Ο Ελληνικός Λαός θα διαβεί τον Ρουβίκωνα;

Η συμμετοχή στην εκλογή μάχη έχει νόημα μόνον όταν η διαδικασία είναι αδιάβλητη
και μόνον όταν προσφέρει διέξοδο από την κρίση.
Η βασική μου διαφωνία με την συμμετοχή κατοχικές εκλογές είναι ότι διαφημίζονται
από το δικομματικό στρατόπεδο ως τρόπο εκτονσεως του !αο". #α μνημονιακά
κόμματα ξέρουν ότι $α έχουν εκλογικές απλειες% αλλά έχουν συννενοη$εί ότι $α
συγκυβερνήσουν.
#ο αντιμνημονιακό στρατόπεδο δεν έχει χαράξει στρατηγική για μετά τις εκλογές. Η
εικόνα που διαχέουν τα αντιμνημονιακά κόμματα στην κοινωνία είναι ότι $α πάρουν
ένα καλό εκλογικό ποσοστό% αλλά όχι ότι $α πάρουν την εξουσία.
&ια να πάρουν την εξουσία απαιτείται στρατηγικό σχέδιο% κάτι που μέχρι στιγμής δεν
φαίνεται στον ορίζοντα.
'νησυχ ότι το μόνον που $α προσφέρουν οι κατοχικές εκλογές $α είναι η
νομιμοποίηση του μνημονίου% διότι η κατοχική συμμορία $α έχει και την βο"λα της
λα(κής νομιμοποιήσεως.
&ια να προσφέρουν οι εκλογές διέξοδο πρέπει να συμβαδίζουν με εκτεταμένες
κοινωνικο)οικονομικές αλλαγές στην κοινωνία. #α ξένα κέντρα αποφάσεων έχουν
συνειδητοποιήσει ότι οι δημοσκοπήσεις ανεβάζουν το αντιμνημονιακό στρατόπεδο%
και κινο"νται γρήγορα στε να μην επιτρέ*ουν να ενω$εί σε ένα πολιτικό μέτωπο.
+έρουν ότι τα επδυνα μέτρα $α έρχωνται κατά κ"ματα και κά$ε φορά που η ,- $α
*ηφίζει τα νέα μέτρα% $α χάνει και άλλο την επιρροή της στον κόσμο.
.ίναι εγκληματικό λά$ος να πιστε"ει κάποιος ότι $α αλλάξουμε τις κοινωνικο)
οικονομικές δομές μόνον αφο" πάρουμε την εξουσία με εκλογές. &ια να ανατραπεί
ένα κα$εστς απαιτείται οι δομές να αλλάξουν πριν τις εκλογές. /ι εκλογές απλς $α
επιβεβαισουν την αλλαγή στον συσχετισμό των κοινωνικν δυνάμεων. #ίποτε
περισσότερο.
'λλαγή στις κοινωνικο)οικονομικές δομές σημαίνει την δημιουργία ενός
ωργανωμένου δικτ"ου αντιμνημονιακν μέσων ενημερσεως% την οργάνωση δικν
μας σχολείων% την απόκτηση πολιτιστικής και ιδεολογικής ηγεμονίας σε ευρ"τατα
λα(κά στρματα% την σ"σταση δική μας τραπέζης με εκδοτικό προνόμιο% την
αυτοανακήρυξη ε$νοσυνελε"σεως με νομο$ετικές εξουσίες% την οργάνωση λα(κν
δικαστηρίων% την ίδρυση σχολν στελεχν.
Η κατάκτηση της εξουσίας απαιτεί την λεπτομερή ανάλυση αντικειμενικν και
υποκειμενικν παραγόντων.
.άν η κοινωνία συντηρεί με φόρους την κατοχική συμμορία% και υπακο"ει σε όλες τις
υπάρχουσες κοινωνικο)οικονομικές δομές% είναι αδ"νατον η απλή δυσαρέσκεια του
κόσμου να αλλάξει δραματικά την κατάσταση% όσες εκλογικές μάχες και αν
μεσολαβήσουν.
0πορεί η κάλπη να φέρει ένα άλλο κόμμα ή πρόσωπο στην εξουσία% αλλά $α κάνει
ό%τι και ο 1αμαράς. 2υβιστήσεις. 3ολλές κυβιστήσεις.
Η αλλαγή εξουσίας απαιτεί άλλο επίπεδο συνειδήσεως% άλλο επίπεδο οργανσεως%
και άλλο επίπεδο πολιτικής δράσεως από ό%τι μέχρι στιγμής έχει εμφανίσει το
αντιμνημονιακό στρατόπεδο.
/ .λληνικός !αός μπορεί και πρέπει να διαβεί τον 4ουβίκωνα. 3ς5
6μεσα μπορο"με να διοργανσουμε παράλληλες εκλογές% από τα κάτω% χωρίς την
συμμετοχή της δικομματικής κατοχικής συμμορίας. /ι εκλογικοί κατάλογοι είναι
δια$έσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή. 7α κα$ορίσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των
εναλλακτικν εκλογν% το εκλογικό μέτρο% και τον δικό μας εκλογικό νόμο.
Η προκήρυξη εναλλακτικν εκλογν από τα αντιμνημονιακά κινήματα και κόμματα
$α στείλει ηχηρό μήνυμα στα ξένα κέντρα για το ποιός είναι ο κυρίαρχος του
πολιτικο" παιχνιδιο" στην .λλάδα.
Η πολιτική πρωτοβουλία ε"κολα μπορεί να περάσει στα χέρια του !αο". 8σο
επιτρέπουμε στον 3απαδήμιο να ελέγχει το χαρτί των εκλογν% τόσο $α απονεκρνει
κά$ε αντιμνημονιακή δράση.
6μεσα μπορο"με να προκηρ"ξουμε μαζική πολιτική απεργία διαρκείας. 'ρκεί να
συνειδοτοποιήσει ο !αός ότι την πρωτοβουλία για τις απεργιακές κινητοποιήσεις δεν
$α τις έχει πιά το προδοτικό δίδυμο &1..)'-.-9 αλλά τα πρωτοβά$μια σωματεία.
'ρκεί το πολιτικό περιεχόμενο της απεργίας να το κα$ορίζει το αντιμνημονιακό
στρατόπεδο% και όχι οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές.
6μεσα μπορο"με να συστήσουμε τράπεζα με εκδοτικό προνόμιο και να
κυκλοφορήσουμε ε$νικό νόμισμα πανελλαδικς% χωρίς να περιμένουμε την
κατάλη*η της εξουσίας. Η διακίνηση και αποδοχή δικο" μας νομίσματος%
παραλλήλως με το ευρ% $α δσει το μήνυμα στα ξένα κέντρα για το ποιός είναι ο
κυρίαρχος του οικονομικο" παιχνιδιο" στην .λλάδα.
6μεσα το αντιμνημονιακό μέτωπο μπορεί να συγκαλέσει όλα τα κινήματα και
κόμματα που το στηρίζουν και να αυτοανακηρυχ$εί σε 1υντακτική .$νοσυνέλευση.
8σοι στηρίζουν την ξένη κατοχή και το μνημόνιο δεν ανήκουν στον .λληνικό !αό%
επομένως δεν δικαιο"νται να εκπροσωπο"νται στην 1υντακτική .$νοσυνέλευση.
6μεσα μπορο"με να περάσουμε σε φάση δυαδικής εξουσίας με την οργάνωση
τοπικν λα(κν διοικητικν επιτροπν% που $α αποτελέσουν το πρόπλασμα της
προσωρινής επαναστατικής κυβερνήσεως.
6μεσα μπορο"με να κηρ"ξουμε ολοκληρωτική μαζική ανυπακοή. 3ς5
-ημιουργο"με δικό μας ':0 και δηλνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την
φορολογική νομο$εσία των κατακτητων. 1ε όλες τις συναλλαγές $α αναγράφουμε
τον νέο ':0 που έχουμε επιλέξει% έτσι στε όλες οι συναλλαγές να μην
αναφέρωνται στην οικονομική γκεστάμπο του 3απαδήμιου.
6μεσα μπορο"με να οργανσουμε διαδικτυακά σχολεία και να διδάσκουμε ιστορία%
γλσσα% μα$ηματικά% κλπ στους ;λληνες μα$ητές% αδιαφορντας τελείως για τις
εντολές της φράου -ιαμαντοπο"λου.
9πάρχουν ένα σωρό τρόποι να αφυπνίσουμε τον .λληνικό !αό και να εξυ*σουμε
το επίπεδο της πολιτικής του συνειδήσεως. &ι< αυτό πρέπει να μαστιγνουμε
αλ"πητα όσα αντιμνημονιακά κόμματα και συλλογικότητες προσπα$ο"ν να
περιορίσουν την πολιτική δράση στα πλαίσια του κοινοβουλετικο" κρετινισμο" και
των κατοχικν εκλογν.
0πορο"με ε"κολα να δημιουργήσουμε όλες τις κοινωνικο)οικονομικές δομές που $α
διευκολ"νουν πλατιές ζυμσεις στην κοινωνία και $α εξασφαλίσουν την πολιτική
νίκη μέσα από ελε"$ερες εκλογές.
'λλις% αν ακο"με τις σειρήνες των κατοχικν εκλογν $α απολέσουμε και το χαρτί
της λα(κής ετυμηγορίας.

Άμεσα μπορούμε να οργανώσουμε διαδικτυακά σχολεία και να διδάσκουμε ιστορία.Η αλλαγή εξουσίας απαιτεί άλλο επίπεδο συνειδήσεως. Πώς. Γι’ αυτό πρέπει να μαστιγώνουμε . Άμεσα μπορούμε να κηρύξουμε ολοκληρωτική μαζική ανυπακοή. Σε όλες τις συναλλαγές θα αναγράφουμε τον νέο ΑΦΜ που έχουμε επιλέξει. χωρίς την συμμετοχή της δικομματικής κατοχικής συμμορίας. Άμεσα μπορούμε να περάσουμε σε φάση δυαδικής εξουσίας με την οργάνωση τοπικών λαϊκών διοικητικών επιτροπών. Η προκήρυξη εναλλακτικών εκλογών από τα αντιμνημονιακά κινήματα και κόμματα θα στείλει ηχηρό μήνυμα στα ξένα κέντρα για το ποιός είναι ο κυρίαρχος του πολιτικού παιχνιδιού στην Ελλάδα. επομένως δεν δικαιούνται να εκπροσωπούνται στην Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Άμεσα το αντιμνημονιακό μέτωπο μπορεί να συγκαλέσει όλα τα κινήματα και κόμματα που το στηρίζουν και να αυτοανακηρυχθεί σε Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Άμεσα μπορούμε να διοργανώσουμε παράλληλες εκλογές. το εκλογικό μέτρο. Θα καθορίσουμε την ημερομηνία διεξαγωγής των εναλλακτικών εκλογών. και όχι οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές. τόσο θα απονεκρώνει κάθε αντιμνημονιακή δράση. και άλλο επίπεδο πολιτικής δράσεως από ό. χωρίς να περιμένουμε την κατάληψη της εξουσίας. Όσοι στηρίζουν την ξένη κατοχή και το μνημόνιο δεν ανήκουν στον Ελληνικό Λαό.τι μέχρι στιγμής έχει εμφανίσει το αντιμνημονιακό στρατόπεδο. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή. Άμεσα μπορούμε να συστήσουμε τράπεζα με εκδοτικό προνόμιο και να κυκλοφορήσουμε εθνικό νόμισμα πανελλαδικώς. Αρκεί να συνειδοτοποιήσει ο Λαός ότι την πρωτοβουλία για τις απεργιακές κινητοποιήσεις δεν θα τις έχει πιά το προδοτικό δίδυμο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ αλλά τα πρωτοβάθμια σωματεία. παραλλήλως με το ευρώ. Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι να αφυπνίσουμε τον Ελληνικό Λαό και να εξυψώσουμε το επίπεδο της πολιτικής του συνειδήσεως. και τον δικό μας εκλογικό νόμο. Η διακίνηση και αποδοχή δικού μας νομίσματος. κλπ στους Έλληνες μαθητές. που θα αποτελέσουν το πρόπλασμα της προσωρινής επαναστατικής κυβερνήσεως. από τα κάτω. Η πολιτική πρωτοβουλία εύκολα μπορεί να περάσει στα χέρια του Λαού. Αρκεί το πολιτικό περιεχόμενο της απεργίας να το καθορίζει το αντιμνημονιακό στρατόπεδο. άλλο επίπεδο οργανώσεως. έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να μην αναφέρωνται στην οικονομική γκεστάμπο του Παπαδήμιου. θα δώσει το μήνυμα στα ξένα κέντρα για το ποιός είναι ο κυρίαρχος του οικονομικού παιχνιδιού στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Λαός μπορεί και πρέπει να διαβεί τον Ρουβίκωνα. Άμεσα μπορούμε να προκηρύξουμε μαζική πολιτική απεργία διαρκείας. αδιαφορώντας τελείως για τις εντολές της φράου Διαμαντοπούλου. γλώσσα. μαθηματικά. Πώς. Δημιουργούμε δικό μας ΑΦΜ και δηλώνουμε ότι δεν αναγνωρίζουμε την φορολογική νομοθεσία των κατακτητων. Όσο επιτρέπουμε στον Παπαδήμιο να ελέγχει το χαρτί των εκλογών.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful