Penerapan Nilai‐Nilai Islam Melalui Penggunaan Media  Dalam Pendidikan 

  Rezki Perdani Sawai 
Faculty of Leadership and Management,  Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, Negeri  Sembilan, MALAYSIA  Tel: 606‐7988797   E‐mail: rezki@usim.edu.my 

  Salhah binti Abdullah 
Faculty of Leadership and Management,  Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, Negeri  Sembilan, MALAYSIA  Tel: 606‐7988671  E‐mail: salhah@usim.edu.my 

  Dini Farhana Baharudin 
Faculty of Leadership and Management,  Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, Negeri  Sembilan, MALAYSIA  Tel: 606‐7988677  E‐mail: dini@usim.edu.my 

  Noranis Ismail 
Faculty of Leadership and Management,  Universiti Sains Islam Malaysia Bandar Baru Nilai, Negeri  Sembilan, MALAYSIA  Tel: 606‐7988241  E‐mail: noranis@usim.edu.my 

  Abstrak  Kebiasaannya,  nilai‐nilai  moral  dan  budaya  diterapkan  dari  satu  genarasi  ke  generasi  yang  lain  melalui  didikan  ibu  bapa,  orang  dewasa  atau  guru  di  sekolah.  Kehidupan  pada  masa  kini,  dipengaruhi  oleh  teknologi  moden  dan  masyarakat  terbudaya  dengan  media  di  mana  kebanyakan  ideologi  budaya  dan  penerapan  nilai  diturunkan  dari  satu  generasi  ke  generasi yang  lain  melalui  media  seperti  televisyen,  muzik  dan  Internet.  Kanak‐kanak  di Malaysia juga terpengaruh dengan media terutama media yang berunsurkan hiburan.  Kajian ini bertujuan untuk melihat  penggunaan media elektronik dalam penerapan nilai‐ nilai  Islam  kepada  kanak‐kanak  dengan  mengenalpasti  nilai‐nilai  yang  boleh  difahami  daripada  cerita  Upin  dan  Ipin  dan  mengenalpasti   pengaruh  media  terhadap  sikap  dan  tingkah  laku  kanak‐kanak.  Dapatan  kajian  ini  menunjukkan  bahawa  media  mempunyai  potensi  untuk  menerapkan  nilai  melalui  konsep  didik  hibur.  Batasan,  saranan  dan  cadangan kajian juga dibincangkan.    Kata kunci: Upin dan Ipin, nilai‐nilai Islam, media  .............................................................................................................................  Kertas  kerja  dibentangkan  dalam    Seminar  Kebangsaan  Media  dan  Pemikiran  Islam  (MIST2009) pada 21‐22 Julai 2009 di Hotel Equatorial, Bangi, Malaysia. 

  minda  seorang  kanak‐kanak  sangat  mudah  untuk  dipengaruhi.  Arif  dan  Amla  (2008).  Beberapa  rancangan  kanak‐kanak  telah  dibentuk  yang  bukan  sahaja  merangkumi  isi  kandungan  hiburan  tetapi  bertujuan  mengajar  konsep  nilai  dan  sifat‐ sifat  yang  positif.  Mereka  akan  memberikan reaksi terhadap paparan auditori dan visual serta menimbangkan sama ada  untuk  menonton  atau  tidak  sesuatu  rancangan  itu.    Kanak‐kanak  akan  terlibat  secara  aktif  dalam  sesuatu  rancangan  yang  ditontoni  berdasarkan  tahap  pemahaman  mereka  tentang  apa  yang  berlaku  di  dalam  rancangan  tersebut.  Perkembangan  teknologi  pendidikan  telah  diterima  oleh  kebanyak  guru  sebagai inovasi yang menjadi penawar kepa hampir semua keperluan pengajaran seperti  yang  dinyatakan  oleh  Mohd.      Menonton televisyen bukanlah satu perlakuan yang pasif.  Arif  dan  Rosnanin  (2001)  dalam  Mohd.  Berdasarkan  Huston  et  al. Manakala di Malaysia.    Secara  semulajadi.  selain  daripada  tujuan  mencari  hiburan. Blue’s Clues  dan Dora the Explorer.1. Kanak‐kanak akan memproses  secara  aktif  apa  yang  mereka  tontoni  daripada  media  televisyen. formatnya dan gerakannya. 1997). Kacang dan Usop Sontorian  .  kanak‐kanak  akan  terikut‐ikut  dengan  apa  yang  ditontonnya. Maka apabila masa dihabiskan  dengan  menonton  televisyen.  tidak  kira  jalan  cerita atau isi kandungannya.  (1992).  kanak‐kanak  menggunakan  televisyen  sebagai  alat untuk mempelajari sesuatu.  Beberapa  contoh  rancangan  atau  program  kanak‐kanak  popular  daripada Barat yang mempunyai elemen di atas termasuklah Sesame Street. Upin dan Ipin.  Terutama  dengan  rancangan‐rancangan  yang  ditayangkan  di  televisyen.  dan  tentulah  media  tersebut  seolah‐olah  menjadi  guru  kepada  kanak‐ kanak tersebut (Perloff.  Latarbelakang kajian  Perkembangan  pesat  teknologi  moden  telah  menjadikan  media  sebagai  salah  satu  alat  yang  sangat  berpengaruh  dalam  kehidupan  individu  terutama  di  kalangan  generasi  muda  kanak‐kanak.

 1997).  malahan  menggalakkan  kanak‐kanak  untuk  menggunakan daya pemikiran di samping memberikan kemahiran memproses masalah.  rancangan  yang  disajikan  oleh  media  bukanlah  bersifat  positif  semata  dan  memenuhi  kehendak  budaya  hidup  masyarakat di Malaysia.adalan  contoh  rancangan‐rancangan  yang  mempunyai  ciri‐ciri  yang  sama.  ibubapa  dapat  membentuk  selera  rancangan  yang  patut  ditonton  .  maka.  Semakin  tua  umur  seorang  kanak‐kanak.  Misalnya.  Ini  boleh  dilihat  daripada  persepsi  penonton  tentang  dunia  yang  dibentuk  melalui  televisyen  misalnya.  Dengan  ini.  Walaubagaimanapun.  daya  pemahamannya  terhadap  isi  kandungan  rancangan  yang  ditontoninya  itu  juga  meningkat  dan  mereka  juga  akan  menonton  dengan  lebih  strategik dan kritikal (Perloff.     Selari  dengan  perkembangan  minda  kanak‐kanak.  Kanak‐kanak  juga  belajar  bahawa  sifat  tertentu  boleh  dikaitkan  dengan  jenis  kandungan  yang  tertentu.  kanak‐kanak  yang  kecil  tidak  dapat  mengingati  plot  cerita  yang  ditonton  berbanding  kanak‐kanak  yang  lebih  tua  umurnya.    Warren  (1997)  menyebut  bahawa  apa  yang  paling  penting  adalah  untuk  ibubapa  menjadi  agen  pembudayaan  dengan  menonton  bersama  kanak‐kanak  agar  dapat  bersama‐sama  terlibat  dalam  dialog  secara  aktif  tentang  visual  dan  cerita  yang  ditontoni.  cara  hidup  di  Hollywood  adalah  kaya  dan  glamor.    Kanak‐kanak  pula  belajar  cara‐cara  berfikir  dan  bertingkah‐laku  melalui  media  dengan  memahami  rancangan  disiarkan  dari  segi  kandungan  dan  format  dan  juga  karakter  dan  plot  sesuatu  cerita.  mereka  akan  mempelajari  proses  menonton  televisyen.  tetapi  kandungan  yang  disiarkan  itu  mempunyai  bentuk  dan  struktur  yang  seragam.  Rancangan‐ rancangan  ini  bukan  sahaja  menghiburkan.     Salomon  (1983)  menyatakan  bahawa  media  menyediakan  sistem  yang  simbolik  untuk  pemprosesan  kerana  media  bukan  sahaja  menyiarkankan  kandungan  kepada  penonton.  cara hidup  semua orang Amerika adalah sedemikian.

  Penyataan masalah  Islam  telah  lama  mengajar  peri  pentingnya  cerita  sebagai  bahan  dalam  mendidik.  Electric  Company  dan  Mister  Roger’s  Neighborhood  dalam  peningkatan  kognitif  dan  pencapaian  akademik  kanak‐kanak  serta  nilai‐nilai  sosial  seperti  semangat  kerjasama  dan  interaksi  positif  (Mares  &  Woodward.  Sesetengah  daripada  mereka  melihat  media  sebagai  positif  di  mana  ia  dapat  membantu  proses  pembentukan  kanak‐kanak  manakala  ada  juga  yang  tidak  berpendapat sedemikian.  Setiap  cerita  ini  mengandungi  pengajaran  yang  tiada  tandingan  dan  boleh  dijadikan  bahan  dalam  pengajaran  khususnya  dalam  penerapan nilai‐nilai Islam yang murni.        .  Bagaimanapun.      2.  terlalu  sedikit  kajian yang  dibuat  berkaitan  dengan  kesan cerita‐ cerita  tersebut  terhadap  perkembangan  nilai  dan  moral  kanak‐kanak  di  Malaysia.  Terdapat  kajian‐kajian  lepas  yang  menyatakan  keberkesanan  siri  dan  cerita  Sesame  Street.  pendidik.  para  pengkritik  media  dan  kumpulan‐kumpulan  lain.  Surah  Nabi  Yusof  AS  dan  Nabi  Sulaiman  AS.     Pengaruh  media  terhadap  kanak‐kanak  terutama  televisyen  adalah  satu  isu  yang  sering  diperkatakan  oleh  ibubapa.oleh  kanak‐kanak  seterusnya  menjadi  agen  pembudayaan  yang  positif  dalam  perkembangan kanak‐kanak.  2001).  berdakwah  dan  menasihati  orang  lain  seperti  kisah‐kisah  yang  diceritakan  di  dalam  Al‐ Quran  dan  hadith  seperti  kisah‐kisah  para  nabi  di  antaranya  Surah  Ashabul  Kahfi.  kesemua  cerita  tersebut  adalah  berlatarbelakangkan  budaya  Barat  yang  mungkin  kurang  sesuai  dengan budaya Asia terutama di kalangan masyarakat Malaysia.    Walaupun terdapat pelbagai cerita atau siri yang ditayangkan di televisyen yang menarik  perhatian  kanak‐kanak.

  motivasi. sikap dan  tingkah laku  Penerapan Nilai  mengambil kira Teori Perkembangan Moral  Kogtitif Kohlberg  Rajah 1:  Pengaruh simbolik komunikasi media secara terus dan melalui intervensi kognitif sosial ke atas  perubahan sistem sosial dan tinglah laku individu    Sumber :  Ubahsuai dari Mohamad (2008):Falsafah.1  Kerangka Konseptual  Menurut Bandura (2004) dalam Mohammad (2008) menyatakan pengaruh media dalam  mempengaruhi    perubahan  tingkah  laku  sosial  dan  peribadi  pengguna  media  boleh  berlaku   melalui  dua  cara  (dual  path  of  influence).  Mohammad  (2008)  meringkaskan  teori  kognitif  sosial  dan  program  didik  hibur  menjadi  inspirasi  kepada  pengkaji  untuk  menjalankan kajian ini. Sejarah dan Fungsi Pendekatan Didik Hibur Media  untk Perubahan Tingkah Laku Sosial dan Personal    Teori  perkembangan  moral  oleh  Lawrence  Kohlberg  (dalam  Rahman.  kemahiran  muhasabah  kendiri  (self‐reflective  capability).      Pengaruh Terus  Pendedahan kepada  bahan Media (DVD )  Media  Intervensi Sistem  Sosial Media  Perubahan nilai.  dan  kemahiran  dan  kemampuan  mempelajari  mesej  simbolik  (vicarious  capability). Penggunaan   media  ke  atas  sosial  dan  individu  melalui  intervensi  sosial  bergantung  pada  efikasi  kemahiran  kognitif  sosial  individu  seperti  kemahiran  pengaturan  kendiri  (self‐regulatory  capability).2.  kemahiran  memahami  mesej  komunikasi  (symbolic  communication  capability).  1999)  yang  memberi  tumpuan  kepada  pertimbangan  moral  dan  dikategorikan  kepada  tiga  tahap  atau  enam  peringkat  seperti  berikut:  Tahap  prakonvensional  terbahagi  kepada  dua  .  iaitu  melalui  jalan  terus  dan  melalui  intervensi  faktor  sistem  sosial  (mediated  path  of  influence).

 1999).  Ajaran  Islam  mencakupi  tiga  aspek  iaitu  aqidah.  Ibadah  khusus  ialah  kepatuhan  dan  tunduk  kepada  hukum:   rukun  Islam  dan  rukun  Iman.       2.      Bedasarkan  kerangka  konseptual  di  atas.  termasuk hak‐hak individu dan peraturan untuk mencapai persetujuan menentukan apa  yang  benar)  . iaitu keadilan).  (iv)  Orientasi  undang‐undang  dan  peraturan  (melihat  sosial  order.  iaitu  ibadah  khusus  dan  ibadah  umum.dan  (vi)  Orientasi  prinsip  etika  sejagat  (apa  yang  benar  ialah  sosial  suara  batin yang harmoni dengan prinsip sejagat.    Orang  Islam  mempercayai  peraturan  moral  yang  ditetapkan  oleh  Tuhan  ditafsirkan  dalam tradisi agama.  pascakonvensional  yang  juga  terbahagi  kepada  dua  peringkat.  (v)  Orientasi  contact‐ligalistic  social  (nilai  yang  dipersetujui  masyarakat.    Nilai  Islam  adalah  nilai  sejagat  yang  mengandungi  nilai‐nilai  moral  dan  etika  yang  boleh  diterima  oleh  semua  agama.  (i)  Orientasi  dengan  kepatuhan  (kesan‐kesan  fizikal  menentukan  apa  yang  baik  atau  jahat).  pengkaji  cuba  menjalankan  kajian  rintis  dan  kajian sebenar yang menggunakan bahan media DVD kartun  kanak‐kanak Upin dan Ipin  yang dianggap menghibur dan diminati oleh kanak‐kanak Malaysia masa kini.2  Definisi konsepsual kajian  Istilah  penting  dalam  kajian  ini  ialah  definisi  ”penerapan  nilai‐nilai  Islam  ”.  Sementara  tahap  ketiga.  (iii)  peringkat  orientasi  persetujuan  antara  individu  atau  ”good  boy‐nice  girl”  (apa  yang  menenangkan  atau  membantu  orang  lain  adalah  baik).peringkat.  (ii)  Orientasi  instrumental  relativus  (apa  yang  memuaskan  keperluan  diri  sendiri  adalah  baik).  ibadah  dan  akhlak.   Manakala  ibadah   umum  ialah  selain  yang  terkandung  dalam  ibadah  khusus  yang  merangkumi  segala  gerak‐geri  dan  tindak  tanduk  manusia  berhubung  dengan  kehidupan  seharian  dalam  keluarga.  dan  tahap  konvensional  terbahagi  kepada  dua  peringkat. masyarakat dan berbakti kepada bangsa serta negara (Abdul Rahman.   Akhlak Islam berasaskan pegangan aqidah iaitu beriman dan percaya kepada Allah SWT.   Aqidah yang bersih adalah paksi melahirkan akhlak mulia. Manakala ibadah dalam Islam  terbahagi  kepada  dua. Peraturan ini merangkumi setiap individu di mana sahaja dan tidak  .  melaksanakan  tugas  atau  tanggungjawab  adalah  baik).

   Antaranya  ialah:   Tuhan  adalah  Pencipta  alam  dan  merupakan  sumber  kepada  semua  yang  baik.  Konsep  nilai  dan  moral  dalam  Islam  tertumpu  kepada  prinsip  dan  asas  kepercayaan  tertentu. keadilan dan kebijaksanaan.   .  ibadat.  tingkah  laku  sosial.  dan  tanggungjawab  muktamad  manusia  adalah  kepada  Tuhan yang menciptanya.  menimba  ilmu. keberanian.  benar  dan  indah.bergantung  kepada  kebolehannya  untuk  memberi  kepuasan  kepada  manusia  sahaja  atau  yang  telah  dibentuk  oleh  segolongan  masyarakat.  manusia  adalah  khalifah  di  bumi  Tuhan.      Hierarki  Nilai  dalam  Islam  mengikut  susunan  nilai  dan  moral  yang  bersifat  inklusif  dan  bersepadu.  kesepaduan  dan  penguasaan  semua  secara    praktikal    adalah  asas  kepada  pencapaian  keutuhan  yang  tertinggi  dan  moral  yang  kukuh.  tabiat  makan.   Dari  sudut  epistemologi.    Pewajarannya  ialah  peraturan  moral  adalah  hak  Tuhan  (Buku  Sumber  UNESCO.  empat nilai teras seperti tingkahlaku yang baik.  nilai  dalam  Islam  boleh  diatur  dalam  satu  hierarki  tertentu  mengikut  keutamaan  (Rajah  2).  kesopanan  dalam  peraturan  dan  semua  aspek  dalam  kehidupan  manusia.  kesederhanaan.  4 – Nilai tambahan  3 – Nilai utama  2 – Nilai teras  1 Nilai asas  Rajah 2: Hierarki Nilai Mengikut Islam  Sumber: Buku Sumber UNESCO‐APNIEVE (1999)        Terdapat  satu  nilai  asas  sahaja  iaitu  kepercayaan  dan  kepatuhan  kepada  Tuhan.  amalan  keagamaan.  merangkumi  kepercayaan  kepada  Tuhan.  1999).  membuat  keputusan.

  memberi  layanan  dan  baik.  kemampanan  pembangunan.  pegangan  atau  agama.  bertanggungjawab.    Perkembangan  teresebut  menurut  para  pengamal  media.  Menurut Amla:    “Terdapat  beberapa  isi  pokok  yang  perlu  difahami  oleh  para  pendidik  semasa  menggunakan  media  dalam  pengajaran  dan  pembelajaran.  kebebasan.  kemesraan.  sikap  penyayang  dan  pemurah.  berdikari.  konsisten  dalam  tindakan.  keamanan.  cintakan  ilmu  pengetahuan.  ketabahan.  pengurusan  kewangan  yang  berkesan.    Nilai‐nilai  Islam  merangkumi  nilai  akhlak  dan  moral  yang  mana  akhlak  bermaksud  perangai  atau  tingkah  laku.  tabiat.  kesederhanaan. tanggungjawab dan hubungan yang harmonis dan erat.  sikap  kekeluargaan.  disiplin  kendiri. 2008)   .  kebebasan  bertutur.  kepatuhan  kepada  Tuhan.  khususnya  guru  memahami kriteria dan menguasai kemahiran‐kemahiran tertentu.  penampilan  diri  yang  sopan.      Media dalam Pendidikan  membawa maksud bahan bantu mengajar yang menggunakan  media  dari  segi  teknologi  dan  bahannya  telah  berkembang  dalam  pendidikan    Amla  (2008).  hormat.  kepercayaan.  Kefahaman  tentang  impak  media  secara  am  dan  kepentingan  memahami  konsep  celik  media  agar  dapat  diterapkan  dalam  pembangunan  bahan  pengajaran  yang  menggunakan  bahan media”     (Amla.    Moral  dan  akhlak  terbentuk  hasil  daripada  pendidikan  dan  pembudayaan  yang  bermaksud  boleh  diajar dan dipelajari. bekerjasama  untuk  kebaikan.  perasaan  kekitaan.  kreativiti.  ketekunan.beberapa  nilai  utama  seperti  persaudaraan.  bersikap  baik  hati  dalam  semua  aspek  kehidupan.  tanggungjawab  sosial.  ketekunan.  keutuhan.  demokrasi.  ketulusan.  dan  pelbagai  nilai  tambahan  pemikiran  kritis.  kejujuran.  penggunaan  masa  yang  berkesan.  penghargaan.  hak  asasi  manusia.  kesedaran.  menghormati  kemuliaan  dan  hak  asasi  individu  lain.  kesyukuran.  amanah.  belas  kasihan.  kesederhanaan  dalam keseronokan dan penggunaan sumber yang berkesan.  bertanggungjawab  kepada diri sendiri.  berpandangan  jauh.  merendah  diri.

      4.  Metodologi     Kajian  ini  dijalankan  secara  tinjauan  iaitu  maklumat  diperolehi  melalaui  soal  selidik.  Daripada  jumlah  itu.Peranan media dalam pendidikan moral dapat dilihat dalam dua sudut.  pendidikan  nilai  dapat  dibina  dalam  pendidikan  celik  media.  terutamanya  media  elektronik   atau  digital  dapat  membantu  proses  pembelajaran  nilai  secara  berkesan.  Objektif Kajian   (a)  Untuk  melihat  penggunaan  media  dalam  penerapan  nilai‐nilai  Islam  kepada  kanak‐ kanak.    Alat  kajian  ini  mengadungi 9 item utama yang merangkumi 32 sub‐item bagi  keseluruhan  soal selidik.    Bagi  tujuan  kajian  ini  media  yang  dimaksudkan  merujuk  kepada  alat  cakera  padat  cerita  bersiri  komik  kanak‐kanak  yang  bercirikan  nilai  Islam  iaitu  cerita  Upin dan Ipin. Pertama.1  Sampel Kajian  Sampel  kajian  terdiri  daripada  55  orang  pelajar  tahun  1  dan  2.2  Alat kajian  Alat  kajian  yang  digunakan  di  dalam  kajian  ini  adalah  soal  selidik.      3.  menggunakan  media  dalam  pedagogi  dan  kandungan  pengajaran  nilai  yang  dapat  menggantikan  pengajaran/pembelajaran  nilai  yang  sering  dianggap  menjemukan  Amla  (2008).  Kajian ini melibatkan sebuah sekolah rendah.  Pemilihan  sampel  adalah  dibuat  secara bertujuan.    4.   Media.  27  orang  pelajar  lelaki  dan  28  orang  pelajar  perempuan.   Kajian  rintis  menggunakan  analisis  alpha  Cronbach  telah  dijalankan  untuk  menentukan  kebolehpercayaan  alat  kajian    Alat  kajian  ini  mengandungi  32  item  yang  mewakili  2  .  (b) Untuk mengenalpasti nilai yang difahami dari cerita Upin dan Ipin  (c) Untuk mengenalpasti pengaruh media terhadap sikap dan tingkah laku kanak‐kanak    4.  Kedua.

    Kaedah  kuantitatif  yang  akan  digunakan  adalah  bersifat  survey.  manakala  7%  tidak  meminati  kartun.  Sebanyak  93%  responden  meminati  cerita  kartun.  Spongebob  Squarepants.       5.  Setelah  selesai.0.  Pada  hari  kajian..     Selain  menghiburkan.  bunyi  yang  pelbagai.  Media  yang  berbentuk  audio  visual  khususnya  kartun  menarik  perhatian  kanak‐kanak  kerana  memiliki  ciri‐ciri  seperti  warna  yang  terang.  dan  ii)  Nilai  yang  difahami  dari  cerita  Upin dan Ipin.3  Analisis Data  Data kajian ini dianalisis menggunakan Statistical Packages for Social Sciences versi 13.   Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menganalisis  maklumat  responden.  Mickey  Mouse  Clubhouse.  Dora  the  Explorer.  video  dalam  penerapan  nilai‐nilai  Islam  di  kalangan  responden.  Berdasarkan  analisis  data.  Jenis  audio  visual  yang  dikaji  adalah  cerita  kartun.  Kluangman.  didapati  bahawa  kesemua  responden  (100%)  mempunyai  minat  yang  tinggi  untuk  melihat  media  bersifat  audio  visual  khususnya  tv. lagu dan sebagainya.dimensi  iaitu    i)  minat  menonton  cerita  kartun.  Bola  Kampung.  dan  Jimmy  Neutron.  Antaranya  ialah  siri  animasi  Kacang.  Spongebob Squarepants merupakan kartun yang paling diminati oleh responden dengan  .  kanak‐kanak  dalam  lingkungan  umur  7‐8  tahun  telah  menonton  DVD  cerita  Upin  dan  Ipin.  Ini  adalah  selari  dengan  pendapat  Papa  et.  Usop  Sontorian.  al  (2000)  yang  mendefinisikan  program  didik  hibur  sebagai  suatu  proses  yang  direka  dan  digunakan  sebagai  mesej  media  untuk  menghibur  dan  mendidik  dalam  meningkatkan  pengetahuan  terhadap sesuatu  ilmu.  menjana atitud  yang  positif  dan  change  behaviors. Keputusan dan perbincangan kajian   Dapatan  kajian  ini  menghuraikan  penggunaan  media  elektronik  yang  merangkumi  tv.  budaya  dan  sosial  masyarakat.  kartun  juga  mampu  mendidik  kanak‐kanak  tentang  nilai‐nilai  Islam.  Pengkaji  menyenaraikan  8  jenis  kartun  yang  mengandungi  pengajaran  nilai.      4.  pengkaji  akan  mengedarkan  borang  soal‐selidik  yang  dianggap  sesuai  dengan  tahap usia kanak‐kanak tersebut.

  tidak  tamak.  sabar.  Kanak‐kanak  pada  umur  7‐8  tahun  cenderung  untuk  meniru  perlakuan  model  yang  dilihat.  hormat.  Watak‐watak  tersebut  juga  menjadi  ikutan  kebanyakkan  responden.  Nilai  tidak  tamak  dalam  kajian  iini  mendapat  skor  kekerapan terendah iaitu sebanyak 23%. Dapatan kajian ini menyokong teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert  Bandura.  Bandura  menyarankan  perkembangan  pembelajaran  berlaku  melalui  pemerhatian  atau  imitasi.  puasa.  pemaaf.  Ehsan dan Mael (rujuk Rajah 3).     Hasil  dapatan  kajian  juga  mendapati  bahawa  responden  memahami  nilai‐nilai  Islam  seperti  kasih  sayang.  Ipin.  amanah. Kesemua responden (100%) meminati cerita kartun Upin dan Ipin.  .    Pengkaji  juga  cuba  mendapat  responden  terhadap  minat  kepada  watak‐watak  kegemaran  mereka  dalam  Upin  dan  Ipin.  cakap  benar.  mengaji  dan  tolong‐menolong  yang  cuba  diterapkan  oleh  kartun Upin dan Ipin.     Rajah 3: Lima watak utama cerita Upin dan Ipin  Sumber: Les Copaque Production (2009)    Kebanyakkan  responden  memilih  Ipin  sebagai  watak  kegemaran  mereka  (98%)  manakala watak yang paling tidak digemari ialah Mael iaitu sebanyak 36% sahaja.  82%  menyatakan  mereka  meniru  perangai  watak  yang  mereka  gemari. Amalan dan nilai Puasa dan Mengaji mendapat kekerapan tertinggi  oleh  responden  sebanyak  100%.  Pembelajaran  jenis  ini  melibatkan  proses  memberi  perhatian.  sedekah.kekerapan  93%  manakala  hanya  27%  daripada  jumlah  responden  menonton  cerita  kartun Kluangman.  solat  tarawikh.  Ada  lima  watak  utama  iaitu  Upin. Alasan  yang  diberikan  oleh  responden  semasa  memilih  watak  yang  digemari  adalah  kerana  watak  itu  bersifat  kelakar.  Fizi.

    Hasil  kajian  akan  memberi  perspektif  dan  pembelajaran  baru  kepada  penyelidik   untuk  membina  modul  pembelajaran  dan  pengajaran  yang  bersesuaian  untuk  kanak‐kanak.  melkaon  dan  memurnikan  dalam  minda  dan  melakonkan  semula.    Limitasi  kajian  yang  lain  adalah  berkaitan  dengan  alat  kajian  itu  sendiri.  Alat  kajian  yang  dibina  oleh  pengkaji  perlu  dikemaskinikan  dan  disesuaikan  dengan  tahap  pemahaman  dan usia responden. Cadangan dan saranan  Terdapat  beberapa  batasan  kajian.  Di  akhirnya individu ini diberi peneguhan supaya dia lebih bermotivasi melakukan tindakan  yang  diingini.  kualitatif  dan  mixed  method  untuk  memahami  lebih  mendalam  peranan  dan  penggunaan  media  dalam penerapan nilai‐nilai Islam.mengingat.  Antaranya  ialah  kesukaran  untuk  membuat  penentuan  umur  bagi  responden  kajian  yang  bersesuaian  dengan  tahap  pemahaman  nilai  yang  ditunjukkan  dalam  media  yang  dipilih.  Ianya  berpotensi  dijadikan  model  pembelajaran  dan  pengajaran  yang  berkesan  bagi  semua guru khususnya bagi guru sekolah rendah.       6.  Adalah  dicadangkan  agar  pengkaji  bekerjasama  dengan  guru  untuk  mengenalpasti  responden  dengan  lebih  dekat  sebelum  kajian dibuat. Kajian yang berkaitan dengan penerapan  nilai  boleh  dibuat  dalam  pelbagai  reka  bentuk  kajian  seperti  eksperimental.  Kebanyakan  responden (69%)menyatakan bahawa mereka menonton tv bersama ahli keluarga.    .     Memandangkan  kajian  ini  merupakan  satu  kajian  rintis.  pengkaji  berhasrat  untuk  melanjutkan kajian ini pada masa akan datang.  Adalah  tanggungjawab  keluarga  untuk  memberi  peneguhan  kepada  kanak‐kanak  berkaitan  nilai‐nilai  yang  telah  dipelajari  dari  media.

  Selain  itu  akan  diterbitkan  sebagai  bahan  bacaan  ilmiah  dan rujukan bagi para ilmuan akademik  dan pelajar‐pelajar.  Information  technologies:  What  you  see  is  not  (always)  what  you  get. United States: New Jersey. Educational Psychologist.  (1999).    Kohlberg.    Jawatan  Kuasa  APNIEVE  Malaysia  Kementerian  Pendidikan. (1977).  (1983). 207 – 216.  United States: University of Nebraska.    Huston.  small  screen:  The  role  of  television  in  American  society. Kuala Lumpur: Jawatan Kuasa APNIEVE Malaysia Kementerian  Pendidikan.     Berpotensi  membentuk  pelajar  di  peringkat  master  untuk  menjalankan  kajian  sama  ada  secara  kuantatif  atau  kualitatif  sebagai  usaha  penambahbaikan  sistem  pengajaran  dan  pembelajaran       Bibliografi    Bandura. Mass media effects.Dapatan  kajian  boleh  dikongsikan  kepada  tenaga  pengajar  lain  melalui  laporan  yang  dicetak  dalam  jurnal  universiti  dan  dibentang   di  seminar   anjuran  universiti  tempatan  dan  di  peringkat  kebangsaan. (1984).    Salomon. 20(4). Media penerapan dan pemupukan nilai.  &  Woodward.  E.  (2001). the psychology of moral development: The nature and validity of   moral stages.    Mares. (1997).  L.  M.  H.  G. R. United States: University of Virginia.  Prosocial  effects  on  children’s  social  interactions: Handbook of children and the media.          .    Mohd Arif Ismail & Amla Salleh.  A. United States: California. L. (2008). Social learning theory. United States: Harper & Row..    Perloff.   Selangor: Oxford Fajar Sdn Bhd. A.  (1992).  Big  world.  Buku  sumber  UNESCO‐APNIEVE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful