routes.promocaopostomais.route = promocaopostomais routes.promocaopostomais.defaults.controller = index routes.promocaopostomais.defaults.

action = promocaopostomais routes.lancepostomais.route = lancepostomais routes.lancepostomais.defaults.controller = index routes.lancepostomais.defaults.action = lancepostomais routes.promocaodenatal.route = promocaodenatal routes.promocaodenatal.defaults.controller = index routes.promocaodenatal.defaults.action = promocaodenatal routes.promocaonatal.route = promocaonatal routes.promocaonatal.defaults.controller = index routes.promocaonatal.defaults.action = promocaonatal routes.camapanhamais.route = camapanhamais routes.camapanhamais.defaults.controller = index routes.camapanhamais.defaults.action = camapanhamais routes.resultadopromocao.route = resultadopromocao routes.resultadopromocao.defaults.controller = index routes.resultadopromocao.defaults.action = resultadopromocao routes.enviaremailcarnaval.route = enviaremailcarnaval routes.enviaremailcarnaval.defaults.controller = index routes.enviaremailcarnaval.defaults.action = enviaremailcarnaval routes.resultadopromocaonatal.route = resultadopromocaonatal routes.resultadopromocaonatal.defaults.controller = index routes.resultadopromocaonatal.defaults.action = resultadopromocaonatal