Regionalna integracija u svetskoj privredi1

U svetskom trgovinskom sistemu sve je ve}i udeo regionalnih trgovinskih sporazuma (RTS). U martu 2003. godine samo ~etiri ~lanice Svetske trgovinske organizacije (STO) : Hongkong (Kina), Makao (Kina), Mongolija i Kineski Taipei, nisu bile u~esnice nekog regionalnog trgovinskog sporazuma. S izuzetkom Mongolije, sve one pregovaraju o regionalnim trgovinskim sporazumima.2 Uzroci regionalizma su razli~iti. Mogu}nosti multilaterane saradnje mogu biti ote`ane, a dr`ave `ele br`u, efikasniju i, po tro{kovima, jeftiniju saradnju nego {to je mogu}e u multilateralnim odnosima. Regionalni trgovinski sporazumi ponekad slu`e za spre~avanje marginalizacije zemalja ili za pove}anje njihove pregovara~ke mo}i u svetskim trgovinskim odnosima. RTS mogu da pove}aju regionalnu bezbednost i pouzdanost ispunjenja obaveza dr`ava nego u multilateralnom kontekstu. Regionalni trgovinski sporazumi se stvaraju i u cilju za{tite privreda zemalja ~lanica. Odobravanjem carinskih povlastica ili bescarinskog tretmana proizvodima iz zemalja ~lanica, dolazi do pove}anja njihove me|usobne razmene. Regionalizam bi mogao da bude prolazna faza ka daljoj liberalizaciji trgovine na multilateralnom nivou. Me|utim, rastu}i broj RTS tako|e mo`e da bude prepreka tome. Mno{tvo RTS }e neizbe`no izazvati izvesnu meru "skretanja" trgovine (smanjenje razmene sa tre}im zemljama). Preklapanje velikog broja RTS mo`e da pravila razmene u~ini nepreglednijim i time ugrozi osnovne principe Svetske trgovinske organizacije. STO za prevazila`enje tog stanja predla`e primenu dva principa. Prvo, da zemlje ne stvaraju RTS sa me|usobnim povlasticama koje ne bi bile spremne da odobre i drugim zemljama, na multilateralnoj osnovi. Drugo, da postoje}i RTS postave vremenski plan postepene, nediskriminatorne multilateralne primene me|usobno odobrenih povlastica.
1 2

U pripremi ovog teksta u estvovali su Vujanovi Gordana, Srdanovi World Trade Report, World Trade Organization, 2003, p.XVI.

Zorica i Filipovi

Nenad.

1

Regionalna integracija u svetskoj privredi

Sekretarijat Svetske trgovinske organizacije (STO) prikuplja podatke o svim RTS u cilju da se ima snimak mre`e me|usobnih odnosa regionalnih trgovinskih sporazuma na podregionalnom, regionalnom i me|uregionalnom, kao i na globalnom nivou. Njeni podaci pokazuju, tamo gde je to mogu}e, kako }e se ova mre`a najverovatnije menjati tokom vremena do 2005.godine, imaju}i u vidu uticaj trgovinskih sporazuma koji su trenutno u pregovorima. Podaci se odnose na sve regionalne sporazume, koji su poznati Sekretarijatu Svetske trgovinske organizacije (STO) a koji imaju oblik slobodnotrgovinskih zona (FTA), carinskih unija (CU) ili sporazuma koji vode stvaranju jednog od ova dva, bilo da su na snazi od 31.jula 2000.godine ili su u pregovorima. Uklju~eni su slede}i tipovi sporazuma, bilo da su na snazi ili su u planu: Slobodne trgovinske zone, kao sporazumi izme|u dve ili vi{e strana, u kojima se razmenjuju recipro~ni carinski preferencijali (povlastice). Carinske unije, definisane kao regionalni trgovinski sporazumi sa zajedni~kom eksternom carinskom tarifom. Slobodne trgovinske zone i carinske unije koje su po prirodi asimetri~ne, tj. koje dozvoljavaju jednoj ili vi{e strana (obi~no onim manje razvijenim ili ekonomijama u tranziciji) du`i preiod tranzicije kako bi izvr{ile redukcije carinskih stopa. Za Carinske unije ili slobodno-trgovninske zone se pretpostavlja da stupaju na snagu onda kada je sporazum potpisan i overen. Treba imati na umu da ovo ne zna~i obavezno da su sve odredbe sporazuma u potpunosti izvr{ene. STO prati stanje regionalnih trgovinskih soprazuma u pet geografskih grupa: - Evro-mediteranska (podeljena na zapadnoevropsku, centralnoevropsku i tri Balti~ke zemlje, severnu Afriku i srednji Istok); - Pod-saharska Afrika; - Isto~na Evropa i Centralna Azija (koje uklju~uju i zemlje biv{eg Sovjetskog Saveza izuzev tri Balti~ke zemlje); - Azija i Pacifik; - Severna i Ju`na Amerika.

5.1

Pregled regionalnih trgovinskih sporazuma3

Regionalni trgovinski sporazumi se me|usobno razlikuju po obuhvatu. U njihovoj najjednostavnijoj formi, obezbe|uju razmenu preferencijala na ograni~eni
3

World Trade Organization, Mapping of Regional Trade Agreements, 2000.

2

intelektualna svojina i konkurencija. Zone slobodne trgovine generalno. Ve}ina obezbe|uje eliminaciju i redukciju ve} postoje}ih carina . mnogo vi{e su zastupljene nego carinske unije. Carinske unije generalno obezbe|uju postepeno uvo|enje zajedni~kih spoljnih carina u velikom broju faza koje }e se ostvariti tokom vremena. One ~ine gotovo 90% svih regionalnih trgovinskih sporazuma. sli~na mre`a sporazuma potpisana od strane Evropske asocijacije slobodne trgovine (EFTA). {to je oko 70%. oni mogu da liberalizuju su{tinski celu trgovinu i sadr`e trgovinske mere koje }e se pro{iriti daleko izvan tradicionalne eliminacije carina na oblasti kao {to su standardi. Malo zona slobodne trgovine obezbe|uje kompletnu eliminaciju svih carina i necarinskih mera izme|u svojih ~lanica. nego je i njihova konfiguracija razli~ita. od kojih je 172. sporazum sklopljen izme|u Evropske unije i Evromediteranskih zemalja) ili slobodno-trgovinsih zona (npr.Pregled regionalnih trgovinskih sporazuma broj proizvoda izme|u dve ili vi{e strana sporazuma. Ne samo da se regionalni trgovinski sporazumi (RTS) zna~ajno razlikuju po obimu. {to se vidi na Grafikonu 1. Ovo se mo`e desiti bilo u slu~aju carinske unije (npr. plurilateralni sporazum koji ujedinjuje tri ili vi{e strana.1 RTS po vrstama na snazi i u planu jula 2000. Ukupan broj regionalnih trgovinskih sporazuma identifikovanih u STO je 240. sa variraju}im stepenom izuzetaka. izuzev u Africi. Najjednostavija konfiguracija je bilateralni sporazum formiran izme|u dve strane zatim. Sa druge strane.godine. Preostalih 68 definisani su kao oni koji su u pregovorima. Grafikon 5. Kompleksniji su oni sporazumi u kojima jedna ili vi{e strana sporazuma ~ini regionalnu trgovinsku oblast (RTS). na snazi od jula 2000. godine 1 67 RTS na snazi CU na snazi RTS u planu CU u planu 24 148 3 . usluge.

treba imati u vidu da }e neki regionalni trgovinski sporazumi koji su u pregovorima zameniti ve} postoje}e sporazume.2 Geografski raspored RTS na snazi i u planu 120 100 80 Broj RTS 60 40 20 0 Americas Asia Pacific Eastern Europe & Central Asia Euro-Mediterranean Sub-Saharan Cross Regional RTS u planu CU u planu RTS na snazi CU na snazi Region Grafikon 5.2 pokazuje geografski razme{taj regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi. Paragvaj i Urugvaj) pove}ati broj ~lanica. biti stvorene. Pristup novih ~lanica carinskim unijama menja mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma. je uvek bila region sa najve}om koncentracijom regionalnih trgovinskih sporazuma. Pod-saharska Afrika je jedini region koji trenutno nema novih 4 . tokom slede}ih pet godina mogu}e je da }e nove alijanse koje trenutno ne postoje ili jo{ nisu poznate javnosti. Me|uregionalna grupa sporazuma. Nedavno je ovaj proces zapo~et u Azijsko-pacifi~kom regionu koji u pro{losti nije bio plodno podru~je za regionalne trgovinske sporazume.Regionalna integracija u svetskoj privredi Ipak. a stare raspu{tene. Prvo. Tre}e. Izvestan broj inicijativa je u toku u isto~noj Evropi i Centralnoj Aziji a koje bi u narednih nekoliko godina mogle da konsoliduju ve} postoje}e regionalne trgovinske sporazume. Iako je najverovatnije da }e ovaj trend kratkoro~no i u budu}e da se nastavi. koja ~ini preko 50% svih regionalnih trgovinskih sporazuma koji su trenutno na snazi. Evromediteranska oblast. tokom slede}ih pet godina o~ekuje se da }e i Evropska unija i MERCOSUR (Argentina. Brazil. koja se odnosi na regionalne trgovinske sporazume koji obuhvataju jednu ili vi{e potpisnica iz dve ili vi{e od pet geografskih grupa identifikovanih ranije. to nije izvesno jer je skoro svaki regionalni trgovinski sporazum koji je trenutno u pregovorima u Americi i u Evromediteranskoj zoni. Istorijski. Drugo. kao i onih koji su u pregovorima. o~ekuje se da }e se pro{iriti na 15 regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi i jo{ 14 koji su u pregovorima. Grafikon 5. ove brojke treba uzeti sa dozom opreza.

Me|utim. a ~ine polovinu svih sporazuma koji su u pregovorima. pa do sporazuma u kojima su sve u~esnice i same razli~iti regionalni trgovinski sporazumi.2 Broj RTS Mape regionalnih trgovinskih sporazuma Regionalni trgovinski sporazumi se najplasti~nije prikazuju na geografskim mapama. sporazuma koji su na snazi i onih koji su u pregovorima. Grafikon 5.Mape regionalnih trgovinskih sporazuma regionalnih trgovinskih sporazuma u pregovorima na subregionalnom nivou. Grafikon 5.3 Struktura RTS 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Na snazi U planu Sve članice su posebne RTS Najmanje 1 članica je RTS Plurilateralni Bilateralni Sastav regionalnih trgovinskih sporazuma varira.3 pokazuje analizu sastava ~lanica regionalnih trgovinskih sporazuma. od jednostavnih bilateralnih. Sporazuma koji su sastavljeni od dve ~lanice ima 98 ili skoro 60% od 173 sporazuma koji su na snazi. Ne}e svaki regionalni trgovinski sporazum koji je u pregovorima automatski pove}ati broj sporazuma koji su na snazi. jedna afri~ka regionalna grupa trenutno pregovara za me|uregionalni trgovinski sporazum. ali ~ine manje od 10% sporazuma koji su u pregovorima. Prikaz RTS sadr`i mape dva razli~ita tipa: 5 . Procenat regionalnih trgovinskih sporazuma gde je najmanje jedna ~lanica i sama regionalni sporazum je oko 30% i onih koji su na snazi i onih koji su u pregovorima. 5. Razvoj koji je vredan pomena a koji se o~ekuje u slede}ih pet godina je pojava nove kategorije regionalnih trgovinskih sporazuma gde }e svaka ~lanica biti i sama odvojen sporazum. Plurilateralni regionalni trgovinski sporazumi ~ine 16% od svih regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi.

Litvanija.godine se o~ekuje da }e EFTA sklopiti regionalni trgovinski sporazum sa Maltom. Od jula 2000. Ma|arska. Poljska. Slova~ka. koje je planirano za 2004. drugi (mape 15-16).Centralno-evropski slobodno-trgovinski sporazum (CEFTA) sa sedam ~lanica . su mape gustine koje pokazuju u~e{}e individualnih zemalja u regionalnim trgovinskim sporazumima. Tunisom. podregionalnom i me|uregionalnom nivou. Evro-mediteranska zona bi mogla da za`ivi do 2010. tako i onih koji su u pregovorima.godine samo Evropska unija ima sporazume sa Tunisom. Evropske slobodnotrgovinske asocijacije(EFTA) i drugih zemalja u Evro-mediteranskom regionu. Iako su mre`e sporazuma izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije sa tre}im zemljama blisko povezane. Plurilateralni sporazumi su prikazani u boji. Jordanom. Deset novih ~lanica Evropske unije }e automatski postati ~lanice postoje}e mre`e sporazuma Evropske unije. tako {to }e suspendovati bilateralne regionalne trgovinske sporazume. Jordanom.Regionalna integracija u svetskoj privredi - prvi tip (mape 1-14).godine izme|u Evropske unije (EU). San Marinom.godine MAPA 3 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma (RTS) koji su na snazi od jula 2000. ili simbolima ako su u pitanju sporazumi koji se preklapaju.godine u Centralnoj Evropi. Estonija. Slovenija. Andorom i Maltom. Kiprom.Balti~ki slobodno-trgovinski sporazum (BAFTA) 6 . ima i izuzetaka. Dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma u ovom subregionu su: . U me|uvremenu se o~ekuje da }e Evropska unija da pro{iri svoju mre`u na Al`ir. Malta. Liban. Evropska unija ima bilateralni regionalni trgovinski sporazum sa svakom od ~etiri zemlje Evropske slobodno-trgovinske asocijacije. Egiptom. Govore}i uop{teno.godine.godine Pove}anje Evropske unije. pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma (RTA) koji su na snazi od jula 2000. kako onih na snazi. Strelice na mapama pokazuju postojanje bilateralnih sporazuma izme|u dve zemlje. u tri Balti~ke zemlje i u nekim zemljama Srednjeg Istoka. MAPA 2 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e biti na snazi do 2005.godinu. ^e{ka. - MAPA 1 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000. Regionalni trgovinski sporazum izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije i {est ~lanica Zalivskog Saveta za saradnju bi trebalo da stupe na snagu do 2005. Do 2005. Albanijom i Biv{om jugoslovenskom republikom Makedonijom. i promene koje se o~ekuju da }e se desiti do 2005. Egipat i Siriju.godine na regionalnom. ~ini}e Kipar. Libanom.godine izme|u Evropske unije i Evropske slobodno-trgovinske asocijacije sa drugim zemljama Evro-mediteranskog regiona. Letonija.

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 7 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 8 .

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 9 .

Dve od ~lanica Centralno-evropskog slobodno-trgovinskog sporazuma. Veliki broj bilateralnih regionalnih trgovinskih sporazuma. Postoje 3 plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma u ovom pod-regionu: . ova mre`a regionalnih trgovinskih sporazuma nije simetri~na. Carinske unija izme|u ^e{ke i Slova~ke }e prestati da postoji. gde su ~lanice Turska i Izrael. 3 od 5 ~lanica Arapske Magreb Unije i 8 drugih zemalja. MAPA 5 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u Severnoj Africi i Srednjem Istoku. Maroko i Egipat o~ekuju da pro{ire svoje mre`e bilateralnih regionalnih trgovinskih sporazuma. MAPA 6 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005. imaju}i u vidu da se za sve regionalne trgovinske sporazume o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005. izme|u zemalja ~lanica Centralno-evropskog slobodno-trgovinskog sporazuma i Balti~kih zemalja.godine. povezane su carinskom unijom.Arapska Magreb Unija (AMU) sa 5 ~lanica .Arapsko slobodno-trgovinsko podru~je (AFTA) koje spaja svih18 zemalja. dok Slovenija ima i sa Hrvatskom.godinu. MAPA 4 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005. ostavljaju}i Centralno-evropski slobodno-trgovinski sporazum sa 2 od 7 ~lanica koliko ih trenutno ima. Slovenija i Bugarska imaju regionalni trgovinski sporazum sa Makedonijom. }e se vremenom smanjiti. }e pojednostaviti i konsolidovati mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u ovom subregionu. a tri Balti~ke zemlje imaju bilateralni regionalni trgovinski sporazum sa Ukrajinom. i za 2005.godinu. ^e{ka i Slova~ka. dok ve}ina zemalja u ovom podregionu treba da postane deo Evro-mediteranskog slobodno-trgovinskog sprorazuma koji je planiran za 2010. 10 .godine Turska. U prilog me|uregionalnim sporazumima. MAPA 7 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za Afriku kao jednu celinu koja va`i i za 2000. Jedna subregionalna grupa je ve} u aktivnim pregovorima za osnivanje me|uregionalnih trgovinskih sporazuma. Turske i Izraela.godine u Centralnoj Evropi. Rumunija ima regionalni trgovinski sporazum sa Moldavijom.godinu. koje je planirano za 2004. imaju}i u vidu da }e njihovi bilateralni regionalni trgovinski sporazumi sa 6 ~lanica Evropske unije biti potisnute sa regionalnim trgovinskim sporazumom same Evropske unije.godine u Severnoj Africi i Srednjem Istoku. u tri Balti~ke zemlje i u nekim zemljama Srednjeg Istoka. Pove}anje Evropske unije sa 15 na 25 ~lanica.Zalivski savet za saradnju (GCC) sa 6 ~lanica . uklju~uju}i sve ~lanice Zalivskog saveta za saradnju.Regionalna integracija u svetskoj privredi Dok postoji veliki broj bilateralnih sporazuma koji su na snazi. Do 2005.

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 11 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 12 .

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 13 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 14 .

U Centralnoj Africi postoje dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma: .Ekonomska zajednica Centralno-afri~kih zemalja (ECCAS) sa 6 ~lanica Centralno-afri~ke ekonomske i monetarne unije i sa jo{ 5 drugih zemalja regiona. ali i sa isto tako potencijalno suprotstavljenim ciljevima. od kojih je ve}ina sa ~lanicama koje su u vi{e regionalnih trgovinskih sporazuma. afri~ka ekonomska zajednica kao svoj osnovni cilj ima stvaranje afri~kog zajedni~kog tr`i{ta do 2020.Arapska Magreb Unija (AMU) sa 5 ~lanica me|uregionalno arapsko slobodno-trgovinsko podru~je (AFTA) koje uklju~uje sve severno-afri~ke zemlje izuzev Al`ira. Dok ~lanstvo u nekim plurilateralnim regionalnim trgovinskim sporazumima podrazumeva i neke lingvisti~ke sli~nosti (WAEMU) ili geografske principe (SACU i SADS) druge razdvajaju ove podele (ECOWAS i COMESA). isto~no-afri~ka kooperacija (EAC) ima 3 ~lanice.Mape regionalnih trgovinskih sporazuma Osnovna odlika Afrike je {to postoji veliki broj plurilateralnih sporazuma (trenutno 13). U Zapadnoj Africi postoje plurilateralni regionalni trgovinski sporazumi: .Gambijom. U Isto~noj Africi. Ganom. Izvesno je da }e do}i do konsolidacije pod-saharskog regionalnog trgovinskog sporazuma. bilo da je re~ o redukovanom ili modifikovanom ~lanstvu ovog sporazuma. Zajedni~ko tr`i{te za isto~nu i ju`nu Afriku ima ukupno 20 ~lanica iz severne.Centralno-afri~ka ekonomska i monetarna unija (CEMAK) sa 6 ~lanica . Namibija i Svazilend su ~lanice 4 regionalna trgovinska sporazuma. Egipat je jedina severno-afri~ka zemlja koja je ~lanica zajedni~kog tr`i{ta za Isto~nu i Ju`nu Afriku (COMESA). U Ju`noj Africi pet ~lanica Ju`no-afri~ke carinske unije (SACU) su istovremeno i ~lanice Ju`no-afri~ke razvojne zajednice (SADC) koja broji 14 ~lanica. spajanju ili zastarevanju. Jedini {iroko-kontinentalni regionalni trgovinski sporazum je Afri~ka ekonomska zajednica koja trenutno uklju~uje sve afri~ke zemlje izuzev Maroka.Mano river union (MRU) sa 3 ~lanice . U Severnoj Africi postoje dva plurilateralna regionalna trgovinska sporazuma: .zapadno-afri~ka ekonomska i monetarna unija (WAEMU) sa Kejp Verde. Mauritanijom i Nigerijom kao ~lanicama. Ve}ina afri~kih zemalja je istovremeno ~lanica po tri regionalna trgovinska sporazuma.godine 15 . isto~ne i ju`ne Afrike. Govore}i dugoro~no. dok Me|ugrani~na Inicijativa (CBI) koja se prote`e preko Isto~ne i Ju`ne Afrike ima 14 ~lanica.

godine. }e zaklju~iti pacifi~ki regionalni trgovinski sporazum (PARTA). su trenutno ~lanice jednog od pet najva`nijih plurilateralnih sporazuma u regionu.Centralno-ameri~ko zajedni~ko tr`i{te (CACM) . kao i konsolidacije me|u onima koji ve} postoje. od jula 2000. Dominikanske Republike i Paname. Tri najva`nija sporazuma su: Asocijacija jugoisto~no-azijskih nacija (ASEAN). Sve zemlje u regionu.godine u Americi. U isto vreme Japan.Severno-ameri~ki slobodno-trgovinski sporazum (NAFTA) . Ruska federacija. Koreja i Singapur imaju u vidu potpisivanje novog bilateralnog trgovinskog sporazuma ne samo sa partnerima iz regiona ve} i iz Amerike. MAPA 9 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u Pacifi~koj Aziji. i slobodno-trgovinska zona (AFTA) sa 10 ~lanica Ju`no-azijska asocijacija za regionalnu kooperaciju (SAARC) sa 7 ~lanica Sporazum o bliskim ekonomskim odnosima (CER) sa 2 ~lanice Iako pokrivaju zna~ajan broj ekonomija ova tri najzna~ajnija regionalna trgovinska sporazuma ne uklju~uju neke najva`nije trgovinske zemlje kao {to su Kina. Kazahstan. Kirgiztan. MAPA 11 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000.godine Do ovog vremena o~ekuje se da }e do}i do pove}anja broja regionalnih trgovinskih sporazuma u ovom regionu. MAPA 10 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu u Pacifi~koj Aziji do 2005.Regionalna integracija u svetskoj privredi MAPA 8 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi u isto~noj Evropi i Centralnoj Aziji. izuzev Kube.Karipska zajednica (CARICOM) . Japan. regionu sa trenutno najmanjim brojem sporazuma na snazi. Postoji i odre|en broj bilateralnih sporazuma koji su u pregovorima a koji bi trebalo da stupe na snagu do 2005. ^lanice ju`no-pacifi~kog foruma koji uklju~uje 14 pacifi~kih ostrva. Hong Kong ili Koreja. Pregovori su u toku izme|u dva najva`nija regionalna trgovinska sporazuma: ju`no-azijske asocijacije za regionalnu kooperaciju (ASEAN) i sporazuma o bliskim ekonomskim odnosima (CER).godine Veliki broj bilateralnih sporazuma je ve} na snazi kao i slobodno-trgovinski sporazum koji ujedinjuje svih 12 zemalja ovog regiona izuzev Turkmenistana. kao i Australiju i Novi Zeland. Ti sporazumi su: . 16 . koji su na snazi u Severnoj Americi. ^ilea. Tad`ikistan i Belorusija su ~lanice carinske unije.Andska zajednica i MERCOSUR.

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 17 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 18 .

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 19 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 20 .

dok Evropska unija ima regionalni trgovinski sporazum sa Meksikom i Ju`nom Afrikom. MAPA 16 je nadgradnja mape 15 i pokazuje o~ekivani nivo u~e{}a pojedinih zemalja ili carinskih teritorija u sporazumima 2005. koje bi pokrivale 34 zemlje. Koreja. Tako|e. Drugim re~ima. npr. Ostaje tek da se vidi kakav }e imati efekat jedan takav aran`man na ve} postoje}ih pet plurilateralnih sporazuma u Americi.godine Alternativni scenario bi mogao da se pojavi nakon stupanja na snagu slobodno-trgovinskih zona Amerike (FTAA).godine. gde }e neke od navedenih regionalnih trgovinskih sporazuma sklopiti slobodno-trgovinske sporazume me|usobno ili u nekim slu~ajevima sa pojedinim zemljama. Kao {to je to ve} pokazano u ranijim mapama. sporazum Andske zajednice sa Argentinom i Brazilom }e najverovatnije biti potisnut njihovim sporazumom sa MERCOSUR-om. ova faza }e najverovatnije dovesti do parcijalne konsolidacije. Do tog vremena }e skoro jo{ 20 regionalnih trgovinskih sporazuma biti zaklju~eno. MAPA 15 pokazuje nivo u~estvovanja pojedinih zemalja i carinskih teritorija u regionalnim trgovinskim sporazumima u 2000. Ju`noafri~ka carinska unija-MERCOSUR.godini. MAPA 13 pokazuje mre`u me|u-regionalnih trgovinskih sporazuma koji su na snazi od jula 2000. Lako se mo`e videti pri upore|enju mapa 13 i 14 da postoji trend zaklju~ivanja me|uregionalnih sporazuma od kojih su neki izme|u razli~itih regionalnih trgovinskih sporazuma. MAPA 14 pokazuje mre`u me|u-regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005. to pokazuje koncentraciju sporazuma na pojedine delove svetske privrede.Mape regionalnih trgovinskih sporazuma MAPA 12 pokazuje mre`u regionalnih trgovinskih sporazuma za koje se o~ekuje da }e stupiti na snagu do 2005. Neke zemlje iz Azijskopacifi~kog regiona koje do sada nisu zaklju~ile nijedan bilateralni sporazum.godine u Americi. kao {to su Japan. Meksikom. Upore|ivanje sa mapom 15 pokazuje da }e zna~ajan broj zemalja najverovatnije biti uklju~eno u 21 . a i bar neki od ^ileanskih bilateralnih sporazuma }e biti potisnuti zbog njegovog ~lanstva u MERCOSUR. sve ~lanice Centralno-ameri~kog zajedni~kog tr`i{ta (CACM) }e zaklju~iti odvojene sporazume sa Meksikom kako bi finalizirali sporazum izme|u Centralno-ameri~kog zajedni~kog tr`i{ta i Meksi~ke slobodno-trgovinske zone. U stvari. {to bi na prvi pogled moglo da pove}a kompleksnost mre`e u regionu. Singapur istovremeno pregovaraju za regionalne i me|u-regionalne trgovinske sporazume. [ta vi{e. USA. dok neke zemlje nisu uklju~ene ni u jedan sporazum neke su potpisnice mnogih. Na primer. broj me|uregionalnih sporazuma koji uklju~uju zemlje ~lanice regionalnih trgovinskih sporazuma ove regije }e se zna~ajno pove}ati do 2005. Evropska unija-MERCOSUR.godine. O~igledno je da je Evropa pokrivena gustom mre`om sporazuma.godine Trenutno Izrael ima regionalni trgovinski sporazum sa Kanadom.

kao i u Centralnoj Aziji. zemlje pod-saharske regije verovatno ne}e zaklju~iti nove regionalne sporazume.Regionalna integracija u svetskoj privredi vi{e sporazuma istovremeno. konsolidaciju i pro{irenje ve} postoje}ih. Nasuprot tome. 22 . ali }e se usredsrediti na izvr{enje. delom i u Evro-mediteranskoj regiji. Ovaj trend je o~igledan u Americi i Isto~noj Evropi.

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 23 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 24 .

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma 25 .

Regionalna integracija u svetskoj privredi 26 .

Mape regionalnih trgovinskih sporazuma LISTA SKRA]ENICA AFTA AMU ASEAN BAFTA CACM CARICOM CBI CEFTA CEMAC CER COMESA EAC EC ECCAS ECOWAS EFTA FTAA GCC LAIA MRU NAFTA PARTA SAARC SACU SADC WAEMU Arab Free Trade Area Arab Maghreb Union Association of South East Asian Nations Baltic Free Trade Area Central American Common Market Caribbean Community Cross Border Initiative Central European Free Trade Agreement Central African Economic and Monetary Union Closer Economic Relations Agreement Common Market for Eastern and Southern Africa East African Cooperation European Communities Economic Community of Central African States Economic Community of Western African States European Free Trade Association Free Trade Area of the Americas Gulf Cooperation Council Latin American Integration Association Mano River Union North American Free Trade Agreement Pacific Regional Trade Agreement South Asian Association for Regional Cooperation Southern African Customs Union Southern African Development Community West African Economic and Monetary Union 27 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful