GELECEĞİ İNŞA ETMEK

ya da

GELECEK MİMARLIĞI
Halil Özmen
http://gelecek.ozmen.info/

• "İnsanlığın düşünüşüne radikal bir devrim fikrini getirmenin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Bu kriz bir bilinç krizidir. Öyle bir kriz ki eski kuralları, eski şablonları, eskiden kalma gelenekleri artık kabul etmiyor. Ve, dünyanın bugünkü haline bakınca, bunca sefalet, çatışma, yıkıcı zulüm, saldırganlık, vesaire... İnsanlık hala eskiden olduğu gibi. Hala zalim, can yakan, saldırgan, aç gözlü, rekabetçi, ve inşa ettiği toplum da bu değerler üzerine kurulu. Bu denli hastalıklı bir topluma iyi uyumlanmış olmak, sağlıklı olmanın bir ölçüsü olamaz." Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986)
http://gelecek.ozmen.info/

2

Ana Başlıklar
• • • • Giriş Geçmişe kısa bir bakış Şimdiki durumun iç yüzü Gelecek Bilimi ve Gelecekçilik (Fütüroloji ve Fütürizm) • Geleceği inşa etmek: Temel Fikirler, Projeler, Araçlar, Fırsatlar • Yapılması gerekenler
http://gelecek.ozmen.info/

3

Giriş
• Bu sunumun temel amacı, dünyanın çok daha güzel ve daha iyi yaşanacak bir yer olması için neler yapılabileceğine ilişkin bazı fikirleri ve bakış açılarını paylaşmaktır. • Sorun: İnsanlar ve doğa çeşitli sıkıntılar, acılar çekiyor. • Nedeni: gerçek değerlerin geri planda kalıp, maddi değerlerin ön planda olması. • Bunu değiştirmenin zamanı geldi.
http://gelecek.ozmen.info/

4

Giriş

(2)

• Tanrı'nın hüküm sürdüğü bir dünyayı oluşturmanın, M disiplinindeki gibi, iki ayağı bulunmaktadır.
 Manevi yönümüzü geliştirmek,  Fiziksel planda gerekli değişim ve dönüşümleri yapmak.

• Fiziksel gelişim ve değişim, ancak:

• bilgilenerek, • edinilen bilgilerden yapılacak sentezlerle projeler üreterek, ve • insan topluluklarının bu projelere destek verip gerçekleştirmesiyle sağlanabilir.
http://gelecek.ozmen.info/

5

Giriş

(3)

• Değişim yapmak demek, bir anlamda geleceği inşa etmek demektir. • Geleceği inşa etmek demek,
 geleceğe yönelik fikir ve projeler geliştirmek ve  bunları hayata geçirmek demektir.

• Geleceğe yönelik geçerli fikir ve projeler geliştirebilmek için de, ön koşul, geçmişi ve şimdiki durumu bilmektir. Yani mevcut sistemi ve işleyişini anlamak gereklidir.
http://gelecek.ozmen.info/

6

Geçmişe Kısa Bir Bakış
• Paranın ve sömürünün tarihi:
 Sümerlerde para  Babillilerde para: şimdiki sistemin başlangıcı  Mısır, Roma ve onlarla çağdaş imparatorlukların sömürü düzeni  Denizaşırı sömürgecilik  Kralların / Aristokrat kesimin dini kullanması  Ruhban sınıfının (maddi nedenlerden) yönetimdekilerle işbirliğine gitmeleri
http://gelecek.ozmen.info/

7

Şimdiki Durum
• Kapitalizmin iç yüzü
 ~%2’lik egemen Kapitalist sınıf: mülkiyete sahip; çıkarlarını korumak ve geliştirmeye odaklı.  ~%20’lik Koordinatör sınıf: avukat, doktor, yönetici, mühendis, vs.; üst sınıfın çıkarlarına hizmet etmek ve işçi-köylü sınıfının durumuna duyarsız kalmak öğretilir (üstelik bunun farkında bile değillerdir).  ~%80’lik İşçi-Köylü sınıfı: rutin bıktırıcı işleri yaparlar; bıkkınlığa katlanmak ve emir almak öğretilir.
http://gelecek.ozmen.info/

8

Şimdiki Durum
• Kapitalizmin etkileri:

(2)

 Eğitim: eğitim sistemleri kapitalistlerin çıkarlarını korumaya yönelik oluşturulmaktadır.  Adalet: keza adalet sistemleri de aynı yönde yapılandırılmaktadır.  Şehirler, enerji, ulaşım, vb: Tüm bu sistem ve yapılar, egemen kapitalistlerin yönetiminde ve istekleri (çıkarları) doğrultusunda şekillendirilmektedir.  Bilimsel çalışmalar, buluşlar: aynı durumdadır.  Bankalar: sömürü düzeninin en büyük silahı!
http://gelecek.ozmen.info/

9

Şimdiki Durum

(3)

• Para: sömürü düzeninin en yaygın aracı, neredeyse bir dine dönüşen kökleşmiş parasal sistem, dünya üzerinde en az sorgulanan inanç sistemlerinden biri • Bankacılık: sömürü düzeninin kurumsal aracı • Para kazanmak için çalışmak: modern kölelik • Zeitgeist ve Zeitgeist Addendum filmlerinin seyredilmesi önerilir.
http://gelecek.ozmen.info/

10

Gelecekbilim ve Gelecekçilik
• Gelecekbilim veya Gelecek Bilimi Fütüroloji:  Gelecekbilim, gelecekte gerçekleşebilecek veya geleceğe dair olan, bilimsel, teknolojik ve sosyolojik gelişmeleri, olağan durumun şartları ve eğilimlerini temel alarak, inceleyen ve tahminler yürüten bilim dalıdır. • TDK tanımı: Fütüroloji küresel bir perspektif içinde geleceği öngörmeye çalışan bilimdir.
http://gelecek.ozmen.info/

11

Gelecekbilim ve Gelecekçilik

(2)

• Gelecekçilik - Fütürizm: 20. yüzyıl başlarında İtalya'da başlayan bir sanat akımı olarak gelişti. İtalyan yazar Filippo Tommaso Marinetti hareketin kurucusu ve en etkili ismi oldu. Rusya ve İngiltere başta olmak üzere başka yerlerde de fütürist akımlar gelişti. • Jacque Fresco (1916 doğumlu) bu akımın günümüzdeki en etkin isimlerindendir.
http://gelecek.ozmen.info/

12

Gelecekbilim ve Gelecekçilik

(3)

• Gelecekbilim ve Gelecekçilik günümüzde birbirine yaklaşmış ve karışmış durumdadır. • Fütüroloji ile uğraşanlar kendilerini fütürolojist yerine fütürist diye tanımlamaktadırlar. • Gelecekbilim ile ilgili bazı siteler:
 http://www.infinitefutures.com/  http://www.european-futurists.org/  http://www.futures.hawaii.edu/academics.php

http://gelecek.ozmen.info/

13

Gelecekbilim - Fütüroloji
• Bazı üniversitelerde gelecekbilim dersleri verilmektedir. Az sayıda üniversitede ise yüksek lisans derecesi verilmektedir.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_future_studies_topics http://www.futures.hawaii.edu/academics.php

• Çoğu yerde bu eğitim, ticari yanı ağır basan bir yöne itilmek istenmektedir. Yani yönelimleri saptayıp, kar getirecek alanlarda ürün ve hizmet geliştirmek için yapılmaktadır.
http://gelecek.ozmen.info/

14

Gelecek Bilimi – Fütüroloji
• Alternatif Gelecekler • Hedef: "Arzu edilen gelecekler"in olasılığını artırmak.
Olası gelecekler

(2)

Gerçekleşebilecek gelecekler

Arzu edilen gelecekler

http://gelecek.ozmen.info/

15

Gelecek Bilimi – Fütüroloji
• Olası gelecek tiplerinden bazıları:

(3)

 Yüksek Teknoloji: nanoteknoloji, bilişim, robotlar, yapay us (yönetim, adalet, ...);  Çevreci Toplum: herkes çevreci, çevreci teknolojiler, geri dönüşüm, nüfus artış kontrolü;  Küresel Ekonomik Sistem: şirket vatandaşlığı, özelleştirme, küresel pazarlar, karlılık, ...;  Milliyetçi toplumlar: tüm ülkeler aşırı milliyetçi yönetiliyor, tutucu, gelenekçi, sansürler, vs.;  Gerileme ve çöküş: ekonomik çöküntü, terörizm, savaşlar, sosyal yapıların çöküşü, teknolojik sistemlerin ve iletişimin durması (Mad Max, Terminatör).
http://gelecek.ozmen.info/

16

Gelecek Bilimi – Fütüroloji

(4)

• Gelecekbilim dersi öğrencilerinin öngörüleri:
 Açgözlülük ve egoizm yerini başkalarının iyiliğini ön planda tutmaya bırakacak,  Başarı, farkındalık seviyesindeki gelişmeyle ölçülecek,  Her türlü çevre kirliliği ortadan kalkacak,  Hastalıklar yok olacak,  Çok sağlıklı olarak 150 senenin üzerinde yaşanacak,  Dünya üzerinde açlık olmayacak,  Atomik seviyede nano-teknoloji,  Her türlü ayrımcılık (cinsiyet, renk, vs) yok olacak,  Kültürler-arası anlayış tüm dünyada hakim olacak, ...
http://gelecek.ozmen.info/

17

Gelecek Bilimi – Fütüroloji

(5)

• Vizyon: "Ne yaratmak istiyoruz" sorusunun cevabıdır. Vizyon değerlerimizi, ilgi alanlarımızı ve önceliklerimizi içeren bir istek / dilek cümlesidir. • Herkes vizyon sahibi olmalıdır. • Örnek bir vizyon: "Tüm insanların birbirlerini ve her şeyi sevdiği, çok yüksek bir yaşam standardına ve sağlıklı yaşama sahip olduğu, kaynakları verimli ve doğru kullandığı bir dünya oluşturmak."
http://gelecek.ozmen.info/

18

Geleceği İnşa Etmek
• Geleceği oluştururken, en öncelikli konu, şu anda en bozuk olan ekonomik sistemin – kapitalist ekonominin – değiştirilmesidir. • Alternatif ekonomik sistemler:
 Katılımcı Ekonomi
http://www.zmag.org/zparecon/parecon.htm http://gelecek.ozmen.info/katilimci_ekonomi.html

 Kaynak Temelli Ekonomi
http://www.thevenusproject.com/resource_eco.htm http://gelecek.ozmen.info/kaynak_temelli_ekonomi.html
http://gelecek.ozmen.info/

19

Katılımcı Ekonomi
• Kurumsal taahhütler:
 öz-yönetimle karar vermek,  dengeli iş bileşenlerini gözetmek,  çaba ve özveriye dayalı emeğin karşılığının ödenmesini sağlamak,  katılımcı planlama yapmak.

• Temel değerler:
 Dayanışma,  Çeşitlilik,  Hakkaniyet,  Öz-yönetim (katılımcı öz-yönetim). • http://gelecek.ozmen.info/katilimci_ekonomi.html • http://www.zmag.org/zparecon/parecon.htm
http://gelecek.ozmen.info/

20

Kaynak Temelli Ekonomi
• Bütün mal, ürün ve hizmetlerin para, kredi, takas veya herhangi bir borçlanma veya kulluk/hizmet borcu olmaksızın, elde edilebildiği bir sistemdir. • Bütün kaynaklar tüm dünya insanlarının ortak malıdır. • Dayanak noktası: dünyanın bolluk içinde olduğu fikri. • Para yok, takas veya borçlanma yok.
http://gelecek.ozmen.info/

21

Kaynak Temelli Ekonomi

(2)

• Etkin tasarlanmış bir ekonomi oluşturarak, tüm insanların yüksek teknolojinin nimetlerini kullanan çok yüksek bir yaşam standardına kavuşması sağlanır. • Para yerine kaynakları temel alır. • Bütün kaynakların tüm dünya insanlarının ortak malı olması birleştirici unsurdur, ve bu yüzden yapay sınırlar, ülke ayrımları ortadan kalkar. • Tüm insanların kardeşliği egemen olur.
http://gelecek.ozmen.info/

22

Kaynak Temelli Ekonomi

(3)

• Borçlanma yok => işini kaybetme korkusu yok. • Bu güvence, insan sevgisinin eğitimle kazandırılması ile birleştiğinde, zihinsel ve fiziksel stres çok büyük oranda ortadan kalkacak ve bireylerin yeteneklerini keşfetmesi ve geliştirmesinin önü açılacaktır.
http://gelecek.ozmen.info/

23

Kaynak Temelli Ekonomi
• Eğitim ile:

(4)

 İnsanların hepsinin kardeş olduğu,  Yüksek sevgi bağları ile bağlı oldukları,  Dayanışma ve yardımlaşma içinde olmanın en doğal durum olduğu

öğretilecek. • Başarı kişinin kendi ilgi ve uğraş alanlarındaki gelişimi ve yaptıklarıyla ölçülecek, edindiği varlık, mal ve güçle değil.
http://gelecek.ozmen.info/

24

Kaynak Temelli Ekonomi

(5)

• Kaynak Temelli Ekonomik modelin, insanların problemlerine daha temel çözümler getirdiği görülmektedir. • Herkes gereksinim duyduğu herşeye kolayca ulaşabiliyor, ve çok yüksek yaşam standardında. • Bolluk bilinci egemen. • Ayrımlar yok, sınırlar yok. Tüm kaynaklar herkesin ortak malı. • Birlik bilinci egemen.
http://gelecek.ozmen.info/

25

Paranın Zararları
• Eğer biri, bir ürünü satarak para kazanıyorsa, kendi düzenini tehlikeye atacak benzer bir ürünü satan diğerleriyle savaşacaktır. • Bu yüzden insanlar dürüst değildir. Ve birbirlerine güvenmezler. • Biri gelip de size "Tam aradığınız evi buldum" derse, o bir satıcıdır. • Bir doktor "sanırım böbreğinizi almalıyız" dediğinde, bunu ameliyat parası almak için mi diyor, yoksa gerçekten böbreğim alınmalı bilmiyorum. • Parasal düzende insanlara güvenmek zordur. Jacque Fresco
http://gelecek.ozmen.info/

26

Para gerekli mi?
• Bol altın, elmas ve parası olan bir grup insan, yiyecek, temiz hava ve suyu olmayan bir adada izole kalmış olsun, zenginlikleri yaşamlarını sürdürmelerini sağlar mı? • Nefes aldığımız hava gibi çok bol olan ve kolay bulunabilen şeyler satılabilir mi? • Para ne doğal bir kaynaktır, ne de doğal bir kaynağı simgeler.
http://gelecek.ozmen.info/

27

Öngörüler, Fikirler
• Tüm dünyada barış, birlik, dayanışma. • Sınırlar kalkacak. • Herkes insanlığa (hatta bütüne) hizmet bilincinde olacak. • Sağlıklı uzun yaşam. • Herkese üst düzey yaşam standardı. • Tüm kaynakların çok verimli kullanımı, bunu sağlamak için:
 Yüksek koordinasyon  İleri teknoloji (robotlar, nanoteknoloji, vs.)
http://gelecek.ozmen.info/

28

Öngörüler, Fikirler

(2)

• Önemi artacak kurumlar: eğitim, sağlık (genetik müh.), beslenme mühendisliği, tarım, hayvancılık, çevre mühendisliği, • Bilimsel çalışmaların artacağı alanlar: eğitim, tarım, hayvancılık, çevre koruma, enerji sistemleri (yenilenebilir temiz enerjiler), şehircilik, taşımacılık (maglev trenler, dikey havalanıp inebilen uçaklar, vs.)
http://gelecek.ozmen.info/

29

Öngörüler, Fikirler

(3)

• Önemini koruyacak alanlar: elektronik, telekomünikasyon, bilgisayar, nanoteknoloji. • Yok olacaklar: silahlı kuvvetler, polis, jandarma, vb. güvenlik kuvvetleri, bankacılık, pazarlama, reklam. • Küçülecek kurumlar: adalet, sağlık. • Şimdiki suçların %99'u olmayacak • Televizyonlardaki yararsız hatta zararlı eğlence programları olmayacak
http://gelecek.ozmen.info/

30

Öngörüler, Fikirler
• Yeni iş alanları:
        

(4)

Enerji mühendisliği (güneş, rüzgar, vs…) Robot, nanoteknoloji mühendisliği Sağlık için spor uzmanlıkları Yetenek geliştirme uzmanlıkları, Öğretmenlik Beslenme uzmanlığı Aşçılık (apartman mutfak ve yemekhanesi) Tarımla ilgili meslekler Bilgisayarlarla ilgili meslekler
http://gelecek.ozmen.info/

• İstihdamı artacak alanlar:

31

Gelecekte Eğitim
• Bireylerin insanlığa hizmet etme yolunda, bilgi ve becerilerini artırmalarını ve bunları uygulamaya koymalarını, ve kendilerini geliştirmelerini sağlama çalışmaları olacak. • Yetenekler çok küçük yaşlarda ortaya çıkarılacak, her çocuk yetenekli olduğu alanda desteklenecek. • Anne-baba eğitimi: 0-4 yaş arasında tüm yaşam boyu öğrenilenin %50'si öğrenildiğinden, bu dönemdeki aile içi eğitim çok önemlidir.
http://gelecek.ozmen.info/

32

Gelecekte Eğitim

(2)

• Analitik düşünme ve problem çözme becerilerini üst düzeyde geliştirici • Uzaktan eğitim, sanal uzayda eğitim • Şimdiki gibi binalardan oluşan okullar olmayabilir. • Her bireyin kendi kapasite, hız ve stiline göre eğitim. Aktif öğrenme. • Öğretmen yol, yöntem gösterici olacak, öğreten değil.
http://gelecek.ozmen.info/

33

Gelecekte Sağlık
• • • • Hastalıklar çok azalmış olacak Önleyici tıp Sık ve düzenli kontroller Genetik mühendisliği ile hastalıkların önlenmesi • Sağlığa yönelik spor • Robotlar tarafından ameliyat

http://gelecek.ozmen.info/

34

Gelecekte Bilim ve Teknoloji
• Belli çevrelerin çıkarları için değil, insanlık için bilimsel çalışmalar • İnsanlığa en çok yararı olacak, eğitim, sağlık, tarım, enerji, vs. alanlar ile, refah seviyesine en üst düzeyde katkı yapacak alanlarda bilimsel çalışmalar, • Üst düzey koordinasyon: birbirinden habersiz aynı konuda çalışma olmayacak.

http://gelecek.ozmen.info/

35

Yapılması Gerekenler
• Kapitalist sistem desteklenmemeli:
 Özellikle bazı bankalara para yatırılmamalı  Bankalara borçlanılmamalı (kredi alınmamalı)  Borsadan kaçmalı

• Televizyon (özellikle mevcut düzeni destekleyenler kanalların) haberleri izlenmemeli, yararsız eğlence programları izlenmemeli • Haberler internetteki bağımsız haber ajanslarından izlenmeli
http://gelecek.ozmen.info/

36

Yapılması Gerekenler

(2)

• Internetteki serbest bilgi akışından dolayı, kurulu düzen kontrolünü kaybediyor. Internet korunmalıdır, çünkü mevcut düzeni değiştirmek için önemli bir araçtır. • Savaş amaçlı (silahlı kuvvetler gibi), polis gibi kurumlar kurulu düzenin devam ettirilmesi amaçlıdır, desteklenmemelidir. [TSK'nın durumu özellik taşımaktadır!] • Enerji şirketlerini (petrol) desteklemeyi bırakmalıdır. Güneş, rüzgar enerjisi gibi yenilenebilen temiz enerjiler kullanılmalıdır.
http://gelecek.ozmen.info/

37

Yapılması Gerekenler

(3)

• Politik düzeni reddedin, demokrasi aldatmacasına kanmayın. • Parasal sistem içinde asla gerçek demokrasi olmamıştır, olmayacaktır. • Çevremizdekileri bilinçlendirmeliyiz. • Dayanışma ve paylaşımı artıracak projeler üretilmelidir. • www.thezeitgeistmovement.com gibi hareketlere katılmalı, thevenusproject.com gibi projeleri desteklemeliyiz.
http://gelecek.ozmen.info/

38

Yapılması Gerekenler - Eğitim
• Eğitim düzeltilmeli, içerikler doğru değerler üzerine kurulmalı. • Eğitim seferberliği:

 Okul öncesi ve ilköğretim eğitim programlarında köklü değişiklikler yapılmalıdır.  Köy enstitüleri yenilenerek açılmalı.  TV'lerde tüm zaman dilimlerinde (sabah, öğleden sonra, akşam) zorunlu eğitim programları  Internet üzerinden eğitim  Yetişkinler için özel eğitim programları  Tarım gibi alanlarda eğitim programları
http://gelecek.ozmen.info/

39

Geleceğin Şehirleri

(Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

40

Geleceğin Şehirleri

(2)

http://gelecek.ozmen.info/

41

Geleceğin Deniz Şehirleri (Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

42

Evler, Apartmanlar

(Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

43

Evler, Apartmanlar

(2)

http://gelecek.ozmen.info/

44

Enerji Sistemleri

(Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

45

Ulaşım

(Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

46

İnşaat

(Jacque Fresco)

http://gelecek.ozmen.info/

47

İnşaat

(Jacque Fresco)

(2)

http://gelecek.ozmen.info/

48

• "Bütün bu tartışmalarda ve konuşmalarda yapmaya çalıştığımız, beyinlerde radikal bir değişim sağlayamazsak ne olacağını görmektir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmemek için... Fakat onları anlamak için, içinde olmak için, incelemek için, bütün kalbinizi ve aklınızı, sahip olduğunuz her şeyinizi, keşfetmeye verin. Farklı yaşamanın bir yolu. Fakat sadece size bağlı ve asla bir başkasına değil. Çünkü burada öğretmen yok, öğrenci yok, lider yok, yol gösterici yok, efendi yok, kurtarıcı yok. Kendiniz için, öğretmensiniz ve öğrencisiniz, efendi, yol gösterici, lider sizsiniz, siz her şeysiniz! Ve, anlamak, değişimdir." Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986)
http://gelecek.ozmen.info/

49

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful