1.

Dodaci koji nisu

tetni: 111, 202, 305, 382, 440, 121, 203, 306, 400, 471, 130, 236, 307, 401, 472, 132, 237, 308, 402, 473, 140, 238, 309, 403, 474, 151, 260, 322, 404, 475, 152, 261, 325, 405, 480. 160, 263, 326, 406, 161, 270, 327, 408, 162, 280, 331, 410, 170, 281, 332, 411,

E100, 101, l03, 104,105, 174, 175, 180, 200, 201, 282, 290, 300, 301, 303, 333, 334, 335, 336, 337, 413, 414, 420, 421, 422, 2. Sumnljivi dodaci:

E125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 3. Opasni dodaci: E102, 11O, 120, 124 4. Dodaci koji su tetni za zdravlje a.) problemi s crijevima: E220, 221, 232, 224 b.) problemi s probavom: E338, 339, 340, 341, 45O, 461, 463,465, 466, u pakirano m sladoledu E407 c.) ko ne bolesti: E230,231,232,233 d.) uni tava vitamin B12: E220 e.) poveæava kolesterol: E320,321 f.) nadra uje ivce: E311, 312 g.)upala usne upljine: E330 NAJOPASNIJI DODATAK (uzrukuje rak), nalazimo ga u Sch weppesu od limuna, senfu, nekim bezalkoholnim piæima, konzerviranom mesu rakova, u nekim sirevima, nekim gljivama u konzervi.... i pored ostalog u siru za djecu-D ANONINO 5. Dodaci, koji uzrukuju rak: E131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239 Pa nja: E123 je vrlo otrovan te je zabranjen u SAD Posebnu pa nju obratite na slijedeæe proizvode: E123 i E110 u gumenim bonbonima, èokoladnim bonbonima, posebno marke TREETS, SMART IES, HARIBO gumeni bonboni, puding sa lagom u plastiènim èa icama, zaleðena riba marke IG LO, vrhnje za kuhanje Creme-Fraiche, topljeni sirevi za mazanje, puding od vanil ije, E102 i E110, u gotovim umacima raznih vrsta. ZAPAMTITE: Vi sami birate proizvode koje kupuje. Razmi ljajte o zdravlju Vas i va e djece! Tehnolo ki obraðena hrana je bilo ki »mrtva« i ima kratak rok trajanja; zato su nu no potreb ni kemijski dodaci koji produ avaju rok trajanja kako u skaldi tima tako i na polica ma u trgovinama. Upotreba sintetièkih tvari u namirnicama je slabije istra ena, ali za mnogobrojne aditive veæ sad je poznato da uzrukuju odreðene rizike. Meðu njima su konzervansi oznaèeni od E200 do E290, koji mogu uzrokovati ni e nabrojan e zdravstvene probleme odnosno negative posljedice: E210 - astma, neurolo ke te koæe, hiperaktivnost djece; E211 - astma; E216 - alergije E218 - ko ne alergije; E220 - astma, uni tava vitamin Bl; E235 - muènina, povraæanje, proljev, nadra aj ko e, anoreksija; E249 - potencialni kancerogen, poremeæaj prijenosa kisika, glavobolje, nekoncentri ranost, pote koæe sa disanjem; E250 - potencialni kancerogen, u eludcu stvara nitrozamine, hiperaktivnost djece;

E290 . E463 . delirij. te proizvoðaèi zbog to ga doodaju prikladne kemijske tvari meðu kojima su posebno opasne sljedeæe: E302 E310 E319 E320 E325 E339 E363 E370 E375 E380 E385 uzrukuje stvaranje bubre nih kamenaca. neka ga izbjegavaju djeca sa intolernacijom na laktozu.glavobolja. pokreæe ulcerozna stanja eludca.E251 . koji je opasan kancerog en. E280 . Sredstva protiv zgru avanja nalazimo pod oznakama od E500 do E585. E413 . alergije. alergen E416 .zabranjen u nekim zemljama. E412 . E450 .remeti omjer izmeðu kalcija in fosfora.proljev. muènina. vrtoglavica. veza s rakom eluca. smetnje u otkucajima srca (aritmija).muènina. smrtna doza je 5g. ozljede bubrega. E261 . takoðer na lazimo i one koje su zdravlju tetne: E407 . ru i ravnote u izmeðu kalcija in fosfora.nadra enje sluznice. sni ava razinu kolesterola.neka ga izbjegavaju ljudi sa o teæenjem bubrega. povraæanje. E420 .u vezi s etilen oksidom stvara etilenklorohidrin.neka ga izbjegavju djeca. Opreznost kod n abrojanih: E503 E508 E510 E513 E514 E553 E554 nadra uje sluznice.hiperaktivnost.zabranjen u nekim zemljama.uzrokuje migrene. kancerogeni i estrogeni uèinci. nije dozvoljen za djeèju prehranu. Oksidativni procesi i promjene pH ubrzavaju razgradnju hrane. E432 . hiperaktivnost. obstrukcija tankog crijeva. ozljede bubrega. ozljede jetra i trbu ne sluznice. proljev. za branjen u nekim zemljama. E264 .muènina. napuhivanje i grèevi. tvarima za zgu njavanje i emulgatorima oznaèenim od E400 do E4 95. gastritis. remeti vodenu bilancu organizma. slabokrvnost. Pa ljivi budite na antioksidante regulatore kiselosti koji su oznaæeni od E296 do E3 85. Za k rivotvorenje mirisa i okusa su aditivi od E620 do E640 odnosno umjetne arome: E620 .u organizmu se pretvara u nitrit. E621 . kod namirnica su bitni i privlaèan miris i okus. zabranjen u nekim zemljama. nadra aj eludca i ko e muènina.moguæi kontaktni alergen.ozljede eludca. te koæe s placentom kod trudnoæe. ozljede jetra.moguæi alergen. . zabranjen za djeèju prehranu. povraæanje.poveæava uèinak alkohola. zabranjen u nekim zemljama. podi e razinu mokraæne kiseline. potencialni kancerogen. E281 .napuhivanje. zabranjen u nekom zemljama. neka ga izbjegavaju ljudi s bolesnim bubrezima i jetrom. povraæanje. uzukuje èir. eð. trbu ni grèevi. I meðu stabilizatorima. sa kojima se posti e primjerena stabilna struktura i gustoæa namirnica. zabranjen u nekim zemljama. E421 . E252 . alzheimejreva bolest.uzrokuje migrene. E414 . E461 . Pored atraktivne obojanosti.

E321. u vezi sa upotrebom zaslaðivaèa i glazura pod oznakom od E900 do E1520: E905 . zabranjen u mnogobrojnim zemljama. E311.E153. E284. E967 . Zaslaðena ovisnost potro aæa i blje atvi izgled donose i gorke i manje slatke zakljuèke. E133. migrene. E154. E132. E220. E927 . mo e uzrokovati protin. E407. uzroènik nekih d egenerativnih bolesti (multipla skleroza. proljev. E950. E1505 .veza s fatalnimi infarktniim stanjima (intravenozno).mnogobrojni izuzetno opasni uèinci. mo e uzrokovati protin.moguæa veza s rakom prebavnih organa.u metabolizmu se mijenja u etanol. vrtoglavica. uni tava biolo ku vrijednost hrane.zabranjen u nekim zemljama. E232.spada meðu najopasnije aditive. E 951. hormonske smetnj e. E151. povraæanje. E308. E622. mo e uzrokovati protin. E142. E249. E924 . alergije.zabranjen u nekim zemljama. E312. E320. E553. dermatitis. smetnje titnj aèe. mo e pokrenuti promjene ko e. smetnje pona anja. E1440 (PRIJEPIS ISTRA IVANJA KLINIKE ZA PEDIJATRIJSKU ONKOLOGIJU-DUSSELDORF) . smetnje vida. E473. depresije.pokreæe nastanak bubre nih kamenaca. E954 . E150. E621. diuretik. smetnje pamæenja. E110. OSVJE TENI POTRO AÈI DANAS KUPUJU NAMIRNICE ZA KOJE SU SIGURNI DA SE U NJIMA NE NALAZE TETNI I OPASNI ADITIVi. E620. E122. E907 . E250. mo e uzorkovati protin. sluha i okusa. E173. zabranjen za djeèju prehranu. potencialno kancerogen.muænina. E310.migrene. E954. parkinsonova bolest). E127. kancerogen za pokusne ivotinje.kancerogen kod pokusnih ivotinja. mo e uzrokovati protin. E512. E210.E622 E626 E627 E629 E631 E633 E635 - muènina. E223. smetnje pona anja kod pokusnih iv otinja. zabranjen u SAD i Engleskoj. E1520 . E472. E17 1. E285. E925 . E626. E102. smetnje ivèanog siste ma. proljev. LISTIÆ SA POPISOM TIH ADITIVA UVIJEK IMAJU SA SOBOM PRILIK OM KUPOVINE. povraæanje. E131. E951 . E952 . E950 . E952.kancerogen. E123. E942.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful