TÉTELEK Nemzetközi jog

1. A nemzetközi jog fogalma 2. A nemzetközi jog alanyai 3. A nemzetközi közösség 4. A nemzetközi jog tárgya 5. A nemzetközi jog funkciói 6. A nemzetközi jog alapja 7. A nemzetközi kapcsolatok elméletei 8. A nemzetközi jog jogi jellege 9. A nemzetközi jogrend 10. A nemzetközi jog és az Európa-jog viszonya 11. A nemzetközi jog mint sajátos normarendszer keletkezése. A nemzetközi jog az ókorban. A nemzetközi jog a középkorban. 12. A nemzetközi jog klasszikus korszaka 13. A XX. század nemzetközi joga 14. A nemzetközi jogalkotás fogalma. Változások a nemzetközi jogalkotásban 15. A nemzetközi jogi norma. A nemzetközi jogi norma és a nemzetközi jogforrás viszonya 16. A soft law 17. A nemzetközi jog forrásai 18. A nemzetközi szerződések jogának forrásai 19. A nemzetközi szerződés fogalma, elnevezése és fajai 20. A nemzetközi szerződések megkötése: a szerződéskötés kezdeményezése, a tárgyalás, a szerződés szövegének elfogadása és hitelesítése 21. A nemzetközi szerződések megkötése: meghatalmazás nélküli cselekmények a szerződés létrehozásának folyamatában, a szerződés szerkezete, a szerződés nyelve, a beiktatás 22. A nemzetközi szerződések megkötése: a szerződés kötelező hatályának elismerése 23. A fenntartások 24. A nemzetközi szerződés kötelező ereje és teljesítésének biztosítékai 25. A nemzetközi szerződések értelmezése 26. A nemzetközi szerződések hatálya 27. A nemzetközi szerződés módosítása 28. A nemzetközi szerződések érvénytelensége 29. A nemzetközi szerződések megszűnése: a szerződésben meghatározott megszűnési okok 30. A nemzetközi szerződések megszűnése: a szerződés megszűnése az 1969. évi bécsi egyezmény alapján 31. A nemzetközi jog általános szabályainak fogalma és szerepe 32. A nemzetközi ius cogens 33. A nemzetközi szokásjog 34. A méltányossági elvek, mint speciális szokásjogi normák 35. A nemzetközi jog kodifikációja 36. Az általános jogelvek 37. Az egyoldalú aktusok 38. A nemzetközi jog alkalmazása 39. A nemzetközi jog és a belső jog viszonya 40. A nemzetközi jog és a nemzeti bíróságok. A nemzetközi jogi normák közvetlen alkalmazhatósága és bírói döntésre alkalmassága 41. A nemzetközi felelősség szerepe a nemzetközi jogrendben

A nemzetközi jog feltétlen alkalmazást igénylő szabályainak (ius cogens) megsértése 50. forrásai 87. fejlődése. Az államelismerés 66. Az államutódlási esetek 69. A nemzetközi légijog 84. A terület és a tér nemzetközi jogi osztályozása. A nemzetközi jogsértés miatti felelősség felvetése a sértett államtól különböző állam által 51. A ius ad bellum-tól az erőszak tilalmáig 57. forrásai és a világűrjog mai problémái 85. A tengerjog története. Az erőszak tilalma az ENSZ Alapokmányában 58. A sarkvidékek 73. A tengerjogi egyezmény szektorális fejezetei: a parti állam szuverenitása alá tartozó szektorok 78. A tengerjog forrásai 77. Az állam felelőssége más állam nemzetközi jogsértésével összefüggésben 45. A rendezés eszközeinek osztályozása. Az összetett és a megosztott államok 61. A világűrjog fejlődése. Az államutódlás elvei a nemzetközi jogforrások tükrében 70. 54. A nemzetközi felelősség tartalma: a felelős államot terhelő nemzetközi kötelezettségek 47. A nemzetközi vita fogalma 53. A tengerszorosok és a tengeri csatornák 83. A nemzetközi környezetvédelmi jog kialakulása. Az alapjogoktól a nemzetközi jog strukturális elveiig 60. A nemzetközi jogsértés 44. A világűrszerződés és az űrkárfelelősségi egyezmény 86. Az államutódlás fogalma és az államazonosság 68. Az ellenintézkedés 49. A nemzetközi felelősség végrehajtása: a sértett állam és a sértett állam kötelezettségei 48. A nemzetközi folyók jogának fejlődése. A nemzetközi viták békés rendezésének elve. Az állam immunitása 65. A nukleáris fegyverek legalitása 59. A nemzetközi felelősség forrásai és a nemzetközi felelősség jogának kodifikációja 43. Az államiság kritériumai. A különleges jogállású területek 72. A nemzetközi folyó fogalma. A tengerjogi egyezmény szektorális fejezetei: a nyílt tenger és a zóna 80. a tengerjogi viták rendezése 82. A jogellenességet kizáró körülmények 46. Lex specialis: speciális felelősségi rendszerek 52. A beavatkozás tilalma 63. A szektorális környezetvédelmi egyezmények . A kormányelismerés 67. A tengerjogi egyezmény funkcionális fejezetei: a tengeri környezet védelme. A szuverén egyenlőség elve 62. A nemzetközi viták békés rendezésének bírói útja 56. A tengerjogi egyezmény funkcionális fejezetei: a tengerparttal nem rendelkező államok. a tengeri halászat 81. az államterület fogalma és az államhatár 71. A folyami hajózás 74. A népek önrendelkezési joga 64. A tengerjogi egyezmény szektorális fejezetei: a parti állam szuverén joga hatálya alá tartozó szektorok 79. A nemzetközi vízjog forrásai 75.42. A nemzetközi viták békés rendezésének diplomáciai eszközei 55. A nemzetközi vízügyi viták 76.

A külföldiekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályozás differenciálódása 105. A külföldiekre vonatkozó nemzetközi jogalkotás történeti fejlődése. veszélyeztetése és támadó cselekmények esetében (az ENSZ Alapokmánya szerint) 124. Az emberi jogok biztosítása 97. forrásai valamint tárgyi hatálya 102. Az emberi jogok nemzetközi rendszerének forrásai 96. A nemzetközi kapcsolatok belső szerveire vonatkozó nemzetközi szabályok 111. A humanitárius nemzetközi jogban alkalmazott megkülönböztetések 100. A nemzetközi kisebbségi jog forrásai. megjelenése és fejlődése a nemzetközi jogban. A Nemzetek Szövetsége. A delicta iuris gentium üldözése 103. Az ENSZ Közgyűlése 121. Az emberi jogok nemzetközi rendszerének nemzetközi jogi következményei 95. A diplomáciai védelem 106. Az állampolgárság és a honosság 91. A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség 90. A nemzetközi terrorizmus. A konzuli jog 115. A nemzetközi kisebbségi jogviszony 93. A kábítószerek nemzetközi szabályozása 104. A nemzetközi szervezetek osztályozása. Az ENSZ megalakulása 117. Az emberi jogok nemzetközi rendszerének létrejötte és fejlődése. Az interszektorális környezetvédelmi egyezmények és a nemzetközi környezetvédelmi jog általános szabályai 89. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok jogának forrásai 110. A nemzetközi szervezet fogalma. A humanitárius nemzetközi jog forrásai 99. A humanitárius nemzetközi jog története 98. A képviselet tagjai. A diplomáciai képviselet és a diplomáciai képviselet tagjai működésének megszűnése 112. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása: a békefenntartás 125. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása: eljárás a béke megszegése. A diplomáciai képviselet létesítése. A diplomáciai és a konzuli kapcsolatok jogának történeti fejlődése 109. A delicta iuris gentium fogalma. A nem kormányközi szervezetek 116. A nemzetközi kisebbségi jog előzményei. A Biztonsági Tanács 122. A nemzetközi szervezetek megjelenése és fejlődése. A hágai és genfi jog hatékonysága 101. Az emberi jogok nemzetközi rendszere és a humanitárius nemzetközi jog viszonya. Az ENSZ rendszere. (Ismertesse részletesen e rendszer egyik elemét is: a Főtitkárt!) 120. Az ENSZ Alapokmánya 118. A legfontosabb kisebbségvédelmi tárgyú nemzetközi szerződések 94. A diplomáciai kiváltságok és mentességek 114. Az államosításokkal kapcsolatos jogviták és a nemzeti bíróságok 107. A menekültek 108. Az ENSZ tagság 119. A nemzetközi szervezetek világának kiteljesedése 1945 után.88. A diplomáciai képviselet feladatai 113. különös tekintettel a Nemzetek Szövetségének kisebbségvédelmi rendszerére 92. A leszerelés . A külföldi tulajdon védelme. A nemzetközi béke és biztonság fenntartása: a viták békés rendezése (az ENSZ Alapokmánya szerint) 123.

végrehajtása 132. A Nemzetközi Bíróság ítéletei: az ítélet meghozatala. A Nemzetközi Bíróságra vonatkozó jogforrások. A Nemzetközi Bíróság gyakorlata . a különleges eljárási helyzetek és a per befejezése 131. az eljárás szakaszai. fajai 129. A Nemzetközi Bíróság joghatósága: a joghatóság létrejötte 130. jogereje. A Nemzetközi Bíróság megalakítása. A Nemzetközi Bíróság joghatósága: a joghatóság fogalma. A Nemzetközi Bíróság mint általános hatáskörű fórum 127. A Nemzetközi Bíróság szervezete 128. A Nemzetközi Bíróság és a tanácsadó vélemény intézménye 133.126. A Nemzetközi Bíróság eljárása: az eljárás megindítása. szerkezete.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful