P. 1
16124177 Benedetto Croce Elemente de Estetic

16124177 Benedetto Croce Elemente de Estetic

|Views: 4|Likes:
Published by daniluz8888706

More info:

Published by: daniluz8888706 on Mar 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2013

pdf

text

original

CV L T V R A NAŢIONALĂ

BIBLIOTECA FILOZOFICĂ
Î N G R I J I T Ă D E

DUMITRU GUŞTI
P R O F E S O R U N I V E R S I T A R M E M B R U AL A C A D E M I E I ROMÂNE

BIBLIOTECA FILOZOFICĂ

BENEDETTO

CROCE

ELEMENTE DE ESTETICA
IN R O M Â N E Ş T E DE ST. N E N I Ţ E S C U

C V LŢ V R A NAŢIONALĂ

B E K E D E T T O C R
r

O E T I

C

E DE C Ă

E L E M E N T E E ^ S T

S'A E D I T A T ŞI T I P Ă R I T D E C V L T V R A N A T I O N A L Ă B U C U R E Ş T I
1 9 2 2

la aceasta. adevăr-fals. 1. Marselli. fecundându-le. Faptul că abordează problemele marxismului pe latura lor metodologică. istoriografie. Hotărît hegeliană e în opera lui Croce dialectica contrariilor: bine-rău. pentru scurtă vreme. militează oarecum în favoarea afirmaţiunii că factura lui sufletească era totuş hegeliană. Literatură. Trebuie stabilită în­ râurirea hotârîtoare pe care a avut-o asupra lui. între altele şi din pricină că preocupările teologice ale acestuia. Fiorencino. No. Dar este îndoelnică influenţa directă a lui B. Napoli 19. Istoria desvoltării lui spirituale este însă. frumos-urît. istorie literară. de bună seamă. dar fără deosebită strălucire. mai degrabă. mecanic numai — al unui bibliotecar personal. Este astăzi de 56 de ani şi are în urma sa o surprinzătoare activitate scriitoricească. Spaventa. sunt domenii pe care mintea sa cuprinzătoare şi sigură le-a stră­ bătut. marele critic De Sanctis. taina autorităţii lui pare a fi tocmai în tinereţea veşnică a sufletului şi deci în prie­ tenia binevoitoare cu care întâmpină — cel puţin la început •— orice mişcare de idei. după însăş amintirile lui. atunci când. estetică. XXVI. T. mo­ rală. dintre care trebuie să subliniem încercarea Materialismul istoric şi economia marxistă. Apărut şi în tradu­ cere franceză în Revue de metaphysique et de morale. B . nelămurită. ca împotriva unei învinuiri l). despre el se po­ vesteşte că ar fi lucrând cu ajutorul — evident. In stăpânirea unei considerabile averi personale. omenească înţelegere pentru toate manifestările spiritului. înzestrat cu o surprinzătoare elasticitate intelectuală şi o largă. acesta un hegelian din generaţia lui Spaventa. cu autoritate. Mulţumită acestor împrejurări. logică. A apărut în publi­ cistică cu studii de filozofia istoriei. loc de întâlnire a celor mai alese spirite din ndua generaţie intelectuală a Italiei. Contributo alia critica di me stesso. Se adaugă. Opiniunea curentă îl clasează — alături de prietenul său Giovanni Gentile — între reînnoitorii italieni ai hegelianismului: el însă se apără îm­ potriva acestei afirmaţiuni. d'Ercole. 1900. Vera.NOTĂ INTRODUCTIVĂ E N E D E T T O CROCE este cea mai proeminentă personalitate a culturii italiene contemporane. a ocupat în ultima vreme locul de ministru al instrucţiunii publice.18. sociologie. perfect orientat în vasta bibliotecă închisă între pereţii vilei sale din Napoli. preluată fără l ) Cj. stăteau în afară de interesul — mai mult istoric şi literar orientat — al tânărului Croce. 1919. stătea sub influenţa lui Labriola. prestigiul unei situaţiuni sociale deosebite.

de sine stătător. dând tuturor acestor momente izolate putinţa unei integrări. dialectica distinctelor (bine-urît. mă­ surând-o doar pe viziunea artistului. care în materie de filozofie nu contează 2 ). ci înţelegând fals. artiştii nefiind. De unde însă De Sanctis. Bari. 1907. E natural că în asemenea condiţiuni istoriografia literară sau artistică în genere. din indicaţiunile metodice pe care le dă în Critica di me stesso. când mistic". între altele. sau nu numai înţelegând ci şi neînţelegând. a acestui filozof „când naturalist. Punctul la care i-a ajuns gândirea indică stăruitor o alunecare înspre metafizica religioasă. mai degrabă. deosebite de cele cari au muncit pe înaintaşii noştri. Aci problema ar putea sfârşi în ontologie. că desvoltarea spirituală se face în întregime în fiecare individ. (Critica di me stesso). şi înlesnind pe această cale o filozofie a spiritului. frumos-fals. Evoluţia filozofică a lui Croce nu e încă împlinită. 2 ) „Aproape s'ar putea spune că învăţăm nu înţelegând. este însăş opera celor dinnaintea noastră. Progresul intelectual se îndeplineşte prin rezolvarea de probleme noui. Croce priveşte opera de artă în ea însăş. ci în funcţiunile lui. pentru a stabili doar întrucât opera reali­ zează această viziune. . Ar fi o întoar­ cere cel puţin la problematica unchiului său Spaventa. iar arta — expresiune spi­ rituală — înlesnind (ca instrument) înţelegerea vieţii deosebite a spiritului. Cf. de „dialectica pripită şi adesea mitologică'. 1922 *) Croce înlătură totuş complementul hegelian al acestei dialectice. decât momente de realizare ale spiritului. Aci se vorbeşte. ca pentru toate lucrurile «mistice». şi printre problemele noui. sub raportul on­ tologic. Filozo­ fia spiritului1). Dimpotrivă s'ar părea. ca hegelian ortodox. Lucrările lui de mai târziu au părut că lărgesc cadrul. care se ridică în faţa spiritului tânăr ca un lucru în sine". ia forma monografiei. Problema centrală a gândirii lui o formează estetica. atâta timp cât spiritul e definit nu în natura. sau chiar un binevoitor dispreţ. adevăr-rău).nici o modificare şi formând un moment fundamental în sistemul lui. indepen­ dent de aportul înaintaşilor. Fapt e că linia cugetării lui rămâne deocamdată. pentru lămuriri lucrarea sa de răfuială cu hegelianismul: Cio che vive e ciâ che e morto della filosof ia di Hegel. suspendată în vid. din punct de vedere filozofic. faţă de care multă vreme a profesat o primejdioasă lipsă de interes. concepută ca o activitate a spiritului. pe care el o înţelege ca ştiinţă a expresiunii spirituale şi căreia îi dă în sarcină şi rezolvarea pro­ blemelor de filozofia limbagiului. TRADUCĂTORUL August. Croce nu a tras însă hotărât concluziunile. (Apărută şi în traducere franceză şi germană). de a cărui influenţă a ţinut să se scuture cu o stăruinţă nu tocmai elegantă. vedea în producţiunea artistului un moment al literaturii care se desfăşura ca un tot organic.

pe când Logica.LĂMURIRE E N T R U inaugurarea solemnă. Fiindcă mi-se pare că Estetica. prea P . la Rice Institute. presupunând exerciţiul cercetărilor ştiinţifice. aceste «Elemente de Estetică». Scuzându-mă. în genere. pentru a fi tradus în englezeşte (cum se făcu apoi) şi cuprins în vo­ lumele comemorative ale sărbătoririi inaugurale. în Texas. am fost invitat de către prezident. sărbătorită în Octomvrie anul trecut. şi care trebuiau să ofere. şi apoi. noua şi marea Universitate din Houston. celor ce ascultau. la început cu nici o altă intenţie decât să-mi îndeplinesc sarcina. un fel de orientări asupra problemelor capitale ale este­ ticei. invitaţia. am compus în puţine zile. ar putea fi de folos tinerilor cari se îndreaptă către studiul poeziei şi. să ţin câteva prelegeri asupra subiectelor care formează materialul acestui volum. poate mai bine decât orice altă disciplină filozofică. nu fără oarecare plăcere mintală. al artei. dar si că le expusesem cu mai multă legătură şi cu mai mare perspicacitate decât în Estetica mea. după ce lucrul a fost încheiat. şi poate le-ar folosi chiar în şcolile secundare. din pricina lucrărilor care mă împiedecau să întreprind o lungă călătorie la golful de Mexic. nu numai că oarecum condensasem concep­ ţiile mai însemnate ale lucrărilor mele anterioare. Astfel. ca o lectură explicativă la cursurile literare şi filozofice. introduce în studiul filozofiei. Şi un alt sen­ timent se înfăţişă sufletului meu: cele patru prelegeri. veche de doisprezece ani. ră­ mâne pentru dânşii. nefiind altă materie care să trezească aşa de repede interesul şi gândirea tinerilor ca arta şi poezia. în cea mai mare parte a teoriilor sale. sub o formă care mă scutiâ de călă­ toria trupească şi îmi cerea numai manuscrisul prelegerilor. căci mi se părea că'ntr'însul. mi-a fost reînnoită. profesorul Edgar Lovett Odell. cu mare politeţă. strânse într'un volum. atunci când este bine predată.

Etica (cel puţin în Italia. publicând pe italieneşte prelegerile mele pentru America. In orice caz. fie aceasta o iluzie a mea. a pricepe relaţia dintre intuiţie şi expresie este a învinge materialismul şi împreună cu dânsul dualismul spiri­ tualist. C. dar această iluzie m'a făcut. din timpul în care îi aparţineam ca şcolar. nu numai la câştigarea obiceiului speculaţiei. . a pricepe empiricitatea clasificării genurilor literare şi artis­ tice. proble­ mele artei duc mai uşor şi mai spontan. mai de­ grabă depărtează decât apropie de filozofie. Napoli. iar aşa zisa «Psihologie». ziua anului nou 1913 B. Dimpotrivă. şi aşa mai departe. lipseşte stimulentul pe care spiritul religios îl exercită asupra meditaţiei destinului omenesc) sună de obiceiu ca o plic­ ticoasă predică de provincie. este a câştiga o lumină asupra diferenţei între procedarea naturalistă şi cea filozofică. a pricepe relaţia dintre conţinut şi formă — în artă — este a începe să pricepi sinteza â-priori. unde din cauze istorice bine cunoscute. căreia îi urez noroc. dar şi la pregustarea logicei. şi numai pe ele mă razem). să las pe amicul Laterza să le dea la lumină în noua sa «Collezione Scolastica». eticei şi meta­ fizicei. născută din puţina cunoştinţă a şcoalei secundare (despre care într'adevăr' nu am decât îndepărtatele şi totuş apropiatele amintiri. fiindcă pentru a nu spune decât atât.abstractă.

de câteori ai vrea. în felul cel mai limpede. sau făcându-i să-i sune la ureche. Şi într'adevăr. chiar şi de către popor: idei care câte odată sunt implicite judecăţilor aduse în jurul unei singure opere de artă. de către laici. încă de pe atunci. dar care altădată iau dea dreptul forma aforismelor şi a definiţiilor. a sa descoperire lăudată. arătat în întrebare. de oarece orice întrebare presupune oarecare cunoştinţă despre lucrul de care se întreabă. ceva exterior acelei cunostiinte. punându-i sub ochi. şi deci calificat şi cunoscut. care s'ar făli că a «descoperit» natura artei. în cazul când ar fi nutrit vreodată iluzia să introducă. pe orice filozof îngâmfat. că arta e ceeace toţi A ştiu că este. „CE E A R T A ?" A întrebarea: Ce e arta ? s'ar putea răspunde glumind (şi nu ar fi o glumă proastă). persoane ingenue. Ţ i se'ntâmplă să te gândeşti că ai putea să faci să se înroşească. cu doctrinele sale. D a r el nu se înroşeşte si îsi urmează L . şi arătându-i că. Si filozoful ar avea de ce să'nrosească. artişti. Lucru întărit prin ideile juste şi adânci. nu s'ar putea ridică nici măcar acea întrebare. care se aud adesea manifestate în jurul artei de către acei ce nu fac profesie de filozofie sau teorie.ELEMENTE DE ESTETICĂ /. ceva cu totul original în generala cunoştiinţă ome­ nească. cuprindeam. sau frazele celei mai banale conversaţii. propoziţiile luate din cărţile cele mai superficiale. cărora nu le place raţiona­ mentul. revelaţia unei lumi cu desăvârşire nouă. dacă într'un anumit fel nu s'ar şti ce e.

vii într'un moment determinat al istoriei gândirii. demn de acest nume. filozof. căci răspunsul filozofului. în comparaţie cu aceea pe care şi-o propune filozoful. u n înţeles circumscris. Adevărul umblă pe stradă. Desigur. este şi el. sunt soluţiile problemelor logice. dar se deosebeşte în amândouă cazurile prin deosebita bogăţie a conţinutului său intim. rotindu-se într'un cerc mult mai restrâns. tot astfel afirmaţiile obişnuite ale nefilozofului rezolvă o problemă mică. ca om. fiindcă ştie că întrebarea «ce este arta?» (ca dealtminteri. se vădeşte neputincios în afară de acele limite. are totdeauna. Şi după cum metafora servitoarei exprimă de obiceiu o lume de sentimente mici şi vulgare. cu pretenţii să fie rezolvată pentru prima şi ultima oară. şi afirmaţiile obişnuite. în comparaţie cu ale poetului. sau în genere orice întrebare de cunoştinţă). în decursul istoriei. ca Yesprit în cunoscutul proverb francez' sau ca metafora «regina cerurilor». şi pe care Montaigne o regăsiâ în flecăreala jupânesei lui. pe când răspunsul laicului. aşa cum se prezintă unui individ sau altuia. proprie sentimentelor care agitau pe servitoare în clipa aceea. Lucru întărit prin forţa eternei pro- . în oarecare măsură. chiar dacă în cuvintele întrebuinţate ia forma unei probleme generale şi totale. D a r metafora este deslegarea unei probleme de expresie. Răspunsul la «ce este arta?» poate într'un caz şi într'altul să sune în aparenţă acelaş.10 ELEMENTE DE ESTETICĂ liniştit drumul. ce nu face profesie de filozofie. care se referă la dificultăţile particulare. care cu voinţă sau din întâmplare se aud zilnic despre natura artei. şi care totuş. orice întrebare filozofică despre natura reali­ tăţii. are nici mai mult nici mai puţin datoria să rezolve în mod potrivit toate problemele răsărite până în clipa aceea. în jurul naturii artei. după cum spun retorii. de fapt.

După cum se ştie. nu le mai rămâne altă apărare. U n sistem e o casă care.\ «CE E ARTA?» 11 cedări socratice. şi la un anumit moment nu mai face să fie restaurată şi ciocănită. la o soluţie definitivă. adică conştiinţei că. inadequate soluţiile precedente. care. inteligenţele superficiale. să piardă şi acea puţină ştiinţă pe care o aveau înainte. are totus limitele sale. Iată. de întreţinere. dar asiduu. dăinueşte într'însa. parte trebuie re­ luate şi integrate. lasă încurcaţi şi cu gura deschisă pe cei neştiutori. face. casa mereu nouă e susţinută de casa mereu veche. mai mult sau mai puţin energic. prin uşurinţa cu care cei ştiutori. şi cărora. de'ndată ce e construită şi înfrumuseţată. fală care nu poate fi străină modestiei. care cu toate acestea începuseră prin a vorbi cu înţe­ lepciune. tot între­ bând. reînnoind şi înmulţind problemele. în cursul interogatorului. Viaţa ulterioară a spiritului. trase de istoria acelui moment. deci. ci trebuie dărîmată si reclădită din temelii. cum se spune de obiceiu. si nu poate pretinde la o valoare de totalitate. parte cad în numărul adevărurilor subînţelese. se înspăimântă într'atât. sau cât se poate de larg într'un anumit moment. sau. aproape printr'o putere magică. Dar cu această diferenţă capitală: în opera gândirii. încât unul din plicticoasele lor refrenuri împotriva filo­ zofiei este că ea îşi strică mereu opera. are nevoie (supusă cum e acţiunii corosive a elementelor) de un lucru. dacă nu chiar false. care. declarând că nu le plac «subtilităţile». decât să reintre în găurica lor. când riscă. şi că un filozof contrazice pe celălalt: ca şi cum omul nu şi-ar clădi şi . dacă cercul său e mai larg. cei ignoranţi de această magie. singura fală a filozofului: mai marea intensi­ tate a întrebărilor şi a răspunsurilor sale.

Dar nevinovăţia omului de bun simţ este sărăcie. de oarece nu poate să facă altfel. de pildă. primejdiile civilizaţiei şi vremelnica pierdere a bunului simţ. măsură cu mult curaj. şi ca şi cum din această clădire. care — întrucât aparţine unei sfere superioare de cultură. le-au spus cu toate acestea. că arta este răsunetul instinctului sexual. şi cu toate că deseori s'a oftat după viaţa nevinovată a sălbaticului. s'ar putea trage concluzia că e inutil să clădeşti case! > Cu avantajul mai marei intensităţi. pentru a găsi drumul adevărului. dar şi de ascunsă admi­ raţie şi invidie. un caracter aristocratic. rămâne un fapt cert că spiritul. dărîmare şi reclădire a caselor şi din aceste divergenţe între arhitecţi. . care nu este altul decât însăş mulţimea potecilor. străbătute de un fir ce îi îngăduie să domine labirintul. între echilibrul mintal al omului de rând şi extravaganţa filozofilor. sau că este un lucru primejdios care trebuie surghiunit din republicile bine cârmuite: ab­ surdităţi pe care filozofii. Pe aceasta se bazează contrastul. şi.12 ELEMENTE DE ESTETICĂ dărîmâ şi reclădi mereu casele sale. obiect nu numai de indignări şi discuţii. cu toate că e demnă de dojana. în desvoltarea sa. nevinovăţie de sălbatic.— are. şi chiar filozofii mari. Cercetarea filozo­ fului în jurul artei este nevoită să parcurgă potecile eroarei. şi deseori sunt cercetate de o lipsă de bun simţ. pe care mulţi îl luminează cu plăcere. Strânsa legătură a eroarei cu adevărul naşte din faptul că nu se poate concepe o eroare curată şi completă. fiind limpede că nici un om cu bun simţ n'ar fi spus. sau s'a invocat un stăvilar pentru a salva bunul simţ de filozofii. iar arhitectul următor n'ar fi contrazicătorul arhitectului precedent. întrebările şi răs­ punsurile filozofului aduc cu sine şi pericolul unei mai mari erori.

Deaceea când. o nouă şi sublimă poezie. dela considerarea generică. care se chiamă contrazicere. şi nu e o cât de mică tradiţie a unei . şi să se discute cu multă fineţă asupra lor. ca gândire.«CE E ARTA?» 13 de oarece nu se poate concepe. cealaltă îl neagă. nu există. singur: ca şi cum atare scenariu ar fi bun pentru adevărul care este însăş gândirea. lăsându-1 să înainteze maiestos. te cobori şi exami­ nezi în părţile ei determinate o teorie condamnată ca gre­ şită. spre a-şi demonstra teza. fără a discuta şi a polemiza. este veşnic activ şi în luptă. nu prin gura judecătorului. prin care se liberează în eroare de eroare. la argumente şi meditaţii. se ţinea seamă numai de cazul par­ ticular. afirma­ rea adevărului este totdeauna un proces de luptă. şi aceasta nu a împiedecat. care răsare din reţeaua eroarei. adică teoria adevărată. pe vremurile acelea chiar. şi. de aci altă dorinţă pioasă dar imposibilă. ci ex ore suo. prin care. Eroarea vorbeşte cu două voci: una afirmă falsul. prin actul acela. să se facă diferenţă între frumos si urît cu cea mai mare siguranţă. Au fost perioade în care au dominat cele mai sucite si barbare doctrine de artă. si observi că înşişi acei care îşi iau asupră-le să reducă arta la instinctul sexual. iar cel care surghiuniâ poezia dintr'o republică bine alcătuită. aceea care cere ca adevărul să fie expus direct. recurg. Din pricina acestei strânse legături cu eroarea. găseşti într'însa leacul greşelii. despart arta de acel instinct. De fapt nimeni nu reuşeşte să expună un adevăr decât mulţumită criticei diverselor soluţii ale proble­ mei la care se referă. şi este o întreciocnire de da şi nu. uitată teoria abstractă. în loc să unească. Eroarea se condamnă întotdeauna. când. şi crea el însuş. tremura surghiunind-o.

şi voiu svârli departe. a tuturor soluţiilor încercate în istorie. Ceeace exprimă. dela cele mai sărace până la cele mai bogate. în tratarea proble­ mei. loc şi persoane. mă voiu păzi să povestesc (aşa cum am făcut aiurea) istoria gândirii estetice. după timp. a căror combatere si corectare ar vrea sa fie. (adică în momentul prezent şi deci tot în istorie) aşa încât noua soluţie să cuprindă munca precedentă a spiritului omenesc. în aceste conferinţe. încântaţi de priveliştea ţării străbătută în sbor. convinsă de minunata virtute a unui anumit fel extrinsec si mecanic de expoziţie filozofică. iar nu litera. nu de mine. nu accidental. Aşa încât eu. sau să expun dialectic (cum iarăş am făcut aiurea) întreg procesul de liberare de concepţiile de artă eronate. ci de cititori. şi inseparabilă de ea. Dar această cerinţă este o exigenţă logică. Trebuie luată în înţeles substanţial. respectând spiritul. o parte din bagajul cu care ei se vor încărca atunci când. sau a celor care s'ar putea încercă în idee. cu toate că adesea înşiruirea este arbitrară şi dezor­ donată. nu-i manual de scoală si dizertatie academică. care să nu-şi pună în frunte sau să nu cuprindă într'însa un şir de opinii istorice sau idealmente posibile. cu libertate. legitima cerinţă a parcurgerii. pe care vreau să le dau ca o orientare asupra felului de cuge­ tare al problemelor de artă.14 ELEMENTE DE ESTETICĂ ştiinţe filozofice. şi care e foarte asemănătoare cu superstiţia formalistă. pentru a nu cădea în pedanteria prin care au devenit celebri scolasticii în evul mediu şi dialecticianii şcoalei hegeliene în secolul al nouăsprezecelea.şi nu trebuie confundată cu o determinată fermă literară de expoziţie. se vor hotărî să facă anumite călătorii în cutare / . şi conducându-te în expoziţie după propria gândire. şi ca atare intrinsecă oricărei gândiri adevărate.

şi care toate ridică mintea noastră la aceeas noţiune. aproape sinonime. «viziune». «figuraţie». anume forme determinate de corpuri. şidelaceeace distinge de artă. «con­ templaţie». sunt cuvinte care vin mereu. anume colori determinate sau raporturi de colori. reluând întrebarea care a dat prilej acestui pro­ log indispensabil (indispensabil pentru a şterge orice s'ar părea pretenţios şi totodată pentru a feri discursul meu de învinuirea că ar fi inutil) — întrebarea «ce e arta?» — voiu spune imediat. Şi deci. anume sunete de­ terminate sau raporturi de sunete. «fantezie». admirând lucrurile frumoase. ca nişte copii care ating beşica de săpun şi ar vrea să atingă curcubeul. spiritul ome­ nesc. priveşte prin ferestruica pe care i-a deschis-o şi re­ produce într'însul acea imagină. toată. parte cu parte. «reprezen­ tare». şi. iar cel care gustă arta se uită la punctul pe care i 1-a arătat ar­ tistul. sau se vor hotărî s'o străbată din nou. Ea neagă mai întâiu de toate că arta a r i i un fapt fizic. sunt cele mai de seamă. în momentul nostru de cultură. sau la aceeas sferă de concepte: semn al acordului universal. anume fenomene de căldură sau de electricitate. Sprijinul pentru această eroare care face din artă ceva fizic. Artistul produce o imagină sau o fantasmă. Dar acest răspuns al meu că arta ar fi intuiţie. îşi capătă înţelesul său şi puterea sa dela tot ceeace implicit neagă. «imaginaţie». în fine orice lucru designat ca «fizic». face o încercare spontană . că arta e viziune sau intuiţie. sau cel puţin pe acelea care pen­ tru noi. Care negaţii îi sunt implicite ? Voiu indică pe cele principale. şi aşa mai departe. «Intuiţie».«CE E ARTA?» 15 sau cutare regiune a ei. în felul cel mai simplu. este în gândirea comună. de pildă. în discuţiile în jurul artei.

şi. fiindcă nimic nu pare omului din vulg mai solid şi mai sigur ca lumea fizică. dacă se întreabă de ce arta nu poate fi un fapt fizic. de psihologie şi de ştiinţe naturale din vremea noastră.16 ELEMENTE DE ESTETICA pentru a regăsi cauzele în lumea externă şi se strădueşte să gândească. frumoase anume colori şi urîte anume altele. sau s'o înlocuim cu alta mai puţin bună. Şi. aşa încât ea nu poate fi un fapt fizic. care e ceva ireal. sau crede că trebuie să gândească. şi că arta. pe care cei ne­ experimentaţi au obiceiul să le prezinte relativ la raportu­ rile fenomenelor fizice cu arta. căreia atâţia îi închină întreaga lor viaţă. să ne abţinem dela raţiunea cea bună. de altfel. fără'ndoială. este extrem de reală. întrucât căutăm adevărul. se poate considera că demonstrarea irealităţii lumei fizice nu numai că a fost făcută în mod straşnic şi admisă de toţi filozofii (cari nu sunt materialişti îmbâcsiţi şi nu se încurcă în contrazicerile stridente ale materialismului). şi care pe toţi îi umple de o bucurie divină. frumoase anume forme de corpuri şi urâte anume altele. pânăla cercetările estetici anilor secolului al nouăsprezecelea (de exemplu Fechner) şi la «comunicările». La început. numai fiindcă întâia se aseamănă cu min­ ciuna. pentru a învinge ceeace e straniu şi greu de înţeles în acest adevăr. dar nouă nu ne e dat. la congresele de filozofie. de către «canoane»-le pe care artiştii şi teoreticienii greci si ai Renaşterii le-au fixat frumuseţii corpurilor. aceasta sună paradoxal. pentru a ne obişnui cu dânsul. D a r această tentativă a fost de mai multe ori executată conştient şi cu metodă în istoria gândirii. în schiţele de filozofie pe . trebuie răspuns mai întâiu de toate că faptele fizice nu au realitate. de către speculaţiile despre raporturile geo­ metrice şi numerice determinabile între figuri şi sunete. ci este profesată de înşişi fizicieni.

cu plă­ cerea şi cu durerea. dar foarte inutil celui care contemplă şi studiază arta. O altă negaţie e implicită în definiţia artei ca intuiţie: dacă e intuiţie. prin logica lor internă şi prin comun acord. Şi aceasta este.«CE E ARTA?» 17 care le amestecă cu ştiinţa lor. arta nu poate fi un act utilitar. sau îndepărtându-ne de efectul estetic al unei statui. căruia nu-i foloseşte şi nu îi e îngăduit să se «îndepărteze» de obiectul său propriu. şi să le împărţim în silabe şi în litere. ci ca o construcţie a intelectului nostru pentru scopurile ştiinţei. nu ne foloseşte la nimic să o clădim pe căi fizice. sau ca manifestaţii ale unui Inconoşcibil: însăş materia materialiştilor este. îndepărtându-ne de înţelesul unei poezii. adică atunci când ne propunem să pătrundem natura ei şi felul cum lucrează. renunţând la gustarea ei. fără . ca atare. ne apucăm. de pildă. nu are nimic aface cu utilul. întrebarea dacă arta este u n fapt fizic. considerată în însăş natura ei. Aşa încât faptele fizice o desvăluie. pe de altă parte. şi o facem totdeauna când. cum primul lucru e util tipografilor care trebuie să «compună» pagini de poezie. şi intuiţie este egal cu teorie în înţelesul originar de contemplaţie. când concep fenomenele fizice ca produse de principii care se sustrag experienţei. Deci nici în acest al doilea înţeles arta nu este un fapt fizic. posibil. u n prin­ cipiu supramaterial. să numărăm cuvintele din care poezia este compusă. o măsurăm şi o cântărim: lucru foarte util pentru cei cari împachetează statuile. trebuie să asume acest nou înţeles: dacă arta este construibilă pe căi fizice. de sigur. nu ca o realitate. Se va admite de sigur. I n consecinţă. de atomi sau de eter. arta. şi de oarece un act utilitar ţinteşte totdeauna să atingă o plăcere şi deaceea să înlăture o durere.

ci o formă parti­ culară a plăcerii. se amestecă. şi totuş tabloul poate fi urît. . o plăcere oare­ care. pe care îl găsim frumos. D a r această restricţie nu mai este o apă­ rare. fiindcă figura reprezintată poate să ne fie scumpă şi să trezească amintirile cele mai plăcute. ci e chiar o părăsire a acelei teze. ci de ceeace distinge acel «plăcut» de altele. ca fiind lucrarea unui duşman sau a unui rival. nu e aristocratică prin sine: nu e aristocratică plăcerea adăpării cu apă care stinge setea. care pune ordine în viaţa noastră practică. Cu toate acestea doctrina care defineşte arta ca un ceva care place. a avut precădere în secolul al optsprezecelea. se confundă adesea. şi spre acel element distinctiv — mai mult ca plăcere. are o denumire specială (Estetică edonistă) şi o evoluţie lungă şi complicată în istoria doctri­ nelor estetice: s'a manifestat în lumea greco-romană. căpătării unui post mult dorit. dar nu se topesc niciodată cu interesul nostru estetic. sau tabloul însuş. se mai bucură şi azi de mare favoare. sau invers. cu corelativele plăceri şi dureri. că o plăcere ca plăcere. diferenţa între plă­ cere şi artă sare în ochi. nu de plăcere. a reînflorit în al nouăsprezecelea. căruia îi va aduce avantagii şi puteri noui: interesele noastre practice. că ea nu e ceeace place în genere. plimbării la aerul liber care face mai mlădioase membrele si face să circule mai uşor sângele.18 ELEMENTE DE ESTETICĂ prea mare împotrivire. Chiar şi între raporturile dintre noi şi operele de artă. tabloul poate fi frumos şi chipul reprezentat urît inimii noastre. dat fiind că arta este o formă particulară de plăcere. cel mult. caracterul ei distinct ar fi dat. de oarece. poate să ne trezească apoi furia si invidia. Pentru a susţine cu mai multă validitate definiţia artei ca un ceva care place. îl turbură. sau divers de plăcere — ar trebui îndreptată cercetarea. şi aşa mai departe. se afirmă.

care e comun activităţii estetice şi oricărei alte forme de activitate spirituală. izbiţi mai cu seamă de faptul că arta trezeşte plăcere. e opusă oricărei practice. şi era posibilitatea să construeşti fizic arta. nu e imediat utilitar şi edonist. si. introduse de dânsa. cu toate că prin definiţie e legată de util. şi. inconştient. adică acea formă a unui act practic. altfel zis plăcere. O a treia negaţie. etc. nu naşte . sau mai multe clase împreună (plăcerea simţu­ rilor superioare. ca oricare alt fapt) doctrina edo­ nistă are eternul ei sâmbure de adevăr în punerea în lumină a elementului edonistic întovărăşitor. sau cel puţin. şi care dealtminteri nu e tăgăduit prin hotărîta tăgadă a identificării artei cu plăcerea. întrucât e un act teoretic. Şi progresul ei s'a împlinit tocmai din pricina acestei nelinişti şi din cauză că lasă să fermenteze în poala ei elemente străine. definind-o ca intuiţie. nevoită cum eră să se împace într'un anumit fel cu realitatea artei. care. de ex. sau asemănă­ toare. de durere şi plăcere. şi se mişcă într'o sferă spirituală superioară. prin distingerea de ceeace place. Şi de oarece orice eroare are sâmburele ei de adevăr (acel al doctrinei fizice s'a văzut. plăcerea jocului. arta. Viaţa acestei doctrine constă în a propune rând pe rând o clasă sau alta de plăceri. e că arta ar fi un act moral. etc. făcută mulţumită teoriei artei ca in­ tuiţie. să dea naştere unei noi doctrine.) sau în a adăuga elemente diverse de plăcere. erotismul. după cum s'a observat de mult. Şi într'adevăr. ajungând astfel să se disolve ca doctrină edonistă.«CE E ARTA?» 19 şi e îndeosebi bine primită de începătorii în estetică. utilul (când e înţeles ca distinct de plăcere) satisfacţia nevoilor morale şi a cunoaşterii. D a r intuiţia. conştiinţa propriei puteri. să facă să i-se presimtă necesitatea.

N u numai că nu e cod penal care să poată condamnă la închisoare sau la moarte o imagină. nu fiindcă i-ar fi acordat un privilegiu excepţional. nu e moraliceşte demnă nici de laudă nici de reproşuri. de oarece nu se naşte printr'un act de voinţă. Pe de altă parte. O imagină artistică va reproduce un act demn de laudă sau de reproşuri din punct de vedere moral. după cum nu le . toate lucruri pe care arta nu poate să le facă. dar pur şi simplu fiindcă legea morală nu găseşte modul să i-se aplice. la educaţia plebei. dată de o persoană înţeleaptă. la întărirea spiritului na­ ţional şi răsboinic al unui popor. nu face pe artist. nu poate să o facă obiectul ei: cam tot atâta ar fi să judeci ca imorală Francesca lui Dante. să îndrepte la bine. dar şi. si nici azi nu e moartă cu desăvârşire. dar acea ima­ gină. la răspândirea idealurilor de viaţă modestă şi laborioasă. mulţumită plictiselei psiho­ logice. cu toate că e foarte discreditată în opinia publică: discredi­ tată nu numai din cauza demeritului ei intrinsec. şi cererea care se face artiştilor să ajute din parte-le. teoria moralistă a artei e şi ea reprezintată în istoria doctrinelor estetice. să corecteze şi să îmbunătăţească moravurile. fixată artei. ori morală Cordelia lui Shakespeare (care au numai un rol artistic. din cauza demeritului moral al câtorva tendinţe actuale. se sustrage totodată oricărei învinuiri morale. Şi derivaţie a teoriei moraliste este ţinta. să inspire groază de rău. întrucât e imagină.20 ELEMENTE DE ESTETICĂ prin voinţă: bunăvoinţa. şi sunt ca nişte note muzicale ale sufletului lui Dante şi al lui Shakespeare) cât să judeci moral pătratul şi imoral triunghiul. acel refuz care ar trebui să fie făcut — cum facem aici — numai din argumente logice. care face pe omul onest. dar nici o judecate morală. în oarecare măsură. ce uşurează. Şi. şi aşa mai departe.

Intrevedeau şi esteticii moralişti că nu poate să le facă. şi deaceea făceau transacţii cu ea. sau a moralei: meretrix ecclesiae. numai să nu fie necinstite pe faţă. (de oarce nu reuşiâ să se desbare de vechiul şi naturalul ei farmec). dar si ştiinţa e ingrată. nu ne putem abţine să surâdem. cu voluptate. de a despărţi arta de simpla plăcere. sau recomandându-i să întrebuinţeze în bine influenţa pe care ea. e si va fi totdeauna binefăcătoare prin însăş contrazicerile ei. şi că au avut credincioşi cari s'au chemat (pentru a mă mărgini la literatura italiană) Dante şi Tasso. Şi câteodată se gândeau s'o întrebuinţeze ca instrument didactic. e. o avea asupra sufletelor. să facă pe curtezana. şi a-i da un loc mai d e m n : şi chiar şi ea are partea ei adevă­ rată. Si chiar doctrina moralistă a artei a fost. şi nu se vede nici de ce şi-ar pierde-o arta. fără să-şi dea seama de criza de reînnoire pe care şi-o pregăteau lor înşişi. fără ca dânşii să-şi dea seama de ceeace câştigau. fiindcă. dat fiind că nu numai virtutea. şi chiar să ducă pe oameni ca printr'o grădină a Armidei: uşor. spre a înălţa conceptul ei. Parini şi Alfieri. întru- . cu forţa ei edonistă. a fost şi va fi un efort. din pricina acestei neputinţe. dacă arta e dincolo de morală. dar în slujba sfintei biserici. nu pierde nimic din respectabilitatea ei. deşi nefericit. să presare zahăr pe buzele paharului care conţinea amara doctorie. dar nu trebuie să uităm că au fost serioase şi corespundeau unui efort serios spre a pricepe natura artei. Vorbind de aceste teorii.«CE E ARTA?» 21 poate face geometria care. da. cu care câteodată este asămuită. Manzoni si Mazzini. şi înfine. concedându-i să dea şi plăceri care nu ar fi morale. artistul. şi să dăuriască pilula. şi arta ar putea să şteargă acea asprime şi să facă plăcută şi atrăgătoare intrarea în palatul ştiinţei.

adică o judecată. sau să înjosească irealitatea. ci sub imperiul ei. Cunoştinţa noţională. nu e nici dincolo nici dincoace. imagina cu valoarea ei de curată imagină. şi însăş arta—arta care n'afostşi nu va fi niciodată morala — trebuie s'o considere ca o misiune. estetica opunându-se noeticei. Şi. care nu e subiect de judecată. în faţa căruia filozofia ar fi starea de veghe.22 ELEMENTE DE ESTETICA cât e om. pura idealitate a imaginei. D a r intuiţie înseamnă tocmai indistincţie între realitate şi irealitate. oricine s'ar întreba în faţa unei opere de artă. şi cunoştinţa intuitivă sau senzitivă opunându-se celei conceptuale sau inteligibile. în forma ei curată. tinzând să stabilească reali­ tatea împotriva irealităţii. . tinde la revendicarea auto­ nomiei acestei mai simple şi mai elementare forme de cunoştinţă. lipsit fiind de calificare sau de predicat. şi cade într'o eroare analoagă celei care aduce în faţa tribunalului moralităţii aerienele imagini ale fanteziei. cea filozofică. care a fost comparată cu visul (visul. fiindcă învinuirea de adevărat sau de fals priveşte totdeauna o afirmaţie de reali­ tate. care nu se poate sustrage dela datoriile de om. nu cumva somnul) vieţii teoretice. dacă ceeace reprezintă artistul este adevărta sau fals din punct de vedere metafizic şi istoric. e totdeauna realistă. dar nu poate cădea asupra prezintării unei imagini sau asupra unui simplu subiect. pune o întrebare lipsită de înţeles. într'adevăr. închizând-o în realitate. se mai tăgăduieşte (şi aceasta e ultima şi poate cea mai însemnată dintre negaţiile generale pe care le pomenesc) că ea ar avea caracterul cunoştinţei noţionale. trebuie s'o exercite ca un sacerdoţiu. ca un moment subordonat al reali­ tăţii însăş. Definind arta ca intuiţie. Fără înţeles.

este pre­ tutindeni si însufleţeşte totul. ca o revelaţie şi o cunoştinţă a realităţii împotriva irealităţii. Idealitatea (cum s'a mai numit acest caracter care distinge intuiţia de noţiune. ca intuiţie. Considerat în realitatea sa. dintre care. Artă poate fi doar pentru acela care numai crede. gonind departe de sine diferite credinţe ca părelnice şi false. lumea austeră a zeilor ca o lume frumoasă. care din artist se face critic. de oarece din distincţie se naşte opoziţie şi din opoziţie unitatea concretă. care din răpit admirator al artei se schimbă în observator plin de cugetare al vieţii. dar se tăgădueste că în intuiţie. universalul devine explicit şi gândit din punct de vedere logic. acelui care crede într'însul. în sufletul credinciosului. că individualitatea imaginei nu poate dăinui fără să se refere la universalul a cărei individualizare este acea imagină. pe Dumnezeu ca o ima­ gină a sublimului.«CE E ARTA?» 23 Zadarnic se opune acestei teorii. . E tot aşa de zadarnic să reamin­ teşti principiul unităţii spiritului. de afirmaţia universalului şi de perceperea sau povestirea întâmplării) este virtutea intimă a artei: abia se desvoltă din acea idealitate reflecţia şi jude­ cata. nu în al necredinciosului. în primul rând. Dar deosebirea artei de filozofie (înţeleasă aceasta în plinătatea ei. care nu este sfărîmată. aceea între artă şi mit. mitul este religie. arta de filozofie şi de istorie. care cuprinde orice cugetare asupra realului) aduce cu sine alte distingeri. fiindcă aici nu se tăgădueşte că universalul. ci e chiar întărită de hotărîta distincţie între fantezie şi gândire. Mitul se prezintă. moare în contemplator. ca şi duhul lui Dumnezeu. şi întrebuinţează mitologia ca o metaforă. arta se împrăştie şi moare: moare în artist.

Şi. mai mult sau mai puţin curăţită şi elaborată. care sunt acte arbitrare. Artei. pe când celelalte o jignesc cu brutalitatea practicei faţă de contemplaţie. filozofie în elaborare. şi mai rău încă. a religiei şi a istoriei. în continuu proces de elaborare şi curăţire. Căci idealitatea pe care ştiinţa naturală şi matematica pare s'o asume în faţa filozofiei. asemănătoare ficţiunilor şi figuraţiilor poetice până chiar şi în cuvântul care le numeşte) se câştigă mulţumită unei renunţări la gândirea concretă. concepţia artei ca intuiţie exclude totodată şi con­ cepţia artei ca producere de clase. pentru ca să fie mit şi religie. şi religia este filozofie. decât filo­ zofia. fiindcă acestea îi par concetăţene aceleeaş lumi de teorie şi de cunoştinţă. fiindcă în amândouă apare forma concepţionista. de fictiones. specii şi genuri. după cum filozofia e religie. religia şi istoria. îi lipseşte tocmai gândirea şi credinţa care naşte dintr'însa: artistul nu crede şi nu se îndoeşte de imagina s a : o produce. din mai multe cauze. adică distinge arta de ştiinţele pozitive şi de matematici. şi. acte practice. ca acte practice. Poezie şi clasificare. sau o simplă abstracţie. tipuri. Se'ntâmplă deci că artei îi sunt neplăcute mult mai mult ştiinţele pozitive şi matematice. ca o simplă reprezentare generală. sau (după cum un mare matematician şi filozof a spus despre muzică) ca un exerciţiu de aritmetică inconştientă. poezie şi matematică. . cu toate ca lipsită de caracterul realist. dar religie. decizii volitive. străine lumei artei. sau gândire despre Absolut şi despre Etern. mulţumită unei generalizări şi unei abstracţii. dar filozofie.24 ELEMENTE DE ESTETICĂ iar nu simplă fantasmă. şi care s'ar părea că o apropie de artă (din care cauză oamenii de ştiinţă şi matematicienii din zilele noastre se laudă cu atâta grabă ca nişte creatori de lumi. filozofie mai mult sau mai puţin perfectă.

In filozofia secolului al nouăsprezecelea. ar fi adevăr. dacă ar fi astfel. cu atât mai bogate şi mai puternice cu cât a fost mai energic spiritul filozofului care le-a profesat: şi deaceea nicăiri aşa de bogate şi de puternice ca în Schelling şi în Hegel. Dar ar fi zadarnic să cauţi în toţi aceşti autori. Dealtfel. timpurile în care ştiinţele naturale şi matematica au precădere (de ex. căci. religie. şi se împodobesc cu numele celor mai mari filozofi. intelectualistul secol al optsprezecelea). cari au avut o aşa de vie conştiinţă a producţiei artistice. încât au sugerat. fiindcă eroarea nu e niciodată curată. cu observaţiile şi desvoltările lor particulare.«CE E ARTA?» 25 par aşa de puţin de acord ca focul şi apa: Vesprit mathematique şi Vesprit scientifique. de formalismul herbartienilor. cea mai grea şi cea mai importantă din negaţiile subînţelese în formula artei-intuiţie. ci fiindcă aduc şi contribuţia lor la doctrina ade- . Şi. de confuzie cu matematica. de confuzia cu ştiinţele naturale de T a i n e . o teorie opusă celei ce se află în sistemele lor. cum am spus. nu numai fiindcă recunosc caracterul teoretic al artei. exemple de identificarea sau confuzia artei cu religia şi cu filozofia sunt date de Schelling şi de Hegel. cele mai puţin rodnice pentru poezie. teoriile care încearcă să explice arta ca filozofie. istorie sau ştiinţă şi matematică. de identificarea cu observaţia istorică şi documentară. duşmanii cei mai înverşunaţi pe care îi are Vesprit poetique. dat fiind că această revendicare a caracterului logic al artei e. si în alţii care s'ar mai i i i ' i > putea cita. însăşi teoriile concepţioniste sunt superioare celor analizate precedent. ocupă cea mai mare parte a istoriei ştiinţii estetice. de teoriile veriştilor francezi. exemple curate de aceste erori. conţin elemente disolvante. pe care pentru scurtime le vom numi «concepţioniste». Şi deaceea şi doctrinele de artă.

Şi nu voiu . cu vocabule mai vechi («intuiţie». punctul de plecare al cugetării estetice moderne. Şi nu se va mai mira nimeni că filozofica ei cucerire a costat foarte mari oboseli. dacă sunt distingeri. — capătă un conţinut istoric. etc. sunt şi unitate) între fantezie şi logică. ci este rezultatul şi simbolul victoriei unei armate. iar la culmea dorită ajunge respingând adversarul şi totuş împreună cu dânsul. şi deaceea mult timp rău înţeles. Aci nu pot aminti decât în treacăt importanţa pe care o are conceptul aristotelic al mimesi (răsărit în opoziţie cu condamnarea platonică a poeziei) şi încercarea de distingere. şi deaceea are cu totul altă valoare decât sprintena escaladă îndeplinită în timp de pace de un excursionist fără griji: nu este simplul punct de odihnă al unei plimbări. mulţumită cerinţei unei determinări de raporturi (cari. de a cărui bogăţie abia am putut da o idee. în loc să-şi piardă puterile. Istoricul esteticei urmează popasurile obosi­ toarei înaintări. critic şi polemic. mult timp încercuită de bătălie. după atâtea veacuri.26 ELEMENTE DE ESTETICĂ vărată. între poezie şi istorie: concept nu destul de desvoltat. pe care a făcuto acelaş filozof. «ficţiune». pronunţată acum în contextul unui discurs filozofic. «arta e operă de fantezie») se poate regăsi în gura tuturor celor cari zilnic vorbesc despre artă. fiindcă acea cucerire este ca a pune stăpânire pe o colină. şi poate insuficient de matur în mintea lui. dar care trebuia să fie. «fabulă». în care (şi iată altă magie a gândirii) în­ vingătorul. şi se regăseşte. Şi aici se poate vedea cum simpla formulă «arta e in­ tuiţie» — care. din aceste lovituri câştigă noui puteri.) în atâtea cărţi vechi. din cauza loviturilor primite dela adversar. tradusă în cuvinte sinonime (de ex. între artă şi gândire.

în realitate se caută cum să se des­ luşească imagina veritabilă de cea falsă. împotriva oricărui utilitarism. «asemeni unui vlăstar». dintre judecată şi gust. şi apoi construcţia scolastică a unei Aesthetica distinctă de Logica. dă loc unei probleme ulterioare (şi n ' a m spus «ultime»).— spune terţina părintelui Dante. a desvoltat noua idee de artă. prin opera lui Baumgarten. ca o gnoseologia inferior şi o scientia cognitionis sensitivae. etică şi logică.«CE E ARTA?» \ 27 aminti decât în treacăt conştiinţa mereu în creştere a desbinării dintre logică şi fantezie. care cu critica sa artistică şi cu istoriile sale poate mai bine decât cu sistemele sale. ca pură intuiţie. iar nu «noţiune confuză». Doctrina artei ca intuiţie. ci interioară însuş câmpului imaginilor. şi forma solemnă pe care contrastul dintre Poezie si Metafizică a luato în Scienza nuova a lui > Vico. care apoi este aceea care goneşte intelectul omenesc «din vâlcea în vâlcea». edonistică. critica inaugurată de Francesco de Sanctis. Numai că la piciorul adevărului. rămase încurcat în teoria concepţionistă a artei. înfine. prevestită de Vico. — si critica lui Kant împotriva lui Baumgarten şi a tuturor leibnizienilor şi wolfienilor. care. care cu toate acestea. — şi. intelect şi geniu. şi. şi pe calea aceasta . care nu mai este de contrapunere şi de distingere faţă de fizică. moralism şi concepţionism. a pus în valoare arta ca formă pură (pentru a între­ buinţa cuvântul întrebuinţat de dânsul). şi prin lucrarea sa nu îsi tine făgăduiala. — naşte îndoeala. ca fantezie. spus altfel. care a început să fie simţită în cursul seco­ lului al şaptesprezecelea. — şi romantismul. ca formă. care a pus în lumină că intuiţia este intuiţie. punând la îndoeala suficienţa imagineipentru a defini caracterul artei. în Italia.

noi ne delectăm câteodată citind un roman de aventuri.28 ELEMENTE DE ESTETICĂ se îmbogăţeşte noţiunea imaginei şi a artei. şi păstrând conştiinţa exactă că nu e artă. Pentru a face problema mai strictă şi mai grea. în viaţa care cere nu numai ochi. dacă arta ar fi un joc şi o trecere de vreme. când suntem constrânşi să omorîm timpul. e bine să eliminăm dintr'însa îndată acea parte la care răspunsul e . sau arta nu este pură intuiţie. şi se chiamă «a fantastica». veşnic gata să o pri­ mească. arrecădeâ în largile braţe. şi cerinţele exprimate de doctrinele pe care credeam că le-am combătut. In aşa cazuri e vorba de o «trecere de vreme» şi de un joc. arta ? Desigur. lipsită până şi de valoarea morală saue donistă ? Ce lucru poate fi mai van decât să visezi cu ochii deschişi. O nevoie utilitară şi edonistă e aceea care ne îndeamnă să slăbim câteodată arcul minţii şi arcul voinţii. întrebarea e: ce rol poate să aibă în spiritul omenesc o lume de imagini pure. rămân nesatisfăcute. şi ne scuturăm câteodată. unde imaginele urmează imaginilor în felul cel mai variat şi ne­ aşteptat. şi să ne tolănim lăsând să defileze imagini în memoria noastră. dar şi minte limpede şi spirit ager?Imaginile pure! Dar a te hrăni cu imagini pure are o denumire puţin onorabilă. istorică. a doctrinei edoniste. sau combinându-le bizar cu imaginaţia. Aşa încât. religioasă sau ştiinţifică. şi din această cauză însăş combaterea acelor doctrine este turburată de îndoieli. căci arta nu e produsă de cineva care stă tolănit. lipsită de valoare filozofică.— sau intuiţia nu poate să constea într'o simplă imaginare. tocmai pentru ca să ne apucăm de artă. dar. dar ne delectăm în momente de oboseală. într'o stare de jumătate trezie. şi de obicei se adaugă epitetul «leneş». E lucru destul de sterp şi de insipid: şi poate să fie aceasta. din care ne scuturăm îndată ce ne-am odihnit.

între fantezie (care ar fi speciala facultate artistică) şi imaginaţie (care ar fi facultatea extra-artistică). diferenţa care se regăseşte în mulţi din filo­ zofii săi. să exagereze mecanic acea operă de artă. printr'un alt act arbitrar asemănător. să îmbucătăţească. cerând ca. şi joacă rolul imaginaţiei către fantezie şi împotriva ei. D a r care este justificarea şi geneza operei geniale.«CE E ARTA?» 29 uşor. vechea Poetică întrebuinţa mai cu seamă noţiunea de unitate. punând capului de om ţeasta equină. ceeace înseamnă că imaginile multiple trebuie să-şi regăsească centrul şi să se topească într'o imagină complexivă: şi estetica secolului al nouăsprezecelea a făurit. să combine. presupune în spirit producţia şi posesia imaginilor. sau noţiunea veşnică a unităţii în varietate. iar nu să genereze organismul si viata. a le răsalege. şi făcând un joc copilăresc. Problema mai adâncă. A încărca imagini. prin a le lăsa să treacă una după alta printr'un act arbitrar. intuiţia e producerea unei imagini. şi pe care eu n'am vrut s'o trec cu vederea tocmai pentrucă de obicei este confundată şi amestecată cu ea. care este . ce se frământă sub formula oarecum superficială cu care am prezintat-o la început. iar nu a unui conglomerat incoherent de imagini. a le combină. care se obţine prin reevocarea vechilor imagini. fiecare în parte. a le îmbucătăţi. să fie simplex et unum. pe când imaginaţia e sterilă. şi fantezia e producătoare. care nu fac altceva decât să repete. gata de combinaţii extrinsece. pentru aceeaş întrebuinţare. Pentru a exprima această diferenţă între intuiţie şi fantasticărie. este deci: ce rost are imagina pusă în viaţa spiritului ? sau (ceeace în definitiv e acel aş lucru): cum se naşte imagina pură ? Orice genială operă de artă iscă o lungă falangă de imitatori. prin a combina o ima­ gină cu alta. orice lucru artistic s'ar face. Intr'adevăr.

mai trebuie încă adâncit caracterul fanteziei sau al intuiţiei pure. noţiunea sau idea uneşte totdeauna inteligibilul cu sensibilul. Aşa încât acea definiţie a artei readuce. iar sinteza a priori ca verbul care se face carne. a avut tocmai aceast rost istoric să corecteze ceeace mai rămânea încă abstract în Critica raţiunii pure). altfel decât ne propusesem. Acum. estetice şi teologice. şi imanentă (pentru a spune astfel) întregei gândiri moderne. judecata ca sinteză a priori. Ar fi de prisos să ceri un element sensibil pentru noţiune. Dar. proprie înaltei speculaţii filo­ zofice. şi se arată folositoare cel mult în faţa concepţiei abstracte a ştiinţei. vindecă tăietura dintre lumea sensibilă şi cea inteligibilă. deosebită de noţiunea abstractă şi de cea reprezen­ tativă a ştiinţelor. şi să se justifice productivul caracter al fanteziei. «inteligibil» şi «idee» nu poate însemnă altceva (şi nici nu are alt înţeles pentru susţinătorii acestei doctrine) decât noţiune. si fie chiar noţiunea concretă sau idea. a lui Kant. nu şi în faţa problemei artei (Critica judecăţii. în afară de acela . de oarece noua noţiune despre noţiune inaugurată de Kant. în orice caz. S'a spus că imagină artistică e aceea care uneşte un sensibil cu u n inteligibil. şi reprezintă o idee. Şi felul cel mai bun pentru a pregăti această adâncire este să aminteşti şi să critici teoriile prin care s'a încercat (fără a recădeâ în realism sau concepţionism) să se diferen­ ţieze intuiţia artistică de simpla imaginaţie incoherentă şi să se stabilească în ce constă principiul unităţii. fantezia la logică şi arta la filozofie. şi nu numai în artă.30 ELEMENTE DE ESTETICĂ supusă apoi (semn de glorie!) unor astfel de torturi? Pentru a limpezi acest punct. concepând noţiunea ca judecată. ca istorie.

ieşi. Şi greutăţile de neînvins ale alegoriei sunt bine cunoscute. dacă este. unei comparaţii . împrăştiăm. desigur. dar a fost prejudecata teoretică. imagina de prisos iarăş supărătoare. şi chiar cu câştig. o dualitate. Alegoria a avut foarte mare trecere în Evul mediu. reprezentabilă în mod viu fără idea simbolizată. cu voinţă. a unei noţiuni sau gândiri şi a unei imagini. în acea amestecătură de germanism şi românism. din concepţia artei ca filo­ zofie sau ca istorie. noţiu­ nea. unde e artă. la cealaltă. duce de fapt la transformarea teoriei intuiţiei. de barbarie si de cultură. Şi nu numai că nu se explică. Şi această necesitate a rezolvării dualismului alegoric. ca noţiune concretă. şi gândind noţiunea. iar nu realitatea efectivă a însăş artei medievale. deoarece în acea împerechere gândirea rămâne gândire şi imagina imagină. sau. Ideea se topeşte întreagă în reprezentare (spunea esteticianul Vischer. dar se constitue prin adaus. împerecherea convenţională şi arbitrară a două fapte spirituale. care. respinge dela sine sau rezolvă în sine alegorismul. fără relaţie între ele. şi în afară de cuvintele prin care se exprimă.«CE E ARTA?» 31 pe care ea 1-a absorbit în sine. Alegoria e unirea extrinsecă. a intuiţiei ca simbol. Incăpăţânându-te în această cerinţă. dar numai spre a trece în concepţia artei ca alegorie. mulţumită ei. într'atâta încât contemplând imagina. fiindcă în simbol idea nu mai e de sine stătătoare. ca alegorie a idei. de fantezie vioaie si de reflecţie ascuţită. mai bine zis. asupra căruia cade vina. nu se "mai poate gândi separată de reprezentarea simbolică. caracterul unitar al imaginei artistice. prin care se admite că această imagină trebuie să reprezinte acea noţiune. uităm fără nici o pierdere. cum e cunoscut si simţit îndeobşte caracterul ei îngheţat şi anti-artistic. nici aceasta nu e de sine stătă­ toare. tot cu câştig.

după cum celălalt tinde spre . adică toată este cu înţeles. care s'o însufleţească fiind una cu ea. cu schiţe puternice şi turbure. Pe când clasicismul iubeşte sufletul liniştit. nu mai este idee. claritatea. şi tinde cu hotărîre spre reprezentare. al unităţii imaginei artistice. numai atunci când are un principiu vital. cu un stil frânt şi cu aluzii. ca zahărul din apa îndulcită). în general. figurile studiate în caracterul lor şi precise în contur. nelimpezit încă bine. toată este simbol. s'a transformat toată în reprezentare. măsura.romantismul cere artei. iar nu haotic conglomerat de imagini. idea pe care nu mai izbuteşti s'o prinzi ca idee (decât extrăgându-o. care a dispărut. mai întâiu de toate. a desnădejdei şi a avântului. şi se mulţumeşte. Numai că idea. cum se cade aci. care este şi se mişcă în fiecare moleculă de apă. Definind. arta e simbol. dar nu se mai regăseşte ca bucăţică de zahăr. ci e numai semnul principiului. şi se com­ place cu imagini vaporoase şi nehotărîte. a chinului şi a veseliei. cu fraze aproximative. a dragostei şi a urei. echilibrul.32 ELEMENTE DE ESTETICĂ atât de prozaice într'un subiect atât de poetic şi atât de metafizic). cu sugestii vagi. e într'adevăr intuiţie. revărsarea spontană şi vio­ lentă a efectelor. ca o bucăţică de zahăr topită într'un pahar de apă. şi lăsând d e o p a r t e determinaţiile mai mici şi accidentale. dar care este acest principiu? Se poate spune că răspunsul la această întrebare iese ca rezultat din examinarea contrastului tendinţelor celor mai opuse ce au fost vreodată în câmpul artei (şi care nu s'a arătat numai în epoca ce şi-a luat numele dela el şi în care a fost predominant): contrastul între romantism şi clasicism. Negreşit. dar simbolul cui ? însemnând ce? Intuiţia e într'adevăr artistică. desenul savant.

operile mari. vezi de departe ştergându-se contrastul şi nu mai poţi întrebuinţa unul sau altul din titlurile de şcoală: artiştii mari. înţeleaptă experienţă a vieţii şi gluma faţă de basmele trecutului. nici pasionale. care s'a transformat întreg în reprezentare şlefuită. care sunt produse de şcoala ro­ mantică şi de cea clasică. dela operile răsucite de patimă şi dela cele decorative şi reci. melancolia şi suava fantasticare în transparenţa sonetelor şi a canzonelor lui Petrarca. dacă vorbeşte inimei. sau părţile mari din acele opere. în limpedea octavă a lui Ariosto. nu se pot numi nici romantice. în perfectele endecasilabe nerimate ale .«CE E ARTA?» 33 sentiment. mai cu seamă. nici clasice. şi cele de artă ale poeziei italiene: transcedenţa medievală se închiagă în bronzul terţinei danteşti. pe care toţi pot să şi-Ie procure în afară de artă. găseşte mulţime de argumente pentru a-1 susţine si pentru a combate punctul de vedere protivnic. sentimente si reprezentări: un sentiment vioiu. Şi oricine se pune dintr'unul sau dintr'alt punct de vedere. fiindcă sunt totodată si clasice si romantice. fiindcă (vor spune romanticii) ce rost are o artă. când nu vorbeşte inimei ? şi. bogată în imagini netede. nici reprezentative. când. dacă spiritul nu se odihneşte pe o imagină frumoasă ? şi dacă imagina e fru­ moasă. eroismul şi gândirea morţii. la operile. întorci privirea dela operele de artă obişnuite. ce în­ seamnă că imaginile nu sunt şlefuite?Iar ceilalţi vor spune: ce rost are fierberea sentimentelor. De pildă. şi pe care viaţa le împarte chiar mai din belşug decât ar fi de dorit câteodată ? Numai că. operile de artă elenice. nu ale mediocrilor ci ale somităţilor. nu ale şcolarilor ci ale maeştrilor. atunci când începi să simţi oboseala sterpei apărări a unui sau a celuilalt punct de vedere parţial. dacă gustul nostru e satisfăcut. ce înseamnă lipsa acelor comoţii.

şi numai dintr'însul şi deasupra lui poate să se ridice. aşa de drăgostos. care primeşte o unitate aparentă prin arbitrul autorului. Nu idea. sensualitatea animală a zilei de azi şi internaţionalul decadentism au avut poate cea mai buna expresie a lor în versurile şi în proza unui italian. care asumă o stare sufletească. reprezentarea numai prin aspiraţie. unitatea.34 ELEMENTE DE ESTETICĂ lui Foscolo. sau dramă şi lirică. în sobrele şi austerele cântece ale lui. fără să-1 pun pe acel aş plan cu exemplele aduse). şi deseori ascunzând o emoţie sub un surâs). iată arta. sunt împărţiri scolastice ale indivizibilului: arta e totdeauna lirică. Toţi aceştia erau suflete adânc pasio­ nale (toţi chiar şi seninul Lodovico Ariosto. sau o idee abstractă.Giacomo Leopardi. adică epica şi dramatica sentimentului. Chiar şi rafi­ nările voluptoase (fie spus în paranteză. sau o comoţie de afecte extra-estetică. » . şi pe aceasta o numim viaţa. Aceste experienţe şi aceste judecăţi se pot rezumă teo­ retic în formula: ceeace dă coherenţă şi unitate intuiţiei este sentimentul. plinătatea operei de artă. D'Annunzio. masivi­ tatea. ci sentimentul este ceeace dă artei uşurinţa aeriană a simbolului: o aspiraţie închisă în cercul unei re­ prezentări. infinita zădărnicie a tot ce e. iar operile lor de artă sunt floarea eternă care a răsărit din patimile lor. intuiţia eîntr'adevăr astfel fiindcă reprezintă un sentiment. şi într'însa aspiraţia fiinţează numai prin reprezentare. aşa de gingaş. este contrastul neunificat al mai multor stări sufleteşti. Epică şi lirică. Ceeace ne displace. în cele false şi imperfecte. care întrebuinţează într'acest scop o schemă. Ceeace admirăm în adevăratele opere de artă e perfecta formă fantastică. stratificarea sau amestecul sau mersul lor clătinat.

O sentenţă celebră. cum s'a văzut. care cu limpezimea super­ ficială a imaginei. cu vorba părelnic precisă. fără acea justă intonaţie. cu sentimentul care nu s'a transformat în contemplaţie. şi se urmează şi se îndesesc. dacă nu e o acţiune a spiritului autorului ? Instructive sunt în legătură cu aceasta. cu practica violenţă a sentimentului. cu mai multă precizie. când a rămas tăgăduită şi arta. şi acuma trecută în numărul formulelor gazetăreşti.«CE E ARTA?» 35 Serii de imagini. în afară de relaţia sa cu toate celelalte per­ sonagii şi cu acţiunea generală ? Ce valoare are această acţiune generală. fiindcă nu le vedem generându-se dintr'o singură stare sufletească. care cu sentimentul abstract. încearcă să înşele asupra deficienţei. dintr'un motiv. şi ar trebui să se spună. Şi. adică în aspiraţia sa intimă. şi apoi într'un sfârşit la unitatea de «interes». instructive sunt rezul­ tatele negative ale marei discuţii între clasici şi romantici. al unui roman. fără acel accent care vine din inimă. că . şi ar fi trebuit ca interesul să se disolve la rândul său în inte­ resul spiritului poetului. datorită unui critic englez. cum deo­ potrivă a rămas tăgăduită arta. Şi ce e figura unui tablou tăiată din fondul tabloului şi transportată pe alt fond ? Ce este personagiul unei drame. care dela determinaţii extrinsece de timp şi de loc a fost mai întâiu adusă la unitatea de «acţiune». afirmă că «toate artele tind la starea muzicei». certurile seculare în jurul unităţii dramatice. dintr'o singură «pată de coloare» (cum obişnuesc să spună pictorii). încearcă să înşele asupra lipsei de raţiune estetică justificare agregatelor sale. sentimentului inspirator. ne lasă apoi desamăgiţi şi neîncrezători. care una câte una par bogate şi evidente. încearcă să smulgă sufletele şi să le înşele asupra lipsei de imagină. cu desenul ce pare corect. în sentimentul său.

are principiul său vital. datorită unui semifilozof elveţian. intuiţia serioasă. nu ca organică ci mecanică. D • D d . afirmă că «orice peisagiu e o stare sufletească»: lucru neîndoielnic. din sinonim. să se trivializeze.36 ELEMENTE DE ESTETICĂ toate artele sunt muzică. nu mai puţin celebră. Intuiţia artistică este deci totdeauna intuiţie lirică: cuvânt. ci sinonim. vorba «lirică» ar fi de prisos. şi care toate înseamnă intuiţie. şi ca organism. nu fiindcă peisagiul este peisagiu. Şi. când e pur şi simplu definită ca intuiţie. şi a cărei reţea. care nu este adjectivul sau determi­ narea celui dintâiu. dacă e bine să ia câteodată. neexistând imaginiatom. altul din sinonimele care se pot adăugă la numeroasele sinonime de care am pomenit. bună sau rea. Şi o altă sentenţă. dar fiindcă peisagiul este artă. ceeace se chiamă imagină e totdeauna reţea de imagini. dacă astfel vrea să se dea relief genezei sentimentale a imaginilor artistice. sau din altă nevoie practică. Dar. puse împreună din joc sau din calcul. şi acea intuiţie falsă şi neserioasă. fiind practică. considerată din punctul de vedere estetic. excluzând din numărul lor pe cele mecanice sau pe cele gândite realist. şi arta rămâne perfect definită. care este conglomerat de imagini. e numai pentru a face să se priceapă diferenţa dintre intuiţieimagină. sau reţea de imagini (de oarece. apare. care constitue orga­ nismul. afară de acest rost ex­ plicativ şi polemic. acesta din urmă. forma gramaticală a adjectivului. care este organismul însuş. cum nu există gândiri-atom). şi căreia i-a fost dată aceeaş soartă. —între această intuiţie adevărată şi proprie.

aceea că ne simţim bogaţi. la un mare efort mintal. numai pentru a putea păstră uşurinţa să repete distingerile tradiţionale şi vulgare. Fiindcă bogăţia nu se câştigă numai prin posesia multor obiecte. ca fiind în drumul lucrului la care ne chiamă si ne 'ndeamnă noua orientare > teoretică. . noi trebuie să le svârlim pe toate.pe care l-am schi­ ţat sumar. dar şi prin eliminarea acelora care sunt pasivităţi economice. se împacă lesne cu a nu pricepe nimic. cu toate că nu dau nici o greutate pentru a fi gândite (şi chiar amăgesc la început prin uşurinţa şi neobişnuita lor evidenţă). Problemele din care izvorau aceste şcoli opuse erau în general următoarele: Arta constă numai în conţinut. de diferenţiere între artă şi faptele şi ac­ ţiunile cu care e de obiceiu confundată. că împiedecă orice adâncă pri­ cepere. Să începem dela cea mai faimoasă dintre aceste pasivi­ tăţi economice din cercul Esteticei: dela distingerea dintre conţinut şi formă. fără îndoială. care distingeri. care a produs chiar şi în secolul al nouă­ sprezecelea o divergenţă de şcoli: şcoala Estetică a conţinu­ tului (Gehaltsaesthetik) şi şcoala Estetică a formei (Formaesthetik). Şi cu toate că există oameni cari. constrânge. şi să ne bucurăm de cea mai înaltă uşurare. aduc apoi cu sine cealaltă şi mai mare caznă.0 II PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ P ROCESUL. şi că fac să nu mai înţelegi nimic din ceeace este într'adevăr arta. dar această oboseală e răsplătită de libertatea câşti­ gată printr'însa faţă de distingerile înşelătoare ce întunecă te­ renul Esteticei.

Iar. armonia. nu mai era o singură valoare. de oarece nu e nimic mai comun decât să auzi că o dramă e frumoasă ca «formă». şi prezintându-se ca unitate. efectul artei este sporit de valoarea conţinutului. dar scrisă în versuri urîte. pe de o parte că arta. că este o simplă stinghie sau armătură de care se atârnă formele frumoase.38 ELEMENTE DE ESTETICĂ sau numai în formă. e t c . dar greşită prin «conţinut». sau în formă si conţinut totodată ? si care e caracterul conţinutului. e frumos din punct de vedere natural si fizic. elementul consti­ tutiv al frumosului) împodobindu-se cu forme frumoase. se regăseşte oriunde în istoria Esteticei antice. că este conţinutul indiferent. dacă nu arta. cu hegelienii şi herbartienii. în părerile comune. patriotic sau social. fiindcă în acest caz. că numai dânsele fericesc într'adevăr spiritul estetic: unitatea. şi ceeace e mai important. ci ar alege în schimb altele cu caracter istoric. după dânşii. la rândul lor. sau ridică pe om la cerul metafizicei şi al reli­ giei. ca secundar şi subordonat. dacă nu şi-ar pierde puterile de desenator si colorist cu «subiecte mici si nedemne». iar formaliştii. este toată în conţinut. moderne. armonie. etc. care e caracterul formei esteticei? Se răspundea. că o poezie este foarte nobilă prin «concepţie». care au ajuns la cea mai mare corpolenţă scolastică în Ger­ mania. că un pictor ar fi mai mare. esenţa artei. elementul pe care dela început îl excluseseră din esenţa artei: continutistii admiteau că ar fi în câştig conţinutul (de fapt. medievale. Aceste doctrine. simetrie. că. ci suma a două valori. ultra-moderne. înfine. determinat ca un ceva care place. sau e exact istoriceşte. simetria. sau. de cealaltă. Şi de o parte şi de alta căutau să atragă spre dânşii. sau e moral. Se poate spune că gustul cel fin şi adevăratul simţ critic al artei sunt nevoite să se apere la fiece pas împotriva 3 3 3 .

tragic.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 39 scâlcielilor de judecată. umoristic. iar formaliştii continutisti: si unii trec în locul celorlalţi. este tocmai această dialectică prin care conţinutiştii se fac fără voia lor for­ malişti. patetic. unii din acei gânditori izbutesc să le facă — sforţări ridicole şi sterpe. Origina lor nu e pentru noi o taină. sublim. fiindcă şi unele şi altele sunt — nimic. Şi ceeace ne interesează şi mai mult este să observăm sforţările pentru a ieşi din închisoare. într'adevăr. lăsată de către ele să fugă. chiar din scurta schiţă pe care am dat-o. concepţioniste sau fizice ale artei: toate doctrine care. în Philosophie des Schonen a lui Hartmann) cari. făcut să coincidă încetul cu încetul cu toată realitatea. în formă groaznică. loviturile cu care slăbesc porţile şi zidurile. Ceeace ne interesează pe noi din acele estetice. ca acele ale conţinutiştilor (să se vadă. căci. etc). «Formele fru' S i moaşe» ale herbertienilor nu se deosebesc întru nimic de «conţinuturile frumoase» ale hegelienilor. reiese clar că izvoresc din trunchiul concepţiilor edoniste. etc. comic. dar numai pentru a se opri neliniştiţi şi a se în­ toarce la al lor. spărturile pe care. fiindcă e de acord cu acei filozofi-vulg. şi să o reintroducă sub formă de element accesor sau accidental: conţinutiştii o concep ca formalul element abstract. legând fir cu fir şi compunând o reţea din «conţinuturile» lor frumoase (frumos. sunt apoi constrânse să recâştige într'un fel oarecare arta. nedescoperind ceeace face ca arta să fie artă. idilic. născute din acea doctrină în care filozof devin vulg. care le da aceeas nelinişte. iar formaliştii ca elementul abstract al conţinutului. moraliste. şi vulgul se simte filozof. încercau să cuprindă în reţeaua lor foarte grosolană orice formă de realitate. nu mai are . si nu îsi dădeau seama că «conţinutul» lor estetic. sentimental. chiar şi aceea pe care o numiseră «urîtă».

prin acest sistem. Supape de formalişti. care. tocmai pentrucă este artistică numai relaţia lor. dar îl defineau «ca un ceva care interesează pe om». după ce au mărginit arta la formele abstract frumoase lipsite de orice conţinut şi numai sumabile cu conţinuturile. dar ca acea unitate concretă şi vie care este a sintezei a priori. Exploziile contradictorii şi puerile. era fundamental distrusă. cu mai multă hotărîre. dar nu se pot califica separat ca ar­ tistice. dar care devine artă numai fiindcă artistul. introduceau. despre care se poate spune că sentimentul fără imagină e orb.40 ELEMENTE DE ESTETICĂ nici un caracter care să-1 deosebească de alte conţinuturi. atribuiau termenilor în afară de raport calităţile pe care numai în raport le capătă. interesându-se. sau. cu incorectitudine demnă de eclectici. care face să constea arta în «raportul» dintre conţinutul frumos si forma frumoasă. timid. nefiind alt conţinut în afară de realitate. ceeace eră u n altfel de tăgăduire a afirmaţiei fundamentale. Fiindcă adevărul e acesta: conţinutul şi forma trebuie bine deosebite în artă. de oarece e limpede că artistul nu ar produce artă. Sentiment şi imagină în afară de sinteză. înţeleasă nu ca unitate abstractă si moartă. se declarau partizanii unui fel de eclectism. şi arta e o adevărată sinteză a priori estetică. adică relativ individului. dacă nu l-ar interesa ceva care e subiectul şi problema producţiei sale. îl face să devină. adică teoria lor fundamentală. ca acele ale altor conţinutişti formalişti care păstrau conceptul unui conţinut estetic. a senti­ mentului şi a imaginei în intuiţie. si. iar imagina fără sentiment e goală. şi puneau interesul ca relativ omului în diferite situaţii istorice. adică unitatea lor. nu există pentru spiritul artistic: or fi având existenţă pentru cine se . între formele frumoase. acea armonie dintre formă şi conţinut.

doreşte şi dispreţueşte. şi pare a recunoaşte că un conţinut. arătând conţinutul 3 > / ' 3 3 ' 3 artei ca sentiment sau stare sufletească. nici pe estetician: după cum arta nu e zadarnică fantastic are. nu poate fi întrebuinţat în elaborarea artistică. iar imagina va fi ne­ însufleţitul reziduu al artei. opunându-se astfel continutismului abstract al filozofilor si moraliştilor. şi sentimentul va fi aspectul practic al spiritului care iubeşte şi urăşte. 3 3 " zic.\ \ PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 41 pune din alt punct de vedere. sau. cu condiţia să se în­ ţeleagă totdeauna că acel conţinut este format si că forma > O 3 i este umplută. dacă vreţi. iar figura simţită. tot astfel nu este nici pasionalitatea tumultuantă. N u e de nici un folos să răstorn obiecţia. mul­ ţumită altui act. Numai din cuviinţă istorică către acela care a pus mai bine decât alţii în lumină concepţia autonomiei artei. într'un alt «plan de cunoştinţă». Deaceea este 3 3 y indiferent sau e o simplă chestie de oportunitate. si estetica intuiţiei. si nu este conţinut estetic. cu râvna către formaţie şi contemplaţie. dacă prezinţi arta ca formă sau conţinut. frunza uscată în prada vântului imaginaţiei şi a capriciilor de pierdevară. că sentimentul este figurat. şi a vrut să afirme această autonomie cu vorba «formă». către de Sanctis — şi totodată din pricina urgentei polemici împotriva încercărilor pentru a absorbi arta în alte feluri de activitatea spirituală. > 3 3 ' ca si formalismului abstract al academicilor — din cuviinţă. ci este înălţarea acelui act. cu suferinţele si bucuriile creaţiei artistice. care nu ar fi sentiment sau stare sufletească. Toate acestea nu privesc nici pe artist. îl califică în afară de intuiţie. Senti7 3 3 . substituirea acelui tumult cu un alt tumult. care desigur s'ar putea aduce (dar mai de grabă cu sofism de advocat decât cu agerime de om de ştiinţă): anume că. se va putea numi Es­ tetica intuiţiei «Estetica formei».

iar de cealaltă. fiindcă de data aceasta te loveşti de obstacole de neînvins. nici voinţele. colori. poate chiar părea neîndoielnică. nu se mai poate unifică: în ce mod ceva extern. care sunt întreg universul sub specie schematismi et abstractionis. poate să se adauge internului şi să-1 exprime ? u n sunet sau o coloare exprimă o imagină fără sunet şi fără coloare. ci e întregul univers privit sub specie intuitionis. sunete şi tonuri. şi afară de dânsui nu se poate concepe un alt conţinut care nu ar fi în acelaş timp o formă deosebită de forma intuitivă: nici gândurile. aces­ tora le zici exteriorul artei. si chiar acţiunea tehnică ? Intuiţia odată distinctă . D a r lucrul merge altfel când. mai cu seamă când nu se cercetează mai de aproape raţiunea şi modul de distingere. fiind rău distins. de întâmplări. linii. de acţiuni. care sunt întreg universul sub specie volitionis./ I I 42 ELEMENTE DE ESTETICA mentul sau starea sufletească nu este un conţinut particular. nici lucrurile fizice si entităţile matematice. celelalte tehnică. ceeace n'arecorp ? în ce fel pot. Ceeace s'a distins de data aceasta. O altă distingere. imagini de oameni. A distinge extern de intern e lucru uşor. un corp. şi când apoi se aşează distingerea într'un colţ şi nu i se cere nici un serviciu. Şi pune de o parte fantasme de sentimente. de animale. ca în orice diferenţiere. şi străin internului. aşa încât nemai gândind niciodată la dânsa. imagina de traducerea fizică a imaginei. nu mai puţin greşită (şi la care trec de obiceiu şi cuvintele «conţinut» şi «formă») desparte intuiţia de expresie. cel puţin în cuvinte. şi aşa mai departe. de peisagii. celorlalte interiorul: unele artă pro­ priu zisă. într'un acelaş act. treci dela distingere la căutarea de relaţii si la unificare. să se îmbine spontaneitatea fanteziei si reflecţia. care sunt întreg universul sub specie cogitationis.

Dar înainte să recurgem la mister (un refugiu pentru care totdeauna este timp destul). noi nu cunoaştem altceva decât intuiţii exprimate: o gândire nu e gândire pentru noi decât numai atunci când e formulabilă prin cuvinte. dar e sigur. tot lasă într'un sfârşit să se vadă spărtura: de o parte expresia. pe care psihologii le-au propus şi le-au desvoltat cu multă muncă. de mecanizare. de alta imagina. de uitare. sau al unui misterios paralelism psihofizic: cel dintâiu care la rândul său e un paralelism crezut învins. o fantezie muzicală numai dacă se concretizează în sunete. şi făcută una de altă natură ca cealaltă. al doilea care este o căsătorie celebrată în depărtarea veacurilor sau în bezna inconscibilului. o imaginaţie picturală numai când e colorată. de instinctificare. Nu spunem că e absolută nevoie ca cuvintele să fie declamate cu voce tare. că atunci când o gândire e într'adevăr gândire. muzica executată şi pictura fixată pe o pânză sau pe o placă de lemn. care. va luă aspectul unei misterioase căsătorii. nu mai există ingeniositate de termeni medii care să le mai poată lipi una de alta: toate procesele de asociaţie.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 43 de expresie. Şi s'ar părea că nu rămâne altă scăpare decât refugiul în ipoteza unui mister. de obiceiu. dar a fi vorbit despre el nu vrea să zică a-1 fi experimentat şi conceput. Se poate să fie tot atât de insubzistentă şi de ne gândit ca un suflet fără trup. trebuie să vedem dacă cele două elemente au fost distinse pe drept. îndemnând muşchii gurii noastre şi răsunând . s'a vorbit mult în filozofii şi nu mai puţin în religii. In realitate. despre care. când a ajuns la maturitatea gândirii. prin întreg trupul nostru aleargă cuvintele. după gusturile poetice sau matematice. pentru a spune adevărul. şi dacă subzistă şi se poate concepe o intuiţie lipsită de expresie.

dar nu le oferă lor. şi-au întipărit stigmatele pe mâni şi pe picioare! înainte să se formeze această stare expresivă a spiritului.44 ELEMENTE DE ESTETICA la urechea noastră interioară. când o imagine picturală e reală din punct de vedere pictural. imagina picturală. lui Homer. să colorăm spontan obiectele înconjură­ toare. printr'un fel de iradiaţie. cu atâtea veacuri mai înainte. suntem saturaţi de linfe care sunt colori. si care nu s'a format încă. o artă mult mai mare în vastul lor cap! Şi copilăria naşte câteodată din iluzia prin care. sau fiindcă tehnica nu e aşa de înaintată încât să poată oferi expresiei lor mijloace îndestulătoare: oferiâ mijloace îndestulătoare. sunt nerăbdători de expresii. negând o lume fizică opusă ei. şi ar fi posibil. şi considerând-o ca . şi în consecinţă exprimând. după concepţia pe care am expus-o. în gâtlej sau tremură în degetele care aleargă pe clapele ideale. picturale şi muzicale. fantezia muzicală. si de aceea nici unele nici altele nu s'au exprimat. lui Phidias sau lui Apelles. câteva imagini stinghere. care poartă. făcând apoi socoteli greşite cu noi înşi-ne. dar nu existau de fel. cum se spune de anumiţi isterici şi de anumiţi sfinţi. credem că avem în noi toate celelalte imagini care trebuie să intre într'o operă şi pe care nu le avem încă. pictori sau muzicanţi neputincioşi. în cazul când materiile colorante n'ar fi la dispoziţia noastră. şi reţeaua vitală care trebuie să le îmbine. spun ei. gândirea. cum îi auzi spunând. Arta. cari au totdeauna capul plin de creaţii poetice. dacă este o copilărie să dai crezare acelor poeţi. cari. nu numai că nu existau fără expresii. A crede în pre­ existentă este o copilărie. când o muzică e într'adevăr muzică tresare. prin imaginaţie. numai că nu reuşesc să le traducă în formă externă. sau fiindcă. înţeleasă ca intuiţie. imaginând.

a intuiţiei în intuiţie si expresie. poate fi. Fantezie şi tehnică sunt distinse pe drept. Ce este acest ceva ? Artistul. Şi pe cât e cu neputinţă de conceput o imagină lipsită de expresie. şi se leagă şi se împreună. adică să fie într'adevăr imagină. mai vast. al spiritului în totalitatea sa. si n'are de împlinit imposibile căsătorii. zis. mai bine. . afară numai dacă s'ar spune (şi poate n'ar fi fals nici în fiziologie) că tot organismul. o imagină care să fie în acelaş timp expresie. n'are ce face cu paralelismul substanţei cugetătoare şi a substanţei extinse. e totodată epidermă. în afară de aceasta gândirea poetică: nu rămâne nimic. Dacă se ia unei poezii metrul. dacă n'aş arătă si acuma ce adevăr se ascunde în fundul încercatei diferenţieri a indiferenţi abilului. ci în acela. în fiecare celulă şi în fiecare celulă a celulei. nu rămâne. Insă n'aş fi în acord cu convingerile mele metodologice şi cu dorinţa să fiu drept cu erorile (şi am împlinit-o faţă de distingerea dintre conţinut şi formă. metaforizat ca fizic. şi e însuş acel fapt pe care apoi intelectul îl construeşte ca extins. cu toate că nu ca elemente ale artei. dificultăţi de învins. pe atât e de conceptibilă. acel ritm şi acel metru. sau. Expresia nu s'ar putea compara nici măcar cu epi­ derma organismului. fără să fie într'adevăr fizic.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 45 o simplă construcţie a intelectului nostru. si e într'adevăr ceva care. fiindcă substanţa ei cugetătoare. actul ei intuitiv e perfect în sine. Poezia este născută cu acele cuvinte. sau practice. de rezolvat. în comparaţie cu intuiţia. cum cred unii. se înfăţişează într'adevăr artistului. cu toate că nu în câmpul artei. si fiind un act spiritual ca orice lucru real. ritmul şi cuvintele ei. ba chiar logică şi necesară. probleme tehnice. arătând adevărul către care tindea şi pe care nu reuşiâ să-1 atingă).

care servesc la acea operă de reproducere. se împreună scrisul şi fonografele. Şi (fie spus în treacăt fiindcă trebuie să condensez) această transformare aparentă a intuiţiilor în lucruri fizice — cu totul . cu pictura pânzele. distingându-se de intuiţia care e teoretică. din care cauză face acte practice. e om întreg. chiar dacă n'ar fi avut m â n i . de cunoştinţe şi deaceea se numesc tehnice. ca orice act practic. cu vorbele şi cu muzica. reproducerea imaginelor sale. şi deaceea se numesc fizice. par externe acesteia. şi. Astfel. şi. cu sculptura şi cu arhitectura pietrele cioplite şi săpate. în fine. ca atare caută mijloacele să nu lase să se piardă rezultatul muncii spirituale. Gele două activi­ tăţi sunt a ş a . Aceste acte practice sunt călăuzite. şi de aceea şi om practic. şi. plăcile de lemn sau zidurile zugrăvite. ca practice.46 ELEMENTE DE ESTETICĂ pe care l-am lăsat vibrând de imagini exprimate ce izbucnesc prin infinite canaluri din toată fiinţa sa. dar nu şi că ar fi fost mare pic­ tor. şi să facă posibilă sau uşoară. pictor care lucrează cu colori care se alterează repede: sunt aşa de multe exemple de acest fel că nu face osteneala să le mai cităm. mare artist care să nu ştie sase exprime. Insă ce este imposibil. fierul. încât poţi să fii mare artist şi tehnician prost. şi capătă acest nume cu atât mai uşor cu cât sunt fixate şi extrase de către intelect. mare arhi­ tect care nu armonizează liniile. d e distincte între ele. S'a spus despre Raphael că ar fi fost un mare pictor. ciocănite şi făurite în fel şi chipuri. este să fii mare poet care face versuri proaste. poet care corectează prost corecturile de tipar ale versurilor sale. bronzul şi celelalte metale topite. chiar dacă i-ar fi lipsit simţul desenului şi al colorii. pentru sine şi pentru ceilalţi. şi mare compozitor care nu acordează tonurile. mare pictor care nu armonizează colorile. arhitect care întrebuinţează material neîntrebuinţabil sau nu se îngrijeşte de statică.

PREJUDECĂŢI

DESPRE

ARTĂ

47

asemenea transformării trebuinţelor muncii economice în obiecte şi mărfuri — explică şi în ce fel s'a ajuns să se vorbească, nu numai de «lucruri artistice» şi de «lucruri frumoase», dar chiar şi de o «frumuseţe a naturii». E evident că, în afară de instrumentele făurite pentru reproducerea imaginilor, se mai pot întâlni şi obiecte dinainte existente, produse sau nu de către om, care au aceeaş funcţie, adică sunt mai mult sau mai puţin prielnice la fixarea amintirii intuiţiilor noastre; şi aceste obiecte iau numele de «frumuseţi naturale» şi exercită puterea lor fascinătoare numai când le primeşti cu acelaş suflet cu care le-a primit, şi le-a însuşit artistul, sau artiştii, cari le-au valorificat şi au arătat «punctul de vedere» din care trebuie să fie privite, legându-le astfel cu o intuiţie a lor. D a r adaptabilitatea veşnic imperfectă, fugitivitatea şi schimbarea perpetuă a «frumuseţilor naturale», îndreptăţesc şi locul inferior care li-se dă în comparaţie cu frumuseţile produse de către artă. Să lăsăm pe retori sau pe îmbătaţi să afirme că un copac frumos, u n fluviu frumos, u n munte sublim, sau chiar şi un cal frumos sau o frumoasă figură omenească, sunt superioare loviturii de daltă a lui Michel Angelo, sau versului lui D a n t e ; iar noi spunem, cu mai multă proprietate, că «natura» e stupidă în comparaţie cu arta, şi că e «mută» dacă omul n'o face să vorbească. . O a treia distingere, care şi dânsa încearcă să diferenţieze indiferenţi abilul, se agaţă de noţiunea expresiei estetice, şi o împarte în două momente: al expresiei propriu zise sau p r o ­ prietate, şi al frumuseţii expresiei sau ornament; întemeiândo pe aceste momente clasificarea a două ordine de expresii, cele nude şi cele împodobite. E o doctrină ale cărei urme se pot descoperi în toate ramurile artei, dar care în nici una

48

ELEMENTE

DE

ESTETICĂ

nu a fost aşa de desvoltată ca în a cuvântului, unde poartă o denumire celebră si se chiamă «Retorică», si a străbătut
3
»
J

o istorie foarte lungă, dela retorii greci până în zilele noastre, când mai dăinuie în scoli, în tratate si chiar si în esteticile cu pretenţii ştiinţifice, cu atât mai mult (cum e natural) în ideile vulgare, cu toate că, în zilele noastre, a pierdut foarte mult din vigoarea ei primitivă. Prin puterea inerţiei sau prin tradiţie, oameni cu un intelect superior au primit-o veacuri de-a rândul, si au lăsat-o să trăiască; si rarii răsvrătiţi n'au încercat mai niciodată să strângă în sistem răsvrătirea lor şi să taie eroarea dela rădăcină. Iar răul pe care 1-a făcut Retorica, cu idea unei vorbiri «împodobite», alta şi mai de preţ ca vorbirea «nudă», nu s'a mărginit la cercul esteticei, ci s'a revărsat în al criticei, şi chiar în domeniul educaţiei literare, deoarece, pe cât era de incapa­ bilă să fie dreaptă cu frumuseţea simplă, pe atât era de gata să dea o aparentă justificare frumuseţii încărcate, şi să încurajeze scrisul umflat, afectat şi impropriu. Şi cu toate acestea, împărţirea pe care o întroduce şi pe care se sprijină, se contrazice din punct de vedere logic, fiindcă, precum e uşor de dovedit, distinge însăş noţiunea pe care vrea s'o împartă în momente, şi obiectele, pe care vrea să le împartă în clase. O expresie proprie dacă e proprie, e şi frumoasă, frumuseţea nefiind altceva decât determinarea imaginei, şi deci a expresiei; iar, dacă numind-o nudă, vrea să se arate că într'însa lipseşte ceva ce ar trebui să nu lipsească, în acest caz e improprie şi deficientă, adică nu este, sau nu este încă expresie. Şi prin contrariu, unei expresii împodo­ bite, dacă e expresie în fiece parte, nu poate să i-se zică împodobită, ci e tot atât de nudă ca şi cealaltă, şi, ca şi cealaltă, proprie; dacă conţine elemente inexpresive, adause,
3 ' 3 3 > 3 ' 3

PREJUDECĂŢI

DESPRE

ARTĂ

49

extrinseci, nu e frumoasă, ci urîtă, adică nu este, sau nu este încă expresie; pentru a fi astfel trebuie să se purifice de elementele străine (cum cealaltă trebuie sase îmbogă­ ţească cu elementele care îi lipsesc). Expresia şi frumuseţea nu sunt două noţiuni, ci una singură, şi e îngăduit să fie numită cu unul sau altul din cu­ vintele sinonime: fantezia artistică e totdeauna trupească, dar nu e buhăită, totdeauna învestmântată cu sine însăş şi niciodată încărcată cu altceva, sau «împodobită». De sigur, chiar şi sub această foarte greşită diferenţiere dormea o problemă, şi deci necesitatea unei distingeri de împlinit; şi problema (după cum reiese din Aristotel şi din psihologia şi gnoseologia stoicilor, şi după cum se vede intensificat în discuţiile retorilor italieni ai secolului al optsprezecelea) priviă raporturile dintre gândire şi fantezie, filozofie şi poezie, logică şi estetică (dialectică şi retorică, cum se mai spunea încă pe atunci, «pumnul închis» şi «pumnul deschis»): expresia «nudă» făcea aluzie la gândire şi la filozofie, iar expresia «ornată» la fantezie şi la poezie. Dar nu e mai puţin adevărat, că această problemă a distingerei între cele două forme ale spiritului teoretic, nu se putea rezolvă pe terenul uneia singure dintre ele, al intuiţiei sau expresiei, unde nu se va găsi niciodată altceva decât- fantezie, poezie, estetică, şi unde introducerea ne la locul ei a logicei nu va proiectă decât o umbră înşelătoare, care va întunecă şi sălbătăci inteligenţa, îi va luă priveliştea artei în toată plinătatea şi simplitatea ei, fără să-i dea pe aceea a logicei şi a gândirei. Dar răul mai grav, pe care doctrina retorică a expresiei «ornate» 1-a adus în sistematizarea teoretică a formelor

etc. priveşte tratarea limbagiului. adică luat în realitatea sa. când se admit expresii nude şi pur şi simplu gramaticale. de câte ori limbagiul este conceput în toată extensiunea lui. printr'o consecinţă ulterioară (gramatica negăsind loc în retorică şi în estetică) dat pe seama logicei. limbagiul e în mod ne­ cesar alăturat expresiilor nude şi dat pe seama gramaticei. concepţia logistică a limbagiului e strâns legată şi merge în acelaş pas cu doctrina retorică a expresiei. şi fără să excludem arbitrar limbagiu tonic. fără să-1 mărginim arbitrar la aşa zisul limbagiul articulat. edonism. sau în câteva cercuri alese. şi trăiesc încă împreună. sunt combătute. şi în toată intensitatea. cu toate că. deoarece. şi la mai strânsa lui legătură cu poezia decât cu logica. rămânând o ideie mai mult sau mai puţin extra-artistică a artei (concepţionism. Ceeace nouă ne pare dimpotrivă. şi. chiar şi în cei mai buni. fără să-1 falsificăm în abstracţiile gramaticelor şi dicţionarelor. mimic şi grafic. De fapt. şi expresii împodobite şi retorice. în zilele noastre. odată ce am stabilit concepţia artei ca intuiţie şi a intuiţiei ca expresie. o vie conştiinţă re­ lativ la natura fantastică sau metaforică a limbagiului. numai în perioada romantică (parcursă cu un secol mai înainte de către Vico) s'a format în câţiva gânditori.50 ELEMENTE DE ESTETICĂ spiritului omenesc. şi fără sa imaginăm prosteşte . pe cât de ineluctabil. care este însus actul vorbirii. şi deci implicit identitatea lor cu limbagiul: bine înţeles.) rămâne o foarte puternică silă să identifice limbagiul şi arta. unde capătă rostul subordonat al unei semeiotice sau ars significandi. şi s'au născut împreună în antichitate. moralism. Totuş. Răsvrătirile împotriva logismului doctrinei limbagiului au apărut tot aşa de rar şi cu tot aşa de puţină eficacitate ca şi cele îm­ potriva retoricei. pe atât de uşor.

care trebuie curăţate de metodele fiziologice. îi ridică nu deasupra lor. ce revine mereu. narative. Această identificare va aduce studiilor despre artă şi poezie folosul să le purifice de rămăşiţele edoniste. cărora le zice prozaice. care . oamenii n'ar înţelege-o. dialogate. poetului nu trebuie să-i displacă să fie pus în legătură cu omenirea co­ mună. şi liberarea de teoria. psihologice şi psihofiziologice. deoarece numai această legătură explică puterea pe care poezia. o «limbă a zeilor». adică identice. în Italia şi în afară. fiindcă. epice. N u mai puţin însemnat va fi folosul pe care îl aduce studiilor linguistice. Coincidenţa artei cu limbagiul. şi care nu e despărţită prin nici o prăpastie de celelalte forme.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 51 că omul vorbeşte cu vocabularul şi gramatica. în genere. iar dacă dânsa îi ridică. prozaico-poetice. după cum se poate vedea din bogata «literatură» produsă în jurul său. dra­ matice. a originii convenţionale a limbagiului. melodice. Dacă poezia ar fi o limbă aparte. care. aduce după sine. moraliste şi concepţioniste. lirice. luată în înţeles îngust şi august. acum la modă. cântate. a avut efect asupra multor linguişti şi filozofi ai Esteticei. exprimă impresiile şi sentimentele sale. în forma căreia îi zice conversaţie sau forma familiară. ce se pot defini una printr'alta. care se mai întâlnesc încă aşa din belşug în critica literară şi artistică. în puterea umanităţii sale). ci în ei înşişi: adevărata democraţie si adevărata aristocraţie coincid si în cazul acesta. cum e şi natural. o are asupra tuturor sufletelor omeneşti. ce e drept. coincidenţa esteticei şi a filozofiei limbagiului. nu-i va displace să fie considerat ca poet şi totdeauna ca poet (cum şi este. ideie pe care am îndrăznit să o pun acum doisprezece ani în titlul unui tratat al meu de Estetică. Iar dacă omului. In fiecare clipă omul vorbeşte ca şi poetul. asemeni cu poetul. etc.

Şi voiu încheia lista prejudecăţilor despre artă. şi prevăzută cu propriile-i legi. ca imagină care e semnificativă. sonoră. de teatru. natura moartă. etc. inevitabilul corolar al teorii mistice. muzica. fiindcă se amestecă în viaţa zilnică a criticei şi a istoriei artei: prejudecata posibilităţii să distingi unele sau multe dintre formele particulare de artă. idila. Imagina semnificativă e opera spontană a fante­ ziei. drama. fiind admis că limbagiul nu va mai fi conceput ca semn. Această doctrină ero­ nată ia trup în două serii sistematice.. bisericească. civilă.etc. fructele. printr'o reacţiune inevitabilă. arta dramatică. sculptura eroică. romanul. sculptura. grădinăria.) iar cealaltă ca teoria artelor (poezia. şi deaceea colorată. familiară. presupune imagina şi deci limbagiul. arhitectura. peisagiul. e t c .52 ELEMENTE DE ESTETICA trage după sine. Nu va mai fi nevoie. adică semn sieşi. etc. pictura sacră. pe când semnul în care omul face convenţie cu omul. . cu aceea care e mai întrebuinţată. fiecare determinabilă în concepţia ei particulară şi în limitele sale. militară. arhitectura civilă. muzica de cameră. natura vie. eşti constrâns într'un sfârşit să recurgi la Dumnezeu ca dătătorul primelor semne. comedia. tragedia. funerară. pictura. are primele . nici aci. a cărei origină dealtfel este simplă. Şi această prejudecată. cântătoare şi articulată.) şi câteodată una funcţionează ca subdiviziunea celeilalte. de moravuri. adică să presupui într'alt mod limbagiul. florile. să clădim absurde paralelisme şi să înlesnim misterioase căsă­ toriei între imagină şi semn. iar când stărueşti să explici vorbirea prin noţiunea de semn. de biserică. poemul epic şi romanesc. dintre care una e cunoscută ca teoria genurilor literare şi artistice (lirica. făcându-1 să descindă din incunoscibil. ci.

ale unui gen stabilit pe care un artist genial îl sparge « . şi a patra oară între perfecţionatorii poemului cavaleresc: ca şi cum poezie latină. sau ironia ei. Mulţi esteticieni compun încă tratate despre estetica tragicului. a liricei sau a umorismului. de pildă.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTA 53 sale monumente strălucite în cultura elenică. şi estetice ale picturii sau ale muzicii. în atâtea cutiuţe câte genuri sunt. în judecarea operilor de artă. spunând că observă sau violează legile dramei sau ale romanului. fac parte. comedie şi poem nu ar fi întotdeauna tot acelaş poet Ariosto în tentati­ vele şi în logica şi în manifestările evoluţiei sale spirituale. sau ale poeziei (aceasta din urmă poartă vechiul nume «Poetică»). şi. continua -să raţioneze impresiile lor. apare odată între cultivatorii poeziei latine a Renaşterii. orice formă ar lua. a treia oară între autorii primelor comedii. în loc să pună în lumină dacă o lucrare e frumoasă sau urîtă. nu au părăsit de tot obiceiul să le măsoare după genul sau arta anumită din care. a comicului. şi al fracţionării operii artistului. ceeace e mai rău (dat fiind că acei esteticieni sunt puţin ascultaţi. Nu se poate spune că teoria genurilor şi a artelor n'a avut si nu are dialectica internă si autocritica ei. după cum vă place mai mult s'o numiţi. roman sau dramă. care totdeauna are unitate în desvoltarea ei. şi. şi dăinuie şi ea până în zilele noastre. sau ale picturei. aşa încât Lodovico Ariosto. şi toţi ştiu că istoria literară e plină de aceste cazuri. sau ale basso-reliefului. şi scriu pentru solitara lor delectare sau din me­ serie academică) criticii. Apoi este foarte răspândit felul desvoltării istoriilor artistice si literare ca istorii de genuri. altă dată între autorii primelor satire italiane. satirică. după părerea lor. lirică. şi al prezintării artiştilor ca nişte cultivatori a cutărui sau cutărui gen.

şi genul se lărgeşte sau primeşte. nu va desfăşură mai mare putere estetică decât un simplu Lied goethian. ca un bastard legitim. pe unul nou: şi com­ promisul fiinţează prin inerţie. care a ajuns la această extravagantă gân­ dire că pictură reprezintă «corpurile»: corpurile. drama liricei — şi. şi nu sufletul şi acţiunea pictorului! Se poate vedea şi din chestiile care nasc logice din aceea ilogică: adică. neputând invinui pe artist şi nevrând să invinuiască pe criticul genurilor.54 ELEMENTE DE ESTETICĂ cu opera sa. dacă nu ar fi mai bine să uneşti forţele separate într'o singură artă care ar strivi pe celelalte ca o coaliţie de armate. sau un desen de Leonardo ? Chestii si distingeri si definiţii si judecăţi care iscă revolta t O 3 3 3 J 3 simţului poetic şi artistic. ce gen şi care artă e superioară: pictura ar fi superioară sculpturei. în care se află teoreticienii ei. dat fiind fiecărui gen şi fiecărei arte câmpul ei determinat. Opera de ex. muzica. în care se întrunesc poezia. când sunt cercetate de aproape. aşa încât la sfârşit. dojana care nu iz­ buteşte să înnăbuşe admiraţia şi popularitatea operei. iscând dojana criticilor. se termină de obiceiu printr'un compromis. şi deci nereducti­ bile la termenii riguroşi ai logicei. se poate vedea chiar la Lessing. alături de sine. prin însăş contradicţia problemei. până când o nouă operă genială răstoarnă iarăş normele fixate. Şi la ce absurdităţi duce sforţarea pentru a determină cu rigoare ceeace e indeterminabil. sau se arată a fi arbitrare înălţări a opere de artă stinghere la gen şi la normă. o singură armată. sau se topesc în definiţia generală a artei. O ironie a doctrinei este şi imposibilitatea. arta scenică şi decorul.. fiind recunoscute prin acele diviziuni copilăreşti puterile fiecărei arte. să delimiteze logic genurile şi artele: toate definiţiile elaborate de dânşii. nu acţiunile şi sufletele. care iubeşte fiecare lucrare în .

individuală şi incomparabilă. Şi deoarece. ca o creatură vie. de unde a izvorît vrajba între judecata afirmativă a sufletelor artistice şi judecata negativă a criticilor de meserie. pentru a construi cealaltă serie de genuri sau de clase: ceeace înseamnă că orice teorie a divi­ ziunii artelor e fără fundament. fiecare intra­ ductibilă una într'alta (căci a traduce. din punct de > . în cazul acesta. adică incapabile să reacţioneze şi să deducă dreapta teorie imanentă judecăţilor lor şi să o împotrivească celei pedante a adversarilor. fiecare nestrunită de intelect. nu de genuri. şi ştie că fiecare lucrare are legea ei indivi­ duală şi valoarea ei deplină şi de neînlocuit. afară numai dacă şi el ar fi compus din infinite cutiuţe şi. pentru ceeace este. şi pictura şi poezia nu valorează prin sunetele care bat aerul şi prin colorile care se resfrâng din lumină. pe când operile de artă sunt infinite: toate originale. iar starea sufletească e individuală şi veşnic nouă. pe de altă parte. întrucât i-se interiorizează. nu fără dreptate.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTA 55 sine. intuiţia presupune infinite intuiţii. ci de intuiţii. arta însăş sau intuiţia. şi o pictură e distinctă de altă pictură nu mai puţin ca de o poezie. adică. drept pedanţi. ci prin ceeace ştiu să spună spiritului. este a c r e e a o n o u ă operă de artă). iar criticii de meserie trec. e lucru zadarnic să cauţi mijloacele abstracte ale expresiei. Intre universal şi particular nu se interpune. şi. individualitatea intuiţiei presupune indivi­ dualitatea expresiei. unul singur. pe cari e imposibil să le închizi într'un raft alfabetic de genuri. cu toate că sufletele artistice sunt la rândul lor «poeţi dezarmaţi». Genul sau clasa este. de oarece orice operă de artă exprimă o stare sufletească. cu simţ artistic. şi între afirmativul unora şi negativul celorlalţi. Care teorie justă este tocmai un aspect al concepţiei artei ca intuiţie. sau intuiţie lirică.

nu are nevoie de altceva decât de universal şi de individual. ci pentru a strânge şi a circumscrie într'un anumit fel. acestea păstrează din alte cauze utilitatea lor. care s'a contractat sau concentrat întreagă în reprezentarea unei singure stări sufleteşti. sau după expresia abstractă. se vor conduce totdeauna sau după imagina abstractă. pe care nu o voiu lăsa fără menţiune. nici spectatorul care o contemplă. că de sigur procedarea este arbitrară. cele de a doua o sumă / . deoarece se concede. nu se întâlnesc cu generalia. E de sigur bine să construeşti o reţea de generalia nu pentru producţia care e spontană. dar arbitrarul devine nestricător şi util. şi totodată filo­ zoful pur. eu genurile sau cla­ sele. de universal individualizat: de universala activitate artistică. mai bine. şi că e arbitrară însăş doctrina generală. Acele genuri si clase uşurează cunoştinţa artei si educaţia în vederea artei. Nici artistul care produce arta. sau. cele dintâiu ca o tablă de materii a celor mai însemnate opere de artă. pentru necesităţile atenţiei şi ale memoriei. fără nici o greutate. infinitele intuiţii indivi­ duale. şi deaceea ca nişte clase de stări sufleteşti (genuri literare şi artistice) şi clase de mijloace expresive (arte).56 ELEMENTE DE ESTETICA vedere filozofic. că diferitele genuri şi arte sunt distinse arbitrar. cum e şi natural. Totuş. care e filozofică. şi această utilitate este latura adevărată. de generalia. prin însuş faptul că i-se ia orice pretenţie de principiu filozofic şi de criteriu pentru judecarea artei. a artei. oferind. nici un element mediu. nici o serie de genuri ori de specii. Nici nu foloseşte la nimic să obiectezi aci. Şi aceste clase. nu pentru judecata. a acestor teorii eronate. pentru a grupa într'un anumit fel nenumăratele opere de artă. dacă artistul pur şi criticul pur.

par să scape domeniului gândirei. aşa că uşor le cazi pradă. cu un tablou de altar. gramatice puriste sau popularizante. şi în acest caz se lovesc de eroarea. O mică poezie este estetic egală cu un poem. Totul e să nu confunzi indiciile cu realitatea. are aerul să fie anarhică sau anarhoidă. un fel de nedumerire: intuiţiile individuale. care nu ar putea să le domine decât punându-le în relaţie unele cu altele: şi tocmai aceasta pare să fie oprit de doctrina desvoltată mai sus. Cărţi indice şi de învăţături sunt îndeobşte cărţile de introducere literară. fiindcă sunt . cu imperativele categorice: confuzie. de pictură. aîmpărţirei genurilor şi a artelor: greşeală care. originale. şi înştiinţările sau imperativele ipotetice. pe care am criticat-o. această doctrină produce. dar cărora nu e de fel inevitabil să te supui. — sau tendinţe către priceperea filozofică a subiectului lor. mai mult decât liberală sau libertară. bogată în multiple şi continue ispite. o scrisoare e operă de artă nu mai puţin decât un roman. des­ chide drumul doctrinei celei adevărate a individualităţii artei. desigur. de « gramatică (cu împărţirile pentru părţile discursului şi cu legile morfologice şi sintactice). şi aşa mai departe. de compoziţie muzicală. un tablou micuţ sau o schiţă. e t c ) . Şi numai secundar se mani­ festă în ele sau tendinţe către o particulară expresie de artă. artă în pregătire (arte poetice ale clasicismului sau ale romantismu­ lui. prin contrazicerile ei. — şi sunt în acest caz artă încă abstractă. inclasificabile. Desigur. intra­ ductibile. de retorică.PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ 57 a celor mai urgente observaţii pe care practica artei le sugerează. chiar o traducere frumoasă e tot atât de originală ca o lucrare ori­ ginală! Or fi propoziţiile acestea neîndoelnice. la prima vedere. care. sau cu o frescă.

ca trepte succesive şi necesare evoluţiei spiritului.alăturâ. care par suspinul sau râsul unei clipe. care la urma urmei nu este o «clasificare». acela si nu altul: balada lui Guido Cavalcanti şi sonetul lui Cecco Angiolieri. cu toate că (şi aceasta e fără îndoială un merit) paradoxale. dar prin metaforă. şi eleganta traducere cinquecentescă a Eneidei lui Hanibal Caro. D • O • . care armonizează în sine toate poemele în parte. fiindcă în istorie apar alăturate organic. se găseşte legătura tuturor operilor de artă sau a tuturor intuiţiilor. fiindcă scapă măsurilor: sau se va spune. nu s'a tăgăduit valoarea clasificării genetice şi concrete. mic şi mare.alergânddupăele. dacă vreţi. nici mare. gata să apună. In istoria care se face din ce în ce mai bogată şi mai determinată. Şi de fapt. care se fac tot mai goale cu cât se înalţă şi se subţie. nevoie de vreo întregire ? Trebuie totuş să fie un fel. căci. Maccheronee-le luiMerlinCocaio. dar nu vor fi având poate. cu intenţia să manifestezi anumite admiraţii şi să pui în lumină anumite relaţii (nicidecum aritmetice sau geometrice) de însemnătate. uscata proză a lui Sarpi şi cea iezuitic-frunzoasă a lui Daniello Bartoli. care pare că rezumează într'însa un mileniu al spiritului omenesc. iar nu în piramidele de noţiuni empirice. din întâmplare. negând valoarea teo­ retică a clasificărilor abstracte. mic ceeace n u e n i c i mic. şi Comedia lui Dante.pricepe şi domina hora intuiţiilor. care batjocoresc evul mediu. şi se numeşte Istorie.58 ELEMENTE DE ESTETICA deduse logic din premise recunoscute.să-ţi pierzi mintea. fiecare note din eter­ nul poem. fără să fie nevoie să judeci neoriginal ceeace e original fiindcă trăeşte. or fi adevărate. adică în opoziţie cu opiniile vulgare.dacănuvrei.subordonâ. acest fel există. In istorie fiecare operă de artă îsi ia locul ce i-se cuvine.pentruaordonâ.

o lasă deoparte). a ajuns o temă cu care se sbegue începătorii. Cu toate acestea. iar nu artă. şi.///. chiar şi înaintea perioadei romantice. mai mult între literaţi si între artişti decât între filozofi. de fapt. şi arătat că ceeace este. ce e drept. atunci când s'a făurit * zicala «artă pentru artă». cu alte cuvinte ce este ea. In zilele noastre şi-a pierdut interesul. plăcere şi filozofie şi de toate celelalte lucruri.care atârnă de morală. şi de atunci continuă. trebuie cercetat pe ce întemeiază independenţa ei. plăcere sau filozofie. nu înseamnă altceva decât a cercetă dacă arta este sau nu este. dacă este. în realitate o cugetă. O activitate al cărei prin­ cipiu depinde de altă activitate. cu antiteza ei aparentă. şi păstrează pentru sine numai o existenţă părelnică sau convenţională: arta. Iar dacă nu e socotită dependentă. în forma ei vulgară. se observă urmele ei. chiar când s'ar părea că o lasă de-oparte (şi. cum adică arta se deosebeşte de morală.. şi chiar în cele mai vechi documente ale gândirii despre artă. a discută despre inde­ pendenţa sau dependenţa. LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOCIETATEA OMENEASCĂ I S C U Ţ I A despre dependenţa sau independenţa artei a trecut prin momentul ei cel mai înflăcărat în perioada romantică. Se poate şi întâmplă D . despre autonomia sau eteronomia artei. şi înşişi filozofii Esteticei. şi s'ar putea chiar spune că nu se gândesc decât la ea. ce este. este de fapt acea altă activi­ tate. «artă pentru vieţă». sau subiect de discursuri academice. este într'adevăr autonom şi independent. este morală. Fiindcă. sau îşi fac exerci­ ţiile. de plăcere sau filozofie.

cu acea întâie demonstraţie. de care dinadins nu am vorbit încă. după cum am şi văzut. şi (cum se zicea altădată) face pe sluga eticei. fiindcă am distins de aşa zisa lume fizică arta ca spiri­ tualitate. adică independentă şi dependentă totodată. sub acest aspect. nu ne vom mai obosi. dar aceasta ar vădi numai că este lume care are obiceiul să se contrazică.60 ELEMENTE DE ESTETICĂ că însăş de partea celor cari afirmă natura originală a artei. Noi. dependenţa trebuie să fie de aşa natură încât să garanteze independenţa. şi pe care o vom examina acum. desvoltând geneza artei ca formaţie intuitivă a unei materii sentimentale sau pasionale. adică relaţia absolută. lipsind materia şi alimentul. sau (ceeace e acelaş lucru) o serie de realităţi juxtapuse. orice formă sau no­ ţiune particulară e independentă pe de o parte şi dependentă pe de alta. absolut şi independent e numai Absolutul. în absoluta independenţă. Independenţa este o no­ ţiune de relaţie. sau să lase dezacord în gândirile ei: lume zăpăcită a cărei existenţă n'are într'adevăr nici o nevoie de dovadă. însăş forma. şi. spiritul şi realitatea în genere. şi independenţa artei. Dacă n'ar fi aşa. cu toate că îşi păstrează propria natură. morală şi naţională ca intuiţie. şi. ar fi o serie de absoluturi juxtapuse. şi de activitatea practică. este supusă unei alte forme de demnitate superioară. Numai că o altă problemă e implicită în discuţia despre dependenţă sau independenţă. şi. şi vom pricepe că am de­ monstrat. Dar de oarece independenţa recunoscută împiedecă să gândeşti o activitate ca supusă principiului unei alteia. Aceasta n'ar fi garantată nici chiar de ipoteza . pe argatul politicei şi pe roaba ştiinţei. Independenţa unei forme presupune materia asupra căreia se exercită. în ce ne priveşte. să se facă apoi aserţiunea că dânsa. goală. ar deveni nulitate. vom încercă să nu cădem în aşa sminteală.

dar este suprarational. devenit la rândul său condiţie. şi le rezolvă într'aceea singură. sau. ca un cerc.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. mai bine zis (şi pentru a părăsi orice frazeologie naturalistică). le concepe ca nişte grade necesare unei evoluţii lineare. este dependenţa pură şi simplă pe care am exclus-o. . care rămâne nemişcată şi neputincioasă. Concepţie care pare singurul drum de scăpare din greutăţile cu care se sbat celelalte concepţii ale vieţii spirituale. s'ar părea că nu este alt mod să gândeşti independenţa şi totodată dependenţa diferitelor activităţi spirituale. ca două forţe opuse dintre care nici una nu învinge pe cealaltă. sau de idei de valoare independente si nerelative. cu mai multă fineţe. si ca atare tot iraţional. dacă din ultimul se face condiţia primului şi din primul condiţionatul ultimului. adică dacă seria e concepută în acţiune reciprocă sau. în care condiţionatul întrece condiţia presupunând-o şi. Pe de altă parte şi acest defect e corectat. decât concepându-le în ra­ portul de condiţie cu condiţionat. ar constitui o serie de evoluţii. fiindcă. ca aceea care o face să constea într'o îngrămădeală de facultăţi sufleteşti inde­ pendente şi nerelative. considerând lucrul în general. iar ultima ar fi un condiţionat care nu devine la rândul său condiţie. OMENEASCĂ 61 care ar face ca o activitate să depindă de cealaltă în acelaş fel cum cealaltă ar depinde de ea. ca aceea care subordonează toate diferitele facultăţi sau idei de valoarea uneia singure. dacă n'o învinge. De unde. cu îndoita călcare a însăş legii evoluţiei. care duce dela un prim iraţional la un ultim care ar vrea să fie foarte raţional. Această serie nu ar putea fi învinuită de altă lipsă decât că prima ei parte ar fi condiţie fără un precedent condiţionat. ajungem la împiedecarea reciprocă şi la stazis. dacă o învinge. dând loc unui nou condiţionat.

răsare imediat în dosul său. ci sufletul unic.62 ELEMENTE DE ESTETICA D a r să nu mai insistăm asupra acestei scheme ceva cam abstracte. mai bine zis. şi bucuria faţă de stările celorlalţi. începând cu spiritul estetic. întrucât este omartist. aproape printr'un schimb de plăcere sau serviciu. bucuria expresiei perfecte. în oarecare măsură. care sunt şi ale noastre. şi într'un anumit sens era. şi care «pare că nu mai pricepe nici una alta». de oarece primul plan se leagă cu cel de al doilea şi al treilea plan. N u fiindcă. fiindcă s'a străduit şi a năzuit: toţi cunosc. Şi deaceea ne vom întoarce iar la artist. D a r satisfacţia este definitivă ? Numai către imagină a tins omul-artist ? Către imagină şi către altceva: către imagină. şi o nouă cerinţă se arată. care izvoreşte din întâiul. să se bage bine de seamă. care sunt într'un anumit fel ale noastre. spiritul însuş. numai intuiţie. care la început se con­ centrează într'o singură «virtute». sau la omul-artist. şi către al doilea şi al treilea. puterea intuitivă face loc unei alte puteri.care la început părea să fie. întrucât este artist-om. In noi nu se aprinde «un suflet peste altul» (voiu întrebuinţa şi de data asta cu­ vântul lui Dante). şi pe care ni-le însuşim. şi un nou proces începe. către imagină în primul plan. desvoltă în sine un nou proces. şi să vedem mai departe cum se înfăptueşte în viaţa spiritului.şi către altceva. şi din ţintă indirectă devine directă. dar. când s'a ajuns primul plan. ci însăş puterea intuitivă. sau. care a ter­ minat procesul de liberare de tumultul sentimental şi l'a obiectivat într'o imagină lirică. îndestulat în acea singură virtute . adică a atins arta. al doilea. contemplate în operile altora. cu toate că imediat către întâiul şi mediat către al doilea şi al treilea. Şi acum. In această imagină el îşi găseşte mulţumirea. pe care au izbutit s'o deapropriilor stări sufleteşti.

şi ştie ce e acea dragoste. obţinând acel tot. dacă au fost vreo­ dată îndrăgostiţi. săturându-1 cu ultima ei dulceaţă. pământeană. oda Prietenei reînviate. ce eră ? Oare Foscolo. prin continua experienţă. s'o facă nemuritoare. făcând pentru dânsa o nouă minune a iubirii. nu s'ar fi înfăţişat aşa de vii şi de spontane cum sunt. care a devenit acum o minunată reprezentare lirică. nu s'ar fi putut naşte.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. divino. pe ea. fără prima. deasemeni. iar imaginile. pot mărturisi că astfel de comedii sunt dorite cu toată seriozitatea). ar vrea s'o transfigureze în divină în credinţa urmaşilor. precum poate fi documentat cu scriso­ rile pe cari i le-a trimis şi care se citesc în volum. «ceri ce nu ai şi pentru ce ai mulţumeşti»: se cere satisfacerea noii nevoi. Dar acel avânt al sufletului. noua trebuinţă care urmează for­ maţiei imaginelor. Toţi cunoaştem. O şi vede înălţată în empireu obiect de cult şi de rugăciuni: Şi avea-vei. patriot. soldat. şi el rîvneşte la posesia ei ca la cea mai înaltă fericire. . şi în entuziasmul admiraţiei. mărirea nepoatelor fecioare! Fără ca măcar pentru o clipă această metamorfoză a iubirii să fi fost visată şi dorită cu cea mai mare seriozitate (îndrăgostiţii. şi care. nemulţumirea sa. nu s'ar fi închegat în spiritul lui Foscolo. şi ce fel de femeie e acea femeie. femeia aceea este universul său. muritoarea. fiindcă. fiindcă ea îi dă tot ce poate da şi se aşteaptă dela ea. totodată mulţumi­ rea si nemulţumirea sa: mulţumirea sa. născută ca urmarea întâiei satisfacţii. Ugo Fascolo are o intrigă de dragoste cu contesa Arese. pe ea. află în acea virtute. Totuş în clipele în care o iubeşte. OMENEASCA 63 (în imagina artistică). cu care reprezintă farmecul bogat în primejdii al prietenei sale zeiţe. ar vrea. şi chiar domnii filozofi. printre Cântările mele.

într'un fragment de autobiografie sau într'o percepţie. pentru el şi pentru noi. sau ca istoria individului şi a timpurilor. sau ce merită acea femeie. fiindcă le-a format. va spune el mai târziu despre «zeiţă». şi percepe şi istoriceşte (acea femeie. confundă imagină şi percepţie. într'adevăr. şi fac din imagină o percepţie (arta ca portret sau copie sau imitaţie a naturei. nu mai formează imagini.) şi. în faţa poeziei sale. nu sunt cuvinte destule pentru a batjocori pe acei gânditori cari. etc. câte un accent de elegantă ironie către femeie şi către sine însuş: lucru care nu s'ar fi întâmplat într'un spirit mai ingenuu. nu mai fantastichează. S'ar putea ca un firicel din acest scepticism să se fi strecurat chiar în timpul închegării imaginei.64 ELEMENTE DE ESTETICA învăţat. reînturnându-se în sine şi recăpătând sau căpătând deplina pătrundere. simte acum nevoia să-şi cunoască starea reală. se istoviâ într'adevăr în acea aspiraţie ? Şi într'adevăr aceasta a in­ fluenţat aşa de puternic asupra lui încât să se schimbe în faptă şi să dea într'un anumit fel directiva vieţii sale prac­ tice? Foscolo. după cum în vremea dragostelor sale mi fu­ sese lipsit din când în când de pătrundere. Oricum ar fi. iar lirica imagină se schimbă. după ce s'a liniştit tumultul creator. în odă. poet ajuns la realizare. se întreabă şi încearcă să stabilească ce a vrut într'adevăr. şi. şi deaceea încetând să fie poet (decât cu condiţia să renască). ici-colo. şi poezia de bună seamă ar fi ieşit şi dânsa ingenuă. tot astfel. din percepţie un fel de imagină. avea o bucată de creer în locul inimei). mai rău încă. Foscolo. dacă urechea noastră nu se 'nşeală descoperind. care s'ar culege cu «simţu- . muncit de atâtea trebuinţe spirituale. acum ca şi în trecut. Cu percepţia am intrat într'un nou şi foarte vast câmp spiritual.

etc. mai întâiu de toate. pe de altă parte. într'o unitate nedespărţită. calitate. repre­ zentare şi categorie. Percepţia (varietatea percepţiilor) poate chiar să explice de ce intelectul omenesc se strădueşte . de reprezentare şi categorie. îndată ce observă că ideile care plutesc în aer sunt fantasme. fiindcă din percepţie se de­ dublează (şi însăş ea este această dedublare sintetică) conştiinţa întâmplării reale. Nici percepţia. şi predicatul e predicat numai în subiect. sau cel mai rudimentar şi imperfect dintre ele. OMENEASCA 65 rile». ci reprezentarea fiinţează ca o categorie. şi categoria ca o reprezentare. dar cine ştie să desgroape toate comorile pe care le cuprinde.). sau sinteză a priori estetică a sentimentului şi a fanteziei (intuiţie). şi. conţinut şi formă. sinteză a priori logică. şi că singurele lucruri adevărate şi demne să fie cunoscute. care în formele sale eminente ia numele de sistem sau filo­ zofie : iar filozofia şi istoria.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. este o nouă sinteză. faptele reale. sunt faptele care se întâmplă. Insă percepţia nu e nici mai mult nici mai puţin decât o judecată completă. de subiect şi predicat. care să domine imagina (realitate. nu este un act logic. constituie unitatea superioară descoperită de către filozofie. şi. că într'însa. şi conştiinţa universalului. ca judecată. nu din altă cauză decât prin nexul sintetic al judecăţii perceptive din care nasc şi în care trăiesc. despre care ar trebui să se repete tot ce s'a spus de cealaltă. subiect şi predicat nu stau ca două elemente legate de u n al treilea. şi pe care o des­ coperă oamenii cu bun simţ. identificând filozofia cu istoria. sau de un sistem de categorii mintale. Subiectul e subiect numai în predicat. rar în comparaţie cu imagina. care în formele sale literare eminente ia numele de istorie. are nevoie de o imagină şi de o categorie. nu are nevoie să caute în afară celelalte determinaţii logice.

fie acel chip chiar îngrozitor. ci dela cel logic şi istoric. Şi chiar fixarea cunoştinţelor cucerite. cârmuite de măsuri şi de raporturi matematice. > > > N u e de datoria mea să fac un rezumat al Logicei. şi. nu răsare. al cuno­ ştinţei intelectuale. perceptive sau istorice. după cum am făcut şi fac unul al Esteticei. Găseşte spiritul satisfacţie în această formă ? De sigur: toţi cunosc satisfacţiile foarte vii ale ştiinţei. Nici u n om nu se opreşte la cunoştinţă. adică. ne mai u r m â n d să determin şi să desvolt cadrul Logicei. a cunoaşte lumea. de plăcerea stăpânirii adevărului. dar pentru a o schimba: tempus cognoscendi. minunat. şi fără de care (pentru a vorbi tot cu Dante) . şi deaceea. de data aceasta pornind nu dela spiritul ar­ tistic şi intuitiv. adoptă cutare sau cutare formă de viaţă. în afară de filozofie şi de istorie se formează ştiinţele naturale si matematicile. toţi ştiu din experienţă dorinţa care ne cuprinde să descoperim chipul realităţii. elaborând imagina în percepţie. care din consecinţă în consecinţă ajung la cutare sau cutare atitudine. voiu relua firul desvoltării. altfel decât cea precedentă a artei. şi acea neplăcere pe care o dă cunoaşterea se manifestă (cum ştim cu toţii din experienţă) prin dorinţa acţiunii: a cu­ noaşte situaţia reală a lucrurilor e bine. de ce. acea «pricepere» după «ce ai înţeles». nici chiar scepticii sau pesimiştii. completă si terminată ? alături de satisfacţia cunoaşterii adevărului. tempenus renovandi. tempus destruendi. care a întrecut pe cel intuitiv. poate.66 ELEMENTE DE ESTETICĂ să iasă în afară de ele şi să le suprapună o lume de tipuri şi de legi. descoperirea nu e niciodată lipsită de o adâncă voluptate. D a r poate e cumva acea plăcere. dar a cunoaşte prin faptă. acoperit de iluziile noastre. nesatisfacţia ? Şi aceasta este foarte sigur.

si cum e teoria asa si acţiunea. intrând în actul acţiunii. şi de-abiâ s'a pronunţat calificarea unei realităţi. şi produce nu idei abstracte ci noţiuni concrete. ci e răsărită cu însăş teoria. cari sunt silogisme şi judecăţi istorice. mistici şi asceţi inconştienţi cred) că a nu cunoaşte ar fi a ridică sufletul la un Dumnezeu. Şi nu numai că fiecare ştie din experienţă. ajungea la acea sferă superioară. OMENEASCA 67 «nu se face ştiinţă». dacă te gândeşti. veşnic fericit şi inactiv: acea gândire. ci ca o continuă faptă omenească. care e viata economică si morală. care nu eră reali­ tate. la o lume de idei. vezi că nu pot merge altfel. ca exigenţă a teoriei. percepţii ale realităţii. o nouă realitate. şi nu e concepută ca o copie mai mult sau mai puţin incoloră a unei realităţi imobile. care nu mai eră gândire. formarea tipurilor. erau o trecere dincolo de actul teoriei. dar. si schimbă . acţiunea nu mai e un lucru care ar reprezenta degradarea cunoştinţii. poate smintit dată se întorcea pe p ă m â n t : putea şi trebuia să rămână acolo. la un Absolut. şi poate oricând să verifice că aşa merg lucrurile. ştiinţele naturale şi matematicile. la care am făcut aluzie mai sus. si calificarea nu mai e bună. o recădere din cer pe pământ sau din rai în iad. superior lumei fenomenice omeneştii.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. atunci când sufletul. la o Idee. care aşteaptă o nouă calificare. avea ca «pendant» o realitate. fiindcă ea însăs a produs o nouă realitate. proces de evoluţie al unei evoluţii. Gândirea noastră e gândire istorică a unei lumi istorice. şi eră natural că. Intr'o vreme se credea (şi acum încă mulţi platoniciani. înstrăinat sieşi printr'o sforţare ne­ naturală. Iar de când (datorită lui Vico şi lui Kant şi lui Hegel şi altor eretici de felul acesta) cunoştinţa s'a coborît pe pământ. şi nici un lucru la care să te poţi hotărî sau dela care să te poţi abţine. legilor şi criteriilor de măsură.

tipul. moralitatea. o intuiţie nouă. plăcerea. trebuie să răspundem că nici una nu e reală. actus purus.68 ELEMENTE DE ESTETICA pe omul intelectual în om practic. notând. Şi astfel termenul extrem al seriei se atinge (după cum enunţasem la început) cu termenul prim. care este adevăratul Absolut. Evoluţia pe care am schiţat-o explică independenţa artei. un lirism nou. dar care totuş este o nouă simţire. şi elaborează sinteza a priori logică în sinteză a priori practică. şi cere. concepţioniste. în om de industrie şi în erou. în unitatea spiritului. spiritul. în care totuş spiritul nu se poate opri. pe care Vico 1-a făcut clasic. în virtutea unităţii . în om politic şi în sfânt. istoria. Dar. şi cercul este închis. moraliste. care este statornicia si realitatea lor veşnică. matematica. şi totodată din ce • cauze a părut dependentă celor cari au conceput doctrinele eronate (edoniste. exprimată cu cuvântul. Acei cari vedeau sau văd în artă concepţia. care nu este în nici una din ele îndeosebi: dintre sintezele felurite pe care le-am distins încetul cu încetul. fiindcă reală este numai activitatea tuturor acelor activi­ tăţi. de «recurs». toate sunt reale. în veşnicul lor curs si recurs. e t c ) . Dacă se întreabă care dintre diferitele activităţi ale spiritului este reală. sinteza estetică. din alt punct de vedere şi din aceeaş cauză. criticate mai sus. sinteza practică — reală este numai sinteza sintezelor. o nouă dorinţă. sinteza logică. fiindcă într'însa. şi orice alt lucru. şi parcursul reîncepe: parcursul care e un recurs ar cursului făcut. pe măsură ce le criticam. că fiecare din ele avea un sâmbure de adevăr. de unde concepţia vichiană. o nouă pasiune. sau dacă toate sunt reale. au dreptate. mai întâiu de toate ca o materie nouă. o artă nouă. o nouă vrere.

violenţi. toate abstract de egale sau de confuze. şi evoluţia. Artistul va fi totdeauna nevinovat moraliceşte si incensurabil din punct de vedere filozofic. vorbăreţi. strâmbând din nas în faţa lucru­ rilor. pictează.şi va lăsă intact solul. se exprimă: dacă am adoptă alt criteriu. cântă. moralitate. nu au dreptate (prin virtutea distingerii care e moment insepara­ bil al unităţii) din pricina felului cum le găsesc. aşa cum făceau criticii italieni ai secolului al XVII-lea şi cei francezi de pe vremea lui Ludovic XIV. ci poetizează. Fără acele pre­ supuneri. dar acea critică va intră. tip. p e c a r i ei le numeau «moravuri»: în faţa eroilor beţivi. ca antecedente şi consecinţe. sunt acestea şi toate celelalte lucruri. rotunzirea uneia în cealaltă. cruzi şi prost crescuţi. pe de altă parte. şi deaceea sunt sau ca presupuneri (înmormântate şi uitate. explică trecerea dela o formă la alta. va putea Nicolo Machiavelli să desrădăcineze dantescul ideal politic. . fără de acea presimţire. pentru a întrebuinţa o expresie plăcută lui De Sanctis) sau ca presimţiri. chiar şi dacă arta sa ar oglindi o morală şi o filozofie inferioare: ca artist el nu acţio­ nează şi nu reacţionează. ne-am întoarce la osândirea poeziei homerice. care tinde să le reducă la una singură. sau mai bine zis. de fapt. ca printr'un gang subteran. în subsolul artei danteşti. Faptul că sunt toate. care este şi nu poate fi niciodată altceva decât intuiţie. şi energica unilateralitate a artei ca şi a oricărei alte forme particulare. Se va putea face critica filozofiei ascunse în poemul lui Dante. util. arta nu ar fi a r t ă . OMENEASCA 69 spiritului. care e arta. sau ca antecedente sau consecinţe. măsură. plăcere şi durere sunt în artă ca artă. număr. d a r nu ar fi artă (şi toate celelalte forme ale spiritului ar fi turburate) nici dacă acele exigenţe ar vrea să se impună artei ca artă.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. Fiindcă concept. D a r aceiaşi. şi.

dar şi păstrarea ordonată a unora în celelalte. Din problemele care se arată de partea aceasta. y Trebuie să împiedice şi să respingă. când şi întru cât aceasta întrece pe aceea. sau mai bine zis mă voiu întoarce la ea. care problemă e în substanţă aceeaş cu cea care reapare în cerce­ tarea diferenţei între poezie şi proză: cel puţin de când s'a . tot astfel pot fi închise într'o odaie sau într'un dulap. şi a face ca morala să domine arta. diferitele faze ale evoluţiei.70 ELEMENTE DE ESTETICA recomandând ca liberator. anume d r a m e : dar acest sfat şi această acţiune de oprire ae va roti în sfera practică şi va lovi. fiindcă am mai amintit-o în treacăt: raportul între fantezie şi logică. când si întru cât aceasta domină adică întrece arta. cu toate că pânzele şi cărţile. care servesc ca instrumente la reproducerea artei. după cum au preţ pe piaţă. între artă şi ştiinţă. voiu menţiona numai pe una. în stil Savonarola. şi fiindcă ordonata determinare a diferitelor stadii ale cercului face posibilă priceperea nu numai a independenţei şi a dependenţei diferitelor forme ale spiritului. şi chiar arse pe u n «rug al zădărniciilor». nu pe un împărat sau pe un papă internaţional. printr'un rău înţeles avânt de unitate. iată ce trebuie să împiedice şi să res­ pingă bineînţeleasa unitate. T o t astfel s'ar putea da sfatul să nu arătăm şi să nu dăm să citească copiilor şi tinerilor anume picturi. anume romane. care e totodată şi riguroasă diferenţiere. ca opere practice. sau ca arta să domine ştiinţa. şi care. sau a fost ea însăs de o bucată de vreme dominată si întrecută de către viaţă. dar nu va fi desrădăcinat lirica dantescă a acelei aspiraţii. nu operele de artă. A confunda. ci pe un tiran sau un prinţ naţional. echivalent în grâu sau în aur.

prozatorul este şi el liricul sentimentelor sale. în virtutea unităţii spiritului. în această trecere. de unde cad iarăş cusgomotînvale. sunt de aceeas natură. Aşa încât toate distingerile care au fost încercate pentru a recunoaşte calitatea poetică poetului şi pentru a o tăgădui prozatorului. al intuiţiei şi al judecăţii. Şi. Summa teo­ logica.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. seamănă cu acele pietre duse cu mare greutate până în vârful ascuţit al muntelui. căci se află şi în Poetica lui Aristotel) că distingerea nu se poate face cu criteriul vorbirii libere sau ritmate. al imaginei şi al percepţiei. Scienza nuova. D a r de fapt. numai că. Cu toate acestea. Si nu e nici o raţiune care să te facă să recunoşti calitatea de poet compunătorului unui sonet şi să o tăgădueşti celor cari au compus Metafizica. iar proză expresia judecăţii sau a noţiunii. fie chiar al sentimentelor care se nasc din căutarea sau în căutarea notiunei. ci trebuie concepută în evoluţie. se întrezăreşte o diferenţă care există. şi poezie va fi expresia imaginei. sau au povestit răsboaiele peloponeziace. ca trecere dela poezie la proză. s e v a face deci cu un criteriu mai intim. pentru a o determina. dacă poetul este liricul sentimentelor sale. putându-se avea poezie în proză (de ex. nu e de nici un folos să desparţi poezia şi proza în felul logicei natura­ liste. tot atâta putere lirică şi reprezentativă ca în orice sonet sau poem. si au amândouă aceeas valoare estetică. ca expresii. romane şi drame) şi proză în poezie (de ex. care este acel despre care am vorbit. OMENEASCA 71 recunoscut (şi descoperirea a fost făcută de timpuriu. poeme didactice şi filozofice). nu numai că presupune o . după cum poetul. fiindcă. politica lui August şi a luiTiberiu. ca două noţiuni coordonate şi pur şi simplu opuse între ele. sau «istoria universală»: în care opere e tot atâta pasiune. adică poet. Fenomenologia spiritului. cele două expresii.

istoriei ştiinţei şi istoriei literaturii. cu toate că sub diverse aspecte. pasionalitatea pentru artă. şi deaceea păstrează.72 ELEMENTE DE ESTETICĂ materie pasională. şi aceasta mai face ca ştiinţa să aparţină totodată. dar pe care acum trebuie să-1 afirmăm din nou. tot astfel. adică dezinteresându-ne de el şi de critica ştiinţei. Şi. înălţând-o la pasionalitate pentru ştiinţă. ordinea şi logica diferitelor forme ale spiritului. cu caracterul ştiinţific. câteodată poezie mult mai pură decât pretenţioasa poezie a poeziei. făcându-le necesare una alteia şi deci toate ne­ cesare. tot astfel gânditorul sau prozatorul. între atâtea clase de poezie enumerate de către retori. liberându-se de orice altă pasionalitate. în sfârşit. în acesta. ci păstrează pasionalitatea înălţând-o la pasionalitate de poet (pasiune pentru artă). notând că. nu numai că păstrează acea pasionalitate. vădeşte nebunia negaţiilor care în numele uneia se aduce celeilalte: eroarea filozofului (Platon)sau a mora­ listului (Savanarola sau Prudhon) sau a naturalistului şi . Şi va fi bine să pomenesc din nou de altă problemă din acelaş ordin de idei de care am vorbit pe scurt: raportul dintre artă şi morală pe care l-am negat ca imediată identificare a uneia cu alta. precum poetul păstrează. şi caracterul artistic. şi orice poet. pentru a gusta forma estetică pe care a luat-o. este moral. şi ca. Şi totdeauna putem contempla acest caracter ar­ tistic presupunând caracterul ştiinţific. dar păstrează şi puterea intuitivă prin care judecăţile sale ies exprimate împreună cu pasionalitatea care le îmbracă. fiindcă înde­ v plineşte u n rost sacru. păstrează totodată şi conştiinţa datoriei (datorie către artă). să fie cel puţin u n capriciu a nu voi să socoteşti «poezia prozei». creând.

ci ea serveşte ca o 3 3 ' 3 ' 3 roabă netrebnică intereselor mărunte şi personale ale ar­ tistului. împotriva ideei cercului în general. şi. care ne foloseşte atâta pentru ca să limpezim raporturile dintre dependenţa . împotriva ideei poeziei ca «înţelepciune». şi că practica nu e practică. eroarea artistului care se răsvrăteşte îm­ potriva gândului şi ştiinţei. nu artistul îi serveşte ei. şi. se descompune ca artă din cauza lipsei de moralitate a vieţii din care naşte şi care o împresoară.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. Savanarola îm­ potriva desfrânatei şi deci putredei şi peritoarei civilizaţii a Renaşterii italiene. precum se zice. şi precum refac în comedie aţâţi «decadenţi» din zilele noastre. cărora 3 3 3 ' putem să le dăruim în treacăt o mângâiere (tot după dorinţa noastră să nu lăsăm pe nimeni cu desăvârşire nesatisfăcut). D a r se vădesc nebunii când te gândeşti că. i s'ar lua aerul respirabil. de «scumpa închipuire». care este chiar arta. atunci când nu ţâşneşte şi nu e înviorată de aspiraţii. dimpotrivă. pentru a o pune singură în valoare împotriva artei. OMENEASCĂ 73 a omului practic (sunt atâţia!) care refuză arta şi poezia. şi căreia i-se ard mirodenii ca unui idol drăcesc la un sabat sălbatic. fiindcă este evident că au un oarecare conţinut pozitiv înînsăş negativitatea lor. e t c ) . luxurie si sarlatanie. ale practicei şi ale moralei (Platon de ex. şi. că arta fără moralitate. deoarece i-ar lipsi ceeace-i condiţionează problemele. prin contrariu. devenind capriciu. filozofia n'ar fi ceeace este. de «idealuri». şi. arta care uzurpează pe lângă decadenţi titlul de «frumuseţe pură». fără artă. ca răsvrătire împotriva unor anume concepţii false sau unor anume manifestări false ale artei şi ale ştiinţei. precum au făcut-o aţâţi «ro­ mantici» în tragedie. Greşeli si nebunii.

din mare ieşit în sfârşit la ţărm. Şi gândirea nu e cea sterilă a repeţirii cursului în recurs si în recursurile recursurilor. ca o monotonă învârtire în jurul său însăş. a creşterii perpetue a spiritului şi a realităţii în sine însăş. şi să ajungă într'o regiune unde să te odihneşti de goana obositoare. s'a ri­ dicat obiecţia. care lipsiâ vechiului prim. şi aduce materie pentru o artă mai înaltă. D a r âm avut ocazia să spun ce ar fi această odihnă: sub aspectul înălţării şi al sublimării. nu arealităţii. mai rafinată. care nu face să te oboseşti. te con­ strâng să te concentrezi cu seriozitate asupra gândirii ex­ primate în metaforă. în care nu se repetă nimic afară de forma creş­ terii . că ea gândeşte opera spiritului ca o plicticoasă si melancolică facere si desfacere. trăită şi chiar de opere contemplate. să priveşti îndărăt spre valul sbuciumat. împotriva aceleeaş idei: neliniştea câtorva sau mai multora. numai dacă nu se va obiecta unui om care umblă. care. şi. dar se chiamă moarte: moartea individului. nu este cel vechiu. încercarea să rupă şi să învingă circularitatea care este legea vieţii. după ce te-a înveselit o clipă. că mersul său e o stare pe loc.care . cu toate că nu complet con­ ştientă. fiindcă mişcă picioarele m e ­ reu în acelas ritm! Se observă adesea o altă obiecţie sau mai degrabă o altă încercare de răsvrătire. Ultimul termen care redevine primul. Aşa încât în loc de o învârtire totdeauna egală. efectiva negaţie a realităţii.74 ELEMENTE DE ESTETICĂ şi independenţa artei şi a celorlalte forme spirituale. şi se atinge de sigur. mai matură. idea cercului nu este la urma urmei alta decât adevărata idee filozofică a pro­ gresului. ci se în­ făţişează cu o multiplitate şi precizie de noţiuni. Şi de sigur nu e metaforă care să nu aibă vreo lăture sensibilă parodiei şi caricaturei. cu o ex­ perienţă de viaţă. mai complectă.

istoricul. ideală şi în afară de timp. sau cum i-se mai zice altminteri. de­ cât mărind şi exagerând distingerile ideale. cu toate instituţiile care se leagă de ele. şi chiar că şi viaţa omenirii în decursul veacurilor se împarte . Astfel se pare că artistul. OMENEASCĂ 75 nu moare. indivizibile în drama ideală. matematicianul. întrebuinţând cuvintele de prim şi de apoi numai pentru nevoia verbală să învederez ordinea logică. filozoful. şi de goana ei nu se oboseşte. Iubire. această Iubire. se constitue distincte una de alta. Iar alţii visează o formă spirituală în care cercul s'a rezolvat. Dar momentele ideale. aproape în mitul unei alte lumi care ar re­ flectă însăs drama lumii unice. şi că dânşii fac de două ori. şi nu are alt mijloc să determine în tipuri individualitatea faptelor de care îi este atrasă atenţia. omul de afaceri. dar empiric apar ca atare celui ce ob­ servă făcând tipuri. această unitate. trăesc deosebiţi unul de altul.unitateaTeoreticului şi Practicului. naturaliste. fără folos. aproape ca un simbol trupesc şi prihănit al distingerii ideale. pe care am schiţat-o până acum. omul de bine. o cer­ cetare sfârşită de mult. precum nu este părticică a universului în care să nu fie duhul lui Dumnezeu. şi nu-şi dau seama că această gândire. i Drama. ci se bucură. acest Dumnezeu. mate matice. este în realitate ideală şi în afară de timp. sferele vieţii economice si etice. se pot lua ca despărţite în realitatea empirică. Dumnezeu. visează o formăcare artrebuisăfieGândireagândirii. Nu fiindcă ar fi într'adevăr despărţite (idealitatea este adevărata realitate). naturalistul. şi că sferele culturii artistice. fiindcă nu e clipă şi nu e individ în care să nu aibă loc în întregime.istorice. există în cerc şi prin cerc. sau repetă metaforizând ceeace s'a aflat de mult.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC.

Arta contimporană. sau epoca din care ieşim. industrială în practică. Şi filozofia şi arta ei. Dar să vorbim şi noi o clipă. ca documente care reprezintă ceeace a fost într'adevăr epoca noastră. dacă există. de cult al plăcerii. necredincioasă şi pesimistă. sau a fost. niciodată sătulă de plă­ ceri. şi să ne întrebăm în care distingeri încape epoca noastră. Dar fiindcă (şi iată empirismul în primejdie) nici o epocă nu poate trăi fără filozofie şi fără artă. de dominaţie arogantă şi de cruzime. în complexitatea şi în întregimea ei. speculative. naturaliste. epocelor. cine are conştiinţă de filozof. ca nişte empirici (de oarece empirismul. — şi deseori foarte puternică . religioase. cea dintâiu imediat. şi aceste epoci au mai mult sau mai puţin perfectul lor curs şi recurs. în care nu ar fi reprezentate decât una sau alta sau numai câteva din formele ideale: epoci fantastice. fără credinţă în Dumnezeu şi fără încredere în gândire. iau loc în faţa gândirii. naturalistă în cultură. iar filozoful-istoric vede în acea diferenţă şi unitate pro­ gresul ideal ca şi progresul istoric. şi aşa mai de­ parte. suspinătoare câteodată după un misticism care şi dânsul este egoist şi voluptos.76 ELEMENTE DE ESTETICĂ în epoci. de pasiuni politice. perpetua diferenţă. epoca noastră le-a avut şi ea în felul cum putea să le aibă. Insă. de entuziasmuri morale. pe care studiindu-le. între uniformitatea indivizilor. claselor. e bun la ceva). industriale. care se vădeşte a fi un ideal de voluptate. brăzdată de turbure tendinţe către o rău înţeleasă aristocraţie. sensuală. ne vom putea da bine seama de datoria noastră. unitateaîndiferintă. iar cealaltă mediat. Cărei între­ bări îi va urma îndată într'un singur glas răspunsul că este. şi totodată i se va tăgădui măreţia filozofică sau artistică. cine are ochiu de istoric descopere. care este caracterul ei precumpănitor.

care a redevenit un adânc mister.LOCUL ARTEI IN SPIRITUL ŞI IN SOC. M a i nobilă decât aceea 3 3 3 a epocei noastre. o temă de groaznice enormităţi pentru pozitivişti. ci va îndreptă viaţa cu mai multă energie spre o moralitate mai sănătoasă şi mai adâncă. îndeamnă la acţiune. ci chiar de artă. OMENEASCA 77 în redarea acestor stări sufleteşti — această artă pe care mo­ raliştii o condamnă î n z a d a r — atunci însă când este înţeleasă în motivele-i adânci şi în geneza ei. D O • . sau mai bine zis. cari au reprezentat p â n ă acum filozofia contimporană. înnăbuşi sau ridică arta. şi cari s'au coborît (poate pentru a căpătă forţe noui şi a dospi noui probleme!) la cele mai copilă­ reşti şi mai barbare forme de concepţii despre artă. ce va fi mama unei arte mai nobile. si as zice si unei mai nobile filozofii. neocritici. psihologi şi pragmatişti. care de sigur nu va condamnă. incapabilă să-şi dea socoteală nu numai de religie. de ştiinţă şi de sine însăş.

.

şi ast­ fel. când nu îşi ating scopul. şi suntnemulţu- . batjocorind şi comparând pe critic (amintirea e personală!) cu un măgar care intră în prăvălia olarului şi sparge cu quadrupedante ungulae sonitu gingaşele produse ale artei. nu se întâmplă în zilele noastre. umili. să nimicească. D a r câteodată însăşi criticii. şi putem fi liniştiţi că nu se va întâmpla niciodată în viitor. se revoltă împotriva lor. foloseşte sau vată mă operilor lor. linguşitori. sau asa zişii critici. de oracole. care ar fi într'adevăr artist: aceasta nu s'a întâmplat niciodată în decursul istoriei.IV. proclamându-le inutilitatea. de profeţi şi prooroci. care dă ordine capricioase. să dărâme. sau li-se fac supuşi. de legisla­ tori. şi se tem de stricăciuni pe care ea nu poate să le facă: fiind limpede că nici un critic nu poate face artist pe cine nu e. CRITICA Şl ISTORIA ARTEI C R I T I C A literară şi artistică este adesea concepută de către artişti ca u n pedagog supărăcios şi tiranic. sau le dau temele si declară 3 ' 3 poetice cutare subiecte şi pe cutare altele nu. şi nici să sgârie cât de uşor pe un artist. Şi deaceea artiştii. de îndrumători ai artei. adulatori. şi poruncesc artiştilor să facă cutare si nu cutare alt lucru. sau mândria îi împiedică să se coboare la acele arte de curtezani. pentru a spune adevărul. iau atitudini de pedagogi. blestemând. prin imposibilitate metafizică. Vina e. şi tot astfel nici u n critic nu poate. în inimă urându-le însă. sau. de data aceasta de partea artiştilor. care se uscau la soare. determinând sorţii după bunul său plac. prohibeşte şi concede licenţe. cari nu ştiu ce este critica şi aşteaptă favoruri pe care ea nu poate să le dea.

pe Manzoni. şi deplâng pretutindeni lipsa-i şi imploră pretutindeni prezenţa-i. Iar câteodată nu sunt nicidecum artişti neisprăviţi. din însăş pricina energiei personalităţii lor. şi desenează schema marelui artist viitor. şi dispuşi să le res­ pingă cu violenţă.80 ELEMENTE DE ESTETICĂ miţi de arta prezentului. pentru a le folosi. sau gonindu-le şi trimiţându-le la abator când se arată a nu fi bune la nimic. acestei negaţii i-se adaugă odium figulinum. filozofie. limbă. Trebuie însă să adăugăm. sau ar voi alta pe care dânşii spun că o întrevăd într'un viitor apropiat sau depărtat. pe D'Annunzio. incapabili să iasă din sine pentru a pricepe forme de artă diferite de ale lor proprii. Iar de data aceasta e limpede că vina este a criticului. chiar foarte norocoşi. şi condamnă pe Tasso. şi care păstrând în suflet amărăciunea idealului nerealizat. îndopând-o cu etică. aşa încât nu li-se poate refuză indulgenţa obişnuită . în cinstea criticei. pe Leopardi. şi ar voi una asemănătoare cu aceea care se făcea în cutare sau cutare epocă trecută. fiindcă nu este Metastasio. momindu-le şi înşelându-le. după părerea lor. dim­ potrivă. în faţa acestui mare dobitoc. dar. are nevoie. ci. fie pentrucă aspiraţia era contradictorie. fiindcă nu este Alfieri. îmblânzindu-le. că acei critici cu toane nu sunt atât critici cât. invidia care de bună seamă e un defect. gelozia dela artist la artist. metrică. mai de grabă. artişti: artişti neisprăviţi cari aspiră la o anumită formă de artă. procedeuri coloristice şi arhitectonice. pe care nu au putut-o atinge. fiindcă nu este Berchet sau fratele Jacopone. dar un defect pe care l-au avut şi artiştii foarte valoroşi. fie pentrucă le lipseau puterile. istorie. să se poarte cum te porţi cu dobitoacele. şi artiştii au dreptate. şi cu tot ceeace. pe de altă parte. fiindcă nu este Ariosto. nu ştiu să vorbească de altceva decât de acesta.

oricât. fiindcă artistul ajunge la puritatea expresiei tocmai prin eliminarea urîtului. nu se răspunde aşa. şi cu acel răspuns chestia e logic terminată. adică de mişcarea complexă a spiritului în mersul său istoric. acelaş ponos şi-a schimbat întru câtva motivarea. după cum cealaltă se exprimă ca pedagog şi tiran. Şi atribue criticei rostul. nici voi nu ştim nimic. Mai este altă concepţie a criticei care se exprimă ca magistrat şi judecător. dacă se poate zice aşa. poate. şi să consacre frumosul şi să osândească urîtul prin solemni­ tatea propriilor sentinţe. numai de istorie. . sau ceeace va trebui să fie opera viitorului. care ameninţă s'o năpădească. de gingăşia acestora. în realitate. aspre şi conştiincioase. şi lăsaţi-ne pe noi să facem ceeace putem face noi. Ceilalţi artişti ar trebui să răspundă cu linişte acelor artişti-critici: Urmaţi să faceţi cu. — ci pur şi simplu. totuş acela este răspunsul logic. să discearnă.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 81 faţă de defectele cocoanelor. D a r mă tem că nici cu această definiţie critica nu scapă de ponosul inutilităţii. şi acel urît sunt patimile sale de om. frumosul de urît. şi artişti intoleranţi şi artişti neisprăviţi: adică. De obiceiu. nu să înlesnească si să călăuzească viata artei —care este înlesnită si călăuzită. după cum se ştie. de care nici noi. deapururi. care se lovesc tumultoase de curata pasiune a artei. fiindcă se amestecă patima. cu toate că se poate prevedea că păruiala nu va înceta. Este într'adevăr nevoie de critică pentru a discerne frumosul de urît ? Insuş produsul artei nu e alt­ ceva decât acest discernământ. ci va ţine atâta timp cât vor fi artişti. în arta înfăptuită. aşa de inseparabile.arta voastră ceeace faceţi aşa de bine. iar artiştilor neisprăviţi şi criticilor improvizaţi: N u pretindeţi să facem noi ceeace n'aţi ştiut să faceţi voi.

82 ELEMENTE DE ESTETICA sunt slăbiciunile. închi- . Ce foloseşte sentinţa criticei. sau lăudate încă. căruia nimic nu-i scapă — nici măcar ceeace scapă celorlalţi — ceilalţi discernă şi ei. încât sentinţele criticei sosesc totdeauna prea târziu pentru a consacră forme dinainte solemn consacrate de aplauzele universale (să nu se confunde de altminteri aplauzele sincere cu bătaia din palme şi gălăgia mondenă. aprobare generală şi seculară. cu toate că numai din buze. indiferenţa. în care opere sau în care părţi ale operilor stăpânesc suverane entuziasmul liric si fantezia creatoare. la impresariu: toate. sărman o m . prejudecăţile. cu precugetare şi din încăpăţânarea mân­ driei. Aceasta e atât de adevărat. statornicia gloriei cu norocul cel şubred). Şi. Critica concepută ca u n magistrat. dacă nu bagă de seamă ca să se* apere. incorectitudini. şi de aceea (considerate sub aspectul acelei schimonosiri) se chiamă «urîte». şi pentru a con­ damna urîţenii dinainte condamnate si ocolite si uitate. pe pictor în desenul sigur şi coloarea armonioasă. introduc versuri sonore şi goale. faptul că este cu u n ochiu la artă şi cu altul la spec­ tator. pe poet în versul care sună şi creează. în spontaneitatea contemplării. lucruri care împiedică pe artist în gestaţia fiziologică şi în naşterea normală a imaginei sale expresie. pe com­ pozitor în melodie. obiceiurile sale. popor. graba. judecător foarte aspru cu sine însuş. ucide pe mort sau suflă în obrajii celui viu care e viu cum trebuie. care îşi închipuie că sunt artă. după cum artistul e judecător în actul de producere. unde artistul a fost artist şi unde a fost om. când sentinţa a fost dată de către geniu şi gust ? şi geniu şi gust sunt legiuni. si în care s'au răcit si au lăsat locul altor lucruri. la editor. şi care. imediat şi foarte bine. falsuri şi discordanţe în lucrările lor. dar cu con­ ştiinţa vinovată.

în acest caz. criticul e reprezentat ca un Cicerone instruit. lasă arta să lucreze spontan asupra sufletului spectatorului şi al cititorului care va judecă apoi precum gustul intim îi va spune să judece. si definiţia nu a rămas fără ecou. . Nimeni nu 1 3 3 contestă utilitatea călăuzelor de muzee şi de expoziţii sau a dascălilor de citire. care trebuie să se facă mititică în faţa operelor de artă şi să se mărginească la rostul celui care şterge praful. văzând fata cârcotaşe a vreunui critic sau judecător. adică face un lucru inutil. inutil fiindcă e făcut şi răsfăcut înaintea-i.a treia concepţie a criticei: critica interpretare sau comentar. 3 > J Şi deaceea se naşte o. ascunse celor mai mulţi şi pot să dea atâtea informaţii. Nu numai arta mai îndepărtată are nevoie de aceste ajutoare. cari cunosc atâtea lucruri. şi mai puţin încă a călăuzelor şi a dascălilor erudiţi. afară de unele daţi când tace de silă. sau ca un răbdător şi discret dascăl de şcoală: «critica e arta care învaţă cititul» a definit un critic celebru. si literaţi si critici de meserie. aluziile istorice. dar şi arta trecutului apropiat. care se numeşte contimporană. care vor­ beşte tuturor. şi într'un caz şi într'altul. M ă întreb care critici au stabilit măreţia lui Dante sau a lui Shakespeare sau a lui Michel. şi explică formele linguistice. odată ce şi-a împlinit rostul. presupunerile de fapte şi de idei ale unui poem. dă lămuriri despre felul în care a fost pictat şi despre lucrurile pe care le re­ prezintă un tablou.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 83 puindu-şi că duhul ei ar fi suflul zeului dătător de viaţă.Angelo: dacă. se unesc. aclamaţiile lor nu diferă. pune în lumină bună. şi care. de ale copiilor şi de ale poporului. cu legiu­ nile care au aclamat şi aclamă pe aceşti mari. toţi gata deopotrivă să-şi deschidă inima frumuseţei. cum e firesc. In acest caz.

Fără gust (critica judecătoare) criticului i-ar lipsi experienţa artei. -•::.* • 84 ELEMENTE DE ESTETICA cu toate că tratează despre materii şi oferă forme care par cunoscute. şi vrea să fie sieste altceva: nu să năpădească arta. obiceiuri şi uitări fac gard viu la intrarea acelei opere. critica ce se afirmă productivă sau ajutătoare producţiei şi vrea să reprime anume forme în folosul altora. fiindcă critica cere să fie. comentar şi exegeză. In acest înţeles critica e de sigur foarte utilă. fără de care nu s'ar naşte. de interpretare. ca să le dărîme sau să le îndrepte. şi e nevoie de mâna cunos­ cătoare a interpretului şi a comentatorului. într'un anumit sens. Prejudecăţi. ea e toate cele trei lucruri de care am vorbit până acum. dar nu prea ştiu de ce ar trebui să i-se zică numai decât critică. artă împotriva artei) criticei i-ar lipsi materia asupra căreia să acţioneze. şi câte­ odată e nevoie de silinţă nu mică pentru a pregăti auditorul să simtă frumuseţea unei poezii sau a oricărei opere de artă. curăţită de ne artă şi gustată împotriva aceleia. ci. adică.• Echivoc. Şi. nu să se facă mititică în faţa artei. această experienţă ar lipsi fără exegeză. nu să redescopere frumu­ seţea frumosului şi urîţenia urîtului. născută numai de eri. dimpotrivă. este. Cel puţin. de oarece ar fiinţa ca un sinonim echivoc. nu e totdeauna destul de cunoscută. denumirea ar fi inutilă. să se facă mare. în fine. mare în faţa ei şi. Fără momentul artei (şi după cum văzurăm. arta însuşită spiritului său. atunci când acest soi de lucru are propriul său nume. într'un anumit sens. adică fără să . toate acele trei lu­ cruri sunt condiţiile ei necesare. deasupra ei: Ce este deci critica legitimă şi adevărată ? Mai întâiu de toate.

E oare posibil să strângi.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 85 se ia obstacolele pe drumul fanteziei reproductive. si care sunt lemnele ce vor arde în focul fanteziei. punând la îndemâna spiritului acele cunoştinţe istorice presupuse. care se obişnuieşte să fie dată în comuna conversaţie ca un fapt paşnic. introducând material nou ? sau nu va fi constrânsă să facă astfel din neputinţa să reproducă într'adevăr pe altul şi trecutul ? Se poate concepe reproducerea individu­ alului. de care are nevoie. când ne încordăm memoria şi cercetăm hârtiile noastre pentru a ne reaminti de ceeace eram atunci când am produs-o): şi e oare posibil să reproduci în fantezie acea operă de artă cu toate trăsăturile ei originale ? Colecţia materialului necesar poate fi vreodată completă ? şi. înainte să mergem mai departe. prin urmare. ar compromite nu numai posibilitatea criticei de care vorbim. cum face exegeza. şi care desigur. a individuum ineffabile. materialul necesar pentru a reproduce opera de artă a altuia (sau însăş lucrarea noastră trecută. care a fost ridicată şi deseori reapare în cercul literaturii filozofice şi în gândirea comună. dacă ar fi justificată. fantezia se va lăsa vreodată legată de el în lucrul ei de reproducere ? Sau nu va lucră ca fantezia nouă. nu va fi din întâm­ plare (cum s'a spus despre istorie în genere) une fable con­ venţie ? . D a r aci. şi care e presupusul exprimat sau trecut sub tăcere al orcărei discuţii despre artă. când orice sănătoasă filozo­ fie ne învaţă că reproductibil în etern e numai universalul ? Reproducerea operelor de artă ale altuia sau trecute nu va fi. o curată imposibilitate? Iar aceea.: . chiar completă să fie. ar fi bine să rezolvăm o gravă îndoeală. ci însăş posibili­ tatea fanteziei reproductive şi a gustului.

cum spun dânşii. sau. şi pe vremuri cavalereşti erau chiar de aceia cari apărau cu sabia în mână frumuseţea Gerusalemme-i. e întemeiată pe o realitate concepută la rândul ei ca o îngrămădire de atomi sau ca abstract monadistică. Nici nu merită să obiectezi că însăş operile cele nevrednice din punct de vedere artistic au plăcut la foarte mulţi sau la câţiva. şi simt foarte bine care e diferenţa dintre a afirma că vinul îmi place sau nu-mi place. Şi trecând dela scep­ ticismul extrinsec la considerarea intrinsecă. şi a avut la temelie o judecată de gust şi de frumuseţe. şi în unitatea spirituală nu se . conjecturând. după cât se ştie. starea de absolut a gustului. trebuie să spunem că obiecţia împotriva conceptibilităţii reproducerii estetice. Insă realitatea nu e aceasta: reali­ tatea este unitate spirituală. nu s'a omorît vreodată pentru a chezăşui că vinul e bun sau rău. cu atât mai mult dacă se observă că însisi cei cari. iar. puţin cam extrinsec. şi afirmaţia că un poem e frumos. com­ pusă din monade lipsite de comunicaţie între ele. pare cu desăvârşire neverosimil că ferma credinţă. este lipsită de fundament. dacă nu altora. fiindcă merge sau nu merge cu or­ ganismul meu fiziologic.86 ELEMENTE DE ESTETICĂ Intr'adevăr. fiindcă nu se pune la îndoeală că au plăcut (neputând nimic naşte din suflet fără consimţemântul sufletului. neagă posibilitatea reprodu­ cerii. teoretizând abstract. sunt apoi încăpăţânaţi susţinători ai propriei lor judecăţi de gust. şi sufletele se pasionează. în jurul problemei. pe când ni­ meni. a priceperii şi inteligenţii artei. cel puţin autorului. şi armoni­ zate numai din afară. care e în toţi. ci numai că acea plăcere a fost plăcere estetică. şi deci fără o plăcere corelativă). iar altul e o zăpăceală: a doua ordine de judecăţi (după cum Kant a arătat într'o analiză clasică) are pretenţia incoercibilă la validitate universală.

aceia trăind în noi. şi dacă n'am fi noi înşine Cezar şi Pompeu. Şi. concretul şi individualul. Este într'o poezie o nuanţă al cărei deplin înţeles ne scapă ? Nimeni nu va afirmă că acea nuanţă. ca ori ce lucru omenesc. materialul necesar pentru a reproduce cu deplină exactitate toate operele de artă. lăsând pe relativiştii şi scepticii gustului şi ai . pe atâta cercetarea şi interpretarea istorică e de neobosită în restaurarea. o fi de sigur doctrina «sănătoasei» filozofii. ce înseamnă. N u numai repro­ ducerea artei. şi că singurul adevărat effabil este aşa zisul ineffabil. dar în genere amintirea oricărui fapt (care e totdeauna reproducere de intuiţii) ar fi de neconceput fără unitatea realităţii. şi se determină acum ca noi. în urma cerce­ tărilor şi a meditaţiei şi prin formare de condiţii favorabile şi de curente simpatice. n'am putea să ne facem nici o idee de Pompeu şi de Cezar. adică acel univers care s'a determinat cândva ca Pom­ peu şi Cezar. despre care acum avem numai o crepusculară viziune ce nu ne satisface. totul este stăpânire eternă. păstrarea şi lărgirea cunoaşterii trecutului. dacă nu e totdeauna la îndemână. şi nu ştia că adevăratul universal e universalul individualizat. un ideal care se realizează la infinit. şi deaceea se realizează totdeauna. şi că numai universalul este reproductibil. Deaceea. nu va reuşi să se determine mai bine în viitor. pe cât e gustul de sigur de legitimitatea jude­ căţilor sale. Şi apoi că individualitatea este ireproductibilă. în felul pe care îl îngăduie conformaţia realităţii în fiece clipă a tim­ pului. făcea din întâiul aceidentul celuilalt (pulberea pe care o ia timpul). dar a sănătoasei filozofii scolastice.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 87 pierde nimic. care deosebia universal si individual. sau o singură operă de artă de-a trecutului? Reproducerea cu desăvârşire exactă este. înfine.

cu aceleaşi cuvinte. în actul care producea imagina sa. şi. cum reco­ mandă câţiva. care e totdeauna şi în întregime critică. care nu duc pe nimeni. despre care tratăm aci în particular. pe care am văzut-o întrecând şi luminând cu o lumină nouă fantezia. N u m a i că. In această percepţie. o altă operă de artă. nici mai mult. cu aceleaşi tonuri: adică inutilă. şi în ce măsură faptul. ar fi pur şi simplu o reproducere. şi reluând firul discuţiei. adică te întorci şi. să reproduci în formă nouă opera poetului şi a artistului. şi deci distingând realitatea de irealitate. să trimită din când în când strigătele lor desnădăjduite. nici pe ei înşişi. şi transformând intuiţia în per­ cepţie. iar dacă ar fi aceeaş. ci philosophus additus artifici: opera sa nu se realizează decât dacă păstrează şi totodată întrece imagina primită. dacă sunt antecedentele criticei. la efectiva desnădejde a ne-mai-judecării. cu aceleaşi colori. ea aparţine gândirii. precum văzurăm. dându-i un echivalent. exegeza. adică o variaţie. adică ar fi ireal: reali- . ar fi intuiţie. intri în condiţia artistului producător. Nici nu ieşi din această condiţie. cu acel triplu presupus. Criticul nu e artifex additus artifici. inspirată într'un anumit fel din întâia. dar necesară. istoria şi gustul. critica de artă. de unde definesc pe critic: artifex additus artifici. nu sunt încă adevărata critică. închizând paranteza lungă. De fapt. Fiindcă acea reproducere în haine noui ar fi o traducere. o reproducere materială. si dacă si în ce măsură nu ar fi astfel. în această distingere. adică ar fi real ca atare. arta. şi calificând realitatea. propunându-ţi. adică judecată. pe care îl avem în faţă ca problemă. nu se obţine alt­ ceva decât reproducerea şi gustarea imaginei-expresie. nici mai puţin. naşte cu întrebarea: dacă.88 ELEMENTE DE ESTETICĂ istoriei.

de reproducerea fantastică şi de discernământul înrudit al gustului: lucru pe care l-am văzut cât este adesea de greu şi de complicat. Pentru a-1 câştigă e nevoie de munca exegezei. sau din pricina sărăciei şi superficialităţii de cul­ tură. care trebuie să fie concepută în judecată. de un predicat. şi în care mulţi se rătăcesc din lipsă de fantezie.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 89 tate si irealitate. acel: «Există opera de artă a». cu toate că am procedat şi procedez rezumând. mereu năvălită şi trasă în cursă. ca orice judecată. şi apoi s'a văzut câte lucruri închidea într'însa. sunt mute din punct de vedere logic). şi a erudiţiei exegetice (lipsită de sinteză logică. Deaceea . n ' a m putut şi nu voiu putea da decât câteva îndrumări. Aşa că toată critica de artă poate fi concentrată în această scurtă propoziţie. Am văzut şi pentru noţiunea artei la câte greutăţi şi la câte complicaţii dă loc. de o categorie. de un subiect (intuiţia operei de artă a). Şi mai are nevoie. şi deci. Şi acea propoziţie şi judecată a criticei de artă. şi cum trebuie mereu apărată împotriva asalturilor şi curselor. în economie folos şi pagubă. şi cum este o stăpânire veşnic nesigură. precum în logică se numesc adevăr şi eroare. care pe de altă parte e suficientă pentru diferenţierea operii sale de aceea a artei şi a gustului (care. ca orice judecată. câte afirmaţii şi câte negaţii: atâtea şi atâtea. are nevoie mai întâiu de toate. şi în acest caz de categoria artei. încât. mută şi ea): — «Există o operă de artă a» — cu corespon­ denta negativă: — «Nu există o operă de artă a». luate în sine. din punct de vedere logic. şi devine deaceea noţiunea artei. în etică bine şi rău. dar nici mai mult nici mai puţin ca un lucru de nimic părea definiţia artei ca intuiţie. Pare lucru de nimic. care în artă se numesc frumos si urît.

decade si reînviază. ce în loc să reproducă şi să caracterizeze arta. în cuvintele sale.90 ELEMENTE DE ESTETICĂ critica de artă se desvoltă si creste. care priveşte operele de artă ca acţiuni în legătură cu nişte scopuri pe care artistul şi le-a pus. din care cauză se întâmplă adesea că doi indivizi sunt în esenţă de acord asupra valoarei unei opere de artă. decăderea si renaşterea filozofiei artei. pentru a rămâne la formele capitale despre care am vorbit. cu desvoltarea. tot atâtea forme de falsă critică trebuie distinse câte forme de falsă filozofie a artei. şi într'un câmp mai restrâns ce a fost cu De Sanctis. sau mai mult de jumătate. sau ar fi trebuit să şi-Ie pună. fiindcă şi unul şi altul se referă la o diversă definiţie a artei. numai că unul. pe jumătate sau mai mult de jumătate. din cauza acestei dependenţe a criticei de concepţia de artă. derivă din puţina diferenţiere a ideilor despre artă. Si fiecare poate să compare cum a fost în evul mediu (se poate spune că aproape n'a fost) şi ce a devenit în prima jumătate a secolului al nouăsprezecelea cu Herder şi cu Hegel şi cu romanticii. în care noţiunea artei s'a întunecat. şi e cea intelectualistă. iar în Italia cu De Sanctis. si din Dante cunoaşte filozofia iar nu pasiunea lui. Şi. este o critică. şi este alta. o împarte şi o clasifică. şi. confundată cu fizica şi cu fiziologia şi chiar cu patologia. în cealaltă jumătate. şi ce a devenit în perioada na­ turalistă următoare. şi este cea edonistă care prezintă arta ca un ceva care a ajuns sau n'a ajuns la voluptate şi la distracţie. de puţina claritate în jurul lucrului pe care îl face artistul. Şi dacă neînţelegerile în privinţa judecăţilor depind. moralistă. de lipsa de simpatie şi de gust. care mă­ soară progresele artei după mersul progreselor filozofiei. aprobă ceeace altul critică. şi găseşte .

şi. în şcoli. Mai folositor ar fi să rezumez (dacă. şi cea care desparte conţinutul de formă. şi chiar în puţinele aluzii făcute se va fi băgat de seamă începutul inevitabilei repetiţii. şi cea concepţionistă în filo­ zofia germană a secolului al nouăsprezecelea. fiindcă. şi nici nu aveam de gând să le enumăr. n'ar cere prea mult spaţiu) istoria criticei. şi cea a clasificaţiilor. primeşte sau respinge operile de artă. se uită la psihologia artiştilor ca oameni. si cea edonistă s'a revărsat îndeosebi în judecăţile oamenilor de lume. a criticilor de salon şi de gazetă. unde s'ar părea că rostul criticei e îndeplinit. după cazuri şi după simpatii individuale. când s'a cercetat aşa zisa origină a metrurilor. şi cea psihologică în Franţa cu Sainte-Beuve şi atâţia alţii. după ce a fixat legile genurilor şi ale ar­ telor. şi nici nu vreau să expun critica criticei. şi pe Leopardi contradictor în pesimismul său. si să arăt cum critica modelelor a bântuit mai cu seamă în clasicismul italian şi francez. şi care se obişnueşte să se numească psihologică. Nu le-am enumerat pe toate. fie chiar u n scurt rezumat. a «tehnicei». şi este cealaltă care desparte formele de conţinut şi se complace în formele abstracte. după cum se apropie sau se depărtează de acele modele făurite. îi amintesc de antichitate sau de evul mediu. fiindcă află într'însul o filozofie slabă. în loc să se uite la operele de artă. şi cea moralistă în perioada reformei religioase sau a redeşteptării naţionale italiene. care afîă frumuseţea unde găseşte podoabe retorice.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 91 pe Ariosto slab. şi să aşez numele istorice în locurile ideale pe care le-am indicat. şi în fine e aceea care. care nu ar putea fi altceva decât o repetiţie a criticei şi dialecticei schiţate până aci ale Esteticei. a «subiectelor» şi a «genurilor» literare şi . fiindcă are o filozofie mai serioasă. şi pe Tasso mai serios. şi mai e alta.

nici în numele acelea. (pe când istoria cere întotdeauna s a s e cunoască obiectul a cărui istorie se povesteşte) e şi mai greu de stabilit. Cu alte cuvinte. ei scoboară critica sub critică. pe care îl întâmpinară cele două cuvinte. Dealtfel n'ar fi nici un rău. ceilalţi la pura cercetare exegetică sau pregătire de material pentru reproducerea fantastică. Ce are aface estetica. şi pe care cer voia să le botez. iar cealaltă de «critică istorică». după cum merită. cu toate că greşită. cu tot contrastul aprig dintre ele. iar ceilalţi ar strânge'material pentru exegeză. cu purul gust lipsit de concepţie. neorganizabilă ca istorie. dat fiind că e lipsită de o concepţie de artă şi e neştiutoare de ceeace este arta. luând numele. unii readucând-o la purul gust şi plăcere a artei. nici în refuzul să exercite critica. una de «critică estetică». Aceste două forme. după alţii este de competenţa erudiţilor. sunt forme de critică. şi unii s'ar bucura gustând operele de artă. şi s'ar putea cel mult notă cauzele straniului «noroc». avură. e greu de spus. şi . şi ce are aface istoria cu erudiţia fără legătură asupra artei. lucru care nu se poate spune de alte forme care înalţă flamurile lor şi se răsboesc între ele. care.92 artistice. formele pe care le-am descris sumar. şi ELEMENTE s'a pomenit DE ESTETICĂ de reprezentanţii pe care îi Pe de altă parte. după unii. care presupune gândire şi concepţie de artă. critica pseudoestetică (sau estetistică) şi critica pseudoistorică (sau istoricistică). este de competenţa sufle­ telor artistice. au în comun ura împotriva filozofiei în genere şi împotriva concepţiei artei îndeosebi: împotriva oricărei intervenţii a gândirii în critica de artă. dacă născocitorii acestor direcţii ar rămâne într'adevăr în graniţele trase de ei înşişi.

toată viaţa a frecventat arta. sau s'ar mulţumi s'o vorbească de rău. sacrificii şieroisme! Duceţi-vă. ar putea să vorbească. şi. decât ca estetizanţii să nu des­ chidă gura. ar trebui să spună totul. nici mai puţin. căreia totuş îi perie rochiile şi îi pregăteşte mân­ carea: sic vos. în acea vorbire a lor nu au călăuza. de cereţi aceluia. fie cât de extravaganţi în idei şi cât de fanatici în extravaganţele lor. dar niciodată de artă. date cronologice şi topografice. să ridice ochii. astfel de înfrânări. şi acelaş lucru fac si inconcludentii istoricisti. cum se spune că fac animalele (cine ştie dacă e adevărat!). mai cu seamă. sau manile împreunate în rugăciune de mulţumire pentru bu­ curia simţită. non vobis. si de oarece. precum sluga nu-i ridică să se uite în faţa stăpânei. — iar de o concepţie tot au nevoie — când bunul simţ din întâmplare nu le sugerează. cel mult. Iar istoriciştii. de sintaxă. să nu vorbească şi să nu judece despre artă! Şi muţii estetizanţi vorbesc. de metru. ca simpli erudiţi. să se înţeleagă între dânşii. fără să-şi dea ei seamă. de dânşii dispreţuită şi urîtă. de. D a r duceţi-vă numai de cereţi oamenilor. de eveni­ mente politice. extaziindu-se înaintea artei şi rumegând în tăcere lucrările ei. de izvoarele Operei de limbă. de corecturi. dar către care nu pot. întâlnindu-se cu semenii lor. ei rătăcesc printre toate diversele prejudecăţi. fără să atingă probleme care sunt proprii criticei. a filozofiei şi a concepţiei artei. ceeace e just. să vorbească de codice. intelectualiste şi conţinu- . braţele deschise cu gestul mirării. Pentru aşa atitudine de rezervă ar trebui. judecă şi raţionează despre artă. nici mai mult. moraliste şi edoniste. pe care o servesc. care dintr'o cauză sau dintr'alta. de incidente biografice. fără să vorbească: faţă cu o ex­ presie de răpire.CRITICA ŞI ISTORIA ARTEI 93 ar lăsa să facă critică pe cine vrea s'o facă. de partea lor.

se face istorie. porniţi din puncte opuse. cu întâiul să rechemi atenţia mai special asupra inteligenţei artei. si nimic nu e mai distractiv decât să regăseşti cele mai mucede idei intelectualiste şi moraliste în paginile emoţionaţilor îndrăgostiţi ai artei. Adevărata critică de artă e de sigur critica estetică. şi pozitivisme isto­ rice. şi . determinând ce este acel fapt pe care 1-a produs în fantezia ei. de care am pomenit. si unul si altul poate avea întrebuinţarea particulară numai din cauze de oportunitate. sprijinindu-se aci pe una. atât de pozitive încât ţi-e frică să compromiţi pozitivitatea încercând să pricepi obiectul cercetărilor lor. Aşa încât cele două tendinţe care sunt în luptă în curentele inferioare criticei. aşa de emoţionaţi încât urăsc gândirea. aci amestecându-le pe toate împreună şi contaminându-le. dar nu fiindcă se opreşte la extrinsecul artei. de exemplu. care. ca atunci când vrei. fiindcă lucrează ca filozofie şi concepţie. caracterizând faptul mulţu­ mită noţiunei. şi e critica istorică. se chiamă arta. şi stabilind care e într'adevăr faptul care s'a întâmplat. din întâmplare de data asta.94 ELEMENTE DE ESTETICA tiste. formaliste şi retorice. Şi spectacolul cel mai ciudat (cu toate că prevăzut de către filozof) este că în discursurile lor. ca pseudoistorica. odată reproducerea fantastică obţinută. despre artă. şi anume. ci dim­ potrivă. fără noimă. estetiştii şi istoriciştii. ci dimpotrivă. aci pe alta. după ce a întrebuinţat datele istorice pentru reproducerea fantastică (şi până aci nu este încă istorie). iar «critica istorică a artei» si «critica estetică» sunt acelas lucru: e indiferent dacă întrebuinţezi un cuvânt sau altul. fiziologice şi academice. fiindcă. coincid în critică. adversari neîmpăcaţi. ca pseudoestetica. dar nu fiindcă dispreţueşte filozofia. se împacă aşa de bine încât sfârşesc prin a tine aceleaşi discursuri fără noimă.

CRITICA

ŞI

ISTORIA

ARTEI

95

cu al doilea, asupra obiectivitătii istorice a considerării. Astfel se rezolvă totodată şi problema, pusă de câţiva metodologişti, dacă istoria intră în câmpul criticei de artă ca mijloc sau ca scop: fiind limpede că acea istorie care se întrebuin­ ţează ca mijloc, tocmai pentrucă e mijloc nu este istorie, ci material exegetic: iar aceea care are valoarea de scop e desigur istorie, dar nu intră în câmpul criticei ca un element particular, ci ca fiind constituitorul şi întregul; ceeace este tocmai exprimat în cuvântul «scop». Dar, dacă critica de artă e critică istorică, urmează că rostul ei să discearnă frumosul şi urîtul nu va putea fi restrâns în ea la simplă aprobare şi respingere, ca în conştiinţa imediată a artistului întrucât produce, sau a omului de gust, întrucât contemplă, şi ar trebui să se lărgească şi să se înalţe la ceeace se numeşte explicare. Şi de oarece în lumea istoriei (care e la urma urmei însăş lumea) nu există fapte negative sau privative, ceeace pare gustului respin­ gător şi urît fiindcă nu-i artistic, nu va fi, în considerarea istorică, nici respingător nici urît, fiindcă dânsa ştie că, ceeace nu e artistic, este totuş altceva, şi are dreptul său la existenţă, dat fiind că există. N u e artistică alegoria vir­ tuoasă şi catolică pe care Torquato Tasso a compus-o pentru Gerusalemme a sa, sau declamaţia patriotică a lui Niccolini şi a lui Guerrazzi, sau subtilităţile şi căutatele gânduri pe care Petrarca le-a introdus în rimele sale; dar alegoria lui Tasso e una din manifestările operei contra reformei cato­ lice în ţările latine; declamaţiile niccoliniane şi guerrazziane, încercări violente de aţâţare a sufletelor italiene împotriva străinului şi a preotului, sau adesiuni la moda aţâţării aceleia; subtilităţile şi căutatele gânduri ale lui Petrarca,

96

ELEMENTE

DE

ESTETICA

cultul elegantei tradiţionale a trubadurilor, reînsufleţit si îmbogăţit în noua civilizaţie italiană; adică toate sunt fapte practice, foarte însemnate din punct de vedere istoric şi demne de respect. Din cauza vioiciunii limbagiului, sau pentru a fi în vorbirea curentă, se mai poate vorbi, în câmpul criticei istorice, despre frumos şi urît; numai să se arate în acelaş timp, s"au să se facă aluzie şi să se lase să se înţeleagă, sau cel puţin să nu se excludă, conţinutul pozitiv nu numai al acelui frumos dar şi al acelui urît, care niciodată nu va putea fi condamnat mai radical în urîţenia sa decât când va fi justificat şi înţeles pe deplin, de oarece, în acest caz, e exclus, în felul cel mai radical, din sfera proprie artei. Din această cauză, critica de artă, când este într'adevăr estetică sau istorică, se lărgeşte, totodată, în critică a vieţii, neputându-se judeca, adică neputându-se caracteriza ope­ rele de artă, fără a judecă totodată şi a caracteriza operele vieţii întregi: precum se observă la criticii într'adevăr mari, si mai mult ca la toţi la De Sanctis, care e tot asâ de adânc critic de artă ca şi de filozofie, de morală şi de politică în a sa Storia della letteratura italiana şi în ai săi Saggi critici; ba încă aşa de adânc într'una, fiindcă e adânc în cealaltă, şi invers: puterea considerării sale pur estetice a artei este puterea considerării sale pur morale a moralei. Deoarece formele spiritului, pe care critica le întrebuinţează drept categorii ale judecăţii, sunt negreşit idealmente distingibile în unitate, dar nu şi materialiceşte separabile între ele şi de unitate, cu pedeapsa să le vezi topindu-se dinainte-ţi. De 6 distingere a criticei de artă de celelalte critice, nu se poate, aşa dar, vorbi decât într'un mod empiric, pentru a arătă că atenţia vorbitorului sau scriitorului este îndreptată mai mult asupra uneia decât asupra altei părţi a subiectului

CRITICA

ŞI ISTORIA

ARTEI

97

său indivizibil. Empirică este şi distingerea (pe care până acum, pentru a procedă cu claritate didactică, am păstrat-o în cuvintele mele) între critica şi istoria artei: distingere care s'ar părea că e determinată de faptul că, în cercetarea litera­ turii şi artei contimporane are precădere un element polemic, si deaceea se obişnuieşte a o numi mai de grabă «critică», pe când în cercetarea literaturei şi artei mai îndepărtate are precădere intonaţia narativă, şi deaceea se numeşte mai de grabă «istorie». In realitate, critica adevărată şi desă­ vârşită este senina povestire istorică a ceeace s'a întâmplat; şi istoria este singura şi adevărata critică ce se poate exer­ cită asupra faptelor omenirii, care nu puteau să fie nefă­ cute, odată ce s'au întâmplat, şi nu pot fi stăpânite de către spirit în alt fel decât înţelegându-le. Şi după cum critica de artă ni s'a înfăţişat ca nedespărţibilă de celelalte critici, tot astfel istoria artei numai din cauze de relief literar va putea fi despărţită de istoria complexă a civi­ lizaţiei omeneşti, în care de sigur ea îşi urmează legea proprie care este arta, dar dela care primeşte mişcarea istorică, ce este a spiritului întreg şi niciodată a unei forme a spiritului, smulsă dintre celelalte.

D

O

o

.

LOCUL ARTEI IN SPIRI­ TUL ŞI IN SOCIETATEA OMENEASCĂ. PREJUDECĂŢI DESPRE ARTĂ III. „CE E ARTA?" II...CUPRINSUL LĂMURIRE I. CRITICA ŞI ISTORIA AR­ TEI 7 9 37 S9 79 . IV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->