TEMEL YAġAM DESTEĞĠ

Solunum durması nedir? • Solunum hareketlerinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyacı olan oksijenden yoksun kalmasıdır. . • Hemen yapay solunuma başlanmaz ise bir süre sonra kalp durması meydana gelir.

• Kalp durmasına 5 dk. içinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur ve beyin hasarı oluşur. .Kalp durması nedir? • Bilinci kapalı kişide büyük arterlerden nabız alınamaması durumudur.

Solunum ve kalp durması tek başına olabileceği gibi kısa sürede birbirine eklenip kalp ve solunum durmasına dönüşebilir. .

.

 Solunumu ve / veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini.Temel yaşam desteği nedir? Hayat kurtarmak amacı ile. .  Havayolu açıklığı sağlandıktan sonra.  Dış kalp masajıyla kalpten kan pompalanmasını sağlamak için yapılan  İlaçsız müdahalelerdir.

ardından 112 aranır.TYD ‘ ne başlarken hemen 112 aratılmalıdır. Boğulma ve travmalarda ilkyardımcı yalnız ise 1 siklustan sonra kendisi yardım çağırmalıdır. . Bebek ve çocuklarda ilkyardımcı yalnız ise ilk önce iki solunum yapılır.

.  Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur.Havayolunu açmak için baş-çene pozisyonu nasıl verilir? Bilinci kapalı bütün hasta / yaralılarda solunum yolu kontrol edilmelidir. Ağız içi kontrol edilerek temizlendikten sonra hastaya baş-çene pozisyonu verilir.  Baş geriye doğru itilir. Bunun için .  Bir el alna yerleştirilir. Çünkü dil geriye kayabilir yada herhangi bir yabancı madde solunum yolunu tıkayabilir.  Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir.

.

yapay solunuma başlamadan önce solunumun olmadığından kesinlikle emin olunmalıdır.  Hemen yapay solunuma başlanır.  Solunum yoksa her biri 1 saniye üzerinde hastanın göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar 2 kurtarıcı nefes verilmesi. hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra nabız kontrolü yapılmadan doğrudan 30:2 göğüs basısı uygulanmasına başlanmalıdır.YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ  Hasta/yaralının solunum yolu açıldıktan sonra. solunum Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile değerlendirilir. .

kemer ve yakasını açma .YETİŞKİNLERDE DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ • • • • • • Kendisinin ve hasta/yaralının güvenliğinden emin olma Hasta/yaralının omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz ?” diye sorarak bilinci kontrol etme eğer bilinci yok ise. Tıbbi yardım isteme Hasta/yaralıyı sert bir zemin üzerine yatırma Hasta/yaralının yanına diz çökme Hasta/yaralının kravat.

diğer elinin parmak uçlarını çenesinin altına yerleĢtirme Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek Ģekilde baĢı geriye doğru eğme Hasta/yaralının solum yapıp yapmadığını bakdinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol etme: Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme Eğilerek yüzünü hastanın ağzına yaklaĢtırarak solunum dinleme ve soluğu yanağında hissetmeye çalıĢma El ile göğüs kafesinin hareketlerini hissetmeye çalıĢma .• • • • • • • Ağız içini kontrol ederek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkarma Hava yolunu açmak için bir elini Hasta/yaralının alnına.

havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak ( göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası) göğüsün merkezini tespit etme .• • • • Soluk alıp vermiyorsa alnın üzerine koyulan elin baĢ ve iĢaret parmağını kullanarak hasta/yaralının burnunu kapatma BaĢ geriye doğru eğilmiĢ pozisyonda iken Hasta/yaralının ağzını içine alacak Ģekilde yerleĢtirme Eğer solunum yoksa Hasta/yaralının göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme.

göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak Ģekilde tutma Göğüs kemiği 4-5 cm aĢağı inecek Ģekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3 ü kadar bası uygulama. dirsekleri bükmeden.• • • • • Bir elin topuğunu göğüsün merkezine yerleĢtirme Diğer elini bu elinin üzerine yerleĢtirme Her iki elin parmaklarını birbirine geçirme Parmakları göğüs kafesiyle temas ettirmeden. bu iĢlemi dakikada 100 kez uygulama .

• • • Hasta/yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma ( 30:2 ) Temel yaĢam desteğine hasta yaralının yaĢamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam etme NOT: suda boğulmalarda. eğer ilkyardımcı yalnız ise 30:2 kalp basısı uygulamasının 5 tur tekrarından sonra 112’yi arama .

.

ÇOCUKLARDA (1-8 YAŞ) DIŞ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM UYGULAMA BECERİSİ ÖĞRENİM REHBERİ • • Kendisi ve Hasta/yaralının güvenliğinden emin olma Çocuğun omuzlarına hafifçe dokunarak ve “iyi misiniz?” diye sorarak bilinci kontrol etme (çocuğun bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112’yi aratma) ilkyardımcı yalnız ise . 30:2 göğüs basının 5 tur uygulanmasından sonra 112’yi arama .

.• • • • Çocuğu sert bir zemine yatırma Çocuğun sıkan giysilerini gevĢetme Ağız kontrol edilerek varsa yabancı cismi temizleme Hava yolunu açmak için bir elini Hasta/yaralının alnına. diğer elinin parmak uçlarıyla geriye doğru hafifçe iterek solunum yolunun açıklığını sağlama.

Soluk alıp vermiyorsa alnın üzerine koyduğu elin baĢ ve iĢaret parmağını kullanarak hasta/yaralının burnunu kapatma .• • Çocuğun solum yapıp yapmadığını bak-dinle-hisset yöntemiyle 5 saniye süreyle kontrol etme.

• • BaĢ geriye doğru eğilmiĢ pozisyonda iken ağzını içine alacak Ģekilde yerleĢtirme Eğer solunum yoksa çocuğun göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 2 kurtarıcı nefes verme ve havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme .

göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak Ģekilde tutma .( çocuk yetiĢkin görünümündeyse yetiĢkinlerde olduğu gibi 2 elle kalp basısı uygulama) Parmaklar göğüs kafesiyle temas ettirilmeden. dirseği bükmeden.• • • Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğini ortalayarak( göğüs kemiğinin üst ve alt ucunun ortası) göğüsün merkezini tespit etme Bir elin topuğunu göğsün üzerine yerleĢtirme .

• • • Göğüs kemiği 2.5-5 cm aĢağı inecek Ģekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3 ü kadar) bası uygulama. bu iĢlemi dakikada 100 kere uygulama Hasta/yaralı çocuğa 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2) Temel yaĢam desteğine çocuğun yaĢamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam etme .

5 kurtarıcı solunumdan sonra 30:2 göğüs basısının 5 tur uygulanmasından sonra 112’yi arama Ağız kontrol edilerek varsa yabancı cismi temizleme .BEBEKLERDE (0-12 AY) DIġ KALP MASAJI VE YAPAY SOLUNUM UYGULAMA BECERĠSĠ ÖĞRENĠM REHBERĠ • • • kendisinin ve bebeğinin güvenliğinden emin olma Ayak tabanına hafifçe vurarak bilinç durumunu kontrol etme ( bebeğin bilinci yoksa ve çevrede birileri varsa 112’yi aratma) Ġlkyardımcı yalnız ise.

diğer elin iki parmağı ile çeneyi yukarı geri iterek hafifçe baĢı geriye eğme Bebeğin solunum yapıp yapmadığını Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile 5 saniye süre ile kontrol etme .• • • Sıkan giysileri gevĢetme Bir eli bebeğin alnına koyma.

• • • Solunum yoksa. ağız dolusu nefes alarak ağzını bebeğin ağız ve burnunu içine alacak Ģekilde yerleĢtirme Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar her biri 1 saniyenin üzerinde 5 kurtarıcı nefes verme ve havanın geriye çıkıp çıkmadığını kontrol etme Kalp basısı uygulamak için bebeğin ( 2 meme baĢının altındaki hattın ortası göğüs merkezini oluĢturur) göğüs merkezini tespit etme .

• • Bir elin orta ve yüzük parmağını bebeğin göğüs merkezine yerleĢtirme Ġki parmakla göğüs kemiği 1-1.5 cm aĢağı inecek Ģekilde ( yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3’ü kadar) bası uygulama. bu iĢlemi dakikada 100 kez uygulama .

• Bebeğe 30 kalp masajından sonra 2 solunum yaptırma (30:2) • Temel yaĢam desteğine bebeğin yaĢamsal refleksleri veya tıbbi yardım gelene kadar kesintisiz devam etme .

Hava yolu tıkanıklığı nedir? Hava yolunun solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak şekilde tıkanmasıdır. . Tıkanma tam tıkanma yada kısmi tıkanma şeklinde olabilir.

 Konuşamaz.Hava yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Tam tıkanma belirtileri:  Nefes alamaz.  Acı çeker. ellerini boynuna götürür. Bu durumda Heimlich manevrası yapılır . .  Rengi morarmıştır.

.Kısmi tıkanma belirtileri:  Öksürür  Nefes alabilir  Konuşabilir Bu durumda hastaya dokunulmaz. öksürmeye teşvik edilir.

 Tıbbi yardım istenir (112) .  Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir.  Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır. göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.  Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.  Kuvvetle arkaya ve yukarı yöne doğru bastırılır.Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır? Bilinçli kişilerde Heimlich manevrası:  Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir  Arkadan sarılarak gövdesi kavranır.

HEIMLICH MANEVRASI .