පුවත්පත් නිවේදනය

ඉන්දියාවේදී මෑතකදී සිදුවූ ශ්රී ංාිකයකයන් ය ය ද්දවීමවේ සිදු මේ, විව ේෂවයන්ම තන්ජුවූර්හිදී
සහ වෙන්නායි නුදර මධ්ය්ම දුේරිය ස්ථානවේදී ශ්රී ංාිකයක ව ්දවධ්ය භික්ෂුන් දහන්වසේ
වීනමකට එල්ංවූ සාහසික ප්රටහාර ිළිබ ද ශ්රී ංිකා රජය කනගාටුද ප්රටකා කර සිටීයි.
තමිල්නාඩු ප්රටාන්තවේදී ශ්රී ංාිකයක ව ්දවධ්ය භික්ෂුන් දහන්වසේංාට පහර දීම හා සේ න්ධ්ය
සිදවධීන් ිළලි ද විවදව කටයුතු අමාත්ාි ය නද දිල්ලිවේ ිළහිටි ශ්රී ංිකා මහ වකොමසාරිස්
කාර්යාංය සහ වෙන්නායි නුදර ශ්රී ංිකා නිවයෝජ් මහ වකොමසාරිස් කාර්යාංය හරහා,
ඉන්දියානු රජය වදත සිය ංදත් විවරෝධ්යය ීක්දා ඇත.
ඉන්දියාද සමඟ අප පදත්දන මිත්රත සේ න්ධ්යතා අපීරර්ියයට පත් කයරීමට උත්සාහ ීරමින්
විවිධ්යාකාර අරමුණු ඇිය ී්ඩි මතධ්යාරී ක්රි්යාකාරීන් විසින් සිදු කරනු ං න වමද්නි ප්රටහාර ශ්රී
ංිකා රජය වහළා ීකයන අතර, ඉන්දියාවේ තමිල්නාඩු ප්රටාන්තවේ සිොරය කයරීවේදී ප්රටවේසේ
සහගතද කටයුතු කරන වංස ශ්රී ංිකා රජය ජනතාදවගන් ඉල්ංා සිටියි.
අත්ද ් වහේූනන් මත තමිල්නාඩුද වදත යෑමට සිදු දන අදස්ථාදංදී, එහි යෑමට වපර, ඒ
ිළිබ ද වෙන්නායි නුදර ිළහිටි ශ්රී ංිකා නිවයෝජ් මහ වකොමසාරිස් කාර්යාංයට ී්නුේ වීන
වංස ශ්රී ංාිකයකයන්වගන් ඉල්මකමක් වකවර්.
වෙන්නායි නුදර ිළහිටි නිවයෝජ් මහ වකොමසාරිස් කාර්යාංවේ ලිිළනය, දුරකථන අික සහ
වසසු වතොරතුරු පහත ස හන් වේ.
ලිපිනය:
56,ස්ටර්ලිි පාර, නුන්ගේ ක්කේ
වෙන්නායි - 600034
කාර්යාලයීය දුරකථන අංක:
0091 44 28241896, 0091 44 28252612, 0091 44 28241047
ෆැක්ස් අංක:
0091 44 28241894, 0091 44 28254242
විදු4ත් පැප ල:
sldehico@md3.vsnl.net.in

විවදව කටයුතු අමාත්ාි ය,
වකොළඹ.
2013-03-19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful