P. 1
G. A. Blažeković_ HSP 1990.: Obnova, djelovanje i uzroci raskola

G. A. Blažeković_ HSP 1990.: Obnova, djelovanje i uzroci raskola

|Views: 289|Likes:
Published by ml_kaldana
Samo jedna stvar " a propos" obnove »Hrvatskog prava« (HP) 1990. godine, što je autor spomenuto u tekstu. Pritom je naveo krivi podatak ─ pozivajući se pritom na NSK-a (sic) ─ o prestanku izlaženja HP-a 1929., što ne stoji. Premda je HSP, kao i sve ostale stranke, zabranjen proglašenjem i uvođenjem Šestosiječanjske diktature, HP je kao nestranački organ, pod teškom cenzurom, uspio još izlaziti do zaključno 15. lipnja 1932., br. 5335. Zabranjen je 8 dana nakon neuspjelog pokušaja ubojstva YU-velikosrpske policije ─ "samo" su mu razbili tvrdu ličku glavu ─ nad hrvatskim književnikom, političarom, državnikom i mučenikom dr. sc. Milom Budakom.
Samo jedna stvar " a propos" obnove »Hrvatskog prava« (HP) 1990. godine, što je autor spomenuto u tekstu. Pritom je naveo krivi podatak ─ pozivajući se pritom na NSK-a (sic) ─ o prestanku izlaženja HP-a 1929., što ne stoji. Premda je HSP, kao i sve ostale stranke, zabranjen proglašenjem i uvođenjem Šestosiječanjske diktature, HP je kao nestranački organ, pod teškom cenzurom, uspio još izlaziti do zaključno 15. lipnja 1932., br. 5335. Zabranjen je 8 dana nakon neuspjelog pokušaja ubojstva YU-velikosrpske policije ─ "samo" su mu razbili tvrdu ličku glavu ─ nad hrvatskim književnikom, političarom, državnikom i mučenikom dr. sc. Milom Budakom.

More info:

Published by: ml_kaldana on Mar 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/21/2015

pdf

text

original

UDK: 329(492.S)HSP,.

r 990,,

HRVATSKASTRANKA PRAVA 1990. GODINE: OBNOVA, DIELOVANIE I UZROCI RASKOLA
GoranAnte BTAZEKOWC Zagreb Kaosudioniku doqadaiima.i njihov kroniiar, autoropisujeobnovuHrvatske stranke prava 25'vetjaielee'' s;din;,.nakons.rd;;-i;;,',9 goai,r.il ;i;;;;; )ua,^n .Zatim opisuje kljuine dogadaje entuzijazam;;;;;i;ifii,i.ro.r.r,,1u I stranke. Zbogpogresn izabranos o vodstva, zavrsava sve nesuglasicama i iaikolom, i";r;. J"""t" ,r.ciii!r.u."airu.

HRVATSKODRZAVNO PRAVO I DRZAVA HRVATSKAsu temelj slobode,dostojanstva, ponosa, opstanka, blagostanja i hrvatskognaroda. Uvod Priblizavanjem demokratskih izbora1990. godineHrvati pravaske polititke orijentacije drzali su da bi bilo nuino obnovitii uivatsku stranku prava(HSp)kaonaj_ starijustranku,koju s1 lg6_r. utemeljilidr. Ante Startevii i EugenKvaternik, bila a je zabraryena Sestosijedanjskom diktaturom 1929.godine. smairarisu da je Stranka prava starieviievo doba. u bila ir"-.rr", ;;;1" zbogsvojeideo_ {aleko ispred,.,rog Iogijetemeljene ht":,1k"* drzavnompravu idrzavoworrror,i na uusdanas prijeko potrebna moderna.Medutim, poiere su^se i naveriko stuaratistranke: HSLS, HDz, HDS,HKDSitd. Mnogi su seHivati u odu5evljenju poderi upisivati svepo redu. u Menisenrje iurilo, jer samimao izgradena jasna i pravalkaporitiika naiela,a zerio sam dobroprouiiti sveprograme. sam-dugo i vei uio r"z-is'rj* o Hrvatskojstran_ ci prava, o njoj sejos ni5tanije iulo. Doduse, no u studenomirggg.,nakonjednog paveliimi je rekaoda bi sprovoda, KreSimir seHSpmogaostvoritiu skropu Hrvatske demokratske (HDS),$ioje meni bilo dudnoi neprirodno, stranke pa samna to posve zaboravio'to je bilo *.: u:y_"_k9m,sluiaju, I nisamsezelioupisatini u jednu stranku kojaspominje fugoslaviju, AVNOJili zAVNoH, a svesu ih spominjare.

302
Obnavlja se Hrvatska stranka prava

Goran Ante BLAZEKOVIC

HI

jall

Nakon mise zaduSnice zagrebaikojkatedrali 15.veljaie 1990.godine zahrvatu skogakatolidkogknjiZevnikaPetraGrgeca,sastao sam se sa Zvonimirom PuSkadem, kojeg sam joS od 1972.poznavaokao hrvatskognacionalista, pravadkinastrojenog, s kojim sam se sastajao ilegalno politidki suradivao.On mi je rekao da se priprei ma obnova Hrvatske stranke prava, da vei postoji inicijativni (poticajni) krug od tridesetakljudi, inteligencijskog, drudtveno-politidkogi pravaSkog znaiaja,da sam i ja u njemu, te da ie me obavijestiti o napretku. Od kasnijih obnoviteljaHSP-a u tom smo krugu, koliko znam,bili samo Kreiimir Pavelii i ja. Bilo mi je dragojer se moj san podeoostvarivati. Nakon sastanka Puikaiem, susreosam prijatelja s pravaSaNikolu Bicanica,koji mi je rekao da ima neki prednacrt Programskihnaiela Hrvatskestrankepravapa sam mu rekaoda sevei spremaobnovaHSP-ai da postoji krug ljudi, na ito je on rekao da raiunamo i na njega.Puikai je oduvijekbio oprezan tovjek, pa se i sve oko HSP-a,iako u sve viie hrvatski euforidnim okolnostima, razvljalo veoma oprezno. Tako ni ja, u skladu sa svojim ilegalno-honspirativnim iskustvom,nisam Puihaia niStapodrobnije ispitivao,dak ni o ilanovirnakruga, iako sam za neke mogao pretpostaviti.Kasnijesam natuo da i Ante Paradiik,kojeg nisarnpoznavao,radi na obnovi HSP-a.fo5 je zanimljivo da je PuikaSpredlagao da se stranka zove samo Strankaprava,dok sam ja govorio da se mora zvati Hrvatska stranka pravazbog tog desetlje6ima zabranjivanog, toliko Zeljenog a pridjeva.Osim toga,dri.ao sam da se pravni kotinuitet bolje moZevezatina 1929.godine zabra$enu Hrvatsku strankr.r prava,nego na Stranku prava (skraieno od Strankahrvatskog dri.avnogprava) koju su 1861.utemeljili Stardevic Kvatemik,a iz kojeje prekoeiste i strankeprava i nastala 1929.zaltra$enaHrvatska strankaprava.Znati, kontinuitet izvornog prava$tva nije uopie bio u pitanju. U tetvrtak 22. veljaie 1990.oko Sesnaest nazvaome Zvonimir Pu5kal i sati rakao da se moramo sastatizbog obnove Hrvatske stranke prava. Na5li smo seu Sesnaesttridesetsati na uglu Demetrovei Opatidkeulice.S njim su bili Kre5imir i Martinec, kojeg sam odavno poznavaoi jedan meni nepoznat,a zaboravio sammu ime. Rekli su mi da idemo na sastanak KreSimiromPaveliiem,kojegsampoznavao s od 1970.i o njemu imao dobro miSljenje.Nakon dogovora,u sedamnaest sati smo doili u Opatidku4/I u stan Kreiimira Paveliiamladega.Tu su vei bila oba Paveliia, te Marko Zivkovii i Mirko Pizent,s kojima smo se upoznali. Bili smo nasosmorica, pa je poieo sastanak, dogovor,raspravao programskim nadelimai vodeiim funkcijama u HSP-u.Tu satn vei osjetio neko suparniStvo izmedu PuSkaSeve i Paveliieve grupe,posebice oko programa strankei podjele funkcija, no to u zanosuientuzijazmu, a moZdai naivnosti,nisam Zeliovidjeti. Pavelii je rekao da njegovsin odvjetnik daje svoj stanza privremeno sjedidte stranke.KreSimir Pavelicst. imao je prednacrt programskihnadela, Zvonimir Pu5ka5 ni5ta napismeno. Odito je bilo svena brzinui nespremno. Nakon natezanja dostanaelektrizirane i raziSli atmosfere, smo ses dogolrorom za sastanakunedjelju 25.veljaie 1990.u devetsati,na koji ie Puikai i Pavelii donijeti nove prednacrteProgramskihnatela Hrvatskestrankeprava.

nj€ (o< rP sul tro tor nal goI io, nls kra sel iin Par

tua ljt. kal Pal ku

ob

stra
nl mn

k"I

bei nal rlU, Pav tim ljen mol

)VIc

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.cODINr,: OBNOVA

303

rvat5em, nog, Prelod sam -au )r se )radela sto)restitivl8a' ieg da ;ka rim t1e:og ste tet

u tom cijelom "natezanju"dviju struja ja sam bio u sredini,a moje naierno sta_ jaliSte motiv je bio da seHSp -oiu i obrrol,it1 o!1ah (ako vei ni,;ekasno),da je kraj_ nje vrijeme.u meduvremenu, izmedu ietvrtka 22. i subotez+. veriaie,Ante paradzik (od potetka sporna osoba' a ja nisam znao zaito) brzoglasno nazivapujkaia, vite i prijeti da ie' ako HSp bude obnovljen bez njega,napiviti skandali jod stodta.u subotu24. veljaie na veder nazivame pavelii'iFai.eao oa ,oriorrka u nedjelju uju_ ka ja puSkaiau nedjelju ujutro nazovem'io r i tridesetpuikadai dogovorili smo sasta_ Ii Setajuiise Gornjim gradom.Nakon raz_ rstaje, zaistasam dobio dojarn da oklijeva

ffi5j,t";""K kraju razgovorarekao sam pudkaduda drzim da se HSp mora odmah obnoviti, da sene poinemo vei na potetku dijeliti i da iima), da nazoveKredu paveliia u svezis

nisam mosao izsledalo tada misliti. j" k".tiX1?:*rf,-*il"Jjl

u nedjelju 25. veljaie 1990.u ietrnaest sati iznenadame je nazvao Kreiimir Paveliii rekaomi da u sedamnaest dolaze sati k meni u stanobnoviti Hrvatskustranku prava.

si
u
tir lu lo rti a, a, ire t-

Obnoviteljskisabor Hrvatske stranke prava u sedamnaest sati skupilo se kod mene desetljudi potreb nih zaregistraciju stranke' vrijeme kad smo na dalekovidnici u mogli vidjeti ioko u Koncertnojdr.orani "vatroslavLisinski" zavrlavasveiani sabor HoZ-a, u mojem je stanudalekoskro_ mnije,ali ne manje hrvatskije,poieo obnoviteljski saborurvatske strankeprava. ;ramskih naiela i pravila Hrvatske stran_ ii programskanaiela, davalismo primied_ bilo demokratskii u velikom rurrorrr,iuko l vec predizbornaklirna i nada u slobod_ li sigurni i vjerovali autoritetimajednog ravanjepravila HSp_anismo ni doili. a u rgramskanaiela, ovakona brzinu naprav_ la su dobra, aii moZdanepotpuna, su pa da tendenciozno napravljena.

k :t i

-

I

304

Goran AnteBLAZEKOVIC

Nakon 5to smo izglasovaliipak donekle zajedniiki sastavljena Programskanadelaibez ditanjaPravila HSP-a,preilo se na biranje privremenogstranadkog vodstva. ParadZiki Pavelidnisu zbog nekih razloga,valjda ne zbog straha,htjeli preuzeti funkciju predsjednika, vei su si namijenili mjesta dopredsjednika tajnika. Za nasostai le, pune povjerenja,to je bilo normalno. Navodno su neuspjeino mjesto predsjednika bili ponudili Ivanu Gabelici.Tada je Pavelii, oiito u dogovoru s ParadZikom, predloZio za predsjednika HSP-a Dobroslava Paragu,koji se godinama nalaziou SAD-u. Kasnije sam duo da su to s Paragomvei prije bili dogovorili preko njegova oca odvjetnika Smiljana.Moi.daje njihov motiv bio i taj, osim 5to su time njih dvojica bili manje izloi.eni,Stoje Paraga daleko,a nije se znalo kada bi semogaovrabio titi. Zapravo, ni Pavelicni ParadZikni itko od nas ostalih Paraguuopie nije poznavao,jedino su neki od nas poznavalinjegovaoca i u tome je bila cijelazabuna. Ipak, jabuka moZepasti daleko od stabla.Paveliievo i ParadZikovoobrazloi.enje prijedloga je bilo: svjetskipoznati boracza ljudska prava,mlad, s vezamau KongresuSAD-a,pa moZdabude i financijskepomoii od emigracijeitd.. Mi ostali smo, jasno,vjerujuii Paveli6u ParadZiku, i izglasovaliDobroslavaParaguza predsjednikaHrvatskestranke prava. Kasnije se to pokazalo kao katastrofalanizbor, no bto smo drugo mogli i koga izabrati u takvoj situaciji. Odluteno je bilo da predsjednikado povratkau domovinu zamjenjujedopredsjednik Ante ParadZik.Za predsjednikalzvrSnogvijeia HSP-aizabranje Goran Ante BlaiekoviC za dopredsjednika IzvrSnog vijeia Mijo Curic, zariznitaraMarko Zivkovii, za ilanove lzvrSnogvijeia Zeljko Mak i Kreiimir Pavelii mladi, a za ilana PredsjedniStva HSP-aMirko Pizent. je doSlopitanje privremenogasluZbenog je, Na red sjediSta stranke.Pavelid nekoliko dana prije, PuSkaSu odito blefirao sa stanom svogasina.Od toga nije bilo ni$ta. Pitali su moie li kod mene biti sjediSte ja sam pristao,kao i uvijek kad je bila rijei i o nedemuza Hrvatsku, a druge moguinosti ni ponude nije ni bilo. eak je moZda i Puika5 oklijevao s obnovom,jer nije imao osiguranosjediSte. nije bilo mogpriDa stanka,stranka bi se teSkomogla obnoviti jer nije bilo dragovoljcakoji bi i samoformalno dao i izloLio svoju adresu,5to je bilo potrebno za registraciju,a rijet je bila i o sastancima, posjetimainteresenata stranku, stalnim brzoglasnimpozivimaizvoza njavi, nekad i do ponoii, stranadkimmaterijalirnaitd.. je Zatim su bila sastavljena priopienja za novine, radio i televiziju. ParadZik rekao da ie uporabiti svoje "veze" da stranka bude brzo registrirana izaista, HSPkao radikalna drZavotvornai nacionalistiika stranka, PRVA u Hrvatskoj, koja je u svojim Programskimnadelimagovorila o cjelokupnom hrvatskom povijesnomi etnidkom prostoru i JEDINA nije ni spomenulafugoslaviju, bila je registriranaza samojedan dan, u utorak 27.veljaie 1990.godine. Kako je u srijedu 28.veljade bila Stardeviieva obljetnicasmrti, 5toje bio jodjedan simbolidki motiv zabrnt obnovu HSP-a,odludenoje da strankatom prigodomprvi put javno nastupi i predstavi se.Meni je kao iskusnomeu tome dano da sveorganiziram. Odludeno je da za tu prigodu Pavelii i ParadZiku eakovcu daju tiskati Programskanadelai Pravila Hrvatske stranke prava.

PROGRAMSKA NACELA I PHAVILA HRVATSKE STRANKE PRAVA

Suvrem enop ravaiko znalovli e

driutltto yruut

{; 1,,\6ll-t} llft } ATSRI S'tTt,L\ttlt I'R,{\ ,.l

u0D, | 8R0lI t.

TAGfiE8, TNAYAIIJ iSSI,

$JSNAt0 0$t

0tan dnmovinc

Pred o#,wt,
flom(r?tute
rt)rr)fl Jr(j;rn r plzDri(r[ stur.u D.]r )ni,ri!to hifr ii I(,;t(rdEia, ,SkloIll(?rir. rsLil fi: Fri,9n{l( glailr ,S il1,rtJh @. riftrn ,.hi je ktdria P'(d flilr rel,l J(oril C,l.e Doraouir*l :fi traji Fi Af0f ,Jtx'utll*i daa, Udij(li tcilL errtu nil(r $ r,ieiff poai.$o Keko fui t( Il:'stri ilrrr(jo[ ivit,to il6R riliod lokt o( s[!sli. p.otd. U n{ja, iorbi sd nri( Sq i06th* dlt(nr iivr IIrwtIl K,rl liojilr tr4ttra odt* tloja slb@. ?'j *l ilom ulli ad ra{V l&t:hldi Jaii (d tedih.(liiil ilr{0: til*ldrih U lebi sr(t( rmlo ie llrrirt . . , jr r0t!r. ,J {{lxDi pfrrr'i p?ra Hruild{ llrfil{iiilr S 'fi V'r1il+': .rcilr k" flrdjkn rlr,rdlatrr, r,.lik irdi ,)rorhs16rrrn_ dreNdilr kdt {in}l}il rnil9I,&Bnd, rodi flnm l,ik[ ik(,

t.

Ckd.\l il: llr0nra

:fo Itr.rirtr lxlBrl zil(,irl{F:lw tar$ KlUo (/ $l3ir,? $ r(rjidr n(twrl spilnr, fnh)ri $rt{r:. r(d0j{ rr zr,r(, ,tn)ft i*.l,ad .a.l{ l)iuitro 116r Icrrrl^

ir je(iini cieltr"i'i{r i{rrrzio dr kf{i4 l :iva frlitrlovr srro i ofi! iir:jlmr A^ j{ llruvi..io?!rL po(lit arl$ n!:uslrogrv, ti pol{injrr }dj itl(ii; .\nLc lr: bio nepalc{rh}blj:. vi larsf zo $lohodu i re po[i )iuvfrrcilr:1 hrvatrknSh nsrds, t p(ats nd L0 ?{htj{vnn jR l{N$ljirr D( iiiicnici da iu : tlrvali haf4i [e Ds pl(dun{,--.n{)j j il01!fi euj{n(jiu)ri hf!^t"$koj povijt,otl T, llyys*kr Dntodnd tDi!){ jtsilt jL'i Clsla i FtNt je rLtblidtflr iniLrIvtrro,3li, !li j( nA ov.,j {)Durillilj vjsr,r1rnrl.iil! nn k'r"()j rf rirriiaju ri2iti ;lL,jorl z* nurnge hila j$zivrr. hAo !1., ip joi; i dan$'i. ji:r i* ) rj!!i i riiirii*[ .riraslirnndr nc r]ozrol*: ilil i!' :lrr{i (ei(.i di I!!d! 9t'0jii L) krCLr , naiiturjv. i -p.skii*

li

s',x,fir

ur

0r,ii

?. lbil ll.runlir)al

5?)jLtJll{t !f iiriio rrili :a tl\ tltlu: lfd fr<'ill $r,oir ilrliLrJd si7rd, Orf lr,r, )s],, Drilli qD.( Rilrpdt[ lilit ilr'A ilild rlJr llrBn.inr Iz lJlrba ).1aril it,,r),rd )( itr'ash lit'(l i;ir,h,,k)u lrriiBr sr in,ltorij !il,) I!,1 ,rfr. dlrr Lnla i\ffrrl r"toia \krrdF FW t{nrl( t

ilrli)t"rjr

IlquliJi' Uilc firkr

Prvi broj obnovljenog Hrvatskog prava

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990. GODINE: OBNOVA

305

dubokom jugoslavenskomi komunistiikom anjivanjemHDZ_a (strankaopasnihnamje_

i,ffifTfij:ffi::";ff
PetarBilii, Goran Ante Blaiekovic,Zd,enka ekoslavMatijevii, Ante paradZik,Kreiimir

.uHrvatske stranke prava.

rako j e sveiano hrvatskom, o,""lJ,l#;:::,T::::

io o b'oviterj sab ski or

Hrvatska stranka prava vei nastala, odno_

t?f,"f:"'"t"',1"1f;.?." '*":if: *f/;3:

vo iskoristili,pogotovomene, im ier ie tre graciji neito znatilo. No, u svakom sluia su svi veoma nacionalno svjesniljudi, kc Hrvatsku. u srijedu 28. verjatepopodne nazvao je me zvonimir pudkas, otito iznenadeni razoiaran,rekav6ida niita nije znao.Bilo mi jte i neugodno,no sto sesad mogro -tao kad je vei ovako poiero. sam tada Ia bio pod dol-o-, tocnim, da on joi ;";;j;; tadanije bio spreman,obnoviti.srranku. tpik rum ,rei ,;;J;;;;;" da sveto ipak nije dobro poielo, ne zelecisi to priznati. U svakomsluiaju, ;rt;;;;da kad je stranka vei tu, mora seiii dalie.

Starievifuva obljetnica smrti _ prvi javni nastup HSp_a Za Starieviievu zaduinicu i komemo Sestinama napravio sam sveiani plakat_p u svim crkvama.Narudio sam viienac s tr, DOMOVINE _ HRVATSKA STRANKA

lra_Hbp-a. misu zadudnicu Za sam,prema

obiiaju, saiupni_

skom duhu i u izrazitonacionalnom duhu. Nakon mise u prepunoj je crkvi nastavljena komemoracija.prvi je o Anti starieviiu govorio rval clbeli-ca,ja sam proiiiao pj;;M;;JZu,ouru..pred ocem domovine'l a crtice iz starieviieva i,ivotaprodita; je Nikola Biianic. zatimsam ja

s i itao s aritanj i?J;ffi5:'l;:ffi ,T:jT::J :"::*f# am min a,':f :ffi

E

t

306

Goran Ante BLAZEKOVIC

dao zavrini govor o Starieviiu i njegovu nauku, a nakon toga sam predstavionovoobnovljenu Hrvatsku stranku prava i njezinovodstvo, 5to su nazodni popratili srdainim pljeskom.Komemoracijaje zavriila pjevanjemhimne "Lijepa nada'. je bilo Sve uspjeino izvedeno i prihvaieno od nazotnih, pa je taj prvi javni nastupHrvatske strankepravabio veoma dobar i obecavajuii.

Prva zajednitka sjednica vodstva HSP-a Prvazajedniika sjednicaPredsjedni5tvai Izvrlnog vijeia Hrvatske strankeprava bila je u detvrtak 29. veljaie 1990.u stranadkomsjediStu, mom stanuu furjevskoj u tlici23, kao i sve sljedeie sjednice do kolovoza 1990. Na sljedecim su sjednicama u PredsjedniStvo HSP-a kooptirani Nikola Biianii, Vjekoslav Matijevii i Kaja Perekovid. Izvrlno vijeie HSP-aizabranje Kruno Beniii i postavljenza prodelniU ka Odbora HSP-aza promidZbu i priopiivanje. U lzvrSno vijeie izabranje i Hrvoje Matijevii i postavljenza prodelnika Mladeii HSP-a. Kada je 7. travnja 1990.u Splitu utemeljenaprva podruinica Hrvatske stranke Prava, njezin predsjednik DuSko Raos izabran je u PredsjedniStvo HSP-a.Krajem travnja,kadaje nakon prvog kruga viSestranaikih izbora HDZ dobio nadmoinu veiinu, stranci je pristupio i knjiZevnik Zlatko Tomidii, koji je takoder izabranza ilana PredsjedniStva HSP-a.To je bilo cijelo i brojiano nepotpunovodstvo strankedo dogadajau jesen 1990.i otvorenediktature i samovolie vodeie troike. Mene je ipak muiilo 5to Zvonimir Pu5ka5i ostali nisu bili u Hrvatskoj stranci prava' pa sam deset dana nakon obnove s Paveliievim znanjem oti$ao k PuSkabu da poku$amsrediti stvari njihov ulazaku HSB a da seradunajukao da su bili od podetka i da dobiju odredenevodeie funkcije.Nije uspjelo, su s pravom bili poviiledejer ni te nisu Zeljelinikako prihvatiti ni ParadZika Paragu, pomirbu su uvjitovali njini a hovim odstupanjem, seviSenije moglo udiniti. 5to Na podetku je vei bilo postavljenopitanje znaka,simbolaHrvatske strankeprava. sam predlozio izgled na kojemu je posebicebio originalan gornji dio - hrvatski Ia troplet kao kruna i to je vodstvo prihvatilo. Zamislio sam i izgled znadke,"bedi.d', stranadkog plakata,naljepnice, memoranduma,ilanske iskaznice. .HRVATSKO

PRAVO"

|oi kao stranka,nismo bili ni po$teno stali na noge, te samo dva-tri tjedna od obnove,vodeii "dvojac" je ftalio da hitno moramo imati stranaiko glasilo. opet sam ja predlolio i prihvaien je jedan od tradicionalnih naziva pravaSkihnovini HRVATSKO PRAVO.Trebalo je izabrati uredniStvo.Nisam se nudio jer nisam imao takvog iskustva, ali su me Paveli6 i ParadZik predloZili za glavnogaurednika. Kao na sve,i na to sam pristao. ParadLik odredenza odgovornogurednika. Formalno, je

rIC

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE: OBNOVA

307

'otL-

ilo
KC

,a

)j a

kako to destobiva, izabrano jeUredniiko sectravanj1990. (godi6te24.ibroj5336, z no 1929.,5to sam pronaiaou Naiionaln< izmalogizboratekstovasloZilismo za sar nice i unutrainjosti glasila.pri korektur Zeljko Mak. Nakon prvog dana i veieri Preradoviievoj ulici, i5avdikuci rekao sa on kao stariji i iskusniji nije glavni uredn gov zamjenik kad su me vei postavili, no mu Hrvatskogslovana svoju ruku proglas je polovinom travnja iza!;aoprvibroj Hrv Biianii i ja, kao i veiina dlanova, smo bili valjda i ljubomore, a gllvtr je razlogbio sto je njegov feljton u nastavcima,.Hrvatska 1918.- l990llkoji muje Biianii opismenio,korilirao ipr"pi*;, bio tek r";;;; stranici. I zaista,zbog "mira u kuti" u sljedeiemje "u bro;u ,,Hrvatskogpravd,-oruo ' putovati" prema prvim stranicama.

HSP ulaziu Hrvatski demokratski blok
u meduvremenu, sjednicivodstvaHSp-a 2g. na oLujka1990.,paradiik i pavelii su nas izvijestili da ih je Franjo Tudman pozvaok sebii predloZioda Hrvatskastranka pravapristupi u Hrvatski demokratskiutot. To smo r"i prftr.,ru,ili, smo bili sviejer 'atsku drZavotvornucrtu oko HDZ_a, nasu_ arodnog sporazuma, koja je bila potpuno ega i svaiega,pa i |ugoslavena,lievitara i u Americi bio oitro protiv ulaskaHSp_a u o vei odluiilo i provelo. :rankanismo viie mogli iza(i na izbore u i i procjeni znali da se mora glasovatiza rbogtoga i javno pozvali dlanove simpa_ i

iu.
Hrvatska strankaprava u Beiu i Bleiburgu
Do5aoje 13. svibanj 1990.s verikom komemoracijom hrvatskim Zrtvamau Bleiburgu i na kriznim-.putevima.einjenica je d,aje Hrvatska stranka prava javno pozvalahrvatske politiike stranke da dodu na tu komemoraciju. Dan prije, 12. svibnja, u Betu je HSp-ovo stranadko vod.stvou sastavu:Ante Paradzik, KreSimir pavelii, Goran Ante Blazekovic,zlatkoTomitii, Kaja perekovii i Marko zivkovic sudjelovalona uspjeinoj tribini na kojoj je utemeljen poticajni odbor ogrankaHSp-au Bedu.

-

308

GoranAnteBLAZEKOVIC

H
Vi

U nedjelju 13. svibnja 1990.godine, tradicionalno na Majtin dan, u Bleiburgje doSlajo5 veia delegacijaHrvatske stranke prava. U Bleiburgu se tom prigodom prvi put u golemom broju na5lazajedno "emigracija i domovina'l Bilo je to veoma dojmljivo i nezaboravno.U cijeloj ceremoniji dana je posebnapodast i priznanje Hrvatskoj stranci prava kao najstarijoj hrvatskoj stranci, pa je i procesiju od crkve i groblja Prema samom blajburSkompolju odmah iza sveienika predvodilo vodstvo stranke: Ante ParadZik,Kreiimir Paveli6i Goran Ante BlaZekovii, nose6iveliki vijenaci svijeiu, iza kojih su iSli predstavniciHrvatskogaoslobodiladkog pokreta na delusa Sreikom P$eniinikom, kao predstavnici hrvatske emigracije, a za njima ostalepolitiike stranke. |od za vrijeme mise na groblju pred crkvom u Loibachu upoznao sam gospodinaPSenidnika kasnijega upoznaos delniStvom i HSP-a.Ovdje trebajoi neSto objasniti.obnovom HSP-a 25. veljaie 1990.nije bio izigran samo poticajni prava$ki krug s PuSka$em delu,nego na neki nadin i hrvatska polititka emigracija,posena bice Hrvatski oslobodiladkipokret (HOP). U svezis obnovom HSP-as HOP-omje kontakte imao PudkaS, mislim izlatko Tomidii. HOB odnosno njegov predsjednik a Sreiko PSenitnik, iz emigracije su djelovali i poticali pripreme za obnovu Hrvatske stranke prava, sto ie bilo i najnormalnije jer su zbog ideolobkesrodnosti dri.ali d,a je HSP u domovini najpogodnijastrankaza uilanjivanje drZavotvornihemigranata, posebicedlanova HOP-a, koji nije bio stranka nego pokret. Bili su isto tako iznenadeni i potpuno zaobideni. Na komemoraciji na blajbur$kom polju "pod borovimd', prvi su u ime Hrvatske stranke Prava na spomen-obiljeLjevijenac i veliku crveno-bijelo-plavusvijeiu sa znakom HSP-a postavili Ante ParadZik,Kre5imir Pavelii, Goran Ante BlaZekovic i zlatko Tomidii, vijenac u ime MladeZi HSP-a Hrvoje Matijevii, a vijenac u ime hrvatskih politidkih zatvorenicai sudionica kriinog puta Kaja Perekovii. Nakon zavrdetka sluZbenog dijela blajburlke komemoracije,predstavniciHrvatske stranke prava ParadZik,Pavelii, BlaZekovii i Tomitii, te Ivan Lozo iz Koelna,koji je taj dan pristupio HSP-u i postao njegov predstavnik za Njemadku, odrtalisu u jednoj gostionici sastanak predstavnicimaHrvatskogaoslobodilaikog pokretana delusa s Sreikom P$eniinikom. Nakon tog sastanka izgledaloje da je sverazjaSnjenoda su i svi nesporazumiproSlost. nisam ni tada,a ni kasnijedobio dojam da bi HoP Zelio fa vladati HSP-om ili neito slidno,nego je ilanovima HOP-a jedino Hrvatskastranka prava odgovaralaza udlanjivanjei hrvatsko djelovanje. MoZe se ustvrditi da je to gostovanjeu Bedu i Bleiburgu za Hrvatsku stranku prava proilo veoma uspjeino.

os p( Ia

Pl n( je ta

St kr

str

pr be HI sk

ga Rr na se irr
(e

ol
Sfi

je na
ml SE

"I( jec uz

Prvi neplanirani Paragin dolazak u llrvatsku Dobroslav Paragaiznenada neplanirano dolazi u Hrvatsku jer mu je 22. svibnja 1990.umrla majka. Tu treba spomenuti i odredeno,iako joi pritajeno,nezadovoljstvo u HSP-uponalanjem Kreiimira Paveliiai Ante ParadZika premaostalimilano-

us go

Pr. BI

rIC

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990. GODINE: OBNOVA

309

:ili u sebe. Pavelii i paradZikkao da su na nas ne iroZenima, znam zbog iega.Zato smo svi a, da bi on mogao popraviti stanjeu stranci. sjednicavodstva Hrvatske stranke prava s .ga, kao i svenaie sjednice, proSla uglav_ a je oprezno ili lukavo iutio, a Kreiimir pavelii r imao monolog. Hvalio se i hvalio, sve on Sutjelii mislili svoje. 6. svibnja 1990.prigodom rodendanaAnte nizirala u Klancu u Lici, gdje je Starievii ki skup, koji je vodilo cijelo pravaiko vod_

Nakon toga,Dobroslavparagasevrati . gali nade,ali sam vei tih dana zipamtio jr Rekaoje: "Zamislite,ja sam ," u.utio u H. na razgovor'lNa stranu to Sto doiao izr ie seon trebaojaviti predsjednikudrZave. Ta ima jedan mladi predsjednik iednetada ior ien Franjom Tirdmanom. Tih je dana Hrvatska stranka prava trebala posruziti joi jednorn, na isti 'aii' 'bptereienom'i ]ednog dana krajem svibnja oko iodnevu, t<.Jsi-i. pavelii i ja sreri smo na /elaiiievu trgu Ivana zvonimira eieka. i ,"rg;;;;"rrur, ]. rekao najpri_ je ovo: "vi (HSP) ste radikalni, predlozite me zapredstavnika Hrvatskeu Federaciji namjestoStipesuvara.pa ako i ne budem izabran,gravnod;;" me'i piie,r Nije ri r eiiak, sasvojim dijerom HSS-a,uiao u Hrvatski demokratski brok jer r ie ga predsjednikTirdmanposratiu Beograd? rurrri," nam je jo. rekao: :dno ruiiti"Tirilana. Vi me podrZite,f"a""r"";"af"o ,u _'o_ ne moZe, pazite,to je biro prije r mogu sruSiti',r 30. svibnja,kad jo. HDZ nijeni pre_ Proiao je i 30. svibnja r990. godine,sruibeni, ali manje zbiljski pad komunizma, uspostava hrvatskogaviiestranatkog sabora,HDZ-ovo pi"rri^uoi"vrasti i s pravom golemooduSevljenje, sreia, nada .... Na uspostavi i zasjedanjuHrvatskog sabora u ime HSp-ova glasila Hrvatsko je !:oyo.kao.novinar bio nazoian Nikor"aBiianii, u t uo rotor"porter Goran Ante BlaZekovii.

310

Goran Ante BLAZEKOVIC

Osnivanje ogranaka po Njematkoj i skidanje crvene zvijezde Dana2. i 3. lipnja 1990.godine Nikola Biianii, Goran Ante BlaZekoviii Mijo Curii kao predstavnici Hrvatske stranke prava sudjeluju pri osnivanju ogranka HSP-au Miinchenu. Uz predstavnika HSP-aza Njemadku,IvanaLozu,koji je to organizirao,bili smo gosti ilana HSP-ai HoP-a Nike Vrdoljaka.Samoosnivanjeogranka i tribina u sklopu toga,bilo je veoma dobro posjeieno i uspjeino. Paragaopet navraia u domovinu, pa on, Nikola Biianii i Goran Ante BlaZekovii od 13. do lT.lipnja 1990.u organizacijiIvana Loze sudjelujupri osnivanjuogranaka HSP-au Dortmi.indu i Stiittgartu, te na pravaSkojtribini u Kcilnu, gdje smo sudjelovali s Hrvatima u tradicionalnoj tjelovskojprocesiji Kolnom. Sveje bilo uspjedno i izgledaloveoma dobro i nadobudno,jedino sam ja, boraveii pet dana s Paragom, primijetio da on sveoko sebepromatra iskljuiivo crno-bijelo,5to za politiiara ba5i nije dobro. Dobio sam dojam da je pun mrtnje ili gordinei da s mrZnjom djeluje, no u entuzijazmuhrvatskog trenutka to i nisam Zeliovidjeti. U naSim razgovorima, dogovorima i planovima tom prigodom, Ivan Lozo je predloiio da se u srpnju u Ro5kom Polju u HercegoviniodrZi veliki prava$kiskup koji ie on organizirati,avodstvoizZagreba treba samo doii i odrZatigovore. To bi bila prva prigoda za nastup i predstavljanjeHrvatske stranke prava u Bosni i Hercegovini.Paraga sloZioi podriao cijelu zamisao. se Mi, Hrvatska stranka prava, podeli smo odmah radikalno i "stekliSki"navaljivati na hrvatskuvlast i zahtijevatipromjene,a tek je proSlopetnaestak danaod uspostave nove vlasti. Tako smo u Kolnu Paraga, ja sastavilii potpisali oStropriopieBiianii i nje s puno kritike i zahtjeva,kao 5to je skidanje crvenih zvljezdas policijskih odora, uklanjanje pridjeva "socijalistidki" i jo5 5to5ta,te poslali PredsjedniStvu Republike Hrvatske,Vladi, Saborui svim medijima. Nakon te uspjebne turneje po Njemadkoj,vratili smo se u Zagreb,a Paraga opet u Ameriku. U lipnju 1990.ParadZiki PavelidotiSli su na turneju po SAD-u, pa smo Bidanii i ja bili zadui.enida vodimo i predstavljamostranku. Ne znam je li se to dogodi'dopisa' lo zbog naSeg iz Kolna, ali Predsjedni5tvo Republike Hrvatskeukida pridjev "socijalistiiki'l ukida takav grb i joi neke stvari. DrLao sam, a i Biianii sesloLio, da iako smo stranka drZavotvorno radikalna, nismo tu samo da napadamo,zahtijevamo i kritiziramo, vei moramo biti i konstruktivni pa i pohvaliti, ako imamo 5to.Neka se vidi da smo i zahtjevni i dobronamjerni.Sastavio sam kratko priopienje u kojem zahvaljujemo PredsjedniStvuHrvatske na razumnoj i pravednojodluci itd., vodstvo ga je odobrilo, te sam ga poslao svim medijima. Veomabrzo Paragaiz SAD-a brzoglasno naziva Biiani6a i bijesno i uzrujano pita: "Tko je i zaSto napisao to priopienje?'i Biianii mu je odgovorio da smo to udinili mi, vodstvostranke, zbog tih i tih razloga,a Paragaodgovara:'Ali, Tudmana pohvaliti?".Tu sevei primijetilo da Paraganastupamanje hrvatski te viSeiz osobnenetrpeljivosti prema predsjednikuTudmanu i da mu HSP sluZiponajprije za obraiun s njime.

]VIC

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE: OBNOVA

311

Mijo mka rrgamka ovii
lna-

vrijedi zabiljeLiti i povijesni dogadaj, koji se 25. srpnja 1990. dogodio pred Hrvatskom sabornicomna Trgu ,rr.Morku, na kojem ,u bili iHSp_orrci.Tajvelidan_ stveni i nezaboravnidozivljaj bio je javno skidanje zastave crvenom zvijezdomi s podizanje na visoki stijeg hrvatskezastave s nacionalnim grbom. prepun trg, odu_ ievljenje, suze,prave hrvatske zastave. Ia yam napravio veriki plakat (bio je jedini) s natpisom: HRVATSKA STRANKA PRAVA - pnocnqu unvarsKE DRZAVNE NEZAVISNOSTI. u oduievljenjui sreii plakat je u nekih iruriuuozanimanjei odo_ bravanje, nekih gledanjeispod oka, a u nekih u ividljir,' ,relagodu strah. i Hrvatska stranka prava u Roikom polju u BiH PribliZio sepravaiki skup u Roikom Polju. Paradzik pavelii i jednostavnonestaju, neuhvatljivi su, ne diZu brzoglasnu sl Americi. Dan ili dva prije, paradZikizravn stanl Zadto? Zakljuiujerno: validaniie strah nije potekao od njih dvojice. Uglavn 3a lkup bude sramoteiizdajepravaiau Bosni i Hercegovini, a i IvanaLoze,koji je sveorgani_ rjemsei neplanirano subotu21.srpnjal990.iano u 'auto, vodim sa sobom rizniiaratrlarko Zivkoviia i .oiko polje. StiZemo, Lozo jevidljivo uzne_

dj"5no
OD,

aSi ,no )Je lup To lii
ati rve ief?,

novelikaozor : p nica,ozvuienj s l:?" *, :[J;r:tX.1T:;:ff e,""riruutl ffi odgovornost velika. je
samoga polititkog skupa,pred obliZnjomcrlsrom treba -P_nje biti sluiena misa za sveHrvate poginule za domovinu, no tu nas ,,na noz,'dodekujut*.."go,roiki franjev_ ci' uvrijedeni, ne znam zbogiega ili mozda zbog nekesitnice nespretnosti smrtne ili zaljubljenosti HDZ, rekoie nam hlaclnoi otvoreno: u "vi (HSp) nam ovdje ne treba_ te!'l odlazim u sakristijuna razgovor,duboko se ispriiavam ne )naiucini sam zaito, molim do poniienja, pa su nam ipak hladno odsluiiri misu, koJaje na plakatu bila i najavljena. Glavni od trojice franjevaca je o. GabriielMiiod. bio

ke ,et iC ii)t-

o ):i z

;

anih ielnih ljudi HSp_a, sam kao pred_ ja r, a jo5 su govorili Lozo, Zivkovii, Goiak, rili smo iz srca,veoma otvoreno i oltro Hrvatskei BiH, za granicuna Drini itd.. Bio je to prvi pravadkiskup i predstavlja_ nje HSP-au BiH i to joi u dubokom komunizmu i SFRI.

312

Goran Ante BLAZEKOVIC

Paraga se konaino vra(a - poi.inje totalna diktatura u HSP-u Poietkom kolovoza 1990.godine Dobroslav Paragase definitivno vraia iz inozemstvai tek tada zapravo preuzimapredsjedanje HSP-om.fo5 u nama postoji neka nada da ie se sadau Hrvatskoj stranci prava svesrediti. Tih dana polovinom kolovoza Krunoslav Bendii i ja uspijevamo biti sami s Paragomi par sati razgovaramoo situaciji u HSP-u i svim dotadalnjim dogadajima.Paragasve razumije,ljuti se,sve ie srediti. No, nakon razgovoras Paragom sve se naglo pogorSava. Paragapretnima vlast u svoje ruke, ali nalazi zajedniiki jeziki interes ba5 s ParadZikom i Paveliiem, koji postaju njegovi "buzdovani" protiv svih ostalih u vodstvu stranke. U Hrvatskoj stranciprava podelaje totalna diktatura, sada"trojstvdl Izvrino vijeie i ostali dlanovi PredsjedniStva HSP-a su potpuno ignorirani i onemoguieni u radu, osim preko pojedinadnihnaredbii zapovijedi. fo5 u srpnju "trojstvo"je meni ponudilo da od l. kolovoza1990.budem i profesionalni poslovni tajnik HSP-a,5to samja naivno prihvatio, davSiotkaz u poduze6u. S pofetka kolovoza 1990.sa zadnjezajedniike sjednicevodstva HSP-au mom stanu treba zabiljeLitijednu karakteristidnu Paraginu izjavu. Rekaomi je, a mogli su joi neki nazodniiuti, s mrZnjom u oiima: "Ova vlast nikada neie dobiti naSu podr5ku!".Znadi,samodva mjeseca nakon padakomunizma,kada smo jo5 svi mi, pai cijejer Io pudanstvo odu5evljeni je poieo put k nezavisnosti, bili naziralasedrZava, prije podetkakninskih balvana,koji bi moZda mogli biti neko razoiaranje, ovakvaizjava ne govori o drZavotvornoj pravaSkojpolitici, nego u najmanju ruku o politidkoj nezrelosti,odnosno subjektivnoj mri,nji i predrasudama. U subotu 9. IX. 1990.u Osijeku je uz nazoinost vodstva HSP-a utemeljena podruZnicaHSP-a,a za predsjednika izabranAnto Dapii. je " Trojstvo"potinj e "Cistiti" nepo1udne U rujnu 1990.kad se privremeno sjedi5teHSP-a u mom stanu vei protegnulo na sedammjeseci,"trojstvo" je ipak odlutilo te novcem tlanova HSP-aiz Amerike, kupilo od neke ParadZikove prijateljice detverosobnistan u ulici Augusta Senoe broj 13.Ureduju senove stranadke prostorije."Trojstvd'postajesvegorei svepunijesebe. Sadaimaju i "svoje" stranadkeprostorije. Zapoiinju polagano i na razne nadine"distku" u stranci. Mi ostali u vodstvu praktidki viSeni ne znamo 5to seu stranci dogada. Zalosno, ali najviSedoznajemo iz novina i govorkanja. U to vrijeme, Zlatko Tomiiid je na turneji po Australiji i tu se "trojstvu"u njegovu nastupuneito ne svidapa ga odrnah bez njegovenazoinosti i obja5njenja sumna njiv nadin suspendiraju,najavljujuii i stegovnipostupak. Isto tako, zbogne znam kojeg razloga"trojstvo" ili Paraga, ostalamu dvojica stalno odobravaju, no skidas mjesta predsjednikaMladeZi HSP-a Hrvoja Matijeviia. MoZda zato 5to je mladei htjela uistinu djelovati,a i misliti svojom glavom.Sporje posebice izbio zbognastu-

IVIC

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE: OBNOVA

313

noLeka >loroo sve ma
]D,

koj
10-

:ko :si)m su rSieij" aoj
1a

pa u Livnu, tezbog "trojstvene" taitine. Nakon uvreda i sumnjiienja 5. listopada 1990.ostavkuna miestoprodelnikaodbora za promidLb' i priopcivanjeHSp_a daje KrunoslavBendii. strrurisu iile nizbrdo, ito sam osjetio i u razgovorus mnogim dla_ novima HSP-a.Nemoian da bilo ito promijenim ili na neitJ utjeiem, a d1 ,,troj_ stvo" barem potaknem na razmiSljanje-i izsoiidarnosti sa svojim izguranim ilanovima lzvrsnogviie(a,8. listopada1990.osobnou ruke Dobroslavuparagidajem ostavku na mjesto predsjednikaIz,vrbnogvijeia HSp-a. Na taj poteznije bilo nikakvog pitanja ni reakcije,samoje to ..trojstvu"vjerojatno dobro aoSto. U ietvrtak il. listopada 1990.na veder Hrvatska demokratska stranka (HDS) otganizitalaje protestni zbor protivkninskih balvanaSa na Trgu FrancuskeRepublike i na njega ie pozvala i druge drzavotvorne stranke. Nismo-bili u nekim por"brro dobrim odnosima s HDS-om, zbog nekih njihovih nekorektnostiprema HSp-u. TVrdili su da su oni strankaprunu pld drugim imenom. No, zbor nije bio stranai_ ka nego opiehrvatska stvar,pa je trebarosudyelovati. HSp-ovo ..trojstvo,, jedino se nije odazvalo'a na zbotuje samoinicijativnobilo nazodno cijelo lzvr5novijeie i dio PredsjedniStva HSp-a. t: v.lijeme vec ie bilo zavrieno uredivanje novih stranaikih prostorija u , Y Senoinojulici i ponosno "trojstvo"odludujeda sewetano otvorenjeodrZi u ponedje_ 1990. godine. lak tS. listopada eaia se konaino prelila :vito odvijati. U ponedjeljak 15. listopada ris u kojem paragino ,.trojstvo',bez rizlo_ g.zboraod-l l. listopadai to u ime cijelog nisuznali. Stoyeto? Glupost,ljubomora ill esu (sadavei bivSeg sjedidta HSp-a) ano_

lo ,j
9.

anonimno nije dolazilo ipak uobzir, je,,#T,ltff;i.TrHl'ffif;J:f

u*

roslavai sveiano otvorenje novog sjedi_ e puno uzvanika,radost i veselie. DrZe se

l.

'ffil#::iffi ,T""*:TL#l;*,,,x:

0

s z

postoje,neprimijeieni, nespomenuti. Nije li bilo normalno da se spomenusvi obnovitelji, a bilo ih je samodvanaest? ui li bilo logidno Ne ili barempristojno da su sebar mene sjetili,to jest barem rekli "hvalai 5toje strankakod mene stolovala sedammje_ seci? Ni3ta. Polagano smo izguravaniiz stranke.Razoiarani,neprimjetno svi polako napuStamoproslavu.

tomsusveianom stranku i za bitnom rr"rlrti"";:?ilrt":tfltff::li:,fr3,t,r:J:;l

314

GoranAnte BLAZEKOVIC

HI

Dolazi tako i utorak 16. listopada 1990.kada se na veder treba svetano otkriti ponovno vraieni felaiiiev spomenik na njegovu trgu. Velika stvar zahrvatski nacionalni ponos i dri.avuHrvatsku. Prijepodne u novinama novi 5ok. Paraga, opet laZno,u ime cijelog vodstvai dlanstva Hrvatske stranke prava, a sluZbeno pozyanna proslavu kao predsjednik HSP-a, s gnuianjem i uz uvrede odbija sudjelovati na proslavi. On jedini. Bili smo zgranuti. ZanemarivSisvestranadkoi popratno, to je bio hrvatski dan, dan hrvatskogjedinstva,dan dizanjamorala itd. i na njemu ne i,eli sudjelovatijedino najstarija,najhrvatskija stranka, zapravonjezin predsjednik. Zalosno. Tako se dalje nije moglo. eaia se prelila. Mogli smo trpjeti, a i trpjeli smo da budemo ignorirani, da se mimo nas radi, ali nakon tolikih i sveiediih, tak nehrvatskih politiikih istupa i 'gafoval po savjestinismo mogli dopustiti da se to radi i u naSeime, te da se kalja Ante Starievii, pravaStvo, Hrvatska stranka prava.Siguran sam da ParadZiki Pavelii nisu svjesnonehrvatski djelovali, ali su povladivali Paragi, suradivali s njim, bili suodgovorni. Zbog takve situacijemi ostali ilanovi Predsjedni5tva Izvrino gvijeh Hrvatske i stranke prava sastalismo se u detvrtak 18. listopada 1990.i to je do tada bio jedini sastanak takve vrste. Dogovorili smo se da kao pravaii moramo pokuSatinedto poduzeti. Odlutismo Paragu,ParadZikai Paveliia pozvati na zajedni(ki sastanak, razjasniti swari, traLiti promjenu nadina politidkog djelovanja i rada u stranci, a ako ne ide, zatraLlti njihove ostavke.Kako smo raiunali s njihovim diktatorskim i nasilniikim pona5anjem,napravili smo za svaki sluiaj "Zapisnik" da im ga predamo,ako budemo odbijeni. Paragi,ParadZikui Paveliiu poslali smo pismo, buduii da je to bio jedini natin da se s njima sastanemo, kojem ih pozivamo na zajedniiki sastau nak u stranaikim prostoriiama u srijedu 24. listopada u osamnaestsati, s temom "Situacijau stranci". Medutim, vei 24.listopadaujutro ja nisam mogao doii u stranku na radno mjesto,jer je "trojstvo' promijenilo bravu, a mi smo svi dobili brzojave u kojima nas Paragau ime PredsjedniStva, jest "trojstvdl sveiskljuiuje iz Hrvatske to stranke prava. |a posebicedobivam trenutaini otkaz s radnog mjesta poslovnogtajnika. Znaii, sveto jod prije razgovora,sastankaili iasnog suda.Toliko od "boracaza ljudska prava".

s\

SV

na ru
nl
SN

dc jar di,

ta Lj

tr ie kc vi, re du

pr le

dt nt gi H iz

ST

"Trojstveno" nasilje i prostota Unatod svemu mi smo htjeli razgovaratii doSli smo na sastanak listopada. 24. Vei desetminuta prije osamnaest bili smo pred strankom u Senoinoj13.Buduii sati da smo prerano do51i, nismo odmah u5li, no vei je pred zgradtizaSaoAnte Paradiik i pitao nas 5to hoiemo. Mirno smo odgovorili da smo do5li na sastanak, nakon dega je on neizazvan sasuo na nas paljbu pogrda i psovki tako glasno da su mogli duti susjedi i veii dio ulice. Vikao je izmedu ostalog: "Svi ste vi udbadi,kosovci, hopovci, Spijuni, razbijaii stranke, diverzanti od prvog dana....|.... ja mater vama i rudmanu,

pi la ir

nJ ri sa

ni i( o!

)uc
tkriti rciollaniP-a, lnudinvatrda vatiu ran rgi, rke diito lk, ko il(o to am
lre :e

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE: OBNOVA

315

;l:ffiffi;,:i#';;;;J:"';ili*i
rrovocirati,niita nismo govorili nego mu u kli. paragai pavelii su oiito za tai "kultur_ je raga bio unutrai nije sepojavljivao, iuli a Zgranuti,otiSli smo u gostionicu "fana"na uglu senoinei petrinjskeda sredimo dojmove, pa smo zakljudiri da je zbogparadZikova nastupacijela stvar vei postala ];;,:"' da su nam svemoguinosti oduzetei da semoramo ia trojicejavno ogra"ir, Tako su poiela javna prepucavanjapr."kg novina, a s njihove strane poduprta i klevetama,kao smo pokubali atentat nu iu.ug.r kad se vozio u "1p:i-j"-ida Ljubljanu,da smo mu,bddarafili" kotai!!l Moram naglasitida smo u to raSiiSiavanje "trojstvom" s idli brzo,nepranirano, pa i naivno,ali promiiljeno,jer seovako daljenije.moglo. Dokazje i taj da nismo mogli iekati Nikolu Biianiia, koji je bio u Americi, kao i clanismo' zvali ZlatkaTomiiiia koji je bio u Karlovcu da se ne uzrujava. Kasnijesu nam ," obqr.u pridruzili kad su vidjeli u iemu je stvar.Dobili smo mnoge usmene, pismenei brzojavneizraze potpo_ re (iuvam ih), no znamokakvi su Nisu svi hrabri i dosledni do kraja. Mnogi ludi iuvaju svojukoZu i mimo uvjerenja. u Hrvatskojstrancipravaiskljudenja ostavke i pljudtena svestrane. Ako bi tko od pravasaiz zagreba,Hrvatskeili inozemstva nelto prigovorio ili pitao sto je s nama, letio bi iz stranke.Samoje ,,trojstvo'bilo sveto i nedodirljivo. U emigraciji je vladala velika razotar

ia

i zaljub.ljen daljinu i kad vlastit akoi,anije u na pitanju. /edan primjer. Iz Miinchena smo od predsjednikaogranka HSp-a Marijana Rogiia dobili jedno jako kritiino pismo, dijaje poantabila da smo protiv parage, "talivog a Hrvata majkajo5 nije rodi_ la'l Iz danainjih saznanja, je za grohotom to senasmijati.Rogii je ubrzozavriio kao i mi. Mi smo bili uvjereni i uvjeravanida smo nelegalno iskljuieni iz HSp_a iskrjude_ i nja nismo priznavali.Dapade, mnogi ilanovi HSp-aiz domovine i inozemstva govorili.su nam da ne popustilo, da r-o ,, pravu, da smo veiina, da je to naia stranka.I savjetisu bili raznorodni.pokudalir-o rbillu sve i na raznenadine,ponestoi veoma naivno,no nije islo. Nasiljeje bilo jaie. Najjednostavnije bi bilo povuii se bez borbe i odustati,-no_mi jo5 nismo -ogii, to smo kao obnovit"tyi,*lrc Jer i to veiina, ipak osjeiali odredenuodgovornostza niu.

316

Goran Ante BLAZEKOVIC

Slijedila su iskljutenja Nikole i Ivice Biianiia i Zlatka Tomiiica. Polovicom prosinca 1990.Paraga, ParadZiki Pavelii potpuno dovrbavaju"di5ienje'vodstva Hrvatske stranke prava i zadnjegtovjeka iz vodstva osim njih trojice, DuSka Raosaiz Splita, smjenjuju s mjesta predsjednikapodruZnice Split i likvidiraju ga iz Predsjedni5tva HSP-a. Nakon toga, da bi svojoj diktaturi, samovolji i nasilju dali bar prividnu formu, popunjavaju PredsjedniStvoHSP-a s ilanovima iz cijelog svijeta, da budu 5to dalje i da im ne smetaju.To smo nazvali "planetarno predsjedni5woi Dana2l. prosinca 1990.Paragai njegovodruitvo iskazujusejoi jednim'driavotvornini' iinom. Zamislite! Pozivaju pravaSe demonstracije protiv prihvaianja na je tu lud? Biti protiv jednog od temeljnih korakana novoga hrvatskog ustava.Tko putu prema suverenosti nezavisnosti. komentara,sveje jasno. i Bez Nakon svega5to se dogodilo, 5to smo proZivjeli, nakon poku5ajakompromisa, pokuSajana razne natine, nakon dosta proteklog vremena, odludili smo cijeli sluiaj Hrvatske stranke prava, slutaj Parage,ParadZikai Paveliia, te nas kao veiinskoga legalnog vodstva stranke, predati na prosudbu sudskim tijelima Republike Hrvatske i Ministarstvu za pravosudei opiu upravu s preporukom da nas se svepozovena sasluSanje utvrdivanje legitimiteta. Medutim, vrijeme je prolazilo, a niStasenije i dogadalo.Sudovi su spori i birokratizirani, pravda slijepa,a pravna dri.avau povojima. MoZda je i nekome u vlasti bilo u interesuda se situacijau Hrvatskoj stranci pravane razrijeii i ne sredi,da ne bi ojadala.

Sabor HSP-a bez obnovitelja i legalnog vodstva Kada im se ni pravno nije niStadogodilo, "trojstvd' je zakljutilo da je pogodan trenutak da legaliziraju svoje samovlaSie.Sazvalisu Sabor Hrvatske stranke pravau subotui nedjelju23. i 24.veljade1991.godine u hotelu "Interkontinental"u Zagrebt. Mi dinimo zaistazadnji pokubaj polaZuii nadu u dlanstvoHSP-a i traZimo da nas se svepozovena Saborda se izjasnimo pred dlanstvom,pa neka to odludi. No, nismo bili ni pozvani ni puiteni na Sabor. Mnogi naii istomiSljenici,dlanovi HSP-a iz domovine i svijeta,koji su doili na Sabor,rekli su da ie na5 sludaj potegnuti na zasjedanju,no zaSutjelisu. Takvi su ljudi. Konaino, moram naglasiti,a i to neStogovori, da se Paraga, ParadZiki Pavelii nikada s nama nisu htleli sastatini razgovarati,pa ni uz nazoinost ilanstva ili beznje i uz svenaSe pozive nisu imali karakterani "tri diste' suoiiti se s nama. Mi smo oiito izgubili politidku bitku i konadno odustali od Hrvatske stranke prava s takvim vodstvom.

/IC ro;ke ta, ya
IU,

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE: OBNOVA

317

foszavrijemeSabora subotu23.veljaieu drugom dijeluhotela"Interkontintental,, u sazvalismo koferenciluzanovinstvo kako bismo javnori o svemuizvijestili i sveobjasnili, te najavili stvaranjenove prava5kestranke. Dana l0' travnja 1991.godine kao alternatir.'u utemeljili smo Strankuhrvatskoga drZavnogprava (SHDp).

3i

Konaino, kasniji dogadaji dali su nam za pravo
a-

ia
la

;It L-

a a 3 i

ovu jednogodiSnju kronorogijuobnove,djelovanja, najvaznijihdogadaja raskoi la u Hrvatskoj stranci prava zaw$it iu s dogadajem ioji c" rorno poiurat:kakvo je druStvo,na-ielu i u glavnoj ulozi s Dobroslivom pu.ago-, vodilo Hrvatsku stranku pravai oslabiloje, a nije im bilo strano dak i nadkoditidrzavi Hrvatskoj. Rijedje o jednom od kljuinih i prvih dogadajai preduvjeta za usposrav nezau visne hrvatske drlave, referendumu o n€ referenduma"trojstvo" obljepljuje Zagrel pudanstva na referendumuglasujes .,N da

?itilffifi L:T,iffi ,ff :;il1#i:,1?;
Nakon svegai danassam siguranda smo ispravnoi po hrvatskoj svijestii savjesti postupili,iako naivno.Nakon nekih politiikih potezapu."g" i drultva, od kojihle, ne svaki,ali svakidrugi bio protiv hrvatskh nacionalnihinter-esa, sramili ,-o ,. ,ryit, i bili sretni StoviSenismo s njima. Moze nam biti zadovoljitina da su svi, ali bas svi, koji su paragu podrzavali ili bili s njime protiv nas,zavriili isto ili slidnokao i mi. Dobli su na naie. Mi smo samo bili prve irtve, koji smo ga vei na potetku "proiitali,l No, to je ipak slabautjehajer je stradalastranka koju su vei na podetku smatrali strankom ,,, ',r"likosansom,l Imali smo gorka iskustvas ParadZikomi Paveliiem, koji nisu protuhrvatski . mislili, ali su se zbog osobnih probitaka uortadili s paragom.No glavnasumnjiva i neu_ ravnoteZena osobaje bio Dobroslavparaga,koji je na SaboruHSp-a u Kutini 1993. legalno smijenjen,a naia iskljudenja,u po-niit"rru.Hrvatska stranka prava jeopstala.

318
SUMMARY

Goran Ante BLAZEKOVIC

HRVATSKA STRANKA PRAVA 1990.GODINE OBNOVA, DIELOVANJE I UZROCI RASKOLA THE CROATIAN PARTY OF RIGHT - I99O: RENEWAL,ACTIVITY, AND THE CAUSEOF THE SPLIT With the coming of democraticelectionsin 1990,Croatsof Rightistpolitical orientationbelievedthat is wasnecessary renewthe CroatianPartyof Right (Hrvatska to StrankaPrava- HSP) asthe oldestCroatianparty. It wasoriginally founded in lBBl by Dr. A. Starievii and E. Kvaternik,but wasbannedafter the royal dictatorshipwas proclaimed on 6 January 1929. They felt that the Party of Right in Stardevii's time was well aheadof its time, but that due to its ideologybasedon Croatian stateright and statehood, was indeed more than necessary and modern. on 25 February19b0, at the Reform Congressheld at no.23 furevska Streetin Zagreb,twelve Rightists renewedthe HSP,reintroducingit to the Croatianpolitical stage.The HSPwasat the time the only party in Croatia which in its programmedid not mention the asof yet internationally recognizedSocialistFederalRepublicof Yugoslavia; also spokeof it Croatianright to the whole of its historicaland ethnic territory. It wastoo latefor the HSP to standindependentlyin the electionsof April 1990,but nonetheless party the stood with the Croatian democraticblock, insteadof the rather dubiousCoalitionof National Understanding.As well, the party worked enthusiastically Croatianpoliin tical life through its party paper "Croatian RightJ' The restorersof the HSP had good intentions when they chosea president for the party who liveclabroad (in the u.S.). when the presidentof the party,D. Paraga, returned to croatia in August 1990,a number of developments took place which brought about a split in the party ranks. After overcomingthis internal crisis,the HSP survivedon the Croatianpolitical scene and went on to assume leading a role among Croatianpolitical parties.

A

Ac Ae

Ag Ai AI At Ar
AI At

B

Bi Br Br B B B B B B B

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->