Μετρητής στρες

Your Burn Out Meter!!!

Πόσο σστνά αισθάνεστε τις παρακάτω καταστάσεις?
Χρησιμοποιήστε την ακόλοσθη κλίμακα
Υπνινγίζηε ην "burnout" ζθνξ ζαο εηζάγνληαο ζην
παξαθάησ εξσηεκαηνιόγην ηηο απαληήζεηο ζαο.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Αηζζάλνκαη θνπξαζκέλνο
Έρσ θαηάζιηςε
Πεξλάσ κηα θαιή κέξα
Είκαη ζσκαηηθά εμνπζελσκέλνο
Είκαη ςπρηθά εμνπζελσκέλνο
Είκαη ραξνύκελνο
Δελ έρσ ελέξγεηα
"Δελ κπνξώ άιιν"
Δελ είκαη ραξνύκελνο
Αηζζάλνκαη επάισηνο ζε αξξώζηηεο
Νηώζσ όηη είκαη παγηδεπκέλνο
Αηζζάλνκαη άρξεζηνο
Νηώζσ βαξπεζηεκάξα
Αηζζάλνκαη όηη έρσ πνιιέο ζθνηνύξεο
Νηώζσ απνγνήηεπζε
Αηζζάλνκαη αδπλακία
Αηζζάλνκαη απειπηζκέλνο
Νηώζσ ηελ απόξξηςε
Είκαη αηζηόδνμνο
Έρσ ελέξγεηα
Έρσ αλεζπρίεο

Πνηέ

1

Μηα ζηηο ηόζεο

2

Πνπ θαη πνπ
Μεξηθέο θνξέο
Σπρλά
Σπλήζσο
Πάληα

3
4
5
6
7

Το σκορ σας

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Το σκορ:
Αλ ην ζθνξ ζαο είλαη κεηαμύ 2 & 3, είζηε εληάμεη. Η κόλε ζπκβνπιή είλαη λα αλαηξέμεηε ζηηο
απαληήζεηο ζαο θαη λα βεβαησζείηε όηη έρεηε απαληήζεη κε εηιηθξίλεηα.
Αλ ην ζθνξ ζαο είλαη κεηαμύ 3 & 4, ζα ήηαλ θαιό λα επαλεμεηάζεηε ηελ επαγγεικαηηθή ζαο δσή,
ηηο πξνηεξαηόηεηεο ζαο θαη λα πξνβείηε ζε αιιαγέο όπνπ ρξεηάδεηαη.
Αλ ην ζθνξ ζαο είλαη πςειόηεξν ηνπ 4, έρεηε ζύλδξνκν "burnout" θαη πξέπεη λα θάλεηε θάηη γηα
απηό ζην κεζνπξόζεζκν κέιινλ.
Αλ ην ζθνξ ζαο είλαη πςειόηεξν ηνπ 5, δείηε θαζεκεξηλά κε νμύ ζηξεο θαη ρξεηάδεζηε άκεζε
βνήζεηα.
* Πξνζαξκνζκέλν από Ayala Pines, Ph.D. and Elliot Aronson, Ph.D., " Why Managers Burn Out," Sales &
marketing management 4 (February 1989):38.

.Your Burn Out Meter!!! * Πξνζαξκνζκέλν από Ayala Pines. and Elliot Aronson.. " Why Managers Burn Out.D.D." Sales & marketing management 4 (February 1989):38. Ph. Ph.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful