HOTARAREA GUVERNAMENTALA NR.

273/14 iunie 1994 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE RECEPTIE A LUCRARILOR DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE ACESTORA
Receptia este actul prin care investitorul declara ca accepta, preia lucrarea cu sau fara rezerve , si ca aceasta poate fi data in folosinta. Prin acest act se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractuale si ale documentatiei de executie. Este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie .Receptia se face atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente.Receptia se realizeaza in 2 etape : * receptia la terminarea lucrarilor * receptia finala Indiferent de sursa de finantare, de forma de proprietate sau de forma de destinatie, receptia se va organiza de catre ordonatorii de credite sau de catre proprietari. Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un act scris confirmat de investitor. O copie va fi emisa de executant direct reprezentantului investitorului pe santier. Comisiile de receptie lucrari vor fi alcatuite din cel putin 5 membrii. Din ei vor face parte un reprezentant al investitorului si unul al administratiei publice locale, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu. Pentru constructiile de importanta exceptionala , comisiile vor fi alcatuite din cel putin 7 membrii , din care cei 2 mentionati anterior si cel putin 5 fiind specialisti in domeniu. Pentru constructiile de locuinte cu parter, parter + etaj , cu inaltime < 8 ml , cu cel mult 4 apartamente , cu suprafata desfasurata < 150 mp, dar si pentru constructii provizorii, comisiile vor fi alcatuite din 2 membrii :  investitorul  delegatul administratiei publice locale Investitorul va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile calendaristice de la notificarea terminarii lucrariilor si va comunica data stabilita :  la membrii comisiei de receptie  la executant  la proiectant Proiectantul va intocmi si va prezenta in fata comisiei de receptie punctul sau de vedere privind executia constructiei. La receptia cladirilor cu H > 28 ml, cu sali aglomerate, cu capacitate > 150 persoane, investitorii sunt obligati sa includa in comisiile de receptie, si o persoana desemnata de inspectiile teritoriale din cadrul Comandamentului Trupelor de Pompieri. La receptia cladirilor cuprinse in listele de monumente istorice, investitorii sunt obligati ca in comisiile de receptie sa includa si o persoana desemnata de catre comisiile zonale pentru monumente, ansambluri si situri istorice. In cazul in care investitorul nu stabileste , in urma comunicarii primite, o data pentru receptia lucrarilor in termenul prevazut de lege, sau daca la data fixata nu se prezinta direct sau prin imputernicit, executantul va reinnoi cererea pentru fixarea unei noi date de receptie. Daca nici la stabilirea celui de-al doilea termen investitorul sau comisia de receptie nu se prezinta, executantul va stabili un termen de receptie in intervalul de 12 zile calendaristice de la expirarea termenului al doilea. In momentul prezentarii la fata locului pentru efectuarea receptiei lucrarilor, programul dupa care se va realiza aceasta va fi intocmit de catre presedintele comisiei. Comisia poate functiona legal numai in prezenta a minim 2/3 din membrii numiti ai acesteia. In cazul in care comisia nu este intreaga, presedintele poate fixa un nou termen care nu va depasi 4 zile lucratoare de la data fixata initial. Comisia de receptie examineaza:  respectarea prevederilor din autorizatia de constructie  respectarea avizelor  respectarea conditiilor de executie impuse de autoritatile competente  executarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului si anexelor acestuia  referatul de prezentare intocmit de proiectant cu privire la modul in care a fost executata lucrarea  terminarea tuturor lucrarilor prevazute in contract si in anexele aferente acestuia Examinarea se va face prin:  cercetarea vizuala a constructiei  analiza documentelor continute in cartea tehnica a constructiei 1. La terminarea examinarii, comisia va consemna observatiile si concluziile intr-un proces verbal de receptie pe care il va inainta in termen de 3 zile lucratoare investitorului impreuna cu recomandarea de admitere a receptiei, amanarea ei sau respingerea acesteia.

precum si constructiile provizorii cu suprafete desfasurate mai mici de 150 mp. exploatare. emitent al autorizatiei de constructie si Organului administratiei financiare locale. rezultatele calculelor de dimensionare si verificare.breviarele de calcul pe specialitati (actiuni. Procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului . reparare si urmarire in timp a constructiei. La receptia finala participa :investitorul. Procesele verbale de receptie finala la terminarea lucrarilor se difuzeaza prin grija investitorului . acesta nu mai poate emite alte solicitari de remediere de lucrari. In cazul in care receptia se va face cu obiectii. Termenele de remediere se vor stabili cu executantul. ipoteze de calcul. In cazul in care termenul nu e respectat. ora si la locul fixate.indicarea distincta a diferentelor fata de detaliile de executie initiale. Exceptii fac constructiile de locuinte de parter. caz in care se propun expertize. etc. Daca executantul nu isi indeplineste obligatiile in acest sens. precum si celelalte documente intocmite conform prescriptiilor tehnice prin care se atesta calitatea lucrarilor (rezultatul incercarilor efectuate. In cazul in care investitorul solicita preluarea unei parti din lucrare. in care se va consemna starea partii de lucrare in cauza . inclusiv viciile aferente si remedierea lor 2.executantului . . Data receptiei este cea a incheierii de catre comisia de receptie a PV de receptie a lucrarilor. de amanare sau respingere a receptiei. Daca remedierile vor fi executate.Admiterea receptiei se face in cazul in care nu exista obiectii. comisia isi va consemna observatiile si concluziile in PV de receptie finala pe care il va inainta investitorului in termen de 3 zile lucratoare impreuna cu recomandarea de admitere. cu 4 apartamente si anexele gospodaresti ale acestora. etc) . Cheltuielile de orice natura necesitate de activitatea comisiei de receptie finala cad in sarcina investitorului. dupa trecerea termenului.Acest PV nu este un PV de receptie. Ea se definitiveaza inainte de receptia finala . In cazul in care executantul nu ia parte impreuna cu comisia la receptia lucrarilor. penalizari. investitorul il va soma pe executant. poate contesta obiectiile sau respingerea acestuia. investitorul va face remedierile aferente numai pe seama executantului. cu inaltimea la cornisa de maxim 8 ml. executantul poate sa il actioneze in instanta pe investitor. condica de betoane.autorizatia de executare a constructiei .verbale de receptie la terminarea lucrarilor finalizarea lucrarilor cerute de receptia de la terminarea lucrarilor referatul investitorului privind comportarea constructiilor si instalatiilor aferente pe perioada de garantie. Dupa acceptarea receptiei de catre investitor cu sau fara obiectii. executantul va cere in scris investitorului anularea obiectiilor in maxim 30 zile calendaristice. Lipsa lui sau a altor persoane pot fi consemnate in procesul verbal de receptie. acesta nu este un motiv de anulare sau amanare a receptiei. si vor examina urmatoarele: procesele. receptie. daca exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrarilor. proiectantul lucrarii si executantul Comisia de receptie finala se intruneste la data. cu sau fara obiectii.documentatia tehnica care se refera la constructia respectiva (caracteristici. proiectantului .primire intre executant si investitor. daca constructia prezinta vicii a caror remediere este de durata si care daca nu ar fi facute.caietele de sarcini privind executia lucrarilor b) documentatia tehnica privind executia . Executantul in maxim 20 zile calendaristice de la primirea PV de receptie. La terminarea receptiei finale. ar diminua utilitatea constructiei .procesul verbal de predare al amplasamentului si reperului de nivelment general . in PV se vor indica aceste lipsuri care vor fi remediate. Ea se compune din ansamblul de documente referitoare la proiectare. Receptia finala este convocata de investitor in cel mul 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie care este specificata in contract.acte referitoare la tema de proiectare. certificatele de calitate.Organului administratiei publice locale. decat cele consemnate in PV de receptie. detalii de executie structuri de rezistenta. cu precizarea care au condus la aceste diferente . parter si etaj. emitent al autorizatiei de constructie si executantului. Respingerea receptiei se face daca se constata vicii ce nu pot fi inlaturate si care prin natura lor impiedica realizarea uneia sau mai multor exigente esentiale. sau cele care s-au consemnat nu sunt de natura sa afecteze utilizarea lucrarii conform destinatiei sale Amanarea receptiei se face daca se constata lipsa sau neterminarea unor lucrari ce afecteaza siguranta in exploatarea constructiei . se intocmeste de catre investitor si cuprinde: a) documentatia privind proiectarea: . dar nu vor depasi 90 de zile calendaristice de la data receptiei. amplasarea constructiei si avize de specialitate care au stat la baza intocmirii proiectului . iar daca acesta din urma nu da curs somatiei. intretinere. se va incheia un PV de predare. scheme de instalatii efectiv realizate) .comisia de receptie numita de investitor .Organului administratiei publice locale.inregistrarile de calitate efectuate pe parcursul lucrarilor. Cartea tehnica a constructiei se pastreaza la investitor pe toata durata existentei constructiei. executie.

prevederile scrise ale proiectantului privind urmarirea comportarii constructiei. cutremure.caietele de atasament. instructiuni de exploatare si intretinere si lista prescriptiilor de baza care vor fi respectate pe timpul exploatarii constructiei . jurnalul principalelor evenimente (inundatii.referatul cu concluziile anuale si finale asupra rezultatelor urmaririi speciale. dupa receptia finala.registrul proceselor verbale de lucrari ascunse. etc) c) documentatia tehnica privind receptia . ca urmare a unor accidente tehnice produse in cadrul executiei .proiectele in baza carora s-au efectuat.alte acte incheiate ca urmare a cererii comisiilor de receptie prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare d) documentatia tehnica privind urmarirea comportarii in exploatare si interventii in timp . periodic Rezultatul controalelor se vor consemna in mod obligatoriu in jurnalul evenimentelor. cu ocazia receptiei . procesele verbale de admitere a fazelor determinante . daca este cazul .comisiile de receptie finala a obiectelor de constructii. temperaturi exesive.proiectul de urmarire speciala a constructiei. verificari in teren sau cercetari suplimentare rezultate ca necesare. .procesele verbale de receptie a terenului de fundare. . modificari ale constructiei fata de proiectul initial. daca este cazul .organele de control imputernicite din cadrul organelor cu atributii in acest domeniu.PV de predare-primire a instalatiilor de masurare prevazute prin proiectul de urmarire speciala a constructiei incheiat intre executant si beneficiar.PV de predare. daca e cazul .expertiza tehnica. notele de constatare ale organelor de control.jurnalul evenimentelor Modul de intocmire si de completare a cartii tehnice a constructiei se controleaza in mod obligatoriu de : .procesele verbale de receptie precum si anexele lor . registrul unic de comunicari si dispozitii de santier. etc) .primire a constructiei in cazul schimbarii proprietarului .procesele verbale privind montarea instalatiilor de masurare . a fundatiilor si a structurii de rezistenta.actele de constatare ale unor deficiente aparute dupa receptia executarii lucrarilor si masurilor de interventie luate (PV de remediere a defectelor) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful