You are on page 1of 2

Pada tahap penerokaan yang berlaku dalam lingkungan usia 15 tahun hingga 24 tahun, individu kebiasaannya akan menghadapi

tiga fasa lagi iaitu fasa tentatif, transisi dan percubaan. Pada tahap ini, individu mula membuat penilaian kendiri, mencuba main peranan dan meneroka pekerjaan di sekolah, menjalankan aktiviti masa lapang dan melakukan kerja sambilan. Fasa tentatif merujuk kepada kehendak, minat, keupayaan dan peluang yang diambil kira. Pemilihan tentative dibuat dan dicuba melalui fantasi, perbincangan kerja dan sebagainya. Bagi fasa transisi pula merujuk peringkat dimana realiti sebenar lebih diambil kira dalam pemilihan kerjaya seiring dengan penglibatan individu dalam bidang pekerjaan serta mendapat latihan yang professional sehingga berupaya membentuk konsep kendiri. Manakala fasa percubaan pula merujuk kepada sedikit komitmen yang mula diperolehi. Kebiasaannya, ia terjadi semasa individu memperolehi pekerjaan pertamanaya dan menjalani tempoh percubaan bagi memastikan ia merupakan kerjaya yang sesuai untuk seluruh kehidupannya. Merurut analisis dan kajian kami terhadap sejarah kehidupan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, tahap penerokaan yang berlaku dalam perkembangan kerjaya beliau dapat dilihat dengan jelas. Tahap penerokaan beliau bermula ketika beliau masih lagi menuntut di bangku sekolah iaitu ketika beliau berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Hamid yang kini dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid pada tahun 1945. Beliau merupakan seorang pelajar yang sangat tekun dan bersungguh-sungguh di dalam pelajaran sehingga beliau akhirnya berupaya menamatkan pengajiannya disana dengan keputusan Senior Cambridge yang cemerlang pada tahun 1945. Disamping itu, beliau juga gemar membaca dan bergiat aktif dalam bidang penulisan. Beliau kemudiannya telah melanjutkan pengajiannya ke King Edward VII College of Medicine, Universiti Malaya, Singapura pada tahun 1947 semasa berusia 22 tahun. Berlakunya fasa transisi pada masa ini berikutan timbulnya minat dan kecenderungan terhadap bidang sukan iaitu ragbi serta turut menonjolkan bakat kepimpinannya selaku Presiden Pertubuhan Islam Kolej Kedoktoran. Beliau akhirnya Berjaya memperolehi Ijazah Perubatan MBBS pada 1952 ketika berusia 27 tahun. Penglibatan beliau dalam bidang politik juga bermula sejak zaman persekolahannya, beliau telah menubuhkan Kesatuan Pemuda Melayu Kedah serta merupakan antara ahli UMNO terawal dengan kemasukan Kesatuan Pemuda Melayu Kedah ke dalam UMNO. Pengalaman beliau dalam perniagaan juga merupakan antara titik tolak kepada penglibatan beliau kedalam bidang politik.

PengalamanTunDr.MahathirDr.Pernahmeletakkanjawatannyadengankerajaan.Beliaupernahber niagabuah-buahandancendoldiPekanRabu,Kedah. Beliau telah dilantik dalam jawatankuasa Pekan Rabu. Beliau melihat sendiri betapa susahnya orang Melayu mendapatkan ruang niaga. Beliau kemudiannya membuka klinik sendiri. Pengalamanberniaga yang dilalui menyedarkan beliau betapa perlunya kemahiran berniaga untuk meninggikan taraf hidup kaum Melayu. Inilah yang mendorong Tun Dr Mahathir bin Mohamad menceburi bidang politik apabila beliaumasih dibangku sekolah. LatarBelakangPolitikTunDr.Mahathir KetikazamanpersekolahanlagiTunDrMahathirbinMohamadmenentangMalayanUniondenganlan tangdanmenubuhkanKesatuanMelayuKedahsertaKesatuanPemudaMelayuKedah. Padatahun1946,TunDrMahathirbinMohamadmerupakansalahseorangahliUMNOyangawaldeng ankemasukanKesatuanMelayuKedahkedalamUMNO. Dr.Mahathirsejakmudanyaadalahseorangyangrajinmenulis.Dengannamapenanya'CheDet'beliau banyakmenulistentangkisah-kisahyangmelandamasyarakatMelayuyangtersiardalamakhbarakhbartempatan.KebanyakanrencanaTunDrMahathirbinMohamaddihantarkeStraitTimesdanSund ayTimesbertemakankepahitanhidupmasyarakatMelayu.