P. 1
Inicijacija u Seksualni Okultizam

Inicijacija u Seksualni Okultizam

|Views: 109|Likes:
Magija snošaja jebanje seks vatanje prodavanje fora mladim nedojebanim klinkama
Magija snošaja jebanje seks vatanje prodavanje fora mladim nedojebanim klinkama

More info:

Published by: Gotze Joseph BuchBerger on Mar 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/20/2013

pdf

text

original

Sections

 • Frater V. I. T. R. I. O. L
 • UMESTO PREDGOVORA
 • UVOD
 • PRIRODA SEKSUALNO OKULTNOG RADA
 • KRATKI ISTORIJAT
 • II DEO
 • SEKSO-OKULTNA OBUKA
 • PRIPREMA
 • OKULTNI DNEVNIK
 • Prvi korak
 • Drugi korak
 • PSIOMENTALNA OBUKA
 • Prvi nivo
 • Drugi nivo
 • Projektovanje svesti
 • 1. Vežba
 • 2. Vežba
 • 3. Vežba
 • 4. Vežba
 • MANJI ENERGETSKI TOK faza 1
 • I deo vežbe:
 • Napomena :
 • II deo vežbe:
 • Upozorenje:
 • III deo vežbe:
 • MANJI ENERGETSKI TOK faza 2
 • I faza
 • II faza
 • III faza
 • IV faza
 • IVfaza
 • I nivo
 • II nivo
 • III nivo
 • IV nivo
 • V nivo
 • Napomena:
 • ORGAZAM ILI SEKSUALNI VRHUNAC
 • PRIPREMA ZA INVOKATIVNO KANALISANJE SEKSUALNOSTI
 • Ovladavanje energijom Sunca za muškarce
 • Ovladavanje energijom Meseca za žene
 • Inverzija-1
 • Ovladavanje solarnom energijom za žene
 • Ovladavanje marsovom energijom za muškarce
 • Ovladavanje venerinom energijom za žene
 • Inverzija-2
 • SVESNO SANJANJE
 • III DEO
 • PRAKSA
 • SEKSUALNA MAGIJA
 • Faza 1
 • Faza 2. Punjenje sigila
 • Faza 4. Zaboravljanje
 • Peti korak
 • SEKSUALNI MISTICIZAM
 • SEKSUALNA ALHEMIJA
 • Dodatni komentar
 • IV DEO
 • DODATAK
 • V DEO
 • PROBLEMATIKA DUHOVNOG RAZVOJA
 • UMESTO KRAJA
 • POST SCRIPTUM

Frater V. I. T. R. I. O. L.

INICIJACIJA U SEKSUALNI OKULTIZAM

1

Frater V. I. T. R. 1. O. L. INICIJACIJA U SEKSUALNI OKULTIZAM Copvrisiht 2003. Frater V. I. T. R. I. O. L. sva prava zadržava autor IZDAVAÈ Nezavisno autorsko izdanje PRIPREMA I GRAFIÈKI DIZAJN Nikoliã Aleksandra LEKTURA I KOREKTURA Tomislav Trbojeviã ŠTAMPA Zuhra - Beograd TIRAŽ 690 I Izdanje Sva pisma upuãena elektronskom poštom na e-mail veivuvei@hotmail.com biãe prosleðena autoru, koji zadržava diskreciono pravo korespodencije

2

Posveãeno Zvezdani, mojoj kosmièkoj sestri, Visokoj sveštenici Vrhovne Boginje, bez koje ova knjiga ne bi bila napisana. Sestrinstvu, sveštenicama Misterija, ženama u kojima teèe moã Boginje, kao i onima koji dolaze da uliju sebe u Pehar Veènosti

3

ako se ispravno praktikuje. SU-NU-CHING 4 . dovodi do cilja besmrtnosti.Tajna umetnost ljubavi je najvažnija od svih veština koja.

I DEO 5 .

ljudska èula.otkrivajuãi vam okultnu formulu rada sa energijom èija je priroda u prošlosti bila skrivana iza sedam mora i sedam gora. ukoliko se teoretsko prouèavanje ne pretoèi u praksu. najmoãnijoj okultnoj disciplini koja je do današnjeg dana ostala prekrivena velom tajnosti. Zbog toga. prolazak kroz razlièite nivoe nepoznatog otkrio mi je stvari o kojima se ne govori izvan okultnih krugova. drevna tajna znanja o seksualnosti. oseãanja i misli. Unutrašnje traganje i istraživanja okultnih uèenja za koje je seksualnost sredstvo duhovnog razvoja. jer se ovo delo ne zasniva na teoretskom znanju. energije i tela. èak i samim ljudskim životima. ali ovde neãete naãi objašnjenja vezana za doktrinarna pitanja seksualnog okultizma. ponekad. Iz tog razloga skreãem pažnju èitaocu da ova knjiga nema nikakvih pretenzija da predstavlja 6 . Kada se govori o istoènim i zapadnim tajnim tradicijama. neodreðeno izlaganje. U okviru ove knjige èitalac ima priliku da se upozna sa obukom i praksom. Ono što je predstavljalo veliki problem u razumevanju ove tajne discipline je to što je svako pisanje o seksualnom okultizmu do sada bilo uglavnom nejasno. koji koristi podjednako ljudsku svest. telesni organizam i izluèevine psiho-fizièkih supstanci. time je teorijski omoguãen uvid u specifièno duhovno blago koje ima moã oslobaðanja èovekovog Sopstva iz tamnice zabluda ljudskog postojanja. Današnje vreme predstavlja novu fazu u ljudskom razvoju koja vodi èoveka u nova stanja svesti.UMESTO PREDGOVORA Pred vama je delo o tajnom uèenju seksualnog okultizma. omoguãilo mi je da proðem kroz razlièite i nepredvidive faze svog unutrašnjeg i spoljašnjeg razvoja. gde se nalaze kljuèevi ujedinjenja èoveka sa istinskim izvorom iz koga je potekao. ova knjiga predstavlja na izvestan naèin inicijaciju . poput hindu i tibetanskih tantri. Drevna okultna znanja istoènih i zapadnih Tradicija nakon svog nestanka. životnu-seksualnu energiju. Sa jedne strane. površinske nivoe instiktivnog života. taoistièke "Unutrašnje alhemije". dovelo je do razvoja centralnog dela liènosti . a još manje se o njima piše javno. veã na liènom iskustvu i neposrednim èinjenicama prakse. zavisno od cilja kome se teži. stièuãi svoje moderne poklonike. shvatanjem vlastitog postojanja i dubljeg smisla života. otvorenim pisanjem o obuci i radu u seksualnom okultizmu. Traganje za istinom o samom sebi zahteva da se zaputimo ka nepoznatoj stvarnosti ili bolje reèeno višim stanjima svesti. èesto se može èuti o nadmoãnosti ili uzvišenosti jedne u odnosu na drugu. Sa druge strane. Na mikrokosmièkom nivou ovo predstavlja novi kreativni proboj u èovekovoj svesti. Posebno je uticaj pojavljivanja u javnosti tzv. danas ponovo izviru u spoljašnji svet kroz kultove nesvesnog. Èuvana. za sada još uvek malo poznatim naèinima korisãenja svesti. vezala su svest iskljuèivo za spoljašnji svet. Kundalini joge postala su (do izvesne taèke). Zbog svoje združenosti sa materijom. Kao nikada ranije. èoveku je ponovo omoguãeno da preuzme svoju sudbinu u ruke. U svom dugogodišnjem traganju. "tajnih znanja" kroz ezoteriènu literaturu u proteklom veku doprineo da mnogi ljudi poènu da prepoznaju vrednost hermetièkih uèenja Istoka i Zapada i krenu u potragu za „samim sobom". Bilo bi svakako pogrešno smatrati ovakve tvrdnje taènim. dostupna svakome ko je iz bilo kojih pobuda zainteresovan za seksualnu ezoteriju. mogu biti fizièke ili metafizièke prirode. dakle bez pravih kljuèeva okultna moã transformacije svesti ostaje zakljuèana i nema stvarnog napredovanja. To me je vremenom dovelo do uvida o stvarnoj prirodi univerzalnog alhemijskog rada na ostvarenju Velikog Dela. Posle hiljada godina provedenih u duhovnom mraku obmana i prazno-verja. da ovde i sada odredi svoju buduãnost u pravcu spoznaje istine o sebi. Rezultati do kojih se dolazi ovakvim. Ovakvo jednosmerno usmerenje na najniže.spoljaŠnjeg Ja ili Ega koje je svojom dominacijom na svesnom nivou potisnulo u nesvesno istinsku svrhu èovekovog postojanja.

ostvariti ponovni bliski odnos sa Božanstvima AUTOR 7 .integrisati svoju liènost . alhemije i sliènih tradicija. sve dok se ponovo ne rastvorimo u božanskom izvorištu svoga ne-biãa iz koga smo potekli. pronaãi svoje mesto u nekoj od ezoteriènih tradicija nije i nikada ne može biti posledica sluèajnosti. misticizma. I kao što svako od nas ima svoj pogled na svet. Do tada seksualnim okultizmom možete: . to ãe se i dogoditi.nešto senzacionalno ili put koji je iznad svih ostalih puteva osloboðenja.postiãi duboku introspekciju .aktivirati svoje unutrašnje potencijale . predodredenost za ponovno uspostavljanje kontakta sa onim što stvarno jesmo i prema èemu idemo iz života u život od našeg prvog postojanja do sadašnje inkarnacije i dalje u buduãnost. veã je u potpunosti vezano za prošloživotna iskustva svakoga od nas. za pravog posveãenika nema suštinske razlike izmeðu magije. Ipak. Sa moje taèke gledišta. Moglo bi se reãi da je stvar liènog izbora pojedinca kojom ãe spiritualnom stazom iãi u sadašnjem životu. tako i razlièitim ljudima odgovaraju razlièite okultne tradicije kontrole i ekspanzije svesti. Bez nepotrebnih objašnjenja može se reãi da je razlièitost izmeðu duhovnih sistema prouzrokovana razlièitim iskustvima i pristupima istim baziènim èinjenicama. Naše sadašnje težnje predstavljaju nastavak vlastitog kosmièkog putovanja. koji god duhovni put ka postizanju istinske slobode neko prihvati kroz život.zadobiti povišen stepen svesnosti koji ãe evolucijom ljudski rod biti u stanju da dostigne tek u dalekoj buduãnosti . Meðutim.uspostaviti nove stavove prema životu . seksualni okultizam je veoma posebna disciplina samospoznaje i biãe potrebno mnogo truda i rada da biste postali svesni šta ona zaista jeste. Onima koji jednog dana uðu u njene mistiène dubine. ono što želim da istaknem jeste da. Svako tajno uèenje ima svoje metode unutrašnjeg razvoja i svoj pristup samospoznaji. Svakome od nas je ostavljeno da ovo sam otkrije kada se razvije do stepe-na na kome se svi putevi osloboðenja stapaju u jedan univerzalni Put.izgraditi most izmeðu sebe i svog istinskog Ja .oplemeniti svoju seksualnost .

poput pornografskog materijala. Ovakav dvostruki aršin stvoren iz prirodne želje za zadovoljstvom tela. ali isto tako unutrašnje iskustvo i spoznaju. ali i daljem postojanju mnogih zabluda. U svetu postoji mnoštvo literature èiji su autori svojim tumaèenjem doprineli približavanju ovoj najveãoj od svih Misterija. ali usled neupuãenosti. priroda seksualne želje hiljadama godina je pogrešno shvatana. seksualnim uživanjem i implantiranih podsvesnih zabrana i predrasuda. za razliku od veãine drugih. dok je svet na pomen seksa mrštio obrve i mahao podignutim kažiprstom govoreãi o sramoti i grehu. jer se znanje izvorne mudrosti èesto pogrešno interpretira. do toga da veãina ljudi preãutno ili otvoreno sa zgražavanjem skreãe sa teme. smatraju da su seksualne misterije nešto devijantno i perverzno. Zbog toga. rešenje je jednostavno: neka je ne èita. Iako je ovakav moderniji stav prema seksualnosti posledica sve veãih sloboda pojedinca u današnjem društvu. U svakom sluèaju. od prilièno neuspešne. jer se niko o pravoj Inicijaciji nije usuðivao da otvoreno govori. to 8 . treba èitati knjige i sticati znanje. Sa druge strane. a toliko glorifikovane 'seksualne revolucije' na prelasku šesdesetih u sedamdesete godine prošlog veka. odnosu izmeðu polova i prema seksualnosti uopšte. Meðutim. a da ne prièamo o tome kako je namerno žigosana kao moralno zlo i kako je svaki "slobodniji i neukalupljeni oblik" seksualnih aktivnosti osuðivan kao neprirodno i bogohulno delo da bi se prikrila prava svrha želje koja predstavlja okultnu metodu spoznaje samoga sebe preko vlastitog i drugog biãa putem seksualnosti. sada je dostupno svakome preko èasopisa. Na primer. Naravno. bez stida i uvijanja. što se može postiãi samo posveãenom praksom u koju je utkana nepokolebljivost. èinjenica je da ljudi do ne tako davno nisu imali pravu predstavu o tome šta je seksualni okultizam. Zbog toga smatram da za veãinu zainteresovanih èitalaca knjiga sa ovakvom tematikom nije prva sa kojom se susreãu u svom duhovnom traganju. Sada se sve otvorenije. a drugi. Zato ako je sadržaj ove knjige nekome iritirajuãi ili neèist. mnogo prisutniji u ovakvoj vrsti literature. seks je poèeo da izlazi iz okvira tabua. usled èega i u današnjem. tretirajuãi ih kao poriv koji treba da se prevaziðe. seksualnost predstavlja opasnost za dosadašnji spiritualni i evolutivni proces èovekovog razvoja. Nije mali broj ni onih ljudi koji su u okultnim vodama. blokirao je ispoljavanje najvišeg oblika božanske energije u cilju rasta i razvoja ljudske prirode onemoguãavajuãi celovitost našeg života. Ovakav stav je posledica vekovnog potiskivanja ljudske seksualnosti u prošlosti od strane svemoãne Crkve i onih snaga u društvu koje odbijaju da prihvate da se èovek sastoji i od svoje animalne prirode. Po mom mišljenju. govori o mnogim 'devijantninm' stvarima koje su u bliskoj prošlosti osuðivali crkva. a posebno zbog svojih predrasuda. ono što je do skoro oznaèavalo uništavanje morala i mladih. dva su uzroka ovakvom stanju stvari : prvi je iz obaveze na tajnost. filmova i interneta. društvo i država. zbog neznanja i nedostatka liènog iskustva. ova knjiga se bavi otvoreno i bez preterivanja okultnim aspektima seksualnosti i seksualne prakse.UVOD Kod nas je do sada objavljeno vše ezoteriènih dela preko kojih je širokom krugu zainteresovanih ukazano na puteve i metode tajnih uèenja Istoka i Zapada o upotrebi seksa kao sredstva duhovnog razvoja. tobože liberalnom vremenu. istovremeno je upražnjavao taj isti seks iz telesne požude i liènog zadovoljstva. ulaganje napora i odluènost da se istraje na putu koji vodi ostvarenju vaših najdubljih težnji. Njen sadržaj može izazvati zaprepašãenje kod nekih ljudi jer se još uvek na temu seksa reaguje od oseãanja neprijatnosti i stida. što je do danas rezultiralo sve oèiglednijim pomenama u gledištima prema ljudskom ponašanju.

oni ãe nastaviti da kritikuju i osuðuju sve ono èega su nesvesni. U svakom sluèaju. Zato. dok je ova knjiga bila u fazi svoga nastajanja. neka svaki èitalac pre nego što prihvati ili odbaci ovu knjigu sam otkrije zašto ga je privukla! Samo oni koji i dalje prihvataju vekovima nametana veštaèka pravila.To je upravo ono što je od suštinskog znaèaja u vezi sa ovim delom: da otvoreno i ozbiljno predstavi drevno znanje o preobražaju i upotrebi seksualne energije onima koji su stvarno voljni da idu prema uzvišenim vidovima spoznaje. Za pravog posveãenika. Upamtite da je seks prvenstveno sredstvo da se otkljuèa Moã. Svaki èitalac ima sopstvenu sposobnost shvatanja od koje zavisi i kako ãe ova knjiga biti protumaèena. upoznam se barem donekle sa njihovim praksama i sagledam istinske vrednosti koje seksualna tradicija Istoka (Azije) poseduje i spaja ih sa spiritualnim težnjama. sada. imao sam sreãu da se upoznam sa izvesnom tradicijom. Za vreme stvaranja ove knjige "izlazilo mi je pred oèi" koliko ima istine u prethodno reèenom. tj. U Aziji. Ipak. svaki oblik seksualne aktivnosti jeste delovanje i to je osnovni okultni princip. morate mudro vladati u svom fizièkom i psihièkom kraljevstvu. ne shvataju da sve teèe. Ovo je srednji put kroz èovekovu dvostruku prirodu . poznatog i nepoznatog. primanja i davanja. Izmeðu ove dve krajnosti postoji zlatna sredina telesnog i netelesnog. kakvu moã i univerzalni kljuè ne-svesno drži u svojim rukama. bio u dilemi koliko je ispravno objaviti otvoreno jedno takvo delo.u Veliku Misteriju koju ovde želimo da pratimo.još uvek nije rezultovalo išèezavanjem razlièitih oblika seksualnih frustracija. ne samo da je daleko od bilo kakvog stvarnog spoja telesnog i duhovnog. to ne znaèi da u ovim zemljama i danas ne postoje tajne zajednice koje su nastavljaèi drevnih tradicija koje kroz seksualnost vode samorealizaciji i samo ako imate sreãu da ih lièno upoznate. a ne puko telesno uživanje koje zadovoljava um. ne samo u ljudskom društvu. veã je pod velom tabua i sankcija za one koji ih prekrše. jer sam bio u prilici da u nekoliko sluèajeva sagledam posledice nekritièkog otkrivanja okultnog znanja bez prethodne 9 . tj. uverio sam se da današnja istoènjaèka seksualnost. Veãina ljudi upuãena u seksualni okultizam smatra da ne postoji sigurniji i ispravniji naèin osim direktnog upuãivanja. uprkos svoj egzotici. da se i dalje treba držati tradicionalnog puta upuãivanja u Inicijaciju. provedem neko vreme u okruženju seksualnih ezoterièara i mistièara. Moram priznati da sam. Ova moã vas može osloboditi ropstva i dovesti do kraljevskog prestola. Jednostavno. Ali kada postanete vladari. uništavati nego izgraditi. Šta više. Moja namera nije da menjam stavove takvih ljudi. sve se menja i da stvarnost ima dve strane. Obièan èovek ne može da zamisli sa kakvom Silom dolazi u kontakt svaki put kada se igra svojih seksualnih igara. promišljeno i razumljivo razotkrivanje okultnog znanja o inteligentnoj upotrebi seksualnosti. Istorija ljudskog roda uèi da je uvek bilo mnogo lakše osuditi nego razumeti. Ovo znanje otelovljuje odreðenu okultnu Tradiciju u njenom psihoseksualnom obliku uzdizanja svesti i kontrole kreativne energije seksa. Namera kojom sam se vodio u stvaranju ove knjige nema za cilj da zadovolji neèiju radoznalost ili želju za okultnim moãima. kada sve više ljudi poèinje da traga za duhovnošãu izvan utabanih staza. Iz tog razloga. otvoriãe iskrenom sledbeniku put prema novom kvalitetu ljudske svesti i života. što znaèi da bi kandidat prethodno trebalo da se "dokaže na unutrašnjoj Stazi" dostizanjem izvesnih stepena postignuãa. možete znati koliko veãina današnjih autora knjiga o seksualnom okultizmu ima malo pravog uvida u suštinu stvari. posebno u Kini (uprkos svom spoljašnjem puritanizmu kineskog društva). veã da bude put ka otkrivanju Unutrašnje Mudrosti i Najviše Misterije. dolazi vreme velikih Promena.smrtnu i besmrtnu . boraveãi više godina u nekim zemljama na Srednjem i Dalekom istoku gde su nekada postojale istinske tradicije seksualne umetnosti. uðe u trans ili uzdigne svest. prave stvari se veoma teško otkrivaju. veã i u kosmièkim razmerama.

trebalo je preãi dug i naporan put. koliko god je to moguãe na ovaj posredan naèin. itd. težnje za nadljudskim moãima. mogu lako zarobiti poèetnika i na taj naèin onemoguãiti na izvesno vreme (u sadašnjem životu) dalje korake u pravom smeru. Ovo ne znaèi da ãe ljudi oko vas upirati prstom na vašu pojavu. veãinom su pisane u popularnom stilu. dok o pravoj praksi i tehnikama teško da i govore osim uvijeno. Iskustvo je pokazalo da je to poèetak prepoznavanja Stvarnosti tj. To je uglavnom ono od èega svako poèinje i što može trajati duži ili kraãi vremenski period (u zavisnosti od stepena duhovne zrelosti sa kojom ste došli u ovaj život). Meðutim. emocija. onima koji istrajno i neustrašivo tragaju pokazati put koji vodi u Seksualne Misterije. jer je ego po svaku cenu želeo da postane diktator stvarnosti. postojali su duboki razlozi koji su bili presudni da ne odustanem od ovog projekta. èesto nakon proèitane knjige otkrijete da autori ovakve literature nude "mrvice sa trpeze". njenog vidljivog i nevidljivog vida. Na poèetku svog interesovanja za ezoteriju i okultizam proèitao sam mnoštvo knjiga koje "otkrivaju" znanja razlièitih disciplina tajnih uèenja. a ne da bude u službi stvarnosti. Èesto sam se pitao u tom periodu odakle potièe taj neodoljivi unutrašnji zov koji me je odveo u okultne vode? Kakva je to tajanstvena sila koja je odredila da svoj život posvetim drugaèijem shvatanju i doživljaju sopstvenog postojanja usmeravajuãi me u Nepoznato? Odakle poèeti? Kako razlikovati i odvojiti lažno od pravog znanja? Koje su metode treninga pouzdane i ispravne? I konaèno.pravilne pripreme. Da li to znaèi da zbog toga treba i dalje ãutati? 10 . malo ko je na poèetku u stanju da prepozna opasnosti koje vrebaju na duhovnom putu i moguãe zloupotrebe od strane onih pojedinaca koji sebe proglašavaju ''uèiteljima"' i èiji su stavovi odraz njihovih liènih slabosti i umišljenog znanja.). okultni glamur. Kada se to bude dogodilo zapoèeãe prava spoznaja i vaše postojanje postaãe uzvišenije. Zbog toga je od izuzetne važnosti da. budete nepokolebljivo istrajni i neustrašivi kroz teškoãe i iskušenja. ali je trebalo da proðe dosta vremena dok nisam nauèio da pravim razliku izmeðu otkrivanja i upuãivanja. Zato ãu. kada zakoraèite na unutrašnju stazu. Zato neka svako temeljno razmišlja o posledicama i odgovornosti svoga okultnog rada. Dok nisam oslobodio um navike da sve što ima veze samnom profiltrira kroz racio. želje za uživanjem. Mnoge klopke koje vrebaju na unutrašnjoj Stazi (zamke slabosti. To je zato što se tehnike smatraju najvišim tajnama koje su dostupne samo odabranima i stav je da jasne tehnike neupuãene mogu psihièki uništiti. Od vaših liènih vrlina zavisiãe da li ãete posle izvesnog vremena odustati ili ãete nepokolebljivo istrajati uprkos èestim pokušajima Ega da preuzme upravljaèku palicu i usmeri vaš duhovni razvoj u svoju korist. Knjige koje se bave Tantrom. neiživljenosti. Taoizmom ili Zapadnom seksualnom magijom. ali neke promene vaša okolina osetiãe podsvesno. Nema sumnje da ãe se sve što budete èinili odražavati u vašem svakodnevnom životu. golicajuãi maštu èitalaca naslovima i obeãanjima od kojih zastaje dah. èinio je sve što je u njegovoj moãi da me onemoguãi u nameri da bude "žrtvovan" na oltaru Istinskog Ja i tu borbu niko ne može da izbegne. To znaèi da ono èemu se posveãujete bude prožeto pre svega snagom razumevanja. U svojim prvim okultnim koracima bio sam voðen radoznalošãu i intuicijom. što ãe biti odraz vašeg okultnog razvoja. utièuãi na vaš i živote drugih u manjoj ili veãoj meri. Ipak. jer ãe nova svest poèeti da struji iz vaših dubina. Kada ste poèetnik. suoèeni ste sa gomilom nepoznanica dok se probijate kroz hermetièki lavirint u traganju za okultnim znanjem i pravim vrednostima. Istina je da okultna seksualna aktivnost može otvoriti prolaze koji vode u druge nivoe prirodno zatvorene za normalnu seksualnu aktivnost.

Moje je mišljenje da je došlo vreme kada stvari treba otvoreno nazvati njihovim pravim imenom, jer su predrasude i nerazumevanje vekovima doprinosili da nije bilo moguãe da se shvati pravo znaèenje ovih misterija. Dokle god kljuèevi seksualnog okultizma budu skriveni, biãe i dalje omoguãeno samozvanim "upuãenim" autorima da seksualno-okultnu mudrost tumaèe proizvoljno, jednostrano i nepravilno što vam može izazvati velike probleme kada se bavite primarnom energijom. Ovde treba da naglasim da svaki ulazak u okultne vode i njene dubine vodi situacijama koje amateri teško da mogu predvideti zbog sopstvenog neznanja i još teže ih kontrolisati ako su neobuèeni. Seksualni okultizam može biti veoma primamljiv za one koji nemaju predstavu o tome Šta on zaista jeste. Istina je da on može biti mnogo toga, ali samo i jedino pod uslovom samodiscipline, pravilne pripreme i nadasve posveãenosti. Ozbiljan seksualni okultizam predstavlja 90% unutrašnjeg i 10% spoljašnjeg rada. Drugo: baviti se okultizmom, a posebno seksualnim okultizmom, znaèi pre svega raditi sa svrhom i pod kontrolom. U stvarnosti je jako malo ljudi sposobno da uspešno "uðe u stvarni seksualni trans" bez pravilne pripreme i optimalnih uslova za rad. Iskustvo govori da niko ne može oèekivati da može postiãi bilo šta u svom duhovnom razvoju bez liène prakse, truda i veštine, samo èitajuãi ovu knjigu, sedeãi udobno zavaljen u fotelju. Ne zaboravite, možete proèitati mnoštvo knjiga i tako proširiti svoje intelektualne vidike, ali samo ozbiljnom okultnom praksom pogodiãete pravo u centar! Takoðe, nije dovoljno objaviti neko okultno znanje bez jasnog upuãivanja kako da radite pravilno. U suprotnom, sav rad je haotièan, besmislen i vodi ne samo neuspehu, veã vas može izložiti i opasnosti, odvlaèeãi vas nespremnog u okultne dubine! Mnogi pisci ezoteriène literature upozoravaju na svakakve moguãe opasnosti istoènog i zapadnog okultizma i mi se slažemo da ne treba èoveka jednostavno baciti u vodu da bi nauèio da pliva. Meðutim, ako ne uðete u vodu, neãete nauèiti da plivate! Strah i nesigurnost nestaju kada se razumno suoèite sa nepoznatim. Zato ãete, sa moje strane, biti pažljivo voðeni i dovoljno upuãivani do taèke odakle sami donosite odluku o svom daljem putovanju koje ãe zavisiti od vaše seksualno-duhovne zrelosti i sposobnosti. U svakom sluèaju, pre ili kasnije doãi ãete do istine da ste vi samom sebi najbolji uèitelj! Kroz moje iskustvo u radu sa drugima se pokazalo da ove tajne metode može uspešno praktikovati svaka psihofizièki zdrava osoba koja je od samog poèetka nepokolebljivo odluèna da se podvrgne ozbiljnom duhovnom obuèavanju, bez obzira na prethodni nivo unutrašnjeg postignuãa. Meðutim, èitalac treba da bude svestan èinjenice da je duhovna zrelost glavni preduslov i da se podrazumeva da niko ne može da oèekuje da "na mala vrata uðe u hram misterija". Veã od samog poèetka treba se boriti (prikladnija reè bi bila da iskorenite) protiv ljubomore, posesivnosti, nesigurnosti, sujete, promene raspoloženja, predrasuda, jer ãe vam sigurno pre ili kasnije postati teret pod kojim neãete moãi da se održite na stazi seksualnog okultizma. Na žalost, u praksi je samo mali broj onih koji su spremni da se odreknu nošenja ovakvih tereta. Mnogi zbog toga odustaju pre nego što i zakoraèe na unutrašnju stazu. Zato od samog poèetka želim da istaknem veliki znaèaj vrednosti osnovne pripreme (koju ãemo kasnije detaljno izložiti), bez koje vaš odnos prema duhovnom razvoju i iskustvu ne bi bio u skladu sa realnošãu svakodnevnog života. Iz tog važnog razloga nemojte da napravite veliku grešku i poènete obuku sa vežbama koje pripadaju višim stepenima pre nego što savladate osnovne telesne, psihièke i mentalne vežbe, jer one su temelj vašeg okultnog razvoja i unutrašnjeg sazrevanja. Takoðe, savršeno mi je poznato da je konkretna praksa za svakog poèetnika ono što ga daleko više privlaèi i "uzbuðuje" kada su u pitanju seksualno-okultni radovi, dok sama obuka može biti malo inspirativna, pa èak i dosadna. Meðutim, èinjenica je da seks i seksualni okultizam nisu isto! Kada zapoènete obuku shvatiãete zašto je put inicijacije u seksualni okultizam širok koliko i oštrica brijaèa.
11

Jedan veliki okultista je rekao: "Ljubav je zakon pod kontrolom volje". Vezano za temu kojom se bavimo, to znaèi pre svega disciplinu i veštinu, dok sam pojam "ljubav" predstavlja specifièan proces sjedinjavanja suprotnosti, tj. suprotnih oblika seksualne energije. U našem kontekstu, "ljubav" je istinski oblik moãi, jer energija koja je probuðena, akumulirana i fokusirana za vreme Magijskog ili Mistiènog rada/rituala ima veoma jake efekte. Svako ko želi najveãu dobit od seksualnog okultizma, treba sebe kroz duhovnu obuku i praksu da usmeri prema najuzvišenijem idealu u domenu svog razumevanja. Za one pojedince koji ostvare povišen stepen svesti nema hitnije razlike izmeðu svetovnog i duhovnih planova, osim u doživljaju i pristupu. Sa sve veãim unutrašnjim iskustvom prerastamo svoju individualnu, zemaljsku liènost, uzdižuãi svoju svest ka izvorištu Univerzuma. Tako sazrevamo na putu ka konaènom cilju, prodiruãi korak po korak do kosmièke svesti u nama, sledeãi svoju "istinsku volju". Na kraju ovog poglavlja da kažemo nešto i o pravilu tajnosti. Od drevnih vremena do današnjeg dana tajna uèenja bila su prenošena putem Tradicije posveãeništva pod zakletvom tajnosti direktno od uèitelja na uèenika. Meðutim, s obzirom da su se pre ovoga dela pojavile publikacije koje se tièu razlièitih tumaèenja ovog znanja iznoseãi na svetlost dana odreðena seksomagijska, tantrièka i taoistièka uèenja, seksualni okultizam i misticizam više ne predstavljaju potpunu tajnu. Iz tog razloga, i zbog onih koji su prepoznali sebe u prethodno reèenom, ova knjiga se može posmatrati kao dobrodošlo znanje koje nam je nedostajalo i put ka oslobaðanju duha od svetovnih ogranièenja. Ipak, objavljivanje knjige sa ovakvom temom neki okultni dogmatièari mogu protumaèiti kao kršenje jednog od osnovnih ezoteriènih pravila: Zakona ãutanja. Moramo se složiti da tajnovitost sa okultne taèke gledišta ima svoje opravdanje kada se radi o zaštiti vlastitog interesa za duhovni razvoj. Mi ne možemo da vam decidirano kažemo o èemu ne bi trebalo pred drugima otvoreno prièati, ali vam iz najboljih namera preporuèujemo da svoje okultne aktivnosti i iskustva ne izlažete drugima (Ne bacajte svoje bisere pred svinje...). U suprotnom, iskusiãete lièno kakve su neprijatnosti kada se spolja ne uklapate u životni kalup drugih. Dakle, izbegnite svaku vrstu nepotrebnog izdvajanja iz okoline. Time ãete sebi uštedeti mnogo energije koju biste u suprotnom trošili na nepotrebna objašnjavanja, pravdanja ili èak odbranu vaših stavova. Drugi razlog za ãutanje jeste taj što ako pred onima koji nisu "spremni" ne poštujete ovo pravilo u pogledu svoga znanja, aktivnosti i iskustva, neãete postiãi ništa vredno u svom duhovnom razvoju. Zato nauèite da se od samog poèetka suzdržavate od prièa koje imaju direktne veze sa vašom praksom. Mi stojimo èvrsto iza nebrojeno puta dokazanog jednog od osnovnih magijskih principa: U ãutanju je moã. U skladu sa tim, što više budete imali poštovanja prema ovom pravilu, više ãete imati benefita od vašeg duhovnog rada. Sama praksa predstavlja za posveãenika njegov sveti rad o kome ãe uvek ãutati ili govoriti tek da nagovesti, ali nikada pred neupuãenim neãe razotkriti veo tajne. Koliko je važno ispoštovati u potpunosti ovaj zahtev za ãutanjem, ne mogu u dovoljnoj meri da naglasim. Ipak, svakome ko ozbiljno pristupa ovom delu biãe jasno da ovakav stav predstavlja potvrdu liène duhovne zrelosti i spremnosti da se istinski pristupi ovoj stazi. Samo tako ãe vaši napori uroditi plodom. Zato, izbegavajte zadovoljavanje radoznalosti drugih ljudi, a pogotovo onih koji intelektualno nastoje da naslute stvari ne težeãi da ih postignu praksom! Postoji još jedna stvar na koju bih vam skrenuo pažnju. Nemojte nikada nikoga duhovno silovati! Mnogi okultisti prave glupe i nedopustive greške ne shvatajuãi da veãina ljudi na ovoj planeti jednostavno voli da su ono što misle da jesu i ne žele da budu drugaèiji, da ne kažem "osloboðeni".
12

Zato ne pokušavajte nikoga da ubeðujete ili preobraãate. Nepoštovanje slobode individualnog izbora je pogrešno i u suprotnosti je sa naèelima duhovnog razvoja! U skladu sa tim svako ima slobodu da se složi ili ne sa ovom knjigom. Ova knjiga ima jasno usmerenje i odredište. Put kojim ona vodi nije bežanje iz sveta, veã za nas koji ga sledimo predstavlja svrhu i smisao našeg postojanja. Meðutim, na èitaocu je da sam izabere vlastiti stav prema ovome i sam sebe postavi na odgovarajuãe mesto. Istini za volju, moramo reãi da mi ne možemo nikoga ogranièavati u istraživanju i tome kako ãe da se ophodi prema seksualnom okultizmu. Svako mora sam da zna Šta je za njega dobro. Moguãnosti su zaista širokog spektra: od krajnje prizemnih do krajnje uzvišenih ciljeva, jer kosmièke sile deluju istovetnom zakonitošãu na svim nivoima postojanja. U ovom smislu, svako treba u skladu sa svojim težnjama, prirodom i putem sam da odluèi u koje svrhe ãe koristiti otkriveno, i da snosi potpunu odgovornost za ono što bude radio. Bez suvišnih objašnjenja savetujemo vam da imate na umu Karmièki zakon: Ono što budete sejali to ãete i požnjeti! Naravno, to ne znaèi da nisam postavio granicu izmeðu onoga što znam, i onoga što smatram da je dovoljno za iznošenje u javnost.

13

svako ãe imati svoj pristup seksualnosti koji proizlazi iz toga koliko ga èist seks èini ispunjenim. Ovakvo shvatanje za veãinu ljudi predstavlja iracionalni kvalitet koji razum sa svojom logikom ne može prevesti u razumljive pojmove. Tantra i zapadna seksualna magija uèe da su suptilne sile jaèe od grubih i da su fizièka tela (bilo da su u zajedništvu ili u auto-erotskom sluèaju) samo instrumenti svesti koja je aktivna na razlièitim nivoima. Razlog je taj što moã seksualne energije otvara prolaz do unutrašnjeg sveta i vodi nas iznad fizièkih i emocionalnih aspekata seksualnog sjedinjavanja u okultne dimenzije. ako ste jedan od onih tragalaca koji se ne zadovoljavaju onim što puko telesno zadovoljstvo pruža kroz kratkotrajni plamen strasti. oplemenjivanjem i transformacijom seksualne energije i liènog sopstva. 14 . To je aktivnost koja se odigrava na trostrukom nivou: fizièkom. Meðutim. Na osnovu toga možete izvuãi zakljuèak da li je seksualni okultizam za vas odgovarajuãi put ka spoznaji samoga sebe. èin istinske volje koji se ostvaruje preèišãavanjem. ovu istinu može spoznati samo osoba koja je za nju dovoljno zrela. u vidu seksualne želje i žudnje za zadovoljenjem strasti. Zašto? Zato što u seksualnom okultizmu malo toga ima zaista veze sa seksom na koji je veãina ljudi navikla i kako ga uobièajeno upražnjava i doživljava. Jednostavno. otkriãe hram u kome se svetkuju najdublje misterije. Taèno je da seks igra glavnu ulogu u produženju vrste i pružanju zadovoljstva i uživanja u telesnoj ljubavi. Za nas ovde seksualnost predstavlja akt želje usmerene iz centrirane svesti. èime ogranièavaju duhovne potencijale svoje seksualnosti. onda je ova knjiga vaša ulaznica za putovanje u tajne seksualnog okultizma. nadkosmièkom. psihièkom i kosmièkom tj. To ne znaèi da kritikujem ovakav seks. Zato je moje mišljenje da je neizvodljivo uopštiti problem seksualnosti ili je deliti na èisto "fizièku" ili "duhovnu". otkriãu svog istinskog Ja i vraãanju njegovom Izvorištu. kao i da na fizièkom nivou destiluje telesne (muške i ženske) seksualne teènosti u koncentrovanu tajnu životnu silu svemira. širi svest. izaziva psiho-telesnu potrebu za njenim pražnjenjem putem masturbacije ili snošaja. Svaki oblik polnog akta pobuðuje seksualnu energiju èijom inteligentnom upotrebom dolazi do oslobaðanja njene kreativne moãi koja u kontrolisanim uslovima može da ostvaruje zemaljske želje. kontrolisane i svesno usmerene moãi uzdiže prema najdubljoj spoznaji svoje nadljudske prirode. ali nisu svi ljudi spremni da plate cenu koju zahteva ovaj put. Jer kada se èovek uzdigne iznad puke strasti i zadovoljstva putem istog onog što do njih dovodi. Neupuãeni u seksualnom sjedinjavanju vide samo puko uživanje. Tajna uèenja prenose od davnina da je u seksualnoj energiji moã razvoja èovekove svesti. veã težite da u potrazi za mudrošãu idete preko granica uobièajenog seksualnog doživljaja. a pogotovo ne da ga osuðujem. jer to predstavlja pitanje èiji odgovor zavisi od sposobnosti razumevanja svakog pojedinca. Mnogima je odricanje od strasnog prepuštanja i stavljanje pod kontrolu seksualnog uzbuðenja i tenzije. sasvim dovoljan razlog da svoju težnju ka duhovnom razvoju usmere prema nekom manje zahtevnom sistemu samorazvoja u kome svoja uživanja ne moraju da podreðuju "višim ciljevima". seks predstavlja i mnogo više od toga i nas ovde interesuje okultni oblik seksualnih aktivnosti koji omoguãava kreativnu upotrebu seksualne energije i razvoj svesti. u težnji da se na krilima pobuðene. Meðutim. veã da sa svog stanovišta pravim razliku izmeðu znati i razumeti šta seksualnost zapravo jeste.PRIRODA SEKSUALNO OKULTNOG RADA Taoizam. uzdižuãi nas do samog boravišta èovekovog Istinskog biãa. Ali. Možda zvuèi neubedljivo. Proseèni ljudi se normalnom seksualnom aktivnošãu oslobaðaju od akumuliranog napona (pritiska) životne energije koja.

potrebno je da budemo sposobni da vladamo instiktima koji obiène ljude teraju da delaju bez svesne volje i što je moguãe duže da budemo u stanju pre orgazma. 15 . Da bi se ovo dogodilo. meditacijom tokom kontakta sa svojim telom ili telom vašeg partnera) vaše fizièke i seksualne aktivnosti postaju magijske. Na ovom nivou može raditi samo osoba nadahnuta žudnjom za visokim idealima i koja je u stanju da se odvoji od svoje ljudskosti kada je to potrebno. Naèin ostvarenja je apsolutno nezavisan od bilo koga ili bilo èega. kosmièkom svešãu. Kada budete spremni.. data vam je moguãnost sopstvenog izbora. a imajuãi u vidu èinjenicu od ne male važnosti . Treba reãi da na ovom nivou ne postoji nijedna konkretna metoda. Na psihièkom nivou vi praznite svoju svest od uobièajenih misaonih i emocionalnih sadržaja i ispunjavate je svrhom svoga rada. Ova svesnost uništava iluziju egocentriène svesti o razlièitosti svega stvorenog i postojeãeg. buduãi da svaka od pomenutih disciplina ima specifièan sistem obuke.doživljaj liènog zadovoljstva je minoran u odnosu na svrhu zbog koje se takva vrsta aktivnosti sprovodi.svaki oblik seksualne aktivnosti treba da bude pod vašom kontrolom da bi bili uspešni bez obzira da li je u pitanju seksualna aktivnost u cilju duhovnog uzdizanja ili se radi o ostvarenju vaših želja. Na vama je da nauèite kako ova znanja da balansirate jedno sa drugim. Razlike oèigledno postoje. veã postaje "odskoèna daska" za uzdizanje iz èulnog u nadèulno. Ovaj nivo je iskustvo transcedentalnog orgazma kroz koji se razotkriva spoznaja najveãe od svih misterija one najdublje koja predstavlja suštinsku Prazninu iz koje sve nastaje. Da bi se izbegao jednostran pristup u istraživanju seksualnosti. Drugim reèima. jer ãete koristiti volju i snagu jakih emocija za vreme vašeg rada koji se odvija ispod fizièkih i seksualnih aktivnosti. kada seksualna aktivnost prestaje da bude samo telesni èin. koncentracijom. pred vama je da sa poveãanjem vlastitog razumevanja donesete odluku na koju ãete od ovih disciplina staviti težište u vašem duhovnom razvoju koji ãe biti modeliran prema vašim unutrašnjim i spoljašnjim aspiracijama. sve se dogaða "unutra". U svakom sluèaju ono što je od najveãe važnosti jeste: . Zapamtite.Na fizièkom nivou zapoèinjete pripremu tela i uma za proces preobražaja svesti ili postignuãa željenog cilja. Na ovom nivou (kada poènete sa vizualizacijom. bilo bi netaèno (što je inaèe èest sluèaj meðu neupuãenima i poèetnicima) misliti da ova dva puta imaju identiène ciljeve. . kroz spoljašnjost se samo ulazi! Na kosmièkom nivou se ulazi u stanje svesti o kojem možemo govoriti kao o obliku ekstaze kojom se odvajamo od svoje liène svesti sjedinjavajuãi se sa tzv. Kada je u pitanju partnerski rad ovaj nivo zahteva da su uèesnici prošli kroz istu obuku i da su proèistili svoju personalnost. dogodiãe se.izvuãi svoju seksualnost iz tamnice razuma u kojoj se našla zahvaljujuãi usaðenim pravilima ponašanja i raskovati je od negativnih stavova prema seksu i seksualnih predrasuda. o èemu bi se mogle napisati posebne knjige. na primer. .. kada budete radili preuzimanje božanskih oblika.da seksualna energija u zavisnosti od postupka na koji je osloboðena nema uvek iste kvalitete. Buduãi da ova knjiga govori o tajnim metodama magijskog i mistiènog oblika rada sa seksualnošãu.

U Starom Egiptu postojao je Drakonijanski kult. mitska vremena planete Zemlje prekrivaju velovi nepoznatog i time je onemoguãeno racionalno praãenje tragova tradicija seksualne ekstaze u materijalnom svetu. da je to za današnje smrtnike neshvatljivo. Ljudi tog vremena su poznavali i poštovali kosmièke zakone i živeli u harmoniji sa prirodom. Zahvaljujuãi njima. takozvanog Zlatnog Doba èoveèanstva koje je tada bilo na pragu ostvarenja svoje božanstvenosti. nevidljivog i vidljivog sveta. preko èuvenog Reda Templara osnovanog 1118 god. koju je uz blagoslov Pape organizovao tadašnji francuski kralj Filip Lepi. u Indiji i na Tibetu i danas postoje tantrièki kultovi koji prenose ovo tajno uèenje. U drevnim vremenima postojali su kultovi seksualnih misterija sakralnog i magijskog karaktera u cilju duhovnih postignuãa i ponovnog ostvarenja kontakta sa bogovima (kosmièkim moãima). u Kini. kineska ezoterièna tradicija prešla je u ilegalu nastavljajuãi da se prenosi iskljuèivo kroz tajna društva. bio toliko jasan i blizak. Meðutim. pripadnici ovog viteško-okultnog bratstva sa sticanjem sve veãeg materijalnog bogatstva došli su u sukob sa zemaljskim vladarima a zbog širenja svog duhovnog uticaja i sa Crkvom koja je èinila sve da neutrališe svaku pojavu iskonske upotrebe seksualnosti pod izgovorom oèuvanja ljudske èistote od "bogohulne. Postoji verovanje da iz te epohe potièu i psihoseksualne Misterije i da su prenesene èoveku od strane bogova. Ove misterije su imale svoje transcedentalno i fiziološko znaèenje. mitovi i okultne doktrine iz davnina govore o postojanju nepoznatog doba. i tek od vremena koje možemo nazvati dobom poznate istorije razvoja ljudske civilizacije i kulture. mada neki tragovi ukazuju na postojanje nekoliko visoko razvijenih civilizacija. u veoma dalekoj prošlosti. Sakralna seksualnost se javlja u razlièitim misterijskim tradicijama. devijantne i satanistièke" prakse. Daleka. Legende.KRATKI ISTORIJAT Poreklo seksualog okultizma ne možemo vezati konkretno za neko odreðeno vreme i mesto u poznatoj istoriji èoveèanstva. Nakon nestanka Zlatnog Doba ljudski rod je izgubio ovo drevno znanje koje je uprkos svemu nastavilo da se prenosi putem tajnih tradicija daleko od oèiju javnosti. èija je duhovna kultura bila na nezamislivom stepenu za današnjeg èoveka. Nakon zavere 1312 god. Mnogi okultisti veruju da je nekada. mogu se pronaãi tragovi koji ukazuju na postojanje poznavanja tajnog uèenja seksualne magije i misticizma. postojala najmanje jedna. Bila je to epoha kada je odnos izmeðu èoveka i božanstava. do danas je ostalo saèuvano uèenje taoistièkog seksualnog okultizma poput "Razgovora izmeðu Žutog Cara i božanske uèiteljice Su Nu". Èovek današnjice o tome može samo nasluãivati. koji pre svega predstavljaju uputsva za sprovoðenje ritualnih seksualnih odnosa koji imaju za cilj mistièko jedistvo. Hiljadama godina je moã seksualne energije bila poznata i prenošena izabranima kao najdublja tajna. seksualne misterije imale su svoje posveãenike kroz sledbenike Unutrašnje Alhemije Taoizma. Templari su sistematski bili proganjani do potpunog javnog uništenja pod optužbama za jeres i da su u svojim tajnim ceremonijama praktikovali seksualnu magiju. u staroj Grèkoj svetkovale su se Eleuzijske misterije i kult Demetre. Meðutim. kao i u sufizmu. dok u Jevrejskoj ezoteriènoj kabali postoji uèenje o Sekinah itd. zatim arapski kult Feniksa u kome. u staroj Sumeriji postojao je kult meseèeve boginje Ištar. Ovakvi dogaðaji imali su za posledicu njihovo povlaèenje u "duhovnu ilegalu" iz koje su malobrojni preživeli posveãenici nastavili da prenose tajna uèenja u dubokoj konspiraciji. Do prenošenja seksualnih misterija sa Bliskog istoka na Evropski kontinent došio je za vreme Krstaških ratova. Na Dalekom istoku. Tek sa pojavom srednjevekovnih hermetièkih knjiga u 16 . postoji seksualno-mistièni aspekt. nakon ujedinjenja carstva pod Konfuèijanskom patrijarhalnom doktrinom. kao što su (veã pomenuti) kult Demetre u staroj Grèkoj.

Možda ãe jednoga dana novo Zlatno Doba ponovo ovladati ovom planetom. ezoterièno znanje u svom spoljašnjem obliku postalo je predmet verovanja i slepog prihvatanja zakona tradicije propisanih od onih društvenih klasa koje su imale svetovnu i duhovnu moã. neprolaznoj. Uèenici koji su bili na nižim stepenovima svoga okultnog razvoja morali su proãi.B. je bila bojazan od nestruène upotrebe njene neverovatne moãi. zašto ne bi mogla neka nova. 17 . Zato ãe. i drugoj apsolutnoj. 1 zaista možemo reãi da je sve do 19. Sve ovo predstavlja razlièite oblike prikrivene mudrosti koje samo upuãeni mogu razumeti i koje obiènom posmatraèu promièu usmeravajuãi mu pažnju na grube oblike. Dok pojedinac sam ne nauèi da vlada sobom. indijska "Kama Sutra" ili kineska "Knjiga promena"(Ji ðing). Randolf. Nakon Randolfove smrti u francuskoj je Mari De Naglovska prevela njegovu knjigu Magia Sexualis. Eugen Groše (Fraternitas Saturni). koja daje spoljašnji smisao našem ljudskom. Dela kao što su arapski "Mirisni vrt šeika Nizmanija". Sesil Frederik Rasel (G. prolaznom postojanju. ponovo nailazimo na tragove seksualne ezoterije. osnivaèi èuvenog Reda Orijentalnih Templara. samo su neki od primera pisanih dela koja su prožeta seksualnim metaforama i u kojima je zasejano seme mudrosti. Onima koji su oduvek vladali ljudskim društvom i kontrolisali ga svojim zakonima. pretežno u delima alhemièara koji su skrivali tajna uèenja i seksualne misterije iza alegorijskih tekstova. prenose znanja i misterije o dve strane stvarnosti: jednoj relativnoj. drugi ãe vladati njim. jer se smatralo da bi nekontrolisano osloboðena i neispravno korišãena moã dovela do haosa meðu ljudima imajuãi za posledicu ponavljanje katastrofe koja je u prošlosti veã zadesila ovaj svet. biãe razdvojen od istinske stvarnosti. Sliènih primera koji ispod sloja spoljašnje forme skrivaju kljuèeve misterija ima širom sveta.G. drevna mudrost nastaviti da se prenosi dok je sveta i veka razlièitim putevima koji. slièna civilizacija (zasnovana na visoko razvijenoj svesti poznavanja i razumevanja kosmièkih zakona i nadprirodnih sila) povesti èoveka u pravom smeru svrhe njegovog ljudskog postojanja? Jedno je sasvim izvesno: novo Zlatno Doba neãe doãi samo od sebe. u kojoj kao božanska biãa besmrtno postojimo. Takoðe i u staroj umetnosti ostavljen je trag tajnog znanja o seksualnosti. tajna uèenja o seksualnosti prenosila su se širom sveta i netradicionalnim naèinima i tako su u svom prikrivenom obliku bila dostupna i "obiènim smrtnicima". Pogledajte samo erotske skulpture tj. Meðutim. biblijska "Pesma nad pesmama". i na Zapadu i na Istoku nije bilo hitnije razlike u spiritualnom i zemaljskom odnosu izmeðu vladara i njihovih podanika. nije odgovaralo da mnoštvo bude svesno pritajene moãi koju su oni svojim praksama svesno oslobaðali i usmeravali je prema duhovnim i svetovnim ciljevima. Uopšteno reèeno. ritualne položaje i mudre u kojima je skriveno njihovo unutrašnje znaèenje u indijskim i tibetanskim hramovima. zbog sopstvene dobrobiti. Karl Kelner i Teodor Rojs. strogu obuku pre nego što bi bili upuãeni u prave scksualno-okultne misterije. bez moguãnosti spoznaje putem liènog iskustva. veènoj. Ostin Osman Sper. èak i meðu onima koji su bili unutar okultnih Škola koje su praktikovale rad sa seksualnom energijom. uprkos svemu.).B. Glavni razlog tajnovitosti meðu upuãenima bio je u svrhu privilegovanosti upotrebe moãi. Paskal Beverli Randolf (1825-1875) razvio je svoj sistem seksualne magije pod imenom Bela Magija Ljubavi koji se praktikovao u njegovom okultnom redu u Americi i Francuskoj Èiji je bio voða do tragiènog završetka svog života. jer dokle god èovek bude razdvojen od samog sebe. veka upotreba seksualnosti u Zapadnoj ezoteriènoj praksi bila prekrivena gustim velom tajnosti od strane onih koj su bili upuãeni u ove misterije. ko to zna? Ako su Atlantida ili Šambala zaista postojali. svaki na svoj naèin. Za neupuãen svet. Meðu najznaèajnije okultiste koji su bili utemeljivaèi zapadnog seksualnog okultizma bili su: P. Razlog tolikoj tajnovitosti.Evropi. Alister Krouli. jer najbolja i najjednostavnija metoda vladanja je preko ljudskih slabosti i neznanja. voða Reda Bratstva Luksora.

došlo je do novog razvoja zapadne seksualne magije. Pripadnici ovog Reda poseban naglasak su stavljali na sposobnost kontrolisanja ejakulacije i bili su trenirani po sistemu seksualne magije koji je bio podeljen na tri stepena: alfaizam. on je imao kljuènu ulogu u razvoju i istraživanju zapadnog modernog seksualnog okultizma. Istaknutu ulogu u poèetnim istraživanjima moderne seksualne magije neosporno je imala i okultna organizacija G. godine.Veruje se da i danas postoji okultno bratstvo u Parizu koje radi po originalnom Randalfovom sistemu.G. Nemaèkih. sada veã klasièno delo o seksualnoj magiji: "Complete Curiculum of the Secret Magic Order G. Kroulijevo uèenje posejalo je u mnogim njegovim uèenicima i èlanovima O.T. masonske i sliène organizacije.T. deceniju kasnije.O. dao je veoma znaèajan doprinos seksualnom okultizmu.G. godine sa prekidom izmeðu 1933.G.B. godine svetlost dana je ugledalo.O.G. Uprkos svemu negativnom što i dan danas obavija njegov život i liènost. Rasel u Èikagu 1931.T. Iako je G. stepenu ukljuèivalo seksomagijske prakse dajuãi time znaèajan doprinos u istraživanju seksualne magije. Stepen kvadoš je prestavljao vrhunac obuke koji je imao za cilj spajanje sa Svetim Anðelom Èuvarom (Istinskim Sopstvom). može se reãi da je to jedan moãan sistem koji još uvek mnogo toga krije u sebi. u okultnim krugovima se tvrdi da je Štajner pokopan u grob sa svim obeležjima nacionalnog voðe O. dijanizam i kvadoš. godine osniva "Horonzon Klub" koji je kasnije promenio naziv u G. ukoliko prethodna dva nisu u potpunosti bila savladana.O. Meðutim. 18 .B. on je uvek poricao da je imao bilo kakve veze sa O. mada je sam Rasel negirao ovo znaèenje Inicijala njegovog bratstva). koji je nakon smrti Teodora Rojsa došao na èelo O. Odvojivši se od nemaèkog pokreta Kolegij um Pansofikum. koji je prvobitno nastao od Austrijskih. od kojih je svakako najpoznatiji Luis Kaling koji je po raspuštanju G.G.O-a. Sa uvoðenjem njegovih liènih izmena u dotadašnjoj praksi seksualne magije na višim nivoima VI-II (auto-erotske operacije) i IX (hetero-erotske operacije) stepena. koji je jedno vreme bio Kroulijev uèenik u manastiru Teleme na Siciliji.-a.T. koju je osnovao Sesil Frederik Rasel. Uprkos strogoj tajnosti postoje odreðena saznanja o okultnim aktivnostima Saturnovog Bratstva koje je na svom 9." Najistaknutije mesto u modernoj zapadnoj seksualnoj magiji ipak. i 18. zvanièno bio aktivan samo sedam godina.B. 1927. iz sebe je iznedrio nekoliko znaèajnih imena u seksualnom okultizmu. bio je i osnivaè antropozofije Rudolf Štajner. Ali po kazivanju oèevidaca koji su prisustvovali njegovoj sahrani.T. godine zbog toga što su nacisti za vreme svoje vladavine zabranili i proganjali sve okultne.O. Meðutim.. pre svega svojom metodom upotrebe seksualne energije putem magijskih sigila i Formulom atavistièkog oživljavanja. kasnije mnogo poznatijeg kao O. Kaling je ispunio svoju obavezu tek nakon više od tri decenije i 1969. Jedno vreme èlan O. šta više voða berlinske lože. Nakon razlaza sa Kroulijem.B. Eugen Groše je ubrzo po osnivanju došao na mesto voðe organizacije Bratstvo Saturna (Saturn Gnozis) koju je vodio sve do svoje smrti 1964. Engleski slikar i okultista Ostin Osman Sper (1889-1957).-a dobio instrukcije od Rasela da otkrije sistem celokupne obuke. Poèetkom prošlog veka Karl Kelner i Teodor Rojs su osnovali Red Ritual Memfisa i Mizre. njegov magijski sistem Zos Kia poèeo je ozbiljno i u širim razmerama da privlaèi pažnju okultista.O. iako daleko manje poznat. i 1945. kvadoša. Èeških i Francuskih okultista (iako je Kelner tvrdio da je Inicijaciju u seksualnu magiju dobio od tantrièkih majstora Levog Puta i arapskih sufija) koji su bili povezani sa bratstvom Luksora.-a. Svaki stepen je predstavljao ovladavanje specifiènom tehnikom seksualne magije i nije bilo moguãe doãi do treãeg stepena tzv. tek godinama nakon Sperove smrti. neprikosnoveno pripada engleskom okultisti Alisteru Krouliju. Po dosadašnjim spoznajama.T. (poznatije kao Veliko Bratstvo Boga.-a seme iz koga su nastale mnoge okultne organizacije.B.

19 .).T. (nekadašnji Kalifornijski O.T.T. iz praktiènih razloga nema potrebe širiti ovu temu.O. . Buduãi da je ovaj pregled èisto informativnog karaktera. Keneta Granta.O. U ovom kratkom prilogu o istoriji moderne seksualne magije naveo sam samo nekoliko pojedinaca pored kojih.Tifonijanski O.A.U današnje vreme nekoliko organizacija dominira svetskom zapadnom sekso-okultnom scenom. u Kini ili na Tibetu u kratkim crtama.O. naravno.O. postoje i drugi. . Najistaknutije meðu njima su: .O. kojim upravlja Majki Bertio. Pisati o istorijatu seksualnog okultizma predstavljalo bi vraãanje hiljadama godina u prošlost i prosto je neizvodljivo bilo šta reãi o nekom orijentalnom sistemu ili pojedinoj liènosti u Indiji. koji su na ovaj ili onaj naèin doprineli razvoju seksualnog okultizma onakvog kakvog danas dobrim delom poznajemo.T. U svetu postoji mnoštvo knjiga posveãenih ovoj temi i koga više zanima može da istražuje u tom pravcu.Kalifatski O. a da to ne stvori dodatnu konfuziju.

II DEO 20 .

nepripremljene na pravi naèin. Vaša obuka treba da se odvija po programu postepenog. svoje emocije i svoje strahove. bez ikakve želje za ubrzavanjem razvoja! Ne "preskaèite" i ne potcenjujte ni jednu vežbu. ako su miljenici sudbine. Meðutim. Svako 21 . ovaj okultni trening ima za cilj da vas samodisciplinuje i dovede u stanje da kontrolišete. Namerno sam rekao približavanju.SEKSO-OKULTNA OBUKA Za mnoge ãe ova knjiga biti prvi susret sa potpuno otvorenim upuãivanjem u osnove seksualnog okultizma. Svakome sa zdravim razumom je jasno da se to ne može dogoditi "preko noãi". Iz tog razloga. Nesumnjivo. seksualne). Svaki oblik okultne seksualne aktivnosti. a ne postizanju. ako imate pored sebe pravog uèitelja koji vas može (i pre nego što sami postanete spremni) povesti na nepoznat put držeãi vas dalje od opasnosti koje vrebaju nepozvane i nespremne. PRIPREMA Proces duhovnog razvoja ima svoje zakonitosti. Jedino kroz posveãenost i iskustvo možemo iãi prema razumevanju stvari koje se ne mogu jednostavno opisati ni objasniti. jesu ozbiljni radovi kontrolisanja. Dakle. svaki pokušaj da se ubrza sa prirodnim tokom stvari rezultovao bi samo usporavanjem i dodatkom nepotrebnih. èesto je odvodilo pre do niza neželjenih dogaðaja i iskustava. transformisanja i kanalisanja energije (životne. prvo nauèite da imate drugaèiji pristup prema seksu. toliko ãe ova obuka doprineti vašem bržem usavršavanju i približavanju krajnjem cilju. izvoðenja vežbi. nego do vrednih uvida i stvarnog unutrašnjeg razvoja. Drugim reèima. i nadasve prema samima sebi. amatersko interesovanje za okultizam. svako ko na svoju ruku odluèi da radi ubrzano i "po svome". korak po korak. koje bi samo još više opteretile i ovako naporan rad. Možda ãe njen sadržaj približiti pojedincima podsvesna seãanja na stvari sa kojima su imali veze u nekoj dalekoj prošlosti.kljuè za prave pripreme koje su od suštinske važnosti za praktièan rad u seksualnom okultizmu. iskusiãe samo neuspeh! Ukoliko ste veã sledbenik neke unutrašnje staze. Treba da proðete mnogo toga dok ne postanete spremni i zapoènete sa praktikovanjem pravih radova. niti ãe vam žurba skratiti vreme do postignuãa. osim izuzetno. verujem da znate šta sam hteo ovim da kažem. ali bez stvarne okultne prakse. pripremna vežbanja mogu izgledati dosadna. zavisno od toga koliko ovu knjigu ozbiljno uzimate tj. zahteva praksu da bi ste njima ovladali. sve ãe ostati samo na površnoj zainteresovanosti. i nemojte prelaziti na sledeãu vežbu ukoliko niste ovladali prethodnom! Na žalost. a samim tim i seksualni odnos bilo koje vrste. dugotrajna i daleko od glamura i uzbudljivosti "pravih radova". Ne treba biti adept da bi se shvatila ova istina. transformišete i voljno upravljate svojom energijom. Takvi. Pravilan pristup bazira se na osnovnom znanju o metodama i što je presudno. otežavajuãih situacija. Zato ovo delo predstavlja put do Inicijacije . treba da bude spreman da se suoèi sa posledicama potcenjivanja datih uputstava i baziène obuke. ako iskreno želite da postignete uspeh u ovoj disciplini. Sasvim je izvesno da ãe razlièiti ljudi uraditi razlièite stvari sa ovom knjigom. svom okruženju. Kao što je veã reèeno. Baviti se seksualnim okultizmom znaèi kontrolisati u dovoljnoj meri svoju seksualnost. Ovo može zvuèati kao preterano ili èak pompezno upozoravanje. Na silu se ništa kvalitetno ne postiže. ali moja je dužnost da vas zaštitim pre svega od vas samih i da vas opomenem na vreme da je pravilna priprema kljuè za istraživanja vaše najviše sudbine. koliko u vama zaista postoji prava težnja za duhovnim samorazvojem.

naravno. U suprotnom. U kritiènom trenutku u umu ne sme postojati ništa osim cilja kome se stremi. ne sme se dozvoliti da se osloboðena energija nekontrolisano istroši u èulnom zadovoljstvu. istrajni. jer pažljivo unošenje detalja obuke i prakse omoguãava uvide u naše postepeno napredovanje. mnogo ãete pogrešiti. Mi. disciplinovani. Sa naše taèke gledišta. svodeãi je na puku seksualnost. Veãina joj daje znaèenje koje je zatrpalo njen pravi smisao i upotrebu. svako ko teži pravom posveãenju u ovu disciplinu treba da je naèisto sa èinjenicom da se u hram njenih misterija ne može uãi neoplemenjen i na "mala vrata". nekakve bizarne metode i gomilu gluposti.ko misli da ãe u njima moãi i da uživa u potpunom èulnom zadovoljstvu. Vežbe koje slede predstavljaju baziènu obuku za praksu seksualnog okultizma i treba da ih izvodite svakodnevno u odreðeno vreme. Obuku treba zapoèeti od svoje liènosti i tela. Pošto je energija neuništiva. Od suštinskog znaèaja je da zapisujemo precizno i detaljno svoje vežbe i sve kasnije radove. nedisiplinovan um. Kada budete došli do prakse pobuðivanja libido energije. mnogo. naroèito za poèetnika. ali osetiti u sebi spremnost za put kojim ona vodi je nešto sasvim drugo!!! Moje iskustvo potvrðuje èinjenicu da samo mali broj onih koji doðu u kontakt sa seksualnim okultizmom poseduju ikakvo predznanje šta ova disciplina zapravo jeste. Neka vam ovo bude pravilo i samo u nekim. Možda ãe ovakav stav za nekoga biti odbojan ili neprihvatljiv. samo-kritièni i apsolutno iskreni prema sebi. Prema tome. ako hoãemo nešto da izgradimo na pravilan naèin. ovim ne porièemo doživljaj zadovoljstva u okultnoj seksualnosti. Zato je pre svega potrebno prvo ovladati sobom. U suprotnom. To je nešto što niko umesto vas ne može da uèini. jeste da samo oni koji budu u stanju da uspostave kontrolu nad svojim seksualnim instiktom i porivima. kako ne bi predstavljali kamen spoticanja na inicijacijskom putu. Obratite pažnju na nekoliko napomena : vaš magijski dnevnik mora da bude potpuno nova beležnica za koju niko osim vas ne treba da zna. Od vas se zahteva da budete strpljivi. Uputiti se odreðenom spiritualnom stazom. unutrašnje prepoznavanje. zaista neizbežnim sluèajevima. predstavlja u okultnom znaèenju tzv. neoplemenjena strast itd. može odmah da zaboravi na ovu knjigu. to znaèi poèeti od sebe. Nemoguãe je sprovoditi i najelementarnije okultne operacije ukoliko postoji i dalje telesna nekontrolisanost. Napravite raspored vežbi i pridržavajte ga se redovno. Ono što za veãinu poèetnika deluje poput hladnog tuša na njihovu želju da krenu ovom stazom. To je suštinski razlog što pre zapoèinjanja seksualnookultne prakse treba uspešno da proðete kroz pripremnu obuku. vi sami treba da "osetite" i procenite da li je seksualni okultizam pravi put za vas. dopuštate moguãnost da u sferu vašeg rada uðe sve ono što može predstavljati. prepuštanje instiktivnoj požudi. da bi se njena moã mogla upotrebljavati. Sve ostalo je na vama. Format treba da bude takav da vam ne 22 . opasna iskustva. ali insistiramo da se uvek krajnje ozbiljno odnosite prema svojoj praksi. OKULTNI DNEVNIK Unutrašnje i spoljašnje promene ne dolaze preko noãi i potrebno je vreme da bi ih postali svesni. Vi ovde radite sa najmoãnijom životnom energijom. seksualni okultizam zahteva hrabrost i spremnost "na sve" sa vaše strane. na unutrašnjim nivoima može doãi do stvaranja neželjenih posledica koje mogu prouzrokovati velike teškoãe u vašem napredovanju. mogu težiti prevazilaženju ogranièenja na kojima je oblikovano naše postojanje. Meðutim. Kao i sve drugo u životu. moguãe je napraviti izuzetak. U konkretnom sluèaju. i samo tako i nikako drugaèije biãete spremni za delotvornu praksu. uporni. moramo poèeti od temelja. To znaèi da je proèitati ovu knjigu i prihvatiti njen sadržaj jedno.

tolika. Treba napomenuti da magijska zaštita nije usmerena na izbegavanje neprijateljskih energija. dok ne osetite duboko koji simbol vam stvara najsnažnije oseãanje zaštite. Uvek ostavljajte mesta za moguãa naknadna upisivanja. uspeha ili neuspeha. Posebno budite pažljivi u zapisivanju dana."živa". preciznije.). Osnovni model magijske zaštite je krug. pun ili u opadanju. Poželjno je da u toku vežbanja 23 . Iskustvo govori da ãete se ponekad vraãati na svoje ranije radove i povezivati ih sa kasnijim dogaðanjima. PSIHIÈKA ZAŠTITA Od samog poèetka obuke. Vaše oseãanje da se nalazite unutar svog zaštitnog simbola treba da bude tako intenzivno da zaista doživite sebe u njegovom središtu. U poèetku. neko vreme eksperimentišite . a ne da bismo se zaštitili od svih moguãih strahova usmeravajuãi se na njihovo izbegavanje.predstavlja problem da ga nosite sa sobom i na vašim putovanjima. Kao i za sve drugo u okultizmu. Teškoãe sa kojima se svaki poèetnik susreãe u svojim vežbanjima su prolazne i ne bi trebalo da vas obeshrabre. Meðutim. Potrudite se da vizualizacija plalavièastog kruga bude što više. koji opisujemo oko sebe postavljajuãi tako sebe simbolièno u centar vlastitog univerzuma (mikrokosmosa). Trudite se da budete koncizni po pitanju izvoðenja vaših vežbi. ženskim praktièarima naroèito savetujem da obrate pažnju na svoj menstrualni ciklus. istovremeno sa svakim od ovih simbola. Postignuãe ovakvog oseãanja dolazi kroz svakodnevno. Time bismo veoma umanjili našu efikasnost. Sve što radite opisujte bez preopširnih reèenica. plavo jaje. zatvorite oèi i zamislite sebe kako se nalazite unutar svog zaštitnog simbola. Osim samog kruga. Vremenom. jedna od najvažnijih preliminarnih radnji jeste da sebe magijski zaštitimo za vreme svojih aktivnosti. Obratite pažnju da reèenica koju mentalno izgovorite bude prožeta vašim snažnim ubeðenjem. da li je mesec u porastu. samo praksa vodi do usavršavanja. Biãe potreban izvestan vremenski period dok ne steknete rutinu i ne poènete da stièete dublja zapažanja. nauèiãete da prepoznajete naizgled neoèigledne veze i koincidencije vezane za vaše okultne aktivnosti. Èuvajte vaš okultni dnevnik na posebnom mestu za koje ste sigurni da ne može doãi u tuðe ruke.. da krug možete. izmeðu ostalog. prelazeãi sa jednog na drugi u toku jedne vežbe tako što ãete sa svakim simbolom raditi pojedinaèno oko 15 minuta. treba da stvaramo svoju magijsku zaštitu da bi spreèili samo one uticaje koji nisu poželjni. Kažite u sebi (mentalno) : "Ja sam okružen(a) zaštitnim krugom koji me štiti od svih negativnih stanja ili uticaja". Ako želite da u sebi stvorite oseãaj stvarne sigurnosti. veã na nemoguãnost njihovog uticaja na nas prilikom susreta sa njima. uzdiãi i nad vašim sopstvenim strahovima. veã zato da biste bili spremni za eventualni takav susret. u ovom sluèaju. Sedite na stolicu. Vežba koju ãu sada opisati razviãe vašu sposobnost da se okultno zaštitite u toku vaše obuke. "opipati" i videti ga oko sebe u njegovoj celovitosti. Ne treba da stvarate svoju magijsku zaštitu iz straha od toga sa èim se sve možete sresti kada obavljate svoje okultne aktivnosti. Najvažnije je da istrajete kroz njih. radova i rituala (njihovog trajanja. na samom poèetku je dovoljno da imaginarna slika zaštitnog simbola postane toliko jasna da se možete usmeriti 1530 minuta na ispitivanje kako se oseãate unutar nje. strpljivo vežbanje. Dakle. Drugim reèima. Na ovaj naèin krug spreèava da nepredvidive energije nepozvano uðu u sferu našeg rada i omoguãava nam da radimo sa silama koje kontaktiramo unutar kruga. u njegovom središtu. to je krug plavièaste boje. pa sve do izvoðenja visoko naprednih tehnika. za svoj zaštitni simbol možete izabrati svetlosnu loptu. Kljuèna uloga magijske zaštite je da spreèi ulazak nepozvanih energija u sferu naših okultnih aktivnosti. treba da se prvenstveno usmerite na pravilan razvoj liènih sposobnosti koje ãe vas. blokirajuãi tok suptilne energije vezivanjem za sve moguãe strahove. èasa izvoðenja. zlatnu piramidu. evetualnih grešaka itd.

Manji ritual Pentagrama mogu praktikovati i osobe koje su na samom poèetku obuke. Kada ste ovo uradili pred sobom treba da vidite svojim "unutrašnjim okom" svetlosnu figuru pentagrama plavièaste boje. treba da se sve više i više srodite sa njim da bi on postao vaš sastavni deo. Koristite ga u svakodnevnom životu: na primer. istovremeno vibrirajte reè ADONAI. ovim ritualom okultista otvara dimenziju na fizièkom nivou. MALI PROTERUJUÃI RITUAL PENTAGRAMA Pored osnovne zaštite koja nam prvenstveno pomaže u koncentraciji i neutralisanju ometajuãih uticaja sa strane. Duboko udahnite nekoliko puta. na primer. nastao u zapadnoj magijskoj tradiciji. opustite se i zatvorite oèi. 2. a desnu sa ispruženim kažiprstom spustite na levu stranu do taèke koja je na nivou sredine butine (ovo je polazna i završna taèka iscrtavanja pentagrama). opisaãemo i specifiènu metodu okultne zaštite. unutar koje ima posebnu moã predstavljajuãi centar univerzuma iz koga se sve što radi dogaða u skladu sa njegovom voljom. Kada budete izlivali energiju u njegovo središte. Iz ove taèke podignite desnu ruku do taèke u visini glave zamišljajuãi kako kažiprstom iscrtavate svetlosnu liniju plavièaste boje. iscrtajte i drugi svetlosno plavi pentagram. koja se može koristiti. okružujuãi se njime u razlièitim situacijama dok sedite u nekom društvu ili šetate ulicom. Zbog svoje jednostavnosti. Stanite u uspravnom položaju u sredinu vašeg radnog prostora okrenuti licem prema istoku. Odatle spustite ruku do taèke koja je na nivou sredine desne butine. Skoncentrišite se na njega.prelazak na rad sa sledeãim simbolom oznaèite udarom u zvono (koje ãete kupiti potpuno novo za upotrebu u vašim okultnim radovima) i tek tada dajte sebi sugestiju vezanu za drugi simbol. Drugo. iscrtavajuãi blještavo belu svetlosnu liniju do taèke koja predstavlja središte sledeãeg pentagrama koji ãete iscrtati. Imajte na umu da delotvorna psihièka zaštita zavisi umnogome od vaše sposobnosti da izgradite oseãaj sigurnosti i snage koncentrišuãi se na pozitivne energije unutar vašeg zaštitnog simbola. okrenite se za 90° u smeru kazaljke na satu. 4. Nemojte upasti u grešku da iz straha zamišljate sve eventualne opasnosti i neprijatelje koji vrebaju na vas u tradicionalnom smislu. Mi ãemo se pozabaviti njime na njegovom osnovnom (najnižem) nivou. Iz ove taèke povucite završnu svetlosnu liniju do taèke koja je na nivou leve butine. Podignite obe šake u položaju molitve na grudi i vibrirajte LE OLAM AMEN. Iz ove taèke nastavite da iscrtavate svetlosnu liniju do taèke na nivou levog ramena. 7. 24 . od tada iskljuèivo radite sa njim pre bilo kog okultnog rada. ne spuštajuãi ruku. Kada jednom doživite oseãanje svog liènog zaštitnog simbola. poznat je kao Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama. 8. Upamtite! Oseãaj stvarne sigurnosti izgraðuje se jedino kroz iskustvo. Dotaknite levo rame i vibrirajte reè VE GEDULAH 5. Na potpuno isti naèin na koji ste iscrtali prvi. Sada. 3. Ovaj oblik zaštite. Takoðe. Kada ga doživite živo ispred sebe. ulijte u njega energiju naglim pokretom desne ruke probadajuãi ga kažiprstom kroz taèku koja predstavlja njegovo središte i istovremeno vibrirajte reè JEHOVAH. Ovaj proterujuãi ritual izvodi se na sledeãi naèin: 1. Dotaknite desno rame i vibrirajte reè VE GEBURAH 6. a naroèito kada se oseãate na bilo koji naèin ugroženo ili nesigurno. Sada povucite svetlosnu liniju do taèke na nivou desnog ramena. Dotaknite desnom rukom èelo i vibrirajte reè ATEH. iz koje ste zapoèeli sa iscrtavanjem pentagrama. Spustite desnu ruku na grudi i vibrirajte reè MALKUT. Spustite levu ruku pored tela. u ritualnim sekso magijskim radovima. koji predstavlja okultnu tehniku za eliminisanje nepoželjnih uticaja i proterivanje.

okrenuãete se ponovo za 90° u smeru kazaljke na satu i biãete opet okrenuti prema istoku. pre svega dobro upamtite ceo ritual. da ih doživite tako stvarno kao da ih rukom možete dodirnuti. vi se takoðe efikasno možete zaštititi i Manjim Energetskim Tokom kojim ãemo se kasnije pozabaviti. Ponovo se okrenite za 90° ponavljajuãi sve postupke na isti naèin. Ponovo se okrenite za 90° ponavljajuãi sve postupke na potpuno isti naèin. Kada to uèinite. 25 . 1. ali u praksi. to prethodno podrazumeva da ste stvarno ovladali ovom tehnikom i da ste 100 % u tan-tien-u. Nakon što iscrtate pentagram. Kljuèno je da osetite vibraciju kako prožima celo vaše telo za vreme dok izgovarate božanska i arhanðeoska imena. jednostavno istrajavajte nepokolebljivo i uspeãete. pored ostalog. tj. odliènu vežbu za razvoj vizualizacije i koncentracije. Praksom se usavršavamo i stièemo veštinu. Mi ãemo vam sa naše strane samo kod odreðenih operacija dati konkretnu sugestiju. možete preãi na psihièko izvoðenje rituala. Sa moje desne strane je MIHAEL. vibriraãete reè AGALA. Ritual završavate ponavljajuãi korake 2-6. Nije bitno da li ãete vibrirati reèi izgovarajuãi ih na glas ili u sebi. kada steknete veštinu. vibriraãete reè EHEJEH. Nakon što iscrtate pentagram. Izgovaranje reèi vibriranjem bi izgledalo ovako: na primer reè ATEH -AaaaaaaaaTEeeeeeeeeH ili MIHAEL MiiiiiiiiHAaaaaEeeeeeeL. imajte na umu da samo izvoðenje Manjeg proterujuãeg rituala pentagrama predstavlja. tj. Biti u svom središtu znaèi da ste vi kao mikrokosmos u ravnoteži sa univerzumom. ceo postupak ne uzima više od nekoliko minuta. na kraju obavezno izgovorite reèi otpuštanja neželjenih astralnih posetilaca: "Dozvoljavam svim entitetima koji su proterani ovim ritualom da se vrate u svoja staništa". da ne biste sebe doveli u nedopustivu situaciju da se priseãate šta treba da uèinite ili izgovorite u odreðenoj fazi izgraðivanja rituala. Važna stvar koju treba da upamtite jeste da kada budete izvodili radove koje poèinjete i završavate Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. u suprotnom ovaj ritual neãe imati odgovarajuãi cfekat. Ono što može da stvara izvestan problem kod poèetnika je nedovoljno razvijena sposobnost vizualizacije i koncentracije koja paralelno prati izvoðenje fizièkih pokreta. makrokosmosom. Meðutim. Zato.Tek kada ste ceo postupak izvoðenja savladali fizièki. Meðutim. Nemojte da vas poèetne teškoãe u bilo èemu obeshrabre. Oko mene plamte pentagrami. Vizualizacija treba da bude takva da pentagrami budu što savršenijeg oblika i proporcija. U kojoj prilici ãete koristiti Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama ili Manji Energetski Tok prepušteno je vama. Naravno. Obratite posebno pažnju da se reèi koje predstavljaju starodrevna Božanska imena moraju vibrirati. Iza mene je GABRIJEL. Raširite ruke sa strane do visine ramena i kažite normalnim govorom vibrirajuãi samo imena arhanðela: Ispred mene je RAFAEL. Sa moje leve strane je URIEL. svom unutrašnjem centru iz koga aktivirate vaš zaštitni simbol. Iznad mene je heksagram. tj. 10. Na prvi pogled. Sada treba da vizualizujete istovremeno sva èetiri svetlosna penlagrama plavièaste boje kako vas okružuju sa sve èetiri strane povezana blještavo svetlosnim prstenom koji prolazi kroz njihova središta. izvoðenje ovog rituala može izgledati komplikovano.9.

uspavane sposobnosti ne mogu biti pravilno probuðene.fizièko telo 3. narušiãete zakon liènog razvoja i ne možete oèekivati 26 .voljnu nameru pojedinca da putem disciplinovanih psihomentalnih i telesnih aktivnosti menja postojeãe stanje svoje svesti uspostavljanjem novih odnosa izmeðu svesnog i nesvesnog dela sebe.unutrašnje ogledalo 2. Tek kada duboko razmislivši doðete do najiskrenijih odgovora. vežbe koje slede predstavljaju osnovnu obuku kojom stièete vašu drugu prirodu i izgraðujete novu liènost koja ãe biti temelj vašeg duhovnog razvoja. omoguãavajuãi vam da sagledate sebe u pravom svetlu i razotkrijete motive vašeg interesovanja za seksualni okultizam.disanje 4. U suprotnom.vaših seksualnih predrasuda .koje su vam najizraženije slabosti. psihološkim i mentalnim barijerama. energije neãe moãi da slobodno teku. veã zahteva veliku dozu hrabrosti i iskrenosti prema samome sebi. molim vas da ne zapoèinjete sa obukom sve dok ne ''napravite" svoje unutrašnje ogledalo. Bilo bi nerealno oèekivati da bez toga može biti otvoren pravi prolaz koji vodi inicijaciji u seksualni okultizam. emocija i ponašanja Potrudite se da koliko je to moguãe obezbedite sebi odreðene uslove za obuku koji ukljuèuju radnu atmosferu prilagoðenu vašim specifiènim aktivnostima. . Ne može se dovoljno naglasiti važnost unutrašnjeg ogledala kao uvodne pripremne prakse u izgraðivanju posveãenièkog karaktera. Ova samoanaliza ãe dovesti do sagledavanja vaših podsvesnih misli. Buduãi da se radi o razotkrivanju i osvešãivanju inhibicija potisnutih u podsvesne nivoe. ispisivanja i jasnog predoèavanja: . stvoriãete neophodne uslove za uspostavljanje okultne ravnoteže. Ako je ovo vaš prvi susret sa okultizmom. preèišãavanja i oplemenjivanja .kontrola misli.IZGRAÐIVANJE POSVEÃENIÈKE LIÈNOSTI Prema tradiciji u koju sam upuãen. Izgraðivanje posveãenièke liènosti je proces koji predstavlja neku vrstu alhemijskog odvajanja. Druga znanja sticaãete vremenom sami. UNUTRAŠNJE OGLEDALO Ovo je prvo sa èime zapoèinjete pisanje svog okultnog dnevnika i predstavlja psihièki pripremni rad koji se sastoji od otkrivanja. emocija i postupaka. Samo okultno istrenirana ili inicirana osoba sagledaãe sebe i svet u kome živi u sasvim novom svetlu.vaših loših navika ponašanja. sve aktivnosti u vezi sa razvojem posveãenièkog karaktera podeliãemo u èetiri dela: 1. Vežbe koje su ovde prikazane predstavljaju bazièni deo znanja. Ako ste sputani telesnim. aktivirajuãi nesvesni deo svoga biãa koji ãe je povesti putem ostvarenja svoje božanske prirode.zbog èega se interesujete za seksualni okultizam. pravljenje unutrašnjeg ogledala ne predstavlja ni malo ugodan rad. strasti i nagoni . snage sa kojima želite da doðete u kontakt neãe odgovoriti na poziv itd. Radi lakše sistematizacije. kako se budete razvijali i sazrevali.

uobièajene higijene koja se podrazumeva. Kada budete u stanju da odjednom istuširate ãelo telo hladnom vodom. genitalija. završavajuãi sa perineumom. Kada budete ispisali sve odgovore. Upamtite. FIZIÈKO TELO Naše materijalno telo takoðe zahteva negovanje. a zatim se istrljajte peškirom dok ne osetite da vam je celo telo toplo. bez ustezanja preðite na zadnji deo tela. U suprotnom. preðite na praktiène vežbe. kolena. levo i desni). naravno kad god je to moguãe. Telesne vežbe Sledeãe fizièke vežbe preporuèujem iz više razloga. Kada postignete da gornji i donji deo tela zajedno okupate ili istuširate. anusa. Kada budete u stanju da ovo uradite odjednom. Izložite celo telo hladnoj vodi samo koliko je potrebno da budete potpuno "mokri". savijanje trupa u stojeãem položaju unapred i dodirivanje stopala rukama 3. savijanje trupa u stojeãem položaju unazad sa podignutim rukama iznad glave 4. Kineska Unutrašnja Alhemija uèi da èvrsti abdominalni mišiãi spreèavaju isticanje Chia. prepona. sledeãe su grudi i abdomen. uzdignuãe se pred vama kao nepremostiv ambis i neãete moãi dalje da napredujete. Meðutim. ono što je ostalo nesagledano ili potisnuto. potom na vrat i vrh glave. Najbolje je da uðete u kadu i pustite hladnu vodu da teèe iz slavine ili tuša. kakvi god da su bili do sada. Nemojte preterivati sa ovom vežbom u poèetku. treba da doðete do uspostavljanja novih vrednosti da bi ste imali zdravu osnovu za lièni razvoj. 5. Ova vežba se takoðe preporuèuje i muškarcima. Posebne fizièke vežbe vezane su za perineum i abdomen i posebno su važne za žene. Poènite prvo sa celim rukama. uvek poènite i završite sa licem držeãi oèi uvek otvorene. vaši odnosi i postupci prema sebi i drugima. 1. 27 . ali prevashodno zbog postizanja telesne elastiènosti i ojaèavanja posebnih mišiãa. posebno za vreme menstrualnog ciklusa i zato je korisno da žene obrate naroèitu pažnju vežbama koje jaèaju abdomen. Poènite od stopala. Pored odreðenih fizièkih vežbi. moraju dobiti dublji kvalitet. Tretman tela hladnom vodom Nije potrebno posebno govoriti o važnosti telesne higijene i pranja ekskretornih organa. Jednostavno. ukoliko niste u potpunosti odradili ovaj deo. butina. savijanje trupa u stojeãem položaju u stranu. Sledeãe je da ovaj postupak uradite sa donjim delom tela. ali ostavite slobodno par strana u svom okultnom dnevniku za dodatne napomene. budite oprezni i postepeno izlažite svoje telo kada zapoènete pranje hladnom vodom. Sami ãete otkriti koliko ovo kupanje deluje blagotvorno fizièki i psihièki na vaše telo i vas. naviše preko listova. podkoleniee. istrljajte se dok ne osetite toplinu. zatim ispod pazuha. savetujem vam redovno pranje genitalija i anusa nakon izvršene male i velike nužde. uvijanja kième u sedeãem položaju 2.nikakve dublje uvide i napredak u svojoj praksi. Prvo pustite malo hladne vode niz kièmeni stub. jer nije cilj da se prehladite.

neka vam ruke. od vas se ne oèekuje da odmah na poèetku ovladate sposobnošãu opuštanja u svakoj situaciji. i ne obraãajte suviše pažnju na svoje disanje jer to za sada nije predmet ove vežbe. grudima.Telesna opuštenost Važnost ukljuèivanja tela u proces duhovnog razvoja okarakterisan je èinjenicom da opušteno i kontrolisano telo svara fizièke preduslove za koncentrisaje. Kontrola fizièkog tela Osnovni uslov da bismo mogli da zapoènemo sa seksualno okultnom obukom jeste da imamo kontrolu nad svojim telom. butinama. Svetlo u sobi treba da je na granici vidljivog. Ostaje još da sa sebe svuèete svu odeãu. preciznije na vaše levo stopalo. i recite u sebi: Moje levo stopalo je opušteno i toplo. biãe dovoljno da steknete oseãaj kako da se pravilno opustite. Upamtite da vežbu opuštanja uvek radite od poèetka do kraja po istom opisanom redosledu i da ne zaspite za vreme dok vežbate. i legnete na ravnu podlogu blago razmaknutih nogu. Po mom iskustvu. Fizièka. jezik treba da bude nepomièan i da svojim vrhom blago. Tokom svog treninga zauzimaãete odreðene telesne položaje u 28 . budu spuštene pored tela ne dodirujuãi ga. abdomenom. vratom. meðutim. Sposobnost opuštanja ne znaèi samo da ste relaksirani za vreme izvoðenja vežbi. Sada ãemo opisati vežbu za opuštanje. Ovo je veoma bitan uslov u svim disciplinama koje rade sa životnom energijom. dozvoliti sebi da ste napeti zbog vožnje kroz saobraãajnu gužvu. sedalnim mišiãima. šakama. Harmonija vodi željenom ujedinjenju. sa šakama okrenutim na gore. istovremeno. neki ljudi za vreme svojih opuštajuãih vežbi koriste tzv. usmeravanje i protok energije u željenom pravcu. Ako ozbiljno shvatate svoju obuku i razvoj u seksualnom okultizmu. sposobni za relaksaciju koja im prethodi. Kada je i desno stopalo opušteno. na primer. Usmerite svoju svest na stopala. psihièka i mentalna opuštenost doprinosi u znaèajnoj meri našoj staloženosti koja u nekim izuzetnim situacijama može uticati na povlaèenje važnih i ponekad odluèujuãih poteza u životu. veã da tu sposobnost koristite i u svakodnevnom životu. gledano na duže staze ovome treba svakako težiti. Savremeni naèin života izlaže nas mnogim spoljašnjim pritiscima. Neka vam dnevnik i olovka uvek budu na dohvat ruke. Opuštenost vodi staloženosti. leðima. preðite na opuštanje svog levog a zatim desnog lista. Ovu sugestiju treba da ponavljate sve dok zaista ne osetite izvesnu opuštenost i toplinu u vašem levom stopalu. Kada ste ga konaèno zauzeli. zadnjim delom glave. usnama. podlakticom. obrvama. muziku za meditaciju i relaksaciju. stresovima i strahovima. Dakle. U prvim trenucima verovatno ãete se "nameštati" dok ne osetite da ste u udobnom položaju. Naravno. Zapišite u svoj okultni dnevnik datum i vreme zapoèinjanja vežbe. nadlakticom. a nekome manje vremena da završi svoju prvu vežbu opuštanja. Nekome ãe biti potrebno više. bez pritiska dodiruje nepce. Mir vodi harmoniji. Sada zatvorite oèi i stisnite se celim telom što jaèe a zatim opustite. najbolje pred spavanje. možda ãete želeti po završetku vežbe da zapišete nešto bez naglog ustajanja. a da ste. a zatim ponovite isti proces sa vašim desnim stopalom. tri nedelje svakodnevne vežbe. donjom vilicom. Sada zapoèinjete vežbu opuštanja. Staloženost vodi miru. transformaciju. od tog trenutka ne pokreãite se više uopšte. Pre svega obezbedite sebi prijatnu atmosferu u sobi i da vas niko ne uznemirava dok izvodite ovu vežbu. i dalje nastavite isti proces sa kolenima. ali ja vam to ne preporuèujem. genitalijama. dišite kroz nos. ili što se penjete na osmi sprat jer se lift u vašoj zgradi pokvario. èelom. kada doðe vreme za vežbe. ne možete.

mogu nastaviti da ga koriste i dalje. poènite sa vežbom tako što ãete pri svakom udisaju uvuãi i pri izdisaju opustiti perineum koji predstavlja taèka izmeðu genitalija i anusa. i zatvorite oèi. Oni èitaoci koji imaju iskustva sa joga položajima (asanama) i ovladali su položajem lotosa (padmasana).zauzimanje jednog od opisanih položaja Nakon što ste zauzeli svoj položaj. Položaj Faraon Sedite na stolicu. U prvo vreme verovatno ãete oseãati neizdržljivu potrebu da se nagnete unapred. Zatim ponovite ceo postupak tako da ukupno uradite 3 puta po 5 serija disanja sa kontrakcijama izmeðu kojih imate pauzu od 15 udisaja i izdisaja. Izuzetno. da pokrenete neki deo tela. Usmerite pažnju na svoje celo telo. treba da je uspravan i da ne dodiruje naslon stolice. Za oba položaja važi: kada zatvorite oèi nemojte se više pomerati. razvija svest o vašem unutrašnjem ja i omoguãava da kosmièka energija slobodno teèe kroz vaše telo.kojima ãete sprovoditi vežbe i kasniju praksu. Položaj Zmaj Spustite se na kolena tako da vam zadnjica bude oslonjena na pete a kièmeni stub prav. u nekim sluèajevima. posebno nožne. Prisilite sebe da istrajete sedeãi/kleèeãi u stanju ovog oseãanja nepomièno najmanje 5 minuta. i ruke spustite na butine. nastavite sa disanjem bez kontrakcija perineuma u trajanju od 15 udisaja i izdisaja. produžavajte trajanje vežbe postepeno. Kada budete uspeli da 5 minuta ostanete u izabranom položaju bez uznemiravanja. možda ãete imati oseãanje umora. Nemojte raditi više od tri serije najmanje tri meseca. grèeve. sugerisaãu vam zauzimanje položaja koji najviše odgovara prirodi vaših vežbi ili aktivnosti. zauzeãete jedan od ova tri "radna" položaja po svom izboru. Da bi ste u nekom položaju mogli mirno da provedete izvesno vreme u opuštenom i udobnom stanju razviãete ovu sposobnost na sledeãi naèin. Ako ste svakodnevno upražnjavali ovu vežbu. da otvorite oèi. pa èak i bol. Od sada. Opustite mišiãe i zatvorite oèi. To oseãanje je vaše unutrašnje ja. da se poèešete. unazad ili u stranu.zaštitu 3. Kroz celu vežbu dišite normalno i radite tako da posle svakih 5 uvlaèenja-opuštanja perineuma. sve dok ne budete u stanju da bez ikakvog napora provedete najmanje 30 minuta u jednom i u drugom položaju. svaki put neposredno pre izvoðenja vežbi. Ovi simptomi su redovna pojava prolaznog karaktera i predstavljaju uobièajenu reakciju tela na poèetku uspostavljanja kontrole nad njim. razdvojite stopala ili kolcna. Zatim obratite pažnju na kièmeni stub.opuštanje 2. sastavite stopala tako da sa nogama budu pod 90°. Ovladavanje opisanim položajima je od posebnog znaèaja za poèetno napredovanje jer jaèa snagu volje. ali bi bilo korisno da proðu i kroz ova dva položaja. "osetite se u njemu" i recite "ja nisam ovo fizièko telo". Možete slobodno da idete i preko ovog vremena. Opustite mišiãe. Kontrakcija perineuma Prvo uradite standardnu pripremnu proceduru pre izvoðenja svake vežbe ili rada: 1. Spustite dlanove na butine. trebalo bi da nakon tri meseca preðete na sledeãu 29 .

duboko (abdominalno pluãno) disanje koje izvodite kroz nos zatvorenih usta. Važno je naglasiti da ãete. disanje ne prestaje. Ovu vežbu praktikujte svakodnevno bilo gde (kod kuãe. derviški. i svesno disanje i izdisanje sa druge strane. Pravilno disanje Za veãinu ijudi normalno disanje predstavlja nesvestan proces kojim se obezbeðuje elementarna kolièina vazduha potrebna za njihovo životno održavanje. Orijentalni trbušni ples. sa manje teškoãa izvoditi naprednije vežbe psihièkog disanja i da pravilno disanje može biti sredstvo za kontrolu eteriène energije u telu. ili zadobijanja moãi. ovaj tzv. Preporuèujem vam da eksperimentišitc sa arhaiènim. za izazivanje ekstaze ili za dinamièno okultno preuzimanje božanskih životinjskih oblika koji imaju svoje liène naèine pokreta. èak i za vreme sna kada su èula i svest eliminisani. Meðutim. ali svako od nas na razlièit naèin diše i koristi svoje disanje. Zbog toga je ono jedan od kljuèeva misterije života: sve dok dišemo mi i postojimo.vežbu u kojoj ãete svakodnevno praktikovati 4-8 brzih kontrakcija perineuma sa pauzama od 15 do 30 minuta izmeðu ponavljanja. Ovakvo igranje bez svesne kontrole može pobuditi energiju i uvesti vas u stanje uzbudenosti ili èak polutransa. Kasnije. Plešite bez odeãe na sebi. zatim kombinujte ovo zajedno sa uvijanjem i pomeranjem. Kada poènete da oseãate da ste sa ovakvim igranjem potpuno svoji bez ikakve nelagodnost. probajte da igrate istovremeno kontrakujuãi perineum. igrajte da biste prvenstveno razvijali oseãanje svesnosti kako vas energija pokreãe. Doðite do vašeg Božanstva plesanjem i budite jedno sa njim/njom. Svakom ljudskom biãu je zajednièko shvatanje važnosti disanja. Pravilno disanje u seksualnom okultizmu znaèi duboko pluãno abdominalno disanje sa jedne strane. oslobaðajuãi svoje zarobljeno unutrašnje ja. meðutim. dok šetate) i u bilo koje vreme. Prvi kanali manifestacije iskonske svesti na zemaljskom planu bile su životinje. sve dok ne osetite da kroz nju ulazite u stanje smirenosti. Preuzimanje njihovih oblika predstavlja jedan od naèina ostvarivanja kontakta sa razlièitim ispoljavanjima kosmièke energije ili "božanstvima". energetski ples možete koristiti na primer. Ples moãi Igranje je oduvek bilo u celom svetu deo duhovne tradicije i èovekovog obožavanja bogova. takoðe uvodite elemente simulativnog seksualnog akta. "new age" muzike koja je veoma podesna za ovakvu vrstu plesa. 30 . stava. tzv. afrièki ili hindu plesovi. šamanski. Izvoðenje spontanih ritmièkih telesnih pokreta kroz igranje o kome je ovde reè. o èemu ãe biti više reèeno na drugom mestu. meditativnim i ambijentalnim atmosferskim tonovima. Vežba koja sledi ima za cilj da nauèite tzv. samo su neki od primera ovakvih plesova moãi koji dovode do ekstaze. Ci Gunga ili Pranajame. Napomenuo bih samo da ples izvodite iskljuèivo sami ili u grupi istomišljenika u što komotnijoj odeãi ili goli. kada jednom pravilno savladate metodu dubokog disanja. Za našu svrhu ovde nije od fundamentalnog znaèaja da se upuštamo u opisivanje složenih disajnih tehnika Tao Cia. èovek može bez hrane ili vode da izdrži relativno dugo. na poslu. može da predstavlja vrstu vašeg ritualnog plesa kao oblika obožavanja.

izmeðu udisanja i izdisanja ne postoji razmak . Nakon toga udahnite i pokušajte da osetite kako uneseni vazduh preko abdomena vrši spontano pritisak na vaše šake.Prvi korak Svaki nas udisaj i izdisaj sastoji se zapravo iz tri faze koje slede jedna za drugom tako povezano. Sreãom. da stvaraju utisak jedinstvene. izbacite tj. Ponavljajte ovaj postupak sve dok vam ovakvo udisanje ili izdisanje ne postane sasvim prirodno. Kontinuiranim uvežbavanjem vaše abdominalno i grudno disanje postaãe tako sihronizovano kao da predstavlja jedistven pokret koji omoguãava duboko disanje. Prilikom izdisaja lagano ispustite prvo sav vazduh iz grudi a zatim iz abdomena. Drugi korak Sledeãi postupak je da obe šake stavite jednu preko druge prekrštene na gornji deo grudi. Trudite se da od prvog pokušaja uèinite ovaj pokret bez svesne upotrebe stomaènih mišiãu. ali smanjite broj ponavljanja. izdahnite vazduh kroz usta. abdominalni deo pluãa. Svucite sa sebe svu odeãu i donji veš. Kada budete izdisali pritiskajte lagano šakama abdomen sve dok vazduh potpuno ne bude istisnut. nastavite bez prekida da udišete puneãi grudi vazduhom. a zatim izdišite sve dok sav vazduh nije istisnut zamišljajuãi da šakama hoãete da dotaknete kièmu. Ukoliko za vreme izvoðenja tehnike pravilnog dubokog disanja osetite "da vam se muti u glavi" ili jako lupanje srca. Ponavljajte ovaj postupak sve dok vam ovakvo udisanje i izdisanje na postane sasvim prirodno. Lagano udahnite usmeravajuãi vazduh u abdomen. nešto iznad dijafragme.da su vam udisaji i izdisaji smireni. U Taoistièkoj Unutrašnjoj Alhemiji ovo mesto je sediste Cia i naziva se Tan-Tien. u krajnjoj fazi. nerazdvojive celine. Sada da bi ste pojaèali percepciju udaha stanite uspravno i razdvojite stopala u širini ramena. Treãi korak I dalje ste u stojeãem položaju u kome sada povezujete abdominalno i grudno disanje u jednu celinu. Pre nego što poènete. to je znak da ste preterali sa vežbom. zatim deo pluãa iza dijafragme i.nema zadržavanja daha. ako svesno obratimo pažnju na svoje normalno disanje posle nekoliko puta osetiãemo kako se prvo ispunjava vazduhom najniži. ne morate èekati da vam ovakvo disanje postane prirodan naèin disanja da biste se bavili seksualnim okultizmom ali bi trebalo tome svakako težiti. udisaj dostiže svoj vrhunac ispunjavajuãi vazduhom gornji deo pluãa. lagani i ravnomerni . Na kraju da rezimiramo šta znaèi pravilno duboko disanje: . U tom sluèaju napravite pauzu od nekoliko dana a zatim nastavite. 31 . Kada ga ispunite. Meðutim. Stavite šake jednu preko druge na abdominalni deo koji se nalazi oko èetiri santimetra ispod pupka. Sada udišite vazduh koliko god je to moguãe samo grudima izbegavajuãi pokretanje stomaènih mišiãa.

Da bi smo bili u stanju da možemo svesno upravljati kontrolisanom seksualnom energijom vodeãi je do njenog centra.da upišite u svoj okultni dnevnik naziv. Na kraju vežbe upišite u svoj dnevnik (koji treba da vam bude na dohvat ruke) vreme završetka vežbe. Kada misli poènu da se pojavljuju. Sada ãu opisati vežbu za kontrolu tj.da obuèete komotnu odeãu ili okultnu odoru . Prvi nivo Zatvorite oèi i poènite da dišete pravilnim dubokim disanjem. Usmerite svoju pažnju iskljuèivo na svoje udisaje i izdisaje. koncentracije i kreativne imaginacije. jasno je koliko je važno imati dobro istreniran um koji spreèava pojavu haotiènih i nekontrolisanih misli neželjene imaginacije.da uradite zaštitu.PSIOMENTALNA OBUKA Da bi ste izazvali efekte radeãi kroz seksualni okultizam i stvorili praktièno iskustvo koje može da dovede do promena u svesti. Tek kada to uradite spremni ste za samo vežbanje. dozvolite mi da vas još jednom podsetim na najvažnija pravila vaše okultne obuke. vladanje mislima. nemojte paliti bilo kakve mirise za vreme izvoðenja vežbi. treba da imamo razvijenu sposobnost koncentracije misli. ali redovno izvoðenje vežbe dokazuje suprotno i intezitet misli koje ulaze u um postepeno ãe opadati praksa vodi usavršavanju. Sa ovim vežbama nastavljate razvoj svoje liènosti ali pre nego što nastavimo. spremni ste za sledeãu vežbu koja se sastoji na usmeravanju pažnje na samo jednu odabranu misao. Budite jednostavno posmatraè. Ako znamo da se najveãi deo seksualnog okultizma odvija na suptilnim nivoima. Drugi nivo Kada uspete da vam se bujica svakojakih misli svede na nekoliko misli u vremenu od najmanje 10 minuta.da je prošlo najmanje sat vremena od vašeg obroka . ne vezujuãi se za svoje misli. Ovo u poèetku može da vam se uèini skoro neizvodljivim zadatkom kada gomila misli poène da vam preplavljuje um. a to znaèi da imate sposobnost kontrole misli. vreme i datum vežbe . Da bi imali uvid u dužinu trajanja vežbe ispred sebe postavite sat na udaljenosti sa koje vam kucanje sata neãe skretati pažnju.da obezbedite uslove mirnog okruženja i neuznemiravanja . Izaberite proizvoljno bilo koju misao i držite se nje ne dozvoljavajuãi da vam u um "uðu" druge misli. kao i sva druga bitna zapažanja. Pre svakog vežbanja treba . Mentalna koncentracija Pojam "koncentracija" predstavlja èin potpune usredsreðenosti na nešto odreðeno. uspeh ili neuspeh. treba da upravljate svojim energijama sa posebnom pažnjom. 32 . samo posmatrajte kako teku ne vezujuãi se za njih. Ukoliko vam nije konkretno reèeno. Nemojte uticati na tok vaših misli ili im dopustiti da vas povuku za sobom. opuštanje i da zauzmete jedan od tri savladana položaja. Vežbu treba da radite sve dok ne budete u stanju da se držite izabrane misli najmanje 10 minuta.

vazdušne struje. koji ste vi sada postali.Treãi nivo Da bi se postigla apsolutna praznina uma potrebne su mnoge godine vežbanja. ako ste na primer izabrali da projektujete svoju svest u neku od ptica. velièinu predmeta u koji ste ušli. Vežbajte ovo sa razlièitim predmetima od prirodnih materijala. Osetite sve isto kao i ranije. Vežbu zapoènite sa osobama oba pola koje blisko poznajete da bi ste mogli što vernije reprodukovati njihove naèine ponašanja i oseãanja. što je sasvim dovoljno da biste nastavili dalju obuku. svoje listove. dolazi najvažniji deo vežbe koji se sastoji u tome da sa njegove pozicije doživite prostor u kome ste. pokušajte sa projektovanjem u neki biljni oblik. Meðutim. spuštajuãi se velikom brzinom prema njemu bilo da je u vazduhu ili na zemlji. Sada kada ste sebe u potpunosti identifikovali sa predmetom u koji ste se projektovali. Kada uspete 33 . Projektovanje svesti Jedna od izuzetnih sposobnosti za okultistu jeste premeštanje svesti. Treba da doživite boju. Nakon ovog vremena trebalo bi da možete biti nekoliko minuta u stanju praznine uma. Ispred sebe na sto stavite predmet koji ste izabrali da u njega projektujete svest. Za vas je sasvim dovoljno da uvežbavate stanje praznine uma svakodnevno dvadeset minuta tokom dvadeset i jednog dana. sada ãete nauèiti kako da projektujete svoju svest u nešto izvan vas samih. Za poèetak neka to bude neki jednostavan predmet geometrijskog oblika. svoj ljudski telesni oblik. posmatrajte okolinu sa mesta na kome se nalazite itd. osetite vetar. Doživite sebe u potpunosti kao izabrane osobe ponašajuãi se identièno kao one same. da ste ono što ste izabrali da budete. kako upijate listovima životnu energiju od sunca. cvet. preðite u složenije životne oblike. što znaèi da ste u odreðenom vremenskom periodu u stanju da neprekidno održavate svest u izabranom obliku (period izmeðu pet i sedam minuta biãe sasvim dovoljan). èak i tada može se samo neko vreme biti bez ikakvih misli u umu. Kada budete u stanju da izmeðu pet i deset minuta zadržite svoju premeštenu svest u odreðenom životinjskom obliku oseãajuãi i doživljavajuãi se kao izabrana životinja. Doživite kako ga sustižete i grabite kandžama noseãi ga u svoje gnezdo. posmatrajte dole zemlju svojim oštrim pogledom kome ništa ne može promaknuti. Vežbu izvodite kao i ostale u sedeãem položaju. stablo. možete preãi na zamišljanje potpuno nepoznatih ljudi. doživite sebe kao biljku. Pokušajte da vidite sve što vas okružuje.. Osetite ukus mesa kojim se hranite itd. Znaèi. kao priprema za astralnu projekciju. recimo sokola. Osetite kako upijate vodu kroz žilice iz zemlje. Sada zamislite sebe kako ste se projektovali u njegovu unutrašnjost. možete preãi na završnu vežbu sa ljudskim biãima. Ova sposobnost može služiti za mnoge svrhe: za ojaèavanje sposobnosti uspostavnjanja kontakta mentalnom snagom. preuzimanja božanskih oblika. koren. I ovde važi sve što je veã prethodno reèeno. ukljuèujuãi i osobe razlièite boje kože i rase. posmatrajte druge predmete koji se eventualno nalaze na stolu. kontakt sa zemljom u koju ste posaðeni. tj. Kada i ovu vežbu savladate. veã da ste vi lièno taj predmet. izgled. itd. Treba potpuno da zaboravite na sebe. ne smete imati ni najmanji oseãaj sumnje. zatim osetite sto na kome se nalazite. projektujuãi svest u neku od životinja. Osetite ne samo kao da ste stvarno u njemu. Kada steknete odreðenu veštinu. Nemojte dozvoliti ni najmanju sumnju. doživite sebe kako letite. Kada steknete odreðenu veštinu. dakle. Lovite svoj plen. istražite svoju okolinu. posebno sa kristalima ako imate moguãnost da ih nabavite. Drugim reèima.

"zadovoljstva". Ovde bih dodao da. Kada na primer prièate o utiscima sa nekog putovanja. preðite na svoje sopstvene zamisli eksperimentišuãi sa razlièitim prizorima. Jednom kada stvarno uspete da svest izaðe iz vašeg fizièkog tela. 34 . likovima. Ako imaginacija poène da nestaje. oblik. Nakon toga preðite na sledeãe oseãanje. neka zapamte da time izazivaju ozbiljne karmièke posledice. preuzimanjem razlièitih oblièja. Sada izaberite prvo od tri oseãanja koja se budu najviše pojavljivala i izbegavajte ga u sledeãih sedam dana. obratite pažnju na njenu težinu. Kada uspete 10 minuta neprekidno da održavate ovu zamisao u svom umu. ali takoðe razvija i vaša unutrašnja èula. imajuãi na umu neke primere iz života. pokušajte da je prizovite ponovo. Sa druge strane. detaljnim pravljenjem simbola. oblicima. Na poèetku prvih nekoliko dana nemojte raditi duže od 5 minuta. možete je oblikovati po volji u konkretne svrhe. zatvorite oèi i zamislite u svom umu kako ponovo uzimate jabuku i prinosite sebi. Da bi stvorili odreðeno stvarno stanje stvari prema svojoj volji. Kontrola emocija i ponašanja Mnogi obrasci vaših razmišljanja. Vežba Izaberite neka od svakodnevnih oseãanja poput "uvreðenosti". emocija i ponašanja su odraz neuravnoteženosti vaše zemaljske liènosti. Uzmite jabuku. pravo Ja. i posmatrajte je neko vreme. "straha" i pratite u toku sedam dana koliko èesto dolazi do njihovog pojavljivanja savesno ih upisujuãi u vaš dnevnik. neko može prièati o egipatskim piramidama koje odlièno zna iz knjiga i sa fotografija a da ih nikada nije video. Na kraju vratite jabuku na mesto odakle ste je "uzeli" i zapišite svoja zapažanja. a zatim produžavajte postepeno trajanje vežbe. Na ovaj naèin mi trasiramo svoje radove na razlièitim unutrašnjim nivoima kroz precizno i jasno sagledavanje odreðene slike. itd. "ljutnje". sa svakim od ta tri oseãanja radiãete po nedelju dana. a zatim je zagrizite istovremeno zamišljajuãi zvuk koji tom prilikom nastaje. a to ãe se sigurno u poèetku dogaðati. Osetite njen ukus i miris. "tuge". miris. treba obavljati radove posredstvom kreativne imaginacije koja daje matricu sa kojom radi istrenirani um. na primer. Sada prelazimo na samu vežbu koja kombinuje tehniku razvoja kreativne imaginacije i tehniku razvoja unutrašnjih èula. Pokušajte da što realnije doživite ovu imaginaciju bez i najmanje sumnje. "potištenosti". Nakon nekoliko minuta ostavite jabuku na stranu.da projektujete i održavate svest u ljudima izmeðu pet i deset minuta celokupna vežba je kompletirana. posmatrajte boju. Da bi smo oslobodili svoje unutrašnje. Na kraju uradite sa preostalim oseãanjem isti postupak. Znaèi. Osetite njenu težinu i oblik. vi koristite imaginaciju u opisivanju prizora stvarajuãi u umu svojim "unutrašnjim okom" slike opisanih dogaðaja. oseãajima. zvucima. Ova vežba pre svega jaèa snagu vaše kreativne imaginacije. moram upozoriti sve one koji bi se eventualno usudili da koriste ovu ili neku drugu moã za uticaj na volju druge osobe. "neraspoloženosti". Kreativna imaginacija Imaginacija je sposobnost zamišljanja slika i dogaðaja. ukusima mirisima. boju. 1. "oduševljenosti". "radosti". treba razvijati svoju okultnu liènost kroz stvaranje novih navika menjajuãi postojeãe koje se nalaze ispod površine normalne svesti.

Vežba Ova vežba se sastoji u preobražaju negativnih.strah u hrabrost . a da ga. destruktivnih emocionalnih energija u njihove pozitivne suprotnosti. To znaèi.tugu u radost . ravnodušnost. drugim reèima: vaša svest treba da je prazna od svake misli sa kojom privremeno identifikujemo znaèenje onoga što ste napisali. nijedno slovo ili celokupna reè ne smeju biti odraženi u vašoj svesti veã njihovo znaèenje mora biti shvaãeno direktno. na primer: .2. Izabrano oseãanje doživljavajte najviše pet minuta. "stidljivosti". Mi vidimo nešto i automatski se pojavi misao kojom imenujemo to nešto. da gledate u slova vašeg imena bez mentalnog reprodukovanja. Vratite sebe u situacije kada ste se ovako ponašali. grubost. Uvežbavajte nepojmovno mišljenje i sa razlièitim naslovima. Vežba Usmerite pažnju na razlièite modele ponašanja u posebnim situacijama. a zatim prestanite da mu se prepuštate. 3. Sada ãu opisati vcžbu. "uznemirenosti". Vežba Nakon dvadeset jednog dana poènite sa vežbom koja se sastoji iz bezrazložnog izazivanja odreðenih oseãanja. "dosade". na primer "ljubomore".ljutnju u razumevanje . kada nekome poklonite svoje poverenje. Dakle. mi smo razdvojeni od realnosti tim istim našim mislima koje se odnose na spoljašnji svet.uvreðenost u oproštaj . "sažaljivosti".nemir u mirnoãu . 4. Na primer. "oduševljenosti". pokušajte da sagledate razloge takvih ponašanja. doživljavajuãi istovremeno mislima ne uoblièavate u prepoznatljive pojmove? Veza izmeðu èoveka i spoljašnjeg sveta bazirana je na misaonim pojmovima. kada upoznajete nove ljude. sa datumom vašeg 35 . ljubaznost. plahovitost u hladnokrvnost . navalentnost. i pokušajte da ga posmatrajuãi ne ponovite u svom umu. Ubrzo ãete postajati sve više svesni kada i zašto se ponašate na odreðeni naèin. imate svest o neèemu. na primer: plahovitost. Tokom sedam dana radite. ignorisanje. Nepojmovno mišljenje Da li ste u stanju da posmatrate.neraspoloženje u zadovoljstvo . Napišite na parèetu papira svoje ime. Meðutim.nestrpljenje u strpljivost. kada vas neko izneveri. kada osetite privlaènost ili odbojnost prema nekome. od buðenja do neposredno pre spavanja sa jednim izabranim oseãanjem izazivajuãi ga najmanje jednom u pola sata tokom dana.uzbuðenost. kada ste raspoloženi ili kada ste neraspoloženi. obratite pažnju na svoje ponašanje kada ste u nepoznatom društvu. srdaènost. stidljivost. nežnost. "ravnodušnosti".

a 36 . MANJI ENERGETSKI TOK faza 1 Prethodni trening imao je za cilj da vas dovede do psihofizièke spremnosti i stanja unutrašnje prijemèivosti za vežbu Manjeg Energetskog Toka. Detaljno zabeležite u svoj okultni dnevnik svoje napredovanje za vreme ove vežbe. da bismo doživeli strujanje energije kroz telo treba da imamo jasnu predstavu o lokaciji posebnih centara i o kanalima kojima struji energija i povezuje ove centre. locirajte centar Tan-Tien tri prsta (oko èetiri santimetra ispod pupka i približno toliko unutar tela). vaš um mora da upravlja spoljašnjom stranom vašeg zemaljskog postojanja. Suvišno je da se upuštamo u objašnjenja znaèaja samokontrole. preporuèujem vam da se bliže upoznate sa Tai Ci Ãuen-om. Zbog sigurnosnih razloga. Uzgred budi reèeno. skrenuo bih vam pažnju na èinjenicu da se centar Tan-Tien ne podudara ni sa jednim od èakra centara hinduistièke Kundalini joge ili tibetanske joge Unutrašnje Vatre. kontrole misli. Ukratko. U Kini se ovaj energetski centar naziva Tan-Tien ili kako ga Japanci zovu Hara. Vežbe radite savesno i upisujte svoja zapažanja u okultni dnevnik. emocije. koncentracije itd. Za našu svrhu skoncentrisaãemo se samo na glavne taèke i kanale: . Ova vežba razvija oseãaj za direktni doživljaj shvatanje realnosti i od nje ãete imati koristi u svojoj buduãoj okultnoj praksi. imaginacije.prva taèka je Jang-Kuan u podruèju perineuma . sa slikama životinja i predmeta shvatajuãi direktno ono što vidite ili doživljavate bez misli tj. ovo vežbanje treba izvoditi postepeno i zato je podeljeno na tri dela. veãina borilaèkih škola istoènjaèkih vu-shu i budo veština pridaju veliku važnost ovom energetskom centru i naèinu kako da se deluje iz njega. Pre svega. I deo vežbe: Zauzmite sedeãi položaj za vežbanje. Meðutim. èija su izvorna vežbanja blisko povezana sa energetskim tokovima kroz telo. Sada ãete nauèiti kako da akumulirate seksualnu energiju u sebi koncentrišuãi je u specifiènom energetskom centru koji se tradicionalno na Dalekom istoku smatra središtem ljudskog tela. Uradite svoju okultnu zaštitu. Nemojte da vas zavara jednostavnost vežbe koja može tako delovati dok èitate. imena. Da ne bi bilo zabune. vaše misli.druga (taèka je veã pomenti Tan-Tien i ona se nalazi 4 santimetra ispod pupka u abdominalnom delu . Možete vežbati i sa erotskim slikama ne dopuštajuãi pojavu misli koje izazivaju žudnju. mi se ovde bavimo samo onim uputstvom vezanim za Tan-Tien (Haru) koje je od znaèaja za našu seksualno okultnu praksu. ponašanje moraju da se pokoravaju vašoj volji. Ci Gung-om ili Aikido-m. sabirajuãi ili množeãi brojeve.roðenja. Tek kada budete poèeli sa vežbom moãi ãete objektivno da procenite težinu ili lakoãu oslobaðanja od navike pojmovnog mišljenja. drugim reèima. Ukoliko vaša interesovanja idu dalje u ovom pravcu.treãa taèka Ni-Van ili Pai-Hui nalazi se na vrhu glave. Ovim završavamo poglavlje osnovne obuke. Sada prelazimo na samo izvoðenje prve faze Manjeg Energetskog Toka. a zatim zatvorite oèi.

Posle nekog vremena želje i nagoni slabe u svom intezitetu i vi poèinjete da razvijate u sebi oseãaj novog kvaliteta seksualne energije u ovom stanju. do taèke tan-tien. Sun. sve ima svoje vreme. Ovakav neozbiljan stav je èesto prisutan meðu neupuãenim i naivnim osobama kojima nije jasno kako to da njihovo izgovaranje mantri nema nikakvog efekta. Da bi ste olakšali zadržavanje energije u ovom stanju. koje um ne može da prepozna u periodu uvežbavanja Manjeg Energetskog Toka. Ali neãemo stavljati akcenat na to jer se radi o prolaznom simptomu. Mantre imaju svoju vrednost. Li. veã i fizièki. To ãe biti signal da usmerite svoju seksualnu energiju uzdižuãi je uz kièmeni stub.zatim maksimalno opustite telo dišuãi bez i najmanjeg naprezanja. dovoljno je reãi da mantre predstavljaju simbol. kao i svi oblici istinskog znanja. kako budete odmicali sa vežbom. Kada toplinu stvarno osetite da podižete u ovaj energetski centar smatrajte da ste uspešno savladali prvi deo ove vežbe. Kan. Ova "borba" je neizbežna i ukoliko želite napredovati morate odneti pobedu nad svojim nagonima. Gen. Ali nastavite sa dizanjem i akumuliranjem seksualne energije u abdominalnom predelu još najmanje tri nedelje pre nego što preðete na drugi deo vežbe Manjeg Energetskog Toka. Meðutim. što proseènim ljudima nije ni lako niti uobièajeno da kontrolišu. emociju itd. ukoliko osetite napetost i potrebu za seksom. Veãina uèesnika mojih seminara je otkrila da imaju problem sa zadržavanjem nagomilane seksualne energije u periodu uvežbavanja prvog dela Manjeg Energetskog Toka. Bilo bi pogrešno smatrati ih nekakvim "èarobnim formulama" koje treba samo izgovoriti i cilj je postignut. Za one èitaoce koji se prvi put susreãu sa pojmom mantre. masturbacijom. ipak se ne možemo dublje upuštati u složenost mantrièke discipline koja je. Potrudite se da osetite pojavu toplote i kako raste. preporuèujem vam meditaciju kao i da koristite mantre. U našem sluèaju. kada seksualnu energiju svesno poènete da akumulirate. vizualizaciju. seksualna energija ima tendeciju ka pražnjenju normalnim naèinima (seksualnim odnosom. Zato treba reãi da mantrièki simboli imaju moã i smisao samo za one koji su svojom duhovnom zrelošãu i znanjem svesni njenog unutrašnjeg znaèenja i poznaju uslove pravilnog rada sa njima koji ukljuèuju mentalnu koncetraciju. Napomena : Kada je prirodno sakupljena. Um treba da je miran. slog ili reè koji mogu da otvaraju unutrašnje nivoe. U ovom delu vežbe skreãem vam pažnju da samo zamišljanje da je toplina u Tan-Tienu ne predstavlja uspešno obavljen zadatak. Meðutim. Nemojte ništa pokušavati da postignete na silu. Kun. Moglo bi se jedno posebno poglavlje napisati samo o tome dokle sve ego može da ide u pokušaju da se oslobodi tenzije i kontrole. Mada nije irelevantna èinjenica da mantre imaju vrednost zbog njihove moãi buðenja ih "prizivanja" suptilnih snaga i izazivanja transa. Džen. vibriranje. nagon za pražnjenjem energije može biti još osetnije pojaèan potrebom za seksualnom aktivnošãu i verovatno ãete se boriti da je zadržite. ali nemaju snagu same po sebi. stvarajuãi je svojom imaginacijom pre nego što uspete da izazovete toplinu. zato vežbajte strpljivo i redovno. stvaranje i akumuliranje seksualne energije kroz pojavu i rast topline poèeãete da oseãate ne samo psihièki. nas ovde mantre ne interesuju kao "reèi moãi" veã samo kao sredstvo za preusmeravanje pažnje. U prvo vreme moraãete prisustvo topline da zamišljate. osloboðen misli i usmeren na oseãaj topline koji stvara Ãi koji udišete u podruèju perineuma. Om Hum Phat (tibetanska tantra) 37 . tajno uèenje u koje vas može inicirati samo pravi uèitelj. noãnim polucijama). Ãien. Duci (kineska) Om Mani Padme Hum. Najvažnije jeste da vežbu tokom kompletnog njenog izvoðenja ispravno radite.

Nekome se na poèetku uvežbavanja Manjeg Energetskog Toka može desiti da oseãa vrtoglavicu ili muèninu. Zatim je kroz taèku Jang-Kuan ponovo usmerite na gore uz kièmeni stub do taèke Pei-Vui pa na dole preko prednjeg dela tela ponovo do taèke Jang-Kuan ponavljajuãi tako ceo proces. što predstavlja simptome obrnute polarnosti. Pre usmeravanja energije kroz gornju vilicu. to je signal da vam disanje nije pravilno! U periodu savlaðivanja ove faze Manjeg Energetskog Toka. nakon nekoliko nedelja svakodnevnog stvarnog oseãanja da podižete i usmeravate energiju u Tan-Tien. ali se odreðeno uzbuðenje preporuèuje jer pomaže 38 . treba da izvršite inverziju energetskog toka tako što ãete energiju usmeriti na gore kroz prednji deo tela do vrha glave. treba da se uzdržavate od svake seksualne aktivnosti. tj. Cirkulacija energije kroz telo. Nastavite da spuštate energiju niz središnju liniju prednjeg dela tela kroz taèku Tan-Tien i genitalne organe do regiona perineuma. najmanje tri nedelje. u ovom centru zapoènite preobražavanje seksualnog Ãia kanališuãi ga uz kièmeni stub prema glavi. Kanal Du ide od taèke Jang-Kuan koja se nalazi izmeðu anusa i trtiène kosti uz kièmeni stub do vrata preko vrha glave spuštajuãi se do tvrdog nepca. kada osetite da je dovoljno sakupljena. Takoðe skreãem pažnju na to da tokom izvoðenja vežbe ne sme da se èuje udisaj-izdisaj. dok je ne dovedete do vrha glave. da ima bol u glavi ili u celom telu.Ya devi sarva bhuteshu shakti rupena sansthita Om Rim Clim Sri Kali Namaha (hindu tantra) Jod-he-Vau-He (hebrejska kabala) Možete slobodno da radite sa svakom od navedenih mantri bez obzira što pripadaju razlièitim tradicijama. Ukoliko osetite neki od ovih simptoma da se ponavljaju uzastopno nakon nekoliko uvežbanja. usmerite je bez zadržavanja na dole. ide kroz dva kanala koji se nazivaju u taoistickoj alhemiji i akupunkturi Du (kanal kontrole) i Žen (kanal funkcije). Upozorenje: Ne pokušavajte da energiju odjednom podignete do glave. jezikom blago pritisnite tvrdo nepce èime ãete spojiti dva kanala kojima ide energetski tok spuštajuãi se niz prednji središnji deo tela. Dakle. a zatim je povucite na dole niz kièmeni stub. kao što je prethodno reèeno. pošto na taj naèin energija premošãuje prirodnu razdvojenost izmeðu ova dva kanala. centra koji se u taoizmu naziva ni-van ili Pei-Vui što znaèi "kruna". III deo vežbe: Kada budete podigli energiju do vrha glave. preko središta èela i nosne pregrade spuštajuãi je do gornje vilice. Praktikujte svakodnevno postepeno podizanje energije. Ako èujete svoj dah. dok drugi kanal Žen poèinje od vrha jezika i spušta se prednjim delom tela do genitalnih organa u region perineuma gde se nalazi njegov donji kraj. II deo vežbe: Ovaj deo pokazaãe nam kako da izvedemo preobražavanje i cirkulaciju seksualne energije kroz telo uvodeãi nas u baziènu metodu akumuliranja Ãing Ãia Taoistièke Unutrašnje Alhemije. istražujuãi pri tom razlike i kvalitete energije za vreme dok ih upotrebljavate. Važnost spajanja jezika i nepca je od izuzetnog znaèaja.

Nakon toga izdahnite na dole belu energiju. Sada. ali ubrzo ãete uspeti da sihronizujete kruženje energije sa vizuelnom /crveno i belo/ i oseãajnom /vrelo i hladno/ imaginacijom i da uskladite što približnije jednako vremensko trajanje svake faze: udisaj-pauzaizdisaj-pauza. U poèetku nemojte iãi preko ovog broja. ona predstavlja kljuè za otvaranje okultiste prema duhovnoj moãi i njenom izbalansiranom proticanju kroz njega. Pored toga. Uprošãeno Wu Wei možemo uporediti sa razvojem biljke. zapoèinjete drugi ciklus i tako ponavljajte dok ne uradite sedam uzastopnih ciklusa. Ukoliko vam bude predstavljalo problem podjednako trajanje svake faze. dok ãete energiju usmerena na dole. Kada se to dogodi. tj. ali sa dodavanjem vizuelne i èulne imaginacije. dok samo njeno rašãenje predstavlja Wu Wei. vizualizovati u vidu crvene boje i oseãati kao vrelu vatrenu putanju. ne biste imali optimalni uslov za stvaranje Eliksira. Meðutim. sa ispražnjenim pluãima ispraznite um drugim reèima u ovom periodu nema vizualizacije i nikakvih imaginacija. ovo znaèenje nema nikakve veze sa neradom i pasivnošãu. MANJI ENERGETSKI TOK faza 2 Sledeãa vežba je meditativna tehnika koja predstavlja kreaciju i kontemplaciju o "Manjem Energetskom Toku" koji èini glavnu temu. Zalivanje i negovanje biljke je direktna aktivnost. za vreme izdaha kanalom funkcije (Žen). Možda vam se na poèetku ova vežba uèini malo komlikovanijom. Ovakav rad sa Manjim Energetskim Tokom predstavlja veoma moãnu okultnu tehniku koju kineski adepti nazivaju "negovanjem Zlatnog Cveta" koji raste iz sjedinjavanja suprotnosti. To znaèi da ãe svaka faza trajati dok ne pomerite svaki prst od palca do malog prsta tako ãete steãi unutrašnji oseãaj za vreme. vizualizovati u vidu bele boje oseãajuãi je kao ledeno hladnu vodu. veã predstavlja spontan èin. Za vreme ovladavanja ovom tehnikom. u pauzi. zauzmite svoj odgovarajuãi položaj za vežbanje. što vodi do posebnih rezultata u duhovnom razvoju. malo pokrenete (tek toliko da osetite) svaki prst pojedinaèno na jednoj ruci. Ponovo ãu naglasiti da je potrebno da istrajno i svakodnevno vežbate ako želite uspešno savlaðivanje Manjeg Energetskog Toka. Kada završite udisaj. Ova tehnika se takoðe koristi da vitalizuje eterièno telo ili ga obnavlja ukoliko postoje ošteãenja kroz koje 39 . psihi. Ovim ste završili jedan kompletan ciklus Manjeg Energetskog Toka. "Ãi" takoreãi automatski poène da teèe tokom kojim ga volja usmerava da sledi. Manji Energetski Tok nije metoda skoncentrisana samo na preobražaj i podizanje seksualne energije uz kièmeni stub kao što je to sluèaj u Kundalini jogi i Tantri. Zatim kada ponovo udahnete. osetite crvenu energiju u kruni svoje glave kako se transformiše u belu energiju (zadržavanje daha). U suprotnom. Svrha ove tehnike je priprema za vaše unutrašnje buðenje koje predstavlja prvi svesni korak na putu ka stanju potpunosti: ujedinjenju sa Kosmièkom Svesãu. koja bi bila svrha akumuliranja Ãia i same vežbe ako bi ste energiju nekontrolisano istrošili? Jednostavno.pobuðivanju energije. Meðutim. protiv grešaka u njenom izvoðenju treba da se borite strpljenjem i mirnim radom ne žudeãi za uspehom. preporuèujem vam da tako reãi neprimetno. Upamtite: svojim radom vi samo dopuštate da se stvari same dogaðaju u vama. To znaèi da ãete od sada za vreme udaha energiju usmerenu na gore kanalom kontrole (Du). To je drevna taoistièka veština "delanje putem ne delanja" (Wu Wei). Nemojte prelaziti na sledeãi nivo vežbe jer neãe imati nikakve svrhe sve dok ne postignete da odmah sa zapoèinjanjem ove vežbe. tek tada ste spremni za sledeãu fazu Manjeg Energetskog Toka. Podrazumevajuãi da ste obavili okultnu zaštitu i opuštanje. Kada zatvorite oèi ponovo vizualizujte putanju energije kao što ste to radili u prvoj fazi.

iskrice svetlosti. Širenje polja vizuelne svesnosti Za izvoðenje prve vežbe kupite beli hamer papir i isecite ga na pola. bitno je da na hameru ništa ne pravi senku. Budite samo mentalno svesni onoga što vam je u vidokrugu ne fokusirajuãi pogled na neku odreðenu taèku. Sada usmerite pogled sa palèeva na prostor izmeðu ruku. Treba da zureãim pogledom obe šake vidite istovremeno. ali ako ste poèetnik nemojte pomišljati na izvoðenje noãnog eksperimenta. Sledeãu vežbu izvodite u prirodi. Stavite sveže otkinut list na hamer i zurite. Ovu vežbu možete kombinovati i sa listom uzetim sa neke kuãne biljke. Ako ih vidite iako nejasno. Druga vežba pomaže viðenju aure i drugih eteriènih energija. Možete je izvoditi u sedeãem ili stojeãem položaju tako što ãete držati otvorene oèi ne pomerajuãi ih i ne trepãuãi. Postojanje aure je u potpunosti dokazano Kirlijanovom fotografijom na kojoj se jasno vidi oreol energetskog polja. šta god da bilo nemojte ništa umišljati veã samo posmatrajte. Jednu polovinu stavite na sto. nauèili ste kako da svesno oseãate energetsku struju u svome telu. Takoðer koristi se i za uskladištenje energije u centru Tan-Tien. Stavite obe ruke jednu pored druge tako da vam se palèevi dodiruju. ne usmeravajte pokretom oèiju pogled na prostor izmeðu palèeva. Ponoviãu još jednom. gde se èuva za dalju upotrebu ili moguãu razmenu sa vašim seksualnim parom. Kroz vežbe koje slede biãete upuãeni kako da razvijate vizuelnu svesnost eteriènih energija oko sebe. Kada je u pitanju èovekova lièna sposobnost viðenja aure. Kada to kažem budite sigurni da 40 . Svaki put kada podignete sledeãi prst. Ovakvo zurenje predstavlja pogled od 180°. kao da gledate kroz celu površinu papira ne fokusirajuãi pogled na sam list. Ovo znaèi da zaista vidite iako nejasno. Jednostavno treba samo da zurite ispred sebe ne fokusirajuãi pogled na neku posebnu taèku. šta god da opazite nemojte donositi sudove. Možda ãete primetiti neko svetlucanje. Ukoliko imate izbora nemojte boraviti tokom noãi na mestima gde se ukrštaju staze ili se nalaze ostaci starih svetilišta ili iskopina.energija nekontrolisano istièe. Ako primetite svetlucanje znaèi da vidite auru lista. posebno na mestima gde se nalaze jezera okružena šumom (ovo zahteva poprilièan stepen staloženosti i hrabrosti). to ne znaèi da boravak i noãi provedene u divljini nisu sami po sebi lep doživljaj. Naravno. i najveãi skeptici više ne mogu poreãi prisustvo eteriènih energija. Prema okultnom uèenju eteriène energije su prisutne svuda i u svemu. šta god da vidite samo posmatrajte. Sada podignite palèeve na rukama. samo posmatrajte. Zato nikada ne preduzimajte bilo kakav okultni rad na takvim mestima ako niste zaista spremni jer se ponekad mogu pojaviti èudni efekti. šetajte njenim šumama i posmatrajte drveãe sa zureãim nepomiènim pogledom bez treptanja. Nakon ovoga raširite ruke sa strane u širini ramena tako ða èine pravu ili tek malo zakrivljenu liniju. Osvetljenost može biti veslaèka ili prirodna. treba reãi da od stanja svesti pojedinca zavisi da li je i koliko u stanju da može detektovati ih videti nevidljivo energetsko polje oko svakog organizma ili objekta. drugim reèima. onda podignite sve prste za redom. Od kada je dokazano postojanje aure Kirlijanovom fotografijom. OPAŽANJE ETERIÈNIH ENERGJA Vežbajuãi Manji Energetski Tok. Neki lokaliteti imaju èudne karakteristike koje nisu uvek vidljive u materijalnom svetu. Poènite veoma lagano da razdvajate palèeve posmatrajuãi prostor izmeðu njih sa mentalnom svesnošãu. treba da ste mentalno svesni podignutih prstiju. podignute prste na obe ruke istovremeno. Ja sam ovo èesto praktikovao prilikom svojih odlazaka na Durmitor izvodeãi ponekad ovo i noãu. Ako ste u prilici izaðite iz grada i provedite vikend na nekoj planini.

Tako je oblikovan energetski krug kojim je uspostavljena stvarna cirkulacija izmeðu 41 . prostor u kome radimo treba da ima prijatnu temperaturu. Ako ste uspeli da oseãate kretanje energije u svom telu. sebe privremeno ili trajno izbacite sa unutrašnje staze. Stare planine. dok oba partnera ne postignu dovoljnu uzbuðenost. sada pokušajte da osetite kretanje energije u partnerovom telu dok izvodi Manji Energetski Tok. Kada ovo kažem. sa udisajem vizualizuje kako blještavo svetlosni tok ulazi kroz genitalije podižuãi ga duž kièmenog stuba do glave (oseãaj energije treba da bude veoma izražen). rizikijete da kao što se meni dogodilo. IV faza Partner koji zapoèinje cirkulaciju prilikom udisaja stvara oseãaj kako energija ulazi kroz glavu vizualizujuãi je kao blještav svetlosnu tok koji se spušta u genitalije. Kretanje partnerove energije se može detektovati na dva naèina: oseãajem topline preko ruku koje pokreãete iznad partnerovog tela na udaljenosti oko èetri prsta iznad njegovog ili njenog tela. ili onih o kojima su ispredane "nadprirodne" prièe poput Homoljskih planina. dok ne budete spremni. navikavate se na stvari koje su drugaèije od uobièajenih ljudskih predstava. shvatanja i doživljaja. Drugi partner koji je u ulozi primaoca. nemojte trèati ispred rude. još i danas mi je u živom seãanju jedan od prvih "okultnih izleta" u Homoljskim planinama na koji sam otišao kao mlad okultista kada mnogo èemu nisam pridavao važnosti. Ðavolje Varoši. Od tada je "dosta vode prošlo ispod ãuprije". Vremenom stièuãi znanje i iskustva. trebalo mi je više od pola godine da se povratim u stabilno stanje svesti i nastavim sa svojom obukom. U suprotnom. Poželjno je da se partner bez odeãe nalazi ispred svetle pozadine jer ovim se postiže bolji uspeh vežbe. Cirkulacija energije sa partnerom Kada razmenjujemo energiju sa partnerom. Nekoliko godina sam izbegavao Homolje i samu pomisao da se naðem u blizini napuštenih vodenica potoèara nakon zalaska sunca. II faza Seksualno stimulisanje bez gubitka kontrole. Durmitora itd. posebno onih vezanih za legende. da ste u njemu koliko je moguãe neuznemiravani od ometajuãih uticaja sa strane. Zato. Znaèi ne gledate fokusirajuãi pažnju na partnera vec gledate takoreãi "kroz" ili "okolo" njega. Postupak je sledeãi: I faza Relaksacija i okultna zaštita prostora unutar koga se izvodi rad. Drugi naèin je da partner stoji ili sedi dok vi zurite u njega.ovo ne pominjem bez razloga. U svojim mladim danima èesto sam išao u obilazak divljih mesta. odakle izdisajem kroz usta usmerava tok u svog partnera. Zbog doživljenog šoka od nespremnosti za nešto što sam tada doživeo. Prilikom izdisanja vizualizuje kako energetski tok izlazi kroz genitalije (oseãaj energije treba da bude veoma izražen) i ulazi u drugog partnera. Radan planine. Uveravam vas da neka od ovih mesta ne prestavljaju uvek predele na kojima bi ste želeli da provedete noã u divljini. III faza Partneri se genitalno spajaju u sedeãoj pozi i sihronizuju svoje disanje tako da dok jedan udiše drugi izdiše i obrnuto.

Drugim reèima. Vatre. uraðene zaštite i meditacije partneri se meðusobno seksualno stimulišu vodeãi raèuna da ne doðu do gubitka seksualne kontrole.partnera. Praktikovanje seksualno okultne cirkulacije energije znaèajno uzdiže energeski nivo oba partnera i podstièe uspostavljanje ravnoteže izmeðu muških i ženskih seksualnih sila. Prilikom razmena energije kineski seksualni okultisti kažu da se "grubi jang uravnotežuje sa suptilnim jinom ili da se višak jina uravnotežuje sa jangom i vice versa". Veoma je važno da oba partnera istovremeno vizualizuju energetsku struju vodeãi raèuna o sihronizovanom udisaju i izdisaju. II faza Kada su oba partnera postigla jako uzbuðenje spajaju se negenitalno u sedeãoj pozi i zatvorenih oèiju nastoje da sihronizuju ritmove svoga disanja. razmena energije pojaèaãe vašu vitalnu moã. Daksina Marg tantre. uz upozorenje da vi lièno ne budete izvor davane energije. kristala. Vazduha ili Zemlje. Discipline poput taoistièke joge. Da ne bi došlo do neuravnoteženog energetskog primanja. diže je uz kièmu kanalom funkcije (udisaj) do glave i usmerava je preko usta svog partnera koji upija energiju sa svojim genitalijama i usmerava je kanalom funkcije u svoj Manji Energetski Tok. uzmite energiju iz bilo kog drugog izvora (Sunca. a vi budite samo kanal kojim ãe energija biti usmerena u pravcu telesnog ili psihièkog ozdravljenja. Meseca. Takoðe.. nakon izvesnog vremena partneri menjaju uloge (energetski tok) i partner koji je primao energiju sada je u ulozi prenosioca energije. Karece . IVfaza Kada oseti da je spreman. partner koji prvi prenosi energiju. seksualno uzbuðenje bez orgazma je takoðe podjednako važno. METODA PRODUŽAVANJA SEKSUALNOG ÈINA (priprema za odlaganje i izbegavanje orgazma) Iako je neosporno da pravi orgazam igra važnu ulogu u seksualnom okultizmu.). a može da se primeni i u isceljujuãu svrhu.. Razmenjivanje energije sa partnerom I faza Nakon perioda relaksacije. drveãa. Za nas ovde sposobnost produženog seksualnog uzbuðenja i/ili èina je od izuzetnog znaèaja iz sledeãih razloga: 12345uzdiže nas iznad grubog telesnog uživanja životna moã dodatno se uveãava dužim uzbuðenjem produžava vreme trajanja okultnog rada omoguãavajuãi bolje efekte predstavlja kljuè za moãni sekso-okultni trans vodi ka postignuãu totalnog orgazma 42 . elementa Vode. Preko disanja partneri usmeravaju energiju u telu. III faza Partneri zatim izvode Manji Energetski Tok preko koga ãe sprovoditi razmenu energije spajajuãi se genitalno i ljubeãi se u usta (prethodno se partneri dogovore ko ãe prvi da prenosi energiju).su poznate po svojim praksama produžavanja seksualnog èina i izbegavanja orgazma.

na sebi nemojte imati ništa od metalnog nakita i uradite zaštitni ritual. aktivno. Ako ste savesno prošli kroz sve prethodne nivoe vežbe sigurno ãete osetiti povišen oseãaj proèišãene energije u celom telu. strast. trigram Kan Što više budete znali o idejama koje predstavljaju date korespodentne asocijacije. ali vodite raèuna da ne budete dovedeni do same ivice orgazma. buduãi da je naviknut da ide "do kraja" u strasti i erotskom zadovoljenju svoje liènosti. voda. Vežba koja sledi data je u dve verzije: za one praktièare koji nemaju i za one koji imaju partnera. svetlo. Neposredno pre same vežbe treba da je prošlo najmanje 3 sata od uzimanja hrane i 12 sati od konzumiranja bilo kakvog alkohola. U ovom povišenom stanju uzbuðenosti treba da meditirate na sledeãe asocijacije: (muškarac) Crveno. Skinite svu odeãu sa sebe. jer um. Zatvorite oèi i poènite da masturbirate ali nemojte dozvoliti pojavu bilo kakvih fantazija. III nivo Poènite sa seksualnom stimulacijom sve dok ne osetite snažno seksualno uzbuðenje. treba reãi da ovakvu seksualnu aktivnost nije lako sprovesti bez samodiscipline i telesne kontrole. broj 9. samo sada kada poènete da oseãate snažno seksualno uzbuðenje i prestanete sa stimulisanjem izvedite sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka u kombinaciji sa kontrakcijama perineuma za vreme dok udišete. trigram Li (žena) Belo. mesec. Vežbu izvodite najmanje nedelju dana. Ponovite ceo postupak uvežbavajuãi ga najmanje 45 minuta. Celokupan postupak ponovite ukupno sedam puta bez dopuštanja pojava seksualnih fantazija. IV nivo U ovoj vežbi stimulišite se seksualno do same granice orgazma a zatim prekinite stimulisanje pre nego što više ne budete mogli da kontrolišete situaciju. Takoðe kontrolišite svoj um ne dopuštajuãi mu da pusti svojim žudnjama na volju. II nivo Sledeãi korak vežbe nastavljate pod istim uslovima kao u prethodnom vežbanju. Kada vaše uzbuðenje splasne nakon odreðenog vremena. Na kraju uradite nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka a zatim zapišite svoja opažanja u okultni dnevnik. Verzija za solo praktièare I nivo Pre zapoèinjanja vežbe najmanje tri nedelje treba da ste apstinirali od bilo kakvih seksualnih aktivnosti. Postarajte se da prostor u kome izvodite vežbu bude prijatne temperature i da u njemu ne budete uznemiravani. Vežbu izvodite najmanje dve nedelje pre nego što preðete na sledeãu. žensko. broj 6. vatra.Ovi benefiti su od neprocenjive vrednosti za svakog istinskog seksualnog ezoterièara i uveliko privlaèe pažnju svakog poèetnika. U periodu mirovanja uradite sedam 43 . neãe se jednostavno odreãi želje za orgazmom i/ili ejakulacije (muškarci). prestanite sa stimulisanjem i skoncentrišite se na svoje disanje regulišuãi ga dok ne postane mirno i opušteno. Zatim zauzmite odgovarajuãi sedeãi položaj unutar zaštitnog kruga. Kada doðete do oseãanja snažnog seksualnog uzbuðenja. važno je da vam kièma bude uspravljena. srebro. sunce. muško. a zatim zapišite svoja opažanja u okultni dnevnik. završite meditaciju a zatim upišite svoja zapažanja u okultni dnevnik. receptivno. Meðutim. tamno. dublje ãete ostvariti kontakt sa onim što leži u njihovoj osnovi.

Verzija sa partnerom I nivo Oba parnera treba da prethodno nisu imali nijedan oblik seksualne aktivnosti najmanje tri nedelje. partneri neodeveni treba da sednu jedan naspram drugog unutar zaštitnog kruga i posmatraju se bez ikakvih dodira i reèi. nemojte u sebi stvarati oseãanje grize savesti ili razoèarenja zbog gubitka kontrole. Nakon toga partneri otvaraju oèi i trebalo bi da su u opuštenom stanju. Ovu vežbu raditi takoðe najmanje nedelju dana a zatim preãi na sledeãu. nekim osobama može predstavljati problem da se samo fizièkom stimulacijom seksualno uzbude do granice orgazma bez pomoãi mentalnog stimulisanja. trebalo bi da ste dostigli odreðenu veštinu odlaganja i/ili izbegavanja orgazma. ukoliko vam se ipak dogodi da vam vežba izmakne kontroli i doživite orgazam ili ejakulirate. neka oboje zatvore oèi i izvedu sedam ciklusa Manjeg energetskog toka u kombinaciji sa kontrakcijama perineuma kada udišu. Posle svake vežbe zapisati svoja zapažanja u okultni dnevnik. Uvežbavanje treba da traje najmanje 60 minuta. Najmanje tri sata treba da proðe od poslednjeg obroka. Neki ljudi više vole da rade na krevetu.Vaša sposobnost samokontole sada treba da doðe do naroèitog izražaja i od nje ãe u velikoj meri zavisiti ishod vaših buduãih radova i kvalitet energija. Dodiri treba da budu laki poput pera i aseksualni. Treba skinuti sav metalni nakit sa sebe. kada osete u sebi snažno seksualno uzbuðenje oba partnera treba da zatvore oèi i da usmere pažnju na svoje disanje koje treba regulisati da postane mirno i opušteno. ženski partner neka poène seksualno da ga stimuliše i dalje izbegavajuãi dodirivanje partnerovih 44 . Za sve je potrebno vreme i kako vaše uvežbavanje bude napredovalo. vrlo lagano i veoma nežno poèinju da se miluju bez dodirivanja grudi i genitalija. Ovu vežbu treba raditi najmanje nedelju dana pre nego što se preðe na sledeãu. II nivo Partneri nastavljaju pod istim prethodnim uslovima i uputstvima. U poèetku se samo posmatraju. III nivo U ovoj vežbi muškarac neka legne na leða blago razmaknutih nogu sa rukama pored tela i zatvori oèi. dok drugima pod više odgovara. Kada je muškarac dovoljno relaksiran. neodeveni sedeãi jedan naspram drugog. Takoðe. Kada uzbuðenost preplavi oba partnera. sve više ãete se usavršavati. Važno je takoðe ne dozvoliti pojavu mentalnog stimulisanja (fantazija). Nezavisno jedno od drugog. ne govoreãi ništa. Na kraju vežbe oboje neka urade nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Meðutim. Celokupan postupak treba ponoviti ukupno sedam puta a zatim završiti vežbu upisivanjem zapažanja u svoje dnevnike.ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Zatim neka otvore oèi i ponove ceo postupak više puta. Idealno vreme zapoèinjanja ove vežbe je prvi dan nakon završenog menstrualnog perioda partnerke. ženski partner blagim milovanjem bez fizièkog kontakta sa genitalija zapoèinje upuštanje partnerovog tela u pravcu od stopala prema glavi. Prostor u kome se obavlja rad treba da bude prijatne temperature. a mesto na kome se rad obavlja udobno ali ne premekano. Moram naglasiti da ne dopustite pojavu seksualnih fantazija i kroz neko vreme uveriãete se da je ovaj problem prolaznog karaktera. alkohol i druge stimulanse kao i parfeme ne treba koristiti. Ovakvo stimulisanje treba da traje dok partneri ne osete snažno seksualno uzbuðenje. Prihvatite to jednostavno kao deo svoje seksualno-okultne obuke. Kada se to dogodi. Svakodnevnim ponavljanjem ovakvih postupaka tokom odreðenog vremenskog perioda bez dozvoljavanja orgazma. Kada se uradi zaštitni ritual.

ženski partner udišuãi upija energiju kroz usta koju usmerava u svoj kièmeni stub i izdišuãi uliva energiju kroz svoje genitalije u partnerove. Ako ste savesno prošli kroz sva èetiri nivoa. IV nivo Oba partnera neka jedan drugog stimulišu seksualno najmanje jedan sat. Sada muškarac sme da dodiruje vaginu a žena penis. Kada žena da znak da je dovoljno uzbuðena. Molim vas da obratite pažnju da reè unošenje predstavlja èin spajanja a ne snošaja. neka legnu jedno pored drugog i opuste se izvodeãi nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. trigram Kan Što budete više znali o idejama koje predstavljaju date korespodentne asocijacije dublje ãete ostvariti kontakt sa onim što leži u njihovoj osnovi. sada žena leži na leðima i ceo postupak se ponavlja. um i oseãaje ne dozvoljavajuãi gubitak seksualne kontrole: rasplamsana energija mora biti zadržana. sunce. Nakon toga partneri neka i dalje u tišini leže pola sata jedan pored drugog a zatim upišu svoja zapažanja u okultni dnevnik. Sada partneri ponovo zauzimaju svoje pozicije jedan nasuprot drugog i završavaju vežbu izvodeãi nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. vizualiziraju kruženje energije na sledeãi naèin: muškarac dok udiše upija svojim genitalijama energiju koja teèe preko partnerkine vagine i podiže je uz kièmeni stub. muškarac neka zauzme sedeãi položaj. voda. oboje ostaju apsolutno mirni ne izvodeãi nikakve fizièke aktivnosti i pokrete.genitalija. jasno je da morate kontrolisati svoju seksualnu želju ne dopuštajuãi umu da pusti svojim žudnjama na volju. vatra. ne izazivajuãi na bilo koji naèin približavanje orgazmu. srebro. Sada sledi meditacija u kojoj oba partnera dišuãi kroz nos što je moguãe dublje i duže. Drugim reèima žudnja ne srne biti sama sebi svrha. Kada su dovoljno uzbuðeni. 45 . Drugim reèima. Zatim žena treba da sedne na muškarca okrenuta licem prema njemu i veoma lagano i nežno uvede njegov penis u svoju vaginu. Za to vreme on treba da izvodi Manji Energetski Tok sve dok ga seksualno uzbuðenje ne preplavi i tada daje prethodno dogovoren znak. Nakon sedam kruženja smer energetskog toka se menja iduãi suprotnim pravcem i takoðe se ponavlja sedam puta. sigurno ãete zapaziti povišen oseãaj proèišãene energije u celom telu. mesec. žena tada treba da mu sedne u krilo i opkoraèi ga nogama ne spajajuãi se genitalno. trigram Li (žena) Belo. ali treba da vode raèuna da ne budu dovedeni do ivice orgazma. broj 9. delatno. receptivno. Buduãi da u ovoj fazi obuke radite pre sa mirovanjem nego sa pokretima. žensko. U ovom povišenom stanju uzbuðenosti partneri treba da meditiraju na sledeãe asocijacije: (muškarac) Crveno. Kada muškarèevo nabreknuãe splasne nakon odreðenog vremena. Ovo uvežbavanje treba praktikovati dok partneri ne doðu u stanje da stvarno oseãaju ovaj energetski tok i onda mogu preãi na završnu vežbu. Kada je partnerica opuštena muškarac poèinje da je seksualno stimuliše ukljuèujuãi i milovanje njenih grudi ali ne i genitalija. tamno. broj 6. prenoseãi je dok izdiše kroz svoja u njena usta. Proniknuvši u jedan sasvim drugaèiji i dublji nivo znaèenja time ãe i vaš napredak u okultnom radu biti veãi. Ovo je veoma važno buduãi da oboje moraju kontrolisati telo. èvrsto kontrolišuãi svaki povišen seksualni nadražaj. svetlo muško zlato. meditacija se završava bez orgazma. strast. Nakon toga uloge se menjaju.

da ih ne steže i otpušta dok je penis u njoj.V nivo Ovo je glavna vežba. Od kada su pravi kljuèevi 46 . Tokom mirovanja oba partnera izvode Manji Energetski Tok. važan korak u daljem razvijanju svesnosti o seksualnoj energiji 2. Ovladavanje ovom vežbom predstavlja: 1. Pošto je muškarèev ud veã u vagini on zapoèinje prvi: I faza Veoma lagano izvlaèenje penisa iz vagine toliko da samim vrhom tek dodiruje vaginu i mirovanje tokom izvoðenje sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Takoðe. Muškarac neka vrlo lagano uvuèe penis u vaginu. milovanja i zagrljaja sihronizuju disanje izvodeãi Manji Energetski Tok. Sada oboje bez ikakvog pomeranja. II faza Ponovo veoma lagano uvlaèenje penisa i mirovanje tokom izvoðenja sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Napomena: Buduãi da uvežbavanje tehnike produžavanja seksualnog èina traje duži vremenski period. ljubljenja. III faza Žena veoma laganim pokretom izvlaèi penis dok samim vrhom ne dodiruje vaginu i tokom mirovanja izvodi sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. partneri zapoèinju rad unutar zaštitnog kruga. U ovakvom stanju oba partnera biãe toliko uzbuðeni da ãe njihova sposobnost samokontrole ovde doãi do naroèitog izražaja i od nje ãe u velikoj meri zavisiti ishod buduãih radova i kvalitet energija. Za vreme snošaja žena treba da drži pod kontrolom svoje vaginalne mišiãe. kada je žena aktivna. tj. transformisanje moãi telesne privlaènosti u viši stepen meðuljudskog odnosa i doživljaja 4. Nemojte dozvoliti sebi ili partneru da doðete u dilemu i da vam predrasude utièu da li da radite ili pauzirate za vreme menstruacije. dovodi nas do praga ulaska u stanje izmenjene svesti (transa) u kome volja okultiste i dalje ostaje prisutna. Moj savet je: nastavite sa radom. Ovim je vežba za partnere kompletirana. ženski partner ãe se suoèiti sa situacijom izvoðenja vežbe za vreme menstrualnog perioda. IV faza Žena ponovo veoma lagano uvlaèi penis u vaginu i tokom mirovanja izvodi sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Broj ponavljanja cikjusa Manjeg Energetskog Toka kao i broj svakodnevnih vežbi su približno dati prema iskustvu. Kada su prethodno sproveli sve pripreme. muškarac treba da joj prethodno dogovorenim znakom (na primer nežnim pritiskom šaka na zadnjicu) signalizira pokret ili smirivanje. Kada oboje budu u povišenom seksualnom uzbuðenju spajaju se u sedeãem položaju. najbrži i najprirodniji naèin za odlaganje ili izbegavanje orgazma 3. Posle pet minuta takvog mirovanja zapoèinju sa što je moguãe nežnijim snošajem koji se sastoji iz naizmeniènih faza koje sprovode oba partnera.

vremenom. muškarci o tome ne vode raèuna i nemaju razumevanja za kontrolisano trošenje svoga semena. odnosu prema ženi i tabuima koji još uvek uspešno spreèavaju mnoge žene da upoznaju svoje moãi. usled nekontrolisanog trošenja energije muškarac sve više gubi sposobnost potpunog obnavljanja energije što za posledicu ima sve veãe opadanje vitalnih moãi. orgazam možemo podeliti na nekoliko razlièitih tipova koji zapravo predstavljaju sasvim posebne energetske kvalitete "vrhunca" seksualnog uzbuðenja: normalni orgazam. u suprotnom sledi suptilno narušavanje unutrašnjeg balansa i konstantno slabljenje 47 . Meðutim. za neupuãene. u stvarnosti. Ovo se posebno odnosi na muškarce koji gube znatno više energije nego žene. "orgazam celog tela" i "totalni orgazam". Za to vreme genitalni orgazam se odlaže do taèke kada ãe okultista voljom usmeriti energiju na unutrašnji nivo prema željenom cilju. muški ili ženski praktièar za vreme izvoðenja seksualnog èina produžava period jakog seksualnog uzbuðenja koncentrišuãi se na svrhu okultne operacije. Masturbacija. Uopšteno govoreãi. to je znak da je moã Boginje poèela od tada da "teèe kroz nju". Meðutim. sa okultne taèke gledišta ostaje èinjenica da obièan seksualni èin ima za posledicu gubitak velike kolièine energije.seksualnosti izgubljeni i pod uticajem patrijahalnog društva koje je naglašavalo muški božanski princip potiskujuãi moã ženskog principa žene veãinom svoju periodu doživljavaju kao jedno neprijatno stanje u kome se oseãaju ''neèistim". tako i do širenja tj. ostaãe još dugo vremena samo eksplozivni oseãaj olakšanja praãenog kratkotrajnim prekidom svesnog toka i telesnim grèem. Na žalost. Znajuãi ovo. Ovo ne znaèi da time želim umanjiti znaèaj doživljaja i naèin voðenja ljubavnog èina onakvog kako to upražnjava veãina èoveèastva. Tradicija kaže da kada zrela devojka prvi put dobije menstruaciju. ORGAZAM ILI SEKSUALNI VRHUNAC Genitalni orgazam Kada budete savladali vežbu produžavanja seksualnog èina. Zašto? Zbog nagona da se na vrhuncu oslobode napetosti ejakulacijom koja im stvara prividan oseãaj seksualnog zadovoljenja dok energija zajedno sa semenom istièe kroz genitalije. zadovoljenja. Meðutim. Posebno dok su u periodu pune snage. Sam naèin na koji ãe seksualna aktivnost biti sprovedena nije od presudnog znaèaja. sam "vrhunac" seksualnog uživanja tj. U osnovi. heteroseksualni ili homoseksualni odnos predstavljaju samo metodu dostizanja seksualnog uzbuðenja sredstvo da ostvarimo svoj cilj. Ja lièno smatram da svako sebe pronalazi i doživljava u svemu pa i u seksu u skladu sa svojom svesnošãu. žena je na vrhuncu svoje sekso-okultne moãi za vreme svog meseènog ciklusa koji zato predstavlja najidealnije vreme za veoma posebne okultne radove. Suština je da èim uðete u stanje povišene seksualne uzbuðenosti momentalno usmerite svest u pravcu izvršavanja konkretnog okultnog rada. zavisiãe od vašeg iskustva i pre je stvar intuitivnog oseãaja nego racionalne odluke. Umanjivanje i poricanje ženskog božanskog principa je dovelo do izveštaèenih stavova prema seksualnim aktivnostima. Oni kod kojih blagovremeno proradi svest o tome imaju moguãnost da se revitalizuju. koji nestrpljivo i iskljuèivo jure kroz sekualni doživljaj za genitalnim orgazmom. sam orgazam ili seksualni vrhunac ovako saèuvan predslavljaãe okultni kljuè koji otvara prolaz u dubine podsvesti kojim možemo podjednako doãi kako do ostvarenja praktiènih ciljeva u životu. U praksi seksualnog okultizma normalan ili genitalni orgazam je sastavni deo veãine operacija. važnosti i ulozi menstruacije. preobražaja svesti. Kada je pravi trenutak za to. svaki ženski seksualni okultista treba da duboko meditira o svojoj ženskoj moãi.

Uzgred budi reèeno. veãe su šanse za postignuãe orgazma celog tela. Meðutim. Meðutim. ali je sasvim izvesno da se može dogoditi u nekom trenutku dužim seksualnim uzbuðenjem uz izbegavanje genitalnog orgazma. je nova dimenzija seksualnog èina koji ima sasvim razlièit kvalitet energije od genitalnog orgazma. Orgazam celog tela Orgazam celog tela. sam oseãaj "orgazma doline" u poèetku nije lako razlikovati od kontrakcija normalnog orgazma koji zahvata genitalna podruèja. specifièno iskustvo koje zahteva izuzetan energetski naboj. Uzbuðenost ne pada naglo kao u sluèaju klasiènog orgazma veã traje mnogo duže. ne oseãa svaka žena njeno postojanje. Meðutim. ovaj oblik orgazma se može doživeti kao stvarni svesni "orgazam doline" koji vas celog prožima. mentalno izdvaja i projektuje u Manji Energetski Tok kojim se kanališc u energetski centar gde se èuva ili transformiše u okultnu silu. treba reãi da je za osobu koja svesno vlada eteriènim energijama potpuno svejedno da li ãe da ejakulira ili ne zato što se Ãing Ãi koji je sadržan u semenu. U principu veãina žena "lakše" prolazi vežbu odlaganja orgazma od muškarca jednostavno zato što mogu direktno da se usmere na koèenje orgazma buduãi da nemaju problem sa ejakulacijom. Iskustvo pokazuje da što je jaèi energetski potencijal vaše seksualne energije. da kontrolišu odlaganje orgazma i da budu spremni kada do njega doðe. može se reãi da se one seksualnim èinom pre energetski pune i regenerišu nego što se troše. Meðutim. Napomena: U "orgazmu celog tela" muški praktièar kontroliše ejakulaciju i uglavnom ne ejakulira. Doživeti stvarni orgazam celog tela nije jednostavno èak i naprednim praktièarima zato što je to pre jedno nepredvidljivo. šta više. Zbog toga je od posebnog znaèaja za muške seksualne okultiste da su u stanju da izbegnu ejakulaciju. ili kako ga taoisti nazivaju "orgazam doline".energetskog potencijala koji je odgovoran za pravilno funkcionisanje fizièkog i duševnog zdravlja. Ovaj fenomen je posebno uoèen u sluèajevima kada je kod žena stimulisana tzv. Mnogim muškarcima to nije lako i predstavlja problem da dožive orgazam bez ejakulacije. Spreèavanjem genitalnog orgazma. Jedini kriterijum može da vam bude lièno iskustvo. Meðutim. a ne stvar "znati kako" metode. Pravilo za postizanje orgazma celog tela ne postoji. oko postojanja famozne G-taèke se lome mnoga koplja meðu nauènim seksolozima i zato je bolje da sami doðete do odgovora na ovo pitanje. a snažno strujanje energije ne oseãa se samo u genitalnom podruèju veã obuhvata celo telo. Taoistièki. Za vreme "orgazma doline" energetski nivo praktièara i dalje ostaje stabilan. Meðutim. Grafen-bergova taèka. seksualni okultista otvara sebi moguãnost postizanja "viših" nivoa orgazma. Ja sam èuo da žene koje su senzitivne na G-taèku opisuju je obièno kao "nešto u vagini 48 . za razliku od muškaraca. Samo vremenom i produbljivanjem iskustava. žene gube neznatnu kolièinu energije preko svojih seksualnih fluida. Jasno je da se stare navike na daju lako promeniti. èinjenica je da i neke žene mogu da ejakuliraju. trud i napor koji uložite isplatiãe vam se višestruko jer sposobnost suzdržavanja od ejakulacije predstavlja važan kljuè za akumuliranje i alhemijsku transmutaciju energije i veliki korak na stazi spiritualnog razvoja. tantrièki i zapadni sekso-magijski autoriteti kažu da je lokacija ovog neobiènog orgazmièkog "okidaèa" unutar vagine pravo iznad otvora.

toplina. Totalni orgazam Totalni orgazam je stanje svesti nadseksualnog sjedinjavanja u kome ne postoji ništa što nas razdvaja od samih sebe. U samoj osobi dolazi do prevazilaženja svih suprotnosti i unutrašnjeg jedinstva kroz koje se dostiže mistièko iskustvo koje taoisti nazivaju "sjedinjavanje Neba i Zemlje". tj. Ovome ãemo posvetiti više prostora u posebnom poglavlju o seksualnom misticizmu. Posle posmatranja sunca nakon njegovog izlaska i zalaska. Posmatrajte sunce prilikom njegovog izlaska i zalaska i ostvarite unutrašnji kontakt sa njim. kada sunce bude u svom zenitu. mistiènu ekstazu. elekrtricitet.što na tom mestu oseãaju pod prstom". raskinuãe okove nametnutih navika proisteklih iz njihove niže prirode. Opisati ovaj najviši oblik orgazma u kojem svest dolazi do iskustva potpunog blaženstva uranjajuãi adepta u najdublju. za vreme orgazma. kao vodilju u svojim meditacijama koristite "kljuène reèi": muško. aktivnost. svog Istinskog Sopstva. To može biti sila. Kada osetite da ste potpuno ispunjeni sunèevom energijom. dan. u spiritualnu svesnost povezujuãi se na taj naèin sa svojim božanskim izvorom koji im daruje moã oslobaðanja. U ovom poglavlju bavimo se konkretno invokacijom i ovladavanjem energijama Sunca. svest. PRIPREMA ZA INVOKATIVNO KANALISANJE SEKSUALNOSTI Invokacija oznaèava okultnu operaciju kojom prizivajuãi manifestujemo nešto u sebi. energija. U zoru i predveèerje gledanje u sunce nije škodljivo. to je tantrièko sjedinjavanje šive i šakti. ali u drugo doba dana ga izbegavajte jer možete izazvati ozbiljno ošteãenje vida. treba sebe da zamislite sa talasastom 49 . alhemijsko Veliko Delo. seksualna moã. Pripremni invokacijski rad -1 Ovladavanje energijom Sunca za muškarce Vežbu radite nedelju dana zapoèinjuãi i završavajuãi u nedelju. Meseca Marsa i Venere. Na vrhuncu. Oni tada postaju sposobni za ostvarivanje i negovanje onoga što kineski adepti nazivaju "tajni savez" mistiènog jedinstva kojim se uzdiže seksualni odnos. Nakon što ste uradili zaštitu. Meditirajte na sunèev princip u svim njegovim aspektima. broj 6. Nosite na sebi zlatan nakit i odeãu žute ili zlatne boje ponašajuãi se u "sunèevom stilu". falus. je takoreãi neizvodljivo. Glavni "problem" oko postignuãa totalnog orgazma je taj što iziskuje dug trening i duboku posveãenost za koju je malo ljudi spremno. svetlost. tj. osloboðenje koje seksualnog okultistu vraãa božanskom izvorištu. a neke od njih su i ejakulirale za vreme orgazma. Osetite kako vas sa svakim udahom prožimaju sunèevi zraci koje upijate kroz dlanove i koje sa svakim izdahom usmeravate u TanTien. nirvana budista. seksualno draženje im je izazivalo nagon za uriniranjem. poveãajte osetljivost dlanova trljajuãi ih jedan o drugi. Bez ikakvog preterivanja može se reãi da samo oni koji istraju uprkos svim iskušenjima i nauèe kako da kontrolišu svoju seksualnu energiju. entitet. U ovom pripremnom periodu ne smete imati bilo kakvu seksualnu aktivnost. izvedite invokaciju Sunca. Sledeãe nedelje ako ste u moguãnosti otiðite u prirodu i na usamljenom mestu. vatra. To je uzdizanje iznad svake dualnosti. poènite da se seksualno uzbuðujete masturbacijom. zlato. a zatim podignite ruke sa otvorenim dlanovima u pravcu sunca. Kada su stimulisane.

Obratite pažnju na eventualne dogaðaje koji imaju veze sa ovim radom i zapisujte ih brižljivo u svoj okultni dnevnik. Nakon završenog rada nemojte raditi proterivanje smejanjem. poènite da se seksualno uzbuðujete masturbacijom. sa druge strane tamna strana iluzije razdvojenosti predstavlja ljubomoru. Inverzija-1 Ova seksualno-okultna metoda predstavlja kljuènu pripremu za rad koji vodi do viših misterija u kojima se prevazilaze sve suprotnosti pre nego se zakoraèi u najvišu misteriju Osloboðenja. muško i žensko se spajaju u jedno biãe što nas dovodi do novih visina razumevanja ljubavi i samospoznaje. Osetite kako vas sa svakim udahom prožimaju meseèevi zraci koje upijate kroz dlanove i koje sa svakim izdahom usmeravate u TanTien. noã. okrutnost. Meðutim. Kada osetite da ste potpuno ispunjeni meseèevom energijom. kao vodilju u svojim meditacijama koristite "kljuène reèi". O ovome svaki seksualni okultista treba da duboko meditira. U ovom pripremnom periodu ne smete imati bilo kakvu seksualnu aktivnost. a zatim podignite ruke sa otvorenim dlanovima u pravcu Meseca. Sledeãeg ponedeljka. Posluživši se jezikom Jungove dubinske psihologije: u svakom muškarcu je žena (anima) i u svakoj ženi je muškarac (animus). i ponašajte se u skladu sa meseèevom prirodom. Posmatrajte mesec na noãnom nebu i ostvarite unutrašnji kontakt. Ukoliko ste se pre poèetka rada zaštitili Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. Obratite pažnju na eventualne dogaðaje u narednim danima ili nedeljama koji vam budu izgledali da imaju veze sa ovim radom i zapišite ih brižljivo u svoj okultni dnevnik. Moã iluzije razdvojenosti od naše unutrašnje ženskosti/muškosti na najnižem nivou stvara potrebu za zaljubljivanjem. Sa shvatanjem sopstvene muškosti i ženskosti. voda. broj 9. za vreme orgazma. drugim reèima tragaju za onim èega nisu svesni da je u njima samima. a žena svoju sopstvenu muškost. sujetu i mržnju. bliskošãu. na završetku još jednom uradite proterujuãi ritual pentagrama uz obavezan završetak otpuštajuãom reèenicom: "Ja otpuštam sve entitete koji su proterani ovim ritualom i neka se u miru vrate tamo odakle su došli". ispunjenošãu. voljenjem. ako ste u moguãnosti. U Tantri ovo je predstavljeno Šivom i Šakti.plavom kosom i prelepim zlatnim stasom potpuno doživljavajuãi kao da ste sam Boga Sunca. žensko. bisere. Na sebi nosite odeãu srebrnaste ili bele boje. otiðite u prirodu i u ponoã na usamljenom mestu izvedite invokaciju Meseca na sledeãi naèin. Nakon završenog rada nemojte raditi proterivanje smejanjem. Meditirajte na meseèev princip u svim njegovim aspektima. magnetizam. Ovladavanje energijom Meseca za žene Vežbu radite nedelju dana zapoèinjuãi i završavajuãi u ponedeljak. Kineski posveãenici kažu da prisustvo jina i janga treba da bude podjednako zastupljeno u onome ko teži istinskom seksualno-mistiènom jedinstvu. nakit od srebra. vagina. Svi ljudi traže u spoljašnjem svetu manifestaciju svog unutrašnjeg ja. ono što je od posebne važnosti sa naše taèke gledišta jeste da kroz ovaj rad muškarac prepoznaje svoju sopstvenu ženskost. pasivnost. Nakon što ste uradili zaštitu. 50 . treba sebe da zamislite sa srebrnastom kosom i eteriènim stasom kao da ste sama Boginja Meseca. poveãajte osetljivost dlanova trljajuãi ih jedan o drugi. Ali. hladnoãa. Kabalisti govore o muškom i ženskom principu nazivajuãi ih Nešamah i Èiah. Na vrhuncu. podsvest.

Ako nije moguãe da vidite fizièki Mars. Na sebi nosite odeãu u crvenim bojama. Ukoliko prilikom izvoðenja operacije upotrebljavate i Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama. Na završetku nemojte proterivati smehom. Osetite kako ste prožeti zracima Marsa. silovita seksualnost. treba da zamislite kao da ste sam Bog Mars. Na ovaj naèin radiãete sa svojim sopstvenim ženskim pricipom. broj 5. Evo nekoliko "kljuènih reèi": gvožðe. Na kraju izvedite obavezno otpuštanje svih entiteta koji su proterani ovim ritualom. Meditirajte tokom ovog perioda na Marsov princip. To znaèi da ãete umesto sa lunarnim. Na vrhuncu. toliko snažno da oseãate kako su vam i genitalije "fizièki" promenile oblik Ovladavanje meseèevom energijom za muškarce Sve što se odnosilo na ovladavanje energijom meseca za žene sad važi za muškarce. U sledeãim vežbama radiãete sa energijama Marsa i Venere koje sadrže više odreðenije i fizièke aspekte dualnosti muške i ženske seksualnosti. vatra. U prethodnim vežbama radili smo sa energijama Sunca ili Meseca gde su do izražaja dolazili spiritualni kvaliteti. Za vreme nekoliko narednih dana ili 51 . Pripremni invokacijki rad . Morate oseãati sebe kao muškarca dok ovo radite. biãete u stanju da otkrivate razlike u energetskim kvalitetima izmeðu Sunca i Marsa ili Meseca i Venere. možete raditi i u zatvorenom prostoru pri èemu Mars treba zamisliti. èak iako je za to potrebno par dana.2 Naša sopstvena muškost i ženskost ima svoje dvostruke aspekte: spiritualne i fizièke. Ukoliko ne možete da pronaðete fizièki Mars na noãnom nebu. ne zaboravite na završno proterivanje. Na ovaj naèin radiãete sa svojim sopstvenim muškim principom. treba da ga zamislite. ponašajte se u "marsovom" stilu i suzdržite se od bilo kakvih seksualnih aktivnosti za vreme dok se pripremate. za vreme orgazma. volja. poènite da se uzbuðujete seksualno. masturbirajuãi. stanite uspravno prema Marsu sa podignutim rukama tako da su vam dlanovi okrenuti prema njemu. veã dopustite da se iskustvo završi samo od sebe nakon vrhunca. Sledeãeg utorka otiðite u prirodu i u ponoã izvedite invokaciju Marsa. a sa svakim izdahom ih usmeravajte i akumulirajte u Tan-Tien. toliko snažno da oseãate kako su vam i genitalije "fizièki" promenile oblik. raditi sa lunarnim principom. Sa svakim udahom upijajte zraèenje kroz dlanove. suvo. Kako vaše iskustvo bude raslo.Ovladavanje solarnom energijom za žene Sve što se odnosilo na ovladavanje energijom Sunca za muškarce sada važi za žene. Poželjno je da pre i posle završetka izvedete Manji ritual pentagrama. Ova invokacija ima za svrhu da uravnotežite svoju seksualnost i stabilizujete svoju moã. Kad osetite da ste potpuno ispunjeni marsovom energijom. oštrina. Nemojte u ovim sluèajevima raditi proterivanje smejanjem. Morate oseãati sebe kao žensko dok ovo radite. Kada ste poveãali senzitivnost svojih dlanova trljajuãi ih jedan o drugi. vrelo. neka se iskustvo samo od sebe završi. Ovladavanje marsovom energijom za muškarce Vežbu zapoèinjete u utorak radeãi je nedelju dana. crveno. rat. To znaèi da ãete umesto sa solarnim. raditi sa solarnim principom.

Ovim završavamo osnovne invokacijske pripreme. doživeti stanje sna podjednako kao i budno stanje nije lako postiãi i zahteva mnogo truda i vremena. Kada ste poveãali senzitivnost svojih dlanova trljajuãi ih jedan o drugi.nedelja obratite pažnju na dogaðaje koji vam budu izgledali kao da odražavaju marsov princip i upišite ih pažljivo u svoj okultni dnevnik. Ovladavanje venerinom energijom za žene Pripremu zapoèinjete u petak i završavate narednog petka. nežnost. Inverzija-2 . . U praksi. pasivno. Rad sa okultno kontrolisanim snovima može da bude vrlo koristan za seksualni okultizam buduãi da stanje sna otvara prirodan prolaz kojim svest ulazi u podsvest. Ako jednoga dana doðete do nivoa sekso-okultnog rada na kome ste u stanju da preuzimate oblike razlièitih božanstava. Kad osetite da ste potpuno ispunjeni venerinom energijom. svaki kraj oznaèava poèetak neèeg drugog. opuštena seksualnost. zamislite je. svrha ovih pripremnih vežbi je da razvijate oseãaj za vrstu energija sa kojima budete radili. Ponašajte se u skladu sa venerinim principom meditirajuãi na "kljuène reèi": bakar.Ovladavanje venerinom energijom za muškarce je da prate uputstva rada sa principom Venere za žene. Sa svakim udahom upijajte venerine zrake kroz dlanove i sa izdahom ih usmeravajte i akumulirajte u Tan-Tien. oseãanje. Meðutim. Sa druge strane. stanite uspravno sa podignutim rukama tako da su vam dlanovi okrenuti prema Veneri (fizièkoj ili zamišljenoj). Kreativno sanjanje omoguãava nam da svesno uèestvujemo u sopstvenom snu i predstavlja jedan od najefikasnijih naèina za kontaktiranje. napornih i dosadnih vežbi koje vam se takvim za sada još mogu èiniti. 52 . Sledeãeg petka otiðite u prirodu gde neãete biti uznemiravani i ukoliko fizièki ne možete da vidite Veneru na noãnom nebu ili ste u zatvorenom prostoru. manifestaciju i kontrolisanje podsvesnih. za vreme orgazma. zeleno. U našem sluèaju. voda. shvatiãete svu vrednost ovih prostih. poènite seksualno da se uzbuðujete masturbirajuãi. eteriènih energija. Za vreme pripremnog perioda suzdržite se od bilo kakvih seksualnih aktivnosti.Ovladavanje marsovom energijom za žene je da prate uputstva rada sa principom Marsa za muškarce. Na vrhuncu. ako uspešno savladate opisane vežbe ovladaãete moãnim energijama koje ãete svojom voljom biti u stanju da kanališete prema postavljenom cilju. Sama vežba se sastoji iz dva dela: prvog u kojem uveèe pre nego što zaspite dajete sebi sugestiju koju izgovarate na glas. Da bi smo sebe doveli u ovakvo slanje potrebno je da zadržimo budnu svest tokom ulaska u san i da zapamtimo svoje snove kada se probudimo da bi se san mogao koristiti na ovakav naèin. SVESNO SANJANJE Èovek provodi polovinu svog života u stanju sna. Na sebi nosite odeãu zelenih boja i nakit od bakra ili malahita. na primer: "ja svesno uèestvujem u svojim snovima i pamtiãu ih kada se ujutru probudim". Osetite kako ste prožeti zracima Venere. treba da zamislite kao da ste sama prelepa Boginja Venera. broj sedam.

Ne želim da obmanjujem èitaoca kako je staza seksualnog okultizma laka. U poèetku tehniku kreativnog sanjanja ne treba praktikovati više od jedanput nedeljno da ne bi došlo do nepoželjnih efekata. Kada stignete do ove taèke uãiãete u jednu do tada nepoznatu dimenziju seksualnog okultizma koja može biti veoma efikasna. jednostavna i uživajuãa. Neko može smatrati da su odreðena uputstva i pravila suviše zahtevna i kruta. Drugi deo vežbe radi se ujutru i sastoji se od priseãanja snova odmah nakon buðenja. Na ovakvo mišljenje mogu samo da kažem: jedino intuicijom i iskustvom mogu se razumeti razlozi zašto je tako. i nadasve jaku i od svega nezavisnu svesnu volju. Težiti samospoznaji kroz seksualni okultizam je iluzorno ako ne postoji znanje o kreativnom korišãenju seksualnosti i potencijala njene moãi. Uprkos onima koji obeãavaju osloboðenje kroz nezamislivo iskustvo seksualne ekstaze. Ponovite izabranu sugestiju 40 puta. tzv. Molim vas da upamtite da uživanje i seksualna ekstaza sama po sebi ovde nemaju svrhu ukoliko niste voðeni ispravnim stavovima i jasnim ciljevima. Ovim smo došli do "završetka" baziène sekso-okultne obuke. put do vrhunskog zanosa i spoznaje krije mnoga iskušenja. Napomenuo bih i to da rad sa lucidnim snovima nije tzv. Do prave inicijacije se dolazi iskljuèivo proèišãavanjem od implantiranih kompleksa koji su vezani za seksualni doživljaj posveãenim radom a ne èistim seksom i iz liènog zadovoljstva što ste doživeli orgazam. Okultna seksualnost zahteva obuèen um. kroz auto-erotsku metodu jer ãete posle toga moãi mnogo lakše da radite sa partnerom. Da li ãete ga postiãi sami ili sa partnerom. Treba da imate posebnu svesku u koju ãete zapisivati svoje snove. 53 . astralna projekcija. Idealno bi bilo kada biste utonuli u san izvodeãi ovu vežbu.Pre nego što poènete sa davanjem sebi izabrane formule. jer bi njen uticaj preneli u podsvest što bi imalo snažno dejstvo na psihu. potpuno se opustite. vremenom i upornim vežbanjem. sasvim iznenada. A kako ãe biti postignuto bazièno seksualno uzbuðenje nije od primarne važnosti. Na ovaj naèin. tj. ali može biti osnova za izlazak svesti iz fizièkog tela. istreniran da može da se skoncentriše u svakoj situaciji. prepušteno je vašoj odluci. Ipak savetujem vam da prva sekso-magijska iskustva steknete u radu sa samim sobom. doãiãete u polusvesno stanje izmeðu "jave i sna". stanje lucidnog snevanja u kome možete mnogo lakše stupiti u kontakt i raditi sa eteriènim energijama.

III DEO 54 .

ponovio bih kljuènu stvar: da svako treba da preispita sebe. Razlièiti ljudi uradiãe razlièite stvari sa ovom knjigom. Molim vas da upamtite da puko uživanje u seksualnosti nema nikakav znaèaj u svetu seksookultne realnosti. neobjašnjivog privlaèenja. Meðutim. na primer. ili iz površne znatiželje koja predstavlja samo izgovor da se proba zabranjeno voãe i zadovolje seksualni apetiti. nego od samog uživanja iz liènog zadovoljstva.PRAKSA Postoji velika razlika da li ovom putu pristupamo iz intuitivnog. mnogo više "uzdisati" od teškog i napornog rada u ovladavanju svojim nižim ja. da istraži i doðe do liènog odgovora zašto ga privlaèi seksualni okultizam. 55 . Neko ãe iãi dokle nije ni sanjao ostvarujuãi. Pre nego što preðemo na samu praksu. ponovni kontakt sa prošloživotnim okultnim aktivnostima ili pripadajuãom tradicijom. ostaje èinjenica da je seksualni okultizam unutrašnja staza na kojoj ãete mnogo. Oni koji budu dovoljno iskreni prema sebi sigurno ãe uspeti da otkriju razloge koji leže ispod površine svesti.

dušu i duh. zadobijanja okultnih moãi. itd.. Adept se služi osloboðenom životnom moãi preko grubog i/ili suptilnog aspekta seksualnog sjedinjenja u cilju dostizanja najviše ekstaze . razvijanjem i upotrebom seksualne energije u konkretne magijske svrhe. kanališe ka postavljenom cilju (prenoseãi se u orgazam i izmenjena stanja svesti) da bi proizveo željeno dejstvo na odreðenom nivou duhovnom.Mistiènog Jedinstva. Sada je došlo vreme da svoje novo izgraðene sposobnosti i proširenu svesnost upotrebite u kreativne svrhe. To je ritual svetog erotizma na najuzvišenijem stepenu: stapanje svesnog duha sa kosmièkom svešãu i uranjanje u blaženstvo ništavila. Na višim nivoima prakse obuhvataju seksualno eteriène odnose sa sukubima ili inkubima. U suprotnom ideja žudnje nastaviãe da prožima svest sve dok se ne izlije kroz energetsku struju za vreme orgazma. onda se uglavnom to odnosi na tzv. moralnih predrasuda i psiholoških barijera. ovde nema prinude. Upamtite. postoji samo težnja. volja i cilj! Ona zahteva: hrabrost da se razrešavamo od svih stega što omoguãava nesputan tok seksualne struje pre njene kontrole.. Kljuèni proces u seksualnoj magiji je osloboðenje i upravljanje seksualnom strujom u fizièkom i nadfizièkim nivoima. Da ovo izmenjeno stanje svesti ne bi bilo pogrešno shvaãeno kao upadanje u nekakvo psihotièno stanje. liènim božanstvom ("Svetim Anðelom Èuvarom"). Kada se govori o onome što treba znati o praktiènoj strani okultizma vezanog za seksualnost. sposobnost da se doživi orgazam bez ikakvih liènih. Na svom "nižem" nivou. To je skup razlièitih tehnika koje mogu biti ukomponovane u bilo koji ezoterièni sistem. seksualnu magiju koja se bavi prouèavanjem. što seksualno uzbuðenje bude duže trajalo. pa èak i spremnost da se izložite odreðenoj vrsti psihièke tenzije za vreme seksualne aktivnosti da bi ste se oslobodili od uobièajenih ponašanja i oèekivanja. za vreme seksualnog uzbuðivanja i u momentu orgazma ne sme postojati ništa osim 56 . Magijskom kontrolom seksualne energije istrenirani muškarac ili žena stvaraju veoma visok energetski napon koji se. elementarnim ili planetarnim entitetima. Za uspešnost u seksualnoj magiji potrebno je potpuno sjedinjavanje uma i tela. Ovde dolazimo do kontradiktorne istine da praksa seksualne magije zahteva stabilnu liènost sposobnu da koristeãi erotske metode uðe u "nestabilno" stanje svesti za vreme produženog seksualnog uzbuðenja. Takoðe treba istaãi da za vreme produženog seksualnog uzbuðenja ne smete dozvoliti da upadnete u zamke seksualnih fantazija ili asocijacija! Èim osetite da je žudnja pobudila seksualnu energiju. mentalnom. u stanju produženog seksualnog uzbuðenja. Pre svega treba reãi da seksualna magija nije sistem sam za sebe. Ovo je od najveãeg znaèaja u seksualnoj magiji. seksualna magija najviše privlaèi pažnju novopridošlih delovanjem u pravcu ostvarenja konkretnih rezultata poput želja i uspeha u liènom životu. sve bliže ãete biti pravilnom ulasku u ovaj potpuno prirodni oblik transa koji nam otvara više okultne nivoe na kojima se odigrava nevidljivi deo (seksualno) magijskih operacija.SEKSUALNA MAGIJA Obuka kroz koju ste prošli imala je za cilj da bazièno istrenira vaše telo. preuzimanja božanskih oblièja. operacije koje dovode do transcedentalnih iskustava poput: ostvarenje kontakta i odnosa sa svojim tzv. jer se ona može praktikovati jedino kada postoji vrlo jasan i konkretan cilj. treba da bude jasno da u njemu naša slobodna volja nije ni na koji naèin oslabljena. astralnom ili fizièkom. Na najvišem nivou seksualna magija prelazi u seksualni misticizam. treba odmah zapoèeti sa konkretnim okultnim radom. Imajte na umu da je za uspeh svake operacije potrebno da seksualno uzbuðenje bude dovoljno dugo na konstantno visokom nivou do samog vrhunca rada. fizièkog i eteriènog isceljenja. prizivanja i sjedinjavanja sa Boginjom/Bogom...

Sada ãete ponovo napisati slova iz ove reèenice ali ovog puta ne zapisujuãi više od jedanput slova koja se više puta ponavljaju. Buduãi da se sekso-okultni trans ne može dostiãi "na pola puta". Niko ko je nestrpljiv ne može oèekivati da ãe postiãi uspeh. Druga važna stvar je da nikada ne forsirate vaše vežbe i operacije. tj. U okultizmu se retko dešavaju spektakularni dogaðaji i željeni uticaj rezultira u veãini sluèaja indirektnim dejstvom zbog èega mnogi poèetnici propuštaju da prizeme svoju želju ne prepoznajuãi kada doðe vreme za ostvarenje. moramo iãi do kraja i biti spremni! Ponovo naglašavam: da bi ste potpuno ovladali ovim transom (kao i za sve drugo u okultizmu) potreban je istreniran um. dok se prakse sa partnerom ili sa grupom izvode na naprednijim nivoima. razvijena sposobnost vizualizacije i mnogo rada. U stvarnosti. Postoje dve stvari na koje ovde želim da vam posebno skrenem pažnju. ova reèenica sama po sebi ne može ostvariti efekat koji želimo postiãi. jaka volja.. Meðutim." je ispravan naèin zapoèinjanja svake operacije sa sigilima. Zato 57 . nakon konkretnih postignuãa i steèene veštine. kao i da ovladate veštinom opservacije i prepoznavanja predznaka. Prvo. A. umesto da prvo sami sa sobom doðu do odreðenih iskustava. E. ali ja vam preporuèujem da prve korake u praksi poènete sa autoerotskim tehnikama a zatim. S.. što vam omoguãava da svoju praksu možete izvoditi nezavisno od partnera. buduãi da podsvest prepoznaje i radi jedino sa simbolima.namernog zaboravljanja Za poèetak operacije nabavite novu svesku velikog formata ili blok za skiciranje i nekorišãenu olovku. Zbog toga je neophodno da savesno vodite okultni dnevnik. I. Na primer: "Moja je želja. Sve drugo su prazne prièe i lažna obeãanja. Faza 1 Treba da izrazite potpuno jasno u pozitivnim pojmovima ono što taèno želite da bude ispunjeno. a ne kao grom iz vedra neba. D. O. ili "ja želim. masturbiranjem. Sve što budete radili ima svoje vreme i dogaða se u skladu sa vašim razvojem i sposobnostima. V.punjenja ili aktiviranja izabranom tehnikom . N. Bilo bi pogrešno misliti kako to neupuãeni obièno zamišljaju da se seksualno magijska praksa sastoji samo od izvoðenja partnerskog ili grupnog rada. Ž. R. Sperova metoda magijskih sigila sastoji se od nekoliko faza: . preðete na rad sa partnerom. P. moguãe je da ãe se manifestovati na fizièkom nivou. Recimo: "JA ŽELIM DA NAPREDUJEM U SVOM POSLU". mnogi poèetnici prave grešku zapoèinjuãi da praktikuju seksualnu magiju odmah sa partnerom. tako je i dole).jasno definisanog cilja. U. Vaše je za šta ãete se prvo odluèiti. M.. Na ovaj naèin ono što preko podsvesti prenesemo na više planove odakle sve nastaje (Hermesov okultni zakon: Kako je gore. Rad sa sigilima Sada ãemo opisati metodu pravljenja magijskih znakova Engleskog okultiste i slikara Ostin Osmana Spera osnivaèa sistema "Nove Seksualnosti". najveãi deo seksualne magije se izvodi auto-seksualno. U skladu sa tim napišite reèenicu kojom ãete izraziti ono što želite.proterivanja . Znaèi formulacija reèenice želje biãe sastavljena od ovih slova : J.". L..pravljenja sigila . Uzmimo za primer da želite razvoj u poslovnoj karijeri.

ali vodite raèuna da sigil ne bude preterano pojednostavljen ili suviše komplikovan. Kao što vidite. Ukoliko je sigil suviše jednostavan. Da bismo pojasnili sigil videãete pojedinaèno sva slova od kojih je napravljen.ãemo od ovih slova napraviti svoj sigil spajajuãi ih u ideogram/monogram koji ãe predstavljati simboliènu figuru vaše reèenice želje. velièina i izgled slova prepušteni su vašem izboru. Dakle treba da osetite zlatnu sredinu prilikom pravljenja sigila. teško ãete ga moãi zaboraviti kada bude napunjen. Sa druge strane ako je mnogo zamršen teško da ãete biti u stanju da ga jasno vizualizirate kada ga budete punili. 58 .

precrtajte ga na potpuno novom papiru a sve prethodne skice uništite. sigil mora biti izvan svakog dometa svesnog duha radeãi direktno sa podsvešãu. Punjenje talismana. Sada ãete izvesti auto-erotsku magijsku operaciju tako što ãete masturbirati gledajuãi na poèetku neko vreme u sigil otvorenih oèiju. onda ãete je i završiti sa ovim proterujuãim ritualom uz obavezno izgovaranje reèi otpuštanja moguãih nepozvanih astralnih posetilaca. Njhova uloga je da fokusiraju specifiène okultne uticaje na konkretan cilj u materijalnom. Prema mom iskustvu period od 21 dana do devet meseci je rok u kome željeno ostvarenje treba da se "prizemi". Faza 3. nabavka. Zašto? Zato što vi lièno treba da osmislite i dizajnirate sigil. Sigil koji je ovde prikazan samo je jedan od moguãih dizajna za reèenicu želje u primeru koji smo dali i nema svrhe da ga koristite za sebe jer neãe imati efekta. Najèešãe se prave od pergamenta. uradite simbolièni gest zaboravljanja tako što ãete uništiti sigil spalivši papir na kome je iscrtan vodeãi raèuna da gledate samo u praznu poleðinu papira. iako zvuèi èudno. Zatim se okupajte. ili željeno ostvarenje nije u skladu sa vašom realnošãu. ljubavi. uspeha. U trenutku samog orgazma budite maksimalno skoncentrisani na sigil ali ispraznite um od svih misli u vezi sa znaèenjem i svrhom sigila. slika. Takoðe obratite pažnju da pre nego što uradite operaciju upišite u vaš okultni dnevnik sve što smatrate da je bitno a zatim prekrijte to da ne vidite kada budete upisivali druge podatke u dnevnik. slova ili peèata koji odražavaju neki 59 . Zatim okrenite papir na kome je sigil nacrtan na poleðinu. Svako ko ima iskustva u tradicionalnoj talismanskoj magiji zna koliko je važno lièno uèestvovanje (osmišljavanje. Na kraju. astralnom ili mentalnom svetu. amuletima (amajlijama) i fetišima. Napomena: Faze jedan i èetiri predstavljaju suštinski uslov za uspešnost u ovoj metodi. Punjenje sigila Kada doðemo do konaènog dizajna sigila. Ovo znaèi da kada je jednom napunjen.Faza 2. amuleta i fetiša seksualnom magijom Pre svega ukratko recimo nekoliko osnovnih stvari o talismanima. relalaksirajte i uradite okultnu zaštitu. izrada i posveãivanje) za uspešnost same operacije. Iskustvo pokazuje da je ovo veoma uspešnan naèin proterivanja ovakvih stvari. U suprotnom. Nakon toga apsolutno je neophodno da više ne mislite na to što ste radili. Talismani su aktivni predmeti koji se pune za ostvarenje nekog željenog dejstva na primer. Meðutim. Faza 4. mnogi okultisti praktikuju jednostavno proterivanje smehom. Završno proterivanje Ukoliko ste operaciju zapoèeli sa Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. papira ili metala na kome je nacrtan ili urezan jedan ili više znakova. Zaboravljanje Odmah nakon proterivanja morate zaboraviti sve u vezi vaše operacije a najvažnije je da šifrovana reèenica u obliku sigila bude zaboravljena. Dakle i vi to isto možete uraditi tako što ãete se nasmejati što više možete odmah nakon orgazma. ako u ovom periodu ne doðe do željenog efekta ili niste uradili sve kako treba. jer je to važan uvodni postupak u procesu oživljavanja sigila u podsvesti. Zatvorite oèi i vizualizujte sigil što jasnije možete.

oseãate komprimovanu energiju poput pare pod velikim pritiskom. i koristiti u svrhe za koje je prethodno namenjena. za razliku od talismana. buduãi da prilikom punjenja u svaki od ovih magijskih predmeta stavljamo deo svoje moãi i okultne liènosti.princip (elemetarni. mogu lako da ih iskoriste protiv vas. uglavnom se odreðuje vreme mladog meseca. Njihova uloga je da svog vlasnika zaštiti ili èuva od neèega na primer. Za pravljenje amuleta i fetiša nema striktnog pravila. Okultna impregnacija prostora. bolesti. ukoliko nije pod kontrolom. U suprotnom. proklinjuãa. amulet ili fetiš. opasnosti. Potrudite se koliko god možete da osetite stvarno zraèenje energije koja prožima prostor oko vas. zaštitnih simbola. prestanite sa seksualnim stimulisanjem koncentrišuãi se se na èinjenicu da sa svakim izdahom ovako komprimovana energija zraèi iz vas i šireãi se u svim pravcima ispunjava vaš hram željenim uticajima. spermom ili su premazani seksualnim sekretima koji tradicionalno predstavljaju najefektnije prenosioce okultne moãi. Takoðe amulet može biti ime nekog božanstva ili reèi iz svetih tekstova ispisanih na posebnom materijalu. predstavljaju pasivne predmete koji se mogu napraviti od polu dragog ili dragog kamena. zvezdani itd. uroka. fetiši u osnovi predstavljaju magijske predmete moãi u kojima je deponovana odreðena vrsta energije (isceljujuãa. Vreme za pravljenje talismana odredite u skladu sa tradicionalnim danima i èasovima koji su pod odreðenim planetarnim uticajem. Ako ste ovladali metodom Manjeg Energetskog Toka. Energija se može po želji povuãi iz fetiša kada je to potrebno. U svakom sluèaju. seksualna. Za razliku od talismana i amuleta. znaèi da auto-erotski ili snošajem iz naše unutrašnjosti usmeravamo energiju volje koja je napunjena formulisanjem željenog ostvarenja. Kada oseãanje pritiska u svetlosnoj lopti postane izraženo i odreðeno. uspeãete vrlo brzo da izazovete ovaj oseãaj. Istovremeno zamišljajte kako udišete životnu energiju iz svemira usmeravajuãi je u Tan-Tien (za vreme izdisaja nema nikakvih zamisli). Ako su ovakvi predmeti poprskani menstrualnom krvlju. Amuleti. njihova delotvornost je veoma pojaèana. Ovakvim postupkom preko fetiša je moguãe izvršiti mnogo brže i delotvornije upijanje energije nego uobièajenim metodama. Ovu energiju u trenuku orgazma vizualizujemo kao zrak blještave svetlosti projektovan u talisman. Kada budete punili prostor odreðenim željenim uticajem uradite to na sledeãi naèin. Izazovite u sebi oseãanje da sa svakim udisajem ova svetlosna lopta postaje sve "materijalnija" tako da unutar nje. usled jako nabijene životne sile. dok u rukama neupuãenih mogu izazvati ozbiljne probleme jer nemaju znanje i oseãaj za energije koje se u njima kriju. oni koji znaju o èemu se radi. može postati nezavistan od svog tvorca a ponekad se može dogoditi da bude opsednut od strane nekog entiteta ili energije. sa iskustvom sticaãete intuitivni oseãaj za vreme u kome ãete izvoditi svoje operacije. amuleta ili fetiša tehnikom seksualne magije. biljaka ili od nekog dela životinja. Upozorio bih vas da fetiš predstavlja maè sa dve oštrice jer. Takoðe.). Kada impregnirate radni prostor tokom izdisanja završite operaciju rastvarajuãi imaginacijom prvo preostali oseãaj 60 . itd). Sedite u svoj uobièajeni položaj i seksualno se uzbuðujte suzdržavajuãi se od orgazma. planetarni. Kada se radi sa fetišem imajte na umu da je erotski naèin rada važniji od seksualnog!!! Punjenje talismana. treba ih pažljivo èuvati izvan moguãnosti da dospeju u tuðe ruke. oružja i oruða Napredni okultisti èesto pune svoj hram ili oltar zraèeãom energijom u svrhu proèišãavanja ili zaštite od nepoželjnih astralnih i fizièkih uticaja. U ovom centru vizualizujte kako akumulirana energija oblikuje blistavu sferu svetlosti.

na primer da primi i zadrži u sebi sve energetske uticaje koji su usmereni na vas. Na drugoj strani sveta sliènih primera bilo je meðu osvajaèima Južne Amerike koji su kolonizirali drevne zemlje Asteka. nesvesni onoga što ih okružuje. ljudi se teturaju pod žegom od koje kamen puca i ulaze u davno oskrnavljene grobnice da bi videli nešto što njihov um ne može da pojmi. U vezi sa zaštitom pomenimo još i magijsku zaštitnu figuru koja predstavlja lièno zaštitno sredstvo od neprijateljskih i neželjenih okultnih uticaja. Sada dolazi kljuèna faza. Za vreme svog boravka u Egiptu imao sam priliku da vidim gomile turistièkih "hodoèasnika" koji se muvaju kroz ostatke velièanstvenog Karnaka u Luksoru prolazeãi pored centralnog mesta hrama bez ikakvih oseãaja za ono što se tu vekovima odigravalo. Mnogi lovci na zakopano blago i osobe koje su ga sluèajno pronašle. Malo dalje. Povremeno. platili su svojim životima ili porodiènim prokletstvima zato što su se drznuli da pohlepno prisvoje ili. nakon skrnavljenja njegove grobnice. Narodna predanja o blagu koje èuva zmaj ili neka druga natprirodna biãa. Kada ste je napravili. u Dolini Kraljeva. a sva uzvišenost. bivaju osloboðene "poput duha iz boce" kada njihov mir naruše nepozvani. Posebno obilazeãi kultna mesta staroegipatske civilizacije prosto je nemoguãe da senzibilna osoba ne oseti prisustvo energija jedne od najveãih magijskih kultura koje su postojale na ovoj planeti. Pomenimo da su ovakvi radovi bili uobièajena praksa u drevnim kulturama sa jakom okultnom tradicijom i da odreðena mesta na kojima se nalaze drevna svetilišta ili njihovi ostaci iz prošlosti i dan danas zraèe svojom okultnom impregnacijom. materijalnom blagu. Sile koje su prizvane ili zakljuèane magijskim èinima (da upotrebim moderniji izraz: okultno programirane za odreðeno dejstvo) "u blagu" ili mestu gde se nalazi. kroz središte figure naèinite kanal. Ali ko mari za ono što uistinu jeste i šta zapravo predstavljaju duhovne svetinje drevnih? Oèigledno da lekcija još nije nauèena kako treba. Imregnacija figure se vrši auto-erotski zapovedajuãi joj da izvrši zadatak zbog koga je stvorena. Sa ovim ste preneli deo sebe na figuru tako da figura postaje živa. a pogotovo neupuãeni.pritiska. Ubrzo zatim. velièanstvenost i strahopoštovanje pred ostacima jedne od najveãih civilizacija od njih je udaljena svetlosnim godinama. Ovaj sluèaj predstavlja školski primer za okultnu impregnaciju drevnom egipatskom magijom proklinjuãeg dejstva. posebno na onim mestima koja su po narodnom verovanju u vezi sa skrivenim blagom. 61 . iznenadna smrt i nekoliko sluèajeva ludila koji su zadesili glavne uèesnike ovog dogaðaja postalo je poznato kao "Tutankamonovo prokletstvo". znanje i moã nisu mogli ni da pojme. Svakodnevnim ponavljanjem. Svojevremeno otkriãe grobnice faraona Tutankamona predstavljalo je svetsku senzaciju. èovek još nije na tom stepenu duhovne svesti da bi znao da shvati i poštuje ono èemu se iz neznanja divi kao arheološkom. Meðutim. Zanimljivo je reãi da nešto slièno ovome postoji i na našim prostorima. u ime kulturnog i nekakvog nauènog prouèavanja koje tobože treba da služi u svrhu razotkrivanja misterija drevne prošlosti. Po završetku operacije stavite malo svojih seksualnih fluida i krvi u kanal i zapušite ga. nisu uvek odraz praznoverja osim ako ne razmišljamo kao što deca zamišljaju ovakve prièe. a zatim i samu svetlosnu sferu. Na žalost. Pred piramidama dive se njihovoj grandioznosti. Maja i Inka uništavajuãi bespoštedno svojom pohlepom za zlatom i religioznim fanatizmom svetinje kultura èiju mudrost. u najmanju ruku bez dopuštenja i odreðene tradicionalne procedure uzmu deo pronaðenog blaga. jednom meseèno je dovoljno da figuru stavite pod mlaz hladne vode i koncentrišete se da svi nepoželjni i neprijateljski uticaji koje je upila u sebe voda odnosi. tj. Figura se pravi od pèelinjeg voska i gline i treba se koncentrisati na to da predstavlja vas lièno. osetiãete posle nekog vremena posebnu atmosferu ovako impregniranog prostora. oskrnavljuju se i dalje mnoga sveta mesta iz starine.

Kroz praksu se pokazalo da korist od ritualnog rada mogu imati samo oni pojedinci koji su na pravi naèin pripremljeni i prijemèivi. najmanje šest meseci praktikujete Manji Energetski Tok i Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama pre nego uðete u ritualni rad bilo koje vrste. Ritualni seksualni okultizam Pošto ovo nije priruènik za ritualnu magiju.zaštite i proterivanja . mnogi poèetnici ohrabreni svojim prvim uspesima u praktikovanju seksualnog okultizma olako ulaze u ritualne prakse nesvesni ove istine.završnog proterivanja. štap može imati završetak u obliku falusa.zahvalnice . podržavaju ritual svojim aktivnostima. kada sami sprovodite sve funkcije. 62 . sa partnerom ili uz uèešãe više osoba pri èemu svako od uèesnika ima svoju ulogu. Sekso-okultni rituala uglavnom se sastoji iz : . ovde ãu se baviti samo suštinskim sekso-okultnim aspektima rituala.da razumeju prirodu svega što koriste. itd.da budu svesni svrhe izvoðenja rituala . Buduãi da ritualni rad ima veliku energetsku moã.pripreme . dok drugi partner ili uèesnici. ali precenjivanje liène spremnosti može biti posebno loše u seksualnom okultizmu. poželjno je da su naša "magijska oružja" usklaðena sa našim operacijama. Dodajmo i to da su samo u veoma specifiènim ritualima muškarac i žena istovremeno u ulozi sveštenika i sveštenice. Rituali se mogu izvoditi individualno. nemojte zapoèinjati sa ritualnim radom pre nego što budete uravnotežili (postepenim kanalisanjem) probuðenu moã životne energije u središtu izmeðu psihe i tela.okultnog projektovanja volje . Na kraju sledi upisivanje svih važnih podataka u okultni dnevnik. Kada su u pitanju vaša lièna magijska oružja i oruða. Pre zapoèinjanja samog rituala uèesnici treba : . Znajuãi ovo. magijskog oružja i oruða. Samouverenost predstavlja pozitivan stav.Završavajuãi ovo poglavlje. Meðutim. Kada je u pitanju partnerski ili grupni rad.da obave sve pripreme na naèin koji odgovara cilju njihovog rada . osoba koja je u ulozi aktivnog partnera ili voðe predstavlja okultni fokus uticaja. pehar da bude u obliku vulve. ona treba da budu ispunjena vašom sopstvenom seksualnom energijom i zato ih impregnirajte iskljuèivo auto-erotski. manifestacije odreðene energije koja se priziva ritualom. Drugim reèima. treba biti spreman za kontakt. tj.prizivanja konkretne energije . recimo da okultnu impregnaciju možete upotrebiti i za punjenje vaših zaštitnih simbola. Cilj rada može biti pojedinaèni ili zajednièki. Zbog toga je neophodno da kao ljudi proširene svesti budemo naroèito samokritièni prema sebi jer je to jedini naèin da doðemo do unutrašnje centriranosti. Na primer. Nakon što smo ovo rekli vratimo se temi ovog poglavlja.seksualnog stimulisanja i prikupljanja moãi za vreme meditacije o cilju rada . ako ste novopridošlica u okultizam. Kao seksualnim okultistima.

fokusirajte energiju odgovarajuãom vizualizacijom ili invokacijom i zapoènite sa veoma laganim. Ovim je ritual kompletiran i završen. Meðutim... I neka božanski mir vlada izmeðu mene/nas i tebe/vas. U trenutku orgazma kontrakujte sfinkter (anus) dok izvršavate prenos želje voljom. a zatim ponovo uspostavite prirodnu ravnotežu vraãanjem iz transa uzbuðenosti u normalno stanje kroz slanje energije napolje ili zahvaljivanje. Svaki okultni rad povezuje svet vidljivog i nevidljivog otvarajuãi kapije izmeðu poznatog i nepoznatog vremena i prostora.. preostaje vam još da u svoj dnevnik upišete svoja zapažanja. Ovo se uspešno izvodi pravljenjem zaštitnog kruga i obavljanjem nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. nastavite sa snošajem iduãi ka vrhuncu seksualne ekstaze (umesto snošaja partneri mogu da nastave masturbirajuãi). nemojte prekidati svesnu usmerenost na cilj vaše operacije. Ritam vaših pokreta neka bude u skladu sa vašim disanjem. Drugi korak Nakon uraðene zaštite. ne zaboravite završnu formulu (I sada Ja.. a možete i da se genitalno razdvojite.) kojom zvanièno proglašavate ovaj ritual završenim i otpuštate sva biãa koja su proterana Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. Ako osetite da vam situacija izmièe kontroli prekinite sa snošajem. Meðutim.. Obavljanje bilo kog okultnog rituala. može snažno privuãi u atmosferu vaših aktivnosti razlièite neljudske entitete i astralna biãa. Vodite raèuna da tokom ovoga nivo uzbuðenosti bude na konstantno visokom nivou ali nemojte dozvoliti da vas ponese telesni zanos. Èetvrti korak Kada vas oseãaj cirkulisanja energije potpuno prožme. Peti korak Kada osetite da ste spremni za završnicu magijskog rada. Treãi korak Kada se postigne potpuna seksualna uzbuðenost sjedinite se sa svojim partnerom i opustite se. smestite se na mestu izvoðenja rituala (ležaj ili udobna prostirka) i poènite sa seksualnim stimulisanjem da bi se energija pobudila.. ali bolje je spreèiti probleme nego se baviti sa njima.Prvi korak Izvršite zaštitu pažljivim proèišãavanjem samog mesta rada i proterivanjem nepoželjnih astralnih uticaja. U ovoj fazi ne treba da se koncentrišete na svrhu rituala.. Sada se fokusirajte na kruženje energije izmeðu vas i vašeg partnera.zahvaljujem svim biãima i nareðujem da se vrate u svoja staništa. veã se usmerite na dolaženje do visokog stepena uzbuðenosti. Šesti korak Završni èin predstavlja otpuštanje i proterivanje ponovnim izvoðenjem Manjeg rituala pentagrama. a posebno ovog koji ukljuèuje kontrolisano kanalisanje i/ili pražnjenje seksualne energije. Da biste bili sigurni da nakon vašeg rada neãe ostati "nepozvani"'. 63 . Ovi posetioci nemaju obavezno sumnjive namere.. kontrolisanim snošajnim pokretima. Ostanite u tom stanju neko vreme. najsigurnije je da ritualni rad zapoènete i završite sa Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama.

Postignuãe svesnog kontakta sa ovim istinskim i liènim skrivenim Božanstvom èoveka i njegov dolazak u sferu normalnog stanja svesti predstavlja manifestaciju odreðene spiritualne zrelosti adepta koja je uslov za najuzvišenije razumevanje njegovog postojanja. Unutar svog zaštitnog kruga ili simbola poènite da se što vernije možete ponašate kao životinja koju ste izabrali (to znaèi da ste se prethodno u potpunosti upoznali sa njenim oblikom i naèinom ponašanja). Za vreme operacije odlažite orgazam što duže možete stvarajuãi tako potreban visok energetski napon za reaktiviranje željenog atavizma. Svesno vraãanje u ove životne oblike koji su skoro uvek u liku divljih životinja. Najvažniji deo cele operacije predstavlja sihronizacija vrhunca seksualnog uzbuðenja sa vrhuncem oseãaja i doživljaja sebe kao izabrane životinje. Meðutim. treba sve jaèe sebe da doživljavate kao izabranu životinju. U tajnim tradicijama prošlosti je bio dobro poznat postupak preobražavanja u preljudske atavizme. Ako ste poèetnik. U isto vreme zapoèinjete seksualno da se stimulišete i kako vaše uzbuðenje bude sve više raslo. U zapadnoj magijskoj tradiciji "Više Ja" (Istinsko Sopstvo) se oznaèava kao "Sveti Anðeo Èuvar". atavizam možete primenjivati da vam služi kao astralni èuvar ili kuãni duh."Višeg Ja". ovo je operacija prenošenja individualne svesnosti u stanje u kome kosmièka svest zamenjuje svest liènosti (ega). po ovom pitanju meðu seksualnim64 . drugim reèima. je od velikog okultnog znaèaja jer su životinje bile prvi oblici manifestacije kosmièkih moãi. Takoðe. Rad sa atavizmima Rad sa atavizmima u principu podrazumeva kontaktiranje životnih oblika koji su prethodili ljudskoj evoluciji. ali u praksi je dokazano da je (hetero) sekso-okultni ritual najefikasniji naèin (što ja mogu iz svog liènog iskustva da potvrdim). partneri se sjedinjuju oralno. Takoðe. poza 69) ili pojedinaèno izvoðenjem felacia ili kunilingusa. Sama tehnika izvodi se autoseksualno (masturbiranjem) na sledeãi naèin. moj stav je da oba partnera koja uèestvuju u ritualu treba da budu svesni onoga što rade. smatra se visokim stepenom okultne inicijacije. Meðutim. kojim su se drevni posveãenici vraãali u prvobitne stadijume evolucije odakle su crpeli iz osnovnog izvora moãi za svoju magiju.to ostaje na vama. treba ih postaviti tako da vam uvek budu u vidokrugu. Takoðe. Ostvarivanje kontakta sa svojim "Višim Ja" može se postiãi na više naèina: meditacijom.Dodajmo još da ako se koristi sigil ili simboli. koncentracijom na Tarot karte i preko sigila. Delovanje "Višeg Ja" na duhovni razvoj adepta. treba da imate na umu da savlaðivanje ove veštine nije lako i zahteva dosta prakse i veštine. Meðutim benefiti koji se zadobijaju vredni su uloženog truda i napora. ovakve seksualne aktivnosti izvode se za posebne ciljeve i predstavljaju napredne nivoe seksualnog okultizma. Mi vam u preuzimanju željenih atavizama neãemo odreðivati koje su to životinje . obostrano (tzv. zavisno od svrhe rituala. Ukoliko se izvodi na ispravan naèin ovaj postupak dovodi do buðenja naših okultnih moãi i sposobnosti koje su skrivene u dubokim slojevima podsvesti u obliku životinjskih atavizama. Sjedinjavanje sa svojim "Višim Ja" Ova ritualna operacija predstavlja ostvarenje svesnog kontakta izmeðu vas i vašeg prvobitnog atavizma .

Zbog ogranièenog prostora ne možemo šire obuhvatiti ovu temu i ono što dalje sledi je prepušteno vama samima. Bez rada sa božanstvima svaka posveãenost u Misterije je nepotpuna i zato treba da uložite sebe potpuno u uspostavljanju veze sa ovim energijama. Ti Istino Osvetli moju tamu svojim skrivenim svetlom Neroðeni. Ja prizivam Doði k meni. Preuzimanje božanskih oblièja Osnova operacije za uspostavljanje kontakta sa oblicima kosmièkih energija koje zovemo bogovima . Za vreme trajanja prizivanja adeptovu svest privremeno opseda božanstvo preuzimajuãi njegovu/njenu liènost. Neposredno pre samog rada okupajte se i izvedite zaštitu. istini za volju. Istinsko Sopstvo . k meni Nema razdvojenosti izmeðu Tebe i Mene Ja sam Ti.suštinu vašeg biãa koje hoãe da ga doživite i spoznate kosmièku svesnost. tajni plamenu moje duše koji goriš u mom srcu Ja te prizivam. Pobuðena energija se zatim usmerava odreðenim prizivom ili vizualizacijom. partneri se meðusobno ili pojedinaèno seksualno stimulišu da bi stvorili neophodnu tenziju koncentrišuãi se pri tome na svoje "Više Ja" tako što zamišljaju svog partnera kao njegovo otelotvorenje. Iskustva koja se steknu tokom uzastopnih rituala otkrivaju postepeno vaše univerzalno. Suština je da potpuno uðete u trans "Višeg Ja" zaboravljajuãi na sve ljudske osobine i karakteristike vašeg partnera. Pre svega treba da znate taèno kako 65 . Nakon toga. Ja prizivam Doði k meni.. sledi povratak u normalno stanje svesti izvoðenjem završnog proterivanja. U dubini svoga biãa svaki èovek je jedno sa svojim skrivenim Bogom i zato treba da uklonite sve sa puta ka samome sebi što vas spreèava i razdvaja od sjedinjavanja.je prizivanje (invokacija). pokazalo da i rad sa partnerom koji nije svestan svoje prave uloge može biti podjednako uspešan. smo Jedno Neroðeni. k meni. proèišãavanje i proterivanje. vašim Istinskim Ja. Tebe. Što èešãe budete ponavljali ovaj ritual. Tebe. Mi smo Jedno. Mi smo jedno. Partneri se pripremaju za ritual apstinirajuãi najmanje nedelju dana od svake seksualne pomisli i aktivnosti pre izvoðenja operacije. (Ovo je primer jednog od mojih priziva) Neroðeni. Nakon odgovarajuãeg priziva koji je usmeravao energiju. da li ãete koristiti energiju druge osobe bez njenog znanja ili je uvlaèiti u vaše okultne radove protiv njene volje to je pitanje vaše sopstvene etike. Ja te prizivam. i vrhunca kojim je potvrðen èin volje. Tebe. Invokaciju "Višeg Ja" treba da izgovarate sa potpunim oseãanjem i sa takvom sigurnošãu koja ne ostavlja mesta ni najmanjoj sumnji. Mi smo jedno. biãete sve bliži susretu sa vašim najiskonskijim biãem.okultistima vlada podeljeno mišljenje jer se. U svakom sluèaju. Samu praksu možete izvesti na sledeãi naèin. Ja prizivam Mudrost pretvara Sve u Jedno Ja i moj Skriveni Bog.. Ja te prizivam Pojavi se u meni.

Okultno treniran asistent je od velike pomoãi i naroèito može biti znaèajan nakon završene operacije jer može. Istini za volju. mentalnim sjedinjavanjem sa božanstvom. Anubis. Set. Horus. recituje odgovarajuãe prizive zajedno sa aktivnim partnerom itd. simbola i legendi. želim da vam skrenem pažnju na dve stvari. U suprotnom. gestove. njihove boje. ukoliko se ukaže potreba. vino. Spomenimo da se partner u ovim invokativnim radovima može. Takoðe se može dogoditi da na pasivnog partnera koji je u ulozi pomoãnika bude prenesena okultna moã razmenom energije za vreme seksualnog odnosa. Naravno. Pre nego što zapoènete sa uvežbavanjem. tj. životinje koje olièavaju njihovu prirodu itd. Neiskusni poèetnici èesto zanemare ovo upozorenje olako ulazeãi u rad sa božanstvima poput: Sekmet. izbor asistirajuãeg partnera je važan faktor jer iskustvo pokazuje daje mnogo bolje i daleko uspešnije kada je partner upuãenik ili u najmanju ruku kandidat za Inicijaciju. veã sam vrhunac treba dostiãi autoseksualno. položaj u kome su prikazani. Treba da budete u stanju da izabrano božanstvo doživite potpuno verno i živo. pored asistirajuãe uloge. Zato vam savetujem da njih ostavite za kasnije. pomoãi vraãanju aktivnog partnera u normalno stanje svesti ili uraditi završno proterivanje i otpuštanje itd. Kada se stekne odgovarajuãa veština i sposobnost ovaj rad se može obavljati i sa partnerom što za posledicu ima daleko veãi proboj i efekat jer je mnogo veãa energija u opticaju. radi 66 . ovakve osobe su prava retkost. kako se nalazi ispred vas u prirodnoj velièini. kada veã budete stekli dovoljno iskustva i da poènete sa božanstvima kao što su Izida. budite oprezni kada budete birali sa kojim ãete božanstvima u poèetku da radite. Kali. To može biti insens. grèkih i tantrièkih božanstava. proricanja ili prihvatanja moãi tog božanstva. Takoðe. Za vreme snošaja nije obavezno da se ide do orgazma. voãe. Tot. itd. punjenjem slike ili figure itd. drugi partner koji je asistent pomaže da se pobudi energija prizivajuãeg partnera. na oltar stavite sliku ili figuru božanstva sa kojim ãete raditi i ponudite mu obavezno neki dar. daje zvuène signale (kucanjem ili zvonom). dok ne doðete do izvesnog shvatanja i znanja koja su pritajena u tom božanstvu. i vizualizovati kao manifestacija odreðenog božanstva na materijalnom planu. Za vreme dok se aktivni partner koncentriše na prizivanje svog skrivenog Boga ili nekog drugog božanstva. vizija. Prvo. Ovo ne znaèi da treba izbegavati ova božanstva naprotiv ali na veãinu poèetnika kontakt sa njihovim "mraènim" aspektima može imati jake uznemiravajuãe efekte. Tek tada možete biti spremni da pokušate da izvedete ovaj rad uèestvujuãi u njemu potpuno do vrhunca. Nuit. nema svrhe da radite sa razlièitim božanskim oblicima dok sa prvim koje ste izabrali ne doživite odreðeni oseãaj/kontakt. cveãe. Ovaj rad vodi do posebnih rezultata : nadahnuãa. Hekata. intuitivne spoznaje. To podrazumeva da se prethodno upoznate sa tradicionalnim oblicima božanstava i njihovim karakteristikama trudeãi se da otkrivate šta je prikriveno iza njihovih oblièja. Obratite pažnju na svaki detalj na njima. Ako ste poèetnik. Asistirajuãi partner može biti i osoba bez odgovarajuãe okultne pripreme ukoliko uroðeno poseduje potrebne specifiène sposobnosti i spremnost da potpuno saraðuje. Stvarni rad ostavite za vreme kada budete stekli više iskustava i samopouzdanja u svojim okultnim praksama.božanstva izgledaju. Takoðe. Pre samog vrhunca aktivni partner treba da zamisli božanstvo kako ulazi u njeno/njegovo telo ispunjavajuãi ga svojom moãi u trenutku orgazma. to ne znaèi da ne treba da se u meðuvrenu teoretski upoznajete i sa drugim božanstvima. samo meditirajte sa dubokom usredsreðenošãu o željenom božanstvu izbegavajuãi orgazam dok ne završite sa svojim baziènim okultnim treningom. Drugo. U tu svrhu bilo bi dobro da nabavite literaturu sa opisima i ilustracijama staroegipatskih.

glavni rad se odvija u vama samima a ne izmeðu vas i vašeg partnera. savetujem vam da odustanete od rada sa takvom osobom dok ne doðete do odgovarajuãeg partnera. Eroto-komatozna lucidnost ili seksualni trans Ova veoma posebna metoda predstavlja moãnu odskoènu dasku u trans i ima moãan uticaj na svest. Ovakav oblik rituala zahteva potpunu u sredsreðenost oba partnera. posebno stanje liènosti i visok nivo duhovne zrelosti zbog èega je on rezervisan samo za iskusne partnere. ostali uèesnici imaju kao i u svim drugim grupnim okultnim ritualima. Izvoðenje ovog rituala može imati magijsko ili mistièno znaèenje tj. Suštinki. je odlièan naèin za seksualno ulaženje u trans.simboli. Drugim reèima. jako vam sugerišem da vodite raèuna da se ne preuzimaju oblièja božanstava koja nisu naklonjena jedna drugima i da se ne mešaju božanstva razlièitih pantenona. Za vreme prizivanja božanstava partneri izvode simbolièni seksualni èin koji. ovo nije metoda koju svako može koristiti a najmanje grupa nedovoljno iskusnih seksualnih okultista. boje moraju biti što verniji i u skladu sa operacijom .O. dovoðenje u kontakt sa božanstvima i stanovnicima drugih dimenzija. svako svoju ulogu o èemu ãemo kasnije više govoriti.sve sto se tièe izvoðenja ceremonije treba da potpuno bude poznato partnerima .obostrane sigurnosti ako niste sigurni da ãe partner iskreno slediti vaše instrukcije. Ova metoda.T. Meðutim. njeno trasformisanje. U svakom sluèaju sledeãe sugestije trebalo bi usvojiti kao pravila opšte pripreme u ovom radu : . odeãa.sam èin je 90 % psiho-mentalni tokom èega oba uèesnika treba da se skoncentrišu na održavanje respektovanog božanskog oblièja u glavi. Ako se ritual izvodi grupno. Partneri treba unapred da se dogovore i isplaniraju ritual koji ãe raditi. jednom reèju ima izvanredan efekat na spirtualni razvoj. od poèetka do kraja ceremonije.najmanje pola sata provedite meditirajuãi o božanskom oblièju koje preuzimate na sebe . Pre svega radi se o veoma ekstremnoj 67 . ženski i muški partner su u ulozi sveštenice i sveštenika kao manifestacije odreðenog božanstva u njenom i njegovom telu. oruða ili oružja. mirisi. ali ako to veã želite da èinite. Eroto-komatozna lucidnost je Kroulijev naziv za specifiènu erotsku metodu u kojoj preterana seksualna stimulacija može da izazove ulazak u trans uzbuðenosti. kada se dostigne poistoveãivanje. Ponašanje partnera koji otelovljuju božanstva treba da bude u skladu sa njihovom ulogom i radom zadržavajuãi svoju okultnu svest bez ikakvih ispoljavanja lažnog ega. Partneri u ulozi sveštenika i sveštenice U radovima ove vrste koji predstavljaju veoma specifiène okultne prakse. U samomo radu oba uèesnika treba da se skoncentrišu na viðenje partnera kao Boginje ili Boga kroz ritual. ukrasi. deli se sa božanstvima. mnogi pokušavaju da praktikuju ovaj ritual iz eksperimentalnih razloga. Meðutim. svrhu. izvode i fizièki koristeãi osloboðenu energiju na vrhuncu ekstaze za svoje ciljeve. ovakav rad treba apsolutno prihvatiti kao sveti èin. Ja vam to ne mogu preporuèiti. Sve. Ovo je važno da bi aktivirana energija bila pravilno usmerena prema željenom cilju. koju je Krouli preuzeo od Ide Nelidof i kao jedno od tajnih uputstava koristio za treniranje èlanova u svojoj organizaciji O. Nju mogu da primenjuju parovi i grupno..

završno proterivanje i otpuštanje. Tehnièki reèeno. uspeh u velikoj meri zavisi i od njihovih sposobnosti da vode i dovedu kandidata do željenog cilja. bilo da se radi o produženom seksualnom uzbuðenju. ili dovodi do vizija. èim doðe do znakova buðenja prestaje se sa stimulisanjem i kandidatu se dopušta da ponovo utone u san. Sve je samo pitanje iskustva : da bi ste imali uspeha. mora biti jasno da to ne znaèi i prelazak preko krajnje granice rizikujuãi time fizièku ili psihièku destrukciju kandidata. a ne iz fotelje. Ovo nije znanje koje vam je potrebno da bi ste uspešno napredovali ovom stazom. U suštini. Po 68 . Ove operativne faze (stimulisanje-ulazak u san-stimulisanje -buðenje iz sna) ponavljaju se naizmenièno dok se kandidat ne dovede usled potpune seksualne iscrpljenosti u stanje izmeðu jave i sna. opisaãemo ukratko jednu od najmraènijih tajni seksualnog okultizma. Prednost ove metode je što kandidat može bez prethodnog dugog treninga vežbanja i prakse ulaženja u stanja izmenjene svesti uãi u posve prirodno uroðeno stanje transa koje poznajemo kao seksualnu uzbuðenost. odmah se iznova zapoèinje sa seksualnom stimulacijom do ponovnog buðenja. Tokom transa ili po njegovom završetku sve u vezi sa operacijom treba da bude pažljivo zabeleženo. Meðutim. uzdržavanju od vrhunca. odnosno inkubi. proricanja koje ona ili on primaju u ovom stanju izmenjene svesti. okultnu zaštitu. da bi kasnije bilo prouèeno. otkrivaju da se za energetske entitete koji se manifestuju u oblièju lepe žene ili muškarca i polno opšte sa ljudima. Seksualni odnos sa sukubima i inkubima Da bi zaokružili celinu. prekomerna seksualna stimulacija i aktivnost ima za posledicu padanje kandidata u stanje sna iz koga treba da bude probuðen iskljuèivo seksualnim uzbuðivanjem. ovi seksualno energetski oblici smatrani su zlim (demonskim) ljubavnicima. veã ozbiljan zajednièki rad više seksualnih okultista koji su usmereni iskljuèivo na uvoðenje kandidata u seksualni trans. praktièara Prajoge u Indiji. Naroèito treba obratiti pažnju da se sve ono što kandidat eventualno bude izgovorio doslovno zabeleži (od strane osobe koja je prethodno izabrana da bude pisar). seksualnom iscrpljivanju ili prenadraženosti je podjenako efikasna za ulazak u seksualni trans. jevrejskih rabina. znalo još od drevnih vremena. Takoðe moraju na pravi naèin biti pripremljeni za eventualne iznenadne ili nepredvidljive situacije koje mogu iskrsnuti za vreme rada. okultni rad. Potrebno je samo uložiti mnogo pažljivog rada i istrajnosti. Pomoãnici treba da ulože mnogo napora i umešnosti da bi njihov rad bio efikasan.erotskoj metodi koja putem seksualne iscrpljenosti i uzbuðenosti uznosi kandidata do granice izdržljivosti. Prema mom iskustvu ovo može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Uèenja egipatskih magova. Naravno. Ova erotska eterièna biãa poznata u zapadnom okultizmu kao sukubi. još davno pre istorijskih izveštaja o lovu na veštice u kojima saznajemo da su snošaji sa sukubima i inkubima bili sastavni deo srednjevekovnog kulta veštièarstva. do njega morate doãi sami iskljuèivo praksom. Ona ne predstavlja nikakvu orgiju. tantrika i taoista. da bi se izazvao trans. se obièno opisuju kao demonska stvorenja što nije baš najprikladniji naziv koji bi odgovarao njihovoj prirodi. Cela operacija ukljuèuje specifiènu pripremu u skladu sa svrhom ulaženja u trans. svaka metoda. na vama samima leži odluka koju od metoda ulaženja u trans ãete koristiti. Sa prvim znakom da je kandidat zaspao. Na ovoj taèki kandidat dostiže pun trans koji ukljuèuje svrsishodnu invokaciju. ali je potrebno da imate razumevanje šta su sukubi i inkubi i šta mogu da urade. Zato. U ovoj metodi nema mesta za èulna uživanja i telesna zadovoljstva uèesnika. Meðutim.

i uveãavanje njenog uticaja nad svojom žrtvom. U svakom sluèaju. 2. magijom sigila. Snošaj sa sukubom ili inkubom je jedno od podruèja seksualnog okultizma u koje poèetnici ne treba nikako da se zaleãu. ali to ne znaèi da upuãenik koji ima dosta iskustva u seksualnom okultizmu ne bi bio u stanju da bezbedno primeni ovu praksu tj. Veãina ljudi sa ovakvim iskustvima obièno kriju svoj problem od drugih iz straha da ne budu proglašeni za luðake ili ovakve veze ljubomorno èuvaju samo za sebe nesvesni da ovakva opasna zadovoljstva pre ili kasnije mogu postati kobna za njih. svesno. visok stepen samodiscipline i mnogo. Sve ovo je taèno. pa tek onda razmislite da li ste spremni ili ne za doživljaj ovakve vrste sa neljudskim partnerima. Operacije nemojte sprovoditi èesto veã umereno i razumno. ako osobu koja se usudi da izvodi nespremna ovu praksu ne spase vlastita nesposobnost. 69 . Moje iskustvo govori da ako gospodarite sobom i "situacijom". do ovakvih iskustava može se doãi upotrebom odreðenih opojnih droga. U svojoj okultnoj praksi imao sam nekoliko sluèajeva u kojima su osobe bile u zavisnièkom odnosu sa ovakvim entitetima i mogu reãi da je oslobaðanje od njih dug i težak proces. ritualom za vreme seksualnog transa itd.svemu sudeãi ovakvo shvatanje nastalo je iz razloga što ova operacija krije opasnosti i što neupuãeni svemu što se opisuje kao nemoralno i opasno pripisuju demonski uticaj. doživljaj je takvog èulnog. a može doãi i do opsednutosti. sugerišem vam da pre toga testirate sebe koliko ste u stanju da vladate sobom i svojim oseãanjima u seksualnim odnosima sa drugim ljudima. Upamtite : potrebno je potpuno razumevanje sekso-okultne formule "Ljubavi pod voljom". Namerno. mnogo iskustva da bi ste vladali situacijom i sobom. sukuba može upijanjem životne energije iz svoje žrtve zgusnuti svoje eterièno telo do tog stepena da postane opipljivog oblika. Slièno je i u sluèaju kada žena ima snošaj sa inkubima. onima koji žele da se okušaju u ovoj stvari izneãu nekoliko krajnje ozbiljnih upozorenja koja moraju biti apsolutno ispoštovana : 1. seksualni èin sa sukubom/inkubom mogu biti vredna iskustva. Snošaj muškarca sa sukubom je obièno praãen ejakulacijom. veštièjom mašãu. produžite pauzu do potpunog oseãanja da kontrolišete želju. Ukoliko u periodu pauziranja budete oseãali snažan poriv za seksualnim odnosom sa sukubom ili inkubom. tj. u stanju teškog pijanstva itd. dovešãe sebe do potpune iscrpljenosti i nemalog gubitka životne energije. u stanju ste da se ne vezujete za njihovu lepotu i erotsku privlaènost. premazivanjem tela tzv. Meðutim. tj. U suprotnom. To ãe biti test iskušenja vaše sposobnosti koliko ste gospodar svog mikrokosmosa. Na taj naèin ona može dugotrajno vezati za sebe muškarca sve dok iz njega ne isisa svu energiju. Jednostavno. strasnog i energetskog inteziteta da obièan èovek nije u stanju da se nosi sa njim veã mu se nekontrolisano prepušta svim svojim oseãanjima i privrženošãu. U veãini spontanih sluèaja to se obièno dešava ljudskim biãima za vreme sna. Koncentrisana životna energija akumulirana u spermi služi sukubi za održavanje njenog života . Do snošaja sa sukubom/inkubom može doãi spontano ili namerno.da tako kažemo . Ako ovakav snošaj postane redovna pojava. ne ruinirajuãi svoju psihu i ne ugrožavajuãi svoju mentalnu ravnotežu. ne više od 3-4 u toku jednog kalendarskog meseca sa obaveznim pauzama od tri do šest meseci. Ovu praksu smete da praktikujete iskljuèivo kada ste zdravi i niste energetski iscrpljeni.

Još jednom skreãem pažnju da prizivanje ovih energetskuh oblika može postati veoma opasno ukoliko nakon toga nisu pod kontrolom. iz ovakvih susreta samo poneki adept koji je izuzetno sposoban da se nosi sa ovim energijama može izvuãi neku vrednu praktiènu korist. a to je da ni u jednom okultnom priruèniku pa ni u ovom ne može da vam bude taèno reèeno : "ovo smete a ovo ne smete da radite". Ovo može zvuèati neverovatno. Sasvim je izvesno da je doživljaj u prvih nekoliko susreta sa sukubom ili inkubom veoma èudnovato individualno iskustvo koje je neopisivo reèima. Za one koji se usude da sprovedu ovu praksu moj savet je : kontakt sa seksualnim demonima prvo ostvarite u stanju sna pravljenjem magijskog sigila željenog dejstva. i koliko ãete iãi duboko u njih. 4. suvišno je da to ovde ponavljamo. zato što spontani nenamerni odnosi izmeðu obiènih ljudi i seksualnih demona nisu izolovani sluèajevi veã se dešavaju èešãe nego što biste verovali. Od najveãe važnosti je da završno proterivanje bude pravilno uraðeno. Imajte uvek na umu da ljubavni demoni lako i brzo uspostavljaju svoju vladavinu nad onima koji bi samo da zadovoljavaju svoju liènu erotsku žudnju na ovakav naèin. Zbog onih samouverenih u sebe. 6. Nakon ove konstatacije sledi logièno pitanje : zašto sam onda pisao o ljubavnim demonima? Iz dva razloga sam napisao ovo poglavlje : prvo. Meðutim. Pošto ovo nije pravi naèin za upuãivanje u dublje nivoe. pogaðajte se sa njima kao da ste na nekom istoènjaèkom bazaru. tj. samim tim ni u ovo mraèno podruèje seksualnog okultizma. postoje knjige koje sadrže uputstva za ovakve stvari i tako su znanja o ovoj praksi izašla izvan okvira tajnosti postajuãi dostupna i onima èija nesposobnost da sebe okultno zaštite i vladaju energijama koje prizovu može da im nanese veliku štetu. Ja mogu samo jasno da kažem da ãe svako biti odgovoran za ono što hoãe da uradi i snosiãe posledice u skladu sa tim. spremnosti. ponoviãu da ovo nije praksa koju bilo ko može neoprezno obavljati ne shvatajuãi njenu pravu funkciju. Ovo je nešto što nije lako izvesti èak ni adeptu. nikada ne smete dozvoliti da izgubite kontrolu i prepustite im se. Jedino okultisti koji gospodare ovom magijskom operacijom mogu energije u obliku sukube ili inkuba da koriste za obnavljanje. Drugo.3. Nikada im se nemojte zaklinjati na vernost. Budite spremni jer je doživljaj živo i neobièno iskustvo posebno za novopridošle. ali mnogi okultisti su tako upropastili sebe zaljubljujuãi se u ljubavne demone i postajuãi vrlo brzo njihovi robovi. prenos ili transformaciju energije itd. istina je da postoji jedan neizbežan problem kada je u pitanju indirektno upuãivanje. 5. pa i u ovoj knjizi koristiti. ne mogu vam razotkriti više od 70 . Buduãi da smo veã opisali metodu kako se od reèenice želje pravi sigil. Ne smemo zaboraviti da je sprovoðenje u praksu bilo kog okultnog znanja stvar liène odluke i izbora svakog pojedinca. To zavisi iskljuèivo od vaše "zrelosti". na vama je da sami doðete do toga koje ãete od praksi iznetih bilo gde. Za vreme snošaja sa sukubima ili inkubima. Iskreno reèeno. Nije preporuèljivo da imate odnos sa jednim istim seksualnim demonom duže vremena a posebno se treba èuvati od toga da se sentimentalno vežete za ovu vrstu energije i da vam postane zamena za ljudskog partnera. Dozvoliti ovo sebi znaèilo bi predavanje krajnje opasnim uticajima koji vode u opsesiju i samouništenje. jer nakon ovakvog doživljaja teško je odmah "doãi sebi". Ovi energetski oblici imaju snažan instikt dominacije i zato budite veoma oprezni jer ãe uèiniti sve da zadobiju vlast nad vama. Dakle.

Ovakav oblik rada. treba da je fokusirana na sopstvene potrebe svakog uèesnika ili prema odreðenom zajednièkom cilju grupe. Meðutim. Pre svega. 71 . Ozbiljan rad u kome uèestvuje više osoba predstavlja èesto veoma napredan nivo okultnih aktivnosti i ako budete imali nameru da oko sebe okupite zainteresovane ljude to ãe zahtevati od vas daleko više okultnog znanja i praktiènog iskustva. Meðutim. Ali. uprkos svom spoljašnjem razotkrivanju okultnih tajni jedna èinjenica ostaje : ništa ne može biti osvojeno bez napora i mnogo rada. bez ostatka. duboka znanja i tajne prakse seksualnog okultizma prenošena su u prošlosti iskljuèivo posveãenjem i to samo onima koji su se dokazali da su spremni da se nose sa tuðim. Ovakvom stavu doprineli su u velikoj meri oni koji u ime duhovnog razvoja seksualnost koriste kao sredstvo manipulisanja drugim ljudima. Grupni rad se ne ceni èisto iz druželjubivih razloga. a pre svega sa sopstvenim iskušenjima. može biti zloupotrebljena od strane pojedinca ili cele grupe. postoje posebni. Nijedan seksualno okultni priruènik ne može postavljati striktna pravila za grupni rad. Meðutim. Potrebno je prethodno proãi kroz ozbiljne auto-erotske prakse i tek kada se stekne solidno znanje. spontani grupni radovi. mnogi koji su na unutrašnjoj stazi osete u sebi potrebu da se udruže sa drugim ljudima istih ili sliènih interesovanja. nemojte se upuštati u ovakav oblik okultnog rada dok niste zaista spremni. iskušenjima i žrtvama na unutrašnjoj stazi nisu spremni da sebe ulože potpuno. veã treba da ima konkretnu svrhu. Meðutim. ili kao neku vrstu blagoslova. veština i iskustvo u individualnom radu može se preãi na rad sa drugim ljudima. U svakom sluèaju. ne može se izvoditi zarad samog izvoðenja. Dobro razmislite o ovome i svojoj odgovornosti pre nego što vas povede želja da stvarate grupu. Oèigledno je da ovakva praksa zahteva veoma specifiène uslove i predstavlja veoma posebnu vrstu iskustva. veã zato što omoguãava mnogo veãu unutrašnju centriranost koja može znatno ubrzati okultni razvoj i izazvati daleko brži proboj svesti. Danas to više nije sluèaj jer je iz razlièitih razloga veãina onog što je u prošlosti predstavljalo okultne tajne sa sedam peèata sada postalo "dostupno" zainteresovanima kroz mnogobrojnu okultnu literaturu. bilo da se obavlja u simboliènom ili fizièkom obliku. iskustvo pokazuje da mnogi "zainteresovani" kada se suoèe sa zahtevima. Na žalost.ovoga u vezi sa ovom temom. tzv. Svaka ozbiljna praksa (individalna ili grupna) je alfa i omega unutrašnjeg razvoja i delotvornosti. ako se budete petljali sa sukubima ili inkubima to èinite na vlastitu odgovornost i budite spremni. Treba da ste roðeni posveãenik da biste uspeli u jednom ili drugom sluèaju to možete shvatiti kao božanski dar. u kojima se dopušta da se ritualni proces odvija sam od sebe bez ikakve strukture sa povremenim usmeravanjem rada od strane vode. podjednako je veoma teško postati èlan ili stvoriti jednu ozbiljnu okultnu grupu koja može da uzdigne do velikih duhovnih visina. Da bi pobuðena moã bila stvaralaèki ispražnjena. treba da bude potpuno jasno da grupni rad u seksualnom okultizmu nije isto što i grupne seksualne orgije. kao što je na primer izvoðenje ritualnog plesa. Zato. iz svog iskustva mogu da vam prenesem odreðene sugestije za koje se kroz praksu pokazalo da ih je mudro ispoštovati pre nego što zaðete u nepredvidljivo podruèje grupnog seksualno-okultnog rada. a naroèito ova. Grupni rad Nakon odreðenog vremena. ovo je postala jedna od najèešãih insinuacija od strane neupuãenih vezano za grupni seksualno okultni rad. Buduãi da svaka vrsta okultnog rada.

èlanovi grupe treba : . mada izvesna fleksibilnost može da postoji. potrebno imati unutrašnju sposobnost iskljuèivog usmeravanja na svrhu grupnog rada. izbor èlanova mora biti veoma pažljivo sproveden pre svega vodeãi raèuna o okultnoj zrelosti i unutrašnjim pobudama svakog pojedinca. Unutrašnje ispunjenje a ne spoljašnje zadovoljenje je ono èemu prevashodno treba da težimo. Voða grupe ima zadatak da nadgleda i sprovodi ispravan tok rada. veã i svoje živote. a posebno rad u koji je ukljuèeno više osoba. a pre svega štetu koju možete naneti sebi ili drugima. Prevazilaženje muških i ženskih seksualnih zavisnosti koje blokiraju veliki deo moãi seksualnog-okultizma je imperativ za svakog ozbiljnog èitaoca ove knjige. Oèigledno je. U suprotnom se može desiti da moã koja se izgraðuje. Meðutim. Ukoliko date sugestije budete iskreno sledili. teško da ãe odmah postati svesni ove èinjenice. Voða takoðe odreðuje za svakog uèesnika preuzimanje odreðene uloge. . doprineãe novom energetskom kvalitetu u seksualno-okultnom radu koji se ne može porediti ni sa jednom drugom okultnom praksom. prilikom formiranja grupe. jer ovakve prakse zahtevaju disciplinovanost da bi postojala ispravna usmerenost i uravnoteženost grupe. mogu kod neiskusnih nekada da izazovu neuobièajen doživljaj.da budu u stanju da ne budu zavedeni fizièkom privlaènošãu. èlanovi ozbiljne seksualno-okultne grupe moraju imati visoke standarde samodiscipline i posveãenosti. U grupnom radu nema mesta za one koji "štrèe" svojim ponašanjem ili reakcijama. 72 . . u suprotnom : ako takvim ljudima dozvolite ulazak u vaš krug baviãete se mnogo više problemima nego stvarnim radom. voða grupe je apsolutni autoritet. Oni koji nisu potpuno svesni razloga svojih okultnih interesovanja. U suprotnom. Ovo može izgledati na prvi pogled kao preterano upozorenje i strogost. Postoji nekoliko važnih stvari vezano za grupni rad na koje je potrebno skrenuti posebnu pažnju. Od toga ne sme biti ni najmanjeg odstupanja. ali iskustvo pokazuje da svaki propust u grupnom radu na unutrašnjim nivoima može izazvati opasne posledice.Kada je u pitanju izvoðenje grupnog rituala. Nigde u svetu neãete moãi da uðete na mala vrata u ozbiljan grupni rad. da je pored svega spolja. Zato. Nedopustivo je i predstavljalo bi veliku grešku da meðu èlanovima grupe bude osoba kojoj je ovakav oblik seksualno okultnog rada izgovor da zadovolji svoju radoznalost ili da proba sve ono što se inaèe ne bi usudila.da ne padaju pod uticaj osoba sa jakim erotizmom. Svaki novopridošli èlan grupe treba postepeno da se uvodi u stvarno uèestvovanje jer je energija koja se stvara grupno veoma jaka. ili energije sa kojima se stupa u vezu direktnim uèestvovanjem u ritualu. dajuãi uputstva i signale izmeðu svake faze rada. Ovakav stav postepeno oslobaða put na kome se muški i ženski božanski princip u nama samima uzdižu iznad svih suprotnosti i stapaju u jedistvenu celinu koja je predstavljena vrhunskim ritualom transcendentalnog jedinstva. Upamtite da nedisciplina ili lažno predstavljanje jednog jedinog pojedinca može izbaciti iz ležišta usmerenost cele grupe usled ometajuãeg uticaja što može imati veoma štetne posledice. Mnogi koji nisu u potpunosti razumeli da je "ljubav pod kontrolom volje" suština seksualnog okultizma. upropastili su ne samo svoju okultnu karijeru. ovo treba shvatiti kao ozbiljan alarm neèije neuravnoteženosti. izbeãiãete nepotrene probleme i razoèarenja. Koje su prednosti grupnog rada u seksualnom okultizmu? a) Partnerski. Ukratko : ili ste gospodar ili rob moãi svoje ljubavi.da imaju kontrolu na fizièkom nivou nad svojim strastima. posebno u presudnom trenutku.

izvan moãi ljudskog razumevanja. ili jina sa jangom u taoizmu. odredi svoju kosmièku buduãnost. postupajuãi u skladu sa znanjem i mudrošãu. Posveãeni.b) Kolièina kanalisane. osposobljavajuãi skup ljudi unutar njega da. èini moguãim postizanje željenih ciljeva koji bi u suprotnom iziskivali daleko veãi napor i duže vreme. Tantra i Unutrašnja Alhemija Taoizma u svojim transcendentalnim aspektima seksualnosti teže da sjedinjavanjem prevaziðu polarne snage muškog i ženskog kosmièkog principa. buduãi da sam Ništa. Drevni kineski tekstovi o seksualnom misticizmu èesto kažu da muškarac i žena moraju biti u harmoniji sa svojom posveãenošãu. Ostaje èinjenica da od samog pojedinca zavisi koliko ãe daleko stiãi tragajuãi za samim sobom. 73 . na Istoku. buduãi da ovakve prakse mogu dovesti do oslobaðanja energija koje se mogu podjednako manifestovati kreativno ili destruktivno. 15) Svaka vrsta misticizma je orijentisana pre svega prema doživljaju ekstaze koja predstavlja duboko spiritualno iskustvo na putu osloboðenja. d) Ovakav rad može u izuzetnim sluèajevima dovesti do uspostavljanja kontakta sa moãnim silama i roðenja posveãenog okultnog Reda. Sakralno sjedinjavanje šive i šakti u tantrizmu. Zbog toga. svesno kontrolisane grupne seksualne energije. Ono što je sasvim izvesno. Istinsko Ja (Sopstvo) zapoèinje putovanje uzvišenim putem sjedinjavanja sa Taom. Ne treba posebno objašnjavati da pomenuti benefiti podrazumevaju velika iskušenja i odgovornost. ne mogu dalje da širim ovu temu jer bi otišli u sveta podruèja koja prevazilaze nivo ove knjige. tvrde da tek kada se doðe do praiskonskog izvora u kome se jin i jang stapaju. od kojih sam ja u Aziji neposredno uèio. Prakse koje su izložene biãe sasvim dovoljne da steknete odreðena iskustva dovoljna da vas povedu ka stvarima kojih sam se samo dotakao. c) Grupni rad poveãava pojedinaèno razumevanje za liènu posveãenost. nauèiãe vas kako da pronaðete i idete svojim sopstvenim srednjim putem tamo gde vas srce vodi. SEKSUALNI MISTICIZAM "Jer ja sam savršen. Sufizam. vodi nas u božanska carstva. a ne samo praktièna iskustva ili gomilu sledbenika. To može zvuèati kao otrcana fraza iz stare okultne literature ali kada ovo kažem. Shvatite krajnje ozbiljno date sugestije i nemojte praviti kompromise u vašim partnerskim ili eventualnim grupnim radovima. Sa druge strane. moj stav je da uèesnici u grupnom seksualno-okultnom radu mogu biti samo osobe koje su se dokazale u svojoj posveãenosti i predanosti. ma šta drugi rekli. omoguãavajuãi daleko dublji uvid u svrhu sadašnjeg postojanja što dovodi do ubrzavanja napredovanja u samospoznaji. II. Na žalost. Na putu duhovnog razvoja moramo sticati i mudrost." (Liber AL. budite apsolutno sigurni da imam jak razlog zašto to istièem i da ništa što je neophodno da znate da bi ste stekli èvrste temelje i zdravu polaznu osnovu nisam ispustio. Na Zapadu postoje nagoveštaji uèenja o seksualnom misticizmu od kojih je verovatno najèuveniji Rozenkrojcerski prikaz napisan kroz alegorijski tekst pod nazivom: "Hemijsko venèanje Kristijana Rozenkrojca".

Sa našeg stanovišta. Potrebna je jaka duhovna snaga ili moã intuicije da bi svest poèetnika bila u stanju da prihvati. Ovaj uvid se rada samo na nadliènom nivou. pre ili kasnije za svakog pravog seksualnog okultistu susret sa misticizmom je neizbežan. O mistiènoj spoznaji se može samo okvirno govoriti buduãi da se ne može intelektom dokuèiti. Uãi u najuzvišeniju misteriju konaènog cilja ljudskog postojanja. alhemijski reèeno. buduãi da je podeljena na subjektivno i objektivno. veã nas vodi do one taèke našeg spiritualnog razvoja odakle se u mistiènoj ekstazi poèinje razotkrivati najdublja misterija ljudskog postojanja na putu ka konaènom cilju. razotkrivanje i spoznaju Velike Praznine. To je zakon duhovne evolucije èoveèanstva. Praksa seksualnog misticizma predstavlja uvoðenje u najdublju misteriju : otkriãe. Ovaj konaèni cilj mogao bi se opisati kao krajnje postignuãe povratak naše transcendentalne prirode svom iskonskom izvoru. stav adepta da materija i duh 74 . unutrašnje božanstvo je ponovno roðen èovck na spiritualnom nivou. Da bi se dostigao vrhunski cilj mistiène spoznaje. Kako se može opisati neopisivo iskustvo vrhunske spoznaje. povratak istinitoj i svetoj prirodi izvornog postojanja. gde se polarne strane muškog i ženskog principa ujedinjuju i transcendiraju. Na taj naèin se duh adepta vraãa svom izvoru od kojeg zapravo nikada i nije bio odvojen. Drugim reèima. shvati da je ono što u nedostatku prave reèi izražavam kao "Velika Praznina" suština svega postojeãeg i nepostojeãeg. Moj prvi pravi doživljaj ove misterije dogodio se u Aziji. èinjenica je da se na izvesnom nivou seksualna magija konstruktivno ujedinjuje sa seksualnim misticizmom. predstavljaju prirodan razvoj svesti koji se ne može nièim zaustaviti na svom putu ka transcendentalnom znanju. jer šta se zaista može reãi o mistiènom iskustvu. Ono što se može reãi jeste da je praksa seksualnog misticizma najsvetiji oblik upotrebe seksualnog èina u svrhu postizanja vrhovnog duhovnog cilja èoveka. liènost mora da bude rastvorena bez ostatka u transcendentalnom iskustvu u kome Kosmièka Svest zamenjuje svest ega koja. snaga koja stvara vrednost i smisao èovekovog postojanja. zakon koji prevodi postojanje svakog ljudskog biãa u njegovo izvorište. Naši životi odvijaju se istovremeno u obe polovine Stvarnosti i kakvi god da su. svest mora biti proširena uzdignuta iznad nivoa (intelektualnog razumevanja spiritualnog razvoja i ciljeva) na kome funkcioniše naša svakodnevna liènost. ovde neãemo naširoko i nadugaèko raspredati ovu temu. entitet koji jedini može da se sjedini sa Prazninom koja je izvorište istinske Stvarnosti iz koje sve nastaje i u kojoj sve postoji. Buduãi da je èovekov um ogranièen u sposobnosti da mistiènu spoznaju obuhvati u njenoj celovitosti. je direktan put u "'najvišu istinu" koji zahteva uravnoteženje fizièkog i transcendentalnog.Iz prethodnih poglavlja u kojima smo opisali neke od praksi seksualne magije. ne može spoznati pravu Stvarnost. To je transformacija univerzalne stvarnosti u oblik ljudskog iskustva. Meðutim. a taoisti Duh-dete. pod okriljem jednog ezoteriènog reda unutar koga je ona nekoliko godina predstavljala fokus mog unutrašnjeg usmerenja i vremenom postala živo iskuslvo. Mistièna staza. da bi se moglo krenuti ka shvatanju prirode konaènog duhovnog cilja. alhemièari Androgin. ona ne može u potpunosti da predstavlja kljuè za vrhunsku tajnu. pojma koji Hindusi nazivaju Ištaðeva. Meðutim. Moã koja se tako pokrene. tj. znaèi posedovati mistiène kljuèeve koji jedini otkljuèavaju kapije Vrhovnog Svetilišta. kanališe se u radove spoznaje koji vode u stanja visoke duhovne egzaltacije. u stanju proèišãene svesti spremne za rastvaranje u èistoj Praznini u kome svaki oseãaj o razdvojenosti nestaje. evidentno je da ona neosporno može doprineti kvalitetu spoljašnjeg života i našem napredovanju na spiritualnom putu. Samo tako se može doãi do spiritualnog raðanja ''unutrašnjeg božanstva".

veã jedino kada iza sebe ostavimo svoju materijalnu ljudskost. pali odgovarajuãe insense. sav napor ostaje iza vas. onima koji oseãaju iskljuèivu privlaènost prema istom polu. Sama priprema za izvoðenje rituala traje 69 dana. Biãemo spremni za prvi korak na putu prema iskustvu mistiènog jedinstva tek kada je svest proširena preko granica intelekta i sposobna da funkcioniše na nivou nepodeljenosti. Seksualni misticizam predstavlja sjedinjavanje suprotnosti na najvišem nivou i kada doðe vreme za Mistièno jedinstvo. u seksualnom misticizmu partnerski ritual je veoma suptilan rad koji zahteva bliskost i potpunu privrženost istome cilju. tj. radi solarne invokacije. Posebnu pažnju treba da obrati na punjenje svog ritualnog Pehara srebrnom energijom. Meðutim.nisu suprotnosti. Tradicionalno. pali odgovarajuãe insense. Sopstvom koje je èista svest nerazdvojena na Ja i Ti. seksualni misticizam nije misterija fizièkog. Partnerski ritual. telesnog seksa. Ishrana žene treba da bude u skladu sa lunarnim principom a hrana koju bude jela poželjno je da. šakti) i njeno telo su jedno = MI SMO JEDNO (Jedno sa Svim). Shiva) i moje telo smo jedno + Ona (jin. treba da meditira na princip Boga koga otelovljuje. po moguãstvu. Ovde nema mesta ni za kakva suzdržavanja. Samo tako vlastito postojanje i svet neãe biti posmatrani i shvaãeni od strane pojedinca na konvencionalan naèin. moramo jasno reãi da je partnerski seksualno mistièni ritual neizvodljiv u homoseksualnoj verziji. upija lunarnu energiju od Meseca. alternativa postoji u obliku solo izvoðenja ovog mistiènog rituala. Odnos izmeðu partnera u seksualno-mistiènom ritualu predstavlja najsvetiju od svih praksi za koju se može reãi da je oblik najdublje ekstaze koja je namerno stvorena. Ovo je neophodan preduslov taoizma i tantre koji treba ispuniti da bi se ozbiljno išlo ka ostvarenju najvišeg stanje svesti kojem teži seksualni misticizam. oba partnera treba da su posveãenici koji su prošli kroz istu duhovnu obuku da bi (kada to bude potrebno) bili u stanju da stope svoja tela. Muškarac obuèen u žutu odoru. Do sada je trebalo da postane jasno da doživljaj mistiènog jedinstva zapoèinje kada je svest sposobna da funkcioniše na nivou nerazdvajanja i kada suprotnosti poènu da se doživljavaju kao dve strane medalje. to je èin potpunog predavanja u kome sve razlike izmeðu vas i vašeg partnera prestaju da postoje po mistiènoj formuli: Ja (Jang. Na žalost. njegovo blago se ne može otkriti na poèetku. Posebnu pažnju 75 . bude izložena zracima Meseca. Tako rastvoreni u stanju najviše realnosti postaju jedno sa Kosmièkom Svešãu koja je apsolutna Stvarnost. fizièki èin. Meðutim. emocije i misli u totalno predavanje bez i najmanjeg ostatka liènog identiteta. suptilni proces. Iskustvo govori da se potpuni efekat postiže samo kada se radi sa heteroerotskom seksualnošãu. Sama metoda je 10 posto spoljašnji. radi lunarne invokacije. upija solarnu energiju od Sunca. U tom periodu žena obuèena u belu odoru. Za to vreme oba partnera moraju da se uzdrže od svake seksualne aktivnosti usmeravajuãi svu akumulaciju seksualne energije u Manji Energetski Tok. a 90 posto unutrašnji. U njemu je sadržana Velika Misterija istinske Slobode kroz koju može doãi do èudnovatog oslobaðajuãeg efekta. treba da meditira na princip Boginje koju otelovljuje. veã dva aspekta iste stvarnosti. ukrašena srebrnim nakitom. ukrašen zlatnim nakitom. Takoðe. Partnerski ritual mistiènog jedinstva U seksualnoj magiji moguãe je podjednako raditi sa neupuãenima i sa ljudima sa kojima niste bliski. U skladu sa ovom èinjenicom i ovaj rtual može da se izvodi u okviru seksualnog misticizma samo ako su muškarac i žena u stanju da stope svoja oseãanja i misli u jednu celinu.

Oboje ponovo podižu svoja oružja okrenuti jedno prema drugom izražavajuãi na taj naèin strahopoštovanje i spremnost da se stvari vide kakve one jesu stvarno. a na levoj strani sveštenièin pehar i tacna za lunarni insens. Na desnoj strani su sveštenikov bodež i tacna za solarni insens. kao da je sveštenica sama Boginja a sveštenik sam Bog. Sveštenica usmerava svoju volju i vizualizira kako svojom srebrnastom energijom prožima bodež. Nakon toga oblaèe svoje odgovarajuãe odore i ulaze u hram. Za ovo ne možemo dati konkretno uputstvo zato što samo Veliko Delo u biti svoje prirode nije objašnjivo znanjem. šest zlatnih i devet srebrnih sveãa treba da su postavljene u krug u èije središte treba postaviti jednu veãu sveãu od èistog pèelinjeg voska kao simbol Velikog Dela. Na istoènom delu hrama postavljen je oltar. Da bi prostor zaista postao hram. Sve ovo pomaže da se dostigne simbolièno jedinstvo sa solarnim i lunarnim principom. veã intuitivnim procesom koji svoj uvidni izraz nalazi u mistiènoj stazi transformacije svesti i duhovne integracije. Potrebno je da imate dovoljno vremena za obavljanje rada i vraãanje nazad do normalnog stanja svesti. jer obièna svest sama ne može da prodre u podruèje nesvesnog. partneri se okreãu jedno prema drugom sa podignutim rukama. Unutar 76 . Ritual se obavlja unutar zaštitnog kruga. Sveštenik uzima desnom rukom bodež i posveãuje ga solarnom energijom izvodeãi 6 ciklusa Manjeg Energetskog Toka sa zlatnom svetlošãu. Po završenom prizivanju pale svoje insense. Sveštenik obilazi 6 krugova u smeru kazaljki na satu oko mesta koje predstavlja hram a zatim isto èini sveštenica koja obilazi 9 krugova. Invokacijama svaki partner priziva svoju (lunarnu tj. Nakon završenih punjenja sveštenik vadi svoj bodež iz pehara i sveštenica ustaje. Sveštenik usmerava svoju volju i vizualizira kako svoju zlatnu solarnu energiju uliva u pehar. Jedino preko jedinstva živih simbola sjedinjeni Bog i Boginja mogu da se dosegnu u najdubljim slojevima nesvesnog. Sveštenik stavlja svoj bodež u pehar do njegovog dna. Zatim sveštenica obilazi oko oltara 9 puta u pravcu kazaljke na satu i zauzima svoje mesto preko puta solarne strane oltara na koju stavlja svoj pehar. solarnu) energiju u sebe. Propisane aktivnosti moraju se svakodnevno izvršavati u vremenu odreðenom za to i tada treba svoju svakodnevnu liènost ostaviti u potpunosti po strani. Sada sveštenica uzima svoj pehar levom rukom i posveãuje ga lunarnom energijom izvodeãi 9 ciklusa Manjeg Energetskog Toka sa srebrnom svetlošãu. Sveštenik hoda oko oltara obilazeãi ga 6 puta u suprotnom pravcu i zauzima mesto preko puta lunarne strane oltara na koji stavlja svoj bodež. Njegova ishrana za ovo vreme treba da bude u skladu sa solarnim principom i izložena zracima Sunca. Ritualno kretanje kojim se pravi krug treba obaviti u preèniku dovoljno velikom da može omoguãiti komotan prostor za uèesnike. partneri treba da se pobrinu da budu osloboðeni od svih svakodnevnih obaveza nekoliko dana. i otelotvore na materijalnom planu kroz sveštenicu i sveštenika. mora biti osveãen ceremonijalnim kruženjem i vidljivo obeležen. a sveštenik sa desne stane. tj. Sada oboje treba "intuitivno" da meditiraju o Velikom Delu. Središnji deo hrama predstavlja prostirka ili ležaj. Da bi bili zaštiãeni unutar kruga oboje izvode Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama. Duboka meditacija i invokacija dovešãe one koji su spremni do oseãaja da je Božanstvo prisutno u njima u tolikoj meri.neka obrati na punjenje svog ritualnog Bodeža zlatnom energijom. Sada oni pune svoja oružja suprotnim polaritetima. Neka sveštenica klekne ispred sveštenika i podigne svoj pehar prema njemu. Kada su sve pripreme izvršene. Zatim zauzimaju svoja mesta ispred oltara. partneri neka se okupaju i posvete pomazanjem genitalnog i krunskog centra Svetim uljem. od sposobnosti prepoznavanja i sjedinjavanja sa ovim polarnim silama najviših principa. Kada su osveštali svoja okultna oružja. Jaèina i prodornost manifestacije Boginje u sveštenici i Boga u svešteniku zavisiãe od njihove spiritualne zrelosti. Na njemu se nalaze uravnoteženi solarni i lunarni simboli. sveštenica sa leve strane. Kada doðe vreme za samo izvoðenje ovog rituala.

svoje meditacije sveštenica i sveštenik treba da se potpuno identifikuju sa svojim unutrašnjim Božanstvima i postanu jedno sa njima. U svojim meditacijama treba da vide sebe kao Boga, tj. Boginju sjedinjene na prestolu Sunca i Meseca. Oni predstavljaju kosmièku svest, najvišu snagu prave prirode stvarnosti. Kada osete da su spremni, oboje skidaju svoje odore i okreãu se jedan prema drugome, sveštenica se koncentriše na oseãaj solarne energije sveštenika a on na oseãaj njene lunarne energije. Sada se sveštenik poklanja pred sveštenicom pitajuãi za dopuštenje da uðe u njenu palatu, na taj naèin ona se njemu otkriva kao Boginja. Zatim se sveštenica poklanja pred sveštenikom pitajuãi za dozvolu da uðe u njegovu palatu, na taj naèin on joj se otkriva kao Bog. Nakon toga se spajaju u sedeãem položaju. Ovde je vreme da damo nekoliko važnih sugestija u vezi sa genitalnim sjedinjavanjem : - kièma i jednog i drugog partnera mora biti uspravna; - kod oba partnera treba da postoji shvatanje da je materijalno telo hram najviših spiritualnih snaga i konaènog ostvarenja; - buduãi da ãe doãi do velikog uzbuðenja, partneri moraju kontrolisati vatru strasti da bi se njihova energija pobudila u pokretaèku silu koja ãe ih uzdiãi do stanja svesti u kome nestaju sve prepreke ljudskog identiteta. Kada su se genitalno spojili, partneri treba da sihronizuju disanje i da se skoncentrišu svako za sebe na svoju energetsku cirkulaciju. Zatim, izbegavajuãi bilo kakvu drugu seksualnu aktivnost, partneri se ljube prenoseãi naizmenièno jedno drugom energiju kroz usta i genitalne centre. U ovoj fazi normalne telesne senzacije prestaju da dominiraju, jer se energija koja kruži kroz oba partnera usmerila preko granica njihove zemaljske svesti ka spoznaji univerzalne dualnosti. Sveštenik sagledava sve svoje ženske aspekte u sveštenici koja je otelotvorenje Boginje, a sveštenica sagledava sve svoje muške aspekte u svešteniku koji je otelotvorenje Boga. Ako su oboje naštimovani u pravom mentalnom ili spiritualnom spoju, trebalo bi da su dostigli nivo rastvaranja ega na kome se njihove individualne liènosti meðusobno stapaju. Doživljavajuãi kako im se svest uranja u okean ekstaze do nivoa èistog protoka energije, u njima dolazi do najviše alhemijske reakcije koja raða novu nadliènu svest. U ovom stanju nestaju sve prepreke ljudskog identiteta više nema podeljenosti izmeðu njih i stvarnosti u kojoj prestaju sve ideje o liènosti i izdvojenosti. Ovo iskustvo je spontano i apsolutno dolazi po svom nahoðenju jer za njega ne postoji nikakav vremenski okvir. Napomena: Ukoliko osetite da vas preplavljuje orgazam doline, prepustite mu se u potpunosti ali se uzdržite od želje za genitalnim orgazmom. Mirujte u oseãanju duboke zajednièke sjedinjenosti i zanesenosti. Tako se jedino može uãi u savršeni mir nerazdvojenog postojanja. Ponašajuãi se kao Bog i Boginja za vreme rituala, žena i muškarac preuzimaju na sebe uloge u skladu sa svojom uroðenom Božanskom prirodom. U ovom stanju integracije, unutarnje iskustvo sveštenika i sveštenice pretvara se u živi doživljaj ujedinjenja najvišeg muškog i najvišeg ženskog principa polarnosti u kome ne postoji ništa više što bi smo mogli nazvati "ljudskim i seksualnim". Ulaskom na trenutak u krajnje nepodeljeno jedinstvo, dolazi do spajanja svesti i života u središtu Praznine : ono što je nesvesno postaje prožeto svesnom spoznajom o jedinstvu svega stvorenog. U ovom periodu svaka aktivnost, reè ili postupak postaju povezani sa kreativnom silom velike moãi. Tako pokrenuta, ona se kanališe u najdublji rad koji inicira posebne unutrašnje i duhovne
77

promene u nama vodeãi nas do granice ekstaze iza koje su Jedno i Sve isto. Ovde misterija seksualnog sjedinjavanja muškarca i žene dolazi do svog najvišeg ispunjenja uklanjajuãi poslednji veo tajne sa svoje vlastite prirode. Molim vas da obratite pažnju da su ovo samo bazièna uputstva. Kako budete sticali dublja razumevanja i dalja iskustva, tako ãete sve više proširivati ovaj ritual u skladu sa svojim vlastitim težnjama. Samo iskustvo sa praksama koje su prethodno preporuèene može garantovati da se ovaj ritual izvede ispravno. Razlog ovakvom pristupu u seksualni misticizam jeste što postoji mnogo razlièitih oblika ovog rituala. Kao što se može videti u njemu nema nijednog magijskog postupka koji bi nam pomogao da nešto ostvarimo ili da se ispuni za nas lièno. Buduãi da svaki oblik misticizma prevazilazi liènost, i ovaj mistièni ritual ima za svrhu samo jedno : totalnu svesnost prevazilaženjem svih suprotnosti. Ovde je moã seksualnosti uzdignuta do najvišeg nivoa, na kome se dostiže transcendentalno iskustvo unutar koga dolazi do vrhunskog sjedinjavanja dva kosmièka naèela suprotna po svojoj prirodi. Oèigledno je da ovakvo ekstatièno iskustvo zahteva potpunu, adekvatnu i detaljnu pripremu za koju je potrebno imati ekstraordirarnu kontrolu uma i oseãaja. Ja vam ne mogu reãi, kada, na koji naèin ili u kom obliku ãete se sresti sa ovom stvarnošãu koja oblikuje centar vaše mistiène inicijacije. Po našem mišljenju, da bi se ovaj ritual mogao sprovesti na pravi naèin, potrebno je prethodno proãi najmanje kroz baziène prakse seksualnog okultizma i misticizma. Sve drugo predstavljalo bi neozbiljan pokušaj da se zakoraèi kroz mistièno blaženstvo prema konaènom cilju. Ova iskustva i doživljaji zavise od više faktora, ponajviše od prethodnog stepena proširenja vaše svesti i mogu se shvatiti samo kroz povezanost sa prethodnim iskustvima koja nièu direktno iz razvoja naše duhovne svesnosti i predstavljaju pripremu za put u najvišu ekstazu : totalnu svesnost. Solo ritual Neba i Zemlje Najviši oblik seksualnog misticizma je predstavljen "ujedinjenjem Neba i Zemlje" u Unutrašnjoj Alhemiji Taoizma. Sjedinjavanjem vlastite ženske i muške prirode èovek ostvaruje u sebi potpunu celovitost kroz koju doživljava povratak iz mnoštva i razdvojenosti u iskonsko jedinstvo, ulazak u živo iskustvo nedokuèivog izvorišta u kojem nestaju sve zablude i obmane ega. Kao rezultat ovog samo-ostvarenja adept postaje slobodan od vezanosti za pojavni svet, nastavljajuãi da živi u njemu ne prijanjajuãi za prohteve, nade, želje ili strahove liènosti. Ovaj pisani prikaz je samo pokušaj da se opiše upražnjavanje ovog najvišeg oblika seksualnosti. Za ovaj solo ritual važe pripreme kao i u radu sa partnerom. Praktièar treba svoju seksualnu polarnost da oseãa kao odraz univerzalne polarnosti prepoznajuãi je na svim nivoima. Meditacija na asocijacije vatra-voda, svetlo-tamno, toplo-hladno, suvo-vlažno, èvrsto-meko, prodiruãeprijemèivo, pomoãi ãe vam u prepoznavanju i doživljaju polarnih suprotnosti koje uzrokuju promenu i transformaciju na svim nivoima od najnižeg materijanog, do najvišeg spiritualnog. Ženski praktièari zapoèinju sa invokacijom lunarne energije, dok muški praktièari poèinju sa solarnom energijom. Vaša meditacija treba da bude toliko duboka da se u tom stanju osetite istovremeno kao otelotvorenje obe, muške i ženske energije. Treba istovremeno da oseãate suprotne seksualne energije kao spoljne, objektivne entitete, i unutrašnje subjektivne kvalitete. Prihvatite ovo svoje stanje opušteno, prepuštajuãi mu se. Najbolji naèin da ovo postignete je da ne razmišljate svesno o tome. Umesto toga, uèite se da osetite obrasce više svesti. U tom smislu nema svrhe praviti razliku izmeðu unutrašnjih i spoljašnjih stanja. Slušajte šta vam kažu vaša intuicija i iskustvo. Samo tako doãiãete do prepoznavanje koje ãe izazvati ekstazu u kojoj sve upletenosti tela i uma išèezavaju. Kada ova ekstaza dostigne klimaks, sledi auto-erotski èin, na
78

èijem vrhuncu se solarne i lunarne energije stapaju u orgazmièkom bljesku. Kada vas taj bljesak obasja, videãete na trenutak svoje veèno Ja kao neodvojivi deo Velike Praznine. Snaga proboja ovog najdubljeg iskustva kida sve ovozemaljske okove liène svesti koja se za vreme tog jedinstva stapa sa kosmièkom svešãu. Ovaj duhovni doživljaj je direktno iskustvo svesti unutar nje same a ne negde izvan nje. To je direktno iskustvo istine o istovremenom postojanju razlièitosti i jedinstva, oblika i praznine, prošlosti i buduãnosti. Oseãaj je takav da se nikakvim reèima ne može doèarati, svaka osoba doživeãe na svoj naèin ovo iskustvo seksualnog zanosa koje prelazi u nadsvesnost. Kada postanemo sposobni da shvatimo našu nerazdvojivost sa suštinskom prirodom univerzuma, spoznaãemo vrhunsku formulu sjedinjavanja suprotnosti : vidljivog i nevidljivog, opipljivog i nematerijalnog; tajnu koja može biti u celosti razotkrivena samo sa najviše mistiène taèke gledišta. Veã hiljadama godina do sada, iskljuèiva usmerenost ljudskog roda prema telesnim željama i svetovnim stvarima konstantno zamagljuje duhovni vid i otupljuje suptilna èula èoveka. Dokle god èovek bude nekontrolisano trošio svoje najdragocenije blago, seksualnu energiju, rasipaãe svoj spiritualni potencijal pritajen u njoj. Samo kada se ujedinjenjem suprotnih polova kosmièke energije poènu doživljavati sve suptilniji aspekti seksualnosti, pretvoriãe se znanje o duhovnoj obnovi èoveka u živu mudrost koja kombinuje vidljivu i nevidljivu stvarnost. Seksualni misticizam je najviši stepen alhemijskog preobražaja, put u najvišu ekstazu, oblik seksualnosti koji je iznad svih ostalih i kroz koju sami sebe poraðamo raðajuãi se kao zvezdana biãa. Da bi bilo brže svesno asimilirano u nadindividualnu liènost pojedinca, poželjno je da ovo najdublje duhovno "iskustvo nad iskustvima" prvo bude shvaãeno i uèinjeno aktivnom probojnom silom na materijalnom nivou zaodenutom u telesne polarnosti, tim pre što za poèetnike auto-seksualni mistièni ritual nosi u sebi opasnost od postizanja lažnog jedinstva. Zato vam savetujem da prva iskustva u težnji da spojite i transcendirate polarne snage muškog i ženskog principa, steknete u radu sa partnerom. Tako ãe probuðena energija nastaviti da raste i kada osetite da ste spremni dostiãiãe svoj vrhunac u iskustvu auto-erotskog rituala. Takoðe, da bi ste produbili svoja znanja, preporuèujemo vam da prouèite tantru i taoizam. U ovim disciplinama otkriãete drevnu mudrost istoènih kultura orijentisanu prema "obožavanju", ka sakralnom i seksualnom misticizmu. Za one koji ne vide kakve veze seksualnost ima sa misticizmom, recimo da pravi misticizam nije jednostrani put asketske ekstaze. Bilo bi neozbiljno i pogrešno smatrati da je telo nevažno na spiritualnom putu, jer su telesno i transcendentalno neraskidivo povezani. Da se ne zavaravamo, ne postoji niko ko može biti neprekidno u ekstazi. Èak i onim malobrojnim èuvenim mistièarima kod kojih je takvo iskustvo trajalo mesecima ili godinama, bilo je potrebno da povremeno ostvaruju kontakt sa materijalnim svetom da bi se uravnotežilo duhovno i svetovno. Bilo bi ludo tvrditi da je jednostran pristup u bilo èemu moguã a da pre ili kasnije ne doðe do havarije ili potpunog raspada energetskog sistema. Pravi mistici svoje telo ne negiraju i ne odbacuju zbog njegove prolaznosti. Oni imaju sposobnost da vide kroz oblik i imaju shvatanje da se do stanja potpune svesti ide kroz integrisanje individualne, svetovne realnosti i univerzalne, duhovne stvarnosti. Za nas je misterija seksualnog misticizma misterija univerzalne seksualnosti koja nalazi svoje krajnje ispunjenje i otkriva svoju pravu prirodu u materijalnom telu ljudskoga biãa. Meðutim, da ovo ne bi bilo pogrešno interpretirano, naglasiãu veoma jasno da je samo svesno preokretanje snage životne/seksualne energije u pravcu preèišãavanja i integracije naše liènosti put kojim ubrzavamo svoj sopstveni prolazak kroz telesno materijalno postojanje ka najvišem obliku stvarnosti. Za istinskog posveãenika seksualne ezoterije koji je mag i mistik istovremeno, njegovo zemaljsko postojanje je manifestacija Kosmièke Svesti na materijalnom nivou. Zato,

79

nije telo to od èega treba da se odvezujemo . 80 .veã od onoga što nas zarobljava i èini njegovim robom.

alhemijska tradicija zapoèinje svoj razvoj sa prvim indijskim alhemièarem. na prvi pogled. alhemijski tekstovi izgledaju totalno nerazumljivi a njihova uputstva èesto kao gomila gluposti.e. naziv koji je bio uobièajeno ime za Egipat u dalekim vremenima. Kineska alhemija vodi kroz dve tradicije ka postignuãu krajnjeg cilja koje alhemièari nazivaju Veliko Delo : egzoteriène Wai-Tan (spoljasnji eliksir) i ezoteriène Nei-Tan (unutrašnji eliksir). bio prvi koji je preneo èoveku znanja celokupne Hermetièke tradicije èija je najtajanstvenija i najdublja grana alhemija.SEKSUALNA ALHEMIJA Meðu neupuãenima sama reè alhemija odmah navodi na pomisao pretvaranja olova u zlato ili pravljenja èudesnog eliksira veènosti. Kada je reè o Unutrašnjoj alhemiji u Indiji. U Indiji. stvoreno je potpuno pogrešno mišljenje kod neupuãenih. ne mogu se negirati i nematerijalni. opisi alhemijskih postupaka pisani su u teško razumljivom stilu da bi se namerno prikrio stvarni kljuè ka preobražaju zato što se smatra "tajnom nad tajnama".praktièni aspekt alhemije koji je pronašao svoje najveãe uporište u tradicionalnoj indijskoj medicini. Meðutim. Istorija prenosi legendu da je egipatski bog mudrosti Tot poznat pod grèkim imenom kao Hermes Trismegistus. najstariji zapisi o alhemijskom uèenju potièu iz drevnog taoizma. Oba ova sistema predstavljaju spoljašnji. Na taj je naèin vrlo efikasno onemoguãeno da svako može da shvati alhemijske tajne i praksu. nju predstavlja tajanstvena Hindu tantrièka tradicija koju èine dve škole : Vama Marg (Staza Leve Ruke) i Dakšina Marg (Staza Desne Ruke). destiluju "Eliksir života" ili naprave "Filozofski kamen". Ono što je opšte poznato.Siddha i Avurveda ostavile dubok trag do današnjih dana. Neupuãeni istraživaèi alhemijske radnje posmatraju odvojeno od njihove unutrašnje pozadine. U Tantri Desne Staze snošaj je simbolièan. suptilni aspekti alhemije. minerale i metale.) zasnovane na taoistièkom principu dualnosti jina i janga. Prve poznate alhemijske zapise napisao je posveãenik Tsou-Yen (350-270 godine p. Veãina laika sa podsmehom govori kad se pomene ova tema èemu su i sami alhemièari dali veliki doprinos. pa se zato ponekad naziva i "egipatska veština". Meðutim. Mnogi pseudo alhemièari su doživljavali neuspeh u pokušajima da na bukvalan naèin (kako je. U Tantri Leve Staze. Indijska alhemija iznedrila je nekoliko škola od koje su dve . Njegovo najèuvenije pisano delo poznato kao Smaragdna tabla predstavlja temelj na kome poèiva celokupna alhemija Srednjeg istoka i Zapada. jeste da su istraživanja i otkriãa evropskih alhemièara dala znaèajan doprinos razvoju tradicionalne i egzaktne medicine i hemije. budistièkim sveštenikom Nagarjunom koji je autor prvog alhemijskog dela Rasasat-nakare nastalog oko 200 godine n. Wai-Tan tradicija fokusirana je na praktiène aspekte. Sama reè alhemija nastala je od drevne arapske reèi Al-kemia. osim materijalnih ciljeva. pre svega zdravlje i dugoveènost. dolazi do fizièkog seksualnog èina sa ženskim asistentom koja predstavlja šakti (moã) velike Boginje. na Dalekom istoku. posebno Abu Ali al-Husain ibn Sina (Avicene). Zahvaljujuãi konfuznoj terminologiji i razlikama u opisu alkemijskih postupaka od jednog autora do drugog. Jabir ibn Hayyana (Geber) i Al-Razija (Razes). Svoje prvo uporište imala je u Španiji odakle se kasnije proširila Evropom kao tajna veština. Suštinska razlika izmeðu Leve i Desne staze je u metodu. kao i znanja u 81 . koristeãi fizièke supstance prirode : biljke. Zapadna alhemijska tradicija roðena je iz uèenja i znanja alhemièara Srednjeg istoka. Sa druge strane. U ovom poglavlju osvrnuãemo se delimièno na alhemiju uopšte i dati kratak komentar o seksualnoj alhemiji koja predstavlja najmraèniju granu seksualne ezoterije.n. Iz tog razloga. to prikazano u ovoj literaturi i ilustracijama) "pretvore olovo u zlato". što u prevodu znaèi: "crna zemlja".e. zbog èega ne mogu prodreti u njihovo znaèenje i videti pravi smisao. Nei-Tan tradicija fokusira svoje prakse prvenstveno na energetske kanale i centre baveãi se psihoseksualnim energijama (Cing Ci) i mistiènim "jedinstvom Neba i Zemlje".

Mi prihvatamo baziènu ideju da svojstvo alhemijskog preobražaja ima univerzalno znaèenje koje je podjednako moguãe primeniti na neorganske oblike materije. Broj ovih centara i njihova važnost se razlikuju u školama tzv. Ne možemo iãi u dublja dalja objašnjenja ovoga. Meðutim. Ovaj fluid predstavlja materijalni nosaè specifiènih okultnih moãi latentno prisutnih u energetskim centrima ljudskog tela. u sluèaju taoistièke joge. Ono što je sasvim izvesno jeste da je osnovna svrha svih oblika alhemije transmutacija ili preobražaj. Njegovim izdvajanjem na poseban naèin iz organizma žene koja je u stanju jake seksualne uzbuðenosti. Postoji više teza o prirodi i funkciji alhemijskog preobražaja kojima se mi ovde neãemo baviti buduãi da predstavljaju iskrivljen i degradiran vid alhemijske nauke. iako nagoveštavana od mnogih. U veãini literature o hindu i tibetanskoj jogi/tantri. alhemijska rosa koju hindu tantra zove Amrita. ostalo je prekriveno velom tajne da li su i na koje naèine alhemièari praktikovali seksualnu alhemiju. Ovaj adept je osnivaè špagiriène alhemijske škole zasnovane na temelju drevne alhemijske formule : SOLVE ET COAGULA ("razredi i zgusni"). To što o tome nemamo "èvrste dokaze". ali usudiãu se da tvrdim da je vrhunska tajna seksualne ahemije transmutacija seksualnih fluida i fizioloških izluèevina ljudskog tela i njihovo okultno dejstvo. Ljudsko telo je prava alhemijska peã u kojoj se ljubavlju i èinom volje stvara Eliksir. Ovo nepodudaranje glavnih energetskih centara. Eliksir života i Filozofski kamen uz asistenciju svoje žene Perinele. uspeo da proizvede tzv. Ovaj adept tvrdio je otvoreno da je zahvaljujuãi tajnom znanju u koje je bio upuãen od izvesnog anonimnog kabaliste. i ako postoje razlike one su uglavnom u simboliènom predstavljanju i naèinu korišãenja koji su u skladu sa odreðenom tradicijom. Jedan od malobrojnih zapadnih alhemièara koji je dao nagoveštaj da bi kljuè njegovih operacija mogla upravo biti veza sa seksualnošãu. Ostalo je nejasno šta je njena pomoã predstavljala jer to nije jasno naznaèeno. Paracelsus je uèio da je moguãe okultnim naèinima uticati na kosmièke sile. na organske oblike života i na tajanstvene energije koje prožimaju oboje. njihovog broja. jer svaka daje važnost razlièitim centrima. energijama i instrumentima adept radi. ako imamo u vidu da žena personifikuje kreativnu snagu prirode kao Boginja èija je vrhovna moã upravo manifestacija. dobija se tzv. govori da su alhemièari svoje spoznaje èuvali daleko od oèiju javnosti prenoseãi ih kao tajanstvena uèenja rezervisana samo za mali broj izabranih nastavljaèa tradicije. Ovde je važno zapamtit da od upuãenosti i stanja svesti zavisi na kom nivou. nije otvoreno nikada razotkrivena. kao i naèina usmeravanja tj. sa kakvim supstancama. i mnogi njegovi sledbenici od legendarnog Bazil Valentina do èuvenog modernog alhemièara Frater Albertusa nastavili su da razvijaju njegove ideje. Ipak. sa kojom je došlo do novog usmeravanja i razvoja alhemijske prakse. Meðutim. od škola hindu yoge i tantre. bio je Francuz Nikolas Flamel. buduãi da se to ne može dokazati jer prava metoda. veã se i izmeðu samih taoistièkih škola istièe važnost razlièitih energetskih 82 .vezi sa seksualnošãu. Nakon Flamela. onda se može naslutiti Perinelina uloga u operaciji transmutacije. Veliko Delo alhemièara je ništa drugo do operacija oživljavanja materije Duhom. skoro sto godina kasnije. ne samo da se razlikuju mesta glavnih centara od centara u hindu jogi. kanalisanja energije je uzrokovalo pogrešna shvatanja kod neupuãenih. teško je oteti se utisku da to nije podrazumevalo uticaj seksualne energije i umešanost seksualnih supstanci ljudskog tela u ostvarenju Velikog Dela. suptilnom seksualnom alhemijom koja uzdiže obiènu svesnosti u duhovnu realnost. "Unutrašnje Alhemije" Taoizma. slavni Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim poznatiji kao Paracelsus (1493-1541). Sa ove taèke gledišta. roðen je jedan od najveãih alhemièara u zapadnoj kulturi. Èitajuãi "izmeðu redova" ono što je Flamel napisao o svojim radovima. Informacije o glavnim energetskim centrima koje ovde iznosimo samo su osnovni podaci izneti u grubom opisu. broj i položaji centara su identièni.

za one koji znaju. Jedino je važno stvoriti fizièke. samo upuãeni znaju kako da svesnom upotrebom osloboðene energije koja inaèe uroðeno struji kroz podsvest i ljudsko telo. Zato se na poèetku težište stavlja na otvaranje kanala koji predstavljaju glavne tokove energije. Ovaj centar je "izdvojen" od ostalih centara jer potièe sa višeg nivoa. da kanališe i usmerava seksualni "Ãi" koji koncentrisan u najvišem stepenu struji u njenom telu. Tek nakon toga se pristupa pravoj praksi. u hindu jogi se zove Manipura èakra. taèki koja je smeštena na sredini izmeðu ekskretornih organa. Zavisno od svrhe. Uloga muškog adepta u operacijama seksualne alhemije jeste da stimulisanjem stvori enormno jaku koncentraciju libido energije koja oslobaða Vatrenu Zmiju probuðenu u baziènoj (vaginalnoj) zoni moãi 83 . Centar Chung-Kuang odgovara srcu. Centar Ni-Van ili Pai-Hui nalazi se na temenu. Tradicija kaže da onaj ko kontroliše osloboðene sile u njima može dostiãi najviši nivo duhovnog savršenstva. utièuãi na život ili svest zavisno od toga šta se želi postiãi. fizièkom otelovljenju. Fundamentalno je da se razume istina o meðusobnoj povezanosti i odnosima izmeðu vidljivog i nevidljivog. materijalnog i duhovnog. u hindu jogi poznat je kao Sahasrara èakra. instant naèini za buðenje Kundalini direktnom koncentracijom na korenski centar. èoveka i univerzuma. u hindu jogi naziva se Svadistana èakra. Centar Kuan-Yuan se nalazi u genitalnom podruèju. od manjeg je znaèaja postojanje razlièitosti izmeðu telesnih položaja. Centar Hsuan-Chi se nalazi u grlenom podruèju. Ovaj centar je popularno poznat kao "treãe oko". samo ãemo navesti energetske centre koje kineska i hindu tantra navode u svojim uèenjima predstavljajuãi ih kao mikrokosmièke fokuse tajnih nadzemaljskih sila koje vrše uticaj na èoveka. za taoiste ovo je bazièni centar Cia. za mene nema sumnje da se u rukama osobe koja nije savladala svoju nižu energiju i nema jasnu spoznaju prirode tih sila Eliksir pretvara u otrov. u hindu jogi naziva se Anahata èakra. prestavljaju pre preèicu do ludila nego do unutrašnjeg blaženstva i spoznaje. Zato da ne bi komplikovali. Jednom reèju. Ovde treba reãi još nekoliko bitnih stvari. Kod najveãeg broja ljudi ovi psihièki centri su prirodno zapeèaãeni sve dok se uspavana energija ne probudi. Centar Tan-Tien smešten oko èetiri santimetra ispod pupka. u hindu jogi zove se Adžna èakra. U Taoistièkoj alhemiji praktièar se ne usmerava odmah na pojedinaène centre veã prvo cirkuliše energiju kroz sve taèke sve dok ne postane zreo za alhemijske procese i spreman za ulazak u više dimenzije svesti. u hindu jogi naziva se Visuddha èakra. Ono što se još može reãi je da seksualna alhemija predstavlja složen proces seksualnog i okultnog rada koji se krajnje pojednostavljeno može shvatiti na dva nivoa : niži (ljudsko telo žlezde-seksualni fluidi) i viši (spiritualne sile). Centar Cu-Chiao nalazi se u podruèju glave izmeðu obrva. psiha i um ispravno pripreme. Tada ovi centri postaju živa snaga koja se manifestuje u individualnom. broja kanala i rasporeda centara. u ovim praksama uèestvuje jedna ili više posebno izabranih i obuèenih žena. u hindu jogi se zove Muladhara èakra. Na oba nivoa alhemijskog preobražavanja ženski partner mora biti posebno odabrana i okultno pripremljena osoba. ljudskom. Najniži centar Hui-Yin nalazi se u perineumu. njena uloga je centralna u izgraðivanju energije i stvaranju Eliksira. pažljivo otvore i proèiste ova središta moãi. U suprotnom. psihu i duh. emocionalne i mentalne preduslove i odnose za svesno proricanje kosmièke energije kroz telo. U hindu i tibetanskoj tantri energija se uzdiže duž glavnog kanala (šušumna) od korenskog centra do krunskog centra i to je manje-više svugde isto uèenje osim kod Kaula tantre koja koncentriše svoju praksu u korenskoj èakri žene. To je mesto najviše neogranièene svesti u kome se na zemaljskom nivou ujedinjuju polarne sile kosmièko-duhovne energije u ljudskom telu.centara. Buduãi da sva ljudska biãa imaju istu telesnu i energetsku strukturu. Meðutim. Ona mora imati sposobnost da kontroliše svoju uzbuðenu strast. Meðutim. Od velike važnosti je da se telo.

sliku. Viši nivo predstavlja alhemijska inicijacija koja stapa telesno i nematerijalno u transcendentalno jedinstvo. utièu na protok. na razlièitim nivoima. shvatimo relativnost materijalnog i nematerijalnog iskustva. kada se suptilnom seksualnom alhemijom upotrebi energija žene. 84 . osloboðena kundalini se podiže i usmerava zavisno od svrhe na koju se cilja u odabranu zonu moãi. njena naroèita moã prenosi se preko fizioloških fluida urin. preciznije dlan (ove) kojim dodiruje odreðena mesta na svom ili tuðem telu u skladu sa okultnom anatomijom tela i prema odreðenom redosledu. veã i upijati solarni. tj. krv. u levom dlanu je sedište Lunarne okultne struje. suze i èinom volje može biti zatvorena u neku okultnu mašinu (npr. Vrhovna Boginja je iskonska duhovna inspiracija i pokretaèka sila. pokretaèku silu svesti koja oko sebe okuplja sva svoja "niža" ženska otelovljenja od nadljudskih . Drugim reèima. Ovde misterija ljudskog tela nalazi svoje krajnje ispunjenje koje zavisi od toga da li smo sposobni da vidimo. U ovoj božanskoj praksi. ispijanjem.sveštenice. One predstavljaju snage na unutrašnjem i spoljašnjem planu koje vode osloboðenju i najvišem postignuãu. Desna ruka je jang. znoj. u cilju dobijanja eliksira sekso-alhemijski procesi ukljuèuju orgazmièke radove sa razlièitim eteriènim energijama smeštenim u specifiènim okultno anatomskim zonama ljudskog tela. nerazdvojena i nepromenljiva. Nema sumnje da pomoãu Eliksira ili Kala dobijenih u stanju ekstaze iz najsvetijeg ženskog organa adept ima na raspolaganju razne moguãnosti. leva ruka je jin. moã koja preobražava snagu ljudske prirode u kreativnu svest. Kroz dlanove je moguãe ne samo oslobaðati sopstveni "Ãi". Krajnji cilj je potpuno alhemijsko rastvaranje u božanskom principu. Osim dlanova upotrebljavaju se i posebni gestovi ruku (mudre) i odreðeni telesni položaji koji takoðe predstavljaju okultne manipulacije koje pobuðuju. Ovu božansku esenciju sveštenica otpušta u stanju okultnog transa kad projektuje orgazam iz genitalnog centra u mozak. Vrhovna Boginja je veèno postojanje i prava priroda stvarnosti. tj. lunarni. Ovo ostvarenje sveobuhvatne potpunosti u kojoj sav dualizam "Ja" i "ne-Ja". i usmeravaju energiju u željenom pravcu izvan tela ili prema telesnom suptilnom centru koji oslobaða dejstvo moãi o kojoj se radi. a u desnom dlanu je sedište Solarne okultne struje. tradicionalno vezanoj za vreme poklapanja punog meseca i menstrualnog ciklusa. Kada je invocirana sila izluèena iz endokrinih žlezda. mora ostati nepoznato neupuãenima zato što to ide sa druge strane stvarnosti kroz mistièno iskustvo sjedinjavanjem sa pravom prirodom Stvarnosti. do ljudskih (sveštenice). oblika i praznine ne postoji. Meðutim. talisman.božanskih. vaginalni sekreti. Vrhovnoj Boginji koja je izvorište svega što postoji. tj. U trenutku "vrhunca" dolazi do alhemijske reakcije i stvaranja odgovarajuãeg eliksira èija je moã sadržana u destilatu koji istièe iz sveštenice. Ovi okultni fluidi utièu na sva tri nivoa ljudskog postojanja. Adept koristi ruku. Ona na sebe preuzima mnoga oblièja koja treba shvatiti kao sile koje konstituišu stazu duhovnog razvoja. sperma. posveãena žena (sveštenica) "pušta" Boginju da uðe u njeno telo i proizvede vrhunski eliksir. Nakon preobražaja seksualne energije u okultnu energiju. planetarni ili zvezdani "Ãi". pravi seksualni alhemièar ãe izabrati samo ono što je najvrednije za njegov duhovni razvoj. Vrhovna Boginja predstavlja središte inicijacije. Ona je sveobuhvatna i zato sveprisutna živa stvarnost koja se manifestuje u razlièitim oblicima. figuru) ili apsorbovana od strane praktièara oralno. pljuvaèka. najsvetiji organ njenog tela postaje izvor velike okultne moãi iz koga se izlivaju preobražene i osloboðene izluèevine (Kale) ispunjene prirodom potrebne tajnovite sile. kada Vatrena zmija dostigne u svom uzdizanju zonu moãi poznatu kao treãe oko. Eliksir se proizvodi u tri faze alhemijske operacije. ono èime može preobraziti svoju Prirodu. Na nižem nivou. Prema taoistièkoj tradiciji. biãa i ne-biãa.

razlike postoje kako izmeðu tradicija. Istina je da su tajne svo vreme tu. koji znaju da aurum nostrum non est aurum vulgi. 85 . Ja nisam u moguãnosti da osim površnih nagoveštaja dam uputstva za ovu veoma osetljivu i složenu praksu. Naravno. orgazam u razlièitim centrima moãi i èin volje kljuèevi transformisanja u alhemijskim operacijama. Svaka od njih ima svoju sopstvenu metodologiju. a naroèito veoma pažljivo proterivanje na kraju. u današnje vreme postoji jedan stvarni problem u praktikovanju seksualne alhemije a to je sida (AIDS). veã je nasleðeno iz drevne mudrosti kolektivnog nesvesnog i teoretski je dostupno svakom zainteresovanom tragaocu. Sve ovo zahteva znanje. Meðutim. Iz do sada reèenog. U tome je glavna razlika izmeðu laika i upuãenih. tako i izmeðu samih škola. odreðene sekso-alhemijske prakse u kojima je neophodno da se pomešaju muški i ženski seksualni fluidi ne mogu se raditi sa prezervativom. mnogo. fizièka Inicijacija jer je veoma važan naèin na koji se kandidat upuãuje i nosi sa probuðenim energijama. u nama. terminologiju i odgovarajuãu simboliku ali neãemo mešati to pitanje sa idejnim. upotrebom prezervativa možemo bezbedno raditi sa svakim partnerom. ne vidimo ih svi istim oèima i ne koristimo na isti naèin moã koja nam je uroðeno data kao ljudskim biãima a jedino od toga zavisi dosezanje tajne. dovoljno je oèigledno da su trans uzbuðenosti. Èinjenica je da je prosto nemoguãe neizlagati se riziku od ove opake bolesti ukoliko uèesnici u sekso alhemijskim operacijama nisu potpuno sigurni jedni u druge. obièno se dešava da što više tragaju za nekom tajnom umesto da su bliže. a to je nemoguãe preneti uopštenim reèima. Na našem sadašnjem nivou znanja jedini lek je preduzeti sve mere predostrožnosti.Dodatni komentar Znanje seksualne alhemije nije ekskluzivno vlasništvo istoène ili zapadne kulture. mnogo prakse i volje. ali i da imaju na umu da se dijamant i ugalj sastoje iz istog elementa. Iz ovog razloga seksualna alhemija je rezervisana samo za dokazane posveãenike. i oko nas. Kada je u pitanju hetero-erotski seksualni okultizam. svako ko je zainteresovan može nastaviti dalje da istražuje ukoliko ima dublja interesovanja i misli da je sposoban da doðe do nevidljivog u vidljivom. ovladavanje svojom nižom prirodom. podizanje zmijske vatre. religioznim. U suprotnom. da èesto "gledamo u njih" ili smo u dodiru sa njima na neki naèin. Meðutim. Meðutim. samo malobrojni slede stazu samospoznaje odgovarajuãim naèinom života izbegavajuãi nepromišljeno ulaženje u meðuljudske i seksualne odnose. Za praktikovanje seksualne alhemije je neophodna lièna tj. Samo oni koji nemaju znanje iz prve ruke u svojoj inspiraciji mogu tragati za knjigom koja otvoreno iznosi modus operandi i uklanja veo mistiène tajnosti koji prekriva "venèanje Crvenog kralja i Bele kraljice". moralnim i kulturnim nasleðem iz koga je odreðeni sekso-alhemijski sistem potekao. sve se više udaljuju od nje tragajuãi za neèim što nije u moãi viðenja neupuãenih. Na žalost. Osim toga. Zainteresovani za prave alhemijske misterije bi trebalo da budu u stanju da intuitivno razlikuju dragi kamen od stakla.

IV DEO 86 .

Razlog tome je širokog spektra : od spleta razlièitih prošlo-životnih okolnosti.DODATAK Uloga i mesto žene u seksualnom okultizmu Za upuãene. tj. njena (seksualna) moã i uloga predstavljaju odskoènu dasku za postizanje viših ciljeva nadseksualne prirode. predstavlja manifestaciju nadzemaljskih uticaja koji ãe odrediti u bliskoj buduãnosti nove tokove razvoja èoveèanstva. društva u kome sada postoje i žive. Naprotiv. Na Istoku žena je mnogo više shvatana kao aktivni vid Kreativne energije. daleko znaèajniju svrhu nego što je ona koju joj je nametnuo muški rod posebno na Zapadu. koje kada se pravilno obuèe ponovo oživljavaju svoje pritajene sposobnosti. uloga ovih sveštenica u sadašnjem dobu. žena ima posebnu. gde njena moã i danas izaziva strahopoštovanje. tajni izvor njene energije. Ja lièno zastupam mišljenje da žena zauzima veoma važno mesto u okultnom i spiritualnom razvoju èoveèanstva. Zato. predstavljajuãi kanal za prenošenje kosmièkih uticaja. Sve u svemu. doživljavajuãi je prvenstveno kao objekat seksualne žudnje i "slabiji pol". proroèicu. eonu "deteta" (Horusa). 87 . Posveãena žena se obožava kao manifestacija Vrhovne Boginje. Inicirana žena je Visoka sveštenica misterija : kanal okultne energije kroz koji bogovi stupaju u vezu sa zemljom. "superiorniji" odnos muškaraca prema ženama nije uticao na to da ih one i dalje neodoljivo privlaèe!!! Moja iskustva pokazuju da je mesto žene u seksualnom okultizmu daleko od toga da ona predstavlja samo saradnika medijuma. Meðutim. U današnjem vremenu sve je više žena koje se oslobaðaju od lažne uloge koja joj je nametnuta u prošlosti i usmeravaju sebe u središte svoje iskonske prirode i moãi. sebe kao olièenja Vrhovne Boginje i njenih energija na fizièkom nivou. Na žalost. uzvišenu. glavni problem leži u èinjenici da uopšte nije lako pronaãi ovakve neobiène žene koje poseduju uroðene sklonosti prema nadzemaljskim interesovanjima. posrednika izmeðu vidljivog i nevidljivog sveta. moã posveãene žene u stanju je da izazove duhovne promene u ljudskoj svesti. Ona je zemaljski nosaè ispoljavanja kosmièke Boginje. ometajuãe i suvišno na putu ljudske samospoznaje. ovakav stav ne preovladava u veãini. Mnoge od njih žive sasvim obiènim životom jer je njihovo okultno nasleðe prekriveno spoljašnjom ljudskom prirodom i ostaje u podruèju podsvesti. Meðutim. u onim delovima sveta gde i danas postoje tradicije koje predstavljaju živo nasleðe povezano sa ženskim aspektom Kreativnog principa i Zvezdano-Lunarnom strujom. stavljajuãi je u podreðen i eksploatatorski položaj. Dalje od ovoga ne možemo iãi u otkrivanju složene okultne uloge žene-sveštenice kao manifestacije obožavanja One èija ãe moã osloboditi èoveka uništavajuãi sve što je nebitno. eonu Istine i Pravde. tzv. je veoma važna u pripremanju èoveèanstva za sledeãu fazu ljudske evolucije koja ãe nastupiti u eonu Maat. Žena koja je svesna svoje probuðene božanske moãi. Šta više. Sa taèke gledišta kosmièko-ljudske evolucije. samo adept može iza njihove prividne spoljašnjosti prepoznati ono što one zapravo jesu roðene sveštenice. Do sada je trebalo da bude potpuno jasno da žena ima istaknutu ulogu na ovoj planeti u prizemljenju moãi "na dole". tj. do uticaja sredine. Ove žene predstavljaju središte novog kosmièkog uticaja : Zvezdano-Lunarnog zraèenja na ovoj planeti i one preuzimaju aktivnu ili vodeãu ulogu u Inicijacijskim misterijama. tako da i meðu okultistima ima mnogo onih koji i dalje u ženi vide samo pukog pomoãnika i pretnju muškoj seksualnoj dominaciji. kada je osloboðena civilizacijskih naslaga putem spoznaje uroðene božanske volje.

U suprotnom. "Kia". Upamtite da je uspešno ovladavanje Manjom energetskom orbitom i uspostavljanje kontrole nad svojim telom. Meðutim. smatra se da je posebna vrsta moãi koja je od izuzetnog znaèaja za spiritualni razvoj. u seksualnom kontaktu sa osobom koja ima slabiji energetski potencijal od vašeg. mislima i oseãanjima preduslov za mnogo sigurnije izvoðenje svake metode kroz koju može doãi do stvarnog buðenja Kundalini. "Prana". radeãi sa jednom 88 . Ovakva opasna zadovoljstva su mnogi veoma skupo platili uništenjem svojih života. èesto je sluèaj da je problem sa gubitkom energije nastao i usled moguãih naprslina u energetskom sistemu pojedinca. Zavisno od toga u kom pravcu se pokrene. Takoðe bih pomenuo da su sujeverje. pojam seksualno energetski vampir ne treba brkati sa popularnim shvatanjem vampirizma iz filmova o Grofu Drakuli. Ovaj problem. veoma oprezno. Seksualno energetski vampirizam Seksualno energetski vampirizam je problem zbog kojeg treba biti posebno oprezan u seksualnom okultizmu. vezan je podjednako i za muškarce i za žene. Ukoliko ste. Zato je od izuzetne važnosti da vežbanjem Manjeg Energetskog Toka bude postignuto da životna energija poznata pod razlièitim imenima kao "Ãi". postoji veoma realna opasnost od nervnog rastrojstva. psihièke neuravnoteženosti ili èak opsednutosti zbog prevremenog buðenja. veoma prisutan u današnje doba.Kundalini Prema taoistièkoj. izgubivši vlast npr. ako je i fizièki (erotski) probuðena okultnom aktivnošãu poèinje da se uzdiže uz kièmeni stub protièuãi kroz psihièke centre. stvarni energetski vampirizam se može javiti kod onih okultista koji se nepromišljeno upuštaju u seksualne odnose sa nezemaljskim biãima kojima nisu dorasli. Kundalini je slepa moã kojoj treba pristupiti veoma. njegove strane. Ovakve sluèajeve moramo jasno razdvojiti od onih pojava stvarnog vampirizma u kojima pojedinci svesno isisavaju energiju iz drugih ljudi ili kada su obièni ljudi seksualno energetski vampirizovani od nekog entiteta iz nevidljivog sveta. ona ljudsko biãe podjednako može osloboditi ali i držati zarobljenog u iluziji spoljašnjeg postojanja i prolaznosti svega. posebno što. Ove osobe. eteriènom telu koje predstavlja suptilnu matricu našeg vidljivog materijalnog tela. mudro je imati na umu da seksualni èin predstavlja najgrublji aspekt Moãi koji voljom mora biti kontrolisan i voðen od najnižeg ka višim nivoa okutnog ili mistiènog rada. tantrièkoj i joga tradiciji. tj. "Vril". nad stvorenim elementalom ili prizvanim seksualnim entitetima. Na Dalekom istoku. postaju njihove sluge vampiri koji iz svojih žrtvi isisavaju energiju na njihov raèun. Sedište ove moãi poznate kao Kundalini Šakti (Zmijska Moã) je u nevidljivom. itd. Opšte reèeno. može se desiti da ãe doãi do podsvesnog upijanja vaše energije od njene tj. Prema mom iskustvu. ovo ne znaèi da ako osetite da ste energetski ispražnjeni. Buduãi da neke vežbe i okultne metode iznete u ovoj knjizi stimulišu Kundalini. zone moãi. neznanje i strah kod ljudi sa neobuzdanom maštom èest uzrok verovanju da su u zagrljaju seksualno energetskog vampira. na primer. Postati svestan skrivene moãi seksualne energije nije privilegija nekolicine. Takoðe. postoji više razloga zbog kojih dolazi do gubitka energije. Za Kundalini je reèeno da njene polarne sile svojim ujedinjenjem stvaraju nove svetove. uspavana na dnu kième u tzv. "Od".. ali i novu svest kod èoveka. veã je osnovni zadatak svakog èoveka na putu evolucije ljudske svesti. nespremnosti za kontakt sa njenom moãi. "korenskom centru". veã treba shvatiti kao ljudsko ili neljudsko stvorenje koje svesno upija vitalnu energiju iz svoje žrtve. kruži kroz izbalansiran psihièki sistem pre nego što Kundalini bude i stvarno probuðena. treba da sumnjate u svakoga sa kim ste u seksualnoj i/ili okultnoj vezi da je energetski vampir. tj.

ne može je sprovesti bilo ko. svoje žrtve nalaze medu obiènim ljudima ili pripadnicima umišljenih okultnih organizacija. Kako se zaštiti od energetskog vampira? Ako i pored sprovedenih mera okultne zaštite osetite znaèajan gubitak energije (nemojte ovo oseãanje pomešati sa prirodnom iscrpljenošãu nakon obiènog snošaja ili sekso-okultnog odnosa) i ovo oseãanje traje nekoliko dana ili duži vremenski period. može preuzeti tuðe. podleganju njegovim ili njenim moãima i dovoðenja sebe u opasnost. Ukoliko postoji i najmanja sumnja. njihova obièna èula nisu u stanju da upozore na gubitak energije sve dok posledice zbog oslabljenog eteriènog tela ne budu oèigledne.Kao što je veã reèeno. Tada ovaj tzv. Razlog za ovakve veoma striktne postupke dat mi je kroz objašnjenje istaknutog èlana ove grupe. Takve osobe su roðeni energetski vampiri koji svoje žrtve iskorišãavaju za sebiène ciljeve. jer im ona najbrže obnavlja njihovu energiju. Meðutim. Na sreãu takvih je vampira zaista malo. samo veoma iskusan adept može prepoznati na delu ovu praksu i/ili napraviti razliku izmeðu stvarnog i lažnog energetskog vampirizma. jer njih mogu najlakše da vampirizuju. veã zahteva veoma naprednog upuãenika koji neãe podleãi iskušenju zloupotrebe ili. iako su u pitanju posebno izabrane osobe. a ukoliko je za vreme svog zemaljskog života bio veoma moãan crni mag. ako je vampir iskusan crni mag. Mnogo takvih sluèajeva je zabeleženo u prošlosti ali se dešavaju i dan danas.. krvi. normalnog životnog ili seksualnog iskustva. astralni vampir poseãuje svoje žrtve kada su ove u stanju sna. U principu. mogu nastaviti još dugo sa svojom izopaèenom aktivnošãu. adeptkinje iz Hong Konga : "Mnogi crni magovi u azijskim zemljama su upuãeni u ovu praksu primenjujuãi je èesto. Tada energetski vampir na taj naèin upija energiju iz svoje žrtve preko seksualnih fluida. bio sam u prilici da se lièno uverim da su azijski adepti koji rade sa seksualnom stazom veoma upuãeni pored ostalog i u problem energetskog vampirizma. Uglavnom to rade tokom polnog odnosa kada osoba sa kojom imaju snošaj otpušta najviše životne energije kroz erogene centre. Na meti su im prvenstveno ljudi sa izraženom vitalnom energijom jer ih to neodoljivo privlaèi. Meðutim. Kako prepoznati stvarnog ljudskog energetskog vampira? Na ovo nije lako dati odgovor jer to nije pitanje inteligencije.savremenom Cing Ci grupom. ili èak materijalizovati telesno oblièje. nastavljajuãi tako i posle telesne smrti da krade tuðu energiju. uveãavanje seksualne harizme itd. ali mora se biti oprezan sa svojim sumnjama buduãi da postoje mnogi sluèajevi u kojima dolazi do sindroma pojave lažnog vampirizma inaèe ste na korak od paranoje. Naroèito brižljivo se vodi raèuna o ovom problemu kada se u grupu prima novi èlan. na primer : sopstveno napajanje vitalnom energijom produžavanje svog fizièkog života. daha. Naravno. bilo bi glupo ne obazirati se na eventualne upozoravajuãe signale. Vremenom oni koji praktikuju vampirizam ove vrste postaju sve nezajažljiviji i ukoliko ne budu otkriveni i neutralisani nakon odlaska iz ovozemaljskog života. naroèito kroz usta i oèi. u sluèaju neupuãenih. da bi se ova provera pravilno izvela. Po mom sopstvenom iskustvu one osobe koje su savladale Manji energetski tok veãinom su u stanju da osete (zavisno od svog senzibiliteta) u manjoj ili veãoj meri promene energetskog nivoa i to može znaèajno preduprediti nesreãne posledice ukoliko bi zaista došle u kontakt sa energetskim vampirom. održavanje mladalaèkog izgleda. takva osoba je u stanju da se služi veoma suptilnim naèinima preuzimajuãi žrtvinu energiju i bez seksualnog kontakta. Buduãi da veãina njih bude otkrivena pre no što uspeju da se "infiltriraju" meðu nas.. ukoliko se radi o stvarnom vampiru. Postoje izuzeci meðu obiènim ljudima. preduzimana je veoma stroga provera protiv energetskog vampirizma. ali su oni retkost i koliko je meni poznato odnose se na one osetljive pojedince sa uroðenom veoma izraženom intuicijom koja u sluèaju opasnosti aktivira podsvesne mehanizme odbrane. onda može postojati opravdan 89 .

to je nešto za šta je samo malo ljudi zaista spremno jer iziskuje trošenje enormne kolièine energije i jaku nervnu tenziju. Takoðe. Istina. "Paracelzusovog trozubca". popularno poznato kao astralna projekcija. Da bi se u potpunosti uspelo sa astralnim projektovanjem. Pored svega. okultista može odluèiti da primeni drastièna i direktna okultna sredstva poput kontra napada da bi se neprijatelj neutralisao. Ovakve izjave koje pojedini okultni pisci daju iz "najboljih namera" mogu napraviti više štete nego koristi izazivajuãi konfuziju u glavama nedovoljno iskusnih seksualnih okultista. Još bih želeo da kažem da ima okultista koji tvrde da je partner koji ne pokazuje nikakva oseãanja tokom seksualnog èina nesumljivo vampir : po njima to je navodno jasan znak da je takva osoba usmerena na uzimanje energije iz svog partnera. to nije siguran znak vampirizma. ovakvo ponašanje u najveãem broju sluèaja pre predstavlja odraz usredsreðenosti na operaciju nego podsticaj na sumnju da je partner usmeren na uzimanje vaše energije. okultista može znaèajno zaštiti sebe ili druge ali 100 % sigurna tehnika. Meðutim. pomoãu odreðenih magijskih sredstava za preusmeravanje kao što su elemental ili odbrambene lutke. Ja delim mišljenje sa veãinom okultista da. Po meni. na žalost. Najbolje što ãete uèiniti u tom sluèaju jeste da pre svega ne dozvolite sebi da uðete u paniku jer veliki strah neutrališe vašu zaštitu i moã rasuðivanja. Treba imati na umu i postojanje rizika od još uvek nedovoljno objašnjene pojave da okultni "udar" može umesto vašeg neprijatelja pogoditi nekoga iz njegove najbliže okoline. Manjeg Proterujuãeg Rituala Pentagrama ili upotreba tzv. kanalisanjem orgazma kroz centar "treãe oko" ili preko eroto-komatozne lucidnosti je odvajanje svesti od fizièkog tela. Do ovog doživljaja može doãi za vreme sekso-mistiènog rituala. Meðutim. 90 . Astralna projekcija Jedan od fenomena koji se može pojaviti kao posledica seksualnog stimulisanja i uzdržavanja neposredno pre orgazma. To je krajnja solucija kada su potpuno iscrpljena sva druga okultna "diplomatska sredstva" i nema se izlaz iz situacije osim pravo kroz nasrtljivca.razlog za sumnju da nešto nije u redu. naroèito odmah nakon vrhunca kada oba partnera leže opušteno jedno pored drugoga zatvorenih oèiju. Isto tako. (još) ne postoji. Drugo. su dovoljne mere da se oslobodite napasti. ali ni to ne garantuje da okultista neãe biti izložen opasnostima po zdravlje i zdrav razum koje sa sobom nosi svaki okultni rat. njegova zaštita može preusmeriti efekat neprijateljskog napada na njegovu neposrednu okolinu i umesto vas može stradati neko blizak vama. Nadam se da je iz prethodno reèenog dovoljno jasno da je okultni napad veoma složena stvar sa neizvesnim ishodom. za vreme orgazma doline. Ubrzo svest o normalnom okruženju nestaje i doživljava se ulazak u onostrani svet. izvoðenje okultnog napada zahteva veoma dobru okultnu istreniranost i odgovarajuãe okultno iskustvo. mogu zajedno uãi u moãno stanje ekstaze koje um oslobaða sopstvene ogranièenosti. Samo u izuzetno teškim sluèajevima kada ove mere nisu dovoljne. Prema iskustvu u najveãem broju sluèajeva energetskog vampirizma praktikovanje Manjeg Energetskog Toka. treba se u potpunosti. ne treba pasti u zabludu i pomisliti kako se do benefita izdvajanja astralnog iz fizièkog tela dolazi lako. ako je okultista u poziciji odbrane. iako ovo može biti podsticaj na sumnju. veoma je važno da prekinete seksualni odnos sa takvom osobom. prekinite svaki kontakt sa tom osobom i usmerite se na okultnu zaštitu unutar svog mikrokosmosa koncentrišuãi se na jaèanje svog energetskog polja kad god ste u prilici. Ukoliko ni to nije dovoljno. bez straha. ako su oba partnera dostigla nivo seksualnog zanosa koji prelazi u polusvesnost ili su dostigli onaj stepen rastvorenosti personalnosti na kojem se liènost jednog partnera stapa sa liènošãu drugoga.

na raèun ljudskih nesreãa. Ukoliko se uplašite od ovog iznenadnog doživljaja i otvorite oèi. Iako je èinjenica da svaki napredni okultista ima iskustvo sa ovim fenomenima težiti ovakvim fenomenima znaèi promašiti pravu svrhu duhovnog razvoja.prepustiti oseãaju koji sledi (napuštanju fizièkog tela). levitacije itd. predviðanja buduãih dogaðaja. Na žalost. Kada ãete doãi do ovog iskustva nemoguãe je taèno vremenski odrediti osim da ãe vam se dogoditi mnogo brže nego kroz standarne okultne tehnike. da nisu imali nikakav okultni trening. Ove sile koje na sebe uzimaju mnoge oblike predstavlju pokretaèke. Adept može odlaziti gde god poželi. sve što radi bila bi iluzija. inspirativne snage koje su deo nevidljive realnosti ili nepoznati deo nas samih. Bile svetle ili mraène. Takoðe. Iz iskustva znamo da je ovo u velikoj meri više pitanje mentalnog stava nego tehnike. parapsihièkih sposobnosti.. ostvarivanja ljubavnog i/ili seksualnog odnosa. ako vam se ovo dogodi prouèavajte svoje okruženje bez ikakvog uplitanja uma. Sposobnosti poput telepatije. potrebno je preduzeti neophodne mere predostrožnosti jer fizièko telo mora da bude zaštiãeno za vreme prelaska iz jedne realnosti u drugu. Pomenimo i da ima ljudi kojima je uroðen doživljaj astralnog projektovanja. U suprotnom. pitanje ili pokušaj da se analizira ono što se dogaða automatski vraãa svest u telo. tj. Okultni fenomeni Pravi ciljevi samospoznaje su daleko od fascinantnih okultnih efekata. Ovo je od velike važnosti. na primer proricanje. Moramo jasno staviti do znanja da ovakve aktivnosti povlaèe za sobom 91 . privlaèe neupuãene kao noãna svetiljka leptirove. Šta možemo oèekivati od ovakvih doživljaja zavisi iskljuèivo od svakog pojedinca i svako ãe imati razlièito iskustvo. telekineze. ne samo da ãete doživeti neku vrstu šoka. Potrebno je mnogo rada da bi se došlo do vrednih uvida i iskustava koja proširuju vaš okultni horizont i uzdižu vašu svest iznad ljudskih podela. veãina takvih osoba je preokupirana svetovnim naèinom života da ne mogu shvatiti uzroke ovakvih doživljaja a još manje na pravi naèin iãi u njihove dubine i okultne naèine primene. lakše proãi kroz poèetne probleme vezane za period vreme dok im se svest ne stabilizuje u novom okruženju. èuvari puta do najviše istine ali i duhovni pomagaèi. Ozbiljan seksualni okultista neãe pridavati znaèaj ovakvim propratnim pojavama buduãi da odvlaèe pažnju sa pravih ciljeva. ove snage su otelotvorenje znanja o skrivenoj Stvarnosti. jer je ekstaza moãni okidaè za astralno projektovanje. naroèito ako doðu u kontakt sa onim ezoteriènim uèiteljima koji svojom dogmom iskrivljuju istinu originalne mudrosti deleãi sve na "crno i belo". Na kraju jedan savet : nemojte se previše vezivati za ovakve doživljaje. radoznalosti i naivnosti. Ono što mogu u principu da vam kažem jeste da jednom kada vam se dogodi bez obzira gde da se naðete ili sa kakvim god silama se budete sreli u vašim onostranim doživljajima nemojte nipošto izgubiti svoj unutrašnji mir. Takoðe mnogi poèetnici ne razmišljaju mnogo o ispravnosti svojih postupaka kada koriste novosteèene sposobnosti ili znanja u svrhu zavoðenja. Na žalost. za mnoge poèetnike je ovo teško shvatljivo jer nisu svesni relativnosti "'dobra i zla". slabosti. tzv. mnogi zloupotrebljavaju ovakve fenomene. koje sam okultni rad može izazvati. gledanje tzv. Nema razloga da istièem da ne treba da eksperimentišete sa doživljajem astralnog projektovanja iz èiste radoznalosti ili da vam bude bekstvo iz realnosti : nijedna druga realnost ne može da bude zamena za život koji imamo. Iskreno reèeno. utièuãi direktno na drugu osobu. Jednostavno. veã ãe vam trebati mnogo vremena da bi ste ponovo došli do njega. Oèigledno je da ãe iskusne osobe koje su sistematski savladale okultnu obuku i istrenirale svoj um. ali se uvek vraãa svom ovozemaljskom postojanju. rengenskim pogledom. Svako opiranje.

s tom razlikom što ženska homoseksualnost nije proglašena ozbiljnim prekršajem veã je jednostavno bila preãutkivana. Da ne bi bilo konfuzije. Zato. Homoseksualnost i lezbejstvo Do ne tako davno. Tako i homoseksualni partneri nisu ogranièeni samo na jednu vrstu energije. Ovo mnogo više govori o braniteljima graðanskog morala nego o onome protiv èega se zalažu. Hoãu samo da kažem da vi možete upražnjavati bilo koji oblik seksa u svom seksualnom okultizmu. Svaka moã predstavlja veliki ispit iskušenja i za veãinu okultista zdravog razuma ove sugestije biãe dovoljne. Po svemu sudeãi. religioznim i moralnim pravilima. Uprkos èinjenici da "od kad je sveta i veka" nisu svi ljudi heteroseksualci. Ovo je još daleko od opšte prihvaãenosti homoseksualaca u društvu zahvaljujuãi opštoj neprihvatljivosti. Analni snošaj Ako seksualnost ima snagu da probije granice svesti. Moje je mišljenje da osobe istog pola mogu efikasno praktikovati seksualni okultizam kao i heteroseksualci (osim u nekim izuzecima) jer svi imamo u sebi i mušku i žensku energiju. veã da kao seksualni okultista treba da se odvezujete od liènih predrasuda. u bliskoj prošlosti. Ono što je reèeno za mušku homoseksualnost jednako je istinito i za lezbejstvo. onda ne postoji ništa što bi predstavljalo neprirodnost ili perverziju u slobodnom seksu sve dok ne ugrožava volju drugoga. odbojnosti i nerazumevanja koja uobièajeno postoje izmeðu heteroseksualaca i homoseksualaca. a posebno se nemojte vezivati za njih. Meðutim.karmièke posledice koje ih mogu pratiti ceo život. Ljudi koji svojom odbojnošãu ili predrasudama prave razliku izmeðu "prirodnih" i "neprirodnih" radova. U svakom sluèaju. ali bez prava da osuðuje druge kao uništivaèe moralnosti zbog toga što ne odobrava razlièitosti ljudske seksualnosti. zatvorima) kada je jedan pol izolovan duže vremena od drugog pola. Uprkos hiljadugodišnjim zabranama. Umesto toga ispoštujmo pravo svakog èoveka da se sa neèim slaže ili ne. hajde jednostavno da kažemo da ne treba praviti proizvoljne razlike izmeðu "prirodne" i neprirodne seksualnosti. jer svaka od njih ima svoje suprotne aspekte. Nema smisla da se upuštamo u dalja objašnjavanja ove teme. ova knjiga bila bi cenzurisana. u današnje vreme sve više zemalja na zapadu poèinje otvoreno da toleriše homoseksualnost iako za mnoge ljude ostaje da je ovakav seks nastranost ili bolest. Takoðe je uoèljivo da su žene sklonije da na homoseksualnost gledaju tolerantnije od muškaraca. Posebno se na mušku homoseksualnost gledalo sa takvim prezrenjem i gnušanjem da je bila kriminalno proganjana i kažnjavana vekovima i deklarisana kao "perverzija". bez obzira što samo ovlaš dotièe ovu temu. ovakav stav društva nije znaèajno uticao na iskorenjivanje homoseksualnosti. fenomen muške ili ženske homoseksualnosti još dugo ãe za "normalan" svet predstavljati "devijaciju". uzroci homoseksualnosti su dosta složeni bilo da potièu iz privlaènosti prema istom polu ili odbojnosti prema suprotnom polu. a imaju nameru da praktikuju seksualni 92 . Zato ako imate neke od okultnih sposobnosti ili ih budete vremenom stekli budite mudri i ne izazivajte svoju sudbinu otkrivajuãi ih pred drugima iz bilo kog razloga. itd. izgleda da svi ljudi imaju latentnu homoseksualnost koja se aktivira samo u izuzetnim situacijama (na primer u vojsci. Seksualni okultisti su podeljenih mišljenja u vezi sa homoseksualnošãu. nerazumevanju. treba jasno reãi da to ne znaèi da se od vas zahteva da izvedete svaki oblik seksualnosti. Svako sam sebi postavlja granice sopstvenih ogranièenja. liènim inhibicijama. èime bismo i seksualni okultizam ogranièili na "dozvoljene" i "nedozvoljene" prakse što bi predstavljalo ozbiljnu neuravnoteženost.

93 . crnoj magiji. teško da ãe imati snage da zarone u njegove dubine i pronaðu skrivene bisere. ali i da zna kada se treba zaustaviti. ili da bi dodali snagu procesima koji vode preobražaju svesti. U svakom sluèaju seksualni okultista treba da slama seksualne tabue jer u seksu nema nièeg grešnog. analni snošaj se redovno koristi za destruktivne operacije.okultizam. Azijski seksualni okultisti sa kojima sam ja imao kontakt poznaju tehniku analnog snošaja pomoãu koje se stimuliše Kundalini i razbuktavanje njene vatre u ženi. ali ne savetuju redovno upražnjavanje ovog oblika seksualnog odnosa. osim u izuzetnim sluèajevima zbog toga što može spreèiti uzdizanje i cirkulisanje energetskog toka. Sa druge strane. Zapadni seksualni okultisti ponekad koriste ovakvu praksu kao specifiènu tehniku za slamanje lažnog ja. u tzv.

V DEO 94 .

biãe potrebno neko vreme (ne poèinje svako svoje spiritualno traganje sa identiènim mentalnim pristupom i sposobnostima) dok ne nauèite da ih prepoznajete. Zašto? Zato što je naša psiha veoma osetljiva zbog èega navlaèimo na sebe mnoge odbrambene oklope kojima se štitimo od svakakvih uznemiravajuãih životnih situacija. raspaljuju poèetnikovu maštu sve dok se ne doðe do prvih psiholoških barijera i iskušenja koja se poènu pojavljivati pred takvom osobom kada zapoène sa okultnom obukom. Meðutim. Poèetnici teško da od samog poèetka mogu dublje razumeti svoje duhovne pobude i ono što ih intuitivno privlaèi u pravcu samospoznaje. Zato želim da odgovorim na nekoliko pitanja o stupanju na Put (seksualnog) okultizma. Od kada je izgubio svesnu vezu sa svojim istinskim biãem. To je jedan od uobièajenih problema sa kojim se susreãem u susretima sa osobama zaintersevanim za spiritualni razvoj. èesto je sluèaj da jedna proèitana knjiga ili poznanstvo sa osobom sliènih interesovanja bude dovoljan povod da se radoznali duh zaintrigira i bez jasne predstave krene da zalazi izvan granica poznatog i svesnog. naizgled sluèajni dogaðaji predstavljaju putokaze koji nas korak po korak vode putem koji daje novi. èovekova personalnost je vezana iskljuèivo za prolazno zemaljsko postojanje. U sekso-okultnoj praksi treba da imamo jasnu svest o tome šta èinimo i zašto. poèeãe da se razotkriva veo koji nas odvaja od nepoznatog ili bolje reãi od stvarnosti. Na žalost. mnogi se olako.PROBLEMATIKA DUHOVNOG RAZVOJA Za veãinu ljudi samospoznaja predstavlja nešto apstraktno. Uzbudljive okultne teme o nadljudskim sposobnostima. Meðutim. tj. u kojoj je i ovaj materijalni svet samo jedan od njenih nivoa. astralnim i mentalnim putovanjima. sve u nekakvoj želji da što ispunjenije u svakom smislu proðe kroz ovozemaljsko postojanje. dok vam se èula i svest ne priviknu na prožimanje nevidljivog u vidljivom. Alhemièari imaju obièaj da kažu da je uravnoteženost osnova Velikog Dela. veã direktno utièe na razvoj èovekovih duhovnih potencijala proširujuãi polje njegove percepcije i viðenja. straha od smrti. Osnovni cilj okultne obuke je personalna integracija. kada se shvati da nema lakših i težih sistema i da svi putevi vode prema istom cilju. Seksualni okultizam nema za cilj da od vas stvara super ljubavnike. Voðena svetovnim ambicijama i zadovoljstvima. Sa druge strane. sjedinjavanju sa samim sobom. bez pažljivog razmišljanja upuštaju u spiritualnu avanturu nesvesni da stupanje na unutrašnju stazu dovodi do odreðenih promena vlastitog života. U suprotnom. stapanju sa kosmièkom svešãu itd. ali manje zahtevan put samospoznaje. a pre svega sudbinske predodreðenost i da se naðete u spiritualno razvojnom krugu unutar koga sebe i svoje postojanje potpuno doživljavate! Kao po pravilu. ostaje samo stvar liènih predrasuda ili sklonosti. religioznog verovanja i lažne moralnosti. Ukoliko pojedinac nije svestan da unutrašnji razvoj ne predstavlja odbacivanje svog fizièkog života. postati žrtvom iskušenja u ovoj stvari i njenim robom. Pre nego što se krene sa obukom. veã zauzimanje novog mesta sa koga ãe imati drugaèiju taèku gledišta na svoje 95 . Veãina njih živi u nadi da ãe naãi pravi. neprekidno doživljava svoje uspone i padove. može se. Ako ste novopridošli na unutrašnjoj stazi. seksualne maratonce ili virtuoze koji imaju moã da zadovolje svakog u krevetu. unutrašnjeg u spoljašnjem. Samo tako seksualnost može da se oplemenjuje i preobražava do nivoa gde ona više nema nikakve veze sa pukom upotrebom seksa. i takvih ima mnogo u ovim vodama ali to je njihov problem i onih koje takve stvari fasciniraju. susretima ili ekstatiènim seksualnim odnosima sa vanzemaljskim entitetima. istovremeno je rastrzana izmeðu uživanja-patnje. Kada do toga doðete. svako bi trebao da se duboko preispita o motivima traganja za samim sobom.. dublji smisao našem životu. pojam koji je za neupuãene izvan uobièajenog konteksta shvatanja ljudskog života. uspostavljanje ravnoteže izmeðu svog unutrašnjeg razvoja i spoljašnjeg života na putu traganja za Istinom.

ali vremenom. i ne postoji normalan èovek koji se ne plaši i nije bar jednom "premro od straha". Meðutim. Naravno. moramo se izboriti za svoju liènu slobodu. uz obuku i iskustvo. da doživljava i da bude doživljena. ovakav proboj je moguã i delotvoran samo ako ste voðeni pravim motivima i ciljevima. Izbegavanje rešavanja ovakvih stvari znaèi da naša spoljašnja personalnost još uvek radi po svome pružajuãi otpor. i onih strahova koji mogu biti izvor moãi. inicijacija kroz strah i slamanje tabua ponekad može izazvati neobiènu moã. Moram priznati da je ovo èesto teže ostvariti nego reãi. Šta više. To ne znaèi da treba da budemo ludo hrabri i svom silom da ih uklanjamo. Zato treba da radite na tome da postanete slobodni koliko je to moguãe više od strahova. Preterana preokupiranost svakodnevnevnim životnim aktivnostima koje dolaze od telesnih misaonih i emocionalnih potreba. Svojom egosvesnošãu i intelektom postali smo umišljeni gospodari svojih života. Da bi bi istinski zakoraèili putem seksualnog okultizma moramo uklanjati zaštitne oklope i dopustiti svojoj liènosti da može neposredno da sama oseti. potiskivanja ili nagona za "ubijanjem" svega što vam se pojavi na putu. Èinjenica je da ko ne može da opstane kroz suoèavanje sa razlièitim unutrašnjim i spoljašnjim teškoãama. nauèiãete kako da se suoèavate i prevazilazite svoje strahove. mišljenjem. jer "hladnokrvno" suoèavanje sa njim može podstaãi da se sam razotkrije. Koliko ovakve stvari mogu iscrpeti energiju i zagorèati život nepotrebno je naglašavati. Opteretio je sebe teretom predrasuda koje onemoguãavaju razvijanje sposobnosti oslobaðanja od spoljašnjih i unutrašnjih prepreka koje stoje na putu samospoznaje. Samo na taj naèin u trenucima stvarne opasnosti strahu neãemo dozvoliti da preuzme kontrolu i paralizuje svest. su naš vlastiti proizvod koji èesto uzrokuju kompulzivno stanje. Jednih koji uslovljavaju naš opstanak. željama. Ovo ne znaèi da treba da budemo i možemo biti u potpunosti slobodni od straha. Iz tog važnog razloga treba da upoznajemo i prepoznajemo svoje strahove i da stièemo sposobnost "staloženosti". podarujuãi vam novu snagu rasuðivanja. ali trebalo bi da razlikujemo postojanje dve vrste strahova. jer 96 . U svojoj okultnoj praksi imaãete neobiène situacije i treba da budete spremni za takva iskustva. Najveãi problem u skidanju ovih oklopa sa sebe izaziva oseãaj suoèavanja sa sopstvenim strahom i malo koji poèetnik je svestan važnosti ovoga. šta više. veã da je neophodno da se suoèimo sa vlastitim strahovima. Ovo je jedini pravi ispit neèije spremnosti za inicijaciju. ne može biti spreman. razdvajaju nas od unutrašnjeg kultivisanja i stvarnosti duhovnog života. Na poèetku okultne obuke je uobièajeno da novopridošli proðe suoèavanje sa nizom problema u svom zemaljskom životu. Veãina strahova sa kojima se sreãemo u spoljašnjem. Jedini savet koji vam mogu dati ako se naðete u situaciji "lice u lice" sa svojim strahom jeste : pokušajte da ne reagujete panièno. Iãi ovom linijom dovodi pre ili kasnije u situacije iz kojih izlazak može biti veoma bolan. Treba imati na umu da interesovanje za spiritualni razvoj nije nešto što uroðeno privlaèi veãinu ljudi i da mnogi nemaju razumevanja za stvari koje su izvan dohvata njihove svakodnevne svesti. Meðutim. ma koliko takva osoba bila diskretna u svom radu takve neuravnotežene promene biãe primeãene od njegove najbliže okoline koja ãe pokušati na sve naèine da ga vrati "normalnom" životu. bez njihovog izbegavanja. ovo zahteva unutrašnju zrelost i snagu volje. koliko smo zaista nezavisni od svog egzistencijalnog okruženja? Da bismo postigli moguãnost uzdizanja do viših nivoa svesti. Iz toga se prave pravi temelji na kojima ãe se uzdiãi hram našeg liènog istinskog Ja. slabostima i strastima èovek je samog sebe sputao u svom preobražaju i uzdizanju. kao i od bilo kakvog prisilnog ponašanja. izgubiãe pravu svrhu razvijanja "više svesti". kao i na unutrašnjim nivoima. Koliko zaista razumemo šta znaèi istinska sloboda? Svojim navikama.postojanje. Ovo je nešto što je svaki tragalac za Istinom doživeo. jer u sebi nose veliki potencijal koji možemo iskoristiti kao sredstvo za izmenjeno stanje svesti.

Ovaj neophodan nivo svesti predstavlja svestnost samoga sebe odvajanje od zablude uma o razdvojenosti i postizanje iskustva o vlastitom duhovnom biãu i jedinstvu svega što postoji.svaka zavisnost od misli i oseãanja haotièno utièe na svest. i da ono što stvarno jesu nije materijalne veã duhovne prirode. Drugim reèima. Zbog hiljadama godina neuravnotežene. ali sa druge. Naša predstava o sopstvenom postojanju bazirana je na spoljašnjoj svesti i iskustvima koja prolaze kroz misaoni i emotivni proces zdravog razuma. U suprotnom. Oslobaðanje od zabluda i spiritualno sazrevanje je trnovit put. njegove veènosti i besmrtnosti. Njegova najveãa moã je intelektualno rasuðivanje. razoèarenja i patnje da bi se shvatila kompleksna istina zašto postojimo i šta je zapravo život. usmeravane "na dole" kreativne moãi. kako ne bi predstavljao kamen spoticanja na putu istinske svrhe življenja. Da bismo postali svesni svog istinskog biãa. Tako dolazi do premeštanja težišta svesti iz svesnosti liènog svetovnog postojanja. Ovo nije hrana koju poèetnik lako može da svari. njegove želje i potrebu da bude prvi i glavni u svemu. da vlada i 97 . postoje odreðene faze u spiritualnom razvoju kada intelekt predstavlja najveãu prepreku na putu. koji jedino preobražena svest može da ukloni. Tek kada doðemo do njega. vezani smo za svetovni život nevidljivim nitima sopstvenih i tuðih želja ili potreba. lažno Ja ãe dominirati našim postojanjem i biãe najveãa prepreka unutrašnjem razvoju i stvarnom osloboðenju! Nemojte da potcenjujete moã spoljašnjeg Ja. Èinjenica je da je svakome od nas potrebno razlièito vreme da dostigne stepen mentalne i psihièke zrelosti za dublje. Ponekad je potrebno žtrvovati "nešto" ili deo sebe koji je vezan za neproèišãene i neosvešãene uzroke naših želja i strahova. Zato. koji se sastoji od svih moguãih obmana i zabluda koje se nasleðuju kroz prošlost iz generacije u generaciju. a zatim izmeðu sebe i zemaljskog sveta. èitav smisao našeg postojanja se gubi u besciljnom razlikovanju i pretvara u veliku zbrku. Ako želimo da svesno prekoraèimo granice naše svakodnevne svesti. tako da je sa sazrevanjem ego liènosti sve teže uspostaviti kontakt sa samim sobom. neophodno je da promenimo svoj uobièajeni odnos koji imamo pre svega prema sebi. jasnije sagledavanje svojih unutrašnjih težnji i otvaranje gledišta svesnog ja ka nesvesnoj stvarnosti. Zbog toga. Kao ljudska biãa raðamo se i umiremo iznova prolazeãi nebrojeno puta kroz ovozemaljske živote. neprolazno postojimo u stvarnosti koja je za svetovne oèi prekrivena velom dubokih misterija. Veštaèki razvoj uma. treba da nas ispunjava oseãanje njegovog prisustva u nama. Meðutim. za dostizanje višeg nivoa svesnosti od uobièajenog sa kojim dolazimo u ovaj svet. sve dok budemo zatoèenici svoje ogranièene individualnosti koja je preuzela ulogu glavnog uèesnika u životu. Posledica toga je da smo izgubili samosvest o svom Istinskom Ja. U okultizmu postoji izreka: "Na putu ka samome sebi moraš preãi preko leša svoga lažnog Ja". probudiãemo sebe iz ovozemaljskog sna i mudrost višeg Sopstva povešãe nas ka njemu i dalje prema ostvarenju konaènog cilja. Ovo podvlaèim pošto je samo mali broj onih koji su u stanju da se ne vezuju iskljuèivo za svoje telesno oblièje. shvatajuãi da je ono samo još jedno u nizu njihovih zemaljskih nosaèa. èovekova ego liènost je u potpunosti preuzela vlast nad njegovim fizièkim postojanjem. Naše misli i oseãanja èine nas onakvim kakvi jesmo. moramo prvo da ovladamo spoljašnjim delom svoga biãa. ali to je jedini naèin da doðete do otrežnjavajuãih iskustava. je uslovilo dezintegraciju ljudske liènosti i dovelo do stvaranja èovekovog lažnog Ja. na nivo više svesnosti i dostizanja pravih vrednosti života. na osnovu toga jedino možemo da odredimo pravac svoje buduãnosti. Potrebno je mnogo bola. Sa razvojem spoljašnje svesti novi slojevi iskustava našeg sadašnjeg postojanja istiskuju prošloživotna seãanja. Sa jedne strane moã intelekta predstavlja veoma vrednu sposobnost u spoljašnjem životu. Zato se moramo boriti za osloboðenje od svog lažnog ja. ali kao duhovna biãa veèno. poèeãemo da prepoznajemo prave stavove i motive koji nas upravljaju kroz život. ponovo istièem. tek kada se oslobodimo njegove dominacije. jer ako nas ogranièena svest ega vodi kroz život.

ali pravi seksualni okultizam nema ništa sa pukim seksualnim stimulisanjem ili seksualnim aktom. treba da je jasno da ne možemo kriviti ovaj sistem za ono što pojedinci rade služeãi se neèijom težnjom za samospoznajom kao izgovorom za iživljavanje svojih najdubljih nagona. Neosporno je da spiritualni razvoj ukljuèuje moguãnost preuzimanja uloge uèitelja na sebe. izlažuãi sebe u najmanju ruku riziku psihièkog rastrojstva ili uništenju svog mentalnog zdravlja. oseãanja samozadovoljstva. Njihovi pravi ciljevi mogu biti vešto zamaskirani uzvišenom duhovnom ideologijom. slabosti. imperativ je da dobro razmislite u èije ruke stavljate svoje najdublje težnje. žestinom i lukavošãu. Kada zapoènete sa razotkrivanjem maski koje vaš ego preuzima na sebe u svom postojanju i doživljaju. To je jednostavno "conditio sine qua non" . Zato budite veoma. kao i njihove sledbenike. emocije itd. Zato treba jasno reãi : ne može se poreãi da upotreba seksualnosti u cilju samospoznaje ima i svoje fizièke aspekte. Ovo èesto ima za posledicu širok spektar "crno magijskih ili satanistièkih" insinuacija što je. Iskustvo pokazuje da ãe na prve znake ugroženosti svog integriteta odgovoriti svom svojom snagom. ali naãi pravoga može biti vrlo teško meðu gomilom umišljenih uèitelja ili onih koji ostvaruju svoju moã i interese koristeãi se iskonskim energijama svojih sledbenika. Ovo su neizbežna iskustva i samo kad odnesete pobedu nad njima biãete u stanju da probuðenu moã stavite pod kontrolu i što je još važnije. u veãini sluèajeva dolazio sam pre do razotkrivanja njihovih stvarnih motiva ili umišljajuãe posveãenosti. daleko više sam imao susreta sa samoproklamovanim "majstorima" i guruima seksualne ezoterije. Na žalost. Ovi "uèitelji". Neosporno je da mnogi tragaju za uèiteljem. ili pod izgovorom zagovaranja ostvarivanja viših duhovnih ciljeva zadovoljavaju svoju i tuðu seksualnu požudu. imaju pogrešno shvatanje o svemu izvan njihove škole. Meðutim. u okultizmu ima mnogo ovakvih "vukova" ali i "ovaca". da znate kako i kuda da je kanališete. koja zapravo skriva vukove u jagnjeãoj koži. budite posebno obazrivi. onako kako njemu odgovara. niko nema potrebe da se zavarava da su moguãa znaèajna postignuãa u liènom razvoju uz istovremeno zadržavanje svog starog ponašanja i navika. koji zbog svojih snažnih unutrašnjih težnji jednostavno ne prihvataju da ono u šta se upuštaju nije ono što bi inaèe pomislili da jeste. Posmatrajuãi njihov odnos prema onome èemu su bili "posveãeni". Upamtite da ãe ego pokušati da vas slomi na vašim najosetljivijim mestima kao sto su : želje koje vas vezuju za spoljašnji život. Naravno. ali svakome treba da bude apsolutno jasno da su samo malobrojni spremni za to najveãe iskušenje u kome se na sebe preuzima sudbinska odgovornost za sebe i druge. Samo duhovno nezrela osoba ãe raditi na pobuðivanju moãi bez prethodnog ovladavanja egom. daleko od svake veze sa pravim crnim ložama ili satanizmom. Meðutim. Autor ovih redova bio je u prilici da na razlièitim mestima ove planete Zemlje sretne neke meðu ljudima koji su stvarni uèitelji. predrasude. Došli smo i do pitanja duhovnog uèitelja. veoma oprezni ako doðete u kontakt sa onima koji sami sebi daju za pravo da se nazivaju adeptima ili duhovnim majstorima. Da bi se duhovni aspirant još više privukao koristi se uobièajena prièa o neèijoj posebnosti da bude izabran za inicijaciju što ima dejstvo poput dolivanja ulja na vatru spiritualnog žara. od kojih neki evidentno poseduju odreðena znanja i moãi. U svom paranoiènom samouzdizanju velièaju sliku o sebi samom umišljajuãi da su posebno izabrani i zvuèe veoma ubedljivo pred novajlijama. uzgred budi reèeno.jer ne postoji knjiga koja može odgovoriti na sva pitanja i zadovoljiti svaèija oèekivanja. nego do potvrðivanja da su u stvarnom odnosu sa onim idealima na kojima su uzdizali sebe. Na žalost niujedna ezoterièna knjiga ne može zameniti liènog uèitelja i lièno uèešãe èitaoca u traganju za istinom. Uglavnom posle odreðenih dogaðaja novopridošla osoba shvati kakvu je grešku dopustila sebi da napravi. Ono što dobar priruènik zasigurno može je da ukaže na osnovni pravac unutrašnje centriranosti. a naroèito u kom pravcu ãe iãi vaša praksa ako doðete u kontakt sa onima koji bi da vas upuãuju.upravlja vašim životom. 98 . Takoðe.

ukoliko ne budete imali pravog uèitelja da vas vodi i usmerava prema višim nivoima znanja i rada. je osnova èovekovog duhovnog života. privlaèenja i odbojnosti. To znaèi da pre svega vi lièno morate verovati u ono što radite. postupci ili dela. da li imate pravi oseãaj znaèenja posveãenja? Govorili smo više puta da put ka ostvarenja èovekovog osloboðenja i dostizanju konaènog cilja. Za posveãenika koji je ostvario povišen stepen svesti nema bitnije razlike izmeðu svetovnog i duhovnih nivoa. Budimo naèisto da se vreme potrebno za svako istinsko postignuãe ne meri danima veã godinama uloženog truda. alhemijski reèeno. Biti posveãenik znaèi da je pojedinac voðen dubokim razlozima. U suprotnom. tj. U ezoteriènom reèniku èesto se èuje reè "posveãenje". zahteva predanost nepokolebljivost i neustrašivost. i prema èemu kroz lièno iskustvo idete. naša 99 . svako ãe morati sam da proðe kroz mnoga svoja iskušenja. Nakon toga možete samostalno koraèati ovim putem do odreðenog nivoa svesnosti. i pre svega predanosti koja proistièe iz naše nepokolebljive vere i shvatanja koje osvetljava put kojim idemo. Kada jednom stvarno zakoraèimo preko praga Velike Neizrecive Misterije. ili se upetljate u nešto èemu niste dorasli. niti su zadovoljstvo. predrasude. u suprotnom. intuitivnim pobudama i verom. Samo na taj naèin probudiãemo uspavanu božanstvenost u sebi i postavši jedno sa njom iãi ka ostvarenju konaènog cilja. ponovo ponavljam. Prava posveãenost je okarakterisana duhovnom zrelošãu na putu samospoznaje. vaš razvoj nakon izvesnog vremena zaustaviãe se na odreðenoj taèki. strast. inhibicije. tzv. iz kojeg nastaje unutrašnja svest i iskustvo o stvarnoj sveobuhvatnoj prirodi našeg biãa. tj. Meðutim. kojoj je potrebno vreme da se rasplamsa u vatru posveãenja i od sposobnosti svakog pojedinca zavisi kako i koliko ãe duboko da se probije kroz misteriju vlastitog postojanja. onda je sav vaš duhovni potencijal sadržan u iskri unutrašnje svesti.kaže drevna mudrost. njihova oseãanja. On ili ona su biãe od krvi i mesa. iskljuèuje svaku poloviènost u materijalnoj. tuga ili patnja strani njihovoj personalnosti.Meðutim. èula i um nisu izolovani od spoljašnjeg sveta. To za nas kao spiritualne tragaoce znaèi da pravo posveãeništvo. a zatim samo ako ste roðeni posveãenik da sami preuzmete dalje naporno putovanje. Biti posveãen putu seksualnog okultizma znaèi uzdizanje iznad nivoa uobièajenog ljudskog shvatanja seksa. bol. Svaki napredni sledbenik zna da seksualno okultni radovi dovode do taèke gde seksualnost gubi svoje vodeãe mesto u životu pojedinca postajuãi samo jedan aspekt adeptove celovitosti. itd. Meðutim. veã model aktivnog verovanja. vrlo brzo možete se naãi u situaciji da odustanete. transformišemo sebe. U sebi moramo da imamo i ono nešto što nas vodi u periodima kada se "mrak spusti na nas i svetlosti nema niotkuda". Kosmièke svesti. zalutate. nas ovde ne zanima puki princip vere. svoju svest uzdižuãi je iznad nivoa svesti obiènog èoveka. U ovome je snaga posveãenosti. ali malo izabranih . Spoznaja sopstvene istinske prirode. u ono što istinski jeste. Ako ste poèetnik. što se obièno pojmi kao vera. najvišeg stanja svesti. veã naše sveukupno postojanje. strpljivosti. uživanje. Želim da rašèistim odreðenu famu o adeptu seksualnog okultizma. Ovakva posveãenost predstavlja pravilnu i inteligentnu upotrebu seksualne energije i predanost uzvišenom cilju. za razliku od obiènih ljudi adept ima svest o onom šta radi. dakle vera + dela. iza nas nepovratno ostaju sve zablude i obmane i tada se ne samo ovaj život. Postoji još nešto što mislim da je veoma važno da kažem. poraze i pobede da bi postao spreman za sopstveno iskustvo Inicijacije. osim u doživljaju i pristupu. Za nas koji idemo ovim putem to je stav svesti koji proistièe iz naše duhovne zrelosti i potpune odanosti najvišim idealima. Meðutim. zašto i iz èega proistièu njegova ponašanja. To je vrsta vere koja se raða iz unutrašnje spremnosti i liènog iskustva. Mnogo je pozvanih. psihièkoj i mentalnoj sferi èovekove prirode i uslovljeno je postojanjem voljnog napona da. Isto se odnosi i na strahove.

jer tako dopuštate moguãnost da vam lièno unutrašnje traganje ili predanost preraste u fanatizam u pokušaju da preobratite druge ljude! Kuda fanatizam vodi kada poprimi masovne razmere svojih iskljuèivo jednostranih ideja mira. Tek kada budete ovo shvatili i prihvatili. nemojte imati arogantan stav prema drugim ljudima ili drugim uèenjima. sreãe. Glavna odlika koja treba da krasi kandidata za inicijaciju je posveãenost njegovog života ka konaènom cilju.. mnogo ãete pogrešiti i na toj istini ãu se zaustaviti. Uvek imajte pred oèima moguãa iskušenja sa kojima se možete susresti i danas. 100 . Svoju samouverenost i moã držite pod kontrolom nikada ne zaboravljajuãi na svoje vlastite slabosti i poraze u prošlosti. Ono što vam mogu sa sigurnošãu reãi je : nemojte napraviti veliku grešku ne zadržavajuãi odreðenu kolièinu prisustva zdravog razuma. sadašnjost i buduãnost razotkrivaju u apsolutnoj stvarnosti. Sa svojim znanjem i onim što jednom budete predstavljali.prošlost. stupiãete sa obe noge na ovaj put. i kakve destruktivne posledice èoveèanstvo zbog toga vuèe za sobom kroz svoju istoriju jasno se može videti iz "svetih ratova". U suprotnom. duhovnog blagostanja itd. Na kraju ove teme moram pomenuti èinjenicu da veãina poèetnika ima težnju da druge uvlaèi u svoja ezoterièna interesovanja.

pokušali su veã (manje ili više uspešno) da uèine drugi i mnoge takve knjige postoje. Možda zvuèi èudno. Stvoriti originalan sistem u kome su spojena istoèna i zapadna seksualno-okultna uèenja prilagoðen modernom èoveku i uslovima života. u svesti proseènih ljudi ukopale su se mnoge predrasude i strah od okultizma.UMESTO KRAJA Ova knjiga predstavlja moguãnost da se doðe do osnovnih odgovora na pitanja o obuèavanju. Svestan sam da ãe reagovanja na ovu knjigu biti širokog spektra. Treba samo znati tražiti gde treba i znati èitati izmeðu redova. završetak ove knjige dogodio se na Dalekom istoku. Jedni ãe u njemu videti putokaz u daljem otkrivanju svojih slutnji. sa druge strane. otkriti. praksi i problemima koja su mi tokom proteklih godina najèešãe bila postavljana od ljudi zainteresovanih za seksualnu magiju i misticizam. ne usuðuju se da prihvate odgovornost koju samospoznaja nosi sa sobom. Zato trebamo sticati i mudrost a ne samo znanje. Imajte na umu da se ništa ne može postiãi preko noãi i da sve ima svoju cenu!! U svakom sluèaju. jednom reèju neuravnoteženih ili nezrelih liènosti. Na žalost. Veãina ljudi je nesvesna da uvek postoji i druga strana medalje. verovali ili ne. predajem ovo delo bez lažnih obeãanja i oèekivanja. paradoksalno. sektaštva. tj. Druga je stvar to što ne može sve biti nekritièki otkriveno. stvari nisu uvek onakve kakve izgledaju da jesu. razumom. Kao i u svemu drugom. niti. ali iskustvo pokazuje da veãina ljudi neosloboðenih od konvencionalnih stega i od straha da vide sebe. Imajte na umu da reèi mogu da nas povedu prema našim unutrašnjim težnjama. Prilikom jednog takvog susreta. zbog èega su nastale mnoge zablude poput izjednaèavanja sa satanizmom. Ne želeãi da zvuèim uvredljivo. vama koji tragate za samospoznajom oseãajuãi ili nasluãujuãi intuitivno. Vrhovna mudrost nikada ne može biti potpuno otkrivena od strane bilo koga drugog osim od vas samih. Meðutim. posledice. pisanje ezoteriènih knjiga je za mnoge postao unosan "duhovni biznis". Sticajem okolnosti. Drevna mudrost kaže da je svako neuravnoteženo znanje barijera na na putu Istine. ali samo vašom praksom vodiãete sebe do usavršavanja! Što pre budete shvatili ovu èinjenicu prestaãete da lutate tragajuãi za što više razotkrivenim upustvima koja. možete reãi bilo šta o ovoj knjizi ali je ne možete okarakterisati da predstavlja plod neobuzdane autorove fantazije. neobjašnjivu i neizrecivu težnju ka spoznaji samog sebe. svet ili stvari kakve stvarno jesu. prikriven oblik fanatizma. Želim da upamtite da mnogi traže ono što ih odbije kada naðu. gde me je moje spiritualno traganje dovelo do kontakta sa sledbenicima razlièitih duhovnih disciplina. drugi ãe možda prepoznati u njemu direktan put ka samome sebi. veã je poznato milenijumima unazad od strane prosvetljenih uèitelja. zaluðivanja lakovernih. zbog radoznalosti ili iz moguãnosti osvarenja svojih liènih potreba u životu. Iz tog razloga. Zahvaljujuãi takvim "autoritetima". moram reãi da kriterijum za stav ili mišljenje o nekoj stvari ne može uvek biti zasnovan iskljuèivo na životnim iskustvima uzroka i posledice. Morate biti podjednako usmereni na uzroke a ne samo na ono što ãe biti. Uzmite u obzir da postoji ogromna razlika da li ovoj knjizi pristupate kao stazi samospoznaje. Ljudi koji imaju prezir prema drugim uèenjima mogu da i ovo delo iz svog nerazumevanja. uvek ãe biti onih koji su "za" i onih koji su "protiv". Ovim želim samo da kažem da postoje "uzroci iza uzroka" i da iza oèiglednosti i jasnoãe. razdvajanja magije na "crnu" i "belu" itd. nikakva poloviènost neãe vas voditi u pravom smeru. povodljivih ili seksualno neiživljenih. odbojnosti ili straha od svega što im je nepoznato ili neprihvatljivo svrstaju u isti koš sa svakim zlom ovoga sveta. samo još više komplikuju celu stvar. Ovo delo ne predstavlja nikakvo revolucionarno izdanje u oblasti seksualne ezoterije buduãi da sve što se može napisati tj. došao sam u kontakt sa osobom koja je na na visokom mestu unutar ezoteriènog Reda koji neguje praksu izvesne tajne tradicije koja koristi okultne i mistiène metode 101 .

naklonosti. Sa psihološke taèke gledišta u nekim trenucima nisam mogao da pravim razliku izmeðu ludila. Svaki pokušaj da ga spustim na nivo intelektualnog izražavanja o stvarnosti u granicama obiène svesnosti. Svaki Inicijant je duboko svestan da pravo posveãeništvo ne ostavlja mesta ni za kakve strahove. u kome Posveãena žena kao manifestacija Boginje ima centralno mesto. Meðutim. ili sumnje kojima ego pokušava da ga na sve naèine kontroliše. ovo može zvuèati uzbudljivo i inspirativno dok govorimo o tome. strah od nepoznatog. a ne od toga odakle dolazi. Rezultat ovog susreta bio je obostrano unutrašnje prepoznavanje i to je bio odluèujuãi razlog da me uvedu u svoje. odbojnosti. Neupuãenom ovo može izgledati kao nepotrebno suludo izazivanje velike opasnosti po zdrav razum i psihièku stabilnost. proðem kroz pripremu za moju mistiènu Inicijaciju. priroda moje individualnosti rastakala se u prisustvu i pod uticajem sila koje prevazilaze svaku sposobnost ljudskog razumevanja. trodimenzionalne svesti i logiènog mišljenja. Ništavilom. i mnogo. Do ovakvog iskustva jedino se lièno dolazi. Danima nakon ovog iskustva bio sam na granici da se više nikada ne vratim svom ranijem životu. ništa od toga suštinski nije moglo spreèiti da na jednom od onih èudnovatih mesta u Kini koja fokusiraju protok kosmièkog Ãi-a na fizièkom planu. društvo. Zato moramo žrtvovati svoje vlastite strahove da bi mogli nastaviti put i uãi u Veliku Misteriju Taoa. Meðutim. kada mi je oplemenjena svest postala stabilna na novom nivou. Postojalo je samo nad lièno transcendentalno sjedinjenje unutar i izvan mene samog. U suprotnom. ceo ovaj period predstavljao je žrtvovanje najvišem idealu : moja celokupna svetovna svest tj. U takvom stanju. Moram se složiti da u ovome ima istine. Jedino što mogu reãi je to da je ovo za mene bilo direktno iskustvo prelaska ambisa koji razdvaja svest ega od nadliène svesti. predstavljala je naèin života koji je iziskivao potpunu predanost. visok nivo duhovne zrelosti. niko ne može preãi prag Velike Misterije a da se prethodno ne izloži odreðenom riziku. magijsko i mistièno postaju na svom najvišem nivou . paranoiènog i normalnog stanja. napornog rada. Ovo je doprinelo mom daljem duhovnom napredovanju upuãivanjem od strane onih koji su znali da duhovni razvoj zavisi od pojedinca. U svakom sluèaju. To što sam bio stranac koji pripada drugoj rasi i kulturi. tj. ne postoji ništa što bi se moglo nazvati ljudskim uèešãem. tj. Onima koji se tek upoznaju sa ovim stvarima. kojim jezikom govori ili kojoj religiji pripada. Kroz mistièni ritual ujedinjenja Neba i Zemlje bio sam odveden u iskustvo istinske Slobode. sve dok smo vezani za svoj ego ispunjavaãe nas strah od smrti. da ostanem do kraja svog sadašnjeg postojanja tu gde jesam.. kao ni iskušenja koja su bila po svojoj prirodi i intezitetu nešto što je lièno meni do tada bilo nepojmljivo.Jedno. Postajuãi sposoban da shvati varljvu prirodu svoga ega. povuèen od svakodnevnih veza sa spoljnim svetom prošao sam kroz obuku i najžešãe duhovne krize u svom životu.upotrebe Ãing Ãi-a u cilju dostizanja duhovne samorealizacije. Tek nakon ovog perioda unutrašnjih priprema bio sam upuãen u Inicijaciju u kojoj telo i duh. Kroz jedan trenutak doživljaja veènosti bio sam spojen sa Neizrecivim. nakon izvesnog vremena. Meðutim.. njegove unutrašnje spremnosti. da bi sagledali stvari u njihovoj pravoj prirodi. Ovaj okultni red. Ovo je stvarnost sa kojom se lièno moramo suoèiti. iluziju od stvarnosti. Borbe koje sam imao sa svojim egom nikada nisam doživeo u takvom obimu. Tokom dve godine. Meðutim. inaèe strogo zatvoreno. uvideo sam da je samo uèinjen još jedan korak na dalekom putu kojim svi idemo do konaènog cilja. što je postojala jezièka barijera i neke druge okolnosti predstavljalo je odreðene probleme. za mene 102 . posveãenik se oslobaða od onoga što je bio izvor svih njegovih strahova. Reèima je nemoguãe dalje objasniti niti opisati ovo duboko nadlièno iskustvo Istine. Što se mene tièe. ozbiljna priprema kroz koju sam prethodno morao da proðem uz pridržavanje posebnih i veoma rigoroznih pravila. jednostavno parališe moj um. saèuvao je neke važne karakteristike drevnih psihoseksualnih Misterija.

jednostavno je nemoguãe sve opisati i objasniti. L. ne postoji ništa i niko ko umesto vas može da do kraja odgovori na najvažnija okultna pitanja: "Ko sam Ja"?. Neka vaše pravo Sopstvo odredi svoju buduãnost usmeravajuãi vas Stazom koja je u skladu sa njegovom istinskom prirodom. Kultna liènost psihologije nesvesnog K. 103 . Meðutim. mag i mistik istovremeno. Mi smo zarad fleksibilnosti postavili u ovoj knjizi odreðene putokaze interpretirajuãi ih na slobodan naèin. koje preobražava steèena iskustva u transcendentalno znanje i univerzalnu mudrost. Živite ovde i sada iduãi neustrašivo i nepokolebljivo prema onome ko istinski jeste i èemu pripadate na putu do konaènog cilja. Sa ovim reèima došli smo i do samog završetka ove knjige. postoje znanja koje se ne mogu na ovaj naèin preneti. budimo svesni èinjenice da postoje stvari koje možemo razumeti samo kao fizièki inicirani preuzimajuãi potpuno uèešãe u svojoj posveãenosti. Odavde zapravo poèinje vaše pravo unutrašnje traganje. Ako pogledate u bilo koju tradiciju ezoteriène kulture neãete nigde naãi potpuno otvoren inicijacijski sistem. Znati. spiritualno putovanje na koje vas nijedna knjiga ne može odvesti. Frater V. ali zapravo predstavljaju razotkrivanje odreðenih znanja izloženih na intuitivnom nivou. prevodeãi stvari na razumljiv jezik. Jung rekao je: "Danas niko ne obraãa pažnju na ono što je iza reèi. Svrha moje knjige je da svakog èitaoca zainteresovanog za inicijaciju u seksualne misterije dovede do spremnosti za nju. I. Hteti i Ãutati je bazièno pravilo svih ezoteriènih uèenja. neãe dozvoliti da to bude prepreka u napredovanju prema najvišoj Misteriji. a ipak. ovo iskustvo postalo je neprolazno nadahnuãe proisteklo iz snage više svesti. R.lièno. Oni mogu na prvi pogled da izgledaju kao filozofiranje. I. svako ko pristupi ozbiljno svojoj liènoj samospoznaji. "Kuda idem"?. Ipak. na ideje koje su u njihovoj osnovi. "Odakle sam došao"?." Zato imajte na umu da neke stvari treba znati èitati izmeðu redova i na osnovu toga izvuãi liène zakljuèke. T. Meðutim. Prvo. ideja je jedina realnost koja tu leži. Smeti. G. Ovom knjigom ukazao sam na put kojim možete iãi svojom unutrašnjom predanošãu do vlastitog odgovora. POST SCRIPTUM Neke stvari su ostale nedoreèene i neobjašnjene iz dva razloga. O. Drugo. Zato budite neustrašiv istraživaè svoje sudbine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->