P. 1
Zakon o Prevozu u Drumskom Saobracaju

Zakon o Prevozu u Drumskom Saobracaju

|Views: 15|Likes:
Published by Orange Shop
Crna Gora
Crna Gora

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Orange Shop on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

Katalog propisa v3.

05

431. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. list RCG", br. 45/05 od 28.07.2005, "Sl. list Crne Gore", br. 75/10 od 25.12.2010) Proglašavam Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na četvrtoj sjednici prvog redovnog zasijedanja u 2005. godini, dana 21. jula 2005. godine. Broj: 01-762/2 Podgorica, 25. jula 2005. godine Predsjednik Republike Crne Gore Filip Vujanović, s.r. ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I OPŠTE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom utvrđuju se uslovi i način obavljanja djelatnosti javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju, pružanja usluga autobuskih i teretnih stanica, kao i prevoza za sopstvene potrebe. Član 2 Javni prevoz putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju. Član 3 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima, uz poštovanje načela reciprociteta. Član 4 Briše se. ("Sl. list Crne Gore", br. 75/10) Član 5 Odredbe ovog zakona ne odnose se na prevoz koji se obavlja vozilima Vojske Crne Gore i organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove. Definicije Član 6 Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje: 1) auto-taksi prevoz je djelatnost javnog prevoza putnika koja se obavlja u komercijalne svrhe, putničkim automobilom koji je serijski proizveden sa najviše pet sjedišta, računajući i sjedište vozača i sa najmanje četvoro vrata; 2) bilateralni prevoz je prevoz putnika ili tereta između Crne Gore i druge države; 3) daljinar je akt kojim se utvrđuju udaljenosti između autobuskih stanica i stajališta; 4) domaći prevoznik je prevoznik sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore koji ima licencu za obavljanje javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju; 5) dozvola za prevoz je isprava na osnovu koje se obavlja međunarodni prevoz putnika ili tereta kojom se domaćem prevozniku odobrava pristup i kretanje putevima u državi koja je dozvolu izdala, a stranom prevozniku pristup i kretanja putevima u Crnoj Gori;
Strana: 1

Katalog propisa v3.05

6) gradski autobus je autobus za prevoz putnika u gradskom prevozu čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji uz mjesta za sjedenje, pored prostora za stajanje između sjedišta, ima i poseban prostor za stajanje putnika i opremu za olakšano ulaženje i izlaženje putnika, kao i najmanje dvoje vrata sa desne strane autobusa, namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika;" 7) itinerer je grafički prikaz linije; 8) izvod licence je isprava koju izdaje nadležni organ za pojedino vozilo, a izdaje se na osnovu licence za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta i sadrži podatke o izdavaocu, prevozniku, broju akta o registraciji u Centralnom registru Privrednog suda, broju licence i roku važenja licence, registarskoj oznaci, vrsti, marki i tipu vozila, vrsti prevoza koji se vozilom može obavljati, datumu izdavanja izvoda, pečat i potpis izdavaoca; 9) javni prevoz putnika ili tereta je prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim korisnicima prevoznih usluga i obavlja se u komercijalne svrhe; 10) kabotaža je prevoz putnika ili tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore, koji obavlja prevoznik koji nije registrovan u Crnoj Gori; 11) licenca je akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta ili pružanje usluga autobuske ili teretne stanice; 12) linija je relacija ili skup relacija obavljanja javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, od početne do posljednje autobuske stanice ili stajališta, na kojoj se prevoze putnici prema registrovanom i ovjerenom objavljenom redu vožnje; 13) mali autobus je autobus A i B klase za prevoz putnika u slobodnom gradskom, prigradskom, međumjesnom i međunarodnom prevozu. 13a) autobus klase A - je autobus koji je konstruisan da prevozi putnike koji stoje i čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, a može imati i sjedišta i opremu za putnike koji stoje; 13b) autobus klase B -je autobus bez prostora za stajanje, čiji je ukupni kapacitet najviše 23 mjesta uključujući i mjesto za vozača; 14) međugradski autobus je autobus za prevoz putnika u međumjesnom prevozu, čiji je kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji obezbjeđuje potrebnu udobnost i ima samo mjesta za sjedenje putnika, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje dvoje vrata sa desne strane autobusa, namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika; 15) minimalno vrijeme vožnje je najmanje potrebno vrijeme vožnje da se pređe udaljenost između autobuskih stanica, odnosno stajališta; 16) pravila o opštim uslovima prevoza su akt koji donosi Privredna komora Crne Gore, a kojim se utvrđuju uslovi pod kojima se obavlja prevoz putnika ( način i uslovi prijema putnika u autobusima, na autobuskim stanicama i stajalištima, uslovi za prijem i čuvanje prtljaga koji je primljen na prevoz, način upoznavanja putnika sa uslovima prevoza i sl.); 17) prevoz u drumskom saobraćaju je svaki prevoz putnika ili tereta, uključujući i vožnju praznog vozila; 18) prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju je prevoz putnika ili tereta između dviju ili više država; 19) prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju je prevoz putnika ili tereta koji se obavlja na teritoriji Crne Gore; 20) prevoz iz ili za treće države je prevoz putnika ili tereta koji obavlja prevoznik koji nema sjedište, odnosno prebivalište u državi u kojoj započinje prevoz, kao ni u državi u kojoj završava prevoz; 21) briše se; 22) prevoz za sopstvene potrebe je prevoz koji, u nekomercijalne svrhe, obavljaju pravna ili fizička lica radi zadovoljavanja proizvodnih ili uslužnih potreba u okviru svoje djelatnosti; 23) prevoznik je pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta; 24) briše se; 25) prigradski autobus je autobus za prevoz putnika u prigradskom prevozu, čiji je ukupni kapacitet veći od 23 mjesta uključujući i mjesto vozača, koji ima mjesta za sjedjenje, prostor za stajanje isključivo između sjedišta, odvojen prostor za smještaj prtljaga i najmanje dvoje vrata sa desne strane autobusa namijenjenih za bezbjedan ulazak i izlazak putnika; 26) putnik je lice koje prevoznik prevozi, na osnovu ugovora, uz naknadu; 27) putni nalog je isprava koja sadrži: naziv prevoznika ili drugog pravnog lica, oznaku vozila (marka i registarski broj), podatke o voznom osoblju, podatke o relaciji na kojoj se vrši prevoz i registarski broj linije, potpis i ovjeru ovlašćenog lica prevoznika, potvrdu o tehničkoj ispravnosti, a za teretna vozila i podatke o težini i vrsti tereta koji se prevozi i licima koja su u pratnji tereta, kao i vrijeme važenja putnog naloga; 28) red vožnje je akt kojim se utvrđuje plan obavljanja prevoza na liniji; 29) relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u redu vožnje označena kao autobuske stanice, odnosno stajališta; 30) strani prevoznik je prevoznik koji ima sjedište, odnosno prebivalište van teritorije Crne Gore;

Strana: 2

Za obavljanje javnog prevoza putnika na relacijama dužim od 50 km vozač autobusa mora ispunjavati i jedan od sljedećih uslova: . CE i DE. 2) je završio propisanu obuku i položio stručni ispit provjere znanja. bez ulaska ili izlaska putnika. a sadrži: datum i mjesto izdavanja.najmanje jednu godinu radnog iskustva kao vozač teretnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3.Katalog propisa v3. način njegovog izdavanja. Izuzetno od stava 1 ovog člana. ispunjavati i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove. podatke o primaocu. Vozač u javnom prevozu putnika u drumskom saobraćaju mora imati najmanje 21 godinu starosti. pored uslova utvrđenih zakonom i propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima. prevozne i druge troškove. Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave i vodi evidenciju o izdatim licencama. odnosno za teretno vozilo. Uslovi za vozila Član 7 Vozila kojima se obavlja djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i prevoza za sopstvene potrebe moraju. D.500 kg. datum i mjesto utovara tereta. Licenca iz stava 1 ovog člana mora se nalaziti u vozilu prilikom obavljanja prevoza. 32) tranzitni prevoz je prevoz putnika ili tereta preko teritorije Crne Gore. Domaći prevoznik ne smije povjeriti upravljanje vozilom vozaču starijem od 65 godina ni mlađem od 18 godina. registarsku oznaku vozila. kao i vođenje evidencije izdatih putnih naloga propisuje Ministarstvo Uslovi za vozače Član 9 Vozač vozila u javnom prevozu putnika i tereta mora imati srednju školsku spremu i položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilima određene kategorije u skladu sa zakonom kojim se reguliše bezbjednost saobraćaja na putevima i licencu profesionalnog vozača.05 31) teretni list je isprava koja prati teret. Za prevoz opasnih materija vozač mora imati najmanje 21 godinu starosti i najmanje tri godine radnog iskustva kao vozač teretnog vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7. Licenca iz stava 1 ovog člana obnoviće se vozaču koji je završio dodatnu obuku za unaprjeđenje znanja o poznavanju propisa iz oblasti saobraćaja (u daljem tekstu: dodatna obuka).najmanje jednu godinu radnog iskustva kao vozač autobusa na udaljenosti do 50 km ili drugim vrstama prevoza putnika. podatke o prevozniku. Licenca iz stava 1 ovog člana može se izdati vozaču koji: 1) ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima kategorija C. bez tereta ili sa teretom. podatke o količini i vrsti tereta.500 kg. spisak isprava koje se prilažu uz teretni list. odnosno ukupna masa ili osovinsko opterećenje veći od propisanih. na način utvrđen propisom Ministarstva. podatke o pošiljaocu. U vozilu kojim se vrši javni prevoz putnika ili tereta ili prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti uredno popunjen putni nalog za autobus. mjesto istovara. 33) vanredni prevoz je prevoz tereta teretnim vozilom čije su dimenzije. Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na pet godina vozaču i neprenosiva je. odnosno utovara ili istovara tereta u Crnoj Gori. Posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja ( u daljem tekstu: Ministarstvo ). ispisivanje drugih natpisa dozvoljeno je na bočnim i zadnjim stranama gradskih i prigradskih autobusa i teretnih vozila. Član 8 Na autobusu i teretnom vozilu kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta mora biti ispisan samo naziv i sjedište prevoznika.ili . Obrazac putnog naloga iz stava 3 ovog člana. Strana: 3 . Licenca profesionalnog vozača Član 9a Vozač motornog vozila ili skupa vozila u javnom prevozu putnika ili tereta kojem je upravljanje vozilom osnovno zanimanje mora imati licencu profesionalnog vozača.

4) ima akreditaciju za obavljanje obuke iz oblasti drumskog prevoza. osim ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili ako za to ima posebnu dozvolu koju izdaje organ uprave nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: organ uprave). nastavnim sredstvima i voznim parkom za praktični rad. Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana izdaje Ministarstvo rješenjem pravnom licu.Katalog propisa v3. 2) ima odgovarajuće instruktore sa potrebnim kvalifikacijama. visini troškova polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju propisa iz oblasti saobraćaja. obavlja pravno lice koje dobije ovlašćenje Ministarstva. organizaciju i sprovođenje dodatne obuke unaprjeđenja znanja i polaganja ispita provjere znanja stečenog na dodatnoj obuci. Izuzetno. Izuzeci Član 9c Od obaveza posjedovanja licence za profesionalnog vozača iz člana 9a ovog zakona oslobođeni su vozači vozila: 1) čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 45 km/h. obuke i dodatne obuke snosi vozač. 3) raspolaže prostorijama za osposobljavanje. uz uslov da program obrazovanja ili osposobljavanja za zanimanje vozač obuhvata sadržaje propisane u skladu sa ovim zakonom. Vrste licenci za javni prevoz putnika i tereta Strana: 4 . ako ispunjava najmanje sljedeće uslove: 1) ima odgovarajući plan o sprovođenju programa kvalifikacija i osposobljavanja. načinu polaganja ispita provjere znanja stečenog na obuci i dodatnoj obuci. 3) koja se koriste za testiranje na putu radi tehničkog razvoja. 7) koja prevoze materijal ili opremu koje vozač koristi tokom svog rada. odnosno prevoznik. propisuje Ministarstvo u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove obrazovanja. pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovna djelatnost vozača. izgledu i sadržaju obrasca licence za profesionalnog vozača. program obuke i dodatne obuke za unaprjeđenje znanja. mora da ispunjava i uslove utvrđene zakonima kojima su uređene oblasti obrazovanja odraslih i nacionalnih stručnih kvalifikacija. 5) koja se koriste za obuku vozača. izdatu od strane međunarodno priznate institucije. kao ni prevoza za treće države ili iz trećih država. sertifikat o položenom ispitu iz provjere znanja. Pravno lice iz stava 1 ovog člana dužno je da vodi evidenciju o sprovedenim obukama. Kabotaža i prevoz iz ili za treće države Član 10 Stranom prevozniku nije dozvoljeno obavljanje prevoza putnika i tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore (kabotaže). II LICENCE ZA JAVNI PREVOZ PUTNIKA I TERETA Član 11 Djelatnost javnog prevoza putnika i tereta u drumskom saobraćaju mogu obavljati domaća pravna ili fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju i imaju licencu za javni prevoz putnika ili tereta.05 Član 9b Obuku za sticanje licence za profesionalnog vozača. obuka iz stava 1 ovog člana stiče se i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač. obuke i dodatne obuke. Bliže uslove koje mora da ispunjava pravno lice iz stava 1 ovog člana. 2) civilne zaštite i vatrogasne službe. Sertifikat o položenom ispitu provjere znanja stečenog na obuci izdaje pravno lice kod kojeg je ispit položen. Troškove polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju propisa iz oblasti saobraćaja. pored uslova iz stava 2 ovog člana. Pravno lice iz stava 1 ovog člana. kao i novih ili prenamijenjenih vozila koja još nijesu puštena u saobraćaj. Ispit iz stava 1 ovog člana polaže se pred komisijom pravnog lica iz stava 1 u čijem je sastavu i predstavnik Ministarstva. 4) koja se koriste u vanrednim situacijama ili su stavljena na raspolaganje spasilačkim misijama. popravke ili održavanja. dodatnim obukama i izdatim sertifikatima o položenom ispitu iz provjere znanja o poznavanju propisa iz oblasti saobraćaja. 6) koja se koriste za prevoz putnika i tereta za sopstvene potrebe.

javnim putevima. odnosno odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice.javni prevoz tereta. opšte sigurnosti ljudi i imovine. odnosno neispravnih vozila. 2) u međunarodnom drumskom saobraćaju za: . Bez licence obavljaju se sljedeći prevozi: 1) pošte kao javne usluge. . uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za uređenje prostora i zaštitu životne sredine. ima pravno. . 5 i 6 ovog člana.javni prevoz putnika. u smislu ovog zakona. . a koji ispunjava minimalne saobraćajno-tehničke i ekološke uslove za bezbjedno parkiranje. 4) vozilima državnih organa. platnog prometa i privrednog poslovanja. bezbjednosti javnog saobraćaja. 5) ima u vlasništvu ili zakupu odgovarajući prostor za parkiranje vozila kojima obavlja prevoz. u smislu ovog zakona. Uslovi za dobijanje licence za javni prevoz putnika ili tereta Član 13 Pravno ili fizičko lice može dobiti licencu za javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju ako ispunjava sljedeće uslove: 1) ima dobar ugled. prevozom opasnih materija. prava iz rada. odnosno da je samo stručno osposobljeno. Strana: 5 . 2. medicinski i humanitarni prevoz i prevoz vozilima u slučaju elementarnih i drugih nepogoda i sl.linijski gradski i prigradski prevoz. opremu i zaposlene radnike mašinske ili saobraćajne struke za održavanje vozila i za obavljanje dnevnih preventivnih tehničkih pregleda ili je obavljanje tih poslova putem ugovora povjerio ovlašćenom licu.prevoz tereta u slučaju kad je prevoznik fizičko lice. pravnosnažnom odlukom. 7) ima zaključen ugovor o obaveznom osiguranju putnika od posljedica nesrećnog slučaja za svako vozilo kojim obavlja prevoz. povredom prava po osnovu rada i nelegalnim zapošljavanjem. Prevoznik koji ima licencu za javni prevoz putnika i tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju nije dužan imati licencu za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju.05 Član 12 Javni prevoz putnika i tereta u drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu licence: 1) u unutrašnjem drumskom saobraćaju za: . 6) ima u vlasništvu prostor. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave izdaje licencu za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju za: . 2) oštećenih. nema pravno ili fizičko lice koje je u poslednje dvije godine više od dva puta. zakupu ili lizingu. 5) prevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3.5 tone. životne sredine. uređaje. 4) ima vozila u vlasništvu. 2) mu nije bila izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja djelatnosti javnog prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju.Katalog propisa v3. 3) nije osuđivano za druga krivična djela na zatvorsku kaznu dužu od godinu dana. Bliže uslove iz stava 1 tačka 5 ovog člana propisuje Ministarstvo. Organ uprave izdaje licencu za javni prevoz putnika i tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju i međunarodnom drumskom saobraćaju. Dobar ugled Član 14 Dobar ugled. bilo kažnjeno za teži prekršaj u vezi sa obavljanjem djelatnosti prevoza putnika ili tereta u drumskom saobraćaju u skladu sa ovim zakonom ili propisima u vezi sa bezbjednošću saobraćaja. 3) prevoz za sopstvene potrebe.javni prevoz tereta. 2) ima finansijsku sposobnost. ako: 1) nije bilo osuđivano za krivična djela protiv imovine. Dobar ugled. 3) ima zaposleno lice odgovorno za prevoz koje ispunjava uslove dobrog ugleda i koje je stručno osposobljeno.javni prevoz putnika. .auto-taksi prevoz. Za obavljanje auto-taksi prevoza prevoznik ne mora ispunjavati uslove iz stava 1 tač. službene dužnosti.

zakupu ili lizingu: 1) za prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju najmanje jedan autobus. Strana: 6 . Pravno lice iz stava 7 ovog člana dužno je da vodi evidenciju o izdatim sertifikatima o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana. visinu troškova polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti.05 nelojalnom konkurencijom. odnosno za fizičko lice u iznosu većem od 800 eura.000 eura za prvo vozilo. Program ispita o stručnoj osposobljenosti. odnosno 5. ako ispunjava uslove iz člana 9b st.500 eura. u smislu ovog zakona. Ispit iz stava 1 ovog člana polaže se pred komisijom pravnog lica iz stava 7 ovog člana u čijem je sastavu i predstavnik Ministarstva. u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poslove obrazovanja. odnosno u suprotnosti sa odredbama međunarodnih ugovora. Stručna osposobljenost Član 16 Stručna osposobljenost za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju stiče se polaganjem ispita o stručnoj osposobljenosti. korupcijom ili ako je obavljalo prevoz bez odgovarajuće licence.000 eura za svako sljedeće vozilo. Lica koja imaju visoku stručnu spremu saobraćajnog. mašinskog. Finansijska sposobnost iz stava 1 ovog člana dokazuje se jednom od sljedećih isprava: 1) izvodom iz akta o registraciji kod privrednog suda o visini osnivačkog kapitala. Ovlašćenje za obavljanje poslova iz stava 7 ovog člana daje Ministarstvo rješenjem pravnom licu. Obavljanje obuke i polaganje stručnog ispita sprovodi pravno lice koje dobije ovlašćenje Ministarstva. Bliže uslove koje mora ispunjavati pravno lice iz stava 7 ovog člana. ekonomskog. Lice iz stava 1 ovog člana koje je bilo osuđivano i kojem su prestale pravne posljedice osude ispunjava uslov dobrog ugleda. Ispit o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana nijesu dužna polagati fizička lica koja imaju visoku ili višu stručnu spremu drumskog smjera. 3) popisom pojedinih osnovnih sredstava. Vozila u vlasništvu. Licenca se neće izdati ako prevoznik više od tri mjeseca nije izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. ima pravno ili fizičko lice koje raspolaže imovinom u iznosu od: 1) 9. Finansijska sposobnost Član 15 Finansijsku sposobnost. Pravno lice iz stava 7 ovog člana organizuje stručno osposobljavanje prema Programu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju. 5) garancijom banke ili druge finansijske institucije. poslovni prostor. uključujući troškove nabavke ili uplate za vozila. Ispit o stručnoj osposobljenosti polaže se prema Programu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje prevoza u drumskom saobraćaju. 2) kopijom bilansa stanja za proteklu godinu koja je podnesena poreskom organu. uređaje i opremu. sadržaj i obrazac sertifikata o stručnoj osposobljenosti propisuje Ministarstvo. 2 i 3. način vođenja evidencije. zakupu ili lizingu Član 17 Za obavljanje djelatnosti javnog prevoza u drumskom saobraćaju pravno ili fizičko lice mora imati u vlasništvu. Lica koja podnose zahtjev za izdavanje licence za prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju dužna su polagati dio ispita koji se odnosi na oblast prevoza u unutrašnjem drumskom saobraćaju.Katalog propisa v3. Težim prekršajem iz stava 2 ovog člana smatra se prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu većem od 1. Troškove polaganja ispita iz provjere znanja o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana snosi prijavljeni kandidat. 4) ispravom o vlasništvu nad neopterećenim nekretninama kojima prevoznik odgovara za svoju djelatnost. Pravno lice iz stava 7 ovog člana izdaje sertifikat o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana. pravnog smjera ili najmanje pet godina radnog iskustva u rukovođenju prevozom oslobođeni su polaganja dijela ispita iz predmeta koje su tokom svog obrazovanja položili.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Rješenje o izdavanju licence za javni prevoz putnika ili tereta u drumskom saobraćaju donosi nadležni organ iz stava 1 ovog člana i podnosiocu zahtjeva dostavlja licencu i izvode licence. Vozila u zakupu ili lizingu Član 18 Domaći prevoznik koji ispunjava uslove iz člana 17 ovog zakona može obavljati javni prevoz putnika ili tereta i vozilima koja koristi na osnovu ugovora o zakupu ili lizingu. 3) za prevoz tereta u unutrašnjem drumskom saobraćaju najmanje jedno teretno vozilo. 5) za auto-taksi prevoz najmanje jedno vozilo. odnosno korisnika lizinga. Postupak dobijanja licence za javni prevoz putnika ili tereta Član 20 Pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev za dobijanje licence nadležnom organu iz člana 12 st. Vozilo u zakupu ili lizingu mora biti registrovano na teritoriji Crne Gore. vrijeme trajanja zakupa. 4) za prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju najmanje dva teretna vozila. Uz zahtjev za dobijanje licence prilažu se isprave o ispunjavanju uslova iz člana 13 ovog zakona i potvrda o registraciji iz Centralnog registra Privrednog suda. Ugovor o zakupu mora sadržati naročito: naziv zakupodavca i zakupca. Izvod licence Član 19 Izvod licence izdaje se rješenjem pojedinačno za svako vozilo kojim se obavlja javni prevoz putnika ili tereta na osnovu licence. Za dobijanje izvoda licence plaća se naknada u iznosu od 15.05 2) za prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju najmanje dva autobusa. izdaje se na period za koji je licenca izdata i nije prenosiv. osim za licence iz člana 12 stav 3 ovog zakona. U vozilu koje se u javnom prevozu putnika i tereta koristi na osnovu zakupa ili lizinga mora postojati ugovor o zakupu. . najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja prevoza. Uz zahtjev iz stava 6 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 13 ovog zakona. Izvod licence glasi na prevoznika. i to: . odnosno nadležnom drugostepenom organu jedinice lokalne samouprave. u roku od osam dana od dana prijema rješenja. izdaje se na ime prevoznika i neprenosiva je. registarsku oznaku vozila. Naknada iz stava 9 ovog člana prihod je budžeta Crne Gore. obavijestiti nadležni organ koji je licencu izdao i vratiti licencu zajedno sa izvodima licence.00 eura. Domaći prevoznik dužan je da original licence čuva u svom sjedištu. odnosno vozač zaposlen kod prevoznika dužan je u vozilu kojim se obavlja javni prevoz u drumskom saobraćaju imati original izvoda licence koji se odnosi na to vozilo.u unutrašnjem drumskom saobraćaju u iznosu od 400. Za dobijanje licence za javni prevoz putnika ili tereta plaća se naknada. visinu zakupnine i ostale elemente i mora biti zaključen na peridod od najmanje šest mjeseci i ovjeren od suda i poreskog organa. kao i izvod licence koji glasi na zakupca. U vozilu iz stava 5 ovog člana mora se nalaziti ugovor o radu za lica koja obavljaju prevoz. odnosno lizingu.Katalog propisa v3. koje su prihodi jedinice lokalne samouprave. 2 i 3 ovog zakona.00 eura. Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz stava 1 ovog člana bliže propisuje Ministarstvo. Promjena podataka Član 20a Strana: 7 . Domaći prevoznik. odnosno na adresi prijavljenoj u Centralnom registru Privrednog suda.u međunarodnom drumskom saobraćaju u iznosu od 800. zakupu ili lizingu samo vozaču koji je kod njega zaposlen po osnovu ugovora o radu. Licenca važi pet godina. koja je prihod budžeta Crne Gore. Domaći prevoznik koji prestane obavljati djelatnost javnog prevoza putnika ili tereta dužan je. Zahtjev za produženje licence domaći prevoznik je dužan podnijeti nadležnom organu iz stava 1 ovog člana najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence.00 eura. Prevoznik može povjeriti upravljanje vozilom u vlasništvu.

Izuzetno od stava 2 ovog člana. režim održavanja i rok važenja reda vožnje. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. relaciju na kojoj se vrši prevoz. registarski broj linije. 3a) ako prevoznik sam prestane obavljati prevoz. Pravila o opštim uslovima prevoza objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore. U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana koji se odnose na sadržaj licence izdaje se nova licenca. Član 21 Organ uprave i nadležni organ jedinice lokalne samouprave vode evidencije licenci i izvoda licenci. Opšte uslove prevoza iz stava 1 ovog člana utvrđuje Privredna komora. Ukidanje licence u javnom prevozu putnika i tereta Član 22 Licenca se ukida rješenjem u sljedećim slučajevima: 1) ako prevoznik prestane ispunjavati uslove za izdavanje licence.05 Domaći prevoznik dužan je da obavijesti organ uprave o promjeni podataka na osnovu kojih mu je izdata licenca. glavnog autobuskog stajališta ili autobuskog stajališta. redosljed autobuskih stanica. a koji se odnose na vozila organ uprave izdaje novi izvod licence za predmetno vozilo. Domaći prevoznik mora. Domaći prevoznik dužan je da vrati licencu i izvode licence prilikom preuzimanja nove licence sa izvodima licence iz stava 3 ovog člana. za ostatak perioda na koji važi prethodna licenca. vremenski period u kome se održava linija. osim za prevoze koji se obavljaju gradskim i prigradskim autobusima. slobodni prevoz i kao posebni oblik prevoza." Red vožnje Član 26 Red vožnje predlaže prevoznik. na dijelu Strana: 8 . U slučaju promjene podataka iz stava 1 ovog člana. Red vožnje sadrži: naziv i sjedište prevoznika. odnosno nadležnom drugostepenom organu lokalne uprave.Katalog propisa v3. Obrazac i sadržaj licence i izvoda licence i sadržaj i način vođenja evidencije licenci i izvoda licenci utvrđuje Ministarstvo. unaprijed utvrđenoj cijeni prevoza u skladu sa zakonom kojim su uređeni ugovori o prevozu u drumskom saobraćaju i u skladu sa Pravilima o opštim uslovima prevoza. III JAVNI PREVOZ PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I AUTOBUSKE STANICE Član 23 Javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: javni prevoz putnika) obavlja se kao linijski prevoz. u roku od osam dana od dana nastale promjene. vrijeme polaska i dolaska za svaku autobusku stanicu. Član 24 Javni prevoz putnika ne može se obavljati putničkim automobilom. u roku od osam dana od dana prijema rješenja o ukidanju licence. 3) ako prevoznik obavlja prevoz u suprotnosti sa izdatom licencom. Linijski prevoz putnika može se obavljati kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju. 1) Linijski prevoz putnika Član 25 Linijski prevoz putnika je prevoz koji se obavlja na određenim relacijama. U vozilu kojim se vrši prevoz putnika iz stava 1 ovog člana ne može se prevoziti više putnika od broja registrovanih sjedišta. uz saglasnost Ministarstva. glavnih autobuskih stajališta i autobuskih stajališta i njihovu udaljenost od početne stanice. vratiti licencu organu koji je licencu izdao zajedno sa izvodima licence. red vožnje u prevozu putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju. prema registrovanom redu vožnje. 2) ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka. Organ koji je licencu izdao o ukidanju licence obavještava nadležnu inspekciju drumskog saobraćaja. osim auto-taksi prevoza. odnosno stajalište.

" Član 28 Linijski prevoz može se obavljati samo na osnovu registrovanog i ovjerenog reda vožnje od nadležnog organa. Prevoznik je dužan da se pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje. dok razlozi za ograničavanje postoje.05 linije na teritoriji Crne Gore. Obaveze voznog osoblja Član 29 Vozno osoblje dužno je za vrijeme obavljanja prevoza nositi radnu odjeću i oznake. Privredna komora dostavlja organu uprave. prema registrovanom redu vožnje. 2) mjera organa uprave ili nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koje neposredno utiču na ograničavanje saobraćaja. Obrazac reda vožnje iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo. u skladu sa zakonom. sa nazivom linije i vremenom polaska iz polazne i dolaska u krajnju stanicu i naznačenjem najmanje jedne usputne stanice koja bliže određuje itinerer. Strana: 9 . uz saglasnost Ministarstva. izuzev posebnog linijskog prevoza. redom vožnje i opštim uslovima prevoza. Red vožnje glasi na ime prevoznika i ne može se prenositi. Pravila se objavljuju u "Službenom listu Crne Gore. određuje se prema daljinaru koji utvrđuje Ministarstvo.Katalog propisa v3. na osnovu Pravila o načinu. za teritoriju Crne Gore. putem javnih medija. Privremena obustava prevoza ili izmjena reda vožnje Član 31 Za vrijeme važenja reda vožnje prevoz se može privremeno obustaviti ili red vožnje izmijeniti zbog: 1) prekida saobraćaja usljed nastupanja okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti. Vozač je dužan. Usklađene redove vožnje sa aktom o usklađenim redovima vožnje. Ulazak i izlazak putnika Član 30 Ulazak i izlazak putnika obavlja se na autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima u prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaja. najkasnije 45 dana prije početka važenja redova vožnje za naredni registracioni period. Minimalno vrijeme trajanja vožnje iz stava 8 ovog člana. a u prevozu u unutrašnjem drumskom saobraćaju i na autobuskim stajalištima. Protiv akta iz stava 4 ovog člana može se izjaviti žalba nadležnom organu državne uprave. kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju. koji preuzima sva prava i obaveze i nastavlja sa obavljanjem prevoza. Privredna komora aktom utvrđuje usklađene redove vožnje. mora imati u vozilu ovjeren i registrovan red vožnje i cjenovnik ovjeren od prevoznika. Na obrascu reda vožnje može se registrovati samo jedan polazak i jedan povratak. početak obavljanja prevoza na liniji i red vožnje iz stava 1 ovog člana najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza. koje obezbjeđuje prevoznik. Pravila iz stava 3 ovog člana utvrđuje Privredna komora. Vozno osoblje autobusa za vrijeme obavljanja linijskog prevoza. u skladu sa raspoloživim mjestima u vozilu. Nakon sprovedenog postupka iz stava 3 ovog člana. Domaći prevoznik je dužan objaviti. a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti ( viša sila ) ili izvođenja radova na rekonstrukciji puta. ne sadrži autobuska stajališta. odnosno stanju i saobraćajno-tehničkim karakteristikama puta i da udaljenost između autobuskih stanica i stajališta bude usklađena sa daljinarom. Postupak usklađivanja redova vožnje sprovodi Privredna komora. primiti na prevoz svako lice i njegov prtljag. Izuzetno od stava 4 ovog člana red vožnje može se prenijeti na pravnog sljedbenika. Član 27 Redovi vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju se usklađuju: Zahtjev za usklađivanje redova vožnje domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori. Prevoznik je dužan da u predlogu reda vožnje obezbijedi da minimalno vrijeme trajanja vožnje na relacijama. postupku. odnosno linijama i njihovim djelovima odgovara dozvoljenim brzinama i gustini saobraćaja na putu. Prevoznik je dužan u autobusu kojim se obavlja javni linijski prevoz istaći relacijsku tablu u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla.

izdati voznu kartu. pisanim putem obavijestiti organ uprave. može se povremeno obavljati po istom redu vožnje dodatnim autobusima (bis vožnja). prigradski. vrijeme važenja karte i cijena prevoza. Saglasnost na izmjenu reda vožnje.Katalog propisa v3. najkasnije osam dana prije početka obavljanja prevoza na određenoj liniji. cjenovnik i dovoljan broj voznih karata autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima koje koristi po redu vožnje. odnosno glavno autobusko stajalište. pojedinačno za svaki registrovani i ovjereni red vožnje kojeg je dužan dostaviti organu uprave na ovjeru. po ulasku u autobus. Vozna karta Član 34 Putnik koji koristi linijski prevoz u toku vožnje mora posjedovati voznu kartu na kojoj su naznačeni: naziv prevoznika. Prevoz putnika u prigradskom linijskom saobraćaju je prevoz koji se vrši na linijama između dva ili više naseljenih mjesta na teritoriji jedinice lokalne samouprave. Vozno osoblje dužno je putniku. 1) Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju Član 37 Linijski prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju obavlja se kao gradski. Obavještavanje o kašnjenju autobusa Član 35 Prevoznik je dužan da. ukoliko je on ne posjeduje. Prevoz dodatnim vozilima Član 36 Linijski prevoz putnika na određenim linijama. međumjesni prevoz i posebni linijski prevoz. Gradski i prigradski linijski prevoz Član 38 Prevoz putnika u gradskom linijskom saobraćaju je prevoz koji se vrši na linijama na području grada. turističkih agencija. Strana: 10 . mjesto ulaska i izlaska. odnosno naseljenog mjesta. datum izdavanja karte. Cjenovnik usluga u prevozu utvrđuje prevoznik. u slučaju nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji ili ukoliko u toku vožnje nastanu okolnosti zbog kojih se predviđa kašnjenje autobusa duže od 30 minuta. odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave koji je izvršio registraciju reda vožnje i autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje. glavnih autobuskih stajališta. obavijesti najbližu autobusku stanicu. Lica iz stava 1 ovog člana mogu prodavati vozne karte samo za linije utvrđene registrovanim i ovjerenim redom vožnje u skladu sa cjenovnikom iz člana 32 stav 2 ovog zakona.05 Domaći prevoznik je dužan odmah. sa brojem i oznakom bis vožnje. cjenovnika i voznih karata Član 32 Prevoznik je dužan dostaviti ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje. Dostava reda vožnje. a najkasnije u roku od 24 sata od privremene obustave ili izmjene reda vožnje iz stava 1 ovog člana. poslovnica i u autobusima. na mjestima gdje nema organizovane prodaje voznih karata. Prodaja voznih karata Član 33 Prevoznik može prodavati vozne karte posredstvom autobuskih stanica. dok traju okolnosti iz stava 1 ovog člana. ukoliko se ukaže potreba. U autobusu kojim se obavlja bis vožnja mora se nalaziti i tabla sa natpisom "bis vožnja" na prednjem vjetrobranskom staklu. daje nadležni organ iz stava 2 ovog člana.

briše red vožnje iz evidencije registrovanih redova vožnje. radi registracije i ovjere. pisanim putem. Red vožnje u međumjesnom linijskom prevozu registruje se samo na jednog prevoznika.05 Prevoz putnika iz st. zbog ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta ili ukoliko je manje izražena potreba za prevozom putnika na tim relacijama. Na rješenje o brisanju reda vožnje iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. najkasnije 30 dana prije prestanka obavljanja prevoza. Međumjesni linijski prevoz Član 39 Međumjesni prevoz je javni prevoz putnika između dvije ili više jedinica lokalne samouprave na teritoriji Crne Gore. međumjesni prevoz putnika između dvije susjedne jedinice lokalne samouprave može se obavljati prigradskim autobusima na relacijama koje nijesu duže od 30 km. Za obavljanje međumjesnog prevoza vozilima iz stava 3 ovog člana prevoznik je dužan pribaviti saglasnost organa uprave. Izuzetno.Katalog propisa v3. Redovi vožnje ovjeravaju se na period od godinu dana. Organ uprave. Bliže uslove organizacije i način obavljanja linijskog prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju propisuje jedinica lokalne samouprave. Organ uprave registruje i ovjerava usklađene redove vožnje i važeće redove vožnje. najkasnije 30 dana prije početka narednog registracionog perioda. Izuzetno od stava 3 ovog člana jedinica lokalne samouprave može odrediti da se na pojedinim relacijama u prigradskom saobraćaju van gradskog područja koriste mali autobusi. Prevoznik je dužan da o prestanku obavljanja međumjesnog linijskog prevoza pisano obavijesti organ uprave. Posebni linijski prevoz putnika Član 42 Posebni linijski prevoz obavlja se redovno na određenoj liniji.ne otpočne da obavlja prevoz u roku od tri dana od dana koji je određen za početak njegove primjene. najkasnije osam dana prije početka njihove primjene. Saglasnost iz stava 4 ovog člana mora se nalaziti u autobusu za vrijeme obavljanja prevoza. Prevoz putnika iz stava 1 ovog člana obavlja se međugradskim autobusima. Registracija i ovjera redova vožnje u međumjesnom linijskom prevozu Član 40 Domaći prevoznik podnosi zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međumjesnom linijskom prevozu organu uprave. Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 6 ovog člana propisuje Ministarstvo. obavijestiti autobuske stanice o prestanku obavljanja prevoza.obustavi obavljanje prevoza po registrovanom redu vožnje duže od tri dana uzastopno. na predlog nadležne inspekcije drumskog saobraćaja. odnosno sedam dana ukupno u toku važenja reda vožnje. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prevoznik dostavlja usklađene i važeće redove vožnje radi registracije i ovjere za naredni registracioni period. sa početkom primjene od 1. Organ uprave vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međumjesnom linijskom saobraćaju i izdaje. kao i malim autobusima (autobus klase B) usljed ograničavajućih saobraćajno-tehničkih karakteristika puta. Posebnim linijskim prevozom putnika obavlja se prevoz: Strana: 11 . Prevoznik je dužan. godišnji pregled redova vožnje za sve registrovane međumjesne linije. 1 i 2 ovog člana.juna tekuće godine. . Organ uprave u slučaju iz stava 4 ovog člana donosi rješenje o brisanju reda vožnje iz evidencije registrovanih redova vožnje. u slučajevima iz stava 1 ovog člana. Brisanje redova vožnje u međumjesnom prevozu Član 41 Red vožnje briše se iz evidencije registrovanih redova vožnje ukoliko prevoznik: . u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju i ovjeru. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. obavlja se gradskim i prigradskim autobusima. u roku iz stava 4 ovog člana.

zaključene sa stranim prevoznikom za sve priložene redove vožnje. Organ uprave registruje i ovjerava usklađene redove vožnje. red vožnje se briše iz evidencije iz stava 4 ovog člana. U toku obavljanja posebnog linijskog prevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana. organu uprave podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza. Organ uprave vodi evidenciju registrovanih i ovjerenih redova vožnje u međunarodnom linijskom saobraćaju. Član 43 Posebni linijski prevoz putnika obavlja se autobusima na osnovu ugovora između korisnika prevoza i prevoznika. Organ uprave odlučuje o zahtjevu iz stava 1 ovog člana u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva. radi registracije i ovjere. a na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu istaknuta tabla sa oznakom relacije i natpisom "posebni linijski prevoz". U posebnom linijskom prevozu mogu se prevoziti samo lica iz stava 2 ovog člana. Jedinica lokalne samouprave propisuje bliže uslove za obavljanje posebnog linijskog prevoza na svojoj teritoriji i vodi evidenciju u gradskom i prigradskom saobraćaju. kao i važeće redove vožnje. kao i tranzitni linijski prevoz preko teritorije Crne Gore obavljaju se u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim ugovorima. nije dozvoljen. Sastavni dio ugovora je spisak putnika. 2) Linijski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju Član 46 Linijski prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju ( u daljem tekstu: međunarodni linijski prevoz putnika ) između Crne Gore i drugih država. Ukoliko prevoznik ne podnese zahtjev . odnosno stranog prevoznika. Prevoznik je dužan izdati odgovarajuću kartu putniku za prevoz iz stava 1 ovog člana. 3) invalida i putnika kojima je potrebna posebna medicinska njega. Uz zahtjev se prilaže ugovor između korisnika prevoza i prevoznika sa spiskom putnika. Strana: 12 . Sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.05 1) učenika i studenata od mjesta stanovanja do škole. Posebni linijski prevoz putnika u međumjesnom saobraćaju može obavljati samo prevoznik koji ima licencu za prevoz putnika izdatu od organa uprave. kao i režim održavanja linije. 2) zaposlenih od mjesta stanovanja do mjesta rada i nazad. koji nijesu upisani u spisak putnika. najkasnije 30 dana od dana završetka postupka usklađivanja. Bliži sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 4 ovog člana propisuje Ministarstvo. Prevoznik je dužan podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika u roku od šest mjeseci od dana registracije i ovjere reda vožnje. Dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika Član 48 Međunarodni linijski prevoz putnika na teritoriji Crne Gore obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje organ uprave. Saglasnost iz stava 1 ovog člana mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza koja sadrži vrijeme polaska i povratka.Katalog propisa v3. Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na zahtjev domaćeg. kao i ugovore o zajedničkom obavljanju prevoza. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prevoznik prilaže usklađene redove vožnje. u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora iz člana 45 stav 1 ovog zakona. Član 44 Prevoznik je dužan da. Registracija i ovjera redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu Član 47 Domaći prevoznik podnosi zahtjev za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu putnika organu uprave. u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva za registraciju i ovjeru. Član 45 Organ uprave vodi evidenciju linija u posebnom linijskom prevozu u međumjesnom saobraćaju. Prevoz putnika posebnim linijskim prevozom. odnosno fakulteta i nazad.

posredstvom nadležnog organa druge države. posredstvom organa države u kojoj ima sjedište. kao i strani prevoznik. odnosno za tranzitni linijski prevoz putnika. itinerer. sa kojom nije zaključen međunarodni ugovor. organ uprave zatražiće od nadležnog organa druge države da predloži drugog prevoznika koji će zaključiti ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa prevoznikom iz Crne Gore. Dozvola za tranzitni linijski prevoz putnika Član 49 Tranzitni linijski prevoz putnika preko teritorije Crne Gore obavlja se na osnovu dozvole. Ako strani prevoznik. Dozvolu iz stava 1 ovog člana stranom prevozniku. Uz zahtjev iz stava 2 ovog člana prilažu se: registrovan i ovjeren red vožnje. u roku od tri mjeseca. Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se na ime prevoznika. u slučaju iz stava 2 ovog člana. sporazumjeti o privremenom obavljanju međunarodnog prevoza putnika na određenoj liniji na osnovu dozvole sa rokom važenja do jedne godine. Za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi: . Način obavljanja međunarodnog linijskog prevoza putnika Član 51 Prevoznik je dužan obavljati međunarodni linijski prevoz putnika u skladu sa izdatom dozvolom. Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u vozilu se mora nalaziti original dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika. U slučaju ukidanja dozvole stranom prevozniku iz stava 1 alineja 1 ovog člana. po pravilu.mora biti pribavljena saglasnost država preko čijih teritorija se obavlja prevoz. Ukidanje dozvole Član 52 Organ uprave donosi rješenje o ukidanju dozvole iz čl. stranom prevozniku Strana: 13 . zaključivanje ugovora o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore. izdaje organ uprave. ukoliko nema interesa domaćih prevoznika za obavljanje prevoza na toj liniji. registrovan i ovjeren. u skladu sa ugovorom o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji. na period do pet godina i neprenosiva je. Sastavni djelovi dozvole iz stava 1 ovog člana su ovjereni red vožnje. najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka polugodišta za koje se izvještaj podnosi.05 Strani prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole posredstvom nadležnog organa države u kojoj ima sjedište.stranom prevozniku u slučaju kad nadležni organ strane države u kojoj je strani prevoznik registrovan ne izda i dozvolu za prevoz domaćem prevozniku. cjenovnik. ako je linija odobrena u saradnji sa stranim prevoznikom ili samostalno održava isti broj linija. prema određenoj državi. organ uprave može stranom prevozniku izdati dozvolu s rokom važenja od godinu dana. Domaći prevoznik dužan je polugodišnje dostavljati organu uprave podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika u jednom i drugom smjeru. . po postupku i na način utvrđen članom 48 ovog zakona. U slučaju ukidanja dozvole domaćem prevozniku iz stava 1 alineja 1 ovog člana. cjenovnik i itinerer. Izuzetno.domaćem ili stranom prevozniku ukoliko ne obavlja prevoz u skladu sa odredbama ovog zakona ili međunarodnih ugovora. na najmanje polovini od ukupnog broja godišnjih polazaka na odobrenoj međunarodnoj liniji. ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji za koju se traži dozvola i druge isprave predviđene međunarodnim ugovorima. 48 i 49 ovog zakona: . Domaći prevoznik obavlja prevoz iz stava 1 ovog člana.red vožnje mora biti usklađen. organ uprave zatražiće od stranog prevoznika. Privremeno obavljanje međunarodnog linijskog prevoza putnika Član 50 Ministarstvo se može sa nadležnim organom druge države. Obrazac dozvole iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo. . Obrazac dozvole iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.Katalog propisa v3. ne zaključi ugovor o zajedničkom obavljanju prevoza na određenoj međunarodnoj liniji sa drugim prevoznikom iz Crne Gore. odnosno prebivalište.

za koji se relacija. 4) tranzitni prevozi preko teritorije Crne Gore. Privremeni prekid i trajna obustava prevoza Član 53 Organ uprave. ("Sl. cijena prevoza i drugi uslovi utvrđuju ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom cijelim putem. pod jednim od sljedećih uslova: . Strana: 14 . Slobodni prevoz putnika Član 57 Slobodni prevoz putnika. pri čemu troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje ih je pozvalo. koji je zaključen prije njihovog dolaska u Crnu Goru. 3) prevoz pri kojem se polazno putovanje obavlja bez putnika. je prevoz unaprijed određene grupe putnika. ako ocijeni da su nastupile okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti. br. koja počinje i završava u mjestu polaska (mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište). ("Sl. U rješenju iz stava 1 ovog člana za odobrenje privremenog prekida međunarodnog linijskog prevoza putnika određuje se i datum kada prevoz mora biti nastavljen.da putnici sačinjavaju prethodno formiranu grupu na osnovu ugovora o prevozu. Rješenje kojim se prihvata zahtjev iz stava 1 ovog člana organ uprave donosi najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva. list Crne Gore". Bliže uslove o načinu određivanja novog domaćeg prevoznika utvrđuje Pravilima Privredna komora. 2) prevoz koji se sastoji od putovanja punog vozila u odlasku i putovanja praznog vozila u povratku. odakle se preuzimaju radi prevoza na teritoriju države u kojoj strani prevoznik ima sjedište. Povremeni prevoz Član 58 Povremeni prevoz može se obavljati kao: 1) "kružna vožnja" zatvorenih vrata (izletnička vožnja. U autobusu kojim se obavlja povremeni ili naizmjenični prevoz putnika mora se nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana i istaknuta tabla sa oznakom "slobodna vožnja" u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla. uz saglasnost Ministarstva. . Član 54 Briše se. odnosno trajnu obustavu međunarodnog linijskog prevoza putnika. a čije se posljedice nijesu mogle otkloniti (viša sila). na zahtjev domaćeg ili stranog prevoznika.da je putnike prethodno dovezao isti prevoznik u Crnu Goru gdje se preuzimaju i vraćaju na teritoriju države u kojoj prevoznik ima sjedište. može donijeti rješenje kojim prihvata.05 organ uprave odrediće novog domaćeg prevoznika koji je podnio zahtjev za obavljanje prevoza na međunarodnoj liniji. 75/10) Član 56 Briše se. u smislu ovog zakona. Slobodni prevoz putnika je i auto-taksi prevoz. Slobodni prevoz putnika obavlja se kao prevoz u unutrašnjem drumskom saobraćaju i prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju. bez usputnog ulaska i izlaska putnika. . br. ako se odnose na povremeni prevoz.da su putnici pozvani da putuju iz Crne Gore na teritoriju zemlje gdje prevoznik ima sjedište.Katalog propisa v3. Prevoz iz stava 1 ovog člana može se obavljati kao povremeni i naizmjenični. odnosno odbija zahtjev za privremeni prekid. ako ovim zakonom nije drukčije određeno. list Crne Gore". 75/10) Član 55 Briše se. ("Sl. 75/10) 2. list Crne Gore". a povratno s putnicima koji se preuzimaju na istom mjestu. br. pri čemu mjesto polaska mora biti u državi gdje prevoznik ima sjedište. turističko putovanje i sl). Prevoznik koji vrši prevoz iz stava 1 ovog člana ne može koristiti autobuske stanice i stajališta linijskog saobraćaja.

ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. ni posebnog linijskog prevoza. posredstvom organa uprave.05 5) prevoz praznog autobusa. potpisan i ovjeren od prevoznika. 3.broj izrečenih kaznenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona. koji je potpisan i ovjeren od prevoznika i nadležnog organa carinske službe na graničnom prijelazu prilikom ulaska i izlaska vozila iz Crne Gore. dobijenih razmjenom iz stava 2 ovog člana. za koje prevoznik posjeduje izvode licence. odnosno gdje se završava. Kriterijumi za raspodjelu dozvola iz stava 2 ovog člana su: . zajedno s okolnim mjestima unutar radijusa od 50 km. itinereru. Na rješenje o dodjeli dozvole iz stava 7 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. . nadležnom organu druge države. Svaka grupa putnika koja je obavila putovanje u odlasku vraća se na polazište nekom kasnijom vožnjom. nazivu prevoznika ili drugog pravnog lica. Dozvola za slobodni prevoz putnika za stranog prevoznika Član 62 Povremeni prevoz iz člana 58 stav 1 tač 1. na pisani zahtjev domaćeg prevoznika. voznom osoblju i spisak putnika. U autobusu domaćeg i stranog prevoznika kojim se obavlja slobodni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju mora se nalaziti pravilno i tačno popunjen putni list. Obrazac putnog lista iz stava 2 ovog člana i način vođenja evidencije putnih listova propisuje Ministarstvo. postupak i način raspodjele i korišćenja dozvola iz stava 2 ovog člana koje su razmjenjene sa drugim državama utvrđuje Vlada Crne Gore ( u daljem tekstu: Vlada). Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Za izdavanje knjige putnih listova plaća se naknada u iznosu od 30. izdaje rješenjem organ državne uprave. Povremeni prevoz iz člana 58 stava 1 tačka 4 ovog zakona i naizmjenični prevoz putnika strani prevoznik može Strana: 15 . Povremeni prevoz ne može sadržati ponovljene elemente linijskog. Član 60 U autobusu kojim se obavlja slobodni prevoz putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju mora se nalaziti spisak putnika. koji se koristi isključivo za zamjenu autobusa u kvaru ili oštećenog autobusa. Na godišnji plan raspodjele može se izjaviti žalba Ministarstvu. Prva vožnja u povratku i posljednja u odlasku obavlja se praznim vozilom. vrijeme dolaska i odlaska kao ni mjesta ulaska i izlaska putnika. domaćim prevoznicima obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje organ uprave. odnosno Ministarstvo u saradnji s nadležnim organom.broj ispravno iskorišćenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu. Organ uprave rješenjem dodjeljuje domaćem prevozniku dozvole dobijene razmjenom iz stava 2 ovog člana. domaći prevoznik podnosi zahtjev za izdavanje dozvole. Naizmjenični prevoz Član 59 Naizmjenični prevoz je prevoz prethodno organizovanih grupa putnika za više putovanja iz istog mjesta polaska u isto mjesto dolaska.broj vozila registrovanih za obavljanje slobodnog prevoza putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju.00 eura. . Bliže kriterijume. Knjigu putnih listova iz stava 2 ovog člana. . koja je prihod budžeta Crne Gore. 2. 6) ostali povremeni prevozi. Putni list iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o: vrsti prevoza. kao što su relacija. Ministarstvo. Mjesta polaska i mjesta dolaska su mjesta gdje putovanje počinje. Dozvola za slobodni prevoz putnika za domaćeg prevoznika Član 61 Za slobodne prevoze za koje je međunarodnim ugovorom predviđena dozvola nadležnog organa druge države. . ukoliko je međunarodnim ugovorom predviđena razmjena dozvola za slobodni prevoz putnika. ako međunarodnim ugovorom nije drukčije predviđeno. registarskom broju vozila. utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola za jednu godinu sa nadležnim organom druge države. 5 i 6 ovog zakona strani prevoznik može obavljati bez dozvole.broj zaposlenih vozača.Katalog propisa v3.kvalitet voznog parka. Raspodjela dozvola.

Katalog propisa v3. Dozvola se mora nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza. .časovnicima u čekaonici i na peronima koji pokazuju tačno vrijeme. Autobuske stanice. druge saobraćajne površine i prilazni put. ako ispunjava sljedeće uslove : 1) ima dobar ugled u skladu sa članom 14 ovog zakona. Prevozniku iz stava 1 ovog člana nije dozvoljeno da primi na prevoz putnike sa teritorije Crne Gore.istaknutim radnim vremenom u skladu sa redom vožnje. Pravila o opštim uslovima prijema i otpreme autobusa i putnika iz stava 1 ovog člana utvrđuje Privredna komora. odnosno prebivalište. Bliže uslove. odgovarajućim brojem šaltera za prodaju karata.05 obavljati na osnovu dozvole za slobodni prevoz putnika u drumskom saobraćaju.istaknutim natpisom "autobuska stanica" sa naznačenjem mjesta. Dozvolu iz stava 2 ovog člana. Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice Član 67 Pravno ili fizičko lice može dobiti licencu za pružanje usluga autobuske stanice.istaknutim izvodom iz reda vožnje na vidnom mjestu u čekaonici.postavljenim razglasnim uređajima za davanje obavještenja.javnom telefonskom govornicom. Strana: 16 . osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno i ako je auto-taksi prevoz dozvoljen prevoznicima iz Crne Gore u toj državi. Djelatnost pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika (u daljem tekstu: lice koje upravlja autobuskom stanicom) i imaju licencu za pružanje usluga autobuske stanice. odnosno da je stručno osposobljeno. Obrazac dozvole iz stava 2 ovog člana i sadržaj dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole propisuje Ministarstvo. Nije dozvoljeno primati na prevoz putnike izvan tog područja. . ovjerava nadležni organ carinske službe na graničnom prijelazu. . 2) ima zaposleno lice koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 16 ovog zakona. Auto-taksi prevoz obavlja se isključivo unutar i sa područja jedinice lokalne samouprave koja je izdala licencu. . .osvijetljenim prostorijama i peronima i obezbijeđenim grijanjem čekaonica. . uz saglasnost Ministarstva. ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. zaprežnim i sličnim vozilima utvrđuje jedinica lokalne samouprave. 3. glavna autobuska stajališta i autobuska stajališta Član 66 Na autobuskoj stanici obavlja se prijem i otprema autobusa i putnika. . prilikom ulaska u Crnu Goru. Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje organ uprave posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište. Auto-taksi prevoz Član 63 Auto-taksi prevoz se obavlja na osnovu licence koju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.najmanje četiri natkrivena perona. 3) ima u vlasništvu ili zakupu objekat autobuske stanice sa: .čekaonicom. garderobom. Posebni oblici prevoza Član 65 Uslove i način obavljanja prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju turističkim vozom. . Zabranjeno je obavljanje linijskog prevoza putnika auto-taksi vozilom i korišćenje autobuskih stanica i autobuskih stajališta. organizaciju i način obavljanja auto-taksi prevoza utvrđuje jedinica lokalne samouprave. Član 64 Stranom prevozniku nije dozvoljeno da obavlja auto-taksi prevoz na teritoriji Crne Gore. pružanje informacija i vršenje drugih poslova za potrebe prevoza.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Bliže saobraćajno tehničke uslove koje moraju ispunjavati autobuske stanice propisuje Ministarstvo. najkasnije u roku od 30 dana prije prestanka obavljanja djelatnosti. Kategorizaciju iz stava 2 ovog člana vrši organ uprave i donosi rješenje o kategoriji autobuske stanice. . Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev iz stava 1 ovog člana bliže propisuje Ministarstvo. kao i ovjerena kopija akta o registraciji djelatnosti u Centralnom registru Privrednog suda. Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da na vidnom mjestu istakne opšti akt i cjenovnik usluga autobuske stanice. Kategorizacija autobuske stanice Član 68 Autobuske stanice se kategorišu. Uz opšti akt organu uprave dostavlja se i cjenovnik usluga autobuske stanice. najkasnije u roku od osam dana od dana prestanka obavljanja djelatnosti.uslove za prijem i čuvanje prtljaga primljenih na prevoz. Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjavanju uslova iz člana 67 ovog zakona. u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Postupak dobijanja licence za pružanje usluga autobuske stanice Član 70 Pravno ili fizičko lice podnosi zahtjev za dobijanje licence organu uprave.način upoznavanja korisnika prevoza sa uslovima prevoza i način pružanja ostalih usluga autobuskih stanica i dr. rješenje o kategoriji i opšti akt.Katalog propisa v3. odnosno na adresi prijavljenoj u Centralnom registru Privrednog suda. u skladu sa opštim aktom na koji saglasnost daje organ uprave. . Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je da licencu čuva u svom sjedištu.ako lice koje upravlja autobuskom stanicom prestane ispunjavati neki od uslova iz člana 67 ovog zakona.način i uslove prihvata i otpreme autobusa. Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži: . Na rješenje iz stava 3 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Pravno ili fizičko lice koje prestane obavljati djelatnost pružanja usluga autobuske stanice dužno je. Pravno ili fizičko lice iz stava 8 ovog člana dužno je. Zahtjev za produženje licence lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je podnijeti organu uprave najkasnije tri mjeseca prije isteka važenja licence. Ukidanje licence za pružanje usluga autobuske stanice Član 71 Licenca se ukida rješenjem u sljedećim slučajevima: . Opšti akt autobuske stanice Član 69 Na autobuskoj stanici moraju se pružati usluge svim prevoznicima pod jednakim uslovima. obavijestiti organ državne uprave i prevoznike koji koriste autobusku stanicu. Za dobijanje licence za pružanje usluga autobuske stanice plaća se naknada u iznosu od 1. Rješenje iz stava 3 ovog člana donosi se na zahtjev lica koje upravlja autobuskom stanicom.sanitarnim prostorijama. Opšti akt iz stava 1 ovog člana donosi pravno ili fizičko lice koje upravlja autobuskom stanicom. Kategorizacija se vrši na osnovu kriterijuma za kategorizaciju autobuskih stanica koje utvrđuje Ministarstvo. organu državne uprave vratiti licencu. .prilazom za invalidna lica. Licenca važi pet godina i neprenosiva je. koja je prihod budžeta Crne Gore. Strana: 17 .05 . u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.000 eura. .način i uslove prijema putnika. Rješenje o izdavanju licence za pružanje usluga autobuske stanice donosi organ uprave i podnosiocu zahtjeva uz rješenje izdaje licencu.

u mjesecu za prethodni mjesec. uključiti drugog prevoznika za obavljanje prevoza. može. po prijemu obavještenja iz člana 35 ovog zakona. Član 76 Vozač autobusa dužan je prijaviti autobuskoj stanici i glavnom autobuskom stajalištu vrijeme svakog dolaska i polaska autobusa i podnijeti na ovjeru putni nalog . Lice iz stava 2 ovog člana ne može ovjeriti putni nalog za autobus koji nije postavljen na peron. odnosno glavnim autobuskim stajalištem. Žalba iz stava 2 ovog člana ne zadržava izvršenje rješenja. Obaveza nošenja radne odjeće i oznaka Član 74 Lica koja neposredno rade sa strankama na autobuskoj stanici dužna su za vrijeme rada. koji moraju biti posebno označeni.Katalog propisa v3. najkasnije do 10. lice koje upravlja autobuskom stanicom. Lice koje upravlja autobuskom stanicom i prevoznik dužni su zaključiti ugovor o pružanju usluga autobuske stanice prije početka obavljanja prevoza po redu vožnje. Glavno autobusko stajalište Član 78 Glavno autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina za zaustavljanje autobusa koje Strana: 18 . nositi radnu odjeću i oznake propisane opštim aktom autobuske stanice iz člana 69 ovog zakona. Organ uprave o ukidanju licence obavještava inspekciju drumskog saobraćaja. autobuska stanica može prihvatati i otpremati autobuse u slobodnom prevozu putnika u skladu sa raspoloživim brojem perona. na račun prevoznika koji je bio dužan obaviti prevoz. u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje. Lice koje upravlja autobuskom stanicom.ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka.ako lice koje upravlja autobuskom stanicom redovno ne ispunjava ovim zakonom i drugim propisima utvrđene obaveze. . Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba. odnosno glavnim autobuskim stajalištem. dužno je obavijestiti putnike i sljedeće autobuske stanice. odnosno zakašnjenja autobusa iz člana 35 ovog zakona. odnosno glavnim autobuskim stajalištem. Obaveza korišćenja autobuske stanice i ugovor o pružanju usluga autobuske stanice Član 72 Prevoznik koji obavlja linijski prevoz putnika dužan je da koristi autobusku stanicu. Lice koje upravlja autobuskom stanicom. odnosno glavna autobuska stajališta po redu vožnje. Izuzetno od stava 1 ovog člana. Prihvat i otprema autobusa Član 73 Autobuska stanica vrši prihvat i otpremu autobusa samo za linije u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje. predviđenu redom vožnje. Saobraćajni dnevnik Član 75 Lice koje upravlja autobuskom stanicom dužno je voditi saobraćajni dnevnik (evidenciju) o dolascima i polascima autobusa pravilno i potpuno.05 . Lice iz stava 1 ovog člana dužno je da Ministarstvu dostavlja izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji. Obavještenje o kašnjenju autobusa Član 77 Po prijemu obavještenja o nemogućnosti održavanja određenog polaska na liniji. dužno je neposredno prije polaska autobusa postavljenog na peron ovjeriti putni nalog prevoznika u skladu sa redom vožnje. uz izdavanje odgovarajuće potvrde koja se mora nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza. Obrazac i način vođenja saobraćajnog dnevnika iz stava 1 ovog člana utvrđuje Ministarstvo.

Na rješenje iz stava 2 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. ukoliko međunarodnim ugovorom nije određeno da se prevoz obavlja bez dozvole. Rješenje iz stava 1 ovog člana donosi organ uprave na zahtjev pravnog ili fizičkog lica koje je registrovano za obavljanje djelatnosti pružanja usluga autobuske stanice u javnom prevozu putnika. propisom određeno kao glavno autobusko stajalište. izdaje rješenje kojim se utvrđuje ispunjenost uslova iz stava 3 ovog člana.natkriven prostor za putnike sa obezbijeđenim mjestima za sjeđenje. dobijenih razmjenom iz člana 83 stav 2 ovog zakona. zbog značaja za građane. Glavno autobusko stajalište određuje rješenjem organ uprave. Kriterijumi za raspodjelu stranih dozvola su: . cijena prevoza i drugi uslovi prevoza utvrđeni ugovorom između prevoznika i korisnika prevoza. Za vrijeme obavljanja prevoza tereta iz stavu 2 ovog člana u vozilu se mora nalaziti teretni list.05 je. domaćim prevoznicima obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje organ uprave. za koje prevoznik posjeduje izvode licence. Lice koje upravlja glavnim autobuskim stajalištem dužno je vršiti prihvat i otpremu autobusa za linije prema registrovanom i ovjerenom redu vožnje i voditi saobraćajni dnevnik iz člana 75 ovog zakona. a pored opštinskih puteva organ lokalne uprave nadležan za opštinske puteve. Na rješenje iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. .broj zaposlenih vozača.izgrađenu saobraćajnu površinu za zaustavljanje autobusa i bezbjedan ulazak i izlazak putnika. odnosno organom lokalne uprave nadležnim za opštinske puteve.Katalog propisa v3. Na godišnji plan raspodjele može se izjaviti žalba Ministarstvu. . . . Javni prevoz tereta obavlja se u unutrašnjem drumskom saobraćaju i u međunarodnom drumskom saobraćaju. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Član 81 Za korišćenje glavnih autobuskih stajališta i autobuskih stajališta prevoznik ne plaća naknadu.kvalitet voznog parka. Prevoz tereta u javnom drumskom saobraćaju Član 82 Prevoz tereta u javnom drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: javni prevoz tereta) je prevoz za koji su mjesto utovara i istovara tereta.iskorišćenost voznog parka. na zahtjev pravnog ili fizičkog lica. na osnovu saobraćajno-tehničkih uslova propisanih ovim zakonom i geostrateškog i saobraćajnog značaja za građane. koja omogućava bezbjedan ulazak i izlazak putnika. Autobuska stajališta Član 80 Autobusko stajalište je posebno izgrađena i označena saobraćajna površina određena za zaustavljanje autobusa.broj vozila registrovanih za obavljanje prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju. u saradnji s organom uprave nadležnim za državne puteve. Član 83 Prevoz tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju ( u daljem tekstu: međunarodni prevoz tereta) prevoznik obavlja na osnovu dozvole za međunarodni prevoz tereta. Član 84 Raspodjela dozvola.organizovano mjesto za prodaju autobuskih karata. Autobuska stajališta pored državnih puteva određuje organ uprave nadležan za državne puteve. Glavno autobusko stajalište mora imati: . Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. Strana: 19 . odnosno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom. IV PREVOZ TERETA U JAVNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU I TERETNE STANICE 1. Ministarstvo. Član 79 Pružanje usluga glavnog autobuskog stajališta obavlja se na osnovu rješenja. utvrđuje i razmjenjuje potreban broj dozvola iz stava 1 ovog člana za narednu godinu sa nadležnim organima drugih država. Organ uprave. .

7) humanitarnih pošiljki u hitnim slučajevima. Prevoznik je dužan koristiti dozvolu u skladu sa svrhom za koju je izdata. Dozvola glasi na ime prevoznika čijim se vozilom obavlja međunarodni prevoz tereta i neprenosiva je. odnosno Ministarstvo u saradnji sa nadležnim organom ili bez dozvole. posebnu dozvolu za prevoz tereta. 6) praznog teretnog vozila radi zamjene teretnog vozila u kvaru. uključujući i prikolice. Korišćenje stranih dozvola Član 85 Dozvola za međunarodni prevoz tereta može se koristiti samo za vozilo za koje je izdat izvod licence. dragocjenih metala) specijalnim vozilima pod pratnjom. u slučaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta.5 tona. osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. ako ima dozvolu za prevoz tereta koju izdaje Ministarstvo. 11) skupocjene robe (npr. Bliže kriterijume. U stranom vozilu za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta na teritoriji Crne Gore mora se nalaziti pravilno i tačno popunjena dozvola za prevoz tereta iz stava 1 ovog člana. Strani prevoznik koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom registrovanim u različitim državama dužan je imati dozvolu samo za vučno vozilo.broj ispravno upotrijebljenih i vraćenih dozvola u prethodnom periodu. preuzimanja tereta na prevoz iz vozila u kvaru i nastavak putovanja tim vozilom uz dozvolu za međunarodni prevoz izdatu za havarisano vozilo. Organ uprave rješenjem dodjeljuje domaćem prevozniku dozvole iz stava 1 ovog člana. Na rješenje o dodjeli dozvole iz stava 5 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta. osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. pod uslovom reciprociteta. ukoliko je međunarodnim ugovorom određeno da se prevoz obavlja bez dozvole. Član 87 Ako je strani prevoznik iz države sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta. uz plaćanje naknade. kao i način njihovog korišćenja utvrđuje Vlada. ovjerena od nadležnog organa carinske službe na graničnom prijelazu.05 . 3) poštanskih pošiljki. 5) servisno-remontnih vozila za popravke motornih vozila u kvaru. kao i prazne vožnje u okviru odnosnog prevoza. 10) tereta teretnim vozilima čija najveća dozvoljena masa. Član 88 Strani prevoznik može obavljati međunarodni prevoz tereta bez dozvole. 4) havarisanih vozila ili vozila za popravku.broj izrečenih kaznenih mjera u skladu sa odredbama ovog zakona. . nadležni organ carinske službe na graničnom prijelazu može izdati. Prevoznik je dužan platiti taksu za dozvolu iz stava 1 ovog člana u skladu sa zakonom kojim su uređene administrativne takse. Prenos dozvola iz člana 84 ovog zakona između prevoznika zabranjen je . strana dozvola se mora nalaziti u vozilu. 9) posmrtnih ostataka. 12) umjetničkih predmeta i djela za izlaganje na izložbama i sajmovima ili za trgovinske namjene. Prevoznik je dužan pravilno i tačno popuniti dozvolu i ne smije mijenjati podatke unesene u dozvolu. ne prelazi 6 tona ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom ne prelazi 3. za prevoz: 1) tereta do ili od aerodroma.Katalog propisa v3. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja. 8) pčela i ribljeg mlađa. Strana: 20 . Strani prevoznik koji obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom registrovanim u istoj državi dužan je imati dozvolu za vučno vozilo. naročito u slučaju elementarnih nepogoda. 2) opreme na autobuskim prikolicama i prtljaga bilo kojom vrstom motornog vozila sa aerodroma kao odredišta ili polazišta. Dozvola za stranog prevoznika Član 86 Strani prevoznik koji ima sjedište u državi sa kojom je zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta može obavljati prevoz u Crnoj Gori. postupak i način raspodjele stranih dozvola domaćim prevoznicima. Izvještaj o izdatim dozvolama nadležni organ carinske službe dostavlja organu uprave do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

sanitarnim čvorom i dr. filmske. odnosno da je stručno osposobljeno. opsluživanje vozila i voznog osoblja. a lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je licencu čuvati u svom sjedištu.05 13) reklamnog materijala i predmeta namijenjenih isključivo reklami i informisanju.prostorijama za boravak i smještaj voznog osoblja. . Član 90 Zabranjen je ulazak u Crnu Goru stranom prevozniku vozilom koje ne ispunjava uslove utvrđene posebnim propisima u pogledu zaštite životne sredine i bezbjednosti u drumskom saobraćaju. . . Ukidanje licence za pružanje usluga teretne stanice Član 93 Licenca se ukida rješenjem u sljedećim slučajevima: .Katalog propisa v3. . muzičke.manipulativnim površinama.mehanizacijom za pretovar tereta.00 eura. Na postupak dobijanja licence za pružanje usluga teretne stanice shodno se primjenjuju odredbe člana 70 ovog zakona. Za dobijanje licence iz stava 1 ovog člana plaća se naknada u iznosu od 1000. . odnosno na adresi prijavljenoj u Centralnom registru Privrednog suda.ako se utvrdi da je licenca izdata na osnovu netačnih podataka.javnom govornicom. skladištenje tereta i obavljaju i drugi poslovi u vezi sa prevozom tereta. u skladu sa propisom. . Teretne stanice Član 91 Na teretnoj stanici pružaju se usluge prihvatanja i otpremanja teretnih vozila i tereta.ako lice koje upravlja teretnom stanicom redovno ne izvršava ovim zakonom i drugim propisima utvrđene Strana: 21 . 14) pomoćnog materijala i životinja za pozorišne. Za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana u teretnom vozilu mora se nalaziti prateća dokumentacija koja potvrđuje da se radi o prevozu za koji nije potrebna dozvola. cirkuske ili sajamske priredbe i sa tih priredbi. 15) rezervnih djelova za brodove i letjelice. Član 89 Za međunarodni vanredni prevoz tereta na teritoriji Crne Gore. . neprenosiva je. 16) stvari u odgovarajućim vozilima prilikom selidbe. kao i onih koji su namijenjeni filmskim. strani prevoznik mora imati i dozvolu za vanredni prevoz tereta koju izdaje organ uprave nadležan za državne puteve. 2. Djelatnost pružanja usluga teretne stanice mogu obavljati pravna i fizička lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti pružanja usluga teretne stanice i imaju licencu za pružanje usluga teretne stanice koju izdaje organ uprave.prostorijama za carinske. Licenca važi pet godina. 2) ima zaposleno lice koje je stručno osposobljeno u skladu sa članom 16 ovog zakona. sportske. radijskim i televizijskim snimanjima. špediterske i agencijske poslove.prostorom za skladištenje tereta. pored dozvole iz člana 86 stav 1 ovog zakona. Licencu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave. Sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice bliže propisuje Ministarstvo. 3) ima u vlasništvu ili zakupu objekat teretnog terminala sa: .ako lice koje upravlja teretnom stanicom prestane ispunjavati neki od uslova iz člana 92 ovog zakona. u skladu sa zakonom. . . koja je prihod budžeta Crne Gore.odgovarajućom površinom za parkiranje vozila. ako ispunjava sljedeće uslove: 1) ima dobar ugled u skladu sa članom 14 ovog zakona. Uslovi za dobijanje licence za pružanje usluga teretne stanice Član 92 Pravno ili fizičko lice može dobiti licencu za pružanje usluga teretne stanice.

05 obaveze. . preradio ili opravio.način upoznavanja korisnika usluga sa uslovima skladištenja tereta i način pružanja ostalih usluga teretnih terminala. Član 96 Prevoz za sopstvene potrebe obavlja se na osnovu odobrenja. Opšti akt iz stava 1 ovog člana sadrži: .način i uslove prijema tereta. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.odgovarajuće dozvole za prevoz u međunarodnom drumskom saobraćaju. . Član 99 Lica koja se prevoze vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe dužna su imati identifikacione karte izdate od strane vršioca prevoza za sopstvene potrebe ili drugi dokaz o pravu na prevoz. .teretni list za prevoz tereta vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3. Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe mora se nalaziti u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana. čuvanja i otpreme teretnih vozila. kupio. V PREVOZ ZA SOPSTVENE POTREBE Član 95 Pravno lice. Organ uprave o ukidanju licence obavještava inspekciju drumskog saobraćaja. iznajmio. ovjeren od lica koje obavlja prevoz iz člana 95 ovog zakona.Katalog propisa v3. kao i članova porodice zaposlenih radi odlaska na odmor i rekreaciju.500 kg može se vršiti bez odobrenja.tereta koji je u njegovom vlasništvu ili koji je prodao. Član 98 U autobusu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora se nalaziti i spisak lica zaključen prije početka obavljanja prevoza. Opšti akt teretne stanice Član 94 Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je pružati usluge pod jednakim uslovima svim prevoznicima u skladu sa opštim aktom. preduzetnik ili fizičko lice može obavljati prevoz za sopstvene potrebe. Obrazac odobrenja iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo. Pored dokumenata iz stava 2 ovog člana. Na rješenje iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba Ministarstvu. Odobrenje iz stava 1 ovog člana izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji podnosilac zahtjeva ima sjedište ili prebivalište.putni list za prevoz lica u međunarodnom drumskom saobraćaju. u vozilu se mora nalaziti: . Uz opšti akt organu uprave dostavlja se i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice.zaposlenih ili drugih lica u vezi sa obavljanjem djelatnosti za koju je registrovan. . .odobrenje iz člana 96 stav 1 ovog zakona. ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vodi evidenciju izdatih odobrenja iz stava 1 ovog člana.način i uslove prihvata. Strana: 22 . Lice koje upravlja teretnom stanicom dužno je da na vidnom mjestu na teretnoj stanici istakne opšti akt i cjenovnik pružanja usluga teretne stanice. Prilikom obavljanja prevoza iz člana 95 ovog zakona u vozilu se moraju nalaziti: .ugovor o radu za zaposlenog vozača. Član 97 Vozač vozila koje se koristi za sopstvene potrebe mora biti u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili mora biti vlasnik tereta koje prevozi. Saglasnost na opšti akt iz stava 1 ovog člana daje organ uprave. Izuzetno od stava 1 ovog člana prevoz tereta vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3. . i to: . proizveo.500 kg. unajmio.

Dozvolu iz stava 1 ovog člana izdaje organ uprave. ovjeren od suda i poreskog organa. dozvole. teretne stanice. a u slučaju ponovnog isključivanja vozila u trajanju od sedam dana. ako se prevoz obavlja. inspektor preduzima i sljedeće mjere i radnje: 1) isključi vozilo kojim se vrši javni prevoz putnika i tereta. licence. 2) naredi otklanjanje nedostataka u vezi: ispunjavanja propisanih uslova za obavljanje javnog prevoza putnika i tereta. linijskom i slobodnom saobraćaju. uslova za rad autobuskih stanica. redove vožnje i drugu dokumentaciju koja omogućava uvid u poslovanje prevoznika. Član 105 Pored ovlašćenja utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru. ugovore. dalje kretanje putevima Crne Gore stranom Strana: 23 . pri čemu sve posljedice i troškove nastale u vezi isključenja snosi prevoznik. odnosno objekti i sredstva koriste suprotno propisima. mora se nalaziti prateća dokumentacija iz koje se može utvrditi da je u pitanju međunarodni prevoz za sopstvene potrebe. izvršavanja zadataka i poslova stručnog i voznog osoblja. uredne kontrole tehničke ispravnosti vozila. Na bočnim stranama vozila kojim se vrši prevoz iz člana 95 ovog zakona mora biti ispisan naziv vršioca prevoza.Katalog propisa v3. odredi mjesto parkiranja vozila. odnosno do 30 dana ukoliko zabranjenu radnju ponovi. glavnim autobuskim stajalištem ili teretnom stanicom. Član 104 Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti Ministarstva iz člana 103 stav 1 ovog zakona vrši inspektor za drumski saobraćaj (u daljem tekstu:inspektor) u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o inspekcijskom nadzoru. odnosno tereta. Ako međunarodnim ugovorom nije utvrđena obaveza pribavljanja dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u autobusu. pridržavanja reda vožnje. Član 101 Prevoz za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju obavlja se na osnovu dozvole koja se izdaje po postupku za izdavanje dozvola za međunarodni javni prevoz putnika. VI NADZOR Član 103 Nadzor nad primjenom ovog zakona i drugih propisa iz oblasti drumskog saobraćaja u odnosu na javni prevoz putnika i tereta i prevoz za sopstvene potrebe u unutrašnjem drumskom saobraćaju i međunarodnom drumskom saobraćaju vrši Ministarstvo. utvrđenom ovim zakonom. 2) zabrani: vršenje prevoza u drumskom saobraćaju i korišćenje objekata i sredstava. prevozne isprave.05 Član 100 Vozilo kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti u vlasništvu. lica koje upravlja autobuskom stanicom. Poslove inspekcijskog nadzora u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 103 stav 2 ovog zakona vrši inspekcijski organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja. glavna autobuska stajališta. prevoza za sopstvene potrebe. Član 106 Pored upravnih mjera i radnji utvrđenih Zakonom o inspekcijskom nadzoru. ako je međunarodnim ugovorom predviđeno da se prevoz obavlja na osnovu dozvole. inspektor je ovlašćen da : 1) pregleda: motorna vozila. u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza mora se nalaziti ugovor o zakupu. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave vrši nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na javni prevoz u gradskom i prigradskom. Član 102 Autobusom i teretnim vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe nije dozvoljeno obavljati prevoz putnika i tereta u komercijalne svrhe. rješenja. odnosno prevoz za sopstvene potrebe suprotno ovom zakonu i drugim propisima. autobuska stajališta. kao i prevozu za sopstvene potrebe na području jedinice lokalne samouprave. autobuske stanice. glavnih autobuskih stajališta i teretnih stanica. odobrenja. oduzme saobraćajnu dozvolu i registarske tablice u trajanju od 48 sati. odnosno teretnom vozilu. kao i da utvrđuje identitet tih lica. Ako se prevoz za sopstvene potrebe obavlja vozilom u zakupu. odnosno u donjem desnom uglu vjetrobranskog stakla autobusa i teretnog vozila kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe mora biti istaknuta tabla sa natpisom "prevoz za sopstvene potrebe". zakupu ili lizingu lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe. izvode licence.

ili nije ovjerena od nadležnog organa carinske službe na graničnom prelazu. odnosno izlasku iz Crne Gore. 3. 7) obavlja prevoz bez dozvole za slobodni prevoz putnika suprotno članu 62 stav 2 ili dozvolu nema u vozilu Strana: 24 . 2 i 3. nema u stranom vozilu original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave. oznake na službenom vozilu i signalizaciju koju je inspektor dužan koristiti prilikom vršenja inspekcijskog nadzora. 2. Član 108 Nadležni organ carinske službe na graničnom prijelazu. 4 i 5). ukoliko domaći prevoznik prilikom izlaska iz Crne Gore odnosno ulaska u Crnu Goru.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik. Organ uprave u slučajevima iz ove tačke donosi rješenje o oduzimanju dozvole najkasnije u roku od tri dana od dana privremenog oduzimanja koje je konačno u upravnom postupku. član 79 stav 1. . odnosno lizingu nije registrovano na teritoriji Crne Gore (član 18 st. o čemu bez odlaganja obavještava organ uprave. u skladu sa ugovorom o zajedničkom obavljanju prevoza na liniji (član 48 stav 6. dalje obavljanje međunarodnog prevoza domaćem prevozniku koji nema original dozvolu za međunarodni prevoz. 2) bez licence obavlja djelatnost javnog prevoza i djelatnost pružanja usluga autobuske stanice ili usluga teretnih stanica ili bez rješenja pruža usluge glavnog autobuskog stajališta (član 12 st. 4) zabrani pristup stranom prevozniku na teritoriju Crne Gore u slučaju težih ili ponovljenih povreda ovog zakona ili međunarodnih ugovora. Izuzetno. 6) prenese dozvolu na drugog prevoznika.zabrani izlazak vozila iz Crne Gore domaćem prevozniku. član 49 stav 1. VII KAZNENE ODREDBE Član 109 Novčanom kaznom od 1. original važeće dozvole za međunarodni javni prevoz putnika ili tereta ili original druge odgovarajuće isprave. ukoliko je to u interesu obavljanja prevoza. Organ uprave u slučajevima iz ove tačke može izreći privremenu zabranu obavljanja prevoza u drumskom saobraćaju na teritoriji Crne Gore za period od tri do dvanaest mjeseci.05 prevozniku i sprovede ga na granični prelaz na koji je ušao.500 do 10. ugovor o radu i izvod licence koji glasi na zakupca. ili samostalno ne održava isti broj linija prema određenoj državi kao i strani prevoznik. ili ako nije ovjeren od suda i poreskog organa. organ uprave može izreći opomenu prevozniku i vratiti mu privremeno oduzetu dozvolu. ili ne obavlja prevoz na najmanje polovini od ukupnog broja godišnjih polazaka na određenoj međunarodnoj liniji ako je odobrena u saradnji sa stvarnim prevoznikom. 3) obavlja javni prevoz vozilom na osnovu ugovora o zakupu koji nema zakonom propisan sadržaj ili ako je ugovor o zakupu zaključen na period manji od šest mjeseci. ili ako original dozvole nema u vozilu.da zabrani dalje kretanje vozila stranom prevozniku. odnosno na drugom mjestu gdje se obavlja carinski nadzor ovlašćen je: . ako u vozilu nema original dozvolu za prevoz. ili pri vršenju javnog prevoza u vozilu nema ugovor o zakupu ili lizingu. član 51 stav 1 i član 83 stav 1). 3. njeno trajanje ne može biti duže od šest mjeseci. član 91 stav 2). odnosno utvrdi povrede odredaba ovog zakona. 4 i 5 i član 86 st. član 66 stav 2. član 85 st. s tim da ako se ova mjera izriče prvi put. kao i da li prevoznik obavlja prevoz u skladu sa tim ispravama. odnosno ukoliko prevoznik obavlja prevoz suprotno ovom zakonu ili međunarodnom ugovoru. ili vozilo u zakupu. 3) privremeno oduzme dozvolu za prevoz ukoliko posumnja u njenu ispravnost. član 51 st. . 4). ili ako dozvola nije pravilno i tačno popunjena. član 63 stav 1. 5) obavlja međunarodni javni linijski prevoz putnika ili tereta bez dozvole ili ne obavlja prevoz u skladu sa dozvolom (član 48 stav 1. ukoliko utvrdi da strani prevoznik prilikom ulasku u Crnu Goru. drugim propisima i međunarodnim ugovorima. 1 i 3. ako: 1) obavlja prevoz putnika ili tereta između pojedinih mjesta na teritoriji Crne Gore (kabotažu) ili prevoz za treće države ili iz trećih država koji nije predviđen međunarodnim ugovorom ili nema posebnu dozvolu za tu vrstu prevoza (član 10). 4) prenese red vožnje na drugog prevoznika ili obavlja prevoz na liniji bez registrovanog i ovjerenog reda vožnje (član 26 stav 4 i član 28 stav 1). 2.Katalog propisa v3. Član 107 Ministarstvo propisom određuje službeno odijelo inspektora. Nadležni organ carinske službe će o zabrani ili utvrđenim povredama iz stava 1 ovog člana u roku od 24 sata obavijestiti organ uprave. nema izvod iz licence u vozilu. ili ako su promijenjeni podaci u dozvoli.da pregleda da li prevozik ima dozvolu i druge isprave propisane ovim zakonom.

7) ne obavlja međumjesni prevoz putnika međugradskim autobusima. 1 i 2 i član 79 stav 4). 13) u vozilu za vrijeme prevoza tereta.Katalog propisa v3. relaciju. 13) propiše ili naplaćuje naknadu za korišćenje glavnog autobuskog stajališta ili stajališta (član 81). u mjesecu za protekli mjesec (član 75 st. ili ako prima na prevoz putnike na teritoriji Crne Gore (član 64). 10) ne podnese zahtjev za izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza organu uprave ili ako je nema u vozilu za vrijeme obavljanja prevoza (član 44 st. 9) obavlja auto-taksi prevoz na teritoriji Crne Gore koji nije utvrđen međunarodnim ugovorom ili isti obavlja bez reciprociteta. 11) ne zaključi ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza prije početka održavanja reda vožnje (član 72 stav 2). 9) nije zaključio ugovor sa korisnikom prevoza i nema ga u vozilu kojim obavlja posebni linijski prevoz ili prevozi putnike koji nijesu upisani u spisak putnika ili ako ne izda kartu za posebni linijski prevoz (član 43). 10) ne pruža usluge pod jednakim uslovima svim prevoznicima u skladu sa svojim opštim aktom (član 69 stav 1 i član 94 stav 1). kao i mjesta ulaska i izlaska putnika (član 58 stav 2). ako: 1) u vozilu nema original izvoda licence koji se odnosi na to vozilo ili izvod licence prenese na drugo lice (član 19 st. stranom pravnom licu može se privremeno oduzeti vozilo kojim je prekršaj počinjen do okončanja sudskog postupka ili do polaganja odgovarajućeg jemstva. 12) ne vodi saobraćajni dnevnik ili ga ne vodi pravilno i potpuno ili ne dostavi Ministarstvu izvještaj o neobavljanju prevoza na odobrenoj liniji u skladu sa registrovanim i ovjerenim redom vožnje. Za prekršaj iz stava 1 tačka 2 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 800 do 2. 6) prodaje vozne karte u autobusu na mjestima gdje ima organizovana prodaja ili za linije bez registrovanog i ovjerenog reda vožnje i ne pridržava se ovjerenog cjenovnika od organa uprave (član 33 st. 8) prima putnike izvan područja jedinice lokalne samouprave koja je licencu izdala ili obavlja linijski prevoz putnika auto-taksi vozilom ili ako koristi autobuske stanice i stajališta za ulazak i izlazak putnika (član 63 st. 11) povremeni prevoz sadrži ponovljene elemente linijskog i posebnog linijskog prevoza. o privremenoj obustavi ili izmjeni reda vožnje organ uprave. 1 i 3). Privremeno oduzeto vozilo ostavlja se na odgovarajući obezbijeđen parking.000 eura. 4 i 5. Za iste prekršaje iz stava 1 ovog člana počinjene po treći put pravnom licu. osim u slučaju kad se međumjesni prevoz obavlja između dvije susjedne jedinice lokalne samouprave ili ako nema u vozilu saglasnost organa državne uprave za vrijeme obavljanja prevoza (član 39 st. U slučaju počinjenog prekršaja iz stava 1 tač. 14) nema posebnu dozvolu za vanredni prevoz tereta (član 89). član 20a stav 1. 14) koristi dozvolu za međunarodni prevoz tereta za vozila za koja nema izvode licence (član 85 stav 1). odnosno na adresi prijavljenoj u Centralnom registru Privrednog suda ili ne obavijesti organ uprave u roku od osam dana od dana promjene podataka na osnovu kojih mu je izdata licenca (član 20 st. 8) prestane da obavlja međumjesni linijski prevoz.05 za vrijeme obavljanja prevoza (član 62 stav 3). a da prethodno u propisanom roku nije pisano obavijestio organ uprave i autobuske stanice (član 41 st. 5) ne dostavi ovjerenu kopiju registrovanog i ovjerenog reda vožnje. 2 i 5). nema pravilno i tačno popunjenu dozvolu ovjerenu od nadležnog organa carinske službe na graničnom prelazu (član 86 stav 4). 1 i 2). izreći će se i zaštitna mjera zabrane obavljanja te djelatnosti u trajanju od šest do 12 mjeseci. 2 i 3). 2) prenese licencu na drugo lice ili nema original licence u sjedištu. Strana: 25 . 2 i 3). 1 i 5 ovog člana. cjenovnik i vozne karte u propisanom roku autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima (član 32 stav 1). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 800 do 2. član 70 stav 5 i član 92 stav 4). do 10. 3) se ne pridržava registrovanog i objavljenog reda vožnje (član 28 stav 3). pored novčane kazne. 4) ne obavijesti. 4 i 6).200 do 7. kao i za vrijeme prazne vožnje u vezi sa prevozom. Član 110 Novčanom kaznom od 1. pri čemu sve posljedice i troškove u vezi oduzimanja vozila snosi pravno lice.000 eura. odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave i autobuske stanice koje su naznačene redom vožnje (član 31 stav 2). vrijeme dolaska i odlaska. pisanim putem. 12) vrši prihvat i otpremu autobusa za linije bez registrovanog reda vožnje ili suprotno registrovanom i ovjerenom redu vožnje (član 73 stav 1 i član 79 stav 4). odnosno preduzetniku koji obavljaju djelatnost iz ovog zakona.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik.

14) nema teretni list u vozilu (član 82 stav 3). odnosno ugovor o zakupu nije ovjeren od suda i poreskog organa (član 18 stav 3 i član 100 stav 2). odgovarajuću dozvolu ukoliko međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno vozilom čija najveća dozvoljena masa prelazi 3. 7) ne dostavi u propisanom roku organu državne uprave podatke o broju obavljenih vožnji i prevezenih putnika (član 51 stav 4). ugovor o radu za zaposlenog vozača. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 do 800 eura. odnosno glavno autobusko stajalište o nemogućnosti održavanja polaska linije ili kašnjenju dužem od 30 minuta (član 28 stav 2 i član 35). 1 i 2). 2) nema ugovor o zakupu ili lizingu u vozilu za vrijeme vršenja javnog prevoza putnika ili tereta ili prevoza za sopstvene potrebe. 2 i 3). teretni list za prevoz tereta. 12) ne ovjeri putni nalog prevoznika prije polaska autobusa ili ovjeri putni nalog za autobus koji nije postavljen na peron (član 76 st. 18) nema dozvolu za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u slučajevima kad je ona međunarodnim ugovorom predviđena ili ako nema dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe (član 101 st. 11) ne koristi autobusku stanicu predviđenu redom vožnje u javnom linijskom prevozu putnika (član 72 stav 1). 16) bez dozvole za vučno vozilo obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom različitih država registracije.Katalog propisa v3. 4) ne vrati nadležnom organu licencu i izvode licenci (član 22 stav 3). kao i od nadležnog organa carinske službe (član 60 stav 2). odnosno putni nalog nije uredno popunjen (član 8 stav 3). 8) vrši prijem putnika van unaprijed utvrđene grupe ili ako nema u vozilu ugovor zaključen između prevoznika i korisnika prevoza. član 36 stav 2. odnosno prevoz za sopstvene potrebe (član 8 stav 1. 17) obavlja prevoz tereta i putnika u komercijalne svrhe autobusom ili teretnim vozilom kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe (član 102). odnosno u vozilu nema propisanu potvrdu za vrijeme obavljanja prevoza (član 77 st.200 eura. član 28 stav 4. 16) nema spisak putnika u autobusu kojim se obavlja prevoz za sopstvene potrebe koji je zaključen prije početka obavljanja prevoza ili ako isti nije ovjeren od lica koje obavlja prevoz za sopstvene potrebe ili nema drugi odgovarajući dokaz o pravu na taj prevoz (član 98).500 kg ili putni list za prevoz lica u međunarodnom drumskom saobraćaju (član 97 st. ili ako koristi autobuske stanice i stajališta linijskog saobraćaja pri obavljanju slobodnog prevoza putnika (član 57 st. 13) po prijemu obavještenja od prevoznika. 10) ne istakne opšti akt i cjenovnik na vidnom mjestu (član 69 stav 5 i član 94 stav 5). Član 112 Novčanom kaznom od 150 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice. 2 i 3). 1 i 3).000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik. ako to nije predviđeno međunarodnim ugovorom (član 86 stav 3). 1 i 6). Strana: 26 . član 57 stav 5 i član 100 stav 3). član 43 stav 2. Član 111 Novčanom kaznom od 700 do 3. ako to nije predviđeno međunarodnim ugovorom (član 86 stav 2). ako: 1) nema licencu profesionalnog vozača ili original izvoda licence u vozilu kojim se javni prevoz obavlja. 5) ne objavi putem javnih medija početak obavljanja prevoza u propisanom roku ili ne obavijesti najbližu autobusku stanicu. autobuska stanica ili glavno autobusko stajalište ne obavijesti sljedeće autobuske stanice ili glavna stajališta po redu vožnje. 9) u vozilu nema putni list. ako: 1) obavlja prevoz vozilom koje ne ispunjava uslove utvrđene propisima o bezbjednosti saobraćaja na putevima i posebne tehničke i tehničko-eksploatacione uslove koje propisuje Ministarstvo (član 7). 3) nema putni nalog u vozilu. odnosno putni list nije pravilno i potpuno popunjen i ovjeren od prevoznika. 17) nema u vozilu prilikom obavljanja prevoza za sopstvene potrebe odobrenje. odnosno izvod licence prenese na drugo lice (član 9a stav 2 i član 19 st. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 1.05 15) bez dozvole za vučno vozilo obavlja međunarodni prevoz tereta vučnim i priključnim vozilom registrovanim u istoj državi. 15) nema u vozilu odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe (član 96 stav 3). 2 i 3). 6) ne obezbijedi voznom osoblju ili službenim licima koja neposredno rade sa strankama na autobuskoj stanici propisanu radnu odjeću i oznake (član 29 stav 1 i član 74). 2) nema propisanih oznaka na autobusu ili teretnom vozilu kojim se vrši javni prevoz.

član 85 stav 2 i član 86 st. 21/91 i "Službeni list RCG". član 34 stav 2 i član 74). 6) nema dozvolu u vozilu za vrijeme obavljanja slobodnog prevoza (član 62 stav 3). 21/91 i "Službeni list RCG". Lica iz stava 1 ovog člana koja u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovim zakonom prestaju sa obavljanjem djelatnosti istekom roka iz stava 1 ovog člana. 3) ne nosi propisanu radnu odjeću i oznake za vrijeme obavljanja prevoza. 4) omogućava ulazak i izlazak putnika van autobuskih stanica. 4) obavlja javni prevoz putničkim automobilom (član 24 stav 1). 60/98. Do stupanja na snagu propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se propisi doneseni na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRCG". u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Prevoz putnika između država članica državne zajednice vršiće se prema postojećim redovima vožnje do 30. Dozvole za međunarodni linijski prevoz putnika izdate do dana stupanja na snagu ovog zakona važe do isteka roka utvrđenog tim dozvolama. Član 115 Pravna i fizička lica koja obavljaju javni prevoz u drumskom saobraćaju i lica koja upravljaju autobuskim i teretnim stanicama dužna su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom. Član 113 Novčanom kaznom od 50 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice. Član 116 Vozači vozila u javnom prevozu putnika ili tereta koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona zatečeni na radu. 56/92 i Strana: 27 . odnosno rada sa strankama na autobuskoj stanici ili ne primi na prevoz svako lice i njegov prtljag u skladu sa raspoloživim mjestima. novembra 2005.Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRCG". br. br.05 3) nema u vozilu ugovor o radu za lica koja obavljaju prevoz (član 18 stav 6).godine. član 62 stav 3. Član 117 Prevoz putnika u međumjesnom linijskom prevozu vršiće se prema postojećim redovima vožnje do 31. 7) nema identifikacionu kartu ili drugi odgovarajući dokaz o pravu na prevoz za sopstvene potrebe (član 99). 6) ne prijavi vrijeme dolaska i polaska autobusa autobuskoj stanici i ne podnese joj putni nalog na ovjeru (član 76 stav 1). maja 2006. Novčanu kaznu iz stava 1 ovog člana izriče i naplaćuje na licu mjesta inspektor drumskog saobraćaja. 2 i 3). br. 2) u autobusu kojim se vrši prevoz u linijskom saobraćaju nema ovjeren i registrovan red vožnje i ovjeren cjenovnik (član 28 stav 5). 5) za vrijeme obavljanja posebnog linijskog prevoza u vozilu nema saglasnost za obavljanje te vrste prevoza (član 44 stav 3).Katalog propisa v3. a nemaju školsku spremu propisanu ovim zakonom nastavljaju sa radom. VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 114 Propisi na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. 8) nije u radnom odnosu sa pravnim licem ili preduzetnikom koji vrši prevoz za sopstvene potrebe ili nije vlasnik tereta koji prevozi (član 97 stav 1). 56/92 i 48/99) i Zakona o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ". ako: 1) u vozilu prevozi veći broj putnika od broja registrovanih sjedišta (član 24 stav 2). kao i ako mu ne izda voznu kartu po ulasku u autobus (član 29 st. 7) nema stranu dozvolu u vozilu za vrijeme obavljanja međunarodnog prevoza tereta kao i prazne vožnje u okviru odnosnog prevoza (član 85 stav 2). 5) nema u vozilu original dozvolu za vrijeme obavljanja prevoza (član 51 stav 2. br. 44/99 i 74//99). Novčanu kaznu iz stava 1 ovog člana izriče i naplaćuje na licu mjesta inspektor drumskog saobraćaja. Član 118 Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe: . 1 i 2. godine. br. glavnih autobuskih stajališta i stajališta određenim registrovanim redom vožnje (član 30).

75/10 od 21. od pristupanja Crne Gore u Evropsku Uniju. koje glase: "Član 65 Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. godine Skupština Crne Gore 24. br. Licencu Zajednice izdaje organ uprave u skladu sa ovim zakonom. januara tekuće za prethodnu godinu. Član 66 Pravna i fizička lica koja obavljaju javni prevoz u drumskom saobraćaju i lica koja upravljaju autobuskim stanicama i glavnim autobuskim stajalištima dužna su da svoje poslovanje usklade sa ovim zakonom. list Crne Gore".12. u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 68 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore". 9. br. saziva Predsjednik. 66." SU-SK Broj 01-633/8 Podgorica. 67.Zakon o međunarodnom prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list SRJ". Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. 60/98. decembra 2010. Ranko Krivokapić. obavljaće se na osnovu licence Zajednice. i 68.Katalog propisa v3. 44/99 i 74/99). u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. organ uprave dostavljaće Komisiji Evropske Unije.r. s. nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.05 48/99). NAPOMENA IZDAVAČA: U prečišćen tekst nijesu ušle odredbe članova 65. Međunarodni drumski prevoz putnika ili tereta. najkasnije do 31. kao i obavještenja o ukidanju licence i izvoda licence Zajednice u roku od 30 dana od dana ukidanja.2010). Godišnji izvještaj o izdatim licencama i izvodima licenci Zajednice. Član 119 Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Republike Crne Gore". Član 67 Vozači vozila u javnom prevozu putnika i tereta dužni su da pribave licencu profesionalnog vozača. . Strana: 28 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->