You are on page 1of 5

indic tra io od Milo evica da preda vlast! Prof. dr Milo Aleksic | 18. mart 2013.

20:58 | Komentara: 35 Profesor Milo Aleksic tvrdi da Jovica Stani ic nije organizovao susret indica i Milo e vica. U organizaciji tog susreta ucestvovali smo: ja, jedan provereni prijatelj i biznismen Braca Trbic Slobodan Milo evic i Zoran indic Slobodan Milo evic i Zoran indic Srodne vesti etnja za coveka koji je trcao etnja za coveka koji je trcao Hiljade ljudi u etnji za indica Hiljade ljudi u etnji za indica Godi njica atentata: Bio je br i od vremena indic o Srbiji: Na putu ka sebi indic o Kosovu: I Srbima entitet U novijoj istoriji Srbije lansiraju se vrlo razlicite, pa i kontroverzne izjave, o susretu, razgovoru i organizatorima susreta Slobodana Milo evica i Zorana indica 1996. godine. Od stava da razgovor nikada nije ni organizovan, do tvrdnje da ga je organizovao nacelnik DB Srbije Jovica Stani ic. Zbog istorijskog znacaja tog s usreta, kao va nog cina koji je mogao da preokrene tokove i sadr aje kretanja Srbije devedesetih godina dvadesetog veka, njene izdaje i podani tva i pucisticke smene vlasti 5. oktobra 2000, kao i posledica koje su iz toga proistekle za Srbiju, pr e svega, njenu dr avnu dezintegraciju, ekonomski slom, kao i gubitak Kosmeta, obav ezan sam da iznesem autenticnu pricu. Motiv da se taj susret organizuje predstavljao je cin nagla enog nacionalnog inter esa i visokog patriotizma. To je razlog to su se mnogi do danas otimali da udu u srpsku istoriju kao autori organizacije tog istorijskog susreta, dva politicka l idera suprotstavljenih politickih organizacija, od koga se mnogo ocekivalo. U po hlepi za tim autorstvom, cesto se nisu birala sredstva, ukljucujuci potpune la i i falsifikate. Poslednja la i apsolutni falsifikat o tom susretu, koji je zaista o dr an, javnosti je plasiran u "Vecernjim novostima" od 1. marta 2013. u clanku "Ra zgovori indica i Milo evica", na strani 11. Kao citalac i po tovalac Va eg cenjenog lista, duboko sam uveren da ovaj grubi falsi fikat, koga zbog istorijske istine, ali i ugleda Va eg lista, elim demantovati, ne predstavlja izraz Va e uredivacke politike. U tekstu u "Novostima" pi e, da "u te kim okolnostima koje su pretile da dovedu do e ksplozije, Stani ic je posegao za mo da u tom trenutku jedinim razumnim re enjem: da o rganizuje susret Milo evica i opozicionog lidera Zorana indica". Pod moralnom i materijalnom odgovorno cu tvrdim da Stani ic nikada taj susret nije o rganizovao, da je ta tvrdnja apsolutno la na i da se argumentima pred istinom i is torijom ta tvrdnja nikad i nikome ne mo e dokazati. U organizaciji susreta Milo evic a i indica od pocetka do kraja ucestvovali smo: ja, (tada republicki i savezni fu nkcioner i visoki funkcioner SPS koji je imao ulogu glavnog organizatora, koordi natora akcije, i posrednika sa Slobodanom Milo evicem da se susret odr i), jedan pro vereni prijatelj, koji je bio zadu en za komunikaciju sa Bracom Trbicem, biznismen om iz Beca, i indicevim prijateljem. Treci ucesnik je bio Braca Trbic, koji je ta

da

iveo i bavio se trgovinom u Beogradu.

Niko osim navedene trojice nije ni jednim jedinim potezom pomagao ni ucestvovao da do susreta Milo evica i indica dode. Kada sam cuo da bi indic eleo da se sretne sa Milo evicem, povodom napete politicke situacije u Beogradu i Srbiji, odmah sam oti ao kod njega i predlo io mu da taj susr et prihvati, verujuci u pozitivan ishod. Milo evic to nije odmah prihvatio, iznose ci uverljive argumente. Dogovorili smo se da razgovor nastavimo posle dva dana. Posle drugog razgovora Milo evic je indicev predlog prihvatio. O dogovoru smo obave stili Miru Markovic, koja je bila protiv, tvrdeci da ako razgovor ne bude u inte resu Zapada, indic nece prihvatiti nikakvo drugo re enje. Sve to je govorila o ishod u susreta Milo evica sa indicem u potpunosti se ostvarilo. Po to je Milo evic pristao na susret sa indicem, obavestio sam onog poverljivog prija telja, precizirav i organizaciono-tehnicki scenario. Usagla en je predlog da prenese m Milo evicu da se susret odr i u njegovoj vili, sat posle ponoci, 16. marta 1996, a da se Braca Trbic anga uje da indica dovede do vile i da ga posle susreta vrati. Imao sam jo jedan susret sa Milo evicem na kome smo se dogovarali o sadr aju, strateg iji i detaljima susreta. Preneo sam mu molbu indica da susret bude u najvecoj taj nosti po to niko iz Koalicije "Zajedno" za taj susret ne zna. Precizirano je da ja dodem pred Milo evicevu vilu svojim kolima, desetak minuta ranije, a da indica d ipo m doveze Trbic. Dogovoreno je da kapija vile bude irom otvorena, da se upale sva svetla i da obezbedenje ne bude u krugu. Dan pre susreta sa Trbicem su precizirani svi detalji: da se po tuje dogovoreno vr eme dolaska, da je sastanak najveca tajna, da na moguca indiceva pitanja Trbic ne odgovara, da indica smesti pozadi u d ip i, po mogucnosti, pokrije cebetom. Tom pr ilikom po Trbicu sam poslao indicu rusku apku, kako bi se to bolje maskirao. Trbic je kasnije pricao da me je indic, dok je uzimao rusku kapu, estoko opsovao. Stigao sam u vilu petnaestak minuta ranije i obavestio predsednika Milo evica da s ve ide po planu i dogovoru. Tacno u zakazano vreme pred vilu je stigao Trbic sa i ndicem. Iz kola je prvo iza ao Trbic, a zatim indic. U li su u rezidenciju. indic je b io jako uzbuden. Milo evic im je otvorio vrata i ponudio im da sednu. indic je seo, a ja ostao da stojim. Predsednik se obratio: "Aleksicu, sedi ostace sa nama u razgovoru." Odgovorio sam da za to nema potrebe, jer ne elim da svedocim o njihovom dogovoru. "Vi ste dva lidera dve partije i sedite dok se ne dogovorite da se ovaj cirkus i haos u Beog radu prekine, jer ovo preti nasilju, i kad se dogovorite pozovite me". Obratio s am se indicu recima: "Zorane, vodi racuna o posledicama juri nika clanova Koalicije 'Zajedno'. Pla im se rtava." On se kiselo nasmejao. Milo evic me, zatim, uveo u pros toriju da cekam dok se razgovor ne zavr i. Nakon sat i 58 minuta sastanak se zavr io. Kada se Milo evic pojavio pitao sam ga: - Da li ste se ne to dogovorili? - Ne, nismo ni ta - odgovorio je. Sva trojica smo krenuli ka izlazu. Milo evic se tada obratio indicu recima: - Zorane, ako ne to smisli bolje i pametnije, tu je prof. Aleksic pa se mo emo opet s resti. indic je cutao. Kad smo stigli u dvori te do Trbicevog d ipa, pitao sam indica:

ta ste se dogovorili?

Odgovorio je: - Nismo se ni ta dogovorili. Milo evic je lud! - Kako lud? ta si od njega tra io a ta je on tebi nudio?

- On nudi izbore, pa ko pobedi neka formira vlast, a Beograd je u plamenu. I zat o je lud! - rekao mi je indic. - A ta si mu ti ponudio? indic je rekao da je od Milo evica tra io da preda vlast, momentalno, za okruglim sto lom, ili pred medunarodnom komisijom. - Upozorio sam Milo evica da imamo podr ku i zapadnih sila. - Je li moguce, indicu, da nisi prihvatio izbore, a sebe smatra demokratom?

- Pa, naravno! - potvrdio je indic. - Ova situacija se mora re iti hitno. U suprotn om ce krv poteci ulicama Beograda! indic je smatrao da nije trenutak za Srbiju da se organizuje slo ena procedura demo kratskih izbora, vec je najcelishodnije da se vlast preda. Objasnio sam mu da to se podr ke SAD i Evrope tice, to znaci da oni od Srbije tra e: izdaju, predaju i podani tvo. - Dakle, ti si Milo evicu odbio demokratske izbore i opredelio se za nasilni dolaz ak na vlast? Dakle puc, ulicni terorizam i krv! Upamti, indicu, to to si predlo io j e nacionalno i politicki necasno, nedemokratski i neevropski. Zbog toga ce biti o dgovoran pred srpskim narodom, istinom i istorijom! Ako bi se to ostvarilo, obje ktivno bi ostavilo tragicne posledice po srpski narod, dr avu i sudbinu Kosova i M etohije. Ti zna da je onaj ko je odsekao glavu Karadordu i poslao je "caru na Bos foru" ostao bez roda i potomstva. Ja nisam vernik. Verujem jedino u naucni princ ip ravnote e dru tva. A ti ne veruje ni u Boga ni u naucni princip ravnote e, a sad vid im ne veruje ni u demokratiju. Veruje jedino u silu spolja. Te ko Srbiji sa takvim l iderima! Pru io sam mu ruku i demonstrativno se uputio svojim kolima. indic je nekoliko trenutaka ostao da stoji, a zatim se uputio u d ip Brace Trbica. Kada se indic dogovarao sa Milo evicem o susretu, iako smo se svi obavezali da ovaj sastanak ostane u najvecoj tajnosti, indic to nije ispo tovao. U jednom trenutku, znatno kasnije, o svemu je obavestio Danicu Dra kovic. Posle 5. oktobra 2000. kada je Vesna Pe ic obelodanila da se indic sastao sa Milo evi cem, Danica Dra kovic je javno rekla indicu da je izdajnik, uz napomenu da dok je K oalicija "Zajedno" juri ala na vlast Milo evica, i krvarila po ulicama Beograda, "ti si se, indicu, sastajao sa Milo evicem u njegovoj vili na Dedinju i dogovarao se b ez znanja bilo koga iz opozicije". Vesti iz Rubrike Karad ic tra i Babiceve nalaze

Karad ic tra i Babiceve nalaze Novih sedam svedoka Karad iceve odbrane Novih sedam svedoka Karad iceve odbrane Rusi snimaju Ha ki tribunal Rusi snimaju Ha ki tribunal Tu ila tvo: Do ivotni zatvor za " ainovica i druge" Tu ila tvo: Do ivotni zatvor za " ainovica i druge" panovic osloboden optu be za zlocin nad hrvatskim civilima panovic osloboden optu be za zlocin nad hrvatskim civilima Odbrana tra i oslobadajucu presudu za generala Lukica Odbrana tra i oslobadajucu presudu za generala Lukica Odbrana: Lazarevic radio sve po zakonu Odbrana: Lazarevic radio sve po zakonu Hag: Presuda Stani icu i upljaninu 27. marta Hag: Presuda Stani icu i upljaninu 27. marta Odbrana: Oslobodite Pavkovica Odbrana: Oslobodite Pavkovica Odbrana ainovica: Nije bilo progona Odbrana ainovica: Nije bilo progona More Sharing ServicesPostavite na Share on facebook Share on twitter Od tampaj OceniteDopada mi se 32 Ne dopada mi se 57 Najnoviji Preporuceni Nepreporuceni Komentari: 35 Po aljite komentar Sakrijte odgovore na komentare mirko 19. mart 2013. 09:37 #2386375 Znao sam da je Braco Trbic ucestvovao u ovoj akciji, ali bi bilo nepristojno odavati to saznanje ukoliko ga ne bi saop tili oni koji su to izveli. Drafo mi je da je prof. dr Milo Aleksic izneo istinu. Dosta onih koji su sa nepoverenjem slu a li tvrdnju da od svih lidera DOS-a samo se Ko tunica nije sastajao sa Milo evicem. S rbija ima pravo da bude obave tena o svim dogadjanjima iz tog burnog vremena. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Marko 19. mart 2013. 09:30 #2386368 Ha ha ha, vecina ljudi ovde ne voli to to je Zoran tra io od tiranina da preda vlast i spasi zemlju i gradane od daljeg uni tavanja, kad to vec nije uradio 9 mar ta 91.E Srbijo na niske si grane spala...... Ocenite Preporucujem 2 Ne preporucujem 2 Odgovorite na komentar Aleksa 19. mart 2013. 08:54 #2386324 Gugl , treci link > " Vencani kum Mirjane Markovic profesor Beogradskog Univ erziteta Milo Aleksic " Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Aleksa 19. mart 2013. 08:49 #2386318

Ovaj tekst je pokusaj prepravljanja cinjenicai rusenja Slobe 2000.god.Ko je tada ziveo, dobro se secao kako je sloba vladao, i da se sve oko njega vrtelo i da je svime i svakim vladao. Necu da ulazim u okolnosti oko nasih ratovanja siln ih, ali tada 2000-te., svima je bio puko film jer smo doziveli i bombardovanje o d zapada. Sloba je izgubio izbore - nije priznao rezultate (pokusao je i da lazi ra, ali je kontrola listica bila jaka) - zatim kad se zakuvalo, baja nudi ponovo izbore. E pa nije moglo Ocenite Preporucujem 2 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar despot05 19. mart 2013. 07:52 #2386251 Sami su priznali da nisu dobili izbore i pored toliko para iz inostranstva a na silu su dosli na vlast.Samo mi je krivo sto su neki od tada jos uvjek na vla sti.Ali nije nicija do zore dogorjele pa nece ni njihova. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Stefan Perovic 19. mart 2013. 07:01 #2386207 Ne spominju surcinski i zemunski klan koji je hapsio Slobu... Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Subspring 19. mart 2013. 05:38 #2386183 Neka MIlo Aleksic ka e koliko puta je izgubio izbore na Vracaru. Svaki put kada se prijavio...pa valjda su kom ije najbolje znale s kim imaju posla. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Boro 19. mart 2013. 02:55 #2386133 Mislim da se stvarno preteruje u tumacenjima necega sto svi znamo. Djindjic, Vuk, Obradovic, Jovanovic i vecina DOSa su bili prozapadni politicari kojima se na zalost pripojila jos jedna grupa ljudi iz interesa i silom uzese vlast. Jadn i Kostunica je iskoristen a onda odbacen jer se protivio pokoravanju Srbije. Ovd je neki zagovaraju rumunski scenario a nevide da Rumunija ni danas nije bolja od vremena pre lincovanja Nikolaja i Elene.Djindjic bi ipak sacuvao obraz da se Sl obi sudilo u Srbiji. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Zoran1 19. mart 2013. 02:42 #2386130 Predhodni su bili mafija ali ipak imali su trun covecanstva ii duse. Ovi sad asnji pojma nemaju sta rec covecanstvo znaci a duse su davno vec prodali. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar ???? ?????? ?????? 19. mart 2013. 02:30 #2386124 ??? ???? ?? ???????? ??? ????, ??? ?????? ?? ?? ??? ???????? ??????? ?????? ???? ? ???? ????, ??????, ???? ?? ??? ? ?? ???? ??? ???????? ?? ?????? ? ??????, ???? ???? ????????. Ocenite Preporucujem 0 Ne preporucujem 0 Odgovorite na komentar Vi e komentara