AKIL TUTULMASI ve Orhan Koçak’ın kitaba önsözü, Horkheimer ve Frankfurt Enstitüsü’nü konu alan in­ celemesi, okurdan gördüğü ilgiyle beşinci basımına ulaştı. Bir Metis klasiği haline gelen kitap, Frankfurt Enstitüsü’nün ve kurucusu Max Horkheimer’in (1895-1973) temel yapıtlarındandır. Kitap, yazarın ülkesini terk etmek zo­ runda kaldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarında, ABD’de, Avru­ pa felsefe geleneğine yabancı Amerikalı okurların düzeyi göz önünde tutularak ve İngilizce olarak yazılmıştır. Belki de bu yüzden, “zorluğuyla” ünlü Frankfurt okulu kuramcılarının en açık, en “kolay” metinlerinden biridir. Horkheimer Akıl Tutulmasında ABD kültürünün egemen felsefesi olan pragmatizmi ve onun temelinde yatan poziti­ vizmi eleştirirken, Batı düşüncesinde Akıl kavramının tarihi­ ni, önce hurafeye ve mitosa karşı mücadelesini, ardından kendisinin de bir hurafeye dönüşmesini tartışmaktadır. Ay­ dınlanmanın mitos içindeki kökenleri ve giderek yeni bir mi­ toloji haline gelişi, insanın doğa üzerindeki egemenliğinin tahripkâr boyutu, Faşizmin Batı Aklının tarihi içindeki yeri, bireyciliğin sonucunda bireyin ölümü, işçi hareketinin im­ kânları ve direnme gücü: Horkheimer’in bir toptan yıkım dö­ neminin getirdiği perspektif açısından gözden geçirdiği temel sorunlar...

Metis Tarih Toplum Felsefe ISBN 975-342-189-3

Metis Yayınlan İpek Sokak 9,80060 Beyoğlu, İstanbul AKIL TUTULMASI Max Horkheimer Orijinal Adı: The Eclipse of Reason © Önsöz, "Horkheimer ve Frankfurt Okulu", Orhan Koçak, 1986 ©Metis Yayınları, 1986 Birinci Basım: Ekim 1986 Dördüncü Basım: Haziran 1998 Yayına Hazırlayan: Müge Gürsoy Sökmen Kapak Deseni: Selçuk Demirel Kapak Tasarımı: Semih Sökmen Baskı Öncesi Hazırlık: Sedat Ateş Film: Doruk Grafik Kapak ve İç Baskı: Yaylacık Matbaacılık Ltd. Cilt: Sistem Mücellithanesi

ISBN 975-342-189-3

Max Horkheimer AKIL TUTULMASI İngilizce'den Çeviren ve Önsöz: HORKHEİMER VE FRANKFURT OKULU Orhan Koçak METİS YAYINLARI .

İçindekiler önsöz HORKHEİMER VE FRANKFURT OKULU Orhan Koçak 7 ARAÇLAR VE AMAÇLAR 55 ÇATIŞAN REÇETELER 94 DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 119 BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 145 FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 169 .

.

bugün. Dünya kapitalizminin bölgesel kayıplar ver­ diği ama yine de bunalımlardan deri değiştirerek. şimdi bir kez daha anlamak gerekiyor onu. Arjantin'de servet yapmış liberal bir tahıl tüccarının oğlu olan Weil. güçlenerek çıktığı bir çağdır bu. "Can çekişen kapitalizm" teorilerinin. T. . bir zamanlar işlevini yitirmiş.Adorno. devrimci teoriyi de dönüştürerek. dünyayı dönüştürme çabasının yenik düştüğü bir dönemde. Felsefenin dünyayı yalnız yorumlamakla yetindiği ve gerçeklik karşısında boyun eğerek kendi kendini sakatladığı yargısı. I. * * * Frankfurt projesi Felix Weil adlı solcu bir doktora öğrencisiyle başlar. s. burada.W. New York 1973. Max Horkheimer'in çalışma arkadaşı ve Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün ikinci yöneticisi T.HORKHEİMER VE FRANKFURT OKULU "Felsefe. Adorno. 1830'ların Sol Hegelcileri'nin "felsefeyi gerçekleştirme" çağrılarına ve Marx'in Feuer­ bach üzerine 11. tezine kederli bir gönderme yaparken. Dünya değişmemiş.W. Sosyalist ekonominin kuruluş sorunlarıyla ilgili 1. gerçekten can çekişmekte olan eski liberal kapitalizmle birlikte silinip gittiği bir çağ. Kendisiyle birlikte emek-sermaye ilişkilerini. dünyayı değiştirme çabaları yenik düştü.Adorno'nun 1966'da yayımlanan Ne­ gatif Diyalektik'i bu sözlerle başlar. Rus devriminin etkisiyle Marksizm'e yönelen genç Alman aydınlarından biridir. Negative Dialectics. gününü doldurmuş olduğu düşünülen felsefe bugün hâlâ yaşamaktadır. an­ cak aklın yeni bir teslimiyetçiliği anlamına gelir"1. çünkü onu gerçekleştirme fırsatı harcanmıştır. ama rekabetçi kapitalizm örgütlü tekelci kapitalizme dönüşmüştür. Frankfurt Okulu'nun kendi yazgısını da özetler gibidir. 3. yeniden yapılanarak. Frankfurt Okulu. Dünya Savaşı'yla açılıp Soğuk Savaş'la kapa­ nan bir çağın ürünüdür. işçi hareketini.

Grünberg. Bu süre içinde Mosko­ va'da henüz temizliğe hedef olmamış Riazanov'un yönetimindeki Marx-Engels Enstitüsü’yle bağlantı kurulur. babasının imkânlarını çeşitli radikal girişimlerde kullanmak istemektedir. asıl çalışma alanı ekonomi politik. Boston 1973. Bir semi­ nerler dizisinin ilki olarak tasarlanan bu toplantıya katılanlar arasında Macar KP’sinden György Lukács. İkinci bir seminer yapılmaz. Wittfogel. Kurumun müdürlüğüne Viyana Üniversitesi'nden hukuk ve ikti­ sat hocası Carl Grünberg getirilir ve böylece bir Alman Üniversitesi'ne tarihte ilk kez bir Marksist girmiş olur. "Grünberg Arşivleri" diye anılan bir dergi çıkarmaktadır. Weil. "Marksizm içindeki çeşitli akımlara bir tartışma imkânı vererek 'doğru' ya da 'saf bir Marksizm'e ulaşmak"tır2. Grünberg. Alman KP'sinden Kari Korsch. partisiz ama ortodoks Marksizm'e bağlı bir teorisyendir ve uzunca bir süredir. Frankfurt Okulu'nun gelecekteki idari müdürü Friedrich Pollock da vardır. Araştırma konuları arasında işçi hareketinin ve o yıllarda güçlenmekte olan anti-semitizmin tarihi ola­ caktır. Alman KP'sinin teorisyenlerinden Karl Korsch tarafından yayımlanmıştır. Bunların ilki. Kari Wittfogel ve geleceğin ünlü Sovyet casusu Richard Sorge'nin yanı sıra. Enstitü dergisinde bu yıllarda Korsch'un Marksizm ve Felsefe”si ile Lukâcs'ın "Moses Hess ve İdealist Diyalek­ tiğin Sorunları" yazısı gibi felsefi metinlere yer verilmekle birlikte. Projenin amacı. 1922'de toplanan "Birinci Marksist Çalışma Haftası" olur. s. Franz Borkenau gibi isimlerin yanında. Burada. Weil'in deyişiyle. Bolşevik Partisi içindeki çeşitli muhalefet temsilcileriyle görüşür. üniversite bünyesi içinde yarı özerk bir araş­ tırma kurumu düşüncesine ikna eder. Marksist ik­ tisatçı Henryk Grossmann. . Martin Jay. Enstitü'yü o yıllarda sertleşmeye başlayan sol-içi tartışmaların uzağında tutmaya çalışmaktadır. okul dışında. 5. Ama Weil. Pollock 1927'de sosyalist ekonominin işleyişini "yerinde incelemek" için Riazanov'un davetiyle Moskova'ya gider. babasını ve Frankfurt Üniversitesi yönetimini. The Dialectical Imagination. "Arşiv" Enstitü'nün der­ gisi olarak yayımlanmaya başlar. Enstitü'nün maaşlı üyeleri arasında Sorge. Döndüğünde yazdığı 2.8 AKIL TUTULMASI bir tez yazmış ve tez. Pollock ve yeni felsefe doçenti olmuş Max Horkheimer de bulunmaktadır. Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün 1923'te kurulmasıyla birlikte. güncel iktisat ve işçi hareketi tari­ hidir. Riazanov'un aracılığıyla.

Daha sonra Fichte bireyle toplum ara­ sındaki uzaklığa dikkati çekmiş ama sorunun çözülme imkânı ancak Hegel’in tarihsel diyalektiğiyle belirmiştir. Akt. ancak in­ sanların toplumsal hayatıyla bağıntılı olarak anlaşılabilecek olgulardır: devlet.. yüreği çarparak. bir topluluğun parçaları olarak yorumlama" çabasıdır. Konusu da. Horkheimer.. kısaca insanlığın bütün maddi ve tinsel kültürü"4. akademik açıdan en kıdemli üye olan Horkheimer onun yerine atanır. Enstitü'nün çalışmalarına farklı bir yön vermeye kararlı olduğunu "Toplumsal Felsefenin Bugünkü Durumu ve Bir Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün Görevleri" başlıklı açılış konuşmasında ortaya koyar. ekonomi. devlet.y.. maddeyi tin içinde eritmekten kaçınamamıştır.. Sovyet toplumu üzerine yargılardan sanki kasıtlı olarak kaçınmış ve kendini Sovyet planlamasının teknik sorunlarıyla sınırla­ mıştır. s. Grünberg. Alman idealizminin gelişimi içinde toplumsal felsefenin kısa tarihçesini verirken. Aktaran Jay."3 Grünberg 1929'da emekliye ayrılır. Introduclion to Critical Theory: Horkheimer to Habermas. Hegel. Ertesi yıl. Rusya'da olup biten­ leri. bu çabanın hâlâ sürüp sürmediğini soracaktır. tikel ile genel. Bununla birlikte. bu adaletsizliğin üstesinden gelmek için girişilmiş acılı ama ileri­ ci bir çaba olarak görecek ya da en azından. ya da parça ile bütün arasında bir dolayım kurmaya çalışmış ama o da sonun­ da parçayı bütün içinde.ÖNSÖZ 9 metinde. 4. s. a. hukuk. 412. Horkheimer'in o yıllarda yazdığı Nietzsche tarzı özdeyiş ve notlardan oluşan Alacakaranlık adlı kitabındaki şu pasaj. . Enstitü'nün gündemini de tanımlar.g. Toplumsal felsefe. "herşeyden önce. Lon­ dra 1980. bu diyalektik dolayım düşünce­ 3. geriye miras olarak. Pollock da idari müdür olur. din. Toplumsal felsefe. ekonomi ve din gibi toplumsal varlık biçimlerini bireysel özne üzerin­ de temellendirmeye çalışmıştır. bir hoşnutsuzluğu gizleyen bu abartılmış nesnellik­ ten hoşlanmaz. o zaman da umudunu kesmeyecektir: tıpkı bir kanser kurbanının kanser tedavisiyle ilgili her türlü habere sarılması gibi. 19-20. Horkheimer. in­ sanların durumunu "tekil bireyler olarak değil. David Held. Pollock'un duygularını da dile getiriyor olmalıdır: "Emperyalist dünyanın an­ lamsız adaletsizlik ve zalimliğini görebilen kişi. bir proje olarak Kant'la başlamıştır. Horkheimer'e göre. Kant. Eğer görüntüler bu soruya olumsuz bir cevap veriyorsa.

Ve bireyle toplum arasındaki çelişkinin aşılma­ mış olduğunun görülmesiyle. moda. Bilimin. insani açıdan anlamsız bir toplum düzeninin zorunlu sonucu ola­ rak kutlayabilmiştir.10 AKIL TUTULMASI sini bırakmıştır: bu. Marksizm'in ekonomist yorumuna ve her türlü ampirik araştırmayı dışlayan dogmatizme karşı olduğunu belli eder. felsefi sorunların somutlaştırıl­ masını ve her türlü somut çalışmada da bütünün sürekli göz önünde tu­ tulmasını sağlamak olarak anlaşılmalıdır. Ampirik çalışma gereklidir. Horkheimer’in bu ilk resmi aka­ demik konuşmada adını koymaktan kaçındığı Marksizm kalmaktadır. bu ihtiyacın semptom­ larıdır: "Bugün toplumsal felsefe. . birbirlerinin yerine geçmeden. toplumsal felsefe ihtiyacı yeniden gün­ deme gelmiştir. umutsuz bireyi anlamlı bütünlükler içine yerleştirme yönünde gösterilen felsefi ve dinsel çabaların bir parçası ola­ rak görünmektedir. birbirleriyle barışma. The Marxian Legacy. tarihsel gelişimle birlikte çökmüştür. parça ile bütünün. Horkheimer'e göre. istenen sonuçlan vermektedir. Ama Hegelci uzlaşma umu­ du. Kantçı bireyciliğin yeniden canlan­ dırılması da mümkün değildir. Enstitü'nün uğraşacağı konuları daha açık olarak belirtir: "toplumun ekonomik hayatı ile bireyin psikolojik gelişimi ve dar an­ lamıyla kültürel değişmeler arasındaki karşılıklı ilişkiler (burada kül­ türden anlaşılan. Toplumsal felsefe. tersine. Ne var ki tarih. teknik. Horkheimer. Bu durumda. bu liberal yanılsama noktasında da durmamış. kötümserliğin zafe­ rini. Geriye. sanayinin ve insanlığın başarısının gerçekte sömürünün azgınlaşması anlamına gel­ diği görülmüştür. konuşmasında. New York 1977. adetler."5 Ama ampirik varoluşu bütün bütüne terkederek Ruh ya da Kavim gibi hayali tasarımlara kaçan akıl-dışıcı eğilimler bu "yeni anlam"ı vermekten ya da söz konusu özlemin ortaya çıkma ne­ denlerini kavramaktan acizdirler. eğlenme-dinlenme biçimleri. sanat ve din değil. bireysel mutluluk arayışları içinde kısılıp kalmış hayata yeni bir anlam verilmesi özlemiyle karşı karşı­ yadır. s. Hegel'in önerdiği türden bir felsefi do­ layıma duyulan ihtiyaç ortadan kalkmıştır. spor. bir Schopenhauer. hukuk. sadece bilimin tinsel içeriği. Konuşmasının sonunda Horkheimer. yaşama 5. Dick Howard. ama bu. teknolojinin ve sa­ nayinin gelişmesiyle birlikte. bilimin felsefeden bağımsız­ laşması anlamına gelmemeli. uzlaşma umududur. Nikolai Hartman ve Heidegger gibi varlık ve varoluş filozofları. 96. kamuoyu. herhangi bir kav­ ramsal aracılığa gerek duymadan. Max Scheler.

bu kadronun. psikanalist Erich Fromm.. 1934'te Enstitü'nün ABD’ye göç etmesinden sonra bu kadroya iki siyasal bilimci katılacaktır: Otto Kirchheimer ve Franz Neumann. felsefe öğrenimi görmüş. Adorno ve Marcuse'nin ürünüdür. olgulardır)"6. ailelerinin görece müreffeh hayatı. Heidegger'in eski asistanı. araştır­ maların ağırlığı da "altyapı"dan "üstyapı"ya. yeni Müdür'ün kişiliğinin de payı vardır. a. 98. Horkheimer.ÖNSÖZ 11 tarzı v. Adorno da kısa bir süre sonra Enstitü'ye girer. baba mesleği ticaretten uzak kalarak akademikkültürel çalışmalara dalma imkânı vermiştir hepsine. Frankfurt Okulu ya da "Eleştirel Teori" olarak bilinen düşünceler toplamı. psikanalizle ilgilenmiş ve 1927'de kendi­ si de analizden geçmiştir. edebiyat sosyolojisi alanında çalışan Leo Löwenthal ve iktisatçı Pollock'tur. Howard. Edebiyatla uğraşmış (yayımlanmamış iki roman). Frankfurt Okulu'nun "negatif diyalek­ tiğinin" oluşmasına katkıda bulunur. Ama Lukacs'tan farklı ola­ rak. aktif bir siyasal deneyi olmamıştır. Enstitü yönetiminin değişmesiyle. üniversiteden arkadaşı olan Pollock'la birlikte. Alman devrimcilerini beyaz terörün elinden kurtar­ mak ve evlerde saklamak için çalışır. Bunlar arasında en etkili olanlar. Hepsi Yahudidir bu Orta Avrupalı aydınların. s. Kant üzerine bir doktora tezi yazmıştır. Horkheimer 1895'te varlıklı bir Yahudi ailenin içinde doğmuş. Horkheimer'le birlikte Enstitü'de yeni bir kadro oluşur. Hepsi de sosyalistlik­ lerini hoşgörüyle karşılayan liberal ailelerin çocuklarıdır. felsefeci Herbert Marcuse. Sadece üçü aktif 6. bu üç süreç arasındaki ilişkinin incelenmesiyle "tikel varoluş ile tümel akıl. gerçeklik ve düşünce. Horkheimer.g. Rosa Luxemburg'un başının taşla ezildiği bu dönemde. hayat ve tin arasındaki ilişkiler" sorununun da bilimsel bir temele oturtulabileceğini belirtir. daha doğrusu bu ikisi arasındaki ilişkiye kaymıştır.b. .y. 1918 Alman devrimci ayaklanmasından hemen sonra başlayan karşı-devrimci saldırı günleridir. Adorno üzerindeki etkisiyle. Bu yıllarda en çok etkilendiği Marksist önder de Rosa Luxemburg'dur. 1936'da yardımcı üye olan Walter Benjamin de. böyle bir deneye en çok yak­ laştığı dönem. Bu kaymada. Felsefe ve insan bilimleri alanlarında Marx ve Engels'den sonra gelen sosyalist aydınlar arasında eşine sadece Lukacs'ta rastlanan bir "tebahhür" sahibidir. en çok da Horkheimer.

Adorno'nun müzik sosyolojisi üzerine bir denemesi ve Fromm'un Marksizm-psikanaliz ilişkisi üzerine bir incelemesi yer alır. Marcuse ise denizci olarak katıldığı I.. . 1932'de Okul'un yeni yayın organı Zeitschrift für Sozialforschung'un (Toplumsal Araştırma Dergisi) ilk sayısına yazdığı önsözde şöyle açıklar: "Dergide yayımlanan yazılar çoğu zaman hipotetik bir nitelik taşıyacaktır. Dünya Savaşı sırasında Sosyal Demokrasi'nin en sol (Enternasyonalist Sosyalistler) hizbine üye olmuş.. Howard. Enstitü’nün politikayla ilişkisini. Yine de teorik çalışmanın uymak zorunda olduğu işlemler. 1918 devrimi sırasında asker konseyine seçilmiş. s. Ama hemen ardından. ama böyle bir bek­ lenti."7 Horkheimer. Enstitü'nün Pa­ ris'te bir şubesi açılır. Enstitü'nün çalışmalarını belirleyecek perspektifin toplumsal değişme olduğunu söylemektedir. İlk sayıda. Horkheimer'e göre. a. Henryk Grossmann'ın Marx'ta kapitalizmin çöküşü sorunu üzerine bir yazısı. "toplumsal araştırmanın. Hem düşüncenin bir toplum­ sal ürün olduğunu bilmek. politikadan farklı olduğunu" ekleyecektir.12 AKIL TUTULMASI politikaya girmiştir: Kirchheimer ile Neumann Alman Sosyal Demok­ rat Partisi'nin sol kanadına bağlıdır. Çoğunun yanlış olduğu da görülebilecektir ilerde. 99. Ama bu 7. tarihsel olarak koşullanmıştır ve toplumsal sonuçlarından bağımsız ola­ rak kendi başına bir amaç da değildir. bilimsel ölçütlere uyma yükümlülüğüyle.y. hem de doğruluğun görece olmadığını sa­ vunmak.g. gergin bir zemberek gibi. Horkheimer’in "Tarih ve Psikoloji" ve "Bilim ve Bu­ nalım Üzerine Notlar" adlı iki yazısının yanında. Lowenthal'in edebiyat sosyolojisinin görevlerine değinen bir yazısı. 1932'de.. pratiğin değişen koşullan içinde aklın hakemliğine dayanmak — bu görünüşteki çelişki. çeşitli bilimlerin yöntemlerini bugünün toplumunun çelişkilerine uygulamaktan ve böylece toplumsal hayatın işleyişi ve değişmesi açısından önemli olan bir kavramsallaşmaya ulaşmaktan alıkoyamaz bizi. Naziler'in ciddi bir tehdit haline gelişiyle. Frankfurt Okulu'nun çalışmalarını eleştirel bir enerjiyle besleyecektir. Horkheimer. Okul'un mal varlığı da Hollanda'ya aktarılır. "devlete düşman eğilimler beslediği" gerekçesiyle Enstitü'yü kapatır. Sosyal Demokrasi'nin karşı devrimi destek­ lemesi üzerine politikadan uzaklaşmıştır. Bilim. ölçütler vardır. üyelerin çoğu hakkında tutuklama kararı çıkar. 1933'te Hitler.

Studies in Philosophy and Social Science (Felsefe ve Sosyal Bilim İncelemeleri) adıyla hem İngilizce hem de Almanca olarak yayımlanır. Fransız yönetiminin Alman mültecilerine fazla yardım etmeyeceği anlaşılınca. Horkheimer müdürlüğün yanı sıra iki yıl için üniversi­ tenin rektörlüğünü de üstlenir. Pollock ve Adorno. Burada Columbia Üniversitesi'nde Robert Maclver gibi o dönemde radikal olan öğretim üyeleri. 1955'te Adorno da profesörlüğe yüksel­ tilerek Enstitü yöneticiliğine getirilir. ilerde. Enstitü'ye öğrenci hareketinden gelen gençler . 1935'ten itibaren Frankfurtçular ABD'ye geçerler. Toplumsal Araştırma Enstitüsü'nün yeniden kurulmasını sağlarlar. 1940'larda da Neumann ve Kirchheimer uzaklaşır. Pollock’un bu üç siste­ min de yeni bir "otoriter düzen"in biçimsel farklılıklarla ayrılan örnekleri olduğunu ileri sürdüğü iki yazısına. Neumann. Nazi ekono­ misinin hâlâ tekelci kapitalizmin bunalımlarına gebe olduğunu savun­ duğu Behemoth başlıklı dev boyutlu kitabıyla cevap verir. bazılarına göre de iki yazarın Schopenhauer tarzı neo-romantik bir kötümserliğe sapışlarının başlangıcıdır. Marcuse. Fromm zaten 1930’ların sonunda gruptan kopmuştur. Neumann. 1950'de En­ stitü’nün ortak çalışması olan Önyargı Üzerine Araştırmalar'ın Adorno yönetiminde hazırlanmış ilk cildi Otoriter Kişilik yayımlanır. ABD’deki New Deal ekonomisi ve Sovyet ekonomisi üzerine önemli bir tartışma yer alır. Marcuse. Bu son kitap. Dergi. Bu tarihte ABD'nin savaşa girmesi ve radikal girişimlerin kısıtlanmasıyla birlikte Frankfurtçular da dağılırlar. Batı Alman hükümetinin çağrısı üzerine Frankfurt'a dönerler. birçoklarına göre Frankfurt Okulu’nun başyapıtı. Aynı dönemde Pollock ile Neumann arasında Faşizm. 1960'ların ortalarında başlayan öğrenci radikalizmi. Horkheimer ve Pollock 1958'de emekli olurlar. yine birçoklarına göre Okul'un anti-Marksizm'inin en açık delili. Frankfurt Okulu'nun uzun bir süredir unutulmuş yapıtlarını yeniden gün ışığına çıkarır. 1950'lerin başında Horkheimer. Lowenthal ve Kirchheimer ABD'de kalmışlardır. Dışişleri Bakanlığı'nın Almanya istihbarat dairesinde çalışmaya başlar (bu. 1941'e kadar. bir "CIA ajanı" olarak suçlanmasına yol açacaktır). Yine de oldukça verimli bir dönemdir bu. Horkheimer Akıl Tutulması'nı ve Adorno ile birlikte Aydınlanmanın Diyalektiği'ni bu yıllar­ da yazmıştır.ÖNSÖZ 13 arada Horkheimer ve arkadaşları da Paris'e geçmişlerdir. 1953'te Enstitü yeni­ den kurulur.

belli sınırlar içinde.14 AKIL TUTULMASI katılır. bildiğini dile getirmek ve belki böylece yeni bir terörden kaçınabilmek. toplum değiştikçe. Horkheimer ile Adorno öğrenci radikalizmine çok mesafeli bir tutum alırlar. Yaşadığımız çağ. gençlerin uyguladığı şiddetle ilgilidir. sarsak bir demokrasi bile bugün bir devrimin kaçınılmaz sonu­ cu olacak bir diktatörlükten iyidir — bunu açıkça söylemek. ABD'de Löwenthal eski militan çizgisini sürdürür ve Marcuse. aslında güçsüz olan düşman­ larının işine yarayan.. bugün hâlâ gerçekten yaşayan bir insanın hakkıdır.. Ancak... sözüm ona özgür dünyayı kendi kav­ . Horkheimer. toplumun dinamiğini anlamak için hâlâ vaz­ geçilmez olmakla birlikte. Öğrenciler de Frankfurt Üniversitesi'nde düzenledikleri bir gösteriyle Frankfurtçular'ı yuhalar­ lar. alışveriş ve iletişimin genelleşmesi. Bireyin sınırlı. özgürlük ve adaletten birinin artışı. nüfus artışı — bütün bunlar top­ lumu daha sıkı örgütlenmeye itmektedir. 1968 Nisanı'nda. Ayrılığı­ mız.. kendisi belirleyebiliyordu.. İran Şahı'nın Almanya'yı ziyareti sırasında çıkan kanlı çatışmada öğrencilere açıkça cephe alır. bireyin göreli özerkliğinin son kırıntılarını da yok etme eğilimindedir. Muhalefet de... Günümüzün gençliğini harekete geçiren dürtülerin bir kısmını ben de paylaşıyorum: daha iyi bir hayat ve adil bir toplum is­ teklerini. onları güçlendiren şiddetle. bugün bu özgürlüğe soyut eleştiriler yönelt­ mekten ya da umutsuz eylemlerle onu tehlikeye atmaktan çok daha acil bir görevdir. Yine de. Ne var ki. doğruluk adına zorunlu görünüyor bana. Yeni Sol'un en önemli temsilcilerinden biri haline gelirken. öğrenci hareketi hakkındaki görüşlerini dile getirirken değişen siyasal tavrını da ortaya koyar Horkheimer: "Marx ve Engels'in öğretisi. Teknolojinin kusursuzlaşması. ulusların iç gelişmelerini ve dış ilişkilerini açıklayamamaktadır. bugünkü düzene ayak uydurmak istemeyişlerini. anlık özgürlüğünü git­ tikçe artan tehditlere karşı savunmak. belli sınırlar içinde. korumak ve mümkün olduğu yerlerde de genişletmek. genellikle ötekinin azalışı anlamına gelmiştir. Bu koşullarda. Özgürlük ve adalet talep­ lerinin anlamı da bu imkâna herkesin sahip olması isteğiydi. kendi gizil gücünü geliştirebiliyordu. Liberalizmde vatandaş. kendi yazgısını. ne kadar çabalarsa çabalasın. eski yazılarının toplandığı Eleştirel Teori başlıklı derlemeye yazdığı önsözde. karşı koymayı umduğu gelişmenin bir parçası ha­ line gelmektedir. Bütün kusurlarına karşın.

Bugün de olabilir. yalnız tek yapıt için değil..n. Adorno ölür. ama yine de onu Stalinist ya da Hitlerci Faşizme karşı savunmak her düşünen insanın hakkı ve görevidir. Somut bütünlük. teleolojik bir yorumdan kaçınmak koşuluyla. Ahmet Hamdi Tanpınar. Louis Al­ thusser. sadece varılmak istenen hedeften iba­ ret değildir: konunun işlenmesi. ona karşı eleştirel bir tutum almak.. ABD'deki Lowenthal'dir. 69. konuşmaya. bu adanın şiddet egemenliği okyanusunda yok edilmesi.) yargılamak. *** Bu önsöz burada bitebilirdi. Partidışı. Bolşevikler'in 1920'lerdeki politikasını tartışırken.F. yönlendirici eğiliminden uzak düşmüş cesedi. aramaya devam eder. Marcuse. New York 1982. kendi başına. gelişmesi de vardır. nokta. siyasi akımlar ve top­ lumsal hareketler için de geçerlidir. Critical Theary. Marx'ı da Gulag'la değerlendirmeye benzer. s. Bugün Enstitü'nün sağ ka­ lan tek eski kuşak temsilcisi. . 9. Pol Pot’la yargıla­ yanlar çoğalıyor. eleştirel teorinin de bir parçası olduğu kültürün yok edilmesi anlamına gelir."8 Özgür dünya. cansız bir tümeldir. The Phenomenology of the Mind. sistemin cesedidir sadece. sadece elde edilen sonuçtan ibaret değildir: sonuçla birlikte ona varma süreci de vardır. 1973'te de Horkheimer’in kendisi ölür. özgür dünya şu anda hâlâ uzay ve zaman içinde bir adadır. Ama geçmişte Gulag'ı Marksist açıdan yargılayanlar vardı.. Çıplak sonuç da. okullar. Alman Spartakistleri'ne yardımla ve "emperyalist dünyanın anlamsız zulmüne" karşı isyanla başlayan siyasal/düşünsel kariyerini böyle noktalar Horkheimer. New York 1967.ÖNSÖZ 15 ramıyla (özgürlük kavramıyla . eleştirel bir Marksizm'den Soğuk Savaş ideologluğuna. hem içte hem dıştaki adaletsizliğine karşın."9 Bu düşünceler. Hedef. vii-ix. Hegel. 1979'a kadar yazmaya. Ertesi yıl.. "doğrusu 8. Barındırdığı tehlike­ li gizilgüce karşın. Max Horkheimer.W. G. Başlangıç ve son. Karşı olduğu sistem­ lerin. s. "firari hakikatlerden söz eder. devletlerin kayıtlarına böyle geçmiş olmalıdır Horkheimer. bir felsefe çalışmasında sonuçla o sonuca varmak için geçilen yol arasındaki ilişkiyi tartışır. Marx'i Gulag'la. Fenomenoloji'nin önsözünde. Ama bu.ç. "(Felsefe yapıtının) asıl konusu.Hegel. 1969'da.

Bir zamanlar dogmaları altetmek için kullanılan bu ilke. Genç sağır. yine bir sağırın bulunduğu yan odaya geçer ve "ihtiyar. evde kalmaya mahkûm doğruların güvenliği içinde soyutlaşmaktansa. bir doğru. bir aczin kabullenilmesi olarak yorum­ lanabilir. öbür odada bekleyen ihtiyara götürür. başına hiçbir şey gelme­ yeceği için kısırlığa. deliliğin uçurumudur bu— atlayamayan bir doğru.. .. kendi kesinlik ilkesi gereğince. Aydınlanma'nın. Bir de düşkünler evi düşünülebilir: bir odasında iki sağır oturmaktadır. s. O zaman. Adorno. bugün her türlü beklenmedik olaya karşı bizi koruyacak bir bilginin sosyal sigortası olmuştur. Adorno.. Öyle ya. kesinlik kavramının işlevinin tersine döndüğünü görüyoruz..y.. Açık düşüncenin. incinebilirliğine" dikkat çeker: "Doğru.g. Dinlerin. kesinlik tutkusu. felsefenin sadece başlangıç ve sonlardan dem vurmasından. itiraz edilemeyecek bir şeyin başına hiçbir şey gelmez. dolambaçlı serüvenini yanlışlara karışarak da tamamlayabiliyor. tözünün za­ mana bağlı olmasından ötürü. Adorno. hareketin kendisinden ve iz­ lediği yoldan hiç söz etmemesinden yakınırken. özneyi de içine alan nes­ nedir: yanlış hayat. 34-35. düşüncelerle gerçeğin 10.. a. nevrotik bir güvenlik ihtiyacının son sığınaklarından biri olmalı."10 Eski doğrulara pamuk ipliğiyle bile bağlı olmadığımız bir dünyada. doğrunun yitirilemeyeceği avunusunu bir yana bırakmalıdır. kırılabilecek birşeye benzer. eski devrimlerin tarihinden gördük. Minima Moralia'da. doğrunun "kırılabilirliğine. sağa sola savrulan. Üçüncü sağır. Felsefede.16 AKIL TUTULMASI olmayan yanlışlar" deyimini kullanır. Ama "aciz" olan sadece özne değil. daha yaşlı olanı ötekinden. Gördük. yitip gitmek pahasına hareket eden. değişme ve değiştirme hakkını saklı tutan açık bir felsefeyi savunduğu da söylenebilir.. Pamuk ipliğiyle. Walter Benjamin de Alman yazar Gottfried Keller'in "doğru bizden kaçıp gidemez" sözünü kıyasıya eleştirir.. Tarihsel doğru. Adorno'nun. yatağının altından lazımlığı alır. bahçeye çıkmak için paltoyu istiyor" der.. kendi doğrularından uzak düşmüş yanlışlardır bunlar. keyfiliğe düşme tehlikesine karşı hiçbir güvencesi yoktur. yan odadan lazımlığı almasını ister. "yanlış bir hayat doğru yaşanamaz" der. Bu söz. Felsefe. Negatif Diyalektik 'te. eninde sonunda bir totolojiye dönüşür. havada asılı kalmış. Metafızikçilerin geveleyip durdukları o uçuruma — kaypak sofizmin uçurumu değil.

ama bu. Horkheimer. göreceleştireceğini ve somut özgürlüğün gerçekleşmesinin 11. Ve sezeriz: dayanıklılığını yenilgisinden almıştır. "hür dünya" ile ilgili sonuçlarını hemen kabul edebilecek fazlaca gönüllü yandaşlarla değil. Sol’un yenilgisini izleyen karanlık dönemden sonra neo-liberalizmin güçlen­ mesi şaşırtıcı da değildir. . New York 1978. kendisiyle aynı çıkış noktasını paylaşan. ya da her teorinin sadece 'öznel' olduğunu. Bizi uğraştırmaya devam eder.. Diyalektikte.. Horkheimer'in "sözüm ona özgür dünyası" da içinde olmak üzere her türlü gerçekleşmiş özgürlüğü aşacağını. olumsuzlanmış her görüş bilginin iler­ leme sürecinde bir doğruluk ânı olarak korunur. sürtüşmesinden doğar. yaşadığımız ülkede çok yandaş bulur bugün. ** * Horkheimer’in bireysel özgürlüklerle. bu in­ sanlar. düşünce­ sinin gelişim sürecini şöyle ya da böyle izlemiş olan ama vardığı nok­ tayı kabul etmek istemeyen militanlarla konuşuyordu..ÖNSÖZ 17 çarpışmasından. bir dönem veya bir tür olarak insanlık için geçerli olduğunu ama nesnel doğruluktan yoksun olduğunu kabul etmek — önümüzdeki seçenekler sadece bunlar mı? Burjuva düşüncesi diyalektik yöntemi geliştirirken. Horkheimer'in teorik enkazı içinde kımıldamaya devam eden adalet ve özgürlük isteğini farketmemiş olabilirler mi? Bu isteğin. Tarihin treninden düşmüş. liberalizmle ve "hür dünya" ile ilgili sözleri. eski bir yazısında doğruluk sorununu tartışırken şunu sorar: "Dinsel ve idealist felsefe okurlarının öne sürdüğü gibi nihai bir doğruyu kabullenmek. bütün Almanlıkları'na karşın. bir grup. der: Andrew Arato ve Eike Gebhardt. bu çatışkıyı aşma yönünde en iddialı adımını atmıştır. The Essential Frankfurt School Reader. Horkheimer."11 Geçmişin doğruları bugünün yanlışlarına dönüşürken geride belli belirsiz bir kımıltı kalır. Şimdi. sakatlanmış. 413-414. s. bir sürtüşmeden çıkan gıcırtı. oluşan doğrunun hep kaçan. yani bir kişi. somut içeriklerin koşullu ve bağımlı olduğu kabul edilir ve her türlü 'nihai' doğru kesin olarak 'olumsuzlanır'. hep bizi çağıran atonal sesidir. kısmi ve koşullu doğruların bir süzgeçte elenmesi ve saf bilgiye varılması anlamına gelmez.. "On the Problem of Truth". erksizleşmiş bir doğruluk hayaletidir bu. Ama dikkat: Horkheimer ö yazıda.

kapitalizmin nesnel hareket yasalarının tarihsel olarak zo­ runlu sonucuydu ve mülkiyet sisteminin değişmesiyle bütün toplum­ sal/kültürel sorunlar kendiliğinden çözülmüş olacaktı. I. hatta bir sosyal devrim teorisi olmanın da ötesinde. Fransız devriminden miras kalan ama kapitalizmde bir türlü gerçekleş­ meyen adalet ve eşitlik gibi ahlaki ideallerin uygulamaya konul- . bir kültürel kurtuluş hareketiydi. Lukacs. Savaşın yıkıntıları içinde doğan ve bir an. 1918 devriminden sonra işçi konseylerinin başlattığı sosyali­ zasyon projesi içinde yer almış. kısa bir an. Dünya Savaşı'nı izleyen Hegelci Marksizm'in mirasçısıdır. Sos­ yalist devrimi. Marksizm üçü için de bir ekonomi politik eleştirici ol­ manın ötesinde.18 AKIL TUTULMASI de sonuçta buna bağlı olduğunu bilmiyor olabilirler mi? ♦ ♦♦ Frankfurt Okulu. 1923'te Thuringia eyaletinde kurulan Sosyal Demokrat/Komünist hükümete KP temsilcisi olarak girmişti. Gramsci. 1919 devriminde kurulan kısa süreli Macar Sovyet Cumhuriyeti'nin Kültür Bakanı'ydı. Enternasyonal liderlerine karşı sert bir pole­ mik içinde geliştirdiler. Gramsci. bu üç kişi. Marksizm'i kaba bir sosyal Darwinizm'e indirgeyen II. sosyalizm. Üçü de Avrupa uygarlığının I. Avrupa'nın yazgısını değiştirecekmiş gibi duran işçi konseyleri. Korsch — 1920'lerin başında. sosyalizm. kendi teorilerini. bugün daha çok "Batı Marksizmi" olarak adlandırılan Hegelci Marksizm'e gelişme ortamı sağlamıştır. Marksizm'in Kautskyci/Plehanovcu yorumu­ na karşı diyalektiğin Hegel'deki köklerini ve teori-pratik birliğini öne çıkaran bir Marx yorumu öneriyorlardı. Savaştan önceki Sosyal Demokrasi. Dünya Savaşı'ndan önceki çıkmazıyla didişirken sosyalizme geçmişlerdi. Üçü de 1919-1920 yıllarında çeşitli konsey hareketleriyle bağlantı içinde olmuştu. Lukacs. Bu yüzden. 1891 Erfurt Programı'ndan beri. evrensel kültürün yadsınması ve kurtarılması olarak da görüyorlardı. Öte yandan. Torino işçi konseylerinin başlıca teorisyeniydi. Korsch. Bu ekonomist anlayışa tepki olarak doğan Bernstein revizyonunda ise. görünüşte birbirine karşıt iki bakış açısına indirgemişti sos­ yalizmi. birbir­ lerinden bağımsız olarak. "Ortodoks Marksizm" denilen Kautsky/Plehanov yorumunda.

ekonomik ve siyasal reformların yavaş yavaş bi­ rikmesi sonucunda ortaya çıkacaktı. onun bir parçası olarak yer aldığını söylemişti." Bilinçle varlığın. özneyle nesnenin diyalektik birliği. Bu koşullar gerçekleşene kadar. doğal bir varlık olmadığını söylemişti. özne ile nesnenin diyalektik birliğinin öne sürülebilmesi için. Ne var ki. soyut. yine felsefe içinde nihai bir çözüm getirdiğini düşün­ mek. Teoriyle pratik arasındaki bu uzaklık. Başka bir deyişle. burjuva bilim çevrele­ rinden gelen "ideolojiklik" eleştirisine karşı Marksizm'in bir bilim ola­ rak saygınlığını savunuyor ve bir yandan da teorik mirasın bekçiliğini yaptıklarını düşünüyorlardı. felsefenin nes­ nesi olan varlığın insani ve toplumsal gerçeklik olduğunu. bir siyasi incelik örneğidir: "Sevgili Ede. yapılır. İkinci adımda da Feuerbach’ın felsefi maddeciliğini eleştirmiş. Ama nesnelci teorilerinin. bilinç denilen şeyin insan bilinci olduğunu ve toplumsal gerçeklik içinde.ÖNSÖZ 19 masıydı. Marx'ın Descartes'dan Feuerbach'a kadar sürüp gelen bir felsefi soruna. belirli tarihsel koşulların gerçekleşmiş olması gerekir. bilinç.. Bu pratik. Adil düzen. ekonomizmle ahlakçılık arasındaki ortak felsefi zemini gösterir aslında. iki eşdeğerli boyutu vardır. bu iki öğenin de gerçek olduğunun kabul edilmesine bağlıdır: biri. gündelik pratik içinde bir sonucu olmuyordu. bu senin söylediğin şeyler söylenmez. ötekinin gölgesi değildir. ama aynı zamanda birlik içindedirler. SPD liderlerinden Ignaz Auer'in Bernstein'a yazdığı mektuptaki sözleri. ama varlık da bilinçli. özne ile nesne arasındaki diyalektik ilişkiyi. bu tarihsel diyalektiğe aykırı bir sonuç olur. Marx’ın maddeci diyalektiğinin iki ânı. Bu iki anlayış birbirine karşıt görünür. teoriyle çokça ilgilenmeyen parlamenterler ve sendikacılar tarafından yürütülüyordu ve Bernstein da bu kesimin sözcülüğünü üstlenmişti. 1844 Elyazmaları'nda şöyle der: "Düşünce ve varlık gerçekten ayrıdır birbirin­ den. Kautsky ve Plehanov gibi teorisyenler. Bu işbölümüne iki taraf da razıydı. Marx ilkin Hegel'in idealizmini eleştirmiş.. kavram ile içeriğinin. . oysa o dönemde çok iyi ta­ mamlıyorlardı birbirlerini. toplumsal varlıktı. eko­ nominin ve tarihin nesnel gidişatıyla uğraşıyor. Şu: bilinç ile varlığın. eylem sizin. bunların birbirin­ den doğduğu düşüncesini reddediyordu. in­ sanların bilinciydi." Söz bizim. böyle bir felsefi doğruluk. İki taraf da Marx'ın teorisindeki öznel boyutu yanlış değerlen­ diriyor.

bilim. Bu yüzden. Kautsky'nin kaba determinist modelinde. özne ile nesne. felsefenin bilinçle varlığı barıştırma vaadini yerine getire­ cek olan tarihsel etmendir. maddi gerçeklikten doğmamış olan bazı saf zihinsel ahlaki idealler topluma dışardan uygulanır. devrimi beklemekten başka yapacak birşey yoktur. İtalya'da ve Macaristan'da ortaya çıkan ve işçileri parti bağlantılarının ötesinde birleştiren sovyet veya konsey tipi kurumlar. II. bel­ ki şiddetli. insan bilincine toplumsal değişmede kurucu bir rol vermeye yöneliyordu. devrimin "tinsel" boyutunu vurgula­ yan eski Marksistler’i de eklemek gerekir) yeni ve somut bir kolektif özneyi temsil ediyordu. teori ile pratik arasın­ daki bu diyalektik ilişkidir. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Rusya'da. Kapitalizmde özne ile nesne gerçekten kopuktur birbirinden. öznesiz işleyen ve kapitalizmin çöküşüne varan bir nesnel cihaz olduğu için. bir önceki kuşaktan. Varolan partilere rağmen ya da onların dışında kurulan işçi konseyleri. bilincin de tarihsiz olduğu zımnen kabul edilir. Yalnız Sosyal Demokratlar değil. İşçi hareketi. yabancı bir güç olarak karşılarına dikilir. hep biri­ nin ötekine indirgenmesiyle. bütün toplum için geçerli olan bu genel yabancılaşmanın proletaryanın durumunda özellikle yoğunlaştığını. kırılabilecek birşeye" benzer. ama güçsüzdür. ama içerden yaşayamaz. ekonomi. Bilinç. keskin. çökertilmesiyle sonuçlanmıştır. siyaset ile ekonomi ve yönetenlerle yönetilenler arasındaki kopukluğu gidermeye. 1844 Elyazmaları'nda ve Kutsal Aile'de. Proletarya. kapitalizmin 1880'lerden sonraki görece rahat (kapitalist ülke­ ler için rahat) büyüme ve genişleme dönemine denk düşen II. onu harekete geçiren bir gerilim kazandığını anlatır. Bernstein'ın voluntarizminde ise. Marx. Rosa Luxemburg ve Pannekoek gibi. Güzel. I. Lukács. belki çözümleyebilir. çalışanların kendi yazgılarını belirleme çabala­ rını cisimleştirirken. Enternasyonalin pasif madde­ ciliğiyle bu yeni oluşumu değerlendirme imkânı yoktu. Enternas­ yonal Marksizmi'nde yitirilen. Korsch ve Gramsci gibi teorisyenler için (bunlara. İkisinde de tarihin bilinçsiz. Almanya'da. İşte. yaşama ve yaratma güçleri. bilinçle madde arasındaki ilişkiyi açıklama çabaları. İnsanların ürünleri. 19.20 AKIL TUTULMASI "havada asılı kalmış. ürettikleri ve hedef olduğu sömürüyle de nesnesi. yüzyıla kadar. üretme gücüyle toplumun öznesidir. bu yabancı varlığı dışardan anlayabi­ lir. yöntemsel temeller açısından Kautsky ve Pleha- .

gerek 1905'te gerekse 1917 Şubatında ortaya çıkan sovyetlere uzun süre kuşkuyla bakmışlardır. Kant'ın formüle ettiği sorunu çözüyor. 1917 devrimini "Kapital'e karşı dev­ rim" olarak kutlarken. ancak böyle bir durumda teori ile pratiğin birliği mümkün olur. yani o sınıfın bilginin hem öznesi hem de nes­ nesi olduğu bir tarihsel durumda. ama bu seçenekler karşısında bir karara varan da somut insanlardı. Engels'in diyalektiğini de bu noktadan eleştirir: 12.. Gramsci.. hem de kendi otoritelerini Marksizm bekçiliği üzerine kuran II. Lukacs’a göre. bilince kurucu bir rol yükleyen Alman idealizminin etkisi altındaki Lukács.. teori ile pratik arasında bir ilişki kurulmasına imkân veren koşulları açıkça tanımlamıştır. Oysa. Lukács için devrim.. History and Class Consciousness. 'Düşüncenin kendini gerçekleştirmeye çabalaması yetmez. onlarla aynı kültürel arka planı (Alman romantizmi) paylaşan Lukacs'tır. Rusya gibi geri bir ülkede devrim imkânsızdı). devrimde öncelikle bu yeni yapıyı görmüşlerdir. proletaryanın tarih sahnesine girişiyle ortaya çıkmıştır. Böyle bir durum.. Enternasyonal liderlerine karşı bir yanıt olduğunu söylüyordu. Teori ile pratiği birleştiren proletarya. Ancak bilinç gerçeklikle böyle bir ilişki içinde olduğu zaman. özgürlüğü nesnel gerçeklik içinde kendisi yaratmıştı. teori ile pratiğin birleşmesi mümkün olur. György Lukács. "öznel" bir kapris olmadığını göstermiş. Ama bunun olması için. tarihin özdeş özne-nesnesiydi. Frankfurt Okulu açısından en önemli olanı. . 2-3. Gramsci ve Korsch. bilincin doğuşu olmalıdır. aynı yazıda. insanlığı sosyalizm ve barbarlık seçenekleriyle karşı karşıya bırakmıştı. işçilerin kendiliğinden eyleminin hem kapi­ talizmin hareket yasalarını aştığını (ekonomist yoruma göre."12 Lukács. gerçeklik de düşünceye doğru çaba göstermelidir'.. Bu üç düşünür içinde. Tarih ve Sınıf Bilincinde şöyle der: "Marx. s. Nesnel gelişme. özgürlük isteğinin sadece "keyfi". tarihsel sürecin gerekli sonuca (insan­ ların iradeleri tarafından kurulan ama insan kaprisine bağlı olmayan bir sonuçtur bu) doğru attığı belirleyici adım. bir nesnel gerçeklik olarak özgürlük ile insanın kendi yarattığı bir gerçeklik olarak özgürlüğü birleştiriyordu. Londra 1971.ÖNSÖZ 21 nov'un mirasçısı olan Bolşevikler de. Bu kararı veren proletarya. Ancak bir sınıfın kendini anlamasının bir bütün olarak toplumu da an­ lamasıyla bir olduğu.

. (sıralardan sesler: 13. Engels'de değindiği hatanın böyle bir evrensel diya­ lektik anlayışından kaynaklandığını belirtir: "Engels'in diyalektikle il­ gili açıklamasının doğurduğu yanılgılar. Ne var ki diyalektiğin canalıcı öğeleri —özne ile nesnenin etkileşimi.. Zinoviev ilk çıkışı yapar: "İtalya'da Yoldaş Graziadei. Bolşevik Partisi içinde dünya devriminden ve özellikle Alman devriminden hiçbir şey beklemeyen bir hiz­ bin iktidarı ele geçirdiği ve tüm Komintern'de bir teorik pıhtılaşmanın başladığı 1923 yılına rastlar."13 Lukacs'ın kitabının yayımlanışı. bütün Avrupa ülkelerinde konsey deneylerinin ardarda yenik düştüğü.. bunu da hoş göremeyiz. bu cezasız kalamaz. teori ve pratiğin birliği. bu ilişki yoksa diyalektiğin devrimci bir diyalek­ tik olması da imkânsızdır.22 AKIL TUTULMASI "Engels. Oysa. 24. onun da —Hegel'in yaptığı yanlışı tekrarlayarak— yöntemi doğaya da uygulayacak ölçüde genişletmesinden kaynaklanır. Diyalektiğin. .— doğa hakkındaki bilgimizde böyle şeyler yoktur. Tersine. Yoldaş Graziadei bir profesördür.g. Lukacs.ys. Diyalektikte. Stalin ya da Politzer'in felsefe elkitaplarında sıralanmış bulunan ve hem tarih hem de doğa için geçerli olan "evrensel diyalektik yasalara" eklenecek bir yeni yasa değildir. vb. Çünkü böyle bir ihmal. düşüncedeki değişmenin kategorilerin altında yatan gerçeklikteki değişmelere bağlı olduğu. gerçekliği değiştirmektir." Lukacs'ın "özne-nesne ilişkisi". Alman partisi içinde de benzer bir akım vardır.. Ve böyle bir ortamda da Lukacs hakettiği yanıtı almakta gecikmez. Kongresi'nde. Oysa diyalektik yöntem için temel sorun. Tek-yönlü ve katı bir nedenselliğin yerine etkileşimin vurgulanması gerektiğini belirtir. her türlü metafizik­ te nesnenin dokunulmadan ve değiştirilmeden kaldığını ve bu yüzden düşüncenin de seyredici düşünce olarak kaldığını ve pratikleşemediğini görememek demektir. Lukacs. diyalektikteki kavram oluşturma yollarıyla 'metafizik' yön­ temleri karşılaştırır. Ama hiçbir yerde. hiç durmadan bir tanımdan ötekine geçiş süreci olduğunu söyler. Yoldaş Lu­ kacs da aynı şeyi felsefi ve sosyolojik düzeyde yaptığında. özne ile nesnenin tarihsel süreç içindeki diyalektik ilişkisinden söz etmez. Komintern'in 1924'teki 5. kavramların (ve temsil ettikleri nes­ nelerin) kesin çizgilerinin eridiğini belirtir. Korsch da bir profesördür. a. ne kadar 'akışkan' kavramlar kullanmaya çalışırsak çalışalım. Marksizm'e cephe alan bir kitapla ortaya çıkıyorsa.

M. ama değiştirmeleri ya da ortadan kaldırmaları imkânsızdır. Lenin'in ilk yazılarında.Stalin. görüşleri arasında yüz seksen derece farklılık olan insanları (Graziadei. Karl Korsch. Böylece teknolojik akıl. bilimin yasalarını insanların iradelerinden bağımsız olarak kendi başına işleyen nesnel bir sürecin yansıması olarak kavrar. "bilincin tjıaddeyi yansıttığı" noktasında kalan Materyalizm ve Ampiriokritisizm üzerine kurulmuşsa. Diyalektik ve Tarihi Maddecilik..ÖNSÖZ 23 Lukacs da bir profesör!) Eğer Marksist teorileriyle birlikte aramıza böyle birkaç tane daha profesör girerse. Enternasyonal'in sosyal Darwinizmi'ne geri dönüyordu. Lenin'in bu yazıları ya da Hegelci Felsefe Defterleri üzerine değil de. toplumsal diyalektiğin yerini aldı. siyasal taktikler dışında hiçbir zaman çok uzaklaşmadığı II. insanların kendilerini değişmez ve evrensel temel yasalara uyarlamalarıdır: "İster doğal bilimin yasaları olsun. bunun felsefi gelenek ötesinde tarihsel nedenleri de olmalıdır. işimiz zor demektir. araştırabilir. henüz. Bu durum. Marx'ın değer teorisine Bernstein tarzında karşı çıkan klasik bir reviz­ yonistti) aynı kefeye koyarak çürütme ve "entelektüelliği" bir suçlama aracı olarak kullanma teknikleri gündeme girmiştir (Lukacs ve Korsch "profesör" değillerdi. tarihsel yasaların doğa yasaları ka­ dar bilimsel bir kesinlikle saptanamayacağını ve bu yüzden de. Akt."14 İki nokta gözden kaçamaz: Komintern. Londra 1979. İnsanlar bu yasaları keşfedebilir. Sorun.Merleau-Ponty'nin dediği gibi. büsbütün teorik de değildi. toplum bir doğal gerçeklik olarak 14. Oysa Sovyet Marksizmi'nde egemen izlek. Doğa ile tarih arasındaki herhangi bir ayrım. üniversiteyle bir ilişkileri yoktu). Ama sonuçta Sovyet Marksizmi. insan müdahalesini ve "pratik eleştirel faaliyeti" en aza in­ diren ve doğa bilimlerinden beslenen düşünce tarzlarını destekliyordu.. . s. Böyle bir ayrım. 104. Komintern'de kuşkuyla karşılanmaktadır. Avrupa'daki devrim dalgasının düşmesiydi. Patrick Goode. beklen­ medik durumlarda insan müdahalelerinin geçerli olabileceğini düşün­ mek demektir. isterse ekonomi politik yasaları. örneğin Popülizmin İktisadi Muhtevası'nda. Marx’ın Malthus eleştiri­ sini temel alan ve doğa ile toplum yazıları arasındaki farklılığı belirten bölümler az değildir. Mark­ sizm.. Belirleyici olan. 15. devrimcileri açık ihanet ve ajanlıkla suçlama ve cezayı fiili olarak verme noktasına gelmemiştir."15 Böylece Sovyet Marksizmi. J.

Korsch. Lukacs da. gerekse Almanya'da 1918-1920 ayaklanmalarının öncüleri. Yine de kapitalizmin yeni büyüme dönemini hazırlayan etkenler arasında. s. Gelgelelim. Fordizm (montaj hattı) ve Taylorizm (emeğin "bilimsel" örgütlenmesi) gibi mekanize üretim yöntemleri. öncelikle üretimi artırmak için değil. Burada da. yenilgisinin tohumlarını kendi içinde taşımıyor muydu? Konseyci çıkışın kökeninde. çevresine bakındıktan sonra. The Adventures of the Dialectic. kapi­ talizmin daha o zamandan başlamış yeniden yapılanışı da vardı. pratik ve teorik. Sergio Bologna. konseyler siyasal bir zafer kazan­ 16. bu tekniklerin payı büyüktü. bireysel becerinin önemini en aza indirgeyen kit­ lesel üretim tekniklerine geçme çabaları yatıyordu. emeği niteliksizleştirerek işçi konseylerinin ayağı­ nın altındaki toprağı kaydırmıştı. Güz 1972.24 AKIL TUTULMASI görülünce. Maurice Merleau-Ponty. "onu doğayı yönetir gibi yönetmek kalıyordu geriye. öteki sol sapma­ larla birlikte. 3-27. Kon­ seyci bir siyasal ve ekonomik özyönetim. Ama."16 *** Konseyler yenildi. iki yanlı bir yenilgiye uğramıştı. onu tanıyan. otomotiv. nitelikli işçiler. 17. ancak işçilerin üretim süre­ cini kendiliklerinden kavrayabilecekleri ve özerk olarak yönlendirebile­ cekleri bir ortamda mümkündür. Gramsci hapse atıldı. Parti'den atıldı. Gerek İtalya’da. Başka bir deyişle. Kolektif özne tasarısı. teknolojinin gelişmesine karşı çıkmış oluyorlardı. konseyleri kurarken. Fordizm ve Taylorizm’in. işin bütünü üzerinde akıl yürüten gruplardı. "Class Composition and the Theory of Party". savaşın yol açtığı sarsıntı kadar. Telos 13.17 Bunlar üretim sürecine büyük ölçüde egemen olan. eski yazılarını unuttu ve yeniden estetiğe dönmeye karar verdi. makine imalat gibi dönemin en ileri sanayilerinde çalışan vasıflı işçilerdi. ileri işçilerin etkinliğini kırmak için uygu­ lamaya konulduğu bilinir. . sadece mühendisler arasında tartışılabilen ve iş bitirme mantığını esas alan bir teknikle yönetilecektir. Plehanov'ca çizilmiş sınırlar içinde kaldı. Bunun yanında. başkaldırılarının temelinde de sermaye­ nin daha o dönemden. toplum. siyasal bilinçleri üretim süreci içindeki nesnel konumlarına bağlı olan oldukça nitelikli bir işgücünü gerektirir.

Konseylerin dışında sınıfın nitelikli-niteliksiz. çoktan hazırlanmış bir ekonomik yenilgi onları bek­ lemekteydi. . bunun insanlığın çıkarıyla da özdeş olduğunu bilen.. ampirik sınıf bilincinden farklı olarak "doğru ve gerekli" sınıf bilincini belirten "atfedilen sınıf bilinci" diye bir kavram üretmişti: "Tarihin belli bir döneminde ve sınıf yapısının belli bir noktasında duran insanların gerçekte ne düşündüğü. üretim süreci içindeki be­ lirli bir tipik duruma atfedilen. Ve her diyalektik ilişkide olduğu gibi. partili-partisiz."18 Max Weber'in "ideal tipler" kavramına dayanan bu düşünce. Bir noktaya kadar "önderliğin ihaneti" ile açıklanabilecek bu yenilgi. Sınıf bilinci. s. kendi nesnel durumlarına uygun düşen duygu ve düşünceleri çıkarsayabiliriz. ahlaki bir tasarı kalıyordu.. 51. sınıfı meydana getiren bireylerin duygu ve düşüncelerinin toplamı ya da ortalaması değildir. Lukacs'ı devrimci sürecin öznesi olarak sınıftan partiye götürmüştür. Lukács. neler düşünebileceklerini kes­ tirebiliriz. SPD'li-KPD'li.n. Kavramın nesnesi (konseyler içinde örgütlenmiş işçi sınıfı) dağılınca. eski-yeni gibi sayısız bölünmelere uğramış olduğunu ve belli bir zaman kesitinde kendi tarihsel görevine sahip çıkamayabileceğini gördüğü için. sınıfın bütünlüğünü ve "uygun sınıf bilincini" temsil edecek bir özne gerekir.. History and Class Consciousness. sınıfın kendisi yüzlerce farklı ampirik bilince bölünmüşse.) teori ile pratik arasındaki dolayımın biçimidir.. Bilinçle toplumun bütünü arasında bir bağlantı kurarsak. Bu bi­ linç. Öyle ya. Lukacs'ın kolektif özne tasarısının boşa çıkmasında kendi teorisinin de payını görmek gerekir. Yani. Toplumun ve bilginin "özdeş özne-nesnesi” olarak proletarya temelde siyasal bir kavramdı: kendi uzun vadeli çıkarlarının bilincinde. uygun ve rasyonel tepkilerdir. hissettiği ve istediğini çözümlemek gibi bir safdilliğin ötesinde. Kitabın en geç yazılmış ('1922) yazısı örgütlenme sorunu üzerinedir: "Örgüt (parti-ç. ağır sanayi-hafif sanayi. bu noktadan sonra ancak sermayenin yenilenme gücüyle açıklanabilir. dışarıdan yönetilmeyip kendi kendini yöneten devrimci bir sınıf.ÖNSÖZ 25 madıkları sürece. ortada sadece zihinsel. Büyük düşünür de farkındaydı bunun. ilişkinin terimleri an18. belli bir durumda insanların bu durumu değerlendirebilmesi ve gerek kendi çıkarları açısından gerekse toplumun bütünü üzerindeki etkileri açısından ölçebilmeleri halinde.

Böylece Lukacs. Alacakaranlık'ta. karşıt sistemlere dönüşürler. Horkheimer'e kalanlar da bunlardı. gençlik yıllarında okunan Schopenhauer'in. bilimsel sosyalizmi. siyaset (devrim) teorisi..g. a.26 AKIL TUTULMASI cak bu dolayım sayesinde somutluk ve gerçeklik kazanırlar. s. dev­ rimci bir işçi hareketinin gerçek dünyadaki bütünleştirici öz-eylemliliği ortadan kalkınca. ekonomik süreçlerin seyrine bağlı" idi. Martin Jay. pozitif ekonomiye dönüşür. Marksizm’in hiç hesaplaşmadığı ama kısmi doğrularıyla orada duran Marx-sonrası Avrupa düşüncesi. Ekonomi politik eleştirisi. Merkez Komitesi'nin en son kararlarına uymak kalmıştır."19 Parti yoksa. diyalektik felsefe.y. Marx.. sınıfın birleşmesi. Ekonomik süreçler ve faşizmin gelişi.. parti(ler) ile konsey arasındaki diyalektiğin yerine tek başına partiyi geçirir.g. s. İşte. Ama 1930'ların başında henüz kötümserlik yoktu.. bu üç öğe de birbirini iten. * * * Konseylerin çöküşüyle birlikte kolektif öznenin yeniden düşünceye çekilmesi. A. 299. Marksizm. Bir de.20 Sınıf birleşmedi. Eylemin ve bilginin bütünleştirici özne-nesnesi olarak proletarya. en yüksek evre açısından eleştirilmesi ve toplanmasıdır. yine bir tasarıya dönüştü. devrimin gerçekleştiği ülkede proletarya diktatörlüğünün bürokrasinin diktatörlüğüne dönüşmesi ve maddeci diyalektiğin dondu­ rularak çarpıtılması. 19. Geriye. Nietzsche. 14. güçlendirdi. 20. SPD-KPD bölünmesinin.y. teori de yoktur pratik de. işlerini koruyan ayrıcalıklı işçilerle işsiz kalmış işçiler arasındaki ayrımı yansıttığını ve "her iki partide de in­ sanlığın geleceğinin bağlı olduğu kuvvetin bir yarısının bulunduğunu" söyleyecek kadar ortodokstu Horkheimer. gerçek bir işçi sınıfı hareketinin teorik ifadesi olarak tanımlar. "son tah­ lilde. 1914-1923 sarsıntısıyla silinmeye yüz tutan ama bütün sistemlerin dağılmasının hemen ardından kendini gösteren kötümser felsefesinin izleri. gerçek bir tarihsel hareketin tüm evrelerinin. . Bilgi içeriği olarak da üç öğenin gergin birliğinden oluşur: ekonomi politik eleştirisi. bürokratik önderliklerin sınıfın parçaları üzerindeki boyunduruğunu azaltmadı.

Horkheimer'in başlangıçta alıntıladığımız Enstitü açılış konuşma­ sındaki toplumsal felsefe programı. Horkheimer'in kendi düşüncesinde de daha baştan. Şöyle der: "Bilimin bu fel­ sefi küçümsenişi özel hayatta bir uyuşturucudur. hiçbir şey kendisi değildir. tarihin hem bilen öznesiydi hem de nesnesi. toplumdaysa bir ya­ lan. Düşünceyle varlık özdeşti. daha akademik bir boyut içermekteydi. Bilgi.g. varoluşçu bir Hegel eleştirisi olarak yo­ rumlamamak gerekir. özdeşlik teorisiyle çözmek istemişti. Horkheimer. kendiliğinden. daha pozitif. yine onun kadar dolayımlı bir kavramsal aygıta. Ama Benjamin ve Adorno'nun Okul içindeki etki­ lerinin artışıyla ve faşizm travmasının yaşanmasıyla birlikte bu pozitif boyut —ampirik araştırmalar bir yana bırakılmaksızın— ikinci plana düşecektir.. bilimin de felsefenin de niteliğiyle ilgilidir. Lukacs. Hem parçaydı hem bütün. Öte yandan. Tam tersine. düşünceyle varlık arasındaki ilişki sorununu. Critical Theory. bu teoriyi madde­ ci bir temele oturtmaya çalıştı: düşünceyle varlık. Başlangıçtaki bütünlük imgesini ve ütopik gerilimi korumak da felse­ feye kalır. İnsan­ larla kendi ihtiyaçları arasına piyasanın ve yabancılaşmış bir toplumsal mekanizmanın girdiği bir toplumda. dolaysız şeyler gerçekte bin türlü dolayımdan geçerek ortaya çıkmak­ tadır: kurtuluşun ışığıyla aydınlanana kadar. "ölümden anlayan". herşeyi kapsayan. sonsuz öznenin kendi kendini kavramasıydı."22 Sorun. dogmalaşmış ilkelerle reel-politika arasında bölünür. bilime ihtiyaç vardır. s. eleştirel teori sezgiciliğin ve varo­ luşçuluğun dolaysız ve "otantik" yaşantı kavramına karşı çıkar.y. Bu dolayımlı dünyayı anlayabilmek için. . kısık sesli bir felsefe. Hegel."21 Bunu. Bu teori tarihin değişmeyen yüzüne çarpıp parçalandıktan sonra 21. Alacakaranlık'ta şöyle der: "Metafizikçilerin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Kierkegaard tarzında. anti-sistematik bir felsefe olmalıdır. 46. Belki bir yerde özellikle çekici. s. Ama metafizikçilerin insanların çektikleri acılardan genellikle çok az etkilendiğini biliyorum. 22. özdeşti. fragmanlardan oluşan. Gerçek dünyanın bir parçası olan proletarya. 138. düşündürücü bir metafizik sistem ya da frag­ man duruyordur. Ama bu. bütün sözde doğal. anti-metafizik antisistemik bir damar vardır. A. çünkü İkincisi birincisinin ürünüydü.ÖNSÖZ 27 Devrim teorisi. felsefenin eski sorununu. maddesi. varlığın önceliği temelinde.

Horkheimer.28 AKIL TUTULMASI geriye sadece idealist özdeşlik düşüncesi kaldı. bunun kökeninde insanın doğayı denetim altına alma ihtiyacının yattığını söyler Akıl Tutulması'nda.. ama bu teorinin vaadettiğini: parça ile bütün. nes­ nenin hayatını kopya etmeye ve kendini ona uyarlamaya çalışsa da. ne biri­ ni ötekine indirgeyen ne de büsbütün koparan bir karşılıklı kabul gere­ kiyordu. der Horkheimer. Düşünceyle varlık arasında. 419. Lukacs'ın özdeşlik teorisini değil. s. bütün tikel nesneleri genel kavramların veya bütünsel bir kavramlar sisteminin içine sokma çabası olarak tanımlar. The Essential Frankfurt School Reader. "özdeşlik düşüncesi" adını verdiği egemen felsefeyi. o kadar. Horkheimer. Düşünce. kavram­ lar ve teoriler. insanla doğa arasında. Tıpkı. Şimdi. sütten kesilen bebeğin bu duruma yavaş yavaş alış­ ması. özdeşlik ilkesini vurmaya gittiler. Ama bu eski eğilim."23 Adorno da. "On the Problem of Truth". Öyleyse bir ek­ sikliği kavramlaştırmak o eksikliği gidermek demek değildir.. Benjamin'in de yardımıyla. para­ noyakça bir hırsla doğayı kendine ait kılmaya çalışmaktan vazgeçtiği anda doğanın dilinin çözülmeye başladığını görebilecekti. dünya ile bilgi arasındaki barış umudunu kurtarmak için tersten git­ mek. Barış. ayrı hakları da olan bağımsız bir varlık olarak görmeye başlaması gibi. ancak ayrılık temelinde mümkündü. Böylece Horkheimer ve Adorno. İnsan. aralarındaki savaşı vurgulamak gerekiyordu. hiçbir zaman düşünülen nesneyle aynı şey değildir. bunun işitilmemiş ama yine de anlaşılır bir dil olduğunu da. Batı felsefesinin bu temel ilke­ sini. annesini sadece kendi ihtiyaçlarının nesnesi değil. kapitalizmin bütün faaliyet biçimlerini genel bir eşdeğere (bir malın üretimi için gerekli olan ortalama emek süresi) indirgemesiyle ve özellikle de çağdaş toplumların topyekûn örgütlenme eğilimiyle daha da güçlenmiştir: somut 23. nesnel gerçekliğin insan düşüncesiyle özdeş olmadığını ve hiçbir zaman da onun içinde eritilemeyeceğini savunur. "Buna karşılık maddecilik. . bu eksikliğin aşılması için bir dürtü verirler. * ** İdealizmin temel postülası. kavramla varlığın aslında aynı şey olduğu ve dolayısıyla gerçek hayatta görülen tüm ek­ sikliklerin tinsel düzeyde giderilebileceği inancıdır.

herşeyi kucaklayan sistemler kur­ ma tutkusunun izi vardır. 8.ÖNSÖZ 29 insanlar nasıl genel savaş ve üretim planlarının içine soyut birimler olarak sokuluyorsa. tarihsel durumları "tarihsellik" kategorisine sokmaya çabalar. ağlıyordu. Hegel. hızla uzaklaşan bir trenin penceresinden görmüştük onu. Sürdürememek. buna karşı felsefenin yeni görevinin özneye karşı nesnenin haklarını savunmak olduğunu söyler. yorgun. işlenen. bireysel. Negative Dialectics. yumu­ şak bir toprak parçasının içinden fışkırmış bir kayalık.24 Bazı şeyler. Adorno. tikel nesneler de genel kavramların içinde öyle eri­ tilmektedir şimdi. Ama. belli bir kurum olarak da alınabilir. doğru. ihtiyar Prens Bolkonsky'nin. aslında küçük gördüğü Fransız dadı Matmazel Bourrienne'e kur yapması. tikel nesneleri "tikellik" kavramı içinde tarafsızlaştırmaya çalı­ şır. Heidegger. "tuhaf mizaçlı". Zaptedilmez bir kaşınma ihtiyacı. Yeni bir ceketin kısa gelen kolunun içinden iyice belli olan sipsivri bir dirsek. "özgün" kişileri piyasaya sürer. yapan. Bunu. Kalabalık bir istasyonda birden yalnız kaldığı anlaşılan. Kavramsal örtünün altında kıpırdamaya devam eden bu fazlalıklar. fişlenen ve kullanılan. gören. (Özne. bir yandan da kitlelerin kültürel tüketimi için seyirlik olaylar yaratır. 24. bu sıkıcı ro­ mandaki tek kayda değer olay olarak görmek. Bile bile hep aynı yanlışı tekrarlamak. bireysel ve indirgenmez olan fetişleştirilemez de. işleyen.) Kavramlar olmadan insanlar akıl-dışı güçlerin kucağına düşer. rasyo­ nelleşmenin vardığı noktanın aklın tersine dönüşü olduğunu da söyler: çağdaş dünyanın akıl-dışı vahşetinde. belli bir insan veya insanlar grubu olabileceği gibi. sınıflandıran ve kullanandır. Verimli. Adorno. s. "tarihin bu noktasında felsefenin asıl uğraşması gereken konular. Çok yaşlı olmak. Savaş ve Barış'ta. Ciddi bir top­ lantıda birden patlayan bir kahkaha. artakalır. Herkesin gevşediği bir ortamda bir başkasına yapılmış tatsız bir şakaya gülememek. Sığmaz. sırf oğlunun Nataşa'yla evlenme kararına ve kızının ürkek dindarlığına öfkelendiği için. Bilmemek. burada. . hiç tanımadığımız bir küçük kız. tikel olan herşey". Öyleyse. Bugünkü toplumun zaten yaptığı şeydir bu: herşeyi dümdüz ederken. Ama Horkheimer bu kitapta. Hegel'in kayıtsız kaldığı şeylerdir: kavramdışı. nesne ise doğa ya da toplumdur: görülen. istenilen. isteyen. genel olarak.

"nesnenin çözülmezliğini özne için bir tabuya dönüştürür. kavramın nesnesine uygunluğu ilkesi. insan doğa çatışmasında ve kapitalist ya­ bancılaşma içinde gerçekleşmiştir: "Nihai bir ikilik varsayımı da kabul edilemez." Bilinmeyeni mutlaklaştıran mistisizm ve kaba maddecilik gibi felsefelerle idealizm arasında bir paralellik de vardır. 26.) eleştirisini elden bırakacağız anlamına hiç gelmez". kavramla içeriği. safdil gerçekçiliğin (kavramların gerçek dünyada özdeş ve bağımsız karşılıkları olduğu görüşü . herşeyi yutmaya çalışan bir açgözlülük ile.. Geleneksel felsefede­ ki doğruluk ölçütü. ancak bağımlılıkları içinde anlaşılabilen karşıtlar. görev fel­ sefenindir.. ama ikilikleri de bir ürün. bir sonuç olarak görülmelidir. özneyle nesneyi birbirinden koparmak değil. Ama tarihsel pratik imkânının sınırlanmış-olduğu yerde. kavramın içinde hapsedilmiş nesnel gerçekliği kurtarmak. Negative Dialectics. ona serbestçe değişme ve gelişme hakkını tanımaktır.g. dolaysız birşey olduğu anlamına gelmez. Marx'ın Feuerbach'da eleştirdiği öznesiz. "Wittgenstein'a karşı. "Böyle bir düşünce tarzı" der Adorno.30 AKIL TUTULMASI farklılık yanılsamasını güçlendirir. Horkheimer. 9. nesneye öncelik tanımak. Adorno'ya göre. "nesnelliğin hemen dokunulabilecek. bunların giderilmez gerilimini korumaktır. pasif nesnelciliğe geri dönmek olur.g. Akıl Tutulmasında. "İdealizmde."26 Yapılması gereken. bireysellik karşısında teorik bir geri çekiliş de statükonun işine yarar: anlaşılmazlığın ve katılığın halesini ve otoritesini kazandırır ona. s. 161.. özne vazgeçmeli ve kendine benzeme­ yen şeye dokunmamalıdır. bu ayrılık. .y. Buna göre.n.. kendinden başka­ lığıdır: başkalarına bağlıdır. tarihte. 27. Doymaz bir yaşama hırsı kadar.s... fel­ sefenin içinde değil. söze dökülemeyeni söze dökmek"." Sorunun çözümü de tarihte gerçekleşebilecektir.27 Sorun. 184. bireyin öyle düpedüz 'kendi için' ol­ madığını göstermesidir: kendinde bireyin tanımı. Oysa Hegel mantığının en dayanıklı sonucu. bunun bir 25. İki kutup tekçi bir ilkeye indirgenemez. öznenesne ayrılığının bir tarihsel ürün olduğunu da söyler. A. yutulamayan şeyden. A. yani tam da bilinmesi gereken şeyden uzak durma isteği yan yana gider. Tin ve doğa ya da bilinç ve varlık gibi kutupsallıklar böyle anlaşılmalıdır: birbirini iten ve çeken. s.ç.y.25 Bunu yapmak.

çabasının gerçekten ütopik olduğunu da.. ona çok çektiren saflıklardan biri. haklı çıkmaya çalışmayan. A.. görece yeni bir terimdir. üniversite bünyesi içinde çıkan bir dergide Marksizm sözcüğünü kul­ lanmaktan kaçınma çabasından çok (çünkü bunu da kullanıyordu). 52-53 . Ama yönü farklıdır. kendi kendine çelme atarak hedefine ulaşan.g. Ama şeylerin içinde pıhtılaşıp kalmış tarihe dilsel bir dışavurum sağlamak için ne kadar çalışırsak çalışalım. felsefenin terkedemeyeceği özelliklerinden biri­ dir. imkân kavramıdır: bir şeyin olabileceği umudu. kullandığımız sözcükler birer kavram olarak kalır. kavram ile kavramsalolmayanı birbirine eşit kılmaksızın. kavramların kilidini açmak ve kavramsal-olmayanı özgürleştirmek için yine kavramları kullanmak olmalıdır. bir kavramsal kabuğu çatlatmak ve içindekini serbest bırakmak için yine felsefi aygıtı kullanacaktır.. hatta daha sonra da kendi felsefesini daha çok "maddecilik" ya da "maddeci diyalektik" olarak adlandırıyordu. 1930'ların sonuna kadar. o yıllarda doğal bilimlere ilişkin olarak daha umutlu olmasının payı vardı. hiç değilse kiracılık olduğu yanılsa­ masını yaratır. yolunu yitirdiği ölçüde tüm felsefenin de yalanını göstermiş olacağını bilen bir felsefedir bu. felsefenin herşeye karşın başarabileceğine. Gerçeklik. Dünya Savaşı'nda modern teknolojinin yıkıcı kullanımı iyice belli olup da doğal bilimciler buna kayıtsız kalınca. imkân boyu­ tunu almıştır nesnelerin elinden. s."29 Rahatlama yoktur."28 Ama bunu deneyen. Aynı zamanda. 10 29. çıkış ve varış noktası olan kavramı aşabileceğine ve böylece kavramsal-olmayana ulaşabileceğine güven duymak — bu güven. yine de hepsinde görebiliriz bu boyu­ tu. Negatif Diyalektik'te bunu şöyle tanımlar Adorno: "Bilginin ütopyası. Eleştirel felsefe. * * * "Eleştirel Teori". Negatif diyalek­ tiğin. Horkheimer.g. önündeki katılaşmış nesnelere sızabilmek için kullandığı araç. A. Horkheimer kendi teorisiyle atom fiziği bilginleri arasında böyle ortak bir zemin aramaktan vazgeçti. 28.y.ÖNSÖZ 31 mahpusluk değil bir ev sahipliği. Akıl Tutulması'nda bu hayal kırıklığının izleri be­ lirgindir.. s. Bunda. Ama II. bilir: "Her zamanki kadar kuşkulu olmakla birlikte.y.

isterse "özgür irade". Bu bir optik yanılsamaya indirgendiğinde de. ekonomik sistemler doğmuştur tarihte. dinin pozitif rolüyle ilgilenmeye başladığı emeklilik yıllarında bile savunmuştur Horkheimer. İnsan algıları üzerinde. Ama bütün mutlakçılığına karşın. şimdi değilse bile birgün bu gerçeğe ulaşacaklar. düşünce ya da öznellik. Düşünceyle madde arasında dolayım da yoktur. siyasal. Yansıma teorisi. 1933'te yazdığı "Madde­ cilik ve Metafizik"te. herşeyi kapsayan bir temel ilke olarak madde kavramını eleştirir. ama öbür kutuptur. düşünceyi maddeye indirgeyen. Maddeyi yansıtan nedir. o zaman "düşünce" ve "öznellik" terimlerine yer yoktur. Buna göre düşüncenin. değişmeyen bir maddi gerçek vardır ve insanlar. bu indirgeme sürecinin her adımında.32 AKIL TUTULMASI Kullanılan terim bir yana. Horkheimer. böyle bir tekçiliği de reddeder. "tercih" ya da "teori" adı altında olsun. Marx'ın Feuerbach eleştirisinden habersizdir. insanla doğa arasındaki etkileşimle belirlendiğini kabul etmez. ideoloji. . düşüncenin mad­ di gerçekliği öylece yansıtacağını öne sürer. İster "yansıma". o da genel bir felsefi madde kategorisini geçersiz sayar: maddeden değil. belirli maddelerden söz etmek daha doğrudur. yanlış bilinç veya yabancılaşma gibi toplumsal belirlenimlerin etkisini de hesaba katmaz: insan bilin­ cinden bağımsız. idealizmin basit karşıtı olan. maddi gerçeğin düşüncey­ le madde. yansıma teorisine karşıdır. ikiciliği red­ dettiği kadar. büyük bir inatla yeniden karşı­ mıza dikilir: ayrı birşey değil. belirli bir maddeciliği. yani onu doğru olarak yansıtacaklardır. Başka bir deyişle. maddi olmayanı gerçek saymayan bir maddecilik değildir. Ama bu. ister"yanılsama". Sovyetler’de hem felsefe hem de edebiyat eleştirisinde resmi teori haline gelen yansıma teorisi­ nin de doğa bilimlerinin ve psikolojinin daha ilkel bir evresini yansıt­ tığını söyler. eğer arada maddi bir engel yoksa. yanılsamanın niteliği sorunu karşı­ mıza çıkar: bu "yanılsama"lardan felsefi. tam olarak? Eğer farklı bir ilke değil de yine bir maddeyse. Engels’in Doğanın Diyalektiği'nde yaptığı gibi. Ama bu kez de bu beyinsel maddenin neden hep aynı düzenlilik ve birörneklik içinde davranmadığını açıklama zorunluluğu ortaya çıkar. eğer kötü niyetli ya da sakat değillerse ve yeterli teknik olanaklara sahi­ plerse. yansıtılan maddi gerçek üzerinde hiçbir kurucu ve dönüştürücü etkisi yoktur. bu te­ orinin açıklamayı unuttuğu bir şey vardır: aynanın niteliği. Böyle bir teori.

biri açıkça. "Maddeciliğin pozitivizmle or­ tak yanı" der Horkheimer. yani özdeşliğe ve tanımlamaya indirgenmeyendir. psikolojinin son buluşlarına göre. Gerçekte. Varolan herşeyin kendini duyular aracılığıyla ortaya koyma gerekliliği. Adorno içinse asıl düşman öznelciliktir. maddenin veya gövdenin önceliğini öne sürdükten sonra o noktada kalmaz..ÖNSÖZ 33 Yansıma teorisinin dayanağı. "ancak nesnenin önceliğine geçmekle diyalektiğin maddeci kılınabildiğini" söyler. Ama maddecilik. Bu nesne. ilksel verile­ ri asıl gerçeklik sayması" olduğunu söyler30. duyular. 40. ancak karmaşık bir soyutlama sürecinin sonunda ortaya çıkan türevlerdir"31. A. Horkheimer. düşünceye. s.. Maddenin (duyuların) önceliği temeli üzerinde madde-bilinç etkileşimini ve bilincin indirgen­ mez bir kutupsallık olarak göreli özerkliğini bir kere kabul ettikten sonra o noktada kalır. Teori. farkında olmadan. . 31. Hegelci Markistler'in ilk kuşağına ve Hegel’in kendisine Adorno'dan daha yakındır. herhangi bir teoriden etkilenmemiş. insan bilincine yansımayan bir özne-nesne etkileşimi sürmektedir.y. bu duyuların tarihsel süreç içinde değişmediği veya dünyanın sabit yapıtaşları oldukları anlamına gelmez. "pozitivizm" olarak tanımladığı yansıma teorisinin "sezgicilikle ortak noktasının. Negatif Diyalektik'te. Duyusal yaşantının kendi içinde de.. dünyanın ya da zihinsel hayatın temel yapı­ taşları olmak şöyle dursun.g.. bu etkileşimin ürünüdür. ikisi de öznelcidir. Daha önemlisi. Horkheimer ile Adorno arasında bir vurgu farklılığı se­ zilir. ötekidir. 42-43. bu tezin de kategorileştirici öznel düşüncenin sinsi bir "sızma harekâtı" olduğunu söyleyerek başka bir noktaya geçer. genel bir doğruda rahat etmiş gibidir. Bu yüzden Adorno. duyuları mutlaklaştırmaz. Bu noktada. Eleştirel Teori'nin maddeciliğinin. Marcuse dışında bütün Frank30. "ikisinin de ancak duyusal yaşantıda verileni gerçek olarak kabul etmesidir. s. hiçbir zaman bütünüyle duyulara indirgenemez. insan duyularıdır. duyular. dolaysız. Horkheimer. öbürü safça. "insan siyasal (veya ekonomik) bir hayvandır" türünden tarihüstü antropolojik ilkeleri de reddettiğini söylemek gereksiz. Horkheimer. Lukacs'a. Critical Theory.. öteki ilkesinin korunmasıdır: Herşeyin kendinden başkaya saygı gösterme yükümlülüğü ve daha önemlisi herşeyin kendinden başka olma hakkı. Önemli olan.

34 AKIL TUTULMASI

furtçular'ın, Marx'in özellikle 1844 Ely azmaları'nda emek kategorisine verdiği ontolojik ve antropolojik anlamı reddetmeleridir. Bu metinlerde Marx, emeğin, insan özünün gerçekleşmesi olduğunu öne sürer. Oysa Horkheimer ve Adorno, "insanın özü" gibi felsefi antropolojik bir temel kabul etmezler; bunun yerine, Marx'in Feuerbach Üzerine Tezler'de ortaya koyduğu "kendi kendini yenileme ve değişme yeteneğine" dayanırlar: insanın "toplumsal ilişkilerinin bir toplamı" olduğu görüşüyle yetinirler. Bunun da ötesinde, çalışmanın yüceltilmesinde kapitalist toplumun temel ideolojisini görür Horkheimer. Alacakaranlık'ta, "emeği insan faaliyetinin aşkın bir kategorisi haline getir­ mek, çileci bir ideolojidir... Sosyalistler bu genel kavramı savunmakla kapitalist propagandanın aleti haline geliyorlar".32 Marx, Gotha Prog­ ramının Eleştirisi'nde sosyalistlerin herşeyi emeğe indirgemelerini eleştirir: insanların dünyasının kuruluşunda, emeğin yanı sıra doğanın da payı vardır. Walter Benjamin de "Tarih Felsefesi Üzerine Tezler"de bunu temel alır: sosyalistlerin emeği yüceltişlerinde doğa üzerindeki egemenliğin kutsanması yatmaktadır, sosyalistler "doğa üzerindeki ege­ menlikte sadece ilerleme boyutunu görürler, toplumun gerilemesini gözden kaçırırlar... Bu yeni emek kavramı, doğanın sömürülmesi an­ lamına gelmektedir; bunu, çok safça, proletaryanın sömürülmesinin karşıtı olarak görenler var".33 Eleştirel Teori’ye göre, insanın bazı kalıcı niteliklerinden söz edilebilse de, bunlar arasında emeğin yanı sıra dil, ifade, mimesis (taklit ye­ tisi), kısaca çeşitli simgesel eylem biçimleri de vardır. Akıl Tutulması'nda Horkheimer, insanın doğaya öykünmesi anlamında mimesis'in, doğa-insan ilişkisinde, egemenlikten de teslimiyetten de farklı olan bir boyut açabileceğini söyler. Haz ilkesi de en az çalışma kadar insani bir özelliktir Horkheimer'e göre; maddeciliğin tek sabiti, insanların ancak bu dünyada mutlu olabileceği ve bundan başka da bir dünya olmadığı önermesidir.
***

32. Akt., Martin Jay, Dialectical Imagination, s. 57. 33. W.Benjamin, "Tarih Felsefesi Üstüne Tezler", Akıntıya Karşı 2, İstanbul 1986.

ÖNSÖZ 35

Sosyalizm, ilk ütopyacılardan beri, tarihsel ilerlemeye sarsılmaz bir güven duymuştur. Adil, eşitlikçi, akılcı bir düzen bir gün mutlaka ku­ rulacaktır. Mutlak adalet düşüncesi, telaffuz edilmese bile, bilimsel sosyalizme heyecanını ve ütopik gerilimini kazandıran ilke olmuştur hep. Adorno'nun başyapıtının "Final" bölümü de böyle bir inancı yansıtan bir cümleyle başlar: "Umutsuzluğun egemen olduğu yerde, sorumlu bir biçimde uygulanabilecek tek felsefe, herşeyi, kur­ tarılmanın, bağışlanmanın açısından görme çabasıdır."34 Ama Eleştirel Teori'de, sosyalist geleneğin "muzaffer iyimserliğini" benimseyemeyen bir yan da vardır. Abdülhak Şinasi Hisar, kitaplarından birinde, çok güzel ve henüz çok genç bir kadını gördüğünde kendini saran kede­ ri anlatır: genç kadında, "gelecek ve geçecek zamanlan" görmüştür. Horkheimer 1933'te şöyle der: "Durumu değiştirme konusundaki bütün iyimserliğine ve insanlar arası dayanışmadan doğan mutluluğa verdiği büyük değere karşın, bir maddecide karamsar bir damar da vardır. Geçmiş adaletsizlikler hiçbir zaman geri alınamayacak; geçmiş kuşakların acıları giderilemeyecek. İdealist çevrelerde de bir kötüm-_ serlik vardır ama, dünyanın bugünü ve geleceğiyle ilgilidir: insanların çoğunluğu için gelecekte dünyevi bir mutluluk olasılığım reddeder... Oysa maddecinin hüznü, geçmiş olaylarla ilgilidir."35 Horkheimer'in yazılarında hiç silinmeyen bir izlektir bu. Turgut Uyar'ın, "kalın ve karanlık bir çatı merdiveni gibi / giderilmez eksikliğini tanırım onun" dizeleriyle başlayan "Acının Tarihi" şiirini anımsatır. 1950'lerde yazdığı bir yazıda da şöyle der: "Dinsel özlemin yerini bilinçli toplum­ sal pratik aldığında bile kaybolmayan bir yanılsama vardır... Eksiksiz bir adalet hayalidir bu. Böyle bir şeyin tarihte gerçekleşmesi imkânsızdır. Çünkü daha iyi bir toplum kurulup da bugünkü kargaşaya son verse bile, geçmiş çağlarda yaşanmış sefaletin giderilmesi ve doğanın acılarının dindirilmesi mümkün olmayacaktır."36
* **

II. ve III. Enternasyonal Marksizmleri’nde Hegel sisteminin "tersine
34. Adorno, Minima Moralia, Londra 1974, s. 247. 35. Horkheimer, Critical Theory, s. 26. 36. A.g.y., s. 129-130.

36 AKIL TUTULMASI

çevrilerek" maddecileştirilmesi, Marksizm'in bir evrimsel determinizm olarak yorumlanmasıyla sonuçlanmıştı. Nasıl Hegel'in nihai sistemi, eski felsefelerin ve dünya görüşlerinin eksiklik ve çelişkilerinin için­ den kaçınılmaz olarak doğuyorsa, sosyalizm de eski toplumsal sistem­ lerin çelişkilerinin sonucu olarak ortaya çıkacaktı. Birinde hareketi sağlayan dünya tini ise, öbüründe üretici güçlerle üretim ilişkileri arasındaki çelişkiydi. Ve her iki görüş de, yandaşlarına, dünya tarihini bir bütün olarak görme, kavrama imkânı veriyordu. Her ikisi de, tari­ hin tamamlanmış olduğu bir noktadan bakıyordu dünyaya; başka bir deyişle, gelecek düşüncesini reddediyorlardı, çünkü gelecek, esas olarak geçmişin içinde vardı. Horkheimer, böyle bir "tamamlanmış diyalektik" yerine, açık uçlu bir diyalektiği önerir: "(Metafizik) her zaman bütünü bilme, şeylerin tamamını, sonsuzu bilme iddiasını içerir... Ama eğer kavramla varlık arasında indirgenmez bir gerilim varsa, hiçbir önerme kusursuz bilgi iddiasında bulunamaz."37 Kavramlar ve düşünce sistemleri de tarihin içindedir: onlar da akladıkları ya da eleştirdikleri gerçeklik kadar eksik­ tirler. "Bir eksiklik ya da çarpıklığı kavramlaştırmak onu aşmak demek değildir; kavramlar ve teoriler, bu eksikliğin giderilmesi için bir dürtü, bir önkoşul yaratırlar, o kadar... Dünyada, düşüncenin çözmeyi üstlendiği ebedi bir bilmece, ebedi bir dünya gizi yoktur... Diyalektik, kendi kendini belirleyen ve kendi başına bir bütün oluşturan bir bağımsız düşünce kavramıyla olan bağlarını kopartabilirse, diyalek­ tiğin belirlediği teori de vahiy kesinliğini ve nihai geçerlilik gibi bir metafizik niteliği de arkada bırakır ve insanların hayatı içinde, kendisi de geçici olan bir öğe haline gelir... Açık uçlu maddeci diyalektik, 'akla uygun olan'ın tarihin herhangi bir noktasında tamamlanmış olduğunu kabul etmez, sadece düşünceleri sonuna kadar geliştirmek ve nihai sonuçlarına ulaştırmakla çelişkileri ve gerilimleri giderebi­ leceğini, tarihsel dinamiği sonuca ulaştırabileceğini düşünmez."38 Doğruluğun her türlü teorik ölçütüne uyan bir düşünce bile başarıya ulaşmadan geçip gidebilir. "Akla uygun olanı pozitif olarak gerçek­ leştirmek için, çelişkileri düşünceden çözmek ve aşmak yeterli değildir. Bunun için, bilinçli insanların tarihsel mücadelesi gereklidir. Ama bu­
37. A.g.y., s. 27. 38. A.g.y.

bu noktada negatif bir gerçekçiliği elden bırakmaz: "Evrensel tarih hem tasarlanmalı hem de yadsınmalıdır. "on the Problem of Truth”. Hegel. Adorno. 'Tarihin seyri' gibi bütünlükçü bir kavram burada belirleyici ola­ maz. Tarihin sonucu önceden belli değildir ama. s. 421. ... daha iyi bir dünya planının tarihte tezahür ettiğini ve tarihi bütünleştirenin de böyle bir plan olduğunu öne sürmenin. parçalanıp gitmiş anlarını ve evrelerini birleş­ tiren bir bütünlük vardır: doğa üzerindeki denetimle başlayıp insanlar üzerindeki tahakkümle devam eden ve sonunda insanın iç doğasını de­ netim altına almaya yönelen bir çabanın getirdiği bütünlüktür bu. bir ilave olarak maddi üretim sürecinin ardından sürüklenen birşey.ÖNSÖZ 37 nun sonucu da. 419.y."40 Tarihi birleştiren. Yine de. s. her türlü tarihsel belirlenmeden kurtulmuş 'özgür iradelerin' istedikleri­ ni yapabilecekleri anlamına gelmez. 41. onun yabancılaşmış biçimini. 50. Minima Moralia. önce bireysel varoluş alanına. insanlarla alay etmek demek olduğunu görürüz. kopuk. 438. İnsanlığın başına gelen ve daha da gelecek olan felaket­ leri göz önüne aldığımızda. her an belli sınırları da vardır. Vahşetten insanca bir hayata giden bir evrensel tarih yoktur. Adorno: "Bütün. ama sa­ pandan megaton bombaya ulaşan bir tarihin olduğu söylenebilir. "doğru. saf teorik bir temel üzerinde kalarak kestirilemez. The Essential Frankfurt. bireysel varoluşu en gizli sağanak­ larında bile belirleyen nesnel güçleri incelemek zorundadır. s. bütündür" diyordu."39 Bu açık uçlu diyalektik o kadar da güler yüzlü bir kavram değildir. doğruluğunu bilmek isteyen kişi. A. tar­ ihin süreksiz.. şimdi de sadece tüketime in­ dirgenmiştir: herhangi bir özerkliği ve kendine ait bir tözü olmayan."41 Ama bireyin ve tike­ lin bakış açısı da savunulamaz: "Filozofların bir zamanlar hayat adını verdiği şey. şeylerin ancak birbirleriyle bağlantıları içinde ve gelişimle­ rinin son noktası açısından anlaşılabileceğini düşünerek. Horkheimer. Dolayımsız olandan dolayımsızca söz etmek. kuklalarını ucuz mücevher gibi çoktan kaybolmuş tutkularla süsleyen ve aslında makinenin parçala­ rından fazla birşey olmayan insanları sanki hâlâ özne olarak davranabi­ 39. acıdır.g. 40. Klasik Alman felsefesine hem daha yakın hem daha uzak olan Adorno. 437-438. Hayatı dolayımsızlığı içinde öğrenmek. yanlıştır.

A. büyük ölçüde. Hafifliğe ya da düşünsel tedhişe kaymadan. İndirgenmiş ve alçaltılmış öz. üretimin yansıması ve doğru hayatın kari­ katürü olan 'tüketim alanında'. 247.y . sadece tekniktir. kurtarılmanın dünyaya saçtığı ışık­ tan başka ışığı yoktur bilginin. . kaçmaya çalıştığı sefalet ve çarpıklığın izlerini taşır. Bu durumun çarpıklığına ilişkin bulanık bir bilinç hâlâ hayattan bütünüyle silinememiştir. bir milim bile olsa dışında duran bir bakış açısını gerektirir." 43 Kendi güçsüzlüğünü bilen ve bu bilinçten ötürü daha güçlü de ol­ mayan akla bağlıdır herşey. tek­ rardır. 15. yara izleriyle birlikte bir gün mesihin ışığında görüneceği gibi göstersin. Adorno. 43. kendini bir dış görünüşe dönüştüren büyüye karşı tu­ tunmaya. güçsüzce. kendisine fazla dolaysız. herşeyi bilen.g.g."42 Ama herşey. herhangi bir bilgi ancak varolandan elde edilebilir. kırı­ şıklıkları. yadırgı kılsın. adı konduğu zaman. Araçlar ve amaçlar yer değiştirmiştir."44 42. kendi dışından dayatılacak bir akıl yoktur. Üretim ilişkilerindeki değişme de.y. çünkü sonuna kadar götürülen negatiflik.. 44. ancak üretime karşı çıkarak. ama böyle olduğu için de. sadece nes­ nelerle hissedilmiş bir ilişki yoluyla böyle perspektiflere ulaşmak — düşüncenin görevi sadece budur. rasyonalizmin herşeyi kuran. 15.y. ama eğer bu görüntü de büsbütün silinecek olursa. En kolay şeydir bu. yine de bu kuklalara bağlıdır: "Hayatı üretimin uçucu bir görüntüsüne dönüştüren ilişki. çünkü durum bunu istemektedir bizden. fazla iyim­ ser gelen "mahşeri devrim" perspektifine inanmamaya çalıştığı Benja­ min'e borcunu öder: "Kurtuluşun. rehavet içindeki aklı değildir. Dünyaya. Ama aynı zamanda imkânsız olan şeydir. bunun dışında herşey kurgudur. s. insana yaraşan bir başka üretim düzeni getirebilirler. ona bütün çatlakları. öyle perspektifler ki dünyayı yerinden uğratsın. direnmeye çabalamaktadır. oysa hepimiz biliyoruz ki. İnsanlar. artık hayat olmadığı gerçeğini saklayan bir ideolojiye dönüşmüştür. Tüketim. insanların bilincinde ve bilinç-dışında olup bitenlere bağlıdır..38 AKIL TUTULMASI lecek insanlar gibi gösteren romancıların yaptığını yapmak olur. mutlak üretimin canavarlığı egemen olur. bu hayat görüntüsünü yanlış nedenlerle savunmaya çalışıyor bugün. Hayat perspektifimiz. çünkü varoluşun dışında duran. s. bütünüyle akıldışıdır. kendi karşıtının aynası olur. Perspektifler oluşturulmalı. A. A. Ama akıl da. s.g..

teori ile pratik arasındaki ilişki — özdeş olmadıklarına göre— nasıl tanımlanabilir? Üyelerin kişisel farklılıkları dışında.ÖNSÖZ 39 Dünyaya dıştan dayatılan bir aklı reddetmek ama görünen gerçekliği de öylece kabullenmemek — Eleştirel Teori'nin diyalektikten beklediği buydu. *** 45.. Her görüşü ve her tarihsel kişiyi te­ mize çıkarma ve geçmiş devrimlerin kahramanlarına da tarihin sofra­ sında. "On the Problem of Truth". The Essentialss."45 Akıl Tutulması'nda da. mutlak doğruların olmadığı bir dünyada insanların yarı-doğruları savunmak zorunda olduğunu söyler: "Tarihte birbiriyle çatışma içine girmiş bütün tikel görüşlerin. gruplara ait inançların ve bütün karşı reform çabalarının şimdi aşılmış ve tasfiye edilmiş olduğu iddiası. sahte mutlakların yıkıntıları arasından göreli doğrulan kurtarmak zorundayız" der. karşı devrimlerin muzaffer komutanlarının yanında bir yer açma çabası. Horkheimer. Gerçeklik akıl açısından eleştirilmeli. böyle bir tarafsızlığın insanlık dışı niteliği de açığa çıkar. Hegel'in herşeyi anlayan ve herşeyi hoşgören göreciliğini eleştirirken. ideoloji eleştirisi ve teorinin doğrulanmasında tarihsel pratiğin rolü. herşeyi kapsayan bir düşünce kavramı — işte burjuva göreciliğinin özü de bu dogmatik iddiada yatar.417-18. İyi ama bir önermenin göreli ya da kısmi de olsa doğruluğu nasıl belirlenebilir? Akıl ile gerçeklik. burjuvazinin hem mutlakiyetçi restorasyona hem de proletar­ yaya karşı iki cephede savaşmasıyla belirlenen bu yüzergezer nesnellik. . doğrunun değişmezliğinin yadsınması. Üstelik. Frankfurt Okulu bu soruları üç düzeyde cevap­ landırmaya çalışmıştır: disiplinler-arası araştırma. hiçbirinin yanında bilinçli olarak yer almaksızın her görüş açısının kısmi doğruluğunu kabul eden ve nihai sınırlılığını gösteren. olumsuzlama ilkesi gereğince.422.. ama akıl da ebedi ve aşkın bir ideal olarak alınmamalıydı. Hegel'in sisteminde şu idealist mutlak bilgi tutkusuyla birlikte ege­ men olmuştur. kuşkuculuk ya da görecilik (rölativizm) demek değildi. "Koşulların değişmesiyle her teorinin düzel­ tilmesi gerekebilir ama daha sonraki bir düzeltme. Horkheimer. Zaman bizden katı bir açıksözlülük ve tikel doğrularla hakların savunusunu beklediği ölçüde. eski bir doğrunun eski bir yanlış olduğu anlamına gelmez. "bugünkü koşullarda özneyle nesne veya sözcükle şey bütünleştirilemediği ölçüde.

"olumsuzlama" ya da yadsıma kategorisinin yardımıyla bu olgusallığı aşabil- . bölünmüş görüntüsünü daha yüksek bir birlik ideali adına eleştiren de bu akıldır. diyalektiği öncelikle vernunft'un (maddeci) bir uzan­ tısı olarak görürler. Analitik mantığın ilkeleri yanlış değil yetersizdir. Bu. klasik Alman felsefe­ sindeki anlak (verstand )-akıl (vernunft) ayrımına bağlıdır. Hegel'in izinden giderek buna da "nesnel akıl" adını verir. Lukacs'taki kadar olmasa da Frankfurt Okulu’nun. ampirik bilimlerin en gelişmiş yöntemleriyle ve sonuçlarıyla karşılaştırılma­ sının sınanmasını önerir. Aydınlanma felsefesinin (daha sonra da pozitivizmin) akıl-dışı olarak bir yana bıraktığı konu. Öte yandan. görünüşleriyle ilgilenir ve kopukluklarını temel alır. özellikle de Horkheimer'in çalışmalarında düzenleyici bir ilke olarak önemli bir yer tu­ tuyordu. Ama Kant ve Hegel'de bundan daha yüksek bir kavrayış düzeyi de vardır: akıl. kendi pratiğini tarihsel açıdan değer­ lendiremez. Dünyanın parçalanmış. toplumsal felsefenin önermelerinin. analitik ve biçimseldir. karışık bir yığındır. Marksist diyalektik. Horkheimer. Bütünlük kavramı. düzensiz. Descartes'ın özne ile nesneyi kesin olarak birbirinden koparan ikici­ liğinin Batı düşüncesi açısından belirleyici bir sonucu olmuştur: akıl. biyoloji. Horkheimer. sadece özneye ait bir nitelik. Frankfurtçular. Bütünden kopuk. Ama bu. Nesnel akıl. daha ilk yazılarından beri. Aklın görevi. Parçalayıcı. öz ile görünüş arasında. "biçim". özne ile nesne arasında parça ile bütün arasında bir bağlantı olduğunu görebilen akıldır. Horkheimer'in bu kavrama verdiği yer. Nesne ise. öylece duran "olgular" la. Akıl Tutulmasında Horkheimer'in "öznel akıl" adını verdiği anlaktır. çeşitli disiplinleri bütünleş­ tiren bir yaklaşımın zorunluluğuna değinmişti. "gerçekler"le sınırlı kalır. sayılmaya başlanmıştır. anlağın toptan reddedilmesi anlamına da gelmez. Bunları anlamsız bu­ larak bir yana iten bilim adamı. şeylerin dış biçimleriyle. bunların tarihsel bütün açısından bir değer­ lendirilmesi yapılmalıdır.40 AKIL TUTULMASI Horkheimer. "görünüş" ve "eğilim" gibi felsefi kategorilere iş düşmektedir. Bu noktada. psikoloji. Hegel'in önemi. fizik bilimleri ve ampirik sosyoloji gibi bağımsız disiplinler arasında da bir iletişim kurulmalı. "öz". sınıflandırmak ve kullanmaktır. buna göre. bu yığını ayrıştırmak. alan ve eğilimleri de içerebilecek ölçüde kapsamlı ve derin bir akıl kavramı önerebilmesindendir. Marcuse'nin dediği gibi. psikanaliz.

Burada. özellikle Adorno'nun yazılarında yeni bir "bütünsellik" kavramı belirginleşmiştir. Diyalektik 'olumsuzluğun (négativité) diyalek­ tiğidir'."47 Eleştirel Teo­ ri. o bütün görüntüsü­ nün ardında gizlenmiş tikel. ta­ rihsellik kazandırırken. kopukluklar. "ideolojilerin eleştirisi" başlığı altında toplanabilir. 282. gerçek olasılıkların olumsuzlanması ve kısıtlanmasıdır. 189. ampirik bilimlerin donmuş olgularını çözer. Introduction to Critical Theory. incelenmesi. Lukâcs'ın 1930'dan sonra Stalinizm'e boyun eğişinde. parçalı bir bütündür. bir siyasi akımın hatta bir sınıfın sistematik dünya görüşü değildir. Marcuse. Akt. Reason and Revolution. 46. edebiyatın yöntemlerini de kullanarak. yanlış. bütünü içerir ve yansıtır. Bütün yekpare değil. Bütünü yüceltmek. Özel mülkiyet bir olgudur. İdeoloji. kısmi çıkara teslim olmak anlamına ge­ lebilir. Enstitü içinde Benjamin etkisinin (Benjamin'in intiharından sonra) artmasıyla birlikte. s. görülmesidir bu: "Toplum bir 'sistem'dir. ama bütün de farklılıklar. saf bir olgudan fazla birşeydir. Marx'ın Alman İdeolojisi'ndeki tanımıyla da (hâkim sınıfın. Ücretli emek bir olgudur.. kilitlenmiş imkânları da gösterir. David Held. * ** Frankfurt Okulu'nun çalışmalarının büyük bölümü. tikelin içinde" aranması. . "Bütünün tikelin üstünde ya da ötesinde değil. onlara akışkanlık. budanmış boyutlar içerir. Parçalar ancak bütünle bağlantıları içinde anlaşılabilirler. Frankfurt Okulu için. SSCB’de "sosyalizmin kuruluşunu" çağın bütünleştirici doğrusu olarak görmesi rol oynamıştır. Adorno'nun hep uyardığı gibi. çatlaklar. 47. çeşitli biçimlerde. ama aynı zamanda. Boston 1982. Her olgu. bu demektir ki her tekil toplumsal alan ya da ilişki."46 Diyalek­ tik. tikelin içindeki tarihi göste­ recektir.ÖNSÖZ 41 miştir: "Hegel için olduğu gibi Marx için de diyalektik. çarpık düşünceleri) yetinmezler. bütünlük kategorisi kadar. ezilen sınıflarca da paylaşılabilen. "dolayım" kategorisi de önemlidir. gerçekliğin içinde varolan olumsuzlamanın 'hareket verici ve yaratıcı ilke' olduğu görüşüne dayanıyordu. insan ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir özgür çalışmanın kısıtlanmasıdır da. s. ama aynı zamanda in­ sanın doğa üzerindeki kolektif tasarrufunun yadsınmasıdır. silinmiş yüzeyler.

kapitalizmde şeyler arası ilişkilere dönüşmüştür. bu tanım açısından. İdeoloji kavramı. Doğrudur. İçkin eleştiri. sosyal bilimlere en ciddi katkılarından birini bu alanda. Freud da bu vahşetin inceltilmesi ve yüceltilmesiyle. Marx. varolanın karşısına kendi kavramsal ilkelerinin iddialarıyla çıkmak. bu dört öğe oldukça huzursuz bir birlik oluşturur. Ekonomi politik bunun bir meta olarak emek gücü için de geçerli olduğunu söyler. bu nesnel bir olgudur. böylece ikisi arasındaki ilişkiyi eleştirmek ve onları aşmak" demektir. kendi yeniden-üretim için gerekli olan emek süresine eşittir . Eleştirel Teori. düşüncelerle gerçek arasındaki açıklığı ölçme çaba­ sıdır. Kullandığı yöntem de içkin (immanent) eleştiridir. Nesnel açıdan zorunlu yanılsama­ ların tipik örneği de ekonomik kategorilerdir: insanlar arası ilişkiler. Açıkça. içkin eleştiri kavramıyla yapmıştır. Bazen Adorno'nun yazılarında infilak eden bir bütündür bu. Horkheimer ile Adorno'ya göre. kendi ilkesiyle eleştirmektir bu. Bu bilinç içeriğinin "normatif olarak doğru ama ampirik olarak yanlış" olmasının tipik bir örneği. Yine de Frankfurt Okulu. insanlar arası ilişkiye varılabileceğini anlatmaktadır. Bu görünüşte bir özdeşliktir: meta­ nın değeri. "tarihsel bağlamı içinde.42 AKIL TUTULMASI Daha çok Marx'ın Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi'nde ortaya koyduğu ideoloji tanımıyla (normatif olarak doğru ama ampirik olarak yanlış bilinç). ekonomik kategorileri sonuna kadar zorlayarak gizlenmiş eşitsizliği göstermiştir: emek gücünün değeri. fetişizm) ve Nietzsche ile Freud'un düşüncelerinin gergin bir bileşiminde ısrar ederler. olgu ile kav­ ram arasındaki "indirgenmez gerilim"dir. adalet düşünce­ sidir. köken unutulmasa bile. özellikle dinsel ve felsefi kategorilerin kökeninde yatan vahşeti ve ikti­ dar/denetim tutkusunu göstermiştir. Dayandığı varsayım da. kendi içindeki birikmiş ortalama emek süresine eşittir. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı'daki tanımının (nesnel açıdan zorunlu bir yanılsama. Akıl Tutulması'nda söylendiği gibi. bu düşünce kendi içinde doğrudur ama pratikte gerçekleştirilmiş bir ilke olarak görünmesi yanlıştır. Bir olguyu. dağılabilir. Marx’ın ekonomi politik eleştiri­ sinde kullandığı yöntem de içkin eleştiriden başkası değildir. ama yine de ardında yitik bir insani gerçeklik vardır. şefkate. görünüşle gerçek arasında bir uzaklık olduğunu varsayar. Ama Marx. bu eleştiriye meta kavramıyla başlar. Nietzsche.

girilmemiş yolların varlığı duyurulur. negatif niteliği yeniden pozitif bir kavram­ sal sistem haline sokmaya çalışan ve ekonomi politik eleştirisini ye­ niden ekonomi politiğe döndüren çağdaş pozitivist Marksistler’in ikti­ sat teorilerine de örtük bir eleştiri çıkarılabilir. Sonra nesneyi yeniden bu sonuçlar açısından kurcalar. Ama bu. "üretken emek-üretken olmayan emek" tartışmalarıyla. The Positivist Dispute in German Sociology. A. kullanılmamış seçeneklerin. "içerden" hareket eder. burada "öznel aklın" yöntemi nesne­ nin dışından getirme eğilimine karşı çıkar: "Nesnenin yapısını izlemek ve onu kendi içinde hareket sahibi olan bir nesne olarak kavramsal­ laştırmak isteyen kişi. İçkin eleştirinin en geniş tanımını Adorno. özdeşlik ve farklılığın birliğinden oluşmaktadır. 49. kendi ürettiği değere eşit değildir. nesnenin dışındaki bir ölçüte dayanmaz (böyle yapmak. Eleştiri. İşte bu eşitsizlik. Adorno ve başkaları. Araştırmacının kar­ şısındaki nesne. aşkın (transcendental) eleştiridir: dışsal ölçütlere özellikle de varolan gerçekliğe dayanan eleştiri. Nesnenin kendisi hakkındaki görüşü (eşitlik ideolojisi) nesne­ nin gerçekliğiyle olumsuzlanır. bizatihi gerçeklik içinde de hüküm süren bir kavramsallık bulunduğunu gösterdiğini" söyler. Kendi ölçütleri açısından başarısız kal­ dığı gösterilir. sığmayan. daha azdır. 47-48. bunların uzantılarını ve sonuçlarını geliştirir. Horkheimer ve Adorno bununla ilgilenmediler.g.. çelişkili gerçeği gizlemekte oynadığı rol de pratik açısından eleştirilir."48 Bir başka yerde de. değerlendirir. sömürüdeki özdeşlik-dışı.) İçkin eleştiri. Adorno. s. Kavramla nesnenin karşılıklı eleştirisi yoluyla. . sömürü vardır.. insan emeğinin ortalama çalışma süresi gibi bir soyut tümel kavrama indirgenmesi. Londra 1969. söz konusu ölçütlerin kabullenilmesini de ge­ rektirmez: bunların. s. pozitivistlerle bir tartışma içinde vermiştir. te48. nesnenin tarihi içinde gömülü kalmış boyutların. çeliş­ kilidir. Adorno. içkin eleştirinin üstünlüğünü gösterir: "Mübadele ilkesinin. fırlayan dirsektir. Marx'ın.ÖNSÖZ 43 ama.. 80. nesneden bağımsız bir yöntemi olmadığını bil­ melidir. 49 İçkin eleştirinin karşıtı.y. (Buradan. özne ile nesnenin kesin ikiliğini kabullenmek olur). özdeş-olmayandır. kavram-dışı. "kavramsallığın sadece bilen öznenin kavramsallığı olmadığını. bir nesnenin kendi kavramsal ilkeleri ve ölçüleriyle işe başlar.

yani bir başka ideolojiye dayanılarak yadsınması.g. ama bunu yaparken bu ilkeye de tes­ lim olunmamalı.. Ama bir normatif doğruyu. ideolojinin gergin birliğini kendinde toplayan ender pasajlardan biridir.51 Akıl Tutulması'nda Horkheimer dinin ve bireyci liberal ideolojinin de içkin eleştirisini yapar. (Yeri gelmişken. İdeolojinin soyut olarak yadsınması. bu ilkenin toplumsal modelidir ve bu ilke olmadan da mübadele olmaz. bir gün gerçekten eşitlik olabileceği vaadini de taşımaktadır. 146-147.. ekonomik süreçler içinde. ama aynı zamanda bir vaat olarak— rasyonel öğe de yerini düpedüz zorbalığa. niteliğin niceliğe dönüştürülmesi de kuşkuyla karşılanmalıdır."50 Bu pasaj. Mübadele. bu süreçleri kolaylaştırmak üzere. Eşdeğerlerin mü­ badelesi ilkesi bir ideolojidir: eşitsizliği gizlemektedir.44 AKIL TUTULMASI melde özdeşleme ilkesine bağlıdır. kendi özdeşlik ilkesi adına suçlanmalı. . s.y. kapitalizm bireyin görünmesi ve kaybol­ masıdır. eşitliğin ve karşılıklılık ilkesinin geçersizleşmesini isteyecek olursak— çok eski bir adaletsizliğe geri dönmek için mazeret hazırlamış oluruz sa­ dece. Gerçeklik. bütün dünyayı özdeş olma­ ya. A. eşdeğerlerin mübadelesinin başlıca özelliği.. bireyciliğin bir yandan özgür birey vaadini tarihte ilk kez gündeme getirirken. özdeş olmayan bi­ reyler ve faaliyetler ancak mübadele yoluyla birbirleriyle kıyaslanabilir ve özdeş duruma gelir. Negative Dialectics. Toplumsal ola­ rak zorunlu bir yanılsamadır: topluma dıştan zorlanmamış. Ama bir ölçü kategorisi olarak karşılaştırılabilirlik öylece kaldırılacak olursa. Ama eğer bu ilkeyi soyut olarak reddedecek olursak —yani. 51.) 50. s. niteliğin indirgenmezliğini yüceltmek adına. bir yandan da bireyi daha baştan ölü doğmaya mahkûm ettiğini söyler. "Bireyin Yükseliş ve Düşüşü" başlıklı bölümde. mübadele ilkesinin içinde yatan —kuşkusuz bir ideoloji olarak. tümel olmaya zorlar. Frankfurt Okulu'nun. ilkenin yayılması. dolaysız el koymaya ve günümüzde de tekellerin ve kliklerin çıplak ayrıcalıklarına bırakmış olur. Stendhal'in "mutluluk vaadi" kavramına çok şey borçlu olduğunu da belirtmeli. (ideolojinin aşkın eleştirisi) sadece daha geri sömürü biçimlerini meş­ rulaştırmak anlamına gelecektir. emeğin artık değerine el konulmasına zemin hazırlamak olmuştur. Adorno'ya göre. 147. kendiliğinden doğ­ muş ve zihinlerde yer etmiştir. Eskiden beri.

içkin eleştirinin. Kültürü kendi ölçütleriyle değerlen­ dirmek. diya52. Londra 1967. tarihin kültür üzerinde bıraktığı yara izlerini görmemek ve kültürün ezenler-ezilenler ayrımına dayandığını farketmemek anlamına gelir. Prisms. 31-32. aşkın eleştiri de. zihnin özerkliğini iddia etme ve kültür biçimlerinin tarihten bağımsız bir iç dinamiği olduğunu savun­ ma hatasına düştüğünü öne sürer. içkin ve aşkın eleştirilerin birbirini dengelemesi gerektiğini söyler. hiçbir diyalektik eleştirinin vazgeçmeyeceği o bütünlük imgesini (yabancılaşmış ve şeyleşmiş de olsa) koruyan da aşkın eleştiridir ve gelecekteki bir radikal politikanın her türlü yabancılaşmaya karşı ihtiyaç duyacağı tek yanlı açık sözlülük de böyle bir eleştiriyi gerektirir. şeyleşmiş bir dünyayı temel alan aşkın eleştiride karşı çıktığı barbarlığa fazlaca yakındır. Ama bu da yeterli değildir: Minima Moralia'da. bu iki tür eleştirinin gergin birliğini koru­ maktır. Özellikle II. bütün ideolojik (yanılsama ve yanıltma) niteliğine karşın kültürün has ürünlerinin pratikte gerçekleşmemiş olan bir direnç öğesi. bir doğruluk anı içerdiğini vurgulamışlardır. birörnek bütünle ilgilidir ve tikeli çeşitli dolayımları ve farklılığı içinde ince­ leme zahmetinden kaçınmaktadır. kültürel normları temel alışıyla. Aşkın eleştiri. Adorno'ya göre. rakibini öldüren ilk insanın zafer çığlığını hiç unutmamalıdır. Yine de. Adorno'ya göre hedef. piyasanın.ÖNSÖZ 45 Bununla birlikte. Aşkın eleştiri. diyalektiği bekleyen tehlikeye işaret eder: "Ustaca diyalektik olan düşünce. s. Adorno'ya göre. hatta depresif bir öğe taşıması gerektiğini bile söyler. Her iki eleştirinin de iç sorunları vardır. Sorumlu bir kültürün hep suçlu. Özellikle Adorno.52 Ama yabancılaşmış. yekpare. Dünya Savaşı’ndan sonra Frankfurtçular. . kültürel biçimlerin varolan sınırlı bağımsızlığını da reddetmekle (1930'dan sonra Lukacs bu konuma çok yaklaşmıştır). Buna karşılık. kökeninde yatan o vahşi çığlığı. içkin eleştiri konusunda da reha­ vete kapılmaz. Adorno. ekonomik çıkarın ve siyasal baskının çıplak bağımlılığını teslim olma tehlikesini getirmektedir. kültürün göreli özerkliğini yadsımakla. kültürün gerçekteki bağımlılığını hazırlayan güçlerle. piyasa ekonomisiyle ve devlet aygıtlarıyla bilinçsiz (kimi zaman da pek bilinçli) bir işbirliği içine girmektedir. Frankfurt Okulu. Müzik. "Kültürel Eleştiri ve Toplum" başlıklı bir yazısında.

. c. uyumsuzluğu ve çöküşü hızlandırarak kendi pratik yalanlanmasında aktif bir etken olarak rol oynar. Collected Works. . hiçbir eleştirinin kendi başına dünyayı değiş­ tirme gücü yoktur. 3. Frankfurt metodolojisindeki üçüncü öğe de teoripratik ilişkisidir. s. 247. Bu­ nalımların derinleştiği ve yıkımların yaklaştığını söyleyen doğru teori ise. s."54 Horkheimer'in doğruluk ve teori-pratik ilişkisi konularındaki tutu­ mu da başlangıçta bundan farklı değildir. Minima Moralia. aynı zamanda epistemolojik bir kavramdır: doğruluğun ölçülmesinde belirleyici bir rolü vardır. insanı her tekil durumda yeniden düşünme ve yeni­ den kaygılanma yükümlülüğünden kurtarmaz. İster içkin ister aşkın. Bu ve benzeri sorunlarda sadece pratik bir 'kanıt' getirilebilir. 226-227.. kavramlarla ve sloganlarla oynamaktır. hergün tikel durumlar içinde doğrul anmaktadır. teori ile pratik arasındaki temel farkı gözden kaçırmak anlamına geldiğini" söyler. 54. Birinci Enternasyonalin ikinci kongresinde yaptığı konuşmada şöyle der: "Devrimciler bazen bunalımın mutlak olarak çözümsüz olduğunu kanıtlamaya çabalıyorlar. Ama bu teorinin içerdiği daha iyi bir dünya imgesi. Mutlak olarak umut­ suz bir durum diye birşey yoktur. "bunu varsaymanın felse­ feyi tarihin idealist yorumuyla karıştırmak ve ideal ile gerçek arasın­ daki. Aptal olma hakkı eli­ mizden alınmıştır. Pratik. herşeyin iki cephesinin olduğunu gösterme çabası. Bugünkü toplumsal düzenin esasta uyumlu bir düzen olduğu yolundaki yanlış görüş. inançların belirleyici bir rol oynadığı tarihsel mücade­ leler gereklidir.46 AKIL TUTULMASI lektik-öncesi evreye geri döner: büyük bir huzur içinde. *** Marx. Laboratuvar deneylerinin öneminden söz et­ tikten sonra şöyle der: "İnsan ve toplumla ilgili düşüncelerin doğrulan­ ması ve kanıtlanmasında. sadece siyasal değil. laboratuvar deneyleri ve belge incelemesi yeterli değildir. Bu yanlıştır. Durumun 'mutlak' olarak çıkışsız olduğunu önceden kanıtlamaya çalışmak bilgiçliktir."53 Şöyle de söylenebilir: hiçbir yöntem ya da ilke. Marx. kuşkusuz. Horkheimer bu kitapta. insanların bugünkü düzen 53.

57. ama bu bağlılığın. o belirli tarihsel anda ilerici toplumsal güçlerin üstlenmiş olduğu görevlerle olan bağlantısıyla belirlenir. uygulamasına. s.. ona sahip olan insanların onu kararlı biçimde savunmasına. tek yanlı görüşlere karşı iktidara getirmesine bağlı­ dır. 192.. "doğru teorinin. gerçek tarihsel iradeyi ye eylemi de gerektirir. bu ki­ tapta (ve bu alıntıların yapıldığı yazılarda) şiddetle eleştirdiği pragma­ tizme fazla yakın düşer gibidir."55 Dahası var. David Held."57 Bunlar. çalışmalarının sadece somut tarihsel durumun tanımlanmasından ibaret olmayıp. her noktada teoriye dahildir. doğru teoriyi reddeden ve doğrulu­ ğunu saklamak isteyen başkaları için de aynı ölçüde geçerli olduğu gerçeğini değiştirmediğini" de söyler.. Akt. 56. Bir başka yazıda da. sadece doğruluğun biçimsel ölçütleriyle belirlenemez" der. "On the Problem of Truth". doğrunun gelişmesi. dar. s. Üstelik. . s. 55. Öyleyse faaliyet bir ek olarak. Critical Theory. sadece bu görevlerle ilgili gruplar için açıktır."56 Enstitü’nün ABD'ye taşınmasından sonra yazdığı bir yazıda da Eleştirel Teori'nin görevini tanımlar: "Eğer teorisyenin ve nesnesinin ezilen sınıfla dinamik bir bütünlük oluşturduğu görülebilir­ se. yaşantılardan öğrenmeyi ve teorik kavrayışı gerektir­ diği kadar. İkincisi ol­ madan birincisi ilerleyemez.. 420-422. düşünceden sonra gelen ve onu etkilemeyen birşey olarak görülmemelidir: faaliyet.. Horkheimer. tarihsel mücadeleler içinde tanımına kavuşur. yer yer. Ama doğrunun düzeltilmesini ve yeniden tanımlanmasını üstlenmiş olan tarih değildir ki. 215. bilen özne de sadece arkasına yaslansın ve kendi tikel doğrusunun bile bütün doğru olmadığının bilinci içinde pasif bir gözlemci rolünü üstlensin... Lukacs'ın ya da Gramsci'nin teori-pratik ilişkisi konusunda­ ki görüşlerinden çok farklı değildir. Hatta Horkheimer. doğru pratiği yürüten sınıfın teorisidir.y. "bir teorinin değeri. Bilme süreci. "bir teorinin değeri. düzeltilir ve doğrulanır. düşüncelerinde bir döngüsellik de sezilmektedir: doğru teori. Tersine.. ona uygun davranmasına ve onu gerici. Aynı yazıda Horkheimer. The Essantial. belli bir top­ lumsal sınıfa tekabül ettiğini ve belli grupların ufkuna ve çıkarlarına bağlı olduğunu. Horkheimer..ÖNSÖZ 47 tarafından yadsınan yaratıcı kapasiteleri düşüncesi. Ama ilk anda bu değer insanlığın tümü için değil. o durum içinde onu değişmeye zorlayan etkenlerden bi­ rini oluşturduğu da anlaşılabilir: bu onun asıl işlevidir. a.g.

. 321-322. Horkheimer. çok kesin konuşur: "Marx'ın doğruluk kavramı görecilikten çok uzaktır. kederli bir iyimserliğe başvurmaktır: "İnsanlar gerçekte olduklarından daha iyidirler".. 1941 yılında. düşünen özne. Frankfurtçular içinde klasik Alman felsefesinin mutlak akıl kavramına en yakın duran kişidir. "iyimser döneminin" son önemli yazısında. saydam olma­ yan. sınıfını değil evrensel çıkarları. pratiğe karşı bir dengeleyici kutup olarak korur­ larken. "Gelenek­ sel ve Eleştirel Teoriler"de (1937). teori doğruyu koruyacaktır. bu döngüsellikten. Böyle bir yanılsama tam anlamıyla ideolojidir. Böyle durumlar. aklın yargı gücünü.. proletaryanın sınıf çıkarlarının gerçekte evrensel çıkarlar olduğunu söyleyerek sıyrılmaya çalışır. Marcuse'ninkiyle aynı yıllarda yazılmış Akıl Tutulması'nda sık sık yaptığı gibi. Bu noktada. Doğruyu gerçekleştirmenin somut koşulları değişebilir. Sadece tek bir doğru ve onu gerçekleştirebilecek tek bir pratik vardır. Marcuse.48 AKIL TUTULMASI doğru pratik de doğru teoriye. s. kutuplar arasında açılmaya başlayan uçurumla ilk kez yüzleşir: "Eleştirel düşünce ne soyutlanmış bireyin ne de bir bireyler toplamının işlevidir. Devrimci pratik kendi yolundan sapsa bile. Marcuse. Horkheimer'in son çaresi."58 Marcuse. teoriyi. hatta imkânsızlığını vurgulamaktan da geri kalmazlar.. kendinin bilincinde olmayan bir toplumda. bilgi ile nesnenin bir araya geldiği yer değildir. mutlak bil­ giye varmak için bir kalkış noktası da değildir. ama doğru aynı kalır ve teori de onun nihai bekçisidir. ister sadece bir 58. belli bir sınıfla çatışma içinde olan ve toplumsal bütünle ve doğayla bunların sonucu olan bir ilişkiler ağı içinde yer alan belirli bir bireydir. Bu düşüncenin öznesi. Oysa. teori ile pratiğin indirgenmez gerilimi"nin iyice belirginleştiği anlardır. böyle bir anda. teorinin de eksikliğini. Ama bu noktada. kendi mesleki çıkarlarını bile savunamadığı bir durum ortaya çıkabilir ve oldukça da uzun sürebilir.. doğru görüşlere sahip olan sınıfın pra­ tiği. Üstelik.. "özne ile nesnenin. bu yüzden. doğru pratiği değil. Pratik doğruyu izler. başka bi­ reylerle ve gruplarla ilişki içinde olan. çünkü burjuva bireyinin sınırlı özgürlüğünü eksiksiz özgürlük ve özerklik olarak almaktadır. Horkheimer ve Adorno. Horkheimer. . Reason and Revolution.

Bu eğilimlerin kavranması ve ifade edilmesi için belli bir çıkar da gereklidir. Ama eklenmeli ki. çağdışı bir toplumsal düzenin sürekli olarak yenilenmesi arasındaki ilişkiyi kendi deneyle­ riyle yaşamaktadır. düşünce geçirmezliği) ve toplumsal yapının "farklılaşması". benlik (ego) de kendinden emin değildir. Proletarya.ÖNSÖZ 49 düşünür olarak aktif olsun isterse başka biçimlerde. Proletaryanın gruplara ve bireylere bölünmesine yol açan ve bir "kolektif özne"nin oluşmasını önleyen bu karmaşıklık.. kendi haya­ tında gittikçe artan sefalet ve adaletsizlik biçiminde. s. 211-214. Eleştirel Teori'nin tarihsel analizden elde ettiği görüş açıları —özellikle de tüm toplu­ luğun ihtiyaçlarına cevap verecek bir akılcı toplumsal düzen düşün­ cesi— insan emeğine içkindir ama bireyler tarafından ya da sağduyu ta­ rafından yeterince kavranamamaktadır. birlikleri gelecektedir. karmaşıklığıdır. Oysa onun düşüncesi de kitlelerin geliş­ mesinde eleştirel. doğayla mücadelesinde insana gittikçe daha güçlü silahlar kazandıran emekle. Aydın. bu bilincin bir top­ lumsal güç haline gelmesini engellemektedir. Buradaki anah­ tar kavram. Proletaryaya bile dünya gerçekte olduğundan çok farklı görünebilir. Modern top­ lumdaki durumundan ötürü. İnsan üzerine düşünürken. statükoya kölece bir bağımlılık içine düşebilir. bu toplumda. böyle bir çıkar ve ilgi proletaryada zorunlu olarak vardır. özne ile nesne parçalanır.. Critical Theory. proletaryanın yaratıcı gücüne övgüler düzmek ve kendini ona uyarlamakla yetiniyor... toplumun "saydam olmayışı" (insan bilinci karşısındaki kapalılığı. Marx ve Engels'e göre."59 Bu uzun alıntıda Horkheimer’in Lukacs'taki "atfedilen nesnel sınıf bilinci” kavramına yaklaştığı düşünülebilir. Ama proletaryaya yukardan dayatılan toplumsal yapının farklılaşması ve kişisel çıkarlarla sınıf çıkarları arasında ancak çok özel anlarda aşılabilen çelişki. 59. . doğru bilginin garantisi değildir. bugünde değil. Yanlış olur. proletaryanın durumu bile. proletarya. ilerletici bir etken olmalıydı. Teorik çabadan böyle bir kaçışın ve kitlelerle geçici bir çatışmanın (aktif teo­ rik düşünce bunu gerektirebilir) sadece kitleleri daha körleştirdiğini ve güçsüzleştirdiğini görmüyor. bu anlamsızlığın gerçekten farkına varmış olabilir. Proletaryanın kendi gerçek çıkarlarıyla bir bütün olarak toplumun çıkarları arasında aslında bir karşıtlığın bulunmadığını kavrayabilen ve kendi eylem ilkelerini kit­ lelerin duygu ve düşüncelerinden türeten bir bakış açısı bile.

. bütün çalışmaları içinde ender görülen bir devrimci gerilim anını temsil eder. bu koşullarda tek somut seçeneğin. Tarihte geri alınamayacak şeyler sadece kötülüklerdir: gerçekleştirilmemiş imkânlar. Şu çok lafı edilen ’kitlelerin siyasal hamlığı’. aklın eski görevinden istifasını önermez. Savaş başladıktan sonra. Horkheimer'in bu kısa dönemden sonra. Enstitü bir duraklama dönemi geçirir. Bunalımların sözüm ona kaybolmasına karşın. Ama bu düşün­ ceyle gerçekleşmesi arasındaki gediği kapamak. hâlâ odak noktasıdır. Yazının bağlamı. Eğer insanlar bir kez artık yürümemeye karar verecek olurlarsa. Otoriter devletin bütün biçimleri baskıcı­ dır. henüz çoğulcu siya­ sal kabuğu atmamış olan ülkelerde demokratik reform olduğunu öne sürer. kitlelerin Robespierre’in mi yoksa Barras'ın mı ikti- . düşlerinin gerçek olduğunu görecekler. Horkheimer.. daha in­ sanca bir gelecek düşüncesi de canlılığını koruyacaktır. Pollock (ve başka bakımlardan ona karşı olan Neumann ve Kirchheimer). Bunlar telafi edilemez. ancak yönetilenlerin kendi iradeleri demokratikleşmeye yol açabilir. kaçırılmış fırsatlar. tam tersine: bugünkü gerçeklik negatifliği koruduğu ölçüde. Horkheimer: "Hiçbir ekonomik ya da hukuki önlem değil.. parti bürokratlarının arkasına sığındığı bu mazeret. öbür alternatif her zaman bir tehlikedir.. gerek Doğu'da gerekse Batı'da tüm düzenlerin otoriter bir devlet kapitalizmine geçtiğini öne süren Pollock'un başlattığı tartışmadır. Oysa Lukacs'ın kavramı özneyle-nesnenin özdeşliği (öznenin nesneyi tam ola­ rak bilmesi. Artık-değer kâr biçiminde emilmese bile. Kitleler onları zaman zaman dışarı çağırıp sonra da ev­ lerine geri gönderen —üstelik zaferden sonra bile bunu yapan-— kişilerden bekleyecek birşeyleri olmadığım öğrenmişlerdir.. uyum da yoktur. varolan koşullarda mümkün görünmemektedir. gerçekte önderliğe karşı duyulan kuşkudan başka birşey değildir. daha pozitif. Fransız Devrimi sırasında.. Faşist yönetimde herkes düşünde Hitler’i öldürdüğünü görüyor ve sonra da Faşist yürüyüşlere katılıyor. kavraması) anlamına gelir. bu yüzden ke­ sin bir pratik plan da oluşturulamaz... Benjamin’in anısına hazırlanan derlemeye (1942) gönderdiği "Otoriter Devlet" adlı yazı. Ama öbürü. hukuksal ya da hukuk dışı cinayetler ve iktidardakilerin insanlığa yaptığı kötülükler.50 AKIL TUTULMASI pratikle teorinin gittikçe birbirinden uzaklaşması demektir. Bunun başarılı olup olmayacağını kestirmek mümkün değildir.

onun içindeki özgürlük düşüncesinin gerçekleşmesine hizmet ediyordu. kesinlikle. kitlelerin ataleti de kaybolur.. İktidarı bir kez ele geçirdikten sonra onun­ la ne 'yapabileceğimiz' sorusu. iki çelişik ânı kendi içinde birleştirir: devlet kontrolüne geçiş ve ondan kurtuluş. İnsanca bir dünya düzenini düşünen kimse.n..). kapitalizmin çeşitli evrelerinin aynı sisteme dahil olduğunu yaşayarak öğrenirler. Böyle tehlikelere halkın kendi enerjisi ve uyanıklığıyla karşı konulabilir. Devrim. sürekli olarak özgürlüğü güçlendirme çabalan olmadan gerçekleşemeyecek olanı da gerçekleştirir: sömürünün sonu. toplum onlar için açlık. kapitalizmin bütün evrelerindeki özelliğidir. üretim araçlarının şu ya da bu yeni seçkinlerin tekeline geçmesi değildi. direnme olmadan..... çünkü daha iyi birşeyler olduğunu düşündürmektedir onlara ve umut da ataleti sarsan bir etkendir. özgür anlaşmayla belirlenmelidir. 1905'e ve başka olaylara gider. yok olması gereken şeyin süreceğini varsay­ maktadır: başkalarının emeği üzerinde tasarruf yetkisi. ilerleme boyutunun dışına niteliksel bir sıçrayıştır. iktidar sahiplerine karşı mücadelede anlamını yitirir. Bu tür atalet. Yeni topluma yolunu gösterecek olan teorik kavram —işçi konseyleri sistemi— praksisten doğar..... gelişmeyle özdeş değildir... Siyasal irade­ nin toplumu değiştirerek kendi hayatlarını değiştirdiğini yaşayarak görürlerse. Bu soru. kitle partisinin bürokratları için bir za­ manlar çok anlamlı olan bu soru. Ama aynı zamanda.. Otoriter ya da liberal.ÖNSÖZ 51 darda olduğu sorusuna kayıtsızlaşmaları beş yıl almıştı.. Toplumsal devrim kavramı.. Diyalektik. varolan ya da gele­ cekteki bir güce danışamaz. Devrim­ ci dönüşümün bir geleneği vardır.. Alttaki milyonlar. Kon­ sey sisteminin kökleri 1871'e. nihai bir yargı organına.. bu devam etmelidir. Bugün ütopyacılığa çamur atılıyor çünkü kimse onun gerçekleşmesini . Bir geçişsel devrimci diktatörlük kavramıyla kastedilen. Aslında onlara hâlâ umut veren olasılık da bütünsel devletçiliktir (SSCB'nin plan ekonomisi-ç. Bir zamanlar ütopyanın eleştirilmesi. polis kontrolü ve askere yazılma anlamına gelmektedir. kitlelerin kendiliğinden eylemi olmasa da zaten gerçekleşecek olanı gerçekleştirir: üretim araçlarının toplumsallaşması ve üretimin planlı yönetimi. Sınıfsız bir de­ mokraside planlar zorla ya da rutin sonucunda kabul ettirilemez. ilerlemenin hızlandı­ rılması değil. Böyle bir sonuç. Ras­ yonel olan hiçbir zaman tam olarak hesaplanamaz: tarihsel diyalektikte hep sınıflı toplumdan kopuş olarak düşünülmüştür...

Ne çok gürültü ettik. doğru faali­ yet olarak geriye kalan... ki hiç az da değildir. "The Authoritarian State". Eğer liberalizme geri dönüş yoksa. Anton Webern’in Beethoven ve Mahler'e yaptığını "Otoriter Devlet"e yapar: değişen koşullarda eski gerilimi koruyabilmek. "İnsanlar gerçekte yaptıklarından.. proletarya kendi devrimini yapmadığı sürece.. İlerlemenin avantajlarını ve başarının güvenliğini sunacaktır bu. Otoriter devletin düşmanlarının bile özgürlüğü tasarlayamaması. . Sessiz bir yer. Bir düşüncenin sonu kadar bir başlangıcı ve gelişmesi de olduğunu ve her zaman farklı sonlara varılabileceğini göstermeye niyetlenmiştik. Ama artık devrimci dönüşüm perspektifi ufkun dışında kalan. Yukarıdaki pasajın heyecanını sürdürmek de Adorno'ya kalır. İnsanın içinde kendi arzu­ larını bulamadığı. Böyle düşünceler. Ama bu bir odada yapılabilir ancak: bu arada dışarıda olup biten bazı şeyleri de görmemiş olabilir.5 dakikalık senfonileri gibi. iletişimin yok olduğunu gösterir. 102-117. şimdi. Zorunlu muydu? Kitap duruyor.. Adorno. tek cümlelere indirir. The Essantial. karşılaştığımız düşüncelerin ne en aptalcasıdır ne de en onursuzu. onun ve teorisyenlerinin önünde. tutkularını dışavuramadığı bir dil. deniliyor bugün. Buna göre. geçmişin hem artık varolmadığı­ nı hem de orada durduğunu hissettiren kısacık pasajlara. devlet kapitalizminin genişletilmesi ve daha ileri biçimlere ulaştırılmasıdır. ORHAN KOÇAK 60. yabancı bir dil­ dir. s.. Şu kadarını kesin olarak biliyoruz: eski serbest teşebbüse geri dönülmesiyle birlikte bütün bu vahşet yeni bir yönetim altında yeniden başlayacaktır."60 Sonra Horkheimer. kendisi değil nesneler üzerindeki donuk yansısı görülen yitik bir ışık olmuştur. Dünya Ruhu'nun çizdiği seyri izlemekten başka yol yoktur. Belki de en doğrusu budur. düşündükle­ rinden ve hissettiklerinden daha iyidirler" noktasına dönen Akıl Tutulması'nda... Horkheimer.52 AKIL TUTULMASI istemiyor. saklayabilmek için iyice kısaltır onu: Webern'in 1.

.

.

bunların da öznel anlamda akla uygun olduğunu. sıkıntılı bir çaresizlikle karşılaşırsı­ nız. sözlerle anlatılamayacak kadar derin bir sezişin ya da çetrefil bir düşüncenin belirtisi saymak yanlış olur. Ama akla uygun davranışları sonuçta mümkün kılan kuvvet. bireyin hayatının bağlı olduğu topluluğun varlığı da) sürdürmesine hizmet ettiklerini kabul eder. öznel akla tümüyle yabancıdır. Gene de açık bir cevap vermesi için sıkıştırıldığında. bireyin varlığı da olabilir. kendini toplumsal düzenin bütünüyle ilgili düşüncelere adadığında bile böyledir bu. Bu tür akla. az çok baştan kabul edilmiş amaçlara ulaşmak için seçilen araçların yeterli olup olmadığı üzerinde durur. öznel akıl adı verilebilir. kendi başına taşıdığını sezdiğimiz erdemleriyle akla uygun olabileceği düşüncesi. adetler ve gelenekler kadar. her durumun kendine özgü koşulları da dikkate alınmalıdır elbet. yani öznenin varlığını (bu.I ARAÇLAR VE AMAÇLAR Sıradan insandan akıl teriminin anlamını açıklamasını isteyin: he­ men her zaman bir duraksamayla. sınıflan­ dırma. özgül içerik ne olursa olsun. Amaçlarla ilgilenecek olduğunda da. Bir hedefin herhangi bir öznel kazanç ya da çıkardan bağımsız olarak. Bu akıl tanımı ne kadar masum ya da yüzeysel görünürse görünsün. Bu tepkiyi gösteren insan. Amaçların kendilerinin de akla uygun olup olmadığı sorusunu bir yana bırakmış­ tır. yasalar. daha baştan. Bunu. Evet. aslında uzun uzadıya düşünülecek birşey olmadığına. akla uygun şeylerin yararlı şeyler olduğunu ve her akla uygun insanın da kendisine neyin yararlı olduğunu bilmesi gerektiğini söyleyecektir. en yakın faydacı değerlerin ötesine geçip. araçlar ve amaçlarla ilgilidir. çıkarsama ve tümdengelme yeteneğidir: düşünme aygıtının so­ yut işleyişi. Batı düşüncesinde son yüzyıllarda meydana gelen derin bir değişmenin . esas olarak. akıl kavramının zaten kendi kendini açıkladığına ve sorunun da gereksiz olduğuna inan­ maktadır.

eninde sonunda. insanların onu akla uygun olarak düzenlediği ve kendi mantıksal. nesnel dünyada da. Locke. bugün bize oldukça mitolojik görünebilecek bazı kavramlardır: sözgelimi. en büyük iyilik. amaçlardaydı. Devlet adlı yapıtında. bu bütünlükle arasındaki uyumdu. sadece insan ve amaçlan değil. akıl konusunda. İkinci doktrine göre. nesnel bir akıl teorisi üzerine kurulmuştu. Bu düşünce geleneğinin başlıca amacı. öznel aklı dışarda bırak­ mıyor. örneğin an­ . Çünkü uzun bir süre boyunca. nesnel akla göre yaşayan insanın aynı zamanda başarılı ve mutlu bir hayat sürece­ ğini de kanıtlamaya çalışır. Platon'un ve Aristoteles'in felsefeleri. Öznel aklın. Bu akıl kavramı. bunun tam karşıtı olan bir görüş geçerliydi. Bir insanın hayatının akla uygunluk derecesini belirleyen. genellikle an­ latmak istediğimiz. an­ cak öznede gerçek anlamda akıl bulunabilir: bir kurumun ya da bir başka gerçekliğin akla uygun olduğunu söylediğimizde. insan ve amaçları da içinde olmak üzere bütün varlıkları kapsayan bir sistem ya da bir hiye­ rarşi oluşturmayı amaçlıyordu. aklı yalnız bireyin zihninde değil. dav­ ranışlarla amaçların birbirine uydurulması değil. Herşeyin ölçütü. sınırlı bir ifadesi ola­ rak görüyordu. Kuşkusuz. özellikle de John Locke'la başlayan İngiliz fel­ sefesinin ortaya koyduğu düşüncelere uygun görünmektedir. Aklın gerçekliğin yapısında bulunan bir ilke olduğunu öne süren bu teoriyle. hesaplayıcı yetilerini ona uygulamış olduklarıdır. Bu görüş. ama onu evrensel bir rasyonelliğin kısmi. Bireysel dü­ şünce ve davranışların ölçütü. Örneğin Platon. Bu görüş. doğada ve doğanın görünüşlerinde de varolan bir kuvvet olarak görüyordu. yani insanlararası ve sınıflararası ilişkilerde. aynı kategoriye girebilecek başka zihinsel işlevleri. olasılıkları hesaplama ve böylece belli bir amaca uygun araçları bulma yeteneği olduğu görülür. bu evrensel rasyonellikten çıkarılma­ lıydı. birçok ünlü filozofun. sko­ lastik düşünce ve Alman idealizmi gibi büyük felsefi sistemler. aklın sadece insan zihnindeki öznel bir yeti olduğunu belirten doktrin arasında çok temel bir farklılık vardır. Ağırlık araçlarda değil.56 AKIL TUTULMASI belirtisidir. özçıkar ve varlığı koruma amaçları da içinde olmak üzere insan varolu­ şuyla uzlaştırmaktı. Nesnel akıl kuramının odak noktası. felsefeye göre "akla uygun" olanın nesnel yapısını. insanın kaderi ve en yüksek amaçların gerçekleşme biçimi gibi düşünceler. Bu tanım. toplumsal kurumlarda. bu bütü­ nün nesnel yapısı olacaktı.

öznel bir yeti. Man and Society. yani öznel bir yaratış olarak reddederken. "akıl". Max Weber öznelci akıma öylesine bağlı kalmıştır ki. her zaman özneyle. yeterli oldu­ ğunu kabul ettiği bazı kavramları kullanmak zorundaydı. örnekse. Eğer dürtülerimiz. teorinin toplumsal üretim sürecindeki varlık nedeni de bu denkleştirmede yatmaktadır. niyetlerimiz ve sonunda da kararlarımız önsel olarak akıldışıysa. ancak her iki amacın da daha yüksek bir üçüncü amaca hizmet etmesi. Öznelci görüş açısından. "konuşmak" an­ lamına gelen ve bu anlamda öznel bir yetiyi. onun düşünme yeti­ siyle bağıntılıydı. Hurafeleri çürüten eleştirel güç. bir eylemi değil de bir nesneyi ya da bir düşünceyi anlatmak için kullanıldığında. Ama akıl mitolojiyi sahte nesnellik. Gesammelte Aufsaetze zur Wissens­ chaftslehre. Weber ve izleyicilerinin. Kendi başına akla uygun olan bir amaç yoktur ve akıl açısından bir amacın öbürüne olan üstünlüğünü tartışmak an­ lamsızdır. nesnel akıldan öznel akla geçişin toplumsal boyutunu önemli ölçüde aydınlatmışsa da (bkz. sadece belli bir amaçla bağın­ tısıdır. Karl Mannheim. .ARAÇLAR VE AMAÇLAR 57 lama ve teorik düşünme yetilerini de unutmamıştır. Anlatılmak istenen. bu nesnenin ya da düşüncenin başka bir şey için iyi olduğudur. bilginin bürokratikleşmesi ve tekelleşmesiyle ilgili gözlemleri. Tübingen 1922). Öznel yaklaşım açısından. Ne var ki. felsefe ve bilimin. aklın hem öznel hem de nesnel yönleri başından beri varolmuştur ve birincinin İkinciye egemen oluşu uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir. Ama bu işlevlerin de araçlarla amaçların denkleştirilmesine hizmet ettiği bellidir. söz konusu olan bu nesnenin ya da kavramın kendisi değil.1 Bu iki akıl kavramı arasındaki ilişki sadece bir karşıtlık ilişkisi değildir. Tarihsel olarak. Aklın bu tanımıyla nesnelci anlayış arasındaki fark. tözsel akıl da sadece bir denkleştirme aracı haline gelir ve dolayısıyla özünde "işlevselleşir". herhangi bir rasyonel­ lik kavramını. konuşma yetisini ad­ landırmak için kullanılan sözcükten türemişti. bilimin toplumsal görevi ve bir bakıma. Aklı adlandırmak için kullanılan bütün terimler öznel ifadelerdi. insanın amacını tanımlama çabasına sırt çevirmesinin başlangıcıdır. Logos ya da ratio terimlerinde taşıdığı asıl anlamıyla akıl. Yunanca'daki akıl terimi. "Wissenschaft als Beruf'. bir ölçüde. böyle bir tartışma. düşünme yetişiydi. Londra 1940). Böylece her 1. hatta bir amacın öbüründen ayırt edilmesini sağlayacak bir "tözsel'’ rasyonelliği bile düşünce ufkunun dışında bırakmıştır. Max Weber'in felsefesinde rasyonel bilgi ve eylem imkânları konusundaki kötümserlik (bkz. yani amaç değil araç olmaları halinde mümkündür. Max Weber oku­ lundaki işlevsel ve tözsel rasyonellikler arasındaki farkı andırmaktadır.

Ülkü­ lerin benimsenebilirliği. A.. s.58 AKIL TUTULMASI zaman kendisine özgü bir nesnellik geliştiriyordu. düşünce de herhangi bir amacın kendi içinde değerli olup olmadığını belirleyemez olur. Bunların eğilimlerin."4 "En temel ahlaksal değerlerin öznel olduğunu"5 öne süren felsefesine karşın. . onun ötesinde yer alıyorlardı. Bu süreç giderek bütün rasyonel kavramlara yayılmış. sonunda hiçbir gerçeklik kendi başına akla uygun olarak görülemez olmuştur.2 Aklın biçimselleşmesinin hemen görülemeyen teorik ve pratik bo­ yutları vardır.g. birçok yönden farklı anlamlar taşısalar da. düşüncenin belli bir noktadan sonra böyle bir nesnelliği ya hiç kavrayamaması ya da bir sanrı olarak reddetmesi yatmaktadır. pratik. tutarlı bir sistemin yanlışlarından daha az olabilir. biçimselleşmektedir de. Yıldız mitolojisin­ den doğmuş olan Pitagoras'ın sayılar kuramı. insan eylemlerinin nesnel ahlaki nitelikleriyle bizim bunları algılayışımız arasında bir ayrım yapar gibidir: "Korkunç olanı 2. Öznelciler arasındaki en nesnelci düşünürler­ den biri olan Russell’a göre "olgusal bir yargının ’doğru' olma gibi bir özelliği bulunabilir. 3. bi­ limden çok farklı bir kategoriye sokmaktadır". aklın dışındaki etmenlere bağlı duruma gelir. s. bu durum. insan­ ların onunla ilgili düşüncelerine bağlı değildir. eylem ve inançlarımızın ölçütleri. Aklın bugünkü bunalımının temelinde. düşüncenin en yüksek içeriğini mutlak bir nesnellik olarak tanımlayan idealar ku­ ramına dönüşmüştü. ahlakı. Platonizm'de. 720. A. Öznelleşme ve biçimselleşme terimleri.y. ahlak ve siyasetin temel ilkeleri ve bütün önemli kararlarımız. "İç tutarlılığı olmayan bir sistemin taşıdığı yanlışlar. böyle bir yargının doğru olup olmaması. düşünme yetisiyle ilgili olmakla birlikte. Akıl öznelleşirken. Kabul edilmeli ki. 5. ahlaki ya da estetik kararlarda doğruluktan söz etmek anlamsızlaşır. bu kitap boyunca hemen hemen aynı anlamda kullanılacaktır. 4. "Reply to Criticisms". içerikleri boşalan bütün temel kavramlar biçimsel kabuklara dönüşmüştür.y.3 Ama Russell böyle bir teorinin çıkaracağı güçlüklerin de farkındadır. Chicago 1944. Öznelci görüş geçerli olunca. düşüncenin nihai içeriği olan bu mutlak nesnel idealar. 723. ama bir ahlaksal yargıda ’doğruluk’ ile karşılaştırılabilecek özelliğin bulunup bulunma­ ması diye bir sorun olamaz.g. mizaçların sonucu olduğu kabul edilir. The Philosophy of Berlrand Russell.

Öğrenmek istediği nok­ ta sadece davranışınızın bu genel olarak benimsenmiş standartlar . iyi ya da kötü herhangi bir ey­ leme hizmet edebilir.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 59 korkunç olarak göreceğim. bu görevini. ama toplumsal ve bireysel yaşamın düzenini kendisi belirlemeye kalk­ mamalıdır: bu. başka güçler tarafından belirlenecektir. hatta daha fazlası: hayatımızı adayacağımız düşüncelerin ve nesnelerin ardındaki yaratıcı güç. bu yeti. bir trafik mahkemesine çağrıldığımızda. Toplumdaki bütün eylemler için bir araçtır o. dünyamızı fiilen teslim almışa benzeyen çatışan çıkarlara devretmiştir. bu değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini varsaymaktadır. yükselen orta sınıfın ruhsal ve siyasal temsilcilerinin düşünceleri arasında belirgin bir karşıtlık vardır. Aklın bu ikincil konuma itilişiyle. sistemli olarak kullanılarak ve önündeki engeller. artık onun insan eylemleri ve hayat tarzları hakkında bir yargıda bulunma görevine bile sırt çevirdiği bir noktaya ulaşmıştır. Bu türden teorilere göre." Tutarsız olma cesareti vardır Russell'da. yargıç size arabayı akıllıca kullanıp kullanmadığınızı sorar. Aslında bunun anlamı şudur: Kendinizin ve başkalarının hayatını ve mülkünü korumak ve yasaya uymak için elinizden gelen herşeyi yaptınız mı? Yargıç. Toplumsal gerçekliği yöneten güç hiçbir zaman gerçek anlamıyla akıl değildi. belki de en önemli yeri. burjuva uygarlığının öncüleri­ nin. kendi anti-diyalektik mantığının bazı yönlerinden uzaklaşabilmekte ve böylece aynı zamanda hem bir filozof hem de bir hümanist olarak kala­ bilmektedir. onlara göre. Akıl. ama bugün aklın her türlü özgül eğilim ya da tercihten arındırılması. Eğer kendi bilimci teorisine tam bağlı kalsaydı. Onlar insan davranışlarında akla çok önemli bir yer veriyorlardı. Bu güç. her insanda yaşayan bir ruhsal güç olarak. akla uygun yasalar çıkarandı. Gerek bilimsel gerekse günlük kullanımda. örneğin bilinçli ya da bilinçsiz duygular kaldırılarak geliştiri­ lebilir ve etkinliği artırılabilir. Basiretli bir yasa koyucu. Aklın bütün ter­ cihlerimizi ve başka insanlarla ve doğayla ilişkilerimizi düzenlediği düşünülüyordu. düşünce. akıl genel olarak zihnin eşgüdüm yetisi olarak görülmektedir. Bugün. en yüksek hakemdi. iç ve dış poli­ tikalar akla uygunluk dereceleriyle değerlendiriliyordu. Bir varlık olarak görülüyordu akıl. korkunç eylemler ve insanlık dışı durumlar diye birşey olmadığını ve gördüğü kötülüklerin birer yanılsama olduğunu kabullenmek durumunda kalırdı.

idealara dönüşmüştür artık. nesnelerin gerçek doğasını yansıtan ilkeler olarak söz etmişti. ölümsüzdürler. Ama bu ideaların. Bunu ya­ parken. bu da varolan gerçekliğe uymak demektir. Daimon adı. diyalektik düşüncenin eleştirisinden geçirdiği için öldü. Yunan mitolojisindeki rakiplerini taht­ tan indirmiş. Sokrates'in doktrini. amaç­ larla araçlar arasındaki ilişkinin düzenlenmesinin ötesinde bir şey bek­ leniyordu ondan. hem ideolojik tutuculuğa hem de ilericilik maskesi ardında giz­ lenen ama gerçekte kişisel ve mesleki çıkarlara bağımlı olan göreciliğe karşı savaşıyordu. öteki Sofistler tarafından öne sürülen öznel. ama daha az gerçek değildi. insanla insan ve doğayla insan arasındaki ilişkileri düzenlemesi gerektiğini düşünüyordu. Başka bir deyişle. daimon da ruha dönüşmüştür ve ruh da ideaları algılaya* Eski Yunan düşüncesinde. Öğretisi ne kadar negativist olursa olsun. Platon'un felsefesinde. akıllı olmak inatçı ol­ mamak anlamına gelir. Uyum ilkesi baştan kabullenilmiştir. tanrısal etkinlikleri olan güç. akıldan ve aklın yargılarından gerçekliği olmayan isimler ve uzlaşımlar (kon­ vansiyonlar) olarak değil. Sokrates'teki sezgi (görüleme) gücü ya da vicdan. mitolojinin kişileşmiş tanrılarının dışında kalan. Atina'nın hayat tarzını sarsmış ve böylece çok farklı bireysel ve toplumsal hayat biçimlerine zemin hazırlamıştı. topluluğunun ve ülkesinin en kutsal. öznenin duyumlarına benzer ürünler ya da içerikler olmaları söz konusu değildir. en köklü düşüncelerini daimon'un* eleştirisinden. bireysel öznenin içindeki bu yeni tanrı. Çoğu zaman. amaçları anlamak. ner­ deyse tanrısal bir açıklama olarak öne sürülüyordu. birer modeldirler. iyinin ve kötünün son yargıcı olarak özne kav­ ramının felsefi kaynağı olarak görülebilir belki. hatta belirlemek için bir yöntem olarak görülüyordu. Tanrılar. Sokrates. biçimsel akla karşı savaşıyordu. yaşayan bir gücü belirtiyordu. Aynı zamanda. Tam tersine. ama yine de o. . Akıl kavramı doğduğunda. en azından dönüşüme uğratmıştır. ya da Platon'un dediği gibi. yine de mutlak doğru düşüncesini içeriyordu ve nesnel kavrayış olarak. Yunan'ın kutsal ge­ leneğini. inançları belirlemesi. Sokrates'in daimon'u belki öteki tanrılardan daha ruhsal bir tanrıydı. eski tanrıların bazı imtiyazlarına hâlâ sahiptir idealar: insanlardan daha yüksek ve daha soylu bir düzlemde dururlar.60 AKIL TUTULMASI açısından yeterli olup olmadığıdır. öznelci idealizme uygun olarak öznenin kendi ürünleri olması. Evrensel kavrayış anlamında aklın.

birey­ sel öznenin şeylerin ebedi düzeni algılayabilme ve böylece zamana bağlı düzende de izlenecek doğru çizgiyi görebilme yeteneği olarak so­ mutlaşır. bu çabanın kendisini ve bu türden bir yapıyı yansıtma yeteneğini de belir­ tebilir. bir yandan. bütün soyutluk ve biçimselliğiyle. sırf kendi özelliklerinden ötürü. eros yetisine sahip olan herkes bu yapıyı keşfedebilir. Bu sistemlere göre. hepsinin görmezden gelinmesi de gerekebilir: çünkü daha kapsayıcı. herşeyi kapsayan ya da temelde yatan bir varlık yapısının bulunabileceği ve buradan bir insan hedefi kavramının çıkarılabileceği inancını içeriyordu. klasik nesnel akıl sistemlerine göre. Bilgimizin nesnel temelini düzensiz bir veriler kar­ gaşasına indirgeyen ve bilimsel çalışmalarımızı da sadece bu verilerin düzenlenmesi.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 61 bilen gözdür. her özgül durumda bizi teorik ya da pra­ tik düzeyde belirli bir davranışta bulunmaya çağırır. Mitolojiye karşı giriştiği saldırı belki öznel aklınkinden de ciddidir: öznel akıl. nesnel akıl terimi. Nesnel akıl felsefesi için böyle . ya da aynı anlamda. Öte yandan. bu tür düşünce ya da spekülasyonların uygulamaya geçirilişiydi. Öyleyse nesnel akıl terimi. geleneksel dinin yerine yöntemsel felsefi düşünce ve kav­ rayışı geçirmeye ve böylece başlı başına bir gelenek kaynağı olmaya yönelir. Öznel akla göre bilimin başlıca işlevini oluşturan bu türden işlemler. gerçekliğin içinde varolan bir yapıya işaret eder. sınıflandırılması ya da hesap işlemlerinden geçirilmesi olarak tanımlayan her tür epistemolojiye karşıydılar. belirli bir eylem­ de bulunmaya çağırırlar. Nesnel akıla dayalı felsefi sistemler. kendine özgü bir dille konuşmaktadır sanki. bu yapı. Bazı durumlar vardır. Ama bunlar gerçekliğin sadece belirli dilimleri olduğu için. aç kalmış bir insan toplu­ luğu. onu. öznenin çıkarlarından oldukça bağımsız olarak. hasta bir kişi. gerçek bilim. spekülasyonun yanında ikincil konumdadırlar. Diyalektik düşün­ me çabasına girebilen. özneyi. Bu durumların her biri. daha genel durumlar vardır ve bunlar da kişisel çıkarlardan aynı ölçüde bağımsız olarak başka bazı eylemleri gerektirmektedir. Nesnel akıl. vb. herkes karşılaşmıştır böyle durumlarla: boğul­ mak üzere olan bir çocuk ya da bir hayvan. bu yüzden de dine karşı girişilmiş mücadeleden kaçmaktadır. biri bilim ve felsefeye öteki kurumsal mitolojiye özgü olan iki ayrı parantez açmakta ve böylece her ikisini de tanımakta. Doğrunun görülmesi olarak ortaya koyar kendini.

dinin yerine en yüksek zihinsel otorite ola­ rak aklın geçirilmesine katkıda bulunmuştu. devlet adamlarının ve hümanistlerin görüş açısının adıydı. öznel aklın eleştirisinden çok daha iddialıdır — ba­ zen daha dolaylı ve daha az saldırgan olsa da. en gelişmiş anlatımını Fransız edebi­ yatında bulan ve günlük dilde bugün de bir ölçüde sürüp giden bir ya­ nanlam: akıl. Bu akıl kavramı kuşkusuz dinsel doğru kavramından daha insancaydı. uzlaşmacı bir tutum anlamında da kullanılmaya başlandı. bu düşünürlerin çalışmaları. Bireye ilişkin olarak akıl siyasette hükümran devletin oynadığı rolün aynısını oynuyordu: insan­ ların refahı için uğraşıyor. insanların had­ dini bildirmek. Aklın dinden ayrılması. De l'Hôpital de siyasette uygulamıştı. ege­ men çıkarlarca daha kolay çekip çevrilebilen. Evet. Bodin ulusların hayatına uygulamış. Ortaçağ kilisesinin gücünü yitirmesiyle birlikte karşıt siyasal eğilim­ lerin çatışma alanı haline gelmiş olan dinsel farklılıklar çok ciddiye alınmaz oldu. sonradan Aydınlanma felsefesinde daha iyi . belli siya­ sal sınırlar içinde ve aynı hükümet altında yaşayan ama farklı dinlere bağlı insanlar arasında temelde bir ayrılık yoktu. Yeni çağda akıl kendi nesnel içeriğini yok etme eğilimi içine gir­ miştir. ticaret ve sanayi için elverişli koşullar yaratmak. hiçbir inanç ya da ideoloji. varolan gerçekliğe daha kolay uyarlanabilen bir kavramdı ve bu yüzden de daha başından beri "akıldışı" olana teslim olma tehlikesine açıktı. yerleşik dinin içeriği karşısında olumlu ya da olumsuz bir tu­ tum almak zorundadır. Amacı. onları disiplin altına almak değil. Yazılarındaki bazı kuşkucu bölümlere karşın. dışarda güvenlik sağlamaktı. ölüm pahasına savunulacak kadar değerli görünmüyordu artık.62 AKIL TUTULMASI bir çıkış yolu yoktur. bu felsefe. Montaigne bunu bireysel hayata. yüzyılda Fransa'da en üstün güç olarak akıl tarafından yönetilen bir hayat anlayışı yeniden ileri sürülmüştü. toplumsal inançların nesnel akıl açısından eleştirisi. Akıl artık dinsel doktrin içindeki tartışmaların kendi başına anlamı olmadığını ileri süren ve bunlara çeşitli siyasal hiziplerin sloganları ya da propaganda malzemesi olarak bakan bilginlerin. Bu hükümetin sadece laik görevleri vardı. 16. yobazlığa ve iç savaşa karşı çıkıyordu. Hümanistlere göre. Nesnel doğru kavramına bağlı olduğu için. Bu yüzden. ama aynı zamanda daha zayıf. Luther'in düşündüğü gibi. Ancak o tarihte akıl yeni bir yananlam daha kazandı. yasa ve düzeni yerleştirmek. yurttaşlara içerde huzur.

Örnekse Spinoza. gerçeklik hakkındaki bilgimiz yeterince derinleştikten sonra. cinsiyet. Sonuçlarındaki bu farklılıklara karşın. Spinoza'ya göre. Ona göre. en yüksek hedef ve değerlerinin bir ruhsal otorite tarafından belirlenmesine karşı çıkarak. Yine de 17. hiç değilse toplumun ayrıcalıklı kesimi için. lumen naturale'nin. Logos'tan başka birşey olmayan bu evrene duyduğumuz aşkın dışındaki bütün korkular ve küçük tutkular da silinip gidecekti. gerçekliğin özünü. Geçmişin başka büyük rasyonalist sistemleri de aklın kendini nes­ nelerin doğasında görüp tanıyacağını ve doğru insan davranışlarının böyle bir kavrayıştan doğduğunu vurgularlar. genç bir adamı bu halkın kurtuluşu için savaşmaya yönel­ tebilir ama babasına da evinde kalıp toprağını işleme hakkını verir.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 63 görüleceği gibi. Yine de. Coğrafi ve tarihsel farklar vardır. yüzyılda aklın nes­ nel yanı hâlâ baskındı. zorunlu olarak bir evren sevgisini uyandıracağını düşünüyordu. bu kavrayış evrenseldir. çünkü her birinin durumu benzersizdir. Fel­ sefe. çünkü rasyonalist felsefenin asıl çabası. Rasyonalist felsefe sistemlerine bağlanan insanların sayısı dine inananlarınki kadar büyük olmasa da. onun büyüklüğünü ya da dehasını bilmemizin sonucu olması gibi. Akıl felsefesine göre. ahlaki davranış tümüyle böyle bir doğa bilgisinin sonucuydu — tıpkı bir insana olan bağlılığımızın. Rönesans'tan beri insanlar. nesnelerin gerçek doğasını ve doğru yaşama yolunu yansıtan aklın içeriğini ortaya çıkarmak. aklın nesnel yanının zayıflamasında ve biçimselleşmesinde yeni ve daha ileri bir adım oldu. çünkü doğru davranışla olan mantıksal bağıntısı. köleleştirilmiş bir halkın acılarının kavranışı. toplumsal konum fark­ ları. söz konusu kavrayışın mantık­ sal niteliğinin genel olarak tüm insanlar tarafından anlaşılabildiği ka­ bul edilmektedir. başsız ve sonsuz evrenin uyumlu yapısını bize açan bir kavrayışın. yani doğal kav­ . Rasyonalizmin kurucularına göre. zekâ sahibi olan her birey için teorik olarak apaçıktır. Bu doğru davranış her bi­ rey için aynı değildir. teoloji kadar kapsamlı olacak bir doktrini tümüyle kendileri yaratmak için çalışmışlardı. açıklamak ve geliştirmek demekti. gerçekliğin anlamını ve kaçınılmaz­ lığını saptama ve herkes için bağlayıcı doğruları ortaya koyma çabası olarak bu felsefeler de oldukça geniş bir yandaş kesimi toplamıştı. yaş. daha önce dine ait olan zihin­ sel işlevi yerine getirecek bir insan ve doğa doktrini oluşturmaktı. beceri.

yaratılış ve hayatın anlamı doktrinleriyle deneyimcilerin kuramlarından çok daha yoğun biçimde ilgiliydi. insanın kuramsal bilgi ve pratik kararlar açısından herhangi bir lumen supranaturale'ye (Lat. felsefe dinin yerini almaya başladığında. duyumcu epis­ temolojiler değil. nesnel doğruluğu ortadan kaldırma gibi bir niyeti yoktu. insan aklında bazı doğuştan ideaların ya da doğruluğu apaçık görülerin (sezgilerin) bulunduğu varsayımından hareketle elde ediliyor ve böylece nesnel doğru kavramına bağlanıyordu. dinin insanlara dünyanın yaratılışını. düşünce sürecinin kendi imkân ve sınırlarının dışında kalan herhangi bir dog­ manın güvencesi altında değildi artık. nihai doğruyu belirleyecek ve or­ taya koyacak olan gücün vahiy mi yoksa akıl mı. Tanrı.64 AKIL TUTULMASI rayışın ya da akıl ışığının yaratılışa nüfuz etme gücü öyle büyüktü ki. Tanrı'ya sahip çıkıyor.) ihtiyacı yoktu. teoloji mi yoksa fel­ sefe mi olduğu noktasında düğümleniyordu. dini ve siyaseti birbirinden ayırıyordu. Rasyonalistler. ahlakı. bilgeliği. çünkü metafızikçilerin entelektüel kurguları. doğaüstü ışık-çn. hakkını ve ödevini kendine saklıyordu. hakkını ve ödevini kendine saklıyorsa. Ama bütün insan inançlarının ortak bir Hıristiyan ontolojisine daya­ nan bu temelli birliği giderek çatırdamaya başladı ve Montaigne gibi öncü burjuva ideologlarında belirgin olan ama sonradan rasyonalist metafizik tarafından geçici olarak geri plana itilen göreci (rölativist) eğilimler bütün kültürel faaliyetlerde egemen oldu. Locke değil Spinoza'ydı). felsefe de aklın nesnelerin doğasını keşfetme ve bu bilgiden doğru davranış kural­ larını üretme imkânını. ancak. rasyonalistlerin spekülatif evren tasarımlarıydı (yani. sadece rasyonel bir temel kazandırmaya çalışıyordu ona. Kuşkusuz. Metafizikçilerin gördüğü baskı ve eziyetin temel nedeni. Ne kilise ne de yükselen felsefi sistemler. mutlak'ın niteliğiyle il­ gili tartışmalar değildi.. Nasıl kilise. Rasyonalist felsefe ve siyaset sistemlerinde Hıristiyan ahlakı laikleştirilmişti. Bireysel ve toplumsal faaliyetlerin yöneldiği amaçlar. yukarıda da belirtildiği gibi. bize insan hayatını hem dış dünyadaki hem de insanın kendi içindeki doğayla uyumlandırma imkânını veriyordu. ama günlük hayatı belirleyen bir tanrısal irade kav­ ramına karşı çıkıyorlardı. yaratılışın amacını ve doğru davranış yolunu öğretme imkânını. Geleneksel dini doğrudan karşısına alan. Telesio değil Giordano Bruno'ydu. Katolik . bu doğru. Asıl sorun.

Gerçekte. bu türden genel * Nominalizm: Kavramların gerçek varlıklar olduğunu ileri süren gerçekçiliğe karşı. akıl sözcüğü­ nün bile mitolojik bir çağrışım taşıdığı bir durumla sonuçlanmıştır. çatışmanın bu görünüşte barışçı çözümü. artık. hakkında böyle bir bilgi edinilebilecek bir gerçekliğin varlığı konusunda tam bir anlaşma içindeydiler. . "genel bir kavram" kavramı da içinde olmak üzere. Oysa Katolik kilisesinin felsefeye karşı olma nedeni de. böyle bir gerçeklik varsayımı. iki yüzyıl önce. hem Protestan sofusu. Aynı anda hem nominalizmin* yasal evladı. Eski Yunan'daki başlan­ gıcından bugüne kadar aklın ya da aydınlanmanın tarihi. aralarındaki çatışmanın yer aldığı ortak zemin­ di. birbirinden farklı kültür dalları olarak görülüyorlardı.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 65 dini ile Avrupa rasyonalizmi. dinin de felsefenin de kendilerine ayrılmış kültürel bölmelerde kendi hayatlarını yaşadığı ve birbirlerini hoşgörüyle karşıladığı düşün­ cesine gittikçe daha çok alıştılar. kendi çabalarının güç kaynağı olan metafizik ve nesnel akıl kavramı oldu. dinle felsefe arasındaki aktif çatışma bir "kilitlenme" nok­ tasına vardı. Bu varsayımı kabullenmeyen iki düşünce akımı vardı: deus absconditus (saklanmış tanrı) kavramıyla Protestanlık ile. hem felsefenin hem de dinin içeriğini derinden etkilemiştir. insanın dinsel ve ahlaki kararlarını belirleyebilecek bir kavrayışın olabileceğini öne sürmesiydi. yeni metafizik sistemlerinin. Gerçekliğin doğasını algılama ve hayatımıza yön verecek ilkeleri belirleme aracı olarak akıl kavramı bir yana atılmıştı. sonuçta öldürdükleri. bu etkisizleşme. metafizik de mitoloji ve hurafeyle. Spekülasyon metafizikle eşan­ lamlıydı. hem de pozitivist aydınlatıcı olan Piskopos Berkeley. Ahlaki ve dinsel bir kavrayış etmeni olarak akıl kendini yok etmiştir. Dinin birçok kültürel değerden sadece biri durumuna indirgenmesi ve hadım edilmesi. Dine gösterilen saygı yüzeyde sürüp gitse de. dinin ruhsal nesnelliğin tek zemini olma özelliğinin yok edilmesine ve sonuçta da dinsel vahiyin mutlaklığı düşüncesinden doğan böyle bir nesnellik kavramının ortadan kaldırılmasına yol açtı. nesnel doğruyu içerdiği yolundaki "bütüncü" iddiayla çelişiyor ve onu etkisizleştiriyordu. Aydınlanma filozofları dine akıl adına saldırıyorlardı. metafiziğin sadece sahte sorunlarla uğraştığını önceleri örtük sonraları da açık olarak öne süren ampirizm. Sonunda. İnsanlar. bunların yalnızca birer isim olduğunu savunan felsefeler.

Din. Ama bunlar da modern pozitivizmin babası Hume tarafından kesin olarak tasfiye edil­ di. dinin kendisi için de bir felaket olabilir. bu kavrayışlardan sadece biri olarak görülüyordu: kökleri evrenin nesnel yapısında yatıyordu ve bu yüzden de bütün bir kategoriler sisteminin bir parçasıydı. Ama aynı zamanda. görünüşte bu gelişmeden kazançlı çıkmıştır. bir zamanlar bilim. dini metafizikten ya da felsefi kuramdan gelebilecek saldırılar­ dan korumaktadır ve bu güvenlik de onu son derece kullanışlı bir top­ lumsal alet haline getirmiş gibidir. insan hayatında en yüksek birey-üstü güdü olarak. kişisel çıkar düşüncesi gittikçe ön plana çıktı ve sonunda toplumun işleyişi açısından vazgeçilmez görülen öteki güdüleri bastırdı. Ulus. Kampanya kesin bir başarı ka­ zandı. Yeni çağda bu kavram. Hoşgörü.66 AKIL TUTULMASI kavramlara karşı bir saldırı açmıştı. Her kültürel alan. doğuştan gelen ya da spekülasyonla geliştirilen temel kavrayışların toplamı ola­ rak alınmaktadır. evrensel doğruya karşı kendi "hükümranlığını" korumaktadır. ama öte yandan. ikizanlamlı bir düşüncedir: bir yandan. akıldan alır. evrensel nesnel doğrunun yerine. onun gerçek özünün de. Sanayi çağında. Rasyonalist metafiziğin siyasal sonuçları. dinin bu hadım edilmiş. sanat ve politika için ve bütün insanlık için geçerli olduğu düşünülen doğruyla olan ilişkisinin de yok edilmesi anlamına gelmektedir. suya sabuna bulaşmaz durumu. "tin" ve "nedeı? gibi bazı genel kavramlardan vazgeçmedi. Toplumsal işbölümünün yapısı otomatik olarak tin'in hayatına da aktarılmıştır. dinin yerine aday olmuş­ tur. dogmatik oto­ ritenin yönetiminden kurtulma anlamına gelir. Dinin ilkin hizmetkârı sonra da düşmanı olan spekülatif aklın ölümü. Berkeley. Bütün bu sonuçlar. her türlü zihinsel içeriğe karşı bir yansızlık tutumuna yol açar ve böylece onları göreciliğe teslim eder. Belirli doğal hukuk kuramlarının ve hazcı felsefelerin öne çıkarmaya çalıştıkları kişisel çıkar düşüncesi. burjuva hoşgörü düşüncesinde tohum halinde vardı. biçimsel aklın geçirilmesinin zorunlu sonucudur. bu tu­ . otoritesini vahiyden değil. kültür dünyasındaki bu işbölümü. akıl burada. doğası gereği göreci. Aklın biçimsel­ leşmesi. kendi kuramıyla kısmen çelişki içinde. "zihin". Amerikan ve Fransız devrimleriyle birlikte ulus kavramının bir kılavuz ilke durumuna geldiği on sekizinci yüzyılda belirginleşmişti.

önde gelen düşünce okullarında ve liberal dönemde de tüm kamu­ oyunda egemen oldu. Başlangıçta. sonunda sadece terörle-ayakta tu­ tulabilir olur. evrensel olanın yerine sahip çıktı. siyasal düzenin nesnel akla dayalı somut ilkelerin bir ifadesi olduğu düşünülüyordu. Yakın dönemin Avrupa tari­ hinde örnekleri pek sık bulunabilecek bu eğilimin kaynağı. Öznel aklın po­ zitivizm tarafından öne çıkarılan biçimselci cephesinde. Kavramlar. ya bu kuramın anarşizme varan sonuçlarını kabullenmek ya da merkantilist dönemde geçerli olan doğuştan idealar kuramına oranla roman­ tizmin izini çok daha fazla taşıyan akıldışı bir ulusçuluğa düşmek seçeneğiyle karşı karşıya kaldı.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 67 tum. kişisel çıkar kuramıyla ulus düşüncesi arasındaki çelişkileri de su yüzüne çıkardı. öznelci kişisel çıkar ilkesi ile sözde bu ilkenin ifade ettiği akıl anlayışı arasındaki iç çelişkide aranmalıdır. rasyonel toplumsal birlik ilkesi kalmaz ortada. onun ilke­ lerinin sadece birinin çerçevesine indirgendi. O zaman felsefe de. eşitlik. Bu kopuş bir kez kamuoyunda kesinleştikten sonra. Özerkliği kalmayan akıl bir araç haline gelmiştir. Aklın araçsal değeri. bu ideolojiyle sanayileşmiş ülkelerin toplumsal koşulları arasındaki büyüyen gediğe işaret ediyordu. Sonradan. Bu. adalet. liberalizmin bir çırpıda faşizme geçme eğilimini ve liberalizmin ideolojik ve siyasal temsilcilerinin de kendi muarızlarıyla uzlaşmaya yatkınlığını açıklamaktadır. Akıl bütünüyle toplumsal sürece boyun eğmiştir. doğa ve insan üzerinde egemenlik kurulmasında oynadığı rol. Düşünce alanındaki bu elçabukluğu ve kuvvet gösterisi. mülkiyet düşüncelerinin hep­ sinin akla uygun olduğu. resmi liberal ideolojinin bu temel öğesinin düşünsel emperyalizmi. siyaset alanında kaba kuvvet iktidarına zemin hazırlar. kendi dışında belirlenmiş içeriklere teslim oluşu belirgin­ leşir. birkaç örnekte birden bulunan or­ tak özelliklerin özeti durumuna düşürülmüştür. aklın içeriği keyfi olarak bu içeriğin sadece bir bölümüne. Bir benzerliği ad­ landırmakla kavramlar. Soyut kişisel çıkar ilkesinin. mutluluk. nitelikleri ayırt etmek zahmetinden kurtulmuş olur ve böylece bilgi malzemesini örgütlemeye daha iyi hizmet ederler. . Önceleri tapınılan ulusal toplu­ luk (Volksgemeinschaft ) düşüncesi. akıldan doğduğu ileri sürülüyordu. tek ölçüt durumundadır. hiçbir etkin. pragmatizmin öne çıkardığı araçsal cephe­ sinde ise. ekonomik nedenler bir yana. Ama aynı süreç. tikel olan. nesnel içerikle bağıntısızlığı vurgulanır.

Bu yüzden. çünkü doğruluk kendi başına bir amaç sayılmamaktadır. kullanışlı. gönderme yaptıkları maddelerin kısaltılmış adından başka birşey olmadığı düşünülmektedir. çağdaş toplumun dev üretim aygıtındaki gereçlerden biri. Büyülere inanıldığı çağlarda olduğu gibi. Sözcükler açıkça teknik ola­ rak geçerli olasılıkların hesaplanması ya da başka pratik amaçlar için (bu pratik amaçlar içinde dinlenme bile olabilir) kullanılmadığında her­ hangi bir gizli satış amaçları olduğu düşünülmektedir. Olgusal verilerin teknik özetlenmesi­ ni aşan herhangi bir kullanım.. Kavramlar. çağdaş semantikçi de saf simgesel ve işlemsel cümlenin. emek azaltıcı aletler haline gelmiştir. c. Düşünmenin kendisi de sınai süreçlerden biri durumuna düşürülmüş gibidir. yani saf anlamsız cümlenin bir an­ lamı olabileceğini düşünmektedir. basım. Bu aygıt içindeki bir işleme denk düşmeyen her cümleyi anlamsız bulan sıradan insan gibi. Eylemler dünyasında hayvanları ya da in­ sanları inşaat malzemesi gibi görmenin hep ters teptiğini ve felaketlere yol açtığını biliyoruz. ge­ rekse kitlelerin yönlendirilmesi için bir araç olarak görülmektedir. kendi başlarına anlamlı olarak görülmeleri de güçleşir. Anlamın yerini.68 AKIL TUTULMASI Kavramların. ama buna karşı dil de büyü aşamasına geri dönerek öç almaktadır sanki. Londra 1935. dilde hâlâ mitolojik artık­ ların bulunabileceği korkusu. doğruluk arayışı top­ lumsal denetim altında kısıtlanmaktadır. Evet. Düşünceyle eylem arasındaki 6. düşünceler köklü olarak işlevselleştirilmiştir ve dil gerek üretimin düşünsel öğelerinin depolanması ve iletilmesi için. "Çömlekçinin. rasyonelleştirilmiş. çok kesin bir programa tabidir. Eşya olarak. eşyanın ve olay­ ların dünyasındaki işlev ya da etki almıştır. üretimin bir parçasıdır.. . Öyleyse bu yaklaşım düşünceler dünyasında da aynı ölçüde yanlış değil midir?" Düşünceler otomatikleştiği ve araçsallaştığı ölçüde. I. herhangi biridir artık. 2. A Study of History. Çocukların bile düşüncelere reklam olarak ya da bir başka şeyin ba­ hanesi olarak baktığı bu görecilik çağında. 7. sözcüklere yeni bir mitolojik özellik ka­ zandırmıştır. Dil. s. makine olarak görülürler. kullandığı kilin kölesi olma eğilimi"nden söz etmektedir: ". Toynbee6 tarih yazımı açısından bu sürecin bazı sonuçları­ na değinmiştir. hurafenin son kalıntılarından biri olarak elenmektedir. sözcükler toplumu yıkabi­ lecek tehlikeli kuvvetler olarak görülmekte ve konuşanlar kullandıkları sözcüklerden sorumlu tutulmaktadır.

Ama modern anlamıyla aklın onayına sahip değillerdir. bi­ limsel olarak doğrulanabilecek ve yararlı bir önerme değildir. Saygıdeğer tarihsel belgelerin onayını almış oldukları için belki hâlâ belli bir itibara sahiptirler. matematiksel ve mantıksal simgelerin dayandığı tüm zihinsel edimlerin üstünden atlayarak yerine getirilmektedir. bir fetiş olur. Sık sık ve haklı olarak belirtildiği gibi. bir tür maddeselliğe bürünür ve körleşir. Her düşünce bir eylem olarak görülmek­ tedir. kendi içinde. onu gerçekten "düşünme" gereği de. her tez de bir parola. hatta bazıları. düşünsel kökle­ rinden kopmuşlardır. yani olguların sınıflandırılması ve olasılıkların hesaplanması. Bir düşünce ya da sözcüğün bir alet haline gelmesiyle birlikte. kendi başlarına. adaletsizlik ve baskıdan daha iyi olduğu önermesi. onun kaderini be­ lirlemektedir.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 69 farklılık yok sayılmaktadır. bütün neo-pozitivist düşüncelerin modeli olan matematiğin avantajı da bu "düşünsel ta­ sarruftur zaten. eşitlik. . yani onu sözlü olarak ifade ederken gerçekleştirilmesi gereken mantıksal edimlere duyulan ihtiyaç da orta­ dan kalkar. Böyle bir mekanizasyon. Hâlâ birer amaçtırlar. her düşünüş bir tezdir. geçmiş yüzyıllarda aklın doğasında varolduğu ya da gücünü akıldan aldığı varsayılan bütün bu kavramlar. kırmızının maviden daha güzel olduğu ya da yu­ murtanın sütten daha iyi olduğu önermeleri kadar anlamsız görünmeye başlamıştır. Herkes söylediği ya da söylemediği şeyler için azarlanmaktadır. düşünsel olarak yaşanmak yerine öylece kabul­ lenilen bir büyülü varlık haline gelir. Adalet ve özgürlüğün. hoşgörü. Bu ideallerden herhangi birinin doğruya kendi karşıtından daha yakın olduğunu kim söyleyebilir bugün? Zamanımızın ortalama aydınının felsefesine göre bir tek otorite vardır: bilim. Bir insanın Ulaştırıldığı küçük çekmece. etiketlenmektedir. aklın kendisi de araçsallaşır. mutlu­ luk. ama bu. en büyük ülkelerin anayasa­ larına da girmiştir. Çetrefil mantık işlemleri. sanayinin gelişmesi için gerçekten zorunludur. Böyle bir önerme. Aklın biçimselleşmesinin sonuçları nedir? Adalet. Bireyin bir grupla özdeşleştirilmesini önleyen insan olma niteliği "metafızik"tir ve deneyci epistemolojide yeri yoktur. zihinlerin de başlıca özelliği haline gel­ diğinde. Herşey ve herkes sınıflandı­ rılmakta. ama onları değerlendirecek ve bir nesnel gerçekliğe bağlayacak rasyonel bir etmen yoktur artık.

Aydınlanmanın ilerlemesiyle nesnel akıl düşüncesi. Geleneksel insancı değerlerin hem savunucuları hem de karşıtları tarafından kullanılabilir. Konvansiyon'u faz­ laca radikal bir idealizme karşı uyarmak istiyordu. 19 Aralık 1859. Kölelik kurumunun bir başka sözcüsü. Sonraları kavram­ ların içeriği o kadar boşaltıldı ki. Temel kavramların bu cansızlaştırt­ ması."7 Bu zat. bu kurumun adil. s. dogmatizm ve boş inanlar dağılıp gider. çarpık bir biçimde de olsa. adildir.. Sociology for the South'un (Güney İçin Bir Sosyoloji) yazarı Fitzhugh. merhametli."8 O'Conor. bir doğa takdiridir. 8.. Öznel akıl herşeye ayak uydurur. I. bu kavramlar bütünüyle biçimselleşmiştir ve O'Conor'un olgular ve deneyim saydığı şeylere karşı direnememektedirler. Müzik Akademisindeki Birlik Toplantısında Yapılan Konuşma. hadım edilmiş.. 7. iktidarsız akla başvuracaklardır. felsefe ve adalet sözcükle­ rini kullandığı halde. zulmü savunurken eşanlamlı olarak kullanılabilir oldular. The Growth of the American Republic. ilerleme ve devrime de. New York Herald Tribune. Geleneksel insancı değerlere karşı olan yerleşik çıkarlar. New York 1942. c.70 AKIL TUTULMASI Akıl kavramı ne kadar güçten düşerse. Akıl bizi yanlış yola çekebilir. doğa. akıllıcadır ve yararlıdır. Morrison ve Commager. ama çoğu zaman gelişmeden en kazançlı çıkan gericilik ve cehalet savunucuları olur. Doğanın bu açık emrine ve sağlam felsefe­ nin gereklerine uyarak.. siyasal tarih içinde de izlenebilir. yasal ve uygun olduğunu ilan etmeliyiz. ideolojik manipülasyona. O'Conor örneğinde olduğu gibi sömürü ve gericiliğe de bir ideoloji kazandıra­ bilir. 281. nesnel ve öznel akıl kavramları arasındaki çatışmayı dile getirmektedir. mecburi hizmetin nimetlerini sayıp dök­ tükten sonra şöyle diyordu: "Zencilerin köleliğinin adaletsiz olduğunu kabul etmiyorum. Böylece. hatta en kaba yalanların yayılmasına o kadar elverişli duruma gelir. Zencilerin köle­ liği. felsefenin bir zamanlar so­ mut ideaları ve ilkeleri temsil ettiğini anımsar gibidir ve bu yüzden de ona sağduyu adına saldırmaktadır. 1787'deki Amerikan Anayasa Konvansiyonu sırasında Pennsylvania temsilcisi John Dickinson de­ neyimi akılla karşılaştırırken şöyle demiştir: "Tek kılavuzumuz deney olmalıdır. her zaman "sağduyu" adına. Iç Savaş öncesinin tanınmış avukatlarından ve bir keresinde Demokrat Parti'nin bir hizbi tarafından Başkanlığa aday gösterilen Charles O'Conor... .

çünkü felsefe gözlem yapmaz ve dar. insani içeriklerinden de koparılmış oldukları an­ lamına gelir. Ortalama insanın gözünde. 118-119.9 İdealist ilkelerden. çünkü soyutlama yapmaya yatkın kişiler değillerdir. bu kavram­ ların biçimselleşmesi. bu kadar kabaca ortaya konulan sezgi ve de­ mokratik ilke çelişkisi. Rasyonalist metafiziğin temel idealleri ve kavramların kökleri. Bu her zaman böyledir.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 71 Doğru kararlara varan insanlar genellikle tutumlarını yanlış ne­ denlerle açıklarlar. sağduyusuyla. Va„ 1854. düşünmenin kendisinden. Locke bile hâlâ doğal 9. Düşüncenin bu insansızlaştırılmasının uygarlığımızın temellerini nasıl etkilediği.. Modern demokrasinin kurulmasına katkısı olmuş büyük felsefi gelenekte böyle bir totolojiye rastlanmaz. hayali bir çelişkidir. bütün bu sav bir totolojiden ibaret kalır. aydınlardan ve ütopyacılardan hoşlanmayan yazar. Başka bir deyişle. yetersiz temeller­ den akıl yürütür. Sociology for the South or the Failure of Free Society. demokrasi ilkesinin ikizi olan çoğunluk il­ kesinin çözümlenmesiyle gösterilebilir. insanlık kavramında yatmaktaydı. Richmend. George Fitzhugh. Felsefe. Ama eğer bu etmenin yine ço­ ğunluktan başka birşey olmadığı ortaya çıkarsa. "Bir insanın kendi çıkarlarını en iyi bilen kişi olması" ne demektir? Bu bilgiyi nasıl ka­ zanmıştır. bilgisinin doğru olduğunu gösteren kanıtlar var mıdır? "Bir insan. çoğunluğa saygı... sadece araçları değil amaçları da belirleyen bir akılla bağlantılı bir etmene örtük bir gönderme vardır. çoğunluk ilkesi sadece nesnel aklın yerini alan bir ilke değil.. ondan daha ileri bir ilkedir de: insanların çıkarlarını en iyi tartacak merci yine insanların kendileri olduğuna göre. ev­ rensel insan kavramında. tartışmada onları her zaman yenik düşürür. her insanda aynı ruhsal özün ya da ahlaki bilincin bulunduğu varsayımı bunlardan biridir. . çünkü bu gelenek yönetim ilkelerini az çok spekülatif varsayımlara dayandırmıştır. kölelikte hiçbir yanlışlık bulmayan sağduyusuyla övünmektedir. tümüyle keyfi olmayan ve bir tür akılla. kendisi çoğunluğun karar­ larına bağlı olmayan bir inanca dayanmaktadır. yine de içgüdü ve sağduyu haklı. Ne var ki. s. felsefe haksızdır. bir topluluk için çoğunluğun karar­ larının sözde üstün bir aklın sezgileri kadar değerli olduğu ileri sürülmektedir. en iyi bilir" önermesinde.

Yine de.13 Örnekse.10 Locke'un yönetim teorisi. bölüm V. s. rasyonel kavrayış ve tümdengelime dayan­ maktadır. Contrat social. bütün insanların "doğa gereği özgür. eşit ve bağımsız olduğunu öğretmektedir". Bunlar Locke'a göre. A.y. Rousseau.. I. Toplum felsefesi tarihinde. ya da belki fazla bilinçli ekonomik kuvvetlerin ifadesidir. in­ 10. Duyusal ve rasyonel deneyler arasında. demokrasi ilkesi sadece in­ sanların sözde çıkarlarına bağımlı hale gelir. bunlarsa. özgürlükten vaz­ geçilmesinin insanın ampirik doğasına aykırı olmadığını biliyordu. s. Rasyonel temelinden yoksun kaldığında. deneysel araştırmaya değil. insanın tinsel özüydü. bir psikolojik tutumdan çok. İstibdata karşı bir güvence sağlamazlar. Locke'un siyasal doktrini. Rousseau'nun toplumsal sözleşme doktrininin kaynağı olan felsefi insan doktrininde. Paine’in ünlü broşüründen ve Bağımsızlık Bildirisi’nden on iki yıl önce Thomas Reid sağduyu ilkelerini apaçık doğrularla özdeşleştirmiş ve böylece deneyciliği rasyonalist metafizikle bağdaş­ tırmıştı. s. 13. 129. serbest pazar sistemi döneminde. çünkü bu takdirde "insanın eylemlerinin her türlü ahlaktan. spekülatif düşüncenin tanımladığı biçimiyle insan doğasına denk düşen ilke. 4. c. Locke'un izinden giden Rousseau için de söylenebilir. "sağduyu" terimi bile apaçık doğru düşün­ cesine bağlanmıştı.72 AKIL TUTULMASI aklın insan hakları konusunda vahiyle aynı doğrultuda olduğundan söz etmektedir. erk ilkesi değil. Tocqueville'in editörünün çoğunluk ilkesinin olumsuz yönlerinden söz eder- . bilinçsiz. Locke on Civil Government. iradesinin de her türlü özgürlükten yoksun kalacağını"12 söylerken. doğal hukuka kaynaklık eden doğa durumunu mantıksal süreçlerle mi çıkardığını yoksa sezgisel ola­ rak mı kavradığını belirtmemiştir. Everyman's Library. öz­ gürlüklerinden vazgeçtikleri için öfkeyle suçluyordu bireyleri. Kastettiği. bölüm VIII. 11.g. özgürlükten feragatin insanın doğasına aykırı olduğunu. İkinci Tez. Aynı şey. 164. atomist ve yapısal deneyler arasında açık bir ayrım yapmaya çalışmadığı gibi. "doğa gereği" özgürlüğün gerçekteki özgürlükle aynı olmadığı açıktır. nüansları belirsizleştirerek karşıtları birleştir­ meyi başaran o aldatıcı üslup saydamlığının iyi bir örneğidir. çoğunluk ilkesiydi. gruplan ve ulusları. hem aklın hem de vahyin önermelerine gönderme yapar.11 Locke'un bilgi teorisi. 12.

. akla dayalı bir itiraz yoktur. ABD Anayasası'm yapan insanlar.”. 334-335. D. 324. Tocqueville tarafından da ak­ tarılan bir mektubunda. s. ama fazla da geniş olmamasına dik­ kat edildiğini"15 belirtmişlerdi. daimi bir ordunun varlığına bile karşıydı.C. The Writings of Thomas Jefferson. "Kongre'ye tanınan yetkilerin geniş olacağını. Tocqueville'in çoğunluğun istibdatından söz etmesine karşılık. s. 45. 1888.g. "yasama organlarının istibdatı"ndan söz ettiğini de buna ekleyebilirdi. Onları bu ey­ lemden alıkoyacak tek düşünce. s. 312. 15.. hükümeti denetlemede ve barışı sağlamada yararlı bir araç olarak görülmekteydi. Washington. Pamphlets on the Contitution of the USA. "herhangi bir sezgisel doğru kadar evrensel olarak kavranmış bir doktrin"16 olarak tanımlıyordu ve onu da aynı saygınlığa sahip doğal idealardan biri ola­ rak görüyordu. Yönetimin yapısına etkin bir denetim ve den­ geler sistemini dahil ederken. yani onu hakedenin iradesi üzerine kurulmuş. 14. NY.y. Jefferson'un. Ama. Bu insanlar için gücünü metafizik ya da dinsel bir kay­ naktan almayan tek bir ilke yoktu. 1905. . kendi çıkarlarının tehlikeye atılması korkusudur. çoğunluk ilkesini.. 323.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 73 san hakları düşüncesine dayalı kurumlar. "An Examination into the Leading Principles of the Federal Constitution. I. ama aklın yargılarının yerine çoğunluğun yargılarını geçirmekten de kesinlikle kaçınıyorlardı. A. Noah Webster'in dediği gibi.y.. Dickinson. "yasaları halkın çoğunluğunun yaptığını ileri sürmenin ancak mecazi bir değeri olduğunu" ve aslında yasaların halkın temsil­ cileri tarafından yapıldığını söylemektedir. bir doğrunun ya da aklın çiğnenmesi kaygısı değil. Webster. ama durum değişip de güçlü ekonomik gruplar bir diktatörlük kurarak çoğunluk yönetimine son vermeye kalkıştıklarında. Democracy in America. Jefferson bir demokraside yönetimin "ister yasama. Bkz. 16.g. yönetimin ve aldığı emanetin "insanın doğası üzerine. A. De­ mokrasinin felsefi temeli bir kez yıkıldıktan sonra. diktatörlüğün kötü olduğu önermesi sadece bu diktatörlüğün nimetlerinden yararlanmayan­ lar için rasyonel olarak geçerli bir önerme haline gelir ve bu öner­ menin kendi karşıtına dönüşmesinin önünde teorik bir engel kalmaz. Bu grupların bir başarı şansı gördüklerinde eyleme geçmemeleri sadece aptallık olur. bu eyleme karşı ileri sürüle­ bilecek.. s. ve dolayısıyla kutsal olduğunu" düşünüyordu. isterse yürütme" her iki bölümüne karşı da o kadar kuşkucuydu ki. Editör. "bu emaken açığa vurduğu kaygı yersizdi (Bkz. dipnot). c. New York 1898. "her toplumun temel yasasının lex majoris partis (çoğunluğun yasası)"14 olduğunu düşünüyorlardı...

. Batı felsefesinin tarihine dönerek bu kavramların dinsel ve mitolojik kökleri bulunabi­ lir. Hepsi. Demokratik iler­ lemenin bu yanıltıcı zaferi. aydınlanmanın ilerlemesinin belli noktalarda hurafe ve paranoyaya sapma eğiliminin nedenlerinden biridir. İnsanın özlem ve gizilgüçlerinin nesnel doğru düşüncesinden bu kopuşu sadece özgürlük. eşitlik veya adelet gibi temel ahlak ve politi17. uyumsuz olan herşeye karşı direnen bir güç olarak. Yeni bir tanrıdır.. Tanrı'ya karşı suç" işlemekti17.y. Halk çeşitli kısmi çıkarların kontrolü altına girdikçe.g. yani varolan adaletsizliğe karşı direnen bir güç ola­ rak değil. düşüncenin hizmet etmek zorunda olduğu egemen kuvvet haline gelmiştir.74 AKIL TUTULMASI nete hıyanet etmek. Dickinson'un değindiği "ürkütücülüğün" kaynağı da bu eski kök­ lerin sürüp giden etkisidir. 18. Bilimsel propaganda kamuoyunu karanlık güllerin aleti haline getirdikçe. A. Kendi başına çoğunluk ilkesinin. Her felsefi. o tarihte henüz yaşamakta olan bir felsefi gelenekten ya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak devralınmıştı. "Çoğunluk" diyor John Adams. .y. çoğunluk da kültürel hayatın hakemi olarak sunulmaya başlar. Her konuda kamu yargılarına başvurma biçimini alan ve çeşitli kamuoyu ölçme ve modern iletişim teknikleriyle uygulanan çoğunluk ilkesi. kamuoyu da aklın yerini almaya başlar. "her zaman ve istisnasız olarak azınlığın haklarını çiğnemiştir. adaletin yeterli bir güvencesi olduğu kesinlikle düşünülmüyordu. A. çoğunluk yargısı adına savunulur ve ak­ lanır."18 Bu hakların ve bütün temel ilkelerin görüsel doğrular olduğuna inanılı­ yordu. bu. Doğrunun bir görenek ve alışkanlık sorunu olduğunu açıklar ve böylece onu ruhsal otorite­ sinden yoksun bırakır. demokrasiyi beslemiş olan düşünsel cevhe­ ri yiyip bitirmektedir. Popüler sanat ve edebiyatın kitleleri aldatmaya yarayan ürünlerine kadar her dalda kültürün yerine konulan sözde-kültür öğeleri. Günümüzde rasyonel temellerini yitirmiş olan çoğunluk ilkesi tümüyle akıldışı bir boyut kazanmıştır. ahlaki ve siyasal düşüncede —onu tarihsel köklerine bağlayan hayat bağının kopartılmasıyla birlikte— yeni bir mitolojinin nüvesini oluşturma eğilimi göze çarpmaktadır.g. Öznel aklın böyle bir mirasa ihtiyacı yoktur. ama büyük devrimlerin habercilerinin dü­ şündüğü anlamda.

zulüm ve baskı kendi başlarına kötü değildir. Bir grup aydınlanmış insan düşünülebilecek en büyük kötülüğe savaş açtığında bile. ne kadar zalim ve despotça olursa olsun bir ekonomik ya da siyasal sistemin bir diğerinden daha akıldışı olduğunu söylemek de mümkün değildir. Bir­ çokları hemen bu ilkelerin ve savaşın ardında yatan gerçek güdülerin ne olduğunu sorar. biçimsel aklın yıkıcı etkilerinden daha ağır basan bir gücün varolduğu söylenebilir: genel kabul görmüş değerlere ve davranış biçimlerine uyma eğilimidir bu. bu kişisel çıkarları durumun kendi sessiz çağrısından daha zor anlayabi­ leceği unutulur. Zaten. bir felsefenin ötekinden daha iyi. despotizm. dürüstlük ve beceri açısından karşılaştırabildiğimiz halde bir ev kadını ile bir sanatçıyı karşılaştırmanın mümkün olmadığını söylerler bize. Belirli bir hayat tarzının. Nedenlerin gerçekçi olduğu. öznel akıl. "İnsan onuru" gibi deyimler ya tanrısal hak düşüncesinin hem korunduğu hem de aşıldığı diyalektik bir ilerlemeyi temsil eder ya da biri özgül anlamlarını araştırmaya kalktığında kofluklarını hemen belli eden bayatlamış sloganlar haline gelirler. Çünkü belirli bir etkinlik açısından "iyi" olma. Genel olarak. Günümüz ölçülerine göre. sıkı bir çözümleme. zamanın bir fonksiyonudur. Ne var ki. hiçbir rasyonel merci dik­ tatörlüğe karşı bir yargıda bulunamaz. Bu terimlerin hayatları. hayatın her alanında bütün özgül hedef ve amaçlan da etkilemektedir. eğer ku­ rucularının kazançlı çıkma olasılığı varsa. bu arada. Amaçlar artık aklın ışığında değerlendirilmediği için. modern toplumda gerek sanat için gerekse niteliksiz emek için tek bir örtük ölçüt olduğunu gösterecektir: zaman. Biçimselleşmiş akla göre. bir dinin.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 75 ka kavramlarını değil. bilinçdışı anılara bağlıdır. bu iddianın anlamsız olduğunu. Ortalama insanın eski ideallere hâlâ bağlı görünmesinin bu çözüm­ lemeyle çeliştiği ileri sürülebilir. iyi ev kadınlarından veya iyi bankacılardan daha iyi hizmet etmesi söz konusu değildir. daha yüksek. iki ev kadınının etkinliğini temizlik. yani kişisel çıkarlara teka­ bül ettiğini anlatma zorunluluğu doğar. daha doğru olduğunu söylemek anlamsızdır. iyi sanatçıların doğruya. Bir sanatçının mesleğinin daha soylu olduğunu ileri sürmeye kalktığımızda. savaşı zorunlu kılan kötülükle insanlık arasındaki uyuşmazlığa ilişkin bir şey söyleyemeyecektir. çocukluğumuzdan beri bazı düşüncelere sahip çıkmayı. deyim yerindeyse. halk kitlesinin. yücelt- . iyi gardiyanlardan.

Almanya gibi birçok ulusun. Geleneğin o eski otoritesinden bugüne tek bir işlev kalmış­ tır: gelenek. sözlerini ve eylemlerini eski belgelerin metnine ya da genel kabul gören doktrinlere uyarlamak değildi: kendileri belge yaratmış ve kendi doktrinlerinin ka­ bul edilmesini sağlamışlardı. yaşadığımız topluluğa duyduğu­ muz saygıdan. Tarihsel rolleri. nesnel denilen içeriğin geçmişteki ve şimdiki şöhretlerle aklan­ masının taşıdığı zayıflığı gösterir. Modem düşüncenin öncü­ leri iyi'yi yasadan türetmiyorlardı —hatta yasaları çiğnemişlerdi— yap­ tıkları. zamanımızın birkaç aydınlanmış ulusunun kurucularına borçlu olduğumuz sadakatten kuvvet almaktadır. yasayı iyi olanla bağdaştırmaktı. ger­ çekte. Bu düşünceler. Karşı çıkmaya kalkışanları önceden uyarır. hatta atalardan kalmış olan inançların da bir tekrarı değildi. topluluğun inançlarının bir tekrarı değildi. aynı zamanda evrensel bir onayın da koruması altında olduğu için. bu doğru zaten zedelen­ miş ve sahiciliği de kendisini haklı çıkarması beklenen ilke kadar azalmış demektir.76 AKIL TUTULMASI meyi öğretmemişler midir bize? Bu düşünceler ve onlarla bağıntılı bütün teorik görüşler de sadece aklın değil. Ama bu itiraz. mutlaka değişmesi gereken koşulların bir eleştirisiydi ve bu zorunluluk da felsefi düşünce tarafın­ dan kavranıyor ve eyleme dönüştürülüyordu. en çok tapındıkları ideallerin birer boş balon olduğunu birdenbire anlamış olmaları boşuna değildir. Bugün bu doktrinlere tapınan ve yeterli bir felsefeden yoksun kalmış olanlar. insanın belli haklara sahip olduğu görüşü. Geleneğin hâlâ bir kanıt sayıldığı geçmiş yüzyıl­ larda. bu doktrinleri ya sadece öznel is­ teklerin ifadesi olarak. ya da otoritesini kendisine inanan insanların sayısından ve varolduğu sürenin uzunluğundan alan bir yerleşik düzen olarak görebilirler. Eğer modern bilim ve siyaset tari­ hinde o kadar reddedilmiş olan gelenek şimdi her ahlaki ya da dinsel doğrunun ölçüsü olarak yardıma çağrılıyorsa. On sekizinci yüzyılda. onlar için hayatlarını vermiş insanlardan. onaylamak istediği ilkenin ardındaki konsensus'un ekono­ mik ya da siyasal yönden güçlü olduğunu gösterir. başka bir deyişle. Bu haklara sahip çıkan insanların duru­ munun bir yansımasıydı. . aklın basit bir araca dönüşme­ sinin bunlara zarar vermeyeceği düşünülmektedir. gelenek inancının kendisi de nesnel bir doğruya duyulan inancın türeviydi. Bugün geleneğe başvurma zorunluluğu bile ge­ leneğin insanlar üzerinde etkisinin kalmamış olduğunu göstermektedir.

en temel duygulara kadar. Bkz. içsel değeriyle ölçülüyordu. hatta ebedi bir ilke olarak doğa biçiminde logos (akıl) düşüncesiyle bağdaştırdık­ ları için bağlı kalıyorlardı onlara. Her modern kültürde "yüksek’in "alçak"tan önce gelmesi. Ama bugün bunlar sadece bir artık durumuna indirgendikleri için inan­ dırma güçlerini gittikçe yitirmektedirler. İnsanlar.19 Şatafat ve süs düşkünlü­ ğünün feodal tavırların kalıntısı olduğunu göstermiştir. vol. bazı kokuların iyi. aykırı olanlarınsa tehlikeli görülmesi ya da bu ilkelerin insanların sözde özgür zevkleriyle daha uyum içinde olması değildi. Büyük dinsel ve felsefi kav­ ramlar henüz canlıyken. insanların alçakgönüllü davranmasının ve kardeşçe sevgiyi. T. adaleti ve insanlık değerlerini yüceltmelerinin nedeni bu ilkelere uygun davranışların gerçekçi. s. bazılarınınsa 19. Ancak. bu düşüncelerde doğrunun izini gördükleri için.W. kirlininse itici olması. Öznel akıl tarafından tahrip edilen mitolojik. Nesnel bir anlama. korku ve boş inanların da yürürlükte olduğunu ortaya koyar. en mütevazı uğraşlar bile hedeflerinin genel yararlılığıyla. bir zamanlar bütün sevinç ve hazlar da bir nihai doğruya duyulan inanca bağlıydı. Bunlar kendilerini en "doğal" tercih­ ler ve antipatilerde belli eder ve uygarlık tarafından öylece kabulleni­ lirler. Ve bu nes­ nel içerikten. onları Tanrı ya da aşkın bir ruh biçiminde. . Thorstein Veblen on dokuzuncu yüzyıl mimarisinde bulunan çarpı­ tılmış ortaçağ temalarını ortaya çıkarmıştır.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 77 Öznel aklın ilerlemesiyle birlikte mitolojik. Studies in Philosophy and So­ cial Science. Ço­ cuk oyunlarının ve yetişkin fantezilerinin mitolojiden kaynaklanması gibi. "Veblen's Attack on Culture”. nesnel kökler yalnız büyük evrensel kavramlara özgü değildir. nesnel sayılan doğruyla bu ilişkiden yoksun kaldıkça bu davranışlar da.’ uygar toplumun bugüne kadar bu düşüncelerin artıklarıyla yaşamış olduğu doğrudur. ix. dinsel ve rasyonalist düşüncelerin teorik temeli yıkıma uğramış olsa da.Adomo. görünüşte kişisel. şan verici israf denilen olgunun çözümlenmesi yalnız çağdaş toplumsal ya­ şamda ve bireysel psikolojide barbarca zulmün belli yönlerinin sürüp gittiğini değil. nicedir unutulmuş tapınma. kendinden bir öneme sahip sayılan sadece en yüksek amaçlar değildi: en küçük. New York 1941. temi­ zin çekici. buharlaşıp gitmektedir. tümüyle psikolojik davranış ve eylemlerin de kaynaklarıdır bunlar. 392-393.

Bahçeyle uğraşmanın zevki. c. özgürlük ve insanlık gibi kavramlar için de aynı ölçüde ge­ çerlidir. adalet ve eşitlik kav­ ramlarına da uygulanabilir. ama aklın biçimselleşmesiyle zayıflamışlardır. Modern uygarlığın örtüsü altında közlenen bu eski hayat biçimleri. fiziksel zor ve maddi çıkara ek ola­ rak toplumu bir arada tutan bütün bu kuvvetler bugün de vardır. alınan haz bir süre daha devam edebilir ama içindeki canlılık sönmüş olur. I. ama aynı zamanda. Daha önce de gördüğümüz gibi. çoğu durumda. adanmaların ve bunların tarih içindeki serüveninin ürünüdür. yoksa aydınlanmış kişilerin ya da liberal dinle­ rin öne sürmeye çalıştığı gibi sağlık kaygılarının ya da başka pragmatik nedenlerin sonucu değil. sahteleşebilirler de. Bu görüşün günlük hayatın bütün ayrıntılarına egemen olduğunu var­ sayalım — zaten çoğumuzun sandığından daha geniş ve daha güçlü bir 20. ona duyduğumuz sevginin verdiği sıcaklığın asıl kaynağıdır. İnsan onuru konusunda söylediklerimiz. kötü niyetli kişilerin büyü olarak kullanabileceği herhangi bir nesneyi ortadan kaldırmaya yöneliktir. s. Bu tür düşünceler o eski adaletsizlik ve eşitsizlik evresinin yadsıması olarak olumsuz niteliklerini sürdürmek. çeşitli tapınma biçimleriyle ilgilidir: bir şeyin iyiliğine ya da kutsallığına duyduğu inanç. Bu. bahçelerin tanrılara ait olduğu ve onlar için ekildiği antik çağlara gider. I. bazı yiyecekler sevilirken bazılarından nefret edilme­ si hep eski tabuların. Bütün bu tapınılmış düşünceler. büyü inancından kaynaklanmışa ben­ zemektedir. mitlerin. Bir çiçekten ya da bir odanın atmosferinden aldığımız zevki özerk bir estetik içgüdüye yükleyemeyiz.20 Eğer modern insan abar­ tarak ya da tersine küçümseyerek bu bağları koparırsa. bugün de herhangi bir nesneden aldığımız hazzın.78 AKIL TUTULMASI iğrenç bulunması." . 175) Yeni Bri­ tanya yerlileri üzerine bir rapordan şu alıntıyı yapıyor: "Evlerde hep görülen ve her gün yerleri iyice silmekten ibaret olan temizlik çabası. temizlik ve tertiplilik amaçlarına değil. onun güzelliğinden aldığı zevkten daha es­ kidir. Sir James Frazer (The Golden Bough. Tam bir modem zevk olan tertiplilik bile. kendi korkunç kökenlerinden gelen o ilk mutlak anlamlılığı da korumak zorundadır. böl. İnsanın estetik duyarlılığının tarih öncesi. binlerce ince bağla bu boş inanlara bağlıdır. amaçlarımızın zevklere ve antipatilere bağlı olduğu ve bunların da kendi başlarına anlamsız olduğu görüşüne dayanmaktadır. Yoksa yalnız kayıtsızlaşmakla kal­ mayıp. Hem doğada hem de sanattaki güzellik duygusu. bu süreç.

akıldışı ve budalaca bir hareket olarak görülmektedir. sanki sessiz bir jest gibi. böylece. faydacı ölçülerle. boş zaman faaliyetleri. Ona göre anlam ancak tek bir yoldan elde edilebilir: bir amaca hizmet. Kentin dışına. "sapkınlığı". yıpratıcı bir uğraşla oyalamaktadır. taşıyamayacaklarına inanıyorsa. bir hareket ancak sağlık ya da dinlenme gibi çalışma gücünü tazeleyebilecek bir başka amaca hizmet ettiği sürece akla uygundur. Görünüm yozlaşarak görünüm avcılığına. ilerdeki görünüme karışıp gitmek artık gereksizdir. bir yayanın yaşadığı biçimiyle görünüm kavramı da anlamsızlaşır. Konu seçiminde uyguladıkları kasıtlı. özneyi unutmuş olduğunu hatırlatırken bir yandan da öznenin nesnel bir düzen kuramadığı için duyduğu kederi dile getiriyordu. bu şok yoluyla ona. sonradan öğrendikle­ rimiz bizi daha az etkiler. fotoğrafçılığa dönüşür. dere kıyısına ya da bir tepeye yapılan bir yü­ rüyüş. yer aldıkları yapıların tümüyle öznel olup hiçbir anlamlı düzen ya da bütünle bağı olmadığına. kamuya. Başlı başına bir amaç olan şeylerin sayısı gitgide azalmıştır. konularının "saçmalığı". Yirminci yüzyıl toplumunu bu türden tutarsızlıklar tasalandırmaz.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 79 egemenliktir bu. Ve bu jest. Kitle kültüründe anlamsızlaşmış olan zevkler ve antipatiler ya eğlence. Başka bir deyişle uğraşın kendisi sadece bir alet­ tir. görünümden aldığı. çünkü anlamını ancak başka amaçlarla olan bağlantısından alır. Fransız simgecilerinin. nesnel anlamını yitirmiş şeylere duydukları sevgiyi dile getiren özel bir terimleri vardı: "hüzün". haz da fazla uzun süremez. Öylece yü­ rümek. sosyal temaslar gibi bir başlık altında sınıflan- . Eğer böyle zevkler adet haline gel­ mişse o da ömrünün sonuna kadar bunlardan haz duymaya devam ede­ bilir ya da bayıldığı şeylerin anlamsızlığını hiçbir zaman tam olarak farkedemez. meydan okuyan keyfilik. onlar da radyodan verilen komutlarla jimnastik hareketleri yaparak yerine getireceklerdir vücutlarına karşı görevlerini. Çocuklar uzun yürüyüşlere tutkun olan baba­ larına öykünebilirler. keyfile­ şir. hiçbir anlam taşımadıklarına. insan kendini anlamsız. Zevklerimiz çocukluğumuzda oluşur. Bir doğa görünümü seyreden adam eğer gördüğü renk ve biçimlerin sadece birer renk ve biçim olduğuna. ama aklın biçimselleşmesi bir noktanın ötesine geçmişse. faydacı mantığın akıldışı nite­ liğini açığa çıkarıyor ve bu mantığın insan yaşantısı karşısındaki ye­ tersizliğini göstermek için kamunun yüzüne çarpıyordu. Biçimselleşmiş akıl açısından.

Ama neşenin bir zamanlar tanrı katı düşüncesiyle ilişkili olduğunu anımsatan son anılar da sili­ nip giderse. I. yaşantıya düşünsel olarak derinlemesine nüfuz etmenin yerini alır. kabullenilmiş. fotoğrafçılık. Bir ankette hobinizin ne olduğu sorulduğunda. daha şimdiden. c. hatta belki umutsuz görünmeye başlarlar. s. yazarsınız. Olguların hızlı kavranışı. Modern eğitimde de­ mokratik ya da dinsel her türlü ideal ilkenin sadece belirli durumlarla sınırlı tutulmasının ürünü olan bu çoğulculuk. nesnel aklın ortadan kalkışı ve gerçekliğin her türlü içsel "anlam"dan yoksunlaşması karşısında dile gelen hiçbir ya­ zıklanma duygusu yoktur. golf. Boston ve New York. ."21 Bugün hem böyle ilişkiler hem de din ve doğrunun karmaşıklığı daha baştan kabullenilmiştir. Hüzün de. hobisinin temel bir doğruyla ilişkisi olduğuna kendini inandırmaya bile çalışmaz. Küçük zevkler için söylenenler. saf bir çocuk rolünü sürdürürken. 21. Babbitt'in "hobi"sine dönüşür. iyi ve güzele ulaşmak gibi daha yüksek amaçlar için de geçerlidir. etkin çalışmanın psikolojik önkoşulundan fazla birşey ol­ mayan basmakalıp neşe bile bütün öbür duygularla birlikte sönüp gi­ debilir. The Complete Work of Ralph Waldo Emerson. Emerson. hemen onların yardımına koşarlar.. tıpkı kaç kilo çektiğinizi yazar gibi. eğer ra­ hipler ve kilise üyeleri bu avantajları ellerinde tutamazlarsa. Bir hobiyle uğraşan insan. 321. Çocuk. mülkiyetin koruyucuları olarak pazar değeri kazanmışlardır. modern toplumun yaşamında şizofrenik bir görüntü yaratmaktadır. İnsanları neşeli bir ruh halinde tutacak. duruma ayak uydurmayı erken yaşta öğrenmektedir. uyumsuzluğun. rasyonelleştirilmiş zevkler olarak hobiler artık bir kurum haline gelmiştir.. vb. "hoş zaman" ya da "eğlence" düşüncesinde. ticaret oda­ ları ve banka yöneticileri. zamanında bu konu­ da acı gözlemlerde bulunmuştu: "Dinsel kurumlar. 1903. "Gülümsemeye devam edenler" de kederli. bi­ reyin bu karşı çıkışı da düzene sokulur: Kılı kırk yaran züppenin tut­ kusu.80 AKIL TUTULMASI dırılır ya da azar azar ölmeye bırakılır. Noel Baba'nın bir süpermarket görevlisi olduğunu bilen ve satışlarla Yılbaşı arasında bir ilişki olduğunu kavrayan çocuk. bir yandan da başka çocuklarla yalnız kaldığında hemen daha kurnaz davranmaya girişmektedir. ülkenin gerçek hancıları ve toprak sahipleri. kitap. dinle iş dünyası arasında bir et­ kileşim olmasını olağan karşılayabilir. Hobi'de.

sa­ nayinin gelişmesini sağlayan genel koşulların korunmasına hizmet et­ miyorsa. Oysa herşey notalarda yazılıdır: ahlaki ilkelerle toplumsal gerçeklik arasındaki gerilim. Machiavelli. Orta-sınıf toplumunun büyük teorisyenleri. bir müze parçası haline. Fransa'daki durumun tersine Almanya'da ruhsal hayatın siyasal bir anlatım bulamaması ve sanat ve müzikte bir açılım aramak zorunda kalması. Faaliyet biçimleri eğer yararlı değilse. politika ve dinden olduğu gibi doğruluktan da koparılmıştır. program broşüründeki yorumların somut­ lanması olarak dinler. aklın öznelleşmesinin ve biçimselleş­ mesinin tipik bir sonucudur. başlangıcı örgütlenmiş toplumun ilk kuruluşuna ve alet­ lerin ilk kullanılmasına kadar götürülebilecek bir süreçtir. yapıtın bir anlatım olarak işlevinin dolaysız. starların performansı için bir vesile ya da belli bir zümreye dahilseniz mutlaka katılmanız gereken bir toplantı aracı haline getirilmiştir. Senfoniyi. Ama insan faaliyetinin bütün ürünlerinin metaya dönüşmesi ancak sanayi toplu­ munun doğuşuyla gerçekleşmiştir. yaşama biçimleri üretime dayandığı halde ona doğrudan bir katkı yapmadıkları için feodal lordları ve ortaçağ ruhban sınıfını asalak . her uğraşa üretken denilmek­ tedir. ya da savaş zamanında olduğu gibi. düzensiz bir duygular dizisine. pazar fiyatıdır. Ama yapıtla canlı bir ilişki. gereksiz. Sanat yapıtlarını kültürel metalara dönüş­ türür bu süreç. bir zamanlar doğruluk adını verdiğimiz şeyin bir imgesi olarak duymak. Sanat. Bugünse senfoni şeyleştirilmiş (reifıed). yaşamak mümkün değildir. Şeyleşme. Bu şeyleşme. lüks olarak damgalanmaktadır. Üretken kol ya da kafa emeği saygınlaşmış. Malların satılabilirliğini ve dolayısıyla belirli bir emek türünün üretken olup olmadığını belirleyen.. Sanat yapıtının bu özelliği günü­ müzde ortadan kalkmıştır. hatta tek saygın yaşama biçimi ha­ line gelmiştir ve bir gelir getiren her işe. Eskiden nesnel aklın.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 81 Eskiden bir sanat yapıtının amacı. Hobbes ve ötekiler. anlamsız.-otoriter dinin ya da metafiziğin yerine getirdiği işlevleri anonim ekonomik aygıt devralmıştır. Beethoven'in Eroica senfonisini düşünün. yapıtın bütünlüğünü. dünyaya ne olduğunu söylemek. Bugün ortalama bir konser izleyicisi bu yapıtın nesnel anlamını kavra­ maktan acizdir. rasgele. nihai bir yargıda bulunmak olurdu. kendiliğinden bir kavranışı söz konusu değildir artık. tüketimlerini de gerçek niyet ve amaçlarımızdan kopuk..

Bugün lüks reddedilmemektedir. Hiçbir şey. Bu sınıflar. a. Modern düşünce. 23. O zamanın anlayışına göre. özellikleri değil. eğer taslak kabul görürse. s."23 Eğer okulun kuru22. Leip­ zig 1926. "varolan şeylere ilişkin bir taslak ve onları belli bir biçimde düzenle­ mek üzere bir eylem planıdır.82 AKIL TUTULMASI olarak niteliyorlardı. o düşünce doğrudur. Essays in Experimental Logic. nesnel fenomenoloji açısından Max Scheler'in "Erkenntis und Arbeit" adlı ayrıntılı çalışmasında. Metindeki düşünceler sadece pragmatizmin aklın öznelleşmesi içindeki rolünü betimlemeye yöneliktir. ticaret ve sanayi için yarattığı fırsatlardır. Philosophie der Werte. Ama onu mazur gösteren kendi varlığı. William James'in Pragmatism'ini çözümlerken John Dewey doğruluk ve anlam kavramları üzerinde du­ rur: "Doğru düşünceler bizi yararlı sözsel ve kavramsal yönlere olduğu kadar. s. hiç değilse lüks malların üreticileri tarafından reddedilmemektedir. rahiplerin hayatlarını Tanrı'ya. Zeitschrift für Sozialforschung. bu görüşten bir felsefe çıkarmaya çalışmıştır. Die Wissenformen und die Geselschaft. 4-53 ve "Traditionelle und Kritische Theorie". kendi içinde ve kendisi için değerli değildir.y. s. hiçbir amaç kendi içinde bir ötekinden daha iyi değildir. Leipzig 1921. doğrudan doğruya yararlı duyulur sonuçlara da götürür. voluntarizm açısından. 245-294 başlıklı yazılarında.. sırf varlıklarıyla ve faaliyetleriyle kitlelerin hayran olduğu ve yücelttiği simgeler yaratırlardı. insanın en yüksek amacı ola­ rak ruhun kurtuluşunun yerini alan maddi refah bile.g. Chicago 1916. akıcı ilişkilere götürür". vol. Pragmatizm çeşitli düşünce okulları tarafından eleştirel olarak incelenmiştir. Tutarlı­ lığa. Hugo Münsterberg tarafından. bir düşüncenin. bir kav­ ramın ya da bir teorinin bir eylem planı ya da tasarısından başka bir şey olmadığı ve dolayısıyla doğruluğun da sadece bu düşüncenin başa­ rısından ibaret olduğu görüşüdür. vi. Machiavelli ile başlayan çizgi Veblen'e kadar uzanır. 1937. Dewey'e göre bir düşünce. eğer yapılan eylemin sonucunda varlıklar kendilerini düşüncenin amaç­ ladığı şekilde düzenlerlerse. 310 ve 317. dengeye ve rahat. .22 Bu felsefenin özü. pragmatizmde olduğu gibi. Buna göre. diyalektik felsefe açısından Max Horkheimer'in "Der Nueste Angriff und die Metaphysik". Lüks mal ve hizmetler ya kitleler tarafından zorunlu tüketim olarak benimsenmekte ya da rahatla­ ma yolu olarak görülmektedir. Machiavelli ve öğrencileri çağın değiştiğini gördüler ve eski yöneticilerin bütün vakitlerini adadıkları işlere verilen değerin ne kadar boş bir yanılsama olduğunu gösterdiler. soylularınsa şövalyeliğe ve aşka adadıkları düşünülürdü.

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 83

cusu, "felsefeyi Kant'tan öğrendim"24 diyen Charles S. Peirce olma­ saydı, düşüncelerimiz doğru olduğu için beklentilerimizin gerçekleş­ tiğini ve eylemlerimizin başarılı olduğunu değil, tam tersine beklenti­ lerimiz gerçekleştiği ve eylemlerimiz başarılı olduğu için düşünceleri­ mizin doğru olduğunu söyleyen böyle bir doktrinin felsefi bir soyağacına sahip olduğu bile kabul edilmeyebilirdi. Gerçekte, bu gelişmeden Kant'ı sorumlu tutmak, büyük haksızlık olur. O, bilimsel kavrayışı, ampirik değil aşkın (transcendental) işlevlere bağımlı kılmıştı. Doğru­ luğu pratik doğrulama işlemleriyle özdeşleştirerek ya da anlam ve sonu­ cun aynı şey olduğunu öne sürerek doğruyu tasfiye etmeye kalkışmamıştı. Belli düşüncelerin kendi içlerinde, kendileri için mutlak geçerli­ liğini kesin olarak yerleştirmeye çalışmıştı. Pragmatizmde görüş ufku­ nun daralması, bir düşüncenin anlamını bir planın ya da bir taslağın anlamı düzeyine düşürmektedir. Pragmatizm, başından beri, doğruluğun mantığının yerine olasılığın mantığının geçirilmesinden yana olmuştur; bugün artık yaygın bir tu­ tumdur bu. Eğer bir düşünce ya da bir kavram ancak sonuçlarıyla an­ lam kazanıyorsa, önermeler de yüksek ya da düşük bir olasılık derecesi olan beklentileri dile getiriyor demektir. Geçmişle ilgili önermelerde, beklenen olaylar, tanık insanlardan ya da herhangi bir belgeden kanıt üretilmesi demek olan doğrulama işlemleridir. Bir yargının kendi öngördüğü olgularla doğrulanması ile zorunlu kılabileceği araştırma aşamalarıyla kesinleştirilmesi arasındaki fark, doğrulama kavramı içinde görünmez olmaktadır. Geleceğin içinde eritilen geçmiş boyutu, mantıktan kovulmuştur. "Bilgi her zaman, yaşanmış doğal olayların kullanımıyla ilgilidir," der Dewey25, "bu kullanımda, verili şeyler, değişik koşullarda yaşanılacak olanların göstergesi olarak alınır."26 Bu tür bir felsefe için öngörü sadece hesaplamanın değil, genel ola­ rak düşünme eyleminin de özüdür. Bu felsefe, gerçekten bir tahmini (örn. "Yarın yağmur yağacak") dile getiren yargılarla, ancak açıkça ifade edildikten sonra doğrulanabilecek (bu, doğal olarak bütün yargılar için geçerlidir) yargılar arasında yeterli bir ayrım yapmaz. Oysa bir önermenin şimdiki anlamıyla gelecekteki doğrulanması aynı şey
24. Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Cambridge, Mass., 1934, c. I, s. 274. 25. "A Recovery of Philosophy", Creative Intelligence, New York 1917, s. 47. 26. Ben hiç değilse aynı ya da benzer koşullarda demeyi yeğlerdim.

84 AKIL TUTULMASI

değildir. Bir insanın hasta olduğu ya ifade edildikten sonra doğrulansalar düzelme, bir iyileşme sağlayabilirler değildirler. Pragmatizm anımsamaya ve derin bir toplumu yansıtır. Dünya, geçmişten yorgun düşmüş, Ölebilse artık, dinlenebilse.

da insanlığın acı çektiği yargıları, da birer tahmin değildirler. Bir ama yine de pragmatik yargılar derin düşünmeye vakti olmayan

Bilim gibi felsefe de "varoluşun belli bir uzaklıktan düşünülmesi ya da geçmişte kalmış olguların çözümlenmesi olmaktan çıkıp, daha iyiye ulaşılması ve en kötüden kaçınılması amacıyla gelecekteki olasılık­ ların gözden geçirilmesine dönüşmüştür".27 Doğruluğun yerini olasılık ya da daha iyisi, hesaplanabilirlik alırken, toplumda doğruluğu boş bir sözcük haline getiren tarihsel süreç de aynı şeyi felsefede gerçekleştiren pragmatizm tarafından kutsanmaktadır. Dewey, James'e göre, "bir nesnenin anlamı, onun tanımında ya da kavramında bulunması gereken anlamdır," der. "Bir nesneyle ilgili düşüncelerimizde tam bir açıklığa ulaşmak için, sadece nesnenin düşü­ nülebilecek pratik etkilerini, ondan bekleyebileceğimiz duyumları ve göstermemiz gereken tepkileri göz önüne almamız yeterlidir."28 Ya da Wilhelm Ostwald'ın daha kısa tanımıyla, "bütün gerçekler faaliyetimi­ zi etkiler, bu gerçeklerin bizim için anlamı da bu etkidir". Dewey'e göre bu teorinin "doğruluğundan kuşkulanılması ya da... öznelcilik ve idealizmle suçlanması söz konusu olamaz, çünkü nesne­ nin varlığı ve etkileme gücü baştan kabul edilmektedir."28 Ne var ki, okulun öznelciliği, bir tür görüngücü (phenomenalist) doktrini kabul etmesinin değil, bilgi teorisinde "bizim" faaliyetimize, eylemlerimize ve çıkarlarımıza verdiği rolün sonucudur.29 Eğer nesneler hakkında doğru yargılar ve dolayısıyla nesnenin kavramı, sadece öznenin eylemi üzerindeki "etkilerine" dayandırılırsa, "nesne" kavramına hâlâ bir anlam verilmesini anlamak güçleşir. Pragmatizme göre, doğruluk kendi başı­
27. A.g.y., s. 53. 28. A.g.y., s. 308, 309. 29. Pozitivizme ve Pragmatizme göre felsefe bilimcilik demektir. Bu yüzden, prag­ matizm, bu bağlamda pozitivist yaklaşımın tam ve doğru bir ifadesi olarak görülmektedir. Bu iki felsefe sadece pozitivizmin fenomenalizme, yani duyu­ salcı idealizme bağlı kalmasıyla ayrılmaktadır.

ARAÇLAR VE AMAÇLAR 85

na değerli değil, etkili olduğu, bizi doğruluğa yabancı, en azından doğruluğun dışında bir başka şeye götürdüğü sürece değerlidir. James, pragmatizmi eleştirenlerin "hiçbir pragmatistin gerçek bir te­ orik soruna ilgi duymasının mümkün olmadığını varsaymalarından" yakınırken30, böyle bir ilginin psikolojik düzeyde varolduğunu ileri sürmekte haklıydı; ama James'in kendi yöntemi ("söze değil, öze bak­ mak"31) izlenecek olursa, bir zamanlar insanın en yüksek değeri verdiği o "oturduğu yerden düşünme"nin gözden düşmesine pragmatizmin katkısının teknokrasinin katkısından daha az olmadığı görülür32. Yaşa­ yan bir zihinde yer alan her doğruluk düşüncesi, bir diyalektik düşünce bütünü bile, "tutarlılık, denge ve rahat, akıcı ilişkiler"in aracı olarak değil de kendisi için sürdürüldüğünde, "oturduğu yerden düşünme" ola­ rak nitelendirilebilir. Gerek düşünmeye yöneltilen saldırı gerekse zanaatkânn övülmesi, araçların amaca boyun eğdirişinin anlatımıdır. Platon'dan çok sonra bile, İdealar kavramı, uzaklığı, bağımsızlığı, hatta belli bir anlamda özgürlüğü, "bizim" çıkarlarımıza boyun eğme­ yen bir nesnelliği temsil ediyordu. Felsefe, nesnel doğruluk düşünce­ sini, mutlak adı altında ya da herhangi bir ruhsallaşmış biçim içinde koruyarak, öznelliğin göreceleştirilmesini sağlamıştı. Mundus sensibilis (duyulur dünya) ile mundus intelligibilis (düşünülür dünya) arasında ilkesel bir ayrım olduğunda ısrar ediyordu. İnsanın zihinsel ya da fizik­ sel egemenlik kurma araçları tarafından, insanın çıkarları ve eylemleri ya da herhangi bir teknik işlem tarafından kurulan bir gerçek imgesi ile, nesnelerin ve doğanın hakkını veren bir düzen ya da hiyerarşi kav­ ramı, bir statik ya da dinamik yapı kavramı arasındaki ayrımdı bu. Pragmatizmde, bütün çoğulcu görünüşüne karşın, herşey konu ya da malzeme haline gelir ve böylece son kertede aynılaşır, araçlar ve sonuçlar zincirinde bir öğeye dönüşür. "Her kavramı 'herhangi bir kim­ se için bu kavramın doğruluğu ne gibi bir duyulur farklılık yarata­ caktır' sorusuyla sınarsanız, kavramın ne anlama geldiğini öğrenebilir ve önemini tartışabilirsiniz."33 "Herhangi bir kimse" teriminin içerdiği sorunları bir yana bıraksak bile, bu kuraldan çıkan sonuç, bir kavramın anlamının insanların davranışlarıyla belirlendiğidir. Tanrı, neden, sayı,
30. 31. 32. 33. The Meaning of Truth, N.Y., 1910, s. 208. A.g.y., s. 180. James, Some Problems of Philosophy, N.Y., 1924, s. 59. A.g.y., s. 82.

35. 273. Pragmatist herşeyi. "bir kav­ ram. 272. deneyden çıkmayan hiçbir şeyin davranışlar üzerinde doğrudan bir etkisi olamaz". böyle bir cinayet kav­ ramının da bir anlamı kalmadığını. deneysel yöntemden başka bir şey değildir. bu kavramlara anlamlı bir tepki göstermesi nasıl beklenebilir? Pragmatistin "tepki" ile kastettiği. Peirce. 317."35 Ne var ki durum bu kadar açık ve basit değildir.34 Okula adını veren Peirce'e göre. davranışlar üzerindeki etkisinden başka bir yerde aranamaz" ve "bir kavramın kabul edilmesinin ya da yadsınmasının sonucu olan bütün düşünülebilir deneysel olguların ke­ sin çizgilerle tanımlanması koşuluyla. insan davranışları üzerinde sadece deneylerden çıkabi­ lecek sonuçların doğrudan bir etkisi olabileceğini görünüşte büyük bir güvenle öne sürerken. "kavramın tamamlanmış bir tanımını" sağlayacaktır "ve kav­ ramın içinde. kapalı sınırlar içinde ve karanlıkta işlenen cinayetlerin de umursanmadığı bir gün gelirse. yani bir sözcüğün ya da bir başka ifadenin rasyonel anlamı. Peirce'e göre. çünkü bu cinayetler artık "herhangi bir kimse için duyulur bir farklılık" ol­ maktan çıkmıştır. 36. yani bir deney konusu olarak düşünmekten" gurur duymaktadır. A. Eğer dünyada sadece bu türden metafizik düşüncelerin değil.y. bu ifadenin davranışlarla ilişkisinden. pragmatistin fel­ sefi yöntemi şudur: Bütün başarılı olmuş bilimlerin (aklı başında hiç kimse bunlara metafiziği dahil etmez) bugünkü kesinliklerine ulaşmasını sağla­ yan. A. herhangi bir "belirgin düşünce"yi ya da bir doğruluğu temsil etmediğini düşünmemiz gerekecektir. bu deneysel yöntemin kendisi de şu daha eski mantık kuralının özel bir uygu­ lamasıdır: "Onları meyveleriyle tanıyacaksınız. s. a.. bizi eyleme ya da düşünmeye yönelttikleri için anlamlı ve önemlidir. ...g. Peirce'in salık verdiği yöntem.y. böyle bir düşüncenin içerdiği çelişkiyi de bu düşünceyi herhangi bir durumda "düşünülebilecek bütün deneysel olgu34. felsefeye doğal bilimler alanın­ dan aktarılmıştır. Eğer bir kimse birtakım kavramların tek anlamının kendi tepkisi olduğunu varsayarsa. Peirce. s. bu tanımın belirttiklerinden daha fazla bir şey kesinlikle yoktur"36. "tıpkı bir laboratuvarda düşünül­ düğü gibi düşünmekten.g.y. s.g.86 AKIL TUTULMASI töz ya da ruh kavramları. James'e göre.

sözcüğün zihinsel anlamıyla tasarlanmayı bekleyemez. pragmatizmin en yüksek amacıdır. tek geçerli yaşantı deneydir. metodo­ lojiyle ilgili bu çok genel önermeler ciddi mantıksal güçlüklere yol açmaktadır. kendi teorisi de "bilmenin fiilen yaptığı­ mız bir şey olduğu. Eğer her kavram —yani. Latin atasözünde olduğu gibi. düşünülebilecek olan herşey— esas olarak deneye bağımlıysa. .37 Bu hiç değilse tutarlı bir yaklaşımdır ama kendisi hâlâ felsefi düşünce olduğu halde felsefi düşünceyi tasfiye etmektedir. Pragmatizmin en radikal ve tutarlı biçimini ortaya koyan Dewey'e göre. anlamların da mantıksal nitelikleri bakımından bakış açıları. anlam ya da kavramlar gibi zihinsel kategorileri pratik davranışlara indirgemeye cid­ di olarak çalışan bir doktrin. oysa bu laboratuvarların aygıtları da içerdik­ leri sorunlar da günümüz toplumunun sorun ve çıkarlarını yansıtmak­ tadır. tavırlar ve olgulara ilişkin davranış yöntemleri olduğu ve aktif deneyin doğrulama için zorunlu olduğu" anlamına gelmektedir. Ama doğruluk. Ama düşünülebilir olguların neler olduğu sorusu da yine deneyle cevaplandırılmak zorunda olduğu için.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 87 ların" kesin çizgilerle tanımlanmasına bağımlı kılan şartlı cümleyle toparlamaya çalışmaktadır. bir insan hakkında güvenilir bilginin ancak polisin elindeki bir sanığa uygulanan sınanmış ve etkili sorgu yöntemleriyle 37. Bu görüş. Kendisinin de katıksız pratik faaliyet haline gelmesi. 330. s. susan kişidir. daha doğrusu felsefeyle özdeşleştirilmektedir. pragmatizme göre ya fiziksel olayların adı olan ya da düpedüz anlamsız olan teorik kavrayıştan ayrıdır. deneyi "düşünülebilir olma" ölçütüne nasıl tabi tutabiliriz? Nesnelci döneminde felsefe. Pragmatizme göre ideal filozof. laboratuvarlarımızda işlemden geçirildiği sırada ortaya koyduğu görün­ tülerle bir tutulmaktadır. Pragmatistin doğal bilimlere tapınmasına uygun olarak. çözümlemenin son kertede fiziksel ve aktif bir faa­ liyet olduğu. ancak belli olay dizilerini başlatacak bir mekanizma ola­ rak işlemeye çalışabilir. Essays in Experimental Knowledge. felsefenin onayını al­ makta. pragmatizm ise her türlü kavrayışı yeniden eyleme dönüştürmeye çalışmaktadır. bu faaliyet. bilimsel uğraşlar da içinde olmak üzere bütün insan davranışlarının kendi varlık nedenini ve haklılığını kavra­ masını sağlayacak olan etmendi. Nesnel doğruya götüren çeşitli teorik yolların yerine örgütlü araştırmanın dev aygıtını geçiren süreç. Doğadaki herşey.

sanat dışı bir şeyle.88 AKIL TUTULMASI elde edilebileceğine inanan bir kriminologun görüşünü andırmaktadır. bu yöntemi gençliğe özgü bir açıksözlülükle betimlemiştir: "Bir insanın mizacının ancak öfke­ lendiği zaman tam olarak belli olması ya da Proteus'un ancak eli kolu sıkıca bağlandığı zaman biçim değiştirmesi gibi. Düşünceleri eşya gibi ele alan ve doğa üzerindeki teknik egemenlikten çıkarılanın dışında her türlü doğruluk düşüncesini tasfiye eden. Düşünce. örnekse gişe hasılatı ya da propaganda değeriyle ölçülmesi gibi. Uğraşının en önemli yönünün deney olduğu noktasında kuşkulan bile olabilir. Fizikçinin modern toplumdaki tanımlanmış rolü. 78."38 "Aktif deneycilik". tıpkı sanatın. The Works of Francis Bacon. düşünce olmayan bir şeyle. Tasarlanmaya hakkı olduğunu kanıtla­ mak için her düşüncenin bir referans göstermesi. Deneyciliğin büyük öncüsü Francis Bacon. kullanışlı olduğunu belirten bir sicil sunması gerekmektedir. kendi faaliyet türünü "bütün başarılı olmuş bilimler" arasına kaydettirmeye çalışan ve fizikçiyi taklit eden filozoftur. herşeyi bir malzeme olarak almaktır. Top­ lumsal işbölümü tarafından belirlenmiş cevapların doğrunun kendisi haline geldiği bu öznelci özdeşlemeyi savunanlar her zaman fizikçiler değildir. 38. grupların ya da topluluğun çıkarla­ rının gündeme getirdiği somut sorulara somut cevaplar sağlar. doğanın dönüşüm ve değişimleri de ancak sanatın denemelerinde ve bıktırıcı çabalarında gerçekleşebilir. fizikçi değil. Doğrudan kullanımı "teorik" olsa bile kendisine işlev kazandıran teorinin pratik uygulanışıyla enin­ de sonunda sınava sokulacaktır. . Hatta bir gün kendi bulgularının laboratuvarda belirlenme­ miş bir doğrunun parçası olacağı umudunu da besleyebilir. c I. fabrikayı insan varoluşunun prototipi olarak gören ve bütün kültür dallarını montaj hattı üzerindeki üretim ya da rasyonelleş­ tirilmiş büro modeline uydurmaya çalışan modern endüstriyelizmin düşünce alanındaki karşılığıdır. en küçük ayrıntılarına kadar. Bu rolün anlamı hakkında düşünmesi gerek­ mez. Zihinsel kavramları sırf fiziksel olaylar olarak yorumlamak ya da kendi yöntemini tek anlamlı zihinsel davranış olarak sunmak zorunda da değildir. s. Deneysel fiziği bütün bilimlerin prototipi yapmaya ve zihinsel yaşamın her alanını laboratuvar teknikleri modeline uydurmaya çalışan pragmatizm. bireylerin. Londra 1826. üretim üzerindeki ya da toplumsal davranışlar üzerindeki etkisiyle ölçülmektedir.

New York 1902. kendi döneminde ortaya çıkmış olan ve "zihin tedavi hareketi" adını verdiği bir tarikattan söz ederken şöyle der: Bütün yaşantımızın besbelli sonucu. yandaşlarına haz veren herhangi bir inanç türünü reddetme imkânı yoktur. hatta belli tür insanlarda daha etkili biçimde önlemektedir. iyimser ve yaşadığımız günlerin kültürel bozgunuyla başa çıkamayan bir psikolojiyi yansıtmaktadır bu yazılar. zevk sahibi bir kişi olarak. Öyleyse. The Varieties of Religious Experience. sanatsal ya da dinsel çabaların pratik sonuçlarına karşı olabilir. Bilim hepimize telgrafı. kullanabilen kişiye dünyanın hâzinelerini açan gerçek birer anahtardır. bir siyasal ya da toplumsal reformcu olarak. hem bilimi hem de dini. insanlık için çok şiddetli bir sarsıntı anlamına gelebileceği ve bu yüz­ den de kişiler tarafından reddedilebileceği düşüncesi karşısında. s. Böyle bir doktrin için. Bu. Zihin tedavisi biçimindeki din de bazılarımıza huzur. hoşgörülü. kullanılabileceği ve değişik insanlar tarafından da böyle kullanıldığı ve her defasında kullanıcıya belli bir kazancı sağladığı ama aynı zamanda başka bir tür kazancın da ertelenmek ya da bırakılmak zorunda kaldığıdır. 120. din de bilim de. Pragmatizm. ama felsefesi. dünyanın birçok düşünce sistemlerine göre çekip çevirilebileceği. ahlaki tatmin ve mutluluk vermektedir ve bazı hastalıkları bilim kadar etkili bir biçimde. Bir insan olarak. James. 39. bugünün dünyasındaki bilimsel. . James'in kastettiğinden farklı olarak sözcük anlamıyla "dünyanın bütün hâzinelerini açan gerçek birer anahtar" olarak kullanan gruplar için bir aklanma yolu olabilir. elektrik ışığını ve teşhisi vermiştir ve hastalıkların bir bölümünü de önlemeyi vç tedavi etmeyi başar­ maktadır. filozof. başvurabileceği bütün öbür ilkeleri yıkmaktadır. olgusal ölçütleri yüceltmeyi iş edin­ miştir.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 89 Yine de bilim adamı ve sanatçının tavırlarıyla filozofun tavrı arasında önemli bir farklılık vardır.39 Doğrunun belli bir tarihsel anda mutluluğun tam tersini verebileceği. Bilim adamı ve sanatçının sanayi toplu­ munda ölçüt haline gelmiş çabalarının utandırıcı "meyvelerini" reddet­ tiklerine ve uyumluluğun denetimini kırdıklarına bugün bile zaman za­ man rastlandığı halde. Liberal. pragma­ tizmin kurucuları öznenin mutluluğunu doğruluğun tek ölçütü yap­ mışlardır. pragmatist yazılarda yer alan birçok ahlaki ya da dinsel tartış­ mada görülebilir.

müthiş bir açıklıkla. felsefemiz için yeterince büyük bir görev. II. . Felsefeleri. Çünkü birçok şeyi birleştirecek ve biri de yeniden birçok şeylere dönüştürecek güç ve bilgi sadece Tanrı'da vardır.y. 68. "A Recovery of Philosophy".. insanların bugünkü durumları değişmeksizin isteklerinin ye­ rine getirilmesini insanlığın en yüksek amaçlarıyla özdeşleştirmektedir.41 "Bugün istenir olanın geleceğe yansıtılması bir çözüm değildir. a. pragmatizmin yadsıdığı farklılıkları koru­ duğu söylenebilir en azından: laboratuvarda düşünmekle felsefede dü­ şünmek arasındaki ve dolayısıyla insanın yöneleceği noktayla bugünkü durumu arasındaki farklılık. Bilimin çağdaş başarılarının doruklarından Platon'a bakarak gülebilmişlerdir. insan­ ların gerçekte oldukları durumlarıyla yani yaşadıkları toplumsal sistem tarafından koşullandırılmış durumlarıyla istedikleri şeylerdir. Dewey. insan doğasıyla tanrısal doğa arasındaki farkı unutmuş olur. elde edilen pratik sonuçlar adına— Pragmatizm "doğrunun kendisi" ya da Platon ve nesnelci izleyicilerinin tanımlamadan bıraktıkları "iyilik" te­ rimlerinin gerçekte ne anlama geldiğini biraz da küçümsemeyle sor­ maktadır. hiç kuşkusuz.. Herşeye ve herkese bir araç rolünü veren —ama Tanrı ya da nesnel doğruluk adına değil. Ve bu sürekli beslenmesi ve açık seçikleştirilmesi gereken bir inançtır. Zekânın bugünkü isteklerimizin izdüşümü olan bir geleceği tasar­ lama gücüne inanmak ve bunu gerçekleştirecek araçları bulmak — kurtuluşumuz budur. bir karşı tepki olarak felsefi düşünmenin doğ­ masına yol açan o "pratik olma" tutumunu yansıtır. sürecin sadece bir yönüdür. Birincisinde. İnsan.. Ama deneyciliğin zaferi. egemen iş kültürünün ruhunu. oysa bu 40. Bu kavramın iki yorumu olabilir. çev. New York 1937. 68-69. söz konusu olan..g. refahın ve gerek toplumsal sınıflar gerekse uluslar arasında uyumun mümkün göründüğü ve büyük yıkımların beklenme­ diği bir dönemde yazıyorlardı. c. alayla karşıladıkları."40 Tarihin Platon'dan daha yanlış çıkardığı birini bulmak zordur. s. bu işlemlerden ne birini ne de ötekini yapabilir. renkler teorisini ortaya koyduktan sonra şunları söyleyen Platon'dur: "Bütün bunları deneyle doğrulamaya kalkışan kişi. B. 41.Jewett.90 AKIL TUTULMASI Peirce ve James. Bu kavramların. "Timaeus”. 47. The Dialogues of Plato. s..

üretimin bedensel işlev­ lerine. böyle olduğu ileri sürülmektedir. Anlığın ilk kez öteki insan "yetileri" ile. onları saptamanın en iyi yolu felsefe değil. Biyolojik ve top­ lumsal kökenlere sahip insan anlığı. saf olmayan biçimlerine. Öznel akıl kavramına sıkıca bağlı olan ve Avrupa'da tota­ liter rejimlerin aydınlar üzerinde uyguladığı baskıyla yeni bir evreye giren felsefe karşıtı anlayış (üstelik bu aydınlar arasında bu anlayışın öncülerinden bazıları da bulunuyordu). bağımsız ve yalıtılmış bir mutlak varlık değildir. s. nesnel akıl ve mitolojiye geri dönmek istemiyorsa.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 91 sistemde. . eleştirisiz bir biçimde kabullenilirse. tutucu eleştirmenleri. özellikle de içgüdüsel davranışlarla karşı karşıya getirildiği sözde Plato­ nik psikolojinin. insanların isteklerinin gerçekten kendilerine ait olduğu su götürür. New York 1938. öznel boyutları aşılmadan. Ama böyle bir kabulleniş tam da eleştirel felsefi çözümlemenin başlangıcı olacaktır — tabii. aklın alçalışının belirtisidir. Gerçekte. çalışmanın daha alt düzeyde. İkinci olarak. onun zenginliğinin ve gücünün hâlâ somut içeriğine bağlı olduğu ve bu içerikle bağları kesil­ 42. Aklın bir araca indirgenmesi. Üretimdeki yönetim işlevleri —komuta etme. katı bir hiyerarşik devlette iktidarın paylaşılması modeline göre tasarlanmış olması hiç de rastlantı değildir. Eğer bu istekler dolaysız. anlığın içgüdüsel hayattan bağımsızlaşması. planlama. 58-59. Aklın modem bilimden ayrı olan her türlü spekülatif yeteneğini bir yana atmaktadır. pazar araştırması ve Gallup kamuoyu yoklamaları olur. Human Nature of Conduct. bu işbölü­ münü insanın doğal yapısının bir gereği olarak göstermek için. modem hayattaki anlıksallaşmaya (intellectualization) saldırıp da sadece aynı sürecin bir başka görünümü olan zihinsel kötürümleşmeye hiçbir eleştiri yöneltmemekle büyük bir yanlışlığın içine düşmektedirler. ama zihinsel faaliyeti yeniden pratik çalışma olarak yorum­ lamanın sonuçlarını kabullenerek fiziksel emeği yüceltmekte ve içgüdüleri yeniden gündeme getirmektedir. Dewey42 saf anlık kavramının bu kuşkulu kökeninin bütünüyle farkındadır. sonunda onun araç olma niteliğini bile etkiler. örgütleme— saf anlık olarak. eğer pragmatizm bu açmazla karşılaştığında hemen teslim olup. Uygarlığın gelenekçi. Ancak toplumsal işbölümünün sonucunda. Dewey'in öznel istekle nesnel istenirlik arasında belli bir farkın varlığını kabullendiğini de düşünebiliriz. kölelerin emeğine karşı çıkarılmıştır.

Ama bunların hizmet ettikleri amaçlar —bir ekranda gösterilen bir kürke dokunuyormuşsunuz duygusunu ve­ ren budalaca "hissettiriciler". zihni nes­ nel içerikleri algılamaya açık. onların özsel yapılarından etkilenebilen ve bunu sözle ifade edebilen insan demektir. bir yandan da fanatik tapınma nesneleri ola­ rak bakılır. hem faşizmi. hem aydınlanmayı. düşünmenin engellendiği bir sisteme yol açar ve sonunda da. bu kötürümleştirici sistem idealine karşı. hem psikanalizi. insanları daha doğmadan önce standartlaştıran ve sınıflandıran yapay üreme yöntemleri— bütün bun­ lar. kahraman yeni dünyanın teknikleri ve onlarla bağlantılı zihinsel işlemlerin son derece incelmiş olduğu görülür. tek sözcükle. bu "araç" da sonunda fazla incelmekte ve kendisini sınırlamış olduğu sırf biçimsel görevlerin bile üstesinden gelemez ol­ maktadır. Ama bu ro­ man. Aklın yansızlaşması (neutralization). öznelliğini yitirmektedir. sadece doğru akıl yürüten değil. olguları kaydeden cansız bir aygıta çevirmektedir aklı. üretkenliğini. sistemin temel sloganlarını uyuyan çocukların zihnine işleyen "hipnopedi".92 AKIL TUTULMASI diğinde kötürümleşmek ve kuruyup gitmek zorunda olduğu gerçeğini değiştirmez. Bu. Burada. tam da üretici güçlerin müthiş büyüme döneminde bu güçleri tahrip etmeye yönelen toplumsal eğilimle koşutluk içindedir. Aldous Huxley'in negatif ütopyası. mutlak sayılan bir öznel aklın. Huxley'in saldırdığı. onu nesnel içerikle her türlü ilişkiden ve bu içeriği yargılama gücünden yoksun bırakarak. kendi kendini yok eden bir öznel aklın egemenliği altındaki bir dünya örgütlenme­ sidir. Fazla sık bilenen bir tıraş bıçağı gibi. Bunlara da bir yandan fırsatçı bir tutumla bir yana atılacak ya da benimsenecek basit yararlı araçlar olarak. "ne?" sorusuyla değil. bütün hayat içeriklerinin nesnel budalalığının bir izdüşümü olan bir öznel ap­ tallığa varır. Zeki bir insan. düşüncede yer alan bir kötürümleşme sürecini yansıtır. Öznel akıl bütün kendiliğindenliğini. aklın biçimselleşmesinin bu yönünü. bu süreç. "nasıl?" sorusuyla uğraşan bir yürütme organı durumuna düşürerek. Düşünmenin yerini basmakalıp düşünceler alır. bu. hem mito­ lojiden arınmayı. yeni içerikler bulma ve öne sürme gücünü. hem kaba mitolojileri hiç ayrım gözetmeden . tekelci devlet kapitalizmine dayalı bir örgütlenme. genel olarak düşünme­ nin doğası ve içerdiği doğruluk için de geçerlidir. onun aptallığa dönüşmesini dile getirir. aynı zamanda. hem sinemayı.

anlığa karşıt olarak ruh adına eleştirdiği o tekelci kolektivizme her yerde. 1944 Kasımı'nda çıkan Parents' Magazine dergisinde "Bir İskeletle Konuşma" başlıklı bir yazı vardır. ya da içi boş metodoloji düzeyine düşmek. Çok aşırı bir örnek verilebilir. Huxley’in icadı olan "ölüm koşullanmasında. farkında olma­ dan. bunlarsa o yadsınmış olan eğilime hizmet etmektedir. iskeleti incelerken. bu aklın tarihsel olarak devrini doldurmuş ve yanıl­ tıcı bir kültür ve bireysellik kavramı adına gene safdilce yadsınması da kitlelerin aşağılanmasına. çocuklar ölmekte olan insanların yanına getirilir bir yandan tatlı ve şekerle be­ slenir ve oyun oynamaya teşvik edilirken bir yandan da ölüm sürecini seyretme­ leri sağlanır. "Ölü olduğunu bilmiyor" dedi Martudi. varo­ lanın gözleri bağlı bir savunusu olmakla ya da kahraman yeni dünyaya bütün hazır ideolojiler kadar kolaylıkla uyan Huxley’in şu en son popüler mistisizmi gibi bir garantili reçete olmakla yetinmek. "insan vücudunun iç işleyişiyle tanışmaları amacıyla" bir iskeletle oynamaları anlatılmaktadır: "Derimizi tutmak için kemikler gerekiyor" dedi Johnny. Böylece çocuklar ölümle güzel duygulan birbirine bağlayacak ve onun karşısında dehşete kapılmaktan kurtulacaklardır. Yazıda. . ama en çok da Almanya'da zemin hazırlamış olan gerici kültürel tutuculuğun safına geçmektedir. içgüdülerinden emin kültürlü insanı ya da belki kuşkucu insanı yücelten kahramanca bir metafizik bireyciliği çıkarmaktadır. Huxley’in betimlediklerini andıran belirtilere43 gerçekten yol açmıştır ama. beş yaşlarındaki çocukların. Başka bir deyişle. Bugün felsefenin yüzleşmek zorunda olduğu iki seçenek vardır: ya bu açmazda kendinin efendisi olarak kalmak ve böylece kendi teorik açılımını hazırlamak. kaba güce bağlanmaya yol açmaktadır.ARAÇLAR VE AMAÇLAR 93 mahkûm eden ve uygarlık tarafından lekelenmemiş. ikiyüzlülüğe. öznel aklın safdilce savunulması. 43. Böylece Huxley.

Gerçekten böyle midir bu? Bilimin ve onun uygulanışı olan tek­ nolojinin gösterdiği nesnel ilerleme. kendi düşündükleri biçimiyle doğal bilimin herşeyden önce yardımcı bir üretim yöntemi olduğunu. bilimsel yönteme güvenemeyen yüreksiz entelektüel­ ler. felsefi düşüncenin gerilemesiyle toplumun hiçbir şey yitirmediğini çünkü onun yerinin çok daha güçlü bir bilgi aracı olan modern bilimsel düşünceyle doldurulduğunu kabul etmekte­ dir. Burada bu felsefenin ayrıntılı bir tartışmasını yapmaya­ cağız. Onlara göre. modern felsefedeki egemen eğilimlerden biri. Bu yardımcı niteliği yüzünden. bugün pozitivist olarak nitelendirilen bütün okulların başlıca özelliğidir. Oysa bize gerekli olan. Kuşkusuz pozitivist­ ler bilimin yıkıcı amaçlarla kullanıldığından habersiz değillerdir. amacımız sadece onun yaşadığımız kültürel bunalımla ilişkisini incelemektir. toplumun gerçekteki . top­ lumsal süreç içindeki birçok öğeden sadece biri olduğunu unutmuş görünmektedirler. sezgi ya da vahiy gibi başka bilgi yöntemlerine bel bağlamıştır. Bili­ min koşullardan bağımsızlaştırılarak mutlaklaştırılmasına varan bu eğilim. bilime tam bir güvendir.II ÇATIŞAN REÇETELER Bugün hemen herkes. Pozitivistler. gereğince anlaşıldığında zorunlu olarak yapıcı olduğu yo­ lundaki bugünkü yaygın düşünceyi haklı çıkarmaz. bilimin iyi potansiyellerinin gerçekleştirilme yolunun bugün izlenen yol olduğun­ dan kuşkuluyuz biz. Nite­ kim. Felsefenin çözmeye çalıştığı sorunların ya anlamsız olduğu ya da modern deneysel yöntemlerle çözülebileceği düşünülmektedir. bilimin ancak saptırıldığı zaman yıkıcı olup. ama bilimin bu tür kullanımlarının bir sapkınlık olduğunu düşünmekte­ dirler. geleneksel spekü­ lasyon tarafından yarım bırakılmış işleri bilime devretmektedir. Bilim daha iyi amaçlara hizmet edebilir elbet. Pozitivistler bu bunalımı bir "sinirsel zayıflamaya" bağlamaktadır­ lar. Ne var ki.

"Anti-Naturalism in Ex­ tremis". 1944) yayımlanmıştır. Wesersenschauung'a*. sezgi yoluyla elde etme. (ç. yaşadığımız kültürel bunalımın "bilimsel yönteme duyulan inancın yitirilmesinden" kay­ naklandığını ileri sürmektedir. "The New Failure of Nerve”. John Dewey. x. * Edmund Husserl'in fenomenolojisinde. Bilim denen "aracı" ilerlemenin otomatik başlatıcısı olarak gören pozitivist felsefe. pratiği felsefeye uyarlamak yerine. Naturalism and the Human Spirit'te (Columbia Uni­ versity Press. felsefeyi bilime. "Malicious Philosophies of Science". Matematiğe övgüler yazan Platon. sezgiye. özgül alanlara bölünüşünü. çünkü felsefe. Sidney Hook. Pozitivizm felsefi teknokrasidir. Y. Aralarındaki bütün farklara karşın Platon da pozitivistler de insanlığı kurtarmak için onu bilimsel düşüncenin kural ve yöntemlerine bağımlı kılmak gerek­ tiğini düşünmektedir. Ekonomik teknokrasi. . genel ekonomik süreç içindeki kadar olumlu ya da olumsuz olabilir. özlerin dolaysız kavranışı anlamında. bütün geleceğini maddi üretim araçla­ rının serbestçe gelişmesine bağlamıştır. Pozitivizm için toplumsal meclislere üyeliğin koşulu. 2-57. 1. matematiğe koşulsuz bir inanç duymaktır.1 Bu çok açık seçik makalelerin birincisinde. yani pratiğin gereklerine uyarlamaktadırlar. Partisan Review. Platon. yöneticileri idari uzmanlar olarak. 1.) . Bu makalelerden bazı bölümler. bilimin bir türevidir ve mühendisler de bilimin uygulayıcılarıdır. soyutun mühendisleri olarak düşü­ nüyordu. öteki zihinsel güçlerden ve faaliyetlerden farklılığını. teknolojiyi yücelten öteki görüşler kadar büyük bir yanılgı içindedir. içeriğini ve örgütleni­ şini. Birkaç yıl önce yayımlanan üç makalede.n. dolaysız kavrayışa. Ocak/Şubat 1943. s.H. Sidney Hook. bugünkü kültürel bu­ nalımın pozitivizm açısından bir değerlendirmesi yapılmıştı. kural ve işlemlerini. Bugün bilimi. Bilimle özdeş olmayan bir bilgiye ve bir doğruluğa ulaşmayı amaçlayan aydınlara çatan Hook. Ernest Nagel.Krikorian'ın derlediği.ÇATIŞAN REÇETELER 95 ilerleyişi ya da gerileyişi içinde bilimin oynayacağı rolü önsel olarak belirlemek imkânsızdır. teknokratlar da mühendisleri toplumun yönetim ku­ rulu üyesi yapmak istemektedirler. Yalnız pozitivistler. bu aydınların sağlam bir araştırma ve deney yapmak ve sonuçlan bilimsel yöntemlerle elde etmek yerine. özleri görüleme. Bilimin bu alandaki etkisi. Aynı şekilde pozitivistler de mühendisleri somutun filozofları olarak görmektedirler. ancak hizmet ettiği toplumla ilişkili olarak anlayabiliriz. filozofları yönetici yapmak istiyordu. izin verildiği kadarıyla.

savunulmaktadır. bu tür düşüncelerin egemen güçlere karşı çıkabilecek bağımsız düşünürler için taşıyabile­ ceği son anlam kırıntılarını da yok etmektedirler. bazı eskimiş ontolojilerin hesaplı ve yapay bir biçim­ de yeniden canlandırılışını eleştirmekte yüzde yüz haklıdırlar."3 Son makalede de Ernest Nagel "habis felsefeleri" tartışır­ ken. çok daha keyfi ve çok daha yan­ lış olan otoriter düşünce sistemlerini canlandırmaktadırlar. çok daha vahşi bir nitelik alan eski egemenlik yöntemlerini canlandırmıştır. Bizim eleştirilerimiz sadece nesnel teorik farklılıklara ilişkindir. Bu can­ lanışı başlatanlar. pozitivistlerin önerdiği çözüm yolundan önce. metafizikçilerin. bu filozoflar da bugünkü koşullarda baş­ langıçta olduklarından çok daha safdil.g. iyinin ve güzelin skolastiğin ebedi değerleri olduğunu ilkel yöntemlerle kanıtlama çabalarıyla.y.96 AKIL TUTULMASI vahye ve bunlar gibi kuşkulu bilgi kaynaklarına dayandıklarını belirt­ mektedir. 2-4. 3. Aşağıda. .. Günümüzde. s. İyi niyetli metafizikçiler. Batı kül­ türünün son kalıntılarını felsefi olarak kurtarmaya kalkışmakla aslında bu kültüre ihanet etmektedirler.y. "bilimin başladığı işi tamamlamasını ve yapıcı potansiyellerini gerçekleştirmesini önleyen" anti-natüralizme çatmaktadır. A. Liberal ekonomiye karşı eleştirel bir tutum takınmakla birlikte. muarızlarının önerdiği reçeteyi inceleyeceğiz. modern koşullarda. "Anti-Naturalism in Extremis". a.g. doğal bilim mantığının ahlaki tutumları için yeterli bir temel olmadığı yolundaki bazı görüşlerini çürütmeye giriş­ mektedir. Pozitivistler. Protes­ tan ve Katolik felsefelerini ve bunların bilerek ya da bilmeyerek gerici güçlerle yaptığı ittifakı eleştirmektedir. genel kabul görmüş değerlerin hızla çökmekte olan hiyerarşisine bir felsefi temel sağlayabilmek için geçmişteki nesnel akıl teorilerini canlandırma çabası gündemdedir. Yazarların birçok başka çalışması gibi bu üç makale de oto­ riter ideolojilerin çeşitli öncülerine ve temsilcilerine karşı aldıkları uzlaşmaz tutumla övgüye değerdir. Faşizm. "düşünce dünyasında serbest pa­ zar geleneğinden" yana olduğunu söylemektedir. 26. Her türlü metafiziğin savunucularına karşı çıkmakta.2 İkinci makalede John Dewey. eski biçimlerinden de vahşi. Geçmişte ticari kül­ türün etkilerine karşı çıkmak için kullanılan bu tür düşünceler şimdi­ lerde sanki birer meta gibi öne sürülmekte. yarı bi­ 2. Yarı-dinsel. ne kadar derin bir kültüre sahip de olsalar.. s. doğrunun.

günümüzün toplumsal ayıklama meka­ nizmalarının sınavından geçen iyi ya da kötü bütün doktrinlerin akıbe­ tini paylaşmakta. kendisine ulaşılırken yaşanmış süreçlerin anısını birer içsel doğruluk öğesi olarak koruduğu halde. ortaçağ ontolojilerinin popüler uyarlamaları da tüketime sunulmaktadır. büyük ölçüde. ne kadar genel olurlarsa olsunlar öznel amaçlara hizmet eden bir şemaya dönüşmektedir. ilerici ya da tutucu grupların ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Eğer aydınlanma biçimindeki öznel akıl. Doğal inançların yıkılma­ 4. . nesnelden öznel akla geçiş bir rast­ lantı değildi. Yoga ve Budizm gibi eski felsefelerin ya da mistisizmin ucuz baskılarının yanı sıra. Batı kültürünün ayrılmaz bir parçası olan inançların felsefi temelini yok etmişse.ÇATIŞAN REÇETELER 97 limsel zihin tedavileri. bizi kargaşadan kurtaracak kusursuz birer araç olarak ortaya sürül­ mektedir. Düşüncenin kendine sadık kalmasının koşulu. yerleşik dinlerin felsefi uyarlamaları. bu temelin çok zayıf çıkmasından ötürü yapabilmiştir bunu. pragmatizme ya­ rarlı bir ek olarak nitelemektedirler ve belki de haklıdırlar. Gerçekten de. başlangıçtaki anlamını da o kadar çarpıtmış olurlar. Ne var ki. Mutlak felsefele­ ri. Hayatın pragmatikleşmesine ve düşüncenin biçimselleşmesine katkıda bulunmak. sadece. egemen güçler açısından ya­ rarlı bir işlev görür: mitolojik düşüncenin bugüne kalmış kalıntılarını kitle kültüründe kullanılabilecek gereçlere dönüştürürler. modern din gibi yeni-Tomasçılar için kaçınılmazdır. Bu yapay rönesanslar eski doktrinlerin lafzını ne kadar korumaya çalışırlarsa. yıldız falı. ruhçuluk. Bu önemli metafizik okulunda günümüzün bazı en sorumlu tarihçi ve yazarları bu­ lunmaktadır. klasik nes­ nelci felsefelerin. Fel­ sefi düşünceler dinsel ya da aydınlanmacı. kendi kendisiyle de çelişkiye düşmekten kaçınmamasıdır. bağımsız felsefi düşünceyi yok eden dogmatizm eğilimine yöneliktir. Buradaki eleştiriler. Mutlak'ın kendisi de bir araç haline gel­ mekte. belirli kullanımlar için standartlaştırılmaktadır. düşüncelerin gelişim süreci de herhangi bir anda keyfi ola­ rak geri çevrilemez. Eski felsefeleri canlandırmaya yönelik modern çabaların kültürel öğeler konu­ sundaki tutuculuğu aldanıştan başka bir şey değildir. nesnel akıl. Öyleyse bu inançların yeniden canlandırılması da yapay bir çabadır: sa­ dece bir boşluğun doldurulması amacına hizmet eder. çünkü doğruluk değişen ve çatışan düşüncelerin evriminde yatmaktadır. Modern Tomasçılar4 bazen kendi metafiziklerini. Nesnelci felsefeler de.

Doğanın sömürülmesi düşüncesinin tarihi. Dinin pragmatikleşmesi. Yeni-Tomasçılar'ın talihsizliği. ortaçağda doğanın sömü­ rüsünün görece durağan bir ekonomiye dayanması. kuvvet. yeni-Tomasçılık çok daha güç bir durumdadır. Tomas'ın kendisi için bilimsel bilgi­ nin doruğunu temsil eden bu metafizik düşüncelerin modem kültürdeki işlevleri bütünüyle farklıdır.98 AKIL TUTULMASI sına hizmet etmekte ve inancın bir kolaylığa dönüşmesini. Incil'in ilk bölümlerine kadar gider. Bugün hiçbir eğitim sistemi. teolojik doktrinlerinden türettiklerini ileri sürdükleri kavramların bugün artık bilimsel düşüncenin bir parçası olmamasıdır. birçok bakımdan din dışı bir olay gibi gö­ rünse de —sözgelimi. çünkü modern bilimin bulguları skolastik düzen kavramıyla ve Aristocu metafizikle artık çok açık bir çelişki içindedir. varlık gibi kategorileri eleştirel olmayan bir biçimde kullanmak zorundadırlar. Bu yöntemlerle kilise felsefesi modern fiziksel bilimin kendi bütünsel sistemine dahil edildiği izleni­ . Değişen sadece bu boyunduruğun yöntemleri ve görünüşleri olmuştur. araçsallaşmasını sağlamaktadırlar. her türlü sistematik teolojinin özünde yatan bir eğilimdir. bilimin de durağan ve dogmatik olmasıdır. Hıristiyanlığı kendi çağının bilimsel ve siyasal biçimlerine uyarlama görevini başarabildiği halde. dinle sağlık kurallarının birbirine bağlanışında olduğu gibi— sadece dinin sınai uygarlığın koşullarına uyarlanmasının bir sonucu değil. kuan­ tum mekaniğine ve görelilik teorisine düşüncenin temel ilkelerini ilgi­ lendirmeyen konular olarak bakamaz. Ama eski Tomasçılık. Bu yüzden yeni-Tomasçılar da kendi bakış açılarını çağdaş doğal bilimle uyum içine sokabilmek için bin türlü oyuna başvurmak zorunda kalmaktadırlar. Aristoculuk da kolayca Tomasçılığa yedirilebilmiştir. Bütün yaratıklar insana boyun eğecektir. Tomas’ın Aristo ile Boethius'u uzlaştırması gibi. Ama böyle bir uyum bugün mümkün değildir ve yeni-Tomasçılar neden. amaç. bilimin dogmatik teolojiyle ilişkisi görece uyumlu olabilmiş. teoloji ile çağdaş doğa bilimlerini hiyerarşik bir düşünsel sistem içinde bütünleştirmeleri mümkün değildir. Bunun nedeni. ontolojik olmayan önermelerin bile belli bir doğruluk payı olduğunu soyut düzeyde kabul etmek ya da matematiksel olduğu sürece bilime belli bir rasyonellik tanımak veya yine felsefe alanında bu türden başka kuşkulu uzlaşmalara sığınmak durumundadırlar. en gericisi bile. Örneğin. ruh.

Ama yeniden keşfedilip de kitle eğitiminin öğesi olarak kullanılmaya başla­ nınca. dünyevi araçlarla saptırılmıştır. Zorunlu olarak dinsel doktrin­ lerin özgü içeriğinden çok. onları modern amaçlara uyarlamak­ tadırlar. dinin ve boş inanların yeniden can­ landırılışının toplumsal işlevi. Yeni-Tomasçılık. Bilinçli olarak kabullenilmiş dogmanın ve düzenin örtüsü altında. geliştirmeye çalıştıkları o bağlayıcı inanç ruhunun son kalıntılarını farkında olma­ dan tasfiye etmektedirler. Amaç her ikisinde de aynıdır: gerçekliği eleştirmek değil. gününü doldurmuş biçiminden başka birşey değildir. yeni-Tomasçılar Hıristiyanlık öykülerini ve dogmalarını anlatmaktan çok. bu sistem bilimsel teori ile aynı egemenlik ideali üzerine kuruludur. Aynı zamanda. yeni-Tomasçılar'ın korur göründüğü dinsel kavramları etkilemektedir: ısmarlama yeni-Tomasçı ontoloji.ÇATIŞAN REÇETELER 99 mini vermeye çalışmaktadır. Bu anılar Alman şiirine. egemen gerçeklik karşısındaki uzlaşmaz konumlan çözülüp gitti ve modern politikanın araçları haline geldiler. Nesnelci felsefe sistemlerinin. bireysel düşünceyi modern kitle yönlendirme biçimleriyle uzlaştırmaktır. yerini kurumlaşmış kilisenin hep yaptığı gibi. ele geçirmek. ortaya sürdüğü düşüncelerin özünü çürütmektedir. Bunu yaparken de. Gerçekten de. müziğine ve felsefesine esin kaynağı olmuştur. Ama bu da aklın biçimselleşmesinin din için ya­ rattığı tehlikeyi açıkça göstermektedir. bugünkü koşullarda dinsel inanç ve yaşama biçimlerinin neden yararlı olduğunu anlatmaya çalışmaktadır­ lar. Bu bakımdan Hıristiyanlığın felsefi canlanışının etkileri. oysa bu sistem de içermeye çalıştığı mo­ dern teorinin eskimiş. Oysa böyle bir pragmatik yaklaşım. Alman mitolojisinin kalıntıları. burju­ va uygarlığına karşı gizli bir direnme kuvveti oluşturuyordu. Gerçekliğe uydurmak amacıyla kendi dinsel düşüncelerini biçimselleştirmektedirler. Yeni-Tomasçı kampanya da Katolik geleneğe ilişkin olarak benzer bir şeyi gerçekleştirmektedir. bu doktrinlerin soyut olarak aklanmasıyla ilgilenmektedirler. Alman yeni-paganları gibi yeni-Tomasçılar eski ideolojileri işlemekte. eski pagan anılar halk inançları biçiminde hâlâ sıcaklığını koruyordu. Geleneksel anlamda misyoner çalışmasından farklı olarak. Almanya'da pagan mitolojinin canlanışı­ nın etkilerinden farklı değildir. Dinsel amaç. Avrupa'nın büyük sanat ve şiirine hep esin kaynağı olmuş bir dinsel kavram olan . varolan kötülükle uzlaşmaktadırlar.

analoji. Yapısındaki deneycilikle Aristo felsefesinin Platoncu spekülasyondan daha elverişli. Aquinolu Thomas’a göre din­ sel inanç öğeleri —örneğin Üçlü Ruh inancı— aynı zamanda bilimin . kilise dışında gelişen bir eğilim. daha çağa uygun olduğu farkedilmiştir. Bu eğilimin. Hıristiyanlığa kazandırdığı büyük felsefi temel. İlk Hıristiyanlar'm gerçek yaşantıları. kavramsal çözümleme. Kilise tarihi boyunca rasyonel amaçlara tabi kılınmıştır. Üzerinde durdukları. toplum.100 AKIL TUTULMASI Mater dolorosa (kederli Meryem) inancının kendisiyle fazla ilgili değildir. bu oldukça gelişmiş ideolojik aracın yönetimini ruhban sınıfına rahatça teslim etti. Kurumlaşmış dinin ilk dönemlerinden beri. skolastik felsefe dini sadece bir ideolojiye dönüştürmedi. Kuşkusuz birtakım açıklama çabaları. Ama bu çabalarda ya­ pay birşey vardır. Hıristiyan inancının temel öğelerini biçimsel­ leştirme yönünde güçlü bir eğilim sergiler. işte bu görünüşteki özerklik. baştan kabullenmiş oldukları ve eninde sonunda dinsel felsefenin kendisinden kaynaklanan biçimsel­ leşme süreciyle tam bir karşıtlık içindedir. apaçık olduğu kabul edilen aksiyomlardan tümdengelim gibi liberal yöntemlerle ve onun döneminde deneysel bilimlerin ulaştığı aşamaya hâlâ denk düşen Aristocu kategorileri kullanarak Hıristiyanlığın içeriğini yeniden yorumlamış ve Katolik Kilisesi'nin yeni bilimsel hareketi özümlemesini sağlamıştı. Thomas. tersine büyük ölçüde kilise içinde gerçekleşen bir süreçti. Thomas'ın kurduğu dev kavramsal aygıt. di­ nin uzun bir süre kentsel toplumun düşünsel gelişiminden bağımsız olmakla birlikte bu gelişimle uzlaşabilmesini sağladı. Aquinolu'nun yapıtı. inanca inanmak gereğidir. dine bir özerklik görünüşü vermişti. tümevarım. Onu izleyen yüzyıllarda. sözgelimi "Meryem olan bilgelik" ile ilgili şerh denemeleri yok değildir. Yohanna'nın Incil’inin ilk bölümünde İsa'nın Logos (kelam) ile özdeşleştirilmesi gibi tartışma götürmez bir başlangıcı vardır. Yine de. İlk Kilise Babaları'ndan beri ortaçağ Hıristiyanlığı'nın yazılı belgeleri bile. bu gelişmede önemli bir evreyi temsil eder. bir sapma değil. bunda çok başarılı oldu. günümüzün toplumsal ve psikolojik güçlüklerine bir çare olarak. Zorlama safdillikleri. özellikle de Aquinolu Thomas'ın yapıtları. aydınlanma. Thomas. dini ideolojik olarak işlemesine karşın. Kato­ lik doktrini prensler ve kentli sınıf için değerli bir silah haline getir­ meye çalışmıştı.

dünyevi çıkarların kölesi haline gelmektedir. Günümüzdeki temsilcileri. kuşkulu nitelikleri arttığı ölçüde —ve biçimsel akıl çağında böyle olmamaları da imkânsızdır— yandaşları da onları daha katı bir biçimde savunmaya başlar. Sıkıntı yaratacak sorulardan sıyrılmak için. 3. Mutlaklar kendi başlarına inandırıcı olmadığı için. Her dogmatik felsefe gibi yeni-Tomasçılık da. Tomasçılık. hem aydınlar hem de eğitimsiz kesimler Tomasçılığın önerdiği biçimiyle dini kabul edebilirler. dinin doğruları. Böyle bir aklama çabası. kendi inançlarını kabul ettirmek için saf düşünsel yöntemlerin dışında başka yöntemlere. insanların bilimsel açıdan kuşkulu bu önermelerin ne kadarını daha sindirebileceğinin he­ sabını yapmak zorundadırlar. yücel­ tilen kavramdan her türlü bulanık öğeyi. . Eğer Tomasçılığın modern bi­ limle çatışmaya. Aquinolu Thomas. ek. böl. yeni te­ orilerden biriyle aklanmak zorundadır. bilimin doğruları kadar somuttu. bu isteği. Platon’a karşı Aristo'yu tutan Thomas bu iki alanı birbirinden büsbütün koparmayı amaçlayan çabalara da karşı çıkıyordu. s. 204. Siyasette her türlü girişi­ mi onaylayan bir merciye. Aristocu ortodoksluğun çok kullandığı tümevarımlı akıl yürütme yöntemlerini bütünüyle din dışı araştırmalara teslim etmek zorunda olduğunun da farkında görünmektedirler. O tarihten sonra. her türlü kötülük öğesini ne pahasına olursa olsun uzak tutmak isteğinde de kendini göstermektedir. kalemin yanı sıra kılıca da başvururlar. Summa theologica. Rasyonel skolastik şemanın gerçekçiliğine duyulan bu kesin güven Aydınlanma'yla birlikte yıkıldı. yeni-Tomasçılığın demokratik ya da otoriter siya­ setleri meşrulaştırmakta kullanılmasının sadece bir zaman ve coğrafya sorunu olduğunu öne sürmekte haklıdır. siyasal ya da dinsel bir en yüksek varlığa ya da değere yer açabilmek için belli bir noktada düşünme sürecini durdurmaya çalışır. Londra 1922. günlük hayatta da hazır bir reçeteye dönüş­ türülmesi kolaydır. hatta etkileşime girmesi yapay olarak önlenirse. vicdanı rahatsız bir teoloji haline geldi. Yeni-Tomasçılık ruhsal kavramların dünyasına çekildiği ölçüde. dogmalarının kaypak teorik temellerinden ötürü. "seçkinlerin Tanrı’nın adaletini görerek sevinmeleri ve kendilerinin ondan kurtulduğunu anlamaları için"5 acı 5. Bu mutlakların kesinliği azaldı­ ğı. Ona göre. Hook ve arkadaşları.ÇATIŞAN REÇETELER 101 konusu olamazdı ama. oysa Tomasçılık'ta. modern yorumcularının kıvırtmalarından da belli olduğu gibi.

. hatta kutsanmış oldular— ama din ve düşün­ sel denge açısından olumsuz sonuçlara yol açtı. Buna karşılık. mutlağın varlığına ancak analoji yoluyla varlık denilebileceği yolundaki gerçekten derin doktrinine karşın böyleydi bu. en yüksek değer ancak en yüksek iktidar da olduğu zaman gerçekten mutlak sayılabilecektir. I. İncil’e göre Tanrı acı çekmiş ve ölmüştür. İyilik. sonunda Tanrı'nın ölümünü ilan etti. kusursuzluk. üstelik. mutlak bir ilkeyi gerçek bir iktidar haline getirme çabaları sürmektedir. iktidar ve gerçeklik arasında kurulan bu özdeş­ lik. Böylece Kilise. Summa contra Gentiles. Ama mutlak'ın içinden negatif öğenin kovulması ve bu­ nun sonucu olan düalizm —bir yanda Tanrı. Öyle anlaşılıyor ki. Bu doktrinin yardımıyla Katolik felsefesi. Mistisizm insanın Tanrı'ya bağımlı olması gibi Tanrı'yı da insana bağımlı kılmak üzere yola çıktı.. 16. öbür yanda günahkâr dünya— anlığın keyfi olarak feda edilmesi anlamına geliyordu. Nicolaus Cusanus ve Giordano Bruno'nun başlattıkları Alman ve İtalyan mistisizmlerinin tehlikelerinden kaçınabilmişti. Her zaman iktidar sahipleri­ nin ya da iktidara heveslenenlerin felsefesi olan bu görüş. Tomasçılığın da temel dayanağını oluşturuyordu. Tomasçılığın.. Bugün. Hiçbir negatif öğe içermeyen ve değişme geçirmeyen bir gerçeklik düşüncesi oluşturdu. dinin zayıflamasını ve yerini tarihsel sürecin panteistçe bir tanrılaştırtmasına bırakmasını önlemiş. Thomas'ın felsefesine göreyse Tanrı'nın acı çekmesi veya değişmesi imkânsızdı6. fiziksel bilim­ leri geliştirici bir etken oldu —dünyevinin Tanrısal'a dahil edilmesiyle bu bilimler de aklanmış. Batı kültürünün vazgeçilmez bir boyutu olan. söz konusu çelişkiyi sınırsız bir düşünceyle aşmaya çalışan Meister Eckhart.102 AKIL TUTULMASI çeken lanetlilerin negatif doğruluğuyla bağdaştırmak mümkün değildir. zekâyı kesin bir disiplin altında tuttu. Tanrı ve dünya gibi birbirinden kopuk ve dolayısıyla çelişki içindeki kavramlarla karşılaştı­ ğında düşünceyi durdurdu: bunları statik ve eninde sonunda akıldışı bir 6. Tomasçılık. Avrupa felsefesinde hep varolmuştur. gerçek bir iktidarı mutlak bir ilkeye dönüştürme çabaları da. Aristoculuk'ta açık ifadesini bulduğu gibi. nihai doğruluk olan Tanrı ile bir gerçeklik olarak Tanrı arasındaki çelişkiyi aşmaya çalıştı. Bunun­ la Kilise. Mistikler'in Tanrı'daki dünyevi öğeyi kabullenişleri. varlığın temel yapısı üzerine kurulu ebedi doğal yasa düşüncesini sürdürebildi.

Rekabeti dışarda bırakmak şöyle dursun. Bilimin otoritesinin sarsı­ lacağı kaygısı. 41. Pozitivistler. Böylece Tanrı da kendisiyle çelişen bir kavram haline geldi: mutlak olduğu varsayılan ama değişmeyi içermeyen bir kavram. teorik doğru kavramını yutacak kadar ilerlemiştir. Hook'u okumak. bilimin yetkisini kısıtlamaya yönelik her çabanın düpedüz zararlı ve kötü niyetli olduğunu ileri sürerken. Mr. Aynı zaman7. Nagel. Ama Yeni-pozitivist doktrin de herhangi bir mutlak'ın yüceltilmesi kadar dogmatik değil midir? Yeni-pozitivistler. Her ikisi de zihinsel sorunlara karşı iş çevrelerine özgü bir tavrı. . Yaptıkları. örgütlenmiş bilimin postülalarına tam bir uyum göstermeyen her düşünceye haddini bildireceklerdir. kaygan bir zemine ayak basmış olur. Yeni-Tomasçılığın muarızları haklı olarak dogmatizmin eninde so­ nunda düşünceyi durduracağını belirtirler. 8.g. Nagel. lokavt ilkesini düşünce dünyasına aktarmaktır. araştırmayı her zaman rekabetçi bir temel üzerinde örgütlendirmiştir. s. Hitler gibi insanlık düşmanlarının bilimsel yöntem­ lere gerçekten güven duyduğunu ya da Alman propaganda bakanlığının sürekli olarak kontrollü deneylerden yararlandığını. a. Bu genel tekelci eğilim.y. Hook. "bilimin yetkisinin sınırlandırılmasına ve şeylerin doğasını ve değerini anlamak için kontrollü deneyin dışındaki yöntemlere dayanılmasına"8 yüklerler. Bugünkü düşünsel bunalımın sorumluluğunu. a. Bilim. Ama bu eğilimle Hook'un savunduğu "düşünce dünyasında serbest pazar" anlayışı arasında Hook'un sandığı kadar büyük bir karşıtlık yoktur. bütün değerleri "nedenleri ve sonuçlarıyla sınadığını" neredeyse unutturur insana. s.. Oysa varolan bütün inançlar gibi bilim de en şeytani toplumsal güçlerin hiz­ metine koşulabilir ve bilimcilik de militan dinden daha az dar kafalı değildir. tam da bilimin genel bir kabul gördüğü. 10. bir başarı saplantısını yansıtır. kendi devrimci geçmişinde başka kuramların kullanmasına karşı çıktığı bir sansür etme yetkisini kendinde bulmaya başladığı anda. sadece kendi doktrininin hoşgörüsüzlüğünü açığa vurmaktadır.ÇATIŞAN REÇETELER 103 hiyerarşik sistem içinde mekanik olarak birbirine bağlamaya çalıştı. "bütün değerlerin kendi nedenleriyle ve sonuçlarıyla sınandığı bir bilimsel ya da deneysel hayat felsefesi"ni7 kabul ettirmek isterler bize.y. "Malicious Philosophies of Science". hatta baskıcı bir eğilim kazanmaya başladığı bir dönemde sarmıştır bilim adam­ larını.. sınai kültür.g.

İkinci tip önermelerin geçerli olup ol­ madığına karar veren. Sorun. Gerçekte. Ama 9. "Disiplin" terimi. Arada­ ki tek fark. en başta da doğrulukla bilimin özdeşliği ilkesinin haklılığını kanıtlayabilmelidir.y. Hook bilimsel ve bilimdışı önermeler arasındaki bir ayrıma dikkati çekmektedir. yenipozitivizmin. Neden bazı işlemleri bilimsel saydığını açıkça anlatabilmelidir. Kendisine yöneltilen dogmatizm suçlamalarına ne kadar itiraz ederse etsin. saldırdığı "aydınlanma düşmanlığı" gibi. Böyle bir işbirliği bazen sınırlı bir amaç için yararlı olabilir —sözgelimi. Mr. muarızlarında eleştirdiği şeyin ta kendisini uygula­ masıdır. Hook. Modern bilimde liberalizmle otoriterizm arasında ke­ sin çizgili bir ayrım yoktur. a. Hook'a göre. . Hook'un bunalıma çözüm olarak öne sürdüğü "bilimsel yönteme güven"in kör bir inanç mı yoksa rasyonel bir ilke mi olduğunu belirleyecek felsefi sorun budur. pozitivizminse bu noktada safdilce bir körlük içinde bulun­ masıdır. oysa bilimsel önermelerin geçerliliği. patlayıcı maddelerin ve propaganda yöntemlerinin üreti­ minde— ama gerçek düşüncenin ilerlemesine katkıda bulunduğunu söylemek zordur. 6. apaçıklığı kendinden olan ilkelere sarılması kaçınılmazdır. Rekabetçi ve otoriter denetimin nasıl birlikte çalıştıklarını çok iyi görebiliriz bu örnekte. Yukarıda değinilen üç makalede bu soruna girilmemiştir.104 AKIL TUTULMASI da bu araştırma kesin bir gözetim altındadır ve kurumsal modellere uy­ gunluğu sağlanmıştır. bilimsel mutlakçılığın da. bir teorinin apaçıklığı kendinden ilkelere —mantıksal sorunların en karmaşıklarından biridir bu— dayanmasından çok. yeni-Tomasçılığın bu tür varsayımlar yaptığının bilincinde olması. Ama pozitivistlerin deneyebilecekleri çözüm yoluna ilişkin bazı ipuçları da yok değildir. "disiplinini kabul eden herkese açık olan ka­ musal doğrulama yöntemleriyle sağlanır"9. en ileri el kitaplarında kodlanmış olan ve laboratuvarlarda bilim adamlarınca başarıyla kullanılan kuralları belirtmektedir.g. kendi ilkelerinin. bi­ limsel nesnellikle ilgili çağdaş görüşlerin merkezinde yer alır. Bu kural ve işlemler. kişisel duygulardır.. en iyi bebek mama­ larının. s. Bu eleştiriyi sürdürebilmesi için. liberalizmle otoriterizmin et­ kileşimi akıldışı bir dünyanın kurumlarında gittikçe daha rasyonel bir denetim kurulmasına hizmet etmektedir.

. Pozitivizm. Kuzeyli fizik ve benzeri safsatalar üniversitelerden çok siyasal propagandada önem kazanmıştır. Bilim. Bu biçimselleştirmenin örnekleri. Pozitivizm. ister filozofların isterse bilim adamlarının tanımladığı biçimiyle felsefeden. eninde sonunda. büyük bir gayretkeşlikle felsefeyi bilimin teorisi durumuna getirirken. birtakım olguların. Almanya'da bile. söz konusu kuralları doğruluğun kendisiyle karıştırmak­ tadırlar. bilimin kendi ruhunu da hiçleştirmiş olmaktadır.. kendi felsefesinin "doğaüstü olguların ve güçlerin varlığını önsel olarak reddetmediğini" söylemektedir. 10. bu yüzden. Poziti­ vizm. Kuzeyli matematik. doğruluğun nihai yargıç­ lığına atanması. s. eleştirilmesi. doğruluğun doğasına ilişkin bir açıklama yapmasını beklemelidir. Bilim toplumsal sürecin bir öğesidir. Böyle bir durumda. ama bunun nedeni. Hook. yadsımış olduğu bir bağa. 7. Poziti­ vizm özerk bir felsefeyi ve felsefi bir doğruluk kavramını yadsımakla bilimi de tarihsel gelişmelerin rastlantılarına teslim etmektedir.. daha doğrusu ruhların ye­ niden diriltilmesini beklememiz gerekir — oysa bu tür olguların ve düşüncelerin kovulması. bili­ min kendi iç dinamiği ve Alman silahlanmasının gerekleridir. tıpkı başka yerlerde idari gerekler ve geleneksel kısıtlamaların biçimlendirmiş olduğu deneysel sosyolojinin mantığını kabullendiği gibi. Toplum. . Evet. bilimin en büyük başarısıydı. pozitivizmin aldığı herhangi bir tavır değil. bir koşullanmaya karşı her türlü düşünsel direnme aracından yoksun kalır. Eğer örgütlenmiş bilim Kuzeylileştirme'nin gereklerine tam tamına uysa ve buna göre turarlı bir metodoloji oluştursaydı. felsefenin sadece bilim­ sel yöntemlerin sınırlandırılması ve biçimselleştirilmesinden ibaret olduğunu öne sürerek sorunla yüzleşmekten kaçınır. belli koşullarda.10 Bu sözleri ciddiye alacak olursak.g. pozitivizmin de mitolojiye geri dönüşü onaylaması gerekir. bağıntılılık postülası ve karmaşık cümlelerin temel önermelere indirgenmesi gibi semantik eleştiri postülalarıdır. doğruluğun değişen toplumsal standartlara bağımlı kılınmasıyla sonuçlanır.y. toplumsal eleştirilerin her zaman suçlamış. A. bilimsel metodolojiyi doğruluğun en yüksek ölçütü olarak şişirmesini değil. bilimin belli bir tarihsel aşamadaki niteliğini yansıtır. poziti­ vizm de bunu kabullenmek zorunda kalırdı.ÇATIŞAN REÇETELER 105 pozitivistler.

astronomi."11 Modern pozitivistler. Kendileri böyle bir çabayı tamamıyla anlamsız bulsalar da. üniversitelerin örgütlenmesiyle ve bazı felsefi okulların. s."12 Evet. Avru­ pa'daki ölüm fabrikaları da. Pozitivistler. 12. Tomasçılar’ın ve pozitivist 11. Dewey.y. . teknik. iyi ya da kötü tarihsel değişimlerde binlerce başka etken gibi bilimin de bir payı olmuştur... Pozitivistler bilimi fizikte ve çeşitli dallarında uygulanan kural ve işlemlere indirgerler. fizik. ilkeleri­ ni meşrulaştırma yollarını biraz kurcaladığımızda. A. Eğer Dewey. kabul edilmesi gereken bilimi mahkûm edilmesi gereken bilimden ayırdetmek için bir başka yol göstermektedir: "natüralist ("natüralizm" terimi. pozitivistlerin dog­ matizmi hemen açığa çıkar.g. meşru yöntemler olarak fizikten soyutladıkları ilkelerle uyum içinde olmayan her türlü teorik çabadan bilim adını esirgerler.y. ama insani içerikleri boşal­ tılmıştır. Pratik denilen dünyada doğruya yer yoktur. bilimin insanlığı kurtaracak tek güç olduğunu göstermez. çeşitli pozitivist okulları doğa-üstü güçlere ina­ nanlardan ayırdetmek için kullanılmaktadır) doğal bilimin sonuçlarına zorunlu olarak saygı duyan kimsedir. Havadan çorap imal edilmesi kadar. ekonomik. s. bu bölünme. 26. ama ancak ideoloji olarak. dolayısıyla doğru da bu dünyaya benzetilmek için bölünmektedir: fizik­ sel bilimlerde bir sözde nesnellik vardır. doğal bi­ limleri. insan ilişkilerini derinden etkilemiştir. özellikle de Rickert ve Max Weber'in okullarının öne çıkmasıyla uç noktasına götürülmüştür. tüm insan doğruluğunun bilim ve kültür olarak ikiye bölünmesinin de bir toplumsal ürün olduğu görülmelidir. en başta da fiziği doğru düşünme yöntemlerine bir model ola­ rak almışlardır. a. doğruluğu yitirmek pahasına korumaktadır. kültür ve insan bilimleri insani içeriği korumaktadır. Dewey'in şu sözlerinde bu akıldışı eğilimin bir açıklamasını bulabiliriz: "Modern deneysel gözlem yöntemleri. bilimsel değişmelerin genellikle daha iyi bir toplumsal düzen yönünde değişmelere yol açtığını söylemek istiyorsa.g. bilimle kültürel gelişme arasındaki ilişkinin önemsiz sayılamayacak bir yönünü aydınlatmaktadır. 26. kimya ve biyolojinin uğraştığı konularda köklü bir dönüşüme yol açmıştır" ve "bunlarda meydana gelen değişim.106 AKIL TUTULMASI Dewey. Herhalde Mr. siyasal ve ideolojik etkenler arasındaki ilişkiyi yanlış yorumluyor demektir. ama bu. Burada.

onlar da kendilerinin bilime öyle yaklaştığını iddia etmekte­ dirler. Buna karşılık. Pozitivist tutumun çıkış noktasındaki bu mantıksal yanılgı. bilimin temel . bilimi kavrayışlarının da bilimin gözlenmesine dayandığını öne sürmektedirler. Yine de. bilimin gözlemlerle hareket ettiğini tekrarlar ve işleyişini betimlerler. çünkü pozitivistler hep önerme­ lerinin mantıksal saflığı ve kesinliğiyle övünmektedirler. özellikle de de­ neyle denetlenemeyen sezgiye karşı çıkmaktadırlar. petitio principii (kanıtlanması gereken ilkeyi varsayım olarak kullanma) hatasına düşmektedirler. pozitivistler yine gözlemi yardıma çağırırlar. sınıflandırma. pozitivistler bu tür yöntemleri bilmeden kullanarak ve bi­ linçli olarak uygulayanları da mahkûm ederek yanılgıdan kaçınmaya çalışmaktadırlar. araştırmanın makineyi andıran işleyişini. aklanışının sonucu olan bu açmazı pozitivistlere karşı bir sav olarak kullanmamızın nede­ ni. Ama canalıcı soru şudur: eğer bilimin ve doğruluğun tanımı yine bilimsel doğruya ulaşma yöntemlerine dayanacaksa. en azından. ken­ di kavrayışlarının bilimsel olduğunu. işlerinin doğrulama ilkesini gerekçelendirmek ya da kanıtlamak olmadığını. vb. bilim kendi nesnelerine nasıl deneysel olarak doğrulanabilir gözlemlerle yak­ laşıyorsa. olgu toplama. onların bütün öteki felsefi ilkeleri dogmatizm ve akıldışı olmakla suçlamalarıdır. bunların anlamı ve doğrulukla ilişkisi üzerinde düşünmek yerine. vahiy dedikleri şeyle. bilimin ve doğruluğun ne olduğunu nasıl belirleyebiliriz? Bilimsel yöntemin haklılığını ve varlık nedenini yine bilimin gözlemlenmesi yoluyla elde etme çabalarında hep aynı kısır döngü görülür: gözlem ilkesinin kendi­ si nasıl aklanacaktır? Bir aklama istendiğinde neden gözlemin doğrulu­ ğun tek güvencesi olduğu sorulduğunda. Ama gözleri kapalıdır. kendi ilkeleri­ ni —doğrulanmadığı sürece hiçbir önermenin anlamlı olmadığı ilke­ si— doğrulamayı reddetmekle. hiç kuşkusuz kurumlaşmış bilime tapınmalarının bir ifadesidir. Öteki dogmatikler. çarkını durdurup. Doğal bilimin metodolojisiyle uğraşanlardan bazıları. Pozitivistler. Başka bir deyişle. Başka bir deyişle. gözden kaçırılmamalıdır bu yanılgı. sezgiyle ya da dolaysız kavrayışlarla kendi ilkelerini gerekçelendirmeye çalışırken.ÇATIŞAN REÇETELER 107 olmayan bütün öbür filozofların akıldışı yöntemlerine. sadece bilimsel terimlerle ko­ nuşmak istediklerini söyleyeceklerdir. doğrulama. Kuşkusuz. Pozitivist deneysel doğrulama ilkesinin nihai gerekçesinin.

"araştırma sürdürülürken. bu araştırmaya yararlı olduğu ke­ sinleşmiş koşullardır"13. Bilimin mutlak otorite haline gelmesi için zihin­ sel bir ilke olarak aklanması gerekir. bu tartışmanın sonucudur.y s. Bu ilkeler. Belli bir noktada bilimin deneysel yöntemin ötesine geçeceği düşünülebilir. bilgi ve ilerleme düşmanlığına karşı duran otorite olacaksa —pozitivistler bunu istemekle hümanizm ve Aydınlanma'nın büyük geleneğini sürdürmektedirler— filozoflar bilimin gerçek doğası için bir ölçüt geliştirmelidir: Felsefe. Peirce'le birlikte Dewey'in de belirt­ tiği gibi. çünkü temel mantıksal ilkelerin apaçıklığı kabul edilmemektedir. Ama bilimin ve doğruluğun anlamı tartışma konusuyken geçerli olamaz böyle bir şey. "daha önce kullanılmış yöntemle­ rin incelenmesinden türetilmiştir"14. Bazı pozitivistlerin ampirizmden farklı bir ilke olarak öne sürdüğü mantıksal aygıt bu­ rada yardıma çağrılamaz. deneysel işlemlerden tümevarım yoluyla elde edilen bazı ilkelerin bilim olarak adlandırıl­ ması ve sonra da bilimsel başarının dogmatik ölçütüyle mutlak doğru ilan edilmesi değildir. bu ilkelerin "araştırmanın 13.. görüleme ya da herhangi bir başka ilke üzerinde temellendirmeye gerek görmezler. çünkü bu iddiayı doğrulayacak olan da. bunun yolu. bilimin mantıksal yapısıyla uğraşan ve büyük bir kıvraklıkla yazılmış yüzlerce pozitivist kitabın değeri tartışma konusu olacaktır. Pozitivistler bile. Kendi bilimsel yöntem anlayışlarını. Böyle bir durumda. Eğer bilim. Felsefe. s. 13. 14. Logic. eninde sonunda. ya da onların diliyle konu­ şursak.108 AKIL TUTULMASI aksiyomlarının keyfi olabileceğini ve olması gerektiğini iddia etmekte­ dir. Bu ilkeler. . bilimi biçimselleştirerek ve varolan pratiklerin gereklerine uydurarak mitoloji ve çılgınlığa geri dönüşü hızlandırmak yerine. simgesel mantığa uymayan düşüncelerin anlamı olmadığını söyleyerek tartışmayı kesip atmak istemiyorlarsa. bu gerilemeye karşı insan direncini ifade eden bir bilim kav­ ramı oluşturmalıdır. 11. bilimin başarılarının kendi yöntemlerini haklı çıkarmasını beklerler. bunu göremeyen­ lerin Tanrı'nın lütfuna mazhar olmadığını. çünkü bu çalışmaların anlamı sadece ampi­ riktir. Pozitivistler.g. kanıtlamak iste­ dikleri şeyin doğruluğunu baştan kabullenemez tabii. A. bugün başarıyla uygulandığı ve toplumsal olarak kabullenildiği biçimiyle bi­ lime karşı kullanılabilecek olan sezgi..

bir filozofun buna inan­ ması. A. Platon ve Leibniz. Ampirizm. Pozitivizmde.y. her­ hangi bir anda kendi varlığını yok edebilecek bir davranış biçimi. De Maistre. Emerson ve Lenin gibi birbirlerine karşıt düşünürlerin ampirizm konusunda birbirleriyle tutarlı olarak ileri sürdüğü görüşler. ne ölçüde kullanılabilecektir? Bunlar belli değildir. . kilisenin akıldışı dogmatizmi bile. ya da bu ilke akıl­ dışı bir dogma olarak savunulmaya devam edecektir. Pozitivistler bir yandan bilimin kendi adına konuşması gerektiğini ileri sürer. olabil­ diğince biçimselleştirilen mantık. sözcüklerin anlamları değil. ampiriokritisizm ya da mantıksal ampirizm adını alan okulların eski duyumcu ampirizmin türleri olduğu görülmektedir. hem bilimi hem de bir felsefe olarak kendisini gerekçelendirebilecek ilkeleri yok eder. bir kardinaller kurulununkinden çok daha fazladır. kendi rasyonelliğinin dışı­ na taşacak kadar gayretkeş olan bir rasyonalizmden daha rasyoneldir. ampiriz­ min modern izleyicileri için de geçerlidir. resmi bilim adamlarından oluşan bir topluluğun akıl karşısındaki bağımsızlığı. felsefe dışı bir araştırmayla uğraşan bir bilim adamı için son derece meşru olduğu halde. Bu iyimser inanç.g. kendi kendini aldatmakla bir olan safdil mutlakçılık olur. s. Pozitivist felsefeye göre. gözlem ilkesini değiş­ tirmek ve felsefeyi de buna uydurmak gerekecektir.. sadece işlevleri vardır. Felsefelerinin anlamının anlamsızlık ol15. somut. gözlemlerden elde edilen veriler. bir yandan da bilimin basit bir araç olduğunu ve başarıları ne kadar büyük olsa da araçların dilsiz olduğunu söylerler. Bilim bir gün yöntemlerini değiştirecek olur ve bugün uygulandığı biçimiyle gözlem imkânsızlaşırsa. bilimin kullandığı genel ampirik kural­ ların doğal olarak akla ve doğruluğa denk düştüğü yolunda örtük bir varsayımla kapatmaya çalışırlar. bir işlem tarzıdır. Pozitivistler istese de istemese de. 14. Pozitivistler. Pozitivist teori açısından bakarsak.ÇATIŞAN REÇETELER 109 daha sonraki aşamaları açısından işlemsel olduğu"15 düşüncesini nasıl haklı gösterecektir. Gözlem kendi başına bir ilke değil. doğru olduğu ileri sürülen yanılsamalara karşı çıkmak için kullanılabilecek midir. ampirik işlemlerden türetilir. öğrettikleri felsefe düşüncelerden oluşmaktadır ve basit bir araç değildir. Bir bakıma. çünkü kardinaller kurulu hiç değilse İncil metinlerine dayanmak durumundadır. fel­ sefelerinin bu zayıf noktasını.

sınırlı doğrulardır. "bilimsel araştırmanın". s. felsefelerindeki zayıflığın temel bir eksiklik olduğunu farketmezler ve günümüzün düşünsel bunalımı karşısındaki çaresizliklerini bazı küçük ihmallere. önemli bir eksiklik taşıyacaklardır. Ama tam bu noktada felsefeleri sona erer. zi­ hin. benlik gibi konular"ın içerdiği sorun­ ların hakkını vermekten alıkoyan şey.18 Bunu söylerken herhalde bir şeyi neden istediğimizi ve o şeyin peşine düşersek ne olacağını tam olarak bilmemiz gerektiğini.. "bir ulusal sınıf ya da ırksal doğruluk" olarak öne sürülen herşeyi "değerlendirme imkâ­ nına" sahip olduğunu belirtmekte. bu felsefenin kendi metodolojik ve teorik yapısıdır.y. pozitivizmin bu tür hassas so­ runlara bir daha girmemiş olması.110 AKIL TUTULMASI ması paradoksu. A. örnekse geçerli bir değer teorisini henüz oluştu­ ramamış olmalarına bağlarlar. hipotezlerin diyalektik bir biçimde işlenmesinin ve deneysel doğrulamanın kullanılması gerektiğini" ileri sürmektedir. benlik gibi konuların formüllendirilmesine uygulamadık­ ları sürece. bilinç. A.. 17. Carnap ve diğerlerinin kaba maddeciliğe eğilim gösteren bazı açık önerilerinden sonra. kendi ilkelerinin içerdiği çeliş­ kiyi görmezden geldikleri için.g. öbüründeyse onun yerini alan bilim. 16. 18.y. eşitsiz ayrıcalıkları. "zihin. . Bu iki karşıt okul."16 Pozitivizmin bugüne kadar çözmeye vakit bulamadığı temel sorunları bir gün çözeceğini beklemek anlamsızdır. 28. bilinç. aynı çaresizliği paylaşmaktadır: belli bir noktada her ikisi de eleştirel düşünceyi otoriter bildirimlerle durdururlar — birinde en yüksek ruhsal tözdür bu. 5. Dewey. s. diyalektik düşünce için mükemmel bir başlangıç ola­ bilirdi. s. değerlerin sınanmasını istemekte­ dir. toplum­ sal hayattaki yerleşik çıkarları.. Hook.17 Nagel de "bilimsel çözümlemenin bütün öğelerinin: gözlemin. ideallerin ve sloganların uygulanmasının ne getireceğini hesaplayabil­ mek için adamakıllı incelenmeleri gerektiğini belirtmek istemektedir.g. girmekten kaçınması boşuna değildir. Pozitivistlerin sezgiciliği küçümsemeye hakları yoktur.. Bunun sonucunda ikisi de düşünce dünyasında despotik bir rol üstlenmeye çalışır. Neo-pozitivizmi. Pozitivistler. hayalgücüne dayalı kurgunun. 57. bu zayıflığın farkında görünmektedir: "Natüralistler. ilkelerini ve yöntemlerini. Pozitivizm de yeni-Tomasçılık da. "Anti-Naturalism in Extremis".

ÇATIŞAN REÇETELER 111

Bu, temelde bir pozitivist olan Weber'in tanımladığı biçimiyle değer­ lere ilişkin olarak bilimin üstlendiği işlev olmuştur. Yine de, Weber bilimsel bilgiyle değerleri birbirinden kesin olarak ayırıyor ve deneysel bilimin kendi başına toplumsal karşıtlıkların ve siyasetin üstesinden gelebileceğine inanmıyordu. Buna karşılık, ulaşamadığı için "değerler" adını verdiği şeyleri olgulara indirgemek ve zihinsel etkenleri şeyleştirmek, özel bir meta ya da kültürel mal türü olarak göstermek, poziti­ vizmin düşünsel çizgisine çok uygundur. Bağımsız felsefi düşünce, eleştirel ve negatif olduğu ölçüde, hem değerler kavramının hem de ol­ guların mutlak geçerliliği, doğruluğu düşüncesinin üstüne yükselmek zorundadır. Pozitivistler, sözünü ettikleri "asabi çöküntüden" ancak yüzeysel ola­ rak kaçınabilmişlerdir. Güven dolu olduklarını tüm dünyaya ilan et­ mektedirler. Dewey'in örgütlü zekâ adını verdiği şeyin toplumsal denge ya da devrim sorununu çözecek tek etken olduğunu düşünmektedirler. Ama bu iyimserlik, gerçekte, toplumsal sınıfların çıkarlarının bilim yoluyla uzlaştırılabileceğine hiç inanmayan Weber'in kötümserliğinden çok daha büyük bir siyasal boyun eğişi gizlemektedir. Pozitivistlerin anladığı biçimiyle modern bilim, esas olarak olgular­ la ilgili önermelerle uğraşır ve bu yüzden de genel olarak hayatın, özel olarak da algılamanın şeyleştiğini varsayar. Dünyaya bir olgular ve şeyler dünyası olarak bakar; ve dünyanın olgulara ve şeylere dönüşme­ sinin toplumsal süreçle olan ilişkisini göremez. Oysa "olgu" kavramı bile bir üründür, toplumsal yabancılaşmanın bir ürünü. Bu kavramda, mübadelenin soyut nesnesi, verili kategori içindeki bütün yaşantı nes­ neleri için bir model olarak düşünülmüştür. Eleştirel düşüncenin göre­ vi sadece çeşitli olguları tarihsel gelişmeleri içinde anlamak değil — ama bunun bile pozitivist skolastiğin düşünebileceğinden çok daha bü­ yük sonuçları vardır—, olgu kavramının ötesini görebilmek, olgunun ortaya çıkışını ve dolayısıyla göreliliğini anlamaktır. Pozitivistlere göre tek bilimsel yöntem olan niceliksel yöntemlerle kesinlenen sözde olgular, çoğu zaman, altta yatan gerçekliği açığa çıkarmaktan çok giz­ leyen yüzey görüngüleridir. Eğer bir kavramın hizmet ettiği doğruluk ideali, düşüncenin nihai olarak kabul edemeyeceği toplumsal süreçleri temel alıyorsa, o kavramı bir doğruluk ölçütü sayamayız. Kökenle nesne arasında yaratılan mekanik kopuş dogmatik düşüncenin kör nok­

112 AKIL TUTULMASI

talarından biridir; bu kopukluğun giderilmesi, pıhtılaşmış bir gerçek­ liği bir doğruluk yasası olarak görmeyen bir felsefenin en önemli görevlerinden biri olacaktır. Pozitivizm, bilme edimini bilimle özdeşleştirmekle, zekâyı, eleştir­ mek zorunda olduğu o ticari kültür tarafından biçimlendirilmiş olan malzemenin örgütlendirilmesi için gerekli olan işlemlerle sınırlandır­ mış olur. Böyle bir sınırlama, zekâyı Hook ve öteki pozitivistlerin is­ tediği gibi üretim aygıtının efendisi yapmak yerine, hizmetkârı haline getirir. Bilimin içeriği, yöntemleri ve kategorileri toplumsal çatışma­ lardan bağımsız olmadığı gibi, insanlar da sırf bunların giderilmesi için temel değerler üzerinde sınırsızca deney yapılmasına razı olmazlar, bu çatışmaların niteliği buna imkân tanımaz. Bilimin otoritesinin ile­ rici tarihsel gelişmeler sağlaması ancak ideal olarak uyumlu koşullarda mümkün olabilir. Pozitivistler bu gerçeğin pekâlâ farkında olabilirler ama, bunun mantıksal uzantısıyla, bilimin felsefi teori tarafından be­ lirlenen göreli bir işlevi olduğu gerçeğiyle yüzleşmekten de kaçınırlar. Pozitivistler teori düşmanlıklarında ne kadar aşırı-gerçekçilerse, top­ lumsal pratikle ilgili görüşlerinde de o kadar aşırı-idealisttirler. Teori basit bir alete indirgenirse, gerçekliği aşmanın bütün teorik araçları metafizik safsatalar durumuna düşer. Böylece yüceltilen gerçeklik de, aynı çarpıtma sonucunda, kendi iç mantığıyla daha iyi bir gerçekliğe yol açabilecek her türlü nesnel nitelikten yoksun olarak tasarlanmış olur. Toplum bugünkü durumunu koruduğu sürece, teori ile pratik arasındaki uzlaşmazlığı, iş gören bir örgütlü zekâ kavramıyla örtmek yerine, açıkça kabul etmek daha yararlı ve daha dürüst bir tutum ola­ caktır. Bilimin bu idealist ve akıldışı mutlaklaştırılması, Hegel'in o çok titiz eleştirmenlerinin düşünebileceğinden çok daha yakındır onun Weltgeist'ına*. Mutlak bilimlerini doğruluk olarak sunmaktadırlar, oysa bilim doğruluğun sadece bir öğesidir. Pozitivist felsefede bilime yakıştırılan kutsal ruh özellikleri Weltgeist kavramınınkinden de faz­ ladır; çünkü Weltgeist, Alman mistik geleneğine uygun olarak, tarihin bütün negatif öğelerini içermektedir. Hook'un zekâ kavramının top­ lumsal uyumun deneylerden çıkacağı yolunda kesin bir öngörü içerip
* Weltgeist : Hegel felsefesinde, tarihin ve doğanın gelişiminin ardında yatan, her şeyi belirleyen ve içeren dünya tini.

ÇATIŞAN REÇETELER 113

içermediği belli değildir ama, "değerler" konusundaki bilimsel testlere güvenin anlıkçı bir toplumsal değişme teorisine dayandığı kesindir. On sekizinci yüzyıl Aydınlanmasının müritleri olan pozitivistler, ahlak felsefelerinde, bilginin zorunlu olarak erdeme, cehaletinse zorun­ lu olarak kötülüğe yol açtığını savunan Sokrates'in öğrencileridir. Sokrates, erdemi dinden bağımsızlaştırmaya çalışmıştı. Sonraları, bu teori, ahlaki kusursuzluğun Tanrı'nın bir bağışı olduğundan kuşkula­ nan ve erdemin doktrine ve yasaya dayandığını ileri süren İngiliz papaz Pelagius tarafından sürdürüldü. Pozitivistler herhalde bu görkemli soyağacını reddedeceklerdir. Felsefe öncesi düzeyde, hiç kuşkusuz, bilgili insanların da sık sık hata yaptığı gibi genel bir doğruya yaşlanacak­ lardır. İyi ama kurtuluşu felsefe yoluyla daha fazla bilgiden beklemenin ne anlamı kalır o zaman? Bu beklenti, ancak pozitivistlerin Sokratesçi bilgi ve erdem özdeşliğini ya da bir başka usçu ilkeyi benimsemeleri halinde anlamlı olur. Gözleme tapanlarla dolaysız kavrayışa, görülemeye tapanlar arasındaki güncel tartışma, on dört yüzyıl önce vahiy konusunda patlak veren tartışmanın soluk bir kopyasıdır. Modem Pelagiusçular’ın yeni-Tomasçılar karşısındaki konumu, atalarının Aziz Au­ gustinus karşısındaki konumundan farksızdır. Pozitivizmin pek fakir bir felsefe olmasının nedeni, hiç de natüralist antropolojinin kuşkulu niteliği değildir; asıl neden, bu akımın kendi üzerinde düşünmeyişi, kendi felsefesinin gerek ahlak gerekse epistemo­ loji alanlarındaki sonuçlarını kavrayamayışıdır. Pozitivist tezi o her derde deva ilaçlardan biri haline getiren de budur: kahramanca savunu­ lan, ama soyutluk ve ilkelliğinden ötürü geçersiz bir öneri. Yeni-pozitivizm, cümlelerin birbirine bağlı olduğunu, her düşünce öğesinin kesin olarak bilimsel teorinin soyut kurallarına bağımlı oldu­ ğunu öne sürer. Ama kendi felsefelerinin temelleri son derece gelişigü­ zel, savruk bir biçimde kurulmuştur. Geçmişin büyük felsefi sistem­ lerinin çoğuna küçümsemeyle bakarken, bu sistemlerin içerdiği deney­ sel olarak doğrulanamayacak uzun düşünce dizilerinin kendi görece yalı­ tılmış varsayımlarından, öylece kabullenilmiş ve dünya ile düşünsel ilişkilerinin temeli haline getirilmiş varsayımlarından daha kuşkulu, boş inanlara daha yakın, daha anlamsız, kısaca daha "metafizik" oldu­ ğunu düşünüyor olmalıdırlar herhalde. Bir bakışta sınıflandırılabilecek basit sözcük ve cümlelere düşkünlük, modern dilin gelişmesinde

Ne var ki. hatta temel tezi. kana susamış bir gaddarlık izlenimi bırakmakla birlikte. Pozitivistler bilim­ ciliği insanlığın çıkarlarıyla özdeşleştirirler. Bugün düşünce kendini doğruluğuyla değil. Buna karşılık. belli bir kurumlaşmış gruba ya­ rarlı oluşuyla meşrulaştırmak zorunda kalmaktadır. Pozitivizmin savaştığını ileri sür­ düğü o sinir zayıflığının belirtilerindendir bu. mağara adamının yabancıya karşı düşmanlığını sürdürmektedir. Evet. modern pozitivizmin birçok temsilcisi. reformların gerçekleştirilmesinde araç olmak doğruluğun ölçütü değildir. Modern aydınların topluma karşı suçu. kendi felsefelerinin ilerici ya da gerici resmi ideolojilerle kolayca uyuşamayacağını biliyorlardı. Sefalete ve yoksun­ luklara karşı isyanın bütün tutarlı düşünce yapıtlarının bir öğesi olduğunu bilsek de. Man­ deville ve Nietzsche gibi filozoflar. İsa'nın doktri­ ni de —kendi içeriği ve anlamına karşın— Haçlılar'dan çağdaş sömür­ geciliğe kadar en gözü dönmüş saldırganlığın aracı olmuştur. böyle bir uyumun yadsınması yatıyordu. Poziti­ vistler herhangi bir felsefi düşünceyle toplumsal gerçeklik arasındaki çelişkiyi kavrarlarsa ve Mandeville ya da Nietzsche gibi en büyük aydınlatıcıların izinden giderek. anti-hümanist eğilimlerden biridir. bu düşüncelerin gerçekleştirilmesi için çalışmaktadır. Tomasçılar'ın aynı yöndeki iddiaları kadar vahim bir yanlıştır. onun taşıyıcısına. Bu sadece derilerinin rengi farklı olanlara ya da farklı elbiseler giyen­ lere karşı duyulan nefrette değil. uygarlığın gelişme­ sinde en büyük etkenlerden biri olmuştur. hatta yapıtlarının özünde. Ama öyle anlaşılıyor ki. toplumdan uzak durmaları değil. özgürlüğe duydukları sevgi. teo­ rik düşünceye karşı düşmanlıklarını artırmaktadır.114 AKIL TUTULMASI olduğu gibi genel olarak kültürel hayatta da görülen anti-entelektüel. . farklı düşüncelere. Pozitivist ilkenin özgürlük ve adalet gibi hümanist düşüncelere öte­ ki felsefelerden daha yakın olduğu iddiası. Drakon'un yasaları. kendi ilkelerinin ahlak karşıtı (antimoralist) sonuçlarını vurgularlarsa daha iyi filozoflar olabilirler. düşüncenin çelişki ve karmaşıklıklarını sözde sağduyunun kap­ rislerine feda etmeleridir. çok zaman bu doktrinin toplumda oynadığı rol konusunda hiçbir ipucu vermez. hatta belli bir top­ lumsal düzenin gereklerinin belirlediği sınırların ötesine geçtiğinde düşünme ediminin kendisine duyulan nefrette açığa çıkmaktadır. bir doktrinin yüzey görüntüsü. Bu yüzyılın uzmanca işlenen ve üretilen zih­ niyeti.

Bir doktrin. modern popüler sanat ve ede­ biyatın yaşanan hayatı bugünkü durumuyla yüceltişini andırmaktadır: popüler sanatın yaptığı da hayatı ülküselleştirmek ya da onda büyük olanı aramak değil. Yeni-Tomasçılığın zayıflığı. yeni-Tomasçılık da yeni-pozitivizm de bütün kötülükleri kendilerininkine karşıt olan doktrinlere yüklemektedirler. sahnede ya da perdede aynen tekrarlamaktır. Suçlamalar. ticari kültürü ona daha yüksek bir anlam yakıştırarak yücel­ tiyorlardı. öğretilerini yararlı olup olmadıklarına bakmadan geliştirmek yerine. ama bunun nedeni —pozitivistlerin düşünmek isteyebileceği gibi— düşünceleri ve değerleri günümüz koşullarında yeterince sınamaması değildir. Ama mo­ dern mitoloji üreticileri gibi pozitivistler de. . böyle yöntemlerle ün sal­ mıştır. Pozitivistlerse bu kültürün temel ilkesini doğruluk ölçütü olarak almakla yüceltmektedirler onu. Yeni-Tomasçılık demokrasi sınavını verememiştir. Savlarını. bir yarı-doğru olmasıdır. Bugün bu ülkedeki karşıt okullar ise bir­ birini demokrasi ruhunu öldürmekle suçlamaktadır.g. aldığı yenil­ giye karşın gelecekte yine ortaya çıkabilecek olan modern otoriterizmin hizmetine girdiklerini gördük. onu tuval üzerinde. Katoliklik. Yeni-Tomasçılar. yürürlükteki siyasal biçimlere göre değişmektedir. Tomasçılığın başarısızlığının nedeni. Aydınlanma'nın mitolojilere karşı mücadele­ sini geleneksel mantığın kutsal alanına taşımak olmuştur. tarih 19. uzman propagandacılarıyla egemen toplumsal güç­ lerin değişen ihtiyaçlarına uyarlamışlardır. s. yadsımayı dışarda bırakan yalıtılmış bir ilkeyi mutlaklaştırırsa. İdealistler.y. A. uygu­ lanabilirlikten yoksun olmasından çok. Son yıllarda da.. Bu. Kesin çizgili doğruluk tanımları ve kılavuz ilkeler sunarak kültürel ortama bir süre için egemen olan bütün düşünceler ve sistemler gibi. On dokuzuncu yüzyılda Ernest Haeckel gibi natüralistler Hıristiyan felsefesini doğaüstü zehirlerle ulu­ sal morali zayıflatmakla suçladıklarında. farkında olmadan konformizme de kapılarını açmış olur. Yeni-Tomasçılığın "toplumsal ilişkilerin kavranmasının ve dolayısıyla da yönlendirilmesinin tek koşulu olan yöntemleri"19 kul­ lanmakta gecikmesi de değildir.ÇATIŞAN REÇETELER 115 Pozitivizmin başarısı. pragmatik amaçlara kolayca boyun eğmesinde yatmaktadır. 27. doğruluk uğruna her türlü amacı bırakacakları yerde çeşitli amaçlara hizmet etmekle suçlanabilir. Hıristiyan filozoflar da natüralistleri aynı şeyle suçluyordu.

ruhsal iflasa karşı amansız bir mücadele vermişlerdi. Katolik Kilisesi'nin bilimle ilişkisi. Dewey'in dinin Darwincilik konusunda aldığı gerici tutuma değin­ mesi. kilisenin ilerici ya da gerici güçlerle bağlantısına göre değişir. bu yüzden de kendi tavrını. Galileo meselesindeyse. 31. Batı uygarlığının tarihinde Katolik Kilisesi'nin ve büyük öğretmenlerinin bilimin boş inanlardan ve şarla­ tanlıktan kurtulmasına yardım ettikleri sık sık görülmüştür. İspanyol Engizisyonu çürümüş bir sarayın her türlü sağlıklı ekonomik ve toplumsal reform girişimini boğmasına yardım ederken. Papa Urban'ın kendisi de Copernicus'un teorisini düşünülmeye değer bir hipotez ola­ rak görüyordu. bu hastalıklar arasında. Dewey herhalde bilim ruhuna karşı çıkanların özellikle dindar kişiler olduğunu düşünmektedir. büyücülük ve ruhçuluk da bulunmaktadır. Kilisenin korktuğu. aceleci sonuçlara karşı rasyonelliğin 20.. baskının Kilise'ye kucak açtığı her yerde baskıya destek ol­ masına karşın bir özgürlük savaşçısı gibi geçinen Tomasçılığa "adil davranmak" kolay olmayacaktır. ama Dewey bu noktada "düşünce tarihçisi"ne20 başvurduğuna göre. A. doğal bilimin kendisi değildi. teoloji ve epistemoloji alanına girmesine bağlıdır. Bu tür biyolojik te­ orilerde ortaya konulan ilerleme kavramı büyük ölçüde işlenmeye muhtaçtır ve bir gün pozitivistler de yeni-Tomasçılar'la birlikte bu te­ orileri eleştirmeye başlayabilirler. dünyadan evrendeki bir nokta olarak söz ediyordu. Bu çetrefil bir sorundur. bi­ limle uzlaşabildiğini sık sık göstermişti. gerçeğin sadece bir yüzünü aydınlatmaktadır. Açıktır ki. çağımızın bazı pozitivist filozoflarının Tertullian.y. Hippolytus ya da Aziz Augustine'den daha çabuk yakalandığını gördüğümüz astroloji. bu tarihçinin de ona Avru­ pa'da bilimin doğuşunun Kilise'den ayrı düşünülemeyeceğini hatırlat­ ması yerinde olur. Ortaçağın en büyük ansiklopedisti Beauvais'li Vin­ cent. s. bazı papalar dünyadaki hümanist hareket­ lerle ilişki kurmuşlardır. . Kilise Babaları her türden "sinir hastalığına".g. Co­ pernicus ve Galileo tarafından öne sürülen kanıtlar konusunda kuşkuluy­ du.. Galileo'nun düşmanları onun VIII. Urban'la dostluğunu bozmak için çok çalışmışlardır ve sonuçtaki başarıları da Galileo'nun bilimsel görüşlerinden çok..116 AKIL TUTULMASI alanından getirdikleri kuşkulu kanıtlarla pekiştirmeye çalışmaktadırlar.

Tevrat ve İncil'de yer alan bir insan ve doğa doktri­ nine bel bağlamışlardı. Doğruluk ve iyiliği gerçeklikle özdeşleştirme yanılgısıdır bu. Eninde sonunda. Hem Tomasçılar hem de pozitivistler. Galileo'nun mahkûm edilmesinde en­ trikaların büyük bir rolü olmuştur elbet. İnsanlığı teorinin gerçeklik olarak kabul ettiği şeye uyarla­ mak gibi kuşkulu bir ilkenin bugünkü düşünsel çürümenin temel ne­ denlerinden biri olduğu söylenebilir. Böyle bir konformizmin eleştirel çözümlemesi. hatta Aristoteles'e kadar gider. bazı kardinallerin Galileo'nun doktrinine gösterdiği di­ rencin ardında.S. kilise­ nin. "Halk her zaman haklıdır" diyen ve çok zaman bu il­ keyi demokratik kurumlan çökertmek için kullanan demagoglar gibi çoğunluğa teslim olmak zorunda değildi kilise.Schiller ruhlar konusunda nasıl yanılmışlarsa. iki düşünce okulunun ortak temelini açığa çıkarabilir: ikisi de —gerek bu dünyaya gerekse öte dünyaya ilişkin olarak— başarı ve başarısızlığın vazgeçilmez bir rol oynadığı bir düzeni. Kilise işkencecileri hemen her zaman rahatsız bir vicdan taşıdıklarını belli etmişlerdir. her yerde büyücüler iddia eden kana susamış o güruhla uzlaşma­ sını önleyebilirdi. kilisenin kendi in­ ancına karşı beslediği gizli bir kuşkudur.ÇATIŞAN REÇETELER 117 savunulması olarak sunabildi. Bilimsel görünüşlü ya da başka kılıklar altın­ daki boş inanlara karşı belli bir korunma sağlayan bu doktrin. William James ve F. ister bir olgu isterse bir ens rationale (akıllı varlık) adını alsın. bu doktrinin de astroloji ya da günümüzün ırk teorileri gibi sahte bir bilimsellik içermesinden kuşkulanılmasının yattığını pekâlâ ileri sürebilir. Katolik düşünürler. herhangi bir deneycilik ya da kuşkuculuk yerine. Tomasçılığın en büyük kusuru sadece onun modern çeşidine özgü değildir. asâsına bulaşmış olan kan. kilisenin bilime karşı ol­ duğunu kanıtlamaz. akıldışı bir rasyonellik durumuna yol açmıştır. kilise de cadılar konusunda öyle yanılmış olabilir. bir davranışı ölçüsü olarak al­ maktadır. Bu biçimselleşmiş akıl çağında . Günümüzde insanların. Cadı avlarının açığa vurduğu şey. Ama şeytanın avukatlığını üstlenen biri de. bu yarı histerik arzu. başlangıcı Aquinolu Thomas'ın kendisine. varolma gücüne sahip herhangi bir şeye bağlanma arzusu. bir insan ateşe atıldığı zaman kan dökülmemiş olduğu yolundaki sefil kaçamak­ ları bunun bir örneğidir.C. Yine de cadı avlarına katılmış olması. insanın gerçeklik adını ver­ diği şeye uyarlanmasıyla bugünkü açmazdan kurtulunabileceğine inanı­ yor gibidirler.

Her iki okul da özerk bir nitelik taşımamaktadır: biri. Ütopyacı düşünceler yerine olgulara ve sağduyuya uyulması yolundaki pozitivist emir. Buna karşılık. dinsel kurumlar tarafından yorumlandığı biçimiyle gerçekliği benimsemekten çok farklı değildir. çünkü sonuçta dinsel ku­ rumlar da birer gerçektir. doğruluk kendi karşıtına dönüşmektedir. yeni-Tomasçılık da bu ilkeyi o kadar katica savunmaktadır ki. Güncel pratiğin teorik bir eleştirisi sonucunda bu pratiğin doğru siyasal faali­ yete dönüşeceğini ve böylece iyi bir toplum yaratılacağını düşünüyordu. Bu da öbürü gibi bir yanılsamadır. Hümanizm eskiden bütün insanlara kendi kaderleriyle ilgili olarak bir anlayış kazandırarak onları birleştirebileceğini düşlüyordu. İki kamp da bir doğruyu dile getirmekte ama onu mutlaklaştırarak çarpıtmaktadır. bu eleştirinin dayanağı olan doğru­ luk ilkesi de iptal edilmektedir. Pozitivizm dogmatizm eleştirisini öyle bir noktaya götürmektedir ki. pozitivizm ve yeni-Tomasçılığın ortak yanılsaması. özerk aklın yerine şık metodolojileri. Bugün sözler eylem reçeteleri olarak alınmaktadır. varlığın koşullarını varlığın hizmetkârlarına dönüştürmesini istemektedir. öbürüyse bir dogmanın otoritesi­ ni geçirmektedir. felsefeden.118 AKIL TUTULMASI doktrinler birbirini o kadar hızla izlemektedir ki. Öyle görünüyor ki. . hepsi sadece birer ide­ oloji olarak görülmekte ama yine de baskı ve ayrımcı politikalar için geçici birer gerekçe olabilmektedirler. İnsanlar. bu bir yanılsamaydı.

Creative Intelligence. 3. olay. Bu. olayların bir parçasıdır"2 demektedir. Evanston ve Chicago. . nesne ve doğa gibi temel düşünceler için de geçerlidir. s. Appearance and Reality. sadece psikolojik ve sosyolojik ilişkiler için değil. sadece kaydedilecek birer olgu du­ rumuna düşmeleri olmuştur. Ruhçu okula bağlı yeni-Hegelciler bile. özne kategorisi için de geçerlidir. Kant'ın zamanından beri idealizm.3 Dewey. F. çünkü özne düşüncesinin kendisi de felsefe tarafından görelileştirilmek. 2. Oxford 1930. bu kavram­ ların öznel kökenlerini de akılda tutmamız ve onları bu kökenlere geri götürebilmemiz gerekir. eleştirel felsefenin bu te­ mel gereğini hiç unutmamıştır. c. Bu faaliyet bir zamanlar özerk bir "özne"ye aitti. "benlik. 103. bu düzenleyici faaliyetin sürdü­ rülmesidir. Ama öz­ nelleşme süreci bütün felsefi kategorileri etkilemiştir: bunun sonucu. eleştirel aşkıncılığın (transandanta­ lizm) mirasını. ama. metafizikte en yüksek yeri yaşantıya vermekte zaman za­ man Bradley'le birleşir görünen Dewey. New York 1917. en çok da. Nesneyi tanımlama çabalarımızın her aşamasında. Bu. "organizma —ben­ lik. eylemin 'öznesi'— yaşantının içindeki bir öğedir".H. bu kategorilerin görelileşmesi ve daha iyi yapılanmış bir düşünsel bü­ tünlük içinde korunmaları olmamış. geriye kalan tek amaç. John Dewey ve Başkaları. şey. 59. benlik için. der. s.Bradley. dünyaya ilişkin kavrayışımızın özellik ve kategorilerinin öznel etkenlere bağlı olduğu ilkesini korumaya çalış­ mıştır.III DOĞANIN BAŞKALDIRMASI Hayatın yüksek amaçlarını belirleme yetkisi elinden alınan ve karşı­ sına çıkan herşeyi basit bir araca indirgemekle yetinmek zorunda bıra­ kılan akıl için. Ona göre. Kant'tan bu yana diyalektik felsefe. Oysa. olgu. ilişkilendirilmek zorunda olan soyutlanmış bir kav­ ramdı. I. ya da yaşantının özne­ si. doğru bir biçim değil"1 diyorlardı. Paul Arthur Schlipp. özneyi 1. 532. s. 1939. The Philosophy of John Dewey. "yaşantımızın en yüksek biçimi.

Her özne sadece dışsal doğanın (gerek insanın fiziksel varlığının. bazen de bireysel suçlar ve akıl hastalıkları biçiminde. Çağı­ mızın özelliği ise. doğanın yapısı insanların kullanmasına uygun düşmediği için "yığın" deniliyor) olarak. araçlara rasyonellik kazandırırken. sanayi toplumunda bireyin kendi ken­ dini yadsımasının bu toplumu aşan bir hedefi yoktur. Özneyi yücelten öznelleşme. sağlık gibi terimler. düşünsel ve maddi üretim için elverişli koşulları belirtmektedir artık.. Rasyonelleştirilmiş bir akıldışılık ola4. 299. bağımsızlaşma süreci içinde. refah— anlamını sadece işlevsel potansiyellerinden almaya başlar. doğa aşılmış ya da ka­ zanılmış değil. bir zamanlar özerk olduğu varsayılan özne de giderek her türlü içerikten arındırılır ve bir noktadan sonra. onu aynı zamanda yok oluşa da mahkûm etmektedir. bunu yapabilmek için kendi içindeki doğayı da boyun­ duruk altına alır. İnsan türü. Modern sanayi toplumuna o nihilist görünümünü veren budur. Doğanın bu bastırılışının sonucu olan direnme ve tepki başlangıcın­ dan beri uygarlığın içinde bir çıban başı olmuştur: bazen. Bu yüzden.Costello. Naturalism and the Hu­ man Spirit'de.. adlandıracak hiçbir şeyi kalmamış bir ada dönüşür. Böyle bir kendi­ ni silme. kendisine yol açan ve hedef aldığı koşulları sürdür­ me aracı olarak kullanılmaktadır. s. Mutluluk. sağlık. gerekse insanın dışındaki doğanın) köleleştirilmesine katıl­ makla kalmaz. sadece bastırılmış olur. H.120 AKIL TUTULMASI şeyleştirmektedir. içinde yaşadığı dünyanın yazgısını paylaşır. bu isyanın uygarlığın kendi egemen güçlerince kul­ lanılmasıdır: isyan. Bütün varlık alanlarının bir araçlar alanına dönüştürülmesi. . Ama bütün doğa bir "çeşitli nesneler yığını"4 (her­ halde. Doğa üzerindeki egemenlik. Egemenlik için egemenlik "içselleştirilir". "The Naturalism of Frederic Woodbridge". insan-öznelere oranla basit nesneler olarak görüldüğü ölçüde. bunları kullanması gereken öznenin de yok oluşuna yol açar. on altıncı yüzyılın kendiliğinden köylü ayaklanmalarında ya da günümüzün daha hesaplı ırksal isyanlarında olduğu gibi. Bireyin kendisi kadar toplum ve kurumlan da bu uyuşmazlığın izini taşır. toplumsal başkaldırılar biçi­ minde. insan hayatını akıldışı kılar. insan üzerindeki ege­ menliği getirir. Genellikle bir hedef olarak gösterilen şey —bireyin mutluluğu. İnsanın içindeki ve dışındaki doğanın köleleştirilmesi an­ lamlı bir amaç olmadan gerçekleştiği için.T.

Ve nasıl rasyonalizasyon süreci artık pazarın isimsiz güçlerinin değil. bu sadece modern çağın bir özelliği değildir. egonun gelişmesiyle birlikte tahakkümün içselleştirilmesi. insanın. günümüzün bir işçisinin hayatından çok daha güvensizdi. bastırılmış mimesis (öykünme) dürtüsünün en radikal toplumsal tahakküm sis­ temleri tarafından yıkıcı bir güç olarak kullanılması gibi konular üzerinde durmak yerinde olur.. tahakküm ilkesinin diyalektik olarak ters dönüşüyle. Bugün hayatın tümü artan ölçüde rasyonelleştirilmekte ve planlan­ maktadır. çetrefil durumlara her an en uygun tepkiyi gösteren bir aygıta dönüş­ türür kendini insan. boyun­ duruk altına aldığı doğanın bir aleti durumuna düşmesi. ama insanın doğa üzerindeki egemenliğiyle doğaya boyun eğişinin özdeşliği konusunda daha iyi bir örnek bulunamadığı için değil. geçmişte özel dünyasını oluşturan en gizli dürtüleri de içinde olmak üzere. hayatını oluşturan anlaşılmaz.. Uygarlığın gelişmesinde bir etken. Herkes her durumla karşılaşmaya hazır olmalıdır. her bireyin hayatı da. aynı şekilde. uyarlanma süreci bi­ linçlidir ve o yüzden de toptandır. doğanın başkaldırısını da kullandığı araçlardan biri olarak kendisiyle bütünleştirmektedir. Burada bu sürecin bazı yönlerini tartışmak.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 121 rak uygarlık. Günümüzde. bireyin düşünsel ve psiko­ lojik yetenekleri maddi üretim araçlarıyla birlikte değişmiştir. Sağ kalmak için. sağ kalmanın kendi başına bir amaç haline geldiği bir kültürde insanın durumu. Toplumdan kaçacak yeri kalmamıştır. plan yapan bir azınlığın bilinçli . doğal ayıklanmanın yerini rasyo­ nel eylemin alması olarak tanımlanabilir. Ne var ki. Egemenlikle başkaldırı arasındaki karşılıklı ilişkinin belirtilerinden biri olarak da Darwincilik incelene­ cektir. Kuşkusuz. soyut öznenin. rasyonelleştirme ve planlamanın gereklerine uymak durumundadır bugün: bireyin varlığını sürdürmesi için sistemin varolma koşullarına uyması gerekmektedir. bütün insanlık tarihi boyunca geçerli olmuştur. On ye­ dinci yüzyılda bir Hollanda köylüsünün ya da ressamının veya on seki­ zinci yüzyılda bir dükkân sahibinin hayatı. popüler aydınlanma hareketi içinde bugünkü kültürel durumun en şaşmaz habercilerinden biri Darwincilik olduğu için. ni­ tel olarak yeni olgular getirmiştir. Sağ kalma —ya da başarı diyelim buna— bireyin toplumdan gelen basınçlara kendini uyarlama yeteneğine bağlıdır. Ama sanayi toplumunun doğuşu.

gerçekliğe bu ideale uygun bir biçim verilmesi gerekli görülürdü. . bu artan bağımsızlık. amaçların seçimi konusunda —geçmişte nesnel bir doğruya duyulan inançla ilgiliydi bu— gittikçe kafasızlaşmaktadır: nesnel akıl mitoloji­ si de içinde olmak üzere bütün mitolojilerin kalıntılarını silip atmış olan birey. Bugün ilerici dü­ şünce bu tür ideolojileri zayıflatmakta ve bir yana atmakta. İnsanın kullanacağı araçlarla ilgili hesapları inceldiği halde. Ekonomik ve toplumsal güçler kör doğa kuvvetleri niteliğini kazanmakta ve insan da.122 AKIL TUTULMASI kararının eseriyse. Günümüzün üretim tarzı. tamirci­ likten seyyar satıcılığa. bu kuv5. evrensel bağlayıcı ideallere gide­ rek daha az bağımlı hale gelmiştir. Kendi özel ölçülerinden başka kura­ la gerek duymayacak kadar özgürleştiği ileri sürülmektedir. varlığını sürdürmek için. Geçmişte gerçeklik. genel uyarlanma modelleri doğrultusunda otomatik tepkiler göstermektedir. Dewey. Ne var ki. oradan da sigorta şirketi yöneticiliğine geçen bir günümüz insanının geçirdiği değişiklikten çok daha köklü olurdu. bir edilginlik artışına da yol açmıştır. her zamankinden daha çok esneklik ister. mutlak davranış ölçülerine. yaptığı değişiklik. öznenin karşısına mutlak. Bugün teknik süreçlerin gittikçe artan birörnekliği insanların iş değiştirmesini kolaylaştırmaktadır. spekülasyon için ya da yerleşik modellerden ayrılmak için daha çok vakit kalması anlamına gelmemektedir. İnsan. özerk birey tarafından geliştirildiği var­ sayılan ideale karşıt sayılır ve onunla karşılaştırılırdı. değişen koşullara daha iyi uyarlanabilme yeteneğini gerektirmektedir. Doğaya egemen olmak için geliştirdiğimiz araçlar arttığı ölçüde. pragmatistlerin deyimiyle. düşünülebilecek bütün öznel davranışların ölçütüdür artık. Ama bir faaliyetten ötekine geçişin kolaylaşması. "şeylerin hareketinin içinde ve o hareketin yönünde"5 olmaya adamak zorundadır. kitlesel özneler de kendilerini öyle bilerek uyarla­ mak zorundadır: özne. bir sağ kalma koşulu olarak bu araçlara hizmet etme zorunluluğumuz da artmaktadır. biçimselleşmiş aklın zaferi. aynı zamanda. ters bir mantıkla. böylece farkında olmadan da gerçekliğin bir ideal durumuna yükseltilmesine yardımcı olmaktadır. Eğer bir ortaçağ zanaatkârı bir başka mesleğe geçebilseydi. Öznel. Creative Intelligence içinde. egemen bir nesnellik olarak çıkan bir gerçekliğin de zaferidir. Uyum. bütün enerjisini. Hayatın her alanında istenen daha büyük girişkenlik.

eski çağların bir soylusununkinden çok daha geniştir. modern toplumsal koşulların her­ kese uyguladığı zorlamadır. Günümüz insanının atalarına göre çok daha geniş bir seçme özgürlüğü var gibi görünmektedir. maddi ve manevi dünyadaki her şeyi kendi varolma aracına dönüş­ türmenin dışında bütün içeriği ve özü boşaltılmış olan soyut ego. özgürlüğün niteliğinde bir değişikliğe yol açmıştır. otomobil daha hızlı ve daha geniş imkânlı bir araçtır. boğazımızı sıkan mekanik zorunluluklara yönelttiğimiz dikkati dağıtacak her türlü duygu ya da düşünceyi silme­ . bir bakıma gerçekten öyledir. daha az bakım ister. Ortalama insanın varlığını sürdürmesi. Aklın kendisi de bu kendini uyarlama yeteneğiyle özdeşleşmek­ tedir. belirli şeritler içinde kalma uyarıları. hatta biraz ilerideki dönemecin biçimini gösteren işaretler vardır. Ata binmekle otomobil kullanmanın içerdiği özgürlükler oldukça farklıdır. Gözlerimizi yola dikmemiz ve her an doğru hareketi yapmak için tetikte olmamız gerekmektedir. yavaş sürme. egemen olunacak bir madde durumuna düşürülmüş ve bu egemenlikten başka bir amacı kalmamış boş bir doğa vardır. Nicelik açısından. bir karşıtlıktır: bir yanda benlik vardır. İçten gelen. reflekslerinin hızına bağlıdır artık. tercihlerdeki bu artışı. Bu tarihsel geliş­ me küçümsenmemelidir elbet.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 123 vetlere kendini uyarlayarak onları egemenlik altına almak zorunda kal­ maktadır. bu artışın ayrılmaz bir yönü olan bir basıncı ve yeni tercih biçimiyle birlikte giden nitelik değişmesini de dikkate al­ mamız gerekir. bu özgürlük artışı. öbür yanda da sadece bir malzeme. kendiliğinden dav­ ranışlarımızın yerini. çağımızın bir işçisinin yararlanabileceği ürün çeşidi. Ne var ki. Üretici güçlerin gelişmesiyle onun özgürlüğü de korkunç artmıştır. ince bir iş için en uygun aleti bulup seçen eski tip zanaatkârla hangi kollan çekeceğine ya da hangi düğmelere basacağına çabucak karar ver­ mek zorunda olan modem bir işçi arasındaki farklılıktır. Söz konusu basınç. Sanki otomobili kullanan biz değilizdir de uymak zorunda olduğumuz sayısız yasalar ve kurallardır. nitelik değişikliğinin en iyi örneği ise. durma. Bu sürecin sonucu. hatta belki daha kolay kullanılabilir. bir özgürlük artışı olarak yorumlamadan önce. montaj hattı tekniğinin tutkulu yan­ daşlarının yaptığı gibi. Hız sınırları vardır. Modern toplumdaki otomobil sahiplerinin nüfusa oranının eski toplumdaki atlı araba sahiplerinden çok daha büyük olması bir yana.

Hiçbir şeyi kutsal saymayan reklamların çocuksu sloganlarının ardında. devasa afişler. Nasyonal-sosyalist Almanya'da. hangi markayı seçerse seçsin elde edeceği ek bir yarar yoktur. ekonomik ve siyasal düzene daha iyi uyum göstermesi oldu. halka karşı Volksgemeinschaft (Halk topluluğu) adı altında ortak bir cephe kurdular ve yüzeydeki çatışmalarını bir yana bıraktılar. An­ lamakta ve kendilerini ona göre uyarlamaktadırlar.. Burada söz konusu olan değişme kültürümüzün hemen her dalma da yayılmıştır. yönetim biçimlerini hep ayak uydurmaları gereken birer düzen olarak görmeyi öğrenmişlerdi. yeni gelen biri eğer küçükse daha başlamadan yenik düşmektedir. bu lüks budalalığın masraflarını ödeyebilen sanayi şirketlerinin gücünü ilan eden görünmez bir metin durmaktadır. bu tutumun insanların tüm varlığına . Gerçekten de. Görünmez metin aynı zamanda egemen şirketler arasındaki ilişki ve anlaşmaları ve bir bütün olarak ekonomik aygıtın yoğunlaşmış gücünü de ilan et­ mektedir. rakip ekonomik imparatorluklar. uyarlanma zorunluluğu kuşkusuz geçmişte de vardı: aradaki fark. Almanlar.. uyumun hızında. Tüketicinin tercih hakkı vardır ama. Eski tür işadamlarının kullandığı ikna yöntemleriyle mo­ dern reklamcılığınkileri —iç bayıltıcı neon işaretleri.124 AKIL TUTULMASI mizi gerektiren bir zihniyet almıştır. binlerce ampulle aydınlatılan afişlerin. radyonun ve tam sayfa basın ilanlarının yardımıyla tüketicinin zihnine sanki dünyanın kaderini değiştiren bir açıklamaymış gibi kazınmak­ tadır. Böyle olduğu halde. bunların tek sonu­ cu onun varolan toplumsal. tıpkı tepkilerini atölyedeki bir makineye ya da yol kurallarına uydurdukları gibi. siyasal bağımsızlıktan vazgeçmeyi öğrenmeden önce. kulakları sağır eden hoparlörler— karşılaştırmak yeterlidir. "bilimsel testler"le de doğrulanan bu çok küçük fark birini söndürmeden öbürünü yakan bir tiryaki için bile çok önemsiz olan bu fark. bu iş dünyası kar­ deşliğinin üyelik ücreti ve aylık ödentileri o kadar yüksektir ki. Fiyatları aynı olan iki tüketim malı arasındaki kalite farkı. İnsanlar da bu iktidar dilinin satır aralarını okuyabilmektedir. Ama sü­ rekli bir propaganda bombardımanına maruz kalmış olan halk herhangi bir yeni iktidar ilişkisini edilgin bir biçimde kabul etmeye hazırdı za­ ten: çok sınırlı birtakım tepkiler gösterebildiyse de. Yukarıda da söylediğimiz gibi. iki sigara markası arasındaki nikotin oranı farkı kadar küçüktür.

ka­ zanmış olduğu bireysellikten feragat eden bir yetişkin gibi teslim ol­ masında yatmaktadır. Ama bunun nedeni. Uygarlığın zaferi o kadar tam ve kesindir ki. mide gazı ilaçlarının erdemlerini anlatan broşürlerden tanıdığımız bir üslupla yazılmaktadır. bir rastlantı olarak görülmektedir. müzik kültürüyle ya da ruhsal kurtuluşla ilgili broşürler. dilsiz olan herşeyin sesi ol­ mak. Bir yanda. İkiyüzlülük. modern insan. Göğe baktıktan sonra. Öte yanda. Bir roman yazılırken sinema olasılıkları da göz önünde tutulmakta. otoriteye doğal bir güven duyan bir çocuk gibi değil.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 125 egemen olmasında ve kazanılan özgürlüğün niteliğini değiştirmesinde yatmaktadır. bir şiirin yazılmasında ya da bir senfoninin bestelenmesinde başlıca amaçlardan biri yapıtın propaganda işlevi ola­ bilmektedir. Bugün böyle bir ikiyüzlülük hiç kimseyi kandırmaz. bugünse hepsi sıradan bir olay. doğaya acılarını anlatması için bir dil vermekti. kitle kültürünün öteki parçalarının. Hatta. Düzgün konuşmayla. çığlığın ya da jestin içsel bir an­ lamı olduğuna inanılırdı. doğa her türlü içsel değer ya da anlamdan arındırılmıştır. edebiyatın ve felsefenin amacı varlıkların ve hayatın anlamını açıklamak. başka bir deyişle. bir dereceye kadar. toplumun maddeci uygulamalarını idealizmle ilgili lakırdılarla örtbas eden on dokuzuncu yüzyıl in­ sanından daha az ikiyüzlüdür. özellikle de film sanayisinin gerekle­ riyle eşgüdümlendirilmiştir. bugünün insanının bu sürece bir çocuk gibi. o kadar. Bu modeller. arkadaşlık ya da din gibi şeylerden söz eden bir sesin birkaç saniye sonra bir sabunun reklamını yaptığı işitilmektedir. Bir zamanlar sanatın. Düşünsel açıdan. insanın da varlığını . Herşeyden önce de. babasına "Baba. sinikliğe dönüşmüştür: artık kendisine inanılmasını bile beklememektedir. Çelişki kurumsallaştırılmıştır. biçimsel akıl çağında insanla doğa ilişkisinin düştüğü durumun tipik bir göstergesidir. gerçekliği asıl adıyla çağırmaktı. Bir yazar adayı bugün bir okula giderek hazır öykü birimlerinden türetilecek bütün bileşimleri öğrenebilir. Ay neyin reklamı acaba?" diye soran çocuk. Bir zamanlar. parıltılı sözlerle gerçeklik arasındaki çelişkinin giderilmiş olması değildir. İşte bu yüzden zamanımızın toplumsal uyumu bir kızgınlık ve bastırılmış öfke öğesi içermektedir. Bugün doğanın dili ko­ parılmıştır. ter­ sine dönüşmeye başlamıştır. Sanat. her sözün. bunların tümü de aynı uzman metin yazarının ürünü olabilmektedir.

Kanlı büyü törenlerinin işlevi kısmen gençleri yetişkinler arasına sokmak. doğanın şiddetli ve dolaysız basıncını yansıtır. büyük hayvan­ ların avlanmasına ve yenilmesine katılmamaktadırlar. Bir insanı ya da bir düşünceyi sırf kendisi için sevmeleri. kamp yerini seçme gibi konularda karar yetkisi gençlerden daha zayıf ama daha de­ neyli yaşlılara aittir. Kadınlar da. Pragmatik ilişkilere sığmadığı sezilen herşeye kuşkuyla bakılmaktadır. Ay'ın ne reklamı olduğunu sormasalar bile. yararlı hesaplar yapmak değil. işbirliği ve bağımlılık biçimlerini gerektirmiş ve böylece bazı hukuki. Üretim araçları ilkel olduğu sürece. üretim yöntemlerinin tarihsel gelişmesinin bir sonucudur. maddi ihtiyaçları ta­ rafından biçimlendirilmiştir. gençler buna boyun eğeceklerdir. Elinin değdiği herşeyi. İlkeller için geçerli olan. belirli emir ve boyun eğme. uygar topluluklar için daha da geçerliydi: evriminin çeşitli aşamalarında insanın kullandığı silah ya da makine türleri. bu amaca hizmet eden bir araca dönüştürmeye çalışmaktadır. kısmen de rahiple­ rin ve yaşlıların gücüyle ilgili şiddetli bir inanç aşılamaktır. Dünyanın bir amaçlar dünyasından tümüyle bir araçlar dünyasına dönüşmesi. insanlar hemen bir aşırı duygusallık koku­ su almakta ve birinin kendilerine bir oyun oynadığını ya da bir şey sat­ maya çalıştığını düşünmektedirler. Maddi üretim ve toplumsal örgütlenme gittikçe daha karmaşıklaşıp şeyleştikçe. toplumsal örgütlenme biçimleri de ilkeldir. ava çıkmamakta. er­ keklerden daha zayıf oldukları için. Bu topluluğun toplumsal örgütlenmesi. sanatsal ve dinsel biçimlerin doğ­ masında da etkili olmuştu. Uzun tarihi içinde insan zaman zaman doğanın baskılarından kurtulabildi ve bu özgürlük de ona kendi varlı­ ğını sürdürme kaygısından bağımsız olarak doğa ve gerçeklik üzerinde düşünme fırsatını verdi.126 AKIL TUTULMASI sürdürmekten başka amacı kalmamıştır. Avlanma. Aristoteles'in mesafeli teorik düşünme adını verdiği bu görece özerk düşünme biçimleri özel olarak felsefede gelişme imkânı buldu. sırf kendisi için saygı göstermeleri istenildiğinde. onu balistik ya da uzay uçuşları açısından düşünmektedirler. Polinezya kabilelerinin kurumlan. Felsefenin amacı. bitki ve kabuklu deniz hayvanlan toplamaktır. görevleri. araçlar da bağımsız varlıklar gibi görünmekte ve böylece birer araç olarak görülmeleri de gittikçe zorlaşmaktadır. doğanın kendi içinde ve kendisi için anlaşılmasını sağlayacak bir görüşe ulaşmaktı. . köprü yapma.

Değişen. onu gerçekliğin sürekli değişen taleplerine karşılık vermeye zorlayan baskılarına karşı korun­ masızdır. yorucu işler yapmak zorunda olmayanlara özgü bir lükstü. Bu çelişik durumun izlerini çeşitli düşünce sistemlerinde bula­ biliriz. bu süreç içinde doğa o ürkünç. bir bütün olarak Batı uygarlığına özgü olan o pragmatik tutumun bir türevinden başka bir şey değildir. Aziz Paul. sadece iyi avlanma imkânlarıydı. bir ayrıcalık olmaktan çıkacağına. grup egemenliğine dayalı bir toplumda. biçimlerdir. Hayvan burada sadece trafiğe bir engel olarak görülmektedir. İnsanı herşeyin efendisi olarak gören bu zihniyet. karanlık niteliğini yitirmiştir. ama insanların zihinleri aracılığıyla konuşma —o ayrıcalıklı grupların yanlış diliyle bile olsa konuşma— imkânları bütünüyle elinden alınmış olan doğa da şimdi sanki bizden öç almaktadır. Doğaya karşı modern duyarsızlık. Platon ve Aristoteles'te ilk sözcülerini bulan aydınlar. ekonominin baskılarına. Spekülatif düşünce. kol emeği zorunluluğundan kurtulmuş olanları yüceltmeye yaramıştır. İlk avcının bozkırda ve dağda gördüğü. Onun için de. Birkaç yıl önce gazetelerde yer alan bir haber dünyamızda hayvanlara ayrılan yeri çok iyi anlatmaktadır. hiç kuşkusuz.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 127 Ekonomik açıdan. gözlerini sonsuzluğa çevirmiş olan derin dü­ şüncenin yerini. modern işadamı da bir man­ zaraya sigara afişlerinin yerleştirilmesine uygun bir yer gözüyle bak­ maktadır. düşünme özgürlüğü birtakım ideolojik amaçlara hizmet etmiş. Tevrat'ın ilk bölüm­ leri kadar eskidir. Aquinolu Thomas ve Luther gibi en etkili dinsel düşünürler tarafından. Bu haberde fillerin ve öteki vahşi hayvanların Afrika'ya uçak inişine engel olduğu bildirili­ yordu. düşünsel olarak uzak durmaya çalıştıkları egemenlik sistemine borçlu­ durlar. gerçekte. Başka bir deyişle. aydın. sadece bir sonraki anla ilgili pragmatik zekâ almıştır. felsefi düşünce. hayvanlar karşısında insana bazı yükümlülükler getiren . Ama çağımızda. varoluşlarını ve spekülasyonlara dalmalarına izin veren rahatlığı. Bugün kitleler böyle bir düşünceye dalma özgürlüğünün çok seyrek ortaya çıktığını bilmektedirler ve bu da hiç kuşkusuz bir iler­ lemedir. Incil'de hayvanlar lehinde söylenmiş birkaç satır da. anlaşılmaz. Evet. bütün bütüne tasfiye edilmektedir ki. ve bu gruplar da kendi ayrıcalıklarını bir insani erdem olarak mutlak­ laştıracak bir ideoloji oluşturmuşlardır hemen. işte bu bir ilerleme değildir. Her zaman belli grupların ayrıcalığı olmuştur bu özgürlük.

insanın en yüksek zihinsel yeteneği olan aklın yalnız araçlarla ilgili olduğu. bir ışık de­ meti gibidir bu ilke: karanlığı delerek. ama bunun tek amacı da birer doğal yaratık olarak görülen o "aşağı ırkları" daha da aşağılamaktı. Benliğin genel olarak doğaya. insanın insanı boyunduruk altına almasının da tarihidir. acı çekme hakkıdır. s. hatta bir araç olduğu düşüncesi. altta yatan felsefe. bulanık çağrışımları olan bir terimdir bu. Bu örnekleri vermemizin nedeni. refahı ve mutluluğu için acı çeker ve ölürler. teolojiye göre insanın hiçbir hayvana karşı bir görevi olmamasından ötürü.. Roma'da hayvanlara karşı zulmün önlenmesiyle ilgili bir derne­ ğin kurulmasına izin vermemişti. Egemenlik ilkesi. Birkaç yıl önce bir İngiliz rahibi şöyle yazıyordu: "Bazı insanlar başkalarının hayatı. hayvanların tek hakkı. Ruhsal açıdan. özel olarak da başka insanlara ve kendi dürtülerine karşı sürdürdüğü mücadelenin ilke­ si olarak egonun. 389. Edward Westermark. evet. en çok. Batı dillerinin herhangi bir tarihsel anda ego terimiyle ne anlatmak istediklerini kesin olarak belirlemek çok güçtür. Pius. Bachofen ve Morgan’ın yazılarına da­ 6. Dünya bunun en yüce örneğini (adını saygıyla anıyorum) Golgotha'da görmüştü. Tarihsel kökenleri. Yine de. egemenlik.7 Nasyonal Sosyalizm hayvanları ko­ ruyan bir rejim olmasıyla övünüyordu.128 AKIL TUTULMASI hükümler olarak değil. Yöneticinin. kafa emeği ile kol emeği arasındaki. her şeyin feda edildiği bir put haline gelmiştir. Ego. Hayvanlar niçin bu yasadan muaf olsun?"6 Papa IX. .g. benlik kav­ ramının gelişimi. insanın ahlaki eğitimiyle ilgili hükümler ola­ rak yorumlanmıştır. 7. bugün her zamankinden daha net ifade edilmekte ve daha yaygın bir kabul görmektedir. pragmatik aklın yeni bir şey ol­ madığını göstermektir. Bu yasanın sürekli işlediğini görebiliriz. komuta ve örgütlenmesi işlevleriyle ilgi­ li olduğu sezilmektedir. Sadece insanın ruhu kurtarılabilir. Ataerkil çağda egemen olduğu çok açıktır. New York 1939. A. gölgelerde gizlenmeyi yeğleyen inanç ve duygu hayaletlerini ürkütür. 388. fatihlerle tutsaklar arasındaki kopuşla belirlenen bir kast ayrıcalıkları çağında yatmaktadır. s. adamlarına yürüyüş emri vermek ya da suçluyu ölüme mahkûm etmek için uzanmış kolunda dile gele­ nin de bu ego ilkesi olduğu düşünülebilir. Christianity and Morals. İnsanın doğayı boyunduruk altına almak çabalarının tarihi.y. bu iki yanlı tarihi yansıtır.

doğanın içinde yer almayan ama onu etkileyebilecek kadar da yakın olan bu egoya bir yer bulma çabalarını izlemek yararlı 8. ne kadar ilkel de olsa üre­ tim sürecinde sürekliliği. vu. Batı uygarlığının tarihi. 9. Oeuvres de Descartes. Çeşitli insanların çok farklı yaşantıları arasında bir bağ kuran da egodur. Fransız sosyolojisi8. egonun gelişme­ sinin tarihi olarak da yazılabilir: bu tarih içinde. yöneticinin temsilcisi ol­ muştur. ego ilkesinin karanlık yeraltı tanrılarına tapıldığı anaerkil dönemde önemli bir rol oynamış olması pek mümkün görünmemek­ tedir. dışardaki efendinin yerini aldı. kavramların önceliğe ve sonralığa. Nasıl yönetici adamlarını piyade ve atlı sınıflarına ayırırsa. beyindeki alıcı-verici istasyonundan duyuların verdiği raporları derleyen ve vücudun çeşitli bölgelerine emirlerini gönderen ego adlı küçük bir ruh düşüncesiyle eğleniyordu. zamanla daha ruhsal bir nitelik kazandı. . Her öznenin içindeki ego. Descartes'ın. ego da yaşantıları kategorilerle ya da türlerle sınıflandırmakta ve bire­ yin hayatını planlamaktadır. L'Année so­ ciologique. 66. günlük hayatın çeşitli ilişkileri arasında bir mantıksal bağıntı ve tu­ tarlılık sağladıkları söylenebilir. düzenliliği hatta standartlaşmayı zorla ger­ çekleştirmişlerdir. lekelerini silememiştir. Ego kavramı hiçbir zaman toplumsal tahakküm sisteminden kaynaklanışının izlerini. "De quelques formes primitives de classification". Bkz. Descartes'ın ego kavramı gibi en idealleştirilmiş biçimleri bile baskıyla ilişkilidir. 1903. Bütün mantıksal düzenin. ıv. pramidin altındakiler. Antik çağın kölelerinde. Gassendi Descartes'ın Metafizik Felsefe Üstüne Düşünceler'iyle ilgili eleştirile­ rinde. toplumsal piramidin tabanındaki şekil­ siz kitlede de ego ilkesinin varolduğu düşünülemez. astlığa ve üstlüğe göre sı­ ralanmasının ve her birinin kendine ait alanının belirlenmesinin top­ lumsal ilişkileri ve işbölümünü yansıttığını ortaya koymuştur.Durkheim. önder ve seçkinlerin. Paris. Yöneticiler. öz-disiplini ve egosu daha önce gelişmiş olan efendilerini yüceltmiş (sublimate). s. Bu açıdan.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 129 yanırsak. yani içselleştirmişlerdir. 269. Emirlerin verilmesinde insanın iç sesi. 1904. beyindeki gizli odasından arcem in cerebro tenens9 — ya da psi­ kologların deyimiyle. Başlangıçta kaba güce dayalı olan egemenlik ilkesi. ilkellerdeki genel kavramların hiyerarşik düzeninin kabile örgütlenmesi ve kabilenin bi­ rey üzerindeki egemenliğini yansıttığını göstermiştir. E.

Egonun. tüm evren egonun aleti durumundadır. onun geleneksel Katolisizmi'yle bir ölçüde yumuşatılmıştı. İnsanın ölçüsüz emperyalizmi hiçbir sınır tanımamaktadır artık. üzüntüye yol açabilecek herşeye karşı da katıdır. doğaya ege­ men olandır. insan türünün doğa üzerindeki egemenliğini andıran bir durum bulmak mümkün değildir. Egonun ilk çabası. mutluluk ya da yaşantı düşünceleri gibi bulanık mutlaklar ta­ rafından gölgelenmektedir. Egonun amaçlarını. sonsuz bir varolma ısrarının dışında herhangi bir şeyle tanımlamak. yaşantının her türlü içeriğini— aşkın olduğu düşünülen bir ego içinde eriterek söz konusu ikiciliği aşmaya çalıştılar. ego ile doğa arasındaki ilişki bir diktatörlük ilişkisidir. ego ve doğa ikiciliği. yani içimizdeki doğaya egemen ol­ maktır. tutkulara. dünyanın tek var­ lık nedenini bağımsız aşkın benliğe bir etkinlik alanı sunmak olarak gören ilk felsefesinde. toplumsal yapının . Bu sert ve yalın mercinin çalışma tarzının en iyi örneği matematiktir. duyguların yargıları etkilemesini önlemektir. ego kavramını bulandırmak olur. doğrudan doğruya kendi doğasının değil. Ego. başarı. el­ mas gibi keskin ve berrak. Fichte'nin. Descartes'ın egonun kendi içindeki töz teorisinin daha eski daha safdil ve o yüzden de daha uzlaştırıcı ikici­ liğinin etkisi de arttı. Bunun en çarpıcı örneği.130 AKIL TUTULMASI olur. akıl tarafından konulmuş bir amacı ve dolayısıy­ la hiçbir sınırı olmayan mutlak sömürünün nesnesidir. Ego. kendine yeterli. En önemli çabası ve kaygısı. Fichte'nin öznelciaşkıncılığın uç noktasındaki felsefesiydi. Descartes'ın felsefesinde. Doğa tarihinde başka hayvan türlerinin en yüksek organik gelişme biçimini temsil ettikleri dönemlerde. sınırsız bir etkinlik dışında hiçbir tözü ya da an­ lamı olmamasına karşın. Doğa. Gerçekte. Fichte'ye sanıldığından çok daha yakın olan modern ideoloji bu tür metafi­ zik temellerle bağını koparmıştır ve mutlak efendi olan bir soyut ego ile içsel anlamı boşaltmış bir doğa arasındaki karşıtlık da ilerleme. mazbut ve sağlıklı duygulara karşı anlayışlıdır ama ke­ dere. aldırışsız. doğa kavramını —ve son ker­ tede. insanın gücünü iki sonsuz (mikrokozm ve evren) yönünde genişletmede gösterdiği açgözlülük. Ama bu eğilim geliştiği ve radikalleştiği ölçüde. Yine de bugün doğa her zamankinden çok insanın bir aleti olarak görülmektedir. Rasyonalizmin sonraki tem­ silcileri ve ardından da öznel idealizm. Havyanların iştihaları kendi fiziksel varoluşlarının zorunluluklarıyla sınırlıydı.

Ama bir yetişkinin bu çocukluk acılarını. İnsan türünün açgözlülüğü ve bunun sonucu olan pra­ tik davranışlar kadar. Çocuk bütün bu taleplerin . çocuğun karşısına çıkan uygarlığı temsil eder. insan türünün kendi dışında saydığı herşeye karşı totaliter saldırısı da insanın doğuştan gelen özellikleriyle değil. Freud'un terminoloji­ siyle. Dürtülerinin dolaysız basıncına karşı direnmesi istenir ondan. başkaldırısının psikolojik. Babanın yönetimi. doğanın etkilerinden bağımsız akıldır: amansız. insanların zihnindeki insan imgesine de yansır ve onu belirler. başkalarını taklit et­ meme. doğuştan başlayarak. insanların zihninde de uygarlığa ve onun bireyin içindeki temsilcisi olan egoya karşı bilinçli ya da bilinçsiz bir öfke de büyümeye başlar. Rasyonellik büyük tantanalarla öne sürüldüğü ve savunulduğu ölçüde. sözcüğün tam an­ lamıyla doğaüstü bir güçtür bu. aldırışsız bir ruhsal kuvvet.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 131 sonucudur. eninde sonunda. böylece süreci başlatabilecek olan son nesnel amacı da ortadan kaldırır. sadece toplum açısından değil. büyüklerin dil çıkarmama. becerikli olması. Babanın gücü çocuğa çok büyük. kendisiyle çevreyi bir­ birinden ayırdetmesi. insanların ekonomik ve siyasal ilişkiler içinde birbir­ lerine bakış tarzını da belirlemiştir. Doğa insanın içinde ve dışında karşılaştığı baskının her evresinde nasıl tepki gösterir bu çatışmaya. insanlar arası ilişkilerle açıklanmalıdır. kısaca. doğayı sadece etkin bir sömürü açısından gören bilimsel zihniyetin kategorileri ve yöntemlerinin anahtarı da insanlar arasında hem savaşta hem de barışta sürüp giden bu çatışmadadır. uygarlığın baskıcı yüzüyle tanışır. Bu algılama biçimi. birey için de daha akıldışı bir du­ rum haline gelir. Çocuk bu kuvvete boyun eğerken acı çeker. Toplumun ego aracılığıyla gerçekleştirdiği arzuların bastırıl­ ması. eski dok­ trinlerin canlandırılması ya da yeni mitlerin yaratılmasıyla kaçınmak mümkün müdür? Her insan. tertipli olma ve kulaklarının arkasını yıkama gibi buyruklarına uyarken çektiği sıkıntıları hatırlaması hemen hemen imkânsızdır. doğadan. siyasal ve felsefi belirişleri nelerdir? Bu çatışmadan "doğaya dönüş"le. boğucu görünür. babasının ve öteki baba modellerinin kendisine sunduğu ilkeleri içeren bir süperego sahibi olması istenir. Bu talepler. Nasıl emperyalist ulusların dünyaya saldırıları sözde ulusal karakterlerle değil de kendi iç mücadeleleriyle açıklanmak zorundaysa. İnsanlığın doğaya bakış biçimleri.

Sanayi toplumu. Anne bir hemşireye dönüşmekte. çözülür. Eğer çocuğun boyun eğdiği bir kişi değil de bir grupsa. tartışmanın ve dolayısıyla düşünmenin aldığı yer de azalır. toplumun onayım almış güvence ödülü. Günümüzde evlilik gittikçe bir toplumsal vize haline gel­ mekte. Anneliği bir bilim durumuna getirmekle toplumun kazanacağı çok şey vardır ama. evliliği kutsal bir törene dönüştürerek ve eğlencelere. küçük erotik aşırılıklara. Kilise. Uygarlıktan nefret edilmesi. Sanayi toplumu. sadece kişisel psikolojik sıkıntıların akıldışı bir biçimde dünyaya çevrilmesi değildir (bazı psikanaliz okul­ larında savunulduğu gibi). ken­ disinden içgüdüsel dürtülerinden fedakârlık yapması istendiği halde buna karşılık hiçbir tazminat almadığını görür. sadece vururlar. çocuğun gelişmesinde belirleyici olan annenin çocuğa karşı daha rasyonel ve bilinçli bir tutum almasıdır. çocuğun psikolojik dün­ yasında konuşmanın. büyüklerinden gördüğü sevgiyi yitirmemek için boyun eğer. sıcaklığı ve dikkati giderek bir tekniğin parçası haline gelmektedir. cinsel istek­ lerini toplumun gerekleri doğrultusunda yüceltmesi karşılığında vaat edilen maddi güvenliği elde edememiştir. cezalandırılmamak için. Kurallara karşı çıkan genç kız. günah işlediği. Böyle gruplar ikna etmeye çalışmazlar. Böylece vicdan. cinsel iliş­ kileri artan ölçüde toplumsal denetime tabi kılmaktadır. örneğin oyun yerindeki ya da okuldaki öteki çocuklarsa. annenin tutu­ munda biçimsel rasyonelliğe geçişin yol açtığı değişimi de eklememiz gereklidir. İlk gençliğinin başlangıcındaki çocuk. bu durum eskiden toplumsal hayatta bağlayıcı gücü olan belirli etkilerden yoksun bırakmaktadır bireyi. hatta fahişelere göz yumarak doğa ile uygarlık arasında bir köprü ku­ ruyordu. Psikanalize dayalı çeşitli aydınlanma biçimleri bazı kentsel gruplara ruh sağlığı açısından çok yararlı olmuştur. Ama bu boyun eğişe bağlı olan tatsız duygu sürüp gider ve çocukta babaya karşı derin bir düşmanlık gelişir. ama bu yararın önemli bir yönü. bu da bir noktada uygarlığın kendi­ sine karşı bir kızgınlığa dönüşür. öte . tüzüğü kadınlar tarafından hazırlanmış bir erkekler kulübünün üyelik ödentisine dönüşmektedir. Buna.132 AKIL TUTULMASI gerisinde yatan amacı anlamaz. Azarlanmamak. ya da süperego. örneğin. Kadınlar için de bir vizedir evlilik: ciddi çabalar sonucunda elde edilecek bir ödül. bu süreç daha da sert ve çarpıcı bir görünüm alabilir. çocuğun doğrudan doğruya kolektif güçlerle yüzyüze kaldığı bir evreye geçtikçe.

Direnen birey.* Bu­ nun sonucunda. Güçlü kuramların gözetimi altındadır ve reklam ajanslığını eğlence sanayisi üstlenmiştir. içgüdüsel hayatın bütün dalları ticari kültürün ruhuna teslim olmaktadır. Bu eğilimin doğurduğu doyumsuzluk ve sıkıntıların en derin kökleri. akıl. artık sadece toplumsal aygıt içinde kullanışlı bir uyum sağlama aracı olarak görülmektedir. çatışmanın merkezi. (ç. yani doğruluğu. Trajik değil. Geçerli ölçülere uyarak doğruluktan fedakârlık yapmaktansa. kendi hayatında. gerçekleştirme tutkusuyla yenecektir. aptal sayıl­ maktadır. tahakküm ve doğa arasındaki sıkı ilişkiyi. uygarlık tarihinin ilkel evrelerinin yeniden (bireysel düzeyde) yaşanmasıdır. Onu kendi iç çelişki ve güçlüklerini topluma yansıtmaya iten akıldışı düşmanlık duygusunu.) . sezmesidir. doğadan uzaklık ve sonsuz üstünlük hava­ larının ardında sadece daha güçlünün ya da daha kurnazın egemenliğinin yatmakta oluşuna karşı isyan etmektedir. benlik. olabilecek en çok doğruyu dile getirmeye çalışacaktır. Toplum müthiş bir gayretkeşlik içinde küçük fuhuş çeteleriyle. toptan yalnızlığı göze almak zorundadır. onu yapan bireyin karakterinde iki şeye yol açabilir: diren­ me ya da boyun eğme. Çocuk­ luktan gençliğe geçmekte olan bireyi koyu bir umutsuzluğa iten. Uygarlığın bugünkü aşama­ sında bu ilkel süreçler yeniden yaşanmaktadır. bireyin dış dünyanın nesnelliğini ve direncini tanıması. çünkü psikolojik karmaşalar. sorun sadece bireylerin gelişimi içinde kalınarak kavranamaz. Bu keşif. hem teoride hem de pratikte. Ona öğreti­ len idealler ve bunların kendisinde uyandırdığı özlemlerle boyun eğmek zorunda olduğu gerçeklik ilkesi arasındaki uzaklığı sezmektedir.n. uygarlaşma sürecinde yatmaktadır. * Gerçeklik ilkesi: Freud'da. doğruluğun gerekleriyle varo­ luşun akıldışı niteliğini uzlaştırmaya yönelik her türlü pragmatik çabaya karşı çıkacaktır. dünyanın kendi düşlemlerinden bağımsız olduğunu öğrenerek kendini ona uydurması. tüm insan türünün tarihi içinde ele alınmalıdır. Evlilik. içgüdüsel feragatin amacı olan ideallerdir. bunların nerdeyse özdeş olduklarını belli belirsiz de olsa görmesi. tanrısallık. elindeki fırsatları değerlendirmediği için suçlanmaktadır bugün. çocukluğunun hayal dünyasında babasının tem­ sil ettiği şeyi. Bu daha yüksek düzeyde.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 133 dünyadaki mutluluk imkânını yitirdiği için değil. bir ölçüde. aşkı tica­ rileştiren fuhuş merkezleriyle mücadele ededursun. Çatışmalardan oluşmuş bir hayat olacaktır onunki.

En azından. boyun eğmiş bireyin bilinçdışının. çocukken taşıdığı pozitif inancın negatif bir tekrarıdır. baba imgesine sadık kalır. Direnen insan kendi süperego'suna ve bir anlamda da. Psikanaliz terimle­ riyle. ancak bu çatışmayı aşmış olan insanın direnmesi mümkündür. toplumsal ya da bireysel koşullara bağlı olarak. Bununla birlikte kendi doğal dürtüleri. uygarlığın çeşitli taleplerine karşı olan bazı dürtüler bu in­ sanların içinde bir tür yeraltı faaliyetini sürdürür. Sür­ dürdüğü eleştiri de. gerçek ana-babasına karşı bastırılmış bir isyan düzeyinde sabitleşmiş olduğu söylenebilir. dış otoritelere ve gerçeklik denilen şeyin putlaştırılmasına karşı çıkabilecek kadar başarılı bir içselleştirme süreci geçirmiştir. Aldığı tavrın asıl nedeni. vatanla. hem teorik hem pratik olarak. Modern ekonomik hayatın bir sonucu olarak ana-babaların eğitici . Ama bir insanın dünyaya direnci sadece ana-babasıyla çözülmeden kalan çatışmalarından çıkarılamaz. çoğunluğun seçmek zorunda kaldığı yoldur. Uygarlıkla rasyonel bir biçimde uzlaşmazlar hiçbir za­ man. ideal­ lerle gerçekler arasındaki çatışmayı açığa çıkarmaktan çekinmez. Gerçekliği hep doğrulukla karşılaştırmaktan. Bilgili şiniklik. uyumluluğun başka bir biçimidir sadece. uysal. boyun eğiş. Bunun yerine. İnsanların çoğunluğu kendi sıkıntılarından ötürü toplumu suçlama hu­ yundan hiçbir zaman vazgeçmezlerse de. liderle. kliklerle ve gelenek­ lerle özdeşleştirmeye yönelik sürekli bir çabadan ibarettir. ana-babasını. ya işgüzar bir uyumlulukta ya da suç eğiliminde gösterir kendini. Öteki yol. boyun eğerler ona: ne kadar omuz sükseler de akılla tahakkümün. gerçekliğe karşı çıkamayacak kadar zayıf olanların onunla özdeşleşerek kendilerini silmekten başka çareleri yoktur. bütün bu sözcüklerin anlamı birdir: saygı duyulması ve boyun eğil­ mesi gereken karşı konulmaz gerçeklik. Bütün hayatları. Onlar için. gerek dışardaki gerekse içlerindeki doğayı bastırmaya ve değersizleştirmeye ve kendilerini onun daha güçlü ra­ kipleri ya da vekilleriyle: ırkla. temsil ettiklerini ileri sürdükleri ideallerle karşılaştırmak yoluyla kazanılmış bir bilinçtir bu. Bu insanlar. güçlünün egemenliğini ebedi kural olarak kabul etmeye zorlarlar ken­ dilerini. Bu isyan. gerçek­ liğin "doğru olmadığını" bilmesidir.134 AKIL TUTULMASI Bu genç insan tipi —eğer bir tip denebilirse buna— kendisine öğreti­ lenleri ciddiye alır. Tam tersine. uygarlıkla idealin özdeşliğini gizlice kabul ederler.

Bir insan kendi özel gülme tarzını. egemen toplumsal eğilim­ lere karşı bireysel direnişin yok oluşunun en önemli nedenlerinden bi­ ridir. modern toplumun çocuğu da mimetik tepkileri­ ni denetim altına alarak belirli bir hedefe yöneltmeyi öğrenmek zorun­ dadır. geriye. Bireysel eğitim kadar. kısaca. çünkü bir insanın dav­ ranış tarzı. belirli bir psikolojik özelliğin dikkatle incelenmesi gerekir. Bugünün bunalımında mimesis sorunu özel bir ivedilik kazanmış­ tır. çocuğun mimetik dürtülerinin. genel davranış kalıplarını belirleyen o ilk bilinçsiz-bireysel gelişme evresinde önemlidir bu. geçmişe giden) kalıntıların ürünüdür. doğal sayılan bütün özelliklerinin. duyarlılık tür ve derecelerinin. özellikle. konuş­ ma ve tartışma biçimini bu yetenekle kazanır. toprağı daha iyi işlemek olduğunu öğrenmek zorundaysa. İnsanın kendini böyle bilinçli olarak (refleks davranışı olarak değil) çevreye benzetmesi. varlığını sürdürmek için insanın kendini nesneler dünyasına benzetmesi demektir. bireyin daha sonra­ ki karakterini. kendilerine yol açan çevre koşullan ortadan kalktıktan sonra da sürüp gitmesinin nedeni bu­ dur. uygarlığın evrensel . insanın doğuştan gelen mimesis yeteneğiyle başlar. Tüm vücut bir mimetik anlatım organıdır. Çocukluğun ancak daha sonraki evrelerinde bu bilinçsiz öykünmenin yerini bilinçli öykünme ve akılcı öğrenme yöntemi alır. Bununla birlikte. yürüme biçimleri­ nin. mimetik tavırların bi­ linçli davranışlara dönüşmesi demektir.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 135 işlevlerinin okula ve toplumsal gruplara devredilmesi ve bunun sonu­ cunda ana-babaların rollerinin de değişmesi. Çeşitli mimesis biçimlerinin yerini bilinçli uyarlanma ve sonra da egemenlik alır. akılcı eğitimden çok. Irk denilen insan gruplarının jestleri­ nin. atalarının sü­ rekli yaşadığı kaygı ve korkuyu yansıtır bazen. Bilimin ilerlemesi bu değişmenin teorik anlatımıdır: formül imgenin. Başarılı bir Yahudi işadamının tepkileri ve jestleri. kendi duyguları da dahil her şeyi ve herkesi taklit etme isteğinin. Modern yazarlar. mimetik geleneğe bağlı olan atavistik (atalardan kalan. Kendini uyarlamak demek. Uygarlık. bir bütün olarak kültürel ilerleme de büyük ölçüde. ses tonlarının. hesap makinesi törensel dansın yerini alır. çocuğun öğrenme yol­ larından biri olduğunu söylemektedirler. son dönemde önemli bir rol oynamış bazı kitle psikolojisi olgularını iyi anlayabilmek için. tepki biçimlerini. ama onu aşmak ve dönüştürmek zorundadır. Nasıl ilkel topluluklar daha iyi ürün almanın yolunun büyü değil.

Ancak. tarafsız bir kapalı alana çeviren duvarları yıkarak bu düşünceleri canlı tuttular. görünen o ki modern çağın milliyetçiliği kitlelere dinin vermiş olduğu o sarsılmaz inancı vereme­ mektedir. nefret ve iğrenme içinde teslim olurlar tabu dürtülere. Almanya'da Nasyonal Sosyalistler'in mitingine katılmış olan­ . taklittir: karşı konulmaz bir ezme isteği. Başka bir deyiş­ le. Bu açıdan. ebedi ruh ve kişisel yücelme gibi mesihçi doktrinlerle sağlıyorlardı. Avrupa'nın felsefe okulları bu dinsel mirası eleştirel mantık yoluyla geliştirmeye çalıştılar. modern insan ortaçağ insanından sadece seçtiği kur­ banlarla ayrılır. Fransızlar vatanları ve imparatorları için ölmeyi hep göze almışlardır ama. bütün yönler silinince. Mimesis dürtüsünün yadsınmasının karşılığında insanın gizilgüçlerinin gerçekleşeceği umudu da ortadan kalkınca. skatükonun dışındaki bütün kurallar. mimetik dürtü gerçekten aşılmış olmaz.136 AKIL TUTULMASI bir ilkesidir. Sonra bu istek de onu doğuran sistemi sürdürmek için kul­ lanılır. ve Yahudiler bugün de eksik değildir. Yahudilik ve Hıristiyanlık. dışa vurum ihtiyaçla­ rını. dini dokunulmaz ama etkisiz. Felsefenin mirasçıları olan büyük devrimler. her an pat­ lamaya hazır bir yıkıcı güç halinde. Cadıların. impara­ torun siyasal ve toplumsal programının doğal dürtülerine getirdiği acımasız kısıtlamaya dinin tesellisi olmadan katlanamamaktadırlar. aklın sunabileceği bütün mutluluk umudu varolanı korumak. büyücülerin ve kâfirlerin yerini siyasal azınlıklar ve yasaklılar. kitleler. negatif ya da tanrıta­ nımaz okullar bile. onun daha geri ve çarpık biçimlerine. Modem Rusya için de benzer şeyler söylenebilir. Almanya'daki Bibelforscher gibi dinsel tarikat­ lar ve benzeri çizgi dışı akımlar almıştır. İn­ sanlar hep geri dönerler ona. bu ilkel dürtülerin denetim altına alın­ masına. baskı or­ ganıyla kolayca özdeşleşirler. imparatorun o çok sözü edilen toplumsal reform­ larından da umutlarını kesmişlerdir. kitlelerin mutlak inançları büyük ölçüde siyaset alanına aktardılar. Por­ nografiyi yasaklayan mazbut sansürcüler gibi. Boyunduruk altındaki kitleler. bu dürtü. Bunu. hatta baskısını daha da artırmak olunca. beklemeye geçer. Hatta sadece onun hizmetindeyken doyur­ ma imkânı bulurlar inatçı mimetik dürtülerini. kör teslimiyetin kavrayış ve umuda dönüştürülmesine anlam verme çabalarıydı. Napolyon'un Katolikliği yeniden güçlendirmeye çalışmasının da açıkça gösterdiği gibi. Baskıya gösterdikleri tepki.

"Mongaigne und die Funktion der Skepsis". gürültülü kahkahayı bir ilke olarak savunmaktadır. yazarların ileri sürdüğü gibi. çünkü yasaklanmış bir doğal dürtü ceza korkusu olmadan anlatım imkânı buluyordu böylece. Zeitschrift für Sozialforschung." On sekizinci yüzyılda felsefenin iri laflara gülüşünde. Oysa yirminci yüzyılda. gülme her zaman bir kıyıcılık öğesi içerir ve kalabalıkların gülüşü de deliliğin şenliğidir. s. VII. Şu yaşadığımız "sevinçten doğan kuvvet" günlerinde. Charles Beard'ın Eastman'ın görüşlerini onaylamasından da anlaşılabileceği gibi. gülünen şey. onlarla alay etmek. konuşmacının bir Yahudiyi taklit ettiği andı. derin an­ tropolojik yakınlığı L'homme qui rit ("Gülen Adam") adlı kitabında çok iyi betimler. Bu gösterilerin amacının düşman ırkı. ulusal ruhun bir özelliği değildir.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 137 lar. Bu tür laflar yürürlükteki istibdatın simgeleriydi. Max Horkheimer. şenlik. Hugo'ya göre. Gösteriyi seyreden kala­ balık da kahkahadan kırılmaktaydı. işkence ve ölüm tehlikesini göze almak demekti. İngiliz Lordlar Kamarası'nda kahkahanın doğruluğa üstün geldiği sahne. taklit edildiği oyunlar oldu­ ğunu bilirler. Tarihte kuşkuculuğun değişen işlevleri konusunda bkz. uyumlu çoğunluk değil. yukarıdaki Lordlar'ı çok geride bırakan bazı yazarlar da vardır. şiddetli kızgınlık ve taklit arasındaki. 664. Böyle mitingler­ den birinin doruğu. Almanya'da 'mutlak'ın oynadığı rolü oy­ nar. toplumsal psikoloji üzerine kusursuz bir derstir. toplumsal ola­ rak bastırılmış dürtülerin dışa vurulduğu. . alay edilen. onların mimetik dürtülerine özenme küstahlığını gösteren düşman ırkı alaya almak ve aşağılamak olması. günümüzün bir edebi eğilimini de temsil et­ mektedir. Yok edilmek istenen insanların taklidi yapılıyordu. s. hâlâ bağımsız düşün­ meye çalışan tuhaf kişidir. in­ sanların böyle şeyler ("mutlak") söylediğini işittiğimizde. özgürleş­ tirici bir etkisi olan gözüpek ve kışkırtıcı bir hava vardı. 11. 1938. neşeyi. Emerson'un yapıtlarının ilk cildini 10. Victor Hugo. Mutlak kavramın­ dan söz ederken şöyle demektedir: "Önemli erdemlerimizden biri. bu eğilim . Max Eastman. alman bu hazzı azaltmamaktadır. The American Spirit. Bizde gülme. 1. konuşmacılara ve dinleyenlere asıl haz veren şeyin.10 Anti-entelektüalizmin bu entelektüelce tezgâhlanışı. gülme isteği duymamızdır.11 Ne var ki. Hugo bu bölüme "İnsan Fırtınaları Deniz Fırtınalarından Daha Habis­ tir" başlığını uygun görmüştür. New York 1942.

Değişmez hedefle­ ri. Mutlak'ı kavrarız. 57. insanların çok büyük bir çoğunluğunun "kişiliği" yoktur. çağdaş demagogların bazı özelliklerini de anlamamızı sağlar. Ama bu karşı çıkış hiç de sahici ya da saf değildir. eski ideallerinin savunulmasında o gönüllü avukatlarının pek azına güvenebilecektir. İnsanlığın teknokratik başarılarının bedeli olan sakatlanmalardan yöneticiler bile kaçınamamaktadır. Nitekim.138 AKIL TUTULMASI açtığımızda. büyüyerek bir yetişkin haline gelme baskısı anlamına gelmiştir ve hâlâ yoksulluk anlamına gelmektedir. Mimetik dürtünün düşmanca kullanılışı. Bu kitlelerin kusuru olarak görülemez sadece: insanlığın çoğunluğu için uygarlık. Hitler’in soytarılıklarıysa tümüyle Charlie Chaplin'in ilk güldürü film­ lerindeki güçlü adam karikatürlerinden alınmış gibiydi. A. Çoğu zaman. normal olarak aileleri. Bu adamlar soy­ tarılıklarının asıl amacını hiçbir zaman unutmazlar. Batı uygarlığının ezilen kitleler üzerinde hiçbir zaman güçlü bir et­ kisi olmamıştır. Bir seyirci kitlesi üzerinde yaptıkları etkinin bir nedeni. İmha edilmesini istediği Yahudi satıcının bir karikatürüydü. Denebilirse. kültür. Emerson'un bütün yapıtla­ rında belirleyici bir düşünce olarak kalmıştır. dış görünüşüyle. Goebbels'i düşünelim. son yaşadığımız olayların da gösterdiği gibi.. yine doğayı ezecek olan baskı güçlerine katıl­ masını sağlamaktır. Haysiyetlerine ya da gizilgüçlerine seslendiğinizde sizden kuşkulanacaklardır ve bunda da haklıdırlar. Başka bir deyişle. bastırılmış dürtüleri canlandıran oyunlar oynamakla uygarlığa meydan okuyarak doğanın başkaldırısını destekler gibi gözükmeleridir. doğayı kışkırtarak. öğretmenleri ya da uygarlaştırıcı bir başka kurum tarafından cezalandırılan ya da engellenen yaramaz çocuk­ lar gibi davranırlar. çünkü bu tür sözler 12. Belli başlı dinsel ve felsefi sistemlerin yaptığı gibi doğruluk ile gerçekliği ayırdedebilen her insana karşılık. kötü amatör aktörler olduğu söylenir bu adamların. ilk kez varoluruz". mimetik ve diğer atavistik dürtülerine geri dönme eğilimini hiçbir zaman tam olarak yenememiş binlerce insan vardır. 12 Bu tema. s. Mussolini insana bir taşralı aktrisi ya da bir operet çavuşunu anımsatıyordu. Eastman'ın " 'Mutlak’ın müdahalesi" olarak göreceği bir bölümle karşılaşırız: "Adalete ve Doğruluğa bakarken.g. . Modern dema­ goglar.y. mutlak ile koşullu ya da göreli arasındaki ayrımı da anlarız. bir bunalım anında.

içgüdülere egemen olunması— böylece şiddet yoluyla gerçekleştirmek ister. Rasyonel ikna yöntemleri hiçbir zaman bu kadar etkili olamaz. Kitlelerin başıboş eylemleri. son dünya çatışmasını. demokratik tezlerin totaliter yöntemlerle hesaplaşmaya giriştik­ leri anda ortaya çıkan trajik güçsüzlüğünü de açıklamaktadır. bu fırsattan yararlanarak resmi toplumsal ego ile özdeşleşmek ve kişisel egonun gerçekleştiremediği şeyi —doğanın zapturapt altına alınması. zalim efendilerinin kendilerini boyunduruk altına alışı gibi onu boyunduruk altına alma eğilimi. dıştaki doğayla savaşırlar. bir yandan da kendilerini uygarlığın koruyucuları olarak görmenin doyumunu yaşar. Kendi içlerindeki doğa yerine. Ama bunun bir tehlikesi de vardır: harekete geçirilen dürtüler sonuçta Batı uygarlığını yok edebilir. ardında gerçek bir iktidar olduğuna inan­ dığı sürece anayasaya ve demokratik hayat tarzına saygılıydı. Bu. "insandan daha aşağı bir tür ve dolayısıyla sadece doğa" anlamını kazanır. Bu bi­ reyler. Hitler. bir yandan bastırılmış dürtülerini serbest bırakırken. Eğer demokratik ülkelerin propagandası. Saldırganlıkları iç çatışmalarını ortadan kaldırmadığı ve her za­ man saldırabilecekleri başka insanlar olacağı için de bu bastırma rutini . ideallerle ve siyasal çıkarlarla ilgili bir mesele olarak değil de iki ırkın çatışması olarak sunmuş olsaydı. vatandaşlarındaki en şiddetli askeri dürtüleri daha kolay harekete geçirebilirdi. çünkü ancak yüzeysel olarak uygarlaşmış bir top­ luluğun ilkel dürtülerine ulaşamaz. daha ön­ ce köle olan despotların aşırılıkları kadar hastalıklı ve korkunç olabil­ mektedir. Örneğin Weimar Cumhuriyeti'nde halk. Ama bu haklı kuşkuculuğun yanı başında çok köklü bir eğilim daha vardır: kendi "içsel doğalarına" düşmanca ve gaddarca davranma eğili­ mi. totaliter propagandayı taklit edemez. Cumhuriyet’in idealleri ve ilkeleri daha büyük bir kuvveti temsil eden ekono­ mik güçlerin çıkarlarıyla çatışmaya girdiği anda totaliter ajitatörler ağır basmaya başladı. bastırılmış doğaya konulan yasağın kaldırıl­ masını sağlayacak bir iktidar kuracağını söylerken. "başka ırk" terimi. Demokrasi de. Bu tür durumlarda. Gerçekten saygı duydukları ve özendikleri tek şey iktidardır.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 139 onları boyunduruk altında tutmakta kullanılan kalıplara dönüşmüştür. yıkıcı bilinçdışı güçleri uyararak demokratik hayat tarzından ödün vermeye kalkışma­ dığı sürece. dinleyici kitlelerin bilinçdışına sesleniyordu. Kitlelerin bir bölümü. Kendi evinde iktidarsız olan süperego. toplumda bir cellada dönüşür.

başından beri gerici amaçlara uygun bir araç­ tır. Bu yüzden. Sadece özgül psikolojik "doğaları" tasfiye edilmekle kalmadı. Ve bu dürtüleri tatmin etme çabaları. ne kadar "doğal" olursa olsun. bireyin kesin güvensizliği. Alman halkının engellenmiş arzularını kullanıyordu. yadsınmalarıyla sonuçlandı.140 AKIL TUTULMASI durmadan tekrarlanır. esnaf. kurumsal hukuka başkaldırı da kanunsuzluğa ve egemen güç­ lerin emrindeki kaba kuvvetin gemi azıya almasına yol açtı. toptan yadsınmasıdır. Bastırılmış doğal dürtüler Nazi rasyonelliğinin emrine girdi. Böyle bir başkaldırı. araçsallaşmış aklın kurbanları burada: köylüler. Kıssadan hisse: egonun yüceltilmesi ve varlığın başlı başına bir amaç olarak savunulması ilkesinin varacağı yer. maddi çıkarları kendilerininkiyle özdeş olmayan kitleleri hareketlerine katmak zorundaydılar. rasyonellik şimdi doğanın isyankâr gizilgüçlerini kendi siste­ mine bütünleştirerek doğayı sömürmektedir. Ama bugün gerici amaçlar. hayat standartlan düştü. zanaatkârlar. kitlesel üretim tekniklerinin çökerttiği geri tabakalara başvurdular. doğrudan katılmadığı durumlarda bile açıkça onaylamıştı bu olayları). Bu grupların ey­ lemli desteği olmasaydı. Aynı şekilde. Naziler'le sınai ve askeri destek­ çileri hareketlerini başlattıklarında. rasyonel düzen içine sokulmaları sürecinde maddi çıkarları da zarar gördü. "doğal" isyan da belli bir anda yukarıdan emirle başlatılan ya da durdu­ rulan Nazi programlarından daha kendiliğinden değildi. "sahici" olsa bile. sıkı örgütlenme ve acımasız rasyonalizasyonla. Bunun için. Naziler'e koşan küçük üreticiler ve tüccarlar bağımsızlığın son kırıntılarını da yitirdi ve rejimin memurları haline geldiler. Ve böylece toptan yıkıma doğru gider. Naziler. sınai gelişmenin mahkûm ettiği. Nazizm'de doğanın uygarlığa başkaldırısının sadece bir ideolojik görünüş olmadığı açıktır. Nasyonal Sosyalizmle doğanın başkaldırısı arasındaki ilişki oldukça karmaşıktı. Egemen klik bu vahşetin tek sorumlusu olmasa da (çünkü nüfusun büyük bölümü. Modem faşizmde rasyonellik artık sadece doğanın bastırılmasıyla yetinemeyecek bir noktaya ulaş­ mıştır. Nazi sisteminin etkisiyle bireysel­ liğin kabuğu çatladı ve geçmişte Spengler'in "yeni kaba insan" dediği . bir anlamda. bu azgınlık. Bastırılmış doğanın temsilcileri. her zaman bir geri­ leme öğesi taşıdığı için. ev kadınları ve küçük imalatçılar arasında bulunabilirdi. Naziler iktidara gelemezdi. "ilerleme" ile gerçekleştirilmektedir. son derece rasyonel bir pla­ na göre başlatılıyor ve yönlendiriliyordu.

Ama doğa üzerinde fiili egemenlik kurma eğilimi aynı ölçüde güçlüdür ve bu yüzden Amerikan düşüncesinin yapısı da doğaya egemen olunmasıyla doğanın isyanı arasındaki o çok yakın ve ölümcül ilişkiyi sergilemek­ tedir. Bu teori bu alçakgönüllülük ruhunu teşvik ettiği sürece —ki birçok kez yapmıştır bunu— karşıt doktrinlerden kesinlikle üstündür ve yukarda ego bağlamında tartışılan direnme öğesine tekabül eder. İkisi de emperyalist propagandaya hizmet et­ mektedir. köleleşmesine hizmet etmiştir. Çünkü böylece. o toplumun özünde baskı­ cı olan yöntemlerini devralmıştır. Gerçekten de. Reddettiğini ilan ettiği o mekanik toplumun bir uşağı olarak. Bu ilişkinin en açık olduğu yer. herhalde. Doğal insanın —yani nüfusun geri tabakalarının— rasyonelliğin artışına karşı isyanı gerçekte aklın biçimselleşmesini hızlandırmış ve doğanın özgürleşmesi yerine. Amerikan düşüncesini teolojik mirastan sonra en çok etkileyen akım olan Darwincilik'tir. çünkü bu ülkede doğayı ruhun bir ürünü olarak gören metafizik spekülasyon geleneği eski kıtadakinden çok daha cılızdır. Darwincilik doğanın insanla barıştırılması görevine yardımcı olabilir. Doğa ne zaman başat ilke olarak yüceltilmiş ve düşüncenin düşünmeye karşı. Romalı bir saray şairinin kırsal hayatın erdemlerini övmesiyle Alman ağır sanayicilerinin kan ve top­ rak ve sağlıklı köylülerden oluşan bir ulustan dem vurması arasında büyük bir fark yoktur. kendini bir isyan olarak gördüğü anda bir yalana dönüşmüştür. savaştığını ileri sürdüğü ilkeyi büyük ölçüde kabullenmiş olmaktadır. Bu açıdan. Özünde doğaya karşı alçakgönüllü bir tutum taşıdığı için. düşüncenin kendisinde de bir tür ikiyüzlülük ve dolayısıyla rahatsız bir vicdan be­ lirmiştir. Tarih boyunca doğanın bütün sözde isyanlarının encamı böyledir işte. za­ manımızın kitle kültürünün ve kamu duyarlığının birçok yönüne . Bu açıdan. bunları ya doğrudan doğruya Darwin’den ya da Spencer gibi bir felsefi aracıdan alıyordu. Pragmatizmin esin kaynağı evrim ve uyarlanma teorisiydi. uygarlığa karşı silahı haline getirilmişse. Ne var ki.DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 141 o atomlaşmış. anarşik insanoğluna benzer bir şey çıktı ortaya. faşizmi. Amerika'da doğanın isyanı sorunu Avrupa’dakinden temelde farklı­ dır. akıl ile doğanın şeytani bir sentezi olarak tanımlayabiliriz: felsefenin her zaman düşlediği o kutuplar arası uzlaşmanın tam karşıtı. bir doğa isyanı olarak Nazi rejimi.

142 AKIL TUTULMASI

karışmış olan popüler Darwincilik bu alçakgönüllülüğü göstermemek­ tedir. "En uygun olanın sağkalması" doktrini, topluma ahlaki ödevler yüklemeye kalkışmayan bir organik evrim teorisi olmaktan çıkmıştır bugün. Nasıl ifade edilirse edilsin, bu düşünce, davranış ve ahlakın temel aksiyomu haline gelmiştir. Darwinizm’in doğanın akla karşı isyanını yansıtan felsefeler arasında sayılması tuhaftır bir bakıma, çünkü bu isyan genellikle romantizme, uygarlık karşısında duygusal bir tepkiye ve toplumun ya da insan doğasının daha ilkel aşamalarına dönme isteğine bağlanmıştır. Darwin'in doktrini bu tür sulugözlü duygusallıklardan uzaktır elbet. Romantizm'le ilgisi olmayan bu teori, Aydınlanma'nın ana gelişme çizgi­ si içinde yer alır. Darwin, Hıristiyanlığın temel bir dogmasına, Tan­ rı’nın insanları kendi suretinde yarattığı düşüncesine karşı çıkmıştır. Aynı zamanda, Aristo'dan Hegel'e kadar geçerli olan metafizik evrim kavramlarına da darbe indirmiştir. Evrimi kör bir olaylar zincirine in­ dirgemiştir; buna göre, sağ kalma da, organik varlıkların, özlerindeki yetkinleşme ilkesi doğrultusunda açılıp serpilmesi olarak değil, hayat koşullarına uyarlanması olarak görülmelidir. Darwin, esas olarak bir felsefeci değil, bir doğabilimciydi. Kendi dinsel eğilimlerine karşın, düşüncelerinin temelinde yatan felsefe açık­ ça pozitivistti. Böylece, Darwin adı, insanın sağduyu adına doğaya ege­ menliğini temsil etmeye başladı. Hatta, en uygun olanın kalımlı ol­ ması düşüncesinin de biçimsel aklın kavramlarının doğal tarihin diline tercüme edilmesinden başka bir şey olmadığı ileri sürülebilir. Popüler Darwincilik'te akıl sadece bir organdır; zihin ya da ruh da bir doğa nes­ nesidir. Bugün geçerli olan bir Darwin yorumuna göre, yaşama kav­ gası, adım adım, doğal ayıklanma yoluyla, akıldışı olanın içinden akla uygun olanı kaçınılmaz olarak çekip çıkaracaktır. Başka bir deyişle, akıl, doğaya egemen olma işinde kullanılmakla birlikte, sonuçta doğa­ nın bir parçası olup çıkmaktadır; bağımsız bir yeti değil, el ya da gaga gibi organik bir şeydir, doğal koşullara uyarlanma süreci içinde gelişmiş ve bu koşullara egemen olmakta (özellikle besin bulma ve tehlikeden kaçınma konularında) kullanıldığı için de varlığını sürdürmüş bir şey. Doğanın bir parçası olan akıl aynı zamanda doğaya karşı da savaşmak­ tadır, kendi dışındaki her türlü hayat biçiminin rakibi ve düşmanıdır. Bütün idealist metafizik sistemlerinin temelinde yatan düşünce,

DOĞANIN BAŞKALDIRMASI 143

dünyanın belli bir anlamda zihin ürünü olduğu düşüncesi, böylece ken­ di karşıtına dönüşür: zihin dünyanın ürünü, doğa süreçlerinin ürünü olur. Bu yüzden, popüler Darwinciliğe göre, aklın sözcülüğüne ih­ tiyacı yoktur doğanın: doğa, güçlü ve tapılan bir tanrı olarak, yöne­ tilen değil yönetendir. Darwincilik, doğanın içinde akıl tarafından tanınmayı, dile getirilmeyi bekleyen bir doğruluk bulunduğunu savu­ nan her türlü teolojik ya da felsefi doktrinin yıkılmasında, isyancı doğanın yardımına gelmektedir. Aklın alçaltılmasına ve ham doğanın yüceltilmesine yol açan akıl-doğa özdeşliği, rasyonelleşme çağına özgü bir mantık sapmasıdır. Araçsallaşmış öznel akıl, doğayı, felsefe ta­ rafından yorumlanması gereken ve doğru okunduğunda bize sınırsız bir acının öyküsünü anlatan bir metin olarak görmek yerine, ya katıksız canlılık olarak göklere çıkarır ya da kaba kuvvet olarak aşağılar. İnsan­ lık, doğa ile aklı özdeşleştirme gibi bir mantık sapmasına düşmeden, barıştırmaya çalışmalıdır ikisini. Geleneksel teoloji ve metafizikte doğa Kötü, ruh ve doğaüstü İyi ola­ rak düşünülürdü. Popüler Darwincilik'te İyi sadece iyi uyarlanmış de­ mektir; organizmanın kendini uyarladığı şeyin değeri ise ya hiç tartışılmamakta ya da sadece bundan sonraki uyarlanmalar açısından ölçül­ mektedir. Ne var ki, insanın çevresine iyi uyarlanmış olması, bunlarla başa çıkabilmesi anlamına, insanın karşılaştığı kuvvetlerin üstesinden gelebilmesi anlamına gelir. Böylece, ruhun doğa ile çatıştığını yadsı­ yan bir teori —bu, insan da dahil, organik hayatın çeşitli biçimleri arasındaki karşılıklı ilişkiyi belirten bir doktrin bile olsa— pratikte çoğu kez insanın doğa üzerindeki sürekli toptan egemenliğini savun­ mak demektir. Aklı doğal bir organ olarak görmekle onu tahakküm eğiliminden arındırmış ya da ona barışma gizilgücü kazandırmış ol­ mayız. Tam tersine, popüler Darwincilik'te ruhun haklarından vaz­ geçişi, uyarlanma işlevlerini aşan ve dolayısıyla sağkalma araçları da olmayan her türlü akıl öğesinin de yadsınmasını getirir. Akıl kendi önceliğinden vazgeçer ve doğal ayıklanmanın basit bir aracı olmayı ka­ bullenir. Yüzeysel bir bakışla, bu yeni ampirik akıl doğaya karşı meta­ fizik geleneğin aklından daha alçakgönüllü gibi görünür. Oysa "yararsız ruhsallıkları" hoyratça ezip geçen ve ruhun insan faaliyeti için bir uyarıcıdan daha fazla bir şey olarak görüldüğü her türlü doğa görüşünü bir yana iten, kibirli, pratik akıldan başka bir şey değildir.

144 AKIL TUTULMASI

Bu görüşün etkileri sadece modern felsefeyle de sınırlı kalmaz. Ruha karşı doğayı ya da ilkelliği yücelten doktrinler doğa ile uzlaş­ maktan yana değildir; tersine, doğaya karşı soğuk ve kör bir tutum içindedirler. İnsan ne zaman doğayı bir ilke haline getirmişse, ilkel dürtülere de geri dönmüştür. Çocukların mimetik tepkileri zalimdir, çünkü doğanın acılarının farkında değildirler. Hayvanları çok andıran bir tarzda onlar da birbirlerine soğuk ve hoyrat davranırlar çoğu zaman; ve sürü hayvanlarının bile toplu haldeyken aslında birbirlerinden ko­ puk, yalnız oldukları bilinir. Kuşkusuz, bireysel yalnızlık ve kopuk­ luk sürü halinde yaşamayan hayvanlarda ve farklı türden hayvanların rastlaşmasında çok daha belirgindir. Yine de bütün bunlar, bir noktaya kadar, masum görünür. Hayvanlar ve bir bakıma çocuklar akıl yürüt­ mezler. Oysa filozofun ve politikacının akıldan istifa ederek gerçekliğe teslim oluşu çok daha kötü bir gerileme biçimidir ve felsefi doğrulu­ ğun insafsız öz-savunmayla ve savaşla karıştırılmasına yol açar. Özetlemek gerekirse, bizler, iyi ya da kötü, Aydınlanma'nın ve tek­ nolojik ilerlemenin mirasçılarıyız. Bunların ürünü olan sürekli bu­ nalımı aşmanın yolu bunlara karşı çıkarak daha ilkel evrelere geri dönmek değildir. Tam tersine, böyle bir yol bizi tarihsel olarak akla uygun olandan toplumsal tahakkümün en barbarca biçimlerine götürür. Doğaya yardım etmenin tek yolu, onun görünüşteki karşıtını, bağım­ sız düşünceyi zincirlerinden kurtarmaktır.

Söylemek bile fazla. en yüksek noktaya ulaştığı anda. çoğu zaman kendi kim­ liği konusunda kesin bir görüşe sahip değildir. bu insanların tembel ya da yalancı oldukları iddiasına kısmen bu gecikmişlik yol açmaktadır. kastettiğimiz. nitekim. miras kalmış mülkiyetin ekonomik dayanağından yoksun ezilen sınıfların bireylerinde de bir eğilim olarak bulunur. suçlananlarda bulunmayan bir kimlik duygusunu varsaymaktadır onlar­ da. Uygar insanlarda da ilkel insanlardan daha güçlüdür bu. körcesine koşmak­ tadır: boşluğa doğru.IV BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ Felsefe bireyin temsilcisi ve sözcüsü olarak gelişmişti. Zamanımızın egemen düşüncesi. bunun yanı sıra. Batı uygarlığının dina­ miği ile çok yakınlarda karşılaşmış olan yerli. Birey eskiden aklı yalnız­ ca benliğin bir aracı olarak görürdü. dumura uğramakta akıldışına dönüşmektedir. Yetişkinlerde bu kendile­ rine "Ben" demeyi (kimliğin en temel tanımlanışıdır bu) öğrenmek zo­ runda olan çocuklardan daha gelişmiş bir bilinçtir. felsefenin bunalımı da bireyin bunalımında belli eder kendini. Bireyden bir tarihsel varlık olarak söz ederken. sadece insan türünün bir üyesinin uzay-zaman içindeki duyusal varoluşu değil. dağılmaktadır. gelişmemiş bireysellik Güney Amerika'nın yoksul beyazlarında da . ama ortada korunacak bir benlik kalmamıştır. Zenciler gibi ezilen topluluklarda en aşırı biçimleriyle görülen özellikler. Şimdi bu öz-tanrılaştırmanın tersi­ ni yaşamaktadır. Birey kavramı üzerinde duralım şimdi. benliğin korunması. Araç sürücüyü üstünden atmış. Geleneksel felsefe­ nin bireyle ve akılla ilgili yanılsaması —bunların ebedi olduğu yanıl­ saması— bugün çözülmekte. Akıl. öz-savunmadır. bilinçli bir insan olarak kendi bireyselliğinin farkında oluşu ve kendi kimliğini tanıyışıdır. oysa bu suçlama. Sözgelimi. Anın doyumları ve doyumsuzlukları içinde yaşarken. bir birey olarak yarın birtakım güçlük­ lerle karşılaşmak zorunda kalacağının pek az farkında gibi görünmek­ tedir.

fedakârlık kavramından ayrılamaz. kötülük ya da gaddarlık gibi bir kişisel özelliğin değil. anlık hazlardan vaz­ geçmek için de bir neden kalmaz ortada. onları sahte bir doyum içinde uyutma çabaları olarak görünürdü. İnsanın eşya üzerinde iktidar kurma isteği ne kadar yoğun olursa. Yunanlı kahramandır. ruhsal ve maddi varlığın zenginleşmesi adına yapılmış fe­ dakârlıklardır. onlara aşağılayıcı. Bireyselliğin gelişmesinin temeli. tüm Batı uygarlığının izleyeceği modeli de oluşturan eski Yunan toplumu için bile geçerlidir. öç alma ya da bir lanetten kaçınma isteğinin ürünüdür. bireyin her zaman yenik düştüğü bir çatışmadır bu. kitlelerde bireysel­ lik seçkin denilen kesime oranla çok daha cılız. sadece bireysellik kavramını yaratmakla kalmayan. böyle bir kahraman. bugün her zamankinden daha çok böyledir bu. azgın ve bilinçsiz bencilliğin temsilcisidir. Toplumsal iktidarı ele geçirmenin yolu. ikiyüzlü girişimler olarak. Kahramanlık kavramı. anlık doyumlardan güvenlik adına.146 AKIL TUTULMASI görülen bir özelliktir. Bireyin ilk örneği. Bireyin tarihi hâlâ yazılmamıştır. Bu yüzden. kabile ile üyeleri arasındaki çatışmadan doğmuştur. Bu gözüpek ve kendine güvenen kahraman sağkalma savaşından başarıyla çıkmakta ve kendini kabileden ve gelenek­ lerden kurtarmaktadır. çok daha temelsizdir. nes­ neler üzerinde iktidar kurmaktır. Homeros'un bireyselliğe. Korku ve saygı uyan­ dıran eylemleri. Bununla bir­ likte. Jacob Burckhardt gibi tarihçiler için. bu. bağımsız bir kafaya sahip . Trajik kahraman. eşyanın onun üzerindeki tahakkümü de o kadar ağır olur ve in­ san da gerçek bireysel özelliklerinden o kadar uzaklaşır. varlığın korunması ile fedakârlığın bu evliliğinden birey doğacaktır. kişiliklerini geliştirmeye çağıran eğitim kampanyaları ve çığırtkan reklamlar. kahramanın sınırsız egosu tahakküm ruhuna can verir ve bireyin toplulukla ve törelerle olan çatışmasını yoğunlaştırırken. Bunlar mümkün görünmeyince. seçkinlerin başlıca uğraşı her zaman iktidarı ele geçir­ mek ve tutmak olmuştur. Buna karşılık. kahraman kendi egosuyla dünya arasındaki çelişkinin gerçek niteliğini anlayamaz ve bu yüzden sürekli olarak aynı tuzaklara düşer. zihni giderek bir biçimsel akıl otomatına dönüşür. bireyselliğin doğumu­ nun habercisidir. Eğer bu gömülüp kalmış insanlar üstlerini taklit etmeye alıştırılmamış olsalardı. Şu da söylenebilir: kahramanın hayatı gerçek bireyselliğin somutlanışı olmaktan çok.

arzu ve cesaret öğelerinden oluşan uyumlu ve biribirine bağımlı yapılardı. Platon'un Devlet'i.g. Bugün bireylerin bilinçli zih­ ninde bu çatışmanın yerini. Bu denge. bir kentli sınıfın biçimlenmesiyle ön plana çıkmıştı.y. yani sağkalma yeteneğiyle düşünme yeteneğini birleştiren ve böylece kendi özgürlüğünü yitirmeden başkaları üzerinde egemenlik kurabilen bir birey tipi olarak tanımlar. dev­ letle üyeleri. örnekse on beşinci yüzyılda Floransa’da psikolojik güçler arasında aynı türden bir dengenin kurul­ muş olduğu görülür. Yu­ nan kentlisini. Bireysel­ liğin kendi ekonomik ve toplumsal varoluş koşullarıyla olan çatışması da bireyselliğin vazgeçilmez bir öğesidir. polis. Helen ırkının. Bu süreç. "bir devlet içinde birleş­ mesi halinde. Bu insanlarda uygarlığa duyulan bireyci tepkiyi besleyen şey. o da gerçek bir kahraman için fazla kurnazdır. bireysel özgürlükle toplumsal refah arasında bir denge ku­ ruyordu. Kent yaşamını eleştiren Rousseau ve Tolstoy gibi büyük bireycilerin kökleri kentsel gelenek­ lerde yatar. Tipik Yunan bireyi. bu bu­ nalım da Batı tarihinde 25 yüzyıl boyunca geçerli olan. A.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 147 gözüken tek kahramanı Odysseus'tur. . gerçekliğe uyum gösterme isteği almak­ tadır. Perikles'in Cenaze Töreni Konuşması'nda en iyi anlatımını bulur. Avrupalı'nın cesaretiyle Asyalı’nın zekâsına sahip olan. Ama polisin bu üstünlüğü bireyin yükselişini engelleyeceğine. Bireyin talihi. geleneksel kent kavramının çöküşünü yansıtmaktadır. tüm dünyaya egemen olabileceğini" söyler2. polis ya da kent-devletler çağında. Atina ideolojisinde devlet hem bireyden önce gelirdi. hızlandırdı. yine o uygarlığın meyveleridir. Platon'a göre insan ve devlet. Kent sakinleri. hep kentsel toplumun gelişmesine bağlı olmuştur. Yunan kent-devletinin ideallerine uygun bir bireysellik felsefesini sistemli olarak geliştirmeye çalışan ilk düşünür Platon'du. Kentsel kültürün doruğa çıktığı çeşitli dönemlerde. 2. Platon. Politicus. bireylerdir. üç öğeden. zekâ. bir köylü değil. Politika'nın iyi bilinen bölümlerinden birinde1. Yunan polisi üzerine çalışan bir öğrencidir. ormanlara kaçmayı öneren Thoreau. bireysel özgürlükle grup de1. toplumdaki işbölümü insan ruhunun üçlü yapısına denk düştüğünde en iyi örgütlenme gerçekleşmiş olacaktı. hem de ondan üstündü. bireyselliğin bugünkü bunalımının belirtisidir.

nes­ nel akıl düşüncesini içerir. topluluğun çıkarları doğrultusunda bir den­ geyi öngörür. baştan beri varolan bir teleolojinin ışığında ölçülür. Platon'un ontolojisinde. öznenin gerek topluluk içinde gerekse doğada ebedi bir çocukluktan kurtulma umudunu reddeder. Sürekli olarak. içerdiği statik tarih görüşüyle. pratik ve teorik dünyaların uyumunu. Bu fel­ sefeye göre. hem kendi içlerindeki hem de aralarındaki uyumu göstermeye çalışır. Platon'un sistemi. Teori alanındaysa. Pratik dünyada uyum. ya da en azından kendi doğuştan gelen gizligüçlerini gerçekleştirdiğini öne sürerken bireyci­ liğe giden yolu da göstermektedir. bütün hayatın ve varoluşun karşı konul­ maz. Kişilik. Platon'un doktrininin dışına çıkmış olmamaktadır. öznel ya da biçimsel akıl düşünces’ini değil. Ama öte yandan. Platonik evrenin başdöndürücü genişli­ ğine hayran kalırken. zorunlu bir tarihsel süreç olmuştur. Uyumlu kişiliğin değerini vur­ gulayan bütün felsefelerde soğuk bir nokta buluruz — ortaçağ felsefe­ sindeki uyumlu evren düşlerinde. doğadaki herhangi bir or­ ganizmanın mevsimlerin geçişine ya da hayat ve ölüm döngüsüne karşı direnmesi kadar anlamsızdır. Sistemin hem somutluğunu hem de insan doğasından uzaklığını açıklayan budur. rekabet ve anlaşmadan gelen o özgürlüğe ancak özgür in­ sanlar heveslenebilir. katı güçlerin elinde tutsak olduğu çok eski yaratılış mitlerinin iz­ leri görülebilir. bir insanın kadere direnmesi.148 AKIL TUTULMASI netimi arasında bir dengeyi. Bu büyük varlık zinciri ebedi olduğu için. Platon. bazı insanların köle olarak bazılarınınsa özgür olarak doğduğunu ve kölenin erdeminin de çocuklar ve kadınlar gibi boyun eğmek olduğunu söylerken. Her varlığın değeri. birey de önceden belirlenmiştir. her sınıfa kendi özgül işlev ve haklarını ver­ mekle ve toplum yapısını insanların doğasına uydurmakla sağlanır. değişmez bir toplumsal ve doğal hiye­ rarşiye denk düşen mikrokozmostur. bunların köle emeğine dayalı bir toplumdan doğduğunu ve böyle bir toplumu varsaydığını da unutmamamız gere­ kir. Ama ilerleme kavramının daha az sorunlu ya da daha az soğuk ol- . insanın kendi kendini yarattığını. Nesnel akıldan öznel akla geçiş. hatta Goethe'nin yumuşak dinginli­ ğinde bile görülebilir bu. evrensel hiyerarşideki her "biçim"e yeterli kapsamı veren ve her bireyin ideal ilkörneklere "katılmasını" sağlayan bir sis­ temdir uyumu mümkün kılan. Değişmez bir evren düşüncesinin savunulması. Aristoteles de.

Hegel'in Felsefe Tarihi'nde Sokrates'in yargılanmasıyla ilgili bölüm. tam tersine. Bkz. ilerleme her an kendi karşıtına. nerdeyse kendi kendini doğrulayan içsel bir doğruluktu.) . evrensel artık insanın ruhunda yuvalanmış. mekanik yinelemenin kötü sonsuzluğu haline gelir. Statik ontoloji de ilerleme doktrini de —yani nesnelci felsefeler de öznelci felsefeler de— insanı unuturlar. Sokrates'in vicdan kavramını öne sürmesiyle bireysel ile evrensel arasındaki ilişki yeni bir düzleme çıktı. her türlü ilerlemenin. in­ sanın iç dünyasında bir avunu bulma çabasını andırmaya başlamıştır. varolana duyulan ilgi de yavaş yavaş sönecektir.n.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 149 madığını da belirtmek gerekir. Teknolojinin körce gelişmesinin toplumsal baskı ve sömürüyü güçlendirmesi yüzünden. Dengeyi artık polis içindeki kurulu uyumdan çıkarsamak mümkün değildi. idealle gerçeğin arasında bir uçurumun belirmeye başladığı anı temsil eder. ahlaki hayat tarzının bir önkoşuluydu. sadece bir devinim yanılsaması haline. dü­ şünmeksizin doğruyu istemek. Platon ve Aristoteles gibi öğrencilerinden daha az biçimsel. içi boşalmış adet ve inançları temsil eden Atinalı yargıçlarla bir çatışma içine girdi. Batı felse­ fesinin temel metni olan Aristoteles'in Metafizik'inde evrensel dina­ mizm düşüncesinin değişmez bir İlk Kımıldatıcı'ya bağlanması rast­ lantı değildir. bireysel vicdanla dev­ letin. Helenistik toplumda*. Bu yüzden Sokrates. İlerleme en yüksek ideal ola­ rak yüceltilirken. yeterli değildir. barbarlığa dönüşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. soyut bireysellik düşüncesinin ilk habercisi. bireyin özerkliğini açıkça ileri süren ilk filozoftu. toplumsal bağlamından ve insani ama­ cından soyutlanınca. Bilinçli seçme. Büyük Sofıstler'in spekülasyon geleneğini izleyen Sokrates için. (ç. hatta yapmak. Felsefe. Bireyin antik dünyadaki önemi azaldıkça. Onun yargılanması3. kültür tarihinde. Devinim. hatta dinamik bir toplumdaki ilerlemenin bile çelişkili bir nitelik taşıdığı gözden kaçırılır. ilerleme doktrini doğrudan doğruya doğa üzerindeki egemenlik düşüncesini mutlaklaştırır ve sonunda kendisi de statik ve türemiş bir mitolojiye dönüşür. Stoacılık gibi vazgeçiş felsefeleri yaygınlaşır: 3. daha "negatif olan Sokrates. dış gerçekliğe karşıt olarak kendi benliğini en yüksek ideal gibi görmeye başlamıştır. Ontolojilerin doğa güçlerini nesnelleşti­ rilmiş kavramların yardımıyla. dolaylı olarak mutlaklaştırmalarına ve böylece insanın doğa üzerindeki egemenliğine kılıf hazırlamalarına karşılık. * Büyük İskender sonrası Yunan toplumu. Özne.

toplumdan kurtuluş değil. Bu acıdan kaçınma ve duyarsızlık çağrıları. Gelişmiş birey. bireyin topluluktan ve id­ ealin de gerçekten kopmasına yol açmıştır. bağımsız bir hayat için zorunlu olan şeylere sahip olmamakla elde edilebileceğini öne süren felsefeler. Bağımsızlık. bir soğukluk öğesi bulunacaktır. Tanrı’nın insanı kendi suretinde yaratması ve İsa’nın insanlığın kefaretini ödemesinin içerdiği özgürlük düşüncesi insan ruhunun değerini artırıyordu. bireyleşme eğilimini son derece güçlendirdi. İsa sonsuz doğrulukla sonlu insan varoluşu arasında aracılık yaptığı için. ruhu yücelten ve doğayı mah­ kûm eden geleneksel Augustincilik. Yunan kültürünün baş­ yapıtları dilsiz. bu dünyadaki hayatın ruhun ebedi öyküsünde sadece geçici bir aşama olduğu doktri­ ni. ruhsuz ve o "iç ışık"tan yoksun kalır. bununla karşılaştırıldığında antik çağda her zaman bir boşluk. halden anlamak ve adalet duygusu gibi en beğendiği­ miz insani özellikler bireysel olduğu kadar toplumsal özelliklerdir. Bireyin kurtuluşu. özgürlük tutkusu. İncil’de Galilee'nin basit balıkçıları ve marangozlarıyla ilgili bazı öykülerin yanında. ebedi kurtuluşun bede­ li. Hıristiyan birey. Bir iç ışık ola­ rak.150 AKIL TUTULMASI insanın ulaşabileceği en yüksek erdemin kendine-yeterlilik olduğunu ve bunun da hiçbir şey istememekle. Toplumdan mutlak olarak kopmuş birey her zaman bir yanılsamaydı. Son­ suz ve aşkın bir Tanrı karşısında Hıristiyan bireyin sonsuz ölçüde küçük ve çaresiz olduğu düşünülebilir: öyle ya. bu da bireyselliğin son kalıntılarını bile silip süpürmektedir. gelişmiş bir toplumun ürünüdür. antik çağın en önemli kişileri de kaba ve barbar görünür. Birey. ideal ve ampirik dünyaları uzlaş- . Sıradan insan siyasete karışmak­ tan vazgeçtiği zaman toplum orman kanunlarına geri dönmekte. Hıristiyanlık'ta insan egosu ile sonlu doğa. Oysa. Yahudi monoteizminde olduğu gibi birbirine karşıt değildir. insanın kesin olarak kendinden vazgeçmesiydi. toplumun atomlaşmadan kurtuluşudur — doruk noktasına kolektifleşme ve kitle kültürü dönemlerinde çıkabilen bir atomlaşma. Helenistik toplumun yıkıntılarından doğdu. zor­ balığa da teslim etmektedir kendini. gerçekliğe doğruluk tasarısına uygun bir biçim verme yükümlülüğünden sıyrılmakla. Bütün bunlardan çıkan şudur: herkes kendi başının çaresine bakmaya girişince bireysellik zedelenmektedir. Tanrı’nın barınağı olarak ruh kavramı ancak Hıristiyanlık'la ortaya çıkmıştır.

Hamlet'in metafizik düşüncelerinin derinliği. ruha ebedi hayat sağlayan bir metafizik ilkeye dönüştürülür. hatta Hıristiyanlık karşıtı sistemlere bile sızacaktı. Ama Hıristiyanlık aynı za­ manda ölümlü birey kavramını da göreceleştirmiştir. Hamlet için. bu düşünce. Toplum kaynaştırıcılığnı yitirmeye başladığında insan da birey olarak ortaya çıkmış ve kendi hayatıyla görünüşte ebedi olan o kolektif varlığın hayatı arasındaki farklılığı görmüştür. aslında her insanın sonsuz değerini savun­ muş oluyordu. zihnindeki sonsuz ışık-gölge oyununun ince­ liği. böylece onu iyice belirginleştirirken yıkımını da hazırlamış olur. Varlığın korunması düşüncesi. Nasıl zihin doğaya karşıtlığını koruduğu sürece sadece doğanın bir parçası olarak kalmaya mahkûmsa. Hıristiyanlık’ça koşullandırılmış olmayı gerektirir. birey. Hıristiyanlık. Montaigne'in iyi bir öğrencisi olan Hamlet Hıristiyanlığa olan inancını yitirdiği halde. yeni bir derinlik ve karmaşıklık kazanır. birey de varlığı korumaya yönelik işlevlerin toplamı olarak tanımlanan bir egonun cisimlenişi olarak kaldığı sürece. sadece bir biyolojik olgu olmaya mahkûmdur. Hıristiyanlık. Yine de bu içselleşme. her şeye sinmiş o evrensel sev­ giye bağlar. bireyin hayatı yeri doldurulmaz bir mutlak değer ka­ zanmıştır. çileciliği. Rönesans hüma­ nizmi. çünkü herşeye bir nokta koyan ölümden. tanrının bir sureti olan ölümsüz ruh doktriniyle bireysellik ilkesini yaratmıştır. birey hem mutlak varoluştur hem de tam bir boşluk. Hıristiyan olmayan. bu dünyadaki varolma mücadelesini ebedi ruhun ko­ runması adına yadsımakla. bireyselliği güç­ . doğal dürtülerin denetim altına alınmasını. Hıristiyan ruhunu korumuştur ve bir anlamda bu modern bireyin asıl doğumudur. Batı dünyasında. bireyin Hıristiyanlık'ta kazandığı sonsuz değeri korur ama mut­ laklaştırır. hayat içgüdülerinin bastırılması ve —bu tür bastırmalar hiç de başarılı olmadığı için— kültürümüzde bugüne kadar sürüp gelen bir ikiyüzlülüktü. Ölüm katı ve amansız bir görü­ nüm almış.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 151 tırmaya yönelik görkemli bir tasarı olan Tomasçı Aristoculuk karşı­ sında sonunda yenik düşmüştür. Rakip dünya dinlerinden ve Helenistik ahlak ideallerinden çok farklı olarak. Gerçi bu yadsıma ve ruhsallaşmanın bedeli. ampirik egosunu değersizleştirmekle. İlk gerçekten modern birey olduğu söylenen Hamlet birey­ sellik düşüncesinin cisimlenişidir. boşluğun dehşetinden korkmaktadır. Hıristiyanlık.

Serbest girişim çağında. bir devinim kazanmış ve Hıristiyan ruhu. caritas öğretisi. dışa kapalı. bu sözde bireycilik döneminde. bu ilkele­ rin tam gelişmesini önleyen anti-liberal engellemelerin sonucudur. böylece ideologların elinde bir piyon olmaktan da kurtulmuş de­ ğildir. Bu pürüzler de liberal ilkelerin suçu değil. Bireycilik. kendisini beslemiş ve üstünlüğünü savun­ muş olan kuruma. Reform'un ve felsefi Aydınlanmanın birey düşünceleri arasında çarpıcı bir paralellik vardır. sayıdaki tözlerin her biri.152 AKIL TUTULMASI lendirmiştir. sonsuz . kendini yadsımakla. bu ütopyadaki son birkaç pürüzü düzeltmek de işten bile değildir. artık bölünemeyecek olan. İsa'nın kendini kurban edişine öykünmekle. Kilise'ye karşı direnmek zorunda kalmıştır. antik çağın toplumsal kuramlarının giremediği bir alan olan insanın iç hayatı üzerindeki egemenliğini güçlendirmeye girişmiştir. sonuçta. toplumu bir arada tutan bir uyumu gerçekleştirmiştir. Li­ beralizm. toplumu farklı çıkarların serbest bir pazarda otoma­ tik etkileşimi yoluyla ilerleyen bir mekanizma olarak gören burjuva li­ beralizminin teori ve pratiğinin merkezinde yer alır. Birey. gerek cismani gerekse ruhani alandaki kilise de­ netiminden kaçanların gitgide arttığı görülür. Burjuva bireyi mutlaka topluluğa karşıt olarak gör­ mek zorunda değildir kendini: Ama en yüksek uyuma ancak bireysel çıkarların sınırlanmamış rekabetiyle ulaşabilecek bir toplumun üyesi olduğuna inanmakta. Bütün monadlar. birbirlerinden * Monad: Leibniz felsefesinde. Burjuva toplumundaki atomlaşmış ekonomik bireyin on yedinci yüzyıldaki simgesi olan monad böylece bir toplumsal tip haline gelir*. Başlangıçta iktidardakiler tarafından kabul edilen Hıristiyanlığın sev­ gi öğretisi. sonradan bağımsız. Ortaçağın sonlarına gelindiğinde. Hıristiyanlığın sofu disip­ lini altında ortaya çıkmış olan bireysellik özellikleri böylece daha da belirginleşmiştir. hem yeni bir boyut kazanmış hem de bu dünyadaki hayatına örnek olacak yeni bir ideal sahibi olmuştur. Kilise. Ama söylemek bile fazla. Artık bireysellik düşüncesi metafizik bağlarından kopmuş ve sadece bi­ reyin maddi çıkarlarının sentezi haline gelmiştir. Birey ancak geçici anlık doyumları bırakarak uzun vadeli çıkarlarını gözetmekle kendini bir toplumsal varlık olarak sürdürebilecektir. ya da buna inanması beklenmektedir. denge sağlayıcı ticaret ve mübadele ilkesiyle. Liberalizm'in kendini gerçekleşmiş bir ütopyanın kefili olarak gördüğü söylenebilir. bireysellik bütünüyle benliği korumaya adanmış aklın egemenliği altına girer.

Böylece aklın bireysel öznesi gide­ rek sönen. hatta kendi uzak geleceğini planlamak gittikçe zorlaşmaktadır. Sonunda. Orta sınıf mülk sahipleri.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 153 çıkar duvarlarıyla ayrılmış olsalar da. çocuklarının ve mirasçılarının geleceğini. Tüccar da ima­ latçı da her türlü ekonomik ve siyasal gelişmeye hazırlıklı olmak zo­ rundaydı. toplumun ve devletin hepsi de kendisi gibi açıkça maddi çıkar düşüncesiyle hareket eden girişimcilere dayandığına in­ anmış bir "velinimet". Liberalizm ilk çıkışında. Yaşadığımız bu büyük ekonomik birleşmeler ve kitle kültürü çağında ise. Ailenin gele­ cek kuşaklarına miras bırakılacağı varsayılan işletme de bir işadamının eylemlerine kendi ömrünü çok aşan geniş bir ufuk kazandırmaktaydı. özellikle de ticarette aracılık yapanlar ve bazı imalatçı türleri. Becerilerini koruduğu ve şirke­ tine. Pazar hareketleri ve üretimin genel eğilimi. bağımsız düşünceyi desteklemek zorundaydılar. uyum il­ kesi bireyci örtüsünü de atmakta ve açıkça savunulmakta. Uçup giden bir şimdiki zamanın içinde hapsolmuştur. Bireyselliğini yapan. kendi özel çıkarlarına ters düşse de. başlı başına bir ideal durumuna yükseltilmektedir. belli bir dönemde ve belli bir biçim içinde toplumun çıkarlarına hizmet edebilecek kadar bir nesnelliği de vardı. bireysel girişimci artık tipik olmaktan çıkmıştır. ama önündeki somut olasılıklar çok daha sınırlıdır. Çağdaş bireyin karşısındaki fırsatlar. Kendi başlarına düşünmek zorundaydılar: O dönemin gişimcilerinin o çok göklere çıkarılan bağım­ sız düşünme yeteneği bir ölçüde yanılsama da olsa. kendi kısa vadeli ih­ tiyaçlarını aşan çıkarların savunucusuydu. kendi mülklerini yöneten ve karşıt top­ lumsal güçlerden koruyan çok sayıda bağımsız girişimcinin varlığıyla tanımlanıyordu. Bu büyük sermaye çağında. Bu zorunluluk onları geçmişten ders almaya ve gelecekle il­ gili planlar yapmaya yöneltiyordu. Çıkarcı bir dünyanın çağrı ve zorlamalarına kar­ şılık verebildiği için de egosu güçlü ama sakindi. bir "velinimet" olmasıydı: Kendisiyle ve benzer­ leriyle gurur duyan. Sıradan insan için. bu giri­ şimlerin ekonomik zorunluluklarınca belirleniyordu. eskiden ger­ . derneğine ya da sendikasına sıkı sıkıya sarıldığı sürece büsbütün yok olmayacağını hissetmektedir. Hesap­ larında geleceğin payı iyice azalmıştır. atalarının sahip olduğundan daha fazla olabilir. hepsi de kendi çıkarını savun­ duğu için gittikçe daha çok benzeyeceklerdir birbirlerine. söndükçe de balon gibi buruşan bir ego haline gelir.

gerçekliğin yüzeyini sonsuza kadar tekrarlayıp durmaktadır. Hâlâ insanın içinde kalmış bazı direnme öğeleri vardır. Kolektif düzenlerin sürekli saldırısına karşın. Eğlence sanayisinin bütün ustalığı. ama bunda yine de başarılı olduğu görülmektedir çünkü yeniden-üretimin teknik ustalığı. o bayatlamış hayat sahnelerini tek­ rar piyasaya sürmekten ibarettir. sınıf arkadaşları. Bu işlevler çağın büyük ekonomik ve toplum­ sal güçleri tarafından devralınır. Küçüklükteki oyun grubu. çevresine öykünerek. ideolojik içeri­ ğin yanlışlığını örtmektedir. Bunu da ancak öykünme yoluyla yapabilecektir. bu dünyada bir tek varolma yolu olduğu hissettirilir: Bir gün kendini gerçekleştirme umudundan vazgeçmek. Bu. daha önce sözü edilen uysal tip son derece yaygınlaşmıştır. kendini bir insandan bir örgüt üyesine dönüştürerek. Birey. Bireye. çevresinde gör­ düklerine sürekli tepki verir. yalnız kalma imkânını bulan bireyde insanlık ru­ hunun hâlâ diri oluşu da toplumsal kötümserliğe karşı bir kanıttır. taklitle gerçekleştirilen bir kalımlılıktır. bu içeriğin oldukça keyfi bir biçimde işin . tekrarlayarak. sadece bilinçli olarak değil. doğduğu günden başlayarak. Tıpkı annesinin sözlerini tekrarlayan bir çocuk ya da kendine eziyet eden yetişkinlerin kıyıcı tavırlarını benimseyen bir genç gibi. Bireyin geleceği kendi hesaplılığına bağlı olmaktan çıkar ve dev güçler arasındaki ulusal ve uluslararası mücadelelerin sonucuna bağımlı hale gelir. biyolojik sağkalma yöntemlerinin en eskisiyle. toptan teslim alırlar onu. bu tür örgütlerde etkili olabilmek adına gizligüçlerinden vazgeçerek becerir hayatta kalmayı. spor grubu ve bütün benzer gruplar. ticarileşmiş eğlence-dinlencelerin ve hergün birbirine daha çok benzeyen reklamların sağır edici gürültü­ sünde. içine gir­ diği bütün güçlü gruplara ayak uydurarak. toplumsal grupların üyesi olarak bireyde değilse bile. bireyi kendi içlerinde eriterek on dokuzuncu yüzyıldaki bir babanın ya da öğretmenin kurabileceğinden çok daha ke­ sin bir denetim kurarlar onun üzerinde. Ama varolan koşulların ortalama insan üzerindeki etkisi öyle güçlüdür ki. sınai kültür denen o dev hoparlör de. onu kuşatan bütün kolektiflerin kişilik ve davranışlarına öykü­ nerek. Bireysellik ekonomik teme­ lini yitirir. Birey çevresini yankılayarak. bütün varlı­ ğıyla.154 AKIL TUTULMASI çeklik içindeki fiili konumunu aşmasını sağlayan zihinsel işlevlerini kullanmayı da unutur.

popüler biyografiler ve romanlar hep aynı nakaratı tekrarlar: Biz buyuz. bir boş zaman faaliyeti olarak görülen dinsel eğitimin sınırları içine sokulmuş. varolan dünyaya övgüler düzmektedir. Başarının meyvelerinden başka şeyler de isteyebilecek sesler bile bu­ nun hizmetine koşulmaktadır. Modern kitle kültürüyse. Mutluluk kavramı da.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 155 içine sokuluşunu da. "yararlılık" düşüncesini bir akide haline getirebilmiştir! Modem toplum bir bütündür: Bireyselliğin gerilemesi. insanın içindeki sonsuz gizligücün gerçekleştirilmesiyse bir lüks olarak görülmeye başlanmıştır. Oysa teori değil. bayatlamış kültürel değer­ lerden beslenmesine karşın. çünkü gerçekçi sanat. ciddi dinsel düşüncenin her zaman eleştirmiş olduğu "normal hayat" gibi bir baya­ ğılığa indirgenmiştir. Büyük gerçekçi sanatla hiç ilişkisi yoktur bu ye­ niden-üretimin. Ama bugün bi­ reyselliğin genel gerilemesiyle birlikte işçi sınıfının kendiliğindenliği de sakatlanmıştır. emeğinkiler de olabilir— önünde teslimiyeti . aynı şekilde. doğayı denetlemede yararlı bir araç durumuna düşürülmüş. birçok önemli buluşu rafa kaldıran ve çalışma saatlerinin büyük bir bölümünü budalaca reklamlara ve yıkım araçlarının üretimine ayıran bir toplum. Bireyselliğin en önemli özelliklerinden biri olan ve rekabetin bir ölçüde sınırlan­ masından ötürü kapitalizmde dumura uğrama eğiliminde olan o kendiliğindenlik sosyalist teoride de önemli bir yere sahipti. Doğruluk düşüncesi. radyo. Yerleşik bir grubun çıkarlarına hizmet etmeyen ya da bir ekonomik amaçla ilgi­ li olmayan her türlü düşünce yersiz. Ama şu bir paradokstur: Yeryüzünde insanların büyük bölümü açlıkla boğuşurken elindeki makinelerin büyük bölümünü çürümeye bırakan. payımıza düşen bu. on dokuzuncu yüzyılın büyük siyasal ve toplumsal düşünürleri tarafından ortaya konulmuş eleştirel teoriler­ den gittikçe uzaklaşmaktadır. Alman işçi sınıfı­ nın teoriye fazla ağırlık tanımasına bağlamaktadır. Almanya'da faşizmin zaferini. üst sınıflar kadar alt sınıflan da. Sine­ ma. pazar okullarının müfredat programının bir parçası olmuştur. boş ve gereksiz görülmektedir. işadamı kadar işçiyi de etkilemektedir. İşçi hareketi. İlerlemenin en yılmaz taraftarları olarak tanınmış işçi liderleri. gerçekliği betimlerken aynı za­ manda da yargılar. te­ orinin gerilemesidir varolan güçler —bunlar sermayenin denetim örgütleri olabileceği gibi. geçmişin ve geleceğin büyükleri bun­ dan farklı değil: Olduğu ve olması gerektiği biçimiyle gerçek budur. Ebedi huzur düşüncesi ve mutlakla iliş­ kili herşey.

örgütsel ve kültürel baskıların hep payı olmuştur. oluşturduğu baskı mekanizmasını üyelerinden gizlemek gibi genel ve içsel bir eğilimi olan toplumsal düzenin bütününe yönelir. İster dinsel olsun. uysallıklarına karşın. Günümüzün pragmatik gerçekli­ ğinin baskısı altında. tüm toplumsal düzene. içinde hâlâ sürüp giden o közlenmiş isyanın işaretidir.156 AKIL TUTULMASI hızlandıran. insanın kendini ifadesiyle varolan sistem içindeki işlevi özdeşleşmiş olsa da. ne hayatın kendisi ne de düşünsel çerçevesi tam olarak bütünleşebilmişti. Hem ruhban sınıfının hem de diğer zümrelerin hiyerarşik düzeni ve törensel işlevleri katı kurallarla düzenlenmişti. geçerli ilişkilere uyma­ yan. Temel ruhsal kavramlar pragmatik düşüncelerle bütünüyle kaynaşmamıştı. Üretimdeki rolleri sona erdikten sonra da bir kültürel bütünleştirici olarak işlevlerini sürdürdüler. Baskı ortadan kalkacak olsa. ama böylece ortak bir doğru düşüncesine de katkıda bulundular. her düşünce sistemi anlamlı bir dil içinde ifade edildiğinde genel bir nitelik kazanır ve zorunlu olarak evrensel bir doğruluk taşıdığını id­ dia eder. bu kızgınlık. bu isyan. bunların toplumsal gövde içindeki varlıklarının çok önemli bir koşuluydu. bireyin adil ya da adaletsiz bir düzenle bütünleşmesinde fiziksel. sözgelimi ortaçağ kilisesininki. Modern sanayi çağının toplumsal birimleriyle daha öncekiler arasın­ da canalıcı bir fark vardır. tekinsiz bir özlemin kendini sardığını hissettiği anda kapıldığı de­ lice öfke. bur­ juva devrimleri çağının ulusu. dinsel. Ama bunun dışında. hiyerarşik olarak örgütlenmiş yapılara dönüşmüşlerdi. gelişimleri içinde. Bunu yapabilmelerini sağlayan da nesnelleşmiş olmalarıydı. işçilerin durumunu düzeltme çabalarında bile kaçınılmaz olarak bu baskıya katkıda bulunmaktadır. tarihsel gelişmeler için­ de biçimlenmiş ideolojik örüntülere bağlıydı. klan. Totemist kabilenin hayatı. Yine de kitleler. ister sanatsal ya da man­ tıksal. Ortaçağ kilisesi. Eski kolektif birimlerin ideolojilerinin nesnel ve evrensel doğruluk iddiası. belli bir . Tarih bo­ yunca. bunların hepsi. Ama bu örgütsel yapılar. bugün de işçi örgüt­ leri. Eski toplumsal birimler birer bütündü. hem kendi içindeki hem de başkalarındaki her türlü farklı dürtüyü bastırmaya uğraşsa da. bütün bütüne tes­ lim olmamışlardır kolektifleşmeye. maddi hayat biçimlerine bire bir denk düşmüyordu. Bu tür örüntüler —büyü­ sel. başka bir deyişle. felsefi— yürürlükteki toplumsal egemenlik biçimlerini yansıtıyordu.

Hemen her zaman. Soyut bir tinsel modele uyduğu varsayılan eski bütünlüklerde belli bir özellik vardı. Daha sonraki toplum eleştirisi. son derece kaynaşmış. önemli kaçış imkânları. öne sürdükleri ideolojiler koflaşmış ve özürcü bir nitelik almıştı. geçmiş bütünlüklere yön verdiği varsayılan eski düşünce sistemlerinin mirasçısıydı. bilinçsiz olarak tiksinti duydukları ama "bilinçli" davranışlarında alkışladıkları bir hayat tarzı. Modern sanayi toplumunda ise . Modern Kilise eski biçimlerin bir uzantısıdır.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 157 özerklikleri vardı. ama çağdaş bütünlüklerin ayırıcı özel­ liği. ama bunun ötesinde. çok önemli boşluklar yaratı­ yordu toplumsal dokuda. Yeni bütünlüklerin de hiyerarşik bir yapısı vardır. ama dok­ trinini adadığı ezilen sınıfın önyargılarına ve boş inanlarına da gözle­ rini kapatmıyordu. özürcülükten kaçındı ve öznesini yüceltmedi: Marx bile proletaryayı göklere çıkarmıyordu. idari ve teknik beceriler. Toplumsal teori. önderlik yetisiyle nesnelleşmiş bir tinsel sistem arasındaki bağın kopmuş olmasıdır. günümüzün kesinlikle pragmatik bütünlüklerinde görülemeyecek bir özellik. bireyi basit bir işlevsel tepki hücresine indirgeyen modern süper örgütlenmeyle karşılaştırıldığında. yönetici kadroların seçiminde yeterli ölçüt sayılmaktadır. sosyo-ekonomik sistemin organik parçalandır. despotik. bu eleştirel doktrinlerin hiçbiri kitlelere bir hayat tarzı "satmaya” kalkışmamıştı. Hıristiyan teoloji­ sinin özündeki pragmatizm de bu anlayışın gelişmesine hizmet etmiştir. ama bir devamlılık. insanları çekip çevirme yeteneğidir belirleyici olan. Yeri gelmişken belirtelim. tinsel ideallere ilişkin nitelikler değildir. Bu ayrılık. Gerici. Kapitalizmi toplumsal adaletsizliğin son biçimi olarak görüyordu Marx. çün­ kü varsaydıkları toplumsal birlik biçimlerinin aldatıcı olduğu görül­ müş. Kültür ile üretim arasında bir ayrılık vardı henüz. işçilerin sakat düşünceleri de içinde olmak üzere tüm gerçekliğin eleştirel bir çözümlemesini sunuyordu. Kilise'nin kendini katıksız mekanik anlayışa uy­ durmasıyla sağlanmıştır. Kitle kültüründeki eğilimlerin tersine. Örneğin. Oysa işçi örgütleri gibi modern örgütsel birimler. bu örgütlerdeki görevlilerin daha üst mev­ kilere yükselmesini sağlayan. onları oldukları yerde sabitleştiren. Eski toplumların hiyerarşik önderliklerinde de böyle ye­ tenekler söz konusuydu elbet. Bu eski sistemler çökmüştü. demokratik ya da devrimci biçimleriyle bir bütün olarak toplumsal teori. yekpare gövdelerdir bunlar. doğru.

geleneksel parti yapılarına tutunmaya çalışmak değil. eleştirel düşünceye. ta­ kımlarla. planlama. Zamanın geriye işlemesi mümkün değildir.158 AKIL TUTULMASI siyasal teori bile bütünleşmiş kültürün özürcü eğiliminden payım almıştır. Toplumsal örgütlenme ve merkezileşmeyi. kendi örgütlerine sızan ve zihinleri üzerinde de zararlı bir etki yapan tekelci eğilimi tanımak ve ona karşı direnmek olmalıdır. Bu. bireye karşı genelin temsilcileridir. kapitalist önderliğin pragmatik bütünselliğiyle tam bir karşıtlık içindeydi. On doku­ zuncu yüzyılda proletarya hâlâ oldukça akışkan. îşçi kitlelerinin amorfluğu ve bunun sonucu olan teorik düşünme eğilimi. akıl açısından tikellik öğesi tamamıyla bastırılmış ya da eritilmiş ol­ maktadır. çıkarları bazı ortak ekono­ mik ve toplumsal kavramlarda billûrlaşabiliyordu. bireysel öznenin kendiliğindenliğine. Bugün kitlelerin görevi. Liberalizm'in ürünü olan parla­ menter işçi partileri. amorf bir durumdaydı. Bunu söylemek. insan bireyi. Öte yandan. İşçi­ lerin kapitalist süreçte edilgin bir rolden etkin bir role yükselişi. On dokuzuncu yüzyılın rasyonel toplum kavramında. Bir yandan. ekonomik ve siyasal kamplara bölünmüş durumdadır. hazır davranış kalıplarına karşı çıkma eğilimine toplumsal hayatın biçimlendirilmesinde hiçbir rol tanımamaktadır. nitelikli-niteliksiz emek ve işçiler-işsizler) karşın. akıl açısından. örgütsel gelişimin tersine çevrilmesi hatta teorik olarak reddedilmesi de. özgüllük (benzersizlik). rasyonelleşmenin kendi kendini yok ettiğini göstermiştir. Bu durum da örgütlenmeyi ve merkezileşmeyi gerekli kılmaktadır: Bunlar. akıldışı bir çağdaki akıl öğeleri olarak kabul ediyor ve savunuyorlardı. Ama sanayi toplumunun günümüzde aldığı biçim rasyonelliğin öbür yüzünü açığa çıkarmış. Ama işte bu yüzden de bütün bölünmüşlüğüne (ulusal gruplar. eski biçimlere geri dönmeyi önermek anlamına gelmez. örgütlenme ve merkezileşme mekanizmalarına ağırlık tanınmıştı. Hem gerçeklikte hem de ideolojide emeği bir ekonomik özne haline . hem işçi için hem de işadamı için geçerlidir. dünya hâlâ düşman gruplara. liberalizmin akıldışı işleyişine karşı çıkıyor ve anarşik kapitalizmin tam tersi olan bir planlı sosyalist ekonomiyi öneriyorlardı. genel sistemle bütünleşme pahasına gerçekleştirilmiştir. Rasyonelleşme. bireyin karşı karşıya olduğu yok oluş tehlikesine değil. örgütlerle öyle iç içe geçmektedir ki. ta çocukluğundan başlayarak gruplarla.

Teorinin gerilemesi ve yerini pozitivist anlamda deneysel araştırmaya bırakması sadece siyasal düşüncede değil. makine ve öteki üretim öğelerinin arzını kontrol edişi gibi. Bu gelişmenin kaynağı. "toplumsal yapı ve toplumsal değişmeyle ilgili te- . bunların ekonomiyle ilgili görüşleri de felsefe alanındaki çalışmalarından daha zararlıdır. işçilere belirli yararlar sağlamaktadır. Bugün bir işçinin üretici gücü sadece fabrika tarafından satın alınıp teknolojinin gereklerine bağımlı kılınmamakta. Kuşkusuz. iktidar grupları arasındaki stratejik çatışmalara ilişkin birtakım kavramlar almaktadır. ağırlık. zaten sanayinin nesnesi olan işçiyi bir de emeğin nesnesi haline getirmiştir. İdeoloji daha gerçekçileşip. Dinsel ve ahlaki ideolojiler silinip gider ve siyasal teori de ekono­ mik ve siyasal olayların gelişmesiyle ortadan kalkarken4 işçilerin düşünceleri de önderlerindeki ticari zihniyetin kalıbını almaktadır. yani saçmalığı da art­ mıştır. Sadece. güçleri ve gelirleri de sınai sistemin sürüp gitmesine da­ yanmaktadır. re­ klamını yapmakta ve fiyatını da olabildiğince yükseltmeye çalışmakta­ dırlar. Ev­ rensel özelliğiyle sınıf kavramı. çekip çevirmekte. gerçeklikle o içsel çelişkisi de. Yeni-liberallerin sendikalara karşı çıkışı çağdışı bir romantizmden başka birşey değildir. burada betimlenen toplumsal süreçte aranmalıdır. Sosyolojinin felsefi düşün-ceyle bağını kura­ bilecek kavramların yerini. sendika önderlerinin de emek arzını denetlediği an­ lamına gelir. 4. uzlaşımsal (konvansiyonel) olarak tasarlanmış olgu gruplarını gösteren işaretler aldı. böyle bir kavramı metafizik duru­ muna düşüren araştırmalara kaydı. Emeğin örgütlenmesinin de başka herhangi bir şirket gibi bir iş sayılır olması. işçi önderlerinin gerçek­ leştirdikleri. akademik sosyolojide de görülen bir eğilim. daha "makulleştikçe". Amerikan sosyolojisinin başlangıç döneminde önemli bir rol oynamıştı. Sonradan. Kitleler kendi geleceklerinin kurucusu olduklarını düşünürken önderlerinin nesnesi olmaktadırlar. hiç değilse kısa va­ dede. İşçi sendikalarının tekelci bir biçimde örgütlenmiş olması. Dünyanın emekçi kitleleriyle varolan adaletsiz toplum düzeni arasında temel bir çelişki olduğu düşüncesinin yerini. Aynı zamanda. İşçi önderleri emeği işletmekte. insanın şeyleşme sürecini tamamlamaktadır. büyük şirket yöneticilerinin hammadde. sosyoloji biliminin kendi içinde değil. aynı zamanda. bunların işçi aristokrasisi dışında kalan üyelerinin de tekelci olduğu anlamına gelmez. Sosyoloji­ nin.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 159 getiren bu süreç. Evet. sıradan işçininkinden çok daha büyük olan kendi etkinlikleri. aynı zamanda sendika önderlikleri tarafından da taksim edilmekte ve işletilmektedir.

Bugünün işçileri ise. Gelişmemiş zihinleri. ister örgütlü olsun ister örgütsüz. toplumsal hayatta yeni bir güç olarak işçi hareketinin yerini sağlamlaştırmaktadır. Toplumsal adaletsizliği —hatta kendi gruplan için­ deki eşitsizlikleri bile— kesin. 249. çok daha eğitimli. Modern ekonomik koşullar işçi sendikalarının önderlerinde olduğu kadar üyele­ rinde de pozitivist bir düşünüşün gelişmesine yol açmakta. Sürekli olarak karşıt eğilim­ lerin tehdidi altında olsa da. acısına bağlıyordu. oyunun kurallarına karşı geldiği için hedef seçilmiş bir kapitaliste ya da politikacıya karşı her türlü kampanyaya katılmaya hazırdırlar. bu da on­ ları gittikçe birbirlerine benzetmektedir. s. Bunun yanında. ama baskıcı toplumsal ikti­ darın tüm ağırlığı. siyasal hareketler içinde dönen dolapları. Bununla birlikte. Bazı emek türleriyle ilgili sendikalar bunların fiyatlarını yükseltmeyi başarmış. sosyoloji. böyle bir yöneliş. Class and American Sociology. New York 1940. ama kuralların kendisini sor­ gulamamaktadırlar.) Sosyolojinin bugünkü iddialarınınsa son derece görkemsiz olduğunu görebiliyoruz.Page. gençliğin görkemli iddialarını taşıyordu.160 AKIL TUTULMASI geçmişin işçileri de teorinin açığa çıkardığı toplumsal mekanizmaları kavramsal düzeyde kavramamışlardı. büsbütün farklı bir dünya hayaline ve olguların sınıflandırılmasının ötesinde bu hayalin gerçekleştirilmesini öngören kavramlara kapalıdır." (Charles H. sendika üyeleri ile orik sistemler kurma görevine" henüz bağlı kaldığı Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde. "teorik sosyolojinin toplumumuzun gelişmesinde önemli bir yapıcı rolü olabileceğine inanılıyordu. Zihinleri. kulaklarına. öteki emek kate­ gorilerinin sırtına yüklenmiştir. . ağırlıklı bir gerçek olarak görmeyi ve kesin gerçeklere de saygı duymayı öğrenmişlerdir. toplumun öteki kesimleri gibi. Farklı toplumsal grup­ ların bireylerinin ekonomik ve siyasal güçleri arasındaki eşitsizliğe yeni farklılaşmalar eklenmiştir. herhangi bir ülkedeki ve herhangi bir kesimdeki insanların sefaletine. İşçiler. en azın­ dan faşizm cehenneminden geçmemiş olanlar. özellikle de rüşvet ve yolsuzluğa karşı mücadele etti­ ğini ileri süren hareketlerin dolaplarını bilmektedirler. gerek zihinleri gerekse gövdeleri baskının izlerini taşıyordu. eşitsizlik azalmış değildir. kaslarına işleyen kitle kültürünün tekniklerine hedef olmamıştı henüz. Ülke sorunlarının ayrıntılarını. çok daha uyanıktır. ama çektikleri sefalet hâlâ bireysel insan­ ların sefaletiydi ve bu yüzden de onları başka insanların. hem iş saatlerinde hem de boş za­ manlarında sınai davranış kalıplarını gözlerine.

Temel ilke değişmemiştir. Charles Beard. Sınai faaliyetin tanrılaştırılması sınır tanımaz. "üretken olmayan" gruplar ve "vahşi" sermaye. s. egemenlikle ilgilidir. "Amerikan felsefesinin postülası. The American Spirit. verdiği emirlerden hiç değilse bazılarının eşyanın doğasına uygun olduğunu ve dolayısıyla ev­ rensel bir anlamda rasyonel olduğunu görürler. Mühendisin kafası. en gelişmiş biçi­ miyle endüstriyelizmin zihniyetidir. Teknokratlar."5 Aronson. açık ve dinamik bir evrendir" der Moses F. kendi iç yapılarına ne kadar aykırı olursa olsun belli bir şemaya uydurmaya çalışmaktadır onları. insan varoluşunun temellerinde bir devrim vaat eden o müthiş teknolojik geliş­ me sonucunda coplumun teorik eleştirisinin gereksizleştiğini ileri sür­ mektedir. "kırsal bir ekonomi içinden bir girdap gibi yükselen sanayi toplumu­ nun doğurduğu güçlüklerle boğuşan. Bkz. süper-teknolojinin ürünü olan malların süper bolluğuyla ekonomik sefaletin otomatik olarak ortadan kalkacağını id­ dia etmektedir.Aronson. Etkinlik. aktif 5. toplum düşmanları ilan edilmektedir. Günümüzde sermaye de emek de kendi denetimlerini perçinlemeye ve genişletmeye uğraşmaktadır. bir günah sayılmaktadır. Dinlenme de. Mühendisin işlevi üretimin kendisiyle daha dolaysızca ilgili olduğu için. "Akışkan bir evren ise dinlenilecek bir yer değildir. pragmatizmin. Durmayan bir açılım süreci içindeki bir dünya. Bu. insan­ ları yeniden çalışmaya hazırlamadığı zaman. sınır boylarında yetişmiş. 666. Hedefi. verdiği karar ve talimatlar daha nesnel gibi görünür. insanları amacı olmayan bir araçlar toplamına indirgemektir. Her iki grubun önderleri de. ayrıcalıklı uluslarla o çifte sömürü ve baskıya hedef olan az gelişmiş ülke halk­ ları arasındaki bölünme de vardır. etkin hayal gücünü uyarır ve zekânın kaslarının çalıştırılmasını teşvik eder. Ama kökeninde bu ras­ yonellik bile akılla değil. Mühendisin nesnelerle ilgilenmekteki amacı bunları kendileri için ya da sırf bilgi için anla­ mak değildir. Çağımızın simgesi sayılabilecek mühendisin sanayici ya da tüccar kadar kâr yapmaya meraklı olmadığı doğrudur. . durağan düşünce gibi bir estetik hazza da izin vermez. Astları. cansız şeyler için olduğu kadar insanlar için de geçerlidir.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 161 çeşitli nedenlerle sendikaların dışında kalmış işçiler arasında. üretkenlik ve akıllı planlamanın modern in­ sanın tanrıları olduğu söylenmektedir.

Anlamlı bir amaca yönelik zah­ 6. tarımsal ve sınai emeğin aktivist sözcük dağarcığına kaynaştır­ maya çabalamaktadırlar. Aronson.y. ancak insanlar emeği. ilerlemenin putlaştırılması ilerleme­ nin tersi olan bir gelişmeye yol açar. modern işbölümü içinde düşünsel bir meslek sahibi olduklarında. 665. Bu ilişki.y. seyretme ve haz alma dünyasına dönüştürme imkânları arttığı ölçüde. Bireyin yenilgisinin nedeni kendi başına teknoloji ya da sağkalma tutkusu değildir. Bunlar. durağan düşüncenin estetik hazzına" herhalde daha büyük bir değer biçiyorlardı. Johann Gottlieb Fichte'nin bilinçli ya da bi­ linçsiz izleyicileri olarak. düşünce dünyasında bile. Eksiksiz do­ yum ve sınırlanmamış haz düşünceleri ilerleme güçlerini özgürleştiren bir umut doğurmuş olduğu halde. biçimidir: sanayi toplu­ munun özgül çerçevesi içinde insanlar arası ilişkiler. ulus düşüncesini ve ebedi çalışmayı yücelt­ meye çalışmaktadırlar. Güzellik kavramlarında ya da kültür ideallerinde "edilgin. s. sınır adamlarının "meşakkatli hayat" mirasına tutunmaya ve aynı zamanda da onların dilini kol eme­ ğinin.g. sorun. Böyle bir ideoloji. 7. Amerikan felsefesinin sentezinin içi­ ne "kuşkusuz bazı Avrupalı öğeler girmiştir" demektedir. çok daha dingin bir dünya idi. hayal ettikleri herhalde daha az dinamik. Gündelik yaşama mücadelelerinde. araştırma ve buluş.6 Ne var ki. A. ama özledikleri. A. bu değerleri çarpıtarak savunmaktadır­ lar. bi­ raz da rahatsız bir vicdanla. üretimin kendisi değil. araçları amaç olarak görmüyorlardı. eşgüdümü ve birörnekliği savunurlar. yıpratıcı bir çalışmaya gönül rızasıyla kat­ lanıyorlardı. "ama bu ya­ bancı öğeler yerel bir birliğin içinde eritilmiştir"7. öncülerin. Bunların en son mukallitleriyse. Yeryüzünü bir dü­ şünme. Öncüler. Amerika'nın gerçek öncülerinin o "serhad ruhu" ile bu­ nun günümüzdeki savunucuları arasında çok belirgin bir farklılık vardır. . İnsan emeği. yüceltmeyi amaçladığı uygarlığın hümanist temellerini baltalama eğilimindedir.162 AKIL TUTULMASI bir zihniyetin özelliklerini yansıttığını" düşünmektedir. Teorik uğraşların "adalî" ve "atletik" niteliğinden söz eder ve bu uğraşları "doğuştan ve kendiliğinden bir gelişme" olarak nitelerken. araştırmayı ve buluşu tanrılaştırdığında saçmalaşır.g. zorunluluğun meydan okumasına insanın verdiği karşılıktır. bu eşgüdücüler de.. sert.

söyledikleri ya da yaptıkları şeylerden daha iyidirler— asıl sorumlu. hatta insanın kendisi de değildir —insanlar çoğu zaman düşündükleri. Üretkenlik idealine gelince. sanki insanların kendi düşünceleriymiş gibi kitle kültü­ rünü etkiler. başkalarını etkileyebilmek. ulusal ve uluslararası ekonomi üzerinde daha büyük bir denetim kurmak için birbiriyle çekişen gruplardan birine kendi değerini kanıtlamak zorun­ dadır. Bireyin düşünüşünün sorumlusu insanın teknik başarıları değildir. "nesnel zihin"in bugünkü yapısı ve içeriğidir. pürüzsüzce işle­ . kendi teorileri uygulandığı zaman. teknolo­ jiye ve ulusallığa tapmaktadır. "Çocuklardan biri olma" yeteneğinden ibarettir bu: kuvvetli görün­ mek. kendini iyi "satabilmek". sanayiye.. iktidar yapısına hizmeti esas alan bir yararlılık kavramıyla ölçülmektedir.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 163 metli bir emek zevkli bulunabilir. anlamak gerekir ki bugün herşeyin eko­ nomik önemi. Bugün bu yetenekler insanların büyük bölümünün üreme hücreleriyle yeni kuşaklara devredilmektedir sanki. bireyin başarısını belirleyen etmenlerden sadece biridir. dinlenme ve kaçış imkânı vermeyen bir ekonomik sistemin basıncını yansıtmaktadır. insanların ekonomik ihtiyaçlarına değil. nesnel zihin. sonunda her türlü emekten nefret edilmesine yol açar. toplumsal hayatın her alanına sinmiş olan anlayıştır. hatta sevilebilir de. ikinci adımda. bu toplumun üyelerinin hiç değilse akılcı örgütlenmeden kârlı çıktıkları düşünülemez mi? Teknokratlar. Üstelik. Birey. temel ekonomik oransızlıkların ortadan kal­ kacağını ve tüm üretim aygıtının plana uygun olarak. topluma sunduğu mal ve hizmetlerin nicelik ve niteliği. Modern toplumun her türlü bireyselliği yadsımasına karşılık.. güçlendirir. Çağımızda. çeşitli iş ve üretim dallarında geçerli olan başarı ölçütleri arasındaki benzerliği yeterince anlayamamak ve üretim araçlarının akılcı kullanımını bunların bazı sahip ya da kullanıcılarının akılcı eğilimleriyle karıştırmak olmuştur. Ama emeği baş­ lı başına bir amaç haline getiren bir felsefe. Bu tapınma. gerekli ilişkileri kurmak. ama bu kategorilere anlam kazandıra­ bilecek bir ilkeye de sahip değillerdir. İnsanların kitle kültürü organlarından aldıkları hazır düşünce ve davranış kalıpları. Modern çağda herhangi bir bireyin tek ölçütü ve varlık nedeni olan etkinliğin de gerçek teknik veya idari ustalıkla karıştırılmaması gere­ kir. Saint Simon'dan Veblen'e ve izleyicilerine kadar bütün teknokratik düşüncenin yanılgısı. bu­ nalımların sona ereceğini.

teknokratik haya­ lin çok uzağında da değildir bugün. Bu egemen gruplar arasın­ daki ilişkilerin iniş çıkışları olsa da.164 AKIL TUTULMASI yeceğini ileri sürmektedirler. İnsan ihtiyaçları­ nın anlatımı artık pazarın bulanık ekonomik göstergeleri tarafından çarpıtılmamaktadır. bir yanıyla da daha uzaktır. teknokratik düşünceleri savunmakla ve büyük sınai aygıtlara ulaşamayan grupları "kısır" olarak damgalamakla. Liberal ekonomide başarısız girişimciler rekabette yenik düştüğün­ de ya da geri kalmış gruplar sefalete itildiğinde. hiç değilse ilkelerde. Üretim sloganını bir tür dinsel inanç haline getirmekle. Çünkü sefaletlerinin so­ rumluluğunu anonim ekonomik süreçlerin üzerine atma imkânına sa­ hiptirler. peşinden ekonomik liberalizmin çöküşünü de getirince. Bugün de bireyler. kör ekonomik güçlerin etkisiyle yıkıma sürüklenebilmektedir. Ne var ki. gruplar. ama artık bu güçlerin temsilcisi. üretimin iktidar mücadelesinde bir araç haline geldiğinin unutulmasına yol açar. Oysa modern toplum. ekonomik gücün eşitsiz dağılımıyla be­ lirlenmekteydi. Liberal pazar sisteminde. insan özü de saldırıya uğrar. Ekonomik önderlerin politikaları —ki bugünkü aşamasında toplum artık bunlara bağım­ . teknik. Totalitarizmde. insanca bir hayata doğru evrimi son derece zorlaştıracaktır. modern endüstriyelizmin ekonomik ve kültürel süreçle­ rinin sonucunda bireysel düşünce ve direncin parçalanması. insan ilişkilerinin nesnel ekonomik süreçlere dönüşümü. Bundan daha farklı bir yol izleyebilir Amerikan toplu­ mu. ekonomik çaresizlikle­ rine karşın insan onurunu koruyabiliyorlardı. kurbanların yazgısı büs­ bütün belirlenmiş olur. daha iyi örgütlenmiş. belli bir bağımsızlık veriyor­ du. Gelgelelim. Eski sistemde farklı toplumsal grup üyeleri arasındaki alışveriş. birbirlerini iyi anlayan gruplardır bunlar. daha kuvvetli seçkinlerdir. bireye. şimdi çok büyük ölçüde önceden hesaplanabilmekte ve ekonomik ve siyasal önderlerin politikalarına bağlı olarak ya doyurulmakta ya da yadsınmaktadır. Sınai güçlerin yoğunlaşması ve merkezileşmesi. çarpık ve akıldışı biçimlerde ortaya çıkan tüketici ve üretici ihtiyaçları. bu yeni akılcılık bir yanıyla akıl düşünce­ sine pazar sisteminden daha yakınsa. tersine. sanayi. bunalım­ larla sonuçlanan bir süreç içinde. siyasal) mühendisler de bunları denetim altında tutmaya uğraşmaktadır. seçkinlerin hedef aldığı bir bi­ rey ya da grup sadece geçim araçlarından yoksun kalmaz. yine de. istatistikle saptanmaktadır ve her türden (sınai. gerçekte pazar tarafından değil.

Bireyin sallantılı duru­ munun en iyi göstergesi belki de kişisel tasarruflarının güvence­ sizliğidir. sürekli ve kalıcı görünen mülkiyet ilişkilerinin doğurduğu istikrarlı bir geçmiş ve gelecek perspektifini yok ederek bireyin de tasfiyesine yönelmiştir. Devleşmiş sınai güçler çağı. Toplumun karayollarında biraz durmak için ara­ banızı çekeceğiniz bir bekleme şeridi kalmamıştır. sendikanın ya da sigorta şirketinin onu koruyacağı düşüncesiyle avunmak zorundadır. Birey. paranın değeri ancak belli sınırlar içinde oy­ nardı. Altın. Herkes yola devam . Bugünkü koşullarda. bir derneğin. hükümetin. bu yüzden toplum ve gerçek ihtiyaçları karşısında. mi­ delerini bulandırırdı. bir zamanlar pazarı belirleyen otoma­ tik eğilimlerden bile daha kördür. çalıştığı kuru­ mun. bağımsız ekonomik bireyi yok oluşa mahkûm etmekte­ dir. bugün olduğu gibi meslekte ilerleme amacına yönelik değil. Liberalizm'de dilenci görüntüleri. yani küçük tasarrufların satın alma gücünün büyük ölçüde azalma ya da toptan yok olma tehlikesi beklemektedir bireyleri. Altın sahipliği. Devletin altın tutma hakkını kısıtlaması bütün bir değişmenin sim­ gesidir. burjuva iktidarının simgesiy­ di. burjuvayı bir bakıma aristokratın halefi yapıyordu. Akıldışı. Bu çaba. Bireyselliğin maddi temeli çok dengesiz olmadığı için de. Orta sınıfın üyeleri bile güvencesizdir artık. sadece bi­ reysel varoluşun değerlendirilmesine yönelikti. Kitlelerin durumu burjuvanınkinden oldukça farklı olsa da. hâlâ insanın yazgısına hükmetmektedir. hümanist değerlere gerçekten ilgi duyan görece kalabalık bir sınıfın varlığı saye­ sinde. Onunla kendi güvenliğini sağlayabiliyor ve kendi ölümünden sonra arkada bıraktıklarının ekonomik sistem tarafından tümüyle yutulmayacağından emin olabiliyordu. kişiliğini geliştirmeye yönelik çabalarında da ifadesini buluyordu. Özel altın mülkiyetini yasaklayan çeşitli yasalar. hesaplı ve kendi çıkarlarına dönüktür. enflasyon. anlamsız bir çaba değildi bu. Para birimleri altına bağlıyken ve altın da sınırlar arasında serbestçe gidip gelirken. özünde doğru olan ve böylece toplumun bütününün ihtiyaçlarını dile getiren teorik ve sanatsal ürünler yaratabiliyordu. hastalandı­ ğında ya da emeklilik yaşına geldiğinde. rantiyelerin ufkunu karartır.BİREYİN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ 165 lıdır— sert. Mal ve para karşılığında altın alabilme hakkına ve dolayısıyla görece istikrarlı fiyatlara dayalı bağımsızlığı. Dev sınai işletmeler çağında dilenci de rantiye de silinmeye mahkûmdur.

Girişimci memura dönüşmüştür. New York 1944.166 AKIL TUTULMASI etmek zorundadır. Bunu kendisi bilinçsizce yaşamaktadır zaten. Kamuoyu yoklama­ ları. "Biographies in Popular Magazines". Tıpkı "haşin" bireycilik sloganı­ nın toplumsal denetimden kaçmaya çalışan büyük tröstlerin işine yara­ ması gibi. Herkes kendi üstünde bir organın emrindedir. yaşadığı hayat da doldurduğu anket formlarına sığmaktadır. 8. bene vixit* modern ti­ cari dalgalanmalara uygun değildir. Filozofun düsturu Bene qui latuit. Her şey değiştiği halde hiçbir şey kımıldamamaktadır. Radio Research. bu itirazda da bir doğruluk payı vardır. eğer her erkek Huey Long'un dediği gibi bir kral olabilirse. Kitle kültürünün sunduğu bütün araçlar ve kolaylıklar. Öyle ya. Tılsımlı Aynadaki Kraliçe'nin "aynı yerde kalmak için çok hızlı koşmalı" sözleriyle anlatılan şeyi ifade edebil­ mek için ne bir Zenon'a ne de bir Cocteau'ya.8 Sağkalma güdüsünün bu mekanik kamçılayıcıları. Evet. içinde yaşadığı toplumdan hâlâ daha iyidir. düşünsel varoluşunun tamamını kucaklayabilmektedir. . s. Léo Lôwenthal. iyi yaşadı. bireysellik üzerindeki toplumsal baskıları güçlendirmekte ve bireyin direnme imkânını. Bkz. neden her genç kız da bir sinema kraliçesi olmasın? Hem de başlıca özelliği ti­ piklik. kitle kültüründeki bireycilik retoriği de kolektif öykünme modelleri yaratarak. 507-544.. sözde savunduğu ilkeyi baltalamaktadır. insan. Bireyin bir kişisel tarihi yoktur artık. Popüler biyografilerde ve sözde ro­ mantik roman ve filmlerde bireysel kahramanlığın ve kendi kendini yetiştirmiş insanın öne çıkarılması bu gözlemin yanlış olduğunu göstermez. Gelgelelim. bilgin de profesyo­ nel uzmana. ne bir Eleali diyalektikçiye ne de bir Parisli sürrealiste ihtiyacı vardır modern bireyin. gerçekte bireyselliğin çözülüşünü hızlandırır. bireyciliğin modern toplumda da azgın bir biçimde sürüp gittiği yolun­ da bir itiraz isabetsiz olur. Bireyin herşeye karşın bu yeni anonim kuramlarda yitip gitmediği. Komuta kademesinde olanların özerkliği de astlarınınkinden çok fazla değildir: onlar da kullandıkları iktidara bağımlıdırlar.. 1942-1943. modern toplumun atomize edici işleyişi içinde kendini koru­ ma imkânını elinden almaktadır. yani genellik olan bir kraliçe. En çok da günümüzün o sözde büyük adamları uzaktır gerçek bireysellikten: kit­ lelerin putlaştırdığı bu insanlar aslında kendi reklam kampanyalarının * Ovidius'un özdeyişi: İyi gizlenen.

. İnsanlar bu baskıya üretimin sırf teknik gereklerinin değil. bugün böyle bir umut pek zayıf olsa da. büsbütün kaybolmuş değildir. Anlattığımız eğilimler. Bu felaketi doğuran etmenlerin bazıları Avru­ pa’ya özgüydü. Viking Press. sınai işlemlere tabi tutularak kendiliğindenliklerini yitirmiş ve bu yüzden insanlarla nasıl ilişki ku­ racaklarını ve onları nasıl etkileyeceklerini bilemeyen. King Kong. Hiç kimse bu yıkıcı eğilimlerin yakın gelecekte denetim altında tutulacağını tam bir kesinlikle ileri süremez. Faşizm bilinçli insanları toplumsal atomlara indirgemek için terörist yöntemler kullanmıştı. dünyanın bir çok yerinde siyasal baskıların artışı da. bi­ reyselliğin daha az ideolojik ve daha insanca bir varoluş tarzı içinde bir öğe olarak yeniden ortaya çıkabileceği bir çağın doğuşunu da hazırlaya­ bilirler. Bazılarının kökenindeyse. üretici güçlerin bugünkü gelişme düzeyinde bir toplumsal değişme olasılığından duyu­ lan korkunun göstergesidir. toplumsal yapının yol açtığını anlayacaklardır bir gün. ama böylelerinin varoluş izleri için geçmişi tararken. çünkü ideolojilere ilişkin olarak git­ tikçe artan hayal kırıklığının sonucunda insanların kişisel ve toplum­ 9. tımarhanede ya da darağacında ölen sefillerin kırık dökük kayıtlarını dikkatlice incelememiz doğru olacaktır" (The Portable Poe. bireyin üzerindeki dayanılmaz baskının kaçınılmaz olmadığı da görülmeye başlamıştır. en kaygılı uyarıyı yapan Nietzsche'den başkası değildi) ezilmiş kitlelerin dışa yansıttığı bir hayaldir: Cesare Borgia'dan çok. soytarıca dav­ ranışlarından kaynaklanır: bu davranışlar. bunu başkala­ rından soran kişiler için bir davranış modeli oluşturmaktadır. söylediklerinden ya da yaptıklarından çok. Philip van Doren Stem.9 Hitler gibi sahte süpermenlerin büyüleme gücü. New York 1945. Bununla birlikte. kendi fotoğraflarının büyütülmüş halidirler: toplumsal süreç içindeki birer fonksiyondan ibarettirler. Eksiksiz üstün-insan (ki bu ko­ nuda en ciddi. 660-661). Nitekim. bireyin silinişine yol açan bütün bu süreçler. teknolojik ilerleme ve bi­ limsel aydınlanma. Sınai disiplin.BiREYtN yükseliş! ve düşüşü 167 ürünü. 'iyi ve büyük olanlar'la ilgili bütün biyo­ grafileri bir yana itip. Edgar Allan Poe büyüklük hakkında şöyle diyordu: "Bireylerin şimdiye kadar ken­ di ırklarının çok üzerine yükseldiği tartışmasız bir doğrudur. s. düşün­ düklerinden. zindanda. der. daha şimdiden Avrupa tarihinin en büyük felaketine yol açmıştır. uluslararası eğilimlerin etki­ si altında insanın karakterinde meydana gelen derin değişmeler yatmak­ tadır.

her zaman gerçek bireyselliğin nüvesidir bu direnme. ve gerçekten de bazı durumlarda toplumsal baskı ve siyasal terör. Bu şarkısı söylenmemiş kahramanlar. doğmaya çabalayan insanlığın simgeleridir. kitle kültürünün kof. Zamanımızın gerçek bireyleri. akıldışına karşı o çok insanca direnmenin olgunlaşmasını sağlamıştır. Toplama kamplarının adsız kurbanları. acının ve alça­ lışın cehennemlerinden geçmiş fedailerdir. felsefenin görevi. . Bu insanların kendi sesleri zorbalığın darbele­ riyle susturulmuş da olsa. onların yaptıklarını işitilebilecek sözlere dönüştürmektir. şişkin kişilik­ leri değil. başkalarının toplumsal süreç içinde bilinçsiz olarak hedef olduğu terörist imhaya bilinçli olarak hedef kılmışlardır kendi varlıklarını. ele geçmemek ve ezilmemek için direnirken.168 AKIL TUTULMASI sal gizligüçlerini gerekleştirmeye yönelmelerinden korkuyordu.

uygarlığımızın tarihini özetleyen bir karşıtlık. nasıl baskının basit bir aracı haline getirdiğini görmüştük. Üstelik. yakın zamanlara ka­ dar. kültürün konformist iyi gün dostlarının elinde bayağılaştırılmasına ya da kapılara dayanmış barbarların elin'de imha edilme tehlikesine karşı savunmak amacıyla birleşmeye yöneltmelidir. Felsefe adı veri­ len disiplin. Böyle bir an­ layışın gelişmesi için her türlü koşul varolduğuna göre. insan öznesini. insanın düşünme yetisinin korku yüzünden körelmesine karşı çıkmak demektir. gruplar ve uluslar arasında bir anlaşma sağlamaya yetecek kültürel ve teknik kaynaklan yoktu toplumun. yaşadıkları baskının öznelerinin veya uygulayıcıla­ rının yine kendileri olduğunu anlayabilen insanlardır. Tartışmamızın varsayımlarından biri. görevi bir uzlaşma aramak olan felsefi düşünce de çatışmanın varlığını reddetmekte ya da unutmaktadır.V FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE Aklın biçimselleşmesi. bu çağda doruğa çıkar. bu süreçlerle ilgili felsefi bir bi­ lincin bunları tersine çevirmekte yararlı olabileceği düşüncesidir. . Bir yandan. açılmış uçurum üzerinde sahte bir köprü kurmakta ve böylece tehlikeyi daha da artırmaktadır. Doğaya boyun eğdirmeyi amaçlayan totaliter çabanın. Eksik olan. ters bir kültürel duruma yol açar. Öte yandan. bireyler. tuhaf. Benliğin kavram­ larda ve düşüncelerde ifade bulan bütün öteki işlevleri geçersizleşmiştir artık. "kitlelerin olgunlaşmamışlığı" kavramı da geçerli sayılamaz. Felsefeye inanmak. Avrupa'nın en geri bölgelerindeki toplumsal süreçleri bile inceleyen gözlemci. ego'yu. sürük­ lenenlerin de en azından kendilerine yol göstermeye kalkan o şişkin. benlik ile doğa arasındaki yıkıcı karşıtlık. kültürün öteki dallarıyla birlikte. henüz susturulmamış olanları. küçük Führer'ler kadar olgun olduğunu kabul etmek zorunda kalacaktır. kültürü savun­ mak amacıyla. Batı'nın tarihinde. Şu anda her şeyin insanların özerkliklerini doğru kullanmalarına bağlı olduğunun bilinmesi. Bugün maddi koşullar vardır.

4. Ve yeni hikmet yılanı da. Mücadele çok geç kalmıştır. iğrendiklerini ileri sürdükleri o pragmatizmle lekelen­ miştir. J. Aydınlanma. birinci tutuma örnektir. Kolektivizmin başka düşmanları daha ilerici düşün­ celer sürerler öne: On dokuzuncu yüzyıl sonunda Gabriel Tarde'ın2 günümüzde de Ortega y Gasset'in3 savunduğu gibi bir Avrupa konfede­ rasyonu ya da tüm uygar dünyayı içine alan bir siyasal birlik. 2. artık buruşmuş bir dereyi acısız bir şekilde değiştirmiş olmaktadır böylece. Ortega y Gasset kitleleri şımartılmış çocuklara benzetir4. 388-393. The Laws of Imitation. kendi eğitimsel tutuculukları da o zihnin bir parçasıdır. New York 1932. nasıl yitip gittiğini kimsenin bilmediği bir tarih olarak koruyan. mekanikleşme ve kitle kültürünün olumsuz yönlerini gösteren tutucu düşünürler. yukarıda yeni-Tomasçılık’la ilgili tartışmada da söylendiği gibi. The Revolt of the Masses. Bilincin en yüksek ilkesine [Begriff] ya da en saf en içteki doğasına işlemiştir. O zaman. New York 1903. hastalığı aşma gücü kalmamıştır. Ortega y Gasset'in.. G..170 AKIL TUTULMASI Süreç dönüşsüzdür.g. sadece bellektir.Baillie) New York 1931. The Phenomenology of Mind. Tarihin çarkını geri döndürmeyi öneren metafi­ zik tedavi yöntemleri. uygarlığın olumsuz sonuçlarını ya eski ideallere dönerek ya da devrim riskine girilmeksizin izlenebile­ cek yeni amaçlar göstererek hafifletmeye çalışırlar çoğu zaman. ve başvurulan her çare hastalığı daha da ağırlaştırmaktadır. kitlelerin bireysellikten tümüyle yoksun kalmış kesimlerinin hoşuna gitmektedir.B. zihinsel hayatın tâ iliklerine işlemiştir. 196-200. s. hastalığı daha da ağırlaştıran çarelerden biridir. s. ruhun eski halini koruyan. yitik bir tarih olarak. A. s. kitlelere yönelik propagandanın 1. kitlelerin geçmiş karşısında nankör olduğu yolundaki suçlaması. 63-64. . romantik ve antientelektüalisttir.W. çünkü hastalık. s.y.F. bilinçli hayatta.Hegel. (Çev. Bunların modern insan eleştirileri.1 Ontolojiyi diriltme çabaları. kendisine tapınanların önünde. 564-565. 3. Bu düşünürlerin çağımızın nesnel zihniyle ilgili çözümlemeleri son derece ilginç de olsa. Fransız karşı-devrimci hareketinin ve Alman ön-faşizminin felsefesi. ve bu benzet­ me de.. 184-188. Bu yüzden.

doğa ve zihin. "fızikselci" felsefesinin. gerek tanımlar gerekse felsefe üzerine birkaç söz. bir pedagojik nitelik yüklemiş olması bile onun fel­ sefe olma niteliğini ortadan kaldırır. ne de bir reçete. Felsefe ne bir araçtır. Felsefesine popüler. Yine de. tam. Her dil. Tek yapabileceği mantıksal ve olgusal zorunlulukların işaret ettiği kadarıyla. felsefenin oynayabileceği rolü biraz daha aydınlatabilir. baskıcı doktrinlere dönüştüğü sık sık görülmüştür. Tarihsel süreçlerle ilgili eleştirel kavrayışlar taşıyan felsefelerin. Felsefeyi tanımlamak. mantıksal ampirizmin izlediği yoldan da belli olmaktadır. yalnızca onu kullanan insanların kimliğiyle açıklayabileceğimizi düşünmek de yanlış olur. özne ve nesne gibi soyut terimleri nasıl kullandığımızı daha iyi anlatabilir. kesin olarak biçimselleşmiş bilim sözlüklerine bazı tanımlanamayacak günlük terimleri sokmakta ve böylece dilin tarihsel niteliğini ister istemez kabul etmektedirler. Felsefenin tanımı yoktur. Bunu yaparken. modern insanın mağrur ve muzaffer ilerleyişinin doğuracağı dehşeti ve direnmeyi de önceden görebilir. Bunların gölgeli derinliklerine birtakım dilsel kestirme yollardan geçerek kolayca ulaşılamayacağını alçakgönüllülükle kabullenmezsek.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 171 ve kitlesel ideolojinin bir öğesidir. Aynı zamanda. Bu felsefe­ nin en inatçı yandaşları bile. Böyle bir araştırmada . onu konuşan insanların evriminde kök salmış düşünce biçimlerini ve inanç örüntülerini içeren bir anlam taşır. dilin fısıltıya dönüşmüş tanıklığına daha duyarlı olmalı ve dilin içinde korunmuş yaşantı katmanlarını kurcalamalıdır. zamanımızın en tarih-karşıtı. Yakın tarihin gösterdiği gibi. ilerleme yolunu önceden sezdirmektir. onları anlamlı bir biçimde kullanmamız da mümkün olmaz. Kralın ve çulsuzun. kullanıma el­ verişli bir biçim. eksiksiz anlamlarını bir tarihsel süreç içinde kazanır. Tanımlar. tutucu doktrinler kadar radikal doktrinler için de geçerlidir bu. Böyle toptan bir vazgeçişin imkânsızlığı. Ama bir söz­ cüğün özündeki anlamı. onun söyleyecek­ lerini açıkça sayıp dökmekle birdir. Olası yanlış anlamlardan korkarak tarihsel öğelerin tasfiye edilmesine ve zamandışı sayılan cümlelerin tanım olarak sunulmasına razı olursak. düşünce ve yaşantının başlangıcından beri felsefeye kalan düşünsel mi­ rastan kendimizi yoksun bırakmış oluruz. derde deva olarak kullanıldıklarında. Felsefe. şairin ve köylünün çok farklı bakış açılarının biriktiği yerdir dil.

bir somut bütünü ifade etmede ve nitelemede bütünüyle yetersizdir. dünyadan. Fi­ lozof. hayvandan. Bu türden terk bir dışsal belirlenmişlik. Bazı filozoflar. Felsefenin ana uğraşı da bu parçaları bütünleştirerek doğruluğu kurmaktır. Hegel's Logic of World and Idea (Being a Translation of the 2nd and 3rd Parts of the Subjective Logic) with Introduction on Idealism Limited and Absolute. somut bütünlük açısından ve bu bütünlüğün kavramının doğası açısından öyle yetersizdir ki. nesnenin kendi özelliğinin önemli olmadığı ve sadece bir dışsal bakışın ayırdedici belirtisi olduğu belirlenimlerdir. kitleler bile kavramların ve düşüncelerin bozulmasına yardımcı olur. Biçimselleşmiş akıl çağında. Bölüm II). yeniden yaşamalıdır. Oxford 1929. Bu yan-anlamlar ve çağrışmalar. ya da bugünkü deyimiyle tarlalardaki ve fabrikalardaki adam. Sanayi toplumu. birer kılavuz ilkedir. daha aydınlanmış ve evrensel kavramlar içinde korunmalı. yalnızca onun seçilmesinin hiçbir anlamı. net ve yeni görünmesini ister gibidir. standart çatal bıçak üretim süreçlerini andırır bir biçimde ürün vermeye zorlamak­ tadır. özünde konunun ilkeleri olan kavram-terimlerinden kendiliğinden vazgeçer ve işaretlerle yetinir. insandan. 5. Sokakta­ ki adam.5 Her kavram. filozofları bile. zihinden. Formül yoktur. tanımlama. hiçbir savunulabilir yanı yoktur. işaretler. . kendi tezgâhlarından çıkan kavram ve kategorile­ rin temiz. Bu noktada. sözcükleri neredeyse uzmanlar kadar şematik ve tarih-dışı biçimde kul­ lanmayı öğrenmektedir. bütün ton­ ları ve diğer kavramlarla bağıntıları içinde anlamlarının açımlanması bugün de önümüzde duran bir görevdir. yarı unutulmuş anlam katmanları ve çağrışımlarıyla sözcükler birer ipucu. fizik ve teknolojinin ilerlemesiyle temel düşüncelerin de aydınlanacağı gibi bir yanılsamaya kendini teslim ederek karmaşıklıklardan kaçınma yoluna gitmektedir. Bu kavramların yeterince betimlenmesi. onu örnek almaktan kaçınmalıdır. Filozof. düşünce­ den. Günümüzde insan. bir doğal bilimcinin bir kimyasal maddeden söz ettiği gibi söz edemez: Elinde bir formül yoktur onun. toplumdan. Böylece. 153 (Kısım 3. Henry S.172 AKIL TUTULMASI kamuoyu ölçümlerine yer yoktur.Macran. Böyle bir dışsal belirlenmişlik. s. kendisine anlam veren kapsayıcı bir doğruluğun bir parçası olarak görülmelidir.

gelenek­ sel mantığın ilkelerine göre. Doğrudur. İyi tanıdı­ ğımız ilkelerdir bunlar: Bütün pratik amaçlı faaliyetlerde. Ama bu yak­ laşım kavramları birer zihinsel atom gibi kullanır. oysa bütün nitelikleri ve maddi varoluşunun her yönüyle değişmekte olduğu halde. Ama yine de. çelişki ve üçüncü şıkkın imkân­ sızlığı yasalarına göre çektikleri ya da ittikleri hissedilir. aynı kuşak içinde bile. Doğal bilimlerde ve pratik amaçların söz konusu olduğu yerlerde bu mıhlama ve etiketleme stratejisinin bir haklılığı olabilir.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 173 Bizi tanımlara ulaştıran tek bir yol yoktur. tersinden alırsak tarih de özgürlüğün gelişme öyküsüdür. zihinsel ihtiyaçları cep boyutlarına indirme çabamızın arazlarından biridir. birbirinden çok farklı olabilir. mantıksal yapı ile nesne­ nin özniteliklerinin örtüştüğü bilme edimleriyle aşılır. manipülasyon çabalarında neredeyse içgüdüsel olarak kullandığımız ilkeler. Özgürlük için savaşan partilerin temel ilkeleri. bunların bitiştirilmesiyle de sis­ temler. toplu­ mun. tarihte hangi partilerin özgürlük için savaştığını saptayabilmek için özgürlüğün ne olduğunu bilmemiz gerekir. Felsefe ise farklı bir yöntem izler. kimliğinin belirlenmesi ve ancak özdeşlik mantığının gereklerine uyduğu zaman kullanılması gerektiğini savu­ nan görüş. o kesinlik arayışının. tarih teorisidir. Sorunun çözümü. öznenin mantığı olduğu kadar. bir ulus ya da bir sınıf aynı kalmaktadır. Mekanizma içinde her yerde. özgürlüğü savunan çeşitli parti ve bireyleri özgürlük düşman­ larından çok kesin bir çizgiyle ayıran bir özdeşlik. üstelik bu ilkelerin keyfi bir biçimde bir yana itilmesiyle değil. mantık. ama şu da aynı ölçüde doğrudur: Özgürlüğün ne olduğunu belirleyebilmek için bu partilerin niteliğini bilmemiz gerekir. bir insan. özdeşliğini. ama onun işlemlerinde bu şematizm aşılır. Kavramların bitiştirilmesiyle önermeler oluşturulur. sistemin bileşenleri olan atom­ lar değişmeden kalır. bir aynılık söz ko­ nusudur. . Felsefeye göre. Felsefi kavramların bir noktaya mıhlanması. özdeşlik. Bu kutsal ilkeleri o da kullanır el­ bet. birbirlerini. özgürlük düşüncesinin sürekli bir dönüşüm geçirdiği görülecektir. Özgürlüğün tanımı. Ama bütün bu süreç boyunca. Tarih incelenirse. nesnenin de mantığıdır. Böyle bir yaklaşım. tarihin ve doğanın temel kategori ve ilişkilerinin kapsamlı bir teorisidir. tarihsel dönemlerin somut çizgilerinde yatmaktadır. kimliğini bozmaksızın bir kavramı bir başka kavrama dönüştürmeyi imkânsızlaştırır.

İdealizm. bu bakımdan. bunların başlangıçtaki sözde birlikleri adına yadsınamayacağı gibi. Tarihte bu iki çelişik düşünce tarzı aynı amaçlara hizmet etmişlerdir. kavramsal kurgularının uyumuyla. ölü doğmuş bir oldu bittiyle aşmaya çalışmaktır. Oysa onu kendi içinde varolan gizilgüçlere ve eğilimlere uygun olarak. bu da uygarlığın bir sonucudur. ötesine geçilemeye­ cek nihai bir veri olarak öne süren bütün felsefeler. çünkü doğa­ nın bu önceliğini tasarlayan ve her şeyi ona bağımlı kılan tindir.174 AKİL TUTULMASI Biçimci tanımlama yöntemi. düşünsel yöntemlerle aşmaya çalışmak gerekir. doğa kavramına uygulandığı zaman özellikle yetersizdir. varolan ayrılığı. Elbette. "olgu" olarak ka­ bul etmek demektir. "Olgu" gibi bir kavramın kendisi de ancak insan bilincinin insanın dışındaki ve içindeki doğadan yabancılaş­ masının sonucu olarak anlaşılabilir. bu birlik tinin mutlak karşıtı adına. oysa bu iki temel felsefi kategori ayrılmaz bir biçimde birbirine bağlıdır. karşıtlıklarla dolu bir dünyada varoluş böyle . oysa çatışmalarla. doğa ile tin arasındaki gerilimin bu karşıt uçlardan hangisinde çözüldüğü sorusu da önemsizleşir. Gerçekte. toplumda­ ki çatışmaların üstünü örtmüş ve bir yalanın sürüp gitmesine hizmet etmiştir: Varolana bir "anlam" yükleyerek Tanrı katına çıkarmıştır onu. tinin sınırsız egemenlik iddiasını güçlendirme çabasını temsil eder. güçsüz. ya bunların ikiliğini ya da bir­ liğini öne sürmek ve birini ya da ötekini esas almak. bu sonuç kesinlikle gerçektir: Doğa ve tin ikiliği. Doğa ile tinin bir­ liğini öne sürmek. bu ikiliğin yansıttığı tarihsel süreçler de geriye döndürülemez. Bu açıdan bakıldığında. çünkü bu herşeyi kapsayan kav­ ramın dışında hiçbir şeyin kalmadığı varsayılmaktadır. Çünkü doğayı ve onun tamamlayıcısı olan tini tanımlamak demek kaçınılmaz olarak. doğa adına öne sürüldüğünde bile böyledir bu. Doğanın önce­ liği tezi bile tinin mutlak iktidarı tezini barındırır içinde. Birliği varsayma eğilimi bile. iki yönlü niteliğini göstermeye çalıştığımız o insanın doğaya egemen oluşu düşüncesinin güçlendirilmesine yarar. Birliğin idealizmde olduğu gibi mutlak tin adına öne sürülmesiyle doğalcılıkta olduğu gibi mutlak doğa adına öne sürülmesi arasında. yani her türlü fel­ sefi tekçilik. doğanın ve tinin birliğini temel alan. ham varoluşu önünde yine de tinsel bir düzen olarak göster­ mekle yüceltmiştir onu. fazla bir fark yoktur.

felsefi kavramlar. Tini nesnel doğadan ayırdedemeyen ve onu. doğa ile hem özdeş hem de ondan farklı olduğunu unutursak. Bir doğa öğesi olarak insan. somut varoluşun eksik ve kısmen yanlış bir tasarımı demektir ki. Bu yüzden. uslu durmayan hastasına parmağını sallayan bir doktorun kuşkucu sevecenliğiyle yumuşayan bu aşağılamayı. doğa olarak tanımlayan teoriler şunu unutmaktadır: Tin aynı za­ manda "doğa-olmayan"dır. boş ve yanlış olacaktır. Bazen. doğanın kendi güçlerinin bilinçsiz işleyişini model aldığı savıyla. bu ikisi ara­ sındaki kutupsallığın mutlaklaştırılmasının da birini ötekine indirge­ mek kadar yanlış olmasıdır. Doğalcılık ise. Bu güçlük. Tinin bu niteliğini gözden kaçırır. Felsefenin "doğa" ve "tin" gibi soyutlamalara başvurması kaçınılmazdır. gökdelenlerle dolu o metropolisin en değersiz öğelerinden biridir. sırf bu yansıma niteliğinden ötürü. Tin ile doğa arasındaki ilişki sorununda asıl güçlük. bu yanlışlık sonunda soyutlamanın kendisini de olumsuz yönde etkiler. bir sonuç olarak görülmelidir. Bir in­ sana kendisinin doğadan ibaret olduğunu söyler ve bunu ona kabul etti­ rirsek. Darwincilik örneğinde gördüğümüz gibi. doğa üzerindeki bilinçsiz tahakkümü yüceltme eğilimin­ dedir. İnsanlığa karşı her zaman belli bir aşağılama görülür doğalcı­ lıkta. sadece. Sadece doğadan ibaret her şey gibi edilginleşmiş bu insanın bir "işlem" nesne­ si olduğunu ve iyiliksever önderlere muhtaç olduğunu düşünürüz. her felsefi düşüncenin sürekli karşı karşıya olduğu tehlikeyi göstermektedir. doğuş ve gelişme süreçlerinden soyutlan­ dığında yetersiz. ama ikilikleri de mutlak bir durum olarak değil bir ürün. yarı-aydınlanmış düşünce biçimlerinin çoğunun temelinde bulmak mümkündür. doğanın yansımasından başka bir şey ol­ ması bile. bu son derece geleneksel ve bir o kadar da kuşkulu "nihai ilke" yaklaşımı ikinci bir yapıyla bağdaşamayacağı için değil. ona karşı alabileceğimiz en iyi tavır acımak olur. sonuçta insanın kör doğal süreçlerin bir öğesi veya bir nesnesinden başka bir şey olmadığını da kabullenmek zorunda kalırız. ama her soyutla­ ma. İki kutup tekçi bir ilkeye indirgenemez. ve toprak olarak da. söz konusu kavramların içeriği mutlak bir ikiliğe izin vermediği için de böyledir bu.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 175 bir anlamı çoktan yitirmiştir. şimdi ve burada varolanı aşmaktadır. topraktır. sözde bilimsel bir tu­ tumla. kendi yarattığı uygarlık açısından. . son derece önemsizdir: otomatlarla. Nihai bir ikilik varsayımı ka­ bul edilemez.

yaşantının "ne sa­ dece ve ötekinden kopuk biçimde özne. Bütün öğretisi söz konusu çatışkıyı aşma çabası olarak görülebilecek olan Bergson. Burada. Bunun doğruluğu. doğanın tözünün de kendi ürünü olduğunu 6. her türlü sınırlamadan kurtulmuş bir halde. Başka pasajlarda özneyi doğanın bir parçası yaparak bütünüyle doğalcılığa bağlı kalan Dewey. Simmel’in metafiziğinde olduğu gibi.Bradley'in One Experience (Bir Yaşantı) adlı yapıtı. 28. ne de biri artı öteki olduğunu"6 söyler. tinin kökeninde yatan ve doğal hayatın da temel ilkesi olan sağkalma dürtüsüyle sınırlı değil­ dir sadece. fin. Tin. değişik kavramsal öğeler arasındaki uyumu gösterme iddi­ asındadır. Lebensphilosophie'yi (yaşantı felsefesi) ortaya çıkaran kuşağa bağlı olduğunu da gösterir. hatta kendi yarattığını iddia ettiği saf doğaya benzeme tehlikesi de o kadar artar. bütün bu felsefelerin altında yatan hayat kavramı. doğa ve mitoloji felsefelerine götürür bizi. her tinsel edimin bir tür maddeyi. 1918. durée (süre) ve élan vital (hayat hamlesi. ne madde ne zihin olduğunu. nesnesi olan doğaya koymaz bir biçimde bağlıdır. bu konuyla ilgili önemli spekülasyon çabalarından sadece bir­ kaçını tartışabileceğiz. sadece mantıksal bir doğruluk da değildir.H. doğal bir dünyayı belirtmektedir. Chicago 1925. Münih ve Leipzig. 7. Böylece en aşırı idealist spekülasyonlar. hayatın en yüksek aşaması olarak tanımlandığında bile. birçok felsefi doktrinde. ne de nesne olduğunu. Oysa Simmel'in felsefesi aynı za­ manda doğalcılığa karşı sürekli bir eleştiriyi de içerir. bilim ve metafizik ikiliğini ve buna bağlı olarak hayat ve hayat-dışı ayırımını varsayarak ayrılık düşüncesini korumuştur. katıksız mit'e geri dönme ve tam da kendi içinde erittiğini. Doğalcılık büsbütün de yanlış değildir.176 AKIL TUTULMASI Hegel zamanından beri. s. Yine de. F. Tin. Böylece. Lebenanschauung ve Der Konflikt der Modernen Kultur. Experience and Nature. John Dewey'in yaşantı düşüncesi de Bradley'in teorisine sıkıca bağlıdır bir noktada. sadece Kantçılık'ta olduğu gibi doğanın biçimlerinin değil. . doğa ile tin arasındaki diyalektik ilişkiyi doğru kavrama eğilimleri görülmüştür. Georg Simmel7 hayatın kendini aşma yetisi doktrinini geliştirmiştir. Asıl önemlisi şudur: Tin ne kadar mutlaklaştırılırsa. felsefi sorunun çözümü inceltilmiş bir doğalcılıkta bulunur. bir "doğayı" gerektirmesi anlamında. dirimsel atılım) gibi kavramlarla birlik düşüncesini sürdürür­ ken bile. Bkz.

ama karşıtlıkları. Ama nesnel aklın yandaşları da sınai ve bilimsel gelişmelerin gerisinde kalma. Tinin epistemolojik açıdan çözümsüz sorunları.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 177 iddia ettiği ölçüde. tin ile doğa ve özne ile nesne hakkındaki bu düşünceler ışığında ele alınmalıdır. tinin içeriğinden hep özerk aklın dışındaki bir şey olarak söz edilir: Şu oldukça soyut "veri" terimi bile bu aklın dışında olmayı ifade etmektedir. kendi özgül tözünü yitirir ve tinsel kategoriler doğal dizilerfn sonsuz tekrarlarının eğretilemeleri haline gelir. aslında birer yanılsamaya dönüşmüş anlamlara bel bağlama ve gerici ideolojiler yaratma tehlike­ siyle karşı karşıyadır. Tıpkı öznel aklın kaba maddeciliğe yönelmesi gibi. Bu iki akıl kavramı zihnin iki ayrı ve bağımsız hareket tarzını temsil etmez. keyfiliğe düşmekten ve basit bir zi­ hin oyununa dönüşmekten korkan bilincin kendini özne ile nesne arasındaki yabancılaşmaya. bu ikisi arasında karşılıklı bir eleştirinin gelişmesine yardım et­ mek ve böylece gerçek hayatta karışmaları için felsefe alanında hazırlık yapmaktır. Bölüm I'de öznel akıl adını ver­ diğimiz yaklaşım. öte yandan. birlik­ lerini veri almak. verili bir olgu olarak düşünmek de mümkün değildir. soyutlanma sonucunda. eşsiz gücünü. Bu kitapta tartışılan temel sorun. nesnel akla göre bir sistem kurma çabalarının en büyüğü olan Hegel felsefesi de. Bir yandan. bugünkü nesnel akıl sistem­ leri. toplumsal şeyleşme sürecine uydurmasıyla ortaya çıkan bir tutumdur. Buna karşılık. Kaba maddecilik olarak öznel aklın sinik nihilizme düşmekten kaçın­ ması imkânsız gibidir. "Bugün hâlâ açık olan tek yol. sorumsuzluğa. nesnel akılda da bir romantizm eğilimi görülür. Tinin tüm varoluşun ve doğanın aklanması. Felsefenin görevi birini ötekine karşı inatçı bir biçimde savunmak değil. gerçek bir çatışkıyı dile getirir. öznel ve nesnel akıl kavramları arasındaki ilişki sorunu. hatta kaynağı olduğu ileri sürüldüğü halde. her iki kutup da birbirinden kopmuştur. kla­ sik Kartezyen teorideki iki töz doktrininde olduğu gibi kesin bir tanım biçiminde ortaya konulamayacağını gösterir. eleştiri yoludur": Kant'ın. bütün idealist felsefelerde kendilerini gösterirler. nesnel akla dayanan geleneksel evetleyici dok­ trinlerin ise ideolojiyle ve yalanlarla akrabalığı ortadadır. varoluşun rastlantısallığa ve kör talihe teslim olmaktan kaçınma çabalarını temsil etmektedir. Bütün bilgi teorilerinin gelip dayanmak zorunda olduğu bu açmaz. doğa ve tin ikiliğinin. bu tehlikeyi eleştirel bir biçimde kavramış oluşuna borçludur. .

insanlık durumunun temel bir çelişkisinin ürünüdür. öznel ve nesnel akıl ikiliği de sadece bir görünüştür. birinin ötekine karşı çıkarılıp mutlaklaştırılmasındadır. bir "felsefi karar" anlamına gelmez. Bu mutlaklaştırma. eleştiri sürdürülürken öznelci fel­ sefenin kalıntıları değil.178 AKIL TUTULMASI rasyonalist dogmatizmin nesnel aklı ile İngiliz ampirizminin öznel aklı arasındaki çatışmaya değinen bu düsturu bugün daha da geçerlidir. İki ilkenin birbirinden ayrılması ve bu ayrılık temelinde biçimsel ola­ rak yeniden kurulmalar bile bir zorunluluk ve tarihsel doğruluk ilke­ sine yaslanmaktadır. ancak öznenin sağkalma amacını. özeleştirisiyle. doğayı denetim altına alma ihtiyacı. Zamanımızda. varlığıdır da. kişisel çıkarın öznelliğini aşan ve benliğin özlemle aradığı daha büyük bir şey düşüncesini de tam olarak bastıramamıştır. nesnel akıl öne çıkarılmalıdır: Öznelci felsefe geleneği içindeki has yapıtlar. Çünkü tıpkı tin ve doğanın mutlak ikiliği gibi. Yanlışlık öğesi bu kavramların özünde değildir. öznel aklın. İki kavramın hem ayrı olduğunu hem de birbirine bağlı olduğunu görmek zorundayız. öznel aklı çılgınlığa kadar sürükleyen bu ilke. toplum. bireysel hayata saygıyı da içeriyorsa gerçekten nesnel sayılabilir. Akıl. kendi sağkalma amacına ilişkin olarak yetersiz kalışının farkedilmesiydi. bugünkü aşırı öznelleşme açısından. Ama öte yanda. nesnelci ve romantik görünmektedir zaten. Bir yanda. soyutlanmış öznel akıl her yerde ölümcül sonuçlar doğuran başarılar kazandığı için de. yanlışlık. nesnel aklın vurgulanışı. iki karşıt akıl kavramının sınırlılıklarını görmeli. bunun anlamı şudur: Toplumun nesnel amaçlarının herhangi bir tanımı.. varlığı sürdürme düşüncesi. gelmemelidir. kısmen mitolojik bir biçim içinde dile getirdikleri şudur: Benliğin . Somut gerçekliğe uygulandığında. aynı zamanda nesnel aklı aynı son­ dan koruyacak olan düşüncedir de.. toplumsal bir ihtiyaç. günümüzün yeniden ısıtılmış teolojilerinin jargonuyla. zorunlu bir görünüş olsa bile. îç içe geçmiştir bu iki kavram: Birinin sonucu sadece ötekinin yokluğu değil. çatışkılı bir dünyada felsefi çatışkıyı ideolojik olarak aşmaya çalışan bütün doktrinlerin de açılmasına katkıda bulun­ duğu bu gediğin gelişimini tahlil etmelidir. Bununla birlikte. Nesnel akıl sistemlerinin doğuşuna yol açan bilinçli ya da bilinçsiz güdü. Bu metafizik sistemle­ rin. insan düşüncesinin yapısını ve biçimlerini her za­ man koşullandırmış ve böylece öznel aklı öne çıkarmıştır. Sağkalma.

Akıl ancak kendi "doğallığını" (yani. hükmetme eğilimini) somut olarak gerçekleştirmekle doğadan fazla bir şey haline gelebilir. sadece bir akıl karikatürü değildir: Hedef peşinde koşmaktan ibaret olan her türlü aklın içinde biraz paranoya vardır. dünyayı bir av gibi gören ilk insanın hesaplı bakışında tohum halinde bulunduğu söylenebilir. madde ve eşya kavramları gibi nesneleşmelerde de kendi izlerini görememesidir. akla uygunluğunu. Bunun nedeni de doğayı sadece bir nesne düzeyine düşürmüş olması ve yalnız tanrılarda ve tinde değil. insanların doğaya egemen olma mücadelesinin içinde doğmuş olmasıdır. zorunlu olarak. onun en eski tarihini araştıracaktır. İnsan kendi aklını anlamadıkça. avlanma. saldırıya uğrama teorileri kuran bu delilik türü. belli bir tarihsel anda ortaya çıkmış bir "inme" gibi değil. uygarlığın en dipte kalmış katman­ larını kurcalayacak. hastalığın bu gerçek kökeninin kavranmasına bağlıdır. günümüzde belirgin hele gelmiş olan sa­ katlıklarının çok ötesine gitmektedir. Akıl ancak dünyanın hastalığının insanlar tarafından üretildiğini ve yeniden-üretildiğini görerek. Aklın insanın kendi içindeki ve dışındaki doğaya boyun eğdirme aracı haline gelişin­ den beri (yani.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 179 korunması. Aklın hastalığı. Eğer aklı etkileyen bir hastalıktan söz edilecekse. Paranoya. paradoks şu ki. bunu anlayarak gerçekleştirebilir kendini. sağkalma. mantıksal bir yapıya sahip kovalanma. Böyle bir özeleştiride kendine de sadık kalacaktır akıl: Sadece akla borçlu olduğu­ muz o doğruluk ilkesini koruyarak ve daha yüksek bir amaç için değil. doğallığı sağlayacak olan bu eğilim. doğa üzerindeki ta­ hakküm insan üzerindeki tahakküme. ancak birey-üstü bir düzende. uygarlığın başlangıcından beri aklın doğasında varolan bir hastalık olarak anlaşılmalıdır bu. Aklın doğru eleştirisi. toplumsal daya­ nışma içinde gerçekleşebilir. en son arazların giderilmesine değil. şimdi kendisini de yok etmek üzere olan çatışmayı ya­ rattığı ve sürdürdüğü o temel süreci anlamadıkça. . Demek ki aklın hastalığı. kendisi için uygulayarak sadık kalacaktır kendine. toplama kamplarından görünüşte en zararsız kitle-kültürü olgu­ larına kadar gözlerimizin önünde sürüp giden kolektif çılgınlığın daha ilk nesneleşmede. Bugün. ve "iyileşme" de. insan üzerindeki de doğa üzerindekine dönüşüp duracaktır. aynı zamanda onu doğadan yabancılaştırmış olan eğilimdir. başlangıcından beri) doğruyu keşfetme çabaları da hep boşa çıkmıştır.

her türlü tarihsel gelişmenin kamçısı olan bir çelişkidir bu. dilin ve zihnin bütün öbür görü­ nümlerinin evrensel bir iddia taşımasıdır. akıl ile doğa çatışmasının akut bir evreye. ev­ renselleşmiş. uzlaşmadan daha fazla bir şey olacaktır. adalet ve bireysellik kavramlarının da benzer bir evrimi olmuştur. İnsanın düşünce ve eylemlerinin son derece gelişmiş endüstriyelizm biçimleri tarafından zincirlenmesi. kanlı kökeninden kurtulmuş bu birey onuru düşüncesi. Ortaçağ insanı adaletten kaçmak için prenslerin affına sığınıyor. Yunan oli­ garşilerinin yöneticilerinden tüccar prenslere. başkalarının bireyselliklerini ezmek pahasına kendi bireyselliklerini geliştirme fırsatını bulmuş olanlardır. düşüncelerin dar gelmeye başlayan giysilerden soyunarak kendilerini doğurmuş olan sistemlere saldırdıkları sık sık görülmüştür.. birinci olarak. Felsefenin kendini eleştirebilmesi. ilerle­ meler ve gerilemeler. İnsan onuru düşüncesi de barbarca baskı deneylerinin içinde doğmuştur. himayesine giriyordu. ikinci olarak da. bu toptan yabancılaşma aşamasında. tinin. barışmanın. İyilik her zaman köke­ nindeki baskının izlerini taşır. Asyalı despotlardan. bireyselliğin değerini öne sürenler. büyük ölçüde. Firavunlar'dan. insanca bir toplum düzenini tanımlayan kavramlardan biridir.. kitle kültürünün her şeyi kapsayan aygıtının etkisiyle birey düşüncesinin gerilemesi -—bunlar. eşitlik ve bağışlama düşüncelerini de içeren. Yasa. Konformizm bu ikisi arasında temelde . yıkımın eşiğine geldiğini varsayar. Her şeyden önce kendi özel çıkarlarını korumaya niyetli egemen gruplar bile dinde. Varolanla ideoloji arasındaki çelişki de böyle ortaya çıkar. İmparatorların ve kralların başları çevre­ sinde haleler vardı. Bu çaba içindeki yön değişmeleri. Rönesans'ın liderlerine ve çağımızın faşist şeflerine kadar. Bugün biz adalet için savaşıyoruz. onur kuvvetlinin bir özelliğiydi. düzen. dönüşmüş bir adalet kavramı bu. Bugün. Saygıda kusur edenler cezalandırılıyor. ahlakta ve bi­ limde evrensel temaları vurgulamak zorundadır. Bunun nedeni. kralın önünde eğilmeyenler öldürülüyordu.180 AKIL TUTULMASI Yine bu şekilde. Feodalizmin en gaddar evrelerinde. aklın özgürleşmesinin önkoşullarını oluşturmaktadır. doğruluk düşüncesine hâlâ ulaşılabileceğini. Tarihte. Saygı bekliyor ve görüyorlardı. felsefenin tanımının da gelişmesini yansıt­ maktadır. uzlaşmanın aracı olmakla.

uygarlığımızın tarihinin kayıtlarıdır. birbirinden kopuk. bütün bilgi ve sezgilerimizi. yargılar. dilin gerçek mimetik işlevini. Bir yandan. biçimsel aklın cesaret kırıcı ve sakatlayıcı etkilerini aşmasını değilse bile. Adına layık her felsefenin yapısında varolan bu felsefi doğruluk kav­ ramı (adın ve şeyin birbirine uygunluğu). Bu değerler ve düşünceler. canalıcı boyutlarından biridir. bu adları. Her türlü kültürün. her şeyin doğru ve uygun adıyla anıldığı dilsel bir sistem içinde bütünleştirmeye yönelik bilinçli bir çabadır. ezilenlerin özlemlerini ve doğanın acılarını yansıtır. duygu ve tutkuları dil aracılığıyla yansıtmak ve böylece yaşantı ve bellek alanına geçirmek açısından sanattan farklı değildir.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 181 bir uyum olduğunu varsayar ve küçük bazı pürüzleri de ideolojiye yüklerken. Sözcüklerin değişen içerikleri. bir yandan da. uzlaşmaya çabalaması anlamına gelir. . doğal eğilimleri yansıtma görevini yerine getirme­ sine hizmet ederek. nihilist bir gizilgüç içeren enerjilerin barışmaya. bu düşüncelerin gerçekliğin lekelerini. Kendini tinsel dünyada yansıtma fırsatı verilen doğa. Ne var ki. onları ifade eden sözcüklerden ayrılamaz. bunlara dayanmasını sağlar. özellikle de müziğin ve plastik sanatların merkezinde bu süreç yatar. Dil. o toplumun en yüksek değerler olarak kabul ettiği düşüncelerin ışığında gözden geçirir. yukarıda söylendiği gibi. Felsefe. günahlarını yansıttığını bilir. hem savaşta hem barışta üretimde ve yıkımda kullanı­ lacak bilgiyi biriktirme yolu olarak kullanıyordu. Bu da felsefe ile faşizm arasında temel ve içsel bir çelişki doğurur. kendi imgesini seyretmekle belli bir dinginlik kazanır. Felsefe. Bastırılmış mimetik eğilimler yeterli dilsel anlatım imkânından yoksun bırakılmıştı ve tüm muhalefeti ezme aracı olarak kullanılıyordu. insanın korkularını yatıştırmasına yardım eder. ve felsefenin dil konusundaki tutumu da. tonları ve vurgulan. Faşizm dili bir ikti­ dar aracı olarak. onun en temel. Platonizm gibi klasik nesnel akıl sistemleri. felsefe insanları bu çelişkinin bilincine varmaya yöneltir. mimetik dürtüye boşalma imkânı verir. toplumu. felsefi doğruluğu geliştirmek için yapılan sürekli teorik çalışmada bulmayı amaçlar. tek tek sözcük ve cümlelerde değil (bu Doğu tarikatlarının izlediği yöntemdir ve bugün de insanların ve nesnelerin vaftiz edilmesiyle ilgili Incil'den alınmış birtakım öykülerde izleri görülmektedir). Felsefe. Bu dürtünün yıkıcı eyleme değil de dilin evrensel ortamına dönüşmesi. düşüncenin.

Olimpus'un siyasal düzenini ve 8. Geleneksel felsefenin ana öğesi olan ontoloji. buharlaşmakta olan gerçekliğin en sonuncu puslu görüntüsünü başlangıç olarak başa alır filozoflar. Tarih. aslında bunları şeylerin gizli özelliklerinden değil. bilimden farklı ola­ rak. Bununla birlikte. "The Twilight of the Idols". bu uygun­ luğu ebedi..8 Neden mantıksal olarak önce gelene ya da daha genel olana ontolojik öncelik verilmiştir? Genellik düzeylerine göre sıralanan kavramlar. toplumsal adaletsizlik içinde yaşayanların doğru bir ontoloji kuramayacağını göremiyorlardı. örümcek ağı örmekten başka birşey yapmayan bu hasta kafaların hastalıklarını ciddiye almıştır — ve oldukça pahalıya ödemiştir bunu. sonla ilki birbirine karıştırma saplantısıdır bu. . farkında olmadan.. s. en boş şeyin ilk olduğu. İnsanlığa bakın ki. aklın kendi içinde bulun­ duğunu sandığı bazı evrensel idelerden çıkarılamaz. en boş olanı. kavramları mantıksal önceliklerine göre düzenlerken. Filozofların öteki saplantısı da daha tehlikesiz değildir. Bu da onların kutsal saygılarını dile getirme tarzlarından başka birşey değildir: En yüksek olan. iktidar ilişkilerinden türetiyorlardı. Platon ya da Aristoteles. "en yüksek kavram"ı. şeylerin özünü. doğanın kendi yapısını değil. Complete Works of Friedrich Nietzsche. en hafiflemiş.. değişmez sistemlerin içinde gerçekleştirebileceklerini sanı­ yorlardı ve bu bir yanılgıydı. yani en genel.. On­ tolojinin bu temel zayıflığını belki de en iyi anlayan filozof. bu sistemlerdir.182 AKIL TUTULMASI amansız bir evren düzenini yücelttikleri ve bu yüzden de mitolojik ol­ dukları için geçersiz görünürler. insanın doğa üzerindeki tahakkümünü yansıtır. en alçak olanın içinden doğmuş olamaz. Böylece o müthiş kavrama. En son. Oscar Levy) New York 1925. mutlak neden olduğu varsayılır. bu sistemlerin kurucuları. Ama doğruluğun dil ile gerçeklik ara­ sındaki uygunluk olduğu düşüncesini koruyan da pozitivizm değil. Platon'un "büyük varlık zinciri" ile ilgili düşüncelerinde. Bir şeyin daha so­ yut niteliklerinin esas olduğunu düşünmek için bir neden yoktur. buna yönelik bütün girişimlerin yanılsamaya dayandığını göstermiştir. tözünü ve biçimini. En son ortaya çıkanı. (der. "Tanrı" kavram­ larına varırlar. Nietzsche'dir. aslında doğmuş olamaz. 19. hiçbir yerden doğmuş olamaz.

Ontolojiye karşı temel itirazımız şudur: İnsanın tefekküre dalarak kendinde bulduğu ilkeler. Fel­ sefi ontolojinin ideolojikleşmesi kaçınılmazdır. Bu düşüncelerin nihai ve sonsuz doğrular olduğu iddi­ asını reddetmelidir. insanları o kaba. Felsefe bunlara karşı iki yönlü bir tutum almalıdır. bulmaya çalıştığı kurtarıcı doğrular toplumun ya da evrenin doğruları olamaz. çaresizlerin çığlıklarıyla açığa çıkan bir teorik uyumu savunmaya çalışmaktadır. doğa. ikisi arasındaki ilişkiyi eleştir­ mek ve böylece ikisini de aşmaktır. eşitlik. bunların tarihsel göreceliğini de ele vermiş olur. bir yalan olduğu her gün yoksulların. İki uçlu bir yadsımadır bu: Varolan ideolojinin mutlakçı iddialarının yadsınması. önder. . çünkü bunların ikisi de insanın suretinde yaratılmamıştır. güzellik. aynı zaman­ da gerçekliğin yüzsüzlüğünün ve utanmazlığının yadsınması. zamansal ola­ rak önce gelenden daha yakın sayılamaz. Felsefe. Bunu yaparken amacı.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 183 aslında da site'nin toplumsal gerçekliğini görmemek mümkün değildir. Temel kültürel kavramlarda bir doğruluk payı olduğu kabul edilmeli ve felsefe bu kavramlarla içinden çıktıkları toplumsal çerçeveyi karşılaştırmalı. Felsefeye pozitif niteliğini ka­ zandıran da bu iki negatif işlemdir. kendine uygulanan eziyete bu kavram­ larla karşı çıkmaktadır. Mantıksal olarak önce gelen. böyle bir önceliği doğanın ya da insanın özüyle bir tutmak. Felsefe. ta­ rihsel durumunun karşısına yine varolanın içinden çıkmış kavramsal ilkeleri çıkarır. özgürlük gibi büyük idealleri ne kadar çarpıtılmış olursa olsun. felsefede çok önemli bir rol oynar. sonlunun sonsuz düzeyine yükseltilmesine karşı çıkar: Sadece ulus. merkezine. Yadsıma. basit "varlıklar" düzeyine indirgemek demektir. Uygarlığın adalet. çünkü insanla doğa arasındaki ayrılığı gizlemeye. ham duruma. bunların karşılıklı etkisidir. düşüncelerle gerçeklik arasında açılan uçuruma da karşı çıkar: varolanın somut. hatta özgürlük gibi ahlaki ve estetik değerlerin de bağımsız mutlaklar olarak yüceltilmesine karşı çıkar. başarı ya da para gibi kaba siyasal ve ekonomik putların değil. ölçmelidir. Yadsımaya önemli bir yer veren bir felsefe. kuşkuculukla karıştırılmamalıdır. kişilik. mutluluk. Doğanın protestosunun sistemli tutanaklarını sadece bu kavramlarda bulabiliriz. bir şeyin özüne. Herhangi bir metafizik sistem bu tutanakları mut­ lak ya da ebedi ilkeler olarak sunduğu anda. iktidar güdüsünün onları gerçek hayatta indirgemeye yöneldiği o ham duruma.

gerçek felsefeyi tarihin idealist yorumuyla karıştırmak ve diyalektik teorinin canalıcı noktasını. Bugünkü koşullarda özne ile nesnenin. genel kavram ve normların tarihsel köken ve gelişimlerini unutarak. idealle gerçek arasındaki. Hellenistik çağda katkısız içselliğin yüceltil­ mesi. demiştik. bu da içsel ilkenin güvenliği için zorunlu olan maddi koşulların tahrip edilmesine yol açmıştır. Felsefe ise varolan değerleri ciddiye alır ama bunların. teori ile pratik arasındaki temel farklılığı gözden kaçırmak olur. Felsefi düşüncenin özü ya da pozitif yönü. yadsıma ilkesi. Nihai kurtuluş için yalnızca içsel bir sürece bel bağlayan felsefeler. bir yanlış anlamaya karşı bir erken uyarı gereklidir. özellikle de siyasal aktivizm? Kolayca ileri süremeyiz bunu. Dünya­ mızda gereğinden fazla propaganda vardır bugün. nesnel idealizm ve rasyonalizm. en iyi amaç için bile olsa. söz ile şeyin bütünleşmesi mümkün ol­ madığı için. sahte mutlakların yıkıntıları arasından gö­ reli doğruları kurtarmaya yöneltmektedir bizi. varolan kültürün negatifiiğinin ya da göreceliğinin anlaşılmasında kendini gösterir. Böyle olabileceğini düşünmek. çözümsüz çelişkilere düşerler. sonunda boş ideolojilere dönüşür.184 AKIL TUTULMASI Kuşkuculuk. Çağımızda insanları eyleme yönelten yeterince uyarım vardır. Ne kadar derin olursa olsun aklın gerçekleşmeyle idea­ list biçimde özdeşleştirilmesi (bununla tin ve doğanın barıştırılması amaçlanmaktadır) egoyu yüceltirken. İki okul da kendi tezinden aynı ölçüde emindir ve düşünceyi yolun herhangi bir noktasında keyfi olarak durdurmayan bir felsefi teorinin ayrılmaz bir boyutu olan yadsıma yöntemine düşmandır. onu dış dünyadan kopararak kendi içeriğinden de yoksun bırakır. insanın kendini gerçekleştirmesinin tek yolu aktivizm midir. kendi başına. kendi göreceliklerini de ortaya koyan bir teorik bütünün parçaları olmasında diretir. toplumun iktidar merkezleri arasında kanlı bir didişmenin sürüp gittiği bir ormana dönüşmesine fırsat vermiş. Ama bunun bilinmesi. Öte yanda. Burada. yadsımayı biçimsel ve soyut bir şekilde kullanır. Felsefe. Daha önce de söylendiği gibi. genel kavramlarda kurtarmaya değer hiçbir anlam bul­ mazlar. Ama kendi kısmiliklerini de göremedikleri için. Kuşkucu ve pozitivist felsefe okulları. bu tarihsel durumun aşılması için yeterli değildir. ebedi anlamlarını vurgularlar. propagandaya dönüştürülmemelidir. Öyleyse. Dilin propagandanın ötesinde hiçbir şey söylemediği ve amaçlamadığı varsayılmaktadır .

"10 Böylece din de pragmatikleşmektedir. 9. ortada başka hiçbir şey görün­ mediği için eskimiş dinsel biçimleri sürdüren insanlarla işbirliği yapıyor demektir. sosyal bilime bakışından farksız görünmekte­ dir. aktivist ya da aktivist olmayan programlara uygulanarak vaktinden önce tüketilmemelidir."9 Lynd'in dine bakışı. ya da kendi deyimleriyle söylersek.A. böyle bir sistemin işleyişi içinde teolojiye. Günümüzde düşünsel ortam öyle bulanmıştır ki. en parlak düşünürler bile düşünmeyi planlamayla karıştır­ maktadırlar. 239. Toplumsal adaletsizlik ve din kılığına bürünmüş ikiyüzlü­ lük karşısında dehşete kapılan bu insanlar. Lynd'e göre. insani değerleri kendi verilerinin bir parçası olarak gören bir bilim sorumlu­ luğudur. bir slo­ gan. Knowledge for What.. Derin düşünce için gerekli olan yoğunlaşmış enerjiler. ko­ mutlara karşı bir komut olarak bile görülebilecektir bu. Felsefe.y. sosyal bilim. eskatalojiye ve geleneksel Hıristiyanlığın öteki bili­ nen öğelerine bir yer verilmesi gerekmez. "yaşama mücadelesi içindeki insanlara hizmet ettiği ölçüde ayakta kalacaktır. Felsefeden ya­ rarlanılması düşünülüyorsa. ya da bir talimat olduğunu düşünebilirler. Böyle ortak bağlılıkların içeriğinin ve ifade biçimlerinin araştırılmasına yardım etmek. . halk kitlesinin en derin kişilik ihtiyaçları açısından anlamlı olan. zengin çağrışımlı bazı ortak amaçları keşfetmeli ve kendi yapısı içinde bir yer vermelidir" diyor Robert Lynd ve şöyle devam ediyor: "Söylemek bile fazla. komut verme­ kle ilgilenmez. yeni bir toplumsal itikad yaratmak istemektedir­ ler. s. Tıpkı August Comte gibi. Yardım elini uzatmayan bilim. "Eğer Amerikan kültürü. s. ilk yapılması gereken bu durumu düzelt­ mektir.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 185 artık. 177. ideolojiyi gerçeklikle birleştirmek. bir önceki cümlede yer alan düşünceyi bile herhangi bir emre boyun eğmeme yolunda aptalca bir öneri olarak hatta hayatımızı koruyabile­ cek bir öneri olarak yorumlayanlar çıkabilecektir. Bu kitabın bazı okurları bunun da propagandaya karşı bir propa­ ganda olduğunu ve kitapta geçen bütün sözcüklerin bir ima. onu yaşayan insanların kişiliğinde ya­ ratıcılığını ortaya koyacaksa. mühendis aklını dine uygulayarak gerçekliği isteklerimize uydurmaya çalışmaktadırlar. Princeton 1939. 10.g. daha da ötesi. Bugün.

Eski inançların sosyolojik açıklamaları. Din. deyim yerindeyse. Yine de. insanlığın bugünkü durumuna ışık tutabilirler.186 AKIL TUTULMASI Bu tür düşünürler gerçekten ilerici bir düşünce yapısına sahip olduk­ ları halde. Eğer felsefe . devletle ya da önderle ilgili yeni inançlar yaratmakla kazanamaz. spekülatif düşüncenin gerileme­ si. toplumsal iktidar makinesinin ezici ağırlığı ile atomlaşmış kitlelerin güçsüzlüğü arasındaki oransızlıktır. tavsiye edilen şeyi değersizleştirmekte. Gelecekte barbarlık eğiliminin mi yoksa hümanist eğilimin mi kaza­ nacağına felsefi teori kendi başına karar veremez. kendi ortamlarında sahip oldukları gücü yitirmiş de olsalar. Hobbes'un dinsel doktrinlerin bir hap gibi yutulması önerisi bile fay­ dasızdır bu durumda. belli dönemlerde mutlaklaşarak gerçekliğe hükmetmiş ve tarih içinde geri plana atılmış bazı imge ve düşüncelerin (örneğin. İletmeye çalıştığı doğruluk. İnsanlar bir kez dinsel umut ve umutsuzluktan "derin kişilik ihtiyaçları". öldürmektedir. pragmatik amaçlan yüzünden zayıf düşmüştür. Geri kalan herşey —her yere sinmiş ikiyüz­ lülük. burjuva çağına hükmetmiş olan birey düşüncesinin) hakkını vererek felsefe de tarihte. iradenin sakatlanması ya da korkunun baskısıyla sonuçsuz faaliyet­ ler içinde dağılıp gitmesi— bu oransızlığın belirtileridir. eski statüsünü. Geleneksel biçimiyle ya da ilerici bir toplumsal inanç ola­ rak din. bugünün ya da geleceğin insan topluluğuyla. bir düzeltici rolünü oynayabilir. insanlığın belleği ve vicdanı olacak ve insanın ge­ leceğinin tımarhanede yöneticilerce düzenlenen "eğlence" saatlerine benzememesini sağlayacaktır. duygusal olarak zengin ortak duyarlıklar ya da bilimsel olarak sınanmış insani değerler şeklinde söz etmeye başladıklarında. bunların felsefi olarak mahkûm edilmesinden farklı olmalıdır. bu yaklaşıma göre. bu işleviyle. Bugün. daha sonuçsuzdur. Yeni toplumsal itikadlar Hıristiyanlığı diriltmeye yönelik hareketlerden bile daha boş. ütopyaya giden yolda en büyük engel. büyük kitleler tarafından değilse bile kendi yetkili sözcüleri ta­ rafından bir araç olarak görülmektedir. sorunun özünü görememektedirler. din onlar için anlamsızlaşmış demektir. Reçete dili. Eski ide­ olojiler. sahte teorilerle beslenen inanç. Fransız Aydınlanma hareketinin ortaçağ düşüncesi hakkında verdiği hükümdür). Böylece geçmişin ideolojik aşamaları da sadece budalalık ve sahtelik olarak görülmekten kurtulur (bu. Fel­ sefe.

ebedi yazgımızın gerçekleştirilmesidir. o zaman bugün akıl denilen şeyin yadsınması da aklın yapa­ bileceği en büyük hizmet olur. . otoritelerden yardım bekliyoruz. insana inanmaya bağlıdır. düzenlerden. Eğer aydınlanma ve düşünsel ilerleme­ den anladığımız insanın uğursuz güçlerle. Bilim. sistemlerden. eylem. Bağımsız davranmaya çağrıldığımızda. değişmez yazgıyla ilgili boş inanlardan kurtulmasıysa. Yadsıma yöntemi. kısaca korkudan kurtul­ masıysa. Onlara göre. yani insanlığı sa­ katlayan ve özgürce gelişmesini önleyen herşeyin reddedilmesi. insanlığa büyük bir hizmette bulunmuş olacaktır.FELSEFE KAVRAMI ÜZERİNE 187 insanların bu hastalıkları tanımasına yardımcı olursa. cinler ve perilerle. doğadaki bilinmeyen karşısında duyduğumuz korkuyu yenme­ mizi sağlamıştır: Artık kendi ürünümüz olan toplumsal baskıların esi­ riyiz. Sözüm ona "yapıcı" felsefelerin bu inançtan yok­ sun olduğu ve bu yüzden de kültürel açmazla hesaplaşamadıkları görül­ mektedir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful