AUDIT FINANCIAR CONTABIL TESTE-GRILĂ Activitatea de audit reprezintă: a) verificarea unor informaţii şi exprimarea unei opinii de către

o persoană; b) examinarea profesională a unor informaţii, în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente, prin raportarea la un criteriu sau standard de calitate; c) controlul calitativ şi cantitativ asupra unor informaţii fără exprimarea unei anumite opinii. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) a
1.

Completaţi cu răspunsul corect enunţul următor: Realizarea oricărei misiuni de audit la organizaţiile economice implică ………….. unor reguli precise, cunoscute şi acceptate de emiţătorii şi receptorii informaţiei supuse auditului. a) cunoaşterea; b) inexistenţa; c) existenţa. Precizaţi varianta corectă: a) a b) a şi c c) b d) c
2.

3.Completati enunţul de mai jos: Imaginea fidelă a unui patrimoniu sau a unei situaţii financiare este asociată cu …………… care caracterizează câmpul de aplicaţii nelimitat al contabilităţii. a) prudenţa; b) regularitate şi sinceritate; c) toate cele de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) b d) c

1

4.Pentru a fi utile, informaţiile utilizate de auditorii financiari trebuie să fie: a) relevante; b) concludente; c) înlocuibile. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) a 5.Informaţiile întâlnite şi utilizate de auditorii financiari sunt credibile atunci când: a) sunt părtinitoare; b) conţin erori semnificative; c) utilizatorii pot avea încredere că reprezintă corect ceea ce şi-au propus să reprezinte. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a şi c c) b d) c 6.Auditul financiar are rolul de a: a) verifica respectarea cadrului conceptual al contabilităţii şi a procedurilor interne stabilite de managementul agentului economic. b) verifica şi certifica reflectarea corectă în contabilitate a situaţiilor financiare, imaginea lor fidelă, clară şi completă pe întregul exerciţiu financiar; c) a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) b d) c 7.Precizati care sunt criteriile pe care auditorul le are în vedere pentru realizarea obiectivelor auditului financiar–contabil: a) criteriul repartizării înregistrărilor; b) criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor; c) criteriul standardelor tehnice şi profesionale; Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) a
2

8.Criteriul exhaustivităţii şi integrităţii înregistrărilor presupune ca: a) toate elementele de activ şi pasiv înregistrate în contabilitate sunt justificate; b) toate operaţiunile patrimoniale au fost înregistrate corect şi integral in contabilitate; c) activele şi pasivele să aparţină entităţii patrimoniale. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a şi b c) b d) c 9.Criteriul realităţii înregistrărilor presupune că: a) nu exista operaţiuni contabilizate de mai multe ori; b) toate operaţiunile reflectate în documentele justificative sunt înregistrate în contabilitate fără omisiuni; c) toate elementele de activ şi pasiv înregistrate în contabilitate sunt justificate, pot fi verificate şi corespund cu cele identificate prin inventariere. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) b d) c 10. În funcţie de modul de organizare a activităţii de audit se disting: a) controlul financiar preventiv; b) auditul de performanţă; c) auditul extern. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a c) b d) c 11.Auditul financiar reprezintă: a) exprimarea unei opinii asupra imaginii fidele a contabilităţii; b) examinarea efectuată de un profesionist independent şi competent, în vederea exprimării unei opinii motivate asupra unei informaţii contabile; c) exprimarea unei opinii profesioniste cu privire la situaţiile financiare. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) b d) toate
3

12.Criteriul corectei înregistrări în contabilitate şi al corectei prezentări în conturile anuale presupune: a) determinarea corectă a rezultatelor financiare; b) respectarea prevederilor emise de Ministerul Finanţelor Publice; c) contabilizarea în perioadă corespunzătoare, urmărindu-se respectarea independenţei exerciţiilor. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a c) b d) c 13.Evaluarea ca termen folosit în normele de audit reprezintă: a) înregistrarea unui activ la costul de achiziţie; b) înregistrarea unui activ sau a unei dotări la costul de producţie; c) înregistrarea unui activ sau a unei dotări la valoarea sa de inventar. Precizaţi varianta corectă: a) c b) b şi c c) b d) a 14.Obiectivele auditului intern constau în: a) aprecierea bunului control asupra activităţii întreprinderii şi recomandarea acţiunilor necesare; b) gestionarea corectă a valorilor întreprinderii; c) ţinerea corectă a evidenţelor contabile. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a c) b d) c 15.Obiectivele auditului extern constau în: a) certificarea gestionarii corecte a patrimoniului întreprinderii; b) certificarea regularităţii, sincerităţii şi imaginii fidele a calculelor şi situaţiilor financiare; c) acordarea de asistentă personalului organismului auditat în îndeplinirea responsabilităţilor lor. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c
4

c) b d) a 16.Auditorul intern: a) este un prestator de servicii independent din punct de vedere juridic; b) face parte din personalul întreprinderii; c) face parte din personalul auxiliar al întreprinderii şi oferă servicii de audit pe baza unor contracte de prestări servicii. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 17.Auditul de atestare financiara se referă la: a) respectarea reglementarilor legale, statutelor şi regulamentelor; b) respectarea principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii; c) gradul de încredere care poate fi acordat tranzacţiilor şi situaţiilor financiare. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) c c) b d) a 18.Din punct de vedere al periodicităţii auditurilor, auditul intern este: a) periodic; b) ciclic; c) permanent. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) c d) toate 19.Metoda folosită de auditorii interni este: a) confidenţială; b) supusă unor reguli precise; c) verificată pe bază de comparaţii şi analize. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 20.Rezultatele activităţii auditorilor externi sunt folosite de către: a) responsabilii întreprinderii;
5

diverşi utilizatori (stat, bănci, clienţi ş.a.); c) întreaga comunitate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) toate
b)

21.Formele auditului, în funcţie de sfera de cuprindere a acestuia sunt: a) controlul financiar intern; b) controlul de gestiune; c) auditul de regularitate-legalitate. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 22.Auditul de performanţă se refera la : a) auditul economicităţii, eficacităţii şi eficienţei; b) auditul situaţiilor financiare anuale; c) auditul de legalitate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) a d) c 23.Eficacitatea se referă la : a) raportul dintre bunurile şi serviciile obţinute şi resursele utilizate pentru producerea lor; b) măsura în care obiectivele sau scopurile propuse au fost atinse; c) reducerea costurilor bunurilor obţinute. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 24.Interesul public, din punct de vedere al profesiei de auditor, este definit ca : a) binele unei comunităţi la nivel general; b) binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care o deserveşte un auditor financiar profesionist; c) binele conducătorilor unor instituţii financiare.
6

Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a şi c c) b d) toate 25.Desfăşurarea activităţii de audit financiar şi îndeplinirea obiectivelor acestei profesii nu impun îndeplinirea unor cerinţe, cum ar fi: a) credibilitatea şi încrederea; b) profesionalismul şi calitatea serviciilor; c) nici unul din răspunsuri. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) c c) toate d) nici una 26.Încrederea utilizatorilor in serviciile furnizate de auditorii financiari profesionişti presupune: a) asigurarea că toate serviciile obţinute pot fi efectuate la cel mai înalt standard de performanţă; b) existenţa unui cadru al conduitei şi eticii profesionale, care guvernează desfăşurarea acestora; c) existenţa unor persoane care să poată să desfăşoare această activitate. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 27.În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de auditor financiar, auditorii financiari trebuie să respecte o serie de principii fundamentale. Precizaţi care sunt acestea: a) integritatea, obiectivitatea şi confidenţialitatea; b) standardele tehnice, competenta şi conduita profesională; c) cele de la a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) c c) toate d) nici una 28.Obiectivitatea de care trebuie sa dea dovadă un auditor financiar se referă la: a) abilitatea auditorului de a rezista presiunilor şi de a fi capabil sa-şi păstreze independenţa;
7

corectitudinea de care trebuie să dea dovadă şi la faptul că nu trebuie să îngăduie ca obiectivitatea lui să fie afectată de prejudecăţi sau influenţe externe; c) calitatea serviciilor oferite de acesta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b şi c c) b d) c
b)

29.În Codul Etic sunt prezentate câteva elemente care sunt luate în considerare în aprecierea cazurilor în care, deşi confidenţiale, unele informaţii trebuie sau pot fi dezvăluite fără ca auditorul sa fie acuzat de încălcarea principiului eticii. Precizaţi care sunt acestea : a) existenţa unei cerinţe legale cat şi a unei autorizări; b) existenţa unei cerinţe de natură colegială; c) existenţa unei cerinţe de natură imorală. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) toate d) nici una 30.În scopul atingerii obiectivelor profesiunii de auditor financiar, auditorii financiari………………. . Completaţi spaţiile libere cu varianta corectă: a) nu trebuie în mod obligatoriu să ţină seama de standardele tehnice ale profesiei; b) nu trebuie să respecte nici o precondiţie sau principiu fundamental, deoarece ei sunt independenţi faţă de activitatea auditată; c) trebuie să respecte o serie de condiţii sau principii fundamentale. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 31.În cazul în care un auditor financiar este acţionat în judecată poate dezvălui anumite informaţii considerate confidenţiale? Alegeţi răspunsul corect: a) nu, deoarece informaţiile sunt strict confidenţiale; b) nu, dar poate folosi aceste informaţii în folosul unei terţe persoane; c) da, pentru a-şi proteja interesul profesional. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) c d) nici una
8

32.Precizati care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un auditor financiar pentru a putea îndeplini mandatul de audit financiar: a) să aibă calitatea de auditor financiar şi să fie membru al Camerei Auditorilor; b) să fie cetăţean român; c) să aibă stagiul militar satisfăcut. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a şi c c) a d) toate 33.Pentru exercitarea mandatului de audit financiar, auditorul financiar trebuie să încheie cu clientul: a) o convenţie; b) un contract de audit; c) un proces-verbal. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 34.În etapa planificării auditorii elaborează: a) Planul general de audit; b) Proiectul raportului de audit; c) Opinia de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) b d) toate 35.Planul pentru obţinerea informaţiilor privind activitatea entităţii care va fi auditată include: a) descrierea informaţiilor, surselor şi a metodelor de colectare a informaţiilor necesare; b) graficul de desfăşurare a activităţilor cuprinse în plan; c) a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una
9

36.Pentru înţelegerea entităţii auditate, auditorul va lua în considerare identificarea şi analizarea unor factori: a) interni şi externi; b) economici şi sociali; c) legislativi şi politici. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) nici una 37.Dintre factorii externi pe care auditorul îi va lua in considerare pentru înţelegerea entităţii auditate fac parte: a) factorii economici şi sociali; b) factorii politici şi legislativi ; c) toţi cei de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 38.Dintre sursele de informaţii pe care auditorul le va utiliza, nu fac parte: a) dosarul personal al conducerii entităţii; b) rapoartele compartimentului de audit intern; c) documentele de lucru ale auditului anului anterior; Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) a c) c d) nici una 39.Pentru colectarea informaţiilor, auditorul poate utiliza o serie de metode cum sunt: a) controlul intern şi de gestiune; b) analiza dosarului permanent; c) analiza controlului extern. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) b d) toate 40.Obiectivele auditului nu pot fi: a) obiective generale şi specifice; b) obiective secundare ;
10

c) obiective principale. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) b 41.Precizati care din următoarele afirmaţii este corectă: a) Resursele de timp necesare vor fi evaluate la începutul elaborării Programului de audit; b) Resursele umane şi de timp necesare vor fi evaluate pe diferitele faze de realizare a auditării; c) În activitatea desfăşurată echipa de auditori nu poate apela la serviciile unor experţi tehnici externi. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 42.Auditorii trebuie sa determine materialitatea pentru: a) a stabili nivelul acceptabil al erorilor din situaţiile financiare; b) a stabili legătura dintre componentele riscului de audit; c) a stabili tipurile de proceduri de audit care vor fi utilizate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 43.Între materialitate şi riscul de audit există un raport: a) direct proporţional; b) invers proporţional; c) linear. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 44.Cele mai importante informaţii cuprinse în planul de audit se referă la : a) evaluarea riscului şi determinarea materialităţii ; b) procedurile de fond; c) testele de risc. d)
11

Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) toate d) nici una 45.Principala componentă a programului de audit o constituie procedurile de audit, care pot fi: a) teste de fond; b) teste de control şi proceduri de fond; c) proceduri de control. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 46.Precizati care din enunţurile următoare este corect: a) procedurile de fond au ca scop verificarea controalelor interne ale entităţii auditate; b) testele de control constituie verificări directe ale operaţiunilor şi informaţiilor contabile; c) procedurile de fond sunt aplicate pentru obţinerea de probe de audit care să ateste că situaţiile financiare nu conţin informaţii eronate materiale. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b c) c d) toate 47.Care sunt tipurile de proceduri de fond întâlnite în practică? a) proceduri analitice şi teste ale detaliilor tranzacţiilor şi soldurilor conturilor; b) proceduri sintetice; c) nici unul din cele de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 48.Etapa de execuţie a auditului constă în : a) aplicarea procedurilor cuprinse în programul de audit; b) elaborarea procedurilor de audit; c) evaluarea riscului şi stabilirea materialităţii. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b
12

b) a c) toate d) nici una 49.Un aspect este material dacă: a) omiterea sa ar influenţa acceptabil deciziile unui destinatar al raportului de audit; b) declararea sa eronată ar influenţa rezonabil deciziile unui destinatar al raportului de audit; c) a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 50.Dosarul permanent nu cuprinde: a) date privind istoricul entităţii; b) regulamentul de organizare şi funcţionare al entităţii; c) date relevante ce urmează a fi examinate de auditor. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a şi c c) b d) c 51.Evaluarea riscului de audit se efectuează: a) la sfârșitul procesului de planificare a auditului; b) în primele faze ale procesului de planificare a auditului; c) la încheierea activităţii de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 52.Din punct de vedere al posibilităţilor de a se produce există riscuri: a) posibile şi potențiale; b) inerente; c) sigure. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) nici una
13

53.În exercitarea misiunii sale de audit auditorul se confruntă într-o entitate, cu următoarele tipuri de riscuri: a) riscuri generale specifice entităţii precum şi riscuri legate de natura operaţiunilor tratate; b) riscuri legate de conceperea şi funcţionarea sistemelor; c) toate cele de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 54.Nivelul de siguranţă constituie încrederea obţinută prin aplicarea procedurilor de audit, în sensul că: a) erorile cumulate din situaţiile financiare au atins nivelul maxim; b) acest nivel este determinat de experienţa auditorului; c) erorile acumulate din situaţiile financiare nu vor fi mai mari decât nivelul materialităţii. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) c d) toate 55.Riscul de audit poate fi definit ca fiind: a) riscul care este cunoscut încă de la începutul activităţii de audit; b) riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii de audit neadecvate, atunci când situaţiile financiare conţin informaţii eronate material; c) riscul care poate apare la sfârșitul oricărei activităţi de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b c) c d) nici una 56.Care din componentele următoare nu fac parte din riscul de audit? a) riscul inerent; b) riscul permanent; c) riscul de nedetectare. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate
14

57.Dacă auditorul doreşte un nivel al riscului de audit scăzut, aceasta înseamnă că doreşte să fie cât mai sigur că situaţiile financiare: a) conţin erori materiale; b) nu conţin erori materiale; c) pot fi refăcute. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b c) toate d) nici una 58.Dacă auditorul ajunge la concluzia că există o probabilitate ridicată ca erorile din situaţiile financiare să nu fie depistate de controalele interne, înseamnă că el apreciază: a) un risc inerent ridicat; b) că nu există nici un risc inerent; c) un risc inerent foarte scăzut. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 59.Sistemul de control intern al entităţii auditate cuprinde următoarele componente: a) mediul de control şi procedurile de control intern; b) rapoartele compartimentului de control intern; c) proceduri de control extern. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) c d) nici una 60.În cazul în care controalele interne funcţionează şi sunt foarte bune avem un mediu de control: a) inexistent; b) slab; c) bun. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 61.Evaluarea riscului de control se realizează: a) la data încheierii contractului de audit;
15

în etapa de planificare a auditului; c) la sfârşitul activităţii de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una
b)

62.Care din următoarele tipuri de riscuri poate fi influenţat de către auditor? a) riscul inerent; b) riscul de control; c) riscul de nedetectare. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 63.Riscul de nedetectare : a) este o noţiune specifică controlului intern; b) este o componentă a riscului de audit; c) poate fi eliminat în totalitate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b c) a şi c d) toate 64.Riscul de nedetectare este determinat: a) înaintea stabilirii riscului inerent; b) înaintea stabilirii riscului de control; c) după stabilirea riscului inerent şi a riscului de control. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 65. Precizati cum nu poate fi definită materialitatea: a) prin nivelul determinării; b) prin natură; c) prin context. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b
16

c) c d) nici una 66.Elaborarea Planului general de audit este: a) opţională; b) o obligaţie; c) un ghid pentru elaborarea programului de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) b şi c 67.Dosarul permanent cuprinde: a) datele personale ale auditorului; b) rapoartele compartimentului de audit; c) date privind istoricul entităţii, precum şi date relevante ce urmează a fi examinate de auditor. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) b d) c 68.Planificarea auditului presupune: a) elaborarea planului de audit; b) elaborarea planului de audit şi a programelor detaliate de audit; c) elaborarea programelor de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b c) c d) nici una 69.Exhaustivitatea-ca termen în normele de audit- reprezintă: a) toate activele dintr-o perioadă au fost înregistrate; b) toate operaţiunile au fost înregistrate corect; c) toate operaţiunile, activele şi pasivele au fost înregistrate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) a d) c 70.Acurateţea desemnează că:
17

toate tranzacţiile înregistrate sunt reale; b) toate operaţiunile sunt declarate cu precizie; c) activele şi pasivele înregistrate aparţin entităţii. Precizaţi varianta corectă: a) a b) a şi b c) b d) c
a)

71.Întinderea planificării activităţii de audit depinde de: a) experiența auditorului şi mărimea entităţii; b) complexitatea auditului şi cunoaşterea activităţii entităţii auditate; c) a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) a d) c 72.Calitatea de auditor financiar se atribuie de către: a) Ministerul Finanţelor Publice; b) Camera Auditorilor; c) Corpul Experților Contabili. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) c 73.Evidenţa membrilor Camerei auditorilor se ţine cu ajutorul: a) condicii de prezenţă; b) Registrului auditorilor; c) unor registre controlate de Ministerul Finanţelor Publice. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b c) c d) nici una 74.Obiectivitatea unui auditor financiar profesionist poate fi afectată de: a) influenţe externe sau anumite prejudecăţi; b) conflicte de interese sau interese personale ; c) nici unul din răspunsuri nu este corect. Alegeți varianta corecta. Precizaţi varianta corectă:
18

a) a şi b b) a c) b d) c 75.Regularitatea –ca termen in normele de audit- desemnează ca: a) toate tranzacțiile înregistrate sunt reale; b) toate operațiile înregistrate se repeta; c) toate operaţiunile sunt in concordanta cu legile şi reglementările relevante. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 76.Acceptarea responsabilității fata de public pentru profesiunea de auditor reprezintă: a) o caracteristica esențiala; b) o trăsătura aleatorie; c) o caracteristica care nu este obligatorie. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 77.Metoda de lucru folosita de auditorii interni este: a) specifica şi originala; b) nu se supune unor reguli precise; c) nu prezintă nici un fel de restricție. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 78.Proprietatea –ca termen in normele de audit - reprezintă ca: a) toate operaţiunile sunt declarate cu precizie; b) activele şi pasivele prezentate in situaţiile financiare exista la data bilanțului; c) activele şi pasivele înregistrate aparţin entităţii. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) c d) nici una
19

79.Pentru exprimarea opiniei sale asupra situaţiilor financiare, auditorul trebuie sa : a) obţină cel puțin o probă de audit; b) obţină probe de audit suficiente, relevante şi de încredere; c) nu tina cont de nici o proba deoarece el are o opinie independenta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 80.Riscul inerent poate fi exprimat: a) in temeni cuantificabili cat şi in termeni necuantificabili; b) in valori subunitare; c) numai in termeni cuantificabili. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a şi b c) a d) c 81.Riscul de eroare la evaluarea producţiei in avans la produsele cu ciclu lung de fabricație este……….. decât la evaluarea stocurilor din comerț. Completați cu răspunsul corect spațiul liber: a) mai mic; b) cel mult egal; c) mai mare. Precizaţi varianta corectă: a) a b) a c) c d) nici una 82.Reputatia profesională a unui auditor financiar trebuie sa fie : a) in formare; b) confidențiala; c) neștirbita. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) a d) c 83.Care din afirmaţiile următoare este corecta? a) confidențialitatea implica numai abținerea de a dezvălui informaţiile obţinute;
20

confidențialitatea ca principiu fundamental al desfăşurării activităţii de audit financiar trebuie respectat numai de către furnizorii de informaţii confidențiale; c) confidențialitatea implica şi obligația auditorului de a nu folosi informaţiile obţinute in folosul propriu sau al altui terț. Precizaţi varianta corectă: a) a b) a c) c d) nici una
b)

84.Rolul esențial al auditului intern este de a: a) răspunde nevoilor terților şi entităţii auditate in ceea ce privește gradul de încredere care poate fi acordat tranzacțiilor şi situaţiilor financiare ale acestuia in activitatea desfășurată; b) acordă asistenţă personalului organismului auditat în îndeplinirea responsabilităților, oferind conducerii asigurarea ca politicile şi controalele efectuate acționează eficient; c) evalua garanția pentru creditele acordate întreprinderii. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) b d) c 85.Activitatea de audit financiar trebuie exercitata cu respectarea şi aplicarea corespunzătoare a : a) standardelor şi normelor naționale şi internaționale de contabilitate; b) normelor naționale de contabilitate; c) standardelor internaționale de contabilitate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) a şi b c) a d) toate 86.La auditarea situaţiilor financiare auditorii vor efectua întotdeauna proceduri de fond , care : a) au ca scop verificarea controalelor interne ale entităţii auditate, pentru a evalua in ce măsura se pot baza pe rezultatele acestora; b) sunt aplicate pentru obţinerea de probe de audit care sa ateste ca situaţiile financiare conţin informaţii eronate; c) verifica dacă operaţiunile din situaţiile financiare sunt in conformitate cu legislația şi reglementările in vigoare. Precizaţi varianta corectă: a) b
21

b) c c) toate d) nici una 87.Evaluarea – ca termen in normele de audit- reprezintă: a) toate operaţiunile sunt declarate cu precizie; b) toate operaţiunile sunt in concordanta cu legile şi reglementările relevante; c) activul sau pasivul este evaluat conform politicilor contabile adecvate aplicate consecvent. Precizaţi varianta corectă: a) b şi c b) c c) toate d) nici una 88.Standardele tehnice şi profesionale in concordanta cu care un auditor financiar profesionist trebuie sa-şi desfășoare activitatea, sunt promulgate de: a) Comitetul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate; b) Organismele profesionale membre sau alte organisme cu atribuții de reglementare; c) a) şi b). Alegeți răspunsul corect. Precizaţi varianta corectă: a) a b) a c) c d) nici una 89.Criteriul exhaustivității şi integrității înregistrărilor are in vedere: a) dacă toate elementele de activ şi pasiv înregistrate in contabilitate sunt justificate, pot fi verificate şi corespund cu cele identificate fizic; b) faptul ca toate operaţiunile patrimoniale au fost înregistrate corect şi integral in contabilitate; c) ca elementele patrimoniale sa fie evaluate in conformitate cu prevederile legii contabilității. Precizați care din aceste variante este corecta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 90.In realizarea auditului unei entităţi auditorii au mai multe alternative de abordare a activităţii. Menționați care sunt acestea dintre cele de mai jos: a) abordarea bazata pe sistem şi pe proceduri de fond; b) abordarea directa;
22

abordarea sistematica. Precizaţi varianta corectă: a) a b) c c) b şi c d) nici una
c)

91.Dacă auditorul constata ca in cadrul entităţii exista un sistem de control intern care funcționează şi este satisfăcut de eficacitatea acestuia, atunci procedurile de fond ale situaţiilor financiare şi ale tranzacțiilor pot fi: a) intensificate corespunzător; b) diminuate corespunzător; c) anulate in totalitate. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 92.Precizati care din următorii factorii se reflectă în mediul de control al unei entităţi: a) stilul de conducere şi modul de organizare a sistemului de conducere; b) structura entităţii precum şi sistemul de control al conducerii, inclusiv funcția de audit intern; c) a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) c c) toate d) nici una 93.In situaţia in care auditorul identifica doua sau mai multe controale similare şi care pot fi selectate drept controale cheie, pentru a decide care din aceste controale sa fie selectat trebuie sa i-a in considerare o serie de factori. Precizați care sunt aceștia: a) ușurința cu care se testează un control şi controalele care pot preveni sau detecta doua sau mai multe disfuncționalităţi; b) controalele care pot preveni sau detecta o singură disfuncționalitate; c) efortul depus pentru selectarea acestuia. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b şi c c) toate d) nici una 94.Natura, durata şi întinderea procedurilor realizate de auditor pentru evaluarea preliminara a sistemului de control intern, nu depind de următorii factori :
23

nivelul materialităţii luat in considerare şi tipul controalelor interne realizate ; b) mărimea şi complexitatea activităţii entităţii şi a sistemului sau informațional; c) nici unul din cei de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) a c) b d) c
a)

95.In urma evaluării sistemului de control intern, auditorii pot acorda sistemului calificativul “bun”, in una din următoarele situații: a) toate riscurile majore au fost detectate şi corectate iar controalele au fost eficace; b) toate riscurile sunt abordate intr-o măsură in care controalele pot greşi ocazional; c) cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate, iar controalele au fost in general eficiente, cu câteva excepții minore. Precizați care este aceasta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 96.Abordarea bazata pe proceduri de fond intervine atunci când: a) auditorii se bazează pe sistemul de control intern al entităţii; b) se consideră că obiectivele auditului pot fi atinse numai după efectuarea testelor de control; c) sistemul de control intern al entităţii nu prezintă încredere. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b c) c d) nici una 97.Pentru atingerea obiectivelor auditului auditorii trebuie sa obţină probe de audit. Precizaţi cum nu trebuie sa fie aceste probe: a) de încredere; b) relevante; c) fiscale. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b şi c c) c d) nici una

24

98.In urma evaluării sistemului de control intern, auditorii pot acorda sistemului calificativul “satisfăcător”. Precizați in care din situaţiile următoare se poate realiza acest lucru: a) dacă toate riscurile majore au fost detectate şi corectate, iar controalele au fost eficace; b) dacă toate riscurile sunt abordate intr-o măsură în care controalele pot greşi ocazional; c) dacă cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate, iar controalele au fost in general eficiente, cu câteva excepții minore. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 99. Printre tipurile procedurilor de fond nu se număra: a) proceduri analitice; b) proceduri sintetice; c) teste ale detaliilor tranzacțiilor şi soldurilor conturilor. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b c) c d) toate 100.Procedurile analitice trebuie aplicate de auditor : a) la începutul auditului; b) nu exista proceduri analitice; c) la sau aproape de sfârșitul auditului. Alegeți varianta corecta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 101.In cazul in care auditorul se decide sa efectueze proceduri analitice trebuie sa ia in considerare o serie de factori. Printre aceștia nu se numără: a) relevanta şi credibilitatea informaţiilor disponibile; b) disponibilitatea informaţiilor pe baza cărora se efectuează proceduri analitice; c) costul informaţiilor disponibile. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) c
25

d) toate 102.Un eșantion reprezentativ este acela care: a) are caracteristici similare pentru elementele din întreaga populație; b) trebuie folosit pentru o foarte mica parte a populației; c) constituie un instrument de realizare a planului misiunii de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) a şi c 103. Prin testarea tranzacțiilor privind caracterul exact al acestora,auditorul : a) verifica exactitatea tranzacțiilor care presupune şi refacerea calculelor tranzacțiilor selectate, confruntarea acestora cu datele înscrise in documentele justificative şi compararea lor cu înregistrările din evidenta financiar-contabila; b) verifica înregistrarea in evidenta contabila a tranzacțiilor ce vor fi efectuate; c) verifica dacă operaţiunile înregistrate in evidentele financiar-contabile au la baza documente justificative întocmite in conformitate cu prevederile legale. Precizaţi varianta corectă: a) a b) c c) toate d) nici una 104.Precizati care din următoarele etape nu fac parte din etapele auditului financiar: a) Planificarea şi executarea auditului; b) Programarea auditului; c) Raportarea auditului. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 105.Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, candidații trebuie sa îndeplinească unele din următoarele condiţii. Precizaţi care sunt acestea: a) sa fie de naționalitate romana; b) sa aibă stagiul militar satisfăcut; c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale şi testul de verificare a cunoștințelor in domeniul financiar contabil. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) c
26

d) toate 106.Precizati care din următoarele activităţi nu pot fi desfășurate de auditorii financiari persoane fizice in exercitarea independenta a profesiei: a) activitatea de expertiza contabila; b) activităţi de reorganizare judiciara şi lichidare; c) activitatea de audit extern. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) c 107.In etapa planificării auditului nu se elaborează: a) Planul general de audit; b) Raportul de audit; c) Programul de audit. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b c) c d) nici una 108.Planul general de audit întocmit de auditorul financiar: a) reprezintă o formulare a strategiei generale de audit; b) descrie sfera de cuprindere şi desfășurare a auditului; c) nu constituie un ghid pentru elaborarea programului de audit. Precizați care din variantele de mai sus este eronata. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) c 109.Precizati care din următoarele elemente nu pot fi considerate surse de informaţii pentru auditorii financiari: a) dosarul permanent şi rapoartele compartimentului de audit intern; b) diverse rapoarte întocmite de entitate, conform modului de raportare stabilit; c) notele explicative întocmite de conducerea entităţii la începutul fiecărui an financiar. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una
27

110.Precizati care din următoarele elemente trebuie incluse in programul de audit: a) entitatea auditată şi obiectivele generale şi specifice; b) teste de control şi proceduri de fond ; c) toate cele de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 111.Precizati care din următoarele afirmaţii este corecta: a) riscul se refera la probabilitatea inexistentei unei erori in situaţiile financiare neidentificate de către auditori; b) materialitatea reprezintă limita pana la care se poate tolera eroarea de către auditorii financiari; c) dosarul permanent nu constituie o sursa de informaţii pentru auditorii financiari. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) nici una 112.Precizati care din afirmaţii este corecta: a) Materialitatea este un concept al raționamentului profesional al auditorului ce poate varia funcție de utilizarea situaţiilor financiare; b) Materialitatea este un concept al raționamentului profesional al auditorului ce nu poate varia funcție de gradul de interes public; c) Materialitatea este un concept al raționamentului profesional al auditorului ce nu poate varia in anumite limite. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) b şi c 113.Precizati care din afirmaţiile menționate mai jos nu este corecta : a) Sistemul de control intern cuprinde mediul de control; b) Sistemul de control cuprinde procedurile de control; c) Sistemul de control intern nu se poate evalua împreună cu riscul inerent şi de control. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c
28

d) toate 114.In etapa planificării, auditorii elaborează : a) Planul general de audit; b) Notele explicative; c) Memorandumul de planificare a auditului. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 115.Materialitatea poate fi definita: a) prin natura; b) prin dimensiune; c) prin gradul de toleranta. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 116.Printre componentele riscului de audit nu se numără: a) riscul inerent; b) riscul conducerii; c) riscul de nedetectare; Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 117.Cele mai frecvente riscuri sunt : a) acelea cu posibilitate scăzuta de apariție; b) acelea cu impact scăzut; c) cele întâlnite cel mai adesea in practica. Precizaţi varianta corectă: a) a şi b b) b şi c c) b d) c 118.Auditorul are obligația sa verifice in mod adecvat şi suficient modul cum sunt aplicate principiile contabilității. Printre acestea se numără: a) continuitatea şi independenta exercițiului ;
29

intangibilitatea bilanțului de deschidere şi necompensarea; c) toate cele de mai sus. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate
b)

119.Precizati care afirmație este eronata: a) Bilanțul contabil asigură o imagine fidela, clara şi completa atât a patrimoniului, a situației financiare, cat şi a rezultatelor obţinute; b) Situaţiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a poziției financiare, performantei, modificării capitalului propriu şi fluxurilor de trezorerie ale întreprinderii pentru exercițiul financiar; c) Situaţiile financiare anuale nu constituie o sursa demna de luat in considerare. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) c d) toate 120.Punctati sursele din care auditorul nu poate obține informaţii despre sectorul de activitate şi despre entitatea auditată: a) discuții cu persoanele din cadrul entităţii (directori şi personalul operativ superior); b) planificarea şi efectuarea auditului in mod eficient; c) discuții cu alți auditori, cu juriști sau alți consultanți care au oferit servicii. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 121.Alegeti afirmaţiile corecte din cele de mai jos: a) Mediul de control consta in ansamblul preocupărilor conducerii entităţii auditate in ceea ce privește organizarea sistemului de control intern şi importanta ce se acorda acestuia; b) Mediul de control nu influențează eficienta procedurilor de control specifice; c) Un mediu de control puternic poate, prin el însuși, sa asigure eficienta sistemului de control intern. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) toate
30

122.Precizati care sunt abordările generale ale eșantionării in audit: a) eșantionarea directa; b) eșantionarea indirecta; c) eșantionarea statistica şi eșantionarea nestatistica. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 123.Precizati care este afirmația corecta: a) eșantionarea statistica folosește legea probabilității pentru selectarea şi evaluarea rezultatelor unui eșantion de audit; b) eșantionarea statistica se bazează pe raționamentul profesional al auditorului; c) rezultatele eșantionării statistice nu se vor extrapola asupra întregii populații întrucât eșantionul selectat nu este reprezentativ. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 124.Esantionarea nestatistica se bazează pe: a) rezultatele obţinute prin evaluarea unui eșantion pe baza legii probabilității; b) raționamentul profesional al auditorului; c) formule matematice specifice. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 125.Precizati care metodele de eșantionare statistica este mai frecvent utilizata: a) selecția aleatoare; b) selecția stratificata; c) selecția principala. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate

31

126. O serie de factori trebuie avuți in vedere când se planifica şi se proiectează eșantioanele. Precizați care din următorii nu fac parte din aceștia: a) obiectivele testului de audit; b) populația din care vor fi extrase eșantioanele; c) nivelul planificat al riscului de audit; Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 127.Populatia – ca termen utilizat in normele de audit- reprezintă: a) întreg personalul căruia i se adresează rezultatele activităţii de audit; b) grupul din care face parte auditorul; c) întregul set de date din care auditorul dorește sa extragă un eșantion, cu scopul de a ajunge la o concluzie. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 128.O importanta deosebita pentru eșantionare o reprezintă identificarea populației; aceasta este exhaustiva dacă: a) este potrivita pentru obiectivul auditului; b) toate elementele presupuse a se afla in conţinutul populației sunt incluse in acesta; c) poate fi împărţită în subpopulaţii distincte pe baza unei singure caracteristici. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 129.Când determina dimensiunea eșantionului, auditorul trebuie sa ia in considerare: a) riscul de eșantionare şi cantitatea admisibilă de erori; b )gradul in care nu sunt anticipate erorile; d) populația din care va fi extras eșantionul. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate

32

130.Care din afirmaţiile următoare sunt corecte: a) Riscul de eșantionare se refera la posibilitatea ca un eșantion extras sa fie reprezentativ pentru întreaga populație; b) Dimensiunea eșantionului nu este influențata de riscul de eșantionare pe care este dispus sa-l accepte auditorul; c) Riscul de eșantionare trebuie considerat in relație cu modelul riscului de audit şi cu componentele acestuia. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 131.Riscul de eșantionare : a) nu poate fi niciodată eliminat; b) poate fi eliminat in totalitate; c) este o componenta a riscului de audit;. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 132.Etrapolarea rezultatelor testării (verificării) eșantionului asupra populației trebuie sa se facă printr-o metoda …………. cu metoda folosită la alegerea unităţii de eșantionare. Completați cu răspunsul corect spațiul liber de mai sus: a) identica; b) diferita; c) compatibila. Precizaţi varianta corectă: a) a b) b c) c d) toate 133.Termenul “probe de audit” reprezintă : a) informaţiile puse la dispoziția auditorului de către entitatea auditată; b) informaţiile obţinute de către auditor pentru a trage concluziile pe care se va baza opinia de audit; c) informaţiile de care dispune entitatea auditată in momentul in care cere efectuarea unui audit. Alegeți varianta corecta. a) a b) b
33

c) c d) toate 134.Pe parcursul activităţii sale auditorul este confruntat cu necesitatea de a alege şi utiliza diverse tipuri de probe de audit; din punct de vedere al sursei, probele de audit nu pot fi : a) obţinute de auditor; b) obţinute de terțe parți; c) obţinute din surse secrete; Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 135. Pe parcursul activităţii sale auditorul este confruntat cu necesitatea de a alege şi utiliza diverse tipuri de probe de audit; din punct de vedere al naturii, probele de audit pot fi : a) documentare şi vizuale; b) verbale; c) toate cele de mai sus. Alegeți răspunsul corect. a) a b) b c) c 136.Care sunt cerinţele pe care nu trebuie sa le îndeplinească probele de audit pe baza cărora auditorul își fundamentează opinia: a) caracterul relevant; b) caracterul rezonabil; c) suficienta. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 137.O proba de audit este considerata competenta dacă: a) este suficienta din punct de vedere cantitativ; b) este adecvata din punct de vedere calitativ; c) cumulativ a) şi b) . Alegeți varianta corecta. a) a b) b
34

c) c 138.Dintre principalele atribuții şi obligații ale Camerei Auditorilor Financiari din Romania, se pot enumera : a) actualizează şi difuzează permanent standardele profesionale care se utilizează in activitatea de audit financiar; b) publica lunar in Monitorul Oficial modificările intervenite in evidenta membrilor; c) actualizează permanent Normele privind exercitarea activităţii de audit financiar. Precizați care din afirmaţiile sus menționate sunt incorecte. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 139.Care din următoarele afirmaţii sunt corecte: Camera Auditorilor financiari din Romania are următoarele obiective principale de realizat: a) sa elaboreze in interesul public, un set unic de standarde globale de contabilitate de o calitate ridicata, inteligibile şi cu caracter executoriu; b) actualizarea permanenta a Normelor privind exercitarea activităţii de audit financiar; c) sa găsească soluții calitative pentru realizarea convergentelor standardelor naționale de contabilitate şi a standardelor internaționale de contabilitate. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 140.Care din următoarele afirmaţii sunt corecte: Regularitatea contabilității presupune: a) respectarea regulilor şi a procedurilor contabile; b) respectarea principiilor contabile general acceptate; c) cumulativ a) şi b). Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 141.Care din următoarele afirmaţii sunt corecte: Întinderea planificării auditorului nu depinde de: a) mărimea entităţii; b) experiența auditorului;
35

c) Adunarea Generala a Acționarilor. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 142.Precizati care din afirmație este corecta: a) pragul de semnificație nu reprezintă o limita; b) pragul de semnificație depinde de mărimea elementului sau a erorii de judecată în împrejurări specifice ale omisiunii sau declarării greşite; c) pragul de semnificație este o expresie a semnificației sau a importantei relative a unei probleme in contextul situaţiilor financiare. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 143.Planul general de audit întocmit de auditorul financiar nu reprezintă : a) o formulare a strategiei generale de audit care stabilește direcția auditului; b) un ghid pentru elaborarea programului de audit; c) un obiectiv prioritar al managementului entităţii auditate. Precizaţi varianta corectă: a) a şi c b) b şi c c) a d) c 144.Care din afirmaţiile menționate mai jos sunt corecte : In raportul de audit trebuie arătat ca auditul efectuat include: a) examinarea pe baza de teste a probelor pentru susținerea sumelor din situaţiile financiare şi a altor informaţii prezentate; b) evaluarea estimărilor semnificative făcute de către conducere la întocmirea situaţiilor financiare; c) a) şi b). Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 145.Precizati care din următoarele afirmaţii sunt corecte: Sistemul de control intern al unei entităţi cuprinde: a) auditul public intern; b) sistemul de proceduri şi politici;
36

c) controlul de gestiune. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 146.Precizati condițiile necesare îndeplinirii mandatului de auditor financiar: a) sa fie de naționalitate romana; b) sa fie membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania şi sa îndeplinească condițiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcționare a Camerei Auditorilor; c) sa nu facă parte din partidele politice . Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 147.Precizati care din afirmaţiile de mai jos sunt incorecte: Prin independenta se înțelege exercitarea mandatului de auditor financiar de către persoanele care: a) au calitatea de auditor financiar; b) au raporturi juridice de munca sau civile cu societățile auditate; c) nu au nici un fel de interese materiale directe sau indirecte in raport cu entitățile auditate cu excepția onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor; Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 148.Organizarea şi conducerea activităţii de audit financiar se realizează de: a) Curtea de Conturi; b) Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați; c) Camera Auditorilor Financiari. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate

37

149.Precizati care din următoarele afirmaţii sunt incorecte: Comitetul pentru Standardele de Contabilitate (IASC) are următoarele obiective principale: a) organizarea examenelor pentru stabilirea calităţii de auditor financiar şi atribuie aceasta calitate; b) controlează calitatea activităţii de audit financiar executata de auditorii financiari; c) a) şi b). Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 150. Printre sancțiunile disciplinare ce se pot aplica de către Camera Auditorilor Financiari auditorilor financiari, nu se poate număra : a) avertismentul; b) suspendarea calităţii de membru al camerei pe o perioadă de la 6 luni pana la un an; c) limitarea unor drepturi. Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 151.Auditorul are obligația sa verifice in mod adecvat şi suficient modul cum sunt aplicate principiile contabilității. Identificați care sunt acestea: a) Continuitatea, independenta exercițiului şi necompensarea; b) Intangibilitatea bilanțului de deschidere şi permanenta metodelor; c) a) şi b). Alegeți varianta corecta. a) a b) b c) c d) toate 152.Precizati răspunsul incorect: Auditul de regularitate cuprinde : a) atestarea responsabilității financiare a administrației guvernamentale in ansamblu b) auditul economicităţii activităţilor administrative in concordanta cu principiile şi practicile sănătoase şi cu politicile manageriale; c) auditul onestității şi a caracterului adecvat a deciziilor administrative luate in cadrul entităţii auditate. Alegeți varianta corecta. a) a b) b
38

c) c d) toate 153.Obiectul situaţiilor financiare este de a furniza informaţii despre : a) Performantele financiare; b) Modificarea poziției financiare a întreprinderii; c) Atestarea responsabilității financiare a întreprinderii. Precizați varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 154.Care afirmație este corecta : a) Eficacitatea reprezintă relația dintre ieşiri constând in bunuri, servicii şi altele şi resursele utilizate pentru producerea lor; b) Eficienta reprezintă măsura în care obiectivele au fost atinse şi raportul dintre efectele scontate şi efectele obţinute pentru o activitate data; c) Economicitatea reprezintă minimizarea costului resurselor utilizate pentru o activitate prin prisma obținerii unei calităţi adecvate. Precizaţi varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 155.Care din următoarele afirmaţii sunt eronate : Aserțiunile conducerii privind tranzacțiile privesc: a) apariția şi exhaustivitatea; b) evaluarea şi regularitatea; c) toate cele de mai sus. Precizaţi varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 156.Care din următoarele afirmaţii sunt eronate : Întinderea ariei de aplicabilitate a auditului financiar se determina ținând cont de : a) poziția geografica; b) cunoașterea entităţii auditate; c) locul in ramura economica de care aparţine; Precizați varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c
39

c) b d) c 157.Care din afirmaţiile următoare sunt incorecte : a) Principiul continuităţii activităţii presupune continuitatea aplicării aceloraşi reguli şi norme privind evaluarea, înregistrarea in contabilitate şi prezentarea elementelor de activ şi pasiv a rezultatelor, asigurând comparabilitatea in timp a informaţiilor; b) Principiul permanentei metodelor presupune ca se vor lua in considerare toate veniturile şi cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea; c) a) şi b). Precizați varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 158.Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica auditorilor financiari de către Camera Auditorilor, sunt : a) avertisment; b) diminuarea onorariului pana la 50 %; c) interdicția de a fi promovat in profesia de auditor financiar principal timp de 1-5 ani. Precizați varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 159.Caracterul relevant al unei probe de audit se evidențiază prin aceea ca : a) este o informație caracterizata prin pertinenta, in sensul ca susține elocvent constatările auditului; b) este o informație al cărui cost de obținere comparat cu relevanta ei se dovedește a fi economica, eficienta şi eficace; c) este o informație obținuta pe baza eșantionării statistice. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 160.Alegeti afirmația corecta din cele de mai jos : a) economicitatea probei de audit solicita auditorului realizarea obiectivelor auditului cu cel mai mic cost posibil; b) proba de audit este ineficienta atunci când metodele aplicate pentru obţinerea ei au fost rentabile şi eficace;
40

c) proba de audit este eficienta atunci când scopurile pentru care a fost produsa nu susțin constatările. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 161.Criteriile de evaluare a probelor de audit reprezintă : a) principiile pe baza cărora conducerea entităţii auditate apreciază dacă auditul a fost eficient; b) principii sau standarde pe care auditorul le aplica in evaluarea probelor de audit; c) principiile pe baza cărora auditorul selectează un eșantion fără a urma o tehnică structurată. Alegeți afirmația corecta. a) a şi c b) b c) a d) c 162.Care din afirmaţiile de mai jos sunt incorecte : a) proba de audit obținuta din surse externe independente şi competente este mai credibila decât cea obținuta din interiorul entităţii auditate; b) probele de audit documentare sunt mai credibile decât probele verbale; c) probele verbale obţinute au o credibilitate mai mica dacă sunt confirmate in scris. Alegeți afirmația corecta. a) a şi c b) b c) a d) c 163.Precizati care din enunțurile de mai jos sunt corecte: a) credibilitatea probelor furnizate din interiorul entităţii auditate scade in funcție de calitatea sistemului de control intern; b) proba obținuta direct de auditor de la fata locului este mai credibila decât cea obținuta indirect; c) certitudinea probei unei surse de audit scade atunci când ea este coroborata cu o alta sursa. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b c) a d) c

41

164.Utilizarea in bloc a probelor de audit furnizate de diverse surse permite obţinerea unui nivel de încredere ……… decât in cazul utilizării individuale a fiecărei probe de audit. Completați cu răspunsul corect spațiul liber: a) mai mic; b) diferit; c) mai mare. Precizați varianta incorecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 165.Procedurile de fond (testele detaliilor tranzacțiilor) iau forma unor metode specifice de obținere a probelor de audit, cum sunt : a) investigarea, inspecția şi observarea; b) confirmarea şi calculul; c) toate . Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 166. Inspecția ca metoda specifica de obținere a probelor de audit consta in : a) obţinerea informaţiilor de la persoanele care le dețin, fie din interiorul entităţii, fie din afara acesteia; b) verificarea acurateței matematice a documentelor primare şi a înregistrărilor contabile sau a altor calcule; c) examinarea înregistrărilor, a documentelor sau a imobilizărilor corporale. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 167.Observarea ca metoda specifica de obținere a probelor de audit consta in: a) examinarea înregistrărilor, a documentelor sau a imobilizărilor corporale; b) urmărirea unui proces sau a unei proceduri realizate de către alții, ca de exemplu urmărirea modului in care sunt numărate articolele cu ocazia efectuării inventarului de către personalul entităţii auditate; c) evaluarea naturii şi mărimii unor deficiente, atât la nivelul situaţiilor financiare cat şi la nivelul unor categorii de tranzacții. Alegeți răspunsul corect.
42

Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b c) a d) c 168.In general, procedurile analitice sunt utilizate in următoarele scopuri: a) ca proceduri de fond, atunci când utilizarea lor poate fi mult mai funcționala şi eficienta decât testele de detaliu necesare reducerii riscului de nedetectare pentru anumite aserțiuni privind situaţiile financiare; b) de a ajuta auditorul in planificarea naturii, duratei şi întinderii altor proceduri de audit sau ca o revizuire generala a situaţiilor financiare din cadrul etapei de revizuire finala a activităţii de audit; c) toate cele de mai sus. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 169.Procedeul de siguranţă pe care auditul îl acordă procedurilor analitice nu depinde de următorii factori : a) pragul de semnificație al elementelor implicate; b) comparații cu situaţiile financiare din exercițiile anterioare; c) precizia cu care rapoartele preconizate ale procedurilor analitice pot fi prevăzute; Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b c) a d) c 170.Masura in care auditorii vor utiliza procedurile analitice in faza de planificare a auditului depinde de specificul şi complexitatea activităţilor entităţii auditate, dar şi de: a) existenţa surselor de informare; b) deciziile conducerii entităţii auditate; c) rezultatele analizelor anterioare. Alegeți răspunsul corect. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c

43

171.Procedurile analitice utilizate de auditor in procesul de planificare al auditului constau in : a) examinarea bugetelor de venituri şi cheltuieli aprobate ale entităţii şi examinarea soldurilor conturilor şi a categoriilor de operațiuni importante evidențiate in situaţiile financiare; b) stabilirea de profiluri şi analiza indicilor; c) toate cele de mai sus. Alegeți varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 172.Înţelegerea de către auditor a relației intre soldul contului previzionat şi alte variabile constituie elementul decisiv pentru eficienta procedurilor analitice. Relația poate fi înțeleasă luând in considerare o serie de caracteristici cum ar fi : a) coerenta şi pertinenta; b) plauzibilitate şi frecventa masurilor; c) a) şi b). Alegeți răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 173.Cu cat sunt mai frecvente masurile asupra unui ansamblu de variabile, cu atât …….. calitatea informaţiilor cu privire la relația dintre variabile. Completați spațiul liber cu răspunsul corect: a) scade; b) creste; c) nu se modifica; Alegeți răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 174.Probele de audit provenite din procedurile analitice sunt ………, dacă sunt comparate doua variabile, provenind amândouă din aceeaşi sursa. Completați spațiul liber cu răspunsul corect : a) independente; b) neschimbate; c) limitate. Alegeți răspunsul corect. a) a şi c
44

b) b c) a d) c 175.Inainte de a acorda încredere rezultatelor procedurilor analitice utilizate, auditorul trebuie sa obţină probe pertinente şi rezonabile asupra fiabilității informaţiilor utilizate. El trebuie sa stabilească dacă : a) informația nu a fost verificata in cadrul procedurilor de control; b) sistemul utilizat pentru generarea informației a fost supus unor controale interne eficiente; c) s-au efectuat un număr minim de proceduri de fond asupra tranzacțiilor. Alegeți răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 176.Diferenta dintre suma prevăzută şi suma contabilizata este semnificativa dacă depăşeşte diferența acceptabilă. O diferenţă inferioara celei acceptabile poate fi semnificativa dacă nu se aplica una din următoarele condiții : a) diferența este inferioara diferenței acceptabile ; b) diferența poate schimba un excedent in deficit şi viceversa; c) nici una din cele de mai sus .. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 177. Precizaţi care din următoarele categorii de proceduri nu sunt proceduri analitice din cele de mai jos: a) analiza tendinţelor; b) analiza subiectiva; c) analiza indicilor. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 178.Care din afirmaţiile de mai jos este corecta : a) Analiza indicilor este metoda care consta in compararea relaţiilor pertinente intre cifrele din situațiile financiare;
45

b) Analiza indicilor nu are ca rezultat izolarea relaţiilor normale sau stabile (pe o anumita perioadă) care exista intre soldurile conturilor; c) Utilizarea procedurilor analitice in faza de raportare nu pot oferi auditorului posibilitatea de a constata dacă situațiile financiare corespund cunoştinţelor obţinute despre activitatea entităţii auditate. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 179.Precizati care sunt cele mai frecvent utilizate metode de analiza a indicilor : a) indexarea la o baza comuna şi analiza indicilor financiari; b) testarea soldurilor conturilor; c) teste ale detaliilor tranzacţiilor. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 180.Auditorul poate utiliza o gama larga de indici, in funcţie de natura entităţii auditate şi de situațiile ei financiare. Marcaţi care din indicii de mai jos sunt examinaţi in mod obişnuit intr-o societate comerciala : a) cifra de afaceri; b) marja beneficiului brut şi rotaţia stocurilor; c) gradul de lichiditate. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) b 181.Analiza indicilor poate fi o tehnica eficienta dacă sunt îndeplinite o serie de condiţii. Printre acestea se număra: a) indicii nu pot fi stabili de la un exerciţiu la altul; b) cifrele diferitelor operaţiuni sau ale diferitelor solduri care intra in competenta indicilor ce se compara, sunt calculate folosind aceleaşi practici contabile; c) luarea in considerare a unor indicatori previzionali pertinenţi. Alegeţi varianta corecta. a) b b) a şi c c) b şi c d) c
46

182.Eficienta analizei predictive, ca procedura analitica, depinde de o serie de factori: a) omiterea indicatorilor previzionali non-pertinenţi şi caracterul plauzibil al relaţiilor identificate; b) utilizarea unor informaţii de exploatare non-financiare pertinente alături de informaţii externe sau de informaţii pertinente; c) toţi cei de mai sus. Precizaţi care sunt aceştia. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 183.Precizati care sunt normele de referinţa in auditul financiar: a) norme legale şi norme de audit; b) norme contabile şi norme de audit; c) norme legale,norme contabile şi norme de audit. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) b 184.Etapa de ……….. a auditului consta in aplicarea procedurilor cuprinse in programul de audit. Completaţi spaţiul liber cu răspunsul corect: a) planificare; b) eşantionare; c) execuţie. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 185. Din elementele de mai jos, precizaţi care sunt cerinţele pe care nu trebuie sa le respecte conţinutul raportului de audit: a) sa fie uşor de înţeles şi plin de ambiguitate; b) sa cuprindă numai informaţii susţinute de probe suficiente şi relevante; c) sa fie convingător, concis şi uniform. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c

47

186.Declaratia privind responsabilitatea conducerii entităţii şi responsabilitatea auditorului, este prezentata in raportul de audit: a) in paragraful introductiv ; b) in paragraful in care se prezintă natura unui audit; c) intr-o anexa la raport . Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) a c) b şi c d) c 187.Pentru auditarea fondurilor alocate de Uniunea Europeana, raportul de audit nu va face trimitere la procedurile referitoare la : a) asigurarea conformităţii cu Acordul Multianual de Finanţare; b) Raportul Public Anual; c) Protejarea intereselor financiare ale Comunitarii Europene. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) b d) a 188.Data unui raport încheiat de un auditor financiar: a) se trece după semnătura auditorului; b) este un element important al raportului de audit ; c) se trece întotdeauna in paragraful de deschidere. Alegeţi răspunsul corect. a) b b) b şi c c) a d) a şi b 189.Care sunt principalele tipuri de opinie pe care le poate formula un auditor, din cele de mai jos: a) opinie calificata sau opinie necalificata/favorabila; b) opinie devaforabilă sau imposibilitatea de a exprima o opinie; c) toate cele de mai sus. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c

48

190.In situaţia in care auditorul financiar ajunge la concluzia ca situațiile financiare reflecta cu fidelitate poziţia financiara a entităţii auditate şi ca tranzacţiile financiare sau efectuat in conformitate cu prevederile şi reglementările legale in vigoare, poate exprima : a) o opinie cu rezerve; b) o opinie contrara; c) o opinie necalificata/favorabila. Precizaţi varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 191. In cazul in care auditorul are îndoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situaţiilor financiare care sunt materiale dar nu sunt fundamentale pentru buna înţelegere a situaţiilor financiare, acesta exprima: a) o opinie necalificata; b) o opinie calificata sau o opinie cu rezerve; c) o opinie defavorabila. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi b b) c c) b d) a 192.Raportul de audit asupra situaţiilor financiare are rolul : a) de a confirma încrederea in situaţiile financiare prezentate care oferă o imagine fidela a poziţiei financiare a societăţii auditate; b) de a proteja activele şi pasivele societăţii auditate; c) de a da garanţie organelor de control că situaţiile financiare sunt corect întocmite. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) a c) a şi b d) c 193.Paragraful de introducere al Raportului de audit trebuie sa conţină: a) titlul raportului; b) identificarea situaţiilor financiare auditate şi a responsabilităţilor; c) o referire la standardele internaţionale de audit. Precizaţi varianta corecta. a) a şi c b) b c) a şi b d) c
49

194.Standardele internaţionale INTOSAI definesc auditul performantei ca fiind : a) auditul realizat cu scopul de a creste considerabil performantele entităţii auditate; b) un audit al economicităţii, eficienţei şi eficacităţii cu care entitatea auditată utilizează resursele in scopul îndeplinirii responsabilităţilor sale; c) auditul eficacităţii performantei referitoare la îndeplinirea obiectivelor entităţii auditate . Alegeţi varianta corecta. a) a şi c b) c c) b d) a 195.Eficienta activităţii unei entitatea auditate poate fi privita ca raport intre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru obţinerea acestora; in situaţia in care rezultatul raportului este egal sau mai mare decât “1”, situaţia este : a) defavorabila; b) acceptabila; c) favorabila. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 196.Potrivit legislaţiei in vigoare, instituţia suprema de control financiar extern asupra modului de formare, de administrare şi întrebuinţare a resurselor financiare ale statului şi ale sectorului public, este : a) Direcţia Generala a Finanţelor Publice; b) Curtea de Conturi; c) Autoritatea Naţionala de Control. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) b 197.Care dintre enunţurile următoare nu fac parte din categoria principiilor generale care trebuie respectate intr-un proces de auditare: a) inexistenţa unui mandat al auditului performantei; b) caracterul ex-post al auditului performantei; c) libertatea de selecţie a domeniilor in cadrul mandatului de audit al performantei. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c
50

c) a d) c 198.In auditul performantei este necesar ca pe lângă principiile generale sa fie respectate şi o serie de principii specifice care ghidează activitatea auditorilor, acestea constituind o baza temeinica, in vederea obţinerii “celor mai bune practici” in domeniu, cum ar fi : a) responsabilitatea, integritatea şi obiectivitatea; b) competenta, perseverenta şi rigurozitatea; c) a) şi b) Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 199.Mandatul auditului performantei reprezintă : a) acordul scris dat de către entitatea auditată auditorului pentru activitatea ce urmează a o desfăşura; b) împuternicirea acordata prin lege unei Instituţii Supreme de Audit, de a audita programele, activităţile şi entităţile implicate in administrarea fondurilor; c) împuternicirea acordata de auditori reprezentaţilor entităţilor auditate de a-şi desfăşura activitatea până la finalizarea auditului. Precizaţi răspunsul corect. a) b b) b şi c c) a şi b d) c 200.Analizand caracteristicile auditului performantei comparativ cu cele ale auditului financiar, rezulta o serie de deosebiri şi asemănări, care pot fi sintetizate in funcţie de o serie de elemente specifice. Precizaţi care din următorii nu pot face parte din aceasta categorie : a) subiecţii auditaţi; b) standardele de audit; c) exerciţiul financiar auditat. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 201.In cadrul auditului performantei întâlnim abordarea orientata pe rezultate. Aceasta abordare se refera in principal la : a) rezultatele obţinute, îndeplinirea obiectivelor şi respectarea cerinţelor;
51

b) identificarea, verificarea şi analizarea problemei, fără a face referiri la criterii de audit predefinite; c) respectarea cerinţelor auditului. Selectaţi varianta corecta. a) b b) b şi c c) a d) c 202.Cu cat se obţin mai multe informaţii in legătura cu un anumit subiect şi cu cat sunt identificate mai multe riscuri in ceea ce priveşte realizarea performantei, cu atât ……… şansa ca acel subiect sa fie selectat şi inclus in programul de audit. Completaţi cu răspunsul corect enunţul de mai sus: a) scade; b) creste; c) se diminuează semnificativ. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 203.Studiu preliminar efectuat înainte de elaborarea planului de audit se va finaliza cu întocmirea unui raport ce cuprinde concluzii şi propuneri denumit: a) raport preliminar intermediar; b) raport privind studiul preliminar; c) raport intermediar. Precizaţi răspunsul corect. a) c b) b şi c c) a d) b 204.In funcţie de natura lor se deosebesc mai multe tipuri de probe de audit. Precizaţi care din cele de mai jos nu fac parte din aceste tipuri de probe de audit: a) probe de audit fizice; b) probe de audit intermediare; c) probe de audit verbale. Precizaţi răspunsul corect. a) b şi c b) a şi b c) a d) b

52

205. După finalizarea raportului şi aprobarea lui de către conducerea Curţii de Conturi, acesta va fi prezentat pentru publicare intr-un format adecvat, urmând a fi distribuit destinatarilor săi; printre aceştia se pot număra : a) Ministerul Finanţelor, Monitorul Oficial şi Executivul; b) Comisia specializata a Parlamentului; c) Toţi cei de mai sus. Marcaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 206. Probele de audit sunt competente dacă informaţiile obţinute de auditor sunt: a) pertinente care se refera la obiectivele auditului şi care susţin elocvent constatările; b) din punct de vedere al costului obţinerii acestora economice, eficiente şi eficace; c) suficiente cantitativ şi oportune in atingerea rezultatelor auditului, imparţiale din punct de vedere calitativ, astfel încât să inspire încredere şi siguranţa. Precizaţi răspunsul corect. a) c b) b şi c c) a d) b 207. Auditul propriu-zis, ca etapa ce trebuie parcursa in desfăşurarea unui audit de performanţă, cuprinde : a) culegerea şi analizarea probelor pentru audit; b) urmărirea scadentei proiectului de audit; c) urmărirea impactului raportului de audit al performantei. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 208.Care din tehnicile enumerate mai jos nu fac parte din tehnicile de analiza a datelor: a) analize statistice; b) analize dinamice; c) analizele previzionale. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c

53

209.Auditorul refuza formularea unei opinii in situaţia in care: a) nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situaţiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l împiedica sa formuleze o opinie cu rezerve; b) are îndoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situaţiilor financiare; c) se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului situaţiilor financiare, deoarece exista inexactitatea in situaţia financiară sau nu poate obţine suficiente probe pentru a susţine o opinie cu rezerve. Alegeţi varianta corecta. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 210. De regula, paragraful de observaţii se situează : a) înaintea paragrafului ce cuprinde opinia auditorului; b) in partea introductiva a raportului; c) după paragraful de opinie; Precizaţi răspunsul corect. a) c b) b şi c c) a d) b 211.Care afirmaţii sunt corecte in ceea ce priveşte data unui raport de audit: a) se poate trece oricând de către auditor; b) este opţionala; c) auditorul nu trebuie sa dateze raportul înainte de data la care situaţiile financiare sunt semnate sau aprobate de către conducere. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) c 212.Precizati care din următoarele afirmaţii sunt corecte: a) Intervievarea consta in obţinerea informaţiilor de la persoanele care le deţin numai din interiorul entităţii,; b) In urma intervievării, auditorul poate obţine informaţii pe care nu le deţinea anterior sau informaţii care se coroborează cu probele de audit; c) Intervievarea poate lua numai forma unor întrebări scrise adresate terţilor. a) b b) a şi b c) a d) c
54

213.Auditorul procedează la elaborarea unui plan al misiunii de audit deoarece : a) este o măsura care ii este impusa şi trebuie respectata; b) este o necesitate, pentru a asigura ca auditul se va realiza de o maniera eficienta; c) este o măsura suplimentara de control. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) b 214.Auditul intern este organizat astfel: a) un compartiment auxiliar al entităţii ce colaborează cu aceasta pentru diferite acţiuni; b) un compartiment în subordinea directă a managementului instituţiei publice, a ordonatorului de credite etc.; c) o firma angajata de către conducerea entităţii pentru verificarea procedurilor de control intern. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) b d) c 215.La selectarea unui eşantion auditorul trebuie sa aibă in vedere ca : a) acesta sa cantina o serie de date; b) acesta sa fie reprezentativ; c) acesta sa aibă un volum corespunzător. Marcaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 216. Obiectivele auditului financiar sunt: a) Acordarea de consultanta b) Crearea de valoare adăugată c) Examinarea situaţiilor financiare privind imaginea fidela ,clara şi completa a informaţiilor şi operațiunilor reflectate in acestea, in vederea exprimării unei opinii independente şi responsabile Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c
55

217. Sistemul de control intern al unei entităţi cuprinde: a) mediul de control b) sistemul de proceduri şi politici c) teste de control Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a şi b c) a, b şi c d) b şi c 218. Retragerea calităţii de auditor financiar are loc cu prilejul înregistrării uneia din următoarele situații. a)Exercita profesia de auditor fără a fi membru al Camerei Auditorilor din Romania. b)are raporturi juridice de munca cu societățile comerciale auditate ori interes direct sau indirect in raport cu aceasta. c)furnizează informaţii false sau incomplete in legătura cu aspecte semnificative privind societatea comerciala auditată. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) a, b şi c 219. Auditorul financiar pe parcursul auditării poate: a)face recomandări privind înregistrările contabile b)efectua operațiuni contabile pentru client c)desfășura pentru clientul respectiv activităţi de consultanta. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 220. Auditorul financiar trebuie sa efectueze teste pentru a se asigura ca: a)forma şi conţinutul situaţiilor financiare respecta principiile generale ale contabilității şi ale altor reglementari legale. b)tehnicile şi instrumentele de audit sunt corect aplicate c)toate tranzacțiile au fost corect evaluate şi înregistrate conform prevederilor legale. d) sunt respectate termenele din scrisoarea de angajament Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c
56

221. Aserțiunile conducerii privind tranzacțiile sunt: a)exhaustivitatea, apariția, evaluarea, regularitatea, prezentarea şi evidențierea informaţiilor b)integritate, obiectivitate, competenta, confidențialitate c)exhaustivitatea, existenţa, evaluarea, proprietatea, prezentarea şi evidențierea informaţiilor. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a c) c d) b 222. Un mediu de control favorabil implica necesitatea imperioasa de a avea: a) o etica b) o politica c) o organizare Alegeţi răspunsul corect. a) b şi c b) a şi b c) a, b şi c d) c 223. Riscul de eșantionare se refera: a) La posibilitatea ca un eșantion extras sa nu fie reprezentativ pentru întreaga populație. b) Ca acea concluzie a auditorului ,ce se bazează pe un eșantion sa difere de concluzia la care s-ar fi ajuns dacă întreaga populație ar fi fost supusa aceleaşi proceduri de audit c) La posibilitatea ca un eșantion extras sa fie select pe baza raționamentului profesional al auditorului. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a şi b d) c 224. Mijloacele care permit realizarea obiectivelor unei misiuni de audit financiar sunt: a) Mijloace umane, mijloace financiare, mijloace tehnice b)Mijloace fixe, obiecte de inventar c)Recrutarea, pregătirea profesională permanentă, etica Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) a, b şi c
57

225. Care este principala sursă de informaţii pentru întocmirea programelor de audit? a) Cadrul juridic al auditului b) Planul de audit c) Standardele de audit Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d) c 226. Procedurile de audit necesare atingerii obiectivului auditului, sunt cele referitoare la : a) determinarea materialităţii b) evaluarea riscului c) abordarea auditului d) descrierea metodelor de colectare a informaţiilor Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a d)a, b şi c 227. Clasificați auditul in funcție de domeniul acoperit : a) auditul financiar b) auditul bugetelor (previziunile) c) auditul “a priori” d) auditul “a posteriori” e) auditul procedurilor f) auditul IT g) auditul fiscal Alegeţi răspunsul corect. a) a, e, şi g b) a, b, e, f şi g c) b, f şi g d) c,e, f şi g 228. Avem următoarele tipuri de control intern: a) Sistemul de control al conducerii b) Controlul organizațional c) Controlul de supervizare d) Controlul de autorizare e) Controlul privind realizarea operațiunilor Alegeţi răspunsul corect. a) b, c, d şi e b) a, b, c şi d
58

c) c, d şi e d) b şi d 229. Metodele de selectare a eșantioanelor sunt: a)Selecția aleatoare şi selecția sistematica b)Metoda cost avantaj, metoda evaluării directe c)Extrapolarea directa, extrapolarea tendinței creșterii sau scăderii veniturilor. Precizaţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi c c) a d) b 230. Elaborarea unui plan pentru obţinerea informaţiilor privind activităţile entităţii presupune: a)descrierea informaţiilor necesare b)descrierea surselor de informaţii c)descrierea metodelor de colectare a informaţiilor d)graficul de desfășurare a activităţilor cuprinse in plan Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b şi d c) a, b şi d d) a şi b 231. Materialitatea şi riscul in audit sunt : a) direct proporţionale b) invers proporţionale Alegeţi răspunsul corect. a) a şi b b) b c) a 232. Auditorul are obligația sa verifice in mod adecvat şi suficient modul cum sunt aplicate principiile contabilității. Identificaţi care sunt acestea : a)continuitatea exercițiului b)independenta exercițiului c)intangibilitatea bilanțului de deschidere d)necompensarea e)permanenta metodelor Alegeţi răspunsul corect. a) a, b şi c b) b, c şi d c) a, c şi d
59

d) a, b, c şi d 233. Cele mai frecvente riscuri sunt : a) acelea cu posibilitate scăzuta de apariție b) acelea cu impact scăzut Alegeţi răspunsul corect. a) a şi b b) b c) a d) Nici unul. 234. Materialitatea poate fi definită: a) prin valoare b) prin natura c) prin dimensiune d) prin context e) prin gradul de toleranţă. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a, b şi c c) a, b şi d d) b şi d 235. Pentru auditul trezoreriei este necesar un set de documente. Precizați care din documentele menționate mai jos, fac parte din acest set : a)registrul-inventar b)registrul de casa c)raportul de gestiune d)extrasul de cont e)procesele-verbale de scoatere din funcțiune f)contractele de credit cu băncile sau alte instituții financiare Alegeţi răspunsul corect. a) b şi f b) b şi d c) d şi f d) b, d şi f 236. Selectați din afirmaţiile de mai jos principiile etice care guvernează responsabilităţile profesionale ale auditorului a)independenta b)integritatea c)confidențialitatea d)obiectivitatea e)competenta profesională şi atenția cuvenita
60

f)conduita profesională g)standarde tehnice Alegeţi răspunsul corect. a) a, b, c, d şi f b) a, b, d, e, f şi g c) Toate răspunsurile d) a, b, c, d şi g 237. Riscul de audit are următoarele componente : a)riscul inerent b)riscul conducerii c)riscul de control d)riscul de nedetectare e)riscul de contabilitate Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a, c şi d c) c şi d d) a şi d 238. Întinderea planificării va fi diferita in funcție de : a)mărimea entităţii b)competenta profesională şi atenția cuvenita c)complexitatea auditului d)experiența auditorului e)cunoașterea activităţii entităţii f)standardele de audit aplicabile Alegeţi răspunsul corect. a) a, c şi e b) b şi c c) a, d, e d) b, c şi d 239. Tipurile de audit intern sunt următoarele : a) auditul de sistem b) auditul de regularitate c) auditul performante d) auditul de conformitate Alegeţi răspunsul corect. a) a, c şi d b) b şi c c) Toate răspunsurile d) b, c şi d

61

240. In cazul unui audit financiar raportul de audit conţine : a)o serie de concluzii şi recomandări fezabile şi economice sa aibă un grad de semnificație important in ceea ce privește efectul previzibil asupra entităţii. b)obiectivele , constatările ,concluziile, recomandările auditorului c)o opinie pe baza evaluării concluziilor trase conform probelor obţinute in cursul auditului. Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a c) c d) b 241. Auditorul financiar este: a)persoană fizică sau juridică care a dobândit această calitate b)persoana fizică membră a Camerei Auditorilor c)persoana fizică care are raporturi juridice de muncă cu entitatea auditată Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) a şi b c) c d) b 242. In etapa planificării auditorii elaborează: a)Planul general de audit b)Programele de audit c)Planurile periodice anuale ale misiunilor de audit Alegeţi răspunsul corect. a) a şi c b) b c) a şi b d) c 243. Principiile de care trebuie sa se tina seama in planificarea auditului sunt: a) principiul completitudinii b) principiul prudenţial şi principiul oportunității c) principiul permanentei observări Alegeţi răspunsul corect. a) a b) b c) c d) Nici unul. 244. Pentru înţelegerea entităţii auditate, auditorul va lua in considerare: a) factori externi b) factori interni c) evaluarea şi ierarhizarea riscurilor precum şi eficienta conducerii
62

Alegeţi răspunsul corect. a) a şi b b) a c) c d) b şi c 245. Planul de audit financiar cuprinde 3 orizonturi temporale: a) Planul strategic şi planul glisant pe 3 ani. b) Planul anual c) Planul misiunii de audit Alegeţi răspunsul corect. a) Nici unul b) a c) c d) b 246. Clasificați corect auditul, după sfera de cuprindere : a) auditul de regularitate b) auditul de legalitate c) auditul de performanţă Alegeţi răspunsul corect. a) a b) toate c) b d) a şi c 247. Exista o corelație strânsă între pragul de semnificație şi riscul de audit a) da b) nu Alegeţi răspunsul corect. a) b b) a 248. Precizați care din următoarele constituie elemente de baza ale raportului de audit a) titlul b) adresantul c) paragraful de deschidere sau introductiv d) paragraful referitor la aria de aplicabilitate e) paragraful referitor la principiile care guvernează responsabilitățile profesionale ale auditorului f) paragraful referitor la opinie g) adresa auditului Alegeţi răspunsul corect. a) Toate
63

b) a, b, c, d, f şi g c) a, b, c, d, g d) a, b, c, d, f 249. Planificarea adecvată a activităţii de audit se orientează asupra: a) domeniilor importante de auditat b) asupra identificării riscurilor potenţiale c) asigură operativitatea auditului Alegeţi răspunsul corect. a) a şi b b) a şi c c) b şi c d) Toate 250. Raportul de audit este semnat : a) de auditor b) de conducerea entităţii auditate c) este vizat pentru control financiar preventiv d) este semnat şi de compartimentul juridic Alegeţi răspunsul corect. a) Nici unul b) a c) c d) b

64

RĂSPUNSURI LA TESTUL GRILĂ
Nr. crt.

a

b

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

c x

d x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65

Nr. crt.

a

b x

c x

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

d x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x a x x x x x x
66

x x x x

Nr. crt.

a

b

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 10 0. 10 1. 10 2. 10 3. 10 4. 10 5. 10 6. 10 7. 10 8. 10 9. 11 0. 11 1. 11 2.

c x x x x

d

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67

Nr. crt.

a x x

b

11 3. 11 4. 11 5. 11 6. 11 7. 11 8. 11 9. 12 0. 12 1. 12 2. 12 3. 12 4. 12 5. 12 6. 12 7. 12 8. 12 9. 13 0. 13 1. 13 2. 13 3. 13

c x

d

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68

Nr. crt.

a

b

c x x x

d

13 5. 13 6. 13 7. 13 8. 13 9. 14 0. 14 1. 14 2. 14 3. 14 4. 14 5. 14 6. 14 7. 14 8. 14 9. 15 0. 15 1. 15 2. 15 3. 15 4. 15 5.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69

Nr. crt.

a

b

15 6. 15 7. 15 8. 15 9. 16 0. 16 1. 16 2. 16 3. 16 4. 16 5. 16 6. 16 7. 16 8. 16 9. 17 0. 17 1. 17 2. 17 3. 17 4. 17 5. 17 6. 17

c x

d x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70

Nr. crt.

a

b

c x x

d

17 8. 17 9. 18 0. 18 1. 18 2. 18 3. 18 4. 18 5. 18 6. 18 7. 18 8. 18 9. 19 0. 19 1. 19 2. 19 3. 19 4. 19 5. 19 6. 19 7. 19 8.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71

Nr. crt.

19 9. 20 0. 20 1. 20 2. 20 3. 20 4. 20 5. 20 6. 20 7. 20 8. 20 9. 21 0. 21 1. 21 2. 21 3. 21 4. 21 5. 21 6. 21 7. 21 8. 21 9. 22

a x

b

c

d x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72

Nr. crt.

a

b x

c

d

22 1. 22 2. 22 3. 22 4. 22 5. 22 6. 22 7. 22 8. 22 9. 23 0. 23 1. 23 2. 23 3. 23 4. 23 5. 23 6. 23 7. 23 8. 23 9. 24 0. 24 1.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73

Nr. crt.

a

b

24 2. 24 3. 24 4. 24 5. 24 6. 24 7. 24 8. 24 9. 25 0.

c x

d x

x x x x x x x

74

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful