You are on page 1of 1

Harmonogram pre príjem licenčných zmlúv (LZ)

a vydávanie Potvrdení o odovzdaní LZ

TERMÍN
PRÍJEM LZ A VÝDAJ POTVRDENIA
POČET ODOVZDANIA ZP
FAKUL FORMA ŠTÚDIA O ODOVZDANÍ LZ V UK
ŠTUD. NA KATEDRU
TA
od do prac. dni
FBERG Bc. 524 18.3.2009 27.3.2009 8 27.3.2009
FVT* Bc., Ing. 510 20.4.2009 24.4.2009 5 24.4.2009
FBERG Ing. 466 22.4.2009 30.4.2009 7 30.4.2009
EkF Ing. 176 27.4.2009 30.4.2009 4 30.4.2009
LF Ing. 182 28.4.2009 4.5.2009 4 4.5.2009
HF** Ing. 40 4.5.2009 4.5.2009 1 4.5.2009
FEI Ing. 426 4.5.2009 7.5.2009 4 7.5.2009
HF*** Ing. 100 5.5.2009 11.5.2009 4 11.5.2009
SjF**** Ing. 231 11.5.2009 15.5.2009 5 15.5.2009
HF Bc. 130 12.5.2009 15.5.2009 4 15.5.2009
EkF Bc. 203 11.5.2009 15.5.2009 5 15.5.2009
LF Bc. 402 18.5.2009 22.5.2009 5 22.5.2009
SjF***** Bc., Ing. 717 11.5.2009 22.5.2009 10 22.5.2009
FU Ing., Bc., Mgr. Art. 92 27.5.2009 28.5.2009 2 28.5.2009
FEI Bc. 583 25.5.2009 1.6.2009 6 1.6.2009
SvF Ing., Bc. 372 1.6.2009 5.6.2009 5 5.6.2009
5 154
* študenti FVT Prešov odovzdávajú LZ podľa pokynov fakulty
** termín pre študentov 5 -ročného štúdia *** termín pre študentov 2-ročného štúdia
**** termín pre študentov dobiehajúcej koncepcie ***** termín pre študentov novej trojstupňovej koncepcie

Príjem licenčných zmlúv od študentov a výdaj Potvrdení o odovzdaní licenčnej zmluvy sa uskutoční
v pracovných dňoch od 8,30 hod. do 15,30 hod. v Univerzitnej knižnici v študovni Prolib, Letná 9
prízemie (vchod do študovne Prolib pri hlavnej vrátnici TU, blok A). V prípade, ak študent nemá originál
Potvrdenia o odovzdaní licenčnej zmluvy z UK, katedra nepreberie záverečnú prácu.

Študenti PRED odovzdaním LZ do UK zabezpečia:


1. Konverziu finálnej verzie záverečnej práce a príloh do formátu PDF
2. Registráciu finálnej verzie záverečnej práce do IS ETD a vytlačenie licenčnej zmluvy 2x1
3. Skopírovanie2 finálnej verzie práce a príloh cez Web IS ETD v natívnom formáte a v PDF
4. Vyplnenie licenčnej zmluvy v 2 exemplároch a jej podpísanie.

Študenti NA odovzdanie LZ a prevzatie Potvrdenia o odovzdaní LZ so sebou prinesú:


1. Preukaz študenta TU.
2. Vyplnenú a podpísanú licenčnú zmluvu v 2 exemplároch.
3. Elektronické médium2 (CD ROM, USB Kľuč), ktoré obsahuje hlavnú časť záverečnej práce
a prílohy (v natívnom formáte a PDF formáte).

UK zabezpečí:
1. Kontrolu registrácie v IS ETD a odovzdania licenčnej zmluvy v 2 exemplároch.
2. Vystavenie Potvrdenia o odovzdaní licenčnej zmluvy.
3. Uzamknutie bibliografických údajov a tiež uzamknutie finálnej verzie záverečnej práce a príloh,
aby sa zabránilo modifikácii záverečnej práce po jej odovzdaní do digitálneho archívu ETD.
4. Možnosť tlače záverečnej práce v UK za výhodných podmienok, konzultácie a PC

1
Informácie o tvorbe ZP, konverzii a registrácii do IS ETD sú dostupné na http://www.etd.sk/tuke/ . Po vstupe do IS ETD študenti vyplnia
formulár s požadovanými bibliografickými údajmi o svojej záverečnej práci podľa analytického listu a formulár odošlú
2
Záverečná práca sa odovzdáva cez webovú stánku IS ETD a taktiež fyzicky na médiu, ktoré bude študentovi vrátené. V prípade, ak má
študent problémy pri odoslaní finálnej verzie práce cez systém IS ETD, prácu odovzdá počas príjmu LZ v UK na CD médiu alebo USB
kľúči. Elektronické odovzdanie práce má zabezpečiť rýchlejšie vybavenie študenta.