Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Teste

Provo veten

Botimet shkollore Albas

10
1

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 1: Pasqyra e ditës
Test nr. 1
Varianti I

2

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rretho përgjigjen e saktë.
1. Zana po shkonte me pushime në:
a. Durrës
b. Vlorë
c. Shëngjin

1 pikë

2. Zana në mbrëmje pa:
a. Diellin
b. Hënën
c. detin
ç. një dritëz

1 pikë

3. Vëllai nuk i tregoi të vërtetën Zanës, sepse:
a. donte të bënte shaka me motrën e tij.
b. nuk e dinte për vete.
c. nuk kishte kohë t’ia tregonte, sepse i flihej.

1 pikë

4. Teksti i mësipërm ka:
• 5 paragrafë
• 6 paragrafë
• 7 paragrafë

1 pikë

5. Në tekstin e mësipërm gjej një dialog dhe shkruaje më poshtë.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
6. Shkruaj çfarë pa në të vërtetë Zana.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

1 pikë

7. Shkruaj përse na shërben fari.
................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

2 pikë

1 pikë

8. Gjej një fjali dëftore dhe një fjali pyetëse në tekstin e mësipërm
2 pikë
dhe shkruaji.
Fjali dëftore: _______________________________________________________
Fjali pyetëse: _______________________________________________________
3

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

9. Fjalia “Vëllaçko, ç’është ajo dritëz atje”?, është:
a. fjali pyetëse tërësore
b. fjali pyetëse e pjesshme

1 pikë

10. Fjalia dëftore “Detarët e kanë vendosur në një kullë të lartë, mbi një
shkëmb buzë detit”. kumton:

1 pikë

a. pyetje
c. këshillë

b. urim
ç. lutje

d. urdhër

11. Fjalia “Do të bëhemi miq”! kumton
a. urim
b. mallkim
c. urdhër
ç. porosi

1 pikë

12. Me fjalën mend krijo një shprehje frazeologjike.

1 pikë

.................................................................................................................
13. Gjej një sinonim të fjalës far.

1 pikë

........................................................
14. Gjej antonimin e fjalës buzëqeshur.

1 pikë

.................................................................
15. Gjej tek teksti “Fari” gjej dy fjalë sipas kërkesës së tabelës dhe 2 pikë
shkruaji aty.
Fjalë e parmë
Fjalë e fjalë e prejardhur
16. Plotëso tabelën me përbërësit e fjalëve të dhëna.
Fjala
detarët
vendosim
përplasen
Vlerësimi
Pikët
Nota
4

0-6
4

Tema

7-10
5

Mbaresa

11-14
6

Rrënja

15-18
7

12 pikë

Parashtesa

19-22
8

Prapashtesa

23-26
9

27-30
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II
Qarko përgjigjen e saktë.
1. Paragrafët janë disa fjali.
a. e vërtetë
b. e gabuar

1 pikë

2. Fjalia “Eh, sa e heshtur është kjo shtëpi pa zërin e vogëlushëve!” , është:
• dëftore
• dëshirore
• nxitëse
• pyetëse

1 pikë

3. Fjalia “Puna e mirë, mbaje mend, bëhet me përpjekje.” kumton:
a. informacion
b. pyetje
c. urim
ç. këshillë
d. lutje
dh. urdhër

1 pikë

4. Fjalia “A kanë ardhur të gjithë?” është:
a. fjali pyetëse tërësore
b. fjali pyetëse e pjesshme

2 pikë

5. Vendos shenjat e pikësimit që duhen.
Sa këmbëngulëse është mësuesja jonë
A kishte ndryshuar Mironi
Zjarrfikësit arritën në kohë.

3 pikë

6. Shenjat e pikësimit janë vendosur si duhet në:

1 pikë

a. në dialogun I

b. në dialogun II

I. Nesër do të vish me ne?- pyeti Mirela.
- Nuk jua jap fjalën, - u thashë unë.
II. Kur do të shkosh në teatër? pyeti Ela.
- Besoj se do të iki nesër, i thashë unë. Po të mos më dalë ndonjë punë.

5

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

7. Vendos ku duhet shenjat e pikësimit që mungojnë në dialogun
më sipër.

3 pikë

8. Plotëso.

6 pikë

Fjalia nxitëse kumton: _______________, ________________, _______________.
Fjalia dëshirore kumton: _____________, _________________, ______________.
9. Fjalia nxitëse “Të kujdesemi për gjelbërimin e mjedisit në shkollë.”
kumton:
• lutje
• urdhër

• ftesë
• kërkesë

10. Shkruaj një fjali dëshirore që kumton një urim.

• këshillë
• porosi

1 pikë
• propozim
2 pikë

....................................................................................................................................
11. Shkruaj një fjali dëftore që shpreh mendim.

2 pikë

....................................................................................................................................
12. Nënvizo fjalët e folësit në ligjëratën e drejtë.

1 pikë

“ Dëgjoji prindërit, - thoshte gjyshi,- se të duan të mirën.”
13. Kthe ligjëratën e zhdrejtë në ligjëratë të drejtë.

2 pikë

Ela tha se duhet të ecnim më shpejt.
....................................................................................................................................
Rretho përgjigjen e saktë.
14. Shprehja frazeologjike “U tret si kripa në ujë” zëvendësohet me fjalën: 1 pikë
a. u largua
b. u zhduk
c. humbi

6

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

15. Fjala ngadalë nuk është sinonime me:
a. butë
b. lehtë
c. fatmirësisht
ç. lehtësisht

1 pikë

16. Fjalori është një libër në të cilin fjalët renditen sipas alfabetit.

1 pikë

a. e saktë
b. e gabuar
17. Nënvizo përgjigjen e saktë: Fjala padurim është:

1 pikë

a. fjalë e parme
b. e prejardhur
c. e përbërë
17. Plotëso tabelën me përbërësit e fjalës.
Fjala

Tema

Mbaresa

10 pikë
Rrënja

Parashtesa

Prapashtesa

ëmbëlsi
përmirësoj
Vlerësimi
Pikët
Nota

0-7
4

8-13
5

14-19
6

20-25
7

26-31
8

32-36
9

37-40
10

7

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 2: Pasqyra e dëshirave
Test nr. 2
Varianti I

Lexo tekstin e mëposhtëm.
Unë jam Denisi. Bashkë me familjen time jetoj në Londër. Këtë verë erdha me
pushime në Tiranë, në vendlindjen time. Çdo vit vij dhe çmallem me të afërmit dhe
miqtë e mi.
Kam dëshirë t’ju tregoj për të gjithë, por sot do t’ju flas për Kleidin, kushëririn tim.
Ai këtë vit shkon në klasën e pestë. Kleidi ka shumë dëshira, por dëshira e tij më e
madhe është të bëhet futbollist. Këtë gjë ai ua thotë shpesh prindërve të tij, por duket
se atyre s’iu pëlqen kjo ide. Mami i Kleidit, që është dhe tezja ime, dëshiron që Kleidi
të mësojë shumë, që, kur të rritet, të shkojë në një universitet të famshëm. Sipas saj,
po të merret me sport, Kleidi nuk do ta realizojë dëshirën e saj. Mua më duket se kjo
ka qenë një ëndërr e tezes sime, që ajo s’e realizoi dot.
Në dhomën e Kleidit sheh shumë foto futbollistësh, uniforma të ndryshme dhe
shumë, po shumë topa futbolli.
Sot ai më tregoi një dëshirë tjetër të tij. Do të donte shumë të shkonte në Barcelonë dhe të shihte nga afër Barcelonën, ekipin e tij të zemrës ose, siç i thotë shkurt
ai, Barçën!
Unë në fakt i dhashë fjalën që, kur të vinte në Londër, do ta çoja në stadiumin
“Uembli”, ku do të shihnim një ndeshje të madhe.
Kleidi vazhdon të stërvitet. Shpresoj që ëndrra t’i bëhet realitet në një të ardhme.
Kur dikush e dëshiron diçka me zemër, ai do ta realizojë atë.

8

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

1. Qarko përgjigjen e saktë.
1. Keidi e ka Denisin:
a. shok
b. fqinj
c. kushëri

1 pikë

2. Dëshira më e madhe e Kleidit është:
a. të bëhet një shkencëtar
b. të bëhet futbollist
c. të udhëtojë

1 pikë

3. Mamit të Kleidit nuk i pëlqen fort kjo dëshirë e tij, sepse:
a. nuk i pëlqen futbolli.
b. ka dëshirë që Kleidi të mësojë shumë.
c. Kleidin e pengon sporti për të mësuar.

1 pikë

4. Denisi i premtoi kushëririt të tij që:
a. do ta shëtiste në qytetin e Londrës.
b. do ta çonte në stadiumin “Uembli”
c. do ta çonte në Barcelonë

1 pikë

5. Shkruaj mendimin tënd: A u plotësohen të gjithëve ëndrrat e fëmijërisë?
Pse?

3 pikë

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
6. Shkruaj një dëshirë tënden dhe si do të mundesh ta realizosh atë.
3 pikë
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

9

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

7. Gjej në tekstin e mësipërm dy emra të përgjithshëm
dhe dy emra të përveçëm dhe vendosi në tabelë.

4 pikë

Emra të përgjithshëm
Emra të përveçëm
8. Shkruaj përbri emrit nëse është konkret apo abstrakt.
Dëshirë: _____________________
Ëndërr: _____________________
Stadium: _____________________

3 pikë

9. Gjej në tekstin e sipërm dy emra të përveçëm që tregojnë vende.
........................................................
...........................................................

2 pikë

10. Qarko M për emrat mashkullorë ose F për emrat femërorë,
Nj për emrat në njëjës ose Sh për emrat në shumës.
sportistë
M F Nj SH
stadiume
M F Nj SH
fshatra
M F Nj SH
portë
M F Nj SH

8 pikë

11. Gjej gabimet në fjalitë e mëposhtme. Shkruaj përbri fjalisë
fjalën e saktë.
Futbollistat stërviten shumë.
_______________________
Shitorja ishte plot mallëra.
_______________________
Sa më pëlqen të lundroj në detërat.
_______________________

3 pikë

12. Gjej në tekst tri parafjalë dhe nënvizoji me ngjyrë të kuqe.

4 pikë

13. Lako emrin dëshirë në trajtën e shquar njëjës.
5 pikë
Emërore__________________
Gjinore___________________
Dhanore___________________
Kallëzore__________________
Rrjedhore__________________
14. Formo një fjali ku të përdoresh emrin foto në trajtën e shquar,
2 pikë
numri njëjës, rasa dhanore.
........................................................................................................................................
Vlerësimi
Pikët
0-10
11-16
17-21
22-26
27-31
32-36
37-41
Nota
4
5
6
7
8
9
10
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Test nr. 2
Varianti II
Rretho përgjigjen e saktë.
1. Emri gjumë është:

1 pikë

a. konkret

a. abstrakt

2. Shkruaj një emër konkret dhe një emër abstrakt.
emër konkret
_____________________________
emër abstrakt
____________________________

2 pikë

3. Nënvizo gabimet. Shkruaji si duhet grupet e fjalëve.
2 pikë
shkolla “Konferenca E Pezës” _____________________________
rruga Mihal Grameno
_____________________________
4. Plotëso kartolinën e mëposhtme.

3 pikë

5. Ti nesër ke ditëlindjen. Miqve të tu do t’u dërgosh ftesa.
Shkruaj ftesën.

3 pikë

Ftesë

11

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

6. Shkruaj si e dallon që një emër është në gjininë femërore.

2 pikë

Emri është në gjininë femërore kur __________________________________________
______________________________________________________________________
Rretho përgjigjen e saktë.
7. Emri radio është:
a. në gjininë mashkullore

b. në gjininë femërore

8. Emri mal është në numrin shumës, trajta e pashquar:
a. mali
b. malin
c. male

1 pikë

1 pikë

9. Emri një fletore është në numrin shumës, trajta e shquar, rasa dhanore: 1 pikë
a. fletoret
b. fletore
c. fletoreve
10. Nënvizo gabimet dhe shkruaje si duhet fjalinë.

3 pikë

Kostumet e bukur të fëmijëve iu pëlqyen të gjithve.
............................................................................................................................
9. Në fjalinë “Ata organizuan një festë për nder të tij.”, nënvizo parafjalën.

1 pikë

10. Në fjalinë “Ata ecnin drejt.”, fjala drejt është:

1 pikë

a. parafjalë

b. ndajfolje

c. mbiemër

11. Formo dy fjali, ku fjala pranë të përdoret një herë si ndajfolje
dhe një herë si parafjalë.

4 pikë

Ndajfolje:_______________________________________________________________
Parafjalë: ______________________________________________________________

12

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

12. Emri ka tri lakime.

1 pikë

a. e saktë

b. e gabuar

13. Lako emrin mik në numrin shumës, trajta e shquar.
Emërore _________________
Gjinore _________________
Dhanore _________________
Kallëzore _________________
Rrjedhore_________________

5 pikë

14. Formo një fjali ku të përdorësh emrin dëshirë
në trajtën e shquar, rasa kallëzore, numri njëjës.

2 pikë

...........................................................................................................................
15. Plotëso.

2 pikë

Emri është në lakimin e dytë kur .......................................................................................
Vlerësimi
Pikët
Nota

0-6
4

7-11
5

12-16
6

17-21
7

22-26
8

27-31
9

32-35
10

13

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 3: Pasqyra e fantazisë
Test nr. 3
Varianti I

Ku u zbulua pasqyra?
Mbi sipërfaqen e qetë të ujit gjithmonë duket pasqyrimi i qiellit dhe objekteve të
tjera rreth e rrotull. Aty duket edhe pasqyrimi i fytyrës sate. Kështu ju nuk bëni gjë
tjetër, veçse shiheni në “pasqyrë”.
Ç’është pasqyra? Pasqyra është një sipërfaqe e lëmuar, ku pasqyrohet drita dhe
objekte të ndryshme. Kryesore në këtë mes është që sipërfaqja të jetë sa më e
lëmuar. Pasqyrat sot bëhen prej xhami të pastër dhe të lëmuar sa më mirë, me një
shtresë nga pas. Vetë xhami si i tillë nuk është ende pasqyrë. Pasqyrimi arrihet pasi
i shtohet prapa një shtresë e hollë argjendi. Xhami vetëm sa e ruan këtë shtresë nga
gërvishtjet dhe dëmtimet.
Njeriu shumë e shumë kohë më parë e ka parë pasqyrimin e tij në ujërat e qeta
të pellgjeve. Fare rastësisht ka vënë re që copa metalike me sipërfaqe të lëmuar po
ashtu bënin pasqyrim.
Një ditë të bukur (dhe nuk ka asnjë dyshim që këtë ide ta ketë pasur një grua),
njeriu, me qëllim për t’u parë, filloi lëmimin e një cope metalike të shndritshme, pastaj
i dha një formë të caktuar. Kështu u shpik pasqyra.
Në Greqinë e vjetër, në Egjipt, Romë janë përdorur gjerësisht pasqyrat. Ato qenë
copa metalike të rrumbullakëta me sipërfaqe shumë të lëmuar. Ishin prej ari, bakri,
argjendi, bronzi. Njeriu i dha shpjegim fantastik dukurisë së pasqyrimit në pasqyrë.
Ai pandehte se në pasqyrë shëmbëllehej shpirti i tij.
Të parët që bënë pasqyra me shtresë zhive kanë qenë venedikasit, venecianët
e sotëm. Në vitin 1300 ata prodhuan pasqyra me shtresë zhive, që zëvendësuan
pasqyrat metalike. Me këto lloje pasqyrash ne shihemi dhe sot.

14

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rretho përgjigjen e saktë.
1. Pasqyra është:
a. sipërfaqe e çfarëdoshme ku pasqyrohet drita.
b. sipërfaqe e lëmuar ku pasqyrohet drita dhe objekte të tjera.

1 pikë

2. Pasqyrat e sotme përbëhen nga:
a. një shtresë qelqi e lëmuar
b. një shtresë argjendi
c. një shtresë qelqi dhe një shtresë argjendi nga pas.

1 pikë

3. Shkruaj emrat e popujve të parë që kanë përdorur pasqyrat.

3 pikë

....................................., ........................................, ..............................................
4. Përshkruaj pasqyrat që shpikën venedikasit.
1 pikë
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
5. Rendit, duke vendosur numra, historinë e shpikjes së pasqyrave.
___ Pasqyra me shtresë qelqi dhe zhive
___ Pasqyrimi në sipërfaqen e ujit
___ Pasqyrat prej metali me sipërfaqe të lëmuar.

6. Teksti “Ku u zbulua pasqyra?” është:
a. tekst informativ

b. tekst shkencor

3 pikë

1 pikë
c. tekst letrar

7. Lako grupin e fjalëve Pasqyrë e lëmuar në trajtën e pashquar, shumës.

10 pikë

Emërore ____________________________
Gjinore ____________________________
Dhanore ____________________________
Kallëzore ____________________________
Rrjedhore ____________________________

15

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Analizo emrat e nënvizuar në tekstin “Ku u zbulua pasqyra?”
sipas kërkesave të tabelës.
Emri në tekst

i përveçëmi i përgjithshëm

Numri

Gjinia

Trajta

15 pikë

Lakimi

9. Nënvizo trajtat e shkurtra dhe të bashkuara
në dy paragrafët e mëposhtëm.

Rasa

8 pikë

Mua më pëlqen shumë të di për zbulimet shkencore. Kur mësuesja na foli për historikun
e pasqyrës, i thashë Albës:
- Sa çudi, e shikojmë fytyrën aty çdo mëngjes dhe s’na shkon mendja si është zbuluar.
Ma ha mendja edhe juve do t’ju ketë çuditur kjo. Këtë shpikje ua tregova edhe shokëve
të pallatit.
10. Shkruaj dy fjali ku të përdorësh trajtat e bashkuara ma, ta.

2 pikë

a. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
11. Gjej në tekst tre përemra të pacaktuar dhe më pas shkruaji.
_________________, ________________,
________________ .

3 pikë

12. Në fjalitë e mëposhtme nënvizo përemrin lidhor.
Djali që qëndronte pranë meje, më buzëqeshi.
Ne nxitonin që të mos na zinte nata në pyll.

1 pikë

Vlerësimi
Pikët
Nota

16

0-9
4

10-16
5

17-23
6

24-30
7

31-37
8

38-44
9

45-50
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Testi nr. 3
Varianti II

1. Lako emrin aventurë në trajtën e pashquar, numri shumës.
Emërore
___________________________
Gjinore
____________________________
Dhanore
__________________________
Kallëzore
__________________________
Rrjedhore
__________________________

5 pikë

2. Shkruaj dy veçori të mbiemrit.
2 pikë
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3. Nënvizo mbiemrat në fjalinë e mëposhtme:

2 pikë

“Në kreshtat e maleve të larta ndërton folenë shqiponja trimërore.”.
4. Krijo një fjali, ku grupi i fjalëve dallga gjigante të jetë
në numrin shumës, trajta e pashquar, rasa rrjedhore.

2 pikë

............................................................................................................................
5. Lexo tekstin e mëposhtëm dhe rretho përgjigjen e saktë.
Populli i pyjeve tropikale të Malajzisë, i njohur si Orang Asli, beson se tigrat fantazmë
kanë fuqi të mbinatyrshme.
- Ata mendojnë se tigrat janë rojtarët e vendeve të shenjta në pyll, - thotë biologia
Kae Kavanishi, e cila studion macet e mëdha.

Teksti i mësipërm është:
a. tekst shkencor
b. tekst informativ
c. tekst letrar

1 pikë

17

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Plotëso.

2 pikë

Përemri vetor në vetën e dytë shumës tregon personat që ________________________
______________________________________________________________________
9. Lako përemrin vetor ai në numrin njëjës.
Emërore ________________
Gjinore _________________
Dhanore ________________
Kallëzore ________________
Rrjedhore _______________

5 pikë

10. Formo një fjali ku të përdorësh përemrin vetor ne në rasën dhanore. 2 pikë
...................................................................................................................................
11. Në fjalinë “Ata i thanë të shkonte në shkollë.”, nënvizo trajtën e shkurtër. 1 pikë
12. Krijo një fjali ku të përdorësh një trajtë të shkurtër të bashkuar.
2 pikë
...................................................................................................................................
13. Nënvizo përemrat e pacaktuar në fjalinë “Të gjithë zgjatën kokën
për ta parë, por askush s’e vuri re.”

2 pikë

14. Gjej gabimet. Nënvizo fjalët e shkruara gabim dhe korrigjoji.

4 pikë

Ç’do ditë ai shkon në shkollë. Në cepin e rrugës takon shokun e tij të ngusht.
Të dy vazhdojnë rrugën përnë shkollë.
15. Në fjalinë “Ata donin që ai të fitonte garën.” , fjala që është:
a. lidhëz
b. përemër lidhor
c. parafjalë

1 pikë

16. Formo një fjali ku që të jetë përemër lidhor.
2 pikë
...................................................................................................................................
Vlerësimi
Pikët
Nota
18

0-8
4

9-13
5

14-17
6

18-21
7

22-24
8

25-28
9

29-31
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 4: Pasqyra e pyllit
Test nr. 4
Varianti I

Lexo poezinë e mëposhtme.

Vjeshta
U zhduk vapa, shkoi vera
dhe bilbili më s’këndon.
Erdhi vjeshta me të tjera,
syri ynë i shikon.
Era fryn, fletët bien.
Pemët zhvishen si nga mot.
Mali, fusha më s’ka hijen,
që e kishin gjer më sot.
Po e mirë është vjeshta,
sepse bujku gjith’punon
Për të vjelur sot ka vreshtat
Nesër arat po lëron
Njerëzit në çdo anë,
porsa ngrihen në mëngjes.
Nëpër fusha çdo gjë kanë,
rendin mbledhin me kujdes.
Pra, me punë gjithë të rrojmë,
se veç puna ne na vlen,
sepse ndryshe s’trashëgojmë,
verën tjetër që po vjen.
Asdreni

19

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

1. Shkruaj sa strofa ka poezia e mësipërme.
..........................................................................

1 pikë

2. Shkruaj sa vargje ka një strofë.
.................................................................

1 pikë

3. Rretho përgjigjen e saktë. Rima e përdorur nga poeti është:
a. AABB
b. ABAB
c. AABB

1 pikë

4. Formulo dhe shkruaj temën e poezisë.
1 pikë
...................................................................................................................................
5. Formulo dhe shkruaj mesazhin që na përcjell poeti.
2 pikë
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
6. Plotëso rregullat:

2 pikë

Kur ndërmjet dy zanoresh ndodhen dy a më shumë bashkëtingëllore....................
.................................................................................................................................
Fjalët që kanë grupet e zanoreve ie, ia, ua, io, oi etj.,..............................................
.................................................................................................................................
7. Përcakto dhe shkruaj zgjedhimin e foljeve të mëposhtme.
Folja

3 pikë

Zgjedhimi

kërkon
dinte
hapte
8. Përcakto dhe shkruaj mënyrat e foljeve në tabelë.
Folja
dëgjoj
do ta dëgjoja
dëgjofshim
dëgjuake
dëgjo
20

Mënyra

3 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

9. Në fjalinë “Ata shkuan në ishullin e mahnitshëm.”, shndërroje foljen
sipas kohëve të dhëna.
Koha

4 pikë

Folja

E pakryer
Më se e kryer
E kryer e tejshkuar
E ardhme
10. Shkruaj një fjali ku të përdorësh një folje në kohën e kryer.

2 pikë

.................................................................................................................................
11. Nënvizo fjalët që janë shkruar gabim dhe korrigjoji ato.
3 pikë
Prindërit i dhuruan Joanës një kukëll të bukur. ______________________________
Gjyshja kishte gatuar petlla dhe byrek.
______________________________
Era e uthëllës të shponte hundët.
______________________________
12. Nënvizo lidhëzat në fjalitë e mëposhtme.
Ata u ngjitën në majën e malit dhe panë qytetin që shtrihej poshtë tyre.
Kur erdhi Jona, Miri ishte larguar.
Jeta është e bukur, prandaj duaje atë.

3 pikë

13. Plotëso fjalitë e mëposhtme me fjalët: të ndryshueshme,
të pandryshueshme

5 pikë

Mbiemrat janë fjalë ___________________________
Emrat janë fjalë ______________________________
Parafjalët janë fjalë ____________________________
Foljet janë fjalë _______________________________
ndajfoljet janë fjalë _____________________________
Vlerësimi
Pikët
nota

0-6
4

7-11
5

12-16
6

17-21
7

22-26
8

27-31
9

32-35
10

21

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II

1. Plotëso rregullën.
3 pikë
Nuk ndahen në fund të rreshtit:
_____________________, ____________________, _______________________.
2. Qarko fjalën e ndarë gabim:
a. i ma –gjishëm
b. i mërzitsh-ëm
c. i dëgjue-shëm

1 pikë

3. Folja kap është në:
a. zgjedhimin e parë
b. zgjedhimin e dytë
c. zgjedhimin e tretë

1 pikë

4. Gjej temën dhe mbaresën e foljes ëndërrojnë.

2 pikë

Tema:
______________
Mbaresa: _____________
5. Qarko. Folja ka 5 mënyra
a. e vërtetë
b. e gabuar

1 pikë

6. Nënvizo. Folja do ta dëgjoja është në mënyrën:
ç. kushtore
a. dëftore
d. dëshirore
b. habitore
dh. urdhërore
c. lidhore

1 pikë

7. Krijo një fjali ku folja këndoj të jetë në mënyrën dëshirore.

2 pikë

.................................................................................................................................
8. Analizo foljet e nënvizuara në fjalitë e mëposhtme.

20 pikë

Dejvi kishte lexuar shumë për delfinët. Këtë vit prindërit i kanë premtuan që ta dërgojnë

22

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

në akuariumin gjigant të qytetit. Ai do të shohë nga afër delfinët. Sot ai ka gjetur një faqe
interneti, ku po mëson më shumë rreth tyre.
Folja

Veta

Numri

Mënyra

9. Formo fjali me foljen kërkon në kohën e kryer të thjeshtë,
veta e dytë shumës.

Koha

2 pikë

______________________________________________________________________
10. Plotëso rregullën:

2 pikë

Kohët e përbëra të foljes përbëhen nga _________________ ________________.
11. Qarko fjalët e shkruara gabim.
a. qylim
b. ylber
c. sfyngjer

1 pikë

12. Qarko. Në fjalinë “Ata u nisën dhe arritën shpejt në luginë.” ,
lidhëza dhe është:
a. lidhëz bashkërenditëse
b. lidhëz nënrenditëse.

1 pikë

13. Qarko lidhëzat në fjalitë e mëposhtme:
Kur doli dielli, ata u zgjuan.
Ngaqë u pengova, e ndjeva veten të shkëputur prej tyre.

2 pikë

14. Qarko. Fjala drejt është:
a. fjalë e ndryshueshme
b. fjalë e pandryshueshme.

1 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

15. Qarko. Fjala erdha është :
a. fjalë e ndryshueshme
b. fjalë e pandryshueshme.

1 pikë

16. Qarko. Fjalia “Livia e vogël noton në pishinë.” është:
a. fjali e thjeshtë
b. fjali e thjeshtë e zgjeruar

1 pikë

17. Në fjalinë “Drini po luante në kompjuterin e vëllait të madh.” ,
nënvizo gjymtyrët e dyta të fjalisë.

3 pikë

18. Qarko. Në fjalinë “Moti i ftohtë ka mbuluar të gjithë vendin.” ,
grupi i kallëzuesit është:
a. moti i ftohtë
b. ka mbuluar të gjithë vendin

1 pikë

Vlerësimi
Pikët
0-11
Nota
4

24

12-17
5

18-23
6

24-29
7

30-35
8

36-41
9

42-46
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 5: Pasqyra e përrallave
Testi nr. 5
Varianti I

Lexo tekstin e mëposhtëm.
Vajza e vogël në Hënë
Kur Hëna është e plotë, brenda saj shihet një vogëlushe.
Mund ta shihni kollaj fare. I ka flokët e gjatë deri tek thembrat, është përherë buzagaze
dhe hedh vështrime plot ëmbëlsi. Hë, po tani e shihni? Akoma jo? Ah, ja ku po e shihni
më në fund! Atëherë mbani vesh mirë për këtë histori.
Na ishte njëherë një vajzë e vogël. E mjera ajo, nuk kishte as nënë, as baba, as
gjyshe, as gjysh. Ishte fill e vetme. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet.
Por ai ishte i pashpirt. Ish koprrac, i lig, vetëm urdhra dinte të jepte e ta vinte vajzën
në punë të rënda. Po dhe gruaja e tij se mos ish më e mirë. E gjora fëmijë! As të flinte
nuk kish kohë!
Një ditë dimri, e shoqja e tregtarit e dërgoi vajzën e vogël për ujë. Te burimi
pranë shtëpisë akulli ishte aq i trashë, sa vogëlushja nuk arriti ta thyente. Atëherë u
çapit pranë liqenit ku akulli ishte më i hollë. Hapi një vrimë, e mbushi kovën me ujë
dhe mori rrugën e kthimit. Pranë shtëpisë iu morën mendtë dhe u rrëzua. Uji ju derdh,
Ç’të bënte tani?
Pikërisht në atë çast pa diellin rrezeartë dhe vajza e vogël filloi t’i lutej:
- O diell i artë, merrmë me vete në qiejt e kaltër. Po ndenja këtu, do të vdes nga
mundimet.
Dielli s’ia vuri veshin dhe u largua e u bë natë. Atëherë doli Hëna. Vajza ia përsëriti
lutjen e saj Hënës.
- Hënë, o Hënë e argjendtë, merrmë me vete në qiejt e paanë. Po ndenja këtu do të
vdes nga mundimet.
- Hëna e dëgjoi, zbriti në tokë dhe befas u shndërrua në një djalë të veshur me argjend
e i thotë vajzës:
- Kapu pas flokëve të mi të argjendtë të të shpie në qiej.
Por në çast u shfaq dhe një djalosh i veshur me ar.
- Eja me mua bukuroshe. Mua më kërkove të parin.
- Po t’i s’ma vure veshin, - i tha ajo.
Prej asaj dite, kur Hëna është e plotë, shihet vajza e vogël duke u endur në të. E shihni
pra, ja atje, tek ajo pika e përtej! Shiheni, shiheni mirë!
Shqipëruar nga Fotaq Andrea

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Qarko përgjigjen e saktë.
1. Vajza jetonte në familjen e tregtarit të pasur, sepse:
a. i pëlqente
b. tregtari sillej mirë
c. ishte e vetme në këtë botë

1 pikë

2. Tregtari e trajtonte vajzën:
a. njësoj si fëmijët e tij
b. nuk i binte mendja për të
c. i jepte urdhra dhe e vinte të bënte punë të rënda

1 pikë

3. Gruaja e tregtarit e dërgoi vajzën një ditë dimri:
a. të blinte ushqime
b. të pastronte borën
c. të mbushte ujë

1 pikë

4. Vajza nuk kthehej dot, sepse:
a. ishte e mërzitur
b. kishte frikë
c. nuk kishte më ujë në kovë

1 pikë

5. Ajo iu lut Diellit:
a. që ta ndriçonte
c. ta merrte me vete

1 pikë

b. ta ngrohte
d. ta ndihmonte të mbushte ujë

6. Vajza shkoi me Hënën sepse:
a. Dielli nuk ia vuri veshin
b. Hëna ishte më e bukur
c. Hëna menjëherë pranoi ta ndihmonte.

1 pikë

7. Gjej në tekst një fjali të thjeshtë dhe shkruaje.

1 pikë

.................................................................................................................................
8. Fjalinë e thjeshtë që shkrove, zgjeroje.
2 pikë
.................................................................................................................................
9. Nënvizo kryefjalën dhe kallëzuesin në fjalitë e mëposhtme.

6 pikë

Na ishte njëherë një vajzë e vogël. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet.
Po ai ishte i pashpirt.
26

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

10. Nënvizo gjymtyrët homogjene në paragrafin e mëposhtëm
2 pikë
dhe shkruaj se çfarë janë.
Na ishte njëherë një vajzë e vogël. E mjera ajo, nuk kishte as nënë, as baba, as gjyshe, as
gjysh. Ishte fill e vetme. Një tregtar i pasur e kishte marrë në shtëpinë e vet. Po ai ishte i pashpirt, koprrac, i lig, vetëm urdhra dinte të jepte e ta vinte në punë të rënda. Po dhe gruaja e tij se
mos ish më e mirë. E gjora fëmijë! As të flinte nuk kish kohë!
.............................................................,
.................................................................
11. Nënvizo përcaktorët dhe shkruaj me se shprehen.
3 pikë
- O diell i artë, merrmë me vete në qiejt e kaltër. Po ndenja këtu do të vdes nga mundimet
e tepërta.
...................................., .............................................., ...............................................
12. Nënvizo kundrinorët në paragrafët e mëposhtëm
dhe shkruaj ç’lloj janë.

10 pikë

Një ditë dimri, së shoqes së tregtarit i kishin ardhur miq. Asaj i duhej ujë, prandaj e dërgoi
çupën për ujë. Te burimi akulli ishte i trashë dhe ajo nuk mund ta thyente atë. Vogëlushes i ra
ndër mend të shkonte te liqeni, ku akulli ishte më i hollë. Hapi një vrimë e mbushi kovën me ujë
dhe mori rrugën e kthimit. Pranë shtëpisë iu morën mendtë dhe u rrëzua. Ç’të bënte tani. Pa
një pikë ujë nuk mund të hynte në shtëpi, por as në liqen s’mund të shkonte. Pikërisht në atë
çast pa diellin rrezeartë dhe vajza e vogël e thirri për ndihmë.
Kundrinor i zhdrejtë

Kundrinor i drejtë

Vlerësimet
Pikët
0-7
Nota
4

Kundrinor pa parafjalë

9-13
5

14-17
6

18-21
7

Kundrinor me parafjalë

22-24
8

25-27
9

28-30
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II

1. Fjalinë “Lumi rrjedh.” zgjeroje me gjymtyrë të dyta.
_________________________________________________________

2 pikë

2. Fjalinë e zgjeruar shndërroje në fjali të thjeshtë.
Dielli i zjarrtë ndriçon në qiellin e kaltër.
__________________________________________________________

2 pikë

3. Qarko. Në fjalinë “Mbreti nuk u zemërua me mullisin.” ,
kryefjala është:

1 pikë

a. mbreti
b. zemërua
c. me mullisin
4. Qarko. Në fjalinë “Lulet e kopshtit kanë çelur të gjitha.”, kallëzuesi është: 1 pikë
a. lulet e kopshtit
b. kanë çelur
c. të gjitha
5. Qarko. Në fjalinë “Ciklopët e tij ndërtuan një kështjellë në majë të malit.” , 1 pikë
kryefjala është shprehur me:
a. emër
b. grup emëror
6. Qarko. Në fjalinë “Retë e fshihnin nga sytë e njerëzve këtë kështjellë.”,
kallëzuesi përbëhet nga:

1 pikë

a. Folje
b. Folja jam + mbiemër
c. Folja jam + emër
7. Krijo fjali ku kryefjala të shprehet me grup emëror.
2 pikë
______________________________________________________________________
28

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Krijo një fjali ku kallëzuesi të shprehet me foljen jam+emër
2 pikë
______________________________________________________________________
9. Në fjalinë “Ata erdhën dhe ikën shumë shpejt.”, nënvizo
gjymtyrët homogjene.

1 pikë

10. Në fjalinë “Uji, ajri, pemët të çlodhnin në pyllin me gështenja.”
gjymtyrët homogjene janë:

1 pikë

a. kryefjalë
ç. rrethanorë

b. kallëzues
d. përcaktorë

c. kundrinorë

11. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinorë homogjenë.

2 pikë

______________________________________________________________________
12. Nënvizo përcaktorët në fjalinë:
Arinjtë e vegjël luanin me nënën e tyre.

2 pikë

13. Qarko. Në fjalinë “Sirena e vogël nxori kryet mbi sipërfaqen e detit.”
përcaktori i nënvizuar është i shprehur me:

1 pikë

a. emër

b. përemër

c. mbiemrër

15. Nënvizo përcaktorët homogjenë në fjalitë e mëposhtme.

2 pikë

Ajo ngjiti ngadalë shkallët e larta dhe të ngushta.
16. Formo një fjali ku të përdorësh përcaktorë homogjenë (2 mbiemra). 2 pikë
______________________________________________________________________
17. Nënvizo kundrinorin e drejtë në fjalinë e mëposhtme.

1 pikë

Mbreti e shikoi mullisin me zemërim.
18. Nënvizo kundrinorin e zhdrejtë pa parafjalë në fjalinë e mëposhtme.
Plakut i erdhi keq për vajzën.
Vlerësimi
Pikët
0-6
7-9
Nota
4
5

10-12
6

13-15
7

16-18
8

19-21
9

1 pikë

22-25
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Rubrika 6:“Pasqyra e historisë
Testi nr. 6
Varianti I

Lexo tregimin e mëposhtëm.
Njeri i vërtetë
Në anë të një udhe ishte një pus. Afër pusit ishte një kasolle. Në kasolle jetonte
gjyshi me të nipin. Në litarin e gjatë të çikrikut ishte lidhur kova.
Udhëtarë të shumtë qëndronin te pusi, shuanin etjen me ujin e ftohtë, falënderonin
gjyshin dhe largoheshin.
Kaluan ca kohë dhe kova u ndryshk. Gjyshi nuk kishte kovë tjetër. Keq do ta kishte
për ujë. Asnjë çezmë, asnjë burim nuk ndodhej afër kasolles së gjyshit.
Të nesërmen, kur dhentë sapo patën ardhur nën hije, qëndron te pusi një kalorës.
Nxjerr nga hejbetë e varura në samar një kovë. E mbush me ujë, freskohet vetë, i
jep pelës të pijë ujë dhe e fut përsëri në hejbe. U hedh nga një vështrim gjyshit me
të nipin, që rrinin në prag të kasolles, i bie me kamxhik pelës dhe largohet.
- Ç’njeri qenka ky? - e pyeti nipi.
- Ky nuk është njeri, - u përgjigj gjyshi.
Në vapën e drekës të po asaj dite, qëndroi afër kasolles një kalorës tjetër. Edhe
ai kishte një kovë. E lidhi te litari i gjatë dhe nxori ujë. Piu vetë, u dha të pinin gjyshit
me të nipin e, atë ujë që mbeti, e derdhi nëpër gurët e vegjël të udhës. E vari kovën
në samar të kalit dhe u largua.
- Ç’njeri qenka ky?-pyeti përsëri nipi.
- Edhe ky nuk është akoma njeri,- u përgjigj gjyshi.
Në mbrëmje, afër kasolles së gjyshit qëndroi një tjetër udhëtar. Nxori edhe ai nga
qerrja me lëpushka një kovë. E lidhi në litarin e gjatë. Shoi etjen me ujin e ftohtë të
pusit, falënderoi gjyshin me të nipin dhe u largua. Kovën e la të lidhur në çikrikun e
pusit.
- Po ky çfarë njeriu është? - pyeti nipi.
- I vërtetë, - u përgjigj gjyshi.

30

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Qarko përgjigjen e saktë.
1. Afër kasolles së gjyshit kishte:

1 pikë

a. një pellg me ujë
b. një burim me ujë
c. një pus me ujë
2. Çfarë i ndodhi kovës së pusit?
a. humbi

b. ra në pus.

1 pikë
c. u ndryshk

3. Shkruaj pse gjyshi i dha të njëjtën përgjigje nipit të tij
për dy kalorësit e parë.

3 pikë

__________________________________________________________________________
4. Shkruaj mendimin tënd për udhëtarin e fundit.

3 pikë

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Formulo dhe shkruani mesazhin e tregimit.

3 pikë

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Nënvizo dhe shkruaj tre kundrinorë të zhdrejtë me parafjalë në
tekstin e mësipërm.

3 pikë

_______________________, _______________________, ________________________.

7. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinor të zhdrejtë me parafjalë.

2 pikë

______________________________________________________________________

31

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8. Gjej tre rrethanorë në tekstin e mësipërm dhe shkruaji në tabelë.
Rrethanori

Lloji

6 pikë

Gjendet me pyetjen

9. Krijo një fjali ku të përdorësh një rrethanor shkaku.

2 pikë

______________________________________________________________________
10. Krijo një fjali ku të përdorësh një rrethanor sasie.

2 pikë

______________________________________________________________________
11. Krijo një fjali ku të përdorësh rrethanorë homogjenë.

2 pikë

______________________________________________________________________

Vlerësimi

32

Pikët

0-7

8-12

13-16

17-19

20-22

23-25

26-28

Nota

4

5

6

7

8

9

10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Varianti II

1. Nënvizo kundrinorin e zhdrejtë me parafjalë në fjalinë e mëposhtme:

1 pikë

Ata thurën për trimin një legjendë.
2. Krijo një fjali ku të përdorësh kundrinor të zhdrejtë me parafjalë. 2 pikë
______________________________________________________________________
3. Qarko. Rrethanorët janë gjymtyrë plotësuese të fjalisë.

1 pikë

a. e vërtetë
b. e gabuar
4. Qarko. Rrethanori i mënyrës gjendet me pyetjen pse?

1 pikë

a. e vërtetë
b. e gabuar
5. Nënvizo rrethanorët në fjalitë e mëposhtme.

4 pikë

Nesër koha do të jetë e mirë.
Në rajonet lindore dhe perëndimore dielli do të ndriçojë gjatë gjithë ditës.
Në zonat veriore do të ketë vranësira dhe reshje shiu.
6- Qarko. Rrethanorët homogjenë lidhen me njëri-tjetrin.
me presje ose me lidhëza.

1 pikë

a. e vërtetë
b. e gabuar.
7. Nënvizo rrethanorët homogjenë në fjalitë e mëposhtme.

1 pikë

Valltaret kërcenin me elegancë dhe mjeshtëri.
8. Krijo një fjali ku të përdorësh rrethanorë homogjenë kohe.

1 pikë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

9. Lexo më poshtë fjalën e urtë në vargje e mëposhtme dhe shkruaj
në një fjali këshillën që na jep poeti.

2 pikë

Kohën e kurse, se ikën e s’vjen,
shkon edhe të lë,
me punë e fiton,
pa punë dëm të shkon.
______________________________________________________________________
10. Fjalët e dialektit gegërisht zëvendësoji me fjalë të gjuhës standarde. 8 pikë
E kandshme asht hana kur del me zana
E në tok me dritë përndaret
E kandshme ai lule kur u përkule
O fllad I lehtë me e lëmue.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Vlerësimi
Pikët
Nota
34

0-6
4

7-9
5

10-12
6

13-15
7

16-18
8

19-21
9

22-24
10

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Teste për pjesën e Letërsisë (Tekste letrare të integruara me tekste joletare)*
Emri e mbiemri ____________________
Grupi _________

Klasa ____________

Rretho alternativën e saktë.
1. Koncepti Rilindja Evropiane nënkupton:
a. traktatin filozofik
b. mendimin humanist
c. lëvizjet politike
2.
a.
b.
c.

Donkishotizmi është:
interpretim i sofistikuar i historisë
interpretim i rastësishëm i traditës
interpretim i gabuar i reales

3.
a.
b.
c.

Humanizmi shqiptar synoi:
të luftonte për çështjen ballkanike
të ruante pavarësinë nga Perandoria Osmane
të ndërtonte një diplomaci mesdhetare

4.
a.
b.
c.

Veprën e njohur e shkroi “Histori e Skënderbeut”:
Gjon Buzuku
Pjetër Budi
Marin Barleti

5. Fjalimi i Skënderbeut iu drejtua:
a. mbretit Ferdinant
b. princave shqiptarë
c. papatit të Romës
6. Në veprën “Katedralja e Parisit” personazhi që përfaqëson polin magnetik është:
a. kapiteni Febus
b. Kuazimodoja i shëmtuar
c. endacakja Esmeralda
7. Stili i V. Hygoit dallohet për:
g. mendim analitik dhe sintetik
h. formë evokuese dhe sugjestionuese
i. rrëfim linear dhe horizontal
____________________
Shënim. Janë dhënë shumë teste të cilat mësuesi/ja mund t’i kombinojë sipas synimeve të veta dhe nivelit të klasës.

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

8.
a.
b.
c.

Cilët njerëz u bënë fokusi i veprës së Çehovit:
heronjtë
të rëndomtët
legjendarët

9.
a.
b.
c.

Kush ka thënë se thjeshtësia është motër e talentit:
Tolstoi
Çehovi
Turgenievi

10. Ironia e përdorur nga Çehovi buron prej:
a. përçmimit intelektual
b. disnivelit shoqëror
c. indiferencës qytetare
11. Tema kryesore e veprës së Migjenit është:
a. atdhetarizmi
b. nënshtrimi
c. mbijetesa
12. Dilema që e mundon Migjenin te “Tragjedi apo komedi” shfaqet nëpërmjet:
a. opinionit subjektiv
b. kontrasteve të forta
c. lirizmit romantik
13. Mitrush Kuteli njihet në letërsinë tonë si:
a. poet modern
b. tregimtar modern
c. dramaturg modern
14. Vepra e Kutelit “Vjeshta e Xhelatin Beut” është:
a. përrallë
b. alegori
c. legjendë
15. Momenti kyç në jetën e Xheladin Beut dëshmon:
a. epizëm
b. tragjizëm
c. lirizëm
36

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

16. Vepra e njohur e Marsel Prustit “Në kërkim të kohës së humbur” është krahasuar me:
a. një sonatë
b. një katedrale
c. një tablo
17. Origjinaliteti i Prustit shfaqet në:
a. veprimin dhe aksionin e ngjarjes
b. tematikën dhe interpretimin historik
c. pasurinë dhe larminë e detajeve
18. Pikëshikimi i Prustit është:
a. njeriu si rastësi kozmike e planetare
b. njeriu si qenie individuale e shoqërore
c. njeriu si qenie mekanike e shabllone
19. Heroina e romanit “Nga ana e Suanit” quhet:
a. Matilda
b. Odeta
c. Zhilberta
20. Trashëgimia letrare e I. Kadaresë ilustron dhe interpreton:
a. zhgënjimin shqiptar
b. qëndresën shqiptare
c. sfidën shqiptare
21. Romani “Ura me tri harqe” ka në qendër legjendën:
a. e rinjohjes
b. e murimit
c. e ringjalljes
22. Për të reflektuar rreth interpretimit të veprës duhet të mbështetemi te:
a. ngjarja dhe personazhet
b. tematika dhe forma
c. legjenda dhe historia
23. Poemat homerike “Iliada” dhe “Odiseja” u shkruan në:
a. shekullin IX para Krishtit
b. shekullin VI para Krishtit
c. shekullin III para Krishtit

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

24. “Iliada” ka fillesë:
a. historike
b. alegorike
c. mitologjike
25. Cili prej personazheve simbolizon kultin e familjes:
a. Paridi dhe Helena
b. Hektori dhe Andromaka
c. Akili dhe Briseida
26. Heronjve të eposit trojan tragjizmi u buron nga:
a. vullneti njerëzor
b. vullneti i hyjnive
c. vullneti i historisë
27. Ku qëndron heroizmi i personazheve epike:
a. në qëllimin për të cilin hakmerren
b. në qëllimin për të cilin pushtojnë
c. në qëllimin për të cilin vdesin
28. Cili është kryeheroi i eposit “Iliada”:
a. Agamemnoni
b. Hektori
c. Akili
29. Eposi shqiptar njihet me emrin:
a. “Kangët e luftimeve”
b. “Kangët e fitoreve”
c. “Kangët e Kreshnikëve”
30. Cili është elementi më i dallueshëm i eposit shqiptar:
a. filozofia
b. mitologjia
c. filologjia
31. Ç’nënkupton emri i Mujit:
a. mundësinë
b. ngadhënjimin
c. malësorin
38

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

32. Lidhja e Mujit me Zanat nënkupton:
a. të pavërtetën
b. të jashtëzakonshmen
c. të realizueshmen
33. Vepra e Dante Aligerit “Komedia hyjnore” është:
a. poemë epike
b. poemë alegorike
c. poemë didaktike
34. Frymëzim poetik për Petrarkën u bë:
a. xhelozia
b. dëshpërimi
c. zemërimi
35. Heroina e “Librit të këngëve” që shkroi Petrarka quhet:
a. Diana
b. Beatriçe
c. Laura
36. Cila është vuajtja e vërtetë e poetit në sonetin “ Nuk gjej paqe”:
a. dashuria me shikim të parë
b. dashuria e pathënë
c. dashuria pa përgjigje
37. Libri i parë shqip “Meshari” i Buzukut i përket periudhës së:
a. Antikitetit dhe Platonizmit
b. Pararilindjes dhe Akuinizmit
c. Humanizmit dhe Kundëreformës
38. Vepra më përfaqësuese e Pjetër Budit është:
a. Doktrina e filozofisë
b. Doktrina e humanizmit
c. Doktrina e kërshtenë
39. Vepra e Budit, që përmban 100 faqe prozë origjinale në trajtën e parathënieve dhe
rreth 3200 vargje, është:
a. Rituali roman
b. Pasqyra e t’rrëfyemit
c. Kush thotë meshë

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

Nëse nuk është asnjëra prej tyre, shkruani titullin e saktë.

____________________________
40. Poezia e Romantizmi është:
a. e mendimit dhe veprimit
b. e rrëfimit dhe e përfytyrimit
c. e ndjenjës dhe e brendisë
41. Gjëja më ë shenjtë për poetët romantikë në jetë dhe në art është:
a. guximi
b. trimëria
c. liria
42. Poet romantik melankolik është:
a. Manxoni
b. Lamartini
c. Leopordi
43. Cili është poet romantik energjik:
a. Lermontovi
b. Bajroni
c. Blejku
44. Vepra e Bajronit ku gjenden mbresat e pashlyeshme që la Shqipëria në zemrën e tij,
është:
a. Rrethimi i Korintit
b. Shtegtimet e Çajld Haroldit
c. Korsari
45. Në ç’këndvështrim e mbështet motivin shqiptar Bajroni në poemën “Shtegtimet e
Haroldit”:
a. në folklorizmin
b. në heroizmin
c. në ekzotizmin
46. Përcaktuese në letërsinë romantike shqiptare është:
a. ideja evropiane
b. ideja kombëtare
c. ideja universale

40

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

47. Romantikët shqiptarë himnizuan:
a. natyrën folklorike
b. natyrën aristokratike
c. natyrën shqiptare
48. Letërsia romantike arbëreshe thelloi karakterin:
a. mitologjik dhe folklorik
b. patriotik dhe demokratik
c. politik dhe shoqëror
49. Romani në vargje “Këngët e Milosaos” i përket llojit:
a. epiko-dramatik
b. epiko-tragjik
c. epiko-lirik
50. Dashuria për De Radën është:
a. një pasion sentimental
b. një dramë vetjake
c. një virtyt njerëzor
51. Vargu i njohur i De Radës “Erdhi dita e arbrit” nënkupton:
a. organizimin e një revolte
b. zgjimin e atdhedashurisë
c. ftesën për kryengritje
52. Në fragmentin “Vjershë e Bijës së Kallogresë” shfaqet:
a. zhgënjimi nga jeta
b. beteja me jetën
c. gëzimi i jetës
53. Ç’mesazh përcjellin vargjet e De Radës “…Bie, por s’dua të fle”:
a. pikëllimin
b. lumturinë
c. lodhjen
54. Naim Frashëri si poet romantik solli i pari në letërsinë shqipe poezinë:
a. e mirëfilltë lirike
b. e mirëfilltë filozofike
c. e mirëfilltë meditative

41

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

55. Për arsye të panteizmit Naimi e identifikon Zotin me:
a. Forcën dhe Fuqinë
b. Shenjtërinë dhe Autoritetin
c. Bukurinë dhe Atdheun
56. Cikli poetik “Bukuria” i Naim Frashërit përfaqëson poezinë:
a. didaktike
b. estetike
c. erotike
57. Përmes mendimit poetik naimjan:
a. mirësia lind moralen
b. dhembshuria lind njerëzoren
c. dashuria lind virtytin
58. Poeti Gjergj Fishta lidh dy periudha letrare:
a. klasicizmin me sentimentalizmin
b. romantizmin me realizmin
c. letërsinë kalorësiake me simbolizmin
59. Trashëgimia e Fishtës dallohet për:
a. ironinë
b. humorin
c. satirën
60. Poezia e “Metamorphosis” është shkruar në:
a. vetën e parë
b. vetën e dytë
c. vetën e tretë
61. Tragjikomedia e patriotizmit e çon Fishtën në:
a. një indiferencë tërësore
b. një shpërfillje të pacak
c. një dhimbje të thellë
62. Poezia simboliste solli:
a. vargun tetërrokësh
b. vargun njëmbëdhjetërrokësh
c. vargun e lirë
42

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

63. Simbolistët shpallën se poezia është:
a. predikim moral
b. bindje politike
c. përjetim emocional
64. Në vizionin e poezisë simboliste ndikoi edhe:
a. historia
b. arkitektura
c. piktura
65. Cili nga poetët simbolistë tha: “Parfumet, ngjyrat, tingujt, i përgjigjen njëri-tjetrit”:
a. Malarme
b. Bodler
c. Verlen
66. Poeti i parë modern shqiptar është:
a. Martin Camaj
b. Gjergj Fishta
c. Lasgush Poradeci
67. Mesazhi poetik i Lasgush Poradecit lidhet me:
a. kombësinë
b. miqësinë
c. përjetësinë
68. Lirika filozofike lasgushiane fokuson:
a. përgjegjshmërinë ndaj detyrës
b. përkushtimin ndaj premtimit
c. vetëflijimin për misionin
69. Në poezinë “Vdekja e Nositit” Nositi përfaqëson:
a. qytetarin
b. njeriun
c. poetin
70. Në ç’lloji letrar klasifikohet krijimi i E. Koliqit “Prrue n’Dukagjin”:
a. prozë dramatike
b. prozë poetike
c. prozë filozofike

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

71. Bota strukturohet te “Prrue n’Dukagjin” nëpërmjet:
a. përshkrimesh
b. dialogësh
c. imazhesh
72. Në rrëfimin e Koliqit origjinaliteti shfaqet nga:
a. peizazhi
b. digresioni
c. miti
73. Cilën figurë ka vënë Koliqi në qendër:
a. Plutonin
b. Zeusin
c. Narcizin
74. Në krijimtarinë e Martin Camajt ndihet ndikim i poetit hermetik:
a. Euxhenio Montale
b. Xhuzepe Ungareti
c. Umberto Saba
75. Në poezinë e Camajt “Korbi” shfaqet:
a. rrëfimi epik historik
b. rrëfimi gojor legjendar
c. rrëfimi realist i drejtpërdrejtë
76. Në poezinë e Camajt “Një ditë e ka dhe korbi” spikat:
a. rrëfimi metafizik i tërthortë
b. rrëfimi identifikues fragmentar
c. rrëfimi lirik nëntekstor
77. Dritëro Agolli e çliroi poezinë shqipe nga:
a. fryma popullore
b. fryma internacionaliste
c. fryma deklarative
78. Poezia e D. Agollit “Pelegrini” identifikon:
a. shoqërinë
b. moralin
c. vetveten
44

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

79. Dhimbja më e thellë e poetit D. Agolli është:
a. zhgënjimi nga bindjet
b. amortizimi i bindjeve
c. ndryshimi i bindjeve
80. Një nga temat e trajtuara në poezinë “Pelegrini” është:
a. Vetmia
b. Dashuria
c. Ndarja
81. Cili nga dramaturgët e antikitetit u cilësua “ati i tragjedisë”:
a. Sofokliu
b. Eskili
c. Euripidi
82. Ç’simbolizon zjarri që Prometeu ua dha njerëzve:
a. barbarinë
b. autoritetin
c. qytetërimin
83. Kori i Oqeanideve te “Qëndresa e Prometeut” vjen si zëri:
a. i urtësisë
b. i arbitraritetit olimpik
c. i hakmarrjes zeusiane
84. Vepra e njohur e Shekspirit “Romeo dhe Zhuljeta” është:
a. tragjedia më filozofike
b. tragjedia më lirike
c. tragjedia më popullore
85. Ç’është dashuria për Zhuljetën:
a. një emocion që i shuhet shpejt
b. një ndjenjë që e drejton në jetë
c. një lojë që e bën interesante
86. Vendosmëria e Romeos për të qëndruar shfaqet si:
a. kapardisja e një djaloshi aventurier
b. trill i një njeriu të papjekur
c. guximi i njeriut që dashuron

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

87. Ishte i vetëdijshëm Shekspiri se “Romeo dhe Zhuljeta”:
a. do të ishte e përkohshme
b. do të hynte në arkivin e kohës
c. do të mbetej e pavdekshme
88. Dramaturgu Fridrih Shiler i përket epokës:
a. romantike
b. realiste
c. sentimentale
89. Ngjarjet e dramës “Vilhelm Tel” zhvillohen në:
a. Gjermani
b. Austri
c. Zvicër
90. Shileri e jep heroin e dramës së tij “Vilhelm Telin”:
a. në evolucion psikologjik
b. në gjendje kontrastuese
c. në situatë neutrale
91. Ideja që e përshkon dramën e Shilerit është:
a. Njeriu lind hero.
b. Njeriu vdes si hero.
c. Njeriu bëhet hero.
92. Drama “Vilhelm Teli” ecën përmes:
a. horizontalitetit ideor
b. vazhdimësisë patetike
c. ndryshimeve të tensionit dramatik
93. I biri i Vilhelm Telit quhet:
a. Rudolf
b. Roselman
c. Valter
94. Personazhi i Geslerit në dramë përfaqëson:
a. qeveritarin autoritar
b. malësorin zviceran
c. guvernatorin pushtues
46

Teste Gjuha dhe Letërsia 10

95. Dramaturgjia realiste në botë synon që shikuesi:
a. të arratiset nga realiteti
b. të presë me apati
c. të gjejë vetveten
96. Një nga dramaturgët më të mëdhenj modernë botërorë është:
a. Ben Xhonson
b. Kristofor Marlou
c. Henrik Ibsen
97. Themeluesi i komedisë shqiptare është:
a. Sami Frashëri
b. Fan Noli
c. Andon Zako Çajupi
98. Vepra që fshikullon prapambetjen shoqërore shqiptare është:
a. Pas vdekjes
b. 14 vjeç dhëndër
c. Klubi i Selanikut
99. Filmi shqiptar që bazohet mbi njërën nga komeditë e Çajupit, është:
a. Mësonjëtorja
b. Përrallë nga e kaluara
c. Njeriu me top

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful