Μια από τις µεγαλύτερες εφηµερίδες της Ουάσιγκτον, πριν περίπου

50 χρόνια, προκήρυξε διαγωνισµό µε χρηµατικές αµοιβές για τον
επιτυχέστερο χαρακτηρισµό των διαφόρων λαών και της ψυχολογίας
τους. Το βραβείο απέσπασε ο δικαστικός Ν. Κέλλυ, µε τον εξής
χαρακτηρισµό του Έλληνα...
«Μπροστά στο ∆ικαστήριο της αδέκαστης Ιστορίας, ο Έλληνας
αποδείχτηκε ανέκαθεν κατώτερος από τις περιστάσεις, παρότι από
άποψη διανοητική κατείχε πάντοτε τα πρωτεία.
Ο Έλληνας είναι ευφυέστατος αλλά και οιηµατίας, δραστήριος αλλά
και αµέθοδος, φιλότιµος αλλά και γεµάτος από προλήψεις, θερµόαιµος,
ανυπόµονος αλλά και πολεµιστής.
Έχτισε τον Παρθενώνα και αφού µέθυσε από την αίγλη του, τον άφησε
αργότερα να γίνει στόχος των ερίδων. Ανέδειξε το Σωκράτη για να τον
δηλητηριάσει. Θαύµασε το Θεµιστοκλή για να τον εξορίσει. Υπηρέτησε
τον Αριστοτέλη για να τον κυνηγήσει.
Γέννησε το Βενιζέλο για να τον δολοφονήσει. Έκτισε το Βυζάντιο για να
το εκτουρκίσει. Έφερε το ’21 για να το διακυβέψει. ∆ηµιούργησε το
1909 για να το λησµονήσει. Τριπλασίασε την Ελλάδα και παραλίγο να
την κηδέψει.
Τη µια στιγµή κόβεται για την αλήθεια και την άλλη µισεί εκείνον
που αρνείται να υπηρετήσει το ψεύδος. Παράδοξο πλάσµα, ατίθασο,
περίεργο, ηµίκαλο, ηµίκακο, µε αβέβαιες διαθέσεις, εγωπαθές και
σοφόµωρο, ο Έλληνας.
Οικτίρατέ τον, θαυµάστε τον, αν θέλετε. Ταξινοµείστε τον, αν µπορείτε»…