P. 1
Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë

Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë

|Views: 1,848|Likes:
Published by Luis Sweet
Detyrat dhe roli i psikologut ne shkolle
Detyrat dhe roli i psikologut ne shkolle

More info:

Published by: Luis Sweet on Mar 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë.

Shërbimi psikologjik në institucionet arsimore parauniversitare përbën një risi për arsimin tonë kombëtar, çka hedh edhe një hap tjetër në përqasjen e sistemit tonë arsimor me sistemet bashkëkohore evropiane e botërore. Implementimi i tij fillon në vitin mësimor 2004-2005. Shërbimi psikologjik në shkolla do të kryhet nga një specialistë. Specialisti i shërbimit psikologjik duhet të ketë përfunduar studimet universitare në degën e psikologjisë apo të jetë mësues me specializim pasuniversitar në këto fusha. Në mungesë të tyre, përzgjidhen specialistë të shkencave social-politike ose degëve të tjera të përafërta me to. Specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës, është një person kyç në mbarëvajtjen e veprimtarisë mësimore edukative të institucionit arsimor. Veprimtaria e tij zhvillohet në lidhje dhe bashkëpunim të ngushtë me stafin pedagogjik dhe drejtues të shkollës, me prindërit dhe komunitetin, ku ndodhet shkolla. Qëllimi kryesor i punës së specialistit të shërbimit psikologjik në shkollë fokusohet në promovimin dhe zhvillimin mendor e fizik të nxënësve si dhe në ndihmesën dhe mbështetjen që jep për rritjen e cilësisë së procesit të mësimnxënies dhe mësimdhënies. Specialisti i shërbimit psikologjik bashkëpunon me personelin administrativ dhe pedagogjik për konceptimin dhe realizimin e shërbimeve që lidhen me vlerësimin e rezultateve të nxënësve, me orientimin e karierës dhe me zhvillimin social dhe personal të nxënësve, nëpërmjet: - Sigurimit të shërbimeve të drejtëpërdrejta për fëmijët dhe nxënësit në nevojë.. - Vlerësimit dhe interpretimit të rezultateve të nxënësve, të stafit pedagogjik të shkollës dhe të prindërve. - Shërbimeve këshillimore dhe trajnuese për stafin e shkollës dhe prindërit - Konceptimit dhe realizimit të shërbimit psikologjik në përputhje me politikat e zhvillimit të arsimit dhe të institucionit arsimor.

      
AlbGirl

AlbGirl Anëtar/e Nderi

. . ..Zhvillon konsultime me mësuesit dhe prindërit.Merr pjesë në analizat vlerësuese të veprimtarisë mësimore edukative në bazë klase. Identifikon së bashku me mësuesit.Ndihmon në mënyrë të veçantë në zhvillimin e veprimtarive edukative që lidhen me sjellje dhe etikën e nxënësve.Merr pjesë dhe ndihmon në hartimin dhe zbatimin e planit mësimor -edukativ të shkollës.Koncepton ndëryhyrje dhe strategji veprimi aty ku e gjykon të arsyshme si dhe bën rekomandime të përshtatshme.Bashkëpunon me shërbime të ndryshme të specializuara të komunitetit si: shërbimi shëndetësor. shërbimi social. identifikuar dhe parandaluar probleme të ndryshme si dhe për të programuar ndërhyrje dhe shërbime të nevojshme. OJF-të e ndryshme. Procesi këshillues përfshin: . .Këshillimin e stafit pedagogjik në lidhje me nevojat e nxënësve. 1. a) Këshillimi Këshillimi realizohet përmes mbledhjeve me anëtarët e stafit pedagogjik të shkollës dhe komunitetit të prindërve për të diskutuar. ciklit apo shkollës. etj.Këshillon dhe ndihmon prindërit të njohin e të kuptojnë nevojat e fëmijëve dhe reralizon veprimtari kualifikuese me ta.Ndihmon stafin pedagogjik dhe prindërit për hartimin e planeve të bashkëpunimit të shkollës me familjen.Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume   Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë. . cikli dhe shkolle. .Ndihmon nxënësit që kanë vështirësi e probleme përshtatjeje me ndryshimin e klasës.Këshillon stafin për konceptimin dhe realizimin e planit të ndërhyrjeve në ndihmë të nxënësve.Kur është e nevojshme referon përpara këshillit të mësuesve për rastet tipike që janë trajtuar. . ndihmon këshillin e mësuesve dhe zhvillon konsultime me ta për mbarëvajtjen e procesit mësimor edukativ. Detyrat e specialistit të shërbimit psikologjik 1. . 12:18 Post n°2 1. Specialisti i shërbimit psikologjik të shkollës. . b) Ndihma për këshillin e mësuesve të shkollës. Detyrat kryesore të specialistit të shërbimit psikologjik në këtë rol janë: . .. nxënësit me probleme dhe parashtron planin e trajtimit të tyre. . nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008.

Lidhet me struktura të specializuara jashtë shkollës për të siguruar një trajtim më të mirë të nxënësve me probleme. . .Informon drejtuesin e shkollës për atë çka duhet të dijë. organizon seanca në mjediset e qendrës së shërbimit psikologjik për të zgjidhur probleme të caktuara. Gjatë ofrimit të këtij shërbimi specialisti duhet: Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë) Informon drejtuesin e shkollës për atë çka duhet të dijë. Informon prindërit dhe merr aprovimin e tyre për atë që bënë. specialisti i shërbimit psikologjik së bashku me dy ose më shumë nxënës.Informon prindërit dhe merr miratimin e tyre. Gjatë ofrimit të këtij shërbimi specialisti duhet: . Lidhet me struktura jashtë shkollës për të siguruar një trajtim më të specializuar        AlbGirl AlbGirl Anëtar/e Nderi Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 . c) Këshillimi psikologjik individual Specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës zhvillon seanca psikologjike me nxënës të veçantë për probleme të caktuara. 1.1. d) Këshillimi psikologjik në grup Në veprimtaritë këshilluese në grup.Të ruajë konfidencialitetin (fshehtësinë) .

. . . Qëllimi kryesor është identifikimi i faktorëve që ndikojnë në përparimin e nxënësve dhe realizimin e procesit mësimor edukativ. .Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume   Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë. Gjatë ofrimit të këtij shërbimi specialisti duhet: .Të realizojë vlerësimin e sjelljeve funksionale të nxënësve.Të interpretojë rezultatet e vlerësimit dhe të përcaktojë marrëdhëniet që ekzistojnë midis rezultateve dhe arritjeve të objektivave mësimore-edukative.Të bëjë rekomandimet e nevojshme.Të sigurojë instrumenta të vlerësimit individual.Të vëzhgojë nxënësit gjatë procesit mësimor -edukativ. 12:19 Post n°3 2. Vlerësimi psikoedukativ Vlerësimit psikoedukativ përmban të dhëna për sjelljet e nxënësve gjatë zhvillimit të procesit mësimor-edukativ.. Ky informacion përdoret për t’ju dhënë përgjigje problemeve të shkollës. .. nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008.        AlbGirl AlbGirl Anëtar/e Nderi Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume .Të marrë në konsideratë tërësinë e informacioneve që lidhen me problemin.

Përgatit me shkrim raporte për vlerësimin. nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008. Ndihmon në përgatitjen e programeve mësimore-edukative individuale. 12:20 Post n°5 .        AlbGirl AlbGirl Anëtar/e Nderi Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume   Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë. Administron vlerësimet e bëra. Bën rekomandimet e duhura. Bën vlerësimin e ecurisë së fëmijëve me nevoja të veçanta. Edukimi special Specialisti i shërbimit psikologjik. Siguron ndërhyrjen e shërbimeve të specializuara sipas problemeve. si: Ndihmon në përgatitjen e planit të veprimtarive për fëmijët me nevoja të veçanta..  Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë.. 12:20 Post n°4 3. Specialisti i shërbimit psikologjik ofron shërbime të tilla.. është anëtar i grupit të mësuesve të ngarkuar nga drejtoria e shkollës për edukimin special.. nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008. që kanë fëmijët.

Në konceptimin e veprimtarisë planifikuese studimore specialisti i shërbimit psikologjik merr në konsideratë: . Specialisti në bashkëpunim me drejtuesit dhe mësuesit e shkollës. ..        AlbGirl AlbGirl Anëtar/e Nderi Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume   Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë.Planifikon. nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008.. qëllimin dhe shtrirjen e shërbimeve që ofron në shkollë. zhvillon dhe koordinon veprimtari kualifikuese që trajtojnë tema për shëndetin mendor. Veprimtari studimore Është detyrë e specialistit të shërbimit psikologjik të përcaktojë natyrën. 12:21 Post n°6 5.Siguron informacionin e duhur për komunitetin që lidhet me tema të shëndetit mendor.4. koncepton dhe realizon planin e shërbimeve që i ofrohet shkollës. Veprimtari kualifikuese në ndihmë të stafit pedagogjik dhe prindërve Specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës zhvillon veprimtari kualifikuese me stafin pedagogjik dhe prindërit për të rritur dhe zhvilluar njohuritë e tyre në drejtim të krijimit të një mjedisi të përshtatshëm dhe nxitës për zhvillimin e shëndetshëm mendor të nxënësve. Detyrat kryesore të specialistit të shërbimit psikologjik në këtë drejtim janë: .Informon mësuesit e shkollës dhe komunitetin për shërbimet që ofron specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës. .

Për këtë qëllim. realizohet nëpërmjet njohjes dhe studimit të arritjeve të fundit të shkencës në këtë fushë.. Specialistët e shërbimit psikologjik duhet të mbështeten.        AlbGirl AlbGirl Anëtar/e Nderi Gjinia: Shenja e Horoskopit: Numri i Postimeve: 238 Mosha: 28 Vendndodhja: Ketu ku jam Profesioni: E papune Pikët: 90 Vlersuar: 2 Data e Regjistrimit: 18/09/2008 Humor: Shume   Re: Detyrat dhe roli i psikologut në shkollë.Merr në konsideratë dhe përfshin komentet. . do t’i nënshtrohet ndryshimeve të vazhdueshme që lidhen me konsolidimin e këtij shërbimi në përshtatje me zhvillimet e reja në fushën e psikologjisë. krahasuar me shkollat e tjera të rrethit dhe më gjerë. 12:22 Post n°7 6. sugjerimet e këshillit të mësuesve. të ndihmohen dhe të nxiten të marrin pjesë në seanca kualifikuese. specialisti i shërbimit psikologjik i shkollës duhet: .Rezultatet e shkollës. këshillit të prindërve dhe përfaqësive të ndryshme të nxënësve..Merr aprovimin e drejtuesve të shërbimit psikologjik.Vlerësimet që janë bërë për shërbimin psikologjik. Zhvillimi profesional Praktika e zhvillimit të shërbimit psikologjik. . si dukuri e re në shkollën tonë. për të rritur dhe siguruar një nivel gjithmonë e më të lartë të shërbimit psikologjik.. nga AlbGirl prej Mon 22 Sep 2008. Realizimi i teknikave dhe procedurave të reja të vlerësimit etj. ..

si pjesë e reformës së kurrikulës. dhe asaj në nivel shkollor. qysh në klasën e tretë dhe vazhdon deri në fund të shkollës së mesme.  Kurrikula e re mbështetet në një dokumentacion kurrikular të plotë ku përfshihen. dy provime të detyruara.. Karakteristikat kryesore të kurrikulës së re për gjimnazin janë: -Kurrikula e re është e modelit anglo-sakson. zbërthehen në synimet për disa aftësi bazale ndërkurrikulare siç janë të menduarit kritik dhe ai krijues. Sipas politikës së subvencionit për tekstet favorizohet arsimi bazë.   Shërbimi psikologjik në shkollë është institucionalizuar. përcaktimi i prioriteteve të punës së specialistit të shërbimit psikologjik. që siguron përshtatjen me nevojat lokale të tregut. . -Kurrikula niset nga kompetencat-kyç evropiane të cilat. Udhëzuesi për zbatimin e kurrikulës së re dhe Udhëzuesi sipas fushave lëndore dhe lëndëve. Pjesë e reformës kurrikulare është edhe reforma e teksteve e cila instaloi modelin e teksteve alternative. e cila është e detyrueshme për të gjithë nxënësit. duke theksuar kështu kurrikulën me bazë shkolle.             EFORMA E KURRIKULËS Kjo reformë përfshin reformimin e programeve. Mësimi i gjuhës angleze tani nis më herët.Të marri pjesë në mbledhje dhe trajnime profesionale. Me qëllim që ky shërbim të jetë sa më pranë nevojave të nxënësve. teksteve. konsiston në zbatimin e MSH dhe të provimeve të lirimit. Standardet e fushave të të nxënit. Detyrat e përcaktuara më lart mundësojnë sigurimin e një shëbimi sa më cilësor në dobi të nxënësve. mësimdhënies.  Në Arsimin Profesional. familjet me nevoja ekonomike dhe fëmijët me nevoja të veçanta. Reforma e bëri tregun e teksteve të hapur për botues të vendit dhe të huaj. menaxhimi i informacionit. Ky shërbim ofrohet në të gjitha shkollat dhe kopshtet të zonës urbane dhe gradualisht po punohet për shtrirjen e këtij shërbimi në shkollat dhe kopshtet e zonat rurale. etj. e hartuar sipas kornizës evropiane të kualifikimeve dhe KSHK. aftësia e të punuarit në grup. reforma kurrikulare ka çuar në konceptimin e një kurrikule dynivelëshe.Të jetë në korrent të literaturës bashkëkohore. nga ana e tyre. Ajo përbëhet nga katër provime.Të marrë pjesë në veprimtari edukative mësimore. (Matematikë dhe Gjuhë amtare) dhe dy provime me zgjedhje. Ndarja e kurrikulës në kurrikulë bërthamë. Shteti subvencionon koston e paketës së teksteve drejtpërdrejt tek prindërit e nxënësve. do të bëhet në përputhje me nevojat e shkollës dhe komunitetit në të cilin gjendet shkolla. Rezultatet e arritura me MSH përbëjnë 80% të numrit total të pikëve. me përzgjedhjen e të cilëve ka një rol të rëndësishëm vetë shkolla. Korniza kurrikulare. . në kuadër të iniciativës “Shqipëria anglishtfolëse”.    Reforma e kurrikulës u mbështet nga shtrirja e IT në programe dhe funksionimin e shkollës Reforma e vlerësimit të arritjeve. Në vitin shkollor 2005-2006 filloi funksionimin MSH e cila mbështetet në vlerësimin e jashtëm me anë të një Testi unik në shkallë vendi. kurrikulës në nivel qendror. mbi bazën e të cilëve .  Zotërimi i gjuhës angleze është deklaruar një prioritet i arsimit të mesëm. Programet lëndore. si dhe kualifikim e mësuesve. dhe atë opsionale. vlerësimit të arritjeve të nxënësve.

(Sistemit Meritë dhe Preferencë). Ndihma ekonomike që i jepet cdo familje të varfër. deklaroi Detlef Palm. të mësuesve dhe drejtuesve të shkollave dhe drejtorive rajonale.3 milion eurosh për reformimin e përkujdesjes sociale. me administratorë jo mësues të shkollës dhe vlerësim me notë nga mësues të jashtëm të caktuar nga DAR. Nëse sistemi nuk po funksionon. është fare pak ndaj kërkohet një reformim i sistemit. . atëherë ai nuk është i mirë. si dhe rregullimin e tërë kuadrit ligjor mbi të cilin do të veprohet. Vlerësimi i testeve bëhet nga komisione me vlerësues të jashtëm të ngritura pranë secilës DAR/ZA. ërkujdesi social në Shqipëri është i mangët dhe në shumë raste inekzistent. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ndërkohë që reforma ecën përpara. në mënyrë që cdo familje në nevojë t’u ofrohen shërbime sociale. kreu i UNICEF-it për Shqipërinë. provimet zhvillohen vetëm me shkrim. por edhe fuqizimi i punonjësve socialë. nuk ndihmon njerëzit në nevojë. Provimet e Lirimit zhvillohen vetëm me shkrim dhe me administratorë që janë mësues të shkollave të tjera. i trajnimit të mësuesve në punë. “Ne dhe partnerët tanë jemi të vendosur që sistemi i shërbimit social të funksionojë për ata që kanë më shumë nevojë. përmes një sistemi qendror të pranimeve. Ekspertët mendojnë se gjatë këtyre katër viteve është shumë e rëndësishme të arrihet trajnimi. ne do të shikojmë nëse sistemi funksionon ose jo për popullatën rome. Reforma e sistemit të zhvillimit të burimeve njerëzore u shoqërua edhe me ngritjen e një database të informatizuar që përmban të gjitha të dhënat profesionale të punonjësve.              Duke filluar nga viti 2007. Pushteti vendor ka një rol të rëndësishëm pasi ai duhet të financojë këto qendra rezidenciale dhe duhet të sigurojë vijimësinë e tyre për një kohë të gjatë. drejtuesve të shkollave. Ky është një sistem tregu. Është realizuar reforma e zhvillimit profesional të mësuesve e mbështetur në trajnimin modular . Agjencia zviceriane për zhvillim përmes UNICEF-it i ka dhënë Ministrisë së Punës një grant prej 3. draftet e standardeve të mësuesve. thuajse i lirë. i cili si prioritet ka decentralizimin dhe dhënien e kompetencave pushtetit vendor për dhënien e shërbimeve ndaj personave në nevojë. me test të hartuar në nivel DAR-i. mentorëve dhe këshilltarëve pedagogjikë.pranohen studentët në degët që dëshirojnë. për fëmijët dhe gratë e abuzuara dhe për shtresat e tjera të popullsisë në rrezik”.  Që nga viti shkollor 2008-2009. ndaj reformimi i tij është i domosdoshëm. Reforma shënon një kalim nga sistemi i bazuar kryesisht në ofertë në sistemin e bazuar kryesisht në kërkesë. Faqja e parëMësuesitKurrikula NJOFTIME PËR SHTYP PUBLIKIME FJALIME KALENDARI I EVENTEVE Copyright © 2010 MASH. Janë hartuar dhe janë në proces miratimi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->