You are on page 1of 13

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Environment Protection Program


ADAM SZYMASKI
Kierzkowo 22A, 84-210 Choczewo

Poland
adi_epp@wp.pl

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej W Gminie Choczewo


O Ochronie Obszarw NATURA 2000 W Lubiatowie
Z Prof. Andrzejem Strupczewskim

Na Przykadach

Elektrowni Jdrowych

Flamanville & Olkiluoto


2013

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

1. Wprowadzenie Nazwy Flamanville (Francja) i Olkiluoto (Finlandia) s wszystkim zwolennikom pokojowego wykorzystania energii jdrowej dobrze znane. Wanie tam budowane s reaktory najnowszej generacji, a pozom technicznego i technologicznego zaawansowania prac wprawia polskich specjalistw, od zastosowania energii jdrowej w energetyce, w stan euforii.
W prezentowanym opracowaniu pokazano w jaki sposb traktowane s problemy zwizane z ochron obszarw NATURA 2000, w wyej wymienionych krajach, w kontekcie budowy nowych reaktorw. Dodatkowe reaktory jdrowe we Flamanville i Olkiluoto s w daleko zaawansowanym stadium budowy, a wic wszelkie problemy zwizane z ochron rodowiska, a szczeglnie obszarw NATURA 2000, wydaj si by szczeglnie interesujce i co wicejaktualne. W tym aspekcie, porwnanie z obecn sytuacj w okolicach wsi Lubiatowo (woj. pomorskie) bdzie niezwykle ciekawe i pouczajce i to nie tylko dla ludzi, ktrzy przyjedaj tutaj na zasuony wypoczynek letni, ale rwnie dla ekspertw z Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), ktrzy wybrali to przepikne miejsce jako potencjaln lokalizacj pierwszej polskiej elektrowni jdrowej. Szczegowy opis lokalizacji Lubiatowo znajduje si w opracowaniu http://pl.scribd.com/doc/83051019/PGE-Natura2000-1wraz z bogat interpretacj fotograficzn. Mam nadziej, e po przeczytaniu prezentowanej pracy sami Pastwo ocenicie propozycj PGE, zarwno pod wzgldem prawnym jak rwnie ze wzgldw czysto technicznych. Prezentowane tutaj informacje uzyskano za pomoc specjalnego oprogramowania zwanego Natura 2000 Viewer opracowanego przez EEA (Europejska Agencja Ochrony rodowiska).

2. Lokalizacja Olkiluoto (Finlandia) Rys. 1a przedstawia lokalizacj Olkiluoto.

Rys. 1a Lokalizacja Olkiluoto

Rys. 1b pokazuje elektrowni jdrow Olkiluoto wraz z zaznaczonym obszarem Natura 2000.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Rys 1b: Elektrownia jdrowa Olkiluoto (obszar zakreskowany Natura 2000, 2000 FI0200073)

Rys.1b przedstawia (lewa strona) dwa czynne reaktory Olkiluoto 1 (Ol1) i Olkiluoto 2 (Ol2) oraz reaktor Olkiluoto 3 znajdujcy si w kocowym stadium budowy. Rys 2. prezentuje zdjcie lotnicze reaktorw Ol1 i Ol2.

Rys. 2 Reaktory OL1 i Ol2

Porwnujc Rys.1b i Rys. 2 zauwaamy, i odlego obszaru Natura 2000 od parkingu samochodowego uywanego przez pracownikw elektrowni wynosi okoo 1100 [m]. Wyej wspomnian wielko zdefiniowano jako tzw. otulin dla obszaru Natura 2000, zakazujc tym samym bezporedniej stycznoci terenw elektrowni z obszarem chronionym.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

3. Lokalizacja Flamanville (Francja) Rys. 3a obrazuje lokalizacj Flamanville.

Rys. 3a Lokalizacja Flamanville

Rys.3bc przedstawiaj elektrownie jdrow Flamanville wraz z zaznaczonymi obszarami Natura 2000.

Rys 3b: Elektrownia jdrowa Flamanville (obszar zakreskowany Natura 2000, 2000 FR2502019)

Rys 3c: Elektrownia jdrowa Flamanville (obszar zakreskowany Natura 2000, 2000 FR2502019)

Rys. 4ab obrazuj dwa ju pracujce reaktory i budow nowych.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Rys. 4a Reaktory obecnie pracujce (lokalizacja Flamanville)

Rys. 4b Oglny widok lokalizacji Flamanville

Z rys. 3b jednoznacznie wynika, i w przypadku lokalizacji Flamanville rwnie zostaa wprowadzona otulina chronica obszary Natura 2000. Minimalna odlego obszarw Natura 2000 od kompleksu reaktorw Flamanville wynosi okoo 1000 [m] i jest podobna do wielkoci stosowanej w elektrowni Olkiluoto. Reasumujc mona z ca pewnoci powiedzie, e w przypadkach tutaj rozpatrywanych nie zaobserwowano, aby tereny przemysowe, zwizane z energetyk jdrow, graniczyy bezporednio z obszarami Natura 2000.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

4. Lokalizacja Lubiatowo (Polska) Okolica nadmorskiego kompleksu wypoczynkowego Kopalino-Lubiatowo zostaa wybrana przez PGE jako potencjalna lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni jdrowej o mocy 3000 MW. Rys. 5 przedstawia map lokalizacji Lubiatowo archiwizowan przez Ministerstwo rodowiska.

Rys. 5 Mapa lokalizacji Lubiatowo wraz z obszarem Natura 2000, 2000 PLH220003

Bardziej kompleksow prezentacj zapewnia rys. 6.

Rys. 6 Lokalizacja Lubiatowo wraz z obszarami Natura 2000, 2000 PLH220003 i PLB990002

Rys. 7 prezentuje map lokalizacji Lubiatowo wraz z granic dziaki proponowanej przez PGE jako potencjalna lokalizacja elektrowni jdrowej. Granic dziaki oznaczono kolorem czerwonym. Linia ciga oznaczona kolorem niebieskim z niebieskimi punktami oznacza stref otulinow dla obszarw Natura 2000, PLH220003 i PLB990002. Szeroko wyej wymienionej strefy (1100 [m]) okrelono stosujc metod dobrej praktyki, tak, aby bya ona kompatybilna ze

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

strefami okrelonymi dla elektrowni jdrowych Flamanville i Olkiluoto.

Rys. 7 Mapa lokalizacji Lubiatowo wraz z granic dziaki PGE (czerwony) i stref otulinow (niebieski z punktami), obszary PLH220003 i PLB990002 (niebieski)

Reasumujc naley stwierdzi, e w przypadku lokalizacji Lubiatowo strefa przemysowa ley bezporednio na terenach Natura 2000. Zgodnie z metod dobrej praktyki, ktra - jak wykazano - jest w caej rozcigoci stosowana we Francji i Finlandii, zastosowanie strefy otulinowej w przypadku potencjalnej lokalizacji Lubiatowo, natychmiast wyklucza j z jakichkolwiek rozwaa. Rys.8 wskazuje ponadto, i tereny byej jednostki wojskowej zostay rwnie zakwalifikowane do obszaru Natura 2000 PLH220003.

Rys. 8 Tereny byej jednostki wojskowej nale do PLH220003

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Rys. 9ab unaoczniaj pikno natury charakteryzujce potencjaln lokalizacj Lubiatowo.

Rys. 9a Lokalizacja Lubiatowo (rok 2012)

Rys. 9b Lokalizacja Lubiatowo (rok 2012)

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

Porwnanie walorw przyrodniczych prezentowanych na rys. 2 bd rys. 4b z rys. 9a,b wskazuje, w sposb jednoznaczny, na wieloaspektow atrakcyjno potencjalnej lokalizacji Lubiatowo. Szczegy prezentuje opracowanie: http://pl.scribd.com/doc/97779862/KonkursWydma-Lubiatowska-Wyniki. Kady konstruktywnie mylcy czytelnik powinien sobie odpowiedzie na nastpujc pytanie: Jakim prawem zarzd PGE wybra obszary Natura 2000 jako potencjalne miejsce lokalizacji elektrowni jdrowej ? Wystarczy spojrze na ARNOWIEC, symbol dziaania polskich specjalistw od zastosowa energii jdrowej w energetyce, a odpowied staje si klarownie oczywista.

5. Dyskusja z prof. Andrzejem Strupczewskim


Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Bada Jdrowych powiedzia Polskiej Agencji Prasowej (PAP), odnonie bada rodowiskowo-lokalizacyjnych w Lubiatowie, co nastpuje: Zdaniem eksperta badania skoncentruj si na lokalizacjach: arnowiec i Choczewo, natomiast - jak zaznaczy - ich wynik nie bdzie rwnoznaczny z decyzj, gdzie elektrownia ma powsta. Jak zauway, w Choczewie jest problem z powodu konfliktu z obszarem Natura 2000. "Sama lokalizacja nie znajduje si na tym obszarze, ale znajduje si on bardzo blisko i prawdopodobnie ingerencja bdzie potrzebna" - oceni. Poprosiem profesora o sprostowanie wypowiedzi (zaznaczonej kolorem czerwonym), gdy moim zdaniem jest ona w tej kwestii nieprawdziwa. Wystarczy przecie rzut oka na rys. 7. Otrzymaem odpowied w formie poczty elektronicznej, ktr zamieszczam poniej.
Szanowny Panie,
Dzikuj za zainteresowanie i przesany mi link do piknych zdj przyrody w rejonie Choczewa. Podobnie jak Pan, nie chciabym aby budowa EJ doprowadzia do zniszczenia obszarw objtych list rzdow Natura 2000. Na szczcie nowoczesne elektrownie jdrowe III generacji potrzebuj mao miejsca na swe budynki, znacznie mniej ni zaznaczono na mapie podanej w linku http://www.scribd.com/doc/83051019/PGE-Natura2000-1 I tak dla reaktora EPR bez chodni kominowych wedug wstpnych danych potrzeba terenu 260 x 370 m a dla reaktora AP 1000 240x240 m. Po dodaniu zaplecza i terenu potrzebnego na cele samej budowy a take po uwzgldnieniu e w elektrowni bd pracoway dwa bloki a nie jeden, i tak teren bdzie znaczenie mniejszy od pokazanego na mapie. Gdzie dokadnie bd umiejscowione bloki elektrowni jeli Choczewo zostanie wybrane dowiemy si pniej, a dokadne wymiary potrzebnego terenu bd znane dopiero po wybraniu technologii. Mam nadziej e mona unikn konfliktu z terenami Natura 2000. Jest to jednak sprawa ktr bdzie musia zajmowa si inwestor i uzgadnia swe postulaty z wadzami ochrony rodowiska a take z innymi organizacjami i z samymi mieszkacami. Reasumujc w wywiadzie poinformowaem o moliwych problemach zwizanych z bliskoci terenw Natura 2000, natomiast na tym etapie bardzo wstpnym, przed jakimikolwiek badaniami terenowymi i przed wyborem reaktora nie mog powiedzie w jakim stopniu te konflikty oka si realne, a w jakim stopniu mona bdzie ich unikn. Osobicie sdz, e przy wyborze nowoczesnego reaktora jak EPR lub AP1000 nie bdzie problemu sprzecznoci z Natur 2000. Serdecznie pozdrawiam i bd wdziczny za wszelkie dalsze informacje o rozwaanym terenie i o opiniach mieszkacw. Andrzej- Strupczewski

Prof.

Po przeczytaniu wyej zamieszczonej odpowiedzi ze smutkiem stwierdziem, i profesor, prawdopodobnie ze wzgldu na tzw. nawa pracy, po prostu nie zauway, e obszar Natura 2000 PLH220003 znajduje si na dziace wskazujcej potencjaln lokalizacj pierwszej polskiej elektrowni jdrowej, a wyej wspomniana dziaka graniczy z obszarem Natura 2000

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

10

PLB990002. Nie s to problemy moliwe, ale wrcz realne. Konflikt ju istnieje, poniewa decyzja wskazujca na lokalizacj zostaa wydana z naruszeniem prawa. Szczegy prezentuje opracowanie: http://pl.scribd.com/doc/103794160/Wniosek-Do-Ministra. Profesor rwnie nie zauway, e miejscowo Choczewo jest oddalona od brzegu morskiego o okoo 10 [km] i nawet eksperci z PGE nie s na tyle naiwni, aby w tej miejscowoci cokolwiek zbudowa. Nie podzielam rwnie opinii profesora, e inwestor uzgodni cokolwiek z wadzami ochrony rodowiska. Doczone do niniejszego opracowania oficjalne stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska (RDO) w Gdasku i Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska (GDO) w Warszawie, w sprawach zwizanych z ochron rodowiska podczas bada rodowiskowo-lokalizacyjnych w Lubiatowie, rozwiewaj wszelki nadzieje. RDO i GDO prowadzc swoistego rodzaju onglerk prawn, zrezygnowali z udzielenia mieszkacom Gminy Choczewo merytorycznie spjnej odpowiedzi. Rwnie spotkania mieszkacw Gminy Choczewo z przedstawicielami inwestora nie przynosz adnych rezultatw. Przykadowo, ostatnie spotkanie z przedstawicielem inwestora Panem Marcinem Orzeszyn (kierownik projektu PGE EJ. Sp. z o.o.) dotyczce bada rodowiskowo-lokalizacyjnych polegao na tym, i wyej wspomniany przedstawiciel spisa na kartce wszystkie pytania mieszkacw, stwierdzajc na kocu, e odpowiedzi naley si spodziewa w przyszoci. Idc dalej naley zapyta Pana Profesora: Czy widzia gdziekolwiek dokument pt.

Strategiczna ocena oddziaywania na rodowisko bada rodowiskowolokalizacyjnych w Lubiatowie ze szczeglnym uwzgldnieniem obszarw Natura 2000 ?
W tej kwestii, w sposb jednoznaczny, wypowiedzia si Zastpca Generalnego Dyrektora Ochrony rodowiska dr Piotr Otawski dla czytelnikw Forbesa w nastpujcy sposb: Planowane przedsiwzicia, ktre mog znaczco oddziaywa na obszar Natura 2000, a nie s
bezporednio zwizane z jego ochron lub z niej nie wynikaj, wymagaj przeprowadzenia oceny oddziaywania na obszar Natura 2000. Dopiero jej wyniki wskazuj, czy przedsiwzicie bdzie mogo zosta zrealizowane.

W zwizku z powyszym, mam ogromn prob do Pana Profesora, a mianowicie, eby kocowe wnioski z wyej wspomnianej oceny, jeeli j kiedykolwiek zobaczy, natychmiast przekaza PAP, aby wreszcie mona byo konstruktywnie dyskutowa o podstawach prawnych decyzji lokalizacyjnej Wojewody Pomorskiego. Jeeli Pan Profesor uwaa, e w wietle przedstawionych faktw lansowanie energetyki jdrowej w naszym kraju ma jaki gbszy sens, ktrego nota bene cz spoeczestwa nie widzi, to mona Profesorowi jedynie pogratulowa wrcz niebywaego optymizmu i wizjonerskiego spojrzenia w przyszo, gdy dla mnie pewne odniesienia do przypadku Fukushimy s w omawianym kontekcie ewidentne. Jeeli moja argumentacja nie przekonaa Pana Profesora to proponuj nastpujce tumaczenia: http://pl.scribd.com/doc/94948543/Co-Robi-Lobby-Atomowe http://www.scribd.com/doc/95019014/Co-sie-stalo-w-Fukushimie

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

11

Lektura wyej wspomnianych publikacji z pewnoci dostarczy brakujcych informacji. Jeeli preferuje Pan wersje oryginalne, to rwnie su.

6. Podsumowanie Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono co nastpuje:


Obszar Natura 2000 PLH220003 znajduje si w obrbie dziaki okrelonej przez PGE jako potencjalne miejsce lokalizacji elektrowni jdrowej o mocy 3000 MW. Obszar Natura 2000 PLB990002 graniczy z dziak okrelon przez PGE jako potencjalne miejsce lokalizacji elektrowni jdrowej o mocy 3000 MW. Francja i Finlandia nie buduj obiektw energetyki jdrowej na terenach Natura 2000. 2000 Francja i Finlandia stosuj stref otulinow dla obiektw energetyki jdrowej w stosunku do Natura 2000. Strefa otulinowa zastosowana w przypadku potencjalnej lokalizacji Lubiatowo sprawia, i dziaka wskazana przez PGE nie nadaje si pod budow obiektw energetyki jdrowej. Konieczne jest wykonanie strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko bada rodowiskowo-lokalizacyjnych w Lubiatowie ze szczeglnym uwzgldnieniem obszarw Natura 2000. Wyniki wyej wymienionej oceny, zgodnie z prawem krajowym i unijnym, zadecyduj o moliwoci wykonania bada rodowiskowo-lokalizacyjnych. Jeeli eksperci z Narodowego Centrum Bada Jdrowych czuj silny obowizek wypowiedzi publicznej na temat wykorzystania energii jdrowej w energetyce, to powinni porusza problemy czysto techniczne, a zagadnienia ochrony rodowiska i prawnych uzasadnie w tym wzgldzie niech pozostawi specjalistom z innych dziedzin.

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

12

Lokalizacja Elektrowni Jdrowej w Gminie Choczewo

13