P. 1
ΕΣΠΕΑΜΘ για πυροτεχνουργους

ΕΣΠΕΑΜΘ για πυροτεχνουργους

|Views: 5,792|Likes:
Published by kranosgr

More info:

Published by: kranosgr on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2013

pdf

text

original

ΕΝΩ΢Η ΢ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ΢

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ΢ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ΢ & ΘΡΑΚΗ΢
Νόκηκα αλαγλσξηζκέλν ζσκαηείν κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 314/2012 απόθαζε ηνπ
Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Ρνδόπεο.

Γηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο : ΢σδνππόιεσο 26Ε Κνκνηελή
Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: espeamt.blogspot.gr/
Email : espamt2012@gmail.com


ΠΡΟ΢ : ΢Τ΢ΜΔΓ Αξ. Πξση. 65/2013
Κνκνηελή, 17 Μαξ 2013
ΚΟΙΝ : Δ.΢.ΠΔ.Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ : Θέμαηα Πσροηετνοσργών (ΤΠ-Π)

1. Λακβάλνληαο ππόςε ηα δεθάδεο ηειεθσλήκαηα πνπ δερηήθακε από ππξν-
ηερλνπξγνύο ηνπ ΢ώκαηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο, πνπ ππεξεηνύλ ζηελ
πεξηνρή καο, κεηά ην ηξαγηθό δπζηύρεκα πνπ ζπλέβε ζηηο 13 Μαξ 13 ζην Πεδίν Βν-
ιήο «ΦΖΛΟ΢ ΢ΣΑΛΟ΢» ηνπ Υ. Λαβάξσλ Έβξνπ, ζην νπνίν έραζε ηε δσή ηνπ έλαο
Αλζππνινραγόο Ππξνηερλνπξγόο θαη ηξαπκαηίζηεθαλ άιινη δπν ζπλάδειθνί καο, έ-
λαο Σαγκαηάξρεο θη έλαο ΔΜΘ Δπηινρίαο, επίζεο Ππξνηερλνπξγνί, θαηά ηε δηάξθεηα
εξγαζηώλ θαηαζηξνθήο αρξήζησλ ππξνκαρηθώλ, ζα ζέιακε λα ζαο κεηαθέξνπκε ηνλ
έληνλν πξνβιεκαηηζκό, αγαλάθηεζε θαη ηελ πηθξία πνπ ληώζακε όινη καο, κε ηνλ ά-
δηθν ρακό ηνπ ζπλαδέιθνπ θαη κε όζα βγήθαλ ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο.

2. Οη ππξνηερλνπξγνί ηνπ ΢ώκαηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο, εί-
λαη αξκόδηνη γηα ην ρεηξηζκό όισλ ησλ ηππνπνηεκέλσλ ζηξαηησηηθώλ ππξνκαρηθώλ, ν
νπνίνο κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη:

α. Σελ επηζεώξεζε – ζπληήξεζε - αλαζθεπή ηνπο πνπ πξαγκαηνπνηεί-
ηαη ζηα Δμεηαζηήξηα Ππξνκαρηθώλ ησλ Μνλάδσλ Ππξνκαρηθώλ ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο.

β. Σελ θαηαζηξνθή κεηά από έγθξηζε ηνπ ΓΔ΢/ΓΤΠ αρξήζησλ -
επηθηλδύλσλ ππξνκαρηθώλ.

γ. Σελ επηζεώξεζε πξηλ ηελ βνιή ησλ ππξνκαρηθώλ πνπ πξόθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ βνιώλ ζηα Πεδία Βνιήο – Αζθήζεσλ από ηηο
Μνλάδεο θαη αθνινύζσο ηηο δηαδηθαζίεο εμνπδεηέξσζεο – θαηαζηξνθήο ησλ ππξνκα-
ρηθώλ πνπ αθινγίζηεζαλ ή δελ εμεξξάγεζαλ κεηά ηηο βνιέο ηνπο θαη,

δ. Σελ αλαγλώξηζε – εμνπδεηέξσζε – πεξηζπιινγή – θαηαζηξνθή ησλ
εγθαηεζπαξκέλσλ Σππνπνηεκέλσλ Δθξεθηηθώλ Μεραλεκάησλ – Μεραληζκώλ πνπ
αλεπξίζθνληαη ζηελ επηθξάηεηα θαζώο θαη ησλ Απηνζρεδίσλ Δθξεθηηθώλ Μεραληζκώλ
– Μεραλεκάησλ πνπ αλεπξίζθνληαη πέξημ ή εληόο ΢ηξαηησηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ.

3. Από ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε όηη πξόθεηηαη γηα έλα ζπνπδαίν θαη
ζεκαληηθό έξγν, ην νπνίν παξέρεη αζθάιεηα ζην ινηπό ζηξαηησηηθό πξνζσπηθό πνπ
ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ εηξήλε ή ζηνλ πόιεκν εύρξεζηα θη ειεγκέλα ππξνκαρηθά,
εμνηθνλνκεί ζεκαληηθνύο νηθνλνκηθνύο πόξνπο από ην ειιεληθό δεκόζην ηακείν, κέζσ
ηεο νξζήο ελαπνζήθεπζεο, ζπληήξεζεο θαη αλαζθεπήο ησλ παλάθξηβσλ ππξνκαρη-
θώλ πνπ δηαζέηεη ε Υώξα καο, ελώ παξάιιεια εγγπάηαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θα-
ηά ηε ρξήζε ηνπο θαη ηέινο δηαζθαιίδεη ηε δσή ησλ Διιελίδσλ θη Διιήλσλ κέζσ ησλ
απνζηνιώλ εμνπδεηεξώζεσο εγθαηεζπαξκέλσλ ππξνκαρηθώλ πνπ ζπρλά αλεπξί-
ζθνληαη ζε όιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα.

4. Ο άδηθνο, πξόσξνο κα εξσηθόο ρακόο ηνπ Αλζππνινραγνύ ππξνηε-
ρλνπξγνύ ζπλαδέιθνπ καο, ζην Πεδίν Βνιήο ηνπ «ΦΖΛΟΤ ΢ΣΑΛΟΤ» ηνπ Ν. Έβξνπ,
έξρεηαη λα καο ζπκίζεη κε ηνλ πην ηξαγηθό αιιά ηξαληαρηό ηξόπν, όηη νη Έιιελεο Ππ-
ξνηερλνπξγνί ηνπ ΢ώκαηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ κάρνληαη θαζεκεξηλά ζην Πεδίν ηεο Μά-
ρεο ζε θαηξό εηξήλεο.

5. Γεκνζηεύκαηα ηνπ Σύπνπ, πνπ βγήθαλ ζην θσο ηεο δεκνζηόηεηαο κε α-
θνξκή ηνλ άδηθν ρακό ηνπ ζπλαδέιθνπ, έξρνληαη λα ζείζνπλ ζέκεια ηε κέξηκλα ππέξ
ζηξαηησηηθνύ πξνζσπηθνύ, ε νπνία ηειηθά απνδεηθλύεηαη αλύπαξθηε αθόκε θαη ζηα
ζηνηρεηώδε δεηήκαηα αζθάιεηαο επηθίλδπλσλ εξγαζηώλ.

6. Οη ππξνηερλνπξγνί ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο δελ δηαζέηνπλ αληηβνκβηθέο ζην-
ιέο ή αιεμίζξαπζκα γηιέθα θαη θξάλε. Σα ήδε ππάξρνληα είηε είλαη πεξαζκέλεο ηε-
ρλνινγίαο, είηε έρεη παξέιζεη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο, αιιά ζίγνπξα δελ επαξθνύλ
γηα όινπο. Σα δε πιηθά αλαγλώξηζεο – εμνπδεηέξσζεο – θαηαζηξνθήο δελ ζπκβαδί-
δνπλ κε ηελ πξόνδν ηεο ηερλνινγίαο (πρ ηειεθαηεπζπλόκελα ξνκπόη, εηδηθά γεκίζκα-
ηα εμνπδεηέξσζεο – θαηαζηξνθώλ, ηειεππξνδνηήζεηο θιπ) κε απνηέιεζκα λα απμά-
λεηαη ν θίλδπλνο αηπρήκαηνο θαηά ηηο επηθίλδπλεο απηέο εξγαζίεο. Σα δε ππάξρνληα
ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε επηδείμεηο θαη ενξηέο.

7. Σα Δμεηαζηήξηα Ππξνκαρηθώλ ησλ Μνλάδσλ Ππξνκαρηθώλ δελ αληαπν-
θξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ελόο αλεπηπγκέλνπ θαη ζύγρξνλνπ ζηξαηνύ πνπ
ππνζηεξίδεηαη από λέαο ηερλνινγίαο ππξνκαρηθά θαη δελ δηαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηό-
ηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Πνιιά Δμεηαζηήξηα
Ππξνκαρηθώλ δελ δηαζέηνπλ θιηκαηηζκό θαη αληηεθξεθηηθνύ ηύπνπ εγθαηαζηάζεηο κε
απνηέιεζκα λα είλαη άθξσο επηθίλδπλα.

8. Πξόζθαηα, κε Γηαηαγή ηνπ ΓΔ΢, ππνβαζκίζηεθε ην ΢ρνιείν Δθπαίδεπζεο
Ππξνηερλνπξγώλ ηνπ ΢ώκαηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ πνπ ιεηηνπξγεί επί δεθαεηίεο ζηελ
έδξα ηεο 695 ΑΒΠ, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελόο άιινπ κε έδξα ην ΚΔΜΥ, κεηαβηβάδν-
ληαο θξίζηκν κέξνο ησλ θαζεθόλησλ ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ Ππξνηερλνπξγνύ ζε ζηειέρε
ηνπ ΜΥ. Με ηελ θίλεζε απηή, αρξεζηεύεηαη ην 90% ησλ ππξνηερλνπξγώλ ηνπ ΢ώκα-
ηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ, όζνλ αθνξά έλα θξίζηκν θνκκάηη ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο, πεηώληαο
παξάιιεια πνιύηηκε θαη δηαρξνληθή εκπεηξία θαη γλώζεηο ζηνλ θάιαζν ησλ αρξή-
ζησλ, ρσξίο λα ππνινγίζνπκε ηα ρξήκαηα πνπ δαπαλήζεθαλ από ην Διιεληθό δε-
κόζην γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ππόςε ΢ρνιείν ην νπνίν ήδε πξνϋπήξρε ζηελ έδξα ηεο
ππόςε Μνλάδαο.

9. Απηό όκσο πνπ ηα ΜΜΔ κεηέθεξαλ ζηνλ θόζκν θαη πξνθάιεζε ηελ από-
ιπηε νξγή θαη αγαλάθηεζή ηνπ, είλαη ν ηξόπνο πνπ απνδεκηώλνληαη νη Ππξνηερλνπξ-
γνί ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο, ν νπνίνο ζηελ νπζία είλαη κεδακηλόο.


10. Οη ππξνηερλνπξγνί ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο, ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ζπ-
λαδέιθνπο ηνπο ζηα ΢ώκαηα Αζθαιείαο ή ζε μέλνπο αλεπηπγκέλνπο θαη πνιηηηζκέ-
λσλ ρσξώλ ΢ηξαηνύο, δελ δηθαηνύληαη Δπηδόκαηνο Αλζπγηεηλήο ή Δπηθίλδπλεο Δξγα-
ζίαο, πέξαλ από ηελ πεξίπησζε πνπ εμνπδεηεξώζνπλ θάπνην ππξνκαρηθό, ζηελ ν-
πνία ιακβάλνπλ ην πνζό ησλ πεξίπνπ 13 επξώ κεηθηά αλά εκεξήζηα έμνδν θη όρη αλά
ππξνκαρηθό. Γηα λα απνδεκησζνύλ κε ην 140% ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο θαη λα
ιάβνπλ 13 επξώ κεηθηά αλά ππξνκαρηθό, ζα πξέπεη λα εξγάδνληαη εληόο Τπόπησλ
Υώξσλ θαζ’ ππόδεημε ηνπ Οκαδάξρε ησλ Ναξθαιηεπηώλ ηνπ ΣΔΝΞ θαη λα εμνπδεηε-
ξώζνπλ θάπνην ππξνκαρηθό. ΢ε πεξίπησζε πνπ δελ ην εμνπδεηεξώζνπλ, αιιά ην θα-
ηαζηξέςνπλ, δελ δηθαηνύληαη απνδεκίσζεο.

11. ΢πλνςίδνληαο, ν άηπρνο ζπλάδειθόο καο, δελ έραζε ηελ δσή ηνπ γηα 13
επξώ κεηθηά, όπσο ηα ΜΜΔ έγξαςαλ θαη είπαλ, αιιά γηα ην ηίπνηα, αθνύ θαηέζηξεθε
θαη δελ εμνπδεηέξσλε άρξεζηα θαη αθαηάιιεια ππξνκαρηθά. Ζ ππεξεζία δελ αλα-
γλσξίδεη ζαλ επηθίλδπλε ηελ εξγαζία θαηαζηξνθήο ησλ ππξνκαρηθώλ, αιιά ΜΟΝΟ
ηε δηαδηθαζία εμνπδεηέξσζεο θαη ηελ ακείβεη κε 13 επξώ κεηθηά. Ο ρεηξηζκόο δειαδή
ησλ εθξεθηηθώλ πιώλ δελ ζεσξείηαη επηθίλδπλνο.

12. Δπίζεο, ε Τπεξεζία δελ θξίλεη επηθίλδπλε ηελ εξγαζία ζπληήξεζεο – α-
λαζθεπήο ππξνκαρηθώλ εληόο ησλ Δμεηαζηεξίσλ Ππξνκαρηθώλ, παξόια ηα αηπρήκα-
ηα πνπ ζπρλά ζπκβαίλνπλ εληόο ηνπο, ηα νπνία όκσο δελ βγαίλνπλ ζηελ δεκνζηόηε-
ηα. Θα πξέπεη πξνθαλώο λα ζξελήζνπκε λεθξό ζπλάδειθν θαη ζε Δμεηαζηήξην Ππ-
ξνκαρηθώλ γηα λα αλαδεηρζεί ε επηθηλδπλόηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο.

13. Σέινο, δελ θαηαλννύκε ην γεγνλόο όηη δελ δίδεηαη ην δηθαίσκα ζε έλαλ Ππ-
ξνηερλνπξγό ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο λα απνζηξαηεπηεί γξεγνξόηεξα κέζα από ηελ αλα-
γλώξηζε ησλ δηπιώλ ζπληάμηκσλ ρξόλσλ έλεθα ηεο επηθίλδπλεο εξγαζίαο, όπσο δί-
δεηαη ην δηθαίσκα απηό ζηνπο λαξθαιηεπηέο, ηνπο πηιόηνπο, ηνπο βαηξαραλζξώπνπο
θιπ. Τπνβάιιεηαη δειαδή ην ζηέιερνο από ηελ ειηθία ησλ 20 ρξόλσλ πνπ ιακβάλεη
ηελ εηδηθόηεηα ηνπ Ππξνηερλνπξγνύ, κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 53 πνπ ζα απνζηξαηεπ-
ηεί ζηελ ίδηα ςπρνθζόξα θαη ζσκαηνθζόξα δηαδηθαζία θαζεκεξηλά. Δμνκνηώλνληαη
δειαδή νη δπλαηόηεηεο θαη αληνρέο, όπσο αλάινγα θαη νη γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπ
55ρξνλνπ κε ηνπ 20ρξνλνπ. Παξάιιεια δε, δελ δίδεηαη ην δηθαίσκα ζηνλ Ππξνηε-
ρλνπξγό λα απεκπιαθεί έλεθα θνβίαο ή άιινπ ιόγνπ από ηηο επηθίλδπλεο απηέο εξ-
γαζίεο.

14. Οη Ππξνηερλνπξγνί ηνπ ΢ώκαηνο Τιηθνύ Πνιέκνπ ηνπ ΢ηξαηνύ Ξεξάο,
κέζα από ηνπο θαηά θαηξνύο ππέξ ηνπ θαζήθνληνο πεζόληεο λεθξνύο ηνπο, κε απν-
θνξύθσκα ηνλ πξόζθαην ρακό ηνπ ζπλαδέιθνπ καο ζην πεδίν ηεο κάρεο, έξρνληαη
λα βξνληνθσλάμνπλ όηη κάρνληαη ππέξ ηεο Παηξίδαο ηνπο θαη κόλν, αθήλνληαο πίζσ
νηθνγέλεηεο, ζπγγελείο θαη θίινπο. Σόζα ρξόληα ε Πνιηηεία ηνπο πεξηθξνλεί επηδεηθηηθά
κελ αλαγλσξίδνληαο ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο.

15.Ζ παηξίδα ράλεη ηα παηδηά ηεο ζην όλνκα ηεο Δζληθήο ηεο Κπξηαξρίαο.
Ήξσεο ζε θαηξό εηξήλεο ρύλνπλ ην αίκα ηνπο γηα ηελ εζληθή καο αλεμαξηεζία.

16. Αο είλαη, ηνπ εθιηπόληνο ήξσα Αλζππνινραγνύ ζπλαδέιθνπ καο, ην ηε-
ιεπηαίν αίκα πνπ πνηίδεη ηελ πνιύπαζε ηνύηε γε θη αο γίλεη ε αθνξκή γηα λα ζθύςεη ε
Πνιηηεία ζηα πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ καο, δηαζθαιίδνληαο όηη δελ ζα ζξελή-
ζνπκε θη άιιν ζύκα ζην κέιινλ.

17. Μα πάλσ απ΄ όια, αο ζθύςεη επιαβηθά ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, απνδίδνληαο
ηηκέο πνπ αξκόδνπλ ζε έλαλ ήξσα πνπ έπεζε ζηε κάρε θαη λα αλαιάβεη πιηθά θαη ε-
ζηθά ηηο ππνρξεώζεηο ηεο.

Για ηη Διοικούζα Επιηροπή


Ο Πρόεδρος Ο Γεν. ΓραμμαηέαςΡεληδνύιαο Γεώξγηνο Μίραο Ζξαθιήο
Αλζιγόο (ΤΠ-Π) Λρίαο ΔΠΟΠ (ΔΜ)
6937441520 6937160255


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->