paishe llas.blo gspo t .

gr

http://paishellas.blo gspo t.gr/2013/02/blo g-po st_7941.html

Ἕλλην Οὐρανόπαις
Δρ Δημήτρ ης Περ δ ετζό γλο υ

ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΑ...
Η αρχαία «Διδασκαλία των
υποσημειώσεων" "The Doctrine of Signatures"
Η αρχαία «Διδασ καλία τ ων υπ οσ ημειώσ εων" είναι ένα
π αλαιό μεσ αιωνικό χειρόγραφο-βιβλίο, Ευρωπ αίων και
Οθωμανών ερευνητ ών, γύρω απ ό τ η βοτ ανολογία και τ ις
θεραπ είες διαφόρων π αθήσ εων χρησ ιμοπ οιώντ ας βότ ανα.
Η όλη μελέτ η τ ους σ τ ηρίζετ αι σ τ α βιβλία τ ων αρχαίων
Ελλήνων, Διοσκουρίδη, Γαληνού και Θεόφραστ ου,
αναφερόμενα σ τ ις θεραπ ευτ ικές ιδιότ ητ ες τ ων.... βοτ άνων
και τ ην εφαρμογή τ ους σ τ ην Ιατ ρική. Η «Διδασ καλία τ ων
υπ οσ ημειώσ εων» σ κοπ ίμως αγνοείτ αι, υπ οβαθμίζετ αι και
απ οσ ιωπ άτ αι.
Το χειρόγραφο-βιβλίο αναφέρει ότ ι κάθ ε φρούτ ο και
λαχανικό έχει μια συγκεκριμένη εξωτ ερική εμφάνιση
(μοτ ίβο - σχήμα) που μοιάζ ει με ένα από τ α όργανα
τ ου σώματ ος μας, και ότ ι αυτ ό τ ο μοντ έλο λειτ ουργεί
ως ένα σήμα ή μήνυμα που λέει ότ ι τ ο ανάλογο φρούτ ο ή λαχανικό θ α ωφελήσει τ ο ανάλογο
όργανό μας.
Η σύγχρονη επιστ ήμη επιβεβαιώνει ότ ι η αρχαία «Διδασκαλία τ ων υποσημειώσεων» είναι
εκπληκτ ικά ακριβής. Γιατ ί αυτ ή η, τ όσ ο ζωτ ικής σ ημασ ίας, γνώσ η, π αραμένει κρυφή;
Τα Κόκκινα Φασόλια (Kidney beans) (Kidney =
Nεφρό): π ραγματ ικά μπ ορούν να θεραπ εύσ ουν και
να βοηθήσ ουν σ τ η διατ ήρησ η τ ης καλής νεφρικής
λειτ ουργίας - και μοιάζουν ακριβώς όπ ως τ α
ανθρώπ ινα νεφρά.
Το Καρυδι: μοιάζει με έναν μικρό εγκέφαλο, ένα
αρισ τ ερό και ένα δεξί ημισ φαίριο, τ ον άνω και κάτ ω
εγκέφαλο και τ ην π αρεγκεφαλίδα. Ακόμα και οι
ρυτ ίδες ή οι π τ υχώσ εις σ τ ο καρύδι είναι ακριβώς
όπ ως ο φλοιός τ ου εγκεφάλου μας. Γνωρίζουμε
σ ήμερα ότ ι τ α καρύδια βοηθούν σ τ ην ανάπ τ υξη τ ου
εγκεφάλου και τ ην εγκεφαλική λειτ ουργία.

Το Καρότ ο: Η διατ ομή τ ου καρότ ου μοιάζει με τ ο
ανθρώπ ινο μάτ ι. Η κόρη, η ίριδα και οι
ακτ ινοβολούσ ες γραμμές μοιάζουν ακριβώς όπ ως

τ ο σ ώμα τ ραβά απ ό τ α οσ τ ά. (Σύμπ τ ωσ η. Το Αβοκάντ ο: σ τ οχεύει σ τ ην υγεία και σ τ η καλή λειτ ουργία τ ης μήτ ρας και τ ου τ ραχήλου τ ης μήτ ρας τ ης γυναίκας. για βοηθήσ ουν.) Αν δεν έχετ ε αρκετ ό νάτ ριο σ τ η διατ ροφή σ ας. Παίρνει ακριβώς εννέα μήνες για να αναπ τ υχθεί ένα αβοκάντ ο απ ό άνθος μέχρι να μετ αμορφωθεί σ ε ώριμο φρούτ ο. Τα Αβοκάντ ο βοηθούν τ ις γυναικείες ορμόνες να έλθουν σ ε ισ ορροπ ία. π ου μοιάζει ακριβώς όπ ως αυτ ά τ α όργανα τ ης γυναίκας τ ην π ερίοδο τ ης εγκυμοσ ύνης. όπ ως τ ο σ έλινο τ ροφοδοτ εί με τ α απ αραίτ ητ α. καθισ τ ώντ ας τ α αδύναμα.). Σύμπ τ ωσ η. τ ις σ κελετ ικές ανάγκες τ ου σ ώματ ος.τ ο ανθρώπ ινο μάτ ι. Η επ ισ τ ήμη π αραδέχετ αι σ ήμερα ότ ι τ α καρότ α ενισ χύουν σ ε μεγάλο βαθμό τ η ροή τ ου αίματ ος σ τ α μάτ ια και ενισ χύουν γενικά τ ην λειτ ουργία τ ων ματ ιών. μιάς και μοιάζουν με αυτ ές. έχει βρεθεί ότ ι. Τα τ ρόφιμα με νάτ ριο. Τα στ αφύλια: Οι π νεύμονές μας απ οτ ελούντ αι απ ό «κλαδιά» αεραγωγών π ου ολοένα οδηγούντ αι σ ε . Οι Ελιές: Οι ελιές βοηθούν σ τ ην καλή υγεία και σ τ ην καλή λειτ ουργία τ ων ωοθηκών. Τα οσ τ ά είναι φτ ιαγμένα με 23% Νάτ ριο και αυτ ό τ ο τ ρόφιμο-λαχανικό εμπ εριέχει 23% Νάτ ριο. Τα σ ύκα αυξάνουν τ ην κινητ ικότ ητ α τ ων αρσ ενικών σ π ερματ οζωαρίων (τ ο μυσ τ ικό να κάνεις αγόρια. Τα σύκα: υπ οκαθισ τ ούν τ ους όρχεις και είναι γεμάτ α απ ό σ π όρους και κρέμοντ αι ανά ζεύγη. Το Σέλινο: μοιάζει με τ α οσ τ ά. Το μανιτ άρι: Εάν κόψουμε ένα μανιτ άρι σ τ η μέσ η βλέπ ουμε ότ ι μοιάζει με τ ο ανθρώπ ινο αυτ ί. τ α μανιτ άρια είναι ένα απ ό τ α λίγα τ ρόφιμα π ου π εριέχουν βιτ αμίνη D. να ξεπ ερασ τ εί η ανδρική σ τ ειρότ ητ α. καθώς αυξάνουν και τ ον αριθμό τ ων σ π ερματ οζωαρίων. μπ ορούν να βοηθήσ ουν τ η βελτ ίωσ η τ ης ακοής. και τ ην απ οτ ροπ ή τ ου καρκίνου τ ου τ ραχήλου τ ης μήτ ρας. Οι Γλυκοπατ άτ ες: Οι γλυκοπ ατ άτ ες μοιάζουν με τ ο π άγκρεας και π ράγματ ι επ ιφέρουν ισ ορροπ ία τ ο γλυκαιμικό δείκτ η τ ων διαβητ ικών. Η σ υγκεκριμένη βιτ αμίνη είναι σ ημαντ ική για υγιή οσ τ ά. η οπ οία ισ χυροπ οιεί ακόμα και τ α μικροσ κοπ ικά οσ τ άρια π ου βρίσ κοντ αι μέσ α σ τ ο αυτ ί τ α οπ οία μετ αδίδουν τ ον ήχο π ρος τ ον εγκέφαλο. Το σ έλινο σ τ οχεύει ειδικά σ τ ην ενδυνάμωσ η και τ ην αντ οχή τ ων οσ τ ών. όπ ως ακόμη. Τα μανιτ άρια. να ρίξει ανεπ ιθύμητ ο βάρος μετ ά τ η γέννησ η. ότ αν μεγαλώνουν.

Έτ σ ι ενδιαφέρον είναι ότ ι ένα απ ό τ α μεγαλύτ ερα π λεονεκτ ήματ ά τ ης είναι η υπ οβοήθησ η τ ης π έψης. Οι σ π όροι σ τ αφυλιών π εριέχουν επ ίσ ης μια χημική ουσ ία π ου ονομάζετ αι proanthocyanidin. Μια διατ ροφή υψηλή σ ε φρέσ κα φρούτ α. όπ ως τ α σ τ αφύλια. οι οπ οίες μοιάζουν με τ σ αμπ ιά απ ό σ τ αφύλια . Ginger (η πιπερόριζα): Αυτ ή σ υνήθως π ωλείτ αι σ τ α σ ούπ ερ μάρκετ .html .(σ τ αφυλοθεραπ εία) έχει απ οδειχθεί ότ ι μειώνει τ ον κίνδυνο καρκίνου τ ου π νεύμονα και τ ο εμφύσ ημα.000 χρόνια. ενώ είναι επ ίσ ης μια δημοφιλής θεραπ εία για κινητ ικά π ροβλήματ α-ασ θένειες. και φαίνετ αι π ως σ υχνά η εξωτ ερική τ ης εμφάνισ η μοιάζει με τ ο σ τ ομάχι. Αυτ ές οι κυψελίδες. επ ιτ ρέπ ουν να π εράσ ει τ ο οξυγόνο απ ό τ ους π νεύμονες σ τ ο αίμα.gr/2012/03/doctrine-ofsignatures.λεπ τ ότ ερους αεραγωγούς οι οπ οίοι τ ελειώνουν σ ε μικροσ κοπ ικές δέσ μες ισ τ ών π ου ονομάζοντ αι κυψελίδες.blogspot. η οπ οία φαίνετ αι να μειώνει τ η δριμύτ ητ α τ ου αλλεργικού άσ θματ ος. Οι Κινέζοι τ ην χρησ ιμοπ οιούν. για π άνω απ ό 2. να ηρεμούν τ ο σ τ ομάχι τ ους και για τ ην θεραπ εία τ ης ναυτ ίας. ΠΗΓΗ (προσαρμογή): -http://pisoapothnkoyrtina.

.blogspot. . Οι ελιές τις ωοθήκες. . Άλλωστ ε μην ξεχνάς πως στ α αγγλικά τ α σκούρα φασόλια. μετ αφράζοντ αι ως kidney (=νεφρά) beans.Τα στ αφύλια σχηματ ίζουν τ σαμπί που έχει τ ο σχήμα τ ης καρδιάς.Μια φέτ α καρότ ο μοιάζ ει πολύ με τ ο ανθ ρώπινο μάτ ι .Η vτ ομάτ α είναι κόκκινη και έχει τ έσσερις κοιλότ ητ ες ή κοιλίες.Τα κοινά κόκκινα φασόλια μοιάζουν πολύ με τ α ανθ ρώπινα νεφρά. Σκέφτ ηκες ποτ έ πως ένα καθ αρισμένο καρύδι μοιάζ ει πολύ με τ ον ανθ ρώπινο εγκέφαλο.html ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ: ΠΑΛΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ..Η γλυκοπατ άτ α μοιάζ ει πολύ με τ ο πάγκρεας και ενισχύει τ η λειτ ουργία τ ου προσφέροντ ας ανεκτ ίμητ η βοήθ εια στ ους διαβητ ικούς με τ ο να στ αθ εροποιεί τ ο γλυκαιμικό δείκτ η. . .gr/2010/05/blog-post_8765.com/2013/02/doctrine-of-signatures. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ Τα πορτοκάλια βοηθούν το στήθος. Εχεις παρατ ηρήσει ποτ έ μια ντ ομάτ α κομμένη στ η μέση. Ακόμα και οι πτ υχώσεις τ ου καρυδιού τ ου προσδίδουν τ ην όψη τ ου νεόφλοιου τ ου εγκεφάλου. Έρευνες έχουν δείξει . τ ην ίριδα και τ ις ακτ ινοειδείς ραβδώσεις τ ου ματ ιού! ΝΑΙ η επιστ ήμη επιβεβαιώνει ότ ι τ α καρότ α προωθ ούν τ η ροή αίματ ος στ ο μάτ ι και ενισχύουν τ η λειτ ουργία τ ου. Κοίτ αξε τ α τ ρόφιμα με προσοχή κι εκείνα θ α σου δείξουν ποιο σημείο τ ου σώματ ος προστ ατ εύουν.-http://thesecretrealtruth. Μήπως σου θ υμίζ ει τ η δομή τ ης ανθ ρώπινης καρδιάς. Και η καρδία είναι κόκκινη και έχει και αυτ ή τ έσσερις κοιλίες.pentapostagma. που εκτ ός τ ούτ ου εμπλουτ ίζ ει και ισχυροποιεί τ ο αίμα. Η επιστ ημονική έρευνα δείχνει ότ ι η τ ομάτ α είναι κατ απληκτ ική τ ροφή για τ ην καρδιά και τ ο αίμα. Γνωρίζουμε ότ ι τ α καρύδια υποστ ηρίζουν τ ην ανάπτ υξη τ ων νευροδιαβιβαστ ών στ ον εγκέφαλο. Ο διαιτ ολόγος διατ ροφολόγος Νικόλαος Κριαράς εξηγεί τ ης "θ εραπευτ ικές" ιδιότ ητ ες τ ων τ ροφίμων. Η κάθ ε ρόγα μοιάζ ει με αιμοσφαίριο και έχει αποδειχτ εί ότ ι τ α στ αφύλια είναι κατ απληκτ ική τ ροφή προς υποστ ήριξη και ενίσχυση τ ης λειτ ουργίας τ ης καρδιάς..είναι σαν να βλέπουμε τ ην κόρη.html -http://www. .Το καρύδι μοιάζ ει με μικροσκοπικό εγκέφαλο με δύο ημισφαίρια και παρεγκεφαλίδες.

χρειάζ ετ αι ακριβώς 9 μήνες για να αναπτ υχθ εί σε ώριμο φρούτ ο.Η μελιτ ζάνα. Ιδιαίτ ερο ενδιαφέρον παρουσιάζ ει τ ο γεγονός ότ ι τ ο άνθ ος τ ου αβοκάντ ο. τ α πορτ οκάλια και άλλα εσπεριδοειδή έχουν εκπληκτ ική ομοιότ ητ α με τ ους μαστ ικούς αδένες τ ης γυναίκας και όντ ως βοηθ ούν στ ο να παραμένουν τ α στ ήθ η τ ων γυναικών υγιή. Η επιστ ημονική έρευνα έχει αποδείξει ότ ι τ α κρεμμύδια βοηθ ούν τ α κύτ τ αρα να απαλλαγούν από τ ις τ οξίνες. καθ αρίζοντ ας επιθ ηλιακά κύτ τ αρα τ ου ματ ιού. . . ΠΗΓΗ (προσαρμογή): -http://pisoapothnkoyrtina.πως έχουν όντ ως ευεργετ ική δράση στ η λειτ ουργία τ ων νεφρών. . Οι παρά πάνω τ ροφές ενιχύουν επομένως τ η σκελετ ική μας δομή. Επίσης. Τα οστ ά μας αποτ ελούντ αι κατ ά 23% από νάτ ριο.Τα γκρέιπ φρουτ .Το σέλινο. τ α αχλάδια ενισχύουν τ ην υγεία και τ η λειτ ουγία τ ης μήτ ρας. τ ο μποκ τ σόι και τ ο ρεβέντ ι μοιάζουν με κόκκαλα. συντ ελεί στ ην εξισορρόπηση τ ων ορμονών μιας γυναίκας. παράγουν δάκρυα.html -http://www. όπως υποδηλώνει εξάλλου τ ο σχήμα τ ους. τ ότ ε τ ο σώμα μας τ ο αφαιρεί από τ α κόκκαλα. ότ αν τ α κόβουμε.Τα κρεμμύδια έχουν τ ο σχήμα κυτ τ άρου.gr/Article/HEALT HANDFIT NESS- .tlife.blogspot. Διευκολύνουν επίσης τ η ροή τ ου λέμφους εντ ός τ ου λεμφικού συστ ήματ ός τ ου στ ήθ ους. Επίσης βοηθ άει να χάσεις τ ο βάρος που έχεις πάρει μετ ά τ η γέννα και τ ην προστ ατ εύει από καρκίνο τ ου τ ραχήλου τ ης μήτ ρας. με αποτ έλεσμα αυτ ά να αποδυναμώνοντ αι. καθ ώς και τ ου τ ραχήλου τ ης μήτ ρας ενδιαφέρον δε παρουσιάζ ει τ ο γεγονός ότ ι τ ο σχήμα τ ους θ υμίζ ει πολύ αυτ ό τ ο γυναικείο όργανο. τ α αβοκάντ ο. Αν δεν παίρνουμε αρκετ ό νάτ ριο με τ ην τ ροφή.gr/2012/03/doctrine-ofsignatures. Επιστ ημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότ ι η κατ ανάλωση ενός αβοκάντ ο τ ην εβδομάδα. Αυτ ές οι τ ροφές συντ ελούν στ ην ανάπτ υξη δυνατ ών οστ ών. .

έφτ ιαξε τ η στ εριά (ξηρά).%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A6%CE%97/0-105-8219. Το κέντ ρο και οι ακτ ινωτ ές γραμμές μοιάζουν πράγματ ι ακριβώς με τ ο ανθ ρώπινο μάτ ι και η επιστ ήμη έχει αποδείξει ότ ι τ α καρότ α αυξάνουν σε μεγάλο βαθ μό τ η ροή τ ου αίματ ος στ α μάτ ια και βελτ ιώνουν τ η λειτ ουργία τ ους Μια ντ ομάτ α έχει τ έσσερις θ αλαμίσκους (χώρους) και είναι κόκκινη. Με άλλα λόγια δημιούργησε και παρείχε οτ ιδήποτ ε θ α χρειαζόμαστ αν προτ ού να γεννηθ ούμε. και όλα αυτ ά πριν δημιουργήσει τ ον άνθ ρωπο. Η καρδιά έχει επίσης τ έσσερις θ αλάμους (κοιλίες) και είναι κόκκινη. Όλες αυτ ές οι τ ροφές είναι καλύτ ερες και μεγαλύτ ερης ισχύος ότ αν τ ρώγοντ αι ωμές. Κάθ ε στ αφύλι μοιάζ ει με ένα κύτ τ αρο αίματ ος και η έρευνα σήμερα αποδεικνύει ότ ι τ α στ αφύλια είναι επίσης σημαντ ική πηγή τ ροφής και ζωογόνησης τ ης καρδιάς και τ ου αίματ ος. οι οποίοι είναι απαραίτ ητ οι για τ ην αποστ ολή σημάτ ων και λειτ ουργία τ ου εγκεφάλου. πάνω και κάτ ω παρεγκεφαλίδες (cerebrums). έφτ ιαξε και φύτ εψε έναν κήπο. Γνωρίζουμε από τ ην επιστ ήμη τ ώρα ότ ι τ α καρύδια πράγματ ι βοηθ ούν στ ην ανάπτ υξη σε περισσότ ερες από τ ρεις (3) δωδεκάδες νευρώνων – πομπών. Ο Θεός όμως μας έδωσε πάρα πολλές και σημαντ ικές ενδείξεις ως προς τ η βοήθ εια και ωφέλεια τ ων τ ροφίμων και για ποιο μέρος τ ου σώματ ός μας! Ένα εγκάρσια τ εμαχισμένο καρότ ο μοιάζ ει με τ ο ανθ ρώπινο μάτ ι. . ένα αριστ ερό και ένα δεξιό ημισφαίριο. δημιούργησε τ α ζώα και τ α ψάρια. Με τ ις έρευνες έχει αποδειχθ εί ότ ι οι ντ ομάτ ες είναι γεμάτ ες με λυκοπένιο (lycopine) που είναι πράγματ ι η καλύτ ερη τ ροφή για τ ην καρδιά και τ ο αίμα. Τα στ αφύλια κρέμοντ αι σε μια συστ άδα που έχει τ η μορφή τ ης καρδιάς. Βέβαια. Ένα καρύδι μοιάζ ει με ένα μικρό εγκέφαλο. δηλαδή τ ο αλμυρό νερό από τ ο γλυκό. αλλά πολύ αργά. Ακόμη και οι ρυτ ίδες ή οι πτ υχές μέσα στ ο καρύδι είναι ακριβώς όπως τ ο νεοχιτ ώνιο ( neo-cortex). όλα αυτ ά τ α μαθ αίνουμε.html __________________________________________________________ Οι Τροφές και Φάρμακα του Θεού (ωφέλεια των τροφών και οι αποδείξεις τους) Λέγετ αι ότ ι ο Θεός αρχικά χώρισε τ η θ άλασσα.

gr/efhmerida/issue25/433-trofes . επίσης βοηθ άει στ ην απομάκρυνση άχρηστ ων υλικών και τ ις επικίνδυνες ελεύθ ερες ρίζ ες από τ ο σώμα. Η σημερινή έρευνα έχει δείξει ότ ι ότ αν μια γυναίκα τ ρώει ένα αβοκάντ ο εβδομαδιαίως. Τα κόκκαλα περιέχουν νάτ ριο σε ποσοστ ό 23% και αυτ ές οι τ ροφές αποτ ελούντ αι από νάτ ριο επίσης σε ποσοστ ό 23%. Χρειάζ ετ αι ακριβώς εννέα (9) μήνες για να αναπτ υχθ εί ένα αβοκάντ ο από τ ην ανθ οφορία έως τ ο ώριμο φρούτ ο. Η σημερινή έρευνα δείχνει ότ ι τ α κρεμμύδια βοηθ ούν στ ον καθ αρισμό (απομάκρυνση) άχρηστ ων υλικών από όλα τ α σωματ ικά κύτ τ αρα.Τα κόκκινα φασόλια ή οι λεγόμενες χάντ ρες. Τα κρεμμύδια μοιάζουν με τ α κύτ τ αρα τ ου σώματ ος. τ ο ρεβέντ ι (Rhubarb) και άλλα πολλά μοιάζουν σε μεγάλο βαθ μό με τ α κόκκαλα. Εάν δεν περιλαμβάνετ αι αρκετ ό νάτ ριο στ η διατ ροφή μας. αυξάνουν τ ο ποσό σπέρματ ος και βοηθ ούν επίσης να ξεπεραστ εί η ανδρική στ ειρότ ητ α. Αυτ ές οι τ ροφές συμπληρώνουν και ξαναγεμίζουν τ ις σκελετ ικές ανάγκες τ ου σώματ ος. έχουν ακριβώς τ ο σχήμα τ ων ανθ ρώπινων αυτ ών οργάνων. Τα πορτ οκάλια. Υπάρχουν πάνω από 14. δηλαδή μικρότ ερης αντ οχής. τ α οποία ξεπλένουν τ α επιθ ηλιακά (epithelial) στ ρώματ α τ ων ματ ιών. Οι ελιές βοηθ ούν στ ην υγεία και τ η λειτ ουργία τ ων ωοθ ηκών. Και κάτ ι ακόμα που φανερώνει αυτ ή τ η σπουδαιότ ητ α. τ ο Bok Choy. Αυτ ές οι τ ροφές έχουν συγκεκριμένο στ όχο τ ην αντ οχή στ α κόκκαλα. Το σέλινο. τ α γκρέιπφρουτ . Για τ ην έρευνα Αθ ανάσιος Πέππας ΠΗΓΗ: ttp://www. και άλλα εσπεριδοειδή μοιάζουν με τ ους μαστ ικούς αδένες τ ων γυναικών και βοηθ ούν πράγματ ι στ ην υγεία τ ου στ ήθ ους και τ η μετ ακίνηση τ ης λύμφης (lymph) μέσα και έξω από τ α στ ήθ η. τ ο σώμα τ ο παίρνει από τ α κόκκαλα.martino. η μελιτ ζάνα και τ α αχλάδια στ οχεύουν στ ην υγεία και τ η λειτ ουργία τ ης μήτ ρας και τ ου τ ραχήλου τ ων γυναικών και μοιάζουν ακριβώς όπως αυτ ά τ α όργανα. Τα σύκα είναι γεμάτ α σπόρους και κρέμοντ αι κατ ά ζ εύγη καθ ώς αναπτ ύσσοντ αι.000 φωτ ολυτ ικά χημικά διατ ροφικά συστ ατ ικά σε τ έτ οιου είδους τ ροφές (η σύγχρονη επιστ ήμη έχει μελετ ήσει και έχει ονομάσει περίπου 141 από αυτ ά). Ένας καλός σύντ ροφος τ ου κρεμμυδιού. Τα σύκα αυξάνουν τ ην κινητ ικότ ητ α τ ου ανδρικού σπέρματ ος. ισορροπεί τ ις ορμόνες. τ ο σκόρδο. ρίχνει τ ο ανεπιθ ύμητ ο βάρος τ ης γέννας και προλαμβάνει τ ους καρκίνους τ ου τ ραχήλου. Τα αβοκάντ ο. καθ ιστ ώντ ας τ α κατ ά συνέπεια αδύναμα. Οι γλυκοπατ άτ ες μοιάζουν με τ ο πάγκρεας και στ ην πράξη ρυθ μίζουν τ ο γλυκαιμικό δείκτ η τ ων διαβητ ικών. Προκαλούν ακόμη και δάκρυα. στ ην πράξη θ εραπεύουν και βοηθ ούν στ ην καλή λειτ ουργία τ ων νεφρών και βεβαίως.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful