkodása alatti időszakhoz,
szorosabban a Bsam-yas kolostorhoz köthető. Padmasambhava, Tibet híres tantrikus
mestere Vairocanát, Chogro Lui Gyaltsant és a Ka-ba Dpal-brtsegs-t, mint három indiai
mahászidha újretestetöltését ismerte fel, és eképpen karmikus kapcsolatot és autoritást a
szanszkrit buddhista szövegek tibeti nyelvre való fordításában. Mielőtt fordítói tevékenységüket elkezdték ezek a híres személyiségek és reinkarnációk, beavatást nyertek a külső,
belső és tikos tantrákba. Ka-ba Dpal-brtsegs tevékeny részt vett ezután, fordítói társaival
együtt, a Bsam- yas kolostorban összpontosuló fordítói tevékenységben. Khri-srong ldebtsan király megbízta őt, hogy Sántaraksita segédje legyen a szentszövegek kiadói,
szerkesztői munkájában, melyket a Bsam- yas kolstorhoz kapcsolódó első fordítói
korszakban adtak ki (

0\w:-*{$=-+$-.}).

Mikor az első fordítói korszak véget ért a Bsam-yas-ban, a király megbízta, hogy
másik három fordító segítségére, meghívjon egy indiai panditot Kasmírból, aki
leellenőrizné az összes szöveget, melyet addig tibeti nyelvre fordítottak. Ő nem csupán az
Indiába tartó csoport vezetője lett, hanem a király személyes képviselője is. Vimalamitra
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

3

pandittal, akit Indrabodhi királyságában tartózkodó ötszáz pandit közül választottak ki,
tért vissza. Továbbá közvetítő volt Khri-srong lde-btsan király és a nem-buddhista
miniszterek között, mikor Vairocanát hamisan megvádolták a nem-tiszta tanítások
megtartásával, mialatt Indiában volt. Közvetlenül visszatérésekor Vairocanát száműzték
Tsha-ba Rong-ba (Dél-kelet Tibet) A király ítéletét követően Vairocanát visszahelyezték
a Bsam-yas-ba, Ka-ba Dpal-brtsegs három másik fordítóval Tsa-ba Rang-ba ment és
visszahozta őt, és evvel elkezdődött a fordítói tevékenységek második korszaka. Úgy is
tekintik, mint jó gyakorlót, aki elsajátította a más emberek gondolatában olvasás hata lmát. A nevét tartalmazza ama korszak huszonöt híres mahásziddhájának (

I{-8 0$=-({: -T) fel-

sorolása.
Abban az időszakban, mikor ezek a sziddhák hatalmi versengést tartottak fen a
bon-po papokkal, mondják róla, hogy küzdelemre hívott és legőgyött egy bizonyos Tshe-

3|-1m-#9v$-Hs $) nevezett nagyhatalmú bon-po papot. Azonban semmi

mi g.yung-drung-nak (

ismeretünk nincs róla a történelmi Bsam- yas vitában, noha azt mondják róla, hogy nagyon járatos volt a kínai nyelvben. 1 Élete későbbi részében tantrikus gyakorlatokat folyta-

.+-1-*$-9m# ) szerint,

tott, és számos tantrikus szertartást végzett el. A Padma thang-yig (

Ka-ba Dpal-brtsegs, a Zahor és Vairocana fegyelmének (upadhyaya) megtartója volt,
akik vezető alakjai voltak a Khri-srong lde-btsan számára a Bsam- yas és Központi kated-

'}-"$-) bemutatott ritusoknak.

rálisba (

A tibeti irodalomhoz való hozzájárulása számos fordításból és az általa írt néhány
más munkából áll. Több mint hetven szöveget fordított, melyek magukba foglalják a
buddhista tanulmányok szinte mindent területét. A legmagasabban becsült hozzájárulásainak egyike a fordított szövegek katalógusa, mely szövegek a két legna gyobb közép-tibeti

8/$-*$-!-1{+)

könyvtárban őríztek meg, a Phangthang Kamed-ben (

és a Tongthang

%}$-*$-X,-+!:). Ezek a Bka’-gyur és a Bstan-’gyur legkorábbi katalógusai.
W-08m-:m1-.-0<+-. (Peking No.
Más munkái, melyek a Bstan-’gyur-ban őrződtek meg: a
Denkar-ban (

1

Chandra, Lokesh : bka' thang sde lnga, dga' ldan phun tshogs gling edition, Delh i, 1982, p. 530.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

4

#=v$-:0-:m,-.}-&{8m-#)1-Wv+-<<8m-:0=-W+v (Peking No. 5844), és a W-08m-:m1-.-9m-1,-$#-'$0-0%t -0`o,-. (Peking No. 4728). Továbbá lefordította a dzogschen meditációs rendszer néJm$-18mhány szövegét is, melyek immár a Rnying- ma-pa munkák tantra gyűjteményében (
Wv+-80v1) találhatóak fel.
5843.), a

Megbízható források nem tesznek említést a halálának idejéről, mégis bizonyos,
hogy hosszú ideig élt Khri-srong lde-bntsan halála után. Tri-de Srong-tsang, a közvetlen
utána következő király uralkodása alatt is élt, és katalógusokat állított össze.
Noha nagyon kevés tudós volt mindenütt a következő századokban, aki az életéről és te tteiről próbált meg írni, jó híre nem nem csökkent le egészen korunkig.

A magyar fordításról
A magyar fordítás, vagy inkább a fordítást követő „csoportosító-vázlat” a tibeti szöveg pekingi kiadású (The Tibetan Tripitaka, vol. 145. Mdo-hgrel
CXXVI (Cho), No. 5850 Chos-kyi rnam- graogs, fo. 345b1-352b5, 140-

3~

143 pp. vette alapul, valamint erősen figyelembe vette a fenetebb említett A
Manual of Key of Buddhist Terms. Categorization of Buddhist Terminology
with Commentary, by Lotsawa Kaba Paltseg, translated by Thupten K.
Rikey and Andrew Ruskin. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1992 munka csoportosításait.
A fordításnál segítséget jelentett legfőképpen a fent említett tibeti szövegforrás angol fordítása, mely legelőször is TSEPAK RIGZIN : Tibetan-English Dictionary of Buddhist
Terminology, Published by the Library of Tibetan Works and Archives, Dharamsala.
1986 reviedált szótárára hivatkozik, természetesen a nehezebb részek után itt is utánanéztem. Ennek ellenére szinte az összes kifejezésnek utánanéztem a pekingi kiadású tibetitibeti-kínai „háromkötetes nagy szótárban”, a BOD- RGYA TSHIG- MDZOD CHEN- MO Peking:
Mi-rigs dpes-skrun-khang, 1993 szótárban is (ez már elérhető elektronikus formátumban
is). Valamint jelentős segítség volt J EFFREY HOPKINS : Tibetan-Sanskrit-English
Dictionary kéziratos kiadása (HOPKINS, J.: Tibetan-Sanskrit-English Dictionary Tibetan
Studies Institute, Dylee Virginia and the (kiadási év nélküli gépirat), valamint ennek
elektronikusan elérhető változata is. Sok szempontból segítséget nyújtott KŐRÖSI CSOMA ,

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

5

S.: Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary (Mahāvyutpatti) (Terjék József (ed): Collected
Works of Alexander Csoma de Körös, vol. 3) Budapest, Akadémiai Kiadó, 1984, illetve a
klasszikusnak tekinhető DAS, S. C.: Tibetan-English Dictionary New-Delhi, Motilal
Banarsidass, 1998 (reprint); és ez, a kevéssé ismert terminológiai szótár: LODEN SHENRAP
DAGYAB: Bod-brda'i tshig-mdzod Delhi, Library of Tibetan Works and Archives, 1989 is
több szempontból jelentős segítség volt.
A felsorolásszerű csoportosítás szorosan követi a tibeti szöveget. A pekingi kiadású kánon fóliószámozásait vastagbetűsen is kiemelve megadtuk a könnyebb tájékozódás kedvéért.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

6

Tartalom
1. az öt szkandha

/v$ -.}-T k

#7v#=-<m-/v$-.}-0%u-T k
3~:-08m-/v$-.}k
1.2. az érzés szkandha
8`o<{=-<m-/v$-.}k
1.3. képzetalkotás szkandha
8`o-A{+-<m-/v$ -.}k
1.4. összetevő tényezők szkandha
={1=-;=-Ap$-08m-8`o-A{+-T-0%t-P-#%m#k
1.4.1. az 51 tudattényező
\o,-_p-8E}-0-T-k
1.4.1.1. az 5 mi ndenhol jelenlévő tudattényezők
9v;-=-} = }:-${=-.k
1.4.1.2. az 5 meghatározott tudattényezők
+#{-0-0%t-#%m#k
1.4.1.3. a 11 erényes tudattényező
(},-1}$=-.-Hs#k P-(},k
1.4.1.4. a 6 g yökér szennyeződés
({-08m-(},-1}$=-(-m cok
1.4.1.5. a 20 másodlag os szennyeződés
#6,-`o-8>o:-0-06mk
1.4.1.6. a 4 vál tozó tudattényező
$-W ;-,m-M1-.-0`o,k (a gyökérszennyeződések csoportjába
1.4.1.7. az önhittség 7 fajtája
1.1. a tizenöt forma-szkandha

tartozik)
1.4.1.8. az 5 helytelen nézet

W-0-,m-M1-.-T-k (a gyökérszennyeződések csoportjához tartozik)
={1=-+$-1m-X,-.-0%t-06mk
1.4.2 a tizennégy tudathoz nem társuló összetevő tényező
M1-.:-<{=-.8m-/v$-.}-,mkM1-.:-<{=-.-0W+-+{k
1.5. a tudatosság szkandha: a nyolc tudatosság
9v;-0W+k
2. a nyolc tárgy
[{-1&{+-0%t-#(m=k
3. a tizenkét érzéki tartomány
"1=-0%}-0W+k
4. a tizennyolc elem (az érzékelés tizennyolc eleme)
K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$k
5. a függő keletkezés
@8m8 -K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0k
5.1. a külső függő keletkezés
Wv-Hs#-%{k
5.1.1. a külső függő keletkezés hat oka
,$-#-m K{,-%m$-8K{;-.:-8 Ap$-0k
5.2. a belső függő keletkezés 12 tagja
5.2.2. A belső függő keletkezés 12 tényezőjének megszüntetése
5.3. a belső függő keletkezés hat feltétele

V{,-,m-"1=-Hs#-%{k

5.4. öt jellemvonás, melyet a függő keletkezésen belül l átunk
6. a hat ok

Wv-H s#k
V{,-06mk
8K=-0v-Tk

7. a négy feltétel = a tapasztalás négy feltétele
8. az öt eredmény, öt féle eredmény
9. a két ig azság

0+{,-.-#(m=k

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+{-+#-<$-M1-.-T:-0W-%{k

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

7

13,-(m+-#=v1k
&}=-Tk
11. az öt dharma/jelenség(fajta)
0+#-1{+-.-#(m=k
12. a két Én-nélküliség
*{#-#=v1k
13. a három hordoz ó/a három út
+!},-1&}# -#=v1-.}k
14. a három dr ágaság, három ékesség
A$-&u0-<m-@}#=-<m-&}=-=v1-%t-P -0`o,k
15. a meg világ osodás 37 tagja/ág a
H,-.-({-0)-#6#-.-06mk
15.1. a nég y éberség meg alapoz ása
9$-+#-.:-(}$-0-06mk
15.2. a nég y tökéletes elhagyás/a négy erőfeszítés
Qw-8Js;->m-F$-.-06mk
15.3. a mágikus képességek négy lába/tagja
+0$-.}-Tk
15.4. az öt erő
10. a három jellemvonás

15.5. az öt hatalom

%}0 =-Tk
A$-&u0-<m-9,-;#-0`o,k
8/#=-.8m-;1-9,-;#-0W+k

15.6. a meg világ osodás hét tényezője
15.7. az árja nyolcrétű ös vény
16. az öt ös vény

;1-Tk

3~#=-<m-;1
^}:-08m-;1k
16.2. az előkészület ös vénye
1*}$-08m-;1k
16.3. a látás ös vénye
"}1-.8m-;1
16.4. a medi táci ó ösvénye
1*:-@m,-.8m-;1
16.5. a tökéletesség (befejezés) ös vénye
/-:};-_p-@m,-.-0%tk
17. a tíz tökéletesség
A$-&u0-={1=-+.8m-= -0%tk
18. a bódhiszattva tíz szintje
=$=-W=-<m-9{-<{=-06mk
19. a Buddha négy bölcsessége
=$=-W=-<m-!-q #=v1k
20. a Buddha három teste
+{-06m, -#<{#=-.8m-=-} =}-9$-+#-.:-:m#-.-06mk
21. a Tathágata nég y tökéletes analitikus tudása
16.1. a fel hal mozás ös vénye

22. a Tathágata nég y félelem nélkülisége

+{-06m,-#<{#=-.8m-1m-8'm#-.-06mk

+{-06m,-#<{#=-.8m-1$},-.:-<{=-.8m-Hs#k
+{-06m,-#<{#=-.8m-%}0=-0%tk
24. egy Tathágata tíz hatal ma
+0$-0%tk
25. a Tathágata tíz ereje
23. a Tathágata hat természetfeletti tudása

26. a Tathágata 18 mással nem osztott tul ajdonásága/ másoktól eltérő 18 tulajdonsága

&}=-1-8H{=-.-0%}-0W+k
&{-'}+ -#=v1k
27. a Hármas kosár, Tri pitaka
#=v$-:0-9,-;#-0%m-#(m=k
28. A “ Ki váló beszéd” tizenkét tagja. A Tri pitaka 12 része
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

=$=-W=-<m-

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

8

29. a nég y szándék/a négy célzatosság (a mag yar ázatra szoruló szútrák ban található B uddha négy
alapvető szándéka)

+#}$=-.-06mk

30. a nég y rejtett szándék, a rejtett szándék négy fajtája, Buddha magyarázatra szorul ó taní tásainak
négy tí pusa

X{1-.}: -+#}$=-.-06mk

31 a négy árja igazság

0+{, -.-06mk

31.1. a szenvedés árja igazsága

&q#-0#;k

\o,-8Ap$k
8#}#-.k
31.3. a szenvedés megszüntetésének árja igazsága
31.2. a szenvedés eredetének árja igazsága

31.4. az ösvény árja igazsága, a szenvedés megszüntetésére vezető ös vény árja igazsága

;1k

(,-*}=-<m-3~#=-;1-Tk

32. a Hallgatók felhal moz ás ös vényének öt as pektusa

^}:-08m-;1
1*}$-08m-;1

33. az előkészület ös vénye
34. látás ös vénye

34.1. a látás ös vénye tudtának 16 tudatpillanata

*}$-08m-;1-,m-={1=-<m-!+-%m#-1-0%t-Hs#k

0"}1=-.8m-;1k
1*:-@m, -.8m-;1k
36. a befejezés/betetőzés ös vénye
(,-*}=-<m-<{=-.-0%t-Hs#k
37. a Hallgatók 16 tudása
35. a medi táci ó ösvénye

38. a Hallgatók teljes felszabadul ásának nyolc ös vénye
38.1. a nég y belépés

(,-*}=-<m-M1-.:-K;-08m-;1-0W+

8'v#-.-06mk

8K=-0v-;-#,=-.-06mmk
Wv,-_p-bo#=-.-,m-#(m=-){k
38.3. a két fol yamba lépett
:$-=$=-W=-#(m=k
39. a kétfajta Ön-buddha
8'm#-K{,->m-;1-,m-0W+k
40. a nyolc világi ös vény
0=1-#),-06mk
40.1. a nég y (forma birodal mon belüli) koncentráció
$}1=-.:-8'v#-.-06m
40.2. a nég y forma-nélküli (forma-feletti ) el mélyedés
M1-.:-*:-.-0W+k
41. a nyolc felszabadulás
7m;->m=-#,},-.8m-[{-1&{+-0W+k
42. a nyolc kimagasló koncentr áció
1*:->m-#,=-.8m-$}1=-.:-8'v#-.-+]ok
43. a fol ytatólagosan létező kilenc meditatí v el mélyedés
7+-.:->m-[{-1&{+44. a tíz mi ndent magába foglaló koncentráci ó/ a tíz mindent magába foglaló észlelés
0%tk
={1=-%,->m-"1=-#=v1k
45. az érző lények három tartománya/ birodal ma
8+}+-.8m-"1=-,-={1=-%,->m-: m=-^-p co-#,=k
45.1. a vág yak tartományában az érző lények 20 létállapota
#7v#=-"1=-0%t-0`o,k
45.2. a forma-tartomány 17 istenosztálya
#7v#=-1{+-.8m-[ -:m=-06mk
45.3. a forma-nélküli birodalom 4 istenosztálya
38.2. négy gyümölcsben tartózkodás

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

9

(fol. 345b)

/v$-.}-Tk phung-po lnga - az öt szkandha/pszicho-fizikai komplexum/aggregátum
#7v#=-<m-/v$-.}k forma-szkandha
1.1.
3~:-08m-/v$-.}k érzés szkandha
1.2.
8`o-<{=-<m-/v$-.}k képzet(alkotás) szkandha
1.3
8`o-A{+-<m-/v$-.}k összetevő tényezők szkandha
1.4.
M1-.:-<{=-.8m-/v$-.}k tudatosság szkandha
1.5
#7v#=-<m-/v$-.}-0%m-Tk a tizenöt forma-szkandha
1.1.
8Ap$-0-&{,-.}-06mk a [nagy] négy elem
1.1.1.
=8m-"1=k föld elem
(1)
&u8m-"1=k víz elem
(2)
1{8m-"1=k tűz elem
(3)
Tt$-#m-"1=k levegő elem
(4)

1.

1.1.2.

Wv:-A=-.8m-#7v#=k = +{=-Wv:-A=-.8m-#7v#=-0%t-#%m#k
a tizenegy (négy elemből)
származtatott forma

az öt érzékelő képesség
(1)

1m#-#m-+0$-.}k szem érzékelő képesség (látóképesség)
M-08m-+0$-.}k fül érzékelő képesség (hallóképesség)
(2)
'8m-+0$-.}k orr érzékelő képesség (szaglóképesség)
(3)
U{8m-+0$-.}k nyelv érzékelő képesség (ízlelő képesség)
(4)
;v=-<m-+0$-.}k test érzékelő képesség (tapintó képesség)
(5)
2

az érzékelő képességek tárgyai
(6)
forma

#7v#=k
ak hang
(7)

2

+0$-.}

Az érzékelő képességek (
) nem ugyanazok, mint az érzékszervek. A buddhista hagyomány az érzéki
képességeket annak ellenére, hogy azok a négy nagy elem származékai, nem materiálisnak fogja fel.
Viszont egyértelműen meg mondják a buddhista szövegek, hogy ezek a testben hol helyezkednek el. A négy
nagy elem sem materiális, hanem in kább a formaiság, vagy szubsztancialitás ideái.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

10

Hmk
illat
:}
k
(9) íz
:{#-Ak tapintási tárgy
(10)
M1-.:-:m#-A{+-1-9m,-.k nem érezhető (tapintható) tárgyak
(11)
(8)

1.2.

3~:-08m-/v$-.}-,m-#=v1-%{k a három érzés szkandha (a következő):
0+{-0k kellemes érzés
(1)
&q#-0#;k kellemetlen érzés
(2)
#(m-#-1-9m,-.k se nem kellemes, se nem kellemetlen érzés (szószerint:
(3)
egyik sem)

1.3.

8`o<{=-<m-/v$-.}-9$-#=v1-%{k
a három képzet(alkotás) szkandha:
&u$-$v-k kicsi
(1)
W-&{,-.}:->o:-.k kiterjedt
(2)
3+-1{+-.k határtalan (mérhetetlen)
(3)

8`o-A{+-<m-/v$-.}k az összetvő tényezők szkandha
={1=-;=-Ap$-08m-8`o-A{+-T-0%t-P-#%m#k az ötvenegy tudattényező
1.4.1.
={1=-+$-1m-X,-.-0%t-06mk a tizennégy tudathoz nem társuló összetevő tényező
1.4.2.

1.4.

1.4.1.

={1=-;=-8Ap$-08m-8`o-A{+k

az (51) tudattényező tudattényező összetevő

tényezők
1.4.1.1.

\o,-_p-8E}-0-T-k
a mindenhol jelenlévő tudattényezők
:{
#
-.k
(1)
érintkezés (= a tudat érintkezése, találkozássa a tárggyal)
9m+-;-A{+-.k figyelem
(2)
3n:-0k
(3)
érzés
8`o-<{=k képzet(alkotás), a tárgy képzete
(4)
={1=-.k szándék, akarat
(5)

3

3

={1=

Vagy: mindig jelen lévő tudattényzők. Ezek minden tudathoz (
Nélkülü k nem jöhet létre tapasztalás.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

), vagy tudatpillanathoz társulnak.

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
1.4.1.2.

11

9v;-=}-=}:-${=-.k meghatározott tudattényezők
8`o,-.k törekvés
(1)
1}=-.k
(2)
hit, bizalom
H,-.k
(3)
éberség
)m
$
-${
84n
,
k
(4)
stabilizáció, összpontosítás
<{=-:0k bölcsesség, felismerés
(5)

(fol. 346a)
1.4.1.3.

+#{-0-0%t-#%m#k a tizenegy erényes (üdvös) tudattényező
++-.k hit
(1)
$}-3-<{=-.k szégyenérzet
(2)
D{;-9}+-.k erkölcsösség
(3)
1-&#=-.8m-+#{-08m-P-0k
(4)
nem- vágyakozás erényes gyökérok
6{-&$-1{+-.8m-+#{-08m-P-0k nem- gyülölet erényes gyökérok
(5)
#_p-1v#-1{+-.8m-+#{-08m-Pk nem-ostobaság erényes gyökérok
(6)
0P},-8Es=k törekvés, erélyesség
(7)
<m,-_p-^$=-.k mentális hajlékonyság, mentális rugalmasság
(8)
0#-9}+-.k
(9)
lelkiismeretesség
0)$-$}
1
=k
(10)
kiegyensúlyozottás, neutralitás
M1-.:-1m-83|-0k nem-ártás
(11)
(},-1}$=-.-Hs#k = P-(},k a hat gyökér (alap) szennyeződés
1.4.1.4.
8+}+-&#=k vágyakozás
(1)
"}$-D}-0k
(2)
gyűlölet, harag
$-W;k
(3)
önhittség, büszkeség
1-:m
#
-.k
(4)
tudatlanság
W-0k
(5)
hamis nézetek
*{
3~
1
k
(6)
kételkedés
4

4

(},-1}$=-.k

A
szószerint nyomorúságot, szenvedést jelent. Kissé erőltetetten a magyar szenv szóval is
forít ják. M i itt a szennyeződés fordítást adjuk, mivel ezek a negatív tényezők a tudatot beszennyezik.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

({-08m-(},-1}$ =-(m-cok a húsz másodlagos (kísérő) szennyeződés
D}-0k harag
(1)
8"},-`o-84n,-.k neheztelés, düh
(2)
8&0-.k
(3)
3n#-.k
(4)
J-+}#k irígység
(5)
={:-'k fukarság, zsugoriság
(6)
#9}k
(7)
\wk csalás, megtévesztés
(8)
W#=-.k
(9)
M1-.:-83|-0-+$-k
(10)
$}-3-1{+-.k
(11)
D{;-1{+-.-+$-k
(12)
Ow# =-.-+$-k
(13)
G}+-.-+$-k
(14)
1-++-.k
(15)
hitetlenség
;{
;}
k
(16)
lustaság
0#-1{
+
-.k
(17)
lelkiismeretlenség, erkölcstelenség
0I{
+
-$=-.k
(18)
feledékenység
M1-.:-#9{$-0k
(19)
<{=-06m,-1-9m,-.k önelemzés hiánya
(20)

1.4.1.5.

#6,-`o-8>o:-0-06mk
a négy változó tudattényező
8>}
+
-.k
(1)
bánkódás, bűnbánat
#(m
+
k
(2)
alvás
K}#-.k vizsgálódás
(3)
+?}+-.k elemzés
(4)

1.4.1.6.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

12

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
1.4.1.7.

13

$-W;-,m-M1-.-0`o,-){k

az öthittség hét fajta (a gyökérszennyeződések

csoportjába tartozik)

$-W;k
&{-08m-$-W;k
(2)
$-W;-;=-<$-$-W;k
(3)
$8}-$1-.8m-$-W;k
(4)
1$},-.8m-$-W;k
(5)
%t$-7+-$1-.8m-$-W;k
(6)
(1)

önhittség
túlzó önhittség (felsőbbrendűség érzés)
önhittségnél nagyobb önhittség
az “Én- gondolat” önhittsége
beképzelt önhittéség, öntelt önhittség
alsóbbrendűség gondolat önhittsége
(kissebrendűség érzés)
ártalmas önittség

;}#-.8m-$-W;k
(7)

W-0-,m-M1-.-T-%{k
az ötfajta helytelen nézet (=a hat
P-(},k) közé tartozó helytelen nézet (W-0k) öt fajtája)
gyökérszennyeződés(
8'm#-3~#=-;-W-0k a múlandóság halmainak nézete
(1)
1*:-84n,-.:-W-0k végletek fenntarásának nézete
(2)
;}#-.:-W-0k
(3)
kifordult nézet
W-0-1&}#-_p-84n,-.k helytelen nézetet magasabbrendűként fenntartani
(4)
3u;-Dm1=-+$-k0eq;-bo#=-1&}#-_p-84n,-.k rossz erkölcsi előírásokat és
(5)
1.4.1.8.

életmódot magasabbrendűnek tartani

1.4.2.

={1=-+$-X,-1-9m,-.8m-8`o-A{+-,m-#7v#=-+$-k={1=-={1=-;=-8Ap$-08m-#,=-!0=-;-#+#=-){k
A tudathoz nem társuló összetvő tényezők: a forma és a tudattényezők....
(1)
megszerzés, megvalósulás

*}0-.k
8`o-<{=-1{+-.8m-8#}#-.-;-$}1=-.:-8'v#-.k
(2)

képzet(alkotás) nélküli

megszüntetésbe való elmélyedés
(3)

8#}#-.8m-$}1=-.:-8'v#-.-;-8`o-<{=-1{+-.k

a megszüntetés

elmélyedésében való képzetnélküliség

N}#-#m-+0$-.}k
(4)
:m#=-1*v,-.k
(5)

életerő
típusok hasonlósága, hasonló típus

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

[{-0k
G-0k
(7)
(6)

14
születés
öregedés

(fol. 346b)
(8)
fennállás

#,=-.k
1m-K#-.k állandótlanság
(9)
1m$-#m-3~#=k szótövek csoportja
(10)
9m-#{8m-3n#=k betűk csoportja
(11)
=}- =}8m-[{-0}-(m+k a közönséges ember állapota
(12)
+{-W-0v8m-&-+$-k1*v,-.-M1=-=}kk
(13)
1.5.

M1-.:-<{=-.8m-/v$-.}-,mkM1-.:-<{=-.-0W+-+{k a tudatosság szkandha: a nyolc tudatosság:
1m#-#m-M1-.:-<{=-.k szem- tudatosság (látás-tudatosság)
(1)
M-08m-M1-.:-<{=-.k fül- tudatosság (hallás-tudatosság)
(2)
'8m-M1-.:-<{=-.k
(3)
orr-tudatosság (szaglás-tudatosság)
U{8m-M1-.:-<{=-.k
(4)
nyelv-tudatosság (ízlelés-tudatosság)
;v
=
-<m
M1-.:-<{
=
-.k
(5)
test-tudatosság (tapintás-tudatosság)
9m+-<m-M1-.:-<{=-.k elme-tudatosság (gondolkodás-tudatosság)
(6)
(},-1}$=-.-%,->m-9m+k szennyezett-elme
(7)
\o,-#6m-M1-.:-<{=-.k alap-tudatosság (tárház-tudatosság)
(8)
k9m+-<m-M1-.:-<{=-.8m-+0$-.}-,m-M1-.:-<{=-.-Hs#-.}-8##=-1-*#-.8}k
az elme-tudatosság (gondolkodás-tudatosság) érzékszervi erő mind a hat
tudatosság megszüntével nyomban merül fel

2.

9v;-0W+k a nyolc tárgy/a tudatosságok nyolc tárgya
3~:-0k érzés
(1)
8`o-<{=k képzet, megismerés
(2)
8`o-A{+k
(3)
összetevő tényezők
M1-.:-:m#-A{+-1-9m,-.k
(4)
nem tapintható, fel nem fogható tárgy
8`o
=
-1-0=-,1-1"8k
(5)
a nem összetett tér

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

=}- =}-0K#=-.-1-9m,-.8m-8#}#-.k
=}- =}:-0K#=-.8m-8#}#-.k
(7)
+{-06m,-(m+k olyanság
(8)
(6)

15
a nem-elemző megszűnés
elemző megszűnés

(},-1}$=-.-%,->m=-9m+-<m-8"}:-06m-,mk
a szennyezett elmét kísérő négy tényező:
0+#-_p
O}
$
=-.k
(1)
az Én tekintetében ostobaság
0+#-_p-W-0k
(2)
Én-nézet
0+#-_p
$-W;-0k
(3)
Énben való önhittség
0+#-_p-&#=-.8}k
(4)
Énhez ragaszkodás
\o,-#6m-M1-.:-<{=-.-,mk az alaptudatosság:
=-0},-*1=-%+-<m-#6m-(m+k minden mag alapja
(1)
;v=-<m-\o,-#6mk minden újraszületés alapja
(2)
Wv-(m+k
(3)
minden újraszületés oka
;v=-;-#,=-.-(m+k csak a testen belül áll fenn
(4)
+1m#=-.-+$-kM1-.-9}$-=v-1-&+-.k
(5)
a tárgyak és jellemvonásaik
különbségét nem megismerő
:m
=
-#%m
#
-.k
(6)
részek nélküli(ség)
Wv,-&#=-.:-8'v#-.k folytonosan kibontakozó
(7)
3.

[{-1&{+-0%t-#(m=k a tizenkét érzéki tartomány/az érzékelés 18 tartománya
1m#-#m-[{-1&{+k
(1)
szem érzéki tartomány
M-08mk fül ~
(2)
'8mk orr ~
(3)
U{8km nyelv ~
(4)
;v=-<mk test (tapintási) ~
(5)
9m+-<mk elme ~
(6)
#7v#=-<mk forma ~
(7)
a8mk
(8)
hang ~

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

Hm8km
illat ~
:}
8
k
m
(10)
íz ~
:m#-A8mk
(11)
tapintási tárgy ~
&}
=
-<m
[{
1&{
+
k
(12)
dharma ~
(9)

4.

"1=-0%}-0W+k a tizennyolc elem (az érzékelés tizennyolc eleme)
1m#-#m-"1=k szem ~
(1)
#7v#=-<m-"1=k forma
(2)
1m#-#m-M1-.:-<{=-.8m-"1=k szem- tudatosság elem
(3)
M-08m-"1=k fül ~
(4)
a8m-"1=k hang ~
(5)
M-08m-M1-.:-<{=-.8m-"1=k hallás-tudatosság ~
(6)
'8m-"1=k orr ~
(7)
Hm8m-"1=k illat ~
(8)
'8m-M1-.:-<{=-.8m-"1=k szaglás tudatosság ~
(9)
U{8m-"1=k nyelv ~
(10)
:}8m-"1=k íz ~
(11)
U{8m-M1-.:-<{=-.8m-"1=k ízlelés tudatosság ~
(12)
;v=-<m-"1=k test ~
(13)
:{#-Ak tapintási tárgy ~
(14)
;v=-<m-M1-.-<{=-.8m-"1=k test tudatosság ~
(15)
9m+-<m-"1=k elme ~
(16)
&}=-<m-"1=k dharma ~
(17)
9m+-<m-M1-.:-<{=-.8m-"1=k elme tudatosság ~
(18)

5.

K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$k a függő keletkezés
@m-K{,-%m$-K{;-.:-8Ap$-0k külső függő keletkezés
5.1.
,$-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0k belső függő keletkezés
5.2.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

16

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

17

(fol. 347a)
5.1.

@m8m-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0k a külső függő keletkezés
=-0},-;=-,m-Bp-]ok magból hajtás (csíra)
(1)
Bp-]o-;=-1+0-1k hajtásból (csírából) levél
(2)
1+0-1-;=-&}$-0vk levélből törzs
(3)
&}$-0v-;=-)t-]ok
(4)
törzsből rügy
)t
]o
;=-$m
$
-.}
k
(5)
rügyből bél (virág kezdemény)
$m$-.}-;=-1{-)}#k bélből (virág kezdeményből) virág
(6)
1{-)}#-;=-8K=-0vk virágból gyümölcs
(7)

5.1.1.

5.2.

Wv-Hs#-%{k a külső függő keletkezés hat oka:
=k
(1)
föld
&u
k
(2)
víz
1{k
(3)
tűz
Tt
$
k
(4)
levegő
,1-1"8k tér
(5)
`o=-<m-"1=k az idő tartománya
(6)

,$-#m-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0k
1-:m#-.k
(1)
8`o-A{+k
(2)
M1-.:-<{=-.k
(3)
1m$-+$-#7v# =k
(4)
[{-1&{+-Hs#k
(5)
:{#-.k
(6)
3~:-0k
(7)
N{+-.k
(8)
;{,-.k
(9)

a belső függő keletkezés 12 tényezője és

létrejövésük:
nem-tudás
összetevő tényezők
tudatosság
név és forma
az érzékelés hat tarománya
érintkezés (az érzékek érintkezése tárgyaikkal)
érzés
szomj/létszomj
ragaszkodás/tapadás

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

18

Nm+-.k létesülés/létesülési folyamat
[{-0k születés
(11)
G-<m-+$-kB-$,-+$-e{-+$#=-8+},-.-+$-k&q#-0#;-0-+$-k9m+-1m-0+{-0-+$-k8Dm#-.-M1=(12)
8Ap$-%{k+{-W:-&q#-0#;->m-/v$-.}-80-6m#-.}-8+m-+#-8Ap$-0:-8>o:-:}k
(10)

öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés boldogtalanság és nyugtalanság jön
létre. Így jönek létre ezek a pusztán szenvedések halmai.
(a tibetiszövegben található formában)
a nem tudás feltételével az összetvő tényezők

1-:m#-.8m-V{,->m=-8`oA{+k

8`o-A{+->m-V{,->m=-M1-.:-<{=-.k

jönnek létre
az összetevő tényezők felétételével a tudatossák

M1-.:-<{=-.8m-V{,->m=-1m$-+$-#7v# =kkeletkezik
a tudatosság feltételével a név és forma ~
1m$-+$-#7v#=-<m-V{,->m=-[{-1&{+-Hs#k a név és forma feltételével az érzékelés hat
tartománya ~
[{-1&{ +-Hs#-#m-V{,->m=-:{#-.k az érzékelés
hat tartománya feltételével az érinkezés ~
:{#-.8m-V{,->m=-3~:-0k
az érintkezés feltételével az érzés ~
3~:-08m-V{,->m=-N{+-.k
az érzés feltételével a szomj ~
N{+-.8m-V{,->m=-;{,-.k
a szomj feltételével a ragaszkodás (tapadás) ~
;{,-.8m-V{,->m=-Nm+-.k
a ragaszkodás feltételével a létesülés ~
Nm+-.8m-V{,->m=-[{-0k a létesülés fetételével a születés ~
[{-08m-V{,->m=-G-<m-+$-kB-$,-+$-e{-##=-8+},-1---a születés feltételével az öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés

+$-k&q#-0#;-0-+$-k9m+-1m-0+{-0-+$-k8Ds#-.-M1=-8Ap$-%{k+{-W:-&q#-0#;->m-/v$-.}-808-6m#-.}-8+m+#szenvedés, boldogtalanság és nyugtalanság jön létre: Így jönek létre ezek a pusztán

8Ap$-0:-8>o:-:}k
szenvedések halmai.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

19

5.2.2. A belső függő keletkezés 12 tényezőjének megszüntetése (a függő keletkezés
tényezői fordított sorrendben)

1-:m#-.-8##-.=-8`o-A{+-8##k

a nem-tudás megszüntetésével az összetevő

`o-A{+-8##=-.=-M1-.:-<{=-8##k

tényezők megszűnnek
az összetevő tényezők megszüntetésével a

tudatosság megszűnik
M1-.:-<{=-.-8##=-.=-1m$-+$-#7v#=-8##k
a tudatosság megszüntetésével a név és for-

1m$-+$-#bo#=-8##-.=-[{-1&{+-Hs#-8##k
[{-1&{ +-Hs#-8##=-.=k:{#-.-8##k
:{#-.-8##=-.=k3~:-0-8##k
3~:-0-8##=-.=-N{+-.-8##k
N{+-.-8##=-.=-;{,-.-8##k
;{,-.-8##=-.=-kNm+-.-8##-

ma megszűnik
a név és forma megszüntetésével az

érzékelés hat tartománya megszűnik
az érzékelés hat tartományának megszüntetésével az
érintkezés megszűnik
az érintkezés megszüntetésével az érzés megszűnik
az érzés megszüntetésévek a szom megszűnik
a szomj megszűntetésével a ragszkodás megszűnik
a ragaszkodás megszüntetésével a létesülés

megszűnik
Nm+-.-8##=-.=-[{-0-8##k a létesülés
megszüntetésével a születés megszűnik
[{-0-8##=-.=-G-<m-+$-B-$,-+$-ke{-##=-8+},-.-+$-k&q#-0#;-0-+$-k9m+-1m-0+{-0-+$-k8"v#-.a születés megszüntetésével az öregedés, halál, nyomorúság, jajveszékelés,
szenvedés, boldogtalanság és nyugtalanság

M1=-8##-.:-8>o:-){k
megszűnik.
(fol. 347b)

+{-W:-&q#-0#;->m-/v$-.}-808-6m#-.}-8+m-+#-8##-.:-8>o:-:}k
Így szüntetjük meg ezeket a kizárólag szenvedés halmait.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

20

5.3.

V{,-,m-"1=-Hs#-%{k a belső függő keletkezés hat feltétele:
=k
(1)
föld
&uk
(2)
víz
1{
k
(3)
tűz
Tt$k
(4)
levegő
,1-1"8k
(5)
tér
M1-.:-<{=--.8m-"1=k tudatosság tartománya
(6)

5.4.

+{-+#-<$-M1-.-T:-0W-%{k öt jellemvonás, melyet a függő keletkezésen belül látunk
K#-.:-1-9m,-.k
(1)
állandótlanság
&+-.:-1-9m,-.k a nihilizmus hiánya
(2)
8/}-0:-1-9m,-.k a bennerejlően létező jelenség nem- létrejövése
(3)
K=-0v-&{,-.}:-8Ap$-0k nagy eredmények, melyek kisebb okokból származnak
(4)
+{-+$-8H-08m-Wv+k tudatfolytonosság, melyben ezek az eredmények
(5)
manifesztálódnak

6.

Wv-Hs#k

a hat ok (a jelenségek felmerülésének hat oka)

A{+-.8m-Wvk
(1)
[,-%m#-8Ap$-08m-Wvk
(2)
!;-0-1(1-.8m-Wvk
(3)
13u$=-.:-X,-%m$-Wvk
(4)
\o,-_p-8E}-08m-Wvk
(5)
M1-.:-*m,-.8m-Wvk
(6)
7.

ható ok, tevékeny ok,cselekvő ok
veleszületett ok
azonos-állapot ok
kísérő ok, együttjáró ok
mindig jelenlévő ok
kibontakozó/beérő ok

V{,-06mk a négy feltétel (a tapasztalás négy feltétele)
+1m#=-.8m-V{,k
(1)
tárgyi feltétel
0+#-.}8m-V{,k
(2)
alapvető feltétel = alanyi feltétel
+{
1-*#-.8m
V{
,
k
(3)
közvetlenül megelőző feltétel
Wv8m-V{,k
(4)
okozati feltétel

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
8.

21

8K=-0v-Tk az öt eredmény
M1-.:-*m,-.8m-8K=-0vk beért eredmény
(1)
Wv-1*v,-.8m-8K=-0vk oknak megfelelő eredmény
(2)
K;-08m-8K=-0vk
(3)
megszűnési eredmény
[{=-0v-A{+-.8m-8K=-0vk személyek által okozott eredmények
(4)
0+#-.}8m-8K=-0vk környezeti eredmények (környezetként tapasztalt
(5)
eredmények)

9.

0+{,-.-#(m=k
a két igazság
\o
,
-Q}
0
-<m
0+{
,
-.k
(1)
konvencionális/relatív igazság/valóság
+},-+1-.8m-0+{,.k végső igazság/valóság
(2)
9.1.

\o,-:7}0-<m-0+{,-.-;-9$-#(m=-){k
9$-+#-.8m-\o,-Q}0k
(1)
9$-+#-.-1-9m,-.8m-\o,-Q}0-0}k
(2)

10.

13,-(m+-#=v1k
\o,-0K#=k
(1)
#6,-+0$k
(2)
9}$-=v-Es0-.k
(3)

a konvencionális/relatív igazságnak is két
fajtája van:
tökéletes konvencionális/relatív igazság
nem tökéletes konvencionális igazság

a három jellemvonás
tulajdonított/elképzelt jellemvonás
mástól függő jellemvonás
tökéletes/tökéletesen megalapozott jellemvonás

11.

&}=-Tk az öt dharma/jelenség(fajta)
1m$k
(1)
név, elnevezés
Wv-13,k
(2)
ok
M1-.:-K}
#
-.k
(3)
fogalmiság, fogalmi gondolkozás
9$-+#-.8m-9{-<{=k tökéletes bölcsesség
(4)
+{-06m,-(m+k
(5)
Olyanság

12.

0+#-1{+-.-#(m=k

a két Én- nélküliség/a két Önvaló nélküliség

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

&}=-;-0+#-1{+-.k
#$-7#-;-0+#-1{+-.k
(2)
(1)

22
a dharmák/jelenségek Én-nélkülisége
a személyiség Én-nélkülisége

13.

*{#-#=v1k a három hordozó/a három út
(,-*}=-<m-*{#-.k
(1)
a Hallgatók hordozója, Srávakajána
:$-=$=-W=-<m
*{
#
-.k
(2)
az Ön-buddhák hordozója, Pratyékabuddhajána
*{#-.-&{,-.}k
(3)
a Nagy hordozó, Mahájána

14.

+!},-1&}#-#=v1-.}k
=$=-W=-+!},-1&}#k
(1)
&}=-+!},-1&}#k
(2)
+#{-8`o,-+!},-1&}#k
(3)

a három drágaság, három ékesség
Buddha-drágaság
Dharma-drágaság
Szangha-drágaság

(fol. 348a)
15.

A$-&u0-<m-@}#=-<m-&}=-=v1-%t-P-0`o,k a megvilágosodás 37 tagja/ága
H,-.-({-0)-#6#-.-06mk a négy éberség megalapozása
15.1.
9$-+#-.:-(}$-0-06mk
15.2.
a négy tökéletes elhagyás
Qw-8Js;->m-F$-0-06mk
15.3.
a mágikus képességek négy lába/tagja
+0$-.}
Tk
15.4.
az öt erő
%}0=-Tk
15.5.
az öt hatalom
A$-&u
0
-<m
9,-;#-0`o
,
k
15.6.
a megvilágosodás hét tényezője
8/#=-.8m-;1-9,-;#-0W+k az árja nyolcrétű ösvény
15.7.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
15.1.

H,-.-({-0:-#6#-.-06mk
;v=-H,-.-({-0:-#6#-.k
(1)
3~:-0-H,-.-({-0:-#6#-.k
(2)
={1=-H,-.-({-0:-#6#-.k
(3)
&}=-H,-.-({-0:-#6#-.k
(4)

23
a négy éberség megalapozása (a négy közeli
kontempláció)
a test feletti éberség megalapozása
az érzések feletti éberség megalapozása
a tudat feletti éberség megalapozása
a dharmák/tudattárgyak feletti éberség
megalapozása

15.2.

9$-+#-.:-(}$-0-06mk a négy tökéletes elhagyás/a négy erőfeszítés
&m#-.-1m-+#{-08m-&}=-1-[{=-.-M1=-1m-0[{+-.:-A-08m-@m:-8`o,-.-0[{+-.k a még fel nem
(1)
(2)

merült nem üdvös káros dharmák nem létrejövése miatti törekvés
megteremtése
a már létrejött nem

&m#-.-1m-+#{-08m-&}=-[{=-.-M1=-(}$-08m-@m:-8`o,-.-0[{+-.k

üdvös káros dharmák elhagyása miatt a törekvés megteremtése
+#{
-08m-&} =-1-[{=-.-M1=-0[{+-.8m-@m:-8`o,-.-0[{+-.k a még létre nem jött üdvös
(3)
dharmák létrehozása miatt a törekvés megteremtése
+#{
-08m-&} =-[{=-.-M1=-#,=-.:-A-0-+$-@m:-06m,-8Ap$-0-+$-k(1=-.:-1m-8>o:-.-+$-k9}$=(4)
=v-Q}#=-.:-A-08m-@m:k8`o,-.-0[{+-.k
a már felmerült erényes dharmák fenntartása, ismételt megteremtése, meg nem
romlása, és majdani tökéletes megvalósulása miatt a törekvés megteremtése.
15.3.

Qw-8Js;->m-F$-.-06mk a mágikus képességek négy lába/tagja
8`o,-.8m-)m$-${-84n,-(}$-08m-8`o-A{+-+$-X,-.8m-Qw-8Js;->m-F$-.k
(1)
nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott törekvésen való koncentráció
={
1=-<m-)m$-${-84n,-(}$-08m-8`o-A{+-+$-X,-.8m-Qw-8Js;;->m-F$-.k
(2)
a nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott tudat koncentrációjának mágikus
képesség lába
(3)

0P},-8Es=-<m-)m$-${-84n,-(}$-08m-8`o-A{+-+$-X$-.8m-Qw-8Js;->m-F$-.k
a nyolc ellenszer alkalmazásával ellátott törekvésen való koncentráció mágikus
képességének lába

(4)

]}+-.8m-)m$-${-84n,-(,-.8m-8`o-A{+-+$-X,-.8m-Qw-8Js;->m-F$-.k
a nyolc ellenszerel ellátott elemzés alkalmazásával ellátott elemzés mágikus
képességének lába/tagja

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
15.4.

15.5.

+0$-.}-Tk az öt erő
++-+0$-.}k
(1)
0P},-8Es=-<m-+0$-.}k
(2)
H,-.8m-+0$-.}k
(3)
)m$-${-84n,->m-+0$-.}k
(4)
<{=-:0-<m-+0$-.}k
(5)
%}0=-Tk az öt hatalom
++-.8m-%}0=k
(1)
0P},-8Es=-<m-%}0=k
(2)
H,-.8m-%}0=k
(3)
)m$-${-84n,->m-%}0=k
(4)
<{=-:0-<m-%}0=k
(5)

24

a hit ereje
a törekvés ereje
az éberség ereje
a koncentráció ereje
a bölcsesség ereje

a hit hatalma
a törekvés hatalma
az éberség hatalma
a koncentráció hatalma
a bölcsesség hatalma

(fol. 348b)

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
15.6.

A$-&u0-<m-9,-;#-0`o,k a megvilágosodás hét tényezője
H,-.-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k
(1)
a tökéléletes éberség megvilágosodás tényezője
&}
=
-M1-.:-8A{
+-.-9,-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k
(2)
a dharmák tökéletes megkülönböztetésének megvilágosodás tényezője =
tökéletes szemlélet
(3)

0P},-8Es=-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k

a tökéléletes törekvés megvilágosodás tényezője
+#8-0-9$-+#-A$-&u
0-<m-9,-;#k
(4)
a tökéletes öröm megvilágosodás tényezője
<m
,
-_p
-^$=-.-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k
(5)
a tökéletes mentális rugalmasság megvilágosodás tényezője
)m
$
-${
-84n,-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k
(6)
a tökéletes elmélyedés megvilágosodás tényezője
0)$-$}
1=-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#k
(7)
a tökéletes egyensúly megvilágosodás tényezője

8/#=-.8m-;1-9,-;#-0W+k az árja nyolcrétű ösvény
9$-+#-.8m-W-0k
(1)
tökéletes szemlélet/nézet
9$-+#-.8m
K}
#
-.k
(2)
tökéletes gondolkodás
9$-+#-.8m
$#k
(3)
tökéletes beszéd
9$-+#-.8m
;=-<m
1*8k
(4)
tökéletes cselekvés
9$-+#-.8m-83~-0k
(5)
tökéletes életmód
9$-+#-.8m
P}
;
-0k
(6)
tökéletes törekvés
9$-+#-.8m-H,-.k
(7)
tökéletes éberség
9$-+#-.8m
)m
$
-${
84n
,
k
(8
tökéletes koncentráció
;1-Tk az öt ösvény (a megvilágosodás megvalósításának öt ösvénye)
16.
3~#=-<m=-;1k az érdem felhalmozás ösvénye
16.1.
^}:-08m-;1k
16.2.
az előkészület ösvénye
1*}
$
-08m
;1k
16.3.
a látás ösvénye
"}1-.8m-;1k
16.4.
a meditáció ösvénye
1*:-@m
,
-.8m
;1k
16.5.
a befejezés ösvénye (többé már nem tanulás ösvénye)
15.7.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

25

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
16.1.

26

3~#=-<m-;1-T-,mk a felhalmozás ösvénye (tényezői)
=}- =}-[{-0}8m-3u;-Dm1=k az ösvényre éppen belépett (még közönséges ember)
(1)
+0$-.}8m-"}-0&1-.k
(2)

erkölcsi előírásai
az érzékek kapuinak megfékezése (tartózkodás az érzékek

ragaszkodási tárgyaitól)
7=-<}
3~
+
-<{
=
-.k
(3)
az étkezésben való mértékletesség
,1->m-&-%}+-&-*+-;-1m-(;-0:-M;-8A}:-;-02~,-.k
(4)
este és hajnalban alvás nélkül
a jógára törekedni
<{
=
-06m
,
-`o
#,=-.-;-1$}
,
-.:-+#8-08}
k
(5)
az önelemzésben való tartózkodásban való
teljes élvezet

^}:-08m-;1k az előkészület ösvénye (tényezői):
1}=-.-]}+-.8m-=-06m-%{k a bizalom/hit cselekedetének négy szintje:
'$-0-*}0-.8m-)m$-${-84n,k
(1)
az üresség fogalmi megértésén való koncentráció
'$-0-1&{+-.8m-)m$-${-84n,k ennek a koncentrációnak a növelése
(2)
+{-"}-,-+},-3n#-#m-@}#=-#%m#-_p-bo#=-.8m-)m$-${-84n,k az üresség közvetlen
(3)
16.2.

felfogásába egy fogalmi megértésen keresztül belépő koncentráció
+{
1-*#-.-={
1
=-<m
-)m$-${-84n,-)}k a gondolkodás pillanata, mely közvetlenül megelőzi
(4)
az üresség közvetlen felfogását
16.3.

1*}$-08m-;1k a látás ösvénye:
A$-&u0-={1=-+.8m-=-+$-.}k a Bódhiszattva első szintje.

16.4.

"}1-.8m-;1-,mk =-#(m=-.-,=-=-0%t-.8m-0:-`o8k}

a meditáció ösvénye a második

bódhiszattva szinttől a tizedik bódhiszattva szintig tart
1*:-@m
,
-.8m
;1-,m
=$=-W=-<m
-=8}k a tökéletesség (befejezés) ösvénye a Buddhaság
16.5.
szintje = a többé már nem tanulás szintje

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

27

17.

/-:};-_p-@m,-.-0%tk a tíz tökéletesség
^m,-.8m-/-:};-_p-@m,-.k
(1)
az adakozás tökéletessége
3u;-Dm1=-<m-/-:};-_p-@m,-.k az erkölcsösség tökéletessége
(2)
07}+-.8m-/-:};-_p-@m,-.k
(3)
a türelem tökéletessége
0P},-8Es=-<m-(fol. 349a) /-:};-_p-@m,-.k a türelem tökéletessége
(4)
0=1-#),->m-/-:};-_p-@m,-.k a meditatív elmélyedés tökéltessége
(5)
<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.k
(6)
a bölcsesség tökéletessége
*0=-<m
/-:}
;
-_p
@m
,
-.k
(7)
a módszerek tökéletessége
%}0 =-<m-/-:};-_p-@m,-.k
(8)
a hatalom/erő tökéletssége
*}
,
-;1->m
/-:}
;
-_p
@m
,
-.k
(9)
az ima tökéletessége
9{-<{=-<m-/-:};-_p-@m,-.k
(10)
a primordiális bölcsesség tökéletessége

18.

A$-&u0-={1=-+.8m-=-0%tk
:0-_p-+#8-0-+$-k
(1)
Hm-1-1{+k
(2)
8}+-A{+-.k
(3)
8}+-8J}-0k
(4)
<m,-_p-^$=-+!8-0k
(5)
1$},-`o->o:-.k
(6)
:m$-`o-=}$-.k
(7)
1m-#9}-0k
(8)
;{#=-.8m-R}-E}=k
(9)
&}=-<m-cm,k
(10)
=$=-W=-<m-=-,m-\o,-_p-8}+k

5

a bódhiszattva tíz szintje
Örömteli
Folttalan
Megvilágosító
Sugárzó fény
Nehezen meghódítható
Előrehaladott
Messzirejutó
Megingathatatlan
Kiváló bölcsesség
A Dharma felhője
a Buddha szintje a Mindenütt jelenlévő fény

5

A tíz tökéletesség magába foglalja az általában a Mahájánának tulajdonított hat tökéletességet. Úgy tűnik
- mint más tibeti szövegek is hangsúlyozzák - nem pusztán as hat tökéltesség (
) fontos, hanem
ezt kiegészítendő, még négyről is beszélnek.

@m-:};-_p-@m,-.-H#s

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
19.

28

=$=-W=-<m-9{-<{=-06mk a Buddha négy bölcsessége
1{-;}$-W-0v8m-9{-<{=k a Tükörhöz hasonlatos bölcsesség
(1)
1(1-.-(m+-<m-9{-<{k az Azonosság bölcsessége
(2)
=}- =}:-K}#-.8m-9{-<{=k a Megkülönböztetés bölcsessége
(3)
A-0-,,-#),->m-9{-<{=-=}k a Tökélyrejuttatás bölcsessége (Mindent megvalósító
(4)
bölcsesség)

20.

21.

=$=-W=-<m-!q-#=v1k
&}=-<m-!qk
(1)
;}$ =-]}+-Q}#=-.8m-!qk
(2)
cu;-.8m-!qk
(3)

a Buddha három teste
Bölcsesség test/Tantest - Dharmakája
Tökéletes élvezet teste, Gyönyörtest - Szambhógakája
Manifeszáció teste/Mágikus átváltozás teste - Nirmánakája

+{-06m,-#<{#=-.8m-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.-06mk
&m=-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.k
(1)
+},-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.k
(2)
${=-.8m-3n#-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.k
(3)
(}0 =-.-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.k
(4)

a Tathágata négy tökéletes analitikus tudása
a dharmák tökéletes analitikus ismerete
a jelentés tökéletes ismerete
a biztos jelentésű szavak tökéletes ismerete
a magabiztosság tökéletes ismerete/az
ékesszólás tökéletes ismerete

22.

+{-06m,-#<{#=-.8m-1m-8'm#-.-06mk a Tathágata négy félelem nélkülisége
&}=-*1=-%+-1$},-.:-Q}#=-.=-A$-&u0-.-;-1m-8'm#=-.k
(1)
minden dharma tökéletesen megvalósításán/megértésén keresztüli
megvilágosodás felé való félelemnélküliség
(2)

7#-.-*1=-%+-7+-.:-1={,-.-;-1m-8'm#=-.k

félelemnélküliség az összes szennyeződés megtisztítására szolgáló bölcsességgel
kapcsolatban
(3)

0:-`o-#%}+-.8m-&}=-M1=-#6,-`o-1m-8>o:-0:-${=-.:-;v$-0%,-.-;-1m-8'm#=-.k

félelemnélküliség afelé, hogy másoknak az akadályozó dharmák elkerülését
tanítsa
(4)

/v,-=v1-3~#=-.-*1=-%+-*}0-.:-8>o:-0-;-${=-.:-8Ap$-08m-;1-+{-06m,-(m+-`o->o:-0-;-1m8'm#=-.k
az olyanság állapotának megvalósításásval kapcsolatos félelemnélküliség, mely a
lemondás ösvénye, azon célból, hogyz összes kíválóságot elérje
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
23.

29

+{-06m,-#<{#=-.8m-1$},-.:-<{=-.8m-Hs#k
[8m-1m#k
(1)
[8m-M-0k
(2)

a Tathágata (Akként-érkezett) hat

természetfeletti tudása
isteni szem/isteni látás
isteni fül/isteni hallás

(fol. 349b)
(3)

={1=-<m-M1-E$=-<{=-.k mások gondolatának tudása
;v=-<o-Qw-8Js;-<{=-.k testi csodák (bemutatásának) tudása
(4)
#},->m-#,=-I{=-=v-H,-.k korábbi létállapotokra való emlékezés tudása (előző
(5)
születési állapotok ismerete)
7#-.-7+-.-<{
=-.k a szennyeződések megsemmisítésének tudása
(6)

24.

+{-06m,-#<{#=-.8m-%}0=-0%tk egy Tathágata tíz hatalma
#,=-.-+$-#,=-1-9m,-.-1={,-.8m-%}0=k
(1)
ismerni azt ami lehetséges, és ami
;=-<m-M1-.:-*m,-.8m-1={,-.8m-%}0=k
(2)
1}=-.-'-3~#=-1={,-.8m-%}0 =k
(3)

nem lehetséges
a tettek eredménye ismeretének hatalma

a különféle mentális törekvést/hajlam ismeretének a hatalma
"1=-'-3~
# =-1={,-.8m-%}0=k
(4)
a különféle elemek ismeretének hatalma (a különféle mentális képességek
ismerete)
(5)

+0$-.}-1&}#-+$-1&}#-1-9m,-.-1={,-.8m-%}0 =k

az emberek magas- és alacsonyrendű képességei ismeretének hatalma
*1=-%+-`o
-8E}-08m-;1-1={,-.8m-%}0=k
(6)
az összes cél ösvényei ismeretének hatalma/minden
0=1-#),-+$-M1-.:-*:-.-+$-)m
$-${-84n,-+$-k$}1=-.:-8'v#-.-06m-+$-k\o,-,=-(},-1}$ =-.(7)
+$-kM1-.:-A$-0-+$-X,-.-*1=-%+-1={,-.8m-%}0 =k
a koncentráció, megszabadulás, megszilárdítás, meditatív elmélyedés, a
teljeskörű szennyeződések, és a megtisztított jelenségek tudásának a
hatalma
(8)

#},->m-#,=-I{=-=v-H,-.-1={,-.8m%}0 =k

a korábbi életek/létállapotokra emlékezés tudásának hatalma
8&m
8/}
-0-+$-[{-0-1={,-.8m-%}0 =k
(9)
a halál-átvándorlás és az újraszületés tudásának hatalma
7#-.-*1=-%+-7+-.:-1={
,-.8m-%}0=k
(10)
az összes szennyeződés megsemmisítse tudásának hatalma

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

30

25.

+0$-0%tk a tíz erő (a Tathágata tíz ereje)
3|-;-+0$-0k
(1)
az élethossz feletti uralom
9}
A+-;-+0$-0k
(2)
javak adásának ereje
={1=-;-+0$-0k a tudat feletti ellenőrzés ereje
(3)
;=-;-+0$-0k
(4)
mások negatív tettei következményei mérséklése ereje
[{-0-;-+0$-0k
(5)
az újraszületés kézben tartásának ereje
1}
=
-.-;-+0$-0k
(6)
a törekvésben való eltökéltség ereje
*},-;1-;-+0$-0k az ima ereje
(7)
Qw-8Js;-;-+0$-0k mágikus tettek bemutatásának ereje
(8)
&}=-;-+0$-0k
(9)
a Dharma tanításának ereje
9{
<{
=
-;-+0$-0k
(10)
a bölcsesség ereje (az összes jelenség megértésének ereje)

26.

=$=-W=-<m-&}=-1-8H{=-.-0%}-0W+k
a Tathágata 18 mással nem osztott tulajdonásága/másoktól eltérő 18 tulajdonsága
(1)

%-%}-1m-1$8-0k
(2)

+{-06m,-#<{#=-.-;-8Ds;-.-1m-1$8-0k

a Tathágatában nincsen tévedés (a Tathágata nem birtokol tévedést)
csacsogás nélküli, fecsegés nélküli, zajtalan, lényegtelen beszéd nélküli

0${;-0-1{+-.k feledékenység nélküli, nem csökken az ébersége
={1=-1(1-.:-1-06#-.-1{+-.k
(4)
(3)

kiegyensúlyozatlan tudat nélküliek, meditatív egyensúlya nem szűnik meg
*-++-.8m
-8`o-<{=-1{+-.k
(5)
nincs benne a különbség képzete (a szamszára és a nírvána különbözőként való
felfogása nincs meg benne)
(6)
nem bír megkülönböztetés nélküli

=}- =}:-1-0K#=-.8m-0)$-$}1=-1{+-.k

egykedvűségnek
(7)

8`o,-.-(1=-.-1{+-.k
szándékában nincs hanyatlás
0P},-8Es=-(1=-.-1{+-.k törekvése hanyatlás nélküli
(8)
H,-.-(1=-.-1{+-.k
(9)
ébersége hanyatlás nélküli
<{=-:0-(1=-.-1{+-.k bölcsessége nem hanyatló
(10)
)m$-${-84n,-(1=-.-1{+-.k koncentrációja hanyatlás nélküli
(11)
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
(12)

M1-.:-8E};-(1=-.-1{+-.k

31
megszabadulása hanyatlás nélküli

(fol. 350a)
(13)

;v=-<m-;=-*1=-%+-9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$-k9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0k

minden testi cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi
$#-#m
-;=-*1=-%+-9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$-9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0k
(14)
minden szóbeli cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi
9m
+
-<m-;=-*1=-%+-9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$-9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0k
(15)
minden elme-beli cselekedetét a bölcsesség előzi meg és a bölcsesség követi
1-8}
$=-.8m-`o=-;-1-&#=-1-*}#=-.8m-9{-<{=-1*}$-0-;-8'v#-.k
(16)
az eljövendő idő összes tárgyát akadálytalanul látó bölcsesség
8+=-.8m
-`o-=-;-1-&#=-1-*}#=-.8m-9{-<{=-1*}$-0-;-8'v#-.k
(17)
az elmúlt idő összes tárgya felé akadálytalanul látó bölcsesség
+-W:-0bo
#=-.8m-`o=-;-1-&#=-1-*}#=-.8m-9{-<{=-1*}$-0-;-8'v#-.k
(18)
a jelen idő összes tárgyát akadálytalanul látó bölcsesség

&{-'}+-#=v1k a Hármas kosár, Tripitaka
1+}-&{8m-&{-'}+k
(1)
A Fegyelem kosara, Vinajapitaka
8`o
;
-08m
&{
'}
+
k
(2)
A Tanbeszédek kosara, Szútrapitaka
&}
=
-1$}
,
-.8m
&{
'}
+
k
(3)
A Tudás kosara, Abhidharmapitaka
#=v
$
-:0-9,-;#-0%m
#(m
=
k
28.
A “Kiváló beszéd” tizenkét tagja. A Tripitaka 12 része.
1+}
8
m
&{
k
(1)
Beszédek gyűjteménye/csoportja
+A$=-<m-0$,-.8m-&{k Dalban való elbeszélések csoportja
(2)
;v$-`o-0%,-.8m-&{k Prófétikus tanítások csoportja
(3)
3n# =-=v-0%+-.8m-&{k Versek csoportja
(4)
&{+-`o-0I}+-.8m-&{k Speciális aforizmák csoportja
(5)
Q{$-#6m8m-&{k
(6)
Bevezető tanítások csoportja
K}
#
=-.-I}
+
-.8m
&{
k
(7)
Példabeszédek csoportja
+{-W-0v-Ap$-08m-&{k Legendák csoportja
(8)
[{=-.8m-:0=-<m-&{k Születéstörténetek csoportja
(9)
<m,-_p-W=-.8m-&{k Nagy terjedelmű tanítások csoportja
(10)
*+-`o-8Ap$-08m-&{k Csodálatos tanítások/Csodák csoportja
(11)
27.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

32

#),-;-/0-.8m-&{k Véglegesített tanítások csoportja
+#}$=-.-06mk
29.
a négy szándék/a négy célzatosság (a magyarázatra szoruló
(12)

szútrákban található Buddha négy alapvető szándéka)
1(1-.-(m
+
-;-+#}
$=-.k
(1)
az azonosságra vonatkozó célzatosság
`o=-#6,-;-+#}$=-.k
(2)
egy másik időre vonatkozó célzatosság
+}
,
-#6,-;-+#}
$
=-.k
(3)
más jelentésre/célra vonatkozó célzatosság
#$-7#-#m-0=1-.-;-+#}$=-.k más személyekre vonatkozó célzatosság
(4)
30.

X{1-.}:-+#}$=-.-06mk

a négy rejtett szándék, a rejtett szándék négy fajtája, Bud-

dha magyarázatra szoruló tanításainak négy típusa
#bo
#
-.-;-X{
1
-.}
:
-+#}
$
=-.k
(1)
a lényeket a Mahájána ösvényére való belépésre

13,-(m+-;-X{1-.}:-+#}$=-.k
(2)

bátorító tanítások
a meghatározásokról szóló tanítások, a

#({,-.}-;-X{1-.}:-+#}$ =-.k
(3)

jellemvonásokra vonatkozó rejtett szándék
az ellenszerekről szóló tanítások, az ellenszerekre

0\w:-0-;-X{1-.}:-+#}$=-.k
(4)

vonatkozó rejtett szándék
a magyarázatra vonatkozó rejtett szándék / a

tanításokban használatos terminusokra vonatkozó rejtett szándék
31.

0+{,-.-06mk a négy árja igazság
&q#-0#;k
31.1.
a szenvedés árja igazsága
\o
,
-8Ap
$
k
31.2.
a szenvedés eredetének árja igazsága
8#}#-.k
31.3.
a szenvedés megszüntetésének árja igazsága
;1k
31.4.
az ösvény árja igazsága, a szenvedés megszüntetésére
vezető ösvény árja igazsága
&q
#
-0#;->m
0+{
,
-.-;-06m
k a szenvedés árja igazságának négy aspektusa:
31.1.
1m-K#-.k
(1)
állandótlanság
&q
#
-0#;k
(2)
szenvedés
%}$-.k
(3)
üresség
0+#-1{
+
-.k
(4)
Én-nélküliség, anátman

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
31.2.

33

\o,-8Ap$-#m-0+{,-.-;-9$-M1-.-06m-%{k a szenvedés eredete igazságának is négy
aspektusa van:

(fol. 350b)
(1)

\o,-8Ap$k
minden eredete
Wvk
(2)
ok
V{
,
k
(3)
feltétel
:0-_p-8A{+-.k :0-[{-0k létrejövés
(4)
8#}#-.8m-0+{,-.-;-M1-.-06mk a megszüntetés igazsága négy aspektusa:
31.3.
8#}#-.k
(1)
megszüntetés, niródha
6m
0k
(2)
nyugalom, béke
>-,}1-.k
(3)
kiválóság, tökéletes állapot
${
=
-.:-8Ap
$
-0k
(4)
biztos megszabadulás
;1-;-06mk az ösvény négy aspektusa
31.4.
;1k
(1)
ösvény
:m#=-.k
(2)
ok, alap
au
0
-.k
(3)
megvalósítás
${=-.:-8Am,-.k biztos szabadság
(4)

32.

(,-*}=-<m-3~#=-;1-Tk
=}- =}-[{-0}8m-3u;-Dm1=k
(1)
+0$-.}8m-"}-0&1-.k
(2)
7=-<m-3~+-<{=-.k
(3)

a Hallgatók felhalmozás ösvényének öt aspektusa

az érzékek kapuinak
feltartóztatása/megfékezése/fegyelmezése
mértékletesség az evésben (az evés

mértékének ismerete)
,1->m
&-%}
+
-&-*+-;-1m
(;-0:-M;-8A}
:-;-0P},-.k
(4)
este és hajnalban alvás nélkül

<{=-06m,-`o-#,=-.:-1$},-.:-+#8-0k
(5)

a jógára törekedni
az önelemzésben való tartózkodásban való
teljes élvezet

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
33.

34

^}:-08m-;1-,m-${=-.:-8A{+-.8m-&-06m-%{k

az előkészület ösvénye : a biztos

megkülönböztetés négy tényezője
H}
+
k
(1)

P{
1}
k
(2)
csúcs
07}+-.k türelem
(3)
8'm#-K{,-&}=-<m-1&}#k magasrendű világi Dharma
(4)
1*}$-08m-;1k a látás ösvénye
34.
1*}$-08m-;1-,m-={1=-<m-!+-%m#-1-0%t-Hs#k a látás ösvénye tudtának 16 tudatpillanata
34.1
&q#-0#;-;-&} =-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés tulajdonságai ismeretének türelme/felé
(1)
való türelem
&q
#
-0#;-;-&}
=
-<{
=
-.k
(2)
a szenvedés tulajdonságainak megismerése
&q
#
-0#;-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=-.8m-07}+-.k a szenvedés újabb (azutáni)
(3)
megértésének türelme
&q
#
-0#;-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=
-.k
(4)
a szenvedés azutáni megértése
\o,-8Ap$-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés eredete tulajdonságai megismerése felé
(5)
való türelem
\o
,
-8Ap
$
-;-&}
=
-<{
=
-.k
(6)
a szenvedés eredete tulajdonságainak megismerése
\o
,
-8Ap
$
-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.=-<{
=-.8m-07} +-.k a szenvedés eredete azutáni
(7)

\o,-8Ap$-;-I{=-=v-K}# =-.=-<{=-.k
(8)
8#}#-.-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.k
(9)

(rákövetkező) megértésének türelme
a szenvedés eredete azutáni

megértése
a szenvedés megszüntetése tulajdonsága

megismerése felé való türelem
8#}
#
-.-;-&}
=
-<{
=
-.k
(10)
a szenvedés megszüntetése tulajdonságai/valósága
megismerése
8#}
#
-.-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=-.8m-07}+-.k
(11)

8#}#-.-;-I{=-=v-K}# =-.:-<{=-.k
(12)

a szenvedés megszüntetése azutáni

megértésének türelme
a szenvedés megszüntetésének azutáni

megértése
;1-;-&}
=
-<{
=
-.8m
07}
+
k
(13)
az ösvény valósága megismerésének türelme
;1-;-&}=-<{=-.k az ösvény valóságának megismerése
(14)
;1-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8m-07}+-.k az ösvény azutáni megértésének türelme
(15)
;1-;-I{=-=v-%}# =-.:-<{=-.k az ösvény rákövetkező megismerése
(16)

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

35

0"}1=-.8m-;1k a meditáció ösvénye
;1-&u$-$vk kis ösvény
(1)
&u$-$v8m-&u$-$v-k a kis kis ösvény
(a)
&u$-$v8m-8Km$-k
(b)
a kis közepes ösvény
&u$-$v8m-&{,-.}k
(c)
a kis nagy ösvény
;1-8Km
$
-.}
k
(2)
közepes ösvény
8Km$-.}8m-&u$-$v-k a közepes kis ösvény
(a)
8Km$-.}8m-8Km$-.}k a közepes közepes ösvény
(b)
8Km$-.}8m-&{,-.}k a közepes nagy ösvény
(c)
;1-&{,-.}k
(3)
nagy ösvény
&{,-.}8m-&u$-$v-k a nagy kis ösvény
(a)
&{,-.}8m-8Km$-.}k a nagy közepes ösvény
(b)
&{,-.}8m-&{,-.}k
(c)
a nagy nagy ösvény
^}
:
-08m
;1k
(3)
az előkészület ösvénye
0:-&+-1{+-.8m-;1k az akadálynélküli ösvény
(a)
M1-.:-E};-08m-;1k a teljes megszabadulás ösvénye
(b)
=+-.:->m-;1k
(c)
a rendkívüli ösvény
k;1-&u$-$v-;-9$-M1-.-#=v1-%{k
&u$-`o8m-&u$-`o-+$-k
&u$-`o8m-8Km$-.}-+$-k&u$-`o8v-&{,-.}8k}
k;1-8Km$-.}-;-9$-#=v1-%{k
&{-8Km$-&u$-#=v1-1}k
k;1-&{,-.}-;-9$-#=v1-%{k
&{-8Km$-&u$-#=v1-1}k
35.

36.

1*:-@m,-.8m-;1-,mk1m-U}0-.8}k a befejezés/betetőzés ösvénye a többé már: nem tanulás
ösvénye

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
37.

36

(,-*}=-<m-<{=-.-0%t-Hs#k a Hallgatók 16 tudása
&q#-0#;-;-&} =-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés valósága megismerésének türelme
(1)
&q#-0#;-;-&} =-<{=-.k
(2)
a szenvedés valóságának megismerése
&q
#
-0#;-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=
-.8m
-07}+-.k a szenvedés azt követő megértésének
(3)
a türelme
&q
#
-0#;-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=
-.k
(4)
a szenvedés azt követő megértése
\o,-8Ap$-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés eredete valósága megértésének türelme
(5)
\o,-8Ap$-;-&}=-<{=-.k
(6)
a szenvedés eredete valóságának megértése
\o,-8Ap$-;-I{=-=v-K}# =-.:-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés eredete azt követő
(7)

\o,-8Ap$-(fol. 351a)-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.k
(8)
8#}#-.-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.k
(9)

megértésének türelme
a szenvedés eredete azt követő

megértése
a szenvedés megszűntetése valósága

megismerésének türelme
8#}
#
-.-;-&}
=
-<{
=
-.k
(10)
a szenvedés megszűntetése valósága megismerése
8#}
#
-.-;-&}
=
-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{=-.8m-07}+-.k a szenvedés megszűntetése
(11)

8#}#-.-;-I{=-=v-K}# =-.:-<{=-.k
(12)
;1-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.k
(13)
;1-;-&}=-<{=-.k
(14)

rákövetkező megértésének a türelme
a szenvedés megszűntetése rákövetkező

megértése
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény

valósága megismerésének türelme
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény valóságának

megismerése
;1-;-I{
=
-=v
K}
#
=-.:-<{
=-.8m-07}+-.k
(15)

;1-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.(16)

a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény

rákövetkező megismerésének türelme
a szenvedés megszűntetésére vezető ösvény
rákövetkező megértése

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
38.

37

(,-*}=-<m-M1-.:-K;-08m-;1-,m-0W+-+{k
a Hallgatók teljes felszabadulásának
8'v
#
-.-06m
+$-k8K=-0v
;-#,=-.-06m
8k} a négy belépés, és négy
ösvénye nyolc:
eredményben való tartózkodás
38.1.
a négy belépés

8'v#-.-06mk
Wv,-_p-bo#=-.-;-8'v#-.k a folyambalépésbe belépő
(1)
;,-%m#-@m:-8}$-0-;-8'v#-.k az egyszer visszatérés gyümölcsébe belépő
(2)
@m:-1m-8}$-0-;-8'v#-.k
(3)
a vissza nem térés gyümölcsébe belépő
+E-0%}
1
-.-;-8'v
#
-.k
(4)
az arhatság gyümölcsébe belépő
8K=-0v-;-,mk#,=-.-06m-,mk négy gyümölcsben tartózkodás van:
38.2.
Wv,-`o-bo#=-.k = Wv,-`o-0bo#=-.8m-8K=-0v-;-#,=-.k a folyambalépés
(5)
gyümölcsében tartózkodás
;,-%m
#
-@m
:
-8}
$
-0k
;,-%m
#
-@m
:
-8}
$
-#m
8K=-0v
;-#,=-.k
(6)
=
az egyszer visszatérés
gyümölcsében tartózkodás
@m
:
-1m
8}
$
-0k
@m
:
-1m
8}
$
-.8m
8K=-0v
;-#,=-.k
(7)
=
a vissza nem térés gyümölcsében
való tartózkodás
+E-0%}
1
-.k
+E-0%}
1
-.8m
8K=-0v
;-#,=-.k
(8)
=
az arhatság gyümölcsében
tartózkodás
Wv
,
-_p
bo
#
=-.-,m
#(m
=
-){
k
38.3.
a két folyamba lépett
:m1->m=-.k fokozatosan belépő
(1)
%m#-&:-${=-.-8Am,-.k azonnal felszabaduló
(2)
:m1->m=-.-,mk'm-!+-0%,-.-9m,-,}k a fokozatosan belépő: mindent
tartalmaz/mindent felölel
%m#-%:-${=-.:-8Ap$-0-,mk#$-0+{,-.-M1=-1$}
,-.:-K}#=-.:-A=-,=k1m-U}#=-.-1{+-.-;0K{,-){k8'm#a hirtelen belépő: bármely igazságokat miután nyilvánvalóan megértett,
képességére támaszkodik 6

K{,-;=-8+=-.8m-;1->m-"1=-#=v1-,-]}+-.8mk(},-1}$=-.-%m#-%:-(}$-%{k
és a világfeletti ösvény három tartományában tapasztalt
szennnyeződéseket hírtelen kiküszöböli,

8+m-,m-Wv,-`o-bo#=-.8m-8K=-0v-+$-k+E-0%}1-.8m-8K=-0v-(m+-;-#,=-=}kk
és ez a folyamba lépés gyümölcse, és az arhatság gyümölcsében való
tartózkodás.
6

1m-U}#=-.k

képes vmire, képes vmit megtenni;
megbirkó zni egy helyzettel

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

U}#=k

megállja a helyét egy helyzetben, képes

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

38

39.

:$-=$=-W=-#(m=k a kétfajta Ön-buddha
0={-:v-W:-#%m#-_p-#,=-.k aki “rinocérosz”-hoz hasonlóan egyedül él
(1)
3~# =-+$-]}+-.k
(2)
aki társaságkedvelő/csoportosan él/ életmódot folytat
+{-,m-(,-*}=-%{-'}+-;-+1m#=-,=k&m=-<m-I{=-=v-1*v,-.8m-&}=-Es0-.=k=$=-W=-8Ap$-0-1{+-.8m8'm#-K{,->m-"1=-=v-0#;-]0&^1*:-8Am,-.8}k

40.

8'm#-K{,->m-;1-,m-(fol. 351b)0W+-+{k a nyolc világi ösvény
0=1-#),-06mk
40.1.
a négy (forma birodalmon belüli)
koncentráció
40.2.

$}1=-.:-8'v#-.-06mk

a négy forma- nélküli (forma-feletti)

elmélyedés

0=1-#),-06mk a négy koncentráció
+$-.}k
(1)
az első koncentráció
#(m=-.k
(2)
a második koncentráció
#=v
1
-.k
(3)
a harmadik koncentráció
06m-.k
(4)
a negyedik koncentráció
$}
1
=-.:-8'v
#
-.-06m
,m
- a négy forma- nélküli (forma-feletti) elmélyedés
40.2.
,1-1"8-1*8-9=-[{- 1&{+k a tér végtelensége érzékelési tartománya
(1)
M1-<{=-1*8-9=-[{-1&{+k a tudat végtelensége érzékelési tartománya
(2)
%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+k a nem valamiság érzékelési tartománya (minden
(3)
40.1.

tárgyiság hiánya)
(4)

8`o-<{=-1{+-8`o-<{=-1{+-1m,-[{- 1&{+k

a sem képzet, sem nem képzet

érzékelési tartománya (a lehetséges tapasztalás határa)
40.1.(1)

0=1-#),-+$-.}-;-9,-;#-T-%{k az (forma birodalmon belüli) első koncentráció

tudatttényezőinek ötös csoportja, az ~ koncentráló tudat tudattényezőinek öt tényezője:
(1)
gondolati ösztönzés

K}#-.k
+?}+-.k
(2)

elemzés, vizsgálódás

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

39

+#8-0k
kedv, örömérzés
0+{
0k
(4)
boldogságérzés
={1=-P{-#%m#-.-(m+k összpontosítás (egy pontú tudat)
(5)
0=1-#),-#(m=-.-;-9,-;#-06m-%{k a (forma birodalmon belüli) második
40.1. (2)
(3)

koncentráció tudattényezőinek négyes csoportja/ a forma birodalmon belüli második
koncentráció koncentráló tudatának négy tudattényezője:
(1)
belső világosság

,$-:0-_p-+$-0k
+#80k
(2)
kedv, örömérzés
0+{-0k
(3)
boldogságérzés
={
1
=-P{
#%m
#
-.-(m
+k összpontosítás, egy pontú tudat
(4)
#=v1-.-;-9,-;#-T-%{k
40.1. (3)
a (forma birodalmon belüli) harmadik koncentráció
tudattényezőinek ötös csoportja/ a forma birodalmon belül a harmadik koncentráció
koncentráló tudatának öt tudattényezője
(1)
mentális egyensúly, közömbösség, kimozdíthatatlanság

0)$=-$}1=k
H,-.k
(2)
éberség
<{
=
-06m
,
k
(3)
önelemzés, figyelmesség
0+{-0k
(4)
boldogságérzés
={
1
=-P{
#%m
#
-.-(m
+k összpontosítás, egy pontú tudat
(5)
0=1-#),-06m-.-;-9,-;#-06m-%{k a (forma birodalmon belüli) negyedik
40.1. (4)

koncentráció tudattényezőinek négyes csoportja/ a forma taartományon belüli negyedik
koncentráció koncentráló tudatának négy tudattényetője
(1)
tökéletesen tiszta mentális

0)$-$}1=-9}$ =-=v-+#-.k

egyensúly/közömbösség/kimozdíthatatlanság
(2)
teljesen tiszta éberség

H,-.-9}$=-=v-+#-.k
&q#-0#;-0-9$-1-9m,-0+{-0-9$-1-9m,-.8m-3~:-0k a sem szenvedés, sem boldogság
(3)
érzése; a szenvedéstől és boldogságtól menetes érzés
(4)
összpontosítás, egy pontú tudat

={1=-P{-#%m#-.-(m+-+}k

k9$-#({,--.}8m-9,-;#-+$-k/,-9},->m-9,-;#-+$-k+{-#(m-#8m-#,=-<m-:$-06m,->m-9,-;#-#}
vagy az ellenszerek tényezői, a hasznos tényezők, és midkettő fennállásának/helyének
öntermészetű tényezői

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
41.

M1-.:-*:-.-0W+k

40
a nyolc felszabadulás

(a) A három forma birodalmon belüli felszabadulás:
(1)
a formával rendelkezőt formaként

#7v#=-%,-#7v# =--M1=-;-W-0k

tekintés (általi feszabadulás)
,$-#7v
#
=-1{
+
-.:-8`o
<{
=
-.=-@m
:}
;
->m
#7#=-M1=-;-W-0k
(2)
a belső formanélküli
képzetével a külső formaként tekintés (általi felszabadulás)
&q
#
-.8m
M1-.-1$}
,-`o-A=-,=-#,=-.k a csodálatos formától való felszabadulás
(3)
megvalósításában tartózkodás
(b) az öt formabirodalmon belüli felszabadulás:
(1)
a végtelen tér érzékelési tartománya

,1-1"8-1*89=-[{-1&{+k
M1-<{=-1*8-9=-[{-1&{+k a végtelen tudatosság érzékelési tartománya
(2)
%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+k
(3)
a nem valamiság érzékelési tartománya
8`o-<{=-1{+-8`o-<{ =-1{+-1m,->m-!{-1&{+k a sem képzet, sem nem képzet érrzékelési
(4)
Nm+-P{8m-M1-*:k a létezés csúcsának felszabadulása
tartománya =
8`o-<{=-+$-k3~:-0-+$-k8#}#-.-1$},-`o-A=-,=-#,=-.k a képzetalkotás, az érzés
(5)
megszüntetése megvalósításában való tartózkodás

42.

7m;->m=-#,},-.8m-[{-(fol. 352a)1&{+-0W+k
+!:-.}k fehér
(1)
+1:-.}k vörös
(2)
={:-.}k
(3)
sárga
#}
,
-.}
k
(4)
kék
&q#-.k
(5)
kellemes
1m
&q
#
-.k
(6)
kellemetlen
07$-.}k jó
(7)
$,-.k
(8)
rossz

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

a nyolc kimagasló koncentráció

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
43.

41

1*:->m-#,=-.8m-$}1=-.:-8'v#-.-+]ok

a folytatólagosan létező kilenc meditatív

elmélyedés
1m
K}
#
-.k
(1)
nem- fogalmiság
+#8-0k
(2)
öröm
0+{-0k
(3)
boldogság
0)$-$}
1
=k
(4)
egykedvűség
,1-1"8-1*-9=-[{-1&{+k a tér végtelenségének tartománya
(5)
M1-<{=-1*-9=-[{-1&{+k
(6)
a tudat végtelenségének tartománya
%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+k a nem- valamiság tartománya (minden tárgyiság hiánya)
(7)
8`o-<{=-1{+-8`o-<{=-1{+-1m,->m-[{-1&{+k a sem képzet, sem nem képzet tartománya (a
(8)
lehetsége tapasztalás végső határa = a létezés csúcsa)
8#}
#
-.8m
$}
1
=-.-8'v
#
-.k
(9)
a megszűntetés meditatív elmélyedése
7+-.:->m-[{-1&{+-0%tk a tíz mindent magába foglaló koncentráció/ a tíz mindent magába
44.
foglaló észlelés
7+-.:-+!:-.}
8
m-[{-1&{+k
(1)
a fehér mindent áthatásának észlelése
7+-.:-+1:-.}
8
m
[{
1&{
+
k
(2)
a vörös szín mindent áthatássának észlelése
7+-.:-={:-.}8m-[{-1&{+k
(3)
a sárga mindent áthatásának észlelése
7+-.:-#}
,
-.}
8
m
[{
1&{
+
k
(4)
a kék mindent áthatásának észlelése
7+-.:-=8m-[{-1&{+k
(5)
a föld elem mindent áthatásának észlelése
7+-.:-&u
8
m
[{
1&{
+
k
(6)
a víz elem mindent áthatásának észlelése
7+-.:-1{8m-[{-1&{+k
(7)
a tűz elem mindent áthatásának észlelése
7+-.:-Tt
$
-#m
1&{
+
k
(8)
a levegő elem mindent áthatásának észlelése
7+-I-,1-1"8m-[{-1&{+k
(9)
a tér elem mindent áthatásának észlelése
7+-.:-M1-.:-<{
=
-.8m
[{
1&{
+
k
(10)
a tudat mindent áthatásának észlelése
45.

={1=-%,->m-"1=-#=v1k
8+}+-"1=k
45.1.
#7v#=-"1=k
45.2.
#7v#=-1{+-.k
45.3.

az érző lények három tartománya/birodalma
vágy-tartomány
forma-tartomány (tiszta formák tartománya)
forma nélküli tartomány (forma feletti tartomány)

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
45.1.

42

8+}+-.8m-"1=-,-={1=-%,->m-:m=-^p-co-#,=k

a vágyak tartományában az érző

lények 20 létállapota
3-08m
-+B;-0-0W+k a nyolc forró pokol
(1)
E$-08m-+1;-0-0W+k a nyolc hideg pokol
(2)
(m-3|-08m-={1=-%,-+B;-0-,mk#%m#-#1-#(m=-1$-.}-+$-:$-#m-Wv-;=-Es0-.k
(3)

a

környező érző lények poklai egy vagy kettő, vagy sok és a saját okokból
valósul meg.
(4)
az állatok: a vízben,

`o+-8E}-,m-&u-+$-*$-+$-,1-1"8m-]}+-9v;-;}k

síkságokon és a levegőégben élnek.
9m
+#=-M1=-,m
&}
=
-<m
W;-.}
<m
,
-I{
8
m
/}
K$-,8}
k a préták: a Tan király Sin(5)
rdzse palotájában.
1m
8
m
Qm
$
-06m
k
(6)
a négy emberi kontinens
0-;$-]}+k
(a)
Ökör használó
a-1m
$,k
(b)
Kellemetlen hang
;v=-8/#=-.}k Magasrendű testű
(c)
841-0v-Qm$-k
(d)
Dzsambú-sziget
[8m-:m=-Hs#k az istenek hat osztálya a vágy-tartományban
(15-20)
W;-&{,-:m=-06mk a Négy nagy király birodalma
(a)
=v1-%t-P-#=v1k a Harminchárom istenek (Isvara = Sakra és kísérete)
(b)
8*0-K;k
(c)
Harc nélküli istenek
+#8-X,k
(d)
Örömteli istenek
8Js
;
-+#8k
(e)
Mágikus teremtményeikben örömet lelő istenek
#6,-8Js;-+0$-A{ +k Mások mágikus teremtményét hatalmukba tartó
(f)
istenek
(fol. 352b)
45.2.

#7v#=-"1=-0%t-0`o,-,mk a forma-tartomány 17 istenosztálya
0=1-#),-+$-.}k a forma-tartománybeli első koncentráció 3 istenosztálya:
(a)
3$=-.k
(1)
Brahma
3$=-&{
,
k
(2)
Mahábrahma
3$=-.-1`o,-,-8+},k Brahmapurohita
(3)

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
(b)

0=1-#),-#(m=-.k

8}+-&u$k
(1)
8}+-#=;k
(2)
3+-1{+-8}+k
(3)
0=1-#),-#=v1-.k
(c)
+#{-&u$k
(1)
+#{-W=k
(2)
3+-1{+-+#{k
(3)
0=1-#),-06m-.k
(d)
cm,-1{+k
(1)
0=}+-,1=-[{=k
(2)
8K=-0v-&{k
(3)
#2$-18m-[-Tk
(e)
1m-&{-0k
(1)
1m-#`o$k
(2)
>-,}1-'$-0k
(3)
<m,-_p-1*}$-0k
(4)
8}#-1m,k
(5)

43
a forma-tartomány második koncentrációjának 3
istenosztálya
Kis fény (istenei)
Tiszta fény (istenei)
Határtalan fény (istenei)
a forma-tartomány harmadik koncentrációjának 3 szintje
Kis erény
Kiterjedt erény
Határtalan erény
a forma-tartomány negyedik kincentrációjának 3 szintje
Felhőtlen
Érdemből született
Nagy gyümülcs
a Tiszta hely öt istenosztálya
Nem nagy
Szenvedés nélküli
Kiváló megjelenés
Nagy észlelés (tapasztalás)
Nincs magasabb, Legmagasabb

#7v#=-1{+-.8m-[-:m=-06mk a forma- nélküli birodalom 4 istenosztálya
,1-1"8-1*-9=-[{-1&{+-`o-({-0:-8E}-0k a tér végtelensége tapasztalatának
(1)

45.3.

megközelítése
M1-<{
=
-1*8-9=-[{
1&{
+
-`o
({
0:-8E}
0k
(2)
a tudat végtelensége tapasztalatának közel
jutott

%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+-`o-({-0:-8E}-0k
(3)

a “nem valamiság” tapasztalatának

megközelítése
8`o
<{
=
-1{
+
-8`o
<{
=
-1{
+
-1m
,
->m
[{
1&{
+
-`o
({
0:-8E}-0k a sem észlelés sem nem
(4)
észlelés tapasztalatának megközelítése

&}=-<m-M1-E$=-&u$-$v-?r-2-<-+.;-0P{#=-<m=-14+-.-Qm#=-=}kk
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k
E rövid (kis terjedelmű) dharmák számbavételét Ácsárja Dpal-brcegsz készített.

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

44

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

45

kk&}=-<m-M1-E$=-<m-0I{+-A$kk
Dharma-paryāya
The Tibetan Trip itaka Vol. 145, Mdo-hgrel CXXVI

&} (Cho)

Bstan-hgyur, Oo-mtshar bstan-bcos, Cho fol. 345b1-352b5
Author Dpal b rtsegs (Srikuta)

fol. 345b

(k k&}=-<m-M1-E$=-<m-0I{+-A$-#m-P-0-?r-2:9-+.;-0P{#=-;-=}#=-.=-14=-.k k(kk&}=-<mM1-E$=k+.;-8'1-.8m-+A$=-;-@#-83;-;}kk/v$-.}-T-,mk#7v#=-<m---/v$-.}-+$-k3~:-08m-/v$-.}-+$-k8`o-<{=-<m-/v$-.}-+$-k8`o-A{+-<m-/v$-.}-+$-kM1-.:-<{=-.8m-/v0#-.}8}kk+{-;=#7v#=-<m-/v$-.}-,m-0%m-T-%{k8Ap$-0-&{,-.}-06m-+$-k+{=-Wv:-A=-.8m-#7v#=-0%t-#%m#-#} k8Ap$-0-&{,-.}06m-,m-=8m-"1=-+$-k&u8m-"1=-+$-k1{8m-"1=-+$-kTt$-#m-"1=-+$-=}kkWv:-A=-.8m-#7v#=-,mk1m#-#m-+0$.}-+$-kM-08m-+0$-.}-+$-k'8m-+0$-.}-+$-kU{8m-+0$-.}-+$-k;v=-<m-+0$-.}-+$-k#7v#=-+$-ka-+$-kHm-+$-k:}+$-k:{#-A-M1-.:-:m#-A{+-1-9m,-.8}kk3~:-08m-/v$-.}-,m-#=v1-%{0+{-0-+$-&q#-0#;-+$-k-#(m-#-1-9m,-.-M1=-=}kk8`o<{=-<m-/v$-.}-9$-#=v1-%{k&u$-`o-+$-kW-&{,-.}:->o:-.+$-k3+-1{+-.8}kk8`o-A{+-<m-/v$-.}-,m-={1=-;=Ap$-08m-8`o-A{+-T-0%t-P-#%m#-+$-k={1=-+$-1m-X,-.-0%t-06m8}kk={1=-;=-8Ap$-08m-8`o-A{+-,mk:{#-.-+$k9m+-;-A{+-.-+$-k3n:-0-+$-8`o-<{=-+$-k={1=-.-+$-k
T-,m-\o,-_p-8E}-08}kk8`o,-.-+$-k-1}=-.-+$-kH,-.-+$-k)m$-${-84n,-+$-k<{=-:0-,mk9v;-=}- =}:-${=-.8}kk++-.+$-k$}-3-<{=-.-+$-kD{;-9}+-.-+$-k1-&#=-.8m+#{-08m-P-0-+$-k6{-&$-1{+-.8m-+#{-08m-P-0-+$-k#_p-1v#-1{+-.8m-+#{-08m-P-0-+$-k0P},-8Es=-+$-k=m,-_p^$=-.-+$-k0#-9}+-.-+$-k)$-$}1=-+$-M1-.:-1m-83|fol. 346a

(k k0-+$-k0%m-#%m#-.}-8+m-+#{-08}kk8+}+-&#=-+$-k"}$-D}-0-+$-k$-W;-+$-k1-:m#-.-+$-kW-0-+$-k*{3~1-+$-kHs#-(},-1}$ =-.8}kk
Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

46

D}-0-+$-k8"},-`o-84n,-.-+$-k8&0-.-+$-k3n#-.-+$-kJ-+}#-+$-k={:-'-+$-k#9}-+$-kW#=-.-+$-kM1-.:83|-0-+$-kD{;-1{+-.-+$-k
Ow#=-.-+$-kG}+-.-+$-k1-++-.-+$-k;{-;}-+$-k0#-1{+-.-+$-k0I{+-$=-.-+$-kM1-.:-#9{$-0-+$-k<{=06m,-1-9m,-.-+$-k(m-co-,m-({-08m-(},-1}$=-=}kk8>}+-.-+$-k
#(m+-+$-kK}#-.-+$-k+?}+-.8}kk06m-.}-8+m-#6,-`o-8>o:-08}kk+{-;-$-W;-,m-M1-.-0`o,-){k$-W;-+$-k&{-08m-$W;-+$-k$-W;-;=-<$-$-W;-+$-k$8}-$1-.8m-$-W;-+$-k1$},.8m-$-W;-+$-k%t$-7+-$1-.8m-$-W;-+$-k;}#-.8m-$-W;-;}kkW-0-,m-M1-.-T-%{k8'm#-2<}#=-;-W-0-+$k1*:-84n,-.:-W-0-+$-k;}#-.:-W-0-+$-kW-0-1&}#-_p84n,-.-+$-k3u;-Dm1=-+$-k0eq;-bo#=-1&}#-_p-84n,-.8}kk={1=-+$-X,-1-9m,-.8m-8`o-A{+--,m-#7v#=-+$k={1=-={1=-;=-8Ap$-08m-#,=-!0=-;-#=#=-){k*}0.-+$-k8`o-<{=-1{+-.8m-8#}#-.-;-$}1=-.:-8'v#-.-+$-k8#}#-.8m-$}1=-.:-8'v#-.-;-8`o-<{=-1{+-.-+$kN}#-#m-+0$-.}-+$-k:m#=-1*v,-.-+$-k[{-0-+$-kG-0-+$-k
fol. 346b

#,=-.-+$-k1m-K#-.-+$-k1m$-#m-3~#=-+$-k9m-#{8m-3n#=-+$-k=}-=}8m-[{-0}-(m+-+$-k+{-W-0v8m-&-+$-k1*v,-.M1=-=}kkM1-.:-<{=-.8m-/v$-.}-,mkM1-.:-<{=-.-0W+-+{k
1m#-#m-M1-.:-<{=-.-+$-kM-08m-M1-.:-<{=-.-+$-k'8m-M1-.:-<{=-.-+$-kU{8m-M1-.:-<{=-.-+$-k;v=-<mM1-.:-<{=-.-+$-k9m+-<m-M1-.:-<{=-.-+$-k(},1}$=-.-%,->m-9m+-+$-k\o,-#6m-M1-.:-<{=-.8}kk9m+-<m-M1-.:-<{=-.8m-+0$-.}-,m-M1-.:-<{=-.-Hs#-.}8##=-1-*#-.8}kk9v;-,m-0W+-+}k3~:-0-+$-k8`o-<{=-+$-k
8`o-A{+-+$-kM1-.:-:m#-A{+-9m,-.-+$-k8`o=-1-0=-,1-1"8-+$-k=}-=}-0K#=-.-1-9m,-.8m-8#}#-.-+$-k=}=}:-0K#=-.8m-8#}#-.-+$-k+{-06m,-(m+-+}kk(},-1}$ =.-%,->m=-9m+-<m-8"}:-06m-,mk0+#-_p-W-0-+$-k0+#-_p-$-W;-0-+$-k0+#-_p-&#=-.8}kk\o,-#6m-M1-.:-<{=.-,mk=-0},-*1=-%+-<m-#6m-(m+-+$-k;v=-!<m-\o,-#6m-+$-k
Wv-(m+-+$-k;v=-;-#,=-.-(m+-+$-k+1m#=-.-+$-kM1-.-9}$-=v-1-&+-.-+$-k:m=-#%m#-.-+$-kWv,-&#=-.:8'v#-.8}kk[{-1&{+-0%t-#(m=-,mk1m#-#m-[{-1&{+-+$-k
,,-08mk'8mkU{8km ;v=-<mk9m+-<mk#7v#=-<mka8mkHm8km :}8km :m#-A8mk&}=-<m-[{-1&{+-+}kk"1=-0%}-0W+-,m-1m#-#m"1=-+$-k#7v#=-<m-"1=-+$-k1m#-#m-M1Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

47

.:-<{=-.8m-"1=-+$-kM-0k'kU{k;v=k9m+kM1-.:-<{=-.8m-"1=-=}kkK{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-,mk@m-K{,-%m$K{;-.:-8Ap$-08}kk,$K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-08}kk
fol. 347a

(k k@m8m-K{,-%m$-8K{;-.:-8Ap$-0-,mk=-0},-;=-,m- Bp-]okBp-]o-;=-1+0-1k1+0-1-;=-&}$-0vk&}$-0v;=-)t-]ok)t-]o-;=-$m$-.}k$m$-.}-;=-1{-)}#k
1{-)}#-;=-8K=-0v8}kkWv-Hs#-%{k=-+$-&u-+$-k1{-+$-Tt$-+$-k,1-1"8-+$-`o=-<m-"1=-=}kk,$-#m-K{,-%m$8K{;-.:-8Ap$-0-,m-8+m-W-%{k1-:m#-.8m-V{,->m-8`o-A{+k8`o-A{+->m-V{,->m=-M1-.:-<{=-.kM1-.:-<{=-.8m-V{,->m=-1m$-+$-#7v#=k1m$-+$-#7v#=-<m-V{,->m=-[{1&{+-Hs#
k[{-1&{+-Hm#-#m-V{,->m=-:{#-.-:{#-.8m-V{,->m=-3~:-0k3~:-08m-V{,->m=-N{+-.kN{+-.8m-V{,->m=-;{,-.k;{,-.8m-V{,->m=-Nm+-.kNm+-.8m-V{,->m=-[{-0k[{08m-V{,->m=-G-<m-+$-k1-$,-+$-e{-##=-8+},-1--+$-k&q#-0#;-0-+$-k9m+-1m-0+{-0-+$-k8Ds#-.-M1=-8Ap$-%{k+{-W:-&q#-0#;->m-/v$-.}-808-6m#-.}-8+m-+#8Ap$-0:-8>o:-:}kk+{-;-1-:m#-.-8##-.=-8`oA{+-8##-`o-A{+-8##=-.=-?{,1-.:-<{=-8## kM1-.:-<{=-.-8##=-.=-1m$-+$-#7v#=-8##
k1m$-+$-#bo#=-8##-.=-[{-1&{+-Hs#-8##
k[{-1&{+-Hs#
8##=-.=k:{#-.-8##k:{#-.-8##=-.=k3~:-0-8##k3~:-0-8##=-.=-N{+-.-8##kN{+-.-8##=-.=;{,-.-8##-;{,-.-8##=-.=-kNm+-.-8##Nm:-.-8##=-.=-[{-0-8##k[{-0-8##=-.=-G-<m-+$-B-$,-+$-ke{-##=-8+},-.-+$-k&q#-0#;-0-+$k9m+-1m-0+{-0-+$-k8"v#-.-M1=-8##-.:-8>o:-){k
fol. 347b

+{-W:-&q#-0#;->m-/v$-.}-808-6m#-.}-8+m-+#-8##-.:-8>o:-:}kkV{,-,m-"1=-Hs#-%{k=-+$-k&u-+$-k1{-+$kTt$-+$-k,1-1"8-+$-kM1-.:-<{=--.8m-"1=-=}kk+{- +#<$-M1-.-T:-0W-%{kK#-.:-1-9m,-.-+$-k&+-.:-1-9m,-.-+$-k8/}-0:-1-9m,-.-+$-kWv-&u$-`o-;=-8K=-0v&{,-.}:-8Ap$-0-+$-k+{-+$-8H-08m-Wv+-+}kkWv-Hs#-,m--@{+-.8m-Wv-+$-[,-%m#-8Ap$-08m-Wv-+0$-k!;-0-1(1-.8m-Wv-+$-k13u$=-.:-X,-%m$-Wv+-.k\o,-_p-8E}-08m-Wv+$-kM1-.:-*m,-.8m-Wv8}kkV{,-06m-,m-+1m# =-.8m-V{,-

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

48

+$-k0+#-.}8m-V{,-+$-k+{-1-*#-.8m-V{,-+$-kWv8m-V{,-,}kk8K=-0v-T-,mkM1-.:-*m,-.8m-8K=-0v-+$-kWv-1*v,.8m-8K=-0v-+$-kK;-08m-8K=-0v-+$-k[{=-0v-A{+.8m-8K=-0v-+$-k0+#-.}8m-8K=-0v-+$-k0+{,-.-#(m=-,mk\o,-Q}0-<m-0+{,-.-+$-k+},-+1-.8m-0+{,-.8}kk\o,:7}0-<m-0+{,-.-;-9$-#(m=-){k9$-+#-.8m-\o,-Q}0+$-k9$-+#-.-1-9m,-.8m-\o,-Q}0-0}kk13,-(m+-#=v1-,m-\o,-0K#=-+$-k#6,-+0$-+$-k9}$-=m-Es0-.8}kk&}=T-,m-1m$-+$-kWv-13,-+$-kM1-.-K.#-.-+$-k
9$-+#-.8m-9{-<{=-<m-+{-06m,-(m+-+}kk0+#-1{+-.-#(m+-,mk&}=-;-0+#-1{+-.-+$-k#$-7#-;-0+#-1{+.8}kk*{#-#=v1-,mk(,-*}=-<m-*{#-.-+$-k:$-=$=-W=-<m*{#-.-+$-k*{#-.-&{,-.}8}kk+!},-1&}#-#=v1-.}-,mk=$=-W=-+!},-1&}#-+$-k&}=-+!},-1&}#-+$-k+#{-8`o,+!},-1&}#-#} kA$-&u0-<m-@}#=-<m-&}=-=v1-%t
fol. 348a

(k kP-0`o,-,mkH,-.-({-0)-#6#-.-06m-+$-k9$-+#-I-(},-0-06m-+$-kQw-8Js;->m-F$-0-06m-+$-k+0$-.}T-+$-k%}0=-T-+$-kA$-&u0-<m-9,;#-0`o,-+$-k8/#=-.8m-;1-9,-;#-0W+-+}kkH,-.-({-0:-#6#-.-06m-,mk;v=-H,-.-({-0:-#6#-.-+$k3~:-0-H,-.-({-0:-#6#-.-+$-k={1=-H,-.-({-0:---#6#-.-+$-k&}=-H,-.-({-0:-#6#-.-+$-06m8}kk9$-+#-.:-(}$-0-06m-,mk&m#-.-1m-+#{-08m-&}=-1-[{=-.M1=-1m-0[{+-.:-A-08m-@m:k8`o,-.-0[{+-.-+$-k&m#.-1m-+#{-08m-&}=-[{=-.-M1=-(},-08m-@m:k8`o,-.-0[{+-.-+$-k+#{-08m-&}=-1-[{=-.-M1=-0[{+-.8m-@m:-8`o,.-0[{+-.-+$-k+#{-08m-&}=-[{=-.-M1=-#,=-.:-A-0+$-k@m:-06m,-8Ap$-0-+$-k(1=-.:-1m-8>o:-.-+$-k9}$=-=v-Q}#=-.:-A-08m-@m:k8`o,-.-0[{+-.-+$#6m8}kkQw-8Js;->m-F$-.-06m-,mk8`o,-.8m-)m$-${-84n,--(}$-08m-8`o-A{+-+$-X,-.8m-Qw-8Js;->m-F$-.-+$-k={1=-<m-)m$-${-84n,-(}$-08m-8`o-A{+-+$-X,-.8m-Qw-8Js;;>m-F$-.-+$-k
]}+-.8m-)m$-${-84n,-(,-.8m-8`o-A{+-+$-X,-.8mQw-8Js;->m-F$-.8}kk+0$-.}-T-,m-+$-+0$-.}-+$-k0P},-8Es=-<m-+0$-.}-+$-kH,-.8m-+0$-.}-+$-k)m$-${-84n,>m-+0$-.}-+$-k<{=-:0-<m-+0$-.}8}kk%}0=-T-,m++-.8m-%}0 =-+$-k0P},-8Es=-<m-%}0=-+$-kH,-.8m-%}0=-+$-k)m$-${-84n,->m-%}0=-+$-k<{=-:0-<m-%}0==}kkA$-&u0-<m-9,-;#-0`o,-,mk H,-.-9$-+#-A$-&u0-<mUherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

49

fol. 348b

9,-;#-+$-k&}=-M1-.:-8A{+-.-9,-+#-A$-&u0-<m-9,-;#-+$-k0P},-8Es=-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#-+$k+#8-0-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#-+$-k<m,-_p-^$=-.---9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#-+$-k)m$-${-84n,-9$-+#-A$-&u0-<m-9,-;#-+$-k0)$-$}1=-9$-+#-A$-&u0-<m9,-;#-#} k8/#=-.8m-;1-9,-;#-0W+-,mk9$-+#.8m-W-0-+$-k9$-+#-.8m-K}#-.-+$-k9$-+#-.8m-$#-+$-k9$-+#-.8m-;=-<m-1*8-+$-k9$-+#-.8m-83~-0+$-k9$-+#-.8m-P};-0-+$-k9$-+#-.8m-H,-.-+$-k
9$-+#-.8m-)m$-${-84n,-)}kk;1-$-,mk3~#=-<m=-;1-+$-k^}:-08m-;1-+$-k1*}$-08m-;1-+$-k"}1-.8m-;1+$-k1*:-@m,-.8m-;1-1}kk3~#=-<m-;1-T-,mk=}- =}[{-0}8m-3u;-Dm1=-+$-k+0$-.}8m-"}-0&1-.-+$-k7=-<}-*=}:-<{=-.-+$-k,1->m-&-%}+-&-*+-;-1m-(;-0:-M;8A}:-;-0K}=-.-+$-k<{=-06m,-`o-#,=-.-;-1$},-.:+#8-08}kk^}:-08m-;1-,mk1}=-.-]}+-.8m-=-06m-%{k'$-0-*}0-.8m-)m$-${-84n,-;-+$-k'$-0-1&{+-.8m-)m$-${84n,-+$-k+{-"}-,-+},-3n#-#m-@}#=-#%m#-_p-bo#=-.8m)m$-${-84n,-+$-k+{-1-*#-.-={1=-<m-)m$-${-84n,-)}kk1*}$-08m-;1-,m-A$-&u0-={1=-+.8m-=-+$-.}8}kk"}1-.8m;1-,mk=-#(m=-.-,=-=-0%t-.8m-0:-`o8}kk1*:@m,-.8m-;1-,m-=$=-W=-<m=-=8}kk/-:};-_p-@m,-.-0%t-,mk^m,-.8m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k3uROm1=-<m-/-:};-_p-@m,.-+$-k07}+-.8m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k0P},-8Es=-<m
fol. 349a

(k k/-:};-_p-@m,-.-+$-k0=1-#),->m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k<{=-:0-<m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k*0=-<m-/-:};_p-@m,-.-+$-k%}0=-<m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k
*},-;1->m-/-:};-_p-@m,-.-+$-k9{-<{=-<m-/-:};-_p-@m,-.8}kkA$-&u0-={1=-+.8m-=-0%t-,mk:0-_p-+#8-0-+$-kHm1-1{+-+$-k8}+-A{+-.-+$-k8}+-8J}-0-+$-k<m,-_p^$=-+!8-0-+$-k1$},-`o->o:-.-+$-k:m$-`o-=}$-.-+$-k1m-#9}-0-+$-k;{#=-.8m-R}-E}=-+$-k&}=-<m-cm,,}kk=$=-W=-<m-=-,m-\o,-_p-8}+-+}kk=$=-W=-<m-9{-<{=06m-,m-1{-;}$-W-0v8m-9{-<{=-+$-k1(1-.-(m+-<m-9{-<{-+$-k=}-=}:-K}#-.8m-9{-<{=-+$-kA-0-,,-#),->m-9{-<{==}kk=$=-W=-<m-!q-#=v1-,mk&}=-<m-!q-+$-k;}$=Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

50

]}+-Q}#=-.8m-!q-+$-kcu;-.8m-!q8}kk+{-06m,-#<{#=-.8m-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.-06m-,mk&m=-=}- =}-9$-+#-.::m#-.-+$-k+},-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.-+$-k
${=-.8m-3n#-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.-+$-k(}0=-.-=}-=}-9$-+#-.:-:m#-.8}kk+{-06m,-#<{#=-.8m-1m-8'm#-.06m-,mk&}=-*1=-%+-1$},-.:-Q}#=-.=-A$-&u0-.-;-1m---8'm#=-.-+$-k7#-.-*1=-%+-7+-.:-1={,-.-;-1m-8'm#=-.-+$-k0:-`o-#%}+-.8m-&}=-M1=-#6,-`o-1m-8>o:0:-${=-.:-;v$-0%,-.-;-1m-8'm#=-.-+$-k/v,-=v1----3~#=-.-*1=-%+-*}0-.:-8>o:-0-;-${=-.:-8Ap$-08m-;1-+{-06m,-(m+-+m->o:-0-;-1m-8'm#=-.8}kk+{-06m,#<{#=-.8m-1$},-.:-<{=-.8m-Hs#-,mk[8m-1m#-+$-k[8m-M-0-+$fol. 349b

={1=-<m-M1-E$=-<{=-.-+$-k;v=-<o-Qw-8Js;-<{=-.-+$-k#},->m-#,=-I{=-=v-H,-.-+$-k7#-.-7+-.-<{=.8}kk+{-06m,-#<{#=-.8m-%}0=-0%t-,mk#,=-.-+$-#,=1-9m,-.-1={,-.8m-%}0=-+$-k;=-<m-M1-.:-*m,-.8m-1={,-.8m-%}0=-+$-k1}=-.-'-3~#=-1={,-.8m-%}0 =+$-k"1=-'-3~# =-1={,-.8m-%}0=-+$-k+0$-.}-1&}#+$-1&}#-1-9m,-.-1={,-.8m-%}0 =-+$-k*1=-%+-`o-8E}-08m-;1-1={,-.8m-%}0 =-+$-k0=1-#),-+$-M1-.:*:-.-+$-)m$-${-84n,-+$-k$}1=-.:-8'v#-.-06m-+$-k
\o,-,=-(},-1}$=-.-+$-kM1-.:-A$-0-+$-kX,-.-*1=-%+-1={,-.8m-%}0=-+$-k#},->m-#,=-I{=-=v-H,-.1={,-.8m%}0=-+$-k8&m-8/}-0-+$-k[{-0-1={,----.8m-%}0=-+$-k7#-.-*1=-%+-7+-.:-1={,-.8m-%}0 =-=}kk+0$-0%t-,m-3|-;-+0$-0-+$-k9}-A+-;-+0$-0-+$k={1=-;-+0$-0-+$-k;=-;-+0$-0-+$-k[{-0;-+0$-0-+$-k1}=-.-;-+0$-0-+$-k*},-;=-;-+0$-0-+$-kQw-8Js;-;-+0$-0-+$-k0${;-0-1{+-.-+$k={1=-1(1-I-1-06#-.-1{+-.-+$-k*-++-.8m-8`o-<{=-1{ +-.+$-k-=}-=}:-1-0K#=-.8m-0)$-$}1=-1{+-.-+$-k8`o,-.-(1=-.-1{+-.-+$-k<{=-:0-(1=-.-1{+-.-+$-kM1.:-8E};-(1=-.-1{+-.-+$-k;v=-<m-;=-*1=-%+fol. 350a

(k k9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$-k9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0-+$-k$#-#m-;=-*1=-%+-9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0-+$-k9m+-<m-;=Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

51

*1=-%+-9{-<{=-<m-#},-`o-8E}-6m$-9{-<{=-<m-I{=-=v-8K$-0-+$-k1-8}$=-.8m-`o=-;-1-&#=-1-*}#=-.8m-9{<{=-1*}$-0-;-8'v#-.-+$-k8+=-.8m-`o-U-1-&#=-1-*}#=.8m-9{-<{=-1*m$-0-;-8'v#-.-+$-k+-W:-0bo#=-.8m-`o=-;-1-&#=-1-*}#=-.8m-9{-<{=-1*}$-0-;-8'v#.8}kk&{-'}+-#=v1-,mk1+}-&{8m-&{-'}+-+$-k8`o;-08m-&{-'}+-+$-k
&}=-1$},-.8m-&{-'}+-+}kk#=v$-:0-9,-;#-0%m-#(m=-,mk1+}8m-&{-+$-k+A$=-<m-0$,-.8m-&{-+0#-k;v$-`o0%,-.8m-&{-+$-k3n#=-=v-0%+-.8m-&{-+$-k&{+-`o-0I}+-.8m&{-+$-kQ{$-#6m8m-&{-+$-kK}#=-.-I}+-.8m-&{-+$-k+{-W-0v-Ap$-08m-&{-+$-k[{=-.8m-:0=-<m-&{-+$-k<m,-_p-G=-.8m&{-+$-k*+-`o-8Ap$-08m-&{-+$-k#),-;-/0-.8m-&{8}kk
+#}$=-.-06m-,mk1(1-.-(m+-;-+#}$ =-.-+$-k`o=-#6,-;-+#}$=-.-+$-k+},-#6,-;-+#}$=-.-+$-k#$-7##m-0=1-.-;-+#}$=-.8}kk&{1-.}:-+#}$=-.-06m-,mk
#bo#-.-;-X{1-.}:-+#}$=-.-+$-k13,-(m+-;-X{1-.}:-+#}$=-.-+$-k#({,-.}-;-X{1-.}:-+#}$=-.-+$k0\w:-0-;-X{1-.}:-+#}$=-.8}kk0+{,-.-06m-,mk&q#-0#;-+$\o,-8Ap$-+$-k8#}#-.-+$-k;1-1}-&q#-0#;->m-0+{0-.-;-06m-%{k1m-K#-.-+$-k&q#-0#;-+$-k%}$-.-+$k0+#-1{+-.8}kk\o,-8Ap$-#m-0+{,-.-;-9$-M1-.-06m-%{k
fol. 350b

\o,-8Ap$-+$-kWv-+$-kV{,-+$-k:0-_p-8A{+-.8}kk8#}#-.8m-0+{,-.-;-9$-M1-.-06m-%{k8#}#-.-+$-k6m-0-+$k>-,}1-.-+$-k${=-.:-8Ap$-08}kk;1-;-9$-06m-%{k
;1-+$-k:m#=-.-+$-kau0-.-+$-k${=-.:-8Am,-.8}kk(,-*}=-<m-3~#=-;1-T-%{k =}-=}-[{-0}8m-3u;-Dm1=-+$k+0$-.}8m-"}-0&1-.-+$-k7=-<m-3~+-<{=-.-+$-k
,1->m-&-%}+-&-*+-;-1m-(;-0:-M;-8A}:-;-0K}=-.-+$-k<{=-06m,-`o-#,=-.:-1$},-.:-+#8-08}kk^}:-08m;1-,m-${=-.:-8A{+-.8m-&-06m-%{kH}+-+$-kP{-1}-+$-k
07}+-.-+$-k8'm#-K{,-&}=-<m-1&}#-#}
k1*}$-08m-;1-,m-={1=-<m-!+-%m#-1-0%t-Hs#-#}
k0+#}1=-.8m-;1-,mk;1-&u$-`o-+$-k;1-8Km$-.}-+$-k;1-&{,-.}-+$-k
^}:-08m-;1-+$-k0:-&+-1{+-.8m-;1-+$-kM1-.:-E};-08m-;1-+$-k=+-.:->m-;1-1}kk;1-&u$-$v-;-9$-M1.-#=v1-%{k&u$-`o8m-&u$-`o-+$-k&u$-`o8m-8Km$-.}-+$-k&u$-`o8v-&{,-.}8}kk;1-8Km$-.}-;-9$-#=v1-%{k&{-8Km$-&u$-#=v1-1}kk;1-&{,-.}-;-9$-#=v1-%{k &{-8Km$&u$-#=v1-1}kk1*:-@m,-.8m-;1-,mk1mUherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

52

U}0-.8}kk(,-*}=-<m-<{=-.-0%t-Hs#-,mk&q#-0#;-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.-+$-k&q#-0#;-;-&}=-<{=-.-+$-k&q#0#;-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8m-07}+-.-+$-k
&q#-0#;-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8}kk\o,-8Ap$-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.-+$-k\o,-8Ap$-;-&}=-<{=-.-+$-k\o,8Ap$-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8m-07}+-.-+$-k\o,-8Ap$fol. 351a

(k k;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8}kk8#}#-.-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.-+$-k8#}#-.-;-&}=-<{=-.-+$-k8#}#.-;-&}=-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8m07}+-.-+$-k8#}#-.-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8}kk;1-;-&}=-<{=-.8m-07}+-.-+$-k;1-;-&}=-<{=-.-+$k;1-;-I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.8m-07}+-.-+$-k;1-;I{=-=v-K}#=-.:-<{=-.-(,-*}=-<m-M1-.:-K;-08m-;1-,m-0W+-+{k8'v#-.-06m-+$-k8K=-0v-;-#,=-.06m8}kk8'v#-.-06m-,mkWv,-_p-bo#=-.-+$-k8'v#-.-+$-k;,%m#-@m:-8}$-0-;-8'v#-.-+$-k@m:-1m-8}$-0-;-8'v#-.8m-+$-k+E-0%}1-.-;-8'v#-.8}kk8K=-0v-;-,mk#,=-.06m-,mkWv,-`o-bo#=-.-+$-k;,-%m#-@m:-8}$-0-+$-k
@m:-1m-8}$-0-+$-k+E-0%}1-.8}kkWv,-_p-bo#=-.-,m-#(m=-){k:m1->m=-.-+$-k%m#-&:-${=-.-8Am,-.8}kk:m1->m=.-,mk'm-!+-0%,-.-9m,-,}kk%m#-%:-${=-.:-8Ap$---0-,mk#$-0+{,-.-M1=-1$} ,-.:-K}#=-.:-A=-,=k1m-U}# =-.-1{+-.-;-0K{,-){k8'm#-K{,-;=-8+=-.8m->m"1=-#=v1-,-]}+-.8mk(},-1}$ =-.-%m#-%:-(}$-%{k
8+m-,m-Wv,-`o-bo#=-.8m-8K=-0v-+$-k+E-0%}1-.8m-8K=-0v-(m+-;-#,=-=}kk:$-=$=-W=-,m-#(m=-){k0={-:vW:-#%m#-_p-#,=-.-+$-k3~#=-+$-]}+-.8}kk+{-,m(,-*}=-%{-'}+-;-+1m# =-,=k&m=-<m-I{=-=v-1*v,-.8m-&}=-Es0-.=k=$=-W=-8Ap$-0-1{+-.8m-8'm#-K{,->m"1=-=v-0#;-]0&^1*:-8Am,-.8}kk8'm#-K{,->m-;1-,mfol. 351b

0W+-+{k0=1-#),-06m-+$-k$}1=-.:-8'v#-.-06m8}kk0=1-#),-06m-,m-+$-.}-+$-k#(m=-.-+$-k#=v1-.-+$k06m-.8}kk$}1=-.:-8'v#-.-06m-,m-,1-1"81*8-9=-[{-1&{+-+$-kM1-<{=-1*8-9=-[{-1&{+-+$-k%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+-+$-k8`o-<{=-1{+k8`o-<{=-1{+1m,-[{-1&{+-+}kk0=1-#),-+$-.}-;-9,-;#-T-%{k

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

53

K}#-.-+$-k+?}+-.-+$-k+#8-0-+$-k0+{-0-+$-k={1=-P{-#%m#-.-(m+-+}kk0=1-#),-#(m=-.-;-9,-;#-06m%{k,$-:0-_p-+$-0-+$-k+#80-+$-k0+{-0-+$-k
={1=-P{-#%m#-.-(m+-+}kk#=v1-.-;-9,-;#-T-%{k0)$=-$}1=-+$-kH,-.-+$-k<{=-06m,-+$-k0+{-0-+$k={1=-P{-#%m#-.-(m+-+}kk0=1-#),-06m-.-;-9,-;#06m-%{k0)$-$}1=-9}$=-=v-+#-.-+$-kH,-.-9}$=-=v-+#-.-+$-&q#-0#;-0-9$-1-9m,k0+{-0-9$-1-9m,-.8m3~:-0-+$-k={1=-P{-#%m#-.-(m+-+}kk9$-#({,-.}8m-9,-;#-+$-k/,-9},->o-9,-;#-+$-k+{-#(m-#8m-#,=-<m-:$-06m,->m-9,-;#-#} kM1-.:-*:-.0W+-,mk#7v#=-%,-#7v#=--M1=-;-W-0-+$-k,$-#7v#=-1{+.:-8`o-<{=-.=-@m-:};->m-#7#=-M1=-;-W-0-+$-k&q#-.8m-M1-.-1$},-`o-A=-,=-#,=-.-+$-k,1-1"81*89=-[{-1&{+-+$-kM1-<{=-1*8-9=-[{-1&{+-+$-kM1-<{=-1*8-9=-[{-1&{+-+$-k
%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+-+$-k8`o-<{=-1{+-8`o-<{=-1{+-1m,->m-!{-1&{+-+$-k8`o-<{=-+$-k3~:-0-+$-k8#}#-.1$},-`o-A=-,=-#,=-.8}kk7m;->m=-#,},-.8m-[{fol. 352a

(k k1&{+-0W+-,m-+!:-.}-+$-k+1:-.}- +$-k={:-.}-+$-k#},-.}-+$-k&q#-.-+$-k&q#-.-+$-k1m-&q#-.-+$k07$-.}-+$-k$,-08}kk1*8->m=-#,=-.8m----$}1=-.:-8'v#-.-+]o-,mk1m-K}#-.-+$-k+#8-0-+$-k0+{-0-+$-k0)$-$}1=-+$-k,1-1"8-1*-9=-[{-1&{++$-kM1-<{=-1*-9=-[{-1&{+-+$-k%m-9$-1{+-.8m-[{1&{+-+$-k8`o-<{=-1{+-8`o-<{=-1{+-1m,->m-[{-1&{+-+$-k8#}#-.8m-$}1=-.-8'v#-.8}kk7+-.:->m-[{-1&{+-0%t,mk7+-.:-+!:-.}8m-[{-1&{+-+$-k7+-.:-+1:-.}8m[{-1&{+-+$-k7+-.:-={:-.}8m-[{-1&{+-+$-k7+-.:-#},-.}8m-[{-1&{+-+$-k7+-.:-=8m-[{-1&{+-+$-k7+-.:-&u8m[{-1&{+-+$-k7+-.:-1{8m-[{-1&{+-+$-k7+-.:-Tt$#m-1&{+-+$-k7+-I-,1-1"8m-[{- 1&{+-+$-k7+-.:-M1-.:-<{=-.8m-[{-1&{ +-+}kk={1=-%,->m-"1=-#=v1,mk8+}+-"1=k#7v#=-"1=k#7v#=-1{+-.8}kk
8+}+-.8m-"1=-,=-={1=-%,->m-:m=-^p-co-#,=-){k3-08m-+B;-0-0W+-+$-kE$-08m-+1;-0-0W+-+}kk(m-*={08m-={1=-%,-+B;-0-,mh#%m#-#1-#(m=-1$-.}:-:,-:$#m-Wv-;=-Es0-.8}kk`o+-8E}-,m-&u-+$-*$-+$-,1-1"8m-]}+-9v;-;}kk9m-+#=-M1=-,m-&}=-<m-W;-.}-<m,-I{8m-/}K$-,8}kk1m8m-Qm$-06m-,mk0-;$-]}+-a-1m-$,-;v=----Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

+.;-0P{#=k&}=-<m-M1-E$=k

54

8/#=-.}-841-0v-Qm$-k[8m-:m=-Hs#-,mkW;-&{,-:m=-06m-+$-k=v1-%t-P-#=v1-+$-k8*0-K;-+$-k+#8-X,-+$k8Js;-+#8-+0#-k#6,-8Js;-+0$-A{+-+}kj
fol. 352b

#7v#=-"1=-0%t-0`o,-,mk3$=-.-+$-k3$=-&{,-+$-k3$=-.-1`o,-,-8+},-,}kk0=1-#),-#(m=-.-;k8}+&u$-+$-k8}+-#=;-+$-k3+-1{+-8}+-+}kk0=1-#),#=v1-.-;-,mk+#{-&u$-+$-k+#{-W=-+$-k3+-1{+-+#{8}kk06m-.-;kcm,-1{+-+$-k0=}+-,1=-[{=-+$-k8K=-0v&{8}kk#,=-#2$-18m-[-T-,mk1m-&{-0-+$-k
1m-#`o$-0-+$-k>-,}1-'$-0-+$-k<m,-_p-1*}$-0-+$-k8}#-1m,-M1=-=}kk#7v#=-1{+-.8m-[-:m=-06m-,mk,11"8-1*-9=-[{-1&{ +-`o-({-0:-8E}-0-+$-kM1-<{=1*8-9=-[{-1&{+-`o-({-0:-8E}-0-+$-k%m-9$-1{+-.8m-[{-1&{+-`o-({-0:-8E}-0-+$-k8`o-<{=-1{+-8`o-<{=-1{+-1m,>m-[{-1&{+-`o-({-0:-8E}-08}kk&}=-<m-M1-E$=-&u$`o-?r-2-<-+.;-0P{#=-<m=-14+-.-Qm#=-=}kk

Uherkovich László 3/15/2013 10:39:05 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful