P. 1
Serbo Manuale

Serbo Manuale

|Views: 27|Likes:
Published by Milena Krstic
Pavle Cosic
SRPSKI ZA STRANCE I
Pavle Cosic
SRPSKI ZA STRANCE I

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Milena Krstic on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

Pavle ]osi}

SRPSKI ZA STRANCE
Priru~nik za lektore i studente srpskog jezika

testovi ve`banja igre

WYDAWNICTWO NAUKOVE UAM

.

prezent. kondicional 30 Upitne zamenice 31 Pitanja i odgovori 32 Pade`i. futur I i II. vremena (perfekt. prezent za budu}nosti i pro{lost. pasiv (1) 46 Glagolski pridev trpni. DEO TESTOVI I VE@BANJA 11 ]irilica 13 Pade`i. pore|enja 36 Glagolski prilog pro{li 39 Glagolski homonimi 40 Glagolski homonimi i sinonimi (1) 42 Glagolski homonimi i sinonimi (2) 44 Glagolski homonimi i predlozi 45 Glagolski pridev trpni. odri~ni oblik 14 Sastavi re~enice 15 Povezivanje pojmova 16 Postavi pitanje 17 Revizija: pade`i. zamenice i predlozi 29 Prezent. komparativ i superlativ 24 Glagolski prilog sada{nji 25 Me{oviti test 26 Predlozi i pade`i 28 Pade`i.SADR@AJ: O NAMENI I UPOTREBI PRIRU^NIKA 9 1. imenice. futur prvi) 18 Primer me{ovitog testa 20 Povezivanje pojmova (profesije i alati 1) 22 Povezivanje pojmova (profesije i alati 2) 23 Pore|enje prideva. Dopuni re~enice 35 Leksika. zavisne i nezavisne re~enice. izrazi. pridevi. glagol biti. leksika 13 Pade`i. pasiv (2) 48 5 . imperfekt. predlozi. zamenice 33 Sastavi pri~u 34 Sintaksa. prilozi. aorist. prezent.

hladno 79 Sastavi re~i (anagrami) 79 Narodne poslovice 80 Poslovice i izreke 80 Ve{ala 80 Najmanje dve stvari koje.. vremenske re~enice. Psiho test Poga|anje li~nosti Poga|anje profesije 84 Kviz 1 84 Kviz 2 88 Kviz 3 88 Kviz 4. Intervju 57 Veznici. Igra asocijacija 89 83 83 83 6 .i me|u-) 49 Pridevski sufiksi (-ki. Psiho test Najomiljenije `ivotinje.. izvedeni glagoli. pade`i. -ni. izvedeni pridevi. protiv-. imenice. uzro~ne re~enice. kontra-. -in) 50 Tvorba i upotreba imenica 51 Zavisne re~enice. -ov (-ev). dvostruka negacija 58 Sinonimi 60 Familijarni izrazi 62 Razumevanje teksta 63 Glagol trebati 65 Aorist i imperfekt 66 Deminutiv i augmentativ 67 Pridevski prefiksi 69 Kondicional. idiomi 52 Tvorba re~i. 81 Pogodi ko je 82 [esnaest pojmova. -ski. prilozi i imenice 53 Kolokvijalni govor i `argon (1) 54 Kolokvijalni govor i `argon (2) 55 Tvorba re~i. kondicional. pridevi i predlozi 56 Govorne ve`be. -(i)ji. inter.Prefiksi (anti-. uslovne re~enice 70 Uzvici 71 Gramati~ke i pravopisne gre{ke 72 Antonimi i sinonimi 74 2. DEO VE@BANJA I IGRE 77 Na slovo na slovo 78 Kalodont 78 Igra pokvarenih telefona 78 Konsonantske grupe 78 Toplo . futur II.

DEO LITERATURA 141 135 Ud`benici.. 141 Beletristika. popularna literatura Novine. romani. periodika 144 Internet 145 Indeks za snala`enje po nivoima Indeks oblasti i va`nijih termina 147 149 143 BIBLIOGRAFIJA 153 7 .Umesto diktata 97 Igra s re~nikom 97 Ve`be s horoskopom 97 TV Dnevnik 97 Nastavi re~enicu 98 Obezglavljene re~enice 98 @ivotinje i njihove navike 99 Crna hronika 100 Pridevski i glagolski bingo (tombola) 101 Kako gledam na tebe 104 Izbaci uljeza 105 Zagonetna pri~a 111 Uputstva 112 Proces rada 114 Kuhinjski recepti 115 [tamparske gre{ke 115 Defini{i re~ 116 Podela uloga po scenariju 118 Nastavi dijalog 119 Sinopsis ili pri~a 121 Dr`ave i gradovi (Zanimljive geografije) 123 Pome{ana pitanja i odgovori 124 Hajde da pri~amo o. drame. 127 Intervjui 129 Osmosmerke 131 Ukr{tene re~i 133 Mali oglasi 133 Akrostih 133 Numeri~ke igre 134 Re~enice i re~i sastavljene od limitiranih sredstava Dopuni dijaloge 136 3.. ~asopisi. jezi~ki priru~nici i sl. zbirke pri~a.

8 .

ovaj priru~nik ne sadr`i mnogo ve`banja i testova za najni`i nivo znanja zbog toga {to ti ud`benici u dovoljnoj meri pokrivaju te potrebe. skala. Gotovo svi obrasci raznih vrsta ve`bi (koriste}i ovaj termin mislimo i na testove znanja i igre. Pore|enja radi. Poznan 2003. dr`anjem ~asova stranih jezika. Sve ve`be i primeri navedeni u ovom priru~niku isprobani su na ~asovima. To gradiranje ne treba shvatiti preterano precizno. Ne zna~i da i takvih ve`banja ovde nema. Ipak. Wydawnictwo Naukove UAM. {to ozna~ava broj semestra na fakultetu. Danko: "Pregled nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika. a naravno da uvek ima grupa i pojedinaca koji }e svojim znanjem odskakati od nje. tekstove i ostale vidove vo|enja nastave) primenljivi su na sve nivoe znanja i mogu varirati u odnosu na to kako ih predava~ prilagodi u~enicima. trogodi{nji i intenzivni dvomese~ni nastavni program za govornike poljskog jezika). a ve}ina ba{ za apsolutne po~etnike. u {kolama jezika i na privatnim ~asovima. Na vrhu svakog ve`banja nazna~eno je kom je nivou ono namenjeno. na koji se ovaj priru~nik velikim delom i oslanja. U ovom priru~niku sabrano je iskustvo ste~eno na nastavi srpskog jezika na Univerzitetu Adama Mickjevi~a u Poznanju. nedavno je iza{ao “Pregled nastave srpskohrvatskog jezika“ Danka [ipke1. od 1 do 9. Nastao je kao posledica nedostatka nastavnog sredstva za srpski jezik koji bi pratio nastavu uz ud`benik ili barem omogu}io lak{i pregled programa i rada na predavanjima i ve`banjima. 9 . (Petogodi{nji. ali i svima onima koji predaju i u~e srpski van fakulteta. neke su ve`be obra|ene primerima za sve 1 [ipka. Budu}i da su gotovo sve postoje}e knjige s temom srpskog jezika za strance ra|ene za po~etni nivo. privatnim ~asovima srpskog za strance. Ono slu`i kao elementarni orijentir.O NAMENI I UPOTREBI PRIRU^NIKA Ovaj priru~nik namenjen je pre svega lektorima i studentima srpskog jezika. ali i iskustvo ste~eno u~enjem stranih jezika. ali su malobrojna i tu su vi{e da nastavnika inspiri{u kako da sastavi sli~na.

ali i dovoljno zabavnim i zanimljivim da odr`e neophodnu pa`nju u~enika. Valja naglasiti da je po pitanju modela malo toga u ovom priru~niku ekskluzivno novo i originalno. Kori{}ene su razne {eme ve} odavno poznatih ve`bi primenjivani generacijama u nastavi stranih jezika. dopunama i ispravkama dugujem kolegama Stanislavi Kosti}. engleski i francuski ili su neprimenljive na srpski zbog gramati~kih razli~itosti. Primeri su u najve}em broju originalni. ili studente ostavljaju krajnje ravnodu{nim i nezainteresovanim zbog kulturolo{kih razlika koje se latentno provla~e kroz nastavu jezika. ostali neobele`eni. Ona ve`banja koja su direktno preuzeta iz stranih priru~nika i ud`benika obele`ena su fusnotama. koncepcije iz poznatih kvizova.nivoe. svoje mesto na{la samo ona ve`banja koja su se pokazala delotvornim. dok su op{tepoznate igre. testovi i igre preuzeti iz brojnih ud`benika i priru~nika ovog tipa za druge jezike2. Veliku zahvalnost na podr{ci. a posebno se na brojnim primerima i podr{ci zahvaljujem Veri Raki}. Ovde su. ve`be. 10 . zajedno s onima kojima se ne zna autor ili ih je smislio potpisnik ovih redova. godine potpadali pod zajedni~ki termin srpskohrvatski odnosno hrvatskosrpski jezik. ali je isto tako va`no naglasiti da su ovde probrani oni koji dokazano dobro funkcioni{u u primeni na srpski odnosno hrvatski jezik3. \ur|ici Bo`i}. dakle. Ovo va`i i za ostale priznate ili nepriznate jezike. na primer. da neke vrlo popularne i godinama usavr{avane ve`be za. P. Marinku Zeki}u i Slobodanu Vladu{i}u. koristili smo se ovde zajedni~kim iskustvom za oba jezika. ve`banja i modeli kvizova. 2 Vidi bibliografiju. odavno poznate igre za decu. Pokazalo se. a ne mo`e biti siguran da od ranije negde ne postoje. 3 Budu}i da su uz uva`avanje svih razlika izme|u srpskog i hrvatskog njihove razlike ipak nedovoljno velike da je skoro nemogu}e proizvesti neku ve`bu koja se ne mo`e brzo serbizirati ili kroatizirati. ]. a koji su do 1990. naime. idejama.

~esto najomiljenije teme kod mnogih sastavlja~a ud`benika. Neka ve`banja i testovi dostupna su i na internetu (v. a to su oni slu~ajevi koji formiraju pravila. Me|utim. sintaksi~ke i stilske ve`be i testove koji u ovom ili onom obliku ve} postoje u raznim na{im ud`benicima. Ovde smo po{li od toga da je va`nije usvojiti ono {to se u jeziku javlja ~e{}e. oblici i izrazi. Kroz primere su. ubacivanjem manje frekventnih re~i ili komplikovanjem re~eni~ne konstrukcije. dakle. Njihova forma je klasi~na i uobi~ajena. ve`banje za augmentative i deminutive.1. Ovde su dati primeri za uobi~ajene gramati~ke.yu/prirucnik). 11 . a to se naro~ito ti~e nekih izuzetaka. kroz te primere provla~e se ~esto konstrukcije koje pripremaju studente za neka druga ve`banja i testove. Ova ve`banja i testovi nemaju pretenziju da obuhvate sve segmente potrebne za potpuno savladavanje srpskog jezika. osim u nekim redim slu~ajevima. Ovo se naro~ito odnosi na neobi~nu ali pravilnu upotrebu pojedinih glagolskih vremena i vidova. leksi~ke.co. me|utim. dok je u drugom poseban akcenat stavljen na zabavnije sadr`aje. Neke lak{e testove vi{i nivoi mogu re{avati sve ve}im skra}ivanjem vremena. tradicionalnom usvajanju jezika. a povremeno su namerno kori{}eni oblici koji u~enike zbunjuju. ud`benike i skripta ove vrste je pove}an broj primera {to omogu}uje iscrpniji i temeljniji rad i sa ve}im grupama. Priru~nik je zami{ljen tako da lektoru {to je mogu}e vi{e skrati prirpemu za ~as tako {to }e testove mo}i da fotokopira direktno iz priru~nika. Neke pojave u jeziku lektor ne mo`e ni da objasni uz pomo} testova. ne treba se toga striktno dr`ati zbog starog pravila da je ponavljanje za u~enje jezika uvek dobrodo{lo. Tako|e. Na studentima je da uo~e njihovu neobi~nost i ponavljanjem sli~nih primera da krenu da ih usvajaju. str. npr. stranicu http://www. Postoje mnoge pojave u jeziku koje kroz ove testove nisu obra|ivane. Ono {to razlikuje ovaj deo od drugog dela knjige je u tome {to je ovaj vi{e okrenut klasi~nom. Potrebno je. Na nastavniku je da ih prepozna i da uka`e na njihovu pojavu. Najbolje }e poslu`iti lektorima i nastavnicima da ih daju studentima i u~enicima da ih rade na ~asu ili za doma}e zadatke. dotaknute i mnoge specifi~ne jezi~ke konstrukcije. ali oni nisu odvojeno nazna~eni. s tim {to je uvek nazna~eno na po~etku testa ili ve`be {ta je za koji. povremeno dr`ati predavanja. 67) Izvesnu novinu u odnosu na postoje}e sli~ne priru~nike. Zasad je ovo samo model koji olak{ava nastavu. TESTOVI I VE@BE Ovaj deo priru~nika namenjen je svim nivoima.krompir. U ovom delu nalaze se i saveti i uputstva za takav vid nastave (v.

.

Na primer. prakti~no samo to da rade. tekstove. Jovana ____ vrlo samostal____ osoba. Ve} posle dve nedelje mo`e im se dati diktat i prvi. Narav____. Ona je velik___ ljubitelj filmsk___ umetnost___. prvo pisana slova. upoznala je Dark___. a u prvo vreme uvek da pi{u doma}e }irilicom.com mogu se skinuti tekstovi iz ~itanki za osnovnu {kolu. U bioskop___ ~est___ ne___ {ta da se gled___ pa nji___ dvoje id___ __ pozori{t__. Ni{ta ne smeta ni prepisati tekst iz ud`benika koji su studenti ve} radili. i da taj doma}i donesu na slede}i ~as. Nekima manje. i 133. prezent.cirilica. a da se u pantlon___ one skor___ nikad ne vid___. I sami }e biti iznena|eni kako brzo napreduju. a nastavnik ih mo`e sastaviti i sam. Njen___ mama nem___ razumevanj__ za to i stalno je zbog toga kritik____. Posle toga. Ponekad nije lo{e vi{e nivoe iznenaditi ovako jednostavnim testovima jer vremenom i oni krenu da zaboravljaju elementarne stvari pa nije lo{e povremeno se vra}ati unazad. Ona je studentki___ arhitektur___. Ovaj metod je dobar i iz psiholo{kih razloga jer studenti odmah po~inju da rade ne{to konkretno {to daje opipljive rezultate. ali vi{__ vol__ kinematografi___ koja dolazi iz isto~___ Evrope. dok se jo{ ni me|usobno ne poznaju dobro. Posle je dovoljno s vremena na vreme davati diktate. Po njemu. ti film___ ima___ u seb__ vi{e `ivot__ . zavisno od toga po kom ud`beniku radi.Nivo 1 ]IRILICA Bez znanja }irilice nema ni znanja srpskog. nekima vi{e. Pokazala se najboljom receptura kakva se zapravo primenjuje i u osnovnoj {koli. str. biti. ali Jovana najvi{___ vol___ da kupuj___ polovnu rob___. Nivo 1-2 TEST (pade`i. To je dobar na~in za utvr|ivanje gradiva. Ka`___ da im___ lep___ nog___. Najvi{___ ___ se svi|a___ franusk__ i italijansk___ film____ iz sedamdesetih i osamdese___ godin___. to ne uti~___ na nje____ odluke. dok jo{ imaju po~etnog elana i `elju da u startu ostave dobar utisak i dok se uklapaju. 127. zatim i ve`banja i tako neprekidno prve dvetri nedelje. neki jednostavan tekst. leksika)* (*Ovakve i sli~ne testove dobro je davati {to ~e{}e u po~etnim kursevima. U pantalon___ se ne ose}___ dobr___. Iskustvo nam govori da ovo pismo svako mo`e da nau~i i to vrlo brzo. tamo gde se prikaz___ star___ filmo___. Tako|e. kad je bi___ u kinotec__ u Kosovskoj ulic__. Jednom. za ~itanje. v. izbrisati nastavke i umesto njih staviti prazne linije. Sa sajta www. 13 . Pojedini studenti i u~enici unapred se boje da }e im to predstavljati veliki problem. Tad je najlak{e. Njeg__ tako|e interesu___ star___ film___. Naravno. predlozi. njima treba ograni~iti vreme za re{avanje) U prodavnic___ se proda___ razne stvar___. Prvo {to |aci treba da nau~e je ba{ }irilica. Nije tako zato {to ona nem___ dovoljno par___ da kup___ nov___ stvar___ nego prosto zato {to polovn___ rob___ vi{___ vol___. ali on prizna___ kvalitet mnogi__ drugih kinematografi___. u zadatak dobijaju da prepi{u prvu lekciju. Ona vi{___ vol___ da nosi suknj___ nego pantalo___. posle i {tampana. Oni studenti koji pokazuju vi{e elana i inicijative mogu da ve`baju rade}i sa }irili~nim kodnim rasporedom sa srpskom tastaturom na ra~unaru. Jovana im___ velik___ kolekciju film____ na video-kaset___. ali ne bi trebalo da bude tako. ali va`no je da ve} posle prvog ~asa dobiju u zadatak da prepi{u azbuku. ___ je zanim___ i mnoge drug___ stvar___.

Sutra idemo na ____________ (ekskurzija). odri~ni oblik): Popuni re~enice ispravnim oblikom re~i iz zagrade: 1. Imamo _______ (pi}a) za __________ (ve~era). ______________________________________________ 3. ______________________________________________ 5. Tamara ne mo`e da `ivi bez ____________ (ogledalo). Vi ste iz __________ (Amerika)? 2. Jednom }u i ja da odem u Budvu. S _________ (Marija) je lepo razgovarati. 11. O ______ (to) ne ______ (vredeti) ni pri~ati. 6. 4. 3. Imam dve ________ (sestra). Iznajmila sam _____________________ (velika ku}a). Lidija je jednom bila u Budvi. 13. ______________________________________________ 14 . Deca se igraju _________ (lopta). ______________________________________________ 6. Da li _____ je drago (ona)? 9. Na _________ (selo) se dobro ________ (jesti). ______________________________________________ 2. da li si ti normalan (Igor)? 17. 7. 12. 16. 19. ______________________________________________ 4. Sutra }e biti velika `urka kod Marka. Mi _________ (kupovati) ________ (knjige). Uvek idem u bioskop subotom. 18. 15. Buka smeta ___________ dok u~i (studentkinja). Mirkov prozor gleda na _________________ (Studentski park). Na rukama i nogama imamo po pet __________ (prst) Napravi odri~an oblik od slede}ih re~enica: 1. Zec je u {umi. Nau~nici pi{u knjige. 5. ______ se to veoma dopada (ja). _________ je dosadno (sestre). U ovoj sobi ima puno __________ (ugao). 20 . _________. Na ulici ima mnogo _______ (~ovek). Ivan je kod ____________ (prijateljica).Nivo 1-2 TEST (pade`i. 10. 8. 14. 21.

praviti 5.auto .i}i .jelo .hotel . nekad .tih . bez obzira koliko }e i kojih drugih re~i imati.oni .naravno 11. crkva . Milan je pobedio u takmi~enju u brzom razbijanju ~a{a.velik .seljak .preksutra 14. voziti . brat .jak 10.pas .pozori{te .lud . Bokal nije prazan.{irok .brzo .prazan .kasniti .crven . sutra . govoriti . tetka .crn .~ovek . ljut . engleski . sto .pametan . do}i . fakultet . a sad je prazna. ki{a .zub 4.voziti .tako|e .vuk .petak . krava .ro{tilj .slavan .stanovati 16.piti .an|eo 12.brat .ju~e .uvek 13.odmarati se .drug .uvek .pljeskavica .* (*Vodi ra~una o razli~i izme|u prideva i priloga) primer: sok .ru`an .pu{iti . razgovarati .biti .vrlo .sedeti .jesti . malo .meso 9. nikad .boleti .{uma .pametan 15.ru~ati 8.~a{a ^a{a mi je prazna.lep . mleko . u~iti .zima .trotoar .prodavnica 17.slon 15 .sestra 7.sestra .prozor .zec .vreme 2. Kad je sok bio u ~a{i ona je bila puna. sipaj mi ~a{u soka. popio svoj sok i vratio se ku}i praznih ruku.misliti .raditi 19. ona ostane prazna.rano 18.glup .paziti 20.gladan . sipaj mi malo soka Kad popije{ ~a{u soka.ponekad . ulica .veoma 6. 1.kupovati 3.spavati .Nivo 1-2 Sastavi re~enice koje }e sadr`ati zadate re~i.siv .

lopta__. slavina__. vrat__. koreografija__. ga}e__. apoteka B. vrganji__. farmaceut__. flaster__. jogurt__. suvi vrat__. pe{kir__. salama__. aspirin__. cve}ara H. prase__. kada__. losos__. u~ionica J. POJMOVI. pozori{te L. mukanje__. kuni}__. prodavnica hrane N. kasapin__. muzika__. dijagnoza__. smeh__. kulen__. ~etinari__. kifla__. {minka__. koplje__. jagode__. aplauz__. proja__. ker__. (* Neki gornji pojmovi mogu se povezati sa dve ili vi{e donjih odrednica. sestra__. terapeut__. kupatilo G. scenografija__. mekinje__. poga~a__. trava__. prasetina__. krompir__. monodrama__. A. statista__. vrabac__. soko__. pekara K. ka~kavalj__. los__. tablete__. kreda__. more F. buket__. kikiriki__. burek__. mononukleoza__. ZNA^ENJA . kroasan__. jabuke__. selo D. prst__. pavlaka__. peca-nje__. poga~a__. uvija~__. fundus__. haljina__. farmerke__. zemlja__. nokat__. pa{teta__. keks__. pr{ut__.IMENICE. brija~__. `drebe__. prodavnica ode}e P. rebarca__. Upi{i onu za koju se najvi{e vezuje ili na koju tebe najvi{e asocira) roman __. tu{__. injekcija__. jelen__. lovac__. rakovi__. rakija__. {ampion__. {uma 16 . duks__. navija~__. lignje__. luk__. sako__. {pric__. gaza__. petao__. njiva__. bend`amin__. amputacija__. analgetik__. mesara M.Nivo 2-6 LEKSIKA . rebro__. vo__. so__. d`emper__. stopalo__. pilule__. hrast__. karanfil__. hirurgija__. monografija__. tabla__. ~arape__. stadion O. vepar__. {ampinjon__. himna__.POVEZIVANJE POJMOVA Pove`i gornje s donjim pojmovima. bolnica I. pi{taljka__. orasi__. kvasac__. zastava__. bonsai__. stomak__. knji`ara C. levi bek__. buter__. {unka__. {ampon__. {tala__. vizita__. ki~ma__. fikus__. ru`a__. {koljke__. je`__. Na liniju pored imenice odozgo upi{i slovo pod kojim se nalazi odgovaraju}a odrednica sa spiska ispod. simfonija__. ljudsko telo E.

19. 14. ali samo malo. 17 . primer: Zato {to je duvao jak vetar. Uze}u. Jer ima strah od letenja. drugi put. 4. Tako {to su se upoznali u zatvoru. 8. 17. Da. Samo preko mene mrtvog. Iz tog tvog pitanja se ta~no vidi da o tome nema{ pojma. Zato {to je kelner bio izuzetno neljubazan. kapetane? d.Nivo 4-6 VE@BE. 12. 7. Ma ho}u. 16. 18. Za{to ste odustali od odlaska na izlet? b. Neka hvala. Radi ~ega je padobranac proma{io cilj za ~itavih dvesta metara? 1. Nema {anse. RAZNO . a. ni najmanje. 20. 6. Zato {to je u tom restoranu zabranjeno pu{enje. Za{to su svi ju~e bili tako nervozni? e. ne brini se. Zato {to su ta~ni. Nije. Verovatno je to samo opravdanje.POSTAVI PITANJE Sastavi pitanja tako da ponu|ene re~enice budu odgovori na njih. Zato {to nisam bio tamo. mislim da je to veoma lo{ predlog. Za{to ste onda spustili jedra. a Vama? 13. 5. Nisam ti ja otac da me pita{ takve stvari. ali slede}i put pazi. Nikad ne kasne. 9. svakako. Zato {to bi se {ef onda jako naljutio. 10. Da bismo u{tedeli {to vi{e novca. Ne. 3. Zbog ~ega je odlo`en let za Beograd? c. Ne. Jeste. Ne verujem da je to pravi razlog. Zbog mravã 11. 15. samo ve} jednom prestani da mi stalno postavlja{ to isto pitanje. 2. PITANJA I ODGOVORI. ali i ti bi to radio da si puno mla|i.

Danas }emo za ________ jesti ________. (lutka. Bez muke nema ________. (Crvena zvezda. Sla|ana se vratila sa __________. (tenkovi) 24. vreme) 35. U ovom _________ se ni{ta ne vidi. Pored _________ ima jedna mala prodavnica. VREMENA (PERFEKT. Jaja se kuvaju u _________. Popuni re~enice kao u primeru: U januaru putujemo u _________ (Moskva) U januaru putujemo u Moskvu. Moja ku}a ima nove ___________ (prozor). (tre{nje. Ove ________ sam uzeo od na{e ________. ~ovek) 25. neboder) 27. taksi) 31. ali Partizanovih ima na svim strana ma ______________. (lift) 28. (`urka) 7. Nema nikakvog __________ da se vra}amo ku}i _________. 1. 6. Sa Meseca se vidi cela _________ (Zemlja) 22. U kojem se _____________ daje onaj glupi tinejd`erski film? (bioskop) 14. 29. Nema _______________ da se setim gde smo letovali pre osam ___________. Posle koncerta idemo u ____________ (restoran).Nivo 2 REVIZIJA: PADE@I. (proslava) 8. (ru~ak. FUTUR PRVI) 1. (slu~aj. U koju ________ `elite da putujete? (zemlja). Idemo u _________ (bioskop). (Crna Gora) 32. (jelo) 30. (more) 21. To pitaj profesora koji predaje ____________ jezika. 11. (nauka) 19. sarma) 18. Koliko __________ ima tvoj ___________? (liftovi. ^esto sedim na __________ (terasa). U moru ima puno vrsta __________. U mojoj __________ ne stanuju ti ______. U svakom ____________ }emo sti}i na _________. Na osmi sprat se penjem ________. Idem u _________ pre podne ({kola). U mojoj ___________ ne pi{e tako. Ne razumemo se s ___________ biologije (nastavnica). 3. (istorija) 15. godina) 33. ali ih u skorije ___________ ima i najesen. (ulica. U _______________ `ivi nekoliko veoma poznatih pisaca. (smisao. 2. }erka) 18 . 10.Mirko je bio na __________ kod svoje tetke. (knjiga) 16. Ne volim da se sun~am na _________ (pla`a) 20. Nigde ne vidim navija~e __________________. stadion) 36. ({erpa) 17. ({ansa. (ki{a) 9. Svakog dana Milo{ ide na ___________ (fakultet). Te biljke obi~no rastu pored ________. U prole}e ima puno ____________. 5. (mrak) 26. 23. Jovana sprema dobra ________. Zbog ~ega si se posva|ao s __________? (Borivoje) 13. 4. vreme) 34. PREZENT. (riba). U martu uvek pada puno _________ . Ljudi se u poslednje vreme sve vi{e sporazumevaju __________. (crkva) 12.

gledati) 33. Vi nikad _______________ doma}e zadatke. (tu}i se) 15. (kazati. __________ li oni pravo na sopstveni `ivot? (imati) 29. U kadi __________ i da se _________ ve{. ti odmah _____________ kod Milice (dosaditi. (biti) 26. 8. (ne raditi). (uzviknuti) 20. misliti) 6. (planirati) 14. (davati) 27. (kupati se) 18. 2. Nemoj da __________ ono {to ne ________. (stanovati) 23. U utorak ________________ novi kafi} u mom kraju. (raditi) 35. Ovu lekciju _________________ na slede}em ~asu. Neki ljudi ________________ u potpuno hladnoj vodi. U celoj Vojvodini `etva _____________ ove jeseni veoma dobra. prati) 19. 1. (biti) 32. (otvoriti se) 17. a u onoj prekoputa ____ samo _______________ . Oni koji ___________ neka iza|u napolje. 4. Jo{ uvek se ne zna kada ____ Sale ____________ na radiju. Jo{ ju~e su ma~ke _________ u sobi (biti). sva|ati se) 34. oti}i) 28. (`iveti) 30. (gostovati) 13.znati). (voleti. On vi{e ___________ u ovoj fabrici.2. Za{to vi vi{e _______________ na moja pisma?. Arhimed _____________ "Eureka!". 9. (kupiti. (lagati. Sutra ____________ Milo{ i Jasna (do}i). U ovoj kafani ljudi mnogo ________. Kad ti ____________ tvoja devojka. (znati) Gospo|a Ratkovi} dobro zna francuski jezik. Neke ptice ____________ na jug. Nela ___ nekad ___________________________ po ceo dan. kuvati). de{avati se) 24. (mi . 5. telefonirati) 31. ne trebati) 36. U ovoj ku}i nikad __________ dovoljno kafe. (nemati) 11. ___________ sutra. ali mi ____________________ crtane filmove (ne voleti. Nekad ____ krave _________ vi{e mleka. Za{to te __________ taj hotel? (zanimati) 12. trebati) 10. Sandra _________________ da do|e tek u sredu. (seliti se) 22. (pu{iti). prevariti) 16. (ne znati. Jednog dana ove nov~anice ________ veoma vredne. 7. Neca i Luka ___________ veoma dugo. _________ li ti dalje od svoga nosa? (videti) 19 . I mi ________________ nekad u ovom kraju. Maki _____________ kako ga oni uvek _____________ (ne razumeti. Neki ljudi _____________ i kad ____________. Mima ______________ da _________ pre nego {to je nau~ila. Hvala vam puno. Popuni re~enice kao u primeru:* (*Neki primeri imaju dva ili vi{e re{enja) Gospo|a Ratkovi} dobro ___________ francuski jezik. (ne do}i). Mi ______________ ono {to nam __________. 3. (ne raditi) 25. Kakvo }e vreme biti. (mo}i. (piti. Radnici danas nisu _________ na posao. Dok ___ dvojica _______ tre}i koristi. U avgustu obi~no ne ________ sneg. ali i to ____________ na visokim planinama (padati. (ne odgovarati) 21.

2. Proda}emo _________ stan. 20 . Sedim iza ____________________________________________ 6. Kad on ___________ ve}i. Vozili smo se dugo. Navedi pet divljih `ivotinja _____________________________________________ 5. perfekt+negacija) 4. Razgovaramo o _______________________________________ 3. Pomo}u nogu i kostiju ______________________ (mi. 3. 5. Odgovori na pitanja: 1. Sa prozora vidim ______________________________________ 7. U kom mesecu po~inju predavanja na fakultetu? ___________________________ 3.Nivo 2 PRIMER ME[OVITOG TESTA Stavi prideve i imenice u odgovaraju}e pade`e: 1. 9. prezent) 5. Slede}e subote __________________ taj film (mi+gledati). Mi ________________ kad se zavr{i film (do}i). 6. Upla{io sam se ~oveka ___________ je bio jako velik. kretati se. [ta je to ~a{a? ________________________________________________________ Upi{i neku zamenicu na praznu liniju. Dragana li~i na svoju __________________________________ 10. Kupio sam ________ veliku igra~ku. sada{nji) 10. Molim vas. Legli su ispod ________________________________________ 8. _________________ mi moju svesku (vratiti). 4. Odakle je bio Leonardo da Vin~i? _______________________________________ 4. perfekt+negacija) 8. On ______________________ na more (putovati. 7. Ju~e su Zorica i Zoran ____________ na izletu zajedno (biti). Ju~e smo videli _______________________________________ 4. Knjigu sam dao _______________________________________ 9. futur+negacija) 3. Ju~e sam razgovarao sa ________________________________ 2. Mi _______________________ da ~itamo ovu knjigu (morati. 1. Mora}u da nabavim ____________ cipele. Video sam te na ______________________________________ 5. vide}e se sli~nost (biti). neprestano ________________ velike pauze (praviti+gl. Razgovarali smo o ______________ bratu.pril. (uraditi. Po ceo dan ona se gleda u _____________________________ (dobri vojnici) (veliki problem) (Zoranova tetka) (mala fotografija) (najbolji u~enik) (zelena trava) (nisko drvo) (slaba studentkinja) (stara baka) (iskrivljeno ogledalo) Stavi glagole u odgovaraju}a vremena i oblike: 1. On _________________ doma}i zadatak. 2. Koliko je sad sati? (slovima) ____________________________________________ 2.

mr{av: _______________________ 7. i}i. Skoro svaki dan _____________________________________________________ 21 . zanimljiv _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Navedi re~ suprotnog zna~enja (antonim) 1. prijatan: ______________________________ 2. Preko vikenda. mali: _________________________ 10. sutra. Ho}u. brzo _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ sneg. te`ak: ________________________ 3. tih: _________________________________ Sastavi pitanja tako da ove re~enice budu odgovori na njih: 1. lo{. glup: _________________________ 2. debeo: _______________________________ 3.Sastavi re~enice od ponu|enih re~i (mo`e{ koristiti i druge re~i) cigareta. lak: __________________________________ 7. pro{li: ______________________ Stavi prideve u komparative: 1. pevati. _____________________________________________________ 3. vrlo rado. ____________________________________________________ 5. te`ak: ________________________________ 8. zdrav: ________________________________ 10. ~ovek. dobar. dosadno _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ doktor. ____________________________________ 4. mlad: ________________________________ 4. ~udan: _______________________________ 6. vu}i: _________________________ 8. bolji: _________________________ 6. istina: ________________________ 4. ku}a. jeftin: ________________________________ 5. prodati: ______________________ 5. pokvariti: _____________________ 9. padati. Nemam vremena. Zato {to je ta planina veoma visoka. stalno. sre}an: _______________________________ 9. ______________________________________________________ 2.

voza~ 21.6 oklagija .16 metla .13 epruveta .8 ~etkica . pisac 5. u~enik matematike 20.11 lenjir .4 reket . pekar 11. fotograf 18.12 olovka .19 mre`a . daktilograf 2. prodavac 15. Primer: kuvar .9 mapa sveta . peva~ 4.10 ma{ina za kucanje .1 menja~ .5 kasa .17 mikrofon 18 pu{ka . ~ista~ica 3. snimatelj 12.20 ~e{alj .15 palica . rukometa{ 8. dirigent 22.7 testera/pila . teniser 9. stolar 7. lovac 14. nastavnica geografije 6.22 22 .LEKSIKA Spoji profesije s leve sa alatima s desne strane.2 ~eki} . staklorezac 17.Nivo 2-4 TEST . drvose~a 19.varja~a 1. slikar 13. kao u primeru.21 blic . hemi~ar no` za staklo. ribar 16. frizer 10.3 lopta .14 kamera .

2 turpija . kova~ 4.12 valjak (jarac) .8 mikseta .10 karte . kao u primeru. sve}ar 6.16 nakovanj .13 satara .5 granata .15 projektor .19 figure . ~elista 2.Nivo 4-6 TEST . ratar 12. kosa~ 9. leksikograf 18.4 britva . brija~ 13. kinooperater 10.9 bi~ . kroja~ 5.3 re~nik . ronilac 20.20 vosak . krotitelj 22.1 {e{ir .LEKSIKA Spoji profesije s leve sa alatima s desne strane. mesar 11. ma{inovo|a 15. gatara 21. bubnjar 3. ma|ioni~ar 14. lekar 8. Primer: snimatelj .kamera 1.17 dobo{ .11 plug . artiljerac 16.14 stetoskop .21 kosa .7 kona~ .18 lokomotiva .6 violon~elo . {ahista 17. moler peraja . manikir 7.22 23 . tonac 19.

Sale se prvi popeo na ______________ planinu na Balkanu. (jeftin) 2. 17. (tanak) 21. ali je jo{ __________ nego {to sam o~ekivao. Ponekad je kornja~a _______________ od zeca. (siv) 24. Danas su banane trule. Moj {tap je ___________ nego tvoj. Taj ^vorovi} je sigurno neki tvoj ______________ ro|ak. (dalek) 19. ali danas sam mnogo ___________. Ova knjiga je __________________ od svih koje sam dosad ~itala. Stavi pridev ili prilog u komparativ ili superlativ* (*neke re~enice nemaju naveden pridev/prilog u zagradi. (mastan) 27. S mora }emo se sigurno vratiti ___________ nego {to smo sad. (`estok) 23. Beograd je ________ od Be~a. Ovo je bez sumnje ________________ {e{ir koji sam ikad video. To je ________________ zemlja u kojoj sam dosad bila. Mile je _____________ nego ikad. ________ mi je belo vino nego crno. (dosadan) 5. Sutra }e biti jo{ __________ nego danas. Ova slanina je _____________ od one druge. (lenj) 36. (star) 11. 1.Nivo 2 1. (drago) 35. Taj vic je glup. (visok) 16. Imate li ne{to ___________? (sitno) 33. Hleb je __________ od cigareta. ali ako ih ne pojedete sutra }e biti jo{ ____________. 7. jer je to ________________ ({irok) i _____________ (velik) ulica u gradu. (toplo) 20. Bulevar Aleksandra Kara|or|evi}a Beogra|ani _________ (~esto) zovu samo Bulevar. Dragana tvrdi da je __________ nego Vanja. __________ je. Bolje krenite ovim putem. 34. Kupili ste _________ sijalice. Odredi ga po smislu) Moja ku}a je ________ od tvoje (velik). Tvoje cipele su __________ od mojih. (uzak) 39. (ljut) 28. ali je Bojana jo{ _______________. (gust) 10. 6. Moja ku}a je ve}a od tvoje. (pametan). (mali) 3. Dejan je danas ____________ od Nenada (veseo) 4. (skup) 9. (tu`no) 38. Jelena je drska. ali ovaj je jo{ __________. (tvrd) 8. [to ju`nije to ____________. Ne pravi se _____________ nego {to jesi. Ju~e sam se lo{e ose}ao. Ka`u da su `uti feferoni __________ nego zeleni. 14. (siroma{an) 32. Trebalo bi da danas za ru~ak pojedemo ne{to ____________. (jak) Sad je u sobi ______________ nego pre. Platina je _____________ plemeniti metal. (brz) 13. (slan) 12. (kratko) 37. 22. (sigurna) 25. (konkretno) 29. (ru`an) 26. Treba da bude{ ______________ u sebe. 30. Beograd zna~i beli grad. Ovo je sigurno ________________ muzika koja se danas pravi. (milo) 15. Rekli su mi da je lepa. Dijamant je _______________ dragi kamen. (crn) 31. Razgovarao sam sa ____________ vodnikom. (star) 40. ali je to mo`da ____________ grad na svetu. Meni je ____________ pored moga Ilije. (debeo) 18. U Rimu je jo{ ____________ saobra}aj nego u Beogradu. Sarme su danas __________ nego pro{li put. Ova ulica mi se ~ini _________ od one druge. 24 .

nai{li smo na jednog velikog psa koji nas je napao. Dok smo se mirno {etali kejom. treba voditi ra~una i podvu}i razliku od prideva koji dobijaju sufiks -}i i ovog oblika priloga. Male odmore smo provodili _____________ (pu{iti). i obrnuto U~e}i geografiju. nai{li smo na jednog velikog psa koji nas je napao. 8. Posle svega. 11. ~oveka mo`e da strese struja. ~ovek ponekad po`eli da ode na neko daleko putovanje. Baba se povredila preska~u}i ogradu od terase. Tako|e. ^ovek se brzo umori penju}i se uz planinu biciklom. futur I. 4.. Treba napomenuti da oni mogu zameniti skoro sva vremena. 25 . 14. Najvi{e volim da putujem dok spavam. 6. ~ovek ponekad po`eli da ode na neko daleko putovanje. Ne verujem da }e{ napraviti veliku karijeru ___________ (prati) prozore. Mi}a se ujeo za jezik. ^ovek mo`e i da se umori ______________ (sun~ati se) previ{e. tako da bi mogu} zadatak bio da smisle po primer u kojem }e gl. Dok su se vozili kolima. Dok su odlazile vozom. Minja se uvek penjao na deseti sprat pe{ke a da se nikad nije previ{e umarao. Kad ne radi ni{ta. 13. 19. 9. 2. 15. ali ___________ (tugovati) za Londonom. Polude}u ako budem govorio ovako u prazno. Rekao je glupost __________ (`eleti) da ka`e ne{to sasvim drugo. Kad (dok) u~i geografiju. Ne paze}i. 16. 18. Milan }e ipak da se vrati. ali spavaju}i. Televiziju naj~e{}e gledaju le`e}i. 7. Jova je pobesneo ~ekaju}i Tanju da se vrati iz kupovine.. Mnogo ste pogre{ili kad ste se onoliko radovali prvom golu. 23. 24. Milan se ose}a umorniji nego posle posla. 1. perfekt. sada{nji zamenjivati prezent. futur II. Ptice umiru dok pevaju. 17. An|ela i Sla|ana su nam mahale 5. 20. 10. 22. 21. po{to ispit pola`e{ suvi{e rano. kroz prozor im se vijorila zastava. 3.Nivo 2-6 TEST: GLAGOLSKI PRILOG SADA[NJI Dopuni re~enice kao u primerima: Napomena: Na vi{im nivoima. pril. Nikad ne}e{ smisliti dobar poklon ako bude{ samo o tome razmi{ljao. Kad vas gledam kako zevate i meni se spava. Ikar je do`iveo veliko iskustvo lete}i visoko ka svetu bogova. Dr`a}u ti pal~eve. Oti{li su kod lekara ______________ (strahovati) za svoje zdravlje. Autobusom smo se uvek vozili ______________ (pevati) 12. studenti se mogu stimulisati da sami smi{ljaju re~enice koje }e sadr`ati ove oblike. Mirno se {etaju}i kejom.

ali i {ire. Gospo|ica Peri} neprestano tvrdi da najbr`e kuca i da joj nema ravne u daktilografiji u preduze}u u kojem radi. ne za doma}i. a sutra }e da ka`e da je danas trebalo da ide ali da je zaboravio.* 4. Jovana }e se jednog dana zapitati {ta joj je trebalo da se petlja s onim propalicama iz kraja kad je grad pun finih mladi}a. * Ova re~enica ima nekoliko mogu}ih re{enja. ali je dodala i da ne treba unapred da se spremaju. meni ni{ta ne fali”. Gospodin Luki} redovno ide kod lekara: “U principu. jer tako ne paze na ~asu. U~iteljica je svojim u~enicima rekla da }e sutra da rade test iz geografije. Pogodan je za rad na ~asu. 26 . Na primer. Ako ne zna. ~esto ka`e. Ja se po ceo dan zezam s dru{tvom. kako ih ne bi re{avali ~ekaju}i da na njih do|e red i tako unapred spremali odgovor. ka`e mu se da dâ odgovor na drugo ve`banje pod brojem 3. tako {to se studentima zadaje da odgovaraju na pitanja nasumi~no. 2) Stavi re~enice u direktni govor: 1. 2. slede}i ko je na redu. ali stalno govori: “Ja ne volim da idem u {kolu i mrzim u~enje. . ^ovek ponekad ka`e: “Mnogo mi je te{ko palo to {to imam sve manje posla”. a opet uvek da bude vitka i mr{ava”. To rade samo {treberi. 2. An|elko i An|ela su brat i sestra. lektor pita onog ko se javi da zna. 1) Stavi direktni govor u indirektni: Deca su rekla: “Ne volimo da idemo kod lekara”. 5. Marija je dobra u~enica. 1. Danas }e Luka sigurno da ka`e da je ju~e bio kod svog lekara. 5. “ali kod lekara idem da bih proverio svoje zdravstveno stanje za svaki slu~aj. a oni su mu odgovorili da vole da kisnu. ne jede ba{ ni{ta da bi u {koli mogla pred njima da se prejeda. An|elko ka`e: “Moja sestra An|ela je la`ljivica jer svojim drugaricama stalno govori: ”Ja normalno jedem i najvi{e volim slatki{e”. 3. Dejan je rekao da voli da glada stare filmove i da mu nimalo ne smeta {to su crno-beli. Jo{ }e dodati da }e da ide sutra. U stvari. 6. da je svaka od njih i bolja i br`a od nje. a kod ku}e po ceo dan gladuje. Marko je pitao svoje drugove za{to idu na pecanje kad napolju pada ki{a. Ne volim kad neko ka`e: “Bi}u kratak”. 3.Nivo 4-6 ME[OVITI TEST: Napomena: Ovo je primer me{ovitog testa. Deca su rekla da ne vole da idu kod lekara. uve~e uvek izlazim i jednostavno me ni{ta drugo ne interesuje”. ja volim da idem kod lekara”. 4. Njene koleginice tvrde uglas da to nije istina.

8. Mi danas du`e `ivimo zato {to su mnoge bolesti izle~ive. 1. Kad se ono sabere. Daj svoju nju svojoj onoj. U njemu ima puno njih. Sutra }e Pera da fotografi{e predsedni~kog kandidata zato {to }e za to da dobije puno para. Gde ima toga ima i te. U Subotici ima puno njih i zato se ona uzima za to uspe{nog zajedni~kog i slo`nog njega. Zato {to je danas ~etvrtak. Ne postoji siguran na~in da se do|e do sre}e zato {to je broj mogu}ih kombinacija beskona~an. . Dok smo bili kod nje. a) Nekad su ljudi mislili da se Sunce vrti oko Zemlje. b) Nekad su ljudi mislili da se sve vrti oko `ene. ali izaberi ono koje ti se najvi{e svi|a ili ti prvo padne na pamet. 4) Prema smislu i logici. Moje ono je mnogo daleko i zato preko njega vi{e volim da ostanem u njemu u kojem studiram i u miru spremam njih. Ipak. 5. 7.* Nekad su ljudi mislili da se ono vrti oko nje. 9. ali bila je vrlo gladna. Mnoge su bolesti izle~ive. ali u njima nema nikad dovoljno njih. pa kad nam je i to dosadilo pre{li smo na njega. 4. 2. Lidija je ipak oti{la svojoj njoj u kojoj je bilo puno nje. 1. ali svoju nju samo svojoj majci i njoj. mi smo se lepo obukli i spremili se da pevamo. 3. Nemam nameru da se izvinjavam zato {to nisam ni za {ta kriv. ispada da ovog njega ne}emo imati dovoljno njih ni za nju. 7. zameni obele`ene zamenice odgovaraju}im oblikom imenice ili neke druge promenljive re~i. 9. Neki se ~esto boje istine zato {to im se ne uklapa u ono {to su tog dana planirali da urade. 3. * Svaka re~enica ima vi{e re{enja. Tek kasnije smo utvrdili da nije ni bilo razloga za sva|u zato {to niko nije odmah primetio da je u pitanju bio nesporazum. 6. Iako joj je bilo jako toplo. Pro{le godine nije bilo puno snega zato {to je bilo previ{e hladno.3) Upotrebi ZATO umesto ZATO [TO. zato danas mi du`e `ivimo. ali vrlo neozbiljan jer smo svi bili popili previ{e toga i te. Dugo smo se sva|ali zato {to se nismo razumeli od samog po~etka. 27 . 2. Posle im bude `ao zato {to prekasno shvate da su bili u pravu. 4. Ko pre njoj njegova je ona. a ove godine ga nema zato {to je suvi{e toplo. 6. on je bio uklju~en ali ga niko nije gledao jer smo se svi zabavljali igraju}i njih na njemu. 8. Ljudi ~esto ne{to pre}ute zato {to su nesigurni u sebe. mnogi su prona{li sre}u zato {to su probali veliki broj kombinacija. Danas je Mima bila bezobrazna zato {to je bila nervozna. 5.

Na ulici ima puno ______ (~ovek). Tu odluku doneli smo _____ pritiskom. _____ njenog prozora se ni{ta ne vidi. 13. 3. 2. 4. 25. tako je _____ zakonu. Pri~ali smo o ________________ (direktor {kole) 28 . Najzad su se vratili ____ Kopaonika. Dosta je bilo. TEST: PREDLOZI I PADE@I Upotrebi odgovaraju}i predlog ili stavi re~ iz zagrade u odgovaraju}i pade`. Knjigu je ostavila _____ ku}e. Vrati se ______ svoje mesto. 30. 18. [ta sve to ima{ _____ toj torbi? 10. Kad izlazim ______ ku}e. 17. 5. Veliko pismo. 24. Kad vi mislite da se vratite _____ puta? 6. Sve je on to izra~unao na ________ __________ (svoj kompjuter). Da li vi to govorite _______ (ja)? 15. obi~no prolazim ______ vrata. Dosta smo gledali _____ prozor. 28. 26. _____ mojih le|a stoji jedna `ena. 7. 20. Pri~ali smo sa _______________ (direktor {kole) 31. Na ______ (ja) uvek mo`e{ da ra~una{. Parfem uvek dr`im u ________ (kupatilo). 8. 23. 22. Nau~io sam svog psa da hoda ______ nogu. 11.Nivo 2-4 REVIZIJA. Nisu se lepo pona{ali prema ______ (Vi)? 29. 9. Kome _____ (to) pi{e{? 27. Gospodin Stankovi} je _________ (prodavac). 21. Pera se kasno vratio _____ {kole. 12. Kroz _____ (ona) prozor se ni{ta ne vidi. Vrati}emo se kroz nekoliko ________ (dan).* (*U nekim slu~ajevima mogu se upotrebiti razli~iti predlozi) 1. Jedna lasta ne ~ini __________ (prole}e). Sad ti je jasno za{to nam je _____ `urci bilo toliko dosadno. Kupili smo puno jaja da napravimo _________ _________ (velika torta). 14. Moramo. Nema hleba bez _________ (motika). 19. idemo _______ (ku}a). Da li vi to govorite _____ meni? 16.

Mnogi ljudi ne vole da `ive u ________________ (visoke zgrade). Filolo{ki faklutet se nalazi _____ Studentskom ______ (trg). 19. U _________ (Milenina torba) nalazi se sveska ____ linije. kao u primerima: A. Po ___________________ (Marfijev zakon) hleb uvek pada ____ namazanu stranu. Pored _____ (ja). Suncokret je vrsta _______ (cvet) koja je uvek okrenuta _______ Suncu. 1. Kad god se Zoran vra}a iz _________ ({kola). 14. Kupci su navalili _____ robnu ku}u kad su ~uli za ______________ (rasprodaja). 11. 10. ZAMENICE I PREDLOZI. 8. 7. _____ prodavnice smo iza{li tu`ni jer nismo na{li {e{ire ____ slame. 18. Iz prodavnice smo iza{li tu`ni jer nismo na{li {e{ire od slame. B. 15. Deca vole da se igraju u ___________ (parkovi) i da putuju _____ more. sretne mnogo ______________ (stari prijatelji). _____ izlet idu jo{ dvoje _____________ (moji prijatelji).Nivo 2-4 REVIZIJA: IMENICE. PADE@I Stavi pridev i imenicu u odgovaraju}i pade` ili dodaj odgovaraju}i predlog. Mnogi ljudi ne vole da `ive u visokim zgradama. 3. U ________________ (Perin kompjuter) nema ____________________ (nepotrebni podaci). Kako misli{ da ____ (ona) vrati{ ____________ (olovka) kad nije do{la ____ fakultet? 20. Igor i Sale su oti{li na ___________ (planina) i brzo se popeli na _______ (vrh). PRIDEVI. 2. 12. _________ (majka) se ne svi|a kad ne mo`e da vidi ______ (deca) ___ prozora. Klju~ ___ u~ionice je u _____________ (kabinet). 4. 6. U _____________ (neboderi) se ljudi `ale ____ buku. 13. Sa _________ (`urka) sam se vratio sa _________ (one). a Poljoprivredni ___ Zemunu. 17. _____ Petrovi}a se uvek ose}am kao kod _______ (ku}a). __________ (~ovek) se ne svi|a kad ga svi posmatraju. 16. Ima li u __________ (ovaj grad) ________________ (normalni ljudi)? 29 . Sporedni ulaz ___ pozori{te se nalazi u __________________ (Francuska ulica) 9. ali bez _______ (oni). 5. Navija~i Zvezde imali su puno ___________ (razlog) da se raduju jer je Radi} odbranio ______________ (penal).

Sutra }emo i}i (bismo i{li) u pozori{te. osim ako se ne desi neko ~udo. 2. Ju~e vidim Marka kako kupuje nov auto. Molimo klijente da na kasi prebroje novac. 17.Nivo 3-8 SINTAKSA. FUTUR I i II. ne razgovaram sa vama! 12. kupova{e) nov auto. dolazimo i mi na karneval u Veneciji ove godine. ako budemo stigli. U aprilu se o~ekuje zahla|enje. 7. Ako se desi da nema mesta. a ne znam otkud mu toliko para. mora{ vi{e da putuje{. Ove godine sigurno pada vlada. 10. Ne brini se. KONDICIONAL Napomena: Prezent mo`e ozna~avati i radnju koja se desila u pro{losti (narativni prezent) i koja }e se desiti u budu}nosti. 14. 20. 3. U Nik{i}u se od slede}e godine odr`avaju dani piva. Da upozna{ bolje svoju zemlju. IMPERFEKT. 16. a onda slede vanredni izbori. Sutra idemo u pozori{te. AORIST. Dok se ne smirite. od slede}e godine nema posla ni za koga. {to se smatra nepravilnim. `urim ukoliko se dogodi da oni krenu ranije. Vidim jutros Pericu kako tr~i i pitam se kuda toliko `uri. 11. javite se odmah najbli`em konzulatu. ne idemo. a ne znam (nisam znao) otkud mu toliko para. Ne dam ti svoju sliku. b. Ju~e sam video (videh) Marka kako kupuje (je kupovao. 18. ~ak i ako ne mogu. 1. Pre nekoliko godina zvoni mi neko na vrata. a mo`e predstavljati i zamenu za neka modalna zna~enja. 13. mo`da padne ki{a i sl). PREZENT. Kako stvari stoje. Kao u primerima. Dolazite li na ve~eru? Spremam lazanje. zameni glagol u prezentu odgovaraju}im u nekom drugom vremenu.* (*Neki slu~ajevi imaju vi{e re{enja. vidimo se sutra. Ako Vam se desi da izgubite paso{. 15. Ovakva distribucija prezenta veoma je ra{irena u srpskom. naro~ito u govornom jeziku. Ja otvorim i vidim po{tara koji mi ka`e: “Od slede}eg meseca penzije vi{e ne dostavljamo na ku}u. Idem ja tako ulicom i odjednom padnem na nos. 8. a moglo bi da se desi i da padne sneg. 4. Dolazim sigurno. ima da je izgubi{. Prekosutra sigurno gubimo utakmicu od uvek neprijatnog Azerbejd`ana. ako stignemo. Kakav si. Za radnju u budu}nosti mogu se upotrebiti samo nesvr{eni glagoli mada je u svakodnevnom govoru ve} dosta dugo prisutna i upotreba svr{enih (npr. 9. Ne primamo kasnije reklamacije. Ako nema prevelike gu`ve. Uz izvesne uslove prihvatam va{ poziv. 19. 5. Ju~e odem u fabriku gde mi ka`u da od slede}e godine radim u tre}oj smeni. PREZENT ZA BUDU]NOST I PRO[LOST. 30 . sapleo se o ne{to. a neki se ne mogu zameniti nijednim drugim oblikom) a.” 6.

10. 19. 6. 17.. 3.. ? Za{to. 30.) ? ^emu... 14. ~ime se menja smisao pitanja. ? Kuda. 42..? U vezi s ~im. 22.. 41. 39.... 7.. 8.. 21.. 29. 38. 5...? S kim... 15. 35.? Od ~ega... 14. ? Po ~emu. 20.. 44. 6... 5. Radi koga. 11....... ? Radi ~ega. ? Otkud to da. 6.... ? Dokle. 7. 47. 2. ? 17. Gde.? 33..? O kome.? Koji/koja/koje. 38.? Iza ~ega.? Kako to da. 26.....? Sa ~im.? Po kome. 21..? Koliko daleko. 48...? Koliko ~esto....? Primer: 1... 34.. ? Odakle. 43 ste se posva|ali? 1..? Kakav/a/o-/i/e/a.....? Da li.. ? Kako... 24.? [ta. 13. 27. 3. 9. ali gramati~ki ispravno). 4.. _____________________ su se oni prvi put upoznali? _____________________ smo bili na koncertu? _____________________ se boji{ aviona? _____________________ govorite srpski? _____________________ se stidite da im to ka`ete u lice? _____________________ bi objasnio funkciju pluskvamperfekta u jeziku? _____________________ ide{ u taj restoran? _____________________ stanuje{ u neboderu? _____________________ sati prestaje policijski ~as? _____________________ ste diplomirali? _____________________ pticama slu`e krila? _____________________ se koristi grejalica? _____________________ je razlika izme|u njih dvoje? _____________________ se pravi od drveta? _____________________ se razlikuju mu{karac i `ena? _____________________ se proizvodi ~elik? _____________________ radnici rade u tri smene? _____________________ boluju lekari? _____________________ praznici ponekad traju toliko dugo? _____________________ se nalazi klju~ od stana? _____________________ se putuje od Ni{a do Budve? 31 ... 12..? Iz ~ega.. 12. 7. 8. 11. 14. 25.. 10. 16.. 18. 18... 27. ? Otkud. 19.. 43. 16.? Zbog ~ega.? Zbog koga..? Koliko.. ? Kad. 2.. 15.... 5. 36.....? S koliko. 1. (*Naj~e{}e je mogu}e upotrebiti vi{e zamenica. 37. 8. ? Za kad.? Koliki/e/a... 46.. 40.? Koliko dugo. 35. 31. 4... ? Odakle. ? Ko.? Ispod ~ega..Nivo 2-3 Na prazne linije upi{i odgovaraju}e upitne zamenice*. 45. ? Od kada (otkada. 2..... 20. 16. 28. ? Na ~emu... 26...? Nad kim. a ~esto pitanje mo`e biti i besmisleno.? U koliko...? Oko ~ega. 32. 23.? Za koliko.. 3. 39.? Iznad ~ega.. 9..? Od koga.. ? Do kad... 13... O ~emu. 17... 15.

TEST: PITANJA I ODGOVORI Postavi pitanje tako da istaknuti deo re~enice bude odgovor. Ju~e su svi studenti bili na izletu. Nema hleba bez motike. Nekad su ljudi mislili da je Zemlja ravna plo~a. 25. 5. osta}e samo domar da ~uva {kolu. 11. 14. U Ni{u vrlo ~esto pada ki{a. planina. 33. Mnogo `elim da putujem i da vidim sve interesantne zemlje i gradove. U Evropi su nekad `ivele mnoge divlje `ivotinje kojih vi{e nema. dolina. potoka i jezera.Nivo 2-4 REVIZIJA. 15. Kad svi odu ku}i. Ju~e su svi studenti bili na izletu. planina. 13. dolina. 21. Mnogo `elim da putujem i da vidim sve interesantne zemlje i gradove. U mom dragstoru uvek ima sve`eg hleba iako radi neprekidno. Nema hleba bez motike. Marina i Darko su odli~ni u~enici. potoka i jezera. 18. 30. [ta su Marina i Darko? 1. dolina. osta}e samo domar da ~uva {kolu. U Srbiji ima puno lepih brda. 24. potoka i jezera. 31. U Srbiji ima puno lepih brda. Zato {to je sutra nedelja sprema}emo ne{to lepo za ru~ak. U Evropi su nekad `ivele mnoge divlje `ivotinje kojih vi{e nema. Zato {to je sutra nedelja sprema}emo ne{to lepo za ru~ak. 32. 12. 19. Kad svi odu ku}i. reka. 3. U mom dragstoru uvek ima sve`eg hleba iako radi neprekidno. 23. Nekad su ljudi mislili da je Zemlja ravna plo~a. 27. 32 . 16. 34. 26. 6. Zato {to je sutra nedelja sprema}emo ne{to lepo za ru~ak. Ju~e su svi studenti bili na izletu. 2. Nekad su ljudi mislili da je Zemlja ravna plo~a. 4. 9. potoka i jezera. 17. 28. 20. 8. planina. 7. reka. Kad svi odu ku}i. reka. Mnogo `elim da putujem i da vidim sve interesantne zemlje i gradove. Kad svi odu ku}i. U Srbiji ima puno lepih brda. 29. U mom dragstoru uvek ima sve`eg hleba iako radi neprekidno. U Srbiji ima puno lepih brda. 10. osta}e samo domar da ~uva {kolu. 22. Zato {to je sutra nedelja sprema}emo ne{to lepo za ru~ak. osta}e samo domar da ~uva {kolu. reka. U Ni{u vrlo ~esto pada ki{a. U Evropi su nekad `ivele mnoge divlje `ivotinje kojih vi{e nema. U Ni{u vrlo ~esto pada ki{a. U Evropi su nekad `ivele mnoge divlje `ivotinje kojih vi{e nema. planina. Mnogo `elim da putujem i da vidim sve interesantne zemlje i gradove. dolina.

~ijem. 29. to je ona stara gitara na __________ sam nau~io da sviram. Ne znam ni ja od ________ je ovo jelo tako ljuto.. ________ se vi{e boji{. U _______ grmu le`i zec? 13. U _________ ulici se nalazi Narodno pozori{te? 28.. -a. __________ biste voleli da putujete u Kotor? 18. Vra}am se iz firme u __________ sam zaposlen. Kako se to pona{a{? Od ________ si to nau~io? 10. Na _______ ste vi? Na vinu ili pivu? 9. Dobar dan. To je onaj Steva __________ je pobegao iz zatovora. On je taj ~ovek ________ treba da se obratite. PADE@I Upotreba zamenica koji. kao u primeru* (*U nekim slu~ajevima ima vi{e re{enja) U Kragujevcu ima mnogo bendova ________ sviraju hevi-metal.. 24. . ~ega. U Kragujevcu ima mnogo bendova koji sviraju hevi-metal. Zaboravili su radi _________ su se toliko radovali. -e (kojeg. 33 . Je l' to onaj politi~ar _________ voli da psuje? 11. 2. U _________ si mesecu ro|en? 32. S _________ biste voleli da idete na godi{nji odmor? 17. Od ___________ mesa se prave pljeskavice? 20. kojem. 27. Na __________ sprat idete? 15. Kakav je hleb zavisi i od toga od __________ je bra{na napravljen. Je l' to ono vino od ________ boli glava? 3.) i {ta (~ijeg. mi{a ili slona? 5. koja ~esto mo`e da se upotrebi umesto nekih drugih. Oko ________ ste se posva|ali? 12. 31... Upi{i odgovaraju}i oblik odnosno-upitne zamenice na praznu liniju.). Nemate _________ da se pla{ite. 26. Od _________ zavisi ho}emo li dobiti dobre ocene? 25..Nivo 6-9 SINTAKSA: ZAMENICE. Kako to da tebi taj sos uvek tako dobro ispadne? U ________ je tajna? 6. To je onaj Joca _________ stanuje na Vra~aru. Kako vam brzo rastu deca! ________ ih to hranite? 7. U _________ filmu be{e ona scena kad onog tipa pojedu mravi? 8. Jana je ona devoj~ica _________ voli da crta. Sa _________ sprata ste pali? 16. ~emu.koga. Ovo su krave _________ daju puno mleka. 23. Jeste. 19. Napomena: Obratiti pa`nju na zamenicu {to. 21.. kome. To je istinita pri~a po _________ je snimljen jedan film. 22. 30. ______________________________________________________________________________ 1. Od ________ me toliko boli glava? 4.. Na ________ spratu `ivite? 14.

Svaka od ovih re~i mora da se na|e bar jednom u pri~i.* (*Obratiti pa`nju na razliku izme|u prideva i priloga) IMENICE: STAN GOST MI[LJENJE GLUPOST ^OVEK NIVO OSOBA SITUACIJA KARAKTER ZVU^NIK MUZIKA JELO SARMA FILM PE^URKA RADIJACIJA KRIVICA LA@ PRIDEVI: GLUP STALAN ZELEN MALO ^EKATI VELIK TANAK GLASAN LJUT SLAB BESMISLEN NEKORISTAN KRATAK UPLA[EN LA@NI NESLAN VESEO PRAKTI^AN PRILOZI: BRZO O^EKIVANO MALO MNOGO AUTOMATSKI PREVI[E OPU[TENO OVDE GLAGOLI: PEVATI KUKATI ^EKATI SMEJATI SE PLA[ITI GLEDATI KRASTI RIZIKOVATI IGRATI PUCATI SKAKATI PLATITI PREME[TATI TRAMPITI SE [U[KATI PALITI PO^ETI 34 .Nivo 5-6 SINTAKSA I LEKSIKA: PISMENE VE@BE Sastaviti pri~u od ponu|enih re~i. a sve ostalo je stvar slobodnog izbora studenta.

Na kraju su ______________________________________. Nije pro{lo ni godinu dana a ____________________________________________________ _______________________________________________________________. ali nisu mogli da ______________________________________________________________________________ . pa se zbog toga ___________________________________________________________ ________________________________________________________. Od tada u _______________________________________________ _______________________________________________________________________________ __________________________________________________________. 35 . U crkvi je _______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________. kasnije su_______________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________. Posle toga _____________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ________________________. ne bi to bilo tako _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____________. Na to mu je otac odgovorio: “To je tvoj problem. Zbog toga je rekao svima: “________________________________________________________ ______________________________________ i vrati}u se tek kada ______________________________________________________________________________”. Me|utim. Kad je najstariji sin jednom _______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _____. Iako ____________________________________ _______________________________. drugi su radije _______________________________________________ _______________________________________________________. a mnogi su se pitali _____________________________________ _______________________________________________________________________________. bez obzira {to _____________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________. ali to je njihovoj deci ___________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _________.Nivo 4-8 SINTAKSA: ZAVISNE I NEZAVISNE RE^ENICE Dopuni re~enice: U jednom selu kod Kragujevca ____________________________________________________ ___________________________________________________. neki u porodici su _______________________________________. Dok su neki vi{e voleli ___________________________________________________________ __________________. ali __________________________________ _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________”. pa je majka _________________ _______________________________________________________________________________ ______________________.

radi (funkcioni{e) kao _____________________________ 8. smrdi kao _______________________________________ 17. vredan (radi) kao _________________________________ 7. PORE\ENJA Kako se ka`e? 1. sladak kao ______________________________________ 22. pijan kao _______________________________________ 14. glup kao ________________________________________ 18. mr{av (tanak) kao _______________________________ 13. jak kao __________________________________________ 2. jede kao (ako nepristojno jede) ______________________ 32. gluv kao _________________________________________ 10. lenj kao _________________________________________ 9. debeo kao ______________________________________ 12. lud kao __________________________________________ 28. ru`an kao _______________________________________ 21. velik kao _________________________________________ 5. lep kao _________________________________________ 20. psuje kao _________________________________________ 36 . brz (juri) kao _____________________________________ 4. spor kao _________________________________________ 3. pije kao ________________________________________ 15. pametan kao ____________________________________ 19. zdrav kao ________________________________________ 27. mali kao _________________________________________ 6. jede kao (ako malo jede) ___________________________ 31. ~ist (neuprljan) kao _______________________________ 25. spava kao ________________________________________ 29. star (mator) kao _________________________________ 11. lukav kao ________________________________________ 26. besan (ljut) kao __________________________________ 24.Nivo 3-6 IZRAZI. slobodan kao ___________________________________ 16. jede kao (ako puno jede)____________________________ 30. ravan kao _______________________________________ 23.

33. lak kao ___________________________________________ 34. te`ak kao ________________________________________ 35. gladan kao _______________________________________ 36. bogat (pun) kao _____________________________________ 37. upla{en (boji se) kao _________________________________ 38. pu{i kao ___________________________________________ 39. la`e kao ___________________________________________ 40. sme{an kao ________________________________________ 41. dosadan kao _______________________________________ 42. veran kao __________________________________________ 43. kriv (pogrbljen) kao _________________________________ 44. bedan kao _________________________________________ 45. ~vrst, tvrd kao ______________________________________ 46. hladan kao _________________________________________ 47. tvrdoglav kao _______________________________________ 48. uporan kao _________________________________________ 49. peva kao (ako lepo peva) _____________________________ 50. pri~a kao (ako puno pri~a) ____________________________ 51. dobar kao __________________________________________ 52. prljav kao __________________________________________ 53. mudar kao __________________________________________ 54. pun kao ____________________________________________ 55. pliva kao (ako dobro pliva) ____________________________ 56. pliva kao (ako lo{e pliva) _____________________________ 57. bled kao ___________________________________________ 58. grbav kao __________________________________________ 59. tvrd kao ____________________________________________ 60. siroma{an kao _______________________________________

37

ODGOVORI: 1. jak (sna`an) kao bik, konj, vo, od brega odvaljen 2. spor kao pu`, kornja?a 3. brz kao munja, ris, zec 4. velik kao slon, ku?a, kit, Sunce 5. mali kao mrav, mi{, zrno gra{ka 6. vredan (radi) kao mrav, p?ela, (lud, blesav) 7. radi (funkcioni{e) kao {vajcarski sat, ma{ina, lud, blesav 8. lenj kao trut 9. gluv kao top 10. star (mator) kao mumija, Biblija, Metuzalem 11. debeo kao svinja, bumbar, ormar 12. mr{av (tanak) kao igla, prut, list, glista, slamka 13. pijan kao letva, majka, zemlja 14. pije kao smuk, sun?er 15. slobodan kao ptica (na grani) 16. smrdi kao tvor, riba, govno 17. glup kao to~ak, }uskija, top, to~ilo 18. pametan kao p?elica, mrav 19. lep kao slika, upisan 20. ru`an kao pas, grob, ve{tica, |avo, vrag 21. sladak kao {e}er, bombona, med 22. ravan kao daska 23. besan (ljut) kao ris 24. ~ist (neuprljan) kao suza 25. lukav kao lisica, vidra 26. zdrav kao dren, jabuka 27. lud kao zvono, struja, luster, kupus 28. spava kao top, zaklan 29. jede kao (ako puno jede) lud, da mu je poslednji put, nezdrav 30. jede kao (ako malo jede) pti?ica, vrabac 31. jede kao (ako nepristojno jede) svinja 32. psuje kao ko~ija{ 33. lak kao pero 34. te`ak kao slon, konj, olovo, kamen 35. gladan kao pas, vuk 36. }uti kao riba, grob 37. upla{en (boji se) kao mrav, pti~ica 38. pu{i kao dimnjak, smuk, Tur~in, furuna 39. la`e kao pas 40. sme{an kao klovn, pajac, crtani film 41. dosadan kao proliv 42. veran kao pas 43. kriv (pogrbljen) kao kifla, paragraf 44. bedan kao crv 45. ^vrst kao stena 46. hladan kao led 47. tvrdoglav kao magarac, mazga 48. uporan kao mrav, magarac 49. peva kao (ako lepo peva) slavuj 50. pri~a kao (ako puno pri~a) navijen 51. dobar kao du{a, hleb (lebac), dobar dan 52. prljav kao svinja, prase 53. mudar kao sova 54. pun kao oko 55. pliva kao riba 56. pliva kao sekira 57. bled kao krpa 58. grbav kao kamila 59. tvrd kao kamen 60. siroma{an kao crkveni mi{
38

Nivo: 5-8 VE@BE, GLAGOLSKI PRILOG PRO[LI (PARTICIP PERFEKTA) Uradi re~enicu po modelu: Kad je napravio oru|e od metala, ~ovek je lak{e lovio. Napraviv{i oru|e od metala, ~ovek je lak{e lovio. Ili obrnuto: Pojev{i ru~ak, Zorica je prestala da bude gladna. Kad je pojela ru~ak, Zorica je prestala da bude gladna. 1. Po{to je uvideo da nema drugog re{enja, \or|e je platio kaznu. 2. ^im su se doselili u novi stan, Paunovi}i su ga odmah sredili po sopstvenom ukusu. 3. Najev{i se, i Olji i Sla|ani se prispavalo. 4. ^im je snimio svoj dosad najbolji film, Kusturica je odmah zapo~eo rad na novom. 5. Prevrnuv{i se u krevetu na drugu stranu, Ratko je nastavio da spava. 6. Potra`iv{i savet od svoje `ene, slu`benik Predrag Lukovi} po~eo je da napreduje na poslu. 7. ^im su stigli u Beograd, odmah su kupili plan grada. 8. Kad je, nagnuv{i se kroz prozor, Aleksandra shvatila da se nalazi na osamnaestom spratu, po~ela je da vri{ti jer pati od vrtoglavice. 9. Videv{i kakve su danas cene, gospo|a Miti} je oti{la s pijace a da ni{ta nije kupila. 10. Napraviv{i uspe{no dvostruki salto, kliza~ica Mira bila je sigurna u pobedu. 11. Kad se vratila s mora, Biljana se o~igledno prolep{ala. 12. Kad se sve sabere, nismo tako lo{e pro{li. 13. Doseliv{i se na Balkan, Sloveni su sa sobom doneli i svoje obi~aje. 14. Sonja i Darko shvatili su da su zaboravili najva`nije stvari tek kad su raspakovali kofere. 15. Upisav{i se u Ginisovu knjigu rekorda, Dejvid Vots je ostvario svoj `ivotni san. 16. Marija Damjanovi} je prona{la sebe najzad odabrav{i pravi poziv. 17. Dragutin Topi} oborio je balkanski rekord tek kad je sko~io peti put. 18. Umisliv{i da je bio inspirisan, Zoran je ovaj put napravio sasvim osrednju izlo`bu. 19. Igor je shvatio kako `ivot mo`e da bude veseo tek po{to je poslovno posetio Afriku. 20. Napoleonu je postalo jasno da }e izgubiti bitku tek kad se u nju upustio. 21. Jovana je re{ila da napusti fakultet kad je shvatila kako je manekentsvo unosan poziv. 22. Damir se naljutio, pokazuju}i svoju ljutnju tako {to je zalupio vrata za sobom u odlasku. 23. Slavko se osamostalio tek po{to je okrenuo le|a svom {efu. 24. Budu}i da su se na brzinu spremile za nastup, balerine jo{ mogu da budu i zadovoljne kako su pro{le kod publike. 25. Ne znam kako si mislio da polo`i{ ispit kad si knjigu pro~itao samo jednom, i to povr{no. 26. Mirko i Slavko nisu hteli da odu ku}i dok pre toga nisu upecali po tri velike ribe. 27. Iako nije shvatio vic, Kiza se ipak nasmejao radi reda. 28. Ne mogav{i druga~ije da pre|e reku, Milan ju je preplivao. 29. ^im je stigla kod zubara, Katarinu je prestao da boli zub. 30. Gustav i Maja su odmah oti{li po{to su shvatili da im tu nije mesto.
39

mi samo ___________ svoj posao. GLAGOLSKI HOMONIMI. Mora{ _______________ {ta ti je u `ivotu bitno. 17. Idi na pijacu i ne _______________ bez boranije. 3. 15. ZNA^ENJA. 11. ali je posle nije _____________.) 1. kao u primerima. 9. (ili: Kad sve pojedete ne}ete vi{e biti gladni. Ako ne _________________ barem dve porcije. Neki ljudi vi{e vole _____________ {ah nego tango. 5. GLAGOLSKI VIDOVI Izaberi glagol i upotrebi ga u odgovaraju}em obliku. 10. ova doma}ica }e _____________. ali je na kraju ipak uspeo da izgubi utakmicu. 6. 12.Nivo: 5-8 VREMENA. Kad sam _______________ ku}i s posla. 4. Petar je voleo da po ceo dan provede u gradu. mora}emo da ___________ majstoricu. 2. a posle nije ______________ neke stvari u svom koferu. Kad sve budete pojeli ne}ete vi{e biti gladni. Partizan _______________ 3:0. Kad sve __________________ ne}ete vi{e biti gladni. Svega toga ne bi bilo da je Perica na vreme _______________ u policiju. Mirka _______________ svoj prtljag na garderobu. ________________ sa sobom njihovu tajnu u grob. Evropljani nisu znali za krompir pre nego {to su otkrili Ameriku. Kad se __________________ s puta. 8. odneti otkriti odmarati se igrati (se) (pro)na}i odlu~iti (se) postaviti (postavljati) pokriti (po)jesti vratiti se (vra}ati se) voditi oti}i raditi (na)ljutiti se 1. ho}u da sve ___________ na svom mestu. (Neke re~enice imaju vi{e re{enja). da li ____________________? 18. Nikola Tesla je neke svoje izume ostavio nedovr{enim. Kolumbo ______________ Ameriku. 13. 16. a ludi su oni koji su nam dali to 40 . da li ste odmah _____________ od ku}e? 14. Evropljani nisu znali za krompir pre nego {to ___________ Ameriku. uop{te ___________________ ku}i barem ne{to da ______________. Gradona~elnik Leskovca _______________ da }evap~i}i postanu za{titni znak tog grada. Ako se ispostavi da nije bilo razloga da vi ______________. 2. Sa{a i Sandra _________________ da imaju decu tek kada zavr{e fakultet. Kad ste __________ klju~eve. 7. Ako ni ova partija ne _______________ pobednika. Nismo mi ludi. gosti su ve} ____________________ .

Marina nikako ________________ ve{ na pranje. 36. ali to _______________ prekasno. a ve} toliko dugo stoji da su neke stvari moljci skroz _______________ . 28. Vi ni{ta ne ________________. Branka se uop{te nije ugojila iako nimalo _______________ ra~una o tome koliko _________. kad je Jasna odjednom do{la i onda opet ___________. a kad sednem ________________ obi~no se stvore idealni uslovi za rad. 41 . 29. Sne`ana je skroz pokisla ________________ ku}i iz kluba. a nikad nemam vremena da _________________. 42. Biljana ga ________________ svuda sa sobom. Goran _________________ u fotelji. Vesna i Nada dobro _________ tenis. Kad god ___ Ivana ______________ sa instituta. 35. 25. 30. Oti{li smo na more da ___________________. __________________ ja vremena da popravim ma{inu. 41. Kad god odlu~im da sednem ______________ zazvoni telefon. 33. ali se zbog toga nije ____________ u ud`benicima istorije arhitekture. 31. a onda je odjednom po~eo zemljotres. Po ceo dan ___________ ko crnac. 37. 30. ja ne}u prestati da ~itam ovaj krimi}. Tetka Olja ___________________ u drugu sobu da gleda televiziju. Kad se mi ___________________. a ne da ______________. samo _______________ te }evape. 32. ali moram da ti ka`em da ti jako lo{e __________ karte. zatekne decu kako crtaju po zidovima. 23. Branka ____________________ prodajnu izlo`bu i uspela je da proda pet velikih slika. Dok ____________________ ko je ubica. 20. 38. 24. Mogu li bilo {ta da ti ka`em a da ___________________? 26. 34. 21. vi }ete ve} biti daleko. 19. Deca ____________________ u parku. Luna je nau~ila kako __________________ sto. makar mi _______________ svi autobusi. Nau~nici su uspeli da produ`e ljudski vek ________________ razna medicinska sredstva. 39. Ne bih se ja __________________ da su mi rekli da ne}e ______________ ranije._____________. ali nisam ni primetio da _____________. 22. zaboraviv{i _____________________ bebu koja je upravo zaspala. Nemoj ________________ . Daj ______________ ve} jednom kakva jaja ho}e{ da ti spremim. 27. Bernar ______________ na izgradnji Ajfelove kule. kao da je on neka vrsta njene maskote.

U suprotnom ne bi ____________ ovo ubistvo. 12. Vojnici nisu ____________ po pravilima slu`be i zato su ka`njeni. 2. popraviti) (se) baviti se (pozabaviti se) obaviti (obavljati) ~initi (na~initi. ali zato dve laste mogu da ____________ puno malih lasti. Jedna lasta ne __________ prole}e. ali vi ste dobro _____________ {to ste tako mirno reagovali. poraditi. oni se time ____________. banka vi{e ne _________. 5. IDIOMI. Ne. O~igledno je da su \in|i}u kriminalci ___________ o glavi ve} dugo. ^im me pro|e ovo raspolo`enje _____________ se tim poslom. Savi} je zvani~no zaposlen u Novom Sadu. pripremati (spremiti. Ako ne prestane{ da ____________ te grimase. 17. ______________ smo savr{en plan: on }e da kuva. 8. ali to ne zna~i da se jednog dana ne}e __________ ozbiljnim poslovima. 9. Ni{ta mi se ne __________ ve} danima. 14. [ta to __________ ? Po tvom pona{anju bi se reklo da se __________ o ne~em ozbiljnom. Meni se __________ da imamo realne {anse u revan{u. 16. Poslasti~ari ____________ kola~e. Mihajlovi} je _____________ ~udo postigav{i dva gola u poslednjih pet minuta. Oni se nisu lepo _____________. ali ako ho}e{ ______________ ga. Tek dva meseca ____________ a ve} misli{ da si neka krupna zverka. izvr{avati (izvr{iti) postupati (postupiti) sprovesti (sprovoditi) izvesti (izvoditi) spremati. Ve} du`e vreme taj video-rikorder ne __________. Neki studenti se ______________ kao majmuni. 20. ovakvo tvoje pona{anje uvek se mo`e protuma~iti kao da se _________ ne~im sumnjivim. To ja zbog para. ZNA^ENJA Izaberi glagol po smislu i stavi ga u odgovaraju}e vreme*: (*U nekim slu~ajevima mogu}e je upotrebiti vi{e glagola sa spiska) raditi (uraditi.sve na silu. pripremiti) 1. ali do|ite sutra i (mi) _____________ sve {to treba. 10. 7. Pazi {ta ________. Veruje se da su po{to su ___________ masakr. a mi }emo da jedemo. @ivi ve} tri godine kod njih u gostima ne ____________ ni{ta. VIDOVI. 4. proraditi. SINONIMI. 18. ali otkako ste se pojavili televizor vi{e ne ________. Samo ga {utni i __________. VREMENA. Ne znam kako ste to ___________ . Ne ___________ se va`an. 19. 15. 3. Takvi su ti stari televizori .Nivo 6-9 GLAGOLI: HOMONIMI. 11. ali zapravo __________ na crno u Somboru. pojedini zlo~inci ____________ samoubistvo. 6. popla{i}e{ svu decu u parku. Ne bih se ja time _____________ da ne moram. 21. u~initi) (se) pona{ati se (poneti se) vr{iti. 42 . 13. izraditi) (se) praviti (napraviti.

Pazite kako se ____________ za stolom i ne ___________ predstavu kao {to obi~no _________. Otkako _________ za vlast. 30. 35. Danka i Tanja su lokale cele no}i i totalno su se _____________. 43. Ta cura se ____________ kao kuvana noga. oni su. Zar vam se ne _________ da ste malo preterali? 23. S obzirom na to kako su prema njemu ______________ jo{ je i dobro pro{ao. 44. prili~no se _____________. 25. Ma samo ti se ___________. nemoj da se ~udi{ {to ti mobilni ne}e ___________. 42. ______________ taj plan u delo. 26. __________ se da je najbolje izlaziti nespreman. Ako ne bude{ ___________ po uputstvu. 43 . 38. ali ume da ____________ cipele. U suprotnom se ne bi tako ___________. Ta agencija navodno ____________ dezinsekciju i deratizaciju. svi znamo da si ti sklon da ___________ i najpo{tenijeg ~oveka. 37. Kad god spremim ispit. Ne __________ se fin. a jo{ se i ____________ va`na. ____________ mi samo neki sendvi~ da pojedem ne{to na brzinu. u stvari. 24. U toj kasarni ____________ se obuka za specijalce. _____________ sve pogre{no. 41. Skaka~ica je dobro _________ dvostruki salto. Savezna vlada re{ila je da ____________ popis stanovni{tva slede}e godine. Zna~i. 40. [ta ste mu to ___________ ? Izgleda kao da su ga krave `vakale. ali mi se ___________ da se zaposleni ____________ krajnje neljubazno. moramo jo{ ne{to da ________________.22. Popis }e biti ___________ na celoj teritoriji na{e zemlje bez Kosova. Vi{e nije onako mr{av. O~igledno je da ovde policajci ne ___________ svoju du`nost kako treba. Nismo se jo{ ______________ za put. 39. Ivan nije obu}ar. 45. [ta da se ___________? On se ____________ kao skot i tu se ni{ta ne mo`e __________. Svesni smo da smo __________ gluposti i ____________ se nedoli~no. 33. 27. jako fini ljudi. 46. ali obe}ajemo da }emo se ____________. Ta knji`ara __________ do pono}i. 29. 36. [ta nam lepo __________ za ru~ak? 32. ali je slabo usko~ila u vodu. opet sutra ni{ta ne}e __________. ali meni se vi{e __________ da se ___________ nekim drugim poslovima. 34. sa~ekajte nas malo. [ta je ___________ !? ____________ grudvu i pogodio profesora u glavu!? 28. 31. Ako prona|emo na~ina.

14. Samo se vi __________. 5. Branka se sama ___________ vo}em koje je stajalo na stolu. Nikad ne ____________ hemijsku olovku. Kad vas ~ujem kako se ____________ engleskim. Taj foto-aparat me je besprekorno ___________ 10 godina. 2. uslu`iti) (se) upotrebiti (upotrebljavati) tro{iti (potro{iti) 1. ali deluje kao da je ve} __________. Znate li vi kako se ___________ ovaj mobilni telefon? 15. Vidim da __________ moju pastu za zube. 11. Previ{e sam vremena _____________ na gluposti. ^emu _________ ova sprava? 17. SINONIMI. Trenutno se ___________ tatinim kolima. Sad moram da radim i da vreme ___________ maksimalno rentabilno. Sandra ___________ sve pare na garderobu pa posle gladuje nedeljama. 7. VIDOVI. uvek se radije _____________ tankim flomasterom. ali nije logi~no da se time _________ i sitni krminalci. Logi~no je da vojska ___________ te{ko naoru`anje. ose}ajte se kao kod svoje ku}e. 13. VREMENA. 4. 3. Ako ne}ete da ____________ mozak. 20. 10. Te devojke su za samo dva dana _____________ sav toalet-papir koji smo imali kod ku}e. pitam se gde ste ga tako nau~ili. 19. Nikad ne ____________ usluge te avio-kompanije jer na njihovim linijama ___________ u`asnu hranu. IDIOMI. Ma ona je njega samo _____________ i zatim odbacila kao prljave ga}ice. Mnogi politi~ari se __________ jeftinom demagogijom kako bi stekli bira~e. 18. 16. ZNA^ENJA Izaberi glagol po smislu i stavi ga u odgovaraju}e vreme: koristiti (iskoristiti) (se) slu`iti (poslu`iti. 12. Rekli su mi da je telefon nov. 9. 8. 6. najbolje da ni ne idete na ~asove. Milan se sna{ao ni ne _____________ najja~e adute koje je imao. ali to je zato {to su moja na popravci.Nivo 5-9 GLAGOLI: HOMONIMI. Za{to ne kupi{ sebi jednu? 44 . a onda se odjednom skroz raspao. U ovom lokalu ne ___________ alkohol pijanim osobama.

[ta ste to _____________ s mojim stvarima? 45 . Nikako ne mogu da ______________ tako lo{ tekst u pozori{tu. 18. 9. Ako ________________ dovoljno. Bajaga je probao da ___________ tu pesmu. napravi}emo i ~etvoro dece ako treba. Prvo su posekli sve drve}e pa su onda ______________ zemlju. ali }emo zato slede}e cr}i od posla. Nemoj da otaljava{ posao. Ja odoh u kafanu a ti ________________ ovim poslom dok nisam tu. a onda je odjednom _______________. 24. ali ni njemu nije uspelo. 3. 11. Ako scenarista __________________ malo vi{e na ovom scenariju. ali }emo se posle _______________ do mile volje. kao u primeru: (Neke re~enice imaju dva ili vi{e re{enja) uraditi obraditi odraditi zaraditi naraditi se poraditi proraditi izraditi obaviti probaviti zabaviti (se) nabaviti dobaviti izbaviti (se) pozabaviti se pribaviti Milena obi~no ne radi doma}e zadatke. ali ovaj put ________________. [to to ne ________________ sad pa da se zezamo preko vikenda? 6. 12. Ne mogu sad da spremam lazanje jer ne mogu da ________________ sve sastojke. Nismo se ba{ ____________ ove nedelje. ali ________________ je sigurno tokom ove nedelje. 5. _______________ malo vi{e na tome i vide}e{ da }e{ uspeti. 16. Sat mi je crko jo{ pre mesec dana. Ve~era je bila odli~na. popravio ga je majstor Milan. 1. film }e sigurno biti lo{. 10. Ako ne ____________ dovoljno ovog leta. 21. Ne bi bojler mogao da _____________ sam od sebe.Nivo 5-8 GLAGOLSKI PREDLOZI. ali toliko te{ka da smo je jedva ________________. 23. Pe|a je na `urci ______________ batine. ali ga je Martin nekako _____________ iz svih nevolja. 22. 8. 14. Na po~etku ti sva{ta obe}aju. ali se prevarila. ali ovaj put je uradila. 7. 2. Ma to je Mira ______________ na brzinu. Trenutno nemamo tu knjigu. HOMONIMIJA Po smislu odaberi glagol i stavi ga u odgovaraju}i oblik. 20. Nela je mislila da to ne mo`e da se _____________. 4. 13. Umesto da se dobro provede. Milena obi~no ne radi doma}e zadatke. preko zime ne}e{ imati novca ni za hleb. Ba{ smo se lepo ___________ na ru~ku kod Branka. Za Marka je delovalo kao da je situacija skroz beznade`na. 17. 15. 19. ali te na kraju uvek ______________ . Bili bismo mnogo zadovoljniji da ste bolje ________________ ovu policu za knjige. Mora}emo prili~no da ___________________ u slede}ih mesec dana.

Saobra}aj ______________ u ulici Kneza Milo{a na potezu od raskrsnice kod Londona do kanadske ambasade. (zapaziti + negacija) 6. Prilikom te operacije _____________ je vi{e od 300 kilograma zlata iz olupine broda. Na{a reprezentacija ______________ je od (strane) Francuske jo{ u kvalifikacijama (eliminisati). Info^ukarica je _____________ i ___________ da slu`i interesima gra|ana i privrednika 46 . Njen najnoviji roman ostao je prili~no ______________ i kod publike i kod kritike. 4. Begunac ___________ na ulicama Kragujevca. 1.Nivo 3-6 MORFOLOGIJA. (ukrasti) 4. 3. 7. Uno{enje sladoleda u bioskopsku salu nije __________. (izvaditi) 8. (nau~iti) 2. Predsednik se bira na svake ~etiri godine.PASIV (1) Napomena: Pasiv se mo`e graditi jedino uz pomo} prelaznih (tranzitivnih) glagola. Na{ guverner u proseku ____________ na svake dve godine (smenjivati) 9. Svaki proizvod obavezno ___________ pre pu{tanja u prodaju. (obustaviti) 11. GLAGOLI. (izgraditi) 10. Neke stvari ______________ u prisustvu dece (raditi + negacija). U ovom ve`banju su dati ~esti i “`ivi” primeri u kojima se pasiv koristi i to su oblici koji se grade uz pomo} oblika perfekta pasiva (trpnog priloga i prideva glagola) i oblika infinitiva pasiva (glagol + re~ca se). Na{a reprezentacija eliminisana je od (strane) Francuske jo{ u kvalifikacijama. Predsednik ______________ na svake ~etiri godine (birati). VREMENA . (dozvoliti) 5. Niko se nije rodio ____________. Popuni re~enice kao u primerima*: * Neki primeri imaju vi{e re{enja. Nije nam bilo _________ da se ranije sretnemo (suditi). Crvena zvezda je bila poznat klub jo{ puno pre nego {to je ___________ Marakana. Svako ima pravo da bira i da _________ _________ (birati) Svako ima pravo da bira i da bude biran. 1. Tenk _____________ ju~e u pet sati popodne. (primetiti) 3. 2. (proveravati) 12. Nije nam bilo su|eno da se ranije sretnemo.

(prekinuti) 16. (prona}i + negacija) 47 . ja }u podneti ostavku na mesto ministra”. Zaista delotvoran lek protiv side jo{ uvek zvani~no nije ____________. Brojne vrste insekata i `ivotinja prilago|avaju se svojoj `ivotnoj sredini po bojama i zbog toga ___________ ~ak ni danju. (prime}ivati + negacija) 14.^ukarice. “Ukoliko nalogodavci ________ ____________ u roku od mesec dana. izjavio je ministar Mihajlovi}. Dovoljno je da se tako nekvalitetne krpe stave u hladnu vodu i ve} ________________ od sopstvene farbe. Ove godine ________________ je upis za preko 16. 13. (proizvesti) 19. (predvideti) 23. (ispitati) 17. Akcioni plan je klju~ni instrument ekonomske politike ~ija }e funkcionalnost ______________ izradom studije o izvodljivosti.000 bruco{a. (napraviti. Sav materijal za ovaj dokumentarac koji se navodno de{ava u Africi _____________ je u okolini Beograda. (snimiti) 25. a odnedavno se u prodavnicama mo`e kupiti majonez bez jaja. zamisliti). Na ovogodi{njem Sajmu automobila _______________ je 26 novih modela iz 19 fabrika iz celog sveta. Majonez ______________ od jaja i ulja. Stru~njaci predvi|aju da }e slede}e godine ____________ manje automobila nego ove. (prona}i) 20. (kupovati) 15. Utakmica je zbog jake ki{e ____________ u ~etrdesetom minutu. (praviti) 24. (predstaviti) 22. (videti + negacija) 21. Od pro{le godine cigarete _____________ isklju~ivo u objektima koji za to imaju dozvolu. Ove godine ____________ rekordna koli~ina p{enice (zasaditi) 18.

2. biti imenovan. 4. Subjekat mo`e. 2. Njega su kriminalci eliminisali jo{ pro{le godine. Veruje se da su na{i preci znali da govore pre nego {to su otkrili vatru. 19. 7. 11. Danas vi{e ne smatraju da je ekspres-lonac toliko neophodan aparat u kuhinji. Carinska slu`ba je saop{tila da }e ubudu}e na ulasku u zemlju oduzimati sve prehrambene proizvode. 16. Nikad se dosad Olimpijske igre nisu odr`avale u Africi. Naime. velika i skupa kola. a. Politi~ari su nam obe}ali da }e se primanja tokom ove godine dvostruko pove}ati. nije mogu}e od svake aktivne re~enice napraviti pasivnu. Slede}e godine ponovo }e povisiti cenu elektri~ne energije. Optu`eni se na su|enju `alio da su ga pre davanja izjave u policiji pretukli. ali ne mora. Probudili su me iz najdubljeg sna. 15. posle duge diskusije. 14. Nau~nici ne priznaju postojanje drugih civilizacija dok se za tu tvrdnju ne prikupe dokazi. Nisam mogao da do|em. 25. Sad je kasno. mora}emo da vam oduzmemo voza~ku dozvolu. 48 . kao u primerima:* (*Neki primeri imaju vi{e re{enja) 1a. Marija i Peda re{ili su da bace suvi{ni name{taj. Neke `ivotnjske vrste bivaju istrebljivane od (strane) ljudi. 10. Sumnja se da su njih dvojica silovali tri maloletnice. Dajte mi polugu i pomeri}u Zemlju. 24. D`on Tenkbar nokautirao je Milutinovi}a ve} po~etkom druge runde. Na lokalitetu kod Ni{a su na{li kerami~ke sudove stare preko 5. ukrali su mi paso{. Danilo ne vidi na~ina kako da kupi tako dobra. Ovde su dati primeri ~estih i “`ivih” slu~ajeva. 3. 1b. b. Deca su pohvaljena zbog lepog pona{anja. 1. Od aktivne re~enice napravi pasivnu. 20. subjekat iz aktivne re~enice ~esto izostavljamo upravo zato {to se gra|enjem pasivnih re~enica dodatno nagla{ava uloga objekta. 13. 5. 21. Pohvalili su decu zbog lepog pona{anja. Prestani da se smeje{ ili }emo da te bijemo! 18. Neke `ivotnjske vrste se istrebljuju [od (strane) ljudi].PASIV (2) Napomena: Pasivne re~enice imaju ograni~enu distribuciju. Ne mo`ete napolje da se igrate dok ne pojedete ceo ru~ak. 9. o tom pitanju nisu odlu~ili ni{ta. Ukoliko neku misao `elimo da izrazimo u pasivu. 22. 6. Politi~ari nisu ispunili svoja obe}anja.000 godina. Mu`jaci napadaju jedni druge.Nivo 5-8 MORFOLOGIJA. 12. Marija i Peda re{ili su da name{taj bude ba~en. Ako nastavite ovako da se pona{ate. Zaposleni. Ljudi istrebljuju neke `ivotinjske vrste. VREMENA . 8. Cipele ne kupujemo u apoteci. Napravili su odli~ne pala~inke. bacio sam kocku! 23. 17.

-siti 74. (*U nekoliko slu~ajeva mogu se upotrebiti razli~iti predlozi) 1. revolucionarni 15. kontra-. ratni 32. planetarni 72. ferencija 24. po`arni 61. -cipirati 48. ustavan 3. udar 36. protiv-. grani~ni 7. admiral 43.i me|u. zavisnost 57. nacionalni 12. narodni 13. vazdu{ni 2. tim 59. objasni {ta tako dobijene re~i zna~e i odredi njihovu vrstu*. globalista 63. tip 47. bakterijski 27. teza 44. semit 10. talenat 14. re~ni 66. -re~iti 62. LEKSIKA. te`a 31. aktivan 18. usluga 56. otrov 65. rasista 6. ritam 17. ~in 35. -sobni 21. produktivan 33.uvek se pi{u zajedno s re~ju s kojom se udru`uju. -venisati 37. avionski 70. admiral 60. prirodan 8. srpski 19. napad 50. kulturni 22. sprat 45. Predlozi anti-. punktirati 42. mera 54. polacija 67. vreme 11. dr`avni 64. pretirati 69. stanica 73. -cepcija 51. usluga 68. evolucijski 16. telo 26. reformacija 71. teza 58. po`arni 46. {pijun 28. PREFIKSI. diktoran 4. disciplinarni 29. zakonit 49 . heroj 34. kandidat 40. prostor 5. hrist 41. otrov 52. kolonijalisti~ki 25. obave{tajni 9.Nivo 5-8 TEST. fa{isti~ki 53. -pretirati 39. legalan 30. inflacijski 23. ofanziva 49. komunista 20. gradski 38. -meco 55. inter. Upotrebi odgovaraju}e predloge.

jezik 69. mladi} 57. sir 98. ovca 38. soba 4. -ljiv naj~e{}i su produktivni pridevski sufiksi. majka 59. Ma|ar 51. Rus 21. Koreja 87. telefon 7. automobil 19. Kina 88. zec 2. mu` 48. riba 79. jabuka 6. bagrem 41. zidar 90. virus 31. `eludac 102. alkohol 63. mesar 34. zid 89. planina 68. starost 97. mast 67. Ponekad se pridevi grade od nekog krivog pade`a imenice. kontakt 9.Nivo 3-6 MORFOLOGIJA . zvuk 28. Bosna 76. nastava 75. ov~ar 39. Njihovim dodavanjem na gotovo svaku imenicu mo`e se napraviti pridev. otac 60. buka 29. korist 70. klima 26. dete 8. politika 25. ~elo 50 . Mesec 83. jug 44. `ena 47. kontradikcija 72. Sunce 82. tre{nja 40. gvo`|e 65. crv 95. -an. -ni. meso 32. Podjednako su pravilni oblici -ji i -iji). deda 62. paradajz 78. Ponekad je mogu}e na~initi prideve istog ili razli~itog zna~enja od vi{e nastavaka. gozba 77. leto 42. zima 43. -(i)ji. aceton 64. kesten 27. bolesnik 15. la` 80. uvo (uho) 46. gospodar 85. prozor 10. jedan za drugim. kuhinja 5. koza 36. namena 73. Sloven 52. Biblija 49. pijaca 22. pas 13. kosa 92. ulje 50. ~aj 35. -ski. majmun 3. livada 24. mi{ 30. Stavi ponu|ene sufikse uz odgovaraju}u imenicu i tako na~ini pridev* (*Obrati pa`nju na glasovne alternacije koje se de{avaju dodavanjem ovih nastavaka. violina 18. ptica 12. ruka 23. a ponekad je ~ak potrebno dodati dva sufiksa. smisao 91. devojka 58. mesto 33. Slovak 53. platno 101. zaraza 74. le|a 81. starac 56. 1. Koji }e od njih kada biti upotrebljen zavisi od te{ko obja{njivih procesa. kompjuter 20. Vr{ac 14. Kozak 37. p~ela 55. drvo 66. ne od nominativa. va{ 96. so 99. posao 16. -ov (-ev). dim 17. baba 61. sto 11. oko 45. -in. pa se na osnovu njih dalje slu`iti usvojenim znanjem po sluhu. perje 93. te je zbog toga najbolje zapamtiti najfrekventnije slu~ajeve napamet. ma~ka 84. vazduh 86. krv 94. guska 100. Slovenac 54. magija 71.PRIDEVSKI SUFIKSI Nastavci -ki.

To {to ti pri~a{ su obi~ne ____________. (slikar) 11. (nastaviti) 7. Ovu haljinu bilo bi nemogu}e iskrojiti bez dobre ma{ine za _________. (zao{travati) 28. Ljudi koji `ive u velikim gradovima ~esto pate od __________. (opremiti) 4. 1. Zbog pove}anja cene grejanja. Krave daju mleko. 2. ____________ u industriju je i ove godine u konstantnom padu. Optu`eni je osu|en na smrt ___________.Nivo 6-8 LEKSIKA I GRAMATIKA: TVORBA I UPOTREBA IMENICA Napravi imenice od zadatih re~i u zagradi i stavi ih u odgovaraju}i pade`. Danka je odlu~ila da __________ bude njen hobi. (zabaviti) 23. kenguri ne spadaju u vrstu skakavaca nego u vrstu _________. silovati) 18. (skakati) 21. (o{triti) 27. (mukati) 25. Ovaj no` ne}e da se~e. Pre {kole. (streljati) 20. U ovoj torbi je sva moja fotografska ____________. Vojnik je optu`en za ___________ jer je pobegao sa fronta. Du`nost jednog __________ je da odr`ava red. (stepenica) 29. Ova kamera je pravi _________. a ljudi ga dobijaju ________. (stan) 17. U slede}oj epizodi sledi ____________ serije. (investicija) 31. Moj brat dobio je medalju za ____________. (zanimati se) 32. (u~iti) 16. (hrabar) 3. (drag) 34. Koje je njegovo trenutno ___________. (policija) 5. a krave _________. (sam) 8. (besmislen) 51 . (musti) 24. Na Bliskom Istoku nastavlja se ______________ situacije. ({ljiva) 30. (rasprodati) 12. Milo{ nije mogao da ka`e ni{ta u svoju __________. ({iti) 15. Igorov omiljeni film je “_________ iznad kukavi~jeg gnezda”. Nemoj danas ni{ta da kupuje{ jer od sutra po~inju zimske _____________. Iako ska~u. Lavovi se ogla{avaju rikom. (leteti) 33. Mnogi se pla{e za sudbinu {uma od ___________ koje preti od kiselih ki{a. Opstanak slonova kao vrste doveden je u pitanje zbog porasta vrednosti __________. (torba) 22. Sergej Bubka proslavio se svojim neverovatnim _________ s motkom. (streljati) 19. Ne bacajte opu{ke po ____________ zgrade. Moj sin oduvek je `eleo da postane __________. (uni{titi) 6. (odbraniti) 13. (san) 9. mnoga deca idu u _________. Jasna [ekari} je vi{estruki olimpijski {ampion u ___________. (krasti. (slon) 14. Neki ljudi boje se paukova od ranog ____________ (dete). (nauka) 10. Marko je zaboravio jaknu u __________ u {koli. Bra}a Lukovi} optu`eni su zbog _________ i ___________. Mnogi u no}ima kad je pun Mesec pate od __________. (kukavica) 26. Potrebno mu je __________. Od {ljive se dobija ~uvena rakija poznatija kao _________. od ove godine __________ }e biti duplo skuplja.

21. Mo`da i odemo u Budimpe{tu ako nas ______________________________. ali joj ______________________ pare na gluposti. Dosta vi{e. ali __________________________________.Nivo 6-9 SINTAKSA. Do{li bismo mi u Tivat s njima. ali vi{e joj __________________________ u Americi. Glupo je da nosimo loptu. IDIOMI Popuni prazna mesta u re~enicama odgovaraju}im oblikom glagola. Olju su zvali zbog prate}ih vokala. Julija nije do{la u Beograd zato {to joj _______________________. 18. 22. jako mi ________________. Bahove fuge! To mi ____________________. ne bih sad da zapalim cigaretu. ZAVISNE RE^ENICE. Aleksandra bi volela veliku `urku za svoj ro|endan. U`asno sam umoran. siguran sam da nam se sutra ___________________ fudbal. 5. 17. ugasi svetlo. Kako da spremam ispit kad _______________________________? 4. ba{ mi __________________ uz ovu muziku. Odli~no. _______________________ Ne mogu danas s vama u bioskop. ali njoj _______________ u tom bendu. Jako mu _________________ votka. Do{li bismo mi sad kod vas na karte. Ugasi taj televizor. 10. 20. 19. Hvala. po smislu i po uzoru na primer. 12. 23. Ne mogu danas s vama u bioskop. Idite u {umu bez mene. ba{ to ______________________. 3. ________________ mi se ta glupa serija. ali mu je zabranio lekar. 24. medaljoni s pe~urkama. 13. Ako Lidiju __________________. Hajde da ostanemo jo{ malo. ne ide mi se. 52 . 2. Kupila bi Tanja i tu bi`uteriju. Nela je ostavila violinu u pozori{tu jer joj _____________________________ ku}i. Ivana bi se rado vratila. 11. ___________________ mi se sad o tome. napravi}e nam {pagete za ve~eru. 9. 14. 1. U~lanio bih se ja u biblioteku. 15. 16. 8. ___________________ mi se pe~urke danas. 7. Za{to nisam pocrnela? Zato {to mi _____________________ na jakom suncu. 6. _______________________. ali ______________________. Nisam naru~ila kafu zato {to mi _______________________________. ali mi _______________________ knjige. ali nam ____________________________ avionom.

25. Sko~iti s prvog sprata je (lud). Bezobrazluk je odlika nevaspitane dece. 18. 23. U mnogim (ljubav) romanima iza izmi{ljenih li~nosti kriju se zapravo (istina) likovi kojima su pisci samo promenili ime i stavili ih u neku novu pri~u. 3. 27. Kupio sam (sunce) nao~ari i iza{ao iz (roba) ku}e kao drugi ~ovek. ali su neki tanjiri jo{ uvek (mast). a voli{ ga i ti verovatno. 4. U polju raste (polje) cve}e. 1.Nivo 6-9 TVORBA RE^I. 7. Volim grumenje (zlato). 6. ali na (konverzacija) ih ima svega petoro. I obrnuto. 2. ali je (korist) ako se upotrebi na vreme. U (Marks) filozofiji mnogi su videli na~in kako da se domognu vlasti. Tanja ne izlazi na ispit bez (zec) {ape za koju tvrdi da joj donosi sre}u. (Stvaran) je ponekad (bol). (Inteligencija) si ti. 29. Jedan od najpoznatijih eksperimenata u psihologiji je onaj sa (Pavlov) psima. Ako `eli{ da se izle~i{ od (pijan) posmatraj (pijan) dok se trezni. 14. 9. 24. Neke (more) pla`e su (nudista). (Mudar) bez prakse je kao vatra bez (topao). Oprao sam sve su|e. Iz nje je prosto zra~ila (dobar). 30. a silom ne}e{ ni crv~ka. a u Poljskoj (Poljak) deca. Ni (slep) ni (gluv) ne uti~u na razum. 11. IZVEDENI PRIDEVI. 8. 13. Na (po~etak) kursu ove godine imamo puno u~enika.(lud). 28. 17. 26. U ovoj {umi je usred dana tako (mrak) da je to (jeza). Svako ima pravo da bira i da bude (izbor). 5. a onda su gosti oti{li jer im nije prijalo (dan) svetlo. SEMANTIKA Napravi prideve ili priloge od imenica i stavi ih u odgovaraju}i oblik. kao u primeru: Oprao sam sve su|e. PADE@I. (Lukav) }e{ uloviti i lava. 12. Nekima istina ne odgovara jer im se ne uklapa u (dan) raspored ~asova. 21. PRILOZI I IMENICE. 22. 19. Me|u psima u gradu je epidemija (besan). 53 . Milan je bio vanredno (talenat) muzi~ar i ~ovek (nemir) duha. 16. (Lep) je prolazna. Neka (Arhimed) otkri}a se primenjuju u svakodnevnom `ivotu. (Veseo) je trajalo ~itave no}i. Mnoge ljude (dete) plakanje (u`as) iritira. 10. Noviji filmovi uglavnom se snimaju samo radi profita i zbog toga nemaju onu (o{tar) koju su imali stari. ali ti nedostaje (obrazovan). I najgluplja (lep) prona|e (pamet) mu{karca. I (bes) pas ma{e repom.to je ve} (lud). zameni pridev imenicom i stavi je u odgovaraju}i oblik. kao u primeru: (Bezobrazan) je odlika nevaspitane dece. (Mlad) . 15. 20. a sko~iti sa desetog . pa je (grad) vlada preduzela odgovaraju}e mere. ali su neki tanjiri jo{ uvek masni.

Daj mi pozajmi 200 dind`i do ponedeljka. Vlada i Dena su se toliko ucirkali (uletvili. Bez kinte sam. 2. Zbog toga je itekako preporu~ljivo da se upoznaju i sa ovim segmentom vokabulara. 12. 17. 23. 13. 25. Smuvala bi ona njega vrlo lako. Zameni podvu~enu re~ odgovaraju}om iz standardnog jezika. usvirali. Riknuo mu je mi{ pa uop{te ne mo`e da koristi ma{inu. 15. 4. Ja odoh ne{to da hasam. 8. Zovi me na fiksni fontele. 27. rade}i sa studentima sa novijom literaturom. a ne bele`e ih ni re~nici osim onih specijalizovanih. Simu su odrali za struju. a ja nisam na{la ni lone. provali}e da ga lo`i{. ali ga je pro{lo ~im je skapirao da ona samo `eli da mu se useli na gajbu. urokali. ali pro{lo ga je ~im je iza{ao na stejd`. moram da palim. u{ljemali. 5. 1. 20. vrati}e{ mi sutra. Nema frke. a uop{te nije neki kulov. Cile se `e{}e primio na jednu cupi. 24. ali smo ostali bez love. tome su se smejale na{e bakute kad su bile klinke. a posebno gledaju}i filmove. naroljali. 10. Ju~e sam bila sa Sanjom u {opingu. ajde da se divimo sutra. Je li. Malo ti je mator fazon.Nivo 6-9 LEKSIKA: NESTANDARDNE RE^I. a posle su vas jo{ ispeglali neki d`ukci?! 9. 14. Nisam imao kud jer je bio ja~i. 22. Ljosnuo sam ve} na pismenom. a ti za to vreme ~ekiraj mejl. 6. frajeri. Malo ga je uhvatila frka. ali smo ostali bez para (ili novca). KOLOKVIJALNI GOVOR I @ARGON (1) Napomena: U ovim primerima ima dosta i vulgarnih i manje poznatih re~i koje mo`da ni neki lektori ne}e znati. ispostavilo se da oni previ{e toga gube ne razumeju}i pojedine re~i. mi jurimo bud`e. 18. Prvo ste ~eki}ali dve ~uke. nalokali. da stignem na poslednju trolu. Kupili bismo mi sve {to treba. Ne pali ga toliko. 7. Ipak. 26. \ole je zakuntao ~im je zatovorio o~i. 19. Pana je sad sitna muvara. Ne {ljaka mi mobilni. u{ikali. odvalili) da nisu imali pojma {ta rade. ole{ili. Nimalo ga nije blam. uradili. udesili. Kupili bismo mi sve {to treba. morao sam da palim. ]ale je odlepio. 16. ko da si krenuo na sudar s nekim avionom od cave. ali on toliko smara da nije ni poku{ala. Ala si se picnuo. Ona je nabacila nove gilje i ja{u. Digla se velika frka oko toga. Vodio je ribu kod matoraca na ve~eru. jesmo rekli da nema duvanja vutre ovde? 11. 21. Riknuo sam danas od {ljake. a kevi se uop{te nije dopala. Odjebi! Svima si se popeo na tuki. Ma nije on neko mudo. ]ao. 3. 54 . obi~an uli~ni murkan. usvinjili.

kad vidim kolku tek Ceca surlu ima. Ma on je skot. Marina je dobila nogu. 6. 3. 24. Mislim da su se ve} kresnuli. Iskuliraj malo. derpe. dosta smo {arali bez cilja. 22. keve mi. \ani kako hoda. Koji ti je!? Deluje{ ko da ti je neko riknuo. Njegova makina deluje kao neka krntija. Koji si ti mentol. NESTANDARDNI GOVOR (2) Zameni ozna~ene re~i i izraze odgovaraju}im iz standardnog. Le{ili su me kako ko stigne i kako me ko dohvati. nema {aje! 26. Njih dve su se kao i uvek rastorokale preko telefona. ufur je 200 dinara. Ma boli me uvo. Ne foliraj se. 25. ladno furamo 150 na sat. 13. 17. Opet je haos u gradu. Ovo je doma}a rad`a. To ne}e{ na}i u originalu. Ajmo negde na }epi. 10. 12. Ma film je mrak. Ala si ga nagazio. 14. Darko se opet totalno napalio na neku klinku. Zaglavi}e{ u buvari. Bolje da idete na neku |usku nego da provedete celu no} uz telku. a ne zna se koja vi{e lupeta. gradom kru`e samo pirati. Idemo na Kali{. 21. Svega mi je preko glave. Nema{ {anse ako krene{ na divljaka preko crte. 8 Neki krimosi su ga roknuli su ga s pet metaka u vugla. 55 . 5. a fala bogu. nema{ ti herca da se bije{ s tom gorilom. 18. a da opet d`ed`im po gradu mi ne pada na pamet. Nema vi{e kova za film. 27. 20. 15. knji`evnog jezika. uvek voda i neke gabore sa sobom. ali mogao bih tako da izdr`im i metar dana da me nisu pride jo{ i psihi~ki maltretirali. 16. ali garant }e biti tapkaro{a na ulazu. a veze nema. ali nije kao one krd`e {to prodaju na pijaci. idem da zapalim pljugu da se smirim. Ne mogu s tobom na `uraju. sve buba napamet. Nema veze {to ima puno da se gilja odavde. pa ne mo`e{ da valja{ kradenu robu i da tvrdi{ da je to normalna stvar. 19. Idemo na Darkwoode ve~eras. 29. Kao da ni{ta ne ose}a. 9. 28. Pe|a tripuje da zna mati{ najbolje u razredu. Posle }emo na tad`u. 2. 4. ne}u njega da radim. Mogao bih malo da odem do {tajge da overim izloge u okolini. a mo`da je i stondiran. ali mo`e{ da naru~i{ preko mre`e. ali je nabud`ena tako da radi kao nova. imamo vremena. Opali ga ja~e. {utnuli je s posla. na Ta{u je klincima dosadilo. Previ{e su ga vozali i naravno da je na kraju popizdeo. 30. 7. 23. uvek se ute{im. Ma on mi je ortak. 1. FAMILIJARNI. ali ti bi isfurao iz bioskopa ve} posle druge sekvence.Nivo 6-9 LEKSIKA: @ARGON. 11. idemo pe{aka na faks.

Slu`io se (ne dozvoliti) sredstvima i zato je (izbaciti) iz igre. Sr|an nije `eleo da se me{a u (tu}i se). 1. 19. kao u primeru: Dosta mi je (u~iti). mada }e i to da bude (dosaditi). 13. (Ploviti) je bila u`asna. Profesionalno (izvesti) (krasti). 5. idem da gledam (skijati) na televiziji. Posle posla (raditi) obi~no odu u kafanu na (piti). I obrnuto. Ima ne~eg nelogi~nog u (kuvati). mada }e i to da bude dosadno. PADE@I. (Iznenaditi) je (skok) na noge i rekao: “Udaj se za mene!”. Uhvatila ih je (~eznuti) za starim prijateljima.Nivo 6-9 IZVEDENI GLAGOLI. a ptice (grabiti) uglavnom se (gnezdo) kod ku}e. 17. 2. Voda danima (ne prestajati) (kap) iz ~esme dok svi u ku}i nisu po~eli da (lud). Moje odelo je od posebne (tkati) i zato je skroz (ne promo~iti). 7. 3. Bio je to veliki (prona}i). Prestanite da se (glup). Ptice (seliti se) zimi (let) na jug. samo {to nikad nije na{ao (odgovarati) (primeniti). SEMANTIKA Napravi glagole od imenica i prideva i stavi ih u odgovaraju}i oblik. 10. Dosta mi je u~enja. Sve vreme je duvao jak vetar i (pljusak) ki{a. zameni glagol imenicom. 20. obratite (paziti) na lopove. 18. Ivana voli da (telefon). PRIDEVI I PRILOZI. ali ipak nije mogao da odvoji (gledati) od nje. idem da gledam skijanje na televiziji. celo selo vam se (smeh). 4. IMENICE. vrata uop{te nisu (obijati) ve} su (otvoriti) obi~nim klju~em ili kalauzom. 12. a Milan da ide u (loviti). 9. 6. 11. kao u primeru: Tr~ao je kao zec dok mu najzad nije (beg). a ipak su najpoznatiji (kuvati) mu{karci. pridevom ili prilogom i stavi ih u odgovaraju}i oblik. Nisam ja ru`an nego ti ima{ (iskriviti) (ogledati se). ali od njega nisu stekli nikakav (imati) jer vi{e vole da `ive i (rad) u gradu. 15. pa su samo seli u kola i luda (voziti) je po~ela. Tr~ao je kao zec dok mu najzad nije pobegao. 16. 8. Uglavnom kuvaju `ene. VREMENA. 56 . Nikada to ne bih (rad) da nisam morao. (Prositi) su pune ulice a niko im ne daje ni (prebiti) pare. An|elkovi}i na selu imaju veliko (imati). 14. Ako (put) drugom klasom. Na{o lonac (poklopiti). Bila je to vrlo (ne o~ekivati) (prositi).

[ta kod tebe najvi{e izaziva ose}aj besa? 17. [ta ne voli{ da te drugi pitaju? 57 . INTERVJU Odgovori na postavljena pitanja*: (*Na svako pitanje daj najmanje jedan odgovor. 1. [ta misli{ o pohlepi? 4. Za {ta ka`e{ da je lepo? 3. Kad ose}a{ nestrpljenje? 13. Koje prednosti po tebi donosi iskustvo? 9. [ta za tebe zna~i vernost? 5. [ta misli{ o iskrenosti? 8. Prema kome ili ~emu ose}a{ strah? 15. Hrabrost je uvek re}i ono {to misli{. Hrabrost je kad se neko ne boji da ide kod zubara.Nivo 6-9 VE@BE: LEKSIKA. GOVORNE VE@BE. Koja je razlika izme|u pametnog i obrazovanog ~oveka? 6. a mo`e{ i vi{e) Primer: [ta je za tebe hrabrost? Mogu}i odgovori: Hrabrost je osobina hrabrih ljudi. Kako bi definisao/la spretnost? 2. Hrabrost je kad ne{to sme{ da radi{ a da ne misli{ na posledice. [ta te najvi{e zasmejava? 16. [ta te najvi{e raduje? 18. U ~emu je razlika izme|u {krtosti i {tedljivosti? 10. Hrabrost je osobina ludih. Hrabrost je kad nema{ tremu da pri~a{ pred velikom grupom ljudi. Prema kome ose}a{ po{tovanje? 14. Kad ti je najvi{e dosadno? 19. kada su ljudi najsigurniji u sebe? 11. [ta te ~ini sre}nim/sre}nom? 12. suprotna kukavi~luku. Po tebi. Koje su ti slabe ta~ke? 20. [ta misli{ o laganju? 7.

radi. 58 . verovatno ____________ ve} godinama ________________ (ne padati) sneg. ____________ se ne maknete. ali. ja __________ (oti}i) ku}i uvre|en ___________ ne volim kad mi se drugi smeju. Ne ____________ (ponoviti) se. nikada ne}ete sti}i do vrha ___________ (palanina). 10. sve _____________ (promeniti se). ________ {to tad obi~no _________ (otopliti).. ________ je on glup. 7. Na _________ (ulica) ima puno ljudi i svi se ____________ (grudvati) kao mala deca. 1. 3. {to. Nemoj da objavi{ taj ________ (tekst). 13. __________ se jo{ bune _______ vi{e __________ (nemati) pi}a.. zato {to ne volim kad mi se drugi smeju. da. po{to. _____________ je tata stavio svoje ~arape u ______________ (beli ve{).mi) sa Mont Everesta. ~ekaju nas te{ki dani ____________ nam je do kraja ___________ (mesec) ostalo svega hiljadu __________ (dinar). 4. Neki romani ______________ (ekranizovati) su toliko lo{e __________ sa originalom nemaju vi{e ___________ (nikakva veza). ni. 6. Mi smo jo{ mali. kako. jer. 2.ja) vas napolje. _______ sam ja glup. __________ kad ____________ (porasti).Nivo 6-9 VE@BE: VEZNICI. PADE@I. 12. budu}i da. zbog. _______________ (izbaciti . ja }u oti}i ku}i uvre|en. ako. i dovr{i re~enice odgovaraju}im oblikom re~i ili sintagme u zagradi. Ako ne prestanete da se smejete. molim vas da nas sa~ekate ______________ (sme{iti se) i ________ budete ponosni na nas! 14. Ovo je mali korak za ________ (ja). ve}. ja }u da odem ku}i uvre|en. ________ ti ne _________ (koristiti) svoj mozak. Kad i ako _______________ (vratiti se . 5. 8. ____________ postoji opasnost da to pro~ita ne~ija keva i onda ______________ (misliti) ________ smo mi nekakva sekta. _________ veliki za ~ove~anstvo. Ili: Ukoliko ne budete prestali da se smejete. onda }emo mi vas da zavitlavamo. ako. Tanja je jo{ kao mala po~ela da igra fudbal ____________ je to jedini sport koji joj ______ (biti) interesantan. Primer: __________ ne _____________ (prestati) da se smejete. U aprilu se obi~no odr`avaju mnoge _________________ (javna manifestacija). 11. Ne samo da su Jova i Milo{ _____________ (zakasniti). 15. KONDICIONAL. niti. zbog toga {to. nego. VREMENSKE RE^ENICE. Sve je _____________ (poplaveti). Kad se \or|e i Jelena _________ (vratiti). __________ }e ostati najmanje tri godine. jer ne volim kad mi se drugi smeju. UZRO^NE RE^ENICE. ukoliko. Vrati mi ______ ________ (moja olovka)! ___________ sam znao da je kod tebe ne ________________ (tra`iti) tri dana po _____________ (ceo stan). DVOSTRUKA NEGACIJA Upotrebi odgovaraju}e veznike kao {to su: zato {to. koji. ali ako se jo{ jednom bude desilo ___________ do|ete praznih ruku. 16. 9.

Milica bi sada bila s _________ (mi). 18. 27. 33. Kad __________ (biti) zdrava.ja) u taj posao. 32. 22. vreme je da _________ (legnuti). Gde to ________ (biti)? Da li je to ona zgrada na _________ (ugao) Jevremove i Zmaj Jovine ulice _______ se skroz uru{ila? 25. __________ me sa~eka Madona.mi) sve {to `elimo. 40. 28. Nemam ________ dinara. Dok jednom ne _________ (smrknuti). drugom ne _________ (svanuti). __________ ne bi se reklo. 35. Na _________ spratu stanujete? Lift je pokvaren pa _________________ (vi{e voleti) da ne moram puno da ____________ (penjati se). 21. ali sam se umorila. 30. ______________ (nastaviti) bih da se penjem. vo _________ (vu}i). Sad je pravi momenat _______________ (probati . 26. Kad ____________ (raditi .mi). Krava ________ (mukati). Nismo se dovoljno __________ (potruditi se). 38. 20. 24. 31. 34. _________ god da se zateknem. 59 . 36. ___________ (propasti) nam firma. Zdravko tvrdi _________ (kupati se) svaki dan. __________ slede}i put sigurno ______________ (pobediti). 39. {ta ______________ (preduzeti) da se situacija izmeni u va{u korist? 23. _________ se ubrzo ne budemo navikli na nove uslove. vi ______________ (ne biti) zadovoljni.vi) da shvatite pravila igre. _______ odemo u Po`arevac. __________ nisu _________ ruke oprali. ali oboje _____________ (praviti se) siroma{ni. _____________ je blizu __________ (obala) najprijatnije sedeti. ________ koza nikad nikoga ________ (tu}i). _________ bih najvi{e voleo da ni{ta o svemu tome __________ ne znam. ako ____________ (dobiti) platu na vreme. svakako ______________ (posetiti) muzej Milene Pavlovi} Barilli. Ne samo da se radije ne _______________ (me{ati se . @eleo bih ne{to ________ vas pitam. ___________ slede}eg vikenda _______________ (biti) lepo vreme. Mi smo ovde do{li samo ________ para i _____________ ne `elim da ~ujem nikakve kritike po pitanju ____________ (kvalitet) na{e muzike. i olovka bi ova mogla da ________ (tucati). 29. 19. sutra _______________ (mo}i) da postanemo prvaci sveta. __________ biste bili na __________ (moje mesto). Ako ovako _____________ (nastaviti . osim ako oni ________________ (imati) sre}e. Ne samo da nisu oprali ____________ (sudovi).17.ja) jo{. _______ biste od slede}eg kruga mogli i sami ______________ (uklju~iti se). _________ ima}u slede}e nedelje. ______ ona ________ on ne znaju {ta bi s parama. 37. _______ bi srce svako moglo da kuca. Kad ___________ (mo}i . S njim se nikad ____________ (znati) da li misli ozbiljno __________ se samo {ali. _________ ti dvojica ka`u da si pijan. napravi}emo ro{tilj negde kraj ___________ (jezero).

Predsednik je stigao nekim ogromnim autom. 11. Vlada je mladi} koji nikad ne izlazi sa ru`nim devojkama. [ef je samo zavirio u njihovu kancelariju i ve} mu je sve bilo jasno.Nivo 6-9 LEKSIKA . ali posle njih je svirao jedan odli~an bend. ali on ba{ i nije siguran da ste u pravu. 3. Prvo me je udario. 13. Sipaj mi jo{ malo ~aja. Ljudi povremeno. katkad. 5. Oni su bili lo{i. 1. Svi su se lepo proveli osim Sr|ana. To je sigurno ba{ tako kao {to tvrdite. 9. 20. 4. 14. 16. Sva{ta smo poku{ali. 6. Predsedni~ki kandidat je naglasio da }e se vi{e posvetiti vladavini prava. 19. Neki eksperti smatraju da ovo ne bi bio dobar momenat za promenu kursa dinara. 2. pokatkad vole da promene ambijent u kojem `ive. Na izletu su se Nikoli}i lepo proveli. 8. 7. kad se zamene. Prime}uje{ li kakva je vru}ina danas? 60 . Deci bi to mo`da bilo zabavno. Ceo posao je obavio na svom kompjuteru. Sla|ani je trebalo dugo vremena da primeti da s tim ne{to nije u redu.SINONIMI Zameni podvu~enu re~ sa {to vi{e mo`e{ drugih re~i i izraza tako da se zna~enje re~enice bitnije ne izmeni: (Obratiti pa`nju na to da neke re~i. zahtevaju i izmenu oblika re~i koje se vezuju za njih) Ljudi ponekad vole da promene ambijent u kojem `ive. ali ovo jelo uvek ispadne skroz druga~ije. a onda me skroz pretukao. ali nama nije. 10. 17. 12. Ova godina bi}e po mnogo ~emu posebna u odnosu na prethodne. Odlu~ili su da prekinu sve veze. 18. s vremena na vreme. I meni su oblaci ~esto interesantni. Mnogo smo se udaljili od teme. 15.

{to ih vezuje (spaja). uspi. stavio akcenat b. `enskim. shvati. puno. drmnuo. doputovao b. izuzetan. sasvim. pripeka. zanimljivi.. dospeo.. su uvereni. drugorazredni.. ne valja. situacija f. `acnuo.) 13. (nije mi{ljenja. ma~kama. biro. fantasti~an. zapa`a{. sjajan.RE[ENJA: 1. klincima... izvrstan. klepio.) b.. zveknuo. isklju~iv{i 7. napomenuo. tip. napucao. d`inovskim. totalno c. (a. prispeo. skonta.) b. preseku. izuzimaju}i. pogodan. `draknuo. pravovremen e. misle. odalamio. uvidi. automobilom. veruju.) dobar. pri~a) 16. osrednji. skop~a.uveren.. geknuo. nesumnjivo. bedni. izvesno. provirio.) d.. sa izuzetkom... ole{io. ured. jako. {acnuo. tvrde. zabavni 2. poru{e sve mostove) 6. druk~ija. fenomenalan. trebama. bogovski. dobro. isklju~uju}i. vrhunski. (aknuo. predobar. opa`a{. omorina. odnose. odgovaraju}i. preduzeli b. (ukapira. u`asno.) b. (su mi{ljenja. (ne {ljaka). bravurozan. bez veze. opalio. pozabaviti. prvoklasan. strava.) 19. (sranje. (kanti. naspi. ispeglao. trenutak. a. naro~ita. raspalio. stru~njaci c. pokidaju.. a. izmenu. gvirnuo. najmla|ima.) b. sparina. a. vanserijski. glednuo. b.. spone. zgodan. (‘ega. bledi. a. razli~ito. (ribama. nabo. osobita. zaklju~i. curama. 18. sem. a. a. malima 5. bacio pogled. a. druga~ija. izlemao. lupio. prevrednovanje. podvukao. istukao. r|avi. potruditi oko. nevi|en. zamenu. prebio.) 4. slabi. `estok. skapira. o{inuo. ne ra~unaju}i. zalo`iti. toplota. istakao. izuzetna. dosta. netipi~na. a. 20. vanredan. a. a. (super. opazi.. (limuzinom.. specijalna. a. zavr{io. ose}a{. ra~unaru. premlatio. izuzev.. jedni b. jako (veoma.. puknuo. a.) 61 . dolij. u potpunosti. prilika. potpuno. okon~ao. ugodno..) velikim c. odradio. sredio. menjanje. izvesni. probali. neobi~na. briljantan. ma{ini. odvalio. veoma.. razli~ita. spazi. de~ko. nikakvi. ne misli. kolima. kapitalan. mrak. pojedini.. impresivan. nalij. jedan broj.. raskinu b. definitivno. uo~i. uvi|a{. su ube|eni.. (razbio. izvanredan. mlaki. bezvredni.. dr`e. dovr{io. makinom) 17. nejednako (druga stvar. jako (mnogo. silan. momak.. stra{no. mali{anima.) b.) 12. sto posto b. druk~ije. revalorizaciju.. priveo kraju b. povoljan. nije kako treba. ekskluzivna 11. (frajer. (krasno.. (provaljuje{. opasan. garant(ovano). vrelina.) 8. ulij. kontakte... ~as. prili~no. ispra{io.. veoma. odre|eni. fino. ube|en. bez sumnje. i b. ofis 9. previ{e. izmlatio. stra{no. daj 10.) 15. lik. bezvezni. kapira{. obratiti (pokloniti) pa`nju 14. do{ao. divno.. imaju mi{ljenje. jara. dokraj~io. uo~ava{. uradio. suvi{e 3. se dovezao. a. osobit...

Dr`ati banku. Kao u zamrziva~u (hladnja~i). Odmoriti se. Boli glava (u{i otpadaju). nogu. Veoma je bogat .To je bilo pre Hrista. 15. Pun je ko brod. 10. i familijarni i `argonski izrazi kao RIKNUTI.@ivi kao crkveni mi{. Nikad (se to ne}e desiti) . 8. U mesecu limburgu (kad se majmuni {i{aju). 12. Pona{a se ko ku~e u liftu. Boli ga uvo (dupe).Da poli`e{ prste. paklu). Jako (mi) je hladno .Ne zatvarati usta. Imao je sre}e . 11. Oti}i.Nivo 6-9 LEKSIKA: FAMILIJARNI IZRAZI 1. BLEBETATI itd.Gubi se! Bri{i! Idi vidi da l’ sam tamo. 21. Baciti ka{i~icu.Snalazi se kao riba u vodi. Ne}u da te vidim: Be`i! 3. CR]I.Kad na vrbi rodi gro`|e.Ovde se sve sija. 16. 17. 14. 18. Iza sedam mora (i sedam gora).Tek se ispilio. 22. Ovde kao da je bomba pala 5. Pre 100 godina. Danuti du{om.Upala mu je sekira u med. bubrega). Mleti.Skuvo sam se.Pona{ati se kao slon u staklarskoj radnji. Ovde je veoma prljavo (neuredno) . Jebe lud zbunjenog. Ba{ ga briga. 9. 62 . 19.Ne zna se ni ko pije ni ko pla}a.Srmzo sam se. Veoma mi se dopada .. 7. trapav . Se~e po u{ima. oporaviti se . Jako (mi) je toplo .Napuniti baterije. Ispustiti du{u. Puca mu prsluk 2. TOROKATI. Puno pri~ati . Do|i (k) sebi. Njemu je svejedno . Bilo je to veoma davno .Ne zna gde mu je glava. Vrlo je siroma{an .Izgleda kao da su ga krave `vakale. Idi odavde! .Ovde je kao u svinjcu. Ovde je veoma ~isto (uredno) . Ko bog.Nije ga briga. SKIKNUTI itd. Zbunio se (izgubio se) .Bogu iza le|a (ki~me. i kolokvijalni i `argonski glagoli tipa BRBLJATI. Biti nespretan. Ne zna se ni ko kosi ni ko vodu nosi. 20. 13. Do{lo mu je kao kec na deset. Ovde vlada potpuni haos . Veoma je mlad (mali) . Vrlo je snala`ljiv . Vrlo je neuredan .@ivi kao bubreg u loju. 6. Kao u rerni (pe}nici. i familijarni i `argonski izrazi kao MRAK! STRAVA! SUPER! DO JAJA! HAOS! itd.Napustiti (ovaj) svet. Jo{ pi{ki u pelene. Ovo je ludnica. Ovde je kao u apoteci 4. Na kukovo leto. Otegnuti papke. To je jako daleko . Umreti .

Knjige o ________________ de~aka ~arobnjaka Harija Potera iz pera britanske _________________ D`oane K. U Bangkoku. na Tajlandu. 12. veku. 8. 3. 16. 15. U severnoj i srednjoj Africi je _________ vru}e i _______ toga tamo ljudi nose laku ode}u i zapravo ni ne znaju za __________. Kad mu ____________ opasnost. LEKSIKA.Nivo 5-8 VE@BE: SINTAKSA. ^uveni ________________ baron Minhauzen zaista je postojao. nedavno je ______________ orkestar ~iji su ~lanovi isklju~ivo slonovi. 4. Tridesetih __________ pro{log veka Diznijev __________ Miki Maus vredeo je na filmskoj berzi isto ___________ i Greta Garbo. dovr{i re~enice upisuju}i re~i u praznine (primeri uglavnom imaju vi{e re{enja). 10. 14. 9. Neke vrste gljiva su toliko ____________ da je dovoljan samo jedan pove}i zalogaj da ___________ odraslog zdravog ~oveka. pa __________ i retko obolevaju od sr~anih ____________. to je onda upravo onaj _________ ode}e koji ________ primetimo. Rukopise dva knji`evna __________ upotrebila je kao hartiju za pakovanje ku}na _________________ francuskog pisca @ana Batista [atobrena i tako ___________________ njegovo ~etrdesetpetogodi{nje stvarala{tvo. Iako izgleda sasvim _____________. 6. Da li mu{karci zaista _________ vole plavu{e ili se radi o sterotipu koji. a Sfingi se _______________ samo glava. 18. Pariski metro “Meteor” kre}e se __________ automatski. Kod ri|okosih ___________ postoje izvesna odstupanja u centralnom nervnom _____________ zbog ~ega je i njihova osetljivost na bol ve}a. 1. Bilo je to u __________ kada zakon o zabrani pu{enja nije bio ____________ strog kao danas. kinkand`u se ubraja u ___________ rakuna. 13. Halejeva kometa ____________ vidljiva sa Zemlje i na dan kad se Mark Tven __________ i na __________ kad je umro. preti da postane istina? 11. U _____________ Napoleonovog _____________ Egipta. piramide su bile dopola zatrpane peskom. Ove `ivotinje ___________ na udaraljkama koriste}i ve{to _________ surlu. RAZUMEVANJE TEKSTA Po smislu. 63 . Rouling prevedene su na __________ od 30 jezika. 2. ukoliko se dovoljno dugo ___________. Pravilo broj jedan u ronjenju je da se uvek _____________ u paru jer je tako mnogo manja _____________ nego kad se _____________ pojedina~no. Ma~ke retko do`ivljavaju stresove. Kad neko ~esto nosi {e{ir. 5. Ni u najburnija _____________ Rimskog carstva nije se ____________ da nekog iz carske _____________ pogubi narod. australijski pustinjski pacov mo`e da tr~i ________ od konja. 7. a sad i Drezdenski institut za sabra}aj ___________ na tome da se uvede _________ bez voza~a. Bio je oficir u ruskoj ___________ za vreme ___________ protiv Turske u 18. 17.

a ______________ ih je ~uveni francuski egiptolog @an-Fransoa [ampolion. 23. Hijeroglifi. ___________ je `ivot posvetio __________________ konja i pasa. Sokrat je tvrdio da on zna da ni{ta ne zna. misle da su u ne tako davnoj _________ i na{i zaljubljeni parovi razmenjivali ljubavna _________ sli~na onima iz holivudskih melodrama. 39. Anri de Tuluz Lotrek _________________ je da u~i slikanje kod o~evog ________________. 30. ali pre toga je pre`iveo nekoliko ________________. Pingvini se __________ u isto leglo svakog prole}a i nalaze ga ~ak i kada je ___________ snegom. a da __________ ni to ne znaju. a da drugi ni to _________. jer i mastilo i hemijska ___________ ostavljaju trag koji brzo bledi na suncu. pirina~ i __________ je bio bos. Ameri~ko _____________ odbrane najavilo je mogu}nost da }e prilikom napada na Irak _________ put upotrebiti svoje novo. Kralj Aleksandar I Kara|or|evi} ___________ je u Marseju 1934. Vratolomna veveri~ina brzina nije _______ izraz njene `ivotne radosti nego i jedina mogu}nost da se __________ neprijateljima . bezizraznih _________. 24. dlakavi nosorog sa Sumatre ima ko`u prekrivenu ri|om __________. ^uveni francuski re`iser Fransoa Trifo jednom je izjavio da se zanat filmskog ____________ mo`e nau~iti za _________ ~etiri sata. 22. na|ena je __________ radionica za izradu sapuna kao i ___________ izliven u kalupe. _________ isklju~ivo pasulj. u njenu orbitu do sada je izba~eno vi{e satelita. 20. {to doslovno ________ “sveti zapisi”. 28. 32. 34. godine pre na{e ere. 29.19. tajanstveno ____________. Danas neki misle da sve znaju. U ru{evinama Pompeje razorene i _____________ za vreme erupcije Vezuva. 25. Mnogi su skloni da __________ u pri~u koja ka`e da ono {to su radili prvog januara da }e ~initi i tokom ~itave ___________. 38. Luj Armstrong je kao _________ i{ao odeven u odba~ena odela maj~inih prijatelja. 64 . 26. godine. 37. Teofrast je `eleo da __________ da li su vode Mediterana povezane sa svetskim ____________. 36. najvi{e zahvaljuju}i filmovima. a bi}e ih _______. 33. Mnogi danas. 31. ~udnog gluvonemog umetnika. Da bi se ispitalo gravitaciono _________ Zemlje. Prvi {e{ir _________ je verovatno napravio samo zato da bi se za{titio od __________. Za razliku od svih ________. pogleda ~vrstog i usredsre|enog u prazno. Poslednje godine ____________ vojskovo|e Marlboroa ____________ su mnogobrojnim skandalima. 27. Posle maturskog ispita. ali da je osim toga _____________ odgledati barem hiljadu filmova. 35.kunama i __________ grabljivicama. 40. Ove godine kod vrhunskih skija{a popularne su _____________ nao~ari koje se ne magle zato {to ______________ ugra|en ventilator na baterije. 21. U starom Rimu se _____________ da `aba skuvana u vodi i sir}etu poma`e _________ zubobolje. Na ovogodi{nji ________ “Zabavnika” za najbolje knji`evno delo namenjeno mladima ____________ su 34 knjige. nastali su mnogo pre 3000. Za pisanje ____________ u boci najbolja je obi~na grafitna olovka. slikara Renea Prinstoa. ________ da su od kamena. Evzoni na stra`i stoje nepomi~no.

27. Izvolite. 12. 8. Deco. ali nije _______________. Ti me zove{ samo kad ti _______________. Oti{li bismo mi na pijacu. ___________ li vam jo{ ne{to? 28. 21. ni{ta mi ______________. da}u vam klikera koliko god vam ______________. ako budete dobri. ________________ da razmislimo o tome. __________ da se borimo ako ho}emo da ostanemo u prvoj ligi. Oti{ao bih rado. 5. U ostalim slu~ajevima mo`e se koristiti i u li~nim oblicima. 13. Ne znamo sad da Vam odgovorimo. 6. 10. Kad god _____________. I Luna i Irena ______________ da do|u u Beograd. znam kako izgleda{. nazovi me i ostavi poruku na sekretarici. 31. Zbog ove specifi~nosti. Otkud cigarete u mojoj torbi? ________________ da su u {e{iru. ali ne znam da li sam joj ____________. 23. Ove sandale su toliko lepe da }u ih kupiti makar mi nikad ______________. Idi ku}i. Ne mogu s vama u bioskop. Kako smo mogli da znamo? ______________ ranije da nam ka`ete. ___________ da ti objasnim neke stvari. pozovite me na mobilni. 17. Ne ______________ mi tvoje slike. UPOTREBA GLAGOLA TREBATI Stavi glagol trebati u odgovaraju}i oblik* (*neki primeri imaju vi{e ta~nih odgovora) Napomena: Glagol trebati koristi se u bezli~nom obliku (tre}e lice jedinine) kada se vezuje za neki drugi glagol. ali na kraju nisu. Vrati se posle. __________________ da pro|e ~itavih 90 minuta dok na{a reprezentacija najzad nije postigla go.Nivo 6-9 MORFOLOGIJA I SINTAKSA. ne ___________ mi danas. 24. ali __________________ mi sutra. ___________da u~im. ______________________________________________________________________ 1. 16. 3. Ovde su uvr{}eni i primeri za glagolski pridev trpni (potreban) i svr{eni vid zatrebati. Ako _____________ sko~i}u u vatru. Gospo|i Ja{i} ______________ nekoliko godina da prona|e radnu knji`icu me|u papirima. 22. 30. 2. ___________ da zna{ neke stvari. Knjige mi ne ______________ sad. _____________ jo{ novca (nama). tu je majstor Steva koji sve ume da popravi. S obzirom na to kako se pona{ate. Ako bude ____________ . 14. 20. 7. 15. ~esto je umesto ovog glagola u upotrebi sintagma biti potrebno. 18. Ne bi ________________ da se ljuti{. Sa pijace ____________________ samo paradajz i krompir. 65 . 25. 11. _________________ vam zabraniti da izlazite iz ku}e. Ovo nije dovoljno. Gde ste bili ju~e kad ste mi najvi{e ______________ ? 19. ipak smo se samo {alili. Zva}u vas samo ako _________________. 26. 4. Hvala. 29. Ako vam ______________. Nekim ljudima pare ________________ samo da bi se njima hvalili. samo nemoj po ovakvom vremenu da idem po pivo. 9.

ali ipak jo{ uvek `iva u mnogim frazama.. Turski turbo-folk?! Gde me ________! (na}i+aorist) 14. ____________________________________________________________________________ 1. Nego. Kud _____________ ona moja turpija za nokte? (denuti se+aorist) 19. (oti}i+aorist) 11. Ne mo`emo vi{e da vas ~ekamo. Ne ____________ vas sto godina. Sav je u rupama. Napomena: Imperfekt i aorist smatraju se arhai~nim vremenima jer se sve manje koriste. (re}i+aorist) 5. [ta to ________? (biti+aorist) _______ guma? (pu}i+aorist) 66 . I na kraju ti ______________ na more s njima.Nivo 6-9 MORFOLOGIJA I SINTAKSA: AORIST I IMPERFEKT Stavi glagole u odgovaraju}e oblike aorista i imperfekta. _____________ nam svi no}ni autobusi. Naro~ito je uo~ljiva upotreba aorista kod pojedinih glagola. Dobro je. pa _________ (re}i+aorist) da vam ~estitam. (oti}i+aorist) 7. Dva lo{a _____________ Milo{a. ________ (setiti se+aorist) da vam je danas godi{njica braka. (mi+ispri~ati se+aorist) 18. Vidi {ta mi moljci _____________ od d`empera. pre svega radi razumevanja knji`evnih. Ja __________ u samoposlugu. (oni+re}i+aorist) 10. naro~ito starijih. Nisam bio siguran pa _________ da pitam. (ja+zaboraviti+aorist) 20. ali i zbog upotrebe u govoru koja je relativno retka. _______________ da ti se javim. Skoro svi me _____________ za ro|endan. posebno oti}i i re}i. Velika Bela Reka? Gde to ____________? (biti+imperfekt) 2.. (uraditi+aorist) 13. 22. _______________ mi da je to na ovom {alteru. Pera ju~e _________ (re}i+aorist) da }e nam ukinuti vize i stvarno nam danas __________ (ukinuti+aorist) 9.. pa ako se jo{ ne~eg setite. Ba{ lepo ______________. javite mi na mobilni. (oti}i+negacija+aorist) 17. (setiti se+aorist) 16. Ipak. _____________ bez vas. a ni{ta se niste promenili (ja+videti+aorist) 21. (ubiti+aorist) 4. Ne mo`emo da se vratimo. ali dogovori}emo se sutra. za znanje jezika neophodno je poznavanje njihovih oblika. Kako ______________ ono selo kraj Loznice? (zvati se+imperfekt) 6. tekstova. Ova ve`banja su sastavljena na osnovu slu~ajeva koji se jo{ uvek veoma ~esto koriste u svakodnevnom govoru. [ta ____________ zvekir? Je l` to ono {to stoji na vratima? (biti+imperfekt) 8. Neko __________ da }e danas opet ki{a (re}i+aorist) 12. Kako __________ ide melodija italijanske himne? (biti+imperfekt) 15.. (oti}i+aorist) 3.

piletina. 2.ljudina). Primeri: @enski rod: ptica. -~ica. glavetina (glavurda) noga. augmentativi ~esto koriste da bi ne~emu dali pe`orativno (pogrdno) zna~enje (`ena . Tako se. ponovo iz stilskih razloga. mogu i}i i uz ove prideve (velika juna~ina). rukica (ru~ica). Budu}i da ozna~avaju umanjene ili uve}ane imenice. glavica. maj~etina. Na primer: mala pti~ica. jagodica. stolica. -i}. -erda. sobica (sobi~ak). sobetina suknja. -~uga Napomene: 1. ali ponekad i afirmativno (momak mom~ina.selja~ina. -~e a augmentativi dodavanjem sufiksa: -ina. srednjeg roda. naro~ito. -~i}. -ce. nogica (no`ica). manje podle`u ovoj pojavi nego imenice `enskog roda. -urda. pti~ica (pti}). Pojedini gramati~ari to ~ak smatraju nepravilnim. Primeri: {a~ica. no`urda) {aka. Pojedine re~i dodavanjem ovih nastavaka dobijaju preneseno (figurativno) zne~enje ili se sasvim semanti~ki udaljuju od re~i od koje su nastale jer oni ne moraju nu`no da slu`e tome da umanje ili uve}aju pojam koji se nalazi u osnovi. No. obi~no se. kada se neki augmentativ ili deminutiv u kontekstu na|e da bi stilski ozna~io neku drugu osobinu. suknjica. osim {to daju imenicama zna~enje ne~eg manjeg ili ve}eg. -ence. -~e.`enetina. govedina. -erina. rukavica. Do ovoga dolazi usled toga {to augmentativnim sufiksima imenice dobijaju oblike gramati~kog `enskog roda i iz pomenutih stilskih razloga. jer dolazi do pleonazma (tautologije).sobarica. ru~erda) noga.Nivo 4-6 LEKSIKA. {akica ({a~ica). 4. dodavanje prideva mali odnosno veliki smatra neprimerenim. svetina. ~esto se upotrebljavaju iz stilskih razloga. ~ovek . primera radi. -etina. cipelica. tetkica. -ak. nogetina (no`etina. ki{ica. -u{tina. maj~urina ~izma. Nastavak -ica ~esto slu`i tome da imenici koja ozna~ava osobu mu{kog dã oznaku `enskog (sobar . ki{etina (ki{urina) 67 . suknjetina majica. Imenice mu{kog i. glavica. selo . no`urda) ki{a. nogica (no`etina. ku}etina (ku}erina. 3. -urina. potrep{tina itd. ku}erda) soba. -~ina. {aketina glava. Deminutivi (hipokoristici. ~izmetina (~izmurina) cipela. gumica. seljak . sekretar sekretarica). -a{ce. pti~urina (pti~urda) ku}a. ruketina (ru~etina. umanjenice) i augmentativi (uve}anice). cipeletina ruka. nogica (no`ica). ~izmica.selendra). ku}ica. MORFOLOGIJA: DEMINUTIV I AUGMENTATIV Deminutivi se na~e{}e prave uz pomo} sufiksa: -ica. mu{ica.

bure. vatru{tina bombona. pivce. ma~ence). u{erina (uvetina) oko. nosi}. ribetina ~a{a. ma~ketina riba. bicikli}.ma~ka. -. dugme. ru~ki}. brda{ce. mom~ina (mom~etina. mom~i} (mom~e). automobil~i}. unuk. stoli} (sto~i}). automobil~ina bicikl. bata~ina vetar. kravetina Mu{ki rod: momak. ma~i}. ~ove~uljak. budaletina (budal~ina) ga}e. ~a{ica. glupa~ina (gluperda) nos. unu~e (unu~i}). bata~i} (bata~e). auto. o~urda pile. cvetak (cveti}). kravica. pilence. govedo. vetri}. - 68 . budalica. dugmence (dugmi}). ljudina Srednji rod: selo. gove~e. burence. uvce. ga}etine vatra. Suna{ce. selendra dete. piv~uga uvo. buretina pivo. krava. automobil. ga}ice. vetru{tina ~ovek. mom~urina) cvet. seljak. ~a{etina gre{ka. bombonica (bombon~i}). glupak. vatrica. nosurda batak. brdo. ribica. selja~ina sto. detence. budala. selja~i} (selja~e). ru~ak. bicikletina brat. seoce. gre{~ica. brati}. ma~kica (ma~e. Sunce. auti}. okce (oka{ce).

natruo po.) i bez. prezreo. nema{tovit. prehladan. priprost. nebitan.(besmislen.). polunapredan.. poduga~ak pro. LEKSIKA: PRIDEVSKI PREFIKSI Zna~enje prideva mo`e se ubla`iti uz pomo} prefiksa: pri-. pre{irok. 69 . neveran.: pro}elav. polusre}an. prohladan.). poluzatvoren. pro-.). ~esto nailazimo i u obi~nom govoru i u knji`evnosti na okazionalne oblike koje naj~e{}e re~nici ni ne bele`e (polulud..). nestalan. S obzirom da je i ovaj prefiks danas vrlo produktivan. prelep. polupijan. neuredan. prenatrpan.. bezna~ajan. polupokretan. premlad. poluliberalan.. neprirodan.: omalen. preskup... pretopao. na-. poluutemeljen. polunormalan.. Tako|e vrlo produktivan pridevski prefiks je polu. bespovratan.Nivo 3-5 TVORBA RE^I. osrednji na. prezasi}en.. bezizra`ajan.. preduga~ak. pripit o. prebogat. bezli~an.koji ima funkciju da ozna~i nepotpuno svojstvo ne~ega (polupismen.: nagluv. beskona~an. su-. nemaran. Prefiksi koji daju suprotno zna~enje pridevu su ne.: podobar. po-. o-. poluuvre|en.. poluraspakovan. predivan. Njihova je distribucija prili~no ograni~ena i prakti~no se svodi samo na slede}e primere: pri.: sulud Poja~ano zna~enje prideva posti`e se uz pomo} prefiksa pre. bespredmetan. pretovaren.koji je toliko produktivan da se mo`e staviti uz skoro svaki pridev koji ozna~ava neku osobinu (presre}an. predobar. bezvredan.(neveseo. povelik. prepametan.: priglup. prosed su. preambiciozan.

Kad bih imao/la veliku jahtu. Da sam astronaut. kupio/la bih veliku ku}u s bazenom.Nivo 6-8 VE@BANJA: KONDICIONAL. 2.imala bih mnogo para”. USLOVNE RE^ENICE Napomena: Ovo ve`banje pokazalo se vrlo uspe{nim za savladavanje kondicionala. Kad bih bio/la jako siroma{an/na _______________________________________. 6. Da sad opet imam 5 godina ___________________________________________... ___________________________________________________. ___________________________________. Nastavak: Sam smisli situaciju i nastavi lanac. Dakle. a zatim za doma}i da urade to pojedina~no. Ako se sutra razbolim.. meni bi to dosadilo. 7. Da sam pas. Ako ikad budem imao/la puno dece. stalno bih imao/la puno gostiju u ku}i. Kad bih bio/la kralj/kraljica. u krug. ________________________________________________. Kad bih imao/la veliku ku}u s bazenom. jedan po jedan. ___________________________________________. Kad bih stalno imao/la puno gostiju. ako je prva bila “Kad bih imala mnogo para. Lanac mora da sadr`i najmanje 10 re~enica.. zajedno bismo se veselili. itd. Kad bih imao/la mnogo para. 4. pismeno.. __________________________________________. FUTUR II. Da sam se rodio/la kao dete bogata{a. Nastavi lanac re~enica po ugledu na primer: Kad bih imao/la mnogo para. Kad budem star/a. ____________________. Kad bih imao/la veliku jahtu.. Kad bi mi to dosadilo. 8. Najbolje da studenti prvo na ~asu nastave ponu|ene situacije. 1... ____________________________________. 70 . 3. _________________________________________________________. Kad bismo se stalno veselili.” da i poslednja zavr{ava sa “. Jedna od varijanti ove aktivnosti je da nastave lanac re~enica. ___________________________________________________ . Zapi{i re~enice u svesku. 9. kupio/la bih veliku jahtu. 10. da ih bude ta~no deset a da se poslednjom u nizu zatvori lanac. po~ev{i od sopstvenog primera.. 5.

Koriste se (uglavnom u prevodima) samo kao neka vrsta eufemizama za prave psovke. naj~e{}e se ~itave psovke javljaju u funkciji uzvika. Oh! Mnogo je dosadan. Hvala vam puno.. Budu}i da su one deo svakodnevnog govora. Mnogi uzvici sa ovog spiska zapravo ni nisu u upotrebi u govornom jeziku.. [tavi{e. preporu~ujemo lektorima i nastavnicima da ih uvrste na ovaj spisak. 71 . kao u primeru: Oh!______________________________________________ Oh! Kako vam lepo stoji taj {e{ir.Nivo 3-6 TEST: UZVICI Nastavi re~enicu. Oh! Pa nije trebalo. naro~ito kad rade sa studentima i odraslim u~enicima. ru`ne re~i. Ah! _______________________________________________________________________ Uh! _______________________________________________________________________ O bo`e! ____________________________________________________________________ Do|avola! __________________________________________________________________ [ta?! ______________________________________________________________________ Jao! _______________________________________________________________________ Joj! ________________________________________________________________________ Hej! _______________________________________________________________________ Dosta! _____________________________________________________________________ Aman! _____________________________________________________________________ Blago tebi! __________________________________________________________________ Odli~no! ___________________________________________________________________ I!? ________________________________________________________________________ Izvini! _____________________________________________________________________ Ne! _______________________________________________________________________ Da! _______________________________________________________________________ To! _______________________________________________________________________ Tako je! ___________________________________________________________________ Fala bogu! _________________________________________________________________ Sre}no! ____________________________________________________________________ ^estitam! ___________________________________________________________________ @iveli! _____________________________________________________________________ Ti{ina! _____________________________________________________________________ Super! _____________________________________________________________________ Prokletstvo! _________________________________________________________________ Polako! ____________________________________________________________________ Ojs! _______________________________________________________________________ Ups! _______________________________________________________________________ Napomena: Mnogi uzvici u srpskom sadr`e tzv.

ljudi u glavnom znaju gde neki stanuje po broju autobusa s kojom se vozi u centar. 4. 7. 12. u Beogradu. 17. Ostalima se mo`e dati vi{e iz zabave da probaju zajedni~ki ne{to da urade na ~asu. Ne znam gde da idem. Dobardan. lezi i sanji lepe sanje.Nivo 8-9 GRAMATI^KE I PRAVOPISNE GRE[KE Na|i i ispravi pravopisne i gramati~ke gre{ke. 72 . ali u jutro mi vi{e prija kafa. Jedna ruka ima pet prstova. ali me mrzi pa }u odugovla~iti koliko mo`em. Danas nemam vreme. Letci su prosto plju{tali na nama. 9. ostavila sam plan grada ku}i. Kada }ete nau~iti da govorite. Re}i}u mu da popravi ~esmu. U glavnom gradu. 2. polugu b. Nema {ta da se ka`e u vezi tvojih cipela osim da se mi ~ini da su tebi malo velike. Po meni. Karaburma je smatrana za prokleto mesto jer se nekad na njegovom rtu koji se spu{tao prema Dunavu nalazio gubili{te gde su streljani obi~ni i politi~ki zatvorenici. Zemlju 1. Sedio sam na mom krevetu kada je iznenada ~ista~ica ulazila u moju sobu. 5. Trebam da idem u po{tu da platim telefon. 14. tada se mi javite. ove ve`be mogu re{avati samo studenti i u~enici koji su u zavr{noj fazi usvajanja jezika. Novi Sad ima raznovrsne sadr`aje. Iako su u nekim slu~ajevima gre{ke vrlo te{ke i o~igledne. 8. imate li onih kola~a kojih sam ju~e naru~ila? 19. pogre{no: a. 15. Popi}u jednog piva s nogu pa }emo se videti kad zavr{im svih poslova po gradu. Bolje da si donela bez`i~ni telefon nego miksera. Neprestano kaplje voda i to vi{e ne mam `ivce da trpim. ali sutra bi}u slobodna. primer: Dajte mi poluge i pomeri }u zemlju. a nisu. naro~ito zato {to su namerno une{eni neki slu~ajevi koji deluju kao gre{ke. 13. a jedan od njih je Petrovaradinska tvr|ava. U nadi sam da }e{ sutra i}i samnom. Napomena: Me|u primerima se nalaze ~este gre{ke koje prave u~enici. Kupio sam novog mi{a i tastature. pa mi sad kompjuter izgleda kao novi. 6. zemlju treba: a. pa sam uzeo jedan da vidim {ta na njemu je napisano. pomeri }u c. 16. a pet ruka dvadesetpet. 10. ali neretko i govornici srpskog kojima je to maternji jezik. poluge b. 20. pomeri}u c. 3. 11. ^aj je ono ~ega najvi{e volim da pijem poslepodne. 18. U avijonu dobro spavamo ako ~ovek ne strahuje od letenja. Popi taj ~aj.

nadam se b. sa mnom 2. bi}u (slobodna) 11. a. a. mikser 17. vremena b. je napisano 6. na nama c. ulazila 15. a. a. dvadesetpet 5. a. jednog piva b. a. sedeo b. na nas c. u jutro 18. koje 19. nalazio 20. a. a. nalazilo 20. posle podne c. ne mam treba: 1. jedno pivo b. ujutro 18. a. a. a. Leci b. poslepodne c. a. su ti 3. a. a. kuda b. a. {to b. Re}i }u b. nemam 73 . mo`em 13. mom c. a. 8. ku}i 9. a. Re}i}u b. vreme b. a. u nadi sam b. nov 14. U avijionu dobro spavamo ako ~ovek ne strahuje od letenja. tastaturu b. gde b. samnom 2. njenom b. trebam b. a. }ete nau~iti b. se mi ~ini c. Popij b. se mi 4. pi{e 6. u{la 15. Dobardan b. a. a. njegovom b. mi se ~ini c. a. kojih 19. sanjaj lepe snove (sne) 10. a. nema gre{ke 16. sanji lepe sanje 10. Dobar dan b. svom c. sve poslove 12. a.RE[ENJA: pogre{no: 1. }u biti (}u imati) 11. ~ega b. miksera 17. a. u vezi s tvojim b. uglavnom znaju b. be`i~ni b. u vezi tvojih b. novi 14. mogu 13. prstiju b. svih poslova 12. mi se 4. sedio b. s kojim 7. a. a. Letci b. budete nau~ili b. neki c. U avionu se dobro spava ako nema straha od letenja. 8. a. tastature b. a. a. s kojom 7. a. kod ku}e 9. a. a. u glavnom znaju b. a. treba b. a. bez`i~ni b. Popi b. neko c. nema gre{ke 16. prstova b. tebi su 3. dvadeset pet 5. a.

bolji 7. potpisan 33. organizovan 79. amater 86. la` 37. pametan 8. promi{ljen 85. nezgodno 61. otvoriti 10. impotentan 36. oja~ati 35. zdrav 12. kratak 14. SINONIMI Navedi re~ suprotnog zna~enja. pravedan 59. odgovoran 50. ANTONIMI.mir. poznat 30. visok 17. moderan 28.gurati. (Zavisno od zna~enja. `iv 5. sklopiti 90. ve{t 92. brz 4. ozbiljan 46. razli~it 74. mutan 72. mogu} 96. velik 2. nigde 63. ali i vi{e sinonimnih antonima) Napomena: Re~i su ovde pore|ane po te`ini. mr{av 39. prvi 56. hladan 9. kao star . krupan 52. jednostavan 74 67. proma{en 84. odgledan 94. smrdeti 71. rat . r|av 99. va`an 60. 1. pogre{no 40. skroman 87. udata (udana) 43. neke re}i mogu imati vi{e razli~itih antonima. dobar 6. imati 31. izmi{ljen 97. radost 18. nikad 82.nemiran. mlad 3. namazan 80. mek 19. obavezan 58. voljan 81. usporavati 57. gornji 27. bri`an 24. povremen 66. Treba tako|e naglasiti da neki slu~ajevi imaju vi{e re{enja. slan 20. nikad 51. kulturan 78. ljubav 77. jeftin (jevtin) 25. bogat 88. start 53. dru{tven 47.nov. dug 54. svetao 41. o~ekivan 44. vu}i . ljubazan 70. pitom 32. paran 55. miran . siguran 65.Nivo 2-9 VE@BE. daleko 75. leden 76. {to zna~i da po~inju od sasvim lakih primera koje mogu re{avati i po~etnici. korisno 98. dubok 29. nau~en 95. suv 15. sladak 16. prost 68. privatan 22. voleti 91. pozitivan 13. dosadan 64. stvaran 21. zajedno 89. obu}i 49. ni{ta 38. poja~ati 34. smrtan . zna~ajan 69. isprljati 83. po{ten 62.. LEKSIKA. a zatim se polako komplikuju do primera koji bi mogli predstavljati problem i za one kojima je srpski maternji jezik. te`ak 26. odlu~an 48. tih 11. kasno 45. unutra 23. koristan 93. pokretan 42. penjati se 73.

}elav 131. omrznuti 120. sirov 103. graditi 129. krezub 146. zimzelen 148. nemoj! 147. zakasniti 125. normalan 111. umoran 136. simetri~an 130. silazan 105. spretan 101.100. najslabiji 104. rastaviti 115. u{}e 143. vredan 138. eksterijer 126. sekundaran 127. odmicati se 110. prihod 124. slep 145. namerno 118. smislen 113. vezati 134. vodoravan 141. smiren 139. ne~iji 114. nevin 133. marljiv 128. o{triti 123. istovetan 112. grub 137. nizbrdo 108. pomagati 109. brbljati 132. pokvasiti 116. tali~an 144. orjentisan 121 diskretan 122. bezbedan 117. introvertan 135. dugotrajan 106. odvrnuti 107. pri~ljiv 102. konveksan 140. zavetrina 75 . odmrznuti 119. volonter 142.

76 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->