You are on page 1of 28

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

GEOGRAFI
TINGKATAN 1 2013
Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2013

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 1 24 PENGENALAN SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 Murid memahami skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1 pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) Guru menerangkan skop sukatan pelajaran Geografi Tingkatan 1 pentaksiran sekolah dan pentaksiran pusat

Januari

NILAI : Bertanggung jawab PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hidup seimbang KBKK : Menyampaikan Maklumat BBM :

Huraian sukatan pelajaran (HSP) Dokumen Standard Prestasi (DSP)

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 2 7 11 Januari

BAHAGIAN A : KEMAHIRAN GEOGRAFI 1.0 Kedudukan a. Koordinat b. Relatif KONSEP Kedudukan relatif

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Menyatakan kedudukan berdasarkan - Cara koordinat - Cara relatif Memahami kedudukan berdasarkan - Cara koordinat - Cara relatif Memperkenalkan garisan lajur dan baris Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris

Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru. Mencari harta karun dengan merujuk lajur dan baris.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai sekolah NILAI : Keberanian PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Cinta akan persekitaran KBKK : Menyampaikan maklumat BIDIE1 Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat B2D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan baris

BBM

Peta lakar Kertas graf Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 3 14 18 Januari

2.0 Arah a. Empa t mata angin utama Empat mata angin perantaraan Kompas

Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Menyatakan arah berdasarkan 4 mata angin utama 8 mata angin Kompas Melukis lapan arah mata angin Menentukan arah sesuatu objek berdasarkan: mata angin kompas. Mengorientasikan arah dengan menggunakan kompas berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah.

Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai sekolah NILAI : Kerjasama

B1D1E2 Menyatakan arah mata angin utama B2D1E2 Mengenal pasti lapan arah mata angin

b.

c.

Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas.

KONSEP Arah

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Cinta akan persekitaran KBKK : Mencirikan

BBM

Kompas Peta Penggunaan ICT

B3D1E1 Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 4 21- 25 Januari

3.0 Skala dan Jarak a. Skala i. Skala penyata ii. Skala lurus b. Jarak i. Jarak relatif ii. Jarak mutlak KONSEP Jarak

Mengenal skala dan jarak. Mengenal pasti dan melukis skala penyata dan skala lurus. Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus. Mentakrifkan konsep jarak. Menyatakan jarak dari rumah ke sekolah. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar

Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatan.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai tempat tinggal NILAI : Hormatmenghormati PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Cinta akan persekitaran KBKK : Membuat kesimpulan

B1D1E3 Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B1D1E4 Mengenal pasti skala lurus B2D1E3 Melukis skala lurus B3D1E2 Mengukur jarak menggunakan skala

BBM Pembaris Peta topo Benang Jaluran kertas Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 5 28 Januari 1 Februari

4.0 Graf Graf bar mudah

Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf.

Memilih data yang relevan Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf bar mudah berdasarkan jadual.

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data. Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf - penggunaan komputer digalakkan

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara NILAI: Kejujuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hidup seimbang KBKK : Menganalisis

Membina graf bar mudah berdasarkan jadual menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Mentafsir jadual dan graf bar mudah Memilih data yang relevan Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf garisan berdasarkan jadual menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Mentafsir jadual dan graf garisan.

BBM

pembaris penggunaan ICT

B2D1E5 Mengenal jenis graf bar mudah dan graf garisan B3D1E3 Membina graf bar dan graf garisan

MINGGU 6 4-8 Februari

Graf garisan

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf.

U/PATRIOTISME Mencintai negara NILAI : Kebebasan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hidup seimbang KBKK : Menyusun maklumat

BBM

Pembaris Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 7 12 -15 Februari

5.0 Peta Ciri fizikal Ciri budaya

Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar. Mengenal pasti ciri ciri fizikal dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. - Bukit, sungai, hutan, paya, sekolah, rumah ibadat, jalan raya, jalan keretapi, petempatan, Menyatakan kedudukan arah dan jarak ciri - ciri geografi yang diperhatikan.

KONSEP Kedudukan Arah Jarak

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciri-ciri fizikal danbudaya pada peta lakar.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia. NILAI : Kesyukuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rendah Diri KBKK : Membanding dan membezakan

B1D1E5 Mengenal simbol peta lakar B2D1E4 Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar B4D1E1 Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

BBM

Peta lakar Peta topografi Penggunaan ICT

MINGGU 8 18 22 Februari

5.0 Peta

Mengapilkasikan simbol simbol yang mewakili ciri - ciri fizikal dan budaya ke dalam peta. Mentafsir peta lakar.

Mengkaji secara kumpulan: - peta lakar - peta bergambar - peta pelancongan BBM Peta lakar Peta topografi Penggunaan ICT

U/PATRIOTISME Mencintai negara

NILAI : Baik hati PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengalami dan Menghayati Adalah Yang Paling Baik. KBKK : Menyampaikan maklumat

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 9 25 Februari 1 Mac

BAHAGIAN B: TEMA 1

Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi Malaysia. Tanah tinggi Tanah pamah Lembangan Pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi Negara Malaysia berpandukan peta. Menghuraikan dengan contoh kedudukan & keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia.

Bentuk Muka Bumi dan Potensinya 1.1 Bentuk muka bumi Pelbagai bentuk muka bumi secara umum Kedudukan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia Keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia KONSEP Lembangan

Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan buku skrap bentuk muka bumi negara Malaysia. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga terhadap keindahan alam negara Malaysia. NILAI: Kesyukuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Menghormati Alam atau Bumi KBKK Menghubungkaitkan

B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia.

BBM Peta Atlas Foto Rajah Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 10 MINGGU 11 4 15 Mac

a.

Tanah tinggi Rangkaian banjaran Gunung Sistem gunung lipat gunung lipat gunung lipat tua

Memahami sistem gunung lipat. Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia. Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta Malaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tua Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem Banjaran Gunung Asia. Menjelaskan ciri-ciri sistem gunung lipat. Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat.

Menerangkan kedudukan rangkaian banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumat melalui: - tayangan video - internet - majalah/akhbar

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia- bersyukur kerana negara Malaysia bebas daripada kejadian gunung berapi dan gempa bumi. NILAI : Kesyukuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Cinta akan persekitaran KBKK : Membanding dan membeza

B2D2E1 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B3D2E1 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia.

muda

KONSEP Lipatan

BBM

Peta Atlas Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 12 18- 22 Mac

b. Tanah pamah Dataran utama dan Kepentingan

Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menyenaraikan contoh-contoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia.

Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti peta, cakera padat dan internet.

UNSUR PATRIOTISME Menghargai kemakmuran negara Malaysia NILAI : Kesederhanaan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Rendah Diri KBKK : Mengkategori / mengelaskan

B2D2E2 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah pamah B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia

BBM

Peta Atlas Penggunaan ICT

23 - 31 Mac

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

RPT T1 2013 JPNS

10

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 13 15 April

c.

Pinggir laut tebing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas benua

Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. tebing tinggi, tanjung, teluk, pantai, pulau, pentas benua Menerangkan pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah. Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya.

Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Membincangkan keistimewaan bentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto, poster dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut.

UNSUR PATRIOTISME Berbangga terhadap keindahan dan keistimewaan pinggir laut negara Malaysia. NILAI : Kebebasan. PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Tanggungjawab Setiap Individu KBKK : Mengumpul maklumat

B2D2E3 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi pinggir laut

BBM: Rajah Foto Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

11

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 14 MINGGU 15 8 19 April

d.

Saliran

Memahami profil sungai. Menyenaraikan jenis-jenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai - Jeram, air terjun, likuan sungai, likuan terpenggal, tasik ladam, tasik, delta. Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai. Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai

KONSEP Profil panjang Profil rentas

Menunjukkan kedudukan saliran-saliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana negara Malaysia mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun NILAI : Berdikari PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mementingkan kemampanan Ekosistem KBKK

B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai B3D2E3 Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia.

BBM

Peta Foto Rajah Penggunaan ICT

Menghubungkait

RPT T1 2013 JPNS

12

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 16 MINGGU 18 22 April 10 Mei

1.2

Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia

Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Menyatakan kepentingan bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. - Tanah tinggi Contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. - Tanah pamah Contoh: petempatan,pertanian - Pinggir laut Contoh:perikanan,pelancongan - Saliran Contoh: minuman, perikanan Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi terhadap pembangunan Malaysia. Membanding dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia dengan negara lain seperti: - kepentingan tanah tinggi untuk pelancongan di Switzerland. - kepentingan cerun bukit untuk pertanian di Pulau Jawa. - kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. - kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap, Kampuchea.

Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia.

a.

BBM

Atlas Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia - bersyukur dengan sumbangan bentuk muka bumi kepada pembangunan negara Malaysia. NILAI: Rasional PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perubahan Berterusan KBKK : Membanding dan membeza

B4D2E1 Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah, saliran dan pinggir lain) di negara Malaysia B4D2E2 Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1 Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia.

KONSEP - Kawasan tadahan

RPT T1 2013 JPNS

13

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 19 MINGGU 20 13 - 23 Mei

b.

Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia

Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

Sumbang saran halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia.

UNSUR PATRIOTISME Berusaha membangunkan negara Malaysia. NILAI : Hormatmenghormati PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kerosakan yang minima KBKK : Memberi sebab-sebab

BBM :

Keratan akhbar Penggunaan ICT

25 Mei 9 Jun

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

RPT T1 2013 JPNS

14

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 21 10 14 Jun

1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

KONSEP Pemeliharaan dan pemuliharaan

Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. - penebangan pokok - kegiatan pertanian - pembinaan jalan raya Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alamsekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. penghutanan semula menggunakan kaedah biologi untuk mengawal makhluk perosak. Merumus kesan jika alam sekitar tidak dipelihara

Perbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar. Syarahan tentang kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - bertanggung jawab memelihara dan memulihara alam sekitar negara. NILAI : Kesederhanaan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Ekonomi Bukanlah Segala-galanya KBKK : Memberi akibat

*B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh *B6D2E2 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

BBM Keratan akhbar dan majalah Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

15

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 22 17 21 Jun

TEMA 2 Cuaca dan iklim serta pengaruhnya 2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim KONSEP Putaran, peredaran, kebenuaan, kelautan, kepulauan, ketinggian

Memahami putaran dan peredaran bumi. Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi Menyenaraikan kesan-kesan putaran. Menjelaskan kejadian siang dan malam Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi musim bunga musim panas musim luruh musim sejuk Menghuraikan: kejadian siang dan malam kejadian empat musim

Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Kesyukuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Hidup Seimbang KBKK : Menyampaikan maklumat

B2D3E1 Menyatakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim

BBM Rajah Foto Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

16

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 23 24 28 Jun

b. Cuaca dan iklim negara Malaysia

Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia dari segi: suhu angin hujan Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia: kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Menjelaskan kedudukan negara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang berpanjangan

Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai sumber seperti: - internet - pusat kaji cuaca

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau. NILAI : Kerajinan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengalami dan Menghayati Adalah Yang Paling baik KBKK : Menghubungkait

B1D3E1 Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D4E1 Menyatakan ciri iklim di Malaysia B3D3E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh

Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia.

BBM

Foto Peta Atlas Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

17

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 24 MINGGU 25 1 12 Julai

2.2

Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup

Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu. Mengenal pasti keadaan iklim di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Menyatakan cara hidup manusia di kawasan tersebut. Menerangkan iklim negara Malaysia dan iklim di kawasan zon iklim lain Menjelaskan cara hidup manusia di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Membandingkan iklim negara Malaysia dengan iklim negara lain serta mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan tersebut

Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video, internet dan majalah tentang keadaan iklim di kawasan: - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) - zon sejuk (Greenland) Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan zon iklim lain.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Kerjasama PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengiktiraf Hak Mereka Yang Belum Lahir atau Hak Generasi Yang Akan Datang KBKK : Membanding dan membeza

B3D4E1 Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland B4D2E3 Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk)

BBM

Rajah Foto Atlas Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

18

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 26 15 - 19 Julai

b. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia

Memahami pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi negara Malaysia. Menyenaraikan kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menyatakan faktor cuaca dan iklim yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia. pertanian perikanan Menghubungkaitkan pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia negara Malaysia

Membincangkan bagaimana kegiatan ekonomi negara Malaysia dipengaruhi oleh cuaca dan iklim berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Meramalkan kesan perubahan cuaca terhadap kegiatan manusia di negara Malaysia. BBM Petikan majalah dan akhbar Penggunaan ICT

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara NILAI : Kerajinan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Ekonomi Bukanlah Segalanya KBKK : Menghubungkait

B4D3E2 Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia

RPT T1 2013 JPNS

19

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 27 MINGGU 29 22 Julai 6 Ogos

2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim KONSEP Kemarau, jerebu, hujan asid, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pulau haba

Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. peningkatan suhu kemarau jerebu hujan asid kesan rumah hijau pulau haba penipisan lapisan ozon Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara NILAI : Hemah tinggi PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mementingkan kemapanan ekosistem KBKK : Meramalkan

BBM: Petikan akhbar dan majalah Foto Rajah Penggunaan ICT

7 18 Ogos

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

RPT T1 2013 JPNS

20

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH *B5D2E1 Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim

MINGGU 30 MINGGU 31 19 30 Ogos

2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim KONSEP Kemarau, jerebu, hujan asid, penipisan lapisan ozon, kesan rumah hijau, pulau haba

Memahami pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. peningkatan suhu kemarau jerebu hujan asid kesan rumah hijau pulau haba penipisan lapisan ozon Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim. Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - peka terhadap kegiatan penduduk yang boleh memberi kesan ke atas cuaca dan iklim negara NILAI : Hemah tinggi PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mementingkan kemapanan ekosistem KBKK : Meramalkan

BBM: Petikan akhbar dan majalah Foto Rajah Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

21

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 32 26 September

TEMA 3 Tumbuhan semulajadi dan hidupan liar 3.1 Jenis taburan tumbuh- tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi di atas peta negara Malaysia Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia Mengenalpasti ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia Menghuraikan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi Malaysia Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

KONSEP Kepelbagaian taburan

Sumbang saran jenis tumbuh tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. NILAI : Kebersihan fizikal dan mental Kasih saying PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Menghormati Alam Atau Bumi Mengekalkan Hidupan Liar dan Kepelbagaian Hidup atau biodiversiti. KBKK : Mengkategorikan / mengelaskan Menghuraikan

B1D4E1 Menamakan tumbuhan semula jadi B1D4E2 Menamakan hidupan liar B2D5E1 Menyatakan ciri tumbuhan semula jadi B2D5E2 Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya

BBM : Peta Foto Rajah Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

22

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 33 9 13 September

3.2

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi a. Faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semulajadi negara Malaysia

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghubungkaitkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: bentuk muka bumi iklim tanih saliran Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhan semula jadi Malaysia secara grafik seperti peta minda

Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Kebebasan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mementingkan Kemapanan Ekosistem KBKK : Menyampaikan maklumat

B3D5E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

BBM Penggunaan ICT

RPT T1 2013 JPNS

23

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 34 MINGGU 35 17 27 September

b.

Jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain

Memahami jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Menyatakan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Memadankan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi di atas peta Menyatakan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut. Menjelaskan ciri-ciri tumbuhan semulajadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negaranegara lain. Mencerakinkan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan tersebut.

Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan cakera padat. Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: - Gurun panas (Sahara) - Tundra (Siberia) - Mediterranean (Turki) - Monsun Tropika (Thailand) BBM:

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia - berbangga dengan kepelbagaian jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. NILAI : Kerajinan

B4D2E5 Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain

Rajah Foto Peta Atlas Penggunaan ICT

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Mengalami dan Menghayati adalah yang paling baik. KBKK : Mengkategorikan / mengelaskan

RPT T1 2013 JPNS

24

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 36 30 September 4 Oktober

3.3

Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi

Memahami kepentingan tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia. ekosistem flora dan fauna sumber perhutanan pembiakan hidupan laut tempat perlindungan hidupan liar kawasan tadahan pencegahan hakisan eko-pelancongan perubatan Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Merumus tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

UNSUR PATRIOTISME: Mencintai negara Malaysia NILAI : Kasih sayang

KONSEP - Ekosistem - Habitat

BBM Carta Penggunaan ICT

B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di negara Malaysia dan negara lain

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Tanggungjawab Setiap Indidvidu KBKK : Memberi pendapat

MINGGU 37 7 11 Oktober

3.3

Kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi

KONSEP - Ekosistem - Habitat

Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Rasional

BBM

B4D3E3 Menghuraikan keunikan dan keistimewaan tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Carta Penggunaan ICT

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Menghormati Alam atau Bumi KBKK : Merumuskan

RPT T1 2013 JPNS

25

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 38 21 25 Oktober

3.4

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. pembalakan pertanian petempatan

KONSEP - ketandusan, pencemaran, kepupusan

Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Mendapat maklumat bergambar daripada majalah, akhbar, cakera padat dan internet.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Kerjasama PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perubahan Berterusan KBKK : Menjelaskan

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto

MINGGU 39 21 25 Oktober

3.4

Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Merumus kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan.

Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai negara Malaysia NILAI : Keadilan PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Kesederhanaan KBKK : Memberi sebab-sebab

KONSEP - ketandusan, pencemaran, kepupusan

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto

RPT T1 2013 JPNS

26

MINGGU / TARIKH

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN / OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

CADANGAN PENILAIAN / NILAI

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MINGGU 40 28 Oktober 1 November

3.5

Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

KONSEP Pemeliharaan, pemuliharaan

Sumbang saran langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

UNSUR PATRIOTISME Mempertahankan negara Malaysia bertanggungjawab memelihara dan memulihara tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara NILAI : Baik hati

B5D3E1 Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar

Menyenaraikan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan.

BBM KBKK

Penggunaan ICT Rajah Foto

PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Perlindungan dan Pemulihan Ekosistem KBKK : Memberi pendapat

B6D1E1 Mempersembahkan idea/ dapatan/ ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran

Meramal

MINGGU 41 MINGGU 42 4 15 November

3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mencadangkan langkah-langkah lain pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh- tumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

Mengadakan permainan alam sekitar. Tayangan video tentang tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

UNSUR PATRIOTISME Mencintai nagara Malaysia NILAI : Kejujuran PENDIDIKAN ALAM SEKITAR Etika Melebihi Hukum KBKK : Menjelaskan

B6D2E1 Mencadangkan langkah-langkah pengurusan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkah laku mesra alam sekitar

BBM

Penggunaan ICT Rajah Foto

RPT T1 2013 JPNS

27

CUTI AKHIR TAHUN 16 NOVEMBER 1 JANUARI 2013

NOTA: Instrumen / eviden yang bertanda (*) boleh dijalankan secara merentasi tema.

Disediakan oleh:

Sektor Pengurusan Akademik Unit Kajian Kemasyarakatan Jabatan Pelajaran Negeri Selangor

RPT T1 2013 JPNS

28