ข๎อสอบแบบธรรมเนียมทหาร ยศ.ทบ.

(จากนักวิชาการหลังเขา)
หลักราชการ 10 ประการ ของ ร.6
1. สามารถ 2. เพียร 3. ไหวพริบ 4. รู๎เทําถึงการ 5. ซื่อตรงตํอหน๎าที่
6. ซื่อตรงตํอคนทั่วไป 7. รู๎จักนิสัยคน 8. รู๎จักผํอนผัน 9. มีหลักฐาน 10. จงรักภักดี
ธุรการกาลังพล
- เหลําทหารบกที่อยูํนอกความรับผิดชอบของ ทบ. คือ เหลํา ผท. และ เหลํา ธน.
ประเภทของนายทหารสัญญาบัตร แบํงตามพื้นฐานความรู๎ หรือแหลํงกาเนิด 4
ประเภท
1. สาเร็จการศึกษาจาก รร.จปร.หลักสูตรประจา (นร.) วิทยาลัยแพทย๑พระมงกุฎ
(นพท.) รร.ทหารตํางประเทศที่ กห.รับรองหลักสูตร (นรต.)
2. จากการผลิตด๎วยวิธีพิเศษเรํงดํวน ได๎แกํ นายร๎อยสารอง (นรส.) นายร๎อยพิเศษ
(นรพ.)
3. จากนายทหารประทวนเลื่อนฐานะ (นป.)
4. จากพลเรือนสอบบรรจุ (พ.)
การเลื่อนยศ ตามเกณฑ๑ทั่วไปพิจารณาจากปีรับราชการ
- 3 ปี เป็น ร.ท.
- 7 ปี เป็น ร.อ.
- 10 ปี เป็น พ.ต.
- 13 ปี เป็น พ.ท.
- 16 ปี เป็น พ.อ.
- 19 ปี เป็น พ.อ.พิเศษ
- 21 ปี เป็น พล.ต.
การศึกษา
- ชั้นนายร๎อย ต๎องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 7 ขึ้นไป ยกเว๎น กาเนิด จปร.เรียนได๎เลย
- ชั้นนายพัน ต๎องมีชั้นเงินเดือน น.1 ชั้น 11 ขึ้นไป
- เสธ.ทบ. ต๎องมีเวลารับราชการครบ 7 ปี ยศและเงินเดือนอยูํระหวําง ร.อ.เงินเดือน
น.1 ชั้น 14 – พ.ต.เงินเดือน น.2 ชั้น 5

- วทบ. พ.อ. – พ.อ.พิเศษ
การทดสอบรํางกาย ปีละ 2 ครั้ง เดือน ก.พ. และ ส.ค.ของทุกปี รายงาน ทบ.(ผําน
สบ.ทบ.) กํอนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- บุคคลที่จะบรรจุเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไมํต่ากวํา 75%
- นายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ไมํต่ากวํา 70%
- นายทหารสัญญาบัตรที่ได๎รับเงินคําฝุาอันตราย ไมํต่ากวํา 80% (ยกเว๎นบาดเจ็บ
พิการ ตามความเห็นแพทย๑)
- นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา ไมํต่ากวํา 60%(ยกเว๎นบาดเจ็บ พิการ
ตามความเห็นแพทย๑)
- นายทหารสัญญาบัตร พ.อ.ลงมา (ยกเว๎นบาดเจ็บ พิการ ตามความเห็นแพทย๑)
หากไมํผํานการทดสอบ 2 ครั้งติดตํอกัน
ให๎ถือวําหยํอนสมรรถภาพให๎ปรับย๎ายเข๎าประจาและหากยังไมํผํานในการทดสอบ
ครั้งตํอมาหลังจากได๎ปรับย๎ายเข๎าประจาแล๎ว 1 ปี ให๎ปลดเป็นกองหนุน
ระเบียบ ทบ.วําด๎วย ประวัติ พ.ศ.2539
หนํวยสํวนกลาง
- สานักงานเลขานุการ ทบ. - กรมฝุายเสนาธิการ
- กรมฝุายกิจการพิเศษ - กรมฝุายยุทธบริการ
- หนํวยขําวกรองทางทหาร
หนํวยสํวนภูมิภาค
- สํวนภูมิภาค
- สํวนกาลังรบ
- สํวนสนับสนุนการรบ (เว๎นหนํวยขําวกรอง)
สํวนการศึกษา
- ยศ.ทบ. - กรมรักษาดินแดน - รร.จปร.
- สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง - ศสพ. - ศบบ.
- ศร. - ศม. - ศป.
การทาประวัติ

แบบประวัติรับราชการ ทบ.100-010 และผนวก ก.คาชี้แจง
- นักเรียนทหารในประเทศ ทา 2 ชุด ให๎สถานศึกษาจัดทาสํงให๎ สบ.ทบ. 1 ชุด
สํงให๎ มทบ.หรือ จทบ. เจ๎าของพื้นที่หนํวยต๎นสังกัดของเจ๎าของประวัติผู๎นั้นสังกัดอยูํ
- นักเรียนทหารตํางประเทศ ทา 2 ชุด ให๎ สบ.ทบ.จัดทาและเก็บไว๎ที่ สบ.ทบ. 1 ชุด
สํงให๎ มทบ.หรือ จทบ. 1 ชุด
- นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ผู๎ที่สังกัดหนํวยสํวนกลาง สํวนการศึกษา
ให๎หนํวยจัดทาประวัติเพิ่ม 1 ชุด และสาเนาจากฉบับเดิมที่ทาเพิ่ม 1 ชุด รวมเป็น 3
ชุด และให๎ หน.แผนก หรือเทียบเทําลงลายมือชื่อตรวจถูกต๎อง และรับรองสาเนา
แล๎วสํงชุดที่ทาสาเนาแนบเรื่องขอเลื่อนฐานะให๎ สบ.ทบ.
สํวนชุดที่จัดทาขึ้นใหมํให๎สํงหนํวยต๎นสังกัดใหมํหรือหนํวยที่ไปบรรจุ
ผู๎ที่ไมํสังกัดหนํวยสํวนกลาง สํวนการศึกษา ให๎ มทบ.หรือ จทบ.จัดทาประวัติเพิ่ม
1ชุด และสาเนาชุดที่ทาเพิ่ม รวมเป็น 3 ชุด
สํงชุดเดิมและสาเนาให๎หนํวยต๎นสังกัดที่เลื่อนฐานะ สํวนที่ทาใหมํให๎สํงให๎
มทบ.หรือ จทบ.หนํวยต๎นสังกัดที่ไปบรรจุ
- การเปลี่ยน ชื่อ – สกุล ให๎รายงาน ผบช.ภายใน 30 วัน และต๎องแจ๎งให๎
สบ.ทบ.ทราบ
- เจ๎าของประวัติจะต๎องตรวจสอบประวัติของตนเองไมํน๎อยกวําปีละ 1 ครั้ง
- การบันทึกข๎อความในแบบประวัติรับราชการปกติ ให๎บันทึกด๎วยหมึกน้าเงิน
หรือดา ยกเว๎นยศ ตาแหนํงในหน๎าแรก และในหน๎าติดรูปถําย
ให๎บันทึกด๎วยดินสอดา
- การบันทึกความสามารถและผลงานดีเดํน ข๎อบกพรํอง
นายทหารสัญญาบัตรต๎องได๎รับอนุมัติจาก ผบ.ทบ.หรือผู๎รับมอบอานาจ
นายทหารประทวนต๎องได๎รับอนุมัติจาก หน.สํวนราชการขึ้นตรงกองทัพบก
เอกสารประกอบประวัติ
- บัญชีรับรองเวลาราชการทวีคูณ (ตัวจริง) ต๎องให๎
หน.แผนกประวัติเป็นผู๎รับรองสาเนาเทํานั้น
- สาเนามรณบัตรของทายาท (บิดา มารดา คูํสมรส บุตร)
- สาเนาทะเบียนบ๎านฉบับปัจจุบันของทายาท
- สาเนาทะเบียนสมรสของ บิดามารดา

2 ธุรการ การบริการและการฝึก .สาหรับนายทหารสัญญาบัตร ประกอบด๎วยตัวเลข 4 ตัว .สาเนาทะเบียนการหยําของเจ๎าของประวัติ .สาเนาใบสมาชิกฌาปกิจ ทบ.สาเนาทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ .สาเนาคาสั่งบรรจุครั้งแรก .5 สวัสดิภาพและสวัสดิการ .หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู๎รับเงินชํวยเหลือพิเศษ .6 การเงิน การบัญชีและการงบประมาณ .ใบรับรองการเป็นทายาท .บันทึกรับรองเวลาราชการที่ กห.สาเนาทะเบียนการหยําของบิดามารดา .สาเนาทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม .สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร .0 ตาแหนํงที่ได๎รับการบรรจุเป็นกรณีพิเศษ งานเกี่ยวกับการติดตํอสื่อสารและการขนสํง .9 การปูองกันอันตราย การขําวกรอง และการสืบสวน . โครงสร๎างหมาเลข ชกท.7 งานทางเทคนิคด๎านวิศวกรรม .4 จัดหา สํงกาลัง ซํอมบารุง ..43 . มี 10 ประเภท ( 0 – 9 ) .ตรวจสอบไมํได๎ .ตัวแรก ประเภทงานใน ทบ.สาเนา สด.1 การบังคับบัญชาและการรบ .8 งานวิชาชีพ งานด๎านวิทยาศาสตร๑อื่น ๆ . หมายเลข ชกท.3 การแพทย๑ และสุขาภิบาล .สาเนาทะเบียนสมรสของเจ๎าของประวัติ .

4 จนท.นอกจากตัวเลข 4 ตัวดังกลําว ยังกาหนดให๎มีตัวเลขเพิ่มเติมสาหรับงานบางตาแหนํง ซึ่งต๎องบรรจุผู๎มีคุณวุฒิพิเศษ ..7 พลรํม .ขําวกรองทางเทคนิค .พล หรือเทียบเทําขึ้นไปเป็นผู๎สั่ง .อาวุธปรมณู . กาลังพลผู๎ใดมิได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามตาแหนํงใน ชกท.1 จนท.สงครามจิตวิทยา .ต่ากวําสัญญาบัตร ผบ.วิจัยและพัฒนาการรบ .3 จนท.กห.หนํวยตั้งแตํชั้น ผบ.เป็นผู๎สั่ง .กห.2502 การบรรจุ และปลด .8 ครู ตัวอยําง ผู๎บังคับหนํวยทหารราบ ชกท.ทบ.6 จนท.เป็นผู๎สั่ง เว๎นแตํตาแหนํงตั้งแตํ ผบ.2 จนท. เข๎ารับการศึกษาอบรม 2.ที่ได๎รับติดตํอกันตั้งแตํ 3 ปีขึ้นไป ผู๎สาเร็จการศึกษาจาก รร.6-1981 การให๎หมายเลข ชกท.พล.ปฏิบัติการบนเครื่องบิน .สามารถปฏิบัติงานได๎ทุก ชกท.พล. หรือเทียบเทําขึ้นไป เป็นผู๎มีอานาจอนุมัติ และให๎มีระยะเวลาในการฝึกอยํางน๎อย 3 เดือน การหมดสภาพหมายเลข ชกท. ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม วําด๎วยการบรรจุ ปลด ย๎าย เลื่อน และลดตาแหนํงข๎าราชการกลาโหม พ. การฝึกปฏิบัติงานในหน๎าที่ของ ชกท.ใหมํ ผบ.การรบพิเศษ .สธ.ศ. กระทาได๎ 2 วิธี 1.1542 นักบิน ชกท.ชั้นสัญญาบัตร รมว.ตัวเลข 3 ตัวหลังแสดงถึงขีดความชานาญของงานแตํละประเภทงานนั้น ๆ .5 จนท.และ วทบ. หรือเทียบเทําขึ้นไป พระมหากษัตริย๑ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ แตํถ๎าเป็นการลาออกหรือเกษียณ รมว.

ลาปุวย .ส. ผบ. สมุหราชองค๑รักษ๑ ผบ.ร๎อย หรือเทียบเทําขึ้นไปเป็นผู๎สั่ง แตํถ๎าเป็นการเปลี่ยนพรรคเหลํา จาพวก หรือวิทยาการ ในหน๎าที่ ต๎องได๎รับอนุมัติจาก เลขา รมว.กห.การย๎าย เลื่อน และลดตาแหนํง .การย๎ายระหวํางกาลังศึกษาอยูํ ให๎ผู๎นั้นศึกษาให๎จบหลักสูตรกํอนแล๎วจึงเดินทางไปรับตาแหนํง .การนับวันลาเพื่อประโยชน๑ในการเสนอหรือจัดสํงใบลา อนุญาตให๎ลา และคานวณวันลาให๎นับตํอเนื่องกัน โดยนับวันหยุดราชการที่อยูํในระหวํางวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด๎วย เว๎นแตํการนับเพื่อประโยชน๑ในการคานวณวันลาสาหรับลากิจ และวันพักผํอน ให๎นับเฉพาะวันทาการ .ทบ.เจ็บปุวยเนื่องจากไปราชการในที่กันดาร ในท๎องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม หรือประสบอันตรายจากการปฏิบัติราชการ ลาได๎ 180 วัน .สส.ต่ากวําสัญญาบัตร ผบ.เจ็บปุวยเนื่องจากการกระทาการตามหน๎าที่อันเนื่องจากไอพิษวัตถุธาตุที่เป็น พิษ .สส.ทบ.กรม หรือเทียบเทําลงไป และการเปลี่ยนพรรคเหลํา จาพวก หรือวิทยาการในหน๎าที่ หรือการเลื่อนหรือลดตาแหนํงตั้งแตํ ผบ. ผบ.มาแล๎วไมํน๎อยกวํา 2 ปี ระเบียบกองทัพบกวําด๎วยการลา พ.ตั้งแตํชั้น ผบ.พล.นายทหารประทวนจะทาหน๎าที่นายทหารได๎ ต๎องผํานการคัดเลือก และเข๎ารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ ทบ.ร๎อย หรือเทียบเทําลงไป ให๎ ปลัด กห.ตั้งแตํ ผบ. สมุหราชองครักษ๑ ผบ.พล. ปลัด กห.ศ.ชั้นสัญญาบัตร . เป็นผู๎สั่ง .อ.ร๎อย หรือเทียบเทําลงไป ให๎ ผบ.2536 .ลาได๎ไมํเกิน 90 วัน .หรือเทียบเทํากํอน . หรือเทียบเทําขึ้นไปเป็นผู๎สั่ง (ยกเว๎นเปลี่ยนเหลํา) . หรือเทียบเทําขึ้นไป พระมหากษัตริย๑ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ .กาหนด เว๎นบางกรณี หนํวยอาจสั่งให๎ทาหน๎าที่ฯ กํอนได๎แตํผู๎นั้นต๎องรับราชการมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 12 ปี และต๎องเป็น จ.ตั้งแตํ ผบ.

ลาได๎ไมํเกิน 45 วันทาการ .เจ็บปุวยเนื่องจากการกระทาการตามหน๎าที่ในอากาศ ใต๎น้า ใต๎ดิน กระทาหน๎าที่พิเศษฝุาอันตรายตามที่ได๎รับอนุมัติหรือมอบหมายจาก รมว.ผู๎ลาให๎เสนอใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึง ผบ.ลาพักผํอนประจาปี . กระทาหน๎าที่การรบการสงคราม การปราบจลาจล หรือหน๎าที่ตามกฎอัยการศึก ลาได๎ 365 วัน .กรม ขึ้นไปเป็นผู๎พิจารณาอนุญาต .วัตถุระเบิด เชื้อโรคติดตํออยํางร๎ายแรง ลาได๎ 270 วัน .ลากิจ .ผู๎ปุวยที่รักษาตัวอยูํที่สถานพยาบาลของทหารไมํต๎องทาใบลา ให๎หนํวยต๎นสังกัดของผู๎ปุวยกับสถานพยาบาลทาหลักฐานการสํงผู๎ปุวย และหลักฐานการสํงคืนหนํวยต๎นสังกัดให๎ไว๎ตํอกัน .ลาคลอดบุตร .กห.ผู๎ปุวยต๎องเสนอใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาโดยตรง จะให๎ผู๎อื่นทาใบลาเสนอแทนก็ได๎ ถ๎าลาเกิน 3 วัน ต๎องมีใบความเห็นแพทย๑แนบมาด๎วย .ลาได๎ไมํเกิน 90 วัน โดยได๎รับเงินเดือน และไมํต๎องมีใบรับรองแพทย๑ .

- ลาได๎ไมํเกิน 10 วันทาการ
- ผู๎ลาให๎เสนอใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึง ผบ.กรม
ขึ้นไปเป็นผู๎พิจารณาอนุญาต
- ผู๎ใดมิได๎ลา หรือลาแล๎วแตํไมํครบ 10 วันทาการ
ให๎สะสมวันที่ยังมิได๎ลาในปีนั้นรวมเข๎ากับปีตํอ ๆ ไปได๎ แตํต๎องไมํเกิน 20 วันทาการ
- ผู๎ใดรับราชการติดตํอกันมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 10 ปี
มีสิทธิสะสมวันลาพักผํอนได๎ไมํเกิน 30 วันทาการ
- ลาอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจย๑
- ลาได๎ไมํเกิน 120 วัน
- ผู๎ลาต๎องรับราชการติดตํอกันมาไมํน๎อยกวํา 3 ปีบริบูรณ๑ นับถึงวันอุปสมบท
- นายทหารสัญญาบัตร ต๎องเสนอใบลาอุปสมบทตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.ทบ.
เพื่อวินิจฉัยอนุญาตแล๎วจึงรายงานเสนอ รมว.กห.
กํอนถึงกาหนดอุปสมบทไมํน๎อยกวํา 30 วัน
- นายทหารประทวน ต๎องเสนอใบลาอุปสมบทตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.พัน.
เพื่อวินิจฉัยอนุญาตแล๎วจึงรายงานเสนอ ผบ.พล.
เป็นผู๎อนุญาตกํอนถึงกาหนดอุปสมบทไมํน๎อยกวํา 30 วัน
- ผู๎ได๎ลาอุปสมบทต๎องอุปสมบทภายใน 10 วัน นับแตํวันเริ่มลา
ลาสิกขาเมื่อใดต๎องรายงานให๎ ผบช.โดยตรงทราบ และเข๎าปฏิบัติราชการภายใน 5

วัน
- หากไมํสามารถอุปสมบทได๎ตามที่ลา
ให๎ถือวําวันที่หยุดราชการไปแล๎วเป็นวันลากิจ
- ผู๎ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย๑ ให๎เสนอใบลาตํอผู๎บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
ผบ.ทบ.เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นสมควรจะอนุญาตแล๎ว จึงรายงานเสนอ รมว.กห.
กํอนถึงกาหนดวันลาไมํน๎อยกวํา 30 วัน
ตารางกาหนดอานาจให๎ลา
ผู๎บังคับบัญชาชั้น ลาปุวย ลากิจ
รมว.กห. 365 วัน ตามที่เห็นควร
ผบ.ทบ. 180 วัน ตามที่เห็นควร
แมํทัพ 90 วัน 60 วันทาการ
ผบ.พล. 60 วัน 45 วันทาการ
ผบ.กรม. 45 วัน 30 วันทาการ
ผบ.พัน. 21 วัน 15 วันทาการ
ผบ.ร๎อย. 7 วัน 3 วันทาการ
ผบ.มว. 3 วัน 1 วันทาการ
ข๎อบังคับวําด๎วยการเคารพ
ทหารกาลังเดินให๎หยุดทาความเคารพ
- พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี
รัชทายาท พระเจ๎าแผํนดิน และพระราชินีตํางประเทศ
พระบรมวงศ๑ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ๑ เจ๎าตํางประเทศ
ซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ๑ ผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค๑
-นายกรัฐมนตรี ผู๎บังคับบัญชาของคนทุกชั้น
- สอบ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ๑
ศพซึ่งมีกองทหารแหํเป็นเกียรติยศ

- ธงประจากองทหาร และกองยุวชนทหาร ธงชาติ ธงราชนาวี ธงมหาราช ธงราชินี
ธงบรมราชวงศ๑ ธงเยาวราชและธงราชวงศ๑ในขณะชักขึ้นลง
การเคารพด๎วยธงประจากอง
- ทําเคารพด๎วยธง มีดังนี้
- อยูํกับที่
- ให๎ลดธงลง
- ให๎ถือธงทํายกธง
- เคลื่อนที่ ให๎ถือทํายกธง
- วิธีเคารพด๎วยธง ให๎ปฏิบัติดังนี้
- อยูํกับที่ ลดธงถวายความเคารพแตํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระบรมศพ
พระบรมอัฐิ และประมุขตํางประเทศซึ่งมาเยือนประเทศไทยเป็นทางราชการ เทํานั้น
เว๎นแตํธงประจากองเกียรติจัดสาหรับสิ่งใดหรือผู๎ใด จึงให๎ทาความเคารพแกํสิ่งนั้น
- เคลื่อนที่ ถือทํายกธงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว พระบรมศพ
พระบรมอัฐิ เทํานั้น
- เมื่อธงแสดงการเคารพ ให๎นายทหารรักษาธงทาวันทยาวุธด๎วยทํากระบี่
ผู๎ชํวยผู๎เชิญธงทาแลขวา (ซ๎าย)
การบรรเลงเพลงเคารพ
- เพลงเคารพด๎วยแตรวง
- เพลงสรรเสริญ
- เพลงชาติ
- เพลงมหาไชย
- เพลงมหาฤกษ๑
- เพลงมาร๑ชธงไชยเฉลิมพล
- เพลงเคารพด๎วยแตรเดี่ยว คือ เพลงคานับ
- เพลงเคารพด๎วยขลุํย กลอง คือ เพลงมหาไชย
การจัดกองเกียรติยศ
- หัวแถวต๎องอยูํทางขวาเสมอ

ปกติขาว .ปกติขาว .เต็มยศ .สโมสรอกแข็ง .สโมสรอกอํอน เครื่องแบบปกติขาว ใช๎ในโอกาส .สโมสรคอปิด .ปกติกากีแกมเขียวคอพับ .ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ .ครึ่งยศ .สโมสรคอปิด .การเคารพใช๎การโรยธงสาหรับพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สํวนสมเด็จพระบรมราชินีและองค๑ยุพราชใช๎ยกด๎ามธงจากพื้นประมาณ 1 คืบ การแตํงกายเครื่องแบบ นายทหารสัญญาบัตรชาย มี 11 ชนิด .พิธีกระทาสัตย๑ปฏิญาณตนตํอธงไชยเฉลิมพล .สนาม .งานพระราชทานเพลิงศพทหาร ตารวจ เครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ใช๎ในโอกาส .ครึ่งยศ .ถ๎ามีธงไชยเฉลิมพลไปด๎วยต๎องเป็นกองเกียรติสาหรับพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระบรมราชินี และองค๑ยุพราชเทํานั้น .งานพระราชพิธี .ปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ .ปกติกากีแกมเขียวคอแบะ .เต็มยศ .สโมสรอกแข็ง .ปกติกากีแกมเขียวคอพับ .รายงานตนเอง .งานพิธีที่กาหนดให๎แตํง ในโอกาสที่สามารถแตํงเครื่องแบบได๎ทั้งชุดปกติขาว .ปกติกากีนวลแกมเขียวคอปก .เยี่ยมคานับเป็นทางการ .งานพิธีที่กาหนดให๎แตํง หรือกาหนดให๎พลเรือนแตํงเครื่องแบบปกติขาว .ฝึก . เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตําง ๆ .สนาม .พิธีที่เป็นเกียรติของหนํวย .สโมสรอกอํอน นายทหารสัญญาบัตรหญิง มี 12 ชนิด .ปกติกากีนวลแกมเขียวคอพับ .เป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งปกติ .ฝึก .

2537” .ใช๎ “ระเบียบกองทัพบกวําด๎วยงานสารบรรณ พ.สลักชื่อด๎วยอักษรตัวบรรจงสีขาว มีขนาดสูงประมาณ 0.พี่เลี้ยงคนหนึ่งให๎ทาหน๎าที่ปกครองวําที่ ร.และชุดปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ให๎แตํงเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ ผู๎ที่มีครรภ๑ตั้งแตํ 3 เดือนขึ้นไป ให๎งดการแตํงเครื่องแบบ ปูายชื่อ ทาด๎วยโลหะ กว๎าง 2.ศ.00 ซม.ภายนอก ใช๎กระดาษตราครุฑ ไมํมีคายํอ .ศ.คุมหรือประจาแถวเป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแหํนา หรือแหํตามเสด็จ .สํวนราชการ หมายถึง หนํวยระดับกองร๎อยหรือเทียบเทําขึ้นไป หนังสือ มี 6 ชนิด . หรือเทียบเทําขึ้นไป เป็นผู๎สั่งจัดพี่เลี้ยง .ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ เมื่อแตํงเครื่องแบบปกติขาว ครึ่งยศ เต็มยศ การจัดพี่เลี้ยง .1 ซม. อยูํในความดูแลของพี่เลี้ยงไมํน๎อยกวํา 6 เดือน .งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตํการจัดทา การรับ การสํง การเก็บรักษา การยืม และการทาลาย .00 ซม.หนา 0.เป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ .1 ซม.คุมหรือประจาแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทาเป็นพิเศษ .5 ซม.ต. ไมํเกิน 2 คน ระเบียบงานสารบรรณ .ต.ระเบียบกองทัพบกวําด๎วยการจัดพี่เลี้ยงสาหรับวําที่ ร.ผู๎บังคับบัญชาชั้น ผบ. พลโทขึ้นไปไมํต๎องติดปูายชื่อ สอบ การคาดกระบี่ .ต.2510 .พัน.ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกาหนดการหรือเฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสตําง ๆ เว๎นงานสโมสรสันนิบาต .ยาว 7.วําที่ ร.งานพิธีกระทาสัตย๑ปฏิญาณตนของทหาร .7 ซม.เส๎นขอบสีขาวประมาณ 0. ติดตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าเสื้อด๎านขวาประมาณ 1. พ.

ภายใน ใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ .ประชาสัมพันธ๑ . มีถึง ผตบช. ล๎อมครุฑ ระหวํางวงมีอักษร ชื่อสํวนราชการอยูํขอบลําง ถ๎ามีภาษาตํางประเทศ ให๎อักษรไทยอยูํขอบบน และอักษรโรมันอยูํขอบลําง และให๎ผู๎รับผิดชอบ ลงลายมือชื่อยํอกากับตรา หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด คาสั่ง คือ บรรดาข๎อความที่ ผบช.หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทาขึ้นหรือรับไว๎เป็นหลักฐานในราชการ คาลงท๎าย กรณี ผบช.สํวนราชการระดับกองพลหรือเทียบเทําขึ้นไป โดยให๎ หน. เป็นผู๎ออกแถลงการณ๑ . มีถึง ผบช. วงใน 3. สั่งการให๎ปฏิบัติโดยชอบธรรมด๎วยกฎหมาย ใช๎กระดาษตราครุฑ ระเบียบ คือ บรรดาข๎อความที่ผู๎มีอานาจหน๎าที่ได๎วางไว๎เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงานประจา ใช๎กระดาษตราครุฑ ข๎อบังคับ คือ บรรดาข๎อความที่ผู๎มีอานาจหน๎าที่กาหนดให๎ใช๎โดยอาศัยอานาจของกฎหมาย กระทรวงกลาโหมเป็นผู๎ออกข๎อบังคับ หนังสือประชาสัมพันธ๑ มี 3 ชนิด ประกาศ คือ บรรดาข๎อความที่ทางราชการประกาศ ขึ้นชี้แจงให๎ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช๎กระดาษตราครุฑ แถลงการณ๑ คือ บรรดาข๎อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข๎าใจในกิจการ หรือเหตุการณ๑ ให๎ทราบทั่วกัน ทบ. ไมํต๎องมีคาลงท๎าย ถ๎า ผตบช.5 ซม. ให๎ใช๎คาลงท๎ายวํา “ควรมิควรแล๎วแตํจะกรุณา” หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช๎ประทับตราแทนการลงชื่อของ หน.5 ซม..สํวนราชการชั้น ผู๎บังคับการกรมหรือเทียบเทําขึ้นไปเป็นผู๎รับผิดชอบลงชื่อยํอกากับตรา ตราชื่อสํวนราชการ ให๎ประทับตราด๎วย “หมึกสีแดง“ มีลักษณะวงกลม 2 วงซ๎อนกัน วงนอก 4.สั่งการ .ประทับตรา .

คณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด๎วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยํางน๎อย 2 คน โดยปกติแตํงตั้งจากนายทหารสัญญาบัตร .สํวนราชการชั้น ผบ.หนังสือที่จะให๎เก็บไว๎ตลอดไปให๎ใช๎คาวํา “ห๎ามทาลาย” ด๎วยหมึกสีแดง .ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอ หน. หรือข๎อความที่เจ๎าหน๎าที่จัดทาขึ้น ปกติใช๎กระดาษบันทึกข๎อความ หนังสืออื่น เชํน ฟิล๑ม ภาพถําย แถบบันทึกเสียง หนังสือที่ต๎องปฏิบัติให๎เร็วกวําปกติ แบํงเป็น 3 ประเภท ให๎ระบุความเร็วด๎วยตัวอักษรสีแดงขนาดไมํเล็กกวํา 32 พอยท๑ ดํวนที่สุด ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได๎รับหนังสือนั้น ดํวนมาก ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติโดยเร็ว ดํวน ให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติเร็วกวําปกติเทําที่จะทาได๎ การรับรองสาเนาให๎ใช๎ข๎อความ “ สาเนาถูกต๎อง” แล๎วลงลายมือชื่อรับรองซึ่งต๎องเป็นนายทหารสัญญาบัตร พร๎อมพิมพ๑ชื่อตัวบรรจง และตาแหนํง วัน เดือน ปี ใต๎ลายมือชื่อ การเก็บรักษา การยืม และการทาลาย .อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให๎เก็บไว๎ไมํน๎อยกวํา 10 ปี ยกเว๎นหนังสือตํอไปนี้ .พล. หรือเทียบเทํา เพื่อพิจารณาแตํงตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ .” ด๎วยหมึกสีน้าเงิน และลงเลขของปี พ.ที่ให๎เก็บถึง . และ ผตบช.หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลาให๎ประทับตราคาวํา “เก็บถึง พ.ขําว คือ บรรดาข๎อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรํให๎ทราบ หนังสือที่เจ๎าหน๎าที่ทาขึ้นหรือรับไว๎เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ออกให๎แกํบุคคล นิติบุคคล ไมํจาเพาะเจาะจง ใช๎กระดาษตราครุฑ รายงานการประชุม คือ บันทึกความคิดเห็นของผู๎มาประชุม บันทึก คือ ข๎อความที่มีระหวําง ผบช. แหํงชาติ .ศ………….หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ให๎เก็บไว๎ตลอดไปหรือตามที่กองจดหมายเหตุแหํงชาติ กรมศิลปากรกาหนด .หนังสือทางอรรถคดี สานวนของศาล ให๎ปฏิบัติตามระเบียบที่วําด๎วยการนั้น .ศ.หนังสือที่ต๎องสงวนเป็นความลับ ให๎ปฏิบัติตามระเบียบ การ รปภ.

ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทาลายได๎ .หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแล๎ว และเป็นคูํสาเนาที่มีต๎นเรื่องค๎นได๎จากที่อื่น ให๎เก็บไว๎ไมํน๎อยกวํา 5 ปี . .สํวนราชการระดับกองร๎อย หรือเทียบเทําขึ้นไป ตราครุฑ มี 2 ขนาด ให๎พิมพ๑ด๎วยหมึกสีดา หรือทาเป็นครุฑดุน .A8 ขนาด 56x74 มม. กระดาษ มี 3 ขนาด .การยืมหนังสือที่สํงเก็บแล๎ว ระหวํางสํวนราชการระดับกองพลหรือเทียบเทําขึ้นไป ผู๎ยืมและผู๎อนุญาตต๎องเป็น หน.A5 ขนาด 148x210 มม.ขนาดสูง 3 ซม. .หนังสือเกี่ยวกับการเงินที่ไมํใชํเอกสารสิทธิ์ หากเห็นวําไมํมีความจาเป็นต๎องเก็บไว๎ถึง 10 ปี ให๎รางาน ผบช.5 ซม.ขนาดสูง 1.. .สํวนราชการชั้นผู๎บังคับการกรม หรือเทียบเทําขึ้นไป . .A4 ขนาด 210x297 มม.การยืมหนังสือที่สํงเก็บแล๎ว ระหวํางสํวนราชการระดับต่ากวํากองพลหรือเทียบเทําลงมา ผู๎ยืมและผู๎อนุญาตต๎องเป็น หน.

0480 ) สํวนกาลังรบ กห 048_ (อะไหลํ กห 0491 – 0499 ) คาขึ้นต๎น .ซอง มี 4 ขนาด ให๎พิมพ๑ตราครุฑด๎วยหมึกสีดาที่มุมบนด๎านซ๎ายของซอง .DL พับ 3 หนังสือที่ออกในนามของสํวนราชการที่ขึ้นตรงตํอ ทบ. ผู๎ลงลายมือชื่อในชํองตรวจต๎องเป็น หน.กอง หรือเทียบเทํา หมายเลขประจากรมกอง สานักผู๎บังคับบัญชา และกรมฝุายเสนาธิการ กห 040_ (อะไหลํ กห 0408 – 0420 ) กรมฝุายกิจการพิเศษ กห 042_ (อะไหลํ กห 0431 – 0440 ) กรมฝุายยุทธบริการ กห 044_ (อะไหลํ กห 0450 – 0459 ) สํวนการศึกษา กห 046_ (อะไหลํ กห 0466 .C4 ไมํต๎องพับ .C6 พับ 4 .C5 พับ 2 .

เรียน ใช๎ในกรณีมีถึง ตาแหนํง หรือชื่อบุคคล เสนอ ” สํวนราชการ หรือหนํวยงาน สํง ” ผบช. นางสาว ไว๎หน๎าชื่อเต็มใต๎ลายมือชื่อ . มีถึง ผตบช.จะสั่งให๎ข๎าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการในตาแหนํงดังกลําวเป็นการชั่วคราวก็ได๎ .ศ.ผู๎ลงนามมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให๎พิมพ๑คาเต็มของบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ไว๎ใต๎ลายมือชื่อ รักษาราชการ ใช๎ในกรณีตาแหนํงในสํวนราชการวํางลง และยังมิได๎แตํงตั้งข๎าราชการผู๎ใดดารงตาแหนํงนั้น ผบช. 2 ตาแหนํง 1/47 การพิมพ๑ชื่อเต็มของเจ๎าของลายมือชื่อ .ผู๎ลงนามไมํมียศ ให๎ใช๎คาวํา นาย. ชื่อบุคคล.ผู๎ลงนามมียศ ให๎พิมพ๑ยศไว๎หน๎าลายมือชื่อ และพิมพ๑ชื่อเต็มของผู๎ลงนามไว๎ใต๎ลายมือชื่อ . นาง.4 ตาแหนํง 1/2547 และคาสั่งเฉพาะ ทับด๎วยตัวเลขของปี พ. สํวนราชการ หรือหนํวยงานในระดับต่ากวําเจ๎าของหนังสือ เลขที่ของคาสั่งทั่วไป ทับด๎วยเลขของปี พ.ศ. หรือหนํวยในบังคับบัญชา ถึง ” ตาแหนํง.

ตอน (Section) .นขต. สํวนราชการนั้น ๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย ทาการแทน ในกรณี ตาแหนํงวําง หรือดารงตาแหนํงในสํวนราชการหรือหนํวยใดไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎เป็น ครั้งคราว และยังมิได๎แตํงตั้งผู๎ใดรักษาราชการ ให๎ รอง. ผู๎ชํวย.หนํวยนั้น ๆ ในบางกรณีก็ได๎ . รองเสนาธิการ หรือผู๎ชํวยเสนาธิการ ของสํวนราชการหนํวยใดมีอานาจทาการแทนในนาม ผบช.หน.ภาค (Part) . เสธนาธิการ.รักษาราชการแทน ใช๎ในกรณีผู๎ดารงตาแหนํงในสํวนราชการใดไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎เป็นครั้ง คราว ผบช.ทบ.ผู๎ดารงตาแหนํง รอง.บท (Chapter) .ข๎อ (Paragraph) - . เสนาธิการ ทาการแทนเป็นการชั่วคราวการจัดลาดับหัวเรื่อง ให๎เรียงลาดับศักดิ์หัวเรื่องสูงไปต่า . จะสั่งให๎ข๎าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได๎ ทาการแทน ในกรณี ทาการแทนโดยการได๎รับมอบหมาย .สํวนราชการ หรือ หน. ที่เทียบเทําตาแหนํงชั้นแมํทัพ จะมอบหมายให๎ ข๎าราชการตาแหนํงใดในสังกัดมีอานาจหน๎าที่ทาการแทน หน. ผู๎ชํวย.

เกิดโจรภัย การกํอวินาศกรรมในบริเวณสถานที่ของทหาร .เรื่องความประพฤติของทหาร ในทางเสื่อมเสียอยํางร๎ายแรง .ผนวก (แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความตัวเรื่อง ให๎เรียกขานด๎วยพยัญชนะไทย ตามลาดับ 26 ตัว) .ทหารถึงแกํความตายเนื่องจากทาลายชีวิตตนเอง .ตัวเรื่อง .ใบแนบ (แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความใบแทรก ให๎เรียกขานด๎วยตัวเลข) การรายงาน มี 9 ประเภท การรายงานดํวน เหตุที่จะต๎องรายงานดํวน มี 8 ประเภท .ใบแทรก (แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความอนุผนวก ให๎เรียกขานด๎วยพยัญชนะไทย ตามลาดับ 26 ตัว) .อนุผนวก (แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อขยายความผนวก ให๎เรียกขานด๎วยตัวเลข) .การจัดลาดับตัวเรื่อง และรายละเอียดประกอบตัวเรื่อง .

เกิดอุบัติเหตุแกํทหารจนถึงความตาย .ทหารทะเลาะวิวาทกันเอง จนถึงใช๎อาวุธ .พัน..ร๎อย 3 วัน ผบ.ฝกง. และ จนท. 2 วัน ผบ.มีโรคระบาดใกล๎หนํวยที่ตั้งทหาร .คลัง 15 วัน การรายงานตนเองเมื่อต๎องคดี นายทหารสัญญาบัตรทุกประเภทเมื่อต๎องคดีอาญา (เว๎นคดีที่ขึ้นศาลทหาร) คดีแพํงหรือคดีล๎มละลาย ให๎รายงานตามลาดับชั้นถึง รมว.ผู๎ที่กาลังศึกษา ให๎ศึกษาจบกํอนแล๎วจึงเดินทางไปรับตาแหนํงใหมํ .เหตุที่จะทาให๎เกิดความเสียหายแกํประเทศชาติอยํางร๎ายแรง .ระยะเวลาในการรับสํงหน๎าที่ ผบ.การรับสํงหน๎าที่ให๎ดาเนินการภายใน 7 วัน นับจากวันรับทราบคาสั่ง .กห โดยเร็ว สอบ รายงานการลงทัณฑ๑ ถ๎าผู๎บังคับบัญชาได๎สั่งลงทัณฑ๑นายทหารสัญญาบัตร ต๎องสํงรายงานการลงทัณฑ๑ต๎องเสนอตามลาดับชั้นถึง รมว.มว.เหตุที่ทาให๎เกิดความไมํสงบในกรมกองทหาร การรายงานตนเองเมื่อย๎ายตาแหนํง .กห . 4 วัน จทน.

การรายงานการถึงแกํกรรม นายทหารสัญญาบัตร รายงานถึง รมว.กห.) 3.) 4. เสนางคบดี (ส. อัศวิน (อ. โยธิน (ย.) 2.ร.พล.) . มหาโยธิน (ม. นายทหารประทวน รายงานถึง ผบ.ร.หรือเทียบเทํา เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ เครื่องยศ หมายถึง สิ่งของเครื่องใช๎ของพระมหากษัตริย๑ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าโปรดกระหมํอมพระ ราชทานเป็นบาเหน็จความชอบในราชการแผํนดินเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ หมายถึง สิ่งของหรือของประดับเกียรติยศของประเทศที่พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขของ ประเทศ และทรงไว๎ซึ่งพระราช อานาจที่จะบัญญัติหรือสร๎างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบแกํผู๎ กระทาความดี ความชอบ เป็นประโยชน๑ แกํประเทศชาติเครื่องอิสริยาภรณ๑ หมายถึง สิ่งของหรือของประดับเกียรติยศของประเทศที่มีประมุขของประเทศที่ไมํใชํพระ มหากษัตริย๑ได๎สร๎างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นบาเหน็จความชอบแกํผู๎กระทาความดี ความชอบ เป็นประโยชน๑แกํประเทศชาติ เครื่องราชอิสริยาภรณ๑ แบํงเป็น 6 ชั้น 1.ร.ร.

ให๎พิจารณาตามระดับเงินเดือน และห๎ามขอพระราชทานในระยะปีติดกัน .จ.5 ชั้น 7 ขึ้นไป .เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.) เกณฑ๑การขอพระราชทานเครื่องราช .วุฒิสมาชิก หรือปฏิบัติราชการการเมือง ขอพระราชทานได๎ทุกปีโดยไมํต๎องคานึงถึง 3 ปีบริบูรณ๑ .ก.5.) พระราชทานแกํผู๎ที่มียศทหาร ต๎องรับราชการไมํน๎อยกวํา 15 ปีบริบูรณ๑ .ยศ ร.ช. เหรียญรามมาลา (ร.ม.พิเศษ อัตราเงินเดือน น.ม.ต๎องมีเวลารับราชการติดตํอกันมาแล๎วไมํน๎อยกวํา 5 ปีบริบูรณ๑ นับตั้งแตํวันที่เริ่มรับราชการ กํอนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทาน 60 วัน ขอพระราชทานฯ ได๎ปีเว๎นปี .การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายให๎ขอพระราชทานได๎เมื่อได๎รับ ท.ต.อ.ม.จ. เหรียญรามมาลาเข็มกล๎ากลางสมร (ร.เหรียญจักรมาลา (ร.) 6.) พระราชทานแกํข๎าราชการพลเรือน ต๎องรับราชการไมํน๎อยกวํา 25 ปีบริบูรณ๑ . ครบ 3 ปีบริบูรณ๑แล๎ว ถ๎าเป็นนายทหารต๎องเป็นนายทหารชั้น พ.พ.

ปลัด กห.เป็นคนล๎มละลายเพราะกระทาหนี้สินขึ้นด๎วยความทุจริต . เครื่องราชฯ นั้น ๆ .เพื่อตรวจและจัดทาบัญชีขอพระราชทานเสนอ สนง.หนีคดี .ร.ทบ.เมื่อผู๎ได๎รับถึงแกํกรรมทุกชั้นยศ ให๎เรียกคืนเฉพาะตระกูลช๎างเผือก และมงกุฎไทยเทํานั้น .เมื่อได๎รับเครื่องราชฯ ตระกูลเดียวกันชั้นสูงขึ้น ต๎องสํงคืนของเดิมที่ได๎รับ 2.บ.ทบ. กรณีโปรดเกล๎าให๎เรียกคืน .. การสํงคืนตาม พ.การขอพระราชทานในกรณีพิเศษ เสนอบัญชีสรุปยอดการขอพระราชทานสํง กพ. .ปลัด กห.กระทาความผิดถึงต๎องจาคุกโดยคาพิพากษาของศาล เว๎นแตํความผิดลหุโทษ หรือกระทาโดยประมาท .เพื่อตรวจและจัดทาบัญชีขอพระราชทานเสนอ สนง. การเรียกคืนและการสํงคืน เครื่องราชฯ มี 3 กรณี ให๎ดาเนินการให๎เสร็จภายใน 15 วัน 1.การขอพระราชทานตามปกติ เสนอบัญชีสรุปยอดการขอพระราชทานสํง สบ.ผู๎มีสิทธิ์ขอทั้ง 2 อยําง ให๎เลือกอยํางใดอยํางหนึ่ง .

.อ.ต.ถูกปลดออกจากราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ ตามชั้นยศ . เงินเดือน น.ร.1 ชั้น 3 ขึ้นไป – ร.ท.ช.ต. . ตริตาภรณ๑ช๎างเผือก ต. .ช.พิเศษ เหรียญทองช๎างเผือก ร.ต.ม.ม.จ.ง. จัตุรถาภรณ๑ช๎างเผือก จ.ม.ง.1 ชั้น 2 เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก บ. เงินเดือน น.ต. เหรียญเงินมงกุฎไทย ร.อ.ม.ส.ร.ส. .ต.ช.ท.ถูกถอดยศ .ช.ส. .1 ชั้น 1 เบญจมาภรณ๑มงกุฎไทย บ.พ. ตริตาภรณ๑มงกุฎไทย ต. เหรียญเงินช๎างเผือก ร.จ.พ. เงินเดือน น.ม.ส.ช. .ส. .ร.ท.. .ท. . .ต.สอบ ร. จัตุรถาภรณ๑มงกุฎไทย จ.อ. เหรียญทองมงกุฎไทย ร.ท. .

อ. ความต๎องการการศึกษา . การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ .พ. ความต๎องการทางเพศ 3.แตํงเครื่องแบบสโมสร ให๎ประดับเครื่องราชฯ จาลอง ขนาด 1 ใน 3 ของของจริง ยกเว๎นดวงตราชนิดคล๎องคอจาลองไมํได๎ หากจะประดับให๎ใช๎ของจริง (ไมํเกิน 3 เหรียญ) หลักการสังคม ความต๎องการของมนุษย๑ แยกได๎เป็น 7 ประเภท 1..แตํงเครื่องแบบครึ่งยศ ไมํสวมสายสะพาย และสายสร๎อย .ช.ม.อ. ทวีตริยาภรณ๑มงกุฎไทย ท.ห๎ามประดับเครื่องราชฯ นพรัตนราชวราภรณ๑ไปในงานที่ไมํนิยมวําเป็นมงคล เชํน งานศพ . .พ.พิเศษ ทวีตริยาภรณ๑ช๎างเผือก ท. ความต๎องการทางสุขภาพ 2.แตํงเครื่องแบบปกติ ไมํต๎องประดับเครื่องราชฯ ยกเว๎นมีกาหนดไว๎ในพระราชบัญญัติฯ .

กิริยามารยาทสุภาพอํอนโยน 2. ความต๎องการสิ่งประดิษฐ๑กรรม 6. มีอารมณ๑ดี หรือมีอารมณ๑ขัน .4. ความต๎องการจัดระเบียบ 7. ความต๎องการสันติสุข การสมาคม (Society) คือ การคบหาวิสาสะของบุคคลซึ่งกระทากันไมํวํากรณีใด ๆ สังคมวิทยา (Sociology) คือ ความเกี่ยวข๎องสัมพันธ๑ของมวลมนุษย๑และสังคมวิทยา จรรยามารยาท คือ การที่บุคคลได๎แสดงออกทางนิสัยใจคอด๎วยความสุภาพเรียบร๎อยทั้งกายและวาจา หลักสาคัญในการแสดงออก มี 4 ประการ 1. มีความสุภาพเรียบร๎อย 3. มีไหวพริบ 4. ความต๎องการทางเศรษฐกิจ 5.

แสดงถึงความเคารพนับถือกัน . การยุติการสนทนา การแสดงการเคารพ ความมุํงหมาย .แสดงถึงประเพณี เชํน การเคารพธงชาติ ศาสนา กษัตริย๑ . น้าเสียงในการสนทนา 4. ข๎อระมัดระวังในการสนทนา 6. วิธีการสนทนา 2.แสดงถึงความรู๎จักกัน .สํวนประกอบการพูดที่สุภาพชัดถ๎อยชัดคา มี 6 ประการ 1. เวลาและสถานที่ในการสนทนา 5. เรื่องที่จะสนทนา เรื่องศาสนาและการเมืองไมํควรสนทนา 3.แสดงถึงคตินิยม เพื่อแสดงธรรมจรรยาแหํงหมูํคณะ สมาคม .

การจัดและการปกครองทหารสมัยนํานเจ๎าแบํงทหารออกเป็น 4 แผนก คือ ยุ๎งฉาง ทหารบก ทหารม๎า อาวุธยุทธภัณฑ๑ .การลุกยืน สโมสรทหาร โดยปกติ ผบ.หนํวยราชการนั้นจะกระทาหน๎าที่นายกของสโมสร รอง ผบ.การกราบ .ลักษณะการแสดงการเคารพ มี 6 วิธี . เพื่อบารุงความรู๎ 3.การเปิดหมวก .การไหว๎ . การเกื้อกูลแกํการครองชีพตําง ๆ ประวัติกองทัพไทย .การโค๎งคานับ .การจับมือ .หนํวย เป็นอุปนายก และเจ๎าหน๎าที่การเงินเป็นเหรัญญิก มีวัตถุประสงค๑อยูํ 4 ประการ คือ 1. สํงเสริมการกีฬาและการบันเทิง 4. เพื่อเชื่อมความสามัคคีในระหวํางสมาชิกในหนํวย 2.สมัยสุโขทัย มีการสร๎างกาแพงเมือง 3 ชั้น คูน้า 2 ชั้น .

กองทัพบกมีหน๎าที่ 2 ประการ คือ การเตรียมกาลังกองทัพบกตั้งแตํยามปกติและการปูองกันราชอาณาจักรเมื่อมีสถาน การณ๑ . .สภาปูองกันพระราชอาณาจักร จัดตั้งในสมัย ร.สงครามโลกครั้งที่ 1 กองทัพบกสํงกองทหารอาสาสมัคร ประกอบด๎วย กองยานยนต๑ กองบิน และกองพยาบาล .สมัยอยุธยา มีการแบํงเหลําทหารออกเป็น 4 เหลํา เรียกวํา จตุรงคเสนา ได๎แกํ พลเท๎า พลม๎า พลช๎าง พลชําง .สมัยพระบรมไตรโลกนาถ ในยามปกติแบํงหน๎าที่ราชการสํวนกลางออกเป็น 2 ฝุาย คือ ฝุายทหาร และพลเรือน .6 .โครงสร๎างกาลัง กองทัพบกจัดหนํวยงานโดยแบํงตามภาระหน๎าที่ออกเป็น 7 สํวน คือ บัญชาการรบ กาลังรบ สนับสนุนการรบ สํงกาลังบารุง ภูมิภาค การศึกษา และชํวยพัฒนาประเทศ .ศ.สมเด็จพระเจ๎ากรุงธนฯ โปรดให๎ทาการสัก (ยันต๑) พวกไพรํและทาสทุกคนที่ข๎อมือ เพื่อให๎ทราบชื่อผู๎เป็นนายและเมืองที่สังกัด .3 โปรดฯ ให๎จัดหนํวยทหารราบและทหารปืนใหญํเป็นหนํวยทหารประจาการ .ได๎มีการค๎นคิด “ตาราพิชัยสงคราม” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ.พร๎อมด๎วยปูอมประจาประตูเมืองทั้ง 4 ด๎าน มีเส๎นทางเชื่อมราชธานีกับหัวเมืองชั้นกลาง เรียกวํา ถนนพระรํวง ยาว 250 กม.2061 .ร.

ระเบียบการเงิน “ข๎อบังคับกระทรวงกลาโหม วําด๎วยการเงิน พ.2528 (ขกง. คําเลําเรียนบุตร. เงินรายรับของสถานพยาบาล หรือสถานศึกษา หรือสถานอานวยบริการสาธารณประโยชน๑ที่เป็นของทางราชการ และเงินมัดจาซอง. เงินทุนสวัสดิการ.ศ. เงินออมทรัพย๑ข๎าราชการ. เงินฌาปนกิจ. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจําย เชํน เงินเดือน. เบี้ยเลี้ยง. เงินประกันสัญญา ฯลฯ เงินนอกงบประมาณประเภทที่ 2 คือ เงินที่สํวนราชการได๎รับ หรือต๎องรับผิดชอบโดยที่สํวนราชการนั้น ออกข๎อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือคาชี้แจงไว๎ให๎ถือเป็นทางปฏิบัติ เชํน เงินยืมประจาสํวนราชการ. คํารักษาพยาบาล ฯลฯ เงินนอกงบประมาณ จาแนกออกเป็น 2 ประเภท เงินนอกงบประมาณประเภทที่ 1 คือ เงินที่สํวนราชการได๎รับ หรือต๎องรับผิดชอบตามกฎหมาย เชํน เงินทดลองราชการ. เงินเหลือจากการประกอบเลี้ยง ฯลฯ .)” เงิน หมายความวํา เงินตราที่ชาระหนี้ได๎ตามกฎหมาย เอกสารการเงินซึ่งมีมูลคําเป็นเงิน เชํน เช็ค ดราฟต๑ ธนาณัติ เงินในงบประมาณ หมายถึง เงินที่สํวนราชการได๎รับเป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งจะต๎องนาสํงคลังตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ เชํน เงินภาษีอากร คําธรรมเนียม คําขายของราชการเลิกใช๎ ฯลฯ กับหมายถึงเงินงบประมาณรายจํายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจา ปี. เงินสโมสรทหาร. เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย๑สิน. เงินบารุงประเภทที่ 1. เงินบารุงประเภทที่ 2.

000 บาทขึ้นไปการจัดเจ๎าหน๎าที่เฝูารักษากาปั่นเงิน และที่เก็บกาปั่นเงิน .ประเภทที่ 2 คือ เงินที่มีผู๎บริจาค หรือมอบให๎โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎สํวนราชการใช๎จํายในกรณีที่เกี่ยวกับ การสวัสดิการของข๎าราชการ เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย๑สิน คือ เงินนอกงบประมาณประเภทที่ 1 หมายถึง เงินที่สํวนราชการได๎รับในลักษณะคําชดใช๎ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแหํง ทรัพย๑สิน ซึ่งจาเป็นต๎องนาเงินจานวนนั้นไปจํายเพื่อบูรณะทรัพย๑สิน นายทหารการเงิน ข๎าราชการชั้นสัญญาบัตรเหลําทหารการเงิน มีหน๎าที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน ควบคุมการเบิกจําย.เงินบารุง แบํงเป็น 2 ประเภท . รับจําย. การเก็บรักษา และการบัญชี เจ๎าหน๎าที่รับจําย ข๎าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งได๎รับคาสั่งให๎ทาหน๎าที่รับจํายเงินเป็นครั้งคราว เสมียนการเงิน ข๎าราชการต่ากวําชั้นสัญญาบัตร ทาหน๎าที่ตาม ผบช. กาหนด พยานประจาวัน ข๎าราชการสัญญาบัตร ทาหน๎าที่ตรวจสอบจานวนเงินที่นาออก และนาเข๎าเก็บในกาปั่นเก็บเงินทุกครั้ง ผู๎ปูองกันอันตราย ข๎าราชการสัญญาบัตร ทาหน๎าที่ควบคุมการไปรับจํายเงินนอกบริเวณสานักงานการเงิน เพื่อรักษาความปลอดภัย จัดเมื่อเงินที่จะไปรับหรือจํายเป็นเงินสด หรือเช็คที่มิได๎ขีดครํอม มีจานวนเกินกวํา 30.ประเภทที่ 1 คือ เงินที่มีผู๎บริจาค หรือมอบให๎โดยมีวัตถุประสงค๑ เพื่อให๎สํวนราชการใช๎จํายในกิจการของสํวนราชการนั้น .

การตรวจเงินประจาเดือน โดย สตช.ผู๎มีอานาจสั่งจํายเงิน หรือนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได๎รับมอบหมายให๎ถือกุญแจแทน .ทบ.การตรวจเงินประจาปี โดย สตช.กาหนดให๎หนํวยเปิดบัญชีตามระบบบัญชีสาหรับสํวนราชการที่มีเงินนอกงบ ประมาณไว๎ในที่เก็บเงินของหนํวยให๎เพียงพอที่จะใช๎จํายหมุนเวียนภายในหนํวย ได๎ไมํเกิน 50.การตรวจเงินพิเศษ เป็นการตรวจของกรมการเงินกลาโหม หรือ ผบ.สูงสุด .พยานประจาวัน การเก็บรักษาเงินนอกงบประมาณไว๎ในที่เก็บเงินของสํวนราชการ สาหรับ ทบ.000 บาท ไมํรวมเช็คขีดครํอม จะไมํจัดเจ๎าหน๎าที่ฯ ก็ได๎ จะทาการเปิดกาปั่นเก็บเงินได๎ จะต๎องมีเจ๎าหน๎าที่ดังตํอไปนี้ ผู๎รักษาการณ๑หรือข๎าราชการสัญญาบัตรที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎เป็นผู๎ถือลูกกุญแจปร ะตูที่เก็บกาปั่นเก็บเงิน .ทบ. .หัวหน๎านายทหารการเงิน .ถ๎าเงินที่เก็บรักษาอยูํจานวนไมํเกิน 30. .000 บาท การตรวจเงิน และบัญชี มี 3 ประเภท .

) ติดตํอไปถึงการคานวณเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ ปัจจุบัน กอ.นักบินประจากอง หรือสารอง .ส.อัตราเงินเดือนพลทหารกองประจาการ (พลอาสาสมัคร) และพลทหารกองประจาการ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสาหรับคําวิชา (เงิน พ.อัตราเงินเดือนนายทหารประทวน . เป็นหนํวยงานรับผิดชอบ เงินเพิ่มประจาตาแหนํงที่ต๎องฝุาอันตรายเป็นปกติ ติดตํอไปถึงการคานวณเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ .จะแตํงตั้งกรรมการขึ้นทาการตรวจเงิน และบัญชี เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและเงินอื่นที่มีกาหนดจํายเป็นรายเดือนจากเงินงบประมาณรายจํายหมวดเ งินเดือน ของ กห.ร.รมน.อัตราเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร .ครูการบิน และนักบินลองเครื่อง .ศิษย๑การบินชั้นมัธยม และประถม . จาแนกเป็น .) ติดตํอไปถึงการคานวณเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินเพิ่มสาหรับการสู๎รบ (พ.

.ผู๎ทาการบนอากาศยานเป็นประจา.นักทาลายใต๎น้าประจากอง และสารอง .นักประดาน้าประจากอง และสารอง .ไมํมีรถยนต๑หรือเรือยนต๑โดยสารไปมาได๎ตลอดปี . ตาแหนํงอื่น ๆ เชํน ผู๎ตรวจการณ๑ เจ๎าหน๎าที่วิทยุ ชํางอากาศ .นักเรือดาน้าประจากอง และสารอง . ต๎นหน.ผู๎ปฏิบัติงานทาลายวัตถุระเบิดเป็นประจา เบี้ยกันดาร เป็นเงินที่จํายให๎ข๎าราชการเนื่องจากการปฏิบัติหน๎าที่ในท๎องที่กันดาร ท๎องที่กันดาร หมายถึง ท๎องที่ซึ่งกระทรวงการคลังรํวมกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องเป็นผู๎พิจารณา กาหนด แล๎วเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ๑การพิจารณาท๎องที่กันดาร ให๎ถือหลักเกณฑ๑อยํางหนึ่งอยํางใดดังนี้ .นักโดดรํมประจากอง และสารอง .มีทางคมนาคมไมํสะดวก .ผู๎ปฏิบัติงานในห๎องปรับอากาศ .

ต.) จํายให๎ผู๎มีหน๎าที่ประจาอยูํที่จังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล เงินเพิ่มพิเศษสาหรับข๎าราชการซึ่งมีตาแหนํงที่ประจาอยูํในตํางประเทศ (พ.มีโรคภัยไข๎เจ็บชุกชุม เงินเพิ่มพิเศษคําภาษามาลายู (พภม.) ผู๎มีสิทธิได๎แกํ ข๎าราชการ ภริยา หรือสามี และบุตรซึ่งติดตามไปด๎วย การจํายเงินเดือนกรณีตําง ๆ บรรจุใหมํ จํายตั้งแตํวันเริ่มเข๎าปฏิบัติหน๎าที่เลื่อนชั้นเงินเดือน จํายตั้งแตํวันที่ระบุในคาสั่งขาดหรือหนีราชการ ห๎ามมิให๎จํายเงินเดือนสาหรับวันที่ขาดหรือหนีราชการพ๎นจากราชการเพราะ เกษียณอายุ ให๎จํายถึงวันสิ้นปีงบประมาณ ระหวํางถูกควบคุม หรือพักราชการ ..มิได๎กระทาความผิด และไมํมีมลทินมัวหมอง ให๎จํายเงินที่งดจํายเต็มจานวน .กระทาความผิด พิพากษาลงโทษจาคุก หรือหนักกวํา หรือถูกสั่งไลํออก หรือถูกถอดยศ ห๎ามมิให๎จํายเงินที่งดไว๎ การถอนเงินสํวนตัวทหารฝากตามอัตราที่ทางราชการกาหนด .มิได๎กระทาความผิด แตํมีมลทินหรือมัวหมอง หรือพิพากษาวํามีความผิด แตํรอลงอาญา ให๎จํายเงินที่งดจํายไมํเกินครึ่งหนึ่ง แตํคําเชําจํายเต็ม .ข.ปลด หรือลาพักการปลด .

และ นนส. เงินสวัสดิการชํวยเหลือบุตร ให๎เบิกได๎เฉพาะบุตรคนที่ 1 – 3 คนละ 50 บ.บุตรบุญธรรม .ตาย เบี้ยเลี้ยงทหาร นายสิบ พลทหาร และนักเรียนนายสิบ เบี้ยเลี้ยงประจา 44 บ. นชท.ขณะออกฝึกภาคสนาม 62 บ.ย. และ นศท. 50 บ.. หรือ 30 บ. คําอาหารผู๎เจ็บปุวย 44 บ.(เกิด 1 เม. ปูองกันปราบปรามนอกที่ตั้ง 55 บ. เบี้ยเลี้ยงไปราชการแรมคืน. นนร.ชดใช๎ของหลวงที่ชารุดหรือสูญหาย . เงินคําประกอบเลี้ยงหักจากเบี้ยเลี้ยงประจา 29 บ.35 เป็นต๎นไป ไมํมีสิทธิเบิกเงินฯ ) บุตรที่จะนามาเบิกได๎จะต๎องเป็นบุตรที่ถูกต๎องตามกฎหมาย แตํไมํรวมถึง .

กรณีขาดการสมรส ให๎ใช๎ใบมรณะบัตร ใบสาคัญการหยํา หรือคาพิพากษาของศาล เงินคํารักษาพยาบาล คํารักษาพยาบาล หมายถึง เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล (ให๎เบิกภายใน 1 ปีนับจากวันปรากฏหลักฐานการรับเงิน) ได๎แกํ .บุตรมิได๎อยูํในอานาจปกครองของตน .สูติบัตร ..สาเนาทะเบียนบ๎าน .ใบสาคัญสมรส หรือหลักฐานการรับรองบุตร หรือคาพิพากษาของศาล .บุตรซึ่งมีอายุเกิน 17 ปีบริบูรณ๑ หรือระหวําง 17-18 ปีบริบูรณ๑ เป็นผู๎บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส บุตรซึ่งมีสิทธิได๎รับเงินเพิ่มอยูํแล๎วตามระเบียบวําด๎วยการจํายเงินเพิ่มพิเศษข๎าราชก าร ซึ่งมีตาแหนํงประจาอยูํในตํางประเทศ หลักฐานที่ใช๎ในการเบิก .คํายา คําเลือด คําสํวนประกอบของเลือด หรือสารทดแทน คําน้ายา หรืออาหารทางเส๎นเลือด คําออกซิเจนอื่น ๆ ทานองเดียวกันที่ใช๎ในการบาบัดรักษาโรค .

คําห๎อง คําอาหาร ผู๎มีสิทธิได๎รับคํารักษาพยาบาล .บุตรที่ชอบด๎วยกฎหมาย ซึ่งยังไมํบรรลุนิติภาวะ ได๎เฉพาะบุตรคนที่ 1-3 เทํานั้น .บุคคลในครอบครัว ของบุคคลข๎างต๎น .คําอวัยวะเทียม และอุปกรณ๑ในการบาบัดรักษาโรค รวมทั้งคําซํอมแซม .ผู๎ได๎รับบานาญปกติ ผู๎ได๎รับบานาญพิเศษ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด .คูํสมรสที่ถูกต๎องตามกฎหมาย .ข๎าราชการหรือลูกจ๎างประจา ยกเว๎นข๎าราชการ และพลตารวจที่อยูํในระหวํางศึกษาอบรมกํอนเข๎ารับราชการ .ลูกจ๎างชาวตํางชาติ ซึ่งมีหนังสือสัญญาจ๎าง และสัญญานั้นได๎ระบุเกี่ยวกับคํารักษาพยาบาลไว๎ .บิดามารดา ผู๎เข๎ารับรักษาในสถานพยาบาลของทางราชการทั้งผู๎ปุวยในหรือผู๎ปุวยนอก เบิกคํารักษาฯ ได๎เต็มจานวน ยกเว๎น .คําบริการทางการแพทย๑ คําตรวจ คําวิเคราะห๑ แตํไมํรวมถึงคําจ๎างพยาบาลพิเศษ ..

คําห๎อง คําอาหาร รวมกันไมํเกิน วันละ 600 บ. ..คํารักษาพยาบาล ให๎เบิกได๎ครึ่งหนึ่งที่จํายไป แตํจะต๎องไมํเกิน 3.คําห๎อง คําอาหาร รวมกันไมํเกิน วันละ 600 บ.000 บ.สาหรับระยะเวลาภายใน 30 วัน .29 . ผู๎เข๎ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของเอกชน ให๎เบิกได๎เฉพาะผู๎ปุวยใน โดยให๎เบิกดังนี้ .สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนเกิน 25 เตียง .ในกรณีรักษาพยาบาลเกิน 30 วัน ให๎เบิกได๎ครึ่งหนึ่งที่จํายไป แตํต๎องไมํเกินวันละ 100 บ.ค. สถานพยาบาลของเอกชน .คําอวัยวะเทียม และอุปกรณ๑ในการบาบัดโรครวมทั้งคําซํอมแซม เบิกได๎ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด .ถ๎าไมํมีในข๎อแรก ให๎หมายถึง สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนเกิน 10 เตียง ซึ่งได๎รับอนุญาตให๎ตั้งกํอน 1 ม.คําอวัยวะเทียม และอุปกรณ๑ในการบาบัดโรครวมทั้งคําซํอมแซม เบิกได๎ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด .

ข๎าราชการ หรือลูกจ๎างประจา ยกเว๎นข๎าราชการการเมือง .ค.ค.กรณีอุบัติเหตุหรือมีความจาเป็นเรํงดํวน ซึ่งหากผู๎ปุวยไมํได๎รับการรักษาในทันทีอาจเป็นอันตรายตํอชีวิต ให๎หมายถึง สถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืน และได๎รับอนุญาตให๎ดาเนินการตามกฎหมาสถานพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให๎เบิกภายในระยะเวลา 1 ปี นับแตํวันเปิดภาคเรียน เงินบารุงการศึกษา หมายถึง เงินที่สถานศึกษาของทางราชการเรียกเก็บตามอัตราที่ได๎รับอนุมัติจากกระทรวงศึก ษาฯ หรือสํวนราชการเจ๎าสังกัด เงินคําเลําเรียน หมายถึง คําธรรมเนียมการเรียน หรือคําธรรมเนียมตําง ๆ ซึ่งสถานศึกษาของเอกชนเรียกเก็บตามอัตราที่ได๎รับอนุมัติจากกระทรวง ศึกษาฯ หรือทบวงมหาวิทยาลัย บุตร หมายถึง บุตรโดยชอบด๎วยกฎหมาย คนที่ 1-3 อายุไมํเกิน 25 ปี ในวันที่ 1 พ..29 .ของทุกปี แตํไมํรวมบุตรบุญธรรม และบุตรซึ่งบิดามารดาได๎ยกให๎เป็นบุตรบุญธรรมของผู๎ใดแล๎ว ผู๎มิสิทธิ .ผู๎รับบานาญปกติ ผู๎รับบานาญพิเศษ และทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด .ถ๎าไมํมีใน 2 ข๎อ ให๎หมายถึงสถานพยาบาลที่สามารถรับผู๎ปุวยไว๎ค๎างคืนกี่เตียงก็ได๎ แตํได๎รับอนุญาตให๎ตั้งกํอน 1 ม.

หลักเกณฑ๑
- สถานศึกษาของทางราชการ ในหลักสูตรไมํสูงกวําอนุปริญญาหรือเทียบเทํา
และหลักสูตรนั้นแยกจากหลักสูตรปริญญาตรีเบิกได๎เต็มจานวน
- สถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรไมํสูงกวํา ม.ปลาย หรือเทียบเทํา
เบิกได๎เต็มจานวน
- สถานศึกษาของเอกชน ในหลักสูตรสูงกวํา ม.ปลาย
แตํไมํสูงกวําอนุปริญญาหรือเทียบเทํา และหลักสูตรนั้นแยกจากหลักสูตรปริญญาตรี
เบิกได๎ไมํเกินครึ่งหนึ่งที่จํายไป
คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบํงเป็น 3 กรณี
- การเดินทางไปราชการชั่วคราว
- การเดินทางไปราชการประจา
- การเดินทางกลับภูมิลาเนา
อัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ประเภท ก.
- ไปราชการตํางจังหวัดกับจังหวัดที่เป็นที่ตั้งปกติ

- ไปราชการในเขตอาเภอเมือง ในจังหวัดเดียวกัน
- ไปราชการในเขตอาเภอที่กระทรวงการคลังกาหนด
ประเภท ข.
- ไปราชการตํางอาเภอในจังหวัดเดียวกัน
- ไปราชการในเขตอาเภอซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานปกติ
- ไปราชการใน กทม. ซึ่งเป็นที่สานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ
การนับเวลาเดินทาง
- นับเวลา 24 ชม.เป็น 1 วัน
- ถ๎าไมํถึง 24 ชม.หรือเกิน 24 ชม.ถ๎าสํวนที่ไมํถึงหรือเกินนั้น ถ๎าเกิน 12
ชม.ให๎นับเป็น 1 วัน
ระยะเวลาในการเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
- ไปราชการเรื่องหนึ่งเรื่องใดในสถานที่ปฏิบัติราชการแหํงเดียวกัน
ให๎เบิกได๎เพียงระยะเวลาไมํเกิน 120 วัน
- กรณีมีความจาเป็นต๎องเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางเกิน 120 วัน
จะต๎องได๎รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงเจ๎าสังกัด

การเบิกคําเชําที่พักในอัตราเกินกวําสิทธิ
- ผู๎เดินทางไปราชการในหน๎าที่เลขาฯ กับ ผบช. ที่ดารงตาแหนํงระดับ 9 หรือ
พ.อ.พิเศษ อัตราเงินเดือนระดับ 2 ขึ้นไป
- ผู๎เดินทางไปราชการตามคาสั่งของทางราชการเพื่อทาหน๎าที่องครักษ๑
หรือผู๎อารักขาอยํางใกล๎ชิด
ให๎กับชาวตํางชาติที่เป็นประมุขแหํงรัฐหรือบุคคลสาคัญของตํางประเทศ
หลักการพิจารณาพาหนะประจาทาง
- เป็นพาหนะที่บริการแกํบุคคลทั่วไป
- เป็นพาหนะที่มีเส๎นทางที่กาหนดไว๎แนํนอน
- เป็นพาหนะที่มีอัตราคําโดยสารที่กาหนดไว๎แนํนอน
ผบ.พล หรือเทียบเทําขึ้นไป
เป็นผู๎มีสิทธิอนุญาตให๎ใช๎พาหนะสํวนตัวเดินทางไปราชการโดยมีสิทธิเบิกคําใช๎จํา
ยชดเชยได๎
การเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน
- ผู๎เดินทางต๎องดารงตาแหนํงตั้งแตํระดับ 6 หรือ รับเงินเดือนระดับ พ.ท.ขึ้นไป
- กรณีจาเป็นเรํงดํวนเพื่อประโยชน๑ของทางราชการ

เดนทางกลับภูมิลาเนาเดิม ผู๎เดินทางไปราชการประจา มีสิทธิเบิกคําใช๎จําย ดังนี้ .คําเชําที่พักสาหรับตนเอง และครอบครัว .คําพาหนะสาหรับตนเอง และครอบครัว .เดินทางไปราชการประจา .คําขนย๎ายสิ่งของสํวนตัว (เหมาจําย) .เบี้ยเลี้ยงเดินทาง .คูํสมรส .ผู๎ติดตาม .บุตร .บิดามารดา ของผู๎เดินทางและคูํสมรส .คําใช๎จํายอื่นที่จาเป็น บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได๎รับคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการประจา .คําขนย๎ายสิ่งของสํวนตัว เบิกได๎เฉพาะ .

ขึ้นไป มีผู๎ติดตามได๎ 2 คน อัตราคําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการประจาบุคคลในครอบครัวตํอไปนี้ เบิกคําเชําที่พัก และพาหนะได๎ในอัตราเดียวกับผู๎เดินทาง .บิดามารดาของผู๎เดินทาง และคูํสมรส ผู๎ติดตามให๎เบิกเทํากับข๎าราชการในตาแหนํงระดับต่าสุด การเดินทางกลับภูมิลาเนาเดิม (ต๎องกระทาภายใน 180 วันนับแตํวันที่ออกจากราชการ) .ตาย ผู๎เดินทางกลับภูมิลาเนาเดิมมีสิทธิเบิกคําใช๎จําย ดังนี้ .ท.ข๎าราชการตาแหนํงระดับ 6 หรือรับเงินเดือน พ.ออกจากราชการ .บุตร .อ.คูํสมรส .ถูกสั่งพักราชการ .ลงมา มีผู๎ติดตามได๎ 1 คน ข๎าราชการตาแหนํงระดับ 7 หรือรับเงินเดือน พ.

คําเชําที่พัก .ท.บุตร .คําพาหนะ .อ.ขึ้นไป มีผู๎ติดตามได๎ 2 คน อัตราคําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางกลับภูมิลาเนา บุคคลในครอบครัวตํอไปนี้ เบิกคําเชําที่พัก และพาหนะได๎ในอัตราเดียวกับผู๎เดินทาง .คูํสมรส ..ผู๎ติดตาม ข๎าราชการตาแหนํงระดับ 6 หรือรับเงินเดือน พ.ลงมา มีผู๎ติดตามได๎ 1 คน ข๎าราชการตาแหนํงระดับ 7 หรือรับเงินเดือน พ.คําขนย๎ายสิ่งของสํวนตัว บุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได๎รับคําใช๎จํายในการเดินทางกลับภูมิลาเนา .บิดามารดา ของผู๎เดินทางและคูํสมรส .คูํสมรส .

พิเศษ อันดับ 1 180 108 พ.ต.ทหารให๎ดาเนินการตํอไป ..ต.บิดามารดาของผู๎เดินทาง และคูํสมรส ผู๎ติดตามให๎เบิกเทํากับข๎าราชการในตาแหนํงระดับต่าสุดอัตราเบี้ยเลี้ยงเดินทางใน ประเทศ ข๎าราชการ ประเภท ก.อ.ทหารสวมเครื่องแบบกระทาความผิดอาญาฐานลหุโทษ หรือกฎหมายอื่นอันมีโทษปรับสถานเดียว ให๎เจ๎าหน๎าที่ชี้แจงให๎ผู๎กระทาความผิดไปสถานีตารวจโดยดี หากไมํยอมไปให๎จด ยศ ชื่อ เครื่องหมาย และสังกัด ไปแจ๎งให๎พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการติดตํอ ผบช.พิเศษ อันดับ 1 1.200 พ.ทหารมิได๎สวมเครื่องแบบกระทาความผิดอาญาทุกกรณี ภายนอกเขตที่ตั้ง ให๎เจ๎าหน๎าที่ดาเนินการจับได๎ แตํให๎ทาการจับกุมโดยละมํอม .อ.พิเศษ อันดับ 2 ขึ้นไป 2.อ. – พ.บุตร .พิเศษ อันดับ 2 ขึ้นไป 240 144 อัตราคําเชําโรงแรมในประเทศ นายสิบ 800 ร.นายทหารสัญญาบัตรมิได๎สวมเครื่องแบบกระทาความผิดอาญา ภายนอกเขตที่ตั้งให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับทหารสวมเครื่องแบบกระทาความผิด .200 การจับกุมทหารกระทาความผิดอาญา . ประเภท ข. – พ. นายสิบ 120 72 ร.อ.

ตารวจ ทาหนังสือมอบตัว (แบบ 2) จานวน 2 ฉบับ ลงชื่อผู๎มอบและผู๎รับทั้ง 2 ฉบับ ติดสานวนการสอบสวนมอบให๎ฝุายทหารไป 1 ฉบับพร๎อมมอบตัวทหารไป นายทหารสัญญาบัตรประจาการต๎องหาในคดีอาญาที่มีโทษจาคุกไมํเกิน 3 ปี หรือปรับไมํเกิน 6.ถ๎ามิได๎สวมเครื่องแบบ นาตัวเข๎าห๎องควบคุมได๎ ถ๎ามีห๎องควบคุมที่มิดชิดก็ให๎ใช๎ห๎องที่มิดชิด .ทอ.ให๎ จนท. เป็นผูจับกุม แตํถ๎าไมํมี สห. 1 มทบ. ชั้น ผบ.ทร.นายทหารสัญญาบัตร มิได๎สวมเครื่องแบบให๎ปฏิบัติเชํนเดียวกับทหารสวมเครื่องแบบ การแจ๎งเหตุทหารกระทาความผิด . กองพันสารวัตร กรมนาวิกโยธิน (กทม. ขึ้นไปมาแสดง .11 ณ ที่ทาการหรือบ๎านพัก หรือ พัน.11 .) . หรือทั้งจาทั้งปรับ สามารถประกันตัวเองได๎ การตรวจค๎น .สห.ฝุายทหารนาหนังสือสาคัญรับตัวทหาร (แบบ 1) ของ ผบช.มทบ.ให๎ จนท. การรับตัว .ทอ.ทหารสวมเครื่องแบบกระทาความผิดอาญานอกจากที่กลําวมา นอกเขตที่ตั้ง ไมํวําจะกระทาความผิดซึ่งหน๎า หรือพยายามจะกระทาผิด หรือสงสัยวําจะกระทาความผิด หรือมีผู๎บอกให๎จับ หรือมีหมายจับ ถ๎ามี สห. อยูํก็บอกให๎ สห.คดีที่มีโทษจาคุกตั้งแตํ 10 ปีขึ้นไป ให๎นายทหารสัญญาบัตรมารับตัว นอกนั้นให๎นายทหารประทวนมารับก็ได๎ การมอบตัว ..ทบ. หรือกองพันสารวัตร ทอ. บก.000 บ. ผบ.ถ๎าสวมเครื่องแบบ ห๎ามมิให๎เอาตัวเข๎าห๎องควบคุม เว๎นแตํแสดงกริยาอาละวาด หรือพยายามหลบหนี และห๎ามบังคับให๎ถอดเครื่องแบบ .พัน. ก็ให๎เจ๎าหน๎าที่จับกุมได๎โดยบอกให๎ทหารไปที่ทาการพนักงานสอบสวนโดยดี “ห๎ามใสํกุญแจมือ” หรือผูกมัดจาจองแตํอยํางใด หากขัดขืนไมํยอมจึงให๎จับกุมตัวไป การควบคุมตัวทหารกระทาความผิดอาญา .

ทาการตรวจค๎นได๎ แตํให๎กระทาตํอเมื่อมีเหตุอันสมควร และให๎กระทาโดยละมุนละมํอม ..ผบช.มทบ. ซึ่งเป็น หน. เป็นผู๎แตํงตั้ง ให๎พนักงานสอบสวนท๎องที่ที่เกดเหตุเป็นกรรมการโดยตาแหนํง ธรรมนูญศาลทหาร พ.เป็นผู๎ตรวจค๎น .หนํวยนั้น ๆ ซึ่งมีตาแหนํงตั้งแตํชั้น ผู๎บังคับการกรมขึ้นไป คณะกรรมการสอบสวนทหารกับตารวจมีกรณีวิวาทกัน .นายทหารสัญญาบัตร การตรวจค๎นต๎องมีเหตุผลสมควรยิ่งกวําเหตุผลธรรมดา .ทร.สถานที่ตรวจค๎นให๎หาที่ที่เหมาะสมเทําที่จะหาได๎ .ตารวจที่เป็นคูํกรณี หรือผู๎แทน .ทบ.2498 ศาลทหาร ให๎อยูํในสังกัด กห. ผบ.การตรวจค๎นที่รโหฐานของทหารที่ไมํใชํสถานที่ราชการ ให๎ จนท.ศ.ทอ. ผบ. อยูํให๎ สห.พัน. ผบ.ผบช.ศาลทหารกรุงเทพ .ทหารสวมเครื่องแบบ ถ๎ามี สห.ศาลจังหวัดทหาร .การตรวจค๎นภายในที่ตั้งเขตทหาร หรือสถานที่ราชการ ให๎ อธิบดีกรมตารวจ รองอธิบดีฯ ผู๎บัญชาการตารวจ ผู๎บังคับการตารวจ อธิบดีกรมมหาดไทย รองอธิบดีฯ ผู๎วําราชการภาค ผู๎วําราชการจังหวัด หรือผู๎รักษาการในตาแหนํงดังกลําว ทาการตกลงกับ ปลัด กห.ทหารมิได๎สวมเครื่องแบบ ให๎ทาการตรวจค๎นเหมือนบุคคลธรรมดา . หรือ ผบช. ยานพาหนะนั้น ๆ ตั้งแตํชั้น ผบ. มี 3 ชั้น .ศาลมณฑลทหาร .รถสงคราม เครื่องบิน หรือเรือกลและเรือยนต๑ซึ่งชักธงราชนาวีขณะปฏิบัติหน๎าที่ จะทาการตรวจค๎นได๎ตํอเมื่อมีหนังสืออนุมัติจาก ผบช.พล ขึ้นไป . ผบ.ให๎อธิบดีกรมตารวจเป็นผู๎แตํงตั้งกรรมการฝุายตารวจ ในจังหวัดอื่นให๎ ผู๎วําฯ เป็นผู๎แตํงตั้ง ฝุายทหารให๎ทหารตาแหนํงไมํต่ากวํา ผบ.พนักงานสอบสวนแหํงท๎องที่ที่เกิดเหตุ ใน กทม.ทหารที่เป็นคูํกรณี หรือผู๎แทน .ศาลทหารชั้นต๎น .

พลเรือนที่สังกัดในราชการทหาร เมื่อกระทาความผิดในหน๎าที่ราชการทหาร หรือกระทาความผิดอยํางอื่นเฉพาะในบริเวณ ที่ตั้งหนํวยทหาร หรือพาหนะในความควบคุมของ จนท..ฝุายทหารได๎รับตัว เพื่อให๎เข๎ารับราชการประจาอยูํในหนํวยทหาร .ฝุายทหาร .ศาลประจาหนํวยทหาร .ทหารกองเกินที่ถูกเข๎ากองประจาการ ซึ่ง จนท.นายทหารสัญญาบัตรประจาการ .ศาลทหารกลาง .ให๎มี ศาลมณฑลทหาร 1 ศาล ยกเว๎น มทบ.บุคคลซึ่งต๎องขังอยูํในความควบคุมของ จนท.นายทหารประทวนและพลทหารกองประจาการหรือประจาการ และบุคคล ที่รับราชการทหารตามกฎหมายวําด๎วยการรับราชการทหาร . และทุก มทบ.นายทหารสัญญาบัตรนอกประจาการ เฉพาะเมื่อกระทาผิดตํอคาสั่งหรือข๎อบังคับตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร .ฝุายทหาร ศาลจังหวัดทหาร มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได๎ทุกบทกฎหมาย .คดีที่ต๎องดาเนินในศาลคดีเด็กและเยาวชน .คดีที่ศาลทหารวําไมํอยูํในอานาจศาลทหาร ศาลทหารในเวลาปกติ บุคคลที่อยูํในอานาจศาลทหาร .ฝุายทหารโดยชอบด๎วยกฎหมาย .คดีที่เกี่ยวพันกับคดีที่อยูํในอานาจศาลพลเรือน .เชลยศึกหรือชนชาติศัตรูซึ่งอยูํในความควบคุมของ จนท.กาหนด .มทบ.ศาลทหารสูงสุด ทุก จทบ.นักเรียนทหารตามที่ กห.ให๎มีศาลจังหวัดทหาร 1 ศาล เว๎นจังหวัดที่ตั้ง บก.ที่ตั้งศาลทหารกรุงเทพ คดีที่ไมํอยูํในอานาจศาลทหาร คดีที่บุคคลที่อยูํในอานาจศาลทหารกับบุคคลที่มิได๎อยูํในอานาจศาลทหารกระทาคว ามผิดด๎วยกัน .

ตุลาการพระธรรมนูญ 3 นาย คาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลทหารในเวลาไมํปกติ และศาลอาญาศึก “ห๎ามอุธรณ๑” .นายทหารชั้นนายพล 2 นาย .นายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย .มทบ.เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอน .ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นาย ศาลทหารกรุงเทพ มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได๎ทุกบทกฎหมายโดยไมํจากัดยศของจาเลย และไมํจากัดพื้นที่มีตุลาการ 3 นาย รมว.ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นาย ศาลมณฑลทหาร และศาลประจาหนํวยทหาร มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาได๎ทุกบทกฎหมาย เว๎นแตํคดีที่จาเลยมียศชั้นนายพลหรือเทียบเทํามีตุลาการ 3 นาย ผบ.นายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย .ตุลาการพระธรรมนูญ 2 นาย ศาลทหารสูงสุด มีอานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุธรณ๑ คาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลทหารกลางมีตุลการ 5 นาย ให๎นาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตํงตั้งและถอดถอน .นายทหารชั้นนายพล 1 หรือ 2 นาย .จทบ. เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอน .นายทหารชั้นนายพัน 1 หรือ 2 นาย .กห.เป็นผู๎แตํงตั้งและถอดถอน .เว๎นแตํคดีที่จาเลยมียศชั้นสัญญาบัตรมีตุลาการ 3 นาย ผบ.ตุลาการพระธรรมนูญ 1 นาย ศาลทหารกลาง มีอานาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุธรณ๑ คาพิพากษา หรือคาสั่งของศาลทหารชั้นต๎นมีตุลาการ 5 นาย ให๎นาความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตํงตั้งและถอดถอน .นายทหารชั้นสัญญาบัตร 2 นาย .

พระราชบัญญัติวําด๎วยวินัยทหาร พ. ถ๎าผู๎มีอานาจลงทัณฑ๑มิได๎จัดการที่จะให๎ผู๎นั้นได๎รับทัณฑ๑ภายในกาหนด 3 เดือน จะสั่งลงทัณฑ๑โดยอานาจตนเองมิได๎ เขียนโดย นักวิชาการหลังเขา ที่ 06:39 2 ความคิดเห็น: ความรูร๎ อบตัว 3 201. ไมํรักษามารยาทให๎ถูกต๎องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 4.2476 วินัยทหาร คือ การที่ทหารต๎องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหาร มี 9 ข๎อ 1. จาขัง คือ ขังโดยสํงไปฝากให๎อยูํในความควบคุมของเรือนจาทหาร นายทหารสัญญาบัตรถูกลงทัณฑ๑ ต๎องสํงรายงานการลงทัณฑ๑นั้นเสนอตามลาดับชั้นจนถึง รมว. กัก คือ กักตัวไว๎ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแตํจะกาหนดให๎ 4. ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแตํเฉพาะคนเดียว 5. กลําวคาเท็จ 7. เสพเครื่องดองของเมาจนเสียกริยา ทัณฑ๑ ที่จะลงแกํผู๎กระทาความผิดตํอวินัยทหาร มี 5 สถาน 1. กํอให๎แตกความสามัคคีในคณะทหาร 5. ไมํรักษาระเบียบการเคารพระหวํางผู๎ใหญํผู๎น๎อย 3. วิกฤตการณ๑ ร. เกียจคร๎าน ละทิ้ง หรือเลินเลํอตํอหน๎าที่ราชการ 6. ทัณฑกรรม คือ ให๎ทาการสุขา การโยธา 3.กห.ศ. ใช๎กิริยาวาจาไมํสมควร หรือประพฤติไมํสมควร 8. ไมํตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ๑ผู๎ใต๎บังคับบัญชาที่กระทาผิดตามโทษานุโทษ 9.112 ฝรั่งเศสสํงกาลังทางบกเข๎ามาทางชายแดนไทยบนฝั่งซ๎ายของแมํน้าโขงพร๎อมสํง เรือรบเข๎ามาที่กรุงเทพฯ เพื่อบีบบังคับให๎รัฐบาลไทยสละสิทธิของไทยเหนือดินแดนบนฝั่งซ๎ายแมํน้าโขง .ศ. ภาคทัณฑ๑ คือ ทาทัณฑ๑บน 2. ดื้อดึง ขัดขืน หรือละเลยไมํปฏิบัติตามคาสั่งผู๎บังคับบัญชาเหนือตน 2.

ธงชัยฯ มีหมุดประมาณ 32 – 35 ตัว แรกเป็นรูปขวานทอง ตัวที่สองเป็นรูปธรรมจักร ตัวที่สามเป็นรูปพานรัฐธรรมนูญ . ธงชัยเฉลิมพลประจากองทหาร 206. ธงชัยเฉลิมพล เดิมจาแนกออกเป็น 2 ชนิด 1. ให๎ลงโทษผู๎กระทาผิด และเสียคําทาขวัญแกํครอบครัวผู๎เสียชีวิต 4. เสียรัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิส ให๎อังกฤษ เพื่อให๎ได๎อานาจศาลไทยที่จะบังคับตํอคนในบังคับอังกฤษในไทย พ. สงครามโลกครั้งที่ 1 ไทยสํงกองทหารอาสาไปรํวมรบกับฝุายสัมพันธมิตร 2 กอง คือ กองบินทหารบก และกองทหารบกรถยนต๑ 204. เสียดินแดนฝั่งขวาแมํน้าโขง ด๎านตะวันออกของเมืองนําน เมืองจาปาศักดิ์ เมืองมโนไพร ให๎ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี 4. สงครามหาเอเชียบูรพา มีการจัดกาลังเป็นกองทัพบกสนาม ประกอบด๎วย กองทัพพายัพ กองหนุนทั่วไปของกองทัพบกสนาม และหนํวยรักษาชายแดนและคมนาคม 205. ธงชัยประจากองทัพ ได๎แกํ ธงจุฑาธุชธิปไตย และธงไพชยนต๑ธวัช 2.ให๎ฝรั่งเศส ข๎อเรียกร๎องของฝรั่งเศส คือ 1. ให๎ถอนทหารออกจากชายแดนไทยให๎หมดภายใน 1 เดือน 3. เสียดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้าโขงที่เป็นประเทศลาวทั้งหมด ดินแดนฝั่งขวาแมํน้าโขง ที่เป็นอาณาจักรล๎านช๎างให๎ฝรั่งเศส 3. เสียแคว๎นสิบสองจุไท ให๎ฝรั่งเศส 2.ศ.2451 203. ให๎ไทยยอมมอบดินแดนฝั่งซ๎ายแมํน้าโขง และเกาะตําง ๆ ในแมํน้าโขงให๎ฝรั่งเศส 2. การเสียดินแดนให๎กับอังกฤษ และฝรั่งเศส 1.2449 5.ศ. เสียดินแดนมณฑลบูรพา ได๎แกํ เมืองศรีโสภณ เมืองเสียมราฐ เมืองพระตะบอง ให๎ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับเมืองตราด เกาะกง และเมืองดํานซ๎าย พร๎อมทั้งการได๎อานาจศาลไทย ที่จะบังคับคนในบังคับฝรัง่ เศสในไย พ. ให๎ไทยเสียคําปรับให๎ฝรั่งเศสเป็นเงินสด 1 ล๎านฟรังก๑ 202.

ธงเยาวราช พื้นธงมี 2 สี รอบนอกเป็นสีขาบ รอบในเป็นสีเหลืองมีรูปครุฑพําห๑อยูํตรงกลาง สาหรับเป็นเครื่องหมายในพระองค๑สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีขึ้นครั้งแรกสมัย ร. กฏมณเฑียรบาลมีขึ้นสาหรับการปกครองตั้งแตํสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 217. ธงราชวงศ๑ฝุายหน๎า เป็นธงสาหรับพระราชโอรส สมเด็จพระเจ๎าพี่ยาเธอ หรือสมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอ แหํงพระมหากษัตริย๑ 216.7 209. ผืนธง หมายถึง ชาติ 2. ธงมหาราชใหญํ เป็นธงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลือง มีรูปครุฑสีแดงอยูํตรงกลาง 210. ความหมายสาคัญของธงชัยฯ มี 3 ประการ คือ 1.207.5 214. ธงราชินี มีลักษณะคล๎ายธงมหาราชแตํชายธงเป็นแฉกหางนกแซงแซว มีขึ้นครั้งแรกสมัย ร. ธงราชินีน๎อย ใช๎แทนธงราชินีเป็นเครื่องแสดงให๎ทราบวําโปรดเกล๎าฯ ให๎งดการยิงสลุตถวายคานับ (ตอนปลายธงมีสีแดง) 213.ค. เส๎นพระเจ๎า หมายถึง องค๑พระมหากษัตริย๑ 208. ธงมหาราชน๎อย ใช๎แทนธงมหาราชใหญํเป็นเครื่องแสดงให๎ทราบวําโปรดเกล๎าฯ ให๎งดการยิงสลุตถวายคานับ (ตอนปลายธงมีสีขาว) 211. พระพุทธรูป (พระยอดธง) หมายถึง ศาสนา 3. พิธีกระทาสัตย๑ปฏิญาณตนตํอธงชัยฯ สันนิษฐานวําได๎กระทาครั้งแรกเมื่อ 20 ต.2471 ในสมัย ร. เมื่อคราวไทยรบกับพมําสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไทยสํงตัว พระราเมศวร พระยาจักรี และพระยาสุนทรสงคราม พร๎อมช๎างเผือก 4 เชือกให๎กับพมํา 218. ธงเยาวราชฝุายใน (พระวรชายา) 215. สมเด็จพระนเรศวร ทรงเริ่มนายุทธวิธีแบบใหมํมาใช๎ในการทาสงคราม เปลี่ยนแนวคิดจากตั้งรับมาเป็นรุก และริมเริ่มการใช๎วิธีการรบนอกแบบ .5 212.

กระบวนพยุหยาตราชลมารค ทางน้า (ถวายผ๎าพระกฐินหลวงวัดอรุณฯ) 224. มาใช๎เป็น พ. ไทยเปลี่ยนการใช๎ ร. สตรีคนแรกของสหรัฐที่ได๎รับเกียรติให๎ดารงตาแหนํงสูงสุดทางการทูต และการเมือง คือ รัฐมนตรีตํางประเทศของสหรัฐกวํา 200 ปี คือ นางเมเดลีน อัลไบรท๑ .219. เลขาธิการสหประชาชาติ คนปัจจุบันชื่อ นาย โคฟี อันนัม ชาวกานา 230. กีฬากองทัพบกได๎เริ่มทาการแขํงขันครั้งที่ 1 เมื่อปี พ. 2454 – 2456 229. ครบรอบวันประกาศอิสรภาพของประชาชนชาวพมําที่ได๎รับการปลดปลํอยจากการเ ป็นเมืองขึ้นของสหราชอาณาจักร เมื่อ วันที่ 4 มกราคม 2491 232.ศ. ธารพระกร 3. สมัย ร.ศ.พิบูลสงคราม 228.ศ. พลเอก สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ ดารงตาแหนํงเมื่อ 8 เมษายน 2430 – 2433 226.ศ. แมํทัพภาคที่ 1 คนแรก ชื่อ พลตรี พระเจ๎าน๎องยาเธอ กรมหมื่นกาแพงเพชร อัครโยธิน ตั้งแตํ พ. พระราชพิธีถือน้าพิพัฒน๑สัตยา หรือพระราชพิธีศรีสัจจปาลกาล สมัย ร. เครื่องราชกกุธภัณฑ๑ 1. ฉลองพระบาทเชิงงอน 221.6 220. 2492 227. ผู๎บัญชาการทหารสูงสุดคนแรก ชื่อ จอมพล ป.4 โปรดเกล๎าให๎เชิญขึ้นทูลเกล๎าฯ ถวายเพื่อเสวยกํอน 225. พระมหาพิชัยมงกุฎ 2. พระแสงขันธ๑ชัยศรี 5. วาลวิชนี 4. กระบวนพยุหยาตราสถลมารค ทางบก 223. พระมหาเศวตฉัตร หรือ นพปฎลมหาเศวตฉัตร เป็นฉัตรหุ๎มผ๎าขาว 9 ชั้น 222. นางอองซาน จู จี หัวหน๎าพรรคฝุายค๎านของพมํา ชื่อพรรค เอ็น แอล ดี 231.

ผู๎ริเริมใช๎แท็กซี่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก คือ พลโทพระยาเทพหัสดิน (ผาด . ประธานศาลฎีกาของไทย คนแรก ชื่อ พระยาวิกรมสัตนสุภาษ 240.ร. วันมรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี 244.เสนีย๑ ปราโมทย๑ 237. รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหม คนแรก ชื่อ พล. ตั้งแตํ 28 เม. 2475 236.ว.ย. ผู๎คิดตัวพิมพ๑อักษรไทยเป็นคนแรก คือ ร๎อยโท เจมส๑ โลว๑ นายทหารชาวอังกฤษ 248. ธนบัตรแบบแรกของประเทศไทยประกาศใช๎เมื่อ 7 กันยายน 2445 241. ผู๎ประดิษฐ๑รถสามล๎อขึ้นใช๎ในประเทศไทยเป็นคนแรก คือ นาย เลือน พงษ๑โสภณ 251. นักพากย๑ภาพยนต๑คนแรกของไทย คือ นายสิน สี บุญเรือง (ทิดเขียว) 247.565 เมตร 242. ผู๎เปิดเดินรถเมล๑ในกรุงเทพฯ เป็นคนแรก คือ พระยาภักดีนรเศรษฐ (นายเลิศ) 250. ประธานสภาผู๎แทนราษฎร คนแรก ชื่อ เจ๎าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 239. วันเลิกทาสสากล ของสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 6 ธันวาคม ของทุกปี 234. ยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย คือ ยอดเขา อินทนนท๑ สูง 2.ต. ผู๎ริเริ่มใช๎กระแสไฟฟูาเป็นคนแรกของไทย คือ จอมพลเจ๎าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) 249. ประธานรัฐสภา คนแรก ชื่อ เจ๎าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 238.ร. นายกรัฐมนตรี ที่มาจากพลเรือนได๎เข๎ารํวมประชุมสภากลาโหม คือ นายชวน หลีกภัย 245. พระยาปรีชาชลยุทธ ร.น. ฌาปนสถานกองทัพบกมีที่ตั้ง 3 แหํง คือ วัดโสมนัสวิหาร วัดอาวุธวิกสิตราม วัดศิริพงษ๑ธรรมนิมิต 246. รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมคนแรก ที่เป็นพลเรือน คือ ม. การสร๎างเรือพระที่นั่งนารายณ๑ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 กองทัพเรือ จัดสร๎าง 235. วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแหํงชาติ ซึ่งตรงกับวันราชสมภพของรัชกาลที่ 5 และ 8 243.233.

ค.อนุบาลแหํงแรกของไทย คือ ร. โรงแรมแหํงแรกของไทย คือ โรงแรมโอเรียนเต็ล 263. โรงภาพยนต๑แหํงแรกในกรุงเทพฯ ที่ฉายภาพยนตร๑จอซีนีมาสโคป คือ โรงภาพยนตร๑ศาลาเฉลิมไทย 261. ผู๎ให๎กาเนิดลูกเสือไทยคนแรกของไทย คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล๎าเจ๎าอยูํหัว (ร. 2434 ที่ จ.เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 252. มหาวิทยาลัยแหํงแรกของไทย คือ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 258.6) 254. โรงพยาบาลแหํงแรก คือ โรงพยาบาลศิริราช 257. ฝาแฝดคูํแรกของไทย คือ ฝาแฝด อิน จัน เกิดเมื่อ วันที่ 11 พ. รร. ธนาคารแหํงแรกของไทย คือ แบงก๑สยามกัมมาจล (ปัจจุบัน คือ ธนาคารไทยพาณิชย๑) 260. โรงพิมพ๑แหํงแรกของไทย คือ โรงพิมพ๑ของหมอบรัดเลย๑ .สมุทรสงคราม 255. ภาพยนตร๑ไทยเรื่องแรกที่ออกฉายให๎ประชาชน คือ เรื่อง นางสาวสุวรรณ 262. ผู๎ริเริ่มใช๎คาวํา “สวัสดี” เป็นคนแรก คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร 253. เรือกลไฟลาแรกของไทย คือ เรือสยามอรสุมพล 256.รงอนุบาลโรงเลี้ยงเด็ก ซึ่งพระองค๑เจ๎าสายวลีภิรมย๑ พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 เป็นผู๎ให๎กาเนิ 259.

264.ร.หลวงสาหรับราษฎรแหํงแรก คือ ร.ร. ร. หนังสือไทยเลํมแรก คือ ไตรภูมิพระรํวง 267. แบบเรียเลํมแรกของไทย คือ หนังสือจินดามณี 265. บทประพันธ๑ที่ทาการขายลิขสิทธิกันครั้งแรกในประเทศไทย คือ นิรศลอนดอน ของหมํอมรโชทัย ขายลิขสิทธิให๎กับหมอบรัดเลย๑ 266. ปฏิทินฉบับภาษาไทยจัดพิมพ๑ครั้งแรกในประเทศไทย คือ ปี 2385 269. หนังสือพิมพ๑ขําวฉบับแรกของไทย คือ หนังสือพิมพ๑บางกอกรีคอดเดอร๑ 268. วัดประจาพระราชวัง พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ชื่อวัดมหาสมณาราม . สถานีโทรทัศน๑แหํงแรกของไทย คือ สถานีโทรทัศน๑ไทยทีวีสีชํอง 4 บางบุนพรม (ปัจจุบันคือ ชํอง 9) 271. สะพานแหํงแรกที่เชื่อระหวํางฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี คือ สะพานสมเด็ดพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก 273. ประเพณีถือน้าพิพัฒน๑สัตยาเริ่มมีครั้งแรกคือ สมัยกรุงศรีอยุธยา 274. วิทยุโทรทัศน๑มีขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2497 คือ สมัยจอมพล ป.วัดมหรรณพาราม 272. พิบูลสงคราม 270.

พ. สนามแบตมินตัน แหํงแรกในประเทศไทยอยูํที่ พระราชวังพระรามราชนิเวศน๑ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันได๎ปรับแตํงเป็นสวมหยํอมไปแล๎ว 282. ประธานสหภาพายุโรป คนปัจจุบันชื่อ นายฌอง แคร๑ 278. ผู๎บัญชาการตารวจแหํงชาติคนแรก คือ พล.275. โอนกรมตารวจ จากกระทรวงมหาดไทย ไปเป็นสานักงานตารวจแหํงชาติ ขึ้นอยูํภาย ใต๎การบังคับบัญชาดูแลของนายกรัฐมนตรี 280.แมํสาย จ. การโต๎วาทถํายทอดสดออกทีวีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร๑การเมือง ระหวํางผู๎นาพรรครัฐบาล และผู๎นาพรรคฝุายค๎าน ของประเทศอังกฤษ 283. กีฬาโอลิมปิกเกม ฤดูหนาว ครั้งที่ 18 จัดที่เมืองนากาโน ญี่ปุน 277. จังหวัดที่ได๎รับการยกยํองเป็น “สุดยอดเมืองหลักภาคอีสาน” คือจังหวัดขอนแกํน 284. พระพุทธสัมปทานนิโรคาพาธ อันศักดิ์สิทธิ์คูํบ๎านคูํเมืองมาแตํอดีตมีอายุเกือบ . ประเทสไทยเผชิญมรสุมภัยทางเศรษฐกิจ จนนามาสูํการปรับปรุงโครสร๎างทางการเงินของธนาคารอะไร ลําสุดเมื่อ 6 ก. 41 (ธนาคารศรีนคร) 276.ประชา พรหมนอก 281.ต. ชนกลุํมน๎อยที่ตํอสู๎กับรัฐบาลพมํา ผลิตยาบ๎านในพื้นที่ประเทศพมํา สามารถครอบครองตลาดภายในไทยได๎กวํา 80% ที่ไหน (ว๎าแดง จุดนาเข๎าทั้งหมดอยูํที่ อ.เชียงราย) 279.อ.

อนุสาวรีย๑พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประดิษฐานอยูํ ณ รัฐสภาแหํงชาติ กรุงเทพ 288.900 ปี เป็นพระปางสมาธิราบที่สวยงาม อยูํที่วิหารของโรงพยาบาลสงฆ๑ กรุงเทพฯ 285. อนุสาวรีย๑ทหารอาสา สร๎างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 เพื่อบรรจุอัฐทหารอาสา ที่เสียชีวิตในการรบเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ 290. อนุสาวรีย๑สมเด็จพระนารายณ๑มหาราชประดิษฐานอยูํ ณ อาเภอเมืองลพบุรี . วําวไทย มีเลํนกันมาตั้งแตํสมัยสุโขทัย 287. อนุสาวรีย๑ศรีสุริโยทัย คือ เจดีย๑ศรีสุริโยทัยเป็นอนุสาวรีย๑ที่สมเด็จพระมหาจักพรรดิโปรดเจ๎าฯ ให๎สร๎างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินางสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 293. อนุสาวรีย๑ประชาธิปไตย สร๎างขึ้นเพื่อระลึกถึงการปกครองของระบบประชาธิปไตยของไทย กรุงเทพฯ 292. “พระพุทธสิหิงค๑” ประดิษฐานอยูํที่พระที่นั่งพุธไธสวรรค๑ พิพิธภัณฑสถานแหํงชาติ กรุงเทพ 286. อนุสาวรีย๑สมเด็จพระบรมวงศ๑เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประดิษฐานอยูํ ณ หน๎ากระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ 289. อนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ เป็นอนุสาวรีย๑ที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ สูง 50 เมตร สร๎างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิของทหาร ตารวจ และอาสาสมัครที่เสียชีวิตในการรบระหวํางสงครามอินโดจีน กรุงเทพฯ 291.

รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” เป็นฉบับแรกประกาศใช๎ตั้งแตํ วันที่ 11 ตุลาคม . วันเสียงปืนแตก 7 สิงหาคม 2508 มีความหมายวําเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต๑แหํงประเทศไทย เปิดฉากตํอสู๎ด๎วยอาวุธกับฝุายรัฐบาล 303. อนุสาวรีย๑พํอขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ๑ 301. อนุสาวรีย๑ปราบฮํอ ในจังหวัดหนองคาย 298. อนุสาวรีย๑ท๎าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 297. เซาเทิร๑นซีบอร๑ด หมายถึง โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต๎ 305. อนุสาวรีย๑วีรกรรม พลเรือน ตารวจ ทหาร ทุํงช๎าง จังหวัดนําน 302. อนุสาวรีย๑ท๎าวเทพกระษัตรี และท๎าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต 299. แลนด๑บริดจ๑ หมายถึงโครงการสร๎างถนนสายกระบี่ ขนมอ 304. อนุสาวรีย๑จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ อยูํ จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 300. พระบรมราชานุสาวรีย๑พํอขุนรามคาแหง ประดิษฐานอยูํในอุทยานประวัติศาสตร๑สุโขทัย 295.294. อนุสาวรีย๑พระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ๑ 296.

วัดประจาพระราชวัง พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ชื่อวัดมหาสมณาราม . กรุงเทพฯ จะปลูกไม๎ยืนต๎น ขนาดเส๎นผํานศูนย๑กลางตั้งแตํ 2 นิ้วขึ้นไป ตามถนนสายตํางๆ ถนนราชดาเนิน จะปลูกต๎นประดูํ 100 ต๎น 313. กุ๎งน้าจืด ชนิดใหมํของโลก ที่ค๎นพบที่ผ๎ามอน อาเภอบางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน คือกุ๎งเจ๎าฟูา 312. นายกรัฐมนตรีที่คุมทหาร 3 เหลําทัพ และยังคุมตารวจแหํงชาติ คนแรกคือ นายชวน หลีกภัย 311.2540 306. สานักงานตารวจแหํงชาติของไทย อยูํในบังคับบัญชาของ นายกรัฐมนตรี 310. “นรกธารโต” คือทัณฑสถาน หรือคุกนรกธารโต สถานที่กักขัง นักโทษในคดีอุกฉกรรจ๑ จังหวัดยะลา 314. รัชกาลที่ 6 จัดตั้งคลังออมสิน 315. กรมราชทัณฑ๑ ตั้งในสมัยรัชกาลที่ 6 307. อธิบดีกรมราชทัณฑ๑ คนแรกชื่อ มหาอามาตย๑เอก พระยาชัยวิชิตวิศิษฐ๑ ธรรมธาดา 308. วันที่ 6 สิงหาคม 2488 สหรัฐฯนาเอาระเบิดปรมาณูลูกแรกไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุน 309.

คํายพิบูลสงคราม ตั้งอยูํที่ จังหวัดลพบุรี . เขื่อนแมํกวงอุดมธารา ตั้งอยูํที่อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหมํ 320. มิสไชนําทาวน๑คนแรกของไทย ชื่อนางสาวปิยะมาส เลิศนรากุล 318. คํายตากสิน ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 323. คํายสิริธรม ตั้งอยูํที่จังหวัดปัตตานี 321. คํายกรมหลวงชุมตั้ง ตั้งอยูํที่อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 322. ขบวนการพูโล หรือสหพันธ๑รัฐปัตตานี กํอตั้งเมื่อวันที่ 22 ม.316. 11 จังหวัดปัตตานี 319. โครงการทางยกระดับถนนบรมราชชนนีอยูํที่ชํวงตลิ่งชัน แยกพุทธมณฑลสาย 2 317.ค. คํายสีหราชเดโชไชย ตั้งอยูํที่ จังหวัดขอนแกํน 326. คํายมหาศักดิพลเสน ตั้งอยูํที่บ๎านโนนหัน อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกํน 325. คํายพนัสบดีศรีอุทัย ตั้งอยูํที่ตาบลเกาะจันทร๑ อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 327. คํายมหาสุรสิงหนาท ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดระยอง 324.

328. คํายพํอขุนบางกลางหาว ตั้งอยูํที่อาเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ๑ 332. คํายกาวิละ ตั้งอยูํที่จังหวัดเชียงใหมํ 335. คํายโสณบัณฑิตย๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดแมํฮํองสอน 338. คํายพิชิปรีชากร ตั้งอยูํที่จังหวัดเชียงใหมํ 336. คํายรัษฏานุประดิษฐ๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดตรัง . คํายสุริยพงษ๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดนําน 333. คํายเทพสิงห๑ตั้งอยูํที่จังหวัดแมํฮํองสอน 337. คํายพระยาไชยบูรณ๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดแพรํ 334. คํายสมเด็จพระสุริโขทัย ตั้งอยูํที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 331. คํายจิรวิชิตสงคราม ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 330. คํายเทพสตรีศรีสุนทร ตั้งอยูํที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 339. คํายวชิราวุธ ตั้งอยูํที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 340. คํายทองฑีฆายุ ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 329.

คํายรัตนพล ตั้งอยูํที่จังหวัดสงขลา 346. คํายรัตนรังสรรค๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดระนอง 344. คํายพระปกเกล๎าฯ ตั้งอยูํที่จังหวัดสงขลา 347. หนุํมไทยได๎รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากโรงเรียนนายเรืออากาศแหํง สหรัฐ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร๑ คือ นายจักรกฤษ๑ ธรรมวิชัย 351. ภูหินรํองกล๎า อยูํในเขตติดตํอ 3 จังหวัด พิษณุโลก เลย เพชรบูรณ๑ มีชื่อเรียกที่ชาวบ๎านรู๎จักกันวํา เทือกเขาสามหมื่น 352. หอคอยแหํงแรกในประเทศไทย ตั้งอยูํที่จังหวัดสุพรรณบุรี 350. คํายอิงคยุทธบริหาร ตั้งอยูํที่จังหวัดปัตตานี 348. คํายเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยูํที่จังหวัดชุมพร 342. คํายเสนาณรงค๑ ตั้งอยูํที่จังหวัดสงขลา 345.341. ฟีฟุาหรือสหพันธ๑ฟุตบอลนานาชาติ 349. คํายวิภาวดีรังสิน ตั้งอยูํที่จังหวัดสุราษฎ๑ธานี 343. ประเทศอุตสาหกรรมใหมํในเอเซีย มีสมาชิกเพิ่มเข๎ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย .

คํายทองทีฆายุ เป็นที่ตั้งของกรมการสัตว๑ทหารบก ตั้งอยูํที่จังหวัดนครปฐม 359. วันสันติภาพของโลก ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 354. “คํายสีหราชเดโชไชย” เป็นที่ตั้งของหนํวยทหารราบที่ 8 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 และกองพันทหารปืนใหญํที่ 8 ตั้งอยูํที่อาเภอเมือง จังหวัดขอนแกํน 355. อุทยานแหํงชาติทางทะเลแหํงแรกของไทย ชื่อเขาสามร๎อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 362. เกาะในประเทศไทย ที่ใหญํเป็นอันดับ 2 รองจากเกาะภูเก็ต คือเกาะช๎าง .353. คํายพนัสบดีศรีอุทัย เป็นที่ตั้งของกองบัญชาการชํวยรบที่ 1 และหนํวยขึ้นตรงกองบัญชาการชํวยรบที่ 1 ตั้งอยูํที่ จังหวัดชลบุรี 356. ประเทศแรกของโลกที่มีนายกรัฐมนตรีหญิง คือประเทศศรีลังกา ชื่อสิริมาโว บันดารไนยเก 360. คํายพิบูลสงคราม เป็นที่ตั้งของกองพลทหารปืนใหญํ ตั้งอยูํที่จังหวัดลพบุรี 358. คํายจิรวิชิตสงคาม เป็นที่ตั้งของศูนย๑อานวยการสร๎างอาวุธกองทัพบก ตั้งอยูํที่ จังหวัดลพบุรี 357. เขื่อนใต๎ดิน คือ การสร๎างสิ่งกีดขวาง เชํน กาแพงทึบน้าลงใต๎ดิน อยูํที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหํงแรก 361.

มีชื่อเรียกอีกอยํางวํา เกรต วอลล๑ 369.13 367. กาแพงเมืองจีน อันลือลั่นของจีน สร๎างในสมัยราชวงศ๑หมิง ระยะทาง 2.เปิดโครงการเป็นพื้นที่แรกที่บริเวณลานพระราชวังดุสิต และภายในสวนอัมพร 366.จ.จอมทอง จ.ทบ.ซึ่งดาเนินการโดย มทบ.11 แหํงที่ 2 ที่จังหวัดลพบุรี ดาเนินการโดยมทบ. น้าตกที่สูงที่สุด คือ น้าตกแมํยะ ในเขตอุทยานแหํงชาติดอยอินทนนท๑ อ.อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการดื่มแชมเปญแสดงความยินดีในงานพิธีตํางๆ ของทบ. ศูนย๑อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎ มีคายํอวํา ศอ. ทุกพิธี ยกเว๎นพิธี มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ และพิธีมอบเครื่องหมายความสามารถพิเศษให๎แกํชาวตํางประเทศเทํานั้น 368.บต.000 กม. ตลาดนัดสัญจรเพื่อไทยทั่วไทย ของ ทบ.ตราด 363. คาวํา “แบล็กลิสต๑” มีความหมายวํา รายชื่อพวกที่เป็นภัยตํอชาติเก็บไว๎ แตํเปิดเผยไมํได๎ ถ๎าไมํมีแสดงวําองค๑กรนั้นหยํอนยาน 371.เชียงใหมํ 370. การสร๎าง “พีเอ็กซ๑” ในสํวนที่ ทภ. ตลาดค๎าสัตว๑ปุาที่ใหญํที่สุดในทวีปเอเซีย คือ เมืองดานัง ประเทศ เวียดนาม 364.1 รับผิดชอบมี 2 พื้นที่ คือ พื้นที่แรกใน ร.11 รอ. เริ่มกํอตั้งเมื่อ 2524 365. ผบ. ประเทศแรกในยุโรปที่พิมพ๑ธนบัตรใช๎เป็นประเทศแรก คือประเทศสวีเดน .

ภูเขาที่ใหญํที่สุดทางภาคใต๎ คือ เทือกเขานครศรีธรรมราช 378. คลองที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ คลองแสนแสบ 383.372. แมํน้าเจ๎าพระยาออกสูํทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ 382. ทะเลสาบที่ใหญํที่สุดของประเทศไทยอยูํที่ ทะเลสาบสงขลา 380. จังหวัดที่มีอาณาเขตติดตํอกับเขตจังหวัดอื่นๆ มากที่สุด คือ จังหวัดตาก 376. จังหวัดที่อยูํใต๎สุดของประเทศไทย คือ จังหวัดนราธิวาส 375. ถนนสายแรกในประเทศไทย คือถนนเจริญกรุง . จังหวัดภาคใต๎ที่ไมํมีอาณาเขตติดตํอกับทะเลเลย คือ จังหวัดยะลา และสตูล 377. หนองน้าที่ใหญํที่สุดในประเทศไทย อยูํที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 381. จังหวัดที่อยูํเหนือที่สุดของประเทศไทย คือ จังหวัดเชียงราย 374. ที่ประชุมรัฐมนตรีตํางประเทศอาเซียน ได๎ประชุมรับสมาชิกใหมํ 2 ประเทศ ที่ประเทศมาเลเซีย คือ ประเทศลาว และประเทศเมียนมํา 373. เกาะทีใ ่ หญํที่สุดของไทย คือ เกาะภูเก็ต 379.

ถนนสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ชื่อถนนเพชรเกษม จาก กทม. ผู๎ให๎กาเนิดเพลงสรรเสริญพระบารมี คือ กรมพระยานริศราสุวัดติวงศ๑ 394.384. ตึกที่สูงที่สุดของไทย คือ ตึกใบหยกเทาเวอร๑ อยูํกรุงเทพฯ 390.ถึง จ. สํวนที่แคบที่สุดของไทย คือบริเวณคอคอดกระ จ. อุโมงค๑ที่ยาวที่สุดของประเทศไทย คือ อุโมงค๑ขุนตาล จังหวัดลาปาง 387.ประจวบคีรีขันธ๑ 391. ทางรถไฟสายแรกของไทย สายกรุงเทพ ปากน้า 386. นราธิวาส 385. ผู๎ที่ได๎รับยกยํองให๎เป็น “บิดาแหํงการแพทยแผนปัจจุบันของไทย” คือ . ผู๎ให๎กาเนิดลูกเสือไทยคนแรก คือ รัชกาลที่ 6 392. ผู๎ให๎กาเนิดเพลงชาติ คือ พระเจนดุริยางค๑ บรรเลงครั้งแรกโดยวงดุริยางค๑ทหารเรือ 393. ผู๎ที่ได๎รับยกยํองให๎เป็น “บิดาแหํงประวัติศาสตร๑ไทย” คือ สมเด็จกรมพระยาดารงราชนุาภาพ 395. เขื่อนที่ผลิตกระแสดไฟฟูาได๎มากที่สุดในประเทศไทย คือ เขื่อนศรีนครินทร๑จังหวัดกาญจนบุรี 389.สงขลา 388. สะพานที่ยาวที่สุดของไทย คือ สะพานติณสูลานนท๑ จ.

พระปรางค๑ที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือพระปรางค๑ที่วัดอรุณราชวราราม วัดแจ๎ง ธนบุรี 405. เจดีย๑ที่เกําแกํที่สุดและใหญํที่สุดในไทย คือ พระปฐมเจดีย๑ จ. พระพุทธไสยยาสน๑ที่ยาวที่สุดของไทย คือ พระพุทธไสยยาสน๑ที่วัดพระนอน จ. เรือกลไฟลาแรกของไทย ชื่อ เรือสยามอรสุมพล 400. ในสมัยกํอนถือวันวันสงกรานต๑ เดือน 5 ขึ้น 1 ค่า เป็นวันขึ้นปีใหมํ .สิงห๑บุรี 406. ผู๎ที่ริเริ่มใช๎ ร. โรงพยาบาลแหํงแรกของไทยชื่อ โรงพยาบาลศิริราช สร๎างสมัยรัชกาลที่ 5 401.ศ.นครปฐม 404. ผู๎ที่ได๎รับยกยํองให๎เป็น “พระบิดาแหํงกองทัพเรือ” ชื่อ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 397. สภากาชาด ตั้งขึ้น ในรัชกาลที่ 6 เดิมชื่อ สภาอุณาโลม 402. ผู๎ที่ได๎รับยกยํองให๎เป็น “บิดาแหํงการสหกรณ๑แหํงประเทศไทย” คือ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ๑ 398.สมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร๑ 396. รัตนโกสินทร๑ศก คือ รัชกาลที่ 5 399. โรงเรียน “หลวง” สาหรับราษฎรแหํงแรก คือ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม 403.

ตํอมาเปลี่ยนวันขึ้นปีใหมํเป็นปัจจุบันนี้เมื่อปี 2484 407. ประเทศกัมพูชา ที่คัดค๎านที่จะให๎ติมอร๑ตะวันออกเข๎าเป็นสมาชิกใหมํอาเซียน 416. พระองค๑ดา เป็นพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 410. วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแหํงชาติ 415. สถานทูตพมําประจาประเทศไทย ตั้งอยูํที่ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม กรุงเทพ 413. ไฟฟูาเริ่มใช๎ในประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5 411. โบสถ๑เหล็กแหํงแรกของไทยตั้งอยูํที่ วัดปากลาแข๎ง บริเวณรอยตํอ 3 จังหวัด คือ ตาก อุทัยธานี และกาญจนบุรี . เบญจรงค๑ ห๎าสี มีสี ดา แดง เขียว ขาว เหลือง 412. หัวหน๎าขบวนการตํอสู๎กอบกู๎อิสรภาพดินแดนติมอร๑ตะวันออก ชื่อ นายโฮเซํ อะเลกซานเดอร๑ ซานาทา กุสเมา 409. พิพิธภัณฑ๑พระตาหนักดาราภิรมย๑ ตั้งอยูํที่ พระตาหนักดาราภิรมย๑ อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 417. เขื่อนปุาสักชลสิทธิ์ ตั้งอยูํที่จังหวัดลพบุรี 414. ประชากรโลกคนที่หกล๎านพันล๎านคน เกิดที่ประเทศบอสเนีย 408.

ติมอร๑ตะวันออก จะแยกตัวเป็นเอกราชจากประเทศอินโดนีเซีย 423. กลุํมกรีนพีช คือองค๑กร ที่รณรงค๑สิ่งแวดล๎อม มีเรือแรนโบว๑วอริเจอร๑เดินทางรณรงค๑ตํอต๎านเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมในประเทศแถบเอเ ชีย 421. วันที่ 5 ธันวาคม 2542 เปิดให๎บริการรถไฟฟูา บีทีเอสซี เป็นวันแรกในสมัยนายพิจิตต รัตตกุล เป็นผู๎วําการกทม. สะพานขึงแบบอสมมาตร เสาเดี่ยว 3 ระนาบ ที่ยาวที่สุดในโลกของไทยตั้งอยูด๎านเหนือของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล๎า กํอนถึงสะพานกรุงธนบุรี ชื่อสะพานพระราม 8 424. กลุํมอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติอนุรักษ๑พันธุ๑ไม๎ที่ใหญํที่สุดใน เอเชียตั้งอยูํที่สวนพฤกษศาสตร๑ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ 425. “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎พระราชทานไว๎ มีความหมายวํา เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการพัฒนาประเทศตลอดจนการใช๎ชีวิตและครองตนของ พี่น๎อง ประชาชนทั่วไป 420. 419.418. แหลํงก๏าซแหลํงใหมํของไทย คือ แหลํงไพลิน อยูํที่แหลํงผลิตก๏าซกลางอําวไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดเมื่อ 26 มิถุนายน 2543 422. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ๑แกํนักกีฬาคนพิการ เครื่องราชอินริยาภรณ๑ ชื่อ ดิเรกคุณาภรณ๑ .

สวนสาธารณแหํงใหมํที่จัดเป็นแบบสวนไทยที่ใหญํที่สุดในประเทศไทยอยูํที่ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตาบลบางศรีเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 434. ประเพณีงานผีตาโชน เป็นของจังหวัดเลย 436. เขื่อนปากมูล อยูํที่จังหวัดอุบลราชธานี 429. เจดีย๑ยอดด๎วน หรือเจดีย๑ยักษ๑ อยูํที่วัดพระเงิน จังหวัดนครศรีธรรมราช 432. อุทยานแหํงชาติพุเตย อยูํที่จังหวัดสุพรรณบุรี 431.ป.สนั่น ขจรประศาสตร๑ ลาออกจากตาแหนํง 3 ตาแหนํง เพราะ ป.มีมติเอกฉันท๑วํา แสดงบัญชีทรัพย๑สินเท็จ ไมํตรงกับความจริง 433.426. เกิดปรากฏการณ๑จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร๑และตรงกับวันเพ็ญอาสาฬ หบูชา วันที่ 16 กรกฎาคม 2543 428.ต. พระที่นั่งไกรสนสีหราช อยูํที่จังหวัดลพบุรี 427. เกาะทะลุ ตั้งอยูํที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ . กรณีที่ พล. เมืองหลวงของไทยในอดีต กํอนที่จะมาเป็นกรุงเทพมหานคร คือ กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี 430.ช. สัญลักษณ๑ที่อยูํด๎านหน๎าของศูนย๑ประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ มีชื่อวํา โลกุตระ 435.

การรถไฟสายเหนือของไทย มีสถานีปลายทาง อยูํที่จังหวัดเชียงใหมํ 442. ประเทศไหน เป็นประเทศแรกที่ได๎จัดให๎มีการวันแมํขึ้น (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 444. “NGL” ได๎แกํก๏าซ โชลีน 445. วันที่ 22 ก.ย.อุบลราชธานี 441.จว. 43 รัฐบาลจัดให๎เป็นวันคาร๑ฟรีเดย๑ วันรณรงค๑จอดรถไว๎ที่บ๎าน ชํวยกันประหยัดน้ามัน 447.ครบองค๑ประกอบได๎สมาชิกคนที่ 200 ชื่อ คุณวิลาวัลย๑ ตันวัฒนะพงษ๑ สว. รัฐสภา สว. พระพุทะเจ๎าทรงตรัสรู๎ เมื่อพระชนมายุ 35 พรรษา 439. ผู๎กํอตั้งโอลิมปิกสากล ชื่อ ปิแอร๑ เดอ กูแบร๑แดง 446. นายโคฟี่ อันนัน เลขาธิการองค๑การสหประชาชาติเป็นชาวกานา .437. กองทัพไทยในสงครามศึกไทย พมํา กองทหารดาบทะลวงฟัน ผู๎นาหนํวยรบที่กล๎าหาญชื่อ ขุนรัตนาวุธ 438. การเลือกตั้งผู๎วําราชการกรุงเทพฯ ผู๎ที่ออกเสียงเลือกตั้ง ตั้งแตํอายุ 18 ปี 443. “เพชรอันดามัน” ได๎รับการขนานนามเป็นของจังหวัดกระบี่ 440.

สะพานซังฮี้ มีชื่อเป็นทางการวํา สะพานกรุงธน 449. เอกอัครราชทูต ผู๎แทนถาวรไทย ประจาองค๑การค๎าโลก (WTO) ผู๎หญิงคนแรกชื่ออภิรดี ตันตราภรณ๑ 452. ปราสาทหินของไทยที่ใหญํที่สุด คือปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 454.448. คาขวัญกองทัพบก มีชื่อวํา เพื่อชาติ ศาสน๑ กษัตริย๑ และประชาชน 457. “ฑูตสันถวไมตรี เพื่อเด็กและเยาวชน” จากยูนิเซฟ คนแรกของไทย ชื่อ คัทลียา แมคอินทอช 451. โรงพยาบาลคนเสียจริต แหํงแรกของไทย คือโรงพยาบาลสมเด็จเจ๎าพระยา เขตคลองสาน กทม.ค. 41 มีชื่อวํา ประหยัด โปรํงใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพ 458. ทูตยูนิเซฟ คนแรกของไทย คือ นายอานันท๑ ปันยารชุน 453. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แกํไทเกอร๑วูดส๑ นักกอล๑ฟชื่อดังระดับโลกสาขา วิทยาศาสตร๑การกีฬา 456. 455. นโยบายผู๎บัญชาการทหารบก ให๎ไว๎เมื่อ 28 ต. “เอ็มพาวเวอร๑” หมายถึงมูลนิธิสํงเสริมโอกาสหญิงบริการ ศูนย๑พิทักษ๑สิทธิหญิงขายบริการทางเพศ 450. ประเทศมาเลเซีย ได๎เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหมํวํา นครปุตราจายา .

ผู๎บัญชาการทหารบกคนแรก และคนเดียวในประวัติศาสตร๑ที่ไปทอดผ๎าปุาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว (สปป.อ.ลาว) คือ พล.459.ว. จังหวัดในภาคใต๎ที่ไมํติดทะเล คือ จังหวัดยะลา 460. ในวัดพระแก๎ว มียักษ๑ที่ยืนตระหงํานกุมกระบองทั้งหมด 12 ตัว 467. นักศึกษาพมําทั้ง 5 คน ที่บุกยึดสถานทูตพมํา ขึ้นเฮลิคอปเตอร๑ พร๎อมตัวประกันไปลงที่เขตบ๎านทําตะโก อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี .สุขุมพันธุ๑ บริพัตร รมช. คํายบดินทรเดชา ตั้งอยูํที่จังหวัดยโสธร 464. จังหวัดสุดท๎ายของประเทศไทย คือ จังหวัดอานาจเจริญ แยกตัวจากจังหวัดอุบลราชธานี 461. วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปี คือวันประชากรโลก 468.ตํางประเทศ 469. สมาชิกองค๑การค๎าโลก มี 133 ประเทศ 462. ถนนที่สวยที่สุด และแพงที่สุดในไทย ชื่อถนนอักษะ 465. ผู๎ที่เอาตัวเองเข๎าประกัน กับนักศึกษาพมําที่สถานทูตพมํา เพื่อคลี่คลายเหตุการณ๑คือ ม.เชษฐา ฐานะจาโร 466. ร. มิคสัญญี หมายความวํา ยุคหนึ่งที่มีแตํรบราฆําฟัน เบียดเบียนกัน 463.

ผู๎อานวยการหญิงคนแรกขององค๑การอนามัยโลก ชื่อ (ดร. แสตมป์ชุดแรกของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต๎นของแสตมป์ไทย คือชุด โสฬศ วันแรกที่จาหนํายคือ 4 สิงหาคม 2426 474.ไกร ฮาร๑เล็ม บรุนด๑ทแลนด๑) . 2500 476.ค. วันที่ 4 พ.ย.42 พิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ ทรงประทับเรือพระที่นั่งชื่อ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส๑ 477. ธงพระคชาธาร หมายถึง การอยูํยงคงกระพัน แคล๎วคลาดจากภยันตราย รวมทั้งมีเมตตามหานิยม ครอบจักรวาล ซึ่งตาแหนํงของธงนั้น จะปักประดับ ประดิษฐานประจาพระที่นั่งคชาธาร ที่พระมหากษัตริย๑เสด็จออกศึกสงครามทุกครั้ง 475.เป็นเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยงคริสต๑ หรือกะเหรี่ยงเคเอ็นยู ของนายพลโบเมียะ ที่ยังปักหลักสู๎รับกับรัฐบาลพมํา 470. วันเอกราชของกัมพูชา คือวันที่ 9 พฤศจิกายน ของทุกปี 473. ถนนสายเศรษฐกิจสาคัญ ของภาคอีสาน ชื่อถนนมิตรภาพ 472. สุสานช๎างโลกล๎านปี ที่ขุดพบในประเทศไทย อยูํที่บริเวณฝั่งแมํน้ามูล ตาบลช๎างทอง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 471. ผู๎อานวยการองค๑การอหารและเกษตร แหํงสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) ทูลเกล๎าฯถวายเหรียญชื่อ เทเลฟููด ให๎แกํพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 478. พิธีกระบวนพยุหยาตราชลมารค หรือพิธีเหํเรือ จัดมากี่ครั้ง 11 ครั้ง ครั้งแรกจัดเมื่อ 14 พ.

พํอขุนรามคาแหงมหาราชทรวงรับพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ๑มาจาก นครศรีธรรมราช 486. ในสมัยสุริโยทัย มีการแบํงการปกครองเป็น 3 สํวน คือ หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก หัวเมืองประเทศราช 484. ในสมัยสมเด็จพระนารายณ๑มหาราช ทรงได๎ปรับปรุงการเก็บภาษี ใหมํ 4 ประเภท คือ จังกอบ สํวย อากร และฤชา .479.ย. ในสมัยพญาลิไทยได๎จัดการแบํงสงฆ๑ออกเป็น 2 คณะ คือ คามวาลี และอรัญวาลี 483. พระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยที่สาคัญ ได๎แกํ พระพุทธสิหิงค๑ พระพุทธชินสีห๑ พระพุทธชินราช พระศาสดา และพระศีศากยมุนี 485. 42 สังเกตุการณ๑ที่หอดูดาวเกิดแก๎ว อยูํที่จังหวัดกาญจนบุรี 480. ปฐมกษัตริย๑ของกรุงสุโขทัย คือ พํอขุนศรีอิทราทิตย๑ 481. กษัตริย๑ไทยที่ครองราชย๑ในระยะเวลาสั้นที่สุด คือพระเจ๎าทองลั่น แหํงราชวงศ๑สุวรรณภูมิ 482. เหตุการณ๑ฝนดาวตก กลุํมดาวสิงโต ในชํวงคืนวันที่ 18 . แรกเมื่อเริ่มประดิษฐ๑อักษรไทยนั้น มีวรรณยุกต๑ใช๎อยูํ 2 รูป คือ เอก กับ โท 487.19 พ. กรุงสุโขทัยถูกรวมเข๎ากับกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ 488.

ไทยกับอังกฤษได๎ทาสัญญาการค๎าฉบับแรก ขึ้นโดยที่อังกฤษได๎สํงเฮนรี่ . ไพรํสม คือ บรรดาชายฉกรรจ๑ที่มีอายุระหวําง 18 -20 ปี ซึ่งต๎องไปขึ้นทะเบียนฝึกทหาร 492. ฝรั่งชาติแรกที่เข๎ามาเมืองไทย คือ ชนชาติโปรตุเกส 491. ศิลปการแสดงเฟื่องฟูมากที่สุด ในสมัยสมเด็จพระบรมโกศ 490. ไพรํหลวงคือ บรรดาไพรํสมที่ฝึกทหารมาแล๎วมีหน๎าที่เข๎าเวรรับใช๎ราชการ 493. วัดประจาพระองค๑ของรัชกาลที่ 3 คือ วัดราชโอรสาราม และวัดสุทัศน๑เทพวราราม ตราประจาพระองค๑ของรัชกาลที่ 3 คือ มหาปราสาท 497. สงครามโลกครั้งที่ 1 ตรงกับรักาลที่ 6 ของไทย และผลที่ไทยได๎รับจากสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ ชื่อเสียง เกียรติคุณของประเทศ 498. ไทยกับพมําทาสงครามครั้งแรก ในสมัยพระชัยราชาธิราช 494. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัยทรงมีพระนามที่ประชาชนถวายอีกพระนาม หนึ่ง วํา “พระเจ๎าช๎างเผือก” และประเทศไทยเริ่มใช๎ ธงตราช๎างเผือก ในสมัยรัชกาลนี้ (ร. สาเหตุที่สมเด็จพระนารายณ๑มหาราชทรงดาริสร๎างเมืองลพบุรีขึ้น เพราะระยะนั้นไทยถูกรุกรานจากฮอลันดา 495.489.2) 496.

เรือพระที่นั่งนารายณ๑ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งประเภทรูปสัตว๑ มีวัตถุประสงค๑การตํอเพื่อถวาย ร. ม.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกฯ คนที่ 23 เป็นผู๎กํอตั้งพรรคไทยรักไทย เป็นนายกฯ ลาดับที่ 53 106.เบอร๑นี่ มาเป็นตัวแทนทาสัญญากับไทย 499.ว.ท.8 103.ว. รัชกาลที่ 4 ทรงริเริ่มให๎ข๎าราชการไทย เข๎าเฝูาพระเจ๎าแผํนดิน โดยต๎องสวมเสื้อ 500.เสนีย๑ ปราโมช เป็นผู๎จัดตั้ง เสรีไทย และพรรคประชาธิปัตย๑ 102. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ ออกกฎหมายเลิกเสพและจาหนํายฝิ่นโดยเด็ดขาด กฎหมายปราบปรามนักเลง ห๎ามค๎าประเวณี วางแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 (2504-2509) 104. พระราบัญญัติการเกณฑ๑ทหาร เริ่มมีขึ้นใช๎บังคับในสมัย รัชกาลที่ 5 เขียนโดย นักวิชาการหลังเขา ที่ 06:36 ไมํมีความคิดเห็น: ความรูร๎ อบตัว 2 101. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก๎วมรกต) เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด 48.ร.คึกฤทธิ์ ปราโมช 105.ธรรมศาสตร๑และการเมือง ลาออกเพราะถูกโจมตีในเรื่องการปิดบังสาเหตุการสวรรคตของ ร.ร.ต.3 ซม. นายปรีดี พนมยงค๑ (หลวงประดิษฐ๑มนูธรรม) เป็นผู๎กํอตั้ง ม.x 66 ซม.ดร. พ. 108.9 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก 107. พระศรีศากยมุนี (พระโต) เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลํอด๎วยโลหะ ประดิษฐานอยูํวัดสุทัศน๑เทพวราราม (ลิไท) . พรรคก๎าวหน๎า เป็นพรรคการเมืองแรกของไทย กํอตั้งโดย ม.

กาญจนบุรี กว๎างประมาณ 750 กม. สามเหลี่ยมทองคา เป็นเขตติดตํอ ไทย พมํา ลาว 124.ยะลา มีความยาวประมาณ 1. อากร คือ ภาษีที่เก็บจากผลประโยชน๑ที่ราษฎรทามาหากินได๎ 115. 119.รูปภูมิ หมายถึง ดินแดนของสวรรค๑ชั้นพรหม 16 ชั้น . พระสุโขทัยไตรมิตร หรือหลวงพํอวัดสามจีน หรือพระทองวัดไตรมิตร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยูํวัดไตรมิตรวิทนาราม สร๎างสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปทองคาที่ใหญํที่สุด 112.นครราชสีมา มีพื้นที่มากที่สุด และมีวัดมากที่สุด 121. 118.อุบลฯ ถึงด๎านตะวันตกที่ อ. พระพุทธชินสีห๑ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานอยูํวัดบวรนิเวศน๑ 111.อรูปภูมิ หมายถึง ดินแดนแหํงพรหม เป็นนามธรรม 4 ชั้น 113. บึงบระเพ็ด เป็นบึงน้าจืดที่ใหญํที่สุด จ.สังขละบุรี จ. บํอพระแสง เป็นบํอเหล็กน้าพี้ใช๎สาหรับตีพระแสงดาบให๎พระมหากษัตริย๑ . พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมางวิชัย หลํอด๎วยทองสัมฤทธิ์ ประดิษฐานอยูํวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ หรือวัดใหญํ 110.109. ฤชา คือ คําธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให๎บริการตําง ๆ ของทางราชการ 117. ความกว๎างของประเทศไทยวัดจากจุดตะวนออกที่ อ. ไตรภูมิพระรํวง หรือเตภูมิกถา พระราชนิพนธ๑ ในพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) . จ. จ.620 กม.นครสวรรค๑ 123. สํวย คือ เงินหรือสิ่งของที่เรียกเก็บเพื่อทดแทนการเข๎ามาทางานโยธาให๎ทางราชการ 116. ความยาวของประเทศไทยวัดจากจุดเหนือสุดที่ อ.กามภูมิ หมายถึง ดินแดนแหํงอบายภูมิ และสุคติภูมิ 11 ชัน . อุทยานแหํงชาติเขาใหญํครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด คือ นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระบุรี 122.สิรินธร จ.เชียงราย ถึงจุดใต๎สุดที่ อ. จังกอบ คือ ภาษีที่เก็บคําผํานดํานจากยานพาหนะบรรทุกสินค๎า 114.สมุทรสงคราม มีพื้นที่น๎อยที่สุด 120.เบตง จ.แมํสาย จ.

บุรีรัมย๑ จ.สมุทรสงคราม 140.ปราจีนบุรี 127.นําน จ.ศรีสระเกษ จ.ยโสธร จ. หลวงพํอโสธร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ปั้นโดยชํางล๎านนา ประดิษฐานอยูํวัดโสธรวรารามวรวิหาร 126.ชัยภูมิ จ.อุบลฯ 129.ร๎อยเอ็ด จ.จ.เชียงใหมํ 131. สัตว๑ปุาสงวนมี 15 ชนิด คือ 1.สมุทรสาคร 139.หนองบัวลาภู แยกตัวจาก จ.เชียงราย จ. จ. แมํน้าทําจีน (แมํน้าสุพรรณ แมํน้ามะขามเฒํา แมํน้านครชัยศรี) ไหลลงสูํอําวไทยที่ จ.อุบลฯ 134.ขอนแกํน จ.ประจวบฯ จ.สตูล จ.เชียงราย จ.ราชบุรี จ. เทือกเขาผีปันน้า อยูํภาคเหนือเป็นต๎นกาเนิดแมํน้าปิง วัง ยม นําน กก และอิง 136.ชุมพร 132. เทือกเขาพนมดงรัก กั้นระหวําง ไทย – กัมพูชา จ. แมํน้าแมํกลอง (แมํน้าแควใหญํ หรือศรีสวัสดิ์ แมํน้าราชบุรี) ไหลลงสูํอําวไทยที่ จ. แรด 3.สมุทรปราการ 138.ยะลา จ.สงขลา จ.นราธิวาส 135. กระสู๎ 4.สุรินทร๑ จ.อุตรดิตถ๑ 125.พิษณุโลก 133.เพชรบุรี จ. เทือกเขาถนนธงชัย กั้นระหวํางไทย . จ. แมํน้าโกลก อยูํ จ. นกเจ๎าฟูาหญิงสิรินธร 2. เทือกเขาแดนลาว จ.สระแก๎ว แยกตัวจาก จ.ตาก 130.นราธิวาส กั้นพรมแดนไทย – มาเลเซีย 141. กูปรี .อุตรดิตถ๑ จ. แมํน้าชี ยาวที่สุด จ. เทือกเขาหลวงพระบาง กั้นระหวําง ไทย – ลาว จ.อุดรธานี 128. แมํน้ารวก กั้นพรมแดนไทย – พมํา บริเวณสามเหลี่ยมทองคา 142.อุบลฯ ไหลลงสูํแมํน้ามูล 137.แมํฮํองสอน – จ. เทือกเขาตะนาวศรี กั้นระหวําง ไทย – พมํา จ. แมํน้าเจ๎าพระยา ไหลลงสูํอําวไทยที่ จ.แมํฮํองสอน จ. เทือกเขาสันกาลาคีรี กั้นระหวําง ไทย – มาเลเซีย จ. จ.พมํา จ.กาญจนบุรี จ.อานาจเจริญ แยกตัวจาก จ.

1991 155. เทวรูปเทพเจ๎าซีอุส (จูปีเตอร๑) แหํงโอลิมเปีย 159. สิ่งมหัสจรรย๑ของโลกยุคกลาง 7 สิ่ง คือ 1. เขื่อนภูมิพล สร๎างกั้นแมํน้าปิงที่ อ. นกแต๎วแล๎วท๎องดา 11. คลองปานามา อยูํระหวํางมหาสมุทรแปซิฟิก – มหาสมุทรแอตแลนติก 149. ควายปุา 6. สมัน 8. สิ่งมหัสจรรย๑ของโลกยุคโบราณ 7 สิ่ง คือ 1.000 ไรํ 145.กาญจนบุรี เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ใหญํที่สุด 148. จอร๑จ ดับเบิลยู บุช จูเนียร๑ สังกัดพรรครีพับลิกัน มาจากรัฐเท็กซัส 158.สามเงา จ.ศ. กองหินประหลาดสโตนเฮนจ๑ 2. เก๎งหม๎อ 15. สวนลอยแหํงบาบิโลน 3. พะยูน 143. สุสานมุสโซเลียมแหํงฮาลิคานาสซัส 5.ตาก เพื่อผลิตไฟฟูาฟูา และการเกษตร 146. ออง ซาน ซู จี ได๎รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ค. มหาปีรามิดแหํงอียิปต๑ 2. เทวรูปโคโลสซูสแหํงเกาะโรดส๑ 6. เลียงผา 9. เลโอนาโด ดาวินชี เป็นจิตกรชาวอิตาลี วาดภาพโมนาลิซา และอาหารมื้อสุดท๎าย 156. วิลเลี่ยม เชคสเปียร๑ เป็นนักประพันธ๑ชาวอังกฤษ ประพันธ๑เรื่อง โรมิโอ – จูเลียต 157. นกกระเรียน 12. เขื่อนศรีนครินทร๑ สร๎างกั้นแมํน้าแควใหญํที่ จ. . คาร๑ล มาร๑กซ๑ บิดาแหํงลัทธิคอมมิวนิสต๑ 152.ทําปลา จ. วนอุทยาน ต๎องมีพื้นที่ 500 – 80.อุตรดิตถ๑ เป็นเขื่อนดินแหํงแรก 147. แมวลายหินอํอน 13. สมเสร็จ 14. เขื่อนสิริกิต๑ สร๎างกั้นแมํน้านํานที่ อ. อุทยานแหํงชาติ ต๎องมีพื้นที่อยํางน๎อย 10 ตร.ขึ้นไป 144. ละอง ละมั่ง 7.5. ประภาคารฟาโรส๑แหํงอเล็กซานเดรีย 7. เหมา เจ๐อ ตุง ผู๎เปลี่ยนแปลงการปกครองจีนจากระบอบสาธารณรัฐ มาเป็นระบบคอมมิวนิสต๑ 154. หยวน ซี ไข ประนาธิบดีคนแรกของจีน 153. กวางผา 10. จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร๑ท เป็นผู๎นาทหารของฝรั่งเศส 150. อับราฮัม ลินคอล๑น ประกาศเลิกทาสในอเมริกา ถูกลอบสังหาร 151. มหาวิหารไดอานา 4.กม.

สะพานโกลเด๎นเกท 7. ไมํมีการเปลี่ยนแปลงอากาศ 163. หินแปร เกิดจากหินอัคนี และหินตะกอนที่เปลี่ยนแปลงรูปรําง ลักษณะ ได๎แกํ หินอํอน หินชนวน หินควอร๑ตไซต๑ หินไนส๑ 166. ไมํมีการเปลี่ยนแปลงอากาศ 4. ดาวเนปจูน (Neptune) 9. เขื่อนฮูเวอร๑ 5. สุสานอเล็กซานเดรีย 160. ดาวศุกร๑ (Venus) ดาวประกายพรึก ดาวรุํงตอนเช๎า ดาวประจาเมืองตอนหัวค่า 3. เอ็กซ๑โซสเฟียร๑ 600 – 1. โลก (Earth) 4. เรือโดยสารควีนแมรี 161. สิ่งมหัสจรรย๑ของโลกยุคปัจจุบัน 7 สิ่ง คือ 1. มีโอโซนดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเลต ไมํมีการเปลี่ยนแปลงอากาศ 3. แรํโลหะ หมายถึง แรํที่ต๎องนามาถลุงกํอนนาไปใช๎ ได๎แกํ ดีบุก เหล็ก วุลแฟรม แมงกานีส พลวง ตะกั่ว สังกะสี 167. ดาวเสาร๑ (Saturn) 7. ตึกเอ็มไพร๑สเตท 6. ไอโอโนสเฟียร๑ 520 กม. แรํอโลหะ หมายถึง แรํที่ไมํต๎องนาไปถลุงกํอนใช๎ประโยชน๑ ได๎แกํ ยิปซัม . เมโซสเฟียร๑ 45 กม. ดาวยูเรนัส หรือดาวมฤตยู (Uranus) 8. พระราชวังแวร๑ซายส๑ 4. สนามกีฬาแหํงกรุงโรม 4. ดาวพุธ (Mercury) เล็กที่สุด 2.กาแพงเมืองจีน 3. ดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ใหญํที่สุด 6. ปราสาทหินนครวัด 2. บรรยากาศแบํงเป็นชั้นตําง ๆ 5 ชั้น 1. ใช๎สาหรับการสะท๎อนของคลื่นวิทยุ 5. หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวของลาวา ได๎แกํ แกรนิต บะซอลต๑ ออบซิเดียน สคอเรีย 164.000 กม. หอเอนเมืองปิซา 5. ทัชมาฮาล 3. โทรโพสเฟียร๑ 10 กม. หินตะกอน หรือหินชั้น เกิดจากการทับถมของตะกอน ได๎แกํ หินดินดาน หินทราย หินปูน ถํานหิน ศิลาแลง 165. ดาวอังคาร (Mars) 5. ดาวพลูโต (Pluto) 162. สุเหรําโซเฟีย 6. เจดีย๑กระเบื้องเคลือบนานกิง 7. ระบบสุริยะ 1. มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ไอน้า เมฆ หมอก ฝน พายุ 2. สตราโตสเฟียร๑ 25 กม.

เกลือแกง รัตนชาติ ฟลูออไรด๑ 168.ซี. พายุโซนร๎อน คือ คือ ไซโคลนที่มีความเร็ว 61 . เป็นแกนกลางในการนาสันติภาพอันถาวรมาสูํโลก 3. ขึ้นไป ถ๎าเกิดในเขตร๎อนเรียก เฮอริเคน 173. องค๑การศึกษาวิทยาศาสตร๑ และวัฒนธรรมแหํงสหประชาชาติ UNESCO (United Nation Educational Scientific and Cultural Organization) 178. กองทุนสงเคราะห๑เด็กแหํงสหประชาชาติ UNICEF (United Nation Children ‘s Fun) กํอตั้งเพื่อชํวยเหลือแกํเด็กกาพร๎า 177. USA. มีวัตถุประสงค๑ 3 ประการ 1.119 กม. พายุไซโคลน หมุนทวนเข็มนาฬิกา 170. เป็นศูนย๑กลางความรํวมมือระหวํางประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 175. ธนาคารโลก World Bank สานักงานใหญํตั้งอยูํที่ กรุงวอชิงตัน ดี./ชม. องค๑การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ NATO (North Atlantic Treaty Organization) สานักงานใหญํตั้งอยูํที่ กรุงบรัสเซลล๑ เบลเยียม กํอตั้งโดย . ไต๎ฝุน คือ คือ ไซโคลนที่มีความเร็ว 120 กม. 171. กองทุนการเงินระหวํางประเทศ IMF (International Monetary Fund) 180. ระงับกรณีพิพาทระหวํางประเทศคูํกรณีด๎วยสันติวิธี 2./ชม. 179. พายุแอนตี้ไซโคลน หมุนตามเข็มนาฬิกา 174. แรํเชื้อเพลิง ได๎แกํ ถํานหิน ปิโตเลียม ก๏าซธรรมชาติ 169. องค๑การสหประชาชาติ (UN United Nation) กํอตั้งขึ้นในชํวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยความรํวมมือของประธานาธิบดีสหรัฐ คือ นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท๑ และ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ คือ นายวินสตัน เชอร๑ชิล สานักงานใหญํตั้งอยูํที่นิวยอร๑ก USA./ชม. 172. คณะมนตรีความมั่นคง (Security Council) ประกอบด๎วยสมาชิก 15 ประเทศ มีสมาชิกถาวร 5 ประเทศ ได๎แกํ สหรัฐ อังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส จีน และมีสมาชิกเลือกตั้งอีก 10 ประเทศ อยูํในตาแหนํงครั้งละ 2 ปี 176. ดีเปรสชั่น คือ ไซโคลนที่มีความเร็ว 60 กม.

วันเอดส๑โลก คือ วันที่ 1 ธันวาคม .สมุทรสาคร 192. ศาลพันท๎ายนรสิงห๑ที่พระเจ๎าเสือโปรดให๎สร๎างขึ้นอยูํที่ คลองโคกขาม จ. ชายไทยเมื่ออายุ 21 ปีบริบูรณ๑ ต๎องรับหมายเรียกเพื่อเข๎าคัดเลือกเป็นทหารกองประจาการ 191. เจ๎าหญิงคาโรลีน ราชนิกูล โมนาโก เป็นทูตสันถวไมตรี ยูเนสโกคนลําสุด 194. 188. แจ๎งตาย ภายใน 24 ชม. สหภาพยุโรป EU (European Union) สานักงานใหญํตั้งอยูํที่ กรุงบรัสเซลล๑ เบลเยียม เพื่อความรํวมมือทางเศรษฐกิจ กลุํมประชาคมยุโรป 183. ชายไทยเมื่ออายุ 18 ปีบริบูรณ๑ ต๎องแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน 190. องค๑การความรํวมมือทางเศรษฐกิจแหํงเอเซียและแปซิฟิก APEC (Asia and Pacific Economic Cooperation) 186. การทาบัตรประชาชน ผู๎มีสัญชาติไทย อายุ 15 – 70 ปีบริบูรณ๑ 189.เซอร๑วินสตัน เชอร๑ชิล นายกฯ อังกฤษ มีสมาชิก 15 ประเทศ ตั้งเพื่อความมั่นคงทางทหาร 181. สมาคมประชาชาติแหํงเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) สานักงานใหญํตั้งอยูํที่ กรุงจาการ๑ตา อินโดนิเซีย รํวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไมํรวมมือทางทหาร 184. เฟดายีน ซัดดัม เป็นภาษาอาหรับแปลวํา ผู๎สละชีพเพื่อซัดดัม คือ กองกาลังกึ่งทหารอาสาสมัคร 193. G7 กลุํมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนาของโลก 7 ประเทศ อังกฤษ สหรัฐ เยอรมัน แคนนาดา อิตาลี ฝรั่งเศส ญี่ปุน 185. การแจ๎งเกิด แจ๎งย๎ายเข๎า – ออก ต๎องแจ๎งภายใน 15 วัน 187. องค๑การของกลุํมประเทศผู๎ค๎าน้ามันเป็นสินค๎าออก OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) สานักงานใหญํตั้งอยูํที่กรุงเวียนนา ออสเตรีย มีสมาชิก 13 ประเทศ 182.

การตีกลองร๎องฎีกาเริ่มมีขึ้น สมัยพํอขันรามฯ 3.นา ดูแลการทาไรํนา รักษาเสบียง ออกสิทธิที่นา 196. เรือกลไฟลาแรกที่ตํอในไทย คือ เรือสยามอรสุมพล สร๎าง พ. จตุสดมภ๑ คือการปกครองภายในราชธานีสมัยอยุธยา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ) .195. ขุนหลวงขี้เลื้อนมีพระนามเดิมวํา เจ๎าฟูากรมขุนอนุรักษ๑มนตรี หรือ สมเด็จพระเจ๎าเอกทัศน๑ หรือ พระเจ๎าอยูํหัวพระที่นั่งสุริยาศอมรินทร๑ กษัตริย๑องสุดท๎ายของอยุธยา 5.นราธิวาส ถูกปล๎นปืน 197.2430 สาเร็จ คือ พลตรีพระยาสุรศักดิ์มนตรี เขียนโดย นักวิชาการหลังเขา ที่ 06:35 ไมํมีความคิดเห็น: ความรูร๎ อบตัว ความรู๎รอบตัว 1. พระมหากษัตริย๑พระองค๑แรกที่ผนวชระหวํางครองราช คือ พระยาลิไท 6.ศ.วัง ดูแลงานในราชสานัก พระราชพิธีตําง ๆ พิจารณาพิพากษาคดีตําง ๆ . พํอขุนบางกลางหาว (พํอขุนศรีอินทราทิตย๑) กษัตริย๑องค๑แรกของสุโขทัยต๎นราชวงศ๑พระรํวง . ไทยทาสงครามกับพมําครั้งแรกสมัย สมเด็จพระไชยราชาธิราช (พมําตีเมืองเชียงกราน) 2. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พลเมืองมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได๎ 25 ไรํ 4. แมํทัพที่ยกพลไปปราบฮํอสาเร็จเมื่อ พ.คลัง ดูแลเก็บรักษาผลประโยชน๑ของแผํนดิน .เจาะไอร๎อง จ. พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าฯ ทรงเป็นคนไทยพระองค๑แรกที่เป็นเจ๎าของเรือที่ทาด๎วยเหล็กทั้งลา คือ เรือมงคลราชปักษี 200.ศ. กองพันพัฒนาที่ 4 คํายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร๑ อ.2398 199. กองกาลังเฉพาะกิจ 976 ไทย/อีรัก รหัส “ยุทธการช๎างฟูา” แสดงถึงมนุษยธรรมและสันติภาพ 198.เวียง หรือเมือง ดูแลท๎องที่ ราษฎร รักษาความสงบเรียบร๎อย ปราบปรามโจรผู๎ร๎าย .

ไทยเริ่มใช๎ธงไตรรงค๑ เมื่อ พ.2468 (ร. ประธานสภาฯ คนแรก คือ เจ๎าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี 21.5 คือ กรมพระราชวังบวรมหาวิชัยชาญ 26.7 24. นายกฯ คนแรก คือ พระยามโนปกรณ๑นิติธาดา 22. กรมพระราชวังบวรในสมัย ร.ศ.ศ.ซุน ยัด เซ็น เป็นผู๎นาการปฏิวัติจีนจากระบอบกษัตริย๑มาสูํระบอบสาธารณรัฐ 18. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอูํทอง) สร๎างเมืองอยุธยา 8.9 ขณะผนวช คือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ๑ 17. ดร. ระบบศักดินา เริ่มมีขึ้นสมัย พระบรมไตรโลกนาถ 13. พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หลํอด๎วยสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยสุโขทัย สมัยพระธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไท) 15. ไทยเสียกรุงครั้งแรกสมัย สมเด็จพระมหินทราธิราช พ.2112 9. วังหน๎าสมัยรัตนโกสินทร๑ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑ๑สถานแหํงชาติ (หยุดทาการทุกวันจันทร๑) 23. คลองสุเอช เป็นคลองเดินเรือสินค๎าระหวํางยุโรป (ทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน) – เอเชีย (ทะเลแดง) ปัจจุบันเป็นของอียิปต๑ 19.6) 20. นกวายุพักตร๑ เป็นตราประจากระทรวงการคลัง 25. วัดสุทัศน๑เทพวราราม เป็นวัดหลวงที่ไมํมีเจดีย๑ 16. พลายภูเขาทอง คือ ช๎างของสมเด็จพระนเรศวร ที่ทายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราช ตํอมาได๎พระราชทานชื่อวํา เจ๎าพระยาไชยานุภาพ 10. รัชชูปการ คือ เงินที่เรียกเก็บจากชาวไทยแทนการรับราชการทหาร ยกเลิกสมัย ร. พระกรรมวาจาจารย๑ ของ ร. จตุสดมม๑ มีขึ้นครั้งแรกสมัย พระเจ๎าอูํทอง 12. อาน คือ ที่นั่งบนหลังม๎า .7. ไพรํหลวง คือ ทหารที่ประจาการครบ 2 ปีแล๎วปลดออกเป็นไพรํหลวง มีอายุ 21-60 ปี 14. สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 คือ สมเด็จพระเจ๎าตากฯ 11.

วันที่ 6 เมษายน ได๎รับการสถาปนาเป็นวันจักรีสมัย ร. 33.ศ. กฎหมายตรา 3 ดวง คือ คชสีห๑ ราชสีห๑ และบัวแก๎ว 44.6 กม. ผู๎แตํงเนื้อร๎องเพลงชาติ คือ ขุนวิจตรมาตรา (สงํา กาญจนาคพันธ๑) 47.ศ. เครื่องถม ทาด๎วย เงิน ทอง ตะกั่ว และน้า 36.6 41. ช๎างสีดอ คือ ช๎างพลายไมํมีงา 43. กองทัพสหประชาชาติจัดตั้งขึ้นครั้งแรกกรณี สงครามเกาหลี (เส๎นขนานที่ 38) 30. นายปรีดี พนมยงค๑ รัฐบุรุษอาวุโสถึงแกํกรรมที่ ฝรั่งเศส 46. ส. สัปคับ คือ ที่นั่งบนหลังช๎าง 28.6 29.2484 ณ ประเทศอังกฤษ 45. 4 ทหารเสือของไทยสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา พระศรีสิทธิสงคราม พระยาทรงสุรเดช พระยาฤทธิ์อัคเณย๑ 35. อนุสาวรีย๑ชัยสมรภูมิ สร๎างเพื่อเป็นอนุสรณ๑ สงครามอินโดจีน พ.2482 ผู๎แตํงเนื้อรองเพลงชาติ คือ หลวงสารานุประพันธ๑ แตํงทานองโดย พระเจนดุริยางค๑ . ร. ผู๎ริเริ่มใช๎คาวํา “สวัสดี” คือ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) 40. พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิตาเลียน สร๎างสมัย ร. ผู๎บังคับการทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ พลตรีพระยาพิชัยชาญฤทธิ์ 37. ระยะทาง 1 ไมล๑ ประมาณ 40 เส๎น หรือ 1.5 แล๎วเสร็จ สมัย ร. วงเวียน 22 กรกฎา สร๎างเพื่อเป็นอนุสรณ๑ สงครามโลกครั้งที่ 1 38. พลตรีกรมหมื่นนราธิปพงศ๑ประพันธ๑ เคยเป็นประธานสมัชชาใหญํองค๑การสหประชาชาติคนที่ 11 32. สมเด็จเจ๎าพระยาองค๑สุดท๎าย คือ สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ๑ (ชํวง บุนนาค) 39.27. พื้นที่ 1 เอเคอร๑ ประมาณ 2.ส.ค. เริ่มใชเมื่อ พ. ภายหลังเปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย พ.2477 โดย พระยาศรยุทธเสนี เป็นผู๎เสนอตํอสภา 42.2484 34.ศ.7 เสด็จสวรรคต เมื่อ 30 พ.5 ไรํ 31.

พระเจดีย๑มียอดเดียว พระปรางค๑มีหลายยอด 49.2175 เป็นพระราชโอรสใน พระเจ๎าปราสาททอง กับพระราชเทวี เป็นกษัตริย๑องค๑ที่ 4 แหํงราชวงศ๑ปราสาททอง 60.000 บาท 52. แมํทัพไทยที่ยกไปชํวยอังกฤษรบกับพมําในสมัย ร.ศ.2098 เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา กับพระวิสุทธ๑กษัตรี ไปอยูํพมําตั้งแตํพระชนม๑มายุ 9-15 พรรษา 59.000. สมัยสมเด็จพระนารายณ๑ฯ พระเจ๎าหลุยที่ 14 แหํงฝรั่งเศสได๎สํงคณะราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีโดยมี เชวาเลีย เดอ โชมองต๑ เป็นเอกอัคราชทูต 61. พระยาโกษาธิบดี (ปาน) เป็นเอกอัครราชทูตนาเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ๎าหลุยที่ 14 เป็นการสํงคณะราชทูตออกไปครั้งแรก . สรีดพภงส๑ เป็นเขื่อนกักเก็บน้าเพื่อใช๎ในฤดูแล๎งในสมัยพํอขุนรามฯ 58.ศ. สมเด็จพระนารายณ๑ฯ พระราชสมภพเมื่อ พ.6 แตํงทานองโดย ยุตเซน 51. สมเด็จพระนเรศวรฯ พระราชสมภพเมื่อ พ.48. จาตุรงคบาท หมายถึง ทหารผู๎มีหน๎าที่รักษาเท๎าช๎างทั้ง 4 50. เครื่องแตํงกายประจาชาติไทย ชาย เรียก ชุดพระราชทาน หญิง เรียก ชุดพระราชนิยม 54. สุโขทัยเป็นราชธานีอยูํ 200 ปี มีกษัตริย๑ปกครอง 9 พระองค๑ พํอขุนศรีอินทราทิตย๑เป็นกษัตริย๑องค๑แรก พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) เป็นกษัตริย๑องค๑สุดท๎าย 56.3 คือ เจ๎าพระยามโยธาธอเรีย 55. สิทธิพิเศษอีลีท คือ สิทธิพิเศษในการทํองเที่ยวของไทยตลอดชีวิต โดยเสียคําใช๎จํายทั้งสิ้น 1. กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี 417 ปี มีกษัตริย๑ปกครอง 33 พระองค๑ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ๎าอูํทอง) เป็นกษัตริย๑องค๑แรก สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศอมรินทร๑ เป็นองค๑สุดท๎าย 57. เพลงสรรเสริญฯ แตํงเนื้อร๎องโดย ร. พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ คือ พระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยูํหัว 53.

ค.3) 73.4 กับเจ๎าจอมมารดาชุํม เป็นพระราชบิดาแหํงโบราณคดีและประวัติศาสตร๑ไทย ทรงได๎รับยกยํองจาก UNESCO ให๎เป็นกวีเอกของโลก .9 มีพระนามเดิมวํา พระวรวงศ๑เธอพระองค๑เจ๎าภูมิพลอดุลยเดช ทรงประสูติเมื่อ 5 ธ.2493 68.1 ที่ริมคลองบางกอกน๎อย ศึกษาครั้งแรกในพระบรมมหาราชวัง ตํอมาไปศึกษาที่วัดศรีสุดาราม (วัดชีปะขาว) ได๎รับยกยํองวําเป็นกวีเอกจาก UNESCO วรรณกรรมที่แตํงเป็นเรื่องแรก คือ โคบุตร 71. ร.2325 65. ท๎าวเทพกษัตรี มีชื่อเดิมวํา “จัน” เป็นภรรยาเจ๎าเมืองถลาง ท๎าวศรีสุนทร มีชื่อเดิมวํา “มุก” (ภูเก็ต สงครามเก๎าทัพ ร.62. ร. สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ มีพระนามเดิมวํา พระองค๑เจ๎าดิศวรกุมาร ทรงเป็นพระราชโอรสใน ร. สมเด็จเจ๎าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ๑ (ชํวง บุนนาค) เป็นผู๎สาเร็จราชการแทนพระองค๑ ร. ร. แมํทัพพมําที่ตีคํายบางระจันแตก คือ สุกี้พระนายกอง 70.2470 เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร๑ อดุลเดชวิกรม พระบรมราชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนี เสด็จขึ้นครองราชเมื่อ 5 พ.5 67. สมเด็จพระนารายณ๑ฯ ทรงสร๎างราชธานีแหํงที่ 2 ขึ้นที่เมืองละโว๎ (ลพบุรี) เพราะกรุงศรีอยุธยาอยูํใกล๎ทะเลเกินไป งํายตํอการรุกรานจากเรือตํางชาติ 63. ท๎าวสุรนารี มีชื่อเดิมวํา “โม” (ศึกเจ๎าอนุวงศ๑เวียงจันทร๑ ร.1) 72.1 มีพระนามเดิมวํา ด๎วง หรือ ทองด๎วง เป็นบุตรของ พระอักษรสุนทร (ทองดี) กับทํานหยก เสด็จขึ้นครองราชเมื่อ 6 เม. สมเด็จพระศรีสุริโยทัย ทรงเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ 69.5 มีพระนามเดิมวํา สมเด็จเจ๎าฟูาชายจุฬาลงกรณ๑ ทรงเป็นพระราชโอรสใน ร. สุนทรภูํ เกิดในสมัย ร.4 กับพระนางเจ๎าราเพยภมราภิรมย๑ เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพระชนม๑ 15 พรรษา พ.ย.ค. พระเจ๎าตากฯ เดิมชื่อ สิน บิดาชื่อ นายไหฮวง มารดาชื่อ นางนกยูง 64.2411 66.ศ.

วัดประจารัชกาลที่ 7 คือ วัดราชบพตรสถิตมหาสีมาราม 91. วัดประจารัชกาลที่ 5 คือ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวราราม 89.4 75. วัดประจารัชกาลที่ 3 คือ วัดราชโอรสาราม 87. พระบิดาแหํงกฎหมายไทย คือ พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 78.4 83. เครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย๑ ประกอบด๎วย .พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) .พระมณฑปรัตนกัณฑ๑ (พาน ฝา จอกใสํน้า) .พานพระศรี (ขันหมาก) .2 81. พระบิดาแหํงการพาณิชย๑ไทย คือ พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ 77. พระมหาอุปราชองค๑แรกและองค๑เดียวในราชวงศ๑จักรี คือ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยูํหัว พระอนุชาใน ร.74. กษัตริย๑ศิลปิน หมายถึง ร. พระบิดาแหํงเทคโนโลยีไทย คือ ร. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได๎รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ พ.พระสุพรรณราช (กระโถนใหญํ) 84. วัดประจารัชกาลที่ 8 คือ วัดสุทัศน๑เทพวราราม . วัดประจารัชกาลที่ 4 คือ วัดราชประดิษฐ๑สถิตมหาสีมาราม 88. พระบิดาแหํงทหารเรือไทย คือ พลเรือเอกพระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์ 79. พระบิดาแหํงการรถไฟไทย คือ พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ กรมพระกาแพงเพชรอัครโยธิน 80. วัดประจารัชกาลที่ 2 คือ วัดอรุณราชวราราม 86. วัดประจารัชกาลที่ 6 คือ วัดบวรนิเวศวิหาร 90.ศ.2534 82. วัดประจารัชกาลที่ 1 คือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 85.9 76. พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร๑ไทย คือ ร.

รัตนพิศาล 2. หุํน 9. หญ๎า 95. สลัก 3. อนงคารักษ๑ 10.ศ.เสรีไทยในตํางประเทศ .9 ครองราชครบ 25 ปี พ. นายทวี บุนยเกตุ เป็นนายกฯ ที่ดารงตาแหนํงสั้นที่สุด (17 วัน) เป็นการดารงตาแหนํงเพื่อรอการเดินทางกลับมาของ ม.ศ. พิธีรัชฎาภิเษก คือ ร.ร. วัดประจารัชกาลที่ 9 คือ วัดญาณสังข๑วราราม 93.9 ครองราชครบ 40 ปี พ. อุดมสุดารักษ๑ 94.92. บุ 7. พิมานเทเวศร๑ 3.เสนีย๑ ปราโมช หน. ปูน 99. สวัสดิโสภา 6. พิธีรัชมังคลาภิเษก คือ ร. สุนทรทิศา 12. กลึง 4. ยกเลิกบรรดาศักดิ์ 100. ชํางสิบหมูํ คือ 1. ปั้น 6.2529 97. มณีนพรัตน๑ 5. เป็น 1 ม.ย.9 ครองราชครบ 50 ปี พ. วิจิตรบรรจง 9. พิธีกาญจนาภิเษก คือ ร. น้า 6. งา 5. ข๎าวเปลือก 2. รัก 8. ข๎าวโพด 3.2514 96. เหล๎า 4. แกะสลัก 10. ศักดิ์ไชยสิทธิ์ 8. พิทักษ๑บวร 11.ว. ไทยประกาศใช๎รัฐนิยมแหํงชาติเป็นครั้งแรก โดยการ แตํงกายแบบสากลนิยม การเคารพธงชาติ เปลี่ยนชื่อประเทศจาก สยาม เป็น ไทย เปลี่ยนวันขึ้นปีใหมํ จาก 1 เม. เทวาภิรมย๑ 13. ประตูในพระบรมมหาราชวัง มีทั้งหมด 13 ประตู 1.ศ.ค. หลํอ 2. วิเศษไชยศรี 4.2539 98. อาหารที่ให๎พระโคกินในพิธีจรดพระนังคัลฯ มี 7 อยําง คือ 1. ถั่วเขียว 7. เทวาภิทักษ๑ 7. เขียน 5.