SULIT

*

900/2

PERCUBAAN STPM 2012

PENGAJIAN KERTAS 2 AM
(Tiga jam)

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA
(Malaysia Higher School Certificate) Arahan kepada calon: JANGAN BUKA KERTAS BERBUAT DEMIKIAN SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN

Jawab enam salan. Pilih satu soalan daripada tiap-tiap Bahagian A, B, D,E dan dua soalan daripada bahagian C. Gunakan lembaran kertas yang berlainan bagi tiap-tiap bahagian. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. NOTA Bersama dengan kertas soalan ini anda harus menerima kertas graf. Jika tidak, sila minta daripada pengawas peperiksaan.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak. © Jabatan Kelantan 2012

Bahagian A Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25]

1. Konsep 1 Malaysia merupakan langkah yang dapat memantapkan integrasi nasional. Namun begitu, masih terdapat pelbagai kekangan yang menghalang ke arah pencapaian matlamat tersebut. Bincangkan.

2. Kecanggihan teknologi maklumat merupakan petunjuk utama yang merangsang peningkatan kes jenayah siber. Walau bagaimanapun, terdapat indikator lain yang turut menyumbang kepada masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.

Bahagian B Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 250 hingga 300 patah perkataan. [25]

3. Teknologi Hijau ialah penggunaan sains alam sekitar yang memberi banyak manfaat kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan.

4. Aplikasi sains dan teknologi telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian dalam Negara. Bincangkan.

2

Bahagian C Pilih dua soalan dalam bahagian ini: satu daripada soalan 5(a) atau 5(b) dan satu lagi daripada soalan 6(a) atau 6(b). [20]

5. (a) “Sememangnya program televisyen sekarang cukup menarik. Apa saja yang kita ingin tonton ada dalam televisyen. Kita dapat menonton bukan sahaja tiga atau empat saluran tetapi berpuluh-puluh saluran yang menyiarkan program menarik. Kita sebagai ibu bapa pun kadang-kadang terpaku depan televisyen. Hal inilah yang menjadi rungutan kepada ibu bapa yang gagal mengawal kegilaan anak mereka menonton televisyen. Kegilaan menonton televisyen dalam kalangan anak-anak seolah-olah mereka bukan pelajar yang akan menduduki peperiksaan.” (Dipetik dan diubahsuaikan daripada, “Anakku Dapat Semua A”, Dr. Shukri Abdullah, Telaga Biru Kuala Lumpur, Januari 2010) i) Apakah sebab yang menjadi keghairahan menonton televisyen dalam kalangan anak-anak ? ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan langkah yang sesuai untuk mengawal anak-anak daripada menonton televisyen secara berlebihan. ATAU (b) “....Rasuah adalah umpama satu wabak yang boleh memberikan kesan negatif dan menyalahi undang-undang. Amalan rasuah harus dikekang sepenuhnya. Pihak kerajaan akan bertindak tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Malah, tindakan juga dikenakan tanpa mengambil kira sama ada kes rasuah itu berprofil tinggi atau rendah dalam usaha untuk membanteras gejala negatif itu....” i) Mengapakan rasuah perlu dibanteras?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, nyatakan mengapa rasuah sukar diatasi.

3

6. (a) “Setiap insan pasti mengalami kegelisahan dari semasa ke semasa yang boleh menimbulkan perasaan takut, gusar, rasa berdebar-debar atau risau terhadap sesuatu perkara . Rasa gelisah akan menjadi tidak normal atau dianggap sejenis penyakit minda apabila rasa risau, takut atau darah gemuruh berlaku melebihi tahap yang sepatutnya. Kegelisahan yang berlebihan akan menyebabkan rasa takut sering bermain-main dalam kotak pemikiran seseorang dan hal ini mungkin mengakibatkan tekanan perasaan yang berlebihan dan kebingungan.” (Dipetik dan diubahsuaikan daripada, “Pentingnya Kegelisahan dalam Kehidupan Oleh Zarina Zainan Abidin, Dewan Kosmik, April 2011)

i)

Apakah yang dimaksudkan dengan kegelisahan?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan kesankesan kegelisahan kepada kehidupan seseorang. ATAU

b) “Pembangunan ekonomi Negara yang pesat merancakkan pembangunan bandar di Malaysia. Namun, dalam keghairahan kita membangunkan bandar, kita juga perlu menitikberatkan kesan pembangunan terhadap alam sekitar. Untuk tujuan itu, kerajaan telah memperkenalkan Konsep Bandar Mesra Ekologi, iaitu bandar yang dirancang dengan sebaikbaiknya agar aktiviti-aktiviti yang dijalankan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. (Dipetik dan diubahsuaikan daripada Era Hijau, Keluaran 1, 2009) i) Apakah yang dimaksudkan dengan Bandar Mesra Ekologi?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan ciri-ciri Bandar Mesra Ekologi.

4

Bahagian D Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. Jawapan hendaklah dibuat pada kertas graf. [15]

7. Berdasarkan maklumat dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan jumlah perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan pada tahun 2007 hingga 2010. Perbelanjaan mengurus Kerajaan Persekutuan menunjukkan peningkatan yang ketara sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2010. Mengikut statistik, jumlah perbelanjaan mengurus pada tahun 2007 sebanyak RM56 547 juta, meningkat kepada RM68 699 juta pada tahun 2009 berbanding tahun 2008 iaitu sebanyak RM63 757 juta. Pada tahun 2010, jumlah perbelanjaan meningkat lagi kepada RM73 235 juta. Emolumen menunjukkan jumlah perbelanjaan mengurus yang agak tinggi sepanjang tempoh 4 tahun berkenaan. Pada tahun 2007, perbelanjaannya sebanyak RM15 557 juta meningkat kepada RM20 842 juta pada tahun 2009 berbanding tahun 2008 yang berjumlah RM17 443 juta. Manakala pada tahun 2010 perbelanjaan ini menurun kepada RM19 727 juta. Perbelanjaan mengurus juga merangkumi pembayaran pencen yang diperuntukkan kepada pesara-pesara. Jumlah perbelanjaan ini untuk tempoh empat tahun menunjukkan pola menurun. Pada tahun 2007, jumlah perbelanjaan adalah sebanyak RM6 987 juta, menurun sebanyak RM276 juta pada tahun 2008 dan menjadi RM6 534 juta pada tahun 2009. Pada tahun 2010, perbelanjaan ini menurun lagi kepada RM6 408 juta. Khidmat hutang juga mencatat perbelanjaan mengurus yang agak tinggi sepanjang tahun berkenaan. Perbelanjaan mengurus untuk khidmat hutang berjumlah RM9 555 juta pada tahun 2007, meningkat kepada RM10 134 juta pada tahun 2008. Perbelanjaan ini terus meningkat sebanyak RM35 juta pada tahun 2009 dan menurun semula kepada RM9 368 juta pada tahun berikutnya. Perbelanjaan mengurus juga merangkumi bekalan dan perkhidmatan yang menunjukkan peningkatan ketara sepanjang tempoh empat tahun. Pada tahun 2008, perbelanjaan adalah sebanyak RM10 703 juta mengatasi tahun 2007 sebanyak RM3 343 juta. Perbelanjaan meningkat kepada RM11 269 juta pada tahun 2009 dan terus meningkat sebanyak RM3 512 juta pada tahun 2010. Sementara itu, perbelanjaan mengurus bagi lain-lain mencatatkan jumlah yang tertinggi daripada semua jumlah perbelanjaan. Pada tahun 2008, perbelanjaan sebanyak RM18 766 juta berbanding hanya RM17 088 juta pada tahun 2007. Jumlah ini terus meningkat kepada RM19 885 juta pada tahun 2009, iaitu berkurangan sebanyak RM3 066 juta berbanding tahun 2010.

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2011)

5

8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta harga minyak mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan. Minyak mentah keluaran Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Malaysia akan memperoleh keuntungan yang tinggi jika minyak mentah ini di eksport ke luar negara. Pada tahun 2006 kuantiti pengeluaran minyak mentah Malaysia ialah sebanyak 255 ribu tong sehari. Pengeluaran ini merosot sebanyak 22 ribu tong sehari pada tahun 2007. Namun, pada tahun 2008, pengeluaran bagi minyak mentah ini mengalami peningkatan kepada 300 ribu tong sehari. Pengeluaran minyak mentah ini juga mengalami peningkatan yang paling besar iaitu sebanyak 50.67% kepada 452 ribu tong sehari pada tahun 2009 . Pada tahun 2010, pengeluaran minyak mentah merosot sebanyak 31 ribu tong sehari,berbanding tahun sebelumnya. Kuantiti eksport minyak mentah ini sentiasa lebih besar berbanding dengan kuantiti import sepanjang tempoh 2006 -2010. Walaupun harga minyak mentah pada tahun 2006 ialah US$75 setong, namun kuantiti eksport dan import minyak mentah mengalami pengurangan pada tahun tersebut iaitu masing-masing kepada 202 ribu tong sehari dan 92 ribu tong sehari. Malaysia memperoleh keuntungan yang tinggi apabila kuantiti eksport lebih besar daripada kuantiti import dengan harga minyak mentah berada pada tahap yang tinggi di pasaran dunia. Keadaan ini berlaku pada tahun 2007 apabila kuantiti eksport petroleum mentah ialah 212 ribu tong sehari berbanding dengan kuantiti importnya sebanyak 73 ribu tong sehari. Harga minyak mentah adalah paling tinggi untuk tahun tersebut iaitu US$ 88 setong. Begitu juga pada tahun 2008, kuantiti eksport minyak mentah Malaysia telah bertambah kepada 239 ribu tong sehari, manakala kuantiti importnya adalah jauh lebih rendah dengan 48 ribu tong sehari. Pada tahun tersebut harga minyak mentah adalah US$ 75 setong. Walaupun kuantiti import minyak mentah Malaysia adalah sama antara tahun 2008 hingga tahun 2010 iaitu 48 ribu tong sehari namun kuantiti eksport dan harga komoditi ini di pasaran dunia masih tidak konsisten. Kuantiti eksport minyak mentah pada tahun 2009 ialah 390 ribu tong sehari pada harga US$ 69 setong di pasaran dunia. Pada tahun 2010 kuantiti eksport minyak mentah merosot sebanyak 37 ribu tong sehari selaras dengan penurunan harga minyak mentah kepada US$ 67 setong di pasaran dunia.

( Sumber dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan Ekonomi 2009/2010)
6

Bahagian E 9. Berdasarkan jadual di bawah huraikan perbandingan hutang Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2004 dan 2005 dan mengapakah kerajaan perlu berhutang samada dari dalam atau pun luar negara.

HUTANG KERAJAAN PERSEKUTUAN DARI TAHUN 2004 DAN 2005 Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. Hutang Kerajaan Persekutuan Bil perbendaharaan Terbitan perlaburan Sekuriti kerajaan Tabung pinjaman perumahan Pinjaman pasaran Pinjaman projek Jumlah 2004 RMjuta 4,320 9,100 154,350 14,200 24,930 9,724 216,624 2005 RM juta 4,320 11,100 173,050 18,500 21,257 10,249 238,476

Sumber : Laporan Ekonomi 2005/2006

7

10. Berdasarkan carta di bawah, bincangkan faktor secara langsung dan secara tidak langsung yang mempengaruhi kejayaan seseorang pelajar. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJAYAAN SESEORANG PELAJAR

Pihak Kerajaan -dasar pendidikan -Peruntukan kewangan -Penyelarasan gaji PIBG -sumbangan dana -menyokong program sekolah

Guru -Komitmen guru

Sekolah -pengurusan -Misi sekolah -fizikal sekolah

KEJAYAAN PELAJAR

Rakan sebaya -belajar bersama -perbincangan

Pelajar -sikap - kemahuan

Ibu bapa -kewangan -sokongan moral (Dipetik dan diubahsuaikan daripada, Unit Bimbingan dan Kaunseling, SMKSID 2009) 7

JABATAN PELAJARAN NEGERI KELANTAN
SKEMA PEMARKAHAN PENGAJIAN AM 2 PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2012

1. Konsep 1 Malaysia merupakan langkah yang dapat memantapkan integrasi nasional. Namun begitu, masih terdapat pelbagai kekangan yang menghalang ke arah pencapaian matlamat tersebut. Bincangkan. Bil 1. Idea A) Langkah Teras perpaduan Huraian - Prinsip penerimaan Menerima keunikan kaum-kaum lain agar dapat hidup bersama. - Prinsip kenegaraan Semangat nasionalisme dan cintakan negara yang diterapkan melalui Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. - Prinsip keadilan sosial Semua rakyat akan terbela tanpa meminggirkan mana-mana pihak. - Kesederhanaan Sederhana dalam semua aspek iaitu pertuturan, perbelanjaan, berpakaian, bekerja. - Rendah hati Tidak sombong, tidak bongkak, tidak ego dan sedia mendengar- menjadi amalan rakyat. - Berbudi bahasa Tertib tingkah laku dan sopan santun ketika berinteraksi. - Hormat menghormati Menghormati semua kaum, agama dan budaya. - Budaya berprestasi tinggi Budaya cemerlang dalam semua aspek yang dilakukan. Membawa Malaysia ke tahap yang cemerlang dan budaya saing. - Budaya ketepatan Menepati waktu dan kecekapan melaksanakan semua tugas dalam waktu yang ditetapkan. - Budaya ilmu Memiliki ilmu pengetahuan dan kesediaan menimba ilmu sepanjang hayat- minda terbuka - Integriti Dalam menjalankan tugas supaya dihormati. Menerima kritikan dan teguran. - Ketabahan

2.

Nilai-nilai murni

3.

Nilai-nilai aspirasi

Tidak mudah mengaku kalah, yakin diri, semangat juang yang kental, dedikasi. -Kesetiaan Kepada raja dan negara mengikut rukun negara. - Kebijaksanaan Membuat keputusan yang tepat. Membezakan baik dan buruk. Tidak pentingkan diri sendiri. - Inovasi Berani berubah untuk kebaikan dan menjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai. - Bersama-sama tanpa mengira kaum membangunkan negara. B) Kekangan 4. Tahap kefahaman yang rendah - Berkaitan cara hidup kaum-kaum lain. - Menyebabkan tiada rasa hormat dan menghargai antara kaum. - Sikap sesetengah pihak yang mengambil kesempatan. - Wujud perasaan curiga, prasangka, iri hati antara kaum. - Sejak zaman penjajahan sistem persekolahan diasingkan mengikut kaum dan menggunakan bahasa ibunda masing-masing. - Menebalkan semangat perkauman. - Kurang peluang berinteraksi dengan kaum-kaum lain. - Bandar besar dihuni kaum Cina dan luar bandar Melayu. - Tidak bercampur dan menjarakkan lagi hubungan antara kaum. - Jurang ekonomi yang ketara menghalang perpaduan. - Agihan kekayaan tidak seimbang. - Tidak puashati.

5.

Sistem persekolahan pelbagai aliran

6.

Petempatan berkelompok mengikut kaum.

7.

Ekonomi berasaskan pengenalan kaum

2+2

2. Kecanggihan teknologi maklumat merupakan petunjuk utama yang merangsang peningkatan kes jenayah siber. Walau bagaimanapun, terdapat indikator lain yang turut menyumbang kepada masalah tersebut. Jelaskan pernyataan di atas.

Bil 1.

IDEA A) Idea wajib Kepesatan teknologi maklumat

HURAIAN - Celik computer - Pakar dalam aplikasi ICT - Internet dan jalur lebar - Memudahkan untuk melakukan jenayah - sukar mengesan penjenayah - sukar dibuktikan - tidak boleh didakwa - ruang melakukan jenayah lebih luas - curi maklumat, menyalin perisian, menyalur maklumat palsu,gambar fonografi - mencuba perkara baru untuk keseronokan. - tidak rasa bersalah - suka dan berpuashati dapat mejatuhkan imej - mementingkan keuntungan - kurang tenaga pakar - kurang teknologi - Akta tidak menyeluruh

B) Faktor Lain 2. 3. Kurang tenaga pakar forensik komputer Pertambahan bilangan pengguna internet Kurang kesedaran sivik

4.

5.

Kelonggaran penguatkuasaan undang-undang.

1+3

3. Teknologi Hijau ialah penggunaan sains alam sekitar yang memberi banyak manfaat kepada manusia dan alam sekitar. Bincangkan. Bil 1. Idea Megatasi masalah pencemaran alam sekitar Huraian - Teknologi hibrid- kereta elektrik, minyak tanpa plumbum. - Mengurangkan gas beracun- pembebasan gas karbon dioksida di udara - udara bersih dan segar - tenaga solar, ombak, bio mass, hidro, angin - mengurangkan penggunaan sumber tenaga fosil seperti, petroleum, arang batu. - mengurangkan kesan rumah hijau - mengelakkan hujan asid - pemanasan global - bencana alam seperti kemarau,banjir, tsunami - empangan hidro - kitar semula air gunaan dometik - penuaian hujan - sumber bekalan air terjamin - Kualiti air bersih dapat dikekalkan. - Kurang impak kepada alam sekitar - kesihatan penduduk terjamin - mengorientasikan semula industri-industri sedia ada. - Bangunan hijau untuk mengelakkan pulau haba dan menggunakan teknologi jimat haba. - insenerator - kitar semula hasil-hasil pertanian - penghasilan produk baru seperti baja , perabut, makanan haiwan. - mengurangkan kepupusan sumber - menjaga kebersihan alam sekitar.

2.

Sumber tenaga alternatif dan mesra alam

3.

Mengekalkan keseimbangan iklim dan cuaca

4.

Mengekal dan memelihara sumber air

5.

Pembangunan lestari

6.

Pengurusan sisa pepejal yang mesra alam

4+0 (pilih mana-mana 4 daripada berikut)

4. Aplikasi sains dan teknologi telah banyak menyumbang kepada pembangunan sektor pertanian dalam Negara. Bincangkan. Bil. 1 Idea Sumbangan Bioteknologi Huraian - Menghasilkan penemuan baka baru dalam bidang pertanian (MARDI). - Penggunaan teknologi berasaskan nuklear mampu menghasilkan baka tumbuh-tumbuhan yang baik dan bermutu (mutasi aruhan) - Daya ketahanan yang tinggi, lebih berkualiti dan berupaya mengeluarkan hasil dalam jangka masa singkat. - Ketahanan terhadap penyakit, cepat membesar, cepat matang. - Penggunaan jentera moden dalam proses membajak,menanam menuai dan sebagainya. - Membolehkan tanah diusahakan dalam skala besar - mudah dan cepat - Produktiviti penanaman dan penternakan akan meningkat. - Tanah yang tidak subur dapat dipulihkan menggunakan kaedah moden - PH tanah disesuaikan dengan tanaman tertentu. - Kandungan dan struktur tanah yang tidak subur dipulihkan dengan mencampurkan kapur dan garam mengikut keperluan tanaman - Penciptaan baja kimia dan baja organik dapat menyuburkan tanah dan meningaktkan kualiti dan kuantiti pengeluaran sektor pertanian
- Tanaman memerlukan air yang mencukupi untuk

2

Penggunaan teknologi moden

3

Pemuliharaan tanah

4

Sistem pengairan yang sistematik

menghasilkan produktiviti yang berkualiti. - Sistem pengairan menggunakan teknologi moden dapat memastikan bekalan air mencukupi. - Pertanian dapat dijalankan sepanjang tahun. - Bekalan air dapat dikawal. - Penggunaan racun serangga dapat mengurangakan kehilangan hasil pertanian - Menggunakan kaedah kawalan biologi dapat menangani perosak dan mengurangkan kehilangan nutrien serta memelihara struktur tanah.

5

Kawalan makhluk perosak

6

Teknologi sinaran makanan

7

Kaedah penyimpanan dan pembungkusan

- Penggunaan teknologi pengionan terhadap hasilhasil pertanian seperti buah-buahan dan sayursayuran dapat memastikan hasil tanaman tahan lebih lama - Sinaran gama dipancarkan pada hasil buah-buahan dapat membunuh mikrorganisma yang berada diluar atau didalam buah-buahan memastikan hasil tidak mudah rosak - Ciptaan sains seperti penggunaan peti sejuk dapat memastikan hasil-hasil pertanian dapat disimpan dan tahan lebih lama - Teknik pembungkusan menggunakan kaedah vakum dapat memastikan mikrorganisama/bacteria tidak dapat membiak dan merosakkan hasil tanaman

4+0 (pilih mana-mana 4 daripada berikut)

5 (a)

i)

Terdapat pelbagai saluran yang menyiarkan program yang menarik sepanjang masa. (2 M) Terdapat bukan sahaja tiga atau empat saluran tetapi berpuluh-puluh saluran yang menarik. (1 M)

ii)

Langkah mengawal: . 1. 2. 3. 4. Menentukan masa tertentu sahaja untuk menonton televisyen. Menghadkan saluran yang boleh ditonton. Memenuhi masa lapang anak-anak dengan aktiviti berfaedah yang lain. Ibu bapa menunjukkan contoh teladan yang baik.

5 (b)

i)

Kerana boleh memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara. (2 M) Kerana boleh memberi kesan negatif dan menyalahi undang-undang. (1 M)

ii)

Rasuah sukar diatasi: 1. 2. 3. 4. Sikap pemberi dan penerima rasuah. Kelemahan penguatkuasaan undang-undang. Sukar dibuktikan/tidak cukup bukti. Karenah birokrasi.

6 (a)

i)

Maksud kegelisahan ialah perasaan tidak tenteram atau rasa tertekan terhadap sesuatu perkara. (2 M) Maksud kegelisahan ialah perasaan takut, gusar, rasa berdebar-debar atau risau terhadap sesuatu perkara. (1 M)

ii)

Kesan kegelisahan: 1. 2. 3. 4. Menjejaskan kesihatan. Kemurungan. Mengganggu tumpuan terhadap tugas seharian. Krisis personaliti.

6 (b)

i)

Pembinaan bandar yang dirancang secara sistematik dan bebas daripada pencemaran. (2 M) Bandar yang dirancang dengan sebaik-baiknya agar aktiviti-aktiviti yang dijalankan tidak menjejaskan kualiti alam sekitar. (1 M)

ii)

Ciri Bandar Mesra Ekologi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kualiti udara bersih. Bandar dalam taman (penghijauan) Perancangan reka bentuk bandar dan bangunan Penggunaan sumber tenaga mesra alam. Laluan pejalan kaki dan penunggang basikal untuk mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Pengurusan sisa pepejal yang sistematik dan mesra alam.

7. MALAYSIA: PERUBAHAN JUMLAH PERBELANJAAN MENGURUS KERAJAAN PERSEKUTUAN PADA TAHUN 2007 HINGGA 2010

2007 Tahun (RM juta)

Nilai Tokok (RM Juta)

2008 (RM juta)

Nilai Tokok (RM Juta)

2009 (RM juta)

Nilai Tokok (RM Juta)

2010 (RM juta)

Nilai Tokok (RM Juta)

Perbelanjaan Mengurus Emolumen 15 557 15 557 17 443 17 443 20 842 20 842 19 727 19 727

Pencen

6 987

22 544

6 711

24 154

6 534

27 376

6 408

26 135

Khidmat hutang

9 555

32 099

10 134

34 288

10 169

37 545

9 368

35 503

Bekalan dan perkhidmatan

7 360

39 459

10 703

44 991

11 269

48 814

14 781

50 284

Lain-lain

17 088

56 547

18 766

63 757

19 885

68 699

22 951

73 235

JUMLAH

56 547

63 757

68 699

73 235

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi, 2011)

Nota:

1. Graf Garis Komponen max 15 M (PA 4 + KT 4 + KI 4 + KJ 3 ) 2. Selain daripada garis komponen – Salah media 01 M – Rujuk jadual ( Tajuk ½ M, Butiran 2 M, Sumber ½ M ) 3. Tiada label di paksi X, max 06 M (PA ½ + KT ½ + KI ½ + KJ ½ ) 4. Salah nilai max 06 M (PA ½ + KT ½ + KI ½ + KJ ½) 5. Tiada unit max 06 M (PA ½ + KT ½ + KI ½ + KJ ½)

8.

MALAYSIA : KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTA HARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2006 HINGGA TAHUN 2010

Butiran Kauntiti pengeluaran (Ribu tong sehari) Kuantiti eksport (Ribu tong sehari) Kuantiti import ( Ribu tong sehari) Harga pasaran (US$ setong) Pengiraan : Nilai kuantiti pengeluaran Nilai kuantiti eksport Nota tambahan:
1.

2006 255

2007 233

2008 300

2009 452

2010 421

202

212

239

390

353

92

73

48

48

48

75

88

75

69

67

(2007) : 255 – 22 = 233 ribu tong sehari. (2010) : 390 - 37 = 353 ribu tong sehari

Graf Gabungan (Bar Kompaun + Graf Garisan) max 15 M (PA 4 + KT 4 + KI 4 Graf Gabungan (Bar Komponen + Graf Garisan) max 10 M (PA 4 + KT 1 + KI 4

+ KJ 3)
2.

+ KJ 1) 3. Selain media di atas, salah media 01 M (Rujuk jadual) 4. Siap satu medai sahaja 01 M 5. Tiada petunjuk untuk garisan max 07 M (PA 2 + KT 2 + KI 2 + KJ 1) 6. Tiada label paksi X max 06 M (PA 1½ + KT 1½ + KI 1½ + KJ 1½ ) 7. Salah nilai dan tiada unit di paksi Y max 06 M (PA 1½ + KT 1½ + KI 1½ + KJ 1½ ) 8. Tiada unit pada paksi tetapi skala betul max 14 M (PA 4 + KT 4 + KI 3½ + KJ 3½ ) 9. Tiada petunjuk/tiada tajuk/ salah tajuk max 06 M PA 1½ + KT 1½ + KI 1½ + KJ 1½ 9.

9. Bil 1.

Idea Bahagian A Jumlah keseluruhan tahun mana lebih tinggi

Huraian Tinggi 2005 lebih tinggi daripada tahun 2004 2005 RM 238,476j 2004 RM 216,624j Beza RM 21,852 j atau 10.1%

2.

Hutang paling tinggi/paling Tahun 2004 Sekuriti kerajaan banyak setiap tahun RM 154,350j atau 71.3% daripada RM 216,624j Tahun 2005 Sekuriti kerajaan RM 173,050j atau 72.6 % daripada RM 238,476j Hutang paling sedikit/paling Tahun 2004 bil perbendaharaan rendah setiap tahun RM 4,320j atau 2.0% daripada RM 216,624j Tahun 2005 bil perbendaharaan RM 4,320j atau 1.8% daripada RM 238,476j Hutang yang meningkat paling ketara/paling banyak Tabung pinjaman perumahan Tahun 2004 RM 14,200j meningkat kepada RM 18,500j tahun 2005. Meningkat sebanyak RM4,300j atau 30.3%

3.

4.

Bahagian B Perbandingan dalam tahun yang sama. 5. Tahun 2004 Paling tinggi Sekuriti kerajaan RM 154,350j atau 71.3% daripada RM 216,624j Paling sedikit Bil Perbendaharaan RM 4,320j atau 2.0% daripada RM 216,624j Paling tinggi Sekuriti kerajaan RM 173,050j atau 72.6% daripada RM 238,476j Paling sedikit Bil perbendaharaan RM 4,320j atau 1.8% daripada RM 238,476j

6.

Tahun 2005

Bahagian C Sebab kerajaan perlu berhutang

7.

Membiayai pembangunan

Membiayai projek pembangunan ekonomi - dapat

ekonomi 8. Menampung kekurangan hasil kerajaan

Melaksanan pelaburan awam dan mencipta peluang pekerjaan -Untuk membiayai belanjawan kurangan -perbelanjaan kerajaan melebihi hasil yang dikutip -pinjaman akan merangsang ekonomi – kadar pengeluaran bertambah - kemelesetan ekonomi dapat dielakkan -Membiayai aktiviti kerajaan persekutuan – projek-projek pembangunan –memberi manfaat untuk rakyat iaitu mengagihkan pendapatan serta mengurangkan perbezaan pendapatan. -Contoh kerajaan memberi tumpuan untuk meningkatkan pengeluaran makanan, IKS, Pembangunan kawasan perindustrian, francais dan vendor. -Pinjaman kerajaan mengagihkan pendapatan yang lebih adil melalui projek pembangunan

9.

Pengagihan pendapatan kepada projek-projek tertentu

10.

Membiayai kelewatan kutipan Perlu dilakukan kerana perbelanjaan mengurus hasil cukai seperti emolumen dan pencen serta ganjaran dibayar sepanjang tahun, tetapi kutipan cukai berubah mengikut bulan. -Kemungkinan bulan-bulan tertentu kerajaan menghadapi kekurangan dana untuk membiayai perbelanjaan mengurus semasa

Nota : 4 idea : 1A + 1B + 1C dan pilih mana-mana 1

10. Bil 1. Idea Bahagian A Faktor secara langsung Pelajar Huraian -Semangat untuk berjaya tinggi -Belajar bersungguh-sungguh -Sentiasa buat ulangkaji -Bertanya guru -Guru berkomitmen -Mengajar dengan penuh semangat -Menepati masa -Memeriksa buku latihan pelajar -Mengenal pasti kesalahan pelajar – buat pembetulan -Pengurusan cekap -Infrastruktur sekolah yang kondusif -Cakna pelajar -Misi dan Visi sekolah

2.

Guru

3.

Sekolah

Bahagian B Faktor secara tidak langsung 4. Persatuan ibubapa dan Guru -Menyediakan dana dan membantu sekolah membiayai program kecemerlangan -Memberi sokongan terhadap semua aktiviti sekolah samada kurikulum dan kokurikulum -Kerjasama yang rapat dengan ibubapa -Menyediakan kewangan yang cukup -pesekitaran belajar yang sempurna dirumah -Ambil tahu hal anak-anak - keluarga yang bahagia -Dasar pendidikan -Penyelarasan gaji -Peruntukan kewangan -Menaikan semangat guru -Peruntukan yang cukup untuk sekolah -Rakan yang berakhlak -Mempunyai semangat belajar yang tinggi -Dapat buat perbincangan tentang pelajaran -Dapat buat ulangkaji besama -Mudah faham

5.

Ibubapa

4.

Pihak Kerajaan

5.

Rakan sebaya

Nota: 1. Pilih 2A + 2B 2. Mesti sebut faktor secara langsung dan faktor secara tidak langsung. Sebut Faktor sahaja - TR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful