P. 1
M.I கண்ட தமிழ் சங்கம் 3

M.I கண்ட தமிழ் சங்கம் 3

|Views: 6|Likes:
memories
memories

More info:

Published by: Ushanthy Srivimaleswaran on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

஢ீ ஙகளம ஢ாஙகளம ஋னறநககம எனநலன ஋னற ஋ஙகள ஥ண஡ில

ஆ஠ி஦டத஡த எர சமத஬ம. அத ஷ஦ா஥ா஬஡ா஧ம! அ஬ளகக சினணமற஥
஬நத ஬ிடடத. ஹாஸடனில ற஬கக னட஦ாத ஋னற அ஬றப எர ஡ணி
க஬ாரடடசில ஡ஙக ற஬த஡ாரகள. ஢ி஦ா஦ம ஡ான. ஬ீ டடணர ஬ர஬஡ா஦ின
கபதனில ர஧ணட ஢ாள த஦஠ிதத ஬஧வ஬ணடர஥னந ஢ிறன஦ில அ஬றப
஢ாஙகள ஡ாவண க஬ணிதத ரகாளப வ஬ணடம. அ஡றக ஋ஙகள அறநகபில
இரககம ஥றந஬ரகள எததகரகாளப஬ிலறன. ஋வ஡ா உ஦ிரகரகாலனி வ஢ாய
வதானவம ஢ாஙகள அ஬ரகள அறண஬ற஧னம ரகாலனபவதா஬த வதானவம
அபதட வதசிணாரகள. ஭ிவ஧ா அனற ஡றன஬ிகக ரகாடத஡ கி஫ி ஋னணால
஥நககவ஬ னட஦ா஡த. அ஬ரகபின த஦ததகக கா஧஠ம இரந஡ாலம அ஬றப
அபதட ஬ிடட ஬ிட னடன஥ா? தடஙகபின கிறப஥ாகஸ இல ஆவ஬ச஥ாய
஥ாறம ஥ககள ஆகி ஬ிடவடாம! இபவதாத ஢ிறணகக சிரபன ஬ரகிநத.
வதா஧ாடட ஬ீ ஧ரகள வதான ஢ாஙகள ஹாஸடல உளளம ஆணகள சஙகம
ஹாஸடலகக ர஬பி஦ிலம ஬ி஫ித஡தட அனநி஧வ தஙக஬ிலறன. இ஧ணட
஢ாடகபின தின அ஬றப அற஫ததகரகாணட வவணி஦ா ரசனந காறன
஢ாஙகள இரததற஡நத வதரம தலன஬஧ா஦ணின practicalக வதாக ஬ிலறன!
அ஧சி஦ல இரககடடம தகிட஬ற஡ தறநி ரசாலனவ஬ இலறனவ஦. ஋லனாம
ர஡ாறனவதசி னனம ஡ான ஌ரணணில இஙவக ஡ான ஦ார஥ிலறனவ஦! ன஡ல
஧வணடடல ஥ாடடகரகாணட஬ரகள அழத ரகாணவட ரசானண ஡க஬லகறப
ற஬தத வதசம வதாத ஆஙகினம தா஬ிகக கடாத, வகள஬ி வகடக கடாத
வதானந னத஡ாண ஍ட஦ாககள கிறடத஡ண. எர஢ாள ஋ணத அறந஦ில
இரநவ஡ன. அறநகக ர஬பிவ஦ உ஧த஡ ஡஥ிழ க஧ல வகடடத. சநவ஡கவ஥
இலறன அஜா ஡ான! சிரபனடன ர஬பிவ஦ ஬நவ஡ன அபவதாத ஡ாவண
தா஦ிணடகறப ரதாறககி ஢ககல அடகக னடனம! ஆணால அஜா
சா஡ா஧஠஥ாக வதச஬ிலறன. னறறனழ஡ாக அ஧ச தாற஭ அத.
ஆற஠஦ிடஙகள அ஧வச ஋னற ஥டடம ஡ான கந஬ிலறன. அபதிடர஦ார
அ஧ச ஢ாடகஙகபில வதசம accent! திநக ர஡ாறனவதசிற஦ ற஬ததகரகாணவட
அழறக! ர஬பிவ஦ தாத஡ால எவர஬ார தணகறப திடத஡தடனம ஋ஙகள
சஙகம! ஋னண ஢டககத ஋னற றசறக஦ில வகடடால ச஥ி “அத
சிவ஧ஷடரகள” ஋னநாள. கி஫ிஞசத ர஡ரஞசிரந஡ா ர஬பி஦ினவ஦ ஬ந஡ிரகக
஥ாடடவண ஋னற ஢ான ஋ண஠஥ிடட வ஬றப஦ில அ஬ரகள சிரகக
ஆ஧மதித஡ணர. ஋னணடா ஋னணாசச ஋லனாரககம??? ஋னற ஋ண஠ி஦
வ஬றப஦ில அஜா ஋னறண ஡டட ர஡ாறனவதசிற஦ ஢ீடடகரகாணடரந஡ார!
ஆஹா....கா஡ில ற஬த஡வடன ஆ஧மதித஡த ஡ான கண஠ீ ர ஬஧ா஥ல இரகக
ர஧ாமதவம சி஧஥பதடட஬ிடவடன. திநக ஬ா஧ம எர ஢ாள அத த஫கி
வதாணத஥ிலனா஥ல அ஬ரகள அற஫பன ஋டத஡தம ஢ாஙகள loudஇல வதாடட
சறநி஦ிரநத வகடததவ஥ாய எர ஋னடரறட஦ிணர ஆகவ஬ ஥ாநி ஬ிடடத!
அற஡ ஬ிட ரகாடற஥ ஋னணர஬னநால எர ர஧ணட ஢ாள ர஡ாடரநத
஋ணகக எர ர஡ாறனவதசி அற஫பன ஬ந஡த. சர஦ாய ஢ானம ஡஥ி஫ில
஬஠ககம ஋லனாம ரசாலனி ஬ிடவ஬ன அத ஞாதகம இரந஡த. தககத஡ில
senior வதசி஦த வதானவ஬ இரககம. திநக அந஡ அற஫பன இ஧வ 11 கக
஬ரம. ன஡ல ஢ாள சர஦ாண கமதகரணி ஋னற ஡ிடடணான.ஆஹா சீணி஦ற஧
஢ான தககத஡ில ஌வ஡ா ஡ிடட ஬ிடவடன வதாலம ஋னற த஦நத ஥னணிபன
வகடவடன. அணாலம எர சநவ஡கம அ஬ன “஢ீ ஢ான” ஋னற ஥ர஦ாற஡஦ாய
வதசிணான, ர஧ணட ஡டற஬களம வ஬ற ஦ாரடனம ரகாடகக
ரசாலன஬ிலறன. னனநா஬த ஢ாள ஢ாவண வகடவடன “஥றந ஥ா஠஬ிகபிடம
ரகாடகக஬ா?” அ஬ன சிரகக ஆ஧மதிதத ஬ிடடான. திநக அடத஡ ஢ாள
ர஥வசஜ ஬ந஡த. அ஬ன சீணி஦ர இலறன஦ாம ஢ான தககத஡ில சீணி஦ரடன
வதச஬த வதான உபநி஦஡ால அ஬னம ஋னறண ஥ி஧டடணாணாம. கடபதாகி
அ஬றண திபாக தண஠ி ஬ிடவடன. ஋னறண ஥நநத தஙக஬த எர ஡பதா??
extension தாடததகக ஋ஙகறப வசணன஧ கி஧ா஥ததகக அற஫தத ரசனற
எவர஬ார உத கழவககம எவர஬ார கடபததற஡ ர஡ரவ ரசய஦
ரசானணாரகள. அ஬ரகவபாட 6 ஥ா஡ஙகள த஫கி அ஬ரகபின ஬ி஬சா஦ம
ர஡ாடரதாண ஬ாழ஬ி஦றன தறநி அநிகறக ச஥ரபதிகக வ஬ணடம. ஋ஙகளகக
கிறடத஡஬ரகள ர஬ளபந஡ி ஥ககள. ஋ஙகள சீணி஦ரஸ உடன
஋டததகரகாணட தடஙகறப பவ஧ம ரசயத ஥ாடட஦ிரந஡ாரகள. சணி,
ஞா஦ிற ஥றறம வ஬றன஦ிலனா஡ தினவண஧ஙகபிலம அஙக வதாவ஬ாம.
றசககிபில வதா஬தம, ஢ாஙகள ஍஬ரம அ஬ரகள ஬ீ டடல க஫ித஡
ரதாழதகளம ஥நகக னட஦ா஡ற஬. ஢ான ஡ட஥ாநி ஡ட஥ாநி ஬ிசிநி
வதச஬த அ஬ரகளகக ர஧ாமதவம திடககம. அந஡ அனர அ஬ிதத ஡ரம
஥஧஬ளபி கி஫ஙக இனனம ஢ா஬ிவனவ஦ ஢ிறகிநத.
engineeringகக ஢ாஙகள ஢ீரபதாசண ஬டகானற஥பதின கடட஥ாணஙகறப
தாரற஬ இடடகரகாணடம சரற஬ அபபத஡றக ஸவடட஦ாற஬னம
தககிகரகாணட M.I வ஧ாடடகபில சறறவ஬ாம.தவ஦ானஜி஦ில தடம ஬஧ம
஬ற஧஬஡ாக கநி ஢ட ர஬ய஦ினில ஋ஙகள சஙகத஡ின ஥ா஢ாடகறப
஢டததவ஬ாம. வசறறககபி஦ல அனத஬ஙகள அபவதாத கடபதாணாலம
இபவதாத ஢ிறணககம வதாத சிரபன ஬ரம. ஥ரநத ஬ாஙகபவதாண ஬ாச
வசறநில கபிதத ஡ிரமதி஦த எவ஧ சிரபன.
எர஢ாள ஋ஙகளகக ஋காண஥ிக கறதித஡ ஡ாத஡ா஬ின
ரகாறனர஬நி஦ினிரநத ஡பதிகக ஢ாஙகள றகர஦ழதத வதாடடதம
ஹாஸடலகக ஏட ஬ிடவடாம. சறற வ஢஧த஡ில ர஡ாறனவதசி ர஥வசஜ
஬ந஡த. ஡ாத஡ா கடபதாகி ஬ிடட஡ாகவம ஥றதடனம அடடனடனஸ ஋டகக
வதா஬஡ாகவம இலனா஡஬ரகறப ரத஦ினாககி ஬ிடபவதா஬஡ாகவம ஋ஙகறப
உடணட஦ாக ஬ரம தடனம வகடடரந஡ாரகள. ர஬பிவ஦ ஬ந஡ால
னககால஬ாசி ஡஥ிழ சஙகனம எர ததத ஬ிசிநிகளம ர஥ாத஡ம
இரததற஡நத வதர இரபவதாம. னனனநத஡ால ஬ிர஬ிற஧ ஥ணடதததககள
னக னட஦ாத. தகககக஡ற஬ தாபவதாம ஋ண ஋லவனாரம தககத஡ில இரந஡
ர஬றம ஬ப஬ில னகநத கமதிற஦ ர஬டட னகநத ஬பாகததள ஬நத
஬ிடவடாம. அந஡ வ஢஧ம ஆசிர஦ற஧ சறநி ஥றநதத ரகாணட
உளவப஦ிரந஡஬ரகள டவட வகககவம ஋ஙகளகக ர஥வசஜ ஬ந஡த.
ர஥த஬ாக உளவப னகநத ஬ிடவடாம. அ஬ர னரநத ரகாணடாலம ஦ாற஧
஋னற திடபதத? வகாத஥ாக வதாய ஬ிடடார. ஢லனவ஬றப஦ாக அனற எர
ரத஦ினில இரநத ஡பதிதவ஡ாம. ஋லனாபனகழம “batch fit”க ஡ான!
னசசி ரதடட ஋னற ஢ாஙகள ரசலன஥ாக அற஫த஡ இனரசகட தாகஸ
ரசய஡த கனககனாண அனத஬ம. தடட஦னிடட னசசிகறப திடதத
஬ிஞஞாணரத஦ரடன எர ரதடட஦ில சர஦ாக அற஥கக வ஬ணடம. காட
கபம ஬஦ல ஋ண றக஦ில ர஢றவநாட னசசி திடகக அறனந஡ற஡ ஥நகக
னடன஥ா? அதவம ஋ணகக ஥டடம அந஡ ஥ஞசள ஢ிந அநதபனசசி ஥டடம
஡ான திடதடம! ஦ார ஋னவணாட வதசிணாலம கடதத க஡றம
ரகாறனர஬நி஦ில இரபவதன.சஙகத஡ில சினரகக இத ஬ாழ஢ாபிவனவ஦
஥நகக னட஦ா஡அனத஬஥லன஬ா? கறப ஆலதம ரசயனம வதாதம இவ஡
கற஡ ஡ான. ச஥ி ஬ிஞஞாணரத஦ரகறப ஥ணணம ரசயத தககத஡ிலம
வதச஬த ஞாதகம இரககிநத.
“தளப஥”வகக ஢ாஙகள ரசவ஬ா஦ில soil science ஋னற ஢ாடகம வதாட
஡ிடட஥ிடட சீ஢ி஦ரசிடம வதசச ஬ாஙகி஦த. திநக ஢ி஭ா, ஡டசா, ஬ிஜி, ச஡ா,
திர஦ந஡ி, ஜீ ன ஢டணம ஆட஦த, கஜனம னகசினம “ன஡ல ஥ற஫” தாடல
தாட஦த ஋லனாம ஥நகக னட஦ா஡ற஬கள. ரத஧வ஡ணி஦஬ினிரநத கவ஧ானின,
஡஧஥ி, ஬ித஦ா஭ிணி, திர஦ந஡ி ஋லனாரம ஬ந஡ வதாத ரதரற஥஦ாக ஊர
சறநி காடட஦த. அ஬ரகள ரசானண கற஡கறப சறநி஦ிரநத வகடடத
னககி஦஥ாக கவ஧ானின ஋ணகக அநினக஥ாணத அனற ஡ான.
கறடசி஦ாக அற஬றடககானம ஬நத ஬ிடடத. எர஬ார த஦ிற஧னம ஢ாவ஥
அற஬றட ரசயவ஡ாம. ஆணால வசாபம, கசசான அற஬றடகக ன஡வன
கபவ வதாய ஬ிடம. இ஡ில கசசான கபற஬ தார஦ அப஬ில ரசய஡த ற஥,
஬ிவணா ஥றறம ஭ிவ஧ா ஡ான ஬ிசிநி ரதணகள த஦ந஡஬ரகள ஆகவ஬
ரதரமதானற஥ ஡஥ிழ சஙக அறநனம இரந஡஡ால இ஬ரகபின கபவ
ர஡ாடரந஡த. வசாபரகாளறபகக ரத஦ரவதாணத ஥றந அறந ஡ான ஜீ ன, ச஥ி,
ஷ஦ா஥ா, ரஸணி ஢ால஬ரம ஡ான ரதரம னளபிகள. எர னறந இ஬ரகள
இரடட ஬ிடட வ஢஧த஡ில ரகாளறப஦ில ஈடதடடகரகாணடரந஡ வதாத
஦ாவ஧ா கடட஥ாக ஬ரம அ஧஬ம வகடட தறறநககள ததஙகி஦஡ாகவம
தினணர அத ரகாளறப஦டகக ஬ந஡ ஆணகள சஙகம ஋னற ர஡ரந஡஡ாகவம
தின இர஬ரம அசட ஬஫ிந஡தட ஡ிரமதி஦஡ாகவம ஡க஬லகள கிறடத஡ண.
உணற஥வ஦ா ர஡ர஦஬ிலறன! எரனறந ர஧ணட அ஠ினம கடடககப஬ில
ஈடதடட ரகாளறப ரதாரடகறப ஋ஙகள ஹாஸடலகக ரகாணட
஬ந஡ாரகள. திநக ஬ாபிககள ஹீ டடர ற஬தத அற஡ அ஬ிதத ஆணகள
சஙகததகக அற஧ தஙறக ரகாடத஡ணர. இ஧வ அஙகிரநத ஬ந஡
தினனடடம வசாபத஡ில உபன இலறன ஋ண ர஡ர஬ிதத ஬ிடட஡ால
கடபதாகி ஡ிரந஡஡ாக ஢மதத஡கந஡ ஬டடா஧ஙகள ர஡ர஬ித஡ண. இனரணார
னறன஦ில Zn test வசாபத஡ில ரசய஡ிரந஡ாரகள, ச஥ி இஙக ஢டத஡ி஦ என
வ஥ன வ஭ா ஬ிணால கடபதாண தலன஬஧ா஦ன ஢ஞச அறட஦ாபம ஬ற஧நத
஥ாடட ஬ிடடத ரதர஦ கார஥ட!
எனறந ரசாலனி஦ாக வ஬ணடம M.I ஍ ஬ிடட ஬஫கக஥ாண கலலர
஬ாழகறககக வத஧ார஡ணி஦ வதாகபவதாகிவநாம ஋னநதம ஋லவனாரறட஦
ஞாதகத஡ிலம இரகக வ஬ணடம ஋னற fun ஆக ஢ான ரசய஡ எர ரச஦ல
஢ிறந஦ வதற஧ வ஬஡றணபதடத஡ி ஬ிடடத. சினணதிளறபத஡ண஥ாக சணறட
வதாடடகரகாணவடாம. உடவண ச஥ா஡ாண஥ாகி ஬ிடடாலம அந஡ வ஢஧ம தனர
தடட வ஬஡றண ஋னணால ஡ாவண ஋னதத ஋னறண
உறத஡ிகரகாணவட஦ிரககம. இந஡ இடத஡ில ஢ான அ஡றகாக ஥னணிபன
வகடட ரகாளகிவநன. ஢ான ஋னணவ஬ா திளறப஦ாற஧ ஡ான திடகக வதாவணன
அத ஆஞசவ஢஦஧ாய ஬நத அற஥நத ஬ிடடத!
திநக ரகாஞச கானம ஋ஙகளகக ஬ிடனறந இரந஡த தரடறசகளககாக.
கரபஸடட஦ில சஙகவ஥ னமன஧஥ாகி ஬ிடடத, ஢ான சத஡ம வதாடட
஥றறம ஢டநத ரகாணவட தடககம த஫ககம உளப஡ணால தாகல வ஡ாடடம,
அந஡ சினண ஬ீ டட வ஡ாடடம, தினனநம ஋னற வ஧டவ஦ாவம னத஡கன஥ாக
சறநிகரகாணடரபவதன. அவ஢க஥ாண ஡ர஠ஙகபில ஬ிஜினம ஬ாசவம
வசரநத ரகாள஬ாரகள. ஋பதடவ஦ா தரடறசகறப ஋ழ஡ி னடதவ஡ாம.
கறடசி ஢ாடகள ஋னமவதாத ஞாதகம ஬ரம இனனர஥ார ஬ிட஦ம
ஷ஦ா஥ா஬ின தககடடங! அ஬பவ ஢ாளம அற஥஡ி஦ா ஬ா஦ன ஥டடம
வதசிகரகாணடரந஡஬ள அனற அகசன அ஬஡ா஧வ஥ ஋டத஡ிரந஡ாள.
஬ாபிகபில ஡ண஠ீ ர ஋டதத ஬நத ஡ணத ர஥ிறகள சஙகத஡ிணர ஥ீத
அதிவ஭கம ரசயத ஡ான ஆ஧மதித஡ாள. ஹாஸடல னழ஬தம ஢ாஙகள
கத஡ிக஫நி஦தட ஏட஦தம ஢றணந஡஬ரகள த஡ிலகக ஭ி஦ா஥ாவகக
அதிவ஭கம ரசயத ஡பதித஡ ஥றந஬ரகறப த஧த஡ி஦த஥ாய ஹாஸடவன
஡ி஥ிவனாகபதடடத. சஙகத஡ிணர தனர தககிசரசலனபதடடம ஡ண஠ீ ர
ர஡ாடடககள வதாடபதடடணர. ஢ான ஋பதடவ஦ா ஡பதி ர஥ிறகள ஬நத ஥றந
஬ிசிநிகளடன ரற஥ ஡ாபிடட எபிநத ரகாணட ஬ிடவடன. இபவதாத
ஷ஦ா஥ா஬ின தாரற஬ ஬ிசிநிகள தககம ஡ிரமத அ஬ரகளககம த஧த஡ி
த஧த஡ி அதிவ஭கம ஢டந஡ற஡ ஢ான கடடல ஥ீத ஌நி ஦னணல த஬ா஧த஡ால
தாரதத ரகாணடரநவ஡ன! சறற வ஢஧த஡ில ஷ஦ா஥ாவம கழ஬ிணரம
அறநகளககள இரந஡஬ரகறப ஬லககடடா஦஥ாக ஢றண஦ ற஬த஡ணர.
இபவதாத அ஬ளடன ஬ிசிநிகளம இற஠ந஡ிரந஡ணர. கறடசி஦ாக ஋ஙகள
ர஥ிறக னனணாள ஬நத க஡ற஬த஡ிநகக஥ாற ஋ணகக ரகாறன ஥ி஧டடல
஬ிடடாள. ஋ணத சகாககள த஦நத ஢டஙகிணர. அபவதாத ஷ஦ா஥ாவகக
஬ிசிநி அ஬பவ ஬஧ாத. ஬ிசிநினம ஆஙகினனம கனநத அ஬ளகவகனர஦
ஷ஦ா஥ா tone இல அ஬ள ஥ி஧டடவம ஋ணகக உளவப சிரபன ஡ாஙக஬ிலறன.
க஡஬ின வ஥ல ஥றறம கீழ, கமதி ஬஫ி஦ாக ஡ண஠ீ ர ஥ற஫ அறநககள
ரதா஫ிந஡த. ஋ணகவகா ர஬பி஦ில ரதாய஬ிட ஆறச஦ாய இரந஡த அணால
஥றந஬ரகள ஡ிநகக ஬ிட஬ிலறன. அபவதாத ஷ஦ா஥ா ஡஥ி஫ில ஥ி஧டட
ஆ஧மதித஡ாள. ஥நககவ஬ னட஦ா஡ அ஬பத ட஦னாக “ ஋டவ஦ சனத஡ி஧ா
ர஬பின ஬ாட “ அபவதாத஡ான ஬ந஡த.஋த஡றண ஢ாள வகாதவ஥ா ர஡ர஦ாத!
ரதாஙகி சிரத஡ ஋னணிடம அ஬ரகள ஬ிபககம வகடக ஢ான அலனாட஦ வதாத
஡ான உளவப ஬நத எ஫ி஦ ஢ிறணத஡ ஋ன னடடாள ஡ணதற஡ ர஢ாநவ஡ன.
எர஬ாற அ஬ள வதாய ஬ிடடாள. அனற ஡பதித஡த ஢ானம ஋ன room
சகாககளம ஡ான. ஆணால அனற ஡பதி஦த ஌வணா ஥கிழசசிற஦ ஡஧஬ிலறன.
தரடறசகபின தின அடத஡ ஢ாள வத஧ார஡ணி஦ கிபமத வதா஬஡ிணால ன஡ல
஢ாள னழ஬தம MI னழதம சறநி ஢டநத ஬ாழந஡ இடஙகறப ஢ிறணவ
தடத஡ிவணாம. ர஧ாமதவம ஋வ஥ா஭ணல ஆண ஡ர஠ம அத!஋ஙகறப வதானந
஡஥ிழ சஙகஙகள MIகக ன஡ி஡லன. எவர஬ார ஬ரடனம அத எவர஬ார
ன஡ி஦ சஙகஙகறப கணட ரகாணட ஡ான இரககிநத. ஆணால ஋ஙகளகக
஋வ஬பவ ஡ான கசபதாண அனத஬ஙகள அஙவக கிறடத஡ிரந஡ாலம அந஡
஬ாழகறக ஡ணி஡ான!
Ushanthy

ரகாடுக்க஬ா?” ர஧ண்டு அ஬ன் ஡டற஬களும் சிரிக்க ஆ஧ம்தித்து வ஬று ஦ாரிடன௅ம் திநகு ரகாடுக்க ஢ாள் ரசால்ன஬ில்றன. திநகு ஬ா஧ம் எரு ஢ாள் அது த஫கி வதாணது஥ில்னா஥ல் அ஬ர்கள் அற஫ப்ன௃ ஋டுத்஡தும் ஢ாங்கள் loudஇல் வதாட்டு சுற்நி஦ிருந்து வகட்ததுவு஥ாய் எரு ஋ன்டர்றட஦ிணர் ஆகவ஬ ஥ாநி ஬ிட்டது! அற஡ ஋ணக்கு ஬ிட எரு ரகாடுற஥ ஋ன்ணர஬ன்நால் அற஫ப்ன௃ எரு ர஧ண்டு சரி஦ாய் ஢ாள் ர஡ாடர்ந்து ஡஥ி஫ில் ர஡ாறனவதசி ஬ந்஡து. தூக்கத்஡ில் senior வதசி஦து வதானவ஬ இருக்கும்.. ஋ன்றண ஥நந்து தூங்கு஬து எரு ஡ப்தா?? extension தாடத்துக்கு உத ஋ங்கறப 6 வசணன௃஧ கி஧ா஥த்துக்கு த஫கி ஋ங்கள் அற஫த்து ர஡ரிவு ரசன்று ரசய்஦ எவ்ர஬ாரு குழுவுக்கும் எவ்ர஬ாரு ஥ா஡ங்கள் ஥க்கள். ஋ன்ணடா ஋ல்னாருக்கும்??? ஋ண்஠ி஦ வ஬றப஦ில் அஜா ஋ன்றண ஡ட்டி ர஡ாறனவதசிற஦ ஢ீட்டிக்ரகாண்டிருந்஡ார்! ஆஹா. . னென்நா஬து ஢ாள் ஢ாவண வகட்வடன் “஥ற்ந ஥ா஠஬ிகபிடம் ஬ிட்டான். ஢ானும் ஬஠க்கம் ஋ல்னாம் ரசால்னி ஬ிடுவ஬ன் அது ஞாதகம் இருந்஡து. வதா஬தும். ன௅஡ல் ஢ாள் சரி஦ாண கும்தகர்ணி ஋ன்று ஡ிட்டிணான். ப்வ஧ம் குடுப்தத்ற஡ ரசான்ணார்கள்.கா஡ில் ற஬த்஡வுடன் ஆ஧ம்தித்஡து ஡ான் கண்஠ர் ீ ஬஧ா஥ல் இருக்க ர஧ாம்தவும் சி஧஥ப்தட்டு஬ிட்வடன். அணாலும் எரு சந்வ஡கம் அ஬ன் “஢ீ ஢ான்” ஋ன்று ஥ரி஦ாற஡஦ாய் வதசிணான். கிறடத்஡஬ர்கள் அ஬ர்கவபாடு ர஬ள்பந்஡ி தடங்கறப அ஬ர்கபின் ஬ி஬சா஦ம் உடன் சணி. க஫ித்஡ ஬ிசிநி ர஡ாடர்தாண ஬ாழ்஬ி஦றன தற்நி அநிக்றக ச஥ர்ப்திக்க வ஬ண்டும். ஋ங்களுக்கு சீணி஦ர்ஸ் அங்கு ஋டுத்துக்ரகாண்ட ஞா஦ிறு ஥ற்றும் றசக்கிபில் ரதாழுதுகளும் ரசய்து ஥ாட்டி஦ிருந்஡ார்கள்.. அ஬ன் சீணி஦ர் இல்றன஦ாம் ஢ான் தூக்கத்஡ில் சீணி஦ருடன் வதசு஬து வதான உபநி஦஡ால் அ஬னும் ஋ன்றண ஥ி஧ட்டிணாணாம். அடுத்஡ ர஥வசஜ் ஬ந்஡து. திநகு அந்஡ அற஫ப்ன௃ இ஧வு 11 க்கு ஬ரும்..஥ாட்டவண ஋ன்று ஢ான் ஋ண்஠஥ிட்ட ஋ன்ணாச்சு வ஬றப஦ில் அ஬ர்கள் ஋ன்று சிரிக்க ஆ஧ம்தித்஡ணர். கடுப்தாகி அ஬றண திபாக் தண்஠ி ஬ிட்வடன். ன௅டி஦ா஡ற஬. அ஬ர்கள் ஡டு஥ாநி ஬ட்டில் ீ ஡டு஥ாநி வ஬றன஦ில்னா஡ ஢ாங்கள் ஥நக்க தின்வண஧ங்கபிலும் ஍஬ரும் ஢ான் வதாவ஬ாம்.ஆஹா சீணி஦ற஧ ஢ான் தூக்கத்஡ில் ஌வ஡ா ஡ிட்டி ஬ிட்வடன் வதாலும் ஋ன்று த஦ந்து ஥ன்ணிப்ன௃ வகட்வடன்.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->