Šta znam?

Istorija Venecije
KRISTIJAN BEK Član Venetskog instituta i Akademije dei Lincei Profesor Pariskog univerziteta Sorbona Preveo s francuskog Nikola Bertolino ΠΛΑΤΩ ◊ XX VEK

Дигитализовао љ. Г. 2008. О. Ш. Naslov originala Christian Bec, Histoire de Venise © Presses Universitaires de France, 1993 1. izdanje, 1993 (Que sais-je? br. 522)

SADRŽAJ
● ● ● ● ● ● ● ● ●

Uvod

I poglavlje — Koreni II poglavlje — Moć u usponu III poglavlje — Zlatno doba (XIII—XV vek) IV poglavlje — Sjaj i propadanje (XVI—XVIII vek) V poglavlje — Od pada Republike do naših dana Epilog — Predodžbe i mitovi o Veneciji
Mape i dokumenti Bibliografija

UVOD

1

U svetu nema grada koji se može s pravom hvaliti da ima tako izvanredan životopis kao Venecija. Nastavši verovatno još u rimskim vremenima, ona ponovo stiče oblik i vraća se u život tokom varvarskih najezdi u VI i VII veku naše ere. Kao vizantijski dukat 1, ona je preživela pad Ravenskog egzarhata i odolevala pritisku Franaka sve dok nije stekla svoju autonomiju u području oko Rialta. To je mesto kamo su sredinom IX veka donete mošti sv. Marka, koji postaje zaštitnik zajednice, kasnije nazvane Civitas Veneciarum, sa duždem (dux) na čelu. Veoma brzo posle toga, Venecija doživljava snažan privredni razvoj zahvaljujući svojoj pomorskoj trgovini. Počevši od hiljadite godine, pa tokom sledećih vekova, njeni mornari, trgovci i brodovlasnici stvaraju u Sredozemlju jedno prostrano carstvo. Četvrti krstaški rat, skrenuvši od svog cilja, donosi Republici nadmoćan položaj na Levantu, kako na, kopnu tako i na moru — položaj koji ona od tada nastoji da odbrani od svojih suparnika. Unutar svojih granica ona postepeno uvodi originalne institucije, kombinujući — na idealan način, u očima vlastitog i stranog javnog mnjenja — vlast jednog pojedinca (dužda) sa vlašću jedne elite (Senata) i svih ostalih (Velikog veća). „Svih ostalih“: reč je, u stvari, samo o veoma uskom krugu koji čine članovi trgovačke aristokratije starijeg porekla, a koji je od 1297. zatvoren za nove pridošlice. Takav kakav je tada ustanovljen, venecijanski Ustav ostao je na snazi tokom pet stotina godina. ne pretrpevši znatnije izmene, što je još jedan razlog za divljenje. Ali pritisnuta Turcima na Istoku, Serenissima2 se malo-pomalo morala okretati ka kontinentu i stvarati sebi carstvo u Italiji; od Friulija na severu, sve do na nekoliko milja od Milana na zapadu, a na jugu sve do krajeva u blizini Ferare. Početkom XVI veka suparnici Republike zaustavili su njenu ekspanziju na kontinentu. Otkrićem Amerike. pomorska trgovina se polako počela premeštati sa Sredozemnog mora na Atlantik. Venecija je malo-pomalo slabila ekonomski, fosilizovala se politički, a na Levantu gubila svoje teritorije. Ali zato se nije gasio njen izvanredni sjaj u svim oblastima kulturnog života: u arhitekturi, slikarstvu, književnosti. Godine 1797, usled svoje slabosti i nesposobnosti ljudi koji su njom upravljali, Republika čiji je simbol lav pala je bez borbe u ruke Bonaparte, koji ju je ubrzo potom ustupio Austrijskom carstvu. Postavši ponovo plen Francuza pod Napoleonom I, da bi zatim opet dospela pod austrijsku vlast, Venecija je bila potčinjena strancima sve do 1866 (izuzev za vreme kratkotrajne II republike 1848. godine). Prisajedinivši se 1866. godine Italiji, Venecija je počela prolaziti kroz period strašne obamrlosti, tako da je poslala provincijalna, pa se čini nesposobnom da vrati svoj nekadašnji sjaj. Danas je suočena sa takvim opasnostima kakve su potonuće, ekološko zagađenje i veliki demografski pad. U čemu je njena budućnost: da li samo u mučnom održavanju mesta na kojemu se nalazi i njenih remek-dela, ili pak u obaveznom prilagođavanju zahtevima modernog doba? To su pitanja i problemi o kojima će biti reči u daljem tekstu, gde ćemo pokušati da pružimo jedan sintetičan pregled, ali i da jednoj izuzetnoj ljudskoj zajednici i izvanrednoj civilizaciji odamo počast punu divljenja i ljubavi.

1 2

Vojni okrug. (Prim. prev.) Serenissimo je superlativ od prideva sereno (vedar, svetao); to je u isti mah i titula koju su nosili visoki dostojanstvenici kakav je mletački dužd (a koja bi se mogla prevesti kao „svetli“, „prejasni“); la Serenissima Repubblica, ili, kraće, Serenissima, bio je uobičajeni naziv Venecijanske (Mletačke) republike. (Prim. prev.)

2

I poglavlje KORENI Blato, pesak i voda Grad u najpotpunijem smislu reči, Venecija je remek-delo, nametnuto od strane ljudi prirodi koja je, u početku, bila pre neprijateljska nego blagonaklona prema njegovom nastajanju. Lagune u severozapadnom uglu Jadranskog mora predstavljaju neizmerno prostranstvo slane ili bočatne vode, peska i blata. Idući od severa ka jugu, najpre nailazimo na oblast u kojoj je laguna sužena, od Soče do Pjave; potom, od Jezola do Kjođe, na nešto šire područje koje sa otvorenim morem spajaju prolazi (porti), probijeni u duguljastim priobalnim trakama kopna (litus/lidi); zatim na izbočinu koju čini pokretna delta reke Po; te najzad, na oblast zatvorenih laguna između Komakja i Ravene. U središnjoj laguni — a to je ona gde se nalazi Venecija — voda je mirna, ne mnogo duboka. ali izložena rastu i povlačenju veoma snažnih plima. Tu se iz močvarnog prostranstva od početka izdvaja više ostrva (Murano, Burano, Torčelo i druga), kao i jedno otočje (Rialto) od šezdesetak malih ostrva koja jedva izviruju iz vode, a grupisana su oko meandra nekadašnje reke (budućeg Velikog kanala). Otežan pristup ovom mestu, gde se kroz kanale može kretati samo u barci, u znatnoj meri osigurava njegovu bezbednost. Njegov položaj postrance od kopna — koje je tokom vekova bilo na udaru osvajača, a potom potresano mnogobrojnim političkim preokretima — pogodovao je njegovim stanovnicima u sticanju nezavisnosti. Njih je pak nedovoljnost sredstava za život gonila na more, iz kojega su dobijali so i ribu i na kojemu su se bavili trgovinom. Teškoće opstanka u takvoj sredini razvijale su kod njih preduzimljivost, duh zajedništva i rodoljublje. Počeci U rimsko doba, Akvileja, na severu, osnovana 181. godine pre Hr., bila je administrativno središte te oblasti, rečna luka i raskrsnica puteva. Grado, u neposrednoj blizini, bio je baza mornarice i pomorska luka. Na jugu je Kjođa kontrolisala trgovinu usmerenu ka Padovi. Godine 402. posle Hr., Alarihovi Goti napali su Akvileju i opustošili čitavo njeno područje. Time su izazvali bekstvo stanovništva i njegovo privremeno izbeglištvo u laguni. Prema legendi koju su kasnije negovali Venecijanci, kako bi pokazali drevnost svog grada i davnašnje poreklo njegove slobode, Venecija je navodno osnovana 25. marta 421. na ostrvcima područja nazvanog rivus altus (Rialto). Godine 425. Atila i njegovi Huni ponovo su spalili Akvileju i opustošili Konkordiju. Kao i u prethodnom slučaju, taj upad je zacelo primorao stanovnike oblasti da potraže spas dalje od kopna, na otočićima lagune. Tako okupljeno, ovo stanovništvo je po svoj prilici oko 466. godine uvelo rudimentaran sistem vladavine izborom tribuna. Sišavši u Italiju 486. godine, voda Ostrogota Teodorih ubio je 493. godine Odoakra, te se potom smestio u Raveni, gde se proglasio kraljem, čime je prouzrokovao novo preseljavanje stanovništva ka moru. On je poverio lokalnu upravu svojim činovnicima. Teodorihov ministar Kasiodor poslao je 537. godine, posle smrti svog kralja, pismo tribunima koji su bili na čelu stanovništva lagune, tražeći da mu pomognu da u vreme gladi koja je zavladala prevozi iz Istre neophodne živežne namirnice. Tim tribunima — bez sumnje vojnim
3

Patrijarh iz Akvileje (biskupskog sedišta koje je. Sve svoje snage oni ulažu u iskorišćavanje solana. pošto je trenutno vladajući dužd nastojao da njegov sin bude naimenovan najpre za njegovog pridruženog vladaoca. rastući. Kjođa i Jezolo takođe su primili izbeglice. Sukob je okončan tako što se ovaj potčinio egzarhu.. Ali porodici Obelerio (Obilerius) uspelo je da duždevi Đovani i Mauricio II budu 803. Svim ovim naseljima upravljala je vizantijska administracija na čijem je čelu bio ravenski egzarh. koji je izabran 764. tako da tamo gde se iznenada ponovo ugleda. a njegove su funkcije potvrđene od strane cara. drugi venecijanski „dužd“. Johanes) koji ga je po njegovoj smrti i nasledio. već u VI veku. ona prekriva sav predeo. te ribolovi dobijanje soli iz mora). Petra u Kastelu. kao i neka vrsta mitske duhovne čistote: „Ti hvale vredni žitelji venetskog kraja. prema legendi. dom u kojemu živi njihov sused ne izaziva kod njih surevnjivost. u laguni i na rekama. izvesne pomorske delatnosti (trgovina. a potom i 1008). Zbog te velike sličnosti. te živeći tako umerenim životom izbegavaju dobro poznati porok kojemu je izložen svet. ali su upravljali u okviru vizantijske administracije. premestio je godine 742. Suparništvo i surevnjivost klanova sprečili su uvođenje nasledne monarhije u Veneciji. sa krajevima duž obale i s one strane Jadrana. godine svrgnuti. svi se krepe jednom jedinom hranom. Mauricijus).“ U godinama 568—570. Tako je dužd Mauricio (Maurizio. svojim ediktom zabranio poštovanje svetih slika. pošto su Langobardi opseli Oderco. a oko 775. Marko) premestio se u Grado. podigao katedralu sv. nepromenjen. ne samo siromašnog sveta. već i zemljoposednika. Diodato (Deusdedit). te izazivaju odlazak. osnovao sv. vizantijski duks osnovao je novi grad Čitanovu.. Trevižani su osnovali naselja na ostrvima Rialta i Torčela. a zatim i za njegovog naslednika. pokazuju se kao razbacane po toj vodenoj površini. On je na taj način posvedočio da su postojale.. a opadajući. oslobađa ga. kada je Ravena pala.. pobunili su se crkveni ljudi na Zapadu. svi nalaze utočište u jednoj jedinoj vrsti nastambe. svog sina Đovanija (Giovanni. Pošto je vizantijski car godine 726. zemljište se učvršćuje spletovima savitljive trske i ne zazire se od toga da se lako krhka odbrana suprotstavi navali mora. „Venecijanska“ vojska izabrala je nevizantijskog duksa (dužda) koji se zvao Orso (Ursus). na istoku uživaju u blagodetima jonskog primorja: tamo plima svojim kolebanjima u redovnim razmacima preplavljuje ravno tle. ovaj put masovan i trajan. pridružio sebi u vladanju. Godine 639. Ovde je vaš dom načinjen poput gnezda ptica močvarica. zaista pomišljamo da smo na Kikladima. sedište vlade iz Čitanove u Malamoko.. ili neke od moćnih porodica. podignuta je bazilika u Torčelu (ponovo izgrađena 864. nekad bogatog ljudima plemenita roda. Ali desetak godina kasnije ubijen je. Tako je vrhovna titula već tada težila — a težiće i dugo potom — da postane svojina neke dinastije. po imenu cara Heraklija (Iraklija). a stanovnici lagune stali su na njihovu stranu. a to je riba koje ima u izobilju: siromasi tu žive na ravnoj nozi sa bogatima. Orsov sin.. 778. rasprostirući se na prilično velikom prostranstvu: u stvari. koji je vladao do 751. ili Herakleju. ponekad se pokazuje kao ostrvo. Friuljani u Gradu i Kaorlu. Langobardi se nastanjuju u dolini Poa. Iste godine. pomoću brodova. raniji izgled predela. 4 . ali koje su utemeljene nastojanjem ljudi. jer ono što je sada kopno. vojnih i verskih dostojanstvenika. civilnih. zasnivaju kraljevstvo u oblasti oko Pavije. godine. što je bio i kraj lombardijskog egzarhata. a vladavina nad oblašću privremeno je vraćena vojnim zapovednicima koji su svi bili lokalnog porekla. Stanovništvo stoga raspolaže samo jednim sredstvom za život. Padovani u Malamoku. naseobine koje su proizvod prirode.vođama koji su takođe vršili sudske i upravne funkcije — Kasiodor je visokoparnim jezikom izrekao svoje divljenje za njihov način života. dospevaju na jugu do Ravene i Poa.

Anjelo Partečako [Agnello Parteciaco. najzad. dva venecijanska trgovca donela iz Aleksandrije telo svetog Marka. pa se on na kraju morao povući. koja ne može biti ništa drugo do zlatni solidus. Justinianus Particiacus). koja je ostala pod vizantijskim suverenitetom. raznim oruđem. ali nalazimo i začine. a pomažu mu dva tribuna.“ [Braunštajn-Delor (Braunstein-Delort). Čitanove i Jezola. sa veoma širokim ovlašćenjima. izbegavajući na taj način socijalno-političke potrese kroz koje će oni prolaziti. ali su već imale dvoja vrata. Venecija je težila faktičkoj nezavisnosti. ukrašavati zastave. a uz to se i odvajala od ostalih krajeva Italije. godine. 828. potpisao je testament koji nam pruža dragocene podatke o porodičnim dobrima. Na njenom čelu je dužd. učvršćujući svoj položaj na razmeđi vizantijskog. Ka nezavisnosti Organizator otpora žitelja venetske oblasti protiv Franaka. pošto je franačko carstvo progutalo langobardsku kraljevinu. sa slamnim krovom. njegov znak.Međutim. Pipin se dočepao Kjođe. „konzul“). iz krupne zemljoposedničke aristokratije koja ulaže sredstva u trgovinu. Tako je to mesto postalo novi politički. 5 . među kojim i onim od železa.] Legenda tvrdi da su u godini koja je prethodila ovom testamentu. dakle. Krajem prve trećine IX veka Venecija je već bila stekla svoje glavne karakteristike. sakriveno ispod svinjskih polutki. proizašla. zemljišni posedi. On se sa Malamoka premestio na ostrva Rialta — koja su bila bezbednija — i od svog doma napravio dvorac u kojemu je bilo sedište vlade. Ovaj dokument predstavlja. čini se da 'dejstvujući' soldi predstavljaju stvarnu monetu. govedima. dužd Đustinijano Partečako (Giustiniano Parteciaco. ili Partečipacio (Partecipazio). Anjelov sin. Venecija nameće svoj uticaj u laguni i u obližnjem kopnenom pojasu. ovo poslednje je odustalo od polaganja prava na venetsku oblast. Karlo Veliki je nameravao da svojoj državi pripoji i venetsku oblast. koja im je dodeljivala počasne titule (među njima i titulu hipatos. kako su ga nazivali na Zapadu). Grada. osnova vizantijske monete. te 'pridvorje'. sa izvesnom količinom pokretnih dobara: robovima. od kojih su jedna bila okrenuta ka kopnu. Agnellus Particiacus]. pa ukoliko navedene libre predstavljaju obračunsku monetu koja odgovara srebrnom novcu sa Zapada. „Tu se pokazuju dve vrste dobara i prihoda: neki su karolinškog tipa. ide i trgovina između Carigrada i Zapada. Otočići su ojačani i na njima su izgrađene kuće koje su najčešće bile od drveta. dok će lav. gde će posmrtni ostaci svetitelja biti čuvani. Od tada će ovaj jevanđelist biti moćni pokrovitelj Venecije kojemu će se svi obraćati u molitvama i prilikom bitaka. Godine 829. kao i on. brodove i spomenike. ali njegovo je napredovanje zaustavio otpor stanovništva okupljenog kod Rialta. ukrase i — naročito — 'solde'. Preko nje. Mada su duždevi i dalje bili pravno potčinjeni Vizantiji. uložene u znatnim iznosima u trgovinu na moru. Pod takvom vladavinom. na osnovu ugovora zaključenog između istočnog i zapadnog carstva. koje predstavlja središte gazdinstva (curtis. došao je na čelo dukata 811. kao što su kuće. Sledeće godine. da su zahvaljujući svetim moštima izbegli strahovitu oluju. te da su ih u Veneciji radosno dočekali patrijarh iz Grada. po svoj prilici sa vizantijskim svetom. franačkog i slavenskog sveta. svedočanstvo o tome kako je rano u Veneciji počela trgovinska delatnost. trgovinski i verski centar lagune. biskup iz Olivola i dužd koji je odmah naredio dase pored njegovog dvorca podigne kapela. Stoga je poslao svog sina Pipina da zauzme lagunu.

pored ostrvlja Rialta. ribu. prev. U oblasti nazvanoj Rialto — a to ime tada nije označavalo i četvrti sa one strane Velikog kanala. Grado. prema rečima jednog istočnog cara. Venecija je i danas zadržala takvu podelu. tako reći. dao na upravljanje Lotaru. pa duž istočne obale Olivola sve do crkve Santa Maria Zobenigo.) 6 . Venecijanci izvoze na Istok neke proizvode sa Zapada (među njima i drvo). već samo one kojima odgovaraju današnji sestiere5 San Marko i jedan deo sestierea Kastelo — unutar međa obeleženih kanalima Đudeka i Murano. već dve godine kasnije stvorili su novu.Ugroženi od strane slavenskih gusara. a na drugoj strani natpis kojim se Gospod poziva da čuva „rimskog“ cara. „šesti deo“. ali su ipak pretrpeli poraz od muslimana pristiglih iz Tarenta. mada je Torčelo u IX veku bio sedište biskupa i. koji stižu sa Sicilije i iz Barija. padaju u oči poneka crkva i kapela. dok je istočni deo. Murano. utanačene su pojedinosti iz mirovnog ugovora zaključenog između Vizantije i Franaka. a potom Civitas Veneciarum. a potom i iz Torčela i drugih mesta.“ (Prim. godine sakupili šezdesetak brodova. Tri sestierea prostiru se s jedne strane Velikog kanala: San Marko. Tako su 840. Ludvig je 839 god. Burano. obuhvatala Olivolo. Torčelo. venecijanski novac predstavlja i znak privrednog poleta. pripadnici moćnih porodica. Mada je većina njih još uvek bila od drveta. „veliko trgovište“. i zahvaljujući svojoj floti — sopstvenu nezavisnost između dvaju carstava. duždeva palata u obliku tvrđave. U X veku izgled Venecije mora da je bio otprilike sledeći. U ugovoru su nabrojani gradovi na kopnu koji održavaju veze sa venecijanskim ostrvima i opisana je trgovinska i zemljoposednička delatnost u kojoj Venecija ima pravo da učestvuje. Međutim. Naime. Čitanovu. pored dužda Petra Tribuna (Pietro Tribuno. U suočenju sa pretnjom Madžara. na njihovom se reversu pojavljuju reči Christe salva Venecias. Petrus Tribunus) imenovane su i sudije (judices). poverio upravljanje zapadnim delom svoje carevine svom najmlađem sinu i miljeniku Karlu (poznatom pod nadimkom Ćelavi). sinu Ludviga I Pobožnog. Ali oko 875. u njih su ponekad ugrađeni i arhitektonski elementi poreklom najpre iz Čitanove i Malamoka. Kastelo i Kanaređo. dakle i Italiju. Na prvim srebrnjacima koji na sebi nose ime Venecije u početku su se na aversu nalazila imena careva Zapada. Ugovorom sa Lotarom3 iz 840. u X veku počelo je njegovo postepeno opadanje u korist novog centra. tako što je ustanovljena autonomija venecijanske teritorije koja je. često i sa vrtom pored sebe. Kjodu. (Prim. prev. već „slavnim duksom Venecijanaca“. a tri sa druge: Santa Kroče. Kaorle. začine i svilene tkanine.) 5 Sestiere. prev. a na Zapad uvoze so. dužd se u tom spisu više ne naziva „poniznim duksom venecijanske provincije“. sa krivuljom Velikog kanala u sredini. sa ovlašćenjima koja su ograničavala moć šefa države. usque ad aquas salsas4. Međutim. Drugi znak postepenog osvajanja nezavisnosti predstavlja uvođenje venecijanskog novca. isto tako veliku eskadru. to jest onoga na Istoku. (Prim. koji iz dalmatinskih gradova kreću u pljačkaške pohode po Jadranskom moru. taj isti Petar Tribun naredio je da se izgradi bedem koji se prostirao od dvorca. sa posadom od dvesta ljudi na svakome od njih. koji su se dočepali Čitanove. Time se.) 4 „Sve do slanih voda. materijazovalo ono što će postati grad Venecija: Civitas Rivoalti. kao i od onih saracenskih. Altina i oblasti Treviza i Padove. Malamoko. ali su ih Venecijanci porazili 899. 3 Reč je o franačkom caru Lotaru I. A pre svega. Godine 900. Venecijanci uspostavljaju — ne bez teškoća. Privredni polet praćen je demografskim i političkim razvojem. svaki od šest delova na koje su nekad bili podeljeni pojedini gradovi u Italiji. San Polo i Dorsoduro. te gomila kuća stisnutih jedna uz drugu.

Beluna i Čenede da svoju jurisdikciju nametnu teritorijama na rubovima lagune. kako bi biskupa iz Beluna primorao da popusti. postigao da ona bude priznata od strane istočnog i zapadnog carstva. (Prim.) 7 . Petar II Orseolo. tako i u spoljnim odnosima. suprotstavljajući se namerama patrijarha iz Akvileje da potčini patrijaršiju u Gradu. izabran 991. kao i pretenzijama biskupa iz Treviza. koja mu je u miraz donela velike zemljišne posede u Friuliju i u oblastima Treviza i Ferare.Još uvek pravno potčinjeni Vizantiji. promeniti kada 991. Pripadajući stranci koja se suprotstavljala Kandijanima. tako da joj vrednost priznaju i savremeni hroničari (među njima i jedan od njegovih bliskih saradnika. čija vladavina na blistav način označava ulazak u XI vek i s kojim započinje uspon mletačke moći. koristeći kao oružje. duždevi su se i dalje pokazivali nesposobnima da nametnu svoje naslednike za više od dve ili tri generacije posle sebe. on je započeo ostvarivanje jednog veoma dalekosežnog programa. Imao je ipak dovoljno vremena da počne ponovnu izgradnju duždevske palate i crkve sv. doživeli su neuspeh. pošto je 978. među kojima i crkvu sv. glavnu reč je često imala porodica Kandijano (Candiano). pa je Veneciju krajem X veka zahvatila kriza kako u unutrašnjem životu. dao ostavku i povukao se u samostan. II poglavlje MOĆ U USPONU Doba poleta Članovi porodice Kandijano. povukao). Sa zapadnim carstvom on je 992. Slabost poslednjih duždeva iz tog stoleća nije bila ništa manja. Ličnost od prvorazrednog značaja u političkom. oni su se nalazili na vlasti od 932. nalazeći se na čelu dukata tokom više decenija. tako da su se oni pokazali nesposobnima da uvedu vladavinu reda. Petar Kandijano IV. Energični. Jedan od njih. i uskraćivanje soli. diplomatskom i vojnom pogledu. Marka. godine bude izabran Petar II Orseolo. izabran 959. Nasledio ga je Petar I Orseolo koji nije dugo vladao. godine pobunu naroda koji ga je ubio i zapalio palatu duždeva i mnoge susedne zgrade. Godine 997. Među velikim porodicama iz kojih su poticali tribuni. Orseolo i druge. na primer. Ta bilateralna nagodba predstavljala je neku 6 „Zlatna ploča“. oženio se sestrom markiza od Toskane Valdredom (Waldrada). posle žestokih borbi među strankama u prethodnom stoleću. godine potpisao sporazum kojim je raniji ugovor „među susedima“ pretvoren u ugovor „među narodima“. Ponovo je uspostavio jedinstvo unutar zajednice. ponašajući se kao pravi feudalac. te učvrstio moć Venecije na Jadranskom moru. đakon Đovani). uhvatio se s tim teškoćama ukoštac i doneo gradu nov polet. sin dužda Petra I (onoga što se 978. Sve će se. međutim. izazvao je 976. izražavao je sveopštu želju za javnim mirom. arogantni. Dospevši do vrha vlasti. Orseolo je branio autoritet i nezavisnost svog sveštenstva. uporni. Taj zakon. prev. agresivni. izglasan je zakon kojim se osuđuje buntovnički duh. S druge strane. godine. Za ovu poslednju naručio je iz Carigrada oltarsku ploču koja će — nakon što mnogo puta bude uvećavana i prerađivana — postati Pala d'oro6. kao što su porodice Partečako. Marka.

pa je 1026. Ona će biti spominjana svake godine. što je predstavljalo jamstvo da se mogu slobodno kretati i da na teritorijama carstva budu oslobođeni plaćanja taksa. Orseolo je za Venecijance obezbedio pravo da na obalama reka Pjave i Sile otvaraju poslovnice i skladišta. zasnovane na planovima crkve Svetih Apostola u Carigradu. ali na osnovu nje se podrazumevalo da u Jadranu carsku mornaricu treba da zamenjuje venecijanska. Ta promena.] U sledećim decenijama. Godine hiljadite dužd je krenuo u pohod protiv Slavena iz oblasti oko reke Neretve. Godine 996. a nasledio ga je njegov sin Oton (kumče istoimenog cara). tražio je od trgovaca koji su se vraćali sa Istoka da donose mramor i skulpture. što je ujedno bilo i prećutno priznanje moći i autoriteta Venecije u ovoj regiji. Najzad. Zauzvrat. Bila je to teška obaveza. Sa Carigradom dužd je uspostavio tesne veze i uzajamno poverenje. Ovaj uspeh simbolično je potvrđen titulom dux Dalmatinorum koja mu je tada dodeljena. Obratio se umetnicima iz Ravene radi izrade mozaika. Domeniko Kontarini (Domenico Contarini). i dalje se išlo već prokrčenim putevima. U okviru gregorijanske reforme i raskola sa Istokom. praktično je stavljena tačka na sve dalje pokušaje duždeva da uspostave naslednu vlast. koji je izabran za dužda 1042. oteran i morao je pobeći u Carigrad. a drugog snahom vladara nemačkog Svetog rimskog carstva. Primorao je Neretljane da se odreknu danka koji im je Venecija dotad morala da plaća i uspostavio svoju vlast u znatnom području duž dalmatinske obale. godine.“ [Tirije (Thiriet). značajna gnezda gusara. prilikom tajnog susreta sa Otonom III u Veneciji. te osvojio Korčulu i Lastovo. godine jedna carska hrisovulja („zlatna bula“) svedoči o toj činjenici. između patrijarha iz Akvileje i onoga u Gradu nastavila se borba za uticaj. uostalom. prilikom verskog obreda koji se vršio na moru i čime je bila najavljivana i buduća ceremonija „venčanja sa morem“. Odneo je blistavu pobedu u pomorskoj bici kod Zadra.vrstu implicitnog priznanja samostalnosti dukata. iako je i dalje odbijao da priključi Veneciju njegovom taboru. Sin nije bio ravan ocu. a da bi zdanje bilo što lepše. smatrao je da crkva sv. praksa da dužd imenuje svog saupravljača i budućeg naslednika bila je blizu svog kraja za vreme vladavine Domenika Flabijanika (Domenico Flabianico. pre je značila da je uveden nov običaj nego da je proglašen nekakav zakon. venecijanski su trgovci za svoju robu plaćali umanjene takse. na dan Uzašašća. Venecija se obavezala da u svakoj prilici prevozi carske vojnike sa Bosfora do vizantijskih teritorija u južnoj Italiji. da je on jednog svog sina oženio nećakom vizantijskog cara. pa je naručio nove projekte. papa Lav IX i rimski sinod priznali su 8 . Već 992. a omogućeno im je i da se njihovim poslovima neposredno bavi finansijska služba prestonice. a s tim u vezi stavljena je tačka i na duždevsko štićeništvo u Veneciji. Godine 1053. U unutrašnjim odnosima. kao što tvrdi jedan venecijanski hroničar iz znatno kasnijeg razdoblja. No u svakom slučaju. godine pokrenuo pobedonosni pohod protiv Saracena koji su bili napali i opseli Bari. čime biva omogućen razvoj pomorske trgovine. Mada je uz to potpisao i neke trgovačke ugovore sa Arapima iz Sredozemlja. Umro je 1009. Duždeva politika zasnovana na ravnoteži dvaju carstava bila je toliko uspešna. Taj završni neuspeh porodice Orseolo ničim ne umanjuje ranije uspehe njenih članova: „Oni su naznačili put kojim valja ići: jednostavno održavati dobre susedske odnose sa carem Zapada. zasnivajući to na podršci koju je istočnom carstvu pružio na moru. Marka kakvu je počeo graditi Petar II Orseolo nije po meri grada. uviđati značaj tradicionalnog i toliko korisnog sporazumevanja sa vizantijskim Istokom. godine 1001. uspeo je da grad bude oslobođen obaveze da plaća danak carstvu. Orseolo je ipak 1002. 1032—1042). Na osnovu nje.

Njom upravlja dužd uz pomoć svog dvora. populus ga bira aklamacijom i obavlja zakonodavne i sudske poslove. ali i porazima.“ [Dil (Diehl). godine dao značajne povlastice Venecijancima. koje poseduju velika imanja i stalno sve više ulažu u trgovinu. mošti sveca čudesno su pronađene u južnom delu transepta novoga zdanja i sahranjene u crkvi. Ispod sloja koji čine ti primati7 nalazi se jedan drukčiji. Dok je početkom XI veka Venecija još uvek bila samo živahna ribarska i zanatlijska palanka. doživljenog pred Krfom 1084. godine titulu dux Croatiae. godine car im je (Venecijancima) široko otvorio vrata Istoka. Marka na blistav način svedoči o pobožnosti. Mikjel (Michiel). Uprkos teškoćama. ovaj dokument priznaje tako reći potpunu njenu samostalnost u odnosu na istočno carstvo. zbog poslednjeg takvog neuspeha. Ona prva poveravaju robu nekom trgovcu. na poziv cara Aleksija I Komnina. pa se dobici dele napola. dužd je.] A Vitalijano Falijer (Vitaliano Falier) dobio je 1094. Dužd je želeo takav ishod. ali je odbio da i jednom i drugom patrijarhu prizna veću vlast nad biskupijama u laguni i nad venecijanskim crkvama. bogatstvu i nacionalnom ponosu Venecijanaca. već živi od mora. (Prim. Đustinijan (Giustinian)]. Trgovačka društva koja one obrazuju zovu se rogadie i colleganze. a uz njih i nove porodice. prev. Njegov naslednik Domeniko Selvo zaključio je sa zapadnim carstvom ugovor kojim su pružane pogodnosti venecijanskoj trgovini u severnoj Italiji. a koji — prema rečima jednog hroničara iz tog doba — „niti ore. jedna pekara i sidrišta. Marka. To čudo je uvećalo ugled spomenika koji je tada bio najraskošniji u čitavom zapadnom svetu: crkva sv. a gubici u odnosu dve trećine/jedna trećina. u drugima se kapital i rad udružuju. Selvo je bio svrgnut. takođe doživotnu. Falijer. a potom i Salerno (1076). niti bere“. godine. „Povlašćenim položajem koji im je dao 1082. Međutim. Okupljajući se na javnim skupštinama. prvi krstaški rat i zauzeće Jerusalima od strane vojske sa Zapada uskoro će svim Venecijancima otvoriti nove perspektive. krajem tog veka njena veličina i njen položaj već su neuporedivo značajniji.) 9 . car Istoka je novom hrisovuljom 1082. i time ugrozili veze Venecije i Istoka. Dominantni element društva čine case vecchie. visokih dostojanstvenika i sposobne administracije. Orseolo. case nuove. Potvrđujući valjanost politike koju je Venecija vodila na Jadranu. praćenih uspesima. Venecijanskim trgovcima data su skladišta sa delom obale u Carigradu. Tokom tih borbi.koegzistenciju dveju patrijaršija i prava onoga u Gradu. Godine 1062. nagli uspon 7 Oni kojima pripada prvenstvo. sloj malih ljudi koji nije strukturisan u vidu korporacija. Kontarini je preduzeo nov pobedonosni pomorski pohod protiv Dalmacije i zauzeo Zadar. Nakon što su bile nestale u toku požara 976. kao i dozvola da slobodno trguju sa čitavim nizom luka i utvrđenih mesta. Kad su Normani Roberta Gviskarda (Guiscard) zauzeli Bari i Amalfi (1071). Badoer. niti seje. započeo protiv njih niz veoma tegobnih vojnih pohoda. Tog dana Venecija je postala svetska trgovačka velesila. stare porodice [Kontarini. Dužd je tim dokumentom stekao doživotnu rentu (roga) i titulu protosevasta. Te iste godine svečano je osvećena bazilika sv. i njegov je posao da tu robu proda.

). kojom je komandovao dužd Vitale Mikjel. kako je tada nazivana oblast u kojoj su krstaši osnivali svoje države [Lejn (Lane)]. U prolasku su zauzeli Krf i opljačkali Lezbos. naročito prilikom zauzeća Antiohije 1097. pa su to učinili tek kad su shvatili kakve su prednosti stekli u Svetoj zemlji njihovi pizanski suparnici. pa je. bile su oslobođene plaćanja taksa. Prvi je uništio otprilike šest parohija. osporio je duždu pravo na titulu dux Dalmacije. konkurišu u istočnom Sredozemlju.) i conte (it. Posle Kolomanove smrti 1114. Stoga je njihova flota. (Prim. koje su prilikom povratka doneli u domovinu i sahranili u crkvi na Lidu.) 10 . ona je stradala u dva požara. dobili su jednu gradsku četvrt u Akri i trećinu grada Tira. u vreme Vizantije) predstavljalo visoku činovničku titulu iz koje će nastati i plemićke titule comte (fr. ali ih je stavila pod nadzor svojih činovnika s titulom conte8. narušavajući tako isključivost prava venecijanskih trgovaca u istočnom carstvu. u jakom zemljotresu rušile su se kule i kuće. oni prvi su odneli pobedu i domogli se znatnog broja zarobljenika koje su uskoro pustili u zamenu za (neodržano) obećanje Pizanaca da će odustati od svake trgovine u istočnom Sredozemlju. u njemu su učestvovali i Đenovljani. koji je nametnuo svoju vlast u Hrvatskoj. nastojeći da povrati izgubljeni položaj u dalmatinskim gradovima. Nikole. Ubrzo su u gradovima Jerusalimskog kraljevstva počeli osnivati i kolonije koje su imale crkvu (često posvećenu sv. Venecijanci i Pizanci zapodeli su bitku. Pobednici su se potom zaputili duž obala Kilikije i u Miri se dočepali moštiju (?) sv. a 1108. učestvovali su u osvajanju Tira. Kao susedi Provansalaca. Venecijanci su u početku oklevali da se i sami uključe. Zainteresovani u prvom redu za uticaj krstaških ratova na trgovinu. poreza i carinskih dažbina. ovaj put protiv Madžara Stefana II. Dospevši do obala Jerusalimskog kraljevstva. stavili su se u njegovu službu i pomogli mu u osvajanju Haife i Jafe (1100). koje su doveli krstaški ratovi. Suočivši se prvi put. pekaru. Poznato je da su u prvom krstaškom ratu. Stanovnici Malamoka. car je išao čak dotle da je Venecijancima odbio da potvrdi prednosti koje su im bile priznate 1082.Ulazak Venecije u XII vek nije bio baš srećan. Samos i Rodos. zadržala je lokalne institucije. ambiciozni mađarski kralj Koloman. U godinama 1105. to ostrvo je tada bilo pod vlašću Carigrada. Venecijanci su krenuli u nov pohod. te na taj način za izvesno vreme prekratili pomorsku moć Saracena u istočnom Sredozemlju. Godine 1111. 1123. mlin. krenula ka Zadru. gde se sudarila sa brodovljem iz Pize. pošto ih je oterala voda koja je bila u usponu. pratilac). ponovo je osvojila Zadar i Šibenik. povedenom na traženje Urbana II. u borbu protiv nevernika stupili uglavnom stanovnici Francuskog kraljevstva i Normani sa juga Italije. prev. Kao nagradu za pružene usluge. ušao u Zadar. čija je podrška krstaškoj vojsci bila presudna. Marku). u Trogir. On je malo-pomalo širio svoju vlast sve do obale. Godine 1118. U oblasti Jadrana. i 1106. u koju su premestili i svoju biskupiju. 1115—1116. tek 1009. drugi je slistio stotine stambenih kuća i mnoge crkve. javna kupatila i tvrđavu. Tako su se ovi poslednji prvi put našli suočeni sa činjenicom da im Pizanci. Aleksije Komnin dao je Pizancima znatne povlastice i jednu gradsku četvrt u Carigradu. morala je da nastavi borbu. pa je 1105. Godine 1122. 8 Izvedeno od latinskog comites (množina od comes. godine Venecija se suprotstavila Madžarima. a potom dospela do Rodosa. što je u doba Konstantina Velikog (a i kasnije. Godine 1125. „Polazna tačka iz Egejskog mora ka prekomorskim krajevima“. Godine 1116. Godine 1124. a pored povlašćenosti u oblasti sudske nadležnosti. sklonili su se u Kjođu. koji se predao posle dugotrajne opsade. godine kod Askalona potukli su egipatsku flotu.

radionica. Tada je dužd uzeo i titulu dominator in Marchia. „Venecija. šećerom. u sopstvenu korist. Veneciji su. Venecijanci su tokom prve polovine XII veka dali snažan podstrek svojoj trgovini. U južnom delu Jadrana Venecijanci su se sukobili sa Normanima i ambicijama njihovog vladara Rožera (Roger) II. Na zapadnoj obali Jadranskog mora gradić Fano zatražio je 1141. 1104. uprkos ozbiljnim problemima u održanju koegzistencije njenih trgovaca i Grka. uz opasnost da poremeti ravnotežu na obali. svi su radili. svi bili međusobno solidarni. bolje prilagođena razvojnim tokovima u području nad kojim su zagospodarili. kojega su se njihovi protivnici u međuvremenu bili dočepali. za svoje ljude prava meštana tog gradića. za vladavine dužda Ordelafa Falijera. 33). ponovo su zauzeli Krf.) 11 . dvama močvarnim otocima u istočnom delu arhipelaga. često je njegov sin bio taj koji je upravljao i zapovedao flotom. oni su postali ti koji su Italiju i Nemačku snabdevali svilenim tkaninama. Kipar i ostrva u Egejskom moru. često ostvarivao bračne veze svojih sinova i kćeri sa potomcima kraljeva i vladara. 9 „Romanijom“ ili Romanskim carstvom (Impero di Romania) u srednjem veku je nazivana teritorija Vizantijskog carstva. 1148. monopol na sol. Duždu je data i titula totius Istriae dominator. godine novim carskim ediktom proširena je površina venecijanske kolonije pored obale Zlatnog roga. godine 1148. budući da je ova htela da skrene vode Brente. prema rečima jednog kartografa iz tog doba. a dobitke i gubitke delili su u srazmeri sa novcem koji su uneli. Pošto je istočnom carstvu bila neophodna njena vojna i ekonomska podrška. ali i unutrašnjem životu svog grada. prev. Reč je o „kompanijama“ u kojima su se udruživali dvojica ili veći broj pojedinaca. uspostavili su. godine. Članovima njegove porodice često je pripadala zapovednička uloga u inostranstvu. s tim što je svaki od njih unosio svoj deo kapitala. zauzvrat. na Istok su pak izvozili drvo. ostvarila je prosperitet koji je isto toliko bio povoljan za nju samu koliko i neophodan drugima. kao i svojoj dinamičnosti. pretvorila severni deo Jadrana u „venecijanski zaliv“. Tako je i venecijanski bail u Carigradu bio predstavnik „republike Romanije“ (v. pamukom. godine da bude stavljen pod zaštitu Venecije. od Grčke do Egipta. Na političkom planu. to skladište Istoka na vratima germanske centralne Evrope.vrativši vlast nad Splitom i Trogirom. Pružajući protiv njega podršku Manojlu Komninu. Venecijanci su to ime davali onim vizantijskim teritorijama koje su pripale Mletačkoj republici. a tu će biti razrađen i jedan racionalno zamišljen vid ratnih i trgovačkih brodova. Ona je njegove stanovnike priznala za svoje saveznike i podanike. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da brzo reaguju. zbog kojega je prvi put upotrebila najamnike u jednom sukobu na kopnu. Dužd je. grad iz lagune došao je na kopnu u sukob sa susednim gradom Padovom. godine ponovo uspostavljena njena ranija prava. skladišta. dobivši. Kad je bio odsutan. hrisovuljom iz 1126. začinima. livnica. Simbol rasta pomorske moći o kojemu je već bilo reči bila je izgradnja državnog Arsenala. Posle njegove propasti. Najzad. (Prim. mirisima i dragim kamenjem sa Istoka. str. Venecija je lako pobedila u tom lokalnom sporu. dužd je još uvek zadržavao veliku vlast i ponašao se kao pravi vladar. gvožđe i bakar. Na ekonomskom planu. u III poglavlju.) Početkom XII veka pojavljuju se nova udruženja venecijanskih trgovaca. na Zemelama (Blizancima). Tu će postepeno nastajati ogromni kompleks brodogradilišta. Veneciji su za njenu trgovinu postali dostupni Rodos.“ (Tirje. od Sirije do Romanije 9. najzad.

Željan da rimskom carstvu vrati izgubljenu veličinu i sjaj. neprijateljskim stavom istočnih careva i pobunama u Dalmaciji. No pohod se završio neslavno. suprotstavljajući se papskoj vlasti. 12 . države. kojega je podržao Fridrih. Republika je finansijski podržala antiimperijalni Lombardski savez. a potom i u Italiji. kao što već znamo. uostalom. možda je birao populus. Godine 1162. venecijanski izaslanici u Carigradu govorili su u ime dužda i „celokupne Zajednice“. u ovoj drugoj zadržani su stubovi sa vizantijskim kapitelima. pri ponovnoj izgradnji grada često su upotrebljavani cigla i istarski kamen. Središte grada. a koji su bili tako velikih razmera delimično i zbog činjenice da su kuće pojedinaca još uvek bile građene od drveta. manje veće. Uporedo s tim pojavilo se još jedno. Agneze i sv. kao i znatan broj njegovih ljudi. nastalih intervencijom cara Fridriha Barbarose (Friedrich Barbarossa) u Italiji.) Spoljni problemi i uspostavljanje unutrašnjeg reda Druga polovina XII veka. nastojeći da je odseku od kontinenta. međutim. njene trgovinske povlastice u državama Carstva bile su potvrđene. Venecijanska republika — brinući brigu. godine 1143. Koristeći se takvim okolnostima. kao i freske istog porekla. Međutim. I prihvatila je kardinale i prelate koji su ostali verni Aleksandru. a u isti mah i prisustvo močvara. koji je na nj prenosio deo svoje vlasti. kojemu je predsedavao dužd. ostala je četvrt sv. ali gde su se takođe gajili vinova loza i povrće. jer je venecijanska flota zaplovila u pomoć napadnutima i zarobila patrijarha. Posle požara o kojima je već bilo reči. carska je vojska osvojila Milano. ali isto tako i vrtova i vinograda u samom srcu grada. patrijarh.“ (Corci. u znaku je ozbiljnih teškoća na međunarodnom planu. 1159. gde se trgovalo. na koje su se sve više usmeravala ulaganja u nekretnine. vlast je težila da postane svojina „jednog apstraktnog entiteta.] S jedne strane. Fridrih Barbarosa se posvetio jačanju svog uticaja u Nemačkoj. pa čak i u lov. čiji su se članovi birali iz aristokratije koju su činili principes ili nobiliores: to telo. Jovana Odrubljene Glave (San Giovanni Decollato ili San Zan Degolà). Ali Venecija je još uvek imala neobičan izgled: „Ako zamislimo šezdeset crkava i veliki broj kuća. S druge strane. Marka. gde su se potpisivali ugovori i gradili brodovi. patrijarh iz Akvileje preduzeo je pohod na Grado. a Ferara. između izbora dužda Vitalea Mikjela II i četvrtog krstaškog rata. Sebastijano Cani (Sebastiano Zani) i Orio Mastropjero (Mastropiero). među kojima su bila i dva buduća dužda. Početkom veka izgrađene su crkve sv. Tako je došlo do postepenog ograničenja vlasti dužda i skupštine (arengo). usmerenim više ka pučini nego ka kopnu — najpre je nastojala da ostane neutralna u sukobu između crkvenih vlasti i Carstva. biskupi i opati više nisu učestvovali u državnim poslovima: tako je nastalo jedno od osnovnih obeležja venecijanske politike. Godine 1167. a zadovoljavao se time da odobrava njegove odluke. Padova i Verona napale su Veneciju.“ [Corci (Zorzi).Tokom godina. o svojim pomorskim poduhvatima. kao i u borbi u kojoj su se na poluostrvu našli suprotstavljeni Gvelfi i Gibelini (dve „stranke“ koje. i gde se išlo u ribolov. Godine 1147. pojavilo se Veće Mudrih (Consiglio dei Savi ili Consilium Sapientium). sastavljeno od ljudi bliskih duždu. uzevši u tu svrhu pozajmicu od dvanaestorice svojih najbogatijih građana. ona je stala na stranu pape Aleksandra III protiv antipape Viktora IV [Oktavijana de Montičela (Ottaviano de Monticello)]. dobijamo veoma sugestivnu sliku tog čudnovatog mikrokosmosa. odvojenost crkve i države. Godine 1155. u samoj Veneciji nisu postojale).

da počinje prezirati i samu carsku vlast“.Nakon što je vojska severnoitalijanskih gradova porazila carske trupe kod Lenjana 1176. Godine 1187. Republika je dobila niz prednosti od bitnog značaja: patrijarh iz Grada (koji je u stvari stolovao u Veneciji) dobio je od pape vlast. u tome je nesumnjivo izvesnu ulogu morala igrati i privlačnost mesta koje je već tada ostavljalo najupečatljiviji utisak kao finansijski i trgovinski centar. morala je u očima pape i cara izgledati kao idealno mesto za jednu diplomatsku konferenciju. Godine 1182. u Istri i Dalmaciji. koji je Đenovljanima dao povlastice i jednu četvrt u Carigradu (1157). Marka 1177. došlo je u crkvi sv. izdvojena. koji je svog brata Isaka svrgnuo s prestola i poslao u zatočeništvo. Sledeće godine došlo je do izvesnog zbližavanja Venecije i Andronika. oslobođeni plaćanja svake putne takse. godine. dužd više nije nosio titulu protosevasta. Mada se i dalje izjavljivalo da su Venecijanci carevi podanici i da mu duguju vernost. car Manojlo dao je naređenje da se sa teritorije carstva proteraju svi Venecijanci i da se konfiskuju njihova dobra i brodovi. godine. kako bi istakao sopstvenu samostalnost i nezavisnost Republike. u čitavoj kraljevini Italiji.“ [Renuar (Renouard). „Potčinjena samo Bogu“ (prema anonimnoj hronici pod naslovom De Veneta pace). oslobodio svoje zatočenike i naredio da im se vrate imovina i posedi. oslonio se na Ankonu. pod Andronikom Komninom. Do pomirenja pape i cara.) Na drugom jednom terenu. Poreklom iz plemićke porodice koja se 13 . dužd Vitale Mikjel organizovao je pomorsku operaciju u cilju odmazde. Kakve su posledice imali nesređeni odnosi između Venecije i Vizantije vidi se iz biografije venecijanskog trgovca Romana Mairana. 1198. najzad. „Venecija. i potčinjavanja ovog poslednjeg. godine: „Mir koji je uz niz veličanstvenih ceremonija zaključen u Veneciji označio je mesto koje će tom gradu ubuduće pripadati u Italiji i svetu. ugovor zaključen između Republike i cara Isaka Anđela. godine. Time se priznavalo koliko je značajnu ulogu imala mornarica nove Venecije. Glavne žrtve bile su. okružena vodom. Car. ubijen. međutim. čija odiseja uz to ukazuje i na ustrajnost u nastojanjima Mlečana i na njihov preduzimljivi duh. zato što je pružila pomoć Lombardskom savezu. ali ona je propala zbog jedne epidemije. Na taj način želeo je da raščisti račune — i ne bez valjanih razloga — sa kolonijom koja je od strane javnog mnjenja optuživana da je „toliko bezočna u svom bogatstvu i blagostanju. venecijanski su trgovci stekli pravo da slobodno putuju i prevoze robu. Manojlo je 1179. tako što je stvorio svoj dukat u Splitu.“ (Corci. Venecija je postala pravi dobitnik u pregovorima do kojih je došlo između suprotstavljenih strana. počinjen je opšti pokolj Latina prisutnih u Carigradu. nad verskim zajednicama u području lagune. kojih je u vizantijskom carstvu bilo više nego Venecijanaca. i pokušao da vrati vlast u Dalmaciji. predviđao je da carstvu. i sam ju je predvodio. suparnicu Venecije na Jadranu. Aleksije III. Manojlovim naslednikom i rođakom. Pizanci i Đenovljani. prestonica države koja se pruža na obe strane Jadrana. ali i zato što je sarađivala u jednom carskom poduhvatu usmerenom protiv Ankone 1172. napetost je stalno rasla između Venecije i Carigrada. koji je oborio Andronika i došao na njegovo mesto. budu stavljene na raspolaganje galije koje će naoružati i kojima će komandovati Venecijanci.] Zato što je podržala papu i kardinale iz njegove stranke. car je priznao samostalnost Republike. u slučaju da bude napadnuto. na Istoku. koju više niko nije osporavao. ali je maja 1171. njegovi sugrađani su mu se oštro suprotstavili. Najzad. Godine 1171. Kad se vratio. Reagujući na tu primenu sile. potpisao je hrisovulju koja je venecijanskim trgovcima pružala pravne garancije i određivala one oblasti u carstvu u kojima će oni imati pravo pristupa. Suočen sa velikim teškoćama u Italiji i Maloj Aziji. pa je dužd pokušao da pobegne.

godine. Marka). 1171. da će obezbediti primenu odluka obaju veća. Duždevska vlast. ponovo je krenuo na more. izabrane na određeno vreme: finansijske (rizničari i prokuratori sv. Velike institucionalne reforme koje su u Veneciji sprovedene tokom druge polovine XII veka po svoj prilici su u vezi i sa teškoćama s kojima se Republika suočavala na međunarodnom planu. Tri godine kasnije vratio se u Carigrad. dakle. flota Republike skršila je pobunu Zadrana. Međutim. pošto čuje šta kažu zakon i sudije. 10 Akra (Acre) je nekadašnje ime izraelskog lučkog grada koji se nalazi severno od Haife. Nešto kasnije grad je podeljen na šest sestierea: Kastelo. posle abdikacije dužda Malipjera (Malipiero). administrativne. Kanaredo. novoizabrani dužd Enriko Dandolo bio je prvi koji je izrekao promissio domini ducis (duždevsko obećanje). „nije se više sticala plebiscitom i nije više mogla da bude ni instrument neke stranke: četrdeset izbornika mogli su da biraju na miru. u svojstvu deoničara ili ortaka. prilikom izbora Orija Mastropjera. prev. ostvareni dobici omogućili su mu da najzad isplati svoje poverioce. Ankone i od Normana. te počeo organizovati trgovačku razmenu sa Smirnom. ranije trgovačke poslove. Jedna za drugom. u vreme kad je neprijateljstvo prema Mlečanima raslo i kad je dužd zatražio od svojih zemljaka da napuste carstvo. obrazovano je i šestočlano Malo veće. Godine 1196. Godine 1166. putovao u Carigrad. ponovo se nastanio u Carigradu. sastavljeno od četrdeset članova. Obogativši se. izricati presude.nedavno nastanila na Velikom kanalu. godine.) Godine 1178. da neće primati poklone ni prihvatati povlastice. gde je živeo sve do smrti 1191. Luprio. Podržavani od strane Madžara. Godine 1180. da će savesno. San Marko i San Polo. zaduženu da predloži ko će biti dužd. vratio se sledeće godine u taj grad i nastanio se u njemu. Sa brodom punim drveta. Mairano je 1153—1154. Mairano je postao žrtva pobune i pljačke venecijanske četvrti. dve ekspedicije nisu uspele da zauzmu grad koji se ponovo digao na ustanak. Zakleo se Jevanđeljem da će izvršavati dužnosti koje su mu propisane.) 14 . dakle. da bi tu nastavio. od kojega je dobio dve trećine uloženog kapitala. a svoj izbor podvrgavali su mišljenju naroda. dalmatinski su gradovi u više navrata pokušavali da se oslobode mletačkog jarma. s kojim je plovio do Akre i Aleksandrije. ali ovaj put ka Aleksandriji. pravne (kod njih je optužbu i prava države zastupao advokat koji je predstavljao Opštinu). U antičkim vremenima grad je bio poznat kao Ptolemais. ali se 1181. izgubivši skoro svu svoju imovinu. Vratio se. (Prim. Ponovo došavši u tada još uvek raskošni Carigrad. dao je da mu se sagradi nov brod. još jednom u Veneciju. Godine 1177. Tako je posle ubistva dužda Vitalea Mikjela. vratio se u domovinu. Veliko veće. Godine 1192. a te su: da će bez prevara i samovolje sprovoditi zakone. Dorsoduro. postalo je tada novo biračko telo za izbor dužda. Ostaje da se još nešto kaže o opasnostima kojima se Venecija izlagala na moru i na istočnim obalama Jadrana. narodna skupština izabrala komisiju od jedanaest članova. ali čija je privreda bila u teškoćama a vlada korumpirana i neefikasna. 1164. ali je ipak uspeo da pobegne. a potom i sa Akrom10 i Aleksandrijom. da neće uspostavljati lične odnose sa papom i vladarima. sa svojim sinovima.“ (Tirje. a koji se danas zove Ako (Akko). pojavljivale su se nove upravne službe. Godine 1174. 1168. kao sopstvenik mnogih nepokretnih dobara i udruživši se. Godine 1170. ali ovaj put vlastitim brodovima. povezano sa sestiereima. nesposoban da isplati svoje dugove. Zadar i Dubrovnik ponovo su se pobunili i zatražili pomoć od Pize. u kojemu je način života bio prefinjen. nastanio u Egiptu. godine vratio se u zavičaj. nakon što se morao udružiti sa svojim bratom.

smestile su se mnogobrojne radnje i ured za kontrolu mera.Dok su do tada nastojali da sami vladaju. III poglavlje ZLATNO DOBA (XIII—XV VEK) Četvrti krstaški rat Nakon što je pod muslimanskim pritiskom položaj Jerusalimskog kraljevstva postao znatno pogoršan. uz podršku Filipa Švapskog (sina Barbarose koji je poginuo u Svetoj zemlji). lime što je prevezla vojsku do Tira. godine. U to vreme Trg sv. Na mestu gde je vojska zimovala našao se Aleksije. Izgubili su svoje kraljevske atribute. Kod Rialta. Marka i Piazzetta dobili su nov izgled (kuće sa nadsvođenim hodnikom sa strane. pre nego što će se ukrcati. odigrao je ulogu koja će biti od bitnog značaja po tok ovog novog krstaškog rata.000 pešadinaca. Piza i Đenova. star. kako bi ih obavezao da krenu u ponovno osvajanje svetih mesta. da mu krstaši pomognu kako bi svom 15 . Enriko Dandolo. pa i da sam učestvuje u poduhvatu. Odgovarajući na njegov poziv. i zatražio. Venecija je bez naročitog žara odgovorila na papin poziv da se krene u treći krstaški rat (1189— 1190) čiji su rezultati bili više nego skromni. istakle u odbrani Tira i ponovnom osvajanju Akre. jer je izgubio vid nakon što je bio ranjen u glavu“. sin Isaka Anđela kojega je svrgnuo Aleksije III. Dužd koji je 1192. Godina 1177 — kao što smo videli — predstavlja značajan datum u usponu Venecije. zauzela i opljačkala. Ali zato je stav Republike bio sasvim drukčiji u vreme četvrtog krstaškog rata. okupio na venecijanskom Lidu. 1147—1156) završen zvonik crkve sv. kako bi branio interese svojih sugrađana. a na Velikom kanalu pojavio se prvi most. naime. francuski hroničar Žofroa de Vilarduen (Geoffroy de Villehardouin)]. piše jedan od svedoka tog pohoda. Njihova je vlast ograničena i strogo kontrolisana od strane građana-činovnika.500 konja i vitezova. U želji da natera krstaše — čije su kese uglavnom bile prazne — da mu plate za prevoz. ona ga je novembra 1202. ali pošto su njegovi stanovnici odbili da puste krstašku vojsku u grad. Papa Inoćentije III uputio je 15 avgusta 1198. koje je iz svog nesrećnog poduhvata na Istoku doneo Vitale Mikjel). encikliku svim hrišćanima sveta. pa se jedan deo njih. što je omogućavalo da se njegovim otvaranjem propuste brodovi velike tonaže. no zato veoma promišljen i energičan. skoro slep [„mada je imao lepe oči. te nakon što je 1187. pao i sam Jerusalim. dok su se njene suparnice. Venecijanci su bili dužni da obezbede brodove kojima će do Svete zemlje biti preneto 4. koji su svedeni na puke simbole: oni predstavljaju Republiku i njoj polažu zakletvu na vernost. Zadovoljila se. njima nije video ništa. odlučio je da stavi hipoteku na njihova buduća osvajanja. Naime. koja je tada ugostila dvojicu gospodara Zapada. dok je u vreme vladavine dužda Domenika Morozinija (Domenico Morosini. 9. a ovi su pak i sami dužni da prihvate obaveze koje su im odredili oni što su ih izabrali. franački vitezovi krenuli su sledeće godine u krstaški pohod. Prvi cilj na putu bio je Zadar. postavljen na čamce. izvrstan poznavalac vizantijskog Istoka. gde je papa Aleksandar III posvetio tri crkve.000 konjušara i 20. stubovi blizu obale. Marka. pored Akre i Laodikeje. nasledio Mastropjera. saglasno ugovoru zaključenom februara 1201. duždevi su na taj način postali prvi činovnici države.

Pošto su se sve vođe saglasile. Na zvuk trube. koji je u sebi ovaploćivao grčki otpor Latinima. prev. pa su izvrdavali. dakle. Venecija je — kao što ćemo videti — uspostavila i koloniju na Kritu.“ U plen na koji su polagali pravo. među kojima su šestorica predstavljali Veneciju. Obećao je da će im zauzvrat dati oružje i novac za nastavak njihovog pohoda. Pošto su pobedili. a ubrzo su i uklonjeni. Marka. obala Jonskog mora. (Prim. uz to se obavezao i da će doprineti ponovnom — i uvek snevanom — ujedinjenju istočne i zapadne crkve. oni nisu mogli poverovati da tako bogat grad postoji igde na svetu. Venecija će se u stvari mudro zadovoljiti time što će zauzeti ključne tačke: Drač u Epiru. silovali su sve žene na koje bi naišli. Tako su Venecijanci postali gospodari znatnog dela Carigrada. izbor je izvršila komisija od dvanaest članova. Kao što svedoči vizantijski hroničar Nikita Honijat. jecaj. kaluđerice posvećene Bogu. Pomahnitali u svom divljanju. i bilo je to čudo jer nikad tako velik poduhvat nije bio preduzet. čije se kopije danas ističu na pročelju crkve sv. Galipolja i Rodosta. Dodeljena mu je četvrtina carstva. Tako je Marko Sanudo tokom sledećih deset godina osvojio Kiklade i osnovao Arhipelaško vojvodstvo. budući da je sam posedovao tri osmine carstva.) 16 .ocu i svojoj porodici vratio presto istočnog carstva. Sve je u gradu bilo samo očaj.. (Prim. mogao se nazivati carem nego i sam novoizabrani car. a ostatak su međusobno podelili krstaši (među kojima je bio i vođa pohoda... Croatiae et Dalmatiae. nevine devojke. te da će i lično učestvovati u poduhvatu.. Uz to je Enriko Dandolo otkupio Krit od markiza od Monferata. prev. nekadašnji deo vizantijskog sveta. grad je 12. nastavim i završim. Isak Anđeo i njegov sin vraćeni su na presto. nisu bili kadri da održe obećanja koja su dali svojim saveznicima. oni (krstaši) počeše da pljačkaju kuće i crkve. maja za cara. već je i zagospodarila jednim delom carstva. Franci i Mlečani tada su se saglasili da zajednički osvoje Carigrad i carstvo. i sledećih dana divljački pljačkan: „Ne znam kako da unesem red u svoju priču. Krit. ali. Mlečani su uračunali i četiri bronzana konja sa carigradskog hipodroma.. krenuli ka Carigradu. Balduin je šest dana kasnije krunisan u crkvi sv. Venecijanci i Franci podelili su carstvo. aprila 1204. Koron i Modon na jugu Moreje11. 11 12 Peloponeza. krik. kad su videli te visoke bedeme i te kićene kule kojima je grad bio zaštićen.. pa je 17.. budući da je dužd mudro odbio tu titulu. znajte da nije bilo čoveka toliko smeonog da mu srce ne zadrhti.“ Nakon niza žestokih sukoba vizantijske su snage bile savladane. jula grad zauzet. Venecija.) Pošlo je već bio Dux Veneciarum. dužd je sada postao i Dominator quartiae et dimidiae partis imperii Romaniae (gospodar četvrtine i po romanskog carstva): sa više razloga. „Znajte da je mnogima od tih što su tada ugledali Carigrad“ — piše Vilarduen — „to bilo prvi put da ga vide.. Preostale oblasti koje su joj pripale ona je dala svojim patricijima kao feudalna dobra. Peloponeza. Balduin Flandrijski izabran je 9. plač. dok su drugi njegovi zemljaci zauzeli ostala najvažnija ostrva u Egejskom moru.. Sofije. krstaši su u proleće 1203. pa te raskošne dvorce i ogromne crkve. ubio je Isaka i proglasio se carem pod imenom Aleksije IV. kojemu je to ostrvo pripalo kao deo plena. kako da je započnem. ne samo da je postala potpuno nezavisna.“ (Renuar. podigavši visoko svoje gole mačeve.) Ostrvo Eubeja. Aleksije Duka Murzufl. Bonifacije Monferatski) i Republika. Najzad. budući lišeni prave vlasti. Negropont12. ostrvâ koja su obrazovala Dominium Adriae. s tim što su ovi bili dužni da obezbede vlast nad tim posedima i da ih sačuvaju. Kiklada. pred kojim su se pojavili krajem juna.

i koje je bilo veoma bogato prirodnim resursima (žitom.) 17 . a kasnije i Turci. nalazeći se u izgnanstvu u Nikeji. koji je pripadao nekoj od najmoćnijih venecijanskih porodica i kome su pomagala dva savetnika i skupština sastavljena od dvanaestorice venecijanskih plemića nastanjenih u tom gradu. najviši činovnici — a svi su oni bili Mlečani — bili su predstavnici venecijanskog Velikog veća ili Senata. Dobivši feudalne posede. iz prestonice su stizali i visoki izaslanici.000 kolona koji su poticali iz svih šest sestierea metropole. godine — obezbedio je svojom umešnošću Veneciji za čitava dva veka „jedino pravo kolonijalno carstvo koje je postojalo u srednjem veku“ (Tirje). 1233. a imali su uz sebe i skupštinu sastavljenu od preko trista patricija. a imalo je i znatan broj stanovnika (oko 150. donelo mu je prevlast u istočnom Sredozemlju. u zamenu za njihovu pomorsku i finansijsku podršku. koju su oni na njima uvodili postepeno. (Prim. 1222. potpisao je marta 1261. obezbedilo je gradu u laguni pristup proizvodima iz Azije i pružilo sigurnost njegovoj trgovini: rečju. Jula iste godine. to carstvo. prev. Carstvo Za Mlečane — kao što ćemo videti — nije bilo nimalo lako održavati vlast nad tim ogromnim i udaljenim teritorijama (plovidba morem od Venecije do Kandije 13 trajala je četiri. ali i tadašnje ime glavnog grada tog ostrva (današnji Iraklion). predvodeći svoju vojsku i iskoristivši odsutnost venecijanske flote.) Punomoć. prev. Protiv takvih pozicija Venecije u Romaniji ustremili su se opasni protivnici. 1252) naselili oko 10. ponekad udruženi u saveze: Grci. U Carigradu. a od Venecije do Carigrada šest nedelja) i braniti njihovu celovitost.000) — Mlečani su u talasima (1211. nazvani sindaci ad partes Levantis. Na prostrano ostrvo Krit — na kojemu se okončavala jedna od etapa na putu od Venecije preko Romanije do Egipta. i koje su se morali pridržavati. vinima).Dandolo — koji je umro na položaju dužda 1205. odnosno izvršni. ugovor sa Đenovljanima. Telo koje je predstavljalo vlast Republike na prostorima Romanije uglavnom je bilo regimen. Đenovljani. Pod njegovom se upravom nalazila gradska četvrt koja je pripala Veneciji. ali njegova se nadležnost protezala i na mletačke ustanove u istočnom Sredozemlju i na Crnom moru. Data im je commissio14 kojom su im bili određeni ovlašćenja i plata. Najzad. trgovinske i poreske povlastice koje su dotad bile priznate Mlečanima. pa su po tom istom sistemu bili raspoređeni po otočkoj teritoriji. Niže činovništvo takođe su najčešće činili Mlečani. kolegijalni i stalni organ. sa zadatkom da nadziru lokalne vlasti i saslušaju eventualne žalbe stanovništva kojim su te vlasti upravljale. uspešno je izveo iznenadni 13 14 Drugo ime Krita. pošto se njime dobro upravljalo i pošto je pažljivo iskorišćavano. kao i činovnike zadužene za finansije. a koja se pridržavala dvaju kriterijuma od bitnog značaja: regionalizma i centralizma. Mihailo VIII Paleolog. uljem. a pri povratku u majku domovinu polagali su račun o svom upravljanju. naseljenici su se obavezali da zemlju brane od unutrašnjih i spoljašnjih neprijatelja. koji su loše podnosili prisustvo Latina na svom tlu. predstavljao je „republiku Romaniju“. Ali u tome im je od velike koristi bila administracija. na čijem se čelu nalazio bail ili rektor. Izabrani na dve godine. ali u njemu je ponekad bilo i meštana. obećavajući im. bail. sudstvo i vojsku. Na čelu su im se nalazili jedan duks i dva savetnika koje je biralo Veliko veće. (Prim.

napad na Carigrad. Mihailo VIII ušao je 15. avgusta u grad gde je mesec dana kasnije i krunisan. To je bio kraj romanskog latinskog carstva. Gradska četvrt u kojoj su živeli Mlečani porušena je, a oni su izgubili svoj povlašćeni položaj u zemlji. Njihovo su mesto zauzeli Đenovljani koji su dobili isključivo pravo da se bave trgovinom na Crnom moru. Da bi vratila izgubljeno, Venecija je tokom sledećih decenija pribegavala čas pregovorima, a čas sili. Od istočnog cara, čija je vlast bila na staklenim nogama i kojemu nije bilo nimalo više stalo do Đenovljana nego do njihovih mletačkih prethodnika, Republika je 1265, 1285. i 1302. dobijala hrisovulje kojima su joj postepeno vraćane njene povlastice: ponovo su se smestili u Carigradu, oslobođeni su plaćanja carina, dobili pravo da slobodno trguju, kao i pristup Crnom moru. Jula 1281. Venecija je sa kraljem Karlom I Anžujskim sklopila savez čiji je cilj bio ponovno latinsko osvajanje carstva, ali ovaj poduhvat je propao usled pobune koja je na Siciliji 1282. izbila protiv Francuza (Sicilijansko večernje). Protiv Đenove Venecija je vodila četiri uzastopna rata na moru: 1261—1270; 1294— 1299; 1351—1355; 1377—1381. Ovi sukobi prekidani su primirjima ili periodima mira koji su za dve suparničke sile u isti mah značili i obostrano priznanje zona uticaja svake od njih. Jedno od glavnih obeležja ovih bitaka predstavlja i poneki krvavi poraz mletačke mornarice onaj kod Lajaca15 (1294); ili onaj kod Korčule, na pučini pred dalmatinskom obalom (1298). Avgusta 1379. đenovska se flota dočepala čak i Kjođe; ali juna sledeće godine, napregavši sve svoje snage, Venecijanci su svoje protivnike primorali na predaju. Godine 1381. u Torinu je potpisan ugovor o miru. U borbi sa svojom suparnicom Đenovom — koja je predstavljala strahovitu pomorsku silu, ali u kojoj su vladale podeljenost i svojeglavost — Venecija je na kraju uvek odnosila pobedu zahvaljujući koheziji i rodoljublju svog stanovništva. Godine 1386. ona je potpuno ovladala Krfom; svojim posedima (Dominio da mar) priključila je Lepant (1393), Atinu (od 1394. do 1408), Skadar (1395). Suočena sa rastućim pritiskom Turaka, Serenissima je učestvovala u otporu hrišćanskog sveta, ali je nastojala da očuva svoje pozicije, makar i po cenu pregovaranja sa nevernicima, pa čak i pristajanja na to da im plaća namete i poreze. Mada je mletačka flota savladala Osmanlije 1416. na pučini pred Galipoljem, Turci su 1430. zauzeli Solun, a 1444. odneli su blistavu pobedu kod Varne na Crnom moru. Carigrad je pao pod njihovu vlast 1452; godine 1458. osvojili su Korint, a 1470. Eubeju. Iako je 1479. potpisala ugovor o miru sa Visokom portom16, Veneciji je kraj XV veka ipak doneo lep dobitak: pod njenu vlast pao je Kipar, ostrvo bogato solanama, pamukom, šećerom i vinima, raskršće na putu sa Zapada ka Maloj Aziji i Egiptu, nastanjeno mnogoljudnom mletačkom kolonijom. Katarina Kornaro (Catarina Cornaro), rođena u patricijskoj porodici iz grada u laguni, udovica kralja Jakova Luzinjanskog (Jacques de Lusignan), juna 1489. Odrekla se vlasti u korist Serenissime. Februara sledeće godine egipatski sultan priznao je Veneciji pravo na taj novi posed. Razlog tome što su Venecijanci s tolikom upornošću i srčanošću uvećavali i branili svoje istočno carstvo bio je u velikom značaju koji je ono imalo za njih. Ono im je, naime, otvaralo ili
15 16

Lučki grad u severoistočnom uglu Sredozemnog mora, na obali Kilikije. (Prim. prev.) Visoka porta (ili samo Porta) — diplomatski naziv za tursku (osmanlijsku) vladu, nastao od reči koje znače visoka vrata i koje su označavale kancelariju velikog vezira. (Prim. prev.)

18

olakšavalo pristup velikim trgovinskim centrima, služilo im kao baza na putu ka Krimu, Maloj Aziji ili Egiptu; a uz to im je pružalo i obilje prehrambenih proizvoda — pre svega žito, vino i ulje. Venecijanski putnici: Marko Polo i drugi Blistav znak mletačke ekspanzije predstavlja više ili manje „romansirana“ odiseja Marka Pola, koji je a posteriori postao jedan od najslavnijih sinova Venecije. Pogledajmo najpre činjenice. Godine 1253. mletački trgovci Mateo i Nikolo Polo (Matteo i Niccolo Polo) otputovali su u Carigrad. Zatim su dospeli na Krim, te stigli čak do ušća Kerme u Volgu. Vratili su se preko Buhare, gde su se sreli sa mongolskim velikim kanom Kublajem koji im je poverio zadatak da prenesu njegovu poruku papi. U Veneciju će se vratiti 1269. Dve godine kasnije, noseći ovaj put poruku Grgura X, na čiji su izbor čekali, krenuli su na novo putovanje, a na njemu ih je pratio i njihov nećak Marko, tada petnaestogodišnjak. Krenuvši iz Lajaca preko Anatolije i Jermenije, dospeli su do Persijskog zaliva. Potom su stigli do Pamira, prešli pustinju Gobi, te preko Su-čoua ušli u Kinu. Godine 1275. došli su u Šan-tu, gde se nalazio Kublaj. Otpratili su kana do njegove prestonice Kambalika (Pekinga). Marko je tada zacelo prepustio trgovačke poslove svojim rođacima, a sam je obilazio zemlju kao izaslanik kana, izvršavajući mnoge administrativne poslove koje mu je ovaj poveravao. U pratnji jedne mongolske princeze koja je krenula u Persiju, došljaci iz Evrope krenuli su 1291 preko istočne i južne Azije natrag u zavičaj, pa su 1295. stigli u Veneciju. Marko će tu umreti 8. januara 1324, ostavljajući svojoj deci nasledstvo u kojemu se nalazilo i mnoštvo dragocenih predmeta, po svoj prilici donetih sa njegovog boravka van domovine, dugog otprilike četvrt veka. Ali slava Marka Pola proistekla je iz činjenice drukčije vrste. Našavši se 1298. u zatvoru u Đenovi — pošto je bio zarobljen prilikom jedne pomorske bitke sa Đenovljanima (zacelo onoj kod Korčule) — u zatočeništvu je sreo Pizanca Rustikela (Rustichello), adaptatora romanâ srodnih onima iz arturovskog ciklusa. Njih dvojica, Marko i Rustikelo, napisali su na jeziku na kojemu se govorilo u severnim delovima Francuske (langue d'oïl), tada najrasprostranjenijem na Zapadu, knjigu pod naslovom Ćaskanja o svetu (ili Knjigu o čudesima, ili Milion). U toj knjizi, nakon opširnog prologa, čitamo priču o oba putovanja članova porodice Polo: ona nije data kao nekakav tačan putopis, već u obliku niza slika nečega potpuno „novog“, nečega što je viđeno, ili o čemu se čulo ili čitalo, ali što se zbiva u nekom svetu koji je srednjovekovna mašta nastanila čudovištima i čudesima. Nalazimo u njoj obilje zapisa o dalekoistočnim krajevima i gradovima: o klimi, biljnom i životinjskom svetu, o proizvodima, o mineralima (pa i o nafti), o običajima i delatnostima stanovništva. Evo nekoliko reči iz opisa Pekinga: „I budite zaista sigurni da na svetu, po mom mišljenju, nema grada u koji dolazi takvo mnoštvo trgovaca, i kamo dospevaju tolike količine tako dragocenih stvari od najveće vrednosti... Da spomenem, pre svega, skupocenu robu poreklom iz Indije: drago kamenje, bisere, svilu i začine; potom sve one lepe i skupe stvari iz pokrajina Kataj ili Mangi, kao i iz drugih krajeva u njihovom susedstvu... Pravo je čudo kolike količine svakojake robe pristižu u taj grad. Nemojte misliti da vam ne govorim istinu ako kažem da u taj grad svakodnevno uđe više od hiljadu teretnih kola natovarenih samo svilom, jer se tu izrađuje mnogo tkanina od svile i zlata...“ Ćaskanje, knjiga koja je od prve do poslednje strane u znaku oduševljenja jednog istraživača koji otkriva nov, u isti mah basnoslovan i stvaran svet, takođe je i knjiga pomorca koji
19

punu pažnju poklanja brodovima, lučkoj vrevi i brodogradnji, kao i knjiga trgovca opsednutog ciframa, obuzetog „manijom da sve prebrojava“ [Hirs (Heers)]. Ali ta knjiga je i „književno“ delo, namenjena ne toliko Venecijancima koliko čitaocima sa dvorova, željnim da upoznaju ili otkriju neki legendarni svet. Marko Polo, „jedan od prvih i najvećih istraživača što ih je dao srednjovekovni Zapad“ (Braunštajn-Delor) pružio je potomstvu jedno od onih štiva iz kakvih će proizaći ekspedicija Đenovljanina Kristofora Kolumba (Cristoforo Colombo). „Živeći u XIII veku, on je otkrio Kinu; mrtav, u XV veku, otkrio je Ameriku.“ [Pauer (Power).] Ali Polo nije bio jedini. U Veneciji su mnogi sledili njegov primer. Nikolo i Antonio Ceno (Zeno) oko 1290. dospeli u su vode Nove zemlje, Grenlanda i Islanda. Između 1424. i 1449. Nikolo Konti (Niccolò Conti) je proputovao južnu Aziju, ostrva u Indijskom okeanu, Sumatru, Javu i južnu Kinu. U godinama 1445—1449. Alvize Kadamosto (Alvise Cadamosto), kojega je poslao portugalski infant, istražio je obale Afrike sve do ušća Gambije. O svojim putovanjima podneo je izveštaj koji iznenađuje preciznošću. Godine 1473, Ambrođo Kontarini (Ambrogio Contarini), koji je sa jednim svojim zemljakom posetio Etiopiju i Persiju, pružio nam je opise tih zemalja. Godine 1553, memorijalist Ramuzio (Ramusio), sekretar Senata a potom i Veća desetorice, sakupio je priče o putovanjima u jednoj knjizi u kojoj se, između ostaloga, slave najveći pomorski podvizi Republike, a koja će doživeti sveopšti i munjevit uspeh. Pomorci i trgovci Za smele poduhvate o kojima je upravo bilo reči pretpostavka je da imaju podršku jedne moderne i efikasne privredne infrastrukture, kakvu su Venecijanci i njihova država postepeno stvorili. U govoru što ga je izrekao 1423. ležeći na samrti, dužd Tomazo Močenigo (Tommaso Mocenigo) napravio je blistavi bilans mletačke privrede svog doba: „Naš grad ulaže u trgovinu, za svoje poslove u čitavom svetu, 10 miliona dukata u navama 17, galerama18 i drugim lađama, tako da čist prihod koji to donosi Veneciji iznosi 2 miliona, a između onoga što ulažemo i ukupnog prihoda dobitak je 4 miliona. Kao što znate, na moru imamo 3000 lađa od 10 do 200 amfora, sa ukupno 17.000 mornara; poznato vam je da imamo 3000 nava i na njima 8.000 mornara. Takođe znate da svake godine imamo na moru 45 galera, kako uzanih tako i onih krupnih19, a na njima 11.000 mornara; uz to imamo i 3000 stolara brodograditelja, te 3.000 kalafata20; znate za naših 16.000 tkalaca što izrađuju tkanine od svile i parheta; videli ste kuće
17

Nava — veliki, čvrst jedrenjak kakav je građen u doba krstaških ratova. Ovde se verovatno misli na nave tonda, „okruglasti“ brod koji je plovio isključivo na jedra. (Prim. prev.) 18 Galera (ili galea, a jedan nešto drukčiji tip istog broda zove se galeazza) nije ono — ili samo ono — što se uobičajeno podrazumeva pod galijom, dakle „robijaška lađa“, lađa koju veslima pokreću robijaši. To je brod koji koristi jedra, a kad nema vetra, onda ide na vesla, tako da omogućuje veću sigurnost u prevozu robe, mada mu je zbog velike posade nosivost manja. Upotreba vesala omogućuje mu i veću sposobnost manevrisanja u bitkama. Veslači su, barem u početku, bili slobodni ljudi koji su se u slučaju potrebe i borili. No kasnije su Mlečani počeli za ovaj posao koristiti i robove. (Prim. prev.) 19 Galera grossa, brod veće nosivosti od uobičajenih (uzanih) galera, uveden u upotrebu u prvoj četvrtini XTV veka. (Prim. prev.) 20 Kalafat — majstor za izgradnju i popravak brodova. (Prim prev.)

20

000 plemića čiji godišnji prihod iznosi od 700 do 4. Lisabonu. najamnina za te kuće donosi 500. med. Valensiji. taj isti Zapad uvozi preko Venecije začine. bila „dirigovana“.000 dukata. galere. uz to. izdavali naloge o broju članova posade. prev. Slavenski svet pribavlja za mletačku trgovinu drvo. šećer sa Kandije i Kipra. a na zapad ka Majorki.500 i 10.“ Kakva poezija cifara. na čijem se čelu nalazio Proveditor di Comun. krzno. prema Brodelovom (Braudel) izrazu.između 7. stipsu i materije za bojenje. Od vlastitih proizvoda. Činjenica je da Zapad daje Veneciji drvo. kao i vrstu tovara. a isto tako i ono što se izrađuje u njoj samoj: nakit. vunu i vunene tkanine. pored obala Azovskog mora. bez obzira na to da li je ova bila „zvanična“ ili privatna. bitumen. Zahvaljujući gustoj mreži činovnika. Barseloni. na jednom od puteva za Indiju. te prema Kipru i Maloj Jermeniji23. Marka i koje su svedočile o mletačkom prisustvu na morima. znatnih dimenzija. mirise. svilu.procenjene na 7 miliona i 50. proizvode koji od nje čine jedan od najznačajnijih centara mode. laki za upravljanje. začine. kretale su u konvojima (mude) na istok ka Carigradu. Između XIII i XV veka godišnji obim trgovinske razmene u stalnom je porastu. kudelju. imamo 1..) 21 . ona izvozi so. mirise i začine. vosak. Za vlastitu potrošnju.) 23 Malom Jermenijom nazivala se kraljevina koju su u Kilikiji u doba krstaških ratova osnovali iseljenici iz Jermenije. Romaniji. Jer država je bila ta koja je određivala kalendar po kojemu su polazile mude. (Prim. određivali su gornju granicu njihovog tovara. užadi i sidrima. pamuk. u zone koje sve više služe samo za tu svrhu. prev. Brižu i Londonu.) Današnji Trabzon. Početkom tog perioda. pa čak i o brodskoj opremi. dotle su nenaoružani brodovi. između 10.000 tona. Islamski svet.000 tona. na severnoj obali Male Azije. Republika uvozi žito. Tani21 i Trapezundu22. Republika je nadzirala i mnogobrojne ustanove: Fondaco de' Tedeschi 21 22 Grad u južnoj Rusiji. Naime. u XV veku. prevozili slobodnim morskim putevima tešku. Iz svega ovoga se vidi da je mletačka privreda. nisu bila jedina u koja se država uplitala. kako bi tu platili ulaznu i izlaznu taksu. Činovnici Serenissime pazili su i na to da brodovi pojedinaca odgovaraju propisima. vina i vunu iz svog carstva.000 dukata. Pitanja vezana za plovidbu. kao i svilene tkanine izvezene zlatom. građevinski materijal. (Prim. kao i žito. prev. pamuk. krzna — dakle. na galerama se prenosilo između 3 000 i 5. kristal. Sautemptonu. glomaznu i ne mnogo skupu robu.. metale. prodaje Veneciji šećer. ona je imenovala kapetane. preko kojega se transportuju kineska svila i začini iz Indije. Razlog tome je obaveza koju je država nametnula vlasnicima brodova da prilikom svojih putovanja pristanu u luci. brzi. Najveći deo navedene robe iz tih uvozno-izvoznih poslova donosi se na kejove i obale Velikog kanala. koja je i izraz likovanja Venecije zbog sopstvenog bogatstva! Nešto kasnije u tom svom govoru — koji predstavlja i njegovu oporuku — Močenigo pominje određene oblasti trgovine u kojima se sve vrti oko Venecije. Crnom moru. tipično venecijanski brodovi. staklo. robove. u XIV veku. Sevilji. (Prim. drvo. lan. Dok su galere prenosile lake i dragocene terete. sa dva ili tri jarbola. sa posadom od dvesta veslača i dvadeset strelaca. te platno od kudelje i lana. kudelju. Vizantija prodaje Veneciji vina i svilene tkanine.000 i 12. i tu se prodaje i razmenjuje.000 tona tereta godišnje. U Arsenalu — gde je radilo više od hiljadu visoko kvalifikovanih stručnjaka — izgrađivala je vlastite galere na kojima je isticana zastava sv.000 dukata. jedrenjaci okruglog oblika i s tonažom koja je za ono doba bila znatna.

kao i rok za isplatu (utvrđen od strane menjača na dva meseca). prev.) 22 . tako nazvan jer je kovan u Ceki — razmenjivan je za druge novce u mnogobrojnim privatnim bankarskim ustanovama grupisanim na Rialtu. a na čijem se reversu vidi sveti Marko kako predaje zastavu duždu koji pred njim kleči. Mušterije su na taj način jednim običnim spisom mogle namiriti svoje kolege iz iste banke ili iz neke susedne. a služi se i jezicima koje govore njegove inostrane mušterije. uzima učešće u javnom životu. gde zasniva i dom. i pri tom na nj ukrcava nešto robe sa kojom se uči trgovanju. godine: „Naš je zlatnik toliko cenjen. zasnovano na iskustvu i solidnom poznavanju knjigovodstva i geografije. Republika je u Ceki kovala svoj novac. ulaže deo svojih prihoda u kupovinu zemlje i nekretnina. što znači da otvaraju izvestan kredit. kod koje ponekad dolazi do izražaja i interesovanje za književnost. Lokalnim bankama zabranjivala je da daju zajmove strancima. on se — pošto se obogatio — vraća u Veneciju. „Pretpostavimo da jedan Mlečanin i jedan Londonac sklapaju posao u Brižu. Taj dukat je vrlo brzo postao osnovna zlatna podloga u čitavom Sredozemlju. Dom Lombarđana. te da Englez kupuje kiparske tkanine izvezene zlatom. kuda je stizala roba iz Italije. dukat. nalazio se novac koji se na osnovu pisanog naloga mogao povući. kod nekog rođaka ili zastupnika.(nemačku poslovnicu. u vrednosti od 100 funti u flamanskim 'grošima'. Venecija je držala monopol na so. 24 25 Izdavalac menice. Krajem XII veka počinje i upotreba menice. on najpre biva poslan na neki brod. na tekućim računima trgovaca. da u čitavom svetu uživa veći ugled nego bilo koji drugi zlatni novac bilo kog drugog naroda!“ Taj dukat — ili cekin. iznos koji odgovara onome od sto funti u grošima: bankar (trasant24) daje svom venecijanskom zastupniku (trasatu25) nalog da prodavcu tkanine (korisniku) isplati taj iznos u dukatima. Kad dođe u odgovarajuće godine.) Lice koje na osnovu izdate menice isplaćuje novac. Vreme koje je potrebno da pismo stigne iz Briža u Veneciju.“ (Braunštajn-Delor. kupovinu i prodaju. u funtama sterlinzima. Dovoljno je da ode do nekog bankara koji se nalazi u Brižu a ima zastupnika u Veneciji. kod kojega je svaki račun sadržavao — jedne sučelice drugima — dugove i kredite. u koju su zbog svojih poslova morali dolaziti nemački trgovci. prev. u kojemu ima 3. srebrni groš. postupak razmene. Tako je pored metalne nastajala i moneta u obliku pisanih dokumenata. Zatim mu nalaze mesto u inostranstvu. Kod menjača. Potom i sam počinje da zastupa preduzeće. koji se pojavio krajem XII veka.56 grama finog zlata. koje se obavezuje da će isplatiti u Veneciji. a nije se menjao od 1284. delimično dvostrukog. ispunjen ponosom baš kao i Močenigo. te na taj način već na prvi pogled pokazivao stanje na računu. koja olakšava prenos kapitala. a delimično je nadzirala i trgovinu osnovnim prehrambenim proizvodima kao što su žito i ulje. te da mu isplati. zahvaljujući transferu. odlažu namirenje računa. donosi i određenu dobit. kod Rialta). Za razliku od svoje firentinske sabraće. (Prim. Senat. Držanje računa ubrzo je poboljšano otkrićem jednog postupka od kapitalnog značaja: reč je o izumu knjigovodstva „na venecijanski način“. kako bi joj novac u slučaju potrebe bio na raspolaganju. obznanio je 1459. Venecijanski trgovac — najčešće i sam sin trgovca — živi sebi svojstvenim životom i u odgovarajućoj sredini. kao i u državne rente. Nastavlja poslove. venecijanski mercator uglavnom poseduje samo stručno obrazovanje. i kad za to nastupi trenutak.) Ta dobit ide do 5%. davanje kredita. do XVI veka. Pripreman već od detinjstva za svoj posao. (Prim.

Obližnja područja na kopnu bila su bogata i nastanjena. Nešto kasnije. Osvajanja na kopnu U svojoj već citiranoj oporuci. morala je da se umeša u stvari na kontinentu i da tu potvrdi svoju moć.“ I dodao je: „Pazite da ostanete tamo gde jeste.“ More i/ili kopno? Činjenica je da se Republika postepeno okretala kopnu. Tomazo Močenigo upozorio je svoje sugrađane da ne nastavljaju već započete venecijanske poduhvate na kopnu: „Čuvajte se kao od žive vatre da ne otimate dobra drugih i da ne započinjete nepravedni rat.“ (Renuar. iskoristivši to što su njega sa druge strane ugrozili Turci. Frančesko je osuđen na smrt i udavljen. Obico (Obizzo) da Polenta. predala i Padova.) Stoga Mlečanima uopšte nije potrebno da se osiguravaju. osvojila Kadore i dočepala se Trogira i Splita. Uz to. da ne kažemo i za preokret u njenoj spoljnoj politici. kao što čine poslovni ljudi iz Firence. mletačko napredovanje na kopnu bilo je najpre diplomatsko. Oni mogu biti čas trgovci kapitalom. Forli. najzad. već za više njih. Ali u severnom delu poluostrva. na nekoliko desetina kilometara od Milana: u gradovima i utvrđenjima venecijanskog područja. nakon ogorčenog otpora. pa ćete biti nadmoćni nad svima.“ (Tirje. Godine 1420. Udine i Akvileju. kao što je to ranije bio slučaj u pokrajini Treviza i nešto ranije u Friuliju. pao u ruke svojih protivnika. Viskontijevi (Visconti) u Milanu. ona su Veneciji pružala mogućnost za uvoz i izvoz. Milanski vojvoda Filipo Marija Viskonti (Filippo Maria Visconti) preduzeo je obimne vojne operacije u severnoj Italiji. Frančesko Novelo (Francesco Novello) iz Karare. U godinama 1419—1420. Grad je. međutim. Karare (Carrara) u Padovi. Mantove i Firence. čija je ambicija bila da proširi svoje teritorije. a 1423. pojavile su se vlastelinske porodice: Skaliđerovi (Scaliger) u Veroni. Serenissima je iz svog kopnenog zaleđa često bivala ugrožena ambicijama vladara sa kontinenta. pa je — suočena sa njihovim pritiscima — bila primorana da sebi „da vazduha“. a dve godine kasnije — ugovorom o miru potpisanim u Ferari — dobila je i Bergamo.No venecijanski se privrednici obično ne vezuju samo za jedno trgovačko društvo. Godine 1426. 23 . preteći Veneciji blokadom.) U XIV veku. Ferare. na njima su bili razvijeni poljoprivreda i zanatstvo. osvojio je Brešu i Parmu. uz podršku Padove. „Granica između Mletačke republike i vojvodstva Viskontijevih od tada se nalazi u srcu Lombardije. Padova ili Ferara. iako se poneko tome opirao. u Veronu i proglašen je njenim gospodarem. a čas trgovci robom. Deleći tako svoje poslove. u novembru se. ko je njima vladao. Dve godine kasnije Skaliđerovi su se odrekli svojih prohteva prema Padovi i ustupili Trevizo Mlečanima. i ispoljavalo se u ugovorima zaključenim sa susednim gradovima kao što su Trevizo. Suočene s tom opasnošću. Republika je zavladala Brešom. ušao je 1404. vlastelin Ravene. Republika je ratovala protiv mađarskog kralja Sigismunda. sledeće godine priznao vlast Serenissime. Feltre. a kojima je prolazila roba na putu iz lagune ili ka njoj. nadzirao je ceste koje vode ka Alpama i ka dolini Poa. Venecija je napala Veronu. Godine 1337. jer će vas inače Bog uništiti. Pošto je 1406. Vratila je pod svoju vlast Beluno. Firenca i Venecija [kojom je tada upravljao dužd Frančesko Foskari (Francesco Foscari)]) zaključile su savez za odbranu republikanskih „sloboda“. umanjuju rizike plovidbe i trgovanja. ili za preduzeća različitih vrsta. U Veneciji „veliki poslovi i velika bogatstva nastaju iz nagomilavanja malih preduzeća i malih dobitaka. ukoliko je „htela da ostane velika sila. Mnogobrojni su razlozi za to preuravnoteženje. zatražio je mletačku zaštitu za sebe i svoje potomke. Rečju.

Venecija.“ (Koci. stavljeni pod kontrolu putujućih inspektora (to je bila nova 26 Interdikt — kazna koju je katolička crkvena vlast izricala svetovnim vlastima (nekoj državi. kao i rektore. Tako je poštovala izvesne prerogative padovanske opštine. Godine 1436. a u nekim slučajevima uvodila je i propise nadahnute mletačkim zakonodavstvom.. Svi su oni morali biti poreklom iz patricijskih porodica. Zauzvrat. Gradovi pod mletačkom vlašću bili su uz to dužni da ubiru porez. za naoružanje. a ponekad i da imenuju činovnike u nižim centrima koji su im bili potčinjeni. Ubrzan padom Carigrada. Međutim.. zabranom vršenja verskih obreda u oblastima pod njihovom jurisdikcijom. sa kompetencijama iz oblasti građanskog prava i sudstva. prev. papa i dužd. koji je i dalje mogao proglašavati zakone. za dobro zajednice kojom upravljaju i u slavu vladajuće Republike. za izvršavanje javnih radova. a uz to je gospodarila i znatnim prostorom sa obe strane Poa.] Godine 1431. a ovaj je pak imenovao visoke činovnike. Godine 1444. a na čelu antiviskontijevskog saveza proslavio se Frančesko Sforca (Francesco Sforza).) 24 . za uspešnost u finansijama. Bernardo Đustinijani (Giustiniani). godine. Dužnosti svih ovih činovnika bile su izvanredno precizno određene u punomoćima koje su im predavane na dan polaska: upozoravani su da treba da deluju u skladu sa božjom voljom i pravdom. a takođe i birati visoke činovnike. aprila 1454) predao je Kremu Veneciji i potvrdio mletačku vlast nad Brešom i Bergamom. Kao kolonijalna sila koja je postala vlasnica znatnih teritorija na kopnu. Mirom koji je 1484. Motiv za ovaj njihov poduhvat bio je u činjenici da je Ferara bila značajna rečna luka. sa lokalnim statutima i običajima. mnogobrojne Venecijance. Kao saradnike imali su kamerlenge. zabranila je da se oni menjaju bez njenog odobrenja.) Sredinom XV veka. 1482. odbranu i snabdevanje. Republika je umela vešto da upravlja onim što se zvalo Dominio di Terra Ferma. kao i neke pravne institucije. rat do kojega je ponovo došlo između Milana i Venecije nije doneo znatnije rezultate. činovnike zadužene za finansije (camerlingo) i kastelane (a i oni su svi morali biti iz patricijskih porodica). a bili su potčinjeni Velikom veću.).. Serenissima je zadržala pravo da odobrava ustavne akte gradova pod njenom vlašću. Firenca. U Veroni je zadržala Senat. već i obične ljude iz naroda. Borbeni žar koji su Venecijanci ispoljili tokom tog mučnog rata obznanio je njihov identitet. Bergamu. U Vičenci. „identitet koji je posedovao izvesnu duhovnu snagu. Zaduženi za javni red. te pravnike koje su sa sobom dovodili iz Venecije.. jedan venecijanski patricij. Nakon smrti ovog poslednjeg (1446) Lodi se predao Serenissimi. Milano. ne samo velikaše i građane. U velike gradove obično su bivali izaslani namesnik (podestà). Najzad. sačuvani su neki lokalni statuti. nekom gradu i sl. dok je samo papa Sikst IV podržao Veneciju. Mantova i Bolonja stali su na vojvodinu stranu. Sikst IV je napustio mletački tabor i kaznio svoju bivšu saveznicu interdiktom26 koji je ova proglasila nelegitimnim. Firenca i Bolonja sklopile su savez protiv milanskog vojvode. zadužen za poreze i vojsku. (Prim. novi protivnik na kojega su krenuli Mlečani bio je Erkole d'Este (Ercole d'Este). 1481. čija je dužnost da predstavljaju i nameću suverenitet Serenissime. Breši. koja je i dalje birala svoj Savet. Veliko veće je pre svega biralo vrhovnog providura oblasti na kopnu. godine. „ [Koci (Cozzi). sposobnu da ujedini. Sa najznačajnijim gradovima napravila je kompromise.nastaniće se venecijanski velikaši. i vojni zapovednik. imao je dosta razloga da s ponosom obznani kako su tri najmoćnija čoveka na svetu car. Napulj. mir zaključen u Lodiju (9. izbio je novi sukob. potpisan u Banjolu Serenissima je dobila Rovigo i Polezine.

rektori su bili neka vrsta posrednika između stanovništva kojim su upravljali i Republike — a ona je. gospodar nad četvrtinom i po romanskog carstva“. po ugledu na one koje su nosili vizantijski carevi. a predstavlja i jednu od najviših aristokratskih titula. najviša je od svih koju naša Republika poverava svojim izuzetno zaslužnim plemićima“. Počev od 1286. u krajnjoj instanci bila ta koja je suvereno odlučivala. pod naslovom O gradskoj upravi i sinjoriji u Veneciji. ova poslednja — sinjorija — „može biti shvaćena na tri načina: prvi je da se njom označavaju sve javne službe u Veneciji i čitava država Mlečana. „Ni o jednom poslu“. Ta činjenica dolazi do izražaja prvenstveno u institucijama Serenissime. pod njom bi se podrazumevao čitav Kolegijum. prev. u drugom slučaju. praktično utvrđene već krajem XIII veka. nazivanog i principom27. Način vladanja i skupštinski život Kao što smo već videli kad je bilo reči o privrednom životu i o upravljanju prekomorskim područjima ili oblastima na kopnu.. te crvene cipele. (Prim. koje. „nije se moglo raspravljati bez njegovog prisustva. koja su po samoj svojoj prirodi bila kratkotrajna.vrsta činovnika. članovi vladarskih porodica. Znake njegove vlasti predstavljaju neobična kapa u obliku roga. I u našem narodu mletački je dužd nazivan principom. pripadajući uvek nekoj moćnoj porodici.). u trećem bi pak pod mletačkom sinjorijom trebalo podrazumevati samo duksa (dužda) i njegove savetnike.) 25 . jedan od onih koji su na najpronicljiviji način opisivali život u Veneciji svog doba. uključujući tu i poglavara Veća četrdesetorice. Imenovan doživotno. Kasnije će dužd biti nazivan „Presvetlim Principom“ (il Principe Serenissimo). s tim što je ova poslednja naznaka nestala 1354. ali ni on nije mogao sam donositi odluke. pisao je 1493 Marino Sanudo. Jer dužd je prisustvovao svim sednicama veća. i država kojom se previše upravljalo. međutim. već on biva izabran složenim postupkom od jedanaest glasanja. purpurni plašt obrubljen hermelinovim krznom. kako bi se onemogućile sve partijske ili porodične spletke i uklonili opasni ili nesposobni ljudi. mač. dužd je morao izreći već spomenuto obećanje kojim se pred sveštenstvom i skupštinama svečano obavezivao da će delovati u skladu sa zakonima i interesima 27 Il Principe (it. na kojima je mogao izneti svoje mišljenje i staviti ga na glasanje. „Dužnost dužda Venecije. u monarhijama. Ali njegova je vlast bila strogo ograničena mnogobrojnim i tačno određenim propisima. Odmah po svom izboru. Mletačka republika bila je snažna država — a u iskušenju smo da kažemo. ali ne i nametnuti ga.. duks Dalmacije i Hrvatske. Duždeve titule su „Njegova preuzvišenost. izazivajući time divljenje Italijana (među njima i Firentinaca) i stranaca.. Namesnici i vojni zapovednici živeli su u novoizgrađenim palatama: time je — baš kao i znamenjem istaknutim na starijim javnim spomenicima ili postavljenim na trgovima — svakome bio stavljan na znanje autoritet Republike. vrhovnog državnog poglavara više ne imenuje narod. pri čemu se u izbor koji vrši Veliko veće upliće i uticaj slučaja (ili proviđenja). uvedena 1410). ostaju tako reći nepromenjene skoro pola tisućleća. Kao što piše u jednoj francuskoj anonimnoj raspravi. kaže Firentinac Donato Đanoti (Giannotti). on je vršio snažan uticaj na veća. le Prince (fr.). godine. dok je princ titula koju nose. milošću Božjom dužd Venecije. često raspolažući i znatnim iskustvom.“ To je tačna primedba.“ Ovom se prikazu nema šta prigovoriti.

koje su činili dužd i njegovih šest savetnika. Godine 1493. čiji su članovi birani na jednu godinu i mogli ponovo biti izabrani. a čije su kompetencije.države. te petorica savetnika za kopnena područja. Godine 1521. počev od XVI veka. nalazila se Serenissima Signoria. Veće četrdesetorice (la Quarantia). Posle smrti Agostina Barbariga (1501) koji je nasledio svog brata Marka (a ta činjenica je uznemirila javno mnjenje) i koji je — ne bez razloga — bio optuživan zbog različitih zloupotreba. Njemu je pripadala poslednja reč u izglasavanju zakona predloženih od strane užih veća. Od godine 1323. Pored Malog veća (Minor Consiglio). Na taj način. biralo je iz svog sastava savetnike dužda.100.) Među tim telima. obuhvatale pitanja iz oblasti spoljne politike. početkom XIV veka. i pretvorenog u trajno 1299. opet prema Sanudu. proglašenog 1297. Od godine 1319. biće im čak zabranjeno da budu poslanici. oko 2. „ključni deo celokupnog venecijanskog sistema“ (Tirje). napravljen je spisak sa imenima onih koji su imali pravo da budu izabrani. članovima duždevskih porodica onemogućeno je da stiču visoka crkvena zvanja i da vrše funkcije zastupnika Komune. svako ko je imao pravo da bude izabran postajao je član Velikog veća čim bi navršio dvadeset pet godina života. Od tada su u toj skupštini mogle učestvovati samo osobe koje su u njoj zasedale tokom četiri prethodne godine. kao i drugi uglednici imenovani ad hoc od strane izbornika. bio poglavar čija se uloga postepeno svodila na ceremonijalnu. Svi oni zajedno sačinjavali su Kolegijum (Collegio) u čijem je sastavu bilo dvadeset šest osoba. budući da je bilo mnogo onih koji su bili zauzeti vlastitim poslovima izvan Venecije. u čiji su sastav ulazili i poglavari Veća četrdesetorice (Quarantia).000. koje su prešle na druga upravna tela. Svi ipak nisu prisustvovali zasedanjima. krajem istog veka više od 1. mletački dužd je. svaki kandidat za člana ove skupštine morao je dokazati da su njegov otac i njegov deda takođe bili njeni članovi. zatim petorica savetnika „po nalogu“. Veliko veće (Maggior Consiglio). učenjaku ili neznalici — onemogućavala je Velikom veću da u upravljanju i dalje igra neke stvarne uloge. paradoksalno je to što je povećanje broja članova Velikog veća bilo posledica njegovog zatvaranja (serrata). Pre 1297. ili pak rex in purpura in urbe captivus (u purpur odeveni kralj zatočen u svom gradu). ali njegova su tri predsednika (capi) bili po pravu članovi Sinjorije. Godine 1314. stručnoj ili nestručnoj osobi. Godine 1646. a 1493. zaduženih za oblast pomorskih propisa. Za vreme trajanja svog mandata nije mogao sâm izlaziti u javnost. „Činjenica da se njegovim članom postajalo rođenjem — bez obzira na to da li je bila reč o bogatašu ili siromahu. služilo je uglavnom kao sud za slučajeve izvan Venecije. sednicama Veća prisustvovala je svega polovina njegovih članova. članove Senata. Primus inter pares (prvi među jednakima). oko 1. ono je imalo između 400 i 500 članova. Krajem XV veka pridodata su im šestorica savetnika za vođenje opšte politike koje je imenovalo Veliko veće.“ (Koci. kao obezbeđenje od eventualnih šteta koje je on možda naneo zajednici. članove Veća desetorice i znatan broj činovnika. prema Marinu Sanudu. nije smeo sâm otvarati zvanična pisma. izuzev u slučajevima nekih snažnih ličnosti. nije se smeo sâm sretati sa vladarima ili stranim poslanicima. a od kojih je svaki predstavljao jedan gradski sestiere. uveden je postupak u okviru kojega su duždu posmrtno sudili ad hoc imenovani islednici. u Veliko veće ulazili su samo članovi porodica čije je poreklo bilo davnašnje. Međutim. 26 .200. Oni su stavljali pod sekvestar njegovu imovinu. novi bogataši su u tome sprečeni i onemogućena je — osim u izuzetnim slučajevima — bilo kakva promocija novih klasa.

dužd Marino Falijer. i za šta omrznute primere pružaju lični i vlasteoski režimi u gradovima severne Italije. kao i trgovanje žitom. (Prim.Značajnija uloga pripadala je Senatu. Događaji u unutrašnjoj politici „Uspostavljajući svoju vlast. Brinuo se o ratnoj mornarici. godine da je „sloboda u Veneciji. Tjepolo je pobegao u Zadar. On je birao poslanike. u početku sastavljenom od „zamoljenih“ (pregadi) stručnjaka. određivao im zadatke i saslušavao njihove izveštaje. Veće desetorice. čini sve što mu je po volji i ima veoma velik autoritet“. juna pokušali da izvrše udar protiv veoma nepopularnog dužda Gradeniga. regrutovao vojnike i kondotjere i podvrgavao ih nadzoru providurâ. Oni su u noći između 14. gde je i dalje neumorno kovao zavere. Godine 1355. radi suđenja Falijeru. Kverini je ubijen. a to je uvođenje lične vlasti putem dosluha između dužda i naroda. Desetorica su svoje istrage vodila u tajnosti. pripadnik jedne od starih porodica. uključena je i komisija 28 Od svih do malog broja njih. Sredinom XV veka Senat je u svom sastavu imao 120 članova koje je na godinu dana biralo Veliko veće i koji su mogli ponovo biti izabrani.) Tokom XIV veka bilo je izvesnih poduhvata usmerenih protiv svemoći aristokratije. Marino Sanudo je ocenio da to Veće „upravlja skoro u svemu. čovek sa velikim iskustvom (poslanik. popularna i ambiciozna ličnost iz jedne od moćnih porodica. i 15. Njegovim su kompetencijama bili obuhvaćeni mnogi poslovi. uvoz. poreklom takođe patricij. krajem XV veka Desetorica su s punim pravom mogla sebi u zaslugu pripisati spokojnost života u gradu i očuvanje njegove slobode. kakvo su predstavljale i čuvene lavlje čeljusti iz duždeve palate. Kao što je propisima bilo predviđeno. imenovao je petoricu savetnika za trgovinu. „Monopol na trgovinu pretvorio se u monopol na vlast. počev od 1506. aristokratija se obezbeđuje od onoga čega se najviše plaši. Osnivanje Veća desetorice bilo je posledica ovog događaja. i Badoero Badoer. dok je španski poslanik u Veneciji izjavio 1677. Tako su se 1310. prešla u vlasništvo plemenitaša. smesta je reagovalo i naredilo da se zaverenici uhapse. iz vlasništva naroda. rekao je krajem XVI veka francuski pravnik Žan Boden (Jean Bodin). Badoer pogubljen. te uređivao propisima snabdevanje. koje je dužd pozivao da ga posavetuju u nekim delikatnijim stvarima. dugogodišnji član Veća desetorice. u rad Veća. njegov tast Marko Kverini (Marco Querini). U oblasti privrede. na vreme obavešteno.“ [Krako (Cracco). Nešto kasnije. bogati zemljoposednik. a ovi su ostavljali svoja obaveštenja na nekome od za tu svrhu određenih mesta.“ (Renuar. stalno. bivši zapovednik flote na Crnom moru i podestat u kopnenoj oblasti). skovao je zaveru kako bi uz pomoć naroda oduzeo vlast patricijima. uvedena je funkcija stalnih državnih islednika. godine udružili Bajamonte Tjepolo (Tiepolo). slanje brodova u konvojima (mude). prev. Nastalo — kao što ćemo videti — iz suprotstavljanja nastojanjima patricija da stave državu pod svoje. Prema rečima Domenika Morozinija. Izabrano od strane Velikog veća.] Tu činjenicu jasno su uočavali i stranci: Ab omnibus ad pocos28. ono je bilo neka vrsta vrhovnog suda zaduženog da bdi nad bezbednošću i moralom: u njemu se ispoljavala „urođena tendencija Republike ka nepoverenju“ (Koci). ali nisu uspeli. Godine 1539. solju i vinom. Iz tih reči izlazi na videlo sam duh mletačkih institucija. Veće desetorice postalo je godine 1335. što ona — u odnosu na slobodu kakvu ona tvrdi da će zavesti — naziva tiranijom.) 27 . uljem. te da su iz njenog uživanja isključeni svi ostali građani“. oslanjajući se na efikasnu mrežu doušnika i dostavljača.

Što se pak tiče zastupnika Komune. na zidovima dvorane Velikog veća. Marka i zastupnici Komune (Avogadori di Comun). Zastupnici trgovaca. Onim prvima. oni su slali Senatu redovne dopise (dispacci). Godine 1365. te da bude zamenjeno napomenom na latinskom jeziku: „Ovde je bilo mesto Marina Falijera. pa je želela da obezbedi i njegovu trajnost. bio sveprisutan i svemoćan u upravljanju Republikom. kome je zbog njegovih zločina odrubljena glava.od dvadeset članova (zonta). stalno sve brojnijeg usled razvoja mletačkog carstva. prema protokolu pripadalo je mesto odmah iza dužda. prikazani duždevi. Beču i Carigradu). Možemo je smatrati i oligarhijom. koji je za venecijansku privredu bio od bitnog značaja. kojima je usled sve mnogobrojnijih spoljno-političkih obaveza Serenissime pripadala i sve značajnija uloga. najčešće izabrani od strane Velikog veća. Braunštajn i Delor pišu ne bez razloga: „Organizam mletačke države bio je krug čiji se centar neosetno pomerao.“ A taj krug činila je isključivo aristokratija.. imali su vlast koja je bila ograničena tačno utvrđenim propisima. junaku ratova protiv Milana. u njihovoj je nadležnosti bilo najviše sudstvo. Pripadnici službe zvane Ternaria ubirali su takse za uvezeno žito i ulje. naređeno je da njegovo ime bude izbrisano sa friza na kojemu su. ona je bila ta koja je „stvorila bogatstvo. koji je ocenjen nesposobnim da i dalje vrši svoju dužnost. a sledećeg dana odrubljena mu je glava. U XV veku bilo ih je devetorica. Mletački je patricijat. nakon što je njegov sin proglašen krivim za vođenje tajne prepiske sa sultanom i sa Frančeskom Sforcom. Šest dvorskih sudova. ali umnom oligarhijom“. njihovim vođama i problemima. s titulom konzula. 17. dakle. Londonu. a na kraju boravka podnosili i konačni izveštaj koji je. Javna vlast i činovništvo Ukazujući na duh kojim su bile prožete mletačke institucije. birani su među najsposobnijim patricijima. 28 . kao što piše Tirje. Ubiranje neposrednih poreza predstavljalo je dužnost kamerlenga Komune. Dužd je priznao grešku i branio se kao krivac. a u njihov su delokrug ulazili prihodi bazilike i commissarie. regulisali su probleme komercijalnog pomorstva.. bavili su se građanskim parnicama. šestorica među njima bili su dužni da se brinu o sestiereima.“ Najzad — da navedemo samo još jedan primer — godine 1457. počev od XVI veka. Međutim. pružao vladajućim krugovima veoma tačnu predstavu o stranim državama. U nadležnosti nižeg činovništva. njima je bila poverena na čuvanje Zlatna knjiga plemstva. Parizu. i organizovali njegovu prodaju. koji su birani doživotno. Providuri za so određivali su cenu tog proizvoda. nalazeći se na „stalnoj“ dužnosti (u Rimu. aprila je osuđen. Jedan od njih bio je od strane svojih kolega delegiran u Veće desetorice. Visoki činovnici. svaki sastavljen od tri člana. učestvovali su u radu Većâ kao javni tužioci. nalazili su se pravni i finansijski poslovi. Poslanici. Antverpenu. njihova je dužnost takođe imala ograničeno trajanje i obavljala se kolegijalno. svemoć Veća desetorice došla je u svoj svojoj veličini do izražaja prilikom abdikacije koju je ono nametnulo starom i proslavljenom duždu Frančesku Foskariju. kao „plod duge tradicije i velikog iskustva“ (Koci). Dobivši tačno određen zadatak. Među prvorazredne javne dužnosti ubrajale su se one koje su vršili prokuratori sv. i najzad. ili pak. ali čiji se obim nije menjao.

Zahvaljujući poslovima koje je. sklapao sa Romanijom. Veliko veće je izglasalo zakon u čijoj se preambuli izjavljivalo: „Svima je dobro poznato koliko je za ugled naše zajednice i za naše interese značajno da učinimo sve kako bi odgovarajuće i sposobno osoblje radilo u našoj Kancelariji. prema jednoj izjavi Desetorice. imali su u svojoj isključivoj svojini i politička prava. Godine 1499 patricij Andrea Kontarini istupio je pred Sinjorijom da bi izjavio kako njegovi prihodi iznose samo 16 dukata.“ Mletačko društvo U gradu Veneciji živelo je krajem XVI veka više od 100. vodila državno knjigovodstvo.Ti dokumenti. Proizvodnim — kao i patriciji. Marka — pripremala je odluke patricijâ. sin jednog propalog trgovca.000 — što je više nego dvostruko u odnosu na današnje stanovništvo grada! To se stanovništvo delilo na grupe koje su se međusobno jasno razlikovale: patricije. drvo. prikupljala poreze i takse i određivala plate komunalnih službenika. imala ih je već 85. gde je ostao petnaest godina. U načelu. Egiptom. a mora da izdržava devetoro dece. što je najveći broj koji je patricijat ikad dostigao u svojoj istoriji. započeo je 1420. na drugom mestu su bili građani. a rezervisana su im najviša mesta u državnim uredima. godine 1382. prema Sanudu. prema Sanudu. Ali bilo je podosta siromašnih patricija koji su postajali i sve mnogobrojniji.000. građane. koji su jedini imali pristup u Veliko veće. on je imao 15. Venecija je imala 60. takvih je bilo 800.000. pa mu je kuća upravo prodata zbog dugova koje nije bio u stanju da isplati. bilo ih je 2. podeljeni na dve grupe.420 starijih od dvadeset pet godina. kao i drugi zvanični tekstovi. Andrea Barbarigo. rođeni u Veneciji. Oni su. godine 1513. dakle.000 dukata.000 dukata. obrazovan na Rodosu. njegov sin je nasledio 27. Do toga je dolazilo bilo zbog toga što su pogrešili u vođenju poslova.570. nisu se bavili manuelnim radom.000 stanovnika.000 stanovnika. oni su svoj kapital ulagali i u zemlju. Godine 1443. u trenutku kad je 1471. ili pak stoga što se nisu umeli odbraniti od konkurencije. godine 1450. činili neku vrstu „činovničkog plemstva“ (Tirje). oni su učestvovali u istim delatnostima — trgovačkim. bankarskim. posle rata za Kjođu. On je upravljao mnogoljudnom birokratijom. strance. starala se o njihovom sprovođenju.000 dukata. a početkom XVI veka. sveštenstvo. Oni koji su to bili „po pravu“ (de jure) bili su sinovi građana. običan puk. Engleskom ili Španijom. prema jednom hroničaru. posle kuge iz 1348 (koja je strahovito opustošila čitav Zapad) taj broj je pao ispod 50. trebalo je da patricijat bude skup ljudi jednakih po pravu i autoritetu. čuvani su u arhivama državne kancelarije. Godine 1493.000 dukata i nepokretna dobra procenjena na 20. a 1563 čak 170. u skladu sa konjunkturom. umro. Prvi. kroz koju prolaze svi poslovi — kako javni tako i tajni — koji se tiču naše države. a kad je 1500. bilo ih je 2. Posle patricija. kako domaće tako i strane. Godine 1482. usklađivala ih. bilo zato što su postali žrtve brodoloma ili gusarskih napada. njih 732 zauzimalo je visoke položaje. predstavljala „srce države“ i koja je za vršenje svojih dužnosti osposobljena u školi sv. Ta elita činovnika — često humanistički obrazovanih — koja je. Većinom trgovci. Za njih je bio odgovoran veliki kancelar (Cancellier Grande) kojega je biralo Veliko veće i koji nije pripadao patricijatu. Građani de intus ili de extra bili su oni koji su — budući da nisu rođeni u Veneciji — dobili od providurâ Komune pravo građanstva kao povlasticu 29 . Nikolo Tron. rudnike. Godine 1422. karijeru sa mršavom imovinom od 200 dukata. godine izabran za dužda posedovao je kapital od 60.

nalazilo u posebnom položaju. osete potrebu da se pred njim nečim istaknu. sa Martinom da Kanalom (da Canal) i njegovim Estoires de Venise. te i dalje živeli u njoj. u redovnom snabdevanju. To u priličnoj meri proističe iz izolovanosti Republike u odnosu na Zapad. ili su pak dugo boravili u Veneciji. kakvom nigde drugde nije bilo sličnog. toliko vidnog u oblasti umetnosti. Turci i Arapi. razvrstani su i na mnogobrojne cehove koji su strogo nadzirani i ne vrše bilo kakvu političku ulogu. a dele se na različite slojeve: male trgovce. Martin da Kanal je pisao. opšte prihvaćena na Zapadu. bili su u početku primljeni samo privremeno. u za to doba visokom životnom standardu koji je obezbeđivala država. Njegovi su pripadnici poreklom Mlečani. Albanci (vojnici). Osim toga. a zatim i definitivno. „Osim pripadnika plemstva i izvesnog broja građana. u efikasnom sudstvu pred kojim su svi bili ravnopravni. već u XIII veku. Kao činovnik Komune koji je samim tim imao i pristup zvaničnim dokumentima. Jevreji. zanatlije. Patrijarha i kanonike sv. i u kojoj se likovi duždeva. u getu (reč ghetto. Ali na kanalima. Nailazilo se i na robove: Tatare. 30 . Antonio Miledone (Milledonne) piše da je običan puk „treći stalež venecijanskog stanovništva“. Nemci (obućari. koji su ponekad živeli u posebnim četvrtima: Milanezi (koji su često bili kovači). ili geto). službenike u administraciji. napisanim između 1267. ali koji je držan na uzdi i po strani od javnih poslova — plaćalo je porez i bilo potčinjeno istim sudovima kao i laici. kao jedna od izrazitih konstanti venecijanske književne produkcije. radnike (među kojima su i oni iz Arsenala). lekari. na francuskom. naročito u oblasti književnosti. Među njima je bilo uglednih pravnika i lekara. hroniku u kojoj se slavi grad. dakle. Bili su oženjeni Venecijankama. Ipak. tkači. U svom Izveštaju o vladavini Mletačkom republikom (1580). najzad. kao i iz zemalja s one strane mora ili planina. Činjenica je da je među stanovnicima Venecije bilo veoma mnogo onih koji su poreklom bili iz mletačkih kopnenih i prekomorskih oblasti.000). duž obala ili na ulicama i trgovima. hroničar Đirolamo Priuli. plaćali u njoj poreze. Još niže nalaze se sluge. ima ih 11. sve ostalo su stranci. admirala i patricija izdvajaju na pozadini koju čini istočno Sredozemlje. Kultura U poređenju sa firentinskom kulturom. pa je čak moralo i da služi vojsku. štampari). uz još ponešto malobrojnih Venecijanaca“. i 1275. a kako tvrdi Sanudo. tipografi). mogli su se sresti i drugi. izjavio je 1509. radnici za grube poslove i prostitutke (koje i same pripadaju raznim nivoima. Venecija nije doživljavala društvene potrese. kad Mlečani. stranih prinčeva i trgovaca. do izražaja dolazi istoriografija. dok je biskupe imenovao Senat. okrenuvši se svojim kopnenim područjima. sa odobrenjem i pod nadzorom svojih pretpostavljenih. te u činjenici da su u javnim ceremonijama mogli svi da učestvuju. iz ostalih delova poluostrva. trgovci. Venecijansko se sveštenstvo. No stvari će se zato promeniti u sledećem veku. ili pak zaslužnih stanovnika mletačkih kopnenih i prekomorskih oblasti. Grci čiji je broj posle pada Carigrada stalno rastao. Sveštenstvo — deo stanovništva koji je uživao poštovanje. Dalmatinci (mornari). Flamanci (trgovci. proističe iz činjenice da se na tom mestu nalazila livnica gvožda. Razlog tome je u znatnoj jednodušnosti s kojom su prihvatane njene institucije. iz njenog „vizantinizma“. Marka birao je dužd. Dolazili su odasvud.ili putem diplome. venecijanska u XIV veku izgleda kao da je u znatnom zakašnjenju. Za razliku od republike kakva je bila Firenca. Mongole ili Afrikance.

za šta veće zasluge pripadaju privatnim patricijskim krugovima nego zvaničnim institucijama — a to je još jedna osobenost kulturnog života u oblasti lagune. u svom Izveštaju o putovanju do Tane i u Persiju (1487). za koje je veoma uspešno komponovao i muziku. Venecija. godine.Venecijanska je istoriografija sve do kraja XIV veka uglavnom služila za unutrašnju upotrebu i nastajala je u obliku anala i hronika lišenih bilo kakvih spisateljskih ambicija. voditeljku ka ovozemaljskoj sreći. rekonstrukciji izvorâ. U toj školi. takođe patricij. Obrazovan u Veroni i Rimu. Pedeset godina kasnije. godine. Marka. Marka (Marciana) za koju su temelji postavljeni 1473. Njegov boravak u gradu nesumnjivo je doprineo razvoju ranog humanizma. da bi 1441. Ermolao Barbaro je predavao u Padovi. Petrarka (Petrarca) je u njoj ostao pet godina. Tako i Josafa Barbaro. u pričama i izveštajima se putovanja. rođen u Trapezundu. nalazimo i drugde. prijatelj Policijana (Poliziano). u kojemu je isticao moralnu uzvišenost. U godinama 1475—1476. zaveštao je Republici svoju bogatu zbirku grčkih rukopisa. buduće jezgro Biblioteke sv. nastavnici — sve sami obrazovani i iskusni patriciji — predavali su filosofiju. stavlja na znanje da bi „veoma veliki deo nastanjivih zemalja bio nepoznat. kada je Republici postalo potrebno da svoju ekspanziju na kontinentu učini legitimnom. autor je Epistola napisanih na latinskom i prevodilac sa grčkog. već književni. uostalom. a pisao je i pesme na narodskom jeziku. Umetnički život od srednjeg veka do XV stoleća 31 . predao. koji je bio član Veća desetorice i prokurator sv. Godine 1487. sve više nadzire i podstiče. kad joj se taj grad 1405. napisao delo pod rečitim naslovom. Ti mladi ljudi dobijali su prvo obrazovanje u Veneciji. Istaknute ličnosti tokom prve polovine XV veka bili su Leonardo Đustinijan (1388— 1466) i Frančesko Barbaro (1390—1454) koji su po svoj prilici slušali predavanja nekih humanista što su boravili u Veneciji. Zaposlen u državnoj kancelariji. Lorenco de Monačis (Lorenzo de Monacis) je između 1421. u školi u Rialtu. postala javna ustanova. patricij Bernardo Đustinijan (Giustinian) je u svom delu De origine urbis Venetiarum insistirao na vekovnoj postojanosti mletačkog identiteta i pozivao vladajuće slojeve da se ujedine. nisu otkrili mletački trgovci i mornari. i to onu koja je bila prilagođena venecijanskom mentalitetu: „učiteljicu života“. političar i diplomata. često preziranog od strane tadašnjih intelektualaca. kao i društvenu i demografsku korisnost braka. On tamo šalje mlade patricije da izučavaju pravo. pripadnik grupe grčkih iseljenika u Italiji. namenjenu formiranju budućih državnika. i 1428. istraživanju svedočanstava. Frančesko Barbaro. Frančeskov rođak Ermolao Barbaro Mlađi (1453—1493) predstavnik je novog humanističkog smera koji više nije „građanski“. pa je nastojala da o sebi samoj pruži pozitivnu predstavu.“ Došavši u Veneciju 1362. De gestis moribus et nobilitate civitatis Venetiarum. obavezala se da će podržavati delatnost čuvenog lokalnog univerziteta koju mletački Senat. o čemu je već bilo reči povodom Miliona Marka Pola. Humanista Besarion (Bessarion). Đustinijan. imenovan za kardinala 1443. autor je dela De uxoria (1416). koja je najpre bila privatna. izdavač i komentator Aristotela i Plinija. knjiga Rerum Venetiarum ab urbe condita libri XIII od Markantonija Sabelika (Marcantonio Sabellico) nalazila se u isto tako izričitoj funkciji nacionalne propagande — kakvu. on je obnovio filologiju pribegavajući upoređivanju tekstova. po cenu velikih muka. da njih. od sredine XV veka. kao o slobodnom gradu u kojemu vlada pravičnost i koji brani hrišćanstvo od nevernika. Stvari su se promenile početkom XV veka.

ali koja je takođe sedište glavnih upravnih i sudskih tela. ali zdanje tada još nije bilo spolja obloženo mramorom. kakve se mogu videti na palati Foskari. doneo odluku Tomazo Močenigo. Od romaničke umetnosti na njoj su preuzeti stubići na prozorima. lukovi njenih prozora. a potom i od Bramantea. pogodovali su izgradnji raskošnih kuća (ca'. njen središnji portal dekorisan romanskim skulpturama u stilu severnjaka Antelamija. naročito izgradnjom palate Vendramin Kalerđi na Velikom kanalu. Sredinom istog veka. Ekonomski razvoj. ta nova palata bila je tada još uvek skromnih dimenzija u odnosu na današnje zdanje. zbog čega je nazvana cvetnom gotikom. Sama izgradnja okončana je 1096. San Zakarija. uzduž obale. kojom je ostvarena savršena ravnoteža između zdanja i urbanog prostora. Marka. Marka. kao i želja patricija da učine vidljivim svoj uspeh.Bazilika sv. orijentalnoj umetnosti. Velika količina vizantijskih umetničkih dela pristiglih sa plenom pobednika dala je podsticaj stvaranju lokalnih radionica. izgrađenoj 1452. Zbog njihovog položaja. Marka našla čuvena četiri bronzana konja. Gotička umetnost u svojoj venecijanskoj varijanti pokazuje svoje glavne osobine na duždevoj palati. i 1434. Došavši u kontakt sa vizantijskom umetnošću. međutim. Ca' d'Oro predstavlja lep primer privatne palate iz XV veka. U toku tridesetogodišnje aktivnosti na obalama lagune. dekoracija koju čine zidni mozaici ostvarivana je u različitim razdobljima. to jest case) ili palata. od koje je zdanje dobilo ime. Venecija je. obnovljena 1063. dolazilo je i do širenja gotičkog stila u gradu. pun polukružni luk na portalu i ugaoni pilastri. u kojoj stanuje šef države. Građena 1424. U crkvi sv. prednost je ipak data osovini glavne lađe. dekorativna krenelura. krivulja i linija. Toskane i same Venecije. koja je morala pokušati da nađe izlaz iz dvosmislenosti svoje dvostruke pripadnosti Istoku i Zapadu. među kojima se posebno ističu Đovani Bon (oko 1360—1442) i njegov sin Bartolomeo (koji je umro 1464). uporedo sa sve naglašenijim približavanjem Venecije Zapadu. polihromna mramorna i zlatna obloga (ova poslednja. međutim. gotici pripadaju isklesani elementi na prvom i drugom spratu. oko 1440—1504). a koji su privedeni kraju za vladavine dužda Frančeska Foskarija. Tako su se kao ukras na fasadi crkve sv. ovdašnja je gotika ostvarila hiperboličko bujanje motiva. gotički zabati na fasadi potiču iz XV veka. godine nije ostalo bez posledica po venecijansku umetnost. San Đovani Krizostomo). taj impozantni arhitektonski kompleks u skladu je sa tipično mletačkim smislom i sklonošću za trajne vrednosti. polazeći od Albertija. to što je izabran vizantijski uzor predstavljalo je znak posebnih odnosa Venecije i Carigrada. U svakom slučaju. predstavlja lep primer vizantijske arhitekture u Veneciji. danas je nestala). palate dobijaju klasičnije forme. dok je. a time se isticao i vlastiti identitet Mletaka u odnosu na nemačke i rimske vlasti. Protagonista ove promene bio je Mauro Kodusi (Codussi. on je iz osnova obnovio venecijanski arhitektonski izraz (crkve San Mikele. pri čemu je poštovana raskošnost prostorne koncepcije. a uz to je valjalo omogućiti da se u njima i stanuje i obavlja trgovinska delatnost: prizemlje je bilo rezervisano za trgovačke potrebe. Zauzeće Carigrada 1204. 32 . za koju su uzeti već spomenuti arhitekti. počela da okreće pogled i ka kontinentu. izgrađenoj prema planu u obliku grčkog krsta sa pet kupola i nošenoj na velikim stubovima koji su povezani lukovima. bilo je neophodno da im se obezbedi i pristup sa kanala. a stanovalo se na spratu. Renesansni arhitektonski model prošao je u Veneciji kroz naknadnu razradu. Ali znatno je uvećana tokom radova o kojima je 1422. Građena počev od 1340. Delo majstorâ iz Lombardije. U XIV veku. poreklom iz Bergama. ukrašavanje će biti nastavljeno sve do početka XIX veka.

između ostalih. crkva sv. Ferari i Padovi. ta dela. 1370—1439) pokazao se osetljivim za ljupkost uzora iz Sijene. delima koja još jednom ukazuju na dvostruko (istočnjačko i zapadnjačko) lice Venecije. Teme kojima se bavio Đovani Belini uglavnom su malobrojne (Bogorodice i Raspeća). Jakopo Belini (oko 1400—1470) bio je glava slikarske porodice koja je dominirala čitavom drugom polovinom venecijanskog Kvatročenta. omogućili su mu da stupi u kontakt sa svim izražajnim tokovima svog vremena. pokazao se i kao majstor narativnog slikarstva u Čudima istinskog Krsta i u Pričama o sv. aktivan između 1310. Pod nadzorom prvoga od njih formirao se. Karpačo sarađuje sa Đovanijem Belinijem u realizaciji ciklusa Čuda sv. Jakopo Belini (Jacopo Bellini). Karpačo (Carpaccio. Antonio Vivarini (1420—oko 1484) i dalje je ostajao veoma vezan za cvetnu gotiku. Kao zvanični slikar Republike. Glavnu ulogu u venecijanskom slikarstvu Kvatročenta imale su dve porodice: Vivarini i Belini. Počev od 1496. u njoj se javljaju i lokalni umetnici koji se malo-pomalo oslobađaju vizantijskog kanona.Prva venecijanska istraživanja u slikarstvu vezana su za umetnost mozaika. o kojoj se ne bi moglo reći da li predstavlja dve prostitutke ili dve dame iz aristokratije. Stoga su Đentile da Fabrijano (Gentile da Fabriano) i Pizanelo (Pisanello). ali i njenu istoriju i njene institucije. i 1358) bio je prvi venecijanski slikar koji je potpisivao svoja dela. Paolo Venecijano (Veneziano. Kad je on umro. u kojoj su se obrazovali njegovi sinovi Đentile i Đovani. ne više u gradu iz lagune. Sa Karpačom je stavljena tačka na jedan blistavi trenutak 33 . Njegovi boravci u Firenci. Od vremena dužda Domenika Selva (1070—1084). ali u njegovim slikama nalazimo definisan jedan konkretan prostor i bojažljivu primenu perspektive. kad su početkom XV veka pozvani u Veneciju da u duždevoj palati dekorišu dvoranu Velikog veća. domovina njenog verenika. domovina svetice. Bogata i složena ličnost. Sv. slaveći njen urbani prostor. naišli na pogodan teren za svoj rad. ili 1526) stvarno je započeo karijeru ciklusom Legenda o sv. oko 1460—1525. ali njegove slike iznenađuju preciznošću poteza i difuznim izgledom svetlosti. u Luvru). Marka predstavljala je uvek aktivnu radionicu umetnika mozaika. Franja u ekstazi). i Engleska. upola gotičku. do 1379). do XIII veka. Najneposredniji nastavljač Paola bio je Lorenco Venecijano (Lorenzo Veneziano. Prvi se prihvatio odgovornosti za znatnije porudžbine iz velikih bratovština (Scuole Grandi). na prelazu iz XIII u XIV vek. Bretanja. Jakobelo del Fjore (Jacobello del Fiore. Postepeno je Đovani nalazio nadahnuće u jednom određenom prizoru iz prirode. čemu je očigledan razlog u činjenici da je Venecija po svom položaju naslednica kulture Istoka. a to su bili Belinijevi. kao i njegovi susreti u samoj Veneciji. koji se još potpunije od svog učitelja oslobodio orijentalnog kanona. Ali zasebno valja da bude spomenuta tajanstvena slika Dve kurtizane (oko 1510). već u varošima i poljima na kopnu (Preobraženje. međutim. naročito Krunisanje Bogorodice ili Madona (1352. Krsta: on tu u mnoštvu detalja slavi prosperitet svog grada i njegov kosmopolitizam. upola renesansnu Veneciju. Na prelasku iz XIV u XV vek. Đentile (oko 1429—1507) i Đovani (oko 1430—1516) zajedno su preuzeli upravljanje porodičnom radionicom. Ursuli koji mu je naručen iz porodice Loredan. Đentile je bio izuzetan portretist (o čemu svedoče portreti dužda Frančeska Foskarija i sultana Mehmeda II). S njim je u slikarstvu došla do izražaja gotika. Mada u njima još uvek preovladava orijentalno nadahnuće. aktivan od 1356. transponovani su u jednu izmaštanu. po nečemu podsećaju i na slikarstvo iz mletačkih kopnenih oblasti. Marku. Njegov sin Alvize (oko 1445—1505) odvojio se od tradicije da bi krenuo stopama novih učitelja. Upravljao je najznačajnijom radionicom u gradu.

kao što je ona kojom je na Trgu sv. a silaskom Karla VIII u Italiju započeo je dug niz sukoba koji je Italiju. u XVI veku. kao što je onaj koji je 1452. svečani dočeci stranih vladara. mada tipična predstavnica već prevaziđene prošlosti. koji je trajao od dana sv.venecijanskog slikarstva. a opskrbljivao ga je i pripremao aktivni ceh proizvođača maski. i u kojemu su se. od aktivnog subjekta kakav je dotad bila. Tako su družine nazvane „della Calza“ — koje su činili mladi patriciji. Najzad. u pozornicu ratnih operacija na kojoj su se suočavale moćne nacionalne države. A da i ne govorimo o karnevalu. prikazivanje „herkulovske snage“. Mada Đorđone (Giorgione) svojoj biografiji pripada XV veku. defiluju bratovštine. Pokazujući izvanrednu volju za otporom. vojne parade. Slika Đentilea Belinija Procesija na Trgu sv. odevenih svako prema svom statusu. „ratovanje pesnicama“ u kojemu su. kao što su regate za koje je pravila određivao Senat. protivničke grupe kidisale jedna na drugu. Još su popularnije priredbe bile lov na bika kroz „kale“ (calli). Građanske su svetkovine takođe bile mnogobrojne: venčanje dužda sa morem. pretvorio u pasivni objekt evropske politike. Na posledice otkrića Novog sveta (1492) po planetarnu privredu nije se dugo čekalo. u prvom redu Francuska i Španija. takmičenja na kopnu i moru. predstavnici parohija i verskih redova. prepoznatljivi po devizi što su je nosili na pantalonama (calze) i na posuvratku kukuljice — organizovale neke od zabava iz kojih će. bogataši mešali sa siromasima. Marka 1458. sačuvavši pri tom i potpunu nezavisnost. Marka pruža veoma podroban uvid u bezbrojne svetkovine i zabave od kakvih je bio sačinjen kolektivni život Venecijanaca. pred očima dostojanstvenika i gomile. njegovog prenosa iz Aleksandrije u Veneciju. iz svih tih svetkovina tipičnih za venecijansku kulturu nije odsustvovala ni privatna inicijativa. (Prim. priređen Fridrihu III. naročito onih u čast sveca zaštitnika Republike. o godišnjicama njegovog mučeništva. napinje sve svoje snage u 29 Četrdesetodnevni post pre Uskrsa. proizaći i prikazivanje komedija. u ispoljavanju radosti ali i nasilja. Jedino je Venecija ostala nepromenjena. IV poglavlje SJAJ I PROPADANJE (XVI—XVIII vek) Promene na kopnu (XVI vek) Godine 1492—1494. Ova poslednja je na kraju odnela pobedu i nametnula svoje tutorstvo svim italijanskim regionalnim državama. na nekom od mostova. po svojoj umetnosti on je pre deo Činkvečenta: o tome će biti reči nešto kasnije. Tu vidimo kako ispred bazilike. „Istorija možda nikad nije predočila pažnji ljudi tako uzbudljiv primer kao što je onaj što ga pruža Venecija na prelasku iz XV u XVI vek. jedna moćna država. Italije i Venecije. hiljade ljudi različitih doba starosti. Stevana pa sve do uoči korizme 29.) 34 . a „koji je predstavljao tako veličanstven trijumf da ga nijedno pero ne može opisati“ — piše hroničar Dolfin — „i koji je prevazišao trijumfe Rimljana“. Sličan prizor bez sumnje se mogao videti i prilikom drugih verskih ceremonija. prev. najzad. komandovao kondotjere Bartolomeo Koleoni (Colleoni). to jest podizanje ljudskih piramida na trgovima ili brodovima. ili osvećenja njegove bazilike. znače prekretnicu od presudnog značaja u istoriji sveta.

decembra 1508. „svi su plakali. Cilj Kambreske lige. zahtevao je od Venecije da mu vrati Romanju. opipao puls.očajničkom nastojanju da ide protiv vremena. ali nije sprečila varvare da se vrate u Francusku. Mlečani su zauzeli Brindizi. Mlečani su se pre učinili spremni da „pomognu“ njegovom gospodaru „nego da ga ometaju“. bio je komadanje mletačkog poseda na kopnu. piše Sanudo. kako bi joj pomogli da se odbrani od Firence — sve opasnije suparnice u Sredozemlju. uzme učešća u koaliciji stvorenoj protiv Francuske. očajna Venecija. aprila 1509. koja je uspostavljena 10. kad im je oktobra 1494. 14. Prema tome. čiji su znatan deo činili Mlečani. zemlju koja je pripadala Crkvi. Na vest o tome. dužd Leonardo Loredan izjavio je pred Velikim većem da bi u slučaju poraza „bila izgubljena jedna lepa država. zato što su mu uskratili pravo da pređe preko njihove teritorije kako bi se u Rimu krunisao za cara. Tom je prilikom u potpunosti došlo do izražaja ono što je Makijaveli (Machiavelli) nazvao njihovom „pomamom za prevlašću“. Borbe su se. do kojega je došlo usled smrti njegovog oca. iz bojazni da ne izgube svoje pozicije u Sredozemlju u slučaju neuspeha krstaškog rata što ga je francuski kralj nameravao preduzeti. / u suzama. željnim da se i on upusti u pustolovinu u Italiji. izrekao protiv Republike interdikt kojim je objavljivanje tog proglasa sprečeno na čitavoj njenoj teritoriji. imenovanje biskupâ). Trani i Otranto. Republika je potpisala ugovor 1499. bilo je logično da Republika 1495. duboko ucveljen i skoro beživotan“. pape Aleksandra VI. predstojnici Velikog veća bili su tako reći izgubljeni.) Silazak Karla VIII u Italiju i njegov pobedonosni pohod do Napulja — maltene jedna vojna parada — nisu direktno pogodili Republiku. „strašni papa“. Septembra. odnela je pobedu u bici kod Fornove. Romano. dok su Mlečanima obećane Kremona i teritorije istočno od reke Ade.“ (R. „svi su bili kao umrtvljeni i u dubokoj žalosti“. ali i strahujući da u slučaju kraljevog uspeha na kontinentu ovaj ne postane previše moćan sused: „Opasno je stupiti u savez sa jednim tako moćnim kraljem“ — pisao je Domeniko Malipjero — „koji bi zahvaljujući našoj podršci postao i naš sused“. na koje je polagao pravo. Julije II. između Francuske. bez znatnijih rezultata. U stvari. Saveznička vojska. Jer ubrzo potom zgrabili su i Faencu. No Mlečani su došli u sukob i sa Maksimilijanom Austrijskim. na trgu nije bilo žive duše. da bi tako produžila svoju anahroničnu egzistenciju sve do kraja XVIII veka. Stupili su u savez sa pobunjenom Pizom. Firence i Ferare (i kojoj je Julije II pristupio marta 1509). Francuski kralj je u slučaju pobede sebi namenio milansko vojvodstvo. puna 35 . koji je bio zanemeo. Međutim. sve do njenog ušća u Po. Njihovo kopneno carstvo nikad nije bilo toliko prostrano! Naslednik Aleksandra VI na prestolu sv. Kominu (Commynes). godine. ne bi više bilo Velikog veća i ne bismo više bili slobodan grad“. Ona dobija tu opkladu koja se u početku mogla činiti izgubljenom. Tada su se dočepali Gorice i Trsta. maja 1509. iskoristivši pad Čezara Borđe (Cesare Borgia). oni su osvojili Kremonu i vaskolikom svetu objavili pobedu koja je još više učvrstila njihov „ugled“. Carstva. Julije II je 27. Na vest o porazu. tražio je da se umanje prava države nad mletačkim sveštenstvom (plaćanje desetka. Lujem XII. Iskoristivši nastalu situaciju. Uputio je poziv svima da budu nepokolebljivi u jedinstvu. Petra. a još više od njih naš dužd. „Ja. Rimini i Fano u Romanji. nastavile do 1498. Španije. oni su se trudili da ostanu neutralni. zbog razmirica do kojih je došlo između dvaju kondotjera pod čijom se komandom nalazila. u gradu Bloa. Sa naslednikom Karla VIII. koje su i zadržali na osnovu primirja potpisanog juna 1508. mletačka je vojska do nogu potučena kod Anjadela. a s druge strane.

Tako da je Bernardino Okino (Ochino). sa Španijom i Engleskom. oktobra 1511. Ubrzo su Verona. Sukob je okončan 1559. u junu je ponovo bila mletačka. uza sve to. februara do 28. Saveznici su dospeli skoro do same lagune. do 1512. Napulja. potom je od 9. opet postala venecijanska. u propovedi izrečenoj 1539. februara 1525. oktobra iste godine još jednom bila francuska.. aprila 1512. Venecija je sve do 1529. kod Pavije: „Ta tako velika i značajna pobeda Španaca bila je za Venecijance uzrok dubokog nespokojstva i velikih briga. godine na prestolu Španije. vojvoda od Ferare ponovo se dočepao Roviga. Republika je postepeno vraćala svoje teritorije zahvaljujući podršci koju joj je pružao Fransoa I. Francuzi su 11. celokupno područje mletačkih poseda na kopnu vratilo se pod vlast Venecije. do maja 1513. Marku. pokorila zahtevima Julija II. ali Italija sa izuzetkom Venecije i mletačkih poseda na kopnu. njeni su građani bili obuzeti teskobom zbog katastrofalnog poraza koji je Fransoa I doživeo 25. kazivaće jedna francuska pesma opisujući nevolje Serenissime u koju su. tog istog meseca vratila se pod špansku vlast. Venecija je pristupila savezu sklopljenom u Konjaku protiv Karla V. plaćajući time očuvanje svoje potpune nezavisnosti. budući da je francuska moć zakazala. ostala verna savezu sa Francuskom. Republika je decembra 1529 u Bolonji potpisala kompromis sa carem. u crkvi dei Frari. I Venecija se konačno 24. februara 1510. ugovorom potpisanim u Kato-Kambreziju. Odoleli su jedino Trevizo i Friuli. Milana. Poznato je da je da je ovaj poslednji slavio pobedu i da je njegova vojska 1527. napuljski je kralj opet zauzeo luke Apulije. Venecija se držala po strani od rata u kojemu su se ponovo sukobile Španija i Francuska.. nagrnule i hiljade izbeglica. dala je Karlu V odrešene ruke u Italiji. poharala Rim. koji su na kraju jedini ostali slobodni od svake potčinjenosti. nakon što je Filip II nasledio svog oca 1557. Gubici u Sredozemlju 36 . ona je. Odustavši od utvrđenja u Romanji i Apuliji koje je bila zauzela 1528. izazvavši time ogorčenje hrišćanskog sveta. Prema istoričaru Paruti. Venecija se pokušavala suprotstaviti španskoj hegemoniji.“ Tokom druge polovine XVI veka. Posle 1535. stvorenu po volji pape. samo ovaj grad još uvek stoji uspravno. petnaest dana u toku 1512. ona je bila francuska. 5. dok su ostale italijanske države bile slabe i držane u strahu.. Monseličea i Polezinea. ušla u Svetu ligu protiv Francuske. mogao s pravom izjaviti: „Gledam svuda oko sebe: nigde više u Italiji nema tvrđave ili grada koji nisu uzdrmani. Franš-Kontea i Nizozemske. bili pobednici kod Ravene. kojim je Italija prepuštena Špancima. o čemu rečiti primer pružaju nevolje kroz koje je prolazila Breša: od 1509. gradovi u Romanji vraćeni su pod vlast papskog legata. a i zahvaljujući odanosti koju su seljaci sa kopna osećali prema sv.“ Maja 1526. bila je španska. da bi maja 1516.boli“. Godine 1517. To ipak nije išlo bez teškoća i velikih troškova. ali su ipak izgubili milansku oblast. tako da je ponovo zauzeo Milano. pa su oni skoro sami morali braniti od carske sile slobodu Italije. Vičenca i Padova bile potčinjene carskim komesarima. kad je car zagospodario Milanom nakon smrti poslednjeg Sforce. ali je na ambicije koje je Serenissima ispoljavala krajem XV i u prvim godinama XVI veka ipak bila stavljena tačka. ponovo je pripadala Veneciji. ojačan posle pobede kod Marinjana (septembra 1515).

Venecija je sa sultanom potpisala ugovor o miru kojim je konačno digla ruke od Kipra. Španije i papske države. slikama u Sali za glasanje i u sali Kolegijuma u duždevoj palati.“ Mir s Turskom potpisan je 1503. a Venecija je njime izgubila Modon i Koron. Nikozija i Famagusta su opljačkane. pod komandom Don Huana Austrijskog.“ Nešto kasnije. Nevernici su izgubili 200 brodova i 20.000 ljudi. pobeda hrišćana više je imala moralni nego strategijski značaj. koja će — izgrađena prema nacrtima Paladija (Palladio) — biti osvećena 1592. dok su se na čelu mletačke flote nalazili Agostino Barbarigo i Sebastijano Venijer (Sebastiano Venier). izgradnjom votivne kapele sv. koji državi donose i slavu i korist. Mada u ovom gradu ništa ne raste. To je tako jer su svi ovde bogati. Već 1538. u Rimu potpisan ugovor između Venecije.000 dukata) i Tomazo Lipomano (Tommaso Lippomano) (120. potučena od Turaka. Di Bele (Du Bellay) piše: „More se venčava sa tim rogonjama. Justine. izgovorenoj u crkvi sv.000 dukata). kao što smo u početku mislili“. a naročito hrana. XVI vek ili obamrlost privrede Oko 1490. bankrotirao je znatan broj venecijanskih bankara: 1495. Marta 1573.. uvećanjem i ulepšanjem kapije Arsenala. među kojima i Ticijana (Tiziano). Alvize Grimani (16. s Turčinom ljubaka“. / S njima se venčava.. Marka u znak sećanja na poginule kod Lepanta: „Oni su nam svojom borbom pokazali da Turci nisu nepobedivi. 1498. flota Serenissime. postavio kamen temeljac crkve Spasitelja. Posle duge borbe. Turska se ekspanzija nastavila pod sultanima Selimom (1512—1520) i Sulejmanom Veličanstvenim (1520—1566): u Siriji i Egiptu (1516). Balbi (200. oktobra kod Lepanta presreli tursku armadu i odneli blistavu pobedu.Misleći na duždevo venčanje s morem. dužd je 1577. i juna 1500. nije bila u stanju da ih spreči da zauzmu Lepant.000 dukata). na Rodosu (1522) i u priobalskom području Magreba. 1497.000 žrtava. Ispunjavajući izrečeni zavet.. Pavlu. Jovanu i sv. Andrea Garconi (Garzoni) (150. u svojoj zbirci Jadikovanja. pao je i Kipar. Da li su ti slomovi — mada u to isto vreme nailazimo 37 . Alvize Niketa (Alvise Nicheta) (10. jer s razlogom strahuje da će izgubiti svoje prekomorske posede. francuski pesnik sa ironijom posmatra kako se Venecija suočava sa pritiskom nevernika i njihovim pobedama u istočnom Sredozemlju. Dok je utvrđeni grad Krf hrabro odolevao. U godinama 1575 —1577. Avgusta 1499.000 dukata).. Mlečani su od tada u svom gradu slavili taj svoj trijumf velikim svečanostima i podizanjem spomenika različite vrste: godišnjom procesijom koja je sa duždem i sinjorijom išla do crkve sv. Godine 1502.. međutim. To je izazvalo sveopšte uzbuđenje u hrišćanskom svetu. jer ovamo stiže svakojaka roba iz svih gradova i svih delova sveta.. mletački zvaničnici i providur Markantonio Bragadin okrutno su mučeni i pogubljeni. Venecija je na moru ponovo napadnuta 1537. avgusta 1571. na obalama lagune još jednom tragedijom.. Kraj XVI veka obeležen je. Nauplija i Monemvazija na istočnoj obali Peloponeza bile su izgubljene. Oni su 7. Đirolamo Priuli priznao je u svom Dnevniku: „Grad Venecija nalazi se u veoma teškom položaju.000 dukata). ipak ima svega u izobilju. strašna epidemija kuge odnela je više od 50. Saveznici su se okupili tog leta u Mesini. pa je maja 1571. 1499. Mada je Paruta uzviknuo u svojoj posmrtnoj besedi. Marino Sanudo nam predočava očaravajuću sliku blagostanja koje vlada na obalama lagune: „Svi kupuju i žive poput vlastele.

Vasko da Gama. Ali stanje nije bilo bolje ni u finansijama Republike. reke su izvor bogatstva. S jedne strane. imenovana je komisija „kako bismo izbegli da nam kralj Portugala i dalje oduzima naše zlato i srebro. Našla je rudnike raznih metala. Sve više napuštajući prekomorsku trgovinu. 28. budući neposredno prisutni na samom izvoru začinâ. a bilo ih je desetak koje su na tržište iznele više od četrdeset publikacija: dakle triput više nego Firenca. u 1532.. No zato je 1532. „Nešto kasnije.. roba iz tih oblasti počela je dakle ponovo pristizati u većim količinama. Ali posledice Kolumbovog otkrića nisu po Veneciju bile tako ozbiljne kako se u njoj verovalo. 1523. šta su njeni uzroci i kakvi su joj modaliteti? Domeniko Malipjero je u svojim Analima zabeležio vest o Kolumbovom otkriću Amerike: „Armada katoličkog kralja otkrila je novu zemlju i osvojila je u njegovo ime. u Veneciji je proizvedeno 4. ili hteli da se snabdeju drugom neophodnom robom. utoliko pre što se Portugal nalazi mnogo bliže Londonu i gradovima Hanze nego Venecija. S druge strane. Milano i Rim zajedno. čak i udvostručene. Ako su tražili začine. nisu uspevali da prodaju sve. Doduše. mletački se kapital okretao ka vunarskoj industriji. krenuo poslednji konvoj mletačkih galera ka Eg-Mortu i Londonu. gradska ulica sa trgovinama. jer se u njima peca čak i zlato. Svaka od njih objavila je dvadesetak izdanja. a u Senatu izneta je ideja da se probije kanal koji bi spojio Sredozemno more sa Crvenim.. U toj zemlji rastu začini. ponovo izgrađen na mestu starog koji je nešto ranije izgoreo u požaru. Rečju. trgovci sa kontinenta „dolazili su u Veneciju da kupuju. doneo je začine morskim putem direktno u Lisabon. tokom sledećeg veka sve više gubi na značaju. U XVI veku u gradu je bilo pedesetak izdavačko-štamparskih kuća. tepisima. kojoj su se divili svi strani putnici. Situacija je drukčija kad je reč o kontinentalnoj trgovini. koralima) koji su se i dalje mogli naći samo u levantinskom delu Sredozemlja. Venecija se nije bavila samo međunarodnom privrednom razmenom. Godine 1506. o kojemu će. i kako su dugo mislili istoričari. dospevši do obala Malabara. kad je svečano otvoren novi Fondaco dei Tedeschi. zemlja je veoma plodna. Posle 1520. U god. zadužen da neposredno prati probleme spoljne trgovine. aloj. još biti reči. Godine 1509. novi konkurenti Serenissime nisu imali pristup drugim proizvodima (svili. „do novca se ne može 38 . koje su oko 1560. obrađenu kožu. a poslednji je bio i onaj ka Aleksandriji iz 1569. osnovan je „Savet umnih“ za trgovinu (Savi alla Mercanzia).na slične i u drugim delovima poluostrva — prvi znaci mletačke ekonomske krize? Ako jesu. 6.336. cimet. na obalama lagune razvila se jedna nova. portugalski su ih trgovci iznosili na tržište u velikim količinama i tako im obarali cene.558. izgledala je kao bogat izlog prepun proizvoda te vrste.729. pa su se pokazali nesposobnim da upravljaju tržištem na kojemu su Mlečani raspolagali solidnijim iskustvom. Kolumbovo putovanje nije bilo bez značaja za Lisabon i njegov ekonomski napredak. 11. u Veneciji saznalo za to putovanje. nisu imali druge nego da dođu ovamo. distributivna uloga Venecije. uspostavljena krajem XV veka.413 truba sukna. Nađeni su drvo. u 1550. pamuku. štamparstvo. već je i pretvarala sirovine u konačne proizvode: u predmete od zlata. Najzad. sasvim moderna vrsta industrije. Kao što piše Martino Merlini. u 1602. jer se drugde nije moglo ništa naći. u ogledala. ta vest je izazvala veliku uznemirenost. Kad se avgusta 1499. stakla.... Godine 1502. zbog njegovog kulturnog značaja. sve dok ne uništi našu trgovinu i naše blagostanje“. čipke. tkanine izvezene zlatom ili srebrom. Već je bilo reči o bankarskim stečajevima do kojih je došlo krajem XV veka. što je bilo vidno već 1508. Merceria.“ Kao što je poznato. ne morajući da plati taksu niti da prođe preko Egipta ili Venecije.

mletačko kopneno područje bilo je dobro nastanjeno: Verona je imala 52. Andrea Navađero (Navagero.] U tim poslednjim godinama veka.doći. kako se „ne bi ogrešilo o slavu i čast naše države“. budući da „dobar glas koji uživa država“ — prema izričito iskazanom mišljenju Senata — „predstavlja jedan od glavnih temelja na kojima ona počiva“. zaduženih za nadzor nad bankarskim ustanovama. 800. Uz to. „izvornim. uvedena je služba bankovnih providura (Proveditori ai banchi). procenat zemljišta koje su posedovali Venecijanci na teritoriji Padove bio je 38%. aristokrata.) Polet u književnosti u XVI veku U prethodnom smo poglavlju videli da je istoriografiji u Veneciji XVI veka pripadala posebna uloga.000.000 u kopnenim oblastima. godine 125 plovila.000 stanovnika u 1586. dok je kontinentalno područje postalo za Veneciju najvažniji izvor sredstava. to područje imalo je koristi od sve većeg ulaganja kapitala iz prestonice. 500. i drugi krajevi poluostrva) sve više okreće kopnu. za široku čitalačku publiku. godini Republika je još uvek imala znatne prihode: 700. ugled je uživala i zvanična istoriografija. Kao tržište za mletačke proizvode. Breša 43. Navadera je nasledio ugledni pisac Pjetro Bembo kojega je Veće desetorice imenovalo istoričarem Republike. Sa 2.“ [M. rečitim i kićenim stilom“. Godine 1530. Kopno je pružalo sigurnost. omogućio pristup javnim arhivima). Padova 34. u XVI veku vidljivo je da se Venecija (kao. u kojoj je Venecija stvarala mit o sebi samoj. zajedno sa iznemoglošću privrede. školovan u Padovi. zato što je poklonio pažnju velikim geografskim otkrićima i zbog činjenice da je Bembo. 1483—1529). Jer pored dnevnika i ličnih memoara (a medu njima i onih od Sanuda. Na primeru ovih dvaju političkih traktata vidi se volja vladajuće klase da i teorijski opravda 39 . „Mentalitet vladajuće klase — a to je dotad bila klasa trgovaca — neosetno se pretvarao u mentalitet velikih zemljoposednika koji računaju i razmišljaju na sasvim drukčiji način.000 dukata u samoj prestonici. uostalom. a u oblasti Treviza 18%. Krajem tog veka dolazi do prvih prodaja opštinskih dobara i do osnivanja društava čiji je cilj poboljšanje plodnosti i racionalnije iskorišćavanje zemljišta. nikad ovaj grad nije bio tako siromašan kao danas“. kojemu je Senat. Gasparo Kontarini (Contarini) objavio je De magistratibus et respublica Venetorum. Posle rata protiv Kambreske lige to usmerenje bilo je još naglašenije. Razlog tome je taj što je rat protiv država udruženih u Kambreskoj ligi koštao mletačku riznicu više od milion dukata. Lauro Kvirini (Quirini) napisao je raspravu De republica. Godine 1524. U godinama 1449—1450. ali oslanjajući se još uvek na neposredne poreze više nego na plaćanje taksi za robu.000 stanovnika.000. ali i u blizini Vičence ili Verone i u oblasti Treviza. poslanik u Madridu i Francuskoj.“ (Romano. Ali ustanovljeno je da ove poslednje jedva da daju onoliko koliko koštaju. Njegovo je delo značajno iz tri razloga: zbog toga što je pribegavao različitim izvorima.670. koja se sastojala u tome da se opravda ono što je preduzimala Republika i da se obznani njena legitimnost. nesposobnih da prihvate nova stanja i da se u njih uklope. patriciji grade sebi vile i zamkove. jer sve je povučeno u kovnicu. Tokom druge polovine XVI veka „ostvarena je ideja o budžetu“ (Tirje). U 1571. Početkom XVII veka. rentabilnost i prestiž. bio je zadužen da na latinskom. pojavio se i „zamor duhova. uostalom. posle 1531. Tako velik rast državnih troškova naveo je vladu da reorganizuje poreski sistem. Na obalama Brente. četrdeset godina kasnije imala ih je 155.000 u kolonijama. dok je vojna mornarica imala 1504. Naime. ista stvar je i sa zlatom. preveo svoju knjigu na narodski jezik. Emar (Aymard). na teritoriji Roviga 27%. napiše Istoriju Venecije.

pa ga treba negovati i dalje razvijati“. Njene Rime predstavljaju jedno od najtananijih svedočanstava o senzibilitetu žena iz tog vremena: vremena u kojemu žene što se bave pisanjem nisu bile retka pojava [među njima je i Veronika Franko (Veronica Franco). nakon što je dobila odlično intelektualno i muzičko obrazovanje. reč je o zbirci od oko 3000 poslovica iz delâ klasičnih pisaca. primereno našem vremenu. koji je kod njega objavio prevode Evripida i svoja vlastita Adagia30. objavio je 1505. Među venecijanskim pesnicima ističe se ličnost Gaspare Stampe (1523—1554). ne samo u Veneciji već i u čitavoj Italiji. On tu izlaže teoriju o jednom „nacionalnom“ književnom jeziku koji bi u formalnom pogledu bio na visokom nivou i zasnivao se na uzorima kao što su Dante. školovan kod velikih humanista. dakle. koja u italijanskom Činkvečentu doživljava znatan uspeh. ali bi zato bio otvoren i za izvesne moderne uticaje. Petrarka i Bokačo (Boccaccio). Intelektualcima rodom iz Venecije. Mletačko izdavaštvo podržavalo je razvoj lirske poezije. posvećen tada modernoj temi ljubavi. aristokratija i demokratija: viđenje države koja je. Godine 1469. često objavljivane u zbirkama dela različitih autora. koje je u prošlosti bilo potpuno nepoznato. Bembo je održavao tesne kontakte sa intelektualcima svog vremena. bio otvoren za kulturne vrednosti. Slavu.) 40 . nastanio u Veneciji. velike italijanske pisce.republikanske institucije i vlastitu upravljačku praksu. delo pod naslovom Asolani. 1450— 1515). pisane su u duhu Petrarkinog pesništva. nadahnutoj neoplatonizmom. izdavačka kuća Đolito (Giolito) unela je u svoj katalog oko 290 autora i proizvela 1. Senat je prvi put pružio izvesnu povlasticu jednom tipografu (koji je došao iz Nemačke) jer je — kaže on u svom obrazloženju — „jedno takvo otkriće (štampanje). 1531. ali i sa venecijanskim izdavačima. dijalog na narodskom jeziku. 1529—1557) poverava brigu da tokom 30 Tačnije. po svemu sudeći. živela životom „časne kurtizane“ koja svoje mušterije nalazi među velikašima.019 izdanja! Prvi veliki moderni industrijalci u oblasti izdavanja knjiga. te posvetili velik i značajan deo svoje produkcije pozorišnoj književnosti i raspravama (žanru tipičnom za XVI vek). Držao je veoma mnogo do formalnog i jezičkog kvaliteta svojih knjiga. donele su mu Prose della volgar lingua (1525). kao i najveći deo lirske poezije tog doba. koja je. izučio novi zanat i ubrzo osnovao svoju vlastitu štampariju i izdavačko preduzeće. takođe patricij. Njegove Rime (1530). još jedna venecijanska kurtizana-pesnikinja. koju je sreo i kojoj se divio Montenj (Montaigne)]. Novela. među svojim prijateljima i saradnicima imao je i Erazma. takođe je povezana za izdavačkom politikom štampara. Sva u znaku nezaobilaznog uticaja Bokača. prev. ali i savremene autore. (Prim. U XVI veku Venecija je postala jedan od najvećih evropskih izdavačkih centara. ili koji žive u Veneciji. Stoga je patricij Kontarini pružio idealno viđenje svoje domovine kao države koja ume da skladno i trajno objedini tri osnovna oblika vladavine kakvi su monarhija. i 1509. umela da političku utopiju pretvori u stvarnost! Gore spomenuti Pjetro Bembo (1470—1547). prešla iz Padove u Veneciju gde je. Od 1536. te je objavljivao grčke i latinske klasike. do 1606. Među onima koji su zaslužni za taj uspeh najčuveniji je Aldo Manucio (Manuzio. pisan u prozi i stihovima. Dobivši solidno humanističko obrazovanje. Između 1507. Đolitovi su izumeli kolekcije i reklamu. kako bi se odgovorilo eklektičkom ukusu čitalaca. on se 1488. osnovao Akademiju gde se raspravljalo o delima koja valja štampati. Parabosko (Parabosco. ona u Veneciji biva otvorena za jedan širok geografski horizont i za neobične pustolovine.

Nastala oko 1536. ostvario je mnoštvo dela svih vrsta i stvorio jednu novu književnost koja se bavila aktuelnim temama. ruševine. 1510 —1571). Marka. padovanskog. humanista (a uz to i karnevala) pruža okvir za Straparoline Piacevole Notti (oko 1550). Nosilac ovog usmerenja bio je politički i verski kompleks ustanova sv. Venecija je stvarala novi klasicizam. Pozorišni čovek u punom smislu reči. predstavlja moderno sredstvo komunikacije. i 1560. 1496—1542). najviše se isticao u drugome. U dobu u kojemu — kako kaže jedan od njegovih protagonista — „vidimo samo ratove. pohvalom i prekorom. njegov naslednik. Pored „narodskih“ sastava sačinjenih po određenom obrascu. Shvativši da štamparstvo. sačinjenoj kako od književnog jezika tako i od dijalekata (bergamskog. ne zanemarujući pri tom ni druge žanrove koji čine okosnicu njegovog ostvarenja: pozorište. i 1580. Nakon što je 1527. njene calli. bliskog prirodnim vrednostima. kako bi pridobio naklonost moćnika iz čitave Evrope. Privučen u Veneciju slobodom izražavanja koju je ona obezbeđivala. ali školovan u Rimu. bio je Padovanac Anđelo Beolko (Angelo Beolco). Logettu i biblioteku sv. a napisao je šest komedija u prozi gde nalazimo već spomenutu jezičku mešavinu. epidemije i glad“.tri dana koje provedu u laguni ispričaju njegove novele. Komediograf koji označava jedan prelazni trenutak. obnovio baziliku i zvonik (campanile). venecijanskog). reditelj i glumac. izgradio Kovnicu (Zecca). Isti svet pomoraca. bio je izvanredno plodan. Andrea Paladio. Procvat umetnosti u XVI veku Arhitektura i urbanizam u Veneciji doživeli su u XVI veku dva blistava trenutka: prvi je između 1527. Jedini veliki italijanski grad koji nije imao prošlost vezanu za stari Rim. i u njemu ostao do svoje smrti (1556). drugi između 1560. sa mogućnostima što ih je pružilo. rečju ucenjivanjem. ima kao okvir Veneciju (njene kuće. Jakopo Sansovino bio je protagonist prvog perioda. poslove kojima se bave njeni mali ljudi) i stavlja na scenu jednu „istorijsku“ epizodu: borbu koju vode dve senzualne žene kako bi pridobile naklonost jednog mladića. dijalogu koji vode prostitutke. ona je prihvatila umetnike kao što su Sansovino i Sanmikeli (Sanmicheli). kakvu nalazimo u delu naslovljenom Ragionamenti. Andrea Griti. Venexiana (ili Komedija o venecijanskim damama). njene kanale. insinuacijom. ovaj se poligraf vešto služio dijatribom. Dovršio je Procuratie vecchie. Marka 41 . Pozorišno ostvarenje venecijanskog Činkvečenta okončava Andrea Kalmo (Calmo. verovatno nekog pozorišnog čoveka. tu su se u početku prikazivali i komadi uvezeni sa poluostrva (među kojima i Makijavelijeva Mandragora). štićenik patricija Alvizea Kornara (Alvise Cornaro). nazvan Rucante (Ruzante. Uz to pribegava izražajnoj jezičkoj mešavini. Kalmo se okreće ka farsi i najavljuje ono što će se uskoro nazivati commedia dell'arte. Najveći lokalni komediograf. delo anonimnog autora. Sansovino (1486—1570) je više od četrdeset godina vladao venecijanskom arhitekturom. godine za upravnika javnih radova. on pruža originalan prikaz sveta na selu. Poreklom Firentinac. hagiografiju. Komedija — ponovo pronađena u Italiji — doživljavala je na obalama lagune lep uspeh. izabran za dužda. Toskanac Aretino stigao je u taj grad 1527. Naimenovan 1529. pisac. poharan Rim. nakon što su je u Veneciju početkom XV veka uvele Compagnie della Calza (spomenute u prethodnom poglavlju). koji je takođe bio i pisac i glumac. hteo je da od Venecije napravi novi Rim. kao i njenim izdavačkim tržištem. S razlogom nazvan „bičem vladarâ“. ili pornografiju. koji je 1523.

U tim delima dolaze do izražaja patnje i strasti. kod kojih on uspeva da uskladi strukturu antičkog hrama sa trobrodnom strukturom hrišćanske crkve. jedan patetični prikaz Sv. u jednoj mračnoj. Godine 1551. Paolo Veroneze (1528—1588) je za dvoranu Veća desetorice naslikao platna sa alegorijskim i mitološkim prizorima koji predstavljaju uvod u slike iz dvorane Kolegijuma i. arhitekta Republike. kao i mnogobrojne portrete (Karla V.(Libreria Marciana). pošto je među tradicionalne protagoniste uveo svet neobičnih ličnosti — kepeca. Marka. Sebastijana. Lovre iz crkve Jezuita. Marijin pohod u hram (u Galeriji Akademije).. Prvi je bio arhitekta mosta Rialto. cara koji je slikaru dao zvanje viteza. Zatim je od 1538. Tri filosofa. koja je u znaku emfatičnog stila: reč je o slikama na svodu crkve Santo Spirito in Isola i o konjaničkom portretu Karla V. Veneru Urbinsku. Venecija je puna njegovih dela. radio je za klijentelu koju su činili bogati patriciji. u Trijumf Venecije iz dvorane Velikog veća: to su prikazi spektakularno režiranih događaja u kojima se stapaju mit i istorija. usledila Ticijanova „maniristička“ etapa. On je najpre prošao kroz „klasični“ period. Usnulu Veneru. 42 . XVI je vek doneo trijumf venecijanskog slikarstva. itd. On je u Veneciji ostavio jedan Portret mladića. Veroneze je radio i za crkve. na južnoj strani Trga sv. naimenovan inženjerom za lagunu i fortifikacije. dajući joj naslov Gozba u kući Levijevoj. U Veneciji njegova su ostvarenja crkva San Giorgio Maggiore i crkva Spasitelja. Postigavši u svom delu najpotpuniji izraz evropskog neoklasicizma do XVIII veka. Od onoga što je izgradio Mikele Sanmikeli (1484—1559). pijanica. Njegovom pojavom umetničko delo postaje tekst ispunjen smislom koji je dostupan samo uskom krugu upućenih. potom Oltar Pesaro (u crkvi dei Frari). Lota (Lotto). najzad. Paladio je jedini arhitekta koji je umeo da prilagodi antiku formama savremenog življenja. do 1551. Ali slikar čije delo predstavlja najsavršeniji izraz venecijanskog slikarstva iz prve tri četvrtine XVI veka zacelo je Ticijan (oko 1490—1576). naročito valja spomenuti veličanstvenu palatu Grimani na Velikom kanalu. među kojima je i crkva sv. te smišljao za nju čudesne vile u prirodi. kao i palatu strogog i jednostavnog izgleda podignutu za porodicu Korner iz San Pola.. Stoga je morao da „deklasira“ svoju sliku. Njegova dugogodišnja delatnost u znaku je veoma složenog razvojnog puta. 1552—1616) skromniji su nastavljači Sansovinovog i Paladiovog dela. Đorđone (1477/1478—1510) je prvi „humanistički“ venecijanski slikar. nestvarnoj i potresnoj atmosferi. Paladio (1508—1580).). Godine 1573. kakve su one na obalama Brente. postavši 1570. Fransoa I. Radio je za pojedince. sa fasadama po ugledu na klasične hramove. oivičen sa obeju strana porticima. lakrdijaša. Nikole u slavi (u crkvi Carmine) i Milosrđe sv. naslikao je Tajnu večeru kojom je na sebe navukao gnev Inkvizicije. Ticijan se definitivno nastanio u Veneciji i tu ostvario dela puna dramatičnosti i izrazite spiritualnosti: Mučeništvo sv. te pretvorio Piazzettu u jedinstven prostor. koji je 1535. Lorenco Loto (oko 14801506) u svom delu izražava jedno melanholično shvatanje života i izmišlja nov mentalni i psihološki prostor. Blagovesti iz crkve San Salvador. kojima je dao Oluju. Ticijana i Veronezea (Veronese). sa neoplatoničarskim i hermetičnim temama. tokom kojega je za Alfonsa d'Estea ostvario dug niz slika s mitološkim motivima. Antonio da Ponte (1512—1597) i Vinčenco Skamoci (Vincenzo Scamozzi. Antuna (u crkvi San Giovanni e Paolo). uglavnom sa delima Đorđonea. drugi je dovršio Libreriju i izgradio Procuratie nuove.

Naročito je bio izvrstan u madrigalima. za Italiju uglavnom predstavlja vek političke potčinjenosti i privrednog opadanja. bezbednom utočištu za sve one koji su primorani da napuste svoju domovinu kako bi umakli gnevu vladara?“ Tako su početkom XVII veka mislili i mnogi drugi intelektualci. papski činovnik izrazito neprijateljski raspoložen prema savezu papske države i Španije. Tokom poslednjih godina života Tintoreto je morao udovoljavati mnogobrojnim javnim porudžbinama za duždevu palatu (među njima je i ogromna slika Raj na zidu dvorane Velikog veća).Tintoreto (Tintoretto. slavnom tržnicom čitavog sveta. Marka. pisac političkih tekstova. Marka. Marka zatražio da angažuju Flamanca Adrijana Vilarta (Adriaen Willaert) kao magistra kapele crkve sv. ostvario je obimno delo kako u sakralnoj tako i u svetovnoj muzici. veliča u svom delu pobožnost i svetovnu vlast. koji ga je nasledio. on dobro predstavlja skladnu ravnotežu ostvarenu u venecijanskoj kulturi XVI veka. Marko oslobađa roba u potpunosti je maniristička. Nepokolebljivi 43 . konstatovao 1605. njoj je ipak stalo do toga da sačuva prava jurisdikcije nad vlastitim sveštenstvom.. Marka. Ali to ipak ne znači da je Venecija bila nekakvo žarište jeresi. Njegov nećak Đovani (oko 1657— 1612). Njegov prethodnik Đirolamo Parabosko (o kojemu smo već rekli da je bio i pripovedač). poznat je naročito kao teoretičar. Prethodno je u celosti dekorisao unutrašnjost zgrade Scuola Grande di San Rocco. kapelnik u crkvi sv. koje je još uvek predmet sporenja. Vilart je od 1527. Carlino (1517—1590). odmah ćemo pokušati da damo odgovor. do smrti bio orguljaš u crkvi sv. Međutim. Prijatelj Aretina i Ticijana. kao i izuzetno dramski upečatljiv lik Sv. kao i ritmom kojim su prikazani likovi. Roka. koji je od 1564. u kojima praznici bivaju na sjajniji način slavljeni“. nesumnjivo je najistaknutiji predstavnik venecijanske muzičke škole koja je polifonijske ideale renesanse dovela do njihove najpunije zrelosti. Gubljenje daha u XVII veku Vek Luja XTV. Stoga je između nje i papske vlasti ubrzo izbio sukob u vidu „rata oko interdikta“. bio je uspešan u komponovanju madrigala. Prvi (1510—1586). Muzika u Veneciji u XVI veku Dužd Griti. zaslužuje da bude spomenut i zbog toga što je od prokuratora sv. u Veneciju gde je objavljivao satiričke spise koji nigde drugde u Italiji nisu mogli biti štampani. Kako u tom pogledu stoje stvari sa Venecijom? Na to pitanje. Obznanjivao je: „Šta je to što se može uporediti sa Venecijom. venecijanski slikar par excellence. a čas bolno. o kojemu je već bilo govora zbog poleta koji je doneo venecijanskom urbanizmu. gradom koji pruža zadovoljstvo radoznalom duhu i uživanje očima. Tajna večera iz crkve San Marcuola iznenađuje kontrastom senke i svetlosti. Tako je Pijemontežanin Botero. godine da „ne postoji mesto u kojemu u crkvama i na propovedima ima više sveta. koji je pomno pratila čitava Evropa. veliki vek u francuskoj istoriji. U njegovoj školi obrazovali su se Andrea Gabrijeli (Gabrieli).. u kojemu se služba božja obavlja na dostojniji način. 1518—1594). do smrti (1562) na izvanredan način vršio svoj posao. Trajano Bokalini (Traiano Boccalini). Carlino (Zarlino) i Parabosko. gosti grada u laguni. sklonio se 1612. iako Venecija ne dovodi u pitanje svoje pokoravanje rimskoj doktrini. poreklom iz okoline Ankone. u kojemu se sveštena lica toliko poštuju.. za crkvu San Giorgio Maggiore naslikao je velika platna koja deluju čas vizionarski. Slika Sv.

U ovozemaljskim stvarima. U svakom slučaju.. s najozbiljnijim problemom Mlečani su se morali suočiti na moru. Morala je štititi svoju bezbednost pred pretenzijama Habsburgovaca. pljačkajući robu i otimajući ljude kako bi ih prodali kao robove. Serenissima se tokom prve polovine XVII veka suočavala sa mnogobrojnim teškoćama. Paolo Sarpi. i koju. međutim.) 33 Gradiška. U XVII veku gusarenje je postalo jedan od osnovnih činilaca života u Sredozemlju: „neka vrsta rasprostranjene privredne grane“ (Tenenti). Godine 1623. papom i Mantovom. dakle. pošto je njen providur kukavički pobegao. (Prim. Mletačka vojska je 25. može ponovo preuzeti. koji su napadali na laganim i brzim brodovima i imali potajnu podršku Habsburgovaca. Republika je ušla u savez sa Francuskom i Savojom protiv Španije.. koji je januara 1606. uzvratila tako što je papsko pismo proglasila ništavnim i lišenim pravnog osnova. nazvan ratom za Gradišku33. (Prim. dao na znanje svoju odluku da u Rimu stavi na proveru sposobnosti novog patrijarha kojega je imenovao Senat. sa Francuskom.) 44 . No iza tog ličnog čina nazire se i već postojeća nesrazmera između snage mletačke kontinentalne vojske i vojne moći velikih evropskih sila. Ali tom prilikom jasno se videlo kako je mletačka mornarica 31 32 Prigovor. Međutim. Sa strane Rima branjena je teorija o apsolutnoj vlasti pape koju on. To je papi poslužilo kao povod da Republiku kazni interdiktom. Iscrpljujući rat. Veće desetorice je preduzelo oštre mere protiv dvojice venecijanskih sveštenika okrivljenih za teške prestupe. Venecija je ovim postala predmet divljenja mnogobrojnih tadašnjih političkih mislilaca i intelektualaca. On je. Ugovorom o miru. javno i zvanično izražavanje negodovanja. prev. samo prenosi na države. U godinama 1616—1617. (Prim. te je svojim sveštenicima naredila da nastave obavljati crkvene obrede. Austrijanci su se obavezali da stave tačku na dalje akcije gusara. maja 1630. kad je reč o svetovnim stvarima. kao i žestokog neprijateljstva pristalica papske vlasti. okončan je 1617. shodno zakonu koji je dat od boga i koji nikakva ljudska vlast ne može izmeniti. Između dveju prestonica rasplamsao se „rat pismima“. radije su napustili te krajeve. neki redovi. prev. Ona mu je 1606. Sa Uskocima. grad na reci Soči (ital. prev. Nespremni da se pokore toj naredbi. potučena. aprila 1629. koji je posle rata za Gradišku potpisan u Parizu. U Evropi. Berberski. niko nije želeo da dođe do oružanog sukoba. Nikad više protiv neke države neće biti izrečen interdikt. Inicijativom koju je u ime Francuske preduzeo kardinal De Žoajez (De Joyeuse) došlo je do kompromisa putem pregovora. Gradisca d'Isonzo). značajni trgovački put ka centralnoj Evropi. zastupao stav po kojemu su „vladari. malteški vitezovi i Uskoci. u vreme sukoba oko toga ko će naslediti vlast nad ovom poslednjom. u ime mletačke strane. Venecija se nije formalno odrekla svojih prerogativa. Ali ljudi ne baš pravovernog duha moraće ipak malo-pomalo napuštati grad. A 8.branilac svoje vlasti. te iste godine. sukobljavala se sa Austrijancima na granicama Friulija. Pavle VI je 1605. kako bi odbranila Valtelinu.Venecijanci su imali velikih teškoća. Slovenima sa hrvatske obale. ovlašteni da donose zakone u svetovnoj oblasti i u okvirima svoje jurisdikcije“.) Serviti — članovi rimokatoličkog „prosjačkog“ reda Servi beatae Mariae Virginis. bio naimenovan za stručnjaka Republike u verskim pitanjima. među kojima i jezuiti. i odbilo je da ih prepusti crkvenim vlastima. Ova potvrda mletačke nezavisnosti bila je „labudova pesma Republike“ [Benconi (Benzoni)]. engleski i holandski gusari. zahvaljujući posredovanju Španije. Inspirator te „protestacije“31 Serenissime bio je jedan servit32. Venecija je stupila u savez protiv Carstva. Počev od tada. bavili su se tim poslom sa žarom. Serenissima je u Evropi stalno zauzimala sve naglašeniji neutralni stav.

Usledio je sukob koji je trajao više od dvadeset godina.000 života. naročito onih francuskih. u XVII veku pojavile su se i razvile velike evropske kompanije: engleska Kompanija za istočnu Indiju. napali Beč. zaključen u Sremskim Karlovcima priznata su njena osvajanja u Moreji. Posle nekoliko pohoda vratila je Peloponez pod svoju vlast. Optužujući Mlečane za saučesništvo sa malteškim vitezovima u njihovim napadima na brodove. S jedne strane. ili relativna nesigurnost javnog života. Francuzi. uprkos tome što se ono budilo u trenucima zategnutosti međunarodnih odnosa. zbog pojave najmljenih kriminalaca u službi plemenitaša i zbog nedovoljno strogog postupanja policije u suzbijanju tog zla. jedan Sarpijev učenik. herojska odbrana Kandije i osvajanje Moreje nisu vratili Veneciju u velike tokove evropske istorije. Zauzeta je Kaneja. vođene su krvave bitke u kojima su se isticali admirali i generali. o čemu svedoče slučajevi kao što su mnogobrojna suđenja političarima. septembra 1669. i 1631. Providur Frančesko Morozini morao je 6. Godine 1597. Ovaj je gubitak bio značajniji u moralnom i strategijskom pogledu nego u oblasti ekonomije. Mirom koji je januara 1699. Ova ocena nije pogrešna. s pravom ili ne. Rečju. preduzeo pohod na Krit. za dosluh sa inostranstvom. Holanđani i Englezi dobili su od turskih carinskih vlasti znatne poreske povlastice. Ova nesreća doprinela je ekonomskom slabljenju Venecije ne manje od gusarenja i ogromnih ratnih troškova podnetih tokom tog stoleća. To se videlo prilikom ratova protiv Turaka. Do toga je došlo zato što je konkurencija u vodama Sredozemnog mora postala surova. holandska Kompanija za zapadnu Indiju (1617). Nikolu Kontariniju (Niccolo Contarini) još uvek je krajem XV veka izgledalo da grad prolazi kroz „procvat sjajniji nego ikada“. kuga je harala Venecijom i odnela više od 46. ali je bez sumnje previše pesimistična. Kad su nevernici 1683. te da je dotadašnja „veoma obimna trgovina grada tako reći svedena na nulu“. dok su „na Istoku mršavi“. uprkos tome što su sve do XVIII veka proizvodi iz Venecije i dalje 45 . carem i poljskim kraljem. mletački konzul u Alepu smatrao je da su poslovni ljudi iz njegove zemlje izrazito nadmoćni u odnosu na svoje konkurente. Ekonomsko slabljenje u XVII veku U godinama 1630. Senat je odbacio predlog koji mu je podnet da stranim trgovcima dozvoli da slobodno trguju. Serenissima je stupila u savez sa papom. može se govoriti o krizi društva i o opadanju rodoljublja. I u unutrašnjoj politici Venecija je imala izvesnih teškoća. napisao je 1617. Godine 1610. sultan je 1645. Mletačka industrija luksuzne robe beležila je pad zbog konkurencije stranih manufaktura. ali je njihova pomoć stizala previše neredovito. i optuženog da nije poštovao duždevsko obećanje. A s druge strane. optuživanim. izabranog 1625. stupiti u pregovore s Turcima i napustiti ostrvo. ali je zato morala napustiti Lepant i poslednje Kiklade koji su još bili u njenom posedu. Pa ipak. Ali jula iste godine savetnici za trgovinu izveštavali su da su „trgovina i plovidba na Zapadu potpuno obustavljeni“.ostala bez nekadašnje snage. ili borba koju je patricij Ranijeri Ceno (Ranieri Zeno) vodio protiv klana Kornerovih i njegovog vođe dužda Đovanija. „Venecija nije sposobna da vodi rat“. hrišćanske zemlje prilično su se uzbudile.

Godine 1662. Ali njihova dela nisu objavljena: Sanctum Officium35 se suprotstavio izdavanju delâ Morozinija. godine papa Pavle III. od strane Bokalinija i drugih izbeglica koje je Venecija prihvatila. itd. francuskih i italijanskih luka u Sredozemlju. holandskog bankarstva. prev. koji je bivao sveden na lokalne i nacionalne dimenzije. gajena od 1550. biografijama. (Prim.“ (Benconi.. Bruno je osuđen da bude spaljen na lomači. Kapitalisti su se sve više okretali poslovima na kopnu.000 dukata uloženih na Istoku. nesposobne. (Prim. „moderna“ biljka koja daje velike prinose. da se hitro suoči sa najtežim problemima i da izvede brze i efikasne reforme. pa je 1600. i dalje zanemarujući ulaganja u pomorstvo. Njegova imovina sastojala se od 30. prev. 1630—1661) — XVII vek je vek u kojemu trijumfuju akademije — nametnula je svoje pokroviteljstvo lokalnom intelektualnom životu. Osamdeset štamparija. dakle. noveli. a Senat je sprečio objavljivanje delâ Kontarinija. Venecija je sve više tonula u mrtvilo. nastavili su Andrea Morozini (1558— 1618) i Nikolo Kontarini (1553—1631). Karakterističan je u tom pogledu slučaj Anđela Bragadina. među kojima su bili Galilej (Galileo) i Đordano Bruno (Giordano Bruno). pozvao u Veneciju. ali je dodao da „od početka veka korenje truli“. zadržava privlačan. međutim. od 20. budući da se ona pokazala nedelotvornom. u Polezineu i u oblasti Verone. morala je odustati od te mere. „Akademija Nepoznatih“ (Accademia degli Incogniti. a koji je neprestano kupovao zemlju i vinograde. kako Venecijanaca tako i drugih. Izveden pred sud. Kukuruz. postala je početkom XVII veka osnovna hrana venetskih seljaka i potisnula pašnjake i šume. Ali 1684. tražiti drugde: u romanu i pozorištu. Kao luka malo-pomalo je gubila svoj međunarodni značaj. kojega je jedan patricij 1591.) Mletačka civilizacija u XVII veku Hvaljena.uživali veliki ugled u Evropi.000 dukata u zemljišnim posedima. ukinula je takse za uvoz robe. i samo od 6.) 35 Sanctum Officium — kongregacija kardinala koju je kao neku vrstu vrhovnog suda Inkvizicije osnovao 1542. od njih 125. Bavljenje istoriografijom. njeni su se članovi okušavali u svim žanrovima koji su tada bili u modi: u lirskoj poeziji. ali skučen lik države-grada. A već znamo koliko je razvijeno bilo mletačko štamparstvo. Država. kao što smo videli. zabeležio je 1667..) 46 . taj isti potkazao Inkviziciji. pod uticajem konkurencije atlantskih luka. zato što je blokiraju spore i komplikovane procedure. pogubljen u Rimu. moralo je zatvoriti vrata zbog Indeksa34 iz 1595. Da zaključimo: „Republika. Ukratko. u kojima je — bez dlake na jeziku — iznošena na videlo nesloga u gradu. koji je početkom XVII veka bio podestat u Breši. Igrajući na 34 Index librorum prohibitorum — spisak knjiga čije je čitanje katolička crkva zvanično zabranjivala svojim vernicima. Ono što je najvrednije u venecijanskoj književnoj produkciji XVII veka treba. jedan venecijanski trgovac. nije ostajala skrštenih ruku. Republika s početka veka još uvek je predstavljala ekumensko sastajalište intelektualaca. čija su dela objavljena u Veneciji. Ali značajan je događaj bio kad je ovog poslednjeg. Mletački roman tog stoleća predstavlja ostvarenje dobre desetine autora. tradicionalno u Veneciji.000 u nekretninama u gradu. pobožnoj književnosti. Venecija se marginalizovala. dok je svoje trgovačke poslove sveo na kupovinu nekoliko bala pamuka i svile. „Granje i vrh još cvetaju“.

a koji je počeo 1701. bila su široko rasprostranjena po čitavoj Italiji i Evropi. do kojega je došlo zbog smrti direktnog potomka Karla II Habsburškog. Požarevačkim mirom. Političko i ekonomsko propadanje u XVIII veku Neslavni pad Republike 1797. Monemvasija. kao i Suda i Spinalunga na Kritu. Turci su joj 9. Za šezdeset godina prikazano je više od 400 komada: bila su to dela iz žanra commedia dell'arte. Veoma plodan.kartu nepredvidljivog i neobičnog. Ipak. biser venecijanskog raskošnog baroka. u ruke napadača pali su Egina. Nauplion. crkava i palata. Od juna do oktobra sledeće godine. godine znatno je pomračio sliku kakva je vladala o Veneciji tokom XVIII veka. izaslanik Republike definisao je u svojim izveštajtma politiku oružane neutralnosti koja će ostati pravilo tokom čitavog XVIII veka. koje je uglavnom skromnije vrednosti. Na Istoku. on se pokazao veoma plodnim kompozitorom u oblasti sakralne muzike. služeći crkvama i bratovštinama. reklo bi se da se ističe Palma Mlađi (1544—1682). ostavlja utisak o pravom trijumfalnom ulazu u Veliki kanal. Koron. otpor pružen na Krfu. koja su se prodavala u ekonomski isplativim izdanjima. (Prim. najvedrija“. budući da serenissima znači „najsvetlija. razvio intenzivnu delatnost. Njegovo Krunisanje Popeje obišlo je Evropu. Među predstavnicima slikarstva tog veka. među kojima je i ona za sliku Krunisanje Venecije u dvorani Velikog veća. Mlečani su izgubili 36 Igra reči. Venecijanskom arhitekturom XVII veka dominirala je ličnost Longene (Longhena. muzika predstavlja oblast u kojoj se Venecija ponovo ističe u XVII veku. Kao kapelnik Serenissime. Zdanje. prev. decembra 1714. njihova dela. ali se nije mogao uzdržati da s krajnjom pronicljivošću ustanovi koliko malo značaja velike sile pridaju njegovoj domovini. Činjenica je da u spoljnoj politici ovaj vek počinje žalosno za Serenissimu (koja je tada već samo na izgled vedra“36). Veneciji nije bilo moguće da zadrži taj neutralni stav. on je.) 47 . što će reći za otprilike sto dana. u savezu sa Engleskom i Holandijom. uprkos pritiscima koje su na nju vršile zaraćene strane. mada pri tom nije zanemarivao ni lirske kompozicije i madrigale. povela je Francuska Luja XIV protiv Austrije. U stvari. pod zapovedništvom maršala Šulunberga (Schulunberg) i Andree Pizanija (Pisani). Modon. Longena je autor i drugih značajnih ostvarenja. tragedije i melodrame. početkom 1716. Svojom ličnošću obeležio je operu tog doba. Korint. objavili rat. Punu meru svog talenta on je pružio u bazilici Santa Maria della Salute. Venecija nije mogla sprečiti sukobljene vojske da narušavaju njene granice na kopnu i na moru. Krajem veka Venecija je imala ne manje od 17 javnih pozorišta. Ostavši neutralna. da bi bio okončan tek 1714. zaustavio je tursku ofanzivu. herojstva i galanterije. Rat za špansko nasleđe. a dobijao je i velike porudžbine od države. dajući pri tom maha lirskoj melodiji i izražavanju strasti. Prilikom potpisivanja mirovnih ugovora u Utrehtu i Raštatu (kojima je integritet mletačkih zemalja ostao netaknut). potpisanim jula 1718. najznačajnijem baroknom spomeniku u Veneciji. uzdižući se nad prostranim stepeništem. S pojavom virtuoza i razvojem mašinerije sve više je dolazila do izražaja sklonost ka spektakularnosti. gde je bila suočena s neprijateljstvom Osmanlija. 1598 —1682). Klaudio Monteverdi (1576—1643) nastanio se u Veneciji 1613 godine. među kojima je i palata Pesaro.

okomio se na moć državnih inkvizitora. te da država pruži pomoć siromašnim patricijima. jer je očuvanje starih institucija bilo nemoguće pomiriti sa reformama koje bi ih neizbežno dovele u opasnost. itd. Tokom šezdesetih godina tog veka. Time su granice mletačke imperije konačno utvrđene. i 1786. Trst i Rijeka. kojoj su konkurisali Livorno. te da neuplitanje predstavlja jedino moguće držanje. nakon što su dugo bile razmatrane. viševekovni ciklus mletačko-turskih sukoba obustavljen je. te predlagali program kojim se predviđalo da se obnove ovlaštenja Velikog veća. prognani — prvi u Veronu. ali su zadržali neke od pozicija stečenih u Dalmaciji tokom sukoba. uglavnom nisu sprovođene u delo. smatrajući je preterano velikom. Ostvareni su izvesni uspesi. homogenog. S druge strane. Đenova. zloupotrebe i neefikasnost administracije.Moreju. pojavljivali su se razni planovi reformi — kako institucionalnih. „stara mletačka država nije se dala reformisati“ [Skarabelo (Scarabello)]. oni su pred Velikim većem opisali teškoće kroz koje je prolazila mletačka privreda. Situacija nije bila bolja ni u oblasti privrede. nesigurnost i sporost uveliko fosilizovane vladajuće klase. preduzete su izvesne mere: osnovane su nove službe.. usrdni čitalac filosofskih dela. drugi u Kotor. Republika je shvatila da je svedena na nivo regionalne države. Doduše. Ta naglašena neutralnost. Jedino su ponekad preduzimani pohodi protiv berberskih pirata i gusara svih boja koji su pljačkali na morima između 1765. ma koliko skupo koštala Republiku. kad su patriciji Đorđo Pizani (Giorgio Pisani) i Karlo Kontarini (Carlo Contarini) izražavali nezadovoljstvo zbog deficita javnih finansija i sve većeg siromaštva. U jednoj raspravi u Velikom veću. zbog nepostojanja dovoljno snažnog. Sličan imobilizam bio je vidljiv i u upravljanju državom. ali oni su bili kratkog dometa i sve što se njima postizalo bilo je uverenje javnog mnjenja da su država i njena mornarica sačuvali svoj nekadašnji ugled. po ugledu na onu u 48 . i 1490. Savetnicima i stručnjacima ni tu nije nedostajalo oštroumnosti i projekata. Ista takva nemoć karakteristična je za mletački XVIII vek i na unutrašnjem planu. Ali ono što iznenađuje. Pizani i Kontarini su 31. ideološki i politički pripremljenog građanstva. nije postojala ni mogućnost da dođe do političkih promena. tako i administrativnih. Optuženi za zaveru protiv institucija. Ali — na primer — plan o osnivanju Trgovinske komore. maja 1780. spala je na nivo regionalnog pristaništa koje snabdeva svoje kopneno zaleđe. Doduše. Uhapšen je 12. a umanje ona što ih je imalo Veće desetorice. a Venecija je živela u miru sve do dolaska Napoleona. ali se zato obim francuske trgovinske razmene utrostručio između 1470. a ponekad čak i odobrene. Rečju. i prognan u Veronu. uvedene reforme (neuspešne) u poreskoj i carinskoj oblasti. ali mere koje su ovi predložili u oblasti privrede i propisa bile su skromnog dometa. proisticala je iz činjenice da su ljudi na vlasti i poslanici shvatili da strane sile — medu njima i Austrija — tada već imaju prevlast u Italiji. Godine 1779.. Krajem veka ukupni obim trgovinske razmene i dalje je bio prilično visok (20 miliona dukata). sa mnogoljudnom posadom i snažno naoružani. avgusta 1716. patricij Anđelo Kvirini (Angelo Quirini). Postigli su da budu naimenovani „korektori“. Uzroci te inercije bili su opstrukcija od strane neposredno odgovornih činovnika i funkcionera. i 1782. Ali njihove sugestije. Venecijanska luka. izgrađeni veliki brodovi. to je da su se obe suprotstavljene strane oslanjale na ideju o povratku na tradiciju. Stvari su na sličan način tekle između 1775. konzervativci su odneli pobedu. u kojoj su plemići srednjeg ranga i oni siromašniji zahtevali da vlast koju imaju Quarantia i Avogadori di Comun bude ojačana.

1675—1755). Poslednji kulturni proplamsaj Iako grad osrednje veličine. postavio je kao cilj ostvarenje italijanske „književne Republike“. Proizvodnja vune je opadala. štamparstvo i izdavaštvo nazadovali su kako po kvantitetu. Suočena sa konkurencijom država čije je stanovništvo bilo veće. italijanskom). već visoka u XVII veku. Venecija je u XVIII veku bila privlačna kao središte kulturnog turizma. proizvodnja papira.000. najzad. Ipolito Pindemonte (Ippolito Pindemonte. koji više nije škrti i ishlapeli starac. nije ni pisao na italijanskom.Francuskoj. U njoj je — izuzev u oblasti politike — vladala izvesna sloboda izražavanja. koje su imale više sirovina i čija je proizvodnja bila jeftinija. navedimo da je 1790. 1730—1808). poljoprivreda se i dalje uspešno razvijala. Ipak. mletačka je privreda sve više slabila. tako i u kvalitetu (sa izuzetkom preduzeća Remondinijevih iz Basana). 49% zemljišta u oblasti Padove. usled suprotstavljenosti različitih interesa statu quo se i dalje održavao. u početku. Napredak je zabeležen samo u „turizmu“ — na šta ćemo se još vratiti. porast proizvodnje svile i platna bio je tek relativan. Karlo Goci (Carlo Gozzi. te samog Goldonija. razvoju pašnjaka. naime. godine na celokupnoj teritoriji Republike živelo 2. reformi poreskog sistema. prema katastru iz 1740. a izrazitu suzdržanost u odnosu prema dokonom i nesposobnom plemstvu. proveo je polovinu svog života daleko od lagune. koji. vidljiv je nagli razvoj novinarstva. ostala su takva i u XVIII veku. ona je postala prestonica evropskog zabavnog života. nije mogao biti sproveden jer su mu se suprotstavile postojeće kompanije i činovničke službe. otvorenog za nove ideje i usmerenog. Padovanac Melkiore Čezaroti (Melchiorre Cesarotti. Kao zaključak svega ovoga. dijalekatskom. vraćajući se pisanom (književnom) pozorištu. kao i drugde u Evropi u XVIII veku. pokazujući pri tom i istinsku simpatiju prema siromašnima. Apostolo Ceno (Zeno. Giornale de' letterati d'Italia (1710—1740). U komadima koji se i danas igraju u čitavom svetu izrazio je težnje jedne građanske etike i prikazao građansku sredinu (posebno u ličnosti Pantalonea. 1730 —1808). Sa svojim kafanama (među kojima je i čuvena kafana Florijan). prvenstveno venecijanskim patricijima. Karlo Goldoni (1707—1793). on je raskinuo sa komedijom dell'arte. već na francuskom (smatrajući taj jezik „rasprostranjenijim“). ali ih je Venecija imala samo 140. 1725—1787). svojim pozorištima. Autor Memoara i veoma značajnog pozorišnog dela na trima jezicima (francuskom. Ona se više nije mogla meriti sa evropskim prestonicama. U Veneciji. List Giornale d'Italia (1764—1776) bavio se 49 . Pisaca je bilo mnogo: Veronežanin Šipione Mafei (Scipione Maffei. Ovaj poslednji. a 36% u oblasti Treviza. Privatna ulaganja. Kazanovu (Casanova.860. No i ovde su prosvećeni duhovi razmišljali o mogućim reformama: uvođenju modernih postupaka. Međutim. što je paradoksalna činjenica kad je reč o Veneciji. među njima Algarotija (Algarotti).000 stanovnika. već trgovac obdaren zdravim razumom i realizmom). pripadalo je plemićima. svojim kartašnicama i sastajalištima. svojim svetkovinama (među kojima je i veoma dugotrajni i čuveni karneval). uostalom. mada ipak nikad nije gubio ni trunku svog venecijanskog mentaliteta. staklarstvo se nalazilo u stagnaciji. Ali Venecija se pokazala nesposobnom da u svom okrilju zadrži najživlje i najnespokojnije duhove. čiji je osnivač Apostolo Ceno. Pa ipak. 1753—1786). ka erudiciji i književnosti. 1688 —1764).

Benedetom Marčelom (Benedetto Marcello. U likovnim umetnostima Venecija u XVIII veku nije zaostajala. njegove venezianità. 1696—1770) slavio je religiju na spektakularan i iluzionistički način. Direktorijum se žestoko okomio na Serenissimu. Đanbatista Pjaceta (Gianbattista Piazzetta. Među prvim majstorima Setečenta bila je portretistkinja Rozalba Karijera (Rosalba Carriera. 1683—1754) ostvario je svoja najuspelija dela u sižeima iz narodnog života i u rustičnim prizorima. 1702—1785) i Frančeska Gvardija (Francesco Guardi. 1706—1785) i drugima. ne preduzimajući pri tom ozbiljnije vojne mere. sa Vivaldijem (1678—1741). Godine 1794. Prvi je sarađivao kao libretista sa Skarlatijem (Scarlatti). u kojima je aristokratija prikazana na nemilosrdan način. Ali 1796. Njegova je sudbina bila. i slika društva. naročito engleskih. a u duždevoj palati veličao već preživeli mit o Veneciji. sarađivao je sa jednim venecijanskim izdavačem u ilustrovanju Bosijeovih (Bossuet) i Tasovih (Tasso) dela. 1675—1757). Vesti koje su u početku stizale u Veneciju nisu izazivale veliko nespokojstvo. čiji su pasteli preplavili italijanske i evropske dvorove. Đanbatistin sin Đandomeniko (Giandomenico) opredelio se posle očeve smrti za dela prepuna realističke snage i prikrivenog socijalnog značenja. Gazzetta veneta (1760) i Osservatore veneto (1761). u delima Pjetra Longija (Pietro Longhi. Venecija je objavila svoju neutralnost. da slavi veličinu jedne civilizacije na zalasku. zamerajući joj da i dalje pruža utočište grofu od Provanse. Godine 1791. dakle. Đanbatista Tjepolo (Gianbattista Tiepolo. On je doživeo znatan uspeh kod međunarodne publike kolekcionara. 1686— 1739). 1712—1793). a vremenom je pristala i na to da na zidovima francuskog poslanstva budu postavljeni amblemi Francuske republike.naukom i tehnologijom. Pad U svojim izveštajima vladi. da toleriše antifrancuske ispade štampe i emigranata. koje je izdavao Gasparo Goci (Gozzi). obogotvorujući grad i njegove najbogatije porodice. Galupijem (Galuppi. Albinonijem (1671—1750). Serenissima je uprkos pritiscima iz Beča odbila da u njemu učestvuje na strani kontrarevolucije. medu kojima i za Mocarta (Mozart). 50 . Republika je na svojoj teritoriji prihvatila grofa od Provanse. Uz topografski prikaz grada kakav pruža Kanaleto dolazi. te da austrijskoj vojsci dopušta prolaz preko njenih zemalja. Za razliku od većine država. međutim. u dvorcima i vilama Venecije ostvario je impresionističke dekore. Sa Antoniom Kanalom (Canal). Već spomenuti Ceno i Lorenco Da Ponte (1749—1838) bili su spona između književnosti i muzike. zanimali su se za svakodnevni život. znajući čak da ih predvide već krajem 1787. Kad je između Francuske i Austrije izbio rat. ona nije zvanično osudila pogubljenje kralja. nazvanim Kanaleto (Canaletto. Potom je sa olakšanjem primila vest o okončanju Terora. njegovih običaja i njegovog svakodnevnog života — rečju. 1697—1768). brala Luja XVI (i budućeg Luja XVIII). Venecija je u XVIII veku jedna od prestonica evropskog muzičkog života. postepeno se afirmisao jedan nov žanr: veduta. Drugi je sačinio veći broj libreta za muzičare tog doba. Vivaldijem i Hendlom (Haendel). mletački su poslanici pronicljivo opisivali događaje iz Francuske revolucije. kad se nad njom nadnela pretnja inostranog upada na njenu teritoriju.

Ona će počev od tada provesti više od pola veka pod vlašću tuđina. jer Venecija od tada više nije nezavisna (izuzev u vreme kratkotrajne revolucije iz 1848). maja ostavke. ponovo preuzeli vlast nad gradom. U aprilu. Naimenovano je opštinsko veće. dobila Romanju. kao i venetska oblast sve do reka Po i Adiđe. Dalmacija. u nadoknadu. 18. Od 1797. V poglavlje OD PADA REPUBLIKE DO NAŠIH DANA Istoričari u većini slučajeva završavaju svoja dela padom Republike. januara 1806. da bi pod njom ostala do 1866 (izuzev za vreme „sto dana“ iz 1848). „Demokratski“ ustanci izbili su u Bergamu. kao što ćemo videti. Francuzi su dobili mletačka ostrva na Levantu. u Salu. u Lebenu Austrijanci i Francuzi su se sporazumeli o međusobnoj podeli mletačkih zemalja. 51 . potom u Trento i Veronu (u novembru). Grof od Provanse bio je prinuđen da napusti Veronu. Njegove su trupe 26. do naših dana. da je od tog dana do danas to istorija neprekidnog propadanja u svim oblastima“ [Alegri (Allegri)]. tokom sedamdesetak godina istorija Venecije u znaku je potčinjenosti strancima. već potčinjena strancima. Ali krajem oktobra u Veneciju je stigla vest o ugovoru koji je u Kampoformiju zaključen između Francuske i Austrije. a venetski seljaci istovremeno su se pobunili protiv francuskog okupatora.I Venecija je ubrzo počela da uzmiče. 28-og u Padovi: u ta dva grada uvedena je nova opštinska uprava. 18. aprila 1797. januara 1806. 1. Vladajuća klasa u Veneciji nastojala je na sve moguće načine da napusti vlast ne izlažući se pri tom opasnosti. prvi austrijski odredi ušli su u Veneciju. dok je ona. u svojoj više nego hiljadugodišnjoj istoriji. Feraru i Bolonju. maja objavljen je rat Mletačkoj republici. Ukratko. u Breši. januara 1798. doživljava tako nešto! 18. vojska pod Bonapartinom komandom odnela je pobedu nad Austrijancima i Pijemontežanima. U aprilu. maja 1797. Francuzi su 19. na ustanak se digla Verona: taj „veroneški Uskrs“ pružio je Bonaparti izgovor za intervenciju. Krajem maja ušla je u Bergamo. sama Venecija. Austriji su date Istra. došao je red na Austrijance. Ne bez razloga. ušle u Veneciju: to je bilo prvi put da taj grad. „Istorija Venecije tako je nepopravljivo obeležena traumom iz Kampoformija. A 1. za prvi period austrijske vlasti karakteristične su dve činjenice od bitnog značaja: saradnja jednog dela venecijanskog plemstva sa Austrijom i ubrzano propadanje grada. aprila 1814. Dok je prvi boravak Francuza na obalama lagune (manje od šest meseci) vredan pažnje samo po pljačkama i nasiljima koja je vršio okupator. Venecija opet prelazi pod austrijsku vlast. Taj sud je. istorija grada i dalje traje: u početku mračna. a danas još uvek neizvesna i problematična. Venecija pod stranom dominacijom (1797—1866) Kao što smo već videli. čiji su članovi uglavnom uzeti iz redova građanstva. aprila bile u Vičenci. Austrijancima je pripao znatan deo kopnenih poseda Venecije. Dužd Lodoviko Manin i Veliko veće podneli su 12. nesumnjivo prestrog. te zauzela Milano i Lombardiju. francuske su trupe 15. a potom prisajedinjena Italiji. međutim.

“ Jedan nemački putnik pružio je 1802. A tome nije dodao pljačkanje i rasturanje hiljada umetničkih dela koja su pripadala razorenim crkvama. mnogobrojniji. naviknutih na stranu dominaciju. u dvorani Velikog veća. proizvodnje u Arsenalu. podeljenim na departmane. Ne možete napraviti ni deset koraka.“ Propadanju Venecije uzrok je u mnogim činjenicama: u propasti jednog dela plemstva (nastaloj zbog smanjenja prihoda od nekretnina. Da Ponte opisuje sumornu atmosferu koja je pritiskala grad: „Neka čitalac zamisli moje iznenađenje i tugu kad sam. Na osnovu ugovora zaključenog u Bratislavi. u opadanju turizma. zbog vanrednih poreskih nameta). Corcija. Stigavši na obale lagune novembra 1807. u tom širokom prostoru (na Trgu sv. napuštene palate. venecijansko plemstvo i građanstvo nisu sarađivali sa okupatorom. zaštićeno je staklarstvo. kuće dospele na doboš. u tome što su činovnici i funkcioneri pokojne Republike ostali bez posla. u preseljenju znatnog dela elite u kopnene oblasti države. kongregacijama i ukinutim Scuolama: sve su to bile 52 . dok će većini bivših patricija biti priznato njihovo plemstvo. Napoleon I je preduzeo niz mera u cilju oživljavanja delatnosti u gradu: započeti su radovi u luci.. kojim je zavedena blokada Engleske. Feltre Klarku (Clarke). zahvaljujući svom novcu. a pred njima drvene zdelice u koje su prolaznici bacali poneki novčić. Vrativši se u Veneciju novembra 1798. dobiće. a Rialto čuvaju topovi. Glave dveju porodica koje su spadale među najbogatije.Sazvani 22. dok pogled na te jadnike još uvećava vašu bol. obnovljeni murazzi (lukobrani) u Palestrini. Ali Berlinski dekret. Venetske oblasti priključene su Kraljevini Italiji čiji je vice-kralj bio Ežen de Boarne (Eugène de Beauharnais). Na rubu Trga sv. Đovaneli (Giovanelli) i Erico (Erizzo). nije više imala vlast nad svojim bivšim teritorijama. sa prestonicom u Milanu.. industrije i trgovine. jer su prisajedinjenje carstvu smatrali manjim zlom. Ostrvo sv. Ali tim plemićima carstva pripašće tek podređena mesta u državnoj upravi. godine još tužniju sliku Venecije: „Palata Republike izgleda napuštena. budući da su sve važnije odluke donošene u Beču i da su ih izvršavali austrijski činovnici. Za razliku od elitnih krugova u Milanu. Prema rečima A. zbog stečaja državne banke. februara 1798. dok su neki gradovi i regioni povereni carskim dostojanstvenicima: Trevizo Mortijeu (Mortier). grofovske titule. dok su nasuprot crkvi sv. vladali samo zadovoljstvo i radost ogromnih gomila naroda. Istra Besijeru (Bessières). gde su. titule prinčeva carstva. video samo žalosne. a da vam se srce ne stegne od poziva da se smilujete. u srećnim vremenima. sa rukama spojenim na grudima. umotane u crne. Ali ono najžalosnije u Veneciji jesu beda i prosjačenje. propast moćnih porodica. U jednom izveštaju koji je general Loriston (Lauriston) uputio 1811. onome s morske strane.. drugi pak. patriciji su izabrali dvanaest predstavnika (među njima i razvlaštenog dužda) koji su bili zaduženi da polože zakletvu vernosti i pokornosti austrijskom caru. Vičenca Kolenkuru (Caulaincourt). pružena finansijska pomoć Arsenalu. Najpotresniji utisak doživeo sam ugledavši žene iz uglednih porodica kako kleče pred vratima crkava. ćutljive. Taj poslednji ustupak nesumnjivo su izvršili bez preteranog oklevanja. caru data je žalosna slika situacije u kojoj se nalazio grad: posvudašnji jad i beda. Marka. usamljene i očajne ljude. Austrijanci su smestili šest topova. januara 1806.. imao je kao posledicu slom preostale venecijanske trgovine i izazvao engleske napade na venecijanske brodove čak i u vodama Jadrana. Venecijanci su tada sa večitog karnevala prešli na isto toliko dugotrajan post. Napoleonova armija ušla je u Veneciju 1. Đorđa proglašeno otvorenom lukom. teške i neprozirne šalove. Đorđa Francuzi već bili postavili jednu bateriju koju su vojnici Carstva zadržali i ojačali. Venecija. dakle. Marka).

Godine 1837. A 1827. kao i službe rečnog transporta između Milana i Venecije. Milano je odneo prevagu. pogubljeni u blizini Kozence.000 ljudi bili su sirotinja bez igde ičega. u Lombardijsko-venetskoj kraljevini zavedeno je vanredno stanje. Između 1813. Bila je pokrenuta u školi mornaričkih kadeta. aprila 1814.. 3. već legalnog. postigla je 17. U izgladnelom gradu više od 40. Venecija se našla pod opsadom austrijske vojske. 1841. Trgovinska je komora utvrdila da je luka u stanju skoro potpune zapuštenosti. Vrativši se iz izgnanstva. izglasali su svoje priključenje Pijemontu. počne da odjekuje u dušama kao u glasovima žive i drage nam osobe!“ Manin i Tomazeo su 19. Venecija kao celina postala je slobodna luka tek 1830. marta da zatvorenici budu oslobođeni. Austriji je vraćen opustošen grad. Druga republika Od 1814. a na čelu su joj se nalazili Atilio (Attilio) i Emilio Bandijera (Bandiera). maja 1815. čiji 53 . Uz to je. Primirjem. zahvaljujući dinamizmu svojih elitnih krugova. Veronu i Vičencu. Pokrajine su se našle u okviru Lombardijsko-venetske kraljevine pod vlašću vice-kralja: njena prestonica bio je Milano. marta pobunio se Arsenal i Austrijanci su se povukli. Venecija je izgubila 12. odnosi između Venecijanaca i Austrijanaca nisu bili loši. koji je 1820—1821. naime. Program koji je sebi odredio Manin bio je u zahtevu da se poštuju prava naroda Lombardije i venetskog kraja da upravlja samim sobom shodno vlastitim institucijama i tradicijama. ustanovila je da je znatno opala proizvodnja tekstila: vune. Maninu je pružio podršku pisac Nikolo Tomazeo (Niccolo Tommaseo). zahvatio Polezine.. osnovano je društvo za izgradnju železničke pruge Milano-Venecija. on je decembra 1847. pa otprilike do 1840. postavljen je kamen temeljac za železnički most kojim će Venecija biti spojena sa kopnom. Marka na vernost caru Franji I. Zaključio je: „Neka ime Italije. povodeći se za primerom Milana. tokom godina. U Veneciji je došlo do antiaustrijskih demonstracija. nije dotakao Veneciju. Godine 1819.nesreće čije se posledice nisu mogle nadoknaditi osnivanjem muzeja Akademije i dodelom knjižnih fondova Markovoj biblioteci. u Padovi su se pobunili studenti. Ali gradovi venetske oblasti.000. Posle neuspelog pokušaja pobune. potpisanim 16. njegovi stanovnici i dalje napuštali. oktobra svečano ušao u Veneciju. o napuštenim palatama. okupljena na Trgu sv. Do antiaustrijske zavere došlo je 1840. u vice-kraljevom izveštaju caru bilo je reči samo o propadanju. januara 1848. a njegova luka trpela je oštru konkurenciju Trsta. Manin je pozvao narod na ustanak. iako su Venecijanci pružali izvestan otpor. u Veneciji održao govor u kojemu je zahtevao ukidanje cenzure i pozivao na ujedinjenje Italije. Grad su. Gomila. Međutim. dok su u Veneciji ostala samo sedišta kasacionog suda i komande ratne mornarice. Marka. Krajem 1813. došlo i do osnivanja niza trgovinskih društava za razvoj prekomorske razmene. Godine 1825. oni su 1844. Dokaz tome je u činjenici da karbonarski pokret. Do izvesnog oporavka doći će tek kasnije. Oko advokata Danijelea Manina (Daniele Manin) razvijala se drukčija vrsta otpora okupatoru: ovaj put ne više oružanog. svile i pamuka. o mnoštvu prosjaka i ljudi bez posla. Tada je Manin obrazovao vladu i u njoj zauzeo položaj predsednika. Donet je program razvoja brodogradnje. prvi voz je preko njega prešao januara 1846. A kad je stigla vest da je u Parizu izbila revolucija.000 stanovnika i pala ispod brojke od 100. predstavnici venetskih pokrajina zakleli su se u crkvi sv. sinovi jednog kontraadmirala. uhapšeni. koji je 31. 22. i 1818.

pa su ga sugrađani smatrali „jakobinskim pesnikom“. venecijanski vojnici. Manin je tada preuzeo vlast i stao na čelo Venecije koja je ubrzo bila od strane Austrijanaca blokirana s kopna i s mora.je kralj bio Karlo-AIberto (Carlo-Alberto). Godine 1897. oterani su u izgnanstvo. 1831—1861): prvi iz Venecije ka Milanu. bez obzira na talenat koji je ispoljio kao prevodilac Odiseje i kao pesnik. stanovništvo je ostalo uzdržano. objašnjavao kakva etičko-politička uloga mora pripasti italijanskim piscima. 37 Grčko ostrvo u Jonskom moru. pokazuje. Uprkos zavedenom vanrednom stanju. Manin i Tomazeo. 1778—1827) i Ipolito Nijevo (Ippolito Nievo. Naime. Rečit je i podatak kojim su se putevima kretali Ugo Foskolo (Foscolo. epidemiji kolere. Stanovništvo je odolevalo gladi. kao i trideset osam drugih lidera. jula 1859. Slabo naoružani. avgusta nadvojvoda Sigismund ponovo je u ime cara preuzeo vlast nad gradom. Već spomenuti Pindemonte. bombardovanju. ako ga uporedimo sa onim u Milanu. Venecijanci su kapitulirali tek 22. dok je na Univerzitetu u Paviji. Ubrzo je prihvatio revolucionarni ideal. a zatim i pokušajima otvaranja od strane okupatora. Kulturni život u prvoj polovini XIX veka Venecijanski kulturni život. U strahu od austrijske intervencije. Torinu. Firenci i Pizi. i u predavanjima koja je tu držao. napisavši odu Novim republikancima i jedan sonet u kojemu je osuđivao neutralnost Venecije.) 54 . i uprkos iskustvu stečenom u Milanu. a posle ugovora zaključenog u Kampoformiju zauvek je napustio grad. a znatan broj pogubljenja izvršen je u godinama 1851—1852. Foskolo je posećivao venecijanske književne salone i serkle. avgusta. Gradu koji je postao prestonica u oblasti izdavanja starinskih knjiga preostala je samo jedna provincijalna izdavačka i novinarska proizvodnja. pijemonteški izaslanici dočekani su u Veneciji bez naročitog oduševljenja. pa je otkriveno i nekoliko zavera. ma koliko se hrabrim pokazao tokom događaja iz 1848. prikazana je sa velikim uspehom njegova tragedija Tijest. vojska Karla-Alberta bila je potučena. potpisano u Vilafranki između Napoleona III i Austrije Venecija nije otrgnuta iz ruku okupatora. brojčano slabiji. pokrajinska skupština je u julu učinila to isto. Avgusta. a između zaraćenih strana potpisano je primirje kojim je Venecija prepuštena Austriji. Primirjem koje je 11. ne znajući — prema vlastitom priznanju — skoro ni reč italijanskog jezika. okrenuta prošlosti. nudio je venecijanskim revolucionarima samo povratak jednom mitskom i nerealističnom kosmopolitskom republikanizmu. U Veneciju se vratio sa Francuzima. uz podršku dobrovoljaca koji su došli iz drugih krajeva Italije. Austrijanci su se vratili u Milano. a od strane Italije i Evrope napuštena. u jednom govoru 1809. sa Zakinta37. „koliko nije kadar umeti i hteti da utiče na novi političko-kulturni kontekst“ (Alegri). Druga i poslednja mletačka republika usamljeno se borila sve do svoje konačne smrti. Ali zbog političke poruke koja je u njoj otkrivena morao je pobeći u Bolonju. (Prim. kao i drugi venetski i venecijanski pisci iz njegove generacije. 26. Dospevši u Veneciju 1792. Firenci ili Napulju. I sam Tomazeo (1802—1874). a i mnogi njihovi sugrađani izabrali su odlazak. U Breši je objavio spev Sepolcri (Grobovi). branili su se hrabro. nedovoljno obučeni. iako je pozivala da joj se pritekne u pomoć. Zato je došlo do novog talasa iseljavanja stanovništva iz lagune. prev. drugi iz Venecije ka Italiji. ostavlja utisak osrednjosti i opadanja.

je u Veneciji osnovana Opera dei Congressi.. 22. kada je Trg dobio svoj konačni izgled. otvoren je gvozdeni most koji je preko Velikog kanala spojio crkvu San Vitale sa Akademijom (na njemu se plaćala mostarina). Napoleonova okupacija. delo je tek oko 1820. očajanja i griže savesti uzvitla sve strasti moje duše. jula potpisano je primirje između Austrije i Pruske. dovršio Sijenjanin Lorenco Santi. Usled počinjenih grešaka i polemika (karakterističnih. grad je u znatnoj meri preuređen. zbog čega je srušena crkva San Gemignano (koju je podigao Paladio). oktobra ušle u Veneciju. tada bura patnje. loše prihvaćena u javnosti. zbog koje je srušena crkva sv. Kanovin (Canova) odlazak u Rim 1781. kad osetih kako ti je srce ohladnelo i kako ti se poslednji dah gasi na usnama. za umetnički život Venecije. kako jedni tako i drugi. Proživeh tada mahnitu bol prognanika. u svojim Ispovestima jednog Italijana (posmrtno objavljenim 1867). industrijski proizvod iste vrste postavljen je pred stanicom. oblast u kojoj su se uplitali okupatori. Italijanske su trupe 19. Za ovu poslednju činjenicu karakteristični su — između ostalih — sledeći događaji: 1874. Kralju ViktoruEmanuelu II priređen je 7. Ali godine 1854. Nećemo ponovo govoriti o izgradnji železničkog mosta i stanice. posle dva italijanska poraza na kopnu i na moru (kod Kustoce i kod Visa). umreću kao Italijan“: takva je — prema piščevom vlastitom priznanju — sudbina Nijeva i njegovog junaka.. 21. U stvari. da bi se završio u doba borbi za ujedinjenje Italije. čiji jedan deo danas zauzima venecijanski Bijenale. godine. Jer neoklasicizam. Marka okončan je 1843. kad ostah zadivljen tobom tako lepom i veličanstvenom u naručju smrti. zamenjena su novima 1934. do 1866. oktobra ogromna većina Venecijanaca izjasnila se za priključenje Kraljevini Italiji. ostavila je trag i u uređenju parka Castello (1810). Ta dva mosta. pored rušenja o kojima je već bilo reči. Italijanska Venecija (1866—1945) Godine 1866. simbolična i za razvojni put inteligencije u Veneciji tokom XIX veka. tradicionalistička organizacija koja se nalazila pod kontrolom katoličke hijerarhije. muku što vlada dušom ubice roditelja!“ A u romanu. pruža nam mračnu sliku Venecije: „Oh! Venecijo. tako uvijenu u grobni pokrov. Venecija nije odmah na privrednom planu imala koristi od odlaska Austrijanaca. Marka. Uz to je i strana okupacija mogla samo da doprinese gašenju autohtone umetnosti. dajući im kraljevski dostojanstven izgled. oh! nekadašnja majko slobode i mudrosti. Alesandro Antolini je upravljao izgradnjom napoleonovskog krila na Trgu.. godine isto tako jasno pokazuje kako se umetnička delatnost iz Venecije premeštala ka centrima koji su bili aktivniji i bolje odgovarali novim estetičkim idealima. Kad te ponovo ugledah. kako u XIX tako i u XX veku). Pod austrijskom vlašću Venecija je prošla kroz nov period urbanističke delatnosti. uglavnom je bila urbanizam. Od 1797. a ova ju je potom ustupila Italiji. novembra oduševljen doček na obalama lagune. predstavlja neku vrstu negacije onoga što je specifično u venecijanskoj umetnosti. Venetska oblast ustupljena je Francuskoj. Došavši iz Milana na poziv Ežena de Boarnea. dok je lokalni politički život dugo bio u znaku konzervatizma. usled njenog uticaja. Lucije (delo Paladija).. koji se tada razvija i pretvara se u međunarodni umetnički jezik. Prva značajnija intervencija izvedena je na Trgu sv. put koji prelazi njegov protagonist počinje u vreme sutona Venecije. „Rođen sam kao Venecijanac. Preobražaj prostora koji okružuje crkvu sv. Venecija je bila neka vrsta „hrišćanske 55 . a uređeni su i Giardinetti Reali. Francuzi su odlučili da više istaknu Procuratie nuove. uostalom. očaj siročeta. Nalazeći se od tada u sastavu Italije.Nijevo.

otvorene su nove saobraćajne linije. Volpi i njegova grupa praktično su gospodarili venecijanskom privredom: industrijom. energetskim izvorima.500 osoba. bankarstvom i turizmom. međutim. transport i javne službe. sledeće godine opet je izbila epidemija kolere. postao ministar finansija i predsednik udruženja Cofindustria (gazda nad gazdama). medu kojima je bio i grof Čini (Cini). gradonačelnik Dante di Serego Aligijeri (Allighieri) počeo je izvršavati plan asanacije: njegova je namera bila da „provetri“ grad. „skupina Volpi“ obuhvatala je 1929. po strani od istorijskog centra grada. proširujući glavne saobraćajnice i rušeći kuće za stanovanje koje su ocenjene kao nezdrave (u godinama 1884—1885. brodogradilišta. on je 1934. A 1886. izvršena 1910. da je više od 46% stanova nezdravo.872 zaposlena. godine političke vlasti i privatne interese u okviru jednog velikog projekta izgradnje luke i industrijskih postrojenja u Margeri. jednim zakonskim dekretom Margera je pripojena Veneciji. do 1920. veoma sporo se oporavljala. koji su bliži Africi. a venetska oblast „zemlja koju je osvojilo hrišćanstvo“. i u čijem su se upravnom veću nalazila najveća imena italijanskih finansijskih i industrijskih krugova. Godine 1907. Godine 1880. tako i spoljnog porekla. udružio je 1917. Mada u Porto Margeri nisu zapošljavani venecijanski radnici (ocenjeni kao previše politizovani). Godine 1921. u izvršavanju tog zadatka pomagale su i njegove veze sa fašističkim režimom: poslanik već od 1924. nov čovek u lokalnoj politici. prehrambena industrija. Marka sa stanicom. Država je preuzela na sebe da izgradi luku i njene infrastrukture. na svim izbornim skupštinama u venetskoj oblasti trijumfovala je desnica. dok je italijanska država zapuštala nekadašnje luke (medu njima i venecijansku) u korist Taranta i Brindizija. Socijalistička partija postala je najjača u Veneciji.prestonice“. oko 60 preduzeća i upošljavala 5. usvojen je prvi regulacioni plan. Godine 1917. Od 1895. na terenima Margere nalazila su se 52 preduzeća sa 6. Godine 1891. Venecija iz 1866. izabran je za gradonačelnika na čelu jednog levičarskog gradskog veća. Godine 1871. metalurgija železa. Pa ipak. Mere koje je preduzeo izazvale su proteste „paseista“. na 550 hektara zemljišta koje je plavljeno u vreme velikih plima. osnovan 1882. dok se Italija okretala ka levici. Godine 1893. Godine 1935. osnovana je Italijanska hotelijerska kompanija. maja 1891. No pre svega. Filipo Grimani je upravljao gradom u ime jednog umerenog klerikalnog bloka. koji se nisu ticali samo otmenih četvrti. grof Volpi. kao i uređenje terena u vlasništvu koncesionarskog društva čiji je kapital bio kako lokalnog. osnovana je „Komisija za zdravo i ekonomično stanovanje naroda“. godine. ali je nasuto i podignuto za više od dva metra iznad nivoa mora. 63 preduzeća sa 18. koja se u trenutku aneksije nalazila u stanju potpune stagnacije. osnovan je prvi venecijanski fascio. Rikardo Selvatiko (Riccardo Selvatico). 1939. ali su rezultati koje je ona ostvarila bili mršavi. harala je epidemija kolere). u tako različitim oblastima kao što su hemijska industrija. a potom je 56 . jedan veliki manager. otvoreno je pristanište. proizvodnja električne struje. Krajem XIX veka tri jedina značajna industrijska kompleksa bili su Cotonificio. već i onih u kojima je živeo „prost“ narod. Na izborima za zakonodavnu skupštinu 1876. kao što je ona koja je povezala Trg sv. Jedna anketa o stanovanju. pokazala je.442 zaposlena radnika. Sa poslovnim ljudima velikog kalibra. koji su u njima videli napad na „kult lepog“. željnom da Veneciju izvuče iz njenog mrtvila. Aprila 1921. Privreda. suočavala se uz to i sa ozbiljnim problemima iz oblasti urbanizma i asanacije zemljišta. i zaista. Volpiju. mlinarsko preduzeće Stucky (nastalo inicijativom Švajcaraca) i francuska Kompanija za gas. sa ciljem da promoviše turizam na visokom nivou. što je veoma uznemirilo lokalnu katoličku hijerarhiju i patrijarha.

Ovakvim uspostavljanjem „velike Venecije“ nastojalo se sprečiti da Mestre postane urbano središte koje bi marginalizovalo istorijski grad. Na ekonomskom planu. Vizentini (Visentini). dobila je 12. zahvaljujući apstinenciji socijalista. društveni su konflikti bili retki. No pošto je grad tada već postao takav kakav je i danas. smatrao otočićem slobode u fašističkoj Italiji. Volpi je postao predsednik Bijenalea koji se. 1932. koja se rasprostirala na nacionalnom nivou (Milano. koja je napravila proboj već 1983. u nameri da na taj način vrati Veneciju u ovo područje i izvuče je iz dotadašnje učmalosti. Prisutnost Venecije postajala je malo-pomalo sve osetnija u međunarodnom kulturnom životu. koji je B. Ali svoj glas protiv. najzad. najznačajnije mere koje su preduzimane tokom druge polovine našeg stoleća bile su sledeće. republikanci) upravljala su gradom od 1946. Demohrišćanska stranka dobila 32% glasova (dok je njen nacionalni prosek jedva bio nešto niži). Burano. godine. Godine 1930.8% glasova. jug Italije. automobilski most. jedan od onih što su se zalagali za reformu. Netipično u odnosu na tadašnju situaciju u Italiji. (Prim prev. okvalifikovao kao „improvizovanu. ali ova poslednja ipak je zadržala većinu u oblasnom veću: na taj način je između regije i njenog glavnog grada pukao jaz. Stranka za akciju. te pošto su veze sa klijentelom bile veoma snažne. Godine 1955. bacila letke u kojima se pozivalo na borbu. to je bio i glas protiv toga da Venecija postane grad-muzej. 1934. Komunistička partija prvi put je na lokalnom planu pretekla Demohrišćansku stranku 1975. Godine 1979. preuzeo je upravu gradonačelnik iz Demohrišćanske stranke. pa tokom jedne decenije. Mestre. Ali Lega veneta (liga za ksenofobičnu odbranu lokalnih interesa i za suprotstavljanje Mezzogiornu38). filmski festival. tako da od tada za kolni saobraćaj Venecija više nije predstavljala ostrvo. a i zato što posla nije bilo dovoljno. i 1933. dala je velika većina (70%). „bela venetska oblast“ nije više bila ono što je bila ranije. Murano. U oblasti kulture.došao red na Pelestrinu. paralelno sa železničkim. Godine 1954. Najzad. na vlasti je bila koalicija centra i levice. „slobodnom lukom umetnosti“. Venecija i venetska oblast u okviru Italije Jedna grupa članova pokreta otpora popela se 12. levičarska gradska veća (u kojima su bili komunisti. osnovan je „Konzorcijum“ za proširenje luke u 38 Mezzogiorno — južni deo neke zemlje. gradonačelnik Selvatiko izneo je 1893. socijalisti.) 57 . više trgovački i zanatski nego industrijski (barem u svom centru). organizovan je referendum kojim je trebalo odlučiti da li da se istorijski centar odvoji od Mestrea. na poslednjim političkim izborima održanim aprila 1992. Đenova. Između 1931. za koji su se izjasnile i Komunistička partija i Demohrišćanska stranka.8%). na pozornicu u Goldonijevom pozorištu i sa nje. U njoj je. Pet godina kasnije. Firenca). ovde. a u samoj Veneciji 19% (dok je 1987. itd. drugi (1904) uklopio se u širi okvir velikog radničkog protesta koji je zahvatio čitavu zemlju. haotičnu i nakaznu urbanu aglomeraciju“. taj procenat još uvek iznosio 26. do 1951. Iste godine otvoren je prvi festival savremene muzike. Na socijalnom planu posebno zaslužuju da budu spomenuta dva štrajka gondolijera: do prvog (1881) došlo je zato što oni nisu pristajali da mrežom kanala (pa i Velikim kanalom) plove parobrodi. izgrađen je. pozorišni festival. oslobođen veza sa Opštinom. pred publikom koju su činili nemački oficiri i pristalice Saloove fašističke republike. naime. marta 1945. godine ideju o Bijenaleu međunarodne umetnosti.

pa je Venecija bila preplavljena puna dvadeset četiri sata i umalo nije bila potopljena. Godine 1984. 58 . itd. Godine 1963 predloženo je da se osnuje i treća industrijska zona.000 hektara zemljišta plavljenog plimama. ona za grad ponekad može postati i opasna pretnja. Iste godine modernizovano je snabdevanje grada vodom. da bi mogle živeti i pročišćavati se. itd. fenomena rezonancije plima na dnu jadranskog zaliva. Od tada.5% aktivnog stanovništva. u odnosu na industrijski trougao na severozapadu. novim je zakonom ustanovljen međunarodni konkurs za sveobuhvatni projekat očuvanja lagune. može se reći i to da su se za više od jednog stoleća postojanja u okviru Italije odnosi između Venecije i njenih kopnenih oblasti preokrenuli. 4. među kojima i onaj Uneskov. budući da je svaki važniji centar u njoj tako reći specijalizovan: Venecija za turizam. Na taj način ona predstavlja ono što stručnjaci nazivaju „trećom Italijom“. obilnih kiša. Današnja i sutrašnja Venecija Mada laguni. otvoren je nov brodski kanal. mnogobrojni lokalni. Ali poplava iz 1966 (o kojoj će još biti reči) sprečila je tu inicijativu. koji su crpli vodu iz slojeva ispod morskog dna i tako doprinosili spuštanju tla. sa čudovištem kakvo je Margera i sa uglavnom tercijamim — turističkim i birokratskim neproizvodnim sektorom. „u cilju spasenja Venecije“. konjunkcije meseca i sunca. južnih i jugoistočnih vetrova. prema 11% na nivou cele nacije). sniženog atmosferskog pritiska. da se isuši 4. te se po tome nalazi na trećem mestu među italijanskim industrijskim regijama. izglasan prvi specijalni zakon kojim se problem Venecije proglašava „problemom od nacionalnog interesa“ i čiji je cilj da se očuva fizička i ekološka jedinstvenost lagune. Godine 1975. Šire gledajući. osnovan je „Konzorcijum za novu Veneciju“. dubok 15 metara.94 m iznad prosečnog nivoa. On je sebi postavio cilj da isuši 300 hektara poldera i da uredi još 800 hektara nekadašnjeg poljoprivrednog zemljišta: taj drugi talas industrijalizacije pokrenut je zahvaljujući inicijativi privatne hemijske industrije. te na južnu Italiju. razlikuje se od svog zaleđa i u ekonomskom pogledu. objavljeni su. u političkom pogledu bliži levici. pravi morski autoput koji je i supertankerima omogućio da pristanu uz kejove luke u Margeri. današnja venetska oblast razlikuje se od ostalih krajeva Italije po niskoj stopi nezaposlenosti (4. koji je od države dobio koncesije za realizaciju svih poduhvata u korist Venecije. Usled delovanja dobro poznatih činilaca (postepenog snižavanja nivoa tla. Razlika između Venecije i venetske oblasti i dalje je u znaku dvostruke anomalije: grad. Popela se do 1.). kao i činjenica da ona nema pravi glavni grad. utoliko što Venecija više nije dominantna. te da se uredi i naftno pristanište. Trevizo za tekstilnu industriju. kojih ima toliko da ponekad sprečavaju kretanje vozova i ateriranje aviona). novembra 1966. Ali još jedna opasnost preti spomenicima u Veneciji: zagađenje atmosfere i mora (bujanje algi i množenje sićušnih insekata. zbog sveopšteg uzbuđenja i mobilizacije međunarodne javnosti. U Rimu je 1973. ono što je za venetsku oblast karakteristično jesu slabe socijalne tenzije (izuzev u Margeri).Margeri. narasla voda (acqua alta) dostigla je katastrofalne razmere. kao što ćemo još videti. plima predstavlja preku potrebu. Verona za poljoprivredu i poljoprivredno-prehrambenu industriju. a samim tim i Veneciji. pa čak — usudićemo se da kažemo — ni sasvim vedra (serena). zatvoreni su arteški bunari. nacionalni i međunarodni izveštaji. Uz to. U celini gledano. Godine 1968. Ona obezbeđuje 12% nacionalnog izvoza.

Venecija je. zbog sleganja temelja i opasnosti od rušenja zgrada. u gradu boravilo četiri i po miliona turista. Došli smo do procene po kojoj Venecija svake godine gubi: Mramora 6% Fresaka 5% Nameštaja i dela primenjene umetnosti 5% Slika na platnu 3% Slika na drvetu 2% ne računajući. riznica crkve sv.Pružajući sažet prikaz situacije (1971. a u kojemu se priređuju izložbe na veoma visokom nivou. premestile u Mestre. a uzroci toga su u skupoći života u gradu (naročito stanovanja). Muzej moderne 59 . ali budući da nije baš demokratična. napadanog od strane bakterija i razjedanog hemijskim agensima. dve trećine „Venecijanaca“ živele su van centra. Marka. fotografisali) od grada. lista Gazzettino. ne možete a da ne upozorite na propadanje do kojega dolazi zbog turizma. Istina je da je ova pojava zajednička svim središtima gradova..“Da bi se taj proces zaustavio. i koji u gomilama tumaraju između Mosta uzdisaja.487 stanovnika. zbog oštećenja fresaka. Čak i ako u ovom gradu niste Venecijanac (ako ste u njemu. majice „kakve nose gondolijeri“ i „suvenire“ najrđavijeg ukusa — robu koju im nude sve nametljivije i sve mnogobrojnije prodavnice? Da bi ta ljudska bujica bila zaustavljena.000 ljudi. međutim. književnoj nagradi Campiello (za koju subvencije obezbeđuju industrijalci iz venetske oblasti). ubrzano propadanje samih zdanja. uostalom. slika. više od šest miliona. Poslednje nedelje karnevala 1984. tačnije rečeno.000. valja preduzeti niz delikatnih i skupih mera i sprečiti atmosfersko zagađenje. : zbog bolesti kamena. Muzej Kverini-Stampalija. najzad. a 1988. može pohvaliti najgušćom koncentracijom muzeja u Italiji: tu su Akademija. Grad se. Braunštajn i Delor su s razlogom pisali: „Zamislimo štete koje Venecija neprekidno trpi. Istorijski centar se prazni. turista). barem onog masovnog. Naime. bez sumnje je i neostvarljiva. duždeve palate i mosta Rialto? Sta su to oni videli (ili. nameštaja. godine (karneval je ponovo uveden 1979) u središte grada došlo je više od 140. dakle. ili čak zabraniti? Takva je mera bila i predložena.. godine 1989. otežanom transportu i nedostatku posla. Muzej Korer. razume se. umetnosti i muzike. kupuju. u kopnenom ili priobalnom području oko grada. osim onoga što se može videti i na razglednicama — koje oni. A šta reći o hiljadama onih posetilaca koji se sliju u grad da bi u njemu ostali ne više od jednog dana. da li bi je trebalo regulisati. godine). Stope mortaliteta i sterilnosti tuku u tom gradu sve rekorde. centar kulturnih delatnosti koje su na visokom međunarodnom nivou. neproizvodnog sektora teži iseljavanju: tako su se kancelarije Opšteg osiguravajućeg društva (najveće ustanove te vrste u Italiji). Već 1970. ali u Veneciji čak i stanovništvo iz tercijarnog.. Izračunato je da je 1977.. a pored njih i slamne šešire. njenim kongresima i kursevima za sticanje „visokog kulturnog obrazovanja“). u njemu je živelo svega 79. njenim publikacijama. a predviđa se da ih krajem veka neće biti više od 60. svojim akademijama (među kojima je i multidisciplinarni Istituto Veneto) i ustanovama nastalim privatnom inicijativom: Fondaciji Čini na ostrvu San Đorđo Mađore (sa njenim institutima za istraživanja u oblasti istorije. zahvaljujući svom Univerzitetu (koji je nedavno osnovan i konkuriše onome u Padovi). pa čak i lokalnih novina. Treći problem s kojim se suočava Venecija demografskog je karaktera. mnogo ima mladog sveta i ljudi slabijeg imovnog stanja koji odlaze na kopno. te centru koji je u palati Grasi osnovao Fiat. mozaika.

jedan od najvećih izložbenih centara Fondacija Pegi Gugenhajm (Peggy Guggenheim). a druga spajala aerodrom sa Bijenaleom i Mestreom. čija bi prva linija prolazila tunelom ispod kanala kroz istorijski centar grada. i danas ukrašava dvoranu Velikog veća. koju je čuvena Amerikanka osnovala 1973. Epilog PREDODŽBE I MITOVI O VENECIJI „Ja sam lav što drži otvorenu knjigu / na kojoj piše Pax tibi Marce. I zaista. nego da stekne volju i sposobnost da živi. nametnuta je. nadrealizma.. / na kojoj će moći da pročita: svuda. odnosi između Bijenalea i grada malo-pomalo teže da postanu prigodni. od kubizma do apstraktne umetnosti. / jer ja vladam nad svima i sve obaram. futurizma. između starog i novog. Fondacija Gugenhajm. To je. čija jedna serija.“ U ovih nekoliko redaka.. L. godine. konfiguracija grada je takva da se za „moderna“ ostvarenja u njemu tek s velikim teškoćama može naći mesta.umetnosti (u Ca' Pesaro). u trenutku njegovog predstavljanja gomili na Trgu sv. Eto pitanja na koje valja dati odgovor: treba li Venecija da bude grad-muzej ili moderan grad? V. dakle. koje je služilo kako za unutrašnje. da ga učine metropolom kakve su i sve druge“. Smesta je ponovo povedena stara rasprava. Marka. Ponavljajući argumente koji su već početkom veka iznošeni protiv tada preduzimanih urbanističkih poduhvata. Istoričari Venecije (kao što smo već gore videli). Gradsko veće je dalo saglasnost za projekat izgradnje metroa u laguni. očigledno. učestvovali u njenom slavljenju. Le Korbizijeova (Le Corbusier) nova bolnica (1964). Kana (Kahn) (1969). kad je 1986. Marka (i Venecije) — lik prisutan na svim javnim spomenicima i na svim tvrđavama u državi — ambivalentna predodžba o jednoj Republici koja je u isti mah i miroljubiva i željna prevlasti. No mada Venecija krajem XX veka zauzima središnje mesto u međunarodnom likovnom tragalaštvu i postaje stecište svih najznačajnijih istraživanja. kroz lik krilatog lava sv. na primer. velika kongresna dvorana L. godine predložio da se od Venecije. učini „laboratorija mišljenja“. kao i novoizabranog dužda. palata Fortuny. oponenti su tvrdili da to „gradu žele da oduzmu njegov venecijanski lik. ili dok sa duždevskom kapom na glavi stoji na 60 . nalazi budućnost Venecije? Maja 1992. izvesne Kanaletove slike. baš kao i umetnici iz (ili u službi) Serenissime. Dužni smo još i da napomenemo da tri projekta velikih arhitekata nisu u Veneciji mogli da ugledaju svetlo dana: studentski centar na Velikom kanalu. u svim oblastima. koji se nalaze u jednom venecijanskom rukopisu s kraja XV ili s početka XVI veka. pa sve do pada Venecije. koje je u znatnom broju primeraka reprodukovao grafičar Brustolon. naručena u XVI veku. Gde se. A mnogo govori i činjenica da je u Veneciji. u oblasti savremene umetnosti. / Neka onaj kome se ne dopadne ta rečenica / okrene list i pogleda sledeću stranicu. čak i u pustinji / zovu me nepobedivom zveri. ekspresionizma. zahvaljujući novim sredstvima komunikacije. ne samo za intelektualce nego i za šefove preduzeća. delo F. uloga koja je pripadala portretima — javnim ili privatnim — duždeva prikazivanih u svoj njihovoj uzvišenosti. Ono što je u svakom slučaju bitno — bar nam se tako čini — jeste da se stari i slavni grad ne zadovolji samo preživljavanjem. a koje prikazuju Venčanje s morem. već su od XIV veka. Branka (Branca) je za tu dilemu možda pružio alternativni odgovor. To je takođe uloga koju igraju. Rajta (Wright) (1953). tako i za spoljne potrebe. a u kojoj su predstavljena mnoga remek-dela iz svih tokova u razvoju umetnosti ovog veka. da ga učine sličnim gradovima na kopnu.

kako u unutrašnjosti zdanja. posvetio Alvizeu Močenigu: tu. on nalazi da u crkvi sv. sa „ljudima koji svakog časa odlaze i dolaze“. dužd je prilikom uvođenja u položaj primao obeležja svoje vlasti. sasvim u blizini kuća. kroz usta jednog od lica svoje drame. A bio sam zaista zadivljen kad sam video položaj grada i ugledao tolike zvonike i manastire i tolike kuće. koji se u Veneciji divi „policiji. Serenissima je tu prikazana u liku žene koja ima krunu na glavi i nosi žezlo. on na početku Mletačkog trgovca. da bismo udobno sedeli. zvonik. jedan jedrenjak i gondole. prizore bitaka na kopnu i moru. a u pozadini — Pjaceta. Obrazovan u duhu klasične estetike. plodno gnezdo svekolikog dobra.) 61 . Za onoga ko nije u stanju da shvati smisao tog trijumfalnog prizora. (Prim. Istu takvu ulogu u stvaranju mita ima. Arsenalu. koji u stvari nije bio ni u Italiji ni u Veneciji. Počujmo šta kaže Komin: „Onog dana kad sam ušao u Veneciju (oni) dođoše preda me u Fuzine.) 40 Prevod Velimira Živojinovića. Na vrhu tog stepeništa. stranci koji su posećivali Veneciju (pa čak i oni koji su samo slušali priče o njoj) uzimali su zdravo za gotovo taj mit. koji je pet milja udaljen od Venecije: i tu smo napustili brod na kojemu smo rekom došli iz Padove. čiji je autor Bonifačo de Pitati (Bonifacio de' Pitati). čiji je autor Đakomo Franko (Giacomo Franco). vidimo junaka rata na Kritu (1648—1651). čupavim ćilimima. namrgođenog gotičkog gospara. između ta dva kipa. ili pak platno Andree Vičentina. sasvim čiste čamce prekrivene tapetima i snabdevene. a viševekovnom aristokratskom režimu koji upravlja gradom velikodušno daje razrešenje za sve grehove: „Venecijansko plemstvo (mislim na najistaknutije kuće). prev. sa svoja dva stuba.. venecijanski „prizori“ (vedute) pokazuju tendenciju da se malo-pomalo menjaju. kao i ogromno bogatstvo grada i njegovu neobičnost. prikazana pobeda Mlečana u pomorskoj bici kod Lepanta. Marka vlada „nepodnošljiv neukus. a nazvano je tako zbog dve velike statue koje je izradio Jakopo Sansovino i koje prikazuju Marsa i Neptuna.. Još je očiglednija poruka koju prenosi jedna gravira s kraja XVI veka. najneukusnije nakinđurenog“. ukoliko se ne varam. Ali vajarstvo u Veneciji vrši i svoju patriotsku dužnost. na kojoj je. Što se tiče Šekspira (Shakespeare). u središtu. jer u njegovim 39 Stepenište džinova (Scala dei Giganti) nalazi se u dvorištu duždeve palate. Sud koji izriče De Bros (De Brosses) u svojim Prisnim pismima (1739—1740) više je iznijansiran. tako i u njegovom spoljašnjem izgledu“. brodove od 400 tona: tako da verujem da od te ulice nema lepše na svetu. u crkvi San Lazzaro dei Mendicanti.. Trgu sv.vrhu Stepeništa džinova39.. (Prim. varoški gazdaši / Na talasima. a duždevu palatu vidi kao „prostačkog. a na obema stranama. a video sam. a sedi na kolima koja preko vode vuku dva morska konjica. položaju grada. u dvorani za glasanje u duždevoj palati. ili kao kakva / Toržestvena parada pomorska — Gledaju preko ramena na onu / Ubogu sitnež trgovačku koja / Do pojasa se klanja ispred njih. onaj ko je posmatra može u njoj videti čitav svet okupljen na malom prostoru. Ali on još uvek nalazi izvesne draži u uposlenosti koja i dalje traje na Pjaceti. Montenj. a na kojoj se vidi Bog kako blagosilja idealno središte grada: Trg sv.“40 Dolaskom XVIII veka i slabljenjem Republike. uz graviru je data i sledeća legenda: „Ovo je Venecija. Marka. / Gde vaše lađe s moćnim jedrima — / Kao gospoda.“ Isto tako govori.“ Sve do XVI-og. baziliku. opisuje morski krajolik nad kojim vladaju Mlečani: „Po pučini vam misli krstare. kao i duždeva palata i bazilika. Takav je slučaj sa spomenikom koji je Đuzepe Sardi (Giuseppe Sardi). te smo se smestili u male. Kroz nju prolaze galije. prev. U drugom planu razabiru se jedna galija. najstarije je u Evropi. a oni su me poveli glavnom ulicom koju zovu Velikim kanalom i koja je zaista široka. na primer. i jedna slika nastala posle 1540. pa čak i do XVII veka. Marka i štampi stranih naroda“. mada je kraći. Dali su mi da sedim između dvojice poslanika.

zaista jadan amblem grada.. To što je exSerenissima postala „prevashodno grad mrtvih. Bajron je u Childe Haroldu bio u stanju da napiše sledeće redove: „Venecija liči na Kibelu koja je upravo izašla iz Okeana. zloslutno smo promicali između četiri vrste tame — one uljaste. koji su se dičili tolikom blagonaklonošću. poput sumornih likova iz nekog sna. izriče o toj novoj metropoli sud pun prekora. neka vrsta ribe koja može da opstane samo u vodama kanala. piti.“ Ali već 1806. a fenjer barke bacao je na jedan od ovih poslednjih svoj crvenkasti odsjaj. Uz to idu — u istoj perspektivi — i litanije venecijanskih „nokturna“. koji se raspada gde god ga pogledaš. zabavljati se. posmatrala kako prolazimo. piše Balzak (Balzac). dok Bares (Barrès) oplakuje „fiziološku bedu“ i „iscrpljenost Venecije“. jesti. jer im se činilo da ona uvećava njihovo dostojanstvo. milovati voljenu osobu. razgovarati. ona je na svoje gozbe pozivala monarhe. Doduše. Laguna i gondola su nerazdvojive i jedna drugu upotpunjuju. Marka. koja će u očima posetilaca Venecije zameniti veličanstvenog lava sv. biće koje živi svojim posebnim. treba pripisati u greh engleskom pesniku. Odevena u purpur.. opisuje Teofil Gotje (Théophile Gautier): „Gondola je prirodni proizvod Venecije.redovima još ima porodica koje su birale prvog dužda.. „Jadan je to grad.. sve to idući u posete po gradu“: sa mita o veličanstvenoj Veneciji prešli smo na mit o gradu koji pruža sva zadovoljstva. Svaki predmet 41 Vrsta koralja. od Žorž Sandove (George Sand) do Gotjea i Tena (Taine): „Nad svodovima mostova viđali smo nejasna ljudska obličja koja su nas. a neiscrpni Orijent slivao je u njeno krilo blistavu kišu svojih riznica. kad bi se sve svetlosti pogasile. izgledaju kao čamci koji nose mrtvačke kovčege. kao nov. otprilike slično morskom psu.. kao da sam nešto pogrešio. prva mi se učinila kao neki pokojnik koga idu da pokopaju. viziju čiji će veliki zagovornik u Evropi biti Bajron (Byron). Satobrijanov (Chateaubriand) opis te barke bio je dat u grobnim bojama: „Te čuvene gondole. pa odmah potom iščezli. pa odmahuju glavom kad im kažem da idu dalje. veličanstvena po tome kako se drži kao vladarka voda i njihovih božanstava.. Ponekad. Nju. koji je otkrivao pijedestale. Venecija bez sumnje nije moguća bez gondole. možda je sve rečeno sledećim opisom gondole (o kojoj je pisao već i Komin) što nam ga daje visoki dostojanstvenik iz Dižona: „Plovilo dugo i uzano poput ribe. Monteskje (Montesquieu). prev. u njenoj čudnovatoj i slikovitoj osobitosti. onako sasvim crne. u Beleškama sa putovanja.“ Tako je budući autor Memoara s one strane groba bio preteča onih što su o Veneciji imali jednu mračnu viziju. te stvara legendu o ispraznosti i iskvarenosti života u Veneciji [kao i onu o institucijama sklonima neredu i nasilju „pri kraju svoje moći“. kao i romantičarima uopšte. a potom i dekadentima [među njima i D'Anunciju (D'Annunzio)]. pisati. za to mesto vezanim životom.“ Ali vratimo se gondoli.. Grad je madrepora41 čiji je mekušac gondola.“ Ali ubrzo je dodao: „Miraz njenih kćeri činili su posmrtni ostaci nacija. (Prim. itd. portike i rešetkaste ograde što bi se pokazali. legendu koju će preuzeti i Stendal (Stendhal)]: „Za petnaestak dana napustiću Veneciju i priznaću vam da sam gnevan na barkarole (gondolijere) koji me — bez sumnje zavarani time što im izgledam snažan — zaustavljaju kod svakih vrata iza kojih ima kurvi.) 62 .“ U stvari..“ Suprotnost između veličanstvene prošlosti Venecije i njenog sadašnjeg propadanja danas predstavlja jedan topos u novom mitu o ovom gradu. možete čitati. olujne tame noćnog neba i neprozirne tame dvaju zidova. sablast koja se utapa“ (Basani). a iz sata u sat sve više tone u sopstveni grob“.. na sredini je smešteno nešto nalik kućici kakva se nalazi na kočijama. tela stubova. sa svojom krunom od ponositih kula u prozračnoj daljini. kao u vlastitoj sobi. Tu. vlažne i duboke tame vode.

dele komadić Venecije odsečen između jednog kanala i lagune. koji u početku izgleda kao da izmiče opštim mestima. hotel 'Evropa'. vode vas i označavaju je. ma koliko inteligentan bio.“ (Gotje. Prust (Proust). ili se takvim smatrao. sa svojom crkvom i svojim zvonikom koji kao da plovi nad vodom. Ovde je ona izgledala namerno sakrivena u mreži uličica. Naišao sam (potom) na jednu od onih arhitektonskih celina prema kojima se. ulice usmeravaju. Lujza Kole (Louise Colet)]. U džepu mu je vodič (od otprilike 1860. ili u hotelu „Danijeli“ [kao Sandova. tananim i pomno određenim oblicima. Venecija je žrtva jednog estetizujućeg i turističkog „voajerizma“ koji se saginje nad njom kao nad beživotnim telom. Štaviše — i još gore — ona je možda postala samo jedan niz stereotipa.. a preko puta njega su Morska carinarnica. nesrazmernim prividima. u one calli što u svim pravcima. na kraju i sam pada — barem za trenutak — u topos venecijanskih tajnovitosti i čarolija: „Zaputio sam se u splet uskih uličica. fantastičnim.kojega bi se u toj pomrčini dotakao neki zalutali zrak. dakle. nalazi se na ulazu u Veliki kanal. verujući na kraju da je u nj dospela samo u snu. a odseda (bar donedavno) u nekome od istih velikih hotela kao oni. odakle vidi iste večite prizore: dakle. desno se dižu Dogana di mare i la Salute“ (Kole). Otuda i ovakve rečenice: „Moje boravište. zastrašujućim. ukazivao nam se u tajanstvenim. svojim žlebovima. Jer. „Ostrvce San Giorgio je na suprotnoj strani. MAPE I DOKUMENTI 63 . a koji na taj način kao da se iskristalisao u bezbrojnim. a koja ne sme ponovo da nađe čarobno prebivalište. intelektualac koji je posećuje nije u stanju da je pogleda zaista novim očima. poput onih istočnjačkih dvoraca kamo noću dovode neku osobu koju pre svitanja vraćaju njenoj kući. u hotelu „Evropa“ (kao Šatobrijan i Gotje).) Već više od jednog veka.“ A upravo to je razlog zbog kojega ovom „lepom tekstu“ pretpostavljamo — kao zaključak — lapidarno izrečen sud Le Korbizjea: Venecija je „najčudesnije urbanističko postignuće na kugli zemaljskoj“. Mise (Musset). kao prtljag on nosi svoje slavne prethodnike na koje ne može a da se ne pozove. to je Bedeker). Giudecca i San Giorgio Maggiore“ (Šatobrijan).. u nekom drugom gradu.

— Plan Venecije 1. 64 . 7.Mapa 1. Crkva San Pjetro (Olivolo). 3. 5. Most Rialto. Crkva dei Frari. Arsenal. Ca' d'Oro. 2. 4. Fondaco dei Tedeschi. Bazilika sv. 8. Marka. 6. Duždeva palata.

Mapa 2. — Mletačko kolonijalno carstvo u srednjem veku 65 .

) Orseolo I [Pietro (S. 829—836. 959—976). Pjetro Kandijano IV (Pietro Candiano IV. Đustinijano Partečipacio (Giustiniano Partecipazio.? 976 — l. 20. Orso Ipato (726—737). ili 837 — 15. abdicirao). Pjetro Kandijano III (Pietro Candiano III. Vitale Kandijano (Vitale Candiano. svrgnut). 12. 787—804). svrgnut). Anđelo Partečipacio (Angelo Partecipazio. 978 — dec. Marčelo Tegalijano (Marcello Tegaliano. 827—829). 15. sept. 836. avg. 942—959). 23. svrgnut). DomenikoMonegario (Domenico Monegario. Mauricio Galbajo (Maurizio Galbaio. 13. maj? 888 — kraj maja? 912). 14. 22. 8. Đovani Galbajo (Giovanni Galbaio. 699—717). 764—787). 939—942). 912—932. Pjetro Kandijano II (Pietro Candiano II. svrgnut). 979). 6. 864—881). 19. 881—887. Obelerio Antenorio (804—809. 12. ili 837. 756—764). Orso Partečipacio I (Orso Patrecipazio I. Paolučo Anafesto (Paoluccio Anafesto. 24. 66 .Mapa 3. 810—827). 978. 10. Pjetro Partečipacio (Pietro Partecipazio. Pjetro Tradoniko (Pietro Tradonico. 3. Orso Partečipacio II (Orso Partecipazio II. Pjetro Kandijano I (Pietro Candiano I. april ? — sept. 17. Pjetro Tribuno (Pietro Tribuno.) Orseolo I. abdicirao). abdicirao. 5. Pjetro (sv. 717—726). 21. mart 864). 7. 932—939. — Osvojena područja na kopnu Mletački duždevi 1. 17. Diodato Ipato (742—755). 16. Gala Gaulo (Galla Gaulo. 2. Đovani Partečipacio II (Giovanni Partecipazio II. Đovani Partečipacio (Giovanni Partecipazio. 4. ili 810. 11. 9. 755—756. 887). 18.

sept. Frančesko Foskari (Francesco Foscari. 1471). 21. 62. Orio Malipjero (Orio Malipiero. Jakopo Tjepolo (Iacopo Tiepolo. okt. Vitale Mikjel II (febr. 1289). nov. okt. 44. Ordelafo Falijer (Ordelaffo Falier. 1368). 21. 1148 — febr. Pjetro Orseolo II (Pietro Orseolo II. 1471 — 28. avg. 37. 27. Marin Falijero (Marin Faliero. dec. avg. Antonio Venijer (Antonio Venier. 31. 48. 41. dec. 68. Paskvale Malipjero (Pasquale Malipiero. 1400). Andrea Dandolo (4. 1043—1070. 47. Marko Korner (Marco Corner. avg. mart 1280). 10. mart 1229 — 20. Enriko Dandolo (Enrico Dandolo. mart 992 — sept. maj 1462 — 9. 1329 — 31. 1. 1102—1118). Domeniko Morozini (Domenico Morosini. 1009). apr. 1354 — 17. 67. 1205 — 3. 35. Vitale Falijer (Vitale Falier. 61. apr. sept. Domeniko Mikjel (Domenico Michiel. Đovani Dolfin (Giovanni Dolfin. mart 1229). sept. nov. Tribuno Memo (Tribuno Memmo. 1084 ili 1085—1096). Domeniko Selvo (Domenico Selvo. 32. jul 1361 — 18. mart 1280 — 2. svrgnut). 58. 1423). abdicirao). 1329 — 7. Andrea Kontarini (Andrea Contarini. nov. 13. 6. 1328). 57. 33. jul 1268).svrgnut). abdicirao). 25. apr. avg. sept. 39. 1253). 26. 43. jan. 28. Domeniko Flabijaniko (Domenico Flabianico. Nikolo Marčelo (Nicolo Marcello. 6. 1130—1148). 30. 1311 — 3. 1342). svrgnut). jun 1382). nov. 1457 — 5. 45. Pjetro Polani (Pietro Polani. jul 1312). nov. 25. Pjetro Cijani (Pietro Ziani. avg. 12. 65. 13. 50. 15. 1339). dec. 29. 51. 1009—1026. jun 1205). Pjetro Čentraniko (Pietro Centranico. 13. 55. jan. Marino Morozini (Marino Morosini. 1457. 1253 — 7. 1474). jan. 1382). 49 Pjetro Gradenigo (Pietro Gradenigo. 1172 — 13. 69. 20. 1156 — 28. jul 1312 — 31. 38. Mikele Steno I (Michele Steno I. jul 1268 — 15. 1118—1129. april 1178 — 14. 1156). dec. 13. 66. jan. Đovani Soranco (Giovanni Soranzo. 23. nov. 1339 — 28. Bartolomeo Gradenigo (7. 16. 1096—1102). Domeniko Kontarini (Domenico Contarini. 46. 56. 7. 1289 — 13. Đovani Dandolo (Giovanni Dandolo. maj 1172). Kristoforo Moro (Cristoforo Moro. 5. Frančesko Dandolo (Francesco Dandolo. jan. 1423 — 23. 1311). Ranijero Cen (Raniero Zen. 23. okt. 11. Otone Orseolo (Ottone Orseolo. dec. okt. 1026—1032. 1355. 1473 — 1. 1275). 21. svrgnut i pogubljen). 23. apr. svrgnut).25. 1070. jan. 1354). 17. 1400 — 26. 1032—1042). 36. jun 1192 — 14. jun 1192). okt. Mikele Morozini (Michele Morosini. Marino Corci (Marino Zorzi. Nikolo Tron (Nicolo Tron. 4. Lorenco Tjepolo (Lorenzo Tiepolo. dec. 54. ili 1071).? 979—992). 1356 — 12. jan 1414 — 4. Sebastijano Cijani (Sebastiano Ziani. 1368 — 5. 1275 — 6. 34. 1356). 52. 67 . jul 1473). april 1178) 40. jul 1361). 30. 21. 63. 60. 1413). jun 1249 — 1. avg. 25. ili 1071—1084. 1355 — 8. 64. 1832 — 23. maj 1462). 53. Vitale Mikjel I (Vitale Michiel I. Đovani Gradenigo (Giovanni Gradenigo. 59. Tomazo Močenigo (Tommaso Mocenigo. maj 1249. Đakomo Kontarini (Giacomo Contarini. 42. avg. jul 1365 — 13. jul 1365). Jun — 15. Lorenco Čelsi (Lorenzo Celsi.

jul 1612). 1624). 80. 1623). Nikolo da Ponte (Nicolo da Ponte. jun 1732 — 5. 1684). 1486 — 20. 1735). 76. avg. 78. 109. 1595). Nikolo Kontarini (Nicolo Contarini. maj 1732). 71. 82. 1688 — 6. 15. 4. 20. Frančesko Morozini (Francesco Morosini. 81. Paskvale Čikonja (Pasquale Cicogna. okt. 26. jan. jun 1741). 1501). 111. Alvize II Močenigo (Alvise II Mocenigo. nov. avg. 1559 — 4. 95. 108. 1722 — 21. jan. 3. 8. feb. apr. Đovani Bembo (Giovanni Bembo. maj 1523 — 28. 94. 22. Frančesko Venijer (Francesco Venier. mart 1688). 88. jun 1521). jul 1700 — 6. Alvize Močenigo (Alvise Mocenigo. 11. dec. — 9. 1684 — 23. 6. 24. 1630 — 2. mart 1655 — 30. 18. 77. avg.Alvize Kontarini (Alvise Contarini. Nikolo Sagredo (Nicolo Sagredo. 1501 — 22. 20. Andrea Griti (Andrea Gritti. apr.avg. 103. maj 1618 — 12. 1659 — 26. 1631 — 3. 11. okt. mart 1476 — 6. jan. Pjetro Loredan (Pietro Loredan. AIvize III Močenigo (Alvise III Mocenigo. 1605). avg. 87. maj 1478). 1675). jun 1556). Lorenco Priuli (Lorenzo Priuli. maj —5 . 1485 — 14. 1476). 1585 — 2. 73. 105. Đovani Pesaro (Giovanni Pesaro. 1559) 83. 1735 — 17. maj 1570 — 4. 1658 — 30. dec. 114. 1545). 1659). apr. 72. 1545 — 23. 79. 102. 1538). jan. Andrea Vendramin (5. 17. 106. 1655). jul 1612 — 29—okt. jan. 1694). 75. 74. apr. 68 . 85. 92. Domeniko Kontarini (Domenico Contarini. jun 1556 — 17. 25. 90. jun 1656). feb. Antonio Grimani (6. 14. Nikolo Donato (Nicolo Donato. 2. jan. Markantonio Đustinijan (Marcantonio Giustinian. feb. jan. 104. 98. 1485). 1615). jan. 113. 91. maj 1618). maj l554). maj 1523). 1625 — 23. 93. Karlo Kontarini (Carlo Contarini. dec. Antonio Priuli (17. 1623 — 6. 1656). Frančesko Donato (Francesco Donato. maj 1709 — 12. 11. 27. Đirolamo Priuli (Girolamo Priuli. 5. Silvestro Valijer (Silvestro Valier. Pjetro Močenigo (Pietro Mocenigo. jun 1577 — 3. 1567 — 3. Bertučo Valijer (Bertuccio Valier. 1595 — 25. mart 1578). apr. Sebastijano Venijer (Sebastiano Venier. 1646 — 27. 89. nov. sept. avg. 1675 — 15. Leonardo Donato (10. 8. jan. apr. 1722). 1694 — 5. 1646). jan. 1615 — 16. 4. 107. maj 1570). Frančesko Korner (Francesco Corner. maj 1553). Marko Barbarigo (Marco Barbarigo. 24. nov. dec. Markantonio Trevizan (Marcantonio Trevisan. 16. nov. nov. 17. jan. jul 1521 — 7. Markantonio Memo (Marcantonio Memmo. apr. 1629). 16. mart 1658). 1684). Frančesko Molin (Francesco Molin. jun 1554 — 2. 97. 14. Leonardo Loredan (2. 110. 1486). dec. 112. 26. jan. 26. Đovani Močenigo (Giovanni Mocenigo. 19. 1539 — 9. Pjetro Lando (Pietro Lando. 18. 11. feb. jul 1585). 2.70. 1567). Alvize Pizani (Alvise Pisani. 1676 — 15. 1631). Frančesko Erico (Francesco Erizzo. mart 1578 — 30. 101. jun 1553 — 31. 10. 19. maj 1478 — 4. 99. sept. 86. Đovani I Korner (Giovanni I Corner. avg. maj 1709). Frančesko Kontarini (Francesco Contarini. 96. 84. sept. 1. Karlo Rucini (Carlo Ruzzini. dec. 100. avg. 24. Agostino Barbarigo (30. Đovani II Korner (Giovanni II Corner. jun 1577). 1606 — 16. jul 1700). apr. nov. 18. jan. Marino Grimani (26. jun 1656 — 29. mart 1618). sept. 1474 — 23.

149476 1780. Alvize IV Močenigo (Alvise IV Mocenigo.32 1951. 102.44 1969. 1778). 1. 1763 — 31.603 1797. 1.969 1961. 18. 120. 154. feb. mart 1752). 128901 1881. 1. 86.900 1624. maj 1762 — 31. 137.851 1901.987 1981. 117. 142. 1.115.36 1948. 163.599 1951. jun 1741 — 7. 1. maj 1762). 19. 1. Pjetro Grimani (Pietro Grimani. 14.47 1946. dec.51 1960.682 1911. 1. 17.086 1790. 1. 146.45 1966.642 1921. 1779 — 13. 118. 119.625 1633. 1871. jan. Lodoviko Manin (Lodovico Manin. Marko Foskarini (Marco Foscarini.925 1985. mart 1752 — 19. apr.899 1931. svrgnut).861 1586. 108.38 1968.94 1967. 31. 138.60m 1936.240 II 1871—1985. 141.072 Najviši nivoi vode (1916—1986) 1916.307 1696. 9. 129.985 1971. 156. maj 1797. 1789). mart 1763).38 69 . 137.243 1642. Paolo Renijer (Paolo Renier. 116. 1. Frančesko Loredan (Francesco Loredan. mart 1789 — 12. Stanovništvo Venecije (istorijski centar) I 1581—1797. 1581. 174. l. 120. 134.067 1760. 92. 137. 141.

). dajemo ovde samo naslove onih dela koja su se nedavno pojavila i od opštijeg su značaja.32 1979.880 1935.779 BIBLIOGRAFIJA Budući da je bibliografija o Veneciji ogromna. 1968. Storia della cultura veneta. V. Venise.117 1981. 1979.66 1980. Pariz. 19.36 1982. Venezia. Storia di Venezia. A. Storia clella Repubblica di Venezia dalla Guerra di Chioggia alla riconquista della Terraferma.. 25.300 1960. Id. 1. Histoire de Venise. Storia della Repubblica di Venezia. 1969.). Bari.34 1981.58 Broj zaposlenih u Margeri (1928—1985) 1928.31 1. Les villes d'ltalie de la fin du Xe au début du XIV siècle. C). portrait historique d'une cité. 1976—1985. Pariz.1978. une répoublique maritime.. 24. 30. 6. La Repubblica di Venezia nell'età moderna. 23. 1955—1965. 1992 sqq. Franzina (E). V. Renouard (Y. 1. Storia della civiltà veneziana. Vičenca. 6 knj.140 1971.. 31.442 1939.). Venise. 1. Pariz. 8 knj.).708 1982. Pariz. 18. 1971.117 1967.) i Delort (R. 1985. II knj. 1992. 25. Storia du Venezia. Braunstein (Ph. 30.500 1955. i Scarabello (G. Thiriet (F. 1. 1971. Lane (F.772 1983. Cozzi (G. Torino. Unesco.). A.). 1986. Pariz. Sauver Venise. Rim..522 1985.. Cessi (R. Torino. 4. La Repubblica del Leone.32 1986.) i Knapton (M. 2 knj.40 1. V. Milano — Mesina.). 16. Venecija — Firenca. Zorzi (A. Milano.. 1952. 1986. A. 1.872 1947. 1. 70 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful