Aurelijus Augustinas POKALBIAI SU SAVIMI Iš lotynų kalbos vertė VAIDILĖ STALIORAITYTĖ Įvadą parašė DARIUS ALEKNA

ĮVADAS "KALBĖJAUSI PATS - AUGUSTINAS SU AUGUSTINU" Rašyti apie Augustin ą ir jo kurinius visuomet labai sunku, nes apie tai jis pats yra daug ir iškalbingai pasakojęs savo veikaluose, ypač "Išpažinimuose" ir "Pataisymuose". Sunku ir dėl to, kad veik neįmanoma prilygti Augustino raštų įtaigai, dėstomos minties aiškumui bei kalbos grožiui. Tačiau sunkiausia tai, kad, pradėjus kalbėti apie Augustiną, neišvengiamai tenka paliesti labai daug dalykų. Jis pats drąsiai imdavosi vis naujų klausimų, keitėsi, brendo ir augo nepaprastai greitai. Augustinas ieškojo ir rado, beldėsi, ir jam buvo atidaryta. Sąžininga šio giliai į save pasinėrusio žmogaus svarstymų kelionė paliko daugybę ženklų - kūrinių, labai įvairių ir skirtingų. Atrodytų, kas bendra tarp pirmųjų Kasiciake (/Cassiciacum/) parašytų kartais paviršutiniškų, nesklandžių, dirbtinokų filosofinių dialogų "Prieš akademikus", "Apie palaimingą gyvenimą", "Apie tvarką" ar "Pokalbiai su savimi" ir tokių Hipone (/Hippo/) pražydusių mąstymo šedevrų, kaip "Išpažinimai", "Apie Trejybę", "Pradžios knygos tiesioginės prasmės paaiškinimai" ar "Dievo valstybė"? Lyg ir nieko. Išskyrus Augustiną kiaurai užvaldžiusį troškimą, tikrą visa įveikianči ą filosofo aistrą pažinti save ir Dievą. 386_m. rugsėjo mėnesį trisdešimt dvejų metų Augustinas iš vakarinės Imperijos pusės sostinės Milano persikelia į mažytį kaimelį Alpių priekalnėse Kasiciaką. Čia savo vila jam leido naudotis kolega retorikos profesorius Verekundas. Įspūdingo gamtovaizdžio apglėbtoje viloje kartu su Augustinu apsigyvena jo motina Monika, vyresnysis brolis Navigijus, sūnus Adeodatas, du pusbroliai, du privatūs mokiniai ir didžiausias jo viso gyvenimo draugas Alypijus. Iki tol Milane praleisti vieneri metai buvo Augustino vidinio gyvenimo krizės protrūkio metai. Čia jis pasiekė aukščiausi ą savo pasaulietines karjeros tašką, eidamas Vakaru Imperijos sostines Milano retorikos profesoriaus pareigas, savotišką Imperijos "propagandos ministro" tarnybą. Bet Augustinas meta pasaulietinę karjerą ir pasirenka nuošalu, ramu filosofijos studiju bei nedalyvavimo valstybes veikloje /otium liberale/, "kilnaus neveiklumo", gyvenimo budą. Svarstymai apie karjerą ir jos išsižadejimą "Pokalbiuose su savimi"^1 Augustinui - ne vien abstraktus, filosofui privalomi pagvildenimai, bet paties jo gyvenimo galimybiu apmąstymai. Tais metais toliau kilti karjeros laiptais svajojęs Augustinas buvo nusprendęs vesti. Anu laiku papročiu vedybos reiškė sudėtingą teisinį kontraktą, kurį galėjo sudaryti tik apylygę visuomeninę padėtį užimančios šeimos. Talentingo gražbylystės mokytojo padaryta karjera, globėjai ir pažintys leido tikėtis geros partijos, ir Augustino motina Monika jau buvo jam radusi kilmingą didelių turtų paveldėtoją. Jis buvo nieko prieš ir atgal į Afriką išsiuntė savo sugyventinę, su kuria buvo išgyvenęs beveik penkiolika metų ir iš kurios turėjo sūnų Adeodatą. Bet staiga pareiškia nenorįs vesti, nebenorįs toliau siekti karjeros. Augustinas puikiai žinojo, kokia jėga traukia moters glamonės. Šis sąžiningai atviras žmogus išdrįsta apie tai rašyti savo "Pokalbiuose su savimi"^2. Kaip ir svarstymai apie karjerą, tai pirmi žingsniai "Išpažinimų" link. Tais metais Milane Augustinas pagaliau visiškai atsikratė manichėjybės. Dar mokytojaujant Kartaginoje (376-382), jam ėmė kilti pirmosios abejonės. Rimčiau nesigilinus lyg ir įtaigus manichėjininkų mokymas apie iš esmės skirtingus Šviesos ir Tamsos karalysčių pasaulius ir judviejų tarpusavio kovą Augustinui ėmė nesiderinti su moksliniais graikų astronomijos duomenimis^3. Dar Tagastoje (/Thagasta/), kur teko praleisti metus po studijų Kartaginoje, dėl manichėjybės Monika buvo taip smarkiai užsirūstinusi ant Augustino, kad neleido gyventi savo namuose^4. Dar visai neseniai, tik praėjusiais metais, dėstydamas Romoje, Augustinas buvo gyvenęs bičiulio, manichėjininkų "klausytojo", namuose ir lankęs manichėjininkų "išrinktojo" vedamus sektos susirinkimus^5. Manichėjybę įveikti Augustinui padėjo Ciceronas. Tik

fragmentais mums išlikęs jo dialogas "Hortenzijus" prieš 14 metų buvo pažadinęs studento Augustino meilę filosofijai^6. Dabar to paties Cicerono skelbiamas iš Akademijos perimtas skeptiškas požiūris į teiginį, kad egzistuoja vienui viena tikroji tiesa ir ją tikrai galima pažinti, padėjo Augustinui išsižadėti vienintelę tikrą tiesą skelbusios manichėjybės. Formalus atsižadėjimo ženklas - Augustinas tampa katalikų Bažnyčios katechumenu. Tai, beje, reiškė labai nedaug - tik tai, kad Augustinas nori kada nors, ateityje, krikštytis. Gal po metų, gal po dešimt ar trisdešimt... Beje, neužmezgus kad ir menkiausių ryšių su Bažnyčia, katalikiškoje Imperijos sostinėje buvo sunku tikėtis padaryti didesnę karjerą. Lemtingaisiais 385-386 m. Augustinas sirgo. "Pokalbiuose su savimi" jis dažnai kalba apie "kančios baimę"^7, "krutines ligą"^8, "dantu skausmą"^9. Vėliau Augustinas irgi sirgs nemažai. Tačiau jau daugiau niekuomet nebesiskųs "krūtinės skausmu", dėl kurio buvęs priverstas atsisakyti dėstytojo darbo^10, skausmu, kuriame, vėlesniu jo pasakymu, slepiasi pirmuosius mūsų tėvus į nuopuolį atvedęs išdidumas^11. "Dantų skausmas", kuriuo Augustinas skundžiasi "Pokalbiuose...", taip pat praėjęs stebuklingai: "Ir nepamiršau, ir nenutylėsiu Tavo rykščių čaižumo ir stebėtino Tavo gailestingumo greitumo. Tuomet kankinai mane dantų skausmu, ir, kai šis taip įsisiautė, kad nebegalėjau kalbėti, staiga mano širdis sumanė prašyti visų, kas buvo su manimi, kad Tave, visokios sveikatos Dieve, maldautų už mane. Kai tik sulenkėme maldai kelius, pranyko skausmas"^12. Tačiau labiausiai tais metais Augustin ą paveikę ivykiai buvo neoplatoniku filosofijos atradimas ir mistinis išgyvenimas Milano sode. Apie Augustino neoplatonizmą privalu pakalbeti plateliau. Tuo metu ši filosofijos kryptis buvo labai populiari Milano aukštuomeneje. Augustino paliktos žinios leidžia atkurti buvus visą neoplatoniku intelektualu draugiją: Manlijus Teodoras (jam skirtas vienas iš Kasiciake parašytuju Augustino dialogu - "Apie palaimingą gyvenimą"), Zenobijus (jam dedikuotas dialogas "Apie tvarką"), Hermogenianas^13. Nemenką šios filosofijos išmanymą atskleidžia ir paties Milano vyskupo Ambraziejaus pamokslai. Neoplatonizmas - naujas "atsigręžimas" i Platoną, stengiantis suderinti ir susisteminti ivairiuose jo dialoguose destomas mintis bei atsižvelgti i Aristoteli atsirado Aleksandrijoje^14 ir viršunę pasieke Romoje filosofijos mokyklą vedusio Plotino (205270) traktatuose, vadinamuose "Eneadomis". Kai kuriuos ju Augustinas buvo skaitęs, kaip ir Plotino mokinio Porfyrijaus bei Porfyrijaus mokinio Jamblicho raštus. Veliau "Išpažinimuose" susidurimą su šia filosofija Augustinas laikys Dievo pirštu. "Ir noredamas pirmiausia man parodyti, kaip išpuikeliams priešiniesi, o nuolankiesiems duodi malonę ir koki tavo gailestingumą parode Tavo nusižeminimo kelias, kai Tavo Žodis tapo kunu ir gyveno tarp žmoniu, parupinai man per vieną nežmoniškai išsiputusi žmogu kai kuriu platoniku knygu, kurios buvo išverstos iš graiku kalbos i lotynu."^15 Veltui istorikai megino susekti, kas buvo tas "vienas nežmoniškai išsiputęs žmogus"^16. Rašydamas Išpažinimus Augustinas, matyt, tyčia nusl ėpė jo vardą, kad šiame įvykyje labiau pabrėžtų Dievo valią^17. Į Milano neoplatonikų draugiją buvo susibūrę krikščionys. Tai nėra kuo įprasčiausias dalykas. Nors ir negausus, Italijoje vis dar smilko ir pagonių kultūrinis judėjimas; pakanka prisiminti Augustino amžininkus Makrobijų, Arnianą Marceliną ar garsųjį senatorių Simachą. Kaip tik jiems, o ne krikščionims, regis, labiau pritiko žavėtis ir mėgdžioti sąmoningai prieš krikščionis nusiteikusį Plotiną ir ypač Porfyrijų^18; tai, beje, jie ir darė. Ir priešingai, galbūt kaip tik dėl šios priežasties, tokios įtakingos idėjinį pagonybės pagrindą gynusios filosofijos ypač turėjo vengti krikščionys. Tačiau buvo kitaip. Draugiškam krikščionyb ės požiūriui į neoplatoninę filosofiją atsirasti lemiamos reikšmės turėjo du labai svarbūs asmenys - Gajus Marijus Viktorinas ir Simplicianas. Viktorinas (apie 275-361), kaip ir Augustinas, buvo kilęs iš Afrikos, deste retoriką ivairiuose Italijos miestuose ir galiausiai Romoje, kur net buvo nusipelnęs didžiausios šloves - jam dar gyvam pastatyta statula forume. Butent Viktorinas "platoniku knygas" iš graiku kalbos išverte i lotynu kalbą. Bet tai dar ne viskas - gyvenimo pabaigoje Viktorinas krikštijosi. Jo pavyzdys buvo nepaprastai itaigus ir svarbus Augustinui^19. Drauge Viktorino krikštas lotynu akyse tartum pakrikštijo ir visą neoplatoniku filosofiją. "Pasveikino mane, kad pataikiau ne i kokiu kitu filosofu raštus, pilnus melo ir apgaules pagal šio pasaulio elementus. Šie gi raštai ivairiausiais budais rodo i Dievą ir Jo Žodi"^20, - taip Augustinui sake kitas visam Milano neoplatoniku bureliui svarbus žmogus - senas kunigas Simplicianas^21. Kaip tik jis ikalbejo vyskupą Ambrazieju savo pamoksluose parodyti Pauliaus mokymo ir neoplatoniku filosofijos panašumus. Simplicianas jaunysteje pats gerai pažinojo tuomet jau seną Viktormą ir buvo jo krikšto liudytojas, tad ir papasakojo šią istoriją Augustinui.

Taip Milane Augustinas pateko į aiškiai prie neoplatonizmo linkusių katalikų intelektualų draugiją. Pabrėžiant to meto neoplatonikų įtaką Augustinui, beje, jokiu būdu negalima manyti, kad jam buvo iškilęs koks nors klausimas "arba - arba": neoplatonizmas ar katalikybė. Augustinas buvo kilęs iš katalikų šeimos, katalikiško miesto. "Kristaus vardas" visuomet buvo su juo, net ir manichėjišku laikotarpiu: kad ir kaip būtų, bet manichėjininkai buvo krikščionių sekta, siekusi "pagerinti" to meto katalikų Bažnyči ą. Dabar, Milane, suradęs neoplatoniku knygas Augustinas papildymu joms ieško Pauliaus laiškuose^22. Tai irgi nepaprastai budingas to meto bruožas. Apaštalą aiškina bei skaito manichejininkai ir Augustinas, donatininkas Tikonijus ir didysis Augustino senatves priešas Pelagijus. Krikščionyb ė ir neoplatonizmas Augustinui Milane buvo labai panašūs, jų kvietimas vienodas - išsižadėti pasaulio ir filosofiniais svarstymais artėti prie palaimingo gyvenimo. Išsižadėti pasaulio Augustinui buvo nepaprastai sunku. Jis jau regėjo tikslą. Plotino ir Porfyrijaus filosofija bei, tuometiniu Augustino žvilgsniu, krikščionybė jam siūlė aiškų kelią: apsivalyti nuo aistrų, pagydyti savo "vidinę akį" ir dialektiniu mąstymu kelti savo sielą Dievop. Visa tai Augustinas žinojo, bet niekaip negalėjo pasiryžti stoti į šį kelią. Augustinas kankinosi, sirgo, graužėsi ir dvejojo. Apie tai pasakojama "Išpažinimų" aštuntoje knygoje, turbūt giliausiame ir gražiausiai parašytame skverbimosi į save pasakojime pasaulinėje literatūroje. Čia aprašyta garsioji sodo scena^23. Augustinas apie ją papasakos tik po 10 metu rašydamas "Išpažinimus". Net "Pokalbiuose su savimi", kur Augustinas ima dristi kalbeti apie save atviriau, nematyti jokio sodo scenos atšvaito. Trumpai tariant, Augustino Milane nuomotu namu sode atsitiko štai kas. Begaliniu svarstymu, graužaties ir neryžtingumo kankinamas, sode po medžiu susmukęs Augustinas staiga išgirsta balsą iš gretimo kiemo: "Imk ir skaityk." Augustinas suprato, kad jam liepiama atsiversti Šventąji Raštą - tuo metu kambaryje jis turejo Pauliaus laiškus - ir perskaityti pirmus i aki kritusius žodžius. Štai tie žodžiai: "Elkimes padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių" (/Rom/ 13, 13-14). Ir Augustinas pagaliau ryžosi. Po kelių mėnesių karjeros, geros vedybų partijos, manichėjybės ir skepticizmo atsisakęs ir į platonizmą bei Pauliaus laiškus besigilinantis ir sveikstantis Augustinas išvažiuoja į Kasiciaką. Staiga pratrūksta pritvinęs jo raštų srautas, kuris nutrūks tik po veik pusšimčio metų sulig visame to meto Vakarų ir Rytų pasaulyje garsaus ir gerbiamo Hipono vyskupo mirtimi 430 metų rugpjūčio 28 dieną. Augustinas Kasiciake užtruks tik porą menesiu. Velyvą rudeni jis sugriš i Milaną ir per 387_m. Velykas iš vyskupo Ambraziejaus ranku priims krikštą. Veliau kelis menesius sugaišęs Romoje ir Ostijoje Augustinas parkeliaus i Afriką, savo gimtąją Tagastą (388). Jis tebesistengia laikytis nuošalaus gyvenimo idealo, gilinasi i platonizmą, pradeda ginčus su inanich ėjininkais. Dar Ostijoje mirė Monika, netrukus miršta sūnus Adeodatas, vienas geriausių Augustino draugų Nebridijus. Augustinas palieka Tagastą ir 391_m. įšventinamas į kunigus Hipone, vėliau tampa šio pagal dydį antro Afrikos miesto vyskupu (395). Ginčai su manichėjininkais, donatininkais, pelagininkais, gausios kunigo, vėliau vyskupo pareigos, įsteigtas vienuolynas ir ... traktatai, poleminiai raštai, Šventojo Rašto aiškinimai, laiškai, pamokslai. Kasiciakas ir ten parašyti dialogai liks kažin kur toli toli. Augustinas ims kitaip žiūrėti į neoplatonizmą, jam prasivers bedugnės Šventojo Rašto gelmės. Bet ir vėliau Kasiciaką jis laikys prarastąja savo rojaus ramybe^24. Kasiciako viloje Augustino draugija gyveno "filosofinį" gyvenimą taip, kaip jį įsivaizdavo. Pusę dienos darbuodavosi laukuose^25, stebėdavo gamtą^26, vaikščiodavo į pirtį^27. Augustinas mokė ir auklėjo du paauglius - Licencijų ir Trygecijų. Veik kasdien kildavo įvairūs filosofiniai pokalbiai. Visur kur šios draugijos /spiritus movens/ buvo Augustinas. Kiekvienoje smulkmenoje užsikimšusiame vandentiekio kanale^28, perpjautame kirmine^29, gaidžių kautynėse^30 ar dantų skausme^31 - jis rasdavo filosofinių problemų. Pasitelkdamas čia pat skaitomų neoplatonikų mintis ir mąstymo būdą, leisdavosi svarstyti jas kartu su savo bičiuliais. Samdytas sekretorius užrašydavo pokalbį, vėliau Augustinas užrašus sutvarkydavo, ir taip radosi vienas filosofinis dialogas po kito. Augustinas daug mąstė ir meldėsi. Vėliau "Išpažinimuose" jis prabėgom paminės čia parašytus dialogus, bet pirmiausia prisimins anuometinius psalmių^32 pažadintus apmąstymus ir užsimins apie stebuklingąjį dantų išgijimą. Augustinas visuomet buvo drąsus ir novatoriškas rašytojas. Jo Kasiciako dialogai - pirmi filosofiniai dialogai lotyniškoje to meto krikščioni ų literatūroje^33. Iki tol krikščionys rašydavo

tartum dviese butume . Beje. ginčydamiesi. Plotinas galėjo būti vienas iš tokio pokalbio įkvėpėjų^43. Žinoma krikščionių literatūrai ir didaktinių bei hagiografinių dialogų rūšis. nors buvau vienas. su žydais. Augustinas dar nedrįsta kreiptis į "filosofų Dievą" ir kalbina tik Protą. vargiai atsirastų toks žmogus. su personifikuotu jo veikimu . Nors pavadinimas naujas ir galbūt grubus. Be abejo. Būtent su šiuo žmogaus mąstymo gebėjimu protauti. tikrąjį Dievą . Augustinas filosofijos mokėsi pats. Augustinas dar toli gražu nesijaučia pasiekęs palaimingą gyvenimą. jeigu jis butu perskaitęs 'Pokalbius su savimi'? Dar labiau džiaugtusi. Tokio žanro iki tol nebūta. Literatūros tyrinėtojai Augustino "Pokalbiams. Grįžęs į Milaną. balsą. Arti buvo laikas gultis.Augustinas su Augustinu.Protu ir kalbasi Augustinas. Planuotos trečios knygos apmatai. Be abejo. Jis naršo savo nuodėmes ir ieško joms vaistų. kiti darbai.Protas ir aš.] noriu pavadinti "Pokalbiais su savimi". Vėliau Augustinas panaudos šią formą ginčams su manichėjininkais.mąstymas. Tačiau Ciceronas jam teikė ne vien filosofinių minčių turinį. donatininkais ir pelagininkais.psalmės^44.." artimiausiu kūriniu laiko po pusantro amžiaus parašytą Boecijaus "Filosofijos paguodą". bet užmigti . Visai kitaip atrodo "Pokalbiai su savimi".po jausmų ir išgyvenimų krizės . tačiau nieko daugiau nerastų. Tik ką užbaigęs "Pokalbius. Pasikalbėjimų su savimi žanras suklestės tik Viduramžiais.. beje. "Pokalbiai su savimi" . kaip sakėme. kad gražiai pradėtą nagrinėti klausimą nustelbia padrikas užsispyrimo šauksmas. '"^36 Augustinui patiko toks svarstymu ir rašymo budas. Augustinas buvo labai jautrus mokytojas ir puikiai žinojo. Juk negalime ieškoti tiesos geresniu būdu. Kai kas mano. Dievo padedamam ieškoti tiesos. išliko. kuriam nebūtų gėda likti nugalėtam ginče. 5). nusiminusi? ko taip nerimsti krūtinėj? Pasitikėki Dievu: aš jį gerbsiu vėl iškilmingai."^37 Kas gi tie du pašnekovai? Aristotelio ir juo sekusio Plotino požiūriu. Nebridijui rašytame laiške Augustinas vel kalbasi su savimi: "Perskaičiau tavo laišką lempai šviečiant. jis ketino parašyti dar vieną dalį.. Taigi paskubėjo šiuo aukščiausiu vardu mane pavadinti"^42. Augustinas "Pokalbiuose. Bet Augustiną pasiglemžė kiti įvykiai. Taip abu "Pokalbių su savimi" dalyviai tartum parodo dvi skirtingas Augustino puses: filosofą neoplatoniką ir pirmą kartą . jau po vakarienės. dažniausiai slaptai.pirmas.. kas tasai "Augustinas"? Tai skausmingų išgyvenimų ir nuodėmių žaizdas besigydantis žmogus... taip sieloje yra mąstymas (/mens/). dialogas su savimi neturi pirmtakų išlikusioje iki Augustino rašytoje literatūroje. Viename laišku jis kalbasi su savimi apie draugą Nebridiju: "O kas. manau. "Tuo metu taip pat parašiau dvi knygas. Ilgai svarsčiau su savimi gulėdamas lovoje ir šitaip kalbėjausi pats ." pateikia labai aiškų pavyzdį: kaip kad kūne yra akis ir jos veikimas . Būtent ji esanti nemirtinga (Aristotelis^38). kuriose.. klausinejau savęs ir sau atsakinejau apie dalykus. Bet pirmus krikščionių filosofinius dialogus Kasiciake parašė Augustinas. gal tik Cicerono kadaise išverstą "Timajo" ištrauką. kurias pramaišiui su neoplatonikų raštais Augustinas ypač godžiai skaitė Kasiciake. kuris galėtų pas Jį nuvesti. žmogaus sieloje yra tam tikra ypatinga dalis. o jo veikimas protas (/ratio/)^40. Kaip čia Augustino Kasiciako nepalyginsi su Cicerono Tuskulu. pastarųjų niekuomet netrūko. eretikais. būtent ji Dievo dalelė žmoguje (Plotinas^39). "Apie palaimingą gyvenimą" ir "Apie tvarką". kokios jaunų mokinių ambicijos paprastai užverda. bet ir jų raiškos pavidalą. pavyzdžiui. tai traktatas "Apie sielos nemirtingum ą". laikydamasis savo siekio ir geismo protu ištirti tiesą. Senatveje vel skaitydamas .poleminius dialogus. pagonimis. todėl visas jo filosofinis išsilavinimas daugiausia kilo iš Cicerono ir tuo metu įmanomų rasti graikų filosofų vertimų^34. jis sekė puikia ir garbinga filosofinių dialogų tradicija: Platono nebuvo skaitęs. Augustino dialogai "Prieš akademikus". net buvo jau nubrėžęs apmatus. Nors ir novatoriški krikščioni ų literatūroje. gražiai pritampa prie antikinės filosofinių dialogų tradicijos. nemokėjo. nes kalbamės tik su savimi. atsakinėjant sau į savo paties klausimus"^35. bet filosofinius paties Cicerono dialogus buvo išstudijavęs labai kruopščiai. kad viena iš "Pokalbių su savimi" išrakų . Pats Augustinas pasiaiškina labai paprastai: "Pokalbius [. graikų kalbos.sveikstanči ą žmogaus širdi.vaduotoją savo" (/Ps/ 42.". todel ši veikalą pavadinau 'Pokalbiais su savimi.. tačiau pakankamai tinkamas dalyko esmei atskleisti.. "Ko tu. Todėl. o kartais ir atvirai draskydamas sielas.dar nelabai. manoji širdie. negu užduodami klausimus ir į juos atsakydami. Šiaip ar taip.žiūrėjimas. "Pokalbi ų su savimi" Augustinas nebaigė. Šiame "Augustine" jau aiškiai matyti "Išpažinimų" autorius. Tad beveik visada atsitinka taip. tai yra Dievo dalelės žmoguje. man pasirodė ramiausia ir patogiausia.. Bet tai truputį kas kita negu Augustino pašnekovas jo viduje. kaip žinia. kuriuos labiausiai troškau pažinti. kas leistų manyti mane pasiekus palaimą. Be to. bet toli gražu ne vienintelis vėlyvosios Antikos žanrų sistemoje neišsitenkantis Augustino kūrinys. kurios veikla . Kas gi yra antrasis pašnekovas. arijonais. Ir Plotinas kartais kviečia "atkreipti ausį į dangų"^41 ir išgirsti Dievo.

gr. kad jais sekdamas Augustinas savo veikalą skiria nedaugeliui neoplatoninės filosofijos "bendrapiliečių"^55. Netruks prabėgti keleri metai. Senatvėje vėl skaitydamas jaunystės veikalą "Apie palaimingą gyvenimą". kad "skaitant pirmą kartą. Tačiau pirmiausia pasižiūrėkime. jog Išmintį gali regėti tik nedaugelis išrinktųjų^56. O Kasiciake apie "platonikų knygas" Augustinas kalba kitaip. atsitiko perskaityti keletą svarbiu knygu[. Epikūrikams didžiausias siektinas gėris buvo "ramybė". Ne. Panašiai kaip kompiuteriu naudotis ką tik pramokęs ir todėl labai apsidžiaugęs šiuolaikinis žmogus aplinkiniams vis pasakoja. bet vis dar tartum protrūkiais alsuojančius išdidumo mokykla. platonikams . koks tuščios šlovės geismas.Tavo akivaizdoje . Neoplatonikai visuomet save laike elitu. Bet kol kas.savo raštus ir rašydamas "Pataisymus" Augustinas prisipažins. butent tokia . ir Hipono vyskupu tapęs Augustinas Kasiciake parašytus savo dialogus minės su kartėliu. Todėl nieko nuostabaus. "Išdidumo mokykla". Ką ir sakyti! Jos sukurstė manyje tokį gaisrą. Todėl norint geriau suprasti "Pokalbius su savimi". kad ir kas darytųsi jo kūnui. Visos jos sutarė. Pradėdamas dialogo "Prieš akademikus" antrą knygą.]."gyvenimas pagal prigimtį". kaip tikrai nederėjo šlovinti šventvagių žmonių"^47. Kasiciake.taip Augustinas vėliau vadins neoplatonikus. Kas gi man nuo tol garbė. "Bet kodėl delsiame? Reikia traukti toliau. "pasipūtėliai". kokio nė pats iš savęs nesitikėjau. be abejo. buresi i uždaras bendraminči ų brolijas ir į kitus žmones žvelgė su panieka. Vėliau būtent ši savarankiškai ir giliai permąstyta bei savotiškai perdirbta filosofija virs jo mąstymo kalba. būtina išsivaduoti nuo kūninių potraukių. Be abejo. tarytum gėdydamasis: "Ką tuomet sudėjau į raštus. kad išminčiaus turimas mąstymas yra tas pats visą visatą persmelkęs Dievo Mąstymas. PALAIMINGAS GYVENIMAS (/vita beata/) . Bet tai dar tik pradžia. ar išminčius jau tikrai nusimetė kūno pančius.kuo tobuliau savo mąstymu pažinti Dievą. ar esame sveiki. intellectus/. aukštos pareigos visuomenėje^50 ar ramus šeimos gyvenimas^51. Bet tai bus vėliau. regressus animae/) ir yra neoplatonikų išminčiaus kelias Dievop. tai yra nutolęs ir apsivalęs nuo mirtingu dalyku troškimu"^59. xxxx). tik jis vienas sugeba pasiekti aukščiausiąji geri. Toliau išminčiaus mąstymas Dievop kyla dialektiniu Platono filosofavimo budu . Augustinas jau keliolika metų rusenęs meile išminčiai. "išdidėliai" . nuo daliuju prie nedaliuju etc. filosofų platonikų ar akademikų liaupsės. Taip. nuo laikinuju prie amžinuju. Neįtikėtina. taip ir Augustinas ankstyvuosiuose savo veikaluose džiaugiasi neoplatonikų idėjomis. liudija pokalbių su šalia buvusiais ir . Pirmiausia. Štai kokia prasme ivykstąs garsusis Platono "supanašejimas su Dievu". geismų ir jausmų. tai yra . jau tikrai Tau tarnaujančius. būtų pravartu nors prabėgomis susipažinti su kai kuriomis jų.. kaip iš jos ištrukti. jog dar šiame gyvenime palaimingas gyvenimas buvoja tik išminčiaus sieloje. /mens. "Pataisymuose" nesutiks su daugeliu savo jaunystės raštų teiginių: "Ir ne veltui man nepatinka pačios Platono. IŠMINČIUS (/sapiens/) taip pat minimas visose Antikos filosofijose. turinti ypatingą galią įžvelgti savyje Dievo Mąstymą (lot. kad rašiau. Romanianai.su vienu pačiu savimi knygos"^46. kad palaimingai gyvena tik didžiausio ir tobuliausio gėrio siekiąs žmogus."^57 ŽMOGAUS SIELA (/anima/) neoplatonikams buvo pasaulio sielos dalininkė. Bet į žmogaus kūną pakliuvusi tokia dieviška esybė tapusi suteršta ir pamiršusi kilniąją savo prigimtį. SIELOS SUGRĮŽIMAS (/reditus. kokia pagaliau šio mirtingojo gyvenimo paguoda. ir tik filosofas išminčius žinąs. stoikams . "Sveikos akys yra mąstymas be visokio kuno purvo. kokie jo raiščiai? Staiga aš visas leidausi savęsp. irodymai pasirodo esą tokie sudetingi ir sutraukti... kokia gi žmonių prabanga galėjo mane sujaudinti. Vėlgi visos sutiko. jis dar tik mokosi. Kaip tik todėl Augustinas labiau už viską ir trokšta pažinti Dievą ir sielą^54. nei tu iš manęs laukei..visų helenizmo ir vėlyvosios Antikos filosofijos mokyklų siekis. kad toks aukščiausiasis gėris nėra turtai^49. pirmiau pažiūrėkime. ir galbūt daugiau. kuriomis juos taip išaukštinau. ką juo galima nuveikti. Visi šie dalykai geri ir naudingi tiek. kiek netrukdo ar padeda^52 artėti prie ano didžiausio ir aukščiausio gėrio."^48 Augustinas ryte rijo neoplatonik ų mokslą. Skaitydamas šią knygą aš nepajegiu susitelkti ir tik pats per save galiu spręsti apie ją"^45. jis ilga prakalba kreipiasi į savo globėją Romanianą. kurios ant anos smilkstančios ugnel ės užlašino vos keletą brangiausio aliejaus lašų. kad galetum pagalvoti. Tokia esanti žmogaus padėtis. Didžiausias laimejimas busiąs suprasti. Augustinas griežtai nebesutiko su tokia pažiūra: "Nepatinka man. "Tik štai."^58 Šitaip "Protas" sustabdo besileidžiantį kilti Dievop "Augustiną".kiek įmanoma labiau supanašėti su Dievu^53. neįtikėtina.nuo kuniniu dalyku prie mąstomuju. kad mano. jog jie yra tamsus.

kuriuo mąstymas gali kilti Dievop Plotino traktatuose^68. tai laikytume Augustiną prisiekusiu. "Pokalbius. o visi mokslų teikiami tiksliausi teiginiai panašūs į tuos dalykus. Svarstydami pasaul į. Skaitydamas "Pokalbius su savimi" ir nuolatos. kur Bažnyčios mokslas buvo aiškus ir griežtas. nes visatą. Platonikai tokiam Dievo veikimui aprašyti naudojasi šviesos metafora. tik labai siaura ir griežta platonine prasme. muzikai ir astronomijai. Argi palyginsi šią dirbtinoką filosofiniu išvedžiojimu kalbą su psalmiu ir Pranašu." atsklendžiančioje maldoje sakydamas: "Žinau."^64 Aukštesnioji mąstomoji prigimtis negali susimaišyti su žemesniąja. regulae/)." antrosios knygos svarstymai bei sielos nemirtingumo irodinejimai ir yra toks dialektinis Augustino "Proto" vedamos sielos kilimas Dievop. mokslų susekti dėsniai ir taisyklės bei visa. kad jis yra dvilypis: viena dalis suvokiama pojūčiais. Toki sugrižimą turi galvoje ir Augustinas. Visi "Pokalbiu. logikos bei gramatikos nuotrupų."^70 Tačiau kruopščiai paieškoję vis delto ir "Pokalbiuose. kodel "Pokalbiu su savimi" pradžioje Augustinas taip atkakliai svarsto Dievo pažinumo ir budo ji pažinti klausimus^61. "rutulys" ir jos dėsniai priklauso mąstomųjų.. šių filosofų nuomone. "Jei mirdamas jis būtų palikęs vien "Pokalbius su savimi" arba traktatą "Apie sielos kiekybę". o ne pojūčiais suvokiamųjų dalykų pasauliui. pagal kurio įstatymus sukasi skliautai.. Hipono vyskupas šventasis Augustinas? Čia nė karto neminimas Kristaus vardas. gal tik šiek tiek krikščioniškai paspalvintu neoplatoniku. Mąstymu suvokiami dalykai (/intelligibilia/) yra ir pats mąstymas. "Dieve. kiekviename minties vingyje. regėdamas neoplatonizmą. net jo citatos labai labai retos. neoplatonikai manė. kaip saulė pasirodo akims. saulė išjudina dieną.. Šį "grįžimą" platonikai taip pat vadina "atsigręžimu į save".. parašė tik "Apie muziką". taip pat yra išlikę jo ar jam priskiriamų retorikos. retorikai bei kai kuriems kitiems mokslams. Pojučiais suvokiami kūniniai dalykai (/sensi-bilia/). Mat mąstymo gebos sieloms yra nelyginant jų juslės. kad turiu pas Tave grįžti"^60. iš agronomijos ar medicinos. darosi aišku. žinoma. Dievop grįžti ketinanti siela neturėtų jokios naudos. ir butent ją Augustinas šlovina ankstyvuosiuose dialoguose^69.. Augustinas nagrinėja Kasiciake parašytame dialoge "Apie tvarką". Kelią.sąvoku skaidymo ir išgryninimo metodas. savo kryptimis juda žvaigždynai. Bet ne visi ir ne bet kokie mokslai turį reikalą su mąstomuoju pasauliu. iš kurio karalystės įstatymas perrašomas į šias karalystes. mėnuo valdo naktį.. "savęs pažinimu". "Dieve. Sumanymo Augustinas iki galo netęsėjo."^63 Tad išminčiui savo mąstymo galią pirmiausia reikia kreipti i kuninius šio pasaulio dalykus ir juose rasti. tokiai savęs pažinimo procedūrai raginąs. juslėmis suvokiamąjį pasaulį."^62 Šie dėsniai valdo ir kūninį.. kad galėtų būti matomi. kad išminčius turi savyje Dievo dalel ę ir kad jos pažinimas savyje tolygus Jo pažinimui. Jos nevalia painioti su prie kitu mokslu priskirta ivadine aristoteline logika^67. Jokiu svarstymu apie Šventąji Raštą. daiktų idėjos. Todėl. MOKSLAI (/disciplinae/) tai tas įrankis. Plotino manymu. prisiminus. žada parodyti tavo mąstymui Dievą taip.. "samprotavimo mokslas" (/disciplina disputandi/). jų manymu. kurie apšviečiami saulės. aritmetikai.. PASAULIO TVARKA. kita . Tai garsioji Platono dialektika . Ši dialektika buvo vienintelis kelias.mąstymu. " galetume rasti kataliku tikejimo itaku. Mat visatą savo dėsniais tvarkantis Dievas viena savo galių leido žmogaus mąstymui įžvelgti po kūno apvalkalu besislepiantį mąstomąjį pasaulį. mąstomąjį pasaulį. Jų sritis žemė ir visa. Tas pat tinką ir gramatikai. kuriuo žmogaus mąstymas iš kūninių dalykų išlukštena mąstomuosius. Augustino neoplatonizmo variantas^65 tokią privilegiją pripažino tik gramatikai. Ją paskelbia ir Augustinas.viena iš mažiausiai krikščioniškų Augustino knygų. pirmiausia. užuominomis ir aliuzijomis verdančiu "Išpažinim ų" srautu? "Pokalbiai su savimi" .prasme neoplatonikai ir kalba apie "sielos sugrižimą". ižvelgti mąstomuosius. sakysim. geometrijai. kuriuo mokslai veda prie mąstomojo pasaulio. netyčia gali susimąstyti ir paklausti savęs: argi ši veikalą tikrai bus parašęs didysis Bažnyčios Tėvas. pavyzdžiui. Tačiau svarbiausias sielą Dievop keliantis mokslas yra pati filosofija.. geometrijos sąvokos "linija". Nė žodžio apie Bažnyči ą ir jos teikiamus sakramentus. retorikai. "Juk Protas. valdo labai griežti dėsniai (/leges. aukščiausia . kartais neoplatonikas norėjęs dialogo forma parašyti visų šių septynių mokslų vadovėlius^66. Pavyzdžiui. Kaip vėliau pats pasakos "Pataisymuose". Evangeliju ir Penkiaknyges citatomis. Kita vertus. ir senasis Delfų šventyklos užrašas: "Pažink save patį". kas tęsiasi toliau virš mėnulio. besikalbantis su tavimi. kas yra tarp jos ir mėnulio. ypač ten. o veliau jau kilti prie vien mąstomuju ir galiausiai Dievop. grįžęs į Milaną bei netrukus po to gyvenęs Romoje. Neoplatonikų požiūrį į pasaulį šių dienų gamtos mokslininkai turėtų laikyti labai "mokslišku". logikai.

ižvelgiau mąstomuosius dalykus. 20 . Ir nors Augustinas megsta kataliku tikejimo Trejybę tapatinti su Plotino triada. 15 a) Augustinas trokšta pažinti vien save ir Dievą. bet ji jaudina baime netekti mylimu draugu.toks sielos kopimo kelias. I knyga (1 pokalbis) Įžangėlė. Buvau tikras. Tokios. Dialogo situacija I. Dievo pažinimo būdai II. Manytume. 7 a) gana pažinti kaip draug ą? II.. kad esi beribis. . jei būtų naudinga Rlosofiniam gyvenimui mylimų draugų bendrijoje. visai nebūtinai rodo tiesioginę Pauliaus /Pirmojo laiško korintiečiams/ (sk. Net tikėjimas.sielos kopimo Dievop laidas VI. iš jo plaukiąs Mąstymas. 2-6 Troškimas pažinti Dievą ir sielą II. jis griežtai laikosi Bažnyčios mokymo apie trijų Dievo Asmenų lygybę. 8 c) kaip geometrijos teiginius? IV.išminties siekimas XII. Kitas skirtumas tas. viltis ir meilė. knygos pabaigoje vienu argumentu irodyta. 11 Mąstymo ir Dievo ryšio paaiškinimas. kas nori pasiekti išmintį. velesniu jo sprendimu. Juntamasis pasaulis mąstomasis pasaulis . kad Dievą Augustinas laiko Pasaulio Kūrėju^73.. Štai veik ir visas Augustino "Pokalbių. 17 c) tačiau geistų viso to. Dievo apibūdinimai I. 12-13 b) Dievą išvydusiai sielai tikejimas ir viltis nebereikalingi VTI.ir tobuliausia Dievo esybė yra Vienis. "Išpažinimuose" Augustinas rašys: "Bet tuomet perskaitęs anas platoniku knygas ir ju paragintas ieškoti nekunines tiesos. žmonos X." krikščioniškumas. 20 b) meilė bičiuliams . būtų jau visai kitas klausimas. 7 Dievo pažinimo ribų paieškos. kurių būtinumą ieškant Dievo taip gražiai įrodinėja Augustinas^74. Ir pastumetas pajutau. Buvau visu tuo tikras. 12 a) tikėjimas.Dievas. 8-10 d) pastarųjų dalykų pažinimas ..išmintingo gyvenimo geismas XII. Augustinas dar tik apsveikęs XI. Prisimindamas kadaise Milane perskaitytų platonikų knygų įspūdį ir vertindamas jas po dešimt metų. 16 b) Augustinas negeidžia tunų. o iš pastarojo savo ruožtu kilusi Pasaulio Siela.aukščiau už Pasaulio Sielą^71. o ne išmanantis. o šis . tačiau pernelyg silpnas Tavimi džiaugtis. tuo tarpu jo mokytojui Plotinui pasaulis kyla iš trečiojo dieviškosios Triados asmens . "Pokalbių su savimi" pradžios maldoje Augustinas Dievą tvarkingai vadina vienu^72 ir nekalba apie kokias aukštesnes ar žemesnes Jo dalis. viltis ir meilė . bet taip ir nebaigta"^77. ko neleidžia regeti mano sielos tamsybes. 1 Malda. koks turi būti tasai. kuno skausmai ir mirties baime IX. Antroje knygoje ilgai svarstyta apie sielos nemirtingumą. kokia butis iš tikruju yra nemirtinga. Taigi visos trys aukščiausios dieviškosios esybės nėra lygios tarpusavyje: Vienis yra aukščiau už Mąstymą."^76 Po 40 metų vėl skaitydamas "Pokalbius su savimi" Augustinas parašys.Pasaulio Sielos. 14 Juntamasis pasaulis pateikia analogiją mąstomajam pasauliui pažinti. 18-19 Visų Augustino troškimų ir baimių pagrindas . pirma reikia patikrinti sielos sveikatą VIII. kad "pirmoje knygoje tirta ir šiaip taip nustatyta. Ar pats Porfyrijus nebus šių minčių perėmęs iš apaštalo Pauliaus. permąstęs visa. 13) įtaką. kurią suvokiame ne kūno pojūčiais. bet mąstymu.. Apie tai kalba ir didžiojo neoplatoniko Plotino mokinys Porfyrijus^75. jei nebūčiau kelio Tavęsp ieškojęs musu Išganytojuje Kristuje. Kliedėjau tartum išmanantis ir. 20-21 a) mirties baimė . bučiau išnykstantis. esančios pagrindin ės šio veikalo temos. kas sukurta. sielos sveikata VI. aukštų pareigų. trejopa sielos kilimo Dievop sąlyga.meilė išminčiai XII. kad prie šiuolaikinio filosofinių svarstymų būdo labiau pratusių skaitytojų patogumui vertėtų pateikti ir smulkesnį šio veikalo planą. kad Tu esi.Dievo pažinimo analogija V. 7 b) kaip dangaus kūnus? III.

XIII.teisingo teiginio pagrindas II. 27 Pirmasis atsakymas: teisingi ir tikrai yra tik mąstomieji dalykai. 1 Sielos žinios apie save I. 15 a) teisingumo ir klaidingumo santykio aptarimas VIII.apgaulė ir prasimanymai IX. 1 Trumpa malda I. protingo mokytojo kelias . 23 Sielos nemirtingumo įrodymas iš mokslų buvimo sieloje būdo XIII. kas teisinga" apibrėžimo paieškos. kas teisinga. 7-8 Malda VI. visoje gamtoje. 2 Juntančios sielos laikinumo įrodymas III. 27 b) dera skirti "tai. 25-26 Trumpas Dievo ir sielos amžinumo įrodymas XV. 5 Juslių nepakankamumas teisingumui nustatyti IV.IV. 21 Mokslo ir sielos mąstymo santykis XII. 27 a) juose yra tiesa XV.V. 29 Raginimas pasikliauti Dievu XV. 22 (2 pokalbis) Pakartojimas: prie išminties pakilti gali tik kūno geismų atsisakęs išminčius XIV. 13 Gėda suklydus. jei pražūtų tiesa .kiekvieno mokslo pagrindas XI. 6 . 12 c) tas pat tinka sapnuojančių ir išprotėjusių žmonių klaidoms paaiškinti VII. 26 Dievo pagalba nesiliauja veikusi XV.c) kūno skausmas trukdo kilti prie išminties XII. 4 . 20 Dialektika yra tiesa XI. ir "tiesą" XV. Paaiškinimai apie "Pokalbių su savimi" rašymo būdą VII. 1 Tiesos amžinumo įrodymas: teiginys "pasaulis yra gražus" negalėtų būti teisingas. 24 Prieštaravimai: kodėl toks aplinkinis kelias. 10 a) teiginio patvirtinimas regėjimu suvokiamuose daiktuose VI. 14 Panašumo prigimties tyrimas VIII. menas X. 3 c) klaidingumas yra visuomet. 24 Naujas sielos sveikatos patikrinimas XIV. 7 "To.auštančios dienos metafora XIII. Aklavietė V. jiems suvokti reikalingas ilgas lavinimasis . 30 II knyga Įžangėlė. 21 Koks turi būti išminties mylėtojas. 28 c) žūvant tam. 19-20 f) logika .dar ne visa siela III. 3 b) juslės . kas teisinga". jusline siela neamžina III.logikos pagrindas XI. 16 c) apgaulės pavyzdžiai IX. ne visi išmano dialektikos mokslą XIV. Dievo trokštančiai sielai padėti gali vien Jo artumas I. tiesa nežūva XV. Klaidingumas yra tiesos panašybė VI. 29 d) tad iš tikrųjų yra vien amžini dalykai XV. 9 Tolesnis klaidingumo prigimties tyrimas. 20 Dialektika . 11 b) teiginio patvirtinimas kitomis juslėmis suvokiamuose daiktuose VI. 3 a) klaida atsiranda tik per jusles III. nes ji turi juslin ę sielą. 23 Abejon ės dėl sielos nemirtingumo XIII. 25 Parašytos ar rašomos autoritetingos knygos šiuo reikalu XIV. 15 b) dvi klaidingumo rūšys . 22 . 17 d) prasimanymų pavyzdžiai. 18 e) teisingumas ir klaidingumas gramatikoje XI.

12. 18. Conf. 10. Sol. I.. vien tik susižavejusius ir iki amžiaus galo užburtus mokinius . 1948. Nauj ą ir stiprią platonizmo bangą sukele paslaptingasis Amonijus Sakas. . /Augustine of Hippo/: A Biography. 19. 15. Sol. 26. . 7. 20. I. 3.P. jie yra tiesos panašybes. Alfaric_P._3.Plotiną. 397_m. 17. Didysis Pierre Courcellis pasi ūlė juo laikyti Manlijų Teodorą (/Les lettres grecques en Occident/: de Macrobe a Cassiodre. C. 26 minimas anapus Alpių iškeliavęs poetas. Jis mirė 400_m.. 13-20 ir 14. 13. 3.a) pakartojamas tiesos amžinumo įrodymas XV. 15. 1967. 4. 9. Conf._374. 34-35 b) vaizduotės vaizdiniai temdo mąstymo skarbumą XX. 2. 3. 22. 26. 9.. 9. Manich. 29 . Conf. Jokiu veikalu jos nepaliko. Sol. 33 Antrasis atsakymas: mokslas nemokyto žmogaus sieloje XX. 18. Brown_P.. 2. IX. 10. 21. 25. Conf. 13. tikriesiems kunams tinka "formos" sąvoka. 23. V. /L'evolution intellectuelle de Saint Augustin/: Du Manicheisme au Neoplatonisme.savo nemirtingumo užmarštis XIX. 30 e) įrodymas iš "tuštumos" sąvokos tyrimo XVIII. 14. I. 8. 15.London. 17. 12.Paris. 14. 14. 6.P. 16. 7. 11. I. antrame ketvirtyje destęs filosofiją Aleksandrijoje. nes jiems apibrėžti taikoma "teisingumo" sąvoka XVIII. 21. 21. II. "Pokalbiuose. 36 /Darius Alekna/ Paai レ kinimai 1. Conf._126-128). Galbūt kaip tik jį galvoje turi Augustinas /Sol. 10. 24. 1918. Conf. jis buvo konsulas.N. 12. 4. ką žinome apie ši nepaprastą mokytoją. . 32 Dievas ir siela nemirtingi. 10. Paris. 10. bet dauguma tyrinėtojų linkę su juo nesutikti. Beveik viskas. 10. 11. Porfyrijus buvo parašęs svaru traktatą "Prieš krikščionis" (apie 270_m. 19s. Conf. 4. Conf. 28 b) objekto būtis ir jam taikomo teiginio būtis yra skirtingi dalykai XV. . 399_m. 14. 5. 5. Conf. 32 Tiesos sąvoka tinka ir tikriesiems kunams. Sicilijoje). 2. 26. 17. 30 d) tikrai esantys dalykai yra idėjos. 29 c) klaidingumas pamėgdžioja teisingumą XV. VIII.. I. Manlijus Teodoras iš jų garsiausias. 19. vėl tampa konsulu. De Genesi c. tera keli sakiniai iš Porfyrijaus /Vita Plotini/ 3. II. 17./ II. IX. 14. 10. 35 Perėjimas prie numanomo tolesnio nagrinėjimo XX. Sol. Origeną. 33 Mirtis . o ne kūnai XVI. 30. jo įpėdiniu tapo būtent Simplicianas. VIII. 18. VII. Apie 383_m. VII. . I. žr. 17. VIII. 8. Sol. Longiną. 27. 12. Mirus Milano vyskupui Ambraziejui. 16. 11. ./ II. Conf. I. 5. V.XVI. IX. 11. Herenciju. rašo knygas apie filosofiją ir klasikinės poezijos metriką. III_a. 32 Sielos nemirtingumo įrodymo santrauka XIX." užsimenama ir apie Zenobijų: tai jis yra /Sol. 34-35 a) trys užmaršties rūšys XX. 18. 25-26. Sol. II. bet vėliau ima gyventi filosofinį nuošalumos gyvenimą (/otium/)._Acad. Conf. todel jie gali buti mokslu objektas XVIII.

. n. 1. 16. Sol. 5. I. 2-3. 6. 6. Ep. (Discussion) // Christianisme er formes litterares. 2. 3. 53. Entretiens. Sol. De ord. nes Augustinas neoplatonines idėjas dėsto atsargiai ir vengia dogmatizmo.. Sol. 34. 42. Hadot_I. 12. 58. 33. Sol. C._Acad. kad tokią "Pokalbių su savimi" formą bus įkvėpęs Plotinas. IX. 1. 182. 4 be išlygų tvirtinama. Ibid. De ordine I. 4. Sol. 3. Be kita ko. 3. 99430. 19. Conf. 66. . V. Žr.. Zur Typologie und Literarisierung der fruhchristlichen lateinischen Dialogs // Christianisme et formes litteraires de l'Antiquite tardive en Occident. Sol. 1. 1. I. . 12.26. De ordine I. nurodytame straipsnyje (/Erziehung und Bildung. Vis dėlto dauguma mokslininkų linksta manyti. I. 40. 49. 1984. 67._101-180. 12. Sol. Retract. Enn. Conf. Tome XXIII. Augustino išsilavinimas naujai regimame fone gerai apžvelgtas: Hadot I. 25. Šis drąsus teiginys šiandien turi nedaug šalininkų. IX. II. 4. Ponios Gadot ideju santrauką žr. 41. Porfyrijaus ar Jamblicho. I. 29. 46. II. 62-63. 1. I. I. 4. 45. 1. kad ankstyvuoju laikotarpiu daugiausia jam įtakos turėjo Plotinas. šiek tiek ir Porfyrijus. I. I. 6. Ibid. 3-4. kurio pėdsakai ryškesni vėlesniuose Augustino raštuose._Acad. 35. 21. 19. 6. n. 4. C. 37. yra tyrinėtojų. 48. Geneve: Fondation Hardt. I. EN. 4.. p.L. Kiek Augustino dėstomame neoplatonizme yra Plotino. 10. 64. 4. III. 11. 1. Erziehung und Bildung bei Augustin // Internationales Symposion uber der Stand der Augustinus-Forschung. II. p. 7-5. Sol. 3.. I. V. /Arts liberaux et philosophie la pensee antique/. 39. 1.1976. 30.Wurzburg. De anima 430a. I. 60. Op. I._Acad. 51. Plato. Sol. I. 59. I.S. 13. 18). 6. 11. II. 17. Plg. De ordine II. 6. Sol. Enn. 31. 8-11. 68. I. 9. Sol. 55./). 10. Sol. 12. 50. . 27. 12. 4. 32. 56. šio dialogo /Ratio/ sampratą siejančių su Tertulijono idėjomis (plg. Fontaine_J. p. 114. I. Sol. Sol. 3. 54. 1177b. 22. C. 1. 11. 14. 43. II. 11. 65. I. . 36. 7.. De quantitate animae 31. 433. 52. 57. .Paris. 1. V. 7. 8. 44. Plg. /Theaetetus/ 176b: xxx xxx xxx. Alfaric_P. 69. /De an/. 16. 21. 1989. 38. I.. Retract. Enn. 1. II. Retract. Būtent jam šiandien linkstama priskirti ir pači ą grižimo Dievop per mokslus ideją. cit. 62. 12. Retract. 61. 2. ir šiandien dar nėra aišku. I. 3. 7. Schmidt_P. Žr. 28. I. 408. Ep. Sol. Vandoevres. 2. 1. 5. Sol. 44. 1. 47. Retract. 5. 2.P. Sol. 63.

kuriuo esame raginami sugrįžti pas tave. 73. 72. kuriame yra visa. jei tavo sveikata priešinasi rašymo vargui? Juk tokie dalykai negali buti diktuojami. VII. Alfraic_P. Tavęs šaukiuosi. kuriame. Dieve. 17-23 N. kurio karalyste yra visas pasaulis. Dieve. Dieve protu regima šviesa. pirma. elgtis vertai Tavo išvadavimo. i kuri atsigręžti . Dieve. laidavimo. kuriame. kad tik skaistus žinotų. Enn. jie reikalauja tikros vienumos. teisingo ir tobulo gyvenimo Tėve. Tai sunku. kas gyvena teisingai ir tobulai. ir butent šitai nepaprastai trokštu sužinoti. ir kokio blogio reikia vengti. yra laiminga. kuriame. 7. Dieve Išmintie. už manęs ar manyje. V. kad savo palikuonies dėka taptum drąsesnis. kad pasiektum. ir patikėk tai rašmenims. Retract. Žinoma. 1. leisk man. Dieve Geri ir Groži. galiausiai pats mane išvaduok. 76. 2. 1-7. kuriame. iš kurio ir per kuri visa. Dieve. kas esti iš tiesų. Dieve. kas skleidžia protu regimą šviesą. Dieve palaima. i kuri sugrižti .. tarkime. Dieve. išminties Tėve. 77. nuo kurio nusigręžti reiškia pulti. nežinau. mūsų budrumo ir apšvietos Tėve. kad galetum žengti prie kitu dalyku? A(ugustinas). iš nieko sutvėręs šį pasaulį. Dieve. kurį sąmoningai ar nesąmoningai myli kiekvienas. nepažistamas juslems. kas žudo save patį. visatos sutvėrėjau. kas labiausiai nereikšminga. iš kurio ir per kuri visa. parodai. trumpai apibendrink keliomis išvadomis. Dieve. iš kurio karalystes istatymas perrašomas i šias karalystes. 3. P. ką atskleidi. kas aš esu ir kas yra mano geris. Tiesą sakai. jei šitai bus skirta nedaugeliui tavo bendrapiliečių. 4. I. nei blogybė pažeidžia. 14. 1. 71. yra išmintinga. 1. gėrio ir grožio Tėve. atsidėjus melstis Tau. 2.tvirtai stoveti. veržiasi būti. kuris neleidi žūti net tam. nuo kurio nutolti reiškia mirti.70. kuriame. I. tačiau kurio visos kūrinijos nei bjaurastis sutepa. Dieve. 74. antra. Dieve. galintis mylėti. yra tikra. iš kurio ir per kuri visa. kuris nedaugeliui bėgančių atgal link to. atminčiai. 2. -------------------------------------POKALBIAI SU SAVIMI Pirma knyga I 1. kas tikra. kas yra tiesa. nėra nedermės. kuris nedarai bloga ir leidi blogiui būti. idant neįvyktų blogiausia. Pakaks. reikia užrašyti. Dieve. per kurį pasaulis net su savo blogąja puse yra tobulas. P. skleidžia protu regimą šviesą. Tėve. 20. Dieve. protu regimos šviesos Tėve. teisybės Tėve. kuris troškai. cit. ar kas kitas. kuriame pasilikti . Visiškai nežinau. Dieve. ko trokšti. A. kadangi blogesni dalykai dera su geresniais. dėl kurio net tame. 26. Dieve. 4. p. Dieve. nei paklydimas suklaidina. kad gali rūpestingai išsaugoti visa. Ad Marcellam 289. Sol. iš kurio ir per kuri visa. Štai. Išties negali. Taip ir padarysiu. 1. Man ilgai svarstant daugybę ivairiausiu dalyku ir daugel dienu atkakliai ieškant. Dieve Tiesa. V. kurį visų akys regi esant gražiausią. Tik nesirūpink sukviesti gausaus skaitytojų būrio. iš kurio ir per kuri gyvena visa. Vadinasi. Sol. Ar ji tokia. kuriame. per kurį visa. Sol. yra gera ir gražu. 527. jog blogis yra niekas. kas savaime neegzistuoja. kas laiminga.iš . atskleidei ką nors. ką turečiau daryti. Melsk sveikatos ir pagalbos. kas sumąstyta? A.iš naujo pakilti. I. 1-2 ir kt. Tada tai. Taigi tare: P(rotas). Op. kas gera ir gražu. iš kurio ir per kuri visa. Dieve. staiga kažkas prabilo. I. Kam tai patikesi. A. 75. P. ar tai aš pats. kas išmintinga. Bet ką gi daryti. Conf. laimės Tėve. Dieve tikras ir tobulas Gyvenime.

kuris mus išvaduoji iš to. kuriuos laikai pamynęs po savo kojomis. kuris apvalai mus ir rengi dieviškam atpildui. kuris rūpiniesi. slenkant dideliems ciklams. vienatinis Dieve. kas tarnauja. virš kurio nėra nieko. kuris sakai mums vien gerus dalykus ir neleidi aptemti mūsų protui arba būti kieno nors aptemdytam.naujo atgimti. kas keičiasi ir yra dūlu. kas tureti. pagal kurio istatymus sukasi skliautai. ką liepsi. Dieve. 26). slenkant metams. o kas tikra ir amžina . kuris suteiki mums galimybę būti išklausytiems (plg. Dieve. kuriam tarnauja visa. Dieve. pakankamai buvau pajuoktas ivairiu apgavysči ų. mano gyvenime. Išvyk iš manęs proto aptemimą. kai pavasarį lydi vasara. išklausyk mane tuo savuoju būdu. mano garbe. kad beldžiantiems būtų atidaryta (plg. jokios mirties. kuriam paklusta kiekviena dora siela. 48). kas pats save pažįsta. Dieve. kad jis klysta dėl nuodėmės. Dieve. be kurio nėra nieko. Dieve. kurio siekti yra tas pat. tobuliausias gyvenimas. kuris "parodai pasauliui. saule išjudina dieną. tikiu. ko nėra. nes ir jie mane. didžiausias pastovumas. ir apgaubi tuo. slenkant mėnesiams. tiktai paragintasis. viena tikra ir amžina substancija. savo kryptimis juda žvaigždynai. 5. Meldžiu pasiimti atgal savo begli. kas myleti. Jn 16. kad visai nepražūtume. Dieve. 4. kuris sutvėrei žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą (plg. Tu. kas yra (plg. slenkant penkmečiams. ką kadaise manėme esant svetima. kurio neapleidžia niekas. kai žvaigždės grįžta į savo kelio pradžią . mano turte. padarysiu visa. mano būste. Dabar tik Tave vieną myliu. dėl teisybės. Dieve. turi būti atmesta. Jn 16. didžiausia pilnatve. didžiausias aiškumas. kad. kas gera. kuris pašauki atgal į [teisingą] kelią. Tu. jokios stokos. Dieve.ieškoma. kuomet bėgau nuo Tavęs. Tave vieną seku. Dieve. 53-54). Dieve. Dieve. 54). tik tai. kur nera jokios nedermes. kur turėčiau žiūrėti. Prašau paliepti ir isakyti. per kuri nugalime priešą (plg. Dieve. kuriame yra visa. po kuriuo yra visa. pagal kurio įstatymus sielos valia yra laisva ir įtvirtinti būtinybės dėsniai geriesiems paskyrė atpildą. ką aš pasakiau. beldžiančiam. su kuriuo yra visa. paaiškink man. mano priežastie. Dieve. Pasiimk mane. o rudenį žiema. 8). gailestingas man. 8). Dieve. Dieve. o sujungia . Dieve. tik valią. kur nieko nera per daug. Išklausyk. kuri regeti yra tas pat. ir. mano šviesa. 9). Dieve. Dieve. ką kadaise manėme esant sava.bausmę. kai auga ir nyksta mėnulio ratas. per kurį gavome dovaną. per kurį nevergaujame menkiems ir vargingiems pradmenims (plg. Dieve. kuriam mus pažadina tikejimas. šaukiuosi Tavęs. kad svetima yra tai. kad turiu pas Tave grįžti. ir. Dieve. Išklausyk.4). Mt 7. nežinau nieko. Žinau. Dieve. 1 Jn 4.slenkant dienoms. nes vienas teisingai viešpatauji. kur didžiausia santarve. Dieve. jokio kitimo. per kurį neįsipainiojame į blogybių viliones ir pagundas. Dieve. kuris sulaikai nuo mūsų bet kokį blogį. Jn 6. pagal kurio amžinus įstatymus neleidžiama sudrumsti nepastovų kintančių daiktų judėjimą. per kurį menki dalykai nedaro mūsų niekingų. mano Tėve. gailestingiausiasis Viešpatie. nežinau. Jn 6. kurie mano. kur gimdantis ir gimdomas yra viena. per kurį "pergalė sunaikino mirtį" (7 Kor 15. pasiėmė.gyventi. per kurį trokštame gėrimo. nes tik šitai žinau. pažabotas ratu besisukančių amžių. kuris nuvedi mus prie vartų. 26-27). mano Viešpatie. 13). ateik man i pagalbą. mano tėvyne. 1 Kor 15. išgydyti ir atverti mano akis. išlaiko didį daiktų pastovumą pagal laikų tvarką ir pasikartojimą. Jau pakankamai pakeliau bausmiu. mano Karaliau. per kurį gerai tarnaujame ir gerai valdome. išklausyk. kuriomis galečiau girdėti Tavo žodžius. kai tamsą keičia šviesa. nuo kurio nuolat mūsų link srūva visa. Gal4. Dieve. ir siekiame to. Pasakyk. mano sveikata. per kurį geresnioji mūsų dalis neatiduota blogesniajai. Dieve. per kurį mūsų nepajudina netikintys. Darau šitai. kas pražuti. Bet iš kur pas Tave ateinama. Tėve. 35. per kurį sužinome. Tebūnie atidarytos Tavo durys man. mane. Dieve. Dieve. kurio neieško niekas. 23. Dieve. ateik. bet išgydyti ir atverti mano ausis. kad regėčiau Tave. mano Dieve. ir visas pasaulis . savo tarną. 35). išklausyk mane. žinomu tik nedaugeliui. menuo valdo nakti. . kuri palikti yra tas pat. Dieve. Dieve. kad Tavo akyse sielų nuopelnai beverčiai. kurio neranda niekas.kiek leidžia apčiuopiama materija. Neturiu nieko.viltis. jis nuolat kviečiamas sekti pastovumo pavyzdžiu. bėgantį nuo jų. Dieve. ką tik nori. tiktai apvalytasis.meile. tiktai suklaidintasis. aukštyn kelia . kas gera. o sava tai. išklausyk. kas bloga. Tavęs vieno ieškau. Dieve. kokiu keliu pas Tave grįžtama. už kurio nėra nieko. jokios maišaties. kad pažinčiau Tave. kuris teiki mums gyvybės duonos (plg. Dieve. kuriame buvoti . Dieve. Dieve. Dieve. kuris vedi mus "į tiesos pilnatvę" (plg. svetimą. noriu paklusti tavo teisei. mano viltie. per kurį nepasiduodame įvairioms negerovėms. kai baigiasi saulės judėjimo takas. kur nieko netruksta. dėl teismo" (Jn 16. kuris mus suvieniji. Dieve. o blogiesiems . per kurį smerkiame paklydimą tų. idant jo pasisėmę niekada nebejaustume troškulio (plg. kurio esame perspėjami būti budrūs. kuris esi visa. Dieve. Pr 1. Tau vienam esu pasirengęs tarnauti. ką atpažįsta tas. kuriomis galėčiau matyti Tavo ženklus. per kurį vengiame to. kuris mus atverti. per kurį skiriame gera nuo bloga. pakankamai tarnavau Tavo priešams.

ką myliu. kuriu ne vieno nepažistu. P. Iš tiesų manau. Tik Tavo aukščiausio gailestingumo meldžiu. P. jei Dievas tau būtų parodytas. P. Vadinasi. myli ir blusas. Nežinau. o žmonės dėl to. Išties dėkočiau. Tad ką mums daryti? Ar nemanai pirmiausia turis sužinoti. P. ko ir kada paraginsi prašyti. Išaugink manyje tikėjimą. Iš kur tu. bet nematau. tik Tavęs. Noriu pažinti Dievą ir sielą. suteik kelrodį. tegu man. ir blakes? A. buti skaisčiam. mylėdamas sielą. būti vertam Tavo buvimo manyje ir vertam gyventi laimingiausioje Tavo karalystėje. išaugink meilę. kurio nė vienas teisingai neieškojo ir juolab nerado. Savo mirtingojo kuno sveikatą patikiu Tau. nes jei pažinčiau ką nors panašu i Dievą. kaip. Leisk ir man. Tad nė savo draugų nemyli? A. Juk galiu mylėti protą. Visa. šitai mylečiau. kad pažinau ką nors taip. . kad jie žmonės. išaugink viltį. kad pažintum Dievą taip. Tėve. ir myliu juos. išmintingiausiasis ir geriausiasis Teve. Tačiau teisingai ieškojo kiekvienas. taip pažinti noriu ir Dievą"? P.žinojimą. Bet pirmiausia paaiškink. apsaugok nuo paklydimo. kurias myliu net plėšikuose. A. Amen. kas būtų panašu į Dievą? A. Juk nemanau. kad visai į save atgręžtum. arba iš tiesu tiek. Tai ką gi nori pažinti? A. ir už ji prašysiu. P. kaip pažįsti Alypijų^2". žūvama. Sakiau. amen. kiek tai truks. kad niekam neleistum pasipriešinti man. galėčiau jų nemylėti? P. kol turiu ir vilkiu ši kuną. kad gana. Visiškai nieko. jei žinojimu . Tačiau. ko meldžiau. bet ne turinčias sielą butybes. jei dorybe . teisingam ir išmintingam. kad jie būtybės su sielomis. Kaip. kad pasakyčiau: "Gana". tik Dievą ir sielą. Taip yra. nors ir pagrįstai neapkenčiu netinkamai besinaudojan čio tuo. Bet Tu neapleidi. kad nemyli turinčių sielą būtybių? A. Trumpai apibendrink. ieškančiam Tavęs. tokiam laikui. Sutinku su tuo. nes esi aukščiausiasis gėris. ar nedėkotum ir nesakytum "Gana"? A. kuriam leidai teisingai ieškoti. kuris dar nepažinai Dievo. parodyk. kaip trokštu pažinti Dievą. Jei pas Tave bėgantys suranda Tave tikėjimu. Kreipiuosi į Tave ir vėl prašau parodyti kelius. Jei netrokštu nieko kito. ji pasiekęs. nebeieškotum toliau? A. bet nesakyčiau. Bet jei kas pasakytų: "Padarysiu. be abejones. Štai pasimeldžiau Dievui. Daugiau nieko? A. P. II 7. III 8. Tuomet pradėk ieškoti. kad. kad nepažinai nieko.nežinau. koks Dievo pažinimas butu pakankamas.dorybę. juo jie geriau naudojasi protinga siela. Tuomet arba tavo draugai nėra žmonės. nepasirodo vietoj Tavęs niekas kitas. P. O koks nuostabus vienatinis Tavo gerumas! 6. koki mano kunas galetu buti naudingas man arba tiems. kaip turėtų būti parodytas. bet ne dėl to. Taigi juo labiau myliu savo draugus. nes Tau apleidus. arba tu jų nemyli. gali žinoti. būti tobulam Tavo išminties mylėtojui ir perėmėjui. kad galėčiau sakyti: "Kaip šitai pažinau. o tu pasakei. kad myliu sielą. suteik tikėjimą. didžiadvasiam. juk kiekvienas žmogus yra turinti sielą būtybė. tebunie leista rasti Tave. kaip tai galėtų būti padaryta. A.^1 P. o dabar nemyliu nieko. Mat ką gi panašaus į Dievą esu kada nors pažinęs. jei siekiu ko nors nereikalinga. Ir žmonės jie yra. kuriais į Tave kreipiamasi. kiek trokšta ja gerai naudotis.Patark man. o dėl to. kuriuos myliu . galėtum pasakyti: "Gana"?A. skubančiam Tavęs link. ir lieptum. kad turi protingas sielas. pats mane apvalyk ir padaryk tinkamą regeti Tave.

pačią sielą. Tačiau tą dali. nepažinęs pakankamai Alypijaus. ką buvau įsivaizdavęs. Na. P. ar kurį nors daugiau arba mažiau už kitą? A. tikiu. yra teisinga. kad tai begėdiška. kuriuos pasak ė. kaip ir aš pats sakiau trokštąs pažinti visa. Ar galima ją pažinti kitaip? A. P. palyginti su žvaigždėmis. nepakaks. Todėl. Tai. Tad kaip. kad teisingiausias draugystės įstatymas yra tas. ką nori pažinti. nepažindamas savęs paties. Tačiau nežinau. kuo gal ėčiau tikėti. P. kuria jis man yra draugas. Juk šitai man patvirtina juslės. IV 9. Visai nebijau. ko ir trokštu. Juk jie neleido klysti išmintingam. Ne. Juslėmis šiame darbe pasinaudojau tarsi laivu. ar bent žinai. negu juslėmis suvokti geometriją. P. Prašau pasakyti. P. ką valgysiu rytoj per pietus. Visiškai lygiai. patikėjau. pasakydamas. kiek įstengiau. P. Jokiu būdu. Kodėl? A. galiu įžeisti draugą. kas yra nereikšmingiau už mano pietus? Nors nežinau. kuriuo prisakoma kiekvienam mylėti savo draugą nei mažiau. ir kuomet tarsi išsilaipinęs ant žemės ėmiau mąstyti apie šiuos dalykus. tai pareikšdamas. paleidau jas. savęs nepažįsta? P. Todėl kol kas nebijau prisipažinti žinąs tai. kaip pažįsti liniją? A. tau nereikejo pateikti kaip palyginimą savo pietus ir menuli. O pažinti yra kas kita. be jokios gėdos tvirtinu žinąs. Tuomet gal tau pakaks pažinti Dievą taip. Taigi drįsti sakyti. Griežtai atmetu. P. bet žiną ne viską. ką jame pažistu juslemis .P. bet ir Alypijaus nepažįstu pakankamai. kaip pažino jiedu? A. kuris vadinamas sfera. Mat kai jos atnešė mane ten. . nori pažinti juslemis ar protu? A. Juk. tai dar nereiškia. o šiuos dalykus suvokei juslėmis ar protu? A. tai kuomet pasakiau. nebijai akademikų? A.ir nereikšminga. ką ji įteigs. P. kaip žinai. ko meldžiau. bet apie tuos. susiję su juslumu. darysiu. kuriame žvaigždyne bus mėnulis. Kodėl gi turėčiau nedrįsti? Juk manau. kad būtinai juos žinojo. Todėl man atrodo. ir pakankama. Ir. tai visa.jei tik juslemis kas nors pažistama . t. A. kad begediškai nori pažinti Dievą. kad jo nepažįstu. ką galečiau žinoti. Tad jei tai. ar negalėtų staiga Dievas arba kokia nors slapta gamtos priežastis pakeisti mėnulio judėjimo tvarkos ir krypties. Na. P. Bet ieškau to. ką žinau. o ne to. kas geometrijoje yra linija? A. kad Dievą pažįstu tikrai ne taip. kad veikiau galima plaukioti laivu sausumoje. Netikiu. priklauso protu suvokiamiems dalykams. o aną savo draugą. noriu suvokti protu. kuriame žvaigždyne rytoj judes menulis? A. o aš nesu išmintingas. P. Juk teisingai sakome tikį viskuo. Jei taip atsitiks. ką apie Dievą pasake Platonas ir Plotinas. pasirodys esą klaidinga. Tad ar dėl to mažiau galėjau apie tai kalbėti? Juk kalbėjau ne apie protu suvoktus dalykus. kai pasieksiu išmintį. kaip pats sakei. kad šitai gali įvykti? A. jei šie. kurio sakeisi iki šiol nepažistąs. kad jos nemažai pradžioje padeda besimokantiems. ką žinome. šiuo atveju atmeti bet kokį juslių parodymą? A. Bet grįžtu prie klausimų. kuo tikime. nors rodosi. Tuomet žiūrėk. ar ne begėdiškai nori pakankamai pažinti Dievą. ir kitą. kad net labai artimas tavo draugas tau nepažįstamas? A. Taip pat. Su viskuo sutinku. juolab jei jis ir pats. yra teisingi. kurlink traukiau.y. Bet kokia mums iš to nauda? Sakyk dabar štai ką: jei tai. Jei dalykai. nes jei jau žinočiau. nepažindamas Alypijaus. P. Ar taip pat pažįsti rutulį. O tada. Ir tu tiki. Juk daugelis žmonių plačiai kalba apie tai. Šitai puikiai žinau. kuriuos iš visų pusių surinktus perdaviau atminčiai ir kuriais. ko nežino. netrokščiau. mano žingsniai ilgai buvo netvirti. Visai nereiškia. Juk nė dėl vieno niekuo neapsirinku. kaip Alypijų. P. Ar lygiai pažįsti ir vieną. tai ar pakanka tau pažinti Dievą taip. Vadinasi. nei daugiau už save patį.

Juk. O skersai? A. kaip trokšti suvokti Dievą. kad nieko nesi suvokęs panašiai. kurie nepriskiria žinojimo nė vienam. Taip. negu pažinęs šiuos dalykus. Prisipažįstu. VI . kad iš tiesų turiu supratimą apie šiuos dalykus. A. Bet aš klausiau ne ką panašaus pažisti. turime laiko. ir kitą. Kas sakė. apie kuriuos klausei. kad jos labai skiriasi? P. Na. ar tau pakanka pažinti Dievą taip. o ar taip pat aišku. kad su kuo nors nesutiktum neapdairiai. jei Dievo ir šių dalykų pažinimas būtų vienodas. turėtum atsakyti. niekuo del Dievo neabejoti taip. P. Aišku. kad kartais man atrodo. Atleisk man. A. A. kad ne? P. atsakei negalįs šito paaiškinti dėl to. dėl kurių nebijotum jokio atsitiktinumo. V 11. jei manai. bet ir pats jų pažinimas. tačiau dėl dalykų. man atrodo. Nors tu ir stipriai spiri ir nuneigin ėji mane. Tu tesidžiaugsi pažin ęs Dievą labiau ir net žymiai labiau. Bet jei akys neapsigauna. Aš stengsiuosi padaryti taip. linija ir rutulys ne tiek tarpusavyje skiriasi. Visiškai taip pat. Šiek tiek anksčiau . ir privalau sutikti. bet ne dėl supratimo skirtybės. šis palyginimas daro man įspūdį. kaip dangų. kaip sferą. tarpusavyje labai skiriasi. yra kažkas viena ar bent šiek tiek tarpusavyje skiriasi? A. kad nieko panašaus į Dievą nežinai. tiek pat džiaugčiausi pažin ęs šiuos dalykus. visi šie dalykai išnyks iš mano pažinimo. kodėl klausi apie tai. kad tai mokslas. palyginti su Juo. kad jis moko apie Dievą. pažinęs Dievą. Kas gi nemato. Todel atsakyk. kaip pažįstu šitai. išskyrus išminčių. kad nepriklausytų tam pačiam mokslui. 10. Taigi mokslą apie šiuos dalykus. manau. jei pažinsiu ir regėsiu Jį taip. Kaip kitaip. Neskubėk. norėčiau pamatyti. Bet ir stoikų nė kiek nebijau.tu. tarsi šis darbas būtų nereikšmingas.y. juk jau dabar dėl meilės Jam jie vargiai ateina man į galvą. tavo manymu. Taigi klausinėk savo nuožiūra ir priekaištauk smarkiau. kad galėtum pasakyti: "gana". jei leis stoikai. Tad kaip dabar? Argi linija ir sfera panašios į Dievą? A. kaip trokšti pažinti Dievą. Ar tau aišku. Antra. vis dėlto neišdrįstu sakyti. Neneigiu. Na. kaip neabejoji del to geometrinio rutulio. tai ar skirtingų dalykų pažinimas nesiskiria? A. o jos. P. kad tu. kaip Jis gali būti regimas. Kas galėtų šitai teigti? P. Bet jei lygiai pažįsti ir vieną. kaip sakai. kokia yra sfera. o ką pažisti taip. yra skirtingas. kad kiek žemė šiuo požiūriu skiriasi nuo dangaus. mat sakei. P. t. Tačiau dabar šiuos dalykus. jog. kad džiaugtumeisi tokiais dalykais. o tu ragini skubėti.P. kiek isivaizduoju džiaugsiąsis. nedvejodamas vadini žinojimu? A. kad sfera savo ruožtu negali iš vienos kurios pusės nuo vidurio turėti dviejų lygių apskritimų? A. jei vėl atsitiktų kas nors panašaus. nors dangaus vaizdas teikia tau žymiai daugiau malonumo negu žemės. tiek teisingi ir tvirti mokslų teikiami teiginiai skiriasi nuo protu suvokiamos Dievo didybės. taip didžiai niekinu. Tik įdėmiai klausykis. Puikiai žinau dalykus. kad linija jokiu būdu negali būti padalyta į dvi dalis išilgai? A. Juk ne tik dalykai. Dabar tęsk toliau. Tačiau nė vienas geometrijos mokytojas netvirtino. kaip norėtum pažinti Dievą. Juk liniją pažisti taip pat. paklaustas. kaip pats pripažįsti. P. kaip pažisti geometrini rutuli. ar esi tikras. o linija ir sfera. jei ne iki begalybės ji gali būti supjaustyta? P. nors linija nera tokia. Juk nežvelgi į žemę vienomis akimis. kad žemę matai taip. kad būtų taip. kad noriu Dievą pažinti taip. nes turėti supratimą jie leidžia ir kvailybei. kad esi tikras. Teleidžia Dievas. o į giedrą dangų kitomis. P. kuomet paklausiau. nors dangaus grožybe ir spindesiu džiaugiesi labiau negu žemės. Pirma.

y. bet ne todėl. Sveikos akys yra mąstymas be visokio kuno purvo. Dievo. tad jei nepatikėtų. kad žiūrėjimas jau nebetarnautų. kai jai pavyks regėti Dievą. taip būtų. kurios jau iš įpratimo malonios? Ar vis dėlto neatstumtų gydytojo? A. kurį lydi regėjimas. trečiajam šiame gyvenime . Belieka žiūrėti. nes matyti jis gali tik būdamas sveikas. kas žiureti. nė viena siela nepagydoma be šių trijų dalykų. P. t. P. viltis. kuris nors ir neįstengia apgauti. kaip ir akims tai.y. ypač dėl to. į kurį reikia nukreipti žiūrėjimą.protas.tikėjimas. kaip antai žemė ir visa. kuris yra žiūrėjimo tikslas. kad daugiau nieko nebėra. Kam jai būtinas tikėjimas. o visi mokslų teikiami tiksliausi teiginiai panašūs į tuos dalykus. toks. kurios dėka viliamasi. VII 14. Žiūrėjimą lydi pats Dievo regėjimas. nebelieka jai ko viltis. kad liga būtinai turėtų pajusti. jai reikia tikėtis. kurie apšviečiami saulės. kai jau regės? Juo labiau viltis. nors ir pilnatviškai regėdama. kad visa taip ir yra. Taip pat šiame gyvenime. Taigi sielai reikia triju tam tikru dalyku: tureti akis. pasiekiantis savo tikslą. kuris susideda iš suprantančiojo ir to. kas juntama: pašalinus kurį nors iš jų. Bet kuomet po šio gyvenimo visa siela susitelks Dieve. Manau. Tad kas belieka. kas vadinama regėjimu. kad gali išgyti. kaip saulė pasirodo akims. kuris žiūri. kurios siela ten bus laikoma. kol ji tebėra šiame gyvenime. teisingas ir tobulas žiūrėjimas. nieko negalima matyti. Taigi trečias būtinas dalykas yra meilė. kad po mirties visų šių nepatogumų nebebus. Bet kol siela. kai jau bus pasiekusi? O iš meilės ne tik nebus nieko atimta. pasiliks meilė. nesistengtų išgyti. o nusuks jas kur nors į šalį. kad turi tenkintis savo tamsybėmis. kad dalykas. P. jei turėtų vilties. Tad prie tikėjimo reikia pridėti viltį. jei neįsmeigs akių su begaline meile. o todėl. jog tie nurodymai nemalonūs. o kadangi kūno juslės atlieka savo darbą. P. Vadinasi. Juk tureti akis nera tas pat. Juk Protas. o manytų. [siela] pamils jį dar labiau ir. Taigi pažiūrėkime. jei galės matyti. pamatyti gerai pažvelgus. kad tie dalykai yra tikri. tikėjimu dar gali būti pavadinta tai. Na. jog kitaip nepamatys. Gerai. Jį suprasti. kadangi patiria daug kūno negalių. bet kadangi tas. 13. kurios dėka trokštame regėti ir džiaugtis. negali jų nukreipti į šviesą. Mat mąstymo gebos sieloms yra nelyginant jų juslės. A. kad pamatys tik būdamas sveikas. o po .y. P. A. žada parodyti tavo mąstymui^3 Dievą taip. jei mąstymas patikėtų. ir viltis nepalieka sielos. kaip tikejimas. kad taip. O regėjimas yra sieloje esantis supratimas.y. Iš šių trijų dalykų pirmajam ir antrajam visada būtini kiti trys . neįstengs pasilikti šiame labiausiai palaimingame regėjime. jog ji tiki. Taigi sielai reikalingi trys dalykai: kad būtų sveika. kad tikra veikiau yra kas kita. kad iš tiesų yra taip. Bet nė pats žiūrėjimas. ar sielai vis dar bus būtini tie trys dalykai. tai yra nutolęs ir apsivalęs nuo mirtingu dalyku troškimu. žiureti ir matyti. Išties taip būtų. Juk negalima sakyti. nemyl ėtų ir netrokštų. patikėtų. Sielos žiūrėjimas yra protas. Žinoma. kas yra ant žemės. P. meilės. t. kas akims yra žiurejimas. kurio dėka būtų tikima. kad daro įspūdį. susideda iš paties pojūčio ir to.12. tebėra šiame kūne. tačiau padeda pasėti abejonę. Bet Dievas pats apšviečia. kol kas tai negali būti parodyta. kad gali išgyti? Ar nenusimintų. tačiau pačios šviesos. Bet kas [atsitiktų]. protas lydimas palaimingo gyvenimo. kai jos nebedrumsčia joks melo įsibrovimas. kaip ir žiureti nera tas pat. kuriomis galetu tinkamai naudotis. besikalbantis su tavimi. suprasdama Dievą. kuo priešinamasi juslėms ir tikima. kad galėtų būti matomi. Ir šitai išties yra tobula dorybė .visi trys. tačiau netektų vilties. kad galėtų regėti. kas matyti. O tai jam pirmiausia suteikia ne kas kita. O aš. neniekintų savęs ir paklausytų gydytojo nurodymų? A. t. iš tiesų yra toks. nors akys jau ir sveikos. kaip sakoma. t. nebūtinai mato. ko link jis veržtųsi. suteptam ydu ir sergančiam. Vadinasi. jei nėra šių trijų dalykų: tikėjimo. vadinamas dorybe. nors siela jau yra palaiminga suvokusi Dievą. Juk pamačiusi šį vienintelį ir tikrąjį grožį. kas suprantama. o jei ir patikėtų. kad matytų. mąstymui esu tai. juk dorybė yra teisingas arba tobulas protas. Juk jam. vilties. nes ji visa valdo netrikdoma rūpesčių. Protas. kad žiūrėtų. bet dar labai daug ir pridėta. suprasti savo Dievą. Niekas kitas taip nėra būtinas. kai ji turės sveikas akis? A. kuri žadama. meilė. kad pamatytas daro jį palaimingą.

Spręsdamas iš to. X 17. ir šviesa. antraip nebijotum ju netekti. Aš drįstu mokyti tave pažinti šiuos du dalykus.vien meilė. Vis dėlto šiuo metu man atrodo. be jokios abejonės. ir tai. negu vaizduodavausi. kyla iš to. kas buvo paminėta apie liniją ir rutulį. gal ėčiau atsakyti. Žinoma. kad ateidavo į galvą kas nors. kad tavo sveikata pablogėjusi. Nenuostabu. P. ar esame sveiki. jei ji neapšviesta saulės.šio gyvenimo . o kiek jų dar [manyje] pasiliko. kančios baimė ir mirties baimė. be abejonės. kad ji apšviečia. taip ir dėl paslaptingiausio Dievo. jog joks kitas dalykas negali manęs išjudinti. bet saugumo dėlei atsakau. tai. kiek mano sveikata pagerėjo arba kokios ligos mane apleido. kas yra tarsi jų saulė. . Bet atsakyk. tai. Taigi myli gyvenimą kartu su brangiausiais tau žmonemis. Bet kodėl delsiame? Reikia traukti toliau. negalima būtų suprasti. Prisipažįstu. jei tik ką suvokiu. suvokiamas protu. O aš. . A. Vadinasi. kad tai pažinau. atsitiktų staiga. pripažįsta esant pačiais teisingiausiais. išskyrus tai. Ar myli ką nors. atsakysiu. ar kaip teisinga? A. Ir reikia pripažinti. kad kūno akys. kaip dabar jaučiuosi. akių. Juolab jei šitai. P. kurį nori suprasti. kad jaudinti mane gali tik trys dalykai: baimė netekti žmonių. tikėdamas. apie ką drįsčiau sakyti. kad tų teiginių. tarsi iš tiesu nejausčiau. norinčių regėti aną saulę? A. tačiau iš tiesų atsitikęs sukrėsdavo labiau.atėjo laikas apie tai kalbėti. Todėl kaip kalbant apie šią saulę reikia atkreipti dėmesį į tris dalykus: kad ji yra. kuriuos myliu. šovęs į galvą. P. kad įgijau daugiau vilties. save patį ir Dievą. Vadinasi. anie moksliniai teiginiai taip pat suvokiami protu. tai šitai tu pats pamatysi. Vadinasi. Tačiau pirmiausia pasižiūrėkime. kad nežinau. išvien su tavimi kilniai leidžia laisvą laiką. Esi teisus. nesujaudindavo manęs.ko aš mokau apie Dievą.y. Atitolink nuo manęs ir jas. P. Išties reikėtų. nepasakei nieko. tačiau tarpusavyje jie labai skiriasi. kad visi tie. A. kas pasakyta. negu maniau. o jeigu staiga pajustum ir įsitikintum esąs sveiko kūno ir pamatytum. Padarei tokią išvadą. kad Jis suprantamas ir kad leidžia suprasti kita. kad daugiau nieko nemyliu. Na. reikia manyti. VIII 15. nes. A. Mat man dažnai atsitikdavo taip. reikia atkreipti dėmesį į tris tam tikrus dalykus: kad Jis yra. Jei manyje ar savyje įstengi įžiūrėti bent ką nors. be savęs ir Dievo pažinimo? A. . Tad kokia gi tokių akių begėdystė. kaip tai priimsi: ar kaip tikėtina. P. kad iš tavęs reikėtų reikalauti suvokimo. negaliu nesutikti. tai ar nereikėtų tau taip pat smarkiai šokinėti iš džiaugsmo? A. tave vis dar vargina įvairios dvasios negalios ir sukrėtimai. regėti negalima. Tačiau žemės. kuriuos myli. kas sukrėsdavo mane visai kitaip. nes iki šiol nieko nebuvo išdėstyta taip. mano akimis žiūrint. kad ne visi draugai yra su tavimi. jei jie nebūtų apšviesti kažko kito. remdamasis anuo palyginimu apie juslinius dalykus. t. Lygiai taip pat dažnai koks nors dalykas. dažnai apakinamos saulės šviesos. Dabar paklausyk. net būdamos sveikos. tau paklausus. myli savo gerą sveikatą ir pati gyvenimą šiame kune. tai kodėl turėčiau tvardytis. kurių moko mokslai ir kuriuos kiekvienas juos suprantantis. IX 16. kad taip. Argi nematai. kad ji švyti. P. Dievas. kaip sakai. kodėl turėčiau sau leisti slėpti tokį džiaugsmą? P. Juk regima ir žemė. kaip tikėtina. tavo širdžiai suteikia šiek tiek skausmo.

ar vis tebekovoji. jei didele asmenine nuosavybe istengtu patenkinti jusu reikmes? A. juo labiau į jį atsigręžia visa mano meilė ir siekis. kurie. vis tiek esu nusprendęs. išsilavinusią žmoną. P. kurią pats galetum lengvai išmokyti. kurių neatsisakiau. o žmonos? Ar kartkarčiais tavęs nedžiugina mintis apie gražią. ką nori matyti. Na. tai ar nereikėtų trokšti ir šių dalykų ir visomis išgalėmis stengtis. musu manymu. Prisipažįstu. Kad ir kaip norėtum ją nuspalvinti bei apdovanoti visokiomis dorybėmis. XI 18. nieko netrokštu. bet ne apie tai. Juk galbūt negali būti tokios būtinybės vesti. kuo remiantis. kai lioviausi jų troškęs. manęs visai nejaudina. skiriančiam savo laisvą laiką apmąstymams. o garbingų pareigų? A.] norečiau sužinoti štai ką: ar netrokštum ir negeistum turtu. juos valdyti reikėtų išmintingai ir apdairiai. Juk išbandyti tai daug pavojingiau už galimybę išbandyti. Tad jei rūpintis vaikais yra viena išminčiaus pareigų (ko dar nežinau). Be to. A. kurie atsirasdavo atsitiktinai . kiek jie gali būti naudingi mano sveikatai. yra nukirsti. o jei taptų aišku. tas gali man pasirodyti stebėtinas. Man dabar trisdešimt treji metai. nesukėlus jokio dvasinio jaudulio. siekdamas išminties tik tuomet. būdami šalia teikia malonumą. kad neseniai. lioviausi jų troškęs. kad nėra nieko. labai kliudo matyti aną šviesą. mes padarėme. Jaučiu.] P. skaisčią. kad nieko nereikia vengti taip. be kurio negalima turėti žmonos. Na. kad nepatirsi iš jos nieko nemalonaus? A. ypač jei dėl savo garbingos kilmės ji turėtų tiek įtakos. kad be vargo jos padedamas galėtum įsigyti aukštas pareigas. manau. lengva irodyti. Yra taip. Dabar neklausiu. kas lieka. net su siaubu ir panieka prisimenu šiuos dalykus. pakankamai teisingai ir naudingai savo sielos laisvei įsakiau sau netrokšti. Na. tai ar turėtum šitai niekinti? . jei isitikintum. Ne. o ir ji su tuo širdingai sutinka. ir kad patys tavo draugai galės apmaldyti savo norus ir visiškai atsigręžti į Dievo ieškojimo kelią tik tuomet. Padarei didel ę pažangą. Viena Cicerono knyga^4 mane lengvai įtikino. kas vyrišką dvasią iš tvirtybės aukštumų nublokštų žemiau negu moters vilionės ir kūnų sąlytis. ką mums reiketu sutramdyti.nugręžiamos ir ieško prieglobsčio savo tamsybėse? O tu galvoji apie tai. kurio didžiai trokštu. [Pavyzdžiui. neieškoti ir nevesti žmonos. . o tai gali įvykti tik tavo garbingų pareigų ir vardo dėka. Tačiau tai. juolab jei tiketum ir butum tikras. tai ne pirmas kartas.nesirūpinau niekuo. [Trokščiau. kurios. jei ir jie bus pagerbti visuomenėje. piktžaizde. bet jeigu jau jie ateitų. su tokiu kraičiu. kad ji netaptų našta tau (nes tu niekini turtus). su kuriais nori ramiai gyventi vienoje vietoje. Bet apskritai neklausinėk nieko nei apie valgį ir gėrimą. Todėl. gali būti būtinos. sutikai. Dalykai. P. be to. bet klausiu. tačiau taip. klusnią. kad gali gyventi su daugeliu tau labai brangiu žmoniu.išskyrus būtiną maistą ir kilnų jo vartojimą. beveik šiomis dienomis. Vis dėlto aptarsiu su tavimi būtent tai. P. Na. Bet panagrinesiu kai ką svarbaus. Juk juo labiau auga viltis pamatyti grožį. ir jau beveik keturiolika metų prabėgo nuo to laiko. nei apie maudyklas ar kitus kūniškus malonumus: aš noriu jų turėti tiek. kad daugelį žmonių įtikinsi siekti išminties tik tuo atveju. P. jei būtų aišku. P. Dėl žmonos daugiau nesiginčiju. kad jos gausus turtas gali išlaikyti visus. Ko tu dar nori? O tokia kilni mano nuostata tvirtėja diena iš dienos. O kiti. bet jokiu būdu ne sektinas. toks noras neišdrįsta sutrukdyti mano apmąstymams. jei dėl garbingos tavo padėties išaugs tavo įtaka. O iš turtų. Aš nieko tokio visiškai neieškau. kad arba nebelieka nieko. Ar netrokšti jokių turtų? A. ar jau nugalejai šią aistrą. O kuomet jų visai nėra. ką nusprendei. kiek pažengei į priekį. tavo manymu. kad pamačius ar paragavus juos galima atimti. kurių nusprendžiau nevalgyti. arba tokią. kaip sakai. kai jų netrokštu. arba nepadareme visiškai jokios pažangos ir išlieka visu tu dalyku. tai kas sugula su moterimi šito vardan. kad jie išsipildytų? A. kokią pažangą. man rodos. kad jokiu būdu nereikia siekti turtų. kaip suartėjimo su moterimi. prisipažįstu. o valgio teikiamas malonumas? Kiek juo rūpiniesi? A. Sutinku. Juk kalbama apie tavo akiu sveikatą. P. Vis dėlto.

kad ir [apskritai] gyventų. Idant kartu draugiškai gilintumės į savo sielas ir Dievą. ko tikiesi. Ir pačios kančios didžiai baiminuosi ne dėl ko nors kito.A. P. o jeigu neįstengsi įtikinti. kas nublokštų mane atgal iš tos vietos. o nuo ieškojimo. P. kaip sakiau. bet koks pasiūlytas galėtų malonumo teikti. Vadinasi. P. ar nugalimas dėl jos sveikatos. kad. bet del išminties? A. kad. įmanoma tik šių dalykų pagalba. P. Na. kad jie geriau su tavimi nebūtų. Vadinasi. Na. arba tai padaryti jiems trukdo rūpesčiai ir troškimai. ką jau turiu. su manimi pasiliks. šitaip tau atrodo dėl to. dėl kurio iš tavęs būtų atimtas dieviškas pažinimas? A. ar norėtum. jei žinočiau. o kita apmarinta. Vadinasi. ir jie priims mane taip. Na. ar troškimas palaidojamas dėl dvasios nevilties. dabar bijai mirti. budamas tokios dvasines busenos. kodėl trokšti. Bijau ne tik kad neatimtų to. Įtikinsiu. Visais būdais to vengčiau. nors tai. Būtent šitai norėjau pasakyti. Nesirūpinčiau. susij ę su kitais dalykais? A. negu kad būtų šitaip. A. troškau jų. Sakai taip. kurių norą. A. pajusi. negi rūpintumeisi. kad ji atitraukia mane nuo ieškojimo. o tik dėl to. Juk kuomet troškau turtų. ką jau kartą buvau pažinęs. P. P. kuriuos trokštu pažinti. P. norėjau sužavėtas nežinia kokio jų spindesio. A. kad išmintį gali pasiekti tiek palikęs ši kūną. o jeigu jie nenori to tyrinėti? A. kurią pasiekiau. kad būčiau turtingas. o jeigu įsitikintum. Pajudink. kad norėtų. kad neįpultum į kokį didesnį blogį. Belieka kūno kančia. Visiškai sutinku. kuri galbūt tau savo jėga neduoda ramybės. kad jis tęstųsi toliau? A. P. kad užvaldyčiau. Bet ne visada. P. galėtų ir kitus be vargo ten pat atvesti. jog nepadariau jokios pažangos. Na. niekada manęs neitikinsi. o dėl to. manyčiau. Nors šiomis dienomis buvau kankinamas itin aštraus dantų skausmo ir įstengiau mąstyti tik apie tai. Juk aš nemanau. kaip kiekvienas purvas skleidžia nemalonų kvapą. Apie tai kalbant tinka toks kai kurių mokytų vyrų pasakymas: visi kvailiai yra pamišę taip. visai neseniai nugalėjau. kad galėtum atskleisti išmintį? A. visada mąsčiau ne apie ką kita. Klausiu ne koks išsižad ėtas dalykas neteikia malonumo. tiek buvimo šalia trokšti ne dėl paties gyvenimo ir paties buvimo šalia. Taip. Prisipažįstu. XII 20. nori. kad jau atskleidė šiuos dalykus. bet priimu kaip pakenčiamus. kokios. Juk viena yra išrauta liga. A. ar kitame gyvenime galėsi džiaugtis tuo. kaip sakai. o dabar visa tai visiškai niekinu. yra taip. ką kartą pažinau. jei kitaip būti negali?A. tiek būdamas jame. kad troškimu reikia vadinti kokių nors dalykų troškimą. ką myli? A. kad nepatirsiu nieko blogiau. ar netrokštum ir nepasirūpintum. jei tų dalykų ieškome dėl ko nors kito. tai aš nesivaikau jų. dabar esu. Bet norėčiau paklausti. kad pats tavo gyvenimas trukdo įgyti išmintį. jaučiu. Na. Kada drįsčiau šito tikėtis? 19. ar čia. kuris iš manęs reikalavo visiško . nors ir gali geisti šių dalykų. Yra didelis skirtumas. kuriam pirmam pavyktų tai atskleisti. tarsi dabar klausčiau. Tačiau. Puiku. Aš juos priimsiu. 21. kuri ji suteiktu. Nors ir neįstengčiau tau atsakyti. ko trokštu. Tuomet manyje buvo tikras šiu dalyku troškimas. arba kad jų visai neįmanoma atskleisti. O kuomet mąsčiau apie žmon ą. Tada tas. bet ir kad nebūtų man užtvertas kelias tų dalykų link. P. jei pasiekti tai. ir pačių garbingų pareigų. kuriuos myli. kadangi arba jie mano. P. o jeigu jų buvimas šalia atitrauktų nuo ieškojimo ir tave. tiek jų gyvenimo. o jeigu tau būtų tvirtinama. kaip apie gero vardo lydimą malonumą. kaip gal ėsime. o dėl kažko kito. ir su tavimi gyventų tie žmonės. jie tau atrodo siektini ne dėl jų pačių. Mano manymu. P. kad ir pats gyvenimas tęstusi ne del gyvenimo.

vis dėlto galvoju. kuris sako. O kitos sužeidžiamos paties spindejimo. kad šis samprotavimas beprasmis. tačiau dar ne aiškiai. aš arba nejausčiau skausmo. Dabar paklauskime. kurią trokšti regėti tyriausiu žvilgsniu ir be jokio apdangalo laikyti skaisčiausiame glėbyje tarsi nuogą. . Tada galbūt reikia atsargiai parodyti žemišką ugnį. Juk išmintį pasiekti pagal tam tikrą tvarką . teparodo mums ši įprastinė šviesa. man atrodė. su malonumu grižta atgal i tamsybes. kad aukščiausias žmogaus gėris . Kiek įstengia. kurie jau mato. . su kuria ryšys išties skaistus ir nesuteptas jokios dėmės. siena arba kas nors iš tokio pobudžio daiktu. kas geresnėje dalyje geriausia. jei mano mąstymui pasirodytų tiesos spindesys. kurio ne tik nepavydžiu kitiems.kūno kančia. Jis yra kažkokia nenusakoma ir nepasiekiama proto šviesybė. kai tik atsimerkia. O jei pasirodys. t. nelaimingasis. kad be jos myli dar ką nors.kadangi esame sudaryti iš dviejų dalių." Tad. Bet šiandien. atsigręžia į pači ą saulę. Nors niekada neiškenčiau nieko didesnio. Tačiau kokias ribas gali turėti meilė šiam grožiui. Pamatysime šitai vėliau. būtent dėl jos. arba bijau. o didžiausias blogis . Paskui parodyti ką nors. kaip antai apdaras. su manimi jį apglėbti ir juo džiaugtis. o kūnas blogesnis. ko kol kas jos neistengia regeti. kas geriausia sieloje. kas blogiausia kūne . tačiau spindi ne tiek. kad. Vadinasi. Tai negi pasirodys tau skaisčiausias išminties grožis. Juk išmintis.gyvenimą. mano manymu.išmintis.y. ramybę ir draugus noriu turėti. manau. Pavojinga noreti parodyti tokioms akims tai. jei ugnis tavyje degs ne dėl jo vieno? A.kančia. juo bendresnė mums bus mylimoji? 23. kas blogesnėje blogiausia. teisingai daroma išvada. aukščiausias gėris yra tai. Dėl jos pačios aš myliu tik išmintį. Kodėl aš. ir joms nereikia mokytojo. Šitaip anksčiau ar vėliau. kai kas nors mylimas ne dėl jo paties.gero mokymo priedermė. ir juo didesni jie bus man draugai. viltis ir myleti. galbūt įtikins mus kuo kita. iki šiol esu trikdomas ir draskomas gailestį žadinančios kančios? Juk jau aiškiai įrodžiau. P. sužinojusi. laikysimės šios nuomonės apie aukščiausi ą geri ir didžiausią blogi. su manimi jo trokšti. XIII 22. Joms pakanka tiketi. o be tvarkos tai vargiai tikėtinos sėkmės užsiėmimas. kaip antai auksas. tokią. kad be jokio sąmyšio tuojau pat. Iš pradžiu joms reikia parodyti ką nors. ir dažnai. Juk jei degtum meile kokiai gražiai moteriai. o didžiausias blogis . kad aukščiausias gėris yra išmintis. o visa kita . kurią stengiamės pasiekti. kuri didžiai trokšta regeti. Juk kiekvienas pagal savo sveikatą ir stiprybę suvokia šį vienintelį ir tikriausią gėrį. o didžiausias blogis . XIV 24. bet dar ir kviečiu kitus kartu su manimi jo ieškoti. koks esi išminties mylėtojas. kas ne pats savaime. kokiu būdu yra tas gėris. pirmiau reikia jas lavinti. ji. kas ne pats savaime skleidžia šviesą. bet šviesos deka gali buti matomas. Šioms akims pati sveikata tam tikra prasme yra vadove. iš kurių pirmoji dalis [siela] geresnė.tai. jo neišvydusios. arba pakelčiau jį kaip tikrai nieko vertą. kokią ji leidžia save regėti ir laikyti tik labai nedaugeliui išrinktųjų mylėtojų. kad kenktų akims. "Mat. yra išmintis. kiekvienas be pasimetimo ir su dideliu džiaugsmu išvys saulę.dvasinio susikaupimo. o tai.kančia. ji teisingai neatsiduotų tau. užtektinai parašėme. iš sielos ir kūno. Tai. o ju meilę naudingai skleisti ir puoseleti. Geriausi mokytojai daro kažką panašaus uoliausiai siekiantiems išminties. nes tai nėra meilė. kad tai teisinga. išminties. vėliau aušros spindesį ir bąlančio dangaus švytėjimą. Reikia tausoti sveikatą. bet tos šviesos deka skaisčiau žiba.sako. kad jų netrūktų. P. kad pagristai galetu buti pavadintos sveikomis. nebent priminimo. visiškai tokia tvarka arba kai ką praleidęs. Ir man neatrodo. paskui mėnulį. nors ir butu jos tokios. po to žvaigždes. kad nieko kito nemyliu. ir tuomet esu verčiamas sutikti su Kornelijumi Celsu^5. sidabras ar kas nors panašaus. priprasdamas pagal savo išgales. kiek gali pasitaikyti sunkesnių ligų. buvau atitraukiamas. Išminties mylėtojams dera būti būtent tokiems. Ji ieško tokių. be abejonės. Bet ne vienas kelias veda jos link. Juk kai kurios akys tokios sveikos ir žvalios. Kitą dieną: .

kaip manei. Šis gydytojas paklūsta tavo valiai. kad pasieksiu šiuo keliu tai. kas jam patinka. Nieko kito nė nedaryk. tą pati laiko mirksni pamatysi. kurį karštai trokštu pamatyti. tačiau iš tikrųjų toli gražu ne taip. kad matome. Tai visas mano rūpestis. kada jam norisi. šią pirmąją knygą. O mums atrodo. palyginti su kuriuo jie pasirodytų esą niekingi. ką trokšti pamatyti. jei gali. daugiau nežinau nieko. Budamas taip nusiteikęs. kurios vis dar drįsta glostyti mano aklybę. daug daug mažiau negu paprastai. kurią jau galiu pakelti. P. . jei bent šiek tiek nepapasakosi apie artumą šviesos. P. koks spindėjimas žadina ir ragina mane. Visiškai nieko. Visam laikui įtikėjau. kol vilkime šį kūną. jei tik galima paliktomis vadinti tas. Jau pavedu visą save jo gailestingumui ir globai. Meldžiu tave pasakyti. žino. patikėk manimi. kurios link veržiuosi. kad tas. negu isivaizdavai. o kadangi dar nemato. Mat norėdami pakilti iš šių tamsybių į šviesą. Tedaro. kad tik būtų mano galioje ir aš neabejočiau. P. įstengtų išsiveržti į savo dangaus platybes. kada jam pasirodyti. skundžiasi. man būtų gėda atgręžti akis į tas tamsybes. pajutai. nei pajusti. ir kita: nuo ko jo rupesčio dėka išsigelbėjai ir ką dar reikia gydyti. kuris pasirodys patogus. kiek išnirome. atstumiantis ir baisus tau atrode moters glebys. kad bent dėl šiokio tokio tos šviesos artumo. tylėk. Ar neatsimeni. ką tik nori sunkaus ir varginančio. šitaip tas paslaptingiausias gydytojas sieke parodyti ir viena. 26. Šitaip pasakyti galėtų ir kūno akis: "Nebemėgsiu tamsybių tuomet. jei nori. kol neišvysiu to grožio. Vesk. jei jie nėra tokie. nieko nebeįsivaizduoju. idant antrojoje leistumemes i kelią. gedingas. šviesos. tarsi turėtų tam teisę.A. jei nepamatysiu to. P. kad tave ten vesčiau. kai tarpusavyje svarsteme apie troškimą tureti žmoną! Ir butent šią nakti. Atrodo. tačiau negalime nei apmesti. Tačiau grožis žino. kad nėra sveika. kur nori. kiek giliai buvome panirę ir kiek pakilome aukštyn. Ir daugiau nieko? A. tą pači ą akimirką. reikia griežtai vengti juslėmis suvokiamų dalykų ir labai saugotis. turime turėti sveikus ir tobulus sparnus! Juk ta šviesa nesiteiks pasirodyti įkalintiems narvelyje. Bet susilaikyk nuo ašarų ir susiimk. Tad kai tik būsi toks. P. kurie [iš ju] sveiki. kai nemiegodami vel tą pati pergalvojome. sužinos. lyg ir šitai susiję su tvarka. tą tvarką. o viso kito tik del išminties ieškome ir norime? Koks žeminantis. Juk jis pats atlieka gydytojo pareigą ir geriau už tuos. kuriuos gydo. kad tos isivaizduotos viliones ir skausmingas malonumas kuteno tave kitaip. Tad įdėmiai klausyk. kurie tokie prielankūs jam. kai nematau savo nelaimės galo. Ji mėgsta tamsybes dėl to. A. tepasirodo. Nori. per ką nori. A. XV 27. prašau tave. Meldžiu vesti ir ginti. kad tik neklausinėtum apie šiuos dalykus. Ar tiesą sakai. Tol. sulaužę arba išardę jį. kad. kur nori. Ir dvasia dažnai apsigauna dėl to. kurias palikau. kad žemiški dalykai gal ės sukelti man visišką neapykantą. kaip nori. kad nebesame apimti jokios ligos ir nebemylime nieko. Isakyk. kad jis nesiliauja teikęs pagalbą tiems. A. bet drauge toli gražu ne taip. P. P. tu neturi liautis saikingai lavinęsis. tik išminti. ir tik palyginti su sunkesne liga manome esą sveiki. arba liepi galvoti apie kūno sveikatą. Prašau nurodyti. A. žinoma. Jokiu būdu neleisiu užbaigti šios knygelės. Tad nieko nepasakysiu apie savo sveikatą tol. Kodėl kankini? Kodėl taip giliai kasi ir taip žemai leidiesi? Jau nebesuturiu ašarų. kad mano ašaros turėtų saiką tuomet. prašau pabandyti mane vesti kokiu nors trumpiausiu keliu. 25. ir šitai labai sunkiai atsiliepia tavo krūtinės ligai. Tik viena galiu patarti. Tylėk. o saulę gali regėti tik būdama sveika. kai esu pribaigtas piktžaizdės? Bet jei turi kokią galią man. ką trokštu pasiekti. kaip vakar tarsi [budami] saugus skelbeme. kad nori pažinti sielą ir Dievą? A. kad tavęs visiškai nebedžiugins nė vienas žemiškas dalykas. A. Tiesą sakai. kad mano esanti sveika ir didžiuojasi. kai išvysiu saulę". kada būsiu sveikas. jei padariau nors kokią pažangą. Juk nežinia. Baikime. kad nebūtų mūsų sparnai sulipę nuo jų lipnių klijų. jau nieko nebežadu. kada tai bus! Mat nemanau. Tu labai daug verkei.

tai. Stebiuosi. Jokiu būdu ne. A. Kaip manai. beveik visą savo darbą užbaigėme. tikriausiai tai geriau paaiškės kitoje knygoje. kas skaistu atsiranda skaistumas. Ir kiekvienas klaidingas medis nėra medis. Su tuo sutinku. pažinti šiuos dalykus? P. O šitai pats vienas ir kartu su tavimi. kad tiesa yra? A. kad tiesa. Ir Jo paties didžiai meldžiu. žuvant teisingiems dalykams. Jeigu ji pagrįsta. A. negali išlikti. Vadinasi. Bet ji yra ir yra ne niekur. numiršta ir skaistumas? A. kai žūva kas nors teisinga. 28. 30. tikriausiai daugiau nieko nebeieškočiau. o jei jis medis. Bet niekas nėra teisinga. kas skaistu. Girdžiu. A. Su niekuo taip nesutinku. tavo manymu. apie nieką nebus teisinga sakyti. kas naudinga. kad šito klausi. kad visiškai nežinai. Vadinasi. Vadinasi. kas nėra teisinga. Jei žinočiau. Klausau. kiek tik gali. Juk tai. tai būtinai teisingas. Manau. kad tai yra. Juk ne dėl to.tiesa ir teisinga. ar šiais žodžiais žymimi du dalykai. bet pripažink. Lygiai taip pat. tiesa nežūva. Na. kaip. Jei medis klaidingas. mirtinguose dalykuose tiesos nėra. žūvant mirtingiems dalykams. Tad kur. P. kas teisinga. A. jei tik nemanai. P. kas nemirtinga. P. yra pranašesnis? A. būtinai turi būti kur nors"? A. P. pirmiau reikia pažinti tiesą. Negaliu paneigti. Be abejonės. jos nėra mirtinguose daiktuose. kad tiesa. Vadinasi. yra nemirtingų dalykų. P. Ar bent jau gali sužinoti. ar tai medis. išskyrus tai. mirštant skaisčiam. Nieko panašaus nemanau. o kad. kad ji yra. jei jame nėra tiesos. kai skęsime tyloje. P. Bet kaip tada žūva tai. galbūt galėčiau. o kita . kad kuo daugiausiai . o kita . o ką pasakysi apie tai? Ar neatrodo. manau. Šitaip Jis nesiliaus kėlęs tave savęsp ir neleis. 29. nes jos nėra erdvėje. jei jis medis. tiesa išlieka. taip. P. bet nėra teisingas. kas skaistu (daug yra tokių pavyzdžių). Visiškai sutinku. tikiu ir. išskyrus nemirtingus dalykus. kad medis teisingas. to nėra. nemiršta skaistumas? A. ji yra? Juk ji negali būti niekur. P. kas yra. Įdėmiai apmąstyk šią išvadą.tai. o kuomet numiršta koks skaistus žmogus. kaip mūsų akyse žūva tūkstančiai dalykų? O galbūt manai. jei sutinkame. kad esi maloningiausio ir naudingiausio Viešpaties tarnas. O visa. kas teisinga? Aš to nesuprantu. kad šis medis arba yra medis. P. Tad išvada tokia: tai. yra klaidinga. A. paklūstu. arba iš tiesų negali pražūti? Nors ir nepasikliauji juslėmis ir gali atsakyti. manai. Na. tai šitai visuomet teisinga dėl tiesos. bet protu. ir klaidingas sidabras nėra sidabras. kad erdvėje be kūno yra kas nors kita arba kad tiesa yra kūnas. kad neatrodytų. A. kurie gimsta ir žūva? A. Tad pirmiausia atkreipkime dėmesį į štai ką: yra du žodžiai . Išvada tokia: teisinga tik tai. P. manai. P. jog su kuo nors turi nesutikti. ir apskritai. žūva. Neprieštarauju. A. ką sugalvosi toliau. Nenorėk būti savo galioje ir tarsi priklausantis sau. P. kas yra. Dėkoju. viena yra tiesa. A. jei kas nors teisinga. kad kas nors su tavimi atsitiktų. nepažin ęs jos. Na.P. Pripažįstu. kas tik klaidinga. kame tai yra. o tiesos pažinti nenori? A. kaip su šituo. Ar teisingas tau atrodo teiginys: "Tai. Kuris jų. ar vienas? A. įdėmiai ir apdairiai apmąstysiu. mano manymu. kur jos nėra? A. Na. kur ji yra. Apie tai sprendžiame ne juslėmis. Vadinasi. Vadinasi. kas teisinga. A. jei neišlieka tas. kiek tik galiu. Jei primintum. o su kitu dalyku? Ar nesutiksi. P. O ar pripažįsti. kur ji yra. jis nėra medis. net tau to nežinant. per kurią galima pažinti ir kita. ir klaidingas rąstas nėra rąstas. būtinai turime ieškoti. Tvirtai tikėk Dievą ir pavesk jam save visą. nežuva lygiai taip pat. nes kaip viena yra skaistumas. P. Jau sutinku ir su tuo ir nekantriai laukiu. P. buvo pripažinta šiek tiek anksčiau. Tad klausyk. nepaneigsi. kad medis priklauso tokiems daiktams. o dėl skaistumo atsiranda tai. Argi nematome. P. jei tik neužslinks jokios tamsybės ir (labai to bijau) neprivers manęs jomis džiaugtis. Argi galėčiau. Atrodo. kad du.

P. tepažinsiu save. P. man to maža. Jis pats yra mūsų galia. tai tiesa. Tu. P. bet del pažinimo. Nežinau. Sutinku su šia išvada. A. Visiškai ne. P. P. tarsi jokio gyvenimo visai nebūtų. Nežinau. padarysi visa. P. o jei pats gyvenimas pasirodys besąs toks. juk dabar esu nelaimingas ne dėl ko nors kito. ar žinai. ką Jis pats paves. P. Nežinau. kuriu sakeisi nežinąs? A. P. kad suvokimas daro žmogų palaimingą. Dabar matau visa. tu nori būti. Nekantri yra meilė. Bet. Na. A. Na. ir iš čia tikėtina. kad . kad esi? A. kad mąstai? A. ar susilaikysi nuo ašaru? A.galėčiau. Ar žinai. jei tik šitai yra mūsų galioje. P. gyvenim ą myli ne del paties gyvenimo. negu žinai. Manau. Mat. kad esi nemirtingas. myli gyvenimą? A. kiek tik gali. O kaip džiaugsiesi tuo mažu? A. P. Ar esu nemirtingas. Ar žinai. P. Tuo tarpu pakaks. Ar žinai. P. o jei pats tas dalykų pažinimas padarytų tave nelaimingą? A. P. Pradėkime. kai jau būsi Jį pamatęs. Koks jautiesi esąs: paprastas ar sudetingas? A. Tikėkime. kad tu mąstai? A. bet būti tam. o palaimintas nėra nė vienas. kad tai jokiu būdu negali įvykti. Jau pakankamai ilgai buvo nutrauktas mūsų darbas. tepažinsiu Tave. A. A. kad tau nebus leista pažinti nieko daugiau. tai nė vienas žmogus negali būti palaimintas. o tik dėl dalykų nepažinimo. Kuo labiausiai. Nežinau. kadangi manai. Išties tikėkime. ką myli. Vėliau. kuris nori pažinti save. kad Dievas pagelbės. Iš kur žinai? A. Verksiu taip. Tad pasimelsk. kad esi nemirtingas? A. Nebent iš manęs ko nors daugiau pareikalautum? P. P. Prisipažįstu. kuris visada esi tas pats. jog nė vienas dėl pažinimo nėra nelaimingas. Tiesa. Priešingai. Žinau. Vadinasi. A. Vadinasi. jei meilė negauna to. P. Nors tai ir bus didelis dalykas. kuris negyvena. P. O jei ir dalykų pažinimas daro nelaimingą. ar to pakaks? A. tai nelaimė amžina. kad myliu. Ką pirmiausia trokšti sužinoti iš tu dalyku. kurio nėra. ko trokšti. Vadinasi. o negyvena tas. P. Žinau. trumpiausiai ir geriausiai. Dieve. Pasimeldžiau. P. Na. jei taip yra. ir nėra galo ašaroms. POKALBIAI SU SAVIMI Antra knyga I 1. Todėl pradėkime antrąją knygą. kad judi? A. o kai sužinosi. Ir daugiau jau nebeverksi? A. gyventi ir suvokti. P.

P. Mano supratimu. P. P. Be sielos. Taigi žinai. ar kuris nors išliks amžinai. Dabar norėčiau. P. kad pasaulis pražuvo? Mat kol nėra teisinga tai. jaučia: siela ar kūnas? A. kas rodosi. Jei šis pasaulis išliks amžinai. Manyčiau. o kai pražus. atrodo. tiesa jokiu būdu neišnyks. Taip. Ar tik jai vienai. A. P. P. P. Vadinasi. tavo manymu. Jokiu būdu negalėtų. III 3. Ką tu manytum. Bet nori žinoti. P. P. kad siela. Vadinasi. yra prieštaravimas tarp teiginių "pasaulis išnyko" ir "nėra teisinga. Neprieštarauju. P. Tegu vienam atrodo. tol pasaulis neišnyksta. o jei tai nėra nei siena. nes nieko teisingiau už šią išvadą nera. kad tas daiktas jums atrodo kitaip. Prisipažįstu. nematau nieko kita. Tęsk. Vadinasi. kur galečiau manyti esant mąstymą. Bet nieko teisinga negali būti. Su tuo jau kiek anksčiau sutikau. P. kad gyvensime amžinai. Aš pasiruoš ęs. o jei išnyktų pati tiesa. Tad būk dabar pasiruošęs apdairiai ir tvirtai atsakinėti į mano klausimus. Na. ar visi šie dalykai bus amžinai.kita. Kas gal ėtų tuo suabejoti? P.sieną. arba mano jusl ės apsigauna arba kad šiuo vardu jis vadina sieną. kad pasaulis išnyko. o tu . P. A.P. kad suvoki. Na. jei nėra tiesos? A. Negaliu paneigti. ir neapsigauna tas. ar teisinga. kad suvoktum. Ir su tuo sutinku. Be abejon ės. Manau. kad arba jo. Na. P. o kuris nors išnyks. ar nebūtų teisinga. negu yra? Ar ir tada apsigautumėte? A. jei tau kas nors pasakytų. o jeigu jis sienoje matytų medį. Kas paneigtų ir šitai? P. A. kad man atsakytum. A. Jokiu būdu negali. Vadinasi. Gali būti ir taip. kad ši siena yra ne siena. tai iš to išplauks. kaip pradejęs. ir siena. o gyventi tam. Na. Taip. jei nėra tiesos. P. jei įrodysime. Na. o kitam . A. tai ar negalėtų būti teisinga ir viena. nes vienas ir tas pats daiktas negali būti ir medis. II 2.gyventum. ar nebus jų nė vieno. kad pasaulis išnyko". tavo manymu. žinai. tik Dievą. Dabar atkreipkime dėmesį į štai ką. jei išliks visi trys? A. kas. kad pasaulis neišliks? A. kad ir tai. Vadinasi. apie tai anksčiau nepagalvojai? A. kad šis pasaulis išliks amžinai? A. A. ar ne taip pat bus teisinga. jei ketina pražūti. bet medis? A. žinai. kad tiesa išnyko? A. tiesa bus. kad tai yra viena. ir kita? A. Vis tiek vieno kurio iš mūsų vaizdinys būtinai klaidingas. Vadinasi. Nepagalvojau. kad ir būsime amžinai? A. gali būti taip. ar galės sumažėti arba padidėti. Na. gali būti kas nors teisinga. kad gyveni. net jei pražus pasaulis. kad mąstymas priklauso sielai? A. ar dar kam nors? A. P. kuriam rodosi? . kad esi. yra klaidinga. ar nebus tada teisinga. o su šituo? Ar. Beliks išsiaiškinti apie pažinim ą. o jei neišliks. Na. o ar tau atrodo. P. O jeigu sužinotumėte. P. nei medis ir judu abu apsigaunate? A. Ne. tokia tvarka aiškiausia ir trumpiausia.

Na. kad atrodo taip. kuris negyvena. P. kad ši išvada teisinga. kad nesutiktum su kuo nors neapdairiai? A. Kaip drįsčiau šitai sakyti? P. tai nebūtų ir nieko klaidinga? A. verčia sutikti. kaip yra. per daug greitai. ji nepajėgi jausti. A. P. jei netiesa negali būti pašalinta. su kuo anksčiau sutikome. [Tavo įrodymas tarsi] "švininis durklas". Pakankamai. ar nesvyruoja tai. Vadinasi. O atrodyti kas nors gali tik gyvenančiai sielai. kad jos vaizdas manęs neapgauna.jokios netiesos. bet neapsigauna tas. nėra nereikšminga. kuriems atrodo. netiesa slypi ne daiktuose. Tačiau tai. Taip negali būti. Žinoma. vadinasi. kad gamta negali būti be gyvos sielos. kas klaidinga. jei kas nors klaidinga dėl to. yra klaidinga? A. Taip. Bet jokio pojūčio nėra be sielos. kad ir žmogus yra nemirtingas. negu sakyti. P. siela gyvena amžinai. gali jausti? A. kokiu būdu ji padaryta. Bet išplėtok prieitą išvadą ir parodyk. kad ji yra taip. Kaip galiu šitaip manyti. reikia plačiau apsvarstyti. pojūčiai yra amžini. vadinasi. P. P. o be pojūčio . bet tas. tai pašalinus tą. P. kad žengtas nemažas žingsnis sielos nemirtingumo link. Išvada tokia: siela gyvena amžinai. Prieiname prie išvados. P. Gali būti. kuris nesutinka su tuo. Juk galėtum prieiti prie išvados. kas anksčiau pasakyta. Vadinasi. Iš tiesų esi budrus. A. jog sakyti.kita. o jei iš gamtos būtų pašalinta netiesa. siela arba [pati] daro klaidas. arba teisinga dėl to. dėl ko galėčiau kaltinti save neapgalvotumu. dėl ko reikėtų abejoti. kas klaidinga. Bet ar drįsti sakyti. kad su kuo nors sutikau neapgalvotai. Išvada prieita ta prasme. kuriam atrodo. Juk matau. Bet jei gamtoje nėra netiesos. negu yra. P. Bet. Vadinasi. Ir nematau nieko. Mano supratimu. išvada tokia. Per greitai verti mane džiūgauti: prašyčiau žingsnis po žingsnio. Bet jeigu su viskuo sutikai teisingai. kad tas. gali ivykti taip. siela yra amžina. Atsakyk man. 4. kad nesi apgautas tada. kai jos apsigauna. A. A. Neturiu su kuo nesutikti. reikia pripažinti. A. P. Tai yra todėl. nes. A. kad apsigauna ne tas. P. nebūtų nieko nei teisinga. Tai. P. arba talkininkauja jas darant. Todėl. kuris mato tai. kad šis pasaulis niekada negali būti be žmogaus. Šitaip esu priverstas greičiau manyti. Taigi priėjome išvadą. P. Vadinasi. kad netiesos negali būti be pojūčio ir kad jos [iš viso] nebūti negali. o kitos . mes galime ir neapsigauti. jei nebūtų tų. ir pasaulis yra amžinas. butu neprotingiau. Dabar atsakyk štai ką: ar. tai nematau nieko. vadinasi. Vadinasi. tai visa teisinga. manau. P. kaip atrodo? A. nei klaidinga. jei sutikčiau su tavimi. kad mes esame viena. Vadinasi. A. kas klaidinga. Todėl. kad atrodo kitaip. Ar manai. bet pojūtyje. tai ar neatsitiktų taip. kad negali buti tiesos? P. kai apsigauna siela? A. kad visa būtų teisinga? A. negu atrodo. Taip. jei ir gali. kas klaidinga. IV 5. jog gamta negali būti be sielos. kad ši siena teisinga? A. negu būti tikras dėl sielos nemirtingumo. P. O kodėl tai. siela išlieka gamtoje.mirti. kai taip sunku rasti tiesą. kad tai yra kitaip. Sakei. A. Sakau. P. o juslės . tavo manymu. P. Ar pakankamai apgalvojai. reikia pripažinti. išlieka. kad pakaitomis vienos sielos gali gimti. kad padarėme išvadą. jei negyvena. nebent kada nors gamtoje nebus netiesos. kuris sutinka su tuo. kad netiesos negali buti. .A. kodėl tau atrodo. Be to. Pripažįstu. atsitiktų. Bet be sielos nėra jokio pojūčio. kad netiesos kada nors nebebus? A.

negu yra. kuo galėtum tam paprieštarauti. ar kad jausti gali tik siela. kad jos visada yra pasaulyje. jog tai. Ir negali atsitikti taip. kad viso to nėra. Jeigu gerai užsklęsi dėžutes. kas yra taip. kad sielos gimsta ir miršta ir kad ne dėl jų nemirtingumo. A. Juk jei būtų. jei nėra kitaip. gali būti matoma tik juslėmis. ir jis nėra akmuo. . P. kad štai šitas [daiktas] yra medis. ar kad yra medis arba kas nors kita. ir mažesnis. kiek leista spėti. kas yra taip. su kuriais anksčiau sutikau. nors ir daug būsi jose uždaręs. Daryk. o ar sutinki. kad vienas ir tas pats daiktas yra kartu ir teisingas. Juk ir šito akmens nebūtų. kad šitai teisinga. kad ši siena nėra siena. drauge yra ir didesnis. Teisinga tai. kuo galėčiau atremti tavo įrodymus. o Dievas. jei jis nėra teisingas kūnas? A. ar nebijai. Bet jei sakai. kaip atrodo pažįstančiajam. kad medis būtų medis pats savaime. tai ar nebus tas pats daiktas ir klaidingas. kad aš greičiau atsisakysiu bet kurio iš tų dalykų. Tu pernelyg smarkiai verti mane sutikti. jei klaidinga tai. P. bet tiek. ko niekas negali pažinti? Toliau. 6. P. kurie galėtų jausti. tai. kas kūniška. P. Apie tai nedrįstu nieko neapgalvotai tvirtinti. jei visa.A. kad jausti gali tik siela. atsitinka taip. Tuomet pasižiūrėk. kad ne. nėra kūnas. tai yra be pažįstančiojo. kaip atrodo. Matau. Tad darome išvad ą. o kūnas. be to. kad tas pats daiktas. ką nori pasakyti: ar kad tai. Vadinasi. norėdamas pažinti daiktus? A. Su tuo lygiai taip pat sutinku. kad niekas pats savaime nėra teisingas. A. akmenų nėra slapčiausiose žemės gelmėse ir apskritai nėra ten. kas negali būti pažinta. ar gali tai. jeigu mes jo nematytume. negu sutiksiu. ir teisingas. Vadinasi. jis nebebus akmuo. kad anksčiau prieita išvada labiau sustiprėjo. Na. Iš tiesų matau. gali būti matoma tik juslėmis. Bet tiek. kas atrodo kitaip. vadinasi. Nebent tu turi ką nors. nei mažesnis. P. P. lieka nematoma visoms juslėms. bet dėl to.y. Nors ir matau. kiek leidžia tikimybė. Juk šie žodžiai vartojami tik lyginant. jei nėra teisingas akmuo. Įdėmiai įsigilink į štai ką. viso to nėra. jog niekas neegzistuoja pats savaime? Juk dėl tos pačios priežasties. ar kad reikia kitaip apibrėžti. Esu pasiruoš ęs. Prašau tavęs. kuris nėra teisingas kūnas. ir daroma išvada. kai mes išeisime. Kaip tu manai. Ir kad kūnas nėra kūnas. jose nieko nebebus. kad vienai mirus į jos vietą ateina kita. bet jie nėra teisingi. Kaip čia yra. Mat vis tiek lieka tai. V 7. Nė kiek neprieštarauju. kad Dievas jokiu būdu nesinaudoja juslėmis. Taip. naudojasi juslėmis. Su niekuo lengviau nesutikčiau. P. su kuo anksčiau sutikau. kas mane didžiai jaudina. Juk visa. ir nebūtų teisingas medis. jei vienam atrodys. ir klaidingas.medžio gabalas? A. P. Ir pats medis iš vidaus visiškai nėra medis. tai iš to plaukia išvada. kad [iš to] gali kilti. Jis teisingas akmuo. kas yra "teisinga". kas kūniška. jei nebūtų sielos. ir aš neturiu nieko. kad kūno negalėtų būti. kaip tik todėl nėra teisinga? Aš per daug nesirūpinu tuo. kas kūniška. kaip atrodo. kur nėra tų. A. tai. dėl šio papildymo nė kiek nepajudėjome į priekį. P. Bet juk tai taip kvaila. ir niekas kitas čia būdamas jo nematys. negu atrodo. Be to. P. jei jausti gali tik siela. kad tai išplaukia iš viso to. A. kas yra neperregimo kūno gilybėje. Tad jei teisinga tik tai. jei ji nėra teisinga siena? A. jis gali būti matomas tik juslėms. o teisinga tik tai. manau. kad niekas pats savaime nėra nei didesnis. apsvarstykime ši paskutini punktą. 8. Tai tikrai akmuo. būtų teisinga. palyginti su įvairiais kitais. A. Tuomet apibrėžk.A. jis yra ir teisingas medis. Manau. kad šis akmuo yra akmuo. jei jis nori ir gali pažinti. tavo manymu. nebus teisinga tai. ką reiškia "teisinga"? A. tai yra pažįstama juslėmis. kas yra taip. bet mes viso to nematome. Na. P. Bet iš to išplaukia. būti suvokta protu? A. t. o kitam . P. P. Mane labiausiai jaudina pirmasis klausimas.

žmogus. Mat išties nevadinama klaidinga tai. O kūnų šešėlius. regėjęs šunį. tesugrįšiu Tavo vedamas į save ir į Tave. Verčiau susikaupk. ką mato akys. remdamasi tuo. ir darbai. pamatęs arkli. P. kurio nėra. Gamta panašumus tarp blogesnių daiktų sukuria gimdydama ir atspindėdama: gimdydama. teisingai sakytų. pasakyti. arba pačia savimi. kad panašus į teisingą. jei šitai neturi kokio panašumo į tai. kaip atrodo. bokštų judėjimą. Prašau tavęs. be abejones. Juk kas gi. pavyzdžiui. Juk nors ir daug veidrodžių padirbdina žmonės. 10. VI 9. Bet visa ši panašumų gausybė. pamanytu. P. Yra taip. Štai jau nieko kito neveikiu. Amen. gyvename geriau ir esame geresni. P. vieni įdiegiami ir nuliedinami gamtos. atspindėdama. O panašumas tarp blogesnių daiktų esti tuomet. o ne tai. įvairiuose veidrodžiuose. kita vertus. ir ištiesk man savo dešinę. bokšto judėjimą. kuris atsispindi veidrodyje. Prie šios rūšies gali būti priskirti.gyvų būtybių. kad turi panašumo į teisingą. gali būti padalyta į dvi dalis. kas yra ne taip. kad. kuriuos atspindi veidrodžiai. Mat. jei tik tuomet. nėra teisingas žmogus. Taip pat klaidingu vadiname medį. ir kuris suteiki tai. Tokiu atveju štai ką sakau ir štai kaip apibrežiu. kas teisinga. kad blogesnis panašus į geresnį. A. yra teisinga? A. ką atsakyti. kuriam save patikėjome. Pavyzdžiui. kurį regime sapnuose. kaip tas panašus į šitą. Vadinasi. kad nevargtume. vis dėlto šių klausimų bijau. A. Ir vadiname ne dėl ko nors kito. ir pirmiau paklausin ėkime pačių juslių. Susikaupk. P. viena vertus. ne jie patys nuliedina tuos atvaizdus. Toliau iš tų panašumų. pavyzdžiui. veidą. Nustebsiu. o jei kas nemiegodamas. ką siela patiria. A. daiktų panašumas. panašumas būna tarp lygių daiktų. nors ir nenoriu būti mokomas kaip nors kitaip negu šiais klausimais. Visiškai sutinku. kas tik yra. kadangi visa. kiek gali. irklo lūžimą. pvz. P. kai kas nors atsispindi. Per tave atsidūriau labai keblioje padėtyje ir visiškai nerandu. P. kadangi jie nėra per daug nutolę nuo daikto ir todėl vadinami . atšauk mane nuo klaidžiojimų. kad visi jie panašūs į teisingus. Na. kai mes sakome. kuriuos atlieka demonai. Pirmiau svarstykime ir svarstykime. O gyvų būtybių darbai yra paveiksluose ir kituose tokio pobūdžio kūriniuose. Susikaupk. P. ar ne del to apsigautu. jei tik tikėsime į Jį ir karštai Jam melsimės. A. kad mano apibrežimui gali buti priekaištaujama. Juk kas gi žiūrės į veidrodį ir teisingai sakys. kad jam pasirode kažkas panašu i žmogu? Mat jei jam pasirodytu tik arklio pavidalas. kad pats yra panašus į tą atvaizdą. P. Sutinku. A. Lygiai taip pat mes apsigauname ir dėl dvynių. kiti . bet yra klaidingas kaip tik dėl to. kaip sakai. šiaip ar taip. kas yra klaidinga. yra netiesos motina. P. ir regimuose dalykuose. mūsų Tėve. jei tik tau kas nors atejo i galvą. Parodyk man savo šviesą. kad melstumės. Negaliu paneigti. Dieve. jei klaidinga bus kažkas kita. Atsitinka taip. 11. ir labai atidžiai klausykis. kai mes sakome. kai prašome tavęs. o gal ir pamišusių žmonių regėjimai. o ne atvaizdas į jį? Tokio pobūdžio panašumų esti ir sielos patyrimuose. ir nebijau. A.A. Bet ir tai. kai vaikai gimsta panašūs į tėvus. ką gavo iš pojuči ų. jei tik manęs neklaidina. kurį matome nupieštą. nes dar niekad manęs negaube toks rukas. ir dėl kitų panašių dalykų. kad jis pernelyg trumpas: man atrodo. ir dėl kiaušinių. kaip susijęs su regėjimu. Šiuo atveju nieko mieliau nepadaryčiau. kad sapnavo žmogų? Taigi ir šis šuo klaidingas dėl to. kaip pasakyta apie dvynius arba žiedo įspaudus. A. niekas nebus klaidinga. kad teisinga tai. A. kad mato žmogu. ir dėl tuo pačiu žiedu įspaustų antspaudų.. Vadinasi. kad šis panašus į tą taip. Dievas. o tik dėl to. besiblaškantį šiose tamsybėse. kai pro juos plaukia žmonės. jis negaletu manyti matąs žmogu. Tarp lygių daiktų panašumas yra tuomet.A. ji patiria pojūčiu. jei tik tokių pasitaiko. suteiks pagalbą ir išvaduos mus iš šių sunkumų. išklausyk mane. kas yra. kuris ragini. ko esi prašomas. kurie pasireiškia pačiuose mūsų matomuose daiktuose. Įdėmiai seku tave ir sutinku. ir tarp blogesnių [kokybe]. P. P. tokie yra sapnuojančių.

kad juda ne pats savaime. su kuriais kalbamės ir kuriuos matome pabudę ir būdami sveiko proto? A. kad panašumas yra tiesos motina. palaikome ji kuo kitu. Taigi aišku. Be to. nes kalbamės tik su savimi. kad nėra sulaikomas. ir kadangi juos gali įvertinti akys. Mano manymu. jokiu būdu ne. Dabar. įdėmiai klausyk. Bet įdėmiai klausyk. balsą. kol ir kitos juslės mums praneš. kalbėti. Tad jeigu jie būtų teisingi dėl to. arba gulbės pūkų ir žąsies pūkų švelnumą lytėjimu? A. VII 13. o panašumo tarp blogesniu dalyku pavyzdys esti arba aidas. ir jis manęs neišvargins. Tad beveik visada atsitinka taip. arba koks nors juodojo strazdo ar varno pamėgdžiojimas laikrodžiuose. kuriuos noriu pavadinti "Pokalbiais su savimi". Kai matome du panašius kiaušinius. kol vėl grįžtame prie to paties dalyko. susilaikydami nuo pritarimo arba atpažindami skirtumą. Todėl. manau. arba pažistamas skambesys pačiose ausyse. dera priskirti prie tokio pobūdžio panašumo. Kalbek. kad nenori delsti. Tad. P. juo jis tuštesnis? A. 14. jog jie nepanašūs. 12. Juk negalime ieškoti tiesos geresniu būdu. tai vis tiek tuos daiktus. Seku. O gal tau atrodo. apsigauname visais pojūčiais. su didžiausiu malonumu. o klaidingi būtų dėl to. kad uodžiame. o nepanašumas . P. man pasirodė ramiausia ir patogiausia. ir man geda. kurlink. tavo manymu. kad kas nors čia prieštarautina? A. vadiname klaidingais. pavadintum klaidingais. kad pasirodytų besą labai panašūs į teisingus. Be jokios abejonės. Taigi. būti sulaikyti nemiegančių ir jei nebūtų skirtumo tarp jų ir tų. kuriuos matome sapnuose. ką nori. kurį atspindėdama sukuria gamta. Mat jau visam laikui nusprendžiau iškęsti ši vaikščiojimą ratu. tiek tarp blogesnių. P. tačiau pakankamai tinkamas dalyko esmei atskleisti. O jei ir neapsigauname. o kai mes sapnuojame. O muzikantų falšiais vadinami tonai neįtikėtinai gerai. ar. [atsakyk]. P. suvedžiojami panašumo tiek tarp lygi ų daiktų. Na. Juk visi jie yra teisingi kiaušiniai.netiesos? A. kurie vadinami teisingais. vargiai atsirastų toks žmogus. P. Matau. kad negyvena ir pagal kitus nesuskaičiuojamus požymius. Visai ne. kad jis klaidingas? A. jei tau gėda. . kuriuos vardyti būtų ilgu. pagal tai. jei yra kiaušiniai. liudija apie save kaip apie teisingus. P. Juk kiekvienas šviesoje padėtas kūnas atspindi šviesą ir į priešingą pusę meta šešėlį. idant aiškiau pasidarytų tai.panašiais į kūnus ir tarsi klaidingais kūnais. ir jeigu tarp jų ir teisingų nebūtų visiškai jokio skirtumo. čiobreli ų medų iš skirtingų avilių pagal skonį. tai ar nereikia pripažinti. mes veržiamės. kai girdėdami kalbančio žmogaus. P. jaučiu. P. [sakyk]. Mat nededu jokių pastangų suprasti. kas teisinga. galime pagrįstai teigti. kuriam nebūtų gėda likti nugalėtam ginče. Negaliu abejoti. negu užduodami klausimus ir į juos atsakydami. pagal kokius požymius pažįstame. Neturiu ką pasakyti prieš. Na. Be to. ragaujame arba liečiame tokius dalykus. kad neatsiliepia. ką mAno girdį sapnuojantys arba pamišę žmonės. kurio nematome. Tarsi ne būtent dėl šito būtume pasirinkę tokio pobūdžio pokalbius. ar. Juokinga. kad mes. jei jie galėtų gyventi. kad dėl vienokių ar kitokių skirtumų paaiškėtų.P. pavyzdžiui. i kuri jis panašus iš balso. ką siekiame parodyti. o kartais ir atvirai draskydamas sielas. kad vienas kuris jų yra klaidingas? A. Ar vis dar šitai seki? A. Mano manymu. kad taip neapgalvotai anksčiau sutikau. Tiesą sakai. kaip vėliau paaiškės. Gerai darai. o kai matome atsispindintį veidrodyje atvaizdą. kurlink šitai krypsta. kuriuos aptikome esant panašius i teisingus. ar tuos žmones. Aš pasiruoš ęs. A. arba tai. galima lengvai atskirti lelijas pagal kvapą. ir reikia paklusti tavo skubėjimui. kad jie nėra toli nuo panašumo į tuos tonus. ar neapgauna mūsų juo blogesnis vaizdinių panašumas. kad netiesa gyvuoja panašume į tai. nes gyvenu didele viltimi atvykti ten. idant nesusmulkėčiau. Nors pavadinimas naujas ir galbūt grubus. kad gražiai pradėtą nagrinėti klausimą nustelbia padrikas užsispyrimo šauksmas. Tada turime kantriai laukti. Juk ir klausos srityje pasitaiko beveik tiek pat panašumų rūšių. tavo manymu. kad nedelstume. A. ne. Bet dabar pakanka ir to. Kokiu būdu šitai galėtų būti pagrįstai pasakyta? P. Bet su nekantrumu trokštu sužinoti. dažniausiai slaptai.

tai nebus nieko. kad teisinga tai. kad bent kuo nors nuo jo nesiskirtų? A. ir kuo nors nepanašu i tai. kurie juokauja. aš ne kiek nepajudejau i prieki. pasirodo besą tarpusavyje tam tikru atžvilgiu ir panašu. A. atsiranda tada. Jie nuo apgavikų skiriasi tuo. kas yra taip. kad mes veltui meldėme dieviškos pagalbos. dėl prigimties . Bet isivaizduok. mums išbandžius visus. išskyrus gal tik tai. mat visa. o ne apgaudinėtų. žmoguje. kurios yra teisingos. Todėl tau nėra ko bijoti atsiimti ar atsisakyti savo nuomonės. VIII 15. kas nors šiek tiek panašu i tai. Na. kuris kramtydamas judina viršutinį žandikaulį?) ypač dėl to. rasi vienintelį krokodilą. Kita vertus. kad džiugintų. kas būtų panašu į kitą daiktą taip. kad pasakyčiau. Bet ir vel esu verčiamas pripažinti. jei pasakysiu. Juk ir mimai. taip vadinami dėl to. dalykus. kas arba vaizduoja save esant tuo. kad kiekvienas apgavikas siekia apgauti. kad nepanašu. jog aš nebijau atsakyti. arba prasimanymas. tai man beliktų pasakyti. O gal tu turi ką pasakyti prieš? 17. . ar del panašumo. ką aš vadinu pramanyta. kad peržvelgęs nesuskaičiuojamas gyvūnų rūšis. bet tik ką nors prasimano. kieno rūpestis yra ką nors apgauti. kiek įstengėme. pro kurias maniau neseniai praplaukęs. su kuo blogai sutikau. Jei nebijočiau tų daugybės pabaisų. tiesiog sakančiais netiesą. kaip anksčiau pasakyta. tai ne tik prieštaraus tie kiaušiniai. iš dalies dėl prigimties. lapėje. jei taip nėra. Juk apgaulinga pagrįstai vadinama tai. kas teisinga. kad aš paskelbčiau. kad yra visiškai panašus. ar del nepanašumo tai nusipelne vardo "klaidinga". o jei ši rūšis gamtoje yra viena ir vienintelė. kad pagristai klaidinga vadinama tai. A Prašau tęsti. nes man sunkiai ateina į galvą kas nors. Bet pirmoji to. kad neįmanoma rasti beveik nieko. atsakinėjant sau į savo paties klausimus. kuris spirs mane pripažinti. kurio negalima suvokti be sielos. proto pagalba . ir daugybė poezijos kūrinių kupini pramanytų dalykų veikiau tam. kuris sako netiesą. jei tvirtinai ką neapgalvotai. kaip tai. nes galbut dabar ir pradejai mokyti neklaidingu dalyku apie klaidingus dalykus. bet atrodo kitaip. bet dargi neišsisuksiu nuo to. kas teisėtai galėtų būti pavadinta klaidinga. kad nebelieka nieko. jog teisinga tai. kas klaidinga. O tuos. jog tai reikia vadinti klaidinga del to. o čia aš ir turiu bijoti laivo sudužimo į slapčiausias uolas. nes nera nieko. jog visa yra klaidinga. Mat man visiškai neateina i galvą niekas kita.Dievo padedamam ieškoti tiesos. Geriau įdėmiai įsigilink. kad panašumas ir nepanašumas drauge pasistengia. neistengiu atskirti. kas klaidinga. kas yra vienaip. jei pasakysiu. ir beveik visi. kurie nesistengia apgauti. ir matau. bet. Bet aš neaiškiai matau. ir komedijos. nori apgauti. Taigi grižta tos bangos atgal. kad tas pats nepanašumas yra netiesos priežastis. Arba. kad tie dalykai. jis iš dalies atsiranda proto pagalba. kuo nėra. ir nepanašu. kaip atrodo. visi nedvejodami pavadins pramanytojais arba. nes tada esu vėl nubloškiamas nelaukto vandens verpeto. arba apskritai veržiasi būti ir nėra. ko negalima butu pavadinti klaidinga. sako netiesą. kad klaidinga yra ne kas kita. nors ir nežinomos. jog visa tarpusavyje tam tikru atžvilgiu panašu. [Bijau]. kas nebutu nepanašu i koki nors daiktą. su tokia kantrybe žiuredamas i tavo letumą. kad skiriasi nuo teisingų. P. ką vadiname klaidinga. Iš to daroma išvada. pavyzdžiui. O tai. kad be pažįstančiojo niekas negali būti teisinga. kad kas nors pagristai butu vadinama klaidinga. jog del to.žvėryse. kad to. kad. kai galvoju. kuri tokia yra (argi nežinai. išskyrus tai. kad panašu. kas butu verta pavadinti klaidingo vardu. yra ir kuo nors panašu. kad klaidinga yra visa. nes aš jokiu būdu negalėčiau sutikti. Iš to kyla. Mat. Bet apgaviku arba apgaudinėjančiu pagrįstai vadinamas tas. P. kas yra. kadangi aš negaliu neigti. Aš tai suprantu. rūšis. kuri pripažinome esant teisingą. kas turi kokį nors troškimą apgauti. Juk kitaip išeiti iš čia neįmanoma. Taigi esu sutrikęs. Tiesą sakai. pavyzdžiui. kurie teisingi kaip tik del to. bet ne kiekvienas. matau. kai žmonės sako netiesą. IX 16. kurie vadinami klaidingais. tai kils kiekvienam prieštaravimą kelianti išvada. kas teisinga. kad tai. Juk jei pasakysiu. kas išplauktų iš priešingų priežasčių. Kokią išeiti man pasiulysi? Juk vis tiek bus reikalaujama.protingose būtybėse. yra arba apgaulė. nera niekur.

idant tam tikra dalimi būtų teisinga. X 18. tiesa. P. Manau. kiek gali paklusti prasimanančiojo valiai. kad pati tiesa sudaryta ir sujungta iš šių dalykų. mimai aba kiti panašaus pobūdžio [kūriniai]. bet tuo pačiu noru buvo ir teisingas tragedijos aktorius. A. bet privalome ieškoti to. Žinoma. Juk kaip tas Roscijus. ką verta pamegdžioti. Tiesą sakai. kas didinga ir dieviška. savo noru scenoje buvo klaidinga Hekubė. jokie dalykai labiau nesiveržia būti tokie. bet pats juo nebuvo. ir klaidingas Priamas dėl to. P. arba Mirono varine telyčaitė^7. kad iš šio burio reikia išskirti poezijos kurinius. ir būti teisingiems jiems padeda tik tai. Iš čia kyla kažkas nuostabu. jog tai yra iš tikrųjų. ir dėl to būti klaidingi. Bet stebiuosi. o klaidingi jie dėl to. it aktoriai arba kokie atspindžiai veidrodžiuose. negali būti teisingas taip. Be to. iš prigimties teisingas žmogus. kad tavo atvaizdas veidrodyje tarsi nori būti tavimi pačiu ir klaidingas todėl. Ieškai kažko. mano manymu. į ką panašūs jie padaryti? A. bet dėl tam tikros būtinybės ir tiek. bet niekas neabejoja. Juk nupieštas žmogus. Todėl. kas klaidinga. kaip komedijos arba tragedijos.negalėti būti teisingam. ar nepripažinsime. nors ir veržiasi įgyti žmogaus išvaizdą. kad šiai rūšiai priklauso ir tie dalykai. jei kai kuriems dalykams naudinga būti kuo nors. Ir jokie kiti negalėtų priklausyti labiau. atrodo. galėtų būti teisingas tragedijos aktorius. Kas gi daugiau. kad nėra? A. ką užsibrėžė.Bet noriu sužinoti. veržiasi buti ir nera. Ką ir kalbeti apie kitus pojučius. kad juos reikia matuoti tuo pačiu matu. Taigi tokių žmonių darbų. apie įmerktą irklą arba apie kūnų šešėlius? Juk. kaip sakei. Kodėl turėčiau plačiau pasakoti apie bokštų ėjimą. O kodėl tau nenorėti? Tai tie patys dalykai. kuriuos patiriame jusl ėmis. A. kad neabejotinai viena yra norėti būti klaidingam. kad daiktuose. XI . kokia bus ta rušis. P. dėl ko tam tikru atžvilgiu yra klaidingi. idant savo išvaizda būtume teisingi. žinoma. jeigu jie vengia būti klaidingi. Bet jei tai rasime. apie kuriuos daug kalbėjome anksčiau. juk kiekvienas svarstydamas aptiks. O kiekvienas paveikslas arba kiekviena statula ir visi tokio pobūdžio menininkų darbai? Ar jie nesiveržia būti tuo. kurį paminėjau. P. tai kodėl taip stipriai bijomės netiesos ir kaip didžio gėrio siekiame tiesos? A. idant jie būtų kuo nors. Visiškai pritariu. jei arklys [jame] nebūtų klaidingas? Kaip veidrodyje gali būti teisingas žmogaus atvaizdas. P. iš kurios gauna vardą visa. Todėl. kuo nori arba privalo būti. negalime priskirti prie dailininkų ir skulptorių dirbinių^6. tai jokiu būdu nepasieks to. jei [jis] nebūtų klaidingas žmogus? Todėl. klaidinga Andromachė. kad taip yra. A. kad visi dalykai tam tikru atžvilgiu teisingi dėl to. Visiškai aišku. kokius mato nemiegantys arba sveiko proto žmonės. visi tie dirbiniai nenori būti klaidingi arba yra klaidingi ne dėl kokio savo troškimo. kaip tai. O Roscijus. nes šiuose pavyzdžiuose nematau nieko. kas veržiasi kuo nors būti ir nėra. Nežinau ir labai stebiuosi. jei ne tai. klaidinga vadinama tai. kas pavaizduota komikų knygose. kad mėgdžiojo Priamą. kas teisinga ir tarsi dėl dvilypės ir sau prieštaraujančios prigimties nėra tam tikra dalimi klaidinga. kas kokiu nors būdu vadinama teisinga? A. o kita . Ar tau neatrodo. kad negali būti tuo. dėl to. aišku. Kas tai yra? P. Taip. juokus ir kitoki melą? P. kuo veržiasi būti. klaidingas Herkulis ir taip toliau? Arba kaip galėtų būti teisingas paveikslas. P. kas teisinga. kad įvykdė tai. sutinki. sekti svetima išvaizda ir ją pamėgdžioti. jei nenorėtų būti klaidingas Hektoras. kad kitu atžvilgiu jie klaidingi. Juk neprivalome ir mes. kodel tau atrode. Mielai su tuo sutinku. kuri. dėl kurių apsigauna miegantys arba pamišę žmonės? A.

Žinoma. nera klaidingas? A. P. kad teisingas? Bet taipgi teisinga ir gramatika. Vadinasi. kad jo deka kam nors nepasirodytu. P. A. kodėl gramatika yra mokslas. P. jei teisinga. Ką gi kita. kad. Kiek anksčiau apie tai mąstydamas susidurei su tokiais daiktais. P. nė vienas nežino to. del ko mokslas vadinamas mokslu). kad pramanytas pasakojimas yra melas. Bet noriu sužinoti. jei nelaikytume pasakojimo atmintyje. ir sakei teisingai. P. kad Dedalas skrido. Taigi gramatika. P. kas klaidinga. tu neneigi. kad noriu. atkakliai reikalavo. kai kiekvienai daliai be painiojimo priskiriama tai. apie ką kalbi. A. jei jis nemoko teisingu dalyku. kiekvienas mokslas teisingas. Vadinasi. dėl ko mokslas vadinamas teisingu? A. padalijimu. suskirstyta ir padalyta į rūšis bei dalis? A. P. Dabar aš nė kiek nesirūpinu. Tačiau nuogąstauju. Na. juk ji teisinga todėl. Be to. kas teisinga. kad yra . kai nepraleidžiama nieko. P. kad galia ir įgudimas apibrėžti. tai savo galvose jie turėtų klaidingus dalykus būtent dėl to. padalijimų. ką mes per tai pasiekiame. kad mes tikėtume Dedalą skridus? A. kad yra mokslas. Tačiau. ne dėl gramatikos jie klaidingi. O dabar atsakyk. 21. kaip samprotavimo mokslas? A. kad Dedalas skrido. jei tai. kuriame nebutu apibrežimu. P. kas neturi nieko klaidinga. atsirado to paties meno dėka. samprotavimu tuomet. jei joje niekas nebūtų apibrėžta. Mat. O jei mokslai teisingi del to. ko jis mokė? A. P. kaip mokslas ir kaip teisingas mokslas. kad nežinai ne vieno mokslo. Mano akimis žiūrint. O kaip tai susiję su [musu] klausimu? P. kad šitai taip yra. patikėtą atminčiai ar rašmenims. kurį tu anksčiau apgynei nuo netiesos. jog tu man pasakytum. Aš neneigiu. 20. kad šitai teisinga. bet noriu sužinoti. juk ir juos mes išmokstame bei prisimename. būtų teisinga. Juk tu sakei. kad šitai apima samprotavimo taisyklės. Negi jis kada reikalavo. turi būti priskiriami samprotavimo menui. kokiam mokslui priklauso apibrėžimų. ir nepriskiriama nieko. kuriuo remdamiesi priejome išvadą. Anaiptol. Iš tiesų niekada šito nereikalavo. Ne. Štai iš čia ir išplaukia tai. O apie nė vieną negalima sakyti. kad tas samprotavimas. kad jis nežino to. kad šitai yra pramanytas pasakojimas ir kad šitaip išgarsintas Dedalas? A. Labai gerai. Kas galėtų suabejoti. ar pati gramatika parodo. Nežinau. kuomet mokeisi šių dalykų. ką išmoko ir ką prisimena. o pati gramatika? Ar ne todėl ji teisinga. kad mes tikėtume ir išmanytume tai. Vadinasi. kas teisinga. Ogi taip. būtent. Dabar suprantu. Nejaugi mūsų mokytojas nenorėjo. O gramatikos mokslas yra aiškios kalbos sargas ir tvarkytojas. Ar tau neatrodo. jei nebūtų klaidinga. Argi nežinai. jog teisinga tai. A. jog mokslas negali buti mokslas. Tai aš suprantu. kuo mes anksčiau stebėjomės: pasakojimas apie Dedalo skrydį negalėtų būti teisingas. kurio dėka dabar pabandžiau atskirti šiuos dalykus. kas svetima (butent viso to. ką galečiau tau atsakyti. neneigiu. bet ir apskritai apie visus mokslus. būtų teisingi. kokie yra. kuriame galia apibrežti ir suskirstyti nedarytu jo paties mokslu. kas yra tai ir tai. kad visi tie prasimanyti ir aiškiai klaidingi dalykai priklauso gramatikos mokslui? A. kuriuos jie pasakotų. jog ir anie pasakojimai yra teisingi. suskirstymų pagrindai. bet atskleidžiant ir suteikiant jai tam tikrą protingą pagrindą. kas jai priklauso. kas galėtų būti teisingiau už tai. kas [jai] budinga. A. Man neateina i galvą jokio mokslo jokia sąranga. kad yra mokslas? Juk mokslo vardas kilęs iš žodžio /mokytis/. ar samprotavimo mokslas. P. jei ne tai. Tiesa. o vaikai laikytų tai pramanytu pasakojimu ir pasakotų kaip pramanyta. Išties nepastebiu. šitai aš žinau. P. su kuo šiame samprotavime sutikome neapgalvotai. kurie kažkaip negaletu buti teisingi. jei nebutu klaidingi. ar tu teisingai apibrėžei ir išskyrei šiuos dalykus. Taigi tu neigi. Jo veikimo būtinybė verčia jį sutvarkyti visokią žmogišką kalbą (taip pat ir prasimanymus). Ar taip pat. kad ji jokiu būdu negalėtų būti mokslas. sudėtas dėl naudos ar dėl malonumo. P. ir viso to. bet jos dėka parodomi. mano manymu. mokeisi to. Tokią išvadą man dera padaryti ne tik apie gramatiką. Tad kaip tau atrodo. Jau anksčiau sakyta. ar samprotavimo mokslas teisingas ar klaidingas? A. kad mes vargiai galėtume laikyti ką nors rankose. P.19. A. kai aiškinama. ne darant ją klaidingą. tai. kad išmanytume. Nežinau. kad dalykai. Tačiau aiškindavo. tokia išvada teisinga.

Jau visai netoli to. juose yra ne tam. nors pats kūnas dar neišnyksta. jei neišliktų pats subjektas? A. kad būtų patys subjektai. kad ji nebebūtų siela. Mat jei ji kokio atsitiktinumo dėka pajuostų arba pabaltų. dėl kurio visa yra teisinga. Ir neatitraukia manęs nuo šios nuomonės tai. Vadinasi. kad tai. kai tai. neneigi. Bet kas gi nesutiktų su tuo. kad subjektui išliekant. kad gali būti atskirta ir gali buvoti kitur. Niekas man netrukdo pereiti tiesiai prie šios nuomonės. ko nebūtų. ką girdi. Priešingai. kas neatskiriamai yra subjekte. kurio deka visi mokslai teisingi. negalėtų išlikti. kaip antai šis medis yra šioje vietoje. XII 22. Tai. kaip antai forma ir rūšis. kad jis yra mokslas ir būtent dėl to vadinamas teisingu. kad šis mokslas teisingas dėl to. kad tiesa veikiau yra tai. galėtų būti tuomet. Tačiau mane trikdo tai. kad kunui mirtis neateitu taip. kad ši siena yra siena. nors ir mirtų. jei ką turi. kad yra mokslas? A. suteikia gyvybę. su kuo sutikai. teisinga. jog tai. bet sakau. A. ko ieškojome. kas yra subjektuose. kas yra subjekte. P. Tačiau ugnis nebūtų ugnis. kaip šviesa saulėje. kad viena buvoja kitame dviem būdais: pirmu atveju viena kitame yra taip. Štai šio kūno spalva dėl ligos arba dėl amžiaus gali pakisti. jei jis nėra baltas. Ką tu sakai? P. Juk nors šviesa apšviečia kiekvieną vietą. kaip saulė rytuose. Šitai mums visiškai nenauja ir kuo stropiausiai nuo pat ankstyvos jaunystės perprasta ir pažinta. kad žūtų. supranta. Tuomet įsigilink į keletą likusių dalykų. arba įgytų kokią kitą spalvą. antru atveju kas nors subjekte yra taip. kaip karštis ugnyje. Bet. negalįs įsileisti į save mirties. tai ar ims kas nors neigti. atsitiktų taip. kad jis kaip nors kitaip galėtų būti mokslas. Juk kiekvienas. gali ir neišlikti. kaip vietai tamsa: . ir sniego mes negalime vadinti sniegu. Taigi bijau. Ar tau atrodo kitaip? A. Tad ar stebėsis kas. kurią mes matome šiame medyje. kad aš sutikčiau. Jei tai. tai aiškių aiškiausia. ką galečiau pasakyti. savo paties dėka ir pats savaime bus teisinga tiesa? A. P. kuria nudažytą sieną mes matome. ji gęsta. Manau. P. jei ši pareiga priklauso jam. Kaip tai? Negi tu manai. subjektui žūvant. Niekada negalėčiau šito teigti. A. kas pasakyta didžiųjų filosofų: esą tas pradas. kad siela. nuodugniai tyrinėjantis daiktus. P. jei neturėtų karščio. o tik tada. Mes žinome. Tad negi jau aišku. tai. rasta tai. kuris. kas yra subjekte. kaip galejo ją užleisti išeidamas. jei mokslas. XIII 23. Juk ne dėl šios spalvos. jog būtent dėl to. o jai užgesus anoji vieta prisipildo tamsos. ir del žinomos priešingu dalyku prigimties negali isileisti i save tamsos. kad mes ir samprotavimo pagrindus priskiriame prie tų pačių mokslų. Dėstyk. P. Tokiu budu tai. P. Bet. kad siela yra nemirtinga? P. Taip? Tad ar sutinki. apie ką klausei? Arba kam gi pasirodytų. kad gali atsitikti taip. kieno dėka ir patys šie pagrindai yra teisingi. Juk aš taip pat pastebėjau. Būtent tai mane ir jaudina. P. nebent sakytum. A. Puiku ir labai apdairu. Todėl paklaustas apie šiuos dalykus galiu be jokio svarstymo su tuo sutikti. yra pati tiesa? A. Todėl manau. išliks? Juk būtų keista ir visiškai neatitiktų tiesos. kas priešinosi tamsai. Neturiu nieko kita. jei visa jame nebūtų apibrėžta ir suskirstyta? A.mokslai. tai jis teisingas savo paties dėka. jog sakoma.A. kad ir kur atėjęs. atsitinka taip. kad ir šitai neišvengiama. kad tas mokslas. jei tai. kai paties subjekto nebūtų. i kurią tik istengia prasiskverbti. manau. kad negali būti atskirtas [nuo jo]. Šitai visiškai vienodai galioja ne visais atvejais. kaip mokslas sieloje ir kiti panašūs dalykai. tai vis tiek išliktų ir būtų vadinama siena. jei nebūtų subjekte. niekaip neisileido tamsos i save ir išnykdamas užleido jai vietą taip. Tik tegul tai būna man suprantama ir mielai priimtina. būtų siela.

A.kartais išeinant sielai kaip šviesai. kad manęs daugiau neklausinetum. leis mums nepažinti gyvenimo prigimties?^8 A. Aš jau noriu pasinerti į džiaugsmus. kas patenkintu ši klausimą? Mat. kam kankini? P. Mat. ką pradejome. kuriu mes neskaiteme. ką norime rasti. kokiu budu sieloje amžinai yra mokslas. kuria [mirštant kūnui] siela išeitų iš jo nesužeista ir persikeltų į vietą (jei tik yra kokia nors tokia vieta). ir proza. be to. Tuo. kad savo užsidegimo. kai visa tai. kuriu kuriniai negali nuo musu pasislepti ir kuriu gabumus aptikome esant tokius. arba minėtas mokslas nėra tiesa. Jis saugus nuo rūpesčių. kad pasp ęstu pinkles. A. O jei šitai neįmanoma. aš nematau. Bet mokslas yra tiesa. Bet ką mums daryti? Mesti tai. būtų žiauru. Be to. su kuriais sutikau. ir dabar galetume tai surasti. kaip šios knygos pradžioje įtikino protas. jau užbaigė savo eiles. kur negalėtų užgesti. A. Žmogaus siela yra nemirtinga. tačiau pageidautina kokia nors tokia mirties rūšis. kad šiame daiktų miške. tai yra. kad naudojomės tokiu aplinkiniu keliu. tai kam bereikes mano atsakymu? Ar tam. P. tačiau šiek tiek susilaikau dėl dviejų priežasčių. kad arba tiesa ne amžinai yra sieloje. kas yra subjekte. kad su kuriuo nors iš anksčiau svarstytų dalykų buvo sutikta neteisingai. Argi tas. tiesa. Manau. ir laukti. kaip reikia gyventi. vis delto prašau tave atskleisti pačią esmę. kad negalime nesitiketi rasią ju raštuose tai. Tad saugumo del kuno mirties apskritai jau nera. Juk negalime sakyti. Juk jei trumpai suminesi tuos dalykus. kurie pakankamai pažino šio nežinojimo naštą ir kuriems nepagelbėti. Kiekvienas mokslas yra subjekte. idant nekalbetume apie tai. ko. kuris išmano. kad ji mirusi. kurios liūdėjome kaip mirusios. Juk jis išties pasigailėtų mūsų troškulio ir lietųsi daug greičiau negu dabar. 26. Matai. kas butu mažiau apgalvota. Aš. A. Nors aš ir prisimenu. išlieka amžinai. kad vargiai galime bent jau pasiųsti jam laišką. o kartais jai ten pat užgesus. ir dabar. tiek į tiesą. XIV 25. P. kas yra tiesa. kaip tai įmanoma. O. atsargumu sutikai anksčiau. laikydamiesi nežinia kokios samprotavimų grandinės. tai būtinai turi išlikti ir pats subjektas. kaip tai padaryta dabar. kuriame pažinome atgimus tą tobulą iškalbą. rašoma tokiu vyru. man keista. kaip šviesa. kad. kur tokiais aplinkiniais keliais atejome. jei siela miršta. jei kartais pasiekėme ką nors gera? P. kad veltui vilkinčiau džiaugsmus. jei jį išmano tiek nedaug žmonių. Kalbėk gi. O tas kitas. Tačiau nematau. kad tavęs klausiamas neatsakiau nieko. kuris savo kūriniais mokė. ypač tuomet. mirties bijoti nedera! Bet manęs nelaimingo ligi šiol neįstengė įtikinti jokie įrodymai. Todėl man neramu. noriu. Bet liūdžiu dėl vieno dalyko. . nori. įsižiebia pačiame kūne ir negali pratęsti savo buvimo kitur. jokios knygos. mes negalime atskleisti jam taip. kai jie prašo. jei siela. nukreipto tiek į jį. ko nežinome. nors aš ir nežinau. kurie savo pačių arba kieno nors kito dėka įsitikino. nes jau visiškai įsitikino sielos nemirtingumu ir galbūt nežino. ypač samprotavimo mokslas. jei kiekviena mirtis yra tam tikras sielos arba gyvybės užgesimas kūne. Antra. Jei amžinai išlieka visa. o tiesa. taip nemanau ir tikiuosi iš jo daug. 24. Tad. kad apie ši dalyką rašoma ir eilemis. kuriuo pats gyvenimas būtų gyvenamas be rūpesčių ir ramiai. tai būtina. jei tai didžiai kvaila. kas įrodys. Tad sielos nemirtingumą nebeprasmiškai neigs tik tas. pirma. jei mokslas išlieka amžinai. matau. kad yra žmonių. bet tu labai įdėmiai klausykis. mano manymu. tai reikia pasirinkti (kiek tai leidžiama žmogui) tokį gyvenimo būdą. mums aišku. ir iki musu laiku parašyta daug knygu. kad pamatytume. manau. sieloje. dėl ko tu su dideliu. ir apie ją niekada nesakoma. yra taip toli nuo mūsų. be to. kad neišmanančių sielos nėra sielos arba kad sieloje yra mokslas. kad jis. Kuo remdamasis gali tai įrodyti? P. ar nepaklius mums i rankas iš svetimu knygu kas nors. naudodamasis anapus Alpių laisvu laiku. belieka padaryti išvadą. Juk stengėmės sužinoti. išvaikščioj ę beveik visus takelius. didžiai palaimingi tie. daug laiko nuo vaikystės buvo nemokytas. Nedejuok. kad amžinai išliktų ir siela. kai čia pat prieš mūsų akis yra tas. o ir tas. kad mūsų samprotavimas ne veltui ėjo tokiais aplinkiniais keliais. kaip norime. ypač tuomet. kad kalba ilgai vaikščiojo aplink tarsi tam. nors siela ir žūtų. galėjo būti įrodyta taip trumpai. apie ką buvo kalbama. o ir mes dabar esame taip prikaustyti [prie vietos]. kurio jie neišmano. Padarysiu tai. Vadinasi. nors artimos draugystės dėka ir žino aistringą mūsų troškimą. kurių apžavėta išnyksta mirties baimė ir išgujamas įsisenėjusio ledo užgrūdintas dvasinis sąstingis ir šaltis^9.

kad meldėme ir meldžiame Dievą parodyti kelią mums. Teisingai sakai. o jei jo nėra. Nebeturiu nieko. vadinasi. Mat. A. tiesa jokiu budu nežuva. kieno dėka teisinga tai. kurios negalime nevadinti siela? Juk būtent šių dalykų pasirodei esąs paskatintas būtinai vėl suabejoti tais dalykais. ar apleisime Jį mes? P. A. Abejoti tuo būtų beprotybė. Pirmiau išnagrinėkime anuos dalykus. 29. tai jis yra. kiek pajegsime. kai skiri pernelyg daug dėmesio išvadai ir lauki. O jei bus teisinga. kas su tavimi atsitinka. kad šis kažkoks keistas pasakojimas apie Medėją yra klaidingas? P. mano manymu. Jokiu būdu ne. su kuriais buvai sutikęs. Juk tai dalykas. turi. neturiu pavadinti to klaidinga? P. P. jei tai . O kas šitai neigia? Tačiau tai bent šiek tiek pamėgdžioja tai. Bet be tiesos nera nieko teisinga. Vadinasi. Prašau tavęs leisti man šiek tiek pamąstyti. tai butu teisinga. Tad argi nebus teisinga. Regiu stebėtiną dalyką. kad šitai perskaitytu mokyti ir protingi vyrai ir ištaisytu musu neapdairumą. kad tiesa negali pražuti. bet aš stengsiuosi kovoti su tokia liga. išvadą. Negi tuomet. kas teisinga. Tebūnie taip. kad paskui vel gedingai negrižčiau prie šio klausimo. su tais dalykais. kaip mokslas gali slypėti neišmanančioje sieloje. šis pasakojimas nė kiek nepamėgdžioja to. ką dar galečiau apgalvoti ir apmąstyti.įvykis. A. Aš šitai pripaž įstu ir labai stebėčiausi. P. kad. ir tiesa.Bet tol. ar ne gėda. P. Bet neatkreipi dėmesio į tai. kurio iš viso nėra. Tad negi mes nesakysime. nei kada nors negalečiau rasti nieko. ne kūniškų malonumų. bet sukaupk visą dėmesį ir būk itin apdairus. jei patinka. kas padaryta pagal kieno nors pavyzdį. kad tiesa pražuvo? Jei nebus. neliks jokio pagrindo ginčytis. Juk jei jis klaidingas. jei pražutu ne tik visas pasaulis. jei jo esama. Todėl ir mums turėtų būti svetima mintis apleisti tokį vadovą. manau. negali būti pavadintas klaidingu. kas labai toli nuo panašumo į tai. jei tai būtų klaidinga. išskyrus tai. o suvaržyta siela priklauso nuo abejotinų sprendimų? XV 27. ieškantiems ne turtų. Iš tiesų nežinau nieko kita. Kiek pamenu. ne garbingų visuomeninių pareigų ir aukštų postų. kad šios išvados nepatikimos. Tad pažiūrėkime į kitą klausimą. P. kas tam prieštarautų. o jei tai nėra įvykis. Butinai padarysime. kas teisinga. kurie trokšta panašių dalykų. kas teisinga. P. kad neužtruktume del nebutinu dalyku. Pereik prie kito klausimo. ką mieliau pavadinčiau klaidinga. Ne. tačiau nėra tai. apie kurį tu gali sakyti. kad veltui žūsta mūsų laisvas laikas. kaip priėjome dvi žinomas išvadas. Tad ar vadinama kas nors tiesa. Žinoma. Argi nėra klaidinga tai. Juk jam visiškai nebūdinga apleisti tuos. o paskui pasižiūrėsime į šį klausimą. pakartokime trumpai. tai kokiu būdu jis yra klaidingas. kai tu klausaisi: tuo tarpu. A. Tik tu jau pradek klausineti. . Kokiu būdu? Juk kuomet pasakojama Medėją skridus sujungtomis sparnuotomis gyvatėmis. P. į ką rodosi esą panašu? A. tai kokiu būdu jis keistas? A. O kur yra tai. tai yra kad tiesa išlieka amžinai ir kad tiesa yra samprotavimo pagrindai. kol atsitinka dalykai. padareme iš to. P. kurio iš viso nėra. Todėl. kas teisinga? A. kad jis klaidingas. tiesa nežūva. apie kuriuos klausiama. kad štai štai ji jau bus prieita. tai iš kur po tiesos pražūties bus teisinga. jei jau jokios tiesos nebėra? A. 28. bet savo sielos ir Jo paties? Tad nejau apleis Jis mus. tai jis nėra klaidingas. Ar pagrįstai teisinga vadinama tik tai. tad juo mažiau esame ramūs dėl viso klausimo galutinės išvados. kad pražuvo ir pasaulis. Juk tu sakei. nei dabar. kas nėra klaidinga? A. P. bet ir pati tiesa. kad tas dalykas. Ne. A. Ne. nes tas dalykas. nes aš. P. kurie ne mūsų galioje. kiek galedamas. A. O gal geriau paklauskime. nenuodugniai ištyręs sutinki. negali nieko ir pamėgdžioti. Tikriausiai kalbi tiesą. Tačiau klaidinga paprastai vadinama ir tai. Šitaip. Juk žinau. kai girdžiu sakant: "milžiniškos sparnuotos gyvatės pakinkytos vežiman"^10.

XVII 31. prisiminus šį vieną pavyzdį. ir taip pavadintas jis tarsi įžeidžiamas. manau. Atrodytų. Sudėtingas klausimas: ar vyras. ir tų. iš to plaukia. tai. jei arba būčiau tikras. ar. ar galime ir sidabrą atitinkamai pavadinti klaidingu švinu. Taigi klaidinga mintis pamėgdžioja teisingas mintis pačiu jos išsakymu. manau. Kas tai yra? P. privalėtų apsivilkęs moterišką tuniką apgaudinėti priešą ir ar būtent dėl to. kas teisinga. nebūtų teisėtai išjuoktas? Tačiau jei kas sakytų. kad akmuo yra sidabras. P. kad taip išsakoma. ji tik klaidinga. kad jis sako tai. jis nemėgdžioja nieko. kad yra didelis skirtumas tarp tų dalykų. tačiau kad būtų teisingas akmuo. kuriuos sakome. kad. negarbingais ir niekingais teisėtai laikomi tie. kurie savaime šauna į galvą mąstantiems. ar klaidingomis moterimis. be abejonės. žinoma. nežinau. kad tai nebūtų. Jei ja netikima. tai mes pasakytume. apie ką ji išsakoma. Ogi kad išsakoma taip. A. kurie pasirodo viešai su moterišku apdaru ir kuriuos. kad sidabras yra geresnis. kadangi šie metalai tarsi pamegdžioja sidabrą. jei jis būtų pavadintas klaidingu sidabru. ko norėjau. Pereik prie likusių klausimų. kad tuštuma yra niekas. todėl jau sutinku (nes tik šitai mane atitraukdavo atgal). XVI 30. panašiai kaip teatrinis Achilas. Bet paži ūrėk. kad visiems jiems tinka vienas kūno vardas? A. O kodėl ne? A. o jei ji siekia tikėjimo. tarsi Medėja iš tiesų būtų tai dariusi. Visiškai sutinku. arba. Tačiau. kad taptų klaidinga moterimi. kad klaidinga ne musu mintis. Ir todėl. galime rasti ką nors teisinga taip. manau. kad ir Dievas yra koks nors kūnas. kas teisinga. A. juk atsitinka daug dalykų. tai ji pamėgdžioja teisingas mintis tik tuo. P. teigiantis. Visi šie dalykai. idant. kad ne. Pasvarstyti apie tai galėsime kitur. žinau tik. A. be to. mano manymu. A. negu prisidengti moteriškais rūbais. jei tai nepamėgdžioja ko nors. klaidinga vadiname nepagrįstai. jei jie yra. kaip ilgai tai turi užtrukti. kurią išsako pati eilute. Tuomet noriu sužinoti. mintis. kurie tartum daugelio paviršutinišku sprendimu atrodo gėdingi. tai yra išsako klaidingą mintį. tai pamėgdžioja teisingas mintis. kad jo gyvenimas bus būtinas žmonijai. . kita vertus.A. juos galime vadinti teisingais aktoriais ir teisingais begarbiais. P. kas klaidinga. Juk. Turbūt todėl. arba manyčiau. Man atrodo. P. pagal ką būtų vadinamas klaidingu. ką mes vadiname klaidinga. bet ne klaidinanti. kaip jau sakyta. neprieštaraudami tiesai vadiname juos teisingais niekam tikusiais žmonėmis. arba tikečiau. o butent tai. O dabar. Ir kaipgi ji pamėgdžioja tai. Žinoma. galėtų būti teisinga. kad kas nors klaidinga yra tik dėl tam tikro pamėgdžiojimo to. P. kad nebūtų pulta į neatleistinas klaidas. be mokslų. Tačiau alavą ir šviną. Manau. būdamas tikras. Matai. norėdamas išvaduoti tėvynę. nes šiuo klausimu esu puikiai įtikintas. aišku ir neabejotina. tačiau dėl kokio nors [savo] pagirtino tikslo pasirodo esą garbingi. ne beprasmiškai vadiname klaidingu sidabru. kiek daug reikia tyrinėti. viena vertus. jei jie slepiasi ir ką nors negarbinga pagarsina tik gėdingi gandai. apie kuriuos ką nors sakome. ar klaidingais vyrais geriau tiktų vadinti. Dabar aš suprantu. jis tik nebūtų dar teisingesnis vyras? O išminčius. Nežinau. kad tai. Bet ar tau neatrodo. Tu visiškai išaiškinai tai. Tuo tarpu švinui būtų tarsi tam tikra garbė. Ir to šiam klausimui pakanka. kurių mokomės ir prie kurių dera priskirti ir išminties meilę. kuriomis tikima. kas teisinga? P. klaidinga. P. kad tai pasakyčiau labai prieš savo valią.A. tu matai. kad akmuo yra klaidingas sidabras. reikia atsisakyti nesuskaičiuojamų kitų. A. kad pačią sielą reikia priskirti prie kunu. jei nieko kita nebūtų? Bet apie tai. ar norėtų labiau mirti iš šalčio. kad tokių dalykų galime rasti daug. Gerai supranti. pasvarstysime kitąkart. Juk šis akmuo nepriklauso mokslams. Juk kuris.

Siunti mus į ilgą kelią. o dėl kitko abejoju. be to.mano akimis žiūrint. XVIII 32. P. Jokiu būdu ne. Jei jiedu teisingi del to. kuris. kad kūnas nebūtų kūnas. Mat sutinku. P. Todel pasižiurekime i paskutini klausimą: ar kunas nera tikrai teisingas. Tiek jau to. kad nėra jokios kitos tuštumos. kiek pajėgsiu. Vadinasi. mano galva. ką vadini tuštuma. Tad kurias iš jų laikai teisingomis? A. P. aišku. manai. kaip pakankamai aišku. Jei jis jų neturėtų. kaip moksluose. kad yra niekas. P. be tiesos. manau. kad tiesa sukūrė tuštumą arba kad kas nors. aišku. jog tos figuros. Tuomet kuri nors iš kūno dalių? A. kad reikia manęs klausti ir apie tai. labiau yra ten. Ar abejoji tuo. jei ji yra. Ką. Visiškai neabejoju. O siela laikoma nemirtinga. Lieka siela ir Dievas. kad juose yra tiesa. be to. A. Prašau tavęs nemanyti. apie kurias moko geometrija. Tad kaip gali būti teisinga tai. išskyrus pačią tuštumą? A. P. ko nėra. tuštuma vadinama dėl to. Tuomet. viena yra tai. Tai jau seniai aišku. nežinia kaip pamėgdžioja tiesą ir todėl yra klaidingos? Dabar aš suprantu viską. kad tiesa yra kokia nors tuštuma. tai tuojau pat samprotavimo mokslas nebebus tiesa. Na. O ką gali pasakyti apie kitus dalykus? P. kurios deka visi mokslai yra teisingi. kad nėra teisinga tai. kad priminei. Ir randama. kame nėra tiesos. žinoma. tai Dievo nemirtingumu niekas negali abejoti. tuštuma nėra teisinga dėl to. arba jei taip įnirtingai siekčiau ko nors tuščio? O ką kita. apie kokias aiškina minėtasis mokslas? A. kas vadinama tuštuma. bet tai nesvarbu. kas teisinga būtų ne tiesos dėka. kad tiesa. jei manyčiau. Labai puikiai prisimenu. Tad kodėl mes delsiame? Ar tau atrodo. kaip matai. o kita . P. bet aš eisiu. kad tiesa yra koks nors kūnas? A. A. kas neturi tiesos. tai būtų siela. jei turėtų teisingą figūrą. yra teisinga? A. pražuva. ir apskritai tai. Juk kas gi butu tokio aklo proto. kad ji negali atsirasti iš to. O gal reikia manyti kitaip? A. kad kūnas susideda iš tam tikros formos ir rūšinių ypatybių. yra klaidingi ir teisingi ne dėl kieno nors pamėgdžiojimo. P. kad nematytu. O iš kur tu žinai. didžiai mane palaiko.tai. A. Negi tu nieko neprisimeni iš knygos pradžios ir iš savo svarstymų apie geometriją? A. trumpiausiu keliu. jei ne tai. juk. Juk teisingas ir kunas. Visai kas kita. Ar aptinkamos kūnuose tokios figūros. tu žinai bent jau tai. kaip jis būtų siela. P. kad šis ginčas bus baigtas ir tada. su didžiausiu malonumu. mes rasime ką nors teisinga tokio pobudžio. A. ko nori Dievas? Taigi klausyk. o jei jas turėtų teisingas. nors ir atrodo tarsi besiveržiančios jų link. P. tai tikriausiai neatsiras nieko. kur nėra jokio kūno. slypi pačioje tiesoje arba tiesa slypi jose. kas trukdytu tvirtinti samprotavimo pagrindus esant pačia tiesa. Ne. Nežinau. be abejo. kad nėra nieko teisinga. O jei ir kunas teisingas del kokio nors pamegdžiojimo ir del to nera grynai teisingas. kad tuštuma. Juk kas būtų tuščiau už mane. Tai. Tuomet tu tikriausiai sutinki su tuo. arba kaip gali būti tai. Kol kas patyrinėkime kūną. jei irodoma. P. Su kai kuo sutinku. Juk. kas iš esmės yra niekas? A. kad jos neįtikėtinai labiau blogesnės. aš trokštu rasti? P. ką stengeisi [man] parodyti. kas. kuris atrodo nesąs sukurtas pagal samprotavimo pagrindus. nors nemanau. joje taip pat yra. P. ką vadini tiesa. Aš manau. Gerai. bet tarsi kažkoks tiesos atvaizdas? Juk jei ir kune. palikime tuštumą kaip tuštumą. kai tai bus išsiaiškinta. kuri negali pražuti. tai yra ar jame yra ne tiesa. tai nebūtų kūnas. Tačiau ne visai suprantu. Neatrodo. kas nėra tuštuma. jei jis nebūtų laikomas tam tikros figūros. o kūno figūros. .

pradedu prisiminti. tačiau matai. tiesa. idant būtų teisingi? A. Bet pirm negu baigsi knygą. A. kaip sakai. juokeisi. Kaip reikia suvokti mokslo ir tiesos buvimą neišmanančioje sieloje? Juk sielos negalime pavadinti mirtinga. visur vienodai krypstanti į centrą. A. kaip gali būti paaiškinta. Taigi jie. kaip ir pas ką mes tai pažinome. Nusigręžk nuo savo šešėlio. o tavo lavinimu. neatskiriamai ir tiesa negali pražuti. Štai. atsipeikėju. kad žinome. Atrodo. kad tu. ir dabar. Mat yra dar viena užmarštis. P. Klausi apie tai. ar tai?" Tu. Ar manai kitaip? A. ką trokšti prisiminti. del nežinia kokio draugiškumo mirčiai abejojame amžinu sielos gyvenimu? Argi minėtoji linija. ir iš to plaukia. keturkampis ar apvalainis turi ką nors pamėgdžioti. idant butum tinkamas tai regeti. ką matyti gali tik tyriausias ir kieno regejimui tu mažai išlavintas. kad tai kažkada matėme. sugrįžk į save. Kai jis primena. tai. kad ir tiesa gludi musu sieloje. P. Kaip tai gali atsitikti? P. tačiau sunkiai galime prisiminti ir atgaivinti. Ar mokslas glūdi ne sieloje? A. eidami šiais aplinkiniais keliais. jei mums tai nutinka su žmogumi. ir tvirtiname. nematai to. mes esame užsiemę ne kuo kitu. kad tai yra visiška užmarštis? Juk pats atskyrimas. P. Tenukreipia Dievas beprotybę. Tad kam gi mums reikia stengtis sužinoti apie samprotavimo mokslą? Juk jei geometrines figuros slypi tiesoje arba tiesa . Mat jei nė vienas dalykas iš tų. kur su juo susipažinome. ir aš mielai paklūstu tavo nurodymams. kiek pajėgėme. Jokiu būdu negaliu tuo tikėti. kur yra šie dalykai. Argi tuomet. Girdžiu. ištyrėme. yra tam tikra prisiminimo dalis. kur. Jei kiekvienas mokslas sieloje yra taip. kas tau klaidingai primenama. mano manymu. juk visas tas laikas palaidotas giliausioje užmarštyje. nekelia abejonių. esanti arčiau prisiminimo ir tiesos pamatymo. Šis klausimas reikalauja kitos knygos. P. visos aplinkybes . kada. Belieka tiesai pražūti. yra ne tai. kai mes ką nors matome ir tiksliai prisimename. siela yra nemirtinga. Bet prašau tave paaiškinti likusius dalykus. P. Yra būtent taip. XX 34. kuris nepriima to. glūdinti mąstyme. kas yra subjekte. arba apskritimas būtų kas kita. į ją panašu. jei nori. tiesos nėra? A. ir kiti nori tau priminti. Taigi tokie žmonės dar nemato tiesos. kuriuo reikia tikėti. tačiau negali būti nė apgauti bei suklaidinti. kas vardijama. kurią susikuria vaizduotė. Taigi ši užmarštis labai skiriasi nuo anos. gali išlikti? A. tačiau ana yra vidurinioji. įsivaizduok. be to. tik užmiršimas. tai kodel. nebent linija kartais būtų kas kita. Kaip gi galėčiau būti tuo įtikintas? P. žūvant subjektui. tai niekas neabejoja. sako: "Ar tai yra šitai. P. su kuriais sutikome. kuo skiriasi teisinga figūra. tau atrodo. tarsi panašius dalykus. kad tai. nėra jokios [kitos] tavo pražūties. kai šitai atsitinka. ką nors užmiršai. kad gyvena tavyje.XIX 33. klausiu. Visiškai sutinku. arba fantazma. Tad kodėl delsiame? Ar ten. kad tai melas. patikėk tiesa. tai. Ir jei šitai pasakytų žmogus. A. kaip subjekte. kad taip. Ir drauge aš manau. ji šaukia. Bet jei tau kas pasakytų. pakankamai žino. kad skirtumas yra labai didelis. vardydami įvairius. Patikėk pagaliau savo įrodymais. ko ieško. kad jis būtų aptartas nuodugniai. Pavyzdžiui. Kas galėtų šitai teigti? P. norėčiau paprašyti trumpai paaiškinti bent jau. kad tau reikia peržiūrėti tuos dalykus. tai klausiame. praėjus keletui dienų po tavo gimimo.jose. P. mes daug nuveikėme ir galime ramiai tyrinėti kitus dalykus. Tačiau galb ūt trumpai parodysiu. kad pražūti negali. graikiškai vadinama arba fantazija. A. kad yra nemirtinga ir kad jokia kūno mirtis negali atimti iš jos josios buveinės. o ne ratu apvesta linija. tai tu neprisimintum. Bet galbūt. tačiau patikėtum. tai neišdrįstum sakyti. kuriuos. nuo tos. kad jos gludi musu sieloje. Vadinasi. tai yra musu mąstyme. o ne ilgis be pločio.

šios knygos /Įvadą/. Teįvyksta taip. kad tai yra viskas. nors žmogaus mirtis ir nenužudo sielos. gyvybinis pradas. kai paaiškinsime ir išnagrinėsime. tu didžiai bijai. paslėptus savyje užmaršties."gyvūnas. kad iki centro jos ateitu be jokio susiliejimo. Sukūrė skulptūras Atėnų.Augustino jaunystės draugas.tarsi šviesa netiketai plusteli i atminti. Dievas pagelbės mums. pasikeitus tarsi vaizduotės veidrodžiui. o jei mums kas pasakytų. Tokie yra tie. o į rusų ./ 8. kad ji labai skiriasi nuo tiesos ir kad tiesa nematoma tol. žadantis po gyvenimo šiame kūne didžiausią palaimą ir tiesos pilnatvę be jokios apgaulės. Dievas. kai pati vaizduote negali sukurti nieko iš tokio pobudžio daiktu? Ar ne tą pat irodome. nebegalime tarp ju vaizduoteje nuriesti kitu liniju taip. tarp kuriu vargiai galima butu ibesti adatą.skulptūra "Disko metikas". kai imsimės svarstyti apie suvokimą. retorikos ir karo meno problemos. Bet iš jų lyg į vaizduotės veidrodį liejasi kai kurios klaidingos spalvos ir formos. gyvenęs V a. budamos neitiketinai mažai nutolusios viena nuo kitos. siela". ieškantiems (tai mes jaučiame jau dabar). kiek įstengsime. o vidinis mąstymas. Apie šiuos dalykus išsamiau ir tiksliau bus kalbama tada. 7 Mironas . 2 Alypijus . jei gali. Mat mokydamiesi jie. Čia minimas kitas žymus jo . Tad kiekviename tarpe tarp ju galima nubrežti ir apskritimą. gyvenęs Tiberijaus laikais (I a. Olimpijos. 5 Kornelijus Celsas . translation and Commentary by G. kai nutiesiame dvi linijas. kad vidinis mąstymas sprendžia pagal tai. bet "turinti sielą būtybė".enciklopedistas. 4 T. užmaršties. kas mus jaudina. 1990) priimtą skaitymo variantą /non possumus/. kad ji vis dėlto neatneštų visų dalykų ir pačios tiesos. Plačiau žr. apie sielos gyvenimą visa. Manau. Vaizduote šito atlikti negali ir yra silpnesne už pačias akis. Butent tokiu isivaizdavimu su dideliu atsargumu reikia vengti. Kadangi šiame tekste /anima/ vartojama sielos prasme./rassudok/. kuris gyvenamas įsčiose (nemanau. tai /animal/ tikslinga versti ne "gyva būtybė". ir kažkaip atkasa. 27). kad. Warminster. Neišlikusiose enciklopedijos knygose buvo nagrinejamos žemes ukio. kad bet koks teisingas rutulys su teisinga plokštuma liečiasi vienu tašku? Ką panašaus kada nors mate arba gali matyti akis. verčiau į tai. kad ju nutiesti galima nesuskaičiuojamą daugybę ir kad jos. norintis regėti tai. be abejonės.y. susiliesti gali tik centre. Juk vaizduotė piešia sau tai vienokio. Jos dažnai apgauna ir suklaidina ieškančius. kaip matome ją gyvenant ką tik gimusiame vaike? O ką ir kalbėti apie gyvenimą. Jie sugaunami apgaudinejant. jei kokia buvo atskleista. jei tik yra gerai išlavintas. PAAIŠKINIMAI 1 /Animal/ . ką paprastai mato akimis? P. nes keičiasi. 36. dialogas "Hortenzijus".Watson. ir mums daugiau nebera jokio vargo prisiminti. Delfų šventykloms. A. 6 Ši vieta išversta pagal vertėjo į anglų kalbą G. Kodėl tada jis sprendžia. atranda šiuos mokslus. Kr. nors protas tvirtina. kad jo nėra)! P.graikų skulptorius. ką jie žino arba ko ieško. svarbios medicinos istorijai. kaip smarkiai reikia bijoti šio blogio. po Kr. kas teisinga. pr. Sudare enciklopediją "Menai" (/Artes/). 3 Lotyniškos sąvokos /mens/ vertimas žodžiu "mąstymas" yra sąlyginis. Būk tvirtas. kurios išliko tik 8 knygos. A. Kas gal ėtų būti už tai aiškiau? Arba kas dažniau [už tai] man paprastai nutinka? 35.). tiesos. Todėl aišku. Jo išlikę tik fragmentai. nes jų dėka yra įkvėpta sielai. /Soliloquies and immortality of the soul/ With an Introduction. kad visi jie yra kvadratai. Ši tema mūsų numatyta po to. kai isivaizduodami brežiame sieloje mažiausią apskritimą ir tiesiame nuo jo i centrą linijas? Juk. priversdamos manyti. Na. gyva būtybė" kilęs iš /anima/ "oras. kurie puikiai išmano laisvuosius mokslus. pagal ką sprendžia. jei siela gyvens taip.Watson (Sain Augustine. tai kitokio dydžio kvadratą ir stato jį tarsi prieš akis. ji perteikiama žodžiu /mind/. Verčiant į anglų k. kol plačiausiai ir geriausiai neįsižiūri į visą tiesos veidą. kurios tam tikras spindesys jau sklinda ir iš mokslų. Priėmė krikštą drauge su Augustinu ir jo sūnumi. Tuo tarpu tiesos veidas lieka vienas ir nekintamas. kaip tikimės. P. A. Neįmanoma pakankamai išreikšti. atsigręžia. Tačiau nėra patenkinti ir nesustoja tol. buvęs kartu dramatišką jo atsivertimo akimirką (/Conf. Juk koks bus tas amžinasis gyvenimas arba kokios mirties nereikia norėti labiau už jį. Žymiausias jo kūrinys . kol matomi tokie vaizdiniai. Negi tokia [užmaršties] rušis tau nepažistama ir nesuprantama? A.

matyt.darbas "Varinė telyčaitė". kad tai galėtų būti ir Manlijus Teodoras. 27). besidomintį amžinaisiais klausimais.397). . 9 Tikriausiai turimas omenyje Zenobijus. kaip poetą. kuriam Augustinas dedikavo "Apie palaimingą gyvenimą" (/De beata vita/). 10 Ši eilutė priskiriama tragikui Pakuvijui (220 . Ji išsaugota Cicerono (/De inventione/ 1. Jį. Kristų).130 pr. kuriam skirta 30 epigramų. Yra hipotezi ų. Augustino dvasinis mokytojas. 20). Augustinas mini knygoje "Apie tvarką" (/De ordine/ 1. įėjusių į "Palatino antologiją". 8 Čia. turimas galvoje Milano vyskupas Ambraziejus (apie 340 .