AA vks3e~ AA

va'kq
2 vf=
3 va'kqeku
4 v{k;
5 vØqj
6 v{kj
7 vxRL;
8 vfXuftr
9 vxz'
sk
10 vafa dr
11 vaxn
12 vpy
13 vP;qr
14 vt;
15 vtj
16 vrh'k
17 vrqy
18 vFkokZ
19 vnhu
1

Anshu
Atri
Anshuman
Akshay
Akrur
Akshar
Agatsya
Agnijeet
Agresh
Ankit
Angad
Achal
Achyut
Ajay
Ajar
Atish
Atul
Athrva
Adin

v/oj
21 vuy
22 vuqx
23 vuqftr
24 vUo;
25 viwoZ
26 vfHkftr
27 vey
28 v#.k
29 vtqu
Z
30 v'kksd
31 vUoh'k
32 v;Zek
33 v'es'k
34 vlhe
35 va'kqfuf/k
36 va'kqfe=
37 vdEiu
38 vf[kysu

20

Adhvar
Anal
Anug
Anujeet
Anvay
Apurva
Adhijit
Amal
Arun
Arjun
Ashok
Anvish
Aryma
Ashmesh
Aseem
Anshunidhi
Anshumitra
Akampan
Akhilen

vf[kysUnz
40 vf[kys'k
41 vfXuos'k
43 vxzfuf/k
44 vxzohj
45 vpys'k
46 vt;s'k
47 vftrkHk
48 vferkHk
49 vVys'k
50 vfr;e
51 vrqy'
sk
52 vfnrs'k
53 vf/krks"k
54 vf/kdkUr
s
55 vxzlu
56 v/ojs'k
57 vf/kizHkq
58 vf/keku
59 vfuys'k
60 vf/kdzrq
61 vuqdke
62 vuqpUnz

39

Akhilendra
Akhilesh
Agnivesh
Agranidhi
Agraveer
Achlesh
Ajayesh
Ajitabh
Amitabh
Atalesh
Atiyam
Atulesh
Aditesh
Adhitosh
Adhikant
Agrasen
Adhvaresh
Adhiprabhu
Adhiman
Anilesh
Adhikratu
Anukam
Anuchandra

vuqu;
64 vuqrks'k
65 vuqiHz k
66 vuqjkx
67 vuqjkt
68 vuqoj
69 vuqJqr
70 vikjs'k
71 vHk;sUnz
72 vHk;s'k
73 vfHkuo
74 vfHkHknz
75 vfHkeU;q
76 vfHkjke
77 vfHk:fp
78 vfHk"ksd
79 vejsUs nz
80 vej
81 veys'k
82 vfersj
83 vH;qn;
84 ve`r'
sk
85 vEcjh'k
63

Anunay
Anutosh
Anuprem
Anurag
Anuraj
Anuvar
Anushrut
Aparesh
Abhyendra
Abhyesh
Abhinav
Abhibhadra
Abhimanyu
Abhiram
Abhiruchi
Abhishek
Amrendra
Amar
Amalesh
Amiter
Abhyuday
Amrutesh
Ambrish

v;qrus
87 vjfoUn
88 v:.kkHk
89 voxkg
90 voral
91 ve`rka'k
92 v'odsrq
93 va'kqdj.k
94 vfopy
95 vtkr'k=q
96 vuqu;u
97 vHk;
98 vHk;ozr
99 v?ke"kZ.k
100 ve`rT;ksr
101 vk"kZ
102 vkfi
103 vkd`i
104 vkrs'k
105 vkdk'k
106 vkReftr
107 vkRes'k
108 vkns'k
86

Ayuten
Arvind
Arunam
Avgah
Avatns
Amrutansh
Ashvketu
Anshukaran
Avichal
Ajatshatru
Anunyan
Abhay
Abhayvrat
Aghmrshn
Amrutjyot
Aarsh
Aapee
Aakrup
Aatesh
Akash
Atmajeet
Aatmesh
Adesh

vk;s'Z k
110 vk'ks'k
111 vkfLrd
112 vkRecU/kq
113 vkRedsrq
114 vkRenso
115 vkuUn
116 vkuUnsUnq
117 vk;ZdkUr
118 vk;Zd
Z srq
119 vk;Zeku
120 vk;ZnÙk
121 vk;Z:i
122 vk;Z Hko
123 vk"kZrks"k
124 vk"kZnÙk
125 vk"kZ'khy
126 vk'kqnÙk
127 vk'knku
128 vk'kqnso
129 vk'kqjkt
130 vkfnR;
131 vkfnR;iky
109

Aryesh
Aashesh
Aastik
Aatmabandhu
Aatmaketu
Aatmdev
Anand
Ananndendu
Aryakant
Aryaketu
Aryaman
Aryadutt
Aryarup
Aryabhav
Arshtosh
Arshdutt
Arshsheel
Ashudutt
Ashdan
Ashudev
Ashuraj
Aditya
Adityapal

vkuUn
133 vkuUnizHk
134 vk;Z'ks[kj
135 vk'kqu;u
136 vkfnR;izdk'k
137 vkuUnlkxj
138 bUnq
139 b{okdq
140 bUos'k
141 bUnqftr
142 bUnqeku
143 bjky
144 bjs'k
145 bUnqdkUr
146 bUnqef.k
147 bUnz
148 bUnzef.k
149 bjs'oj
150 bUnzHko
151 bykukFk
152 bUnzdj.k
153 bUnzeksgu
154 bUnq'ka[kj

132

Anan
Anandprabh
Aryashekhar
Ashunayan
Adityaprakash
Anandsagar
Indu
Ishwaku
Invesh
Indujeet
Induman
Iral
Iresh
Indukant
Indumani
Indra
Indramani
Ireshwar
Indrabhav
Ilanath
Indrakran
Indramohan
Indushekhar

bykpj.k
156 bZ'k
157 bZg'
sk
158 bZ'k
159 bZ'kdkUr
160 bZ'kpj.k]
161 bZ'kk/kkj
162 bZ'kfe=
163 bZ'kfou;
164 bZ'kfoyk'k
165 mRlo
166 m'ku
167 mrLFk
168 mÙke
169 mRiy
170 mn;
171 mnkj
172 mYyk'k
173 m|e
174 mik'k
175 mes'k
176 mohZ'k
177 mluk
155

Ilacharan
Esh
Ehesh
Eesh
Eshkant
Eshcharan
Eshadhar
Eshmitra
Eshvinay
Eshvilash
Utsav
Usha
Utsth
Uttam
Utpal
Uday
Udaar
Ullash
Udham
Upash
Umesh
Urvish
Usna

mxzlus
179 mn;u
180 m|es'k
181 midzrq
182 mnnkyd
183 miuUn
184 mnkjs'k
185 mÙkjs'k
186 mnxhFk
187 mikld
188 mekdkUr
189 mn;ohj
190 miys'k
191 mifou;
192 mn;Hkw"k.k
193 mtkZ
194 Åts'
Zk
195 ÅgsUnq
196 Ågus'k
197 Ågizdk'k
198 _rqid
z k'k
199 _f"k
200 _f"k izrki

178

Ugrasen
Udyan
Udyamesh
Upkratu
Uddaluck
Upnand
Udaresh
Uttaresh
Udgith
Upasak
Umakant
Udayvir
Uplesh
Upvinay
Udaybhushan
Urja
Urjesh
Uhendu
Uhnesh
Uhprakash
Ritprakash
Rishi
Rishipratap

_f"kLo:i
202 _f"koUnu
203 _f"kjkt
204 _f"kdqekj
205 ,dsUnq
206 ,ds'k
207 ,osu
208 ,sd'
s oj
209 ,d'kj.k
210 ,s'o;Z
211 ,s'o;s'
Zk
212 ,s'o;Zfuf/k
213 ,s'o;Zlkxj
214 ,s'o;Zozr
215 vksd
a kj
216 vks'
a khy
217 vkstLoh
218 vksEizhr
219 vksEeksn
220 vksfa odkl
221 vksfa ou;
222 vkstksfeJ
223 vkstsl
201

Rishiswarup
Rishivandan
Rishiraj
Rishikumar
Ekendu
Ekesh
Even
Ekeshvar
Eksharan
Eeshwary
Eshwaryesh
Eshwaryanidhi
Eshwaryasagar
Eshwaryavrat
Omkar
Omshil
Ojasvi
Omprit
Ommod
Omvikas
Omvinay
Omjomishra
Omjes

vkse;u
225 vksEizdk'k
226 vksekuUn
227 vksEiznÙk
228 dkUr
229 dk:
230 dq'k
231 d`".k
232 dsu
233 dzrq
234 d.kkn
235 dfiy
236 dyki
237 dysUnz
238 dYis'k
239 dY;k.k
240 dfo
241 dfoUnz
242 dkUrh
Zk
243 des'
244 d';i
245 dkeftr
246 dqyUs nz

224

Omyan
Omprakash
Omanand
Ompradatt
Kant
Karu
Kush
Krishna
Ken
Kratu
Knad
Kapil
Kalap
Kalendra
Kalpesh
Kalyan
Kavi
Kavindra
Kanti
Karmesh
Kashyap
Kamjeet
Kulendra

d`ikad
248 ds'ko
249 d`r'
sk
250 ØkUrh
251 {kes'k
252 f{kfr'k
253 {kse'
sk
254 {kseUs nz
255 dfiys'k
256 dud
257 duds'k
258 d#.ks'k
259 deys'k
260 deZdkUr
261 deZohj
262 deZfuf/k
263 deZozr
264 deZ'khy
265 dykdkUr
266 dyk/kj
267 dykfuf/k
268 dyk;u
269 dykJ;
247

Kripank
Keshav
Kritesh
Kranti
Kshmesh
Kshitij
Kshemesh
Kshemendra
Kapilesh
Kanak
Kankesh
Karunesh
Kamlesh
Karmakant
Karmaveer
Karmanidhi
Karmvrat
Karmasheel
Kamalakant
Kaladhar
Kalanidhi
Kalayan
Kalashry

dykekSfS y
271 dYi'khy
272 dYidzzrq
273 dfodkUr
274 dfooj
275 dkapu
276 dkapus'k
277 dkfUrjkt
278 d'ks'oj
279 dhfrZ
280 dhfrZfuf/k
281 dqynhi
282 dqyHkw"k.k
283 dqyizhr
284 fdj.ks'k
285 dqy ohj
286 dqy kuu
287 dqy k;u
288 dqle
q Us nz
289 d`ikfuf/k
290 dqyef.k
291 dsrfq ey
292 d`".k

270

Kalamauli
Kalpsheel
Kalkratu
Kavikant
Kavivar
Kanchan
Kanchnesh
Kantiraj
Kasheshvar
Kirti
Kirtinidhi
Kuldeep
Kulbhushan
Kulpreet
Kirnesh
Kulveer
Kulanan
Kulayan
Kusumendra
Kripanidhi
Kulmani
Ketumil
Krishna

d`".knÙk
294 dsri
q kf.k
295 d`".knso
296 dksfVrks"k
297 dksfVef.k
298 dks"k/kj
299 dks'ks'oj
300 dkes'
sk
301 Ørq
302 Ørqef.k
303 {ksedj.k
304 {kse'kadj
305 dudxq.k
306 dudekSfy
307 deykdj
308 dykuUnu
309 dY;k.knso
310 dyk'kj.k
311 d#.kkfuf/k
312 dqyizrki
313 dqyeksgu
314 dqy'ks[kj
315 dqle
q ksRlo
293

Krishnadutt
Ketupani
Krishnadev
Kotitosh
Kotimani
Koshdhar
Kosheshwar
Kamesh
Kratu
Kratumani
Kshemkaran
Ksheshankar
Kanakgun
Kanakmauli
Kamlaker
Kamlanandan
Kayandev
Kalasharan
Karunanidhi
Kulpratap
Kulmohan
Kulshekhar
Kusumotsav

d`".kuUnu
317 [krs'k
318 [kuhUnz
319 [kuh'k
320 [kef.k
321 [knh'oj
322 x.kkad
323 x.ks'k
324 x.ksUnq
325 xrh'k
326 xU/koZ
327 x;sUnz
328 fxjh'k
329 xhrs'k
330 xqM'
sk
331 xq.khu
332 xq.kh'k
sk
333 xksi'
334 xksiUs nz
335 xkSjo
336 xkSjh'k
337 xxus'k
338 x.kdsrq

316

Krishnanadan
Khatesh
Kanindra
Khanish
Khamni
Khadishwar
Ganank
Ganesh
Ganendu
Gatish
Gandharva
Gayendra
Girish
Gitesh
Gudesh
Gunin
Gunish
Gopesh
Gopendra
Gaurav
Gaurish
Gaganesh
Ganketu

x.krst
340 x.kHknz
341 x.kohj
342 xhrkuu
343 xq.kdsrq
344 xq.kikf.k
345 xq.kkrhr
346 xqMkds'k
347 x
` .q kiky
348 xq.kfuf/k
349 xq.k'khy
350 xq#pUn
351 xq#iky
352 xq:nÙk
353 xksik;u
354 xkSjhdkUr
355 xxuef.k
356 x.koUnu
357 x.klkxj
358 xq.kpj.k
359 xq.klkxj
360 xksiky
361 xksikyLo:i
339

Gantej
Ganbhadra
Ganveer
Geetanan
Gunketu
Gunpani
Gunateet
Gudakesh
Gunpal
Gunnidhi
Gunsheeel
Guruchand
Gurupal
Gurudutt
Gopayan
Gaurikant
Gaganmani
Ganvandan
Gansagar
Guncharan
Gunsagar
Gopal
Gopalswarup

?kus'k
363 ?kekZd
364 ?kVs'oj
365 ?ku';ke
366 ?kuukn
367 ?kukyadkj
368 pUnz
369 pk#
370 pUns'
zk
371 pk.kD;
372 pk#g
373 pkfoZUnq
374 fprw"k
375 fprs'k
376 fpfnu
377 fp}j
378 fpUe;
379 fpjka'kq
380 P;ou
381 pØikf.k
382 pØ/kj
383 pØk'k;
384 pUnzdsrq

362

Ghanesh
Ghamark
Ghateshwar
Ghanshyam
Ghannad
Ghanalankar
Chandr
Charu
Chandresh
Chanakya
Charuh
Charvindu
Chitush
Chitesh
Chidin
Chiddar
Chinmay
Chiranshu
Chyavan
Chakramani
Chakradhar
Chakrashay
Chandraketu

pUnz/kj
386 pewifr
387 pewjkt
388 pk#nÙk
389 pk#ikf.k
390 pk#jkx
391 pk#foUn
392 pk#'khy
393 pk#Jok
394 fpÙkef.k
395 fp=gkl
396 fp=kJ;
397 fpnEcj
398 fpUe;sUnz
399 fpnkuu
400 pUnzeksgu
401 pUnzid
z k'k
402 pUnz'ks[kj
403 pUnzHkw"k.k
404 fpÙkjatu
405 Nan
406 Nankse
407 Nan'
sk
385

Chandradhar
Chamupati
Chamuraj
Charudutt
Charupamani
Charurag
Charuvind
Charusheel
Charushrava
Chitmani
Chitrahas
Chitrashray
Chidambar
Chinmayendra
Chidanan
Chanramohan
Chandraprakash
Chandrashekhar
Chandrabhushan
Chitranjan
Chhand
Chhandom
Chhandesh

Nk;s'k
409 Nerks"k
410 Nekf/k"k
411 Nerst
412 Nk;keksgu
413 t;
414 t;ar
415 t;dj]
416 T;s"B
417 tukad
418 tisg
419 tisUnz
420 t;s'k
421 t;sUnz
422 ftxh"kq
423 txRiky
424 txrki
425 txnh'k
426 txíhi
427 t;nzFk
428 Kkus'k
429 KkusUnz
430 Kkus'oj

408

Chhayesh
Chhamtosh
Chhamadhish
Chhamtej
Chhayamohan
Jay
Jayant
Jaykar
Jayeshth
Janak
Japeh
Japendra
Jayeshth
Jayendra
Jigishu
Jagatpal
Jagtap
Jagdish
Jagdeep
Jaydrath
Gyanesh
Gyanendra
Gyaneshvar

tuef.k
435 tufe=
436 tidkUr
437 tik;u
438 t;dkUr
439 t;dsrq
440 tenfXu
441 t;dzrq
442 t;pUn
443 t;ohj
444 t;jkt
445 tkrosnk%
446 ftrs'oj
447 thoukFk
448 thojkt
449 Kkudsrq
450 KkupUn
451 Kkufuf/k
452 T;ksfrfj"k
453 T;ksfrZef.k
454 t;izdk'k
455 t;Hkw"k.k
456 tuesut;
434

Janmani
Janmitra
Japkant
Japayan
Jaykant
Jayketu
Jamdagni
Jaykratu
Jaychand
Jayveer
Jayraj
Jatveda
Jeeteshwar
Jeevnath
Jeevraj
Gyanketu
Gyanchand
Gyannidhi
Jyotirish
Jyotirmani
Jayprakash
Jaybhushan
Janmenjay

T;ksfr"eku
432 tx}j
433 txékFk
460 t;ukjk;.k
461 r{k
462 rst
463 rhFkZ
464 rhFkZ
465 rks"k
466 rRosu
467 rRos'k
468 rukad
469 rRoftr
470 rus'k
471 r:.k
472 rusUnz
473 rkil
474 frFkhu
475 rst
s Us nz
476 rks"s ksUnz
477 rRonhi
478 rkjkdkUr
479 rhFkZjke

431

Jyotishman
Jagddar
Jagannath
Jaynarayan
Taksh
Tej
Tirth
Tirth
Tosh
Tatven
Tatvesh
Tanank
Tatvajeet
Tanesh
Tarun
Tanendra
Taapash
Tithin
Tejendra
Toshendra
Tatvadeep
Tarakant
Tirthram

tuizdk'k
458 t;onu
459 tnnh'oj
480 rw"kke`r
481 rstozr
482 rstfuf/k
483 rstksy hu
484 rstksfuf/k
485 n{k
486 nÙk
487 fnfXtr
488 fnfXor
489 fnO;
490 nhIr
491 n{ksUnz
492 n{ks'
sk
493 n/khp
494 n/khph
495 nUrst
496 n;s'k
497 nkuhUnz
498 nkus'k
499 nkUrs'k
457

Janprakash
Kayvadan
Jaddishwar
Tushamrut
Tejvrat
Tejnidhi
Tejolin
Tejonidhi
Daksh
Dutt
Digjit
Digvit
Divya
Deepti
Dakshendra
Dakshesh
Dadhich
Dadhichi
Dantej
Dayesh
Daneendra
Danesh
Dantesh

n'ks'Z k
501 nkusUnz
502 nkuksg
503 fnxad
504 fnxh'k
505 fnus'k
506 fnuksg
507 fnyhi
508 fnO;s'k
509 fnO;kax
sZ k
510 nqx'
511 nsod
512 nso'
sk
513 }kjds'k
514 }his'k
515 n{kdkUr
516 n{ks'k
517 n{koj
518 nÙkk=s;
519 neus'k
520 n{kkuu
521 neohj
522 n;kdkUr

500

Darshesh
Danendra
Danoh
Digank
Digeesh
Dinesh
Dinoh
Dilip
Divyesh
Divyang
Durgesh
Devak
Devesh
Dwarkesh
Dveepesh
Dakshkant
Dakshesh
Dakshvar
Datatreya
Damnesh
Dakshanan
Damveer
Dayakant

n;kfuf/k
524 nkudsrq
525 n;kuUn
526 nekfnR;
527 fnokuUn
528 fnokdj
529 fnfXot;
530 nkeksnj
531 fnO;dsrq
532 fnO;dkUr
533 fnO;ifr
534 fnO;ikf.k
535 fnO;jkt
536 fnO;kuUn
537 nh{kkdkUr
538 nh{kkohj
539 nhf/krh'k
540 nhid
541 nhidkUr
542 nh{kkfnR;
543 nhi'khy
544 nh?kZrks"k
545 nsodkUr
523

Dayanidhi
Danketu
Dayanand
Damaditva
Divanand
Diwakar
Digvijay
Damodar
Divyaketu
Divyakant
Divyapati
Divyapani
Divyaraj
Divyanand
Dikshakant
Dikshaveer
Didhitish
Deepak
Deepkant
Deekshditya
Deepsheel
Deerdhtosh
Devkant

nsodsrq
547 nsorks"k
548 nsofe+=
549 nsojf'e
550 nsokuu
551 ns'kjkt
552 |qfrdke
553 |qfrfe=
554 |qfr'khy
555 |qfrjkt
556 n{k
557 n{kizdk'k
558 n;klkxj
559 n;kLo:i
560 nkueksgu
561 fnokyadkj
562 fnO;dj.k
563 fnO;izdk'k
564 nsodj.k
565 /keZ
566 /khu
567 /kus'k
568 /kUos'k

546

Devketu
Devtosh
Devmitra
Devrashmi
Devanan
Deshraj
Dhyutikaam
Dhyutimitra
Dhryutisheel
Dhyutiraj
Daksh
Dakshprakash
Dayasagar
Dayaswarup
Danmohan
Divanlankar
Divyakaran
Divyprakash
Devkaran
Dharm
Dheen
Dhanesh
Dhanvesh

/kjs'k
570 /kqjUs nz
571 /khjs'k
572 /kurks"k
573 /kzqo'
sk
574 /kufuf/k
575 /kujkt
576 /keZdkUr
577 /keZjkt
578 /keZohj
579 /keZiky
580 /keZ/kj
581 /keZfuf/k
582 /keZ'khy
583 /kekZ;.k
584 /keZJ
Z ok%
585 /kkjkozr
586 /khjHknz
587 /k`"V|qEu
588 /kuuUn
589 /keZuUnu
590 /khjfou;
591 /khjsUnz
569

Dharesh
Dhurendra
Dheeresh
Dhantosh
Dhruvesh
Dhannidhi
Dhanraj
Dharmakant
Dharmaraj
Dhramveer
Dharmpal
Dharmadhar
Dharmanidhi
Dharmasheel
Dharmayan
Dharmshrava
Dharavrat
Dheerbhadra
Dhrushtdhyuman
Dhananand
Dharmnandan
Dheervinay
Dheerendra

/kqzoLo:i
593 uy
594 fuftr
595 fufor
596 udqy
597 ujs'k
598 uohu
599 u;sUnz
600 ujsUnz
601 ugq"k
602 ukxs'k
603 fu;e
604 fu.kZ;
605 fueZy
606 uhfru
607 uhfr'k
608 fuiq.q k
609 fu/kh"k
610 ufpdsrk
611 u`ohj
612 u`flag
613 ukjn
614 uwru

592

Dhruvswarup
Nal
Nijeet
Nivit
Nakul
Naresh
Navin
Nayendra
Narendra
Nahush
Nagesh
Niyam
Nirnay
Nirmal
Nitin
Nitish
Nipun
Nidhish
Nachiketa
Nraveer
Nrusinh
Narad
Nutan

u`jRu
616 u;pUn
617 u;u
618 u;us'k
619 u;izHk
620 ujdkUr
621 ujiky
622 ujjRu
623 ujs'oj
624 ujksÙke
625 uodkUr
626 uotksr
627 uoukFk
628 uofuf/k
629 uouhr
630 uok/kkj
631 ukjk;.k
632 fuxesu
633 fuf/kdkUr
634 fuf/kdke
635 fuf/kifr
636 fuiq.ks'k
637 fuf/kpj.k
615

Nruratna
Naychand
Nayan
Naynesh
Nayprabh
Narkant
Narpal
Narratna
Nareshwar
Narotam
Navkant
Navjot
Navnath
Navnidhi
Navniti
Navadhar
Narayan
Nigmen
Nidhikant
Nidhikam
Nidhipati
Nipunesh
Nidhicharan

fuf/ko/kZu
639 fuf/k'ks[kj
640 uodj.k
641 uhjt
642 fu;enhi
643 fu;eiky
644 fu;ekJ;
645 uhfrpj.k
646 uhfrizdk'k
647 uhfrHkw"k.k
648 u;ueksgu
649 fujatu
650 fuxe'ks[
s kj
651 ikFkZ
652 iw"kk
653 i`Fkq
654 izfpr
655 inekad
656 ifjftr
657 ijhf{kr
658 ijhu
659 ih;w"k
660 ikf.kfu

638

Nidhivardhan
Nidhishekhar
Navkaran
Neeraj
Niyamdeep
Niyampal
Niyamashray
Neeticharan
Neetiprakash
Neetibhushan
Nayanmohan
Niranjan
Nigamshekhar
Parth
Pusha
Pruthu
Prachit
Padmank
Parijit
Parikshit
Parin
Piyush
Panini

iq.;s'k
662 iq:g
663 izpsrk
664 izt;
665 iqyg
666 izToy
667 izt;
668 iz.ks'k
669 izrki
670 izQY
qy
671 izFke
672 iz|ksr
673 izHko
674 izHkkl
675 izefr
676 izeksn
677 iz|Eq u
678 iqy LR;
679 iz'kkar
680 izsjd
681 izlé
682 izlu
w
683 izl[
q k
661

Punyesh
Puruh
Pracheta
Prajay
Pulah
Prajval
Prajay
Pranesh
Pratap
Praful
Pratham
Pradhyot
Prabhav
Prabhas
Pramati
Pramod
Pradhyumn
Pulstya
Prashant
Prerak
Prasann
Prasun
Prasukh

izlksg
685 izkt
a y
686 izk.ks'k
687 izgkl
688 izhrs'k
689 izhrh'k
690 fiz;kad
691 fiz;Us nz
692 iratfy
693 inedkar
694 in~eukHk
695 in~eukFk
696 in~ekuu
697 ijesUnq
698 ijk'kj
699 ifjrks"k
700 in~e/kj
701 ifjJqr
702 ijkolq
703 ifjeksn
704 ioeku
705 iou
706 ious'k

684

Prasoh
Pranjal
Pranesh
Prahas
Preetesh
Preetish
Priyank
Priyaendra
Patanjal
Padmakant
Padmanabh
Padmnath
Padmanan
Parmendu
Parashar
Paritosh
Padmdhar
Parishrut
Paravasu
Parimod
Pavman
Pavan
Pavnesh

iq.Mjhd
708 iq.;dsrq
709 iq.;fe=
710 iqjUnj
711 iq:dkUr
712 iq:rks"k
713 iq:Jok
714 iq"dj
715 iq"djs'k
716 iz.kkJ;
717 izFkes'k
718 izHkkdj
719 izHkkikf.k
720 izHkkfuf/k
721 izHkqdkUr
722 izHkqnÙk
723 izoh.k
724 izoh.ksUnq
725 izlusUnq
726 izk.kukFk
727 izlu
s fpr
728 fiz;dkUr
729 fiz;dsrq
707

Pundrik
Punyketu
Punyamitra
Purandar
Purukant
Purutosh
Purushrava
Pushkar
Pushkresh
Pranashraya
Prathmesh
Prabhakar
Prabhapani
Prabhanidhi
Prabhukant
Prabhudutt
Praveen
Praveenendu
Prasanendu
Prananath
Prasenchit
Priyakant
Priyaketu

fiz;nÙk
731 fiz;Jok%
732 izhrs'k
733 izzhfrdkUr
734 ize
s dsrq
735 ize
s pUn
736 ize
s kuUn
737 iFkfot;
738 iFk'kk'ku
739 in~edj.k
740 in~eHkw"w k.k
741 ifo=
742 ij'kqjke
743 ifjfou;
744 ifo=ikf.k
745 iq.;dj.k
746 iq.;Hkw"k.k
747 iq.;pj.k
748 iz.ko
s dsrq
749 ize
750 izHkkdj.k
751 izHkk'kadj
752 izHkqfou;

730

Priyadutt
Priyashravah
Pritesh
Pritikant
Premketu
Premchand
Premanand
Pathvijay
Pathshashan
Padmakaran
Padmabhushan
Pavitra
Parshuram
Parivinay
Pavitrapani
Punyakaran
Punyabhushan
Punyacharan
Pranav
Premketu
Prabhakaran
Prabhashankar
Prabhuvinay

izoh.k
754 izoh.kpUnz
755 fiz;Hkw"k.k
756 fiz;o/kZu
757 fiz;onu
758 ize
s eksgu
759 izrkiukjk;.k
760 QysUnz
761 Qys'k
762 Qfyxs'k
763 cq/k
764 czã
765 cyftr
766 cyhUnz
767 cq/ks'k
768 czã
z 's k
769 cynso
770 cyHknz
771 cq/kifr
772 cq/kk;u
773 cyohj
774 cks/kfuf/k
775 c`gnzFk
753

Praveen
Praveenchandra
Priyabhushan
Priyavardhan
Priyavadan
Premmohan
Pratapnarayan
Phalendra
Phalesh
Phaligesh
Budh
Brahm
Baljit
Balindra
Budhesh
Brahmesh
Baldev
Balbhadra
Budhpati
Budhayan
Balveer
Bodhnidhi
Bruhdrath

cks/kk;u
777 c`gLifr
778 czãnÙk
779 czãrst
780 czãJok%
781 czãkuUn
782 czãLo:i
783 Hknz
784 Hkkuq
785 Hkh"e
786 Hkwi
787 HkwHk`r
788 Hkkst
789 HkDrs'k
790 Hknz'
sk
a
791 Hknzkx
792 Hkjr
793 HkO;s'k
794 HkkusUnq
795 Hkkjr
796 Hkkes'
sk
797 Hkkosu]
798 HkkLdj

776

Bodhayan
Brahspati
Brahmdatt
Brahmatej
Brahmshravah
Brahmanand
Brahmswarup
Bhadra
Bhanu
Bhishma
Bhup
Bhubhart
Bhoj
Bhaktesh
Bhadresh
Bhadrang
Bharat
Bhavyesh
Bhanendu
Bharat
Bhamesh
Bhaven
Bhaskar

Hkkos'k
800 HkwdkUr
801 Hkwdsrq
802 Hkwdsrq
803 Hkwfuf/k
804 Hkwiu
s
805 Hkwef.k
806 Hkwiky
807 Hkwi'
sk
808 HkxnÙk
809 HkxhjFk
810 HknznÙk
811 Hkj}kt
812 Hkrqg
Z fj
813 Hkodsrq
814 HkoukFk
815 Hkorks"k
816 HkoHkwfr
817 Hkoef.k
818 Hkos'oj
819 Hkofuf/k
820 Hkok;u
821 Hkkuqnso
799

Bhavesh
Bhukant
Bhuketu
Bhuketu
Bhunidhi
Bhupen
Bhumani
Bhupal
Bhupesh
Bhagdutt
Bhagirath
Bhadradutt
Bharadvaj
Bhartuhari
Bhavketu
Bhavnath
Bhavtosh
Bhavbhuti
Bhavmani
Bhaveshvar
Bhavnidhi
Bhvayan
Bhanudev

HkkuqnÙk
823 HkkjrsUnq
824 HkkopUnz
825 Hkkofuf/k
826 HkkLdjsu
827 Hkh"enso
828 Hkqousu
829 Hkqous'k
830 HkDrdj.k
831 HkwfjJok%
832 HkDrLo:i
833 Hkxoír
834 Hkkeksn;
835 Hkkek'kk
836 HkwfeHkw"k.k
837 Hkxo}Rly
838 euq
839 e/kq
840 eku
841 eqDr
842 erhu
843 erhUnz
844 euLoh

822

Bhanudutt
Bharatendu
Bhavchandra
Bhavnidhi
Bhaskren
Bhishmadev
Bhuvnen
Bhuvnesh
Bhaktkaran
Bhurishravah
Bhaktswarup
Bhagvaddut
Bhamoday
Bhamashah
Bhumibhushan
Bhagvaddtsal
Manu
Madhu
Maan
Mukt
Matin
Matindra
Mansvi

e;ad
846 e;s'k
847 e#Ùk
848 eghu
849 eghUnzz
850 egsUnq
851 ek/ko
852 ekus'k
853 ekuo
854 ekuosUnz
855 ekrZ.M
856 ejhfp
857 fe=s'k
858 fefyUn
859 fefgj
860 eqdUq n
861 eqdy
q
862 equh'k
863 equhnz
864 eqe{q kq
865 eksgu
866 eksgus'k
867 edjUn
845

Mayank
Mayesh
Marut
Mahin
Mahindra
Mahendu
Madhav
Manesh
Manav
Manvendra
Martand
Marich
Mitresh
Milind
Mihir
Mukund
Mukul
Munish
Munindra
Mumukshu
Mohan
Mohnesh
Makrand

eaxysUnq
869 eaxy
870 eaxys'k
871 ef.kfuf/k
872 ef.kiky
873 ef.kHknz
874 en;Ur
875 e/kqdkUr
876 e/kqfuf/k
877 e/kqfiz;
878 e/kqHknz
879 e/kqef.k
880 euu
881 euusUnz
882 euus'k
883 euqfiz;
884 euqjkr
885 euksjFk
886 eU;qt;
887 ejhfp'k
888 egknso
889 egkuUn
890 egkcy

868

Manglendu
Mangal
Mangalesh
Maninidhi
Manipal
Maibhadra
Madyant
Madhukant
Madhunidhi
Madhupriya
Madhubhadra
Madhumani
Manan
Mananendra
Mananesh
Manupriya
Manurat
Manorath
Manyujay
Marichish
Mahadev
Mahanand
Mahabal

egkizK
892 egh/kj
893 egkHknz
894 egkohj
895 ek/kosUnz
896 ekuHknz
897 ekuk;u
898 e;Ldj
899 fefgjs'k
900 ekuos'
sk
901 eqpd
q Uq n
902 ehekald
903 eqfudsrq
904 eqfujkt
905 eqfuJok%
906 ewy jkt
907 ewy rks"k
908 ewy ozr
909 es/kkdkUr
910 es/kkrks"s k
911 es/kknso
912 esukuu
913 esuk;u
891

Mahaprajya
Mahidhar
Mahabhadra
Mahavir
Madhvendra
Manbhadra
Manayan
Mayaskar
Mihiresh
Manvesh
Muchukund
Mimansak
Muniketu
Muhiraj
Munishravah
Mulraj
Mooltosh
Moolvrat
Medhakant
Medhatosh
Medhadev
Menanan
Menayan

eksndsrq
915 es/kkJ;
916 ekSfypUnz
917 efrizrki
918 efrekÙkZ.M
919 efrHkw"k.k
920 egkeaxy
921 e/kqqonu
922 e/kqln
w u
923 eukst
s oj
924 eukst'
925 euksu;u
926 euksjt
a u
927 egkueu
928 egkfou;
929 egk'kadj
930 ekudj.k
931 ekuuUn
932 ekuHkw"k.k
933 egh'ks[kj
934 ek;qHkw"k.k
935 fe=eaxy
936 fe=fefgj

914

Modketu
Medhashray
Maulinchandra
Matipratap
Matimartand
Matibhuhan
Mahamangal
Madhuvandan
Madhusudan
Manoj
Manojeshwar
Manonayan
Manoranjan
Mahanaman
Mahavinay
Mahashankar
Mankaran
Mananand
Manbhushan
Mahishekhar
Mayubhushan
Mitramangal
Mitramihir

eqfuHkw"k.k
938 ewy'kadj
939 ewyeksgu
940 es/kkyadkj
941 eax
a ydj.k
942 ;{k
943 ;{ks'k
944 ;K
945 ;Ks'k
946 ;kLd
947 ;esUnq
948 ;es'k
949 ;ehUnz
950 ;;kfr
951 ;ksx'
sk
952 ;q/q kkftr
953 ;ksx
s kad
954 ;qx'
sk
955 ;tq%'khy
956 ;tq%Jok
957 ;q;Rq lq
958 ;tqefZ .k
959 ;Kdsrq
937

Munibhushan
Moolshankar
Moolmohan
Medhalankar
Mangalkaran
Yaksh
Yakshesh
Yajya
Yajyesh
Yask
Yamendu
Yamesh
Yameendra
Yayati
Yogesh
Yudhajeet
Yogank
Yugesh
Yajuhsheel
Yajuhshrava
Yuyutsu
Yajurmani
Yajyaketu

;Krst
961 ;KnÙk
962 ;K'khy
963 ;Kfuf/k
964 ;Krks"k
965 ;Klwj
966 ;ekuu
967 ;ekfnR;
968 ;Ks'oj
969 ;'k%iky
970 ;'kdkUr
971 ;'kks/kj
972 ;'kksjRu
973 ;'kksHkwfr
974 ;kxfe=
975 ;kxnso
976 ;kxfuf/k
977 ;'kksHko
978 ;'kfe=
979 ;'kksohj
980 ;qxU/kj
981 ;qxef.k
982 ;qxnso

960

Yajyatej
Yajyadutt
Yajyasheel
Yajyanidhi
Yajyatosh
Yajyasoor
Yamanan
Yamaditya
Yajyeshwar
Yashpal
Yashkant
Yashodhar
Yashoratna
Yashobhuti
Yaagmitra
Yaagdev
Yaagnidhi
Yashobhav
Yashmitra
Yashoveer
Yugandhar
Yugmani
Yugdev

;qx's oj
984 ;q/kkeU;q
985 ;kKoYD;
986 ;qf/kf"Bj
987 ;qojkt
988 ;qoohj
989 ;qo'
s oj
990 ;ksxdsrq
991 ;
s ksxdkUr
992 ;ksxkfnR;
993 ;ksxohj
994 ;Kizdk'k
995 ;Ko/kZu
996 ;K'kj.k
997 ;'k%Lo:i
998 ;'kksHkw"k.k
999 j?kq
1000 jfo
1001 jke
1002 #nz
1003 jf{kr
1004 j.kftr~
1005 j.kohj
983

Yugeshwar
Yudhamanyu
Yajyavalkya
Yudhishthir
Yuvraj
Yuvvir
Yuveshvar
Yogketu
Yogkant
Yogaditya
Yogaveer
Yajyaprakash
Yajyavardhan
Yajyasharan
Yashswarup
Yashobhushan
Raghu
Ravi
Raam
Rudra
Rakshit
Ranjit
Ranvir

jFkh'k
1007 jf;eku
1008 johUnz
1009 jesUnz
1010 jes'k
1011 jls'k
1012 jkdsUn
1013 jkds'k
1014 jkxs'k
1015 jkts'k
1016 jktho
1017 jktsUnz
1018 jkgqy
1019 #fpj
1020 #ns'k
1021 jksfgr
1022 j?kqdkUr
s
1023 j?kqrt
1024 j?kqohj
1025 jtuh'k
1026 jtuhUnq
1027 j.krks"k
1028 j.krst

1006

Rathish
Rayiman
Ravindra
Ramendra
Ramesh
Rasesh
Rakend
Rakesh
Ragesh
Rajesh
Rajiv
Rajendra
Rahul
Ruchir
Rudesh
Rohit
Raghukant
Raghutej
Raghuveer
Rajneesh
Rajnindu
Rantosh
Rantej

jfUrnso
1030 jekdkUr
1031 jfodkUr
1032 jfodke
1033 jkE;s'k
1034 j.krqx
a
1035 jlkuu
1036 jfld
1037 jflds'k
1038 jkxs'
s oj
1039 jlrks"k
1040 jkxk/kkj
1041 jktdsrq
1042 jktdkUr
1043 jktukFk
1044 jktiky
1045 jlizK
1046 jktef.k
1047 jktcU/kq
1048 jkepUnz
1049 jktjRu
1050 jktgal
1051 jkts'oj
1029

Rantidev
Ramakant
Ravikant
Ravikaam
Ramyesh
Rantung
Rasayan
Rasik
Rashikesh
Rageshwar
Rastosh
Ragadhar
Rajketu
Rajkant
Rajnath
Rajpal
Rasprajya
Rajmani
Rajbandhu
Ramchandra
Rajratna
Rajhans
Rajeshwar

jkenÙk
1053 #fpHknz
1054 jkenso
1055 jktoj
1056 jkes'oj
1057 jhrs'k
1058 jhrh'oj
1059 #fpfiz;
1060 #nzn
z Ùk
1061 #nznso
sk
1062 #nz'
1063 jSors'k
1064 j?kquUnu
1065 j?kq'kj.k
1066 jfoizdk'k
1067 jfoizrki
1068 j?kqHkw"k.k
1069 j.kfot;
1070 jfoHkw"k.k
1071 jfoeksgu
1072 jfo'kadj
1073 jfo'ks[kj
1074 jfolgk;

1052

Ramdutt
Ruchibhadra
Ramdev
Rajvar
Rameshwar
Ritesh
Ritishwar
Ruchipriya
Rudradutt
Rudradev
Rudresh
Raivtesh
Raghunandan
Raghusharan
Raviprakash
Ravipratap
Raghubhushan
Ranvijay
Ravibhushan
Ravimohan
Ravishankar
Ravishekhar
Ravisahay

jkxuUnu
1076 jklfogkjh
1077 jktuUnu
1078 jktizdk'k
1079 jktHkw"k.k
1080 jkt'ks[kj
1081 jktLo:i
1082 jkT;o/kZu
1083 jkedj.k
1084 jktfefgj
1085 jkeizlkn
1086 jke'kj.k
1087 fjiqneu
1088 jktukjk;.k
1089 jkeukjk;.k
1090 jktho
1091 jkthoykspu
1092 y{k
1093 y{;
1094 ykHk
1095 y{ksUnz
1096 yksd'
sk
1097 y{e.k
1075

Ragnandan
Rasvihari
Rajnandan
Rajprakash
Rajbhushan
Rajshekhar
Rajswarup
Rajyavardhan
Ramkaran
Rajmihir
Ramprasad
Ramsharan
Ripudaman
Rajnarayan
Ramnarayan
Rajiv
Rajivlochan
Laksh
Lakshya
Labh
Lakshendra
Lokesh
Lakshman

y{ehUnz
1099 ykHkkad
1100 ykHks'k
1101 yfyr
1102 yhysu
1103 ykHksUnz
1104 y{krst
s
1105 y{kifr
1106 y{ehdkUr
a oj
1107 y{ks'
1108 y{ehfuf/k
1109 yfyrs'k
1110 ykHkozr
1111 yksdfiz;
1112 yksdfe=
1113 yhyk/kj
1114 yhykfnR;
1115 yksdfuf/k
1116 yksdkuu
1117 y{ehizlkn
1118 y{eh'ks[kj
1119 ykHkonu
1120 O;kse

1098

Lakshmindra
Labhank
Labhesh
Lalit
Leelen
Labhendra
Lakshtej
Lakshpati
Lakshmikant
Lakshewar
Lakshminidhi
Lalittesh
Labhvrat
Lokpriya
Lokmitra
Leeladhar
Leeladitya
Loknidhi
Lokanan
Lakshmiprasad
Lakshmishekhar
Labhavadan
Vyom

olq
1122 okt
1123 fojkV~
1124 fo".kq
1125 ohj
1126 osn
1127 foftr
1128 ozt'
sk
1129 otzzkx
a
1130 opksfor
1131 oUnu
1132 ojkad
1133 o#.k
1134 ojsUnz
1135 ojkg
1136 oYyHk
1137 olUr
1138 okxh'k
1139 okfxUnz
1140 okXohj
1141 okDdsrq
1142 ok.khu
1143 okes'k
1121

Vasu
Vaaj
Virat
Vishnu
Veer
Ved
Vijit
Vrajesh
Vjrang
Vchovit
Vandan
Varank
Varun
Varendra
Varah
Vallabh
Vasant
Vagish
Vagindra
Vagvir
Vakketu
Vanin
Vamesh

ofl"B
1145 fodkl
1146 fou;
1147 fo'okl
1148 fo/ksUnq
1149 fodze
1150 forjkx
1151 forks"k
1152 okeksg
1153 foHkwfr
1154 foIyo
1155 fonqj
1156 foÙks'k
1157 fonsg
1158 fo|s'k
1159 fo|kad
1160 fouhr
1161 fouksn
1162 foHko
1163 foHkkl
1164 foey
1165 foeU;q
1166 fojkr

1144

Vasishth
Vikas
Vinay
Vishwas
Vidhendu
Vikram
Vitrag
Vitosh
Vamoh
Vibhuti
Viplav
Vidur
Vittesh
Videh
Vidhyesh
Vidhyank
Vinit
Vinod
Vibhav
Vibhas
Vimal
Vimanyu
Virat

foykl
1168 fookd
1169 foJqr
1170 foeys'k
1171 fogkl
1172 o`nu
s
1173 oSHS ko
1174 osnkUr
1175 osnkax
1176 O;kse'
sk
1177 O;kls'k
1178 oztUs nz
1179 ozr'
sk
1180 opLdsrq
1181 opLrksx
1182 opLifr
1183 okpksfuf/k
1184 otzdkUr
1185 okpLizhr
1186 ous'oj
1187 otzikf.k
1188 ojpUn
1189 ojrks"k
1167

Vilas
Vivak
Vishrut
Vimalesh
Vihas
Vraden
Vaibhav
Vedant
Vedang
Vyomesh
Vyasesh
Vrajendra
Vratesh
Vachasketu
Vachastog
Vachaspati
Vachonidhi
Vajrakant
Vachasprit
Vaneshwar
Vajrapani
Varchand
Vartosh

ojizK
1191 ojkfnR;
1192 oYyHks'k
1193 olqdkUr
1194 okds'oj
1195 olqfq uf/k
1196 okxh'oj
1197 okenso
1198 oklqnso
sk
1199 fodze'
1200 oeZdkUr
1201 fot;kad
1202 fot;sUnz
1203 fot;s'k
1204 foÙkdkUr
1205 fo|kdkUr
1206 fo|klkxj
1207 fo|kfnR;
1208 fo|krks"k
1209 fo|kfuf/k
1210 fo|k/kj
1211 fo|kk;u
1212 fo|kJ;

1190

Varprajya
Varaditya
Vallabhesh
Vasukant
Vakeshwar
Vasunidhi
Vageeshwar
Vamdev
Vasudev
Vikramesh
Varmkant
Vijayank
Vijayendra
Vijayyesh
Vittakant
Vidhyakant
Vidhyasagar
Vidhyaditya
Vidyatosh
Vidhyanidhi
Vidyasagar
Vidyayan
Vidyashray

fo/kqdkUr
1214 fouk;d
1215 fou;kad
1216 fou;sUnz
1217 fou;s'k
1218 fofius'k
1219 foiqy'
sk
1220 foHkkdj
1221 foHkk'khy
1222 foHkkfnR;
1223 foHkqdkUr
1224 foHkw"k.k
1225 foeysUnq
1226 fojkts'
sk
1227 fo'odsrq
1228 fo'opUnz
1229 fo'onÙk
1230 fo'onso
1231 fo'ofuf/k
1232 fo'ofiz;
1233 fo'oef.k
1234 fo'ofe=
1235 fo'oJok%
1213

Vidyukant
Vinayak
Vinyank
Vinyendra
Vinyesh
Vipinesh
Vipulesh
Vibhakar
Vibhasheel
Vibhditya
Vibhukant
Vibhushan
Vimlendu
Virajesh
Vishvaketu
Vishvachandra
Vishvadutt
Vishvadev
Vishvanidhi
Vishwapriya
Vishvamani
Vishwamitra
Vishwashravah

fo'okuUn
1237 fo".kqdkUr
1238 fo".kqiky
1239 fo".kqfiz;
1240 ohjdsrq
1241 ohjnso
1242 ohjfe=
1243 ohjjRu
1244 ohjlsu
1245 ohjkfnR;
1246 osndsrq
1247 osndke
1248 osndkUr
1249 osnukFk
1250 osnrhFkZ
1251 osnfuf/k
1252 osniky
1253 osnfiz;
1254 osnkuUn
1255 osnjkx
1256 osn#fp
1257 osnozr
1258 osn'khy

1236

Vishwanand
Vishnukant
Vishnupal
Vishnupriya
Veerketu
Veerdev
Veermitra
Veerratna
Veersen
Veeradity
Vedketu
Vedkam
Vedkant
Vednath
Vedtirth
Vednidhi
Vedpal
Vedpriya
Vedanand
Vedrag
Vedruchi
Vedvrat
Vedsheel

osnJok%
1260 osnkfnR;
1261 osnksn;
1262 O;ksedkUr
1263 O;ksedsrq
1264 O;kse'
s oj
1265 oztukFk
1266 ozrkuUn
1267 ozrifr
1268 ozrjRu
1269 ozrksÙke
1270 O;ksenso
1271 olUrfiz;
1272 olqpj.k
1273 olq'ks[kj
1274 fodzekfnR;
1275 fot;dkUr
1276 fot;iky
1277 fot;jkt
1278 fo|k'kj.k
1279 fo|kpj.k
1280 fo|kuUn
1281 fou;dkUr
1259

Vedshravah
Vedaditya
Vedoday
Vyomkant
Vyomketu
Vyomeshwar
Vrajnath
Vratanand
Vratpati
Vratratna
Vratotam
Vyomdev
Vasantpriya
Vasucharan
Vasushekhar
Vikramaditya
Vijaykant
Vijaypal
Vijayraj
Vidyasharan
Vidyacharan
Vidyanand
Vinaykant

foHkkdj.k
1283 fofiupUnz
1284 fo'oizrki
1285 fo'kky
1286 fo'kkys'k
1287 fo'kkynso
1288 osndj.k
1289 osnizdk'k
1290 osnHkw"k.k
1291 osnkyadkj
1292 ozro/kZu
1293 'kUrq
1294 'kkUr
1295 f'kfc
1296 'kEc
1297 f'kfYi
1298 f'ko
1299 'qkfq p
1300 'kqdz
1301 'kqHkz
1302 'k'kh
1303 'kq)
1304 Jo

1282

Vibhakaran

1305

Vipinchandra

1306

Vishvapratap

1307

Vishal

1308

Vishalesh

1309

Vishaldev

1310

Vedkaran

1311

Vedprakash

1312

Vedbhushan

1313

Vedalankar

1314

Vratvardhan

1315

Shantu

1316

Shant

1317

Shibi

1318

Shamb

1319

Shilpi

1320

Shiv

1321

Shuchi

1322

Shukra

1323

Shubhra

1324

Shashi

1325

Shudhdha

1326

Shrav

1327

Jhftr~
Jhn
Jqr
Js"B
'kadj
'krfpr
'krkalq
'krk;q
'k+=?q u
'kCns'k
'kehu
'kEef.k
'kEHko
'k'khu
'kkUruq
'kkUrsu
f'kokax
'kr~Hk`r
'kqHkkad
f'kYis'k
f'koka'kq
f'kok;
'kEHkw

Shrijit
Shrid
Shrut
Shreshth
Shankar
Shatchit
Shtansu
Shatayu
Shatrughna
Shabdesh
Shameen
Shammani
Shambhav
Shashin
Shantnu
Shanten
Shivang
Shatbhrut
Shubhank
Shilpesh
Shivanshu
Shivay
Shambhu

1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

'kEHko
'kehd
f'kosu
'kqrks"k
'kqHkkad
f'kos'k
'kqd'zs k
f'kosUnz
'kqJqr
'kSyUs nz
'kqlus
'kksHku
Jo.k
'kksHks'k
JhdkUr
Jhfuf/k
Jhdke
JhpUn
Jhrst
Jhdsrq
Jh/kj
JhukFk
Jhiky

Shambhav

1351

Shamik

1352

Shiven

1353

Shutosh

1354

Shubhank

1355

Shivesh

1356

Shukresh

1357

Shivendra

1358

Shushrut

1359

Shailendra

1360

Shusen

1361

Shobhen

1362

Shravan

1363

Shobhesh

1364

Shrikant

1365

Shrinidhi

1366

Shrikam

1367

Shrichand

1368

Shritej

1369

Shriketu

1370

Shridhar

1371

Shrinath

1372

Shripal

1373

JhizHk
Jhfiz;
Jhjkt
Jhoj
Jhjke]
Jh'oj
JhoRl
Jqrhu
Jqrh'k
Jqrus
Jqrgs
JkSrksg
'kfDrnÙk
'kfDrnso
'kphukFk
'krfuf/k
'krdkUr
'krdzrq
'krjRu
'krk;u
'k=qt
a ;
'kerks"k
'kenÙk

Shriprabh
Shripriya
Shriraj
Shrivar
Shriram
Shrishwar
Shrivats
Shrutin
Shrutish
Shruten
Shruteh
Shrotoh
Shaktidutt
Shaktidev
Shachinath
Shatnidhi
Shatkant
Shankratu
Shatratna
Shatayan
Shatrunjay
Shamtosh
Shamdutt

1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

'kek/kkj
'keizHk
'kCnfuf/k
'kj.ks'k
'kjRdke
'kf'kdkUr
'kkfUrnso
f'kjksef.k
f'kodkUr
f'kodsrq
f'korks"k
f'konÙk
f'koef.k
f'kojkt
f'ko#fp
f'kokuu
'khyHknz
'kqfpjRu
'kqfpdkUr
'kqph'oj
'kq)izK
'kq)ks/ku
'kqizlé

Shmadhar
Shamprabh
Shabdnidhi
Sharnesh
Shartkam
Shashikant
Shantidev
Shiromani
Shivkant
Shivketu
Shivtosh
Shivdutt
Shivmani
Shivraj
Shivruchi
Shivanan
Shilbhadra
Shuchiratna
Shuchikant
Shuchishwar
Shudhdhprajya
Shudhdhodhan
Shuprasan

'kSy's k
1398 Jh 'ks[kj
1399 Jqfr/kj
1400 Jqrdke
1401 Jqref.k
1402 Jqrk;u
1403 'osrdsrq
1404 'kf'kpj.k
1405 f'kodj.k
1406 'kf'kHkw"k.k
1407 f'kolkxj
1408 f'koladYi
1409 'kwjizrki
1410 'kq)izdk'k
1411 'kqHkpj.k
1412 J)kuUn
1413 lkse
1414 la;r
1415 laJqr
1416 lR;e~
1417 fl)
1418 fl)s'k
1419 lqftr
1397

Shailesh
Shrishekhar
Shrutidhar
Shrutkam
Shrutmani
Shrutayan
Shvetketu
Shashicharan
Shivkaran
Shashibushan
Shivsagar
Shivsankalp
Shurpratap
Shudhdhprakash
Shubhcharan
Shradhanand
Som
Sanyat
Sanshrut
Satyam
Sidhdhi
Sidhesh
Sujit

Ldan
1421 lwjt
1422 ladYi
1423 lphu
1424 la;kfr
1425 lR;ftr
1426 lR;oku
1427 lR;ka'k
1428 lR;ksg
s
1429 lnkJqr~
1430 lUrks"k
1431 lUur
1432 lUef.k
1433 lfnu
1434 leFkZ
1435 lehj
1436 leksg
Zk
1437 los'
1438 lkR;fd
1439 fl)ka'k
1440 fl)kFkZ
1441 fl)jkt
1442 lqn'
sk

1420

Skand
Suraj
Sankalp
Sachin
Sanyati
Satyajeet
Satyavan
Satyansh
Satyoh
Sadashrut
Santosh
Sanat
Sanmani
Sadin
Samarth
Sameer
Samoh
Sarvesh
Satyaki
Sidhansh
Sidharth
Sidharaj
Sudesh

lq/kqEu
1444 lq/kkalq
1445 lq/kka'k
1446 lqnso
1447 lq/ks'k
1448 lqukFk
1449 lqHknz
1450 lqjkt
1451 lqcy
1452 lqc)
q
1453 lq'khy
1454 lw;'
sZ k
1455 lkse'
sk
1456 Lora=
1457 lR;dsrq
1458 lR;ozr
1459 lR;ifr
1460 lR;nso
1461 lpnso
1462 lR;Jok%
1463 lR;kuUn
1464 lnkfuf/k
1465 lR;;'k%
1443

Sudhumn
Sudhansu
Sudhansh
Sudev
Sudesh
Sunath
Subhadra
Suraj
Subal
Subudhdh
Susheel
Suryesh
Somesh
Svatantra
Satyaketu
Satyavrat
Satyapati
Satyadev
Sachdev
Satyashravah
Satyanand
Sadanidhi
Satyayash

lukru
1467 le;u
1468 leiZ.k
1469 leqn;
1470 loZdsrq
1471 loZfiz;
1472 lgnso
1473 lkenso
1474 loZdkUr
1475 loZx.q k
1476 loZfiz;
1477 lgdzrq
1478 lq[kiky
1479 lq[knso
1480 lqn'kZu
1481 lq/kkdj
1482 lq/kkfuf/k
1483 lquUnu
1484 lqex
a y
1485 lqfer
1486 lqjiky
1487 lqy kspu
1488 lw;d
Z zrq

1466

Sanatan
Samyan
Samarpan
Samuday
Sarvketu
Sarvpriya
Sahdev
Samdev
Sarvakant
Sarvgun
Sarvapriya
Sahkratu
Sukhapal
Sukhdev
Sudarshan
Sudhakar
Sudhanidhi
Sunandan
Sumangal
Sumit
Surpal
Sulochan
Suryakratu

lw;nZ so
1490 lkseiky
1491 LdUnxqIr
1492 LofLrd
1493 Lokxr
1494 lR;izdk'k
1495 lR;Hkw"k.k
1496 lR;dj.k
1497 lR;o/kZu
1498 loZdj.k
1499 loudkUr
1500 loZZjt
a u
1501 lglzdkUr
1502 lkeonu
1503 lkeHkw"k.k
1504 lkelkxj
1505 fl)dj.k
1506 fl)pj.k
1507 lq[kdj.k
1508 lq/kku;u
1509 lw;Zonu
1510 lkseo/kZu
1511 LofLro/kZu
1489

Suryadev
Sompal
Skandgupt
Swastik
Swagat
Satyaprakash
Satyabhushan
Satyakaran
Satyavardhan
Sarvkaran
Savankant
Sarvranjan
Sahsrkant
Samvadan
Sambhushan
Samsagar
Sidhdhikaran
Sidhdhicharan
Sukhkaran
Sudhanayan
Suryavadan
Somvardhan
Swastivardhan

Lo;aid
z k'k
1513 lR;ukjk;.k
1514 lR;ijk;.k
1515 g"kZ
1516 gjh'k
1517 gO;s'k
1518 fgrkad
1519 fgrs'k
1520 fges'k
1521 gseka'kq
1522 galjkt
1523 gfjnal
1524 gfjgj
1525 gfjnso
1526 gjs'oj
1527 g"kZef.k
1528 g"kZn
1529 g"kkZuu
1530 fgrikf.k
1531 ghjdkUr
1532 ghjpUnz
1533 fgj.;s'k
1534 g"kZdj.k

1512

Swayamprakash
Satyanarayan
Satyprayan
Harsh
Harish
Havyesh
Hitank
Hitesh
Himesh
Hemanshu
Hansraj
Haridas
Harihar
Haridev
Hareshwar
Harshmani
Harshad
Harshanan
Hitpani
Hirkant
Hirchandra
Hirnyesh
Harshkaran

ghjozr
1536 gsedkUr
1537 gjfoykl
1538 gfj'kj.k
1539 fgj.;dkUr
1540 ghj'ks[kj
1541 ân;dkUr
1542 ân;ukFk
1543 â"khds'k
1544 ân;s'k
1535

Hirvrat
Hemkant
Harvilas
Harisharan
Hirnyakant
Hirshekhar
Hridaykant
Hridaynath
Hrishikesh
Hridyesh

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful