RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Tarikh Masa Tahun Tema

Tajuk Pelajaran Bilangan Murid Fokus Utama 8.1 Aras 1 (i) Fokus Sampingan 1.3 Aras 2 (i) 6.2 Aras 1 (i) : 22. 02. 2010 (Isnin) : 1030 – 1130 (60 Minit) : Tahun Lima (5T) : Kemasyarakatan (Unit 3) : Toleransi Teras Kemakmuran : 23 Orang : : Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. : Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat. : : Memberi dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. : Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas. : Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. : Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, ayat dan pribahasa dalam sesuatu genre.

1 EAZ – PISMP BM

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Pengetahuan Sedia Ada i) ii) : Murid-murid telah menguasai kemahiran bersoal-jawab. i) Mendengar dan menerima 2 daripada 3 arahan serta bertindak balas secara lisan berdasarkan ayat yang ditunjukkan oleh guru dengan betul dan tepat. menulis dan kemahiran membaca peringkat awal. ii) Membaca dan mengenal pasti 2 daripada 3 penggunaan kata. ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks “Toleransi Teras Kemakmuran” dengan tepat dan betul. Sistem Bahasa i) Kata majmuk : : jawatankuasa. 2 EAZ – PISMP BM Pengisian Kurikulum i) ii) Ilmu Nilai Murni . Murid-murid biasa / pernah menerima arahan dan pesanan yang disampaikan oleh ibu bapa. : : Kajian tempatan dan Pendidikan Sivik & kewarganegaraan. : Objektif Eksplisit Pada akhir pelajaran murid dapat : i) Menulis 2 daripada 3 perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan petikan teks “Toleransi Teras Kemakmuran” dengan tepat dan betul. sukacita. : Semangat bermasyarakat. frasa. tanggungjawab. guru atau rakan mereka. bekerjasama & bertanggungjawab.

: Menjana idea. Slide. & Kinestetik. menyatakan sebab & menilai : Menghubungkait & meramal Isi Pelajaran i) ii) iii) Petikan “Toleransi Teras Kemakmuran” Arahan berantai Pelbagai jenis ayat : Bahan Sumber Mengajar i) ii) iii) iv) v) Petikan Lembaran kerja Kad ayat Kad perkataan LCD. Intrapersonal. Verbal Linguistik. komputer riba. 3 EAZ – PISMP BM .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Kemahiran Bernilai Tambah i) ii) iii) Teori Kecerdasan Pelbagai Kemahiran Belajar Kemahiran Berfikir : : : Interpersonal.

Interpersonal.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah / Masa Set Induksi (5 Minit) i) Tayangan gambar tentang mesyuarat / perbincangan. Guru bertanya murid apa yang telah dipelajari TKP : semalam. Seterusnya. Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Catatan tentang gambar yang telah dipaparkan. iaitu “Toleransi Teras Kemakmuran”. Pendekatan : Komunikatif Strategi : Berpusatkan murid BSM : Komputer LCD & Slide riba. Kinestetik. Intrapersonal. 4 EAZ – PISMP BM . guru memperkenalkan tajuk yang baharu kepada murid. Guru bersoal-jawab dengan murid-murid Verbal linguistik.

Seterusnya. Guru membimbing murid petikan. Ayah saya tidak dapat hadir kerana beliau tidak sihat. seorang demi seorang membaca satu perenggan. Murid penghargaan / peneguhan daripada guru.2 Aras 1 (i) yang dibaca. ayat dan pribahasa berdasarkan petikan teks “Toleransi Teras Kemakmuran” 5 EAZ – PISMP BM . guru meminta semua murid Nilai : Semangat bermasyarakat. Contoh petikan: PESANAN AYAH Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tuan dan salam ayah saya kepada tuanpuan-puan. Seterusnya. Kemudian.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Perkembangan Langkah 1 (15 Minit) i) Petikan Teras Guru mengedarkan petikan kepada murid. frasa.Kemahiran Belajar : murid. murid BSM : membaca teks Petikan “Toleransi Kemakmuran” yang telah membaca diberikan Lembaran kerja teks Teras Menjana idea Menilai “Toleransi Kemakmuran” membaca 1 perenggan terlebih dahulu. guru bersoal-jawab dengan murid Penilaian HSP: untuk memastikan mereka faham tentang apa F U : 6. Kemudian guru meminta murid mengenal pasti penggunaan kata. Guru meminta semua murid membaca petikan secara mentalis (bacaan senyap).

murid dihadapan akan berbisik kepada rakan dibelakang tentang kad yang ditunjukkan oleh guru. Interpersonal. Proses pesanan (arahan) dilaksanakan Kemahiran berfikir : Menghubungkait Verbal linguistik. Apabila murid telah bersedia. F S : 1. Guru menunjukkan kad ayat kepada setiap kumpulan.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 2 (10 Minit) Contoh arahan: i) Pak jalil ditugaskan menyediakan alatan sukaneka. Acara permainan rakyat akan dikendalikan oleh Encik Loo Leng San. Murid yang terakhir akan menyatakan secara Nilai : lisan pesanan (arahan) yang terdapat dalam kad ayat. Kemudian.3 Aras 2 (i) Bekerjasama Bertanggungjawab 6 EAZ – PISMP BM . Aktiviti dibimbing oleh guru dan memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika Penilaian HP memberikan jawapan yang rasional / betul. Kinestatik ii) iii) sehingga kepada murid yang terakhir. guru meminta murid-murid Kad ayat membentuk 2 kumpulan antara lelaki dan TKP : perempuan. Intrapersonal. Encik Lokman akan menguruskan pengadil untuk sukaneka i) Arahan berantai Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang BSM : akan dilakukan oleh murid-murid.

Kemudian. Pasangan akan dipilih oleh membacakan ayat yang telah dibina.1 Aras 1 (i) Bekerjasama 7 EAZ – PISMP BM . Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Guru menerangkan arahan tentang aktiviti yang akan dilakukan oleh murid-murid. Interpersonal. Aktiviti ini juga dibimbing oleh guru dan Nilai : memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul. Contoh perkataan: i) ii) iii) hadir maklum tugas - Aktiviti berpasangan oleh murid-murid.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 3 (15 Minit) i) Pelbagai jenis ayat. Penilaian HP F S : 8. Intrapersonal Kinestatik. ini akan dilaksanakan secara guru untuk Verbal linguistik. guru meminta murid memberikan contoh secara lisan ayat yang hendak dibina BSM : Lembaran kerja Kad perkataan berdasarkan perkataan (kad perkataan) yang TKP : diberi.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Langkah 4 (10 minit) Pengayaan Aktiviti penulisan: Bina ayat (kata majmuk) dalam petikanberdasarkan petikan teks. 8 EAZ – PISMP BM . TKP : Verbal linguistik. Guru membimbing murid-murid mencari nilai murni yang terdapat dalam isi pelajaran. Interpersonal. BSM: Lembaran kerja Pemulihan Membimbing muridmurid mencari kata majmuk dalam petikan teks “Toleransi Teras Kemakmuran” - Pemulihan Guru membimbing murid mencari kata majmuk Guru meminta murid menulis perkataan yang telah dicari. Aktiviti dibimbing oleh guru dan memberi peneguhan / penghargaan kepada murid jika memberikan jawapan yang rasional / betul. Kemudian guru meminta murid membina ayat berdasarkan perkataan tersebut. Intrapersonal Kinestatik. Pengayaan Murid menulis perkataan (kata majmuk) yang terdapat dalam petikan.

Kinestatik. TKP : Verbal linguistik.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU Penutup (5 Minit) 1. Interpersonal. Soalan Nyatakan perkara yang telah anda pelajari pada hari ini. Aktiviti yang telah dilakukan. Kognitif Rumusan : Rumusan isi pelajaran. Intrapersonal. Guru membimbing murid membuat rumusan dan menerapkan nilai murni. Tajuk. Nilai Murni: i) Semangat bermasyarakat ii) iii) Bekerjasama Bertanggungjawab Aktiviti susulan : Murid-murid diminta membaca surat khabar (isu-isu semasa) 9 EAZ – PISMP BM . Penerapan nilai murni.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 5 2010 SEKOLAH KEBANGSAAN AGAMA SIBU PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RPH (Diserahkan kepada guru/pensyarah pembimbing sebelum melaksanakan sesi P&P) Disemak oleh Guru / Pensyarah Pembimbing: Catatan Disemak oleh Guru Besar: Catatan Tandatangan : Nama Tarikh : : Tandatangan : Nama Tarikh : : 10 EAZ – PISMP BM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful