SHFMU “ Andon Zako Çajupi” Bardhoshë

T E S T
Nga lënda: e Fizikës, klasa e VII-të paralelja _________

Grupi: B

Emri ____________________ Mbiemri _________________________ nr në ditar________
1. Plotësoni fjalinë: Koha pas së cilës lëvizja përsëritet quhet_________________.

2. Një djalosh tërheq një trup neper një rrafsh me forcë F = 50 N. Sa punë ka krye
A = ? , përgjatë rrugës s = 200 cm
a) 200 N
b) 100 N
c) 10000 N
3. Ç’është energjia____________________________________________________.
4. Peshku në akuarium zhytet në thellësi prej: h= 20 cm të njehsohet se për sa
rritet shtypja e ujit në peshk?
Të dhënat:
h= 20 cm = 0,2 m
d = 10000

kg
m3

p=?

5. Të gjitha lëndët që mund të digjen dhe japin energji të nxehtësisë quhen:
_______________________________________________________________________.

6. Në enët e mbyllura shtypja e gazit matet më_____________________________.

7. Ndoshta e keni vrenjtur se shumë më lehtë është të notoni në det se sa në lum
apo liqe pse?: ________________________________________________________.

8. Si definohet Ligji i Arkimedit: __________________________________________
____________________________________________________________________.

9. Shtypja mund të rritet në dy mënyra cilat janë ato:____________________dhe
__________________________________.
10. Ç’është shtypja hidrostatike dhe prej ç’ka varet_________________________
__________________________________________________________________.

11. Lënda e thjesht përbëhet prej ________________________________________
kurse lënda e përbërë, përbëhet prej__________________________________.

Pikë_____________ Nota _______

Arsimtari Isuf Azemi ______________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful