Carte de rugăciuni către

1

Duhul Sfânt Sfinţitorul

Toată suflarea să laude pe Domnul!”

2

Culegere de acatiste, paraclise, canoane, rugăciuni către Duhul Sfânt - Sfinţitorul

3

Cere şi ţi se va da! Bate şi ţi se va deschide! Caută şi vei afla! Iubeşte-L pe Dumnezeu mai presus de orice şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi, roagă-te, smereşte-te, milostiveşte-te, pocăieşte-te pentru păcatele tale, ţine Poruncile Lui Dumnezeu şi te vei mântui!

4

Rugăciunile începătoare
Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin! Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte Bunule sufletele noastre! Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără-de-moarte, miluieşte-ne pe noi! ( de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Treime miluieşte-ne pe noi! Doamne curăţeşte păcatele noastre! Stăpâne iartă fărădelegile noastre! Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Sfânt Numele Tău! Amin! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Doamne miluieşte! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Tatăl nostru, Carele eşti în Ceruri, sfinţească-se Numele Tău! Vie Împărăţia Ta! Facă-se Voia Ta, precum în Cer aşa şi pe Pământ! Pâinea noastră, cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean şi rău! Amin! Că a Ta este Mărirea şi Puterea şi Slava: a Tatălui, a Fiului şi a Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin!
Slav[a Tatalui si Fiului si Sfantului Duh!!

Crezul: Cred într-Unul Dumnezeu , Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul Cerului şi al Pământului, văzutelor tuturor şi

nevăzutelor! Şi într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii! Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de O fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din Ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, a pătimit şi S-a îngropat, şi a Înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la Ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit! Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de-Viaţă-Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci! Întru-una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!
Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea Fericită şi Preanevinovată şi

Maica Dumnezeului nostru! Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim! Amin!
Doamne, unim rugăciunea noastră cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Tuturor Sfinţilor şi ale tuturor oamenilor

care se roagă în această zi. Dumnezeul nostru, Te iubim, credem în Tine, Te lăudăm, Te preamărim şi Îţi mulţumim pentru toate! Îţi cerem iertare şi pentru cei care nu Te iubesc, nu cred în Tine, nu Te laudă, nu Te preamăresc şi nu Îţi mulţumesc! Pe aceştia Ţi-i încredinţăm Ţie, Doamne, să trezeşti inimile lor adormite de întunericul păcatelor şi să îi scapi din plasa ispititorului. Îi facem şi pe ei părtaşi la rugăciunea noastră. Tată Ceresc, Îţi închinăm toate faptele noastre bune, munca noastră, suferinţele noastre şi ale tuturor oamenilor din 5

după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea! Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte! Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea! Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut. Auzului meu vei da bucurie şi veselie. Întins-am către Tine mâinile mele. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult. prin mijlocirea Maicii Domnului. Degrab auzi-mă. Fericiţi cei săraci cu duhul. Doamne. Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău! Amin! Fericirile: Când vei veni în Împărăţia Ta pomeneşte-ne pe noi.această zi. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău! 10. ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt! Fă să aud dimineaţa Mila Ta. Cugetat-am la toate lucrurile Tale. Doamne. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Doamne! Învaţă-mă să fac Voia Ta. în unire cu Jertfa Preasfântă a Fiului Tău Preaiubit. Că iată adevărul ai iubit. dăruieşte-mi viaţă! Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu! Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu. ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ. Să nu iei în deşert Numele Domnului! 4. că aceia vor moşteni Pământul! 4. Să nu furi! 9. Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului! Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii. fiecare după numele său. Fericiţi cei curaţi cu inima. spre iertarea păcatelor noastre şi spre sfinţirea inimilor noastre! (În zilele de post: Îţi închinăm şi postul nostru. Fericiţi făcătorii de pace. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta. auzi rugăciunea mea. Fiul Lui Dumnezeu. Să nu-ţi faci chip cioplit. Doamne. Fericiţi cei milostivi. că acelora este Împărăţia Cerurilor! 2. că eu sunt robul Tău! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Dumnezeul mântuirii mele! Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne. Să nu ucizi! 7. că aceia fiii Lui Dumnezeu se vor chema! 8. Să nu preacurveşti! 8. cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. aşa încât Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi Biruitor când vei judeca Tu! Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. slăvit şi lăudat să fii Doamne Iisuse Hristoase. apăraţi-ne! Toţi Sfinţii din Cer. spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. că Tu eşti Dumnezeul meu! Duhul Tău Cel Bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii! Pentru Numele Tău. că aceia se vor mângâia! 3. la faptele mâinilor Tale m-am gândit. întru dreptatea Ta! Să nu intri la judecată cu robul Tău. rugaţi-vă pentru noi! Amin! Psalmul 142: Doamne. cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău! 5. Doamne! 1. nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt Sus în Ceruri sau jos pe Pământ sau în ape sau sub pământ! 3. întru bunăvoirea Ta. ca să ai zile multe şi să fii fericit în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! 6. să fii iertător nouă şi lui. bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Dumnezeule. acoperăne pe noi de tot răul cu cinstitul Tău Acoperământ şi primeşte-ne în adăpostul Inimii Tale de Mamă fără de prihană! Toţi Sfinţii Îngeri şi Arhangheli. Făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. că la Tine am ridicat sufletul meu! Scapă-mă de vrăjmaşii mei. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Psalmul 50: Miluieşte-mă Dumnezeule. pentru om! Maica Domnului. Maica Ajutorului Dumnezeiesc. Jertfa Lui Dumnezeu: duhul umilit. Dumnezeule. că la Tine îmi este nădejdea! Arată-mi calea pe care voi merge. Să n-ai alţi dumnezei afară de Mine! 2. miluieşte-ne pe noi. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Poruncile: Să-L iubeşti pe Dumnezeu cu toată fiinţa ta. întru credincioşia Ta. că a slăbit duhul meu! Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine. buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta! Că de ai fi voit jertfă. că la Tine alerg. Fericiţi cei ce plâng. mai presus de orice! Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi! 1. ca acelora 6 . că aceia se vor sătura! 5. auzi-mă. Fericiţi cei flămânzi şi însetaţi pentru dreptate. şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele! Nu mă lepăda pe mine de la faţa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine! Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte! Învăţa-voi pe cei fărădelege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Măicuţa noastră. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge. că ne-ai mântuit prin Preasfânt Sângele Tău! Pentru noi şi pentru neamul omenesc ne umilim noi înaintea Ta. cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. prinosul şi arderile de tot! Atunci vor pune pe altarul Tău jertfă! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. că aceia se vor milui! 6. inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi! Fă bine. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi. ca aceia vor vedea pe Dumnezeu! 7. din toate puterile tale. păcătoşii! Binecuvântat. sufletul meu ca un pământ însetoşat. că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta! Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare. Ţine ziua de odihnă ca s-o sfinţeşti. Ţi-aş fi dat! Arderile de tot nu le vei binevoi. ca jertfă de ispăşire!) Doamne Iisuse Hristoase. ascultă cererea mea. Fericiţi cei blânzi. Doamne. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le! Inimă curată zideşte întru mine.

Putere. necontenit. Duhul Sfânt – Mângâietorul Acatistul Duhului Sfânt de slavă. laudă. Lumină. ziua şi noaptea. când vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Doamne Dumnezeule Atotziditor! Slăvit să fii. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. minţind pentru Mine! Bucuraţi-vă şi vă veseliţi. noi copiii Tăi! Condac 2 Împărăţia Cerurilor este de necuprins cu mintea noastră limitată! Sfânta Treime a făcut universul. Imn de slavă Îţi aducem noi cântând: Slavă Ţie. Doamne Dumnezeule Atotcreator! Slăvit să fii.este Împărăţia Cerurilor! 9. Doamne Dumnezeule Atotştiutor! Slăvit să fii. ca toţi să înţelegem Lucrarea Sfântă pe care o face Dumnezeu pe Pământ şi să împlinim promisiunea făcută Domnului. Iisuse Hristoase! Slavă Ţie. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. diversitatea plantelor. felurimea necuvântătoarelor. noi copiii Tăi! 7 . laudă. Doamne Dumnezeule Atotţiitor. necondiţionat! Doamne. Şi a făcut Dumnezeu pe om. ţinând totul în echilibru perfect! Cu iubire să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Tatăl Ceresc. noi copiii Tăi! Icos 1 Putere de necuprins cu mintea noastră stai în Treime pe Sfântul Tron Divin şi ne luminezi cu Lumina Slavei Dumnezeieşti. Înţelepciune. Fericiţi veţi fi. Doamne Dumnezeule Atotcunoscător! Slăvit să fii. laudă. împreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt. înainte de venirea noastră în această lume. Tată Ceresc! Slavă Ţie. a făcut Cerul şi Pământul. Izvor al Vieţii! Slavă. Doamne Dumnezeule de-Viaţă-Făcător. Preasfântă şi Preabinecuvântată Treime! Slavă Ţie. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. că plata voastră multă este în Ceruri! Amin! Dumnezeu. planetele. a făcut bărbat şi femeie şi Dumnezeu i-a binecuvântat zicând: Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi Pământul şi-l supuneţi. Doamne Dumnezeule Atotiubitor! Slăvit să fii. Te rugăm înmulţeşte-ne iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru! Slavă. Iubire Absolută! Slavă Ţie. şi stăpâniţi toate vietăţile ce mişcă pe Pământ şi peste tot Pământul! Slăvit să fii. mulţumire şi închinăciune Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt învaţă-ne să Te iubim în Sfânta Treime nesfârşit. stelele. Doamne Dumnezeule Atotputernic! Slavă. Milostivire. tăria uscatului şi apa. Doamne Dumnezeule Mântuitor. după Chipul Său. laudă. Duhule Sfânt! Slavă Ţie.

laudă. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. Cu recunoştinţă să spunem: Slavă Ţie Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule. noi copiii Tăi! Condac 5 Domnul Iisus Hristos S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat. Prealăudată. ştiute şi neştiute! Slavă. noi copiii Tăi! Condac 4 La treizeci de ani. Îl iubesc şi cu evlavie Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Fiul Lui Dumnezeu. a pătimit şi S-a îngropat şi a Înviat a treia zi. Preasfântă. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt! Cu smerenie Îţi aducem imn de laudă: Laudă Ţie Duhule Sfânt. Iisuse Hristoase. Doamne Dumnezeule. Mângâietorule! Laudă Ţie Duhule Sfânt. pentru toate darurile Tale Sfinte. care să-i îndrume şi să-i protejeze în viaţă. pentru protejarea noastră împotriva răului! Slavă Ţie Duhule Sfânt. Şi glas s-a făcut din Ceruri: Acesta este Fiul Meu iubit! Cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 La Sfântul Botez. pentru iubirea Ta nelimitată! Slavă Ţie Duhule Sfânt. să-i lumineze cu razele Harului Său pe Sfinţii Apostoli şi pe Preasfânta Sa Maică. Izvorul vieţii noastre! Slavă Ţie. Doamne Dumnezeule. Tată iubitor! Slavă Ţie. Mântuitorul nostru! Slavă Ţie.Condac 3 Înmulţindu-se oamenii şi bucurându-se de roadele Pământului s-au depărtat de Dumnezeu. laudă. Domnul Iisus a fost Botezat în apa Iordanului de Sfântul Ioan Botezătorul. Duhul Sfânt coboară asupra apelor. Împărate Ceresc! Laudă Ţie Duhule Sfânt. după Scripturi. pentru Sfântul Înger Păzitor dăruit nouă! Slavă Ţie Duhule Sfânt. s-au ticăloşit şi au crezut că totul li se cuvine! Nu L-au mai slăvit pe Dumnezeu! Nu I-au mai mulţumit pentru toate darurile Lui! Dar credincioşii Îl slăvesc pe Dumnezeu. pentru milostivirea Ta nesfârşită! Slavă Ţie Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Mângâietorul. Legea cea Nouă pentru mântuirea noastră. S-a născut pe Pământ Om. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. răsună în Sfânta Împărăţie a Cerurilor! Laudă. cântă Preacurata Maică a Domnului. umbrindu-L pe Domnul Iisus. Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat! Cu iubire şi cu recunoştintă să-I cântăm: Slavă Ţie. recunoştintă şi iubire sfântă să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 La Cincizecime L-a trimis pe Duhul Sfânt. Duh al Adevărului! Laudă Ţie Duhule Sfânt. Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti! Laudă Ţie Duhule Sfânt. Toţi cei din Ceruri aduc imnuri de Slavă Preasfintei Treimi: Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. noi copiii Tăi! Condac 6 Prin Puterea Ta de necuprins cu mintea omenească ai făcut lumea nevăzută a Îngerilor. Ne-a lăsat Sfânta Evanghelie. le sfinţeşte. pentru bunătatea Ta nemăsurată! Slavă Ţie Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule Atoatefăcător! Slavă Ţie. Vistier al Bunătătilor! Laudă Ţie Duhule Sfânt. cu Sfântul Ei Sobor! Laudă. Cu credinţă. Luminează-ne şi pe noi cu Lumina Ta cea Sfântă. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. Dătătorule de viaţă! Slavă. cântă Îngerii Prealuminaţi de la Sfântul Tron Divin! 8 . Preabinecuvântată Treime! Slavă. Alături de cei de Sus şi noi să cântăm din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Toate Puterile Cereşti şi Îngereşti împlinesc totul cu dragoste şi se smeresc în faţa Sfintei Treimi! Imnuri de Slavă şi de Laudă către Dumnezeu. cu Voia Tatălui Ceresc. laudă. iar pe oamenii care se botează îi îmbracă în Hristos şi le dă Înger Sfânt de Pază. în marea Sa iubire de oameni şi pentru mântuirea noastră. nădejdea noastră! Slavă Ţie. Tată Ceresc. El fiind Lumină din Lumină. S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Sfânta Fecioară Maria. Cerurile s-au deschis şi Duhul Sfânt a coborât ca un porumbel.

Laudă. iar noi cu bucurie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Treime Sfântă curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Ajută-le Doamne credincioşilor de pe întregul Pământ să facă lucrare sfântă şi bineplăcută Ţie! Doamne. coajă de pâine. pentru tot ajutorul pe care ni-l dai nouă! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. Dătătorule de Viaţă. fă-ne pe toţi vase curate în care să pui Harul Tău Sfânt. poţi să-i sfinţeşti pe cei care se pocăiesc. pentru răbdarea Ta nelimitată pentru noi. evlavie şi cu ajutorul Duhului Sfânt vom intra şi noi în lumea nouă. pentru perfecţiunea lucrărilor Tale! Lăudat să fii Doamne. pentru desăvârşirea cu care pe toate le-ai gândit! Lăudat să fii Doamne. cârtitori. pentru locul pe care ni-l dai pentru odihnă! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. apucători şi cu mii de alte defecte. fără să facă Voia Domnului. pentru arta şi frumuseţea lucrărilor Tale! Slavă. pentru îmbrăcăminte. pentru că ne vindeci de boli şi de patimi! Slavă. se smeresc. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. laudă. Cuvinte şi Duhule Sfânt. mulţumire şi cântări duhovniceşti Preasfintei Treimi pentru minunea. Te rugăm vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată necurăţia şi mântuieşte. laudă. strop de apă. măreţia şi frumuseţea de nedescris a Creaţiei Sale! Lăudat să fii Doamne. Oamenii sunt nemilostivi. pentru strălucirea Luminii Tale Sfinte! Lăudat să fii Doamne. sufletele noastre! Te rugăm Doamne. cântă Sfinţii Arhangheli cu Oştirile lor! Laudă. rugăciune. pentru pâinea cea spre fiinţă! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. a celor care vor virtuţi şi calităţi sfinte. desăvârşirea. noi copiii Tăi! Condac 10 Gândirea Divină nu seamănă cu cea omenească şi mulţi oameni nu înţeleg de ce nu le vin toate fără să se mai roage. cântă toată zidirea Ta cea vie! Slavă. smereşte-ne. laudă. multpăcătoşii! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. laudă. noi copiii Tăi! Condac 7 Măreţia Ta Dumnezeiască se vede în toată creaţia văzută! Toate se vor transforma şi va fi un Cer nou şi un Pământ nou! Prin credinţă. pentru darul pe care ni-l dai la Sfântul Botez! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. pentru precizia şi măiestria cu care pe toate le-ai făcut! Lăudat să fii Doamne. laudă. pentru darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. cântă Sfinţii Părinţi cu Soboarele lor Sfinte! Laudă. promisă în Sfintele Scripturi! Cu toţii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Veniţi cu toţii să aducem slavă. cu 9 . dă-ne putere în credinţă şi răstigneşte-ne păcatele! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. se roagă. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. pentru creaţia Ta văzută şi nevăzută! Lăudat să fii Doamne. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. noi copiii Tăi! Condac 9 Cu puterea Ta nelimitată. pentru familiile noastre şi pentru prietenii noştri. Duhule Sfânt. gândul să nu se dezlipească de la Dumnezeu! Să mulţumim pentru fiecare gură de aer. Bunule. cântă Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti! Laudă. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. pentru locul de odihnă! Restul este deja răsfăţ şi ispitire! Cu toţii să-I mulţumim Domnului! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. pentru toate încercările care ne întăresc! Slavă. este mare! Iubirea lor pentru Dumnezeu trebuie să fie totală şi necondiţionată. noi copiii Tăi! Condac 8 Părinte. rugăciunea continuă şi din inimă. pentru cei care ne îndreaptă spre Dumnezeu! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. fac fapte bune şi toată viaţa şi-o închină Lui Dumnezeu şi neîncetat Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Lupta cu ispitele. luminează-ne. cei întru Domnul! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. pentru cele bune şi pentru cele mai puţin bune ale vieţii! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. pentru comunicările Tale sfinte! Îţi mulţumim Duhule Sfânt.

dă-ne viaţă curată în pace şi luminează-ne. Fericiţi vor fi cei care au urmat Învăţăturile Sale Sfinte şi s-au împărtăşit cu Sfântul Său Trup şi Sânge! Feriţi vor fi de foamea şi de setea veşnică şi în Ceruri vor cânta: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Luminător tainic. inimile şi sufletele! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. noi copiii Tăi! Condac 11 Dumnezeule Cel bogat în daruri. că ne sfinţeşti gândurile şi cuvintele! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. al măreţiei sorilor şi al planetelor. Te rugăm apărăne de cel rău. că suntem slabi în faţa ispitelor! Cu bunătatea şi cu dragostea Ta părintească Doamne. să învingem patimile şi ispitele noastre. curăteşte-ne de păcate. Preasfântă Treime! Te slăvim. pentru fiecare clipă a vieţii noastre în această lume! Ne închinăm cu smerenie în faţa bunătăţii. iubirii Tale absolute! Slavă. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt ajută-ne să rămânem pe calea care duce la Tatăl Ceresc. Care a spus: Eu sunt calea. că ne înveţi să ne smerim! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. adevărul şi viaţa! Prin Mine veţi putea ajunge la Tatăl! Te slăvim. să-i ajutăm pe alţii. ajută-ne să fim smeriţi. Doamne? Cu credinţă şi cu smerenie să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. că ne înveţi cunoaşterea cea de la Tine! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. că ne înveţi să ne rugăm cu lacrimi! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. să ne smerim. Făuritorul Universului. noi copiii Tăi! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Putere Absolută şi Sfinţitoare. că ne întăreşti în credinţă! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. că ar fi bine dacă ai face lucrurile după cum ne-ar plăcea nouă să fie! Iartă-ne Doamne. că ne luminezi minţile. iubire şi lumină sfântă sufletelor noastre! Slavă. că dai pace. luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. să ne 10 . pe care ne-a arătat-o Domnul Iisus Hristos. că ne înveţi să iertăm şi să ne pocăim pentru păcatele noastre! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. ajută-ne să ne îndreptăm ca smerindu-ne cu recunoştinţă să Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Îţi mulţumim că ne-ai dat simţurile noastre să ne bucurăm de darurile vieţii! Îţi mulţumim că ne înveţi să avem iubire sfântă. Duh al Adevărului. căci cu evlavie Îţi mulţumim pentru toate! Îţi mulţumim Duhule Sfânt.care singuri s-au împodobit şi se miră când li se întâmplă lucruri rele lor sau celor dragi şi se întreabă: De ce. Putere Dumnezeiască de nedescris. întăreşte-ne în credinţă. că ne înveţi să dăruim celor în nevoi! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. ca din inimi să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. trimite razele Tale de Lumină Sfântă peste toţi oamenii şi peste familia mea. că ne cureţi de păcate şi ne vindeci de boli! Îţi mulţumim Duhule Sfânt. să ne curăţim sufletele de păcate. milostivirii. ca toţi să facem Voia Ta cea Sfântă. întăreşte-ne în credinţă. smereştene învârtoşarea inimilor. noi copiii Tăi! Condac 12 Domnul Iisus Hristos a promis că va veni iar. ajută-ne după Mare Mila Ta! Luminează pe cei care cu dragoste sfântă Ţi se închină! Doamne. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. să ne înălţăm sufleteşte! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. pentru darurile Tale ştiute şi neştiute! Mulţumim Duhule Sfânt. laudă. că ne înveţi să Te slăvim! Slavă. că ne înveţi să Te iubim! Ne închinăm Ţie Duhule Sfânt. laudă. înalţă-ne în rugăciune sufletele la Cer. fă-ne vase curate şi sălăşluieşte-Te întru noi. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Duhule Sfânt. să judece viii şi morţii. dă-ne cele bune şi de folos sufletelor noastre să devenim sălaşele Tale binecuvântate. prin comparaţie vedem cât suntem de mici şi de neînsemnaţi! Totuşi cârtim adesea şi-Ţi dăm sfaturi. Te rugăm sfinţeşte-ne sufletele. cu slavă. laudă. să iertăm. vindecă neputinţele noastre. Care pe toate le împlineşti. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt! Lăudăm Puterea Ta de necuprins cu mintea noastră! Mulţumim Duhule Sfânt. curăţeşte-ne de păcate.

Doamne şi întoarce-i pe toţi supuşii Tăi la credinţa adevărată. Noi. acum şi în vecii vecilor! Amin! Acatistul Duhului Sfânt. pe cei în suferinţă! Dă-le Doamne Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne mărinimie celor zgârciţi! Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Smereşte-i. Dumnezeule Atoateiubitor! Luminează-ne Doamne. Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase! Luminează-ne pe noi. al luminii şi a tot binele şi nimeni nu îl poate egala vreodată. Preaveşnicule Părinte Ceresc! Luminează-ne pe noi. Dumnezeule Atoateziditor! Luminează-ne Doamne. Doamne Dumnezeule Prealuminat! Luminează-ne pe noi. Smerindu-ne. Atotluminătorul Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Luminătorule al Universului. Dumnezeul nostru. sau nu au descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Doamne. ajută-i pe cei singuri. care suntem mici şi păcătoşi. al înţelepciunii. să fie iar Raiul pe Pământ! Slavă. smeriţi Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 11 . pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim. recunoştinţă şi iubire Îţi aducem Ţie Doamne. acasă în Împărăţia Cerurilor! Îţi mulţumim. laudă. Dumnezeule Atoateştiutor! Luminează-ne Doamne. Doamne. şi pentru cei care uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage. Te rugăm Doamne. îndreaptă-Ţi razele Tale de lumină către noi. cinstire. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 3 Fiind Creatorul a tot şi a toate Dumnezeu este sălaşul iubirii. Noi creştinii. Duhule Sfânt. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Icos 1 Iluminarea Dumnezeiască este cel mai de preţ dar sufletesc pe care îl poate primi vreodată cineva. să ne rugăm cu credinţă aşa: Luminează-ne Doamne. Preasfântă şi de Viaţă Făcătoare Treime! Luminează-ne pe noi. aşa: Luminează-ne pe noi. Doamne.smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Ceresc. dar din Dragoste Sfântă şi Dumnezeiască s-a vorbit câte ceva despre începuturile activităţii Divine. cei care strigăm: Luminează-ne pe noi. al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri Cereşti. cei de-a dreapta şi de-a stânga Sfântului Tron Dumnezeiesc. Având această calitate multe altele izvorăsc dintru aceasta. slăvindu-L pe Domnul Savaot cântă neîncetat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Marele secret al Dumnezeirii nu-l va şti nimeni. pe cei bolnavi. împreună cu Sfinţii: Serafimi şi Heruvimi. Care străluceşti cu strălucire minunată şi neînchipuit de mare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc! Luminează-ne pe noi. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt! Luminează-ne pe noi. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 2 Sfinţii Îngeri. Duhule Sfânt. Dumnezeule Atoatevăzător! Luminează-ne Doamne. dorind iluminarea prin Sfântul Har Divin. mulţumire. Dumnezeule Atoatecreator! Luminează-ne Doamne. Dumnezeule Atoatecunoscător! Luminează-ne pe noi. Duhule Sfânt.

Duhule Sfânt. pe cei buni. pe cei blânzi. Aflând acestea să ne rugăm cu smerenie: Luminează-ne Doamne. pe cei răbdători. sufletele noastre întunecate de păcate! Luminează-ne Doamne. pe cei curaţi la suflet! Luminează-i Doamne. care Te iubesc! Luminează-i Doamne. prin Voia Tatălui Ceresc. Duhule Sfânt. mai înţelepţi. uită să se roage. mai iubitori de Dumnezeu să ne rugăm şi cu dragoste să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Din cauza păcatelor noastre. Preabinecuvântatule Duh al Adevărului! Luminează-ne pe noi. pe cei care-Ţi vor fi de folos în viitor! Luminează-i Doamne. prin cei care se pocăiesc din tot sufletul lor. Preaputernicule Dumnezeu! Luminează-ne Doamne. acum şi-n toate clipele vieţii noastre! Luminează-ne Doamne. Preacinstitule Părinte Ceresc! Luminează-ne Doamne. cântând din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Iluminarea persoanelor alese. Preasfântule şi de viaţă Făcătorule Duh! Luminează-ne Doamne. se face în mod direct transmitându-se tot ce este necesar pentru un popor. care împlinesc cuvântul Tău! Luminează-ne pe noi. răbdători şi milostivi! Luminează-i Doamne. Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. mai răbdători. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 5 Pentru ca o persoană să fie luminată de Duhul Sfânt. poate comunica cu noi oamenii pentru a ne lumina. să ne smerim şi slăvindu-L pe Dumnezeu cu bucurie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Prinşi în vâltoarea evenimentelor vieţii. trebuie să urmeze învăţăturile Dumnezeieşti întrutotul şi cu toată dragostea şi să lucreze numai cele bune. pe cei care fac lucrare sfântă! Luminează-i Doamne. cu umilinţă să cerem aşa: Luminează-ne Doamne. şi apără-ne de oamenii gâlcevitori şi de patimi! Luminează-ne Doamne. pe cei care s-au încurcat în treburile lumii! Luminează-ne pe noi. De aceea cu multă evlavie şi cu credinţă să-L rugăm pe Duhul Sfânt: Luminează-i Doamne. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! 12 . a ne înţelepţi şi a ne învăţa din cunoaşterea cea de Sus.Icos 3 Fiecare Sfântă Personalitate Cerească. pe cei care cu umilinţă Ţi se roagă! Luminează-i Doamne. cu umilinţă să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte pe toţi şi să audă rugăciunea noastră: Luminează-i Doamne. să fie milostivi. Noi. care Te slăvesc! Luminează-i Doamne. păcătoşii. vieţile noastre rătăcite pe cărările necredinţei! Luminează-ne Doamne. Dorindu-ne să fim mai luminaţi. să se pocăiască pentru păcate şi de aceea. pe toţi oamenii de pe Pământ! Luminează-i Doamne. pentru un grup de popoare. pe cei ascultători. pe cei cu mintea curată! Luminează-i Doamne. inimile noastre îngheţate şi încălzeşte-le cu focul iubirii Tale! Luminează-ne pe noi. pe cei înţelepţi. mulţi oameni uită să-I mulţumească Domnului pentru toate darurile primite. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 4 Metodele de iluminare ale Duhului Sfânt sunt diferite de la o persoană la alta. Cu toţii să ne pocăim pentru păcate şi în rugăciune. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 6 Dumnezeu lucrează în mod direct numai prin cei curaţi. mai smeriţi. care se smeresc! Luminează-i Doamne. Preamărită Putere Divină! Luminează-ne Doamne. Prealuminatule Împărat Ceresc! Luminează-ne Doamne. care au misiuni mari de făcut. ori pentru întreaga omenire. minţile noastre înnegrite de gânduri rele! Luminează-ne Doamne. noi pământenii suntem gata să ne prăbuşim de pe scara evoluţiei cea cu multe trepte.

să putem trăi în lumea aceasta plină de ispite! Luminează-ne pe noi. Şi noi în rugăciune să spunem aşa: Luminează-ne pe noi. să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Duhul Sfânt. şi smereşte-i pe învăţaţii lumii! Luminează-i Doamne. stând în Sfânta Împărăţie şi lucrând pentru cele înalte. poate lumina toate persoanele alese. pe cei care din inimă se pocăiesc pentru păcatele lor! Luminează-ne pe noi. Doamne. şi înţelepţeşte-ne pe noi! Luminează-ne Doamne. curăţindu-ne sufletele de tot ce vine de la rău şi să ne rugăm cu smerenie aşa: Luminează-i Doamne.Condac 7 Persoanele pământene puse direct de Domnul Savaot spre a lumina ori a curăţi pe alţii. după un plan Sfânt şi Divin. şi întăreşte-ne în credinţă! Luminează-ne Doamne. şi curăţeşte-ne de tot răul pe noi. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 10 Dumnezeu a binecuvântat România pentru a deveni în viitor o Ţară Sfântă. cerem lumina Duhului Sfânt şi cu bucurie Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Puterile Cereşti şi Îngerii. pe rugătorii Tăi cei devotaţi! Luminează-i Doamne. în mod văzut sau nevăzut! Luminează-ne Doamne. Doamne. că suntem înconjuraţi de păcate! Luminează-ne pe noi. creştinii de acum. pe românii de pretutindeni! Luminează-i Doamne. pe cei care se curăţesc sufleteşte! Luminează-i Doamne. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 9 Lumina înţelepciunii şi a milostivirii au cerut-o toţi Sfinţii care au trăit pe Pământ. ori slăvindu-L pe Dumnezeu. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! 13 . copiii Tăi! Luminează-ne pe noi. Mângâietorul şi Luminătorul creştinătăţii. Doamne. aşa cum i-ai luminat pe toţi Sfinţii! Luminează-ne pe noi. rugându-L cu smerenie aşa: Luminează-i Doamne. Duhule Sfânt. mentală sau trupească. iar noi cu credinţă să-L rugăm aşa: Luminează-ne Doamne. pe copiii şi pe nepoţii noştri. să vedem calea spre faptele bune! Luminează-ne pe noi. Doamne. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 8 Iluminarea se poate face cerând. Doamne. să nu rătăcim calea spre viaţa veşnică! Luminează-ne pe noi. cu post şi cu rugăciune. de aceea şi noi. cu credinţă. Să-L lăudăm. razele Duhului Sfânt pentru iluminare. cu razele Tale sfinte! Luminează-ne Doamne. cântându-I Lui Dumnezeu. sunt vase alese. cu multă smerenie. Doamne. să scăpăm din întunericul păcatelor! Luminează-ne Doamne. pe cei care au dragoste sfântă! Luminează-i Doamne. Duhule Sfânt. cu multă evlavie şi dragoste sfântă. trimiţând în mod văzut sau nevăzut sfintele Sale raze de lumină. Auzind aceasta noi Îi mulţumim şi prin rugăciuni Îi cerem luminarea sfântă a românilor şi-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Poporul român va fi condus de Dumnezeu în mod direct. Duhule Sfânt. cu inima plină de iubire. şi sfinţeşte-i pe cei care Te caută neîncetat! Luminează-i Doamne. pe toţi cei care au rătăcit drumul spre Tine! Luminează-i Doamne. Duhule Sfânt. putem cere sfintele raze de lumină ale Duhului Sfânt. pe cei care conduc şi vor conduce România! Luminează-i Doamne. din toată inima: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Pentru curăţirea noastră sufletească. pe fiii şi pe fiicele poporului român! Luminează-i Doamne. pe cei care vor fi Sfinţi în viitor! Luminează-i Doamne. să-L slăvim pe Dumnezeu şi mulţumindu-I pentru toate. primesc neîncetat lumina Duhului Sfânt. De aceea să ne pregătim duhovniceşte. cu lumina sfântă a înţelepciunii! Luminează-ne pe noi. acum şi în viitor! Luminează-ne pe noi.

să se întoarcă şi să facă Voia Ta! Luminează-i Doamne. acum şi întotdeauna. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Fie ca Lumina şi Puterea Ta. care au misiuni sfinte de împlinit! Luminează-i Doamne. Aflând acestea ne smerim şi ne rugăm fierbinte: Luminează-i Doamne. multe vor dispărea. văzute şi nevăzute. pe cei care vor fi îndrumători pentru sufletele noastre! Luminează-i Doamne. Atotsfinţitorul Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Putere Dumnezeiască ai şi la lucrare sfântă ne îndemni pe noi şi pe întregul nostru popor şi de aceea Te rugăm cu smerenie multă şi cu dragoste: Duhule Sfânt. al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri Cereşti. Te rugăm luminează-ne pe noi păcătoşii şi curăţeşte-ne de păcate. iar pe cei aleşi scăpaţi-i în noua ţară a făgăduinţei româneşti! Auzind acestea să ne smerim mai mult şi cu umilinţă să Îl rugăm pe Atotputernicul Dumnezeu: Luminează-i Doamne. pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în vecii vecilor! Amin! Acatistul Duhului Sfânt. Pământul se va curăţa. înmulţeşte iubirea în inimile noastre şi întăreşte-ne în credinţă pe noi. Te iubim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Ajută-ne să devenim smeriţi şi bineplăcuţi Ţie. pe cei care primesc cuvântul Lui Dumnezeu! Luminează-i Doamne. cei drepţi şi cinstiţi vor prospera şi din tot sufletul Îi vor cânta Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Lumini fulgerătoare vor veni din Cer pe Pământ şi-i vor arde pe cei păcătoşi cu toate murdăriile lor. pe toţi cei care vor să Te cunoască şi să Te urmeze! Luminează-i Doamne. pe cei aleşi. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. cei care strigăm: Luminează-ne pe noi. ştiute şi neştiute! Slăvim pe Tatăl. îndreaptă-Ţi razele către noi. pe cei care urmează învăţăturile sfinte! Luminează-ne pe noi. sufletele şi inimile luminate! Luminează-ne pe noi. Doamne Dumnezeule Atotputernic. care smerit şi cu multă iubire neîncetat Îi cântă Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Bunul Dumnezeu a binecuvântat poporul nostru cu multe persoane care pot comunica cu cei din Sfânta Împărăţie a Cerurilor. înţelepţeşte-ne. pe cei cu care comunică Preasfânta Născătoare de Dumnezeu! Luminează-i Doamne. că Domnul Savaot a zis: Daţi foc să lumineze şi să ardă Pământul cu păcătoşii de pe el. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. pe cei cu care comunică Dumnezeirea şi Sfintele Puteri Cereşti! Luminează-i Doamne. Care străluceşti cu strălucire minunată şi neînchipuit de mare. smereşte învârtoşarea inimilor noastre. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Condac 12 În curând nu se va mai şti ce a fost. smeriţii robii Tăi! 14 . să ne însoţească oriunde şi oricând. pe români să aibă minţile.Condac 11 Forţa sfântă a iluminării Dumnezeieşti către o persoană depinde şi de calităţile rugătorului. curăţeşte-ne de toată întinăciunea păcatelor şi întăreşte-ne pe noi în lucrarea a tot binele! Luminătorul Universului. pe cei care au misiuni sfinte pe Pământ! Luminează-i Doamne. cei care cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Duhul Sfânt pentru Iluminare Duhule Sfânt. ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. aşa cum ştii! Luminează-i Doamne. Duhule Sfânt. pe cei cu care comunică Sfinţii Îngeri de Lumină! Luminează-i Doamne. curăţind Pământul pentru totdeauna cu foc. Lumina şi Puterea Dumnezeirii Celei Mari. Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. pe toţi oamenii. Te rugăm luminează-ne sufletele şi minţile. pe cei neluminaţi.

Doamne Dumnezeule: Duhule Sfânt. învaţă-ne cunoaşterea cea de la Tine! Duhule Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. ştiind că eşti Puterea cea mai Mare şi mai Sfântă. iar noi creştinii cu smerenie şi cu mult respect duhovnicesc ne rugăm Ţie. smeriţii robii Tăi! Condac 4 Prin Marea Ta Milostivire îi ierţi pe cei care au păcătuit de-a lungul vieţii lor. cu evlavie creştinească şi cu dragoste şi noi Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Calităţile Tale Dumnezeieşti nu putem să le cunoaştem noi. neînsemnaţi şi limitaţi. dăruieşte-ne şi nouă smerită înţelepciune! Duhule Sfânt. inspiră-ne să evităm activităţile şi vorbele inutile! Duhule Sfânt. dă-ne putere să trăim spre slava şi lauda Lui Dumnezeu! Duhule Sfânt.Icos 1 Măreţia Ta Dumnezeiască se vede în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. povăţuieşte-i pe cei dragi nouă. înţelepţeşte-ne. inspiră-ne la cele sfinte şi bineplăcute Ţie! Duhule Sfânt. ajută-i pe toţi cei care vor să fie îndrumaţi! Duhule Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. binecuvintează-i pe lucrătorii Tăi de pe Pământ! Duhule Sfânt. fereşte-ne de mândrie şi de lipsa de iubire! Duhule Sfânt. întăreşte-ne pe noi cei slabi în credinţă! Duhule Sfânt. călăuzeşte-i pe toţi oamenii să găsească drumul spre Dumnezeu! Duhule Sfânt. pe cei care Te iubesc îi auzi. de O fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. smeriţii robii Tăi! Condac 3 Cu iubire sfântă ne-ai comunicat nouă românilor multe învăţături cereşti şi Dumnezeieşti. Într-un glas. că eşti Dumnezeu în Sfânta Treime. luminând în Ceruri cu lumina Ta Dumnezeiască toate Puterile Cereşti şi Îngereşti Te laudă şi Te slăvesc în Sfânta Treime. prin Marea Ta Putere. spre cele bine plăcute Ţie! Duhule Sfânt. scapă-i pe toţi cei prinşi în mrejele răului! Duhule Sfânt. Te rugăm miluieşte-ne pe noi păcătoşii! Duhule Sfânt. dar cu smerenie Te rugăm aşa: Duhule Sfânt. Te chemăm să vii să-Ţi faci un lăcaş sfânt şi în inimile noastre şi ne rugăm Ţie: Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. dar şi în lumea cea văzută. Doamne. Preamărit eşti în frumoase cuvinte! Duhule Sfânt. lucrarea mâinilor Tale. şi-i îndrepţi pe calea cea bună pe cei ce se pocăiesc şi renunţă la rele şi cu smerenie cântă spre Slava Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Dumnezeule Duhule Sfânt. cu ajutorul razelor sfinte îi poţi ajuta pe toţi cei care Îţi împlinesc Poruncile şi de aceea smerindu-ne şi noi cu dragoste Te rugăm Doamne aşa: Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. deschizând calea spre cele înalte. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. învaţă-ne să fim mai răbdători şi mai înţelepţi! Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. sfătuieşte-i pe păstorii noştri să ne conducă spre Dumnezeu! Duhule Sfânt. le vorbeşti. luminează-ne pe noi cei întunecaţi de păcate! Duhule Sfânt. smeriţii robii Tăi! Condac 5 15 . întăreşte-ne cu virtuţi şi cu calităţi sfinte! Duhule Sfânt. binecuvintează-ne şi cheamă-ne la lucrare sfântă! Duhule Sfânt. că suntem mici. îi inspiri şi îi ajuţi în cele mai grele momente ale vieţii. Îţi cântăm cu bucurie: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. ajută-ne să trăim în smerenie şi în modestie! Duhule Sfânt. sfinţeşte-ne pe noi şi lucrările noastre fă-le bine plăcute Ţie! Duhule Sfânt. Doamne. ocroteşte-ne de cei întunecaţi şi de acţiunile lor pierzătoare de suflete! Duhule Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. îndrumă-i pe toţi cei care au rătăcit drumul credinţei! Duhule Sfânt. curăţeşte-ne de tot întunericul din noi! Duhule Sfânt. smeriţii robii Tăi! Condac 2 Împărate Ceresc.

deoarece hotarele ţării vor fi păzite straşnic de către cei binecuvântaţi de Dumnezeu. despre Sfânta Împărăţie. Te rugăm întăreşte-i şi înţelepţeşte-i pe cei aleşi şi binecuvântaţi! Duhule Sfânt. ajută la unirea popoarelor în Hristos şi Biserica Sa Sfântă! Duhule Sfânt. despre marile calităţi Divine. despre Sfintele Oştiri Cereşti care-L slăvesc pe Dumnezeu şi Îi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Călăuzirea sfântă este veşnică. ne smerim. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. smeriţii robii Tăi! Condac 8 Lucrarea Divină din România este susţinută direct de Duhul Sfânt prin cei aleşi. ajută la răspândirea Împărăţiei Lui Hristos pe Pământ! Duhule Sfânt. cu smerenie să spună aşa: Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. ajută la restabilirea familiilor creştine! Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. smeriţii robii Tăi! Condac 7 Fiind Duhul Dreptăţii Divine. Duhule Sfânt. cântând cu smerenie şi cu cinstire sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Nimeni nu se va putea atinge de România şi nimeni nu va putea interveni. ne rugăm cu inimă fierbinte şi Îi cerem ajutorul spunând: Duhule Sfânt. care au uitat calea spre Dumnezeu! Duhule Sfânt. întăreşte-i şi adu-i acasă pe românii rătăciţi în lumea largă! Duhule Sfânt. Să ne pregătim duhovniceşte cântând: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Transformările se vor datora Divinităţii şi trebuie să avem încredere că Duhul Sfânt ne va ajuta. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. întăreşte-i şi îndrumă-i pe cei care fac lucrare sfântă! Duhule Sfânt. binecuvintează-i pe cei care Te iubesc şi se smeresc! Duhule Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. Te rugăm ajută tot poporul Tău. Tu poţi să împarţi dreptatea la multe popoare şi la mulţi dintre cei care Te caută. ajută-i pe medicii viitorului să lucreze sub îndrumarea Ta! Duhule Sfânt. Din dorinţa de a face bine să ne rugăm Domnului aşa: Duhule Sfânt. întăreşte-i şi ajută-i pe cei care fac Voia Ta. Cu credinţă să ne rugăm: Duhule Sfânt. Poporul român va face doar Voia Bunului Dumnezeu. Ştiinţa va evolua la aceia pe care Dumnezeu îi va ajuta. ne pocăim sincer pentru păcatele noastre. Te rugăm binecuvintează Pământul cu toate cele ale sale şi alungă răul de pe Pământ! Duhule Sfânt. Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Dreptatea Dumnezeiască nu se potriveşte cu dreptatea omenească.În viitorul apropiat totul se va transforma şi nimic nu va mai rămâne cum a fost. smeriţii robii Tăi! Condac 6 Aleşii viitorului vor vorbi despre Personalităţile Cereşti. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. Noi avem nădejdea că prin lucrarea Ta sfântă întotdeauna vei ajuta poporul nostru şi cinstindu-Te în inimile noastre. smeriţii robii Tăi! 16 . binecuvintează-i pe cei care cu credinţă se roagă şi postesc! Duhule Sfânt. îndreaptă-i pe toţi cei care cu credinţă Ţi se roagă! Duhule Sfânt. Doamne! Duhule Sfânt. binecuvintează-i pe cei care îşi pun toată nădejdea în Tine! Duhule Sfânt. întăreşte-i şi apără-i pe cei care păzesc hotarele ţării! Duhule Sfânt. ca toţi să-şi mântuiască sufletele! Duhule Sfânt. Doamne. Te rugăm îndreaptă-i pe toţi păcătoşii. îndreaptă-i pe copiii noştri pe calea care duce la Tine! Duhule Sfânt. întărindu-l în dreapta credinţă! Duhule Sfânt. binecuvintează-i pe cei care au evlavie la Tine şi fac Voia Ta! Duhule Sfânt. întăreşte-i şi ocroteşte-i pe cei care Te iubesc şi se smeresc! Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. de aceea mulţi oameni nu înţeleg felul în care lucrează Dumnezeu. ajută-i şi înspiră-i pe oamenii de ştiinţă ai viitorului! Duhule Sfânt. ţinem post pentru curăţire. înţelepţeşte-ne. îndreaptă-i pe toţi cei care rătăcesc pe drumurile vieţii! Duhule Sfânt. iar iubitorii de Dumnezeu din toată lumea să se pregătească foarte bine duhovniceşte şi întotdeauna. binecuvintează-i pe cei care propovăduiesc şi împlinesc cuvântul Divin! Duhule Sfânt. îndreaptă-i pe bătrânii noştri. îndreaptă-i pe tinerii prinşi în mrejele şi himerele lumii acesteia! Duhule Sfânt. dacă noi urmăm învăţăturile sfinte.

trupurile. Sfinţitorul celor evlavioşi. Te rugăm dăruieşte-le duhul evlaviei celor care lucrează cele binecuvântate de Tine! Duhule Sfânt. eşti Lumina Sfinţilor Îngeri Păzitori! Duhule Sfânt. smeriţii robii Tăi! Condac 11 Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule Tu dai Lumină Sfântă celor care cu dragoste şi cu credinţă cântă din toată inima lor: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Cei care vor să-şi curăţească sufletele. Doamne. Sfinţitorul celor din Ceruri şi de pe Pământ! Duhule Sfânt. Sfinţitorul celor milostivi. postesc. curăţeşte-i şi inspiră-i în toate pe cei care fac Voia Ta! Duhule Sfânt. dăruieşte-le duhul smereniei celor care împlinesc poruncile cereşti! Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. înţelepţeşte-ne. cu multă dragoste împlinesc Poruncile Tale. curăţeşte-i şi însănătoşeşte-i pe toţi cei suferinzi! Duhule Sfânt. dăruieşte-le duhul iubirii arzătoare celor care cu smerenie cheamă Numele Tău! Duhule Sfânt. care împlinesc Poruncile Tale! Duhule Sfânt. împlinesc sfintele învăţături ale Domnului Iisus Hristos. le transformă în fapte bune peste tot Pământul şi cântă din tot sufletul: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cei ce se roagă. cu iubire sfântă şi cu smerenie. Duhule Sfânt. pot fi sfinţiţi prin Puterea Duhului Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. curăţia Ta este mai mare decât a focului. postesc şi se smeresc! Duhule Sfânt. smeriţii robii Tăi! Condac 12 Duhule Sfânt. Cu umilinţă Te rugăm Doamne: Duhule Sfânt. Să ne rugăm cu credinţă şi cu umilinţă aşa: Duhule Sfânt. Sfinţitorul celor credincioşi. minţile şi simţurile ţin post sever.Condac 9 Cu mintea noastră limitată nu putem înţelege cât de mari sunt calităţile Duhului Sfânt. îşi duc viaţa în pocăinţă şi în umilinţă. care se roagă. dar dorindu-ne virtuţi sfinte. Puterea şi Întărirea credinţei noastre! Duhule Sfânt. Îţi mulţumim pentru toate şi cu bucurie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Sfintele Personalităţi Cereşti Te numesc Atotluminătorul Ceresc şi acolo în Sfânta Împărăţie a Cerurilor pe toţi îi luminezi. pe cei aleşi şi binecuvântaţi de Tine îi luminezi întotdeauna cu lumină tainică şi sfântă. cerând ajutorul Duhului Sfânt. se roagă mult şi duc o luptă intensă în acest sens. aşa: Duhule Sfânt. dăruieşte-le duhul ascultării sfinte celor care respectă Dumnezeirea! Duhule Sfânt. eşti Lumina aleşilor din toate timpurile! Duhule Sfânt. Să ne smerim şi noi şi să spunem aşa: Duhule Sfânt. Sfinţitorul celor răbdători. eşti Lumina. cu evlavie să Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Duhul Sfânt dăruieşte Har sfânt numai la aceia care respectă Sfintele Porunci Cereşti. se smeresc. dăruieşte-le duhul înţelepciunii celor care cercetează cuvântul Lui Dumnezeu! Duhule Sfânt. eşti Lumina Sfinţilor Misionari Cereşti! Duhule Sfânt. se smeresc. eşti Lumina tuturor celor din Ceruri! Duhule Sfânt. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. Sfinţitorul celor duioşi. care se pocăiesc pentru păcatele lor! Duhule Sfânt. iar noi păcătoşi. care-L iubesc pe Dumnezeu! Duhule Sfânt. le împlinesc cu cinstire. curăţeşte-i şi întoarce-i pe calea dreaptă pe cei prinşi de cel viclean! Duhule Sfânt. care fac fapte bune toată viaţa lor! Duhule Sfânt. Tu eşti Sfinţitorul celor care în tot timpul vieţii lor. eşti Lumina celor care îşi pun toată nădejdea în Tine! Duhule Sfânt. curăţeşte-i şi sfinţeşte-i pe toţi creştinii viitorului! Duhule Sfânt. mici şi limitaţi cum suntem Îţi spunem. dăruieşte-le duhul credinţei adevărate celor care se roagă mult! Duhule Sfânt. înţelepţeşte-ne. înţelepţeşte-ne. curăţeşte-i de păcate şi mântuieşte-i pe cei din poporul Tău! Duhule Sfânt. Dorind să ne luminezi şi pe noi Doamne. smeriţii robii Tăi! Condac 10 Fiind slăvit în Sfânta Treime. smeriţii robii Tăi! 17 . întăreşte-ne în credinţă şi sfinţeşte-ne pe noi. curăţeşte-i prin Puterea Ta şi luminează-i pe toţi credincioşii! Duhule Sfânt.

să ne însoţească oriunde şi oricând. Te iubim. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 2 Prin măreţia Puterii Tale Dumnezeieşti poţi să ne vindeci de cele mai cumplite boli. coboară asupra noastră sfintele Tale raze vindecătoare! Duhule Sfânt. Luminătorul.Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. dăruieşte-le sănătate celor neputincioşi! Duhule Sfânt. forţa şi puterea Ta fiind nelimitate poţi acţiona cu sfinte raze vindecătoare. ocrotitoare şi de înţelepţire. dăruieşte-le sănătate celor săraci. părinţilor noştri! Duhule Sfânt. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Întăreşte-ne credinţa. Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate darurile şi binecuvântările Tale ştiute şi neştiute! Slavă Ţie Doamne. nepoţilor. Mângâietorul nostru. înmulţeşte iubirea pentru Dumnezeu în inimile noastre şi ajută-ne pe toţi să facem pe Pământ lucrare sfântă bineplăcută Ţie. poţi vindeca orice vieţuitoare şi pe oricare dintre oamenii păcătoşi. de oameni şi de învăţăturile sfinte. cu pocăinţă. iar noi cu iubire Te rugăm: Duhule Sfânt. dacă ne pocăim cu adevărat pentru păcatele noastre. protejează-ne pe noi toţi de cel viclean şi de influenţa lui! Duhule Sfânt. acoperă-ne cu puterea Ta Sfântă şi alungă toată neputinţa şi boala din noi! Duhule Sfânt. smereşte-ne cugetele. înţelepţeşte-ne dându-ne din cunoaşterea cea de la Tine. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Icos 1 Dragoste Dumnezeiască ai pentru iubitorii de Dumnezeu. sfinţeşte-ne sufletele. învaţă-ne umilinţa şi smerenia. postim şi Te rugăm cu credinţă şi cu evlavie acest lucru şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Doamne Dumnezeule. Te rugăm lumineazăne cărările vieţii. ne smerim. Te rugăm binecuvintează-ne. dăruieşte-le sănătate celor care nu-şi găsesc vindecare! Duhule Sfânt. iar noi cu credinţă Te rugăm: Duhule Sfânt. acum şi întotdeauna. Slavă Ţie! Amin! Acatistul Duhului Sfânt. mai miloşi. luminează-ne pe noi cei care cu dragoste Îţi slujim Ţie şi ajută-ne ca în toate să facem Voia Ta cea Sfântă. care fiind bolnavi trupeşte şi sufleteşte se roagă cu credinţă. dăruieşte-le sănătate copiilor. ca luminaţi şi sfinţiti să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. fă-ne blânzi şi răbdători. Doamne Duhule Sfânt. să devenim bineplăcuţi Ţie. însănătoşeşte-ne şi ajută-ne nouă celor care cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Duhul Sfânt pentru întărirea în Lucrare Sfântă Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. curăţeşte-ne prin post şi rugăciune. vindecă-ne şi nu ne lăsa în părăsire! 18 . ajută-ne să devenim mai evlavioşi. cu iubire sfântă: Duhule Sfânt. cât şi cu raze de creştere a plantelor şi a animalelor. Ne rugăm ca lumina şi puterea Ta. fă-ne înţelepţi şi ascultători. Atotvindecătorul Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Putere Dumnezeiască nesfârşită fiind. însănătoşeşte-ne. Doamne luminează-ne şi înţelepţeşte-ne. care se străduiesc să împlinească Poruncile Cereşti şi poţi să-i vindeci şi să-i refaci sufleteşte şi trupeşte pe aceştia. dăruieşte-le sănătate aleşilor Lui Dumnezeu! Duhule Sfânt. dăruieşte-le sănătate celor din neamurile noastre! Duhule Sfânt. luminează-ne. mai iubitori de Dumnezeu. necăjiţi şi oropsiţi! Duhule Sfânt. Sfinţitorul.

Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 4 Sub permanenta şi sfânta observaţie a Duhului Sfânt. milostivirea. întăreşte Marea Lucrare Divină din România şi sfinţeşte poporul român! Duhule Sfânt. Înţelegând noi prea puţin din toate acestea. mai smeriţi. înţelepţeşte-i şi întoarce-i la credinţă pe cei care nu pricep lucrările Tale sfinte! Duhule Sfânt. credinţa. că suntem în greutăţi! Duhule Sfânt. Te rugăm transformă-ne. Te rugăm îndrumă-i spre bine pe toţi aleşii Tăi! Duhule Sfânt. întăreşte-ne evlavia. cu credinţă puternică în Dumnezeu se poate transforma un sol bolnav într-unul de calitate. făcându-i mai cinstiţi. se poate micşora. Doamne Dumnezeule. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 3 Puterea lucrării Duhului Sfânt asupra unui om se poate întensifica. iubirea sfântă! Duhule Sfânt. Cu smerenie Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Dumnezeu fiind. însă în marea Ta bunătate despre anumite raze sfinte ai vorbit românilor şi de aceea Te rugăm aşa: Duhule Sfânt. ne închinăm Ţie. coboară sfintele raze vindecătoare şi peste urmaşii noştri! Duhule Sfânt. vindecă-i. Duhule Sfânt ai multe sfinte raze vindecătoare. coboară energia Ta sfântă peste noi. sub directa îndrumare a Duhului Sfânt. Îţi mulţumim pentru vindecare şi pentru toate darurile Tale sfinte! Duhule Sfânt. Îţi mulţumim pentru lumină. pentru călăuzire şi pentru toate! Duhule Sfânt. Te rugăm măreşte comuniunea noastră sfântă! Duhule Sfânt. dar despre acţiunea şi efectul lor noi nu ştim. cu evlavie. cei aleşi împlinesc neabătut Poruncile Domnului. fie-Ţi milă de noi şi curăţă-ne de păcate să ne vindecăm de boli! Duhule Sfânt. smerenia. luminează-ne. vindecă-ne pe noi. să devenim tari în virtuţi şi calităţi! Duhule Sfânt. are puterea de a transforma oamenii de la o zi la alta. întăreşte-ne. luminează-i pe toţi creştinii. păcătoşii! Duhule Sfânt. spre a nu mai păcătui! Duhule Sfânt. cu candela aprinsă. înţelepţeşte-i şi ajută-i pe cei aleşi! Duhule Sfânt. întăreşte-i. în genunchi. pentru poveţe. coboară sfintele raze vindecătoare peste cei care fac Voia Ta! Duhule Sfânt. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 6 Cu multă rugăciune. ajută poporul român să înţeleagă şi să facă Voia Ta! Duhule Sfânt. adu în toate inimile sfânta credinţă ortodoxă! 19 . neputincioşii şi bolnavii! Duhule Sfânt. în faţa icoanei. curăţeşte-i şi luminează-i pe toţi cei care Te caută! Duhule Sfânt. Pentru aceasta să ne smerim şi cu dragoste să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Pentru orice ajutor cerut Domnului să mulţumim şi să ne rugăm cu toată evlavia. transformă iubitorii de Dumnezeu în oameni capabili! Duhule Sfânt. spre a se împlini cât mai repede şi cât mai bine Voia Lui Dumnezeu. ajută-ne pe toţi.Duhule Sfânt. mai capabili. transformă bolnavii în oameni sănătoşi! Duhule Sfânt. mai iubitori de Dumnezeu. Să ne smerim şi cu iubire să Îi cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Duhul Sfânt pe toate le împlineşte şi echilibrul Divin se menţine şi prin acţiunea Duhului Sfânt şi a Slavei Divine. şi spunem: Duhule Sfânt. îndreaptă cărările noastre strâmbe şi sfinţeşte-ne pe noi! Duhule Sfânt. Să cerem din tot sufletul izbăvirea noastră din necaz spunând creştineşte aşa: Duhule Sfânt. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 5 Marea Lucrare Divină din România este sprijinită de Duhul Sfânt şi de Sfintele Puteri Cereşti. ori poate dispărea de la acele persoane care nu vor să facă Voia Lui Dumnezeu şi aleg lumea cu cele ale sale. să avem sufletele bogate în calităţi şi virtuţi! Duhule Sfânt. şi întotdeauna cu dragoste Îi cântă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Lucrul sfânt. Duhule Sfânt. transformă-ne în oameni înţelepţi şi virtuoşi! Duhule Sfânt.

nu-i lăsa pe cei întunecaţi să semene mânie. că suntem în suferinţe! Duhule Sfânt. ură. ajută-ne să scăpăm de toate legăturile rele şi să ne mântuim sufletele! Duhule Sfânt. învaţă-ne să ne smerim şi să ne pocăim sincer pentru păcatele noastre! Duhule Sfânt. vindecă-ne şi sălăşluieşte-Te întru noi! Duhule Sfânt. al Maicii Domnului. pacea şi lumina sfântă să ne acopere pe toţi şi să spunem aşa: Duhule Sfânt. al tuturor Sfinţilor. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 7 Pentru a fi vindecaţi prin puterea Duhului Sfânt să-L iubim din toată inima pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Îţi mulţumim pentru acest nou început! Duhule Sfânt. ajută-ne să avem răspuns bun la apropiata venire a Domnului Iisus Hristos! Duhule Sfânt. şi nimeni nu va putea opri vreodată lucrarea Ta sfântă. ajută-ne să scăpăm de cei întunecaţi. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 10 Comunismul ucigător de suflete a pierit! Sfintele mănăstiri şi biserici s-au deschis. Te rugăm învaţă-ne respectul şi adevărul sfânt! Duhule Sfânt. al Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti. ajută-ne pe toţi să ne vindecăm de boli. să avem respect sfânt pentru Cei din Sfânta Împărăţie Cerească şi cu bucurie să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Suntem stăpânii sufletelor noastre şi trebuie să ne perfecţionăm duhovniceşte. dacă nu ne străduim să facem întotdeauna binele. de ispitirile şi de lucrările lor! Duhule Sfânt. să fim milostivi. respectându-i cu evlavie pe Cei de Sus. care sunt şi vor mai fi în România. slăvindu-L pe Dumnezeu. Doamne. să facem în toate Voia Domnului. vrajbă şi minciuni! Duhule Sfânt. să ne rugăm mai mult ca toţi oamenii să se mântuiască. Te rugăm ajută-ne să ne putem ruga cu inimile fierbinţi! Duhule Sfânt. Îţi mulţumim că ne dai binecuvântări. Nimeni nu poate introduce calităţi şi virtuţi sfinte cu forţa în noi. oamenii se vor schimba. să ne rugăm. prin lucrarea şi prin puterea Duhului Sfânt se vor arăta cei aleşi. să ne smerim. Ne rugăm fierbinte Ţie. şi cu credinţă spunem aşa: Duhule Sfânt. curăţă inimile noastre. vindecă-ne şi curăţeşte-ne de păcate! Duhule Sfânt. Îţi mulţumim pentru avântul credinţei ortodoxe! 20 .Duhule Sfânt. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 9 Cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Te rugăm ajută-i şi înţelepţeşte-i pe toţi aleşii Tăi! Duhule Sfânt. haruri şi daruri sfinte! Duhule Sfânt. ajută-ne să strângem în Cer comoară de fapte bune! Duhule Sfânt. iar noi creştinii ortodocşi ştiind acestea să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 În România. împreună să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Toate se vor transforma. toate se vor transforma. Doamne Dumnezeule. să ne rugăm cu toată evlavia. Dorind să fim şi noi printre cei aleşi să ne smerim mai mult. luminează-ne. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 8 Pentru a avea cu toţii călăuzire sfântă trebuie să postim. oraşele se vor curăţi şi vor evolua. credinţa să se întărească. cu ajutor ceresc vor împlini poruncile Tale. Duhule Sfânt. unele vor renaşte din propria cenuşă. ajută-ne şi învaţă-ne să înţelegem cunoaşterea cea de Sus! Duhule Sfânt. credinţa ortodoxă se poate întări. iar noi înţelegându-ne frăţeşte unii cu alţii. izbăveşte-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine. umple inimile noastre din preaplinul iubirii Tale Dumnezeieşti! Duhule Sfânt. Doamne! Duhule Sfânt. invidie. să postim. să fim primitori şi iubitori de cele sfinte şi lăsând deoparte răutatea şi îndărătnicia să cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Toţi aleşii Tăi. Duhule Sfânt. iar noi cu credinţă şi cu evlavie. să spunem aşa: Duhule Sfânt. întăreşte-i şi luminează-i pe toţi românii! Duhule Sfânt. vindecă-i şi întăreşte-i pe toţi lucrătorii Tăi! Duhule Sfânt. ajută-ne ca noi oamenii să ne înţelegem între noi frăţeşte! Duhule Sfânt. îmbogăteşte-ne în calităţi şi în virtuţi creştineşti! Duhule Sfânt.

înţelepţeşte-ne. Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi. de relele descântece făcute de necredincioşi. fraţi. răii. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 12 Dumnezeu fiind. Duhule Sfânt sfarmă. de la duhurile rele. nu pot sau nu cred. Atotştiutor. eliberează-ne de tot ce ne abate de la calea Ta mântuitoare! Duhule Sfânt. vindecă-ne de bolile interne şi externe. bolnavi cu boli grave sau foarte grave. transmisibile sau netransmisibile. de vrăji. nepoţi. vindecă-ne de bolile psihice şi de bolile grele şi incurabile! Duhule Sfânt. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 11 Prin Puterea Ta Dumnezeiască ai profeţit că vor veni vremuri grele. scapă-ne de ispite. Te rugăm vindecă-i pe aceşti robi ai Tăi (nume). Te rugăm vindecă-ne sufletele păcătoase ca să alungăm boala din noi! Duhule Sfânt. să fie vindecate bolile noastre şi ale celor dragi nouă: copii. spre a se boteza şi cei care nu sunt creştini! Duhule Sfânt. care ne mistuiesc! Duhule Sfânt. Smereşte-ne. ale mâinilor şi ale picioarelor! Duhule Sfânt. Din toată inima ne rugăm Ţie. surori. scoate-ne pe noi toţi din robia păcatelor! Duhule Sfânt. vindecă-ne de bolile pe care oamenii nu le pot vindeca! Duhule Sfânt. iar aceasta cu anevoie se poate înţelege. Doamne Dumnezeule Atotputernic. de fermecători şi de toţi cei ce lucrează cu răul! Fie ca prin lucrarea sfintelor Tale raze şi prin puterea Ta cea mare. de bolile lor ştiute şi neştiute de ei. de vrăjitoare. vindecă-ne de bolile capului. Doamne. de farmece. Dumnezeul nostru. dacă este şi Voia Ta după Marea Milă a Ta. întăreşte-ne cu puterea Ta nemăsurată atât pe noi. Care poţi orice voieşti. vindecă solul. pentru a se putea vedea puterea Ta cea mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi. vindecă-ne de patimi şi de boli şi întăreşte renaşterea noastră! Duhule Sfânt. Doamne noi ne rugăm Ţie. Atotfăcător. părinţi. doar credinţa creştin ortodoxă. dar şi bune în acelaşi timp. nici sectanţi. cu credinţă Îţi cântăm Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Multor oameni le va fi greu să renunţe la păcate. slavă Ţie! Amin! 21 . cât şi pe urmaşii noştri. iar descântătorii. să vindeci bolile celor care Ţi se roagă. Te rugăm întăreşte-ne credinţa. prieteni. distruge. pentru toţi cei care suferă. Te rugăm vindecă neputinţele noastre şi dezleagă-ne de tot ce vine de la rău! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Duhule Sfânt. Ocroteşte România şi românii de peste tot Pământul! Îţi mulţumim pentru toate. de vrăjitori. Te rugăm călăuzeşte poporul Tău prin cei aleşi! Duhule Sfânt. risipeşte şi spulberă tot răul care vine de la lucrătorii răului. vindecă-i de tot ce vine de la rău pe robii Tăi (nume) şi ajută-ne şi pe noi să ne mântuim sufletele! Scoate-ne din rău şi călăuzeşte-ne la bine. oameni cunoscuţi de noi. fie ca Îngerii Păzitori să fie văzuţi. ca smerindu-ne cu dragoste să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Duhul Sfânt pentru vindecare Doamne Dumnezeule Preasfânt şi Atotputernic. Cu iubire să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Din dragoste sfântă ai comunicat românilor despre puterea de vindecare a razelor Tale sfinte. Smerindu-ne. dar şi ale celor care nu se roagă. aerul. mintea şi trupul. ocroteşte-ne. Te rugăm scapă-ne de vicii şi de vicioşi! Duhule Sfânt. spre lămurirea multora! Duhule Sfânt. dar bine le va fi când se vor simţi eliberaţi din robia păcatelor şi a patimilor care îmbolnăvesc sufletul. de boli şi de toate cele rele! Duhule Sfânt. dar şi necunoscuţi. Duhule Sfânt. fermecătorii să nu aibă parte de lucrarea lor cea rea. că nu ştiu. Doamne! Slavă Ţie. ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi care pot acţiona asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru. ne-ai comunicat că va veni vremea transformărilor fulgerătoare şi în România nu vor mai fi nici secte. dacă ne este de folos. vrăjitorii. rude. Vindecarea lor să fie spre Slava Numelui Tău Sfânt.Duhule Sfânt. eliberează-ne de patimi şi de tot ce ne îndepărtează de Tine! Duhule Sfânt. scapă-ne de răii inspiratori şi de lucrările lor rele! Duhule Sfânt. apa. Vindecă-i Te rugăm de reaua lucrare a duhurilor rele. fie ca Maica Domnului şi Sfinţii să ne ajute în chip văzut. că Tu eşti speranţa noastră: Duhule Sfânt. plantele şi animalele bolnave! Duhule Sfânt. în lumină sfântă vindecătoare.

încât toţi se uimesc de Măreaţa Ta Operă. Doamne. Doamne. aşa: Dumnezeule Cel Perfect. smereşte-ne. cunoscându-Ţi puterea şi măiestria. acoperă-ne veşnic cu Lumina Ta Sfântă! Dumnezeule Cel Milostiv. întăreşte-i pe cei binecredincioşi! Dumnezeule Cel Luminos. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 2 Te-ai făcut prezent peste tot cu Puterea Ta cea Mare. înţelepţeşte-ne să înţelegem şi să împlinim Voia Ta Sfântă! Dumnezeule Cel Ocrotitor. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 3 Făcut-ai Cerul cu treptele lui şi Universul bine întocmit. mai înţelepţi. Doamne şi s-a depărtat binele de rău. ajută-ne să devenim asemenea Ţie! Dumnezeule Cel Binecuvântat. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi robii Tăi cei păcătoşi! Icos 1 Doamne al Puterilor. luminează-ne şi revarsă Iubire Sfântă în inimile noastre! Dumnezeule Cel Neobosit. Pe om l-ai făcut cu ceva mai prejos decât Îngerii. Care nu poţi fi cuprins cu mintea noastră. binecuvintează toată zidirea Ta! Dumnezeule Cel Preaputernic. văzute şi nevăzute şi cu dragoste Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Dumnezeule Veşnic. iar cei care lucrează binele. ajută-ne să ne curăţim de păcate! Dumnezeule Cel Preaînalt. Sfântul Pogorământ Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Pogorâtu-Te-ai să zideşti universul văzut şi nevăzut şi cu Dumnezeiască Măiestrie pe toate le-ai făcut. fraţilor şi noi! Cu smerenie şi cu dragoste să ne rugăm aşa: Dumnezeule Cel Smerit. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 4 Ai pogorât de mult peste noi Puterea Ta Sfântă. cu multă dragoste. ocroteşte-ne de cei vicleni şi răi şi de lucrările lor întunecate! Dumnezeule Cel Înfocat. curăţeşte-ne şi aprinde-ne inimile cu focul Tău! Dumnezeule Cel Iubitor. dar nu ne arde pentru păcatele noastre! Dumnezeule Duhule Sfânt. şi din toată inima Îţi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Toate Puterile Cereşti. iar noi cei materialnici. mai luminaţi. fiind noi oameni limitaţi la gândire şi la înţelegere. să nu cădem. iar cei care înţeleg toate acestea spun. îndură-Te şi milostiveşte-Te asupra noastră! Dumnezeule Duhule Sfânt. care s-a făcut cu zbucium mare şi mulţi s-au cutremurat şi au zis: Să stăm bine şi să luăm aminte! Alţii s-au înfricoşat şi au zis: Să stăm cu frică şi să luăm aminte. căleşte-ne. slavă Îţi aduc şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Au văzut Puterile Cereşti despărţirea binelui de rău. milostiveşte-Te şi îndură-Te de toţi păcătoşii! Dumnezeule Cel Veşnic. Văzând Măreaţa Ta Operă. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. au ales dintre Bine şi rău. Binele universal. nedându-ne seama de măiastra Ta putere. Care pe toate le-ai făcut şi le-ai rânduit cu bunătate spre folosul multora din tot Universul. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. Te rugăm cu inima smerită să ne faci să înţelegem toate cele spre folosul nostru. cu umilinţă Te rugăm: Dumnezeule Duhule Sfânt. Te rugăm ajută-ne să devenim mai smeriţi. ne rugăm Ţie: Dumnezeule Cel Minunat. dă-ne putere în credinţă şi râvnă spre cele bune! Dumnezeule Cel Bun. înalţă sufletele noastre spre cele de Sus! Dumnezeule Cel Veşnic. Binele cel netăgăduit. îndrumă-ne spre desăvârşire! Dumnezeule Cel Preacurat.Acatistul Duhului Sfânt. iar Cetele Îngereşti şi cele omeneşti Te slăvesc. ajută-ne să trăim în veşnicie în Iubirea Ta Sfântă! Dumnezeule Duhule Sfânt. fă-ne să devenim asemenea Ţie! 22 . pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. iartă-ne păcatele şi sfinţeşte-ne şi pe noi! Dumnezeule Cel Milostiv. mai răbdători. Dumnezeule Cel Preaînţelept. ajută-ne să fim în veşnicie alături de Tine! Dumnezeule Cel Preasfânt.

ci le-ai dat îndemn prin cei aleşi. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. Te rugăm priveşte spre necazurile noastre şi îndură-Te de noi! Dumnezeule Duhule Sfânt. iar noi. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 7 Judecătorii care judecau în poporul ales. iar noi. nu ne arde pe noi. noi pe Tine Te slăvim şi în faţa Ta ne închinăm! Dumnezeule Cel Atotstăpânitor. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 5 S-a pogorât Bunul Dumnezeu la stejarul lui Mamvri. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 6 Proorocii de demult au simţit Puterea Ta pogorând de Sus. fă-ne ştiutori de cele bune şi de folos sufletelor noastre! Dumnezeule Cel Înţelegător. zidirea mâinilor Sale. prin lucrarea Tainică a Duhului Sfânt şi i-a încreştinat pe cei ce-L iubesc Pe Dumnezeu. pogoară-Te şi ridică-Ţi un cort în inimile noastre! Dumnezeule Cel Atoateştiutor. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. ajută-ne pe noi şi sfinţeşte-ne sufletele! Dumnezeule Cel Atotfăcător. şi inspiraţi de duhul înţelepciunii Ţi-au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Pogorându-Te în chipul sfinţeniei peste Prooroci şi peste cei drepţi. ne închinăm Ţie ca Avraam şi Sara! Dumnezeule Cel Mare. primeşte rugăciunile noastre! Dumnezeule Cel Veşnic. a vorbit cu Avraam şi din dragoste şi bunătate a primit ospăţul pământesc. miluieşte-ne pe noi păcătoşii! Dumnezeule Cel Atotputernic. Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 S-a întrupat Domnul Iisus Hristos din Sfânta Fecioară Maria. Voia Ta să fie peste toţi şi peste toate! Dumnezeule Cel Prealuminat. iar noi fiind în Legea Harului Îţi cântăm. Cu sfială să spunem aşa: Dumnezeule Cel Binevoitor. Veşnic şi Iubitor de oameni. au avut putere şi înţelepciune nebiruită. cu smerenie şi cu dragoste slăvindu-L. salvează-ne şi pe noi cum l-ai salvat pe Lot! Dumnezeule Cel Viu. cu dragoste să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Dumnezeu a spus pentru ce a venit pe Pământ şi i-a promis lui Avraam că de va găsi zece drepţi nimic nu va face celor din Sodoma şi Gomora. pentru a îndrepta zidirea cea căzută în păcate. milostiveşte-Te şi scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Dumnezeule Duhule Sfânt. pentru a ieşi din starea de păcat. binevoieşte şi în sufletele noastre! Dumnezeule Cel Drept. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 8 Pogorâtu-S-a Fiul Lui Dumnezeu din înălţimi. şi de aceea şi noi Te rugăm aşa: Dumnezeule Cel Tare. Îţi mulţumim Ţie pentru toate darurile şi minunile vieţii! Dumnezeule Duhule Sfânt.Dumnezeule Cel Minunat. i-ai inspirat pe ei să scrie toate cele sfinte pe care le-au auzit. dăruieşte-ne tărie şi putere în credinţă! Dumnezeule Cel Darnic. revarsă bunătatea Ta peste cei care Te urmează! Dumnezeule Cel Slăvit. Cu smerenie şi cu umilinţă să ne rugâm şi să spunem aşa: Dumnezeule Cel Protector. pogoară şi peste noi Harul Tău cel Sfânt! Dumnezeule Cel Nevăzut. Îţi spunem aşa: Dumnezeule Cel Preaînalt. deşi suntem păcătoşi! Dumnezeule Cel Preaslăvit. ajută-ne să cunoaştem. Doamne. să înţelegem şi să împlinim Voia Ta! Dumnezeule Cel Atoatevăzător. Noi. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. luminează-i şi pe cei din veac adormiţi! Dumnezeule Cel Milostiv. risipeşte teama din inimile noastre! Dumnezeule Cel Darnic. apără-ne de cel rău şi de vicleniile sale! 23 . atâta timp cât au ţinut la Legea Ta Sfântă. trimite daruri şi pentru sufletele noastre! Dumnezeule Cel Bun. ocroteşte-i pe cei care lucrează spre Slava Numelui Tău! Dumnezeule Duhule Sfânt. ajută-ne să fim cu Tine în veşnicie! Dumnezeule Cel Sfânt. El Foc şi Ziditor fiind. Doamne. Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Văzând slăbiciunile oamenilor nu i-ai lăsat pe ei în părăsire. însă negăsind Misiunea Sfântă Şi-a îndeplinit. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi.

îmbracă-ne şi pe noi în Lumina Ta Sfântă! Dumnezeule Cel Nepieritor. dorind ca Duhul Sfânt să Se pogoare şi peste noi. iar noi. nu ne lăsa să pierim sub greutatea păcatelor! Dumnezeule Cel Atoateiubitor. întăreşte în Duh Sfânt şi adevăr credinţa creştin ortodoxă! Dumnezeule Cel Tare. pogorârea Ta S-a făcut cu vuiet mare peste ucenicii Domnului! Dumnezeule Duhule Sfânt. smerindu-ne. ci îi înţelepţeau. al Fiului şi al Duhului Sfânt şi protejaţi de Dumnezeu au mers pe calea cea dreaptă a sfinţeniei şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 24 . pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. Dumnezeule Duhule Sfânt. izgoneşte-i pe duşmanii noştri! Dumnezeule Cel ce L-ai ridicat pe Fiul Tău din moarte. înviază-ne şi pe noi în veşnicie! Dumnezeule Cel ce îi alungi pe neascultători. Dorind să se coboare Harul Lui Dumnezeu şi peste noi. pogorârea Ta S-a făcut în chipul limbilor de foc şi i-a înţelepţit pe ucenici! Dumnezeule Duhule Sfânt. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 9 Puterea Ta Dumnezeiască s-a pogorât în chip tainic. L-a Înviat pe Fiul Omului ridicându-I trupul din mormânt. ei au vorbit despre minunile Lui! Dumnezeule Duhule Sfânt. pogorându-Te peste cei aleşi aceştia prooroceau în Ierusalim! Dumnezeule Duhule Sfânt. curăţeşte-i de păcate pe toţi oamenii şi miluieşte-i după Mare Mila Ta! Dumnezeule Cel Adevărat. Mulţumindu-I Domnului că prin Jertfa Sa de iubire ne-a mântuit pe noi. cu evlavie să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Puterea Dumnezeiască coborându-se la trei zile după Răstignirea Domnului Iisus Hristos. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 11 Având putere de la Dumnezeu. întoarce-i la tine şi pe toţi ai noştri! Dumnezeule Duhule Sfânt. la zece zile de la Înălţarea Domnului Iisus Hristos la Ceruri. pogoară-Te şi fă-Ţi lăcaş sfânt în inimile noastre! Dumnezeule Cel Îndrumător. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. Ucenicii Domnului şi Maica Sfântă prooroceau în Ziua Cincizecimii la Ierusalim. în chipul limbilor de foc care nu-i ardeau pe cei peste care Se pogorau. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. s-au botezat în Numele Tatălui. ai sfinţit-O cu Harul Tău! Dumnezeule Duhule Sfânt. să spunem cu credinţă: Dumnezeule Cel Preacurat. nu-i lăsa pe cei răi să strâmbe cărările Tale cele drepte! Dumnezeule Cel Drept. pogorându-Te peste Maica Domnului. nu ne lăsa în mormântul păcatelor! Dumnezeule Cel ce i-ai întors pe păcătoşi la creştinism. Sfinţii Apostoli au propovăduit în toată lumea civilizată de atunci şi i-au întors pe mulţi de la înşelăciunea lumească la Adevărul cel Sfânt. îndreaptă spre sfinţenie cărările fiecăruia dintre noi! Dumnezeule Duhule Sfânt. primeşte cinstirea şi iubirea noastră pentru Tine! Dumnezeule Cel Bun.Dumnezeule Cel Ziditor. pogorârea Ta i-a sfinţit pe Apostoli şi ei au vorbit în alte limbi! Dumnezeule Duhule Sfânt. iar Domnul Iisus Hristos a Înviat a treia zi după Scripturi. învaţă-ne să Te iubim mai presus de orice! Dumnezeule Cel Preasfânt. care aveau Putere Sfântă dată de Sus. întoarce-ne pe toţi la pieptul Tău şi întăreşte-ne credinţa! Dumnezeule Cel Preacinstit. Noi cu credinţă şi cu dragoste Îl slăvim pe Dumnezeu şi Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Legea Harului a venit prin minunata propovăduire a Sfinţilor Apostoli. pogorându-Te peste aleşii Domnului Iisus. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 10 Duhul Sfânt S-a pogorât peste Maica Domnului şi peste Apostoli. cu credinţă şi cu dragoste să Îi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Pogorârea Duhului Sfânt S-a făcut cu sunet mare. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 12 Cei care au primit învăţătura Sfintei Evanghelii s-au pocăit. dă-ne putere să învingem răul! Dumnezeule Cel ce i-ai înfricoşat pe toţi duşmanii Tăi. călăuzeşte-ne pe calea spre Împăraţia Ta Sfântă! Dumnezeule Duhule Sfânt. alungă-i pe toţi vrăjmaşii noştri! Dumnezeule Cel ce ai dat Fiului Tău toată Puterea. După cuviinţă să spunem cu credinţă aşa: Dumnezeule Cel ce L-ai Înviat pe Fiul Tău.

Dimpreună cu ei Te Preaslăvim şi noi. Cel ce din sânurile Tatălui a coborât asupra Apostolilor. vino şi nu ne lăsa pe noi păcătoşii să cădem în prăpastia păcatelor. Au răbdat necazuri şi nevoi pe Pământ şi pe ape. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi. să lucrăm în pace toate cele bune în tot restul vieţii noastre şi cu dragoste să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune pentru pogorârea Duhului Sfânt Duhule Sfânt. întăreşte-i şi sfinţeşte-i pe cei care Te iubesc! Dumnezeule Cel Sfânt. Slăvit şi închinat. duhovnicească bucurie! Vino. Sfinţind şi Îndumnezeind pe cei care strigă: Vino Mângâietorule. ca înţelepţindu-ne. ocroteşte şi sfinţeşte România şi poporul român! Dumnezeule Cel Sfânt. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 2 În chipul limbilor de foc. smereşte-ne şi cu răbdare îndreaptă-ne pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei Evanghelii. Dorind ca Duhul Sfânt să ne învăluie în Lumina Sa Sfântă şi să ne dea din cunoaşterea cea de Sus. ca înţelepţindu-ne să lucrăm cele bune în tot restul vieţii! Vino. Duhule necuprins cu mintea. au primit daruri minunate de la Bunul Dumnezeu. ci scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Vino Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt şi întăreşte-ne credinţa. şi ne împărtăşeşte de bucuria împărtăşirii Tale! Vino. Atotfăcător şi Iubitor de oameni. întăreşte sfânta credinţa ortodoxă în poporul Tău! Dumnezeule Cel Sfânt. Sfinţii Părinţi. celor care aleargă la El întru curăţie. binecuvintează puterea cea bună din noi şi acoperă-ne cu Harul Tău. în inimile noastre că Te iubim. şi primeşte lauda noastră. Doamne Dumnezeule Cel Preamărit. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Icos 1 Îngerii cu feţe luminoase în Ceruri. ca pe un miros de bună mireasmă duhovnicească! Vino. propovăduită de Domnul Iisus Hristos! Te rugăm vino. cei curaţi cu fecioria şi toţi cei care au lucrat cu dreptate şi au mers pe calea cea bună. pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiţi sub Acoperământul Tău: Vino. pescarii au chemat întreaga lume la Biserica Lui Hristos. neîncetat Îl slăvesc pe Duhul Sfânt. pogoară Puterea Ta Sfântă peste noi. Doamne Dumnezeule Viu. Lumina şi Puterea Ta peste noi. pogoară Har Sfânt peste cei care împlinesc Voia Ta! Dumnezeule Cel Sfânt. cea de Dumnezeu insuflată: Aliluia! Aliluia! Aliluia! 25 . Nor purtător de rouă şi de negrăită frumuseţe! Vino. S-a pogorât Duhul Sfânt peste Apostoli şi de văpaia Lui fiind cuprinşi. şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale! Vino. Cuvioşii. înfăptuind în toate Voia Ta! Vino Doamne Dumnezeule. Veşnicule Soare neapropiat şi întru noi Îţi fă lăcaş! Vino.Icos 12 Sfinţii Apostoli. Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale ştiute şi neştiute de noi! Dumnezeule Duhule Sfânt. robii Tăi cei păcătoşi! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Duhule Sfânt. Doamne. în tot Pământul vestindu-se cântarea lor. Mucenicii. şi ne îmbogăţeşte cu Darul Vieţii celei Adevărate! Vino Mângâietorule. acoperind Pământul de cunoştinţa Lui Dumnezeu şi dăruind Harul cel de Viaţă Făcător şi Slava cea de Sus. în lumină şi suflare făcătoare de bucurie. Te slăvim. pune iubire sfântă în inimile tuturor oamenilor! Dumnezeule Cel Sfânt. după cuviinţa datorată Luminii Nematerialnice şi Izvorului Vieţii. să ne rugăm cu credinţă aşa: Dumnezeule Cel Sfânt. Lumină adevărată. ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă şi cu minunata Învăţătură Cerească să mergem pe calea mântuirii. de Viaţă Făcătorul Rugăciunile începătoare (pag 5) Condac 1 Veniţi toţi credincioşii să preaslăvim Pogorârea Duhului Sfânt. fă-ţi lăcaş sfânt în inimile noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru Tine! Vino. de morţile cumplite nu s-au înspăimântat. Veşnic. Te rugăm coboară Harul Tău cel Sfânt. Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! Acatistul Duhului Sfânt.

spre mântuirea oamenilor. şi ne izbăveşte de a sufletului moarte! Vino. Înţelepciune neajunsă şi cu judecăţile cele ştiute de Tine. înainte de sfârşitul nostru! Vino. Felurime Negrăită şi Frumuseţe Veşnică! Vino. şi ne arată pe noi zidire nouă întru Hristos! Vino Mângâietorule. Împărăteasa Îngerilor. iar ei cu arzătoare bucurie Îţi cântă. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 5 Doamne Iisuse Hristoase Tu ai spus: Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea! Te rugăm Doamne. Începutul şi Sfârşitul. din genunea cea fără de chip. izvorâtor de foc. la noi. Duhule Preabun. din care izvorăşte Sfinţenia. şi luminoasă fă scularea noastră din somnul morţii! Vino. Cu strălucirea Slavei ai chemat la fiinţă Cetele de Foc ale Luminătorilor Cereşti. şi ca un Soare luminează atunci trupurile noastre cele fără de moarte! Vino Mângâietorule. să nu mai însetăm în veac toţi cei care Îţi cântăm cu umilinţă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Preaînduratule Duh. cu cuget neîntinat! Vino. ai adus pe toţi şi pe toate la viaţă. ci spre a ne împărtăşi de fericire întru Lumina Dumnezeiască. a răsărit frumuseţea lumii. nu spre osândă. ai pogorât asupra Apostolilor. ca să îi aducă pe oameni la Dumnezeu. cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor şi cu înfricoşata Ta îmbrăţişare. Din Suflarea Ta de Viaţă Făcătoare. cei care Te rugăm aşa: 26 . Preaînţeleptule Ziditor al lumii! Vino. Cu Puterea Ta i-ai umbrit pe Prooroci şi pe Apostoli. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 3 O. Veşnicule Duh. făcând-O Maica Lui Dumnezeu-Cuvântul. Cel care împreună cu Tine are izvor în Tatăl. pentru care Îţi strigăm: Vino. cu toţi Sfinţii. şi risipeşte negura necredinţei şi a răutăţii. Tu ai împodobit Cetele Îngerilor din lăcaşul Luminii celei neapropiate. pe Tine bine Te cuvântăm şi Ţie Îţi mulţumim Dumnezeule. Cel care sfinţeşti şi păzeşti Biserica Sfântă! Vino.Icos 2 Potir datător de ploaie. Preabunule Mângâietor. şi ne îndestulează cu Trupul şi Sângele Mântuitorului. adapă-ne cu Apa Vieţii! Trimite asupra noastră Harul Duhului Sfânt. mântuieşte-ne pe noi! Vino Mângâietorule. cu rudele şi cu apropiaţii noştri! Vino. Tu. ca şi în Luminătorii Cerului! Vino. căldură bineînmiresmată! Vino. şi aprinde evlavia noastră cea rece şi neroditoare! Vino. Veşnic Apărător al celor drepţi şi Curăţitor al păcătoşilor. izbăveşte-ne de orice întinare. Doamne: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază! Cu Puterea Lui se va scula toată zidirea. şi ne povăţuieşte la tot adevărul! Vino. ca strălucirea Luminii Harului Tău să nu se stingă în noi. împreună cu Tatăl şi cu Fiul pe toate le-ai zidit. Cel care eşti mare în micuţa floare. Tu ai zidit neamul omenesc unind trup şi suflet într-o minunată alcătuire! Pentru aceasta toată suflarea Te laudă şi cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Alfa şi Omega. şi dăruieşte un suflet şi o inimă celor care cred întru Tine! Vino. Duhule Sfânt: Vino. şi fă-ne fii ai nestricăciunii! Vino. Tu îi preschimbi pe păcătoşi. şi luminează întunecatul meu suflet! Vino. care se îndeseşte pe Pământ! Vino. le-ai arătat frumuseţea cea de Sus şi ai pus în graiul lor îndemn înflăcărat. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 4 O. şi ne călăuzeşte pe toţi pe drumul vieţii celei drepte! Vino. spre învierea cea de obşte! Ridică-ne atunci din groapă. Cel care Te dăruieşti nouă prin Sfintele Taine! Vino. Tu ai înveşmântat-O pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare a Sfinţeniei Tale. şi dă-ne să adormim în pace. Ţie Îţi aducem cântare. şi ne învredniceşte să privim cu bucurie la zorii veşniciei! Vino. Duhule Necuprins cu mintea.

până ce Lumina Ta mă va lumina pe mine. şi tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre! Vino. şi potoleşte cumplita vijelie a tulburării şi a aprinderii! Vino. Pogoară şi în vasele necurate ale sufletelor noastre Harul Preasfântului Duh de Viaţă Făcător şi dă-ne bucuria celei de-a doua naşteri nouă. şi cercetează-i pe toţi cei care însetează de Lumina Ta! Vino. Aşa mi s-a întâmplat şi mie în ziua întristării şi împietririi cugetului meu. că m-am îndepărtat de la Lumina Ta. cei osteniţi! Vino. împlineşte lipsurile. cel împuţinat la suflet: Vino. Duhule Sfânt nu lăsa inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleşug! Întoarce din schisme. Preabunule. Preaînaltule Adevăr. Lumină Veşnică. Ocrotirea sufletului meu. şi lămureşte îndoielile sărăcăcioasei noastre înţelegeri! Vino. cei cu suspinuri negrăite şi uşurează inimile celor care Te roagă aşa: Vino. şi dă-ne. Nemărginită Bucurie. cu nădejdea veşnicei bucurii! Vino Mângâietorule. tulburările şi spaimele duhurilor întunericului! Vino. şi miluieşte-i pe cei slăbănogiţi de sărăcie şi de foamete! Vino. cu suflarea Ta. şi se vor risipi toate nălucirile şi spaimele! Vino. şi ne învaţă să ne închinăm Ţie. grăind: 27 . şi uitate vor fi vremelnicele întristări! Vino Mângâietorule. orbi şi goi duhovniceşte! Dă-ne aurul Tău cel curăţit în foc! Cu veşmânt alb acoperă ruşinea noastră! Vindecă ochii noştri cu alifia Ta. împrospătându-i pe copiii Tăi. Însuţi dezleagă întristarea noastră! Mijloceşte pentru noi. Duhule Mângâietor. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 7 Celui care huleşte împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta. dar nădăjduim că ne vom mântui prin Harul Tău. Dulce Răcoare a celor osteniţi şi împovăraţi! Vino. Viaţă Veşnică. ca nu cumva să fim judecaţi cu cei neascultători şi cu cei care luptă împotriva Lui Dumnezeu. eresuri şi necredinţă pe cei rătăciţi. Împreună-Grăitorule cu cei întemniţaţi! Vino. şi nu mă lepăda pentru cârtirea şi nerăbdarea mea! Vino. Putere veşnic nouă. neputincioşi. Te chem necontenit. în duh şi în adevăr! Vino. şi surpă urzelile. nici în cel viitor! -a spus Domnul. atunci spaima şi neliniştea l-au cuprins.Vino. iar pe întâii-născuţi ai Bisericii Tale învredniceşte-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Când s-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul. dăruieşte viaţă celor morţi şi îi aduce la viaţa veşnică pe toţi cei care cu dreptate cântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 În lume necazuri veţi avea! -a zis Mântuitorul. Ascultând acest cuvânt ne cutremurăm. şi dă-ne umilinţă şi izvoare de lacrimi! Vino. Care tămăduieşte nepuţinţele. Cerescule Părinte! Săraci suntem. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 8 Mântuieşte-mă. şi ne primeşte din strâmtorarea veacului acesta pământesc! Vino. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 6 Împodobeşte-te cu Cerurile strălucitoare. Unde vom afla alinare şi cine ne va mângâia? Tu. ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre! Vino Mângâietorule. şi îmblânzeşte inima în ziua împietririi şi a mâniei! Vino. şi odihneşte-i pe cei necăjiţi de strâmtorările vieţii! Vino. iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt. şi alină întristarea noastră. celor care Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Ca Turnul Babel se prăbuşeşte fericirea pământească! Jalnice sunt toate strădaniile omeneşti! Bine îmi este mie că m-ai smerit. Sfântă Biserică Sobornicească a Lui Hristos! Asupra ta odihneşte Preasfântul Duh. inimă zdrobită! Vino. că în păcate şi căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea şi nimicnicia! Fără de Tine nimic nu putem face. Adăpostul celor prigoniţi! Vino.

şi binecuvintează tot începutul bun pe care îl punem! Vino. şi lămureşte-ne căile Tale cele neînţelese! Vino. toată zidirea cântă Tatălui. dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleşi ai mângâierii Tale. şi mă învaţă să împărtăşesc durerile străine! Vino. ca să nu pier cu totul. neuitată e frumuseţea descoperirii Tale. strălucind ca un fulger. şi încălzeşte-ne inimile. şi ne păzeşte de ispite peste puteri şi de sminteli! Vino. când preschimbă făptura cea de tină. precum un fulger şi luminează sfârşitul vieţii pământeşti! Vino. S-a întunecat lucrarea bunătăţii Sale din pricina negurii greşelilor mele şi pentru aceea însetez de Razele Tale. cu Harul Tău! Vino Mângâietorule. şi dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană şi de batjocorire a credinţei! Vino. cu nevoinţa întregii vieţi şi cu focul inimii: Vino dar. încă din viaţa pământească să Te vedem. şi înnoieşte întru mine. Duhule Sfânt dă-ne cununa darurilor Tale. cu inima curată. şi tămăduieşte-ne. Duhule Preadorit. bătrânii voştri vise vor visa. Chipul Lui Dumnezeu. şi dăruieşte-mi bucuria mântuirii Tale! Vino Mângâietorule. Preaînţeleptule Ziditor al vieţii! Vino. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 11 Acestea zice Domnul: Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul şi fiii şi fiicele voastre vor prooroci. Dă-ne Doamne să Te iubim cu fapta nemincinoasă. îi încununează pe cei drepţi. şi Luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată! 28 . noi cei care Te rugăm: Vino. Bunule. Fulger Dătător de Lumina Veşniciei! Vino. ca lămuriţi fiind prin ea. Care sfinţeşte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Duhul de Viaţă Făcător. face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului. Care în chip de porumbel S-a pogorât asupra Lui Hristos la Iordan.Vino dar. Care a răscumpărat şi Duhului. şi înviază inimile noastre. ce s-a acoperit de neguri! Vino. Învredniceşte-ne Mângâietorule. la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoşat! Vino dar. care se întristează pentru vrăjmaşi şi vrea ca toţi să fie mântuiţi. Fiului. sfinţeşte-ne şi ne ridică. Vino dar. Atotputernicule Duh şi ne sporeşte credinţa cea atotbiruitoare! Vino. S-a odihnit şi asupra mea la Sfântul Botez. şi luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii! Vino. doar pentru o clipă. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 9 Atât a iubit Dumnezeu lumea că şi pe Fiul Său Cel Unul Născut. prin înrourarea Ta! Vino. ca să se risipească pedepsele pentru păcate! Vino Mângâietorule. Bunule. sfinţeşte preoţii. în locul cel de taină al sufletului. celor care cu umilinţă Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Acolo unde ai răsărit. L-a trimis de a răscumpărat din păcat şi moarte întreaga lume cu Sângele Său! Pentru aceasta. iar tinerii voştri vor vedea vedenii . Care a iubit. şi apleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire! Vino. şi uşurează cugetul chinuit şi pârjolit fără cruţare! Vino. Duhul Sfânt îi însufleţeşte pe Mucenici. dragostea veşnică şi atotiertătoare. să nu se răcească din pricina prea multor fărădelegi! Vino. şi ne dă-ne smerenie şi îndrăzneală în rugăciune! Vino. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 10 Duhul Sfânt îl naşte a doua oară pe om spre viaţa veşnică. şi risipeşte nălucirile născute din păcat! Vino. şi fii nouă Ajutător la fapte bune! Vino. ca nişte Fii ai Luminii să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Cine ne va despărţi de Dragostea Lui Dumnezeu? Foamea? Golătatea? Nevoia? Necazul? Sabia? Prigoana? Dacă ne lipsim de toate cele de pe Pământ avem moştenire nepieritoare în Ceruri. şi dăruieşte tuturor Duh de Pocăinţă. Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi Şi-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii.

să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Văd cu duhul Cetatea Lui Dumnezeu. Slavă Ţie! 6. Pe toţi adună-i în Împărăţia Sfintei Treimi. Apă Vie. şi ne descoperă bucuria Împărăţiei ce va să fie! Vino. astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate şi în cele Cereşti şi în cele pământeşti. Porumbel tainic. învaţă-ne să trăim permanent în prezenţa Lui Dumnezeu! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. iar durerea. smereşte-mă şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinarea păcatului! Vino ca prin ajutorul Tău. încălzeşte cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel îngheţat întru fărădelegi. Care eşti de-o-fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul.Vino. Duhule de-Viaţă-Făcător. întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te Preamăresc împreună cu Tatăl şi cu Fiul. iar cei izbăviţi de iad dimpreună să cânte: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune Duhule Sfânt. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 12 Râu nesecat al Harului. Slavă Ţie! 2. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) O. Duhule Sfânt coboară din înălţimea Slavei Tale şi ridică-Ţi un cort în inimile noastre! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. că departe de Tine nu aflăm linişte şi tihnă! Vino. şi întipăreşte-ne în suflet pecetea Darului Tău! Vino Mângâietorule. Duhule Sfânt. ca pe o mireasă împodobită cu chip de soare în sărbătoare. noi toţi cei care strigăm: Vino. Dumnezeule Duhule Sfânt. în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt Te slăvim. şi umple-ne cu Strălucirea Dumnezeirii! Vino. Care Te îngrijeşti de Slava Tatălui. şi ne învredniceşte să trăim în Slava Ta cea Veşnică! Vino Mângâietorule. Slavă Ţie! 5. Care locuieşti în inima Fiului. Duhule Sfânt. iar lumea renăscută prin focul curăţitor. moartea. Slavă Ţie! 1. Cel care ierţi păcatele. întristarea şi suspinarea fug. Împărate Ceresc. cu umilinţă mă rog Ţie: Nu Te mânia de necurăţia sufletului meu. să se ruşineze de Tine şi cel din urmă vrăjmaş. Slavă Ţie! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Vistierul smereniei şi Veselia celor blânzi! Vino. învaţă-ne să Te cunoaştem şi să Te iubim! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Aud glasurile Îngerilor şi pe Prealuminatul nostru Domn între aleşii Săi. îndepărtându-Te de oamenii cei întinaţi. Duhule Sfânt. primeşte rugăciunea noastră pentru întreaga lume. Duhule Sfânt. Care eşti simbolizat prin limbile de foc. Slavă Ţie! 4. Duhule Sfânt. a curăţiei! Vino. învaţă-ne să trăim în dăruire faţă de Dumnezeu şi în deplină încredere în El! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. că împreună cu Tine pretutindenea este Împărăţia Cerurilor! Vino. învaţă-ne să trăim după Voinţa Celui Preaînalt! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. învredniceşte-ne prin Cununa Darurilor Tale să ne împărtăşim în Domnul de bucuria veşnică. Ierusalimul Ceresc. pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi şi pentru fiii neascultării. Care eşti de-o-fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. învaţă-ne să înţelegem Sfântele Scripturi! 29 . şi ia-ne la nunta Mielului! Vino. Duhule Sfânt. Grăbeşte pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăţi şi ne descoperă cum să prăznuim în veşnicie Adevărul Dumnezeiesc. Slavă Ţie! 3. Duhule Sfânt. ci vino. şi aprinde în inimile noastre dorirea vieţii veacului cel adevărat! Vino. şi răcoreşte-ne arşiţa patimilor! Vino. Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor. Slavă Ţie! 7. aprinde în inimile noastre focul iubirii Tale! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Bunule şi trezeşte în noi setea de viaţă de dincolo de mormânt! Vino. şi dă-ne haina strălucitoare ca zăpada. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! Slavă Ţie. noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare. să petrec cealaltă vreme a vieţii mele. Duhule Sfânt.

învaţă-ne să scăpăm de urmăririle diavoleşti! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Prieten Drag al sufletelor. Lumină care fericeşti sufletele. Care cunoşti viitorul creaţiei Tale. Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 14. Slavă Ţie! 22. încredinţăm ocrotirii Tale familiile noastre. Duhule Sfânt. prietenii şi pe toţi oamenii! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Care cunoşti viitorul. Slavă Ţie! 21. Slavă Ţie! 20. învaţă-ne să tăcem şi să vorbim la timpul potrivit! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Care înfăptuieşti minuni în suflete. ajută-ne să scăpăm de supunerea faţă de trup şi de cel rău! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 18. Slavă Ţie! 19. învaţă-ne să ne rugăm bine! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 27. Bunătate Veşnică. cu ajutorul Tău Dumnezeiesc.Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. învaţă-ne să ne purtăm corect cu oamenii! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. învaţă-ne să dăm celorlalţi un exemplu bun! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. în faţa Căruia nimic nu este ascuns. Slavă Ţie! 25. Duhule Sfânt. condu-ne prin vigilenţă la înţelepciune! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos. Duhule Sfânt. învaţă-ne să evităm activităţile şi vorbele deşarte! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. învaţă-ne să alungăm imaginile şi gândurile inutile! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. învaţă-ne să folosim bine timpul preţios! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Foc de Iubire Arzătoare. Slavă Ţie! 11. învaţă-ne să trăim cu înţelepcine şi răbdare! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Care n-ai nici înfăţişare. ajută-ne să ne vedem greşelile! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. a Cărui bogăţie nimeni nu o poate aprecia. Slavă Ţie! 16. învaţă-ne să trăim în smerenie şi în modestie! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Împăratul şi Dumnezeul nostru! 30 . Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 12. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Paraclisul Duhului Sfânt Rugăciunile începătoare (pag 5) Doamne miluieşte! (de 12 ori) Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. Slavă Ţie! 13. Duhule Sfânt. învaţă-ne să vedem nevoile altora şi să nu neglijem faptele bune! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. Dătătorule de daruri. Visterie abundentă-de-Har. Slavă Ţie! 17. Vistiernic de Har inepuizabil. Slavă Ţie! 8. Slavă Ţie! 15. dă-ne perseverenţa în bine până la sfârşit! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Dătătorul tuturor darurilor. Duhule Sfânt. învaţă-ne să trăim în pace şi în echilibru sufletesc! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Duhule Sfânt. spre binele şi bucuria Maicii Domnului. Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 10. nici nume. să putem muri ca slugi alese! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. învaţă-ne să nu judecăm pe nimeni şi să nu ne amintim răul făcut nouă! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Vistiernic nemărginit de Har. Duhule Sfânt. învaţă-ne să trăim spre Slava şi Lauda Lui Dumnezeu. Lumină Veşnică. Iubire Veşnică. Învăţătorule Bun. Slavă Ţie! 28. din a Cărui plinătate am luat noi toţi. Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 9. Duhule Sfânt. învaţă-ne să înţelegem valoarea suferinţelor! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Slavă Ţie! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Slavă Ţie! 24. Care vorbeşti prin gura profeţilor. Slavă Ţie! 26. fereşte-ne de mândrie şi de lipsa de iubire! Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt. Slavă Ţie! 23.

către Tine alergăm. dar dreptul ce a făcut? Domnul este în Biserica cea Sfântă a Lui. Iubitorule de oameni. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fiind cu toţii neputincioşi. deopotrivă cu Tatăl şi cu Fiul. iar suflare de vifor este partea paharului lor. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru poporul român şi românii de pretutindeni. cercetării Dumnezeieşti şi purtării Tale de grijă ne învredniceşte. Toţi s-au abătut. întăreşte-ne pe noi întru dragostea Ta. Cântarea a III-a Doamne. zicând: Cine va da din Sion mântuire lui Israel? Dar. Că au surpat ceea ce ai aşezat. pe calea cea bună a pocăinţei noastre. întărindu-ne la lucrarea faptelor bune. bucura-se-va Iacob şi se va veseli Israel! Canonul Duhului Sfânt . Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Nu vom tăcea şi din gurile noastre păcătoase strigăm către Tine: Duhule Sfânt. păcătoşii. Acolo s-au temut de frică. că la Tine scăpăm. Cel care ai făcut toate cele de deasupra Crugului Ceresc şi ai zidit Biserica Ta.Psalmul 10 În Domnul am nădăjduit! Cum veţi zice sufletului meu: Mută-te în munţi ca o pasăre! Că iată păcătoşii au încordat arcul. Atotputernice Creator. nu este până la unul. Oare nu se vor înţelepţi cei care lucrează fărădelegea? Cei care mănâncă pe poporul Meu ca pâinea. genele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Săracul nădăjduieşte în Domnul şi voi aţi râs de nădejdea lui. cu care poţi face minuni. după Mare Mila Ta. Ectenie Miluieşte-ne pe noi Doamne Dumnezeule. iar Tu eşti Stăpânul şi Împăratul Cel Nevăzut al nostru! Psalmul 13 Zis-a cel nebun în inima sa: Nu este Dumnezeu! Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. dar noi ne rugăm să ne izbăveşti cu Nemărginita Putere pe care Tu o ai.Cântarea I-a Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând. nu este cel care face bunătate. să vadă de este cel care înţelege. pe Domnul nu L-au chemat. ocrotindu-ne cu Puterea Ta. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. că a Ta este Mărirea şi Puterea şi Slava. Va ploua peste păcătoşi laţuri. poporul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. împreună netrebnici s-au făcut. Nu este cel care face bunătate. Izbăveşte pe robii Tăi din necazuri. Domnul cercetează pe cel drept şi pe cel necredincios. Domnului să ne rugăm! 31 . Duhule Sfânt. Atotputernice. pentru sănătatea şi mântuirea lor. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Domnul în Cer are scaunul Său. Domnul din Cer a privit peste fiii oamenilor. de aceea ne rugăm să ne îndrepţi. când va întoarce Domnul pe cei robiţi ai poporului Său. Că Drept este Domnul şi dreptatea a iubit şi faţa Lui spre cel drept priveşte. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! De multe ispite fiind cuprinşi. cu pocăinţă să strigăm din tot sufletul: Duhule Sfânt. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Asupririle chinurilor ne tulbură şi de multe supărări se umplu sufletele noastre. Te rugăm să ne izbăveşti din nevoi. că Tu ne poţi linişti şi sfinţi prin lucrarea Ta atotcuprinzătoare. Ochii Lui spre sărac privesc. auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! Pentru întreaga Biserică Creştin-Ortodoxă. unde nu era frică. ca să săgeteze în întuneric pe cei drepţi la inimă. Unule. că Tu eşti marginea doririlor şi a credincioşilor mântuire! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. miluieşte-ne şi ne ajută pe noi. nu este până la unul. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Acoperământ al vieţii noastre eşti. iar pe cel care iubeşte nedreptatea. Duhule Sfânt. sau cel care Îl caută pe Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fiind bolnavi cu trupurile şi cu sufletele noastre. coboară-Te şi la noi în chip tainic. pentru unirea Sfintelor Biserici într-una Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică. miluieşte-ne şi ne scoate din nevoi. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. cu Puterea Ta Nemăsurată. şi smerindu-ne. ne rugăm Ţie. bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! (de 3 ori) Tropar Către Duhul Sfânt să alergăm noi. îl urăşte Sufletul Său. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cel ce Te-ai pogorât în chip de porumbel la Sfântul Botez al Domnului Iisus. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe Tine. că la Tine scăpăm dacă ne rugăm. au gătit săgeţi în tolbă. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Din inimile noastre de creştini Te rugăm să alungi de la noi tulburarea sufletelor noastre. foc şi pucioasă. păcătoşii robii Tăi! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. că robii Tăi suntem. că Dumnezeu este cu neamul drepţilor. către Tine strigăm să ne ajuţi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cu multă smerenie Te rugăm să ne vindeci şi pe noi. neputincioşii. pacea şi puterea. a minţilor şi a trupurilor noastre. Domnului să ne rugăm! (nume) pentru Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm. Tatălui. a celor care stăm în patul durerilor şi nu mai avem nici o speranţă. Cântarea a VI-a Rugăciunea noastră vom vărsa-o către Domnul şi Lui Îi voi spune toate necazurile noastre. stăpâniţi şi înrăiţi de duhurile rele. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Pe Tine Te ştim Apărător. vrăjiţi. şi din vieţile tuturor oamenilor. că nimic necurat nu stă în faţa Ta. luând nesănătatea noastră. Duhule Sfânt. care este veşnică şi de netrecut. care cuprinde pe toţi de pretutindeni. cu Poruncile Tale şi ne apără cu braţul Tău cel preaînalt. că sufletele noastre sau umplut de răutăţi. vieţile noastre de iad s-au apropiat şi ca Iona ne rugăm: Doamne din stricăciune scoate-ne! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. am înţeles lucrurile Tale şi am Preaslăvit Dumnezeirea Ta. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Tămăduiri poţi da trupurilor şi sufletelor noastre. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Curăţeşte şi luminează sufletele şi inimile noastre cu strălucirea Ta cea nemăsurată. să ne izbăveşti pe noi de toate relele lumii acesteia. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt.Doamne miluieşte! Pentru toţi fraţii noştri întru Domnul. din trupurile. cei care ne rugăm Ţie. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Din toată inima Te rugăm să alungi negura păcatelor noastre cu Lumina Ta Dumnezeiască şi nemăsurată. Doamne Dumnezeule Multmilostiv. psihice şi mentale. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Strigăm către Tine. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Izbăveşte-ne pe noi din nevoi. Cel care eşti izbăvirea veşnică. din care izvorăşte Sfânta Lumină a Dumnezeirii Veşnice. că Tu poţi orice voieşti. de toate durerile şi bolile noastre. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Pacea Ta dă-ne-o nouă. pentru toţi drept slăvitorii creştini. Ectenie Cu pace. pentru sănătatea sufletelor. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru cei bolnavi. Care ai făcut Cerurile şi Pământul. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru Pacea de Sus. Împărate Preasfânt al tuturor veacurilor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Întărindu-ne cu darurile Tale Dumnezeieşti. Fiului şi Duhului Sfânt. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Firea noastră cea plină de putregai. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru alungarea duhurilor rele din vieţile noastre. din minţile. Taina rânduielii Tale. fermecaţi. dar către Tine strigăm: Doamne Duhule Sfânt izbăveşte-ne pe noi păcătoşii! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. curăţirea de tot răul şi însănătoşirea lor. că eşti Cel Mai Mare Izbăvitor al creştinilor. Doamne. Unule. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Nădejdea şi întărirea noastră eşti Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt şi nu ne temem de cei răi avându-te pe Tine Protector. Iubitorule de oameni! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. că eşti Cel Mai Mare Vindecător. decât de la Tine. Cântarea a IV-a Am auzit. cântare de mulţumire Îţi aducem Dumnezeule Preaminunat. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! 32 . dacă voieşti! Cântarea a V-a Luminează-ne pe noi Doamne. şi poţi să îi arzi pe cei nevrednici. a familiilor lor şi a tuturor oamenilor. pentru cei de faţă sănătatea şi mântuirea lor. Atotputernice Stăpâne. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Tulburările sufletelor noastre sunt multe şi de aceea Te rugăm să le linişteşti cu Puterea Ta cea nemăsurată. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru vindecarea bolilor trupeşti şi sufleteşti. pentru vindecarea. Care poţi risipi toată răutatea şi viclenia. îi poţi arde pe vrăjmaşi. Te rugăm vino şi ne izbăveşte pe noi din toate necazurile noastre. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Mântuire şi sfinţenie dobândim noi. Înţelepţitor şi Binefăcător. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cel care eşti al lumii Apărător şi Mare Ocrotitor. este ţinută spre moarte trupească. din sufletele noastre şi din toţi cei dragi nouă.

în Pont şi în Asia. cu dragoste Te-au slăvit şi Te-au binecuvântat întru toţi vecii! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Noi oamenii cădem în multe păcate în această lume trecătoare. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Din Dumnezeiasca şi Nesfârşita Putere a Ta împărtăşindu-se oamenii. în Frigia şi în Pamfilia. Te slăvim şi Te binecuvântăm întru toţi vecii! Cântarea a VIII-a Pe Împăratul Ceresc pe Care Îl laudă Oştile Îngereşti să-L lăudăm şi să-L binecuvântăm întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Pace Ţie. care au mers oarecând în Babilon. precum le dădea Duhul a grăi. Cuvinte şi Duhule Sfânt. s-a făcut vuiet mare. cretani şi arabi. că necazurile ne cuprind şi nu putem scăpa de răutăţile şi săgetăturile vrăjmaşilor. cea de lângă Cirene şi romani în treacăt. în Capadochia.1-11) Fraţilor! Când a sosit ziua Cincizecimii. fără de veste. Fiului şi Duhului Sfânt. 2. care a fost mai înainte de mine. 33 . miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Mângâietorule şi Apărătorule al tuturor. Cel care m-a trimis să botez cu apă. toţi galileeni? Şi cum auzim noi fiecare în limba noastră. Şi eu nu-L ştiam. Care are puteri nebănuite şi este de necuprins cu mintea.Pentru toţi robii Lui Dumnezeu aici de faţă care sunt bolnavi (nume). Dumnezeule al nostru! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Scăpare. Doamne Duhule Sfânt. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! La rugăciunea Proorocului Daniel ai închis gurile leilor. a familiilor lor şi a tuturor oamenilor. mântuirea lor. în Iudeea. Şi erau uimiţi şi se minunau toţi zicând: Iată. dar. cei care locuiesc în Mesopotamia. îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. la Tine pururea scăpăm că eşti Apărătorul şi Dumnezeul nostru! Cântarea a VII-a Tinerii. împreună în acelaşi loc şi din Cer. că Ţie ne rugăm şi ne închinăm. despre faptele minunate ale Lui Dumnezeu. Acela mi-a şi zis: Peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-Se şi rămânând peste El. ci primeşte rugăciunile robilor Tăi. bine eşti cuvântat! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. curăţeşte mulţimea păcatelor noastre! Doamne miluieşte-ne pe noi după Mare Mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre! Ajutorului omenesc nu ne încredinţa pe noi Duhule Sfânt. Acela este Cel care botează cu Duh Sfânt! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte.29-33) În vremea aceea a văzut Ioan pe Iisus venind către el şi al zis: Iată Mielul Lui Dumnezeu. Apărător şi Întăritor al nostru. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm. şi rugându-Te pentru ajutor: Îţi mulţumim. Ţie Ţi se vor ruga mai marii popoarelor! Evanghelia Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Ioan (Ioan 1. ca o suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau ei. fiindcă mai înainte de mine era. Şi eu nu-l cunoşteam pe El. care Te iubesc şi Te slăvesc întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. nu sunt aceştia care vorbesc. Cel ce ridică păcatele lumii! Acesta este despre care s-a zis: După mine vine un bărbat. să-L lăudăm şi să-L preaînălţăm întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. dar ca să fie arătat poporului. Treime Sfântă. bărbaţi cucernici din toate neamurile care sunt sub Cer. erau toţi ucenicii Domnului. Şi erau în Ierusalim locuitori iudei. că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Doamne. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Pe Împăratul Cerurilor şi al Pământului. Tatălui. pentru sănătatea. Şi iscându-se vuietul acela s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat. Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul Sfânt coborând din Cer şi rămânând peste El. în care ne-am născut? Parţi şi mezi şi elamiţi. Te rugăm Milostiv fii şi nouă păcătoşilor. că pentru toate Îţi mulţumim şi Te slăvim întru toţi vecii. Mângâiere. Şi s-au umplut toţi de Duh Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi. Duhule Sfânt nu trece cu vederea rugăciunile robilor Tăi. Împărate al tuturor veacurilor: Bine eşti cuvântat de robii Tăi. iudei şi prozeliţi. cu credinţă în Preasfânta Treime văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul Părinţilor noştri.A. de aceea am venit botezând cu apă. cititorule şi duhului tău! Aliluia! Ascultă Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt şi ne vezi pe noi cei care ne rugăm! Doamne. dar primind ajutorul Tău strigăm: Binecuvântat să fii. Acoperământ Sfânt şi Dumnezeiesc eşti pentru noi. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cel ce eşti Păzitor nebiruit al creştinilor. ci ne apără de toate relele şi necazurile. în Egipt şi în părţile Libiei. pe Tine Te slăvim şi Te iubim şi în faţa Ta ne smerim! Pomeni-voi Numele Tău şi Puterea Ta întru tot neamul! Doamne Duhule Sfânt vezi poporul nostru care nădăjduieşte întru Tine! Apostolul Înţelepciune! Din Faptele Sfinţilor Apostoli (F.

de foamete. Doamne Fiule Unule-Născut. Doamne Dumnezeule. Fiul Tatălui. rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! Pentru mila. Lui Dumnezeu şi pe Pământ pace. tuturor! Acoperă-ne pe noi cu Puterea Ta nemărginită. Milostiv cu noi toţi. de secetă şi de alte urgii. Doamne. Care ne îndeamnă la lucrarea cea bună şi ne chemă pe noi. miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! 34 . Dumnezeul nostru. Cel ce ridici păcatele lumii! Primeşte rugăciunea noastră. iar Ecleziastul spune: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte Poruncile Lui! Noi Te rugăm să ne dai Har şi să ne izbăveşti de toţi duşmanii noştri văzuţi şi nevăzuţi. nădejdea tuturor celor care Ţi se roagă şi Milostiv fii nouă Stăpâne. şi ne miluieşte pe noi! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că Milostiv şi Iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm.Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Pe Mântuitorul nostru să-L slăvim. între oameni bunăvoire! Lăudămu-Te. precum am nădăjduit şi noi întru Tine! Bine eşti cuvântat Doamne. de inundaţii. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Ca ţara noastră să fie păzită de boli. Doamne Împărate Ceresc. Tatălui. că după Înălţarea Sa la Ceruri. Te pot lăuda pe Tine Apostolii? Cuvioşii? Mucenicii? Drepţii? Cei pe care i-ai inspirat de-a lungul veacurilor? Noi creştinii de acum zicem către Tine: Binecuvintează-ne şi ne întăreşte întru Slava Numelui Tău Sfânt! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Milostiv fii nouă. Bun. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! În Psalmi Proorocul David Te-a lăudat. Mieluşelul Lui Dumnezeu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Te rugăm Duhule Sfânt ajută-ne pe noi şi pe urmaşii noştri să ne curăţim de tot răul şi să ne sfinţim sufletele. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Auzi-ne pe noi Doamne Dumnezeule. Învredniceşte-ne Doamne în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi. bine Te cuvântăm. că suntem zidirea Ta. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Veniţi toţi iubitorii de Dumnezeu să aducem cinstire. păcătoşii. Ectenia milei Miluieşte-ne pe noi. mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine! Sfinte Dumnezeule. cercetarea. care s-a dat lumii spre întărirea tuturor. inspiraţi de Tine. că Tu eşti Dumnezeul meu! Că la Tine este Izvorul Vieţii. Bine eşti cuvântat Doamne. să-Şi întoarcă înapoi mânia Sa. Cântarea a IX-a Cu adevărat pe Tine Te mărturisim. au scris Cuvântul Lui Dumnezeu. Doamne Duhule Sfânt. Fiului şi Duhului Sfânt. să-L lăudăm. şi să ne izbăvească de tot răul. Părinte Atotţiitorule. Te slăvim şi Te cinstim întru toţi vecii. slavă şi mărire Împăratului tuturor. Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi ne miluieşte pe noi! Că Tu eşti Unul Sfânt! Tu eşti Domnul nostru Iisus Hristos. Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. Sfinte fără-de-moarte. învaţă-ne pe noi îndreptările Tale! (de 3 ori) Doamne. lesne Iertător. Dumnezeule. Eu am zis : Doamne miluieşte-mă! Vindecă sufletul meu. Cel care ridici păcatul lumii miluieşte-ne pe noi. scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. lucrul mâinilor Tale şi deşi suntem păcătoşi cu sfială ne rugăm Ţie. Te-ai pogorât şi i-ai sfinţit pe ucenicii Săi cei binecuvântaţi. de foc. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne. curăţirea sufletească şi trupească şi pentru buna sporire duhovnicească a robilor Lui Dumnezeu (nume) şi a familiilor lor. Îţi mulţumim pentru toate. Dumnezeule. Dumnezeu în Sfânta Treime. mântuirea. Putere Tainică întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. mulţumim Ţie pentru Slava Ta cea Mare. care cu dreptate se porneşte asupra noastră. Amin! În toate zilele bine Te vom cuvânta şi vom lăuda Numele Tău. întru Lumina Ta vom vedea lumina! Tinde. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Ca Bunul Dumnezeu să fie Blând. slăvimu-Te. întru Slava Lui Dumnezeu Tatăl. sănătatea. în veac şi în veacul veacului. Iisuse Hristoase şi Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. că am greşit Ţie! Doamne la Tine am scăpat. după Mare Mila Ta. miluieşte-ne şi ne acoperă pe noi! Sfinţii Prooroci. Celui ce ne-ai arătat nouă Lumina! Slavă întru cei de Sus. învaţă-mă să fac Voia Ta. Sfinte Tare. Celui care ne izbăveşte de tot răul. de năvălirea altor neamuri. de cutremur. în Cântarea Cântărilor Solomon preamăreşte frumuseţea. pacea. de războaie. Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi Preaslăvit este Numele Tău în veci! Amin! Fie Doamne mila Ta spre noi. la pocăinţă! Doxologia Slavă Ţie. închinămu-ne Ţie.

nu lăsa să fie dezbinare între ei. care fiind dornic de sfinţire a înălţat sfinte biserici. luaţi în robie. apără-ne de toţi duşmanii! Doamne Dumnezeule Cel Atotvăzător. Bine este cuvântat Iisus Hristos. ajută-ne nouă tuturor! Doamne Dumnezeule Cel Adevărat. Slavă Ţie! Amin! Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România Rugăciunile începătoare (pag 5) 1/14 dec Condac 1 Doamne Dumnezeule Atotţiitor Te rugăm ocroteşte România şi adu-i pe români pe calea cea bună a sfinţeniei. scoate-ne pe noi din nevoi! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 2 De 2000 de ani suntem prădaţi de alţii. cei care ne rugăm aşa: Doamne Dumnezeule Cel Mare. cu toţi cei care Îl ascultă şi fac Voia Lui cea Sfântă! Bine este cuvântat Duhul Sfânt de Viaţă-Făcătorul. Fiule şi Duhule Sfânt. Unii au trăit în peşteri sau în munţi.Sfinte fără-de-moarte. i-ai înţelepţit pe Sfinţii Apostoli şi i-ai întărit pe toţi Sfinţii de-a lungul veacurilor! Te rugăm Doamne luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne dăruindu-ne cunoaşterea cea de la Tine! Te rugăm Doamne curăţeşte-ne sufletele de toată întinarea şi întăreşte-ne credinţa! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne tot ce este de folos pentru a lucra şi a împlini Voia Ta Dumnezeiască! Te rugăm Doamne fii cu noi şi cu urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor şi alungă-i pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. dar întotdeauna s-au rugat la Tine. bătuţi de cei care au venit peste noi. binecuvântată de Tine! Te rugăm Doamne Milostiv fii nouă tuturor. Care i-ai luminat pe prooroci. Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-a arătat. Dumnezeul nostru. celor care vrem să mergem pe calea cea dreaptă şi sfântă. miluieşte-ne pe noi! Bine este cuvântat Atotputernicul Tată Ceresc. a virtuţilor şi a îndemnurilor Dumnezeieşti. condu-ne pe Calea Adevărului! Doamne Dumnezeule Cel Minunat. luminează-ne pe noi! 35 . Căruia ne rugăm pentru o sfântă binecuvântare. troiţe. Te rugăm Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Icos 1 Doamne Dumnezeule Tată Ceresc. cu puterea Ta cea mare! Te rugăm Doamne ai milă de toţi creştinii. Dumnezeule Atotfăcător. Părintele Luminilor Sfinte. date de toţi Sfinţii Tăi! Te rugăm Doamne Milostiv fii cu toţi cei care vor să facă binele şi nu îi lăsa pe ei să se rătăcească din cauza celor răi! Te rugăm Doamne pe toţi îndrumă-i pe calea de lumină spre Împărăţia Ta! Slavă Ţie Doamne Dumnezeul nostru. mănăstiri. până la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. ocroteşte-ne pe noi! Doamne Dumnezeule Cel Mărinimos. uneşte-i pe toţi într-o sfântă sobornicească şi apostolească biserică ortodoxă. Sfinţilor Părinţi. izbăveşte-ne de toate relele! Doamne Dumnezeule Cel Atotputernic. dar nu ne-am pierdut nădejdea şi cu multă smerenie creştină Îi cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Din contopirea a două neamuri s-a născut poporul român. Atotputernic. Sfintelor Puteri Cereşti şi Îngereşti. schituri. iar acum şi noi Te rugăm aşa: Doamne Dumnezeule Cel Luminos. trimiţându-le lor Duhul Sfânt şi printr-înşii lumea a vânat! Dumnezeule iubitor de oameni. mărire Ţie! Rugăciune Slăvit să fii Doamne Duhule Sfânt. scoateţi-ne din prăpădul material şi spiritual în care suntem noi.

arde şi spinii păcatelor noastre! Doamne Dumnezeule Cel Binecuvântat. cu credinţă ne rugăm Ţie din inimă aşa: Doamne Dumnezeule Cel Înţelept. ai milă de noi! Doamne Dumnezeule Cel Puternic. flăcăi. înfrumuseţează-ne pe noi! Doamne Dumnezeule Cel Milos. Doamne. fă ca toate creaţiile noastre să fie sfinte! Dumnezeule Multmilostiv. binecuvintează-ne pe noi şi pe toţi creştinii! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 4 Noi nu ne-am pierdut speranţa. Doamne. copii au fost robiţi de cei care au năvălit peste noi. noi toţi creştinii slăvim înţelepciunea Ta. au cerut Har Sfânt. de cei care fură şi ne duc de râpă! Doamne Dumnezeule Cel Preamărit şi Lăudat. Te rugăm întăreşte Ţara Sfântă Ortodoxă România! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 5 Te slăvim. Săraci şi oropsiţi fiind. Părintele Luminilor. întăreşte ţara noastră Binecuvântată de Tine! Doamne Dumnezeule. cei care Ţi-au slujit. credinţa. sfinţeşte-ne ca să câştigăm viaţa veşnică! Dumnezeule Creator. vânt. doresc ca în toate să fie Voia Ta Cea Sfântă şi cu evlavie creştinească se roagă aşa: Dumnezeule Preaînţelept. dragostea sfântă sau evlavia. iar bogăţiile ţării au fost duse peste hotare. Doamne Dumnezeule. iarnă sau vară. înţelepţeşte-ne să înţelegem învăţătura Ta! Dumnezeule Multiubitor. izbăveşte-ne de jaful şi de sărăcia din ţara noastră! Doamne Dumnezeule Cel Preacurat.Doamne Dumnezeule Cel Atotfăcător. nu ne lăsa pe mâna celor vicleni şi răi! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 3 Mulţi flăcăi evlavioşi au pierit în luptele de apărare ale pământului românesc. Fiii şi fiicele poporului nostru au mers în lăcaşuri sfinte şi I-au cântat din inimă Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 Cu mâinile ridicate spre Cer şi cu inimile deschise spre Dumnezeu. ajută-ne să biruim în lupta cu cel viclean şi rău! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 6 Fiind zi sau noapte. şi chiar dacă suntem păcătoşi. înmulţeşte iubirea noastră sfântă pentru Tine! Dumnezeule Nemuritor. şi Îţi cântăm din inimă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Creştinii ortodocşi din România Te-au iubit întotdeauna Doamne. cu umilinţă şi cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Cu inimi şi cu gânduri curate toţi cei care Te cunosc pe Tine Doamne. iar noi cu smerenie să ne rugăm aşa: Doamne Dumnezeule ai grijă de poporul român! Doamne Dumnezeule nu ne prăpădi cu focul ce va fi să vie! Doamne Dumnezeule dă-ne putere să ne luptăm cu cei răi! Doamne Dumnezeule dă-ne gânduri bune. împreună cu urmaşii noştri. fă-ne milostivi cu tot ce e viaţă pe Pământ! Dumnezeule Biruitor. dar mamele îndurerate nu şi-au pierdut credinţa în Dumnezeu şi s-au rugat şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Tineri. curăţeşte ţara noastră. bătrâni. frig sau cald. Îţi spunem cu speranţă aşa: Dumnezeule eşti nădejdea noastră cea mare! Dumnezeule eşti Stăpânul nostru Cel Tare! 36 . fete. ploaie sau secetă. arşiţă sau ger. Te lăudăm. s-au închinat cu credinţă. îndepărtează-i pe duşmanii noştri! Doamne Dumnezeule Cel Minunat. Îţi mulţumim şi ne rugăm Ţie. luminează-ne calea spre Tine! Doamne Dumnezeule Care ai ars jertfa cu foc din Cer. curate şi de pocăinţă! Doamne Dumnezeule nu ne lăsa pe mâna vrăjmaşilor! Doamne Dumnezeule. fă minuni şi cu noi! Doamne Dumnezeule Cel Bun. iar noi fiind trecători în viaţa aceasta.

oriunde s-ar afla! Dumnezeule Preasfânt. curăţeşte-i pe cei din România de acum şi din viitor! Dumnezeule Preaînalt. Doamne. Îţi mulţumim şi ne rugăm aşa: Dumnezeule Preasfânt. lucrând cu aceste daruri.Dumnezeule eşti izvorul cunoştinţelor duhovniceşti! Dumnezeule eşti Sfinţitorul Personalităţilor Cereşti! Dumnezeule eşti Apărătorul celor din nevoi! Dumnezeule eşti Sfinţitorul şi Învăţătorul nostru Cel Bun! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 7 Mulţi oameni nu Te cunosc. cu umilinţă Te rugăm aşa: Doamne. fă să fie o singură turmă şi un Păstor! Dumnezeule Atotputernic. în pace şi în armonie! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 9 Oamenii au primit învăţătura sfântă a Domnului Iisus şi mulţi s-au încreştinat şi luminându-se duhovniceşte au primit Sfintele Taine şi au cântat: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Înţelepciunea Dumnezeiască este mare. Doamne Iisuse. dar noi păcătoşii ne pocăim pentru păcatele noastre cele multe şi cu smerenie Te slăvim. noi creştinii ortodocşi ne rugăm aşa: Dumnezeule Preabinecuvântat. ca să înţelegem Lucrarea Ta Sfântă! Dumnezeule Preaputernic. înalţă-i la Ceruri pe cei care Te iubesc şi Te preamăresc! Dumnezeule Preaînţelept. ne poţi trimite raze sfânte pentru iluminarea. ajută-ne pe toţi la lucrările noastre cele bune! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 10 Lumină din Lumina Tatălui Ceresc ne-a adus Domnul Iisus prin Învăţăturile Sale. Doamne Dumnezeule. care nu-L cunosc pe Dumnezeu. iar noi păcătoşii cu smerenie Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Lumină binecuvântată ne-a adus Sfânta Evanghelie a Domnului Iisus. Cuvioşii fierbinte s-au rugat. Drepţii Te-au cunoscut. milostiveşte-te de urmaşii noştri! Dumnezeule Cel Tare. sfinţeşte-i pe robii Tăi. cei neprihăniţi Te-au lăudat şi bine Te-au cuvântat. Apostolii au luat învăţătură sfântă de la Tine. dar nouă celor mici şi neînsemnaţi. miluieşte-ne pe noi şi binecuvintează ţara noastră! Dumnezeule Preamilostiv. ca să fie toţi binecuvântaţi cereşte şi cu toţii să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Multe daruri sfinte au avut ucenicii Domnului Iisus. întăreşte creştinismul acum şi în viitor! Dumnezeule Preasfânt. distruge dezbinarea dintre noi! Dumnezeule în Treime Slăvit. ajută-ne să trăim cu toţii ca fraţii. Cel care ne-a spus: Prin Mine veţi ajunge la Tatăl! pentru care. cu umilinţă. Mucenicii s-au jertfit pentru credinţă. Îţi mulţumim pentru toate şi-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 Văzând toată creaţia Ta. acestea s-au înzecit. iar după Pogorârea Sfântului Duh. s-au însutit. ne minunăm şi Te numim Maestru Creator şi cu evlavie spunem aşa: Dumnezeule al Heruvimilor şi al Serafimilor! Dumnezeule al Îngerilor de-a dreapta şi de-a stânga Tronului Dumnezeiesc! Dumnezeule al Arhanghelilor şi al Oştilor Cereşti şi Îngereşti! Dumnezeule al Stăpâniilor şi al Începătoriilor! Dumnezeule al Domniilor şi al Scaunelor Cereşti! Dumnezeule al Puterilor Cereşti şi al Tuturor Sfinţilor! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 8 Proorocii Te-au văzut. cu smerenie şi cu multă dragoste sfântă privim spre Cer. Doamne. sfinţeşte ţara noastră şi pământul românesc! Dumnezeule Preacurat. s-au înmiit. înţelepţeşte-ne pe toţi. curăţirea şi sfinţirea noastră. să-L caute şi să-L afle. Ne rugăm pentru mântuirea sufletelor noastre şi pentru cei. dăruieşte-ne înţelepciunea cu care să desluşim tainele cunoaşterii cea de Sus! 37 . Doamne.

Doamne. sfinţeşte tot pământul ţării noastre! Dumnezeule Preasfânt. dăruieşte-ne vigilenţă. de toţi cei care ne asupresc şi ne jefuiesc şi aşteptând reîntregirea ţării şi a Bisericii noastre creştine Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Suntem vrednici de plâns pentru păcatele noastre cele multe. şi pentru a face Voia Ta şi mult ne străduim să împlinim Cuvântul Tău Sfânt. Sfânt e Domnul Savaot! Plin e Cerul şi Pământul de Mărirea Sa! iar noi creştinii ortodocşi spunem aşa: Dumnezeule Preasfânt. că suntem năpăstuiţi! Doamne Dumnezeule. dăruieşte-ne iubire sfântă şi harul rugăciunii fierbinţi! Doamne. ca noi românii să ne izbăvim din nevoi şi din necazuri. nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem şi nu lăsa ca România să fie distrusă sau împărţită după bunul plac al celor mândri. ajută-i pe toţi oamenii să se sfinţească şi să se mântuiască! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 12 Rugându-ne Ţie. răi şi lacomi. ca mântuindu-ne săŢi cântăm în veci. să scăpăm de cel rău şi de urmăririle sale diabolice! Doamne. ca împreună să-Ţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune pentru Ţara Sfântă Ortodoxă România Doamne Dumnezeule Atotputernic. dăruieşte-ne pace sufletească şi echilibru spiritual! Doamne. fără leac! Te rugăm Doamne apără-ne de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe Pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru tot belşugul de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă! Te rugăm Doamne ca în tot şi în toate să fie Voia Ta. să scăpăm din plasa ispititorului. iar nouă să ne dai Doamne. oriunde s-ar afla ei! Dumnezeule Preaputernic. De aceea cu smerenie şi cu multă iubire Îţi cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Lucrătorii Tăi din Ceruri cântă neîncetat: Sfânt. întăreşte credinţa creştin ortodoxă la noi şi în toată lumea! Dumnezeule Preamilostiv. precum şi de potopul care va fi să vină pentru păcatele noastre! Te rugăm Doamne apără-ne de cutremure devastatoare. păcătoşii! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 13 (de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Dumnezeule. de cei care vor să ne exploateze crunt. binecuvântat. de fulgere şi de trăznete ucigătoare! Apără-ne de secetă şi de inundaţii de orice fel! Apără-ne de radiaţii ucigătoare. fii milostiv şi cu urmaşii noştri! Doamne Dumnezeule. robii Tăi! Doamne Dumnezeule. ajută-ne şi întăreşte-ne pe noi. ci. răbdare. nu ne lăsa în părăsire pe noi. sfinţeşte şi întăreşte iubirea din noi! Dumnezeule Preabun.Doamne. păcătoşilor! Doamne Dumnezeule. Doamne. sfinţeşte-i pe toţi românii. ai grijă de noi. puterea şi întărirea să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta! Slavă Ţie Doamne. de pe noul pământ românesc. Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii. modestie şi putere în credinţă! Doamne. aşteptăm milostivirea Ta. ajută la întregirea ţării noastre! Dumnezeule Preasfânt. de molime şi de boli grele. Slavă Ţie! Amin! 38 . de vijelii aducătoare de moarte! Apără-ne de ploi rele aducătoare de grindină. şi Te rugăm să ne ajuţi să rămânem pe Calea Ta. dăruieşte-ne smerenie. dar ne gândim că suntem zidirea Ta. ai grijă de România. luminează-ne. pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria şi ale tuturor Sfinţilor Tăi. Osana! Doamne Dumnezeule. îndură-Te. Sfânt. să Te iubim nespus în inimile noastre! Doamne Dumnezeule ai milă de poporul român şi ajută Ţara Sfântă Ortodoxă România! Condac 11 Noi dorim să lucrăm pentru Slava Ta. dăruieşte-ne iubire sfântă. Te rugăm Milostiv fii nouă. să scăpăm de toţi înşelătorii şi profitorii. Doamne. că mulţi vor să o distrugă material şi spiritual! Doamne Dumnezeule.

de unde acum se roagă pentru noi. Împăratul şi Dumnezeul nostru! Troparul Ţării Alese de Domnul Dumnezeu Savaot Bucură-te Românie şi întregule popor român! Bucuraţi-vă români că Dumnezeu vă priveşte acum pe toţi! Bucuraţi-vă. că Maica Domnului şi toţi Sfinţii din Ceruri se roagă şi ne ajută pe toţi! Bucuraţi-vă. Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule. 39 . împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Te-ai gândit şi la noi păcătoşii. că Noul Ierusalim se va înălţa în mod falnic pe pământul românesc! Bucuraţi-vă. că propovăduirea sfântă va fi făcută peste tot Pământul. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. ajută poporul Român şi românii de pretutindeni pentru a merge pe calea cea bună şi spre a face doar Voia Tatălui Ceresc. Amin! Canonul Sfânt . Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Dumnezeule Iisuse Hristoase. unii au ajuns în Sfântul Sobor al Maicii Domnului. să-l izbăveşti din toate nevoile. pentru Slava Numelui Tău Cel Sfânt.Cântarea I-a Doamne Dumnezeule binecuvintează România şi pe cei ce lucrează pentru Slava Numelui Tău Sfânt! Doamne Dumnezeule. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Spre Slava Numelui Tău cel Sfânt poporul român a înălţat Sfinte Biserici. păcătoşilor! Laudă sfântă Ţi-au adus. păcătoşilor! Privind spre Pământ ai văzut poporul român greu încercat de-a lungul vremurilor şi pe toţi cei care se rugau Ţie. întăreşte Ţara Sfântă Ortodoxă România ca să fie condusă după Sfintele Porunci Dumnezeieşti. mănăstiri. protejează ţara noastră şi întregul popor român de potopul cu foc! Doamne Dumnezeule Iisuse. că Sfintele Puteri Cereşti aduc veşti nemaiauzite pe acest pământ sfânt al României! Bucuraţi-vă iubitorilor de Dumnezeu. toţi cei de pe Pământ. Psalmul sfintei protejeri a României Doamne Dumnezeule Preaslăvit. că prin voi toţi se împlineşte Sfântul Cuvânt Dumnezeiesc! Bucuraţi-vă. Fiul Tatălui Ceresc. care cu dragoste Ţi-au urmat Sfintele Tale Învăţături scrise în cărţile sfinte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Dintre toţi rugătorii români care s-au sfinţit postind şi făcând fapte bune. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. pentru mântuirea noastră! Doamne Dumnezeule trimite Sfintele Oştiri Cereşti să-i izgonească pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi! Doamne Dumnezeule dăruieşte-ne cunoaşterea cea de Sus. Cântarea a III-a Imnuri de slavă şi de laudă către Domnul au înălţat la Ceruri toţi rugătorii smeriţi şi cu inima fierbinte. că va triumfa pe Pământ Iubirea Sfântă! Bucuraţi-vă aleşilor. pentru a ne scoate din toate năpastele noastre şi pentru a ne izbăvi de duşmanii văzuţi şi nevăzuţi.Paraclisul “România Grădina Maicii Domnului. ţară aleasă de Dumnezeu pentru lucrare sfântă în toată lumea” Rugăciunile începătoare (pag 5) Doamne miluieşte! (de 12 ori) Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos. a cântat cântece sfinte şi s-a rugat la Tine. Doamne. păcătoşilor! Poporul român a început a se forma când în Sfânta Împărăţie a Cerurilor lua fiinţă Sfântul Sobor al Maicii Domnului şi de aceea poate. cei care suntem pe Pământ. Preasfântule Părinte al Luminilor Cereşti. ca să ne ocrotească de lucrătorii întunericului! Doamne Dumnezeule ascultă rugăciunile Sfintei Fecioare Maria. să împlinim doar Voia Ta! Doamne Dumnezeule întăreşte-ne pe noi şi pe urmaşii noştri. de fiii şi fiicele poporului român! Către Domnul Dumnezeu Savaot strigăm noi păcătoşii. Doamne. Împăratul nostru Dumnezeu! Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos. schituri. împreună cu Sfinţii şi cu Sfintele Puteri Cereşti. Doamne Dumnezeule. binecuvintează-ne pe noi şi pe toţi urmaşii noştri! Doamne Dumnezeule întăreşte Sfinţii Îngeri Păzitori. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Fecioară Maria. izbăveşte poporul român de tot întunericul care îl acoperă.

Te-au slăvit pe Tine. păcătoşilor! Cuvântul cel Sfânt şi Învăţăturile Sfintei Evanghelii au fost repede acceptate de poporul român. păcătoşilor! Domnul nostru Iisus Hristos a privegheat timp de 2000 de ani peste poporul român.Doamne Dumnezeule. Doamne Dumnezeule. adevărul cel sfânt l-am scris şi Ţie cu credinţă şi cu nădejde ne-am rugat. Fiului şi Sfântului Duh. cu Îngerii şi cu Sfinţii. ajută-ne pe noi la transformarea României într-o minunată şi Sfântă Grădină! Ectenie Cu pace. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru întoarcerea tuturor oamenilor la dreapta credinţă creştin-ortodoxă. dar şi râvna celor care se rugau şi S-a milostivit asupra noastră. Apostolească şi Ortodoxă Biserică. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru înflorirea şi transformarea ţării noastre în Grădină a Maicii Domnului. pentru care noi cu toţii Îţi mulţumim. toţi iubitorii Sfintelor Personalităţi Cereşti. iubitorii de cele sfinte Te-au slăvit. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preabinecuvântata Maică a Domnului. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm. au fost lăudate şi preamărite. ierarhi. că pe toate le împlineşti după Voia Ta Dumnezeiască. Doamne. Doamne. şi din toate greutăţile ne-ai scăpat! Doamne Dumnezeule. împreună cu Sfinţii şi cu Sfintele Puteri Cereşti. Sfinţii Arhangheli şi Sfintele Puteri Cereşti. feciori. Doamne Dumnezeule. de Dumnezeu binecuvântată. păcătoşilor! Domnul Iisus Hristos. pustnice. fecioare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu adâncă smerenie nădăjduim spre al Tău ajutor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfântă Fecioară. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu gând curat şi cu inimă fierbinte. cuvine-se să Te lăudăm şi să Te preacinstim întru toţi vecii! 40 . Te iubim şi Te slăvim. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. femei. iar noi ştiind că eşti mai cinstită decât Heruvimii şi decât Serafimii. Doamne Dumnezeule. smerindu-se. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Ca Maica Domnului împreună cu Sfintele Personalităţi Cereşti să ne ajute pe noi. domnitori. care s-a născut odată cu creştinismul. văzând necazurile noastre. bărbaţi. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru unirea bisericilor într-una Sfântă Sobornicească. domniţe evlavioase din Ţările Române. şi i-a binecuvântat pe toţi. Tatălui. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preasfânta Fecioară Maria. Cântarea a V-a În toată ţara noastră ai trimis Sfinţi Îngeri. păcătoşilor! Năpăstuiţi am fost de cei care au venit cu mânie şi cu gânduri rele peste poporul român. a auzit din Sfântul Ei Sobor laudele şi rugăciunile românilor şi S-a uitat spre ţara noastră şi spre rugătorii ei. din toată inima lor de români şi de creştini. iar noi creştinii de acum cu dragoste duhovnicească facem cunoscută lucrarea celor care ne-au ajutat. păcătoşilor! Ai ales neamul românesc creştin pentru lucrul Tău cel minunat şi sfânt. iar noi. urechile şi minţile multora s-au deschis. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Cu iubire sfântă pustnici. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. pe Preasfânta Maică au binecuvântat-O. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cântarea a IV-a Doamne. Doamne. pe Domnul Iisus L-au Preaînălţat. S-a arătat în vedenie multor persoane din poporul român. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. dar cu nădejde cu toţii ne-am rugat Ţie. iar noi cu dragoste şi cu smerenie Te slăvim. Te lăudăm şi Îţi mulţumim pentru toate! Doamne Dumnezeule. au înălţat rugăciuni spre iertarea păcatelor şi întrajutorarea poporului român şi creştin. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Doamne Dumnezeule Preasfânt şi prefă România într-o Sfântă Grădină a Ta! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu. întărind credinţa noastră creştină şi arătându-ne adevărul cel sfânt. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Ca poporul român să urmeze calea bună a sfintelor conlucrări cereşti. Ajutăne pe noi. în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule. cu dragoste duhovnicească cântăreţii Tăi Te fericesc.

acum şi pururea şi în vecii vecilor! Doamne. trimise ca să slujească pentru cei care vor fi moştenitorii mântuirii? Amin! Pace ţie cititorule! Şi duhului tău! Aliluia! Ascultă Doamne pe poporul care nădăjduieşte întru Tine! Evanghelia Înţelepciune drepţi! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Marcu citire: (Marcu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Sfânta Fecioară Maria S-a arătat şi a comunicat multor persoane din poporul român despre ceea ce va fi să vină peste întreaga omenire. iar noi înţelegând acum acestea. şi ca pe un veşmânt le vei strânge şi ca o haină vor fi schimbate! Dar Tu acelaşi eşti şi anii Tăi nu se vor sfârşi! Şi căruia dintre Îngeri a zis Dumnezeu vreodată: Şezi de-a dreapta Mea. se va mântui. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Te lăudăm. în limbi noi vor grăi. mântuirea sufletelor şi întoarcerea lor la dreapta credinţă creştin ortodoxă. Te slăvim. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pomeni-voi Puterea Ta Sfântă. 16-20) În vremea aceea Iisus a zis: Cel care va crede şi se va boteza. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Toţi cei care au venit din Sfânta Împărăţie a Cerurilor să aducă veşti sau prevestiri. peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru fraţii noştri creştini. curăţeşte Doamne mulţimea greşelilor noastre! Binecuvântează Doamne. pentru cei de faţă (nume) pentru sănătatea. ale Sfintelor Puteri Cereşti. Pământul l-ai întemeiat şi Cerurile sunt lucrul mâinilor Tale! Ele vor pieri. 16. păcătoşilor! Cu multă dragoste ai pus de-a lungul timpului Sfinte Puteri Cereşti şi Îngereşti. cucernici şi dreptmăritori. Fiului şi Sfântului Duh. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Cuvinte şi Duhule Sfânt. în viitorul apropiat. nu-i va vătăma. şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul prin semnele ce urmau. au slăvit Dumnezeirea Cea Veşnică. întru tot neamul şi neamul! Doamne sub Puterea Ta cea Mare. până când voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale? Îngerii oare nu sunt toţi duhuri slujitoare. Te iubim în inimile noastre şi pentru toate darurile Tale Îţi mulţumim! Doamne Dumnezeule. să apere poporul român. iar cel care nu va crede se va osândi. Doamne. Amin! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Părinte. Iar celor care vor crede. Ţara Sfântă Ortodoxă România şi o întăreşte pe ea totdeauna. precum şi a tuturor oamenilor de pe Pământ. le vor urma aceste semne: în Numele Meu demoni vor izgoni. român. Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! Pentru poporul român şi pentru românii de pretutindeni pentru iertarea păcatelor. Deci Domnul Iisus după ce a vorbit cu ei. au propovăduit pretutindeni. pe Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti. binecuvântând poporul nostru. Treime Sfântă curăţeşte mulţimea greşelilor noastre! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria şi ale tuturor Sfinţilor. Doamne. Tatălui. plecând. 10-14) Întru început Tu. dar Tu rămâi şi toate ca o haină se vor învechi. după Mare Mila Ta. S-a Înălţat la Cer şi a şezut de-a dreapta Lui Dumnezeu. chiar ceva dătător de moarte de vor bea. Aşează Mâna Ta cea Sfântă peste ţara noastră şi ocroteşte-o în veci! Amin! Cântarea a VII-a Doamne miluieşte-ne pe noi şi pe toţi urmaşii noştri întru Slava Ta cea Mare şi nevăzută de noi oamenii! 41 . Domnului să ne rugăm! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm. păcătoşilor! Domnul Iisus Hristos a binecuvântat pe Sfânta Fecioară Maria. şerpi vor lua în mână şi. arată-ne nouă Puterea Ta şi ne mântuieşte de toţi duşmanii noştri văzuţi şi nevăzuţi. auzi-ne şi ne miluieşte! Doamne miluieşte! Pentru unirea bisericilor într-una Sfântă Sobornicească Apostolească şi Ortodoxă Biserică. ne rugăm Ţie. Ectenia Pomenirii Miluieşte-ne Doamne Dumnezeule. precum şi pe mulţi Sfinţi pentru a se arăta în poporul român. Iar ei. mântuirea lor şi a familiilor lor. Doamne din inimă Îţi mulţumim! Doamne Dumnezeule.Cântarea a VI-a Doamne Dumnezeule Preabinecuvântat şi Prealăudat cu smerenie ne închinăm în faţa Ta. toţi şi toate se vor supune! Apostolul Înţelepciune Drepţi! Din Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citire (Evrei 1.

toată puterea răului. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Preacurata şi Preabinecuvântata Fecioară Maria. Fiule şi Duhule Sfânt ajută poporul nostru şi pe urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor. păcătoşilor! Doamne Dumnezeule priveşte spre ţara noastră. întăreşte-l în credinţă şi povăţuieşte-l spre ascultarea Cuvântului Tău. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Slăvindu-L pe Dumnezeu şi Domnul se va uita spre noi şi va institui o ţară de vis. alină durerile noastre. îi pot izgoni pe toţi cei care ne încurcă pe noi în gândire şi în fapte. Doamne. Lumina şi Iubirea Lui Dumnezeu! Doamne miluieşte! Domnului să ne rugăm ca Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti să ne ajute pe noi acum şi întotdeauna! Doamne miluieşte! (de 3 ori) Că milostiv şi iubitor de oameni eşti Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă-Ţi înălţăm. a vieţii şi a oamenilor acum şi în viitor! Doamne miluieşte! Domnului să ne rugăm ca cei binecuvântaţi de Dumnezeu să conducă România şi toate popoarele! Doamne miluieşte! Domnului să ne rugăm ca în lume să fie domnească Pacea. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Se vor dărâma toţi cei care O vorbesc de rău pe Preasfânta. păcătoşilor! Doamne Dumnezeule. Tatălui. care încearcă să-i atragă în vâltoarea morţii. păcătoşilor! Cu multă evlavie sfântă noi românii ne rugăm pentru întărirea ortodoxiei în Ţara noastră şi în toată lumea. ocroteşte Ţara Sfântă Ortodoxă România. Maica Domnului nostru Iisus Hristos! Cântarea a VIII-a Să lăudăm. acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Lăudaţi pe Domnul întru Sfinţii Lui! Lăudaţi pe Domnul întru Puterile Lui! Toată suflarea să laude pe Domnul! Rugăciune O. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. va rămâne până la sfârşitul veacurilor pământ binecuvântat unde se coboară Cuvântul Lui Dumnezeu. şi binecuvântează-i pe aleşii Tăi întru toţi vecii! Doamne miluieşte! Domnului să ne rugăm pentru binecuvântarea Pământului. a cărei putere nu a fost şi nu va fi niciodată egalată. Grădina Maicii Domnului. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. pentru coborârea Împărăţiei Lui Dumnezeu pe Pământ. Doamne. România şi izbăveşte-o din mâna tuturor duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi şi a asupritorilor noştri. binecuvantând eşti Binecuvântat întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule. spre împlinirea Poruncilor şi Voii Tale! Doamne Dumnezeule. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. Preasfântă Treime. Lumina şi Iubirea Ta! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Ajută-ne. miluieşte şi ocroteşte Ţara Sfântă Ortodoxă România. păcătoşilor! Doamne Iisuse Hristoase. pe noi şi pe urmaşii noştri pentru a împlini doar Voia Ta! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Preacurată Fecioară Maria. dăruieşte-ne Pacea. ajută-ne să ajungem în faţa Preaslăvitului Tău Fiu Iisus Hristos şi să fim număraţi ce cei de-a dreapta Sa! Cântarea a IX-a Doamne Dumnezeul nostru. Preasfântă Treime. Te rugăm Doamne Dumnezeule. revarsă asupra lumii întregi forţa Iubirii Tale. împreună cu Sfânta Fecioară Maria şi cu Sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne nouă. care ne jefuiesc mereu! Doamne Dumnezeule. Fiului şi Sfântului Duh. având putere de la Dumnezeu. Te implorăm. fără exploatare sau contradicţii interne. scoate-ne din toate relele de acum şi ne călăuzeşte pe toţi pe calea mântuirii! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Sfinţii Arhangheli.Doamne Dumnezeule. păcătoşilor! Priveşte spre poporul român şi creştin. Tu. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! România. care veghezi 42 . iartăne păcatele şi povăţuieşte-ne pe calea cea bună spre mântuire şi viaţă veşnică! Doamne Dumnezeule. bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului întru toţi vecii! Doamne Dumnezeule. izbăveşte-ne pe noi şi întregul popor din întunericul păcatelor noastre. până la a doua venire a Domnului Iisus Hristos! Ectenie pentru România Doamne Dumnezeule. nu ne lăsa pe noi românii în suferinţe de tot felul. cu oraşele şi cu toate localităţile ei. a fricii şi a distrugerii! O. păcătoşilor! Doamne Dumnezeule Tată. ca să îndepărteze de la copiii Lui Dumnezeu toată lucrarea malefică.

Îi împlinesc Voil. să ai loc în Cerul Sfânt! Smereşte-te creştine. pe noi păcătoşii robii Tăi întăreşte-ne cu răbdare şi credinţă tare că multe piedici avem. ca să fii iertător nouă şi lor. prin viaţa Sa pe Pământ. asupra Bucureştiului. Oferă-ne Pacea. acceptând porunca dată! Smereşte-te creştine. asupra fiecărei localităţi şi tări de pe glob. să fim smeriţi. şi nu o fă uitată! Smereşte-te creştine. ascultate şi împlinite cu multă dragoste. Împăratul Cerului şi al Pământului. Ne-a îndemnat să urmăm calea spre mântuire şi spre Împărăţia Sa şi a spus: Smereşte-te creştine. şi cu smerenie se pocăiesc pentru toate păcatele şi renunţând la toate cele rele şi neplăcute Domnului. păzeşte în noi Iubirea! Amin! Pentru noi şi pentru tot neamul omenesc ne umilim noi înaintea Ta. în parte. asupra României. că vei avea virtuţi! Smereşte-te creştine. de vrei să primeşti Harul! Smereşte-te creştine. că mult vei câştiga! Smereşte-te creştine. şi fii mereu smerit! Smereşte-te creştine. cât timp mai este. ne-a dat pildă de iubire. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! 43 . cu o iubire atât de tandră. ei rabdă încercările vieţii şi spun: Smereşte-te creştine. să capeţi calităţi! Smereşte-te creştine. că în înţelepciunea Lui. asupra fiecăruia dintre noi. de smerenie. Dumnezeu ştie ce este mai bine pentru noi. dar în acelaşi timp. răbdători. Doamne. că blând atunci vei fi! Smereşte-te creştine. revarsă Forţele Tale Atotputernice asupra lumii întregi. asupra Pământului. de milostivire. luminează-ne şi dă-ne Doamne din cunoaşterea cea de la Tine! Smereşte-te creştine. sfinţenia o să vină! Smereşte-te creştine. cu evlavie să-I cântăm Domnului: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 3 Să primim poruncile cereşti cu smerenie. să ne dăruiască nouă viaţa veşnică. încă! Smereşte-te creştine.asupra fiecăruia. din iubire de oameni şi pentru mântuirea noastră S-a smerit până într-atât încât a lăsat Slava Sa Cerească şi S-a întrupat Om pe Pământ. ca un Mântuitor venit de la Tatăl pe pământ pentru om! Amin! Acatistul Sfintei Smerenii Creştine Rugăciunile Începătoare (pag 5) Condac 1 Fiul Lui Dumnezeu Cel Preaînalt. Smereşte-te creştine. cât trăieşti pe Pământ! Smereşte-te creştine. şi nu refuza darul! Smereşte-te creştine. de iertare. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 2 Din dragoste pentru Dumnezeu să ne întărim cu toţii duhovniceşte. că asta-i arma ta! Smereşte-te creştine. cu Atotputernicia cu care ai făcut lumea. iertători şi plini de iubire pentru Dumnezeu şi pentru aproapele şi din inimi să cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 2 Cei ce-L iubesc pe Dumnezeu Îi ascultă poruncile. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 3 Poruncile sfinte trebuiesc acceptate. ne-a dat învăţături sfinte ca noi toţi să ne smerim şi să redevenim plăcuţi Domnului. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Icos 1 Domnul Iisus Hristos. împlinind porunca sfântă! Smereşte-te creştine. cereşte poţi iubi! Smereşte-te creştine. ca să primeşti lumină! Smereşte-te creştine. smerit vei fi iubit! Smereşte-te creştine. zicând: Doamne.

Condac 4 Omule. să nu pierzi acest dar! Smereşte-te creştine. că adevărul de Sus vine! Smereşte-te creştine. că mult ai să câştigi! Smereşte-te creştine. rupându-ţi astăzi vălul! Smereşte-te creştine. Cu credinţă să spunem aşa: Smereşte-te creştine. să ai calităţi sfinte! Smereşte-te creştine. şi-i creşte pe cei mici! Smereşte-te creştine. că mult ai să mai urci! Smereşte-te creştine. după familie. după smerenie. poţi avea credinţă. gândind că planurile Lui nu se potrivesc cu ale tale. spre a nu trudi-n zadar! Smereşte-te creştine. să treci în eră nouă! Smereşte-te creştine. în strai de sărbătoare! Smereşte-te creştine. să vină şi la tine! Smereşte-te creştine. dragoste. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 5 Creştinii trebuie să aibă respect faţă de Dumnezeu. pierzi absolut totul şi oricine ai fi te poţi duce la chinuri chiar dacă te rogi. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 6 Este un mare păcat să nesocoteşti poruncile şi Voia Lui Dumnezeu. Cu umilinţă şi cu pocăinţă să spunem aşa: Smereşte-te creştine. că vei avea de toate! Smereşte-te creştine. că ea se naşte din lăuntrul fiinţei tale! Dorindu-ne această calitate sufletească să-I cântăm Ziditorului nostru: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 4 De vei avea toate calităţile înalte dar smerenie nu ai. dar dacă nu vrei nu poţi avea smerenie. faţă de Sfintele Puteri Cereşti şi Îngereşti. să nu fii ca un zid! Smereşte-te creştine. slăvindu-L pe Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 5 Va fi un cer nou şi un pământ nou şi toate se vor schimba! Cele rele vor dispărea. să-ţi iei un strai frumos! Smereşte-te creştine. este Atoatevăzător. după ascultare sau după felul în care împlinim Voile Sale. să fii o sfântă floare! Smereşte-te creştine. să poată face lucrare bineplăcută Domnului. smerenia va fi la loc de cinste şi va fi ascultare pe toate planurile. pline de rele şi de păcate şi să îmbrăcăm hainele cele frumoase ale luminii cereşti. să ai o viaţă nouă! Smereşte-te creştine. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! 44 . nădejde. pe care le-au avut odată strămoşii noştri în Grădina Raiului şi să spunem aşa: Smereşte-te creştine. Smerindu-ne cu toţii să-L slăvim pe DUmnezeu şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 6 Domnul Iisus Hristos ne cunoaşte pe fiecare după nume. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 7 Cu toţii trebuie să fim smeriţi şi să ne amintim în fiecare clipă că Dumnezeu este Veşnic. că sigur ai să-nvingi! Smereşte-te creştine. iar noi trebuie să lepădăm hainele noastre vechi. să-ţi fie de folos! Smereşte-te creştine. că-i mare calitate! Smereşte-te creştine. să spunem: Smereşte-te creştine. că ai destulă minte! Smereşte-te creştine. De aceea. este Totul în toate. ca să vezi adevărul! Smereşte-te creştine. dar şi Multiubitor şi Multmilostiv şi cu iubire să-I cântăm Lui: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 7 La Dumnezeu totul este desăvârşit. să nu mai fii rigid! Smereşte-te creştine. Dorindu-ne şi noi să fim mai răbdători şi mai smeriţi. că totul se transformă! Smereşte-te creştine şi ia-ţi o nouă formă! Smereşte-te creştine. posteşti şi eşti milostiv.

Să spunem cu dragoste aşa: Smereşte-te creştine. coboară asupra noastră Harul sfinţitor al Lui Dumnezeu. urcând spre viitor! Smereşte-te creştine. ci învăţătură cerească ne dăruieşte şi cu smerenie să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 10 Cei care se vor învrednici spre lucrare sfântă pe Pământ. Cu mult respect sfânt şi cu genunchiul inimii aplecat în umilinţă. şi nu-L dezamăgi! Smereşte-te creştine. să ai o sfântă viaţă! Smereşte-te creştine. să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 11 Prin sfintele învăţături Divine aflăm că nu numai faptele şi vorbele noastre trebuie să-I fie bineplăcute Lui Dumnezeu. Dorindu-ne şi noi să fim binecuvântaţi de Dumnezeu. postind. vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu cu virtuţi şi calităţi sfinte. fiind plini de smerenie. a tuturor Sfinţilor care au trăit şi trăiesc pe Pământ. fii binecuvântat! Smereşte-te creştine. la Bunul Dumnezeu! Smereşte-te creştine. că-i de la Dumnezeu! Smereşte-te creştine. şi îi învaţă pe toţi cum trebuie să trăiască pentru a deveni copiii Lui. că Bunul Dumnezeu nu glumeşte. răbdători şi împlinitori ai Voilor Sale. să te cunoşti mai bine! Smereşte-te creştine. pot primi haruri şi daruri sfinte. Smerindu-ne mai mult să spunem aşa: Smereşte-te creştine. şi curăţă-ţi gândirea! Smereşte-te creştine. că Domnul nu glumeşte! Smereşte-te creştine. rugându-ne mult. plini de credinţă adevărată. şi bine te gândeşte! Smereşte-te creştine. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 11 În marea Sa bunătate Dumnezeu i-a învăţat pe oameni cum să-şi trăiască viata ca să nu cadă în plasele ispititorului. iar după trecerea la cele veşnice vor fi răsplătiţi cereşte. mai evlavioşi. mai înţelepţi. ci şi gândurile şi cugetările trebuiesc curăţate de orice vine de la rău. iar noi plecându-ne cu umilinţă. Smereşte-te creştine. să-ţi crească azi iubirea! Smereşte-te creştine. pentru a se sfinţi încă din viaţă şi pentru ca fiecare să-şi câştige un loc în Cerul Sfânt. că El te va mări! Smereşte-te creştine. acum trierea vine! Smereşte-te creştine. ascultători.Condac 8 Dumnezeu ne-a dat viaţă şi ne urmăreşte pe toţi şi nici un fir de păr nu cade fără Voia Sa. crezând cuvântul nou! Smereşte-te creştine. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 9 Cuvântul Lui Dumnezeu Se coboară pe Pământ acolo unde oamenii sunt smeriţi. să ai suflet curat! 45 . că azi ai planul tău! Smereşte-te creştine. înnobilându-te mereu! Smereşte-te creştine. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 10 Primind Cuvântul Lui Dumnezeu cu toţii să fim atenţi la faptele. vorbele şi gândurile noastre. perfecţionându-ţi gândul! Smereşte-te creştine. cuvântul sfânt ne-nvaţă! Smereşte-te creştine. a Maicii Domnului. evlavie şi dragoste sfântă. să crească darul tău! Smereşte-te creştine în faţa tuturor! Smereşte-te creştine. primind astăzi Cuvântul! Smereşte-te creştine. să-I cântăm Lui Dumnezeu: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 8 Lucrând în viaţă cele plăcute Lui Dumnezeu. Ne-a dat pildă de viaţă curată prin viaţa Fiului Său. Cu smerenie şi cu multă iubire să-I mulţumim Lui Dumnezeu şi să-I cântăm: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 9 Ca urmare a învăţăturilor Divine unii oameni devin mai smeriţi. cu toţii să spunem aşa: Smereşte-te creştine. că azi eşti inspirat! Smereşte-te creştine.

zăpada. a) Rugăciune de cinstire a Sfântului Duh (147+148) Laudă. minţile noastre trufaşe! Smereşte Doamne. ca bucăţelele de pâine. în tine. cugetele noastre pătimaşe! Smereşte Doamne sufletele noastre. că mult vei înflori! Smereşte-te creştine. Lauda Lui pe pământ şi în cer. Cel ce pune la hotarele tale pace şi cu fruntea grâului te-a săturat. repede aleargă cuvântul Lui. împăraţii pământului şi toate popoarele.Smereşte-te creştine. înălţând imnul de slavă sfântă: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Icos 12 Cu toţii să-I dăm slavă Dumnezeului nostru Mântuitor şi să-i lăudăm pe cei care au adus la cunoştinţă adevărurile cereşti pe pământul nostru românesc. laudă pe Dumnezeul tău. va sufla Duhul Lui şi vor curge apele. şi dă Slavă Divină! Smereşte-te creştine. viforul. al iubirii de oameni şi mai ales înmulţeşte. că multe-or fi să vină! Smereşte-te creştine. ca să răsune pe tot Pământul cântarea creştinească: Aliluia! Aliluia! Aliluia! Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea harului smereniei sfinte Doamne Dumnezeule Atoateţiitor. Ierusalime. De aceea să cercetăm cu luare aminte Sfântul Cuvânt Dumnezeiesc. al milostivirii. târâtoarele şi păsările cele zburătoare. Sioane. că El a zis şi s-au făcut. ne aplecăm cu sfială şi Te rugăm: priveşte spre noi cu îndurare şi iartăne păcatele! Te rugăm Doamne. în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru! Smereşte Doamne. gerul Lui cine-l va suferi? Va trimite cuvântul Lui şi le va topi. ca toţi să înţeleagă care este Voia Sa. gheaţa. al dreptei credinţe şi al iubirii sfinte. Cel ce trimite cuvântul Său pământului. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ. pomii cei roditori şi toţi cedrii. Doamne. să laude Numele Domnului. tinerii şi fecioarele. lege le-a pus şi nu o vor trece. balaurii şi toate adâncurile. că a întărit stâlpii porţilor tale. bătrânii cu tinerii. că multe vei mai şti! Smereşte-te creştine. al umilinţei. îndreptările şi judecăţile Sale lui Israel. focul. Cel ce aruncă gheaţa Lui. în care dă să se încuibeze mândria şi trufia! Smereşte Doamne cerbicia noastră. toate îndepliniţi cuvântul Lui. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 13 ( de 3 ori) (apoi icos 1 şi condac 1) Doamne Dumnezeule Veşnic şi Atotputernic Te rugăm călăuzeşte poporul român şi toată creştinătatea pe calea sfinţeniei şi dăruieşte-ne duhul smereniei. la răbdării. să-l propovăduim neîncetat. răbdând să creşti mereu! Smerenia şi răbdarea să fie darul tău! Condac 12 Bunul Dumnezeu vrea ca adevărurile sfinte să fie cunoscute. Fiarele şi toate animalele. a binecuvântat pe fiii tăi. Cel ce dă zăpada ca lâna. Doamne. al milostivirii. veşti sfinte ţi s-au dat! Smereşte-te creştine. N-a făcut aşa oricărui neam şi judecările Sale nu le-a arătat lor. dăruieşte-ne harul smereniei sfinte. să laude Numele Domnului. pe Domnul. Te slăvim şi Te preacinstim acum şi în vecii vecilor! Amin! Rugăciuni către Duhul Sfânt 1. Cel ce presară negura ca cenuşa. că numai Numele Lui s-a înălţat. să fii înmiresmat! Smereşte-te creştine. munţii şi toate dealurile. Amin! 46 . El a poruncit şi s-au zidit. Mulţumindu-I Domnului pentru toate să zicem aşa: Smereşte-te creştine. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului. care face să fiarbă sângele şi nu ne lasă să primim cu dragoste îndreptările fraţilor noştri! Întăreşte-ne Doamne în credinţă! Luminează-i după Voia Ta pe cei care nu vor să ştie sau nu pricep sfintele adevăruri cereşti! Îţi mulţumim Doamne că nu ne laşi să ne pierdem sufletele! Te iubim. grindina. al răbdării. căpeteniile şi toţi judecătorii pământului. că multe ai aflat! Smereşte-te creştine. Lăudaţi pe Domnul din ceruri! Lăudaţi-L pe El întru cele înalte! Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L pe El toate puterile Lui! Lăudaţi-L pe El soarele şi luna! Lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina! Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri. Cel ce vesteşte cuvântul Său lui Iacob.

ca înţelepţindu-ne să lucrăm cele bune în tot restul vieţii! Vino. să ne curăţim sufletele de păcate.pentr u iluminar e Doamne Dumnezeule. ci vino.pentru iluminare Duhule Sfânt. că ne aperi de cel viclean şi rău! Îţi mulţumim că ne luminezi cu lumina Ta necreată şi ne descoperi din tainele Tale. înfăşoară şi îmbracă. pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim pentru viaţă şi pentru toate darurile care întreţin viaţa! Îţi mulţumim că ne iubeşti. Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti. Te preacinstim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! 3. b) Rugăciune către Sfântul Duh . inundă şi umple sufletul şi trupul meu cu strălucirea Ta. Vistierul Bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă. îndepărtându-Te de oamenii cei întinaţi. Te iubim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! 4. Duhule Sfânt. de-Viaţă-Făcător. Duhule Sfânt.Sfinţitorul Împărate Ceresc. al Sfinţilor Îngeri şi al Sfintelor Puteri Cereşti. Duhule Sfânt! Vino cu puterea Ta biruitoare împotriva vrăjmaşului meu şi al Tău! Vino Duhule Sfânt cu puterea Ta şi curăţeşte trupul meu de tot întunericul. Ocrotitor şi Apărător al meu în toate zilele vieţii mele! Vino cuprinde şi pătrunde. de toate întinăciunile şi de toate duhurile rele. înfăptuind în toate Voia Ta! Vino Doamne. a) Rugăciune către Sfântul Duh . Duhule Sfânt. Cel care umpli întreaga lume şi dăruieşti viaţă tuturor. smereşte-ne şi cu răbdare îndreaptă-ne pe calea cea bună a învăţăturii Sfintei Evanghelii. Te slăvim. fă-ţi lăcaş sfânt în inimile noastre şi înmulţeşte în ele iubirea sfântă pentru Tine! Vino. Veşnic. binecuvintează puterea cea bună din noi şi acoperă-ne cu Harul Tău. în inimile noastre că Te iubim. Te iubim Duhule Sfânt şi Îţi mulţumim pentru toate darurile Tale sfinte. Dumnezeule Viu. vino şi nu ne lăsa pe noi păcătoşii să cădem în prăpastia păcatelor. ca toţi să facem Voia Ta cea Sfântă. cu umilinţă mă rog Ţie: Nu Te mânia de necurăţia sufletului meu. Razele Tale de Lumină Sfântă peste toţi oamenii şi peste familia mea.1. curăţeşte inimile noastre şi fă-Ţi lăcaş în ele! Îţi mulţumim Doamne. b) Rugăciune cătr e Sfântul Duh . ajută-ne după Mare Mila Ta! Luminează pe cei care cu dragoste sfântă Ţi se închină! Trimite. ca luminaţi şi sfinţiţi să ajungem în Sfânta Împărăţie a Cerurilor. propovăduită de Domnul nostru Iisus Hristos! Te rugăm vino.de mulţumire Doamne. îndreaptă-Ţi razele către noi. smereşte-mă şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăţeşte de toată întinarea păcatului! Vino ca prin ajutorul Tău. Duhule Sfânt şi Te sălăşluieşte întru noi. să ne 47 . Doamne. Dumnezeule Atotputernic luminează-ne sufletele şi minţile. Care străluceşti cu strălucire minunată şi neînchipuit de mare. vino şi Te sălăşluieşte întru noi. Atotfăcător şi Iubitor de oameni. Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru toate! Amin! 2. ci scapă-ne de tot ce ne îndepărtează de Tine! Vino Duhule Sfânt şi întăreşte-ne credinţa. Dumnezeule Duhule Sfânt Îţi mulţumim că eşti Mângâietor. Doamne. Dătătorul tuturor bunătăţilor! Te chemăm Doamne. curăţeşte-ne de toată întinăciunea păcatelor şi întăreşte-ne pe noi în lucrarea a tot binele! Luminătorul Universului. să petrec cealaltă vreme a vieţii mele. cu prezenţa Ta! Vino alungă. cei care strigăm: Luminează-ne pe noi. smereşte învârtoşarea inimilor noastre. Mângâietorule. Doamne! Îţi mulţumim că eşti cu noi şi în noi şi ne dai putere să le ducem pe toate. în vecii vecilor! Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt Te slăvim. ca înarmaţi cu Puterea Ta Sfântă şi cu minunata învăţătură cerească să mergem pe calea mântuirii. văzute şi nevăzute. vino şi Te sălăşluieşte întru mine! Vino. pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în vecii vecilor! Amin! 4. ştiute şi neştiute! Slăvim pe Tatăl. întru pocăinţă şi în lucrarea faptelor bune şi aşa să Te Preamăresc împreună cu Tatăl şi cu Fiul. întru Slava Numelui Tău cel Mare şi Sfânt! Fie ca Lumina şi Puterea Ta. care caută să aducă stricăciune trupului şi sufletului meu! Vino Duhule Sfânt şi fă-Ţi sălaş binecubântat în sufletul şi-n trupul meu şi rămâi cu mine. să învingem patimile şi ispitele noastre. acum şi întotdeauna. bune şi mai puţin bune! Îţi mulţumim pentru puterea de viaţă pe care o sufli asupra noastră! Şi noi Te iubim Doamne. a) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh Duhule Sfânt. să ne însoţească oriunde şi oricând. risipeşte şi îndepărtează pe tot potrivnicul Tău şi al meu! Amin! 3. b) Rugăciune pentru pogorârea Sfântului Duh Duhule Sfânt. Duhul Adevărului. Rugăciune către Sfântul Duh .

fermecătorii. dacă aceasta le este de folos. prin care şi noi ne-am sfinţit şi ne- 48 . asupra casei mele. să fie iar Raiul pe Pământ! Ajută-ne Doamne! Amin! 5. transmisibile sau netransmisibile. Rugăciune către Duhul Sfânt pentru protecţie Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt coboară Lumina Ta Sfântă. după Marea Milă a Ta! Scoate-ne pe toţi din rău şi ne călăuzeşte la bine. ajută-ne şi întăreşte-ne în lucrarea binelui! Vindecă pe toţi aceşti ai noştri: părinţi. Vindecă-i Doamne de boli. cât şi pe urmaşii noştri! Ocroteşte România şi românii de peste tot Pământul! Slavă Ţie Doamne. că mă predau Ţie. rude. Facă-se în toate Voia Ta. surori. de bolile lor ştiute şi neştiute de ei! Vindecă-i Te rugăm. şi pentru cei care uită să-Ţi mulţumească! Ne rugăm Doamne şi pentru cei care nu au timp să se roage. pe cei în suferinţă! Dă-le Doamne Iubire Sfântă celor prinşi de ură! Dă-le Doamne mărinimie celor zgârciţi! Sfinţeşte-le gura celor care folosesc cuvinte rele! Smereşte-i. a virtuţilor şi a îndemnurilor Dumnezeieşti. de vrăjitoare şi de toţi cei care lucrează cu răul! Fie ca prin lucrarea Razelor Tale Sfinte şi prin Puterea Ta cea Mare. Slavă Ţie! Amin! 7. sfarmă. acasă în Împărăţia Cerurilor! Îţi mulţumim. din lăuntrul fiinţei mele. care Ţi se roagă Ţie. asupra întregului meu popor. de reaua lucrare a duhurilor rele. de relele descântece făcute de necredincioşi. că nu ştiu să se roage. sau nu au descoperit încă puterea şi bucuria rugăciunii! Ajută-i. Care i-ai luminat pe prooroci. nu pot sau nu cred. Ocroteşte-mă Doamne că eu doresc să fiu cu Tine şi nădăjduiesc în ajutorul Tău! Păzeşte-mă şi izbăveşte-mă de toate duhurile rele! Doamne protejeazămă şi izgoneşte vrăjmaşii din casa mea şi din familia mea. Doamne. Dumnezeule Atotfăcător. celor care vrem să mergem pe calea cea dreaptă şi sfântă. Care ai cea mai mare ştiinţă şi putere. uneşte-i pe toţi sub aceeaşi oblăduire. de fermecători. Doamne. că noi cu smerenie şi cu dragoste Îţi mulţumim pentru toate! Doamne Dumnezeule Cel Mare. Doamne. nu îi lăsa pe pe mâna celor răi! Te rugăm Doamne pe toţi îndrumă-i pe Calea cea Sfântă şi Luminoasă spre Împărăţia Ta! Slavă Ţie Doamne Dumnezeul nostru. Atotvindecătorule. tămăduieşte neputinţele noastre. într-o Sfântă Sobornicească şi Apostolească Biserică.smerim şi să ne întoarcem la Tatăl Nostru Cel Ceresc. Doamne cu mine şi cu noi toţi! Amin! 6. date de toţi Sfinţii Tăi! Te rugăm Doamne Milostiv fii cu toţi cei care vor să facă Binele şi nu îi lăsa pe ei să se rătăcească. cunoscuţi (nume) şi mai ales necunoscuţi. pentru a se putea vedea Puterea Ta cea Mare şi binefăcătoare asupra acestor suferinzi. asupra mea. Doamne şi întoarce-i pe toţi supuşii Tăi la credinţa adevărată. pe toţi aceşti robi ai Tăi. descântătorii. Slavă Ţie! Amin! 8. Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt Împărate Ceresc. asupra familiei mele. pentru fiecare dar al Tău! Îţi mulţumim. vindecă-i. de vrăji. atât pe noi. Izvor al darurilor Dumnezeieşti pe care le împarţi precum voieşti. Care din Tatăl purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti. bolile acestora să fie vindecate spre Slava Numelui Tău Sfânt. fraţi. vindecătoare! Dăruieşte-ne toată iubirea după care tânjeşte sufletul fiecăruia dintre noi! Ocroteşte-ne şi întăreşte-ne cu Puterea Ta nemăsurată. iai înţelepţit pe Sfinţii Apostoli şi i-ai întărit pe toţi Sfinţii de-a lungul veacurilor! Te rugăm Doamne luminează-ne minţile şi înţelepţeşte-ne dăruindu-ne cunoaşterea cea de la Tine! Te rugăm Doamne curăţeşte-ne sufletele de toată întinarea şi întăreşte-ne credinţa! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne tot ce este de folos pentru a lucra şi a împlini Voia Ta cea Sfântă şi Dumnezeiască! Te rugăm Doamne fii cu noi şi cu toţi urmaşii noştri până la sfârşitul veacurilor şi alungă-i pe duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. Mângâietorule. nu lăsa să fie dezbinare între ei. pe cei singuri. Duhul Adevărului.pentru vindecare Doamne Dumnezeule Duhule Sfânt. de la toate duhurile rele ori de la forţele oarbe care se nasc în Univers şi pot acţiona asupra noastră! Transformă tot întunericul din noi şi din jurul nostru în lumină sfântă. nepoţi. cu Puterea Ta cea Mare! Te rugăm Doamne ai milă de toţi creştinii. şi mai ales pe cei care nu Ţi se roagă. Protectoare. risipeşte şi spulberă tot răul care vine de la lucrătorii răului. de farmece. ca prin protecţia Ta să plece ispititorii şi viclenii vrăjmaşi care s-au depărtat de Tine şi au căzut din Binele cel făgăduit. iar vrăjitorii. copii. din viaţa mea. prieteni. bolnavi cu boli grave sau foarte grave. Doamne. Rugăciune către Sfântul Duh . binecuvântată de Tine! Te rugăm Doamne Milostiv fii nouă tuturor. de vrăjitori. Atotputernic. distruge. răii să nu aibă parte de lucrarea lor cea rea! Duhule Sfânt. pe cei bolnavi. Rugăciune către Sfântul Duh pentru milostivire Slăvit să fii Doamne Duhule Sfânt.

ca împreună cu Sfinţii să-Ţi mulţumească şi să Te slăvească în veci. Slavă Ţie! Amin! 11. Cu sufletele pline de evlavie Te rugăm să Te înduri de ţara noastră. Te slăvim şi Te preacinstim acum şi în vecii vecilor! Amin! 11. Te rugăm apără ţara noastră de toţi răufăcătorii. al invidiei şi al egoismului şi să ajuţi neamul românesc să-şi găsească în sfârşit calea cea dreaptă. Rugăciune către Dumnezeu pentru dobândirea Harului Smereniei Sfinte Doamne Dumnezeule Atoateţiitor. Rugăciune către Sfântul Duh . curăţeşte-i şi dăruieşte-le lor haina albă a neprihănirii. în care dă să se încuibeze mândria şi trufia! Smereşte Doamne cerbicia noastră. unde nu este durere. să luminezi minţile noastre. să fie distrusă sau împărţită. ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii. al urii. iar nouă să ne dai Doamne. Te rugăm caută spre rugăciunea robilor Tăi şi vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre. care face să fiarbă sângele şi nu ne lasă să primim cu dragoste îndreptările fraţilor noştri! Întăreşte-ne Doamne în credinţă! Luminează după Voia Ta pe cei care nu vor să ştie sau nu pricep sfintele adevăruri cereşti! Îţi mulţumim Doamne că nu ne laşi să ne pierdem sufletele! Te iubim. nici de rănile păcatelor. pentru păcatele noastre.am uns în ziua Sfântului nostru Botez. Doamne. a) Rugăciune pentru România Doamne Dumnezeule Preamilostiv nu ne lăsa pe noi românii să ne pierdem şi nu lăsa ca România. nici suspin. b) Rugăciune pentru România Doamne Iisuse Hristoase. precum şi de potopul care va fi să vină. cea mântuitoare. fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. iar acolo închinându-ne Ţie. Facă-se Voia Ta Doamne! Amin! [♫+Cu Sfinţii odihneşte Hristoase. Slavă Ţie! Amin! 9. al dreptăţii. prin care se întunecă în noi chipul cel Preascump al Lui Dumnezeu. scoate-i de la rău. în inimile noastre iubirea pentru Tine şi pentru aproapele nostru! Smereşte Doamne minţile noastre trufaşe! Smereşte Doamne cugetele noastre pătimaşe! Smereşte Doamne sufletele noastre. să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi a intra în Ierusalimul Ceresc. Doamne. de fulgere. Te rugăm Doamne. Preabunule. Îmblânzeşte trupul şi stinge patimile. ci viaţă fără de sfârşit!] 10. de vijelii. ci tămăduieşte-le cu ungerea Ta atotvindecătoare! Luminează mintea noastră. puterea şi întărirea să le ducem pe toate câte vor fi să fie prin Voia Ta! Slavă Ţie Doamne. să slobozeşti neamul nostru din jugul minciunii. Îndreptează şi înnoieşte inima noastră. Fiul Lui Dumnezeu. de geruri năpraznice! Apără-ne de secetă şi de inundaţii de orice fel! Apără-ne de radiaţiile ucigătoare de pe Pământ şi din afara Pământului! Apără-ne de molime şi de boli grele fără leac! Te rugăm Doamne. după bunul plac al celor mândri. al mâhnirii. să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor care sunt în lume şi să cunoaştem ce e rău şi ce e bine. al milostivirii. de trăznete ucigătoare. al blândeţii. ai pătimit şi ai Înviat a treia zi după Scripturi. Iartă-i Doamne şi odihneşte-i unde drepţii se odihnesc. goneşte-l de la noi! Dă-ne nouă duhul dragostei. să cântăm în vecii vecilor: Treime Sfântă. Dumnezeule de Viaţă Făcător. care din pricina amărăciunilor şi a 49 . sufletele adormiţilor robilor Tăi. ale tuturor Sfinţilor şi ale Sfintelor Puteri Cereşti. de vijelii aducătoare de moarte! Apără-ne de ploi rele aducătoare de grindină. Te rugăm cercetează-i pe cei din neam adormiţi: părinţii şi fraţii noştri (numele) dar şi pe cei pentru care nu s-a rugat sau nu se mai roagă nimeni şi pe cei uitaţi la veşnicile chinuri şi luminează-i. şi ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea. să ne putem face locaş al Preasfintei Treimi. al iubirii de oameni şi mai ales înmulţeşte. pentru mântuirea a toată lumea Te-ai întrupat. Te rugăm. Doamne. nu Te scârbi de necurăţia noastră. al înţelepciunii. de toţi cei care vor să ne exploateze crunt. să trimiţi Duhul Tău Mângâietor să ne curăţească de toată întinarea şi să ne întoarcă inimile la blândeţea Ta şi la frica de Dumnezeu. Doamne îndură-Te de noi! Doamne Dumnezeule Iubitor de oameni. nici întristare. răi şi lacomi! Pentru rugăciunile Preasfintei Fecioare Maria. la capătul căreia ne aştepţi Tu. ne aplecăm cu sfială şi Te rugăm Domne: priveşte spre noi cu îndurare şi iartă-ne păcatele! Te rugăm Doamne dăruieşte-ne harul smereniei sfinte. al răbdării. să nu izvorască gânduri rele şi pofte necuvioase.pentru cei adormiţi Doamne Duhule Sfânt. cele multe! Te rugăm Doamne apără-ne de cutremure devastatoare. apără-ne de orice rău îngrozitor care ameninţă viaţa pe Pământ şi ajută-ne nouă tuturor acum şi în veci! Îţi mulţumim Doamne pentru viaţă şi pentru tot belşugul de daruri pe care îl reverşi asupra noastră în fiecare clipă! Te rugăm Doamne ca în tot şi în toate să fie Voia Ta. al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert. al smereniei şi al milostivirii. Iar duhul lenevirii. Tatălui şi Fiului.

Heruvimi. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel Sfânt. Te rugăm Doamne. pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni! Mărire. pentru sate. Îţi mulţumim Sfântă Cruce că ne păzeşti de tot răul! Amin! 5. cu genunchii îndoiţi şi cu inimile frânte ridicăm această rugăciune către Tine. Maica Domnului. în necazuri şi în nevoinţe. al Fiului şi al Duhului Sfânt! Amin! 12. laudă şi mulţumire Ţie. ca în veac să fie lăudat Preasfânt Numele Tău. Te rugăm Doamne. şi să îi răsplătească Dumnezeieşte pentru aceasta! Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat Sfânta Cruce ca armă împotriva diavolilor. Te rugăm Doamne. de Sfânta Ta Biserică! Doamne dă-mi rogu-Te. Puteri Cereşti şi Îngereşti care sunt în slujba Pământului şi a vieţii pe Pământ şi 50 .Îţi mulţumim Doamne pentru Sfinţii: Serafimi. Te rugăm Doamne. Îndrumători. să nu mă lepăd de Tine. oraşe. aşa cum Tu ne rabzi pe noi toţi. care au uitat să-şi iubească aproapele şi să-i ierte pe vrăjmaşi. Călăuzitoare în viaţă şi grabnic Ajutătoare. ne mângâi cu îndurarea Ta şi ne bucuri cu iubirea Ta! Amin! 2. să ne fie loc de vieţuire până la mutarea noastră la cele veşnice! Îţi mulţumim Doamne pentru tot belşugul de daruri care în fiecare clipă se revarsă asupra vieţii noastre! Îţi mulţumim Doamne că pentru multele noastre păcate nu ne-ai pierdut cu mânia Ta. Fecioară Preacurată! Amin! 3.Slavă. Ocrotitori.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat-O pe Maica Domnului să ne fie Mamă Bună. să stingi pofta celor care pentru binele lor îşi asupresc semenii şi să le încălzeşti inimile. timpul căruia se apropie. care acum se roagă pentru noi în Ceruri şi mijlocesc la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor. aleargă cu dragoste şi le cer ajutorul! Ne rugăm Bunului Dumnezeu să dăruiască Sfinţilor întărire în toată lucrarea lor bună. Care neai adus din nefiinţă şi ne-ai binecuvântat cu chipul şi cu asemănarea Ta şi ne-ai dat Pământul cu toate ale sale. ci. Doamne. ispitirile şi durerile care ne călesc. că prin icoanele şi Moaştele lor Sfinte sunt făcători de minuni şi ajutători pentru credincioşii care. Dumnezeule Atoatefăcător. ne aperi de tot răul pe noi şi pe cei pentru care ne rugăm Ţie! Îţi mulţumim Maică Prealuminată pentru toate minunile Tale. că pentru rugăciunile Tale mai ţine Dumnezeu lumea! Îţi mulţumim Maică Preaminunată că ne vindeci de boli. de ademenirea mârşavului şi vicleanului Antihrist. Scaune Cereşti. Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu. ca un Îndurat vrei ca tot omul să se întoarcă din căile rătăcite. ziua şi noaptea. ne dai putere să le trecem pe toate. Doamne. Rugăciune către Dumnezeu de protecţie împotriva celui rău Izbăveşte-mă Doamne. şi Ţie Îţi strigăm: Te rugăm auzi-ne. Călăuzitori pe drumurile vieţii. mulţumire şi închinăciune Îţi aducem Ţie. pentru toate comunicările şi apariţiile Tale sfinte. ţări şi pentru tot Pământul! Vă mulţumim Sfinţilor Îngeri Păzitori. să facă Voia Ta şi să fie viu! Îţi mulţumim Doamne că ne veghezi cu dragostea Ta. să odihneşti sufletele celor care şi-au dat viaţa pentru credinţă şi dreptate. şi deşi permiţi încercările. şi trimite Mila Ta peste neamul nostru românesc! Că numai a Ta este puterea şi mărirea şi slava. Mulţumim tuturor Sfinţilor. celor care cu umilinţă şi cu pocăinţă cer acest lucru! Mulţumim tuturor Sfinţilor. Haruri şi Daruri Sfinte. atunci când cu lacrimi de pocăinţă Îi cerem ajutorul! Îţi mulţumim Maică Sfântă pentru tot ajutorul şi pentru toate darurile Tale sfinte! Îţi mulţumim Maică Preacurată că eşti scară la Cer pentru noi toţi credincioşii! Îţi mulţumim Maică Binecuvântată că eşti Mijlocitoare la Bunul Dumnezeu şi în genunchi. cu lacrimi. pentru Biserici şi locaşuri de închinare creştină. să ne înveţi să ne răbdăm unii pe alţii. care prin vieţile lor curate şi bineplăcute Ţie să ne fie şi nouă pilde şi Călăuze Luminoase către Împărăţia Cerurilor. că duceţi rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu! Vă mulţumim Sfinţilor Îngeri Păzitori că vă rugaţi pentru noi şi sunteţi cu noi în tot timpul şi în tot locul şi ne păziţi de cel rău şi de lucrările lui pierzătoare de suflet! Ne rugăm şi noi Lui Dumnezeu să vă întărească şi să vă răsplătească cu Haruri şi cu Daruri Sfinte! Amin! 4. pentru noi. Bunule Doamne. Te rogi pentru noi toţi. laudă. Rugăciune de mulţumire către Dumnezeu. plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin! 13. Stăpânii. pentru Sfintele: Începătorii. să nu mă dau îndărăt de frica diavolească. şi numai Tu vei întoarce râurile neamului nostru la matca străbună.umilinţelor nu văd calea cea dreaptă. vii şi adormiţi.Îţi mulţumim Doamne că ne-ai dat Sfinţi şi Sfinte.Îţi mulţumim Doamne că pentru a nu cădea cu totul sub stăpânirea celui rău ne-ai dat Sfinţi Îngeri de Lumină: Păzitori. Maică de Dumnezeu Născătoare. ne aperi de cel rău. Arhangheli. Sfintele Puteri şi toţi Sfinţii 1. să le tămăduieşti rănile şi să-i îmbrăţişezi în neţărmurita Ta dragoste. să încălzeşti inimile noastre învrăjbite de diavol. Domnii. şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. care sunteţi cu noi de la Sfântul Botez. al Tatălui. Cu capetele plecate.

pentru binecuvântarea. Ne rugăm Ţie. că Tu ne-ai creat şi ne acoperi cu toate Bunătăţile Tale. Ţie Slavă Îţi aducem acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Cuprins Nr. în Lumina şi în Pacea Ta! Îţi mulţumim Doamne că acum Te cobori pe Pământ Cuvântul Lui Dumnezeu. Sfântul Pogorământ vindecare Acatistul Duhului Sfânt. mulţumire şi închinăciune Acatistul Duhului Sfânt. a Luminii. Atotluminătorul Acatistul Duhului Sfânt. Atotvindecătorul Acatistul Duhului Sfânt. Doamne. de Viaţă Făcătorul Slavă Ţie Dumnezeule Duhule Sfânt! Paraclisul Duhului Sfânt Acatistul Ţării Sfinte Ortodoxe România Paraclisul România Grădina Maicii Domnului. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pag 5 7 11 14 18 21 25 29 30 35 38 42 46 Nume Rugăciunile începătoare Acatistul Duhului Sfânt.care ne apără de tot răul ce vrea să ne cuprindă. şi întărirea tuturor Forţelor Binelui care sunt în slujba Păcii. a Iubirii şi a Vieţii pe Pământ! Amin! 6. protejarea. ne chemi la Şcoala Ta Cerească şi ne dai Învăţătură Dumnezeiască pentru învierea şi pentru mântuirea noastră! Doamne Îţi mulţumim pentru toate şi Te iubim.Ţie Doamne Îţi cerem iertare pentru toate păcatele noastre şi ne rugăm ca acum şi în fiecare clipă a vieţii noastre aici şi în veşnicie să fim cu Tine în Iubirea. ţară aleasă de Dumnezeu Acatistul Sfintei Smerenii Creştine Rugăciuni către Duhul Sfânt 51 . laudă. de slavă. Atotsfinţitorul Acatistul Duhului Sfânt.

ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor. Doamne Dumnezeule. miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi! Amin! 52 . Duhule Sfânt.Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful