P. 1
Case Study

Case Study

|Views: 30|Likes:
Published by Saengsit Kritsadee
Case Study
Case Study

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Saengsit Kritsadee on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2014

pdf

text

original

Case Study ที ่ ๑ (ปิ ตตะ

)
ชื ่ อผู ้ป่ วย : นางสาวมณฑารัตน์ แย้ มชุ ่ ม อายุ : ๔๒ ปี
เกิดเมื ่ อวันที ่ : ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓ (ตรงกั บขึ ้ น ๑๐ ค่า เดือน ๑๐)
วันที ่ ผู ้ป่ วยมารับการรักษา : ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
อาการส าคัญ
จุ กแน่ นที่ใต้ ลิ ้ นปี่ เป็ นมา ๔ วั น
ประวัติ อาการปัจจุบันของผู ้ป่ วย
เมื่อ ๔ วั นก่อนที่ผู ้ ป่ วยจะมาทาการรักษา ผู ้ ป่ วยมีอาการจุ กแน่ นที่บริ เวณใต้ ลิ ้ นปี่ มีอาการปวดท้ อง
นานประมาณ ๒๐ – ๓๐ นาที จะรู ้ สึ กปวดแสบบริ เวณยอดอกและบริ เวณลิ ้ นปี่ เวลาที่มีอาการปวดจะ
สั มพั นธ์กั บมื ้ ออาหาร จะปวดก่อนและหลั งรับประทานอาหารช่ วงเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น.
เมื่อมีอาการผู ้ ป่ วยจะรับประทานอาหาร อาการปวดก็จะลดลง แต่ ถ้ าผู ้ ป่ วยมีอาการปวดมากๆ ก็จะ
รับประทานยาธาตุ น ้ าขาว อาการทุ เลาลงแต่ ไม่ หายขาด ผู ้ ป่ วยยั งมีอาการท้ องอืด ท้ องเฟ้ อด้ วย บางครั ้ งมี
อาการเรอเหม็นเปรี ้ ยวร่ วมด้ วย ไม่ มีอาการอาเจียน ผู ้ ป่ วยชอบรับประทานอาหารที่มีรสจั ด รสเผ็ด รสเค็ ม
และรับประทานอาหารไม่ ตรงเวลา ชอบดื่มน ้ าอั ดลมหลั งรับประทานอาหารเที่ยงเป็ นประจาทุ กวั น เครี ยด
บ่ อย ผู ้ ป่ วยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลห้ วยพลู แพทย์วินิจฉั ยว่ าเป็ น “โรคกระเพาะอาหารอั กเสบ” แพทย์ให้
ยาเคลือบกระเพาะและยาลดกรดมา หลั งจากผู ้ ป่ วยรับประทานยาไปอาการก็ทุ เลาลง แต่ ไม่ หายขาด
วิเคราะห์ ตามธาตุเจ้าเรื อนประจ าเดือนเกิด
ผู ้ ป่ วยเกิดวั นที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๓ : เป็ นอาโปสมุ ฏฐาน
วิเคราะห์ ตามธาตุเจ้าเรื อนจุติ
นั บย้ อนหลั งไป ๙ เดือนพบว่า : เป็ นปถวีสมุ ฏฐาน


วิเคราะห์ ตามอุตุสมุฏฐาน
อยู ่ ในช่ วงเหมั นตะฤดู (ตามฤดู ๓) เป็ นเสมหะสมุ ฏฐาน
อยู ่ ในช่ วงเหมั นตะฤดู (ตามฤดู ๖) เป็ นเสมหะสมุ ฏฐาน วาตะสมุ ฏฐานระคน
วิเคราะห์ ตามอายุสมุฏฐาน
ผู ้ ป่ วยอายุ ๔๒ ปี อยู ่ ในช่ วงวั ยปัจฉิมวั ย : เป็ นวาตะสมุ ฏฐาน
วิเคราะห์ ตามกาลสมุฏฐาน
ผู ้ ป่ วยมั กมีอาการปวดในช่วงเวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. อยู ่ ในช่ วงนั บแต่ ๔ โมงเช้ าถึงบ่ าย ๒
โมง (๑๐.๐๐น. - ๑๔.๐๐น.) : ปิ ตตะสมุ ฏฐาน
โรคตามสมุฏฐานภายใน
๑. จุ กแน่ นบริ เวณลิ ้ นปี่
๒. ท้ องอืด ท้ องเฟ้ อ
๓. เรอ เหม็นเปรี ้ ยว
๔. มีภาวะเครี ยด
มูลเหตุของการเกิดโรค
๑. การรับประทานอาหารไม่ ตรงต่ อเวลา
๒. รับประทานอาหารที่มีรสจั ดมากเกินไป (รสเผ็ด รสเค็ ม)
๓. เครี ยด
สรุ ป


ไฟมาก ลมมาก น ้ าน้ อย
แผนผัง

การวางยาในการรักษา
๑. รุ – ของเสียออกจากตั บ
๒. ล้ อม – ลดไฟ , ลดลมที่พั ดขึ ้ นเบื ้ องบน
๓. รักษา

จ่ ายยาธาตุบรรจบ
วัตถุส่ วนประกอบ
 ขิง โกฐเขมา โกฐพุ งปลา โกฐเชียง โกฐสอ เทียนดา เทียนขาว เทียนสั ตตบุ ษย์ เทียนเยาวพาณี
เทียนแดง ลู กจั นทน์ ดอกจั นทน์ กานพลู การบู ร เปลือกสมุ ลแว้ ง ลู กกระวาน ลู กผั กชีลา ใบ
พิมเสน รากไคร้ เครื อ ดีปลี เปราะหอม สิ่งละ ๔ ส่ วน
 โกฐก้ านพร้ าว ๘ ส่วน
 เนื ้ อลู กสมอไทย ๑๖ ส่ วน
พั ทธะปิ ตตะ
ตั บ,ตั บอ่ อน,ถุ งน ้ าดี,กระเพาะอาหาร,ล าไส้
กาเดา
ไฟย่ อยอาหาร
ไฟระส่ าระส่ าย
เครี ยด
ปวดจุ กแน่ นลิ ้ นปี่
ลมพั ดขึ ้ นด้ านบน
แน่ นเข้ าอก
จุ กอก
ลมออกจากปาก
น ้ า
ท้ องผู ก
วิธีท า : บดเป็ นผง
สรรพคุณ
แก้ ธาตุ ไม่ ปกติ ท้ องเสีย : ใช้ เปลือกแคหรื อเปลือกสะเดาหรื อเปลือกลู กทั บทิมต้ มกั บน ้ าปู น
แก้ ท้ องขึ ้ น ท้ องเฟ้ อ : ใช้ กระเทียม ๓ กลีบ ทุ บชงกั บน ้ าร้ อนหรื อใช้ ใบกะเพราะต้ มเป็ นกระสาย ถ้ า
หาน ้ ากระสายไม่ ได้ ให้ ใช้ น ้ าต้ มสุ กแทน
ขนาดรับประทาน
รับประทานวั นละ ๓ เวลาก่อนอาหาร
ผู ้ ใหญ่ ครั ้ งละ ๑ ช้ อนชา
เด็ ก ครั ้ งละ ๑/๒ ช้ อนชา
การออกฤทธิ ์ ของตัวยา
จากตั วยาข้ างต้ นในยาธาตุ บรรจบจะเห็นได้ ว่า ตั วยาส่วนใหญ่จะมีรสเผ็ดร้ อน (ขิง,ลู กจั นทน์,
ดอกจั นทน์,กระวาน,กานพลู ,การบู รลู กกระวาน,ลู กผั กชีลา,ดีปลี,เปราะหอม) กลุ ่ มยากลุ ่ มนี ้ จะมีฤทธิ

ช่ วยใน
การขั บลม กระจายลม แก้ ลมเสียดแทงสองราวข้ าง แก้ อาการท้ องเฟ้ อ จุ กเสียด แน่ นช่ วยในการเดิ นลม
และยั งมีกลุ ่ มยาที่ช่ วยในเรื่ องการบารุ ง ปรับธาตุ ในร่ างกายโดยจะเป็ นกลุ ่ มยาที่มีรสขม (พวกโกฐ,เทียน,
รากไคร้ เครื อ ฯลฯ) กลุ ่ มตั วยาพวกที่เหลือส่วนใหญ่จะมีรสยาที่ช่ วยทาให้ ยานี ้ ไม่ ร้ อนเกินไปทาให้ ยามีความ
สุ ขุ มมากขึ ้ น จะเห็นว่ามีเนื ้ อลู กสมอไทย ซึ่ งใส่ เป็ นส่ วนใหญ่ สมอไทยช่ วยในการถ่าย(รู ้ ปิ ดรู ้ เปิ ด)เนื่องจาก
ผู ้ ป่ วยนั ้ นมีอาการท้ องผู ก
ค าแนะนา
๑. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสจั ดมากเกินไป (รสเผ็ด , รสเค็ม)
๒. หลีกเลี่ยงการดื่มน ้ าอั ดลม
๓. รับประทานอาหารให้ ตรงต่ อเวลา

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->