You are on page 1of 3

تيقفوم عناوم

كـچوـك ياهـتـيـقـفوـم .دهد يم رارق شجنس دروم يبن !ايقم ك" !اسار# ار ش"و$ ياهتيقفوم يدرفره
% &'ي()* +تي#ر* ,ون# ي-ت# 'ماك ."ا/د"ا0ن 1و23 4ر5# تسا .60م ر-"د ي$ر# ر7نرد 8ا9:ا ي$رـ#
.دراد ا0: ي;دن< رد دو3وـم ="ار:
>و)م ?فوم يدرـف +دـيـنـك يم ي:و6ت9س @دو# ."رته# يار# % Aتفا" تسد دو$ Bادها A# A6ينام< ا*
.تسا C2Dم EFا ."ا .د"وGيم
ياهHIJ.دن#ا" تسد تيقفوم<ا يG9# ت"اJر KـDس A#دنـناو* ي0ن Aكدنراد دو3% 5ين يدارفا LاM ."ا ا#
يم را0G# ي"اهنانا .ينچ 1ار ي2ـFا عـناوـم +اهنN ي;دن< 1د: .ييI* شـيـO <ا &ايـFو(ـ$ اـ" % يتي(9:
ا* د"<ادني# اه تيIقوم % &اHF ."ا A# يها-ن +د"ا 1درك A#رجـ* ار يراوـ:د =ـ"ارـ: دوـ$ ي;دن< رد ر;ا .د%ر
.ري$ ا" دي:ابيم رتGي# ياهت6: يار# دو$ @دو0ن 1دامN LاM رد دينيب#
ي<ادنا Pو; تGO
?"وI* A# % .تفر 1رHQ +ي2R: ي;دن< % Eي()* رد ا0: يدو#ان EماS @ان0"رها ."رتي2Fا <ا ي6" تسا .60م
.د:ا# 1دو# روما .ت$ادنا
Tا0* U Aك 1دننك Aي3و* &'03 ."ا ا# دن2"ام +دوGيم 1د"د اهنN رد Uيراـ0ـيـ#U ."ا .م5م تم'S Aك يدارفا
ار @اGH"اV% % اهراك +Uتسا راي# شنداد Tاجنا يار# تق% +Pابن @ار-نU ا" % Uت:اد دهاو9ن يراك شندرك
.دن<ادني# ?"وI* A# % 1درك <ا# دو$ رس <ا AGي0ه يار#
@N Tاجنا <ا 1دـ: ركW ياه Aناه# % رXS EيYد A# يY% در%N ي%ر ا0: A# @ات"اهتي2#اق 1<ادنا % دM رد يراك ر;ا
Aك دين6يم !اMا .ددر; عH*رم د"ا# % 1دوـ# ي2ـFا E6Gم ي<ادنا Pو; تGO UاIDق +د"در%N E0I# تIنا0م
يم Tوجه تSر# راك Tا0*ا يار# +دو: يم ك"د5ن دوSوم تـق% Aـك يما-نه اما +تـسا ا0: رايت$ا رد @ام<
.دنام ديهاو$ <ا# ر7ن دروم E0S Tاجنا <ا دو# @ا*ر7ن دم ادت#ا رد Aك روQ @N Aك د: دهاو$ @N Aجيتن % د"ر%N
A6ن"ا ا# % Aت:اد Aناه# % رXS 5يچ A0ه يار# %ا .د:ا# يم تس % Eبن* ينانا Zو0Iم <ادنا Pو; تGO درف
يFا9:ا .ينچ ا# @درك راك .د%ر يم 1رHـQ اهـنN Tا0ـ*ا <ا +دراد راـيـت$ا رد ار روـما Tاـجنا را5#ا % ي"اناو*
ر-"د LاIف @ادنمراك A62# +ددر-يم اهراك رد L'ت$ا [Sا# اهنN يتس % يتساك اهن* Aن % تسا E0)* E#اق ري\
.دنري-# شيO رد ار اهنN A"%ر % 1د: راچد يا A(ي($ .يـنچ A# تـسا .ـ60ـم 5ين
تيقفوم <ا !ر*
A# @د: ?فوم يار# Aك دنناد يم Uاقيقد يدارفا .ينچ A6ن"ا ا# .تسا تيقفوم <ا .ت:اد A0ها% ر-"د ي2Fا عنام
رـ7ـن رد .دنتين دو$ يZا% Bادها A# @ديسر A# رداق تيقفوم <ا !ر* .ت:اد EيYد# اـما +دـنراد <اين ي5يچ Aچ
%ا ري-ناب"ر; ت"اهن رد Aك ي2]ام A0ه % 1دن"N <ا ينار-ن .د:ابيم ر%N CـSر % Bوـ9ـم +%ر شـيـO 1ار @اـGـ"ا
ر7ن# يندGن Tار +&راج* دن%ر يـ*اW &ارQاـ9ـم /ددر; يم اهنN @دنام<ا# % &ري(# @ادقف A# رجنم +د: دهاو$
.ديسر دهاو$
A# رداق د:ا# Aت:اد تGM% تيقفوم <ا Aك يدرف اما +دن"اي# شيO تسا .60م راك E)م رد يقر* ياه تFرف
.تسا ش"اه ي"اناو* <ا ^را$ % دا"< د"د3 EـRـ: ياـهـتـيY_م Aك در%N يم Aناه# %ا .دو# دهاو9ن عيفر* .تفر;
دنرادن يقر* ياه A2O <ا .تفرZا# A# ي2يم 8ا9:ا Aنو-ن"ا
يسر* .ينچ ياراد Aك يدارــفا تفر"XO د"ا# .دن6يم اديO يرتGي# &د: تGM% ."ا +د:ا# Tو2Iم ان 1دن"N يتق%
يFا9:ا د: A3وتم @اوتيم ."ار#ان# +د"ا0ـنيم 1و2ــ3 `انسر* 1دن"N اهنN رد Aك دنراد %ر شيO ي"اه<%ر دن:ابي0ن
دنهاو$ يساMا Aنو-چ +دن:ا# يم يتيIقوم .ينچ ا# ي"%را"%ر % درو$ر# يار# Cسانم يم5ينا6م دقاف Aك
.ت:اد
ربF يكدنا % يرو)م aه ي0ك اـ# .تسا ي<ادـنا Pو; تGO ا# درو$ر# <ا ر* @اسN E6Gم ."ا EM % bي9G*
دناوتيم +دراد تGM% ت:اد دهاو$ 1ار0ه A# ار شـتـيقفوم Aــك ي"اهتيY_م Pر"XO <ا Aك يدرف ي"ابي6: %
.دهد رييR* دو$ عHن A# ار ="ار:
!اوس%
يار# .د:ابيم 4ر5ـ# ياه AG"دنا ر# 5كر0* تـي2ـ#اق @N % دنته `رتGم يتيFو($ ياراد ?فوم دارفا
% ي]53 ياهراك Tاجنا A# دهIتم % د%د)م U'ماك ار دو$ Aك ارچ تسا E6Gم يها;د"د .ينچ Wا9*ا يراي#
.درك دهاو$ د%د)م ار د"د A"%ا< Aك ارچ تسا ر%N @ا"< ي]53 ياهراك Tاجنا يار# دا"< P'* .دن"ا0نـيم كچوك
اديO تسد دو$ يZا% Bادها A# دو# ديهاو9ن رداق 5;ره +دينا0# يقا# ر(م ي6چوك راك ره Tا0*ا يار# ر;ا
.دي"ا0ن
Aت:ادن عيس% د"د دنمراك @N % 1درك Lو)م دو$ Pوك ت9س @ادنمراك <ا ي6" A# ار يراك امرفراك ك" ر;ا
% 1د: ينا%ر راGف % شن* راچد 1c%رO @N تي0ها ي# ,وJوم ره دروم رد AQو#رم دنمراك .يق" روD# +د:ا#
ي02Sdير6ف !اوس% !اMا e'DFا رد تYاM .ـ"ا .د"درـ; دهاو$ يدنك راچد راك @دناسر Aجيتن A# رد
.دو: يم ي"اراك % تيق'$ A7M'م E#اـق شـهاـك [ـSاـ# % 1ديمان
% اهر#راك يار# ار دو$ 1دارا % T5S اما Aتناد @اGي;دن< Aم<Z ار دا"< P'* % ي:وك ت9س+دارفا Aنو-ن"ا
ينا%ارف ك0ك E6Gم ."ا @درك BرQر# رد يـناـم< تـ"ر"دم ياه*راهم ?يقد aي7ن* .دندنبي0ن را6# ديHم Bرا(م
.دو0ن دهاو$
ينما ان
<ا ي6" د"ا: .ددر-ي0ن EFاM يتفرGيO @ا:راك رد+ينماان !اMا .ت:اد ت2I# @اين# تس % fيIJ دارفا
ت2S .د:ا# 1د: AتHهن @ا:دو$ <ا Pر# @داد @اGن يار# اهنN ي2يم ي# رد اهنانا Aنو-ن"ا تيقفوم TدS E"Zد
A#رج* <ا يرادرو$ر# TدS Lاgم يار# .ددر-يم اهنN @دنام CقS [Sا# داـ0ـتـSا % @انـي0Qا @ادقف /تين !ر*
.دو: درف رد hHن A# دا0تSا TدS !اMا @دمN د"دO C3وم دناو* يم +8و(9# يG9# رد
<ا U'Fا ادـتـ#ا @اـ0ـه <ا دنمراك Aك iرف ."ا ا# تسا @اي# E#اق 5ين دروم ."ا رد Eبق ت0ـق رد 1دـ: @اي# Lاgم
Aك دن6يم اقYا Aنو-ن"ا دو$ يامرف راك A# @و;انو; ياهندر%N Aناه# ا# % 1دـ"<ر% ,اـنـتـما AـYو)ـم راـك Tاـجـنا
.د"Nر# ي"اهتيY_م .ينچ 1دهS <ا دناو* ي0ن
% تفرGـيO يار# دنتين E"ام دارفا ي$ر# .تسا eرDم Aتفر تسد <ا تFرف Aن"5ه A2jـم 5ـيـن اجـن"ا رد
% اه Aن"5; Aنو-ن"ا اما دن<ادرk# دتس % داد Aـ# دوـ$ د%د)ـم @ام< رد @اGـيـ2Rـ: تIـيـقوـم @داد يقرـ*
تي0ها رتGي# ا0: يار# ي5يچ Aچ Aك دينيب# ."ار#ان# .دـندرـ-ـيم >وـ)ـم ي;دن< <ا يG9# يراك &اداهنGيO
.د"ري-# Cسانم يـ0ي0(* رQا$ @اني0Qا ا# % دراد
@ايفارQا
@اتناتس%د ا"N اما +دي:ا# اراد ار دو$ <ا ?فوم يدرف @دوـ0ن h6Iنم يار# T<Z ="ار: A0ه ا0: تسا .60م
ا0ـG# تبن تيقـفوـم <ا يداـlـتـم % &%اـHـتـم 1اـ;دـ"د اهـنN تـسا .60م mدنن6يم يهار0ه 1ار ."ا رد ار ا0ـ:
ار تـيقـفوم Aـ# @ديسر 1ار يHنم &اريnا* ت2S A# @اـتـس%دo دن:ا# Aت:ادن يها;دـ"د U'Fا ا" % p .دن:ا# Aـتـ:اد
.دنن6يم راو:د % ت9س @ات"ار#
ي;درو$ .يم< [Sا# % 1دGن ا0: يناهن ياهدادIتسا% EـيـناـتـO A3وتم تسا .60م يتM @ايفارQا <ا ي$ر#
Aك د"N دو3و# رو(* ."ا تسا .60م @ا*ر0ه ا" % د5مان يار# يتM .دندر; اهي"اناو* % اهتي2#اق رد د"در*%
.ددر; رجنم @ا* 1دـنـ"N Aـ# تبـن اهنN يني#د# A# دناوتيم ."ا % 1دGن ت#اn @ا*دو$ يارـ# <وـنه ا0: ياه"دن0ناو*
ر(قم ار @ار-"د د"ابن Aك دي:ا# Aت:اد داي# اما +دو: AيM%ر fيIl* % يديما ان [Sا# تسا .60م ,وJوم ."ا
يراك ياه 1د"ا @اي# Tا-نه اهنN ي"انتSا ي# <ار#ا دو3% ا#.ديتين 1ان-ي# ينا#رق ك" =قف ا0: /ديناد#
دو$ يار# ي*N &اـ7ـ)ـY % Aـ7ـ)Y @N رد ار يناهار0ه .ينچ Aك ديته ا0: ."ا Aك دي:ا# Aتـ:اد رQا9#+@ا*د"د3
.د"ا 1د"5;ر#
% aتيس ا# @اتناتس%د @دو0ن و0ه ديهد Tاجنا د"ا# Aك يراك +دراد تي0ها @ات"ار# يتس%د =#ا%ر Aنو; ."ا ر;ا
ار اهنN +دي:ابيم @اني0Qا % دا0تSا Aت"ا: ينانا Aك دينـك @ا:دSاقتم ديـتـناو* Aqنانچ.تسا دو$ يGم =$
.دينك @اGن%ري# دو$ ي;دن< <ا AGي0ه يار# &رو(ن"ا ري\ رد % Aتناد دوـ$ يـIـقا% @اتس%د
ع#انم @ادقف
Aـ# @ديـسر تهـ3 T<Z ياهتـي2#اق A0ه .ت:اد دو3% ا# @انا Aك تيـن ,وـJوـم ."ا <ا ر* راجنهان ي5يچ rيه
@ام< دوب0ك ا" % يYام ع#انم @ادقف .دنام <ا# تـفرGيO <ا +دو$ Lرتنك <ا ^را$ EماوS رQا9# =قف +تيقفوـم
ا" % رقف =ـ$ رـ"< @درـك د:ر .د:ا# يIقا% E*اق ك" دناوتيم ر-"د ياهتيY_م ا" % 1داونا$ <ا يراده-ن EيYد#
1دو# @اـ*روـ(* رد Aـك ي5ـيـچ @N <ا &%اHتم راي# ار 1دن"N +دنته دنم<اين ا0: A# Aك ينا6"د5ن @دو0ن .يما*
.دو0ن دهاو$ aيسر*
@دنام<ا# % اه Aمانر# @د: وRY [Sا# 1داونا$ دارفا يناه;ان يرا0ي# ا" % Aq# ك" @دمN اـيـندـ# عقاوم <ا يراي#
ر# روما AGي0ه Aك تسا ي;دن< s2* ?"اقM <ا ر-"د ي6" aه ."ا .د: دـهاوـ$ شـفادـها @درك ي20S <ا @انا
.د:ا# ي0ن يمدN دارم fق%
دروم 5ين @و;انو; ="ار: % اـهنا6ـم رد A6ـ2ـ# +&%اHتم ياهسايقم !اسا ر# =قف Aن تيقفوم Aك تناد د"ا# AتبYا
ت9س يدنمراك % >و$ يردO اما +د:ا# ا0: يـــ2Fا Bده تسا .60م يYام تيقفوم .دري-يم رارق شجنس
Aك تفر"XO د"ا# .تسا 1دن<را % ينIم رO 1<ادنا @ا0ه A# 5ين اOون 1داوـــنا$ ك" @درك .يما* يار# @دو# Pوك
ي"اـناوـ* +="ار: ."ا رد Aك دنري-# رارق &ارييR* Pو9تسد تسا .60م @انا ر7ن دروــم ياـهفده % ي;دن<
.د%ريم را0G# تيقفوم 4ر5# !ايقم ك" &ارييR* ."ا ا# دو$ ?يـبD* رد ا0:
ر-ن @%رد يها;د"د A# <اين
راك رد تيقفوم A6ن"ا ا# .دـن:ا# ?فوـم يH2ت9م iرD# دنناوتيم راد"ارس % ش*را رفا +Aبهار +Aسردم a2Iم ك"
كـ" .د"در-ن `ان aي# +ديتفاين تسد @N A# را7ـتنا دروـم @ام< رد ر;ا +دسر# ر7ن# A0ه <ا رت#اX3 تسا .60م
.دي"ا0ن يـسررـ# ار تـ2ـS % AتـGـ;<اـ# CـقـS Aـ# Tدـق
@دو0ن Aنيه# ته3 يـ)ـي)F ياهمدق Aك دينك تقد +@اتHن# دا0تSا 1او$ % دن:ا# ر(قم @اتناتس%د 1او$
د"رادر# ر* 1دننك يJار % رتقفوم يتيIقوم @در%N تسد# يار# اهتFرف

Rate