You are on page 1of 9

.

- ^ NCjO6> U4-:^-
=UuC4O gO1g }g` pO 4-gUE^-
^g ; ]O7O4C +O.4O4^- _
4 4O- O-E^- }g` El))OO
4OOL+g 4`O~ .E` _> }g)`
OCO^^ }g)` El)U:~ _^UE
]4-g4 ^@ +.- Og~-.- 4-UE
g4OEOO- 4O-4 4`4
E_4LuO4 O) gO+-c +C O
O4O4-c- O>4N +OE^- W 4` 7
}g)` gOg^1 }g` ]Oj4 4 >7OgE- _
E 4pNO-EO4> ^j NO)ENC
4O^`- ;g` g7.EOO- O)
^O- O NOu4C gO^O) O)
O4C 4p~E ++O-E^g` E-^
lO4LEc Og)` 4pON> ^) ElgO
N)U4N U^O4^- jEEE_O=-4
+OCjOE^- O1gOO- ^g
-Og~-.- =}=O;O E7 7/E*
+OUE= W E44 4-UE= ^}=Oee"-
}g` -gC ^_ O EE_ N-Oe }g`
l-Uc }g)` 7.E` -)_E` ^g O
+O.OEc ECE4^4 gO1g }g` gOgOGO W
EE_4 N7 E7;OO-
4O=-4 EEg*^-4 _
1EO)U~ E` ]NO:;= ^_
W-EO7~4 -Og7 4LUU= O)
^O- ^^g7 O> -UE= OCgE}
_ 4 - g7.)U) jgj4O
4pNOgE ^ ~ 7-4O4-4C
lUE` gOE^- Og~-.- gN
7) O _O) 7)4O
]ONE_O> ^ O4 -O4O> gO)
]ON`@O;^- W-OOOg4^
)c+7+O ELgN )_)4O .E4+4O
4^uO=^ 4LugEc4
E4u_O Eu4^ )U= ^^)
]ONLg~ON` ^g O4 E4^Og-
E4uO>E E7 `^4^ E_.E-
;}4 E-EO NO^- /j_g`
EpV=^`V =E4E_E_ ;g` gOE4^-
+EEL-4 --g4^- ^@
W-O~7O E) +OOe 47.g
7g`O4C .-EOE- ^^) :4LOOe W
W-O~O4 -EO4N g-C^-
E) +L7 4pOUEu> ^j
E^^) }g`uNC 4Lg-4C4*)
4g~-.- -O) W-NO]O Ogj
W-OOE= -4Oc W-O*lEc4 g;O4
)_)4O -4 ]+O'4OEC
^) _OE4> _+ONLN_ ^}4N
;7__E^- 4pONN;4C g44O
+OE= 4EC4 Og`4
_4L^~Ee4O 4pOgLNC ^g E
NUu> /^4^ .E` 4O>u=q e+O }g)`
jEO~ N-;N 7.-4OE_ E)
W-O+^~E 4pOUEu4C ^_ }E
4p~E 4Lg`uN` }EE ]~E Lc _
4p+O4OEC ^g E` 4g~-.-
W-ONL4`-47 W-OUgE4 geE)UO-
_U eELE_ O4E^- +O+^
E) W-O+^~E 4pOUEu4C ^_
E`4 4g~-.- W-O=O
N_.4E +OE4- W .E^U7
W-1-4O p W-ON_NO^C .Ogu+g`
W-OgNq OgOg 1g~4 _
W-O~O =-EO4N jOEL- Og~-.-
+L7 gO) ]O+O> ^g
_E4CONL4 ;g)` -EOE^-
_OE+u1- 4p1 -EOE^-
)OE^- _^UE ]ON_O4C
^g ;}4`4 NU^ }Og` 4OgO
ge4C4*) gO)4O O 4O;N
.E_u44N _ ^^) =}g` --g`@O;^-
4pO4LN` ^gg ;4 E4uO>-47
/E<ON` =U4:^- E }7> O) lO4CO
}g)` gOj*.g W +OE4UEE_4
O1- /j_4:g Cg74O) ^g@
E4UEE_4 gu+g` LOOj*
]g4 4^jO) O W-+OE=
W W-O+^~4 4Lg-4C4*) 4pONLg~ONC
^gj Ep) El+4O 4O- N^4C
_E4uO4 4O4C gOE41^-
E1g W-O+^ gO1g ]O)U4-^C
^g) 4 g;_4C +O E
4L-:Uu- }g` )_)Ul~ =}g)`
pNO^- 4pO=;4C O) )_g4=O4`
_ Ep) O) ElgO `e4CE W E
]ONEOEC ^gg 4 W-u4O4C
^^ 7-OOOe 47.E^- O)
^O- )eNO^- @OuCN4 gO)
~4OEe N> +OuLg` _Eu^
gO^4 W E 4p+O^lNC ^g_
]O7O4C4 _/44` -EOE- Eu-E^-
p) u7+L 4-g~g= ^gg ~ 4O4C
gEu-E^- 7EL4C 4g~-.-
W-NOEE _N4EC) 4 N
4pNOLNC ^g_ jO;N _u44N
Og4-^-4 _^^) ]NOg44G` ^@1. Alif, Laam Miim.
2. Diturunkan Al-Quran ini, Dengan tidak ada sebarang syak padanya, dari Tuhan Yang memelihara dan
mentadbirkan sekalian alam.
3. (orang-orang kafir tidak mengakui hakikat Yang demikian) bahkan mereka mengatakan: "Dia lah (Muhammad)
Yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya". (Dakwaan mereka itu tidaklah benar) bahkan Al-Quran ialah
perkara Yang benar dari Tuhanmu (Wahai Muhammad), supaya Engkau memberi ingatan dan amaran kepada kaum
(mu) Yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi ingatan dan amaran sebelummu, semoga mereka beroleh
hidayah petunjuk.
4. Allah Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi serta Segala Yang ada di antara keduanya Dalam enam masa,
kemudian ia bersemayam di atas Arasy; kamu tidak akan beroleh sebarang Penolong dan pemberi syafaat selain dari
Allah; oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar (untuk mencapai keredaanNya)?
5. Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya; (bagi melaksanakan tadbirNya itu ia menurunkan Segala sebab dan
peraturan) dari langit ke bumi; kemudian diangkat naik kepada pengetahuannya (segala Yang berlaku dari
perlaksanaan tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa Yang (dirasai oleh orang-orang Yang bersalah)
banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu Yang biasa.
6. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan Yang mengetahui perkara-perkara Yang ghaib dan Yang nyata; Yang Maha
Kuasa, lagi Maha Mengasihani;
7. Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu Dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari
tanah;
8. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, Iaitu dari air (benih) Yang sedikit dipandang
orang;
9. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. dan ia mengurniakan
kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (akal fikiran), (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit
kamu bersyukur.
10. Dan mereka (yang kafir) itu berkata: "Adakah apabila Kami telah hilang lenyap Dalam tanah, Kami pula akan
hidup semula Dalam bentuk kejadian Yang baharu? betulkah demikian? " (Mereka bukan sahaja tidak percaya
tentang hidup semula) bahkan mereka tidak percaya tentang pertemuan Dengan Tuhannya.
11. Katakanlah (Wahai Muhammad); "Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil maut Yang ditugaskan berbuat
demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima
balasan)".
12. Dan (sungguh ngeri) sekiranya Engkau melihat ketika orang-orang Yang berdosa itu menundukkan kepalanya di
hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): "Wahai Tuhan kami, Kami telah melihat
dan mendengar Dengan sejelas-jelasnya (akan Segala Yang Kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah Kami ke
dunia supaya Kami mengerjakan amal-amal Yang baik; Sesungguhnya Kami sekarang telah yakin".
13. Dan (bagi menolak rayuan itu Allah Taala berfirman): "Kalaulah Kami telah tetapkan persediaan (memberikan
hidayah petunjuk untuk beriman dan beramal soleh kepada tiap-tiap seorang Dengan ketiadaan usaha dari masing-
masing), nescaya Kami berikan kepada tiap-tiap seorang akan hidayah petunjuknya (sebelum masing-masing
meninggal dunia, supaya tidak terkena azab di akhirat); tetapi telah tetap hukuman seksa dariKu: ` Demi
sesungguhnya! Aku akan memenuhi neraka jahannam Dengan semua jin dan manusia (yang pada masa hidupnya
tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh)".
14. (lalu dikatakan kepada mereka: "Oleh sebab kelalaian kamu) maka rasalah azab seksa kerana kamu melupai
pertemuan hari kamu ini. Sesungguhnya Kami pun tidak hiraukan keselamatan kamu lagi; dan (dengan Yang
demikian) rasalah azab Yang kekal Dengan sebab apa Yang kamu telah kerjakan".
15. Sesungguhnya Yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang Yang
apabila diberi peringatan dan pengajaran Dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud
(menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah Dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula
tidak bersikap sombong takbur.
16. Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, (sedikit sangat tidur, kerana mengerjakan sembahyang tahajjud
dan amal-amal soleh); mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka Dengan perasaan takut (akan kemurkaanNya)
serta Dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya); dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian
dari apa Yang Kami beri kepada mereka.
17. Maka tidak ada seseorang pun Yang mengetahui satu persatu persediaan Yang telah dirahsiakan untuk mereka
(dari Segala jenis nikmat) Yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal soleh
Yang mereka telah kerjakan.
18. (jika demikian halnya) maka Adakah orang Yang beriman sama seperti orang Yang fasik? mereka tidaklah sama
(dalam menerima balasan).
19. Adapun orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan beroleh syurga tempat tinggal Yang
tetap sebagai balasan bagi apa Yang mereka telah kerjakan.
20. Dan sebaliknya orang-orang Yang fasik, maka tempat kediaman mereka ialah neraka; tiap-tiap kali mereka
hendak keluar dari neraka itu, mereka dikembalikan kepadaNya, serta dikatakan kepada mereka: "Rasalah azab
neraka Yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu".
21. Dan Demi sesungguhnya, Kami akan merasakan mereka sedikit dari azab dunia sebelum azab Yang besar (di
akhirat kelak), supaya mereka rujuk kembali bertaubat.
22. Dan tidaklah ada Yang lebih zalim daripada orang Yang diberi ingat Dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia
berpaling daripadanya (dan tetap mengingkarinya); Sesungguhnya Kami tetap membalas.
23. Dan Demi sesungguhnya! Kami telah memberi kepada Nabi Musa Kitab Taurat (sebagaimana Kami berikan Al-
Quran kepadamu Wahai Muhammad), maka janganlah Engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya; dan Kami
jadikan Kitab Taurat itu hidayah penunjuk bagi kaum Bani Israil.
24. Dan Kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, Yang membimbing kaum masing-masing kepada
hukum ugama kami, selama mereka bersikap sabar (dalam menjalankan tugas itu) serta mereka tetap yakin akan
ayat-ayat keterangan kami.
25. (Pertentangan di antara satu golongan Dengan Yang lain itu) Sesungguhnya Tuhanmu sahajalah Yang akan
memutuskan hukumNya di antara mereka pada hari kiamat, mengenai apa Yang mereka berselisihan padanya.
26. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka (yang kafir itu): Bahawa Kami telah binasakan berapa banyak dari
kaum-kaum Yang kufur ingkar dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat-
tempat tinggal kaum-kaum itu? Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan
(untuk mengambil iktibar); oleh itu tidakkah mereka mahu mendengar (dan insaf)?
27. Dan tidakkah mereka (yang tidak mahu taat dan bersyukur) itu melihat bahawasanya Kami mengarahkan
turunnya hujan ke bumi Yang kering kontang, lalu Kami tumbuhkan Dengan air hujan itu tanaman-tanaman, Yang
daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri? maka mengapa mereka tidak mahu
memerhati (semuanya itu supaya taat dan bersyukur)?
28. Dan mereka bertanya: "Bilakah datangnya hari pembukaan bicara Yang dikatakan itu jika betul kamu orang-
orang Yang benar?"
29. Katakanlah (Wahai Muhammad): "(Tidak perlu diketahui masa datangnya tetapi mesti dipercayai bahawa) pada
hari pembukaan bicara itu, tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan
mereka pula tidak akan diberi tempoh (berbuat demikian)".
30. Oleh itu, janganlah Engkau hiraukan mereka, dan tunggulah (kesudahan mereka), Sesungguhnya mereka pun
menunggu (kesudahanmu).]

;E_;N 7O)
/j_4:4C 4E1-47 ]
W-+lu> =}C^OO=- W
+O^^) 7 4N -)lG`
^g p4 O)++:;N- _
-EOE- [O4O _14-OG`
^g ;4 E= 7Lg`
EE)l_ -OOg1E W U
W-O+^O7> 4pOUu> ^gg
jOE- -E_E_ /--
+L7 ]4NO> ^g@
E-OU;- 4O4O^-
E) +L7 ]NO'>
^gj 4O4O^- Og^C
-O>4N )_g-4O^
.4LggU>4 jguC
Og;>4 _UN_O E)
W-O+^~E 4pO+:O'4C ^g)
O4 +7.4=e E4OEC
-O>4N jg+NO;N
W-O4l4c EO4O_-
_^+ ]+O^lNC ^gg
O4 +7.4=4^
_E4uC=OE _O>4N
)_g4^~E:4` E
W-ONC4-c- =O_N` 4
]ON_O4C ^g_ }4`4
+Og-E-^ +OO]:4L+^ O)
-UC^- W E 4pOUu4C
^gg 4`4 +OE4;^U4
4Oug]=- 4`4 /4l[4C
N. _ up) 4O- ) EO^gO
p-47O~4 -)lG` ^g_
4OOLN1g }4` 4p~E 1EO
E-g44 NO^- O>4N
-jOg^- ^_ 4
W-u4O4C ^^ 4L^UE=
_ Og)` ;eUg4N
.4LCguC VEu^
;e_ E_ 4pO7)U4` ^_
E_E4U-O4 +O
Ogu+g g+O74O
Ogu+g`4 4pOU74C ^_g
+O4 OgOg 7gE44`
CjO4=4`4 W E
]NO7;=EC ^_@
W-7OC+`-4 }g` p1 *.-
LOE_g-47 _^UE-
]+O=^LNC ^_j
4pONOgC4-O4C -4O^e
-4 +O /4N_ 4p+O=^4O`
^_) E C^+O^4 _7O~ O
^^) NUu4^ 4` ]GOONC
4`4 4pONL)UuNC ^_g
4 4O4C }=O^e"-
^^ +OE4^UE= }g`
lOE'C-^ -O) 4O- _OE=
-)lG` ^__ =4Og4 E4
1E14` =/O4^4 +OUE= W 4~
}4` +/u^NC =g^- "O-4
_1g`4O ^_g ~ OgOjONC
-Og~-.- .E-4=e 4E
EO4` W 4O-4 ]7) -UE=
v1)U4 ^__ Og~-.- EE_
7 =}g)` @OEO=-
)O=u=- -4O4^ .-O)
+^ +OuLg)` 4pg~O>
^g "^14 Og~-.-
4-UE g4OEOO-
4O-4 Og) -O>4N
p 4-U^C _Uu1g` _ _O>4
4O-4 -^UEC^-
O1)UE^- ^g .E^^)
+NO^` .-O) E1-4O
*^OE- p 4O4C +O }7
NpO741 ^gg =}E:OO
Og~-.- jg4O) O7U4`
]7 7/E* gO^O)4
4pONE_O> ^g@
60. "Bukankah Aku telah perintahkan kamu Wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah Syaitan?
Sesungguhnya ia musuh Yang nyata terhadap kamu!
61. "Dan (aku perintahkan): hendaklah kamu menyembahKu; Inilah jalan Yang lurus.
62. "Dan Sesungguhnya Syaitan itu telah menyesatkan golongan Yang ramai di antara kamu; (setelah kamu
mengetahui akibat mereka) maka tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf?
63. "Yang kamu saksikan sekarang ialah neraka Jahannam, Yang kamu selalu diancam memasukinya (kalau kamu
tidak taatkan perintah Allah).
64. "Rasalah kamu bakarannya pada hari ini, disebabkan perbuatan kufur Yang kamu telah lakukan!"
65. Pada waktu itu Kami meteraikan mulut mereka (sejurus); dan (memberi peluang kepada) tangan-tangan mereka
memberitahu Kami (kesalahan masing-masing), dan kaki mereka pula menjadi saksi tentang apa Yang mereka telah
usahakan.
66. (Matahati orang-orang Yang menderhaka itu rosak) dan kalau Kami kehendaki, Kami berkuasa menghapuskan
bentuk dan biji mata kepala mereka menjadi rata, sehingga masing-masing menerpa mencari-cari jalan (yang biasa
mereka lalui). (kiranya dijadikan demikian) maka Bagaimanakah mereka dapat melihatnya?
67. (kekuatan akal fikiran mereka juga tidak sihat) dan kalau Kami kehendaki, Kami berkuasa mangubahkan
keadaan jasmani mereka (menjadi kaku beku) di tempat Yang mereka berada padanya; maka Dengan itu, mereka
tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang.
68. Dan (hendaklah diingat bahawa) sesiapa Yang Kami panjangkan umurnya, Kami balikkan kembali kejadiannya
(kepada keadaan serba lemah; hakikat ini memang jelas) maka mengapa mereka tidak mahu memikirkannya?
69. (Nabi Muhammad bukanlah penyair) dan Kami tidak mengajarkan syair kepadaNya, dan kepandaian bersyair itu
pula tidak sesuai baginya. Yang Kami wahyukan kepadanya itu tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan Kitab
suci Yang memberi penerangan;
70. Supaya ia memberi peringatan kepada orang Yang sedia hidup (hatinya), dan supaya nyata tetapnya hukuman
(azab) terhadap orang-orang Yang kufur ingkar.
71. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan, Bahawa Kami telah menciptakan untuk mereka binatang-binatang
ternak, di antara jenis-jenis makhluk Yang telah Kami ciptakan Dengan kekuasaan Kami lalu mereka memilikinya?
72. Dan Kami jinakkan Dia untuk kegunaan mereka; maka sebahagian di antaranya menjadi kenderaan mereka, dan
sebahagian lagi mereka makan.
73. Dan mereka beroleh berbagai faedah dan kegunaan pada binatang ternak itu dan juga beroleh minuman; maka
mengapa mereka tidak mahu bersyukur?
74. Dan tergamak mereka menyembah beberapa Tuhan Yang lain dari Allah, (dengan harapan semoga mereka
mendapat pertolongan (dari makhluk-makhluk itu).
75. Benda-benda Yang mereka sembah itu tidak dapat sama sekali menolong mereka, sedang benda-benda itu
sendiri menjadi tentera Yang akan dibawa hadir (pada hari kiamat, untuk memberi azab seksa) kepada mereka.
76. Maka janganlah Engkau (Wahai Muhammad) berdukacita disebabkan tuduhan-tuduhan mereka (terhadapmu).
Sesungguhnya Kami sedia mengetahui apa Yang mereka sembunyikan dan apa Yang mereka nyatakan.
77. Tidakkah manusia itu melihat dan Mengetahui, Bahawa Kami telah menciptakan Dia dari (setitis) air benih?
Dalam pada itu (setelah Kami sempurnakan kejadiannya dan tenaga kekuatannya) maka Dengan tidak semena-mena
menjadilah ia seorang pembantah Yang terang jelas bantahannya (mengenai kekuasaan Kami menghidupkan semula
orang-orang Yang mati),
78. Serta ia mengemukakan satu misal Perbandingan kepada Kami (tentang kekuasaan itu), dan ia pula lupakan
keadaan Kami menciptakannya sambil ia bertanya: "Siapakah Yang dapat menghidupkan tulang-tulang Yang telah
hancur seperti debu?"
79. Katakanlah: "Tulang-tulang Yang hancur itu akan dihidupkan oleh Tuhan Yang telah menciptakannya pada awal
mula wujudnya; dan ia Maha mengetahui akan Segala keadaan makhluk-makhluk (yang diciptakanNya);
80. "Tuhan Yang telah menjadikan api (boleh didapati) dari pohon-pohon Yang hijau basah untuk kegunaan kamu,
maka kamu pun selalu menyalakan api dari pohon-pohon itu".
81. Tidakkah diakui dan tidakkah dipercayai Bahawa Tuhan Yang telah menciptakan langit dan bumi (yang
demikian besarnya) - berkuasa menciptakan semula manusia sebagaimana ia menciptakan mereka dahulu? Ya!
diakui dan dipercayai berkuasa! dan Dia lah Pencipta Yang tidak ada bandinganNya, lagi Yang Maha mengetahui.
82. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia menghendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada
(hakikat) benda itu: " Jadilah engkau! ". maka ia terus menjadi.
83. Oleh itu akuilah kesucian Allah (dengan mengucap: Subhaanallah!) - Tuhan Yang memiliki dan Menguasai tiap-
tiap sesuatu, dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan.