PROGRAMA DE EXAMEN

PENTRU DISCIPLINA CHIMIE SIMULARE BACALAUREAT BUCURESTI 22-APRILIE 2013

Pagina 1 din 18

Filieră Teoretică I. Tehnician operator tehnică de calcul.PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA CHIMIE STATUTUL DISCIPLINEI În cadrul examenului de bacalaureat. Tehnician în prelucrarea lemnului. Tehnician de telecomunicaţii. Tehnician instalator pentru construcţii. Tehnician producţie poligrafică. Tehnician aviaţie. Tehnician designer vestimentar. Tehnician în industria pielăriei. Tehnician poligraf. Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii. conform tabelelor de mai jos. Tehnician operator procesare text/ imagine. Tehnician mecatronist. chimia are statutul de disciplină opţională. Tehnician electrician electronist auto. Tehnician construcţii navale. Tehnician prelucrări pe maşini cu comandă numerică. Tehnician transporturi. Tehnician audio-video. Tehnician în industria textilă. Tehnician instalaţii de bord (avion). Tehnician producţie film şi televiziune. Tehnician prelucrări la cald. Profil Real Specializare/ Calificare Matematică-informatică Teoretică Real Ştiinţele naturii Vocaţională Militar Matematică-informatică Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. Tehnician prelucrări mecanice. d) în funcţie de filieră. profil şi specializare/ calificare profesională. Tehnician proiectant CAD. Tehnician multimedia. Tehnician operator roboţi industriali. fiind susţinută la proba E. Tehnician metrolog. Tehnician în construcţii şi lucrări publice. în funcţie de filieră. Tehnician proiectant produse finite din lemn. Tehnician în instalaţii electrice. profil şi specializare. Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare. Elevii care susţin bacalaureatul la chimie pot opta pentru programa de chimie organică sau programa de chimie anorganică şi generală. nivel I sau nivel II. Tehnician electronist. Tehnician electrotehnist. Tehnician energetician. Tehnician electromecanic. Pagina 2 din 18 Programa de bacalaureat Programa de chimie organică filieră teoretică Nivel I Programa de chimie organică filieră teoretică Nivel lI Programa de chimie organică filieră teoretică Nivel I Programa de chimie organică filieră tehnologică Nivel I .

Tehnician în industria textilă. Tehnician în agroturism. Filieră Teoretică Profil Real Specializare/ Calificare Matematică-informatică Teoretică Real Ştiinţele naturii Vocaţională Militar Matematică-informatică Tehnologică Tehnic Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. Tehnician veterinar. Tehnician energetician. Tehnician în chimie industrială. Tehnician prelucrări mecanice. Tehnician în construcţii şi lucrări publice. Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere. Tehnician electromecanic. Tehnician în agricultură ecologică.Tehnic Tehnician operator telematică. Tehnician instalator pentru construcţii. Tehnician operator roboţi industriali. Tehnician zootehnist. Tehnician transporturi. Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală. Tehnician agromontan. Tehnician pentru animale de companie. Tehnician automatizări. Tehnician în industria sticlei şi ceramicii în Programa de chimie organică filieră tehnologică Nivel lI Programa de chimie organică filieră tehnologică Nivel lI Resurse naturale şi protecţia mediului Tehnician chimist de laborator. panificaţie şi produse făinoase. Tehnician în industria alimentară. Tehnician electrotehnist. Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului. Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor. Tehnician agronom. Tehnician în morărit.. Tehnician metrolog. Tehnician analize produse alimentare. Tehnician în agricultură. Tehnician hidrometeorolog. Tehnician în industria alimentară extractivă. Tehnician în industria pielăriei. Tehnician Pagina 3 din 18 Programa de bacalaureat Programa de chimie anorganică şi generală – filiera teoretică Nivel I Programa de chimie anorganică şi generală – filiera teoretică Nivel II Programa de chimie anorganică şi generală – filiera teoretică Nivel I Programa de chimie anorganică şi generală – filiera tehnologică Nivel I . Tehnician horticultor. Tehnician în industria materialelor de construcţii. Tehnician electronist.

Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii. Tehnician producţie poligrafică. Tehnician în industria materialelor de anorganică şi construcţii. Tehnician instalaţii de bord (avion). Tehnician hidrometeorolog. Tehnician construcţii navale. Tehnician pentru animale de companie. generală – filiera tehnologică Nivel II Pagina 4 din 18 . Tehnician în prelucrarea lemnului. Tehnician în agricultură. Tehnician în industria sticlei şi ceramicii Programa de chimie anorganică şi generală – filiera tehnologică Nivel II Tehnician agronom. Tehnician producţie film şi televiziune. Tehnician chimist de laborator.. panificaţie şi produse făinoase. Tehnician veterinar. Tehnician în industria alimentară. Tehnician în morărit. Tehnician generală – filiera analize produse alimentare. Tehnician proiectant CAD. Tehnician în industria Nivel I alimentară extractivă. Tehnician în prelucrarea tehnologică produselor de origine animală. Tehnician poligraf. Tehnician prelucrări la cald.Tehnic Resurse naturale şi protecţia mediului Resurse naturale şi protecţia mediului prelucrări pe maşini cu comandă numerică. Tehnician mecatronist. Tehnician agromontan. Tehnician în automatizări. Tehnician ecolog şi protecţia calităţii anorganică şi mediului. Tehnician horticultor. Tehnician aviaţie. Tehnician multimedia. Tehnician operator procesare text/ imagine. Tehnician Programa de chimie zootehnist. Tehnician în instalaţii electrice. Tehnician în agroturism. Tehnician designer vestimentar. Tehnician operator telematică. Tehnician audiovideo. Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor. Tehnician electrician electronist auto. Tehnician proiectant produse finite din lemn. Tehnician în agricultură ecologică. Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare. Tehnician operator tehnică de calcul. Tehnician în chimie Programa de chimie industrială. Tehnician de telecomunicaţii. Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere.

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA CHIMIE SIMULARE BACALAUREAT BUCUREŞTI 22 APRILIE 2013 FILIERA TEORETICĂ Pagina 5 din 18 .

proprietăţi. 1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie. 3. 3.1. Explicarea unor fenomene. Pagina 6 din 18 . 1. 1.1. relaţii. 4.1.2.2.3. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate. 5. 4.2. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun. 4. 2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.2. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.FILIERA TEORETICĂ (Nivel I/Nivel II) II. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă. 2.3. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. Utilizarea. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative. 3. 4. procese. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.3. 5.2. în formularea explicaţiilor. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.1. COMPETENŢE DE EVALUAT 1. 3. 5. a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de comunicare.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ .1. 2. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice. 2.3. demonstrând raţionamente deductive şi inductive. Justificarea importanţei compuşilor organici. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/ irelevante şi subiective/ obiective. în mod sistematic.

Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – acţiunea de spălare. solubilitate în apă. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi şi compuşi cu funcţiuni: • Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi. cifra octanică. Alcani – serie omoloagă. izomerie de catenă şi de poziţie. proprietăţi chimice: clorurarea metanului. hidroxizi alcalini. puritate. Alcani – serie omoloagă. Izomeria de catenă. etanol. naftalină: sulfonarea. nitrarea. cracarea şi dehidrogenarea butanului. Polimerizarea clorurii de vinil. Utilizări ale substanţelor studiate. amine. reacţia cu alcooli. Cauciucul natural şi cauciucul sintetic: proprietăţi fizice. X2. 7. HX. formule de structură. Elemente organogene. CONŢINUTURI CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I 1. izomerie de catenă. proprietăţi chimice – benzen: halogenarea catalitică. • Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici. HX. acrilonitrilului. proprietăţi fizice. Alchine – serie omoloagă. X2. compuşi hidroxilici. polimerizarea. Alchene – serie omoloagă. acetatului de vinil. • Compuşi cu funcţiuni mixte: aminoacizi. denumire. structura acetilenei. deshidratarea 2-butanolului. proprietăţi fizice. proprietăţi chimice: clorurarea metanului. arderea metanolului.III. regula lui Markovnicov. monohalogenarea propanului. oxizi metalici. cifra octanică. serie omoloagă. Esterificarea acidului salicilic. punct de fierbere). compuşi carboxilici. obţinerea trinitratului de glicerină. zaharide. Elemente organogene. • Compuşi cu funcţiuni mixte: aminoacizi. arderea. 11. izomerie de catenă şi de poziţie. Alcooli: metanol. • Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici. putere calorică. 5. proprietăţi fizice. nitrarea. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi şi compuşi cu funcţiuni: • Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi. zaharide. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală. Acizi carboxilici: formule de structură. Calcul stoechiometric. 6. K2Cr2O7). proprietăţi fizice. amine. naftalină – formule de structură. carbonaţi. Arene: benzen. formule de structură. H2O. proprietăţi fizice. putere calorică. denumire. moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi. Oxidarea etanolului (KMnO4. cracarea şi dehidrogenarea butanului. proprietăţi chimice: adiţia H2. alchilarea cu propenă. glicerină – formule de structură. Structura şi compoziţia substanţelor organice. dehidrohalogenarea 2-bromobutanului. H2O. serie omoloagă. Grăsimi – hidrogenarea grăsimilor lichide. 4. 2. izomerizarea butanului. Acţiunea biologică a etanolului. de poziţie pentru compuşii organici studiaţi. Legături chimice în compuşii organici. toluen. formule brute. toluen: halogenarea catalitică. formule de structură. denumire. proprietăţi fizice (stare de agregare. moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi. benzine. monohalogenarea propanului. hidroliza acidului acetilsalicilic. formule brute. regula lui Markovnicov. 10. denumire. randament. 9. nitrarea. izomerizarea butanului. tipuri de catene de atomi de carbon. proprietăţi chimice: adiţia H2. 3. Pagina 7 din 18 . Proprietăţi chimice: fermentaţia acetică. benzine. compuşi carboxilici. Structura şi compoziţia substanţelor organice. Legături chimice în compuşii organici. 2. tipuri de catene de atomi de carbon. arderea. compuşi hidroxilici. de poziţie pentru compuşii organici studiaţi. arderea. Izomeria de catenă. proprietăţi fizice. CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II 1. denumire. 3. izomerie de catenă. formule de structură. 8. proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive.

Arene: proprietăţi chimice – adiţia H2. X2.4. proprietăţi chimice – benzen: halogenarea catalitică. naftalină: sulfonarea. etanol. 8. Alcooli: metanol. 14. Esterificarea acidului salicilic. proprietăţi fizice (stare de agregare. proprietăţi fizice. Acizi carboxilici: formule de structură. alchilarea cu propenă. regula lui Markovnicov. HX. regula lui Markovnicov. amestec racemic. oxizi metalici. proprietăţi fizice. Cauciucul natural şi cauciucul sintetic: proprietăţi fizice. 5. Alchene – serie omoloagă. denumire. punct de fierbere). X2. proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive. nitrarea. acetatului de vinil. hidroliza acidului acetilsalicilic. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală. halogenarea toluenului la catena laterală. mezoforme. carbonaţi. 10. proprietăţi fizice. proprietăţi chimice: adiţia H2. 11. formule de structură. nitrarea. Alchine – serie omoloagă. Izomeria optică: carbon asimetric. arderea. 9. H2O. Polimerizarea clorurii de vinil. izomerie de catenă şi de poziţie. hidroxizi alcalini. proprietăţi fizice. 6. solubilitate în apă. denumire. H2O. adiţia H2 la naftalină. deshidratarea 2-butanolului. dehidrohalogenarea 2-bromobutanului. Structura alchenelor: izomeria geometrică. polimerizarea. toluen. denumire. Acţiunea biologică a etanolului. nitrarea. Cl2 la benzen. proprietăţi chimice: adiţia H2. structura acetilenei. Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – acţiunea de spălare. puritate. acrilonitrilului. toluen: halogenarea catalitică. 12. Oxidarea etanolului (KMnO4. Proprietăţi chimice: fermentaţia acetică. naftalină – formule de structură. Grăsimi – hidrogenarea grăsimilor lichide. obţinerea trinitratului de glicerină. reacţia cu alcooli. enantiomeri. Arene: benzen. 7. glicerină – formule de structură. Pagina 8 din 18 . K2Cr2O7). arderea metanolului. randament. formule de structură. HX. 13. izomerie de catenă şi de poziţie. Utilizări ale substanţelor studiate. Calcul stoechiometric.

în formularea explicaţiilor. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. 5.3. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor. 2. în scopul identificării aplicaţiilor acestora. 1. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate. proprietăţi. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate. procese.1.2. ioni.2. Pagina 9 din 18 .2. Utilizarea investigaţiilor în vederea obţinerii unor explicaţii de natură ştiinţifică. Compararea acţiunii unor produse. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.2. COMPETENŢE DE EVALUAT 1.3. 4.5.1.1. demonstrând raţionamente deductive şi inductive.2. 1.4. molecule. grafice.1. 1. în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian.3. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate. 2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi. procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului. 2. 3. relaţiile relevante. 5. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic. 1. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. 5.FILIERA TEORETICĂ (Nivel I/Nivel II) II. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. scheme. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat. relaţii. 3. 4. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. 2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. 3. 1. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/ condiţiilor analizate. 3.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ .1. 4. Explicarea unor fenomene. Structurarea cunoştinţelor anterioare. etapele rezolvării. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

Izotopi. Interacţii între atomi. poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic. • Reacţii exoterme. Importanţa practică a Cl2 şi HCl. • Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe): HCl. Cl2. 3. Soluţii apoase. f. 2. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2. H2O. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1. • Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell. HCN. Noţiuni de electrochimie. caracter nemetalic. factorii care influenţează dizolvarea. Proprietăţi fizice ale apei. Structura atomului. Legături chimice. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă. Număr de oxidare. 6. NaOH. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice. Cristalul de NaCl. 3. H2O. molecule. Tabelul periodic al elementelor chimice. 3. 3. cupluri acidbază conjugate. 4. ioni. d.III. • Atom. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică. molecule polare: H2O şi HCl. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1. d. Legătura coordinativă (NH4+şi H3O+). CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II 1. Element chimic. Pagina 10 din 18 . f. Noţiuni de termochimie. CONŢINUTURI CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I 1. p. • Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2. NaBr. NH3. numărul lui Avogadro. Fe. Importanţa practică a NaCl. Element chimic. Clasificarea elementelor în blocuri de elemente: s. caracter nemetalic. Legătura covalentă nepolară. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. H2O. • Corelaţii între structura învelişului electronic. KI. Straturi. Entalpie de reacţie. Cristalul de NaCl. reacţii endoterme. molecule nepolare: H2. 3. • Electroliza soluţiei şi topiturii de NaCl. molecule. volum molar. 2. 2. Calcule chimice. Substraturi. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. Substraturi. • Legătura ionică. 2. NaBr. • Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2. 2. ioni. concentraţia molară. Legea Hess. NaOH. Orbitali. Cl2. Cu. poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic. Cl2. • Legătura covalentă polară. Straturi. Caracter oxidant şi reducător. Cu. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1. Solubilitatea substanţelor. H2O. Interacţii între atomi. Clasificarea elementelor în blocuri de elemente: s. p. acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare). Legături chimice. NaOH. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1. Coroziunea şi protecţia anticorosivă. exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare. 2. mol. • Reacţii de oxido-reducere. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2. ecuaţia de stare a gazelor perfecte. • Atom. • Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric. Importanţa practică a NaCl. KI. Orbitali. Fe. • Legătura ionică. puritate. 5. • Corelaţii între structura învelişului electronic. N2. Izotopi. • Soluţii. • Legătura de hidrogen.

• Legătura covalentă polară. molecule nepolare: H2. • Soluţii. Importanţa practică a Cl2 şi HCl. • Entalpie de reacţie. Legătura coordinativă (NH4+şi H3O+). tetrahidroxoaluminatul de sodiu). Noţiuni de electrochimie. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică. 5. • Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell. Solubilitatea substanţelor. Legătura covalentă nepolară. 8. ecuaţia de stare a gazelor perfecte. NH3. acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare). Calcule chimice. • Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe): HCl. • Reacţii exoterme. Legea Hess. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. reacţii endoterme. mol. HCN. • Electroliza soluţiei şi topiturii de NaCl. exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare. volum molar. Caracter oxidant şi reducător. Noţiuni de termochimie. Proprietăţi fizice ale apei. Legătura coordinativă (combinaţii complexe: reactiv Tollens. concentraţia molară. 3. • Legătura de hidrogen. Soluţii apoase. Elemente din blocul d: structura învelişului electronic pentru elemente din perioada a 4-a. reactiv Schweizer. N2. numărul lui Avogadro. • Reacţii de oxido-reducere. Coroziunea şi protecţia anticorosivă. 6. puritate. molecule polare: H2O şi HCl. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. cupluri acidbază conjugate. Număr de oxidare. factorii care influenţează dizolvarea. 7. Pagina 11 din 18 . NaOH. Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric. 4. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă. Cl2.

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA CHIMIE SIMULARE BACALAUREAT BUCUREŞTI 22 APRILIE 2013 FILIERA TEHNOLOGICĂ Pagina 12 din 18 .

Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.3. 4. 2.1. în mod sistematic. 4.3.1. 1.1. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. 4. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.1.2. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. 1. COMPETENŢE DE EVALUAT 1. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora. 4.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.2. Utilizarea. Explicarea unor fenomene.2. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie. demonstrând raţionamente deductive şi inductive. 5. 3. 2. procese.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.2.3. 1. relaţii.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect. 3. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/ irelevante şi subiective/ obiective. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă. procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. 2. Rezolvarea problemelor cantitative/ calitative. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun.PROGRAMA DE CHIMIE ORGANICĂ – FILIERA TEHNOLOGICĂ (Nivel I/Nivel II) II. a terminologiei specifice într-o varietate de contexte de comunicare. 5. în formularea explicaţiilor. Justificarea importanţei compuşilor organici Pagina 13 din 18 . proprietăţi. 2. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale. 3. 3. 5.

proprietăţi chimice: adiţia H2. Elemente organogene. regula lui Markovnicov. serie omoloagă. arderea metanolului. formule brute. izomerie de catenă şi de poziţie. Izomeria de catenă. proprietăţi chimice: adiţia H2. Calcul stoechiometric. proprietăţi fizice. Elemente organogene. formule brute. compuşi carboxilici. H2O. 4. arderea. 2. Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – acţiunea de spălare. Acizi carboxilici: formule de structură. izomerizarea butanului. X2. Arene: benzen. X2. proprietăţi fizice. naftalină: nitrarea. polimerizarea. moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi. proprietăţi fizice (stare de agregare. Polimerizarea clorurii de vinil. Alcani – serie omoloagă. Alchine – serie omoloagă. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală. Alchene – serie omoloagă. toluen: nitrarea. izomerie de catenă. proprietăţi chimice: adiţia H2. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi şi compuşi cu funcţiuni: • Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi. putere calorică. putere calorică. Proprietăţi chimice: fermentaţia acetică. benzine.III. acetatului de vinil. proprietăţi chimice: clorurarea metanului. Izomeria de catenă. 2. nitrarea. CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II 1. CONŢINUTURI CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I 1. formule de structură. proprietăţi fizice. arderea. 9. 10. de poziţie pentru compuşii organici studiaţi. compuşi carboxilici. tipuri de catene de atomi de carbon. izomerie de catenă şi de poziţie. Grăsimi – hidrogenarea grăsimilor lichide. moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi. formule de structură. compuşi hidroxilici. Alcani – serie omoloagă. solubilitate în apă. • Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici. cifra octanică. zaharide. amine. amine. proprietăţi fizice. denumire. toluen. Alcooli: metanol. formule de structură. arderea. X2. •  Compuşi cu funcţiuni mixte: aminoacizi. 11. carbonaţi. etanol. proprietăţi chimice: clorurarea metanului. polimerizarea. compuşi hidroxilici. HX. Structura şi compoziţia substanţelor organice. denumire. izomerie de catenă şi de poziţie. • Compuşi cu funcţiuni mixte: aminoacizi. proprietăţi fizice. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi şi compuşi cu funcţiuni: • Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi. izomerie de catenă. K2Cr2O7). oxizi metalici. HX. Legături chimice în compuşii organici. 5. acrilonitrilului. serie omoloagă. 3. punct de fierbere). tipuri de catene de atomi de carbon. Legături chimice în compuşii organici. denumire. formule de structură. izomerizarea butanului. denumire. proprietăţi chimice – benzen: halogenarea catalitică. benzine. H2O. Utilizări ale substanţelor studiate. Oxidarea etanolului (KMnO4. regula lui Markovnicov. Structura şi compoziţia substanţelor organice. Acţiunea biologică a etanolului. H2O. zaharide. glicerină – formule de structură. proprietăţi fizice. Pagina 14 din 18 . proprietăţi fizice. de poziţie pentru compuşii organici studiaţi. 8. Cauciucul natural şi cauciucul sintetic: proprietăţi fizice. regula lui Markovnicov. HX. Alchene – serie omoloagă. 4. 7. hidroxizi alcalini. naftalină – formule de structură. reacţia cu alcooli. 6. proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive. cifra octanică. denumire. 3. formule de structură. denumire. • Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici.

Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală. Acţiunea biologică a etanolului. punct de fierbere). Cracarea şi dehidrogenarea butanului. 7. formule de structură. 11. Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – acţiunea de spălare. Arene: benzen. toluen. Randament. denumire. naftalină – formule de structură. carbonaţi. etanol. Obţinerea acetilenei din carbid. solubilitate în apă. Alchine – serie omoloagă. proprietăţi fizice. proprietăţi chimice: adiţia H2. H2O. proprietăţi fizice. HX. toluen: nitrarea. Oxidarea etanolului (KMnO4. 6. 8. proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive. Alcooli: metanol. 14. naftalină: nitrarea.Cauciucul natural şi cauciucul sintetic: proprietăţi fizice. proprietăţi fizice (stare de agregare. oxizi metalici. Acizi carboxilici: formule de structură. Utilizări ale substanţelor studiate. Pagina 15 din 18 .Calcul stoechiometric. acrilonitrilului. Grăsimi – hidrogenarea grăsimilor lichide. regula lui Markovnicov. reacţia cu alcooli. proprietăţi chimice – benzen: halogenarea catalitică. arderea. K2Cr2O7). proprietăţi fizice. glicerină – formule de structură. nitrarea.5. X2. 13. 15. hidroxizi alcalini. arderea metanolului. acetatului de vinil. Polimerizarea clorurii de vinil. 9. 10. denumire. Proprietăţi chimice: fermentaţia acetică. 12. izomerie de catenă şi de poziţie. Deshidratarea 2-butanolului. Dehidrohalogenarea 2-bromobutanului.

procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi. în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.1. procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului. 1. molecule. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme. 5. COMPETENŢE DE EVALUAT 1. 3. 5. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice. Structurarea cunoştinţelor anterioare. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme. procese. 4. 2.3.3. Explicarea unor fenomene. 2.FILIERA TEHNOLOGICĂ (Nivel I/Nivel II) II.1. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului. Utilizarea investigaţiilor în vederea obţinerii unor explicaţii de natură ştiinţifică. 1. în formularea explicaţiilor. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul. 3. 2. grafice. 4.5. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante. date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate. 4.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/ condiţiilor analizate. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat. 1. 2. demonstrând raţionamente deductive şi inductive. relaţii.4. 5.2. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici. în scopul identificării aplicaţiilor acestora. ioni.1.PROGRAMA DE CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ . Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.1. în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător. proprietăţi. Compararea acţiunii unor produse. 3.2. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate. 1.2. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi.2. scheme. 1. Pagina 16 din 18 .2. etapele rezolvării.1. relaţiile relevante. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare. 3. în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic.

numărul lui Avogadro. Fe. Interacţii între atomi. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2. Tabelul periodic al elementelor chimice. NaOH. molecule. 3. Atom. cupluri acidbază conjugate. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. KI. mol. d. • Legătura de hidrogen. Corelaţii între structura învelişului electronic. Corelaţii între structura învelişului electronic. exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare. Proprietăţi fizice ale apei. NaOH. H2O. volum molar. 3. Caracter oxidant şi reducător. Număr de oxidare. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2. 2. Soluţii apoase. Izotopi. HCN. Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2. Interacţii între atomi. ioni. 2. Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe): HCl. Legături chimice. 3. • Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell. H2O. Noţiuni de electrochimie. concentraţia molară. NH3. Cristalul de NaCl. CONŢINUTURI CONŢINUTURI PENTRU NIVEL I 1. caracter nemetalic. Legătura coordinativă (NH4+şi H3O+). Pagina 17 din 18 . • Reacţii exoterme. Importanţa practică a NaCl. Cl2. h. Calcule chimice. molecule. Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2. caracter nemetalic. ioni. Structura atomului. a. Legături chimice. Solubilitatea substanţelor. CONŢINUTURI PENTRU NIVEL II 1. Noţiuni de termochimie. Soluţii. NaBr. Tabelul periodic al elementelor chimice. • Legătura ionică. KI. Element chimic. Cl2. Atom.III. 5. N2. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1. molecule nepolare: H2. 6. • Entalpie de reacţie. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă. reacţii endoterme. 2. Legea Hess. NaBr. Structura atomului. molecule polare: H2O şi HCl. Cristalul de NaCl. Straturi. Cu. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. • Reacţii de oxido-reducere. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1. 2. 3. • Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric. Coroziunea şi protecţia anticorosivă. 4. Izotopi. • Electroliza soluţiei şi topiturii de NaCl. Legătura covalentă nepolară. H2O. acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare). H2O. poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic. 3. NaOH. Straturi. g. • Legătura covalentă polară. Importanţa practică a NaCl. 2. Element chimic. Importanţa practică a Cl2 şi HCl. Fe. factorii care influenţează dizolvarea. poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic. • Legătura ionică. f. b. Cu. e. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1. c. ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Cl2. 2.

5. 7. molecule nepolare: H2. Număr de oxidare. mol. j. numărul lui Avogadro. Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe): HCl. reacţii endoterme. Soluţii. combinaţii complexe: reactiv Tollens. NaOH. Solubilitatea substanţelor. concentraţia molară. Proprietăţi fizice ale apei. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică. factorii care influenţează dizolvarea. • Reacţii de oxido-reducere. Căldura de combustie-arderea hidrocarburilor. molecule polare: H2O şi HCl. volum molar.• Legătura covalentă polară. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. NH3. Legătura coordinativă (NH4+şi H3O+). Legătura covalentă nepolară. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă. exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare. Coroziunea şi protecţia anticorosivă. i. reactiv Schweizer. ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Cl2. Electroliza soluţiei şi topiturii de NaCl 6. Soluţii apoase. Importanţa practică a Cl2 şi HCl. • Legătura de hidrogen. Legătura coordinativă. • Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell. HCN. • Entalpie de reacţie. acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare). 4. Caracter oxidant şi reducător. N2. tetrahidroxoaluminatul de sodiu. Noţiuni de termochimie. Calcule chimice. Noţiuni de electrochimie. • Reacţii exoterme. Legea Hess. Pagina 18 din 18 . Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric. 3. cupluri acidbază conjugate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful