İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞ TASLAĞI

MADDE 1 – (1) 30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından yer aldığı tehlike sınıfları EK-1’de belirtilmiştir. alınır. MADDE 2 – (1) İşyerinin tehlike sınıfının tayininde o işyerinde yapılan asıl iş temel

MADDE 3 – (1) İşyeri tehlike sınıflarının belirlenmesinde görüşü alınacak komisyon, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur: a) İş Teftiş Kurulu Başkanlığından bir üye, b) Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden bir üye, c) Devlet Personel Başkanlığından bir üye, ç) Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumundan bir üye, d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden bir üye, e) En çok üyeye sahip işçi ve işveren sendikaları konfederasyonlarından birer üye, f) En çok üyeye sahip kamu görevlileri sendikası konfederasyonundan bir üye, g) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonundan bir üye, ğ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir üye, h) Türk Tabipleri Birliğinden bir üye, ı) Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliğinden bir üye, i) Türkiye İstatistik Kurumundan bir üye. (2) Komisyon, her yıl Mart ve Kasım aylarında olağan olarak toplanır. Genel Müdürlük, gerektiğinde komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Olağan toplantının gündemi, üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce bildirilir. Komisyonun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. (3) Komisyon toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. (4) Komisyon kararları, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır. MADDE 4 – (1) İşyeri tehlike sınıfına yapılan itirazlar Bakanlıkça değerlendirilir. Değerlendirme; Bakanlığımız tescil kayıtları üzerinden ve işyerinin tesciline esas alınan asıl iş dikkate alınarak sonuçlandırılır. (2) Gerekli görülmedikçe işyerlerinde yapılan esas işe ilişkin inceleme yapılmaz. İşyerlerinde inceleme yapılma zorunluluğunun doğması halinde teknik inceleme için yapılacak ortam ölçüm ve kontrol masrafları işverenlerce karşılanır. (3) Bakanlıkça yapılan denetim ve incelemelerde işyerinde yapılan asıl işin tescilde kayıtlarından farklı olması halinde denetim ve incelemeye ilişkin kayıtlar dikkate alınarak işyeri tehlike sınıfı yeniden belirlenebilir.

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür. MADDE 5 – (1) 25/11/2009 tarihli ve 27417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Kararın işyerinin tehlike sınıfı değişikliğine neden olması halinde tehlike sınıfının gerektirdiği iş ve işlemleri işverenler 90 gün içinde yerine getirmek ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. .(4) Alınan karar işyerine tebliğ edilir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful