RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Falah
Sejahtera Dunia Akhirat
K E A D I L A N

K
H I L A F A H

MASH LA HAH

KE BE BA SAN

TANG GUNG JA WAB

M A ‘ A D

Owner ship

NU BUW WAH

Work And Pro duc tivity

Jami nan So Si al

Syariah

Akhlak

T a u h i d