P. 1
TUGASAN 2 Nilai Nilai Bitara

TUGASAN 2 Nilai Nilai Bitara

|Views: 8|Likes:
Published by Rosli DH

More info:

Published by: Rosli DH on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2014

pdf

text

original

TUGASAN 2

1.0 PENGENALAN Kemajuan atau kecemerlangan sesebuah organisasi amat bergantung kepada prestasi pekerjapekerja yang menganggotai organisasi tersebut. Kegemilangan sesebuah organisasi bukan terletak pada satu kompleks bangunan tetapi amat bergantung kepada bakat, kebolehan dan kemampuan manusia sebagai pekerja. Pekerja yang berprestasi cemerlang merupakan `modal insan’ yang menjadi aset dan pemacu kepada organisasi yang cemerlang atau sebaliknya. Modal insan ini boleh di kelasifikasikan dalam dua keadaan, pertama ianya wujud dalam bentuk pemilikan oleh individu melalui kemahiran dan ilmu yang dikuasai. Ini bermakna orang yang berpendidikan atau berkemahiran tinggi secara dasarnya memiliki modal insan yang lebih besar atau lebih bernilai berbanding orang yang rendah tahap pendidikan atau kemahirannya. Kedua, individu itu sendiri boleh dilihat sebagai modal insan yang berguna untuk persekitarannya. Modal insan juga boleh dipertingkatkan potensinya. Penjanaan modal insan perlu mengabungkan dimensi kerohanian, akhlak, nilai dan unsur jati diri yang sesuai dengan keperluan organisasi. Faktor-faktor dalaman inilah yang menjadi asas kepada falsafah modal insan yang disebut oleh YAB. Perdana Menteri. Insan akan memiliki modal atau menjadi aset kepada organisasi adalah insan yang sedar akan amanah dan tanggungjawab, yang bekerja bersungguh-sungguh dengan ikhlas, dan yang sentiasa menggunakan akal fikiran dan kudrat yang ada padanya untuk memajukan dirinya, jabatannya dan juga organisasinya 2.0 NILAI BITARA UPSI1

Enam nilai dan 24 penunjang atau diskriptor BITARA UPSI sebagai nilai bersama (sharedvalues) universiti diperkenalkan untuk menjadi amalan di kalangan staf akademik dan staf bukan akademik iaitu; i. Berintegriti: Amanah, Telus, Akauntabiliti, dan Adil ii.
1

Profesional:

Muhammad Rais Abdul Karim. (2006). Melestari Pendidikan Gemilang ke Arah Penjanaan Modal Insan. Tanjung Malim: Pencetakan Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Beretika, Iltizam, Cinta Ilmu, dan Kompenten iii. Semangat Berpasukan: Muafakat, Fokus Matlamat, Hormat-Menghormati, danBangga UPSI iv. Berorentasikan Pelanggan: Responsif, Proaktif, Mesra, dan Berkualiti v. Prihatin Kebajikan Anggota: Empati, Penghargaan, Keselesaan Persekitaran, dan Peluang Untuk Maju vi. Kreatif dan Inovatif Penambahbaikan Berterusan, Nilai Tambah, Rebut Peluang, dan Berdaya Cipta

2.1 Berintegriti2

Apa itu integriti? Di mana-mana sahaja sering dibualkan tentang kurangnya integriti di kalangan orang ramai, pekerja di sektor awam dan swasta, organisasi hatta mereka di kampung juga tidak terkecuali. Masing-masing sibuk bercakap tentang integriti. Jadi apakah maksud sebenar integriti ini?

Secara ringkasnya, integriti boleh dibincangkan kepada dua bahagian iaitu, pertama bersabit dengan individu; kedua integriti di peringkat organisasi. Namun begitu, pada umumnya integriti merujuk kepada himpunan kualiti unggul yang wujud di kalangan individu dan kualiti ini berteraskan kepada prinsip berpegang teguh kepada kejujuran dan amalan bermoral tinggi.

Di peringkat individu, integriti ialah keselarasan di antara tindakan dengan prinsip moral, etika dan undang-undang; serta keselarasan di antara kepentingan diri dengan kepentingan umum. Sementara itu di peringkat organisasi tercermin dalam perumusan dan perlaksanaan kod etika, piagam pelanggan atau sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik. Kod etika berkenaan ditegaskan, diulangi dan dihayati oleh anggota organisasi berkenaan sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi budaya organisasi (corporate culture).

2

http://sabahkini.net/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=818:integriti-perkhidmatanawam&catid=42:rencana&Itemid=57

menyiapkan tugasan. Tidak perlu sangat untuk kita bincang bagaimana rasuah telah menjadi barah kepada si polan itu atau si polan ini. rasuah untuk mengelak dari dikenakan hukuman dan macam-macam lagi. Soalnya.2 Semangat Berpasukan3 Semangat berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. bertanya khabar ibu bapa. 2. rasuah untuk memotong barisan. membaca buku. Apakah tujuan kita melakukan itu dan ini? Bagaimana dengan niatnya? dan lebih penting ialah cara atau kaedah untuk mencapai tujuan dan niat itu mestilah dilakukan dengan betul. Maksud betul ialah mengikut ajaran agama dan mematuhi undang-undang. mengapa integriti ini sukar dicapai? Terdapat banyak kes yang menjadi bukti mengapa integriti sukar dicapai malah masalah tiada integriti masih menjadi masalah utama kepada negara.htm . Jika semua orang melaksanakan kod ini dengan baik mengikut lunas-lunas yang ditetapkan oleh agama dan masyarakat bertamadun. sahabat. Dalam masa 24 jam.Secara idealnya integriti sama ada di peringkat individu ataupun organisasi bermaksud 'code of behavior'. nescaya sebuah masyarakat atau negara itu akan maju dan bertamadun. Secara ringkasnya. Sebenarnya. membersihkan bilik tidur. Semangat ini dipraktikkan melalui kerjasama. elok kita halusi diri kita sendiri.gov. komitmen dan 3 http://www. Rasuah untuk mendapatkan tender. Kita sering mendengar bagaimana seorang penjawat awam mahupun swasta menerima rasuah untuk memudahkan sesuatu proses yang melibatkan kepentingan umum. seakan-akan sudah menjadi sebahagian dari budaya yang diamalkan oleh sebilangan ahli masyarakat. berapa kali kita mandi sehari. berapa kali kita memberus gigi. Anda tahu jawapannya. Sebelum kita membincangkan tentang masalah integriti di kalangan orang lain.my/jkq/pkpa/PKPA1-92/Prinsip5. Pada satu tahap amalan tidak berintegriti seperti memberi dan menerima rasuah ini. rakan.sabah. dan macam-macam perkara lain yang kita anggap remeh. integriti ini merujuk kepada cara kita bertingkah laku. kita tidak perlu melihat terlalu jauh atau besar tentang masalah tiadanya integriti. melakukan ibadat.

cadangan-cadangan yang dibuat oleh individu. Semangat saling percaya-mempercayai di kalangan kakitangan. . Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada kakitangan secara individu. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Aspek-aspek tersebut yang meliputi: Pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. Bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan. Cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan. Oleh itu lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Komunikasi yang lancar di dalam organisasi. Manfaat yang akan diperolehi oleh jabatan dengan bertindak secara berpasukan ini ialah: Berbagai bidang kepakaran. mereka akan secara langsung boleh mengukukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan. Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan. melibatkan berbagai bahagian dan sistem.penyertaan kakitangan secara menyeluruh di dalam program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat komplek. Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya. Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan.

Dengan ini bahagian-bahagian dan unit-unit di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumbersumber lain.Melalui penyertaan di dalam aktiviti-aktiviti berpasukan. kakitangan-kakitangan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. kakitangan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka. Memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. Dalam suasana kerja berpasukan. Mengadakan latihan. Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang kakitangan untuk mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. menggunakan budibicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi menggerakkan proses peningkatan kualiti. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di kalangan bahagian-bahagian dan unit. Mewujudkan struktur pasukan. yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan. Tindakan-tindakan yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah: Menjalankan kempen kesedaran. Kempen Kesedaran . Semangat berpasukan di kalangan kakitangan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusan-keputusan dengan cepat. Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan kakitangan itu seterusnya memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. maklumat dan idea dengan rakan sekerja. Memberi pengiktirafan. pengalaman.

Semasa latihan ini pihak pengurusan boleh memberi penekanan kepada kemahiran-kemahiran yang berikut: Kepimpinan bagi Pasukan Kerja. Penetapan objektif dan aktiviti Pasukan Kemahiran komunikasi Teknik-teknik penyelesaian masalah. Aspek-aspek yang sesuai ditekankan di dalam kempen ini ialah: Konsep semangat berpasukan. Mewujudkan Struktur Pasukan Semangat berpasukan di kalangan kakitangan akan daapt dimanfaatkan sepenuhnya apabila jabatan mewujudkan struktur-struktur seperti Pasukan Kerja. Faedah kepada prestasi kerja individu. Bentuk-bentuk sokongan yang disediakan oleh organisasi. . mereka akan dapat memberikan sumbangan dengan berkesan kepada Pasukan-pasukan kerja yang mereka anggotai. Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK) dan sebagainya. Peranan individu untuk menjayakan semangat berpasukan. Pasukan Petugas. Faedah kepada organisasi. Pihak pengurusan pula boleh menggunakan pasukan-pasukan ini untuk menjelaskan dasar-dasar jabatan tentang penningkatan kualiti. Mengadakan latihan Latihan ini diadakan untuk melengkapkan kakitangan dengan pengetahuan dan kemahiran asas bagi menjalankan kerja secara berpasukan. taklimat. tayanagan video dan risalah-risalah. Dengan yang demikian. Kempen ini boleh dilaksanakan melalui sesi ceamah. Melalui struktur ini individu akan dapat menyalurkan sumbangan mereka secara sistematik dan berkesan.Kempen ini bertujuan menarik minat dan kesedaran kakitangan tentang perlunya semangat berpasukan dalam organisasi.

Pengiktirafan ini adalah bukti bahawa jabatan benar-benar menghargai sumbangan mereka dan nilai bekerja secara berpasukan. kepakaran dan bayaran kepada jenis pekerjaan tersebut.Memberi Lebih Kuasa Bertindak (Empowerment) Kepada Pasukan Kerja Prestasi Pasukan-pasukan Kerja di jabatn akan cemerlang apabila pihak pengurusan memberikan lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada mereka. Dengan ini kakitangan akan lebih bermotivasi untuk mengamalkan semangat berpasukan dan komited terhadap nilai berkenaan.3 Profesional4 Sebenarnya bukan satu tugas mudah untuk memberikan definisi profesional yang benar-benar tepat kerana profesional mempunyai definisi atau maknanya yang tersendiri serta berbeza bagi setiap orang. kesukaran kerja. Memberi kepercayaan untuk menjalankan kerja-kerjanya yang lebih besar dan penting. Mungkin daripada penjelasan ini akan dapat memberikan kefahaman kita tentang makna profesional. Melalui tindakan ini Pasukan-pasukan Kerja mampu bertindak balas dengan cepat dan menggunakan daya kreativiti masing-masing untuk menyelesaikan masalah-masalah kualiti kerja.com/pekerjaan-yang-dianggap-profesional/ . 2. Memberi peluang kepada Pasukan-pasukan Kerja untuk turut serta dalam penggubalan matlamat kualiti jabatan. 4 http://kulanzsalleh. Ada sesetengah ilmuan memberi perjelasan berdasarkan konteks. Pihak pengurusan boleh melaksanakan empowerment di dalam berbagai bentuk seperti: Penurunan Kuasa Menyediakan kemudahan dan sumber yang mencukupi untuk menjalankankerja. Sebagai contoh. sebahagian lagi melihatnya dari segi praktis. ada yang mengatakan profesional adalah berkaitan dengan sikap seseorang. berikut dijelaskan ciri-ciri pekerjaan yang dianggap profesional. Walau bagaimanapun. Memberi Pengiktirafan Kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh Pasukan-pasukan Kerja perlu diberi pengiktirafan yang sewajarnya oleh jabatan. jenis pekerjaan.

Pekerjaan yang profesional juga memerlukan seorang yang pakar dalam suatu bidang tersebut dan benar-benar mahir dalam bidangnya. 5. seseorang haruslah mendapat latihan ikhtisas terlebih dahulu sebelum menceburkan diri dalam bidang tersebut. 7. Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting. Memerlukan keupayaan intelek yang tinggi untuk melakukannya. Bidang kerja profesional adalah pekerjaan yang penting dan harus dilakukan dengan betul. 4. Mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikasi terhadap kerja. cekap dan dedikasi terhadap kerjanya. Mematuhi kod etika yang ditentukan oleh organisasi profesion tersebut. sama ada kepada masyarakat atau negara. 2. Seseorang yang terlibat dalam pekerjaan profesional mestilah menjadi ahli kepada organisasi di mana mereka bekerja. Peraturanperaturan tersebut diwujudkan demi mengawal kualiti perkhidmatan. Latihan ikhtisas ini membolehkan mereka mahir dan faham tanggungjawab yang harus mereka pikul semasa melaksanakan tugas mereka. Sikap ini akan menjamin kualiti kerana mementingkan mutu dan perkhidmatan yang cemerlang merupakan ciri penting dalam pekerjaan profesional. Merupakan ahli kepada autonomi yang menentukan nilaitaranya.1. 6. Pakar dalam bidang pekerjaannya dan mempunyai autonomi semasa menjalankan tugas. Sesebuah pekerjaan yang profesional mestilah merupakan pekerjaan yang unik dan penting. . Banyak menggunakan keupayaan intelek. Bidang profesional memerlukan seseorang pekerja yang rajin. Tugas guru contohnya merupakan suatu pekerjaan yang perlu ada intelek yang tinggi agar guru-guru dapat menyampaikan ilmu dengan berkesan. Mendapat latihan khusus. Ahli dalam organisasi itu pula terikat dengan autonomi organisasi yang akan menentukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua ahli organisasi. 3. Oleh itu.

Warga guru perlu peka dengan perubahan. seseorang guru perlu memberi perkhidmatan bermutu. maka jelaslah bahawa sesuatu kerja itu mempunyai ciri-ciri pekerjaan yang profesional. pengurusan dan pengawasan aktiviti yang berjalan dalam bilik darjah. kemahiran yang pelbagai dengan tanggapan yang luas dan mendalam. Abd. 8. Mereka perlu peka dan bertindak kepada perubahan supaya perubahan tidak membawa padah yang buruk (Zainal Abidin."walau bagaimanapun sama ada perubahan yang dicadangkan itu akan menjadi kenyataan atau tidak. adalah bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh setiap guru dan Guru Besar dalam sesebuah sekolah…. misi pendidikan dan bersedia menerima perubahan menggunakan peralatan canggih. Oleh itu. malahan juga perlu ada tanggungjawab. 2. tujuannya adalah sama.4 Perkhidmatan Pelanggan Dalam Buku Panduan KBSR ada dinyatakan. . Mereka perlu bersifat kreatif yang tinggi terutamanya dalam penciptaan alat dan bahan pengajaran. budaya pendidikan.Setiap jenis profesion mempunyai kod etika tersendiri dan berlainan dengan profesion yang lain. Pekerjaan yang profesional memerlukan pekerja yang bukan sahaja rajin dan cekap. Namun begitu. peka dalam hal perubahan perubahan dan pembaharuan-pembaharuan terutamanya menggunakan pendekatan atau kaedah-kaedah pengajaran dan pembelajaran serta aktif dalam tugasnya di bilik darjah berhubung dengan pengelolaan. Kini kualiti perkhidmatan perlu ditingkatkan dan pelanggan pendidikan mendesak peningkatan mutu perkhidmataan.1999). Jika seseorang itu bertanggungjawab terhadap keputusan yang dibuatnya. Aziz (2000) menyebut guru sebagai pelaksana perubahan dalam kurikulum perlu terdiri daripada seorang yang mempunyai sifat positif dalam segala hal.". Faktor-faktor di atas seakan mendesak guru agar berubah. Bertanggungjawab terhadap semua keputusan yang dibuatnya. iaitu untuk membolehkan seseorang pekerja itu mematuhi garis panduan dan dasar etika yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tanggungjawab tersebut bukan hanya meliputi tugas-tugas yang mesti dilaksanakannya tetapi turut merangkumi segala keputusan-keputusan yang telah dibuat.

Manakala Moore (1995). Kemahiran berkomunikasi semasa berhubung dengan pelajar. latihan dalam perkhidmatan. Seorang guru juga harus mempunyai semangat patriotik dan cintakan negara. memandu dan menilai pembelajaran. tetapi perubahan ke atas guru menggambarkan satu konsep yang menghubungkan kesemua aspek dalam persekitaran pendidikan. iaitu orang yang merancang. Seseorang guru perlu mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru yang . Terdapat 12 nilai murni teras etika kerja perkhidmatan awam yang juga dikenali sebagai tonggak 12 yang perlu diamalkan. Oleh itu. norma dan etika perkhidmatan. Seseorang juga memiliki pemikiran yang positif dalam menjalankan tugasnya iaitu menganggap pergi ke sekolah sebagai pergi ke medan jihad dan kerja mengajar sebagai suatu ibadat tanpa sebarang rungutan. guru merupakan tenaga iktisas di dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada murid-murid di institusi pendidikan. Peranan ini memerlukan sokongan daripada orang lain. Ia juga boleh dianggap sebagai satu proses yang dinamik. Walaupun istilah seperti perubahan kakitangan.Menurut Mok Soon Sang (1996). memandu dan menilai pembelajaran. pula mendefinisikan guru sebagai pakar dalam pengajaran. Mempunyai kemahiran fizikal seperti mahir dalam sesuatu aktiviti sukan atau mana-mana unit beruniform bertujuan untuk melatih pelajar melibatkan diri dalam kokurikulum yang penting untuk pembentukan jati diri pelajar dan berkualiti dari segi emosi. Aspek-aspek yang perlu ada dalam diri seorang guru yang berkualiti dari segi emosi ialah sentiasa menghayati nilai-nilai murni. dapatlah kita simpulkan bahawa guru ialah pakar dalam pengajaran yang bertanggungjawab merancang. ibu bapa dan pihak pengurusan sekolah. Ia mesti dikendalikan dengan istematik dengan menekankan matlamat jangka panjang dan pendek. Perubahan ke atas guru mungkin boleh didefinisikan sebagai keseluruhan aktiviti yang dirancang dan dibentuk untuk memberi sumbangan ke arah keberkesanan dan kecekapan pengajaran para guru. Guru juga perlu memiliki kemahiran bercorak fizikal untuk meningkatkan profesionalisme guru. dan perkembangan profesionalisme selalu di gunakan. Profesionalisme guru dapat ditingkatkan dengan menanamkan sikap tanggungjawab seseorang guru terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan.

Memantapkan latihan perguruan iaitu menaik taraf maktab perguruan kepada IPG yang menawarkan program pada peringkat ijazah sarjana muda pendidikan. kerjaya guru dan kebajikan guru. 2. Kementerian Pelajaran telah mengambil langkah untuk menaik taraf kelayakan pensyarah di maktab perguruan daripada ijazah pertama kepada ijazah lanjutan iaitu kelulusan Masters atau Ph.D. Oleh itu. Portal Pendidikan Guru dan Total Campus Management System.. Seseorang guru juga tidak boleh melibatkan diri dalam kegiatan yang menjejaskan kecekapannya sebagai seorang guru.lain di hadapan pelajar. Ia seiring dengan penawaran kursus Diploma Perguruan Malaysia (DPM) iaitu kursus perguruan asas sepenuh masa sekolah rendah selama 3 tahun (6 semester).5 Prihatin Kebajikan Anggota KPM telah berusaha untuk memartabatkan profesionalisme guru dengan meningkatkan kualiti guru. pensyarah dimaktab perguruan dan universiti perlu cekap dalam aspek kandungan ilmu pengetahuan dan juga pedagogi. KPM bermatlamat untuk menjadikan profesion guru dihormati dan dipandang tinggi sesuai dengan amanah yang dipikul. . ibu bapa atau berbuat sesuatu yang boleh menjatuhkan martabat seseorang guru. Untuk meningkatkan profesionalisme guru seorang guru perlu agen khidmat pelanggan yang beretika dalam berhubung dengan pelanggannya serta masyarakat sekelilingnya. Guru juga perlu berusaha untuk menunaikan tanggungjawab dengan rajin dan bersungguhsungguh seiring dengan kemajuan ikhtisas dan sosial. Seseorang guru juga perlu sentiasa bersedia untuk membantu rakan sejawat terutamanya mereka yang baru menjadi seorang guru. Kelulusan pensyarah yang melatih bakal guru akan memberikan kesan terhadap kualiti guru pelatih yang menamatkan pengajian daripada sesebuah institusi pendidikan. Selepas mengenal pasti calon yang layak untuk diberi latihan perguruan. Membangunkan infrastruktur yang meliputi Pusat Maklumat Latihan Keguruan. Mereka bentuk dan menggubal Kurikulum IPG secara berpusat dan mendapat kelulusan Majlis Kurikulum Pendidikan Guru dengan memberi penekanan kepada elemen baru dalam kurikulum pendidikan guru. Rangkaian ICT. Memantapkan profesionalisme keguruan dengan memberi latihan dalam aspek pedagogi. Sistem Penyaluran. contohnya berniaga di waktu persekolahan. faktor yang perlu dipertimbangkan ialah kelulusan tenaga pengajar institusi yang ditugaskan untuk menyediakan guru.

Data dan unjuran bilangan guru yang tidak mencukupi mengikut opsyen dan lokasi disediakan Seterusnya untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Memperkasakan peranan IAB untuk kursus dalam perkhidmatan bagi membina sumber tenaga pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang terbaik kearah meningkatkan profesionalisme guru. mewujudkan tambahan jawatan kumpulan sokongan bagi mengurangkan beban tugas dan tanggungjawab guru dalam kerja-kerja pentadbiran. Penempatkan guru mengikut opsyen dan keperluan dengan menyediakan perancangan bagi mengatasi masalah kekurangan guru mengikut opsyen. pendekatan. Pendidikan Jasmani. memantapkan pelaksanaan Guru Simpanan. Meluaskan dan meningkat R&D. Bahasa. Meningkatkan kelayakan tenaga pengajar IPG dengan mengadakan Program Peningkatan Akademik PPP yang dijalankan secara sepenuh masa. kerajaan telah memperkenalkan falsafah pendidikan negara. Menyediakan kemudahan tempat tinggal yang mencukupi di kawasan pedalaman. Meningkatkan pemantapan dan peluasan kursus dan latihan.kokurikulum. Falsafah pendidikan merupakan langkah permulaan dalam proses pembangunan sistem pendidikan. menyediakan kemudahan bilik guru dan bilik darjah yang kondusif untuk meningkatkan kualiti kerja dan p&p melalui projek naik taraf. penyelidikan dan pastoral care. srategi dan kaedah pengajaran merujuk kepada falsafah . luar bandar dan bandar melalui pembinaan rumah guru baru dan membaik pulih rumah guru sedia ada. Menambah baik persekitaran kerja dan kebajikan guru iaitu dengan menyediakan persekitaran kerja yang kondusif. Teknik dan Vokasional. mengkaji keperluan kemudahan ansuran bagi guru-guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman. isi kandungan. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) serta gabungan PJJ dan sepenuh masa. dan Pendidikan Khas. Memastikan setiap IPG mempunyai pengkhususan bidang tertentu iaitu Teknologi Maklumat. Sains dan Matematik. ICT. Sains Sosial. Pendidikan Islam. Memberi penekanan kepada Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) bagi menjadikan penyelidikan sebagai budaya kerja pendidik guru. Penetapan aspek-aspek lain yang terdapat adalah seperti matlamat. bangunan tambahan dan pembinaan baru. Mempereratkan kerjasama dengan KPTM dan semua IPT yang menawarkan program ijazah pendidikan untuk memastikan penggubalan kurikulum pendidikan guru dibuat menepati kehendak dan keperluan sistem pendidikan negara. Memperkasa peranan Yayasan Guru Malaysia untuk meningkatkan inisiatif menjaga dan memelihara kepentingan dan kebajikan guru dengan mensifarkan GSTT.

1991). Secara tidak langsung dapat membuka mata masyarakat untuk menghayati tanggungjawab guru yang luas dan berat dan menyokong guru dalam mencapai matlamat pendidikan dan negara. Sesuai untuk dirujuk dan diamalkan oleh guru. dunia tanpa sempadan. rakan sejawat dan ibu bapa pelajar. sosial dan lain-lain lagi yang diambil kira untuk dijadikan asas bagi pelaksanaan sistem pendidikan Kerajaan juga telah memperkenalkan kod etika perguruan untuk mempertingkatkan lagi profesion perguruan. maka usaha untuk menyemak semula kod ini dapat dilakukan. pelajar. Pengamalan etika dapat mengekal. . Guru lebih faham dan jelas tentang tanggungjawab mereka. kewangan. Kod etika perguruan bermaksud satu set tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas. ia diharap dapat meningkatkan lagi profesion perguruan. Kecemerlangan sesuatu profesion boleh dilihat menerusi sejauh mana kod etikanya boleh dipertahankan dan dikuatkuasakan. Ketiadaan suatu sistem dasar yang jelas dan mantap akan menyebabkan sistem pendidikan dan pelaksaaannnya tidak mempunyai hala tuju yang tetap dan dan tidak akan berlangsung dengan lancar. teutamanya apabila dipengaruhi oleh persekitaran seperti kepimpinan. Guru perlu memiliki kod etikanya yang tersendiri demi memartabatkan profesion perguruan. Menerusi kod etika. Proses mendidik pelajar perlu dijalankan secara terancang dan sistematik untuk mendatangkan hasil seperti yang diharapkan. Etika kerja merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. guru dapat meningkatkan lagi imej profesion perguruan secara hitam putih dan rasmi. Penting sebagai satu garis panduan kepada guru untuk mengajar dengan lebih berkesan dan secara tidak langsung dapat memartabatkan lagi profesion perguruan. Melalui kod etika ini. Kod Etika Perguruan menyatakan dengan jelas tentang tanggungjawab guru terhadap pemegang amanah dalam bidang pendidikan. pengaruh politik. serta memupuk tanggungjawab bersama dan mengeratkan perhubungan antara ahli dalam organisasi (INTAN. Kandungan yang dinyatakan dalam Kod Etika Perguruan di negara ini menunjukkan perbezaan tertentu berbanding kod etika di negara lain. Guru dapat melihat keunikan etika yang diamalkan sama ada di negara ini ataupun di negara lain. Kod etika dianggap penting kerana ia memberikan garis panduan bagaimana tingkah laku dalam profesionalisme guru. Kod Etika adalah dalam bentuk dokumen.pendidikan yang telah ditetapkan. Falsafah pendidikan bukan sahaja menjadi asas kepada pembentukan sesuatu sistem pendidikan tetapi juga menjadi panduan yang penting dalam pelaksanaan sesuatu sistem pendidikan.

Selain dari meningkatkan diri dengan penambahbaikkan dalam bidang ilmu. Maka usaha yang lebih serius perlu dilakukan untuk memastikan kritikan terhadap profesion perguruan tidak lagi berlanjutan dan secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi profesionalisme guru. guru-guru ini berpeluang menikmati kenaikan pangkat secara “Time-Based”.Untuk meningkatkan profesionalisme guru. mereka boleh dinaikkan ke red yang lebih tinggi iaitu dari DGA6 (DGA29) kepada DGA5(DGA3). dedikasi dan bermotivasi tinggi serta mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang tugas mereka. Jawatan Pengetua Cemerlang telah diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan dengan tujuan untuk melantik pengetua-pengetua cemerlang yang akan membawa kecemerlangan kepada sekolah tempat mereka ditugaskan. Peningkatan profesionalisme guru dapat ditingkatkan lagi melalui sistem ganjaran dan kenaikan pangkat. Antara kelayakannya ialah dengan berkhidmat sekurang-kurangnya 12 tahun di gred DG3(DG41) atau DGA5(DGA32) dan berada di mata tangga maksimum. aspek latihan juga merupakan satu perkara yang perlu dititiberatkan. sekali lagi premis ini diberikan pengiktirafan dengan menjadikan ianya sebuah universiti dengan nama . malah mereka juga perlu mengemaskinikan ilmu teras dan ilmu pedagogi menerusi sistem pemajuan profesional yang meluas dan mantap. Pada 1 Mei 1997. Tanpa menunggu untuk kenaikan pangkat secara “Time-Based”. kerajaan telah menubuhkan Sultan Idris Training College for Malay Teachers (SITC) yang kemudiannya ditukarkan nama kepada Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1959 untuk memartabkan bidang keguruan sehingga dinaikkan taraf kepada Institut Perguruan Sultan Idris pada tahun 1987. Guru-guru yang tidak berpeluang menjawat jawatan yang lebih kanan dalam bidang pentadbiran. ganjaran diberikan kepada mereka dengan mengiktiraf mereka sebagai guru cemerlang. Latihan kini menjadi semakin penting kerana perubahan yang berlaku dengan begitu pantas. Konsep guru cemerlang yang diperkenalkan oleh KPM ialah sebagai guru yang istimewa. Para calon yang ingin menjadi guru bukan sahaja perlu diberi latihan praperkhidmatan yang relevan dan mencukupi untuk menghadapi gelombang perubahan yang berlaku di sekolah. Pengiktirafan diberikan untuk menhargai pengorbanan guru-guru yang benar-benar komited terhadap tugas yang diberikan. Untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Program ini adalah merupakan program pemilihan Pengetua DG2(DG48) ke DG1(DG5. para pendidik juga ditawarkan dengan ganjaran-ganjaran dan kenaikan pangkat bagi mereka yang benar-benar layak.

Semua kursuskursus ini dijalankan dengan usaha sama KPM dan IAB. pengurusan dana. berakhlak mulia. pembekalan dan sebagainya. Kementerian Pendidikan telah menetapkan bahawa pemilihan semua pengetua dan guru besar sekolah pada masa akan datang adalah berdasarkan pemilihan ke atas calon-calon yang didapati berpotensi dan benar-benar layak sahaja untuk meningkatkan lagi profesion perguruan. Abu Bakar Nordin (2003). menepati waktu. pembinaan pembangunan hartanah. pelancongan dan perhotelan. guru perlu menjadi contoh dan teladan kepada para pelajar dalam pelakuan sehariannya supaya pendidik menjadi masyarakat yang dihormati dan disegani. Seorang guru harus mengamalkan disiplin cemerlang contohnya bekerja keras. Pada hari tersebut. pada Mac 1994 sebagai sebuah syarikat Berhad untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. KPM telah mengadakan Kursus Pengurusan dan Kepimpinan Sekolah Berkesan yang dihadiri oleh bakal pengetua dan guru besar sebelum mereka dilantik ke jawatan berkenaan. 2. Objektif utama penubuhan YGMB ialah untuk memajukan kebajikan pendidik khasnya ahli-ahli Yayasan melalui bencana dan sebagainya di samping memajukan ekonomi warga pendidik melalui aktiviti perniagaan terutama dalam bidang kewangan. mulai tahun 1999. Walaupun yang diberikan gelaran tersebut tidaklah ramai tetapi ingatan kerajaan dan masyarakat negara ini di atas pengorbanan para pendidik dapat memberikan penjelasan yang besar dalam dunia pendidikan. Oleh itu seorang guru harus ada sifat profesionalisme yang tinggi. Etika dan tatasusila ..6 Kreatif dan Inovatif Peribadi dan sahsiah seorang guru akan menentukan kedudukannya dimata masyarakat. Sebagai seorang pendidik. mempunyai emosi yang mantap dan disiplin kendiri yang utuh. Yayasan Guru Malaysia Berhad (YGMB) diperbadankan di bawah akta Syarikat 1965. Bagi memenuhi keperluan ini. Tujuan utama penubuhan YGMB adalah untuk menyatukan dan mengembelang seluruh warga pendidik dan anggota perkhidmatan pendidikan Malaysia ke dalam satu organisasi yang berasaskan ekonomi dan kebajian.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). tokoh-tokoh guru diisytiharkan sebagai memberi pengiktirafan penuh kepada sumbangan dan jasa mereka. Kebajikan guru dapat ditingkatkan lagi melalui sambutan hari guru pada 16 Mei setiap tahun dan ia diiktiraf sebagai Hari Guru peringkat kebangsaan untuk menghargai sumbangan dan jasa para guru.

Penerapan nilai murni dalam kalangan pelajar akan lebih berkesan dan bermakna apabila ia dihayati dan diamalkan oleh semua warga sekolah. dihayati dan diamalkan. maka mereka tidak akan memberikan kerjasama yang sebaiknya kepada guru sepanjang sesi pembelajaran berlangsung. Ilmu menimbulkan semangat ingin tahu dan mengkaji ilmu-ilmu baru yang lain (Mohd Taib Hj. tetapi ada juga pelajar yang meminati subjek sejarah kerana faktor guru yang mengajar adalah seorang yang kelakar yang dapat menceriakan kelas dan dapat menhilangkan perasaan mengantuk pelajar. Jika hal ini diterima oleh guru maka mereka mempunyai wawasan bukan sahaja untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik tetapi juga manusia yang akan mempunyai penghidupan yang sempurna. Seorang guru perlu pakar dalam ilmu pengetahuan dan berkualiti untuk meningkatkan profesion perguruan. Pelajar akan lebih memberi tumpuan dan perhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas jika mereka menyukai cikgu itu dan sebaliknya. Sikap dan penampilan seorang guru banyak membawa kesan positif kearah meminati sesuatu subjek. peka terhadap perkembangan pendidikan. pengajaran dan pembelajaran. kebanyakan pelajar tidak meminati subjek sejarah. Seorang guru perlu membentuk jiwa dan menerap nilai murni. Dalam meningkatkan profesionalisme guru. mengikuti perkembangan ilmu dan patuh kepada tatasusila . mahir dalam semua hal perguruan.profesion perguruan yang menjadi pegangan harus sentiasa difahami. termasuk dari segi emosi dan tingkah laku dengan harapan pelajar mendapat ilmu pengetahuan. tugas guru bukan semata-mata mengajar sesuatu subjek tertentu tetapi seorang guru juga berperanan mendidik para pelajarnya. Seorang guru bertanggungjawab membentuk sahsiah serta akhlak mulia dalam kalangan pelajar mereka. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang mulia kerana seseorang guru mampu membawa perubahan secara menyeluruh. kemahiran serta nilai untuk keperluan dunia dan akhirat dan kemudiannya menjadi warganegara yang lengkap dengan ilmu pengetahuan. Dora. Contohnya. Keadaan sebaliknya jika mereka tidak menyukai guru tersebut. Oleh itu seorang guru harus sentiasa menyiapkan pelajar supaya sesuai dengan kehendak masyarakat dari segenap aspek temasuk keperibadian dan akhlak. Guru yang berkualiti merupakan guru yang profesional. 2005). tentang teori dan amalannya.

Oleh itu ahli dalam profesion perguruan iaitu guru itu sendiri perlu menghayati himpunan ilmu mengenai profesion itu sendiri. Program ini menetapkan satu himpunan ilmu yang perlu dikuasai oleh pendidik yang bertaraf permulaan ini. Guru perlu berilmu pengetahuan. mengamalkan prinsip-prinsip penilaian. Seorang guru juga perlu melibatkan diri dalam pembacaan dan penulisan akademik seperti jurnal. Guru perlu mempunyai kemahiran. memelihara akauntabiliti. Antara kemahiran atau konsep yang perlu diketahui adalah seperti memanfaatkan masa pembelajaran akademik. kebolehan. merancang dan melaksanakan strategi pengajaran sepenuhnya supaya mencapai objektif pelajaran yang maksimum. beriltizam dan berketrampilan serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang tugas agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan dengan berkesan. guru yang berkualiti ialah guru yang berdedikasi. bertanggungjawab dan sanggup berkorban. Menurut Andrews (1961). Cabaran hari ini guru perlu memiliki pelbagai ilmu pengetahuan dan kemahiran. Guru itu juga perlu mempunyai daya kreativiti dan inovasi yang tinggi iaitu kebolehan untuk mencipta dan menghasilkan sesuatu idea baru. serta kebolehan mengubah suai sesuatu idea menjadi lebih menarik. Proses pendidikan yang berkualiti pula merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecenderungan dan minat pelajar terhadap proses pembelajaran. Guru perlu membaca sebanyak mungkin buku-buku yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar agar memahami selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan bagi mata pelajaran yang diajar. sentiasa berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dengan menyertai seminar pendidikan. Pada era globalisasi. apa yang diajar oleh guru dapat diterima dan dihayati oleh para pelajar. Guru-guru yang baru tamat latihan dan yang baru mula berkecimpung dalam bidang perguruan di sesetengah negeri di Amerika Syarikat telah didedahkan dengan program BTAP (Beginning Teacher Assistant Program). ilmu yang diperolehi oleh seseorang ketinggalan dengan pantas. Kemahiran IT perlu dikuasai sebagai pemangkin kearah menghasilkan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti. Seseorang guru perlu bersifat kehadapan dari segi ilmu tentang dan kaedah mengajar yang juga dikenali sebagai ilmu berasaskan pengalaman berdasarkan Pratte et al (1993). Umumnya. prihatin terhadap perbezaan individu.profesion perguruan. pelaksanaan peraturan . dan menghadiri kursus dalam perkhidmatan. “ia adalah satu proses yang dilalui oleh seseorang dalam pengalaman pengalamannya yang membawa kepada perbaikan dan pertumbuhan dirinya Guru itu perlu melibatkan diri dalam program pemajuan professional secara berterusan. Ini bermaksud.

menhargai harga diri (self-concept) pelajar. seseorang guru itu perlu berusaha denagn sentiasa menggunakan aplikasi IT dalam pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu menanamkan sifat positif untuk meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri. mewujudkan pembelajaran yang bermakna. baik dari segi sukatan kurikulum. Di samping itu. Perkembangan sains dan teknologi menyebabkan teknologi maklumat mengalami perubahan dari masa ke semasa. guru yang tidak berupaya menggunakan komputer untuk menyediakan soalan ujian dan peperiksaan sudah dianggap tidak atau kurang profesional dalm menjalankan tugas. dengan demikian sifat ingin tahu akan mendorong kita mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah. 2005). dipandang tinggi dan sentiasa dihormati oleh masyarakat” ( Nazirmuddin Ahmad. Seorang guru juga harus minat kepada buku atau dengan erti kata lain suka membaca buku. Usaha ini memerlukan guru terbabit sentiasa mengemaskini kemahiran menggunakan komputer. Sifat ingin tahu dan kualiti tersebut meningkatkan martabat profesion perguruan. Guru yang kurang mahir menggunakan bantuan Microsoft Powerpoint untuk membuat persembahan. Oleh itu. mahupun kaedah mengajar. Kebolehan ini . Pembacaan yang luas dalam dalam pelbagai bidang memberi keyakinan kepada seseorang guru untuk menyampaikan pengajaran dengan berkesan. bukan hanya bahan bacaan picisan tetapi juga yang bersifat ilmiah untuk menambahkan lagi ilmu pengetahuan. dalam lima tahun yang lepas tidak pernah dipersoalkan profesionalismenya oleh kebanyakan orang. sifat suka membaca dalam diri seorang guru amat penting untuk meningkatkan profesion perguruan. sikap membaca dapat membezakan antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Senario ini menggambarkan bahawa amalan sesuatu pekerjaan yang dianggap profesional pada suatu ketika jika tidak dinaik tarafkan dari semasa ke semasa dan akan dipersoalkan tahap keprofesionalismenya. Guru perlu mempertingkatkan lagi kebolehan mereka dalam menggunakan ICT untuk menaikkan lagi profesion perguruan. Hal ini penting kerana dunia kini merupakan dunia tanpa sempadan. Azita Yonus @ Ahmad.yang tekal.Mohd Taib Ariffin. Untuk mengekalkan ciri seorang guru yang berkualiti. menerapkan budaya yang bersifat efektif. Guru perlu menanamkan sifat ingin tahu. Hal ini dapat diatasi dengan menghadiri kursus-kursus IT dan juga dengan sentiasa bertanya kepada rakan sejawat yang lebih mahir dalam bidang ini. Marinah Awang. Namun kini. melakukan perancangan dan menguasai teknik menyoal.

Oleh itu seorang guru perlu menguasai pengetahuan tentang teori-teori pembelajaran yang muktahir. Antara teori-teori pembelajaran tersebut ialah Teori Pengajaran Behavioral. . Terdapat juga model-model pengajaran terkini yang dirancang untuk menghasilkan perubahan tingkah laku pelajar. dan Teori Pengajaran Konstruktivis.membolehkan seseorang guru mengajar menggunakan teknologi terkini dan akan mencapai mutu yang tertinggi. Seseorang guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi untuk meningkatkan lagi profesion perguruan. Penggunaan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar untuk belajar akan mendatangkan hasil yang memuaskan iaitu pelajar dengan senang hati akan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Teori Pengajaran Kognitif. Pembelajaran Masteri. Teori Pengajaran Humanis. Kualiti pengajaran menjadi pengukur utama kepada tahap profesionalisme guru kerana mengajar merupakan ‘core business’ guru terhadap pelajar. Antara model-model pengajaran yang patut diamalkan oleh seorang guru yang berkualiti ialah Model Pengajaran Expositority. Model Pengajaran Inkuiri. Model Pengajaran Projek. Model Pengajaran Pemprosesan Maklumat. Teori Pengajaran Sosial Kognitif.

1988.& Gowin. The elementary teacher in action.E. 2000..W.. Australia pada 5-9 Julai 2000. Moore. Petaling . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Aziz Yusof. San Francisco: Wadsworth Publishing Company. Kementerian Pelajaran Malaysia.Inc. Pendidikan di Malaysia . Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia. Ishak Haron & Koh Boh Boon.XII. 1990. 1993. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Mok Soon Sang. L.Bibliografi Ab. Perubahan dan kepimpinan. Pethinking the professional of teaching: A progressive option.Vol. Action in Teacher Education Journal. 1996 . Mohammad Sani Ibrahim. Ayers. Sustaining Effecttive Change In Teaching And Learning Lumpur: Practices Through Attitude Reengineering. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.No. & Lee Sok Mee. Pendidikan di Malaysia. Kertas kerja yang telah dibentangkan dalam The Seventh International :iteracy & Education research Network Conference On Learning di RMIT University. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. Bhd. Mohd Salleh Lebar .Kuala Utusan Publication &Distributor Sdn. Bhd. 1966. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.. Asas-asas dalam amalan pedagogi. Classroom teaching skills. 1995. Inc. Melbourne.D. 1979. 1985 . R. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Mok Soon Sang .H. 2000. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. New York: McGraw-Hill.1 Harrison. Bhd. Guru dan perguruan. K. 2000. Jaya: Longman Malaysia Sdn.

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie . 1990. 1994 . Kertas Kerja Dalam Persidangan Pendidikan Nasional. Bhd. Zainal Abidin Mohamed .Profesionalisme dan pengupayaan dalam Guru.Noor Azmi Ibrahim. Institut Aminudin Baki. sorotan dan cabaran.Jurnal Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som . Isu pendidikan di Malaysia. Pengurusan strategik di sektor pendidikan. Keluaran 6. Pentadbiran pendidikan. 1993 . Jurnal Masalah Pendidikan. Bhd. Rahimah Ahmad. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Pengisian Wawasan Pendidikan. Jilid 16: 33-43.1999.1999. . Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. 8-11 April.Genting. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. 1992. 60 pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->