BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI XI 2004-2006

ACADEMIA ROMÂNĂ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

BIBLIOGRAFIA ISTORICA R O M AN I A E 2004 - 2006 BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A R OM Â N I E I 2004–2006 XI

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI XI
2004-2006

Coordonator:

STELIAN MÂNDRUŢ

EDITURA ACADEMIEI ROMÂNE

ACADEMIA ROMÂNĂ
INSTITUTUL DE ISTORIE “GEORGE BARIŢ” CLUJ-NAPOCA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ “LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA

BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A ROMÂNIEI XI
2004-2006
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ AUTORI:

AURORA ARION, MIHAELA BEDECEANU, MIRCEA BIRŢ, MONICA-GABRIELA CULIC, STELIAN MÂNDRUŢ, OTTMAR TRAŞCĂ, LUCIA TURC, ATTILA VARGA
Traducere în limba engleză: RODICA RAFIROIU ŞI DANIELA TODOR Cu o ADDENDA de VENERA ACHIM, VALENTINA EŞANU

Bucureşti, 2007

Copyright © Editura Academiei Române, 2007. Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii.

Colaborator: VASILE CIOBANU

Culegere computerizatǎ: MONICA-GABRIELA CULIC

NICULINA DÂRGĂU NAGY ANIKÓ LUCIA TURC
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Bibliografia istorică a României / cuv. înainte de acad. C. Daicoviciu ; introd. de prof. Şt. Pascu ; comitet de coord. : A. Oţetea, G. Zâne, Constantin Giurescu,... Bucureşti: Editura Academiei Române, 1970-vol. [Voi.] 11 : 2004-2006 : bibliografie selectivă / Aurora Arion, Mihaela Bedeceanu, Mircea Birt,...; trad. în lb. eng.: Rodica Rafiroiu şi Daniela Todor ; cu o addenda de Venera Achim, Valentina Eşanu. - 2007. ISBN 978-973-27-1570-3 I. Arion, Aurora II. Mândruţ, Stelian (coord.) III. Bedeceanu, Mihaela IV. Birt, Mircea V. Rafiroiu, Rodica (trad.) VI. Todor, Daniela (trad.) VII. Achim, Venera VIII. Eşanu, Valentina 016:94(498)

EDITURA ACADEMIEI ROMANE Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, 050711, Bucureşti, România, Redactor: MIHAI POPA Tehnoredactor: DOINA STOIA Coperta: MARIANA ŞERBĂNESCU

____________________________________________________
Bun de tipar: 01.10.2007. Format: 8/54x84. Coli de tipar: 67

C.Z. pentru biblioteci mari: a

019.922: 90(498)<<2004-2006>> 016:90(498) <<2004-2006>> a

C.Z. pentru biblioteci mici: 016:90(498)

CUVÂNT PRELIMINAR

Corpusul bibliografic publicat în ultimele decenii şi prezentat cu regularitate la Congresele internaţionale de istorie, a stârnit un interes deosebit în cercurile de specialitate din ţară şi străinătate. Cele zece volume apărute până acum au contribuit indiscutabil la cunoaşterea şi recunoaşterea activităţii istoriografiei româneşti în spaţiu şi timp. Tentativa de a regândi şi restructura cuprinsul “Bibliografiei Istorice a României”, conform opţiunii conştient asumate de către un modificat colectiv de autori, credem că se află în concordanţă cu dezideratele actuale ale evoluţiei ştiinţei istorice. Necesitatea de a trece gradat la elaborarea şi prelucrarea fişelor bibliografice pe calculator, în varianta editării computerizate (CD şi Internet), adiacentă celei uzuale sub formă de carte, a îndrituit “comprimarea” volumului XI, în ideea de a identifica oportun rezultatele scrisului istoric autohton, a recupera segmente bibliografice restante şi a răspunde prompt cititorului (specialist ori veleitar), care apelează frecvent la sursa numită PC (filiera Google etc.). Fără a neglija însă anumite impedimente de natură obiectivă şi subiectivă, datorate primordial surmontării handicapului regăsirii informaţiei, ades difuzată lacunar şi neorganizat. Lucrarea a fost concepută ca un îndreptar bibliografic general, având menirea de a cumula rezultatele istoriografiei noastre în anii menţionaţi. Ea reflectă o paletă tematică diversă şi un spirit disciplinar intrinsec, mărturisite de cărţile / poligrafiile, articolele / studiile din revistele de profil ori de cultură ştiinţifică, depistate, fişate, clasificate şi indexate conform noii structuri conceptual-metodologice. Contextul informaţional existent a sorgimentat un atare instrument de lucru, sortit să ordoneze date curente excerptate despre trecutul autohton şi universal, în parametrii adecvaţi şi eficienţi interconexiunii bibliografice cu un extins areal spaţial-temporal. Arhitectura internă a volumului, vizibilă în SUMAR prin succesiunea legico-logică de capitole şi subdiviziuni, a fost meditată şi finalizată în funcţie de interacţiunea unor criterii funcţionale în palier tematic, cronologic / alfabetic, dar şi calitativ / cantitativ etc. Incercarea de a surprinde diversitatea curentelor manifestate în dubitaţia istorică actuală: istoriografie, chestiuni teoretice şi practice ale istoriei şi relaţia ei cu alte ştiinţe, bibliografii şi instrumente uzuale V

aferente, izvoare istorice, ştiinţe auxiliare, compartimentul extins referitor la trecutul autohton, subliniat în faze evolutive până în contemporaneitate, istoria locală, minorităţile naţionale, românii din diaspora, ştiinţa, cultura şi civilizaţia autohtonă, istoria universală, este benefic vizualizată prin restructurata ordonare inaugurată cu ocazia prezentei tratări bibliografice. Exerciţiul cumulativ-selectiv apare oportun prin tocmai năzuinţa de racordare a edificiului său intern, la cerinţele istoriografiei contemporane globalizante. Considerăm că rezumatul în engleză, poate contribui sensibil la a face mult mai cunoscută truda scrisului istoric autohton în cercurile internaţionale de specialitate, mai ales că, în ultimele decenii, volumele “Bibliografiei Istorice a României” au devenit tot mai reprezentative în arealul internaţional. Tronsonul de “Addenda”, succesiv augmentat după 1989, incluzând elaborate despre istoria Românilor, publicate în afara graniţelor ţării de către autori români şi străini, încearcă să valorifice asemenea contribuţii istoriografice, conexând aportul documentar-interpretativ unui elevat şi extins circuit ştiinţific, prin tocmai înserierea demersurilor de profil ale cercetătorilor din Republica Moldova şi statele din imediată vecinătate (Bulgaria, Serbia, Ucraina, Ungaria etc.). Utilitatea operei colective este subliniată şi de sporita funcţionalitate datorată validării procedeului “indexării”, artificiu tehnic care concură la simplificarea căutării bibliografice, la fel ca şi în situaţia concretă a indicilor de nume şi subiecte, categorii nou exersate tocmai în ipoteza extinderii rostului travaliului de faţă, de depozitar al informaţiei bibliografice, dar şi de vehicol al altor moderne surse şi resurse prospective. Opţiunea noastră manifestată deschis, rezidă astfel, în a legitima identitatea proprie, dobândită în spaţiu şi timp, de colectivul de specialişti bibliografi din cadrul Institutului de Istorie “G. Bariţ” şi al Bibliotecii Centrale Universitare “Lucian Blaga”, din Cluj-Napoca, cu tradiţie consolidată în realizarea unor asemenea irefutabile abordări referenţiale. Particularităţile de formă şi fond, specifice efortului bibliografic, au concurat şi condus la admiterea unor inevitabile oportunităţi în periegheza efectuată, cu plusurile şi minusurile de rigoare, astfel că amendarea / emendarea gradului de inerent subiectivism ori “hiatus” inculcat, ramâne la tacita apreciere a lectorului! Exprimăm deliberată recunoştiinţă pentru înţelegerea denotată şi, îndeosebi faţă de panoplia sugestiilor critice, previzibile a surveni într-un viitor apropiat, facil pentru necesare remedieri de substanţă. Un firesc exerciţiu de deontologie profesională ne obligă a consemna câteva esenţiale detalii tehnice: a) bibliografia include şi lucrări apărute anterior anului 2004, nesemnalate în volumul X; b) termenul de indexare se referă la: b/1) indicele de subiecte, întocmit conform VI

uzanţelor furnizate de Biblioteca Naţională a Franţei prin tezaurul de autorităţi şi de alte tipologii încetăţenite de anumite biblioteci din ţară (a Academiei Române, cele universitare din ClujNapoca, Iaşi etc.); b/2: indicele de nume este selectiv şi cuprinde denumiri de persoane, instituţii, societăţi, locuri geografice etc., fiind ades suprapus celui de subiecte; c) poziţiile marcate cu asterisc dezvăluie faptul că informaţia a fost preluată din surse secundare, inclusive cele electronice, cu posibile inadvertenţe şi fişe-duplicate persistente; d) poligrafiile au fost inserate fără a se cita fiecare autor în parte, din cauza inegalităţii generate de aleatoria lor apariţie şi răspândire. Nutrim obligaţia morală de a ne exprima gratitudinea faţă de toţi cei care au apreciat, încurajat şi sprijinit constant efortul şi sacrificiul nostru bibliografic: acad. Dan Berindei, vicepreşedinte al Academiei Române, acad. Camil Mureşanu, preşedinte al Filialei Cluj-Napoca, a Academiei Române, director al Institutului de Istorie “G. Bariţ”, prof. univ. dr. Doru Radosav, diriguitor al Bibliotecii Centrale Universitare “ Lucian Blaga”, din localitate, şi mulţi alţi nenumăraţi colegi, dascăli ori cercetători în domeniu. Au contribuit, efectiv, îndeosebi cu fişe bibliografice, liste de lucrări, xerocópii după sumarul unor publicaţii periodice, în diferite etape de elaborare a volumului XI, următorii colegi din reţeaua de arhive, biblioteci, institute, muzee, universităţi: Valer Moga (Alba Iulia), Ruxandra Nazare (Braşov), Mariana Mihăilescu (Bucureşti), Maria Berinde, Olimpia Curta, Györffy Dénes, Cristina Popa (Cluj-Napoca), Ana Maria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş, Gabriel Moisa (Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudiu Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan Dorin Rus (Târgu Mureş), Ioan Maria Oros (Zalău), la fel şi colaboratorii noştri externi, reputaţi specialişti, precum Maria Berényi (Budapesta, Ungaria) şi Costa Roşu (Novi Sad, Serbia). Sperăm ca astfel, trudă colectivă desfăşurată sub auspiciile celui mai de seamă for ştiinţific al ţării, - dublată de devoţiunea Editurii Academiei, - să fie pe deplin justificată în a continua să ofere lumii de specialitate din ţară şi străinătate, binevenite repere bibliografice privitoare la stadiul dezvoltării actuale a istoriografiei româneşti. Cluj-Napoca, iulie 2007 Stelian Mândruţ

VII

FOREWORD
The bibliographic work published in the last decades and regularly presented at internaţional historical congresses incurred a special interest within professional circles in the country and ibroad. The ten volumes already published indubitably contributed to the profound understanding md recognition of Romanian historiographic activity in time and space. The attempt to rethink and restructure efficiently the content of "The Historical Bibliography of România " - according to the view undertaken by the qualified group of authors congruent to the ever changing requirements of the development of historical science, the need to gradually process the bibliographic cards into a computerized bibliographic program with the expressed purpose of offering a computerized editing variant (CD-ROM and Internet) as an adjacent farm to the classical printed volume, has led to the "compression " of volume XI to a two year span. This was meant to identify in due course the results of inland historical contributions, to recuperate residual bibliographic Information, and to offer a quick and timely Information source to the user - either specialist or aspirant - who is searching more and more often via PC and Internet searching engines, without neglecting some impediments of objective and subjective nature, primarily caused by the failure of Information retrieval which has been poorly organized. This bibliography has been conceived as a general Information tool, with the vocation of gathering the results of our historiography during the mentionedyears, thus reflecting a wide range oftopics and an intrinsic disciplinary spirit found in books, study collections, scientific and cultural articles and studies, through considerate bibliographic methods of tracking down Information, bibliographically describing it, classification and indexing in accordance with the new methodological and concept structure. The present informaţional context has required such a bibliographic tool, meant to sort current data selected from native and world past, within the adequate and efficient parameters of bibliographic interconnection over a wide spaţial and time areal. The internai architecture of this work, listed in the CONTENT in a logica! sequence of chapters and subdivisions has been conceived and brought to the final stage depending on the interaction of some funcţional topic, chronological, alphabetical, and also quantity and quality criteria. The attempt to accurately comprise trend diversity of present historical debate: historiography, theoretical and practicai aspects ofhistory, and its connections with other sciences, bibliographies and afferent known tools, historical sources, auxiliary sciences, the extended part referring to the native past, methodically outlined in evolutionary stages up to contemporaneity, local history, naţional minorities, the Romanians of diaspora, inland science, culture and civilization, world history — is constantly present and reveals the coexistence and beneficial reorganization of the material expressed within the present bibliographic corpus. The restitutional exercise appears appropriate because of its attempt of relating its internai edifice to the ongoing needs of globalizing contemporary historiographic hermeneutics. The English version of this introductory note may contribute to a great extent - in our opinion - to make Romanian historical contribution known to internaţional historical circles, especially that in the las! decades the volumes of "The Historical Bibliography of România" have become ţepresentatives wide world. After 1989 the Addenda have been equally developed, including studies about Romanians' history published abroad by both Romanian and foreign scientists, thus trying to

IX

complete the Information with historical contributions of researchers from The Republic Oj Moldavia and the countries nearby (Bulgaria, Serbia, Ukraine, Hungary, etc.) The usefulness of this collective work has been enhanced by its increased functionality, due to indexation, a technicalprocedure which helps the bibliographic search, together with the name ane subject indexes, newly generated categories for the widening of this work's purpose, meaninţ bibliographic information retrieval, and also to implement other sources and resources of modern inquiry. Our openly expressed option is to legitimate our identity as a team of specializec bibliographersfrom the "G. Bariţ" Institute ofHistory and "Lucian Blaga" Central University Librar) in Cluj-Napoca, with a prestigious tradition in achieving such irrefutable bibliographic tools. The subject and structural characteristics of this bibliography have inevitably allowec enlering a lot of information with inherent pluses and minuses leaving it to the appreciation oftht user to judge over our subjectivism or undesired "gaps". We wish to express our gratitude for botl the comprehension and criticai suggestions so predictable in the near future, given the amount ane diversity of topics covered by this work. A natural exercise of professional deontology makes us consign some essential technica details: 1. the bibliography also includes works published before 2004, but not included in volumt X; 2. indexation refers to: l.b. the subject index, generated in aceordance with standards of the Nationa Library of France thesaurus, and other libraries in the country (Romanian Academy Library Central University Library in Cluj, Iaşi, etc); 2. b. the name index is selective, and comprises namei of persons, institutions, societies, geographical locations, etc, often overlapping the subject one; 3 the records marked by an asterisk indicate that information has been found in secondary sources electronic ones included, with possible duplication;4. study anthologies have been recorded withou editing each author separately, due to the random spreading andpublication. We also cherish the moral obligation of expressing our gratitude towards all those whc appreciated, encouraged and supported our bibliographic effort and sacrifice: acad. Dan Berindei -vice-president of the Romanian Academy, acad. Camil Mureşanu - president of the Cluj-Napocc Affiliate of the Romanian Academy and director of the "G. Bariţ" Institute ofHistory, prof. univ Doru Radosav PhD. — director of the "Lucian Blaga " Central University Library ", and many othei colleagues, teaching staff and researchers in this field. There has been a working team that have elaborated bibliographic description cards, lists Oj works, copies of some journal contents, during several stages of elaboration of volume XI. ThU team included colleagues from the network of archives, libraries, institutes, museums, universities. Vaier Moga (Alba Iulia), Ruxandra Nazare (Braşov), Meiriana Mihăilescu (Bucureşti), Mărie Berinde, Olimpia Curta, Gyorffy Denes, Cristina Popa (ClujNapoca), Ana Măria Palamariu (Iaşi), Antonio Faur, Constantin Mălinaş, Gabriel Moisa (Oradea), Adrian Magina (Reşiţa), Claudh Călin, Stela Şerban (Timişoara), Ioan Dorin Rus (Târgu Mureş), Ioan Măria Oros (Zalău), as weli as our externai collaborators, well-known specialists, such as Măria Berenyi (Budapest, Hungary) and Costa Roşu (Novi Sad, Serbia). We hope that this collective endeavor under the auspices of the highest scientific forum of our country - doubled by the devotion of the Academy Publishing House - will be fully entitled for continuing to offer needed bibliographic references to the specialists home and abroad regarding the stage ofpresent development of Romanian historiography. Cluj-Napoca, July 2007 Stelian Mândruţ

X

LISTA ABREVIERILOR REVISTELOR

AAM AB A Blas. ABr. Academica ActaT. AGORA Agora–S AICS AIEF AIGS AIICN AIIR AIIX AIO AIR ALT.B Altera AM AMCS AMEM AMET AMG AMM AMMar AMMR AMN AMP ANB AO AP A.P.-I. Apulum Archaeus Argesis A Som. Astra C ASUIist. ASUIlingv. ASUIsoc.-pol. ASUIteol.. AŞD AT A tot. ATS AUA hist. AUA philol.

Anuarul Arhivelor Mureşene. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Mureş. Asociaţia arhiviştilor „David Prodan“. Filiala Târgu Mureş. Târgu Mureş Analele Banatului. Serie Nouă. Arheologie. Istorie. Muzeul Banatului. Timişoara Acta Blasensia. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Institutul de Teologie Greco-Catolică. Blaj Analele Brăilei. Serie Nouă. Muzeul Brăilei. Brăila Academica. Revisă de ştiinţă, cultură şi artă. Bucureşti Acta Transylvanica. Anuarul Centrului de Istorie a Transilvaniei.Bucureşti Agora. Revue d’ÉtudesLittearaires. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Facultatea de Litere. Departamentul de Studii Franceze. Cluj-Napoca Agora – Studii. Revista Universităţii “Agora” din Oradea. Oradea Anuarul Institututlui de Cercetări Socio-Umane. Academia Română. Sibiu Anuarul Institututlui de Etnografie şi Folclor “C.I. Brăiloiu”. Academia Română. Bucureşti Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane “Gheorghe Şincai”. Academia Română. Târgu Mureş Anuarul Institutului de Istorie “George Bariţ”. Academia Română. Cluj-Napoca Anuarul Institutului Italo-Român de Studii Istorice. Cluj-Napoca Anuarul Institutului de Istorie “A. D. Xenopol”. Academia Română. Iaşi Anuarul de Istorie Orală. Universitatea „Babeş-Bolyai“. Institutul de Istorie Orală. Cluj-Napoca Arhiva Istorică a României. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti Altarul Banatului. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei. Timişoara Altera. Federalism şi Reconciliere. Liga Pro Europa. Târgu Mureş Arheologia Moldovei. Academia Română. Institutul de Istorie şi Arheologie “A. D: Xenopol”. Iaşi Arheologia Medievală. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei. Complexul Naţional Muzeal Moldova. Iaşi Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Cluj-Napoca Anuarul Muzeului din Gherla. Arheologie, Istorie, Cultură. Gherla Acta Moldavie Meridionalis. Anuarul Muzeului “Ştefan cel Mare”. Inspectoratul de Cultură al Judeţului Vaslui. Vaslui Acta Musei Maramorosiensis. Muzeul Maramureşului. Sighetu-Marmaţiei Anuarul Muzeului Marinei Române. Constanţa Acta Musei Napocensis. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei. Cluj-Napoca Acta Musei Porolissensis. Muzeul de Istorie şi Artă Zalău. Zalău Analele Bucovinei. Centrul de Studii Bucovina. Rădăuţi Arhivele Olteniei. Academia Română. Institutul de Cercetări Socio-Umane. Craiova Analele Prahovei. Arhivele Naţionale. Direcţia Judeţeană Prahova. Asociaţia Arhiviştilor şi Prietenii Arhivelor, Filiala Prahova. Ploieşti Aura Politica. Revistă de Ştiinţe Politice. Federaşia Română de Ştiinţe Politice. Iaşi Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al Unirii. Alba Iulia Archaeus. Studii de Istorie a Religiilor. Bucureşti Argesis. Muzeul Judeţean Argeş. Piteşti Arhiva Someşană. Biblioteca Documentară a Academiei Române. Arhivele Statutului. Filiala Judeţului Bistriţa-Năsăud. Năsăud Astra Clujeană. Despărţământul Cluj al “Astrei”. Cluj-Napoca Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Istorie. Iaşi Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Lingvistică. Iaşi Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Sociologie-Politologie. Iaşi Analele Ştiinţifice ale Universităţii “Al. I. Cuza”. Teologie. Iaşi Anuarul Şcolii Doctorale. “Istorie. Civilizaţie. Cultură”. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca Ars Transilvaniae. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca Arhivele Totalitarismului. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului. Bucureşti Acta Terrae Septencastrensis. Universitatea “Lucian Blaga”. Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimonului Cultural Transilvănean în context european. Sibiu Annales Universitatis Apulensis. Seria Historica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Fundaţia “Pro Oriente”. Viena. Alba Iulia Annales Universitatis Apulensis. Seria Philologica. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia

XIII

AUA soc. AUA theol. AUBV AUC filol. lingv. AUC filol. lit. rom. univ. AUC filos. AUC geogr. AUC ist. AUDC ist. AUEMR.SSU AUEMR.Teol.ort.Ist. AUO ist. arh. AUR AUSH AUSH jurn. AUVT teol. Balcania BAM Banatica BBuc. BCIVA BCM BCMASI BCŞS Bibliopolis Biblioteca Biharea BOR BS BŞUPSI BŞUCDC BŞUP şt. soc. um. BŞUP teol. ort. BUNA CAB Caietele INMER Caietele Revol. Candela Candela M. Carpica CB C&C CCB CCS CCV CDAI CE Cibinium CIC Clio 1989 C Lit. CME CMV Colloquia

Annales Universitatis Apulensis. Seria Sociologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia Annales Universitatis Apulensis. Seria Theologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Alba Iulia Acta Universitatis “Bogdan Vodă”. Cluj-Napoca Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice şi lingvistică. Craiova Analele Universităţii Craiova. Ştiinţe filologice, literatură română şi universală. Craiova Analele Universităţii Craiova. Filosofie. Craiova Analele Universităţii Craiova. Geografie. Craiova Analele Universităţii Craiova. Istorie. Craiova Analele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Secţiunea Istorie. Târgu Mureş Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Ştiinţe Socio-Umane. Reşiţa Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Teologie Ortodoxă. Istorie. Reşiţa Analele Universităţii din Oradea. Istorie, Arheologie. Oradea Analele Universităţii „Eftimie Murgu“. Reşiţa Analele Universităţii „Spiru Haret“. Bucureşti Analele Universităţii „Spiru Haret“. Seria Jurnalistică. Bucureşti Analele Universităţii de Vest. Seria Teologie. Timişoara Balcania. Revista Institutului de Studii Balcanice „Victor Papacostea“. Craiova Brukenthal Acta Musei. Sibiu Banatica. Muzeul Banatului Montan. Reşiţa Biblioteca Bucureştilor. Revista Asociaţiei Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti. Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu“. Bucureşti Buletinul Cercului de Istorie Veche şi Arheologie „Vladimir Dumitrescu“. Universitatea „Lucian Blaga“. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu „N. Lupu“. Sibiu Buletinul Centrului de Medievistică „Radu Popa“. Sibiu Buletinul Comisiei Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice. Bucureşti Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti. Arheologie, Muzeologie. Universitatea 1 Decembrie 1918. Facultatea de Ştiinţe. Alba Iulia Bibliopolis. Buletin al Asociaţiei Bibliotecarilor din Biblioteca Naţională a României. Bucureşti Biblioteca. Revistă de bibliografie şi ştiinţa informării. Bucureşti Biharea. Culegere de Studii. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea Biserica Ortodoxă Română. Patriarhia României. Bucureşti Biblioteca Septentrionalis. Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu“. Baia Mare Buletin Ştiinţific. Studii istorice. Universitatea din Piteşti. Facultatea de Istorie, Filosofie, Jurnalism. Catedra de Istorie-Muzeologie. Piteşti Buletinul Ştiinţific al Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir“. Braşov Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Ştiinţe Socio-Umane. Piteşti Buletin ştiinţific. Universitatea din Piteşti. Seria Teologie Ortodoxă. Piteşti Buletinul Universităţii Naţionale de Apărare. Bucureşti Cercetări Arheologice în Bucureşti. Muzeul de Istorie al oraşului Bucureşti. Bucureşti Caietele INMER. Institutul Naţional pentru Memoria Exilului Românesc. Bucureşti Caietele Revoluţiei. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti Candela. Revistă de Teologie şi Cultură. Arhivele Sucevei şi Rădăuţilor. Suceava Candela Moldovei. Buletinul Oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei. Iaşi Carpica. Muzeul Judeţean de Istorie “Iulian Antonesei“. Bacău Cetatea Biharei. Revistă de Cultură şi Istorie Militară. Secţia Teritorială Oradea a Institutului de Istorie şi Teorie Militară. Oradea Caiete Critice. Revistă lunară de critică literară şi informaţie ştiinţifică.. Supliment al revistei „Viaţa Românească“. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti Cultura Creştină. Revistă a Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Blaj Codrul Cosminului.Analele Ştiinţifice de Istorie. Universitatea “Ştefan cel Mare”. Suceava Casa Cărţii Vâlcene. Revistă de Cultură şi Informaţie. Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”. Râmnicu Vâlcea Caiete de Antropologie Istorică. Revistă Semestrială publicată de Seminarul de Antropologie Istorică. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Cluj-Napoca Caietele Echinox. Centrul de Cercetare a Imaginarului. Fundaţia Culturală “Echinox”. Cluj-Napoca Cibinium. Analele Muzeului Etnografic “Astra”. Complexul Naţional Muzeal “Astra”. Sibiu Caietele Institutului Catolic. Institutul Teologic Romano-Catolic. Bucureşti Clio 1989. Institutul Revoluţiei Române din Decembrie 1989. Bucureşti Convorbiri Literare. Uniunea Scriitorilor din România. Filiala Iaşi. Iaşi Caietele Mircea Eliade. Despărţământul Oradea al “Astrei”Oradea Călugărenii lui Mihai Viteazul. Revistă de Educaţie şi Cultură patriotică. Bucureşti Colloquia. Journal of the Institute of Central European History. “Babeş-Bolyai” University. Cluj-

XIV

Contemporanul C Num. Corviniana CR Cred. S Crisia C Rom. C. Silv. Cs.Sz.M. CTC Cultura Cumidava Dac Dacia Dacoromania Danubius DI Dialog DL Document Drama Drobeta EAS EBPB ED EJST EM EM-Dolgozatok EN Erasmus Ethnos Euroglob Ex Ponto Familia Forschungen FR G Buc. GMR Historia HU HY ÎP Ker Sz Korunk Libraria Limes LF MAp MareaN Marisia Martor Memoria

Napoca Contemporanul. Ideea Europeană. Revistă Naţională de Cultură Politică şi Ştiinţă. Bucureşti Cercetări Numismatice. Muzeul Naţional de Istorie a României. Bucureşti Corviniana. Acta Musei Corviniensis. Muzeul Castelul Corvineştilor. Hunedoara Cetatea Rodnei. Rodna Credinţa Străbună. Foaie Religioasă. Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia. Alba Iulia Crisia. Muzeul Ţării Crişurilor. Oradea Cronica Romanului. Revistă de Teologie a Episcopiei Romanului. Roman Caiete Silvane. Revistă de Cultură. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Sălaj. Zalău A Csíki Székely Múzeum Évkönyve. Társadalom- és Humántudományok. Csíkszereda Cele Trei Crişuri. Revistă de Cultură. Oradea Cultura. Revistă Internaţională de Filosofia Culturii şi axiologie. Universitatea “Al. I. Cuza”. Facultatea de Filosofie. Iaşi Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie. Braşov Dacoromania. Fundaţia “Alba Iulia 1918, pentru Unitatea şi Integritatea României”. Alba Iulia Dacia. Revue d’Archeologie et d’Histoire Ancienne. Institutul “V. Pârvan” de l’Academie Roumaine. Bucureşti Dacoromania. Academia Română. Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară "Sextil Puşcariu". ClujNapoca Danubius. Istorie-Etnografie. Muzeul Judeţean Galaţi. Galaţi Dosarele Istoriei. Fundaţia Pro Historia. Bucureşti Dialog. Revistă de Cultură şi Dezbatere Intelectuală. Iaşi Dacia Literară. Muzeul Literaturii Române Iaşi. Scoietatea Culturală "Junimea". Iaşi Document. Buletinul Arhivelor Militare Române. Bucureşti Drama. Revistă de Teorie şi Literatură Dramatică. Bucureşti Drobeta. Muzeul Regiunii Porţilor de Fier. Drobeta Turnu Severin Euro-Atlantic Studies. Universitatea din Bucureşti. Center for Euro-Atlantic Studies. Bucureşti Études byzantines et post-byzantines. Académie Roumaine. Société Roumaine d'Études Byzantines. Bucureşti Ephemeris Dacoromania. Accademia di Romania in Roma. Bucureşti European Journal of Science and Theology. Academic Organisation for Environmental Engineering and Sustainable Development. Iaşi Erdélyi Múzeum – Egyesület. Kolozsvár Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem-és Régiségtárából. Új sorozat. Kolozsvár Ephemeris Napocensis. Academia Română. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei. Cluj-Napoca Erasmus. Revistă a Societăţii de Studii Istorice "Erasmus". Bucureşti Ethnos. Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti". Bucureşti Euroglob. A Review of the Center for International Studies. Bucureşti Ex Ponto. Text, Imagine, Metatext. Constanţa Familia. Revistă de Cultură. Oradea Forschungen zur Volks und Landeskunde. Institutul de Cercetări Socio-Umane Hermannstadt. Sibiu Familia Română. Revistă Trimestrială pentru Credinţa, Istoria, Cultura şi Literatura Românilor de pretutindeni. Oradea Glasul Bucovinei. Revistă Trimestrială de Cultură. Cernăuţi - Bucureşti Gândirea Militară Română. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti Historia. Publicaţie Lunară editată de Grupul de Presă “Evenimentul Românesc”. Bucureşti Historia Urbana. Comisia de Istorie a Oraşelor din România. Sibiu - Bucureşti Historical Yearbook. Romanian Academy. “Nicolae Iorga” History Institute. Bucharest Îndrumător Pastoral – Reîntregirea. Episcopia Ortodoxă Română. Alba Iulia Keresztény Szó. Gyulafehérvári Római Katólikus Püspökseg. Kolozsvár Koruk. Világnézeti, Társadalmi, Tudományos és Művelödési Szemle. Kolozsvár Libraria. Studii şi Cercetări de Bibliologie. Biblioteca Judeţeană Mureş. Târgu Mureş Limes. Revistă de Cultură a Sălajului. Centrul de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare. Sălaj. Zalău Lumen Fidei. Revista Centrului de Studii Religioase "Sfântul Anton de Padova". Institutul Teologic Franciscan de Grad Universitar din Roman.Roman Munţii Apuseni. Revistă de cultură. Universitatea din Oradea. Oradea Marea Noastră. Revista Ligii Navale Române. Constanţa Marisia. Studii şi Materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Judeţean Mureş. Târgu Mureş Martor. Revue d’Anthropologie du Musée du Paysan Roumain. Bucureşti Memoria. Revista Gândirii Arestate. Fundaţia Culturală "Memoria". Bucureşti

XV

MI MK MN MSŞIA Muzica Müvelődés NEH Noesis O Buz. Oltenia Oltenia etno. OMar OP Oraşul Origini CS Orizont buzoian Ortodoxia OXXI P. Acad. PA PB Peuce Philobiblon PNT PU RA RB RBI RBN RESEE RF RI RIC RIM RJSP RL RNMY Romanoslavica RRA RRH RRHA-BA RRIC RRIS RRS RRSB RRSE RSz

Magazin Istoric. Revistă de Cultură Istorică. Bucureşti Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai Szemle. Kolozsvár Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istoria României. Bucureşti Memoriile Seţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice. Academia Română. Bucureşti Muzica. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România. Bucureşti Müvelődés. Közművelődési Folyóirat. Kolozsvár Nouvelles Études d’Histoire. Academia Română. Bucureşti Noesis. Academie Roumaine, Travaux du Comité Roumain d’Histoire et du Philosofie de Science et de la Technique. Bucureşti. Orizont Buzoian. Revistă de Cultură Urbană. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană. Buzău Oltenia. Studii. Documente. Culegeri. Asociaţia Generală a Arhiviştilor din România. Filialele Judeţene Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Craiova Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie. Istorie. Etnografie. Muzeul Olteniei. Craiova Ortodoxia Maramureşeană. Universitatea de Nord. Facultatea de Litere şi Ştiinţe. Baia Mare Oglinzi Paralele. Rovnobezne erkadla. Revistă de Dialog Cultural. Publicaţie bilingvă românăsârbă.Nădlac Oraşul. Revistă de cultură urbană. Cluj-Napoca Origini. Caiete Silvane. Revistă de Studii Culturale. Centrul Culturii Tradiţionale şi Asociaţia Origini. Zalău Orizont Buzoian. Studii şi Articole de Istorie Modernă şi Contemporană. Buzău Ortodoxia. Patriarhia Română. Bucureşti Orizont XXI. Asociaţia Culturală “V. Fl. Dobrinescu”Piteşti Prelegeri Academice. Academia Română. Filiala Iaşi. Iaşi Patrimonium Apulense. Anuar de Arheologie, Istorie, Cultură, Etnografie, Muzeologie, Conservare, Restaurare. Ministerul Culturii şi al Cultelor. Directia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba. Alba Iulia Patrimonium Banaticum. Anuar de Arheologie, Istorie, Istoria Artei, Istoria Culturii, Arhitectură. Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional al judeţului Timiş. Timişoara Peuce. Studii şi Comunicări de Istorie şi Arheologie. Institutul de Cercetări Geomuzeale. Muzeul “Delta Dunării”. Tulcea Philobiblon. Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga”. Cluj-Napoca Politica Naţională. Revistă de Ideologie şi Atitudine Politică Naţională. Timişoara Pro Unione. Fundaţia Culturală “Pro Unione”. Baia Mare Revista Arhivelor. Arhivele Naţionale ale României. Bucureşti Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa Năsăud. Bistriţa Revista Bihoreană de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bihor Revista Bibliotecii Naţionale. Biblioteca Naţională a României. Bucureşti Revue des Études Sud-Est Européennes. Academie Roumaine. Institut des Études Sud-Est Européennes. Bucureşti Revista de Filosofie. Societatea Krisis pentru Dialog şi Reflecţie Filosofică. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti Revista Istorică. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti Revista de Istorie Contemporană. Despărţământul Oradea al “Astrei”. Oradea Revista de Istorie Militară. Ministerul Apărării Naţionale. Bucureşti The Romanian Journal of Society and Politics. Bucureşti România Literară. Uniuniea Scriitorilor din România. Bucureşti Romanian Navy Museum Yearbook. Muzeul Marinei Române. Constanţa Romanoslavica. Studii Române-Slave. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti Revista Româno-Americană. Fundaţia Americii Statelor Unite. Bucureşti Revue Roumaine d’Histoire. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire “Nicolae Iorga”. Bucureşti Revue Roumaine d’Histoire d’Art. Série Beaux Arts. Académie Roumaine. L’Institut d’Histoire de l’Art. Bucureşti Revista Română de Istoria Cărţii. Biblioteca Academiei Române. Biblioteca Centrală Universitară. Biblioteca Naţională a României. Bucureşti Romanian Review of International Studies. Asociaţia de drept internaţional. Bucureşti Revista Română de Statistică. Institutul Naţional de Statistică. Bucureşti Revista Română de Sociologie. Academia Română. Institutul de Sociologie. Bucureşti Revue Roumaine des Sciences Economiques. Académie Roumaine. L’Institut des Recherches Economiques. Bucureşti Református szemle.Erdélyi Református Egyházkerület. Kolozsvár

XVI

RT SA SAA Saeculum SAHIR SAI SC - Satu Mare SCEB SCES SCIVA SDR SECE SH SIA SIAr SIB Silvania SJ SM SMI Mod SMIC SMIM SSC ST Studia eu Studia eph. Studia ge. Studia h. Studia iu. Studia oe Studia p. Studia philol. Studia so. Studia t.cat. Studia t.cat.l. Studia t.gr.cat.v. Studia t.ort. Studia t. ref. Suceava SUCH SUPMH SUVG Symposia Synthesis ŞN Theologos Tibiscum Tomis Trans R Transilvania

Revista Teologică. Revista Oficială a Mitropoliei Ardealului. Sibiu Studia Asiatica. International Journal for Asian Studies. Centrul de Istorie a Religiilor. Asociaţia Archaeus. Bucureşti Studia Antiqua et Archeologica. Universitatea “Al. I. Cuza”. Iaşi Saeculum. Revistă de Sinteză Culturală. Sibiu Studia et Acta Historiae Iudeorum Romaniae. Academia Română. Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”. Bucureşti Studii şi Articole de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Bucureşti Studii şi Comunicări. Muzeul Judeţean Satu Mare. Satu Mare Studii şi Cercetări Etnoculturale. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud. Bistriţa Studii şi Comunicări Etnologice. Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Naţionale. Sibiu Studii şi Cercetări de Istorie Veche. Universitatea din Bucureşti. Bucureşti Studii de Drept Românesc. Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice. Bucureşti Sud-Estul şi Contextul European. Academia Română. Institutul de Studii Sud-Est Europene. Bucureşti Studia Hebraica. Centrul pentru Studii Ebraice ”Golstein Goren”. Universitatea Bucureşti. Bucureşti Studia Iudaica Aradensis. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad Studii de Istorie. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Centrul de Studii Iudaice. Arad Studii de Istorie a Banatului. Universitatea de Vest. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie. Timişoara Silvana. Cultură. Culte. Patrimoniu. Colegiul Naţional “Silvana”. Zalău Studia Judaica. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască "Dr. Moshe Carmilly". Cluj-Napoca Studia Medievalia. Lucrările Masteratului de Studii Medievale Central-Europene. Universitatea “Babeş-Bolyai”. Facultatea de Istorie-Filosofie. Cluj-Napoca Studii şi Materiale de Istorie Modernă. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti Studii şi Materiale de Istorie Contemporană. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti Studii şi Materiale de Istorie Medie. Academia Română. Institutul de Istorie “Nicolae Iorga”. Bucureşti Studii de Ştiinţă şi Cultură. Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”. Arad Studii Teologice. Patriarhia Română. Bucureşti Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Studia Europea. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Ephemerides. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Geographia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Historia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Jurisprudentia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Oeconomica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Politica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Philologia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Sociologia. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia-Catholica latina. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Graeco-CatholicaVaradiensis. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Ortodoxa. Cluj-Napoca Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”. Theologia Reformata Transylvanensis. Cluj-Napoca Suceava. Istorie. AnuarulMuzeului Naţional al Bucovinei. Suceava Studia Universitatis Cibisensis Historica. Seria Historica. Universitatea “Lucian Blaga”. Facultatea de Istorie şi Patrimoniu “N. Lupu”. Sibiu Studia Universitatis “Petru Maior”. Historia. Târgu Mureş Studia Universitatis “Vasile Goldiş”. Arad Symposia. Caiete de Etnologie şi Antropolgie. Centrul Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale. Craiova Synthesis. Vulletin du Comité National de Littératura Comparée. Bucureşti Şcoala Noastră. Revistă pentru Educaţie şi Cultură Pedagogică. Zalău Theologos. Revistă de Studii Teologice, Cultură şi Ecumenism a Episcopiei Romanului. Roman Tibiscum. Studii şi Comunicări de Etnografie. Istorie. Muzeul Judeţean de Etnografie şi Istorie Locală. Caransebeş Tomis. Revistă de Cultură. Constanţa Transylvanian Review. Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca Transilvania. Revistă de Cultură. Centrul Cultural Interbelic Transilvan. Sibiu

XVII

Tribuna ŢB Unu Vatra VJHS VR Xenopoliana Zargidava

Tribuna. Săptămânal de Cultură. Cluj-Napoca Ţara Bârsei. Revistă de Cultură. Braşov Unu. Revistă de Cultură. Academia de Ştiinţe, Literatură şi Arte. Oradea Vatra. Revistă de Socio-Culturală. Târgu Mureş Valahian Journal of Historical Studies. Valahia Universitas. Târgovişte Viaţa Românească. Caietele “Viaţa Românească”. Uniunea Scriitorilor din România. Bucureşti Xenopoliana. Buletinul Fundaţiei Academiei “A. D. Xenopol”. Academia Română. Institutul de Istorie “A. D. Xenopol”. Iaşi Zargidava. Revistă de Istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice din România. Filiala Bacău. Bacău

XVIII

A. PROBLEME GENERALE
I. Istoriografie, istorici
1. ISTORIOGRAFIE
a. GENERALITĂŢI
1. *** Actele Colocviului "Direcţie şi teme de cercetare în studiile de gen din România" (The papers of the symposium "Directions and research subjects in the speciality studies in Romania). Coordonatori Ionela Băluţă, Ioana Cîrstocea. Bucureşti, 2003. 2. Berindei, Dan. Stadiul actual al cercetărilor de istorie modernă (The present state of modern history research). SMI Mod, 2005, 18, p. 167-168. 3. Boia, Lucian. Două secole de mitologie naţională (Two centuries of national mythology). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 135 p. 4. Boia, Lucian. Mitologia ştiinţifică a comunismului (The scientific mythology of communism). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 234 p. 5. Boia, Lucian. România, ţară de frontieră a Europei. Ed. a II-a (Romania, a border country of Europe). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 338 p. 6. Câlţia, Simion. Ce nu s-a întâmplat în istoriografia românească (What has not happened in Romanian historiography). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 5-10. 7. Cântec, Florin. Istoria şi tentaţia literaturii (History and the temptation of literature). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 40-46. 8. Ciupală, Alin. Istoria femeii, studiile de gen şi provocările istoriografiei româneşti (History of women, genre studies and the challenges of Romanian historiography). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 75-82. 9. Cojoc, Marian. Quo vadit historia? Tomis, 2005, nr. 9, p. 47-51. 10. Coman, Marian. Spaţiul românesc - interpretarea teologică a geografiei istorice (Romanian territory theological interpretation of historical geography). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 54-60. 11. Dumănescu, Luminiţa. Copilăria prin obiectivul istoriei: priviri în istoriografiile occidentale şi în istoriografia românească (Childhood through historical perspective: introspections in Western historiographies and Romanian historiography). AŞD, 2006, 2, p. 241-252. 12. Gvrilă, Irina. Calculatorul în istoriografie: analize cantitative şi calitative (Computers in historiography: quantitative and qualitative analysis). SMI Mod, 2005, 18, p. 135-148. 13. Gudea, Nicolae. Il cristianesimo daco-romano - nella storiografia greco-cattolica romena moderna e contemporanea. Studia t. cat., 2006, 51, nr. 1, p. 145-159. 14. Lobiuc, Ioan. În contra neo-roeslerianismului străin şi autohton actual (Against present foreign and native neoroeslerianism). ASUIlingv., 2005, 51, p. 245-259. 15. Mareci, Harieta. Orizont istoriografic (Historiographic horizon). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 71-77. 16. Mâciu, Mircea. Cultura şi istoriografia românească sub semnul axiologiei (Romanian culture and historiography under the sign of axiology). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 416 p. 17. Motogna, Macarie. Istoriografia privind viaţa monahală din Ţările Române (Historiography regarding monastical life in the Romanian Principalities). OMar, 2002, nr. 7, p. 288316. 18. Murgescu, Bogdan. Instituţii şi cariere la începutul secolului XXI (Institutions and careers at the beginning of the 21st century). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 11-15. 19. Nicoară, Toader. Pentru o istorie a alimentaţiei şi consumului în istoriografia românească (For a history of food and consume in the Romanian historiography). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 7-12. 20. Ofrim, Alexandru. Practicile scrisului şi lecturii. Stadiul cercetărilor în istoriografia românească (The practice of reading and writing. The research stage in Romanian historiography). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 47-54. 21. Pecican, Ovidiu. Post-communist historiography in Romania and its methodological dimension: the Cluj School. Symposia, 2003, p. 239-251. 22. Petrovai, George. Istoria - perpetuă pendulare între tragic şi măreţ (History - a permanent swinging between tragic and magnificent). Sighetu-Marmaţiei, Ed. Echim, 2005, 121 p. 23. Pintescu, Florin. Imaginea românilor în viziunea saşilor transilvăneni (Romanians' image viewed by Transylvanian Saxons). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 207-212. 24. Popa, Bogdan. O istorie socială şi culturală: istoria sportului (A social and cultural history: the history of sports). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 83-86. 25. Purici, Ştefan; Mareci, Harieta; Vitcu, Dumitru. "Frontiere" şi "identităţi" în istoriografia românească postdecembristă ("Borders" and "identities" in Romanian historiography after 1989). CCS, 2005, 11, p. 171-181. 26. Rizescu, Victor. De la pre-istoria teoriei modernizării la istoria ideologiilor periferice (From the pre-history of modernization theory to the history of marginal ideologies). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 15-27. 27. Stanciu, Laura. Orientări în studiul discursului istoric. Aspecte semantice. O propunere pentru istoria Transilvaniei (Trends in the study of historical speech. Semantic aspects. A suggestion for the history of Transylvania). Alba Iulia, Ed. Aeternitas, 2005, 157 p.

1

28. Şandru, Ilie. O stafie bântuie prin Ardeal (A ghost is haunting Transylvania). Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2005, 162 p. 29. Ştefănescu, Ştefan. La latinité-fondament d'identité européenne du peuple roumain et de son unité. MSŞIA, 2002, nr. 27, p. 41-47. 30. *** Tehnici şi tehnologii în comunităţile de ieri şi de azi. Tinerii cercetează istoria (Techniques and technologies in the past and present communities. Young people investigating history). Volum îngrijit de Mirela-Luminiţa Murgescu, Bogdan Popa,. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 272 p. 31. Ţoca, Vlad. Primele istorii generale ale artei din România (The first general art history textbooks in Romania). Studia h., 2003-2004, 48-49, nr. 3, p. 87-104. 32. Vesa, Pavel. Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană (Forays in the Arad religious historiography). Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2004, 208 p. 33. Vese, Vasile; Capota, Crina. Frontiere şi identităţi în istoriografia românească (Borders and identities in Romanian historiography). CCS, 2005, 11, p. 163-170.

34. Willcocks Pakucs, Mária. Abandonarea unui proiect reuşit: istoria economică (Dropping out a successful project: economic history). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 53-54. 35. Zainea, Ion. Cenzura istoriei, istoria cenzurată. Documente (1966-1972) (The censorship of history, censured history. Documents (1966-1972). Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 321 p. 36. Zub, Alexandru. Clio sub semnul interogaţiei. Idee, sugestie, figuri (Clio under the question mark. Ideas, sugestions, images). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 264 p. 37. Zub, Alexandru. Cum să privim trecutul? (How shall we regard the past?). DL, 2005, 16, nr. 5, p. 1-2. 38. Zub, Alexandru. Discurs istoric şi ego-istoric (Historical and ego-historical discourse). Academica, 2006, 16, nr. 48-49, p. 62-71; Zargidava, 2006, 5, p. 5-23. 39. Zub, Alexandru. Istoria ca lectură a lumii (History as world's reading). Xenopoliana, 2004, 12, nr. 1-4, p. 1-3. 40. Zub, Alexandru. Spaţiul carpato-danubian şi paradigma migraţiei (Carpathian-Danubian area and the migration paradigm). C Lit., 2005, 138, nr. 3, p. 18-22.

b. VECHE
41. Lazarovici, Gheorghe. Culturile Precriş I, Precriş II şi Postcriş I, Postcriş II (The Cultures Precriş I, Precriş II şi Postcriş I, Postcriş II). ATS, 2005, 4, p. 23-78. 42. Rados, Leonidas. Sub semnul acvilei. Preocupări de bizantinistică în România până la 1918 (Under the sign of the eagle. Byzantinism in Romania up to 1918). Alexandru Zub, Prefaţă de. Bucureşti, Ed. Omonia, 2005, 474 p. 43. Şeulean, Anamaria. Consideraţii privind unele denumiri atribuite complexului cultural Starcevo-Criş şi principalele sale faze în istoriografia românească (Considerations regarding some names given to the cultural ensemble Starcevo-Criş and its main phases in Romanian historiography). BCIVA, 2006, 4, p. 7-12 .

c. MEDIEVALĂ
44. *Achim, Dan Valeriu. Ştefan cel Mare şi Sfânt în scrieri de epocă (Stephen the Great and Saint in the workings of the epoch). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 11-18. 45. Andreescu, Ştefan. Despre un fragment din Letopiseţul Cantacuzinesc (On an excerpt from the Cantacuzino Chronicle). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 161-162. 46. Bolocan, Carmen-Maria. Dreptcredinciosul voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt în lumina letopiseţelor: sfinţenie, mit şi realitate (The allfaithful voivod Stephen the Great and Holy in the light of chronicles: holiness, myth and reality). ASUIteol.., 2004, 9, p. 7-18. 47. Cristea, Ovidiu. Medievistica românească după 1990: câteva opinii (Romanian medievistics after 1990: some opinions). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 50-53. 48. Cristea, Ovidiu. Ştefan cel Mare în sursele veneţiene: câteva consideraţii (Stephen the Great in Venetian sources: some considerations). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 101-113. 49. Edroiu, Nicolae. Istoricul cercetărilor privind Răscoala lui Horea (1784-1785). Cu bibliografia răscoalei pe anii 17842004 (The history of the research work on Horea's uprising (1784-1785). The bibliography of the uprising for 1784-2004). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 69-188. 50. Florea, Carmen. Universal/ regional - una dintre provocările metodologice ale cercetării cultului sfinţilor în istoriografia ultimelor două decenii (Universal/ local - one of the methodological challenges of the research on the cult of saints in the last two decades historiography). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 145-156. 51. *Georgiţă, M. Istoriografia iluministă despre impactul Reformei asupra românilor din Transilvania (Enlightenment historiography about the impact of Reformation on the Romanians in Transylvania). Crisia, 2006, 34, p. 119-132. 52. Nicoară, Simona. Secularizarea, decreştinarea, laicizarea în dezbaterile istoriografiei (Secularisation, dechristianization, laicization in historiographical debates). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 37-61. 53. Popescu, Dan Alexandru. Evul Mediu. Mozaic din ieri şi azi. Atitudini de istoric. Le Moyen Âge. Mosaique d'hier et d'aujourd' hui. Attitudes d'historien. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, Continent, 2003, 212 p. 54. Răchită-Aslan, Margareta. Atitudinea civică şi imaginea princiară. Superstiţii şi paralele biblice în cronicile transilvănene (1540-1660) (Civic attitude and princely image. Superstitions and bible analogies in Transylvanian chronicles (1540-1660). AŞD, 2006, 2, p. 211-218. 55. Stoian, Virgil. Prima Enciclopedie şi Valahia (The first Encyclopedia and Wallachia). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 1721. 56. Szegedi, Edit. Tradiţie şi inovaţie în istoriografia săsească între baroc şi iluminism (Tradition and innovation in Saxon historiography between baroque and enlightment). ClujNapoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 351 p.

2

57. Zăloagă, Marian. Imaginea lui Iosif al II-lea în scrisul săsesc între anii 1770-1790 (The image of Joseph II in Saxon writings between 1770-1790). AIGS, 2004, 7, p. 79-100. 58. Zub, Alexandru. Iluminismul în spaţiul danubianocarpatin (Note istoriografice) (The Enlightenment in the danubian-carpathian area - historiographic notes). Vatra, 2006,

11-12, p. 37-39. 59. Zuică, Eugen. Istoria catolicismului în Ţările Române în secolul al XVII-lea. Izvoare şi istoriografie (History of catholicism in 17th Romanian Principalities. Sources and historiography). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 89-110 .

d. MODERNĂ
60. Ianoş, Rodica. Istoria învăţământului în epoca modernă: schiţă istoriografică şi analiză critică (History of education in modern times: historiographic outline and critical review). AŞD, 2006, 2, p. 361-370. 61. Pintilie, Serinela. Influenţe germane asupra unor istorici români (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) (German influences on some Romanian historians - the second half of the 19th century). ASUIist., 2004, 50, p. 133-150. 62. Vitcu, Dumitru. Personalitatea şi opera lui Ştefan cel Mare în creaţia istoriografică a unui romantic (The achievements and personality of Stephen the Great in the historiographic work of a romantic). CCS, 2004, 10, p. 69-74.

e. CONTEMPORANĂ
63. Agrigoroaiei, Ion. Despre neoliberalismul românesc. Teze şi idei (About the Romanian neo-liberalism. Thesis and ideas). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 103-112. 64. Alexandrescu, Mihai. Aspecte istoriografice privind studiul relaţiilor internaţionale în România interbelică (Historiographical aspects regarding the study of international relations in interwar Romania). AŞD, 2006, 2, p. 421-428. 65. Anton, Mioara. Avatarurile investigării regimului comunist (Changes of the communist regime investigations). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 41-45. 66. Banu, Florian. Aportul Securităţii la istoriografia actului de la 23 august 1944 (The contribution of the Securitate to the historiography of the act of August 23, 1944). DI, 2004, 9, nr. 8, p. 47-52. 67. *Băncilă, Ionuţ Daniel. History of religions and Orthodox theology in communist Romania (1948-1989). Archaeus, 2006, 3, nr. 10, p. 131-155. 68. Berindei, Dan. Starea istoriografiei române (The condition of the Romanian historiography). MSŞIA, 20042005, 29-30, p. 17-26. 69. *Bocholier, Francois. Revenirea sau permanenţa ideii naţionale? Istoriografia română şi maghiară asupra Transilvaniei în vremea regimului comunist (Return or permanence of the national idea? Romanian and Hungarian historiography on Transylvania during the communist regime). AIICN, 2006, 45, p. 439-448. 70. Borcea, Liviu. Între clişee şi circumspecţie (Between cliché and vigilence). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 78-80. 71. Catalan, Gabriel. Instituţii, practici şi personalităţi la începuturile sovietizării culturii şi istoriografiei româneşti (Institutions, practices and personalities at the beginning of the sovjetizations of the Romanian culture and historiography). AIICN, 2005, 44, p. 439-462. 72. Catalan, Gabriel. Metamorfozele lui 23 august '44: istoriografie - realism politic - cultură civică (The metamorphosis of August 23, 1944: historiography - political realism - civic culture). DI, 2004, 9, nr. 8, p. 53-55. 73. Cioflâncă, Adrian. "Gramatica disculpării" în istoriografia comunistă. Distorsionarea istoriei Holocaustului în timpul regimului Ceauşescu ("The grammar of exoneration" in the communist historiography. The distorsion of the Holocaust during Ceauşescu regime). AIIX, 2005, 42, p. 627644. 74. Cioroianu, Adrian. Istoria - o poveste cu mulţi eroi, timpuri trecute şi ceva profesionism (History- a many heroed story, past times and some professionalism). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 69-73. 75. Cliveti, Gheorghe. Istorie socială şi istorie politică. Cu privire la liberalismul românesc (Social and political history. About the Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 14, p. 234-237. 76. Conovici, Iuliana. Ortodoxie şi internet sau ortodoxie versus internet? Contribuţiile studiului asupra "ortodoxiei virtuale" (Othodoxy and internet or orthodoxy versus internet? The study of "virtual orthodoxy"). SUPMH, 2006, 6, p. 243254. 77. Crăciun, Corneliu. Zigzaguri istoriografice şi obsesia cărţii fundamentale (Historiographic zig-zag and the obsession of the fundamental book). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 81-91. 78. Dinulescu, Constantin. O polemică istoriografică privind graniţa de vest a României în 1918 (A historiographic polemics regarding the Western border of Romania in 1918). CB, 2005, nr. 2, p. 18-20. 79. Dobrescu, Vasile; Giura, Lucian. Istoriografia română de după 1989 cu privire la regimul comunist din România puncte de vedere (The Romanian historiography after 1989 about the communist régime in Romania - points of view). SUCH, 2004, 1, p. 293-301. 80. Dumitraşcu, Sever; Zainea, Ion. Acţiunea masonică orădeană "Focarul" sau urmărirea istoriografiei române (19861991) (The masonery action "The focus" in Oradea, or following the Romanian historiography (1986-1991). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 434 p. 81. Dură, Nicolae. Dreptul şi religia. Normele juridice şi normele religios-morale (Law and religion. Juridical standards and moral-religions rules). ST, 2003, 55, nr. 3-4, p. 3-9. 82. Faur, Antonio. Consideraţii privind istoriografia militară românească (1990-2000) (Considerations about the Romanian military historiography 1990-2000). CTC, 2004, 15, nr. 1-3, p. 49-54. 83. Faur, Antonio. Probleme fundamentale ale istoriografiei contemporane (Main problems of contemporary

3

historiography). RIC, 2006, 1, nr. 2, p. 3-5. 84. Grad, Cornel. Istorici din Maramureş, Satu Mare şi Sălaj (15 fişe - articol pentru Enciclopedia istoriografiei româneşti, 2003) (Historians from Maramureş, Satu Mare and Sălaj -15 card-articles for the Encyclopedia of the Romanian historiography, 2003). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 207-216. 85. Ioncioaia, Florea. Liberalismul sălbatic. Note metodologice asupra istoriografiei liberalismului românesc (Wild liberalism. Methodological notes on the historiography of the Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 20-46. 86. Lascu, Stoica. Contribuţii dobrogene în armenologia contemporană (Dobruja contributions to contemporary armenology). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 186-193. 87. Lascu, Stoica. Radiografierea ştiinţifică a unui sfert de istorie dobrogeană (1918-1944) (Scientific radiography of a quarter of a century Dobruja history (1918-1944). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 2, p. 192-196. 88. Maleon, Petru-Bogdan. Liberalismul românesc şi avatarurile "tranziţiei" (The Romanian liberalism and the transition's torments). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 255259. 89. Michelson, Paul. Romanian Liberalism, 1800-1947. Definition, Periodization and a Research Agenda. Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 3-19. 90. *Mihalache, Andi. Identităţi în controversă. Noi şi germanii în istoriografia anilor 1948-1965 (Identities under controversy. We and the Germans in the historiography of the years 1948-1965). Altera, 2005, nr. 11, p. 270-279. 91. Mişcoiu, Sergiu. De când se opune liberalismul naţiunii? Despre falsa ipoteză a incompatibilităţii dintre teoriile liberale şi discursul naţional (Since when is liberalism opposed to nation? About false hypothesis of incompatibility between liberal theories and national discourse). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 238-243. 92. Moisa, Gabriel. Nicolae Ceauşescu şi proiectul Tratatului de Istoria României (Nicolae Ceauşescu and the project of The Romania's History Treatise). A Som., 2004, 3, p. 295-308. 93. Moisa, Gabriel. Reevaluări istoriografice (Historiographical re-assessments). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 62-68. 94. Moldovan, Silviu. Istoriografia contemporană sub impactul noilor surse primare (Contemporary historiography in the light of new primary sources). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 2736. 95. Moşneagu, Bogdan. Percepţii asupra ideii de stat în libertarianismul american şi liberalismul românesc (Perception about the idea of State in American libertarianism and Romanian liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 229233. 96. Pecican, Ovidiu. Istoriografia transilvană după 1989: contacte formative (Transylvanian historiography after 1989: growing contacts). AIIX, 2005, 42, p. 645-666. 97. Pecican, Ovidiu. Poarta leilor. Istoriografia tânără din Transilvania (1990-2005) (The lions' gate. The new

Transylvanian historiography (1990-2005). Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2005, 245 p. 98. Platon, Alexandru-Florin. Istoriografia română recentă. Câteva tendinţe (Recent Romanian historiography. Some tendencies). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 57-61. 99. *Prodan, Dan. Teritoriile româneşti sub stăpânire otomană în istoriografia românească a secolului al XX-lea (Romanian territories under Ottoman domination in 20th century Romanian historiography). SAI, 2006, 71, p. 189-211. 100. Rădulescu, Sorin Mihai. Gânduri despre liberalismul românesc: un viitor pentru trecut (Thinking about the Romanian liberalism: a future for the past). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 47-51. 101. Sigmirean, Cornel. The history of Romanian elites of Transylvanian society in the postcommunist historiography. AIGS, 2004, 7, p. 266-280. 102. Stoica, Valeriu; Aligică, Paul Dragoş. Privind spre viitor: liberalismul românesc în orizontul următorului deceniu (Looking to the future: the Romanian liberalism in the next decade). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 226-228. 103. Şincan, Maria Anca. Dezbaterea asupra adevărului, istoria bisericii în mâna istoricului (Debate on truth, the history of the church from the historian's perspective). SUPMH, 2006, 6, p. 233-242. 104. Ştefănescu, Barbu. Istoriografia română actuală câteva accente (Present Romanian historiography - some aspects). Familia, 2006, 42, nr. 1, p. 50-56. 105. Tomi, Raluca. Studiile italiene - tendinţe actuale (Italian studies - present trends). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 6273. 106. Tudor Pavelescu, Alina. Politică, memorie, istorie: istoriografia comunismului românesc după 1989 (Politics, memory, history: historiography of Romanian communism after 1989). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 36-41. 107. *Vasile, Cristian. Câteva reflecţii privind istoriografia ecleziastică recentă şi sursele sale (Reflections about ecclesiastical recent historiography and its sources). SMIC, 2006, nr. 5, p. 225-234. 108. Vatamaniuc, D. Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani (Bukovina in the French historiography of the last years). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 439-442. 109. Zub, Al. Cultură istorică şi modernizare în România secolului XX (Historical culture and modernization in Romania in the 20th century). Academica, 2005, 15, nr. 43, p. 39-43; Zragidava, 2006, 5, 71-80. 110. Zub, Alexandru. De ce liberalism? (Why liberalism?). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 1-2. 111. Zub, Alexandru. Multiculturalism şi spirit liberal (Multiculturalism and free spirit). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 244-245. 112. Zub, Alexandru. Procesul comunismului: dimensiunea istoriografică (The trial of communism: historiographic dimension). Memoria, 2006, nr. 57, p. 10-13. 113. Zub, Alexandru. Teritoriu şi teritorii în discursul istoric (Territory and territories in historical discourse). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 7-15.

4

2. VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
114. *** Actele Simpozionului - Banatul, trecut istoric şi cultural. Radovi Simpozijuma Banat istorijska i kulturna prošlost (Banat, historical and cultural past). Timişoara, Novi Sad, Reşiţa, Marineasa, 2005, 432 p. 115. Berindei, Dan; Rusu, Dorina N. Activitatea Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologie pe anii 2004 şi 2005 (The activity of the history sciences and archaeology department for 2004 and 2005). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 215-222. 116. Blînda, Virginia; Nicolae, Simona. Vie scientifique de l'Institut d'Etudes Sud-Est Européennes 2003. RESEE, 2004, 42, nr. 1-4, p. 421-437. 117. *** Centrul de cercetare a imaginarului. Proiecte de cercetare (The Center for the research of imaginary. Research projects). CE, 2004, 7, p. 317-346. 118. Chindriş, Ioan. Indici de vizibilitate ai Institutului de Istorie "G. Bariţ" în anul 2003 (Scientific contribution of the "George Bariţ" History Institute in 2003 - History Department). AIICN, 2004, 43, p. 713-720. 119. Ciută, Jean. O retrospectivă necesară. Un deceniu de la reuniunea ştiinţifică istorico-agrară internaţională de la Bacău (A needed retrospective. A decade after the international historical-agrarian scientific meeting in Bacău). Carpica, 2004, 33, p. 271-273. 120. *** Comisia bilaterală a istoricilor din România şi Federaţia Rusă. Sesiunea a IX-a (Bilateral commission of Romanian historians and the Russian Federation. The 9th session). Coordonatori: Florin Constantiniu, Marian Cojoc. Constanţa, Ed. Muntenia, 2005, 272 p. 121. Dobrescu, Roxana. Chronique de l'Institut d'Archeologie "Vasile Pârvan" 2000-2002. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 471-479. 122. Edroiu, Nicolae. A VI-a Reuniune a Comisiei Mixte de Istorie Româno-Slovacă (Bratislava, 25-28 mai 2004) (The Romanian-Slovakian History Commission). AIICN, 2004, 43, p. 722-724. 123. *Fodac, Florina. Le premier Congrès International d'Études Byzantines (Bucarest, 14-20 avril 1924). Prémisses et contexte historique d'organization. EBPB, 2006, 5, p. 509-522. 124. Iacob, Dan Dumitru. Oraşul şi privilegiile sale. Clujul - oraş liber regal la 600 de ani (The city and its privilegies. Cluj - free, royal town at 600 years). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 203-205. 125. Iaţencu, Rodica. Seminarul ştiinţific cu tema: Trăirea locală a identităţii naţionale (The seminary "Local national identity"). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 553-554. 126. Iliescu, Ion. Institutul Revoluţiei Române la început de drum (16 ani de la victoria Revoluţiei Române (The Institute for the Romanian Revolution at the beginning -16 years since the victory of the Romanian revolution). Caietele Revol., 2006, 2, nr. 1, p. 38-44. 127. *** Indici de vizibilitate ai Institutului de Istorie "George Bariţ" în anul 2004 (Scientific contribution of the "George Bariţ" History Institute in year 2004). AIICN, 2005, 44, p. 629-641. 128. Ioniţă, Viorel. A doua întrunire a grupului de lucru pentru studiul unirii bisericeşti din Ardeal (Alba Iulia, 10-16 iulie 2003). O evaluare în perspectiva europeană (The second meeting of the group for the study on the church unification in the European pespective). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 165. 129. Mândruţ, Stelian. Comisia Mixtă de Istorie Româno-Maghiară (Arad, 20-21 mai 2004) (The RomanianHungarian History Commission). AIICN, 2004, 43, p. 721722. 130. *Mândruţ, Stelian; Bedecean, Mihaela. Anuarul Institutului de Istorie Cluj. Anuarul Institutului de Istorie Cluj Napoca. Anuarul Institutului de Istorie "George Bariţ" din Cluj Napoca. Series Historica (1996-2006). Indice bibliografic (The yearbook of the Institute of History Cluj. The yearbook of the "George Bariţ" Institute of History, Cluj-Napoca. Bibliographic index). AIICN, 2006, 45, p. 609-644. 131. Milian, Radu. Zilele Muzeului Ţării Crişurilor (The days of the Museum Ţara Crişurilor). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 78-80. 132. Olaru, Marian. A XII-a sesiune anuală de referate şi comunicări, cu participare internaţională a Centrului pentru studierea problemelor Bucovinei: "Bucovina la intersecţia civilizaţiilor, 230 de ani de la încorporarea nord-vestului Moldovei în Imperiul Austriac" (The 12th yearly scientific international meeting of the Center for the study of Bukovina: "Bukovina at the crossing of civilization, 230 years since the North-Western part of Moldavia was incorporated in the Austrian Empire). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 665-667. 133. Oşca, Alexandru. Actualitatea unei instituţii cu tradiţii - Serviciul istoric al Statului Major General (The present importance of a traditional institution - the historical service of the General Headquarters). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 50-53. 134. *Otu, Petre. Congresul Internaţional de Istorie Militară de la Madrid (The International Congress of Military History in Madrid). SAI, 2006, 71, p. 291-293. 135. Panţel Cenuşer, Gabriela. Activitatea ştiinţifică a Institutului [de Cercetări Socio-Umane Sibiu] (1999-2004) (Scientific activity of the Institute for socio-humanistic research in Sibiu (1999-2004). AICS, 2000-2004, 7-11, p. 299307. 136. Panţel, Gabriela. Activitatea ştiinţifică a Institutului [de Cercetări Socio-Umane Sibiu] în anul 2005 (Scientific activity of the Institute [of social and human research in Sibiu] in 2005). AICS, 2005, 12, p. 329-332. 137. *** Raport asupra celei de-a treia întâlniri a grupei de lucru convocată de către Fundaţia "Pro Oriente" la Alba Iulia, din 30 iunie până la 6 iulie 2005, pentru studierea unirii bisericeşti din Transilvania (The 3rd meeting of the Foundation "Pro Oriente" from Alba Iulia, June 30th - July 6th, 2005, on the study of the church union in Transylvania). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 161-165. 138. Schipor, Vasile I. Anul "Ştefan cel Mare şi Sfânt 500" (The year "Stephen the Great and Holy" - 500). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 505-512. 139. Schipor, Vasile I. Centrul pentru studierea problemelor Bucovinei. Destinul unui proiect ştiinţific (Center for the study of Bukovina questions. The destiny of a scientific project). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 365-380; 2004, 10 p. 241252. 140. Schipor, Vasile I. A XII-a sesiune anuală de referate şi comunicări ştiinţifice a Centrului pentru studierea problemelor Bucovinei, cu tema: "Simbolistica naţionalcomunistă din România. Cazul Bucovinei istorice". Rădăuţi,

5

24 septembrie 2004 (Scientific session of Bukovina Research Center: "The national-communist symbols in Romania. The case of the historical Bukovina". Rădăuţi, September 24, 2004). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 511-512. 141. *** Simpozionul internaţional "Monumente istorice din România - valori ale patrimoniului cultural european", ediţia a X-a (2003). Marius Porumb la 60 de ani (The international symposium entitled "Historical monuments in Romania - values of European cultural patrimony", 10th edition (2003). Marius Porumb at 60). AT, 2002-2003, 12-13, p. 333-335. 142. Stanciu, Ioan. Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (2001-2002) (The activity of the Institute of Archaeology and History of Art in Cluj. Archaeology division (2001-2002). EN, 2002, 12, p. 343-348. 143. Stanciu, Ioan. Activitatea Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul Arheologie (2003) (The activity of the Institute of Archaeology and History of Art in Cluj. Archaeology division (2003). EN, 2003, 13, p. 345-348.

144. Suttner, Ernst Christoph. Diskussionspunkte fűr Tagesordmungspunkt I. -Kritische Anmerkungen zu den Beiträgen in den "Annales Universitatis Apulensis, Series Historica" 6/II (2002), geordnet gemäß der Reihenfolge in den "Annales". AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 151-164. 145. Vartic, Gheorghe. Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară, prezenţă activă în viaţa ştiinţifică internaţională (Institute of Defense Political Studies and Military History, active presence in international scientific life). RIM, 2004, nr. 6, p. 46-54. 146. Vatamaniuc, D. Bucovina în viziunea a trei instituţii de cercetare (Bukovina viewed by three research institutes). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 339-342; Bucovina. 147. Vatamaniuc, D. Centrul de Studii "Bucovina" la un deceniu de activitate ("Bukovina" Centre for Studies, ten years of activity). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 317-326. 148. Vatamaniuc, D. Conferinţa internaţională în problemele Bucovinei (The International Conference on Bukovina). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 393-395.

3. PERCEPŢIA ISTORIEI ROMÂNIEI ÎN ISTORIOGRAFIA STRĂINĂ
149. Berindei, Dan. La France et la constitution de la Roumanie moderne. Academica, 2006, 16, nr. 48-49, p. 11-13. 150. Berindei, Dan. Românii şi Europa. Realităţi istorice (Romanians and Europe. Historical facts). MSŞIA, 2003, nr. 28, p. 33-36. 151. Boghian, Vasile Constantin. Românii - între Păcală şi Mioriţa (The Romanians between "Păcală" and "Mioriţa"). Suceava, Ed. Accent Print, 2006, 214 p. 152. Broglie, Gabriel de. L'Institut de France et l'Académie Roumaine, évocations historiques. Academica, 2006, 16, nr. 48-49, p. 8-10. 153. Buga, Vasile. 1971-2001: 23 august 1944 în viziunea istoriografiei sovietice şi ruse (1971-2001: August 23, 1944 in the Soviet and Russian historiography). DI, 2004, 9, nr. 9, p. 51-58. 154. Constantiniu, Laurenţiu. România în documentele sovietice (Romania in the Soviet documents). DI, 2005, 10, nr. 9, p. 40-43. 155. Crişan, Maria. Cărturari nordici despre geţi şi limba lor scrisă. Ed. a II-a (Scholars from Northern Europe about the Getae and their written language). Bucureşti, Ed. Arvin Press, 2004, 194 p. 156. Csetri, Elek. Európa és Erdély: tanulmányok és források. (Europe and Transylvania - studies and sources). Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2005, 414 p. 157. Dăncuş, Mihai. Scriitori şi savanţi maghiari despre etniile din Maramureş (Hungarian writers and scientists about the ethnics from Maramureş). AMMar, 2004, nr. 2, p. 17-35; 2005, 3, p. 147-174. 158. Del Chiaro, Anton-Maria. Revoluţiile Valahiei (Wallachia's revolutions). Traducere din anul 1929 de S. CrisCristian. Iaşi, Ed. Tehnopress, 2005, 168 p. 159. Edroiu, Nicolae. Jacques Pierre Brissot (17541793) şi românii transilvăneni. Studii şi anexe (Jacques Pierre Brissot (1754-1793) and the Romanians from Transylvania. Study and addenda). Bucureşti, Ed.România Press,2006,206 p. 160. Erbiceanu, Constantin. Cronicarii greci care au scris despre români în epoca fanariotă (Greek chroniclers about the Romanians in the Phanariot epoch). Postfaţă de Andrei Pippidi. Bucureşti, Cronicar, 2003, 362 p. 161. Iordan, Constantin. Venizelos şi românii (Venizelos and the Romanians). Bucureşti, Ed. Omonia, 2004, 364 p. 162. *** Izvoare narative privind revoluţia română de la 1821. F. G. Laurean şi opera sa despre români (Narrative sources regarding the revolution of 1821. F. G. Laurean and his work about Romanians). Craiova, Ed. Alma, 2006, 216 p. 163. *Lazăr, Cătălin. "Gesta Hungarorum", cronica notarului anonim. Scurtă consideraţie ("Gesta Hungarorum" the chronicle of the anonymous notary. Brief considerations). BCM, 2003, 2, p. 9-13. 164. Madgearu, Alexandru. The Romanians in the Anonymous Gesta Hungarorum. Truth and fiction. ClujNapoca, Ed. Romanian Cultural Institute, 2005, 218 p. 165. Mărculeţ, Vasile. Ioan de Hunedoara şi cruciada antiotomană târzie în viziunea istoriografiei bizantine din secolele XV-XVI. Studii (Ioan de Hunedoara and the late antiOttoman crusade in the Byzantine historiography of the 15th 16th centuries. Studies). Prefaţă de Lucian Giura. Mediaş, Ed. Muzeului Municipal, 2004, 103 p. 166. *Moisa, G. Preocupări de istorie a Transilvaniei în istoriografia occidentală 1965-1989 (Historical preoccupations on Transylvania in Western historiography). Crisia, 2006, 34, p. 339-367. 167. *** Oraşul românesc şi lumea rurală. Realităţi locale şi percepţii europene la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea (The Romanian town and the rural world. Local realities and European perceptions at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century). Volum îngrijit de Ileana Cazan, de Buşă, Daniela. Brăila, Ed. Istros, 2004, 183 p. 168. Păltănea, Paul. Incunabule italiene cu ştiri despre daci în colecţiile Bibliotecii "V. A. Urechia" Galaţi (Italian incunabula comprising news about Dacians in the collections

6

of the "V. A. Urechia" Library in Galaţi). RRIC, 2005, 2, nr. 2, p. 7-11. 169. *** Pologne-Roumanie. Intégration Européenne (XVIIIe-XXe siècles). Warszawa, Instytut Histori PAN, 2004, 188 p. 170. Popescu, Dan Alexandru. Dei gratia... Sacre et couronnement medieval. Moyen Âge en France et Moyen Âge dans les Principautés Roumaines (VIIIe-XVIIIe siécle). Sibiu, Ed. Continent, 2002, 195 p. 171. Purici, Ştefan. Trecutul Bucovinei în viziunea istoriografiei ucrainene contemporane (1991-2002) (Bukovina's past in the view of Ucrainian contemporary historiography (1991-2002). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 43-52. 172. *Spinei, Victor. Les roumains et la grande invasion mongole dans les oeuvies des chroniqueurs florentins de la première moitiè du XIVe siècle. SA, 2001, 2, nr. 1-2, p. 17-38. 173. Stănculescu, Ileana. Două imagini ale Transilvaniei în geografia lui Botero şi traducerea românească (Two images of Transylvania in Botero's geography and the Romanian translation). AMP, 2005, 27, p. 489-496. 174. Stroia, Marian. Între Levant şi Europa modernă. Impact extern şi mentalitate tradiţională în spaţiul românesc

(1774-1848) (Between Levant and modern Europe. External impact and traditional mentality in the Romanian areal (17741848). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 213 p. 175. Suciu, Ioan Alexandru. România şi Comisia Europeană a Dunării (1856-1948) (Romania and the European Commission of the Danube (1856-1948). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2005, 380 p. 176. Vitcu, Dumitru. România şi dilema angajării în prima conflagraţie mondială. Percepţii americane (Romania and the dilemma of engaging in World War I. American views). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 37-42. 177. Vlad, Laurenţiu. Ecouri româneşti în presa franceză: L'Illustration, 1843-1944. Ediţia a doua revăzută şi adăugită (Romanian echoes in the French press: L'Illustration, 1843-1944. 2nd revised and added edition). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 227 p. 178. Zub, Alexandru. Rencontres roumaines-françaises dans l'espace de l'historiographie. Academica, 2006, 16, nr. 4849, p. 17-21.

4. ISTORICI
179. Dobrescu, Alexandru. Bălcescu şi Florian Aaron (Bălcescu and Florian Aaron). VR, 2006, 101, nr. 4-5, p. 5458. 180. *** Istorici români de azi, mică enciclopedie (Contemporary Romanian historians, a small enciclopedia). Editor: Stelian Neagoe. Bucureşti, Ed. Machiavelli, 2003, 232 p. 181. Ligor, Alexandru. Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ion Neculce, cronicari? (Grigore Ureche, Miron Costin, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Ion Neculce, chroniclers?). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 374 p. 182. Mitu, Mihai. Bibliologicale (Bibliological topics). RRIC, 2005, 2, nr. 2, p. 110-123. 183. Panait, Panait I. Istorici pe care i-am cunoscut (Historiens whom I've met). MI, 2005, 39, nr. 8, p. 71-75. 184. Pentelescu, Aurel. Nicolae Iorga şi Gheorghe I. Brătianu. Aspecte ale relaţiilor dintre cei doi savanţi. 65 de ani de la asasinarea lui Nicolae Iorga (27/28 noiembrie 1940) (Nicolae Iorga and Gheorghe I. Brătianu. Aspects of the relations between the two scholars. 65 years since the assasination of Nicolae Iorga (Nov. 27/28, 1940). CB, 2006, nr. 2, p. 16-23. 185. Răhăian, Laurenţiu Horia. Câteva aspecte din operele istoricilor A. D. Xenopol şi Constantin C. Giurescu referitoare la Ştefan cel Mare şi epoca sa (Some aspects from the works of AD Xenopol and Constantin C. Giurescu concerning Stephen the Great and his epoch). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 30-31. 186. Zub, Al. Istorie şi finalitate, în căutarea identităţii (History and aan looking for identity). Iaşi, Ed. Polirom, 2004, 271 p. 187. Zub, Al. Istorie şi istorici în România interbelică. Ed. a II-a (History and historians in interbellum Romania). Iaşi, Ed. Junimea, 2003, 452 p. 188. Zub, Alexandru. Istorie şi istorici în România interbelică (History and historians in interbellum Romania). Iaşi, Junimea, 2003, 452 p. ADAMEŞTEANU, DINU (1913-2004) 189. Alexandrescu, Petre. Dinu Adameşteanu (25. 03. 1913-22. 01. 2004). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 491-500. ANDRIEŞESCU, IOAN (1888 - 1944) 190. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Profesorul Ioan Andrieşescu. Omul şi opera (Professor Ioan Andrieşescu. The man and his work). CCS, 2005, 11, p. 223-233. ANGHEL, GHEORGHE (n. 1935) 191. *Suciu, Viorica. Bibliografia selectivă a operei istoricului Gheorghe Anghel (Selective bibliography of historian Gheorghe Anghel's work). Apulum, 2005, 42, p. 610. 192. *Suciu, Viorica. Dr. Gheorghe Anghel la 70 de ani (Dr. Gheorghe Anghel at 70 years). Apulum, 2005, 42, p. 1-5. ANTONESCU, TEOHARI (1867-1910) 193. Antonescu, Teohari. Cultul Cabirilor în Dacia. Studiu arheologic şi mitologic asupra unor monumente antice, în mare parte inedite şi descoperite în regiunile Istrului (The cult of the Cabyrs in Dacia. An archaeological and mythological survey of ancient monuments, mostly recently excavated in the Istrum area). Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 271 p. 194. Antonescu, Teohari. Jurnal (1893-1908) (Journal). Ediţie de Lucian Nastasă, Prefaţă de Al. Zub, Postfaţă de C. Mureşan. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 320 p. BAICU, ION ŞT. (n. 1934)

7

195. *** Sub semnul lui Clio. Prof. univ. dr. Ion Şt. Baicu, la împlinirea vârstei de 70 de ani (Under the sign of Clio. Prof. Ion St. Baicu PhD at his 70's anniversary). Coordonatori: Gheorghe Calcan, Gheorghe Borovină. Ploieşti, Ed. Mileniul III, 2004, 608 p. BARIŢIU, GEORGE (1812-1893) 196. Câmpeanu, Remus. Un lider al istoriografiei paşoptiste, George Bariţ, despre cauzele şi începutirile unirii religioase a românilor transilvăneni cu Biserica Romei (A leader of the 1848 historiography, George Bariţ, an the causes and the beginnings of the religious unification of the Transylvanian Romanians with the Church of Rome). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 95-118. 197. Handrea, Coralia Maria. George Bariţiu şi cultura franceză (George Bariţiu and the French culture). AUA philol., 2004, 5, nr. 2, p. 113-117. 198. *Teodor, Corina. Abandonarea izolată a confesionalismului. Istoricul profesionist George Bariţiu (The isolated abandon of confessionalism. George Bariţiu the professional historian). Marisia, 2003, 27, p. 217-228. BARNEA, ION (1913-2004) 199. Suceveanu, Alexandru. Ion Barnea (13. 08. 1913-31. 01. 2004). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 501-509. BĂLAN, CONSTANTIN (1928-2005) 200. Rezachevici, Constantin; Mihăilescu, Mariana. Constantin Bălan (1928-2005). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 196199. BĂLAN, TEODOR (1885-1972) 201. *** Arhiva istoricului Teodor Bălan: Documentele familiei Hurmuzachi 1636-1856. Studiu de dr. Teodor Bălan (în manuscris) (Historian Teodor Bălan's archive: The Hurmuzachis' documents 1636-1856. Study by Teodor Bălan (handwritten). G Buc., 2001, 8, nr. 4, p. 58-72. 202. Olaru, Marian. Lucrarea lui Teodor Bălan "Conflictul pentru Tricolor. Un capitol din istoria politică a Bucovinei, 1898-1904" (Teodor Bălan's work "The conflict for the Flag. A chapter of the political history of Bucowina, 1898-1904"). G Buc., 2002, 9, nr. 3-4, p. 119-153. BĂLUŢĂ, CLOŞCA LUCIAN 203. *Moga, Vasile; Drîmbărean, Matei. In memoriam Cloşca Lucian Băluţă. Apulum, 2005, 42, p. 523-525. BĂRNUŢIU, SIMION (1808-1964)

előadások, beszélgetísek, vallomások, bucúztatások (Possibilities and trends. Historical studies). Kolozsvár, Polis Kiadó, 2002, 416 p. BERCIU, ION (1904-1986) 206. Wollmann, Volker. Ion Berciu (1904-1986). Apulum, 2004, 41, p. 1-60. BERINDEI, DAN (n. 1923) 207. Berindei, Dan. Drumuri în lume (1965-1980). Pagini de jurnal (Travelling through the world (1965-1980). Diary pages). Piteşti, Ed. Paralela 45, 2005, 170 p. 208. . Academicianul Dan Berindei la 80 de ani (Academician Dan Berindei on his 80th anniversary). MSŞIA, 2003, 28, p. 97-99. BODEA, CORNELIA (n. 1916) 209. *** Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani. Aniversare (Academician Cornelia Bodea at the 90's anniversary). Autori: Ionel Haiduc, Alexandru Zub, Virgil Cândea, Ştefan Ştefănescu, Şerban Papacostea, Florin Constantiniu, Radu Florescu. Academica, 2006, 16, nr. 50, p. 19-28. 210. *** Naţiunea română. Idealuri şi realităţi istorice. Acad. Cornelia Bodea la 90 de ani (The Romanian nation. Historical ideals and realities). Volum îngrijit de Alexandru Zub, Venera Achim, Nagy Pienaru. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 625 p. 211. Ştefănescu, Ştefan. Academician Cornelia Bodea la 90 de ani (Academician Cornelia Bodea on her 90th anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 193-201. BOGDAN, IOAN (1864-1919) 212. Mârza, Radu. Ioan Bogdan: His education and career in the field of Slavonic studies. Trans R, 2006, 15, nr. 1, p. 326. BOLDUR, ALEXANDRU V. (1886-1982) 213. Boldur, Alexandru V. Ştefan cel Mare, voievod al Moldovei (1457-1504). Studiu de istorie socială şi politică (Stephen the Great, voivode of Moldavia (1457-1504). A study of social and political history). Ediţie de Cătălina Chelcu, Marius Chelcu. Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 382 p. BORBÁTH, KÁROLY (1931-1980) 214. Egyed, Ákos. Borbáth Károly történészi alapvonásai (The characteristics of the historian Borbath Károly). Korunk, 2006, 17, nr. 11, p. 77-78. BORCEA, LIVIU MIHAI (1939-2006)

204. Deteşan, Daniela. Atentatele împotriva lui Simion Bărnuţiu. Între mit şi realitate (Attempts at Simion Bărnuţiu's life. Between myth and reality). AIICN, 2006, 45, p. 23-70. BENKŐ, SAMU (n. 1928) 205. Benkő, Samu. Alkalmak és szavak: tanulmányok,

215. Telea, Marius. Conf. Univ. Dr. Liviu Mihai Borcea (1939-2006). Cred. S, 2006, 16, nr. 6, p. 12. BOTIŞ, EMIL (1904-1984) 216. *Botiş, Petru; Dudaş, Vasile. Emil Botiş (1904-

8

1984). AB, 2004-2005, 12-13, p. 413-432. BRANGA, NICOLAE (1939-2002) 217. *** In memoriam Nicolae Branga. Autori: Mircea Tomuş, Ioan Mariş, Lucian Giura. Transilvania, 2002, 32, nr. 6, p. 14-17. BRĂTIANU, GHEORGHE I. (1898-1953) 218. Brătianu, Gheorghe I. File rupte din cartea războiului (Pages from the war). Bucureşti, Ed. Scripta, 2006, 200 p. 219. *. Comemorarea a 50 de ani de la moartea lui Gheorghe Brătianu (Commemoration of 50 years since the death of Gheorghe Brătianu). Erasmus, 2003-2005, nr. 14, p. 14-20. 220. . Gheorghe I. Brătianu în dosarele securităţii. Documente. Perioada domiciliului obligatoriu. Arestarea. Detenţia. Moartea (Gheorghe I. Brătianu in the files of the Securitate. The period of forced residence. The arrest. The detention. Death). Selecţia documentelor, studiu introductiv, note şi addenda Aurel Pentelescu, Liviu Ţăranu, Prefaţă Dinu Giurescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 337 p. 221. Pentelescu, Aurel. În faţa istoriei. Gh. I. Brătianu (1898-1953) (Facing history). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003, 212 p. 222. Pentelescu, Aurel; Ţăranu, Liviu. Gheorghe I. Brătianu, voluntar în războiul întregirii neamului (Gheorghe I. Brătianu, volunteer in the war of unification). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 52-60. 223. Ţăranu, Liviu. Gh. Brătianu şi unificarea liberală din 1938 (Gh. Brătianu and the liberal union in 1938). CB, 2006, nr. 2, p. 11-15. BRÂNZEU, NICOLAE (1869-1939) 224. Popa, Ioan. Personalitatea lui Nicolae Brânzeu: întâiul istoric al Şcolilor Blajului (The work and personality of Nicolae Brânzeu the first historian of the Schools of Blaj). A Blas., 2005, 3, p. 433-435. BULAT, TOMA G. (1887-1979) 225. *Ilin, Loredana. Toma G. Bulat - a model of XX century intellectual. AO, 2006, 20, p. 71-78. BUNEA, AUGUSTIN (1857-1909) 226. Pănăzan, Daniela. Augustin Bunea, un colaborator blăjean al "Enciclopediei Române" (Augustin Bunea, a collaborator from Blaj to "The Romanian Encyclopedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 106-107. BUŞE, CONSTANTIN (n. 1939) 227. *** Omagiu istoricului Constantin Buşe (Homage to the historian Constantin Buşe). Coordonator: Horia Dumitrescu. Focşani, Ed. Pallas, 2004, 822 p. CANTEMIR, DIMITRIE (1673-1723) 228. Cantemir, Dimitrie. Descrierea Moldovei (The
th

description of Moldavia). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 272 p. 229. Cantemir, Dimitrie. Hronicul vechimei romanomoldo vlahilor (The chronicle of the age of RomaniansMoldavian Wallachians). Ediţie de Stela Toma. Bucureşti, Ed. Albatros, 2003, 208 p. 230. Cantemir, Dimitrie. Sentenţii (Sentences). Ediţie de Em. C. Grigoraş, Prefaţă de Dan Horia Mazilu. Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2003, 93 p. 231. *** 330 de ani de la naşterea lui Dimitrie Cantemir, personalitate marcantă a culturii europene (330 years since the birth of Dimitrie Cantemir an outstanding personality of the European culture). Coordonatori: Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşcu, Ion Ionescu. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 1232 p. 232. *Alexandrescu, Vlad. Un manuscrit inédit et inconnu de Démetre Cantemir: L'épître dédicatoire du traité Sacro Sanctae Scientiae Indepingebilis Imago. Archaeus, 2003, 3-4, nr. 7, p. 245-269. 233. Bîrsan, Cristina. Dimitrie Cantemir şi lumea islamică (Dimitrie Cantemir and the Islamic World). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 161 p. 234. Calestru, Vasile. Dimitrie Cantemir şi campania de la Prut (1711) (Dimitrie Cantemir and the Prut Campaign 1711). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 205-214. 235. Joiţa, Monica. Timp şi istorie în opera lui Cantemir (Time and history in works of Cantemir). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2004, 212 p. 236. Mârza, Radu. Rusia, slavii şi slavonismul în viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir (Russia, the Slavs and slavonism in the life and work of Dimitrie Cantemir). Apulum, 2004, 41, p. 419-438. 237. Nicolae, Florentina. Neolatina cantemiriană: studiu de sintaxă asupra operelor lui Dimitrie Cantemir - "De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus" şi "Historia Moldo-Vlachica" (Cantemir’s neo-Latin. A study on the syntax in Dimitrie Cantemir’s works: "De antiquis et hodiernis Moldaviae nominibus" and "Historia Moldo-Vlachica"). Bucureşti, Ed. Cartea universitară, 2006, 460 p. CAPROŞU, IOAN (n. 1934) 238. Rădvan, Laurenţiu. Profesorul Ioan Caproşu la 70 de ani (Professor Ioan Caproşu at 70). ASUIist., 2004, 50, p. 344348. CÂNDEA, VIRGIL (1927-2007) 239. Berindei, Dan. Academicianul Virgil Cândea la 75 de ani (Academician Virgil Cândea at his 75th anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 101. CERNOVODEANU, PAUL (1927-2006) 240. Berindei, Dan. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române (11 februarie 1927-5 septembrie 2006) (Paul Cernovodeanu, member of honor of the Romanian Academy - February 11, 1927-September 5, 2006). MSŞIA, 2006, 31, p. 221-222. 241. Berindei, Dan. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române, la 75 de ani (Paul Cernovodeanu, member of honor of the Romanian Academy, on his 75th anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 104.

9

242. Ştefănescu. Ştefan. In memoriam Paul Cernovodeanu (1927-2006). RI, 2006, 17, nr. 5-6, p. 251-252. CHIDIOŞAN, NICOLAE (1936-?) 243. *** In memoriam Nicolae Chidioşan. Coordonatori: Lucia Cornea Gabriel Ghemis, Gabriel Moisa. Oradea, Ed. Muzeului Ţării Crişurilor, 2003, 215 p. CHIRIŢĂ, GRIGORE (1933-2005) 244. Adăniloaie, Nicolae. Grigore Chiriţă (1933-2005). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 195. CHRISTESCU, VASILE (1902-1939) 245. Dragoman, A. ; Harhoiu, R. ; Matei-Popescu, F. ; Petolescu, C. C. Vasile Christescu. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 481-484. CIACHIR, NICOLAE (n. 1928) 246. Ciachir, Nicolae. Un istoric român ancorat în lumea contemporană (A Romanian historian in the contemporary world). Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2003, 549 p. CIPARIU, TIMOTEI (1805-1887) 247. Cipariu, Timotei. Epistolar. 1836-1877 (Correspondence). Ediţie de Ioan Chindriş, Prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 304 p. 248. Cipariu, Timotei. Scrieri literare (Literary works). Ediţie de Ioan Buzaşi. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Naţionale "Satul Românesc", 2005, 287 p. 249. Buzaşi, Ion. Timotei Cipariu - Omul deplin al Blajului (Timotei Cipariu - the thorough man of Blaj). ÎP, 2005, 21, p. 591-603; VR, 2005, 100, nr. 10-11, p. 45-54. 250. Hinescu, Ana; Buzaşi, Ion. Timotei Cipariu. Non omnis moriar. Album documentar la bicentenarul naşterii (1805-2005) (Timotei Cipariu. Non omnis moriar. A documentary album on the bicentennial anniversary of his birth (1805-2005). Blaj, Ed. Astra, 2005, 24 p. 251. Mladin, Constantin-Ioan. Note de filologie şi lingvistică românească. Despre primatul ideilor ştiinţifice în opera lui Timotei Cipariu (Notes of Romanian philology and linguistics. The scientific ideas in the work of Timotei Cipariu). A Blas., 2005, 3, p. 403-412. 252. Mureşan, Marioara. Timotei Cipariu 200 de ani de la naştere (1805-2005) (Timotei Cipariu 200 years since birth (1805-2005). BS, 2005, 13, nr. 1, p. 70-72. 253. Mureşanu, Camil. Universalitatea lui Timotei Cipariu (The universality of Timotei Cipariu). Academica, 2005, 15, nr. 35, p. 5-7. 254. Pop, Silvia. Timotei Cipariu, contemporanul nostru. Repere culturale astriste (Timotei Cipariu our contemporary. Cultural framework). Blaj, Astra-Despărţământul Timotei Cipariu, 2005, 124 p. 255. Puiu, Sidonia. Un strateg al culturii moderne româneşti: Timotei Cipariu (A strategist of the modern Romanian culture: Timotei Cipariu). A Blas., 2005, 3, p. 417428.

CIUBĂNCAN, VASILE (n. 1926) 256. *** Prof. Vasile Ciubăncan. 80. 1926-2006. O viaţă închinată istoriei (Prof. Vasile Ciubăncan. A life dedicated to history). Cluj-Napoca, s. n., 2006, 52 p. CONSTANTINIU, FLORIN (n. 1933) 257. Berindei, Dan. Dr. Florin Constantiniu, membru corespondent al Academiei Române, la 70 de ani (Dr. Florin Constantiniu, member of the Romanian Academy, on his 70th anniversary). MSŞIA, 2003, 28, p. 101-102. COSTIN, MIRON (1633-1691) 258. Costin, Miron. Letopiseţul Ţării Moldovei. De neamul moldovenilor. Viaţa lumii (The Chronicle of Moldavia. About the Moldavians. The life of the world). Ediţie de Liviu Onu. Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2003, 176 p. 259. Iorgulescu, Anca. Arta discursului la Miron Costin (Miron Costin's art of speech). AUC filol. lingv., 2003, 25, nr. 1-2, p. 116-119. CRĂCIUN, IOACHIM (1898-1971) 260. *Zgârciu, Liviu. Istorici în perioada regimului comunist. Ioachim Crăciun (Historians in the communist regime. Ioachim Crăciun). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 393404. CSEREI, MIHÁLY (1668-1756) 261. Cserei, Mihály. Erdély históriája (The history of Transylvania). Szerkesztette Pap Ferenc. Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2005, 219 p. CSERNI, ADALBERT (1842-1916) 262. Dreghiciu, Doina; Mircea, Gabriela. Imaginea personalităţii lui Adalbert Cserni configurată în discursurile comemorative ale unor contemporani ai săi (1916-1917) (The image of Adalbert Cserni's personality reflected in the commemorative speeches of some of his contemporaries (1916-1917). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 341-356; Dac, 2006, nr. 25, p. 12-14. CSETRI, ELEK (n. 1924) 263. *** Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára (In the honour of Csetri Elek at his 80's anniversary). Szerkesztette: Pál Judit, Sipos Gábor. ClujNapoca, Ed. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004, 564 p. DAICOVICIU, CONSTANTIN (1898-1973) 264. Gâscă, Mădălina. Constantin Daicoviciu. BCIVA, 2004, 3, p. 51-52. 265. *Goman, Mihaela. Aspecte privind cercetările lui Constantin Daicoviciu pe şantierele arheologice hunedorene (Aspects regarding Constantin Daicoviciu's researches on the archaeological sites in Hunedoara county). AUO ist. arh., 2004, 14, p. 5-10.

10

DAICOVICIU, HADRIAN (1932-1984) 266. Babeş, Mircea. Istorici care au fost: Hadrian Daicoviciu (Historian of the past: Hadrian Daicoviciu). MI, 2005, 39, nr. 10, p. 22-26. 267. Pop, Constantin. Amintiri despre profesorul Hadrian Daicoviciu. Din confesiunile unui învăţăcel (Memories about professor Hadrian Daicoviciu. From the confessions of a disciple). Tibiscum, 2005, 12, p. 137-149. DAN, DORIN OVIDIU 268. *Moga, Vasile. In memoriam Dorin Ovidiu Dan. Apulum, 2005, 42, p. 526-527. DANI, JÁNOS (1923-2005) 269. *** Dani János (1923-2005). AIICN, 2005, 44, p. 647. DECEI, AUREL (1905-1976) 270. Giura, Lucian. Centenar Aurel Decei (Aurel Decei's centenary). SUCH, 2005, 2, p. 339-342. 271. Opriş, Ioan. Aurel Decei despre emigraţia română (Aurel decei about the Romanian emigration). MI, 2004, 38, nr. 9, p. 47-51. DENSUŞIANU, NICOLAE (1846-1911)

278. *Pentelescu, Aurel. Istoricul Valeriu Florin Dobrinescu aşa cum l-am cunoscut (Historian Valeriu Florin Dobrinescu the way I knew him). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 3-6. 279. *Popa, Petre. Permanenţa modelului (Model continuity). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 2-4. 280. Traşcă, Ottmar. Valeriu Florin Dobrinescu (19432003). AIICN, 2005, 44, p. 729-730. DOGARU, MARIA (1934-2000) 281. *Teodorescu, Virgiliu Z. Maria Dogaru (1934-2000). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 211-216. DRAGOMIR, SILVIU (1888-1962) 282. Pleşa, Liviu. Dosarul de securitate al istoricului Silviu Dragomir (The "Securitate" file of the historian Silviu Dragomir). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 217-229. 283. Rus, Emanuil. Silviu Dragomir şi raporturile românoslave (Silviu Dragomir and the Romanian-Slavonic relations). Prefaţă de Onufrie Vinţeler. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2004, 326 p. 284. Şipoş, Sorin. Historian Silviu Dragomir in the communist prisons. Trans R, 2006, 15, nr. 1, p. 38-59. 285. Şipoş, Sorin. Silviu Dragomir, istoric al unirii religioase (Siviu Dragomir, a historian of the religious unification). RT, 2004, 14, nr. 1, p. 60-82; 2005, 15, nr. 1, p. 38-75; nr. 2, p. 89-119. DRĂGHICEANU, VIRGIL (1879-1964)

272. Densuşianu, Nicolae. Dacia preistorică (Prehistoric Dacia). Ediţie de Mircea Vâlcu-Mehedinţi. Bucureşti, s. n., 2005, 156 p. DIACONU, GHEORGHE (1921-2001)

286. Drăghiceanu, Virgil. Restituiri istorice (Historical restitutions). Ediţie de Alexandrina Andronescu, Mihai Oproiu. Târgovişte, Ed. Pilder şi Pilder, 2004, 92 p. DRĂGUŢ, VASILE (1928-1987)

273. Harhoiu, Radu. Gheorghe Diaconu (27. 07. 1921-15. 10. 2001). Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 207-208. DIONISIE ECLISIARHU (1740-1820) 274. Dionisie Eclisiarhu. Scrieri alese. Hronograf. Predoslovii (Selected Works. Chronograph. Preambles). Ediţie, prefaţă, note, glosar şi bibliografie de Natalia Trandafirescu. Bucureşti, Ed. Academia Română, 2004, 277 p. DJUVARA, NEAGU (n. 1916) 275. Djuvara, Neagu. Amintiri din pribegie (1948-1990). Ediţia a II-a (Memories from exile (1948-1990). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 502 p. DOBRINESCU, VALERIU FLORIN (1943-2003) 276. *Dumitrescu, Horia. Despărţirea ne-a durut, am suferit, am înţeles (Separation hurt us, we suffered, we understood). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 1-2. 277. *** Istorie şi societate. Vol. III-IV. Omagiu istoricului Valeriu Florin Dobrinescu (History and society. Vol. 3-4. Homage to historian Valeriu Florin Dobrinescu). Editori: Gheorghe Buzatu, Stela Cheptea, Marusia Cârstea, G Rotaru. Bucureşti, [s. n. ], 2006.

287. Cioculescu, Barbu. Vasile Drăguţ, camaradul de la colegiul "Sf. Sava" şi prietenul de o viaţă (Vasile Drăguţ, the companion from "SF. Sava" College and a lifetime buddy). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 24-26. 288. Dumitrescu, Sorin. Testamentul iconografic al lui Vasile Drăguţ (Iconographic will of Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 27-29, nr. 1, p. 32-35. 289. Iliescu, Mircea. Vasile Drăguţ - câteva lecţii de atitudine şi de ţinută (Vasile Drăguţ - some lessons of attitude and behavior). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 11-15. 290. Leahu, Gheorghe. În memoria profesorului Vasile Drăguţ (Remembering profesor Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 27-29, nr. 1, p. 30-31. 291. Mohanu, Dan. Vasile Drăguţ, creator sau purtător de doctrină în domeniul restaurării operei de artă? (Vasile Drăguţ, creator or doctrine bearer in the field of art work restoration?). BCMASI, 2005, 27-29, nr. 1, p. 110-116. 292. Mucenic, Cezara. Domnul rector Vasile Drăguţ (Rector Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 21-23. 293. Oprea, Petre. Amintiri despre Vasile Drăguţ (Memories about Vasile Drăguţ). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 19-20. 294. Opriş, Ioan. Vasile Drăguţ, fondator de sistem cultural (Vasile Drăguţ, founder of cultural system). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 16-18.

11

295. Postăvaru, Iozefina. Vasile Drăguţ. Repere biografice. Opera (Vasile Drăguţ. Biographical references. His work). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 168-190. 296. Teodorescu, Virgiliu Z. Vasile Drăguţ şi ansamblul istoric "Mihai Vodă" din Bucureşti (Vasile Drăguţ and the "Mihai Vodă" historical ensemble in Bucharest). BCMASI, 2005, 27-29, nr. 1, p. 39-47. FAUR, VIOREL (n. 1941)

de ani (Academician Dinu C. Giurescu on his 75th anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 102. GLÜCK, EUGEN (1927-2004) 307. *** In memoriam Eugen Glück. SIA, 2005, 1, p. 24. 308. Mureşanu, Camil. Eugen Glück (1927-2004). AIICN, 2004, 43, p. 731. GOLEA, TRAIAN (1917-2004)

297. *** In honorem Viorel Faur. Volum îngrijit de Corneliu Crăciun, Antonio Faur. Oradea, Ed. Universităţii din Oradea, 2006, 567 p. 298. *** Istoricul Viorel Faur la împlinirea vârstei de 65 de ani. O viaţă dedicată ştiinţei şi culturii (Historian Viorel Faur on his 65th birth day. A life dedicated to science and culture). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 5-8. FILIMON, AUREL (1891-1946) 299. *Fabian, István. Aurel Filimon şi arheologia mureşeană modernă (Aurel Filimon and the modern archaeology in Mureş county). Libraria, 2005, 4, p. 21-24. FILIPAŞCU, ALEXANDRU (1902-1952) 300. Petrovai, Ion. Alexandru Filipaşcu (1902-1952). AMMar, 2004, 2, p. 247-250. FILLITTI, IOAN C. (1879-1945) 301. *** Ioan C. Fillitti, omul prin operă (Ioan C. Fillitti, the man through his works). Ediţie de Georgeta Fillitti. Bucureşti, Ed. Pegasus Press, 2004, 396 p. FOTINO, GEORGE (1896-1969) 302. *Fotino-Ciobanu, Stanca. Tainele amintirii. George Fotino (The secrets of the memory. George Fotino). MI, 2006, 40, nr. 6, p. 15-19. GEORGESCU, TITU (1929-2004) 303. *Hurezeanu, Damian. Titu Georgescu. O evocare (Titu Georgescu. An evocation). SAI, 2005, 70, p. 310. GHERGARIU, LEONTIN (1897-1980) 304. Ciocian, Ioan; Goron, Doru E. Leontin Ghergariu un ilustru fiu al Sălajului (Leontin Ghergariu an illustrions son of Sălaj). ŞN, 2003, 9, nr. 2, p. 53-58. GIURESCU, CONSTANTIN C. (1901-1977) 305. Giurescu, Constantin C. Jurnal de călătorie. Impresii din Statele Unite (A Travelogue. Impressions from the United States). Nicolae Rauş, Ediţie îngrijită de, Dinu C Giurescu, Postfaţă şi note. Bucureşti, Ed. Scripta, 2006, 304 p. GIURESCU, DINU C. (n. 1927) 306. Berindei, Dan. Academicianul Dinu C. Giurescu la 75

309. Golea, Traian. Amintiri şi acţiuni din exil (Memories and deeds from exile). Norcross, Ed. Criterion Publishing, 2005, 249 p. GRĂMADĂ, ION (1886-1917) 310. Ştefănescu, Ştefan. "Noi suntem pentru că ei au fost". In piam memoriam I. Grămadă, căzut eroic pentru ţară la 27 august 1917, la Cireşoaia ("We live because they existed". Ion Grămadă man who died heroically for his country, on August 27, 1917, at Cireşoaia). MSŞIA, 2006, 31, p. 73-76. GRĂMADĂ, NICOLAI I. (1892-1961) 311. Mareci, Harieta. Nicolai I. Grămadă. G Buc., 2005, 12, nr. 1, p. 17-22. GRECU, VASILE (1885-1972) 312. Mareci, Harieta. Vasile Grecu (1885-1972) (Repere în destinul unui savant) (Vasile Grecu (1885-1972). Benchmarks in the destiny of a scholar). G Buc., 2004, 11, nr. 1-2, p. 100-107. HAŞDEU, BOGDAN PETRICEICU (1835-1907) 313. Haşdeu, Bogdan Petriceicu. Arhiva spiritistă. Vol. III-IV. (07. 01. 1896- 26. 12. 1897) (The spiritistualist archive. Volume 3-4. (07. 01. 1896- 26. 12. 1897). Transcrierea, traducerea textelor şi note de Jenica Tabacu. Bucureşti, Ed. Vestala, 2004, 320, 367 p. 314. Haşdeu, Bogdan Petriceicu. Opere. Vol V-VI. Studii şi articole literare, filosofice şi culturale (Writings. Literary, philosophical and cultural studies and articles). Ediţie de Ilin Stancu. Bucureşti, Ed. Floarea Darurilor - Seculum I. O., 2003, 528, 528 p. 315. Pecican, Ovidiu. B. P. Haşdeu şi liberalismul (B. P. Haşdeu and the liberalism). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 157-162. HĂŞFĂLEAN, IOAN (1931-1987) 316. Vlad, Ioan. Ioan Hăşfălean, muzeograf şi istoric şi contribuţia sa la istoriografia Ioan Şenchea (Ioan Hăşfălean, museum custodian and historian and his contributuion to Ioan Şenchea historiography). Cumidava, 2005, 28, p. 162-167. HEITEL, RADU R. (1928-1994) 317. Voic, Nicoleta. Radu R. Heitel (12. VII. 1928-29. X. 1994). BCM, 2005, 4, p. 253-257.

12

IACOBESCU, MIHAI (n. 1938) 318. Mareci, Harieta; Pintescu, Florin. Un destin exemplar. Istoricul Mihai Iacobescu la 65 de ani (An oustanding destiny. Historian Mihai Iacobescu, at the age of 65). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 3-16. IANCU, CAROL (n. 1946) 319. Iancu, Carol. L'histoire des juifs de Roumanie et l'ego-histoire (The history of the Jews in Romania and the history of the self). Cluj-Napoca, Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2006, 111 p. ILIESCU, OCTAVIAN (1919-?) 320. *Lăcustă, Ioan. Un numismat pentru muzeul Băncii Naţionale: Iliescu Octavian (A numismat for the National Bank Museum: Iliescu Octavian). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 5355. IONIŢĂ, GHEORGHE I. (1937-2004) 321. *Scurtu, Ioan. Gheorghe I. Ioniţă. SAI, 2005, 70, p. 308-309. IORGA, NICOLAE (1871-1940) 322. Iorga, Nicolae. Istoria lui Ştefan cel Mare pentru poporul român. Ed. a III-a (The history of Stephen the Great for the Romanin people). Ediţie de Elvira Sorohan. Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 280 p. 323. Iorga, Nicolae. Marea - cum am cunoscut-o (The Sea the way I've known it). MareaN, 2005, 15, nr. 4, p. 4-5. 324. Iorga, Nicolae. Neamul românesc din Basarabia (The Romanians from Bessarabia). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 237 p. 325. Iorga, Nicolae. Neamul românesc din Bucovina (The Romanians from Bukovina). Bucureşti, Ed. Semne, 2006, 255 p. 326. Iorga, Nicolae. Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească la 1906 (The Romanians in Ardeal and the Hungarian Land in 1906). Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2005, 447 p. 327. . Nicolae Iorga 1871-1940. Studii (Nicolae Iorga 18711940. Studies). Coordonator Constantin Buşe. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 423 p. 328. . Nicolae Iorga şi Universitatea din Cluj. Corespondenţă (1919-1940) (Nicolae Iorga and Cluj University. Correspondence). Ediţie de Petre Ţurlea, Stelian Mândruţ. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 389 p. 329. . Permanenţa lui Nicolae Iorga (The permanence of Nicolae Iorga). Coordonatori:Victor Crăciun, Cezar Dobre, Cuvânt înainte Florin Constantin. Bucureşti, Ed. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, 2006, 361 p. 330. Baicu, Ion Ştefan. Nicolae Iorga şi Partidul Naţionalist Democrat în viziunea presei şi a documentelor de arhivă prahovene (1890-1948) (Nicolae Iorga and the Nationalist Democratic Party in the press and documents of the archives from Prahova (1890-1948). Bucureşti, Ed.

Academiei Române, 2005, 191 p. 331. *Berindei, Dan. Nicolae Iorga à Paris lors de ses études. RRH, 2004, 43, p. 171-175. 332. Bilţiu, Pamfil. Nicolae Iorga şi Maramureşul (Nicolae Iorga and Maramureş). AMP, 2005, 27, p. 583-598; PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 38-41. 333. Bordeiu, Dumitru Puiu. Moartea unui cărturar (Death of a scholar). Tomis, 2006, nr. 11, p. 67-72. 334. Bozdoghină, Horia. Comunismul văzut de Nicolae Iorga (Communism seen by Nicolae Iorga). AICS, 2000-2004, 7-11, p. 77-84. 335. Bozdoghină, Horia. Nae Ionescu - Nicolae Iorga. Controverse politice (Nae Ionescu - Nicolae Iorga. Political controversies). Transilvania, 2002, 32, nr. 6, p. 49-52. 336. Bozdoghină, Horia Florin. Relaţiile politice dintre N. Iorga şi A. C. Cuza (1900-1920) (The political relations between Nicolae Iorga and A. C. Cuza). Transilvania, 2003, 32, nr. 10, p. 68-74. 337. Bratu, Doru. Nicolae Iorga şi începutul unei istorii sociale a burgheziei româneşti (Nicolae Iorga and the beginning of a social history of the Romanian bourgoisie). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 37-44. 338. Ciută, Jean. Spiritul istoriografic iorghist - 65 de ani de la moartea savantului (The historiographic spirit of Nicolae Iorga - 65 years since the death of the scholar). Zargidava, 2005, 4, p. 123-126. 339. Constantin, Ion. Conceptul balcanic în viziunea lui Nicolae Iorga (Balkan concept in Nicolae Iorga's view). DI, 2006, 11, nr. 6, p. 16-20, 22-23; BBuc, 9, nr. 6, p. 26-29. 340. Crăciun, Victor. Nicolae Iorga - scriitorul (Nicolae Iorga - the writer). Cu o prefaţă de Gheorghe Zbuchea. Bucureşti, Ed. Semne, 2005, 141 p. 341. Filitti, Georgeta. Locul Basarabiei în opera lui Nicolae Iorga (The place of Bessarabia in Nicoale Iorga's work). BBuc, 2006, 9, nr. 6, p. 24-26. 342. Georgiţă, Mihai. Nicolae Iorga şi istoria bisericii româneşti din Transilvania în secolul al XVII-lea (Nicolae Iorga and the history of the Romanian church from Transylvania in the 17th c.). RBI, 2005, 3, nr. 5, p. 5-12. 343. Maxim, Mihai. D. Mihăiescu - Medicul legist şef al capitalei la locul unde a fost asasinat savantul Nicolae Iorga (D. Mihăiescu chief forensic expert of the capital: at the place where the scholar Nicolae Iorga was assassinated). Historia, 2006, 6, nr. 55, p. 19-22. 344. Median, Gheorghe. Nicolae Iorga şi Botoşanii. Legături epistolare (Nicolae Iorga and Botoşani. Letter connexions). Botoşani, Ed. Agata, 2006, 145 p. 345. Pippidi, Andrei. Minorităţile naţionale ale României în concepţia lui Nicolae Iorga (National minorities living in Romania viewed by Nicolae Iorga). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 145-154. 346. Şeicaru, Pamfil. Nicolae Iorga. Bucureşti, Publishing House, 2002, 180 p. 347. Ştefănescu, Ştefan. Nicolae Iorga, "spiritus rector" al generaţiei Marii Uniri (Nicolae Iorga, "spiritus rector" of the generation of the Great Union). Academica, 2005, 15, nr. 44, p. 41-43. 348. Ştirbăţ, Gheorghe. Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga (From Nicolae Iorga's political activity). Carpica, 2005, 34, p. 273-294. 349. Vaum, Ecaterina. N. Iorga, critic şi istoric literar (N. Iorga, literary critic and historian). Bucureşti, Ed. Sigma,

13

2005, 359 p. 350. *Vilhem, Doru. Din corespondenţa lui Nicolae Iorga cu doamne intelectuale din Botoşani (From the correspondence of Nicolae Iorga with intellectual ladies from Botoşani). SAI, 2005, 70, p. 276-280. JAKÓ, ZSIGMOND PÁL (n. 1916) 351. Edroiu, Nicolae. Jakó Sigismund Pál, membru de onoare al Academiei Române, la 90 de ani (Jakó Sigismund Pál, member of honor of the Romanian Academy on his 90th anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 203-204. 352. *** Jakó Zsigmond 1995-2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete (Jakó Zsigmond's scientific activity for the years 1995-2006). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 2732. 353. Kubinyi, András. Jakó Zsigmond, a történettudós (Jakó Zsigmond, the scholar of history). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 1-5. JINGA, VICTOR (1901-1990) 354. Jinga, Victor. Opinions sur la commerce, la production et la société. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 87-99. 355. *Dobrescu, Vasile. Victor Jinga and the problem of cooperativism during the first half of the 20th century Romania. SUPM, 2005, nr. 5, p. 125-140. 356. Lumperdean, Ioan; Lăpădatu, Liana. Victor Jinga sur la pensée économique roumaine moderne. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 73-86. JOSAN, NICOLAE (1943-2004) 357. Şerban, Ioan I. In memoriam Nicolai Josan. Apulum, 2004, 41, p. 665-667. KELEMEN, LAJOS (1877-1963) 358. Kelemen, Lajos. Művelődéstörténeti tanulmányok (Studies on the history of culture). Cluj-Napoca, Ed. Kriterion, 2006, 344 p. KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891) 359. Kogălniceanu, Mihail. Opere. Vol. V. Oratorie. Vol. III: 1878-1891. Partea a V-a. 1889-1891 (Works. Oratory). Ediţie de Georgeta Penelea Filitti. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004, 342 p. 360. Kogălniceanu, Mihail. Unirea Principatelor a fost visul de aur... (The Union of the Principalities was the golden dream...). Ediţie de Ion Pachia Tatomirescu. Timişoara, Ed. Aethicus, 2004, 212 p. 361. Dragnea, Radu. Mihail Kogălniceanu, monografie (Mihail Kogălniceanu, monograph). Iaşi, Ed. Do-Minor, 2005, 208 p. 362. Vitcu, Dumitru. Un clasic al parlamentarismului românesc: Mihai Kogălniceanu (A classic of the Romanian parliamentarism: Mihail Kogălniceanu). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 150-156. 363. Zub, Al. Mihail Kogălniceanu. Un arhitect al României moderne. Ediţia a III-a (Mihail Kogălniceanu. An architect of modern Romania. Third edition). Iaşi, Ed.

Institutul European, 2005, 108 p. KRAUS, GEORG (1607-1679) 364. Rusu, Gabriel-Virgil. Cerul şi politica. Fenomene naturale şi "supranaturale" la Georg Kraus (The sky and politics. Natural and supernatural phenomena with Georg Kraus). AŞD, 2006, 2, p. 219-224. KÁDÁR, JÓZSEF (1851-1939) 365. Bilţiu, Pamfil. Kádár Jósef şi cultura populară (Kádár Jósef and folk culture). AMP, 2005, 27, p. 769-776. KÁROLY, DÉNES (1928-2004) 366. Botezan, Liviu. Károly Dénes (1928-2004). AIICN, 2004, 43, p. 730. LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1954) 367. *Mazălu, Dan. Activitatea istoricului Alexandru Lapedatu în cadrul Conferinţei de pace de la Paris (Historian Alexandru Lapedatu's activityat the Paris Peace Conference). PA, 2003, 3, p. 210-215. 368. *Mazălu, Dan. Evocarea personalităţii lui Ştefan cel Mare prin scrisul istoricului Alexandru Lapedatu (Evoking the personality of Stephen the Great by historian Alexandru Lapedatu). PA, 2004, 4, p. 321-331. 369. *Mazălu, Dan. Preocupări de istorie naţională la studentul Alexandru Lapedatu (1898-1903) (Interests of national history of student Alexandru Lapedatu (1898-1903). PA, 2002, 2, p. 183-186. LEU, PAUL (n. 1926) 370. Nestor, Octavian. Profesorul Paul Leu la 75 de ani (Professor Paul Leu at 75). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 355-360. LITERAT, VALERIU (1895-1972) 371. Literat, Valeriu. Amintiri (Memories). Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 167 p. LUCA, SABIN ADRIAN (n. 1959) 372. *** Studii de istorie veche şi arheologie. Omagiu profesorului Sabin Adrian Luca (Studies on ancient history and archeology. Homage to Professor Sabin Adrian Luca). Editori: Cristian C. Roman, Dragoş Diaconescu, Nicolae Cerişer. Cluj-Napoca, Ed. Neremiae Napocae, 2004, 214 p. LUPAŞ, IOAN (1880-1967) 373. Lupaş, Ioan. "Căzut-a cununa capului nostru... ". Ediţia a II-a (“Down Fell the Crown of Our Head”. The second edition). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 201 p. 374. . Ioan Lupaş (1880-1967). Scrieri alese. Vol. I-II. Studiu asupra istoriei evului mediu şi istoriei bisericeşti (Selected writings. Vol. 1-2. Studies on the history of the

14

Middle Age and of ht church). Ediţie de Nicolae Edroiu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 629 p. 375. Edroiu, Nicolae. Academicianul Ioan Lupaş (18801967) şi medievistica românească (Academician Ioan Lupaş and the Romanian Middle Age studies). Academica, 2005, 15, nr. 39, p. 14-15. 376. Mureşanu, Camil. Ioan Lupaş - istoric al epocii moderne a Transilvaniei (Ioan Lupaş - a historian of the modern epoch in Transylvania). Academica, 2005, 15, nr. 39, p. 13. 377. Wünsch, Wolfgang. Bildungsbemühungen bei Ioan Lupaş (1909-1918). Forschungen, 2006, 49, p. 49-56. MAIOR, PETRU (1756-1821) 378. *Avram, Monica. Tipografia românească de la Buda în timpul cenzoratului lui Petru Maior. 1809-1821 (The Romanian typography of Buda during Petru Maior's activity as a censor. 1809-1821). Libraria, 2005, 4, p. 231-246. MAMINA, ION (1941-2006) 379. Lăcustă, Ioan. Robit cărţilor, arhivelor... (Addicted to books, archives). RL, 2006, 39, nr. 10, p. 9. MANCIULEA, ŞTEFAN (1894-1985) 380. Drăghiţă, Zevedei-Ioan. Ştefan Manciulea în slujba Muzeului Blajului (1938-1941) (Ştefan Manciulea at the Blaj Museum (1938-1941). A Blas., 2002, 1, p. 279-290. 381. Mitrofan, Ioan. Ştefan Manciulea - preot profesor doctor al Bisericii Blajuui, repere bio-bibliografice (Ştefan Manciulea - a priest, a professor at Blaj, bio-bibliographic framework). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 121-131. 382. *Străjan, Ioan. Ştefan Manciulea (1894-1985) - Un mare patriot român de pe meleagurile noastre (Ştefan Manciulea - A great Romanian patriot). Dac, 2006, nr. 10, p. 38-41; nr. 24, p. 66. MANOLESCU, RADU (1929-2005) 383. *** In memoriam profesor Radu Manolescu (In memoriam: Professor Radu Manolescu). Coordonator: Stelian Brezeanu, Îngrijirea volumului Ecaterina Lung, Monica Neaţu. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 373 p. MARIN, MELUŢA (1920-1994) 384. Alaiba, Ruxandra. Meluţa, Marin - istoric al religiei vechilor civilizaţii agrare (Meluţa Marin - historian of religion of the ancient agrarian civilizations). AMET, 2006, 20, p. 291303. MARINESCU-BÎLCU, SILVIA (n. 1935) 385. *** In Honorem Silvia Marinescu-Bîlcu 70 de ani (In Honorem: Silvia Marinescu-Bîlcu on her 70th anniversary). Bucureşti, Ed. Daim, 2005, 464 p. MÂRZA, IACOB (n. 1946) 386. Dumitran, Ana. Bibliografia selectivă a operei

istoricului Iacob Mârza (Selective bibliography of historian Iacob Mârza's work). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 6-18. 387. Dumitran, Daniel. Dr. Iacob Mârza la 60 de ani (Dr. Iacob Mârza at 60 years). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 1-5. MEDELEŢ, FLORIN (1943-2005) 388. *** Omagiu Florin Medeleţ. Festschrift für Florin Medeleţ zum 60. Geburtstag. Hg. von Petru Rogozea, Valentin Ciudică. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 368 p. METEŞ, ŞTEFAN (1886-1977) 389. *Bota, Anca; Bota, Florin Cristian. Zi omagială, Ştefan Meteş la Geomal (Celebration day, Ştefan Meteş in Geomal). Dac, 2006, nr. 23, p. 80. 390. *Străjan, Ioan. Academicianul Ştefan Meteş, important istoric al neamului românesc şi a credinţei străbune ortodoxia (Academician Ştefan Meteş - remarkable Romanian historian and representative of the ancient Orthodox belief). Dac, 2006, nr. 23, p. 75-79. MICU, SAMUIL (1745-1806) 391. Barta, Cristian. Dialectica "unirii celei dintâi" şi a "unirii celei de-a doua" în concepţia lui Samuil Micu (Dialectics of "the first unification" and of "the second unification" in Samuil Micu's thinking). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 87-94. 392. Dudaş, Florian. Identificarea unei traduceri din opera lui Samuil Micu (Identifying a translation from Samuil Micu's work). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 5-15; Crisia, 2006, 34, p. 103118. 393. *Dumitran, Daniel. Opţiuni culturale şi confesionale în Blajul Luminilor. Raporturile lui Samuil Micu cu episcopul Ioan Bob (Cultural and religious options in the Blaj of the lights. The relations between Samuil Micu and bishop Ioan Bob). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 173-192. 394. Pintea, Zaharie. Din istoria teologiei sacramentale greco-catolice. Samuil Micu: Taina Sfintei Euharistii (Blaj, 1802) (From the history of the Greek-Catholic sacramental theology. Samuil Micu. The sacrament of the Holy Eucharisty (Blaj, 1802). A Blas., 2005, 3, p. 57-70. MILESCU, NICOLAE (1636-1708) 395. Cernătescu, Radu. Adevărul despre nasul Spătarului Milescu (The truth about Spătarul Milescu's nose). C Lit., 2005, 139, nr. 3, p. 117-120; nr. 4, p. 116-120. 396. *Ciurtin, Eugen. L'Asie dans la vie et l'oeuvre du roumain Nicolas Milescu le Spathaire (1636-1708) et son contexte européen. SA, 2000, 1, p. 177-208. 397. *Ciurtin, Eugen. L'ethnographie sibérienne dans l'oeuvre du roumain Nicolas Milescu (1675-1678). Archaeus, 2000, 4, nr. 1-2, p. 413-437. 398. *Dumbravă, Daniela. Ripensando Nicolae Milescu Spathar (1636-1708) - Breve saggio storiografico. Archaeus, 2004, 1-4, nr. 8, p. 193-234. MIRCEA, ION RADU (n. 1907) 399. Comănescu, Mirela. Portret de arhivist - Ion Radu

15

Mircea (Portrait of an archivist - Ion Radu Mircea). RA, 2006, 3, p. 147. MOGA, VASILE (n. 1946) 400. *Benea, Doina. Dr. Vasile Moga la 60 de ani (Dr. Vasile Moga at 60 years). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 1-3. 401. *Plantos, Cristinel. Bibliografia selectivă a operei istoricului Vasile Moga (Selectuve bibliography of historian Vasile Moga's work). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 4-8. MOTOGNA, VICTOR (1886-1948) 402. Gomboş, Constantin C. Dr. Victor Motogna personalitate de seamă a istoriografiei române (Dr. Victor Motogna - an outstanding personality of Romanian historiography). PB, 2005, 4, p. 271-277. MUREŞANU, CAMIL (n. 1927) 403. Berindei, Dan. Academicianul Camil Mureşanu la 75 de ani (Academician Camil Mureşanu on his 75th anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 103. MURNU, GEORGE (1868-1957) 404. Murnu, George. Istoria românilor din Pind. Vlahia Mare 980-1259. Studiu istoric după izvoare bizantine (The history of the Romanians in Pind. Great Wallachia (980-1259). A historical overview of Byzantine sources). Ediţie îngrijită şi prefaţă de Justina Burci, Postfaţă de Victor Crăciun. Craiova, Fundaţia Scrisul Românesc, 2004, 155 p. NÄGLER, THOMAS (n. 1939) 405. Giura, Lucian. Profesorul Thomas Nägler la 65 de ani (Professor Thomas Nägler on his 65th anniversary). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 162. NĂSTUREL, PETRE ŞERBAN (n. 1923) 406. Muntean, Vasile. Aportul istoricului Petre Ş. Năsturel în bizantinistică (The contribution of the historian Petre Ş. Năsturel to byzantinistics). Alt B, 2006, nr. 1-3, p. 54-58. NEAGOE, STELIAN (n. 1943)

NESTOR, ION (1905-1974) 410. Catalan, Gabriel. Analiza cursului prof. Ion Nestor, "Istoria comunei primitive" (Study of the lecture of Prof. Ion Nestor "The history of the Primitive commune"). DI, 2004, 9, nr. 11, p. 15-20. 411. *** In memoriam Ion Nestor. Coordonatori: Petre Roman, Doina Ciobanu. Buzău, Ed. Alpha, 2005, 238 p. 412. Mitrea, Ioan. Ion Nestor (1905-1974) - creator de şcoală în arheologia românească (Ion Nestor (1905-1974) school founder in Romanian archaeology). Zargidava, 2005, 4, p. 25-36. 413. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea. Din corespondenţa lui Ion Nestor (From the correspondence of Ion Nestor). AM, 2003, 26, p. 331-343. NETEA, VASILE (1912-1989) 414. Bengean, Florin. Vasile Netea - cărturarul din Deda Mureşului (Vasile Netea, the Scholar from Deda Mureşului). Cred. S, 2005, 15, nr. 4, p. 3-5. NICOLĂESCU-PLOPŞOR, C. S. (1920-1968) 415. Roşu, Lucian. With C. S. Nicolăescu-Plopşor through the ageas: an archaeological memoir. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2004, 139 p. NIEDERMAIER, PAUL (n. 1937) 416. Berindei, Dan. Profesorul Paul Niedermaier, membru corespondent al Academiei Române, la 65 de ani (Prof. Paul Niedermaier, member of the Romanian Academy, on his 65th anniversary). MSŞIA, 2002, 27, p. 105. NUSSBÄCHER, GERNOT (n. 1939) 417. *** In honorem Gernot Nussbächer. Volum îngrijit de Daniel Nazare, Ruxandra Nazare. Braşov, Ed. Foton, 2004, 469 p. ODOBESCU, ALEXANDRU (1834-1895) 418. Drăgan, Iustina Paraschiva. Alexandru Odobescu. BCIVA, 2006, 4, p. 47-51. OLAHUS, NICOLAE (1493-1568)

407. *** Omagiu istoricului Stelian Neagoe (Homage to the historian Stelian Neagoe). Coordonator Cristina Arvatu. Bucureşti, Ed. ISPRI, 2003, 416 p. NEAMŢU, VASILE (1922-2005)

419. *Neagu, Cristina. Nicolaus Olahus, the jesuits and the rhetoric of the ars epistolandi. Archaeus, 2000, 4, nr. 4, p. 141150. ONCIUL, DIMITRIE (1856-1923)

408. *Cheptea, Stela. Vasile Neamţu (1922-2005). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 207-210. NECULCE, ION (1672-1745) 409. Gorovei, Ştefan S. Ion Neculce şi tradiţiile Putnei (Ion Neculce and the traditions from Putna). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 55-72.

420. Onciul, Dimitrie. Scrieri alese (Selected writings). Ediţie îngrijită de Ştefan Ştefănescu, Dorina N. Rusu, Bogdan Alexandru Halic. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 833 p. 421. . Aniversări - Sesiunea Dimitrie Onciul (Celebrations. The session Dimitrie Onciul). Autori: Dan Berindei, Alexandru Zub, Ştefan Ştefănescu, Corneliu Mihail Lungu. Academica, 2006, 16, nr. 54-55, p. 42-52.

16

422. Berindei, Dan. Dimitrie Onciul şi Academia Română (Dimitrie Onciul and the Romanian Academy). MSŞIA, 2003, 28, p. 105-107; 2006, 31, p. 77-80. 423. *Burac, Constantin. Concepţia lui Dimitrie Onciul despre studierea istoriei în instituţiile de învăţământ (Dimitrie Onciul' s opinion about the study of history in educational institutions). SAI, 2006, 71, p. 130-136. 424. Lungu, Corneliu Mihail. Dimitrie Onciul, director general al Arhivelor Statului (Dimitrie Onciul, general manager of the State Archives). MSŞIA, 2006, 31, p. 93-96. 425. Ştefănescu, Ştefan. Dimitrie Onciul - savant, creator de şcoală istorică (Dimitrie Onciul - scientist, founder of a history school). MSŞIA, 2006, 31, p. 87-91. 426. Zub, Alexandru. Dimitrie Onciul în contextul "şcolii critice" (Dimitrie Onciul in the context of the "criticism school"). MSŞIA, 2006, 31, p. 81-85. OSIAC, VLADIMIR (n. 1941) 427. *** Revoluţie şi reformă în spaţiul românesc. In honorem prof. univ. dr. Vladimir Osiac (Revolution and reform in the Romanian areal). Coordonatori: Cezar Avram, Dinică Ciobotea. Craiova, Ed. Universitaria, 2006, 309 p. PALL, FRANCISC (1911-1992) 428. Pall, Francisc. Diplomatica latină din Transilvania (Latin diplomacy in mediaeval Transylvania). Ediţie de Ionuţ Costea. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 295 p. PAPACOSTEA, ŞERBAN (n. 1928) 429. Berindei, Dan. Prof. univ. dr. Şerban Papacostea, membru corespondent al Academiei Române, la 75 de ani (Prof. Dr. Şerban Papacostea, member of the Romanian Academy, on his 75th anniversary). MSŞIA, 2003, 28, p. 100. 430. Drăguşin, Nicolae. Convorbire cu acad. Şerban Papacostea (Talking with academician Şerban Papacostea). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 76-91. PAPIU ILARIAN, ALEXANDRU (1827-1877) 431. Papiu Ilarian, Al. Istoria românilor din Dacia Superioară. Vol. II (The history of the Romanians from Dacia Superior. Vol. II). Ediţie îngrijită de Grigore Ploeşteanu. Târgu Mureş, Ed. Ansid, 2005, 626 p. 432. *Ciubâcă, Alexandru. Alexandru Papiu-Ilarian (1827-1877). MI, 2006, 40, nr. 10, p. 82-84. 433. *Străjan, Ioan. Alexandru Papiu Ilarian - mare luptător pentru unitatea neamului românesc (Alexandru Papiu Ilarian - fighter for the unity of the Romanian people). Dac, 2004, nr. 19, p. 34-38. PĂUNESCU, ALEXANDRU (1931-2003) 434. Chirica, Vasile. Alexandru Păunescu (3. 03. 1931-1. 05. 2003). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 485-490. PÂCLIŞANU, ZENOVIE (1886-1957) 435. Pâclişanu, Zenovie. Biserica şi românismul. Studiu istoric (The church and the Romanian spirit. Historical study).

Ediţie de Ioan Tîmbuş. Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 131 p. 436. Mârza, Iacob. Zenovie Pâclişanu despre raporturile românilor cu calvinismul în veacul al XVII-lea: reevaluări istoriografice (Zenovie Pâclişanu on the relations of the Romanians with Calvinism in the 17th c. : historiographic reevaluation). AUA hist, 2005, 9, nr. 2, p. 119-124. 437. Mitrofan, Ioan. Influenţa calvină şi unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei, în interpretarea lui Zenovie Pâclişanu - repere teologice pre şi post eventum (The Calvinist influence and the Unification of the Romanians from Transylvania with the Church of Rome interpreted by Zenovie Pâclişanu - theologic pre and post eventum framework). AUA hist, 2005, 9, nr. 2, p. 125-134. PÂRVAN, VASILE (1882-1927) 438. Pârvan, Vasile. Idei şi forme istorice (Historical ideas and forms). Ediţie de Al. Zub. Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2003, 192 p. 439. Pârvan, Vasile. Scrieri alese (Selected writings). Prefaţă Radu Vulpe, Text stabilit, introducere, note Alexandru Zub. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 722 p. 440. Ferenczi, István. Száz éve született Vasile Pârvan (1982) (The centenary of Vasile Pârvan's birth - 1982). Cs. Sz. M., 2005, 2, p. 55-58. 441. Mitocaru, Victor. Sub impresia Memorialelor lui Vasile Pârvan (Under the impression of Vasile Pârvan's Memoriale). Carpica, 2005, 34, p. 325-328. 442. Roatiş, Florian. Vasile Pârvan, portret spiritual (Vasile Pârvan. A spiritual portrait). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 155-160. 443. *Rus, Valentin Florin. Vasile Pârvan. Etape formative (Vasile Pârvan - Educational stages). MAp, 20022005, 9-12, nr. 1-4, p. 95-99. 444. Sbârcea, Simona. Vasile Pârvan. BCIVA, 2004, 3, p. 51-53; 2006, 4, p. 51-53. 445. Ungureanu, Gheorghe. Gândirea metafizică a lui Pârvan (Pârvan's metaphysical thinking). BŞUP şt. soc. um., 2004, 7, nr. 1, p. 29-34. 446. Zub, Alexandru. Pe urmele lui Vasile Pârvan (On the footsteps of Vasile Pârvan). Prefaţă de Liviu Antonesei. Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2005, 348 p. PETRANU, CORIOLAN (1893 -1945) 447. Chiriac, Aurel. Manualul de Istoria artelor dela epoca veche creştină până azi de Coriolan Petranu, o contribuţie la istoriografia de artă (Handbook of art history since old Christian time until today by Coriolan Petranu, a contribution to art historiography). AT, 2002-2003, 12-13, p. 307-313. 448. Ţoca, Vlad. Câteva consideraţii pe marginea unor adnotări ale lui Coriolan Petranu (Some considerations regarding Coriolan Petranu' annotations). AT, 2002-2003, 1213, p. 315-326. PETRESCU-DÂMBOVIŢA, MIRCEA (n. 1915) 449. Ignat, Mircea. O manifestare ştiinţifică prestigioasă acordarea distincţiei de Doctor Honoris Causa academicianului Mircea Petrescu-Dâmboviţa (An impressive scientifical manifestation - awarding the honor of Doctor Honoris Causa

17

to the academician Mircea Petrescu-Dâmboviţa). CCS, 2005, 11, p. 219-222. 450. Mitrea, Ioan. Academicianul Mircea PetrescuDâmboviţa la 90 de ani (Academician Mircea PetrescuDâmboviţa at his 90th anniversary). Zargidava, 2005, 4, p. 1320. 451. *** Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dâmboviţa oblata. Ediderunt Victor Spinei, Cornelia Magda Lazarovici, Dan Monah. Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 652 p. PHILIPPIDE, DIMITRIE DANIEL (1770-1820) 452. Philippide, Dimitrie Daniel. Istoria României. Vol I. Până la constituirea statelor româneşti Ţara Românească şi Moldova (The history of Romania. Vol. I. Until the foundation of the Romanian provinces Wallachia and Moldavia). Ediţie de Olga Cicanci. Bucureşti, Pegassus Press, 2004, 379 p. PLATON, GHEORGHE (1926-2006) 453. *Adăniloae, N. Acad. Gheorghe Platon. SAI, 2006, 71, p. 316. 454. Zub, Alexandru. Academician Gheorghe Platon (26 februarie 1926-24 ianuarie 2006). MSŞIA, 2006, 31, p. 219220. 455. Zub, Alexandru. Gheorghe Platon - in memoriam. DL, 2006, 17, nr. 2, p. 1. POENARU BORDEA, GHEORGHE (1937-2004) 456. Ardevan, Radu. In memoriam. Gheorghe Poenaru Bordea (1937-2004). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 475-476. POPA, PETRE (n. 1935) 457. Tamaş, Corneliu. Portret. Profesorul universitar doctor Petre Popa la 70 de ani (Portret. University professor Petre Popa PhD at 70 years). Argesis, 2005, 14, p. 909-913. POPA, RADU (1933-1993)

POPP, VASILIE (1789-1842) 462. Popp, Vasilie. De funeribus plebejis DacoRomanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa ea abusibus - Despre înmormântarile comune la daco-români sau la românii de astăzi şi despre unele superstiţii, Viena, 1817 (De funeribus plebejis Daco-Romanorum sive hodiernorum Valachorum et quibusdam circa ea abusibus - On communal burials with the Daco-Romanians and present-day Romanians; On superstitions, Vienna, 1817). Traducerea din limba latină Andreea Mârza, Studiu introductiv, ediţie, note şi indice Marius Rotar, Iacob Mârza, Rezumat Laura Stanciu. Alba Iulia, Ed. Aeternitas, 2004, 247 p. PRODAN, DAVID (1902-1992) 463. *Băluţă, Cloşca L. 100 de ani de la naşterea academicianului David Prodan (100 years since the birth of academician David Prodan). Dac, 2006, nr. 9, p. 24-25. 464. Bodea, Cornelia. Închinare lui David Prodan (Homage to David Prodan). MSŞIA, 2002, 27, p. 7-13. 465. *Ciorba, Ioan. David Prodan. Între început şi sfârşit (Between beginning and end). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 42-47. 466. * *** Crâmpeie de durere şi regrete trăite de David Prodan la moartea soţiei. 2 februarie 1991 (David Prodan's grief and regrets at the death of his wife. February 2, 1991). Dac, 2002, nr. 10, p. 11-12. 467. Edroiu, Nicolae. David Prodan - istoric al Transilvaniei (David Prodan - historian of Transylvania). MSŞIA, 2002, 27, p. 15-19. 468. *Hitchins, Keith. Popasuri clujene cu David Prodan (Stopping over: Cluj with David Prodan). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 26-29. 469. Zub, Al. D. Prodan et F. Braudel: affinités, analogies. NEH, 2005, 11, p. 239-248. 470. Zub, Alexandru. Un istoric al muncii şi al devenirii naţionale: D. Prodan (A hard working historian of the national being). MSŞIA, 2002, 27, p. 21-25. PROTASE, DUMITRU (n. 1926)

458. Dumitraşcu, Sever. Radu Popa - Aşa cum l-am cunoscut (Radu Popa - as I knew him). Unu, 2003, nr. 1-2, p. 36-38. 459. Pascu, Ioan Fedor. "In memoriam Radu Popa". Cronica unei conferinţe ("In memoriam Radu Popa". The chronicle of a conference). AT, 2002-2003, 12-13, p. 337-344. POPA-LISSEANU, GHEORGHE (1866-1945) 460. Popa-Lisseanu, Gheorghe. Originea secuilor şi secuizarea românilor (The origin of the Szeklers and the denationalization of the Romanians). Ediţie de Ioan Lăcustă, Vasile Lechinţan, Ioan Ranca. Bucureşti, Ed. România pur şi simplu, 2003, 233 p. POPI, GLIGOR (n. 1920) 461. Mândruţ, Stelian. Profesorul Gligor Popi la 85 de ani (Professor Gligor Popi at the age of 85). AIICN, 2005, 44, p. 645-646.

471. Edroiu, Nicolae. Dumitru Protase, membru de onoare al Academiei Române, la 80 de ani (Dumitru Protase, member of honor of the Romanian Academy on his 80th anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 209-210. 472. *** Fontes Historiae. Studia in honorem Demetriu Protase. Editori: Corneliu Gaiu, Cristian Găzdac. Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2006. 473. Mitrea, Ioan. Prof. univ dr. Dumitru Protase la 80 de ani (Prof. Dumitru Protase on his 80th anniversary). Zargidava, 2006, 5, p. 30-49. PUNGĂ, GHEORGHE (1949-2003) 474. Toderaşcu, Ion. Un profesor de talent şi om ales: Gheorghe Pungă (1949-2003) (A gifted teacher and a special person: Gheorghe Pungă (1949-2003). ASUIist., 2004, 50, p. 349350. PUŞCARIU, IOAN (1824-1911)

18

475. Puşcariu, Ioan cavaler de. Fragmente istorice. Despre boierii din Ţara Făgăraşului. Ediţia a II-a (Historical fragments. About the boyars from Ţara Făgăraşului). Editor Vasile Iuga. Cluj-Napoca, Ed. Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2006, 724 p. 476. Puşcariu, Ioan cavaler de. Notiţe despre întâmplările contemporane. Vol. II. Despre pasivitatea politică a românilor şi urmările ei (Notes on contemporary events. Vol. II About the Romanians' political passivity and its consequences). Ediţie de Nicolae Josan. Bucureşti, Ed. Scriptorium, 2004, 117 p. 477. Stoian, Emil. Ioan Cavaler de Puşcariu, fiu al Branului (Ioan Knight of Puşcariu, son of Bran). Cumidava, 2004, 27, p. 198-207. RĂUŢESCU, IOAN (1892-1974) 478. Pally, Filofteia. Preotul Ioan Răuţescu. Portretul unui istoric şi autor de monografii (Priest Ioan Răuţescu. The portrait of a historian and monographs author). Argesis, 2005, 14, p. 849-856. ROMAN, LOUIS (1925-2001) 479. *Teodorescu, Bogdan. Louis Roman (1925-2001). SAI, 2005, 70, p. 312-313. ROSETTI, RADU R. (1877-1949) 480. Dinulescu, Constantin; Velter, Tiberiu. Generalul Radu R. Rosetti la Academia Română (1927-1948) (Generalul Radu R. Rosetti at the Romanian Academy (1927-1948). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 161-182. ROŞESCU, EMIL I. (n. 1916) 481. Ţepelea, Ion. Mărturii inedite - Dialog cu prof. Emil I. Roşescu, iniţiator şi realizator al monografiei Colegiului Naţional "Emanuil Gojdu" (New testimonies. Dialogue with prof. Emil Roşescu, author of the monograph of the National College "Emanuil Gojdu"). Unu, 2003, nr. 1-2, p. 31-32. SACERDOŢEANU, AURELIAN (1904-1976) 482. *** 1904-2004. Centenar Aurelian Sacerdoţeanu. Studii şi documente (Aurelian Sacerdoţeanu centenary. Studies and documents). Ediţie de Dumitru Andronic, Maria Ignat. Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 168 p. SÂRBU, ION (1865-1922) 483. Sârbu, Ion. Relaţiile externe ale lui Matei Vodă Basarab. 1632-1654. Cu privire la istoria Orientului european. Ediţia a II-a (The foreign relations of Matei Vodă Basarab. About the history of the European Orient). Ediţie îngrijită de Rudolf Gräf, Prefaţă de Ştefan Ştefănescu. Timişoara, Ed. de Vest, 2005, 216 p. SIMINA, NICOLAE MARCEL (1971-2003) 484. * *** In Memoriam - Un zbor frânt Nicolae Marcel

Simina (16. 04. 1971-08. 04. 2003) (In Memoriam - a broken wing - Nicolae Marcel Simina). PA, 2003, 3, p. 342-343. SPINEI, VICTOR (n. 1943) 485. Berindei, Dan. Prof. univ. dr. Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, la 60 de ani (Prof. Victor Spinei PhD, member of the Romanian Academy). MSŞIA, 2003, 28, p. 103. STANCIU, ION (n. 1945) 486. *** Istoria: contribuţii în căutarea unui nou mesaj. Profesorului Ion Stanciu, la împlinirea vârstei de 60 de ani (History: contributions towards finding a new message. Dedicated to Professor Ion Stanciu, on his 60th anniversary). Volum coordonat de Iulian Oncescu, Silviu Miloiu. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 394 p. STOICA DE HAŢEG, NICOLAE (1751-1833) 487. Cilibia, Constantin. Protopopul Nicolae Stoica din Haţeg - primul ctitor de muzeu bănăţean (Archpriest Nicolae Stoica from Haţeg - the first founder of the Banat museum). Alt B, 2005, 16, nr. 4-6, p. 121-125. STREITFELD, THEOBALD (1902-1985) 488. *Dan, Dorin Ovidiu; Dan, Iulia Ramona. Istoricul Theobald Streitfeld (1902-1985) (Historian Theobald Streitfeld (1902-1985). PA, 2002, 2, p. 187-188. SZEKELY, ZOLTÁN (1912-2000) 489. Székely, Zsolt. Zoltán Székely (1912-2000). EN, 2003, 13, p. 339-342. ŞANDRU, DUMITRU (n. 1934) 490. Iacobescu, Mihai. Istoricul Dumitru Şandru la 70 de ani (Historian Dumitru Şandru at the age of 70). CCS, 2004, 10, p. 283-294. ŞERBAN, CONSTANTIN (1921-2006) 491. Mihăilescu, Mariana. In memoriam Constantin Şerban (1921-2006). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 249-250. ŞIMON, NESTOR (1862-1915) 492. Mitu, Sorin. O necesară reparaţie morală: posteritatea lui Nestor Şimon (A necessary moral reparation: the posterity of Nestor Şimon). A Som., 2005, 4, p. 277-283. ŞINCAI, GHEORGHE (1754-1816) 493. *Avram, Monica. Gheorghe Şincai în conştiinţa mureşenilor (Gheorghe Şincai in Mureş people consciousmess). Libraria, 2004, 3, p. 282-291. 494. *Boldea, Iulian. Gheorghe Şincai şi problemele limbii române literare (Gheorghe Şincai ant the problems of romanian literary language). Libraria, 2004, 3, p. 233-243.

19

495. *Buzaşi, Ion. Aniversări literare - Şincai în literatură (Literary anniverseries - Şincai in literature). Libraria, 2004, 3, p. 244-246. 496. Crăciun, Boris. G. Şincai despre Ştefan Vodă, la 1800-1810 (G. Şincai about Stephen the Great, at 1800-1810). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 3-6. 497. *Curticăpean, Petre. Gheorghe Şincai şi Târgu Mureşul (Gheorghe Şincai at Târgu Mureş). Libraria, 2004, 3, p. 102-107. 498. *Dragomir, Ramona. Încercări de tipărire a operei lui Gheorghe Şinacai (The attempts of publishing Gheorghe Şincai's work). Libraria, 2004, 3, p. 198-203. 499. *Isac, Constantin-Ionuţ. Istoriograful Gheorghe Şincai văzut de Lucian Blaga şi David Prodan (Gheorghe Şincai - the historiographer seen by Lucian Blaga and David Prodan). Libraria, 2004, 3, p. 302-310. 500. *Lădariu, Lazăr. Spiritul lui Şincai (Şincai's spirit). Libraria, 2004, 3, p. 16-21. 501. Mălinaş, Constantin. Bicentenarul elegiei lui Gheorghe Şincai 1804-2004 (The bicentennial of Gheorghe Şincai’s elegy (1804-2004). Prefaţă Mircea Tomuş. Oradea, Ed. Asociaţia Română pentru Ex libris, 2005, 80 p. 502. *Mălinaş, Constantin. Gheorghe Şincai şi Oradea (Gheorghe Şincai and Oradea). Libraria, 2004, 3, p. 146-157. 503. *Moraru, Cornel. Procesele lui Gheorghe Şincai (în documente publicate în revista "Vatra") (Gheorghe Şincai's trials, as they appeared in documents published in "Vatra" magazine). Libraria, 2004, 3, p. 138-146. 504. Mureşan, Marioara. Gheorghe Şincai la ceas aniversar. 250 de ani de la naştere (Gheorghe Şincai at an anniversary: 250 years since birth). BS, 2004, 12, nr. 2, p. 1517. 505. Negoi-Roman, Ana Maria. Gheorghe Şincai, director al şcolilor româneşti unite din Principatul Ardealului. Repere istoriografice româneşti (Gheorghe Şincai head master of the Romanian Greek-Catholic schools in the Principality of Transylvania. Romanian historiographic framework). A Blas., 2005, 3, p. 221-. 506. *Negoi-Roman, Ana Maria. Gheorghe Şincai în istoriografia românească: în căutarea echilibrului (Gheorghe Şincai in Romanian historiography: in quest of balance). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 193-204. 507. Negoi-Roman, Ana Maria. În căutarea identităţii naţionale în Roma luminilor. Gheorghe Şincai (1774-1779) (In search of national identity in the Rome of lights. Gheorghe Şincai (1774-1779). AIGS, 2004, 7, p. 35-45. 508. *Negoi-Roman, Ana-Maria. Perspectiva diversităţii în Viena Luminilor. Popasul vienez al lui Gheorghe Şincai, 1779-1780 (The perspective of diversity in Vienna during the Enlightenment. Gheorghe Şincai's stopping over in Vienna, 1779-1780). Libraria, 2004, 3, p. 260-277. 509. *Ploeşteanu, Grigore. Receptarea operei şi a personalităţii lui Gheorghe Şincai (Perceiving Gheorghe Şincai's works and personality). Libraria, 2004, 3, p. 167-198. 510. *Pop, Valer. Gheorghe Şincai - precursor al etnografiei mureşene (Gheorghe Şincai - forerunner of Mureş ethnography). Libraria, 2004, 3, p. 89-97. 511. *Puiu, Sidonia. Istoria naturei sau a firei de Gh. Şincai - cel dintâi manual de istorie naturală în limba română (The natural history by Gh. Şincai - the first school book of natural history in Romanian). Libraria, 2004, 3, p. 219-232. 512. *Ranca, Ioan. Gheorghe Şincai primul întemniţat de

seamă al neamului în prinsoarea Aiudului (Gheorghe Şincai the first outstanding prisoner at Aiud prison). Libraria, 2004, 3, p. 135-138. 513. *Regneală, Mircea. Gheorghe Şincai în contextul vieţii social naţionale şi culturale din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea (Gheorghe Şincai in the context of national social and cultural life from Transylvania in the second half of the 18 century and the beginning of the 19 century). Libraria, 2004, 3, p. 97-101. 514. *Sigmirean, Cornel. Gheorghe Şincai student la Roma şi Viena (Gheorghe Şincai as student in Rome and Vienna). Libraria, 2004, 3, p. 108-119. 515. *Teodor, Corina. Secvenţe de istoria bisericii cuprinse în "Hronica românilor... " a lui Gheorghe Şincai (Sequences of church history in Gheorghe Şincai's "Hronica românilor... "). Libraria, 2004, 3, p. 203-208. 516. *Tomuş, Mircea. Şincai - 250 de ani de la naştere (Şincai - 250 years since his birth). Libraria, 2004, 3, p. 291297. 517. Trifu, Mircea. Gheorghe Şincai: locul îngropării sale (Gheorghe Şincai his burial place). A Blas., 2005, 3, p. 367372; FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 34-37. 518. *Vasilescu, Emil. Gheorghe Şincai - context istoric şi operă de luminare (Gheorghe Şincai - historical context and enlightenment work). Libraria, 2004, 3, p. 297-302. ŞTEFANELLI, TEODOR V. (1849-1920) 519. Mareci, Harieta. Teodor V. Ştefanelli (1849-1920). G Buc., 2005, 12, nr. 3, p. 39-46. ŞTIRBAN, SOFIA (1961-2006) 520. *Dumitran, Ana. In memoriam. Sofia Ştirban (19612006). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 415-416. ŞTREMPEL, GABRIEL (n. 1926) 521. *** In honorem. Garbiel Ştempel la 80 de ani (Gabriel Ştrempel on his 80th anniversary). Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2006, 849 p. 522. Zub, Alexandru. Gabriel Ştrempel, membru de onoare al Academiei Române, la 80 de ani (Gabriel Ştrempel, member of honor of the Romanian Academy on his 80th anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 205-207. TANAŞOCA, NICOLAE-ŞERBAN (n. 1941) 523. Lascu, Stoica. Deopotrivă - reprezentant şi cercetător al unităţii romanice, al diversităţii balcanice şi identităţii aromâneşti (Both representative and researcher of Romanic unity, Balkanic diversity and Aromanian identity). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 1, p. 189-197. TEODOR, POMPILIU (1930-2001) 524. Faur, Viorel. Însemnări despre legăturile profesorului Pompiliu Teodor cu Oradea (1990-2000) (Notes about the contacts of Prof. Pompiliu Teodor in Oradea). CTC, 2004, nr. 1-3, p. 3-6. 525. Pecican, Ovidiu. Introducere în istoria istoriografiei

20

române (Introduction to the history of historiography). Tribuna, 2005, 4, nr. 73, p. 6. TOCILESCU, GRIGORE (1850-1909)

Romanian

today. Original texts (1952-1958). Ediţie de Gheorghe Brătescu. Bucureşti, Ed. Viaţa Medicală Românească, 2006, 104 p. VĂTĂŞIANU, VIRGIL (1902-1993)

526. *Stoianov, Marius. Din activitatea lui Grigore Tocilescu la Ateneul Român (The activity of Grigore Tocilescu at the Romanian Atheneum). MAp, 2002-2005, 912, nr. 1-4, p. 91-94. TONK, SÁNDOR (1947-2003) 527. Lupescu Makó, Mária. Sándor Tonk (2 May 1947, Cluj - 14 August 2003, Budapest). Colloquia, 2003-2004, 1011, nr. 1-2, p. 362-365. TREBICI, VLADIMIR (1916-1999) 528. Vatamaniuc, D. Vladimir Trebici (1916-1999). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 37-38. TUCĂ, FLORIAN (n. 1928) 529. Tucă, Florian. Zilele şi nopţile unui oştean. Repere autobiografice (The days and nights of a soldier. Autobiographical landmarks). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 187 p. TZIGARA-SAMURCAŞ, 1952) 530. *** Alexandru Tzigara-Samurcaş Bucureşti, [s. n. ], 2004, 305 p. URECHE, GRIGORE (1590-1647) 531. Ureche, Grigore. Letopiseţul Ţării Moldovei (The Chronicle of Moldavia). Ediţie de Dan Horia Mazilu. Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2003, 180 p. 532. Catrinar, Marcel. Boierimea şi ţărănimea în cronica lui Grigore Ureche. Interpretări istorice (Nobility and peasantry in Grigore Ureche's chronicle. Historical interpretations). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 15-34. URSU, HORIA (1916-?) 1872-1952. ALEXANDRU (1872-

536. Vătăşianu, Virgil. Metodica cercetării în istoria artei (The research methodology in art history). Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2004, 128 p. 537. . Centenar Virgil Vătăşianu (Virgil Vătăşianu centennial). AT, 2002-2003, 12-13, p. 327-330. 538. . Simpozion "Centenar acad. Virgil Vătăşianu" în Aula Academiei Române (The symposium "Acad. Virgil Vătăşianu centennial" in the Hall of the Romanian Academy). AT, 20022003, 12-13, p. 327-330. 539. Mândruţ, Stelian. Virgil Vătăşianu şi Biblioteca Universităţii din Cluj (1925-1947) (Virgil Vătăşianu and the University Library in Cluj (1925-1947). AT, 2002-2003, 1213, p. 273-305; În lb. engleză, Philobiblon, 2005-2006, 10-11, p. 423-441. 540. Mândruţ, Stelian. Virgil Vătăşianu şi Şcoala Română din Roma (1930-1931, 1934-1936, 1938-1946) (Virgil Vătăşianu and the Romanian School in Rome). AIICN, 2006, 45, p. 537-588. 541. Mesea, Iulia. Metode de cercetare în istoria artei din România: Virgil Vătăşianu (Research methods in the history of art in Romania: Virgil Vătăşianu). AŞD, 2006, 2, p. 177-186. 542. Porumb, Marius. Sub zodia Vătăşianu (Under Vătăşianu sign). AT, 2002-2003, 12-13, p. 5-8. 543. Theodorescu, Răzvan. Modelul Vătăşianu (Vătăşianu model). AT, 2002-2003, 12-13, p. 9-12. VULPE, ALEXANDRU (n. 1931) 544. Spinei, Victor. Profesorul Alexandru Vulpe, membru corespondent al Academiei Române, la 75 de ani (Professor Alexandru Vulpe, member of the Romanian Academy on his 75th anniversary). MSŞIA, 2006, 31, p. 211-213. WOLLMANN, VOLKER (n. 1942) 545. Ardevan, Radu. Profesorul Volker Wollmann la 60 de ani (Professor Volker Wollmann at 60). EN, 2002, 12, p. 333342. XENOPOL, ALEXANDRU D. (1847-1920)

533. *Stănculescu, Florea. Horia Ursu între istorie şi literatură (Horia Ursu - between history and literature). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 63-64. URSU, IOAN (1875-1925) 534. Salvan, Florin. Din activitatea lui Ioan Ursu în cadrul emigraţiei române din Paris pentru întregirea naţională a României (The activity of Ioan Ursu within the Romanian emigration in Paris, for the national unification of Romania). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 157-166. VĂTĂMANU, NICOLAE (1897-1977) 535. Vătămanu, Nicolae. Alaltăieri, ieri, astăzi. Texte inedite (1952-1958) (The day before yesterday, yesterday,

546. Ştefănescu, Florica. A. D. Xenopol despre ţăranul român şi satul românesc în a doua jumătate a secolului al XIXlea şi începutul secolului XX (AD Xenopol about the Romanian peasants and villages in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century). Biharea, 992000, 26-27, p. 141-155. 547. Ştefănescu, Florica. Statutul sociologiei ca ştiinţă în concepţia lui A. D. Xenopol (Sociology as science in AD Xenopol's thinking). CTC, 2004, 15, nr. 4-6, p. 59-62. 548. Ştefănescu, Ştefan. Mari istorici şi ideea naţională: A. D. Xenopol (Great historians and the national idea: AD Xenopol). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 36-43. 549. Xenopol, A. D. Istoria partidelor politice în România de la origini până la 1866 (The history of political parties in Romania: From the beginnings to 1866). Ediţie îngrijită, studiu

21

introductiv şi note de Constantin Schifirneţ. Bucureşti, Ed. Albatros, 2005, 655 p. 550. Xenopol, A. D. Publicistică economică (Economic journalism). Ediţie de Florica Ştefănescu. Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 524 p. 551. Ciurcă, Petrea. Legitimitatea istoriei ca ştiinţă la A. D. Xenopol (The legitimacy of history as science for AD Xenopol). Botoşani, Ed. Quadrat, 2005, 232 p. 552. Coandă, Zvetlana. Sinteze filozofice în opera lui A. D. Xenopol (Philosophical syntheses in AD Xenopol's work). ASUIsoc. -pol., 2003-2004, nr. 7-8, p. 295-300. 553. Zub, Alexandru. A. D. Xenopol în cultura română (AD Xenopol in Romanian culture). Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 34-37 ; P Acad., 2005, 4, nr. 4, p. 49-54. 554. Zub, Alexandru. Istoriografia română la vârsta sintezei: A. D. Xenopol (A synthesis of the Romanian historiography: AD Xenopol). Iaşi, Ed. Institutului European, 2004, 119 p. ZANE, GHEORGHE (1897-1978)

555. Buzatu, Gheorghe. Gheorghe Zane, un anticomunist, nu un antisemit (Gheorghe Zane an anticommunist, not an anti-Semitic). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 26-30. ZELETIN, ŞTEFAN (1882-1934) 556. Zeletin, Ştefan. Burghezia română. Originea şi rolul ei istoric (The Romanian bourgeoisie. Its origin and its historical role). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 292 p. ZUB, ALEXANDRU (n. 1934) 557. *** Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic (secolele XIII-XX). Omagiu profesorului Alexandru Zub (History and society in the East-Carpathians area. Homage to professor Alexandru Zub). Editori Dumitru Ivănescu, Marius Chelcu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005. 558. Platon, Alexandru-Florin. In honorem Alexandru Zub. ASUIist., 2004, 50, p. 341-343.

II. Istoria în relaţie cu alte ştiinţe
559. Banu, Jana-Florentina. Valorificarea educativă a elementelor de istorie locală în predarea istoriei (cu exemplificări din oraşul şi judeţul Vaslui) (Educational use of local history elements in teaching history - with examples from Vaslui, the city and county). Iaşi, Ed. Pim, 2005, 61 p. 560. Bălu, Daniela. Cercetările pluridisciplinare de terenmodalităţi de investigare a patrimoniului imaterial (Multidisciplinary field research - means of investigation of immaterial patrimony). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 285-298. 561. Constantin, Ticu. Acurateţea în memoria autobiografică (Accuracy in autobiographical memory). AIO, 2005, 6, p. 19-45. 562. Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia. Etnogeneza spaţiului social românesc (Ethnogenesis of the Romanian social area). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2003, vol. 108 p. 563. Dinga, Emil. On a Paradigm concerning the economic history. RRSE, 2003, 48, nr. 1, p. 155-162. 564. Işfănoni, Doina; Larionescu, Sanda. Metode şi teorii utilizate de-a lungul timpului în cercetarea obiceiurilor (Methods and theories on customs research along the time). Ethnos, 2004, 5, p. 441-494. 565. Manolache, Viorella. Elite. Legitimări juridice moderne (Elites. Modern juridical legitimacy). Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2006, 145 p. 566. Mocanu, Constantin. Cu privire la raportul dintre noţiunile istorie şi retrologie (About the relation between history and retrology). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 153-171. 567. Nedeianu Grama, Sidonia. Imaginar social şi mitologie politică. Repere teoretice (Social imaginary and political mythology. A theoretical framework). AIO, 2005, 6, p. 46-82; 2006, 7, p. 35-56. 568. Radosav, Doru. O "sensibilitate sudică" a memoriei oralităţii (A "Southern sensibility" of oral memory). AIO, 2005, 6, p. 5-16.

III. Bibliografii. Dicţionare. Enciclopedii
569. *** Activitatea ştiinţifică la Universitatea "BabeşBolyai" din Cluj-Napoca în anul 2005 (The scientific activity at "Babeş-Bolyai" University in Cluj-Napoca, in 2005). Redactor-coordonator Ana Maria Căpâlneanu. Cluj- Napoca, [s. n. ], 2006, 938 p. 570. Acu, Dumitru. "Enciclopedia" Astrei. Prima enciclopedie românească (Astra's "Encyclopaedia", the first Romanian encyclopaedia). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 6-9. 571. *Andreescu, M. Dicţionar (Dictionary). SAI, 2005, 70, p. 297-299. 572. Avram, Arina. Femei celebre, mică enciclopedie. Vol. II. Femei celebre din România (Famous women, small encyclopaedia. Vol. 2. Famous women from Romania). Bucureşti, Ed. Allfa, 2004, 320 p. 573. Avram, Cezar Gabriel; Barbu, Paul-Emanoil; Ciobotea, Dinică; Osiac, Vladimir; Boagiu, Gabriela; Pătraşcu, Şerban. Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj. Bibliografia istorică a judeţului Dolj. Vol. 4 (Historical dictionary of localities in Dolj county. Historical bibliography of Dolj county. Vol. 4). Coordonator Cezar Gabriel Avram. Craiova, Ed. Alma, 2005, 101 p. 574. Banciu, Cristina. Colaboratori sibieni la "Enciclopedia Română" (Colaborators from Sibiu to the "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 86-87. 575. Bardaşu, Aneta. Doi vâlceni colaboratori la "Enciclopedia" Diaconovich (Two people from Vâlcea

22

collaborators to Diaconovich's "Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 116; CCV, 2005, 2, nr, 5, p. 18. 576. Batto, Iosefina. "Provincia": 2000-2002, indice bibliografic ("The Province": 2000-2002, bibliographic index). Postfaţă de Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, 172 p. 577. Bauman, Ionel. Bibliografia anuarului Muzeului Judeţean de Istorie din Braşov, CUMIDAVA, pe anii 19672000 (The bibliography of the yearbook of the History Museum in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 481. 578. Bauman, Ionel. Bibliografia Revistei Cumidava, vol. XXV-XXVIII (2001-2005) (The bibliography of the magazine Cumidava, vol. XXV-XXVII (2001-2005). Cumidava, 2005, 28, p. 247-254. 579. *** Bibliografia Facultăţii de mecanică din Timişoara (1920-2003) (The Bibliography of Mechanics Faculty in Timişoara (1920-2003). Editori: Nicolae Neguţ, Mircea O. Popoviciu. Timişoara, Ed. Politehnica, 2005, 288 p. 580. *** Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc 1965-1969 (The general bibliography of Romanian ethnography and folklore. 1965-1969). Redactor şi coordonator Elena Dăncuş, Ediţie îngrijită de I. Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 735 p. 581. *** Bibliografia istorică a României. X. 1999-2004. Bibliografie selectivă (The historical bibliography of Romania. X. 1999-2004. A selective bibliography). Coordonator Gheorghe Hristodol, Autori: Gheorghe Hristodol, Felicia Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă, Lucia Turc. Bucureşti, Academiei, 2005, 1154 p. 582. *** Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1944) Vol. VII. (Bibliography of the relations between the Romanian literature and foreign literatures in periodical publications). Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 320 p. 583. *** Bibliografia românească veche îmbogăţită şi actualizată. Vol. I (A-C) (Old Romanian Book Bibliography added and updated. Vol. I (A-C). Târgovişte, Bucureşti, Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", CIMEC, 2004, 263 p. 584. *** Bibliografie radiofonică românească (Romanian radiophony Bibliography). , Coordonator Liliana Museţeanu. Bucureşti, Ed. Casa Radio, 2003, vol. 526 p. 585. *** Bibliographie Juridique Roumaine. Bibliografie juridică română 1974-1978. Coordonator al lucrării Nicolae Vrabie. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 214 p. 586. Borţan, Dumitru. "Enciclopedia", reflectare a vieţii economice a românilor din Transilvania ("The Encyclopaedia" reflecting the economic standard of the Romanians from Transylvania). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 42-43. 587. Bozga, Vasile. Terminologia economică în "Enciclopedia Română" a lui Corneliu Diaconovici (Economics terminology in Corneliu Diaconovici's "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 44-45. 588. Butnaru, Valentina. Basarabia în "Enciclopedia" Astrei (Bessarabia in Astra's "Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 71-73. 589. Cârjan, Lazăr; Manole, Mircea Gheorghe. Catalogul timbrelor poştale româneşti. Vol. I. 1858-1947 (The catalogue of the Romanian post stamps. Vol. I. 1858-1947). Bucureşti, Ed. Enciclopedică RAO, 2006, 348 p. 590. Chende-Roman, Gheorghe. Dicţionar etimologic al

localităţilor din judeţul Sălaj (Ethimological dictionary of the localities from Sălaj county). Cuvânt înainte de Gabriel Vasiliu. Zalău, Ed. Silvania, 2006, 415 p. 591. Cozmei, Mihail. Existenţe şi împliniri. Dicţionar biobibliografic. Domeniul muzică (Lives and fulfillments. Biobibliographical dictionary. Music). Iaşi, Ed. Artes, 2005, 347 p. 592. Cramarenco, Mihai. Literatura română în "Enciclopedia" lui Cornel Diaconovici (The Romanian literature in Cornel Diaconovici's "Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 63-68. 593. Crăciun, Bogdan; Bolovan, Ioan. Cercetările de istoria populaţiei Române (1945-2005). Bibliografie selectivă (Research in the history of Romania's population (1945-2005). A selective bibliography). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 p. 594. Creţu, Ioana-Narcisa. Actualitatea "Enciclopediei Române" a lui Corneliu Diaconovici (The present interest of Corneliu Diaconovici's "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 14-15. 595. Cristuş-Pascaniuc, Elena. Bibliografia tematică a revistei "Analele Bucovinei" pe anii 1994-2002 (The subject bibliography of the magazine "Analele Bucovinei", 19942002). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 565-572. 596. Crişan, Eugenia. Maria Baiulescu, singura femeie colaboratoare la "Enciclopedia Română" (Maria Baiulescu, the only woman - collaborator to the "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 108-110. 597. Curticăpeanu, Vasile. Reflectarea istoriografiei româneşti şi universale în "Enciclopedia Română" (The Romanian and world historiography in "The Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 19-21. 598. Deneş, Nicolae. Reflectarea problematicii de turism în "Enciclopedia" lui Cornel Daiconovici 1904 (The tourism questions in Cornel Daiconovici's "Encyclopaedia" 1904). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 117-120. 599. *** Dicţionarul general al literaturii române E-K (The general dictionary of Romanian literature. E-K). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 789 p. 600. *** Dicţionarul general al literaturii române. Vol. IV (L-O) (The general dictionary of the Romanian literature. Vol. IV (L-O). Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic, 2005, 745 p. 601. *** Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Dolj. Vol. I-III (The historical dictionary of the localities from Dolj county). Craiova, Ed. Alma, 2004. 602. Dogaru, Maria. Bibliografia heraldicii româneşti. Bibliographie heraldique roumaine. Lucrare îngrijită de Miliana Şerbu. Bucureşti, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004, 215 p. 603. Donea, Marilena. "Ateneu", 40. Biobibliografie (1964-2004). Vol. I-II ("Athenaeum", 40. Biobibliography). Bacău, Biblioteca Judeţeană "C. Sturdza", 2004, 472, 374 p. 604. Edroiu, Nicolae. Prezenţa istoriografiei române în bibliografia internaţională a ştiinţelor istorice (IBOHS) (19262001) (The Romanian historiography in the International Bibliography of the Historical Sciences). MSŞIA, 2006, 31, p. 41-55. 605. Enache, Ioan. George Genoiu, biobibliografie (George Genoiu, biobibliography). Bacău, Ed. Stadion, 2004, 176 p. 606. Frânculeasa, Alin. Bibliografia arheologică a judeţului Prahova (The archaeological bibliography of Prahova

23

county). Bucureşti, Ed. Maşina de Scris, 2005, 128 p. 607. Gastone, Niculae. Scriitori de peste munţi în "Enciclopedia Română" a Astrei (The writers from beyond the mountains in ASTRA's "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 81-82. 608. *Gherghel, Ioana. Repertoriul bibliografic al anuarului ştiinţific Biharea 1973-2000 (Bibliographic catalog of Biharea scientific yearbook 1973-2000). Biharea, 2001, 28, p. 351-378. 609. Giura, Lucian; Giura, Maura G. ; Knall, Helmuth. Contribuţii bibliografice la o istorie a Mediaşului (Bibliographical contributions to the history of Mediaş). Mediaş, Ed. Crisserv, 2005, 213 p. 610. Goţia, Dorin. Reformă, propuneri şi obiective în muzeele din România. Bibliografie selectivă (Reform, suggestions and objectives in the museums from Romania. Selected bibliography). Cibinium, 2000, 1, p. 353-364. 611. Gruian, Paul. Ştiinţă şi tehnică în "Enciclopedia Română" (Science and technology in "the Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 58-61. 612. Isac, Virginia. Contribuţii la o bibliografie: Alexandru Ioan Cuza (Contributions to a bibliography: Alexandru Ioan Cuza). Consultant Dumitru Ivănescu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 158 p. 613. Istrate, Petru. Contribuţii braşovene la realizarea şi editarea "Enciclopediei Române" (Contributions from Braşov to the "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 99-100. 614. Lazăr, Elena. Literatura neoelenă în România (18372005). O bibliografie (Modern literature in Romania (18372005). A bibliography). Bucureşti, Ed. Omonia, 2005, 206 p. 615. *** Lychnus et lampas. Exibition catalogue. Edited by Adriana Isac, Cristian-Aurel Roman. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 148 p. 616. Macavei, Elena. Şcoala şi pedagogia din teritoriile româneşti în Enciclopedia Asociaţiunii (The school and pedagogy from the Romanian territories in the Association's Encyclopaedia). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 74-80. 617. Marian, Gabriela. Sistemul bancar reflectat în "Enciclopedia Română" (The bank system in "the Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 49-50. 618. Mateescu, Adrian. Dicţionar bibliografic de lingvistică. Vol. II (1973-1986) (Bibliolographical dictionary of linguistics. Vol. II (1973-1986). Craiova, Ed. Universitaria, 2005, 404 p. 619. Matei, Pamfil. "Enciclopedia Română". O realizare semnificativă a Asociaţiunii ("The Romanian Encyclopaedia". A significant achievment of the Association). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 10-12. 620. Maxim, Zoia. Seminarul Naţional de Etnoarheologie (1991-2005) (The National Seminar of Ethno-Archaeology (1991-2005). AMET, 2006, 20, p. 259-270. 621. Mârza, Eva; Rus, Anton. Bibliografia cărţilor blăjene de la începuturile tipografiei până la anul 1948 (The bibliography of the books from Blaj since the beginnings of printing up to 1948). Blaj, Buna vestire, 2004, 119 p. 622. Meister, Róbert. A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiaja. Tanulmányok, cikkek. 1990-1999 (Social sciences bibliography of the Hungarians from Romania. Studies, articles. 1990-1999). Csikszereda, Pro-Print Kiadó, 2004, 783 p. 623. Moise, Ilie. Folclorul şi etnologia în prima

"Enciclopedie Românească" (Folklore and ethnology in the first "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 83-85. 624. Moldovan, Iosif. Obligaţiile fiscale ale românilor din Transilvania, oglindite în "Enciclopedia Română" (The taxes paid by the Romanians from Transylvania, in "the Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 46-48. 625. Muntean, Daniela. Etnologia în contextul literaturii de specialitate. Repere bibliografice 2000-2005 (Ethnology within specialized literature. Bibliographical framework 20002005). Cibinium, 2006, 2, p. 436-465. 626. Munteanu-Săcele, Ştefan. Pădurea românească în paginile "Enciclopediei Române" (The Romanian forrest in the pages of "the Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 69-70. 627. Murariu, Ioan. Dicţionar explicativ şcolar de termeni istorici şi arhaici (Explanatory School dictionary of historical and archaic terms). Bacău, Ed. Edu Soft, 2006, 370 p. 628. Nagy, Mária. Helikon. 1990-2004. Repertórium (Bibliographical index). Kolozsvár, Az EME kiadása, 2005, 384 p. 629. * *** Noesis I-XXXI. Travaux du Comité Roumain d'Histoire et de la Philosophie des Sciences. Index des articles. Noesis, 2005-2006, nr. 30-31, p. 281-308. 630. Oprean, Nora. Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2003) (The bibliography of the Institute of Archaeology and History of Art in Cluj-Napoca. Archaeology section (2003). EN, 2003, 13, p. 349-352. 631. Oproescu, Alexandru; Neagu, Mioara. Agora în bibliotecă. Bibliografia bibliotecii publice Buzău (1893-2003) (Agora in the library. The bibliography of the public library from Buzău (1893-2003). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2004, 256 p. 632. Pampu, Cătălina. Ştiinţele matematice în "Enciclopedia" Astrei (Mathematics in Astra's "Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 62. 633. Păcurariu, Mircea. Probleme bisericeşti prezentate de "Enciclopedia Română" a "Asociaţiunii" (1898-1904) (The church problems in the "Association's" "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 51-57. 634. Pădurean, Augustin. "Enciclopedia" Diaconovich, document al unirii ("The Diaconovich Encyclopaedia" document of the union). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 16. 635. Pop, Silvia. Contribuţia cărturarilor blăjeni la realizarea "Enciclopediei Române" (The contributions of the scholars from Blaj to the "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 88-90. 636. Popescu, Florentin. Dicţionar de mitologie orientală (Dictionary of Oriental mythology). Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2005, 393 p. 637. Popescu, Petru Demetru. Dicţionar de personalităţi istorice. Voievozi, principi, domnitori, regi (Dicitonary of historical personalities. Voivods, princes, domnitors and kings). Bucureşti, Ed. Niculescu, 2005, 288 p. 638. Razba, Maria. Personalităţi hunedorene. Oameni de cultură, artă, ştiinţă, tehnică şi sport (sec. XV-XX). Dicţionar. Ed. a II-a (Hunedoara personalities. People of culture, art, science, technique and sports (15th20th century). Dictionary. 2nd edition). Cuvânt înainte Mircea Păcurariu. Deva, Ed. Emia, 2004, 624 p.

24

639. *** "Revista de pedagogie", index bibliografic. Autori (1952-2001) ("The pedagogy review", bibliographical index). Coordonator Eugen Noveanu. Botoşani, Agata, 2002, 320 p. 640. *** Romániai Magyar Könyvkiadás. 1990-1998 (Publications of the Hungarians from Romania). Szerkesztette Szigethy Rudolf. Kolozsvár, Az EME kiadása, 2003, 380 p. 641. Satco, Emil. Enciclopedia Bucovinei. Vol. II-III (The encyclopaedia of Bukovina. Vol. II-III). Suceava, s. n., 2004, 1500 p. 642. Seni, Ioan. Contribuţii năsăudene la prima "Enciclopedie Românească" (Sibiu - 1904) (Contributions from Năsăud to the first "Romanian Encyclopaedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 91-98. 643. Stanciu, Ioan. Bibliografia Institutului de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca. Sectorul arheologie (2001-2002) (The bibliography of the Institute of Archaeology and History of Art in Cluj. Archaeology division (2001-2002). EN, 2002, 12, p. 343-348. 644. Stănescu-Stanciu, Teodora. Cărţi privind anul 1989 şi revoluţia română (Books regarding year 1989 and the Romanian Revolution). Clio 1989, 2005, 1, nr. 1-2, p. 259268.

645. Štefanko, Ondrej. Jean Grosu, bibliografie personală. Ed. a II-a (A personal bibliography). Nădlac, Ed. Ivan Krasko, 2004, 43 p. 646. Surdu, Alexandru. Semnificaţia filosofică a "Enciclopediei Române" (1898-1904) (The philosophical significance of "The Romanian Encyclopaedia" (1898-1904). Transilvania, 2004, 33, nr. 9-10, p. 17-18. 647. Szabó, Attila M. Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára Vol. I-II (The historical and administrative dictionary of the places in Transylvania, Banat and Partium). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2003, 1329 p. 648. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: bibliografie (Stephen the Great and Saint, 1504-2004: bibliohraphy). Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 194 p. 649. Tatu, Alexiu. Prima "Enciclopedie Românească" în documentele Direcţiei Judeţene Sibiu a Arhivelor Naţionale (The first "Romanian Encyclopaedia", in the documents of the National Archives from Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 910, p. 101-102. 650. *Teodorescu, Bogdan. Bibliografie (Bibliography). SAI, 2005, 70, p. 300-307.

IV. Izvoare istorice
1. DOCUMENTE
a. GENERALE
651. Apati, Cristian; Ciorba, Ioan. Însemnări de pe registrele de stare civilă ale parohiilor ortodoxe din Bihor (sfârşitul secolului al XVIII-lea-1848) (Notes on the legal status registers of the Orthodox diocese from Bihor (end of the 18th century-1848). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 1-70. 652. Drăghici, Ligia. Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Braşov (Brought to light again - 36 documents and manuscripts discovered in Braşov). Cumidava, 2003, 26, p. 369-383. 653. *** Izvoare privind istoria timpurie a oraşelor din România (până în anul 1301) (Sources about the early history of the cities from Romania (up to 1301). Redactor Paul Niedermaier, Colaboratori: Oana Damian, Zeno-Karl Pinter, Gh. I. Cantacuzino, Stela Cheptea, Mircea D. Matei, Sigrid Pinter, Anda-Lucia Spânu. HU, 2005, 13, nr. 1-2, p. 3-251. 654. Marchescu, Antoniu. Grănicerii bănăţeni şi comunitatea de avere (contribuţii istorice şi juridice). Ediţia a II-a (Banat frontier rangers and wealth community (historical and juridical contributions). Cu o prefaţă de Vasile Corneanu. Timişoara, Ed. Mirton, 2006, 628 p. 655. *Milian, Radu. Inscripţii pe o condică (Inscriptions on a register book). RBI, 2003, 1, nr. 1, p. 18-19. 656. Muscă, Elena. Documentul scris - izvor istoric şi de artă (The written document - historical and art source). AMP, 2005, 27, p. 497-505. 657. *** Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente. Vol. I (1859-1919). Vol. II (1920-1947) (Ministry of Foreign Affairs. Acts and documents, Vol. I. (1859-1919). Ediţie de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu, Gheorghe G. Potra. Bucureşti, Ed. Fundaţia Europeană Titulescu, 2004, 757, 581 p. 658. Radu, Măriuca. Mărturii istorico-documentare privind mişcarea naţională a românilor braşoveni reflectate în expoziţia permanentă a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (Historical-documentary evidences about national movement in Braşov in the permanent exhibition of History Museum from Braşov). Cumidava, 2003, 26, p. 141-159.

b. MEDIEVALE
659. Andea, Susana. Medicul domnesc Bartolomeo Ferrati şi epoca sa. Documente (Princely physician Bartolomeo Ferrati and his time. Documents). Cluj-Napoca, Ed. Supergraph, 2005, 252 p. 660. Andreescu, Mihail M. Documente muntene referitoare la Mitropolia Ţării Româneşti. Mănăstirea Argeş şi Episcopia Argeşului. Anii 1492-1823 (Wallachian documents about the Metropolitan Seat of Wallachia. The Argeş monastery and the Argeş diocese. 1492-1823). Bucureşti, Ed. Publistar, 2004, 419 p. 661. *Anghel, Gheorghe. Diploma cavalerilor ioaniţi, important izvor documentar pentru istoria românilor (The

25

diploma of the Joanites Knights, main documentary source for the history of the Romanians). Dac, 2003, nr. 14, p. 13-14. 662. *** Az erdélyi fejedelmek királyi könyvei. I. János Zsigmond királyi könyve 1569-1570 (The royal books of the Transylvanian princes). Köéteszi: Fejér Tamás, Rácz Etelka, Szász Anikó. Kolozsvár, Az EME kiadása, 2003, 225 p. 663. Barbu, Violeta; Bălan, Constantin; Constantin, Florina Manuela. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească. Vol. XXXVII (1652). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 459 p. 664. Bălan, Teodor. Documente bucovinene. Vol. VII: 1464-1740 (Bukovina documents. Vol. VII. 1464-1740). Ediţie îngrijită de Ioan Caproşu, Indice de Arcadie Bodale, Cuvânt înainte de Dumitru Vatamaniuc. Iaşi, Ed. Taida, 2005, 316 p. 665. Bichigean, Gheorghe. Moldova, noi documente medievale (Moldavia, new mediaeval documents). Sibiu, Burg, 2003, 64 p. 666. Bodo, Edith. Un document privind vânzarea porcilor de pe domeniile Oradea şi Beliu la începutul secolului al XIXlea (A document on the pigs'selling from the domains of Oradea and Bleiu at the beginning of the 19th century). RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 23-26. 667. *Căţoi, Mihai Ovidiu. Un hiéromoine "scythe" du territoire de la Roumanie, dans un manuscrit byzantin du XII-e siècle. EBPB, 2006, 5, p. 223-242. 668. Chiţu, Dana Iulia. Ştefan cel Mare în documentele Arhivelor Naţionale ale României (Stephen the Great in the documents of the National Archives of Romania). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 18-19. 669. *Coroianu, Victor. O diplomă a principesei Ana de Nadaşd din 1559 dispărută şi regăsită ca o copie din anul 1792, cu înnobilarea unor români din Ţara Făgăraşului (A diploma of princess Ana of Nadaşd from 1559 lost and found as a copy from 1792, about the ennobilation of some Romanians from Ţara Făgăraşului). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 44-45. 670. Cristea, George. Cele mai vechi mărturii despre contactele cu românii (The most ancient proofs about the contacts with the Romanians). FR, 2005, 7, nr. 3-4, p. 48-50. 671. *** Csiki székely krónika (The Szeklers' Chronicle from Ciuc). Sepsiszentgyörgy, Európai Idö Kiadó, 2004, 120 p. 672. Diaconescu, Marius. Documente din Arhiva Conventului din Cluj-Mănăştur referitoare la comitatul Dăbâca (cista comitatus Doboka) (1376-1399) (Documents from the archives of Cluj-Mănăştur convent concerning the county of Dăbâca (1376 - 1399). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 1-28; 2005, 2, nr. 1, p. 1-49. 673. *** Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. XXXVII (1643-1644). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 727 p. 674. *** Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. XV (1376-1380). Volum întocmit de Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinel Dincă. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 912 p. 675. *** Documenta Romaniae Historica. Seria B. Ţara Românească. Vol. XXX (1645), XXI (1646), XXV (1650). Ediţie de Violeta Barbu, Marieta Chiper, Gheorghe Lazăr, Constanţa Ghiţulescu, Andreea Iancu. Bucureşti, Academiei Române, 98-2003, 519, 519, 487 p. 676. *** Documente româneşti din arhiva mănăstirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog. Vol. I (Romanian

documents in the archive of the Xiropotam monastery on the Athos Mountain. Catalog. Vol. I). Volum editat de Florin Marinescu, Ioan Caproşu, Petronel Zahariuc. Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 485 p. 677. Doroftei, Claudia. Scrierile lui Ştefan cel Mare (The writings of Stephen the Great). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 7-10. 678. Drăgoescu, Andreea. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare în documente (The foundations of Stephen the Great in documents). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 15-17. 679. Dumitran, Daniel. Documente referitoare la mişcarea de opoziţie catolică din Ungaria şi Transilvania faţă de reformele iosefine (Documents regarding the Catholic opposition movement in Hungary and Transylvania to the josephine reforms). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 57-78. 680. *** Elenchus fontium historiae urbanae. Quam edendumt curaverunt Paul Niedermaier, Quam ediderunt Gheorghe I. Cantacuzino, Stela Cheptea, Miron D. Matei, Zeno-Karl Pinter. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 255 p. 681. *** Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei. (Testaments of Transylvanian nobles and important persons.). Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összőállította Tüdős S. Kinga. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006, 324 p. 682. *** Erdélyi római Katholikus egyházlatogatási jegyzőkönyven és okmányók köteté (1727-1737) (The volume of documents and control reports of the Roman-Catholic church in Transylvania). Köéteszi Kovács András, Kovacs Zsolt. Kolozsvár, s. n., 2002, 230 p. 683. *** Erdélyi testamentumok. I. Hadviselő székely végrendeleti. Háromszék. Kiadta Tüdős S. Kinga. Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003, 467 p. 684. *** Europe and the Porte. New documents on the eastern question. Vol. III-IV. Iaşi, Ed. Junimea, 2006. 685. *Feneşan, Costin. Die Adels- und Wappenbriefe der Familie Vancea von Bucharest aus dem 17. Jahrhundert. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 62-83. 686. Gorun, Gheorghe. Cinci documente referitoare la haiducul maramureşean Pintea (Five documents concerning Pintea, the Maramureş outlaw). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 50-56. 687. Istrate, Voica. Diplomă de înnobilare cu blazon din 1576 păstrată sub forma unei copii (Diploma with armorial from 1576 preserved in a copy). Cumidava, 2003, 26, p. 69-78. 688. *** Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria A. Diplomataria. Vol. X. Comitatul Turda (The sources of the rebellion of Horea. Series A. Diplomataria. Vol. X. The county of Turda). Autori: Ladislau Gyémánt, , Anton E. Dörner, Vasile Lechinţan. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 464 p. 689. *** Die Kirchen Sücher sprechen lassen. Die Ordnung des kirchlichen Lebens in Weidenbach. Catastrofele bisericeşti vorbesc. Rânduiala vieţii bisericeşti la Ghimbav. Ediţie de Liliana Maria Popa, Wolfreim G. Mreibemann. Bucureşti, Ed. Blueprint, 2006, 150 p. 690. Lazăr, Gheorghe; Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa; Iancu, Andreea. Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească. Vol. XXXIII (1648). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 517 p. 691. Lazăr, Mihai. Importanţa izvoarelor statistice pentru cunoaşterea realităţilor fiscale din Moldova medievală (The importance of statistical sources to the understanding of fiscal realities in medieval Moldavia). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p.

26

78-96. 692. *** "Letopiseţul de când s-a început Ţara Moldovei" Letopiseţul lui Ştefan cel Mare ("The chronicle since the beginnings of Moldavian Land" - Stephen the Great's Chronicle). Ediţie îngrijită, traducere, studiu introductiv şi note de G. Mihăilă. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 91 p. 693. Luca, Cristian. Note documentare privitoare la rezidenţii străini din oraşele din Ţările Române în secolele XVI-XVII (Documents about the foreign residents in the cities of the Romanian Provinces in the 16th - 17th century). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 95-102. 694. *Lukács, Antal. Originile stăpânirii brâncoveneşti la Sâmbăta de Sus. Documente inedite (The origins of the possesion of Sâmbăta de Sus by the Brâncoveanu family. New documents). ActaT., 2004, 1, p. 229-248. 695. Manolescu, Radu. Socotelile Braşovului. Registrele vigesimale Vol. I-II (The accounts of Braşov. The vigesimal ledgers). Ediţie de Ionel Cândea, Radu Ştefănescu. Brăila, Ed. Istros, 2005, 586 p. 696. Mircea, Gabriela. Un protocol de ordonanţe bisericeşti al protopopilor ortodocşi din Cuciulata (Ţara Făgăraşului) de la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea (A protocol of ecclesiastical regulations of the Ortodox protopopes from Cuciulata (The Făgăraş district), from the end of the 18th and the beginning of the 19th century). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 79-108. 697. Moisin, Anton. Lupta părintelui Octavian Moisin pentru drepturile Bisericii Române Unite cu Roma în prigoana comunistă (fragmente din materialele privind memoriile de protest şi corespondenţa bisericească) (The fight of father Octavian Moisin for the rights of the Romanian Greek Catholic church during the communist persecution (fragments from the protest petitions and the church correspondence). Sibiu, Imago, 2004, 60 p. 698. Oltean, Vasile. Izvodul primului calendar almanah descoperit în Şcheii Braşovului (The chronicle of the first romanian calendar-almanack discovered in Braşov - Şchei). Cumidava, 2003, 26, p. 84-86. 699. Paraschiv, Mihaela. Documente latine de cancelarie din Moldova (sec. XIV-XVIII). Studiu lingvistic şi stilistic (Latin documents from the chancellor's office of Moldavia (14th-18th century). Linguistic and stylistic study). Iaşi, Junimea, 2004, 488 p. 700. Pavel, Teodor. Problema tezaurului român la Moscova în lumina unor izvoare arhivistice germane din 19171918 (The Issue of Romanian National Treasure in Moscow

reflected in the German Archives sources from 1917-1918). AAM, 2005, 4, p. 264-272. 701. Pînzar, Alexandru. O carte domnească inedită de la Mihai Racoviţă voievod (An original book from the prince Mihai Racoviţă). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 167-170. 702. Pop, Ioan Aurel; Luca, Cristian. Date privitoare la zona Dunării de Jos în izvoare veneţiene din secolele XVIXVII (Data regarding the Lower Danube area from 16th-17th centuries Venetian sources). Danubius, 2004, 22, p. 33-44. 703. Râpă-Buicliu, Dan. Noi ştiri documentare privind relaţiile moldo-polone în timpul domniei lui Mihai Racoviţă (New documentary news regarding Moldavian and Polish relationships under the reign of Mihai Racoviţă). Danubius, 2004, 22, p. 55-64. 704. Rozsondai, Béla. Erdélyiek bejegyzései ifj. Pápai Páriz Ferenc emlékkönyvében (Transylvanian persons in the Album Amicorum of Ferenc Pápai Páriz Jr.). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p. 277-304. 705. Simon, Zsolt. Monumente de limbă maghiară din secolul al XVI-lea în arhiva municipiului Târgu-Mureş (16th century Charters in Hungarian language in the Archive of Târgu Mureş). AAM, 2004, 3, p. 275-288. 706. Soare, Ion. Documente slavo-române păstrate în arhivele din Oltenia. Ediţia a II-a (Slavonian-Romanian documents in the archives from Oltenia). Cuvânt înainte de G. Mihăilă. Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys, 2005, 287 p. 707. *Stroia, Marian. Un izvor mai puţin cunoscut despre Campania de la Prut din 1711 (A less known source about 1711 Prut Campaign). Danubius, 2005, 23, p. 57-72. 708. Székely, Maria Magdalena. Un document de la Miron Vodă Barnovschi (A document from Miron Vodă Barnovschi). SMIM, 2005, 23, p. 253-256. 709. Tatu, Alexiu. Ştefan cel Mare în documentele Direcţiei Judeţene Sibiu a Arhivelor Naţionale (Stephen the Great in the documents of the National Archives from Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 7-8. 710. Tűdős, Kinga. Testamente transilvănene. Trei Scaune 1548-1711 (Diplomatorium secuiesc, vol. X) (Transylvanian testaments. Three chairs 1548-1711. Szekler Diplomacy). Târgu Mureş, Mentor, 2003, 356 p. 711. Zuică, Eugen. Informaţii privitoare la Ţările Române în câteva lucrări italiene mai puţin cunoscute (veacurile XVIXVIII) (Information regarding Romanian Principalities in some less known Italian works (16th-18th centuries). Danubius, 2004, 22, p. 45-54.

c. MODERNE
712. Bardu, Nistor. Conştiinţa iluministă, aromânească şi balcanică a scriitorilor aromâni din secolul al XVIII-lea (Aromanian and Balkan Enlightenment consciousness of the Aromanian writers in the 18th century). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 2, p. 197-206. 713. Bauman, Maria-Ana. Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920-1938) (Documents about Bran Castle during Queen Mary's possesion (1920-1938). Cumidava, 2003, 26, p. 216-230. 714. *Cherciu, Dorel Viorel. Documente de arhivă privitoare la Consistoriul eparhial al episcopiei de Caransebeş (1865-1890) (Archive documents on the diocese of Caransebeş 1865-1890). AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 135-146. 715. *Ciorba, Ioan. Rolul alimentaţiei în prevenirea şi vindecarea unor boli reflectat în câteva documente cu caracter medical din Transilvania la începutul veacului al XIX-lea (The importance of food in curing some diseases, as reflected by medical documents from Transylvania, at the beginning of the 19th century). CTC, 2005, 3, nr. 10-12, p. 4-10. 716. Cosma, Ela. Fondul de documente 1848 de la Institutul de Istorie "George Bariţ" din Cluj-Napoca (The 1848 Funds of Documents at the History Institute "George Bariţ"). AIICN, 2004, 43, p. 711-712. 717. Cosma, Ela. Revoluţia de la 1848. Un catalog de

27

documente şi regeste (Fondul Institutului de Istorie din Cluj). Vol. I-II (The revolution of 1848. A catalog of documents and registers (The collections of the history Institute of Cluj). Vol. I-II). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 279, 318 p. 718. Coşa, Anton. Catolicii din Moldova în Arhiva Congregaţiei de Propaganda Fide. Documente inedite (Catholics from Moldavia in the archive of the Sacred Congregation of Propaganda Fide. New documents). Carpica, 2005, 34, p. 151-173. 719. Crăciun, Cornel. Cartea poştală ilustrată ca izvor istoric de epocă. "Cazul" oraşului Sibiu (The old picture postcard as a historical source. "The case" of the city of Sibiu). HU, 2002, 10, nr. 1-2, p. 187-207. 720. Dăncuş, Mihai; Todincă, Gheorghe. Documente inedite privind mişcarea naţională română în Maramureş la sfârşitul secolului al XIX-lea (Original documents about the national Romanian movement in Maramureş at the end of the 19th century). AMMar, 2002, nr. 1, p. 391-400. 721. Dobozi, Milandolina-Beatrice. Statutul breslei împletitorilor de nasturi din Târgu-Mureş - secolul al XIX-lea (The status of the button knitters' guild from Târgu Mureş 19th c.). AAM, 2005, 4, p. 237-263. 722. *** Documente privind Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Seria C: Transilvania. Vol. II. 17-26 iunie 1848 (Documents about the Revolution of 1848 in the Romanian Countries. Series C: Transylvania). Autori: M. Bodor, L. Botezan, G. Neamţu, E. Cosma, I. Chindriş, S. Mândruţ. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 745 p. 723. Dóczy, Örs. Diploma de înnobilare a unui medic necunoscut - Mátyus István (The ennoble diploma of an unknown doctor - Mátyus István). AAM, 2004, 3, p. 289-294. 724. *** Europa and the Porte. New Documents on the Eastern Question. Vol. III-IV. Swedish Diplomatic Reports, 1799-1808. Edited by Veniamin Ciobanu. Iaşi, Ed. Junimea, 2006, 506, 456 p. 725. Faur, Viorel. Românii din Crişana în anii revoluţionari 1848-1849. Studii şi documente. Vol. II (1848) (The Romanians from Crişana in the revolution years 18481849. Studies and documents. Vol. 2 (1848). Documents). Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 213 p. 726. Filitti, Georgeta. Al I. Cuza. BBuc, 2006, 9, nr. 7, p. 7-10. 727. Filitti, Georgeta. Arhiva Catargi (The Catargi archive). BBuc, 2005, 8, nr. 6, p. 5-8. 728. Florescu, Aurelia. Un document despre urmaşii domnitorului Constantin Brâncoveanu (A document about the descendents of domnitor Constantin Brâncoveanu). Oltenia, 2004, 15, p. 63-66. 729. Georgiţă, Mihai. Încă o istorie a regimentului de graniţă de la Năsăud (Another history of the Border regiment in Năsăud). A Som., 2004, 3, p. 417-437; 2005, 4, p. 323. 730. Golea, Cornel; Pleniceanu, Vasile; Ionel, Viorel. Documente cartografice din secolele XVIII-XIX. Sinteze geografice ale vieţii sociale şi economice din ţinutul Severinului şi de la poarta europeană a Dunării Româneşti (Cartographic documents from the 18th-19th century. Geographic synthesis of the social and economic life in the region of Severin and at the European gate of the Romanian

Danube). AUC geogr., 2003, 6, p. 69-77. 731. Horga, Ioan; Şipoş, Sorin. De la "Mica" la "Marea Europă". Mărturii franceze de la sfârşitul secolului al XVIIIlea şi de la începutul secolului al XIX-lea despre frontiera răsăriteană a Europei. Studii şi documente. De la "Petite" a la "Grande Europe". Temoignages français de la fin du XVIII e et du debut du XIX e siecle sur la frontiere orientale de l'Europe. Etudes et documents. Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 256 p. 732. Jităreanu, Benonia. Documente moldoveneşti secolele XVIII-XIX (Moldavian documents - 18th-19th centuries). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 309-314. 733. Mareci, Harieta. Din arhiva lui Teodor Bălan (From Teodor Bălan's archive). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 257-265; 2005, 11, p. 183-200; 2006, 12, p. 233-242. 734. Mihalache, Andi. Patrimonii, relicve, ceremonii. Documente despre posteritatea modernă a lui Mihai Viteazul (Patrimonies, relics, ceremonies. Documents on the modern posterity of Michael the Brave). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 182200. 735. Peteanu, Claudia Septimia. "Protocolul Căsăstoriţilor" din comunitatea Năsăud în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The "Married Couple" protocol from Năsăud community, in the second half of the 19th c.). A Som., 2005, 4, p. 211-245. 736. Popovici, Florin Bogdan. Conscripţia de la 1713 Satele brănene (I) (The Census from 1713 - villages from Bran). Cumidava, 2003, 26, p. 79-83. 737. *** Poruncile primăriei Năsăud. 1863-1866 (The orders of the Townhall Năsăud). Cuvânt înainte Simion Retegan, Ediţie de Simion Lupşan, Adrian Onofreiu. Năsăud, Ed. Fundaţiei "George Coşbuc", 2006, 283 p. 738. Retegan, Simion; Suciu, Dumitru; Mádly, Loránd; Andrei, Mirela. Documente privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania între 1849-1918. Vol. III: 30 iulie 1859-26 februarie 1861 (Documents regarding the movement of Romanians in Transylvania between 1849-1918. Vol. III: 30 july 1859 - 26 february 1861). Colaborator George Cipăianu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 643 p. 739. Rotar, Marius. Discurs testamentar în Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Testamentary discourse in Transylvania in the second half of the 19th century and the begining of the 20th century). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 111-126. 740. *Străjan, Ioan. Cuvântări, discursuri şi declaraţii din anul 1915, referitoare la împlinirea dezideratului "întregirii statului naţional român" (Speeches and declarations from 1915 on the unification of the Romanian national state). Dac, 2001, nr. 8, p. 11-13. 741. Szász, János. Az utolsó oldal. Naplójegyzetek (19972003) (Pages from a journal, 1997-2003). Marosvásárhelyi, Mentor Kiadó, 2004, 352 p. 742. Varga, Attila. Chronica Aulae Episcopalis Timisoaensis. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 390 p. 743. Vrăsmaş, Niculae. Izvoare monografice bârgăuane (Monographic sources from Bârgău). A Som., 2005, 4, p. 413431.

28

d. CONTEMPORANE
744. Banu, Florian; Bărbulescu, Theodor; Duică, Camelia; Ţăranu, Liviu. Securitatea. Structuri-cadre, obiective şi metode. Vol. I-II ("The Securitate". Structures, aims and methods). Coordonator Florica Dobre. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006. 745. Bucur, Ioan Marius; Stan, Lavinia. Persecuţia Bisericii Catolice din România: documente din Arhiva Europei Libere: 1948-1960. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită (The persecution of the Catholic Church from Romania. Documents from the archives of the Free Europe). Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 259 p. 746. *** Cazurile Plăcinţeanu (The Plăcinţeanu cases). Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 99-118. 747. Căruntu, Mihai-Aurelian. Un eveniment din viaţa Cernăuţilor de odinioară: serbările prilejuite de dezvelirea Monumentului Unirii (11 Noiembrie 1924). Documente (An event in the life of the old Cernăuţi: the feasts occasioned by the unveil of the Union monument (Nov. 11, 1924). Documents). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 315-346. 748. Clit, Constantin. Un document inedit privind activitatea din Eparhia Huşilor (1925-1943) (An original document on the activity of the Huşi Diocese). AMM, 20012003, 22-24, nr. 1, p. 408-422. 749. *** Conferinţa (secretă) a Uniunii Scriitorilor din iulie 1955 (The secret conference of the Writers' Union in July 1955). Ediţie de:Mircea Coloşenco, Cuvânt înainte de Pavel Ţugui. Bucureşti, Ed. Vremea, 2006, 455 p. 750. Constantiniu, Laurenţiu. Ambasadorul S. I. Kavtaradze raportează (Ambassador V reporting). RA, 2006, 70, nr. 3, p. 79-85. 751. Denize, Eugen. Puterea comunistă şi armata. Un document din Arhiva C. C. al P. C. R. (The communist power and the army. A document from the archives of the Central Committee of the Romanian Communist Party). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 70-75. 752. Diaconescu, Marius. Presiunea naţionalismului ortodox românesc asupra catolicilor din Moldova. Documente (1922-1945) (The presure of the Orthodox nationalism on the Moldavian Catholics. Documents (1922-1945). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 154-175. 753. Dobre, Florica. Organizaţii în care au activat români din exil: Comitetul Naţional Român şi Adunarea Naţiunilor Europene Captive (Organizations of the Romanians in exile: The Romanian National Comittee and The Assembly of the European Captive Nations). RA, 2006, 3, p. 40-78. 754. *** Documente [1989] (Documents [1989]). Clio 1989, 2005, 1, nr. 1-2, p. 163-206. 755. *** Documente ale represiunii (Documents of the repression). Caietele Revol., 2006, nr. 2, p. 58-62. 756. *** Documente privind istoria modernă şi contemporană a României (Documents on the modern and contemporary history of Romania). Editori: Gheorghe Sbârnă, Ion Stanciu, Iulian Oncescu, Silviu Miloiu. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 332 p. 757. *** Dokumentumok (Documents). MK, 2004, 9, nr. 4, p. 83-92; 2005, 10, nr. 1/2, p. 72-134. 758. Drăghici, Lucian. Un raport francez despre armata română din timpul lui Cuza (A French report on the Romanian army during the reign of Cuza). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 24. 759. *Faur, Antonio. Un raport diplomatic francez (inedit) despre organizarea administrativă sovietică a Basarabiei şi Nordului Bucovinei (septembrie 1940) (A diplomatic French report on the Soviet administrative organization of Bessarabia and the Northern Bukovina (September 1940). CTC, 2005, 3, nr. 10-12, p. 92-97. 760. Gavrilescu, Vasile. "Liliacul". Documente ("The lilac". Documents). Râmnicu Vâlcea, Antim Ivireanul, 2004, 416 p. 761. Ionescu-Gură, Nicoleta. Nomenclatura Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român (The "nomenclature" of the Central Committee of the Romanian Workers' Party). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 441 p. 762. *Ivănescu, Sorin D. The Documents of the Securitate (The Romanian Communist Secret Service) and the Historical Research. RRH, 2004, nr. 43, p. 303-313. 763. Jakabbfy, Elemér. Tervezet a "kisebbségi törvény" javaslatához (Project for the law of the minorities). MK, 2004, 9, nr. 1-2, p. 377-. 764. *** Lotul Antonescu în ancheta SMERŞ, Moscova, 1944-1946. Documente din arhiva FSB. (The Antonescu group under SMERŞ investigation, Moscow, 1944-1946. Documents from the FSB archives). Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Radu Ioanid. Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 467 p. 765. Mironov, Alexandru-Murad. Putere şi politică în România lui Nicolae Ceauşescu. Reabilitările din aprilie 1968 (Power and politics in Ceauşescu's Romania. Reabilitations in April 1968). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 169-190. 766. Mironov, Alexandru-Murad. Restabilirea controlului. Conferinţa naţională a P. C. R., decembrie 1967 (Re-establishing control. The National Conference of the Romanian Communist Party, December 1967). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 204-212. 767. Mocanu, Marin Radu. Avram Bunaciu. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Libra, 2006, 296 p. 768. Moisa, Gabriel. Un document inedit despre "Istoria PCR" în nord-vestul României în perioada interbelică (An original document about the "History of the Romanian Communist Party" in North-Western Romania during interwar). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 62-63. 769. Moisa, Gabriel. Un document inedit despre mişcarea comunistă beiuşeană în preajma lui 23 august 1944 (An original document about the communist movement from Beiuş around August 23, 1944). RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 50-51. 770. Moşincat, Constantin. Documente inedite despre cinstirea eroilor martiri de la Sânlazăr (Bihor) şi Lazuri (SatuMare) (Original documents on the honours of the great martyr heroes from Sânlazăr and Lazuri). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 8690. 771. Neagoe-Pleşa, Elis. Criticând cultul personalităţii: noi instrucţiuni pentru presa de partid, 2 iulie 1952 (Criticizing the cult of personality: new instructions for the party press, July, 2nd 1952). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 199-211. 772. Netzhammer, Raymund. Episcop în România într-o epocă a conflictelor naţionale şi religioase (1905-1924). Jurnal. Vol. I-II (Bishop in Romania in an epoch of national and religious conflicts (1905-1924). Journal. Vol I-II). Editori Nikolaus Netzhammer, Krista Zach. Bucureşti, Ed. Academiei

29

Române, 2005, 1737 p. 773. Opriş, Petre. Bugetul partidului şi privilegiile nomenclaturii P. C. R., 1961-1965 (The budget of the party and the privilegies of the Romanian Communist Party Nomenklatura, 1961-1965). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 212226. 774. *** Pacea de mâine. Documente ale Comisiei constituite în vederea pregătirii Conferinţei de Pace de după cel de-al doilea război mondial (1942-1944) (The peace of tomorrow. Documents of the Consulting Chamber for the preparations of the Peace Conference after World War II (1942-1944). Ediţie de Petre Otu. Bucureşti, Ed. Militară, 2006, 354 p. 775. Paál, Árpád. Törvény a székely közületek közművelődési önkormányzatáról, a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerződés 11. cikke alapján (The law of the autonomy of the cultural societies of the Szeklers' community, according to article 11 of the Paris International Convention from December 19th, 1919). MK, 2004, 9, nr. 1-2, p. 424-465. 776. Rădulescu, Mihai Sorin. Sur quelques membres de la famille royale de Roumanie en France. ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 185-192. 777. *** Relaţiile româno-chineze. 1880-1974. Documente (Romanian-Chinese relations. 1880-1974. Documents). Coordonator Romulus Ioan Bucura. Bucureşti, [s. n. ], 2005, 1288 p. 778. Retegan, Mihai; Duţu, Alexandru. Război politic în blocul comunist. Documente. Vol. II. Relaţii româno-sovietice (Political war in the communist block. Documents. Vol. II. Romanian-Soviet relations). Bucureşti, RAO, 2004, 271 p. 779. *** Români în exil, emigraţie şi diasporă. Documente din fosta arhivă a C. C. al P. C. R. (Exiled Romanians, emigration and diaspora. Documents from the former archive

of C. C of P. C. R.). Volum îngrijit de Dumitru Dobre, Dan Taloş, Cuvânt înainte Dumitru Dobre. Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2006, 367 p. 780. *** Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al CC al PMR. Vol. III (1950-1951) (Shorthand records of the Political Bureau of the Central Committee of the Romanians' Workers Party (1950-1951). Introducere de Ioan Scurtu. Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2004, 628 p. 781. *** Stenogramele şedinţelor conducerii PCR: 23 septembrie 1944 - 26 martie 1945 (Shorthand records of the meetings of the Romanian Communist Party leaders: September 23rd 1944 - March 26th 1945). Coordonatori: Radu Ciuceanu, Corneliu Mihai Lungu, Florin Constantinu, Sever Catalan. Bucureşti, INST, Arhivele Naţionale, 2003, 376 p. 782. *** Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. Vol. VIII (august-decembrie 1942) (Shortand records of the meetings of the Ministers' Council, the government of Ion Antonescu. Vol. VIII (AugustSecember 1942). Ediţie de Marcel-Dumitru Ciucă, Maria Ignat. Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2004, 640 p. 783. Traşcă, Ottmar. Situaţia evreilor din România în vara anului 1941 în viziunea diplomaţiei maghiare. Un raport diplomatic inedit al legaţiei maghiare din Bucureşti (The situation of the Jews in Romania in the summer of 1941 according to the Hungarian diplomacy. An unknown diplomatic report of the Hungarian legation in Bucharest). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 176-188. 784. Troncotă, Cristian; Spânu, Alin. Documente SSI privind spaţiul sovietic 22 august1939 - 23 august 1944 (SSI documents regarding the Soviet territory: August 22, 1939 August 23, 1944). Bucureşti, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004, 375 p.

2. MEMORIALISTICĂ
a. MEDIEVALĂ
785. Bethlen, Nicolae. Descrierea vieţii sale de către el însuşi (The description of his life, by himself). Prefaţă de Camil Mureşanu. Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 330 p.

b. MODERNĂ
786. Chiper, Mihai. 1848: memorii concurente, grupuri competitoare şi producţii memorialistice specifice (1848: concurrent memoirs, competitive groups and specific memorialistic productions). ASUIist., 2004, 50, p. 111-132. 787. Drăghici, Lucian. Mărturiile unui ambasador. Maurice Paléologue (The confessions of an ambassador. Maurice Paléologue). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 36-38. 788. Gall, Dimitrie. Jurnal de prizonierat (1 august - 10 septembrie 1917) (Captivity journal (August 1st - September 10th 1917). Ediţie de Liviu Papuc, Vasile Pop-Luca. Iaşi, Ed. Alfa, 2005, 150 p. 789. Oprişan, I. Gr. Pe căile robiei. Însemnările unui prizonier român (1916-1918) (Ways of slavery. Notes of a Romanian prisoner (1916-1918). Ediţie de Cosmin Budeancă, Valentin Orga. Cluj-Napoca, Argonaut, 2003, 207 p. 790. Pelivan, Ioan. Basarabia cea diferită de Rusia (Bessarabia, different from Russia). Prezentare şi selecţie de I. Lăcustă. MI, 2006, 40, nr. 4, p. 58-61. 791. Rus, Valer. Tradiţionalism şi modernitate în societatea românească reflectate într-o descriere de călătorie maghiară din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, "Imagini din Ţara Românească" descrise de Sami Lajos la 1870 (Traditionalism and modernity in the Romanian society reflected in a Hungarian traveller's diary from the second half of the 19th century - images from Ţara Românească, described by Sami Lajos in 1870). Cumidava, 2003, 26, p. 119-131.

30

c. MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
792. Andreica, Leon. Mărşăluind la cheremul imperiilor (Marching at the empires' mercy). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2005, 96 p. 793. Angelescu, Nicolae. Memoriile unui om obscur. Contribuţii la istoria Râmnicului Vâlcii (Memoirs of an obscure man: contributions to the history of Râmnicu Vâlcea). Ediţie critică de Ion Soare, Liliana-Marinela Beu, Cuvânt înainte de Liliana-Marinela Beu, Notă asupra ediţiei şi glosar de Ion Soare, Note de Liliana-Marinela Beu, Ion Soare, Tiberiu Aniniş. Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005, 457 p. 794. *Băluţă, Cloşca. Din amintirile unei participante la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918 - Rafila Băluţă (The memories of a participant at the Great National Assembly from Alba Iulia, December 1918 Rafila Băluţă). Dac, 2002, nr. 11, p. 33-34. 795. Breban, Nicolae. Sensul vieţii, memorii. Vol. II (The sense of life, memoirs. Vol. II). Iaşi, Polirom, 2004, 447 p. 796. Cerkez, Emil. Din vremuri trecute... (în România). Ediţia a II-a (From past times... (in Romania). Ediţie de Andrei Pippidi. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 176 p. 797. Dragu-Dimitriu, Victoria. Poveşti ale domnilor din Bucureşti (Stories of the gentlemen of Bucharest). Bucureşti, Ed. Vremea, 2005, 493 p. 798. Galaction, Gala. Jurnal 1947-1952. Pagini inedite cenzurate (Journal. Original uncensored pages). Ediţie îngrijită de Teodor Vârgolici. Bucureşti, Ed. Vestala, 2006, 270 p. 799. Gavoty, Bernard. Carnetul meu de însemnări "În ţara lui Enescu" (My notebook "In the country of Enescu"). Muzica, 2005, 16, nr. 4, p. 12-14. 800. Gomboş, Constantin C. Învăţătorul sublocotenent Nicolae Mălureanu, 1916-1918. Însemnări din prizonieratul german (The school teacher sub-lientenant Nicolae Mălureanu, 1916-1918. Notes from his German captivity). Historia, 2006, 6, nr. 53, p. 12-17. 801. Hârgău, Costică. Amintiri din copilărie (Recollections from child-hood). AMEM, 2003, 3, p. 323-347. 802. Kirileanu, G. T. Sub trei regi şi trei dictaturi. Amintiri, jurnal şi epistolar. Vol. I. (1872-1916) (Under three Kings and three dictatorships. Memories, diary and epistolary). Ediţie de Constantin Bostan. Piatra Neamţ, Crigarux, 2004, 403 p. 803. Kirileanu, Gheorghe Teodorescu. Însemnări zilnice (1906-1960) (Daily notes). Ediţie de Constantin Prangati, Prefaţă de Iordan Datcu. Bucureşti, Albatros, 2004, 386 p. 804. Lăcustă, Ioan. De la o Unire la alta, memorie sau memorialişti, 1859-1918 (From a Union to another, memoirs or memorialists, 1859-1918). Bucureşti, Ed. Albatros, 2005, 358 p. 805. *** Memorialistica între realitate şi ficţiune (Memoirs between reality and fiction). Editor Aurel Podaru. Beclean, Clubul Saeculum, 2004, 92 p. 806. Onofreiu, Adrian. Nestor Şimon - manuscrise inedite (Nestor Şimon - unstudied manuscripts). A Som., 2004, 3, p. 469-494. 807. Popa, Septimiu. Caravanele Ardealului. Evocări. Ed. a II-a (Caravans of Transylvania. Evocations). Ediţie de Ion Buzaşi. Craiova, Didactica Nova, 2004, 128 p. 808. Roske, Octavian. Colectivizarea agriculturii. Represiunea totală, 1957-1962 (Collectivization of agriculture. Total repression, 1957-1962). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 120-126. 809. Rudeanu, Vasile. Memorii din timpuri de pace şi de război (1884-1929) (Memoirs from times of peace and war). Ediţie de Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu. Bucureşti, Cavallioti, 2004, 412 p. 810. *** Secolul Coanei Lizica. Convorbiri din anii 19851986 cu Elisabeta Odobescu-Goga. Jurnal din perioada 19161918 (The century of Madame Lizica. Conversations with Elisabeta Odobescu-Goga between 1985-1986. A diary of the years 1916-1918). Editor Zoltán Rostás, Prefaţă de Georgeta Filitti. Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 298 p. 811. Şotropa, Virgil. Pagini de amintiri (Memoirs). A Som., 2004, 3, p. 495-505. 812. Ştefan, M. Louis Basset - autosugestia naţională (Louis Basset - the national self-sugestion). Mi, 2006, 40, nr. 8, p. 21-22. 813. Vaida, Valeriu P. Mărturii dintr-un veac apus (Proofs from a past century). Ediţie îngrijită de Mariana Cristescu. Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2001, 171 p.

d. CONTEMPORANĂ
814. Abălaşei Donosă, Constanţa. Amintiri care nu mor... (Memories that won't die...). Prefaţă de Ion Popescu-Sireteanu. Brăila, Ed. Centrul de creaţie, 2005, 140 p. 815. Acterian, Arşavir. Rememorări din puşcăriile comuniste (Remembrance from the communist prisons). Memoria, 2005, nr. 53, p. 22-28. 816. *** Al doilea război mondial după 60 de ani. Noi abordări şi analize. Culegere de studii şi articole, jurnale de front şi memorii de război (World War II after 60 years. New approaches and assessments. Collection of studies and articles, war diaries and war memoirs). Coordonator Ioan Silviu Nistor. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 282 p. 817. Amzăr, Dumitru Cristian. Jurnal berlinez (Berlin Journal). Ediţie de Dora Mezdrea, Dinu C. Amzăr. Bucureşti, Ed. România Press, 2005, 640 p. 818. Andercău, Vasile. Adevăruri trăite (Experienced truths). Roman, Ed. Serafica, 2005, 151 p. 819. Andrei, Ştefan. O continuitate memorabilă (A memorable continuity). RRA, 2004, 9, p. 31-37. 820. Arieşan, Grigore Gavril. Şi eu am supravieţuit clandestinităţii (I also survived clandestinely). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 7-23. 821. Baciu, Nicolae. Din temniţele Anei Pauker, în puşcăriile lui Tito (From the jails of Ana Pauker, to the prisons of Tito). Braşov, Ed. Foton, 2005, 175 p. 822. Bagdasar, Nicolae. Amintiri, notaţii autobiografice (Memoirs, autobiographic notes). Ediţie de Constantin Aslam. Bucureşti, Tritonic, 2004, 319 p. 823. Balint, Nicolae. Octombrie 1956 la Tg. Mureş: experienţe amare în vremuri de cumpănă (Remembering the

31

events in Mureş County, Romania, during the Hungarian revolution). DI, 2006, 11, nr. 10, p. 55-59. 824. Barcan, Gheorghe. Am fost şi eu la Midia... (I also was at Midia...). Memoria, 2006, nr. 54, p. 18-31. 825. Bocu, Sever. Drumuri şi răscruci. Memorii (Ways and crossings. Memoirs). Ediţie de Viorel Marineasa şi Cornel Ungureanu,. Timişoara, Marineasa, 2005, 300 p. 826. Boilă, Ioan Z. Ziduri cu ferestre spre cer. Amintiri şi gânduri din gulagul comunist (Walls with windows to the sky. Memories and thoughts from the communist gulag). TârguLăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2004, 105 p. 827. Boilă, Matei. Gratii luminând. Mărturii din detenţia comunistă (Lightening bars. Testimonies from the communist detention). Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2004, 72 p. 828. Bostan, Ionel. Parohii de ţară. Trei preoţi pe la noi (Country parishes. Three priests from our places). AGORA, 2005, 1, nr. 1, p. 73-75. 829. *Bowd, Gavin. The Second World War in Romanian soldiers memoirs. 1944-1989. SMIC, 2006, nr. 5, p. 41-56. 830. *Brichiuş, Ioan. Dezrădăcinaţii (The alienated). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 46-52; nr. 4, p. 64-66. 831. Buculei-Şomuz, Toader. Mărturisiri. Trupul Moldovei. Amintiri (Confessions. The body of Moldavia. memories). Brăila, [s. n. ], 2006, 194 p. 832. Cassian, Nina. Memoria ca zestre. Vol. I (1948-1953, 1975-1979, 1987-2003) (Memory as dowry). Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2003, 372 p. 833. Cassian, Nina. Memoria ca zestre. Vol. II (1954-1985, 2003-2004) (The memory as dowry, Vol. II (1954-1985, 20032004). Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2004, 291 p. 834. Călin, Vera. Post scriptum. Însemnări (1997-2002) (Post scriptum. Memories). Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Românesc, 2004, 200 p. 835. Ceauşescu, Mihaela. Nu regret, nu mă jelesc, nu strig. Memorii (I don't regret, I'm not sorry, I don't cry). Bucureşti, Ed. Meditaţii, 2004, 267 p. 836. Chiriţă, Mihai. Amintiri din război şi prizonierat (Memories from the war and prison). Craiova, Ed. Sitech, 2005, 265 p. 837. Ciorănescu, George. Pagini de jurnal: portrete, amintiri (Pages of a diary: portraits, memories). Ediţie de Crisula Ştefănescu. Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2003, 144 p. 838. Cirnău, Ioan. Ultima brazdă (1944-1945) (The last furrow (1944-1948). Ed. Simeria, Fidelia, 2004, 252 p. 839. Ciuceanu, Radu. Jurnalul unui om liniştit. Vol. I. 1963-1971 (The diary of a peaceful man. Vol. I. 1963-1971). Bucureşti, Ed. INST, 2005, 344 p. 840. Ciuntu, Chirilă. Din Bucovina pe Oder. Amintirile unui legionar (From Bukovina to the Oder. Memories of a legionary). Ediţie de Gheorghe Andreica. Constanţa, Ed. Metafora, 2004, 120 p. 841. Cormos, Graţian. Imaginea opresorului în memorialistica feminină de detenţie (The image of the oppresor in the memoirs of women prisoners). Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 92-98. 842. Coroianu, Victor. Între bisturiu şi stetoscop. Memorii, 1944-1949 (Between scalpel and stethoscope. Memories, 1944-1949). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 350 p. 843. Costăchel, Ioan. Aşa a fost. Jurnalul unui ofiţer român

pe frontul de est şi în prizonierat (1941-1945) (This is how it was. The diary of a Romanian officer on the East Front and in captivity). Ediţie de Dumitru Stavarache, Ion Negoescu. Paşcani, Ed. Moldopress, 2006, 353 p. 844. *** Cum era? Cam aşa... Amintiri din anii comuniscmului românesc (How was it? Somewhat like this... Recollections from the years of the Romanian communism). CoordonatorI Călin-Andrei Mihăilescu, Ştefan Atanasiu. Bucureşti, Ed. Curtea-Veche, 2006, 212 p. 845. David-Ghindăoani, Mihai. Crîncenul veac XX şi ororile sale (The horrible 20th century and its horrors). Îngrijire ediţie şi prefaţă Adrian Alui Gheorghe. Iaşi, Ed. Timpul, 2005, 270 p. 846. Diaconescu, Ion. Amintiri din temniţă (Memoirs from prison). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 9-29. 847. Dimisianu, Gabriel. Amintiri şi portrete literare. Ed. a II-a (Literary memoirs and portraits). Bucureşti, Ed. Eminescu, 2004, 280 p. 848. Dinu, Ştefan. Ce am făcut, ce am văzut, ce am auzit, ce sştiu sigur (Memoirs of a Former High Intelligence officer of the Romanian Revolution). DI, 2006, 11, nr. 12, p. 38-42. 849. Drăgan, Constantin Iosif. Prin Europa. Memorii. Vol. I-V (Throughout Europe. Memories Vol. I-V). Cuvânt înainte de Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. RAO, 2005. 850. Drăguşin, Nicolae. Anul 1956 şi urmările sale în lagărul socialist (The year 1956 and its consequences within the socialist camp). Memoria, 2006, nr. 57, p. 4-8. 851. Dumitrescu, Ion. Filele mele de calendar (My calendar pages). Muzica, 2005, 16, nr. 2, p. 131-144. 852. Filimon, Mihail. Însemnări din taberele suferinţei: 1940-1944 (Notes from the camps of suffering: 1940-1944). Târgu Mureş, Ed. Epistem, 2004, 194 p. 853. Georgescu, Sanda Ionela. Excerpte din memoriile lui Cécile Lauru, soţia lui V. G. Paleolog (1903-1913) (Excerpts from the memoirs of Cécile Lauru, the wife of V. G. Paleolog (1903-1913). Bucureşti, Ed. Pantheon, 2005, 41 p. 854. Gheorgheosu, Ion. Voi ce n-aţi fost cu noi în celule... Mărturii din închisoare. Ed. a II-a (You, who were not with us in prison... Confessions from captivity). Postfaţă de Filon Verca. Caransebeş, Ed. Dalami, 2005, 309 p. 855. Gherman, Paul. Povara tăcerii. Amintirile lui Gîru Avram, luptător anticomunist din Ciclova, despre temniţele comuniste (The burden of silence. The memories of Gîru Avram, anti-communist fighter from Ciclova, about the communist jails). Reşiţa, Ed. Timpul, 2005, 164 p. 856. Grama, Ana. Amintirea unei duble sărbători Caragiale: primul "An internaţional" şi inaugurarea Muzeului memorial (din Ploieşti) (The memory of a double Caragiale celebration:"The First International Year" and the opening of the Memorial Museum (from Ploieşti). Saeculum, 2004, 3, nr. 1, p. 161-173. 857. Greceanu, Tudor. Drumul celor puţini. Amintirile unui pilot de vânătoare ieşit din încercuirea de la Stalingrad (The way of the few. Memories of a fighting pilot who escaped the Stalingrade siege). Ediţie de Martha Greceanu. Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 276 p. 858. *** "Ha szárnya van a szekusnak és repül, akkor sem szabad hinni neki". Dénes Anna-Szeréna szociális testvérválaszol Jakab Gábor kérdéseire (Jakab Gábor in dialogue with Dénes Anna-Szeréna on past monastic life). Ker Sz, 2006, 17, nr. 3, p. 8-10. 859. Ianolide, Ioan. Întoarcerea la Hristos - document

32

pentru o lume nouă (The return to Jesus Christ - document for a new world). Cuvânt înainte Gheorghe Calciu- Dumitreasa. Bucureşti, Ed. Christiana, 2006, 536 p. 860. Ionescu, Evsevie. Însemnări din război. Jurnalul unui sergent (22 iunie 1941- 3 ianuarie 1944) (Notes from the war. The journal of a sergeant (June 22, 1941 - January 3, 1944). Ediţie de Petre Otu, Carmen Rîjnoveanu, Mircea Soreanu. Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 224 p. 861. Ionescu, Ştefan. În umbra morţii: memoria supravieţuitorilor Holocaustului din România (In the shadow of death: the memory of the Romanian holocaust survivors). SH, 2004, 4, p. 362-390. 862. Ioniţă, Nicu. "Barometrul demascărilor" (The barometer of the exposures). Memoria, 2005, nr. 50, p. 94-100. 863. Ioniţă, Nicu. Experimentul Piteşti - adevăr şi mistificare (The Piteşti experiment - truth and mystification). Memoria, 2006, nr. 54, p. 10-16; nr. 55-56, p. 139-145. 864. Jela, Doina. Telejurnalul de noapte (The night TV news). Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 391 p. 865. Kleckner Vrăbiescu, Simona Maria. O mărturie provocată 1995-2000 (An induced confession 1995-2000). Slatina, Ed. Themis Cart, 2004, 398 p. 866. Lakatos, István. Emlékeim. Vol. I. Szemben az árral (Memoirs. Against the flow). Marosvásárhely, Appendix Kiadó, 2005, 476 p. 867. Lang, Wilfried H. Cercul vicios. Convorbiri cu Marilena Rotaru - Vartan Arachelian (The vicious circle. Talking to Marilena Rotaru - Vartan Arachelian). Constanţa, Ed. Dobrogea, 2006, 202 p. 868. Langa, Tertulian. Trăind şi supravieţuind sub ateismul comunist (Living and surviving under the communist atheism). Memoria, 2005, nr. 50, p. 70-76. 869. Lăcustă, Ioan. Timpul iluziilor (The time of illusions). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 256 p. 870. Lipatti, Valentin. Carnet pestriţ, Articole (Mixed booknotes. Articles). Ediţie de Liliana Pavelescu, George Corbu. Oradea, Ed. Cogito, 2005, 427 p. 871. Maghear, Victor. Drumul orbilor. Vol. 1 (The way of the slaves). Baia Mare, Ed. Cornelius, 2006, 415 p. 872. Marcu, Mihai. Alegeri "democratice" la Todireni acum 30 de ani ("Democratic" elections in Todireni. 30 years ago). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 235-243. 873. Martinescu, Pericle. Pagini de jurnal. Inedit (Diary pages. Novelty). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 3, p. 63-70; 2005, 3, nr. 1, p. 48-54; nr. 2, p. 52-58; nr. 3, p. 58-65. 874. Marzesco, Jeanne. Fragmente-strigăt (Crying excerpts). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 2, p. 59-64. 875. Mateescu, Constantin. Jurnal de tranziţie, 1994-1996 (Transition journal, 1994-1996). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2005, 369 p. 876. Maxim, Mihai. Din însemnările medicului legist-şef al Capitalei (From the notes of the forensic medical expert of the Capital). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 3-7. 877. Mărculescu, Radu. Mărturii pentru "judecata de apoi", adunate din Gulagul românesc (Testimonies for "the day of judgement", gathered from the Romanian Gulag). Bucureşti, Ed. Aldine, 2005, 264 p. 878. Motrescu, Vasile. Jurnal (Journal). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 139-174. 879. Müller, Coloman. Die andere Seite. 5 Jahre Russlanddeportation. Januar 1945 - Dezember 1949. Leben, Arbeit und Kulturtätigkeit in den Internierten-Lagern 1922

"Mischino" und 1956 "Kapitalnaja" in Makeevka-Donnbas. Teil II+. Timişoara, Ed. Eurobit, 2002, 515 p. 880. Nandriş-Culda, Aniţa. Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia (Memories from life. Twenty years in Siberia). Ediţie îngrijită de Gheorghe Nandriş. Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 285 p. 881. Năstase, Gheorghe. Însemnări contemporane. Evenimentele din 13-15 iunie 1990 (Contemporary notes. The events from June 13th-15th, 1990). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 134-138. 882. Nedelcovici, Bujor. Jurnal infidel. Calea şi semnul (1997-2001) (Unfaithful journal. The way and the sign). Bucureşti, Ed. ALLFA, 2004, 304 p. 883. Niculescu-Mizil, Paul. Despre plenara "ideologică" iulie-noiembrie 1971 (About the "ideological" plenary meeting July-November, 1971). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 229-247. 884. Oktapoda-Lu, Efstratia. Voyager dans les Balkans: deux grecques en Roumanie. Agora - S, 2003, 5, p. 91-103. 885. Olaru, Marian. "Jurnalul" lui Vasile Motrescu (II) (The "Journal" of Vasile Motrescu). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 217-237. 886. Olaru, Marian. Jurnalul partizanului Vasile Motrescu. Memorii, scrisori, manifeste (III) (The journal of the partisan Vasile Motrescu. Memoires, letters, manifestos (III). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 371-391. 887. Oprea, Petre. Jurnal (1971-1975) (Diary (1971-1975). Bucureşti, Ed. Maiko, 2004, 192 p. 888. Oprea, Petre. Jurnalul anilor 1976-1980 (The journal of the years 1976-1980). Bucureşti, Ed. Maiko, 2005, 168 p. 889. Paraschiv, Vasile. Lupta mea pentru sindicate libere în România. Terorismul politic organizat de statul comunist (My fight for free unions in Romania. Political terrorism organized by the communist state). Ediţie îngrijită, studiu, note şi selecţia documentelor de Oana Ionel, Dragoş Marcu. Iaşi, Ed. Polirom, 2005, 389 p. 890. Paulian, Stelian Titu. Exmatriculările studenţeşti din decembrie 1962 (Students' expulsions in December 1962). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 227-229. 891. Păiuş, Liviu. Soldat şi prizonier. Însemnări din primul război mondial (Soldier and prisoner. Notes from World War I). A Som., 2004, 3, p. 507-523. 892. Popescu, Constantin. Memorii (Memoirs). Ediţie de Gheorghe Cojanu. Bucureşti, Societatea Scriitorilor Militari, 2004, 360 p. 893. Popescu, Dumitru. Timpul lepros. Jurnalul unui deţinut politic post-decembrist (The leprous time. The diary of a post-December politic prisoner). Bucureşti, Ed. Viitorul Românesc, 2004, 308 p. 894. Rădulescu, Mihai. La capătul iadului. Mărturii şi documente (At the end of hell. Confessions and documents). Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 302 p. 895. Rădulescu-Zoner, Şerban. 8 noiembrie 1945 (rememorare) (November 8th, 1945 (remember). Memoria, 2005, nr. 53, p. 10-16. 896. Schiff, Júlia. Bogáncsos táj: egy kitelepített feljegyzései (A grassy area. The notes of a deported). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2005, 182 p. 897. Silvestru, Valentin. Jurnal de drum al unui critic teatral. Vol. II (The travelling diary of a theatre critic). Bucureşti, Ed. Palimpsest, 2004, 260 p. 898. Socol, Aurel. Kényszerlakhelyen egz européernél (Memories from World War II.). Ker Sz, 2006, 17, nr. 5, p. 11-

33

15. 899. Sopon, Ioan Vasile. O viaţă schimbată: teologul Ioan Vasile Sopon (An altered life: the theologist Ioan Vasile Sopon). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 113-116. 900. Spijavca, Elena. Munci şi zile în Bărăgan (Works and days in Bărăgan). Editor Romulus Rusan. Bucureşti, Fundaţia Academia Civică, 2004, 160 p. 901. Sűmegi, Győrgy. "Életemnek legnagyobb, legmegrázóbb élménye". Kós Károly feljegyzései az 1956-os forradalomról (The notes of Kós Károly about the Revolution from 1956). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 92-98. 902. Szász, János. "Elképzelhetetlen, milyen lelki tusákba berűlt" (Memoirs about the Revolution in 1956). Korunk, 2006, 17, nr. 3, p. 61-72. 903. Ştefănescu, Gheorghe Rafael. Amintiri din România socialistă (Recollections from socialist Romania). Arad, Ed. Mirador, 2005, 130 p. 904. Tăbârcă, Nicolae. Ambasador la Ecuador sau drumul unei vieţi de la marxism la gandirea liberă (Ambassador in Ecuador or the life route from Marxism to free thinking). Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2006, 128 p. 905. Tănase, Mircea. Otopeni '89: Întunericul de la capătul aşteptării (Recollecting the events at the Otopeni International Airport Bucharest). DI, 2006, 11, nr. 12, p. 48-51. 906. Tănase, Viorel. Însemnări despre închisorile mele (Notes about my prisons). Memoria, 2005, nr. 53, p. 56-63. 907. Timaru, Mihai. Memorial din Cotul Carpaţilor... (Memories from the curve of the Carpathians...). Bucureşti,

Ed. INST, 2005, 217 p. 908. Turbăceanu, Aurel. Întâlnire cu trecutul. Din amintirile unui ambasador în Golful Arab (Meeting the past. Memories of an Ambassador in the Arabian Gulf). Bucureşti, Ed. Vergiliu, 2006, 367 p. 909. Ţarălungă, Ecaterina. Vremea lui Petru Dumitriu: cum a fost şi cum s-a scris istoria (The times of Petru Dumitriu: how history was written). Historia, 2004, 2, nr. 27, p. 26-33. 910. Ţugurel, Voicu. Misiune îndeplinită. Din amintirile unui ataşat militar român în Cehoslovacia (Mission accomplished. The memories of a Romanian military attache in Czechoslovakia). Bucureşti, Ed. Total Publishing, 2005, 400 p. 911. Urdăreanu, Titus S. Misiuni peste hotare (1977-1987) (Missions abroad (1977-1987). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 187 p. 912. Vişinescu, Constantin; Voinea, Andrei. Viaţa între destin şi istorie (Life between destiny and history). Bucureşti, Ed. Floare albastră, 2005, 383 p. 913. Voinea, Radu P. File din istoria Academiei Române. 1948-1989 (Pages from the history of the Romanian Academy). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 220-227. 914. Zorzoliu, Traian. Strada Teiului din Drăgăşani-Olt. Evocări (Teiului Street, Drăgăşani, Olt. Recollections). Slatina, Ed. Fundaţiei Culturale Universitatea pentru Toţi, 2005, 60 p.

3. CORESPONDENŢĂ
915. Alexa, Doina. Din arhivele cernăuţene: generalul Nicolae Petala către Ion Nistor (From the Cernăuţi's archives: general Nicolae Petala addressing to Ion Nistor). CCS, 20022003, 8-9, p. 267-272. 916. *** Alexandru Busuioceanu. Un roman epistolar al exilului românesc. Corespondenţă. Vol. II (1952-1961) (Alexandru Busuioceanu. A novel epistle of the Romanian exile. Corespondence. Vol. II (1952-1961). Ediţie de Liliana Corobca. Bucureşti, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, 2004, 336 p. 917. Aron, Cotruş. Corespondenţă. Scrisori trimise (Corespondence. Letters). Ediţie de Alexandru Ruja. Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2005, 416 p. 918. Baciu, Daniel-Simion. Coordonate ale vieţii lui Ştefan Moldovan din perspectiva corpusului de scrisori cu George Bariţiu (Coordinates of Ştefan Moldovan's life from the perspective of his Correspondence with George Bariţiu). BCŞS, 2005, 11, p. 109-113. 919. *** Balogh Edgár és Gáll Ernő levélváltásaiból (The correspondance between Balogh Edgár and Gáll Ernő). Korunk, 2006, 17, nr. 9, p. 109-111. 920. Bădără, Cristina. Corespondenţa Simion Florea Marian - Ioan Bianu aflată în colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare din Bucureşti (Mail exchange between Simion Florea Marian and Ioan Bianu in the collections of Central University Library in Bucharest). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 88113. 921. *** Bogdan Petriceicu Haşdeu. Corespondenţă inedită (Original correspondence). Ediţie de I. Oprişan. Bucureşti, Ed. Vestala, 2005, 512 p. 922. *Boţoghină, Cristina. Idealul feminin în corespondenţa lui Alexandru C. Golescu (Female ideal in Alexandru C. Golescu's letters). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 56-58. 923. Celibidache, Sergiu. Scrisori către Eugen Trancu-Iaşi (Letters to Eugen Trancu-Iaşi). Ediţie de Fabian Anton. ClujNapoca, Eikon, 2003, 159 p. 924. Chindriş, Ioan. Corespondenţa lui Corneliu Coposu cu preotul Simion Man (1976-1991) (The Correspondence Between Corneliu Coposu and Simion Man). AIICN, 2005, 44, p. 573-606. 925. *** Constantin Noica, scrisori inedite (Constantin Noica, original letters). Ediţie de Maria Kogălniceanu. ClujNapoca, Ed. Limes, 2005, 100 p. 926. *** Corespondenţă inedită Mircea Vulcănescu (Original correspondence Mircea Vulcănescu). RRSB, 2004, 15, nr. 1-4, p. 181-204. 927. *Culianu-Petrescu, Tereza; Petrescu, Dan; Călinescu, Matei; Corneanu, Sorana. The correspondence between Mircea Eliade and Ioan Petru Culianu. Archaeus, 2004, 1-4, nr. 8, p. 341-364. 928. Damian, Ştefan. Lettere dai tempi di guerra. ClujNapoca, Ed. IDC Press, 2005, 191 p. 929. *** Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade - Ioan Petru Culianu (Interrupted dialogues. The correspondence between Mircea Eliade and Ioan Petru Culianu). Ediţie de Tereza Culianu-Petrescu, Dan Petrescu, Prefaţă de Matei Călinescu. Iaşi, Polirom, 2004, 280 p. 930. Dimiu, Claudia. Corespondenţa dintre Alexandru

34

Davila şi Alexandru Macedonski (The correspondence between Alexandru Davila and Alexandru Macedonski). Drama, 2003, nr. 1-4, p. 108-112. 931. *** Din arhiva lui Emil Giurgiuca. Corespondenţă (From the archives Emil Giurgiuca. Correspondence). RL, 2006, 39, nr. 51-52, p. 31. 932. *** Din corespondenţa lui Anatol Vieru (From the correspondence of Anatol Vieru). Muzica, 2005, 16, nr. 4, p. 77-88; 2006, 17, nr. 1, p. 109-120. 933. Duţă, Carla. Corespondenţa generalului Corneliu Teodorini (The correspondence of general Corneliu Teodorini). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 44-46. 934. *** Epistolar Iulia Haşdeu. Vol. II (Correspondence Iulia Haşdeu). Ediţie de Crina Decusară Bocşan. Bucureşti, s. n., 2004, 263 p. 935. *Faur, Viorel. Din corespondenţa societăţii de lectură "Samuil Vulcan" din Beiuş cu redacţiile unor periodice din România (1867-1876) (From the correspondence of the "Samuil Vulcan" reading society in Beiuş with the editorial staffs of some periodical magazines in Romania). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 129-146. 936. Felea, Romulus. Suflet şi tradiţie în Ţara Moţilor (1975-1981) (Soul and tradition in Ţara Moţilor (1975-1981). Ediţie de Ioan Felea, Prefaţă de Eugen S. Cucerzan. ClujNapoca, Ed. Napoca Star, 2005, 311 p. 937. Giura, Lucian; Ardelean, Radu. Din corespondenţa lui Nicolae Colan cu Ioan Lupaş (From the correspondence between Nicoale Colan and Ioan Lupaş). AICS, 2000-2004, 711, p. 275-292; Transilvania, 2003, 7, p. 43-54. 938. Glodeanu, Gheorghe. Corespondenţa lui Mircea Eliade (I) (The correspondence of Mircea Eliade). CME, 2004, 2, p. 47-64. 939. Goga, Octavian. Corespondenţă primită. Vol. II (1919-1932) (Received corespondence. Vol. II (1919-1932). Ediţie de Gh. I. Bodea. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2004, 289 p. 940. Golopenţia, Anton. Rapsodia epistolara. Scrisori primite şi trimise (1923-1950). Vol. I (Ion Adameşteanu Nina Crainic) (Epistolary rhapsody. Received and sent letters (1923-1950). Vol. I (Ion Adameşteanu - Nina Crainic). Ediţie de Sanda Golopenţia, Ruxandra Guţu Pelazza. Bucureşti, Albatros, 2004, 494 p. 941. Grama, Remus. Policarp Moruşca, primul episcop al românilor din America. Scrisori din captivitate (Policarp Moruşca, the first bishop of the Romanians from America. Letters from captivity). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2004, 230 p. 942. Gusti, Dimitrie. Corespondenţă (scrisori trimise lui Mircea Vulcănescu; scrisori trimise lui Petru Comarnescu) (Correspondence (letters addressed to Mircea Vulcănescu; letters addressed to Petru Comarnescu). RRSB, 2005, 16, nr. 12, p. 37-41. 943. Ionescu, Adrian-Silvan. Impresiile locotenentului Charles George Gordon din Moldova, mai 1856 - aprilie 1857 (Lieutenant Charles George Gordon's impressions from Moldavia, May1856 - April 1857). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 105-116. 944. Ittu, Gudrun-Liane. Briefe aus der Handschriftensammlung des Brukenthalmuseum in Hermannstadt/Sibiu. Forschungen, 2006, 49, p. 189-2002. 945. Manu, Emil. Fragmente din corspondenţa lui Ion Pillat cu Rilke şi Valéry Larbaud (Excerpts from Ion Pillat's correspondence with Rilke and Valéry Larbaud). VR, 2005, 100, nr. 5, p. 4-6.

946. Mareci, Harieta. Restituiri epistolare. Din corespondenţa lui Teodor Bălan cu Nichita Adăniloaie (Letter restitutions. From Teodor Bălan's correspondence with Nichita Adăniloaie). CCS, 2004, 10, p. 275-282. 947. *** Mircea Eliade. Lettres à Giovanni Papini. 19271954. Editées et presentés par Liviu Bordaş. Origini CS, 2003, 6, nr. 3-4, p. 67-74. 948. *** Mircea Eliade. Scrisori către Valeriu Bologa. 1927-1969 (Letters to Valeriu Bologa. 1927-1969). Ediţie de Florin Todea. Origini CS, 2003, 6, nr. 3, p. 115-128. 949. Nazare, Daniel. Scrisori ale Consiliului Dirigent către Al. Vaida Voevod (iunie-octombrie 1919) (Letters of the Leading Council to Al. Vaida Voevod (June-October 1919). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 201-223. 950. *Neamţu, Gelu. Din corespondenţa lui Alimpiu Barbulovici cu George Bariţiu (1897-1892) - 26 de scrisori inedite până acum (The correspondence between Alimpiu Barbulovici and George Bariţiu (1897-1892) - 26 letters till now). AIICN, 2006, 45, p. 515-547. 951. Novac, Vasile. 24 de scrisori şi telegrame trimise de Dumitru Brătianu lui Mihail Kogălniceanu între anii 18571891 (Twenty four letters and telegrams sent by Dumitru Brătianu to Mihail Kogălniceanu between 1857-1891). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 281-286. 952. Onofreiu, Adrian. Corespondenţa dintre Vasile Naşcu, Ioachim Mureşan şi George Pop (1861-1866) (The correspondence between Vasile Naşcu, Ioachim Mureşan and George Pop). A Som., 2004, 3, p. 439-467. 953. Pascaniuc, Elena. Ioan Vicoveanu în corespondenţă cu Matthias Friedwagner (The correspondence between Ioan Vicoveanu and Matthias Friedwagner). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 79-97. 954. Popa, Mircea. Din corespondenţa lui Mircea Eliade (The correspondence of Mircea Eliade). CME, 2004, 2, p. 4046. 955. Popa, Mircea. Istoricul maghiar Andrei Veress în corespondenţă cu cărturarii români (The Hungarian historian Andrei Veress exchanging letters with Romanian scholars). C Lit., 2004, 138, nr. 11, p. 73-75 ; nr. 12, p. 72-75. 956. Popa-Gorjanu, Cornelia. Corespondenţa lui Camillus Gilinus cu Nicolaus Olahus (The correspondence between Camillus Gilinus with Nicolaus Olahus). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 263-269. 957. Rosetti, Alexandru; Lombard, Alf. Corespondenţă (1934-1990). Vol. III (1975-1984) (Letters (1934-1990). Vol. III (1975-1984). Ediţie îngrijită de Nicolae Mocanu, Ioana Anghel, Heinz Hoffmann. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2004, 379 p. 958. Rotaru, Elena. Din corespondenţa lui Liviu Rebreanu - recent intrată în patrimoniul Casei memoriale de la Valea Mare (From Liviu Rebreanu's correspondence - recently part of the patrimony of the Memorial House from Valea Mare). Argesis, 2004, 13, p. 575-580. 959. Savu, Ovidiu. Fragmente inedite din corespondenţa lui Iacob Mureşianu Jr. (1857-1917) (Original fragments from the correspondence of Iacob Mureşianu Jr. (1857-1917). Cumidava, 2001-2002, 25, p. 159-163. 960. *** Scrisori către N. I. Herescu (Letters to N. I. Herescu). Ediţie de Victor Durnea, Vasile Pop-Luca. Iaşi, Ed. Alfa, 2005, 304 p. 961. Suciu, Dumitru; Moraru, Alexandru; Vida, Flaviu; Cosmuţa, Cosmin. Crâmpeie din istoria bisericii ortodoxe

35

române din Transilvania. Eparhia Sibiului către Protopopiatul Solnoc II. Corespondenţă (1 octombrie 1845- 20 decembrie 1874). Vol. I (Fragments from the history of Romanian Orthodox church in Transylvania. Eparchy of Sibiu to the Archbishopric of Solnoc. Correspondence (Oct. 1, 1845-Dec. 20, 1874). Coordonator Dumitru Suciu. Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 495 p. 962. Tatu, Alexiu. Corespondenţa lui Nicolae Olahus cu Erasmus din Rotterdam (The correspondence between Nicolae Olahus and Erasmus of Rotterdam). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 55-59. 963. *Timuş, Mihaela; Ciurtin, Eugen. The unpublished correspondance between Mircea Eliade and Stig Wikander (1948-1977). Archaeus, 2000, 4, nr. 3, p. 157-185; nr. 3, p. 179-211; 2001, 5, nr. 3-4, p. 75-119; 2002, 5, nr. 3-4 p. 325394. 964. Tűskés, Tibor. Termékenyítő barátság. Kodolányi János és Tarsoly Sándor kapcsolata (Literary relations between Kodolámyi János and Tarsoly Sándor). Korunk, 2006, 17, nr. 9, p. 100-104. 965. Ţurlea, Petre. Ipostazele unei relaţii maestru-discipol (Aspects of a master-disciple relationship). Tomis, 2004, nr. 8, p. 10-12. 966. Ţurlea, Petre. În jurul unei polemici: Nicolae Iorga Panait Istrati (Around a polemic: Nicolae Iorga - Panait Istrati). Tomis, 2005, nr. 1, p. 18-21. 967. Ţurlea, Petre. Nicolae Iorga şi românii americani (Nicolae Iorga and the American Romanians). Tomis, 2004, nr. 8, p. 60-62.

968. Ţurlea, Petre. Şcoala Română din Franţa în amintirile unora dintre membrii săi (The Romanian School from France in the memories of some of its members). Tomis, 2004, nr. 10, p. 72-74; nr. 11, p. 36-38; nr. 12, p. 66-68. 969. Vatamaniuc, D. Claudiu Isopescu în corespondenţă cu N. Iorga (1926-1935) (Correspondence between Claudiu Isopescu and N. Iorga (1926-1935). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 455-462; 2005, 12, nr. 1, p. 171-179, 2006, 13, nr. 1, p. 311349. 970. Vatamaniuc, D. O scrisoare a lui Ioan Slavici către Dimitrie Onciul, din 1885 (A letter from Ioan Slavici addressed to Dimitrie Onciul, in 1885). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 239-241. 971. Vatamaniuc, D. Titu Maiorescu în corespondenţă cu Hurmuzăcheştii (Titu Maiorescu's correspondence with the Hurmuzachi family). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 305-310. 972. *Vlad, Laurenţiu. Din corespondenţa soţilor Brăiloiu (1847, 1861) (From the correspondence of the Brăiloius (1847, 1861). SECE, 2001-2002, 11, p. 83-98. 973. Vulpe, Ilie; Croitoru, Gabriel. Corespondenţa inedită a familiei Argetoianu (Original correspondence of the Argetoianu family). Craiova, Ed. Alma, 2006, 167 p. 974. Wittstock, Joachim. Briefzeugnisse siebenbürgischer Korrespondenten aus der zweifen Hälfte des 20. Jahrhunderts. Forschungen, 2005, 48, p. 153-162. 975. Zainea, Ion. Sibiu-Paris 1919-1920. Iuliu Maniu în corespondenţă cu Alexandru Vaida-Voevod (Sibiu-Paris 19191920. Iuliu Maniu corespondimg with Alexandru VaidaVoevod). AMP, 2005, 27, p. 237-250.

4. DESCRIERI DE CĂLĂTORIE
976. Bulboacă, Sorin. Un diplomat al Renaşterii în Ţările Române la sfârşitul secolului al XVI-lea: Bartolomeo Brutti (A diplomat of Renaissance in the Romanian Countries at the end of the 16th century: Bartolomeo Brutti). SSC, 2005, 1, nr. 2, p. 86-92. 977. Caragea, Anton; Hududoi, Ionel. Călători străini despre istoria românilor (1768-1830) (Foreign travellers about the Romanian history (1768-1830). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 125-132. 978. *** Călători români în Occident. Secolele XVII-XX (Romanian travelers in the West. 17-20th centuries). Coordonatori: Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, 2004, 307 p. 979. *** Călători străini despre Bucovina (Foreign travelers to Bucowina). G Buc., 2002, 9, nr. 3-4, p. 56-66. 980. *** Călători străini despre Prahova. Vol. III. Primele două decenii ale secolului XX (Foreign travellers about Prahova. The first two decades of the 20th century). Ediţie de Paul D. Popescu. Ploieşti, Premier, 2002, 112 p. 981. *** Călători străini despre Ţările Române în secolul al XIX-lea. Vol. I (1801-1821). Vol. II (1822-1830). Vol. III (1831-1940) (Foreign travellers about the Romanian Provinces in the 19th century. Vol. I (1801-1821). Redactor responsabil Paul Cernovodeanu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 20042006, 1010, 618, 1007 p. 982. Câlţia, Simion. Ruralité et fausse ruralité dans les récits des voyageurs etrangers. Symposia, 2003, p. 253-276. 983. Cernovodeanu, Paul. The visit of the Duke of Nemours to Wallachia in September 1853. NEH, 2005, 11, p. 183-189. 984. Ionescu, Adrian-Silvan. A Forgotten British Traveler on the Danube in 1840's: Robert Snow. RNMY, 2004, 7, p. 100-102. 985. *Ispas, Sabina. Călători peste mări şi ţări. Actualitatea unei cosmografii din secolul al XVII-lea (Travellers over seas and countries: the contemporariness of a 17th century cosmography). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 261-275. 986. Ivancu, Emilia. Ruritania şi românii. Imagini ale românilor în texte ale unor călători britanici în Ţările Române (secolul 18) (Ruritania and the Romanians. The image of the Romanians in the writings of some British travellers to the Romanian Provinces (18th century). AUA philol., 2004, 5, nr. 1, p. 227-234. 987. Mărăşescu, Amalia. Călători în Europa de sud-est: E. Davielle şi P. de Marenne (Western travellers in South-East Europe: E. Davielle and P. de Marenne). AUA philol., 2004, 5, nr. 1, p. 181-189. 988. Muntean, Ovidiu. Transilvania în descrierile călătorilor francezi din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Transylvania in the descriptions of French travellers in the first half of the 19th c.). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 139-147. 989. *** Societatea românească între modern şi exotic, văzută de călători străini (1800-1847) (The Romanian society between modernity and exotic, viewd by foreign travellers (1800-1847). Coordonatori: Ileana Căzan, Irina Gavrilă. Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005.

36

990. Stroia, Marian. Un călător anonim în Moldova (1805) (An anonymous traveller in Moldavia (1805). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 181-190. 991. Şipoş, Sorin. Un călător francez prin Ţările Române: căpitanul Aubert (A French traveller through the Romanian Principalities: captain Aubert). AIGS, 2004, 7, p. 66-78; AUO ist. arh., 2004, 14, p. 59-70. 992. Weber, Peter. Românii din Transilvania şi Ungaria la

mijlocul secolului al XIX-lea în impresii de călătorie ale lui John Paget (The Romanians from Transylvania and Hungary in the middle of the 19th century, John Paget's journey notes). AIICN, 2005, 44, p. 51-59. 993. Zugrăvescu, Olga. De l'Úkraine jusqu'au Sibérie au début du XX-ème siècle (1905-1921). Craiova, Ed. Alma, 2003, 262 p.

5. IZVOARE LITERARE
994. Alexianu, Marius. Imaginaire et propagande: Virgile et Horace sur les gétes et les daces. C&C, 2006, nr. 1, p. 3950. 995. Csukovits, Enikő. Késő középkori leírások Erdélyképe (The Transylvania-picture of Late Mediaeval Descriptions). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 86-104. 996. *Marczell, P. J. Les pretendues traductions protestantes de Csoma de Kőrös. SA, 2002, 3, nr. 1-2, p. 75-82. 997. *Turcitu, Claudiu-Victor. A hand-written copy of the work "Divan, or the quarrel between Wiseman and the world" (with Ottoman Turkish) in the national archives of Romania. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 134-142.

V. Ştiinţe auxiliare
1. GENERALITĂŢI
998. Berciu-Drăghicescu, Adina; Iscru, G. D. Introducere în ştiinţa istorică şi în ştiinţele auxiliare ale istoriei - surse info-documentare (ediţie nouă, revăzută şi completată) (Introduction in the historical science and the auxilliary sciences of history - info-documentary sources (new edition, revised and added). Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 271 p. 999. Georgescu, Maria. Ştiinţele auxiliare ale istoriei (The auxiliary history sciences). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2004, 251 p. 1000. Nistor, Ioan Radu. Relaţia muzeu-muzeograf. Opinii (The relation between museum and museum curator. Opinions). A Som., 2004, 3, p. 347-360. 1001. *Poll, Ingrid. Metode de analiză a ceramicii (Ceramics analysis methods). CAB, 2003, 6, p. 317-326.

2. ARHIVISTICĂ
a. ŞTIINŢA ŞI ISTORIA
1002. Aleca, Bogdan. Din activitatea Comisiei Arhivelor Statului din Basarabia (The activity of the Commission of the State Archives from Bessarabia). RA, 2006, 3, p. 136-139. 1003. Boar, Liviu. Forme de folosire ştiinţifică a informaţiilor din Arhive între tradiţie, actualitate şi perspectivă. Evoluţia conceptului de "Folosire" în legislaţia arhivistică românească (1925-1996) (Methods of scientific usage of the archives information - Traditions, present and perspectives. The evolution of the concept of "Usage" in the archives related Romanian Legislation (1925-1996). AAM, 2004, 3, p. 25-30. 1004. Dobozi, Beatrice. Liviu Moldovan - un arhivist printre istorici, un istoric printre arhivişti (Liviu Moldovan - an archivist among historians, a historian among archivists). AAM, 2004, 3, p. 331-342. 1005. *Pleşa, Ioan. Arhivele Naţionale din Alba-Iulia la 50 de ani de activitate (The National Archives from Alba-Iulia, 50 years of activity). Dac, 2005, nr. 21, p. 6-13. 1006. Pop, Valer. Relaţia dintre arhive şi muzee (The relationship between archives and museums). AAM, 2004, 3, p. 11-15. 1007. *Ratcu, Ileana-Maria. Die Rolle der lateinischen Terminologie in dem deutschen Urkunden am Beispiel der siebenbürgischen Urkunden. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 162-167. 1008. *** Secretele arhivelor, arhivele secrete. Studii şi documente Vol. I-II (The secrets of the archives, secrete archives. Studies and documents). Coordonatori: Gheorghe Buzatu, Corneliu Bichineţ. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005, 386, 549 p. 1009. *Şesan, Dragoş. Grigore Alexandrescu "arhivarul statului" (1849-1854) (Grigore Alexandrescu, the "State Archiver"(1849-1854). RA, 2006, 69, nr. 2, p. 140-149.

b. ÎNDRUMĂTOARE, INVENTARE, CATALOAGE, FOTOTECI, FONDURI ŞI COLECŢII INTERNE 1010. Bernád, Rita. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. II. Oklevél és iratjegyzék.

37

Canonica Visitationak mutatója. Arhiva Arhidiecezei romanocatolice de Alba Iulia şi Arhiva Statusului romano-catolic din Transilvania. Inventarul diplomelor şi documentelor. 1224/1429-1992. Indicele vizitaţiilor canonice. 1711-1908 (The Archives of the Alba Iulia' Roman-Catholic diocese and the archives of the Roman-Catholic Status from Transylvania. Index of canonical visits). Gyulafehérvár, Budapest, [s. n], 2006, 282 p. 1011. Bernád, Rita. Structurarea arhivelor parohiale romano-catolice din Transilvania. Tipuri de documente (The structure of the Roman-Catholic archives in Transylvania. Types of documents). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 297-303. 1012. Biţu, Voichiţa. Memoria colecţiilor Bibliotecii ASTRA: Ioan Pop Reteganul (The memory of the collections of the ASTRA Library: Ioan Pop Reteganul). Biblioteca, 2005, 57, nr. 8, p. 246-247. 1013. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor bibliotecii ASTRA: George Enescu (The memory of the documents of the ASTRA library: George Enescu). Biblioteca, 2006, 58, nr. 3, p. 83-85. 1014. Brauştein, Iancu. Evreii în prima universitate din România. Vol. 2. Medici şi farmacişti. Catalogul documentelor aflate în fondul I. M. F. de la Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Iaşi 1881-1948. Partea I:1881-1929. Partea a II-a: 1929-1948 (Jews in the first university of Romania. Vol. 2. Physicians and pharmacists. The catalog of the documents in the collection of I. M. F. from the National Archives, Jassy county division 1881-1948. Part I: 1881-1929. Part II: 19291948). Iaşi, Ed. "Gr. T. Popa", 2004, 436, 446 p. 1015. *** Casa Regală. Documente oficiale. Vol. II Inventar arhivistic (1901-1930) (Oficial documents. Vol. II. Archivistic

inventary (1901-1930). Bucureşti, Arhivele Naţionale ale României, 2004, 332 p. 1016. *** Goldkörner. Sammelband aus den Gemeindearchiven A. B. Hg. von Liliana Maria Popa, Gudrun Liane Ittu. Sibiu, Honterus, 2004, 156 p. 1017. Jucălea, Diana. Fondul arhivistic Şcoala Superioară de Gospodărie Topoloveni (1935-1948) (Archives of the Houskeeping Superprimary School Topoloveni (1935-1948). AAM, 2004, 3, p. 39-44. 1018. Marin, Elisabeta. Arhiva braşoveană: 1916; 1936 (The Archive of Braşov: 1916; 1936). Cumidava, 2004, 27, p. 235-272. 1019. Onofreiu, Adrian. Nestor Şimon - o posibilă colecţie arhivistică (Nestor Şimon - a possible archive collection). AAM, 2004, 3, p. 301-320. 1020. Pop, Valer. Colecţia de documente Ioan M. Maloş (The "Ioan M. Maloş" collection of documents). AAM, 2004, 3, p. 31-34. 1021. Szögi, László. A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus Levéltára. Arhiva Arhidiecezei romano-catolice de Alba-Iulia şi Arhiva Statusului romanocatolice din Transilvania. Das Archiv der Erdiözöse Karlsburg und das Archiv des "Status Catholicus" in Siebenbürgen. Repertórium. Gyulafehérvár, Budapest, [s. n], 2006, 350 p. 1022. *** Tezaur arhivistic sibian (Archives thesaurus from Sibiu). Coord Alexiu Tatu. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2006, 48 p. 1023. Vulpe, Ilie. Fondul personal I. Gh. Duca (1897-1939) (The private fund I. Gh. Duca (1897-1939). AAM, 2004, 3, p. 35-38.

c. FONDURI DIN STRĂINĂTATE
1024. Florea, Pavel Mircea. Documentele colecţiei Cantacuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852 (The documents of the collection Cantancuzino-Edeleanu (SUA): 1530-1852). Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 92 p. 1025. *** 1920 Un act de justiţie. Documente (An act of justice. Documents). Ediţia a II-a întocmită de Corneliu-Mihail Lungu, Ioana Grigore, Cuvânt înainte de Ioan Scurtu. Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 359 p.

3. PALEOGRAFIE ŞI DIPLOMATICĂ
1026. Feneşan, Costin; Râpă-Buicliu, Dan. Diploma de înobilare şi blazon a unor români bănăţeni pribegi (1667) (Ennobling diploma and blazonry of some errant Banatoriginating Romanians (1667). Banatica, 2005, 17, p. 355-366. 1027. Filitti, Georgeta. Take Ionescu. BBuc, 2005, 8, nr. 5, p. 6-9. 1028. Gafton, Alexandru. Introducere în paleografia româno-chirilică (Introduction to the Romanian-Cyrillic paleography). Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2005, 134 p. 1029. Iscru, Gheorghe. Curs practic de palografie română (scrierea "chirilică") (Practical course in Romanian paleography ("the Cyrillic" writing). Bucureşti, Ed. Nicolae Bălcescu, 2005, 146 p. 1030. *Maria, Cornel. Inconsecvenţe în ductul unei slove chirilice (Inconsistency in the duct of a Cyrilic letter). BCM, 2003, 2, p. 53-55. 1031. Mateş, Adela. Gherla prin prisma documentelor. Diplomele privilegiale acordate Armenopolisului (Gherla in documents. Privilege charters afferend to Armenopolis). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 75-81. 1032. Zahariuc, Petronel; Marinescu, Florin. O manifestare a moştenirii bizantine în diplomatica medievală moldovenească şi câteva note despre biserica mănăstirii Golia (Expression of Byzantine heritage in Moldavian medieval diplomacy, and some notes about Golia monastery). SMIM, 2005, 23, p. 79-100.

38

5. EPIGRAFIE a. CLASICĂ
1033. Ardevan, Radu. Autour du texte épigraphique CIL III 1474 = IDR III/2, 379. AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 241-249. 1034. Ardevan, Radu; Zăgreanu, Radu. O inscripţie romană din Muzeul oraşului Gherla (A Roman inscription from the Museum of Gherla). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 59-63. 1035. *Moga, Vasile. Însemnări epigrafice (Epygraphic notes). PA, 2004, 4, p. 98-101. 1036. Petolescu, Constantin. Inscripţii latine din Dacia (ILD) (Latin inscriptions from Dacia (ILD). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 332 p. 1037. Piso, Ioan. Epigraphica. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 201-218. 1038. Stănescu, Alexandru. Căsătoria militarilor în Dacia romană. Atestări epigrafice (I) (The military marriage in DacoRoman Age. Epigraphic Certifies). Cumidava, 2004, 27, p. 4756. 1039. Stănescu, Alexandru. Drepturile femeilor în domeniul succesiunii mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia romană (The succession rights of women, mortis causa. Epigraphic proofs in Roman Dacia). Cumidava, 2005, 28, p. 11-22. 1040. *Timoc, Călin. Neue Inschriften aus dem römischen Kastell von Tibiscum. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 277-282. 1041. Timoc, Călin. Restituiri epigrafice (Epigraphic disclosures). AMP, 2004, 26, p. 253-258. 1042. Zabehlicky, Heinrich; Zabehlicky, Susanne. Cocceii principes prope ripam Danuvii. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 19-23.

b. MEDIEVALĂ
1043. Albu, Ioan. Biblie şi liturghie în inscripţiile medievale (Bible and liturgy in medieval inscriptions). SUCH, 2005, 2, p. 129-139. 1044. *Christescu, Vasile. Câteva observaţiuni asupra unei inscripţii romane din Drobeta (Some observations on a Roman inscription from Drobeta). Drobeta, 2004, 14, p. 30-37. 1045. Ciută, Jean. Unitatea şi independenţa la români reflectate în unele inscripţii istorice (Unity and independence of Romanians reflected in some historical inscriptions). Carpica, 2005, 34, p. 321-324. 1046. *** Inscripţii medievale şi din epoca modernă a României. Judeţul istoric Vâlcea (sec. XIV-1848) (Romanian medieval and modern times inscriptions. Vâlcea historical county (14th century- 1848). Volum întocmit de Constantin Bălan, Haralambie Chircă, Olimpia Diaconescu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 1348 p. 1047. Kovács, Klára. Un grup de inscripţii renascentiste din Transilvania secolului XVI (A group of Renaissance inscriptions form 16th century Transylvania). AŞD, 2006, 2, p. 139-150. 1048. Munteanu, Claudiu; Sonoc, Alexandru Gh. O inscripţie chirilică recent descoperită la Sibiu (A Cyrillic inscription recently found in Sibiu). SUCH, 2004, 1, p. 163167. 1049. *Petolescu, Constantin C. Sacerdotes Cohortis I Sagittariorum. Drobeta, 2004, 14, p. 38-45. 1050. Ráduly, János. A moldvabányai ferencestemplom régi róvásjegyei (Old runic inscriptions from the Franciscan church in Baia). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 145-149. 1051. *Stîngă, Ion; Drăgan, Mihai. O ştampilă tegulară inedită descoperită în comuna Vrata, judeţul Mehedinţi (A unique tegular seal discovered at vill. Vrata, Mehedinţi county). Drobeta, 2004, 14, p. 46-49.

6. NUMISMATICĂ
a. GENERALĂ
1052. Bârliba-Mihăilescu, Virgil. Scurt istoric al numismaticii (Short history of numismatics). AM, 2003, 26, p. 218-240. 1053. Constantinescu, Bogdan; Cojocaru, Viorel; Bugoi, Roxana. Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea numismatică prin analize compoziţionale folosind metode nucleare (Towards the most objective approach possible in numismatic research through compositional analyses using nuclear methods). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 389-404. 1054. Ignat, Mircea. Découvertes, collections et recherche numismatique a Suceava (Discoveries, collections and numismatic researches in Suceava). CCS, 2004, 10, p. 145151. 1055. *Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Tezaurul monetar de la Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi (The coin hoard from Ţigăneşti, vill. Munteni, Galaţi county). Danubius, 2005, 23, p. 127-161. 1056. Lakatos, Attila. Monede bizantine din perioada avară în Transilvania, vestul şi nord-vestul României (Byzantine coins from the Avar times in Transylvania, West and nothWest of Romania). EN, 2002, 12, p. 237-256. 1057. Mihailescu-Bîrliba, Virgil. Numismatica. Vol. I (Numismatics. Vol. 1). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 178 p. 1058. Predoi, Veronica. Bibliografia numismatică a judeţului Teleorman (Numismatic bibliography of the Teleorman county). Alexandria, Ed. Rocriss, 2004, 79 p. 1059. *** Simpozion de numismatică dedicat centenarului

39

Societăţii Numismatice Române (1903-2003). Chişinău, 26-28 noiembrie 2003. Comunicări, studii şi note (Numismatic symposium dedicated to the centenary of the Romanian

Numismatic Society (1903-2003). Chişinău, Nov. 26-28, 2003). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 254 p.

b. ANTICĂ
1060. Alföldy - Găzdac, Ágnes; Găzdac, Cristian. The coinage "Provincia Dacia" - a coinage for one province only? (Ad 246-257). AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 247-258. 1061. Beu-Dachin, Eugenia. Două inscripţii votive de la Alburnus Maior (Two Deity-destined inscriptions from Alburnus Maior). EN, 2003, 13, p. 187-193. 1062. Chituc, Marius. Analiza tipurilor monetare getodacice principale în judeţul Vâlcea (Analysis of the main Getae-Dacian monetary types in Vâlcea county). BCIVA, 2004, 3, p. 23-36. 1063. *Davis, Phillip. Dacian Imitations of Roman Republican Denarii. Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 321-356. 1064. *Dulea, Olivian. Consideraţii privind locuirea în Banat şi Transilvania în secolele VII-VIII p. Chr. (III. Monede şi descoperiri izolate) (Considerations regarding habitance in Banat and Transylvania in the 7th-8th centuries AD (III. Coins and individual discoveries). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 245-266. 1065. Găzdac, Cristian; Cociş, Sorin. Coins from Roman sites and collections of Roman coins from Romania. Vol. 1: Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Editor Cristian Găzdac, With collaboration of Gică Băieştean, Felix Marcu, Ovidiu Ţentea, Virginia Rădeanu, Radu Ardevan. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 127 p. 1066. Găzdac, Cristian; Voişian, Valentin; Cociş, Sorin. Coin finds from Roman Napoca - the excavation on Deleu st. RB, 2003, 17, p. 77-96. 1067. Gramaticu, Steluţa; Oberländer-Târnoveanu, Ernest. Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara (A dump of Hystria-issued coins discovered at Călan, Hunedoara county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 25-36. 1068. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Monede cu defecte de batere şi imitaţii de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat (Mint-flawed coins and 4th century copies in the hoards from Banat). RB, 2004, 18, p. 123-137. 1069. Gudea, Nicolae; Găzdac, Cristian. Odd 4th century coins in the hoards from Banat. EN, 2003, 13, p. 243-259. 1070. *Iacob, Mihaela. Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană (The activity of the callatian monetary workshop during the Roman times). Peuce, 2004, 2, p. 213-283. 1071. Istrate-Purece, Silviu. Aspecte privind perioada de final a prezenţei romane în Oltenia (Aspects regarding the final period of Roman presence in Oltenia). Corviniana, 2005, 9, p. 99-103. 1072. *Marinoiu, Vasile. Un nou tezaur imperial descoperit în castrul de la Bumbeşti Jiu, judeţul Gorj (A new imperial thesaurus discovered in the castrum of Bumbeşti Jiu, Gorj county). Apulum, 2005, 42, p. 175-192. 1073. Mihăilescu-Bârliba, Virgil. Comerţ fără monedă şi monedă fără comerţ în Dacia preromană (Coinless trade and tradeless coins in pre-Roman Dacia). C Num., 2003-2005, 911, p. 99-103. 1074. Mirea, Pavel; Pătraşcu, Ion. Alexandria. Repere arheologice şi numismatice (Alexandria. Archaeological and numismatics framework). Ploieşti, Ed. Musica Viva, 2006, 64 p. 1075. Munteanu, Claudiu. Descoperiri monetare din judeţul Sibiu (Coins discovered in Sibiu county). SUCH, 2005, 2, p. 89-90. 1076. Negulici, Dorina. Catalogul monedelor antice de argint intrate în colecţia Muzeului Judeţean de Istorie Braşov în anul 1986 (The catalogue of the ancient silver coins in the collection of the History Museum in Braşov, in 1986). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 43-128. 1077. Părpăuţă, Tiberiu. Câteva consideraţii privind prezenţa monedei în Dacia nord-dunăreană (Some remarks regarding the presence of coins in North-Danubian Dacia). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 37-98. 1078. Pătraşcu, Ion; Stoica, Stan. Tezaurul de denari romani republicani de la Plopi (com. Drăcşenei, jud. Teleorman) (Hoard of republican Roman denars from Plopi (village. Drăcşenei, Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p. 51-58. 1079. Petean, Ioan; Arghir, Gheorghe. Materialele - o problemă pentru denarii imperiali suberaţi (Materials - a problem of false imperial denars). AMP, 2004, 26, p. 435-440. 1080. Preda, Constantin; Palincaş, Nona. A Tetradrachms hoard from settlement "A" at Popeşti (District Giurgiu). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 77-98. 1081. Protase, Dumitru. Schimbul în natură şi pe bază de monedă în economia Daciei postromane (Trade off and money based trading in post-Roman Dacian economy). Tibiscum, 2005, 12, p. 295-301. 1082. *Purece, Silviu Istrate. A roman group of coins from Vâlcea county museum. ATS, 2006, 5, p. 183-192. 1083. *Suciu, Viorica. Monede dacice din colecţia Muzeului Municipal "Ion Raica" Sebeş (Dacian coins in the collection of the "Ion Raica" City Museum of Sebeş). Apulum, 2005, 42, p. 167-174. 1084. Suciu, Viorica. Monede greceşti din colecţia Muzeului municipal "Ion Raica" Sebeş (Greek coins from the collection of the county Museum "Ion Raica" Sebeş). Apulum, 2004, 41, p. 187-201. 1085. *Suciu, Viorica; Purece, Silviu I. Noi descoperiri monetare din zona Munţilor Orăştiei (New monetary discoveries in the area of the Orăştie Mountains). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 373-392. 1086. *Şeptilici, Raoul-M. Câteva descoperiri monetare, inedite sau mai puţin cunoscute (Some monetary discoveries, some unique or less known). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 299-304. 1087. *Şeptilici, Raoul-M. ; Truican, Angel. Câteva monede romane imperiale descoperite întâmplător pe raza localităţii Berzovia (jud. Caraş-Severin) (Accidental discovery of Roman imperial coins around the village of Berzovia (Caraş-Severin county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 231-236; În lb. engleză, AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 271-276. 1088. Talmaţchi, Gabriel. Monede autonome greceşti şi

40

macedonene descoperite în aşezarea greco-autohtonă de la Adâncata-Floriile (com. Aliman, jud. Constanţa) (Autonomous Greek and Macedonian coins discovered in the native-Greek settlement from Adâncata-Floriile (village Aliman, Constanţa county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 19-24. 1089. Talmaţchi, Gabriel. Monede callatiene din perioada autonomiei descoperite în Dobrogea (Callatis coins dating from the autonomy period discovered in Dobruja). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 9-11. 1090. Talmaţchi, Gabriel. Noi precizări privind

descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor arheologice de la "parcul catedralei - Constanţa", din anii 1971-1974 (New explanations regarding monetary discoveries revealed by the archaeological diggings in the cathedral park of Constanţa, between 1971-1974). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 13-17. 1091. *Toma-Demian, Nicoleta. Repertoriul descoperirilor monetare dintre anii 275-383 p. Chr. din jud. Timiş (The repertory of monetary discoveries dated between 275-383 AD in the Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 173-198.

c. MEDIEVALĂ, MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ
1092. Bălănescu, Dana Antoaneta. Monede descoperite la Opatiţa (oraş Deta, jud. Timiş) (Coins discovered at Opatiţa (town of Deta, Timiş county). PB, 2005, 4, p. 145-147. 1093. Coza, Mihaela. Tezaurul monetar de la Vinerea (secolele XIII-XVII) (Monetary treasure from Vinerea (13th17th century). Apulum, 2004, 41, p. 387-393. 1094. Dudău, Oltea. Cana Haupt. Un punct de vedere asupra unei colecţii numismatice de la sfârşitul secolului XVII (Cana Haupt. A point of view about a numismatic collection at the end of the 17th century). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 201-214. 1095. Gândilă, Andrei. Sixth-to-seventh century coin circulation in Dobrudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 109-166. 1096. *Hanhanu, Liliana Nicoleta. Monede din secolele XVIII-XX descoperite în săpături arheologice pe teritoriul oraşului Bucureşti (18th-20th century coins discovered in the archaeological diggings on the territory of Bucharest). CAB, 2003, 6, p. 369-376. 1097. Ilie, Costel; Nicu, Mircea. Note privind tezaure monetare descoperite în zona Tecuci (Notes regarding the monetary hoard discovered in the Tecuci area). Danubius, 2004, 22, p. 169-174. 1098. Langu, Sorin. Aspecte ale circulaţiei monedei maghiare în Ţara Românească (1300-1550) (The Aspects of Hungarian currency trafic in Wallachia (1300-1550). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 58-61. 1099. Lungu, Sorin. Consideraţii asupra tezaurelor încheiate în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Remarks regarding treasures concluded under the reign of Stephen the Great). Danubius, 2004, 22, p. 15-19. 1100. Lupu, Coman. Din istoricul numelor de monede în limba română (From the history of coin names in Romanian). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2006, 130 p. 1101. Miclăuş, Vlad. Aspecte ale numismaticii româneşti. Monedele din argint şi aur în perioada 1866-1947 (Aspects of the Romanian numismatics. Silver and gold coins between 1866-1947). BCŞS, 2005, 11, p. 121-123. 1102. *** Monede medievale şi moderne descoperite în Bucureşti şi împrejurimi (sec. XIV-XIX) (Monnaies médiévales et modernes découvertes à Bucarest et ses environs (XIV-XIX siècles). Bucureşti, Ed. Muzeului Municipiului Bucureşti, 2005, 616 p. 1103. Munteanu, Claudiu. Monede antice, medievale şi moderne intrate în colecţia numismatică a Muzeului Brukenthal (Antique, Medieval and Modern Coins entered in the Numismatic Collection of Brukenthal Museum). Cumidava, 2004, 27, p. 282-287. 1104. *Mureşan, Angela. Colecţia de monede medievale "prof. Alexandru Borza" ("Prof. Alexandru Borza" hoard of medieval coins). PA, 2004, 4, p. 228-234. 1105. *Oargă, Ovidiu. Tezaurul monetar medieval de la Şeuşa (jud. Alba) (Medieval monetary hoard from Şeuşa (Alba county). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 131-140. 1106. Oberländer-Târnoveanu, Ernest. Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ştefan cel Mare (1457-1504) - O analiză critică (Money issuing minted in Moldavia under Stephen the Great (1457-1504) - A critical analysis). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 299-388. 1107. Oberländer-Târnoveanu, Ernest; Custurea, Gabriel. Deux trésors des XIIe-XIIIe siècles trouvés au nord de la Dobroudja. C Num., 2003-2005, 9-11, p. 183-191. 1108. Pârvan, Katiuşa. Ducaţi munteni descoperiţi la Mănăstirea Cocoş, judeţul Tulcea (Muntenia ducates discovered at Cocoş Monastery, Tulcea county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 215-223. 1109. *Pârvan, Katiuşa. "Falsuri Dabija" descoperite în Bucureşti ("Dabija forgeries" discovered in Bucharest). CAB, 2003, 6, p. 335-360. 1110. Pârvan, Katiuşa. Un mic tezaur de secol XVII descoperit la Vaslui (A small treasure of the 17th c. discovered in Vaslui). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 185-195. 1111. Pârvan, Katiuşa; Constantinescu, Bogdan. Tezaurul de groşi moldoveneşti din secolul al XIV-lea descoperit la Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamţ (The hoard of 14th century Moldavian coins discovered at Mărmureni, village. Oniceni, Neamţ county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 225286. 1112. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul monetar de la Ciuperceni-Teleorman (a doua jum. a sec. XVIII) (Monetary thesaurus from Ciuperceni-Teleorman (the second half of the 18th century). Oltenia, 2004, 15, p. 59-60. 1113. Predoi, Veronica; Rădulescu, Maria. Tezaurul monetar de la Segarcea Vale - jud. Teleorman (sec. XVIIIXIX) (Monetary thesaurus from Segarcea Vale - Teleorman county (18th-19th century). Oltenia, 2004, 15, p. 61-62. 1114. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul monetar de la Drăgăneşti-Vlaşca (sec. XV-XVII) (Money hoard from Drăgăneşti-Vlaşca (15th-17th century). Oltenia, 2004, 15, p. 47-53. 1115. Rădulescu, Toma; Predoi, Veronica. Tezaurul monetar de la Frăsinet-Teleorman (sec. XVII-XVIII) (Money hoard from Frăsinet-Teleorman (17th-18th century). Oltenia, 2004, 15, p. 54-58. 1116. *Stancu, Paraschiva; Trohani, George. Tezaurul de monede turceşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea de la Străuleşti-Bucureşti (Turkish coin hoard from the first half of the 19th century in Străuleşti-Bucharest). CAB, 2003, 6, p.

41

361-367. 1117. *Stîngă, Ion. Contribuţii privind cunoaşterea circulaţiei monedei moldoveneşti la Cetatea Severinului în a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi prima jumătate a secolului al XV-lea (Contributions regarding the understanding of Moldavian coin circulation at Cetatea Severinului in the second half of the 14th century and the first half of the 15th century). Drobeta, 2004, 14, p. 88-94. 1118. Sustek, Zbysek. Documentaţia grafică a pregătirii biletelor de tezaur şi a bancnotelor pentru reforma monetară din România în anul 1952 (Graphic documentation for preparing bonds and banknotes for the monetary reform in Romania in 1952). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 473-513. 1119. Ungureanu, Dragoş. Monedele aflate în circulaţie în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea putere de achiziţie şi cursuri de schimb (Circulating coins in Wallachia in the first half of the 18th century - acquisition capacity and exchange rates). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 455-468. 1120. *Velter, Ana-Maria. Probleme mai vechi şi mai noi de numismatică medievală românească. Completări la Corpus Nummorum Valahorum (Old and new problems of Romanian

medieval numismatics. Additions to Corpus Nummorum Valahorum). CAB, 2003, 6, p. 329-333. 1121. Velter, Ana-Maria; Custurea, Gabriel. Un tezaur monetar descoperit în zona oraşului Galaţi (A monetary hoard discovered in the area of Galaţi). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 439-454. 1122. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. La circulation des monnaies d'argent à haute valeur émises par la couronne espagnole sur le territoire des Principautés Roumains aux XVI-e et XVII-e siècles. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 95120. 1123. Velter, Ana-Maria; Ştirbu, Constanţa. Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomiţa şi unele aspecte ale circulaţiei monetare în Ţara Românească în secolul al XVII-lea (The hoard of Dridu-Snagov, Ialomiţa county, and some aspects of monetary circulation in 17th century Wallachia). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 413-437. 1124. Vîlcu, Aurel; Stancu, Paraschiva. Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-lea de la Tamaşi, jud. Ilfov (The hoard of 18th century Ottoman coins from Tamaşi, Ilfov county). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 469-472.

7. MEDALISTICĂ, INSIGNOGRAFIE ŞI CARTOFILIE
1125. Avramescu, Valeriu. Începuturile activităţii filatelice brăilene (Beginnings of Brăila philatelic activity). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 43-48. 1126. Bahrin, Dorel. Sistemul decoraţiilor militare 2000 (The system 2000 of military medals). Cuvânt înainte de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 302 p. 1127. Cojocaru, Florentina; Maschio, Romeo. Mărturii despre azilul "Elena Doamna" în colecţiile Muzeului Judeţean Argeş (Evidence about the "Elena Doamna" asylum in the collections of Argeş County Museum). Argesis, 2004, 13, p. 565-573. 1128. *** Colanul ordinului "Carol I" (The neckless of order "Charles I"). Bucureşti, Ed. Muzeul Militar Naţional, 2005, 16 p. 1129. Cosmin, Marin. Jubileul "Episcopia Râmnicului - 500 de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of Râmnic - 500 years" jubilee in the Vâlcea postcards collection). CCV, 2003, 1, nr. 1, p. 13. 1130. Cozma, Aurelia; Daneş, Mariana. Medalionul unui colecţionar sibian - Carl Engber (The Medallion of an Antiquary in Sibiu - Carl Engber). Cumidava, 2004, 27, p. 232-234. 1131. Dogaru, Ioan. Ştefan cel Mare şi Sfânt în medalistica românească (1871-2004) (Stephen the Great and Saint in the Romanian medals). Alexandria, Ed. Cartea Ortodoxă, 2004, 128 p. 1132. Dragomir, Silviu N. Istoria cartofiliei româneşti. Ed. a III-a (The history of the Romanian bibliophily). Bucureşti, s. n., 2004, 334 p. 1133. Dragomir, Silviu N. Istoria filateliei româneşti. Vol I, IV (The history of the Romanian philately). Bucureşti, s. n., 2003, 331, 221 p. 1134. *Hancu, Ana. Medalii de botez şi de căsătorie în colecţiile Muzeului de Istorie Târgu-Mureş (Baptism and marriage medals in the collections of the History Museum of Târgu-Mureş). Marisia, 2003, 27, p. 459-474. 1135. Iordache, Luminiţa; Constantin, Cristina. Decoraţii străine din patrimoniul Muzeului Militar Naţional (Foreign medals at the National Military Museum). Bucureşti, Ed. Total Publishing, 2005, 80 p. 1136. *Mălinaş, C. Medalia ca document de bibliotecă (Medals as library documents). Crisia, 2006, 34, p. 195-236. 1137. Mitulescu, Nicolae. Documente bârlădene fixate în metal (evenimente, fapte, oameni). O istorie a medalisticii bârlădene (Documents from Bârlad, in metal (events, facts, people). A history of the medals from Bârlad). Bârlad, Ed. Sfera, 2005, 186 p. 1138. *Mureşan, Angela. Noi ordine şi medalii intrate în colecţia muzeului albaiulian (New orders and medals in the collection of Alba Iulia museum). Apulum, 2005, 42, p. 459462. 1139. Pârvan, Katiuşa. Medalii dedicate regelui Suediei Carol al XII-lea păstrate la Muzeul Naţional de Istorie a României (Medals dedicated to Charles XII king of Sweden kept at the National Museum of the Romanian History). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 585-614. 1140. Popescu Călăraşi, Marius. Documente "în metal" ale Marinei Regale Române, insignele pentru echipajele navelor Marinei Regale Române (Documents "in metal" of Romanian Royal Navy, badges for the crew of Romanian Royal Navy ships). Tibiscum, 2005, 12, p. 325-33. 1141. Popescu, Iulian N. Jubileul "Episcopia Râmnicului 500 de ani", în colecţii cartofile vâlcene ("The bishopric of Râmnic - 500 years" jubilee, Vâlcea map collections). CCV, 2003, 1, nr. 2, p. 31, 34. 1142. Rus, Dorin-Ioan. Steme şi însemne de breaslă aflate în biserica evanghelică Sf. Margaretha din Mediaş (Arms and trade signs in the Evangelic Church Saint Margarete in Mediaş). Cumidava, 2001-2002, 25, p. 312-320. 1143. Ştefănescu, Codrin; Dragomir Silviu N. Din

42

cartofilia românească (1897-1947). Vol. I (From the Romanian cartophily (1897-1947). Vol. I). Bucureşti, Ed. Arvin Press, 2006, 244 p. 1144. *Toma-Demian, Nicoleta. Medalia aniversării lui Ormós Zsigmond la 70 de ani (20 februarie 1883) (The anniversary medal of Ormós Zsigmond at the 70th birthday (February 20, 1883). AB, 2004-2005, 12-13, p. 379-392. 1145. *** Un nou chip al voievodului Ştefan cel Mare şi

Sfânt în medalistica românească (A new image of voivod Stephen the Great and the Holy on Romanian medals). Tibiscum, 2005, 12, p. 303-312. 1146. Zbarcea, Gheorghe. Bancheri în economia românească din sec. XIX-XX, oglindită în arta medalistică (Bankers in the 19th-20th century Romanian economy reflected in art medals). Tibiscum, 2005, 12, p. 319-324.

8. SIGILOGRAFIE
1147. Cincu, Monica. Simboluri în emblemele sigiliilor săteşti transilvănene la mijlocul secolului al XIX-lea (Symbols in the rural Transylvanian seals at the middle of the 19th c.). RA, 2006, 70, nr. 3, p. 140-146. 1148. *Dan, Iulia Ramona. Tiparul sigilar al tribunului Mihail Andreica (1827-1902) (Seal mould of tribune Mihail Andreica (1827-1902). PA, 2004, 4, p. 310-311. 1149. Ghiţulescu, Emil. Toate drumurile duc la... Kabul. Însemnări diplomatice (All the roads go to... Kabul. Diplomatic notes). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 256 p. 1150. Iftimi, Sorin. Emblemele sigiliilor săteşti ca izvor pentru elaborarea stemelor comunale (The emblems of village seals as source for the arms of communes). AMEM, 2003, 3, p. 177-202. 1151. Ivănuş, Dan. Sigilii de meşteri breslaşi din colecţia Muzeului de Istorie din Sibiu (Seals of craftsmen in the collection of The History Museum in Sibiu). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 197-200. 1152. Ivănuş, Dan. Sigiliul Bisericii Sf. Nicolae din Braşov (The seal of Saint Nicholas Church in Braşov). Cumidava, 2005, 28, p. 92-93. 1153. Ivănuş, Dan. Sigiliul comitelui Maramureşului Francisc Redey (The seal of county lord Francisc Redey of Maramureş). Corviniana, 2005, 9, p. 211-213. 1154. Mălinaş, Constantin. Sfragistica de biblioteci (Library sfragistics). Oradea, Ed. Asociaţia română pentru ExLibris, 2006, 118 p. 1155. Mircea, Gabriela; Mircea, Ioan. Consideraţii asupra sigiliilor protopopiatului greco-catolic albaiulian (Remarks about the seals of Alba Iulia Greek-Orthodox archpriestship). Apulum, 2004, 41, p. 521-528. 1156. Mureşan, Augustin. Despre aşa-zisul sigiliu al lui Horea (About the so-called Horea's seal). SIAr, 2005, 1, p. 6265. 1157. *Mureşan, Augustin. Două sigilii ale breslei croitorilor de sumane din Timişoara (Two seals of the thick long coat tailors guild from Timişoara). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 183-188. 1158. Mureşan, Augustin; Popovici, Ioan. Un tipar sigilar al bisericii din comuna Almaş, judeţul Arad (A seal pattern of the church from Almaş locality, county of Arad). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 160-161. 1159. Opaschi, Cătălina. Sigilii ale familiei Văcărescu întâmplări din societatea munteană la sfârşitul veacului al XVIII-lea (Seals of the Văcărescu family - events in the wallachian society at the end of the 18th century). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 537-545. 1160. Opaschi, Cătălina; Ioniţă, Mioara. Un sigiliu şi un destin - Alexandru Suţu Voievod (A seal and a destiny Voievod Alexandru Suţu). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 555578. 1161. Puşcaş, Vasile. "Sticks and Carrots". Regrating the Most-Favored-Nation Status for Romania (US Congres, 19901996). Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2006, 606 p. 1162. *Râpă-Buicliu, Dan. Miscellanea historica. Documenta et sphragistica. Danubius, 2005, 23, p. 167-198. 1163. Rus, Dorin-Ioan. Sigilii de breaslă în arhivele braşovene (Corporation seals in archives of Braşov). SUCH, 2004, 1, p. 155-162. 1164. Szemkovics, Laurenţiu Ştefan; Dogaru, Maria. Tezaur sfragistic românesc. Vol. I: Sigiliile emise la cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856). Vol. II: Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856) (Romanian sfragistics thesaurus. Vol. 1: Seals of the preincely chancellor's office of Wallachia (1390-1856). Vol. 2: Seals of the princely chancellor's office of Moldovia (1387-1856). Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2006, 202, 122 p.

9. HERALDICĂ
1165. *Chiriac, Costel. The first Byzantine seal (6-th-7-th) found at Ibida (Slava Rusă, Tulcea county). EBPB, 2006, 5, p. 207-210. 1166. *Dan, Dorin Ovidiu. Stemă şi sigiliu. Contribuţii heraldice la istoria Sebeşului (Blazon and seal. Blazonry contributions to the history of Sebeş). PA, 2004, 4, p. 235-248. 1167. *Diaconu, Ana-Felicia. New information regarding Romania's Coat of Arms project drown up by P. V. Năsturel. RA, 2006, 71, nr. 4, p. 143-152. 1168. *Dinică, Anca. Stema României (Romania's coat of arms). Dac, 2004, nr. 18, p. 27-28. 1169. Dumitran, Ana. Completări la istoricul stemei Transilvaniei, pe marginea unui sigiliu aplicat la 31 mai 1595 (About the history of the arms of Transylvania in connection with a seal from May 31, 1595). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 271-282. 1170. Gorovei, Ştefan S. Stemele lui Ştefan cel Mare de la Cetatea Albă (Stephen the Great's blazonry of Cetatea Albă). SMIM, 2005, 23, p. 215-226. 1171. *Gorovei, Ştefan S. ; Székely, Maria Magdalena. Les emblèmes impériaux de la princesse Marie Assanine Paléologuine. EBPB, 2006, 5, p. 49-87.

43

1172. Iftimi, Sorin. Stemele heraldice de la Casa "Pogor" (The heraldic arms from the House "Pogor"). DL, 2005, 16, nr. 4, p. 3-5. 1173. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan cel Mare (Heraldic lilies on the arms of Stephen the Great). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 20-23. 1174. Ittu, Constantin. Crinii heraldici din stema lui Ştefan cel Mare Voievod şi Domn (The heraldic lilies on the arms of Stephen the Great). RT, 2004, 14, nr. 3, p. 49-54; Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 20-23. 1175. *Lazăr, Ioachim. Câteva date privind cel mai vechi tricolor românesc din Zarand (1869) (Data about the oldest Romanian flag from Zarand (1869). ŢB, 2006, 5, nr. 5, p. 5-10. 1176. Mureşan, Augustin. Stemele judeţelor Olteniei reprezentate pe tiparul sigilar din 1824 al lui Dimitrie Ralet, caimacam al Craiovei (The arms of the countries of Oltenia as represented by the printing seal from 1824, of Dimitrie Ralet, Caimacan of Craiova). SUVG, 2004, 14, p. 102-105.

1177. Mureşan, Augustin; Mureşan, Olivian. Stemele judeţelor Olteniei de pe sigiliul lui Alexandru Scarlat Ghica, caimacam al Craiovei (Oltenia's countyemblems on the seal of Alexandru Scarlat Ghica, caimacam of Craiova). AIICN, 2005, 44, p. 45-49. 1178. Nistor, Ioan Silviu. Stema României. Istoria unui simbol. Studiu critic (The arms of Romania. History of a symbol. A critical study). Cluj-Napoca, Studia, 2003, 350 p. 1179. Rezachevici, Constantin. L'Écu a "trois tetes de Maures". Déchiffrement d'une légende de l'héraldique roumaine. Balcania, 2004, nr. 1, p. 31-45. 1180. Rotaru, George. Însemnele României şi Naţiunilor Europei (The signs of Romania and of the United Nations). Râmnicu Vâlcea, Ed. Rottarymond, 2004, 96 p. 1181. Tiron, Tudor-Radu. Despre dreptul la stemă în Transilvania secolului XVII (About the right to an emblem in 17th century Transylvania). SMIM, 2006, 24, p. 217-238.

10. VEXILOLOGIE
1182. Rus, Dorin-Ioan. Zunftfahnen aus Agnetheln/Agnita (Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006, 49, p. 33-45.

11. GENEALOGIE
1183. Apan, Adrian. Contribuţii documnetare privind succesiunea unor familii nobiliare pe domeniile DiosigSăcuieni (Documents concerning the succession of some noble families on the estates of Diosig-Săcuieni). RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 5-10. 1184. Bejinariu, Petru. Familia Isopescu în mişcarea naţională din Bucovina (The Isopescu family in the national movement in Bukovina). Cuvânt înainte de Dimitrie Vatamaniuc. Rădăuţi, Ed. Septentrion, 2004, 264 p. 1185. Boldea, Ligia. Date asupra unei familii de juzi români bănăţeni ai secolului al XVI-lea (Data regarding a family of Romanian nobles from Banat in the 16th century). PB, 2005, 4, p. 193-200. 1186. Boldea, Ligia. Imagini ale vieţii educaţionale în Caransebeşul medieval (sfârşitul secolului al XV-lea) (Images of the educational life in the medieval Caransebeş (end of the 15th century). Tibiscum, 2005, 12, p. 387-398. 1187. Botoş, Ion M. Un neam nobil din dreapta Tisei (A noble family from the right bank of Tisa). AMMar, 2005, nr. 3, p. 301-312. 1188. Bulboacă, Sorin. Nobilimea de origine românească din Banatul Lugojului şi Caransebeşului în secolele XVIXVII. Studii de caz: familiile Bekes, Iojica, Vaida şi Măcicaşi (The Romanian nobility from Banat in Lugoj Land, Caransebeş, during the 16th-17th centuries. Case studies: the Bekes, Iojica, Vaida and Măcicaş families). AIICN, 2004, 43, p. 57-67. 1189. Ciubotaru, Grigore Neculai. Documente privitoare la familia moldovenească Condrea (Documents about the Moldavian family Condrea). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 260-263. 1190. Cojocariu, Elena. Permanenţe bucovinene ale luptei pentru unitate naţională (The fight for national unity in Bukovina). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 327-332. 1191. Cristocea, Spiridon. Din trecutul marii boierimi muscelene în secolul al XVII-lea. Marele ban Mareş Băjescu (From the past of the great boyars from Muscel in the 18th century. The great boyar Mareş Băjescu). Brăila, Ed. Istros, 2005, 153 p. 1192. *Dumitran, Ana. Completări genealogice în lumina unei noi surse documentare (31 mai 1595) (Genealogic additions in the light of a new documentary source May 31, 1595). Apulum, 2005, 42, p. 279-284. 1193. Filipaşcu, Alexandru. Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română (Encyclopaedia of the Romanian noble families from Maramureş). Ediţie ingrijită de Ion Piso, Livia Piso. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2006, 288 p. 1194. Florescu, Aurelia. Familia Savopol (The Savopols'). Oltenia, 2004, 15, p. 70-71. 1195. Gorovei, Ştefan S. Maria Despina, doamna lui Radu cel Frumos (Despina, the wife of Radu cel Frumos). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 145-152. 1196. Grigorescu, Dinu. Album de familie, incursiuni genealogice (Family album, genealogical incursion). Ploieşti, Ed. Editart, 2004, 128 p. 1197. Hossu, Valer. "Nobilii de învăţătură" ai Chioarului în şcolile şi ierarhia Blajului ("The noble scholars" of Chioar in the schools and hierarchy of Blaj). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 131-136. 1198. Hossu, Valer. Sacerdoţiul în antecedentele genealogice ale episcopilor Vasile şi Iuliu Hossu (Vocation in the genealogy of bishops Vasile and Iuliu Hossu). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 117-119. 1199. Iliescu, Constantin. Conacul Goleştilor, leagănul boierimii progresiste (The Manor of the Golescu family, the place of the progressist nobles). Historia, 2005, 2, nr. 41, p. 60-64. 1200. Kovács, András W. A cegei Wass család története

44

(16-20. század (The history of the Wass de Czege family in the 16th-20th century). EM, 2004, 66, nr. 3-4, p. 1-56. 1201. *** Kronológia Székely Mózes életrajzához (The chronology of Székely Mózes biography). Szerkesztette Mohály János. Csikszereda, s. n., 2004, 80 p. 1202. Marosi, Ildikó. Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihályal (Dialogue left as a will with Count Teleki Mihály). Marosvásárhely; Budapest, Pallas-Akadémiai Kiadó; Argumentum Kiadó, 2004, 160 p. 1203. Maxim, Mihai. Conu' Puiu ultimul din marele neam Stoici (Mr. Puiu, the last of the great Stoici family). Historia, 2005, 2, nr. 41, p. 69-74. 1204. Micle, Veniamin. Genealogia familiei Micle (Genealogy of the Micle family). Bistriţa, [s. n. ], 2006, 330 p. 1205. *Mitu, Narcisa. Otetelişeanu Family Tree. AO, 2006, 20, p. 41-50. 1206. Murádin, László. Erdélyi magyar családnevek (Hungarian family names from Transylvania). Nagyvárad, Europrint Kiadó, 2005, 190 p. 1207. Opproiu, Mihai. Brăneşti, documente inedite ale familiei Bălăşescu (Brăneşti, new documents of Bălăşescu family). Târgovişte, Ed. Transversal, 2004, 144 p. 1208. Pag, Teodor A. Zarandul, ţară de voievozi, cnezi şi nobili români (Zarandul, the country of Romanian voivodes, princes and nobles). Prefaţă de Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 327 p. 1209. Radu, Măriuca. Destinul unei familii româneşti din Braşov Eremias-Savu (The destiny of a Romanian family from Braşov, Eremias-Savu). Cumidava, 98-2000, nr. 22-24, p. 129-

140. 1210. Rădulescu, Mihai Sorin. Cu gândul la lumea de altădată (Thinking about the past world). Bucureşti, Ed. Albatros, 2005, 366 p. 1211. Rădulescu, Mihai Sorin. Din nobilimea basarabeană familia Leonard (Nobility from Bessarabia - the Leonard family). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 40-43. 1212. Rădulescu, Mihai Sorin. Dinastia Hagi-Tudorachi (The Hagi-Tudorachi dynasty). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 29-32. 1213. Rădulescu, Mihai Sorin. Familia Lecca din Moldova şi avatarurile ei peste timp (The Lecca family from Moldavia and its torments in time). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 33-36. 1214. Rădulescu, Mihai Sorin. Kretzulescu, o familie românească în elita Europei (Kretzulescu, a Romanian family in the elite of Europe). Historia, 2006, 6, nr. 56, p. 3-6. 1215. Rădulescu, Mihai Sorin. Trei cărţi de vizită (Three visiting cards). RL, 2006, 39, nr. 13, p. 7. 1216. Sturdza, Mihai Dim. Familiile boiereşti din Moldova şi Ţara Românească. Enciclopedie istorică, genealogică şi biografică. Vol. I. Abaza - Bogdan (The boyar families in Moldavia and Wallachia. A historical, genealogical and biographical encyclopaedia). Bucureşti, Ed. Simetria, 2004, 670 p. 1217. Ungureanu, Ioan. Un neam de boieri numit Hermeziu (A boyar family called Hermeziu). Carpica, 2005, 34, p. 225258. 1218. Vatamaniuc, D. Descendenţi ai familiilor Flondor şi Hurmuzachi (Descendants of the Flondor and Hurmuzachi families). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 245-246.

12. DEMOGRAFIE ŞI STATISTICĂ ISTORICĂ
1219. Bertici, Andrea. Evoluţia populaţiei din Plasa Carei, între anii 1880-1941, din punct de vedere al recensămintelor. Aspecte etno-confesionale şi economico-sociale (The evolution of the population from Plasa Carei between 18801941, from the point of view of the census. Ethno-confessional and economic-social aspects). SC - Satu Mare, 2000-2004, 1721, nr. 2, p. 217-232. 1220. Bolovan, Ioan. Politică şi demografie în România în timpul regimului ceauşist (Politics and demography in Romania during the communist regime). Tribuna, 2004, 3, nr. 49, p. 15-16. 1221. Bolovan, Paula Sorina; Bolovan, Ioan. Mutaţii demografice în Transilvania în timpul primului război mondial (Demographic mutations in Transylvania during World War I). SMI Mod, 2005, 18, p. 61-70. 1222. *** Catagrafia oraşului Ploieşti de la 1838 (The census of the town Ploieşti from 1838). Ploieşti, Ed. Mileniul III, 2006, 238 p. 1223. Ciubotaru, Mircea. O problemă de demografie istorică de la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare (A question of historical demography at the end of Stephen the Great's reign). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 69-77. 1224. *Cristian, Crişan. Conscripţia urbarială din anul 1785 a localităţii Ideciu de Jos, jud. Mureş (Urbarial conscription from 1785 of Ideciu de Jos, Mureş county). Marisia, 2003, 27, p. 149-165. 1225. Dina, Tudor. Aspecte privind starea civilă a populaţiei fostei comune Piscani, judeţul Argeş în perioada 1832-1894 (Aspects regarding the civil status of the population of former village of Pescani, Argeş county during 1832-1894). Argesis, 2005, 14, p. 499-507. 1226. Dumănescu, Luminiţa. Transilvania copiilor. Dimensiunea demografică a copilăriei la românii ardeleni (1857-1910) (Children's Transylvania. Demographic aspects of childhood of Transylvanian Romanians (1857-1910). Prefaţă de Sorin Mitu. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 300 p. 1227. Dumitrescu, Ionel Claudiu. Impactul calamităţilor naturale asupra populaţiei rurale a judeţului Argeş (The impact of natural disasters on the rural population of Argeş county). Argesis, 2004, 13, p. 423-429. 1228. *** Evoluţia principalilor indicatori demografici în România în perioada 1990-2004 (The evolution of the main demographic marks in Romania, between 1990-2004). Bucureşti, [s. n. ], 2005, 41 p. 1229. Gavrilă, Irina. Baze de date istorice. Marea proprietate funciară potrivit matricolelor nominale ale locuitorilor împroprietăriţi prin legea rurală din 1864 (Historical databases. The big land property, according to the number of inhabitants put in possession of land in 1864). Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005, 150 p. 1230. Gârceag, Nicolae; Alexandrescu, Vladimir. Pagini din istoria statisticii româneşti (Glimpses of the Romanian statistics history). RRS, 2004, nr. 2, p. 5-22. 1231. Gheorghe, Viorel. Populaţia Buzăului până la primul război mondial (The population of Buzău up to World War I).

45

HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 133-139. 1232. Ghiţulescu Vintilă, Constanţa. Stratégies matrimoniales et pratiques sociales dans la Valachie au XVIIIe siècle. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 125-143. 1233. Haţegan, Ioan. Habitat şi populaţie în Banat (secolele XI-XX) (Habitat and population in Banat (11th-20th century). Ediţie de Octavian Dogariu. Timişoara, Ed. Mirton, 2003, 236 p. 1234. Lazăr, Dorina. Tabele de mortalitate prospective pentru populaţia vârstnică din România (Prospective mortality tables fo elderly population in Romania). Studia oe., 2004, 49, nr. 1, p. 83-90. 1235. Lăzărescu, Luminiţa. Consideraţii generale asupra caracteristicilor populaţiei municipiului Rădăuţi (General considerations about the characteristics of the population from the town Rădăuţi). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 393-408. 1236. Le Clerc, Antoine François. Memoriu topografic şi statistic asupra Basarabiei, Valahiei şi Moldovei, provincii ale Turciei din Europa (Topographic and statistic statement on Bessarabia, Wallachia and Moldavia, provinces of Turkey in Europe). Ediţie de Ioan Aurel Pop, Sorin Şipoş. Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 2004, 142 p. 1237. *** Mişcarea naturală a populaţiei între 1901-1910. Transilvania. Vol. I-II (The natural movement of the population between 1901-1910. Transylvania. Vol. I-II). Coordonatori: Traian Rotariu, Maria Semeniuc, Elemér Mezei. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 597, 299 p. 1238. Miţă, A. Modificări în structura etnică a populaţiei depresiunii Braşovului în ultimul secol şi jumătate (The changes in the Ethnical Structure of the Population of Braşov Depression in the past Century and a Half). Studia ge., 2006, 51, nr. 1, p. 47-62. 1239. Munteanu, Ioan. Banatul istoric. 1867-1918. Vol. I. : Aşezările. Populaţia (Historical Banat. 1867-1918. Vol. I. : The settlements. The population). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2006, 428 p. 1240. Munteanu, Ioan. Populaţia Banatului istoric la începutul secolului al XX-lea. Structuri sociale şi profesionale (Population of the historical Banat at the beginnig of the 20th century. Social and professional structures). PB, 2005, 4, p. 233-265. 1241. Mureşan, Florin Valeriu. Calamităţi naturale şi variaţii climaterice în prima jumătate a secolului al XVIII-lea impactul acestora asupra habitatelor umane din districtul românesc al Bistriţei (Natural Calamities and Climate Variations during the First Half of the 18th Century. Their Impact on the Human Habitats in the Romanian District of Bistriţa). AIICN, 2004, 43, p. 113-129. 1242. Muşat, Mariana. Populaţia oraşelor şi târgurilor moldoveneşti de la jumătatea secolului al XVII-lea la jumătatea secolului al XVIII-lea (The population of the towns and market towns in Moldavia since the middle of the 17th century till the middle of the 18th century). Bacău, Vasile Pârvan, 2004, 89 p. 1243. Niedermaier, Paul. Evoluţia populaţiei medievale în Transilvania (The evolution of the medieval population in Transylvania). MSŞIA, 2006, 31, p. 107-188. 1244. Olaru, Marian. Consideraţii preliminare despre demografie şi geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992) (Preliminaries on demography and geopolitics on the territory of Bukovina (1930-1992). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 547-553. 1245. Pădurean, Corneliu. Aradul în perioada interbelică.

Contribuţii demografice (Arad during the interwar period. Demographic contributions). Arad, Ed. Universităţii "Aurel Vlaicu", 2004, 111 p. 1246. *Pădurean, Corneliu. Unele observaţii privind natalitatea şi mortalitatea din oraşul Oradea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (A few observations regarding the birthrate and deathrate in Oradea city in the second half of the 19th century). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 117-128. 1247. Pop, Gr. P. Două sate din judeţul Cluj - Mănăstireni şi Mănăşturu Românesc - evoluţie geodemografică în perioada 1850-2002 (Two villages from Cluj county, Mănăstireni and Mănăşturu Românesc and their geodemographic evolution during the period 1850-2002). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 93-110. 1248. Pop, Gr. P. România. Aspecte ale migraţiei externe în perioada 1980-2001 (Romania. Aspects of the external migration within the period 1980-2001). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 73-80. 1249. *** Populaţia României. Trecut, prezent, viitor (The population of Romania. Past, present, future). Coordonatori: Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan. ClujNapoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 587 p. 1250. Rădvan, Laurenţiu. Cu privire la patriciatul şi "săracii" din oraşul medieval din Ţara Românească (secolele XIV-XVI) (About the patriciate and the "poor" from medieval city in Wallachia (14th - 16th century). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 49-71. 1251. *** Recensământul din 1850. Transilvania. Ed. a II-a (The census from 1850. Transylvania). Coordonator Traian Rotariu, Editori Maria Semeniuc, Elemér Mezei. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004, 560 p. 1252. Roman, Ileana. Populaţie şi societate. Teorii, concepte, atitudini (Population and society. Theories, concepts, attitudes). Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 2005, 168 p. 1253. Roşca, Ion. Învăţământul statistic în cei 145 de ani de statistică oficială în România (Statistics during 145 years of official statistics in Romania). RRS, 2004, nr. 3, p. 29-32. 1254. Rus, Dana-Maria. Populaţia satului Budeşti (judeţul Bistriţa-Năsăud) în lumina conscripţiei iosefine realizate între anii 1784-1787 (The population of the village Budeşti (Bistriţa-Năsăud county) in Joseph's conscription between 1784-1787). A Som., 2005, 4, p. 399-412. 1255. *Străjan, Ioan. Date statistice referitoare la evoluţia demografică din Basarabia (1817-1897; 1940-1989) (Statistics of the demographic evolution from Bessarabia (1817-1897; 1940-1989). Dac, 2002, nr. 9, p. 11-12. 1256. Ştefănescu, Daniela. Aportul lui Leonida Colescu la recensămintele populaţiei din România (Tribute to our forerunners: Leonida Colescu's contribution to the Romanian population censuses). RRS, 2004, nr. 2, p. 23-26. 1257. *** Székelyföld számokban (Statistics of the Szeklers' Land). Összeállította Bíró A. Zoltán, Zsigmond Csilla. Csíkszereda, Alutus Kiadó, 2005, 195 p. 1258. *** Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică. Omagiu profesorului Liviu Maior (Transylvania of the 19th-20th centuries. Studies of historical demography. Homage to prof. Liviu Maior). Coordonatori: Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean. ClujNapoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 p. 1259. Ţarcă, Mihai. Populaţia României la începutul Mileniului III (The population of Romania at the beginning of

46

the 3rd millenium). RRS, 2004, nr. 4, p. 66-80. 1260. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei în perioada stăpânirii austriece (1774-1918) (Population of Bucowina under Austrian rule (1774-1918). G Buc., 2003, 10, nr. 3-4, p. 7-21. 1261. Ungureanu, Constantin. Populaţia Bucovinei între 1880-1910 (Population of Bucowina between 1880-1910). G Buc., 2003, 10, nr. 1-2, p. 45-70. 1262. Ursu, Niculina. Evoluţia demografică a Dobrogei

(1878-1916) (Demographic evolution of Dobruja (1878-1916). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p. 198-202. 1263. Velescu, Oliver. Catagrafia bucureştiului din anul 1810. O nouă lectură (I-II) (The census of Bucharest in the year 1810. A new reading (I-II). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 195213; 2004, 12, nr. 1-2, p. 121-171. 1264. Vergatti, Radu Ştefan. Harta etnodemografică a României, în vara lui 1940 (The etnodemographic map of Romania in the summer of 1940). DI, 2006, 11, nr. 6, p. 35-41.

13. ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR
1265. *** Adaptació és modernizáció a moldvai csángó falvakban (Adaptation and modernization in the Csángó villages of Moldavia). Szerkesztette Kinda István, Pozsony Ferenc. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005, 356 p. 1266. Amzulescu, Al. I. Despre obârşii... et quibusdam aliis! Autobiografie sentimentală (About origins... et quibusdam aliis! sentimental autobiography). Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 174 p. 1267. Amzulescu, Al. I. Mioriţa. Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 267 p. 1268. Andron, George-Ioan. Aspecte ale economiei agrare tradiţionale în comuna Crizbav (Aspects of the Traditional Agrarian Economy in Crizbav). Cumidava, 2004, 27, p. 318325. 1269. Anghel, Constantin. Spectacolul vizual al măştii, costumului şi dansului popular românesc (Images of Romanian masks, costumes and folk dance). Bucureşti, Ed. Relal Promex, 2003, 73 p. 1270. Anghel, Eutasia. Încuietori de lemn la gospodăriile tradiţionale moldoveneşti. Câteva consideraţii (Wooden bolts in traditional Moldavia households). AMEM, 2003, 3, p. 291298. 1271. *** Atlasul etnografic român. Vol. 2: Ocupaţiile (Romanian ethnographic atlas. Vol II: Professions). Coordonator Ion Ghinoiu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 295 p. 1272. *** Aus der Volkskunde der Siebenbürger Sachsen. Horst Klusch, Koordination. Hermannstadt, Honterus Verlag, 2003, 289 p. 1273. Avram, Florea. Istoriografia etnografiei româneşti din Banat (The historiography of the Romanian ethnography from Banat). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2003, 104 p. 1274. Baka, András. Moldvai csángó magyar népmesék (Hungarian popular fairy-tales of the Csángó population in Moldavia). Köéteszi Faragó József. Kolozsvár, Kriterion Kiadó, 2003, 203 p. 1275. Balotă, Anton. Izvoarele baladei populare româneşti (The sources of the Romanian folk ballad). Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 368 p. 1276. Bălosu, Cornel. Le rituel du "colindat" (cantique de Noël) entre la fête traditionnelle et la religion populaire. Symposia, 2003, p. 115-124. 1277. Bălteanu, Valeriu. Dicţionar de magie populară românească (Dictionary of Romanian folk magic). Bucureşti, Ed. Paideia, 2003, 324 p. 1278. Bâtcă, Maria. Ceramica populară românească (The Romanian folk pottery). AIEF, 2005, 16, p. 67-81. 1279. Bâtcă, Maria. Costumul ceremonial de nuntă (Wedding ceremony costume). SCES, 2004, 18, p. 163-180. 1280. Bâtcă, Maria. Costumul popular în cadrul spectacolului de folclor (Folk costume in folk performance). SCES, 2003, 17, p. 133-154. 1281. Berciu-Drăghicescu, Adina; Trofin, Liliana; Ţîrcomnicu, Emil. Ipostaze spirituale ale romanităţii orientale (Spiritual aspects of Eastern romanity). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 266 p. 1282. Berdan, Lucia. Cântecul popular epic din Moldova (The popular epic song in Moldavia). Iaşi, Alfa, 2003, 210 p. 1283. Bernea, Ernest. Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român. Ed. a II-a (Space, time and causality with the Romanian people). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 328 p. 1284. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la cercetarea statutului vrăjitoarelor în cultura populară din Maramureş (Contributions to the research of the witches status in the folk culture of Maramureş). AMET, 2006, 20, p. 145-155. 1285. Bilţiu, Pamfil. Contribuţii la studierea colindului religios în folclorul maramureşean (Contributions to the study of religious carols in Maramureş folklore). AMET, 2006, 20, p. 113-127. 1286. Bilţiu, Pamfil. Studii de etnologie românească. Vol. II (Studies of Romanian ethnology). Bucureşti, Saeculum I. O., 2004, 293 p. 1287. Bilţiu, Pamfil; Bilţiu, Maria. Fascinaţia magiei. Vrăji, farmece şi desfaceri din judeţul Maramureş (The fascination of magic. Witchcraft and magic in Maramureş). Baia Mare, Ed. Enesis, 2002, 387 p. 1288. *Boangiu, Gabriela. Material culture's silent narratives on identity and tradition. AO, 2006, 20, p. 165-170. 1289. Bocşe, Maria; Drăgoi, Marius Dan. Portul tradiţional românesc din subzona Ţibleşului (The Romanian traditional costume in the subarea of Ţibleş). AMET, 2005, p. 15-41. 1290. Bogdan, Ioan P. Originea mitologică a "Târgului de fete" de pe muntele Găina (Mythological origin of "The Maiden Fair" on the Găina Mountain). Bucureşti, Fundaţia Gândirea, 2004, 54 p. 1291. Boldureanu, Ioan Viorel. Cultura populară bănăţeană (The Banat folk culture). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 162 p. 1292. Bologa, Vasile. Poezia populară din Codicele Petrova (Folk poetry in the Petrova Codex). AMMar, 2002, nr. 1, p. 403-404. 1293. Borca, Mariana. Obiceiuri din Maramureşul istoric (Customs from historical Maramureş). Silvania, 2006, 5, nr. 14, p. 13-15. 1294. Borca, Vasile. Despre colinda românească (About the Romanian carol). OMar, 2002, nr. 7, p. 323-326.

47

1295. Braica, Carmen; Toşa, Ioan. Alimentaţia de dulce în satul românesc de la începutul secolului XX (Regular food in the Romanian village at the beginning of the 20th century). AMP, 2005, 27, p. 793-804. 1296. Brânză, Iulia. Obiceiuri cu măşti în zona Rădăuţi "Irozii", "Banda lui Jianu", "Baba" şi "Moşneagul" (Mask customs in the Rădăuţi area. "Irozii", "Banda lui Jianu", "Baba" şi "Moşneagul"). ANB, 2002, 9, nr. 1, p. 235-240. 1297. Brill, Tony. Tipologia legendei populare româneşti. Vol. I. (Typology of the Romanian folk legend). Ediţie de Ionel Oprişan. Bucureşti, Ed. Saeculum, 2005, 656 p. 1298. Bucur, Corneliu. Identitate etnoculturală. Conştiinţa naţională şi afirmare universală (Ethno-cultural identity. National conscience and universal affirmation). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2006, 367 p. 1299. Bucur, Corneliu. Tratat privind istoria civilizaţiei populare româneşti (Cu privire specială asupra civilizaţiei tehnice populare). Vol. I-II (Handbook for the history of the Romanian folk civilization. (With special concern on the folk technical civilization). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 382, 440 p. 1300. Bucur, Corneliu Ioan. Tratat privind istoria civilizaţiei populare româneşti. Vol. 1-2 (Compendium on the history of the Romanian folk civilisation). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 382 p. 1301. Budiş, Monica. Gospodăria rurală din România. Vol. I. Muntenia, Oltenia, Dobrogea (The rural household in Romania. Vol. I. Muntenia, Oltenia, Dobruja). Bucureşti, Ed. Etnologică, 2004, 212 p. 1302. Buga, Marin. Ovid Densuşianu, folclorist (Ovid Densuşianu, a folklorist). Bucureşti, Grai şi Suflet - Cultură Naţională, 2003, 459 p. 1303. Burghele, Camelia. Alimentul şi atitudinea faţă de alimentaţie: elemente generatoare de identitate (Food and attitude towards diet: elements generating identity). Limes, 2001, 4, nr. 1-4, p. 87-98. 1304. Burghele, Camelia. Sfinţii tămăduitori în contextul terapeuticii populare (Healing saints in the context of popular therapeutics). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 275278. 1305. *** Buzăul între istorie şi legendă (Buzău between history and legend). Coordonare Elena Cîrcu, Elena Dumitru. Buzău, Casa Corpului Didactic, 2005, 10 p. 1306. Cabău, Cristian. Caracteristici ale sistemului ocupaţional la nivelul munţilor Apuseni (sec. XVIII, XIX, prima jumătate a sec. XX) (The occupational system in the Western Carpathians 18th, 19th century and the beginning of the 20th century). CTC, 2006, 3, nr. 7-8, p. 71-85. 1307. Calboreanu, Ion. De pe Olt şi Hârtibaci. Folclor din Transylvania (1931-1941) (From the Olt and Hârtibaci. Transylvanian folklore). Bucureşti, Ed. Maiko, 2006, 248 p. 1308. Căliman, Ion. Creaţie şi tradiţie în folclor (Creation and tradition in folklore). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2004, 144 p. 1309. Călin Bodea, Cornelia. Înscrisuri etnologice (Ethnologic inscriptions). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Mirabilis, 2005, 416 p. 1310. *Ceauşescu, Anca. Some considerations on the traditional secondary occupations in the Plain of the Băileşti. AO, 2006, 20, p. 171-180. 1311. Chindriş, Ioan. Blajul şi începuturile Vifleimului la români (Blaj and the Beginnings of the "Vifleim" Custom

among the Romanians). AIICN, 2004, 43, p. 415-456. 1312. Chintăuan, Ioan. Etnopetrografia. Cultură populară şi religie în piatră (Etnopetrography. Folk culture and religion in stone). Cluj-Napoca, Ed. Supergraph Tipo, 2005, 286 p. 1313. Cichi, Ani Felicia. Sărbătoarea Sânzienelor în tradiţiile populare şi în literatura cultă (The Sânziene feast in the folk traditions and in literature). Iaşi, Ed. PIM, 2005, 66 p. 1314. Ciobănel, Ioana Alina; Budiş, Monica; Minoiu, Raluca. Romanian Ethnographical Documents (DER) - The Habitation. Oltenia. AIEF, 2005, 16, p. 19-38. 1315. Cioica, Maria. Datini cultural-creştine, în viaţa materială şi spirituală a moţilor (Cultural and Christian customs in material and spiritual life of the "moţi"). AMP, 2005, 27, p. 727-729. 1316. Cioica, Sabin; Cioica, Maria. Mică enciclopedie de etnografie şi folclor. Ţara Moţilor (Small encyclopaedia of ethnography and folklore). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 392 p. 1317. Ciolacu, Pompiliu. Icoana de vatră în sudul Carpaţilor Meridionali (Home icon in the South of the Eastern Carpathians). Târgu-Jiu, Ed. CJPCT Gorj, 2006, 115 p. 1318. Cireş, Lucia. Aspecte ale vieţii pastorale în folclorul obiceiurilor din Moldova (Aspects of pastoral life in the folk customs in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 117-124. 1319. Ciubotaru, Ion H. Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. Vol. III, Poezia obiceiurilor populare. Literatura populară. Folclorul muzical (Catholics from Moldavia. The folk culture. Vol. 3, Poetry of folk customs. Folk literature. Folk music). Transcrierea, selecţia şi comentarea pieselor muzicale Florin Bucescu. Iaşi, Ed. Presa Bună, 2005, 624 p. 1320. Ciubotaru, Ion H. Consideraţii asupra arhitecturii populare din satul Gherăieşti, judeţul Neamţ (Considerations about the folk architecture in the village Gherăieşti, Neamţ region). AMEM, 2003, 3, p. 125-140. 1321. Ciubotaru, Silvia. Cultul mătrăgunei în Moldova (The cult of the belladonna in Moldavia). AMEM, 2003, 3, p. 141158. 1322. Ciubotaru, Silvia. Folclorul medical din Moldova. Tipologie şi corpus de texte (Medical folklore from Moldova. Typology and text collection). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 576 p. 1323. Colţea, Dumitru. Nunta în satul Petid (anul 1974) (Wedding in the village of Petid, 1974). CTC, 2004, 15, nr. 46, p. 71-75. 1324. *Comanici, Germina. Conceptul "valoare" în cultura populară (The concept of "value" in folk culture). AIEF, 20002002, nr. 11-13, p. 21-25. 1325. *Comanici, Germina. Trei repere privitoare la documentul etnologic (Three reference landmarks concerning the ethnologic document). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 405407. 1326. Comănici, Germina. Obiceiurile populare - un concept fundamental în cercetarea culturii populare (The Folk Customs - a basic notion of Folk Culture). Ethnos, 2004, 5, p. 495-458. 1327. Comănici, Germina. Relaţia dintre rit şi textul folcloric în orizontul lumii vegetale (The relation between rite and folk text in the horizon of the vegetal world). SCES, 2003, 17, p. 13-22. 1328. *Constantin, Marin. Antecedente medievale ale transhumanţei din Carpaţi, Pind şi Pirinei (Medieval antecedents of transhumance in Carpathians, Pindus, and

48

Pyrennees). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 189-197. 1329. Cosma, Dorel; Golban, Vasile. Cultura populară, aspiraţii şi împliniri (The folk culture, aspirations and achievements). Bistriţa, George Coşbuc, 2004, 114 p. 1330. *Cristea, Avram. Mărturii ale riturilor dacice în folclorul obiceiurilor de iarnă (Proofs of Dacian rituals in the folklore of the winter customs). Dac, 2005, nr. 22, p. 20-22. 1331. Cristescu, Constanţa. Crâmpeie din cronologia unei deveniri. Vol. I-II (Fragments from the chronology of a becoming). Bucureşti, Ed. Muzicală, 2004, 238, 228 p. 1332. Croitoru, Costin. Brazda lui Novac - Consideraţii terminologice (Novac's defensive line - terminology aspects). Argesis, 2005, 14, p. 279-290. 1333. Croitoru, Grigorie M. ; Croitoru, Maria V. Folclor literar din satul Aluniş (Literary folklore from the village of Aluniş). Zalău, Caiete Silvane, 2004, 296 p. 1334. Cursaru, Simona Maria. Formele şi ornamentica ceramicii de Horezu. Între tradiţie şi modernitate (The shapes and the ornamentation of Horezu ceramics between tradition and modernity). Cibinium, 2006, 2, p. 132-137. 1335. Datcu, Iordan. Contribuţii la etnologia românească (Contributions to the Romanian ethnology). Bucureşti, Ed. Universal Dalsi, 2004, 254 p. 1336. Dăncuş, Ioana. Obiceiuri de primăvară şi vară în Maramureş (Spring and summer customs in Maramureş). AMMar, 2004, nr. 2, p. 133-145. 1337. Dejeu, Zamfir; Teodorescu, Florian. Căluşul şi căluşerul - paralelă structurală ("Căluşul" and "Căluşerul" - a structual parallel). SCES, 2005, 19, p. 123-134. 1338. Deleanu, Ileana. Evoluţia portului popular din satul Corbu, judeţul Olt (The evolution of the folk costume in the village Corbu, Olt county). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 38-42. 1339. *Diculescu, Felicia. Documentul de folclor între cauză şi efect (The folkloric document between cause and effect). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 77-89. 1340. Dobre, Alexandru; Constantinescu, Nicolae. Etnografie şi folclor românesc. Vol. I. Familia ştiinţelor etnologice (Romanian ethnography and folklore. Vol. The family of ethnological sciences). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2004, 184 p. 1341. Drăgoi, Marius Dan. Folclor muzical din Spermezeu. Schiţă monografică (Folk music from Spermezeu. Monographic sketch). Introducere de Ion Cuceu. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 332 p. 1342. Enache, Ştefan. Creştinarea daco-romanilor şi folclorul românesc (Christinizing Daco-Romans and Romanian folklore). Oltenia etno., 2004, 12, p. 49-65; În lb engleză, Symposia, 2003, p. 101-114. 1343. Eretescu, Constantin. Folclorul literar al românilor, o privire contemporană (The literary folklore of Romanians, a contemporary view). Bucureşti, Ed. Compania, 2004, 327 p. 1344. Florea, Virgiliu. M. Gaster and Agnes Murgoci, advocates in Great Britain of Romanian popular culture. With 120 original documents. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 234 p. 1345. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al folclorului românesc: manuscrisul de la Budapesta al lui I. C. HintzHinţescu (A new corpus of the Romanian folklor, I. C. HintzHinţescu's manuscript from Budapest). AIICN, 2004, 43, p. 185-202. 1346. Florea, Virgiliu. Un corpus inedit al poveştilor româneşti în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I. C. Hintz-Hinţescu (An unpublished corpus in german of the

Romanian tales: I. C. Hintz-Hinţescu's manuscript in Cluj). AMET, 2005, p. 361-378. 1347. Frîncu, Viorel. Drăgaica, târgul dintre ţări (Drăgaica the market among provinces). Bucureşti, Ed. Dacoromână, 2004, 128 p. 1348. Fruntelată, Ioana Ruxandra. Constituirea documentului etnologic (Making up the ethnological document). SCES, 2005, 19, p. 31-36. 1349. Fulga, Ligia. Sticla transilvăneană în secolele XVIIXVIII (The glass in Transylvania in the 17th - 18th centuries). Prefaţă de Nicolae Edroiu. Bucureşti, Economică, 2004, 256 p. 1350. Fulga, Ligia. Tendinţe metodologice actuale în cercetarea culturii tradiţionale: studiu de caz (Present methodologic tendencies in the study of the traditional culture. A case study). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 387-398. 1351. Furdui, Mircea. Ocupaţii şi meşteşuguri tradiţionale în spaţiul rural al Văii Arieşului (Traditional ocupations and trades in the rural area of Arieş Valley). SCES, 2003, 17, p. 215-234; 2004, 18, p. 141-162. 1352. Gaga, Lidia Maria. Norme sociale şi atitudini individuale în obiceiurile de familie din Banat (Social standards and individual attitudes in family habits from Banat). Cuvânt înainte Nicolae Săcară. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 230 p. 1353. Gágyi, József. Örökitett Székelykapu (The Szekler gate as patrimony). Marosvásárhelyi, Mentor Kiadó, 2004, 160 p. 1354. Gazda, Klára. Simboluri creştine în arta populară (Christian symbols in folk art). AMET, 2005, p. 149-169. 1355. Gălăţan Jieţ, Dumitru. Tradiţii şi obiceiuri în satele din Estul Văii Jiului (Traditions and customs in the villages of Eastern Valea Jiului). Petroşani, Ed. Focus, 2005, 215 p. 1356. Găvan, Elena. Textilverarbeitung bei den Rumänen in Azen/Alţâna (Kreis Hermannstadt/Sibiu). Forschungen, 2006, 49, p. 159-170. 1357. Gehl, Hans. Aspecte ale etnografiei şvabilor sătmăreni (Aspects of the Swabians from Satu Mare). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 279-284. 1358. Gheorghe, Manuela. Tradiţia - coordonata fundamentală a religiozităţii în comunităţile rurale din România (Tradition - fundamental characteristic of the religious spirit in rural communities from Romania). RRSB, 2005, 16, nr. 5 - 6, p. 503-509. 1359. Gherghel, Marius. Construcţii pastorale de piatră din zona alpină - Vîrciorova (Stone Sheep - Folds from the Mountain Area Vîrciorova). Cibinium, 2006, 2, p. 316-324. 1360. Ghinciu, Ion. Căluşul, istorie şi documente (Le Calus, histoire et documents). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea pentru Toţi", 2003, 168 p. 1361. Godea, Ioan. Din etnologia cumpătării. Palinca, ţuica şi vinarsul la români (From the ethnology of moderation. Palinka, tzuika and brandy in Romania). Bucureşti, Ed. Coresi, 2005, 136 p. 1362. Goia, Augustin Ioan. Contribuţii la cunoaşterea tehnicilor pastorale utilizate în satele Transilvaniei de Nord între anii 1900-1962 (Contributions to the understanding of pastoral techniques used in Northern Transylvanian villages between 1900-1962). Oltenia etno., 2004, 12, p. 10-31. 1363. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind evoluţia amenajărilor pastorale ţărăneşti pentru ovine în Nord-Vestul Transilvaniei (The evolution of stone sheep folds in NorthWestern Transylvania). Cibinium, 2006, 2, p. 53-71.

49

1364. Goia, Ioan Augustin. Date inedite privind locuinţa ţărănească din secolul al XVIII-lea pe platoul Gheţari, Ţara Moţilor (Original date about the peasant home in the 18th c. on the plateau Gheţari, Moţilor Land). SCES, 2003, 17, p. 195214. 1365. Goia, Ioan Augustin. Dinamica efectivelor de oi în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei (Dynamics of the sheep in shepherds' villages in Northern Transylvania). AMMar, 2004, nr. 2, p. 37-57. 1366. Goia, Ioan Augustin. Strategii de utilizare a patrimoniului funciar comunitar şi individual în 86 de sate din Nordul Transilvaniei (Strategies for the use of the land community and individual patrimony in 86 villages in the North of Transylvania). AMET, 2005, p. 87-108. 1367. Goia, Ioan Augustin. Tehnicile tradiţionale de prelucrare a laptelui practicate în 86 de sate nord-transilvănene cu sistem local agricol de creştere a oilor (Traditional techniques for milk processing in 86 North-Transylvanian villages with local system of sheep breeding). AMET, 2006, 20, p. 43-72. 1368. Golant, Natalia; Hedeşan, Otilia. Carnavalul de la Moldova Nouă. Observaţii de teren (The carnival from Moldova Nouă. Observations from the site). SCES, 2004, 18, p. 79-100. 1369. Groza, Liviu. Legendă şi istorie în Valea Almăjului (Legend and history in Valea Almăjului). Lugoj, Ed. Nagard, 2005, 78 p. 1370. Gruian, Alexandra. Sânzienele şi drăgaica: consideraţii etnologice (The feast of "Sânziene" and "Drăgaica": ethnological considerations). SCES, 2005, 19, p. 63-68. 1371. Hajan, Gabriela. Structuri dramatice în folclorul românesc (Dramatic structures in Romanian folklore). Iaşi, Ed. Alfa, 2003, 156 p. 1372. Haldenwang, Sigrid. Das Gansabreiten ein Siebenbűrgish - sächsischer Volksbrauch. Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 24-27. 1373. Hănulescu, Cristina. Portul popular în pictura votivă din Ţara Loviştei (Folk national ethnic costumes in the ex-voto painting from Ţara Loviştei). Oltenia etno., 2004, 12, p. 66-70. 1374. Hinescu, Ana. Folclorul şi folcloristica în şcolile Blajului (Folklore and folkloristic in the schools of Blaj). A Blas., 2005, 3, p. 379-383. 1375. Iancu, Remus. Studiul complexelor de instalaţii hidraulice din localitatea Rebrişoara, judeţul Bistriţa-Năsăsud (Complexes of Hydraulic installations from Rebrişoara village, Bistriţa-Năsăud county). Cibinium, 2006, 2, p. 325-330. 1376. Ilk, Anton-Joseph. Die drei Faschingsmänner. Zipser Brauchtum aus Oberwischau in mündlicher Überlieferung. Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 37-58. 1377. Ilovan, Oana-Ramona; Chitul, Dorina. Semnificaţia etnografiei pentru identificarea Ţării Năsăudului (The significance of ethnography in individualising Năsăud Land). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 199-208. 1378. *** Ioan Muşlea. Arhiva de folclor a Academiei Române. Studii, memorii, rapoarte, chestionare, 1930-1948 (The folklore archives of the Romanian academy. Studies, memories, reports, questionnaries, 1930-1948). Ediţie de Ion Cuceu, Maria Cuceu. Cluj-Napoca, EFES, 2003, 387 p. 1379. Ispas, Sabina. Capra, ritual al "zilei împăcării" (An old New Year tradition: "The Goat"). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 5-8.

1380. Ispas, Sabina. Ciobanul Dobrişan sau despre bastard şi autoritatea regală (The shepherd Dobrişan or about bastard and royal regal authority). MI, 2005, 39, nr. 10, p. 33-37. 1381. Ispas, Sabina. Moartea morţii şi învierea vieţii. Colind de văduvă (The death of death and the resurection of life. A widow's carol). SCES, 2004, 18, p. 7-14. 1382. *Ispas, Sabina. Some Considerations on Ethnic Issues in Folklore Today. AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 27-33. 1383. Işfănoni, Rusalin. Pădurenii Hunedoarei o viziune etnologică. Ediţia a II-a revizuită (Pădurenii Hunedoarei - an ethnological point of view). Bucureşti, Ed. Mirabilis, 2006, 422 p. 1384. Işfănoni, Rusalin. Practici arhaice de îngrijire a sănătăţii în satele pădureneşti (Archaic health caring practices in forest villages). Corviniana, 2005, 9, p. 263-270. 1385. Iştoc, Florin. Importanţa zonei fânaţelor în viata satului Tărcăiţa (The importance of the hayfield area for the village Tărcăiţa). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 81-83. 1386. Ivancov, Karol-Matej; Iváncov, Ána-Karolina. Banátsci balgarsci folklor. Vol. II (Bulgarian folklore from Banat). Timisvár, Ed. Helicon, 2004, 1110 p. 1387. *Jiga, Laura. Coordonate folclorice ale lecturii colective în mediile tradiţionale (Folkloric coordinates of "aloud reading" within traditional milieus). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 147-152. 1388. Jompan, Dumitru. Albinăritul la Marga (Bee culture in Marga). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 317-327; AUEMR. Teol. ort. Ist., 2003, 10 nr. 1, p. 317-327. 1389. Jompan, Dumitru. Cântecul lui Mantu - la Glimboca (Mantu's song - at Glimboca). Tibiscum, 2005, 12, p. 355-363. 1390. Jompan, Dumitru. Motivul "drumului" în etnografia şi folclorul comunei Marga, jud. Caraş - Severin (The motif of "the way" in the ethnography and folklore of the village Marga, Caraş - Severin county). AUR, 2003, 10, nr. 1, p. 328338. 1391. Jompan, Dumitru. Ofranda de cântec sau cântecul de pomană (Tribute of song or the alms song). Tibiscum, 2005, 12, p. 79-85. 1392. Juan-Petroi, Constantin. Restituiri etnologice. Culegere de studii şi articole (Ethnological restorations. Studies and articles). Ediţie îngrijită şi cu o prefaţă de Isidor Chicet. Craiova, Ed. MJM, 2006, 174 p. 1393. Kádár, József. Folclorul românesc din nordul Transilvaniei (Romanian folklore in the North of Transylvania). Pamfil Bilţiu, Maria Bilţiu, Francisc Kiss, Ediţie de. Bucureşti, Ed. Saeculum I. O., 2005, 159 p. 1394. Lăţea, Felicia. Obiceiul de nuntă în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos - judeţul Alba (Wedding customs in the village Oiejdea, Galda de Jos - Alba county). AMET, 2006, 20, p. 171-175. 1395. Livescu, Michaela. "Jder" şi "dihor" în limba română ("Marten" and "fitchew" in Romanian). Balcania, 2004, nr. 1, p. 84-87. 1396. Lungoci, Toma. Istorie şi tradiţie. Momente din istoria românilor oglindite în literatura populară. Ediţia a 2-a revăzută (History and tradition. Moments in Romanian history reflected in folk literature. 2nd revised edition). Craiova, Ed. Arves, 2004, 178 p. 1397. Maier, Radu Octavian. Meşteşuguri ţărăneşti tradiţionale în spaţiul românesc (Traditional rural craftmanship in the Romanian area). Bucureşti, Ed. Institutului de etnografie şi folclor C. Brăiloiu, 2005, 202 p.

50

1398. Manolescu, Gabriel. Mimă şi dramă în obiceiurile populare româneşti. Perspectivă istorică (Mimiery and drama in Romanian folk custom. Historical perspective). Ediţie de Aurel Turcuş. Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 244 p. 1399. Marian, Mariana. Mărturii privind etnografia şi folclorul românesc în fondul personal Ana Voileanu-Nicoară (Testimonies on Romanian etnography and folklore in the personal collection of Ana Voileanu-Nicoară). AMMar, 2002, nr. 1, p. 431-436. 1400. Marienescu, Atanasie Marian. Cultul păgân şi creştin. Vol. I. Sărbătorile şi datinele romane vechi. Ediţia a IIa (The Pagan and the Christian cult. The old Roman feasts and traditions). Ediţie de I. Oprişan. 2006, 416 p. 1401. Mateş, Adela. Tipuri de ofrande de întemeiere a construcţiilor (Types of tributes for construction foundation). Tibiscum, 2005, 12, p. 57-68. 1402. Mica, Alexandru. Filoane etnoculturale româneşti. Prelegeri universitare la antologia "Cinci veacuri din istoria Cântecului popular românesc 1540-2004" (Romanian ethnocultural veins. University lectures to the anthology "Five centuries of history of Romanian folk song 1540-2004"). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 337 p. 1403. Micle, Aneta. Folclor literar românesc (Romanian literary folklor). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 276 p. 1404. Milian, Radu. Tradiţii populare de iarnă din satul Luncasprie (Winter folk traditions in the village Luncasprie). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 73-76. 1405. Mocan, Ancuţa. Credinţe şi superstiţii legate de naştere în satul Călăţele, jud. Cluj (Beliefs and superstitions related to birth in Călăţele village, Cluj county). AMET, 2006, 20, p. 165-170. 1406. Mocanu, Augustin. Balada populară din zona SălajCodru (The popular ballad from Sălaj area). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 96-103. 1407. Mocanu, Augustin. Folclor din Ţara Silvaniei (Folklore from Silvania county). Zalău, Caiete Silvane, 2004, 199 p. 1408. Moise, Ilie. Consideraţii privind practicarea stupăritului într-un sat de pe Valea Secaşului Mare (The bee culture practice in a village from the Valley of Secaşul Mare). SCES, 2003, 17, p. 171-174. 1409. Moise, Ilie. Quo vadis, cultura populară? (Quo vadis, folk culture?). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2005, 160 p; Ed. Imago, 2006, 160 p. 1410. Moise, Ilie. Sibiu - repere etnologice (Sibiu ethnological framework). Sibiu, Ed. Forumul Democrat al Germanilor din România, 2004, 122 p. 1411. Moisei, Antonie. Ştefan cel Mare în paginile colecţiilor etnofolclorice culese de Simion Florea Marian şi succesorii săi (a doua jumătate a sec. XIV - încep. sec. XX) (Stephen the Great in the pages of the etnofolkloric collections, gathered by Simion Florea Marian and his successors (in the second half of the 19 century and the beginning of the 20th century). CCS, 2004, 10, p. 75-77. 1412. Moldovan, Ilie; Bebeşelea Sterp, Vasile. Ecouri liturgice din etnogeneza românilor. Colinda creştină din sudul Transilvaniei (Liturgical influences from Romanians' ethnogenesis. The Christian carol in Southern Transylvania). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2006, 133 p. 1413. Morega, Constantin. Hora satului, obicei strămoşesc din zona Gorj (Village "hora", ancestral custom in Gorj area). Târgu-Jiu, Ed. Măiastra, 2005, 96 p.

1414. Morega, Constantin. Legende de pe plaiurile Gorjului (Legends from the lands of Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Măiastra, 2005, 163 p. 1415. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Câteva aspecte privind cultura populară vâlceană de la sfârşitul secolului al XIX-lea (Some aspects regarding Vâlcea folk culture at the end of the 19th century). Oltenia etno., 2004, 12, p. 32-48. 1416. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Contribuţii la cunoaşterea alimentaţiei tradiţionale. Alimentaţia de post la sfârşitul secolului al XIX-lea (Contributions to the understanding of traditional food. Fast food at the end of the 19th century). AMP, 2005, 27, p. 777-791. 1417. Munteanu, Simona; Toşa, Ioan. Lumea de aici şi lumea de dincolo în mentalitatea populară de la sfârşitul sec. al XIX-lea (This world and the world beyond in the folk conception at the end of the 19th c.). AMET, 2006, 20, p. 81112. 1418. Mureşan, Mihaela. Les masques de Maramureş. AMET, 2006, 20, p. 157-164. 1419. Mureşan, Mihaela. Tipologia şi simbolistica măştilor populare (Typology and symbols folk masks). AMET, 2006, 20, p. 129-143. 1420. Murgoci, Agnes; Murgoci, Helen Beveridge. Pagini engleze despre folclorul românesc (English pages about Romanian folklore). Publicate de Virgiliu Florea. Bucureşti, Ed. Viitorul Românesc, 2005, 286 p. 1421. Mustăţea, Ionel. Obiceiuri la nuntă în satul Bulz la începutul secolului XX (Wedding customs in the village Bulz at the beginning of the 20th century). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 7779. 1422. Neaga, Gavril. Aspecte ale elementelor de unitate în portul popular românesc. Portul popular din zona etnografică "Barcău" (Unitary aspects in the Romanian folk costume. The folk costume in the ethnographical area of Barcău). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 71-75. 1423. *Neagotă, Bogdan. Dacismul şi "fenomenul originar" în studiul culturii populare (The dacism and the "primary phenomenon" in the study of the folk culture). AIEF, 20002002, nr. 11-13, p. 117-132. 1424. Nemeti, Irina. Calea zânelor. Moşteniri antice în mitologia românilor (The way of the fairies. Ancient heritage in Romanian mythology). Prefaţă de Mihai Bărbulescu. ClujNapoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 304 p. 1425. Nemeti, Irina. Demonul naşterii în mitologia românilor (avestiţa, striga sau samca) (Birth demon in Romanians' mythology). RB, 2004, 18, p. 243-248. 1426. Nestorescu, Andrei. Aspecte ale păstoritului covăsnean - Voineştenii (Aspects from the shepherds' life in Covasna - Voineştenii). AMMar, 2004, nr. 2, p. 75-93. 1427. Nicolescu, Costion. Elemente de teologie ţărănească. Chipul creştin ţărănesc al lui Dumnezeu (Elements of peasant theology. The peasant Chistian figure of God). Bucureşti, Ed. Vremea XXI, 2005, 304 p. 1428. Nogradi, Alina; Tóth, Zoltán. Practici cutumiare din zona Codru. (Raport de cercetare: etapele 1999-2001) (Customary practices from Codru area. (Research report: 1999-2001). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 299302. 1429. *Ofrim, Alexandru. Cultură orală şi cultură scrisă în mediul urban (Oral culture and written culture in urban milieu). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 395-397. 1430. *Oişteanu, Andrei. The Romanian legend of the

51

flood. Archaeus, 2000, 4, nr. 1-2, p. 69-103. 1431. Oláh, Ilona. Madéfalvi és csángó népszokások (Customs of the Csángós and of Siculeni, Harghita county). Szatmárnémeti, Profundis Kiadó, 2003, 204 p. 1432. Oprea, Timotei. Rai şi iad în cultura populară românească. File de apocalips (sec. 18-19) (Heaven and hell in the Romanian folk culture. Pages of apocalypse). Buzău, Ed. Alpha MDN, 2005, 235 p. 1433. Oprişan, I. La hotarul dintre lumi. Studii de etnologie românească (At the boundary between worlds. Studies of Romanian ethnology). Bucureşti, Ed. Saeculum, 2006, 559 p. 1434. Palada, Ştefan. Câteva date cu privire la exploatarea şi prelucrarea lemnului în Ţara Făgăraşului (Data about wood exploitation and manufacturing in the Land of Făgăraş). SCES, 2003, 17, p. 175-194. 1435. Panea, Nicolae. O privire asupra folclorului românesc din Timocul bulgăresc (Aspects of Romanian folklore from Bulgarian Timoc). Balcania, 2004, nr. 1, p. 118-127. 1436. Papahagi, Tache. Petit dictionnaire folklorique. Sous la direction de Valerie Rusu. Bucureşti, Ed. Grai şi Suflet Cultura Naţională, 2003, 691 p. 1437. Papană, Ovidiu. Colinda din Mehala, o restituire necesară (The Christmas carol from Mehala, a necessary restoration). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2004, 161 p. 1438. Partenie, Adelina. Monografia portului popular din zona de nord a judeţului Mehedinţi (Monograph of the folk costume in the Northern area of Mehedinţi). Drobeta-Turnu Severin, Ed. Irco Script, 2006, 49 p. 1439. Pascal, Ilie. Monografia folclorică a zonei Mitoc, judeţul Botoşani (Vol. I-II (The folklore monograph of the Mitoc area, Botoşani county). Botoşani, Ed. Axa, 2004-2005, 250, 404 p. 1440. Pascaniuc, Elena. Folclorul deportărilor din Bucovina (The folklore of the deportations from Bukovina). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 263-269. 1441. Pavel, Emilia. Măşti populare moldoveneşti (Moldavian folk masks). AMEM, 2003, 3, p. 273-290. 1442. Pavelescu, Amalia. Capricorn, studii şi cercetări de etnologie (Capricorn, ethnologic studies and researches). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2003, 204 p. 1443. Pavelescu, Gheorghe. Valea Sebeşului. Monografie etno-folclorică. Vol. I-III (The Valley of Sibiu. Ethnofolklorical monograph). Sibiu, Ed. Astra Museum, 2004, 247, 319, 336 p. 1444. Pădurean, Dominuţ. Consideraţii istorice, lingvistice şi etnografice privind băutura numită "mied" (cu referiri speciale la regionalismul "mursă" din Ţara Moţilor) (Historical, linguistic and ethnographic considerations regarding the drink called "mied" (with special references to the regionalism "mursă" from Moţi Land). AMET, 2005, p. 4359. 1445. Păiuş, Liviu. Ion Barna - etnograf şi folclorist (Ion Barna - an ethnographer and folklorist). SCEB, 2005, 10, p. 83-100. 1446. Părean, Ioan. Legende din Mărginimea Sibiului (Legends from Mărginimea Sibiului). Sibiu, Ed. Phihomedia, 2004, 206 p. 1447. Pârnuţă, Gheorghe. Folclor muscelean (Folklore from Muscel). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 258 p. 1448. Petri, Ovidiu. Credinţe, practici magice şi povestiri despre fiinţe fantastice în satul Tăure, judeţul Bistriţa-Năsăud (Beliefs, magic and stories about phantastic beings in the

village Tăure, Bistriţa-Năsăud region). A Som., 2004, 3, p. 361-372. 1449. Pintilie, Dan Ovidiu. Arta populară musceleană la expoziţii şi târguri în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Folk art from Muscel at fairs and exhibitions in the second half of the 19th c.). AAM, 2004, 3, p. 185-190. 1450. Pop, Dorina; Pop, Ionel. Folclorul în zonele de interferenţă. Vatra folclorică Poieni, judeţul Cluj (Folklore in interference areas. The folklore source Poieni, Cluj county). Silvania, 2006, 5, nr. 1-4, p. 79-81. 1451. Pop, Dumitru. Coordonate ale culturii populare româneşti în perspectivă etnologică (Coordinates of the Romanian folk culture in ethnological perspective). ClujNapoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2004, 227 p. 1452. Pop, Dumitru. Crepusculul unor valori şi forme ale vechii noastre culturi şi civilizaţii (The twilight of some ancient values and forms of our culture and civilization). ClujNapoca, ED. Studia, 2004, 142 p. 1453. Pop, Dumitru. Etnologia şi menirea ei în actualitate (Ethnology and its present destiny). SCES, 2005, 17, p. 7-8. 1454. Popa, Constantin. Contribuţii cu privire la cunoaşterea păstoritului din Ţara Făgăraşului (About the shepherd's life in the Land of Făgăraş). SCES, 2004, 18, p. 181-188. 1455. Popa, Ioan. Folclor secăşean. Studii şi articole (Folklore from Secaş. Studies and articles). Blaj, Astra Despărţământul Timotei Cipariu, 2004, 155 p. 1456. Praoveanu, Ioan. Portul popular brănean (Folk costume from Bran). SCES, 2003, 17, p. 155-170. 1457. Részeg, Vilmos. Egy Híradás a késő Maradékhoz. 1720. századi erdélyi toronygombiratok (Memorials in Transylvanian churches in the 17th-20th centuries). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2006, 500 p. 1458. Rieskampf, Nicole. Der Adventskalender. Ein typisch deutscher Brauch und seine Verbreitung in der Bukowina (The "Adventskalendar". A typical German habit and its spread in Bukovina). CCS, 2004, 10, p. 207-216. 1459. Roşianu, Nicolae. Eseuri despre folclor (Essays on folklor). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2004, 343 p. 1460. Sarsamă Dragomir, Sorin Sebastian. Ţara Oltului - o "ţară" istorică în muzeul ţării. Specificitate şi reprezentare în domeniul arhitecturii, al gospodăriei şi meşteşugurilor tradiţionale (The Olt Land - "a historical land" in the Museum of the county. Characteristics and representation in architecture, household and traditional occupations). Cibinium, 2000, 1, p. 83-94. 1461. Săcară, Nicolae. Studii de etnografie bănăţeană (Studies of Banat ethnography). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 229 p. 1462. *** Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic Român. Vol. IV: Moldova (Holidays and traditions. Answers to the questionnaire of the Romanian Ethnographic Atlas. Vol. IV: Moldavia). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 440 p. 1463. Sârbu, George. Folclor muzical instrumental din Moldova, ţinutul Bacău (Instrumental folk music in Moldavia, Bacău county). Iaşi, Ed. Artes, 2003, 347 p. 1464. Schubart, Dorothé. Gemeinsamkeiten im galizischen und rumänischen Volksgesang. SCES, 2005, 19, p. 167-176. 1465. Schullerus, Trude. Volkskunst und Trachtenpflege. SCES, 2004, 18, p. 197-202. 1466. Spătariu, Maria. Donjuanismul în lirica populară

52

românească ("Donjuanism" in Romanian folk lyrics). SCES, 2004, 18, p. 53-68. 1467. Stahl, Paul H. Case şi acareturi din Mărginimea Sibiului (1953-1958) (Houses and annexes from Mărginimea Sibiului). Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 107 p. 1468. Stahl, Paul H. Structuri sociale şi sisteme de proprietate. Casificări româneşti şi europene (Social structures and systems of property. Romanian and European Classifications). Ethnos, 2004, 5, p. 7-28. 1469. Stahl, Paul H. Oameni şi case de pe Valea Moldovei (1928-1953) (People and houses on the Valley of Moldavia (1928-1953). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 284 p. 1470. Stephani, Claus. Senmurv und Nauk. Zwei avimorfe Darstellungen auf siebenbürgischen Tongefässen. Forschungen, 2006, 49, p. 171-177. 1471. Suba, László. Torda és környéke fazekassága (Turda and the pottery in the area). Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társasága, 2005, 80 p. 1472. *** Szent György és napja a magyar néphagyományban (Saint George and his commemoration in the Hungarian folk tradition). Sepsiszentgyörgy, Medium Kiadó, 2004, 132 p. 1473. Şeitan, Gheorghe. Zalmoxis în cântecul bătrânesc (Zamolxis in the old folk song). Tulcea, Ed- Cronicarul, 2003, 115 p. 1474. Şerban, Doru Al. ; Şerban, Valentina. Credinţe, datini şi obiceiuri din Gorj (Beliefs, traditions and customs in Gorj). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 335 p. 1475. *Şerbănescu-Florea, Mihaela. Baze de date la Arhiva de Folclor (Databases at the Folklore Archives). AIEF, 20002002, nr. 11-13, p. 133-136. 1476. Şişu, Vasile. O legendă a Sfântului Petru în Mehedinţi (A legend about Saint Peter in Mehedinţi). Drobeta, 2005, 15, p. 195-196. 1477. Taban, Mircea. Conservatorism şi creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Caraşova) (Conservatism and technological creativeness in practicing popular industries (Caraşova case). Banatica, 2005, 17, p. 571-588. 1478. Taloş, Ion. Cununia fraţilor şi nunta soarelui. Incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal (The brothers' wedding and the marriage of the Son. Frustrated incest in the Romanian and universal folklor). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 960 p. 1479. Tăban, Mircea. Inventică şi creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (judeţul Caraş-Severin) (Technological inventivness and creativity in folk industries (Caraş-Severin county). Cibinium, 2006, 2, p. 302-315. 1480. *Teodoreanu, Nicolae. Cercetarea etnologică. Puncte de vedere (Ethnological research. Points of view). AIEF, 20002002, nr. 11-13, p. 432-434. 1481. *Teodoreanu, Nicolae. Fondul audio al Institutului de Etnografie şi Folclor "C. Brăiloiu". Situaţia actuală şi de perspectivă (The sonorous fund of the Institute of Ethnography and Folklore "C. Brăiloiu": present and future situation). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 373-389. 1482. Teodoreanu, Nicolae. Sunetul muzical, mediator între două lumi. Fenomene acustice "insolite" în muzicile de factură orală (The musical sound, mediator between two worlds. "Unusual" acoustic phenomena in songs). Muzica, 2006, 17, nr. 3, p. 78-100. 1483. Timotin, Andrei. Croyances et idées eschatologiques

dans le folklore roumain et bulgare. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 67-75. 1484. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Contribuţii la cunoaşterea unor obiceiuri agrare de la sfârşitul secolului al XIX-lea (Some agrarian customs at the end of the 19th c.). AMET, 2006, 20, p. 13-42. 1485. Toşa, Ioan; Munteanu, Simona. Cultura lemnului în satul românesc de la începutul secolului al XX-lea (The culture of wood in the Romanian village at the beginning of the 20 th century). AMET, 2005, p. 61-86. 1486. *Totoianu, Radu. Elemente de chirurgie empirică în medicina pastorală din zona Sebeşului (jud. Alba) (Elements of empiric surgery in rural medicine in the area of Sebeş (Alba county). PA, 2002, 2, p. 252-259. 1487. *Totoianu, Radu. Spaţiul şi calendarul pastoral al mărginenilor Sebeşului (Pastoral area and calender of Sebeş outskirters). PA, 2004, 4, p. 339-361. 1488. Tőtszegi, Tekla. Veşmintele de doliu într-un sat de pe Valea Nadăşului (Mourning costumes in a village from the region of the river Nadăş). AMET, 2005, p. 109-118. 1489. *Train, Elena Maria. Călători străini prin Banatul secolului al XIX-lea şi chestiunea costumului popular (Foreign travelers through 19th cenutry Banat and the issue of folk costumes). AUEMR. SSU, 2005, nr. 2, p. 355-359. 1490. Ţintatu-Comănescu, Elena Cremona. Remanenţe mitice în colinde. Integrare în patrimoniul imaterial românesc (Mythical remanence in carols. Integration in the Romanian non-physical patrimony). Piteşti, Ed. Carminis Educaţional, 2005, 56 p. 1491. Ţîrcomnicu, Emil. Identitate românească suddunăreană. Aromânii din Dobrogea. Sărbători, obiceiuri, credinţe, cultură şi viaţă comunitară (South-Danubian Romanian identity. Aromanians from Dobruja. Holidays, traditions, faiths, culture and community life). Bucureşti, Ed. Etnologică, 2004, 244 p. 1492. *Ţîrcomnicu, Emil; David, Lucian. Cercetări de teren în Platforma Luncani. Obiceiurile din ciclul familial (Field Researches in Luncani. Customs within the Family Cycle). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 367-394. 1493. Ţoca, Ioan. Sărbători religioase, datini, credinţe populare (Religions feast days, traditions, beliefs). Bucureşti, ALLFA, 2004, 271 p. 1494. *Ţuţuianu, Adriana; Plantos, Cristinel. The popular arhitecture within the Ampoi Valley. PA, 2003, 2, p. 247-254. 1495. Văcariu, Mihaela. Instalaţiile hidraulice ale Răşinarilor (Hydraulic installations of Răşinari). Cibinium, 2006, 2, p. 340-343. 1496. Végh, M. Balázs. 90 esztendeje született Gellért Sándor (Gellért Sándor - the 90th birthday anniversary). Művelődés, 2006, 59, nr. 10, p. 3-4. 1497. Vuia, Romulus. Folclor românesc din Transilvania şi Moldova. Vol. I (Romanian folklore from Transylvania and Moldavia). Ediţie de Teofil Teaha. Bucureşti, Ed. Grai şi suflet şi cultura naţională, 2005, 539 p. 1498. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria şi Macedonia (Proverbs of the Romanians from Romania, Bessarabia, Bukovina, Hungary, Istria and Macedonia). Ediţie de Mugur Vasiliu. Bucureşti, s. n., 2003-2004, vol. -V, 784, 940, 763, 780, 742 p. 1499. Zanne, Iuliu A. Proverbele românilor... Vol. VI-X (The proverbs of the Romanians). Bucureşti, Scara, 2004, 779, 955, 771, 797 p.

53

14. MENTALITĂŢI ŞI IMAGOLOGIE
1500. Anton, Mioara. Despre ruşi şi rusofobie în România anilor '40 (About Russians and Russianphobia in Romania in the 40's). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 19-26. 1501. *Ardeleanu, Radu. Legende urbane consemnate în publicistica timişoreană (Urban legends mentioned in Timişoara jurnalism). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 237-254. 1502. Balan, Dinu. Entre fierté et lamentation: le sentiment national a l'epoque de '48 (Between pride and complaints: the national feeling of the '48 epoch). CCS, 2005, 11, p. 57-63. 1503. Balan, Dinu. Reflexe culturale ale xenofobiei în spaţiul românesc (Cultural reflexes of xenophobia in the Romanian area). AIIX, 2005, 42, p. 137-155. 1504. Bârlea, Eugenia. Perspectiva lumii rurale asupra primului război mondial (The perspective of the rural world on World War I). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2004, 316 p. 1505. Betea, Lavinia. Mentalităţi şi remanenţe comuniste (Communist mentalities and remanences). Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, 319 p. 1506. Betea, Lavinia. Reprezentări sociale ale războiului în mentalul colectiv românesc (Social representations of war in Romanian collective thinking). RIM, 2004, nr. 6, p. 1-8. 1507. *** Boszorkányok, kuruzslók, szalmakoszorús paráznák (Sorceresses' trial in Transylvania). Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Kiss András. Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2004, 395 p. 1508. Bruja, Radu Florian. Ştefan cel Mare în imagologia legionară (Stephen the Great in the legionary imagology). CCS, 2004, 10, p. 93-97. 1509. Chiciudean, Gabriela. Incursiune în lumea simbolurilor (Inside the world of symbols). Sibiu, Ed. Imago, 2004, 116 p. 1510. Chiciudean, Ion; Halic, Bogdan Alexandru. Imagologie istorică (Historical imagology). Bucureşti, Ed. Comunicare. ro, 2003, 275 p. 1511. Cocean, P. ; Ilovan, Oana-Ramona. Trăsăturile spaţiului mental năsăudean (The Features of the mental space in "Năsăudului land"). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 3-14. 1512. Coşoveanu, Gabriel. Discursul identitar românesc astăzi - resurse expresive şi perspectivă imagologică (Romanian identity speech today - expressive resources and imagological perspective). AUC filol. lit. rom. univ., 2004, 26, nr. 1-2, p. 22-42. 1513. Crăciun, Maria. Polipticul şi Devoţiunea Euharistică în Transilvania Evului Mediu Târziu (Polyptic and Eucharist Devotion in Late Middle Age Transylvania). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 45-110. 1514. *Din, Petre. Imaginea revoluţiei franceze din februarie 1848 la nivelul sensibilităţii studenţilor români de la Paris (The French revolution of February 1848, perceived by the Romanian students in Paris). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 71-82. 1515. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al IIlea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni (The justitiary hypostasis of the Emperor Joseph 2nd in the Transylvanian Romanians sensibility). SUCH, 2004, 1, p. 195204. 1516. Din, Petre. Ipostaza justiţiară a împăratului Iosif al IIlea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolul al XVIII-lea (Reparatory hypostasis of Emperor Joseph II in Turda collective sensitivity in the 18th century). RB, 2004, 18, p. 227232. 1517. Din, Petre. The myth of the good emperer under Joseph II in the collective sensibility of the Romanian from Transylvania. RB, 2004, 18, p. 233-242. 1518. Din, Petre. Românii ardeleni şi împăratul Leopold al II-lea. Continuitatea mitului "bunului împărat" (Transylvanian Romanians and Emperor Leopold II. Continuity of the "good emperor" myth). RB, 2003, 17, p. 175-180. 1519. *Draşovean, Marius-Florin. Tache Rusescu sau sufletul comerţului cu vorbe - studiu privind reclama bunei dispoziţii la sfârşitul secolului XIX (Tache Rusescu or the soul of the words trade - a study on advertising good humor at the end of the 19th c.). Erasmus, 2003-2005, 14, p. 91-104. 1520. Fodor, Georgeta. Imaginea femeilor române în scrierile călătorilor străini (Images of Romanian women in the writing of foreign travelers in the 16th and the 17th centuries Romanian society). SUPMH, 2006, 6, p. 43-54. 1521. Gafu, Cristina. Istoriile orale - Între biografia personală şi biografia colectivă (The oral histories. Between personal and collective biography). AIEF, 2005, 16, p. 39-53. 1522. Gavreliuc, Alin. Mentalitate şi societate. Cartografii ale imaginarului identitar din Banatul contemporan (Mentality and society. Charts of the imaginary identity in contemporary Banat). Timişoara, Ed. Universităţii de Vest, 2003, 402 p. 1523. Grancea, Mihaela. Serbările Putnei şi cultura identitară (The ceremonies at Putna and the culture of identity). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 369-408. 1524. Hlihor, Constantin. Răsturnarea imaginii adversaraliat în mentalul armate române la 23 august 1944 (Turning over the opponent-ally image in the psychology of the Romanian army on August 23, 1944). CB, 2005, nr. 2, p. 5861. 1525. Iacob, Dan Dumitru. Prin saloanele ieşene din prima jumătate a secolului XIX (Every day life in Iassy in the 1st half of the 19th c.). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 47-49, 54. 1526. Iliescu, Adrian-Paul. Anatomia răului politic (Anatomy of the political evil). Bucureşti, Fundaţia Culturală Ideea Europeană, 2005, 357 p. 1527. Iordachi, Constantin. Cetăţenie şi identitate naţională în România: o trecere în revistă (Citizenship and national identity in Romania: a short history). Altera, 2004, 10, p. 3561. 1528. Ivanciu, Ioan C. Omul şi istoria (The human being and history). RF, 2004, 51, nr. 5-6, p. 797-806. 1529. Ivancu, Emilia. Descoperirea unui popor prin imagini - din secolul XXI în secolul XVIII. Noi despre noi prin intermediul britanicilor (Discovering a people through images - from the 21st century to the 18st century. We about us through the British). AUA philol., 2004, 5, nr. 2, p. 363-370. 1530. Jiga Iliescu, Laura. Documente de viaţă cotidiană a soldaţilor (Documents about the everyday life of the soldiers). AIEF, 2005, 16, p. 55-59. 1531. Leu, Valeriu. Memorie, memorabil, istorie în Banat (Memory, memorable, history in Banat). Timişoara, Ed. Marineasa, 2006, 384 p. 1532. Mihalache, Andi. Insicle the heritage iclea: facts, heros and commemorations in the twentieth century. Studia h.,

54

2005, 50, nr. 1, p. 117-137. 1533. Mitu, Sorin. Prennialism, modernism, ethnosymbolism: Ideological conflict or changes in the scientific paradigm. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 1-11. 1534. Mitu, Sorin. Sărbătoare, alteritate şi conflict social în premodernitatea românească (Celebration, alterity and social conflict in Romanian pre-modern epoch). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 133-150. 1535. Mitu, Sorin. Transilvania mea, istorii, mentalităţi, identităţi (My Transylvania, histories, conceptions, identities). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 464 p. 1536. Moise, Emil. Interpretarea Bibliei, sursă a discriminărilor de gen în practica religioasă. O analiză de gen a trei dintre practicile religioase creştine din România (The interpretation of the Bible, a source of discrimination in the religious practice. A study of three Christian practices in Romania). A. P. -I., 2003, 2, p. 1-13. 1537. Muntean, Ovidiu. Imaginea românilor în Franţa la mijlocul secolului al XIX-lea (The image of the Romanians in France at the middle of the 19th century). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 283 p. 1538. Mureşan, Ovidiu. Regimul alimentar imaginar al secolelor XVI-XVII. De la gastrosophia utopiilor la bulimia distropiilor (The imaginary diet of the 16th-17th centuries. From the utopian gastrophy to the bulimia of distrophies). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 67-88. 1539. Nägler, Doina. Românii în cronici europene din secolele XVI-XVII (cu privire specială asupra lui Ştefan cel Mare şi Mihai Viteazul (The Romanians in European chronicles from the 16th- 18th centuries with special concern about Stephen the Great and Michael the Brave). SUCH, 2004, 1, p. 191-194. 1540. Nicoară, Simona. De la "bunul creştin" şi "bunul cetăţean" la "patriotul naţional". Miza şcolară şi secularizarea în secolul al XIX-lea (From the "good Christian" and "good citizen" to the "national patriot". The education crises and secularization in the 19th century). A Som., 2004, 3, p. 131152. 1541. Nicoară, Simona. Metamorfozele sărbătorii sub impactul sensibilităţilor moderne (secolele XVI-XIX) (Metamorphoses of celebration under the impact of modern sensibility (16th-19th century). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 111132. 1542. Nicoară, Simona. National sensitivity in Romanian society (Eighteenth and nineteenth centuries. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 70-94. 1543. Nicoară, Toader. Sentimentul de insecuritate în societatea românească la începutul timpurilor moderne (16001830). Vol. II (The feeling of insecurity in Romanian society at the beginning of modern times (1600-1830). Vol. II). ClujNapoca, Ed. Accent, 2005, 433 p. 1544. Nicolae, Jan. Tabuizarea şi refularea socială a morţii în modernitate. Spre o propovăduire şi spiritualitate pascală (Taboos and social rejection of death in modern times). AUA theol., 2004, 4, p. 267-289. 1545. Oişteanu, Andrei. Good Jew Bad Jew: An essay on ethnic imagology. SH, 2004, 4, p. 44-54. 1546. Oişteanu, Andrei. A képzeletbeli zsidó a román és a kelet-közép- európai kulturában. Imagológiai tanulmány (The image of the Jew in the Romanian culture and central-East European culture. Monographical study). Cluj-Napoca, Kriterion Kiadó, 2005, 467 p.

1547. Otescu, Ion. Credinţele ţăranului român despre cer şi stele (The beliefs of the Romanian peasant about the sky and the stars). Ediţie îngrijită de Gheorghe Petcu. Buzău, Ed. Alpha MDN, 2005, 114 p. 1548. Paul, Cosmina. Antisemitismul în imaginarul urban în România în secolul XX (Anti-semitism in urban imaginary in 20th century Romania). AŞD, 2005, 1, p. 443-453. 1549. Păuneascu, Anca. Aspecte ale procesului de regres a unor târguri şi oraşe medievale din Ţara Românească (The regression of some medieval market towns and towns in Wallachia). MN, 2004, 16, p. 84-96. 1550. Peteanu, Claudia Septimia. Religia în mentalul colectiv al românilor din ţinutul Năsăudului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Religion in the Romanian collective mentality from Năsăud county, in the second half of the 19th century). AAM, 2005, 4, p. 114-122. 1551. Platon, Alexandru-Florin. "Tua sacratissima unxio... cordis intima penetret". Corpul în ceremonialul medieval al încoronării (The body in the mediaeval ceremony of coronation). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 13-28. 1552. Popescu, Liviu. Imaginea ocupaţiei străine în Principatele Române (1716-1739, 1806-1812). Scena puterii şi a banului (The image of the foreign occupation in the Romanian Principalities (1716-1739, 1806-1812). The stage of power and money). SMI Mod, 2006, 19, p. 123-150. 1553. Radosav, Doru. "Les Entrées Royales" in Transylvania and Banat (18th-19th century). Discours and representation. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 158189. 1554. Ravaru, Gabriela. Percepţia de sine în spiritualitatea interbelică (Self awareness in the interwar spirituality). Iaşi, Ed. Pim, 2005, 155 p. 1555. Romilă, Adrian G. Sursele imaginare ale Raiului în cultura populară românescă. Mentalităţi păgâne, apocrife creştine şi cărţi populare (Imaginary sources of Heaven in Romanian folklore. Pagan mentalities, Christian apocryphs and popular books). VR, 2005, 100, nr. 1-2, p. 73-89. 1556. Roşu, Georgeta. Propaganda ateistă la sate în perioada comunismului şi efectele ei asupra mentalului rural (Communist atheistic propaganda in the villages and its effects on rural mentality). Ethnos, 2004, 5, p. 321-356. 1557. Rotar, Marius. Apa care arde în flăcări. Dimensiuni ale alcoolismului în Transilvania celei de a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Water that burns in flames. The dimensions of alcoholism in Transylvania in the second half of the 19thcentury and the beginning of the 20th century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 155186. 1558. Rus, Valer. Români văzuţi de maghiari. Imagini plastice din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Romanians as Seen by Hungarians. Plastic Images from the second half of the XIX century). Cumidava, 2004, 27, p. 182192. 1559. *Sim, Dumitru. Cârciuma - contrabiserica premodernităţii - spaţiu polivalent (The pub - the counterchurch of pre-modernism - polyvalent space). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 149-152. 1560. *Sim, Dumitru. Spaţii imaginare în stadiu pur: imaginea Paradisului şi Infernului în lumea ţărănească din Crişana premodernităţii (Imaginary space in pure state: the Paradise and the Hell in the peasant world in pre-modern Crişana). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 143-148.

55

1561. Stephani, Claus. Wirklichkeit und Freiraum der Phantasie. Demonische Wesen im Alltag und in der Volkserzählung. Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 25-35. 1562. Stere, Anca. Colectivizarea - între documentul de arhivă şi cântecul popular nou (The collectivization between archive documents and the new folk song). AIEF, 2005, 16, p. 61-65. 1563. Ştefan, Bruno. Simbolistica spaţio-temporală în mediul penitenciar românesc (The space-temporal symbolistic in the Romanian prisons). RRSB, 2005, 16, nr. 3-4, p. 303-318. 1564. Toader, Radu. China dinastiei Qing în prima jumătate a secolului XIX-lea: ecouri în societatea românească a vremii (China during the Qing dynasty in the first half of the 19th century: echos in the Romanian society of that time). AIEF, 2005, 16, p. 119-134. 1565. *** Trasee ale memoriei (Wais im Gedöchtnis bleibt). Bucureşti, Goethe Institute, 2004, 94 p. 1566. Tudor, Aurelia. La moartea lui Ioani Ţandrău. Momente din viaţa unei familii (The death of Ioani Ţandrău. Moments from the life of a family). Ethnos, 2004, 5, p. 585600. 1567. Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa. Focul amorului: despre dragoste şi sexualitate în societatea românească: 1750-

1830 (The fire of love: about love and sexuality in the Romanian society: 1750-1830). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 270 p. 1568. Virag, Paula. Aspecte ale căsătoriei în Ţara Oaşului (satul Moişeni, 1900-1950) (The marriage in Ţara Oaşului (the village of Moişeni, 1900-1950). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 105-108. 1569. Virag, Paula. Deviaţii comportamentale ale familiei din Ţara Oaşului, în secolul XIX (Behaviour deviations of the family in Ţara Oaşului, in the 19th century). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 65-70. 1570. Virag, Paula. Devoţiunea populară faţă de fecioara Maria în Transilvania secolelor XVIII-XIX (Popular devotion towards Virgin Mary in17th-19th century Transylvania). AMP, 2005, 27, p. 859-876. 1571. Vlad, Laurenţiu. Propaganda and reception in the construction of national identity: the role of international exhibition (1867-1937). Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 108-116. 1572. *Zăloagă, Marian. Imaginea Celuilalt în chronica românilor. Viziunea şincaiană asupra populaţiilor germanice din Transilvania (The image of the Other in chronica românilor. Şincai's vision about Germanic populations from Transylvania). Libraria, 2004, nr. 3, p. 209-218.

15. ANTROPOLOGIE ISTORICĂ ŞI CULTURALĂ, SOCIOLOGIE
1573. Antonescu, Romulus. Calendar tradiţional (Noiembrie). Argument (Traditional Calendar - November). Ethnos, 2004, 5, p. 569-584. 1574. Avram, Sultana. Locuinţa rurală românească. Moşteniri şi factori de schimbare (The Romanian rural residence. Heritage and changes). Sibiu, Ed. Techno Media, 2004, 184 p. 1575. Bălăi, Emil. Reflexe istorice, antroponimice şi ale principalelor ocupaţii în toponimia rodneană (Historical, antroponimical and professional reflections in the toponimy of Rodna). A Som., 2004, 3, p. 399-404. 1576. Bărbulescu, Constantin. Imaginarul corpului uman între cultura ţărănească şi cultura savantă (secolele XIX-XX) (The imaginary of the human body in folk culture and academic culture (19th - 20th centuries). Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 271 p. 1577. Bărbulescu, Constantin. The Substances of Human Body in the Peasant Body Imaginary. A case Study. Symposia, 2003, p. 391-408. 1578. Bâzgu, Eugen. Arhetipul Întreg-Parte (The WholePart archetype). AMEM, 2003, 3, p. 95-116. 1579. Bellághné Nagy, Rózsa. A "jó és bölcs asszony" a 18. századi halotti beszédekben (The "good and wise woman" in 18th century death lamentations). EM, 2006, 68, nr. 3-4, p. 94106. 1580. *** Between East and West. Studies in anthropology and social history. Entre l'est et l'ouest. Etudes d'histoire et d'anthropologie sociale. Edited by Ştefan Dorondel, Stelu Şerban. Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Român, 2005, 527 p. 1581. Bilţiu, Pamfil. Aspecte ale cercetării obiceiurilor în lumina descoperirilor arheologice (Aspects related to the research of the customs in the view of the archaeological discoveries). AMET, 2006, 20, p. 75-79. 1582. Bilţiu, Pamfil. Elemente de mare vechime în cultura populară din zona Lăpuş (Ancient elements in the folk culture from Lăpuş). AMET, 2005, p. 171-187. 1583. *Bilţiu, Pamfil. Mesele ţăranului maramureşean în tradiţii, credinţe şi obiceiuri (The food of the peasants from Maramureş in traditions, beliefs and customs). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 165-169. 1584. Bilţiu, Pamfil. Substratul mitico-magic al sărbătorilor din ciclul celor douăsprezece zile în cultura populară maramureşeană (Mythical - Magical substratum of the holidays belonging to the twelve days cycle in folk culture of Maramureş). AMET, 2005, p. 189-212. 1585. Bocholier, François. Elitele transilvane, între identitatea regională şi expansiunea sentimentelor naţionale (Transylvanian elites between local identity and the national feeling). Altera, 2004, 10, p. 118-139. 1586. Botezatu, Dan; Cantemir, Petru; Simalcsik, Robert. Cimitirul medieval de la Siret, judeţul Suceava. Studiu antropologic (Mediaeval cemetery in Siret, Suceava county. Antropological study). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 399-410. 1587. Bratiloveanu Popilian, Marcela. Valori ale vetrei şi pragului regăsite în practica populară din spaţiul carpatodanubian (Values of the hearth and threshold in the practice of the Carphatian-Danubian area). Ethnos, 2004, 5, p. 549-566. 1588. *** Cercetarea antropologică în România. Perspective istorice şi etnografice (Anthropologic research in Romania. Historical and ethnographic perspectives). Coordonatori: Cristina Papa, Giovanni Pizza, Filippo M. Zerilli. ClujNapoca, Ed. Clusium, 2004, 312 p. 1589. Cesereanu, Ruxandra. Made in Romania. Subculturi urbane la sfârşit de secol XX şi început de secol XXI (Made in Romania. Urban subcultures at the end of the 20th century and beginning of the 21st). Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 186 p. 1590. *Comanici, Germina. Antroposul şi cultura -

56

concepte interrelaţionate (The anthrop and culture-interrelated concepts). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 15-19. 1591. *Constantin, Marin. Tipologia rolurilor etnografice în antropologia aplicată (The typology of the etnographic roles in applied anthropology). AIEF, 2000-2002, nr. 11-13, p. 91-98. 1592. Filipciuc, Ion. Naşterea din piatră (Birth from stone). AMMar, 2004, nr. 2, p. 99-108. 1593. Geambaşu, Réka. Imigranţii rurali: capital material şi reţele sociale (The Rural Immigrants: Material Capital and Social Networks). Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 1, p. 1727. 1594. Geană, Gheorghiţă. Antropologia culturală. Un profil epistemologic (Cultural anthropology. An epistemologic profile). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2005, 246 p. 1595. Goia, Ioan Augustin. Practici magice în păstoritul local-agricol din Nordul Transilvaniei (Magic practices in local-agricultural shepherd's life in Northern Transylvania). AMMar, 2004, nr. 2, p. 59-74. 1596. Holom, Elena Crinela. Sunet şi sensibilităţi colective. Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din Transilvania (sec. XIX-XX) (Collective sound and sensitivities. The social function of bells in the Romanian communities of Transylvania (19th-20th century). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 194 p. 1597. *** Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc. Vol. V-VI (History and tradition in the Romanian area). Coordonator Sultana Avram. Sibiu, Ed. Techno-Media, 2004, 286, 203 p. 1598. Mihaiu, Ligia. La médecine traditionelle roumaine

entre empirisme et magie. AMET, 2005, p. 213-221. 1599. Mureşan, Mihaela. Simbolistica grâului în obiceiurile, credinţele şi practicile populare româneşti (The symbol of corn in the Romanian folk customs, beliefs and practices). AMET, 2005, p. 223-246. 1600. Oşianu, Flavia. Cânepa în obiceiuri şi sărbători (Hemp in traditional customs and holidays). AMET, 2005, p. 255-258. 1601. Prahase, Dan. Cazuri de stabilire a hotarului în judeţul Bistriţa-Năsăud. Influenţa nudităţii magice (Situations of fixing the borderline with Bistriţa-Năsăud district. The influence of the magic nudity). A Som., 2005, 4, p. 247-273. 1602. Suiogan, Delia. Simbolica riturilor de trecere (Symbolistics of the passing rites). Bucureşti, Ed. Paideia, 2006, 296 p. 1603. Şişeştean, Gheorghe; Şişeştean, Solica. Procese identitare în arii de margine ale etnicităţii. Cazul romanocatolicilor din Moldova (Identity processes at the border ethnical areas. The case of the Roman-Catholics from Moldavia). Origini CS, 2003, 6, nr. 3-4, p. 19-33. 1604. *Turda, Marius. Craniometry and racial identity in interwar Transylvania. AIICN, 2006, 45, p. 195-210. 1605. Vereş, Cristian. Femeia şi rolul său în lumea satului în optica cercetărilor monografice ale şcolii de comandante Broşteni - Neamţ (The woman and her role in the village, accosiding to the monographical research of the Broşteni Neamţ school). RRSB, 2006, 17, nr. 1-2, p. 97-106.

16. GEOGRAFIE ISTORICĂ, CARTOGRAFIE, TOPOGRAFIE
1606. Ardelean, Radu. Banatul, Ardealul şi restul lumii sau geografie şi etnografie la Mihail Halici-tatăl (Banat, Transylvania and the rest of the world or geography and ethnography at Mihail Halici-the father). SUCH, 2005, 2, p. 171-181. 1607. *** Atlas-dicţionar al Daciei Romane (Atlasdictionary of Roman Dacia). Coordonator Mihai Bărbulescu. Cluj-Napoca, Ed. Tribuna, 2005, 147 p. 1608. *** Atlas istoric al oraşelor din România. Städtegeschichteatlas Rumäniens. Coord. Dan Dumitru Iacob, Text: Paul Niedermaier, Judit Pál, Zeno Karl Pinter, Mihaela Sanda Salontai. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 14 p. 1609. Bâzgan, Melentina. Indicatorul localităţilor medievale din Ţara Românească până la 1831 (Directory of mediaeval locations in Wallachia). Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2004, 112 p. 1610. Benedek, J. ; Bagoly, P. Procesul de suburbanizare din România. Studiu de caz zona suburbană a Municipiului Târgu Mureş (The Process of Suburbanisation in Romania. Case study the Suburban zone of the city of Târgu Mureş). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 117-126. 1611. Boia, Lucian. Omul şi clima, teorii, scenarii, psihoze (The man and the climate, theories, scenarios, phychosis). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 186 p. 1612. Boţan, C. N. Aspecte critice în sistemul geografic al Ţării Moţilor (Critical Aspects in the Geografic system of the Moţilor Land). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 81-92. 1613. Căzan, Ileana. Atlas istoric şcolar (Historical school atlas). Bucureşti, Ed. Minerva, 2004, ? p. 1614. Căzan, Ileana. Austrian Strategy and Cartography at the Lower Danube (1768-1791). RNMY, 2004, 7, p. 67-76. 1615. Căzan, Ileana. Spaţiul românesc în hărţi şi atlase germane de uz curent, în secolul al XVIII-lea (The Romanian areal in current german maps and atlases, in the 18th c.). SMI Mod, 2006, 19, p. 93-122. 1616. Chipurici, Nicolae. Documente cartografice mehedinţene din anii 1831-1912 în arhivele naţionale din Bucureşti (Mehedinţi cartographic documents from 1831-1912 in the national archives in Bucharest). Drobeta, 2005, 15, p. 166-176. 1617. Coşuleţ, Stelian. Date de geografie istorică oferite de "Harta Moldovei şi a Ţării Româneşti tipărită la Nürnberg în anul 1785 (Historical geographic data given by "The Map of Moldavia and Wallachia" printed in Nürnberg in 1785). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 287-304. 1618. *Czier, Zoltan. Viviaretul - mineral nou pentru sedimentarul Jurasic al Munţilor Apuseni (Viviaretul - new mimeral for the Jurassic sediment of the Apuseni Moutains). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 12-19. 1619. Dezsi, Ştefan. Evoluţia sistemului de aşezări din Ţara Lăpuşului în a doua jumătate a secolului XIX şi în secolul XX (The Evolution of habitat system and of functional hierarchy of the Settlements from Lăpuş Country in the Second Half of the 19th Century and the 20th Century). Studia ge., 2005, 50, nr. 2, p. 127-138. 1620. Deák, András Antal. O hartă manuscris necunoscută privind Transilvania, întocmită de J. C. Müler şi predecesorii săi (An unknown manuscript map about Transylvania, drawn

57

by J. C. Müler and his predecessors). Cumidava, 98-2000, 2224, p. 261-266. 1621. *Forţiu, Sorin. Despre prima atestare a denumirii Banatus Timisvariensis (1685) (About the first attestation of the name Banatus Timisvariensis (1685). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 67-114. 1622. Gróf, László. Maps and Mapmakers of Transylvania. AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 283-295. 1623. Hegyi, Géza. Radna és a Radna-völgy a középkorban (1241-1469/1475). Birtok- és településtörténet (Radna and the Radna Valley in the Middle Ages (1241-1469/ 1475). A history of Possesion and Settlement). 1624. Hühnel, Helga. Situaţia căilor rutiere din Braşov şi împrejurimile acestuia (secolele XVII-XIX) ilustrată în documente cartografice aflate în patrimoniul Bibliotecii Naţionale a Austriei (The situation of the roads in Braşov and the surrounding places (17th-19th century) illustrated by cartographic documents belonging to the National Library of Austria). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 217-236. 1625. Ipatov, F. Localizarea spaţială a comunităţii ortodoxe de rit vechi în România (Localizing the area of the ancient rite Orthodox community in Romania). Studia ge, 2004, 49, nr. 2, p. 89-96. 1626. Mureşan, Sofronie. Charte vom Bannat (harta Banatului) din anul 1784 - un preţios document cartografic (Charte vom Bannat (the map of Banat) from 1784 - a valuable cartographic document). PB, 2005, 4, p. 219-224. 1627. Nicoară, L. Consideraţii privind distribuţia aşezărilor din bazinul superior al Crişului Repede (Considerations regarding the distributions of the settlements from the upper basin of the Crişul Repede). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 8188. 1628. Nicolae, Ion. Antropogeografie. Geografie umană şi economică generală (Anthropogeography. General human and economic geography). Bucureşti, Ed. Universitară, 2005, 184 p. 1629. Nicolescu, Carmen; Grecu, Marius Velicu; Grecu, Ion Gh. Satele argeşene atestate între anii 1300 şi 1625. Istorie şi etimologie (The villages from Argeş certified between 1300 and 1625. History and etimology). Piteşti, Ed. Universităţii, 2005, 165 p. 1630. Nussbächer, Gernot. Hărţi şi planuri preluate de la Biserica neagră din Braşov (Maps and plans taken over from The Black Church in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 237-252. 1631. Osaci-Costache, Gabriela. Muscelele dintre Dâmboviţa şi Olt în documente cartografice (sec. XVIII-XX) (The hillocks between Dâmboviţa and Olt in cartographic documents (18th-20th century). Bucureşti, Ed. Universitară,

2004, 305 p. 1632. Perovici, Minodora. Istoria României. Atlas şcolar ilustrat (The history of Romania. School illustrated atlas). Bucureşti, Ed. Corint, 2006, 72 p. 1633. Petrea, D. ; Josan, N. ; Dumnitraşcu, S. Evoluţia peleomediului Holocen a Câmpiei Crişurilor (Vestul României) dovedită prin mărturii geoarheologice şi paleopedologice (Holocene Paleoenviron-mental evolution of the Crişuri Plain (Western Romania) proved by geoarchaeologic and Paleopedologic evidences). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 3-10. 1634. Popescu, Lepădat-Marian; Popescu, Leontina. Drobeta Turnu Severin, studiu de geografie urbană (Drobeta Turnu Severin, study on urban geography). Drobeta Turnu Severin, Ed. Irco Script, 2005, 72 p. 1635. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică. Vol. I (The markets in Botoşani within the trade of Moldavia. A historical geography). Botoşani, Ed. Quadrat, 2004, 292 p. 1636. Puşcaş, Angelica. Ţara Chioarului. Geneză şi repere geologo-paleogeografice (Chioarului Country. Genesis and Geological-Paleogeogeographical References). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 19-30. 1637. Radu, Măriuca; Lazăr, Ioachim. Ţara Haţegului în izvoare cartografice secolele XIV-XVIII (The Province of Haţeg in cartography sources 14th-18th centurys). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 267-286. 1638. Rusu, R. ; Moldovan, C. Studiul geografic al Câmpiei Curticiului (A Geographical study of Curtici Plain). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 35-46. 1639. Sârghie, Valerica. Gravura în aramă (tehnici şi etape) - importantă sursă documentară în procesul de restaurare a hărţilor vechi (Copper gravure (techniques and stages) - An important documentary source in the restoration procedure of old maps). Cumidava, 2004, 27, p. 374-379. 1640. Seer, M. Aspecte de organizare hidrografică şi problema resurselor de apă în Depresiunea Giurgeu (Aspects of Hydrographic Organisation and the issue of water resources in the Giurgeu Depression). Studia ge., 2004, 49, nr. 2, p. 6772. 1641. Ştefănescu, Radu; Radu, Măriuca. O hartă necunoscută a Ţării Bârsei şi regiunilor înconjurătoare aflată în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie Braşov (An unknovn map of the Province of Bârsa and the sulloundings, belonging to the History Museum in Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 253-260. 1642. Ungureanu, Dan. Descriptio Comitatus Temesiensis, de Mathias Bell. PB, 2005, 4, p. 171-191.

17. TOPONIMIE ŞI ANTROPONIMIE
1643. Agache, Catinca. Toponimie din comuna Mitocul Dragomirnei (Toponyms from the village Mitocul Dragomirnei). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 195-213. 1644. Avram, Petre. Toponime din Teleorman formate de la nume de grup în -eşti (Toponyms from Teleorman made of group names ending in -eşti). AUC filol lingv., 2003, 25, p. 915. 1645. Bălai, Emil. Nume toponimice din hotarul localităţii Rodna Veche - Judeţul Bistriţa-Năsăud (Toponymic names from the borderline of Rodna Veche - Bistriţa-Năsăud county). SCEB, 2005, 10, p. 171-194. 1646. Bureacă, Ion. Date privind toponimul "Ardeal" (Data about the toponymic "Ardeal" (Transylvania). CR, 2004, 1, nr. 5-8, p. 71-73. 1647. Chende-Roman, Gheorghe. Câteva aspecte din toponimia Sălajului (Some aspects of Sălaj toponymy). AMP,

58

2005, 27, p. 843-858. 1648. Constantinescu, Lavinia-Elena. Toponimia comunei Frânceşti, judeţul Vâlcea (The toponimy of the village Frânceşti, Vâlcea county). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2005, 100 p. 1649. Coşbuc, Anton. Sensul determinativelor în denumirea localităţilor Ilva Mare şi Ilva Mică (The meaning of adjectives in the locality names "Ilva Mare" and "Ilva Mică"). SCEB, 2005, 10, p. 196-210. 1650. Dănilă, Simion. Oiconimul Remetea şi variantele sale. O controversă (The toponym Remetea and its variants. A controversy). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 177-182. 1651. *** Dicţionarul toponimic al României. Muntenia (DTRM). Vol. 1. A-B (Toponymic dictionary of Romania. Wallachia (DTRM). Vol. 1. A-B). Sub redacţia Nicolae Saramandu. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 380 p. 1652. Fodorean, Florin. Contribuţii la reconstituirea reţelei rutiere din Dacia romană. Rolul şi importanţa toponimiei în cercetarea drumurilor antice (Contributions to the recomposition of road network in Roman Dacia. The role and importance of toponimy in ancient road research). RB, 2003, 17, p. 321-330. 1653. *Glodariu, Ioan. Valea Sebeşului între istorie şi hidronimie (The Sebeş Valley between history and hydronymy). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 141-144. 1654. Grau, Johann. Über die Flurnamen auf der Germarkung der Gemeinde Großscheuern / Şura Mare (Kreis Hermannstadt / Sibiu). Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 155-188. 1655. Marţian, Ironim. Exploatarea sării oglindită în documente şi toponimia bazinului superior al Someşului Mare (Salt mining reflected in documents and toponymy of the Someşul Mare upper basin). SCEB, 2005, 10, p. 211-216. 1656. Onofreiu, Adrian. Toponimie şi relaţii geografice în Districtul Năsăud (Toponymy and geographical relations in Năsăud District). RB, 2003, 17, p. 331-351. 1657. Pachia Tatomirescu, Ion. Arudeal/ Ardeal. Ţara Ardelenilor/ Ţara Ardealului (Arudeal/ Ardeal. The land of the

Transylvanians. Transylvania). Transilvania, 2003, 32, nr. 8-9, p. 82-89. 1658. Paliga, Sorin. Toponimia arhaică a României (Archaic toponymy of Romania). Vatra, 2004, nr. 7-8, p. 159-163. 1659. Pascaru, Mihai. Lidentité toponimique et territoriale. Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 2, p. 69-81. 1660. Pătruţ, Ioan. Originea şi structura antroponimelor româneşti (The origin and structure of Romanian anthroponymies). Dacoromania, 2002-2003, 7-8, p. 159-163. 1661. Popescu, Octavian. Câteva consideraţii asupra toponimului Scorila (Some considerations on the Scorila toponym). Tibiscum, 2005, 12, p. 51-55. 1662. Roman, Vasile. "Râmnic" - toponim de origine dacică (ipoteză nouă) ("Râmnic" - toponym of Dacian origin (new hypothesis). Cuvânt înainte de Viorica Moisuc, Postfaţă de Petru Pistol. Râmnicu-Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 67 p. 1663. Sebeşan, Nicolae. Vorbe dulce din bătrâni, vorbe de pe la noi. Mic dicţionar de regionalisme ardeleneşti, comuna şi plasa Beliu, zona de jos a Crişului Alb (Dictionary of Transylvanian regionalisms from the village Beliu, on the valley of Crişul Alb). Braşov, Ed. Team CCD, 2005, 179 p. 1664. Sfârghiu, Otilia; Sfârghiu, Viorel. Regionalisme din Câmpulung Moldovenesc (Regionalisms from Câmpulung Moldovenesc). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Amadoros, 2005, 183 p. 1665. *** Tezaurul toponimic al României. Moldova. Vol. I. Partea a 3-a: Toponimia Moldovei în documente scrise în limbi străine (exclusiv slavonă) 1332-1850 (Toponymic thesaurus of Romania. Moldavia. Vol. I. Part 3: Toponymy of Moldavia in documents written in foreign languages (Slavonic included) 1332-1850). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004, 244 p. 1666. Ursan, Vasile. Nume de locuri din Mărginimea Sibiului (Names of places from Mărginimea Sibiului). Prefaţă de Pamfil Matei. Sibiu, Ed. Alma Mater, 2004, 162 p. 1667. Vişovan, Ştefan. Monografia toponimică a Văii Izei (Toponymical monograph of the Valea Izei). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, Mega, 2005, 414 p.

18. OSTEOLOGIE, PALEOBOTANICĂ, ARHEOZOOLOGIE
1668. *Bartosiewicz, Lászlo; Boroneanţ, Vasile; Bonsall, Clive; Stallibrass, Sue. Size ranges of prehistoric cattle and pig at Schela Cladovei (Iron Gates region, România). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 23-42. 1669. Bindea, Diana. Materialul faunistic din complexul "Casa Cerbului" de la Parţa (campania 2005) (Animal material from the "Deer House" ensemble from Parţa (2005 campaign). PB, 2005, 4, p. 27-72. 1670. *Chiu, Florentina. Cercetări arheozoologice în situl neolitic de la Foeni - Cimitirul ortodox (jud. Timiş). Campania 2002 (Archaeozoological research at the Neolithic site of Foeni - the Ortodox cemetery (Timiş County), 2002 campaign). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 13-20. 1671. *Ciută, Beatrice; Plantos, Cristinel. Analiza arheobotanică a unui lot de seminţe carbonizate provenit din "silozurile" descoperite la Piatra Craivii (Archaeobotanical analysis of a carbonized seed lot from the "silos" discovered at Piatra Craivii). Apulum, 2005, 42, p. 83-94. 1672. *Ciută, Beatrice Daisa. Analiza arheobotanică a macroresturilor vegetale provenite din situl Cheile Turzii Peştera Ungurească (Archaeobotanical analysis of plant macroremains from the Cheile Turzii site - the Hungarian Cave). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 35-44. 1673. *Ciută, Beatrice Daisa. Despre rolul şi importanţa arheobotanicii în cercetarea arheologică din România (About the role and importance of archaeobotany in the archaeological research in Romania). PA, 2004, 4, p. 105-110. 1674. Coroliuc, Anca; Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic provenit din aşezarea precucuteniană de la Mândrişca, Valea Seacă (jud. Bacău) (Study of the archeozoological matter coming from the precucuteni settlement of Mândrişca, Valea Seacă (Bacău county). Carpica, 2005, 34, p. 343-356. 1675. Daisa-Ciută, Beatrice; Pop, Horia. Macroresturi vegetale recuperate în urma unor cercetări arheologice desfăşurate pe teritoriul oraşului Şimleul Silvaniei (Plant larger remainders recovered after the archaeological researches on the territory of the city of Şimleul Silvaniei). Corviniana,

59

2005, 9, p. 81-87. 1676. *El Susi, Georgeta. Animal exploitation during the bronze age in Romania with a special reffering to Ostrovul Corbului (Mehedinţi county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 127142. 1677. El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice în nivelele de epoca bronzului (culturile Verbicioara şi Gârla Mare) de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi) (Archaeozoological research in the Bronze Age layers (Verbicioara and Gârla Mare cultures) from Ostrovul Corbului (Mehedinţi county). Banatica, 2005, 17, p. 107-125. 1678. *El Susi, Georgeta. Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea medievală de la Caraşova (jud. CaraşSeverin) (Archaeozoological preliminary researches in the medieval fortress of Caraşova (Caraş-Severin county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 285-298. 1679. *El Susi, Georgeta. Resturi de animale din gropi rituale şi menajere de epoca fierului de la Ostrovul Corbului (jud. Mehedinţi) (Animal remainings from ritual and litter pits from the iron age at Ostrovul Corbului (Mehedinţi county). Drobeta, 2004, 14, p. 17-24. 1680. Haimovici, Sergiu. Studiul arheologic al resturilor animaliere din situl de la Prăjeni (jud. Botoşani) aparţinând Hallstattului timpuriu (Archaeological study of animal remains in the Prăjeni site (Botoşani county) belonging to early Hallstatt). CCS, 2006, 12, p. 25-34. 1681. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al resturilor osoase provenite din aşezarea hallstattiană de la Siret - Dealul Ruina (jud. Suceava) (Archaeozoological study of bone remains from the Hallstatt settlement from Siret - Dealul Ruina (Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 317-330. 1682. Haimovici, Sergiu. Studiul arheozoologic al unui material faunistic din aşezarea La Tène de la Cetăţeni (jud. Argeş) (Achaeozoological study of animal stuff from La Tène settlement from Cetăţeni (Argeş county). Argesis, 2004, 13, p. 99-105. 1683. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic cucutenian de la Preuteşti-Haltă (jud. Suceava) (Study of Cucuteni archaeozoological material from Preuteşti-Haltă (Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 227238. 1684. Haimovici, Sergiu. Studiul materialului arheozoologic din nivelul gumelniţian de la mănăstirea Glavacioc (jud. Argeş) (Study of archaeozoological material from the Gumelniţa layer from the Glavacioc monastery (Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 75-80. 1685. Haimovici, Sergiu. Studiul resturilor faunistice găsite

în două situri din evul mediu târziu (sec. XVII-XVIII) Cernica şi Radovanu (Study of animal relics found in two late Middle Ages sites (17th-18th centuries) - Cernica and Radovanu). Argesis, 2005, 14, p. 259-264. 1686. Haimovici, Sergiu. Studiul unor resturi animaliere provenite din situl cucutenian - faza B - de la Mihoveni (Study of some animal remains from the Cucuteni site - stage B from Mihoveni). Carpica, 2004, 33, p. 317-325. 1687. Haimovici, Sergiu; Tencariu, Felix-Adrian. Studiul resturilor animaliere găsite în situl precucutenian de la Isaiia (Campania 2002) (Study of animal remains found in the Cucuteni site from Isaiia (the 2002 campaign). Carpica, 2004, 33, p. 301-316. 1688. Haimovici, Sergiu; Vornicu, Andreea. Studiul arheozoologic al resturilor faunistice din situl FulgerişCucuteni A (Archaeozoological study of plant remains from Fulgeriş-Cucuteni A site). Carpica, 2005, 34, p. 357-372. 1689. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. Studiu antropologic al osemintelor descoperite în cripta basilicii de la Murighiol (anticul Halmyris) (Antropological study of bones discovered in the basilica crypt of Murighiol (ancient Halmyris). BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 275-292. 1690. Pleşa, Mariana; Cârciumaru, Marin; Mărgărit, Monica. Omul şi plantele. Manual de analiză carpologică (The man and the plants. A text book of carpology analysis). Editor Dragomir Popovici. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 231 p. 1691. *Soficaru, Andrei D. ; Miriţoiu, Nicolae; Sultana, Nicuşor M. ; Gătej, Mihaela M. ; Constantinescu, Mihai D. Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea) (Antropological study of the bones discovered during the 2002 campaign in the Roman-Byzantine necropolis from Slava Rusă). Peuce, 2004, 2, p. 329-386. 1692. Stavrescu-Bedivan, Mala-Maria. L'étude du matériel archéobotanique issu du site de Popeşti (1954-2000). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 65-70. 1693. Tomescu, Iulia. Studiul resturilor lemnoase în arheologie: paleoecologie şi paleoetnografie (The study of the wooden remains in archaeology, paleoecology and paleoethnography). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2004, 112 p. 1694. Trinkaus, Erik; Băltean, Ion C. ; Constantin, Silviu; Ghelase, Mircea; Horhoi, Viorel; Milota, Ştefan; Moldovan, Oana; Petrea, Catalin; Quiles, Jérôme; Rodrigo, Ricardo; Rougier, Hélčne; Sarcina, Lurenţiu; Soficaru, Andrei; Zilhao, Joao. Asupra oamenilor moderni timpurii din Banat: Peşterea cu oase (On the early modern people from Banat. Boned cave). Banatica, 2005, 17, p. 9-27.

B. ISTORIA ROMÂNIEI
I. Sinteze
1. GENERALE
1695. Aelenei, Victor. Istoria frontierei României (History of the Romanian frontier). Bucureşti, Ed. Univers Ştiinţific, 2004, 349 p. 1696. Arachelian, Vartan. Duminică după infern (After Hell Sunday). Bucureşti, Ed. Rao, 2004, 440 p. 1697. Baicu, Vasile Dan. Istorie şi arhivistică în arcul

60

intracarpatic (History and archives in the intracarpathian arch). Adina Fofircă, Volum de studii şi articole alcătuit şi îngrijit de Ioan Lăcătuşu. Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2006, 231 p. 1698. Banciu, Angela. Introducere în istoria României moderne şi contemporane (Introduction to the modern and contemporary history of Romania). Bucureşti, Ed. Printech, 2005, 230 p. 1699. Barbu, Daniel. Politica pentru barbari (Politics with barbarians). Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, 244 p. 1700. *Batista, Beatrice-Adelaida. Jocul de rol (Role play). SAI, 2006, 71, p. 64-67. 1701. Bălescu, Valeria. Eroul necunoscut, istorie trecută şi recentă (The unknown hero, past and recent history). Prefaţă de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 444 p. 1702. Bărbulescu, Mihai; Dörner, Anton E. ; Glodariu, Ioan; Nägler, Thomas; Pop, Grigor P; Pop, Ioan-Aurel; Rotea, Mihai; Sălăgean, Tudor; Vasiliev, Valentin. The History of Transylvania. Vol. I (until 1541). Coordinators Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Translated and revised by Bogdan Aldea, Richard Proctor. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, 2005, 388 p. 1703. Bărbulescu, Titus. Fiinţa neamului românesc (The being of the Romanian people). Prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti, Ed. Vestala, 2005, 319 p. 1704. Berindei, Dan. Les Roumains et la Bucovine. MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 189-192. 1705. Bethlen, Farkas. Erdély története Vol. I-III (The history of Transylvania). Budapest, Kolozsvár, Enciklopédia Kiadó, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2000-2004, 226, 367, 382 p. 1706. Bichicean, Gheorghe. Dreptul savant al Evului Mediu (The scholar right in the Middle Age). Saeculum, 2005, 4, nr. 2, p. 97-102. 1707. Boieru, Ion. Cronica vremii 1976-1982 (Time chronicle 1976-1982). Cuvânt înainte Mircea Nicolau. Bucureşti, Ed. Scara, 2005, 296 p. 1708. Brie, Mircea. O istorie socială a spaţiului românesc (A social history of the Romanian space). Oradea, Ed. Universităţii, 2005, 292 p. 1709. Buciumaş, Maria; Buciumaş, Neculai. Istoria românilor în legende şi povestiri istorice (The history of the Romanians in historical legends and stories). Iaşi, Ed. PIM, 2005, 61 p. 1710. Bulei, Ion. O istorie a românilor. Ed. a II-a (A history of the Romanians). Bucureşti, Ed. Meronia, 2004, 260 p; În lb. engleză, Bucurepşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p. 1711. Bulei, Ion. A short history of Romania. English version by Liviu Radu. Bucureşti, Ed. Meronia, 2005, 231 p. 1712. Butuc, Liviu. Scurtă istorie a mijloacelor de comunicare din România (Brief history of the communication means in Romania). BBuc, 2005, 8, nr. 1, p. 19-24; nr. 2, p. 20-30, nr. 3, p. 20-23; nr. 4, p. 30-34; nr. 5, p. 21-27; nr. 6, p. 26-30; 7, p. 20-27; nr. 8, p. 19-22; nr. 9, p. 22-27; nr. 10, p. 2026; nr. 11, p. 30-34; nr. 12, p. 21-25; 2006, 9, nr. 1, p. 30-34, nr. 2, p. 31-34; nr. 3, p. 23-33; nr. 4, p. 25-30; nr. 5, p. 21-29; nr. 6, p. 18-21; nr 7, p. 22-26; nr. 8, p. 29- 32; nr. 9, p. 27-31; nr. 10, p. 29-32; nr. 11, p. 28-31; nr. 12, p. 26-32. 1713. Calcan, Gheorghe. Istoria românilor (The history of the Romanians). Ploieşti, Ed. Universităţii, 2005, 250 p. 1714. Caragea, Anton. Pagini de istorie ascunsă. Afaceri celebre, personalităţi controversate, morţi misterioase (Pages

of a hidden history. Famous affairs, controversed personalities, mysterious deaths). Bucureşti, Cartier, 2004, 376 p. 1715. *** Cărticică folositoare. Ediţie bibliofilă (Useful booklet. Bibliophile edition). Transliterare şi glosar Anna Borca, Cuvânt înainte Simona Lazăr. Bucureşti, Ed. Intact, 2005, 110 p. 1716. *** Centru şi periferie. Lucrările colocviului naţional, Bistriţa 23-25 aprilie 2004 (Downtown and the suburbs. The works of the national conference in Bistriţa, 23rd-25th of April 2004). Coordonatori Corneliu Gaiu, Horaţiu Bodale. Cluj, Ed. Accent, 2004, 366 p. 1717. Cernat, Ion. Cu Iorgu Toma despre naţionalism şi verticalitate (With Iorgu Toma about nationalism and verticality). Prefaţă de I. Ciupercă. Iaşi, PIM, 2004, 267 p. 1718. Cernat, Vasile. Trecut glorios şi viitor european: protejarea identităţii naţionale în condiţiile unui prezent dureros (Glorious past and European future: protecting national identities under the conditions of a painful present). AIGS, 2004, 7, p. 178-188. 1719. Chiriţă, Mihai. Studiu de istorie (Eseuri) (History studies. Essays). Craiova, Ed. Sitech, 2005, 427 p. 1720. Cionchin, Ionel; Ţâru, Joria. Conştiinţa unităţii de neam (The conscience of the nations unity). Prefaţă de Radu Păiuşan. Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 605 p. 1721. Cios, Teodor. Eseuri teologice, istorice şi culturale (Theological, historical and cultural essays). Beiuş, Ed. Buna Vestire, 2005, 436 p. 1722. Coroama, Mădălina. Sensul peiorativ al balcanismului românesc (Deprecatory meaning of Romanian balkanism). Tomis, 2006, nr. 12, p. 76-77. 1723. *** Corona Laurea. Studii în onoarea Luciei Ţeposu Marinescu (Corona Laurea. Studies in the honour of Lucia Ţeposu Marinescu). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 551 p. 1724. Cristescu, Florian. Povestea neamului nostru. Legende istorice româneşti. Vol. I (The story of our people. Romanian historical legends. Vol. I). Bucureşti, Panoptic, 2004, 196 p. 1725. David, Aurel V. Studiu de istorie a înălţării şi declinului naţiei române (Studies on the history of the rise and fall of the Romanian nation). Bucureşti, Ed. Dacoromâni TDC, 2006, 676 p. 1726. *** Diversitate şi identitate culturală în Europa. Vol. II (Cultural diversity and identity in Europe. Vol. II). Coordonator Petre Gheorghe Bârlea. Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2005, 255 p. 1727. Djuvara, Neagu. O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. Ed a V-a (A short history of the Romanians addressed to the young people). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 266 p. 1728. Dudaş, Florian. Urme din trecutul Transilvaniei. Vol. I (Traces from the past of Transylvania). Timişoara, Ed. de Vest, 2004, 270 p. 1729. *Duicu, Ioana. Metalurgia fierului de la tehnica empirică la tehnologia ştiinţifică (Iron metallurgy from empirical technique to scientific technology). Biharea, 2001, 28, p. 41-52. 1730. *Dumitraşcu, Gheorghe. Românii de dincolo de Carpaţi şi dincoace de Dunăre (The Romanians from over the Carpathians and from this side of the Danube). Dac, 2003, nr. 13, p. 5-8. 1731. Egyed, Ákos. Erdély metamorfózisa a hosszú 19

61

században. Vol. I-II (The metamorphosis of Transylvania along the 19th century). Miercurea Ciuc, Pallas-Akadémia Kiadó, 2004, 294, 336 p. 1732. *** Europa şi noi. Studii de istorie economică (Europe and us. Studies on the economic thinking). Coordonator: Maria Mureşan. Bucureşti, Ed. ASE, 2005, 395 p. 1733. Filitti, Georgeta; Matei, Dorin. Mileniul românesc. 1000 de ani de istorie în imagini (The Romanian millenium. One thousand years of history in images). Prefaţă de Virgil Cîndea. Bucureşti, Ed. Litera Internaţional, 2006, 975 p. 1734. Froicu, Dumitru. Continuitatea daco-romanilor în ţinuturile cuprinse între Dunăre, Marea Neagră, Bug, Carpaţii Păduroşi şi Dunăre (Continuity of the Daco-Romans on the territories between the Danube, the Black Sea, Bug, Forest Carpathians and the Danube). Beiuş, Ed. Buna Vestire, 2005, 47 p. 1735. Ghiţă, Marian. A existat un "model românesc" de asimilare a ideilor revoluţionare franceze? (Was there a "Romanian model" of assimilating French revolutionary ideas?). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 195-216. 1736. Giurescu, Constantin C. Istoria pădurii româneşti: din cele mai vechi timpuri până azi (The history of the Romanian forest: from ancient times until present). Postfaţă de Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Orion, 2004, 400 p. 1737. *Grădinaru, Virgil. Imaginea Banatului reflectată de un dicţionar istorico-geografic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (Image of Banat reflected by a historical and geographical dictionary at the end of the 18th century). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 433-442. 1738. Grecu, Victor V. Unirea - permanenţă a istoriei românilor (The Union - permanence of the history of Romanians). AICS, 2005, 12, p. 7-13. 1739. Grigorovici, Radu. Modelul Bucovinei (The model of Bukovina). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 375-391. 1740. Grigorovici, Radu. Die Ősterreichische Politik gegenüber der Bukowina und ihre oft unerwarteten Folgen. ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 343-352. 1741. *Haţegan, Ioan. Dicţionar istoric al aşezărilor din Banat. Secolele XI-XX. Litera A (Historical dictionary of Banat settlements. 11th - 20th centuries. Letter A). AB, 20042005, 12-13, p. 297-316. 1742. Hărăguş, Paul-Teodor. Convergenţă şi divergenţă. Cazurile României şi Suediei (Convergence and divergence. The Cases of Romania and Sweden). Studia t. gr. cat. v.., 2004, 49, nr. 1, p. 29-40. 1743. Hitchins, Keith. Romanian nation - formation in Transylvania: the stage seventeenth century to 1914. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 43-69. 1744. Husar, Alexandru. Un nou ideal (A new ideal). DL, 2005, 16, nr. 2, p. 19-21; nr. 3, p. 7-9; nr. 4, p. 13-14, P. Acad., 2005, 4, nr. 4, p. 9-20. 1745. Iacobescu, Mihai. 30 de zile în "Siberia"căutând arhivele Bucovinei. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită (30 days in Syberia searching for the archives of Bukovina. 2nd revised and added edition). Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 489 p. 1746. Iacobescu, Mihai. Bucovina între mitul habsburgic şi realitatea istorică (Bukovina between the Habsburg myth and the historical reality). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 289-306. 1747. Iacobescu, Mihai. Condicile cronicale - izvoare istorice pentru reconstituirea unor realităţi din trecutul Bucovinei (The chronical register books - historical sources for recomposing facts from the past of Bukovina). CCS, 2002-

2003, 8-9, p. 229-235. 1748. Iliescu, Vladimir. Die geschichtliche Entwicklung der Balkanhalbinsel aus geopolitischer bzw. geohistorischer Sicht und deren Auswirkungen im rumänischen Raum. Balcania, 2004, nr. 1, p. 9-20. 1749. Ionescu-Bogdăneşti, Petre. O expunere în versuri privind istoria României de la regele Decebal până la preşedintele Ion Iliescu (The history of Romania in verse, from king Decebal to president Ion Iliescu). Bucureşti, Ed. Amurg Sentimental, 2006, 116 p. 1750. Ioniţă, Alexandru M. Istorie şi cultură. Evenimente, fapte, oameni (History and culture. Events, facts, people). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 297 p. 1751. Isar, Nicolae. Mărturii şi preocupări franceze privitoare la români. Secolele XVIII-XIX (French testimonies and preoccupations regarding the Romanians. 18th-19th century). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 252 p. 1752. Isar, Nicolae. Principatele Române în epoca Luminilor (1770-1830). Cultura, spiritul critic, geneza ideii naţionale. Ediţia a doua revăzută şi adăugită (Romanian Principalities during the Enlightenment (1770-1830. Culture, criticism, genesis of the national idea. 2nd revised and added edition). Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 250 p. 1753. *** Istorie şi societate (History and society). Prefaţă de Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. Mica Valachie, 2004, vol. 583 p. 1754. *** Kirche, Staat, Gesellschaft. Biserică, Stat, Societate. Vol. I (Churches, state, society. Vol. I). Editor Mihăiţă Nifon. Sibiu, [s. n. ], 2005. 1755. Kristof, Ladis K. D. Bukovina and the evolution of its Northern boundary: migration, demographic pressures and regional versus linguistic versus national identity. CCS, 2006, 12, p. 215-222. 1756. Lascu, Stoica. Aromânii în România. Repere istorice (The Aromanians living in Romania. Historical landmarks). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 41-64. 1757. Lechinţan, Vasile. Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918). Dicţionar (Romanian state officials from Transylvania (1368-1918). Dictionary). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2003, 363 p. 1758. *Lohon, Silviu Gabriel. Începuturi ale liberalismului în România (Beginnings of liberalism in Romania). AO, 2004, 18, p. 161-168. 1759. Măcriş, Anatol. De la Nistru pân' la Tisa şi ceva mai departe (From the Nistru to the Tisa and farther). Bucureşti, Ed. Agerpress Typo, 2004, 170 p. 1760. Milca, Mihai. Identitate românească şi europeană (Romanian and European identity). Bucureşti, Ed. Ager, 2005, 240 p. 1761. Millea, Zeno. "Chestiunea Transilvaniei" versus "Problema transilvană" ("The question of Transylvania " versus "The Transylvanian problem"). Bucureşti, Ed. România pur şi simplu, 2004, 126 p. 1762. Moşoarcă, Claudia. Consideraţii istorice şi juridice despre armele albe (Historical and juridical considerations about side arms). PB, 2005, 4, p. 433-454. 1763. Mureşeanu, Nicolae. România la interferenţa mileniilor. Istorie comparată (Romania at the interference of milleniums. Comparative history). Brăila, Ed. M. T. M. Prodesign, 2005, 182 p. 1764. *Neagoe, Claudiu. Unitatea românească în "secolul fanariot". Mit sau realitate istorică? (Romanian unity during

62

the "phanariote century". Myth or historical facts?). Danubius, 2005, 23, p. 73-80. 1765. Neagu, Aurel; Aelenei, Victor. Istoria frontierei României. Vol. 1 (History of the Romanian border. Vol. I). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2003, 350 p. 1766. Nedelcu, Cristina. Avocatura în România. Istoric Vol. I (1741-1942) (The lawyer's profession in Romania. History Vol. I (1741-1942). Constanţa, Ed. Muntenia, 2004, 434 p. 1767. *** Neliniştile insecurităţii (The problems of insecurity). Coordonator Cristian Troncotă. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 428 p. 1768. Nestorescu-Bălceşti, Horia. Enciclopedia ilustrată a francmasoneriei din România. Vol. I-III (The illustrated encyclopaedia of the freemasonry in Romania). Bucureşti, Ed. Phobos, 2005, 462, 440, 480 p. 1769. Nica, Constantin. Liberalismul din România - teorie şi practică. Vol. 1: Liberalismul şi societatea modernă (Liberalism in Romania - theory and practice. Vol. 1: Liberalism and modern society). Bucureşti, Ed. Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, 338 p. 1770. *** Note de lectură ce conturează psihologia poporului român (Reading notes shaping the psychology of the Romanian people). Editor Mariana Roşca. Cluj-Napoca, [s. n. ], 2006, 99 p. 1771. Oancea, Dorin. "Legea strămoşească" în context istoric transilvănean ("The ancestral law" in Transylvanian historical context). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 21-26. 1772. Olaru, Marian; Purici, Ştefan. "Bucovinism" şi "homo Bucovinensis" ("Bukovinism" and "homo Bukovinensis"). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 367-374. 1773. Oltean, Adina-Maria. Transylvania - an intercultural area - a historical and sociological approach. Studia philol., 2005, 50, nr. 3, p. 171-184. 1774. Ostafi-Ost, George. Die bemalten Ostereier und Osterbräuche aus der Bukowina. Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 369-386. 1775. Ostermayer, Hieronymus. Erdély krónika, 15201570. Dácia rövid krónikája, 1143-1571 (The chronicle of Transylvania, 1520-1570. Short history of Dacia, 1143-1571). Kiadta Péter Lökös. Cluj-Napoca, Kriterion Kiadó, 2005, 168 p. 1776. Papacostea, Şerban. Marea Neagră, placă turnantă a comerţului internaţional: actualitatea unei teme istoriografice (The Black Sea, center of international trade: the present interest of a historiographic issue). MSŞIA, 2006, 31, p. 15-27. 1777. Pârvulescu, Ioana. În intimitatea secolului 19 (In the intimacy of the 19th century). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 346 p. 1778. Pîrnac, Mariana; Pîrnac, Iulian Liviu. Istoria românilor. Din cele mai vechi timpuri şi până în anul 1989. Crestomaţie (History of Romanians. Since the earliest times until 1989. Chrestomacy). Alexandria, Ed. Tipoalex, 2006, 109 p. 1779. Platon, Gheorghe. România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic şi acţiune naţională (Romania in the political game of the great powers. Political determinism and national activity). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 353-366. 1780. Pop, Ioan Aurel. I romeni e la Romania. Una breve storia. Cluj-Napoca, Ed. Centrului de Studii Transilvane, 2004, 276 p. 1781. Pop, Ioan-Aurel. Die Rumänen und Rumänien. Eine kurze Geschichte. Übersetzung aus dem Rumänischen Rudolf

Gräf. Cluj-Napoca, Ed. Rumänisches Kulturinstitut, 2005, 278 p. 1782. *** Porturile dunărene, maritime şi de pe căile navigabile interioare în sectorul românesc (Romanian Danube, Sea and inland sailable river harbors). Coordonator Gheorghe Iuraşcu. Constanţa, s. n., 2004, 348 p. 1783. Purici, Ştefan. De la supuşi la cetăţeni. Românii din Bucovina (1775-1914) (From subjects to citizens. The Romanians from Bukovina (1775-1914). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 155-166. 1784. *** Repere ale dezvoltării la început de mileniu (Framework of the development at the beginning of the millenium). Referenţi ştiinţifici Marcel Ştirban, Dumitru Suciu. Târgu-Mureş, Ed. Dimitrie Cantemir, 2004, 280 p. 1785. *** Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI-XX (Death representations in the 16th-20th century Transylvania). Coordonator Mihaela Grancea. Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005, 345 p. 1786. Rizescu, Alexandru. Imagini ale cotidianului la românii din sudul Transilvaniei în secolele XIV-XIX (Images of everyday life of the Romanians from Southern Transylvania in the 14th-19th c.). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 132-135. 1787. *** Romanitate, românitate, universalitate. Vol. III (Romanity, Romanianism, universality). Coordonator Dan Bodea. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2004, 236 p. 1788. Roth, Harold. Scurtă istorie a Transilvaniei (Short history of Transylvania). Prefaţă de Ovidiu Pecican. TârguMureş, Ed. Pro Europe, 2006. 1789. * *** Les Roumains et les Balkans. Martor, 2001, 6, p. 71-278. 1790. Sălcudeanu, Nicoleta. Ideea naţională, ideea europeană (The national concept, the European concept). AIGS, 2004, 7, p. 309-323. 1791. Sârbu, Ionel. Istoria între destin şi înţelepciune (History, between destiny and wisdom). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 106 p. 1792. Seişanu, Romulus. Dobrogea - Gurile Dunării şi Insula Şerpilor, schiţă monografică, studii şi documente (Dobruja - the Danube and Insula Şerpilor, monograph, studies and documents). Iaşi, Tipo Moldova, 2004, 300 p. 1793. Speteanu, Viorel Gh. 366 de zile ale neamului românesc (366 days of the Romanian people). Bucureşti, Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 2005, 422 p. 1794. Stănciugel, Robert; Bălaşa, Monica. Dobrogea în secolele VII-XIX. Evoluţie istorică (Dobruja in the 17th - 19th centuries. Historical evolution). Bucureşti, Ed. DC Promotions, 2005, 258 p. 1795. Suciu, Dumitru. Destine istorice. Românii transilvăneni spre Marea Unire. 1848-1918. Studii (Historical destinies. The Romanians from Transylvania towards the Great Union. 1848-1918. Studies). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2006, 436 p. 1796. Ştefănescu, Ştefan. Bucovina, "cheia Moldovei", sub stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) (Bukovina, "the key of Moldavia" under the Habsburg Austrian domination). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 7-14. 1797. Ştefănescu, Ştefan. La Roumanie - Pilier Oriental de la latinité. NEH, 2005, 11, p. 19-27. 1798. Teodor, Dan Gh. Consideraţii privind continuitatea autohtonă în spaţiul carpato-dunărean în mileniul I d. Hr. (Considerations regarding native continuity in the Carpathian-

63

Danubian area in the 1st millenium BC). Carpica, 2005, 34, p. 131-142. 1799. Teodorescu, Dorin. Evoluţia social-politică a Ţării Româneşti (1701-1830) (Social and political evolution of Wallachia (1701-1830). Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2004, 90 p. 1800. Teodorescu, Virgiliu Z. Evoluţia elementelor definitorii ale personalităţii unui oraş pe teritoriul românesc (The evolution of the characteristics of a town on the Romanian territory). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 119-128. 1801. Teoran, Alexandru A. ; Groza, Alexandru. Cronica pădurilor din ţinuturile Bihorului (The chronicle of the forests from Bihor). Oradea, Abaddaba, 2004, 284 p. 1802. Theodoru, Ştefan Gheorghe. Un drapel, o luptă, un loc. Studii istorice (A flag, a fight, a place. Historical studies). Bucureşti, Ed. Universul, 2003, 80 p. 1803. *Timotin, Andrei. Paleocreştinismul carpatodanubian (Carpathian-Danubian paleochristianity). Archaeus, 99, 3, nr. 1, p. 43-172. 1804. Todorici, Vasile. Precedente ale activităţii culturale şi politice a studenţilor români de la Academia de Drept din Oradea (Premises of the cultural and political activity of the Romanian students from the Law School in Oradea). RBI, 2005, 3, nr. 5, p. 19-22. 1805. Tomi, Marian Nicolae. Maramureşul istoric în date (Historical Maramureş in data). Introducere de Ovidiu Pecican. Cluj-Napoca, Ed. Grinta, 2005, 308 p. 1806. *** Trecutul la judecata istoriei (The past in the

judgement of the history). Editor Gheorghe Buzatu. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2006, 514 p. 1807. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţii la istoria spaţiului românesc în perioada migraţiilor şi Evul Mediu timpuriu (secolele IV-XIII) (Contributions to the history of Romanian area during migrations and early Middle Ages (4th-13th centuries). Iaşi, Institutul European, 2005, 275 p. 1808. Ţiplic, Ioan Marian. Transylvania in the early middle ages (7th -13th c.). Translated by Claudia Valentina Apostu, Anca Niţoi. Alba Iulia, Ed. Altip, 2006, 128 p. 1809. Ucrain, Constantin; Croitoru, Constantin. Cuceritorii înălţimilor (Conquerers of the skies). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2004, 235 p. 1810. Vincelli, Daniel Pommier. Il federalismo in Romania: il dibattito sulla Transilvania. Relazione della ricerca. AIIR, 2005, nr. 2, p. 139-156. 1811. Vlad, Laurenţiu. Pe urmele "Belgiei Orientului". România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Liège şi Gand (1894-1935) (On the footsteps of "Belgium of the Orient". Romania at world or international exhibitions in Anvers, Bruxelles, Liège and Gand (1894-1935). Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 280 p. 1812. Zub, Al. Cunoaştere de sine şi integrare (Self conscionsness and integration). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza", 2004, 288 p. 1813. *** 2000 Years of inter European East-West Relations. Case study: Romania - The Netherlands. Bucharest, [s. n. ], 2004.

2. SOCIETATE. ECONOMIE
1814. *Andrei, Diana-Mihaela. The history of the princely estate of Craiova. AO, 2006, 20, p. 25-30. 1815. Anghel, Gheorghe; Suciu, Viorica. Mărturii ale practicării plutăritului în Transilvania din antichitate, evul mediu şi perioada modernă. Rolul oraşului Alba Iulia în istoria plutăritului (Evidence about practising rafting in Transylvania in Antiquity, the Middle Ages and Modern times. The role of Alba Iulia in the history of rafting). Apulum, 2004, 41, p. 367386. 1816. Apan, Adrian. Informaţii cu caracter istoric şi etnografic privind domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni (Historical and ethnographic information regarding the DiosigSăcuieni nobility's lands). Biharea, 99-2000, 26-27, p. 157213. 1817. Baicu, Ion Şt. ; Apostolache, Mihaela; Apostolache, Mihai. Doctrine politice trecut şi prezent. Comentarii (Political doctrines: past and present. Comments). Ploieşti, Ed. Prahova S. A., 2004, 140 p. 1818. *** Banque Nationale de Roumanie. Bucharest, [s. n. ], 2005, 48 p. 1819. *Bodo, Edith. Propagandă oficială la nivel nobiliar şi ţărănesc în timpul războaielor napoleoniene (The official propaganda at the nobiliary and peasant level during the Napoleonic wars). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 81-86. 1820. Bold, Ion; Drăghici, Manea. Douză secole de economie rurală şi agrară. Portrete şi semnificaţii (Two centuries of rural and agrarian economy. Portraits and significances). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 724 p. 1821. Bordaş, Liviu. Românii în istoria drumului spre Indii (Romanians in the history of the way to the Indies). C Lit., 2005, 138, nr. 1, p. 102-109; nr. 2, p. 97-105. 1822. Bozga, Vasile. Trecut şi activitate. Articole, personalităţi, comunism (Past and activity. Articles, personalities, communism). Bucureşti, Ed. Ager-Economistul, 2005. 1823. Buzatu, Gheorghe. A history of Romanian oil. Vol. III. Bucharest, Mica Valahie Publishing House, 2004, 614, 614 p. 1824. *Coman, Ioan. Meşteşugul vărăritului în sate din Depresiunea Beiuşului (sec. al XVIII-lea, începutul sec. al XIX-lea) (Chalk processing craft in villages from the Beiuş valley (18th century, beginning of the 19th century). Biharea, 2001, 28, p. 53-92. 1825. Cristocea, Spiridon. Disputa dintre boierii Balotă şi Brătianu pentru stăpânirea moşiei Cacaleţi din satul Şuici, judeţul Argeş (The dispute between the boyars Balotă and Brătianu regarding the ownership of the Cacaleţi property, South of Şuici, Argeş county). Argesis, 2004, 13, p. 245-248. 1826. Dărămuş, Lucian. Analiza fenomenului prostituţiei în Bucureşti între 1850-1950. Dinamici ale raporturilor dintre sexe şi construcţii ale diferenţei (Analysis of prostitution in Bucharest between 1850-1950. Dynamics of sex ratios and outlining the differences). AŞD, 2006, 2, p. 253-258. 1827. Deca, Roxana. Statutul femeii în societatea tradiţională românească. Consideraţii pornind de la mărturii documentare din sec. al XVII-lea şi al XIX-lea (The status of women in Romanian traditional society. Remarks starting from documentary evidence of the 17th and 19th century). Oltenia

64

etno., 2004, 12, p. 113-121. 1828. *Emődi, J. Istoria cărămizii în Bihor (The history of bricks in Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 133-150. 1829. Filitti, Georgeta. Odobescu. BBuc, 2005, 8, nr. 8, p. 79. 1830. Firescu, Victor. Stupăritul în Oltenia - între tradiţie şi modernitate (Beehiving in Oltenia - between tradition and modernity). Oltenia etno., 2004, 12, p. 3-9. 1831. Floareş, Dan. Fortificaţiile Ţării Moldovei din secolele XIV-XVII (Fortresses of Moldavia in the 14th-17th centuries). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 357 p. 1832. Fodor, Dumitru. Pagini din istoria mineritului (Pages from the history of mining). Deva, Ed. Infomin, 2005, 456 p. 1833. Ghişa, Vasile V. ; Răgălie, Ştefan; Stoian, Ion. Relaţiile economice româno-ruse. Experienţe şi oportunităţi (Romanian-Russian relations. Experiences and opportunities). Bucureşti, Ed. Expert, 2005, 258 p. 1834. Goia, Ioan Augustin. Consideraţii privind ambianţa social-economică dintr-o zonă populată prin sistemul "mutăturilor": Platoul Gheţari, Munţii Apuseni (Remarks regarding the social and economic background of a populated area using the "moving" system. The Gheţari Plateau, the Apuseni Mountains). AMP, 2005, 27, p. 717-726. 1835. Grapini, Floarea. Scurtă cronologie a socialdemocraţiei române (Brief chronology of Romanian socialdemocracy). Suceava, Ed. Lidana, 2005, 51 p. 1836. Irimea, Mihai. Istoria economiei naţionale (The history of the national economy). Ploieşti, Ed. Universităţii, 2005, 183 p. 1837. *** Istorie şi societate. Vol. III (History and society). Coordonatori: Stela Cheptea, Marusia Cârstea, Horea Dumitrescu. Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005. 1838. Ittu, Gudrun-Liane. Aspecte ale emancipării femeii în mediul protestant (luteran) german (săsesc) din Transilvania, în a doua jumătate a sec. al XIX-lea şi începutul sec. XX (Aspects of women emancipation in the German Protestant environment from Transylvania, in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century). AICS, 2005, 12, p. 27-35. 1839. Ivănuş, Gheorghe; Ştefănescu, Ion; Mocuţa, ŞtefanTraian; Stirimin, Ştefan N. ; Pascu Coloja, Mihai. Istoria petrolului în România (History of oil in Romania). Coordonator Gheorghe Ivănuş. Bucureşti, Ed. Agir, 2004, 578 p. 1840. Jivan, Alexandru; Paţac, Filip. Istoria economică a României (Economic history of Romania). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 180 p. 1841. Kirson, Ştefan Petre. Casa de Economii şi Consemnaţiuni (1864-2004) (The Savings Bank (1864-2004). Bucureşti, s. n., 2004, 599 p. 1842. Lazăr, Dan Mircea. Repertoriul glăjăriilor transilvănene din secolele XVII-XIX (List of 17th-19th Transylvanian glass workshops). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 215232. 1843. Lumperdean, Ioan. Interferenţe economice moderne (Modern economic interferences). Cluj-Napoca, Ed. Alma Mater, 2004, 164 p. 1844. Maravela, Petre. Comisia Europeană a Dunării 18562006 (The Danube European Commission 1856-2006). MareaN, 2006, 16, nr. 3, p. 12-13. 1845. Miron, Vasile. Familia românească între tradiţie şi

provocările contemporaneităţii (Romanian family between tradition and contemporary challenges). ÎP, 2005, 21, p. 528533. 1846. *Mitu, Narcisa. Domeniul funciar al familiei boiereşti Otetelişeanu (Land property of the boyar Otetelişeanu family). AO, 2004, 18, p. 85-94. 1847. Negulici, Dorina. Date noi privind organizarea meşteşugărească în Ţara Bârsei şi la Rupea (New data about the craftmanship in Ţara Bârsei and Rupea). Cumidava, 20012002, 25, p. 273-311. 1848. Nicoară, Simona. De la modelul creştin al cumpătării la dieta alimentară modernă. Marile mutaţii ale structurilor gustului şi consumului (secolele XVI-XX) (From the Christian pattern of moderation to the modern diet. Significant alterations of taste and consume structures - 16th-20th centuries). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 117-130. 1849. Orbán, Iános. Egy erdélyi kastélyleltár 1787-ből (An inventary of a castle, in 1787). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 6982. 1850. Otiman, Păun Ion. Viaţa rurală a României în secolul al XX-lea (Rural life in Romania in the 20th century). Timişoara, Ed. Mirtobn, 2005, 131 p. 1851. Paţac, Filip. Istoria economiei naţionale - manual de studiu individual (History of the natioanl economym handbook of individual study). Timişoara, Ed. Eurostampa, 2004, 90 p. 1852. Petre, George. Navigaţia pe sub podul de la Cernavodă (Navigation under the Cernavodă bridge). MareaN, 2004, 14, nr. 1, p. 10. 1853. Pintilie, Dan. Capitalul societăţii "Concordia" 19071948 (The capital of "Concordia" company 1907-1948). Argesis, 2005, 14, p. 553-562. 1854. Popa, Monica; Vasile, Monica. Tradiţie, modernitate şi continuitate în obştile vrâncene (Tradition, modernity and continuity in Vrâncea communities). AMP, 2005, 27, p. 681694. 1855. Popovici, Florin Bogdan. Consideraţii privind graniţa şi rolul acesteia în dezvoltarea Branului de Sus (sec. XIVXIX) (Considerations about the frontier and its role in the development of the upper part of Bran 14th-19th century). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 467-473. 1856. Prăjinaru, Ioan V. Târgurile din judeţul Botoşani în cadrul comerţului Moldovei. Studiu de geografie istorică. Partea I (The fairs in Botoşani county as part of Moldavian trade. Study of historical geography. Part I). Botoşani, Ed. Quadrat, 2004, 288 p. 1857. Prepeliuc, Aurel. Elemente introductive referitoare la plutăritul în Bucovina şi în zonele limitrofe (Introductory elements referring to rafting in Bukovina and limitrophe areas). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 169-182. 1858. Puşcaş, Angelica. Particularităţi "obşteşti". Impact şi evoluţie în economia agricolă tradiţională ("Public" specific features. Impact and evolution in the traditional agricultural economy). Studia ge., 2006, 51, nr. 1, p. 63-66. 1859. Rostás, Zoltán. Parcurs întrerupt. Discipoli din anii '30 ai Şcolii gustiene (Interrupted path. Disciples of the thirties of the Gustian school). Note de Irina Marmor-Rostás. Bucureşti, Ed. Paideia, 2006, 519 p. 1860. Roşu, Laurenţiu Ovidiu. Controlul statului asupra Comunităţii de avere a fostului regiment grăniceresc românobănăţean nr. 13 din Caransebeş (Control of state over the wealth community of former Romanian-Banat ranger regiment

65

13 from Caransebeş). Banatica, 2005, 17, p. 443-453. 1861. Rovinaru, Flavius. Foreign capital in the Romanian oil industry. Study on the period 1850-1940. Studia oe, 2005, 50, nr. 1, p. 149-154. 1862. Sisa, József. A szolga és a gyermek a kastély társadalomban (1840-1914) (The servant and the child in the social life of the castle). Korunk, 2005, 16, nr. 12, p. 30-37. 1863. Stănilă, Viorel. Avatars of land property in a Dobrudjan setting: Mihail Kogălniceanu, 1878-2001. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 385-396. 1864. Stănişor, Ioan. Reuniunea meseriaşilor români din Sălişte (The reunion of the Romanian craftsmen in Sălişte). Transilvania, 2003, nr. 7, p. 88-98. 1865. Suciu, Ioan P. Jurământul la români. Istoric, reflecţii şi puncte de vedere (Romanians military oath. History, opinions and views). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 533-536. 1866. *Şcheianu, Ştefania-Virginia. România în circuitul economic european şi mondial în secolele XIX-XX (Romania in the European and world economic flow in the 19th and 20th centuries). SAI, 2005, 70, p. 99-119.

1867. Ştefan, Ilie. Liga Navală Română şi dezvoltarea spiritului marinăresc la români (Romanian Naval League and the development of Romanians' sailing spirit). MareaN, 2004, 14, nr. 4, p. 20-21. 1868. Ştefănescu, Sergiu. O moşie "bătrână" - Delenii (An "Old Estate" - Delenii). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 155171. 1869. Şuta, Alina Ioana. Alimentaţia populaţiei rurale din Transilvania în manualele şcolii primare (Food habits at the rural population from Transylvania in primary school books). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 371-382. 1870. *Ţone, Mihaela; Costache, Brânduşa. Prosperitate prin siguranţă şi echilibru: Banca Naţională a României (Prosperity through security and equilibrium: The National Bank of Romania). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 49-52. 1871. Ujvárosi, T. Industria cherestelei în Grupa Centrală a Carpaţilor Orientali (The Slat Industry in the Central Group of the Eastern Carpathians). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 145154.

3. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
1872. Bezviconi, G. Contribuţii la istoria relaţiilor românoruse (Contributions to the history of Romanian-Russian relations). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004, 392 p. 1873. Bulat, Nicolae. Oamenilor noi de la oameni vechi (From old people to new people). AMP, 2005, 27, p. 451-458. 1874. Buzatu, Ion. Istoria relaţiilor României cu China din cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre (The history of the relations between Romania and China, from the ancient times up to the present). Bucureşti, Ed. Meteor Press, 2005, 224 p; Ed. a II-a: 2005, 368 p. 1875. *** Confluenţe româno-finlandeze. Trei secole de contacte. 85 de ani de relaţii diplomatice (Romanian-Finnish confluence. Three centuries of connection. 85 years of diplomatic relationship). Coordonator: Alexandru Popescu. Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2005, 312 p. 1876. *** Conservatorismul românesc - concepte, idei, programe (Romanian conservatorism - concepts, ideas, programs). Antologie, prefaţă, note introductive, bibliografie şi indici de Laurenţiu Vlad. Bucureşti, Ed. Nemira, 2006, 288 p. 1877. *** Cultură politică şi comportament electoral în România în perioada democraţiei parlamentare (1866-1937) între specificul naţional şi modelele europene (Electoral behaviour in Romania during parliamentary democracy (18661937) - between national specific european models). Volum de studii editat de Sorin Radu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2006, 319 p. 1878. *** Cultură politică şi politici culturale în România modernă (Political culture and cultural policies in modern Romania). Culegere de studii editată de Alexandru Zub, Adrian Cioflâncă. Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2005, 445 p. 1879. *Dogaru, Mircea. Românii sau "Românii de răsărit" (The Romanians or the "Eastern Romanians"). Dac, 2003, nr. 12, p. 6-15. 1880. Dungaciu, Dan. Moldova ante portas (Moladavia ante portas). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 320 p. 1881. *** Istoria prieteniei româno-franceze. Secolele XIXXX (History of the Romanian-French friendship - 19th-20th centuries). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 44 p. 1882. Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutismului (The autonomy of Transylvanian Saxons and its judicial circumscription until neoabsolutism). RB, 2004, 18, p. 299303. 1883. Miroiu, Andrei. Balanţă şi hegemonie. România în politica mondială (1913-1989) (Balance and hegemony. Romania in the world politics (1913-1989). Prefaţă de Mihail E. Ionescu. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 206 p. 1884. Nicolescu, Gheorghe. România în relaţii internaţionale. Acţiuni politice şi militare în perioada 18771939 (Romania in international relations. Political and military actions between 1877-1939). Piteşti, Ed. Universităţii din Piteşti, 2004, 243 p. 1885. Oşca, Alexandru. România în relaţiile internaţionale contemporane. Vol. I (1917-1939) (Romania within the contemporary international relations). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 214 p. 1886. Philippi, Paul. Despre istoria Transilvaniei în Evul Mediu (About the history of Transylvania in the Middle Age). Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 90-95. 1887. Platon, Gh. Românii în veacul construcţiei naţionale: naţiune, frământări, mişcări sociale şi politice, program naţional (Romanians in the century of national construction: nation, restlessness, social and political movements, national program). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 494 p. 1888. Radu, Sorin. Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937) (The modernization of the elective system in Romania (1866-1937). Iaşi, Ed. Institutul European, 2005, 284 p. 1889. Răceanu, Mircea. Cronologie comentată a relaţiilor româno-americane, de la începuturi până la 1989 (Comments on the chronology of the Romanian-American relations from the beginnings up to 1989). Bucureşti, Ed. Silex, 2005, 352 p. 1890. Rădulescu, Mugurel. Europa în mişcare. Libera

66

circulaţie a persoanelor în contextul extinderii Uniunii Europene (Europe on the move. Free circulation of persons in

the context of European Union expansion). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 192 p.

4. BISERICĂ ŞI RELIGIE
1891. Albu, Alin. 30 de ani de la reactivarea scaunului vlădicesc de Alba Iulia (Thirty years since the re-activation of the Metropolitan Seat of Alba Iulia). AUA theol., 2005, 5, p. 260-271. 1892. Andea, Susana; Andea, Avram. Transilvania. Biserici şi preoţi (Transylvania. Churches and priests). ClujNapoca, Ed. Supergraph, 2005, 224 p. 1893. Andrei. Treizeci de ani de la reînvierea Vlădiciei de la Alba Iulia (Thirty years since the revival of the Diocese in Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 20-25. 1894. *Apati, Cristian. Aspecte privind sursele de venit ale clerului parohial ortodox din Partium (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea - primele decenii ale secolului al XIXlea) (Aspects regarding the Orthodox clerk's earnings in Partium (the second half of the 18th century - the first decades of the 19th century). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 87-102. 1895. *Basa, Valeriu. Parohia "Înălţarea Domnului" Simeria. File de istorie şi viaţă bisericească (The parish "Înălţarea Domnului" - Simeria. Pages of church history and life). Alt B., 2006, nr. 7-9, p. 103-108. 1896. Benedek, Fidél P. Ferences kolostorok. Tanulmányok (Franciscan monasteries. Studies). Csíkszereda, PallasAkadémia Könyvkiadó, 2005, 269 p. 1897. Berinţan, George. Ceasul din urmă. Consideraţii privind Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică (The last minute. Considerations about the Romanian GreekCatholic Church). Baia-Mare, Ed. Gutinul, 2005, 96 p. 1898. *** Biserică şi societate. Studii istorice (Church and society. Historical studies). Coordonatori: Corneliu Pădurean, Mihai Săsăujan. Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2005, 327 p. 1899. Bodó, Márta. A piarista nevelés elvei és gyakorlata (The Piarist principles and education practices). Ker Sz, 2005, 16, nr. 10, p. 29-32. 1900. Bolea, Nicolae. Biserica Ortodoxă Română din Transilvania în secolele XV-XVII şi legăturile ei cu patriarhia ecumenică (The Romanian Orthodox Church from Transylvania in the 15th-17th centuries and its relation with the ecumenic patriarchy). Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2006, 321 p. 1901. Bolea, Nicolae. Eveniment cu dimensiuni istorice: Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I la Alba Iulia (A historical event: The Ecumenic Patriarch Bartholomew I in Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 642-650. 1902. Bors-Portik, Hortenzia. Miseruhák (Clerical robes). Ker Sz, 2006, 17, nr. 6, p. 3-11. 1903. Brusanowski, Paul. Az Erdélyi Ortodox Egyház történetének periódusai (Historical periods of the Orthodox Church from Transylvania). Ker Sz, 2006, 17, nr. 10, p. 20-23. 1904. Bunea, Vasile I. Scurt excurs al istoriei generale a iezuiţilor, apariţia şi activitatea generală a misiunii lor în România. Viaţa, rezistenţa şi misionarismul comunităţii iezuite la Gherla, în perioada regimului totalitar comunist (Short history of the Jesuits, their activity and mission in Romania. The life, resistence and mission of the Jesuits in Gherla during the communist regime). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 82-118; Studia t. cat., 2004, 3, p. 41-61. 1905. Bura, László. A második évszázad (1904-2004): a szatmári római katolikus egyházmegye kislexikona (The second century (1904-2004): dictionary of the Roman-Catholic diocese of Satu-Mare). Csíkszereda, Státus Kiadó, 2003, 230 p. 1906. Buzalic, Alexandru. Unirea cu Roma în viziunea teologiei greco-catolice (The union with Rome in the GreekCatholic theological conception). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 75-86. 1907. *Cherciu, Viorel Dorel. Episcopia unită de Lugoj. Fundaţia Ioan Boros (The Greek-Catholic diocese of Lugoj. Ioan Boros Foundation). AUVT teol., 2005, 11, p. 101. 1908. *Cherciu, Viorel Dorel. Identitatea ştirbită a unui loc din Banat - mănăstirea Săraca (The damaged identity of a place from Banat: the monastery Săraca). AUVT teol., 2006, 12, p. 83-90. 1909. Chifăr, Nicolae. Studii istorice (Historical studies). Prefaţă de Mircea Păcurariu. Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2005, 193 p. 1910. Chiriac, Aurel. Din calendarul anului "Ştefan cel Mare - 500" (1504-2004) (The year "Stephen the Great - 500" (1504-2004). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 20-26. 1911. Costin, Radu Miron. La 1700 "ne-am întors acasă". Partea a II-a (In 1700 "we came back home"). Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, 89 p. 1912. Coşa, Anton. Protectoratul catolicilor din Moldova (Protectorate of the Moldavian Catholics). Carpica, 2004, 33, p. 134-156. 1913. *** Credinţă, istorie şi cultură la Dunărea de Jos (Faith, history and culture at the Lower Danube). Se tipăreşte cu binecuvântarea lui Casian Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2005, 630 p. 1914. *** Creştinismul, sufletul neamului românesc (Christianity, the soul of the Romanian people). Făgăraş, Ed. Agaton, 2004, 258 p. 1915. Damian, Iulian Mihai. Vetus et nova haeresis: inchiziţia franciscană la hotarul sud-estic al regatului ungar la jumătatea secolului XV (Vetus et nova haeresis: Franciscan inquisition at the South-Eastern border of the Hungarian kingdom in the second half of the 15th century). AŞD, 2006, 2, p. 95-102. 1916. Dan, Ovidiu. Protopopiatul Ortodox Român Reghin (The Romanian Archbisopric of Reghin). ÎP, 2005, 21, p. 307312. 1917. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Recunoştinţă şi reînnoire. Semnificaţia spirituală şi misionară a Autocefaliei, Patriarhiei şi a slujirii arhiereşti a Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române (Gratitude and renewal. The spiritual and missionary significance of Autocephaly and Patrialchy of the Patriarch of the Romanian Orthodox Church). Candela M., 2005, 14, nr. 3-4, p. 2-5. 1918. *Debucean, Dragoş. 120 de ani de autocefalie (120 years of autocephaly). AUVT teol., 2005, 11, p. 93-100. 1919. *Debucean, Dragoş. Mănăstirile din Arhiepiscopia

67

Timişoarei (The monasteries from the archbishopric of Timişoara). AUVT teol., 2006, 12, p. 97-108. 1920. *** Din Arini la Săbăoani (From Arini to Săbăoani). Roman, s. n., 2004, 96 p. 1921. *Dobrei, Florin. Implicarea B. O. R. în soluţionarea conflictului bulgaro-constantinopolitan din anii 1870-1945 (The involvement of the Romanian Orthodox Church in the Bulgarian - Constantinople conflict between 1870-1945). Alt B., 2006, nr. 7-9, p. 35-44. 1922. Drăgulin, Gheorghe I. Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul în cinstirea şi unitatea spirituală a Europei (The Saint Dionisie the Pious and the Areopagitus in the honour and spiritual unity of Europe). Ortodoxia, 2004, 55, nr. 1-2, p. 315. 1923. Dumitran, Daniel. Între toleranţă şi necesitatea convertirii. Raporturile dintre greco-catolici şi ortodocşi în Transilvania la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea (Between tolerance and the need of convertion. The relations between Greek-Catholics and Orthodox in Transylvania at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century). AIGS, 2004, 7, p. 46-65. 1924. Dură, Nicolae. Christianism in Pontic Dacia. The Scythian Monks (Daco-Roman) and their contribution to the advance of ecumenical unity and the development of the European Christian Humanist Culture. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 5-17. 1925. Dură, Nicolae. Reactivarea scaunului mitropolitan al Tomisului (Reactivation of metropolitan bishop see of Tomis). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 171-177; 2005, 3, nr. 1, p. 178183; nr. 2, p. 186-191 nr. 3, p. 182-188. 1926. Dură, Nicolae V. 120 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei (1885-2005) şi 80 de ani de la întemeierea Patriarhiei Române (1925-2005) (120 years since the acknowledgement of the Autocephaly (1885-2005) and 80 years since the foundation of Romanian Patriarchate (19252005). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 444-456. 1927. Dură, Nicolae V. Monahismul din Dacia pontică. "Călugării sciţi" (daco-romani) şi contribuţia lor la afirmarea unităţii ecumenice şi la dezvoltarea culturii umanist-creştine europene (Monachism in Pontic Dacia. "Scythian monks" Daco-Romans - and their contribution to the assertion of ecumenic unity and the development of European Christian humanistic culture). BOR, 2004, 122, nr. 5-8, p. 347-357; ST, 2004, 46, nr. 3-4, p. 3-14. 1928. Dură, Nicolae V. Scythia Minor (Dobrogea) şi biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (secolele IV-XIV) (Scythia Minor (Dobruja) and its apostolic church. The bishop's and metropolitan Seat of Tomis (4th-14th centuries). Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 2006, 246 p. 1929. *** Episcopia Râmnicului 500 de ani de la înfiinţare (1503-2003) (The diocese of Râmnic. 500 years since foundation (1503-2003). Volum îngrijit de Ioan St. Lazăr, Constantin Cîrstea,. Râmnicu Vâlcea, Ed. Adrianso, 2005, 716 p. 1930. Epure, Ştefan. Monumente de arhitectură populară. Bisericile de lemn de pe Valea Trotuşului (Popular architecture monuments. Wood churches from Trotuş Valley). C. Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 22. 1931. Ferro, Teresa. Activitatea misionarilor catolici italieni în Moldova (sec. XVII-XIX) (The activity of Italian catholic missionaries in Moldavia (17th-19th centuries). Bucureşti, Ed.

Academiei Române, 2004, 22 p. 1932. Ferro, Teresa. I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici. Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 2005, 192 p. 1933. Fireza, George. Unirea de la 1700 şi cum s-au învrăjbit iarăşi românii? Ediţia a II-a Lugoj, 1921. Ediţia a IIIa, Lugoj, 2006 (The 1700 Union, and how the Romanians played off each others.). Lugoj, Ed. Solness, 2006, 119 p. 1934. Gheorghe, Radu. Catolicii din judeţul Neamţ, 15521900. Aspecte istorice şi demografice (The Catholics from Neamţ county, 1552-1900. Historical and demographic aspects). Piatra Neamţ, Ed. Cetatea Doamnei, 2006, 115 p. 1935. Ghişa, Ciprian. Biserica greco-catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar (The Greek-Catholic Church from Transylvania (1700-1850). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 407 p. 1936. Ghişa Ciprian. Purgatoriul şi azima în viaţa teologică a Bisericii Române Unite cu Roma din Ardeal (Purgatory and azym in the Transylvanian Greek-Catholic church). SM, 2004, 1, p. 173-200. 1937. Gomboş, Stelian. Românii la Muntele Athos (Romanians at Mount Athos). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 38-41. 1938. Groza, Liviu. Biserica strămoşească în Banatul grăniceresc (Ancestral church in the frontier Banat). Lugoj, Ed. Nagard, 2005, 168 p. 1939. *Holubeanu, Ionuţ. The Byzantine monachisme in Schytia Minor - Dobruja in the 14th-15th centuries. EBPB, 2006, 5, p. 243-289. 1940. *** Iezuiţii şi românii (The Jesuits and Romanians). Vatra, 2006, 4, p. 2-93. 1941. Ioniţă, Alexandru M. Din viaţa şi activitatea bisericii strămoşeşti (From the life and activity of traditional church). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2004, 303 p. 1942. *** Istoria relaţiilor bisericilor creştine în Transilvania. Vol. I. Comparaţia istoriei bisericilor din punct de vedere al bisericilor lutherane, reformate, ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice până la jumătatea secolului al XVIII-lea (History of the relations between Christian Churches in Transylvania. Vol. I. Comparing the church history from the perspective of the Lutheran, Reformed, Orthodox, RomanCatholic and Greek-Catholic Churches until the middle of the 18th century). Editor Dieter Brandes. Cluj-Napoca, Stúdium Kiadó, 2006, 241 p. 1943. *** A kolozsvári magyar baptista gyülekezet és a vele kapcsolatos események naptára (1874-2004) (The calender of the Hungarian Baptist community from Cluj and of the events regarding its existence). Szerkesztette Varga János. ClujNapoca, Ed. Risoprint, 2004, 150 p. 1944. *Madgearu, Alexandru. The spreading of Christianity in the rural areas of post-Roman Dacia (4th-7th centuries). Archaeus, 2004, 1-4, nr. 8, p. 41-59. 1945. Martiniuc, Narcis. "Merkava" şi carul de foc al lui Ilie - implicaţii simbolice, biblice şi iconografice ("Merkava" and the fire cart of Ilie - symbols in the Bible and iconography). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 29-35. 1946. Márton, József. A tízparancsolat az Erdélyi katolikus hitvitákban (The Ten Commandments in the debates of the Transylvanian Catholics). Ker Sz, 2006, 17, nr. 9, p. 6-9. 1947. Máthé, András. Baza şi administrarea economică a Bisericilor Protestante Maghiare în perioada interbelică (Economic basis and administration of Hungarian Protestant Churches during the interwar period).AŞD,2006, 2, p. 465-476.

68

1948. Mămularu, Gheorghe; Mămularu, George. Din trecutul mănăstirii Cozia (From the past of the monastery Cozia). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Gh. M. Speteanu, 2004, 115 p. 1949. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Vase de sticlă descoperite în complexe funerare din secolele XV-XIX (Glass pots discovered in the 15th-19th centuries burial grounds). CAB, 2003, 6, p. 193-245. 1950. Mărculeţ, Vasile; Mărculeţ, Ioan; Mărculeţ, Cătălina. Biserica română unită cu Roma (greco-catolică) din regiunea Mediaşului 1700-2005. Studiu istorico-demografic (Romanian church united with Rome (Greek-Catholic) from the Mediaş region 1700-2005. Historical and demographic study). Bucureşti, [s. n. ], 2005, 96 p. 1951. *** Memoria imaginii. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, trecut şi prezent. Album (Image memory. The Romanian Orthodox Archbishopric district from Alba Iulia, past and present. Album). Alba Iulia, Reîntregirea, 2003, 39 p. 1952. Mihoc, Blaga. Valenţele emancipării. Etnie, confesiune şi civism (The dimensions of emancipation. Ethnic, confession and civism). Blaj, Ed. Logos '94, 2004, 435 p. 1953. Mişu, Gheorghe. Biserica Adormirii Maicii Domnului din satul Grădiştea (The church the "Assumption of the Virgin" from the village Grădiştea). CMV, 2004, nr. 10, p. 6-7. 1954. Moldovanu, Liviu; Şirli, Roxana. Credinţa, temelia continuităţii româneşti (Faith, the basis of Romanian continuity). Arad, Ed.Universităţii "Aurel Vlaicu",2003, 253 p. 1955. Moldoveanu, Ioan. Contribuţii la istoria relaţiilor Ţărilor Române cu Muntele Athos (1650-1863) (Contributions to the history of the relationship between Romanian Principalities and Mount Athos (1650-1863). BOR, 2002, 120, nr. 7-9, p. 247-420. 1956. *Molnár, Lehel B. Az erdélyi unitárius egyház szerepe az unitárius világszövetség megalakulásában, és részvétele a szövetség munkájában (The role of Transylvanian Unitarian Church in founding the world Association of the Unitarians (IARF). The collaboration between them). ActaT., 2004, 1, p. 163-170. 1957. Morariu-Andreievici, Silvestru. Proprietăţile fundaţionale ale bisericii greco-ortodoxe în Bucovina după istoria aşezămintelor canonice şi legile de stat (The founding proprieties of the Greek-Orthodox church in Bukovina according to history canonic settlements and state laws). Suceava, Ed. Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor,2004,148 p. 1958. Moraru, Alexandru. Autocefalie şi patriarhie în Biserica Ortodoxă Română (Autocephaly and patriarchy within Romanian Orthodox Church). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 403-413. 1959. Moraru, Alexandru. Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Vol. III (The Romanian Orthodox Church between 1885-2000). Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, 822, 480 p. 1960. *Moşneagu, Bogdan. Biserica Ortodoxă Română şi modernitatea. Procesul secularizării şi caracteristicile sale (The Romanian Orthodox Church and modernity. The secularization process and its characteristics). AIICN, 2006, 45, p. 401-416. 1961. Motogna, Macarie. Şematismul Protopopiatului ortodox român Lăpuş (Shematism of the Romanian Orthodox Eparchy of Lăpuş). OMar, 2002, nr. 7, p. 319-323. 1962. Muntean, Vasile. Zamolxe în viziunea unor autori

creştini (Zamolxe in the vision of some Christian authors). Alt B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 67-69. 1963. Muntean, Vasile V. Bizanţul şi românii. Cercetare comparativă privind organizarea mănăstirilor (The Byzantine Empire and the Romanians. Comparative research regarding organization of monasteries). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 238 p. 1964. Muntean, Vasile V. Situaţia preoţilor ortodocşi din Protopopiatul Sighişoarei (secolele XVIII-XIX) (The case of Orthodox priests from the Eparchy of Sighişoara (18th-19th centuries). AŞD, 2006, 2, p. 225-232. 1965. Mureşan, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel. Din istoria Bisericii Române Unite. Biserică. Şcoală. De la începuturile sale până la 1918 (From the history of the Romanian Greek-Catholic Church. School. Nation. From its beginnings to 1918). Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2005, 392 p. 1966. Mureşan, Olimpia; Ghila, Ioana. O veche formă de manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) (An old form of religious expression - the pilgrimage (Sălaj monasteries). AMP, 2005, 27, p. 759-767. 1967. *Neagotă, Bogdan. Religie şi religiozitate populară. Perspective etnologice şi istorico-religioase (Popular religion and religiosity. Ethnologic and historical-religious approaches). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 103-126. 1968. Neculce, Ion. O samă de cuvinte. Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija-Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat (The chronicle of Moldavia from Dabija-Vodă up to the second reign of Constantin Mavrocordat). Ediţie de George Muntean. Bucureşti, Ed. 100+1 Gramar, 2004, 184 p. 1969. Negrea, Romeo. Legăturile monarhiei române cu biserica în timpul regilor catolici (The relations between Romanian Monarchy and the Church during the Catholic Kings). AAM, 2005, 4, p. 177-186. 1970. Netzhammer, Raymund. Antichităţile creştine din Dobrogea (Christian antiquities from Dobruja). Ediţie de Alexandru Barnea. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 209 p. 1971. Pal, Maximilian. Principii juridice în organizarea Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX (Juridical principles in the organization of the Romanian Orthodox Church at the beginning of the 20th c.). Lumen Fidei, 2004, 2, nr. 2, p. 150-175. 1972. Panaite, Ovidiu. Autocefalie şi Patriarhie. Patriarhia Română la ceas aniversar (Autocephaly and Patriarchy. The Romanian Patriarchy at its anniversary). ÎP, 2005, 21, p. 8293. 1973. Pascu, Niculiţă. Protopopiatul Ortodox Alba Iulia de la încputuri până azi (The Orthodox Archipriest of Alba Iulia from the beginning up today). ÎP, 2005, 21, p. 262-274. 1974. Paul, Adrian. Sfântul Macarie Pseudo-Egipteanul şi chestiunea patristică a "celor doi Macarie" (Saint Macarie the Pseudo-Egyptian and the patristic question of the "two Macarie"). OMar, 2002, nr. 7, p. 199-220. 1975. Păcurariu, Mircea. Istoria bisericii ortodoxe române. Vol. II. Ediţia a 3-a (History of the Romanian Orthodox Church. Vol. II. 3rd edition). Iaşi, Ed. Trinitas, 2006, 567 p. 1976. Păcurariu, Mircea. Scurtă istorie a vieţii bisericeşti a Sibiului până la începutul secolului al XX-lea (Short history of the church life in Sibiu at to the beginning of the 20th c.). RT, 2006, 16, nr. 2, p. 36-46. 1977. Păcurariu, Mircea. Studii de istorie a Bisericii

69

Ortodoxe Române (Studies on the history of the Romanian Orthodox Church). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 542 p. 1978. Pâclişanu, Zenovie. Istoria Bisericii Române Unite (The history of the Greek-Catholic Church). Ediţie îngrijită Ioan Tâmbuş. Târgu Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2006, 543 p. 1979. Petrescu, Teodosie; Rădulescu, Adrian. Mitropolia Tomisului. Tradiţie şi actualitate (The Metropolitan See of Tomis. Traditions and present time). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2004, 190 p. 1980. Pop, Partenie. Protopopiatul Târnăveni - trecut şi perspective (The Archpiest of Târnăveni - past and future perspectives). ÎP, 2005, 21, p. 315-323. 1981. Popeangă, Vasile. Eparhia Aradului în perioada instituţionalizării culturii naţionale 1807-1948 (The Arad diocese during the foundation of the national cultural institutions). Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2006, 418 p. 1982. Raşcu, Paul Emil. Wood churches of Romania and Norway. Comparative considerations. EJST, 2005, 1, nr. 3, p. 35-50. 1983. Roman, Viorel. Unirea cu Roma a românilor (The Romanians' union with Rome). AUR, 2004, 11, nr. 2, p. 365373. 1984. *** Romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di storia ecclesiastica. A cursa di Ion Cârja, Introduzione Antonello Biagini. Bucarest-Roma, Ed. Scriptum, 2004, 282 p. 1985. Roşca, Nuţu. Catapeteasma Bisericii episcopale din Sighetu Marmaţiei (The roof screen of bishop church from Sighetu Marmaţiei). OMar, 2002, nr. 7, p. 316-319. 1986. Sas, Péter. Kalazanci Szent József ereklyéje Kolozsváron, az egykori piarista templomban (Saint Joseph's relics in the Cluj Piarist Church). Ker Sz, 2004, 15, nr. 11, p. 26-27. 1987. Sava, Viorel. Binecredinciosul Voievod al Moldovei Ştefan cel Mare şi Sfânt - file de sinaxar (The faithful Voivod of Moldavia Stephen the Great and the Holy - synaxar pages). ASUIteol.., 2004, 9, p. 37-50. 1988. Sârghie, Anca. Vârste sau trepte ale traducerii textelor Bibliei în cultura românească (Ages or stages in the translation of the Bible in the Romanian culture). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 30-33. 1989. Sechel, Alexandru. Creştinismul latin-roman al strămoşilor noştri (The Latin-Roman Christianity of our ancestors). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, 167 p. 1990. Stroe, Geo. Tempus în căutarea lui Zamolxe în Dacoromânia (Tempus looking for Zamolxe in DacoRomania). Bucureşti, Ed. Dacoromână Tempus Dacoromânia Comterra, 2006, 125 p. 1991. Ştefan, Cristian. Legăturile patriarhilor Chiril Lukaris şi Dositei al Ierusalimului cu Ţările Române (The relationships of patriarchs Chiril Lukaris and Dositei of Jerusalem with The Romanian Principalities). OMar, 2002, nr. 7, p. 221-229. 1992. Ştirbăţ, Gh. A. Crucea la români (The cross at the Romanians). C Rom., 2005, 5, nr. 4, p. 12-13. 1993. Tătaru, Teresia B. Biserica greco-catolică şi Cavalerii

Ioaniţi. "Our Lady of Damascus" (The Greek-Catholic church and the Ioanites Knights). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 155-191. 1994. *** Teologie şi spiritualitate la Dunărea de Jos. Fascicula III (Theology and spirituality at The Lower Danube. Issue III). Volum tipărit cu binecuvântarea P. S Casian Crăciun. Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2004, 450 p. 1995. Tia, Teofil. Transilvania "subiectivă": diversitate confesională şi culturală ("Subjective" Transylvania: confessional and cultural diversity). AUA theol., 2004, 4, p. 49-68. 1996. Tocănel, Ioan. Protopopiatul Aiud (The Archpiest of Aiud). ÎP, 2005, 21, p. 275-290. 1997. Trofin, Liliana. Romanitate şi creştinism la Dunărea de jos în secolele IV-VIII (Romanity and Christianity at the Lower Danube in the 4th-8th century). Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 420 p. 1998. Udişteanu, Dionisie. Seminarul Monahal Neamţu. Contribuţii la o istorie a şcoalelor călugăreşti (Neamţu Monachal Seminar. Contributions to a history of monk schools). Colecţie recuperată, îngrijită şi editată de Mircea Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2005, 308 p. 1999. Ungureanu, Mihai-Răzvan. Convertire şi integrare religioasă în Moldova la începutul epocii moderne (Religious convertion and integration in Moldavia at the beginning of the modern age). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004, 411 p. 2000. *** Unitatea bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III. Biblie şi multiculturalitate II (Church unity. Ecclesiological aspects for the 3rd millenium. Bible and metaculturality II). Ediţie îngrijită de Radu Preda, Ioan-Vasile Leb. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2005, 460 p. 2001. Vasilescu, Gheorghe. Autocefalie şi patriarhie documentare istorică la un popas aniversar (Autocephaly and patriarchy - historical documentation at the anniversary). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 380-402. 2002. *Vasilescu, Gheorghe. Tradiţii şi speranţe româneşti la Athos (Romanian traditions and hopes at Mount Athos). MI, 2006, 40, nr. 11, p. 5-10. 2003. Vasiliu, Cezar. Istorie şi Credinţă (History and belief). Râmnicu-Vâlcea, "Antim Ivireanul", 2004, 449 p. 2004. Vasiliu, Cezar. Istorie şi credinţă. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită (History and faith. 2nd revised and added edition). Cuvânt înainte Ioan Barbu, Prefaţă Remus Rus. Râmnicu Vâlcea, Ed. "Antim Ivireanul", 2004, 450 p. 2005. Vasiliu, Cezar. Sfinţi neamului românesc (The Saints of the Romanian people). Târgovişte, Pildner-Pildner, 2002, 189 p. 2006. Vesa, Pavel. Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918) (The Arad diocese. History. Culture. Conceptions (1706-1918). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 740 p. 2007. *** Viaţa religioasă din România. Ediţia a II-a (Religious life in Romania. 2nd edition). Coordonator Adrian Lemeni, Volum realizat de Florin Frunză, Ştefan Ioniţă. Bucureşti, Ed. Bizantină, 2005, 256 p. 2008. Zsigmond, Attila. Egyházközségeink a Névkönyvek tükrében (Our dioceses as reflected by the register office). RSz, 2005, 98, nr. 1, p. 93-109.

70

5. ARMATĂ
2009. Avram, Valeriu; Ştefan, Ion. Politica aeriană a României în primele decenii ale secolului XX (The air policy of Romania in the first decades of the 20th c.). Timişoara, Ed. Mirton, 2006, 539 p. 2010. Bădălan, Eugen; Arsenie, Valentin; Văduca, Gheorghe. Eseu despre arta strategică (Essay on the strategic art). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 409 p. 2011. Bădălan, Eugen; Băeţelu, Vasile; Laurian, Eugen; Marin, Gheorghe; Nicuţ, Valeriu; Orzeaţă, Mihail; Paşcu, Ioan Mircea; Văduva, Gheorghe. Statul Major General, contribuţii la construcţia Apărării Naţionale (General Headquarters, contributions to the development of National Defence). Coordonator Mihail Orzeaţă. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004, 122 p. 2012. Băeţelu, Vasile; Carp, Cornel; Duţu, Alesandru; Georgescu, Maria; Ghinoiu, Marin; Ghitaş, Ioan Gavril; Giurcă, Ion; Hlihor, Constantin; Orezeaţă, Mihail; Oşca, Alexandru; Otu, Petre; Petrache, Costinel; Popa, Vasile; Şperlea, Florin; Ungheanu, Alina. Statul Major General 1859-2004. Istorie şi transformare (General Headquarters 1859-2004. History and change). Coordonator Mihail Orzeaţă. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004, 322 p. 2013. Hentea, Călin. Armata şi luptele românilor. Breviar de istorie militară. Ed. a II-a (Romanians' army and battles. Short military history). Bucureşti, Nemira, 2004, 304 p. 2014. *** Importanţa Dunării pentru NATO şi Uniunea Europeană. Culegere de studii (The importance of the Danube for NATO and thye European Union. Study collection). Coordonator Constantin Iordache. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic Editorial al Armatei, 2005, 208 p. 2015. *Ionescu, Mihail E. Construcţia militară românească. Temeiuri naţionale şi înrâuri străine (1821-1947) (Romanian military construction. National background and foreign influences (1821-1947). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 1-15. 2016. *König, Carol; Râpă-Buicliu, Dan. Marginalii privind două piese rare de armament (Comments reagarding two rare armament pieces). Danubius, 2005, 23, p. 163-166. 2017. Leşcu, Anatol. Românii în armata imperială rusă. Secolul al XVIII-lea - prima jumătate a secolului al XIX-lea (Romanians in Russian imperial army. 18th century - first half of the 19th century). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 232 p. 2018. Maior, Liviu. Romanians in the Habsburg army. Forgotten Soldiers and Officers. Bucureşti, Military Publishing House, 2004, 207 p. 2019. *Manaloiu, Daniela. Primele structuri de organizare militară în judeţul Muscel (1882-1923) (The first military organizational structures in Muscel county (1882-1923). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 66-67. 2020. Marin, Ilie; Stoe, Petre. Creşterea şi descreşterea structurilor militare în etapele de precriză, pe timpul crizei şi postcriză (retrospectivă istorică) (Rise and fall of military structures in precrisis, crisis and postcrisis stages (historical view). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, 138 p. 2021. Marinescu, Călin. Cenzura poştală militară în România (1914-1940) (The military mail censorship in Romania (1914-1940). Bucureşti, Ed. Medro, 2004, 382 p. 2022. Măran, Trinţu; Groza, Liviu. Documente vieneze referitoare la Banatul grăniceresc (Vienna documents referring to the border of Banat). Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, 2005, 96 p. 2023. Mocanu, Vasile I. Istoria armatei române. Repere cronologice. Vol. 1: Din cele mai vechi timpuri până în anul 1821 (History of Romanian army. Chronological marks. Vol. 1: Since earliest times until 1821). Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 2004, 458 p. 2024. Moşneagu, Marian. 145 de ani de la crearea Marinei Militare Române (145 years after the foundation of Romanian military navy). Tomis, 2005, nr. 10, p. 113-117. 2025. Nicolescu, Lenuţa. Secţia 5 Instrucţie din Statul Major General (Department 5 training of the General Headquarters). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 78-84. 2026. Ochea, Lionede. Comunitatea de informaţii a României. Tradiţie şi modernitate (The intelligence community of Romania. Tradition and present). Bucureşti, Ed. Paco, 2005, 243 p. 2027. Onofreiu, Adrian; Bolovan, Ioan. Contribuţii documentare privind istoria regimentului grăniceresc năsăudean (Documentary contributions about the history of the frontier guards' from Năsăud). Cuvânt înainte de Liviu Maior. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 380 p. 2028. *Oprea-Barac, Ionel. Consideraţii privind determinarea economică a fenomenului militar (Considerations regarding the economic reasons of military phenomenon). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 17-18. 2029. Oşca, Alexandru; Ene, Niculae; Carp, Cornel; Ţucă, Cornel. Sub zodia lui Gutenberg. 85 de ani de la crearea Tipografiei Ministerului Apărării Naţionale (Under the sign of Gutenberg. 85 years since the foundation of The National Defence Minister printing house). Studiu introductiv şi note de Florin Şperlea, Cornel Ţucă. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, 304 p. 2030. *** Pietre de hotar. Vol. 5 (Milestones. Vol. 5). Coordonatori Constantin Moşincat, Dan Poinar. Oradea, Ed. Tipo MC, 2005, 408 p. 2031. *** Statul Major al forţelor navale (1860-2005): tradiţii şi perspective (The Navy Headquarters (1860-2005): traditions and perspectives). Coordonator Marian Moşneagu. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2005, 332 p. 2032. Sucilă, Valentin. Istoria unei transformări. De la Regimentul 2 Grăniceri Românesc la Brigada 81 Mecanizată (The history of a change. From 2nd Romanian Regiment of Frontier Guards to 81st Mechanized Brigade). GMR, 2005, 16, nr. 4, p. 173-177. 2033. Suciu, Ioan P. Privire repede: Jandarmeria la români (1850-1949) (Quick glimpse: the Romanian gendarmerie (1850-1949). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 17-23.

71

6. STAT, DREPT, INSTITUŢII
2034. Amuza, Ion T. Contribuţii ale bisericii ortodoxe la formarea vechiului drept românesc (Contributions of the Orthodox Church to the ancient Romanian law). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 180 p. 2035. Amuza, Ion T. Instituţii juridice româneşti. Istoria statului şi a dreptului românesc (Romanian juridical institutions. The history of the Romanian state and low). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2005, 146 p. 2036. Amuza, Ion T. Istoria statului şi dreptului românesc. Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită (History of Romanian state and law. 2 nd revised and added edition). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 333 p. 2037. Bitoleanu, Ioan; Atanasiu, Carmen. Istoria administraţiei (The history of administration). Constanţa, Ed. Europolis, 2005, 214 p. 2038. Cernea, Emil; Molcuţ, Emil. Istoria statului şi dreptului românesc. Ed. a III-a (History of the Romanian state and law). Bucureşti, Ed. Universul Juridic, 2004, 350 p. 2039. Chiş, Ioan. Istoria statului şi dreptului românesc (History of Romanian state and law). Bucureşti, Ed. A. N. I., 2004, 212 p. 2040. Dariescu, Cosmin. Istoria statului şi dreptului românesc (History of Romanian state and law). Iaşi, Ed. Universitatea " Alexandru Ioan Cuza", 2005, 123 p. 2041. Dworschak, Francisc Ion. Epoca monarhiei în România. O scurtă istorie (Monarchy epoch in Romania. Brief history). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2004, 256 p. 2042. *** Istoria Curţii de Conturi a României (1864-2004) (The history of the Court of Decounts of Romania (18642004). Coordonator Bogdan Murgescu. Bucureşti, s. n., 2004, 364 p. 2043. Lifa, Ştefan. Instituţii româneşti şi europene în Evul Mediu timpuriu. Vol. I-II (Romanian and European institutions in early Middle Ages. Vol. I-II). Timişoara, Ed. Aura, 2005, 145 p. 2044. *Mádly, Loránd. Autonomia saşilor transilvăneni şi circumscrierea sa juridică până în epoca neoabsolutistă (Autonomy of Transylvanian Saxons and its juridical circumscription until the neoabsolutist period). RB, 2005, 19, p. 211-216. 2045. Mangu, Valeriu. Puterea. Categoriile puterii. Teoria puterii poporului. Puterile excepţionale ale preşedintelui României. A cincea putere (The power. Categories of power. Theory of people's power. Exceptional powers of Romania's president. The 5th power). Bucureşti, Ed. Sfera, 2005, 645 p. 2046. Matichescu, Olimpiu. Istoria administraţiei publice româneşti (History of Romanian public administration). Bucureşti, Ed. Economică, 2000, 208 p. 2047. Miculescu, Petru; Clipa, Cristian. Istoria instituţiilor juridice în spaţiul românesc (The history of legal institutions in Romania). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 197 p. 2048. Negoiţă, Florin. Istoria statului şi dreptului românesc. Ed. a II-a (History of the Romanian state and law). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 160 p. 2049. Pál-Antal, Sándor. Marosszéki intézmények és pecsétjeik a XVI-ik századból 1867-ig (Institution and seals of the Szekler's Seat Mureş from the 16th century up to 1867). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2004, 439 p. 2050. Pál-Antal, Sándor. Székely önkormányzat-történet (The history of the Szeklers' administration). Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2003, 488 p. 2051. *** Prima constituţie a României. Ediţie anastatică din 1866 (Romania's first constitution. Anastatic edition from 1866). Cu un studiu introductiv de Doru Neagu. Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2006, 40 p. 2052. Racoviţan, Mihai. Administraţia imperială austriacă în Transilvania 1691-1867 (The Austrian imperial administration in Transylvania 1691-1867). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2004, 132 p. 2053. Rizescu, Oana. "Bătaia la capul scării": imaginea publică a domnitorului judecător ("The beating on the ladder": the public image of the prince as a judge). RI, 2006, 17, nr. 14, p. 133-140. 2054. *Roşu, Ovidiu. Organele silvice ale Comunităţii de Avere a fostului regiment grăniceresc nr. 13 din Caransebeş (Forest administration of the Wealth Community of former ranger regiment no. 13 in Caransebeş). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 255-272. 2055. Stanomir, Ioan. Libertate, lege şi drept. O istorie a constituţionalismului românesc (Freedom, law and justice. A history of the Romanian constitutionalism). Iaşi, Ed. Polirom, 2005, 240 p. 2056. Ştefănescu, Barbu. Sociabilitate rurală, violenţă şi ritual. Cartea în practicile oblative de răscumpărare a păcii comunitare, Transilvania, sec. XVII-XIX (Rural sociability, violence and ritual. The books in the oblative practice for community peace redemption, Transylvania, 17th-19th century). Oradea, Ed. Universităţii, 2004, 624 p. 2057. Tudor, Constantin. Administraţia românească în Cadrilater (1913-1940) (The Romanian administration in the Quadrilater (1913-1940). Călăraşi, Ed. Agora, 2005, 382 p. 2058. Ţop, Dan. Istoria dreptului şi statului românesc (History of the Romanian state and law). Târgovişte, Ed. Bibliotheca, 2005, 320 p. 2059. Văleanu, Sebastian. Repere istorice privind dreptul muncii (Historical reference points regarding labor law). Sighetul Marmaţiei, Ed. Echim, 2004, 131 p. 2060. Vîlvoi, Nicolae. Evoluţia dreptului românesc privind falsificarea documentelor istorice (The evolution of Romanian law regarding the forging of historical documents). Oltenia, 2004, 15, p. 112-119. 2061. Voicu, Costică. Istoria statului şi dreptului românesc. Curs universitar (History of the Romanian state and law. University handbook). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 425 p.

7. ARHEOLOGIE VECHE ŞI MEDIEVALĂ
2062. *Amon, Lucian. The archeological research made by National Military Museum at the "Dealul Morii" site in Romula (Olt district) in the year 1987. AO, 2006, 20, p. 13-16. 2063. Andriţoiu, Ioan; Popa, Cristian Ioan; Simina, Nicolae Marcel. Raport de săpătură. Şantierul arheologic Vinţu de Jos - "Deasupra satului" (jud. Alba) (1994-1998)

72

(Digging report. The archaelogical workyard of Vinţu de Jos "Above the villageage" (Alba county) (1994-1998). AMP, 2004, 26, p. 141-192. 2064. Andronic, Mugur; Batariuc, Paraschiva-Victoria; Hău, Florin; Gogu, Monica; Niculică, Bogdan Petru; Mareş, Iona. Noi cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava (New archaeological field researches in the Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 117-226. 2065. Angelescu, Mircea. Arheologia preventivă din România şi contextul european (Preventive archaeology in Romania and the European context). Bucureşti, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 2004, 185 p. 2066. Angelescu, Mircea. Arheologia şi tehnicile de management (Archaeology and management techniques). Bucureşti, Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, 2004, 90 p. 2067. Anghelinu, Mircea. Evoluţia gândirii teoretice în arheologia românească. Concepte şi modele aplicate în preistorie (Evolution of the theoretical thinking in Romanian archaeology. Concepts and applied methods in prehistory). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2003, 375 p. 2068. Ardeu, Adriana; Bălos, Angelica. Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (jud. Hunedoara) (Archaeologic research in Măgura Uroiului (Hunedoara county). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 67-81. 2069. Avram, Alexandru. Scarlat et Marcelle Lambrino: notes inédites sur les fouilles d'Histria (1928-1940) récemment retrouvées. Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 185-188. 2070. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Hău, Florin. Necropola medievală de la Siret - punctul C. E. C. (Medieval necropolis in Siret - C. E. C. landmark). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 363-398. 2071. Bauman, Ionel; Moţei, Florin. Sondajul arheologic de la Cristian-Măgurice (jud. Braşov) (Archeological Prospect from Cristian-Măgurice). Cumidava, 2004, 27, p. 15-25. 2072. Bărbat, Ioan Alexandru. Materiale preistorice descoperite pe teritoriul localităţii Lunca Târnavei (jud. Alba) (Pre-historical materials discovered at Lunca Târnavei (Alba county). BCŞS, 2005, 11, p. 13-30. 2073. Beşliu Munteanu, Petre. Sibiu, strada Avram Iancu, nr. 11 - Studiu arheologic (Sibiu, 11 Avram Iancu str. Archaeological study). Corviniana, 2005, 9, p. 139-162. 2074. Beşliu Munteanu, Petre; Blezu, Florin. Restituiri istorice. Planul fortificaţiei medievale "Turnu Roşu" de la Boiţa (Historical restorations. The plan of the mediaeval fortification "Turnu Roşu" from Boiţa). Transilvania, 2003, nr. 4, p. 70-74. 2075. Beşliu, Munteanu Petre; Breazu, Florin. Gropile de provizii de pe terasa de sus a oraşului medieval Sibiu (The provision pits on the upper terrace of the medieval town of Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 139-142. 2076. Boghian, Dumitru; Ursulescu, Nicolae; Catană, Constantin; Romanescu, Gheorghe; Ignat, Mircea; Mareş, Ioan; Cotrugă, Vasile; Niculică, Bogdan Petru; Ignătescu, Sorin. Unele consideraţii privind identificarea şi repatrierea resurselor utile din zona montană a judeţului Suceava utilizate în preistorie şi istorie (Some considerations regarding the identification and the repertorisation of the useful resources from the mountain area of Suceava used in prehistory and history). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 135-159. 2077. *Boroneanţ, Vasile. Cercetările de la Domneşti, judeţul Ilfov, Canalul Dunăre-Bucureşti (Researches in

Domneşti, Ilfov county, The Danube-Bucharest Canal). CAB, 2003, 6, p. 23-46. 2078. *Boroneanţ, Vasile. Consideraţii privind pădurea îngropată din bazinul Argeşului inferior (Viewpoints regarding the sunken forest from the Lower Argeş basin). CAB, 2003, 6, p. 3-21. 2079. Botár, István. A csíkszenttamási csonkatorony 2003. évi régészeti kutatása (The archaeological research of the Csonkatorony of Tomeşti in 2003). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p. 37-54. 2080. Bozu, Ovidiu; Rancu, Dacian. Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "Alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, judeţul Caraş-Severin (Archaeological rescuing diggings within "Berzovia water supply" project, Berzovia village, Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17, p. 159-200. 2081. *Breazu, Marius; Borşan, Tudor; Maican, Ionuţ. Aplicaţii ale tehnicilor şi metodelor moderne în cadrul cercetărilor arheologice de salvare - topografia digitală (Applications of modern methods and techniques in archaeological rescuing research - digital topography). PA, 2004, 4, p. 111-128. 2082. Breban, Radu; Şerban, Mihai; Viehmann, Iosif; Baicoană, Marincaş. Istoria exploatării de guano-fosfat şi a descoperirii omului fosil din peştera Cioclovina Uscată (Cioclovina uscată). Ediţia I revizuită (History of guano phosphate manufacturing and the discovery of the fosile man in Cioclovina Uscată cave. 1st revised edition). Hunedoara, [s. n. ], 2003, 152 p. 2083. Budui, Vasile; Niculică, B. P. Consideraţii pedogeografice privind tumulul nr. 2 din necropola tumulară de tip Komarów-Costişa-Bialy-Potik, de la Adâncata (jud. Suceava) (Pedogeographical considerations regarding tumuls no. 2 from the Komarów - Costişa - Bialy-Potik tumular necropolis type from Adâncata (county of Suceava). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 177-185. 2084. Cantacuzino, Gheorghe I. Cercetarea arheologică a civilizaţiei urbane din Ţara Românească şi perspectivele sale (Archeaological research of urban civilization in Wallachia and its perspectives). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 3-20. 2085. *Ciobanu, R. Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare executate la Alba Iulia - Apulum II str. Arhim. Iuliu Hossu, nr. 12 (Preliminary report regarding the archaeological rescuing research performed at Alba Iulia -Apulum II - 12 Arhim. Iuliu Hossu st.). PA, 2002, 2, p. 133134. 2086. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II "Dealul Furcilor" - str. Izvor, f. n. (Preliminary report regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - Dealul Furcilor - Izvor st.). PA, 2002, 2, p. 137-; PA, 2002, 2, p. 137. 2087. *Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind săpăturile arheologice de salvare de la Alba Iulia Apulum II - Dealul Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary report regarding the archaeological rescuing diggins from Alba Iulia - -Apulum II - Dealul Furcilor - no street name). PA, 2002, 2, p. 135-136. 2088. *Ciobanu, Radu; Rustoiu, Gabriel. Şantierul arheologic de la Alba Iulia - Dealul Furcilor (The archaeological workfield from Alba Iulia - Dealul Furcilor). PA, 2003, 2, p. 124.

73

2089. *Ciută, M. ; Gligor, A. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Şeuşa - "Gorgan" (com. Ciugud, jud. Alba) (Preliminary report on the archaeological research from Şeuşa - "Gorgan" (vill. Ciugud, Alba county). PA, 2002, 2, p. 149-152. 2090. *Ciută, Marius. Cercetări arheologice sistematice la Şeuşa - "Gorgan", (com. Ciugud, jud. Alba) (Systematic archaeologcial research at Şeuşa - "Gorgan", (vill. Ciugud, Alba county). PA, 2004, 4, p. 129-137. 2091. *Ciută, Marius; Burnichioiu, Ileana; Anghel, Călin. Raport preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice de la Sântimbru - "Biserica Reformată" (judeţul Alba), campania 2003 (Preliminary report regarding the archaeological research results from Sântimbru - "the reformed church" (Alba county), the 2003 campaign). PA, 2003, 2, p. 136-137. 2092. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia, str. Brânduşei (Lalelelor) (Archaeological rescuing research in Alba Iulia, Brânduşei (Lalelelor) st.). PA, 2004, 4, p. 188-195. 2093. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Cercetări arheologice de descărcare de sarcină arheologică în Alba Iulia, Dealul Furcilor (str. Izvor) (Archaeological rescuing research in Alba Iulia, Dealul Furcilor (Izvor st.). PA, 2004, 4, p. 196201. 2094. *Ciută, Marius Mihai; Dragotă, Aurel. Raport asupra lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică întreprinse în cadrul sitului arheologic "Apulum" - Q1 Auto SRL (QMV), Alba Iulia, B-dul Republicii (Report on the quick rescuing works performed at the achaeological field "Apulum" - Q1 Auto SRL (QMV), Alba Iulia, Republicii Bvd.). PA, 2004, 4, p. 156-164. 2095. *Ciută, Marius Mihai; Gligor, Adrian. Raport preliminar privind rezultatele cercetărilor arheologice de la Şeuşa - Gorgan, compania 2003 (Preliminary report regarding the archaeological research results from Şeuşa - Gorgan, the 2003 campaign). PA, 2003, 2, p. 118-121. 2096. *Ciută, Marius-Mihai; Anghel, Călin. Cercetarea arheologică de la Sântimbru - "Biserica Reformată" (Archaeological research at Sântimbru - the Reformed Church). PA, 2004, 4, p. 221-226. 2097. *Corbu, Emilia. Podoabe din aşezări şi necropole medievale timpurii de la Dunărea de Jos (a doua jumătate a secolului VIII-secolul XI (Ornaments from early medieval settings and necropolis from the Lower Danube (the second half of the 8th c-11thc). Peuce, 2004, 2, p. 177-190. 2098. Costea, Florea. Ein vor kurzem in Racoşul de Jos, Kreis Braşov (Kronstadt) gefundener keltischer Gewandnagel. Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 3-6. 2099. Coşuleţ, Stelian. Săpături arheologice de salvare în Braşov: strada Mihail Sadoveanu nr. 4 (Archaeologic rescuing research in Braşov: 4, Mihail Sadoveanu Street). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 104-113. 2100. Crandell, Otis Norman. Macroscopic and microscopic analysis of Chert. A proposal for standardisation of methodology and terminology. BCŞS, 2006, nr. 12, p. 7-30. 2101. Crăciun, Cristina. O fortificaţie necunoscută din judeţul Iaşi (An unknown fortification in Iaşi county). BCMASI, 2005, 12-16, nr. 1, p. 266-268. 2102. Crăciun, Gino-Mario. Contribuţii la repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara privind perioada dacică (sec. II î. Hr. - I d. Hr.) (Contributions to the archaeological

repertoir of Hunedoara county regarding the Dacian period (2nd century BC - 1st century AD). Corviniana, 2005, 9, p. 89-97. 2103. *Crişan, I. ; Fazecaş, G. Săpăturile de salvare din punctul Oradea - Salca (Archaeological rescuing excavations from Oradea "Metro"). Crisia, 2006, 34, p. 7-18. 2104. *Dan, Dorin Ovidiu. O contribuţie de arheologie industrială transilvană. Uzina electrică Sebeş (A contribution of Transylvanian industrial archaeology. The electricity plant in Sebeş). PA, 2003, 2, p. 216-226. 2105. Dăvâncă, Diana. Campania din vara anului 2003 de la Hunedoara - Grădina Castelului (Summer campaign of year 2003 in Hunedoara - The Castle garden). BCIVA, 2004, 3, p. 47-50. 2106. *Dragotă, Aurel; Deleanu, Valentin; Urian, Cosmin-Marcel; Băbuţ, Isabela; Niţoi, Anca; Ştefu, Viorel; Brânda, Dan-Sever. Săpături de salvare în cimitrul de la Alba Iulia - str. Arhimadrit Iuliu Hossu (fostă Brânduşei) (Rescuing diggings in the cemetery of Alba Iulia - Arhimadrit Iuliu Hossu st. (former Brânduşei). PA, 2002, 2, p. 38-57. 2107. Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. A grave with antique perforated coin in Alba Iulia - site Profi. AMCS, 2005, 5, p. 21-26. 2108. *Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel. Raport privind cercetările executate pentru descărcarea de sarcină arheologică a terenului din str. Calea Moţilor - F. N. (Report on the research performed for quick archaeological rescuing of the land in Calea Moţilor st.). PA, 2003, 2, p. 132-133. 2109. *Drâmbărean, Matei. Raport privind săpăturile arheologice preventive executate în Alba Iulia, str. Brânduşei, f. n. şi str. Ferdinand I, nr. 20 (Report on the preventive archaeological diggings at Alba Iulia - Brânduşei st. and 20 Ferdinant I st.). PA, 2004, 4, p. 174-179. 2110. *Drîmbărean, Matei. Raport privind săpătura arheologică de salvare executată pe terenului d-lui Laurenţiu Muncelean, situat în Alba Iulia, str. Regimentul V Vânători, nr. 42 (Report on the rescuing diggings performed on Laurenţiu Muncelean's land, located on Regimentul V st.). PA, 2003, 2, p. 122-123. 2111. Dvorski, Traian; Madgearu, Alexandru. Cercetările arheologice din anul 2003 de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) (Archaeological research in 2003 from Halmyris (Murighiol, Tulcea county). RIM, 2004, nr. 6, p. 55-58. 2112. El Susi, Georgeta. Cercetări arheologice de epoca bronzului şi hallstattiene în împrejurimile localităţii Iam (judeţul Caraş-Severin) (Bronze and Hallstatt Age archaeological research in the surroundings of locality of Iam (Caraş-Severin). Banatica, 2005, 17, p. 89-106. 2113. Epure, Violeta-Anca. Descoperiri arheologice din perioada secolelor VI-XI d. Hr. în spaţiul est-carpatic (Archaeological discoveries during the 6th-11th centuries AD in the Est-Carpathian area). CCS, 2006, 12, p. 35-42. 2114. Fodorean, Florin. Evoluţia cercetărilor privind drumurile din Dacia romană (Research development regarding the roads in Roman Dacia). RB, 2003, 17, p. 55-68. 2115. Fuioagă, Alexandru. Descoperiri recente de la "Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Materialul litic (Recent discoveries at "Poiana Cireşului", Piatra Neamţ. Stone material). BCŞS, 2005, 11, p. 5-12. 2116. *Gaiu, Corneliu. Vestigii feudale timpurii pe teritoriul localităţii Archiud (jud. Bistriţa-Năsăud) (Early medieval traces at Archiud (Bistriţa-Năsăud county). Marisia, 2003, 27,

74

p. 73-78. 2117. Gáll, Erwin. Contribuţii privind elaborarea sistemului cronologic al descoperirilor funerare din secolul X în bazinul transilvan (Contributions regarding the elaboration of the chronological system of the 10th century funerary discoveries in the Transylvanian basin). EN, 2002, 12, p. 289-312. 2118. Gogâltan, Florin. Centru şi periferie. Între teorie şi realitate arheologică (Central and marginal. Between theory and archaeological reality). RB, 2004, 18, p. 39-62. 2119. Haimovici, Sergiu. Caracteristicile unui cep al cornului de bos primigenius, găsit într-o groapă din zona curţii domneşti de la Suceava, alături de materiale arheologice datate sec. XVI-XVII (Characteristics of "bos primigenius" found in a ditch near the fortress from Suceava, together with other archaeological artefacts). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 73-78. 2120. Hânceanu, George Dan. Căniţe cu semne din aşezarea de la Roşiori-Dulceşti (Engraved pottery from the settlement of Roşiori-Dulceşti). Carpica, 2005, 34, p. 115-122. 2121. *Inel, C. ; Drâmbean, M. ; Gligor, A. ; Dragotă, A. ; Ciobanu, R. ; Rustoiu, G. T. ; Dan, D. O. Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II Stadion (Preliminary report regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - the Stadium). PA, 2002, 2, p. 142-145. 2122. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia, str. Crişanei f. n. (Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia Crişanei st.). PA, 2004, 4, p. 171-173. 2123. *Inel, Constantin. Raport preliminar de cercetare arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia str. Izvorului f. n. (Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia Iyvorului st.). PA, 2004, 4, p. 202-206. 2124. *Inel, Constantin; Deleanu, Valentin. Raport preliminar de cercetare arheologică pe terenul amplasat în Alba Iulia, str. Lalelelor f. n. (Preliminary report of archaeological research in Alba Iulia - Lalelelor st.). PA, 2004, 4, p. 180-187. 2125. Ivanciuc, Teofil. Descoperiri arheologice inedite în Ţara Maramureşului (Archaelogical findings in Maramureş). AMMar, 2005, nr. 3, p. 277-284. 2126. Jozsa, Andreea; Neaţu, Călin. Un nou punct arheologic situat în hotarul comunei Satchinez (jud. Timiş) (A new archaeological site at the border of village Satchinez (Timiş county). PB, 2005, 4, p. 95-106. 2127. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a Depresiunii Lăpuşului. Descoperirile de la Suciu de Sus şi împrejurimi (Contributions to the archaeological topography of Depresiunea Lăpuşului. The discoveries from Suciu de Sus and surroundings). RB, 2003, 17, p. 45-54. 2128. Kacsó, Carol. Contribuţii la topografia arheologică a judeţului Sălaj (Contributions to the the archaeological topography of Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 77-87. 2129. Kacsó, Carol. Mărturii arheologice (Archaeological testimonies). Baia Mare, Ed. Nereamia Napocae, 2004, 212 p. 2130. Lazarovici, Gh. ; Merlini, Marco; Maxim, Zoia; Lazarovici, Magda. Şantierul arheologic Parţa. Casa Cerbului. 1-15 iulie 2005 (Archaeological workfield at Parţa. The Deer House. July 1-15, 2005). PB, 2005, 4, p. 27-72. 2131. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie (I). Descoperiri din judeţul Caraş-Severin (Archaeology and history (I). Dscoveries in Caraş-Severin county). Bucureşti, Ed. Economică, 2004, 240 p.

2132. Luca, Sabin Adrian. Arheologie şi istorie. Vol. II: Descoperiri din Banat. Vol. III: Descoperiri din judeţul Hunedoara (Archaeology and history. Vol. II: Discoveries from Banat. Vol. III: Discoveries in Hunedoara county). Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 526, 373 p. 2133. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri atheologice din Banatul românesc. Repertoriu (Archaeologic discoveries in Romanian Banat). Sibiu, Ed. Altip, 2006, 359 p. 2134. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al judeţului Caraş-Severin (Archaeological repertoire of the Caraş-Severin county). Cu contribuţii de Ioan Marian Ţiplic, Cosmin Suciu, Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed. Economică, 2004, 261 p. 2135. Luca, Sabin Adrian. Repertoriul arheologic al judeţului Hunedoara (The archaeologic index of Hunedoara county). Alba Iulia, Ed. Altip, 2005, 237 p. 2136. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu, Dragoş; Ciugudean, Horia; El Susi, Georgeta; Beldiman, Corneliu. Cercetări arheologice în peştera Cauce (sat Cerişor, comuna Lesele, judeţul Hunedoara) (Archaeological research in the Cauce cave (II) (vill. Cerişor, Hunedoara county). Sabin Adrian Luca, Editor:, Diana Stancz, Cu contribuţii de. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 254 p. 2137. Manea, Cristian; Pădurean, Ovidiu. Şantierul arheologic Rogova. Campania 2005 (Rogova archaeological workfield. the 2005 campaign). Drobeta, 2005, 15, p. 47-56. 2138. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel. Şantierul arheologic de la Alba Iulia, Catedrala Romano-Catolică şi Palatul Episcopal (The archaeological workfield at Alba Iulia, Roman-Catholic cathedral and the Episcopal palace). PA, 2003, 2, p. 143-135. 2139. *Marcu Istrate, Daniela; Istrate, Angel; Tănase, Daniela; Szöcs, Peter Levente. Raport preliminar de cercetare privind şantierul Alba Iulia - Catedrala RomanoCatolică şi Palatul Episcopal - str. Mihai Viteazul nr. 21 (Preliminary report of research regarding the Alba Iulia workfield - Roman-Catholic cathedral and Episcopal palace 21 Michael the Brave st.). PA, 2002, 2, p. 146. 2140. *Mare, Mircea; Cedic, Valentin. Cercetările arheologice de la Herneacova-Cetate (or. Recaş, jud. Timiş). Campaniile 2004-2005 (Archaeological excavations at Herneacova-Cetate (Timiş county). The 2004-2005 campaigns). AB, 2004-2005, 12-13, p. 633-636. 2141. Matei, Mircea D. ; Asăvoaie, Costică; Sion, Gheorghe; Chiriac, Laurenţiu; Predoi, Veronica; Josanu, Vitalie. Investigaţiile arheologice sistematice de la "Curţile Domneşti" - Vaslui din anii 1998-2002 (The Archaeologycal researches from Vaslui Princely Residences betrween 19982002). AMM, 2001-2003, 22-23, nr. 1, p. 83-129. 2142. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe. Cronica cercetărilor arheologice din Bucureşti (1999-2004) (Chronicle of archaeological research in Bucharest (1999-2004). CAB, 2003, 6, p. 289-314. 2143. *Mănucu-Adameşteanu, Gheorghe; Căpăţână Dan; Boroneanţ, Vasile; Palincaş, Nona; Măgureanu, Andrei. Săpături arheologice de salvare la Pantelimon (2004) (Archaeological rescuing diggings in Pantelimon (2004). CAB, 2003, 6, p. 83-172. 2144. *Mărţiş, Florentina; Popescu, Octavian. Studiu tipologic al inventarului litic cioplit şi şlefuit de la Sânandrei, nivelul IV, 2004 (Typological study of the cut and polished

75

lithics from Sânandrei (Timis county) 1994 campaign - level IV). AB, 2004-2005, 12-13, p. 57-80. 2145. Micle, Dorel. Despre prospecţiunile arheologice aeriene (On archaeological research by plane). SIAr, 2005, 1, p. 4-27. 2146. *Moga, V. ; Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - str. 1 Decembrie 1918, nr. 30 (Preliminary report regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - 30, 1 Decembrie st.). PA, 2002, 2, p. 141. 2147. *Moga, Vasile. Însemnări privind primele investigaţii arheologice sistematice de la Alburnus Maior (The first sytematic archaeological research in Alburnus Maior). Dac, 2002, nr. 9, p. 28-29. 2148. *Moga, Vasile. Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Alba Iulia castrul Apulum - Porta principalis dextra (Preliminary report regarding the archaeological diggings from Alba Iulia Apulum castrum - Porta principalis dextra). PA, 2002, 2, p. 130. 2149. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Aurel Vlaicu, nr. 23, proprietar Stanciu Florin (Report on the archaeological rescuing diggings at Alba Iulia - 23 Aurel Vlaicu st., owner Stanciu Florin). PA, 2003, 2, p. 125. 2150. *Moga, Vasile; Inel, Constantin. Raport privind săpătura arheologică de salvare Alba Iulia - str. Republicii, nr. 66, finanţator Rompetrol Downstream S. A. Bucureşti (Report on the archaeological rescuing diggings at Alba Iulia - 66 Republicii st., financer Rompetrol Downstream S. A. Bucureşti). PA, 2003, 2, p. 126-127. 2151. Morariu, Vasile V. Arheometrie şi personalităţi din România. Comemorarea lui Constantin şi Hadrian Daicoviciu (Archeometry and personalities from Romania. Celebration of Constantin and Hadrian Daicoviciu). Tibiscum, 2005, 12, p. 151-155. 2152. Nemeth, Eduard; Bozu, Ovidiu. Noile săpături din castrul roman de la Vărădia - "Pustă" (jud. Caraş-Severin) (New diggings from the Roman castrum of Vărădia - "Pustă" (Caraş-Severin county). Banatica, 2005, 17, p. 201-210. 2153. Niculescu, Gheorghe Alexandru. Archaeology, nationalism and "The history of the Romanians" (2001). Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 99-124. 2154. Niţoi, Anca; Pop, Răzvan C. Observaţii privind cercetările arheologice din centrul istoric al Sibiului - Casa parohială romano-catolică (Observations regarding the archaeological research in the historical downtown of Sibiu Roman-Catholic vicarage). Corviniana, 2005, 9, p. 195-209. 2155. Niţu, Florina; Şeulean, Ana Maria. Evidenţa statistică şi prelucrarea materialului ceramic pe şantierul arheologic de la Miercurea Sibiului - "Petriş" (Statistic evidence and ceramic material analysis at Miercurea Sibiului "Petriş" archeological field training course). BCŞS, 2006, nr. 12, p. 31-40. 2156. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Sherwood, Sarah; Szentmiklosi, Alexandru. New archaeological investigations at Pecica-Şanţul Mare. AB, 2004-2005, 12-13, p. 81-110. 2157. Olaru Nenati, Lucia. O coincidenţă tulburătoare la Ipoteşti (A thrilling coincidence at Ipoteşti). BBuc, 2005, 8, nr. 1, p. 5-7. 2158. *Panait, Panait I. Arheologia Cotrocenilor (Archaeology of Controceni). CAB, 2003, 6, p. 247-269.

2159. *Paul, I. ; Ciută, M. ; Rustoiu, G. T. ; Mazăre, P. ; Florescu, C. ; Gligor, M. Raport asupra rezultatelor săpăturii de salvare efectuate în cadrul sitului arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă, punctul "Ferma Romano-Catolică" (Report on the results of the rescuing diggings at the archaeological site from Alba Iulia - The New World, location "Roman-Catholic farm"). PA, 2002, 2, p. 127-129. 2160. *Paul, I. ; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian. Raport asupra săpăturilor de eliberare de sarcină istorică efectuate în situl arheologic de la Alba Iulia - Lumea Nouă (Report on the rescuing diggings performed at the archaeological site at Alba Iulia). PA, 2003, 2, p. 114-117. 2161. *Paul, Iulian; Ursuţiu, Adrian; Rustoiu, Gabriel T. Sondaje arheologice la Miceşti Cigaşe, judeţul Alba (Archaeological digging tests at Miceşti Cigaşe, Alba county). PA, 2002, 2, p. 9-24. 2162. *Paul, Iuliu; Gligor, Mihai; Florescu, Cristian. Cercetări arheologice preventive efectuate pe teritoriul judeţului Alba în anul 2004 (Preventive archaeological research performed on the territory of the Alba county in 2004). PA, 2004, 4, p. 138-146. 2163. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Biserica Adormirea Maicii Domnului din Livezile, jud. Alba. Raport preliminar de cercetare arheologică (The Assumption of the Virgin Mary Church from Livezile, Alba county. Preliminary report of arcaheological research). PA, 2003, 2, p. 139-142. 2164. *Petrov, Gheorghe; Scrobotă, Paul. Cercetările arheologice de la Lopadea Veche, com. Mirăslău, jud. Alba Ruina bisericii medievale româneşti - campaniile 1995-1996, 2002 (Archaeological research from Lopadea Veche, vill. Mirăslău, Alba county - the ruin of medieval Romanian church - 1995-1996, 2002 campaigns). PA, 2002, 2, p. 147-148. 2165. Pinter, Zeno Karl. Casa din strada Vopsitorilor nr. 13 (Sibiu). Sondaje arheologice (The house in 13, Vopsitorilor Street, Sibiu, archaeological research). SUCH, 2004, 1, p. 5564. 2166. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George. Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str. Oborului, nr. 12 A (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia - 12 A Oborului st.). PA, 2004, 4, p. 165-170. 2167. *Popa, Cristian I. ; Bounegru, George; Mihai, Paul A. Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia - str. Brânduşei, f. n. (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia - Brânduşei st.). PA, 2004, 4, p. 150-155. 2168. *Popa, Cristian I. ; Mihai, Paul; Bounegru, George. Raport asupra săpăturii de salvare de la Alba Iulia, B-dul Horea, nr. 22 (Report on the rescuing diggings at Alba Iulia 22. Horea Bvd.). PA, 2004, 4, p. 207-216. 2169. *Popa, Cristian I. ; Plantos, Cristinel; Deleanu, Valentin. Raport privind cercetările arheologice de la Cetea (com. Galda de jos, jud. Alba) (Report regarding the archaeological research from Cetea (vill. Galda de jos, Alba county). PA, 2004, 4, p. 138-146. 2170. Popa, Ioan Cristian; Simina, Nicolae-Marcel. Cercetări arheologice la Lancrăm - "Glod" (Archaeological research in Lancrăm - "Glod"). Contribuţii de Radu Totoianu, Dan Anghel, Ovidiu Ghenscu. Alba Iulia, Ed. Ulise, 2004, 232 p. 2171. *Rădulescu, Alexandru. "Castelul Huniade" Timişoara - sondajul arheologic din anul 1980 (An arheological prospect of the Huniade Castle of Timişoara 1980). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 11-42.

76

2172. Rişcuţa, Nicolae Cătălin. Noi cercetări arheologice şi câteva consideraţii privind complexul ecleziastic de la Strei (jud. Hunedoara) (New archaeological research and some remarks regarding the church complex in Strei (Hunedoara county). Apulum, 2004, 41, p. 337-366. 2173. Rotar, Gabriel; Diaconescu, Dragoş; Roman, Cristian C. Contribuţii la repertoriul arheologic al comunei Laslea (jud. Sibiu) (Contributions to the archaeological repertory of village Laslea (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 31-66. 2174. Rotaru, Marin; Gherghe, Gheorghe. Descoperiri din evul mediu în partea de sud-est a judeţului Vaslui (Middle Ages discoveries in the South-East of Vaslui country). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 54-57. 2175. Rus, Răzvan; Stîngă, Mihai. Noi descoperiri arheologice întâmplătoare pe teritoriul judeţului Mehdinţi (New accidental archaeological discoveries on the territory of Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 134-135. 2176. *Rustoiu, G. T. Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Alba Iulia - Apulum II - sector: Dealul Furcilor - fără nume de stradă (Preliminary report regarding the archaeological research at Alba Iulia - -Apulum II - Dealul Furcilor - no street name). PA, 2002, 2, p. 140. 2177. *Rusu-Bolindeţ, V. Raport preliminar de cercetare arheologică privind şantierul Alba Iulia - str. Munteniei, nr. 15-17 (sediul guvernatorului consular al celor trei Dacii) (Preliminary report of archaeological research regarding the Alba Iulia workfield - 15-17 Munteniei st. (headquarters of the consular governor of the three Dacia). PA, 2002, 2, p. 131-132. 2178. *Sfrengeu, Florin. Săpăturile arheologice din 20012002 de la Biharea - cetatea de pământ (zona de sud) (Archaeological diggings between 2001-2002 at Biharea - the Ground Walled Fortress (Southern zone). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 11-17. 2179. Spânu, Daniel. Campania Zimnicea 1924 - informaţii restituite. Cercetările arheologice conduse de I. Andrieşescu pe situl "Cetate" (Zimnicea campaign 1924 - redeemed information. Archaeological research conducted by I. Andrieşescu on the "Cetate" site). Argesis, 2005, 14, p. 117173. 2180. *Stan, Adina Daniela. Scurt istoric al cercetărilor arheologice de la Roşia Montană din perioada 2000-2003 (Short history of the archaeological research in Roşia Montană between 2000-2003). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 78-82. 2181. Stăniloiu, Călin. Şantierul arheologic de la Roşcani (jud. Hunedoara), campaniile 2002-2003 (Archaeological work-site from Roşcani (Hunedoara county), the 2002-2003 campaigns). BCIVA, 2004, 3, p. 43-46. 2182. Suceveanu, Alexandru. 170 années d'archeologie en Roumanie. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 11-18. 2183. Székely, Zsolt. Contribuţii la dezvoltarea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei în lumina noilor cercetări arheologice efectuate la Turia şi Brăduţ (jud. Covasna) (Contributions to the Boian culture in South-East Transylvaniae as a result of the new archaeological research in

Turia and Brăduţ (Covasna county). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 3-14. 2184. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de salvare de la Deta-Dudărie. Expoziţie temporară (Archaeological rescuing research from Deta-Dudărie. Temporary exhibition). AB, 2004-2005, 12-13, p. 615-618. 2185. *Szentmiklosi, Alexandru. Cercetările arheologice de salvare din anul 2005 de la Deta-Dudărie. Raport preliminar de săpătură (Rescue archaeological excavations at Deta-Dudărie. Preliminary report of excavation). AB, 2004-2005, 12-13, p. 637-656. 2186. *Szentmiklosi, Alexandru. Materiale aparţinând culturii Cruceni-Belegis descoperite în hotarul localităţii Dragşina (jud. Timiş) (Materials belonging to the CruceniBelegis culture discovered at the boundaries of locality Dragşina (Timiş county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 111-126; În lb. engleză, Banatica, 2005, 17, p. 75-88. 2187. *Szentmiklosi, Alexandru; Timoc, Călin. Cercetările arheologice de la Foeni-Selişte (jud. Timiş). Raport preliminar (Archaeological research from Foeni-Selişte (Timiş county). Preliminary report). AB, 2004-2005, 12-13, p. 657-676. 2188. Sztancs, Diana. Consideraţii privind arheologia informatizată (Considerations regarding computerized archaeology). BCIVA, 2004, 3, p. 33-36. 2189. *Teodor, Eugen S. Raport asupra materialului ceramic de secol VI, rezultat în săpăturile de salvare din Bucureşti, Calea Victoriei nr. 9 (Report on the 6th century ceramic material, as a result of the rescuing diggings in Bucharest, 9 Calea Victoriei). CAB, 2003, 6, p. 181-192. 2190. *Tomegea, George. Istoricul cercetărilor cu privire la necropolele de tip Mediaş din Transilvania (History of the research on the Mediaş type necropolis from Transilvania). BCM, 2004, 3, p. 5-8. 2191. Ţeicu, Dumitru; Rancu, Dacian. Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig (Archaeological discoveries at the borders of village Ersig). Banatica, 2005, 17, p. 288-303. 2192. Vizauer, Victor V. Aşezări nefortificate medievale timpurii (secolele VI/VII-IX/X) de pe teritoriul Transilvaniei: schiţă a istoricului cercetărilor (Early medieval unfortified settlements (6/7th-9/10th centuries) in Transylvania: plan of the history of research). AŞD, 2005, 1, p. 136-144. 2193. Vizauer, Victor V. Mileniul I p. Chr. şi începutul mileniului II în depresiunea Maramureş (An archaeological catalog for Maramureş in the First millenium A. C. and at the beginning of the second millenium). SM, 2004, 1, p. 51-68. 2194. Voznyi, Ihor. Izvoare arheologice privind vestigiile credinţelor păgâne în cultura spirituală a populaţiei Bucovinei de nord (sec. XII - prima jumătate a sec. XIII) (Archeological sources regarding the pagan's faith vestiges in the spiritual culture of Northern Bukovina's inhabitans (12th century - first half of the 13th century). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 187-193. 2195. Zaharia, Eugenia. Despre arheologie, istorie, muzee (About archaeology, history, museums). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 211-215.

77

8. PERSONALITĂŢI
a. POLITICE, ECONOMICE ŞI MILITARE
2196. Apostol, Vasile. Slavă eroilor băcăuani (Laudatio for Bacău's heroes). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 233 p. 2197. Banu, Florian. Fişe biografice ale unor ofiţeri superiori de Securitate (Biographic files of some high rank officers of Securitate). CB, 2006, nr. 2, p. 96-109. 2198. Borandă, Georgeta. Two Commanders of the Romanian Danubian Military Fleet: Anton and Nicolae Barbieri. RNMY, 2004, 7, p. 103-107. 2199. Buzatu, Gh. Hitler, Stalin, Antonescu. Ploieşti, Ed. Ploieşti- Mileniul III, 2005, 580 p. 2200. *Cetean, Daniela. Destine paralele: Alexandru Ioan Cuza şi Carol I (Parallel destinies: Alexandru Ioan Cuza and Charles I). Dac, 2006, nr. 25, p. 35-36. 2201. Crişan, Radu Mihai. Înduşmăniţii au acelaşi crez. testamentele politice ale lui Ion Antonescu şi Corneliu Zelea Codreanu (The enemies share the same belief. The political testaments of Ion Antonescu and Corneliu Zelea Codreanu). Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2005, 48 p. 2202. Crişan, Radu Mihai. Moţa şi Marin - testamentele lor politice (Moţa and Marin - their political wills). Bucureşti, Ed. Cartea Universitară, 2006, 48 p. 2203. Dan, Petre. Preşedinţii Adunării Deputaţilor şi ai Senatului României 1862-2004: mică enciclopedie (The presidents of the Deputy Assembly and Romania's Senate 1862-2004: a brief encyclopedia). Bucureşti, Ed. Meronia, 2004, 301 p. 2204. Dicu, Paul I. Momente şi personalităţi din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la LeordeniArgeş (1863); Parlamentari de Argeş (1866-1907) (Moments and personalities in the modern history of Romania: visit of domnitor Cuza at Leordeni-Argeş (1863); parliamentaries of Argeş (1866-1907). Argesis, 2005, 14, p. 521-532. 2205. Dima, Romus. Premierii României 1862-2004. Vol. I (Romania's prime-ministers. 1862-2004. Vol. I). Bucureşti, Ed. România în lume, 2005, 302 p. 2206. Dworschak, Francis. King Ferdinand, Queen Mary and the Western Mass Media. RIC, 2006, 1, nr. 1, p. 12-17. 2207. Gafiţa, Vlad. Divergences politiques entre Iancu Flondor et Ion Nistor concernant le probleme du rythme de l'intégration de la Bucovine dans le royaume de la Roumanie (Differences between Iancu Flondor and Ion Nistor concerning the problem of the integration of Bukovina in the Romanian kingdom). CCS, 2005, 11, p. 103-109. 2208. Gârbaci, Fredy. Carol Mircea de Hohenzollern al României contra lui Mihai I de România (Carol Mircea of Hohenzollern of Romania, against Michael 1st of Romania). Bucureşti, Ed. H. G., 2004, 304 p. 2209. Gheorghe, Constantin. Miniştii de interne în Parlamentul României (Ministers of interior in the Parliament of Romania). Bucureşti, Ed. Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2004, 580 p. 2210. Goia, Vistian. Destine parlamentare. De la Mihail Kogălniceanu la Nicolae Titulescu (Parliamentary destinies. From Mihail Kogălniceanu to Nicolae Titulescu). ClujNapoca, Ed. Dacia, 2004, 252 p. 2211. Gonţ Topor, Nicolae; Manolescu, Cornel; Păun, Elena. Premierii României de la Cuza până azi (The Prime Ministers of Romania from Cuza up to the present). Slatina, Ed. Universitatea pentru Toţi, 2004, 116 p. 2212. Hohenzollern-Veringen, Radu. The Royal Family of Romania. Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 144 p. 2213. Ioniţoiu, Cicerone. Victimele terorii comuniste, arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi. Dicţionar N-O (Victims of the communist terror, arrested, tortured, imprisoned, killed. Dictionary N-O). Lucrare revizuită de Mihaela Adreiovici. Bucureşti, Ed. Maşina de scris, 2005, 255 p. 2214. Iordache, Constantin; Pruia, Aurel. Aviatori, veterani de război (Aviators, war veterans). Bucureşti, Ed. Artemis, 2005, 371 p. 2215. Iorga, Nicolae; Vulcănescu, Mircea; Polihroniade, Mihail; Moisil, Constantin; Ioaniţiu, Mircea; Teşu, S. Regii României - o istorie adevărată (The kings of Romania - a true story). Bucureşti, Ed. Teşu, 2004, 204 p. 2216. Martinescu, Sandu. Brăileni şi gălăţeni. Personalităţi militare (People of Brăila and Galaţi. Military personalities). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 145 p. 2217. Matei, Călin T. Destine eroice (1848-1939) (Heroic destinies). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2003, 241 p. 2218. Matei, Călin T. Patrie, onoare, demnitate. Personalităţi militare (Homeland, honor, dignity. Military personalities). Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 99 p. 2219. *** Membrii C. C. al P. C. R. 1945-1989. Dicţionar (C. C. members of the R. C. P. 1945-1989. Dictionary). Coordonator Florica Dobre, Autori: Liviu Marius Bejenaru, Clara Cosmineanu-Mareş, Monica Grigore, Alina Ilinca, Oana Ionel, Nicoleta Ionescu-Gură, Elisabeta Neagoe-Pleşa, Liviu Pleşa, Gură, Studiu introductiv Nicoleta Ionescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 663 p. 2220. Novac, Vasile. Activitatea politică şi culturală a lui Gheorghe Golescu (1768? 1770?-1848) (Gheorghe Golescu's political and cultural activity). Argesis, 2005, 14, p. 469-498. 2221. Opriş, Petre. Doctori în ştiinţe cu orice preţ! (Ph. D. at any price!). DI, 2004, 9, nr. 12, p. 11-15. 2222. Ploscaru, Gheorghe I. Slavă eroilor şi vitejilor mehedinţeni (Laudation for the heroes and bravemen of Mehedinţi). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 516 p. 2223. Poenaru, Emil. Trei recursuri pentru Horea, Şincai şi Iancu (Three appeals for Horea, Şincai and Iancu). Braşov, Ed. Dealul Melcilor, 2005, 272 p. 2224. Rus, Valer. Dinastia Mureşenilor sau două secole din istoria românilor transilvăneni (Mureşanu dynasty or two centuries from the history of the Transylvanian Romanians). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 54-59. 2225. *** Studii de istorie economică şi istoria gândirii economice. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu. Vol VIII: Personalităţi româneşti şi străine (Studies of economic history and the history of economic thinking. Vol. VI: Fernand Braudel, Ion Ionescu de la Brad, Leonida Colescu, Nicolae Bălcescu). Coordonator Iulian Văcărel. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004-2005, 288, 244 p. 2226. Ucrain, Constantin. Bârlad. Personalităţi militare (Bârlad. Military peronalities). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 139 p.

78

2227. Ucrain, Constantin. Cavalerii onoarei (The knights of honour). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 264 p. 2228. Ucrain, Constantin. Urmaşii plăieşilor Sucevei (The descendents of Suceava guardsmen). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2004, 167 p. 2229. Ucrain, Constantin; Ciobanu, Viorel. Personalităţi militare din Teleorman (Military personalities from Teleorman). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2002, 255 p. 2230. Ucrain, Constantin; Cîmpean, Marinel. Transilvania. Personalităţi militare (Transylvania. Military personalities). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 272 p. 2231. Ucrain, Constantin; Penciuc, Dumitru. Fii ai Basarabiei în oştirea română (The sons of Bessarabia in the Romanian army). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 130 p. 2232. Ucrain, Constantin; Pintilie, Gică. Urmaşii arcaşilor de la Rovine (The descendents of the Rovine archers). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 167 p. 2233. Ucrain, Constantin; Scrieciu, Liviu; Ene, Niculae. Personalităţi militare româneşti. Vol. I-II (Romanian military personalities. Vol. I-II). Bucureşti, Ed. Centrului TehnicEditorial al Armatei, 2005, 372, 356 p. 2234. Ungheanu, Alina. Trecutul integral [Şefii Statului Major General] (Whole past [headquarters chiefs]). GMR, 2004, 15, nr. 5, p. 134-152. 2235. Voicu, Liulian; Bădescu, Emanuel. Regalitatea, o pagină din istoria României. The Royalty, a page of Romanian history. La Royauté, une page de l'histoire de la Roumanie. Das Königtum, ein Blatt aus des Geschichte Rumäniens. La realeza, una pagina de la historia de Rumania. Ed. a II-a. Bucureşti, Ed. Alcor Impex, 2005, 96 p. ANA DE ROMÂNIA 2236. Ana de România, regina. Un război, un exil, o viaţă (A war, an exile, a life). Bucureşti, Ed.Humanitas,2004, 208 p. ANGELESCU, CONSTANTIN (1869-1948) 2237. Angelescu, Constantin C. Scrieri alese. Drept, istorie şi cultură (Selected Works. Law, History and Culture). Ediţie şi studiu introductiv de Dumitru Vitcu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 512 p. 2238. . Constantin C. Angelescu. Centenar 2005- Simpozion comemorativ (A Commemorative Symposium on Constantin C. Angelescu’s 2005 Centennial). Editor Genoveva Vrabie. Iaşi, Ed. Institutul European, 2006, 136 p. 2239. Agrigoroaei, Ion. Dr. Constantin Angelescu - Ministru al Instrucţiunii Publice (Dr. Constantin Angelescu - Minister of Education). Zargidava, 2006, 5, p. 81-92. ANTONESCU, ION (1882-1946) 2240. Anton, Mioara. Mareşalul Antonescu supraveghează ofiţerii "dizidenţi" (Marshal Antonescu supervisor of "the disident officers"). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 27-31. 2241. *Buteanu, Radu. Preluarea puterii. Începutul guvernării generalului Ion Antonescu (Taking over the power. The beginning of general Ion Antonescu's rule). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 42-45. 2242. Buzatu, Gheorghe. Erorile istoriei ori istoria erorilor?

(The errors of the history or the history of the errors). DI, 2006, 11, nr. 6, p. 52-55, 58-64. 2243. *Buzatu, Gheorghe. Mareşalul Antonescu şi războaiele anticomuniste ale României (Marshal Antonescu and Romania's anti-communist wars). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 34-38. 2244. Buzatu, Gheorghe. Reconstituiri din Jurnalul de Război al Mareşalului Antonescu (Reconstructions from the Journal of War of Marshal Antonescu). Historia, 2005, 5, nr. 47, p. 14-20. 2245. Buzatu, Gheroghe. România în orbita Reichului nazist (mareşalul Antonescu - al treilea om al Axei) (Romania on the orbit of the Nazi Reich (marshal Antonescu - the third man of the Axis powers). Argesis, 2005, 14, p. 635-660. 2246. Chistol, Aurelian. Ecouri ale demisiei generalului Ion Antonescu din fruntea Marelui Stat Major (Reactions to the resignation of general Ion Antonescu as head of the General Headquarters). Argesis, 2004, 13, p. 505-512. 2247. Dicu, Paul I. Din biografia mareşalului Ioan Antonescu (1882-1946). Relaţiile familiale cu Dobrianii şi Antoneştii din Piteşti. Câteva momente din viaţa sa (From the biography of marshal Ioan Antonescu (1882-1946). Family relations with the Dobrains and the Antonescusfrom Piteşti. Some moments of his life). Argesis, 2004, 13, p. 643-665. 2248. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi evreii (Marshal Antonescu and the Jews). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 446-452. 2249. Focşa, Constantin. Mareşalul Antonescu şi problema Transilvaniei (Marshal Antonescu and the question of Transylvania). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 433-445. 2250. Giurescu, Dinu C. Ioan Antonescu în noi documente americane (1940: General Ion Antonescu în New Evidences from the National Archives Washington DC (1940: General Ion Antonescu în New Evidences from the National Archives Washington DC). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 17-23. 2251. Mâţă, Cezar. Memoriul unui ministru demisionar (Memoir of a resigning minister). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 109132. 2252. Miloiu, Silviu. Antonescu şi Mannerheim, doi soldaţi aduşi în prim-planul istoriei de revoluţia rusă (Antonescu and Mannerheim, two soldiers brought in the first line of history by the Russian revolution). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 32-38. ANTONESCU, MIHAI (1904-1946) 2253. Filitti, Georgeta. Mihai Antonescu. BBuc, 2006, 9, nr. 2, p. 10-13. ARBORE, ECATERINA (1873-1937) 2254. Sturdza, Mihai Dim. Ecaterina Arbore (Ecaterina Arbore the boyard who became a communist). MI, 2004, 38, nr. 11, p. 5-8. ARGETOIANU, CONSTANTIN (1871-1952) 2255. Ciuchea, Elena-Mirela. Constantin Argetoianu. Glimpses on his life. CCS, 2006, 12, p. 249-258. 2256. Scurtu, Ioan. Constantin Argetoianu. Portretul unui traseist politic (The portrait of a political wanderer). MI, 2005, 39, nr. 1, p. 12-17.

79

ARSENESCU, GHEORGHE (1907-1962) 2257. Mărăcineanu Constantinescu I. Un erou de legendă: Colonel (r) Gh. Arsenescu (A legendary hero: colonel (r) Gh. Arsenescu). Memoria, 2004, nr. 49, p. 82-86. AVERESCU, ALEXANDRU (1859-1938) 2258. Otu, Petre. Mareşalul Alexandru Averescu. Militarul, omul politic, legenda (Marshal Alexandru Averescu. The Military Man, the Politician, the Legend). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 439 p. BABEŞ, LIVIU (1942-1989)

8, p. 7-9. BOERESCU, VASILE (1833-1883) 2267. Anghelescu, Mircea. Un scriitor din epoca Unirii: Vasile Boerescu (A writer in the Union time: Vasile Boerescu). RRIC, 2004, 1, nr. 1, p. 43-50. BOLOGA, IACOB (1817-1888) 2268. Grama, Ana. Iacob Bologa, în ipostaza de consilier aulic petiţionar (Iacob Bolga as aulic match maker counselor). Saeculum, 2004, 3, nr. 2, p. 160-166. BRANDSCH, RUDOLF (1880-1953)

2259. Benciu, Mircea. Martirul Liviu Babeş. Eseu despre torţa care a întunecat torţionarii (The martyr Liviu Babeş. Essay about the torch that darkend the executioners). Postfaţă de Liviu Sofonea. Braşov, Ed. Capo-Lavoro, 2004, 128 p. BACALOGLU, GHEORGHE (1868-1934) 2260. Moşincat, Constantin. Întemeietorul revistei "Cele trei Crişuri", generalul Gheorghe Bacaloglu - în note calificative (The founder of the magazine "Cele Trei Crişuri", Gheorghe Bacaloglu - in qualifying notes). CTC, 2005, 16, nr. 1-3, p. 62-64. BALINT, SIMION (1810-1880) 2261. Rus, Traian. Simion Balint fiu, al Ţării Moţilor (Simion Balint, the Son of Tara Motilor). Cluj Napoca, Ed. Eta, 2003, 112 p. BÁNFFY, MIKLÓS (1873-1950) 2262. Mariás, József. Bánffy Miklós közéleti szerepe (The public role of Bánffy Miklós). Müvelődés, 2006, 59, nr. 10, p. 23-25. BIBESCU, GHEORGHE D. (1804-1873) 2263. Ploeşteanu, Grigore. Domnia lui Ghe. D. Bibescu (1842-1848) reflectată în "Allgemeine Zeitung" din Augsburg (Ghe. D. Bibescu's ruling (1842-1848) reflected in the "Allgemeine Zeitung" of Augsburg). AIGS, 2004, 7, p. 101119. BOCU, SEVER (1874-1951) 2264. *Luchescu, Gheorghe. Un patriot bănăţean Sever Bocu (1874-1951) (A pariot from Banat). Alt B, 2006, nr. 7-9, p. 89-91. BODNĂRAŞ, EMIL (1904-1976) 2265. Cristoiu, Ion. Enigma Bodnăraş (The Bodnăraş enigma). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 54-61. BOERESCU, MIHAI (1875-?)

2269. Ciobanu, Vasile. Relaţiile lui Milan Hodža cu Rudolf Brandsch (The relations of Milan Hodža with Rudolf Brandsch). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 38-39. BRANIŞTE, VALERIU (1869-1928) 2270. Branişte, Valeriu. Jurnal (1923) (A Diary (1923). Timişoara, Ed. de Vest, 2005, 221 p. 2271. Iancu, Gheorghe. Valeriu Branişte (1869-1928) la "Tribuna" din Sibiu (1893) (Valeriu Branişte at "Tribuna" in Sibiu). AIICN, 2005, 44, p. 269-286. 2272. Popescu, Dan. Valeriu Branişte - strălucit ziarist şi om politic (1869-1928) (Valeriu Branişte - a well - known journalist and politician (1869-1928). Alt B. 2005, 16, nr. 1-3, p. 135-154. BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1950) 2273. Brişcă, Adrian. Constantin (Dinu) I. C. Brătianu (1866-1950). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 244-246. BRĂTIANU, CONSTANTIN I. C. (1866-1956) 2274. Tănăsescu, Florian. Constantin (Bebe) I. C. Brătianu: istoria PNL la interogatoriu (Constantin (Bebe) I. C. Brătianu: the history of the National Liberal Party under crossexamination). Prefaţă de Radu Ciuceanu. Piteşti, Ed. Paralela 45, 2005, 370 p. BRĂTIANU, ELIZA (1870-1957) 2275. *Fotino-Ciobanu, Stanca. Amintiri depre marea doamnă Eliza Brătianu (1870-1957) (Memoirs about the great lady: Elitza Brătianu). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 5-8. BRĂTIANU, ION C. (1821-1891) 2276. Berindei, Dan. Viaţa şi opera lui Ion C. Brătianu (The life and work of Ion C. Brătianu). Academica, 2006, 16, nr. 50, p. 42-43. 2277. Ungureanu, Gheorghe. Filosofia istoriei în scrierile lui Ion C. Brătianu (Philosophy of history in Ion C. Brătianu's writings). BŞUP şt. soc. um., 2004, 7, nr. 2, p. 9-14. BRĂTIANU, ION I. C. (1864-1927)

2266. Filitti, Georgeta. Mihai Boerescu. BBuc, 2006, 9, nr.

80

2278. Iriciuc, Valeria. I. I. C. Brătianu - apărător al ideii de suveranitate naţională la Conferinţa Păcii din 1919-1920 (I. I. C. Brătianu - defender of the idea of national suveranity at the Peace conference in 1919-1920). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 8691. 2279. Tambozi, Justin. Personalitatea lui Ion I. C. Brătianu (The personality of Ion I. C. Brătianu). Bucureşti, Ed. Justin şi Justinian Tambozi, 2004, 86 p. 2280. Vasiliu, Mihai. Ideologia lui Ion I. C. Brătianu (Ion I. C. Brătianu's ideology). Carpica, 2004, 33, p. 213-236. BRĂTIANU, VINTILĂ (1867-1930) 2281. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu - între pacea României Mari şi războiul petrolului (Vintilă I. C. Brătianu - between the peace of Greater Romania and the oil war). Argesis, 2005, 14, p. 613-622. 2282. Cîrstea, Remus Petre. Vintilă I. C. Brătianu şi premisele modificării legislaţiei asupra resurselor naturale (1895-1924) (Vintilă I. C. Brătianu and the pre-requisites of the legislative changes). Argesis, 2004, 13, p. 493-499. 2283. Dumitriu, Mircea. Vintilă I. C. Brătianu, altruistul din dinastia Brătienilor (Vintilă I. C. Brătianu, the altruist from Brătianu dynasty). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 75-82. CARADA, EUGENIU (1836-1910) 2284. Turliuc, Cătălin. Tinereţea unei liberal mazzinian: Eugeniu Carada (The youth of a Măinian liberal: Eugeniu Carada). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 163-167. CAROL AL II-LEA AL ROMÂNIEI (1893-1953) 2285. Moşincat, Constantin. Aspecte ale preocupărilor regelui Carol al II-lea pentru formarea şi dotarea armatei (1930-1940) (The concern of king Charles II for the training and endowment of the army). RIC, 2006, 1, nr. 3, p. 10-20. 2286. Ţurlea, Petre. Bacalaureat la castel (Bacalaureate at the castle). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 3-6. CAROL I AL ROMÂNIEI (1839-1914) 2287. Berindei, Dan. Informations inèdits sur les premières années du règne du prince Charles de HohenzollernSigmaringen en Roumanie. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 205225. 2288. *** Carol I, amintirea unei mari domnii (Charles I, recollection of a glorious reign). Bucureşti, [s. n. ], 2006, 306 p. 2289. *** Carol I. Corespondenţă privată. 1878-1912 (Charles 1st. Private corespondence). Ediţie de Sorin Cristescu, Prefaţă de Ion Bulei. Bucureşti, Ed. Tritonic, 2005, 494 p. 2290. Ciută, Jean. Omniprezenţa domnitorului-rege Carol I în primele decenii de guvernare 1866-1886 (Omnipresence of the domnitor-king Charles I in the first governing decades 1866-1886). Carpica, 2004, 33, p. 200-204. 2291. *** România în timpul lui Carol I 1866-1914 (Romania during the Reign of Charles I (1866-1914). Bucureşti, Ed. Cetatea de Scaun, 2006, 396 p. CATARGIU, BARBU (1807-1862)

2292. *Dobrescu, Gheorghe. S-a dat prins duşmanului lt. (r) Barbu Catargiu? (Did lt. (r) Barbu Catargiu surrender to the enemy?). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 29-36. CĂLINESCU, ARMAND (1893-1939) 2293. *Chistol, Aurelian. Armand Călinescu în guvernele Miron Cristea (10/11 februarie 1938 - 9 martie 1939) (Armand Călinescu in Miron Cristea governments (February 10/11, 1938 - March 9, 1939). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 40-45. 2294. Weck, René de. Armand Călinescu - Aşa cum l-am cunoscut (Armand Călinescu as I knew him). MI, 2005, 39, nr. 8, p. 80-84. CÂRŢAN, GHEORGHE (1849-1911) 2295. *Furduiu, Ilie. Badea Cârţan. Dac, 2002, nr. 10, p. 3234. CEAUŞESCU, NICOLAE (1918-1989) 2296. *Aldea-Aldescu, Grigore. Ceauşescu în Japonia: o vizită amânată (Ceauşescu in Japan: a delayed visit). MI, 2006, 40, nr. 6, p. 53-56. 2297. Bodunescu, Ion. La groapa preşedintelui, lacrimi şi nostalgie (At the grave of the president, tears and sorrow). Bucureşti, Arvin Press, 2004, 372 p. 2298. Cioroianu, Adrian. Ce Ceauşescu qui hante les Roumains. Préface de Bogumil Jewsiewicki. Bucureşti, Curtea Veche Publishing, 2004, 320 p. 2299. Crăciun, G. Iaşi, 1985 septembrie 12-14. Vizita celui mai iubit fiu al poporului (Iaşi, September 12-14 1985. The Visit of the Nation’s Most Beloved Son). Iaşi, Ed. Noël, 2006, 151 p. 2300. Cristea, Adrian Eugen. Familia Ceauşescu şi Direcţia a V-a. Puncte de vedere (The Ceauşescu family and "The 5th Direction. Points of view). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 204 p. 2301. Dobrescu, Maria. La curtea lui Ceauşescu (At the court of Ceauşescu). Prefaţă de Adrian Cioroianu. Bucureşti, Ed. Amaltea, 2004, 288 p. 2302. Ianoşi, Ion. Eu şi Ei. Însemnări subiective depre Ceauşescu (Subjective notes about Ceauşescu). Bucureşti, Ed. Ideea Europeană, 2006, 192 p. 2303. Roguski, Camil. Ceauşescu, adevăruri interzise. Dincolo de umbră (Ceauşescu, forbiden truths. Beyond the shade). Bucureşti, Ed. Lucman, 2004, 387 p. CERNĂTESCU, IOAN MICU (1849-1943) 2304. Rezeanu, Paul. Jean Cernătescu, un comunard condamnat la moarte (Jean Cernătescu a Communard sentenced to death). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 56-58. CICIO POP, ŞTEFAN (1865-1934) 2305. *Petraş, Lucian. Activitatea desfăşurată de Ştefan Cicio-Pop în legislatura parlamentară 1910-1914 (Ştefan Cicio-Pop's activity in the parliamentary legislature 19101914). RB, 2005, 19, p. 249-256. CIOCAN, ION (1850-1915)

81

2306. Tomi, Gavrilă. Ion Ciocan - la 90 de ani de la trecerea sa în nefiinţă (Ion Ciocan - 90 years since he passed away). A Som, 2005, 4, p. 285-291. CIORĂNESCU, GEORGE (1918-1993) 2307. Ciorănescu, George. Europa unită. De la idee la întemeiere (Towards a United Europe. From an Idea to Its Fulfillment). Bucureşti, Ed. Paideia, 2004, 448 p; În lb. franceză, Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 414 p. CIORDAŞ, IOAN (1877-1919) 2308. *Dumitraşcu, Sever. Dr. I. Ciordaş - omul, patriotul, democratul în contemporaneitate (Dr. I. Ciordaş - the man, the patriot, the democrat at present). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 14, p. 7-11. CIUNTU, EDMOND (1894-1988) 2309. Rădulescu, Mihai Sorin. Edmond Ciuntu (18941988). DI, 2006, 11, nr. 1, p. 21-30. 2310. Rădulescu, Sorin Mihai. Un diplomate d'autrefois: Edmond Ciuntu. SMIC, 2005, 4, p. 159-182. COPOSU, CORNELIU (1916-1995) 2311. Zarojanu, Tudor Călin. Viaţa lui Corneliu Coposu. Ediţia a II-a (The life of Corneliu Coposu). Bucureşti, Ed. Maşina de Scris, 2005, 207 p. COŞOVEANU, IOAN (1900-1976) 2312. Coşoveanu, Crina. Dosarele de Securitate ale tatălui meu, comandorul Ioan Coşoveanu (The "Securitate# files of my father, commandor Ioan Coşoveanu). Memoria, 2005, nr. 50, p. 51-59. CRISTESCU, EUGEN (1895-1950) 2313. Troncotă, Cristian. Omul de taină al Mareşalului. Monografie Eugen Cristescu (The secret man of the Marshal. Eugen Cristescu monograph). Bucureşti, Ed. Elion, 2005, 447 p. CRISTESCU, GHEORGHE (1904-1975) 2314. Ochea, Lionede. Gheorghe Cristescu (1904-1975) şi serviciul special de informaţii al României (Gheorghe Cristescu and the Special Intelligence Service of Romania). SUCH, 2004, 1, p. 273-283. CUZA, ALEXANDRU IOAN (1820-1873) 2315. Berindei, Dan. Meritele şi scăderile lui Alexandru Ioan Cuza (The merits and flaws of Alexandru Ioan Cuza). Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 38-41. 2316. Berindei, Dan. Napoléon III et le prince Cuza. MSŞIA, 2003, 28, p. 41-45. 2317. Potop, Constantin; Melinte, Mariana. 1947 - ultimul pelerinaj al osemintelor domnitorului Alexandru Ioan Cuza? (1947 - the last pilgrimage of domnitor Alexandru Ioan Cuza's

relics?). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 96-100. 2318. *Rogojanu, Ion. Un document inedit privind urmaşii domnitorului Alexandru Ioan I Cuza (A novel document reagrding the descendents of domnitor Alexandru Ioan I Cuza). Danubius, 2005, 23, p. 199-204. CUZA, ELENA (1825-1909) 2319. Flor, Petru. Elena Cuza - Ultimii ani (Elena Cuza The last years). MI, 2006, 40, nr. 1, p. 10-14. DAVILA, CAROL A. (1886-1963) 2320. Cărămizaru, Viorel Rafael. Carol Davila în primul război mondial (Carol Davila in World War I). Argesis, 2005, 14, p. 579-582. DĂIANU, ELIE (1868-1956) 2321. Dăianu, Elie. Însemnări din închisoare şi exil (19171918). Vol II (Notes from prison and exile). Ediţie de Valentin Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancă. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2003, 384 p. 2322. Orga, Valentin. Din zile de detenţie însemnările lui Elie Dăianu din anii 1917-1918 (Of the incarceration days Elie Dăianu's notes in 1917-1918). RB, 2003, 17, p. 247-265. DĂSCĂLESCU, NICOLAE (1884-1969) 2323. Soreanu, Mircea. Nicolae Dăscălescu, un mare general şi, mai ales, un mare român (Nicolae Dăscălescu, a great general, and above all, a great Romanian). RIM, 2005, nr. 1-2, p. 18-21. DIACONESCU, ION (n. 1917) 2324. Cristoiu, Ion. Un om de treabă rătăcit în istorie: Ion Diaconescu (A kind man lost in history: Ion Diaconescu). Historia, 2004, 2, nr. 27, p. 6-14. DOBRESCU-ARGEŞ, CONSTANTIN (1859-1903) 2325. *** "Oameni care au fost". C. Dobrescu-Argeş, evocare istorică la centenar ("People of the past". C. Dobrescu-Argeş, historical commemoration at the centenary). Coordonator Florian Tucă. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2003, 176 p. DOBROGEANU GHEREA, CONSTANTIN (18551920) 2326. Aderca, Felix. C. Dobrogeanu Gherea, viaţa şi opera (C. Dobrogeanu Gherea, his life and his works). Iaşi, Princeps Edit, 2003, 224 p. 2327. Ornea, Zigu. Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea (The Life of C. Dobrogeanu-Gherea). Cuvânt înainte Mircea Anghelscu. Bucureşti, Ed. Compania, 2006, 438 p. DODA, TRAIAN (1822-1895) 2328. Muntean, Flavius. Train Doda - in memoriam. Tibiscum, 2005, 12, p. 369-373.

82

DONCEA, CONSTANTIN (1904-?) 2329. Tănase, Stelian. Constantin Doncea (The communist Constantin Doncea). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 66-70. DRAGOŞ, IOAN (1810-1849) 2330. Faur, Viorel. Prezenţa lui Ioan Dragoş în evenimentele de la 1848 din Crişana (The presence of Ioan Dragoş in the events of 1848 in Crişana). CB,2005, nr.2, p.3-8. DUCA, I. G. (1874-1933) 2331. Râpeanu, Valeriu. I. G. Duca. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 196 p. FERDINAND I AL ROMÂNIEI (1865-1927) 2332. Dănilă, I. Ferdinad I de România şi problema naţionalităţilor conlocuitoare (Ferdinad I of România and the national minorities problem). CB, 2005, nr. 2, p. 13-17. 2333. Dănilă, Ion. Ferdinand I de România pe frontul din Moldova (Ferdinand I of România on the Moldavian front). CB, 2006, nr. 2, p. 31-35. 2334. Dănilă, Ion I. Ferdinand I de România - Un om de cultură şi pentru cultură (Ferdinand I of Romania a man of culture for culture). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 36-40. 2335. Duţu, Mircea. Fostele iubite ale lui Ferdinand se păruie la bătrâneţe (The ex-lovers of Ferdinand fight at old age). Historia, 2005, 5, nr. 47, p. 30-33. 2336. Moghior, Neculai. Unele aspecte ale preluării tronului României de către Ferdinand I Întregitorul şi ale intrării României în primul război mondial (Some aspects regarding Ferdinand I the Unifier taking the Romanian throne and entering Romania into World War I). CB, 2005, nr. 1, p. 3248. 2337. Moghior, Neculai; Dănilă, Ion; Popa, Vasile. Ferdinand I văzut de contemporanii săi (Ferdinand I seen by his contemporaries). Bucureşti, Ed. Militară, 2006, 416 p. FICŞINESCU, THEODOR V. 2338. Rusşindrilar, Petru. Theodor V. Ficşinescu. Destinul unui social-democrat (The destiny of a social-democrat). Suceava, Ed. Lidana, 2004, 98 p. FLONDOR, IANCU (1865-1924) 2339. Ceauşu, Mihai-Ştefan. Iancu Flondor. Omul politic şi epoca sa (Iancu Flondor. The political man and his epoch). AIIX, 2005, 42, p. 221-234. 2340. Gafiţa, Vlad. Aspecte ale activităţii politice a lui Iancu Flondor (a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea) (Aspects of Iancu Flondor's political activity (second half of the 19th century and the beginning of the 20th). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 53-75. 2341. Gafiţa, Vlad. Consideraţii privind atitudinea lui Iancu Flondor faţă de clasele sociale din Bucovina (sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea) (Considerations regarding Iancu Flondor's attitude toward the social classes from Bukovina (the end the 19th century and the beginning of the 20th century). CCS, 2004, 10, p. 225-230.

2342. Gafiţa, Vlad. Rolul lui Iancu Fondor în emanciparea politică şi naţională a românilor bucovineni (1897-1918) (The role of Iancu Fondor in the political and national emancipation of the Romanians from Bukovina (1897-1918). CTC, 2004, 15, nr. 10-12, p. 56-68. 2343. Purici, Ştefan. Iancu Flondor (1865-1924). O viaţă în slujba dreptăţii (Iancu Flondor (1865-1924). A life in the service of justice). CCS, 2004, 10, p. 259-270. 2344. Ungureanu, Constantin. Memoriul lui Iancu Flondor din anul 1913 despre hotarele Bucovinei (Iancu Flondor 1915's memorial about Bukovina's borders). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 273-284. FLORESCU, IOAN EMANOIL (1819-1893) 2345. Florescu, Radu R. Generalul Ioan Emanoil Florescu, organizator al armatei române moderne (General Ioan Emanoil Florescu organizer of the modern Romanian army). Bucureşti, Ed. Militară, 2004, 228 p. FLUERAŞ, IOAN (1882-1953) 2346. Radu, Sorin. Activitatea politică a lui Ion Flueraş până în anul 1918 (Ion Flueraş' s political activity until 1918). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 357-372. 2347. Radu, Sorin. Documente inedite cu privire la activitatea politică a lui Ioan Flueraş (1945-1946) (Unknown documents regarding the political activity of Ioan Flueraş (1945-1946). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 189-206. GAFENCU, GRIGORE (1892-1957) 2348. Gafencu, Grigore. Gânduri peste Cortina de Fier (Thoughts over the Iron Curtain). Selecţie, note, cuvânt înainte de Ion Calafeteanu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 580 p. 2349. Gafencu, Grigore. Jurnal. Vol. 1 Bucureşti, 1 iunie 1940 - Moscova, 31 august 1941 (A Diary. Volume 1, Bucharest June 1, 1940 Moscow, August 31, 1941). Cuvânt înainte de Florin Constantiniu, Notă asupra ediţiei, note şi indici Laurenţiu Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2006, 284 p. 2350. . Provocarea Europei. Exilul elveţian al lui Grigore Gafencu (1941-1957) (The challenge of Europe. The Swiss exile of Grigore Gafencu). Ediţie de Claudia Chinezu, Postfaţă de Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2004, 575 p. 2351. Calafeteanu, Ion. Grigore Gafencu. Alte pagini de jurnal (Grigore Gafencu. Other pages from a journal). MI, 2006, 40, nr. 1, p. 50-53. 2352. Chinezu, Claudia. Intelectual înzestrat, analist lucid, farmec personal (Gifted intellectual, lucid analyst, personal charm). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 28-44. 2353. Constantiniu, Florin. Minte luminoasă, inimă fierbinte (Bright mind, warm heart). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 4563. 2354. Grecu, Viorel. Europa unită se va face (The Unified Europe will become true). DI, 2005, 10, nr. 1, p. 24-28. 2355. Lucaci, Andrei. Grigore Gafencu - omul şi diplomatul (Grigore Gafencu - the man and the diplomat). Carpica, 2004, 33, p. 237-156. GAFENCU, VALERIU (1921-1952)

83

2356. Drăgulin, Gheorghe I. Valeriu Gafencu: Prin mari încercări, cu statornicie şi iubire creştină, la suprema cinstire aghiografică (Valeriu Gafencu: Through hard times, with steadiness and Christian love, to the utmost hagiographic honour). BOR, 2002, 120, nr. 7-9, p. 466-478. GÁL, SÁNDOR (1821-1856) 2357. *** Gál Sándor életrajza, avagy a székely ezredes, ki nem engedett a 48-ból (Gál Sándor's biography, military chief of Transilvanian Szeklers in 1848-1849). Ákos Egyed, Előszó:, Tamás Csikány, Kísérő tanulmány és kronológia:, Zsolt Zágoni, Fordítás és utószó. Csíkszereda, Ed. PallasAkadémia, 2006, 364 p. GAVRILIU, VASILE A. (1919-2002) 2358. Iordache, Constantin. Eroul aviator Vasile A. Gavriliu (An Aviator-Hero: Vasile A. Gavriliu). Bucureşti, Ed. Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 2004, 130 p. GHEORGHE, ION (1893-1957) 2359. Toader, Michaela. Politică şi exil. Generalul Ion Gheorghe (Politics and exile. General Ion Gheorghe). Argesis, 2005, 14, p. 903-907. GHEORGHIU-DEJ, GHEORGHE (1901-1965) 2360. Banu, Florian. Moartea şi succesiunea lui GheorghiuDej (The death and the succession of Gheorghiu-Dej). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 27-34. 2361. Betea, Lavinia. Gheorghe Gheorghiu-Dej şi relaţiile româno-chineze (Gheorghe Gheorghiu-Dej and the RomanianChinese relations). RIM, 2004, nr. 4-5, p. 46-59. 2362. Cătănuş, Dan. A doua destalinizare: Gh. GheorghiuDej la apogeul puterii (The Second De-Stalinisation: Gh. Gheorghiu-Dej at the Climax of Power). Prefaţă de Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Vremea, 2005, 351 p. 2363. Pleşa, Elisabeta. Eternizarea memoriei lui GheorghiuDej (Immortalizing the memory of Gheorghiu-Dej). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 35-40. 2364. Ţăranu, Liviu. Ce i se impută, ce i se recunoaşte Gheorghe Gheorghiu-Dej în istoriografia actuală (Charge and acknowledgement - Gheorghe Gheorghiu-Dej in the present historiography). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 19-26. 2365. Ţăranu, Liviu. Gh. Gheorghiu-Dej şi unele probleme economice ale regimului său (Gh. Gheorghiu-Dej and some economic problems of his regime). CB, 2005, nr. 1, p. 83-98. GHERMANI, MENELAS (1834-1899) 2366. Slăvescu, Victor. Viaţa şi opera lui Menelas Ghermani (1834-1899) (The life and work of Menelas Ghermani). Ediţie de Ştefan Petre-Kirson, Prefaţă de Georgeta Filitti. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Magazin istoric, 2004, 352 p. GHICA, ION (1816-1897) 2367. Ghica, Ion. Scrisori către Vasile Alecsandri (Letters to Vasile Alecsandri). Bucureşti, Ed. Aldo Press, 2004, 397 p.

2368. Baraba, Mircea. Ion Ghica, utopie şi instaurare culturală (Ion Ghica utopia and cultural estabilishment). Transilvania, 2001, 31, nr. 1, p. 73-77. GHICA, ION T. (1873-1922) 2369. Păunescu, Emil. Ion T. Ghica cel mai de seamă prefect de Vlaşca (Ion T. Ghica the most important prefect of Vlaşca). CMV, 2004, nr. 10, p. 8-9. GOJDU, EMANUIL (1802-1870) 2370. *** Grupaj Emanuil Gojdu (Emanuil Gojdu compendium). Autori; Aurel Pavel, Alexandru Roz, Irina Donciu, Bogdan Aurescu, Ion Gâlea, Cornel Sigmirean, Ioan Aurel Pop, Roxana Dobre, Ştefan Munteanu Săcele, Bogdan Gheorghiţă, Ana Grama, Ion Onuc Nemeş. Transilvania, 2003, 32, nr. 5-6, p. 1-53. 2371. Mălinaş, Constantin. Emanuil Gojdu - un român european (Emanuil Gojdu - an European Romanian). FR, 2003, 5, nr. 1, p. 4-8. 2372. Mălinaş, Constantin. Roman Ciorogariu despre Emanuil Gojdu (Roman Ciorogariu about Emanuil Gojdu). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 12-20. GOLDIŞ, VASILE (1862-1934) 2373. Gagea, Eugen. Activitatea la catedră a profesorului Vasile Goldiş - Arad)1901-1922) (Teaching activity of professor Vasile Goldiş - Arad (1901-1922). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 155-159. 2374. Iovan, Marţian. Fundamente obiective, naţiune şi valori spirituale ale progresului umanităţii în concepţia lui Vasile Goldiş (Objective foundamental elements, reason and spiritual values of the progress of humanity in the conception of Vasile Goldiş). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 176-181. 2375. Şora, Gheorghe; Gacea, Eugen. Vasile Goldiş despre cultura română şi europeană (Vasile Goldiş on the European and Romanian culture). Cuvânt înainte de Aurel Turcuş. Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2004, 260 p. GOLESCU, GHEORGHE (IORDACHE) (17681848) 2376. Călin, Gerard. Iordache Golescu (1768-1848). Boier şi ctitor al instituţiilor româneşti moderne (Iordache Golescu. Boyar and founder of modern Romanian institutions). Historia, 2006, 6, nr. 52, p. 14-17. GORUN, GHEORGHE (n. 1949) 2377. Gorun, Gheorghe. În menghina istoriei trăite. Publicistică, 2000-2002. Vol. I-II (In the Vice of Lived History. Journalism, 2000-2002. Vol. 1-2). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 386, 388 p. GRIGORE, LIVIU I. (1902-1994) 2378. Grigore, Rodica. Viaţa şi lupta fostului deţinut politic colonel Liviu I. Grigore (The life and fight of an ex-political prisoner colonel Liviu I. Grigore). Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 52-66.

84

GRIGORESCU, EREMIA (1863-1919) 2379. Moghior, Neculai. Credincios jurământului dat generalul Eremia Grigorescu (Faithful to the oath taken before general Eremia Grigorescu). CTC, 2006, 3, nr. 1-3, p. 15-35. 2380. Moghior, Neculai; Miler, Didi. Credinţă şi glorie General Eremia Grigorescu. Mărturii documentare. Ediţia a II (Faith and Glory - General Eremia Grigorescu. Documentary Testimonies). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 178 p. GUŞĂ, ŞTEFAN (1940-1994) 2381. Guşă de Drăgan, Daniela Veronica. Condamnat la adevăr: generalul Ştefan Guşă (Convicted to truth: general Ştefan Guşă). Prefaţă de Gh Buzatu. Bucureşti, Ed. Rao Internaţional, 2004, 510 p. HALIPPA, PANTELIMON (1883-1979) 2382. *Mutu, Melania. Ziua mare a Basarabiei - Discursul lui P. N. Halippa (The great day of Bessarabia - The speech of P. N. Halippa). Dac, 2003, nr. 14, p. 7-8. HĂLĂLĂU, ŞTEFAN (1893-1964) 2383. Hălălău-Crăifăleanu, Măriuca. Colonelul Ştefan Hălălău - un om (Colonel Ştefan Hălălău - a real man). Memoria, 2006, nr. 54, p. 78-92. HUDIŢĂ, IOAN (1896-1982) 2384. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic, 1939 (Political journal, 1939). Ediţie de Dan Berindei. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 352 p. 2385. Hudiţă, Ioan. Jurnal politic (25 august 1944 - 3 noiembrie 1944) (Political Diary (August 25, 1944 November 3, 1944). Ediţie de Dan Berindei. Piteşti, Ed. Paralela 45, 2006, 405 p. 2386. *Berindei, Dan. Jurnal politic: Ioan Hudiţă (Political journal: Ioan Hudiţă). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 79-83. HURMUZESCU, MIHAIL (1894-1919)

Oradea). CB, 2005, nr. 1, p. 3-7. 2391. *Faur, Viorel. Solidari cu Iancu (Solidarrity with Iancu). CTC, 2005, 3, nr. 8-9, p. 55-70. 2392. Lazăr, Ioachim. Personalitatea lui Avram Iancu Atitudini pro şi contra (Avram Iancu's personality - Pro and against attitudes). Corviniana, 2005, 9, p. 215-219. 2393. *Manciulea, Ştefan. Ultimul popas al lui Avram Iancu la Blaj - moartea Craiului Munţilor (The last stop of Avram Iancu at Blaj - the death of the King of the Mountains). Dac, 2002, nr. 10, p. 15-17. 2394. *Manta, Ruxandra. Avram Iancu şi locuitorii Roşiei Montane în revoluţia de la 1848-1849 (Avram Iancu and the inhabitants from Roşia Montană in the 1848-1849 revolution). Dac, 2003, nr. 12, p. 30-31. 2395. *Şterca Şuluţiu, Iosif. Avram Iancu în temniţa de la Alba-Iulia (Avram Iancu in the prison from Alba Iulia). Dac, 2003, nr. 13, p. 14-15. 2396. *Vaida, Aurel. Avram Iancu. 180 de ani de la naşterea Craiului Munţilor (Avram Iancu - 180 years since the birth of the "King of the Mountains"). PU, 2004, nr. 3-4, p. 61-64. ILIESCU, ION (n. 11930) 2397. Iliescu, Ion. Marele şoc din finalul unui secol scurt. În dialog cu Vladimir Tismăneanu (The great shock at the end of a short century. Dialogues with Vladimir Tismăneanu). Prefaţă de Dinu C. Giurescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 500 p. IONESCU, TACHE (1858-1922) 2398. Ionescu, Tache. Amintiri. Discursuri pentru România Mare (Memoirs. Speeches for Great Romania). Ediţie de Nicolae Şerban Tanaşoca. Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2005, 397 p. 2399. Cândea, Mihaela; Baciu, Daniel. Take Ionescu vizionar al politicii româneşti (Take Ionescu a visionary of the Romanian politics). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 8. 2400. Iancovici, D. Tache Ionescu. Ediţie de Radu Păiuşan. Timişoara, Ed. de Vest, 2004, 152 p. 2401. Miron, Lucia. România ar mai avea nevoie de un Take Ionescu (Romania would need another Take Ionescu). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 64-69. ISBĂŞESCU, GHEORGHE (1908-1942)

2387. Moşneagu, Marian. Primul marinar Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul" - locotenentul Mihail Hurmuzescu (The first marine awarded the Knight of "Michael the Brave" Order - lieutenant Mihail Hurmuzescu). RIM, 2005, nr. 4-5, p. 79-81. IANCU, AVRAM (1824-1872) 2388. Boţoghină, Iulian Stelian. 1924: Centenarul naşterii lui Avram Iancu. Mitul cretaor de imagine (1924: Centenary of Avram Iancu' birth. The image creator myth). CB, 2005, nr. 2, p. 36-39. 2389. Faur, Antonio. Avram Iancu - o personalitate europeană a revoluţiei de la 1848-1849 (Avram Iancu - an European personality of the 1848-1849 revolution). CB, 2005, nr. 1, p. 8-10. 2390. Faur, Viorel. Avram Iancu la Oradea (Avram Iancu in

2402. Petrescu, Nicolae. Un ofiţer de marină, căpitanul Isbăşescu Gheorghe erou la cotul Donului (A marine officer, captain Isbăşescu Gheorghe, a hero of the Don). Argesis, 2005, 14, p. 893-901. ISTRATI, CONSTANTIN I. (1850-1918) 2403. Teodorescu, Virgiliu. Dr. Constantin I. Istrati, militant pentru unitatea naţională (Dr. Constantin I. Istrati, a Fighter for National Unity). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 333-352. JARCA, VASILE (1907-1978) 2404. Popa, Iosif. Căpitanul (r) Vasile Jarca, unul dintre cei trei bihoreni decoraţi cu Ordinul "Mihai Viteazul" (Captain (r) Vasile Jarca, one of the three persons from Bihor awarded the

85

"Michael the Brave" Order). CB, 2005, nr. 1, p. 120-122. KLEIN, GUSTAV ADOLF (1902-1989) 2405. *** Valori încredinţate. Gustav Adolf Klein. Banca Generală de Economii din Sibiu (Trusted values. Gustav Adolf Klein. The General Savings Bank Sibiu). Sibiu, Ed. Forumul Democrat al Germanilor din România, 2006, 110 p. LASCĂR, VASILE (1854-1907) 2406. Ivanovici, Constantin Bebe; Berca, Teodor. Vasile Lascăr, părintele poliţiei române (Vasile Lascăr the father of the Romanian police). Bucureşti, Ed. PACO, 2004, 236 p. LAZĂR, ILIE (1895-1976) 2407. *Babici, Ioan. Ilie Lazăr (1895-1976). PU, 2004, nr. 3-4, p. 85-86. 2408. *Bellu, Ştefan. Ilie Lazăr, participant activ la înfăptuirea Marii Uniri şi consolidarea statului naţionbal român unitar (Ilie Lazăr active participant to the Great Union and the consolidation of the Romanian national state). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 38-43. 2409. Dobeş, Andrea. Ilie Lazăr. Consecvenţa unui ideal politic (Ilie Lazăr. A Steadfast Political Ideal). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 292 p. LUCACIU, VASILE (1852-1922) 2410. *Corneanu, Ion. Procesul penal intentat de autorităţile ungureşti părintelui Vasile Lucaciu la Tribunalul Regal din Satu Mare - 8 iulie 1889 (The criminal trial of the Hungarian authorities against Father Vasile Lucaciu at the Royal Court from Satu Mare - July 8, 1889). Dac, 2006, nr. 27, p. 13-19. 2411. Mihoc, Blaga. Memorandistul exemplar (The exemplary memorandist). Familia, 2005, 41, nr. 1, p. 56-61. MAGHERU, GHEORGHE (1804-1880) 2412. Mischie, Nicolae; Văduva, Filimon; Nichifor, Gheorghe. Generalul Gheorghe Magheru "In memoriam". Bicentenarul naşterii ("In memoriam": On the Bicentennial Anniversary of General Gheorghe Magheru’s Birth). TârguJiu, Ed. Rhabon, 2004, 160 p. MANIU, IULIU (1873-1953)

king Michael I. About the conversations of writer Mircea Ciobanu with Michael I of Romania). AMP, 2005, 27, p. 341344. 2417. Constantinu, Florin. Iuliu Maniu şi "cei trei mari" (1944-1947) (Iuliu Maniu and "the three big" (1944-1947). MSŞIA, 2003, 28, p. 17-25. 2418. Iancu, Gheorghe. Aspecte din activitatea politică a lui Iuliu Maniu în anii 1910 şi 1919 (Aspects of Iuliu Maniu's Political Activity in the Years 1910 and 1919). AIICN, 2005, 44, p. 551-572. 2419. *Ion, Licu D. Iuliu Maniu versus Carol al II-lea. SAI, 2005, 70, p. 243-256. 2420. Lapedatu, Ion. În 21 august 1944, Maniu recomanda: "Ascultaţi radio Bucureşti" (On August 21st 1944, Maniu said: "You should listen radio Bucharest). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 68. 2421. Păunescu, Cristian. Mihail Oromolu - Documente inedite (Mihail Oromolu - Original documents). MI, 2006, 40, nr. 4, p. 9-11, 15. 2422. Pop, Marian. Iuliu Maniu, omagiat de către sălăjeni la împlinirea vârstei de 60 de ani (1933) (Iuliu Maniu honored by the Sălaj people at the age of 60 (1933). AMP, 2005, 27, p. 323-332. 2423. Scurtu, Ioan. Iuliu Maniu, promotor al democraţiei româneşti (Iuliu Maniu promoter of the Romanian democracy). MSŞIA, 2003, 28, p. 11-16. 2424. Ţepelea, Ioan. Iuliu Maniu şi Béla Kuhn (Iuliu Maniu and Béla Kun). C Lit., 2004, 138, nr. 9, p. 105-107. 2425. Ţepelea, Ioan. Omul Iuliu Maniu (Iuliu Maniu, the man). C Lit., 2004, 138, nr. 10, p. 80-81; nr. 11, p. 80-81. 2426. Zub, Alexandru. Iuliu Maniu - un destin sub semnul rezistenţei (Iuliu Maniu - a destiny under the sign of resistence). MSŞIA, 2003, 28, p. 27-32. MANOILESCU, MIHAIL (1891 - 1950) 2427. Grigore, Adina. Mihail Manoilescu et l'attitude envers l'orthodoxie et l'eglise (Mihail Manoilescu and the attitude regarding the orthodoxy and the church). CCS, 2005, 11, p. 119-124. MANOLIU, FLORIN (1904-?) 2428. Kranzler, David. Omul care a oprit trenurile spre Auschwitz (The man who stopped the trains to Auschwitz). MI, 2005, 39, nr. 2, p. 71-73. MARCHIŞ, ROMUL (1866-1925)

2413. Berindei, Dan. Iuliu Maniu, o personalitate a naţiunii. Rolul său în realizarea marii uniri (Iuliu Maniu a personality of the nation. His role in the Great Union). MSŞIA, 2003, 28, p. 7-10. 2414. Biţu, Voichiţa. Memoria documentelor Bibliotecii Astra: Iuliu Maniu - corespondenţă (The memory of documents of The Astra Library: Iuliu Maniu correspondence). AMP, 2005, 27, p. 147-166. 2415. Burlacu, Emil. Iuliu Maniu, martor în procesul mareşalului Ion Antonescu (Iuliu Maniu, a wittness in the trial of marshal Ion Antonescu). AMP, 2005, 27, p. 333-339. 2416. Burlacu, Ioana. Iuliu Maniu în viziunea regelui Mihai I. Pe marginea convorbirilor purtate de scriitorul Mircea Ciobanu cu Mihai I al României (Iuliu Maniu in the view of

2429. Ciubotă, Viorel. Romul Marchiş (1866-1925). Limes, 2001, 4, nr. 1-4, p. 275-276. MARGHILOMAN, ALEXANDRU (1854-1925) 2430. Florescu, Gheorghe I. "Sacrificiul" lui Alexandru Marghiloman (Alexandru Marghiloman's "sacrifice"). C Lit., 2005, 139, nr. 5, p. 87-89. MARIA A ROMÂNIEI (1875-1938) 2431. Maria, regina României. Însemnări zilnice. Vol. I (decembrie 1918-decembrie 1919). Vol. II (ianuarie 1921-

86

decembrie 1921). Vol. IV (1 ianuarie-32 decembrie 1922) (Daily notes). Traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu, Ediţie de Vasile Armia. Bucureşti, Ed. Albatros, 2004, 420, 439, 424 p. 2432. Ciubotaru, Ştefania. O ultimă dorinţă: să mor în ţara mea (A last wrish: to die in my country). MI, 2004, 38, nr. 11, p. 30-32. 2433. Duţu, Mircea. Inima Reginei Maria poposeşte într-un loc profan (The heart of Queen Mary in a profane place). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 5-12. 2434. Fotino-Ciobanu, Stanca. Septembrie 1937. Ultima "Sfântă Marie" a reginei Maria (Sepetember 1937: The last celebration of the Hola Virgin's Day for Queen Mary). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 27-29. 2435. Ionescu, Adrian-Silvan. Preliminariile vizitei americane a Reginei Maria (Preliminaries to the visit of Queen Mary to the U. S. A.). RA, 2006, 3, p. 113-135. MARINESCU, VOINEA (1915-1973) 2436. Opriş, Petre. Ministrul comunist al sănătăţii, dr. Voinea Marinescu - altruism şi decenţă profesională (The communist ministry of health, dr. Voinea Marinescu - altruism and professional decency). CB, 2005, nr. 1, p. 117-119. MARTINESCU, SANDU (n. 1928) 2437. Ucrain, Constantin. Omagiu unui distins ofiţer de artilerie colonel Sandu Martinescu (Colonel Sandu Martinescu: A Homage to a Distinguished Artillery Officer). Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2005, 203 p. MAURER, ION GHEORGHE (1902-2000) 2438. Teodoroi, Simona-Maya. Contribuţia lui Ion Gheorghe Maurer la configurarea unui program realist al cercetării juridice române (Ion Gheorghe Maurer's Contribution to the configuration of a realistic program of Romanian juridical research). SDR, 2004, 16, nr. 3-4, p. 457460. MĂCELARIU, ILIE (1822-1891) 2439. Străuţiu, Eugen. Ilie Măcelariu. In memoriam. Transilvania, 2003, 32, nr. 7, p. 74-78. MICULESCU, ANGELO (1929-1999)

Huiu, Nicolette Frank, Vlad Stolojan, George Carpat Vocke, Mihaela Toader. Caietele INMER, 2006, 3, nr. 5, p. 3-50. MIHALACHE, ION (1882-1963) 2443. *Nicolescu, Gheorghe. Personalităţi în uniformă militară: Ion Mihalache (Personalities wearing military uniforme: Ion Mihalache). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 14-16. MIHALYI DE APŞA, IOAN (1844-1914) 2444. Botoş, Ioan. Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. 160 de ani de la naştere (Ioan Mihaly Apşa. 160 years anniversary). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 54-56. MIKÓ, IMRE (1805-1876) 2445. Egyed, Ákos. Gróf Mikó Imre - Erdély Széchenyije (Commemoration of count Mikó Imre). Kolozsvar, Ed. Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2006, 76 p. MOLDOVAN, VICTOR (1884-1977) 2446. Şular, Igna-Claudiu. Schiţă biografică a omului politic Victor Moldovan (origine, şcoală, activitate politică) (A biographical outline regarding Victor Moldovan - origin, school, political activity). A Som, 2005, 4, p. 293-313. MORARIU, VICTOR (1881-1946) 2447. Grigoroviţă, Mircea. Victor Morariu (1881-1946). Monografie (Victor Morariu. monograph). Prefaţă de Nicolae Cârlan. Suceava, Fundaţia Culturală "Leca Morariu", 2005, 159 p. MORUZOV, MIHAIL (1887-1940) 2448. Troncotă, Cristian. Mihail Moruzov şi frontul secret (Mihail Moruzov and the secrete front). Cuvânt înainte de Florin Constantiniu. Bucureşti, Ed. Elion, 2004, 320 p. MOŞOIU, TRAIAN (1868-1932) 2449. Teodorescu, Virgiliu Z. Traian Moşoiu - cetăţean de onoare al municipiului Oradea (Traian Moşoiu - an honorable citizen of Oradea). CB, 2004, nr. 2, p. 50-53. MOŢ DÂMBUL, ATANASIE (1785-1867)

2440. *** Angelo Miculescu - o viaţă dăruită ogorului românesc (Angelo Miculescu A Life Dedicated to the Romanian Field). Antologie omagială coordonată de Alexandru Brad, Teodor Marian. Bucureşti, Ed. Fundaţiei "Satul românesc", 2004, 366 p. MIHAI I DE ROMÂNIA (n. 1921) 2441. Ciobanu, Mircea. Convorbiri cu Mihai I al României. Ed. a II-a (Conversations with Michael I of Romania). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2004, 468 p. 2442. *** [Număr special dedicat Regelui Mihai I] (Special pages dedicated to King Michael I). Autori: Adrian Majuru, Dinu Zamfirescu, Mihai Dim. Sturdza, Christian Mititelu, Iulia

2450. Vaida, Aurel. Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. Tribunul de la Zagra (Atanasie Başotă Moţ Dâmbul. The leader from Zagra). Baia Mare, Ed. "Maria Montessori", 2006, 308 p. MURGU, EFTIMIE (1805-1870) 2451. Bocşan, Nicolae. Eftimie Murgu's Political ideology and Inititives, 1842-1845. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 100-117. 2452. Bodea, Cornelia. Eftimie Murgu şi făurirea României Mari (Eftimie Murgu and the creation of Greater Romania). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 27-32. 2453. *Popescu, Dan. Eftimie Murgu (1805-1870), 200 de ani de la naştere (Eftimie Murgu - 200 years since his birth).

87

Alt B, 2006, nr. 4-6, p. 127-133. NACU, DUMITRU 2454. Gălăţan, Valentin. Dumitru Nacu, văzut de contemporani (Dumitru Nacu, seen by contemporaries). SCEB, 2005, 10, p. 287-298. NAGYSÁNDOR, JÓZSEF (1804-1849) 2455. Fleisz, János. A leghazafiasabb érzelmű tábornok. Nagysándor József (1804-1849) (The most sensitive patriot general Nagysándor József). Nagyvárad, Europrint Kiadó, 2004, 330 p. NĂSTASE, ADRIAN (n. 1950) 2456. Năstase, Adrian. România după Malta, 875 de file la Externe. Vol. I-II (Romania after Malta, 875 days at the Foreign Affairs). Bucureşti, Ed. Fundaţia Europeană Titulescu, 2006, 708, 458 p. 2457. Năstase, Adrian. România într-o Europă unită (Romania in a unified Europe). Bucureşti, Ed. Yes, 2004, 112 p; versiune şi în lb. engleză. 2458. . De la Karl Marx la Coca-Cola. Adrian Năstase în dialog deschis cu Alin Teodorescu (From Karl Marx to CocaCola. Adrian Năstase in open dialogue with Alin Teodorescu). Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 208 p. NECULCEA, EUGEN (1877-1954) 2459. *** Un diplomat regăsit/ Un diplomate retrouvé: Eugen Neculcea. Ediţie de Marcela Sălăjean. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006, 161 p. NEGRESCU, GHEORGHE (1888-1977) 2460. Avram, Valeriu. General aviator inginer Gheorghe Negrescu. Viaţa şi opera (General pilot engineer Gheorghe Negrescu. His life and work). Vaslui, Ed. Thalia, 2004, 236 p. NEGRI, COSTACHE (1812-1876) 2461. Păltănea, Paul. Viaţa lui Costache Negri (The life of Costache Negri). Galaţi, Ed. Centrului Cultural Dunărea de Jos, 2006, 340 p. ONCIUL, AUREL (1864 - ) 2462. Olaru, Marian. Despre crezul politic al lui Aurel Onciul (On Aurel Onciul's Political Beliefs). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 495-500. PACEPA, ION MIHAI (n. 1928) 2463. Nichita, Alexandru. Pacepa, între trădare şi eroism (Pacepa, between betrayal and heroism). Bucureşti, Ed. Teşu, 2004, 256 p. 2464. Solomovici, Teşu. Un dosar incendiar, Pacepa (An inciting file, Pacepa). Bucureşti, Ed. Teşu, 2005, 344 p.

PAPANACE, CONSTANTIN (1904-1985) 2465. Papanace, Constantin. Pro Balcania şi fermentul aromân (macedo-român) în sud-estul european. Ediţie trilingvă româno-engleză-franceză (Pro Balkania and the Aromanian (Macedo-Romanian) Ferment in South-Eastern Europe. A Trilingual Romanian-English-FrenchEdition). Prefaţă şi postfaţă de Justin Tambozi, Argument de Gheorghe Dumitraşcu. Bucureşti, Ed. Justin şi George Iustinian Tambozi, 2004, 721 p. PATIŢIA, RUBIN (1841-1918) 2466. *Cristea, Ileana Mihaela. Locul şi rolul lui Rubin Patiţia în mişcarea memorandistă (1841-1918) (The place and role of Rubin Patiţia in the Memorandist mouvement). Dac, 2002, nr. 10, p. 27-30. 2467. *Străjan, Ioan. Memorandistul alba-iulian Rubin Patiţia despre condiţiile cultului ortodox din Alba Iulia în sec. al XVIII-lea (The Memorandist from Alba Iulia Rubin Patiţia about the Orthodox cult in Alba Iulia in the 18th c.). Dac, 2005, nr. 21, p. 3-5. PAUKER, ANA (1893-1960) 2468. Calafeteanu, Ion. Scrisori către Tovarăşa Ana (Letters to Comrade Anna). Bucureşti, Ed. Univers enciclopedic, 2005, 393 p. PĂTRĂŞCANU, LUCREŢIU (1900-1954) 2469. Betea, Lavinia. Lucreţiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider comunist. Ed. a II-a (Lucreţiu Pătrăşcanu. The death of a communist leader). Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2006, 499 p. 2470. Buga, Vasile. Sovieticii şi "cazul Pătrăşcanu" (The Soviets and the "case Pătrăşcanu"). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 50-52. 2471. Ilie, Oana. Victima ultimului proces de tip stalinist (The victim of the last Stalinist trial). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 43-47. 2472. Onişoru, Gheorghe. Omul care a vrut să intre în istorie (The man who wanted to become history). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 36-42. 2473. Păiuşan, Cristina. Femeile din viaţa lui Pătrăşcanu (The women in Pătrăşcanu's life). Historia, 2006, 6, nr. 54, p. 53-55. PENESCU, NICOLAE (1889-1982) 2474. Tomescu, Dorina. Pentru o istorie a exilului românesc: Nicolae Penescu (For a history of the Romanian exile: Nicolae Penescu). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 55-58. PETROŞANU, DRAGOŞ (1915-1941) 2475. *Sima, Felix. Dragoş Petroşanu (1915-1941). De pe câmpul de luptă, în paginile unei cărţi (Dragoş Petroşanu (1915-1941). From the battlefield to the book's pages). RA, 2006, 69, nr. 2, p. 150-152. PLESSIA, RADU (n. 1915)

88

2476. Rădulescu, Mihai Sorin. Radu Plessia, personalitate puţin cunoscută a exilului românesc de la Paris (A less known Romanian from Paris). DI, 2006, 11, nr. 11, p. 58-62. POP, CORNEL (1889-1953) 2477. Bâtiu, Iosif. Un primar culegător de folclor, dr. Cornel Pop, o victimă a comunismului (A mayor collector of folklore, Cornel Pop, PhD, a victim of communism). Memoria, 2005, nr. 50, p. 80-85. POP, IOAN (1873-1953)

PREZAN, CONSTANTIN (1861-1943) 2487. Neagu, Viorica. Incusrsiune în instituţia mareşalatului: Cartea de mareşal a lui Constantin Prezan (The institution of the marsal: the marshal book of Constantin Prezan). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 361-367. 2488. Zgutta, Viorica. Constantin Presan - mareşal al României (Constantin Presan - Marshal of Romania). Vaslui, Iaşi, Ed. Muzeul Judeţean "Ştefan cel Mare", Ed. Dosoftei, 2005, 112, 112 p. PROCA, ALEXANDRU (1900-1945)

2478. *Mircea, Ionela. Dr. Ioan Pop, avocat din Alba-Iulia, primul prefect român al judeţului Alba (Ioan Pop lawyer from Alba Iulia the first Romanian prefect of Alba county). Dac, 2006, nr. 25, p. 41. POP, IONEL (1889-1983) 2479. Limbeanu, George. Ionel Pop. Meandrele unui destin sau patima nemuririi (Ionel Pop. The sinuosity of a destiny or the passion for immortality). Sibiu, Ed. Arhip Art, 2006, 234 p. POPA, AUREL (1888-1980) 2480. Racoviţan, Mihai. Aurel Popa, participant la făurirea României Mari (Aurel Popa, participant to the Great Union). Sibiu, Ed. Universităţii Lucian Blaga, 2004, 96 p. POPA-ZLATNA, IOAN (1904-1983) 2481. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Corvinilor (Memories from Ţara Corvinilor). Ediţie îngrijită de Ioan Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia Paem, 2004, 469 p. 2482. Popa-Zlatna, Ioan. Amintiri din Ţara Martirilor. Vol. I-IV (Memories from the Land of the Martyrs. Volumes 1-4). Ediţie îngrijită de Ioan Popa-Zlatna. Alba Iulia, Ed. Fundaţia Paem, 2004, 335, 350, 330, 347 p. 2483. *Forosigan, Melania. Ioan Popa-Zlatna, un neobosit luptător pentru înălţarea spirituală, socială şi economică a Ţării Moţilor (Ioan Popa-Zlatna fighter for the social, spiritual and economic development of the Land of Moţilor). Dac, 2006, nr. 27, p. 40-46. POPOVICI, AUREL C. (1863-1917)

2489. Spânu, Alexandru-Alin. Alexandru Proca (19001945). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 247-249. PROTOPOPESCU, PAKE (1845-1892) 2490. Filitti, Georgeta. Pake Protopopescu. BBuc, 2005, 8, nr. 2, p. 4-6. RANNICHER, JAKOB (1823-1875) 2491. Nägler, Thomas. Jakob Rannicher und seine Zeit. SUCH, 2004, 1, p. 229-237. 2492. Nägler, Thomas. Parlamentarul sibian Jakob Rannicher (1823-1875) (The Member of Parliament Jakob Rannicher from Sibiu (1823-1875). Transilvania, 2003, 33, nr. 4, p. 73-78. RĂDESCU, NICOLAE (1874-1953) 2493. *** [Număr special dedicat generalului Nicolae Rădescu] (Special pages dedicated to general Nicolae Rădescu). Oana Ionel, Autori, Dragoş Marcu, Autori. Caietele INMER, 2005, 2, nr. 3, p. 3-54. 2494. Şerbănescu, Alexandru. Nicolae Rădescu 6 martie 1945 (Nicolae Rădescu March 6th, 1945). Memoria, 2005, nr. 50, p. 10-28. 2495. *** Un sfert de veac de urmărire. Documente din dosare secrete ale generalului Nicolae Rădescu (A pursuit of a quarter of a century. Documents from the secret files of general Nicolae Rădescu). Prefaţă de Gheorghe Onişoru,, Ediţie de Monica Grigore, Oana Ionel, Dragoş Marcu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 471 p. RIZEA, ELISABETA (1912-2003)

2484. Crişan, Vasile. Aurel C. Popovici, colaborator al "Enciclopediei Române" (Aurel C. Popovici collaborator to the "Romanian Encyclopedia"). Transilvania, 2004, 33, nr. 910, p. 103-105. 2485. *Neumann, Victor. Federalism şi naţionalism în monarhia austro-ungară: teoria lui Aurel C. Popovici (Federalism and nationalism in the Austro-Hungarian monarchy: the theory of Aurel C. Popovici). Altera, 2006, nr. 12, p. 203-237. POPŞA, IOAN (1922-1952)

2496. Dobre, Claudia. Elisabeta Rizea, un "loc al memoriei" pentru români (Elisabeta Rizea "a place of memory" for Romanians). Memoria, 2004, nr. 46, p. 76-81. ROBESCU, C. F. (1839-1920) 2497. Săvulescu, Mihail. C. F. Robescu ia o decizie revoluţionară (C. F. Robescu takes a revolutionary decision). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 88-90. ROSETTI, C. A. (1816-1885)

2486. Ivan Duică, Camelia. Ioan Popşa (1922-1952). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 250-251.

2498. Netedu, Loredana. Jurnalul lui C. A. Rosetti sau

89

ceasuri de ne-mulţumire (The journal of C. A. Rosetti or moments of dissatisfaction). AUA philol., 2004, 5, nr. 1, p. 191-194. ROTH, HANS OTTO (1890-1953) 2499. Baier, Hannelore. Die politischen Benühungen von Hans Otto Roth nach dem 23. August 1944. Forschungen, 2003-2004, 46-47, p. 7-14. 2500. Philippi, Paul. Politik im Namen einer Minderheit. Saeculum, 2005, 4, nr. 1, p. 75-79. SCHILERU, DUMITRU (1846-1880) 2501. Duţu, Mircea. Neica Duică Schileru, deputatul cu doar 42 de zile de şcoală, patron de mine şi proprietar de ziar (Duică Schileru the deputy with only 42 school days, mine and newspaper owner). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 7-12. SEVER, IOAN AXENTE (1821-1906) 2502. Gabor, Ioan. Ioan Axente Sever. Un nume pentru neuitare (1821-1906) (Ioan Axente Sever. A name for ever). Sibiu, Ed. Casa de Presă; Ed. Tribuna, 2006, 215 p. 2503. *Stăncescu, Gheorghe. Ioan Axente Sever simbol al demnităţii noastre naţionale (3/15 aprilie 1821-13 august 1906) (Ioan Axente Sever symbol of aur national dignity (April 3/15 1821-August 13, 1906). Dac, 2006, nr. 25, p. 3334. 2504. Stăncescu, Gheorghe. Un erou transilvănean: Ioan Axente Sever (A Transylvanian hero: Ioan Axente Sever). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 41-43. SIMA, HORIA (1907-1993) 2505. Sima, Horia. Prizonieri ai Puterilor Axei (Prisoners of the Axis' powers). Constanţa, Ed. Metafora, 2005, 301 p. SIMINEL, VICTOR (1897-1981) 2506. Lăcătuşu, Gheorghe. Generalul Victor Siminel, o victimă nevinovată a regimului comunist (General Victor Siminel, an innocent victim of the communist regime). Memoria, 2005, nr. 51-52, p. 145-148. 2507. Spânu, Alin. Victor Siminel (1897-1980). A tot., 2006, 14, nr. 1-2, p. 248-251. SIMU, NICOLAE (1772-1842) 2508. Deteşan, Daniela. Testamentul mecenatului Nicolae Simu (The will of protector Nicoale Simu). RB, 2004, 18, p. 259-267. STEER, CORIOLAN (1879-1924) 2509. Ciubotă, Viorel. Coriolan Steer (1879-1924). Limes, 2001, 4, nr. 1-4, p. 276-277. STERIOPOL, NICOLAE (1889-1972) 2510. Moşneagu, Marian; Făină, Dumitru. Rear Admiral Nicolae Steriopol - A reporter of International Danube

Comission. RNMY, 2004, 7, p. 167-175. STOICA, VALERIU (n. 1953) 2511. Stoica, Valeriu. Provocări liberale. Dialoguri despre gândirea, istoria şi practica liberalismului (Liberal challenges. Dialogues about the liberal thinking history and practice). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2003, 348 p. STOICA, VASILE (1889-1959) 2512. Mirgheşiu, Florin. Vasile Stoica în S. U. A. (19191920) (Vasile Stoica in the USA (1919-1920). Limes, 2001, 4, nr. 1-4, p. 19-42. 2513. Vornicu, Cristian-Sorin. L'activité du patriote roumain Vasile Stoica pour le renforcement des rapports de la Roumanie avec les Etats-Unis (1917-1920). EAS, 2005, 9, p. 3-6. STURDZA, ALEXANDRU (1891-1854) 2514. Vergatti, Radu Ştefan. Boierul român Alexandru Sturdza şi Sfânta Alianţă (The Romanian boyar Alexandru Sturdza and the Holy Alliance). Argesis, 2004, 13, p. 267-270. STURDZA, DIMITRIE A. (1833-1914) 2515. Sturdza, Dimitrie A. Europa, Rusia şi România. Studiu etnic şi politic (Europe, Russia and Romania. An Ethno-Political Study). Îngrijire ediţie şi postfaţă de Emil Ţîrcomnicu. Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 69 p. SUCIU, IOAN (1907-1953) 2516. *** Ioan Suciu. Apostolul tinerilor (Ioan Suciu, the apostle of the young people). Blaj, s. n., 2003. ŞENCHEA, IOAN (1864-1916) 2517. Vlad, Ioan. Ioan Şenchea martirul Ardealului. Lupta naţională la Făgăraş pentru marea unire (Ioan Şenchea, the Martyr for Ardeal. The National Struggle for the Great Union. The Case of Făgăraş). Braşov, Ed. Pastel, 2004, 623 p. ŞTIRBEY, GEORGE BARBU 2518. *Rădulescu, Mihai Sorin. Un mécène roumain à Paris: Georges B. Ştirbey. RRH, 2004, 43, p. 177-181. TĂTĂRANU, CONSTANTIN (1893-?) 2519. Păunescu, Cristian. Constantin Tătăranu. Destinul unui fost guvernator (Constantin Tătăranu the destiny of an exguvernor). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 18-23. TĂTĂRĂSCU, GHEORGHE (1886-1957) 2520. Tătărescu, Gheorghe. Regimul electoral şi parlamentar în România (The Electoral and Parliamentary System in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 175 p. 2521. Ion, Narcis Dorin. Gheorghe Tătărăscu şi Partidul

90

Naţional Liberal (1944-1948) (Gheorghe Tătărăscu and the National Liberal Party (1944-1948). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004, 260 p. TITULESCU, NICOLAE (1882-1941) 2522. Titulescu, Nicolae. Mărturii. Témoignages. Testimonies. Geständnisses. Bucureşti, Monitorul Oficial, 2004, 216 p. 2523. . Nicolae Titulescu, eternitatea unui destin exemplar (Nicolae Titulescu, eternity of an exquisite destiny). Coordonatori: Laurenţiu Guţică-Florescu, Dorin Theodorescu. Slatina, Ed. Fundaţiei Universitatea pentru Toţi, 2005, 240 p. 2524. . Nicolae Titulescu. Opera politico-diplomatică (iulie 1927-iulie 1928). Vol. I-II (N. Titulescu. The politicaldiplomatic work (July 1927-July 1928). Ediţie de George G. Potra, Constantin Prodan. Bucureşti, Ed Fundaţia Europeană Titulescu, 2003, 1202 p. 2525. Ciupercă, Ioana Veturia. Nicolae Titulesco l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936 (Nicolae Titulesco l'européen avant l'heure. Le Figaro 1932-1936). Bucureşti, Ed. Top Form, 2006, 141 p. 2526. Dina, Doru; Ivaşcu, Ion; Teodorescu, Dorin. Nicolae Titulescu, titanul politicii externe româneşti (Nicolae Titulescu the head of the Romanian foreign politics). Slatina, Ed. Fundaţiei Universitatea pentru toţi, 2005, 141 p. 2527. Panait, Oana. Prăbuşirea marelui Titulescu (The fall of the great Titulescu). Historia, 2006, 6, nr. 3, p. 3-8. TOBESCU, CONSTANTIN (1893-1951) 2528. Pânu, Alexandru-Alin. G-ralul Constantin Tobescu (1893-1951) (General Constantin Tobescu (1893-1951). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 37-40. TOMA, SORIN 2529. Ilinca, Alina; Bejenaru, Liviu-Marius. Sorin Toma la judecata partidului (Sorin Toma at the judgement of the party). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 47-52. TUDOR, CORNELIU VADIM (n. 1949) 2530. Meşca, Sever. Corneliu Vadim Tudor sau compromiterea naţionalismului românesc (Corneliu Vadim Tudor or compromizing the Romanian nationalism). Bucureşti, Ed. Monitorul Oficial, 2004, 220 p. ŢEPELEA, GABRIEL (n. 1916)

2533. Vaida Voevod, Alexandru. Scrisori de la Conferinţa de Pace Paris-Versailles 1919-1920 (Letters from the Peace Conferecence Paris-Versailles 1919-1920). Ediţie îngrijită, studiu introductiv Mircea Vaida-Voevod. Bucureşti, Ed. Multi Press Internaţional, 2003, 607 p. 2534. Salvan, Florin. Dr. Alexandru Vaida Voevod în câmpul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920) (Dr. Al. Vaida Voevod at the Peace Conference in Paris). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 167-178. VELICAN, CAMIL (1878-1937) 2535. *Giurgiuman, Elena. Avocatul dr. Camil Velican, primul primar român de după Marea Unire al oraşului AlbaIulia (Lawyer dr. Camil Velican the first Romanian mayor of Alba-Iulia after the Great Union). Dac, 2006, nr. 25, p. 37-40. VLAD, AUREL (1875-1953) 2536. Orga, Valentin. Aurel Vlad, istorie şi destin. Ediţia a II-a (Aurel Vlaicu, history and destiny). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 545 p. VLADIMIRESCU, TUDOR (1780-1821) 2537. Mada, Georgeta. Tudor Vladimirescu, legendă şi adevăr (Tudor Vladimirescu, legend and truth). Drobeta Turnu Severin, Ed. Stef, 2005, 150 p. 2538. Suru, Claudia. Tudor Vladimirescu şi Ghiţă Opran (Tudor Vladimirescu and Ghiţă Opran). Oltenia, 2004, 15, p. 67-69. VOINEA, ŞERBAN (1894-1969) 2539. Stahl, Paul H. Şerban Voinea (1894-1969). Contribuţii la istoria social-democraţiei române (Şerban Voinea (1894-1969). Contributions to the history of the socialdemocracy in Romania). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "C. TitelPetrescu", 2004, 206 p. WANGLER, ERNST F. (1888-1976) 2540. Dejan, Constantin; Dejan, Octavian C. Fapte necunoscute din umbra primului război mondial şi eroul lor, un mare prieten al Româmiei (Unknown acts of World War I and their heroes, a great friend of Romania). BOR, 2004, 122, nr. 9-12, p. 637-644. ZAPPA, EVANGHELIE (1800-1865)

2531. *** Cărturarul şi omul politic Gabriel Ţepelea. Repere biobibliografice (The scholar and politician Gabriel Ţepelea. Biobibliographic frameworks). Coordonatori: Virgil Petrescu, Dinu Ghia. Bucureşti, Ed. Editor. ro., 2004, 102 p. URS DE MARGINA, DAVID (1816-1897)

2541. Postolache, Nicolae. Evanghelie Zappa de la Broşteni la Atena. Repere europene. Ed. a II-a (Evanghelie Zappa. From Broşteni to Athens. European Landmarks). Slobozia, Ed. Star Tipp, 2004, 210 p. ZELEA CODREANU, CORNELIU (1899-1938)

2532. Părean, Ioan; Părean, Radu. David Urs de Margina. Un mare român uitat (David Urs de Margina. A great forgotten Romanian). Sibiu, Ed. Asociaţiunii ASTRA, 2006, 135 p. VAIDA VOEVOD, ALEXANDRU (1872-1950)

2542. *Jakson, Paul. A case study in fascist ideological production: Corneliu Codreanu's "For My Legionaries" (The Iron Guard). AIICN, 2006, 45, p. 211-242. 2543. Sandache, Cristian. Istorie şi biografie. Cazul Corne-

91

liu Zelea Codreanu (History and Bioraphy.The Case of Corne-

liu Zelea Codreanu).Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2005, 412 p.

b. ECLEZIASTICE
2544. Boér, Jenő. Lelkészharcok a temesvári egyházmegyéből (Priest figures from Timişoara Diocese). Temesvár, Solness Könyvkiadó, 2004, 144 p. 2545. David, P. I. Martirii de la Halmyris în contextul misionar la început de mileniu III. Descoperirea moaştelor Sfinţilor Epictet şi Astion şi cei împreună cu dânşii (The martyrs from Halmyris in the missionary contex of the beginning of the 3rd millenium. Discovery of relics belonging to saints Epictet and Astion and those together with them). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 323-335. 2546. Dejan, Octavian C. Lista cronologică a protopopilor de Piteşti şi a episcopilor Eparhiei Argeşului în ultimii 170 de ani (Câteva figuri reprezentative de protopopi) (Chronological listing of the protopopes of Pitesti and bishops of Arges Bishopric in the last 170 years (Some outstanding bishop personalities). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 512-520. 2547. Drăgoi, Macarie. Sfinţii Ioan Gură de Aur şi Teotim al Tomisului (The Saint "John Gură de Aur" and Teotim of Tomis). Cred S, 2006, 16, nr. 7, p. 12. 2548. Dumitriu, Claudia. Ierarhi ortodocşi români în misiuni diplomatice (Romanian Orthodox hierarchs in diplomatic missions). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 266-298. 2549. Dură, Ioan. Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române îndepărtaţi din scaun şi trimişi în recluziune monastică de către autorităţile comuniste în anii 1944-1981 (Hierarchs of the Romanian Orthodox Church removed from their positions and sent to monastic incarceration by the communist authorities between 1944-1981). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 298-322; Memoria, 2006, nr. 55-56, p. 158-177. 2550. Leu, Paul. Episcopi români răpiţi şi asasinaţi de KGB (Romanian bishops kidnapped and assassinated by the KGB). Bucureşti, Ed. Fundaţia Episcopul Grigorie Leu, 2005, 213 p. 2551. Merticariu, Varlaam; Danielescu, Niţă Dan; Vicovan, Ioan. Păstori ai bisericii şi promotori ai culturii. Mitropoliţii Moldovei de la începuturi până azi (Church servants and culture promoters. Moldavia's bishops since the beginning until today). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 175 p. 2552. Moraru, Alois; Răchiteanu, Iosif. Păstorii Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan (Servants of the Iaşi bishopric and the rectors of the Seminar). Iaşi, Ed. Sapientia, 2004, 98 p. 2553. *Popi, Gligor. Preoţii Vichentie Petrovici şi Valeriu Magdu - militanţi înflăcăraţi pentru drepturile românilor bănăţeni (Priests Vichentie Petrovici and Valeriu Magdu passionate defenders of the rights of the Romanians from Banat). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 121-123. 2554. Stavarache, Dumitru. Episcopul Melchisedec Ştefănescu şi mitropolitul Visarion Puiu. Interferenţe (Bishop Melchisedec Ştefănescu and metropolitan bishop Visarion Puiu). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 30-41. 2555. *Străjan, Ioan. Stareţi de la mănăstirea Prislop (judeţul Hunedoara) aleşi mitropoliţi la Mitropolia Ortodoxă Română a Transilvaniei de la Bălgrad (Alba-Iulia) (Superiors at Prislop monastery (Hunedoara county) who became metropolitan bishops at the Romanian Orthodox Metropolitan See of Transylvania, from Bălgrad (Alba-Iulia). Dac, 2003, nr. 14, p. 33-37. 2556. Teodorescu, Virgiliu Z. Brădet - mărturii documentare (Brădet - documentary evidence). BOR, 2002, 120, nr. 10-12, p. 336-347. 2557. Voichiţu, Andrei. Apărători ai individualităţii spirituale şi culturale la Tomis. Episcopi tomitani (secolele IVVI) (Defenders of the spiritual and cultural individuality in Tomis. Bishops from Tomis (4th-6th c.). AMMR, 2003, 6, p. 6187. 2558. *Zecheru, Alexandra Dana. Figuri de protopopi greco-catolici albaiulieni la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX (Figures of Greek-Catholic protopope from Alba Iulia at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 285293. ANANIA, BARTOLOMEU (n. 1921) 2559. *Albu, Mihaela. Valeriu Anania şi revista "Noi" (Valeriu Anania and the magazine "Noi"). AO, 2005, 19, p. 141-146. ANDREICUŢ, ANDREI (n. 1949) 2560. Tia, Teofil. Un profil acedemic contemporan inedit: Înalt Prea Sfinţitul Arhiepiscop Prof. Univ. Dr. Andrei Andreicuţ, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: 200-2004 şi 2004-2008. Repere bio-bibliografice şi academice (An original academic profile: this Holiness the Archbishop Prof. Andrei Andreicuţ, PhD. Dean of the Orthodox Theology Department in Alba Iulia 2000-2004 and 2000-2008. Bio-bibliographical and academic references). ÎP, 2005, 21, p. 39-64. ANTAL, EMILIAN (1894-1971) 2561. Valenciuc, D. Arhiereul Emilian Antal Târgovişteanul. Lt. de Mitropolit al Bucovinei (1945-1948) (Archbishop Emilian Antal Târgovişteanul. Lt. To Metropolitan Archbishop of Bukovina (1945-1948). Câmpulung Moldovenesc, Ed. Biblioteca Mioriţa, 2005, 258 p. ANTIM IVIREANUL (1650-1716) 2562. Cristea, Avram. Antim Ivireanu - 290 de ani de la trecerea la cele veşnice (Antim Ivireanu - 290 years since his death). Cred. S, 2006, 16, nr. 12, p. 5. 2563. Dulceanu, Silviu Iulian. Antim Ivireanul, mitropolitul Ungrovlahiei (Antim Ivireanul the metropolitan bishop of Ungrovlachia). Zimnicea, s. n., 2005, 59 p. 2564. Lung, Ecaterina. Imaginea familiei între realitate şi utopie în opera lui Antim Ivireanu (Family image between reality and utopia in Antim Ivireanu's work). RI, 2006, 17, nr. 5-6, p. 137-156. 2565. Mălinaş, Constantin. Antim Ivireanul în cultura românească. Bibliografie la cerere. 1691-1982 (Antim Ivireanul in Romanian culture. Bibliography on request. 16911982). CCV, 2005, 3, nr. 6, p. 21, 56-58.

92

ARĂPAŞU, TEOCTIST (n. 1915) 2566. Stan, George. Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patriarhul României. Monografie (His holiness Teoctist, the Patriarch of Romania. monograph). Bucureşti, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, 2005, 268 p. BĂLAN, NICOLAE (1882-1955) 2567. Brusanowski, Paul. Mitropolitul Nicolae Bălan şi misiunea Bisericii româneşti în Basarabia şi Transnistria, în anii celui de-al doilea război mondial (Mitropolitan bishop Nicolae Bălan and the mission of the Romanian church from Bessarabia and Transnistria during World War II). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 154-173. 2568. Chifăr, Nicolae. Mitropolitul Nicolae Bălan şi românii ortodocşi din America (Mitropolitan bishop Nicolae Bălan and the Romanians from America). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 92-101. 2569. Lăcătuşu, Ioan. Preocuparea Mitropolitului Nicolae Bălan privind situaţia românilor din ţinutul Harghitei şi Covasnei (The concern of the mitropolitan bishop Nicolae Bălan about the situation of the Romanians in Harghita and Covasna counties). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 117-153. 2570. Moldovan, Ilie. Misiune şi pastoraţie în gândirea şi activitatea mitropolitului Nicolae Bălan (Mission and pastoral in the thinking and activity of metropolitan bishop Nicolae Bălan). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 79-91. 2571. Oltean, Vasile. Mitropolitul Nicolae Bălan - sprijinitor al învăţământului braşovean (Mitropolitan Nicolae Bălan supporter of education in Braşov). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 174178. 2572. Păcurariu, Mircea. 50 de ani de la moartea Mitropolitului Ardealului, Nicolae Bălan, membru de onoare al Academiei Române (Fifty years since the death of the Metropolitan Bishop of Transylvania, Nicolae Bălan, member of honor of the Romanian Academy). Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 93-95. BĂLESCU, NICHITA (1915-2006) 2573. Vanca, Dumitru. Nichita Bălescu (1915-2006). Pledoarie pentru statornicie în parohie (Pleading for stability in the diocese). Cred. S, 2006, 16, nr. 6, p. 12. BOB, IOAN (1739-1830) 2574. Dumitran, Daniel. Statutul social-juridic şi implicaţiile sale politice: demersurile episcopului Ioan Bob pentru ameliorarea situaţiei materiale a clerului greco-catolic din dieceza Făgăraşului (The social-juridical statute and its political implication: the measures taken by Bishop Ioan Bob to improve the living standards of the Greek-Catholic clergy from the diocese of Făgăraş). A Blas., 2002, 1, p. 205-215. 2575. Dumitran, Daniel. Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830) (A Time of Reforms. The GreekCatholic Church in Transylvania under the Bishopry of Ioan Bob (1782-1830). Bucureşti, Ed. Scriptorium, 2005, 442 p. BOIU, ZAHARIA (1834-1903) 2576. Macavei, Elena. Zaharia Boiu şi literatura didactică

(Zaharia Boiu and the didactic literature). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 120-138. BOIU, ZAHARIA (SENIOR) (1800-?) 2577. Adonis, Mihai. Date privind istoricul familiei Boiu din Sighişoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior (Data regarding the history of the Boius from Sighişoara. Zaharia Boiu senior's wills). RB, 2004, 18, p. 269-280. BRANCOVICI, SAVA (1620-1683) 2578. *Scridon, Alin. Considerations au regard de l'activité du metropolite de Transylvanie Sava Brancovici (116201683). AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 127-134. CÂRCIULEANU, ION (n 1915) 2579. Cârciuleanu, Ion. Slujire (Servitude). Iaşi, Ed. Pim, 2005, 241 p. CHEREBEŢIU, CELESTIN (1901-1978) 2580. Roman, Andrei. Celestin Cherebeţiu, preotul, profesorul şi compozitorul (Celestin Cherebeţiu the priest, the professeor, the composer). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 261-274. CIOROGARIU, ROMAN (1852-1936) 2581. Dulgău, Bujor. Ctitori ai României Mari: Roman Ciorogariu (1852-1936). Adnotări biografice (Founders of the Great Romania: Roman Ciorogariu - Biographical notes). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 34-37. 2582. Erdei, Miron. Episcopul Roman Ciorogariu între amvon şi tribună (Bishop Roman Ciorogariu between pulpit and Stand). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 4-11. 2583. Faur, Viorel. Consideraţii în legătură cu aprecierile episcopului Roman Ciorogariu despre aşa-numita Carte Neagră de la Budapesta (Bishop Roman Ciorogariu on the socalled "Black Book" from Budapest). CTC, 2006, 3, nr. 5-6, p. 10-12. 2584. *Roşu, Elisabeta. Poziţia Episcopului Roman Ciorogariu faţă de concordatul încheiat de România cu Sfântul Scaun (Bishop's Roman Ciorogariu status regarding the concordat between Romania and the Holy See). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 147-160; RBI, 2005, 3, nr. 4, p. 33-41. 2585. Roşu, Elisabeta. Roman Ciorogariu - programul politic (Roman Ciorogariu - political program). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 21-33. COMAN, VASILE (1912-1992) 2586. Muntean, Cristian. Familia în viziunea episcopului Vasile Coman al Oradiei (Familiy in the conception of Vasile Coman of Oradea). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 147-158. COSTACHE, VENIAMIN (1768-1846) 2587. Dură, Ioan. Mitropolitul Veniamin Costache, "nou" ctitor al mănăstirii Esfigmenu de la Sfântul Munte Athos, pictat în nartexul bisericii acesteia (Bishop Veniamin Costache, a "new" founder of Esfigmenu monastery at the

93

Athos Holy Mountain, painted in the narthex of its church). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 530-532. COTOŞMAN, GHEORGHE (1904-1977) 2588. Olărescu, Ioan. Prot. dr. Gheorghe Cotoşman (19041977). O viaţă închinată slujirii bisericii şi istoriografiei (Archpriest Dr. Gheorghe Cotoşman (1904-1977). A life dedicated to church and historiography). Alt B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 121-128. CREŢU, NICOLAE (1910-2005) 2589. Nuţu, Mircea. Pr. iconom stavrofor Nicolae Creţu (Priest Nicolae Creţu). Candela, 2006, 16, nr. 1-2, p. 32. CRISTEA, ELIE MIRON (1868-1939)

2003, 144 p. 2597. *** Slujba, viaţa şi acatistul sfântului ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei (The life and prayers of Saint Dosoftei, metropolitan bishop of Moldavia). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 36 p. DRAGOMIR, IOAN (1905-1985) 2598. Mesaroş, Simion. Ep. Dr. Ioan Dragomir. In Memoriam. Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2005, 56 p. DUMA, ION 2599. Dobozi, Beatrice. Activitatea unui preot de ţară, Ion Duma. Autoportret (The activity of a county priest, Ion Duma. Self portrait). AAM, 2004, 3, p. 179-184. DURĂ, NICOLAE V. (n. 1945)

2590. Cristea, Elie Miron. Note ascunse. Însemnări personale (1895-1937) (Hidden Notes. Personal Records (1895-1937). Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei Maria Bilţiu, Cuvânt înainte, note ştiinţifice, comentarii Gheorghe I. Bodea. Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 99, 176 p. 2591. Georgiţă, Mihai. O pastorală a episcopului Miron Cristea adresată soldaţilor români din armata austro-ungară (A pastoral of bishop Miron Cristea addressed to the Romanian soldiers of the Austrian-Hungarian army). CB, 2006, nr. 1, p. 6-10. CRIŞAN, TRAIAN (1918-1990)

2600. *** Omagiu profesorului Nicolae V. Dură la 60 de ani (Homage to professor Nicolae V. Dură on his 60th anniversary). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2006, 1531 p. ERDÉLYI, VASILE (1794-1862) 2601. Apan, Adrian. Episcopul Vasile Erdely şi parohia greco-catolică Olosig (Bishop Vasile Erdely and the GreekCatholic parish from Olosig). CTC, 2006, 3, nr. 9-10, p. 1-4. FERENŢ, IOAN (1886-1933)

2592. Rus, Anton; Gheorghiu, Florin. Papa Ioan Paul al IIlea şi românii. Cazul Mgr. Traian Crişan (Pope John Paul II and the Romanians. The case of Mgr. Traian Crişan). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 281-286. DAMIAN, VASILE (1855-1919)

2602. Ferenţ, Ioan. Începuturile bisericii catolice din Moldova (The Beginnings of the Catholic Church in Moldova). Ediţie îngrijită de Eduard Ferenţ. Iaşi, Ed. Sapienţia, 2004, 298 p. FLOCA, IOAN N. (1928-2006)

2593. *Olosu, Petru. În memoria posterităţii - Vasile Damian, protopop al Zarandului (In the memory of the posterity - Vasile Damian, archpriest of Zarand). Dac, 2006, nr. 24, p. 57-61. DASCĂLU, GRIGORIE (1765-1834) 2594. Şontică, Daniela. Grigorie Dascălu - Mitropolitul smerit (Grigorie Dascălu - a pious metropolitan bishop). Cred. S, 2006, 16, nr. 8, p. 5. DOMIDE, GHERASIM (1856-1909)

2603. Joantă, Sorin. Viaţa şi activitatea arhid. prof. univ. dr. Ioan N. Floca (1928-2006) (The life and activity of Prof. Dr. Ioan N. Floca). RT, 2006, 16, nr. 2, p. 204-213. FOGARASSY, MIHÁLY (1800-1882) 2604. Márton, József. Fogarassy Mihály Erdély püspök élete és munkássága (The life and activity of the Transylvanian bishop Fogarassy Mihály). Alba Iulia, [s. n. ], 2005, 201 p. GÁLERIU, CONSTANTIN (1918-2003)

2595. Păiuş, Liviu. Memorandistul Gherasim Domide (The memorandist Gherasim Domide). CR, 2004, 1, nr. 9-12, p. 3553. DOSOFTEI (1624-1693) 2596. *** Mărturii documentare privitoare la viaţa şi activitatea mitropolitului Dosoftei (Documentary Testimonies about Bishop Dosoftei’s Life and Deeds). Lucrare alcătuită de N. A. Ursu, Nicolae Dascălu, Cu un cuvânt înainte Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas,

2605. Izidor, Zoltan. Modele omiletice contemporane Părintele Constantin Galeriu (Contemporary sermons - Father Constantin Galeriu). Cred. S, 2006, 16, nr. 8, p. 3. 2606. Leonte, Constantin. Personalitatea moralduhovnicească a părintelui profesor Constantin Galeriu (The moral-religious personality of Father Professor Constantin Galeriu). C Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 14-15. GAŞPAR, MIHAIL (1881-1929)

94

2607. Bugariu, Valentin. Incursiune în opera protopopului Mihail Gaşpar (The work of archpriest Mihail Gaşpar). Alt B, 2005, 16, nr. 10-12, p. 154-161. GHIKA, VLADIMIR (1873-1954) 2608. Fay, Ştefan I. Monseniorul Vladimir Ghica, schiţă de portret european (Monseigneur Vladimir Ghica, sketch of an European portrait). Sibiu, Ed. Continent, 2006, 68 p. 2609. Langa, Tertulian. Spicuiri dintr-o biografie sfântă (Fragments from a holly biography). Memoria, 2003, nr. 4748, p. 28-38. 2610. Şerban, Tarciziu. Rayons de sainteté on des convictions pour une vie sainte. CIC, 2005, 7, p. 217-225. 2611. *** A trăit şi a murit ca un sfânt. Antologie de texte dedicate monseniorului Vladimir Ghica. 1873-1954 (He lived and died like a saint. An anthology of texts dedicated to his Eminence Vladimir Ghica 1873-1954). Coordonator Ioan Ciobanu. Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2003. GHITA, IEREMIA B. (1914-1995) 2612. Cilibia, Constantin. In memoriam: Părintele Ieremia B. Ghita (In memoriam Father Ieremia B. Ghita). Alt B, 2005, 16, nr. 10-12, p. 171-172. GREBENEA, NICOLAE (1905-2006) 2613. Grebenea, Nicolae. Amintiri din întuneric. Ediţia a treia (Memories from the Dark. The Third Edition). Bucureşti, Ed. Scara, 2005, 544 p. GROSU, GURIE (1877-1943) 2614. Duţu, Mircea. Cazul mitropolitului Gurie al Basarabiei: răzbunare politică şi nedreaptă prigonire (The case of the metropolitan bishop Gurie of Bessarabia: political revenge and injust persecution). Historia, 2006, 6, nr. 55, p. 26-35. 2615. Grosu, Gurie. Jurnalul unui mitropolit (The Diary of a Metropolitan Archbishop). Ediţie îngrijită şi prefaţată de Prea Sfinţia Sa Calinic. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2005, 37 p. HOSSU, IULIU (1885-1970) 2616. *** Î. P. S. Episcopul Dr. Iuliu Hossu în graniţa năsăudeană (His holiness bishop Iuliu Hossu PhD in Năsăud border). SCEB, 2005, 10, p. 9-16. KAVSOKALIVITUL, NEOFIT (1713-1784) 2617. Ică, Ioan jr. Un filolog şi canonist uitat - ierodiaconul Neofit Kavsokalivitul (1713-1784) (The concern of the mitropolitan bishop Nicolae Bălan about the situation of the Romanians in Harghita and Covasna counties). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 41-61. KLEIN, HANS (n. 1940) 2618. *** Spannweite. Theologische Forschung und kirchliches virken. Festgabe für Hans Klein zum 65.

Geburtstag Christoph von Klein, Stefan Tobler, Egbert Schlarb. Bucureşti, Ed. Blueprint Internaţional, 2005, 341 p. LĂZĂRESCU, GHEORGHE C. (n. 1908) 2619. Lăzărescu, Rodica. Un preot sociolog: Gheorghe C. Lăzărescu (A sociologist priest: Gheorghe C. Lăzărescu). RRSB, 2005, 16, nr. 1-2, p. 177-182. LEFTER, MELENTIE (1777-1848) 2620. Niţă-Danielescu, Daniel. Activitatea episcopului Huşilor, Meletie Lefter, în timpul războiului ruso-turc dintre anii 1806-1812 (The activity of Huşi bishop, Meletie Lefter, during the Russian-Turkish war between 1806-1812). ASUIteol.., 2003, 8, p. 287-298. LEMENI, IOAN (1780-1861) 2621. Ghişa, Ciprian. Cărţile liturgice din timpul păstoririi episcopului Ioan Lemeni (1832-1850) (Liturgical books from the time of bishop Ioan Lemeni). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 233-244. 2622. Ghişa, Ciprian. Două predici ale lui Ioan Lemeni (Two sermons of Ioan Lemeni). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 145-151. 2623. *Străjan, Ioan. Episcopul Ioan Lemeni faţă de revoluţia română din Transilvania din anii 1848-1849 (Bishop Ioan Lemeni facing the Romanian revolution from Transylvania in 1848-1849). Dac, 2003, nr. 13, p. 33-37. LEONŢIU DIN BIZANŢ (sec. VI) 2624. Muntean, Vasile. Cine a fost, de fapt Leonţiu din Bizanţ? (Who was in fact Leonţiu of Byzyntium?). Alt. B, 2004, 15, nr. 10-12, p. 87-89. LONOVICS, JÓZSEF (1793-1867) 2625. Varga, Attila. Biserica Romano-Catolică din Banat şi Sfântul Scaun înainte de revoluţia de la 1848-1849. Misiunea la Roma şi jurnalul secret al episcopului de Cenad József Lonovics (Roman-Catholoci Church from Banat and the Holy See prior to the 1848-1849 revolution. The mission in Rome and the secret diary of bishop Cenad, József Lonovics). AŞD, 2005, 1, p. 337-344. MANGRA, VASILE (1850-1918) 2626. Eppel, Marius. Roma şi Biserica românilor în viziunea unui mitropolit ortodox [Vasile Mangra] (Rome and the Romanians' church as viewed by an Orthodox metropolitan bishop). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 110-116. 2627. Eppel, Marius. Un mitropolit şi epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918) (A metropolitan bishop and his epoch. Vasile Mangra). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2006, 540 p. 2628. Eppel, Marius. Vasile Mangra şi noul activism politic (Vasile Mangra and the political activism). RB, 2003, 17, p. 241-246. MARINA, JUSTINIAN (1901-1977)

95

2629. Muntean, Cristian. Patriarhul Justinian Marina şi reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (Patriarch Justinian Marina and the reunion of the Romanian Orthodox Church in Transylvania). BOR, 2003, 121, nr. 1-6, p. 501-507. 2630. Oane, Sorin. Ascensiunea patriarhului Justinian Marina (The ascension of patriarch Justinian Marina). Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 22-26. 2631. Popa, Petre. Patriarhul Iustinian Marina între ortodoxie tradiţională şi politica românească postbelică (Patriarch Iustinian Marina between traditional orthodoxy and Romanian postwar politics). Argesis, 2005, 14, p. 877-892. 2632. Stan, Gheorghe. Părintele Patriarh Justinian Marina (Father Patriarch Justinian Marina). Bucureşti, Ed. IBMBOR, 2005, 267 p. MÁRTON, ARON (1896-1980) 2633. Bodó, Márta. Oly korban éltem... Az 1939-es év a nagyvilágban és Márton Áron életében (The year 1939 in the world and an the life of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 11-16. 2634. Jakabbfy, Tamás. A püspök búcsúja. Tanúságok, dokumentumok. Márton Áron végnapjairól, haláláról és temetéséről (Testimonies about the last days, the death and the funerals of Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 4-9. 2635. Jakubinyi, Győrgy. Márton Áron püspök és a Szentszék (Bishop Márton Áron and the Haly Seat). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 1-4. 2636. Mihály, József; Nagy, Zoltán. Találkozások Márton Áronnal (Meeting with Márton Áron). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 9-10. MEŢIANU, IOAN (1828-1916) 2637. Răşinăreanu, Visarion. "Biserica şi şcoala" - O cuvântare inedită a mitropolitului Ioan Meţianu ("Church and School" - An original speech of Metropolitan bishop Ioan Meţianu). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 13-19. MICLEA, IOAN (1902-1982) 2638. Mitrofan, Ioan. Caietele Ioan Miclea. Vol I-II (The Ioan Miclea Papers. Volumes 1-2). Blaj, Ed. Aridia, 2005, 84, 89 p. MICU-KLEIN, IOAN INOCHENTIE (1692-1768) 2639. Lascu, Viorica. Due esuli: Ovidio e Inochentie Micu Klein. AIIR, 2005, 2, p. 17-21. 2640. Nuţiu, Florica-Elisabeta. Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein: primul ahieraticon ardelenesc (Arhieratikon, by Inochentie Micu-Klein, the first Transylvanian Arhieratikon). A Blas., 2005, 3, p. 357-365. 2641. Ungureanu, Cornel. Inocenţiu Micu Klein şi paşii întâiului călător ardelean (Inocenţiu Micu Klein and the footsteps of the first Transylvanian traveller). BBuc, 2006, 9, nr. 11, p. 16-19. MIHALYI DE APŞA, VICTOR (1841-1918)

2642. Covaci, Diana Maria. Aspecte privind alegerea mitropolitului Victor Mihályi de Apşa (Aspects regarding the election of bishop Victor Mihályi of Apşa). AŞD, 2005, 1, p. 355-364. 2643. Covaci, Diana Maria. Instalarea mitropolitului Victor Mihály de Apşa (The Appointment of the Metropolitan Bishop Victor Mihály de Apşa). A Som, 2005, 4, p. 169-186. MIHĂLCESCU, IOAN IRINEU (1874-1948) 2644. Vicovan, Ioan. Ioan Irineu Mihălcescu, "apostol al teologiei româneşti". Vol. I (Ioan Irineu Mihălcescu, "apostle" of the Romanian theology). Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 701 p. MOISESCU, IUSTIN (1910-1986) 2645. Iustin, Patriarhul. Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Ediţia a II-a revizuită (Church Hierarchy in the Apostolic Period). Coordonator Calinic Argatu, Lucrare îngrijită de Liliana Comănescu. Bucureşti, Episcopia Argeşului şi Muscelului, Ed. Anastasia, 2004, 151 p. 2646. Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. Patriarhul Iustin Moisescu - Mitropolit al Moldovei şi Sucevei (1957-1977) (Patriarch Iustin Moisescu, Metropolitan Bishop of Moldavia and Suceava (1957-1977). Candela, 2006, 16, nr. 5-7, p. 3-7. MORARIU-ANDRIEVICI, 1895) 2647. Nichitean, Bogdan Mihai. Mitropolitul Silvestru Morariu-Andrievici al Bucovinei (The metropolitan bishop Silvestru Morariu-Andrievici of Bukovina). S. l., s. n., 2005, 90 p. 2648. Stan, Simina Octavia. Silvestru Morariu-Andrievici, slujitorul şi apărătorul caracterului românesc al bisericii orotodoxe din Bucovina (Silvestru Morariu-Andrievici defender of the Romanian character of the Orthodox church in Bukovina). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 9-32. MOROI, IOANICHIE 2649. Bălan, Ioanichie. Ierischomonahul Ioanichie Moroi, egumenul Sihăstriei (1909-1944) (The monk Ioanichie Moroi, Father Superior of the monastery Sihăstia 81909-1944). Vânători, Mănăstirea Sihăstria, 2004, 96 p. MOVILĂ, PETRU (1596-1647) 2650. Covalcic, Marius. Petru Movilă şi raporturile slavilor de est cu Ţările Române (Petru Movilă and the Impact of Eastern Slavs on the Romanian Provinces). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2005, 370 p. NAZARIE, CONSTANTIN GH. (1865-1926) 2651. Muntean, Cristian. Personalitatea preotului profesor dr. Constantin Gh. Nazarie şi rolul său în campania militară din 1916-1918 (The personality of professor priest Constantin Gh. Nazarie PhD, and his role in the 1916-1918 military campaign). BOR, 2003, 121, nr. 7-12, p. 403-410. SILVESTRU (1818-

96

NETZHAMMER, RAYMUND (1862-1945) 2652. Mitu, Sorin. "Rămăşiţele zilei": universalism catolic versus particularism naţional în opera lui Raymund Netzhammer ("The remains of day" - universal Catholicism versus national characteristics in Raymund Netzhammer's work). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 200-211. 2653. Netzhammer, Nikolaus. In verbo tuo. Raymund Netzhammer, O. S. B. Arhiepiscop de Bucureşti, 1905-1924 (Raymund Netzhammer Archpriest of Bucharest). Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, 2003, 170 p. NICODIM DE LA TISMANA (c. 1340-1406) 2654. *Muntean, Vasile. Sf. Nicodim de la Tismana - noi conturări (Saint Nicodim from Tismana - new aspects). Alt B, 2006, nr. 7-9, p. 7-10. NISTOR, VENIAMIN (1886-1963) 2655. *Bona, Petru. L'éveque Veniamin Nistor (1886-1963). AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 107-114. OLARU, PAISIE (1897-1990) 2656. *** Părintele Paisie Olaru (1897-1990). Povăţuitor spre poarta raiului - in memoriam (In memoriam: Father Paisie Olaru (1897-1990). Guiding the Path towards the Gates of Heaven). Carte tipărită cu binecuvântarea I. P. S. Daniel, Ediţie îngrijită de Timotei Aioanei, Constantin Prodan. Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 344 p. ORBAN, ROMUL S. (1855-1930)

Holliness Antonie Plămădeală, member of the Romanian Academ, Metropolitan Bishop of Transylvania (1926-2005). Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 85-87. PLOSCARU, IOAN (1911-1998) 2662. Soica, Sergiu. Viaţa şi activitatea arhiepiscopului Ioan Ploscaru (The Life and Work of Archbishop Ioan Ploscaru). Timişoara, Ed. Eurobit, 2005, 108 p. POP, IOSIF (1896-1986) 2663. Pop, Iosif. Credinţă şi apostolat. Memorii (Faith and Apostolate. Memoirs). Liviu Sabău, Prefaţă de, Dimitrie Poptămaş, Ediţie îngrijită şi postfaţă de, Melinte Şerban, Ediţie îngrijită şi postfaţă de. Târgu-Mureş, Fundaţia Culturală "Vasile Netea", 2004, 229 p. POP, NICOLAE 2664. *Străjan, Ioan. Nicolae Pop - protopop ortodox de Balomir - vicar general al episcopiei greco-catolice de Blaj arhimandrit ortodox la Mănăstirea Argeşului (Nicolae Pop Orthodox archpriest of Balomir - general vicar of the GreekCatholic diocese of Blaj, Orthodox archimandrite of the Argeş monastery). Dac, 2003, nr. 12, p. 21-24. POPESCU, IOAN (1917-2006) 2665. Baltag, Vasile. A trecut la Domnul preotul Ioan Popescu (The priest Ioan Popescu passed away). Candela, 2006, 16, nr. 1-2, p. 33. POPESCU, TEODOR M. (1893-1973)

2657. Câmpian, Alexandru. Preotul din Iclănzel, Romul S. Orban. Note biografice (The priest from Iclănzel, Romul S. Orban. Biographical notes). AMM, 2004, 3, p. 197-200. PAVEL, MIHAIL (1827-1902) 2658. Apan, Adrian. Contribuţii documentare privind testamentul episcopului Mihail Pavel (Documents concernning the testament of bishop Mihail Pavel). CTC, 2006, 3, nr. 1112, p. 38-40. PETROVICI-STOICHESCU, DIMITRIE (1794-1860) 2659. Otescu, Daniel. Protopopul Dimitrie PetroviciStoichescu, figură marcantă a Revoluţiei de la 1848 din Banat (Archpriest Dimitrie Petrovici - Stoichescu, a prominent character of the Revolution of 1848 in Banat). Alt B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 129-134. PLĂMĂDEALĂ, ANTONIE (1926-2005) 2660. Brusanowski, Paul. Coordonate biografice ale Mitropolitului Antonie al Ardealului (Biographical framework of metropolitan bishop Antonie of Transylvania). RT, 2005, 15, nr. 3, p. 43-69. 2661. Popescu, Dumitru. Î. P. S. academician Antonie Plămădeală, mitropolitul Transilvaniei (1926-2005) (His

2666. Popescu, Vasile M. Un martir al Crucii: viaţa şi scrierile lui Teodor M. Popescu (A martyr of the Cross: the life and work of Teodor M. Popescu). Ediţie îngrijită de Gabriela Moldoveanu, Răzvan Codrescu. Bucureşti, Ed. Christiana, 2006, 538 p. POPOVICI, GEORGE (1862-1927) 2667. Pârvu, Ion. Protopopul dr. George Popovici în slujba bisericii gr. ort. şi a neamului românesc 81862-1927) (Archpriest George Popovici, PhD. in the service of the GreekCatholic Church and the Romanian people). Timişoara, Ed. Mirton, 2005, 97 p. POPOVICIU, NICOLAE (1903-1960) 2668. Cuc, Ioan-Sorin. Repere ale vieţii şi activităţii episcopului Nicolae Popoviciu (The life and activity of bishop Nicolae Popescu). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 45-55. 2669. Moşincat, Constantin. Contribuţia episcopului Nicolae Popoviciu la reînfiinţarea episcopiilor ortodoxe de Maramureş şi Timişoara (The contribution of bishop Nicolae Popoviciu to the refoundation of the Orthodox diocese of Maramureş and Timişoara). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 52-61. 2670. Rusu, Dorel Octavian. Episcopul Nicolae Popoviciu, o viaţă jertfită pe altarul Bisericii şi al neamului (Bishop Nicolae Popoviciu a life sacrified on the altar of the Church).

97

RT, 2006, 16, nr. 2, p. 214-227; CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 38-51. PUIU, VISARION (1879-1964) 2671. Puiu, Visarion. Documente inedite 1908-1917 (Unpublished Documents. 1908-1917). Se tipăreşte cu binecuvântarea Casian Căciun, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Eugen Drăgoi. Galaţi, Ed. Episcopiei Dunării de Jos, 2005, 174 p. 2672. Gavriliu, Leonard. Mitropolit Visarion Puiu, apostol al ecumenismului (Metropolitan Bishop Visarion Puiu, an apostle of religions). DL, 2005, 16, nr. 1, p. 39-40. 2673. Stavarache, Dumitru. Documente inedite ale mitropolitului Visarion Puiu din perioada 1945-1949 (Novel documents of archbishop Visarion Puiu during 1945-1949). CB, 2004, nr. 2, p. 105-109. 2674. Ţuscanu, Florin. In memoriam mitropolitul Visarion Puiu (In memoriam Metropolitan Bishop Visarion Puiu). C Rom., 2004, 4, nr. 8, p. 11, 21. 2675. Ţuscanu, Florin. Un nedreptăţit al istoriei mitropolitul Visarion Puiu (An injustice of the history - the case of the Metropolitan Bishop Visarion Puiu). AMM, 20012003, 22-24, nr. 1, p. 403-407. 2676. Valenciuc, Dumitru. Mitropolitul Visarion Puiu şi pregătirile pentru evacuarea bunurilor culturale ale bisericii bucovinene (1939-1940) (The Bishop Visarion Puiu and the preparation for the cultural possessions of the Bukovina church (1939-1940). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 351-363. 2677. Valenciuc, Dumitru. Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei (1935-1944), un martir al demnităţii ortodoxe (Visarion Puiu metropolitan bishop of Bukovina a martyr of the Orthodox dignity). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 41-82. RAŢIU, NICOLAE (1755-1805) 2678. *Dreghiciu, Ioana; Mircea, Gabriela. O schiţă de biografie a protopopului albaiulian Niclae Raţiu (Draft of a biography of archbishop Nicolae Raţiu of Alba Iulia). Apulum, 2005, 42, p. 291-310. RITI, EMIL (1926-2006) 2679. Birtz, Mircea Remus. Episcopul Emil Riti (19262006). Tentativa unei recuperări istoriografice (cu documente inedite) (Bishop Emil Riti (1926-2006). An attempt to a historiographic recovery - with original documents). ClujNapoca, Napoca Star, 2006, 215 p. ROMANO, DIONISIE (1806-1873) 2680. Epifanie, Episcopul Buzăului şi Vrancei. Episcopul Dionisie Romano, promotor al culturii şi al emancipării neamului (Bishop Dionisie Romano, Advocate of the Nation’s Cultural Emancipation). Buzău, Ed. Episcopiei Buzăului şi Vrancei, 2006, 80 p. RUSAILĂ, NIFON (1789-1875) 2681. Zăvoianu, Corneliu. Nifon mitropolitul, primatul României (1850-1875), fondator de seminar teologic ortodox (Metropolitan bishop Nifon patriarch of Romania (1850-1875) fonder of the Orthodox theologic seminary). Ortodoxia, 2006,

57, nr. 1-2, p. 202-220. RUSU, ALEXANDRU (1884-1963) 2682. Pop, Gheorghe. Demn urmaş al marilor ierarhi ai Bisericii Române Unite, Greco-Catolică şi al corifwilor Şcolii ardelene - episcopul Alexandru Rusu - 120 de ani de la naştere (Bishop Alexandru Rusu - 120 years since his birth - a respected successor of the great hierarchs of the GreekCatholic Church and Şcoala Ardeleană). AMMar, 2005, 3, p. 329-334. 2683. *Pop, Gheorghe. Episcopul Alexandru Rusu - demn urmaş al marilor ierarhi ai Bisericii Române Unite GrecoCatolică. 120 de ani de la naştere (Bishop Alexandru Rusu successor of the great hierarchs of the Romanian GreekCatholic Church. 120 years since his birthday). PU, 2004, 3-4, p. 169-173; AMMAR, 2005, 3, p. 329-334. 2684. *** 120 ani de la naşterea Episcopului Dr. Alexandru Rusu (120 years since the birth of Bishop Alexandru Rusu, Ph. D.). Baia Mare, Ed. Scriptorium, 2004, 488 p. SAFTU, VASILE (1863-1922) 2685. Pinca, Petru. Protopop Dr. Vasile Saftu (1863-1922), întâiul numit în scaunul de Episcop al Armatei Române cu sediul la Alba Iulia (Archpriest Dr. Vasile Saftu (1863-1922) the first bishop of the Romanian Army in Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 159-214. SANCIALI, NICOLAE (?-1852) 2686. Popa, Cristian Ioan. Protopopul greco-catolic Nicolae Sanciali (+1852) din Cugir - repere biografice (The archpriest Nicolae Sanciali (+1852) of Cugir - biographical notes). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 245-261. SANDU, IOAN D. (1889-1955) 2687. Petcu, Adrian Nicolae. Prof. Ioan D. Sandu, martir al Bisericii Ortodoxe Române (Prof. Ioan D. Sandu, a martyr of the Romanian Orthodox Church). DI, 2005, 10, nr. 7, p. 48-52. SOFRONIE DIN CIOARA 2688. *Străjan, Ioan. Ieromonahul Sofronie din Cioara apărător al credinţei strămoşeşti (Monk Sofronie of Cioara, defender of the ancient belief). Dac, 2002, nr. 11, p. 35-38. STAN, VASILE (1875-1945) 2689. Goia, Eugen. Episcopul dr. Vasile Stan - un mare patriot şi om de cultură (A great patriot and scholar). Cred. S, 2005, 15, nr. 8, p. 5. STANCA, SEBASTIAN (1878-1947) 2690. Dobrei, Florin. Protopop Stavrofor Dr. Sebastian Stanca - micromonografie (Archpriest Dr. Sebastian Stanca micromonography). RT, 2006, 16, nr. 1, p. 131-143. STĂNILOAIE, DUMITRU (1903-1993)

98

2691. Antonie, Mitropolitul Ardealului. Părintele Dumitru Stăniloaie. Omul şi teologul (Father Dumitru Stăniloaie. The man and the theologian). Saeculum, 2004, 3, nr. 1, p. 226-229. 2692. Bria, Ion. Metoda "teologică" a Părintelui Stăniloaie (The "theological" method of Father Stăniloaie). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 46-49. 2693. Buchiu, Ştefan. Cosmologia în opera Părintelui Stăniloaie şi implicaţiile ei ecologice (Cosmology in the work of Father Stăniloaie and its ecological implications). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 60-75. 2694. Ciora, Andreea. Dumitru Stăniloaie - "Sfântul cărţilor" (Dumitru Stăniloaie - "the saint of the books"). Cred. S, 2006, 16, nr. 11, p. 4. 2695. Clement, Olivier. Cel mai mare teolog ortodox al secolului XX (The greatest Orthodox theologist of the 20th century). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 86-94. 2696. Grigorescu, Florin. With father Dumitru Stăniloae about father Dumitru Stăniloaie. CCS, 2006, 12, p. 259-268. 2697. Iloaie, Ştefan. Ascetica şi mistica în teologia Părintelui Stăniloaie (Ascetism and mystic in the theology of Father Stăniloaie). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 95-107. 2698. *Neamţu, Mihail. Between the gospel and the nation: Dumitru Stăniloaie's ethno-theology. Archaeus, 2006, 3, nr. 10, p. 9-46. 2699. Popa, Virginia. Părintele Dumitru Stăniloaie. Biobibliografie (Father Dumitru Stăniloaie. A Biobibliography). Carte tipărită cu binecuvântarea Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei Daniel. Iaşi, Ed. Trinitas, 2004, 524 p. 2700. Preda, Radu. Centenarul Stăniloaie şi teologia universitară (The centenary Stăniloaie and the University theology). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 108-115. 2701. Remete, George. Observaţii privind specificul gândirii Părintelui Dumitru Stăniloaie (Considerations about the characteristics of Father Dumitru Stăniloaie's thinking). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 50-59. 2702. Teşu, Ioan. "Taina Teologiei" în gândirea părintelui profesor Dumitru Stăniloaie ("The mystery of theology" in the conception of Father Professor Dumitru Stăniloaie). ST, 2003, 55, nr. 3-4, p. 10-17. 2703. Teşu, Ioan C. Teologia Părintelui profesor Dumitru Stăniloaie, o teologie a iubirii şi a dăinuirii, a rugăciunii şi desăvârşirii (The teology of Professor Dumitru Stăniloaie, a theology of love, devotion, prayer, perfection). Ortodoxia, 2003, 54, nr. 3-4, p. 76-85. 2704. Toma, Ştefan. Coordonate eclesiologice în gândirea teologică a Pr. Dumitru Stăniloaie (Ecclesiological coordinates in the theological thinking of Father Dumitru Stăniloaie). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 160-181. SUCIU, IOAN (1907-1953) 2705. Manu, Mircea. Ioan Suciu - episcop martir (Ioan Suciu - a martyr bishop). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 275-280. 2706. Pădurean, Mia. Thorns and halo. The life of the martyr bishop Ioan Suciu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2004, 160 p. ŞAFRAN, ALEXANDRU (1910-2006) 2707. *Iancu, Carol. Alexandru Şafran: A life of struggle, a roy of light. SH, 2006, 6, p. 69-73. 2708. Iancu, Carol. Chief rabbi Alexander Şafran's struggle

before his expulsation from Romania. SH, 2005, 5, p. 324-350. 2709. Radnev, Manase. Alexandru Şafran: viziunea mea a fost spirituală nu politică (Alexandru Şafran - my vision was a spiritual, not a political one). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 33-38. ŞAGUNA, ANDREI (1809-1873) 2710. Şaguna, Andrei. Corespondenţa. Vol. I/ 1 (Letters. Volume I/1). Ediţie, studiu introductiv şi note de Nicolae Bocşan, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 568 p. 2711. ***. Grupaj Andrei Şaguna (Andrei Şaguna compendium). Autori: Andrei Mitropolitul Ardealului, Mircea Păcurariu, Visarion Răşinăreanu, Ana Grama, Irimie Marga. Transilvania, 2003, nr. 5-6, p. 54-74. 2712. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna. Dac, 2003, nr. 14, p. 22-23. 2713. *Furduiu, Ilie. Andrei Şaguna - 1809-1873 - ctitor al învăţământului confesional românesc (Andrei Şaguna - fonder of the Romanin confessional education). Dac, 2003, nr. 12, p. 32-35. 2714. Goia, Eugen. Mitropolitul Andrei Şaguna - ctitor de cultură şi învăţământ românesc în Munţii Apuseni ai Ardealului (Bishop Andrei Şaguna fonder of Romanian culture and education in Transylvania's Western Montains). Cred. S, 2005, 15, nr. 2, p. 5. 2715. Neamţu, Gelu. Episcopul Andrei Şaguna "Regele Românilor" la 1848 (Bishop Andrei Şaguna "The King of the Romanians" in 1848). Studia t. ort., 2004, nr. 1-2, p. 35-39. 2716. Stăniloaie, Dumitru. La începutul Ortodoxiei contemporane din Transilvania a fost Şaguna (At the beginnings of the contemporary orthodoxism in Transylvania, there was Şaguna). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 22-28. ŞTEFAN, SIMION (?-1656) 2717. Păcurariu, Mircea. Mitropolitul Simion Ştefan slujitor al Bisericii şi al Poporului Român (Metropolitan Simion Ştefan, servant of the Romanian Church and the Romanian people). ÎP, 2005, 21, p. 571-590. ŞTEFĂNESCU, MELCHISEDEC (1822-1892) 2718. Pentelescu, Aurel. Episcopul Melchisedec Ştefănescu la Academia Română (Bishop Melchisedec Ştefănescu at the Romanian Academy). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 57-65. 2719. Petcu, Adrian Nicolae. Episcopul Melchisedec Ştefănescu în scrierile unor teologi ortodocşi interbelici (Bishop Melchisedec Ştefănescu in the writings of some witerwas Orthodox theologians). Theologos, 2006, nr. 1-6, p. 42-49. ŞTERCA ŞULUŢIU, ALEXANDRU (1794-1867) 2720. Bonda, Ioana Mihaela. Cronica unei conferinţe. Viena 1856 (The chronicle of a conference. Vienna, 1856). AŞD, 2005, 1, p. 345-354. TEOTIM I (?-c. 407) 2721. Ielciu, Ioan-Mircea. Un părinte străromân ierarh şi

99

teolog: Teotim I (An ancient Romanian hierarch and theologian: Teotim I). RT, 2005, 15, nr. 1, p. 76-84. 2722. Vicovan, Ion. Străromânul Teotim de Tomis, teolog şi sfânt al Bisericii nedespărţite, model de cooperare pentru Biserica noastră astăzi (The Romanian forbear Teotim of Tomis, a theologist and a saint of the undivided church, a model of cooperation for our present church). ASUIteol.., 2004, 9, p. 346-357. TOTOIANU, IOACHIM

Like Any Other). Colecţie recuperată, îngrijită de Mircea Motrici. Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 185 p. VANCEA, IOAN (1820-1892) 2725. Vancea, Ioan. Mitropolitul greco-catolic Ioan Vancea - demn urmaş al corifeilor Şcolii Ardelene (The GreekCatholic bishop Ioan Vancea - successor of Şcoala Ardeleană). AMMar, 2005, 3, p. 319-328. VULCAN, SAMUIL 1758-1839

2723. *Totoianu, Radu. Un luptător pentru desăvârşirea unităţii naţionale a românilor, preotul Ioachim Totoianu din Miceşti (A fighter for the completion of Romanians' national unity, preast Ioachim Totoianu from Miceşti). PA, 2003, 3, p. 227-236. UDIŞTEANU, DIONISIE (1900-1984) 2724. Udişteanu, Dionisie. O viaţă ca oricare alta (A Life

2726. *Duicu, Ioana. O circulară inedită redactată de Samuil Vulcan în 1823 privind cultura duzilor ("fragilor") (A novel document edited by Samuil Vulcan in 1823 regarding mulberry crop). Biharea, 2001, 28, p. 33-40. 2727. Mihoc, Blaga. Etnie şi confesiune. Samuil Vulcan şi românii ortodocşi arădeni (Ethnic and confession. Samuil Vulcan and the Arad Orthodox Romanians). Familia, 2004, 40, nr. 2, p. 43-50; nr. 3, p. 46-51; nr. 5, p. 75-83.

II. Preistorie şi antichitate
1. GENERALITĂŢI
2728. Alicu, Dorin. File risipite, file regăsite (1974-2004) (Scattered pages, regained pages (1974-2004). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 297 p. 2729. Angelescu, Mircea. Standarde şi proceduri în arheologie (Standards and procedures in archaeology). Bucureşti, Ed. Daim, 2004, 176 p. 2730. *Anghel, Dan. Metode şi etape în studiul tehnologiilor de confecţionare a ceramicii preistorice (Methods and stages in the study of prehistorical ceramics manufacturing technologies). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 393-402. 2731. *** Archaeological pluridisciplinary researches at Borduşani-Popină. Editor Dragomir Popovici,. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2003, 196 p. 2732. *** Archeologie und Geschichte der Region des Eisernen Tores zwischen 275-602 N. Chr. Bucureşti, Ed. Vavila Edinf, 2003, 116 p. 2733. *** Archéozoologie en Roumanie. Corpus des données. Auteurs : Adrian Bălănescu, Mircea Udrescu, Radu Valentin, Dragomir Popovici. Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2003, 344 p. 2734. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin; Moise, Dragoş. Omul şi mediul animal între mileniile VII-IV î. e. n. la Dunărea de Jos (The man and animal environment between 7th-4th milleniums BC on the Lower Danube). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 404 p. 2735. Bejan, Adrian; Măruia, Liviu. Civilizaţia getodacilor. Universul ocupaţional. Meşteşugurile (Getae and Dacian civilization. Professional environment. Craftsmanship). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 165 p. 2736. Bejan, Adrian; Pădurean, Ovidiu C. Prelucrarea osului şi cornului în secolele IV-V d. Hr. în spaţiul fostei Dacii preromane. Tehnici de execuţie a obiectelor din os şi corn (Bone and antler processing in the 4th-5th centuries AD in the area of former pre-Roman Dacia. Manufacturing techniques of bone and antler items). Banatica, 2005, 17, p. 247-260. 2737. Beldiman, Corneliu. Istoria veche a românilor. Datele (Romanians' ancient history. Dates). Bucureşti, Ed. Universul juridic, 2005, 251 p. 2738. Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria. Piese preistorice de podoabă descoperite în peşteri hunedorene (Prehistorical adornement items discovered in Hunedoara caves). Corviniana, 2005, 9, p. 41-79. 2739. *Boroffka, Nikolaus. Resursele minerale din România şi stadiul actual al cercetărilor privind mineritul preistoric (Mineral resources of Romania and the present stage of researches regrading prehistoric mining). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 71-94. 2740. Chirica, Vasile; Constantinescu, Oana. Descoperiri arheologice pe Valea Trotuşului (Archaeological discoveries in the Trotuş Valley). Carpica, 2004, 33, p. 10-40. 2741. *Ciugudean, Daniela. Observaţii de paleotehnologie antică ocazionate de restaurarea unor artefacte din os şi corn de la Apulum (Observations of ancient paleotechnology occasioned by the restoration of some bone and antler-made artefacts from Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 425-440. 2742. *** Comerţ şi civilizaţie. Transilvania în contextul schimburilor comerciale şi culturale în antichitate (Trade and civilization. Transylvania in the context of commercial and cultural exchanges in ancient time). Editori/ Editors: Călin Cosma, Aurel Rustoiu. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 296 p. 2743. Comşa, Alexandra. Populaţii de origine stepică din perioada de tranziţie şi epoca bronzului de pe teritoriul României. O abordare antropologică (Populations of steppe origine in the transition period and Bronze age on the territory of Romania. An anthropological approach). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 110 p. 2744. Crăciun, Victor; Papari, Aurel. De la Dacia la România. Studiu, antologie, comentarii privind începuturile

100

românităţii (From Dacia to Romania. Study, anthology, comments regarding the beginnings of romanity). Constanţa, Ed. Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni; Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Aromână "Andrei Şaguna", 2006, 434 p. 2745. *** Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2001 (The chronicle of the archaeological research in Romania. The 2001 campaign). Editori: Mircea Victor Angelescu, Corina Bots, Irina Oberlönder-Târnoveanu. Bucureşti, Ed. CIMEC, 2002, 520 p. 2746. *** Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2003 (The chronicle of the archaeological researches in Romania. The 2003 campaign). Editori: Victor Angelescu, Irina Oberländer-Târnoveanu, Florela Vasilescu. Bucureşti, Ed. CIMEC, 2004, 510 p. 2747. Florescu, Adrian; Florescu, Marilena. Cetăţile tracogetice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti (jud. Botoşani) (Thracian-Dacian fortresses in the 6th-3rd centuries BC at Stânceşti (Botoşani county). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 181 p. 2748. Ganciu, Anca. Piepteni din corn şi os din secolele IV a. Chr. -I p. Chr., dela Dunărea de Jos (Horn and bone combs from the 2nd BC-1st AD, from the Lower Danube). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 53-82. 2749. Georgescu, Cristina. Essai de reconstruction d'un bouclier (Istros, VIe s. av. J. -C.). Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 5-51. 2750. Gherghe, Petre; Nica, Marin; Ridiche, Florin. Cercetările arheologice sistematice din punctele "Castraviţa" şi "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) (Sistematic archaeological research at "Castraviţa" and "La Ruptură" sites, locality of Desa, Dolj county (2001 campaign). Oltenia, 2004, 15, p. 13-22. 2751. *Gligor, Mihai. Consideraţii privitoare la neoliticul târziu/eneoliticul timpuriu din sud-vestul Transilvaniei. Materiale cermice de la Alba-Iulia - Lumea Nouă (Considerations regarding late Neolithic/early Eneolothic in South-Western Transylvania. Ceramic materials at Alba-Iulia the New World). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 9-34. 2752. Gogâltan, Florin; Aldea, Ioan Al. ; Ursuţiu, Adrian. Raport preliminar asupra investigaţiilor arheologice de la Gligoreşti - "Holoame", com. Luna, jud. Cluj (1944-1996) (Preliminary report on the archaeological investigation from Gligoreşti - "Holoame", Luna village, Cluj county (19441996). Apulum, 2004, 41, p. 61-101. 2753. *Lascu, Ilie. Statuete antropomorfe descoperite la Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit" (Hominoid statuettes discovered at Alba Iulia - "Dealul Furcilor-Monolit"). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 135-140. 2754. Luca, Sabin Adrian. Descoperiri arheologice din judeţul Hunedoara - din paleolitic până la începutul civilizaţiei dacice (Archeological discoveries in Hunedoara county - from Paleolithic up to the beginning of the Dacian civilisation). SUCH, 2005, 2, p. 7-51. 2755. Luca, Sabin Adrian. Roşcani, cercetări arheologice (Roşcani, archaeological research).Deva, Ed.Emia, 2004, 75 p. 2756. Luca, Sabin Adrian; Roman, Cristian; Diaconescu, Dragoş. Archaeological studies in the Cauce Cave. Vol. I-IV. Bucureşti, Economică, 2004, 286 p. 2757. Mare, Mircea. Banatul între secolele IV-IX. Meşteşuguri şi ocupaţii tradiţionale. Vol. II (Banat during the 4th-9th centuries. Trades and traditional professions).

Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 97 p. 2758. Marin, Tamalia Elena. Consideraţii metodologice privind metalurgia antică în spaţiul nord-pontic (Methodological remarks regarding ancient metallurgy in North-Pontic area). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 3-17. 2759. Măndescu, Dragoş. Arheologia văii Râului Doamnei. Vestigii din preistorie până în epoca romană (Archaeology of Râul Doamnei (the Lady's River). Vestiges from prehistory until the Roman age). Argesis, 2004, 13, p. 107-122. 2760. Măndescu, Dragoş. Varia archaeologica ordessensia. Argesis, 2005, 14, p. 81-87. 2761. Mărghitan, Liviu. Din umbră de milenii (From the shade of milleniums). Arad, Ed. Fundaţiei Moise Nicoară, 2004, 99 p. 2762. *Moldovan Emil. Dispozitivul pivotant de la Deda (jud. Mureş) pentru confecţionat ceramică din suluri de lut (The revolving device from Deda (Mureş county) for manufacturing ceramics out of clay roles). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 403-424. 2763. *Molnár, Zsolt. Două celturi descoperite în perimetrul oraşului Aiud (Two celts discovered in the perimeter of Aiud town). Marisia, 2003, 27, p. 49-51. 2764. Negrei, Dimitrie P. O bază de date pentru idolii antropomorfi cataloage şi extrageri de tabele (A database for antropomorphic idols: catalogs and diagram excerpts). Tibiscum, 2005, 12, p. 205-226. 2765. Nemeth, Eduard; Rustoiu, Aurel; Pop, Horea. Limes Dacicus Occidentalis. Die befestigungen im westen Dakiens vor und Nach der Römischen eroberung. ClujNapoca, Ed. Mega, 2005, 177 p. 2766. *O'Shea, John M. ; Barker, Alex W. ; Nicodemus, Amy; Sherwood, Sarah; Szentmiklosi, Alexandru. Archaeological investigations at Pecica "Şanţul Mare": the 2006 campaign. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 211-228. 2767. Olariu, Cristian. Istoria veche a României (The ancient history of Romania). Bucureşti, Ed. Credit, 2004, 108 p. 2768. Palincaş, Nona. Zur chronologischen Stellung der kannellierten (Vor-Basarabi) Keramik von Popeşti. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 55-64. 2769. *Paraschiv, Dorel. Cercetările arheologice de la Baia (jud. Tulcea), punctul "Staţia de epurare" (Archaeological research from Baia (Tulcea county), "The cleaning station"). Peuce, 2004, 2, p. 153-159. 2770. Păunescu, Alexandru. Din istoria arheologiei româneşti pe baza unor documente de arhivă (From the history of the Romanian archaeology based on archive documents). Ediţie de Alexandra-Cristina Păunescu. Bucureşti, Ed. AGIR, 2003, 164 p. 2771. *Petică, Mihai; Apai, Emeşe. Materiale preistorice de la Târgu-Mureş "Cetate" (Prehistoric materials from TârguMureş "Cetate"). Marisia, 2003, 27, p. 9-23. 2772. Pop, Horea; Bejinaru, Ioan; Băcueţ-Crişan, Dan; Băcueţ-Crişan Sanda; Sana, Daniel; Csók, Zsolt. Şimleul Silvaniei. Monografie arheologică I. Istoricul cercetărilor (Şimleul Silvaniei. Archaeological monograph. The history of the research). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 173 p. 2773. *Popa, Cristian I. ; Rustoiu, Gabriel T. ; Popovici, Pantelimon. Două noi piese de plastică preistorică (Two new pieces of prehistoric art). PA, 2004, 4, p. 36-48. 2774. Protase, D. Orizonturi daco-romane. Vol. II (DacoRomans studies. Vol. II). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005,

101

432 p. 2775. *** Relaţii interetnice în spaţiul românesc. populaţii şi grupuri etnice (II î. Chr. - V d. Chr.) (Interethnical relations in the Romanian areal. Ethnical populations and groups). Coordonatori: Ioan Marian Ţiplic, Silviu Istrate Purece,. Alba Iulia, Ed. Altip, 2006, 253 p. 2776. Roman, Cristian C. ; Diaconescu, Dragoş. Repertoriul descoperirilor arheologice din peşterile sudvestului Transilvaniei (The repertory of archaeological discoveries from the South-Western Transylvania caves). Corviniana, 2005, 9, p. 9-40. 2777. *Schuster, Cristian. Mediul înconjurător la Dunărea de Jos în preistorie. Câteva gânduri (Eenvironment on the Lower Danube during prehistory. Some thoughts). Drobeta, 2004, 14, p. 5-16. 2778. Schuster, Cristian. The navigation in prehistory in the region of the Lower Danube. A possible introduction. Drobeta, 2005, 15, p. 32-46. 2779. *Szentmiklosi, Alexandru. Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.). Expoziţie internaţională itinerantă (The art of processing bronze in Banat - 2nd millenium BC. Itinerant international exhibition). AB, 20042005, 12-13, p. 611. 2780. Şovan, Octavian Liviu; Ignat, Mircea. Aşezarea getică fortificată de la Cotu-Copălău (Getic fortified settlement from Cotu-Copălău). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 113 p.

2781. Teodorescu, Raluca. Înmormântările tumulare cu ocru pe teritoriul României (Ochred tumular burials on Romanian territory). BCIVA, 2004, 3, p. 7-20. 2782. Toma, Corina. Habitatul antic în Câmpia Crişurilor. Condiţii de locuire şi descoperiri de epoca dacică (Ancient habitat in Câmpia Crişurilor. Living conditions and discoveries from Dacian times). AŞD, 2005, 1, p. 40-51. 2783. Turcu, Mioara. Arheologie (Archaeology). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2004, 136 p. 2784. *Vasiliu, Ioan. Cercetările arheologice de salvare de la Frecăţei, jud. Tulcea (The rescue preservation archaeological research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 932. 2785. *Vintilă, Nicu. Podul roman de la Grojdibodu, construit de Domiţian şi Fuscus, între anii 86-87 (The Roman bridge from Grojdibodu, built by Domiţian and Fuscus, between 86-87). AO, 2004, 18, p. 21-40. 2786. Virag, Cristian. Cercetări arheologice la UrziceniVamă (Archaeological research at Urziceni-Vamă). AMP, 2004, 26, p. 41-76. 2787. Vulpe, Alexandru. 50 years of systematic archaeological excavations at the pre- and protohistoric site at Popeşti. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 19-37. 2788. *Wollmann, Volker; Ciugudean, Horia. Noi cercetări privind mineritul antic în Transilvania (New research regarding ancient mining in Transylvania). Apulum, 2005, 42, p. 95-116.

2. PREISTORIE
a. EPOCA PIETREI
1. PALEOTILIC ŞI MEZOLITIC
2789. Bădocan, Ioana; Maxim, Zoia. Peşterile paleolitice sanctuare naturale? (Paleolithic caves - natural sanctuaries?). Tibiscum, 2005, 12, p. 11-17. 2790. *Beldiman, Corneliu. Art mobilier au Paléolithique supérieur de l'Olténie, Roumanie. AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 121. 2791. Brudiu, Mihalache. Galets et plaquettés utilisées dans la station paléolithique de Cotu Miculinţi (dép. de Botoşani). SAA, 2004-2005, 10-11, p. 3-8. 2792. Cârciumaru, Marin. Paleoliticul, epipaleoliticul şi mezoliticul lumii (World paleolithic, epipaleolithic and mezolithic). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2005, 289 p. 2793. Chirica, Vasile; Borziac, Ilie. Considérations générales concernant le Paléolithique moyen entre le Dniestr et la Tissa. Carpica, 2005, 34, p. 5-36. 2794. *Popa, Cristian Ioan. În legătură cu câteva descoperiri Bodrogkersztur (About some Bodrogkersztur discoveries). PA, 2003, 2, p. 8-15.

2. NEOLITIC
2795. Alaiba, Ruxandra. Cultura Horodiştea/ErbiceniGorodişte-Kasperovcy: plastica antropomorfă (Horodiştea/Erbiceni-Gorodişte-Kasperovcy culture: antropomorphic fine arts). Carpica, 2004, 33, p. 78-93. 2796. Alaiba, Ruxandra. Lingurile de lut cucuteniene, ustensile şi recuzite rituale (The clay spoons from Cucuteni, tools and ritual pieces). AMEM, 2003, 3, p. 81-94. 2797. Batariuc, Paraschiva-Victoria; Botezatu, Dan. Une possible inhumation cucuténienne trouvée à Mihoveni - "Cahla Morii". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 21-30. 2798. Băcueţ-Crişan, Sanda; Cârstea, Anamaria. Plastică antropomorfă neolitică de la Porţ "Corău" (jud. Sălaj) (Anthropomorphic Neolithic painting from Porţ "Corău" (Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 11-15. 2799. Băltean, Ion Cornel. Stadiul actual al cercetărilor privind industria litică cioplită în neoliticul timpuriu din Banat (Present stage of research regarding carved lithic industry in Early Neolithic in Banat). PB, 2005, 4, p. 7-25. 2800. *Beldiman, Corneliu. Date asupra industriei materiilor dure animale în aşezări neolitice timpurii din sudestul Transilvaniei (Data on the industry of hard animal materials in Early Neolithic settlements in South-Eastern Transylvania). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 22-54. 2801. Beldiman, Corneliu. Industria materiilor dure

102

animaliere în aşezări neolitice timpurii din sud-estul Transilvaniei (The industry of raw animal matter in Early Neolithic settlements in South-Eastern Transylvania). RB, 2003, 17, p. 9-31. 2802. *Beldiman, Corneliu; Sztancs, Diana-Maria. Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: Brăţări de os (Early Neolithic jewelry made of hard animal material discovered on the territory of Romania: bone bracelet). RB, 2005, 19, p. 9-30. 2803. Bem, Cătălin. Considérations sur quelques types de pièces gumelnitiennes en cuivre. Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 147-172. 2804. *Biagi, Paolo; Voytek, Barbara A. Excavations at Peştera Ungurească (Caprelor) (Cheile Turzii, Petreşti de Jos, Transylvania) 2003-2004: a preliminary report on the chipped stone assemblages from the chalcolithic toarte pastilate (Bodrogkeresztúr) layers. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 177-202. 2805. Bodi, George. Studiul traseologic al utilajului litic cioplit din aşezarea cucuteniană de fază A de la Hoiseşti. Consideraţii preliminare (Track study of the lithic carved tool from the stage A Cucuteni settlement from Hoiseşti. preliminary considerations). Carpica, 2005, 34, p. 373-384. 2806. Boghian, Dumitru. La phase Cucuteni A-B: une inconnue? (The Cucuteni A-B phase - unknown?). CCS, 2004, 10, p. 111-129. 2807. Boghian, Dumitru; Ignătescu, Sorin; Mareş, I. ; Niculică, B. P. Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Feteşti-la Schit (com. Adâncata, jud. Suceava) (The most significant results of the arheological research made in Feteşti site - Adâncata, county of Suceava). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 161-175. 2808. *Braşovean, Florin. Burials in the area of the Foeni culture group. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 129-134. 2809. *Ciută, Marius Mihai. Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând fazelor timpurii ale culturii Vinca din sud-vestul Transilvaniei (Contributions to the repertory of the discoveries belonging to the early stages of the Vinca culture in the South-Western Transylvania). PA, 2004, 4, p. 29-35. 2810. Comşa, Eugen. Gesturile redate de figurinele şi reprezentările antropomorfe de pe unele vase din epoca neolitică din România (Gestures from anthropomorphous figurines and representations on some Neolithic pots from Romania). AMET, 2006, 20, p. 313-324. 2811. Daisa-Ciută, Beatrice; Zach-Obmann, Barbara; Ciută, Marius. Identificarea macroresturilor vegetale descoperite într-un sit aparţinând perioadei neoliticului dezvoltat (Identifying vegetal remainings discovered in an archaelogical site belonging to the Middle Neolithic). Apulum, 2004, 41, p. 103-112. 2812. Gheorghiu, Dragoş. The archaeology of dwelling. Theory and experiments. Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 105 p. 2813. Gligor, Mihai. Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând culturii Petreşti din bazinul Mureşului mijlociu (Contributions to the repertoire of discoveries belonging to the Petreşti culture from the middle Mureş basin). AMP, 2004, 26, p. 17-39. 2814. Godea, Ioan. Arhitectura în epoca neolitică (Arhitecture in Neolithic). AMMar, 2005, nr. 3, p. 25-43. 2815. Gogâltan, Florin. Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (Tells in Near East and the Carpathian

Basin. A short comparative sight on the pre-historical habitat). ATS, 2005, 4, p. 79-129. 2816. *Hansen, Svend. Figurinele neolitice din sudul Bazinului Carpatic (Neolithic figurines from Southern Carpathian Basin). AB, 2004-2005, 12-13, p. 25-40. 2817. Ignătescu, Sorin. Decorul liniar pe fond alb în faza Cucuteni A (Linear decor on the white background in the Cucuteni A phase). CCS, 2004, 10, p. 99-110. 2818. Ignătescu, Sorin. Istoricul cercetării culturii Cucuteni în Podişul Sucevei (Historical research of the Cucuteni culture in the Suceava Plateau). CCS, 2005, 11, p. 3-18. 2819. László, Attila. Az Erősd-Cucuteni kultúra időrendjéről (On the chronology of the Ariuşd-Cucuteni culture). EMDolgozatok, 2006, nr. 1, p. 9-28. 2820. László, Attila; Cotiugă, Vasile. On the Chalcolitie housebuilding. Archaelogical observations and some experimental archaelogical data. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 147-170. 2821. Lazarovici, Gh. ; Petrescu, Sorin; Negrei, Dimitrie; Sorin, Ion; Ţârdoiu, Daniela. Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 (Diggings at Balta Sărată. The 2004 campaign). Tibiscum, 2005, 12, p. 157-182. 2822. Lazarovici, Gheorghe. Vulturul - pasărea morţii, a regenerării şi mesager al zeilor (The eagle - the bird of death, regeneration and messenger of Gods). AMET, 2006, 20, p. 271-282. 2823. *Lazarovici, Gheorghe Corneliu; Lazarovici, Magda Cornelia. A home altar at Gura Baciului. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 103-112. 2824. Luca, Sabin Adrian. Eine stilisierte zoomorphe Statuette der neolithischen Siedlung von Reussmarkt / Miercurea Sibiului (Kreis Hermannstadt / Sibiu). Forschungen, 2005, 48, p. 33-52. 2825. Luca, Sabin Adrian. La necropole appartenent à la culture Turdaş trouvée à Orăştie - Dealul Pemilor, le lieu dit X2. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 13-27. 2826. Luca, Sabin Adrian; Diaconescu, Dragoş; Georgescu, Adrian; Suciu, Cosmin. Cercetările arheologice de la Miercurea Sibiului - Petriş (jud. Sibiu). Campaniile anilor 1997-2005 (Archaeological research at Miercurea Sibiului - Petriş (county of Sibiu). 1997-2005 campaigns). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 9-20. 2827. Luca, Sabin Adrian; Suciu, Cosmin Ioan. Despre începutul neoliticului timpuriu din Transilvania (About the beginning of Early Neolithic from Transylvania). SUCH, 2004, 1, p. 9-24. 2828. *Martiş, Florentina; Popescu, Octavian. Uneltele de piatră şlefuită din locurile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş) (Polished stone tools from the neolitical settlements from Hodoni (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 21-44. 2829. Meşter, Mihai. Neoliticul târziu din Transilvania: cronologie, aspecte culturale, raporturi cu grupurile şi culturile contemporane (Late Neolithic in Transylvania: chronology, cultural aspects, relations with contemporary groups and cultures). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 7-20. 2830. Meşter, Sonia. Repertoriul arheologic al descoperirilor neoliticului târziu din judeţele: Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj (Archaeological index of the Late Neolithic discoveries in the counties of Alba, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Mureş, Sălaj). AMG, 20032005, 1-3, p. 21-31. 2831. Molnár, Zsolt; Imecs, Zoltán. Adatok a Nagykárolyi-

103

síkság és az Ér-vidék településhálózatának kutatásához (Data on the research of the Otomani cultures habitat in the Carei Plain and the Eriu Valley). EM-Dolgozatok, 2006, nr. 1, p. 2966. 2832. Niţă, Loredana; Frînculeasa, Alin. Consideraţii aupra materialului litic cioplit descoperit în aşezarea gumelniţiană de la Urlaţi (jud. Prahova) (Considerations on the carved lithic material discovered in the Gumelniţa culture from Urlaţi (Prahova county). Argesis, 2005, 14, p. 41-53. 2833. Niţu, Florina Maria. Câteva consideraţii privind geneza şi originea culturii Petreşti (Some considerations regarding the genesis and origin of the Petreşti culture). BCIVA, 2006, 4, p. 13-20. 2834. Pandrea, Stănică. Decouvertes d'ossements humains dans des établissements Gumelnitza situés au Nord-Est de la Plaine Roumaine. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 29-41. 2835. Pătroi, Cătălin Nicolae. Evoluţii culturale în neoliticul târziu din Oltenia. Contribuţii (Cultural evolutions in Late Neolithic in Oltenia. Contributions). Drobeta, 2005, 15, p. 5-15. 2836. Petrescu, Sorin M. Elemente de magie practicată în aşezarea Vinca de la Balta Sărată (mun. Caransebeş) (Vodoo elements practiced in Vinca settlement from Balta Sărată (city of Caransebeş). PB, 2005, 4, p. 89-93. 2837. *Schier, Wolfram; Draşovean, Florin. Masca rituală descoperită în tellul neolitic de la Uivar (jud. Timiş) (Ritual mask discovered in the Neolithic tell from Uivar (Timiş county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 41-56. 2838. *Spataro, Michela. Pottery typology versus technological choices: an Early Neolithic case study from Banat (România). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 63-78. 2839. *Suciu, Cosmin; White, Martin; Lazarovici,

Gheorghe; Luca, Sabin Adrian. Progress Report Reconstruction and study of the Vinca architecture and artifacts using virtual reality technology. Case study at Parţa and Miercurea Sibiului sites. ATS, 2006, 5, p. 7-24. 2840. Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu. Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus sp. descoperită în peştera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) (Prehistorical ornaments made of hard animal matter: a Spondylus sp. bead discovered in the cave of Bordu Mare (Ohaba-Ponor village, Pui commune, Hunedoara county). RB, 2004, 18, p. 9-21. 2841. Tencariu, Felix-Adrian; Robu, Ioana. Experimente privind ceramica neolitică (Experiments regarding Neolithic ceramics). Carpica, 2004, 33, p. 53-64. 2842. Terzea, Elena; Beldiman, Corneliu. Peştera nr. 1 din Dâmbul Colibii: date paleontologice şi arheologice (Cave No 1 of Dâmbul Colibii:: paleontological and archaeological data). RB, 2003, 17, p. 33-43. 2843. Tuţulescu, Ion. Plastica culturilor Sălcuţa şi Gumelniţa - studiu comparativ (The plastic art of Sălcuţa and Gumelniţa cultures - a comparative study). BCIVA, 2006, 4, p. 21-30. 2844. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă, Vasile. Nouveaux types d'idoles dans la plastique anthropomorphe de la culture Prècucuteni. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 9-20. 2845. Ursulescu, Nicolae; Tencariu, Felix-Adrian; Scarlat, Letiţia. Isaiia 2005. Noi date privind complexele de cult din cultura Precucuteni (Isaiia 2005. New data regarding cult ensembles belonging to the pre-Cucuteni culture). Carpica, 2005, 34, p. 37-54.

3. ENEOLITIC
2846. Alaiba, Ruxandra. Reprezentări zoomorfe în relief pe ceramica Cucuteni de tip C (Zoomorphic representations on the C type Cucuteni ceramics). Carpica, 2005, 34, p. 75-86. 2847. Bartók, Botond. Délkelet Erdély késő eneolitikuma (Late Eneolithic in the South-East of Transylvania). Sfântu Gheorghe, Charta Kiadó, 2005, 141 p. 2848. Bălăşescu, Adrian; Radu, Valentin. Omul şi animalele. Strategii şi resurse la comunităţile Hamangia şi Boian (The man and the animals. Strategies and resources in the communities from Hamangia and Boian). Târgovişte, Cetatea de Scaun, 2004, 310 p. 2849. *Beldiman, Corneliu; Ciută, Marius-Mihai; Sztancs, Diana-Maria. Industria materiilor dure animale în preistoria Transilvaniei: descoperirile aparţinând epocii eneolitice de la Şeuşa - "Gorgan", com. Ciugud, jud. Alba (Industry of hard animal matter in the prehistory of Transylvania: discoveries belonging to the Eneolithic period from Şeuşa - "Gorgan", Ciugud village, Alba county). Apulum, 2005, 42, p. 27-52. 2850. *Buzea, Dan. Models of Altars and Miniature Tabeles belonging to the Cucuteni-Ariuşd Culture, discovered at Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghita County. ATS, 2006, 5, p. 127-158. 2851. *Ciugudean, Horia. Cultură şi civilizaţie la Tărtăria: istoricul cercetărilor arheologice (Culture and civilization at Tărtăria; history of the archaeological research). Dac, 2006, nr. 27, p. 4. 2852. *Ciugudean, Horia; Ciută, Marius; Kadar, Manuela. Consideraţii privind câteva piese din depozitul de bronzuri de la Pănade (com. Sâncel, jud. Alba) (Considerations regarding some pieces from the bronze deposit at Pănade (vill. Sâncel, Alba county). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 95-110. 2853. *Crăciunescu, Gabriel. The Eneolithic settlement from Bistreţ (Mehedinţi county). AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 203-210. 2854. Crăciunescu, Gabriel. Un topor de aramă din judeţul Mehedinţi (Copper ax from the Mehedinţi county). Tibiscum, 2005, 12, p. 235-242. 2855. *Dima, Cristian; Oargă, Cristina. Descoperiri Coţofeni din periegheză la Şeuşa şi Drîmbar (jud. Alba) (Coţofeni surface survey discoveries at Şeuşa and Drîmbar (Alba county). PA, 2004, 4, p. 49-62. 2856. El Susi, Georgeta. Resturile de faună din nivelele Coţofeni de la Ostrovul Corbului (judeţul Mehedinţi) (Animal relics in the Coţofeni layers from Ostrovul Corbului (Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 16-31. 2857. Ersulescu, Nicolae. Date recente despre credinţele magico-religioase la începutul eneoliticului pe teritoriul Moldovei (Recent data on the magic-religious beliefs at the beginning of the Eneolithic on the territory of Moldavia). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 50-70.

104

2858. Frânculeasa, Alin. Plastica antropomorfă şi zoomorfă din epoca neo-eneolitică din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova (Neo-Eneolitic, anthropomorphic and zoomorphic fine arts from the patrimony of Prahova History and Archeological Museum). Cumidava, 2004, 27, p. 26-46. 2859. Frînculeasa, Alin. Un vas zoomorf descoperit la Colceag (judeţul Prahova) (A zoomorphic bowl discovered at Colceag (Prahova county). Argesis, 2004, 13, p. 11-26. 2860. *Ghemiş, C. ; Sava, V. Descoperiri arheologice aparţinând culturii Coţofeni din Peştera Moanei (com. Şuncuiuş, jud. Bihor) (Archaeological finds from Moanei Cave belonging to Coţofeni culture). Crisia, 2006, 34, p. 1932. 2861. Ileş, Anca. Un fragment de figurină antropomorfă descoperit la Alba-Iulia - "Lumea Nouă" (A fragment from an anthropomorphic figurine discovered at Alba Iulia - "Lumea Nouă"). BCŞS, 2005, 11, p. 31-33. 2862. Istina, Lăcrămioara Elena. Observaţii privind cercetările arheologice în situl cucutenian de la Fulgeriş, jud. Bacău. Campania 2004 (Observations regarding the archaeological research in the Cucuteni site from Fulgeriş, Bacău county. The 2004 capmapign). Carpica, 2005, 34, p. 55-74. 2863. Kacsó, Carol. Descoperiri Coţofeni la Oarţa de Sus Oul Făgetului (Coţofeni discoveries at Oarţa de Sus - Oul Făgetului). RB, 2004, 18, p. 29-37. 2864. Lazarovici, Magda-Cornelia; Botezatu, Dan; Ellis, Linda; Ţurcanu, Senica. Noi resturi de oase umane în aşezarea cucuteniană de la Scânteia (1994-2003) (New remains of human bones at Cucuteni, Scânteia (1994-2003). AM, 2003, 26, p. 297-306. 2865. Mareş, Ion. Topoare de aramă din eneolitic, din colecţiile Complexului Muzeal Bucovina (Copper axes from Eneolithic, in the collections of Bokovina Museal Complex). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 239-266. 2866. Mareş, Ion. Un topor din lut ars din colecţiile Complexului Muzeal Bucovina (Burn-clayed ax in the collections of Bukovina Museal Complex). Suceava, 20022003, 29-30, nr. 1, p. 419-422. 2867. Mirea, Pavel. Câteva date despre locuirea neoeneolitică din zona Alexandriei (Some data about the NeoEneolothic habitation from the area of Alexandria). Argesis,

2005, 14, p. 13-40. 2868. Mirea, Pavel; Frînculeasa, Alin. Locuirea eneolitică gumelniţiană de la mănăstirea Glavacioc, judeţul Argeş (Gumelniţa Eneolithic habitation from the Glavacioc monastery, Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 55-74. 2869. *Moga, Marius. Ceramica Coţofeni de la Româneşti Peştera cu Apă (com. Curtea, jud. Timiş) (The Coţofeni pottery from Româneşti - Peştera cu Apă (comm. Curtea, Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 45-56. 2870. Petrescu, Sorin M. ; Negrei, Dimitrie P. Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (Research of speological archaeology in Valea Cernei). Tibiscum, 2005, 12, p. 227-234. 2871. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea; Văleanu, MădălinCornel. Cucuteni-Cetăţuie. Monografie arheologică (19611966) (Archaeologic monograph). Piatra Neamţ, Ed. C. Mătasă, 2004, 408 p. 2872. Popa, Cristian I. Reprezentări speciale pe ceramica de tip Coţofeni. Aspecte ale cultului urano-solar în preistorie (Special representations on the Coţofeni ceramics. Aspects of the Uranus and Sun cult in prehistory). Apulum, 2004, 41, p. 113-145. 2873. *Popa, Cristian Ioan. O groapă de cult Coţofeni de la Sebeş - Râpa Roşie (A Coţofeni cult pit from Sebeş - Râpa Roşie). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 45-70. 2874. *Sztancs, Diana-Maria; Beldiman, Corneliu; Ciută, Marius-Mihai. Podoabe din materii dure animale aparţinând culturii Coţofeni descoperite recent în Transilvania (Jewelry made of hard animal material belonging to the Coţofeni culture recently discovered in Transylvania). RB, 2005, 19, p. 31-50. 2875. Tatár, Árpád. Aşezări Coţofeni pe Valea Mureşului. Matei "După Vii" (jud. Bistriţa-Năsăud) (Coţofeni settlements on the Valea Mureşului, village of Matei (Bistriţa-Năsăud county). RB, 2004, 18, p. 23-28. 2876. *Ursulescu, Nicolae. Donnés récentes concernant l'histoire des communautés énéolithiques de la civilisation Cucuteni. ATS, 2006, 5, p. 79-114. 2877. Ursulescu, Nicolae; Boghian, Dumitru; Cotiugă, Vasile. Locuinţe de suprafaţă cu platformă din aşezarea precucuteniană de la Târgu Frumos - Baza Pătule (Ground platformed dwellings from the pre-Cucuteni settlement in Târgu Frumos - Baza Pătule). CCS, 2006, 12, p. 3-24.

b. EPOCA METALELOR
1. EPOCA BRONZULUI
2878. *Ardelean, Laura. Despre secerele din epoca bronzului (About the sikles from the Bronze Age). MAp, 20022005, 9-12, nr. 1-4, p. 20-22. 2879. Bărbat, Ioan Alexandru. Unelte din os şi corn din cultura Coţofeni. Metode de prelucrare (Bone and horn tools from the Coţofeni culture. Methods of work). BCŞS, 2005, 11, p. 45-53. 2880. Bărbulescu, Constantin Augustus; Chiţa, Mădălin. Săpături de salvare efectuate în necropola de incineraţie de la Gârla Mare (jud. Mehedinţi), în anul 2004 (Rescuing diggings performed in the incineration necropolis from Gârla Mare (Mehedinţi county) in 2004). Argesis, 2005, 14, p. 109-116. 2881. *Bejinariu, Ioan. Piese din necropola de epoca bronzului de la Felnac (jud. Arad) aflate în colecţia Muzeului din Zalău (Items from the Bronze Age necropolis in Felnac (Arad County), held by the Museum of Zalau). AB, 20022003, 10-11, nr. 1, p. 67-72. 2882. Bejinariu, Ioan. Săpăturile arheologice de la Giurtelecu Şimleului "Coasta lui Damian". Câteva consideraţii referitoare la staţiunile fortificate din aria culturii Wietenberg (Archaeological diggings from Giurtelecu Şimleului "Coasta lui Damian". Some considerations regarding the fortified station belonging to the Wietenberg culture). AMP, 2004, 26, p. 89-109.

105

2883. Bejinariu, Ioan; Lakó, Eva; Sana, Daniel V. Materiale arheologice din epoca bronzului de la Doh (com. Măierişte), jud. Sălaj (Bronze Age archaeological items in Doh (com. Măierişte), Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 111-131. 2884. Bolohan, Neculai; Mihu, Cătălina. Unele completări şi observaţii privind necropola de la Doina (com. Gârcina, jud. Neamţ) (Some addenda and observations regarding the necropolis from Doina (vill. Gârcina, Neamţ county). Carpica, 2004, 33, p. 94-109. 2885. *** Bronzefunde aus Rumänien. Descoperiri de bronzuri din România. Vol. II (Bronze items discovered in Romania). Editat de Tudor Soroceanu. Bistriţa, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2005, 501 p. 2886. Brudiu, Mihail. La izvoarele istoriei tracilor (At the sources of the history of Thracians). Balcania, 2004, nr. 1, p. 21-23. 2887. Chicideanu-Motzoi, Ion; Gugiu, Despina. Un mormânt dinb epoca bronzului descoperit la Cârlomăneşti (jud. Buzău) (A Bronze Age tomb discovered at Cârlomăneşti (Buzău county). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 5-41. 2888. Chira, Ioana. Spade celtice distruse voluntar la Pişcolt. Teorii ale problematicii (Celtic swords intentionally distroyed at Pişcolt. Theories on the topic). AŞD, 2006, 2, p. 13-24. 2889. Ciugudean, Horia. Descoperiri aparţinând Bronzului târziu pe cursul mijlociu al Mureşului (Discoveries belonging to the Late Bronze on the middle Mureş River). Apulum, 2004, 41, p. 178-185. 2890. Ciută, Marius. Consideraţii asupra locuirii Wietenberg de la Şeuşa - La cărarea morii (com. Ciugud, jud. Alba) (Remarks on Wietenberg dwelling from Şeuşa (Ciugud com., Alba county). Apulum, 2004, 41, p. 147-178. 2891. Comşa, Alexandra; Semuc, Cătălina. The bearers of the tumular ochre burials. Some social aspects. Drobeta, 2005, 15, p. 102-105. 2892. Crăciunescu, Gabriel. Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei (The Verbicioara culture in the Western part of Oltenia). Craiova, Ed. MJM, 2004, 382 p. 2893. Crăciunescu, Gabriel. Mărturii ale practicării metalurgiei şi obiecte de metal în cadrul culturii Verbicioara (Evidence of practicing metallurgy and metal-made objects from Verbicioara culture). Drobeta, 2005, 15, p. 57-101. 2894. *Emődi, J. Descoperiri de la sfârşitul epocii bronzului din Bihor (Corrigenda) (Late Bronze Age discoveries in Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 33-34. 2895. Emödi, Ioan. O aşezare din epoca bronzului de la Palota Veche (A Bronze Age settlement from Palota Veche). EN, 2002, 12, p. 5-35. 2896. Georgescu, Adrian; Gonciar, Andrei. Un mormânt Noua descoperit la Valea Viilor (jud. Sibiu) (A Noua grave discovered at Valea Viilor (Sibiu county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 21-30. 2897. Irimia, Mihai; Belc, Marius. O seceră de bronz de la Medgidia şi rezultatul analizelor spectrale efectuate asupra ei (A bronze sickle from Medgidia and the results of its spectroscopy examination). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 15-20. 2898. *Kacsó, Carol. Contribuţii la cunoaşterea bronzului târziu din nordul Transilvaniei. Cercetările de la Bicaz-Igoaie (Contributions to the understanding of Late Bronze in Norther Transylvania. Researches from Bicaz-Igoaie). RB, 2005, 19, p. 51-70.

2899. Leviţki, Oleg. Lumea tracică şi masivul cultural nordpontic în perioada Hallstattiană timpurie (secolele XII-X î. e. n.) (The Thracian world and the North-Pontic cultural massive during the Hallstatt early period (12th-10th C. BC). Bucureşti, Ed. Vavila Edinf, 2003, 432 p. 2900. Măndescu, Dragoş; Miroiu, Marius. Aşezarea aparţinând culturii Tei de la Valea Stânii (comuna Ţiţeşti, judeţul Argeş) (The settlement belonging to the Tei culture from Valea Stânii (Ţiţeşti vill., Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 101-107. 2901. *Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Dorogostaisky, Leonard. The earth works from Corneşti-"Iarcuri" (Orţişoara village, Timiş county) in the light of recent field research. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 283-290. 2902. Miriţoiu, Nicolae; Soficaru, Andrei D. ; Sultana, Nicu M. Analiza antropologică a osemintelor aparţinând mormântului din epoca bronzului de la Cârlomăneşti (jud. Buzău) (Anthropologic analysis of the bones belonging to the Bronze Age tomb from Cârlomăneşti (Buzău county). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 43-51. 2903. Molnár, Zsolt; Ghemiş, Călin. O descoperire aparţinând perioadei bronzului timpuriu din peştera Izbucu Topliţei (jud. Bihor). Consideraţii privind grupul cultural Roşia (A discovery belonging the Early Bronze Age from Izbucu Topliţei cave (Bihor county). Remarks regarding Roşia cultural group). EN, 2003, 13, p. 41-92. 2904. Motzoi-Chicideanu, Ion. Cu privire la descoperirile funerare ale grupei Verbicioara (About the funerary discoveries of the Verbicioara group). Oltenia, 2004, 15, p. 312. 2905. Niculică, Bogdan. Considèrations sur la période moyenne de l'Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava. Le complexe culturel Komarów - Costişa - Bialy Potik. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 61-68. 2906. Niculică, Bogdan; Budui, Vasile; Mareş, Ion. Consideraţii privind unele topoare de piatră, din epoca bronzului, descoperite în Podişul Sucevei (Considerations regarding some Bronze age stone-made axes, discovered in the Suceava Plateau). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 267316. 2907. Niculică, Bogdan; Mareş, Ion; Boghian, Dumitru; Ignătescu, Sorin. Consideraţii preliminare asupra practicilor funerare din necropola de tip Komariv- Bilyi-Potik-Costişa de la Adâncata (jud. Suceava) (Preliminary considerations regarding the funeral practices in the Komariv - Bilyi-Potik Costişa from Adâncata (Suceava). CCS, 2004, 10, p. 131-143; In lb. franceză, SAA, 2004-2005, 10-11, p. 69-86. 2908. Niculică, Bogdan Petru. Noi date cu privire la toporul de la Darabani - Zamèesco (Ucraina) (New data regarding the Darabani ax - Zamèesco (Ukraine). Suceava, 2002-2003, 2930, nr. 1, p. 411-419. 2909. Palincaş, Nona. Statut social şi relaţii de gen în bronzul târziu de la Popeşti. Pledoarie pentru o astfel de arheologie (Social status and social relations in the late Bronze Epoch in Popeşti. Pleading for a different kind of archaeology). Academica, 2004, 15, nr. 33, p. 26-29; În lb. engleză, Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 39-53. 2910. Pătraşcu, Ion. Depozitul de celturi de la Pietroşani (jud. Teleorman) (Deposits of Celtic items at Pietroşani (Teleorman county). Argesis, 2004, 13, p. 27-31. 2911. *Pinca, Răzvan; Rogozea, Petru. O nouă aşezare din epoca bronzului aparţinând grupului cultural Balta-Sărată

106

descoperită la Coşteiu (jud. Timiş) (A new Bronze Age settlement of Balta Sărată type from Coşteiu (Timiş county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 619-632. 2912. Plantos, Cristinel. Observaţii pe marginea a două piese din bronz din aşezarea getică de la Răcătău (jud. Bacău) (Observations regarding two bronze pieces from the Getic settlement from Răcătău (Bacău county). Carpica, 2005, 34, p. 103-114. 2913. *Rogozea, Petru; Pinca, Răzvan. O aşezare din epoca bronzului de la Lugoj (A settlement belonging to the Bronze Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 7380. 2914. Rotea, Mihai. Grupul Copăceni (I) (The group Copăceni). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, 116 p. 2915. Rotea, Mihai. Non-ferrous metallurgy in Transylvania from the Bronze Age. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 7-17. 2916. Schuster, Cristian. Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 43-50. 2917. Schuster, Cristian; Comşa, Alexandra; Semuc, Cătălina. Zu den Bestattungen der frühbronzezeitlichen Glina - Kultur. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 41-60. 2918. Schuster, Cristian; Morintz, Alexandru; Chelmec, Adrian. Ein dreidimensionales Modell einer Ansiedlung: Radovanu - "Gorgana a doua". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 3140. 2919. Sobaru, Luminiţa A. ; Andrei, Răzvan M. Noi informaţii privind locuirea preistorică de la Ampoiţa - "La pietre" (New information about the pre-historical habitat from Ampoiţa - "La pietre"). BCŞS, 2005, 11, p. 35-44. 2920. *Szentmiklosi, Alexandru. The relations of the Cruceni-Belegis culture with the Zuto Brdo-Gârla Mare

culture. AB, 2006, 14-15, nr. 1, p. 229-270. 2921. *Szentmiklosi, Alexandru. Un mormânt de incineraţie aparţinînd culturii Cruceni-Belegis descoperit la Şag (jud. Timiş) (A cremation grave belonging to the Bronze Age from Lugoj). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 81-92. 2922. Szentmiklosi, Alexandru; Draşovean, Florin. Arta prelucrării bronzului în Banat (mileniul al II-lea în. Chr.). Catalogul expoziţiei (Art of bronze processing in Banat (3rd millenium BC). Exhibition catalog). Timişoara, Ed. Solness, 2004, 134 p. 2923. Ştefan, Cristian. Cultura Verbicioara. Câteva observaţii (The Verbicioara culture. Some observations). Argesis, 2005, 14, p. 89-100. 2924. Teodorescu, Raluca. Necropolele tumulare din bronzul timpuriu în spaţiul intracarpatic (Early bronze tumular necropolis from intra-carpathian area). BCIVA, 2004, 3, p. 514. 2925. *Trandafir, Marian. Două vase de tip "peşte" din cultura Otomani II descoperite la Girişul de Criş, jud. Bihor (Two "fish" type vases from the Otomani culture II, discovered at Girişu de Criş, Bihor county). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 53-55. 2926. *Vasilescu, Tiberiu. Două complexe de epoca bronzului descoperite la Cârlomăneşti - "la Arman" (Two Bronze Age complexes discovered at Cârlomăneşti). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 295-307. 2927. Vasiliev, Valentin. Despre grupul cultural Igriţa (About Igriţa cultural group). AMP, 2004, 26, p. 133-140. 2928. Wittenberger, Mihai. Comportament funerar la Cultura "Noua" din Transilvania (Funeral behaviour at Noua Culture from Transylvania). AMET, 2006, 20, p. 305-312.

2. EPOCA FIERULUI, GETO-DACII (Sec. VII-II î.e.n.)
2929. *Ailincăi, Sorin; Micu, Cristian; Maille, Michel. Nouveaux etablissements du premier age du fer decouverts au Nord-Ouest de la Dobroudja (The rescue preservation archaeological research from Frecăţei, Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 33-40. 2930. Băjenaru, Radu. Două celturi inedite din spaţiul extracarpatic al României (Two new Celtic pieces from the extra-Carpathian territory of Romania). Carpica, 2005, 34, p. 87-94. 2931. Benga, Mihaela Silvia. Tipologia inventarului funerar din mormintele culturii Basarabi de pe teritoriul României (The typology of the funerary inventory of the tombs belonging to the Basarabi culture on the territory of Romania). BCŞS, 2005, 11, p. 55-91. 2932. Calotoiu, Gheorghe. Consideraţii asupra inventarului funerar descoperit în necropola tumulară de la Teleşti Drăgoieşti - Gorj (Considerations on the funerary inventory discovered in the tumular necropolis from Teleşti - Drăgoieşti - Gorj). Drobeta, 2005, 15, p. 106-122. 2933. David, Daniel. O încercare de prezentare a staţiunii de epocă Latène de la Răcătău (Attempt of presenting the old resort Latene from Răcătău). Carpica, 2005, 34, p. 95-102. 2934. Dumitraşcu, Valentin. The 2001 campaign in the Early Iron settlement at Popeşti - A zooarchaeological analysis. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 71-75. 2935. *Haimovici, Sergiu; Chirilă, Letiţia. Studiul unor resturi funistice descoperite în cetatea datată în Hallstattul Târziu de la Beidaud (jud. Tulcea) (The study of some fauna remains discovered at the fortress of Late Halstatt from Beidaud - Tulcea county). Peuce, 2004, 2, p. 303-310. 2936. Ignat, Mircea. Necropolele tumulare din Depresiunea Rădăuţi - rezultatele şi perspectivele cercetărilor (The tumular necropolis from Rădăuţi Depression - results and perspectives of the researches). CCS, 2002-2003, 8-9, p. 127-134. 2937. *Inel, Constantin. Istoricul cercetărilor cu privire la ceramica din prima epocă a fierului pe teritoriul României. Cu referire specială la spaţiul intracarpatic (History of the research regarding the First Iron Age ceramics on Romanian territory. With special reference to intracarpathian area). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 111-134. 2938. *Lascu, Ilie. O reprezentare inedită aparţinând culturii Basarabi de la Oarda (A special representation belonging to the Basarabi culture froam Oarda). Apulum, 2005, 42, p. 5356. 2939. *Lazăr, Simona. Cultura Insula Banului în Oltenia (The Insula Banului culture in Oltenia). AO, 2005, 19, p. 7-20. 2940. Lazăr, Simona. Cultura Vârtop în Oltenia (Vârtop culture in Oltenia).Craiova, Ed.Scrisul Românesc, 2005,180 p. 2941. Lazăr, Simona. Motive zoomorfe şi ornitomorfe pe ceramica culturii Basarabi (Zoomorphic and ornitomorphic motifs on the ceramics of the Basarabi culture). Oltenia, 2004, 15, p. 23-32.

107

2942. *Lazăr, Simona. Simboluri ornitomorfe în cultura Basarabi (Ornitomorphic symbols in the Basarabi culture). AO, 2004, 18, p. 9-20. 2943. *Lăzăr, Simona. Opinions on the funeral practices in the late Hallstatt in Oltenia. AO, 2006, 20, p. 5-12. 2944. Matei, Sebastian. Geţii de pe Valea Râmnicului. Aşezarea de la Oratia, comuna Podgoria, judeţul Buzău (Getae on the Râmnic Valley. The settlement of Oratia, Podgoria village, Buzău county). Argesis, 2004, 13, p. 39-50. 2945. *Măndescu, Dragoş. Câteva particularităţi regionale ale fibulei de schemă tracică (Some local characteristics of the Thracian fibulae). Peuce, 2004, 2, p. 41-48. 2946. Măndescu, Dragoş. Consideraţii cu privire la fibulele de schemă tracică din tezaurele de la Buneşti-Avereşti şi Epureni-Huşi (jud. Vaslui) (Considearations about Thracian fibulae in the treasures from Buneşti-Avereşti and EpureniHuşi - Vaslui country). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 2326. 2947. Măndescu, Dragoş. Materiale arheologice de la începutul celei de-a doua epoci a fierului descoperite la Ipoteşti - "La conac", judeţul Olt (Archaeological items from the beginning of the second Iron Age discovered at Ipoteşti "La conac", Olt county). Argesis, 2004, 13, p. 33-37. 2948. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin. Coiful greco-ilir de la Găvojdia (jud. Timiş) (The Greek bronze illyrian helmet from Găvojdia (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 97-100. 2949. *Medeleţ, Florin; Cedică, Valentin; Mare, Mircea; Chiu, Florentina; Rogozea, Petru. Cercetările arheologice de la Herneacova-Cetate (com. Recaş, jud. Timiş). Campania 2003, v. I (Archaeological escavations at Herneacova - Cetate (Timiş county). The 2003 campaign, v. I). AB, 2002-2003, 1011, nr. 1, p. 93-96. 2950. Niculică, Bogdan Petru. Consideraţii privind aşezarea Noua de la Cumpărătura (comuna Bosanci, judeţul Suceava) (Consideration regarding the Noua settlement from Cumpărătura (Bosanci village, Suceava county). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 1, p. 423-431. 2951. *Pădureanu, Eugen. Două acesorii vestimentare

descoperite în zona Mureşului (Two clothing accessories discovered in the Mureş area). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 101-108. 2952. *Popa, Cristian Ioan. Descoperiri din epoca fierului la Petreşti - Groapa Galbenă (Iron age discoveries at Petreşti Groapa Galbenă). PA, 2004, 4, p. 63-75. 2953. *Rustoiu, Aurel. Archäologische und historische Hinweise betreffend den Anfang der keltischen Kolonisation des innenkarpatischen Raumes. Apulum, 2005, 42, p. 57-76. 2954. Spânu, Daniel. Un mormânt de epocă târzie Latène de la Dubova (A late Latène epoch tomb from Dubova). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 83-132. 2955. *Talmaţchi, Gabriel. Semne monetare din zona carpato-pontică la mijlocul mileniului I a. Chr. (Coin traces in the Carpato-Pontic area at the middle of the 1st millenium BC). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 55-82. 2956. Toma, Corina. Circulaţia monedei de inspiraţie grecomacedoneană pe teritoriul actual al Crişanei (Circulation of Greek-Macedonian inspired coins on the present territory of Crişana). AŞD, 2006, 2, p. 25-34. 2957. Vaida, Dan Lucian. Cimitire celtice din nord-estul Transilvaniei. Rit şi ritual funerar (Celtic graveyards in the North-East of Transylvania. Funerary rite and ritual). A Som., 2004, 3, p. 375-392. 2958. Vaida, Dan Lucian. Fibule descoperite în mormintele celtice din nord-estul Transilvaniei (sec. IV-II î. Hr.) (Fibulae discovered in Celtic tomles in the North-Eastern Transylvania (4th-2nd c. BC). A Som., 2005, 4, p. 15-30. 2959. Vaida, Dan Lucian. Habitats et necropoles celtiques au Nord-Est de la Transylvanie (IVe-IIe siècles Av. J-Ch.). ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 135-138. 2960. Vasile, Ferencz Iosif. Settlements and necropoles. Few considerations on the archeological discoveries on the middle course of Mureş rivr belonging to La Tène B2-C1. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 139-149. 2961. *Vasiliev, Valentin. Despre câteva aspecte referitoare la grupul scitic din aria intracarpatică a Transilvaniei (About some aspects regarding the Scythian group from intracarpathian area of Transylvania). RB, 2005, 19, p. 71-76.

3. ORAŞELE GRECEŞTI DE LA MAREA NEAGRĂ (Sec. VII î.e.n.-VII e.n.)
2962. *Achim, Adriana Irina. Les fosses d'autel en Scythie Mineure. Essai d'analyse. ED, 2004, 12, p. 277-291. 2963. Alexandrescu, Petre. Histria. VII La zone sacrée d'époque grecque. Planches (95-129) et dépliants. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005. 2964. Baumann, V. H. Amfore şi ştampile la Histria (Amphoraes and seals in Histria). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p. 189-192. 2965. Bounegru, Octavian. La flotte militaire et comerciale romaine au Bas-Danube et au Pont Gauche. RNMY, 2004, 7, p. 14-19. 2966. Bounegru, Octavian Nicolae. Comerţ şi navigatori la Pontul Stâng şi Dunărea de Jos (sec. I-III p. Chr.) (Commerce and navigators at Pontul Stâng and the Lower Danube). Iaşi, Ed. Demiurg, 2002, 284 p. 2967. Cîteia, Adriana-Claudia. Instituţii ecleziastice pe litoralul vest-pontic, în lumina izvoarelor arheologice, literare şi epigrafice în secolele IV-VII (Ecclesiatical institutions on West Pontic coastline, according to archaeological, literary and epigraphic sources in the 4th-7th centuries). Constanţa, Ed. Muntenia, 2006, 611 p. 2968. Cojocaru, Victor. Populaţia zonei nordice şi nordvestice a Pontului Euxin în secolele VI - I î. e. n. pe baza izvoarelor epigrafice (Die Bevölkerung der nördlichen nordwestlichen Schwerzmeerküste vom 6. bis 1. jhd. v. Chr. auf grundlage des Inschriftenmaterials). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza", 2004, 500 p. 2969. Feraru, Remus Mihai. Sărbători dionysiace în cetăţile greceşti din Pontul stâng (Dionysiac celebrations in the Greek cities on the left Pontus). Banatica, 2005, 17, p. 219-234. 2970. Firicel, Mădălina. Ecrivains originaires de Callatis. SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 133-156. 2971. Ionescu, Mihai; Papuc, Gheorghe. Sistemul de apărare a litoralului Dobrogei Romane (sec. I-VII p. Chr.) (The defense system of the shores of Roman Dobruja (1st -7th century AD). Prefaţă de Alexandru Suceveanu. Constanţa, Ed.

108

Ex Ponto, 2005, 205 p. 2972. *Irimia, Mihai. Cu privire la raporturile dintre sciţi, geţi şi coloniile greceşti de la Dunărea de Jos în secolele VI-IV a Chr. (About the relations between Scythians, Getae and Greek colonies from the Lower Danube in the 6th-4th centuries BC). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 51-93. 2973. *Lungu, Vasilica. Iconographie et societé antique: a propos d'une stèle funeraire d'Orgamé. Peuce, 2004, 2, p. 4960. 2974. *Marin, Valentin. Hegesagoras - un amiral mai puţin cunoscut (Hegesagoras - a less known admiral). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 20-21. 2975. *Muşeţeanu, Crişan. Contribution à la céramique romaine de Durostorum. ED, 2004, 12, p. 145-157. 2976. Suceveanu, Alexandru. Histria - paradigmă a vieţii

urbane din provincia Scythia în secolele IV-VII p. Chr. (Histria - paradigm of urban life from the province of Scythia in the 4th-7th c. AD). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 135-142. 2977. *Ştirbulescu, Cristina. Considerations on some terracota figurines from Durostorum. ED, 2004, 12, p. 227241. 2978. Talmaţchi, Gabriel. Aspects of the circulation of the Greek coin (other than the West-pontic Dobrudjan ones) between the Danube and the Euxine Sea, during the autonomous period. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 115-122. 2979. *Toma, Natalia. Capiteluri corintice romane de la Tomis. Grupul de capiteluri "serviliene" (Corinthian Roman capitals from Tomis. The group of "Serviline" capitals). Peuce, 2004, 2, p. 73-94.

4. STATUL ŞI CIVILIZAŢIA GETO-DACĂ
2980. *Băluţă, Claudia. Contract de vânzare-cumpărare a unei sclave la Roşia Montană (Purchase contract of a slave at Roşia Montană). Dac, 2003, nr. 14, p. 9-10. 2981. Bârcă, Vitalie. Pătrunderea sarmaţilor la Dunărea de Jos şi de Mijloc şi relaţiile cu geto-dacii (sec. 1st c. -1st c. A. D.) (The ingretion of the Sarmatians into the Lower and Middle Danube and their relations with the Geto-Dacians). EN, 2002, 12, p. 45-97. 2982. Bejan, Adrian. Istoria şi civilizaţia geto-dacilor. Vol. I (The history and the civilization of the Geto-Dacians). Timişoara, Ed. Universităţii de vest, 2003, vol. 252 p. 2983. Bujarov, Olga. Zalmoxis. BCIVA, 2006, 4, p. 43-46. 2984. *Bulzan, S. ; Ghemiş, C. Cercetări arheologice în aşezarea dacică de la Hodoş "Malomdomb" (Dâmbul Morii) (Dacian late Latène settlement discovered at Hodoş "Malomdomb", Bihor county). Crisia, 2006, 34, p. 47-72. 2985. *Cătăniciu Bogdan, Ioana. Étapes de la conquête des getes et daces. ED, 2004, 12, p. 25-36. 2986. Cionchin, Ionel; Ţâru, Joria. Zeul traco-daco-get, mit şi realitate (The Thracian-Daco-Getic God, myth and reality). Timişoara, Ed. Mirton, 2004, 332 p. 2987. Costea, Florea. Aşezarea dacică de la Şinca Veche, judeţul Braşov (The Dacian settlement from Şinca Veche, Braşov county). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 7-22. 2988. Costea, Florea; Scurtu, Lucica; Bălos, Angelica. "O marcă de olar" (?) descoperită în fortificaţia dacică de la Racoş - Piatra Detunată, Jud. Braşov (The potter's sign (?) discovered in the Dacian fortification from Racoş - Piatra Detunată Braşov). Cumidava, 2003, 26, p. 11-22. 2989. *** Daco-geţii. 80 de ani de cercetări arheologice sistematice la cetăţile dacice din Munţii Orăştiei (Getae and Dacians. 80 years of systematic archaeological research at the Dacian fortresses in the Orăştie Mountains). Deva, [s. n. ], 2004, 16 p. 2990. Dana, Dan. Le dossier Gébéléďzis. Une page de l'interprétation de Zalmoxis. EN, 2003, 13, p. 117-141. 2991. Dana, Dan. Dékinaďs et Avézina. Précisions onomastiques sur deux noms historiques des daces. EN, 2003, 13, p. 143-147. 2992. Dana, Dan. The historical names of the Dacians and their memory: new documents and a preliminary outlook. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 99-125. 2993. Dima, Cristian. Piese de echipament militar, cu rol defensiv, la daci (sec. II î. chr. - sec. I d. chr.) (Dacian defensive weapons (2nd century BC. - 1st century AD). BCŞS, 2006, nr. 12, p. 41-54. 2994. *Dima, Cristian; Oargă, Cristina. Temutul falx dacic (The fearful Dacian falx). MI, 2006, 40, nr. 12, p. 58-60. 2995. Dodiţoiu, Florenţa. Cetatea dacică de la Tilişca (Dacian fortress at Tilişca). BCIVA, 2004, 3, p. 37-40. 2996. Dumitru, Carmen Zenovia. Sarmizegetusa, centrul de odinioară al lumii dacice (Sarmizegetusa, the late center of Dacian world). BCIVA, 2006, 4, p. 39-42. 2997. Ferencz, Iosif Vasile. Două fibule cu resort bilateral mare şi coarda înfăşurată de arc, provenind din aşezarea dacică de la Ardeu, com. Balşa (jud. Hunedoara) (Two fibulae with two-sided latch, and string around the spring, original from the Dacian settlement from Ardeu, Balşa village (Hunedoara county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 67-76. 2998. *Ferencz, Vasile Iosif; Bodo, Cristina. Cetatea dacică de la Ardeu (The Dacian fortress from Ardeu). Dac, 2005, nr. 22, p. 10-11. 2999. Florea, Gelu A. The public image of the Dacian aristocracy. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 1-11. 3000. Gheorghe, Ion. Cogaioanele. Munţii marilor pontifi (The Cogaions, sacred mountains of the great priests). Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 2004, 520 p. 3001. Gheorghiu, Gabriela. Dacii pe cursul mijlociu al Mureşului (sfârşitul sec. II a Ch. - începutul sec. II p. Ch.) (Dacians on the middle course of the Mureş - end of the 2nd century BC - beginning of 2nd century AD). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 524 p. 3002. *Gheorghiu, Gabriela. Piese de mobilier romane descoperite în cetatea dacică de la Costeşti-Cetăţuie (Roman furniture pieces discovered in the Dacian fortress from Costeşti-Cetăţuie). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 151-156. 3003. Glodariu, Ioan; Moga, Vasile. Cetatea dacică de la Căpâlna (The Dacian fortress from Căpâlna). Alba Iulia, Ed. Altip, 2006, 255 p; PA, 2002, 2, p. 28-37. 3004. Grec, Marius. Consideraţii despre Zamolxis şi conceptul de nemurire (Considerations about Zamolxis and the concept of immortality). SIAr, 2005, 1, p. 28-50. 3005. Grec, Marius. Geto-dacii, mare neam tracic, în contextul religios şi social indoeuropean (The Geto-Dacians,

109

important Thracian nation, in the Indo-European religions and social context). SSC, 2005, 1, nr. 1, p. 50-56. 3006. Grec, Marius. Zamolxis personnalité charsmatique de l'antiquité au nord du Danube Inférieur. SSC, 2005, 1, nr. 2, p. 78-85. 3007. Iacobeanu, George. Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic (Problems during the restoration of a Dacian provisions pot). Cumidava, 2003, 26, p. 362-368. 3008. Iacobeanu, George. Vasul borcan, emblemă a vieţii cotidiene în lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) (The pot, an emblem of daily life in the Geto-Dacian world (the form: a study on colours). Cumidava, 2005, 28, p. 234-238. 3009. Ionescu, I. Sarmizegetusa. BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 268-272. 3010. Lundius, Carolus. Zamolxis, primus gerarum legislator. Zamolxe, primul legiuitor al geţilor (Zamolxis first lawgiver of the Getae). Ediţie de Maria Crişan, Honorius Crişan. Bucureşti, Ed. Arvin Press, 2004, 402 p. 3011. Marinescu-Nour, A. Credinţe, rituri şi superstiţii getodacice (Geto-Dacian beliefs, rites and superstitions). Filipeştii de Târg, Ed. Antet XX Press, 2004, 118 p. 3012. Mateescu, Răzvan. Consideraţii asupra orientărilor astronomice ale monumentelor din Dacia preromană (Remarks about the astronomic-fronted positions of monuments in preRoman Dacia). AŞD, 2005, 1, p. 17-24. 3013. Măndescu, Dragoş. Câteva consideraţii relative la tipul de fibule Orlea-Maglavit (Some remarks regarding the type of Orlea-Maglavit fibulae). Danubius, 2004, 22, p. 7-14. 3014. Mărghitan, Liviu. Arta argintului la geto-dacii de la Est de Carpaţi (Repertoriul descoperirilor din secolele XIXXX) (Silver art at the Geto-Dacians from the East of the Carpathians - Index of the discoveries in the 19th-20th c.). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 27-46. 3015. Mărghitan, Liviu. Trésor d'objets en argent découvertes en Dacie préromaine. SUVG, 2004, 14, p. 59-67. 3016. *Merai, Sarolta Tünde. Femeia la daci (Women for the Dacians). MAp, 2002-2005, 9-12, nr. 1-4, p. 67-72. 3017. Panait, Maria. Cavalerul trac (The Thracian knight). BCIVA, 2004, 3, p. 41-44; 2006, p. 41-44. 3018. Pătraşcu, Ion. Aşezarea geto-dacă de la Ştorobăneasa - "Cimitir" (judeţul Teleorman) (Getae-Dacian settlement at Ştorobăneasa - "Cemetery" (Teleorman county). Argesis, 2005, 14, p. 175-178. 3019. Petolescu, Constantin. O statuetă reprezentând pe regele Decebal (A statuette representing king Decebal). Oltenia, 2004, 15, p. 33-35. 3020. *Petrescu, Sorin M. ; Alic, Daniel. Fortificaţiile dacice de la Obreja (jud. Caraş-Severin) (The Dacian fortifications from Obreja (Caraş-Severin county). AB, 20042005, 12-13, p. 143-156. 3021. *Plantos, Cristinel. A Dacian bracelet of "Şimleul Silvaniei" type originating in the History Museum "Augustin Bunea" Blaj (Alba county). Apulum, 2005, 42, p. 77-82. 3022. *Plantos, Cristinel. Two Greek-Roman glass vessels in the Dacian fortress and settlement from Piatra Craivii (Alba County). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 145-150. 3023. *Plantos, Cristinel; Popa, Cristian I. Noi precizări asupra locuirilor dacice de la Inuri - "Piatra cu Stânjenu" şi împrejurimi (New data about Dacian habitations from Inuri "Piatra cu Stânjenu" and sorroundings). PA, 2004, 4, p. 76-86. 3024. Pop, Horea. Despre un tezaur dacic din nord-vestul

României în colecţiile Muzeului secuiesc din Sfântu Gheorghe (About a Dacian thesaurus in North-Westwern Romania in the collections of Szekler Museum of Sfântu Gheorghe). EN, 2002, 12, p. 37-44. 3025. Pop, Horea. Fortificaţiile dacice din vestul şi nordvestul României (The Dacian fortifications from the West and North-West of Romania). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2006, 152 p. 3026. Pop, Horea; Bancea, Gheorghe. Elemente de spiritualitate dacică în nord-vestul României (Elements of Dacian spirituality in North-Western Romania). AMP, 2004, 26, p. 193-213. 3027. Popa, Dumitru; Natea, Gheorghe. Noi observaţii topografice şi arheologice privind turnul nr. 1 din ceatea dacică de la Tilişca, jud. Sibiu (New topographical and archaeological considerations regarding the tower nr. 1 from the Dacian Fortress, Tilişca, Sibiu County). SUCH, 2004, 1, p. 25-34. 3028. Romalo, Dan. Cronica getă apocrifă pe plăci de plumb?. Ed. a II-a (The Getic apocryphal chronicle on lead plates?). Prefaţă de Alexandru Suceveanu, Postfaţă de Virgil Cândea. Bucureşti, Ed. Alcor Edimpex, 2005, 300 p. 3029. Rustoiu, Aurel. Fibulele din Dacia preromană, sec. II î. e. n. - I e. n. (Artafects in pre-Roman Dacia, 2nt c. B. C - 1st c. AD). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 475-480. 3030. Rustoiu, Aurel. A journey to the mediterranean. Peregrination of a celtic warrior from Transylvania. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 42-85. 3031. Sîrbu, Valeriu. The getae "Gold and silver princes" (4th-3nd centuries BC). Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 12-41. 3032. Sîrbu, Valeriu; Arsenescu, Margareta. Dacian settlements and necropolises in South-Western Romania (2nd century BC. -1st century AD). ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 163-186. 3033. Sîrbu, Valeriu; Cerişer, Nicolae; Ioan, Vasile Romulus. Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, com. Boşorod, judeţul Hunedoara) (A deposit of Dacian iron objects from Piatra Roşie (Luncani village, Boşorod Commune, Hunedoara county). Editor Sabin Adrian Luca. Sibiu, Ed. Altip, 2005, 105 p. 3034. Sîrbu, Valeriu; Luca, Adrian Sabin; Roman, Cristian; Purece, Silviu; Diaconescu, Dragoş. Dacian settlement and children necroplis of Hunedoara. A unique discovery in the Dacian world. Archeological approach. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 187-207. 3035. Spânu, Daniel. Consideraţii privind teoria "monopolului" regal dacic şi circulaţia metalelor preţioase în Dacia preromană (Remarks regarding the theory of royal Dacian monopoly and the circulation of precious metal in preRoman Dacia). Argesis, 2004, 13, p. 59-97. 3036. Stancu, Ioan. Religia geto-dacilor (The religion of the Geto-Dacians). BŞUP teol. ort., 2004, 9, nr. 1, p. 59-70. 3037. Şeulean, Anamaria. Aspecte privind credinţele getodacilor (Aspects regarding the faiths of Geto-Dacians). BCIVA, 2004, 3, p. 21-26. 3038. Şeulean, Anamaria. Aspecte privind cultul solar la geto-daci (Aspects regarding the solar cult in Geto-Dacians). BCIVA, 2004, 3, p. 15-22. 3039. Trohani, George. Ceramica geto-dacă din secolele II a. Chr. -I p- Chr. (The Geto-Dacian pottery in the 2nd C. BC-1st C. AD). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 245-255. 3040. Turcu, Mioara. Elemente decorative în ceramica geto-dacă (Decoration elements in Geto-Dacian pottery).

110

AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 133-150. 3041. Ţeicu, Dumitru; Draşovean, Florian. Fortificaţia de pământ de la Baziaş (Land fortification from Baziaş). PB, 2005, 4, p. 107-114. 3042. Ursachi, V. O nouă descoperire legată de gropile de cult geto-dacice (A new discovery concerning the Geto-Dacian cult graves). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 21-25.

3043. Ursu-Naniu, Rodica. Surse de cercetare ale fenomenelor culturale în cazul societăţilor antic a-literare. Spiritualitatea geto-dacică: metode de investigaţie (Research sources for the cultural phenomena in ancient non-literary societies. Geto-Dacian spirituality). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 151-162.

5. EPOCA ROMANĂ
a. DACIA ŞI DOBROGEA ROMANĂ (Sec. I-VII e.n.)
3044. Albineţ, Constantin. Castrul roman de la CăşeiuSamum (The Roman camp from Căşeiu-Samum). AMG, 20032005, 1-3, p. 32-40. 3045. Andriţoiu, Ioan. Necropolele Miciei (The necropolis of Micia). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2006, 280 p. 3046. *Băluţă, Cloşca. Apulum - Alba-Iulia, centru de iradiere a romanităţii în Dacia (Apulum - Alba-Iulia - the centre for spreading romanity in Dacia). Dac, 2003, nr. 12, p. 27-28. 3047. *Benea, Doina. Teritoriul rural al municipiului Tibiscum (Rural territory of municipium Tibiscum). Apulum, 2005, 42, p. 145-156. 3048. Bogdan-Cătăniciu, Ioana. Colonia Aurelia Apulum imagine a oraşului roman din Dacia (ignorată de urbaniştii moderni) (The Aurelia Apulum colony - image of the Roman city in Dacia (ignored by modern urbanists). HU, 2002, 10, nr. 1-2, p. 13-26. 3049. Buzalic, Alexandru. Creştinismul primar, roman şi bizantin în Dobrogea (The primary Roman and Byzantin Christianity in Dobruja). Studia t. gr. cat. v., 2004, nr. 2, p. 1319. 3050. *Ciută, Marius. Contribuţii la locuirea romană de la Şeuşa "La cărarea morii" (Contributions to the Roman habitation from Şeuşa "La cărarea morii"). PA, 2003, 2, p. 2542. 3051. Ciută, Marius-Mihai. Contribuţii la cunoaşterea oraşului antic Apulum. Cercetări arheologice preventive la Alba Iulia - str. Decebal nr. 25 (jud. Alba) (Contribution to the understanding of the ancient city of Apulum. Preventive archaeological research in Alba Iulia - 25 Decebal str. (Alba county). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 77-88. 3052. Fodorean, Florin. Tabula Peutingeriana and the Province of Dacia. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 51-58. 3053. Fábián, István. Relaţiile între Dacia sud-vestică şi Imperiul Roman între cea de-a doua jumătate a secolului III secolul V. Aspecte politico-militare (Relations between SouthWestern Dacia and the Roman Empire between the second half of the 3rd and 5th century. Political and military aspects). AIGS, 2004, 7, p. 335-350. 3054. Fábián, István. Teritoriile din partea de nord a Dunării de Jos în circuitul persoanelor dintre Imperiu şi lumea barbară (The territories from the Northern side of the Lower Danube in the circuit of persons between the Empire and the barbarian world). SUPMH, 2006, 6, p. 7-10. 3055. Grec, Marius. Daci şi romani (Dacians and Romans). Arad, Ed. "Vasile Goldiş" University Press, 2006, 190 p. 3056. Grec, Marius. Ştampilele Legiunii V Macedonica: tipul "Potaissa" (The stamps of the V Macedonica Legion: "Potaissa" type). SSC, 2006, 2, nr. 3-4, p. 136-139. 3057. Grec, Marius. Tegulae legionis V Macedonicae. Arad, Ed. "Vasile Goldiş" University Press, 2006, 141 p. 3058. *Gudea, Nicolae. Evreii în Dacia romană. Discul miniatural de piatră cu reprezentarea stelei lui David la Porolissum (Jews in Roman Dacia. Stone miniature disk representing the star of David at Porolissum). RB, 2005, 19, p. 95-100; În lb. engleză, SJ, 2006, 14, p. 407-411. 3059. Hasan, Mihai. Geopolitică medievală timpurie. Limesul romano-bizantin din Dobrogea şi capetele de pod din Câmpia Română şi Banat (secolele V-VII) (Early Medieval geopolitics. The Byzantine Lower Danube frontier of Dobruja and its bridgeheads in the Romanian Plain and Banat (5th - 7th century). SM, 2004, 1, p. 17-50. 3060. *** Histria. Ghid album (Histria. Album guide). Coordonatori: Alexandru Suceveanu, Mircea Victor Angelescu. Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2005, 171 p. 3061. *Itineant, Vasile. Elements preconstantiniens de facture chretienne en Dacie roumaine et dans les territoires extra provinciaux. AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 81-94. 3062. Madgearu, Alexandru. The 6th century Lower Danubian bridgeheads: location and mission. EN, 2003, 13, p. 295-314. 3063. Marinoiu, Vasile. Romanitatea în Nordul Olteniei (Romanity in Northern Oltenia). Târgu-Jiu, Ed. Rhabon, 2004, 383 p. 3064. Mihailescu-Bîrliba, Lucreţiu. Étude demographique des militaires en Dobroudja romaine. C&C, 2006, nr. 1, p. 8188. 3065. Nemeti, Sorin. Scenarios on the Dacians: the indigenous districts. Studia h., 2006, 51, nr. 1, p. 86-98. 3066. Nemeti, Sorin. Sincretismul religios în Dacia Romană (Religious syncretism in Roman Dacia). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2005, 423 p. 3067. Opreanu, Coriolan. Colonizare şi aculturaţie în Dacia. Mecanismele integrării în lumea romană (Colonization and acculturation in Dacia. Integration mechanisms into the Roman world). EN, 2003, 13, p. 261-276. 3068. *Opriş, Carol Ioan. Ceramiques à caractere liturgique et devotionnel provenant de la Scythie Mineure (IVe-VIe S. AP. J. -C. ED, 2004, 12, p. 263-275. 3069. *Opriş, Carol Ioan. Războaiele Dacice ale lui Traian (Traianus' Dacian wars). MI, 2006, 40, nr. 11, p. 11-15. 3070. *Pop, Constantin. Bronzuri figurate în Dacia: dubitanda (Bronze figurines in Dacia). Apulum, 2005, 42, p. 163-166. 3071. Protase, Dumitru. 1900 de ani de la terminarea războaielor daco-romane şi integrarea Daciei în Imperiul

111

Roman (1900 years since the end of the Daco-Roman wars and the integration of Dacia in the Roman Empire). Academica, 2006, 16, nr. 52-53, p. 48-50. 3072. Purece, Silviu Istrate. Aspecte privind circulaţia monedei romane în Oltenia la jumătatea secolului III d. Chr. Studiu comparativ asupra tezaurelor de la Olteni şi Stăneşti (jud. Vâlcea) (Aspects concerning the Roman coins in Oltenia at the second half of the 3rd century p. Ch. Comparative study about Olteni and Stăneşti hoards). SUCH, 2004, 1, p. 35-41. 3073. *Sonoc, Alexandru Gh. Einige Bemerkungen bezüglich der Grabstelle eines Augustals aus Ulpia Traiana Sarmizegetusa. ATS, 2006, 5, p. 159-182. 3074. Sonoc, Alexandru Gh. Observaţii cu privire la propunerile de clasificare a mormintelor din necropolele romane provinciale din Dacia (Observations regarding the suggestions about classifying the tombs of the Roman necropolis in Dacia). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 89-112. 3075. Stănescu, Alexandru. Determinarea condiţiei legale a

copiilor din inscripţiile din Dacia Romană (Determining children's legal status from the inscriptions of Roman Dacia). Cumidava, 2003, 26, p. 32-62. 3076. Suceveanu, Alexandru. Contribuţii la cunoaşterea satului dobrogean din epoca romană (Contributions to the knowledge of the Dobruja village from the Roman epoch). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 157-172. 3077. Teodor, Eugen S. Methdology on the Danube's bank. Amphorae and bags at Capidava. EN, 2003, 13, p. 277-294. 3078. Turcu, Mioara. Organizarea Daciei romane (The organization of the Roman Dacia). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 128 p. 3079. *Vlascici, Simona; Ştefănescu, Atalia; Crînguş, Mariana. Atelierul ceramic din castrul de la Praetorium (Mehadia). Contribuţii arheologice (Ceramic pottery from the castrum of Praetorium (Mehadia). Archaeological contributions). Apulum, 2005, 42, p. 157-162.

b. SOCIETATE. ECONOMIE
3080. Alicu, Dorin. Lămpile romane de la Micia în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (Roman lamps from Micia in the collections of the Transylvanian National History Museum). Tibiscum, 2005, 12, p. 243-259. 3081. Ardeţ, Adrian. Ştampile tegulare descoperite recent la Tibiscum (Tegular seals recently discovered at Tibiscum). Tibiscum, 2005, 12, p. 261-270. 3082. Ardevan, Radu. Economie şi circulaţie monetară în aşezarea romană de la Gherla (Economy and monetary use in the Roman settlement from Gherla). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 41-48. 3083. Băluţă, Cloşca L. Cărămizile ştampilate din colecţia Fehér (Marked bricks from Fehér collection). Apulum, 2004, 41, p. 301-307. 3084. Benea, Doina. Ceramică glazurată de la Tibiscum (Glazed ceramics from Tibiscum). Apulum, 2004, 41, p. 203217. 3085. Benea, Doina. Integrarea provinciei Dacia în sistemul economic al Imperiului Roman (The integration of Province Dacia within the economic system of the Roman Empire). EN, 2002, 12, p. 99-111. 3086. *Benea, Doina. Mansio sau villa rustica la Gârla Mare? (Mansio or villa rustica at Gârla Mare?). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 279-282. 3087. Benea, Doina. Die Römischen Perlenwerkstätten aus Tibiscum. Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 344 p. 3088. Benea, Doina; Hica, Ioana. Damnatio memoriae în arhitectura romană târzie de la Dunărea de Jos (Damnatio memoriae in late Romanian architecture from the Lower Danube). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 192 p. 3089. Benea, Doina; Regep-Vlaşcici, Simona. Organizarea internă a aşezărilor vicane din Dacia. Thermae (Internal organization of civilian settlement in Dacia. Thermae). AMP, 2004, 26, p. 235-244. 3090. Blaga, Dragoş. Locuinţele în Dacia romană. Teorie şi realitate (Dwellings in Roman Dacia - theory and reality). BCŞS, 2006, nr. 12, p. 71-83. 3091. *Bogdan, Doru; Cociş, Sorin. Roman Brooches from Apulum. Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 219-230. 3092. *Bounegru, Octavian. Notes sur la koiné commerciale du Pont Gauche à l'époque romaine. Peuce, 2004, 2, p. 61-72. 3093. Bozu, Ovidiu; Micli, Vidu. Edificii publice şi amenajări thermale romane pe un plan al staţiunii Băile Herculane din 1774 (Public buildings and Roman thermal facilities on a plain of Băile Herculane resort from 1774). PB, 2005, 4, p. 123-142. 3094. *Ciauşescu, Mihaela; Gligor, Mihai. Un ansamblu ceramic de perioadă severiană de la Apulum. Contribuţii la istoria economică a aşezărilor de la Apulum (A ceramic ensemble from the Severian period from Apulum. Contributions to the economic history of the settlements from Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 237-252. 3095. *Ciugudean, Daniela. Chandeliers en bronze d'Apulum. Apulum, 2005, 42, p. 137-144. 3096. *Ciugudean, Daniela. Despre funcţionarea unor ateliere de prelucrare a osului la Apulum (About the operation of some bone processing workshops at Apulum). PA, 2003, 2, p. 278-281. 3097. Cociş, Sorin. Fibulele din Dacia romană (Fibulae from Roman Dacia.). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 454 p. 3098. Cociş, Sorin; Ciugudean, Horia; Deleanu, Valentin. Fibule romane de la Apulum (Roman fibulae from Apulum). Apulum, 2004, 41, p. 279-286. 3099. *Cociş, Sorin; Marinoiu, Vasile. Fibule din Oltenia (Fibulae from Oltenia). RB, 2005, 19, p. 101-110. 3100. Crînguş, Mariana. Cu privire la activitatea lapidarilor din Dacia (About the activity of the stone carvers in Dacia). AMP, 2004, 26, p. 245-251. 3101. *Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia. Relaţia părinte-copil în Dacia romană (Parent-child relationship in Roman Dacia). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 283-290. 3102. Cupşa, Cosmina. Vesela de lut cu glazură plombiferă din castrul de la Bologa (Lead-containing glazed clay dishes from Bologa Roman camp). AŞD, 2005, 1, p. 69-74. 3103. *Egri, Mariana; Ciută, Marius Mihai. O copie ceramică a unui opaiţ roman din bronz de la Şeuşa (jud. Alba) (A ceramic copy of a Roman bronze rush light from Şeuşa (Alba county). PA, 2004, 4, p. 92-97. 3104. Fodorean, Florin. Drumurile la romani (Roman

112

roads). Prefaţă de Mihai Bărbulescu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 157 p. 3105. Găzdac, Cristian. Centru şi periferie: politica monetară a Imperiului Roman la Dunărea de Jos la mijlocul secolului 3 P. Chr. (Centre and suburbs: the monetary policy of the Roman Empire at the Lower Danube at the middle of the 3nd c. AD). A Som., 2005, 4, p. 39-45. 3106. Găzdac, Cristian; Cociş, Sorin. Ulpia Traiana Sarmisegetusa. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2004, 127 p. 3107. Gherghe, Petre. Raporturile Sucidavei şi Drobetei cu Imperiul Roman în secolele III-IV (The relationships of Sucidava and Drobeta with the Roman Empire in the 3rd-4th centuries). Balcania, 2004, nr. 1, p. 24-31. 3108. Gindele, Robert. Săpături arheologice în aşezarea din epoca romană de la Supuru de Jos - Togul Cosmi (Archaeological diggings at the Roman period settlement of Supuru de Jos - Togul Cosmi). AMP, 2004, 26, p. 327-337. 3109. Gudea, Alexandru. Contribuţii la cunoaşterea speciilor de animale domestice de la Porolissum. Studiu preliminar asupra urmelor de animale impregnate pe ţigle şi cărămizi, cu privire specială asupra celor de câine (Contributions to the understanding of domestic animal species from Porolissum. Preliminary study of animal fossile imprints on tiles and bricks, especially those of dogs). AMP, 2004, 26, p. 339-353. 3110. *Iacob, Mihaela. Piese romane de bronz descoperite de Argamum (Bronze Roman pieces discovered at Argamum). Peuce, 2004, 2, p. 161-168. 3111. Inel, Constantin. Fibule romane din bronz recent descoperite la Ampelum (Roman bronze fibulae recently discovered at Ampelum). Apulum, 2004, 41, p. 287-290. 3112. Jucan, Codruţa. Evergetism feminin la Apulum (Female evergetism in Apulum). AŞD, 2006, 2, p. 45-51. 3113. Lalu, Ştefania. Ordo decurionum la Apulum şi implicarea cavalerilor şi veteranilor în administraţia municipală (Ordo decurionum at Apulum and the involvement of the knights and veterans in town administration). AŞD, 2005, 1, p. 53-68. 3114. *Man, Nicoleta. Vase cu destinaţie specială din aşezarea romană de la Cristeşti (Special vessels discovered in Roman settlement of Cristeşti). Marisia, 2003, 27, p. 55-62. 3115. Muşeteanu, Crişan V. Ateliere ceramice romane de la Durostorum (Roman pottery workshops in Durostorum). Bucureşti, Muzeul Naţional, 2003, 173 p. 3116. *Muşeţeanu, Crişan; Elefterescu, Dan. Contribuţii privind ceramica romană de la Durostorum (Contributions to the Roman pottery from Durostorum). Peuce, 2004, 2, p. 95142. 3117. Nemeti, Sorin. Piese romane de bronz din Dacia (Roman bronze pieces in Dacia). RB, 2004, 18, p. 89-100. 3118. Nemeti, Sorin; Nemeti, Irina; Fodorean, Florin. Teritorium Potaissae. RB, 2003, 17, p. 69-75. 3119. Opreanu, Coriolan; Cociş, Sorin. Villa romană de la Viştea (jud. Cluj) (Roman villa from Viştea (Cluj county). AMP, 2004, 26, p. 275-282. 3120. *Ota, Radu; Deleanu, Valentin. Piese arheologice inedite descoperite la Apulum (New archaeological objects

discovered at Apulum). PA, 2004, 4, p. 87-91. 3121. Papuc, Gh. Tomis I. Aprovizionarea cu apă a cetăţii Tomis în epoca romană şi romană târzie (Tomis I. Water supply of fortress Tomis in Roman and late Roman time). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2005, 146 p. 3122. Paraschiv, Dorel. Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII p. Chr.) (Roman and Roman-Byzantine amphorae in the Lower Danube area (1st-7th centuries AD). Iaşi, Ed. Fundaţiei Axis, 2006, 256 p. 3123. Pătraşcu, Ion. O fibulă romană descoperită la Dulceanca (judeţul Teleorman) (A Roman fibula discovered at Dulceanca (Teleorman county). Argesis, 2005, 14, p. 187-188. 3124. Petică, Mihail. Habitatul roman pe limesul de nord-est al Daciei, sectorul Gurghiu-Călugăreni (The Roman habitat in North-East Dacia, the Gurghiu-Călugăreni area). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 82-86. 3125. *Plantos, Cristi. Importurile romane de la Piatra Craivii (The Roman imports from Piatra Craivii). Dac, 2006, nr. 25, p. 5-7. 3126. Popa, Dumitru. O balanţă romană descoperită la Ocna Sibiului (A Roman scale discovered at Ocna Sibiului). SUCH, 2005, 2, p. 73-79. 3127. Purece, Silviu I. Un fragement de centură (?) realizat din monede romane imperiale aflat în colecţia Muzeului Judeţean Vâlcea (A belt fragment made of Roman imperial coins kept in the collection of the County Museum of Vâlcea). SUCH, 2005, 2, p. 81-87. 3128. *Simion, Mihaela; Damian, Paul. Considerations on the population structure of Roman Alburnus Maior from perspective of burial rite and ritual. ED, 2004, 12, p. 81-91. 3129. Stănescu, Alexandru. The Ius Hereditatium in the Latin inscriptions of the Roman Dacia. Argesis, 2004, 13, p. 137-165. 3130. *Suciu, Viorica. Circulaţia monedelor dacice pe teritoriul judeţului Alba (The Dacian coins spreading on the territory of Alba county). Dac, 2005, nr. 22, p. 16-19. 3131. *Timoc, Călin. Contribuţii la navigaţia fluvială pe râul Mureş în secolele II-III p. Chr. şi portul de la Apulum (Contributions to the river navigation on the Mureş in the 2nd3rd century AD and the Apulum harbour). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 213-218. 3132. Timoc, Călin. Despre navigaţia fluvială pe Mureş în epoca romană (About navigation on the river Mureş during the Roman epoch). SIAr, 2005, 1, p. 57-58. 3133. Trăilă Ţundrea, Marinela. Câteva consideraţii asupra importului de terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum (Some considerations regarding the import of terra sigillata from Central Gaul to Tibiscum). Tibiscum, 2005, 12, p. 261270. 3134. *Vlascici, Simona. Piese de iluminat din bronz de la Tibiscum (Bronze made lighting parts from Tibiscum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 291-296. 3135. *Wright, Bruce; Tamba, Dan; Găzdac, Cristian. A baldric terminal discovered at the Roman town and fort of Porolissum (Roman Dacia, today Romania). RB, 2005, 19, p. 111-120.

c. ADMINISTRAŢIE ŞI ARMATĂ
3136. Amon, Lucian Dan. Armamentul şi echipamentul armatei române din Dacia sud-carpatică (The arms and

113

equipments of the Roman army in South-Carpathian Dacia). Craiova, Ed. Universitaria, 2004, 313 p. 3137. *Anghel, Gheorghe. Fortificaţia de pământ dacoromană de la Cetatea de Baltă (The Daco-Roman land fortification from Cetatea de Baltă). Dac, 2006, nr. 27, p. 5-7. 3138. *Ardeţ, Adrian; Ardeţ, Carmen Lucia. O nouă fortificaţie militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz (A new Roman military fortress discovered at Tibiscum-Iaz). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 109-130. 3139. Bărbulescu, Cornelia. Arhitectura militară şi tehnica de construcţie la romani. Castrul de la Potaissa (Military arhitecture and building technique of the Romans. The Roman castrum from Potaissa). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2004, 102 p. 3140. *Benea, Doina. Armata Daciei şi campania din Orient a împăratului Gordian al III-lea (The Dacian army and the Orient campaign of emperor Gordian III). AB, 2004-2005, 1213, p. 171-186. 3141. Benea, Doina. Aurelius Goddes magister figlinarum legionis XIII Gemina. Banatica, 2005, 17, p. 143-149. 3142. Bota, Emilian; Ruscu, Ligia; Ruscu, Dan; Ciongradi, Carmen. Cercetări arheologice în castrul Alei I Batavorum Milliaria de la Războieni - Cetate (jud. Alba) (Archaeological research in the Alei I Batavorum Milliaria Roman castrum from Războieni - Cetate (Alba county). Apulum, 2004, 41, p. 291-300. 3143. Chiriac, Mihai. Pandantive şi aplici de cuirasă în Dacia Romană (Pendants and thorax ornaments in Roman Dacia). BCIVA, 2006, 4, p. 31-38. 3144. Crînguş, Mariana; Ştefănescu, Atalia; Lalescu, Iulian. The arheological investigations in the military vicus from Mehadia (2004). Banatica, 2005, 17, p. 151-157. 3145. Eck, Werner; MacDonald, David; Pangerl, Andreas. Neue Diplome für die Auxiliartruppen von Unterpannonien und die Dakischen Provinzen aus Hadrianischer Zeit. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 25-50. 3146. *Flutur, Alexandru. Ştampilele tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis (Tegular seals of the the 4th Flavia Felix Legion from Bersobis). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 157-162. 3147. Fodorean, Florin. Drumul roman de pe valea Mureşului între localităţile Brâncoveneşti şi Războieni-Cetate. Studiu topografic şi arheologic (The Roman road in the Mureş valley between the localities Brâncoveneşti and RăzboieniCetate. Topographic and achaeological study). RB, 2004, 18, p. 71-87. 3148. Fodorean, Florin. Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană (Suggestion for a classification of Roman Dacia roads). RB, 2004, 18, p. 63-69. 3149. Grec, Marius. Consideraţii despre producerea materialului tegular în mediul militar (Considerations about producing tegular material in military environment). SSC, 2005, 1, nr. 3, p. 92-100. 3150. Marcu, Felix. Comments on the identity and deployment of cohortes i brittonum. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 219-234. 3151. Matei, Alexandru V. ; Gindele, Robert. Fortificaţia romană de pământ de tip Burgus, ataşată valului şi şanţului roman, descoperit la Supuru de Sus, jud. Satu Mare (Roman earthen outpost forts of Burgus type, attached to the Roman ridge and ditch, discovered at Supuru de Sus, Satu Mare county). AMP, 2004, 26, p. 283-307.

3152. Matei, Dan. Trupe fără castre, castre fără trupe în Dacia (Troops without castra, catsra without troops in Dacia). BCŞS, 2006, nr. 12, p. 55-70. 3153. *Măndescu, Dragoş. Descoperiri de suprafaţă în castrul roman de la Crâmpoaia, pe limes transalutanus (Ground discoveries in the Roman castrum from Crâmpoaia, on the border beyond the Olt). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 269278. 3154. Măndescu, Dragoş. Un vârf de lance (hasta) de pe limes transalutanus (A spear top (hasta) on limes transalutanus). Oltenia, 2004, 15, p. 36-39. 3155. *Moga, Vasile. Castrul roman Apulum - porta principalis dextra (Roman castrum at Apulum - porta principalis dextra). Apulum, 2005, 42, p. 117-122. 3156. *Moga, Vasile. Din nou despre prezenţa militară romană în regiunea auriferă a Daciei (Again about Roman military presence in the auriferous area of Dacia). PA, 2003, 2, p. 16-24. 3157. Nemeth, Eduard. Armata în sud-vestul Daciei Romane. Die Armee im Südwesten des Römischen Dakien (The army in the South-West of the Roman Dacia). Timişoara, Ed. Mirton, 2005, 228 p. 3158. Onofrei, Cosmin. Diploma militară din 14 aprilie 123 (Military diploma from April 14, 123). AŞD, 2006, 2, p. 37-43. 3159. Panait, Maria. Castrul Arutela (judeţul Vâlcea) (Arutela Castrum - Vâlcea county). BCIVA, 2004, 3, p. 37-42. 3160. Petolescu, Constantin C. Drobeta în timpul domniei împăratului Hadrian (Drobeta during emperor Hadrian's reign). Drobeta, 2005, 15, p. 123-129. 3161. Petolescu, Constantin C. Graniţa de sud-est a Daciei în timpul împăratului Caracalla (South-Eastern border of Dacia during emperor Caracalla). Argesis, 2005, 14, p. 271278. 3162. *Petolescu, Constantin C. Organizarea administrativă a Daciei Romane (Administrative organization of Roman Dacia). SAI, 2006, 71, p. 137-149. 3163. Petolescu, Constantin C. Preliminariile organizării provinciei Dacia Inferior (Preliminiaries for organizing Dacia Inferior province). Argesis, 2004, 13, p. 131-135. 3164. Piso, Ioan; Pescaru, Adriana; Pescaru, Eugen. Der Tribun C. Valerius Valerianus in Germisara. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 197-200. 3165. *Popescu, Mihai. La religion des militaires a Tibiscum. ED, 2004, 12, p. 243-262. 3166. *Regep-Vlaşcici, Simona. O nouă lucerna descoperită la Tibiscum (A new lucerna discovered at Tibiscum). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 163-167. 3167. Rustoiu, Aurel. O zăbală irlandeză în Muzeul de istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca (Observaţii privind artefactele metalice vehiculate de trupele din Britannia staţionate în Dacia romană) (Irish bit in the Museum of History of Transylvania in Cluj-Napoca (Observations regarding metallic artifacts used by the troops from Britain camping in Roman Dacia). AMP, 2004, 26, p. 215-232. 3168. *Timoc, Călin. Fortificaţii romane din Banat. Teregova (date şi controverse) (Roman fortifications from Banat. Teregova (data and controvercies). AB, 2004-2005, 1213, p. 187-198. 3169. Ţentea, Ovidiu. Despre două puncte din sistemul defensiv roman de la Dunărea de Jos - semnalări şi ipoteze (About two locations of the Roman defensive system from the Lower Danube - references and hypotheses). Argesis, 2005,

114

14, p. 179186. 3170. Ţentea, Ovidiu; Matei-Popescu, Florian. Alae et cohortes Daciae et Moesiae. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 259-296. 3171. Zugravu, Nelu. Din nou despre "provinciales".

Pornind de la o idee a lui Demetrio S. Marin (Again about "provinciales". Starting from an idea of Demetrio S. Marin). Carpica, 2005, 34, p. 123-130; În lb. franceză, C&C, 2006, nr. 1, p. 89-98.

d. CULTURĂ ŞI RELIGIE
3172. Alföldy-Găzdac, Ágnes. Bronzuri romane din Dacia în colecţia Muzeului Naţional Maghiar din Budapesta (Roman bronze from Dacia held by the collection of the Hungarian National Museum in Budapest). EN, 2003, 13, p. 149-185. 3173. Alicu, Dorin. Micia. Studii monografice. Vol. I: Monumentele de spectacol şi de cult (Micia. Monographic studies. Vol. I: Monuments of entertainment and cult). Cluj, Ed. Napoca Star, 2004, 175 p. 3174. Alicu, Dorin. Pièces décoratives de char decouvertes à Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Apulum, 2004, 41, p. 247-252. 3175. Apostol, Virgil. Funerary architecture in Alburnus Maior (Roşia Montană): the Circular Monument. Dacia, 20042005, 48-49, p. 249-282. 3176. Bajusz, István. Aspecte privind cunoaşterea şi folosirea scrisului la Porolissum (Aspects regarding the knowledge and use of writing in Porolissum). AMP, 2004, 26, p. 315-325. 3177. Baumann, Victor Henrich. Sângele martirilor (The blood of the martyrs). Constanţa, Ed. Arhiepiscopiei Tomisului, 2004, 231 p. 3178. *Benea, Doina. Despre pandantivul tip bulla din Provincia Dacia (About the bulla-type pendant from Dacia Province). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 141-146. 3179. Bondoc, Dorel. Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Coroiul Nou, judeţul Mehedinţi (Archaeological confirmation of Roman medical practice at Coroiul Nou, Mehedinţi county). Drobeta, 2005, 15, p. 138147. 3180. Bondoc, Dorel. Dislocarea trupelor de tip cuneus equitum pe limesul Dunării de Jos, în epoca romană târzie (The transfer of the cuneus equitum-type troops on the Lower Danube limes, during late Roman period). Oltenia, 2004, 15, p. 40-46. 3181. Bucurescu, Adrian. Dacia divină: misterele sacre ale dacilor (The divine Dacia: the sacred mysteries of the Dacians). Bucureşti, Ed. Arhetip - Renaşterea Spirituală, 2004, 290 p. 3182. Chera, Constantin; Lungu, Virgil. Camere funerare antice cu pictură murală din Dobrogea (Wall painted ancient funerary chambers from Dobruja). Ex Ponto, 2005, 3, nr. 3, p. 193-197. 3183. *Chiş, Silvius Ovidiu. Monumentele funerare cu imaginea Sfinxului din Dacia romană (Funerary monuments imaging the Shinx from Roman Dacia). RB, 2005, 19, p. 8794. 3184. Chiş, Silvius Ovidiu. Reprezentările lui Marsyas pe monumentele funerare din Dacia romană (Images of Marsyas on funerary monuments from Roman Dacia). RB, 2004, 18, p. 101-103. 3185. Chiş, Silvius Ovidiu. Reprezentările Scyllei pe monumentele funerare din Dacia Romană (Skylla's image on the funerary monuments from Roman Dacia). A Som., 2005, 4, p. 31-38. 3186. Ciobanu, Radu. Mars Toutaticus (Mars Toutaticus). Apulum, 2004, 41, p. 259-266. 3187. *Ciobanu, Radu. Marte celtic în Dacia romană: elemente de epigrafie, istorie comparată a religiilor şi iconografie (Celtic Mars deity in Roman Dacia: elements of epigraphy, compared history of religions and iconography). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 199-212. 3188. *Ciobanu, Radu. Sala cu picturi şi hypocaust din aşezarea romană Apulum II (The painting chamber and hypocaust from the Roman settlement of Apulum II). Apulum, 2005, 42, p. 123-136. 3189. Cociş, Sorin; Beu-Dachin, Eugenia; Voişian, Valentin. Un altare votivo a Silvano, scoperta a Napoca. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 235-239. 3190. Cociş, Sorin; Oloşutean, Gelu. Un nou altar votiv închinat lui Mercur la Alburnus Maior (A new Mercurydedicated altar at Alburnus Maior). EN, 2002, 12, p. 167-170. 3191. Costea, Florea. Construcţiile sacre de la AugustinTipia Ormenişului şi câteva din posibilele lor interpretări (Sacred constructions in Augustin-Tipia Ormenişului and some possible interpretations). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 26-41. 3192. *Crînguş, Mariana. Elemente ornamentalsimbolistice pe monumentele din sud-vestul Daciei (Ornamental and symbolist elements on the monuments of South-Western Dacia). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 147156; 2004-2005, 12-13, p. 225-230. 3193. Diaconescu, Alex; Bota, Emilian. La decoration architectonique et sculpturale du Forum Vetus de Sarmizegetusa: origine, evolution et chronologie. AMN, 20022003, 39-40, nr. 1, p. 155-196. 3194. Etienne, Robert; Piso, Ioan; Diaconescu, Alexandru. Les fouilles du Forum Vetus de Sarmizegetusa. Rapport général. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 59-154. 3195. Farcaş, Simona. Culte orientale la Histria şi în teritoriu (Oriental cults in Histria and sorroundings). Carpica, 2004, 33, p. 110-116. 3196. Gaiu, Corneliu. Sacrificii şi practici rituale în aşezarea daco-romană de la Stupini (Bistriţa-Năsăud) (Sacrifices and ritual practices in the Daco-Roman settlement from Stupini (Bistriţa-Năsăud). RB, 2004, 18, p. 115-121. 3197. Gligor, Mihai; Mazăre, Paula; Breazu, Marius. Un mormânt din epoca romană descoperit la Alba Iulia - Dealul Furcilor (Str. Izvor, f. nr.) (A tomb from the Roman epoch discovered in Alba Iulia Dealul Furcilor (str. Izvor, f. nr.). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 251-261. 3198. Grec, Marius. Sincretismul religios şi "interpretatio romana" în provincia Dacia (Religious syncretism and "interpretatio romana" in Dacia). SIB, 2002-2003, 26-27, p. 211-218. 3199. *Gudea, Nicolae. Despre un fragment de plăcuţă de marmoră cu reprezentarea cavalerilor danubieni de la Porolissum (About a fragment of marble plate representing the

115

Danubian knights from Porolissum). RB, 2005, 19, p. 77-86. 3200. Gudea, Nicolae. Note de arheologie creştină. 3. Inelul de aur cu inscripţie de la Goznitza (Moesia Inferior) (Notes of Christian archaeology. The golden ring with inscription from Goznitza (Moesia Inferior). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 3-8. 3201. Gudea, Nicolae. Sanctuare şi militari la Porolissum (Sanctuary and military in Porolissum). EN, 2003, 13, p. 217242. 3202. Horga, Marius. Petrografia materialului litic din castrul roman Ilişua (Petrography of the stone stuff from Ilişua Roman camp). RB, 2004, 18, p. 105-114. 3203. Iconomu, Constantin; Chiriac, Costel. Contribuţii la iconografia cavalerilor danubieni în Dobrogea (Contributions to the iconography of the Danubian knights in Dobruja). AM, 2003, 26, p. 51-58. 3204. *Jitărel, Alin. Aspecte sociale ale cultului mithriac în Dacia (Social aspects of mithriac cult in Dacia). AB, 20042005, 12-13, p. 199-224. 3205. Leonte, Constantin. Credinţa în viaţa de dincolo reflectată în inscripţii paleo-creştine (The belief in "the after life" reflected by paleo-Christian inscriptions). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 216-219. 3206. Lifa, E. Şt. Misionari şi martiri creştini (Christian missionaries and martyrs). Alt B., 2005, 16, nr. 7-9, p. 113118. 3207. Mărgineanu Cârstoiu, Monica; Apostol, Virgil; Bâlci, Ştefan; Muşter, Claudia. Membra disiecta. Roman lithic fragments in Haţeg. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 173248. 3208. Mihăilă, Carmen. Divinităţi agreste reprezentate pe reliefurile votive din Dacia Romană (Rural deities represented on the votive offerings in Roman Dacia). AŞD, 2005, 1, p. 2536. 3209. Miron, Costin. Atmosfera spirituală în Scythia Minor la sfârşitul Imperiului Roman (The spiritual atmosphere in Scythia Minor at the end of the Roman Empire). Transilvania, 2004, 33, nr. 2-3, p. 115-121. 3210. Moga, Marius. Mercurius la Apulum (Mercurius at Apulum). Apulum, 2004, 41, p. 253-258. 3211. Nemeti, Irina. Aspecte ale cultului Dianei în Dacia romană (Aspects of the cult of Diana in Roman Dacia). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 49-53. 3212. Nemeti, Irina; Nemeti, Sorin. Iupiter Depulsor in Dacia. AMN, 2002-2003, 39-40, nr. 1, p. 241-246. 3213. Nemeti, Sorin. About Danubian Knights. AMG, 20032005, 1-3, p. 54-58. 3214. Onel, Cristian. Organizarea eclesiastică a Scythiei Minor în secolele IV-VI (Ecclesiastical organization of Scythia Minor in the 4th-6th c.). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 47-53. 3215. *Ota, Radu. O copie a lui Apollo din Belvedere descoperită la Apulum (A copy of Apollo from Belvedere discovered at Apulum). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 231-236. 3216. Pop, Constantin. Viaţa spirituală în mediul rural din Dacia Superioară (Spiritual life in Dacia Superior rural

environment). Apulum, 2004, 41, p. 309-320. 3217. Popescu, Ciprian. Unele aspecte privind introducerea şi răspândirea creştinismului în Banat (Aspects of Christianity in Banat). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 93-103. 3218. Popescu, Mihai. La religion dans l'armée romaine de Dacie. Bucharest, Ed. de l'Académie Roumaine, 2004, 368 p. 3219. Rădeanu, Virginia. Diana Sancta Potentisima şi maurii de la Micia (Diana Sancta Potentisima and the Moors from Micia). Apulum, 2004, 41, p. 266-270. 3220. Simion, Mihaela V. ; Vieja, Apostol D. Alternus Maior. Vol. II. Monumentul funerar circular (The circular funerary monument. Vol. II). Bucureşti, s. n., 2004, 193 p. 3221. Sonoc, Alexandru Gh. Erz und Schlake in Provinzialrőmische Grăber aus Dakien. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 209-222. 3222. Sonoc, Alexandru Gh. ; Ciută, Marius; Gál, Szilárd Sándor. O înhumare de copil în situl de la Şeuşa - "La cărarea morii" (com. Ciugud, jud. Alba) (A child's burial in the style of Şeuşa - "La cărarea morii" (Ciugud village, Alba county). SUCH, 2005, 2, p. 53-71. 3223. *Ştefănescu, Atalia. Cultul zeiţei Hecate în Dacia romană (The cult of godess Hecate in Roman Dacia). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 131-140. 3224. Ştefănescu, Atalia. Note epigrafice. Despre semnificaţia unor dublete din Dacia Romană (Epigraphic notes. About the significance of some duplicates in Roman Dacia). Apulum, 2004, 41, p. 271-278. 3225. Ştefănescu, Atalia. Religia militarilor din trupele auxiliare din Dacia Porolissensis. Studiu epigrafic (The religion of the soldiers from the auxiliary troops in Dacia Porolissensis. Epigraphical study). AMP, 2004, 26, p. 259-274. 3226. Ştefănescu, Atalia. Some observations on the Oriental cults in the Roman army in Dacia. Banatica, 2005, 17, p. 211218. 3227. Tamba, Dumitru. O statuetă de bronz a lui Mercurius din patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău (A Bronz statuette of Mercurius in the collection of the County Museum of History and Art in Zalău). AMP, 2004, 26, p. 309313. 3228. Timoc, Călin. Despre cultul Eponei la Tibiscum (About the cult of Epona at Tibiscum). Banatica, 2005, 17, p. 235-245. 3229. Timoc, Călin. Templul palmyrienilor din castrul de la Tibiscum - Jupa (Palmyrian temple in the Roman castrum at Tibiscum - Jupa). PB, 2005, 4, p. 115-122. 3230. *Vasinca Hadiji, Maria. Cultul Cavalerilor Danubieni: origini şi denumire (The Danube Knights cult: origins and name). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 253-268. 3231. Zăgreanu, Radu. Monumente funerare inedite cu scena banchetului funerar de la Gherla (New funerary monuments with the funerary banquet scene from Gherla). AŞD, 2006, 2, p. 53-60. 3232. Zăgreanu, Radu; Meşter, Mihai. Piese sculpturale romane de la Mintiu Gherlii (Roman sculptural monuments from Mintiul Gherlii). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 64-67.

e. DACII LIBERI ŞI ALTE POPOARE (Sec. II-IV e.n.)
3233. Haimovici, Sergiu. The animal economy of the free Dacians (II-III century AD) from the Northern and Central part of the space between the Carpathians and the river Prut, reflected by the faunal materials. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 171-190. 3234. Mitrea, Ioan. Valori ale civilizaţiei romane în lumea

116

dacilor liberi din regiunile est-carpatice (Values of the Roman civilization in the world of the free Dacians in the EastCarpathians areas). Zargidava, 2005, 4, p. 37-50. 3235. Moţei, Florin. Necropole ale culturii PoieneştiVârteşcoiu. Analiză statistică (Necropoles of the culture Poieneşti-Vârteşcoiu. Statistic data). Cumidava, 2001-2002, nr. 25, p. 87-96. 3236. *Negru, Mircea. O locuinţă de tip Militari-Chitila descoperită la Bucureşti-Militari Câmpul Boja (A MilitariChitila type dwelling discovered at Bucureşti-Militari Câmpul Boja). CAB, 2003, 6, p. 173-180.

3237. Palade, Vasile. Aşezarea şi necropola de la Bârlad Valea Seacă (sf. sec. al III-lea - a doua jumătate a sec. al Vlea) (The settlement and necropolis from Bârlad - Valea Seacă (end of the 3rd - second half of the 5th century). Editor Eugenia Popuşoi. Bucureşti, Ed. Arc 2000, 2004, 720 p. 3238. Sonoc, Alexandru Gh. Noi puncte de vedere asupra datării şi atribuirii etnoculturale a mormintelor de la CuciHotarul Orosiei (jud. Mureş) (New points of view on the date and ethno-cultural assignation of the Cuci-Hotarul Orosiei graves (Mureş county). Corviniana, 2005, 9, p. 105-138.

f. MIGRATORII. ETNOGENEZA (Sec. IV-IX)
3239. Andronic, Mugur. Poiana, o aşezare din secolele VIII-IX d. Chr. (Poiana, a settlement from the 8th - 9th C. AD). Brăila, Ed. Istros, 2005, 116 p; Suceava, 2002-2003, 2930, nr. 1, p. 7-116. 3240. Andronic, Mugur. Teritoriul nord-carpatic în a doua jumătate a primului mileniu creştin (The North-Carpathian territory in the second half of the first Christian millenium). Brăila, Ed. Istros, 2005, 508 p. 3241. Baltag, Gheorghe. Aşezări şi tipuri de locuinţe din bazinul Târnavei Mari între sec. III-X d. Hr. (Settlements and types of dwelling places in the Târnava Mare basin between 3rd-10th century AD). RB, 2004, 18, p. 139-193. 3242. Bejan, Adrian. Etnogeneza românilor, proces istoric european (The ethnogenesis of the Romanians, a European historical process). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 230 p. 3243. *Bounegru, George; Ota, Radu. Piepteni de os din aşezarea postromană de la Alba Iulia - Dealul Furcilor-Monolit (Bone made combs from the postroman settlement from Alba Iulia - Dealul Furcilor-Monolith). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 297-308. 3244. Dana, Dan. Informaţii despre spaţiul getic în "Biblioteca" Patriarhului Photius (Information about the Getic space in the Library of Patriarch Photius). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 29-42. 3245. Gaiu, Corneliu. Aşezări din secolele V-VI p. Chr. în Transilvania de nord-est (5th-6th century AD settlements in North-Eastern Transylvania). RB, 2003, 17, p. 97-136. 3246. *Gaiu, Corneliu. O aşezare daco-romană la Vermeş, jud. Bistriţa-Năsăud (A Daco-Roman settlement at Vermeş, Bistriţa-Năsăud county). RB, 2005, 19, p. 121-138. 3247. Ghergari, Lucreţia; Ionescu, Corina; Horga, Marius; Rădulescu, Gabriela. Studii mineralogicepetrografice asupra ceramicii medievale timpurii de la ŞieuOdorhei (jud. Bistriţa-Năsăsud) (Mineralogic and petrographic studies on early medieval ceramics from Şieu-Odorhei (Bistriţa-Năsăud country). AMCS, 2005, 5, p. 171-190. 3248. Harhoiu, Radu. Allgemeine Betrachtungen zum Bestattungssittenbild Siebenbürgens im. 4 und bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 283-334. 3249. Harhoiu, Radu. Aurul migraţiilor (Das Gold der Völkerwanderungszeit). Prefaţă de Petre Alexandrescu. Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2000, 76 p. 3250. *Itineant, Vasile. L'office liturgique et les objets de culte dans la Dacie post-romaine et les territoires extracarpatiques. AUVT teol., 2003, nr. 9, p. 83-98. 3251. *Langu, Sorin. Aspecte ale circulaţiei monetare între anii 700-971 la sud şi est de Carpaţi (Aspects of monetary circulation between 700-971 South and East of the Carpathians). Danubius, 2005, 23, p. 57-72. 3252. Mare, Mircea. Banatul între secolele IV-IX (Banat between the 4th - 9th centuries). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2004, 231 p. 3253. *Mare, Mircea. Obiecte de cult din perioada secolelor III/IV-IX din Banat (Cult objects from the 3rd/4th-9th centuries in Banat). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 199-232. 3254. Mateş, Cosmin Daniel. Viaţa bisericească în sudul Dunării şi relaţiile cu nordul Dunării în secolele IV-VI p. Chr. (Chuch life in the South of the Danube and the relations with the North of the Danube in the 4th-6th centuries AD). Cu o prefaţă de Prea sfinţitul Daniil Stoenescu. Deva, Ed. Casa corpului Didactic, 2005, 280 p. 3255. Maxim, Iancu. Etnogeneza românilor. Comparaţie cu formarea altor popoare europene, în contextul geografiei istorice (Romanians' ethnogenesis. Comparison with other European peoples' formation, in the context of historical geography). Iaşi, Ed. Sedcom Libris, 2004, 439 p. 3256. Măgureanu, Andrei. O aplică avară descoperită la Budureasca (judeţul Prahova) (An Avar ornament discovered at Budureasa (Prahova county). Argesis, 2005, 14, p. 189-202. 3257. *Mirea, Pavel. Descoperirile funerare Sântana de Mureş-Cerneahov de la Lăceni - Cioroaica (jud. Teleorman) (Sântana de Mureş-Cerneahov funerary discoveries at Lăceni Cioroaica (Teleorman county). Danubius, 2005, 23, p. 33-42. 3258. Mitrea, Ioan. Observaţii privind sfârşitul culturii Sântana de Mureş şi începuturile culturii Costişa-BotoşanaHansca, în stadiul actual al cercetărilor arheologice (Observations regarding the end of Sântana de Mureş culture and the beginnings of Costişa-Botoşana-Hansca culture, in the present stage of archaeological research). Carpica, 2005, 34, p. 131-142. 3259. Moga, Vasile. Pagini despre începuturile creştinismului (Pages about the beginnings of Christianity). ÎP, 2005, 21, p. 537-541. 3260. *Neag, Gheorghe. Consideraţii privind istoria germanicilor timpurii pe teritoriul Transilvaniei (Considerations on the history of the early Germanics on the territory of Transylvania). BCM, 2005, 4, p. 5-36. 3261. Opreanu, Coriolan. Sfârşitul culturii Sântana de Mureş în Transilvania: Cultura "Sfântu Gheorghe" sau "Orizontul Post-Cerneahovian"? (The end of Sântana de Mureş culture in Transylvania. "Sfântu Gheorghe" or "Orizontul Post-Cerneahovian" culture?). EN, 2002, 12, p. 171-181. 3262. Opreanu, Coriolan. Transilvania la sfârşitul

117

antichităţii şi în perioada migraţiilor. Schiţă de istorie culturală (Transylvania at the end of antiquity and during the migrations. A cultural history outline). Cluj-Napoca, Ed. Nereamia Napocae, 2003, 303 p. 3263. *Pătraşcu, Ion. Căteva descoperiri de tip Sântana de Mureş-Cerneahov în judeţul Teleorman (Some discoveries of Sântana de Mureş-Cerneahov type in Teleorman county). Danubius, 2005, 23, p. 25-32. 3264. Popilian, Gheorghe; Nica, Marin. Aşezarea prefeudală de la Craiova (Fântâna Obedeanu) (Prefeudal settlement from Craiova (Fântâna Obedeanu). Drobeta, 2005, 15, p. 148-165. 3265. Protase, Dumitru. Cimitirul slav de la Ocna Sibiului (Sec. VIII-IX) (The Slav cemetery from Ocna Sibiului (8th-9th century). Editor Sabin Adrian Luca. Bucureşti, Ed. Economică, 2004, 102 p; ATS, 2005, 4, p. 151-209. 3266. *Stanc, Simina. Studiul arheozoologic al metrialului prelevat de la Slava Rusă (Archaezoological study of the material from Slava Rusă). Peuce, 2004, 2, p. 311-328. 3267. Stanciu, Ioan. Gepizi, avari şi slavi timpurii (sec. VVII p. Chr.) în spaţiul vestic şi nord-vestic al României (The Gepids, Avars and early Slavic peoples (AD 5th-7th centuries) in Western and North-Western part of Romania). EN, 2002, 12, p. 203-236. 3268. Székely, Zoltán. Goţii şi gepizii în Valea Oltului (The Goths and the Gepidae in the Olt Valley). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 23-28.

3269. Szentmiklosi, Alexandru; Timoc, Călin. Die ersten archäologische Ausgrabungen von Foeni, Ort "Selişte". Banatica, 2005, 17, p. 59-73. 3270. Şovan, Octavian Liviu. Necropola de tip Sântana de Mureş-Cernjachov de la Mihălăşeni (jud. Botoşani) (Necropolis of Sântana de Mureş-Cernjachov type from Mihălăşeni (Botoşani). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 390 p. 3271. *Tănase, Daniela. Câteva observaţii cu privire la mormântul de orfevru din epoca avară descoperit la Felnac (jud. Arad) (Some observations regarding the goldsmith grave from the Avar period discovered at Felnac (Arad county). AB, 2004-2005, 12-13, p. 237-264. 3272. *Tănase, Daniela. Două morminte din secolele IV-V p. Chr. descoperite la Dudeştii Vechi (jud. Timiş) (Two graves from the 4th-5th centuries AD discovered at Dudeştii Vechi (Timiş county). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 1, p. 233-244. 3273. *Toma, Cătălin. Aspecte ale culturii materiale în Dobrogea secolelor VIII-XII (Aspects of the material culture in Dobruja in the 8th-12th c.). BCM, 2005, 4, p. 37-66. 3274. *Ursachi, Laurenţiu; Onel, Cristian; Bâgu, Flavius. Mormânt dublu tumular descoperit pe "Dealu Ţuguieta", Bârlad, jud. Vaslui, aparţinând nomazilor turanici (The tumular double tomb discovered on "Dealu Ţuguieta", Bârlad, Vaslui county, belonging to the Turkish nomads). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 274-280.

III. Evul mediu
1. SINTEZE
a. GENERALITĂŢI
3275. *Andreescu, Mihail M. Românii şi Europa în Evul Mediu (Romanians and Europe in the Middle Ages). SAI, 2005, 70, p. 5-13. 3276. Atanasiu-Găvan, Andreea. Evoluţia navigaţiei la Dunărea de Jos şi Marea Neagră în evul mediu românesc (Navigation on the Lower Danube and the Black Sea in medieval Romania). Constanţa, Ed. Muzeului Marinei Române, 2006, 243 p. 3277. Bureacă, Ion. Valea Rodnei. Districtul românesc al Rodnei în evul mediu (The Rodnei Valley. The Romanian district of Rodna in the Middle Ages). CR, 2004, 1, nr. 5-8, p. 68-70. 3278. Cernovodeanu, Paul. O familie de diplomaţi români din Transilvania la cumpăna dintrea veacurile XVII şi XVIII: Corbea din Şcheii Braşovului (A family of Romanian diplomats from Transylvania at the end of the 17th century and the beginning of the 18th century: Corbea from Şcheii Braşovului). SMIM, 2005, 23, p. 145-158. 3279. *** Civilizaţia urbană din spaţiul românesc în secolele XVI-XVIII. Studii şi documente (Urban civilization in the Romanian areal in the 16th - 18th centuries. Studies and documents). Editor Laurenţiu Rădvan. Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2006, 271 p. 3280. *Dan, Dorin Ovidiu. Contribuţii la istoria scaunului săsesc Sebeş (Contributions to the history of the Saxon see of Sebeş). Apulum, 2005, 42, p. 229-246. 3281. *Din, Petre. Românii transilvăneni între sentimentul identităţii naţionale moderne şi cel al apartenţei la imperiul habsburgic în secolul al XVIII-lea (Transylvanian Romanians between the feeling of modern national identiy and that of belonging to the Hansburg empire in 18th century). RB, 2005, 19, p. 189-194. 3282. *** Etnie şi confesiune în Moldova medievală. Studiu (Ethnic and confession in mediaeval Moldavia. Studies). Coordonator Ion Toderaşcu. Iaşi, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, 2006, 265 p. 3283. Gogu, Viorica. Implicaţii bisericeşti şi politice ale răspândirii cărţii brâncoveneşti în Transilvania (Religious and political involvement in the the spread of Brâncoveanu books in Transylvania). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 23-48. 3284. Jancsó, Benedek. Erdély az Anjou-háztól Mátyás haláláig (Transylvania during the reign of the Anjou dynasty till to the death of Matei Corvinul). Sfântu-Gheorghe, Európai Idő Kiadó, 2004, 300 p. 3285. Luca, Cristian C. Resurse alimentare în Transilvania între secolele XV-XVII (Food resources in Transylvania between 15th-17th centuries). AŞD, 2005, 1, p. 163-174. 3286. Matei, Mircea D.; Cârciumaru Radu. Studii noi

118

despre probleme vechi: din istoria Evului Mediu românesc (New studies on old problems: from the history of the Romanian Middle Ages). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2004, 157 p. 3287. Mazilu, Dan Horia. Lege şi fărădelege în lumea românească veche (Law and iniquity in old Romanian world). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 557 p. 3288. Mărculeţ, Vasile. Contribuţii la istoria bazinului vestpontic (sec. IX-XV). Studii (Contributions to the history of the West-Pontic basin. Studies). Mediaş, Ed. Samuel, 2006, 172 p. 3289. *** Möilyen történelmi körülmények között kerültek a románok többsége jelelegi államuk területén. Egy tanácskozás eredményei (The question of the Romanian continuity in Transylvania between 11 th-13th century). EM, 2004, 66, nr. 34, p. 114-122. 3290. Neagoe, Claudiu. Organizarea administrativă şi militară a judeţului Muscel în veacul al XVIII-lea (Administrative and military oragnization of Muscel county in the 18th century). Argesis, 2004, 13, p. 213-221. 3291. *Philippi, Paul. Judecăţi şi prejudecăţi privind istoria medievală a Transilvaniei (Judgement and prejudice in Transylvania's medieval history). Altera, 2005, nr. 11, p. 104111. 3292. Pop, Ioan Aurel. Românii şi maghiarii în secolele IXXIV. Geneza statulului medieval în Transilvania. Ed. a II-a (The Romanians and the Hungarians in the 9th-14th century. Genesis of the medieval state in Transylvania). Sibiu, Tribuna, 2003, 289 p. 3293. Pop, Ioan-Aurel. Medieval antecedents of the modern nations. Studia h., 2005, 50, nr. 1, p. 12-42. 3294. *** Relaţii interetnice în Transilvania (secolele VIXIII) (Interethnical relations in Transylvania 6th-13th

centuries). Coordonatori Zeno Karl Pinter, Ioan Marian Ţiplic, Maria Emilia Ţiplic. Bucureşti, Ed. Economică, 2005, 269 p. 3295. Simon, Alexandru. Acceptance and rejection in medieval Transylvania. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 55-68. 3296. Stângă, Ion. Sud-vestul Ţării Româneşti la sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul secolului al XV-lea. Noi contribuţii privind importanţa europeană, strategică şi economică a zonei (South-Western Wallachia at the end of the 14th century and the beginning of the 15th century. New contributions reagrding the European, strategic and economic importance of the area). Argesis, 2005, 14, p. 291-299. 3297. Ştefănescu, Ştefan. Ţările Române în evul mediu: identitate statală şi putere (The Romanian Provinces and the Middle Ages: state identity and power). AUSH, 2003-2004, 67, p. 163-170. 3298. Teodor, Corina. Raţiuni de stat şi strategii matrimoniale în Moldova lui Ştefan cel Mare (State reasons and marital strategies in Stephen the Great's Moldavia). AIGS, 2004, 7, p. 9-19. 3299. Tertecel, Adrian. Un moldovean şi relaţiile rusootomane-crimeene în anul 1712 (A Moldavian and RussianOttoman-Crimean relations in 1712). RI, 2006, 17, nr. 1-4, p. 191-200. 3300. *** Transilvania (sec. XIII-XVII). Studiu istoric (Transylvania (13th - 17th century). Historical studies). Coordonator Susana Andea, Autori: Susana Andea, Livia Ardelean, Adinel Dincă, Lidia Gross, Daniela Mitea, Aurel Răduţiu, Vasile Rus. Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 357 p. 3301. *** Volum omagial, Francisc Rákoczy al II-lea (Homage volume, Francisc Rákoczy). Alba Iulia, Satu Mare, 2004.

b. SOCIETATE. ECONOMIE
3302. Anton-Manea, Cristina. Nobilime, pământ, bani şi funcţii în secolele XVI-XVIII: cazul familiei Romanescu (Gentry, land, money and positions in the 16th-18th century: the case of the Romanescus). C Num., 2003-2005, 9-11, p. 405412. 3303. *Apan, Adrian. Monopolurile feudale pe domeniile nobiliare Diosig-Săcuieni (Feudal monopoly on the noble domains Diosig-Săcuieni). Biharea, 2001, 28, p. 93-142. 3304. Bârlădeanu, Alisa. Femeia în societate (Evul Mediu) (Women in society (the Middle Ages). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 18-22. 3305. Bechtold, Noémi-Edit. A Bethlen lányok hozományleltárairól (The dowry inventory of the girls from the Bethlen family). SM, 2004, 1, p. 71-102. 3306. Bejenaru, Luminiţa. Strategia de expoloatare a animalelor în cadrul unor aşezări medievale de pe teritoriul Moldovei: date arheozoologice (The strategy of exploiting animals in certain medieval settlements on the territory of Moldavia: archaeological data). AMCS, 2005, 5, p. 191-198. 3307. Blăjan, Iona. Sarea, aliment şi substanţă rituală (Salt, nutriment and ritual substance). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 95102. 3308. Căprăroiu, Denis; Denize, Eugen. Naşterea Europei medievale. Vol. II: Europa central-răsăriteană şi de sud-est (secolele V-XV) (The development of medieval Europe. Vol. II: Central-Eastern and South-Eastern Europe). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 223 p. 3309. *Cioarec, Ileana. Repertoriul descoperirilor de podoabe, în zona Olteniei, în secolele XIII-XV (The catalog of ornamental discoveris, in the area of Oltenia, in the 13th-15th centuries). AO, 2004, 18, p. 41-58. 3310. *Diaconescu, Dragoş; Roman, Cristian C. A stone oven from the early Middle Ages discovered at Hunedoara Grădina Castelului. ATS, 2006, 5, p. 193-209. 3311. Dumănescu, Luminiţa. Copilul şi Legea. Societatea românească transilvăneană la sfârşit de secol XVIII, început de secol XIX (Children and Law. Transylvanian Romanian society at the end of the the 18th century, the beginning of the 19th century). RB, 2004, 18, p. 249-258. 3312. Lazăr, Gheorghe. Marchands valaques et leurs formes d'organisation et activité commerciale. SMIM, 2006, 24, p. 4153. 3313. Livadă-Cadeschi, Ligia. Un être ambigu: le pauvre dans les documents historiques roumains. Symposia, 2003, p. 287-307. 3314. Magina, Adrian. Opţiuni confesionale în rândul nobilimii din Banat (secolele XV-XVII) (Religious options among the nobility of Banat (15th-17th centuries). AŞD, 2005, 1, p. 117-132. 3315. Mitran, George. Trei căni de cositor descoperite recent în cetatea feudală Râşnov (Three tin cups recently discovered in the feudal town of Râşnov). Cumidava, 2001-

119

2002, 25, p. 266-272. 3316. *Muscă, Elena. Aspecte privind rolul şi implicarea breslelor din Zalău în viaţa urbei (Aspects concerning the role and the involvement of the guilds from Zalău in town life). Marisia, 2003, 27, p. 253-261. 3317. Neagoe, Claudiu; Mocanu, Valentin I. Negustori şi slujbaşi otomani la Câmpulung în secolele XVI-XVIII (Ottoman merchants and employees in 16th-18th century Câmpulung). Argesis, 2005, 14, p. 365-367. 3318. Papacostea, Şerban. La Mer Noire carrefour des grandes routes intercontinentales 1204-1453. Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Român, 2006, 379 p. 3319. Păunescu, Anca. Oraşul de Floci. Un oraş dispărut, din Muntenia medievală. A lost medieval Wallachian town: Floci town. Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2005, 52 p. 3320. *Petrovics, István. The burghers of medieval Temesvár/Timişoara in the light of written sources. AB, 20042005, 12-13, p. 317-324. 3321. *Rădulescu, Gabriela. Cuptoare de ars ceramica în Bistriţa medievală (Furnaces for burning ceramics in medieval Bistriţa). RB, 2005, 19, p. 139-156. 3322. Rădvan, Laurenţiu. Oraşele din Ţara Românească până la sfârşitul secolului al XVI-lea (The towns from Wallachia up to the end of the 16th century). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004, 596 p. 3323. Rusu, Adrian Andrei; Mărginean, Florin. Prelucrarea osului şi cornului în Transilvania medievală (Început de abordare tematică) (Bone and horn manufacturing in medieval Transylvania (the beginning of a thematical

approach). AMCS, 2005, 5, p. 113-158. 3324. Rusu, Gabriel. Despre domeniul cetăţii Gherla (About the estate of Gherla fortress). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 68-74. 3325. *Sălăgean, Tudor. Cricău - un sat din comitatul Alba în secolele XIII-XV (Cricău - a village from the shire of Alba in the 13th-15th centuries). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 51-62. 3326. Solcan, Şarolta. Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în evul mediu (Women in Moldavia, Transylvania and Wallachia in the Middle Ages). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 292 p. 3327. Stoide, Constantin A. Manufacturile din Ţara Bârsei între 1750 şi 1850 (The manufactures from Ţara Bârsei 17501850). Ediţie, cuvânt-înainte şi biobibliografie de I Caproşu. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român, 2005, 189 p. 3328. *Talmaţchi-Paraschiv, Cristina. Scurtă privire asupra prezenţei şi frecvenţei mărcilor de olar descoperite pe teritoriul Munteniei (secolele 8-16 p. Hr.) (The presence and frequency of the pottery brands discovered on the territory of Muntenia - 8th-16th century AD). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 90151. 3329. Ungureanu, Dragoş. Aspecte ale agriculturii în Ţara Românească în lumina Condicii de venituri şi cheltuieli a vistieriei (1694-1703) (Aspects of Wallachian agriculture in the light of treasury income and expenditure account book (1694-1703). Argesis, 2005, 14, p. 369-396. 3330. Ursulescu, Petru. Banatul de nord-est în secolele XXVI (North-Estern Banat in the 10th-16th centuries). Timişoara, Ed. Orizonturi Universitare, 2005, 252 p.

c. POLITICĂ INTERNĂ ŞI EXTERNĂ
3331. Atanasiu-Găvan, Andreea. Geopolitics within the Black Sea Basin (XIII-XIV Centuries). RNMY, 2004, 7, p. 4046. 3332. Butnariu, Viorel M. Transilvania în relaţiile internaţionale. Interferenţe politice şi monetare (1526-1714) (Transylvania in international relations. Political and monetary interferences (1526-1714). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 408 p. 3333. *Cernovodeanu, Paul. The cosmopolitan world of the Levantine Dragomans of Constantinople (EighteenthNineteenth centuries). HY, 2005, 2, p. 49-74. 3334. Ciobanu, Tiberiu. Domnitori români mai puţin cunoscuţi (Less known Romanian domnitors). Timişoara, Ed. Excelsior Art, 2005, 229 p. 3335. Crăciun, Maria. Tolerance and persecution. Political authority and religious difference in late medieval Moldavia. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 5-58. 3336. *Denize, Eugen. Românii şi căderea Mării Negre sub dominaţie otomană (The Romanians and the fall of the Black Sea under Ottoman domination). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 45-53. 3337. Dukrét, Geza. Főhajtás II. Rákoczi Ferencz előtt (Homage to Rákoczi Ferencz). Művelődés, 2006, 59, nr. 4, p. 23-24. 3338. Lemnean, Alina. Personalitatea lui Ştefan cel Mare în conştiinţa străinătăţii şi în memoria poporului român (Stephen the Great's personality in international conscience and in the memory of the Romanian people). BS, 2004, 12, nr. 2, p. 9-10. 3339. Lixandru, Niculae. Constantin Brâncoveanu este dus la pierzanie de diplomaţia sa duplicitară (Constantin Brâncoveanu was led to his tragic end by the duplicity of his diplomacy). Historia, 2005, 2, nr. 44, p. 29-33. 3340. Mărculeţ, Vasile. Lumea românească de la Imperiul Asăneştilor la statele nord-dunărene. Spaţiul carpato-balcanic în relaţiile internaţionale de la începutul secolului al XIII-lea până la mijlocul secolului al XIV-lea (Romanian world from the Asăneşti Empire to the Northern-Danubian states. The Carpathian-Balkan region in international relations since the beginning of the 13th century until the middle of the 14th century). Alba Iulia, Asociaţia Istoricilor din Mediaş, 2005, 177 p. 3341. Rizescu, Oana. "Nimic de glumă să nu vă pară!": autoritatea domnească şi pericolul deriziunii ("It shall be taken in all earnestness": the princely authority and the danger of falling into derision). RI, 2005, 16, nr. 5-6, p. 163-166. 3342. Ştefănescu, Ştefan. Istoria românilor - de la afirmarea etnică românească la crearea "Daciei româneşti" sub conducerea lui Mihai Viteazul (The history of Romanians. From the Romanian ethnic assertion to the creation of the "Romanian Dacia" under the rule of Michael the Brave). Bucureşti, Ed. România de Mâine, 2005, 208 p.

120

d. BISERICĂ ŞI RELIGIE
3343. Albu, Alin. Aspecte ale vieţii religioase din Bălgradul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVII-lea. Protopopii albaiulieni Toma Topai şi Vasiu (Aspects from the religious life of Bălgrad in the second half of the 17th. The archpriests Toma Topai and Vasiu from Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 6581. 3344. Andriescu, Bogdan. Confesiune şi viaţă privată în Transilvania (sec. XVI-XVII) (Religions confession and private life in Transylvania (16th-17th c.). SUCH, 2005, 2, p. 141-154. 3345. Barbu, Violeta. The feminine holiness. The cult of female saints in Wallachia in the 17th century. Colloquia, 2005, 12, nr. 1-2, p. 90-107. 3346. Barbu, Violeta. Ţările Române şi disputele în jurul dogmei primatului papal (Romanian Principalities and the disputes regarding the papal primacy dogma). SMIM, 2006, 24, p. 189-216. 3347. Barta, Cristian. De la "Catehismul" lui Iosif de Camillis (1696) la "Dogmatica Învăţătură" a lui P. P. Aron (1760): aspecte doctrinare ale discursului identitar grecocatolic (From the "Catechism" of Joseph of Camillis (1696) to "The Dogmatic Thinking" of P. P. Aron (1760): doctrine aspects of the Greek-Catholic identity discourse). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 49-57. 3348. Barta, Tünde. Cadrul instituţional al divorţului la calvini şi unitarieni în Transilvania secolului al XVII-lea (The institutional background of divorce for Calvinists and Unitarians in 17th century Transylvania). AŞD, 2005, 1, p. 227-233. 3349. Benkő, Elek. Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi (Medieval bells and fonts from Transylvania). Cluj, Budapesta, Ed. Polis, 2002, 541 p. 3350. Bodale, Arcadie. Semnificaţiile actelor ctitoriceşti în Evul Mediu românesc (The significance of the foundations papers during the Romanian Middle Age). AIIX, 2005, 42, p. 17-56. 3351. Bolea, Nicolae. Apărarea credinţei ortodoxe de către românii transilvăneni în faţa prozelitismului apusean în secolele XV-XVII (Defending Orthodox faith by the Transylvanian Romanians against Western proselytism in the 15th-17th centuries). OMar, 2002, nr. 7, p. 257-284. 3352. *Bona, Petru. Regulamentul iliric din 1777 şi biserica românească din graniţa bănăţeană (The Illiric regulation from 1777 and the Romanian church from Banat border). AUVT teol., 2004, nr. 10, p. 63-68. 3353. Brusanowski, Paul. Biserica Româna Unită: păstrarea "legii strămoşeşti" sau o "a treia lege"? Viziunea ortodocşilor şi greco-catolicilor din sec. XVIII (The Romanian GreekCatholic church: preserving "the ancestors' law" or a "3rd law"? The vision of the Orthodox and Greek-Catholics in the 18th century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 59-69. 3354. Brusanowski, Paul. Consideraţii cu privire la Biserica Ortodoxă Română şi autorităţile de stat din Principatul autonom al Transilvaniei (1541-1690) (The relations between the Romanian Orthodox Church and the state authorities from the autonomous Principality of Transylvania). RT, 2006, 16, nr. 2, p. 122-142. 3355. Bugariu, Valentin. Aspecte bisericeşti ale culturii româneşti din Banat (Religions aspects of the Romanian culture in Banat). Alt B, 2004, 15, nr. 7-9, p. 124-127. 3356. Buzalic, Alexandru. Particularităţi în gândirea grecocatolică la jumătatea secolului al XVIII-lea (Characteristics of the Greek-Catholic thinking at the middle of the 18th century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 71-92. 3357. Câmpeanu, Remus. Unire religioasă şi mental public la începuturile catolicismului românesc din Transilvania (Religious union and public mentality at the beginnings of the Romanian Catholicism in Transylvania). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 93-102. 3358. Cândea, Virgil. Vulgata românească (The Romanian "Vulgata"). Academica, 2005, 16, nr. 47, p. 9-10. 3359. Cilibia, Constantin. Episcopia Mehadiei (The Diocese of Mehadia). Alt B, 2004, 15, nr. 1-3, p. 119-129. 3360. Ciocâltan, Alexandru. Biserica şi organizarea bisericească a saşilor din Câmpulung-Muscel în secolele XIIIXVI (The church and church organization of CâmpulungMuscel Saxons in the 13th -16th centuries). RI, 2006, 17, nr. 56, p. 5-18. 3361. Cojocaru, Constantin C. ; Cojocaru, Marcel C. Cronicarul Eftimie de Căpriana şi ucenicul său Isaia "Ot Slatina" (The chronicler Eftimie de Căpriana and his apprentice Isaia "Ot Slatina"). Iaşi, Ed. Golia, 2005, 101 p. 3362. Dancu, Pál. A munkácsi rutén püspökség helyzete a Rákócziak korában (The situation of the Ruthenian diocese of Munkács during the Rákoczi epoch). SC-Satu Mare, 20002004, 17-21, nr. 2, p. 55-64. 3363. Diaconescu, Marius. Un episcop sârb la Lipova în 1542 (A Serbian Bishop at Lipova in 1542). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 29-30. 3364. Dobre, Claudia. Preaching, conversion, ministering and struggling against Hussites: the Mendicants' missionary activites and strategies in Moldavia from the 13th to the first half of the 15th century. RESEE, 2004, 42, nr. 1-2, p. 71-86. 3365. Dorlan, Carmen Maria. Realităţi confesionale la românii din districtul Bistriţei la începutul deceniului VII al secolului XVIII (Confessional realities with the Romanians in Bistriţa District at the beginning of the 7th decade of the 18th century). AAM, 2004, 3, p. 87-96. 3366. Dumitran, Ana. Câteva detalii ale portretului intelectual al preotului român ardelean din secolele XVI-XVII - contribuţii la definirea conceptului de reformă ortodoxă (Some details of the portrait of the Romanian Transylvanian priest in the 16th-17th c. - contributions to the definition of the Orthodox reform concept). A Blas., 2002, 1, p. 127-147. 3367. Dumitran, Ana. Religie ortodoxă, religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII (The Orthodox religion, the Protestant religion. Hypostases of the confessional identities of the Romanians in Transylvania in the 16th-17th century). Prefaţă de Paul Cernovodeanu. Cluj-Napoca, Ed. Neremiae Napocae, 2004, 408 p. 3368. Dumitran, Daniel. Rezistenţa ortodoxă împotriva unirii religioase în Braşov şi Ţata Bârsei (The Orthodox resitance against the religious unification in Braşov and Ţara Bârsei). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 53-62. 3369. Dumitran, Daniel. Uniţi şi ortodocşi la sfârşitul secolului XVIII. Observaţii despre consecinţele toleranţei iosefine (Greek-Catholic and Orthodox at the end of the 18th century. The consequences of Joseph's tolerance). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 129-142.

121

3370. Dumitriu, Claudia. Viaţa bisericească a românilor reflectată în scrierile unor călători străini (Secolul al XVIIIlea) (Romanians' church life reflected in the writings of some foreign travelers (the 18th century). BOR, 2002, 120, nr. 7-9, p. 421-442. 3371. Ene, Irina. Petru Cercel încearcă să-şi convertească supuşii la catolicism (Petru Cercel tries to convert his subjects to Catholicism). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 64-69. 3372. *Flaut, Daniel. Patriarchs of Antioch in the Romanian Countries (16th and 17th centuries). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 167-172. 3373. *Georgiţă, Mihai. Biserica românească din Transilvania în timpul principilor Rákóczi (The Romanian church from Transylvania during the reign of the Rákóczi princes). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 14-27. 3374. Ghişa, Ciprian. Denominarea Bisericii RomanoCatolice şi a Suveranului Pontif în cultura religioasă a românilor uniţi din Transilvania (The denomination of the Roman-Catholic church and of the Pope in the religious culture of the Greek Catholic Romanians from Transylvania). A Som., 2004, 3, p. 173-184. 3375. Ghitta, Ovidiu. Formarea şi reformarea clerului greco-catolic din comitatul Satu Mare în prima jumătate a secolului XVIII (Education and reformation of the GreekCatholic clergy in Satu Mare county in the first half of the 18th c.). A Blas., 2002, 1, p. 149-158. 3376. Glăvan, Ciprian. Istoria şi aşezămintele ordinelor religioase din Banat în secolul al XVIII-lea (History and facilities of religious orders from 18th century Banat). PB, 2005, 4, p. 201-217. 3377. *Gorun, Gheorghe. În jurul constituirii Bisericii greco-catolice din părţile de vest (On the formation of the Greek-Catholic church in the Western regions). ActaT., 2004, 1, p. 203-228. 3378. Gorun, Gheorghe. Patenta imperială din 1742 a Mariei Tereza de reconfirmare a statutelor bisericii grecocatolice (The imperial licence of Maria Tereza in 1742 reconfirming the statutes of the Greek Catholic church). Studia t. gr. cat. v., 2004, nr. 2, p. 167-176. 3379. Guran, Petre. Moise, Aaron et les "rois de la terre". L'iconographie du tabernacle du témoignage à Curtea de Argeş. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 193-222. 3380. *Ilie, Liviu Marius. Înfiinţarea scaunelor arhiereşti din Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XIVlea: aspecte confesionale şi politice (Creation of religious sees in Wallachia in the second half of the 14th century: confessional and political aspects). AO, 2004, 18, p. 59-84. 3381. Ionescu, Ion. Momente de afirmare a Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române din secolele XVII şi XVIII (Moments of expressing the Autocephaly of the Romanian Orthodox Church in the 17th and 18th century). BOR, 2005, 123, nr. 1-3, p. 433-443. 3382. Ioniţă, Viorel. Argumentele adversarilor Unirii pe la jumătatea secolului al XVIII-lea (The arguments of the opponents to the Union around the middle of the 18th century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 15-17. 3383. Iorgulescu, Vasile. Le sud-est européen entre Byzance et Occident aux Xe- XIVe siècles. Le cas des roumains. Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 463 p. 3384. Ivanov, Bogdan Paul. Ortodoxia transilvană în faţa Contrareformei în a doua jumătate a secolului al XVI-lea (Transylvanian Orthodoxy confronted with

Counterreformation in the second half of the 16th century). Studia t. ort., 2005, 50, nr. 1, p. 247-254. 3385. *Jiga, Laura. Moartea Sfântei Filofteia (The death of St. Philophteia). AIEF, 2003-2004, nr. 14-15, p. 277-286. 3386. Korom, Imre. Görög katolikusok Erdélyben (Greek Catholics in Transylvania). Ker Sz, 2005, 16, nr. 10, p. 7-9. 3387. Maleon, Bogdan-Petru. Ritualurile puterii şi funcţia mediatoare a clerului de mir. "Rugătorii" lui Ştefan cel Mare (The rituals of power and the mediating function of the clergy. Stephen the Great's "prayers"). ASUIist., 2004, 50, p. 53-68. 3388. Márton, József. Instituţii care au contribuit la realizarea unirii. Contribuţia vistiernicului Ştefan Apor şi a iezuitului Ladislau Paul Baranyi la realizarea unirii religioase (1697-1701) (Institutions that contibuted to the unification. The role of treasurer Ştefan Apor and of the Jesuit Ladislau Paul Baranyi to in the religious unification (1697-1701). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 31-38. 3389. Mărculeţ, Vasile. Când a fost constituită Mitropolia de Vicina? Consideraţii asupra datei întemeierii eparhiei dobrogene (When was the metropolitan church of Vicina built? Remarks about the foundation date of the Dobruja eparchy). BOR, 2004, 122, nr. 1-4, p. 259-267. 3390. Mihail, Zamfira. Vies des Saints latins dans les manuscrits orthodoxes des XIVe-XVe siècles. RESEE, 2004, 42, nr. 1-4, p. 99-105. 3391. Miron, Greta Monica. Acţiune ortodoxă - acţiune catolică. Efectele mişcării lui Visarion Sarai în Hunedoara, Haţeg, Zarand şi Alba (Orthodox action - catholic action. The effects of the movement led by Visarion Sarai in Hunedoara, Haţeg, Zarand and Alba). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 1-36. 3392. Miron, Greta Monica. Ultimul act al unirii românilor din Transilvania cu Biserica Romei. Spre un nou concept de unire (The last act of the unification of the Transylvanian Romanians with the Church of Rome. To a new concept of unification). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 47-52. 3393. Miron, Greta-Monica. Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782) (Greek-Catholic Church in Transylvania. Clergy and parishoners (1697-1782). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 600 p. 3394. Miron, Greta-Monica. Drumul spre hirotonire şi sinuozităţile sale: două exemple de la mijlocul secolului al XVIII-lea (The way to the holy orders and its sinuosities: two examples from the middle of the 18th c.). A Blas., 2002, 1, p. 159-168. 3395. Miron, Greta-Monica. The Transylvanian GreekCatholic Church in the eighteenth century. Towards Catholic reformation. The marriage question. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 120-142. 3396. *Miskolczy, Ambrus. Istoria românilor sub semnul Reformei (The history of Romanians under the sign of the Reform). Altera, 2003, nr. 9, p. 237-251. 3397. Nedici, Radu. Identitatea confesională a ortodoxiei ardelene în preajma unirii cu Roma (The confessional identity of the Transylvanian orthodoxism before the unification with Rome). BCŞS, 2005, 11, p. 93-101. 3398. Nica, Emilian. Personalităţi ale cinului călugăresc nemţean de la sfârşitul secolului al XIV-lea până în secolul al XVI-lea (Personalities of Neamţ monk order at the end of the 14th century until the end of the 16th century). ASUIteol.., 2003, 8, p. 281-286. 3399. Niculescu, Alexandru. Avatarurile protestantismului românesc - Reforma, Reformele (The changes of Romanian

122

Protestantism - the Reform, reforms). Vatra, 2005, nr. 9-10, p. 168-173. 3400. Oltean, Vasile. Cuviosul Nicodim de la Tismana întrun manuscris din veacul al XVI-lea descoperit în Şcheii Braşovului (Pious Nicodim from Tismana in a 16th c. manuscript found in Şcheii Braşovului). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 182-190. 3401. Oltean, Vasile. Popa Cosma din Deal, martir apărător al legii strămoşeşti în vremea Uniaţiei (Father Cosma from Deal, a martyr and defender of the ancient law of Uniation). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 117-126. 3402. Paraschiv, Dumitru. Antiteza sfinţilor. Constantin Brâncoveanu mai sfânt decât Ştefan cel Mare (The antithesis of the saints. Constantin Brâncoveanu holier than Stephen the Great). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 40-47. 3403. Peteanu, Claudia Septimia. Consecinţele Edictului de toleranţă a lui Iosif al II-lea asupra grănicerilor români din Haţeg (The consequences of the Tolerance Edict of Joseph II, over the Romanian frontier guards in Haţeg). A Som., 2004, 3, p. 123-130. 3404. Pilat, Liviu. Biserică şi putere în Moldova în a doua jumătate a secolului XV (Church and power in Moldavia in the second half of the 15th century). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 133-149. 3405. Pilat, Liviu. Cultul Sfintei Cruci în vremea lui Ştefan cel Mare (The cult of the Holly Cross in the time of Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 5-15. 3406. Pilat, Liviu. Ioachim, Theoctist I şi sfârşitul "perioadei bizantine" (Ioachim, Theoctist I and the end of the "Byzantine epoch"). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 73-90. 3407. Pilat, Liviu. Redemptor noster. Moldova şi Respublica christiana la 1476-1477 (Redemptor noster. Moldavia and Republica christiana in 1476-1477). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 137-144. 3408. Pilat, Liviu. Sihastrul Sava, Ştefan al II-lea şi întemeierea Mitropoliei de Roman (Hermit Sava, Stephen II and the foundation of the metropolitan church of Roman). SMIM, 2005, 23, p. 23-40. 3409. Pîţu, Gheorghe. Contribuţii la localizarea a două dintre cele şapte biserici din Valea Soloneţului şi a Solcăi, închinate de Ştefan cel Mare Episcopiei de Rădăuţi (Locating two of the seven churches from the Valley of Soloneţ and Solca, dedicated by Stephen the Great to the diocese of Rădăuţi). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 175-188. 3410. Popa, Aura L. Reintroducerea iezuiţilor în Transilvania. "Faza neoficială" sau "etapa larvară" a misiunii iezuite (1590-1594) (Restoring Jesuits to Transylvania. The hidden period of the Jesuit mission (1590-1594). AAM, 2005, 4, p. 79-92. 3411. Popa, Aura Lucia. Raporturile interconfesionale în Transilvania în a doua jumătate a secolului XVI (Interconfessional relations in Transilvania, during the second half of the 16th century). AAM, 2004, 3, p. 69-86. 3412. *Popan, Marin. De la petenţi uniţi bistriţeni la Supplex-ul transilvan ortodox din 29 aprilie 1761. Încercare interpretativă asupra câtorva memorii ecleziastice din perioada tereziană transilvană (From Bistriţa Greek-Catholic addressers to the Orthodox Transylvanian Supplex in April 29, 1761. Glossarial attempt on some religious memoirs dated from the Transylvanian Maria Theresa period). RB, 2005, 19, p. 195210. 3413. Popescu, Elena. Câteva consideraţii noi privind iconostasul brâncovenesc din capela Institutului Teologic

Universitar Sibiu (New considerations about the Brâncoveanu iconostasis from the chapel of the Theological Institute in Sibiu). Transilvania, 2004, 33, nr. 7-8, p. 116-123. 3414. Răşinăreanu, Visarion. Reorganizarea monahismului pe teritoriul ţării noastre în timpul Sfântului Nicodim de la Tismana (Re-organizing monachism on the territory of our country in the time of Saint Nicodim from Tismana). RT, 2006, 16, nr. 4, p. 16-22. 3415. Rudeanu, Ioan Octavian. Tradiţia religioasă bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII (The Byzantine religious tradition in the Romanian Provinces in the 16th-18th century). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 13-20. 3416. Săsăujan, Mihai. Coabitare culturală şi confesională în Moldova sec. XV-XVI (Cultural and confessional cohabitation in Moldavia in the 15th-16th century). Alt B, 2004, 15, nr. 7-9, p. 116-123. 3417. Săsăujan, Mihai. Conceptul de unire bisericească în dezbaterile conferinţelor ministeriale din Viena la mijlocul secolului al XVIII-lea (The concept of church unification in the debates of Vienna ministry conferences at the middle of the 18th c.). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 63-74. 3418. Săsăujan, Mihai. Criterii ale apartenenţei confesionale (unit-neunit) în comitatul Bihor (1754-1758) (Criteria for a confession -Greek-Catholic or Orthodox - in the county of Bihor (1754-1758). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 113-127. 3419. Sipos, Gábor. Unirea religioasă şi antecedentele ei în relaţiile calvino-ortodoxe din Transilvania (1660-1710) (The religious unification and its antecedents in the CalvinistOrthodox relations from Transylvania (1660-1710). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 27-30. 3420. Stanciu, Laura. Între aderare şi asumare. Punctele florentine pentru greco-catolicii transilvăneni în secolul al XVIII-lea (Between adhering and assuming. Florentine issues in favour of the Transylvanian Greek-Catholics in the 18th century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 19-35. 3421. Stanciu, Laura. Rediscutarea unei controverse. "Rezoluţia de unire" a lui Teofil (21 martie 1697) (Resuming a controversy. "The unification resolution" of Teofil (March, 21, 1697). AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 39-46. 3422. Stănciulescu-Bârda, Al. Dreptul canonic în Biserica Ortodoxă din Banat (1700-1850) (Canonical law in the Orthodox Church from Banat (1700-1850). Alt B., 2005, 16, nr. 10-12, p. 128-138. 3423. Suttner, Ernst Christoph. Das Abrűcken von der Ekklesiologie des Florentiner Konzil bei der ruthenischen Union von 1595/96 und bei der rumänischen Union von 1701. AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 135-146. 3424. Suttner, Ernst Christoph. Consideraţii asupra punctelor 2, 3 şi 4 de pe ordinea de zi (Considerations on topics 2, 3 and 4 of the time table). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 37-48. 3425. Suttner, Ernst Christoph. Consideraţii asupra punctului 5 de pe ordinea de zi (Considerations on topic 5 of the timetable). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 149-154. 3426. Suttner, Ernst Christoph. Das Unionsverständnis bei Főrderern und Gegner der Union der Siebenbürger Rumänen mit der Kirche von Rom. AUA hist., 2005, 9, nr. 2, p. 7-20. 3427. Székely, Maria Magdalena. Cine a fost sfântul Ghenadie de la Putna? (Who-was Saint Ghenadie from Putna?). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 45-54. 3428. Székely, Maria Magdalena. Ştefan cel Mare şi cultul Sfintei Cruci (Stephen the Great and the cult of the Holy

123

Cross). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 17-34. 3429. Sípos, Gábor. Relaţiile Bisericii reformate ardelene cu bisericile româneşti în prima jumătate a secolului XVIII-lea (The contacts of the Protestant Church from Transylvania with the Romanian Church in the first half of the 18th century). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 11-14. 3430. Telea, Marius. Biserica ortodoxă română din Transilvania în secolele XV-XVII şi legăturile ei cu patriarhia ecumenică (The Romanian Orthodox church from Transylvania in the 15th-17th century and its relations with the ecumenical patriarchy). Cred. S., 2006, 16, nr. 7, p. 8. 3431. Turcuş, Şerban. A canonization Process in eleventh century Tranylvania and its political role in Hungary and the Venetian Republic. NEH, 2005, 11, p. 29-49. 3432. Vanca, Dumitru. Rânduiala tainei Sfântului Maslu. Consideraţii pe marginea molitfelnicului de la Bălgrad, 1689 (Running the Holy Oil. Considerations on the Molitfelnic from Bălgrad, 1689). AUA theol., 2004, 4, p. 82-124. 3433. Vatamaniuc, D. Cercetările locale şi importanţa lor: biserica din Bădeuţi (Local research and their importance: the church from Bădeuţi). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 453-454. 3434. Vicovan, Ion. "Preasfinţitul mitropolit chir Theoctist

I" (1453-1477) - "pomăzuitorul" Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt ("The holy mitropolite Theoctist I" (1453-1477) - "the blesser" of the faithful Voivod Stephen the Great and the Holy). ASUIteol.., 2004, 9, p. 19-36. 3435. Zabolotnaia, Lilia. Corelaţii între populaţia catolică şi cea ortodoxă în mediul urban din Moldova (sfârşitul secolului al XVI-lea - mijlocul secolului al XVIII-lea), pe baza relatărilor misionarilor catolici (Correlations between the Catholic and the Orthodox population in the urban area from Moldavia (end of the 16th century - middle of the 18th century) according to the reports of the Catholic missionaries). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 79-94. 3436. Zahariuc, Petronel. Din Epir în Polonia: frânturi din activitatea ctitoricească a lui Vasile Lupu (From Epir to Poland: fragments from the foundation activity of Vasile Lupu). AIIX, 2005, 42, p. 71-81. 3437. Zahariuc, Petronel; Marinescu, Florin. Câteva documente privitoare la mănăstiri din Galaţi păstrate în arhiva mănăstirii sfântul Pavel de la Muntele Athos (Some documents about monasteries from Galaţi, preserved in the archives of Saint Paul monastery, at Mount Athos). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 35-57.

e. ARMATĂ
3438. Anghel, Dan. Peştera fortificată de la Piatra Cetii (The fortified cave from Piatra Cetii). Apulum, 2004, 41, p. 329336. 3439. Crăescu, Constantin. Vitejii lui Ştefan cel Mare (The brave men of Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 53-60. 3440. Dan, Dorin Ovidiu. Un manipulus la Sebeş (judeţul Alba) (A manipulus from Sebeş (Alba county). Apulum, 2004, 41, p. 417-418. 3441. Geier, Lucian. Die militärische Besetzung der Bukowina und das K. K. Infanterieregiment 41 - das Bukowiner Hausregiment. ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 143-153. 3442. Iosipescu, Sergiu. Ştefan cel Mare şi sistemul defensiv al Moldovei (Stephen the Great and Moldavia's defensive system). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 5-8. 3443. Kovacs, Klára. Releveul din anul 1752 al cetăţii Gherla (The 1752 scale drawing of Gherla fortress). AŞD, 2005, 1, p. 175-185. 3444. Madgearu, Alexandru. Sistemul de fortificaţii al Moldovei în epoca lui Ştefan cel Mare (1457-1504) (Moldavia's fortification network under Stephen the Great (1457-1504). RIM, 2004, nr. 3, p. 9-16. 3445. Năsturel, Petre Ş. Steagul "de luptă" al lui Ştefan cel Mare: prapur bisericesc ori poală de icoană? (The "battle flag" of Stephen the Great: procession banner or icon?). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 47-52. 3446. Neagoe, Claudiu. Arnăuţii în oştile Moldovei şi Ţării Româneşti (secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea) (Mercenaries in the armies of Moldavia and Wallachia (18th century and the beginning of the 19th century). Argesis, 2005, 14, p. 425-433. 3447. Otu, Petre. Arta militară a lui Ştefan cel Mare. "La lucruri de războaie meşter" (Stephen the Great's military art. "Master of war"). RIM, 2004, nr. 3, p. 1-8. 3448. Panaitescu, P. P. Cercetări asupra organizaţiei armatei moldovene în evul mediu (Research on the organization of the Moldavian army in the Middle Age). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 153-166. 3449. Pinca, Răzvan. Arme medievale pentru lupta la distanţă din Colecţiile Muzeului din Lugoj (Medieval weapons for distance battle in the collections of the Lugoj Museum). Tibiscum, 2005, 12, p. 285-292. 3450. *Plugor, Zsuzsa. Scurt istoric al cercetărilor privind fortificaţiile din sud-estul Transilvaniei (Short history of the research on the fortifications in South-Eastern Transylvania). BCM, 2005, 4, p. 67-72. 3451. Rezachevici, Constantin. Caracterul bătăliei din 1330 între Basarab I şi Carol Robert: ţărani neînarmaţi sau cavaleri de tip apusean? (Characteristics of the battle in 1330 between Basarab I and Charles I of Hungary: unarmed peasants or Western knights?). Argesis, 2004, 13, p. 167-175. 3452. Rezachevici, Constantin. Spada lui Ştefan cel Mare la Constantinopol? (Stephan the Great's sword at Constantinople?). RIM, 2004, nr. 3, p. 25-33. 3453. Ţiplic, Marian. Dinastia angevină şi strategia apărării voievodatului Transilvaniei în secolul al XIV-lea (Angevine dynasty and the strategy of defending the voivodeship of Transylvania in the 14th century). Corviniana, 2005, 9, p. 179183. 3454. Urduzia, Claudia. Piese de armanent şi echipament militar din colecţia de arheologie a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu (Weapons and military equipment of the archaeology collection of "Lucian Blaga" University in Sibiu). SUCH, 2005, 2, p. 95-98.

124

f. STAT, DREPT, INSTITUŢII
3455. *Boldea, Ligia. Aspecte insituţionale în lumea medievală românească bănăţeană - voievozii secolelor XIVXVI (Institutional aspects of Romanian Banat medieval world - 14th-16th century voivods). AUEMR. SSU, 2005, nr. 2, p. 267274. 3456. Dáné, Veronka. "Az őnagysága széki így deliberála". Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata (Judicial exercise in the county of Turda during the principality). Kolozsvár, Debrecen, Az EME kiadása, Egyetem Történelmi Intézete, 2006, 212 p. 3457. Feneşan, Cristina. Termes daco-roumains et aroumains des Codes de Loi (Qanunname) délivrés au sandjaq de Timişoara et Lipova. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 97-111. 3458. Hasan, Mihai Florin. Trei surse judiciare privind infracţionalitatea în Ungaria (secolele XIV-XVI). Infracţiunile de drept penal oglindite în decretele regilor ungari, Tripartitum-ul lui Werbőczy şi statutele municipale săseşti (Three judicial sources regarding the offence in Hungary (14th-16th century). Criminal law offences reflected in the decrees of the Hungarian kings, Werbőczy's Tripartitum and Saxons' city statutes). AŞD, 2005, 1, p. 189-201. 3459. Livadă-Cadeschi, Ligia. Un manuscris juridic de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, "Micul cod criminal" al lui Alexandru Ipsilanti (A juridical manuscript from the end of the 18th century. "The little criminal code" by Alexander Ipsilanti). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 109-127. 3460. Pakó, László. Scurte vieţi omeneşti. Pruncucideri din Cluj la sfârşitul secolului al XVI-lea (Short human lives. Infanticides in Cluj at the end of the 16th century). AŞD, 2005, 1, p. 2003-212. 3461. *Pecican, Ovidiu. Un model pentru ideea de stat sud şi est-carpatic: formaţiunea teutonă din Carpaţi (A pattern for the South and East Carpathian state: the Teuton group from the Carpathians). Altera, 2005, nr. 11, p. 112-130. 3462. Rizescu, Oana. Construirea statului prin controlul datoriilor. Chezăşia şi relaţiile contractuale în Ţara Românească în secolele XV-XVII. Partea II: Sec. XVII (Building up the state by debt control. Warranties and contract relations in Wallachia in 15th-17th centuries. Part II. 17th century). SMIM, 2005, 23, p. 117-144. 3463. Sofronie, Mihai. Guvernatorul Samuel von Brukenthal şi răscoala din 1784 (Governor Samuel von Brukenthal and the uprising in 1784). SUCH, 2004, 1, p. 213-219. 3464. Tamasné Szabó, Csilla. Az Erdélyi Fejedelemség korának jogi nyelve (The legal language during the voievodate of Transylvania). EM, 2004, 66, nr. 3-4, p. 98-106. 3465. Ţărău, Melania. Statutul juridic al femeii în evul mediu, oglindit în "Registrul de la Oradea" (The legal status of woman in the Middle Ages as reflected by the Register from Oradea). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 5-12.

2. EV MEDIU TIMPURIU (SEC. IX-XIII)
3466. *Agrigoroaei, Vladimir. Vikingi sau ruşi. Noi cercetări asupra complexului de la Basarabi-Murfatlar (Vikings or Russians. New researches on the BasarabiMurfatlar ensemble). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 25-50. 3467. Antihi, Adriana. Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighişoara (Evidence of tin workers' craft held in the collection of the History Museum in Sighişoara). RB, 2004, 18, p. 209-215. 3468. *Badea, Ionuţ Silviu. Forme de proprietate reflectate în necropolele medievale timpurii din Transilvania (Propriety forms reflected by early medieval necropolis from Transylvania). BCM, 2004, 3, p. 9-34. 3469. Baltres, Albert; Avram, Emil. Păcuiul lui Soare Building Stones and Their Sources. Dacia, 2002-2003, 46-47, p. 189-206. 3470. Băcueţ-Crişan, Dan. Eine neue frühmittelalterliche Nekropole in nord-westlichen Teil Rumäniens? Bergrabungscharakter habende Funde aus Guruslău (Kreis Sălaj). SUCH, 2005, 2, p. 91-93. 3471. Băcueţ-Crişan, Dan; Ciorba, Marinel. Vase medievale timpurii (sec. VII-XI) cu semne/mărci de olar descoperite în judeţul Sălaj (Potter-marked/signed early medieval pots (7th-11th century) discoverd in Sălaj county). AMP, 2004, 26, p. 355-366. 3472. *Bejan, Adrian. Economia satului bănăţean la începutul feudalismului (sec. VIII-XI) (Economy of the Banat village at the beginning of feudalism (8th-9th century). AB, 2004-2005, 12-13, p. 265-296. 3473. Bejan, Adrian; Tănase, Daniela; Gáll, Ervin; Kalcsov, Constantin. Necropola medievală timpurie de la Dudeştii Vechi - "Movila lui Dragomir" (jud. Timiş) (The early Midde Age necropolis from Dudeştii Vechi - "The hillock of Dragomir" (Timiş county). AMCS, 2005, 5, p. 3543. 3474. Blazovich, László. Az Andreanum és az erdélyi szászok az etnikai autonómiák rendszerében a középkori Magyarországon (Andreanum - the letter of privilege of Transylvanian Saxons living in the system of ethnic autonomy in medieval Hungary). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 5-17. 3475. Bodinger, Martin. Les Khazares ont-ils habité le territoire roumain? SAHIR, 2005, 9, p. 359-365. 3476. Ciocâltan, Virgil. Le Khanat du Bas Danube, gardien des Détrois à la fin du XIIIe siècle. HY, 2006, 3, p. 5-16. 3477. Corbu, Emilia. Bordeie, cuptoare şi gropi din aşezarea medieval-timpurie de la Vlădeni - Popina Blagodeasca (jud. Ialomiţa) (sec. IX-prima jumătate a sec. XI). Campaniile 20002004 (Huts, domestic furnaces and food pits in earlymediaeval settlements from Vlădeni - Popina Blagodeasca (Ialomiţa County) 9th-11th centuries). AMCS, 2005, 5, p. 5-19. 3478. *Crăciunescu, Gabriel. Descoperiri din feudalismului timpuriu în judeţul Mehedinţi (Discoveries from early feudalism in Mehedinţi county). Drobeta, 2004, 14, p. 50-87. 3479. *Crişan, I. Un mormânt din necropola satului medieval Rădvani (A grave belonging to the necropolis of the medieval village of Rădvani). Crisia, 2006, 34, p. 77-86. 3480. Crişan, Ioan; Hora, Gina. Piese de podoabă şi de vestimentaţie din aşezarea medievală Rădvani (jud. Bihor) (Ornaments and vestimentary pieces from the medieval settlement of Rădvani (Bihor county). AMCS, 2005, 5, p. 87100.

125

3481. Curta, Florin. Transilvania în jurul anului 1000 (Transylvania round year 1000). EN, 2002, 12, p. 267-288. 3482. Dragotă, Aurel. Aspecte de multiculturalitate spirituală. Rit şi ritual funerar în Transilvania şi Europa Centrală şi de Est (secolele IX-XI p. Ch.) (Aspects of the spiritual multiculturality. Funerary rite in Transylvania and in central and Eastern Europe (9th-11th centuries AD). Alba-Iulia, Ed. Altip, 2006, 278 p. 3483. Dragotă, Aurel; Brânda, Dan Sever. Ein frühmittelalterliches Gräberfeld in Karlsburg/ Alba Iulia. Die Rettungsgrabungen aus dem Jahre 1999. Forschungen, 20012002, 44-45, p. 131-158. 3484. *Dragotă, Aurel; Niculescu, A. S. ; Breazu, Marius; Urian, Cosmin; Băbuţ, Izabela; Breazu, A. Tipuri de brăţări în cimitirele de secol X-XI (Types of bracelets in 9th-10th century cemeteries). PA, 2003, 2, p. 89-113. 3485. *Dragotă, Aurel; Oţa, Silviu; Rustoiu, Gabriel T. Tipuri de colane în secolele IX-XI din spaţiul intracarpatic românesc (Types of 9th-11th necklaces in Romanian intracarpathian area). Apulum, 2006, 43, nr. 1, p. 309-320. 3486. *Dragotă, Aurel; Rustoiu, Gabriel T. ; Deleanu, Valentin; Cordoş, Cristina; Crişan, Monica; Urian, Cosmin M. ; Kudler, Adela. Necropola medievală timpurie de la Alba Iulia - str. Brânduşei (Ealy medieval necropolis from Alba Iulia - Brânduşei st.). Apulum, 2005, 42, p. 201228; PA, 2004, 4, p. 217-226. 3487. *Dragotă, Aurel; Urian, Cosmin-Marcel; Deleanu, Valentin; Niţoi, Anca; Băbuţ, Izabela; Cioancă, Costel; Brânda, Dan Sever. Necropola medival timpurie de la Pîclişa, mun. Alba Iulia (secolul al XI-lea) (Early medieval necropolis from Pîclişa, city of Alba Iulia (11th century). PA, 2002, 2, p. 58-97. 3488. Elst, Jean-Paul van der. The crusades and the migration mouvement towards Transylvania. Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 8-12. 3489. Gáll, Erwin. Burial customs in the 10th-11th centuries in Transilvania, Crişana and Banat. Dacia, 2004-2005, 48-49, p. 335-454. 3490. Iambor, Petru. Aşezări fortificate din Transilvania (secolele IX-XIII) (Fortified settlements in Transylvania (9th13th centuries). Ediţie îngrijită Tudor Sălăgean,:, Cuvânt înainte Nicolae Edroiu. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 400 p. 3491. Ioniţă, Adrian. Interferenţe politice şi culturale în spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea Inferioară în secolele XI-XIII (Political and cultural interferences in the area between the Eastern Carpathians and Lower Danube in the 11th-13th c.). SCIVA, 2001-2002, 52-53, p. 257-266. 3492. Ioniţă, Adrian. Spaţiul dintre Carpaţii Meridionali şi Dunărea inferioară în secolele XI-XIII (The areal between the Southern Carpathians and Lower Danube in the 11th-13th centuries). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 228 p. 3493. Mărculeţ, Vasile. Asasinarea Ţarului Asan (The assassination of Tzar Asan). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 14-16. 3494. Mărculeţ, Vasile. Consideraţii asupra unor aspecte ale legăturilor Voievodatului ardelean cu Imperiul bizantin (mijlocul sec. X - începutul sec. XI) (Remarks on some aspects of the relations between Transylvanian voivodeship and the Byzantine Empire (mid of the 10th century - beginning of the 11st century). AMP, 2005, 27, p. 11-22. 3495. Mărculeţ, Vasile. Imperiul Bizantin la Dunărea de Jos în secolele X-XII. Spaţiul carpato-balcanic în politica vest-

pontică a Imperiului Bizantin (Byzantine empire at the Lower Danube in the 10th-12th centuries. Carpathian-Balkan area in the Western-pontic policy of the Byzantine empire). TârguMureş, [s. n. ], 2005, 205 p. 3496. Mărculeţ, Vasile. Stăpânirea bizantină la Dunărea de Jos în secolele X-XII (The Byzantine rule over the Lower Danube in the 10th-12th centuries). Mediaş, Ed. Samuel, 2005, 145 p. 3497. Nemeti, Sorin. Un pandantiv bizantin de la Berghin, jud. Alba (A Byzantine pendant from Berghin, Alba county). EN, 2002, 12, p. 257-266. 3498. Opriş, Ioan. Cetatea cu un mileniu de istorie: Capidava (The fortified town with a millenium history: Capidava). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 9-12. 3499. Oţa, Silviu. Domenii ale pecenegilor şi cumanilor în Banatul istoric (Domains of the Petchenegs and Cumans in the historical Banat). SIB, 2002-2003, 26-27, p. 219-240. 3500. Oţa, Silviu. The relations between the seattlements and the Necropolises of the Banat Teritory in the 11th- 13th Centuries. ATS, 2006, 5, nr. 1, p. 239-247. 3501. Paraschiv-Talmaţchi, Cristina. Nero methods concerning the problem of approaching the potters mark "phenomenon". SAA, 2004-2005, 10-11, p. 133-144. 3502. Pinter, Zeno - Karl; Ţiplic, Ioan - Marian; Dragotă, Aurel. Das frühmittelalterliche Gräberfeld im Brooser Gebiet "Böhmerberg" / Dealul Pemilor. Ausgrabungsstelle X 2. Forschungen, 2001-2002, 44-45, p. 115-129. 3503. Rusu, Adrian Andrei. Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV) (The Carpathian Castellation. Castels and fortifications from Transylvania and its vicinity (13th-14th centuries). Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2005, 653 p. 3504. *Simina, Nicolae-Marcel. Locuinţa din secolele XIXII de la Lancrăm-"Glod" (Dwelling in the 11th-12th centuries in Lancrăm-"Glod"). PA, 2002, 2, p. 96-111. 3505. Solomon, Flavius. Politică şi confesiune la început de ev mediu moldovenesc (Politics and confession at the beginning of the Middle Age in Moldavia). Iaşi, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza", 2004, 272 p. 3506. Talmaţchi-Praschiv, Cristina. Consideraţii privind motivul decorativ ceramic din zona carpato-danubiano-pontică (sec. VIII-XI) (Pottery decoration motif in the CarpathoDanubian-Pontic area (8th-11th c.). AMMR, 2003, 6, p. 203214. 3507. *Toma, Cătălin. Câteva aspecte legate de producerea ceramicii medievale timpurii din Dobrogea în secolele IX-XI (Early medieval pottery manufacturing in Dobruja in the 9th11th c.). BCM, 2004, 3, p. 35-38. 3508. Ţiplic, Ioan Marian. Contribuţia pecenegilor, secuilor şi saşilor la constituirea frontierei de sud a Transilvaniei (sec. XI-XIII) (Contribution of the Seklers, Petchenegs and Transylvanian Saxons to the establishment of Southern Transylvanian border (11th-13th centuries). SUCH, 2004, 1, p. 67-78. 3509. Ţiplic, Ioan Marin; Cociş, Sorin; Voişian, Valentin. Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu (Early medieval discoveries in Cluj-Napoca, V. Deleu st.). RB, 2004, 18, p. 195-208. 3510. Ţiplic, Ioan Marin; Pinter, Zeno-Karl. Das frühmittelalterliche Gräberfeld in Broos/Orăştie Böhmerberg/Dealul Pemilor, Fundstelle X2/2001-2004 (3. teil). Forschungen, 2006, 49, p. 17-32.

126

3511. *Urduzia, Claudia. Consideraţii asupra topoarelor de luptă din perioada migraţiilor sec. IX-XI (Considerations on the fighting axes from the migration epoch, 9th-11th c.). BCM, 2003, 2, p. 5-7. 3512. *Urduzia, Claudia. Consideraţii privind arcul şi săgeata în perioada migraţiilor (secolele IX-XI) (Considerations on arrows and bows during the migration epoch - 9th-11th c.). BCM, 2004, 3, p. 39-44. 3513. Vizauer, Victor V. Aspecte privind alimentaţia în Transilvania în Evul Mediu timpuriu (secolele VI/VII - IX/X)

(Aspects regarding diet in Transylvania in early Middle Ages (6/7th - 9/10th centuries). AŞD, 2006, 2, p. 187-198. 3514. Vochiţu, Andrei. The Byzantine Flotilla on Danube between VII-X Centuries. RNMY, 2004, 7, p. 30-39. 3515. Zsoldos, Attila. István ifjabb király és Erdély (Adatok az 1264-1265 évi belháború kezdetének meghatározásához) (Prince Stephen and Transylvania - some remarks on the beginnings of the war between Béla IV and Prince Stephen in 1264-1265). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 18-24.

3. EV MEDIU DEZVOLTAT (Sec. XIV-XVII)
a. SOCIETATE. ECONOMIE
3516. Achim, Viorel. Disputa pentru decimul din terrae christianorum din cuprinsul episcopiei de Cenad (1468-1469) (Dispute over the tithe of terrae christianorum belonging to the bisphopric of Cenad (1468-1469). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 169-184. 3517. Adam, Sergiu. Ctitoriile lui Ştefan cel Mare (14571504): biserici, mănăstiri, cetăţi, curţi domneşti (The foundations of Stephen the Great (1457-1504): churches, monasteries, fortresses, royal courts). Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003, 154 p. 3518. Atanasiu, Mihai-Bogdan. Patrimoniul funciar al marelui vistiernic Iordache Cantacuzino (Land patrimony of the great treasurer Iordache Cantacuzino). SMIM, 2006, 24, p. 121-130. 3519. Avram, Carmen-Lavinia. Statutul social-juridic al nobilimii din Banat (secolele XIV-XVII) (Social an Juridical Statute of Banat Aristocracy). Cumidava, 2004, 27, p. 57-73. 3520. Balogh, Judit. A székely nemesség kialakulásának folyamata (The birth of the Szeklers' nobility). Kolozsvár, Az EME kiadása, 2005, 256 p. 3521. Barbu, Violeta. Pagini din istoria căsătoriei în Ţările Române. Căsătoria ca sacrament (secolul al XVII-lea) (Pages from the history of marriage in Wallachia. Marriage as a sacrament (17th century). SMIM, 2005, 23, p. 101-115. 3522. Batariuc, Victoria Paraschiva. Cahle polonolituaniene descoperite la Suceava (Polish-Lithuanian terracotta chimney piesec discovered in Suceava). AMCS, 2005, 5, p. 159-170. 3523. Batariuc, Victoria-Paraschiva. Locuinţe medievale la Suceava (Mediaeval residences in Suceava). Cumidava, 2005, 28, p. 23-34. 3524. Bejenaru, Luminiţa; Stanc, Simina. Archaeozoological data concerning the hunting of the deers species in Mediaeval Moldavia. SAA, 2004-2005, 10-11, p. 191-200. 3525. Berindei, Dan. Ştefan cel Mare în conştiinţa românilor (Stephen the Great in the conscience of the Romanians). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 27-34. 3526. *Boldea, Ligia. Noi consideraţii asupra elitelor sociale româneşti bănăţene: stăpânii de pe valea Bistrei (sec. XVXVI) (New considerations on Romanian Banat social elites: goodmen of the Bistra valley (15th-16th centuries). AB, 20042005, 12-13, p. 325-342. 3527. Boldea, Ligia. Noi date asupra elitelor româneşti bănăţene: familia Lazăr de Almăj (sec. XV-XVI) (New data regarding Romanian elites from Banat: Lazăr de Almăj family (15th-16th centuries). Banatica, 2005, 17, p. 307-322. 3528. *Boldea, Ligia. Un caz aparte în elita socială a Banatului medieval: familia nobililor de Cerna (secolul al XVlea) (A special case in the social elite of medieval Banat: the family of the Cerna nobles (15th century). AB, 2002-2003, 1011, nr. 2, p. 317-334. 3529. Borbála, Benda. Obiceiuri alimentare pe domeniile aristocratice şi evoluţia lor în secolul al XVII-lea (Food habits on the aristocracy domains and their evolution in the 17th century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 31-54. 3530. *** Ctitorii sub semnul Crucii: Ştefan cel Mare şi Sfânt: 1504-2004. Album (Foundations in the name of the Holy Cross: Stephen the Great: 1504-2004. Album). Coordonator Ioan Roşca. Bucureşti, Ed. Rompres, 2004, 127 p. 3531. Cocuz, Ioan. Moldova Măriei-Sale, Ştefan cel Mare şi Sfânt. Album (Moldavia of His Highness, Stephen the Great and Saint. Album). Prefaţă de Ştefan S. Gorovei. Gura Humorului, Ed. Terra Design, 2004, 100 p. 3532. *Comănescu, Mirela. Zestre, căsnicie, moşteniri în secolul XVII (Dowry, mariage, inheritance in the 17th c.). MI, 2006, 40, nr. 10, p. 66-68. 3533. *** Comemorarea lui Ştefan cel Mare la 500 de ani de la moarte (In the memory of Stephen the Great, 500 years since his death). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004, 183 p. 3534. Costea, Ionuţ. Identities of the social environment. The Transylvanian nobility in the 17th century. Colloquia, 2003-2004, 10-11, nr. 1-2, p. 190-217. 3535. Costea, Ionuţ. Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice (Transylvanian nobility during principality. Historiographical questions). RB, 2004, 18, p. 217-226. 3536. Costea, Ionuţ. Solam virtutem et nomen bonum: nobilitate, etnie, regionalism în Transilvania princiară: (sec. XVII) (Nobility, ethnic, regionalism in princely Transylvania). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 310 p. 3537. Csorba, Szilard. Jocurile copilăriei şi adolescenţei la nobilimea din Transilvania în secolul al XVII-lea (Childhood and adolescence games among 17th century Transylvanian nobility). RB, 2003, 17, p. 151-158. 3538. Denize, Eugen. Semnificaţia haraciului în relaţiile moldo-otomane din vremea lui Ştefan cel Mare. Câteva consideraţii (The significance of tribute within Moldavian-

127

Ottman relations under Stephen the Great. Some remarks). SMIM, 2005, 23, p. 227-240. 3539. Dornescu, Maria; Dornescu, Victor. Soarele Moldovei, 1504-2004 (The Sun of Moldavia, 1504-2004). Iaşi, Ed. Optima, 2004, 192 p. 3540. *** Duhul Măriei Sale, Ştefan, la Neamţ (The spirit of his Highness Stephen, at Neamţ). Ediţie de Mihaela Cojocaru, Constantin Dram. Iaşi, Universitas XXI, 2004, 232 p. 3541. *Dumitran, Ana. Elita culturală românească transilvăneană de la sfârşitul secolului XVII şi imperativele modernităţii (Transylvanian Romanian cultural elite at the end of the 17th century and the requirements of modernity). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 151-158. 3542. Dumitran, Ana. Preoţi români ortodocşi din Transilvania înnobilaţi în secolul al XVII-lea (Romanian Orthodox priests from Transylvania ennobled in the 17th c.). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 192-203. 3543. Gorovei, Ştefan S. Feudele ardelene ale lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor (The Transylvanian lands of Stephen the Great. Details about the sources). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 123-132. 3544. Haimovici, Sergiu. Caracteristicile unui lot de faună provenit din cetatea Făget, aparţinând sfârşitului secolului al XVII-lea. AMCS, 2005, 5, p. 199-204. 3545. Hegyi, Géza. Bálványosvár és a nagypolitika (14561463). A Várdai és a losonczi Dezsőfi család küzdelme a bálványosi uradalomért (Castle Bálványos (Unguraş) and high politics. The struggle of families Dezsőfi de Losoncz and Vardai de Kisvárda for the domain and castle). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 105-130. 3546. Iftimi, Sorin. Apanaje şi surse de venit ale doamnelor din Moldova şi Ţara Românească (Advantages and revenue sources of the ladies in Moldavia and Wallachia). AIIX, 2005, 42, p. 1-15. 3547. Iftimi, Sorin. Copiii din flori ai lui Ştefan cel Mare (The illegitimate children of Stephen the Great). MI, 2006, 40, nr. 1, p. 5-9. 3548. *Iganat, D. ; Marta, D. Cuptoare medievale descoperite la Oradea (Medieval Age Owers from Oradea). Crisia, 2006, 34, p. 87-102. 3549. *** Jumătate de mileniu întru învecinicirea lui Ştefan cel Mare: obol memorial din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc (Half of a millenium since the death of Stephen the Great: contributions to his memory from the ancite site of Câmpulung Moldovenesc). Culegere îngrijită de Ion Filipciuc. Câmpulung, Ed. Bucovina, 2004, 255 p. 3550. Kovács Kiss, Győngy. Kemény János ravatalei. Adalékok a halál- és ravatalmotivumhoz, valamint a boncszinháze kelléktárhoz (Data about the death and funerals of Kemeny Janos). Korunk, 2006, nr. 6, p. 86-91. 3551. Kovács, W. András. Szécsényi Tamás erdély vajda familiárisairól (On the Familiari of the TransylvanianVoievod Tamás Szécsényi). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 78-85. 3552. Lazăr, Mihai. Aspecte ale fiscalităţii din Ţara Moldovei în epoca ştefaniană (Aspects of the taxation policy in the country of Moldavia in the time of Stephen the Great). CCS, 2004, 10, p. 63-68. 3553. Lefter, Lucian-Valeriu. Boieri şi "domenii" în ţinutul Vaslui înainte şi în vremea lui Ştefan cel Mare (Boyars and "estates" in Vaslui before and during the reign of Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 61-68. 3554. Luca, Cristian. Politica mercantilistă a principilor

transilvăneni din secolul XVII (The mercantile policy of the Transylvanian princes in the 17th century). SM, 2004, 1, p. 201-228. 3555. Lukács, Antal. Documente inedite despre boierii din Dridif (Ţara Făgăraşului) (Original documents about the boyars from Dridif The Făgăraş Land). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 31-34. 3556. Matei, Mircea D. Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec. XIV-XVI). Ediţia II revăzută şi completată (Studies of medieval urban history (Moldavia, 14th16th century). 2nd revised and added edition). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2004, 156 p. 3557. Nagy, Márta. Egy főúr rangra emelkedett nemes élete: Hídvégi Mikó Ferenc (1585-1635) (The life of a noble who rised to eminence: Ferenc Mikó Hídvégi (1585-1635). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p. 83-120. 3558. Oprea, Radu. O călugăriţă din neamul Craioveştilor şi ctitoriile sale muscelene (A nun from the Craioveşti family line and her Muscel churches). Argesis, 2005, 14, p. 355-361. 3559. Pakucs Willcocks, Mária. Making a profit in Sibiu in the sixteenth century Oriental goods, commercial capitals and betrayed friendships. HY, 2006, 3, p. 99-110. 3560. *Pap, Francisc. Negustori literaţi ("Deák") la Cluj (1599-1637) (Marchants, men of letters ("Deák") in Cluj (1599-1637). AIICN, 2006, 45, p. 9-22. 3561. Papacostea, Şerban. Comerţ şi oraşe în politica lui Ştefan cel Mare (Trade and cities in the policy of Stephen the Great). HU, 2004, 12, nr. 1-2, p. 3-8. 3562. Pădurariu, Neculai. The "Bolozan". A (Still) mystery Ship on the Mediaeval Danube. RNMY, 2004, 7, p. 47-49. 3563. Pintescu, Florin. Românii din Transilvania la sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII (The Romanians from Transylvania at the end of the 16th century and the beginning of the 17th century). Suceava, Ed. Universităţii, 2004, 275 p. 3564. *Popa, Ciprian. Domeniile Râu de Mori şi Densuş. Scurt istoric (The estates Râu de Mori and Densuş. Short history). BCM, 2003, 2, p. 37-39. 3565. *Popa-Gorjanu, Cosmin. Practica scrisului în mediul familiilor nobiliare. Registrul de socoteli al magistrului Nicolae (mai-iunie 1372) (The practice of writing in noble family environment. Accounting book of magister Nicolae (May-June 1372). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 63-70. 3566. *Roman, Cosmin T. Câteva aspecte legate de producătorii de armament sibieni în secolele XIV-XVI (Some aspects from the activity of the arms manufacturers from Sibiu in the 14th-16th c.). BCM, 2003, 2, p. 41-47. 3567. Roman, Toma Cosmin. Morile oraşului Sibiu (15281545) (Mills of the town of Sibiu (1528-1545). SUCH, 2005, 2, p. 155-169. 3568. Rüsz-Fogarasi, Enikő. Nivele de alimentaţie în Clujul din epoca Principatului (Food standards in Cluj during the Principality). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 55-66. 3569. Salan, Györfi. Pinteni cu rotiţă din Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei (secolul al XIII-lea-începutul secolului al XV-lea) (The rowel sours from the National History Museum of Transylvania (13th century-the first halt of the 15th century). AMCS, 2005, 5, p. 101-112. 3570. Simon, Alexandru. Ştefan cel Mare şi Matei Corvinul. O coexistenţă medievală (Stephen the Great and Matei Corvin, a mediaeval co-existence). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2005, 672 p.

128

3571. *** Sinoadele din Moldova în secolul al XVII-lea (Synods in Moldavia in the 17th century). Editor Wilhelm Daniel. Iaşi, 2003. 3572. Smaranda, Aurică. Despre circulaţia monetară în Câmpulung Muscel şi zonele înconjurătoare în sec. XVI (About monetary circulation in Câmpulung Muscel and the sorrounding areas in the 16th century). Tibiscum, 2005, 12, p. 313-318. 3573. *Solcan, Sarolta. Situaţia locuitorilor Ţării Făgăraşului în ultimii ani ai secolului al XVII-lea (The situation of the inhabitants of the Făgăraş county in the last years of the 17th century). ActaT., 2004, 1, p. 43-74. 3574. *Stănică, Aurel. Ceramica Maiolică descoperită la Aegyssus - Tulcea (Majolitic pottery descovered at Aegyssus Tulcea). Peuce, 2004, 2, p. 191-198. 3575. *Stănică, Aurel. Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea (Tulcea. An economic centre at the Lower Danube in the 16th c.). Peuce, 2004, 2, p. 199-206. 3576. *** Ştefan cel Mare, soarele Moldovei, la Târgu Frumos, Cotnari, Hârlău, 1504-2004 (Stephen the Great, the sun of Moldavia, at Târgu Frumos, Cotnari, Hârlău, 15042004). Coordonatori Aurica Axinte, Maria Timofte, Dobriţa Vlădeanu. Iaşi, Ed. Samia, 2005, 212 p. 3577. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: biserica, o lecţie de istorie (Stephen the Great and Holy, 1504-2004: the church, a history lesson). Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 266 p. 3578. *Ştefănescu, Aristide. Note privind locuirea din secolele XIV-XV pe raza oraşului Buftea (Notes regarding habitation in the 14th-15th centuries around Buftea). CAB, 2003, 6, p. 281-285. 3579. Ştefănescu, Ştefan. Aspecte ale istoriei rurale a Ţării Româneşti în secolele XIV - XVI. Clasa rurală de ţărani dependenţi (Aspects from the rural history of Wallachia in the 14th - 16th century. The rural class of serf peasants). MSŞIA, 2003, nr. 28, p. 47-96. 3580. Ştefănescu, Ştefan. Aspecte ale istoriei rurale a Ţării Româneşti în secolele XIV-XVI. Proprietate funciară şi putere (Aspects from the rural history of Wallachia, in the 14th-16th century. Land property and power). MSŞIA, 2002, nr. 27, p.

49-99. 3581. Ştefănescu, Ştefan. Economie şi societate. Transformări socio-economice în Ţara Românească în a doua jumătate a secolului al XVI-lea (Economy and society. Socioeconomic changes in Wallachia in the 2nd half of the 16th century). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 35-67. 3582. Ştefănescu, Ştefan. Românii "Latinii Orientului". Conştiinţa europeană în secolele XV-XVI (The Romanians, "the Latins of the East". The European conscience in the 15th16th centuries). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 171-177. 3583. Theodoru, Radu. Vlaşca. Boieri şi slujitori (Vlaşca. Boyars and serfs). CMV, 2004, nr. 10, p. 1, 4-5. 3584. Tiţa, Claudia. De la diversa cibaria la hrana raiului. Ospeţe voievodale şi coduri alimentare în Ungrovlahia secolului al XVI-lea (From diversa cibaria to the food of heaven. Voivodes feasts and food codes in Hungarian Wallachia in the 16th century). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 1322. 3585. Tofan, Constantin. Evoluţia perioadelor de foamete (Evolution of famine periods). Carpica, 2005, 34, p. 201-224. 3586. *Tomegea, George. Despre cneazul Stanislau din Maramureş (About prince Stanislau of Maramureş). BCM, 2003, 2, p. 33-35. 3587. Tűdős, Kinga. Testamente transilvănene (1540-1600) (Transylvanian wills (1540-1600). RI, 2005, 16, nr. 3-4, p. 163-166. 3588. Tűdős, Kinga S. Testamentul lui Bekes Gáspár. Grodno, 1 noiembrie 1579 (Bekes Gáspár's will. Grodno, November1, 1579). SMIM, 2006, 24, p. 181-188. 3589. Tűdös, Kinga. Recomandarea testamentară a părinţilor cu privire la şcolarizarea orfanilor (Parents' testamentary prescription regarding orphans' education). RI, 2006, 17, nr. 56, p. 131-136. 3590. Ţigău, Dragoş-Lucian. Familia nobililor Peica de Caransebeş în secolele XVI-XVII (Peica of Caransebeş noble families in 16th-17th centuries). Banatica, 2005, 17, p. 323-353. 3591. Vâtcu, Mihai. Din vremurile lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (From the times of Stephen the Great and the Saint). Suceava, Ed. Lidana, 2004, 85 p.

b. POLITICĂ ŞI INTERNĂ
3592. Adamovici, Constantin. Grigore Ureche, întâiul biograf al domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt (Grigore Ureche, the first biographer of the voivode Stephen the Great and Saint). C. Rom., 2004, 4, nr. 10, p. 9, 12; nr. 11, p. 6, nr. 12, p. 17. 3593. Andea, Susana; Costea, Ionuţ; Dörner, Anton; Felezeu, Călin; Ghitta, Ovidiu; Kovács, András; Magyari, András; Pop, Ioan-Aurel; Radosav, Doru; Rüsz Fogarasi, Enikő; Szegedi, Edit. Istoria Transilvaniei. Vol. II (de la 1541 până la 1711) (History of Transylvania. Vol. II (since 1541 until 1711). Coordonatori: Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2005, 448 p. 3594. Andreescu, Mihail M. Despre sanctificarea lui Ştefan cel Mare din timpul domniei (About sanctifying of Stephen the Great during his rule). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 17-35. 3595. Andreescu, Ştefan. Din relaţiile Ţărilor Române cu Epirul: ctitoriile bucureştene ale lui Ghiorma din Pogoniani (From the relationships of the Romanian Principalities with Epirus: Ghiorma of Pogoniani's churches in Bucharest). SMIM, 2006, 24, p. 101-109. 3596. Baltag, Gheorghe. Vlad Dracul la Sighişoara (Vlad Dracula in Sighişoara). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 13-16. 3597. Barbu, Violeta. "Furtişagul" din visteria ţării: de la justiţia sumară la proces (Ţara Românească, secolul al XVIIlea) (Theft from the country's treasury: from sketchy legal proceedings to the court trial (Wallachia, 17th century). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 143-152. 3598. Barbu, Violeta. L'écho du concile de Lyon (1274) dans les pays roumains à l'époque de la Contre-réforme. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 15-28. 3599. *Boldea, Ligia. Asupra avatarurilor unei cetăţi medievale: Jdioara anilor 1548-1658 (On the changes of a medieval fortress: Jdioara of the period 1548-1658). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 43-66. 3600. Borcea, Liviu. Doi boieri români, Radu Mihalcea

129

Cândescu şi Miron Costin la Oradea (1658-1663) (two Romanian boyars Radu Mihalcea Cândescu and Miron Costin, in Oradea (1658-1663). ÎP, 2005, 21, p. 636-641. 3601. Bulboacă, Sorin. Acaţiu Barcsai de Bârcea Mare, ultimul ban al Lugojului şi Caransebeşului (26 decembrie 1644-14 septembrie 1658) (Acaţiu Barcsai of Bârcea Mare, the last governor of Lugoj and Caransebeş (26th December 164414th of September 1658). SIAr, 2005, 1, p. 59-61. 3602. Bulboacă, Sorin. Studiu comparativ: bănia Lugojului şi Caransebeşului şi bănia Craiovei în sec. XVI-XVII (A comparative study: the banate of Lugoj and Caransebeş and the banate of Craiova in the 16th-17th century). SUVG, 2004, 14, p. 106-109. 3603. Constantin, Dumitru. Dracula, misterele naşterii, copilăriei şi adolescenţei (Dracula, the mysteries of birth, childhood and adolescence). Bucureşti, Ed. Medron, 2005, 318 p. 3604. Constantinescu, Nicolae. Fiction chronologique destin historiographique: Rovine, le "17 mai 1395". Argesis, 2004, 13, p. 177-194; 2005, 14, p. 301-314. 3605. Crăciun, Victor. Eminescu, Ştefan Vodă şi Putna, 1504-2004 (Eminescu, Ştephen the Great and Putna). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 204 p. 3606. Csetriné Lingvay, Klára. Bocskai István (15571606). Művelődés, 2006, 59, nr. 1, p. 28-30. 3607. *Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. Défenseur de la chrétienté et fondateur de sanctuaires. EBPB, 2006, 5, p. 13-18. 3608. Demciuc, Vasile. Ştefan cel Mare - "Un vero atleta della fede Cristiana" (Stephen the Great - "Un vero atleta della fede Cristiana"). CCS, 2004, 10, p. 37-61. 3609. Deneş, Nicolae. Ştefan cel Mare, repere turistice (Stephen the Great, touristic framework). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 32-35. 3610. Etényi, G. Nóra. A Bocskai szabadságharc európai propagandája (The European propaganda of the liberation war led by Bocskai). RSz, 2005, 98, nr. 3, p. 318-327. 3611. Filip, Vasile. Ştefan Vodă al Moldovei (Stephen the Great, voïvode of Moldavia). Iaşi, Ed. PIM, 2004, 203 p. 3612. Georgiţă, Mihai. Românii în contextul curentelor reformei din secolul al XVI-lea (consideraţii şi aprecieri). Moldova în timpul primei domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu (The Romanians within the reforms in the 16th century (considerations). Moldavia during the first reign of Alexandru Lăpuşneanu). RBI, 2004, 2, nr. 2, p. 22-30. 3613. Gorovei, Ştefan S. "Maria Asanina Paleologhina, doamna Moldovlahiei" ("Maria Asanina Paleologhina, the princess of Moldovlahia"). SMIM, 2006, 24, p. 55-80. 3614. Gorovei, Ştefan S. Titlurile lui Ştefan cel Mare. Tradiţie diplomatică şi vocabular politic (Stephen tha Great's titles. Diplomatic tradition and political vocabulary). SMIM, 2005, 23, p. 41-78. 3615. Gorovei, Ştefan S. ; Székely, Maria Magdalena. Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare (A history of Stephen the Great). Suceava, Ed. Muşatinii, 2005, 630 p. 3616. Gross, Lidia. Confreria rozariului Bistriţa (Rosary brotherhood in Bistriţa). AMP, 2005, 27, p. 39-44. 3617. Halic, Bogdan Alexandru. Pace şi război în Ţara Românească în secolele XIV-XVI (Peace and war in Wallachia in the 14th-16th century). Prefaţă de Ştefan Ştefănescu. Bucureşti, Comunicare. ro, 2003, 398 p.

3618. Haţegan, Ioan. Pavel Chinezu. MI, 2005, 39, nr. 8, p. 9-12. 3619. Haţegan, Ioan. Voicu de Hunedoara şi Banatul (Voicu of Hunedoara and Banat). MI, 2005, 39, nr. 11, p. 86-87. 3620. Hentz, Ina; Focşa, Daniel. România. Umbre încoronate: Vlad Ţepeş (Crowned shadows). Bucureşti, Ad Libri, 2004, 321 p. 3621. Iftimi, Sorin. Papură Vodă. MI, 2005, 39, nr. 5, p. 4448. 3622. Iftimi, Sorin. Ştefan Lăcustă Vodă (Prince Ştefan Lăcustă). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 13-17. 3623. Ionaşcu, Iuvenalie. Neagoe Basarab: Principe isihast (Neagoe Basarab: a religious prince). Apare cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte Episcop al Argeşului şi Muscelului Calinic. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2005, 55 p. 3624. Luca, Cristian. Un protagonist al vieţii politice şi economice din Ţările Române în primele decenii ale secolului al XVII-lea: Constantin Battista Vevelli (A protagonist of the political and economic life in Moldavia and Wallachia in the first decades of the 17th century: Constantin Battista Vevelli). Argesis, 2004, 13, p. 195-202. 3625. Maleon, Bogdan-Petru. O schimbare de domn la mijlocul secolului XVI şi rolul elitei clericale moldoveneşti (A change of rule in the middle of the 16th century and the role of the Moldavian élite). AIIX, 2005, 42, p. 57-69. 3626. Mazilu, Dan Horia. Şerban Cantacuzino. Adversarul puternic, criminalul de pe tron (The powerful enemy, the criminal on the throne). MI, 2004, 38, nr. 11, p. 33-37. 3627. Mălinaş, Constantin. Ştefan cel Mare în mijlocul Transilvaniei (Stephen the Great in the centre of Transylvania). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 18-19. 3628. Mănicuţă, Cornelia. Ştefan cel Mare - evocare istorică şi mit romantic (Stephen the Great - historical evocation and romantic myth). CCS, 2004, 10, p. 79-91. 3629. Meleon, Bogdan-Petru. Mănăstirea Probota - între ierarhia ecleziastică şi domnie. Semnificaţiile unor privilegii din secolele XV-XVI (The Probota monastery - between ecclesiastic hierarchy and reign. Significance of some 15th-16th century privileges). SMIM, 2006, 24, p. 131-150. 3630. *** Mihai Viteazul şi Transilvania. Culegere de studii (Michael the Brave and Transylvania. Collection of studies). Coordonator: Camil Mureşanu, Senior editor Iona Silviu Nistor. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 299 p. 3631. Minculete, Gheorghe. Ştefan cel Mare şi Sfânt domnitor militar-creştin al neamului românesc (Stephen the Great and the Holy - a military Christian domnitor of Romanians). BUNA, 2004, nr. 1, p. 369-377. 3632. Mitrea, Ioan. De la demitizarea lui Ştefan cel Mare la intoxicarea cititorului (From the demolition of the myth of Stphen the Great to the intoxication of the reader). Zargidava, 2005, 4, p. 51-58. 3633. *** Movileştii. Istorie şi spiritualitate românească. Vol. 1. Casa noastră movilească. Vol. II Ieremia Movilă Domnul. Familia. Epoca (Movileşti. Romanian history and spirituality. Vol. 1 Our home Movilă. Vol. 2. Ieremia Movilă the Prince. The Family. The epoch). Suceava, Ed. Muşatinii, 2006, 330, 370 p. 3634. Munteanu-Beşliu, Petru. Sisteme defensive, margine sau hotar pe Nistru şi Carpaţi, în a doua jumătate a secolului al XV-lea (Defensive systems, borders or hallmarks on the Nistru and on the Carpathians in the second half of the 15th century). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 24-28.

130

3635. Mureşanu, Camil. O schiţă istorică a lui George Bariţ despre un episod din timpul domniei lui Ştefan cel Mare (A historical sketch of George Bariţ about one episode during the ruling time of Stephen the Great). AIICN, 2004, 43, p. 29-33. 3636. Năsturel, Petre Ş. L'effet boomerang d'un outrage princier. Vladislav III de Valachie et le grand ban Pârvu de Craiova (1523). RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 89-94. 3637. Neagoe, Claudiu. Prima încercare de transformare în paşalâc a Ţării Româneşti: episodul Mehmet Bey (1522) (The first attempt of converting Wallachia into a pashalic: the Mehmet Bey episode (1522). Danubius, 2004, 22, p. 25-32. 3638. Nistor, Nicolae. Ştefan cel Mare şi Transilvania (Stephen the Great and Transylvania). Transilvania, 2004, 33, nr. 11, p. 9-10. 3639. Nogrády, Árpád. A lázadás ára (Price of the rebellion). EM, 2005, 67, nr. 3-4, p. 131-137. 3640. Oltean, Vasile. Noi mărturii despre Ştefan cel Mare şi Sfânt în Şecheii Braşovului (New testimonies about Stephen the Great and Saint in Şcheii Braşovului). RT, 2004, 14, nr. 3, p. 42-48. 3641. *Olteanu, Mihaela. Misterul mormântului lui Vlad Ţepeş (The mystery sorrounding Vlad Ţepeş's grave). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 64-65. 3642. Panait, Marin. Vlaşca şi Radu Şerban (Vlaşca and Radu Şerban). CMV, 2004, nr. 9, p. 10-11. 3643. Panait, Panait I. Un voievod în vâltoarea vremurilor. Radu cel Frumos (A prince in troubled times. Radu cel Frumos). MI, 2005, 39, nr. 1, p. 45-48. 3644. Pap, Francisc. Registrele tricesimale clujene despre arme, echipament militar şi muniţie în comerţul clujean (15991637) (The "Tricesime" Registers about Weapons, Military Equipement and Munition in the Commerce from Cluj, 15991637). AIICN, 2004, 43, p. 69-83. 3645. Pintescu, Florian. Ştefan cel Mare - marele oştean. Repere în istoriografia polonă (Stephen the Great - the great soldier. References in Polish historiography). ASUIist., 2004, 50, p. 69-84. 3646. Pippidi, Andrei. Criza politică din Moldova anilor 1547-1564. O mărturie neaşteptată (The political crisis in Moldavia between 1547-1564. A surprising testimony). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 152-168. 3647. Pippidi, Andrei. Lucruri noi despre Ştefan cel Mare (New information about Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 79-91. 3648. *Popescu, Dan. Pavel Chinezul - Comite de Timiş (Pavel Chinezul - praefect of Timiş). SAI, 2005, 70, p. 218224. 3649. *Popescu, Emilian. L'image chrétienne-orthodoxe d'Étienne le Grand. EBPB, 2006, 5, p. 19-36. 3650. Porţeanu, Alexandru. Ştefan cel Mare în conştiinţa românilor din Transilvania (Stephen the Great in the consciousness of the Romanians from Transylvania). AMP, 2005, 27, p. 29-34. 3651. Prună-Stancu, Maria; Dumitru, Marian; Dincă, Dana-Roxana; Prună-Stancu, Cristina. Ştefan cel Mare adevăr şi legendă (Stephen the Great, truth and legend). Craiova, Ed. Didactica Nova, 2004, 135 p. 3652. Rezachevici, Constantin. Dracea armaşul din Măneşti, soţul mamei lui Mihnea cel Rău, fiul nelegitim al lui Vlad Ţepeş, şi moştenirea lăsată de el Mihneştilor (Dracea, the beneficiary from Măneşti, Mihnea cel Rău's mother's husband, illegitimate son of Vlad Ţepeş, and his legacy for the

Mihneas). Argesis, 2005, 14, p. 315-332. 3653. Rezachevici, Constantin; Năsturel, Petre Ş. Un patrafir de la mănăstirea Ivirilor şi neamul doamnei lui Radu Mihnea (A stole from the Ivir monastery and the family of Radu Mihnea's lady). SMIM, 2006, 24, p. 111-120. 3654. *Rizea, Ion. Les boyards Craioveşti, protecteurs du monachisme athonite post-byzantin. EBPB, 2006, 5, p. 423458. 3655. Rizescu, Oana. Formes d'action et procédure selon la loi du pays. Le răvaş et la nomination des "Boyards jureurs" par le prince roumain au XVIIe siècle. HY, 2006, 3, p. 195214. 3656. Roca, George. Ştefan cel Mare - Vocaţia de constructor (Stephen the Great - a builder's vocation). FR, 2004, 6, nr. 3-4, p. 12-15. 3657. Rusu, Adrian Andrei. Ştefan cel Mare şi Transilvania. Un inventar critic, date nevalorificate şi interpretări noi (Stephen the Great and Transylvania. A critical list, unused data and new interpretations). AP, 2005, 1, nr. 2, p. 91-122. 3658. Rusu, Gabriel. Principele descăpăţânat: Andrei Báthory (The beheaded prince: Andrei Báthory). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 14-18. 3659. Rusu, Gabriel Virgil. Comorile cetăţii Gherla (The treasures of the city of Gherla). MI, 2006, 40, nr. 3, p. 37-41. 3660. Rusu, Gabriel-Virgil. Conscripţia nobiliară de la Cluj împotriva lui Sigismund Báthory (1594) (Nobiliary conscription from Cluj against Sigismund Báthory (1594). AŞD, 2005, 1, p. 213-224. 3661. Simon, Alexandru. "Fata de la nemţi". Bogdan III, Maximilian I şi o căsătorie din 1513 ("The german girl". Bogdan III, Maximilian I and a marriage from 1513). AŞD, 2006, 2, p. 103-118. 3662. *Spătărelu, Mihail. The relationships of Stephen the Great with the Pontic region. EBPB, 2006, 5, p. 37-47. 3663. Székely, Maria Magdalena. "Aceşti pani au murit în război cu turcii" ("These Polish pans (lords) died in the war with the Turks). AP, 2006, 2, nr. 1-2, p. 127-136. 3664. Székely, Maria Magdalena. Gesturile puterii la Ştefan cel Mare (The signs of power at Stephen the Great). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 151-159. 3665. Székely, Maria Magdalena; Gorovei, Ştefan S. Călugărirea lui Ştefan cel Mare. De la temeiurile ipotezei la realitatea istorică (The monastic life of Stephen the Great. From hypothesis to historical reality). AP, 2005, 1, p. 93-99. 3666. Székely, Maria Magdalena; Gorovei, Ştefan Sorin. Maria Asanina Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei. (Maria Asanina Paleologhina. A Byzantine princess on the throne of Moldavia). Suceava, Ed. Muşatinii, 2006, 290 p. 3667. Şerban, Constantin. Unde şi când au hotărât imperialii pieirea lui Mihai Viteazul (Where and when the imperials decided the assassination of Michael the Brave). AMP, 2005, 27, p. 23-28. 3668. Şimanschi, Leon. Ştefaniada sau Cronica celui Mare şi Sfânt în 47 de episoade (Ştefaniada or the chronicle of The Great and The Holy in 47 episodes). Botoşani, Ed. Axa, 2004, 288 p. 3669. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 500, evocări băcăuane (Stephen the Great and Saint, 500, evocations from Bacău). Bacău, Ed. Conexiuni, 2004, 200 p. 3670. *** Ştefan cel mare şi Sfânt. Portret în istorie (Stephen

131

the Great and Saint. Portrait in history). Suceava, Ed. Muşatinii, 2003, 617 p. 3671. *** Ştefan cel mare şi Sfânt. Portret în legendă (Stephen the Great and Saint. Portrait in legend). Suceava, Ed. Muşatinii, 2003, 242 p. 3672. Ştefănescu, Ştefan. Ştefan cel Mare şi remodelarea puterii domneşti (Stephen the Great and the re-shaping of the prince's power). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 7-13. 3673. Ştefănescu, Ştefan. Ştefan cel Mare şi Sfânt - ilustru suveran român, apărător al Europei creştine (Stephen the Great and Saint illustrous Romanian sovereign, defender of the Christian Europe). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 9-15. 3674. Tamaş, Corneliu. Organizarea cancelariei domneşti în vremea lui Mircea cel Bătrân (Organization of domnitor's chancellary in the time of Mircea cel Bătrân). CCV, 2005, 3, nr. 6, p. 10-11, 20. 3675. *Teoteoi, Tudor. Étienne le Grand, prince souverain et ses rapports avec le culte des saints militaires. EBPB, 2006, 5, p. 89-116.

3676. Toderaş, Ov. Ion. Stephen the Great - A Romanian Prince. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 3-12. 3677. Toderaşcu, Ion. Ştefan cel Mare. Resorturile unui cognomen (Stephen the Great. Sources of a cognomen). ASUIist., 2004, 50, p. 7-52. 3678. Toloacă, Grigore. Fiica lui Petru Rareş, Doamna Chiajna, mamă a doi musulmani şi o cadână (The daughter of Petru Rareş, Madam Chiajna, mother of two Moslems and an odalisque). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 64-68. 3679. Ţuscanu, Florin. Legăturile lui Ştefan cel Mare cu Romanul (The connection of Stephen the Great with the town of Roman). C Rom., 2004, 4, nr. 2, p. 17; nr. 4, p. 15. 3680. Vatamaniuc, D. Ştefan cel Mare şi Sfânt şi vremea sa. "Cronica germană" din 1502 (Stephen the Great and the Holy and his time. The "German chronicle" of 1502). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 15-19. 3681. Vergatti, Radu Ştefan. Puncte de vedere asupra domniei lui Radu cel Mare (Points of view on the reign of Radu cel Mare). Argesis, 2005, 14, p. 333-339.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
3682. Andreescu, Ştefan. Ştefan cel Mare al Moldovei şi Zaccaria Ghizolfi, seniorul din Matrega: câteva note despre relaţiile lor (Stephen the Great of Moldavia and Zaccaria Ghizolfi, the senior of Matrega: some considerations about their relations). AP, 2005, 1, nr. 1, p. 115-121. 3683. Andreescu, Ştefan. Wallachian Diplomacy during the long War: Michael The Brave's negotiation with the Khanate of Crimeea. HY, 2006, 3, p. 29-54. 3684. *** Anul Ştefan cel Mare la Poarta Albă (Stephen the Great at Poarta Albă). Bucureşti, Ed. Semne, 2004, 108 p. 3685. Apostol, Vasile; Ucrain, Constantin. Bat clopotele la Putna şi Borzeşti (The bells rign at Putna and Borzeşti). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2004, 168 p. 3686. Berindei, Mihnea. Problema transilvană în politica ungară a lui Soliman I (The Transylvanian question in the Hungarian policy of Soliman I). Altera, 2003, 9, p. 176-181. 3687. Bulboacă, Sorin. Bartolomeo Brutti în Moldova. Politică, diplomaţie şi religie (Bartolomeo Brutti in Moldavia. Politics, diplomacy and religion). Arad, Ed. "Vasile Goldiş" University Press, 2006, 113 p. 3688. Calinic, episcop. Sfântul voievod Ştefan cel Mare, între cer şi genune (The saint voivode Stephen the Great, between hell and heaven). Prefaţă de Mircea Păcurariu. ClujNapoca, Ed. Eikon, 2004, 182 p. 3689. *Căzan, Ileana. Implicarea ţărilor române în lupta pentru hegemonie în Europa central-răsăriteană, 1630-1664 (The involvement of the Romanian provinces in the fight for hegemony in central-Eastern Europe, 1630-1664). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 152-184. 3690. Ciobanu, Nicolae; Voievozeanu, Ion. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Remember militar. La cinci veacuri de la trecerea sa în nemurire (2 iulie 1504 - 2 iulie 2004) (Stephen the Great and Holy. Military remember. Five centuries after his death (July 2, 1504 - July 2, 2004). Bucureşti, Ed. Academiei Tehnice Militare, 2004, 200 p. 3691. *** Comemorare "Ştefan cel Mare şi Sfânt", 500 de ani. Vol. I-II (Stephen the Great and the Saint, 500 years). Coordonatori Momcilo Luburici, Nicolae Neacşu, Viorica Ionaşu, Ion Ionescu. Bucureşti, Ed. Sylvi, 2005, 1055 p. 3692. *Cristea, Ovidiu. Genoa's struggle for hegemony in the Blak Sea (thrteeth fourteenth centuries). HY, 2005, 2, p. 117-132. 3693. Cristea, Ovidiu. Matthias Corvin et l'expédition de Bayazid II contre la Moldavie (1484). RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 61-80. 3694. Cruceanu, Lucian. Politica transilvăneană a lui Alexandru Lăpuşneanu (The Transylvanian policy of Alexandru Lăpuşneanu). MI, 2004, 38, nr. 10, p. 77-80. 3695. Denize, Eugen. Când s-a declanşat conflictul între Vlad Ţepeş şi turci? (When did the conflict between Vlad Ţepeş and the Turks start?). SMIM, 2006, 24, p. 239-251. 3696. Denize, Eugen. Contextul internaţional al domniei lui Ştefan cel Mare (The international context of the reign of Stephen the Great). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 2-4. 3697. Denize, Eugen. Moldova lui Ştefan cel Mare la intersecţia de interese a marilor puteri (1457-1474) (Stephen the Great's Moldavia at the interest convergence of the Great Powers. 1457-1474). AIICN, 2004, 43, p. 9-28. 3698. Denize, Eugen. Relaţiile moldo-otomane în anii 1473-1474. De la starea de pace la cea de război (MoldavianOttoman relationships between 1473-1474. From peace to war). RIM, 2004, nr. 3, p. 34-42. 3699. Denize, Eugen. The Romanians and the fall of the Black Sea under Ottoman Rule. HY, 2006, 3, p. 17-28. 3700. *Diaconescu, Marius. Gândirea politică a lui Ştefan Jósika, cancelarul principelui Sigismund Báthory. Paternitatea unei idei politice: unirea Transilvaniei cu Ţara Românească şi Moldova (The political thought of Stephen Jósika, the chancellor of prince Sigismund Báthory. The authorship of a political idea: the union of Transylvania with Wallachia and Moldavia). ActaT., 2004, 1, p. 17-42. 3701. Epure, Violeta-Anca. Contribuţii privind relaţiile dintre Moldova lui Ştefan cel Mare şi tătarii (Contributions regarding the relation between Stephen the Great's Moldavia and the tatars). CCS, 2004, 10, p. 23-36. 3702. Gheorghieş, Daniela Felicia. Moldova în sistemul politic internaţional. Extrase din jurnalul cancelarului polon

132

Cristofor Szydlowiecki din 1523 (Moldavia in the international political system. Abstracts from the diary of the Polish chancellor Cristofor Szydlowiecki from 1523). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 308-326. 3703. Haţegan, Ioan. Banatul în faţa cucerii otoamne 15511552. Repere cronologice (Banat facing Ottoman conquest 1551-1552. Chronological references). PB, 2005, 4, p. 149170. 3704. Isopescu, Sergiu. Alianţele militare ale principatelor carpato-dunărene în secolul al XVII-lea (Military alliances of the Carpathian-Danubian principalities in the 17th century). RIM, 2005, nr. 3, p. 43-51. 3705. Kármán, Gábor. Argumentarea bellum iustum în campania din Moldova a lui György Rákóczi al II-lea în anul 1653 (The reasoning for bellum iustum in the Moldavian campaign of György Rákóczi II in 1653). SUPMH, 2006, 6, p. 23-42. 3706. Marţincu, Monica. Relaţii moldo-athonite în secolele XV-XVII (Moldavian-Athinite relations in 15th-17th centuries). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 7-14. 3707. Maxim, Mihai. Ştefan cel Mare şi Înalta Poartă: noi documente turceşti (Stephen the Great and the High Porte: new Turkish documents). RIM, 2004, nr. 3, p. 17-24; În lb. engleză, Trans R, 2005, 14, nr. 1, p. 13-27. 3708. *Mihail, Bogdan. Relaţiile politice româno-ruse în secolele XV-XVII (Romanian-Russian political relations in the 15th-17th centuries). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 153-165. 3709. *Muntean, V. Vasile. Les rélations roumainbyzantines au Moyen Age. Nouvelles precisions. AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 95-98. 3710. Mureşan, Ovidiu. Relaţii moldo-veneţiene în timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Moldavian and Venice relations in the time of Stephen the Great). AIICN, 2004, 43, p. 35-56. 3711. Muşat, Mariana. 2004 - 500 de ani de la apusul soarelui Moldovei (2004 - 500 years since the death of Moldavia's "sun", Stephen the Great). Bacău, Ed. Vasile Pârvan, 2004, 96 p. 3712. *** Personalităţi care au fost. Ştefan cel Mare (15042004) (Personalities of the past. Stephen the Great (15042004). Iaşi, Ed. Samia, 2004, 200 p. 3713. Petrescu, Ion. Mihai Viteazul şi arta diplomaţiei. Ed. a IV-a (Michael the Brave and the art of diplomacy). Prefaţă de Ştefan Ştefănescu. Ploieşti, Ed. Premier, 2006, 410 p. 3714. Pilat, Liviu. Vocabular politic şi consecinţe teritoriale ale omagiului de la Liov (1387) (Political vocabulary and territorial consequences of Lviv political act (1387). SMIM, 2006, 24, p. 253-261. 3715. *** Pocreaca lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (Pocreaca of Stephen the Great and Saint). Ediţie de Mihail Roşu. Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 81 p. 3716. Pop, Ioan-Aurel. O mărturie veneţiană contemporană despre evenimentele din anul 1538 (A contemporary Venetian evidence about the events of year1538). SMIM, 2005, 23, p. 241-252. 3717. Rudeanu, Ioan Octavian. Iancu de Hunedoara ultimul cruciat al Europei (Iancu de Hunedoara the last crusader of Europe). Alt B., 2005, 16, nr. 1-3, p. 70-76. 3718. Rusu, Gabriel. Poarta otomană se răzbună pe Rákóczi II (The Ottoman Porte takes revenge on Rákóczi II). MI, 2005, 39, nr. 9, p. 77-84, 93. 3719. Rusu, Gabriel Virgil. Cronicari, călători şi proiectele polone ale principilor ardeleni. Campania din Polonia a lui

Gheorghe II Rákóczi (1657) (Chronichers, travellers and Polish projects of the Transylvanian princes. Poland campaign of Gheorghe II Rákóczi (1657). SM, 2004, 1, p. 229-252. 3720. Ruzé, Alain. Étienne le Grand, défenseur de la Chrétienté et "Athlète du Christ". RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 61-80. 3721. Satco, Emil. Ştefan cel Mare şi Sfânt: mari aniversări, 1504-2004. Documente (Stephen the Great and the Saint: great ceremonies, 1504-2004. Documents). Suceava, Fundaţia Culturală Leca Morariu, 2004, 64 p. 3722. Schipor, Vasile I. Ştefan cel Mare în legendele poporului român (Stephen the Great in the legends of the Romanian people). ANB, 2004, 11, nr. 1, p. 195-207. 3723. *** Sfântul voievod Ştefan cel Mare în cetatea Basarabilor (The Saint voivode Stephen the Great in the fortified town of the Basarabs). Coordonatori Daniel Gligore, Nicolae Trăznea. Curtea de Argeş, Ed. Dacpress, 2004, 150 p. 3724. Simion, Alexandru. Ţările Române ca loc de pasaj cruciat în anii 1490 (Romanian Principalities as Christendom passage in the 1490s). AŞD, 2005, 1, p. 101-116. 3725. Soreanu, Mircea. Domnia lui Ştefan cel Mare în context internaţional (The reign of Stephen the Great in international context). RIM, 2004, nr. 3, p. 43-58. 3726. Sporiş, Mihai. Posada 1330 - o pagină de istorie, după 675 de ani (Posada 1330 - a page of history, after 675 years). CCV, 2005, 2, nr. 5, p. 21, 28. 3727. Stoianovici, Constantin. Ştefan cel Mare şi Muntele Athos (Stephen the Great and Mount Athos). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 9-10. 3728. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1504-2004: portret în cronică (Stephen the Great and Saint, 1504-2004: portrait in a chronicle). Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 376 p. 3729. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, 500 (Stephen the Great and Saint, 500). Editor Mihail I. Vlad. Târgovişte, Ed. Macarie, 2004, 60 p. 3730. *** Ştefan cel Mare şi Sfânt, atlet al credinţei străbune (Stephen the Great and Saint representative of the ancestors' belief). Editori Maria Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei. Suceava, Ed. Muşatinii, 2004, 514 p. 3731. *Ştefănescu, Ştefan. Les sources byzantines et l'épopée roumaine au XV-e siècle. EBPB, 2006, 5, p. 117-124. 3732. Tătar, Octavian. Atitudinea sultanului Süleyman I în chestiunea Transilvaniei în timpul negocierilor de pace cu Ferdinand I de Habsburg din anii 1557-1559 (The attitude of Sultan Suleyman 1st to the question of Transylvania during the peace negociations with Ferdinand 1st of Habsburg, in 1557-1559). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 19-25. 3733. *Tătar, Octavian. Problema Partium-ului în disputa habsburgo-otomano-transilvăneană din 1556-1571 (The question of Partium in the Habsburg-Ottoman-Transylvanian dispute of 1556-1571). Apulum, 2005, 42, p. 269-278. 3734. Tătar, Octavian. Tratatul de la Gilău (29 decembrie 1541) - conţinut şi semnificaţii (The treaty of Gilău (December 29, 1541) - contents and importance). SUCH, 2004, 1, p. 169-171. 3735. Telea, Marius. Legăturile Ţării Româneşti cu Bizanţul în secolele XIV-XV (The contacts between Wallachia and Byzantium in the 14th-15th c.). ÎP, 2005, 21, p. 542-570. 3736. *Teodorescu, Bogdan. Românii şi Europa în secolul

133

al XVII-lea (The Romanians and Europe in the 17th century). SAI, 2005, 70, p. 14-27. 3737. Ţibuleac, Viorel. Prima parte a conflictului moldoturc (1470-1475). Bătălia de la Podul Înalt din 1475 (The first part at the conflict between Moldavia and Turkey (14701475). The battle from Podul Înalt (1475). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 130-154. 3738. Vasiloiu, Ionuţ. Emisari ai Romei la Bacău şi Târgovişte (Emissaries of Rome in Bacău and Târgovişte). MI, 2006, 39, nr. 2, p. 47-50. 3739. Vasiloiu, Ionuţ. Misionarii Romei între români (The missionaries from Rome among Romanians). MI, 2005, 39,

nr. 11, p. 27-30. 3740. Vasiloiu, Ionuţ. Valahia în cadrul sistemului otoman de supraveghere (secolul al XVI-lea) (Wallachia in the Ottoman surveilling system (16th century). Argesis, 2005, 14, p. 341-353. 3741. Zănescu, Ionel. Politica munteană a lui Ştefan cel Mare (The Wallachian policy of Stephen the Great). MI, 2004, 38, nr. 9, p. 39-42. 3742. *Zbuchea, Gheorghe. Creştinii din Peninsula Balcanică şi Mihai Viteazul (The Christians from The Balkan Peninsula and Michael the Brave). Dac, 2005, nr. 23, p. 6971.

4. EV MEDIU TÂRZIU (Sec. XVIII)
a. SOCIETATE. ECONOMIE
3743. Apan, Adrian. Reglementarea urbarială de la 1772 pe domeniile Diosig-Săcuieni (jud. Bihor) (The urbarium reglementation from 1772 on the domains of Diosig-Săcuieni Bihor county). CTC, 2006, 3, nr. 4, p. 62-70. 3744. Balogh, Géza. A mikolai jobbágyok vallomása (The confession of the serfs from Micula). SC-Satu Mare, 20002004, 17-21, nr. 2, p. 45-50. 3745. Beguni, Mirela. Starea materială a clerului din Moldova în timpul domniilor fanariote (The wealth status of the Moldavian clergy during the phanariote regime). CCS, 2004, 10, p. 167-172. 3746. Beguni, Mirela. Statul şi Biserica Ortodoxă a Moldovei în perioada 1774-1831 (The state and Orthodox church of Moldavia between 1774 and 1831). CCS, 20022003, 8-9, p. 213-227. 3747. *** Bonnes et mauvaises moeurs dans la société roumaine d'hier et d'aujourd'hui. Coordonations par Ionela Băluţă, Constanţa Ghiţulescu-Vintilă. Bucureşti, Ed. Rosetti, 2005, 342 p. 3748. Bozac, Ileana; Pavel, Teodor. Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773. Vol. I. Die Reise Keiser Josephs II. durch Siebenbürgen im Jahre 1773. Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006, 797 p. 3749. *Cabău, Cristian. Creşterea animalelor la nivelul Depresiunii Beiuş în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (Animal breeding in the Beiuş valley in the first half of the 18th century). Biharea, 2001, 28, p. 17-32. 3750. Căzan, Ileana. Misiuni austriece de explorare şi de cartografiere a cursului Dunării şi a spaţiului românesc 17831791 (Austrian missions for exploring and map-drawing the Danube and the Romanian area 1783-1791). AMMR, 2003, 6, p. 238-253. 3751. *Chiorean, Ioan. Tehnologia cultivării pământului şi evoluţia şeptelului de animale în localităţile din Câmpia Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (The technology of the cultivation of Land and the evolution of animal raising in the localities of the Transylvanian plain in the second half of the 18th century). SUPMH, 2005, nr. 5, p. 69-94. 3752. *Ciorba, Ioan. Diminuarea numărului de animale din Transilvania în anii marii foamete dintre 1813-1817 şi implicaţiile sale (Decreasing of the number of the animals in Transylvania in the years of the great Starvation between 1813-1817 and its implications). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 103-116. 3753. Cosma, Ela. Un proiect de modernizare a drumurilor şi de organizare a primei loterii publice din Transilvania, 1773 (A project of landroad modernization and of organization of the first public lottery in Transylvania, 1773). AIICN, 2005, 44, p. 503-524. 3754. Cozma, Aurelia. Viaţa cotidiană a Sibiului în timpul baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) (Everyday life in Sibiu in the time of Baron Samuel von Bruckenthal (17211803). Cumidava, 2005, 28, p. 102-106. 3755. Cristocea, Spiridon. Foaia de zestre a Ancuţei, soţia slugerului Nicolae Popescu, din anul 1777 (Ancuţa's dot sheet, the wife of beneficiary Nicolae Popescu, from 1777). Argesis, 2005, 14, p. 397-399. 3756. Dobrincu, Dorin. Dările în Moldova epocii fanariote (Taxes in Moldavia during the Phanariote epoch). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 215-259. 3757. Dobrincu, Dorin. Privilegii fiscale în Moldova epocii fanariote (Tax privileges in the fanariote Moldavia). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 335-62. 3758. *Dumitran, Ana. Două scrisori ale episcopului Atanasie Anghel (Two letters of bishop Atanasie Anghel). ActaT., 2004, 1, p. 249-252. 3759. Dumitran, Daniel. Ancheta desfăşurată în anul 1734 în districtul Făgăraş. Contribuţii privitoare la statutul clerului greco-catolic în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (The investigation in 1734 in Făgăraş county. Contributions to the status of the Greek Catholic clergy in the first half of the 18th century). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 58-141. 3760. Emődi, András. Kapucinusok és könyvtáruk Nagyváradon a 18. században (1727-1785). Oradea, Ed. Partium, 2006, 131 p. 3761. Feneşan, Costin. Uzinele de fier de la Luncani şi Bocşa (1734-1749) (Iron plants from Luncani and Bocşa (1734-1749). Banatica, 2005, 17, p. 397-418. 3762. Frâncu, Raluca. Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă (Short incursion into the Phanariot gastronomy). Cumidava, 2005, 28, p. 116-121. 3763. Gorun-Kovács, Blanka Sidonia. O investigaţie judiciară din 1751 a activităţii negustorilor "greci" din Bihor (A judiciary investigation from 1751 on the activity of the

134

"Greek" merchants in Bihor). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 142-160. 3764. *Koch-Tufiş, Ovidiu Marinel. Dispoziţiile Camerei Aulice adresate la 7 decembrie 1717 Comisiei Bănăţene de Organizare a Mineritului (Provisions of the Aulic Chamber addressed in December 7, 1717 to the Banat Commission of Mining Organization). AB, 2004-2005, 12-13, p. 343-370. 3765. Koch-Tufiş, Ovidiu Marinel. Măsurile de organizare a mineritului şi metalurgiei bănăţene la începutul stăpânirii habsburgice, cuprinse în decretul Camerei Aulice adresat la 4 ianuarie 1721 administraţiei Banatului (Banat mining and metallurgy organizing measures at the beginning of Habsburg domination, stipulated in the Camera Aulică decree adressed Jan. 4, 1721 to the Banat administration). Banatica, 2005, 17, p. 367-396. 3766. Lazăr, Gheorghe. Negustori mecena în Ţara Românească (Secolul al XVIII-lea) (The merchants "Maecenas" in Wallachia (the 18th century). SMIM, 2005, 23, p. 159-168. 3767. Lazăr, Mihai. Aspecte privind relaţiile dintre stăpânii de moşii şi ţărani în Moldova (secolul al XVIII-lea) (Aspects regarding the relations between landlords and peasants in 18th century Moldavia). CCS, 2006, 12, p. 43-52. 3768. *Lechinţan, Vasile. Nobili, preoţi şi învăţători români din comitatul Turda la 1729 (Romanian nobles, priests and school teachers in the county of Turda, in 1729). Marisia, 2003, 27, p. 141-148. 3769. *Livadă-Cadeschi, Ligia. "Cum îşi găsesc <şi> alte fete sărace dreptatea". De la concubinaj la căsătorie în Ţara Românească la sfârşitul secolului al XVIII-lea ("The way some other poor girls <also> find justice". From concubinage to marriage in Wallachia at the end of the 18th century). SECE, 2001-2002, 11, p. 67-81. 3770. Luca, Cristian. Mărturii contemporane despre portul Galaţi în anii 1796-1797 (Contemporary evidence regarding the Galaţi harbour in 1796-1797). Danubius, 2004, 22, p. 6574. 3771. Luca, Cristian-Cornel. Banchete princiare la sfârşitul Evului Mediu (Princes' banquets at the end of the Middle Age). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 383-399. 3772. Miron, Greta-Monica. Condiţia materială a preoţimii unite din comitatul Cluj la mijlocul secolului al XVIII-lea (The condition of the Greek-Catholic priests in the region of Cluj at the middle of the 18th century). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 103-124. 3773. Mureşan, Florin Valeriu. Satul românesc din nord-

estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea (The Romanian village in North-Eastern Transylvania in the mid 18th century). Cluj-Napoca, Ed. Institutul Cultural Român Centrul de Studii Transilvane, 2005, 446 p. 3774. Negulici, Dorina. Câteva consideraţii privind activitatea monetăriei de la Făgăraş (sec. XVII-XVIII) (Considerations about the monetary activity in Făgăraş 17th18th century). Cumidava, 2005, 28, p. 168-179. 3775. Niţă-Danielescu, Daniel. Viaţa bisericească din Moldova în timpul lui Constantin Mavrocordat (Church life in Modavia in the time of Constantin Mavrocordat). ASUIteol., 2005, 10, p. 23-40. 3776. *Pakucs Willcocks, Mária. The "Greek" merchants in the Saxon transylvanian towns in the later middle ages and early modern times. HY, 2005, 2, p. 107-116. 3777. Papp, Klára. Posesiunile transilvănene ale familiei Csáky în prima jumătate a secolului al XVIII-lea (The Transylvanian possesions of the Csáky family in the first half of the 18th century). AIICN, 2004, 43, p. 99-111. 3778. *Rus, Dorin-Ioan. Date privind breasla dogarilor din Reghinul-Săsesc (Data on the coopers' guild from ReghinulSăsesc). Marisia, 2003, 27, p. 123-127. 3779. Rus, Dorin-Ioan. Statutul calfelor de şelari din Sibiu din anul 1764 (The status of the yourneyman saddlemakers in Sibiu in 1764). SUCH, 2005, 2, p. 183-186. 3780. Simon, Zsolt. Conscripţiile urbariale din 1785 - Valea Bandăului (Urbarial conscriptions from 1785 - Valea Bandăului). AIGS, 2004, 7, p. 351-367. 3781. Ştefănescu, Barbu. Lumea rurală din vestul României între medieval şi modern (The rural world from Western Romania between Middle Age and modern times). Oradea, Ed. Universităţii, 2006, 289 p. 3782. *Ştefănescu, Florica. Consideraţii asupra politicii mercantiliste a Imperiului Habsburgic în Transilvania (sec. al XVIII-lea) (Some considerations on the mercantile politicy of the Habsburgic Empire in Transylvania (the 18th century). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 71-80. 3783. *Tufiş, Ovidiu Marinel. Situaţia mineritului şi metalurgiei bănăţene la începutul stăpânirii habsburgice, analizate prin prisma a două rapoarte de inspecţie datând din anii 1726 şi respectiv 1727 (The problem of Banat mining and metallurgy at the beginning of Habsuburg domination, analysed by two inspection reports dated 1726 and 1727 respectively). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 335-382.

b. POLITICĂ INTERNĂ
3784. *Anghel, Gheorghe. 220 de ani de la martiriul lui Horea, Cloşca şi Crişan (220 years since the martyrdom of Horea, Cloşca and Crişan). Dac, 2005, nr. 20, p. 18-23. 3785. *Anghel, Gheorghe. O scrisoare a călăului martirilor Horea, Cloşca şi Crişan (A letter from the executioner of the martyrs Horea, Cloşca and Crişan). Dac, 2002, nr. 9, p. 4-5. 3786. *Cetean, Daniela. Horea, Cloşca şi Crişan. Receptarea răscoalei de la 1784 prin intermediul relatării călătorilor străini (Horea, Cloşca and Crişan. The uprising of 1784 in the reports of foreign travellers). Dac, 2004, nr. 16, p. 13-14. 3787. Chiorean, Ioan. Politica şcolară a gubeniului şi dietei Transilvaniei în epoca luminilor (The government school policy in Transylvania in the Enlightment age). SUPMH, 2006, 6, p. 71-82. 3788. Chirea, Mihai. Răscoala lui Horea un experiment masonic (The rebellion of Horea, a massonry experiment). Historia, 2005, 2, nr. 43, p. 5-9. 3789. *** Constantin Basarab Brîncoveanu. Coordonator Ion Pătroi. Craiova, Ed. Universitaria, 2004, 524 p. 3790. Constantiniu, Florin. Epoca fanariotă: conflictele tranziţiei (Phanariote period: conflicts of transition). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 47-52. 3791. Din, Petre. Mitul lui Horea în sensibilitatea colectivă a românilor ardeleni la 1784 (Horea's myth in the collective sensibility of the Transylvania Romanians in 1784). RB, 2003, 17, p. 171-174.

135

3792. *Dreghiciu, Doina; Mircea, Gabriela. Însemnări din cărţi vechi şi documente referitoare la răscoala lui Horea (Nots from old books and documents referring to Horea's uprising). PA, 2004, 4, p. 260-268. 3793. Edroiu, Nicolae. Horea (1730-1785). Aportul Academiei Române la studierea răscoalei din 1784-1785 (Horea (1730-1785). The contribution of the Romanian Academy to the study of the uprising from 1784-1785). Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 38-39. 3794. Edroiu, Nicolae. Rumänische Reisenden in Westen zur Zeit der Aufklärung. Horea in Wien (1779-1784). NEH, 2005, 11, p. 109-115. 3795. Gemil, Tahsin. Regimul timariot şi aplicarea lui în ţinuturile româneşti administrate de Poarta Otomană (The "timares" régime and its applications in Romanian regions under Ottoman administration). Constanţa, Ovidius University Press, 2004, 148 p. 3796. *Goia, Eugen. Crişan (1733-1785) - o moarte misterioasă (Crişan (1733-1785) - a mysterious death). Dac, 2005, nr. 20, p. 33-34. 3797. Grigorovici, Radu. Un protocol important referitor la reglementarea districtului bucovinean. Viena, aprilie 1780 (An important protocol concerning the region of Bukovina. Vienna, April, 1780). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 295-336. 3798. Gschwandtner, Franz. Ansiedlung und Landesausbau im Banat des 18. Jhr. Trans. R., 2005, 14, nr. 2, p. 44-69. 3799. Hossu, Valer. Comandantul Grigor Pintea (la 300 de ani de la moarte) (Commander Grigor Pintea (300 years since his death). AMP, 2005, 27, p. 35-38. 3800. *** II. Rákóczi Ferenc és a háromszéki kurucok (II. Rákóczi Ferenc and the soldiers of the Three Sees). Sepsiszentgyörgy, Charta Kiadó, 2004, 87 p. 3801. Mârza, Iacob. Petru Dobra (?-1757), protector al Unirii. Preliminarii (Petru Dobra (?-1757), protector of the Union. Preliminaries). AUA hist., 2006, 10, nr. 2, p. 103-112. 3802. Mureşanu, Camil. Şcolile de la Blaj pe drumul spre Europa (The schools from Blaj on the way to Europe). MI, 2006, 40, nr. 4, p. 5-8. 3803. *Nemeş, Cornel. Răscoala lui Horea. Plângerile ţăranilor din comitatul Alba (Horea's uprising. The complaints of the peasants from Alba county). Dac, 2004, nr. 17, p. 9-11. 3804. Pârva, Iban. 1784, secvenţe istorice (1784, historical fragments). Deva, Ed. Călăuza v. b., 2005, 104 p. 3805. *Rustoiu, Ioana. Horea, Cloşca şi Crişan în

iconografia epocii (Horea, Cloşca and Crişan in the iconography of the epoch). Dac, 2002, nr. 9, p. 7-8. 3806. Sana, Silviu Iulian. Contribuţii noi la istoria bisericii greco-catolice din Bihor. Ancheta judiciară din anul 1727 (Contributions to the history of the Greek-Catholic church in Bihor. A legal investigation in 1727). Studia t. gr. cat. v., 2004, nr. 2, p. 143-156. 3807. *Strajan, Ioan. Domnitorul Ţării Româneşti Constantin Brâncoveanu şi Mitropolia Bălgradului (AlbaIulia) şi Arhiepiscopia Ţării Ardealului (The prince of Wallachia Constantin Brâncoveanu and the Metropolitan Seat of Băgrad (Alba Iulia) and the Transylvania diocese). Dac, 2006, nr. 27, p. 22-36. 3808. *Străjan, Ioan. Tabelul căpitanilor locali ai răscoalei de la 1784 a lui Horea, Cloşca şi Crişan (The local captains of the 1784 rebellion of Horea, Cloşca and Crişan). Dac, 2001, nr. 6, p. 23-24. 3809. Şerban, Constantin. Instituţia domniei din Moldova în perioada premergătoare epocii fanariote (1658-1711) (The reign institution in Moldavia before the Phanariot epoch (1658-1711). Zargidava, 2005, 4, p. 59-86. 3810. Tertecel, Adrian. Însemnările unui ofiţer otoman despre bătălia de la Stănileşti (1711) (The notes of an Ottoman officer about the battle at Stănileşti (1711). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 11-14. 3811. Tutula, Vasile. O altă "mocirlă" - masacrul de la Siculeni (Ciuc) din 6/7 ianuarie 1764 (Another "swamp" - the massacre in Siculeni (Ciuc) January 6/7, 1764). A Som., 2004, 3, p. 405-413. 3812. Tutula, Vasile. Tănase Tudoran - eroul şi martirul de la Salva (10 mai 1763-12 noimebrie 1763) (Tănase Tudoran the hero and martyr from Salva (May 10, 1763-Nov. 12, 1763). CB, 2006, nr. 2, p. 3-18. 3813. *Ursu, Melania. Mişcarea lui Sofronie 1759-1762 (Sofronie's movement of 1759-1762). Dac, 2004, nr. 16, p. 58. 3814. Wainberg-Drăghiciu, Iuliana. Răscoala lui Horea stilistica discursului (Horea's uprising - sytlistics of the discourse). CCB, 2004, 7, nr. 3-4, p. 224-232. 3815. Windisch, Rudolf. Politica lingvistică sub împăratul Iosif al II-lea. Limba română în guvernul transilvănean (Linguistic policy under emperor Joseph II. Romanian language in Transylvanian government). ASUIlingv., 2005, 51, p. 437-447.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
3816. *Ciobanu, Veniamin. Information about the Circumstances of the Annexation of Bucovina, that Appeared in an Italian Periodical. RRH, 2004, nr. 43, p. 57-72. 3817. Ciobanu, Veniamin. Interfèrences politiques entre Venise et les Roumains dans l'Orient européen (1789-1797). RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 145-158. 3818. Coman, Virgil. Several comments regarding the development of trade relationships of the Black Vlachs with Constantinople in the 18th century. AMMR, 2004, 7, p. 61-66; RNMY, 2004, 7, p. 61-66. 3819. Csetri, Elek. Erdélyi ezredek a francia forradalom és a napoleoni idők háborúiban (Transylvanian regiments during the French Revolution and Napoleon's wars). Kolozsvár, Művelődés Kiadó, 2005, 85 p. 3820. Marţian, Ironim. Momente din lupta năsăudenilor pentru emancipare în secolul XVIII (Aspects from the struggle of the people from Năsăud for emancipation in the 18th c.). A Som., 2005, 4, p. 49-58. 3821. Mihăilă, Ileana. Planul Bilistein: Unirea Ţărilor Române la 1770 (The Bilistein plan: the unification of the Romanian Provinces in 1770). MI, 2006, 40, nr. 4, p. 12-15. 3822. Ruzé, Alain. Et Vienne créa une "hêtraie" roumaine... ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 427-438. 3823. *Şipoş, Ibolya. Încorporarea Banatului la Ungaria (Incorporating Banat to Hungary). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 383-432. 3824. Ungureanu, Constantin. Delimitarea frontierei Bucovinei în anii 1775-1776 (Defining the frontier of

136

Bukovina in 1775-1776). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 483-492. 3825. Zănescu, Ionel; Ene, Camelia. Trupele imperiale de

trei ori la Bucureşti (The imperial troups three times in Bucharest). MI, 2005, 39, nr. 12, p. 83-86.

IV. Epoca modernă
1. SINTEZE
a. GENERALITĂŢI
3826. Abrahám, Barna. Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében (The setting up of the Transylvanian Romanian bourgeoisie in the second half of the 19th century). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2004, 483 p. 3827. *Adăniloaie, N. Comemorarea lui Ştefan cel Mare în judeţul Muscel în iulie 1904 (Stephen the Great's commemoration in Muscel county in July 1904). SAI, 2005, 70, p. 236-242. 3828. Balan, Dinu. Naţiunea şi societatea. Naţional şi social în epoca Unirii (Nation and society. The national and the social during the Union times). CCS, 2004, 10, p. 173-183. 3829. Bărbulescu, Constantin; Popovici Vlad. Modernizarea lumii rurale din România în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Contribuţii (Modernization of the rural world in Romania in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2005, 170 p. 3830. Berindei, Dan. Congresul şi Tratatul de la Paris (1856). O "radiografie" şi un bilanţ (The Paris Congress and Treaty (1856). A "radiography" and a result). MSŞIA, 2006, 31, p. 57-71. 3831. Boar, Liviu. Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu şi Caşin în secolul al XIX-lea (The Romanians from the Ciuc, Giurgeu and Casin sees in the 19th century). Tîrgu-Mureş, Ed. Universităţii "Petru Maior", 2004, 410 p. 3832. Bolovan, Ioan. Mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (National Movement of the Transylvanian Romanians in the second half of the 19th century). Tribuna, 2005, 4, nr. 61, p. 24. 3833. Bulei, Ion. Lumea românească la 1900 (Romanian world at 1900). Bucureşti, Ed. Fundaţiei Pro, 2004, 311 p. 3834. Ciachir, Nicolae. Bucovina - de la anexare la unire (Bukovina from annexation to union). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 18-25. 3835. Ciachir, Nicolae. Renaşterea curentului naţionalcultural din Basarabia în secolul al XIX-lea (până la 1877), în contextul Marilor puteri (Rebirth of national-cultural movement in Bessarabia in the 19th century (until 1877), in the context of the Great Powers). Balcania, 2004, nr. 1, p. 51-56. 3836. Ciupală, Alin. Prelegeri de istorie modernă a românilor (Lectures on modern Romanian history). Bucureşti, Ed. Credis, 2005, 100 p. 3837. Ciupală, Alin; Gudin, Cristina. Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Aspecte ale modernizării (The Romanian Principalities in the first half of the 19th c. Aspects of modernization). Bucureşti, Ed. Credis, 2005, 132 p. 3838. Cozma, Aurelia. Relaţiile româno-slovace la Sibiu la sfârşitul secolului XIX (Romanian-Slovak relations at the end of the 19th century Sibiu). BAM, 2006, 1, nr. 1, p. 233-242. 3839. *** De la independenţă la Unirea cea Mare (From the Independence to the Great Union). Coordonator Vasile Mircea Zaberca. Reşiţa, Ed. Eftimie Murgu, 2003, 156 p. 3840. *Dénes, Györfi. Aspecte din viaţa agrară a comitatului Alba de Jos în perioada dualismului (1867-1918) (Aspects from the agrarian life in the shire of Lower Alba during the Austrian-Hungarian dualism (1867-1918). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 259-278. 3841. Djuvara, Neagu. Între Orient şi Occident. Ţările Române la începutul epocii moderne (1800-1848). Ed. a II-a (Between Orient and Occident. The Romanian Provinces at the beginning of the modern epoch (1800-1848). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 435 p. 3842. Filitti, Georgeta. România acum o sută de ani - 1905 (Romania, one hundred years ago - 1905). MI, 2005, 39, nr. 1, p. 27-30. 3843. Heppner, Harald. Wien als Orientierungsmuster städtischer Gestaltung im Karpatenraum. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 69-79. 3844. *** Ipostaze ale modernizării în Vechiul Regat (contribuţii studenţeşti). Vol. II (Aspects of modernization in the Romanian Old Kingdom (student contributions). Vol. II). Editori Ion Bulei, Alin Ciupală. Bucureşti, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2005, 199 p. 3845. Isar, Nicolae. Istoria modernă a românilor. Vol. I-II (1774-1848)(1848-1878). Ed. a II-a (The modern history of the Romanians). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 256, 192 p. 3846. Isar, Nicolae. Principatele Române de la 1821 la 1848 (The Romanian Principalities from 1821 to 1848). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2004, 344 p. 3847. Maior, Liviu. Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate naţională (Habsburgs and Romanians. From dynastic loyality to national identity). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2006, 283 p. 3848. Mătiuţă, Cristina. Liberalism şi naţionalism în România modernă (Liberalism and nationalism in modern Romania). Oradea, Ed. Universităţii, 2005, 342 p. 3849. *** Mentalităţi şi instituţii. Carenţe de mentalitate şi înapoiere instituţională în România modernă (Mentalities and institutions. Mentality deficiencies and institutional backwardness in modern Romania). Coord. Adrian-Paul Iliescu. Bucureşti, Ed. Ars Docendi, 2002, 404 p. 3850. Moşneagu, Marian. Yachturile regale "Ştefan cel Mare" în logistica diplomaţiei navale ("Stephen the Great" royal yachts in naval diplomacy logistics). Suceava, 20022003, 29-30, nr. 2, p. 111-122. 3851. Mureşan, Virgil. Modernitate şi arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea şi începutul secolului XX

137

(Modernity and archaism in the Năsăud world in the 19th century and the beginning of the 20th century). RB, 2004, 18, p. 353-364. 3852. Petre, Raluca. The Region of Dobrogea and its Ethnic Groups in the Nineteenth Century. A Case of "Protocosmopolitism". A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 98-110. 3853. Sbârnă, Gheorghe. Parlamentarii români la primele conferinţe ale uniunii interparlamentare (Romanian members of the parliament at the first conferences of the InterParliamentary Union). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 99-107. 3854. Solomovici, Teşu. România masonică (Masonry Romania). Bucureşti, Ed. Teşu, 2005, 382 p. 3855. Stanciu, Ion; Oncescu, Iulian. Românii în timpurile moderne. Reperele unei epoci (Romanians in the modern

times. Guiding marks of an age). Târgovişte, Ed. Cetatea de Scaun, 2004, 469 p. 3856. *Todorici, Vasile. Aspecte ale implicării studenţilor români din monarhia Austro-Ungară în activităţi culturale de factură naţională şi în activităţi politice în timpul mişcării memorandiste (The involvment of the Romanian students from the Austro-Hungarian monarchy in the national-cultural and political activities during the memorandist movement). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 96-107. 3857. Zeletin, Ştefan M. Neoliberalismul. Studii asupra istoriei şi politicii burgheziei române. Ed. a II-a (The Neoliberalism. Studies on the history and politics of the Romanian bourgeoisie). Bucureşti, Ed. Ziua, 2005, 250 p.

b. SOCIETATE. ECONOMIE
3858. Adonis, Mihai. Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighişoara în a doua jumătate a secolului al XIXlea (Aspects regarding the level of economic advertisment in Sighişoara in the second half of the 19th century). RB, 2003, 17, p. 217-233. 3859. Balog, Marin Iosif; Radu, Măriuca. Camera de comerţ şi industrie din Braşov şi implicarea sa în eforturile de modernizare economică a Sud-Estul Transilvaniei (1851-1900) (The Chamber of Commerce and Industry in Braşov and its role in the economic development of the South-Eastern Transylvania (1851-1900). A Som., 2004, 3, p. 79-113. 3860. Barna, Ábrahám. Az erdélyi románság polgárosodása a XIX. század második felében (The process of embourgeoisment among the Romanians from Transylvania in the 2nd half of the 19th century). Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 2004, 483 p. 3861. Calistru, Doina. Aspecte ale vieţii cotidiene în Principatele Române (prima jumătate a secolului al XIX-lea) (Aspects of everyday life in Romanian Principalities (the first half of the 19th century). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 55-64. 3862. Cernovodeanu, Paul. Marile inundaţii din Ţara Românească în 1837, după rapoarte consulare engleze (The great floods in Wallachia în 1837, according to English consular reports). SMI Mod, 2005, 18, p. 161-166. 3863. *Chipurici, Nicolae. Conacele de munte şi de plai din nors-vestul Olteniei la mijlocul veacului trecut (Mountain and plain mansions in North-Western Oltenia in the mid of the last century). Drobeta, 2004, 14, p. 94-120. 3864. Ciobanu, Doina. Sarea în viaţa cotidiană (Salt in everyday life). Cumidava, 2005, 28, p. 122-129. 3865. Ciorba, Cristian. Holera - O altă formă a răului în Transilvania la începutul secolului al XIX-lea şi măsuri de combatere a acesteia (Cholera - another form of evil in Transylvania at the beginnning of the 19th century and the measures against it). CTC, 2005, 16, nr. 1-3, p. 13-20. 3866. Ciorba, Ioan. Alimentaţia de criză din timpul marii foamete din Transilvania dintre anii 1813-1817 (Crisis nourishment during the great starvation in Transylvania between 1813-1817). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 271-280. 3867. *Ciupală, Alin. Imaginea femeii în secolul al XIX-lea (Women's image in the 19th century). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 62-63. 3868. *Ciupală, Alin. Începuturile mişcării feminine româneşti (Beginnings of Romanian feminist movement). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 53. 3869. Crăciun, Bogdan. Aspecte ale modernizării în societatea urbană săsească (1850-1914) (Aspects of modernizing Saxon urban society (1850-1914). AŞD, 2005, 1, p. 243-250. 3870. Cristocea, Spiridon. Catagrafii şi testamente ale boierilor Brătieni (Inventory lists and wills of the Bătianu boyars). Argesis, 2005, 14, p. 533-538. 3871. Demetrescu, Eugen. Influenţa şcoalei economice liberale în România în secolul al XIX-lea. Ediţia a II-a (The influence of the liberal economic school in Romania in the 19th c.). Ediţie de Victor Rizescu. Bucureşti, Ed. Do-Minor, 2005, 168 p. 3872. Demşea, Dan. Fabricanţii, comercianţii şi rentierii de pe teritoriul fostului comitat Arad - un demers identificator (1845-1875) (Manufacturers, traders and rentiers from former Arad comitat territory (1845-1875) - an identifying step). SSC, 2005, 1, nr. 1, p. 57-69. 3873. Dobrescu, Vasile. Funcţii şi funcţionalităţi în sistemul de credit românesc din Transilvania până la primul război mondial. Studiu de caz (Functions and functionalities of the Transylvanian Romanian credit system before the First World War. Case study). Târgu Mureş, Ed. Universităţii Petru Maior, 2006, 367 p. 3874. Filitti, Georgeta. Cimara (The Cimaras). BBuc, 2006, 9, nr. 12, p. 10-12. 3875. Filitti, Georgeta. Ghermani. BBuc, 2005, 8, nr. 12, p. 7-9. 3876. Florin, Ştefan. Disputa liberalism-conservatorism şi soluţionarea problemei agrare în gândirea social-politică din Ţara Românească şi Moldova (1840-1870) (The dispute between liberalism and conservatorism and the solution of the agrarian question in the social-political thinking in Wallachia and Moldavia (1840-1870). SIAr, 2005, 1, p. 82-88. 3877. Haller, István. Discriminarea rasială în judeţele Mureş şi Satu Mare (Racial discrimination in the counties of Mureş and Satu Mare). Altera, 2004, 10, p. 85-117. 3878. *Iacob, Dumitru. Jocuri de societate în Principatele Române: biliard (Society games in the Romanian Principalities: pool). MI, 2006, 40, nr. 8, p. 59-62. 3879. Ilie, Daniela. Proprietatea moşnenească în Oltenia (1801-1900) (The yeomen's property in Oltenia (1801-1900). Slatina, Ed. Fundaţiei Universitatea pentru Toţi, 2005, 112 p. 3880. Livadă-Cadeschi, Ligia. Institutele pentru săraci din

138

Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Îndestularea cerşetorilor şi a instituţiilor de la Mărcuţa (Institutions for the poor in Wallachia in the first half of the 19th century. Saving beggars and institutions from Mărcuţa). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 281-294. 3881. Lumperdean, Ioan. Publicistica economică românească din Transilvania (1800-1850) (The Romanian economic journalism in Transylvania (1800-1850). ClujNapoca, Ed. Tribuna, 2004, 260 p; În lb. engleză, ClujNapoca, Ed. Romanian Cultural Institute, 2005, 198 p. 3882. Lup, Aurel. Elemente de istorie şi retrologie agrară (Elements of agrarian history and retrology). Constanţa, Ed. Ex Ponto, 2006, 258 p. 3883. *Munteanu, Ioan. Emigrări din Banatul istoric la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea (Emigrations from the historical Banat at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries). AB, 2004-2005, 1213, p. 393-412. 3884. Murariu, Ioan. Preţul unor bunuri vândute la mezat în Moldova în anul 1811 (Price of some items sold at auctions in Moldavia in 1811). Carpica, 2004, 33, p. 195-199. 3885. Obretin, Ion. Conacul Otetelişanu. O curte boierească în pragul epocii moderne. Studiu introductiv şi documente (Otetelişanu Manor. A noble court at the dawn of the modern epoch. Introductory study and documents). [S. l. ], Ed. Templum Plus, 2006, 516 p. 3886. *Pleşa, Ioan. Contribuţii documentare la cunoaşterea atitudinii intelectualităţii româneşti de pe meleagurile Albei şi din alte părţi ale Transilvaniei, faţă de problema cuceririi independenţei de stat a României la 1877 (Documents about the attitude of the Romanian intellectuals from Alba and

Translvania concerning the State Independence of Romania, 1877). Dac, 2002, nr. 10, p. 19-25. 3887. Pop, Aurelia. Elemente de viaţă cotidiană în societatea românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Everyday life in early 19th century Romanian society). RB, 2003, 17, p. 181-199. 3888. Rus, Dana-Maria. Fenomenul căsătoriei în comuna grănicerească Zagra în secolul al XIX-lea (1811-1900) (The marriage question in the ranger community of Zagra in the 19th century (1811-1900). AŞD, 2006, 2, p. 275-288. 3889. *Stanciu, Ştefan. Transporturi de mărfuri efectuate de flota elenă pe Dunărea Maritimă în perioada 1847-1861 (Goods shipping performed by the Greek fleet on the maritime Danube during 1847-1861). Danubius, 2005, 23, p. 95-106. 3890. Şuta, Alina-Ioana. Stadiul cercetărilor asupra habitatului românesc din Transilvania la mijlocul secolului al XIX-lea (Research phase regarding the Romanian habitat in mid 19th century Transylvania). AŞD, 2006, 2, p. 267-274. 3891. Tomi, Raluca. L'histoire de la Maison de Commerce Pedemonte et Fils. HY, 2006, 3, p. 111-134. 3892. Ţigla, Erwin Josef. Pomul vieţii pentru eternitate. Arta turnării metalului din Banatul Montan (Lebensboume der Ewigkeit. Gibereikunst ausdem Banater Berglans). Reşiţa, Ed. Intergraf, 2003, 59 p. 3893. Ungureanu, Constantin. Structura etnică a Bucovinei la mijlocul secolului al XIX-lea (Ethnic structure of Bucowina at mid 19th century). G Buc., 2002, 9, nr. 3-4, p. 5-26. 3894. *Zăloagă, Marian. Discurs aboliţionist în Principate şi ideea modernizării (1837-1856) (The abolitionist discourse in the Romanian Principalities and the issue of modernization (1837-1856). SUPMH, 2005, nr. 5, p. 95-108.

c. POLITICĂ INTERNĂ
3895. *Buta, Maria-Sanda. Evoluţia gândirii politice a românilor ardeleni (secolele XVIII-XIX) (The evolution of the Transylvanian Romanians' political thinking (18th-19th c.). ŢB, 2006, 5, nr. 5, p. 41-44. 3896. Cândea, Ionel. Un document de la Grigore al II-lea Ghica Voievod (1749) (A document from Grigore II Ghica The Voivode (1749). SMIM, 2005, 23, p. 281-300. 3897. Ceauşu, Mihai-Ştefan. Parlamentarism, partide şi elită politică în Bucovina habsburgică (1848-1918). Contribuţii la istoria parlamentarismului în spaţiul central-est european (Parliamentarism, parties and political elite in Habsburgian Bukovina (1848-1918). Contributions to the the history of parliament in the Central-Eastern European area). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 606 p. 3898. Chiş, Ioan. Istoria penitenciarelor (The history of the prisons). Bucureşti, Ed. ANL, 2003, 220 p. 3899. Colin, Angela. Reforme în Basarabia în primii ani de autonomie (1812-1818) (Reforms in Bessarabia in the first years of autonomy (1812-1818). RI, 2005, 16, nr. 5-6, p. 131144. 3900. *Corbu, Constantin. Mişcări sociale şi politice ale maselor orăşeneşti din România la sfârşitul secolului al XIXlea (1884-1899) (Social and political movements in the Romanian towns at the end of the 19th century). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 203-224. 3901. *Dobrescu, Vasile. Ideea naţională şi problematica economică în programul şi activitatea Partidului Naţional Român în epoca dualistă (The national idea and the economic problem in the program and activity of the Romanian National Party during the dualist age). Marisia, 2003, 27, p. 333-340. 3902. Gafiţa, Vlad. Puncte comune şi contradicţii între partidele politice româneşti din Bucovina (1911-1914) (Common aspects and contradictions among the Romanian political parties from Bukovina (1911-1914). CCS, 2006, 12, p. 117-122. 3903. Geantă, Aurelia. Consilii de Coroană în perioada domniei regelui Carol I (Crown councils during the reign of King Charles 1st). Cumidava, 2001-2002, 25, p. 198-202. 3904. *Ionescu, Cristian. Un proiect de revizuire a Constituţiei de la 1 iulie 1866 (A project for revising the Constitution from July 1, 1866). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 328-336. 3905. Ivănescu, Dumitru. De la revoluţia paşoptistă la întregirea naţională (From the 1848 Revolution to national union). Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 295 p. 3906. Mamina, Alexandru. Socialiştii români şi primul război mondial: perspective ideologice (Romanian socialists and Worl War I: ideological perspectives). RI, 2006, 17, nr. 14, p. 201-206. 3907. Mârza, Andreea. Cuvântarea profesorului Partenie Iacob din 1781, rostită la sărbătoarea patronilor şcolilor Blajului (The speech of Professor Partenie Iacob in 1781, at the celebration of the patrons of the schools from Blaj). A Blas., 2002, 1, p. 169-186.

139

3908. Mârza, Radu. Rusia şi Principatele Române în epoca regulamentară. O perspectivă culturală (Russia and the Romanian Provinces in the epoch of the regulations. Cultural perspective). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 83-91. 3909. Moroşan, Nicolae. Lupta culturală a românilor din Bucovina pentru realizarea unităţii naţionale reflectată în "Revista Politică" şi "Gazeta Bucovinei" (The cultural strugle of the Romanians from Bukovina for the national unity, as reflected by "Revista Politică" and "Gazeta Bucovinei"). Suceava, Ed. Linie Lamb, 2005, 120 p. 3910. Neamţu, Gelu. Momente zbuciumate din lupta românilor pentru realizarea Dacoromâniei 1848-1918 (Troubled moments of the Romanians' struggle to achieve Dacoromania 1848-1918). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2005, 402 p. 3911. Neţ, Petru. Regimul străinilor în România. Repere istorice şi juridice (The condition of foreigners in Romania. Historical and juridical framework). Constanţa, Ed. Muntenia, 2005, 283 p. 3912. *Olariu, Elena. România între anii 1866-1906 (Romania between 1866-1906). SAI, 2006, 71, p. 150-159. 3913. Orăşanu, Ana Maria. Din vremea lui Anton Pann. Domni, doamne şi domniţe (In the time of Anton Pann. Domnitors, ladies and maids). BBuc, 2004, 7, nr. Supliment Anton Pann, p. 13-14, 20-21, 25-26. 3914. Pippidi, Andrei. Noi mărturii despre relaţiile lui Rákóczi cu românii (New evidences about Rákóczi's relations with the Romanians). SMIM, 2005, 23, p. 281-300.

3915. Platon, Gh. De la constituirea naţiunii la marea unire. Studii de istorie modernă. Vol. V (From the foundation of the nation to the Great Union. Studies on modern history). Iaşi, Ed. Universitatea " Alexandru Ioan Cuza", 2005, 269 p. 3916. Ploscaru, Cristian. "Cărvunarii" şi primele manifestări politice ale cugetării liberale în Moldova ("Cărvunarii" and the first political elements of the liberal thinking in Moldavia). AIIX, 2005, 42, p. 83-113. 3917. Popovici, Vlad. Elite şi strategii politice în mişcarea naţională românească din Transilvania (1869-1894). Studiu de caz: disputa activism-pasivism (Elites and political strategies in the Romanian national movement in Transylvania (18691894). Case study: the activism-passivism dispute). AIICN, 2005, 44, p. 193-212. 3918. *Radu, Sorin. Reformarea sistemului electoral din România în gândirea conservatoare (1866-1914) (Reforming the voting system in Romania in conservatory ideology (18661914). Apulum, 2005, 42, p. 367-390. 3919. Rădulescu, Ana Maria. Conservatori în Oltenia (Conservatories in Oltenia). Craiova, Ed. Aius, 2004, 262 p. 3920. Stieger, Simona. Publicistica feministă transilvăneană în secolul al XIX-lea (Transylvanian feminist journalism in the 19th century). Banatica, 2005, 17, p. 455-480. 3921. Vasiliu, Mihai. Liberalismul politic în România până la Marea Unire (Political liberalism in Romania till the Great Union). Carpica, 2005, 34, p. 259-272; Zargidava, 2005, 4, p. 87-112.

d. BISERICĂ ŞI RELIGIE
3922. Andrei, Mirela. Autonomia unei biserici. Memorandul Vicariatului Foraneu al Rodnei din 1882 adresat episcopului de Gherla, Ioan Szabó (The autonomy of a Church. The Memorandum of the Foraneu Vicarage of Rodna in 1882, addressed to the bishop of Gherla, Ioan Szabó). A Som., 2004, 3, p. 239-254. 3923. Andrei, Mirela. La graniţa Imperiului. Vicariatul greco-catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIXlea (At the empire borders. Greek-Catholic vicarage of Rodna in the second half of the 19th century). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2006, 424 p. 3924. Apati, Cristian. Naţiunea confesională ca etapă spre naţiunea modernă. Raportul protopopului de Oradea despre Congresul Bisericesc de la Carloviţ din anul 1837 (The confessional nation as a step to the modern nation. The raport of the archpriest of Oradea on the Ecclesiastic Congress of Carloviţ, in 1837). CTC, 2005, 16, nr. 1-3, p. 1-12. 3925. *Apati, Cristian. Reformarea numerică a clerului ortodox între normă şi realitate. Consemnarea districtului ortodox Oradea din anul 1811 (The numerical reform of the Orthodox clergy between norms and reality. The record of the Orthodox district Oradea in 1811). RBI, 2006, 4, nr. 6-7, p. 6795. 3926. Bengean, Florin. Filantropie şi asistenţă socială în activitatea Protopopiatului Român Târgu Mureş în perioada dualistă (Philantropy and social assistance in the activity of Târgu Mureş Romanian archpriest district during the AustroHungarian dualism). AŞD, 2006, 2, p. 397-405. 3927. Bocşan, Nicolae; Cârja, Ion. Á la recherche de l'identité. L'Église Gréco-Catholique Roumaine au Premier Concile du Vatican (1869-1870). NEH, 2005, 11, p. 191-205. 3928. Bodó, Marta. Szinjáték a ferencesek erdélyi iskoláiban a 18-19. században (Theatrical art in Transylvanian Franciscan schools in the 18th-19th century). Studia t. cat. l., 2004, nr. 1, p. 159-171. 3929. Bonda, Ioana Mihaela. Relaţiile dintre Alexandru Şterca Şuluţiu şi Alexandru Dobra. Aspecte dogmatice surprinse în corespondenţa dintre cei doi ierarhi (The relations between Alexandru Şterca Şuluţiu and Alexandru Dobra. Dogmatic aspects in their correspondence). A Som., 2004, 3, p. 203-209. 3930. Brătescu, Constantin. Biserica strămoşească din Banatul de Sud şi contribuţia sa la făurirea României Mari (1867-1918)(I-II) (The ancient church in the South of Banat and its Contribution to the Great Romania (1867-1918). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 81-92; nr. 7-9, p. 103-115. 3931. Brusanowski, Paul. Polemica dintre episcopii Hacman şi Şaguna cu privire la organizarea canonică a Bisericii Ortodoxe din Imperiul austriac (The controversy between bishop Hacman and Şaguna on the canonical organization of the Orthodox Church in the Austrian Empire). RT, 2006, 16, nr. 14, p. 91-129. 3932. Cârja, Ion. Aspecte privind relaţiile Bisericii Române Unite cu Autonomia Catolică maghiară la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX (About the relations of the Greek Catholic Church with the Hungarian Catholic autonomy at the end of the 19th century and the begining of the 20th century). A Som., 2004, 3, p. 227-238. 3933. Cârja, Ion. Biserică şi stat în Regatul României la începutul secolului XX. Contribuţii documentare (Church and

140

state in the Romanian kingdom at the beginning of the 20th century. Documentary contributions). AIR, 2004, 1, nr. 1, p. 186-209. 3934. Cherciu, Dorel. Protopopiatul ortodox Jebel. Structura organizatorică, date istorice şi statistice (1865-1890). Aspecte canonice (Jebel Orthodox archpriest district. Organizing structure, historical and statistic data (1865-1890). Canonical aspects). Banatica, 2005, 17, p. 427-441. 3935. *Cherciu, Viorel. Le partage des fonds communs des dioceses de Caransebeş et d'Arad - 1884. Aspects canoniques et historiques. AUVT teol., 2002, nr. 8, p. 99-106. 3936. Chindriş, Ioan. Un "Acatist" românesc necunoscut: Sibiu 1802 (A Romanian unknown "Acatist": Sibiu 1802). Academica, 2004, 14, nr. 31, p. 36-39. 3937. Covaci, Diana. Efectele legislaţiei civile din anii 1894-1895 reflectate în actele sinodului arhidiecezan de Alba Iulia şi Făgăraş din 1896 (Effects of civil legislation during 1894-1895 reflected in the documents of achbishopric synod of Alba Iulia and Făgăraş in 1896). AŞD, 2006, 2, p. 383-396. 3938. Covaci, Diana Maria. Averile bisericeşti din protopopiatul greco-catolic al Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The church assets in the Greek Catholic archpriest of Reghin in the second half of the 19th century). A Som., 2004, 3, p. 185-201. 3939. Covaci, Diana Maria. Biserică şi societate în protopopiatele ortodox şi greco-catolic ale Reghinului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Church and society in Reghin Ortodox and United archpriestries in the second half of 19th c.). AAM, 2004, 3, p. 165-178. 3940. Deteşan, Daniela. "Procesul lemenian" (1843-1846). desfăşurare, consecinţe şi însemnătate ("Lemeny's Trail" (1843-1846). Development, Consequences and Meaning). AIICN, 2005, 44, p. 101-120. 3941. *Dobozi, Beatrice. Vizite canonice în protopopiatul ortodox român Reghin (1870-1871) (Canonical visites to the Romanian Orthodox Diocese of Reghin). Marisia, 2003, 27, p. 273-283. 3942. Drăgoi, Macarie. Aspecte privind relaţiile dintre ortodocşii şi uniţii din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Aspects concerning the relations between the and Greek-catholics from Transylvania in the second half of the 19th c.). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 99-109. 3943. Drăgoi, Macarie Marius. Implicarea Bisericii Româneşti din Transilvania în mişcarea naţională la mijlocul secolului al XIX-lea (1849-1867) (The Role of the Romanian Church in Transylvania in the Mid-Nineteenth Century National Movement (1849-1867). Studia t. ort., 2005, 50, nr. 1, p. 223-230. 3944. Drăgoi, Macarie Marius. Relaţii interconfesionale în Transilvania la începutul secolului XX: din corespondenţa Mitropolitului Ioan Meţianu cu Mitropolitul Victor Mihály de Apşa (Inter-confessional relations in Transylvania at the beginning of the 20th c. : from the correspondence of Metropolitan Ioan Meţianu with Metropolitan Victor Mihály de Apşa). ÎP, 2005, 21, p. 613-621. 3945. Drăgoi, Macarie Marius Dan. Aspecte ale relaţiilor interconfesionale în Transilvania la sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX (Interconfessional relations in Transylvania at the end of the 19th and the beginning of the 20th c.). A Som., 2005, 4, p. 199-208. 3946. Eppel, Marius. Vasile Mangra şi Congresul Naţionalităţilor din anul 1895 (Vasile Mangra and the

Congress of Nationalities in 1895). Alt B, 2004, 15, nr. 1-3, p. 111-118. 3947. Faur, Viorel. Sinodul eparhial greco-catolic din Oradea (29 august - 1 septembrie 1848) (The Greek-Catholic synod in Oradea (August 29 - Septembre 1, 1848). CTC, 2004, 15, nr. 10-12, p. 31-35. 3948. Gheorghe, Adriana. Secularizarea societăţii româneşti: de la registrele parohiale la starea civilă (Secularization of the Romanian society: from the parish registers to the legal status). SMI Mod, 2005, 18, p. 101-106. 3949. Ghişa, Ciprian. O dezbatere în presa vremii: starea bisericii unite din Ardeal - viziunea lui Bariţ (A debate about the press of the time: the status of the united church of Ardeal - Bariţ's view). RB, 2004, 18, p. 281-289. 3950. Glück, Eugen. Contribuţii cu privire la viaţa internă a parohiilor greco-catolice din Câmpia Tisei (Contributions concerning the internal life of the Greek-Catholic diocese in Câmpia Tisei). Studia t. cat., 2005, nr. 1, p. 137-143. 3951. *Goreanu, Veaceslav. Organizarea vieţii bisericeşti în Basarabia, în secolul al XIX-lea (The organization of the church life in Bessarabia in the 19th century). Alt B., 2006, nr. 1012, p. 87-98. 3952. *Hancu, Ana. Acţiuni de solidaritate ale grecocatolicilor din Transilvania la jumătatea secolului al XIX-lea (Solidarity actions of the Greek-Catholics in Transylvania in the mid 19th century). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 235-246. 3953. Hancu, Ana. Aspecte privind situaţia economică a preoţilor români şi a bisericilor româneşti din Ardeal în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Aspects concerning the economic situation of Romanian priests and churchs from Transylvania in the second half of 19th century). AAM, 2005, 4, p. 123-155. 3954. Horvath, Leonard Artur. Moartea şi discursul testamentar calvin al morţii la maghiarii transilvăneni în secolul al XIX-lea (Death and Calvin testamentary speech of death with Transylvanian Hungarians in the 19th century). AŞD, 2006, 2, p. 371-382. 3955. Lukács, Olga. Biserica reformată din Ardeal în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The Protestant church from Transylvania in the second half of the 19th century). ClujNapoca, Ed. Limes, 2006, 342 p. 3956. Lukács, Olga. Early Protestant Missionarism in Romania in the Decades Following the Revolution of 18481849. Trans. R., 2005, 14, nr. 2, p. 111-122. 3957. Magola, Alexandru. Activitatea misionarilor basarabeni în Japonia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (The activity of the missionaries from Bessarabia in Japan, in the second half of the 19th c.). Ortodoxia, 2005, 56, nr. 3-4, p. 241-256. 3958. Man, Dorel. Manuscrise din fondul Şaguna (Manuscripts from Şaguna collection). AMP, 2005, 27, p. 4752. 3959. Márton, József. A Hallersdorfi ferences nővérek szerepe az Erdélyi katolikus identitás formálásában (The role of the Franciscan sisters from Hallersdorf in the Catholic identity). Studia t. cat. l., 2004, nr. 1, p. 109-124. 3960. Mârza, Daniela. Biserica Română Unită între guvernul maghiar şi Sfântul Scaun: modalităţi de completare a scaunelor vacante la sfârşitul secolului al XIX-lea-începutul secolului XX (The Romanian Greek-Catholic church between the Hungarian government and the Holy See: methods to complete the vacant seats at the end of the 19th -the beginning

141

of the 20th c.). A Blas., 2002, 1, p. 261-269. 3961. Naghi, Gheorghe. Studii de istoria bisericii româneşti din Transilvania şi Banat în epoca modernă (Studies on the history of the Romanian church from Transylvania and Banat in the modern epoch). Bucureşti, Ed. Criterion Publishing, 2006, 438 p. 3962. Niţă-Danielescu, Daniel. Preoţimea de mir în Moldova la începutul veacului al XIX-lea (Worldly priests in Moldavia at the beginning of the 19th century). ASUIteol.., 2004, 9, p. 358-373. 3963. Păiuş, Liviu. Din istoria bisericii româneşti din Rodna Veche. Memorandistul dr. Vasile Lucaciu şi Rodna (From the history of the Romanian church from Rodna Veche. The memorandist Dr. Vasile Lucaciu and Rodna). CR, 2004, 1, nr. 1-4, p. 25-31. 3964. *Pârvu, Ioan. Dieceza Caransebeşului în timpul episcopului Nicolae Popea (1889-1908) (The diocese of Caransebeş during the time of bishop Nicolae Popea (18891908). Alt B., 2006, nr. 10-12, p. 140-143. 3965. Popescu, Dan. Contribuţii la cunoaşterea relaţiilor de colaborare şi prietenie între conducătorii clerului Bisericii Ortodoxe şi Conducătorii clerului Bisericii Greco-Catolice Unită cu Roma (Contributions to the relations between the hierarchy of the Orthodox Church and that of the GreekCatholic Church). Alt B, 2004, 15, nr. 4-6, p. 21-36. 3966. Retegan, Simion. Parohiile protopopiatului Cluj în timpul păstoririi mitropolitului Alexandru Şterca Şuluţiu (1850-1867) (The parishes of the archpriest district of Cluj, in the time of the metropolitan bishops Şterca Şuluţiu, Alexandru (1850-1867). Studia t. cat., 2004, nr. 1, p. 137-144. 3967. Rustoiu, Ioana. Preoţii protopopiatului ortodox Sebeş, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, consemnaţi în trei rapoarte anuale (The priests of the Ortodox Protoerie Sebeş from the second half of the 19th century registered in three annual reports). SUCH, 2005, 2, p. 191-216. 3968. *Rustoiu, Ioana Gabriela. Inventare de bunuri ale parohiilor Protopopiatului Ortodox Sebeş (1854-1872) (Asset inventories of the parishes of the Sebeş Orthodox protopopiate (1854-1872). PA, 2004, 4, p. 271-309. 3969. Sima, Ana Victoria. Joseph Fessler şi proiectul unei idei: consolidarea şi extinderea unirii religioase a românilor (1858) (Joseph Fessler and the projecrt of an idea: consolidation and extension of the religions union of the Romanians (1858). A Som., 2004, 3, p. 211-223. 3970. Sima, Ana Victoria. Percepţia clerului românesc greco-catolic în relatările delegaţilor apostolici în Transilvania celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea (The perception of the Romanian Greek-Catholic clergy in the reports of the apostolic representatives in Transylvania in the second half of the 19th c.). A Blas., 2002, 1, p. 251-260. 3971. Soroştineanu, Valeria. Aspecte din istoria bisericii greco-catolice (From the history of the Greek-Catholic church). Sibiu, Ed. Techno-Media, 2006, 130 p. 3972. Soroştineanu, Valeria. Manifestări ale sentimentului religios la românii ortodocşi din Transilvania: 1899-1916

(Manifesting the religious feeling at the Orthodox Romanians from Transylvania: 1899-1916). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2005, 182 p. 3973. Soroştineanu, Valeria. Sentimentul religios în arhidieceza ortodoxă a Transilvaniei (1899-1916). Consideraţii generale (The religious feeling in the Orthodox diocese of Transylvania (1899-1916). General considerations). SUCH, 2005, 2, p. 229-240. 3974. Soroştineanu, Valeria. Viaţa religioasă şi sentimentul religios la românii ortodocşi din Transilvania (1899-1916) (Religious life and feelings of the Othodox Romanians from Transylvania (1899-1916). Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2004, 288 p. 3975. *Străjan, Ioan. Adunarea de protest a clerului grecocatolic şi a românilor din Transilvania ţinută la Alba-Iulia în 29 Mai 1912 împotriva înfiinţării episcopiei maghiare de la Hajdu-Durog (The protest assembly of the Greek-Catholic clergy and the Romanians from Transylvania in Alba-Iulia, on May 1912, against the Greek-Catholic Hungarian diocese from Hajdu-Durog). Dac, 2004, nr. 17, p. 17-21. 3976. Tamási, Zsolt. Contribuţii privind istoria Protopopiatului Romano-Catolic al Mureşului în timpul revoluţiei de la 1848/49 (Contributions to the history of the Roman-Catholic archpriestry of Mureş, during the 1848/49 revolution). AAM, 2005, 4, p. 93-104. 3977. Tamási, Zsolt. Papi és szerzetesi fegyelem az 1848-as egyházmegyei zsinaz tűkrében (Monachal and prist discipline in the Sinod of the Curch in 1848). Studia t. cat. l., 2004, nr. 1, p. 139-158. 3978. Ţuţuianu, Ion. Autocefalia bisericească (The autocephaly of the church). Zargidava, 2006, nr. 5, p. 220-225. 3979. Valenciuc, Dumitru. Funcţii administrative şi distincţii onorifice în Mitropolia Bucovinei (Administrative positions and honour distinctions at the Metropolitan Seat of Bukovina). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 123-142. 3980. Vulea, Camelia. Preoţimea greco-catolică din vicariatul Haţegului la mijlocul secolului al XIX-lea (The Greek-Catholic priests from the vicarge of Haţeg at the middle of the 19th c.). A Blas., 2002, 1, p. 235-249. 3981. Vulea, Camelia Elena. Une proposition de 1856 de réorganisation du vicariat gréco-catholique de Haţeg. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 29-35. 3982. Vulea, Cornelia Elena. Consideraţii cu privire la organizarea şi funcţionarea parohiilor greco-catolice haţegane în a doua jumătate a secolului XIX (Aspects of the activity and organization of the Greek-Catholic diocese in Haţeg, in the second half of the 19th century). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 75-87. 3983. *Wallner Bărbulescu, Luminiţa. Consideraţii privind formarea intelectuală a preoţimii greco-catolice din dieceza Lugojului în perioada episcopului Victor Mihalyi de Apşa (Considerations regarding the intellectual education of the Greek-Catholic clergy from the diocese of Lugoj in the time of bishop Victor Mihalyi of Apşa). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 143-170.

e. ARMATĂ
3984. Baboş, Alexandru; Brezoiu, Miron. Dotarea, înzestrarea şi pregătirea armatei române la intrarea în primul război mondial (Endowment and training of the Romanian army when entering World War I). CB, 2006, nr. 2, p. 73-75. 3985. Chipurici, Nicolae; Răţoi, Tudor. Instituţia poliţiei în judeţul Mehedinţi (The institution of police in Mehedinţi

142

county). Drobeta Turnu Severin, Ed. Tipo Radical, 2004, 203 p. 3986. Cucu, Mihai I. Infanteria română în epoca modernă (The Romanian infantry in the modern epoch). Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 2004, 488 p. 3987. *Demşea, Dan. Zilele de preludiu ale bătăliei din data de 9 august 1849 de lângă cetatea Timişoarei (The preparation days for the battle of August 9, 1849, near the Timişoara fortress). AB, 2002-2003, 10-11, nr. 2, p. 463-470. 3988. *Isopescu, Sergiu. Din zestrea pierdută a armatei (From the lost patrimony of the army). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 23-28. 3989. *** Istoria jandarmeriei române (The history of the Romanian gendarmerie). Bucureşti, Ed. BREN, 2004, 332 p. 3990. Karasu, Cezmi. Some Notes on the temples in Dobrogea during the 1860's (According to Ottoman Sources). HY, 2006, 3, p. 157-160. 3991. *Manea, Vasilica. Saint-Cyr şi ataşatul militar român la Paris (Saint-Cyr and the Romanian military attache in Paris). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 11-14. 3992. Moşneagu, Marian. Pregătirea de război a marinei

române (1914-1916) (War preparations of the Romanian navy (1914-1916). CB, 2006, nr. 2, p. 76-79. 3993. *Pepene, Nicolae. 1878. Pregătiri militare pe linia Carpaţilor: cazul Branului (1878. Military preparations on Carpatian line: the Bran case). ActaT., 2004, 1, p. 131-138. 3994. Racoviţan, Mihai. Constituirea marilor unităţi militare ardelene. Participarea lor la apărarea Marii Uniri (The creation of the great Transylvanian military units. Their participation in defending the Great Union). SUCH, 2004, 1, p. 245-248. 3995. Scafeş, Cornel I. ; Şerbănescu, Horia Vl. ; Andonie, Corneliu M. ; Scafeş, Ioan I. Armata română în vremea lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) (The Romanian army during the reign of Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Bucureşti, Ed. Total Publishing, 2003, 79 p. 3996. Ştefănescu, Paul. Istoria Serviciilor Secrete Române (The history of the Romanian Secrete Service). Oradea, Ed. Aion, 2003, 258 p. 3997. Tudor-Bihoreanu, Gheorghe. Strategia şi tactica armatei lui Avram Iancu (Strategy and tactics of Avram Iancu's army). CB, 2006, nr. 2, p. 67-72.

f. STAT, DREPT, INSTITUŢII
3998. Bărbulescu, Constantin. The contribution of the sanitary legislation to the modernization of the rural world in Romania at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. AIIX, 2005, 42, p. 175-180. 3999. Cliveti, Gheorghe. Poziţiile marilor puteri faţă de revoluţiile română şi greacă la 1821 (Attitudes of the great powers towards the Romanian and Greek revolutions of 1821). ASUIist., 2004, 50, p. 85-110. 4000. Cojescu, Norica-Maria. Liberalismul european şi liberalismul românesc în secolul al XIX-lea (European and Romanian liberalism in the 19th c.). SMI Mod, 2006, 19, p. 740. 4001. Costin, Gabriela-Ana. Instanţele judecătoreşti gălăţene în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea (Galaţi judiciary courts in the second half of the 19th century and the beginning of the 20th century). Danubius, 2004, 22, p. 75-80. 4002. *Dogaru, Mircea. Întrea Alba-Iulia şi Trianon. De la decizia voinţei naţionale la acceptul voinţei dominante (Between Alba-Iulia and Trianon. From the national decision to the acceptance of the dominating will). Dac, 2005, nr. 21, p. 32-36. 4003. *Dumitru, Angela Ramona. Modernizarea instituţiilor Ţării Româneşti în perioada 1849-1856 (Modernizing the institutions of Wallachia during 1849-1856). AO, 2005, 19, p. 55-66. 4004. *** Geneza, definirea şi evoluţia conceptului de partid politic în România, până la primul război mondial. Antologie de texte (Genesis, definition and evolution of the political party concept in Romania until World War I. An anthology of texts). Coordonator Sorin Radu. Sibiu, Ed. Universităţii "Lucian Blaga", 2005, 288 p. 4005. Guţan, Manuel. Istoria administraţiei publice locale în statul român modern (The history of the public local administration in the modern Romanian state). Bucureşti, Ed. ALL Beck, 2005, 422 p. 4006. *Irimescu, Mihai-George; Nartea, Antonio. Constituţia din 1866 între modernizare şi ezitare (The 1866 Constitution between modernization and hesitation). MI, 2006, 40, nr. 9, p. 33-37. 4007. Racoviţan, Mihai. Administraţia românească în timpul revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania (The Romanian administration during the 1848-1849 revolution in Transylvania). SUCH, 2005, 2, p. 187-189. 4008. Stanciu, Bogdan. Evoluţia istorică a contenciosului administrativ român (The historical evolution of the Romanian disputed claims). Bucureşti, Ed. Sylvi, 2004, 276 p. 4009. Stanomir, Ioan. Naşterea Constituţiei. Limbaj şi drept în Principate până la 1866 (The birth of the Constitution. Language and law in the Principalities till 1866). Bucureşti, Ed. Nemira, 2004, 416 p. 4010. Ţilică, Dana Silvia. Practici judiciare de la început de secol XIX în Ţara Românească - în jurul unei Hotărâri a Înaltului Divan din 5 iulie 1833 (Judicial practice in early 19th century Wallachia - around a Decision of the Boyar Divan from July 5, 1833). RRIS, 2004, 1, nr. 1, p. 77-83. 4011. Ţuţuianu, Ion. Codul Calimah (The Calimah Code). Theologos, 2006, 1, nr. 1-6, p. 91-100. 4012. Zbîrnea, Ileana. Prima lege românească pentru organizarea artelor şi meseriilor (The first Romanian law for arts and trades). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 67-72.

g. POLITICĂ EXTERNĂ
4013. Bădărău, Gabriel. Raporturi politice românohabsburgice de la Unire la Independenţă (Romanian and

143

Habsburg political relations since the Union until the Independence). Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2004, 164 p. 4014. Berindei, Dan. Wilhelm de Hohenzollern, trimis în Transilvania să salveze imaginea fratelui Ferdinand (Wilhelm of Hohenzollern sent to Transylvania to save the image of brother Ferdinand). Historia, 2005, 2, nr. 41, p. 7-9. 4015. Pavel, Teodor. Politica externă a României în percepţia cercurilor politice ruseşti la începutul secolului al XX-lea (Romania's foreign policy in perceiving Russian political circles in early 20th century). RB, 2003, 17, p. 235239. 4016. Saon, Stelian. România şi problema Dunării (1850-

1900) (Romania and the Danube question (1850-1900). Cuvânt înainte Alexandru Surdu. Braşov, Ed. Pelecanus, 2004, 144 p. 4017. Stănciugel, Robert. Banatul la începutul secolului XX. Aspecte geo-politice româno-iugoslave (Banat and the beginning of the 20th century. Geo-political RomanianJugoslav aspects). Prefaţă de Gheorghe Zbuchea. Bucureşti, Ed. DC Promotions, 2005, 165 p. 4018. Stroe, Laurenţiu. Problema Orientală. Rusia şi şi Principatele Române 1803-1812 (The Oriental question. Russia and Romanian Principalities 1803-1812). Carpica, 2004, 33, p. 178-194.

2. ANII 1821-1849
a. SOCIETATE. ECONOMIE
4019. Achim, Venera. Sedentarizarea fierarilor în satele Ţării Româneşti în deceniul 1840-1850 (Blacksmiths' establishment in the Wallachian villages during 1840-1850). RI, 2006, 17, nr. 5-6, p. 71-82. 4020. Botar, Dumitru. Haiducul Iancu Jianu (Iancu Jianu, the ontlaw). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 39-42. 4021. *Botezan, Liviu; Botezan, Ioana jr. Mişcările ţărăneşti şi desfiinţarea iobăgiei, din satele sălăjene în primăvara anului 1848 (The peasant's movements and the abolition of serfdom in the villages from Sălaj in the spring of 1848). AIICN, 2006, 45, p. 71-106. 4022. Dobrescu, Vasile. Despre formarea elitelor bancare româneşti din epoca modernă (About the development of Romanian banking elites in modern times). SUPMH, 2006, 6, p. 101-118. 4023. Gavra, Augustin. Solidarităţi ţărăneşti în comunităţile rurale din comitatele Crasna şi Solnocul de Mijloc la 1848 (Peasants+ solidarity in the rural communities of Crasna and Solnocul de Mijloc, in 1848). CTC, 2004, 15, nr. 4-6, p. 34-37. 4024. Irimia, Liviu. Cadrul juridic regulamentar - premisă a progresului material în Moldova prepaşoptistă (Organic regulation juridical frame: a premise of financial improvement in Moldavia before the revolutionary movement of 1848). CCS, 2005, 11, p. 47-56. 4025. Livadă-Cadeschi, Ligia. Vizitaţiunea copiilor sărmani ce s-au făcut de către Măria Sa la 18 iunie (A visit paid by His Majesty to the poor children on June 18). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 361-365. 4026. Măneanu, Mite. Locul şi rolul boierimii în contextul evoluţiei societăţii româneşti (1821-1864) (The importance of the boyars in the evolution of the Romanian society (18211864). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 5-16. 4027. *Moaşa Nazare, Ruxandra. Consecinţele emigraţiei muntene din 1821 în Braşov şi Ţara Bârsei (The consequences of the Wallachian emigration from 1821 in Braşov and Bârsa county). ActaT., 2004, 1, p. 119-130. 4028. Neamţu, Gelu. 18 iunie 1848 - "Duminica Sfintei Treimi", ziua oficială a desfiinţării iobăgiei în Transilvania (The "Sunday of the Holy Trinity", the official day of the abolishment of serfdom in Transylvania). AIICN, 2004, 43, p. 523-540. 4029. Platon, Gheorghe. Repere ale modernizării societăţii româneşti în epoca Regulamentului organic (Landmarks of modernizing Romanian society during the Organic Regulation). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 33-46. 4030. *Stănică, Aurel. Negustori braşoveni la Tulcea (Tradesmen from Braşov in Tulcea). Peuce, 2004, 2, p. 207212. 4031. Varga, Attila. Romanian Lands and theirs inhabitants as seen by the Roman-Catholic Bishops of Cenad-Timişoara. Trans R., 2006, 15, nr. 2, p. 45-50. 4032. Vighi, Daniel. Lumea la 1848 (The world in 1848). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003, 162 p.

b. POLITICĂ INTERNĂ
4033. *Anghel, Gheorghe. Eroi din Şard (jud. Alba) căzuţi în timpul revoluţiei de la 1848-1849 (Heros from Şard (Alba county) who died during the 1848-1849 revolution). Dac, 2003, nr. 13, p. 31-32. 4034. Bodea, Cornelia. Faţa secretă a mişcărilor prepaşoptiste române. Unitatea naţională (The secrete side of the Romanian movements before 1848. The national unity). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2004, 542 p. 4035. Botezan, Liviu. Legile electorale votate de dietele Ungariei şi Transilvaniei în primăvara anului 1848 (Elective laws voted by the Diets of Hungary and Transylvania in the spring of 1848). CTC, 2004, 15, nr. 10-12, p. 1-30. 4036. Botezan, Liviu. Participarea ţărănimii din comitatul Turda la revoluţie în primăvara anului 1848, pentru desfiinţarea iobăgiei (The Participation of the Peasantry from the Turda County to the Revolution for the Abolishment of Serfdom in the Spring of the Year 1848). AIICN, 2004, 43, p. 131-152. 4037. Botezan, Liviu; Botezan, Ioana jr. Formele de manifestare şi specificul acţiunilor ţărăneşti din scaunele secuieşti în primăvara anului 1848 (Expression Forms and Particularities of the Peasant's Actions from the Szekler Seats

144

in the Spring of the Year 1848). AIICN, 2005, 44, p. 121-148. 4038. *Ceauşu, Mihai-Ştefan; Vitcu, Dumitru. Romanian Emigration and the Epilogue of the 1848 Revolution. RRH, 2004, nr. 43, p. 89-109. 4039. Cernovodeanu, Paul. The situation of the Romanian Principalities in the light of British diplomatic Reports dating to the Organic Statutes Period, 1831-1848. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 179-204. 4040. Colin, Angela. Documente indite privind autonomia Basarabiei (1812-1828) (Original documents about the autonomy of Bessarabia (1812-1828). SMI Mod, 2005, 18, p. 149-160. 4041. Demşea, Dan. Burghezia meşteşugărească română din părţile Aradului între anii 1828-1872 (The Romanian craft bourgeoisie from Arad between 1828-1872). AIICN, 2005, 44, p. 61-99. 4042. Egyed, Ákos. 1848 Erdély magyar vezéralakjai (Famous hungarian personalities of the Revolution from 1848 in Transylvania). Marosvásárhelyi, Mentor Kiadó, 2004, 219 p. 4043. Faur, Viorel. Românii din Crişana în anii revoluţionari 1848-1849. Studii şi documente. Vol. I (1848). Studii (The Romanians from Crişana during the 1848-19849 revolution. Studies and documents). Oradea, Ed. Universităţii, 2005, 347 p. 4044. *Faur, Viorel. Tineretul român din Oradea în "Bătălia "pentru drepturi cultural-naţionale". Proclamaţia acestuia din 9 mai 1848 (The Romanian youth from Oradea in the "Battle" for cultural -national rights. The proclamation of May 9, 1848). CTC, 2005, 3, nr. 4-7, p. 1-9. 4045. *Faur, Viorel. Victimele evenimentelor revoluţionare din anii 1848-1849 în Crişana (The victims of the revolutionary events in 1848-1849 in Crişana). CTC, 2005, 3, nr. 10-12, p. 11-64. 4046. Florea, Alin Bogdan. Tinerii şi istoria. Tineri la 18481849 în Transilvania (Jouth and history. Joung people in Transilvania, in 1848-1849). BCŞS, 2005, 11, p. 103-108. 4047. Fourakis Panagiotis M. The Danube river in the military planning of Alexandros Ypsilantis, leader of the Hellenic national revolution of 1821. AMMR, 2004, 7, p. 9399; RNMY, 2004, 7, p. 93-99. 4048. *Hulea, Eugen. Simion Prodan Probu - vice-prefectul lui Avram Iancu (Simion Prodan Probu - vice-prefect of Avram Iancu). Dac, 2003, nr. 14, p. 18-21. 4049. Iacobescu, Mihai. Revoluţia de la 1848-1849 în Bucovina. Particularităţi. Revendicări. Consecinţe (The Revolution of 1848-1849 în Bukovina. Characteristics. Demands. Consequences). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 417-424. 4050. Lindenbauer, Petrea. Konzeptualisierung, Bezeichnung und Transformation der "Freiheit "des Individuums in Rumänien um1848. Saeculum, 2005, 4, nr. 1, p. 80-83. 4051. Metzeltin, Michael. Devenirea identităţii româneşti. Domnitori şi răsculaţi în Ţările Române din perspectiva unui politician român (The development of Romanian identity. Domnitori and rebels in the Romanian Principalities from the perspective of a Romanian politician). Academica, 2005, 15, nr. 41-42, p. 29-33; nr. 43, p. 47-51. 4052. Mitu, Sorin. Mobilizare politică şi naţionalism la Năsăud în vara lui 1848 (Political mobilization and nationalism in Năsăud, in the summer of 1848). A Som., 2004, 3, p. 29-49.

4053. Moldovan, Peter. Date inedite într-o corespondenţă particulară referitoare la evenimentele revoluţionare din anul 1848 în Târgu-Mureş (New data in a private correspondence about the revolutionary events from 1848 in Târgu-Mureş). AAM, 2004, 3, p. 119-128. 4054. *Mureşan, Ionel. Cauzele arestării şi anchetarea lui Florian Micaş în contextul social-politic al Transilvaniei din primăvara anului 1848 (The causes of the arrest and investigation of Florian Micaş within the social-political context of Transsylvania in the spring of 1848). Marisia, 2003, 27, p. 229-250. 4055. Mureşan, Ionel. Florian Micaş - membru în Comitetul Român de Pacificare (Florian Micaş - member of the Romanian Peace Comittee). AAM, 2004, 3, p. 101-118. 4056. Neamţu, Gelu. Hungarians beside the Romanian Revolution from Transylvania of 1848-1849. NEH, 2005, 11, p. 143-152. 4057. Neamţu, Gelu. Preotul Ioan Bucur Pop din Budiu de Câmpie, erou şi martir la 1848-1849 (The Priest Ioan Bucur Pop from Budiu de Câmpie, Hero and Martyr, 1848-1849). AIICN, 2005, 44, p. 525-537. 4058. Neamţu, Gelu; Cîmpean, Viorel. Aspecte ale revoluţiei din 1848 în părţile Sătmarului (Aspects of the 1848 Revolution in the Region of Satmar). AIICN, 2005, 44, p. 149172. 4059. Németh, György. "A hadi készületek iránt sietőleg rendelkezek". Gál Sándor ezredes székelyföldi tevékenysége 1849 januárja és májusa között ("I dispose hostily about the martial readiness"- Colonel Sándor Gál's activity in Transylvania between January and May 1849). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p. 121-146. 4060. Petruşan, Gheorghe. Politica faţă de minorităţi a guvernului revoluţionar ungar de la 1848 (Minority policy of the Hungarian revolutionary government of 1848). Banatica, 2005, 17, p. 419-426. 4061. *Pleşa, Ioan. Reconsiderarea unui mare patriot şi revoluţionar paşoptist din Alba-Iulia - preotul Ioan Băcilă (Reconsidering a great patriot and revolutioner of 1848, from Alba-Iulia - priest Ioan Băcilă). Dac, 2003, nr. 13, p. 16-25. 4062. *Pleşa, Ioan; Palihovici, Liviu. Alba Iulia şi rolul ei în administraţia românească din comitatul Alba Inferioară, instituită în Transilvania timpul revoluţiei paşoptiste (Alba Iulia and its role in the Romanian administration in the County of Alba Inferior, from Transylvania, during the 1848 revolution). Dac, 2006, nr. 25, p. 15-32. 4063. Purici, Ştefan. Consideraţii privind administraţia austriacă în Bucovina în perioada prepaşoptistă (The Austrian administration in Bukovina before 1848). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 377-391. 4064. *** Regulamentul Organic al Moldovei (Moldavia's Organic Statute). Ediţie integrală realizată de Dumitru Vitcu, Gabriel Bădărău,. Iaşi, Ed. Junimea, 2004, 614 p. 4065. Roz, Alexandru. 1848-1849 - Eroi fără monumente în Ţara Zarandului (1848-1849 - heroes without monuments in the Zarand Land). AIICN, 2004, 43, p. 177-183. 4066. *Străjan, Ioan. Martiri din Revoluţia Română din Transilvania 1848-1849 din Miceşti şi Bărăbant - Alba Iulia (Martyrs of the Romanian revolution from Transylvania 184849 Miceşti, Bărăbant, Alba Iulia). Dac, 2004, nr. 16, p. 17-19. 4067. Tamási, Zsolt. A nemzetiségi kérdés az 1848-49-es forradalom kezdetén (The nationality question at the beginning of the 1848-49 revolution). Ker Sz, 2005, 16, nr. 9, p. 27-32.

145

4068. Teşculă, Nicolae; Gavrilă, Gheorghe. Marea Adunare Naţională de la Blaj din 3/15 mai 1848 într-o descriere inedită a unui memorialist sighişorean (The Great National Assembly of Blaj in May 3/15, 1848 in a novel description of a Sighişoara memorialist). RB, 2003, 17, p. 201206. 4069. Teşculă, Nicolae; Gavrilă, Gheorghe. Primăvara lui 1848 văzută de sighişoreanul Friedrich Csech von Sternheim (The spring of 1848 seen by Friedrich Csech von Sternheim from Sighişoara). RB, 2004, 18, p. 291-297.

4070. Tomi, Raluca. Călători străini despre Regulamentele Organice (Foreign travallers about the Organic Regulations). SMI Mod, 2005, 18, p. 85-100. 4071. Ţârău, Augustin. Contribuţii documentare privind revoluţia din anii 1848-1849 în Bihor (Documents about the 1848-1849 revolution in Bihor). RBI, 2004, 2, nr. 3, p. 13-26. 4072. Vaida, Aurel. Revoluţia de la 1848-1849 în nordul Transilvaniei (The revolution of 1848-1849 in Northern Transylvania). Bucureşti, Ed.Univers enciclopedic,2004,478 p.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
4073. Oboroceanu, Mihaela. The Danube Trade Through the Braila and Galaţi Ports in 1841. Documentary Evidence of the English Diplomacy. RNMY, 2004, 7, p. 77-86.

3. ANII 1849-1878
a. SOCIETATE. ECONOMIE
4074. Balog, Marin. Efectele politicilor economice ale statului austriac asupra modernizării economice a Transilvaniei la mijloculul secolului al XIX-lea (1850-1875) (The effects of the economic policies of the Austrian state on the economic modernization of Transylvania in the middle of the 19th century (1850-1875). RB, 2003, 17, p. 207-215. 4075. *Brown, Christian James. "The illustrated London news" despre români, 1853-1854 ("The illustrated London news" about the Romanians). MI, 2006, 40, nr. 7, p. 45-50. 4076. Cîmpian, Alexandru. Acţiuni judecătoreşti privind segregarea pădurilor pe Valea Mureşului Superior (începutul secolului XIX) (Lawsuits regarding the separation of the forests on the Valley of the Upper Part of Mureş River (Middle of the 19th century). AAM, 2005, 4, p. 105-113. 4077. Coroi, Artur. Egy futásfalvi jobbágyasszony önmegváltása 1851-ben (The process of the mental changes of a serf woman in Alungeni in 1851). EM, 2005, 67, nr. 1-2, p. 86-94. 4078. Docea, Vasile. Un fel aparte de toleranţă. Context internaţional, interese comerciale şi intenţii politice în organizarea comunităţilor catolică şi protestantă din Galaţi la mijlocul secolului al XIX-lea (A special kind of tolerance. International context, commercial interests, political intentions in organizing the Catolic and Protestant communities in Galaţi, at the middle of the 19th century). Studia eph., 2004, 49, nr. 3, p. 109-140. 4079. *Dumitru, Ramona Angela. The high positions and the institutions annexed to the Romanian reign between 18491856. AO, 2006, 20, p. 57-70. 4080. Duţu, Mircea. Geniul rău al lui Cuza-Vodă, Cezar Librecht, condamnat pentru corupţie la Bucureşti, dar achitat la Craiova (The evil genius of Cuza-Vodă, Cezar Librecht, condemned for corruption in Bucharest, but acquitted in Craiova). Historia, 2005, 2, nr. 44, p. 46-51. 4081. Grama, Ana. Arhipăstorul şi economii de vite din "ţinutul Săliştei" (1951-1852) (Archsheperd and cattle economy in the land of Sălişte). Transilvania, 2003, nr. 7, p. 99-103. 4082. Hancu, Ana. Lupta locuitorilor din Pietriş pentru pământ în perioada 1850-1859 (The fight for land of the inhabitants from Pietriş, between 1850-1859). AAM, 2004, 3, p. 147-164. 4083. Josan, Andrei. Agricultura României sub impactul reformei agrare din 1864 (The Romanian agriculture under the impact of the agrarian reform in 1864). DI, 2004, 9, nr. 10, p. 28-35. 4084. Onofreiu, Adrian. Contribuţii documentare privind istoricul districtului Năsăud (1861-1876) (Documentary contributions to the history of Năsăud district (1861-1876). AAM, 2005, 4, p. 156-164. 4085. Onofreiu, Adrian. Trăsături generale ale evoluţiei districtului Năsăud (1861-1876) (General features of the evolution of Năsăud district (1861-1876). AAM, 2005, 4, p. 156-164. 4086. Ploscă, Maria-Cristina. Procesele urbariale şi reglementarea situaţiei terenurilor iobăgeşti în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Urbarial courts and the settlement of serf land status in Hundeoara county in the second half of 19th century). AMP, 2005, 27, p. 53-60.

b. POLITICĂ INTERNĂ
4087. Berindei, Dan. Unirea de la 1859 (The Union of 1859). Academica, 2006, 16, nr. 46, p. 31-32. 4088. Berindei, Dan. Unirea Principatelor - împlinire şi început de drum (The Unification of the Romanian provinces fulfillment and new way). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 193196. 4089. Berindei, Dan. Unirea Principatelor - prima etapă a împlinirii Statului Naţional Român (The Unification of the

146

Principalities - the first stage of the National Romanian State). Academica, 2005, 15, nr. 34, p. 7-8. 4090. Brătescu, Liviu. Mişcarea separatistă din Moldova la 1866 (The separatist movement from Moldova in 1866). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 128-135. 4091. Brătescu, Liviu. Putere şi opoziţie în anii 1876-1877 (Power and opposition în 1876-1877). AIIX, 2005, 42, p. 197219. 4092. Calestru, Vasile. Unionismul huşean (The idea of Union in Huşi). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 287-297. 4093. Ceauşu, Mihai-Ştefan. Obţinerea autonomiei Bucovinei în dezbaterea elitei multietnice provinciale. 18481861 (The autonomy of Bukovina in the debates of the multiethnical provincial élite). ANB, 2006, 13, nr. 1, p. 39-54. 4094. *Ciocanu, Vasile. Scriitori basarabeni şi Unirea Principatelor din 1859 (Writers from Bessarabia and the Unification of the Principalities in 1859). Dac, 2004, nr. 16, p. 20-22. 4095. *Cioflâncă, Adrian. Political Debates before the Union of the Romanian Principalities: between Nationalism and Parochialism. RRH, 2004, nr. 43, p. 111-139. 4096. Cristoiu, Ion. Elena Cuza pentru proletari (Elena Cuza for proletarians). Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 42-45. 4097. Dumitraşcu, Gheorghe. Despre raportul şefului marelui stat major al armatei române colonelul Ştefan Fălcoianu de la 10 octombrie 1878, către ministrul de interne al României M. Kogălniceanu (The raport of colonel Ştefan Fălcoianu, com chief of general staff of the Romanian Army, October 10th, 1878, addressed to the Ministry of Internal Affairs of Romania, Mihail Kogălniceanu). AMMR, 2003, 6, p. 279-286. 4098. Duţu, Mircea. Iaşiul se războieşte cu Bucureştiul pentru Curtea de Casaţie (Iassy at war with Bucharest for the Court of Cassasion). Historia, 2005, 2, nr. 42, p. 12-18. 4099. Duţu, Mircea. Întemeierea Curţii de Casaţie este amânată cu un an (The foundation of the Court of Cassation is postponed a year). Historia, 2005, 2, nr. 41, p. 27-30. 4100. Lăpădatu, Liana; Bolovan, Ioan. L'Union des Principautés et la personnalité de Alexandru Ioan Cuza dans la presse roumaine de Transylvanie (1859-1873). Trans. R., 2005, 14, nr. 3, p. 127-138. 4101. Macarie, Drăgoi Ieromonah. Implicarea Bisericii transilvane în mişcarea naţională în anii liberalismului habsburgic (1860-1867) (The Transilvanian Church involved in the national movement, in the years of Habsburg liberalism (1860-1867). Cred. S., 2005, nr. 1, p. 8. 4102. Mádly, Loránd. Atitudini ale autorităţilor imperiale austriece faţă de tendinţele politice ale saşilor transilvăneni (Attitudes of Austrian imperial authorities towards the poltical tendencies of Transylvanian Saxons). AŞD, 2006, 2, p. 313325. 4103. Moşneagu, Bogdan. Biserica Ortodoxă Română şi independenţa politică a României (The Romanian Orthodox Church and the political independance of Romania). AIIX, 2005, 42, p. 181-196. 4104. Neagoe, Florea. Linia Turnu Roşu - Râul Vadului -

Câineni - Cozia, stavilă în calea năvălitorilor (Turnu Roşu Râul Vadului - Câineni - Cozia line, a hold up against invasion). CCV, 2004, 2, nr. 4, p. 35. 4105. Onofreiu, Adrian. Aportul districtului Năsăud la mişcarea naţională românească din Transilvania (1861-1876) (The contribution of Năsăud county to the Romanian national movement from Transylvania (1861-1876). A Som., 2005, 4, p. 59-89. 4106. *Orghidan, I. Locul şi rolul locotenenţei domneşti în epoca modernă a României (Place and role of princely lieutenancy in the modern age of Romania). SAI, 2005, 70, p. 225-235. 4107. Pál, Judit. Erdély uniójának ügye az 1860-as években (The question of Transylvania's unification in the 60'ies of the 19th century). EM, 2005, 67, nr. 1-2, p. 122-132. 4108. Pál, Judit. Planuri de reorganizare a Transilvaniei, înainte şi după compromisul de la 1867 (Plans to reorganise Transylvania before and after the compromise of 1867). Studia h., 2005, 50, nr. 2, p. 80-90. 4109. Russu, Vasile V. Viaţa politică în România (18661871) (Political life in Romania (1866-1871). Bacău, Ed. Corgal Press, 2004, 420 p. 4110. Savu, Ovidiu. Cărturarii braşoveni şi Unirea Principatelor de la 1859 (Scholars from Braşov and the Union of the Principalities in 1859). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 302-307. 4111. Stanciu, Dumitru. Contribuţia judeţului Dâmboviţa la războiul din 1877-1878 (The contribution of Dâmboviţa county to the war of 1877-1878). Prefaţă de Dinu C. Giurescu. Pucioasa, s. n., 2004, 294 p. 4112. *Străjan, Ioan. Martiri alabiulieni din revoluţia română de la 1848-1849 (Martyrs from Alba Iulia in the Romanian revolution from 1848-1849). Dac, 2003, nr. 13, p. 26-30. 4113. Stroia, Marian. Românii, insurecţia polonă din 1863 şi semnificaţiile sale europene (The Romanians, the Polish insurrection from 1863 and its European significance). SMI Mod, 2006, 19, p. 151-164. 4114. Tătar, Dan; Mischie, Nicolae. Constituţia de la 1866 Legea fundamentală a regimului parlamentar românesc modern (The Constitution from 1866 - the fundamental law of the Romanian modern parliamentarism). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 17-76. 4115. Teodorescu, Virgiliu Z. Participarea minoritarilor prezenţi în Bucureşti la susţinerea morală şi materială a războiului de independenţă a României (The moral and material support of the minorities from Bucharest for the Independence War of Romania). HU, 2003, 11, nr. 1-2, p. 175193. 4116. *** Unirea Principatelor, momente, fapte, protagonişti (The Unification of the Principalities, moments, actions, protagonists). Editor Dumitru Ivănescu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 191 p. 4117. Vitcu, Dumitru. Cuza şi cenzura. Demnitatea retragerii (Cuza and censorship. The dignity of retirement). Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 46-52.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
4118. Berindei, Dan. Încheierea procesului de recunoaştere a statutului de independenţă al României (The end of the acknowledgement process of the independence of Romania). MSŞIA, 2004-2005, 29-30, p. 201-203.

147

4119. Cărăbuş, Gheorghe-Gabriel. Rapoartele consulare străine despre starea de spirit în Moldova după Congresul de la Paris (1856) (Foreign consulate reports on the mood in Moldavia after the Paris Congress (1856). Suceava, 20022003, 29-30, nr. 2, p. 63-110. 4120. Chelaru, Daniel Nicolae. Contribuţia judeţului Bacău la războiul de independenţă (The contribution of Bacău county to the war of independence). AAM, 2004, nr. 3, p. 343-345. 4121. Ciorănescu, George. Războiul de independenţă al României. Documente diplomatice franceze (1877) (The War of independence of Romania. French diplomatic documents (1877). Ediţie de Matei Cazacu. Bucureşti, Ed. Institutului Cultural Român, 2004, 328 p. 4122. Dumitraşcu, Gheorghe. Epopeea independenţei românilor în conştiinţa vâlcenilor (1877-1878) (The story of the independence of the Romanians in the conscience of the people from Vâlcea). Prefaţă de Titu Georgescu. Râmnicu Vâlcea, Ed. Almarom, 2004, 402 p. 4123. Florea, Petru. De bello... Bucureşti, s. n., 2004, 99 p. 4124. *Ivănescu, Dumitru. The Union of the Romanian Principalities, Russia and the Problem of Bessarabia. RRH, 2004, nr. 43, p. 141-147. 4125. Lascu, Viorica. Clericii greco-catolici în timpul războiului pentru independenţă (The Greek-Catholic clergy during the war for independence). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 175-176. 4126. Seserman, Dumitru. Drum de glorie şi jertfă. "Regimentul 13 Războieni" (Way of glory and sacrifice.

"Regiment 13 Războieni"). Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 2004, 83 p. 4127. Stroia, Marian. Rusia şi românii de la războiul Crimeii la Unirea Principatelor. Sinteza unei atitudini (Russia and the Romanians since the Crimeean War to the Union of the Romanian Principalities. Synthesis of an attitude). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 69-86. 4128. Şerbănescu, Horia Vladimir. Participarea unor unităţi la operaţiuni militare în timpul războiului Crimeii, 1853-1856 (Romanian military units during the Crimean war, 1853-1855). RI, 2005, 16, nr. 1-2, p. 135-142. 4129. Tomescu, Doina. La sfatul lui Bismark, Carol I se apropie de Rusia şi enervează Franţa (On Bismark's advice, Charles 1st gets close to Russia and upsets France). Historia, 2005, 2, nr. 40, p. 14-19. 4130. *Tomi, Raluca. Diplomaţii italieni din Constantinopol şi unirea Principatelor Române (1856-1859) (Italian diplomats from Constantinople and the union of the Romanian Principalities (1856-1859). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 197-209. 4131. Vele, Ana-Maria. Franţa şi firmanul de investitură a lui Carol I (France and Carol I of Romania's investiture order). AŞD, 2005, 1, p. 307-320. 4132. Vitcu, Dumitru. Lumea românească şi Balcanii în reportajele corespondenţilor americani de război (1877-1878) (Romanian world and the Balkans in the coverage of the American war correspondents (1877-1878). Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 441 p.

4. ANII 1879-1918
a. SOCIETATE. ECONOMIE
4133. Ardeleanu, Constantin. Schimburile economice româno-britanice pe calea Dunării în contextul politicii danubiene britanice (1883-1901) (The Romanian-British trade on the Danube within the British Danubian policy 1883-1901). SMI Mod, 2005, 18, p. 25-60. 4134. Ardeleanu, Constantin. Schimburile românobritanice la Dunărea de Jos în cadrul comerţului exterior al României (1901-1914) (Romanian-British trade on the Lower Danube within the foreign commerce of Romania (19011914). Danubius, 2004, 22, p. 87-127. 4135. Boda, Gheorghina. Expoziţia industrială de la Sibiu din anul 1902 (Industrial exhibition in Sibiu in 1902). Corviniana, 2005, 9, p. 247-251. 4136. Bulei, Ion. Viaţa cotidiană în timpul lui Carol I. Lumea românească între 1900-1908 (The everyday life during the reign of Charles 1st. The Romanian world between 19001908). Bucureşti, Ed. Tritonic, 2004, 228 p. 4137. Buşă, Daniela. Consecvenţă şi concesii în politica comercială a României (sfârşitul secolului al XIX-leaînceputul secoluluzi al XX-lea (Consistency and concessions in Romania's trade policy (end of the 19th-beginning of the 20th c). SMI Mod, 2005, 18, p. 5-24. 4138. Chiorean, Ioan. Rolul intelectualităţii artistice de formaţie europeană în viaţa cultural-spirituală a Transilvaniei în perioada dualismului austro-ungar (The role of artistic intellectuals with European education in the cultural and spiritual life of Transylvania during the Austro-Hungarian dual state). AIGS, 2004, 7, p. 189-206. 4139. Cojoc, Mariana. La 1899 până la Istanbul, 36 de lei, biletul cu vaportul (In 1899, the ticket to Istanbul by ship, only 36 lei). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 20-25. 4140. Cristocea, Spiridon. Catagrafia întocmită de boierul argeşean Alecu Balotă în urma răscoalei din 1907 cu referire şi la Spiru Haret (The catagraphy made by Argeş boyar Alecu Balotă after the mutiny in 1907, also with reference to Spiru Haret). Argesis, 2004, 13, p. 373-379. 4141. Crişan, Vasile. Slovacii şi românii la congresul naţionalităţilor de la Budapesta, 10 august 1895 (The Slovakians and the Romanians at the congress from Budapest, August 10, 1895). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 14-16. 4142. Dobrescu, Vasile. Consideraţii privind situaţia socioprofesională a funcţionarilor instituţiilor de credit româneşti din Transilvania la începutul secolului XX. Studiu de caz (About the condition of the officials working in the Romanian credit institutions at the beginning of the 20th century. A case study). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 143-163. 4143. Filitti, Georgeta. Societatea agricolă a marilor proprietari (The agricultural society of important landowners). BBuc, 2006, 9, nr. 1, p. 12-14. 4144. *Geacu, Sorin. Contribuţii la cunoaşterea pădurilor Moldovei. Regiunea a III-a silvică Bârlad (Contributions regarding Moldavian forests. Forest 3rd Unit of Bârlad). Danubius, 2005, 23, p. 107-116. 4145. Georgitsoyanni, Evangelina N. Relations culturelles

148

entre peuples du Sud-Est Européen: le cas d'une corporation de sculpeurs de marbre grecs en Roumanie au XIXe siècle. RESEE, 2004, 42, nr. 1-4, p. 159-174. 4146. Gheorghiu, Mircea. O româncă din Hotin la Expoziţia din 1906 (A Romanian woman from Hotin at the exhibition from 1906). MI, 2006, 40, nr. 2, p. 17-20. 4147. Gidó, Csaba. Vasútvonaltervek és -építkezések Csík vármegyében a dualizmus korában (Railway line planes and constructions in Ciuc county in the period of dualism). Cs. Sz. M., 2005, nr. 2, p. 59-82. 4148. Golănescu, Maria. Trei sate româneşti (la începutul secolului 20) (Three Romanian villagers (at beginning of the 20th c.). Memoria, 2006, nr. 57, p. 84-93. 4149. Hancu, Ana. Expoziţia generală naţională din anul 1906, amplă manifestare a spiritului naţional (The national general exhibition from 1906, a manifestation of the national spirit). Marisia, 2003, 27, p. 323-331. 4150. Hendea, Sorin Vasile. Activitatea Băncii "Aurora" din Baia Mare (1906-1918) (Activity of "Aurora" Bank in Baia Mare (1906-1918). SIAr, 2005, 1, p. 102-108. 4151. Hendea, Sorin Vasile. Evoluţia instituţiilor de credit din comitatul Sătmar, în epoca dualistă (The evolution of the loan institutions in the county of Sătmar during the Dualism). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 77-104. 4152. Lungu, Cornel. Aspecte ale colaborării românoslovace între 1890-1905. Locul şi rolul Sibiului ca centru reprezentativ pentru mişcarea cultural-naţională (Aspects of the Romanian-Slovakian collaboration between 1890-1905.

The place and role of Sibiu as center of the cultural-national movement). Transilvania, 2004, 33, nr. 5, p. 1-10. 4153. Mureşan, Dumitru. Plugarul român: "Un plăpând factor de producţie" (The Romanian ploughman: "A weak production factor"). DI, 2004, 9, nr. 10, p. 53-57. 4154. Mureşan, Maria. Expoziţia de produse agricole şi industriale până la primul război mondial (Farming and industrial products exhibitions up to the World War I). DI, 2004, 9, nr. 10, p. 45-48. 4155. Nagy, Robert. Investiţii străine în Transilvania, Banat şi Maramureş în perioada dualismului austro-ungar (Foreign investments in Transylvania, Banat and Maramureş during the Austro-Hungarian dualism). RB, 2004, 18, p. 331-351. 4156. Opriţescu, Mihail. "Chestia ţărănească" la începutul secolului al XX-lea ("The peasant's problem" at the beginning of the 20th century). DI, 2004, 9, nr. 10, p. 36-42. 4157. Pobirci, Ion; Pobirci, Cristian. Aspecte privind colonizarea unor localităţi din Transilvania (Aspects regarding the colonization of some localities in Transylvania). CB, 2004, nr. 2, p. 36-40. 4158. Smaranda, Aurică. Argeşenii la Expoziţia Generală Română, Bucureşti, 1906 (Argeş inhabitants at the General Romanian Exhibition, Bucharest, 1906). Argesis, 2004, 13, p. 359-362. 4159. Virag, Paula. Aspecte ale migraţiei populaţiei din comitatul Satu Mare în America de Nord (1899-1913) (Aspects of population migration from Satu Mare county to North America (1899-1913). AMP, 2005, 27, p. 61-70.

b. POLITICĂ INTERNĂ
4160. *Babici, Ioan. 110 ani de la procesul înscenat memorandiştilor la Cluj (110 years since the frame-up trial of Memorandists in Cluj). PU, 2004, 7, nr. 1-2, p. 27-30. 4161. Brătescu, Liviu. P. N. L. (1876-1888). O guvernare eficientă sau diferenţa între teorie şi practică (The National Liberal Party (1876-1888). An efficient government or the difference between theory and practice). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 80-96. 4162. Bulei, Ion. Şi, totuşi, câţi morţi a lăsat în brazde Răscoala de la 1907? (And still, how many people died during the Uprising in 1907?). Historia, 2004, 2, nr. 27, p. 46-49. 4163. Chiper, Mihai. Un dosar politic controversat: aniversarea revoluţiei paşoptiste la 1898 (A disputed political file: the celebration of the 1848 Revolution, in 1898). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 151-166; Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 67-79. 4164. *** "Comunicarea" lui Aurel Onciul către contele Tisza István (The "statement" of Aurel Onciul addressed to count Tisza István). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 509-529. 4165. Fati, Sabina. Naţionalism civic versus naţionalism etnic în perioada memorandistă (Civic versus ethnical nationalism during the memorandist period). Altera, 2004, 10, p. 94-105. 4166. *Georgescu, Maria. Neutralitatea României. Clasa politică românească şi idealul naţional (Neutrality of Romania. Romanian political class and the national ideal). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 22-25. 4167. Grigorovici, Radu. Comentariu la "comunicarea" lui Aurel Onciul către contele Tisza István (Comment on the "Statement" of Aurel Onciul addressed to count Tisza István). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 529-546. 4168. *Herlea, Vasile. Memorandistul Moş Nicolae Herlea (The Memorandist Nicolae Herlea). Dac, 2003, nr. 12, p. 3031. 4169. Mihalache, Andi. Mihai Viteazul şi ceremoniile corpului absent (1864-1920) (Michael the Brave and the ceremonies of the missing body (1864-1920). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 167-191. 4170. Nistor, Ionuţ. Guvernul Naţional Liberal D. A. Sturza şi mişcarea culturală macedo-română, 1901-1904 (The National Liberal Governement D. A. Sturza and the MacedoRomanian cultural movement, 1901-1904). Xenopoliana, 2005, 13, nr. 1-4, p. 97-102. 4171. Olaru, Marian. Viaţa politică din Bucovina în documente inedite din arhiva lui Teodor Bălan (The political life from Bukovina in original documents from Teodor Bălan's archive). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 93-125. 4172. Petraş, Lucian. Acuzaţii şi acuzaţi în contextul crizei Partidului Naţional Român din anii 1910-1912 (Charges and accesed in the context of the Romanian National Party crissis between 1910-1912). A Som., 2005, 4, p. 91-104. 4173. Petraş, Lucian. Alegerile parlamentare din anul 1906 în comitatul Arad (Parliamentary elections in Arad county, in 1906). AUA hist., 2005, 9, nr. 1, p. 127-141. 4174. Petraş, Lucian. Campanii electorale comitatense şi dezbateri congregaţionale în comitatul Arad între anii 18951913 (County election campaigns and congregational debates in Arad county between 1895-1913). RB, 2004, 18, p. 365373. 4175. Popovici, Vlad. Consideraţii pe marginea unui proiect

149

de memorand românesc din anul 1887 (Considerations regarding a Romanian memorandum project from 1887). AŞD, 2006, 2, p. 327-335. 4176. *Popovici, Vlad. Modelul cultural promovat de grupul tribunist - preliminarii şi evoluţie de la "Foişoara Telegrafului" la "Tribuna" (The cultural pattern of the "Tribuna" group preliminaries and evolution from "Foişoara Telegrafului" at "Tribuna"). ŢB, 2006, 5, nr. 5, p. 17-25. 4177. Porţeanu, Alexandru. "Măcelul de la Aleşd" (24 aprilie 1904) ("The massacre in Aleşd" (April, 24th 1904). DI, 2005, 10, nr. 2, p. 12-17. 4178. Porţeanu, Alexandru. Tragedia de la Aleşd din 24 aprilie 1904 şi rezonanţa ei în Vechiul Regat al României (April 24, 1904 tragedy of Aleşd and its impact in the Kingdom of Romania). AMP, 2005, 27, p. 71-82.

4179. Rachieru, Silvana. Mişcarea memorandistă în corespondenţa diplomatică otomană (The Memorandist movement in diplomatic Ottoman correspondence). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 176-181. 4180. Stahl, Henri H. Schiţe parlamentare (Parliamentary sketches). Prefaţă de Mirela-Luminiţa Murgescu. Bucureşti, Ed. Do-minor, 2003, 184 p. 4181. *Ţiu, Ilarion. 130 de ani de istorie. Note privind întemeierea Partidului Naţional Liberal (130 years of history. Notes on the foundation of the National Liberal Party). Erasmus, 2003-2005, nr. 14, p. 9-12. 4182. Ungureanu, Constantin. Memoriul lui Iancu Flondor, din anul 1915, despre hotarele Bucovinei (The statement of Iancu Flondor on the borders of Bukovina in 1915). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 493-508.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
4183. Bodale, Suzana. Contextul internaţional al proclamării regatului României în rapoartele diplomatice ale vremii (18801881) (International context for the proclamation of the Kingdom of Romania reflected in the diplomatic reports of the time (1880-1881). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 65-69. 4184. Căpuşan, Andrei. Dobrogea în raporturile românoanglo-ruse (1878-1880) (Dobroudja in the Romanian-EnglishRussian relations (1878-1880). AMMR, 2003, 6, p. 287-309. 4185. Căpuşan, Andrei Alexandru. Evoluţia relaţiilor româno-britanice. Vol. II 1880-1886 (Evolution of RomanianBritish relations. Vol. II 1880-1886). Bucureşti, Ed. Albatros, 2006, 507 p. 4186. Creţu, Daniel. Un raport diplomatic întocmit de C. Diamandy cu privire la reacţia opiniei publice din Italia faţă de reînnoirea Triplei Alianţe din 1912 (Diplomatic report of C. Diamandy on the public opinion's reaction from Italy to the renewal of the Triple Alliance, in 1912). SUCH, 2005, 2, p. 241-245. 4187. Cristescu, Sorin. Regele Carol I şi criza de încredere a Puterilor Centrale faţă de România în anii premergători reînnoirii tratatului de alianţă (martie 1889- decembrie 1891) (King Charles 1st and the trust crisis of the Central Powers towards Romania in the years preceding the re-newal of the treaty of alliance (March 1889 - December 1891). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 109-123. 4188. Damean, Liviu Sorin. România şi războaiele balcanice (1912-1913) (Romania and the Balkan wars (19121913). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 91-96. 4189. Gorun, Hadrian. Raporturile României cu Aliaţii în vremea guvernării lui Alexandru Averescu (februarie - martie 1918) (Romania's relations with the Allies during Alexandru Averescu's governing (Feb. - March 1918). AŞD, 2006, 2, p. 409-420. 4190. Gorun, Hadrian. Relaţiile româno-franceze în anii neutralităţii României (1914-1916) (The Romanian-French relations during Romania's neutrality (1914-1916). Craiova, Ed. Universitaria, 2006, 223 p. 4191. Iordan, Constantin. De nouveau sur l'attitude de la Roumanie à l'égard de l'Union de la Roumélie Orientale avec la Bulgarie (1885): neutralité ou soutien? RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 343-352. 4192. Luceac, Ilie. Intelectualii români din Bucovina între diplomaţia austro-ungară şi cea românească la sfârşitul secolului al XIX-lea (Romanian intellectuals from Bukovina between the Austro-Hungarian and Romanian diplomacy at the end of the 19th century). G Buc., 2002, 9, nr. 1-2, p. 12-18. 4193. Macuc, Mihai. Acţiunea politico-militară a României din 1913 la judecata istoriei (Romania's political and military action in 1913 judged by history). RIM, 2005, nr. 1-2, p. 3748. 4194. Millea, Zeno. Ungaria dualistă şi "pericolul românesc" (The dualist Hungary and "the Romanian danger"). Alba Iulia, Ed. Reîntregirea, 2005, 112 p. 4195. Mischie, Nicolae. Relaţiile româno-italiene şi mişcarea memorandistă (The Romanian-Italian relations and the memorandist movement). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 77-90. 4196. Nistor, Ionuţ. România şi criza macedoneană din 1903 (Romanian and the Macedonian crisis in 1903). AIIX, 2005, 42, p. 321-348. 4197. Pavel, Teodor. Românii şi rivalitatea germano-rusă 1905-1918. Documente (Romanians and the German-Russian rivalry 1905-1918. Documents). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, 312 p. 4198. Pippidi, Andrei. La guerre balkanique de 1913, d'après des lettres inédites de Charles I, Roi de Roumanie, et deux journaux de diplomates. RESEE, 2005, 43, nr. 1-4, p. 353-384. 4199. Sultan, Dumitru. În avanposturile unităţii naţionale şi securităţii europene (1918-1920). Vol. I. (1 decembrie 1918 - 5 august 1919) (In the outposts of the national unity and the European security (1918-1920). Vol. I. (December 1st 1918 August 5th, 1919). Bucureşti, Ed. Golgota Libertăţii, 2004, 775 p. 4200. Tomescu, Dorina; Tomescu, Alexandru-Nicolae. Principi şi monarhi străini în vizită la curtea regelui Carol I (Foreign princes and monarchs at the Court of King Charles 1st). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 302-307. 4201. Topor, Claudiu Lucian. Pacea de la Bucureşti (1913) şi relaţiile României cu Puterile Centrale (The Peace of Bucharest (1913) and the relations between Romania and the Central Powers). AIIX, 2005, 42, p. 349-362. 4202. Ţiripan, Nicolae. Anul 1913 - Mişcări de trupe prin portul Călăraşi (Troops movements through Călăraşi harbour). AMMR, 2003, 6, p. 352-262. 4203. Ungureanu, Constantin. Trei variante austriece, din anul 1915, de cedare parţială a Bucovinei României (Three

150

Austrian variants from 1915, concerning the partial cession of Bukovina to Romania). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 143-154. 4204. Ursu, Nicolina. Dobrogea, un "măr al discordiei"? (Dobruja, a "controversed question"?). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 16-20. 4205. Velter, Tiberiu. Acţiunea diplomatică a Marii Britanii pentru constituirea unei Ligi Balcanice. Relaţiile românobritanice între anii 1914-1915 (The British diplomacy for the Balkan League. The Romanian-British relations between 1914-1915). AUC ist., 2001, 6, nr. 6, p. 97-145.

4206. Velter, Tiberiu. Albionul la porţile Orientului: repere diplomatice româno-britanice, 1914-1918 (Albion at the gates of the Orient: Romanian-British diplomatic framework, 19141918). Cluj-Napoca, Ed. Presa Universitară Clujeană, 2004, 196 p. 4207. Voicu, Ana-Mirela. Un aspect al relaţiilor românoruse: vizita ţarului Nicolae al II-lea la Constanţa - iunie 1914 (An aspect of the Romanian-Russian relations: the visit of the czar Nicholas II, in Constanţa - June 1914). AMMR, 2003, 6, p. 376-385.

d. ROMÂNIA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
4208. Arachelian, Vartan. Toamna pătimirii noastre (The autumn of our torment). Bucureşti, Ed. RAO International, 2004, 512 p. 4209. Berindei, Dan. Sfârşitul vizitei lui Wilhelm de Hohenzolern în Transilvania: "Ferdinand avusese voinţa să evite războiul" (The end of Wilhelm of Hohenzolern's visit in Transylvania: "Ferdinand wanted to avoid the war). Historia, 2006, 6, nr. 55, p. 16-18. 4210. Bîrlea, Eugenia. L'élite roumaine et la politique à la ville de la Première Guerre mondiale. Trans. R., 2005, 14, nr. 1, p. 80-100. 4211. Carp, Cornel; Ţucă, Cornel. "Memoriul-Manifest" de la Darniţa (The petition from Darniţa). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 39-44. 4212. Damaschin, Ioan. Marinarii români în războiul de întregire (Romanian sailors in World War I). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 14-17. 4213. Damian, Ştefan. Corrispondenza in anni di guerra. Trans. R., 2005, 14, nr. 2, p. 123-139. 4214. Domenico, Viorel. Cu aparatul de filmat, în tranşee (Recording in trenches). DI, 2006, 11, nr. 8, p. 23-28. 4215. *Dumitru, Laurenţiu-Cristian. Manevra de la Flămânda (septembrie-octombrie 1916). Noi consideraţii (The exercise from Flămânda (Sept. -Oct. 1916). New aspects). RIM, 2006, nr. 1-2, p. 16-22. 4216. *Furduiu, Ilie. Războiul româno-maghiar din 1919 (The Romanian-Hungarian war of 1919). Dac, 2004, nr. 16, p. 30-35. 4217. Giurcă, Ion. Un plan rusesc de evacuare ratat (A failed Russian evacuation plan). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 21-30. 4218. Gorun, Adrian. România, Franţa şi Antanta în preajma armistiţiului de la Focşani (9 decembrie 1917) (Romania, France and Entente before the armistice of Focşani (December 9, 1917). AŞD, 2005, 1, p. 395-409. 4219. *Hociotă, Constantin; Hociotă, Marian. Viaţa cotidiană în Bucureşti în perioada ocupaţiei puterilor centrale (1916-1918) (Everyday life in Bucharest during the ocupation of the Great Powers (1916-1918). SAI, 2006, 71, p. 272-284. 4220. Hrenciuc, Daniel. Despre aşezarea frontierei dintre România şi Polonia la sfârşitul primului război mondial (About the border between Romania and Poland at the end of World War I). ANB, 2004, 11, nr. 2, p. 463-472. 4221. Ionescu, Ion. Aspecte privind perioada iniţială a războiului (Aspects regarding war starting stage). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 18-21. 4222. *Ionescu, Mihail. De ce a intrat România în primul război mondial (Why did Romania get in World War I). MI, 2006, 40, nr. 8, p. 9-13. 4223. Ioniţă, Mioara. Despre un episod necunoscut din timpul primului război mondial şi consumarea sa în oraşul Piteşti şi judeţul Argeş (About an unknown episode of World War I and its happening in the city of Piteşti and Argeş county). Argesis, 2005, 14, p. 573-577. 4224. *Lăcustă, Ioan. Trei zile de august fierbinte (Three hot days of August). MI, 2006, 40, nr. 8, p. 14-20. 4225. *Lăzărescu, Cosmina Angela. Acţiune de spionaj dezamorsată la graniţa româno-austro-ungară în perioada neutralităţii (Annihilated espionage action at the RomaniaAustrian-hungarian border during neutrality). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 48-51. 4226. Lucovei, Sorina. Aspecte ale relaţiilor româno-ruse în perioada 1916-1918 (Aspects of Romanian-Russian relations during 1916-1918). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 70-85. 4227. Lupu, Mihai. Quelques considérations sur les opearations militaires en Dobrogea dans le contexte de la participation de la Roumanie à la premnière guerre mondiale. RNMY, 2004, 7, p. 115-120; RNMY, 2004, 7, p. 115-120. 4228. Maravela, Petre. Forţele Navale Fluviale ale României - cele mai puternice din Europa (River naval forces of Romania - the strongest in Europe). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 24-25. 4229. Mchalopolous, Dimitris. La Roumanie et la Grèce dans le première guerre mondiale: deux compagnons bizarres. RRH, 2003, 42, nr. 1-4, p. 251-273. 4230. *Mircea, Ionela. Despre activitatea preoţilor militari în timpul primului război mondial (About the activity of military priests during World War I). Apulum, 2006, 43, nr. 2, p. 373-382. 4231. Mirgheşiu, Florin. Iaşi - Washington via Siberia, Coreea, Japonia şi Hawaii (1917. Travelling to the USA through Siberia and Hawaii). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 16-17. 4232. Moise, Leonida. Importanţa strategică a capului de pod Turtucaia în confruntările militare din Dobrogea, în campania din anul 1916 (Strategic importance of the Turtucaia bridge head in the military confrontations from Dobruja, in the 1916 campaign). CB, 2006, nr. 2, p. 26-30. 4233. Moise, Leonida. The Third Romanian Army's Role and Mission on the Southern Front in the Campaign from 1916. RNMY, 2004, 7, p. 108-114. 4234. Moisuc, Viorica. Tezaurul României evacuat la Moscova în 1916 şi confiscat de Soviete - problemă internaţională actuală (The thesaurus of Romania evacuated in Moscow in 1916 and confiscated by the Soviets - a present international problem). G Buc., 2001, 8, nr. 4, p. 9-23. 4235. Moraru, Alexandru. Clerici şi monahi ortodocşi

151

români în Primul Război Mondial (Romanian Orthodox clergy and monks during the World War I). Studia t. ort., 2005, 50, nr. 1, p. 13-20. 4236. Moşneagu, Marian. Marinarii şi grănicerii la război (Marines and rangers at war). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 2123. 4237. Nicolescu, Gheorghe. Aviatori francezi pe frontul românesc în 1917 (French aviators on the Romanian front in 1917). CB, 2005, nr. 2, p. 9-12. 4238. Nicolescu, Gheorghe. Contribuţia Misiunii Militare Franceze la reorganizarea infanteriei române în primăvara anului 1917 (Contribution of French Military Mission to the reorganization of Romanian infantry in the spring of 1917). Argesis, 2005, 14, p. 563-572. 4239. Olosu, Petru. Din istoria unui tezaur (From the history of a treasure). Deva, Ed. Călăuza, 2004, 76 p. 4240. *Olteanu, Constantin. 90 de ani de la intrarea României în Primul Război Mondial (90 years since Romania entered World War I). SAI, 2006, 71, p. 174-188. 4241. Olteanu, Marius. Pe urmele arhivei ruse din Primul Război Mondial (Tracing the Russian archives in World War I). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 63-67. 4242. Oroian, Teofil. Calvarul prizonierilor români în Bulgaria (The Ordeal of the Romanian prisoners in Bulgaria). Historia, 2006, 6, nr. 50, p. 65-67. 4243. Oroian, Teofil. Cheltuielile de război susţinute prin credite suplimentare extraordinare (War expenses supported by additional extraordinary credits). Historia, 2006, 6, nr. 52, p. 60-63. 4244. Oroian, Teofil. Revolta ofiţerilor români din fosta armată austro-ungară (The rebellion of the Romanian officers from the ex-Austro-Hungarian army). Historia, 2005, 2, nr. 38, p. 13-18. 4245. Oşca, Alexandru. Administrarea teritoriilor ocupate (Administration of the territories under occupation). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 45-51. 4246. *Otu, Petre. Turtucaia. MI, 2006, 40, nr. 10, p. 45-49. 4247. Otu, Petre. Turtucaia. Sfârşitul iluziilor. Începutul dezastrului (Turtucaia. The end of ilussions. The beginning of disaster). Document, 2006, 9, nr. 1-4, p. 6-20. 4248. Petre, George. Acţiuni de luptă ale flotei de Dunăre austro-ungare în primul război mondial potrivit unor izvoare austriece (Battles of the Austrian-Hungarian Danube fleet in World War I in accordance with Austrian sources). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 9-13. 4249. Petrescu, Nicolae. The French military mission and the Romanian river naval forces during the World War I. RNMY, 2004, 7, p. 121-129. 4250. Popa, Alin. Tratatul de pace de la Buftea-Bucureşti. O nouă abordare (Buftea-Bucureşti peace treaty. A new approach). Carpica, 2005, 34, p. 295-308. 4251. Popa, Vasile. Misiuni militare străine la Marele Cartier General român (Foreign military missions at the Romanian General Headquarters). Document, 2004, 7, nr. 4, p. 8-13. 4252. *** La Roumanie et La Grande Guerre. Ouvrage édité par Dumitru Ivănescu, Sorin D. Ivănescu. Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 319 p. 4253. Rus, Dorin-Ioan; Szábo, Etelka; Szábo, Arthur.

Lista soldaţilor din Regimentul 22 Târgu Mureş decoraţi după bătălia de la Asiago (List of soldiers from Regiment 22 Târgu Mureş awarded after the battle of Asiago). AMP, 2005, 27, p. 146-166. 4254. Sârbu, Marian. Participarea unităţilor de marină ale beligeranţilor în cadrul "Manevrei de la Flămânda" (Participation of belligerents' s marine units in the "Flămânda Manoeuvre"). MareaN, 2006, 16, nr. 3, p. 18-19. 4255. Scurtu, Ioan. August 1916: Starea de spirit a românilor (August 1916: The state of mind of the Romanians). DI, 2006, 11, nr. 8, p. 13-19. 4256. Seserman, Dumitru. Acţiunile armatei române în spaţiul dintre Carpaţii Orientali şi Nistru (1917-1920) (The actions of the Romanian army in the space between the Eastern Carpathians and Nistru). Bucureşti, Ed. Universităţii Naţionale de Apărare, 2004, 292 p. 4257. Spânu, Alin. Propaganda socialiştilor români pe banii Imperiului german (The propaganda of the Romanian socialists on the expenses of the German Empire). Historia, 2005, 5, nr. 48, p. 18-21. 4258. Spânu, Alin. Tragedia Grupului "Cerna" (The tragedy of the "Cerna" group). DI, 2006, 11, nr. 8, p. 20-23. 4259. Stănescu, Manuel. Turtucaia în viziunea unui ofiţer german (Turtucaia viewed by a German officer). Document, 2004, 6, nr. 2-3, p. 18-20. 4260. Stănescu, Raymond. Flota de operaţiuni română în campania anului 1916. Bătălia de la Turtucaia (Romanian operational fleet during the 1916 campaign. The Turtucaia battle). MareaN, 2006, 16, nr. 2, p. 6-8. 4261. *** Stări de spirit şi mentalităţi în timpul marelui război. Corpurile de voluntari din Rusia (States of mind and mentalities during the great war. The volunteers from Russia). Autori: Ion Agrigoroaiei, Sorin D. Ivănescu, Dumitru Ivănescu, Silviu Văcaru. Iaşi, Ed. Junimea, 2005, 275 p. 4262. Suman, Gheorghe. Epopeea Predealului din războiul de întregire a neamului - august-octombrie - 1916 (The epic of Predeal during World War I - Aug. -Oct. 1916). Referent ştiinţific Gheorghe Iacob. Bucureşti, Ed. Pro Transilvania, 2003, 174 p. 4263. Tănăsoiu, Carmen. Peleşul sub ocupaţia germană (The Peleş Castle under German occupation). Historia, 2006, 6, nr. 49, p. 20-23. 4264. Tomescu, Alexandru-Nicolae; Tomescu, Dorina. Cercetaşii din România în timpul Primului război mondial (The scouts from Romania during World War I). AMM, 20012003, 22-24, nr. 1, p. 353-356. 4265. Tomescu, Dorina. Capitala sub ocupaţie: nemţii interzic bucureştenilor să se mai urce în trăsură (The capital city under occupation: the Germans forbid the inhabitants of Bucharest to get on carriage). Historia, 2005, 2, nr. 45, p. 5155. 4266. Torrey, Glenn E. Armata revoluţionară rusă şi România (1917) (The revolutionary army and Romania (1917). Bucureşti, Ed. Militară, 2005, 127 p. 4267. *** 1916. Un an hotărâtor pentru istoria românilor (1916. A decisive year for the history of the Romanians). Coordonator Gavril Preda. Ploieşti, Ed. Universităţii de Petrol şi Gaze, 2006, 373 p.

152

e. ANUL 1918
4268. *Anghel, Gheorghe. Glorificarea personalităţilor istoriei naţionale şi a oraşului Alba-Iulia în discursurile bărbaţilor făuritori ai unirii de la 1 Decembrie 1918 (The glorification of the historical personalities and of the city of Alba-Iulia in the speeches of the creators of the Union from December 1, 1918). Dac, 2002, nr. 11, p. 18-20. 4269. *Anghel, Gheorghe. Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918, organ reprezentativ şi democratic al poporului român din Transilvania (The Greta National Assembly from Alba-Iulia, December 1, 1918, democratic representative of the Romanians from Transylvania). Dac, 2003, nr. 14, p. 18-. 19. 4270. Bodea, Valentin. Dreptul la autodeterminare şi Consiliul Naţional Mixt al Comitatului Braşov, octombrienoiembrie 1918 (The right to self determination and the Joint of Braşov National County Council, October-November 1918). Cumidava, 2003, 26, p. 174-215. 4271. Boia, Stelean. Biserica arădeană şi Marea Unire din 1918 (The Church of Arad and the Great Union from 1918). SSC, 2005, 1, nr. 3, p. 12-15. 4272. Botezan, Liviu. O comparaţie între discursurile rostite de Vasile Goldiş şi Iuliu Maniu la Marea Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia (Comparison between the speeches given by Vasile Goldiş and Iuliu Maniu at the Great National Assembly on December 1st, 1918 in Alba Iulia). AMP, 2005, 27, p. 225-235. 4273. *Bucerzan, Ovidiu. Acţiunile autorităţilor maghiare împotriva unităţii românilor din Transilvania (The actions of the Hungarian authorities against the unity of the Romanians from Transylvania). Dac, 2006, nr. 24, p. 28-40. 4274. Bucur, Dorica. Legături culturale între Braşov şi Bucovina şi contribuţia lor la realizarea idealului naţional (Cultural relations between Braşov and Bukovina and their contribution to carry out the national ideal). Cumidava, 982000, 22-24, p. 147-156. 4275. Buta, Sanda-Maria. Mureşenii precursori ai Marii Uniri (The people from Mureş, predecessors of the Great Union). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 141-146. 4276. Chistol, Dragoş. Aspecte ale propagandei bolşevice în România la sfârşitul primului război mondial (Aspects of Bolshevic propaganda in Romania at the end of World War I). Argesis, 2004, 13, p. 431-435. 4277. Chistrugă, Nicolae. Bucovina după 143 de ani de înstrăinare (Bukovina after 143 years of alienation). Historia, 2006, nr. 60, p. 73-74. 4278. *Cilibia, Constantin. Preotul Vasile Popovici luptător pentru Marea Unire (Priest Vasile Popovici - fighter for the Great Union). Alt B., 2006, nr. 4-6, p. 134-135. 4279. Ciocoi, Mihail. Presa maghiară şi germană din Braşov despre Marea Unire (The Magyar and German press from Braşov about the Great Union). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 205-212. 4280. Ciubotă, Viorel. Der Krieg der Sathmarer Rumänen für die Vereinigung (1918-1919). SC - Satu Mare, 2000-2004, 17-21, nr. 2, p. 109-118. 4281. Ciubotă, Viorel. Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919) (The struggle of the Romanians from Satu Mare for the Union (1918-1919). Satu-Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2004, 583 p. 4282. *Curculescu, Marian. 1918. Unirea Basarabiei cu România reflectată în mentalitatea colectivă (1918. The Union of Bessarabia with Romania reflected in the collective mentality). SAI, 2006, 71, p. 247-256. 4283. Drăghici, Lucian. Opinii franceze despre unirea Basarabiei cu România (French opinions about the union between Bessarabia and Romania). Document, 2004, 6, nr. 23, p. 21-23. 4284. * *** Extrase din apeluri adresate poporului român din Transilvania şi părţile ungureşti pentru a participa la Marea Adunare Naţională de la Alba-Iulia (Excerpts from the calls addressed to the Romanians from Transylvania and the Hungarian areas to participate to the Great National Assembly from Alba Iulia). Dac, 2002, nr. 11, p. 6. 4285. Faur, Viorel. Ziua Municipiului Oradea: 12 octombrie. Declaraţia de autodeterminare naţională de la Oradea (12 octombrie 1918) (The day of the city of Oradea" October 12. National self-determination statement from Oradea (October 12, 1918). CB, 2004, nr. 2, p. 3-5. 4286. *Furdui, Ilie. Moţi participanţi la făurirea României Mari (Inhabitants from Ţara Moţilor participants to the Great Union). Dac, 2002, nr. 11, p. 16-17. 4287. *Furduiu, Ilie. Abrudeni delagaţi la Marea Adunare Naţională de la 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia (People from Abrud delegates to the Great National Assembly of Alba-Iulia, December 1st, 1918). Dac, 2003, nr. 14, p. 32-35. 4288. *Gomboş, Constantin. Căpitanul Nicolae Munthiu participant la Marea Unire de la Alba-Iulia (Captain Nicolae Munthiu - participant to the Great Union from Alba-Iulia). Dac, 2003, nr. 14, p. 28-29. 4289. *Hava, Mircea. Documente privind Marea Unire din anul 1918 (Documents about the Great Union of 1918). Dac, 2005, nr. 23, p. 2-19. 4290. *Iacoş, Ion. Intelectualitatea, componentă organică a mişcării naţional-populare pentru unire (Intellectuals - an importatnt part of the national unionist movement). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 31-34. 4291. *Josan, Nicolae. "Rugăciunea de la Alba-Iulia" din 1918 ("The prayer from Alba Iulia", 1918). Dac, 2002, nr. 11, p. 8-9. 4292. Marin, Elisabeta. 1918 în câteva documente braşovene (The year 1918 in some documents from Braşov). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 203-204. 4293. *Mărgineanu, Ion. Membrii Marelui Sfat Naţional aleşi în Adunarea de la Alba-Iulia la 1 decembrie 1918 (Membres of the National Concil for the Assembly of Alba Iulia - December 1st, 1918). Dac, 2004, nr. 19, p. 2-5. 4294. *Munteanu, Ioan. Mişcări studenţeşti din anul 1918 (Students' movements in 1918). Dac, 2003, nr. 14, p. 26-27. 4295. Neamţu, Gelu; Vaida-Voevod, Mircea. 1 Decembrie 1918. Mărturii ale participanţilor. Ioachim Crăciun: Documente la un sfert de veac de la Marea Unire. Vol. I (December 1, 1918. Confessions of the participants. Ioachim Crăciun: Documents after a quarter of a century since the Great Union). Bucureşti, Ed. Academiei Române, 2005, 385 p. 4296. *Pleşa, Ioan. Atitudinea armatei române faţă de actul Unirii Transilvaniei cu România (The attitude of the Romanian army towards the Union of Transylvania with Romania). Dac, 2003, nr. 14, p. 14-17. 4297. *Pleşa, Ioan. Două documente din judeţul Sălaj referitoare la Unirea Transilvaniei cu România (Two

153

documents from Sălaj county about the unification of Transylvania with Romania). Dac, 2003, nr. 14, p. 11-13. 4298. *Pleşa, Ioan. Legături ale sibienilor cu românii de pe meleagurile Albei în perioada realizării Marii Uniri (The relations of the Romanins from Sibiu with the Romanins from Alba during the Great Union period). Dac, 2004, nr. 19, p. 6-8. 4299. *Popa, Mircea. Cuvântarea şi rezoluţia de unire prezentate de Vasile Goldiş la istorica Adunare Naţională din 1 Decembrie 1918 - ecouri în presa vremii (The speech and resolution of Vasile Goldiş at the historical National Assembly on December 1, 1918 - echoes in the press of the time). Dac, 2003, nr. 14, p. 30-31. 4300. Salcă, Horia. Legătura lui Alexandru Vaida Voevod cu Loja "Ernest Renan" din Paris şi rolul jucat de francmasonerie în consacrarea Marii Uniri (The connection of Alexandru Vaida Voevod with the freemason's lodge "Ernest Renan" in Paris and the role of the freemasonry in the Great Union). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 213-216. 4301. Stoian, Emil. Participarea brănenilor la Marea Unire (The participation of Bran villagers to the Great Union). Cumidava, 2003, 26, p. 160-173. 4302. *Străjan, Ioan. Samoilă Mârza (1886-1967). Dac, 2003, nr. 14, p. 20-25. 4303. Suciu, Dumitru. Transilvania în procesul democratizării principiilor de stabilire a frontierelor de stat în Europa Centrală şi Răsăriteană şi Sistemul de la Versailles (Transylvania in the democratization process of the principles regarding the establishment of state frontiers in Central and Eastern Europe and the Versailles system). AIICN, 2004, 43, p. 211-242. 4304. Şerban, Ioan I. Emigranţii şi prizonierii români din

Franţa (1917-1919) în lupta pentru întregirea statală a României (Romanian emigrants and prisoners in France (1917-1919) in the battle for Romanian state unification). Apulum, 2004, 41, p. 541-551; 2005, 42, p. 357-366. 4305. Ştirban, Marcel. Din istoria României. Vol. III-IV. Note de curs şi bibliografie. Documente. Ediţia a II-a (From the history of Romania. Vol. III-IV. Lecture notes and bibliography. Documents. 2nd edition). Târgu-Mureş, Ed. "Dimitrie Cantemir", 2003, 235, 454 p. 4306. *Ştirban, Marcel. 1 Decembrie 1918 la Alba-Iulia, în cetatea de scaun a lui Mihai Viteazul (December 1, 1918 at Alba-Iulia, the coronation town of Michael the Brave). Dac, 2002, nr. 11, p. 10-15. 4307. Ţugui, Pavel. Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România (Some Details on Bukovina's Reintegration to Romania). ANB, 2002, 9, nr. 2, p. 485-494. 4308. Valşin, Mihai. Consideraţii referitoare la situaţia socială a populaţiei româneşti din Bihor la sfârşitul anului 1918 şi începutul anului 1919 (Considerations regarding the social status of Romanian population in Bihor at the end of 1918 and the beginning of 1919). CB, 2006, nr. 2, p. 26-31. 4309. Vlad, Ioan. Biserica Sfântul Nicolae din Braşov în etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918) (The Church Saint Nicholas in Braşov at the end of the struggle for the Great Union (1914-1918). Cumidava, 98-2000, 22-24, p. 179-184. 4310. *** 1918 - 85 de ani. 2003. Dicţionarul personalităţilor Unirii (1918 - 85 years. The dictionary of the Union's personalities). Autori: Ioan I. Şerban, Dorin Giurgiu, Ionela Mircea, Nicolae Josan. Alba Iulia, ALTIP, 2003, 308 p.

V. Istorie contemporană
1. ANII 1919-2006
a. SOCIETATE. ECONOMIE
4311. Barbu, Bogdan. Vin americanii! Prezenţa simbolică a SUA în România războiului rece. 1945-1971 (The Americans are coming! The symbolic presence of the USA in Romania during the Cold War. 1945-1971). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 335 p. 4312. Berceanu, Emilian. Fenomenul cultural legionar (The Iron Guard cultural phenomenon). Cultura, 2004, nr. 2, p. 168174. 4313. Brebu, Pavel; Ţaga, Claudiu; Daminescu, Constantin; Stoian, Mircea. Frontiera României cu Serbia şi Muntenegru (zona judeţului Caraş-Severin). Vol. 2 (Romanian border with Serbia and Muntenegru (area of the Caraş-Severin county). Vol. 2). Timişoara, Ed. Solness, 2005, 260 p. 4314. Bucur, Dorica. Dezvoltarea industriei româneşti în perioada 1945-1995. Studiu de caz - UTB (Development of Romanian industry during 1945-1995. Case study - UTB). BŞUCDC, 2005, 6, p. 66-71. 4315. Ciorbea, Valentin. Evoluţia Dobrogei între 19181944. Contribuţii la cunoaşterea problemelor geopolitice, economice, demografice, sociale şi ale vieţii politice şi militare (The evolution of Dobroudja between 1918-1944. Contributions to the geopolitical, economical, demographic and social problems and of the political and military life). Constanţa, Ex Ponto, 2005, 558 p. 4316. Ciupea, Ioan. Opţiuni politice liberale la clericii eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla (Liberal political option of the clergy in the Greek-Catholic diocese of Cluj-Gherla). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 89-96. 4317. *Cîrstea, Marusia; Osiac, Daniela. Relaţii economice româno-engleze (1936-1939) (Romanian-English economic relations (1936-1939). AO, 2004, 18, p. 129-138. 4318. *Costache, Brânduşa. Bank of Roumania. O bancă cu capital străin (Bank of Romania - a bank with foreign capital). MI, 2006, 40, nr. 7, p. 81-83. 4319. Cristoiu, Ion. De la o lovitură de stat la alta - eseuri, note, documente (From a coup d'etat to another - essays, notes, documents). Bucureşti, Ed. Historia, 2006, 397 p. 4320. Deletant, Denis. British Council în România, la bine şi la rău (British Concil in Romania, for better and for worse). MI, 2005, 39, nr. 1, p. 33-37. 4321. Deletant, Denis. România sub regimul comunist. Ediţia a II-a revăzută (Romania under the communist regim).

154

Editor Romulus Rusan. Bucureşti, Ed. Fundaţia Academia Civică, 2006, 294 p. 4322. Drecin, Mihai. 120 de ani de la înfiinţarea Filialei Braşov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalităţi conducătoare, rolul teritorialeconomic naţional (120 years from the foundation of the Albina Bank of Sibiu, Braşov affiliate office (1882-1948). Stages of development, leaders, national territorial and economic role). Cumidava, 2003, 26, p. 132-140. 4323. Dronca, Lucian. Filiale, reuniuni de credit şi asociaţii ale băncilor româneşti din Transilvania în epoca modernă (1877-1918) (Branches, credit reunions and associations of Romanian banks from Transylvania in the modern age (18771918). Cumidava, 2003, 26, p. 106-118. 4324. Dumitru, Ion Gheorghe; Popescu, Mihai Gabriel. Pagini la istoria contemporană a pădurii (Pages from the contemporary history of the forest). Târgovişte, Bibliotheca, 2004, 312 p. 4325. *** Economia informală în România. Pieţe, practici sociale şi transformări ale satului după 1989 (Informal economy in Romania. Markets, social practices and changes of the villages after 1989). Coord. Liviu Chelcea, Oana Mateescu. Bucureşti, Ed. Paideia, 2005, 343 p. 4326. Faur, Viorel. Reflectarea evenimentului din 10 aprilie 1919 în opera memorialistică a lui Roman Ciorogariu (Presentation of the April 10, 1919 event in the memorial work of Roman Ciorogariu). CB, 2006, nr. 1, p. 3-5. 4327. Făgărăşan, George. România în perioada de trecere de la capitalism la socialism şi făurirea societăţii socialiste ultilateral dezvoltate: 1948-1989, progres sau regres (Romania during the transition from capitalism to socialism and the development of the socialist society 1948-1989, progress or regress). Cluj-Napoca, Napoca Star, 2004, 254 p. 4328. Georgescu, Florin. Capitalul străin în industria românească interbelică (Foregn capital in Romanian interwar industry). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 388-402. 4329. Ghişa, Alexandru. Romania and Hungary at the beginning of the 20th century. Establishing diplomatic relations (1918-1921). Foreword by Liviu Maior. Cluj-Napoca, Ed. Centrului de Studii Transilvane, 2003, 286 p. 4330. Heinen, Armin. Legiunea "Arhanghelul Mihail". Mişcare socială şi organizaţie politică. O contribuţie la problema fascismului internaţional. Ediţia a II-a (The Legion "Arhanghelul Mihail". Social movement and political organization. Contribution to the problem of international fascism). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006, 541 p. 4331. Hîncu, Dumitru. Meandrele istoriei (The meanders of history). Bucureşti, Ed. Vivaldi, 2006, 391 p. 4332. Iaţencu, Rodica. Unirea Bucovinei cu Regatul Român. Integrarea politico-administrativă (The unification of Bukovina with the Romanian kingdom. Politicaladministrative integration). ANB, 2003, 10, nr. 1, p. 155-193; nr. 2, p. 387-412. 4333. *** In and Out of Focus. Romania and Britain. Relations and perspectives from 1930 to the present. Edited by Dennis Deletant. Bucharest, Ed. Cavallioti, 2005, 314 p. 4334. Kideckel, David A. Colectivism şi singurătate în satele româneşti. Ţara Oltului în perioada comunistă şi primii ani după revoluţie (Collectivity and loneliness in Romanian villages. The Oltului Land during the communist epoch and the first post-revolution years). Iaşi, Ed. Polirom, 2006, 211 p. 4335. *Manea, Nadia; Mariţiu, Sabina. Banca românească

(1911-1948) (The Romanian bank). MI, 2006, 40, nr. 7, p. 8993. 4336. Martin, Edgar. The involvement of non-riparian states in the development of the Danube navigation: A literature review. RNMY, 2004, 7, p. 284-295. 4337. Maxim, Mihai; Mihăescu, Ilie. Amanţii Lupeascăi (The lovers of Madam Lupescu). Historia, 2005, 5, nr. 47, p. 44-47. 4338. Moisuc, Viorica. După 88 de ani, semnificaţia Marii Uniri este la fel de actuală (After 88 years, the significance of the Great Union is still the same). Historia, 2006, nr. 60, p. 6065. 4339. Moisuc, Viorica. "Un teritoriu care se cheamă Transilvania... " ("A territory called Transylvania"). G Buc., 2004, 11, nr. 3-4, p. 7-14. 4340. Nicoară, Mihai Teodor. Ne-am săturat de icre negre (We have had enough caviar). CDAI, 2006, 5, nr. 1-2, p. 309318. 4341. Oroian, Maria. Doctrina economică a ţărănismului în România (Economic doctrine of peasanism in Romania). ClujNapoca, Ed. Risoprint, 2004, 328 p. 4342. Papadopol, Nicolae C. Trei decenii de cercetare halieutică românească în Oceanul Atlantic de Sud-Est (Three decades of Romanian piscatorial research in the Sount-Eastern Atlantic Ocean). MareaN, 2005, 15, nr. 4, p. 15-17, 21. 4343. *Pătraşcu, Şerban. The destiny of the Romanians from Bessarabia and North Bukovina that shelter in Oltenia province. AO, 2006, 20, p. 79-84. 4344. Păunescu, Cristian; Ştefan, Marian. Misterioase personaje în jurul tezaurului B. N. R. (Mysterious characters around the National Bank thesaurus). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 50-53. 4345. Pintilie, Dan. Personalul Societăţii Petroliere "Concordia" (activitate, salarizare, revendicări) (Staff of "Concordia" Oil Company (activity, wages, claims). Argesis, 2004, 13, p. 513-523. 4346. *Pintilie, Dan Ovidiu. Societatea "Colombia" societate franco-română de petrol (The "Colombia" society French-Romanian oil joint-venture). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 22-27. 4347. *Rişcuţa, Cristina. Coordonate social-culturale în activitatea Societăţii "Mica" la Brad în perioada 1940-1948 (Social and cultural coordinates in the activity of the "Mica" company from Brad during 1940-1948). Apulum, 2005, 42, p. 421-434. 4348. *** România înghesuită, ipoteze ale ghetorizării în comunism şi postcomunism (Romania at constraint, the ghettos in communism and post communism). Coordonator Ruxandra Cesereanu. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2006, 190 p. 4349. Scurtu, Ioan. Istoria contemporană a României (19182004). Ed. a III-a (The contemporary history of Romania (1918-2004). Bucureşţti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2004, 222 p. 4350. Scurtu, Ioan. Istoria contemporană a României (19182005) (The contemporary history of Romania (1918-2005). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2005, 216 p. 4351. Scurtu, Ioan. Istoria contemporană a românilor (19181940). Sinteze (The contemporary history of the Romanians (1918-1940). Syntheses). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2003, 368 p. 4352. Stângaciu, Anca. Investiţii şi investitori italieni în România (1919-1952) (Italian investments and investors in

155

Romania (1919-1952). Cluj-Napoca, Ed. Efes, 2006, 320 p. 4353. Şlapac, Mariana. Politica urbanistică în Basarabia, în anii 1918-1940 (Urbanistic policy in Bessarabia in 19181940). HU, 2006, 14, nr. 1, p. 73-82. 4354. Şperlea, Florin. Basarabia, provincia uitată (Bessarabia, the forgotten province). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 44-47. 4355. Tomescu, Alexandru-Nicolae. Cercetăşia o şcoală confiscată de Palatul Regal (Scouting, a school system confiscated by the Royal Palace). Historia, 2005, 2, nr. 41, p. 48-51. 4356. Tudor, Constantin. Cadrilaterul, parte componentă a României Mari (1919-1940) (Cadrilater, part of the Greater Romania (1919-1940). Ex Ponto, 2004, 2, nr. 4, p. 178-185. 4357. Tuluş, Arthur Viorel. Breasla marinarilor din ţinutul Dunărea în cursul anului 1940 (Sailors' guild from the Danube area during 1940). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 169-184. 4358. *Ţighiliu, Iolanda. Românii din China în prima

jumătate a secolului XX (Romanians in China in the first half of the 20th century). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 251-255. 4359. Ţurlea, Petre. Transilvania de nord-est: 1944-1952 (North-Eastern Transylvania: 1944-1952). Bucureşti, Ed. România Pur şi Simplu, 2005, 453 p. 4360. Vasile, Valentin. Sănătatea românilor în vreme de război şi secetă (1941-1948) (Romanians' health condition during war and drought (1941-1948). Historia, 2006, 5, nr. 48, p. 36-41. 4361. Zainea, Ion. Şcoala Comercială Română din Braşov pepinieră de comercianţi şi funcţionari de bancă pentru întreg spaţiul geografic naţional (The Romanian Commercial School from Braşov - tradesmen nursery and officials bank for the whole national space). Cumidava, 2003, 26, p. 87-105. 4362. *Zub, Alexandru. Geschichtskultur und Modernisierung Rumäniens im 20. Jahr. RRH, 2004, nr. 43, p. 159-169.

b. POLITICĂ INTERNĂ
4363. Alexandrescu, Ion. România după 1989: mică enciclopedie (Romania after 1989: small encyclopedia). Bucureşti, Ed. Meronia, 2005, 413 p. 4364. Banu, Florian. Asalt asupra economiei României de la Solagra la Sovrom (1936-1956) (Assault on the Romanian economy from Solagra to Sovrom (1936-1956). Prefaţă de Dumitru Şandru. Bucureşti, Nemira, 2004, 216 p. 4365. Bozdoghina, Horia Florin. Doctrina naţionalistdemocrată în România (The national-democratic doctrine in Romania). Transilvania, 2003, nr. 3, p. 61-67. 4366. Bura, László. Vértanúk és hitvallok Erdélyben. Boldoggá avatási eljárások az erdélyi római katolikus egyházmegyékben (Martyrs and believers in Transylvania. Beatification procedures in the Roman-Catholic church.). Ker Sz, 2006, 17, nr. 5, p. 15-18. 4367. Buruiană, Ovidiu. Evoluţia neoliberalismului românesc. Probleme de metodă (Evolution of Romanian neoliberalism. Methodological problems). ASUIist., 2004, 50, p. 175-190. 4368. *Buzatu, Gheorghe. Senatul României şi idealul unităţii naţionale integrale (1919-1940) (Senate of Romania and the ideal of integrate national unity (1919-1940). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 2-7. 4369. Chioveanu, Mihai. Feţele fascismului: politică, ideologie şi scrisul istoric în secolul XX (Facets of fascism: politics, ideology and historical writing in the 20th century). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2005, 369 p. 4370. *Costăchescu, Tiberiu. Acţiuni şi atitudini ale tineretului liberal (1944-1946) (Actions and attitudes of the liberal youth (1944-1946). Saeculum, 2005, 4, nr. 2, p. 90-96. 4371. Costea, Ion. Mişcarea legionară - forme de organizare şi de activitate subterană (The Iron-Guard movement organization and underground activity). Orizont buzoian, 2006, 2, nr. 2, p. 35-70. 4372. *Crăciun, Corneliu. Contribuţii la istoria Mişcării Legionare (1935-1943) (Contributions to the Legionary Movement (1935-1943). RIC, 2006, 1, nr. 2, p. 67-89. 4373. Cristoiu, Ion. De la Dosarele legiunii la Dosarele Securităţii. Eseuri, note, documente (From the files of the Iron Guard to the files of Securitate). Bucureşti, Ed. Historia, 2006, 296 p. 4374. Dina, Doru; Teodorescu, Dorin. Mişcarea legionară sub lupa poliţiei. Documente (Iron Guard under police attention. Documents). Volum îngrijit de Doru Dina, Dorin Teodorescu. Slatina, Ed. Fundaţiei "Universitatea pentru toţi", 2005, 201 p. 4375. *** Documente britanice despre România anilor 19401945 (British documents about Romania between 1940-1945). Ediţie de Ionel Sârbu. Iaşi, Ed- Junimea, 2004, 286 p. 4376. Dorin, Mihai. România de la comunism la mineriade (Romania, from communism to mineriade). Bucureşti, Ed. Institutul Cultural Român, 2006, 387 p. 4377. *** Das Dossier der Legionärbewegung. Bucureşti, Elisavaros, 2004, 504 p. 4378. Dulcă, Mircea. "Directoratele" în sistemul teritorialadministrativ românesc (1929-1931) ("The directorates" in the Romanian territorial-administrative system (1929-1931). CTC, 2006, 3, nr. 9-10, p. 53-59. 4379. Filipescu, Sergiu. Aspecte privind dotarea cu nave a flotei maritime comerciale după al doilea război mondial (Aspects regarding ship supply of the commercial navy fleet after World War II). MareaN, 2004, 14, nr. 1, p. 18-21. 4380. Iacoboaie, Radu. Ce se întâmplă în România? Ediţia a II-a revizuită şi adăugită (What's going on in Romania? 2nd revised and added edition). Iaşi, Ed. Pim, 2005, 316 p. 4381. Iliescu, Ion. Viaţa politică între violenţă şi dialog (Political life between violence and dialog). Bucureşti, Ed. Semne, 2005, 320 p. 4382. Ioan, Grigore Olimp. Cronica unor destine (The chronicle of some destinies). Bucureşti, Vremea, 2004, 670 p. 4383. Leicu, Ioan. Liniamente ale regimului politic nedemocratic din România (1938-1989) (Directions of the undemocratic political regime in Romania (1938-1989). AUBV, 2002, nr. 1-2, p. 183-202. 4384. Martin, Antoniu. Economie şi societate în judeţul Arad. Un studiu asupra agriculturii anilor 1944-1948 (Economy and society in Arad county. A study on agriculture between 1944-1948). Arad, Ed. Mirador, 2004, 100 p. 4385. Maxim, Mihai. Serviciul de informaţii al Lupeascăi (The Intelligence Service of Madame Lupescu). Historia,

156

2006, 5, nr. 51, p. 40-47. 4386. *** Mişcarea Legionară în ţară şi în exil. Puncte de reper (1919-1980) (Iron Guard in the country and abroad. Landmarks (1919-1980). Cronolgie documentară de Dinu Zamfirescu,. Bucureşti, Pro Historia, 2005, 215 p. 4387. Moisa, Gabriel. Tulburări bolşevice în Oradea şi Bihor în a doua jumătate a anului 1919 (Bolshevik troubles in Oradea and Bihor in the second half of 1919). A Som., 2005, 4, p. 105-114. 4388. Neagoe, Stelian. Cazul social-democraţilor români (The case of the Romanian social-democrats). Bucureşti, Ed. Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, 371 p. 4389. *Pecican, Ovidiu. România. Dileme şi tendinţe (Romania. Dilemmas and trends). Altera, 2003, nr. 9, p. 112131. 4390. Popa, Traian. Din istoria Partidului Naţional Liberal. Vol. II (About the history of the National Liberal Party. Vol. II). Giurgiu, Ed. Pelican, 2004, 387 p. 4391. *Radu, Raisa; Radu, Homer. Dimensiunile optime ale proprietăţii ţărăneşti în lumina dezbaterilor din primul deceniu de după reforma agrară din 1921 (The proper dimensions of the peasant's propriety in the debates of the 1st decade after the agrarian reform of 1921). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 225-231. 4392. Radu, Sorin. Pactul de la Ciucea un joc politic contestat şi de maghiari şi de români (The Pact from Ciucea, a political game contested by both the Magyars and the

Romanians). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 18-23. 4393. Săndulescu, Valentin. Fascism and its Quest for the "New Man": The Case of the Romanian Legionary Movement. SH, 2004, 4, p. 349-361. 4394. Sofronie, Rodica. Partidul Naţional Liberal în perioada 1919-1921 (The National Liberal Party between 1919-1921). BŞUPSI, 2005, nr. 1, p. 92-94. 4395. Stancu, Constantin-Răducu. Despre doctrina legionară (About the legionary doctrine). RIC, 2006, 1, nr. 4, p. 13-24. 4396. Stângaciu, Anca. Capitalul italian în economia românească între anii 1919-1939 (The Italian capital in the Romanian economy between 1919-1939). Cluj-Napoca, Ed. Efes, 2004, 272 p. 4397. Szabó, Levente. Prizonieratul în memoria individuală (Captivity in individual memory). AIO, 2006, 7, p. 93-125. 4398. Ştirban, Marcel; Bucur, Marius; Cosma, Ghizela; Ivan, Adrian; Sălăgean, Marcela; Ţârău, Virgiliu. Istoria contemporană a României (Contemporary history of Romania). Coordonator Marcel Ştirban. Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2001, 416 p. 4399. Tănase, Tiberiu. Mişcarea legionară, de la rebeliune până în mai 1948 (The legionary movement, since the rebellion until May 1948). RIM, 2004, nr. 4-5, p. 76-85. 4400. Tone, Mihaela; Păunescu, Cristian. Istoria Băncii Naţionale a României în date. Vol. I (1880-1914) (The history of the National Bank of Romania in data). Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005, 470 p.

c. BISERICĂ ŞI RELIGIE
4401. Albu, Alin. Preoţi ortodocşi din Arhiepiscopia de Alba Iulia care au suferit detenţie în închisorile comuniste (Orthodox priests from Alba Iulia diocese who underwent imprisonment in communist prisons). RT, 2005, 15, nr. 1, p. 16-37. 4402. Anania, Valeriu. Pro memoria. Acţiunea catolicismului în România interbelică. Ediţia a II-a (Pro memoria. The action of Catholicism in interwar Romania). Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2005, 111 p. 4403. Basa, Gabriel. Preoţi, teologi şi călugări hunedoreni în închisorile comuniste (Priests, theologists and monks from Hunedoara in the communist prisons). Alt B., 2005, 16, nr. 4-6, p. 68-85. 4404. Bodeanu, Denisa Florentina. "Între libertate şi persecuţie". Aspecte privind raporturile dintre biserica baptistă şi regimul comunist din România (1948-1989) ("Between freedom and persecution". Aspects regarding the relations between the Baptist church the the communist regime in Romania (1948-1989). RI, 2006, 17, nr. 5-6, p. 35-62. 4405. Braga, Corin. Descents dans les paradis souterrains. Trans R, 2006, 15, nr. 2, p. 51-64. 4406. Bucur, Ioan-Marius. Din istoria Bisericii GrecoCatolice Române (1918-1953) (From the history of Romanian Greek-Catholic Curch (1918-1953). Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, 288 p. 4407. Bujor, Ioan Toma. Oameni şi altare. O istorie a lăcaşurilor de închinare din Conferinţa Muntenia a Bisericii creştine adventiste de Ziua a Şaptea. 1920-2000. Vol. I (People and altars. A history of the places of worship belonging to the seventh day Adventist Church in Muntenia. 1920-2000). Bucureşti, Ed. Card, 2005, 386 p. 4408. Carciga, Dragoş. Maglavit - publicitatea sacrului 1935-1939 (Maglavit - publicity of the sacred - 1935-1939). Historia, 2006, 6, nr. 52, p. 18-23. 4409. Ciocian, Ioan. Aspecte privind activitatea Bisericii Române Unite din Transilvania. Districtele protopopiale Silvania şi Jibou în deceniul patru al secolului al XX-lea (Aspects regarding the activity of Romanian Church United with Rome, Greek-Catholic from Transylvania. Silvania and Jibou protopope districts in the fourth decade of the 20th century). AMP, 2005, 27, p. 349-368. 4410. Ciupea, Ioan; Todea, Stăncuţa. Penitenciarul Gherla - între documentele de arhivă şi memorialistică (1946-1964) (The penitentiary from Gherla between archives documents and memoirs (1946-1964). AMG, 2003-2005, 1-3, p. 117-138. 4411. Ciupercă, Ioan. Responsabilitatea Germaniei naziste în geneza şi execuţia Holocaustului antonescian. Observaţii preliminare (Responsability of Nazi Germany for the genesis and carrying out of Antonescu Holocaust. Preliminary observations). ASUIist., 2004, 50, p. 191-204. 4412. *Covaci, Maria Diana. Relaţii interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox şi grecocatolic Reghin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX (Interconfessional relations reflected in the documents of Reghin Orthodox and Greek-Catholic archpriest districts in the second half of the 19th century). RB, 2005, 19, p. 217-226. 4413. Crăciun, Corneliu. Întrebări legale despre mişcarea comunistă ilegală (Legitimate questions about the illegal communist movement). RBI, 2005, 3, nr. 5, p. 38-45. 4414. *** Cu timp şi fără timp. Arhiepiscopia Iaşilor în date

157

şi imagini 1990-2005 (Having and lacking time. Archbishopric of Jassy in images and dates 1990-2005). Iaşi, Ed. Trinitas, 2005, 280 p. 4415. *Cuc, Sorin. Activitatea senatului epitropesc al episcopiei ortodoxe de Oradea între 1920-1940 (The activity of the senate of the Orthodox diocese from Oradea between 1920-1940). CTC, 2005, 3, nr. 4-7, p. 54-60. 4416. Enache, George. Ortodoxie şi putere politică în România contemporană. Studii şi eseuri (Orthodoxy and political power in contemporary Romania. Studies and essays). Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, 590 p. 4417. *Erdő, János. Biserica unitariană (The Unitarian church). Altera, 2002, nr. 8, p. 247-271. 4418. Făgăraş, Sabin. Activitatea legislativă a colegiului capitular al eparhiei de Cluj-Gherla în perioada 1987-1990 (The legislative activity of the college of the diocese ClujGherla between 1987-1990). Studia t. cat., 2004, nr. 1, p. 323330. 4419. Florea, Călin. Biserica română unită greco-catolică din fostele judeţe Mureş-Turda şi Târnava Mică 1945-1972 (The Greek-Catholic Church in the former counties MureşTurda and Târnava Mică 1945-1972). Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, 312 p. 4420. Hámori, Péter. Észak-Erdélyi egyházak és társadalom 1940 és 1944 között (Churches and society in Northern Transylvania between 1940-1944). Ker Sz, 2006, 17, nr. 10, p. 8-14. 4421. Harosa, Liviu-Marius. Aspecte privind manifestările de voinţă pioasă în dreptul canonic catolic (Aspects of pious will in the Catholic canonical law). Studia iu., 2004, 49, nr. 12, p. 52-88. 4422. *Manciulea, Ştefan. Propaganda revizionistă maghiară şi românii din secuime (The Hungarian revisionist propaganda and the Romanians from the Szeklers land). Dac, 2006, nr. 24, p. 62-65. 4423. Mesaroş, Simion. Flagrant în Coplean (Flagrant in Coplean). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 29-36. 4424. *** Mitropolia Clujului, Alba Iuliei, Crişanei şi Maramureşului (The Metropolitan Seat of Cluj, Alba Iulia, Crişana and Maramureş). Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2005, 157 p. 4425. Moise, Emil. Relaţia Stat-Biserică în privinţa educaţiei religioase în şcolile publice din România (The relationship between State and Church in the religious education in the Romanian public schools). Altera, 2004, 10, p. 167-193. 4426. Moisin, Anton. Martirologiul românesc. Vol. I (Romanian martyrdom. Vol. I). Sibiu, Ed. Imago, 2004, 327 p. 4427. Moisiu, Octavian. Rezistenţa greco-catolică din Victoria (The Greek-Catholic resistance in Victoria). Studia t. cat., 2004, nr. 3, p. 37-40. 4428. Moraru, Alexandru. Câteva aspecte din activitatea de asistenţă socială a Bisericii Ortodoxe Române între anii 19902000 (Some aspects from the social activity of the Romanian Orthodox Church between 1990-2000). Studia t. ort., 2004, nr. 1-2, p. 15-27. 4429. Moraru, Alexandru. Scurt istoric al Eparhiei Ortodoxe Române a Vadului, Feleacului şi Clujului 1921-2006 (Short history of the Orthodox Romanian diocese of Vad, Feleac and Cluj, 1921-2006). Cluj-Napoca, Ed. Renaşterea, 2006, 418 p. 4430. Nenciu, Gheorghe. O mărturisire [Înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe de Alba Iulia (1975)] (A confession: the

foundation of the Orthodox Diocese in Alba Iulia (1975). ÎP, 2005, 21, p. 29-38. 4431. Nica, Emilian. Acţiuni religioase şi politice din Mitropolia Moldovei în prima jumătate a secolului al XX-lea (Religious and political actions in Metropolitan Church of Moldavia in the 20th century). ASUIteol., 2005, 10, p. 55-72. 4432. Onişor, Remus. Şematismul Eparhiei [Alba] (The Shematism of the Diocese [Alba]). ÎP, 2005, 21, p. 94-141. 4433. Păcurariu, Mircea. Preoţi sibieni şi braşoveni în închisorile comuniste (New testimonies about Stephen the Great and Saint in Şcheii Braşovului). RT, 2004, 14, nr. 4, p. 33-64. 4434. Păcurariu, Mircea. Preoţi şi teologi din Arhiepiscopia Sibiului morţi în închisorile comuniste (Priests and theologians from the diocese of Sibiu, dead in the communist prisons). RT, 2005, 15, nr. 1, p. 11-15. 4435. Păiuşan, Cristina. Biserica Ortodoxă Română şi Securitatea (The Romanian Orthodox Church and the Securitate). Historia, 2006, 6, nr. 59, p. 27-32. 4436. Pinca, Petru. Scurt istoric al Eparhiei Armatei Române (1921-1948) (Short history of the Diocese of the Romanian Army (1921-1948). ÎP, 2005, 21, p. 154-158. 4437. Popa, Mircea. Rezistenţa Bisericii Greco-Catolice şi lupta ei pentru supravieţuire şi reafirmare (The resistance of the Greek-Catholic Church and its struggle for survival and reaffirming). Memoria, 2004, nr. 47-48, p. 53-62. 4438. Racoveanu, Gheorghe. Mişcarea legionară şi biserica (The legionary movement and the church). Prefaţă de Constantin Papanace. Bucureşti, Samizdat, 2004, 88 p. 4439. *Românaşu, Radu. Activitatea cultural-religioasă şi filantropică a asociaţiei "Oastea Domnului" - filiala Oradea în perioada interbelică (The cultural-religious and philantrophical activity of the association "Oastea Domnului" - Oradea, during interwar). CTC, 2005, 3, nr. 4-7, p. 19-30. 4440. Rus, Laura. Compartimentul de asistenţă socială al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Albei Iuliei (The Assistance Department of the Romanian Orthodox Diocese of Alba Iulia). ÎP, 2005, 21, p. 145-153. 4441. Scurtu, Ioan. Biserica la cheremul dictaturilor (The church at the mercy of dictatorships). Historia, 2005, 2, nr. 40, p. 20-28. 4442. Seiche, Fabian. Preoţi din eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului arestaţi în anii 1948-1964 (The characteristics of Christian morality in the thinking of Saint Ioan Gură de Aur). RT, 2005, 15, nr. 2, p. 54-88. 4443. Şaramet, Oana. Separaţia puterilor în Constituţia Franţei de la 1958 şi în Constituţia României de la 1991 (Separation of powers in the 1958 Constitution of France and 1991 Constitution of Romania). BŞUCDC, 2001, 2, p. 253259. 4444. *Şincan, Anca. Ecumenism as politics patterns in the solution of Romanian Orthodox church - Romanian Greek Catholic church crisis in the early 1990's. SUPMH, 2005, nr. 5, p. 243-254. 4445. *Şincan, Anca. Liviu Stan sau despre unele războaie facţionale din Biserica Ortodoxă Română (Liviu Stan or some faction wars within the Romanian Orthodox Church). SMIC, 2006, nr. 5, p. 235-238. 4446. Şincan, Anca. "Şi eu joc pe cine-mi place... " Poziţia Ministerului Cultelor în activitatea cultelor religioase în anii '50 ("I turn in whom I like... " The attitude of the Ministry of Cults regarding the activity of religious cults in the fifties). RI,

158

2006, 17, nr. 5-6, p. 63-70. 4447. Ştirban, Aurelia; Ştirban, Marcel. Din istoria Bisericii Române Unite de la 1918 la 1941 (From the history of the Romanian Greek Catholic Church from 1918-1941). Satu Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2005, 378 p. 4448. Tănase, Stelian. Clienţii lu' tanti Varvara. Istorii clandestine (Aunt Varvara's customers. Clandestine histories). Bucureşti, Ed. Humanitas, 2005, 513 p. 4449. *Tomka, Miklós. Religiozitatea în Transilvania în perspectivă comparativă (Religion in Transylvania in comparative perspective). Altera, 2003, nr. 9, p. 252-271. 4450. Traşcă, Ottmar. Aspecte ale relaţiei Stat - Biserică în România postbelică reflectate în documente din arhivele maghiare (Aspects of the State - Church relation in postwar Romania, reflected by the documents from the Hungarian archives). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 224-252. 4451. *Turlea, Petre. Bisericile maghiare şi acţiunea antiromânească (1944-1947) (The Hungarian churches and the anti-Romanian activity). AUDC ist., 2005, nr. 6, p. 249-259. 4452. Ţugui, Pavel. Catedrala din municipiul Rădăuţi. Amintiri şi documente (The cathedral from Rădăuţi. Memoires

and documents). ANB, 2003, 10, nr. 2, p. 487-492. 4453. Vasile, Cristian. Elita greco-catolică din judeţul Satu Mare sub lupa Securitaţii (The Greek - Catholic elite from Satu - Mare under the sight of Securitate). AIR, 2004, 1, nr. 2, p. 301-307. 4454. Vasile, Cristian. Rezistenţa ierarhiei ortodoxe în faţa presiunilor politice în anii 1946-1948 (The resistance of the Orthodox hierarchy to political pressure in 1946-1948). A tot., 2005, 13, nr. 46-47, p. 41-54. 4455. Vicovan, Ioan. Înfiinţarea Patriarhatului Bisericii Ortodoxe Române (1925) în lumina informaţiilor contemporane şi a documentelor din Arhiva M. M. B. (Foundation of the Patriarchate of the Romanian Orthodox Church (1925) in the light of contemporary information, and the M. M. B. archive documents). ASUIteol., 2005, 10, p. 7-22. 4456. Vintilă, Ovidiu. Originea secularismului contemporan, generată de o pseudo-spiritualitate confesională modernă şi post-modernă (The origin of contemporary secularism, generated by a modern and post-modern confessional pseudospirituality). RT, 2005, 15, nr. 4, p. 192-218.

d. ARMATĂ
4457. Banu, Florian. Activitatea Direcţiei de Informaţii externe a Securităţii - între atribuţiile oficiale şi acţiunile reale (1951-1989) (The activity of Foreign Intelligence Division of the Securitate - between official responsabilities and actual actions (1951-1989). CB, 2005, nr. 1, p. 99-111. 4458. *Brădeanu, Nicolae. Necesitatea reconcilierii dintre Biserica Ortodoxă şi cea Greco-Catolică (The necessity of reconciliation between the Orthodox Church and the Greek catholic church). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 73-77. 4459. Carp, Cornel; Manea, Vasilica. Activitatea Comisiei Militare Române în Franţa (1919-1924) (The activity of the Romanian Military Commission in France (1919-1924). Argesis, 2004, 13, p. 485-491. 4460. Costache, Doru; Costache, Mircea; Costache, Brânduşa. Problema evreiască în România Modernă. Atitudinea Bisericii Ortodoxe Române (The Jewish question in Modern Romania. The attitude of the Romanian Orthodox Church). Ortodoxia, 2005, 56, nr. 3-4, p. 257-269. 4461. Cuc, Sorin. Manifestări ale autorităţilor bisericeşti din Oradea faţă de Concordatul cu Vaticanul (Manifestations of the Ortodox authorities from Oradea towards the Vatican concordate). RBI, 2005, 3, nr. 5, p. 29-32. 4462. Drăghici, Lucian. Serviciul istoric şi Arhivele Armatei Române. 1920-1928 (The historical service and the Archives of the Romanian Army). Document, 2005, 8, nr. 2-3, p. 54-59. 4463. Duţu, Alesandru. Armata română în situaţie de criză: februarie 1945- decembrie 1989 (Crises in the Romanian army: February 1945 - December 1989). Caietele Revol., 2006, 2, nr. 1, p. 54-57. 4464. Giurgiu, Luminiţa; Stănescu, Manuel; Drăghici, Lucian; Ţucă, Cornel. În slujba muzei Clio. O istorie a serviciului istoric al Marelui Stat Major 1920-1945 (Serving the muse Clio. A history of the historical activity of the general headquarters 1920-1945). Coordonatori: Alexandru Oşca, Florin Şperlea, Studiu introductiv, cronologie şi note de Alexandru Oşca, Florin Şperlea. Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 417 p. 4465. Gúdor, Botond. Biserica Greco-Catolică între 19181948. Consideraţii generale (The Greek-Catholic church between 1918-1948. General considerations). A Blas., 2002, 1, p. 261-278. 4466. Hentea, Călin; Scafeş, Cornel; Şerbănescu, Horia. Armata română în misiuni internaţionale (1991-2003) (The Romanian army in international missions). Bucureşti, CNI Coresi, 2004, 80 p. 4467. *** Însemne ale rangului de mareşal al armatei române (Signs of the rank of marshal of the Romanian Army). Bucureşti, Ed. Muzeul Militar Central, 2006, 315 p. 4468. Marinescu, Constantin-Ion. Marina militară română în perioada interbelică (Romanian military navy during the interwar period). GMR, 2006, 17, nr. 2, p. 175-181. 4469. Miler, Didi. Apărarea teritoriului naţional în concepţia strategică a României în perioada interbelică (Defending the national territory in the strategic concept of interwar Romania). GMR, 2005, 16, nr. 6, p. 160-165. 4470. Moşincat, Constantin. Consideraţii referitoare la fortificaţia militară a frontierei de vest a României (19301940) (Considerations regarding military fortification of the the Western frontier of Romania (1930-1940). CB, 2006, nr. 2, p. 83-92. 4471. Moşincat, Constantin. Planul de campanie "Avram Iancu" 1939-1940 ("Avram Iancu" campaign plan 1939-1940). CB, 2005, nr. 1, p. 56-61. 4472. Moşincat, Constantin. Servituţi şi exproprieri pentru construcţia liniei fortificate din vestul României (Servitudes and expropriations for constructing the fortified line in Western Romania). CB, 2005, nr. 2, p. 54-57. 4473. Nicolescu, Andrei. Aspecte ale colaborării militare româno-turce în perioada interbelică (1934-1939) (Aspects of the Romanian-Turkish military colaboration in the interwar period (1934-1939). CB, 2005, nr. 1, p. 62-73.

159

4474. Nicolescu, Andrei. Contracte esenţiale franco-române în domeniul securităţii în perioada anilor '20 ai secolului trecut (Essential French-Romanian contracts in the field of security during the 20s of the past century). CB, 2005, nr. 2, p. 26-32. 4475. *Nicolescu, Lenuţa. Contribuţii la studiul problemei educaţiei în armată în perioada interbelică (Contributions to the study of education question in the army in the interwar period). OXXI, 2006, 1, nr. 2, p. 26-35. 4476. Opriş, Petre. Industria românească de apărare înainte de înfiinţarea organizaţiei Tratatului de la Varşovia (Romanian Defence Industry before the foundation of the organization of the Warsaw Treaty). AIICN, 2005, 44, p. 463-482. 4477. Oşca, Alexandru. Starea de spirit a armatei române înaintea revoluţiei din decembrie (The state of mind of the Romanian army before the revolution from December '89). Caietele Revol., 2006, 2, nr. 1, p. 8-14. 4478. Otu, Petre. Ofiţeri ardeleni în oştirea română (Transylvanian officers in the Romanian army). MI, 2004, 38, nr. 12, p. 12-15. 4479. Petcu, Adrian Nicolae. Martiri ortodocşi ai Episcopiei Romanului în vremea comunismului (Orthodox martyrs of the Roman Diocese during the communism). Theologos, 2006, 1, nr. 1-6, p. 75-90. 4480. Petrescu, Nicolae. Marina română în sistemul de apărare a graniţei de est (1918-1921) (Romanian navy in the defending system of Eastern border (1918-1921). Argesis, 2004, 13, p. 451-465. 4481. Pobirci, Cristian Ioan; Pobirci, Ion. Formaţiunile de jandarni din Bihor. Pregătire, executarea misiunilor şi culegerea de informaţii (1930-1944) (Bihor gendarme formations. Training, performance of missions and information collection (1930-1944). CB, 2005, nr. 1, p. 49-55. 4482. Pobirci, Ioan Cristian; Pobirici, Ion. Jandarmii români şi tezaurul Poloniei (Romanian gendarmes and the treasure of Poland). CB, 2005, nr. 2, p. 52-53. 4483. Pobirci, Ion; Pobirci, Ioan Cristian. Aspecte din activitatea informativă a Jandarmeriei la graniţa de Vest (1935-1940) (Some aspects of the intelligence activity of the Gendarmerie at the Western borders (1935-1940). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 33-36. 4484. Preda, Gavril. Apărarea graniţei de vest a României în perioada 1935-1939 (Defending the Western border of Romania during 1935-1939). CB, 2004, nr. 2, p. 54-60. 4485. Riţiu, Maria. Biografii exemplare din perioada rezistenţei Bisericii Greco-Catolice în Nord Vestul Transilvaniei (Exemplary biographies dating from the period of the Greek-Catholic resistance in North-Western Transylvania). AIO, 2005, 6, p. 211-240. 4486. Riţiu, Maria. Desfinţarea Bisericii Române Unite (1948) în memoria elitei bisericeşti (The dissolution of the Romanian Uniate Church (1948) in memory of the church elite). AIO, 2006, 7, p. 197-223. 4487. Rotaru, Jipa. Consideraţii generale asupra regiunii fortificate "Carol II" (General considerations on the fortified

region "Charles II"). CB, 2004, nr. 2, p. 61-67. 4488. Scurtu, Costin. Consideraţii cu privire la politica de înzestrare a armatei române în deceniul al patrulea al secolului XX (Considerations regarding the policy of endowment of the Romanian army in the 4th decade of the 20th century). CB, 2006, nr. 2, p. 80-82. 4489. Scurtu, Ioan. Armata română de la onoruri la strâns recolta şi săpat drumuri (The Romanian army from honours to gathering the harvest and digging roads). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 80-87. 4490. *** Serviciul credincios. Vol. 2. 15 ani de activitate a filialei Bihor (Devoted service. Vol. 2. 15 years of activity of Bihor affiliate). Coordonator Ioachim Sima. Oradea, Ed. Tipo MC, 2003, 220 p. 4491. Spânu, Alexandru Alin. Militari din unităţile Diviziei a 3-a Infanterie suspecţi de activităţi subversive (1932) (Soldiers from the 3rd Infantry Division suspected of subversive actions (1932). Argesis, 2004, 13, p. 501-504. 4492. *Şoitariu, Mihai. Colaborarea militară românopoloneză între anii 1933-1938 (Romanian-Polish military colaboration between 1933-1938). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 4950. 4493. Şperlea, Florin. 1968. Relegitimarea lui Ceauşescu (Re-legitimating Ceauşescu). MI, 2006, 40, nr. 4, p. 48-52. 4494. *Trandafir, Alice. Cimitirul Eroilor în atenţia garnizoanei Piteşti (Heroes' Cemetery under the Piteşti garrison care). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 63-65. 4495. Ţucă, Cornel. Repatrierea Legiunii de voluntari ardeleni şi bucovineni din Siberia (1920) (Repatriation of the Transylvania and Bukovina volunteer legion from Siberia (1920). CB, 2004, nr. 2, p. 41-49. 4496. Ţucă, Cornel; Nicolae, Nineta. Repatrierea de către "Misiunea Militară Română în Siberia" a "Legiunii de voluntari transilvăneni şi bucovineni" (1920) (Repatriation of the "Legion of Transylvania and Bucowina volunteers" by the "Romanian Military Mission in Siberia" (1920). Argesis, 2004, 13, p. 437-450. 4497. Ungheanu, Mihai. Românii şi "tâlharii Romei". Război religios - război de imagine? (The Romanians and "the robbers of Rome". Religious war, war of image?). Bucureşti, Ed. Phobos, 2005, 443 p. 4498. Videnie, Nicolae. Sub semnul controversei: începuturile Serviciului de Informaţii al Jandarmeriei, în anii '30 (A matter in dispute: the beginnings of the Intelligence Service of the Gendarmerie during the thirties). DI, 2005, 10, nr. 4, p. 23-30. 4499. Zainea, Ion. Istoria unei universări: 20 aprilie 1919 (History of an anniversary: April 20, 1919). CB, 2005, nr. 1, p. 11-31. 4500. *** 55 de ani de paraşutism militar modern românesc (1950-2005) (55 years of Romanian modern military parachutism). Bucureşti, Ed. Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2006, 60 p.

e. STAT, DREPT, INSTITUŢII
4501. Bercea, Raluca. Les enjeux actuels du droit comparé: l'expérience européenne et l'experience roumaine. Studia iu, 2005, 50, nr. 2, p. 2-16. 4502. Breban, Ludovica. Banca Populară "Învăţătorul Sălăjean" Zalău (The Popular Bank "Învăţătorul Sălăjean" Zalău). ŞN, 2003, 9, nr. 2, p. 59-61. 4503. Brezeanu, Ortensa. Pagini din istoria criminologiei româneşti (Pages from the history of Romanian criminology).

160

SDR, 2005, 17, nr. 1-2, p. 143-151. 4504. Crăciun, Marin. Instituţia Prefectului în spaţiul public (The institution of the prefect in the public area). Saeculum, 2005, 4, nr. 1, p. 155-160. 4505. *Mircea, Ionela. Instituţia prefectului şi instituţia prefecturii între 1918-1940 (Prefect institution and prefecture administration between 1918-1940). Apulum, 2005, 42, p. 403412. 4506. Miţărel, Gheorghe. Determinări legislative ale apărării naţionale în perioada 1920-1940 (Legislative resources of national defence during 1920-1940). GMR, 2005, 16, nr. 6, p. 151-159. 4507. *Narai, Eusebiu. Organizarea administrativ-teritorială a judeţului Severin în anii 1918-1950 (Administrativeterritorial organization of Severin county during 1918-1950). AB, 2004-2005, 12-13, p. 443-450.

4508. Pobirci, Ion; Pobirci, Ion Cristian. Jandarmeria bihoreană (The gendarmery from Bihor). Oradea, Ed. Tipo MC, 2005, 141 p. 4509. Scafeş, Cornel I; Şerbănescu, Horia Vl. ; Scafeş, Ioan I. Trupele bilndate din armata română (1919-1947) (The armoured troops of the Romanian army). Bucureşti, Ed. Oscar Print, 2005, 179 p. 4510. Seserman, Dumitru. Divizia 8 Infanterie în Pocuţia. Mai 1919 - august 1919 (Division 8 Infantry in Pocuţia. May 1919 - August 1919). BUNA, 2004, nr. 3, p. 45-62. 4511. Vallasek, Magdolna Márta. Az 1918. évi egyesülést követő jogegyesítési folyamat kérdése Romániában (The question of the unification of the juridical system after the union of 1918). MK, 2004, 9, nr. 1-2, p. 573-590. 4512. Zănescu, Ionel. Justiţie în Bucureştii de odinioară (Justice in old Bucharest). MI, 2005, 39, nr. 8, p. 13-15.

f. POLITICĂ EXTERNĂ
4513. Atanasiu, Carmen. The "Danube Question" - An International Law'a Problem. RNMY, 2004, 7, p. 157-116. 4514. Barbu, Bogdan. 50 de ani în aşteptarea Americii (Waiting for America for 50 years). Historia, 2006, 6, nr. 53, p. 35-59. 4515. Bolborici, Ana-Maria. România în sistemul relaţiilor internaţionale în sec. XX-XXI: fragmentare şi integrare (Romania within international relation system in the 20th-21st centuries: fragmentation and integration). BŞUCDC, 2005, 6, p. 55-59. 4516. Bratu, Doru. Istoria relaţiilor României cu ţările Americii Latine (1966-2000) (The history of the relationship between Romania and Latin America (1966-2000). Bucureşti, Ed. Fundaţiei "România de Mâine", 2004, 264 p. 4517. Buiga, Ana-Maria. România şi instituţiile europene şi euro-atlantice din perspectiva securităţii naţionale (Romania and European and Euro-Atlantic institutions from the national security perspective). BŞUCDC, 2002, 3, p. 26-30. 4518. Buzatu, Gheorghe. Basarabia şi iar Basarabia (Bessarabia and Bessarabia again). Historia, 2006, 6, nr. 60, p. 3-14. 4519. Chiriţă, Romulus. Rolul diasporei în procesul integrării României în Uniunea Europeană (The role of Romanian diaspora in Romania's integration process into the European Union). BŞUCDC, 2005, 6, p. 72-76. 4520. Chiriţoiu, Mircea. Între David şi Goliath. România şi Iugoslavia în balanţa războiului rece (Between David and Goliath. Romania and Yugoslavia in balance of the cold war). Volum îngrijit şi studiu introductiv de Silviu B. Moldovan, Editor Gh. Buzatu. Iaşi, Ed. Demiurg, 2005, 488 p. 4521. Comşa, Ioan. Cronologia relaţiilor româno-americane. Contacte "relaţii culturale, economice, consulare şi diplomatice 1913 - 1944 (The chronology of the Romanian American relations. Contacts, cultural, economical, consular and diplomatic relations). RRA, 2005, 10-11, p. 59-64. 4522. Constantin, Ion. Din istoria Poloniei şi a relaţiilor româno-polone (From the history of Poland and RomanianPolish relations). Cuvânt înainte de Georgeta Filitti. Bucureşti, Biblioteca Bucureştilor, 2005, 309 p. 4523. Constantin, Ion. Relaţiile româno-polone (RomanianPolish relations). BBuc, 2004, 7, nr. 10, p. 21-26; nr. 11, p. 2226. 4524. Dascălu, Nicolae. Nici pace, nici război. RomâniaUngaria, 1919-1940 (Neither peace, nor war. RomaniaHungary, 1919-1940). Bucureşti, Ed. Universităţii, 2004, 380 p. 4525. *Denize, Eugen. România şi Planul Marshall (Romania and the Marshall Plan). SAI, 2005, 70, p. 60-71. 4526. *Drugău, Tiuţa. Statutul militarilor italieni din România după instaurarea guvernului Badoglio (The status of Italian marines in Romania after the installation of the Badoglio government). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 27-31. 4527. Dumitraşcu, Lavinia-Dacia. Un veac de nesingurătate: relaţii între România şi Columbia în secolul al XX-lea (One hundred years of non-solitude: relations between Romania and Columbia in the 20th century). Constanţa, Ed. Muntenia, 2006, 297 p. 4528. Dumitru, Laurenţiu-Cristian. Atitudinea României faţă de criza cehoslovacă din 1968. Consideraţii de ordin geopolitic (Romania's attitude towards Czechoslovakia in 1968. Geopolitical considerations). BUNA, 2004, nr. 3, p. 215223. 4529. *Dumitru, Laurenţiu-Cristian. România la Organizaţia Naţiunilor Unite (Romania at the United Nations Organization). SAI, 2005, 70, p. 120-131. 4530. *Grad, Cornel. Linia demarcaţională provizorie cu Ungaria. Instalarea administraţiei româneşti în judeţele nordvestice (ianuarie-aprilie 1919) (Temporary borderline with Hungary. Establishment of Romanian administration in the North-Western counties (Jan. -April 1919). OXXI, 2006, 1, nr. 3, p. 10-21. 4531. Herţa Gongola, Laura. An Interpretation of Romanian-Jugoslav Relations according to Frederich H. Hartmann's Cardinal Principles. Studia eu, 2005, 50, nr. 2-3, p. 107-120. 4532. *Horváth, Gyula. Studiu comparativ privind politicile regionale ale Ungariei, Bulgariei şi României (A comparative study on regional policies of Hungary, Bulgaria and Romania). Altera, 2003, nr. 9, p. 36-46. 4533. Hrenciuc, Daniel. Problema Bucovinei în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris (1919-1920) (The question of Bukovina at the Peace Conference in Paris (1919-1920). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 195-208. 4534. Hrenciuc, Daniel. România şi Polonia - 1932-1939.

161

Relaţii politice şi diplomatice (Romania and Poland - 19321939. Political and diplomatical relations). Suceava, Ed. Universităţii Suceava, 2005, 268 p. 4535. *Jiang, Xu. 55 de ani de relaţii româno-chineze constante (55 years of Romanian-Chinese constant relations). RRSE, 2005, 1, nr. 1, p. 27-29. 4536. Liciu, Doru. 690 de refugiaţi spanioli salvaţi de drapelul românesc la Madrid (690 Spanish refugees saved by the Romanian flag in Madrid). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 2429. 4537. *** Mai aproape unii de alţii. În lumea relaţiilor polono-române (Closer to each other. The Romanian-Polish relations). Editori Stanislav Iachimovschi, Elzbieta Wieruszewska. Suceva, Ed. Uniunea Polonezilor din România, 2003. 4538. *Miloiu, Silviu. Consideraţii pe marginea procesului de decizie britanic cu privire la aderarea României la FMI şi BIRD în decembrie 1972 (Considerations on the British decision concerning Romania's joining the IMF and BIRD in December 1972). SMIC, 2006, nr. 5, p. 209-216. 4539. Olteanu, Constantin; Duţu, Alesandru; Antip, Constantin. România şi Tratatul de la Varşovia. Istoric. Mărturii. Documente. Cronologie (Romania and the Warsaw Pact. History. Testimonies. Documents. Chronology). Bucureşti, Ed. Pro Historia, 2005, 334 p. 4540. Pomogáts, Béla. Felelösség Erdélyért. Nemzetpolitikai jegyzetek (1988-1994) (The responsability for Transylvania. Geopolitical notes). Csikszereda, Pallas-Akadémia Kiadó, 2005, 280 p. 4541. Purici, Ştefan. Relaţii româno-ucrainiene în epoca contemporană (Romanian-Ukrainian relationships in the contemporary period). G Buc., 2003, 10, nr. 3-4, p. 32-40. 4542. *** Realităţi istorice din vestul şi nord-vestul Transilvaniei. Studii şi documente (Historical realities from the West and North-West Transylvania. Studies and documents). Coordonator Andrei Caciora. Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2006, 324 p. 4543. *** România interbelică în paradigmă europeană (Interwar Romania in the European paradigma). Coordonator Ion Agrigoroaiei. Iaşi, Ed.Universităţii Al.I.Cuza, 2005, 320 p. 4544. *** România în Consiliul de Securitate (Romania within the Security Council). Bucureşti, Agenţia Naţională de Presă Rompres, 2004, 172 p. 4545. *** România şi "Primăvara de la Praga" (Romania and "The Prague Spring"). Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Dan

Cătănuş. Bucureşti, Institutul Naţional pentru studiul totalitarismului, 2005, 101 p. 4546. Scurtu, Ioan. România şi marile puteri (1933-1940). Documente. Ediţia a II-a (Romania and the great powers (1933-1940). Documents. 2nd edition). Bucureşti, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 2006, 232 p. 4547. Sîrbu, Irinel. Izolarea politică a României şi problema Basarabiei (The political isolation of Romania and Bassarabia issue). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 143-156; CCS, 2005, 11, p. 125137. 4548. Stănescu-Stanciu, Teodora. Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est (1918-2000) (Political structures in Central and South-East Europe (1918-2000). Bucureşti, Ed. România de Mâine, 2005, 228 p. 4549. Şeicaru, Pamfil. Dunărea - fluviu la cinci mări. O problemă europeană în lumina controverselor românosovietice (The Danube - a river to five seas. An European problem in the light of Romanian-Soviet controversies). Prefaţă Aureliu Goci, , Ediţie îngrijită şi traducere de Ioan Dan Poenăreanu, Comentarii de Ioan Dan Poenăreanu, Ionel Muscalu, Constantin Stoenescu. Giurgiu, Ed. Pelican, 2006, 130 p. 4550. Tiţă, Magdalena. Politica guvernului comunist român în problema Cadrilaterului în perioada 1945-1948 (The policy of Romanian communist government regarding the question of Southern Dobruja during 1945-1948). CB, 2005, nr. 2, p. 8183. 4551. Tudor, Tiberiu. Istoria dramatică a teritoriilor româneşti ocupate. Tratatul cu Ucraina (The dramatic history of the Romanian territories under occupation. The Treaty with Ukraine). Bucureşti, Albatros, 2004, 236 p. 4552. *Tudorancea, Radu. Regional cooperation in SouthEast Europe in time and post cold war. HY, 2005, nr. 2, p. 3948. 4553. Ţârău, Virgil. Deschideri ale României spre Statele Unite la începutul anilor '60 ai secolului trecut (I) (Openings of Romania towards The United States at the beginning of the sixties of the past century). Tribuna, 2005, 4, nr. 62, p. 28-29, 31; nr. 63, p. 30. 4554. *Ungureanu, George. Divizarea Dobrogei şi apariţia "problemei Cadrilaterului" (Partition of Dobruja and the "Cadrilater problem"). OXXI, 2006, 1, nr. 1, p. 46-48. 4555. *Vergatti Ştefan Radu. Harta care ne doare executarea silită a României. 1920-1940 (The map that hurts the forced execution of Romania). Dac, 2003, nr. 12, p. 16-20.

2. ANII 1919-1937
a. SOCIETATE. ECONOMIE
4556. *Andrei, Gabriel. Coloniştii români timoceni din Cadrilater (The Romanian Timoc colonists from Quadrilater). MI, 2006, 40, nr. 11, p. 51-54. 4557. Armăşelu, Aurelian. Mărci de fabrică transilvane: 1934-1935 (Transylvanian's trade marks (1934-1935). Cumidava, 2003, 26, p. 231-237. 4558. *Barbu-Paul, Emanoil. Proprietatea funciară şi exploataţiile agricole după reforma agrară din 1921 (Land property and agricultural works after the agrarian reform of 1921). AO, 2004, 18, p. 113-128. 4559. *Báthory, Ludovic. Contabilitatea secretă a Societăţii "Lupeni" şi recalcularea producţiei de cărbune (1925-1930) (The secret bookkeeping of "Lupeni" Society and the recalculation of the coal production (1925-1930). AIICN, 2006, 45, p. 149-184. 4560. Báthory, Ludovic. Recalcularea producţiei de cărbune a Societăţii Petroşani conform datelor contabilităţii secrete (1921-1929) (The recalculation of coal production of the Petroşani Society based upon the data of the secret bookeeping, 1921-1929). AIICN, 2004, 43, p. 611-650.

162

4561. *Boca Stângaciu, Anca. Forestiera Feltrinelli Sibiu, importantă societate cu participare italiană din industria forestieră românească (1919-1939) (Feltrinelli Sibiu forest company, an important enterprise with Italian partnership in Romanian forest industry (1919-1939). RB, 2005, 19, p. 257262. 4562. Chefani-Pătraşcu, Steluţa. Particularităţi ale reformei agrare din 1921 în Teleorman (Characteristics of the agrarian reform of 1921 in Teleorman). Argesis, 2004, 13, p. 467-483. 4563. Cheramidoglu, Constantin. The activity of Braila's harbour during interwar. RNMY, 2004, 7, p. 144-148. 4564. Ciorbea, Valentin. The fluvial ports and (un) loading points of the Danube in the region of Dobruja between the wars (1918-1939). RNMY, 2004, 7, p. 149-156. 4565. Cornea, Lucia. Contribuţii documentare la istoricul societăţii "La Roche şi Darvas" în perioada interbelică (Documentary contributions to the history of the society "La Roche and Darvas" during interwar). RIC, 2006, 1, nr. 4, p. 512. 4566. Dărăban, Dorin. Activitatea Băncii Populare "Seineana" - Seini (1925-1931) (The activity of the Popular Bank "Seineana" - Seini (1925-1931). SC - Satu Mare, 20002004, 17-21, nr. 2, p. 119-124. 4567. Dobrescu, Vasile. Between idealism and pure reality peasantist economical doctrine. AIGS, 2004, 7, p. 297-308. 4568. Duţu, Mircea. Aristide Blank bancherul care s-a jucat cu nervii politicienilor (Aristide Blank the banker who played with the politicians'nerves). Historia, 2005, 2, nr. 40, p. 7-13. 4569. Eşanu, Leon. Tulburări în mediul universitar ieşean la sfârşitul deceniului trei al secolului XX (Troubles in the university life of Iassy at the end of the 3rd decade of the 20th century). SAHIR, 2005, 9, p. 215-242. 4570. *Gaftone, Vasile. Românizarea după Marea Unire (Romanization after the Great Union). PU, 2004, 7, nr. 3-4, p. 35-38. 4571. Hagigogu, Steriu T. ; Noe, Constantin; Muşi, Vasile Th. Colonizarea macedoromânilor în Cadrilater (Colonizing Macedoromanians in Southern Dobruja). Îngrijire ediţie şi prefaţă de Emil Ţîrcomnicu. Bucureşti, Ed. Etnologică, 2005, 172 p. 4572. Leuştean, Lucian. Evreii ardeleni şi conflictul dintre români şi maghiari pe teme educaţionale din primii ani postbelici (The Jews from Transylvania and the conflict between Romanians and Magyars for educational reasons, during the first post war years). SAHIR, 2005, 9, p. 188-214. 4573. *Mareş, Alexandru A. Repartiţia proprietăţii funciare din România în primele decenii ale secolului al XX-lea (Distribution of land property in Romania in the first decades of the 20th century). SAI, 2006, 71, p. 160-173. 4574. Mariska, Zoltán. Apáthy István politikai szereplése és pere (The political role of Apáthy István and his trial). Korunk, 2006, 17, nr. 3, p. 77-89. 4575. Máthé, András. Concordatul şi Acordul de la Roma. Aspecte economice (The Agreement with Rome. Economic aspects). AŞD, 2005, 1, p. 457-463. 4576. Mironov, Alexandru-Murad. O problemă a Siguranţei Statului: legăturile poştale cu U. R. S. S. în anii '30 (A question concerning the State security: the postal connections with the U. S. S. R. in the 30's). A. tot, 2006, 14, nr. 1-2, p. 7-18. 4577. Moşincat, Constantin. Preluarea Băilor Felix şi a

"castelului" de la Sânmărtin - Bihor pe seama statului român (The takeover of Băile Felix and the "castle" from Sânmărtin Bihor county by the Romanian state). RIC, 2006, 1, nr. 1, p. 50-53. 4578. *Narai, Eusebiu. Aspecte privind comerţul în judeţul Severin în perioada interbelică şi în anii celui de-al doilea război mondial (Aspects regarding the local trade in the Severin district during the interwar period and World Wwar II). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 307-320. 4579. Niţă, A. Unele aspecte privind evoluţia reţelei rutiere şi a celei feroviare pe teritoriul municipiului Braşov, în perioada interbelică (Some aspects regarding the evolution of the road and railway netwoork on the territory of Braşov City, in the interwar period). Studia ge., 2006, 51, nr. 2, p. 179-186. 4580. Pană, Virgil. Bănci româneşti şi bănci minoritare în Transilvania interbelică (Romanian banks and minority banks in interwar Transylvania). AMP, 2005, 27, p. 307-315. 4581. Pandea, Anca-Ruxandra. Colonizarea, politică de consolidare naţională? (Colonization, a policy of national reinforcement?). RIM, 2004, nr. 4-5, p. 70-75. 4582. Pop, Marin. Înfiinţarea Băncii Agrare din Cluj şi activitatea ei în perioada 1920-1922 (The foundation of the Agrarian Bank in Cluj and its activity between 1920-1922). AMP, 2005, 27, p. 251-277. 4583. Purici, Ştefan. Premisele reformei agrare din Bucovina (1918-1921) (The premises of the agrarian reform in Bukovina (1918-1921). ANB, 2005, 12, nr. 2, p. 467-481. 4584. Rădulescu, Mihai Sorin. Contribuţii la cunoaşterea francmasoneriei româneşti în primele trei decenii ale secolului al XX-lea (Lojile "Munca" şi "Unirea" din Bucureşti) (Contributions to the understanding of Romanian freemasonry in the first decades of the 20th century ("Munca" and "Unirea" masonic lodges in Bucharest). AIGS, 2004, 7, p. 233-265. 4585. *Râmneanţu, Vasile. Activitatea Reuniunii Femeilor Române din Timişoara şi provincie în perioada 1930-1940 (The activity of The Romanian Women Association in Timişoara and in the country 1930-1940). AB, 2002-2003, 1011, nr. 2, p. 515-532. 4586. Rişcuţa, Cristina. Societatea "Mica". Evoluţie economică. Probleme sociale şi investiţii culturale la Brad în perioada interbelică ("Mica" company. Economic evolution. Social problems and cultural investments in Brad during the interwar period). Apulum, 2004, 41, p. 579-607. 4587. Spânu, Alin. Spionaj şi contraspionaj la graniţa de est a României, 1920 (Espionage and counterespionage at the Eastern border of Romania, 1920). A tot., 2005, 13, nr. 48-49, p. 185-191. 4588. Spînu, George Cristian. Infracţionalitatea în mediul rural. Principalele caracteristici ale infracţionalităţii din mediul rural românesc în lunile ianuarie-februarie 1936 (Rural criminality in Romania, in January-February 1936). RRSB, 2006, 17, nr. 1-2, p. 56-72. 4589. Spînu, George-Cristian. Istoria criminalităţii. Scurtă analiză a activităţii Institutului Medico-Legal "Mina Minovici" în anul 1936 (The history of criminality. A short analysis of the activity of the Forensic Institute "Mina Minovici", in the year 1936). RRSB, 2005, 16, nr. 3-4, p. 345-351. 4590. Vasilovici, Dumitru. Evoluţia vieţii economice a Bucovinei după Marea Unire (1918-1928) (Evolution of the economic life in Bukovina after the Great Union (1918-1928). Suceava, 2002-2003, 29-30, nr. 2, p. 209-218.

163

b. POLITICĂ INTERNĂ
4591. Beke, Ibolya. Colaborarea politică dintre Partidul poporului şi Partidul maghiar în perioada 1926-1927 (Political collaboration between People's Party and Hungarian Party during 1926-1927). RB, 2003, 17, p. 271-274. 4592. *Bosoancă, Traian. Alegerile parlamentare din maiiunie 1920, în judeţul Mureş-Turda (The parliamentary elections of May-June 1920 in the Mureş-Turda county). Marisia, 2003, 27, p. 343-350. 4593. Bruja, Radu Florian; Ciobanu, Vasile. The Communist Party in Bukovina. The period of its legal function (1921-1924). CCS, 2005, 11, p. 111-118. 4594. Buruiană, Ovidiu. Partidul Naţional Liberal şi actul restaurării (iunie 1930) (The National Liberal Party and the act of restoration (June 1930). AIIX, 2005, 42, p. 271-293. 4595. Buruiană, Ovidiu. Partidul Naţional Liberal şi necesitatea reorganizării politice (The National Liberal Party and the necessity of political reorganization). AIR, 2005, 2, nr. 1, p. 136-153. 4596. Calafeteanu, Ion. Titulescu - "pila" lui Argetoianu (Titulescu - Argetoianu's "favourite"). Historia, 2006, 5, nr. 51, p. 3-5. 4597. *** Casa Regală. Documente oficiale. Inventar arhivistic. Vol. III (1930-1937) (The Royal House. Official documents. Archive inventory. Vol. III (1930-1937). Bucureşti, [s. n. ], 2005, 293 p. 4598. *Chioveanu, Mihai. Religious politics and politics of religion in 1930 Romania: The "redemptive" hyper nationalism of the Legion of "Archangel Michael". SH, 2006, nr. 6, p. 163-178. 4599. *Chistol, Aurelian. Consideraţii privind tentativa de complot antiregal din 8 aprilie 1934 (Opinions regarding the April 8, 1934 attempt of anti-royal plot). OXXI, 2006, 1, nr. 4, p. 17-21. 4600. Chistol, Aurelian. Raporturi ale guvernării Tătărescu cu Partidul Comunist (1934-1937) (Relationships of the Tătărescu government with the Communist Party (1934-1937). Argesis, 2005, 14, p. 597-612. 4601. Costea, Ion. Aspecte din mişcarea legionară la Buzău (Aspects regarding the legionary movement in Buzău). O Buz., 2003, 1, nr. 1, p. 3-94. 4602. Gafiţa, Vlad. Câteva consideraţii asupra dificultăţilor guvernării Bucovinei sub conducerea lui Iancu Flondor în primul an după Unire (Some considerations about the difficulties of Iancu Flondor's government of Bukovina, in the first year after the Union). ANB, 2005, 12, nr. 1, p. 63-71. 4603. Gruber, Gabriela. Poziţia P. N. L. (Gh. Brătianu) faţă de problema naţională şi curentele politice extremiste (PNL (Gh. Brătianu) point of view regarding the national issue and the extremist political trends). AICS, 2005, 12, p. 37-56. 4604. Guber, Daniela. Poziţia P. N. L. (Gh. I. Brătianu) faţă de principalele probleme ale vieţii politice (1930-1938) (The attitude of N. L. P (Gh. I. Brătianu) regarding the main problems of the political life (1930-1938). AICS, 2000-2004, 7-11, p. 85-104. 4605. Ivan, Adrian Liviu. Stat român, minorităţi şi Societatea Naţiunilor. "Cazul Bunurilor private ale Ciucului" (Romanian state, minorities and the Society of Nations. "The case of Ciuc private assets"). RB, 2003, 17, p. 267-269. 4606. Maner, Hans-Christian. Parlamentarismul în România (1930-1940) (Parliamentarism in Romania (19301940). Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004, 477 p. 4607. Minuţ, Adolf. Activitatea Partidului Naţional Agrar (1932-1935) (The activity of the Agrarian National Party from Romania, 1932-1935). AMM, 2001-2003, 22-24, nr. 1, p. 423432. 4608. Mioc, Laurenţiu. Aspecte contrainformative şi de contraspionaj în Banatul românesc între 1919-1935 (Counterintelligence aspects in the Romanian Banat between 19191935). CB, 2005, nr. 2, p. 33-35. 4609. Moghior, Neculai. Eroi uitaţi - propuneri pentru o eventuală temă de cercetare (Forgotten heroes - proposals for a possible research topic). CB, 2005, nr. 2, p. 21-25. 4610. Moşneagu, Bogdan. Ceremoniile publice, Biserica Ortodoxă şi regimul carlist (Public ceremonies, the Orthodox Church and King Charles' régime). CDAI, 2005, 4, nr. 1, p. 217-227. 4611. Oane, Sorin. Asasinarea lui I. G. Duca dezbină legionarii vâlceni (The assassination of I. G. Duca divides the legionaries in Vâlcea). Historia, 2005, 2, nr. 39, p. 30-35. 4612. Opriţescu, Mihail. Politica economică a guvernului condus de Nicolae Iorga (1932-1932) (The economic policy of Nicolae Iorga's government (1931-1932). AUSH, 2003-2004, 6-7, p. 45-57. 4613. Radu, Sorin. Imaginea liderului politic şi rolul ei în influenţarea electoratului din România anilor interbelici (19191937) (The image of the political leader and its role in influencing the electorate in interwar Romania (1919-1937). SUCH, 2004, 1, p. 253-261. 4614. Radu, Sorin. Rolul justiţiei în organizarea şi desfăşurarea alegerilor din România. Modalităţi specifice de influenţare a electoratului (1926-1937) (The role of justice in organizing and running the elections in Romania. Specific means of influencing the poll (1926-1937). Apulum, 2004, 41, p. 559-577. 4615. Radu, Sorin. Unificarea legislaţiei electorale din România în dezbaterea partidelor politice (1919-1926) (Political parties in Romania and the debate over the unification of the electoral legislation 1919-1926). SUCH, 2005, 2, p. 247-259. 4616. Rotari, Ludmila. Mişcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924 (The subversive movement in Bessarabia between 1918-1924). Bucureşti, Ed.Enciclopedică,2004,299 p. 4617. Rotari, Ludmila. Sovieticii şi "spionajul activ" din România (The Soviets and the "active espionage" in Romania). Historia, 2006, 6, nr. 56, p. 22-26. 4618. Sîrbu, Irinel. Cadre instituţionale şi practică politică în România interbelică (Institutional patterns and political practice in interwar Romania). ABr., 2004, 5, nr. 5, p. 133-142. 4619. Spânu, Alexandru-Alin. Activitatea Consiliului de colaborare Bihor (septembrie-noiembrie 1938) (Activity of the colaboration council of Bihor (Sept. -Nov. 1938). CB, 2005, nr. 2, p. 48-51. 4620. Spânu, Alexandru-Alin. Autorităţile române pun gând rău sectelor religioase (The Romanian authorities threaten the religions sects). Historia, 2005, 2, nr. 44, p. 36-40. 4621. Spânu, Alexandru-Alin. Consiliul de colaborare structură eficientă de menţinere a ordinii publice şi siguranţei naţionale (Colaboration council - efficient structure of

164

maintaining public order and national security). CB, 2005, nr. 1, p. 112-116. 4622. Şerban, Gabriel. Situaţia internă a PNL în perioada de opoziţie parlamentară (1929-1933) (The internal situation of the National Liberal Party during the parliamentary oposition). Transilvania, 2003, nr. 3, p. 68-71. 4623. *** Tezaur arhivistic braşovean (Archives thesaurus from Braşov). Braşov, Ed. C2 Design, 2005, 52 p. 4624. *Tomoni, Dumitru. Speranţe şi deziluzii în Banatul interbelic. Regionalism cultural (Hopes and disappointments in interwar Banat. Cultural regionalism). AB, 2006, 14-15, nr. 2, p. 273-296. 4625. Ţâcu, Octavian. Bessarabia within Greater Romania: a study of interdependency between the international aspect

and the internal evolution. HY, 2006, 3, p. 183-194. 4626. Vasiliu, Gabriel. Raporturile dintre P. N. Ţ. şi Iuliu Maniu cu celelalte partide politice în opinia lui Sextil Puşcariu (The relationships between P. N. Ţ. and Iuliu Maniu with the other political parties in Sextil Puşcariu's opinion). AMP, 2005, 27, p. 317-322. 4627. Vasiliu, Gabriel. Ţinutul Sălajului, sub observaţia presei, în perioada guvernării lui N. Iorga (The district of Sălaj, under the eye of the press, during N. Iorga's governing). AMP, 2005, 27, p. 345-348. 4628. *Zainea, Ion. Opţiuni ale electoratului bihorean în perioada interbelică (Options of the Bihor county electorate during the interwar period). AUO ist. arh., 2004, nr. 14, p. 179-196.

c. POLITICĂ EXTERNĂ
4629. Almăjan, Ion Marin. Cum s-a împărţit Banatul? Filipica lui Take Ionescu împotriva lui I. I. C. Brătianu (How was Banat divided? Take Ionescu's speech against I. I. C. Brătianu). PB, 2005, 4, p. 267-270. 4630. *Anghel, Florin. Oaspeţi de seamă şi tronurile lor: despre un proiect român