P. 1
Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

Audit Financiar Contabil - Dr. Ovidiu Constantin Bunget

|Views: 94|Likes:
Published by tiberiu22

More info:

Published by: tiberiu22 on Mar 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2014

pdf

text

original

Principiile fundamentale cer ca auditorii să se comporte cu integritate în
toate relaŃiile profesionale şi de afaceri şi să se străduiască să fie obiectivi în
toate evaluările şi judecăŃile lor profesionale şi de afaceri. Obiectivitatea este o
stare de spirit dar cu siguranŃă menŃinerea obiectivităŃii trebuie arătată prin
menŃinerea independenŃei faŃă de acele influenŃe care pot să afecteze această
obiectivitate.

Este foarte important ca auditorul să fie imparŃial şi independent faŃă de
conducere, pentru a da o viziune obiectivă asupra situaŃiilor financiare ale unei
entităŃi. AcuzaŃia poate să planeze oricând asupra unui auditor, de aceea el
trebuie nu numai să fie etic, ci şi să fie perceput ca fiind etic.
Chestiuni care pot afecta independenŃa şi obiectivitatea:
a) Aşteptările celor direct implicaŃi, în mod particular ale
membrilor companiei. Auditul trebuie să fie capabil să furnizeze

47

o imagine obiectivă, cinstită şi deschisă a situaŃiilor financiare
ale companiei, pe care directorii nu ar putea niciodată să o
furnizeze.
b) Interesul public. Companiile sunt entităŃi publice, guvernate de
reguli care necesită transparenŃa informaŃiilor.
Ce poate auditorul să facă pentru a păstra obiectivitatea? Un răspuns
simplu este să se retragă din orice angajament unde există o cât de mică
ameninŃare la adresa obiectivităŃii. În orice caz, există un dezavantaj al unei
abordări atât de stricte:

• ClienŃii pot să piardă un auditor care le cunoaşte afacerile.
• Este negată libertatea clienŃilor de a fi sfătuiŃi de un contabil la
alegerea lor.
O mai bună abordare ar trebui să ia în considerare propria obiectivate a
auditorilor şi măsurile de securitate generale care operează în mediul
profesional şi sunt sufieciente să îndepărteze orice ameninŃare şi să evalueze
dacă sunt necesare măsuri suplimentare de securitate în afara celor generale, de
exemplu ca anumiŃi parteneri sau membri ai personalului să nu lucreze în cadrul
angajamentului.

În orice caz , retragerea unui angajament sau refuzul de a acŃiona

trebuie să fie ultima opŃiune.

Prin integritate înŃelegem poziŃia de imparŃialitate pe care trebuie să se
situeze un auditor financiar în prestarea tuturor tipurilor de servicii angajate,
ceea ce presupune că pentru a-şi păstra integritatea şi obiectivitatea, auditorul va
evita cauzele care conduc la apariŃia conflictelor de interese, la prezentarea în
cunoştinŃă de cauză a unor informaŃii neconforme cu realitatea precum şi
sacrificarea propriului său raŃionament în favoarea opiniilor unor terŃe persoane.
Auditorii financiari trebuie să acorde o atenŃie deosebită următorilor

factori 19
:

În activitatea de audit şi mai ales în realizarea unei misiuni de audit,
auditorii financiari sunt supuşi unor presiuni care pot afecta obiectivitatea
acestora;

În aprecierea dimensiunii acestor presiuni care pot afecta obiectivitatea
auditorului financiar, acesta trebuie să se prevaleze de caracterul
rezonabil al acestor stări de fapt;

19 Ion Mihăilescu - Independenţa şi obiectivitatea în activitatea de audit financiar; Revista Management
nr. 3-4/2002, pag. 76

48

Trebuie evitate relaŃiile care pot permite apariŃia de prejudecăŃi sau
influenŃarea auditorului pentru a renunŃa la obiectivitate;
Să ne asigurăm că tot personalul implicat în serviciile profesionale aderă
la principiul obiectivităŃii;
Auditorii financiari nu trebuie să accepte sau să ofere cadouri de orice
natură care pot fi considerate a avea o influenŃă asupra deciziilor lor sau a
celor ce desfăşoară astfel de activităŃi.
Pentru a înŃelege mai bine sensul integrităŃii şi obiectivităŃii, vom face
apel la câteva situaŃii practice; presupunem că un auditor, examinând situaŃia
creanŃelor, ajunge la concluzia că o parte din clienŃi să nu-şi poată onora
angajamentele, dar acceptă aserŃiunea conducerii fără a recurge la o evaluare
independentă a capacităŃii de plată a clienŃilor respectivi.
În acest caz, auditorul şi-a abandonat propriul său raŃionament dând
astfel dovadă de lipsa de obiectivitate. Auditorul, în îndeplinirea unor servicii
complementare, încurajează clientul său să înregistreze o serie de cheltuieli care
nu au o justificare legală de a genera operaŃiuni impozabile fiind considerate a fi
deductibile şi a reduce prin acestea profitul impozabil, cu speranŃa că,
inspectorul financiar nu va reuşi să pună în evidenŃă o asemenea eroare, ne
găsim într-o situaŃie de încălcare a regulilor stabilite, fiind în faŃa unei falsificări
de date, afectând în acest fel integritatea auditorului. În fine, într-o misiune de
audit, executată de către o firmă de audit, membrii echipei nu trebuie în nici o
împrejurare să-şi subordoneze raŃionamentele proprii opiniilor conducătorilor de
misiune sau şefilor direcŃi. Ei îşi susŃin raŃionamentele profesionale cu
elementele care se găsesc în documentele de lucru iar intervenŃia de a-şi
modifica propriile sale concluzii să nu fie în nici un fel acceptate.
Lipsa conflictelor de interese presupune inexistenŃa unor relaŃii care ar
putea aduce atingere obiectivităŃii sau integrităŃii; ar fi inacceptabil ca un auditor
să participe la realizarea situaŃiilor financiare anuale şi apoi să efectueze un
angajament de audit pe situaŃiile respective.
Examinarea situaŃiilor prezentate, presupune o tratare atentă în cadrul
cerinŃelor de etică legate de obiectivitate şi integritate, prin protejarea serviciilor
profesionale faŃă de integritate şi păstrarea obiectivităŃii în procesele de analiză
şi decizie.

49

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->