P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

ןאמייס םייח ךורב ברה

הבישי שאר

ול קחצי תיב • סשת " ד
ב ירהמה ירבדב םירואי " השאב לעמ הלעמ יבגל ק
אל רוקמ י ירהמה שודיחו הלעבל הטוס רוס " הז ןינעב ק
תחוור הכלה הלעבל הרוסא ןוצרב התניזש שיא תשאש איה .
קמה ו מגב ראובמ הז רוסיאל ר ' תומבי ) אי (: הממ ביתכד ותשורג ריזחמה יבג
תחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל ל ול תויהל ה רשא ירחא השא
האמטה ) דכ םירבד : ד ( . מגה ' ש תשרוד " האמטוה רשא ירחא " תוברל אב
הלעבנש הטוס . סותה ובתכו ' ) ד םש " תוברל ה ( מגהש ' יבגל הז קוספ תשרוד
שיא תשא קסועש היטשפמ קוספה האיצומו התניזש םושמ ותשורג ריזחמב
ב התליעבש ןויכ השורג יאושנל האמוט ןושלב שמתשהל רבתסמ אלש רתיה .
יעו ' ב ירהמ " ק ) זסק שרוש ( ש ב לודג שודיח בתכ רבד הז . עא " פ
יק םירוסיא ראשבש י " גגושכ ןודינ רתומ רמואש ל , קספ התניזש שיא תשאבו
רה " מ ) לה ' תושיא דכ : טי ( ד הלעבל תרתומ הגגשב הלעב תחת התניזש השא ,
פא " ירהמה שדיח ה " הלעבל הרוסא רתומ תרמואה שיא תשאש ק .
ראיבו ירהמה " ק ספ פע וק " ארקמה ןושל י . הטוס תשרפב רבד בותכ
נב לא " שיא םהילא תרמאו י הלעמ וב הלעמו ותשא הטשת יכ שיא ) רבדמב
ה : בי ( . ירהמה " הב לעמו בותכ אלו לעמ וב הלעמו בותכש ןויכש קיידמ ק '
לעמ , מב יולת הלעבל רוסיאהש איה בותכה תנווכ לעבב הדיגב ונייהד הליע
הב אלו ,' עאו " ש פ רמוא הב הליעמ יוה אל רתומ ' , לעבב הליעמ יוה םלוא .
וז האיב הלעב וניאש שיאל תלעבנ איהש תעדוי איהש ןויכ איה ךכל הבסה
ו לעבב הליעמ תארקנ ןכל הלעבל הרוסא .
מרב אבומ הז קספ " א ) הא " יס ע ' עס חעק ' ג ( זו " ל , התניזש הלודג
בא לארשי הלעבל תרתומ רחא אוהו אוה הלעבש הרבסש גגושב התניז ל
לארשי הלעבל הרוסאו הדיזמכ יוה תונזל רתומש ארבסש ) ירהמ " שרוש ק
חסק .(
וילע בישהל שיש המו הדוהי םחלה תרעה
םרב , הרהל הדוהי םחל רפסב ןייע " ר ג ' צז שאייע הדוהי " המתש ל
ירהמה לע " זו בתכו ק " ל , ביתכ אלד בותכהמ קדקדש המב הב לעמ הלעמו '
וכ ' כ רמאי שודק הפ לע יתהמת לכוי ךיא דומלתה םתסנש רחאלש ן םכח םוש
דומלתבש ןויכו אלוקל טרפבו ומצעמ אוה שורדיש אשרדמ ןיד םוש איצוהל
ןאמייס םייח ךורב ברה

287
עורגל אלו ףיסוהל ונידיב ןיא קודקדה הזב וקדקד אלו ושרד אל , כע " ל .
ייעו " וקויד םצע לע תושקהל ףיסוהש דוע ש .
בוש יתיאר וז ההימתל בושיי לע ירהמה ירבד " יד יקספב ק יתב לש ן
לארשיב םיינברה ןידה ) ח ךרכ ' מע ' 189-190 .( מגב אתיא ' תוכמ ) ז (: יבגל
תולג יבייח , זו " ל , ןיוכתמל טרפ תעד ילבב דיזמל טרפ הגגשב , אטישפ דיזמ
אוה אלטק רב , א רתומ רמואל טרפ אמיא הבר רמא " רתומ רמוא יא ייבא ל
דיזמל בורק רתומ רמואה רמוא ינאש היל רמא אוה סונא אוה , כע " ל . ובתכו
סותה ' םש ) ד " אלא ה ( זו " ל , הגגש םהינשב ביתכד תבש יבגו בלח יבגד השקו
לודג ללכ קרפ ןיבייחו ) חס ףד תבש (: םירכנה ןיבל הבשנש קוניתב , יו " ל
רתומ רמוא יטועמל הריתי הגגש ביתכד אכה ינאשד , כע " ל .
םלוא , במרה ישודיחב ןייע " ן ) םש ( נכ המתש " רחא ןפואב בישהו ל ,
ד הלמה לצא גגוש ביתכ תבשב " אטח " , יולת לכהש אצמנ ב ןאכ שיש עדי םא
אטח . תולגב םנמא , השעמה לצא גגוש ביתכ , היהי השעמהש ןניעב ןכלו
גגושב , הלוג וניאו דיזמ ארקנ ןכלו השעמה השעש עדוי אוה רתומ רמואבו .
פע " במרה ירבד י " נה ןיד קספב ובתכ ן " זו ל " ל , הז ץוריתמ אצויה
דבההש רתומ רמוא םג זאש ןברק יבגל הגגשב אוה אטחהש ביתכ םאש אוה ל
אטחב הגגש ארקנ , שפנ הכמב הגגשה בותכ םא לבא , גגושב והכיש ונייהד
הגגש רתומ רמוא ארקנ אל זא השעמב איה הגגשהו , אוה הגירהה השעמב יכ
דיזמ ארקנ . ירהמ בתכש םירבדה ןה ןהו " ק , הלעבב לעמ לועמת יכ ביתכד
יתכ אלו הב לעמ לועמת יכ ב ,' עמ השרד שורדל אל וירבד תנווכו ומצ , המ
מגב ןיאש ,' הלעבל הרוסא תויהל דיזמו גגוש ארקנ המ שרפל אלא , םא יכ
הב לעמ הלעמו בותכ היה ,' ןברק תגגשב ומכ אטחב דיזמ התיה הנווכה . םגו
הגגש ארקנ היה רתומ רמוא , רמולכ הלעמ וב הלעמו ארקב בותכ םא לבא
הלעבב , לעבבב לעמב םייולת הגגשהו ןודזהש ירה , התגגשש החיצרל המודו
השעמב , לעמה השעמב דיזמל בורק ארקנ רתומ רמואו . ירהמה " שרד אל ק
הלעבל הריתמה הגגשה גוס רידגהו שריפ קר ומצעמ השרד ) יע ' טוחב
םש שלושמה ( , כע " ל .
גאה שודיח " וילע ריעהל שיש המו מ
גאב ןייע " מ ) הא " ח ע " יס ד ' דמ תוא ו ( תושר ןתנ לעבה םאש בתכש
תונזל ותשאל ) וריבח םע תונזל הל הוצ וליפא לעבה הבושתב םש הדבועבו (
ירהמה ירבד יפל הז דצמו הלעבב הליעמ הז ןיא " הלעבל תרתומ התיה ק .
נה הבושתב קיסה םנמא " םע תונזל שיא תשאל רוסאש תעדוי איה םאש ל
ירהמה ירבדב םירואיב " השאב לעמ הלעמ יבגל ק

288
רחא , הלעבל איה הרוסא שא ירחא קוספה דצמ האמטוה ר , ו עא " ןאכ ןיאש פ
ליעמ ה . וא םל , הארנש וירבד לע ריעהל שי יפלש ה ירהמ " תושרב וליפא ק
רהש רחא שיאל תלעבנ איהש תעדוי איה םא לעבב הליעמ ארקנ לעבה י
ירהמה " יאר איבה ק ' הלעבנש רתסאמ שורושחאל , הרסאנו רתסא עא " פ
יהש ת הלעב יכדרמ תושרב ה . גאהש ריעהל שי דועו " ש בתכ מ ב שי ' םיניד
אב י הלעבל הטוס רוס , א ,' לעמ הלעמ , ב ,' האמטוה רשא ירחא . הרואכלו
ירהמה יפל הארנ " ירחא לש קוספה רידגמ לעמ הלעמ לש קוספהש ק
האמטוה . גאה םאש אצמנ " הליעמ ןאכ ןיאש טקונ מ ) ו לע וז החנה רבכ
הילע ונרעה ( , האמטוה רשא ירחא לש ןיד ןאכ ןיאש טוקנל ול היה .
תטיש רה " התניזש הנטקב מ
נה הבושתב " ירהמה איבה ל " דוע ק ותטישל תויאר . רה בתכ " מ
) פ " ב מ לה ' לה הטוס ' ד ( , ד לע הרסאנ הנוצרב התניז םא היבא האישהש הנטק
הלעב . ע בתכו " ירהמה ז " זו ק " ל , שיש עדיל אלש תגגוש ךל ןיאש אטישפו
פאו םינש עברא וא שלש תב הנטקכ רבדב רוסיא " תנז םאד רמאק ה הנוצרל ה
הלעב לע הרוסא , ו אלא הרוסא תונזל תנווכתמ איהש לכד יאד כע הלעבל " ל .
יאר לע ריעהל שיו ' םידדצ המכמ וז . תישאר , ריעה בארה " םש ד
זו " ל , ורמא אלהו ) גל תומבי (: אוה סנוא הנטק יותיפ , כע " ל . ע בתכו " ז
תורעה ץבוקה ) יס ' ו תוא וס ( רב רבודמ הבש הנטקהש " נה מ " ד איה ל אקו
תעד ללכל העיגהש הנטק , מגה ירבדו ' םדוקמ יריימ סנוא הנטק יותיפש ל ןמז
הזה . אתתעמש בשה השקהש המד ראבל דוע ףיסוהו ) ש " טפ א " ז ( תטיש לע
רה " נה מ " הל ןינקמו הלעבל הרוסא התניזש הנטקש רבוסש ל , ןיא ןטק ירהו
תורהטב הנשמב ראובמכ לאשיל תעד וב ) פ " מ ג " ו ( הנשמהש בשייל שי יריימ
תעד ללכל עיגה אלש ןטקב . תעד ללכל עיגה ירה רגובמ רתויש ןטק לבא
לאשיל . ו נה רואיב יפל " עה ץבוקה לש ל תיאר תוחדל רשפא ילוא תור
ירהמה " ק רהש בתכש " םינש עברא וא שלש תב הנטקב יריימ מ . ירהש
תונז רוסיאמ תעדוי רבכש הלודג רתוי הנטקב אקוד יריימש הארנ הברדא .
ןייע נה םלשה הדוהי םחל רפסב דוע " וז היאר תוחדל דוע בתכש ל
זו " עאד אכיא אתוטישפ יאמ יתעדי אל ל " הניא המתס םינש שלש תב הנטקד ג
מ ערל בוט ןיב תנחבמ " העיגה אל ןיידע םאו ןיעדוי לכה ורוסיאו תונזה ןינע מ
יבגלד אנש יאמד הלעבל תודרמ איה התונזש תעדוי הניא אמתסמ וז העידיל
עב אלו וז אל העדי אל םאו תעדוי הניא ארוסיא יבגלו תעדויכ הל ןניקזחמ הל
הל ןנירק הסונאו איה הרומג תגגושד יאדו אה ותוא , כע " ל .
ןאמייס םייח ךורב ברה

289
רתסאל עגונב הלעבל השא רוסיא
מגב אתיא ' הליגמ ) וט (. זו " ל , וגו םידוהיה לכ תא סונכ ךל ' רשא דע
תדכ אלש אבא יבר רמא תדכ אל בש היה םויו םוי לכ ע וישכע ד וישכעו סנואב
ךממ דבוא ךכ אבא תיבמ יתדבאש םשכ יתדבא יתדבא רשאכו ןוצרב , כע " ל .
שר בתכו " י ) םש ( ד " ךממ יתדבא ה , הסנאנש לארשי תשאד ךל ינא הרוסאו
הלעבל הרוסא ןוצרבו הלעבל תרתומ , כע " ל .
ע בתכו " ירהמה ז " ק ) םש ( זו " ל , אתעיבמ רתוי אוה טושפ רבד הנהו
א יכ אחתוכב הריבע דונדנ וליפא רבדב היה אלו רוסיא םוש התשע אל רתס
לארשי לכ הליצהש התשע הבר הוצמ אלא . . . אטישפו אטישפ הברדא אלא
דאמ הבר הוצמ התשעש . . . רבדב היה אלד םתה המו רמוחו לק םירבד אלהו
דבע אק הוצמ הברדא אלא הריבע דונדנ םוש ה יכדרמ לע הרסאנ יכה וליפאו
הלעב , השא וילע הרוסא איהש ןכש לכ אל הלעב תחת התנזש עאו " הניאש פ
מד רבדב רוסיא שיש תעדוי " תבייחו הרפכ הכירצו הריבע איה התשע מ
כע ןברקב " ל .
נה הדוהי םחלה דוע ףיסוה םלוא " זו בתכו וז היאר תוחדל ל " ל ,
בר דובכמ הליחמה רחאל וז היארו עא םתהד ללכ היאר הניא ותונ " ג רתוהד
שעמ ותוא מ תושפנ חוקפ םושמ ה " רוסיא השעמ אוה ומצע השעמה מ
ידכ תחא הריבע רובעל הל וריתהד אלא הל ורק הריבעו איה הריבעו
לארשימ תושפנ המכ ומייקתיש . . . ריבע הליעבה ףוג אוה תונז לש השעמו ה .
מ אהד לעבה לע רסאיתש איה ןידב ךכלו " הנוצרל הריבע הב הדבענ מ
אשמ " יא שיש העדי אלב כ ןיאד אמלעד תגגוש ראשכו סנואכ הבישח רוס
הליעב התואמ תונהיל הנווכתנ אלש םושמ הב שי סנוא דצ ימנ םתה רמול
מד תושפנ ליצהל ידכ אלא " עמה ףוג מ ןידיזמה השעמכ השענ ירה הש
ווכתמה האיצומ הניא רחא רבד םושמד תלעבנה תנווכו תונזל ןינ הריבע ידימ
הריבע םשב ארקית אלש , אשמ " שב כ יוניש וב שי ומצע השעמה ףוג תגגו
ללכ הריבע ןאכ ןיא התרבסלו רוסיא שיש העדי אלש הנווכה תמחמ , כע " ל .
םלוא , ןייע דוע מגב ' הליגמ ) וט (: זו " ל , ךלמה תיב רצחב דומעתו
תימינפה א " םימלצה תיבל העיגהש ןויכ יול ר הרמא הניכש הנמיה הקלתסנ
גגוש לע ןד התא אמש ינתבזע המל ילק ילק וכו ןוצרכ סנוא לעו דיזמכ ,'
כע " ל . שר בתכו " י ) םש ( ד " זו סנוא לע ה " ל , עא " סנוא ילאמ וילא האב ינאש פ
אוה , כע " ל . שרהמה ריעה רבכו " םש א לע מג ןיב הריתס ' ש תרמואש וז התיה
ל מגה ןיבל סנוא ןיד רתסא ' ליעל ) וט (. הרוסא איהש תרמואש ןויכ הלעב לע
ןוצרכ הנידש . ייעו " שרהמב ש " ןוצרכ הניד תונז יבגל תמאבש בתכש א
ירהמה ירבדב םירואיב " השאב לעמ הלעמ יבגל ק

290
מגב ראובמכ ' יתדבא יתדבא רשאכ . םלוא , םימלצה תיבל הסינכה יבגל ,
המל ילק ילק הלאש ןכלו סנואכ הניד הניכשה הנמיה הקלתסנ ךכ םושמש
ינתבזע .
ןוצרב התניזש השא ןינעב םיקסופה ירבדב דוע
הלעבל הרוסא םא תושפנ ליצהל ידכ
ב ףסונ תל תבוש ירהמה " ק אשונב , ירבדב ןתמו אשמ דוע שי
ןינעב םיקסופה . בקעי תובשה ) ח " ב יס ' זיק ( הרהל " ר ג ' שיר בקעי ר ןד
זו וז הלאשב " ל , ךרדב וכלהש םדא ינב לש העיס היה ךכ היהש השעמ הלאש
ברע תעל יהיו ומע ותשא םהמ דחאו רעיל ךומס דחא ןולמל וכלהו םש ואצמו
ש םינחצור לעילב ישנא המה רשאכו ןוממ יקסע לע תושפנ גורהל םידעומ
לע םהילע וננחתהב ועמש אלו םתוא גורהל םהילע ודמעש הרצ ןתרצש האר
עו לארשי הלעב ןוצרב השאה המצע הריקפה זא םתושפנ " םתוא הליצה ןכ י
ישכעו ול תרתומ ותשא יא לואשל הלעב אב ו החיצר סנוא דצמ תשענש ןויכ
הסנאנש לארשי תשאו הנוצרב השירפה לע רכש לבקי וא הלעבל תרתומ
המע גהנתי דציכו , כע " ל . ובשה בתכו " ירהמה ירבדמ םיאורש י " נה ק " ל
ומכ הריבע דונדנ ןיא םא וליפאש ב פא רתסא " לע הרסאנ ה הלעב הו " ןודינב ה
הז . דוע בתכו נ ליצהל הזל ותלדשש הדבע הבר הוצמו הדבע ריפשש פ תוש
פעאש קר " הלעב לע הרסאנ כ . צמנ השאה תרתומש טקונ בקעי תובשהש א
פאו תונזל " הלעבל הרוסא ה .
א םלו , לע ח לש ושודי םינורחאה וריעה רבכ בקעי תובשה . בונה " י
ובשה לש ותנקסמ לע קלח " בתכו י ) וי " יס אנינת ד ' אסק ( זו " ל , ןויכ רמוא ינאו
זר ורמאש " עמ ץוח ןיאפרתמ לכב ל " גו ז " שו ע " א ד " ןיאפרתמ ןיאש םשכ כ
יבע שלשב תושפנ םהב ןיליצמ ןיא ךכ וללה תור . . . התיהש ינאש רתסאו
מ םידיחי תלצה ןידמל ןיאו שוכ דעו ודוהמ לארשי ללכ תלצהל ה ללכ תלצ
לארשי וכו ' , כע " ל . תלצהב קר תרתומ שיא תשאל תונזש איה וירבד תיצמת
םידיחי תלצהב אלו לארשי ללכ .
םגו ב בתכש הז ירהמה " נה ןד הלעבל הרסאנ רתסאש ק בו " י
בושתב נה ה " ל . תשרד שרפל רשפאש םש בתכו מגה ' קוספה לע " רשאכ
יתדבא יתדבא " רחא ןפואב . בונה עיצה " כ רתסא תא יכדרמ שריג תמאבש י יד
שיא תשא רוסיאמ הליצהל , ו רתסא הרמא " יתדבא יתדבא רשאכ " םושמ
השרגש רחאש יכדרמ , רחאל תאשנו , הריזחהל ול רשפא יא , םעטמ אל לבא
הרסאנש וילע תונזב . הז שוריפ יפלו , בונה בתכ " י , ירהמל ןיא " היאר םוש ק
ןאמייס םייח ךורב ברה

291
הלעב לע הרסאנש םיברה תלצהל התניז םאש . בונה ריעמש אלא " ש י ירבד
שר " י ושוריפל םירתוס , שר יפלו " י ירהמ לש וניד םק " ק .
ב בקעי וניבר בתכ םרב " צז לאומש ר " בא ל " ושב רימזיוצ ד " תיב ת
בקעי ) יס ' ל ט ( ל רתסא תמאבש הלעב לע הרסאנ א ללכ . ש הבסה רשאכ הרמא
בא ד ת לארשי תלצהב חילצת איה םא הקפקפש התיה יתדבא י . התיה םא
החילצמ צמנ המש א שורושחאל הלעבנש הוצמ היה , אלו נ התיה רסא ת
לעבל ה . םלוא , לצת אל ילואש הששח י רוסא היהת אליממו ח ה הלעבל . םלוא
בל רוסיאש רמול השק יולת הלע ב חילצת םא אל וא . ונייהו ממ " נ , רתומ םא
הל תונזל היהת תרתומ הלעבל , ןכ תושעל הרוסא םאו היהת הלעבל הרוסא ,
אל וא לארשי ללכ ליצהל החילצה םא הנשמ אלו ) . פורפ ריעה ךכ ' םוחנ
יה רבוקר " רמאמב ו ו ב זט ךרכ ןימוחת , מע ' 215 .(
רתסא השעמ יבגל רהוזה ירבד
מגה ירבד ליעל ונאבה ' ) וט הליגמ (. שורושחא םע התניז רתסאש .
ירהמה יפל " הלעבל תרתומ התיה ןיידע בקעי תיבה יפלו הלעבל הרסאנ ק .
םלוא , שודקה רהוזב אתיא ) אצת יכ וער (. םע הלעבנ אל רתסא תמאבש
החלשו התוא הריתסה הניכשה אלא שורושחא רתסא םושמו המוקמב דש
יכדרמל תרתומ התיה יכה .
ו ר רקיה ידימלת ינרעה ' י יה רדלוש בקע " םייח יתפש רפסמ ו ) ח " ב
מע ' וסר - זסר ( הרהל " ג ר ' צז רדנלדירפ םייח " סמ איבהש ל ' םימכח תנומא
) קרפ םי גכ - חמ ( בא הליזאב םולש רש דבעיבא יברל " פל הבוטנמ ד שלשכ ינ
מרה יפ תא לאשש הנש תואמ " ז ) אתוכז השמ יבר , םילבוקמה ילודגמ
הילטיאב ( , תמאב םא אב אל רתסא שחא לע ה דש החלש אלא שורו המוקמב ,
מגב ןוגכ םיניד המכ הזמ ודמל ךיא ' ןירדהנס ) דע (: ןכו םלוע עקרק רתסא
ירהמה לש וניד " נה ק " ל . בישהו מרה " ז ש ש םושמ הז תוטשפ דיעמ בותכה לע
הז רתסאש שורושחאל הלעבנ , היה אל השפנ רוסמל תבייח התיה וליאו
בותכה ןכ הילע דיעמ , ד התשעש רב ושפ יפ לעש תושעל רוסא ארקמ לש וט ו .
חישמ איבהל לכותש הבשחב התניזש שיא תשא
בישה ןויצ ןינבה ) יס ' דנק ( ינולפש ןודינב םאש שיא תשאל רמא
היהי אוה ןב ידלתו ימע בכשת ה חישמ , התומימתב ןכ תושעל השאה הבשחו
איבהל ידכ ה תא חישמ . יה הלאשהו תואמרב היה לכה ןבומכ הת הרסאנ םא
ל הלעב . חתב וירבד תל , הארנ היה ל פע הרוסא איהש ןויצ ןינב " ירבד י
ירהמה ירבדב םירואיב " השאב לעמ הלעמ יבגל ק

292
ירהמה " ק בתכש וליפאש שכ פא הדבעק הוצמו תונזל תרתומש תבשוח " ה
הרוסא איה . םלוא , ה ךשמהב רחא ןפואב ןויצ ןינבה בתכ םירבד , זו " ל ,
נעלו " ירהמ תרבסד ףאד הז לע בישהל שי ד " איה הלודג ארבס ק , אל םא םגד
דב הלעמ ' ב הלעמש קר הרוסא הלעב , נעל " ןוצרב אתניזב קר הז ךייש אל ד
אלש אלא התאנהל הנווכתנו כמש אוה רוסיאש העדי " הנווכתנ מ לועמל
הלעבב , הז ארקי ךאיה םימש םשל קר התנווכש הוצמ םשל התניזב לבא
הלעבב הלעמש . . . ע םגש ןודל שי הזל " ירהמ פ " סנוא הארקנ םינורחאהו ק
עלנכ הלעבל תרתומו רומג " ד וכו ' , כע " ל .
בשרה תטיש " הלעבל הטוס רוסיאב א
ל לאשנ בשר " א ) וש " בשרה ת " ח א " יס א ' טפק ףלא ( ב ןיד השא
ש השדקתנש הניבה אלו השדקתנ , חאו " רחאל השדקתנו טג אלב הכלה כ .
לאושה לאשו טג ןושארה וישכע ןתנ םא , ו הסונאכ הל ןניבשח םאה הזב
ןושארל תרתומ , תומ ךכ לעבל תרתומ איהש ןויכו בל תר ו לע , אצתש רמאנ וא
הזמו הזמ .
בישהו בשרה הז לע " הזלו הזל הרוסאד א , זו " ל , הסונא רמאת םאו
אשנהל הרוסא אהתש העדי אלש וז איה , אלד לכו קדימל הל הוהד אתיל אה
אביסנו אקייד אלד םושמו הבר השאה קרפב אתיאדכ הזמו הזמ אצת אקייד
הסונא ןנירמא אל וז איה . . . וא הז יא לכ ןכ םא אשניל וילע ךומסתש היה סנ
נו ריתנ וניזש םישנה ךכב הרוסא הניאש התיה הרובס רמא , רורב רבד הזו ,
כע " ל .
רגה בתכ וז הבושת ירבד לע " צז ןיזלאוומ ח " ל ) ושב " רגה ת " ח
ןיזלאוומ ז " הבושת ל ג , ח רחא ספדומ " א וש לש " יולה תיב ת , מע ' 170 ד " ה
בשרה םגו " א ( זו " ל , בשרה םגו " נ א אמעטא גילפד האר ירהמד " ק , בתכדמ
אד " ריתנ וניזש םישנה לכ כ , ס יאו " ירהמ תרבסכ ל " םישנה לכמ היאר וז המ ק
רבדב רוסיא ןיאש ירבס םא וליפאד וניזש , פא " א ה " לעמ ולעמ אהד ןריתהל א
אשמ ןהישנאב " איה הסונא תמאב אמלד השדקתנ אלש הרובסב כ , יאדו אלא
בשרהד " ס אל א " ירהמד אמעט ל " ק , ירהמל הדומ יאדו אנידל לבא " התניזב ק
מכ אתיירואדמ הרוסאד רתומ תרמואב השיא תחת " וכו ליעל ש ,' כע " ל .
נה לארשיב םיינברה ןידה יתב לש ןיד יקספב ןייע וירבד רואיבב " ל
ח ךרכ , מע ' 184-192 ( רגה תנווכש ובתכש " ןיזלאוומ ח עאש איה " פ
בשרהש " ס אל א " ל השאב לעמ הלעמ לש וז ארבסכ פא " רמואד היל אריבס ה
הרוסא רתומ סד םושמ הלעבל " דיזמכ וניד רתומ רמואש ל , יע י " ש . יע ' ימנ
ןאמייס םייח ךורב ברה

293
ושב " שא ידירש ת ) הא " ע יס ' זכק ( אלא תיתכלה טג הלבק אלש השאב ןדש
ע אשניל תושר הלבק " וישכע הלעבנו הל יגס הזבש הבשחו תואכרעה י
א שי םא הזב ןדו ינשה הלעבל י הרמאש ןויכ לעובל רוס רתומ .
ר תטיש " וכע תאיבב ת " ם
סותה ובתכ ' ) ג תובותכ : ד " שורדלו ה ( זו " ל , ר ריתה ךכ ךותמו " ת
כע הילע אבו הרימהש לארשי תבל ו " רייגתנשכ םיבכוכ דבוע ותואל המייקל ם
המהב תאיבכ איוהד ירצמ תאיבב לעובל דחאו לעבל דחא רמימל ךייש אלד ,
בירל הארנ ןיאו " ע אהד ם " יבכוכ דבוע תאיב י אכה רמאדכ הלעבל הרסאנ ם
פבו תוצורפ אכיאד ' הלמראתנש השאה ) תובותכ וכ (: השבחנש השאה יבג
הליגמב ימנ רמאו הלעבל הרוסא ןוצרבד ןנירמא םיבכוכ ידבועה ןיב ) וט (.
הלעב יבגל אמלא ךממ יתדבא אבא תיבמ יתדבא רשאכ יתדבא יתדבא רשאכ
בל ןידה אוהו המהב תאיבכ ירצמ תליעב אבישח אל וכו לעו ,' כע " ל .
רבסהב ר ירבד " טשה בתכ ת " מ ) םש ( זו " ל , רביאו ז םת וניברש א " ל
ע תאיבד רבוס וכ " האיב הניא ם , אלו לעובל אלא ךכ ךותמ ריתה אל והימ
לעבל . תבב השעמ היהו כעל הלעבנו הרימהש לארשי ו " ם , הרזח בושו
כעה רייגתנו ו " המע ם , וכעל הריתהו הלעב השרגו " המע רייגתנש ם , ושמ ם
םיבכוכ דבוע תאיבב לעובל דחא רמימל ךייש אלד , כע " ל . כו " תמורתב כ
ןשדה ) יס ' טיר ( רש " לעבל אלו לעובל ריתה קר ת .
תחה בתכ רבדה רואיבבו " תובותכל וישודיחב ס ) םש ד " שורדלו ה (
זו " ל , ר תרבס " סד ראובמ הארנ ת " עאד לעבל הרסאנ יאדוד יהנד ל " ןינעלד ג
מ המהב תאיבכ הוה סוחי " מ הו וב אנקתמ לעבהו אוה םדא " לעמ ל ה לעמ
השיאב , תש אליממ יוארו לעבה לע הרסאנו לעובה לע םג רסא , מו " מ
רייגתמשכ ה " םדא אתשהו המהב ארקיעמד לעובה ותוא ונניאו תושדח םינפ ל
ול תרתומו . . . סד אלא " הניאש הרורב היאר וניצמד ואל יא םת ונברל ל
וכע תאיב לע תגרהנ " שחא אנמחרד ם ה הליעב ןינעל המהבכ היב " ןינעלד א
רייגתיש רחא וילע הרסאנו תושדח םינפ ונניאו םדא לכ ומכ הוה הליעב
ושמ " ר יתיימ ה " יאר ת ' חמ הניאש ןינעל המהבכ בישח ותאיבד ו התימ תבי
מד םושמ הרסאנ הלעב לע הרסואל יהנו " מ השיאב לעמ הלעמ מ " מ
ה רייגתמשכ " תומו לעובהל תרתומו תושדח םינפ ל ול תר , עלנש המ הז " ד
ר תעדב " ז ת " אוה ןוכנו ל , אוה ןכו סב אידהל ' סות ' הוי " בפ אמויב כ : , כע " ל .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->