஋ங்கள் ஬ரழ்க்கக஦ில் கடந்து பதரண அந்஡ அ஫கற஦ ஢ரன்கு ஆண்டுககப

஥ந஡றப்தரசற஦ின் திடி஦ில் ஢றகணவுகள் அ஥றழ்ந்து பதரக ன௅ன் த஡றவு சசய்஦
ப஬ண்டும் ஋ண ப஡ரன்நற஦து. அ஡றலும் ஦ரருக்குப஥ கறகடக்கர஡ அந்஡ ன௅஡ல்
ஆறு ஥ர஡ங்கள்! இந்஡ த஡ற஬ில் சகரஞ்ச஥ரய்

஋ன் தரர்க஬஦ில் ஋ன்கண

அ஡றகம் தர஡றத்஡ ஢தர்ககப சுற்நற ஋ழு஡ ன௅஦ன்நறருக்கறபநன்.
஢ரன்

ன௅ன்சதல்னரம்

இனக்கற஦ம்஡ரன்)
பதர஦ிருப்பதன்.

அ஡றகம்

ன௃க஡ந்து

஥ரட்படன்,

஋ணக்சகன்று

ரிசல்ட்

A/L

பதச

஬ந்஡தும்

ன௃த்஡கங்களுக்குள்

எரு

஋ணது

Z

(கக஡,

உனகத்஡றல்

ன௃க஡ந்து

ன௃ள்பிகபபரடு

இக஠ந்஡

தரடங்ககப ப஡டுகக஦ில் இந்஡ ATM ஋ன்ந சத஦ர் ஥றகவும் திடித்துப்பதரணது. 6
஥ர஡ங்கள் ஥யர இல்லுப்தள்ப஥஬ில் ன௅஡ல் சச஥ஸ்டர் ஋ன்நவுடன் சச஥
அட்ச஬ஞ்ச஧ரஸ்
ப஬ண்டி஦

ஆக

னறஸ்ட்

கணவு

ப஬று

கண்டு

சகரண்டு

சகரஞ்சம்

஡றரிந்ப஡ன்.

஢ீப஥ரண

கரம்திங்

சகரண்டு
பதரக

஬஧

பதர஬து

பதரனப஬ இருந்஡து. ஋ன்பணரடு ஦ரர் பதரகப்பதர஬து ஋ன்று ஆ஧ரய்ந்஡஡றல்
கறகடத்஡஬ள் ஡ரன் ஬ரசு. அப்பதரச஡ல்னரம்
஢ரங்கள்

கப்தனறல்

஌ற்கணப஬

஡ரன்

஢ரங்கள்

A9 தரக஡ ன௄ட்டி இருந்஡஡ரல்

஡றருபகர஠஥கன

ச஦ன்ஸ்

பயரனறல்

சசல்ன

ப஬ண்டிஇருந்஡து.

என்நரக

தடித்஡றருந்஡ரலும்

஋ங்களுக்குள் அநறன௅கம் இல்கன. ஋ணக்கர஬து சறன்ண சகஸ்மறங் இருந்஡து.
ஆணரல்

அந்஡

தடுதர஬ிக்பகர

஋ன்கண

஦ரச஧ன்பந

ச஡ரி஦஬ில்கன.

஢ரன்

கருப்ன௃ சல்஬ரரில் ஬ருப஬ன் ஢ீர் ஋ன்ணகனர் சல்஬ரர் பதரடு஬ர்ீ ஋ன்று பகட்டு
஋ன்கண அ஡ற஧க஬த்஡ரள்! எரு஬஫ற஦ரக கர஡ல்பகரட்கட யீப஧ர யீப஧ர஦ிபண
஥ர஡றரி

஢ரங்கள்

஬ண்஠ரத்஡றப்ன௄ச்சற
சகரண்டபதரது

சந்஡றத்து
஋ன்று

அ஬ள்

சகரண்படரம்.

இ஧ண்டு

தரு஬ம்

ச஡ரட்டரச்சறணுங்கற

஬ரசுவுக்கு

இருந்஡தும்

கூட்டுப்ன௃ழு,

஢ரங்கள்

கூட்டுப்ன௃ழு஬ரகப஬

சந்஡றத்து
இருந்஡ரள்

஋ன்ததும் குநறப்திடத்஡க்கது! இ஡ற்கறகட஦ில் சகௌ஡஥றனேம் ஋ங்களுடன் பசர்ந்து
சகரண்டரர்

தரர்க்கப஬

ச஡ரிந்஡து.

சகரஞ்சம்

ஸ்கடல்,

அப்திடிச஦ரரு

எழுங்கக஥ப்ன௃, ஥றஸ் planning ஋ன்று ஡ரன் சசரல்ன ப஬ண்டும். இப்தடி஡ரன் ரு7
agros ன௅஡ல் னென்று ஦ரழ்ப்தர஠ தி஧஡ற஢ற஡றகள் கறபம்திபணரம். திநகு ஡ரன் சு஥ற,
஬ிஜற, அஜர ஬ந்து பசர்ந்து சகரண்டரர்கள். த௃பம்ன௃ ஬கன, குட்டி ப஧சறங் கதக்
இத்஦ர஡றகளுடன்

கறபம்ன௃ம்பதரது

இருந்஡

எரு஬ி஡

த஧஬ச

஢றகன

அம்஥ர

஬ரசு ஥ரட்டிசகரண்படரம். அதுவும் ஢ரன். . தச்கச தபசசனன்று ச஧ரம்தவும் அ஫கரண இடம். அ஡ற்கு சற்றுத்ச஡ரகன஬ில் குட்டி கு஬ரர்ட்டஸ் ஋ங்களுடன் MI ஦ில் ஡ங்கற஦ிருந்஡ சடப஥ரக்களுக்கரக இருந்஡து.கறபம்தி பதரணதும் ஋ப்தடி 6 ஥ர஡ங்ககப இங்பக க஫றக்க பதரகறபநரப஥ர ஋ன்று எப஧ கறனற஦ரகற஬ிட்டது M. பதரகும் தரக஡ சசப்தணிடப்தடர஥ல் கல்லும் ன௅ல்லு஥ரய் ன௃நன௅ம் ஥ரந்ப஡ரப்ன௃க்கள் ஥ணி஡ர்கபபர எரு஬ி஡ இ஦ற்கக சற்றுத்஡ள்பி எரு஬ி஡ அ஥ரனுஷ்஦ அ஫பகரடு ஬஦ல்கள் அ஫கரய் இருந்஡து. சகௌத். ஋ங்கள் யரச்ச்டளுக்கு அருகறபனப஦ ஆண்கள் யரஸ்டல் அக஡ச஦ரட்டி஦ common room. ஢ரங்கள் ஡஥றழ் சங்கம் ச஥ரத்஡ப஥ 3ரு பதர்஡ரன். சகக்கற஧ர஬ ஡ரன் அருகறல் இருந்஡ சறறு ஢க஧ம் யரஸ்டனறல் இருந்து கசக்கறபில் ஬ந்து இன்னுச஥ரரு தஸ் ஋டுத்து பதரகப஬ண்டி஦ தூ஧ம். ஥றச்ச அ஡றஷ்ட ஬ிட்டரர்கள். ஬ிரிவுக஧ ஥ண்டதம் கறட்டத்஡ட்ட ஍த௄று ஥ீ ட்டர் ச஡ரகன஬ில் இருந்஡து. தி஧ச்சறகண ஋ன்ணச஬ன்நரல் ஋ங்கள் அ஠ி஦ில் கறட்டத்஡ட்ட த௄ற்நற ஋ன்தது ஥ர஠஬ர்கள் இருந்஡ரர்கள்.I தற்நற சசரல்ன஬ில்கனப஦. தூங்கும் சசல்஬ப஡ ஋ங்கள் ஬ிபணர ஡஥றழ் அநறன௅கப்தடுத்஡஬ில்கனப஦! சரனறகள் த஫கற஦தின் ப஢஧ம் ஥ற்ந ஡ணித்஡ணி஦ரக ஡ரன் சதண்கள் ச஥ரத்஡஥ரய் அது ஢ரங்கள் ப஢஧ங்கபில் ஬ிசறரிகபிடம் சதரி஡ரக ப஡ரற்ந ஢ரல்஬ரும் ஋ங்கள் அ஬ர்கபபரடு சங்கத்஡றன் இ஧ண்டு இருந்து ஥ற்ந஬ர்ககப ஢ரன் . ஋ண இ஧ண்டு குடி஦ிருப்ன௃க்கபபர அதுவும் ஢ன்நரக ஡ரன் இருந்஡து. அகநககப ஬ில்கன தகறர்ந்து ஌சணணில் அகநகளுக்கு ஬ிடுப஬ரப஥.

ன௅஡னறல் ஋ங்கள் த்ரீ ப஧ரசசஸ் அ஠ி஦ின் தற்நற சசரல்னற ககடக்குட்டிகள். அ஫கரண கூந்஡ல் ஋ன்று சகரஞ்சம் ஡஥றழ் சதரண்ணு ஸ்கட஦ினறல் இருப்தரள். ஬ிடுகறபநன்.(இந்஡ கூந்஡கன ச஬ட்டி எரு ன௅டி஦னங்கர஧த்க஡ ஢ரன் தரிபசர஡றத்து ப஬று கக஡). இந்஡ க்ரூப்தின் அக஥஡ற஦ரண ஡ன! க஥ சகரஞ்சம் அழுத்஡ம் அ஬ளுக்கும் ஢ீப஥ரண ஡கன ன௅டி ஡ரன் ஬ிபச஭ம். இந்஡ க்ரூப் சசய்஦ர஡ அட்டகரசம் கறகட஦ரது. ஭றப஧ர எரு இ஬ர்கள் ஬ரனறல்னர னெ஬ரும் சகரஞ்சம் ன௃ஷ்டி஦ரண அ஫கரண ஥ங்கற . ஬ிபணர சகரஞ்சம் அக஥஡ற . .

஥ரநறணரலும் ன௅஡ல் ஬ரும் யீப஧ர஦ினுக்பக தின்ணரபில் ஬ருடம் ஋ணக்கு உரி஦ எரு ஢ரங்கள் அத்஡கண சபகர஡ரி஦ரகப஬ அவ்஬பவு த஫கற சகரள்ப஬ில்கன஋ன்று ஡ரன் சசரல்ன ப஬ண்டும். ஡ட்சு ஡கன஢கர் சகரழும்தினறருந்து ஬ந்஡஬ர்கள். ச஧ரம்தவும் இருக்கும்பதரப஡ர பதரர் அக஥஡ற.அடுத்து சு஡ர. அடிக்கும்பதரப஡ர ஢ரங்கள் அடிக்கடி கடுப்தரக ன௅஦ற்சறக்கும் ஡ணித்து஬஥ரண பதச்சு ஢கட இ஬ருக்பகனேரி஦து ன௅க்கற஦஥ரக கஜன்! திநகு . ஬ரும் பதரப஡ அ஫கரக ஬ிசறநற பதசு஬ரர்கள். சற஦ர஥ர. ஢ரங்கள் னக்ஷ்஥ற ப஥ணன் ப஧ஞ்சுக்கு ஡றரினேம் பதரது சஜணிதர் பனரதஸ் பதரன ஡றரி஬ரர்கள்! தடிப்தில் சுட்டிகள்! ஬ிஜற சறனப஢஧ம் கு஫ந்க஡. னக்க்ஷறக஦ தற்நற சசரல்ன ப஬ண்டு஥ரணரல் இ஬஧து பதச்சு ஡ரன் ச஧ரம்த ஸ்சத஭ல்! ஢ற஭ர. ஆணரல் கனகனப்ன௃க்கு குகந஬ில்கன. சறன ப஢஧ம் சதரறுப்தரண குடும்தத்஡கன஬ி.அஜர குடும்தக்குத்து஬ிபக்கு ஋ன்பந சசல்ன஥ரக அக஫க்கப்தடு஬ரர். MR கக஡஦ில் அம்சங்களும் இருக்கும்.

அணரல் சதயம் அடக்கறப஦ ஬ரசறப்தரர். த஦று ஋ல்னரத்க஡னேம் பசர்த்து பதரடு஬ரள். இங்கறனறஷ்ன கடகன கச்சரன். ஥ரட்படரம் எரு இருந்ப஡ரம் இறு஡ற஬க஧. அப்திடிச஦ரரு ன௅஧ண்தரடு. ஋ங்களுக்குள் ஧சகணகள் ஢றகந஦ எத்து பதரகும். சரது஬ரக ஥ற஥றக்க்ரி இருந்஡ சசய்஬஡றலும் ஋ணது பதச்சு அடித்துக்சகரள்ப ன௅கந ஋ல்னரப஥ ஆபப இ஬பது தர஡றப்ன௃ ஡ரன் . சதயம். கவுன்ட்டர் அடிப்த஡றலும் கறகட஦ரது. ஜீன் ச஧ரம்தவும் ன௅க்கற஦஥ரண ஆள். ஧சகணகபில் பதசறக்சகரள்ப என்நரகப஬ ஋ணக்கு ஡ரன் அ஬கப அவ்஬பவு திடிக்கும். ஭ற இஸ் ச்பசர ஸ்஬ட்!!!!!!!!!!! ீ . அந்஡ ஬கக஦ில் ஋ன் குரு! தீட்டர் கு஦ின் ஋ன்று தட்டப஥ குடுக்கனரம். அப்தர஬ி அகந஦ில் இரு஬ருக்கும் சண்கட இருந்஡ரலும்! அணரல் ஬ர஦ரபனப஦ கூட்டிக்சகரண்டு ஋ங்கள் தர஡றப஢஧ம் ஜீ஬ன். ஢றகநக஦ ஋ன்ணரன ஬ம்ன௃ககப கனகனப்ன௃க்கு தர஡றக்கப்தட்ட தின்ணரபனப஦ குகந஬ில்கன. திடித்து ஆணரலும் ஌சணன்பந ச஡ரி஦ரது ஬ரு஬ரள். ருஸ்ணி ஢ல்ன கனகனப்ன௃ அதுவும் அ஬ளுகட஦ கண்ணுக்கு ஢ரன் ஧சறகக. ஋ன்னுகட஦ ப஡ரஸ்த்! ஢ண்திடர!!!!!!!!!!! ககடசற஦ர சு஥ற. ஢ட்கத ஡ரண்டி஦ தரசம் ஋ன்று ஡ண சசரல்னப஬ண்டும். ஋ங்கட அ஠ி஦ின் சந்஡ரணம் இ஬ள்஡ரன்..ருஸ்஢ற .

I இன் கல்லு ஢ரன் ன௅ள்ளு ஋ல்னரம் அகனந்து இல் சகரஞ்சம் ஸ்பதரர்ட்ஸ் ஡றரிந்஡றருந்ப஡ரம். ன௅஡ல் எரு ஬ர஧ம் Life skill development programme ஢கடசதற்நது. அதி஧ரம். கறரு஭ன். கஜன். உ஥ரகரந்த்.ஆண்கள் அ஠ி஋ன்நரல் திரி஦ங்கன். ஬க். ஢றகந஦ ஬ிகப஦ரட்டுக்கள். ீ இ஦ல்திபனப஦ அ஡ணரல் சகரஞ்சம் ஡கன஦ிடி஦ரகப஬ இருந்஡ரலும் இ஧சறத்ப஡ன். ஢ரங்கள் சகரஞ்சம் ஬ிசறநற பதச ன௅஦ற்சறப்ததும் சறரிப்தரக அ஬ர்கள் இருந்஡து. சறனரிடம் எரு பத஧ரசறரி஦ர் ககப ச஡ன்தட்டரலும் அ஬ர்களும் கனகனப்ன௃க்கு குகந஬ில்கன. ஈஸ்஬஧ன். திநகு அ஬ன் ஆங்கனத்஡றல் கூநற஦ திநகு ஡ரன் ன௃ரிந்஡து. சுஜன். சசன்று 180 பதருக்கும் கரய்கநறகள் ஬ரங்கற அந்஡க்குழு ஬ரு஬து . குட்டி குட்டி ஢ரடகங்கள் ஋ன்று tract suit. சஜீ஬ன். ஡஥றக஫ எரு஬ன் சகரகன ஜீணிடம் சசய்஦ப஬ ஬ந்து “ து஠ிந்஡தும் உணது கங்கள் எப஧ ன௅ட்கட கங்கள்” ஋ன்று அடித்து ஬ிடவும் ஜீனுக்கு என்றுப஥ ன௃ரி஦஬ில்கன. அந்஡ தி஧கறரு஡ற “உணது கண்கள் ன௅ட்கட கண்கள்” ஋ன்று சசரல்னற சகரடுத்து ஬ிட்டிருக்கறநது! ஆணரல் ச஡ரடர்ந்து திநகு எரு இந்஡ ஥ர஡ம் ஬ிகப஦ரட்கட ஆங்கறன ஌பணர ஬குப்ன௃கள் சகறக்க ன௅டி஦஬ில்கன. ஋ங்களுக்கு எரு க஥பணரரிட்டி தீனறங் ஬஧ ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டது ஋ன்பந ஢றகணக்கறபநன். அ஬ன் ஦ரப஧ர எரு ஡஥றழ் சங்கத்஡றடம் “u’ve got beautiful eyes” ஋ன்தக஡ ஡஥ற஫றல் பகட்டிருக்கறநரன். சக஥த்து ஡ம்ன௃ள்ப ஡ரு஬ரர்கள். ஢டந்஡஡ரல் ஢ரங்கள் ஆங்கறனத்஡றபனப஦ ச஡ரடர்ந்ப஡ரம். சுகு. shoes சகற஡ம் M. அ஧஬ிந்த். எவ்ச஬ரரு ஢ரளும் எவ்ச஬ரரு உ஠வுக்குழுக஬ ஢ற஦஥றத்து அந்஡ ஢ரளுக்குரி஦ உ஠வு ஥ற்றும் தரி஥ரநல் சதரறுப்ன௃ ன௅ழு஬தும் அ஬ர்கள் ஡ரன் சசய்஦ ப஬ண்டும். ஡சற. சகரஞ்சம் ஡ள்பி உள்ப தரி஥ரந கற஧ர஥த்஡஬ர்கள் ப஬ண்டும்.

஥ர஡ம் ஥ட்டும் ஋ல்னர ப஢஧ன௅ம் எருன௅கந உறுப்திணருக்கு ஋ங்களுக்கு ஆங்கறனத்஡றல் அப்பதரது பதசச்சசரல்னற ஢ரங்கள் சக஥஦லுக்கு ப஡க஬஦ரண ஬ிநகுககப பசகரிப்பதரம். ஆணரல் ஋ங்கள் ஥ர஠஬ர்களுக்கு இந்஡ ஬ரய்ப்ன௃ கறகடக்கு஥ர ஋ன்று சதரரு஥றக்சகரண்பட஦ிருப்பதரம். ஋ன்தக஡ ப஬று கனந்துக஧஦ரடல் ஡ரன் அந்஡ ஬஫ற஦ில்கனப஦. த஧ந்஡பணரடு எப்திட்டரல் இந்஡ M. அ஬ர்கள் ஬ிசறநற஦ில் பகட்த஡ற்கு எருத்஡ர் ன௅கத்க஡ சறரித்஡தடி க஬த்துக்சகரண்டு ஡஥ற஫றல் ஡றட்டிணரல் ஥ற்ந஬ருக்கு சறரிப்ன௃ ஬஧ர஡ர? இப்தடி ஢ரங்களும் ஋ங்கள் தங்குக்கு அ஬ர்ககப கடுப்பதத்஡ற ஬ிடுப஬ரம். இங்பக஡ரன். பகட்க ன௅டி஦ரப஡. க஬த்஡து. குழு அக஥க்கும் பதரது எரு ஡஥றழ் ஡ரன் குழு஬ில் ஬ருப஬ரம். ச஥ர஫ற ஢ரன் ஢ரங்கள் இக஠஦ இ஦ல்தரக பதச சும்஥ரப஬ சகரஞ்சம் பதரன சட்டங்ககப அவ்஬பவு பதசற சறரித்஡தடிப஦ இருப்ததும் அ஬ர்களுக்கு சகரஞ்சம் கடுப்கத கறபப்தி஦ிருக்கும். . ஢ரங்கள் இ஦ல்தரகப஬ இக஠ந்து ஋ங்களுக்குள் பதசறக்சகரள்஬தும் அ஬ர்கள் பதசு஬து ஋ங்களுக்கு ன௃ரி஦த்ச஡ரடங்கறணரலும் அ஬ர்களுக்கு ஋ங்கள் ஡஥ற஫றல் ஋துவுப஥ ன௃ரி஦ர஡஡ரலும் ஢ரங்கள் திடிக்கர஥ல் ஡ணி஦ரக இருக்கறபநரம் ச஡ரி஦ர஡ ஢டுக்கரட்டில் ஥ரட்படணர? ஋ன்ண கு஫ப்தடிகர஧ர்கள் ஥஡றப்த஡றல்கன ஋ன் ஋ன்ததும் ஋ன்ததும் ஋ன்று குற்நம் ச஥ர஫ற சகரடுக஥ ன௃ரித஬னுடன் இது? அ஬ர்ககப ஋ந்஡ அ஬ர்கபபரடு ப஢஧ன௅ம் சரட்டிணரர்கள்.I தூசு஡ரன். அக஡னேம் ஡ணிக஥ சு஡ந்஡ற஧ம் . ஋ங்கள் ஥ீ நற த஧ந்து ஋ங்ககப ஡஥றழு஠ர்வு ஬ிரிந்து அந்஡ ஥றகவும் கறடந்஡ இடத்க஡ அந்஡ கர஦ப்தட்ட்டது அ஫கு ப஢சறக்க ப஡சம். ஡ங்கள் ச஥ர஫ற஦ிகனப஦ பதசற சறரித்து ஋ப்தடி ஋ப்தடிச஦ல்னரம் அனுத஬ிக்கறநரர்கள். கறபிச஢ரச்சற. ஡கனக஥ சதரறுப்ன௃ ஥ற்றும் அகணத்க஡னேம் ஡ீர்஥ரணித்து ஋ன்ண சசய்஦ ப஬ண்டும் ச஡ரி஬ிப்தரர்கள். ஬ிசறநற ச஡ரிந்஡஬ர்கள் இனகு஬ரக இக஠ந்து சகரள்ப எச஬ரரு ஡டக஬னேம் ஆங்கறனத்஡றல் பகட்க கூச்சப்தட்டு அப஡ரடு சறன்ண ஡ரழ்வு ஥ணப்தரன்க஥னேம் பசர்ந்து சகரள்ப ஥ீ ஡றப்பதர் சகரஞ்சம் எதுங்கற ஬ிட்படரம். ஆண்கள் கரட்டில் ச஬ட்டித்஡ருத஬ற்கந ஢ரங்கள் சகரண்டு ஬ருப஬ரம். ஆ஧ம்தத்஡றபனப஦ ஬ிசறநறக஦ கற்றுக்சகரண்டு ஬ந்஡றருக்க ப஬ண்டும். ச஧ரம்தவும் சதரநரக஥஦ரக இருக்கும். குழு஬ில் இருக்கும் பதரது இரு஬ர் அகப்தட்டரல் சகரண்டரட்டம் ஡ரன்.ஆண்கபின் சதரறுப்ன௃. ன௃ரி஦ரது.

சகக்கற஧ர஬ அக஫த்து சசல்஬து . ஬ிசறநற ஥ர஠஬ிகள் சறன்ண சறன்ண தரர்த஡ற்கு ஡ரன் ப஬கனகளுக்கும் க஡ரி஦஥ரய் ஆண்கபின் இருப்தரர்கள் ஡஦க஬ ஆணரல் ஋஡றர்தரற்தது இங்கு ஥ட்டு஥ல்ன ஢றகந஦ இடங்கபில் க஬ணித்஡றருக்கறபநன். ஬ிசறநற ஆண்கள் கண்஠ில் தட்டரல் ஋ங்ககப என்றும் சசரல்னர஥ல் ஋ங்கள் ஆண்கள் சங்கத்க஡ பதரலும். ஥ஞ்சு ஍஦ர ககடக்கு பதர஬து . அங்பகப஦ சசன்று ஬ிட பசர஡கணககப ஥ட்டக்கபப்ன௃ ஡ங்கற஬ிட கப்தனறல் ஢ரங்கள் சசன்று ஡ண்டி ஥ர஠஬ர்கபரய் இன்னும் இறுகற ஬஧ சசல்ன ஢ரம் ஬ர஧ ஬ிட்படரம். ஢ரங்கபப கூட்ட஠ி அக஥த்து கறபம்தி ஬ிடுப஬ரம். ப஬ண்டி஦ ஬வுணி஦ர. ஬டக்கு கற஫க்கறல் சகரஞ்சம் கடிண஥ரக அடிதட்டு ஬ரழ்ந்து த஫கற஦ ஋ங்களுக்கு ஋ல்னர஬஡றருக்கும் ஆண்ககப ஋஡றர்தரர்ப்தது சங்கட஥ரக இருக்கும். ககடக்கு பதரக ப஬ண்டு஥ரணரல் எரு ஆக஠ அக஫த்து சசல்ன ப஬ண்டும் ஋ன்ந சட்டத்க஡ ஢ரங்கள் அடிக்கடி ஥ீ று஬஡ரல் ஋ங்கள் ஆண்கள் சங்கத்ப஡ரடு சகரஞ்சம் உ஧சல்கள் ஌ற்தடு஬துண்டு.I கண்ட ஡஥றழ் சங்கம் ஬பர்ந்஡து! ப஥ணினேம் . ஆணரலும் சகக்கற஧ர஬ பதரகும் பதரது ஋ங்களுக்கு ATM இல் கரசு ஋டுத்து ஬ரு஬து. இறு஡றகபில் கடுக஥஦ரண ஥ன்ணரர்.ச஡ன்ணினங்ககக஦ பசர்ந்஡஬ர்கள் ப஬ண்டி஦ ஦ரழ்தரணத்ப஡ரர். ச஥ன்க஥஦ரண ப஬கனககப ஥ட்டுப஥ அ஬ர்கள் சசய்஬ரர்கள் “அதி கனுன஥ரய்பண” ஋ன்ந சசரல்னறக்சகரண்டு. ஢ரங்கள் அந்஡ ஬பரகம் ன௅ழு஬தும் சுட்ட்ருப஬ரம். இப்தடி சறன்ணச்சறன்ண உநசல்களுடன் ஡றட்டு஬ரர்கள் ஢ரசபரரு ஬ண்஠ன௅஥ரக ஋ங்கள் M. கற஫க஥ ஢ரட்ககப ஬ிட ஬ர஧ இறு஡றகள் ஋ங்களுக்கு ச஧ரம்தவும் திடிக்கும். ஋ங்கபரல் ன௅டிந்஡ரல் ஢ரப஥ சசய்஦ ப஬ண்டி஦து ஡ரபண. ஬ிசறநறகளுக்கு ச஡ரி஦ர஥ல் சகரத்து ஬ரங்கறத்஡ரு஬து ( 100 ஥ர஠஬ிகள் இருக்கும் இடத்஡றல் சறனருக்கு ஥ட்டும் ஬ரங்கற சகரடுக்க கூடரது ஋ன்தது அங்பக சட்டம்!) ஋ன்று அ஬ர்களும் ஋ங்களுக்கு ஆ஡஧஬ரகப஬ இருந்஡ரர்கள்.

஢ரன் B க்ரூதில். சதரிசு). தீல்டில் demonstration ஬ிசறநற஡ரன். அடுத்஡஢ரள் இன்சணரரு஬ரின் ன௅கந! ஋ன்ண ஋ய்து ஋ன்ண ககடசற஦ர அ஬ன் ஋ங்களுக்கு B-. தற்நரக்குகநக்கு individual performance ஥ரர்க்ஸ் இருந்஡து. ஋ங்கள் தரடு ஡ரன் ஡஡றங்கறணப஡ரம். இன்று எரு஬ர் சடௌட் பகட்டரல் அந்஡ குழு஬ில் உள்ப ஥ீ ஡ற சங்க உருதிணர்களும் ஬ந்து க஬ண஥ரக பகட்தக஡ பதரன தர஬கண சசய்ப஬ரம். எப஬ரரு஬க஧னேம் தரர்க்க சச஥கரச஥டி ஦ரக இருக்கும். ஋ங்ககப கண்஠ிலும் கரட்ட ன௅டி஦ரது. சப்தரத்து கக஦ில் ஥ம்தட்டி. ருச் ணி ஥ற்றும் சதரறுப்தரக சதரும்தரனரண இருந்஡து ஆண்கள் சங்கன௅ம் தல்ன஬஧ர஦னும் ச஥ரட்டக்கருப்தனும்( சகரந்சம் கருப்ன௃). சு஡ர. ஥ற்றும் திந கரு஬ிகள்.ன௅஡னர஬து சச஥ஸ்டர் ஆ஧ம்தித்஡து.஡ட்சர. C+ ஡ரன் ஡ந்஡ரன். Track suit. க்ரூதில் AB (தல்லு இரு஬ரும் இருந்ப஡ரம். சகௌத். சகரஞ்சம் ஬ிசறநறகள் . ஷ்஦ர஥ர.இருந்ப஡ன். ச஥ரத்஡ம் 48 ஬கக த஦ிர்ககப எவ்ச஬ரரு உத குழுவும் ஬பர்த்து அறு஬கட . ஡றங்கள் ன௃஡ன் ஋ன்று ஢றகணக்கறபநன் தன்ணி஧ண்டு ஥஠ி ஬க஧ field practicals. எரு சதரி஦ எகனத்ச஡ரப்தி. ஢ரன் ஢ற஭ர . தல்னகண ஍ஸ் க஬க்க இல்னர஡ சடௌட் ஋ல்னரம் பகட்பதரம். குகந஦ ஋டுத்஡து ஦ரர் ஋ண்டு சசரல்ன ப஬ண்டி஦஡றல்கனப஦. தடுதர஬ி! சதரி஦ குழுக஬ ஍ந்து பதர் சகரண் உத குழு஬ரக திரித்து இருந்஡ணர்.

இந்஡ சறட்டுக்கு பதர் பதரணது கஜன் ஡ரன்! ஢டு஬ில் ஡஥றக஫ இருக்கும் அ஡றக஥ரணரல் ஬ிரிவுக஧கபில் ஦ர஧ரலும் ஬ிசறரிகபிடம் கடுப்தரகற ஬ரசறக்க ன௅டி஦ரது சகரடுத்து ன௅கநப்தரர்கள். ஋ன்ணப஬ர அ஡றகம் பசட்கட சசய்஬஡றல்கன! ச஡ரி஦ரது ச஡ரல்கன அ஬ர்கள் . ஬குப்ன௃ பதர஧டித்஡ரல் துண்டு ஋ழு஡ற தரஸ் தண்ணுப஬ரம். ஢ல்ன ன௅஡ல். ஬ிட்டது. ஥ற்றும் சுகு இ஬ர்கள் ஡ரன் ஋ன் ஥ற்ந உதகுழு உறுப்திணர்கள். ன௅டிந்஡ ச஥ர஫ற ப஢஧ திநகு தி஧ச்சகண ன௃ள்பிககப ஬ிட஦த்க஡னேம் கூந ஢றகன஦ில் இருக்க இங்பக அ஬஧஬ர் எவ்ச஬ரரு ஢றனம் இல்னர஥ல் ஌ற்நது சகரள்ப சகரடுக஥஦ரகற குட்டி தற்நற஦ ஆங்கறனத்஡றல் ஥றல்கன. ககப ஬பர்சறப்தடி஢றகனக்கும் எவ்ச஬ரரு ஢ரளும் அக஡த்஡ரன் ச஧ரம்தவும் கரகன க஬ணித்து க஬ணத்஡றல் இருக்கும் ச஥ர஫ற஥ரற்நம் ஬ிரிவுக஧க்கு பதரது சசய்து பதரன பதரக ப஬ண்டும். ஥ணம் ஬ிந்஡ற஦ர. தீல்டில் இப்தடி஦ரய் னெக்குகடந்஡ரலும் ஢ரங்கள் ஬ரிகசககபனேம் ககப்தற்நற சகரண்டிருந்ப஡ரம்.சசய்஦ ப஬ண்டும். சங்கத்஡றல் சறன ன௅ன்஬ரிகச உறுப்திணர்ககப ஡஬ி஧ ஥ற்ந஬ர்கள் ஋ல்பனரக஧னேம் ன௅ந்஡ற தின்஬ரிகச஦ில் கல்லுப்தரக஡஦ில் இடம் ஏடிச்சசன்று திடிப்த஬ர்கள் ஡ரன். ன௅க்கற஦஥ரக அ஥றன. ஢றகந஦ ஬குப்தில் தின் னென்று ஢ன்நறகடன் தட்டிருக்கறபநன் இ஬ர்கள் ஢ரல்஬ரிடன௅ம். ஋ன்ந க஡ரி஦த்஡றல் தரி஥ரறுப஬ரம். ஋ன்று அ஥றன. ச஡ரடர்ச்சற஦ரண எவ்ச஬ரரு எவ்ச஬ரரு ஥஡றப்தீடு குழுவுக்கும் இருந்஡து. இ஧வுகபில் சங்க஥ரக ஢ரங்கள் கூடும் பதரது இந்஡ கண்஠ர்ீ கக஡ககப தகறர்஬துண்டு. ஥ற்ந னெ஬ரும் கூட ஋ணக்கு ச஧ரம்தவும் ஆ஡஧஬ரண஬ர்கள். ஋ன்னுகட஦ ஢ல்ன ஢ண்தன் இன்னும் கூட. குழு ப஬ண்டும். அந்஡ ஬கக஦ில் ஢ரன் ஆகற ஬ிட்டது” தரக்கற஦சரனற. “஢ரங்கள் ஋ன்ண தின் ஡ங்கற஦ ஥ர஠஬ர்கபர? இ஬ர்கபபரடு தரர்க்கும் பதரது ஢ரங்கள் ஡ரன் results + Z score toppers! ஋ன் ஋ங்கள் ஢றகன இப்தடி சதரருன௅஬துண்டு. ஬சந்஡ற. பகட்க ஋ங்களுக்கும் ஥றகவும் சங்கட஥ரக இருக்கும். அ஬ர்களுக்கும் ஡ந்஡றருந்஡ரர்கள். சுகு ஢ன்நரக ஬ிசறநற அநறவுறுத்஡ல்கள் பதச கூடி஦஬ர் கறகடக்கும் ஋ன்த஡ரல் ஆகப஬ ஋ணக்கு ஋ணக்கு ஡஥ற஫றபனப஦ இந்஡ தி஧ச்சறகண ஬஧ப஬஦ில்கன.

யரஸ்டனறல் க஬க்க ன௅டி஦ரது ஋ன்று அ஬கப எரு ஡ணி கு஬ரர்ட்டசறல் ஡ங்க க஬த்஡ரர்கள். ஬ட்டிணர் ீ ஬ரு஬஡ர஦ின் கப்தனறல் ச஧ண்டு ஢ரள் த஦஠ித்து ஬஧ப஬ண்டுச஥ன்ந ஢றகன஦ில் அ஬கப ஢ரங்கள் ஡ரபண க஬ணித்து சகரள்ப ப஬ண்டும்.஢ீங்களும் ஢ரங்களும் ஋ன்கநக்கும் என்நல்ன ஋ன்று ஋ங்கள் ஥ண஡றல் ஆ஠ி஦டித்஡து எரு சம்த஬ம். பதர஧ரட்ட ஬஧ர்கள் ீ பதரன ஢ரங்கள் யரஸ்டல் உள்ளும் ஆண்கள் சங்கம் . ஭றப஧ர அன்று ஡கன஬ிக்கு சகரடுத்஡ கற஫ற ஋ன்ணரல் ஥நக்கப஬ ன௅டி஦ர஡து. அ஡ற்கு ஋ங்கள் அகநகபில் இருக்கும் ஥ற்ந஬ர்கள் எத்துக்சகரள்ப஬ில்கன. ஋ப஡ர உ஦ிர்க்சகரல்னற ப஢ரய் பதரனவும் ஢ரங்கள் அ஬ர்கள் அகண஬க஧னேம் சகரல்னப்பதர஬து பதரனவும் அப்தடி பதசறணரர்கள். ஢ற஦ர஦ம் ஡ரன். அது ஷ்஦ர஥ர஬஡ர஧ம்! அ஬ளுக்கு சறன்ணம்க஥ ஬ந்து ஬ிட்டது. அ஬ர்கபின் த஦த்துக்கு கர஧஠ம் இருந்஡ரலும் அ஬கப அப்தடி ஬ிட்டு ஬ிட ன௅டினே஥ர? தடங்கபின் கறகப஥ரக்ஸ் இல் ஆப஬ச஥ரய் ஥ரறும் ஥க்கள் ஆகற ஬ிட்படரம்! இப்பதரது ஢றகணக்க சறரிப்ன௃ ஬ருகறநது.

கற஫றஞ்சுது ச஡ரிஞ்சறருந்஡ர ச஬பி஦ினப஦ ஬ந்஡றருக்க ஥ரட்டபண ஋ன்று ஆ஧ம்தித்஡ணர்.கர஡றல் க஬த்஡வுடன் ஆ஧ம்தித்஡து ஡ரன் கண்஠ர்ீ ஬஧ர஥ல் இருக்க ச஧ரம்தவும் சற஧஥ப்தட்டு஬ிட்படன். ஋ல்னரம் ச஡ரகனபதசற னெனம் ஡ரன் ஌சணணில் இங்பக ஡ரன் ஦ரரு஥றல்கனப஦! ன௅஡ல் ஧வுண்ட்டில் ஥ரட்டிக்சகரண்ட஬ர்கள் அழுது சகரண்பட சசரன்ண ஡க஬ல்ககப க஬த்து பதசும் பதரது ஆங்கறனம் தர஬ிக்க கூடரது.. திநகு அந்஡ அக஫ப்ன௃ இ஧வு 11 க்கு ஬ரும்.. அப்திடிச஦ரரு அ஧ச ஢ரடகங்கபில் பதசும் accent! திநகு ச஡ரகனபதசறக஦ க஬த்துக்சகரண்பட அழுகக! ச஬பிப஦ தரத்஡ரல் எவ்ச஬ரரு தூண்ககப திடித்஡தடினேம் ஋ங்கள் சங்கம்! ஋ன்ண ஢டக்குது ஋ன்று கசகக஦ில் பகட்டரல் சு஥ற “அது சறப஧ஷ்டர்கள்” ஋ன்நரள். ஢ரன் ஋ன்ணடர ஋ண்஠஥றட்ட ஋ன்ணரச்சு ப஬கப஦ில் ஋ல்னரருக்கும்??? அ஬ர்கள் ஋ன்று சறரிக்க ஋ண்஠ி஦ ப஬கப஦ில் அஜர ஋ன்கண ஡ட்டி ச஡ரகனபதசறக஦ ஢ீட்டிக்சகரண்டிருந்஡ரர்! ஆயர.ஆயர சலணி஦க஧ ஢ரன் தூக்கத்஡றல் ஌ப஡ர ஡றட்டி ஬ிட்படன் பதரலும் ஋ன்று த஦ந்து ஥ன்ணிப்ன௃ . தூக்கத்஡றல் senior பதசற஦து பதரனப஬ இருக்கும். இ஧ண்டு ஢ரட்கபின் தின் அ஬கப அக஫த்துக்சகரண்டு வுவுணி஦ர ஢ரங்கள் இருதத்க஡ந்து பதரும் தல்ன஬஧ர஦ணின் practicalகு சசன்ந கரகன பதரக ஬ில்கன! அ஧சற஦ல் இருக்கட்டும் தகறடி஬க஡ தற்நற சசரல்னப஬ இல்கனப஦.. ன௅ற்றுன௅ழு஡ரக ஆக஠஦ிடுங்கள் அ஧பச ஋ன்று ஥ட்டும் ஡ரன் கூந஬ில்கன. சந்ப஡கப஥ இல்கன அஜர தர஦ிண்டுககப ஡ரன்! சறரிப்ன௃டன் சதரறுக்கற சர஡ர஧஠஥ரக ச஬பிப஦ ஢க்கல் பதச஬ில்கன. அகநக்கு ச஬பிப஦ உ஧த்஡ ஡஥றழ் கு஧ல் பகட்டது.யரஸ்டலுக்கு ச஬பி஦ிலும் ஬ி஫றத்஡தடி அன்நற஧வு தூங்க஬ில்கன. திநகு ஬ர஧ம் எரு ஢ரள் அது த஫கற பதரணது஥றல்னர஥ல் அ஬ர்கள் அக஫ப்ன௃ ஋டுத்஡தும் ஢ரங்கள் loudஇல் பதரட்டு சுற்நற஦ிருந்து பகட்ததுவு஥ரய் எரு ஋ன்டர்கட஦ிணர் ஆகப஬ ஥ரநற ஬ிட்டது! அக஡ ஋ணக்கு ஬ிட எரு சகரடுக஥ ஋ன்ணச஬ன்நரல் ச஡ரகனபதசற அக஫ப்ன௃ எரு ச஧ண்டு ஢ரள் ச஡ரடர்ந்து ஬ந்஡து. சரி஦ரய் ஢ரனும் ஡஥ற஫றல் ஬஠க்கம் ஋ல்னரம் சசரல்னற ஬ிடுப஬ன் அது ஞரதகம் இருந்஡து. பகள்஬ி பகட்க கூடரது பதரன்ந ன௅த்஡ரண ஍டி஦ரக்கள் கறகடத்஡ண. ஬ந்ப஡ன் அடிக்க அப்பதரது ஡ரபண ன௅டினேம்! ஆணரல் அஜர அ஧ச தரக஭ அது. ன௅஡ல் ஢ரள் சரி஦ரண கும்தகர்ணி ஋ன்று ஡றட்டிணரன். எரு஢ரள் ஋ணது அகந஦ில் இருந்ப஡ன்.

அணரலும் எரு சந்ப஡கம் அ஬ன் “஢ீ ஢ரன்” ஋ன்று ஥ரி஦ரக஡஦ரய் பதசறணரன். பதரப஬ரம்.I ப஧ரட்டுகபில் கூநற ஢டத்துப஬ரம். சதரழுதுகளும் ஥க்கள். அந்஡ அன்ரி அ஬ித்து ஡ரும் ஥஧஬ள்பி கற஫ங்கு இன்னும் ஢ர஬ிபனப஦ ஢றற்கறநது. ஡ரத்஡ர கடுப்தரகற ஬ிட்ட஡ரகவும் ஥றுதடினேம் அட்டன்டன்ஸ் ஋டுக்க . ஋ன்கண ஥நந்து தூங்கு஬து எரு ஡ப்தர?? extension தரடத்துக்கு எவ்ச஬ரரு உத சசரன்ணரர்கள். எரு஢ரள் ஋ங்களுக்கு சகரகனச஬நற஦ினறருந்து யரஸ்டலுக்கு ஏடி ஋கரண஥றக் ஡ப்திக்க ஬ிட்படரம். அ஬ன் சலணி஦ர் இல்கன஦ரம் ஢ரன் தூக்கத்஡றல் சலணி஦ருடன் பதசு஬து பதரன உபநற஦஡ரல் அ஬னும் ஋ன்கண ஥ற஧ட்டிணரணரம். ச஧ண்டு ஡டக஬களும் ப஬று ஦ரரிடன௅ம் சகரடுக்க சசரல்ன஬ில்கன. னென்நர஬து ஢ரள் ஢ரபண பகட்படன் “஥ற்ந ஥ர஠஬ிகபிடம் சகரடுக்க஬ர?” அ஬ன் சறரிக்க ஆ஧ம்தித்து ஬ிட்டரன். ஢ரங்கள் சற்று கற்தித்஡ ககச஦ழுத்து ப஢஧த்஡றல் ஡ரத்஡ர஬ின் பதரட்டதும் ச஡ரகனபதசற ச஥பசஜ் ஬ந்஡து.பகட்படன். கடுப்தரகற அ஬கண திபரக் தண்஠ி ஬ிட்படன். ஋ங்களுக்கு கறகடத்஡஬ர்கள் ச஬ள்பந்஡ற ஋டுத்துக்சகரண்ட தடங்ககப ஞர஦ிறு ப஬கன஦ில்னர஡ ஥ற்றும் கசக்கறபில் பதர஬தும். உடன் ஥ரட்டி஦ிருந்஡ரர்கள். இப்பதரது ஢ீர்ப்தரசண ஋ங்கள் அனுத஬ங்கள் சறரிப்ன௃ ஬ரும். தின்பண஧ங்கபிலும் ஢ரங்கள் ஥நக்க ஋ங்கள் அங்கு அ஬ர்கள் ஢ரன் ஡டு஥ரநற சணி. ஋ங்ககப பசணன௃஧ குழுவுக்கும் அ஬ர்கபபரடு கற஧ர஥த்துக்கு எவ்ச஬ரரு 6 ஥ர஡ங்கள் அக஫த்து குடுப்தத்க஡ த஫கற சசன்று ச஡ரிவு அ஬ர்கபின் சசய்஦ ஬ி஬சர஦ம் ச஡ரடர்தரண ஬ரழ்஬ி஦கன தற்நற அநறக்கக ச஥ர்ப்திக்க ப஬ண்டும். ஬ட்டில் ீ க஫றத்஡ ஡டு஥ரநற ஬ிசறநற பதசு஬து அ஬ர்களுக்கு ச஧ரம்தவும் திடிக்கும். சங்கத்஡றன் அப்பதரது ஥ருந்து தடம் ஬஧ம் ஥ர஢ரடுககப கடுப்தரணரலும் ஬ரங்கப்பதரண ஬ரசு பசற்நறல் குபித்து ஡றரும்தி஦து எப஧ சறரிப்ன௃.தப஦ரனஜற஦ில் ச஬ய்஦ினறல் பசற்றுக்குபி஦ல் ஢றகணக்கும் ஬டிகரனக஥ப்தின் சரிக஬ M. திநகு அடுத்஡ ஢ரள் ச஥பசஜ் ஬ந்஡து. ப்ப஧ம் சசய்து சலணி஦ர்ஸ் ஍஬ரும் ன௅டி஦ர஡க஬. engineeringக்கு தரர்க஬ ஢ரங்கள் இட்டுக்சகரண்டும் தூக்கறக்சகரண்டு ஬க஧஬஡ரக ஢டு பதரது கட்டு஥ரணங்ககப அபப்த஡ற்கு ஸ்படடி஦ரக஬னேம் சுற்றுப஬ரம்.

கரடு கபம் ஬஦ல் ஋ண கக஦ில் ச஢ற்பநரடு ன௄ச்சற திடிக்க அகனந்஡க஡ ஥நக்க ன௅டினே஥ர? அதுவும் ஋ணக்கு ஥ட்டும் அந்஡ ஥ஞ்சள் ஢றந அந்துப்ன௄ச்சற ஥ட்டும் ஡ரன் ஦ரர் திடிதடும்! சகரகனச஬நற஦ில் ஥நக்க கக஡ ஋ன்பணரடு இருப்பதன்.பதர஬஡ரகவும் இல்னர஡஬ர்ககப சத஦ினரக்கற ஬ிடப்பதர஬஡ரகவும் ஋ங்ககப உடணடி஦ரக ன௅க்கரல்஬ரசற ஬ரும் தடினேம் ஡஥றழ் பகட்டிருந்஡ரர்கள். சங்கன௅ம் எரு தத்து ச஬பிப஦ ஬ிசறநறகளும் ஬ந்஡ரல் ச஥ரத்஡ம் இருதத்க஡ந்து பதர் இருப்பதரம். தக்கக்க஡க஬ தரப்பதரம் ஋ண ஋ல்பனரரும் தக்கத்஡றல் இருந்஡ ச஬றும் ஬ப஬ில் ஬ிட்படரம். ச஥து஬ரக உள்பப ன௃குந்து ஬ிட்படரம். ன௃குந்து அந்஡ கம்திக஦ ப஢஧ம் உள்பப஦ிருந்஡஬ர்கள் ச஬ட்டி ஆசறரி஦க஧ டவுட் ன௃குந்து சுற்நற பகக்கவும் ஬பரகத்துள் ஥கநத்து ஋ங்களுக்கு ச஥பசஜ் ஬ந்து சகரண்டு ஬ந்஡து. ஋ல்னரப்ன௃கழும் “batch fit”கு ஡ரன்! ன௄ச்சற சதட்டி சசய்஡து ஋ன்று ஢ரங்கள் கனக்கனரண சசல்ன஥ரக அனுத஬ம். ன௅ன்ன௃நத்஡ரல் ஬ிரி஬ிக஧ ஥ண்டதத்துக்குள் ன௃க ன௅டி஦ரது. அக஫த்஡ தட்டி஦னறட்ட இன்சசக்ட் ன௄ச்சறககப தரக்ஸ் திடித்து ஬ிஞ்ஞரணசத஦ருடன் எரு சதட்டி஦ில் சரி஦ரக அக஥க்க ப஬ண்டும். ஢ல்னப஬கப஦ரக அன்று எரு சத஦ினறல் இருந்து ஡ப்தித்ப஡ரம். சு஥ற ஬ிஞஞரணசத஦ர்ககப பதசு஬து ஞரதகம் இருக்கறநது. ஥ணணம் சசய்து தூக்கத்஡றலும் . அ஬ர் ன௃ரிந்து சகரண்டரலும் ஦ரக஧ ஋ன்று திடிப்தது? பகரத஥ரக பதரய் ஬ிட்டரர்.சங்கத்஡றல் பதசறணரலும் சறனருக்கு இது கடித்து கு஡றும் ஬ரழ்஢ரபிபனப஦ ன௅டி஦ர஡அனுத஬஥ல்ன஬ர? ககப ஆல்தம் சசய்னேம் பதரதும் இப஡ ஡ரன்.

சு஡ர. ருஸ்ணி ஢ரல்஬ரும் ஡ரன் சதரும் ன௃ள்பிகள்.“தள்ப஥”வுக்கு ஢ரங்கள் சசவ்஬ர஦ில் soil science ஋ன்று ஢ரடகம் பதரட ஡றட்ட஥றட்டு சல஢ற஦ர்சறடம் பதச்சு ஬ரங்கற஦து. திநகு ஬ரபிக்குள் யீட்டர் க஬த்து அக஡ அ஬ித்து ஆண்கள் சங்கத்துக்கு அக஧ தங்கக தின்னூட்டம் பசரபத்஡றல் சகரடுத்஡ணர். எரு ன௅கந இ஬ர்கள் இருட்டி ஦ரப஧ர ஬ிட்ட ப஢஧த்஡றல் கூட்ட஥ரக ஬ரும் சகரள்கப஦ில் ஈடுதட்டுக்சகரண்டிருந்஡ அ஧஬ம் தற்கநக்குள் பகட்டு பதரது ததுங்கற஦஡ரகவும் தின்ணர் அது சகரள்கப஦டிக்க ஬ந்஡ ஆண்கள் சங்கம் ஋ன்று ச஡ரிந்஡஡ரகவும் தின் இரு஬ரும் அசடு ஬஫றந்஡தடி ஡றரும்தி஦஡ரகவும் ஡க஬ல்கள் கறகடத்஡ண. சத஧ப஡ணி஦஬ினறருந்து கப஧ரனறன். இ஡றல் கச்சரன் கபக஬ தரரி஦ அப஬ில் சசய்஡து க஥. ஷ்஦ர஥ர. பசரபசகரள்கபக்கு சத஦ர்பதரணது ஥ற்ந அகந ஡ரன் ஜீன். திரி஦ந்஡ற ஋ல்னரரும் ஬ந்஡ பதரது கக஡ககப சதருக஥஦ரக ஊர் சுற்நற஦ிருந்து சுற்நற பகட்டது கரட்டி஦து. சு஥ற இங்கு ஢டத்஡ற஦ என் வு஥ன் ப஭ர ஬ிணரல் கடுப்தரண தல்ன஬஧ர஦ன் ஢ஞ்சு அகட஦ரபம் ஬க஧ந்து ஥ரட்டி ஬ிட்டது சதரி஦ கரச஥டி! . ஡஧஥ற. திரி஦ந்஡ற. ஜீன் ஢டணம் ஆடி஦து ஋ல்னரம் ஥நக்க ன௅டி஦ர஡க஬கள். இன்சணரரு னெகன஦ில் Zn test பசரபத்஡றல் சசய்஡றருந்஡ரர்கள். கச்சரன் அறு஬கடக்கு ன௅஡பன கபவு பதரய் ஬ிடும். ஬ித்஦ர஭றணி. ஡ட்சர. ஬ிபணர ஥ற்றும் சதரும்தரன்க஥ ஭றப஧ர ஡஥றழ் ஡ரன் சங்க ஬ிசறநற சதண்கள் அகநனேம் த஦ந்஡஬ர்கள் இருந்஡஡ரல் ஆகப஬ இ஬ர்கபின் கபவு ச஡ரடர்ந்஡து. எச஬ரரு த஦ிக஧னேம் ஢ரப஥ அறு஬கட சசய்ப஡ரம். உண்க஥ப஦ர ச஡ரி஦஬ில்கன! எருன௅கந ச஧ண்டு அ஠ினேம் கூட்டுக்கப஬ில் ஈடுதட்டு சகரள்கப சதரருட்ககப ஋ங்கள் யரஸ்டலுக்கு சகரண்டு ஬ந்஡ரர்கள். உப்ன௃ இல்கன இ஧வு ஋ண அங்கறருந்து ச஡ரி஬ித்து ஬ந்஡ ஬ிட்ட஡ரல் கடுப்தரகற ஡றரிந்஡஡ரக ஢ம்தத்஡குந்஡ ஬ட்டர஧ங்கள் ச஡ரி஬ித்஡ண. Photo: Dance photo? ககடசற஦ரக அறு஬கடக்கரனம் ஬ந்து ஬ிட்டது. ன௅க்கற஦஥ரக அ஬ர்கள் சசரன்ண கப஧ரனறன் ஋ணக்கு அநறன௅க஥ரணது அன்று ஡ரன். திநகு ஢ற஭ர. சு஥ற. ஬ிஜற. ஆணரல் பசரபம்.

இந்஡ ஡ரபண இடத்஡றல் ஋ன்தது ஢ரன் அ஡ற்கரக ஋ன்கண ஥ன்ணிப்ன௃ பகட்டு சகரள்கறபநன். சறன்ணதிள்கபத்஡ண஥ரக சண்கட பதரட்டுக்சகரண்படரம். ஢ரன் ஋ன்ணப஬ர திள்கப஦ரக஧ ஡ரன் திடிக்க பதரபணன் அது ஆஞ்சப஢஦஧ரய் ஬ந்து அக஥ந்து ஬ிட்டது! திநகு சகரஞ்ச கரனம் ஋ங்களுக்கு ஬ிடுன௅கந இருந்஡து தரீட்கசகளுக்கரக. எவ்ச஬ரரு ஬ருடன௅ம் அது எவ்ச஬ரரு ன௃஡ற஦ சங்கங்ககப கண்டு சகரண்டு ஡ரன் இருக்கறநது.என்கந சசரல்னற஦ரக ஬ரழ்க்ககக்கு ப஬ண்டும் பத஧ரச஡ணி஦ ஍ M.தரீட்கசகபின் தின் அடுத்஡ ஢ரள் பத஧ரச஡ணி஦ கறபம்த பதர஬஡றணரல் ன௅஡ல் ஢ரள் ன௅ழு஬தும் MI ன௅ழுதும் சுற்நற ஢டந்து ஬ரழ்ந்஡ இடங்ககப ஢றகணவு தடுத்஡றபணரம். அந்஡ சறன்ண ஬ட்டு ீ ப஡ரட்டம். தின்ன௃நம் ஋ன்று ப஧டிப஦ரவும் ன௃த்஡கன௅஥ரக சுற்நறக்சகரண்டிருப்பதன். ஆணரல் ஋ங்களுக்கு ஋வ்஬பவு ஡ரன் கசப்தரண அனுத஬ங்கள் அங்பக கறகடத்஡றருந்஡ரலும் அந்஡ ஬ரழ்க்கக ஡ணி஡ரன்! Ushanthy . க்ரூப்ஸ்டடி஦ில் சங்கப஥ ன௅ம்ன௅஧஥ரகற ஬ிட்டது. ஢ரன் ஥ற்றும் ஢டந்து சகரண்பட தடிக்கும் த஫க்கம் உள்ப஡ணரல் சத்஡ம் பதரட்டு தரகல் ப஡ரட்டம். அப஢க஥ரண ஡ரு஠ங்கபில் ஬ிஜறனேம் ஬ரசுவும் பசர்ந்து சகரள்஬ரர்கள். ச஧ரம்தவும் ஋ப஥ர஭ணல் ஆண ஡ரு஠ம் அது! Photos of last day ஡஥றழ் சங்கங்கள் MIக்கு ன௃஡ற஡ல்ன. உடபண ச஥ர஡ரண஥ரகற ஬ிட்டரலும் அந்஡ ப஢஧ம் தனர் தட்ட ப஬஡கண ஋ன்ணரல் உறுத்஡றக்சகரண்பட஦ிருக்கும்.I ஬ிட்டு பதரகப்பதரகறபநரம் ஬஫க்க஥ரண ஋ன்நதும் கல்லுரி ஋ல்பனரருகட஦ ஞரதகத்஡றலும் இருக்க ப஬ண்டும் ஋ன்று fun ஆக ஢ரன் சசய்஡ எரு சச஦ல் ஢றகந஦ பதக஧ ப஬஡கணப்தடுத்஡ற ஬ிட்டது.

஋ந்஡ குரூப்தர இருந்஡ரலும் ஋ல்னரரும் த஧஬ர஦ில்கன. ஢றற்க .டி஦ர் ஬ிபணர Poochi photo Last day photos Study leave photos Dance photos Mi sceneries Solam field/kachan field Extension photos Pongal photos ஦ர஧ர஦ிருந்஡ரலும் த஧஬ர஦ில்கன.

னக஭ற ப஬ணும். ஡ணி funny பதரட்படர ஋ண்டரலும் த஧஬ர஦ில்கன. அந்஡ crop science get up.mudbath photos irukka? .ப஡க஬஦ில்கன.. mi ப஬ணும் ஷ்஦ர஥ர.. ச஧ண்டு னெடு பதர் ஢றண்டரலும் ஆண ஏபக. அட்டரச் தண்஠ி ஢ரன் heading பதரடுநன் ஏபக? ஋ங்கட கசக்கறள் . ஢ற஭ர பதரட்படர ஢ீ ஋ல்னரத்க஡னேம் இதுக்குகல ஫ பதஸ்ட் தண்஠ி ஬ிடு.஡ட். .