Ba ®êng c«nic

Ba ®êng c«nic
Lý thuyÕt
I.ElÝp
1)§Þnh nghÜa:Cho hai ®iÓm cè ®Þnh F
1
, F
2
víi F
1
F
2
= 2c (c > 0)
vµ h»ng sè a>c. ElÝp (E) lµ tËp hîp c¸c ®iÓm M tháa m·n MF-
1
+MF
2
= 2a.
(E) = { M: MF
1
+MF
2
= 2a}
Ta gäi : F
1
, F
2
lµ tiªu ®iÓm cña (E).
Kho¶ng c¸ch F
1
F
2
= 2c lµ tiªu cù cña (E).
2)Ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip:
(E): 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
( víi b
2
= a
2
- c
2
)
3)H×nh d¹ng vµ tÝnh chÊt cña (E):
*Tiªu ®iÓm: Tiªu ®iÓm tr¸i F
1
(- c; 0)
Tiªu ®iÓm ph¶i F
2
( c; 0)
*C¸c ®Ønh : A
1
( -a ; 0); A
2
( a; 0); B
1
(0; - b); B
2
(0; b)
*Trôc lín : A
1
A
2
= 2a, n»m trªn trôc Ox
Trôc nhá :B
1
B
2
= 2b, n»m trªn trôc Oy
*T©m sai : e =
a
c
<1
*B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm cña ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (E) lµ:
B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm tr¸i: MF
1
= a + e.x
M
= a+
a
c
x
M
B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm ph¶i: MF
2
= a - e.x
M
= a-
a
c
x
M
*§êng chuÈn: x =
e
a
t
*Ph¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt c¬ së: x= t a; y = t b
( §é dµi hai c¹nh lµ 2a vµ 2b)
*Trôc ®èi xøng: Ox; Oy
T©m ®èi xøng: O
4)TiÕp tuyÕn cña elip
§Þnh nghÜa: Cho elip (E) vµ ®êng th¼ng (d) .§êng th¼ng (d) gäi
lµ tiÕp tuyÕn cña (E) nÕu (d) cã mét ®iÓm chung duy nhÊt víi (H)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
1
Ba ®êng c«nic
§Þnh lý :Cho elip (E) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(E): 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
víi b
2
= a
2
- c
2
§êng th¼ng (d): Ax+By+C=0 ( víi A
2
+B
2


0) lµ tiÕp tuyÕn cña
(E) khi vµ chØ khi : A
2
a
2
+B
2
b
2
=C
2
( gäi lµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc)
Chøng minh:
§êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi (E) khi vµ chØ khi hÖ ph¬ng tr×nh
sau cã nghiÖm duy nhÊt

¹
¹
¹
'
¹
· + +
· +
0
1
2
2
2
2
C By Ax
b
y
a
x


¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· +

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
0
1
2 2
C
b
y
Bb
a
x
Aa
b
y
a
x
(I)
§Æt X=
a
x
, Y=
b
y
ta cã hÖ:
( ) ( )
( ) ( )
¹
'
¹
· + +
· +
0
1
2 2
C Y Bb X Aa
Y X
(II)
HÖ (I) cã nghiÖm duy nhÊt khi hÖ (II) cã nghiÖm duy nhÊt
⇔ §êng th¼ng (d’): AaX+BbY+C=0 tiÕp xóc víi ®êng trßn (C ):
X
2
+Y
2
=1
⇔ Kho¶ng c¸ch tõ t©m O(0;0) ®Õn ®êng th¼ng (d’) b»ng b¸n
kÝnh R = 1

1
2 2 2 2
·
+ b B a A
C
⇔ A
2
a
2
+B
2
b
2
=C
2
HÖ qu¶: Cho elip (E) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(E): 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
víi b
2
= a
2
- c
2
NÕu ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (E) th× tiÕp tuyÕn cña (E) t¹i M cã ph-
¬ng tr×nh lµ (d): 1
. .
2 2
· +
b
y y
a
x x
M M
Chøng minh
Do M thuéc (E) nªn cã : 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
M M
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
2
Ba ®êng c«nic
HiÓn nhiªn M thuéc (d)
Ta cã (d): 1
. .
2 2
· +
b
y y
a
x x
M M

0 1
. .
2 2
· − +
b
y y
a
x x
M M
Theo ®iÒu kiÖn cña ®Þnh lý cã :

2
2
2
2
2
2
b
b
y
a
a
x
M M

,
_

¸
¸
+
,
_

¸
¸
= 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
M M
VËy (d) lµ tiÕp tuyÕn cña (E) t¹i M
II.Hypebol
1.§Þnh nghÜa:Cho hai ®iÓm cè ®Þnh F
1
, F
2
víi F
1
F
2
= 2c (c > 0)
vµ h»ng sè a<c.Hypebol (H) lµ tËp hîp c¸c ®iÓm M tháa m·n
MF
1
-MF
2
= 2a.
(H) = { M: MF
1
-MF
2
= 2a}
Ta gäi : F
1
, F
2
lµ tiªu ®iÓm cña (E).
Kho¶ng c¸ch F
1
F
2
= 2c lµ tiªu cù cña (E).
2.Ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol:
(H): 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
( víi b
2
= c
2
- a
2
)
3.H×nh d¹ng vµ tÝnh chÊt cña (H):
*Tiªu ®iÓm: Tiªu ®iÓm tr¸i F
1
(- c; 0)
Tiªu ®iÓm ph¶i F
2
( c; 0)
*C¸c ®Ønh : A
1
( -a ; 0); A
2
( a; 0)
*Trôc thùc: A
1
A
2
= 2a, n»m trªn trôc Ox
Trôc ¶o: B
1
B
2
= 2b, n»m trªn trôc Oy
*T©m sai : e =
a
c
>1
*B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm cña ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (E) lµ:
B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm tr¸i: MF
1
= a + e.x
M
= a+
a
c
x
M

B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm ph¶i: MF
2
= a - e.x
M
= a-
a
c
x
M

*§êng chuÈn: x =
e
a
t
*Ph¬ng tr×nh c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt c¬ së: x= t a; y = t
b ( §é dµi hai c¹nh lµ 2a vµ 2b)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
3
Ba ®êng c«nic
*Ph¬ng tr×nh c¸c ®êng tiÖm cËn: y =
a
b
t
x
* Trôc ®èi xøng: Ox; Oy
T©m ®èi xøng: O
4.TiÕp tuyÕn cña hypebol
§Þnh nghÜa:Cho hypebol (H) vµ ®êng th¼ng (d) .§êng th¼ng (d)
gäi lµ tiÕp tuyÕn cña (H) nÕu (d) kh«ng song song víi c¸c ®êng
tiÖm cËn cña (H) vµ (d) cã mét ®iÓm chung duy nhÊt víi (H)
§Þnh lý :Cho hypebol (H) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(H): 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
= c
2
- a
2
§êng th¼ng (d): Ax+By+C=0 ( víi A
2
+B
2


0) lµ tiÕp tuyÕn cña
(H) khi vµ chØ khi :
A
2
a
2
-B
2
b
2
=C
2
≠ 0
( gäi lµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc)
Chøng minh:
Hai ®êng tiÖm cËn cña (H) cã ph¬ng tr×nh lµ:
y=
x
a
b
t
⇔ bxt ay= 0
§iÒu kiÖn ®Ó (d) kh«ng song song víi hai ®êng tiÖm cËn lµ:

b
B
a
A
t ≠
⇔ A
2
b
2
- B
2
b
2
≠ 0
§êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi (H) khi A
2
b
2
- B
2
b
2
≠ 0 (*)vµ hÖ ph¬ng
tr×nh sau cã nghiÖm duy nhÊt:
(I)
¹
¹
¹
'
¹
· + +
· −
0
1
2
2
2
2
C By Ax
b
y
a
x

¹
¹
¹
'
¹
· + +
+

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
0
1
2 2
C By Ax
b
y
a
x

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· + +
·

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
0
1
2 2
x
C
x
By
A
bx
ay
x
a

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
· +

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
·

,
_

¸
¸
+

,
_

¸
¸
0
1
2 2
A
bx
ay
a
Bb
x
a
a
C
bx
ay
x
a
§Æt X=
x
a
, Y=
bx
ay
ta cã hÖ:
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
4
Ba ®êng c«nic

( ) ( )
( ) ( )
¹
¹
¹
'
¹
· + +
· +
0
1
2 2
A Y
a
Bb
X
a
C
Y X
(II)
HÖ (I) cã nghiÖm duy nhÊt khi hÖ (II) cã nghiÖm duy nhÊt
⇔ §êng th¼ng (d’):
a
C
X+
a
Bb
Y+A=0 tiÕp xóc víi ®êng trßn (C ):
X
2
+Y
2
=1
⇔ Kho¶ng c¸ch tõ t©m O(0;0) ®Õn ®êng th¼ng (d’) b»ng b¸n
kÝnh R = 1

1
2
2 2
2
2
·
+
a
b B
a
C
A
⇔ A
2
a
2
-B
2
b
2
=C
2
KÕt hîp víi ®iÒu kiÖn (*) th× (d) lµ tiÕp tuyÕn cña(H) khi vµ chØ
khi
A
2
a
2
-B
2
b
2
=C
2
≠ 0
HÖ qu¶: Cho (H) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(H): 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
= a
2
- c
2
NÕu ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (H) th× tiÕp tuyÕn cña (H) t¹i M cã ph-
¬ng tr×nh lµ (d):
1
. .
2 2
· −
b
y y
a
x x
M M
Chøng minh
Do M thuéc (H) nªn cã : 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
M M
HiÓn nhiªn M thuéc (d)
Ta cã (d):
1
. .
2 2
· −
b
y y
a
x x
M M

0 1
. .
2 2
· − −
b
y y
a
x x
M M
Theo ®iÒu kiÖn cña ®Þnh lý cã :

2
2
2
2
2
2
b
b
y
a
a
x
M M

,
_

¸
¸

,
_

¸
¸
= 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
M M
VËy (d) lµ tiÕp tuyÕn cña (H) t¹i M
III. Parabol
1. §Þnh nghÜa:Cho ®iÓm cè ®Þnh F vµ ®êng th¼ng cè ®Þnh
∆kh«ng ®i qua F.Parabol (P) lµ tËp hîp c¸c ®iÓm M c¸ch ®Òu
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
5
Ba ®êng c«nic
®iÓm F vµ ®êng th¼ng ∆.
(P) = { M: MF= d(M; ∆)}
Ta gäi : F lµ tiªu ®iÓm cña (P).
§êng th¼ng ∆ lµ ®êng chuÈn cña ∆
p= d(F; ∆) lµ tham sè tiªu
2.Ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña parabol:
(P): y
2
= 2px
3.H×nh d¹ng vµ tÝnh chÊt cña (E):
*Tiªu ®iÓm: Tiªu ®iÓm F(
2
p
; 0)
*Ph¬ng tr×nh ®êng chuÈn ∆: x = -
2
p
*§Ønh : O(0; 0)
*B¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm cña ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (P) lµ:
MF = d(M; ∆) = x
M
+
2
p
*Trôc ®èi xøng: Ox
4.TiÕp tuyÕn cña parabol
§Þnh nghÜa: Cho parabol (p) vµ ®êng th¼ng (d) .§êng th¼ng (d)
gäi lµ tiÕp tuyÕn cña (P) nÕu (d) kh«ng song song víi trôc ®èi
xøng cña (P) vµ (d) cã mét ®iÓm chung duy nhÊt víi (P)
§Þnh lý:Cho parabol (P) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(P): y
2
= 2px
§êng th¼ng (d): Ax+By+C=0 ( víi A
2
+B
2


0) lµ tiÕp tuyÕn cña
(P) khi vµ chØ khi :
pB
2
=2AC
( gäi lµ ®iÒu kiÖn tiÕp xóc)
Chøng minh:
Ta thÊy trôc 0x c¾t (P) t¹i mét ®iÓm nhng kh«ng lµ tiÕp tuyÕn
cña (P)
§Ó (d) kh«ng song song víi trôc 0x th× A≠ 0
Khi ®ã (d) tiÕp xóc víi (P) khi vµ chØ khi hÖ sau cã nghiÖm duy
nhÊt
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
6
Ba ®êng c«nic
(I)
¹
'
¹
· + +
·
0
2
2
C By Ax
px y

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
+
− ·

,
_

¸
¸ +
− ·
A
C By
x
A
C By
p y ) 1 ( 2
2
( Do A ≠ 0)
HÖ (I) cã nghiÖm duy nhÊt khi ph¬ng tr×nh (1) cã nghiÖm duy
nhÊt
⇔ y
2
+2p
A
B
y + 2p
A
C
= 0 cã nghiÖm duy nhÊt
⇔ ∆’=
A
pC
A
B
p
2
2

,
_

¸
¸
=0
⇔ pB
2
=2AC ( tháa m·n A≠ 0) (®pcm)
HÖ qu¶: Cho parabol (P) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(P): y
2
= 2px
NÕu ®iÓm M(x
M
; y
M
) thuéc (P) th× tiÕp tuyÕn cña (P) t¹i M cã ph-
¬ng tr×nh lµ (d): y.y
M
= p(x+x
M
)
Chøng minh
V× M thuéc (P) nªn
IV.Ba ®êng c«nic
1.§Þnh nghÜa:Cho ®iÓm F cè ®Þnh , mét ®êng th¼ng ∆ cè
®Þnh kh«ng ®i qua F vµ mét sè d¬ng e. C«nic (C) lµ tËp hîp c¸c
®iÓm M sao cho
e
M d
MF
·
∆) ; (
.
(C)=
¹
;
¹
¹
'
¹
·

e
M d
MF
M
) ; (
:
Ta gäi: F lµ tiªu ®iÓm
∆ lµ ®êng chuÈn
e lµ t©m sai
2.NhËn xÐt
*Cho elip (E) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(E): 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
víi b
2
= a
2
- c
2
T©m sai e=
a
c
<1
§êng chuÈn: ∆
1
: x = -
e
a
øng víi tiªu ®iÓm tr¸i F
1
(- c; 0)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
7
Ba ®êng c«nic

2
: x =
e
a
øng víi tiªu ®iÓm ph¶i F
2
( c; 0)
Víi mäi ®iÓm M thuéc (E) th×:
) ; (
1
1
∆ M d
MF
=
) ; (
2
2
∆ M d
MF
= e
VËy ®êng (E) lµ ®êng c«nic víi e< 1.
*Cho hypebol (H) cã ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c:
(H): 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
= c
2
- a
2
T©m sai e=
a
c
>1
§êng chuÈn: ∆
1
: x = -
e
a
øng víi tiªu ®iÓm tr¸i F
1
(- c; 0)

2
: x =
e
a
øng víi tiªu ®iÓm ph¶i F
2
( c; 0)
Víi mäi ®iÓm M thuéc (H) th×:
) ; (
1
1
∆ M d
MF
=
) ; (
2
2
∆ M d
MF
= e
VËy ®êng (H) lµ ®êng c«nic víi e> 1.
*Cho parabol (P): y
2
= 2px
Tiªu ®iÓm F(
2
p
; 0)
Ph¬ng tr×nh ®êng chuÈn ∆: x = -
2
p
Víi mäi ®iÓm M thuéc (P) th×:
) ; ( ∆ M d
MF
= 1
VËy ®êng (P) lµ ®êng c«nic víi e=1.
Mét sè d¹ng bµi tËp
D¹ng 1. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cña (E),(H),(P) khi biÕt ph¬ng
tr×nh chÝnh t¾c cña chóng.
Ph¬ng ph¸p: Sö dông c¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cña (E),
(H),(P).
VÝ dô 1. Cho elip (E) cã ph¬ng tr×nh 1
1 4
2 2
· +
y x
T×m tiªu ®iÓm , t©m sai, ®êng chuÈn cña (E)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
8
Ba ®êng c«nic
Gi¶i
Tõ ph¬ng tr×nh cña (E) ⇒ a
2
= 4, b
2
=1⇒c
2
=a
2
-b
2
=3.
VËy a = 2, b = 1, c = 3
Khi ®ã : Tiªu ®iÓm cña (E) lµ F
1
(- 3 ; 0), F
2
( 3 ; 0)
T©m sai cña (E) lµ e=
2
3
·
a
c

§êng chuÈn cña (E) lµ x=
3
4
t
VÝ dô 2. Cho hypebol (H) cã ph¬ng tr×nh 1
5 4
2 2
· −
y x
T×m tiªu ®iÓm , t©m sai, c¸c ®êng tiÖm cËn cña (H)
Gi¶i
Tõ ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (H) ⇒ a
2
= 4, b
2
=5⇒c
2
=a
2
+b
2
=9.
VËy a = 2, b = 5 , c = 3
Khi ®ã : Tiªu ®iÓm cña (H) lµ F
1
(-3; 0), F
2
(3; 0)
T©m sai cña (H) lµ e=
2
3
·
a
c

§êng tiÖm cËn cña (H) lµ y=
2
5
t x
VÝ dô 3. Cho parabol (P) cã ph¬ng tr×nh y
2
= 4x
T×m tiªu ®iÓm vµ ®êng chuÈn cña (P).
Gi¶i
Tõ ph¬ng tr×nh cña (P)⇒2p= 4⇒p = 2
Ta cã : Tiªu ®iÓm cña (P) lµ F(1; 0)
§êng chuÈn cña (P) lµ x = - 1
D¹ng 2. LËp ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (E),(H),(P).
Ph¬ng ph¸p :§Ó lËp ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (E)(H)(P) ta cÇn
x¸c ®Þnh c¸c hÖ sè a, b,p trong c¸c ph¬ng tr×nh ®ã.
VÝ dô 4.LËp ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip (E) , biÕt (E) ®i qua
®iÓm M( 5 ; - 2) vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®êng chuÈn b»ng 10.
Gi¶i
Gäi ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (E) lµ: 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
víi b
2
=a
2
- c
2
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
9
Ba ®êng c«nic
Ph¬ng tr×nh ®êng chuÈn lµ: x =
e
a
t
⇒ Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®êng chuÈn lµ
c
a
e
a
2
2 2
·
= 10
⇔ a
2
= 5c
⇔ a
4
=25 c
2
⇔a
4
=25(a
2
-b
2
)
⇔ b
2
=a
2
-
25
4
a
(*)
Do (E) ®i qua ®iÓm M( 5 ; - 2) nªn:
1
4 5
2 2
· +
b a

1
25
4 5
4
2
2
·

+
a
a
a
⇔5(1-
25
2
a
)+4= a
2
-
25
4
a
⇔ a
4
- 30a
2
+225 = 0
⇔(a
2
- 15)
2
= 0 ⇔ a
2
= 15
Thay vµo (*) th× b
2
= 6
VËy ph¬ng tr×nh cña (E) lµ: 1
6 15
2 2
· +
y x
VÝ dô 5. ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) , biÕt (H)
®i qua M(- 2;1)vµ gãc gi÷a hai ®êng tiÖm cËn b»ng 60
0
.
Gi¶i
Gäi ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (H) lµ: 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
=c
2
- a
2
V× M ∈(H) nªn
1
1 4
2 2
· −
b a
(*)
Ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn lµ: ∆
1
: y =
a
b
x ⇔ bx- ay = 0

2
: y = -
a
b
x ⇔ bx+ ay = 0
Gãc gi÷a hai ®êng tiÖm cËn lµ:
cos(∆
1
;∆
2
) =
2 2
2 2
a b
a b
+

⇔ cos60
0
=
2 2
2 2
a b
a b
+


2
1
=
2 2
2 2
a b
a b
+

⇔ 2
2 2
a b −
= b
2
+a
2
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
10
Ba ®êng c«nic

¸

+ − · −
+ · −
) ( ) ( 2
) ( 2
2 2 2 2
2 2 2 2
a b a b
a b a b

¸

·
·
2 2
2 2
3
3
b a
a b
Víi b
2
= 3a
2
thay vµo (*) ®îc a
2
=
3
11
; b
2
= 11
⇒ Pt (H):
1
11
3
11
2 2
· −
y x
Víi a
2
=3b
2
thay vµo (*) ®îc a
2
= 1; b
2
=
3
1
⇒ Pt (H):
1
3
1
1
2 2
· −
y x
VÝ dô 6. ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) biÕt t©m
sai e = 2 , c¸c tiªu ®iÓm cña (H) trïng víi c¸c tiªu ®iÓm cña elip.
Gi¶i
Ta cã elip (E): 1
9 25
2 2
· +
y x
cã a
2
= 25, b
2
= 9 ⇒ c
2
= a
2
-b
2
=16 ⇒ c = 4.
⇒ Tiªu ®iÓm cña (E) lµ F
1
(-4; 0), F
2
(4; 0)
Gäi ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) lµ: 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
=
c
2
- a
2
.
V× c¸c tiªu ®iÓm cña(H) trïng víi c¸c tiªu ®iÓm cña (E) nªn cã c =
4
Do (H) cã t©m sai e =
a
c
= 2 ⇒ c = 2a ⇒ a = 2
⇒ b
2
= c
2
- a
2
= 12
VËy ph¬ng tr×nh cña (H) lµ : 1
12 4
2 2
· −
y x
VÝ dô 7.ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña parabol (P) biÕt tiªu
®iÓm F(5; 0)
Gi¶i
Gäi ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña parabol (P) lµ: y
2
= 2px
Do täa ®é tiªu ®iÓm F(5; 0) nªn
2
p
= 5 ⇒ p = 10
VËy ph¬ng tr×nh cña (P) : y
2
= 20x
VÝ dô 8.ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip biÕt elip tiÕp xóc
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
11
Ba ®êng c«nic
víi hai
®êng th¼ng d
1
: x+ y - 5 = 0
d
2
: x- 4y - 10 = 0
Gi¶i
Ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip cã d¹ng (E): 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
víi b
2
= a
2
- c
2
Do (E) tiÕp xóc víi hai ®êng th¼ng d
1
vµ d
2
nªn theo ®iÒu kiÖn
tiÕp xóc cã

¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
100 16
25
2 2
2 2
b a
b a

¹
¹
¹
'
¹
·
·
5
20
2
2
b
a
VËy ph¬ng tr×nh cña (E): 1
5 20
2 2
· +
y x

VÝ dô 9. ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña parabol (P) biÕt
kho¶ng c¸ch tõ ttiªu ®iÓm F ®Õn ®êng th¼ng x + y- 12 = 0 lµ 2
2
Gi¶i
Gäi ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña (P) : y
2
= 2px
Täa ®é tiªu ®iÓm F(
2
p
;0)
Theo ®Çu bµi , kho¶ng c¸ch tõ F ®Õn ®êng th¼ng ∆: x +y – 12 =
0 b»ng 2 2 nªn:
d(F; ∆)=
2
12
2

p
=2 2 ⇒ p= 16 hoÆc p = 32.
VËy ph¬ng tr×nh cña (P): y
2
= 32x hoÆc y
2
= 64x
D¹ng 3. LËp ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña c¸c ®êng c«nic
VÝ dô 10.ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng (d) ®i qua ®iÓm A(1;
4) vµ tiÕp xóc víi hypebol (H) : 1
4 1
2 2
· −
y x
. T×m täa ®é tiÕp ®iÓm.
Gi¶i
Gäi M(x
o
;y
o
) lµ tiÕp ®iÓm cña (d). Khi ®ã ®êng th¼ng d cã ph-
¬ng tr×nh d¹ng:
(d): x
0
.x-
4
.
0
y y
= 1
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
12
Ba ®êng c«nic
V× (d) ®i qua A(1; 4) nªn: x
o
- y
o
= 1 (1)
MÆt kh¸c M thuéc (H) nªn: 1
4 1
2
0
2
0
· −
y x
(2)
Tõ (1) vµ (2) suy ra
¹
'
¹
·
·
0
1
0
0
y
x
hoÆc
¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
− ·
− ·
3
8
3
5
0
0
y
x
⇒M ( 1;0) hoÆc M( -
3
5
; -
3
8
)
⇒TiÕp tuyÕn cña (H) lµ: x = 1⇔ x - 1 = 0
hoÆc -
3
5
x +
3
2
y = 1 ⇔ 5x -2y + 3 = 0
VÝ dô 11.ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn chung cña hai ®êng elip:
1
4 5
2 2
· +
y x
vµ 1
5 4
2 2
· +
y x
Gi¶i
Gäi tiÕp tuyÕn chung cña hai elip lµ (d): Ax+ By+C = 0 ( víi
A
2
+B
2
≠ 0)
Theo ®iÒu kiÖn tiÕp xóc cã :
¹
¹
¹
'
¹
· +
· +
2 2 2
2 2 2
5 4
4 5
C B A
C B A

¹
¹
¹
'
¹
·
·
2 2
2 2
9B C
B A
Chän A= 1 ⇒
¹
'
¹
t ·
t ·
3
1
C
B
VËy ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn chung cña hai elip lµ:
(d): x t y t 3 = 0 ( ®©y lµ 4 tiÕp tuyÕn chung)
D¹ng 4. LËp ph¬ng tr×nh c¸c ®êng c«nic kh«ng ë d¹ng
chÝnh t¾c
X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cña c¸c ®êng c«nic kh«ng ë
d¹ng chÝnh t¾c
Ph¬ng ph¸p: * Sö dông phÐp tÞnh tiÕn trôc täa ®é ®a vÒ d¹ng
chÝnh t¾c
- Trong hÖ täa ®é 0xy cã I(x
0
; y
0
)
- TÞnh tiÕn hÖ täa ®é 0xy theo vect¬
OI
®îc hÖ täa
®é IXY
- C«ng thøc ®æi täa ®é lµ
¹
'
¹
+ ·
+ ·
0
0
y Y y
x X x
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
13
Ba ®êng c«nic
( ThËt vËy, nÕu lÊy ®iÓm M bÊt kú. Gi¶ sö täa ®é M=
(x; y) trong hÖ täa ®é 0xy vµ täa ®é M= (X; Y ) trong
hÖ täa ®é IXY. Khi ®ã :
OI
= (x
0
; y
0
)= x
0
i +y
0
j

OM
= (x; y)= x i +y j

IM
= (X; Y)= X i +Y j
Do
IM OI OM + ·
nªn
¹
'
¹
+ ·
+ ·
0
0
y Y y
x X x
)
* Sö dông ®Þnh nghÜa ®Ó lËp ph¬ng tr×nh c¸c ®-
êng c«nic
VÝ dô 12.Cho ®êng cong (H) cã ph¬ng tr×nh x
2
-4y
2
- 2x- 16y
-19= 0. Chøng minh r»ng (H) lµ mét hypebol. T×m täa ®é c¸c tiªu
®iÓm , c¸c ®Ønh , ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn cña hypebol
(H).
Gi¶i
Ta cã (H) : x
2
-4y
2
- 2x- 16y -19= 0
⇔ (x-1)
2
- 4(y+2)
2
= 4

( ) ( )
1
1
2
4
1
2 2
·
+

− y x

TÞnh tiÕn hÖ trôc 0xy theo vect¬
OI
víi I(1; - 2) thµnh hÖ täa ®é
IXY.
C«ng thøc ®æi täa ®é :
¹
'
¹
− ·
+ ·
2
1
Y y
X x
Trong hÖ täa ®é IXY th× (H) cã ph¬ng tr×nh:
1
1 4
2 2
· −
Y X
⇒a
2
=4, b
2
=1 nªn c
2
=a
2
+b
2
=5 ⇒a= 2, b = 1, c= 5
Trong hÖ täa ®é IXY th× (H) cã:
+ Täa ®é tiªu ®iÓm: F
1
( - 5 ; 0), F
2
( 5 ;0)
+ C¸c ®Ønh A
1
(- 2; 0), A
2
( 2; 0)
+ Ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn: Y =
2
1
t
X
ChuyÓn kÕt qua trªn vÒ hÖ täa ®é 0xy th× (H) cã:
+ Täa ®é tiªu ®iÓm : : F
1
( 1- 5 ; - 2), F
2
(1+ 5 ;-
2)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
14
Ba ®êng c«nic
+ C¸c ®Ønh A
1
(- 1; - 2), A
2
( 3; -2 )
+ Ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn: y =
2
1
t
(x-
1)-2
VÝ dô 13. ViÕt ph¬ng tr×nh cña parabol (P) cã trôc ®èi xøng lµ
trôc 0x, cã ®êng chuÈn lµ trôc 0y vµ ®i qua ®iÓm A(5; 4)
Gi¶i
Theo ®Çu bµi th× ph¬ng tr×nh ®êng chuÈn cña (P) lµ:
∆: x = 0 ( trôc 0y)
V× trôc ®èi xøng 0x ®i qua tiªu ®iÓm nªn täa ®é tiªu ®iÓm cña
(P)lµ F( c; 0)
Do ®iÓm A thuéc (P) nªn: AF = d(A;∆)
⇔ (c-5)
2
+(-4)
2
= 5
2
⇔ c= 8 hoÆc c = 2
• Víi c = 8 th× F(8;0). LÊy bÊt k× M(x; y ) thuéc (P)
⇔ MF= d(M, ∆)

2 2
) 8 ( y x + − = x
⇔(8-x)
2
+ y
2
= x
2
⇔ y
2
= 16x – 64
VËy ph¬ng tr×nh (P): y
2
= 16x – 64
• Víi c = 2 th× F(2;0). LÊy bÊt k× M(x; y ) thuéc (P)
⇔ MF= d(M, ∆)

2 2
) 2 ( y x + − = x
⇔(2-x)
2
+ y
2
= x
2
⇔ y
2
= 4x – 4
VËy ph¬ng tr×nh (P): y
2
= 4x – 4
VÝ dô 14. Trong mÆt ph¼ng täa ®é 0xy cho ®êng cong (P) cã
ph¬ng tr×nh
16x
2
+ 9y
2
+ 24xy – 56x +108y +124 = 0
Chøng minh r»ng (P) lµ mét parabol. T×m täa ®é tiªu ®iÓm vµ
ph¬ng tr×nh ®êng chuÈn cña parabol ®ã.
Gi¶i
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
15
Ba ®êng c«nic
Ta cã M(x; y)∈(P) ⇔16x
2
+ 9y
2
+ 24xy – 56x +108y +124 = 0
⇔25( x
2
+y
2
-2x+4y+5) = 9x
2
+16y
2
-24xy+6x-8y+1
⇔( x-1)
2
+ (y+2)
2
=
2
5
1 4 3

,
_

¸
¸ + − y x
(*)
§Æt F(1; -2) vµ ®êng th¼ng ∆: 3x- 4y + 1= 0.
Khi ®ã (*) ⇔ MF
2
= d
2
(M; ∆)
⇔ MF = d(M; ∆)
VËy (P) lµ ph¬ng tr×nh parabol víi tiªu ®iÓm F(1; -2) vµ ®êng
chuÈn
∆: 3x- 4y + 1= 0.
D¹ng 5. X¸c ®Þnh ®iÓm M n»m trªn (E),(H),(P) tháa m·n
®iÒu kiÖn cho tríc.
VÝ dô 15. Cho elip (E) : 1
9 25
2 2
· +
y x
. T×m trªn (E) mét ®iÓm M sao
cho MF
1
=2MF
2
Gi¶i
Ta cã a
2
= 25 ⇒ a= 5
b
2
= 9 ⇒b= 3
c
2
= a
2
- b
2
= 16 ⇒ c =4
Gi¶ sö M(x
0
; y
0
) ∈(E) ⇒ 1
9 25
2
0
2
0
· +
y x
(*)
MÆt kh¸c theo c«ng thøc tÝnh b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm ta cã :
MF
1
= a +
a
c
x
0
=5 +
5
4
x
0
MF
2
= a -
a
c
x
0
=5 -
5
4
x
0
§Ó MF
1
= 2MF
2
th× : 5 +
5
4
x
0
= 2( 5-
5
4
x
0
)

5
12
x
0
= 5 ⇔ x
0
=
12
25
Thay vµo (*) ta cã : 1
9 144
25
2
0
· +
y

144
119
9
2
0
·
y
⇔ y
0
=
119
12
3
t
VËy täa ®é cña M=
,
_

¸
¸
t 119
12
3
;
12
25
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
16
Ba ®êng c«nic
VÝ dô 16. Cho hypebol (H): 1
3 9
2 2
· −
y x
a)T×m trªn (H) ®iÓm M cã tung ®é lµ 1
b)T×m trªn (H) ®iÓm M sao cho gãc F
1
MF
2
b»ng 90
0
.
c) T×m trªn (H) ®iÓm M sao cho F
1
M= 2F
2
M.
Gi¶i
Ta cã : a
2
= 9 ⇒ a =3
b
2
= 3 ⇒ b = 3
c
2
=a
2
+ b
2
= 12⇒c= 12
a)Thay y = 1 vµo ph¬ng tr×nh cña (H) ®îc:
1
3
1
9
2
· −
x

3 2
3
4
9
2
t · ⇔ · x x
VËy täa ®é cña M lµ ( ) 1 ; 3 2 t
b)Gäi täa ®é M= ( x
0
; y
0
)
Do gãc F
1
MF
2
b»ng 90
0

⇔ OM= OF
1
=OF
2

c y x · +
2
0
2
0
⇔ x
0
2
+ y
0
2
= 12
Do M thuéc (H) nªn 1
3 9
2
0
2
0
· −
y x
⇔ 3x
0
2
- 9y
0
2
= 27
Ta cã hÖ
¹
¹
¹
'
¹
· −
· +
27 9 3
12
2
0
2
0
2
0
2
0
y x
y x

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
·
·
4
3
5
45
2
0
2
0
y
x

¹
¹
¹
¹
¹
'
¹
t ·
t ·
2
3
2
5 3
0
0
y
x
VËy täa ®é ®iÓm M lµ:

,
_

¸
¸
2
3
;
2
5 3
;

,
_

¸
¸

2
3
;
2
5 3
;

,
_

¸
¸

2
3
;
2
5 3
;

,
_

¸
¸
− −
2
3
;
2
5 3
c)V× MF
1
= 2MF
2
nªn F
1
M > F
2
M⇒ M thuéc nh¸nh ph¶i vµ F
1
M- F
2
M
= 2a = 6
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
17
Ba ®êng c«nic
Ta cã
¹
'
¹
· −
·
6
2
2 1
2 1
MF MF
MF MF

¹
'
¹
·
·
6
12
2
1
MF
MF
Theo c«ng thøc b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm:
MF
1
=
· +
0
x
a
c
a
a+
a
c
x
0
= 3+
3
3 2
x
0
= 12
⇒ x
0
=
2
3 9
Do M thuéc (H) nªn thay x
0
=
2
3 9
vµo (H) ta ®îc:
1
3 4
27
2
0
· −
y
⇔ y
0
2
=
4
69
⇔y
0
=
2
69
t
VËy täa ®é cña M lµ :

,
_

¸
¸
t
2
69
;
2
3 9
VÝ dô 17. Cho parabol (P): y
2
= 4x.
a)T×m trªn (P) ®iÓm M c¸ch F mét kho¶ng lµ 4.
b)T×m trªn (P) ®iÓm M≠ O sao cho kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn 0y
gÊp hai lÇn kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn 0x.
Gi¶i
a)Tõ ph¬ng tr×nh (P): y
2
= 4x ⇒ p = 2
Ta cã : MF = x
M
+
2
p
= 4 ⇔ x
M
+1 = 4 ⇔ x
M
= 3
Thay vµo (P) ⇒ y
M
2
= 12 ⇒ y
M
=
VËy täa ®é ®iÓm M lµ: (3; 3 2 t ).
b)Gäi täa ®é M= (x ;y).
Do M thuéc (P) nªn : y
2
= 4x⇒ x

0
Tõ gi¶ thiÕt M≠ O vµ kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn 0y gÊp hai lÇn
kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn 0x ta cã:
0 2 ≠ · y x
⇔ x =
0 2 ≠ y
Ta cã hÖ:
¹
¹
¹
'
¹
≠ ·
·
0 2
4
2
y x
x y

¹
'
¹
t ·
·
8
16
y
x
VËy täa ®é M lµ (16; 8) vµ ( 16; - 8).
D¹ng 6.Chøng minh c¸c tÝnh chÊt cña ®êng c«nic
VÝ dô 18. Cho hypebol (H): 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
víi b
2
= c
2
- a
2
cã c¸c tiªu
®iÓm F
1
, F
2
. LÊy M lµ ®iÓm bÊt k× trªn (H). Chøng minh r»ng :
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
18
Ba ®êng c«nic
TÝch kho¶ng c¸ch tõ M ®Õn hai ®êng tiÖm cËn cã gi¸ trÞ kh«ng
®æi.
Gi¶i
Ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn cña (H) lµ:

1
: bx+ay = 0

2
: bx - ay = 0
§Æt to¹ ®é M= (x
0
; y
0
)
Khi ®ã : d
1
= d(M; ∆
1
)=
2 2
0 0
b a
ay bx
+
+
d
2
= d(M;∆
2
) =
2 2
0 0
b a
ay bx
+

⇒ d
1
.d
2
=
2 2
0 0
b a
ay bx
+
+
.
2 2
0 0
b a
ay bx
+

=
2 2
2
0
2 2
0
2
b a
y a x b
+

V× M thuäc (H) nªn : ⇔ · − 1
2
2
0
2
2
0
b
y
a
x
b
2
x
0
2
- a
2
y
0
2
= a
2
.b
2
VËy d
1
.d
2
=
2 2
2 2
.
b a
b a
+
(§pcm)
VÝ dô 19. Cho parabol (P): y
2
= 4x.§êng th¼ng (d) bÊt kú ®i qua
tiªu ®iÓm F cã hÖ sè gãc k ≠ 0 c¾t (P) t¹i M vµ N.
a.Chøng minh r»ng : TÝch kho¶ng c¸ch tõ M vµ N ®Õn trôc 0x cã
gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
b.T×m k sao cho FM = 4.FN.
Gi¶i
V× (d) ®i qua tiªu ®iÓm F cã hÖ sè gãc k ≠ 0 nªn cã ph¬ng
tr×nh:
d: y = k( x - 1)
Ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (d) vµ (P) lµ:
[k(x - 1)]
2
= 4x ⇔ k
2
x
2
- 2(k
2
+ 2) x + k
2
= 0 (*)
∆'= (k
2
+2)
2
- k
4
= 2k
2
+4 > 0 ∀k
⇒ Ph¬ng tr×nh lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt
VËy ®êng th¼ng (d) lu«n c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt M vµ N
a.Hoµnh ®é hai ®iÓm M vµ N lµ hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh (*)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
19
Ba ®êng c«nic
Theo ®Þnh lý Viet cã: x
M
+ x
N
=
2
2
) 2 ( 2
k
k +
(1)
x
M
.x
N
= 1 (2)
Ta cã : d
1
= d(M; 0x) =
M
y
=
M
x 4
d
2
= d(M; 0x) =
N
y
=
N
x 4
⇒ d
1
.d
2
= N M
x x 16
= 4 kh«ng ®æi.
b) Tõ ph¬ng tr×nh (P) ⇒ Tham sè tiªu p =p
Theo c«ng thøc b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm:
MF = 1 + x
M
NF = 1 + x
N
§Ó MF = 4NF th× 1+ x
M
= 4( 1 + x
N
)
⇔ x
M
- 4x
N
= 3 ( 3)
Tõ (2) vµ (3) ⇒ x
M
= 4; x
N
= 1/4
Thay vµo (1) ⇒ k =
4
3
t
Bµi tËp ®Ò nghÞ
Bµi 1. Cho hypebol (H) : 4x
2
- y
2
- 4 = 0
a) X¸c ®Þnh to¹ ®é tiªu ®iÓm cña (H)
b) T×m ®iÓm M n»m trªn (H) sao cho M nh×n hai tiªu ®iÓm F
1
;
F
2
cña (H) díi mét gãc vu«ng
HD: b) - LËp ph¬ng tr×nh ®êng trßn (C) ®êng kÝnh F
1
F
2
- Ta cã M ∈ (C)∩ (H)
§S: a) F
1
( - 5 ; 0); F
2
( 5 ; 0)
b) M

,
_

¸
¸
t t
5
4
;
5
3

Bµi 2.Cho hypebol (H): 1
5 4
2 2
· −
y x
vµ ∆: x - y + m = 0
a) Chøng minh r»ng : §êng th¼ng ∆ lu«n c¾t (H) t¹i hai ®iÓm M,
N thuéc hai nh¸nh kh¸c cña (H) . ( x
M
< x
N
)
b)X¸c ®Þnh m ®Ó F
2
N = 2F
1
N biÕt F
1
, F
2
lµ hai tiªu ®iÓm cña (H)
HD: a) - LËp ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña ∆ vµ (H)
- Chõng minh ph¬ng tr×nh ®ã lu«n cã hai nghiÖm tr¸i
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
20
Ba ®êng c«nic
dÊu
b) - T×m to¹ ®é x
M
, x
N
- Dïng c«ng thøc b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm
Bµi 3. ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip (E) trong mçi trêng
hîp díi ®©y:
a) (E) cã mét tiªu ®iÓm F
1
( - 7; 0) vµ ®i qua M(-2; 12)
b)(E) ®i qua ®iÓm M( 1;
2
15
) vµ cã tiªu cù 4 3
c)(E) ®i qua hai ®iÓm M( 3;
5
4
), N (- 4;
5
3
)
d)(E) ®i qua M( 1;
2
3
) vµ t©m sai e =
2
3
§S: a) 1
147 196
2 2
· +
y x
b) 1
4 16
2 2
· +
y x
c) 1
25
2
2
· + y
x
d) 1
4
2
2
· + y
x
Bµi 4.ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) trong mçi th-
êng hîp sau:
a)(H) cã tiªu ®iÓm F
1
( - 7; 0) vµ ®i qua M(-2; 12)
b)(H) ®i qua ®iÓm A( 4 2 ; 5) vµ cã ®êng tiÖm cËn y =
4
5x
c)(H) cã tiªu cù b»ng 2 5 vµ cã tiÖm cËn xiªn y = 2x
d)(H) ®i qua A( 1; 0) vµ B( 3 ; 1)
§S: a) 1
48
2
2
· −
y
x b) 1
25 16
2 2
· −
y x
c) 1
4
2
2
· −
y
x d)
1
2
1
1
2 2
· −
y x
Bµi 5. ViÕt ph¬ng tr×nh cña parabol (P) trong mçi tr¬ng hîp díi
®©y
a)(P) cã ®êng chuÈn lµ ∆: x+ y = 0 vµ tiªu ®iÓm F(2; 2)
b)(P) trôc ®èi xøng lµ trôc 0x; cã ®êng chuÈn lµ trôc 0y vµ ®i
qua ®iÓm A(3; 1)
c)(P) cã trôc ®èi xøng lµ trôc 0x vµ ®i qua ®iÓm A(4; 1); B(1; 2)
HD:a) M(x; y) ∈ (P) ⇔ d(M; ∆) = MF ⇒ Ph¬ng tr×nh cña (P)
b)- Do trôc ®èi xøng lµ trôc 0x nªn to¹ ®é F(a; 0)
- Ta cã d(A; 0x) = AF suy ra a
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
21
Ba ®êng c«nic
- LËp ph¬ng tr×nh theo phÇn a)
c) -Tiªu ®iÓm F thuéc trôc 0x nªn to¹ ®é F(a; 0)
- §êng chuÈn ∆ ⊥ 0x nªn ∆: x = b
- Tõ
¹
'
¹
· ∆
· ∆
BF B d
AF A d
) , (
) , (
suy ra a vµ b
- LËp ph¬ng tr×nh (P) nh phÇn a)
§S: a) x
2
+ y
2
-2xy -8x -8y +16 = 0
b) y
2
- 2(3 t 2 2 )x + (3 t 2 2 )
2
= 0
c) y
2
= - x + 5
Bµi 6. ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua (12; -3) vµ tiÕp xóc
víi elip 1
18 32
2 2
· +
y x
§S: 3x + 4y - 24 = 0 vµ 3x - 28y -120 = 0
Bµi 7. ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña hypebol (H) : 1
4
2
2
· −
y
x vÏ
tõ ®iÓm (1; 4)
§S: x - 1 = 0 vµ 5x - 2y + 3 = 0
Bµi 8. ViÕt ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña parabol (P) : y
2
= 4x ®i
qua ®iÓm (- 1;
3
8
)
§S: x - 3y + 9 = 0 vµ 9x + 3y + 1 = 0
Bµi 9. Cho hypebol (H) 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
a)TÝnh ®é dµi phÇn ®êng tiÖm cËn n»m gi÷a hai ®êng chuÈn
b)TÝnh kho¶ng c¸ch tõ tiªu ®iÓm tíi ®êng tiÖm cËn
c)Chøng minh r»ng : Ch©n ®êng vu«ng gãc h¹ tõ mét tiªu ®iÓm
tíi c¸c ®êng tiÖm cËn n»m trªn ®êng chuÈn t¬ng øng víi tiªu
®iÓm ®ã.
HD:
a) - LËp ph¬ng tr×nh hai ®êng chuÈn vµ hai ®êng tiÖm cËn
- X¸c ®Þnh to¹ ®é c¸c giao ®iÓm
- TÝnh ®é dµi ®o¹n tiÖm cËn n»m gi÷a hai ®êng chuÈn
(do t×nh ®èi xøng nªn hai ®o¹n lµ b»ng nhau)
b) Do tÝnh ®èi xøng cña (H) nªn chØ cÇn t×m kho¶ng c¸ch tõ
mét ®iÓm bÊt kú ®Õn mét ®êng chuÈn bÊt kú
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
22
Ba ®êng c«nic
c) - Gäi I lµ ch©n ®êng vu«ng gãc h¹ tõ F
2
®Õn ®êng tiÖm cËn
d: bx + ay = 0
- Do I thuéc d nªn to¹ ®é I( x
0
; -
a
b
x
0
)
- Tõ
d
u IF ⊥
2
suy ra to¹ ®é I
- KiÓm tra I thuéc ®êng chuÈn øng víi tiªu ®iÓm F
2
§S: a) 2a b) b
Bµi 10( §H-C§ khèi D- 2005) Cho elip (E) : 1
1 4
2 2
· +
y x
vµ C( 2; 0).
T×m A, B thuéc (E) biÕt A, B ®èi xøng nhau qua trôc hoµnh vµ
tam gi¸c ABC ®Òu.
HD: - §Æt to¹ ®é A(x
0
; y
0
) suy ra to¹ ®é B(x
0
; - y
0
)
- Tõ
¹
'
¹
·

AC AB
E B A ) ( ,
suy ra to¹ ®é a, b.
§S: A(
7
3 4
;
7
2
) , B(
7
3 4
;
7
2 −
) hoÆc A(
7
3 4
;
7
2 −
), B(
7
3 4
;
7
2
)
Bµi 11.(C§ C¬ khÝ luyÖn kim -2007)ViÕt ph¬ng tr×nh cña
hypebol (H): 1
4 9
2 2
· −
y x
biÕt tiÕp tuyÕn ®ã ®i qua A( 3; 1)
§S: x - 3 = 0 vµ 5x - 6y - 9 = 0
Bµi 12. (C§ S ph¹m VÜnh phóc - 2007)Cho elip (E) : 9x
2
+ 16y
2
=
144. LËp ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (E) ®i qua M( 4;
2
3
) .
§S: x - 4 = 0 vµ 9x +16 y - 60 = 0
Bµi 13.
a) ViÕt ph¬ng tr×nh elip (E) biÕt hai tiªu ®iÓm lµ F
1
(- 10 ; 0) , F
2
(
10 ; 0) vµ ®é dµi trôc lín lµ 2 18 .
b)§êng th¼ng d tiÕp xóc víi (E) t¹i M c¾t hai trôc to¹ ®é t¹i A vµ
B . T×m to¹ ®é M sao cho diÖn tÝch tam gi¸c OAB nhá nhÊt
HD: b) - §Æt to¹ ®é M(x
0
; y
0
)
- LËp ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn t¹i M
- X¸c ®Þnh to¹ ®é A, B theo x
0
, y
0
.
- TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c OAB theo x
0
, y
0
.
- Dïng ®iÒu kiÖn M thuéc (E) ®Ó t×m GTNN cña S
OAB

NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
23
Ba ®êng c«nic
§S: a) 1
8 18
2 2
· +
y x
b)Min S= 12 khi M(
2 ; 3 t t
)
Bµi 14.(Cao ®¼ng tµi chÝnh kÕ to¸n 2006).Cho elip (E): 1
4 8
2 2
· +
y x

víi c¸c tiªu ®iÓm F
1
; F
2
. T×m M thuéc (E) sao cho MF
1
- MF
2
= 2
HD: Sö dông c«ng thøc tÝnh b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm
§S: M( 3 ; 2 t )
Bµi 15.
a) LËp ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) víi tæng hai b¸n
trôc b»ng 7 vµ ph¬ng tr×nh hai ®êng tiÖm cËn lµ y =
4
3
t
x
b)LËp ph¬ng tr×nh tiÕp tuyÕn cña (H) song song víi ®êng th¼ng
d:5x -4y +10 =0.
§S:a) 1
9 16
2 2
· −
y x
b)5x - 4y t 16 = 0
Bµi 16. (C§ Giao th«ng vËn t¶i 1997)Cho hypebol (H) : x
2
- y
2
= 8.
ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip ®i qua A( 4; 6) vµ cã tiªu
®iÓm trïng víi tiªu ®iÓm cña hypebol ®· cho .
§S: 1
48 64
2 2
· +
y x
Bµi 17.Cho elip (E) : 4x
2
+ 16y
2
= 64
a) X¸c ®Þnh c¸c tiªu ®iÓm F
1
, F
2
, t©m sai vµ vÏ elip
b) Gäi M lµ ®iÓm bÊt k× trªn (E) . Chøng minh r»ng tû sè kho¶ng
c¸ch tõ ®iÓm M tíi tiªu ®iÓm ph¶i F
2
vµ tíi ®êng th¼ng x =
3
8

gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
HD: b)- LÊy bÊt k× M(x
0
; y
0
) thuéc (E)
- Sö dông c«ng thøc b¸n kÝnh qua tiªu ®iÓm tÝnh MF
2
- TÝnh d(M; ∆) víi ∆: x =
3
8
- LËp tû sè
) , (
2
∆ M d
MF
§S: a) F
1
( - 12 ; 0), F
2
( 12 ; 0)
b)
2
3
) , (
2
·
∆ M d
MF
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
24
Ba ®êng c«nic
Bµi 18.LËp ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña hypebol (H) cã t©m sai e
=
2
5
vµ tiÕp xóc víi ®êng trßn t©m I( 0; 4) b¸n kÝnh 2
5
21
.
HD: - LËp ph¬ng tr×nh tæng qu¸t cña (H) : 1
2
2
2
2
· −
b
y
a
x
- LËp ph¬ng tr×nh ®êng trßn (C)
- LËp ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm cña (H) vµ (C).
-Tõ ®iÒu kiÖn e =
2
5
vµ ph¬ng tr×nh hoµnh ®é giao ®iÓm
cã nghiÖm kÐp suy ra a , b.
§S: 1
4
2
2
· − y
x
Bµi 19.(§H-C§ khèi A - 2008)ViÕt ph¬ng tr×nh chÝnh t¾c cña elip
(E) biÕt t©m sai e =
3
5
vµ h×nh ch÷ nhËt c¬ së cña (E) cã chu
vi b»ng 20.
HD : Tõ
¹
¹
¹
'
¹
· +
·
20 ) ( 2
3
5
b a
e
suy ra a, b.
§S: 1
16 36
2 2
· +
y x
Bµi 20.Cho elip (E) : 1
2
2
2
2
· +
b
y
a
x
(a>b>0)
a) Chøng minh r»ng víi ®iÓm M bÊt kú thuéc (E) th× ta cã b
a x ≤ ≤
b) Gi¶ sö ®êng th¼ng (d): y = kx c¾t elip (E) t¹i A. TÝnh OA theo
a, b, k.
c) Gäi A, b thuéc (E) sao cho OA ⊥OB. Chøng minh r»ng :
2 2
1 1
OB OA
+

cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
HD:
a) - §Æt to¹ ®é M( x
0
; y
0
)
- Tõ ®iÒu kiÖn 1
2
2
0
2
2
0
· +
b
y
a
x
vµ a>b> 0 suy GTLN, GTNN cña
OM
2
= x
0
2
+y
0
2
b) - §Æt to¹ ®é A(x
0
; y
0
)
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
25
Ba ®êng c«nic
- Tõ A = (d) ∩(E) suy ra to¹ ®é A
- TÝnh OA
c) ¸p dông phÇn b)
§S: b) OA =
2 2 2
2
1
a k b
k ab
+
+
*** HÕt ***
NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh- THPT Phó Xuyªn A
26

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful